The New Speakers Poster in Gaelic / English - September 2017

Page 1

Ciamar a bhios tu a’ bruidhinn mu chànan?

How do you talk about language?

tha cànan a’ ciallachadh saorsa

language means freedom ma tha thu eòlach air aon chultar a-mhàin bidh eagal ort ro chultaran eile

knowing only one culture makes you afraid of other cultures nuair a tha mi ga bhruidhinn gu math, tha e mar seinn air an taobh a-staigh

when I speak it well, it’s like singing inside chaidh innse dhuinn gu robh an cànan marbh

we were told the language was dead

duilich? gabh mo leisgeul? dè?

sorry?

excuse me?

what?

bidh mo charaidean a’ tarraing asam nuair a bhios mi a’ bruidhinn Gàidhlig

my friends tease me when I speak Gaelic tha ionnsachadh cànan ùr duilich dhan a h-uile duine

learning a new language is difficult for everyone tha a h-uile cànan na iomlaid - chan eil ann ach còd eile

language is an exchange - it’s just another code

!! Sgaoil am Facal

Pass the Word !!


Ciamar a bhios tu a’ bruidhinn mu chànan?

How do you talk about language?

Ciamar a dh’innseas tu do dhaoine mu na h-eòlasan agad ann a bhith a’ bruidhinn chànanan ùra, agus na h-adhbharan a tha agad airson a bhith a’ codhùnadh cànanan eile ionnsachadh?

How do you tell people about your experiences talking new languages, and the reasons you have for deciding to learn other languages?

Tha cànan na phàirt de gach iomlaid a th’ againn le daoine eile, ach tha e duilich a mhìneachadh agus a shamhlachadh.

Language is a part of every exchange we have with other people, yet it is difficult to describe and imagine.

Às aonais cànain, tha e doirbh obair fhaighinn, cothrom fhaighinn air foghlam agus seirbheisean sòisealta agus rudan a dhèanamh le nàbaidhean, caraidean, teaghlaichean agus coimhearsnachd.

Without language, it’s difficult to gain employment, access education and social services and join in with our neighbours, friends, families and community.

Ach tha na pròiseasan leis a bheil daoine ag ionnsachadh chànanan ùra agus a’ dol nan luchd-labhairt dìleas de na cànanan sin iom-fhillte agus chan eileas an-còmhnaidh gan tuigsinn gu math.

Yet the processes whereby people learn new languages and become legitimate speakers of these languages are complex and not always well understood.

Is e a th’ann an Lìonra Luchd-labhairt Ùra ach compàirteachas de 28 dùthchannan a tha ag obair còmhla gus tuigse nas fheàrr fhaighinn air na buannachdan agus na dùbhlain a tha an lùib a bhith na Neach-labhairt Ùr.

The New Speakers Network is a partnership of 28 countries working together to better understand the benefits and challenges involved in becoming a New Speaker.

Bidh an Lìonra Luchd-labhairt Ùra a’ cur na prospaig air na tha an lùib a bhith na Neach-labhairt Ùr ann an coimhearsnachdan Eòrpach far a bheil an dlùthchruinneas, gluasadachd agus lìonraidhean thar-nàiseanta a’ toirt atharrachadh air mar a bhios daoine a’ cleachdadh chànanan. Is e an t-amas tuigse a leasachadh agus mothachadh air eòlas dhaoine ioma-chànanach a bhrosnachadh le bhith a’ sgrùdadh nan dùbhlan agus nan cothroman a gheibh iad nuair a tha iad a’ togail, a’ cleachdadh agus air an aithneachadh mar Luchd-labhairt Ùra cànain eile. Thathas a’ cleachdadh na h-abairt ‘Neach-labhairt Ùr’ mu choinneamh daoine a tha ag ionnsachadh chànanan a bharrachd air na bhiodh iad ag aithneachadh mar an ‘cànan’ dùthchasach’ no ‘fhèin’ aca, no an ‘cànan màthaireil’.

The New Speakers Network focuses on the dynamics involved in becoming a New Speaker in European communities in which globalisation, mobility and transnational networking are transforming how people use languages. The aim is to develop understanding and promote awareness of the experiences of multilingual people by investigating the challenges and opportunities they experience when acquiring, using and being understood as a New Speaker of a language. The term New Speaker refers to people who learn languages in addition to what they would consider their ‘native’ or ‘own’ language, or their ‘mothertongue’.

Ann a bhith a’ dèanamh seo, bidh Luchd-labhairt Ùra a’ dol thairis air a’ mhòr-chultar agus a’ mhòr-chomann shòisealta timcheall orra le bhith a’ leudachadh an seallaidh agus a’ gabhail ri cothroman cànanach agus sòisealta ùra.

In doing so, New Speakers transcend the dominant culture and society around them by broadening their horizons and adapting to new linguistic and social opportunities.

Tha na briathran agus fiosrachadh air na duilleagan a leanas air an tarraing à còmhraidhean eadar Deirdre MacKenna, Bernadette O’Rourke, Wilson McLeod atgus Àdhamh Ó Broin, Fiona Dunn, James Gray, Catrìona Colsman, Lena Fuge agus Viktoria Marker, a roinn an cuid sgeulachdan agus bheachdan mu bhith nan Luchd-labhairt Ùra ann an Alba an-diugh.

The quotes and information on the following pages are extracts from conversations between Deirdre MacKenna, Bernadette O’Rourke, Wilson McLeod and Àdhamh Ó Broin, Fiona Dunn, James Gray, Catrìona Colsman, Lena Fuge and Viktoria Marker who shared their stories and opinions about being a New Speaker in Scotland today.

Riochdaichte le Deirdre MacKenna airson Sgrìobhainnean Cultarail le eadar-theangachadh bho Wilson McLeod. Air a choimiseanadh le Lìonra COST Luchd-labhairt Ùra. http://www.nspk.org.uk/the-new-speaker-studio.html

Produced by Deirdre MacKenna for Cultural Documents with translation by Wilson McLeod. Commissioned by The COST New Speakers Network. http://www.nspk.org.uk/the-new-speaker-studio.html

!! Sgaoil am Facal !!

!! Pass the Word !!