The New Speakers Guide in Gaelic / English - November 2017

Page 1

lùl an Luchd-labhairt Ùra

Ciamar a bhios tu a’ bruidhinn mu chànan? Ciamar a dh’innseas tu do dhaoine mu na h-eòlasan agad ann a bhith a’ bruidhinn chànanan ùra, agus na h-adhbharan a tha agad airson a bhith a’ co-dhùnadh chànanan eile ionnsachadh?

How do you talk about language? How do you tell people about your experiences talking new languages, and the reasons you have for deciding to learn other languages ?

The New Speaker Guide


New Speaker Stories

This mini-publication introduces the work of The New Speakers Network, a partnership of 28 countries working together to better understand the benefits and challenges involved in becoming a New Speaker. This booklet accompanies the ‘Finding Gaelic’ public discussion on 18 November and the exhibition at The Rockfield Centre, Oban 17 - 19 November 2017, part of the Being Human Festival, The Languages Lost and Found Festival and Oban Winter Festival 2017, and the photographs and film made by Deirdre MacKenna, which have been drawn from new research funded by the EU COST programme The New Speakers Network. Kindly translated into Gaelic by Wilson McLeod. Find out more at http://www.nspk.org.uk/the-new-speaker-studio.html http://www.gaidhlig.scot/bord/education/

Produced with the funding, support and partnership of

cultural documents

Ionad Achadh na Creige

The Rockfield Centre


Sgeulachdan Luchd-labhairt Ùra

Tha am foillseachadh beag seo a’ toirt a-steach obair Lìonra COST Luchd-labhairt Ùra, com-pàirteachas de 28 dùthchannan a tha ag obair còmhla gus tuigse nas fheàrr fhaighinn air na buannachdan agus na dùbhlain a tha an lùib a bhith na Neach-labhairt Ùr. Tha an leabhran seo ceangailte ris an deasbad phoblach ‘A’ Faighinn Lorg air Gàidhlig’ air 18 Samhain 2017 agus an taisbeanadh aig Ionad Achadh na Creige anns an Òbain air 17-19 Samhain, a tha mar phàirt den Fhèis Being Human, an Fhèis Languages Lost and Found agus Fèis Geamhraidh an Òbain 2017, agus an fhilm a rinn Deirdre MacKenna, a chaidh a tharraing bho rannsachadh ùr a mhaoinicheadh le prògram COST an AE, Lìonra Luchd-labhairt Ùra. Air a chur gu Gàidhlig le Wilson McLeod. Faigh a-mach tuilleadh aig: http://www.nspk.org.uk/the-new-speaker-studio.html http://www.gaidhlig.scot/bord/education/

Air a riochdachadh le taic is cuideachadh bho OILTHIGH DHÙN ÈIDEANN


New Speakers transcend the dominant culture and society around them by broadening their horizons and adapting to linguistic and social opportunities The term New Speaker refers to people who learn languages in addition to what they would consider their ‘native’ or ‘own’ language, or their ‘mother-tongue’. The New Speakers Network is made up of members from 28 EU countries and focuses on the dynamics involved in becoming a New Speaker in European communities in which globalisation, mobility and transnational networking are transforming how people use languages. The aim is to develop understanding and promote awareness of the experiences of multilingual people by investigating the challenges and opportunities they experience when acquiring, using and being understood as a New Speaker of a language.


Bidh Luchd-labhairt Ùra a’ dol thairis air a’ mhòr-chultar agus a’ mhòr-chomann shòisealta timcheall orra le bhith a’ gabhail ri cothroman cànanach agus sòisealta Thathas a’ cleachdadh na h-abairt ‘Neach-labhairt Ùr’ mu choinneamh daoine a tha ag ionnsachadh chànanan a bharrachd air na bhiodh iad ag aithneachadh mar an cànan ‘dùthchasach’ aca, an cànan ‘fhèin’, no an cànan ‘màthaireil’. Tha an Lìonra Luchd-labhairt Ùra air a dhèanamh suas de bhuill bho 28 dùthchannan san AE agus a’ cur na prospaig air na tha an lùib a bhith na Neach-labhairt Ùr ann an coimhearsnachdan Eòrpach far a bheil an dlùth-chruinneas, gluasadachd agus lìonraidhean tharnàiseanta a’ toirt atharrachadh air mar a bhios daoine a’ cleachdadh chànanan. Is e an t-amas tuigse a leasachadh agus mothachadh air eòlas dhaoine ioma-chànanach a bhrosnachadh le bhith a’ sgrùdadh nan dùbhlan agus nan cothroman a gheibh iad nuair a tha iad a’ togail, a’ cleachdadh cànan eile agus air an aithneachadh mar Luchd-labhairt Ùra cànain eile.


A minority language is a language spoken by a minority of the population of a territory Members of The New Speakers Network are exploring the linguistic experiences of 3 groups of New Speakers, including - people who have learned a minority language (such as Gaelic or Basque) by choice, for example at school or as adults, (rather than having grown up speaking the minority language in their homes), - immigrants, who adopt new languages as part of their integration over long periods of time, and - transnational workers who might adopt and use language for shorter periods for employment reasons.


Is e a th’ ann am mion-chànan ach cànan a tha air a bhruidhinn le beag-chuid de mhuinntir sgìre no dùthcha fa leth

Tha buill den Lìonra Luchd-labhairt Ùra a’ rannsachadh nan eòlasan cànain aig 3 buidhnean de luchd-labhairt ùra, nam measg - daoine nach deach a thogail le mion-chànan (leithid Gàidhlig no Basgais) anns an dachaigh ach a thog e sa sgoil air neo mar inbhich agus a tha ga chleachdadh gu gnìomhach a-nis, - in-imrichean, a tha a’ gabhail ri cànanan ùra mar phàirt den amalachadh aca thairis air ùine mhòr, agus - luchd-obrach eadar-nàiseanta a dh’fhaodadh gabhail ri cànan fa leth airson amannan nas giorra airson adhbharan cosnaidh.


There are more than one hundred languages spoken in Scotland Today, the main language spoken in Scotland is English, while Scots and Scottish Gaelic are the indigenous minority languages and, amongst others, Arabic, Basque, Bengali, British Sign Language, Cantonese, French, Gujarati, Greek, Hindi, Irish, Italian, Mandarin, Polish, Punjabi, Somali, Swedish, Turkish and Urdu are also widely spoken. The quotes and information on the following pages are extracts from conversations between Àdhamh Ó Broin, Fiona Dunn, James Gray, Catrìona Colsman, Lena Fuge and Viktoria Marker who shared their stories and opinions about being a New Speaker in Scotland today with Deirdre MacKenna, Bernadette O’Rourke and Wilson McLeod.


Tha còrr is ceud cànan gam bruidhinn ann an Alba an-diugh Is i a’ Bheurla am prìomh chànan a thathar a’ bruidhinn ann an Alba, agus is iad na cànanan dùthchasach eile an Albais agus Gàidhlig na h-Alba. Am measg chànanan eile, thathar cuideachd a’ bruidhinn Arabais, Basgais, Bengali, Cànan Soidhnidh Bhreatainn, Cantonais, Fraingis, Gujarati, Greugais, Hindi, Gaeilge, Eadailtis, Mandareis, Pòlainnis, Punjabi, Somali, Suainis, Tuircis agus Urdu. Tha na briathran agus fiosrachadh air na duilleagan a leanas air an tarraing à còmhraidhean eadar Àdhamh Ó Broin, Fiona Dunn, James Gray, Catrìona Colsman, Lena Fuge agus Viktoria Marker, a roinn an cuid sgeulachdan agus bheachdan mu bhith nan Luchd-labhairt Ùra ann an Alba an-diugh le Deirdre MacKenna, Bernadette O’Rourke agus Wilson McLeod.


all language is an exchange

it’s just another code knowing only one culture makes you afraid of other cultures people don’t see how rich these languages are or the riches these languages can give to them how did they manage to get us to suppress our own language and culture? we were told the language was dead you were crazy if you chose Gaelic


tha a h-uile cànan na iomlaid

chan eil ann ach còd eile ma tha thu eòlach air aon chultar a-mhàin bidh eagal ort ro chultaran eile chan eil daoine a’ faicinn cho beartach ‘s a tha na cànanan sin no am beartas a bheir na cànanan sin dhaibh ciamar a thug iad oirnn ar cànan is cultar fhèin a mhùchadh? chaidh innse dhuinn gu robh an cànan marbh bha thu às do chiall ma thagh thu Gàidhlig


when I speak it well, I feel like I’m singing inside

you need to be confident to speak Gaelic in Scotland if you cannot speak, you are in a cage when you speak it, you see the word differently, and think differently I feel a bit of a cheat, a bit of a fraud my friends tease me when I speak Gaelic learning a new language is difficult for everyone speaking with an accent isn’t always a good idea... it’s always an exchange on both sides


nuair a tha mi ga bruidhinn gu math, tha mi a’ faireachdainn gu bheil mi a’ seinn a-staigh

feumaidh thu a bhith misneachail a bhruidhinn Gàidhlig ann an Alba mura h-urrainn dhut bruidhinn tha thu ann an cèidse nuair a bhruidhneas tu i, chì thu am facal ann an dòigh eadar-dhealaichte agus tha thu a’ smaoineachadh ann an dòigh eadar-dhealaichte tha mi faireachdainn mar seòrsa cealgair, seòrsa mealltair bidh mo charaidean a’ tarraing asam nuair a bhios mi a’ bruidhinn Gàidhlig tha ionnsachadh cànan ùr duilich dhan a h-uile duine chan eil a bhith a’ bruidhinn le blas an-còmhnaidh na dheagh bheachd... tha e an-còmhnaidh mar iomlaid air gach taobh


language means freedom

I feel self-conscious I copied my accent from my friend, because I liked it there is no single, authentic Gaelic you don’t have to be an ancient Gael it doesn’t matter where you come from; if you speak it, you’re part of the community I still make mistakes don’t be denied your heritage


cànan a’ ciallachadh saorsa

Tha mi a’ faireachdainn diùid Thog mi mo bhlas bho charaid, air sgàth ‘s gun do chòrd e rium chan eil aon Ghàidhlig a tha ceart is ùghdarrail ann cha leig thu leas a bhith nad sheann Ghàidheal chan eil e gu diofar co às a tha thu; ma tha thu ga bruidhinn, tha thu mar phàirt den choimhearsnachd bidh mi fhathast a’ dèanamh mhearachdan na leigear do dhualchas a bhith air a chumail bhuat


!! Sgaoil am Facal !!

Tha cànan na pàirt de gach iomlaid a th’ againn le daoine eile, ach tha e duilich a mhìneachadh agus a shamhlachadh. Às aonais cànain, tha e doirbh obair fhaighinn, cothrom fhaighinn air foghlam agus seirbheisean sòisealta agus rudan a dhèanamh le nàbaidhean, caraidean, teaghlaichean agus coimhearsnachd.

Language is a part of every exchange we have with other people, yet it is difficult to describe and imagine. Without language, it’s difficult to gain employment, access education and social services and join in with our neighbours, friends, families and community.

!! Pass the Word !!