Page 1

Bewonersorganisatie De Hunze / Van Starkenborgh Secretariaat: Rietveldlaan 17 9731 MJ Groningen bestuur@dehunzevanstarkenborgh.nl

Aan gedeputeerde staten van de provincie Groningen Postbus 610 9700 AP GRONINGEN

Aan burgemeester en wethouders van de stad Groningen Postbus 20001 9700 PB GRONINGEN

Betreft: Aanpak Gerrit Krolbrug Groningen, 10 april 2014

Geachte colleges, De Bewonersorganisatie De Hunze / Van Starkenborgh (BHS) is nauw betrokken bij de veranderingen in de infrastructuur die momenteel in uitvoering en in voorbereiding zijn rond onze beide wijken. Jaarlijks nodigen wij vertegenwoordigers van uw colleges uit om hierover een presentatie te geven aan de wijkbewoners. We zijn vertegenwoordigd in de klankbordgroepen van de Projectorganisatie Ring Groningen en van de Projectorganisatie Gerrit Krolbruggen. De ‘oude’ Gerrit Krolbrug moet de komende jaren worden afgedankt. Er wordt momenteel stevig nagedacht wat er voor deze oude brug in de plaats zal komen In de Gezinsbode van 4 februari 2014 laat u weten dat ook het niet vervangen van de Gerrit Krolbruggen tot de mogelijkheden behoort. Ook bij de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep is dit scenario nadrukkelijk benoemd. Wij willen u dit met klem afraden. De Gerrit Krolbrug is voor de fietsers uit De Hunze, Van Starkenborgh en overigens ook uit Beijum de brug de levensader die onze wijken met de Korrewegwijk verbindt. Dagelijks gebruiken 13.000 fietsers deze route, op weg naar werk, winkels, school en universiteit. De wijken zijn zelfs ontworpen en ingericht met het oog op deze route. Verplaatsing van deze stroom fietsers naar het Oosterhamriktracé heeft naast een snellere bereikbaarheid van het UMCG, ook grote nadelen. Het grootste deel van de fietsers is immers niet werkzaam in het UMCG maar gebruikt de route om naar Zernike, het stadscentrum of andere locaties te rijden. Bovendien moeten de fietsers een fors hoogteverschil overbruggen, wat met name voor mindervaliden en fietsers met kinderen op de fiets de nodige zweetdruppels kost. Het bezwaar tegen het grote hoogteverschil geldt ook voor de Noordzeebrug, het andere alternatief. Ook hebben wij twijfels bij de sociale veiligheid van deze beide routes. Dat is hoe dan ook voor deze routes een aandachtspunt. Naar verwachting zal OBS Het Karrepad een onaantrekkelijke optie worden voor ouders die in onze kinderrijke wijken wonen. Veel kinderen uit onze wijken gaan naar deze school. Het Karrepad is onlangs fors uitgebreid met een nieuwe vleugel voor de bovenbouw en de naschoolse opvang. Deze investering van O2G2 komt in de lucht te hangen als de levensader, die ook de school voedt, wordt afgesneden. Verder mag het Wessel Gansfortcollege de gevolgen van afsluiting van de Gerrit Krolroute vrezen. Deze school is niet meer aantrekkelijk voor de kinderen die uit de wijken aan de overkant van het Van Starkenborghkanaal wonen. Dit is onvoldoende om de school in de huidige omvang te laten voortbestaan.


Maar voor alles zal het verdwijnen van de route, recht de stad en de levendige Indische Buurt in, de bewoners van de drie wijken ernstig beperken in hun mogelijkheden. Zij zullen een onlogische route moeten volgen over het OosterhamriktracĂŠ op weg naar hun werk, opleiding en andere bestemmingen. De bewoners zullen dan aangewezen zijn op het winkelaanbod in Beijum en voor andere boodschappen de auto pakken, waar winkelcentrum De Beren nu nog logisch en eenvoudig op de fiets bereikbaar is. Daarom roepen wij u op een andere oplossing te zoeken dan het simpelweg afkappen van de Gerrit Krolroute. Graag denken wij in de klankbordgroepen en verder op elke gewenst niveau mee hoe deze route zo goed en kostenefficiĂŤnt en duurzaam mogelijk kan worden behouden. Graag vernemen wij hoe u hier tegenaan kijkt. Met vriendelijke groet,

Namens de Bewonersorganisatie De Hunze / Van Starkenborgh Kees Visser Bestuurslid

Brief BHS Gerrit Krolbrug naar B en W en GS 2014 04 - b  

Brief van de Bewonersorganisatie De Hunze/Van Starkenborgh naar colleges van B en W Gemeente Groningen en Gedeputeerde Staten Provincie Gron...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you