Page 1

1

2012

Jaaroverzicht


2

De Hoop – jaaroverzicht 2012

De Hoop is een evangelische hulpverleningsinstelling voor psychiatrische problemen en verslavingsproblemen bij volwassenen, jeugdigen en kinderen. Daarnaast biedt De Hoop ouder-/partnerwerk, maatschappelijke opvang en pastorale counseling. De Hoop heeft haar hoofdvestiging in Dordrecht. Daarnaast is De Hoop onder andere actief in Rotterdam, Houten, Amersfoort, Vlissingen en Maastricht. In dit jaaroverzicht staan de belangrijkste ontwikkelingen van De Hoop in Tholen Vlissingen 2012 op een rij.

Amersfoort Houten Rotterdam Dordrecht

Maastricht


3

‘Nieuw leven… maar hoe?’

Dit was het thema van de Dag van Hoop op 23 juni 2012. Ruim 2000 bezoekers werden deze dag verwelkomd. Het thema vertolkt waar de medewerkers van De Hoop zich voor willen inzetten, zoals ook verwoord in het missiestatement: mensen op weg helpen naar een nieuw leven. Het thema maakt duidelijk dat het nieuwe leven vinden één is, maar dat nieuwe leven inhoud geven én daarin volharden, toch echt twéé is. In de zorg die De Hoop mag bieden, wil De Hoop haar cliënten ondersteunen bij dat volharden.


4

Wijziging organisatiestructuur

Het verslagjaar heeft bij De Hoop voor een groot deel in het teken gestaan van een wijziging van de organisatiestructuur. Het resultaat hiervan is een structuur met drie divisies: de divisie verslavingszorg, de divisie kinder- en jeugdzorg en de divisie psychiatrie. Deze wijziging had in de eerste plaats ten doel de optimale zorg aan de cliĂŤnt te kunnen blijven garanderen. De Hoop is in de loop van de jaren flink gegroeid en uitgebreid. Naast verslavingszorg zijn ook andere zorgsoorten toegevoegd: kinder- en jeugdpsychiatrie, psychiatrie voor volwassenen en maatschappelijke opvang. Deze groei en uitbreiding maakte de wijziging in de organisatiestructuur nodig. Daarnaast zorgt deze wijziging voor borging van een gedegen behandelverantwoordelijkheid en dus ook voor de kwaliteit van de zorg. De wijziging is bovendien doorgevoerd opdat De Hoop kan blijven voldoen aan de aangescherpte regels rondom behandelverantwoordelijkheid vanuit het ministerie van VWS en vanuit de Inspectie voor de Gezondheidszorg.


5

Belangrijke momenten/ ontwikkelingen In 2012 kende De Hoop diverse belangrijke momenten/ontwikkelingen. Een aantal daarvan: • Maatschappelijke Opvang de Jordaan ging zich in het verslagjaar uitdrukkelijker richten op de doelgroep mensen in de marge van de samenleving. In verband met de gewijzigde doelgroep, werd ook het bestaande rookverbod gewijzigd: de afdeling zelf is nog steeds rookvrij maar op één plek in de tuin mag onder een afdak worden gerookt. • Het gebouw waarin 32 plaatsen voor psychiatrische hulpverlening gehuisvest kunnen worden, werd in mei 2012 in gebruik genomen. • De afdeling ICT van De Hoop werd in het verslagjaar afgesplitst van de organisatie in een aparte BV, onder de naam De Hoop ICT BV. Voor producten die in de loop van de jaren zijn ontwikkeld – zoals het patiëntenregistratiesysteem Ezra, diverse web-applicaties waaronder e-hulp – is er ook bij andere organisaties in binnen- en buitenland belangstelling. Deze ‘marktfunctie’ past beter bij een aparte BV. • De Hoop heeft met succes de HKZ-audit doorlopen. Van 4 tot en met 6 december 2012 voerde het bureau DNV audits uit in de hele organisatie. Daarbij werd gesproken met de Raad van Bestuur, managers, stafafdelingen, psychiater, artsen, teamleiders en behandelaars.


6

De Hoop in cijfers

Cliënten Cliënten van De Hoop komen uit heel Nederland. In totaal zijn in 2012 bij De Hoop 3270 unieke cliënten (volwassenen, kinderen en jeugdigen) in behandeling geweest. Dit betreft zowel cliënten die klinisch, als cliënten die ambulant behandeld zijn. In 2012 zijn op Horeb te Beekbergen 50 cliënten op grond van de AWBZ Zorg in Natura in begeleiding geweest; daarnaast zijn er bewoners aan wie zorg is verleend door middel van een persoonsgebonden budget (PGB). Capaciteit Eind 2012 bedroeg de klinische capaciteit van De Hoop 183 plaatsen (Zorgverzekeringswet en AWBZ). Deze plaatsen waren als volgt onderverdeeld: 99 plaatsen verslavingszorg (Zorgverzekeringswet) 16 plaatsen jeugdige verslaafden 16 plaatsen kinder- en jeugd psychiatrie 20 plaatsen algemene psychiatrie 32 plaatsen individueel beschermd wonen (AWBZ ZZP-C)


7

vervolg

De Hoop in cijfers

Eind 2012 bedroeg de capaciteit deeltijdbehandeling van De Hoop 40 plaatsen. Naast de hierboven genoemde GGZplaatsen had De Hoop in 2012 een voorziening voor 24uurs maatschappelijke opvang met een capaciteit van 16 plaatsen en een voorziening voor begeleid wonen met een capaciteit van 18 plaatsen. Klinische zorg In 2012 waren er 385 eerste opnames vallend onder de Zorgverzekeringswet. Deze opnames zijn als volgt onder te verdelen: • 232 eerste opnames ten behoeve van verslavingszorg • 83 eerste opnames ten behoeve van volwassenzorg psychiatrie • 70 eerste opnames ten behoeve van kinder- en jeugdpsychiatrie Daarnaast waren er zeven eerste opnames vallend onder forensische zorg, de zogenaamde ‘justitiecliënten’. Personeel Per 31 december 2012 telde De Hoop 409 medewerkers (331fte) en 54 oproepkrachten.


8

Het zorgaanbod in 2012

Kernactiviteiten van De Hoop in 2012 waren: 1. Volwassenenzorg 2. Kinder- en jeugdzorg 1. Volwassenenzorg De Hoop biedt: • verslavingszorg • algemene geestelijke gezondheidszorg • maatschappelijke opvang • woon- en leefgemeenschap Horeb • Ouder- en Partnerwerk waar partners, kinderen, ouders en andere familieleden van mensen met verslavings- of psychische problemen hulp krijgen • Er zijn verschillende vormen van behandeling: ambulante zorg, e-hulp, deeltijdbehandeling en 24-uursopvang

2. Kinder- en jeugdzorg Binnen de divisie Kinder- en Jeugdzorg (KJP) worden drie zorgsoorten aangeboden: • ambulante behandeling voor kinderen en jeugd; • verslavingszorg aan jeugdigen • klinische kinder- en jeugdpsychiatrie


9

Internationale samenwerking

Internationale samenwerking Samenwerking van De Hoop met internationale samenwerkingspartners vindt plaats op het gebied van ketenzorg en/ of kennisoverdracht. Kwaliteit Een optimale kwaliteit van de behandeling is voor De Hoop vanzelfsprekend enorm belangrijk. De verantwoording van het kwaliteitsbeleid vindt plaats via het project Zichtbare Zorg GGZ (ZIZO portal).

Samenwerkingspartners

Plaats

Fundashon pa Maneho di Adikshon (FMA)

Curaçao

Agentia Nationala Antidrog (ANA; National Antidrug Agency)

Roemenië

Fundashon Speransa Fundashon Krusada Stichting De Stem Stichting Geloof en Liefde Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS)

Curaçao Bonaire Suriname Suriname Suriname

Nationale Antidrugs Raad (NAR)

Suriname


10

Tot slot We mogen terugkijken op een jaar waarin veel werk is verzet, en waar we bovenal mochten merken dat cliĂŤnten weer perspectief op een nieuw leven kregen.

Meer weten? Naast dit beknopte jaarverslag is er een uitgebreid jaardocument 2012 van De Hoop beschikbaar. Dit kunt u downloaden via www.jaarverslagenzorg.nl. Kijk voor meer informatie over De Hoop op www.dehoop.org of neem contact op via tel. (078) 6111 111 of info@dehoop.org.

Jaarverslag De Hoop ggz 2012  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you