Page 1

Jaarverslag

De Hoop ggz

2010


Feest

35 jaar De Hoop In 2010 was het feest: De Hoop ggz bestond 35 jaar! Dit heugelijke feit vierden we met allerlei activiteiten met als overkoepelend thema ‘Met oog op God en mens’. In 35 jaar veranderde het zorgaanbod van De Hoop ggz grondig. Begonnen als kleine verslavingszorginstelling in 1975, is De Hoop in de loop van de jaren fors uitgebreid. In 1999 startten we bijvoorbeeld met psychosociale zorg en in 2009 met kinder- en jeugdpsychiatrie. Deze uitbreidingen hebben niets gewijzigd aan ons principiële uitgangspunt, de Bijbelse opdracht zoals verwoord in Spreuken 24 vers 11: “Red degenen die ter dood gegrepen zijn, want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt”. We kijken terug op een positief jaar waarin veel werk is verzet en we de zegen van God mochten zien op dit werk.

De jaarrekening De officiële jaarrekening 2010 kunt u vinden in ons jaardocument op www.jaarverslagenzorg.nl onder Archief Jaardocumenten.

Jaarverslag

De Hoop ggz

2010

Jaarverslag De Hoop ggz 2010

3


Organisatie Raad van toezicht Dhr. H.D. Ploeg Dhr. R. Romijn Mw. mr. H.K. Korteweg-de Jager Dhr. drs. D.A. van Steensel Dhr. Jac. Hogeweg Dhr. mr. ing. L.K. Hoogendoorn Dhr. drs. C.H.N.M. Petit

voorzitter vice-voorzitter/secretaris lid lid lid lid lid

Cliënt Vincent: : “De Hoop was mijn redding. Anders was ik verder in de problemen geraakt, zowel psychisch als financieel.”

Adviseur van de Raad van Toezicht was in 2010 de heer ir. Th.J. Malschaert.

Raad van Bestuur Dhr. T. Stortenbeker Dhr. mr. C.L. van Dam

Dag van Hoop Op de zonovergoten zaterdag 26 juni 2010 vond de feestelijke open dag van De Hoop plaats. Het thema was ‘Met oog op God en mens’. Tweeduizend mensen genoten deze dag van prachtige koor- en samenzang, getuigenissen van cliënten van De Hoop en een indringende toespraak van evangeliste Suzette Hattingh. Zij sprak over de kracht van gebed. ’s Avonds woonden tweeduizend bezoekers de worshipnight bij, waar de Amerikaanse gospelzanger Don Moen optrad.

4

Jaarverslag De Hoop ggz 2010

Spreker Suzette Hattingh: “Christen zijn is meer dan alleen bidden, Bijbellezen en kerkgang. Natuurlijk zijn die dingen belangrijk. Maar christen zijn is ook actief je hand uitsteken naar de medemens. Veel mensen in onze maatschappij verkeren in diepe nood. Het is onze plicht hen te helpen.”

voorzitter lid

Directie Dhr. drs. V.J. van Petegem Dhr. drs. D.W. van Twillert Dhr. drs. R.J. Hondsmerk Dhr. J.C. van den Boogaart Dhr. drs. P.G.F. Vel Tromp Dhr. H.J. Valk

eerste geneeskundige directeur volwassenenzorg directeur kinder- en jeugdzorg directeur bedrijven directeur financiën directeur communicatie en preventie

Per 1 oktober 2010 is de eerste geneeskundige (kinder- en jeugdpsychiater) uit dienst getreden. Hij is opgevolgd door psychiater K. Markus, die reeds in dienst was van De Hoop ggz.

Jaarverslag De Hoop ggz 2010

5


1975 – Een groep mensen in Dordrecht weet zich geroepen om naar verslaafden om te zien. Ze slaan de handen ineen en richten De Hoop op.

2010 – De Hoop telt ruim 500 medewerkers en honderden vrijwilligers die willen werken volgens de principes van Gods Woord.

1976 – Opening opvangcentrum voor verslaafden aan het Hofje de Hoop (achter de Spuiweg) te Dordrecht.

2010 – De Hoopt helpt volwassenen, jongeren en kinderen, bij verslaving, psychiatrische problemen en psychosociale problemen.

Missie en visie “Red degenen, die ter dood gegrepen zijn, want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt”, Spreuken 24 vers 11 (Statenvertaling). Deze Bijbelse opdracht vormt door de jaren heen de grondslag voor alles wat er binnen De Hoop ggz gebeurt. De Hoop heeft een christelijke levensbeschouwelijke identiteit. Wij geloven dat elk mens kostbaar is in Gods ogen.

35 Jaar De Hoop – toen en nu 1987 – Eerste werkervaringsproject.

1990 – Omdat er een grote behoefte is aan pastorale hulp voor kinderen, richtten een paar mensen de hulptelefoonlijn Chris op.

1991 – De Hoop erkend als Categoriaal Psychiatrisch Ziekenhuis 6

Jaarverslag De Hoop ggz 2010

2010 – De Hoop Re-integratie heeft regelmatig contact met instanties als het UWV, het CWI en de Sociale Dienst en werkgevers en biedt een groot aantal werkervaringsplaatsen aan, in allerlei vakgebieden.

2010 – Chris krijgt in 2010 ruim 5600 telefoontjes, 1267 mailtjes en voert 3400 chat-gesprekken met kinderen en jongeren uit heel Nederland.

1996 – Start bouw Dorp De Hoop 2010 – Dorp De Hoop in Dordrecht telt 23 gebouwen voor diverse vormen van behandeling, zorgondersteuning en allerlei activiteiten, zoals een sportzaal.

Dinie Stortenbeker: “Tot de dag van vandaag is het werk van De Hoop een geloofswerk. God voorziet, ook in tijden van recessie. Het afgelopen jaar heeft De Hoop maar liefst vijf centra kunnen bouwen. Als God een plan heeft, voert Hij deze ook uit. Wij hoeven alleen maar te gehoorzamen. God krijgt de eer, in alles.”

2010 – De Hoop is lid van Geestelijke Gezondheidszorg Nederland (GGZ-Nederland) en heeft het HKZ-kwaliteitskeurmerk. Jaarverslag De Hoop ggz 2010

7


Fair Trade In juni 2010 sloot De Hoop zich aan bij een groep instellingen uit Dordrecht die voldoen aan het Fair Trade principe. Dit betekent dat ze op een eerlijke en duurzame manier werken en inkopen doen. De Hoop Bouw en Interieur gebruikt bijvoorbeeld hout dat op een verantwoorde manier is gekapt. Verder schenkt De Hoop koffie waarvoor de koffieboeren een eerlijke prijs krijgen en die milieuvriendelijk is verpakt.

Kwaliteit Kwaliteit staat bij De Hoop ggz hoog in het vaandel. Sinds 2007 draagt De Hoop ggz het HKZ-kwaliteitskeurmerk. Ook Kinderdagverblijf Bambino en de ambulante GGZ-zorg van de divisie Kinder- en jeugdzorg hebben dit certificaat gehaald. De afdeling Kwaliteit bewaakt en onderhoudt het kwaliteitsmanagementsysteem. Tevredenheid van cliënten is voor De Hoop heel belangrijk. Daarom publiceert

De Hoop de meest recente rapportage over de tevredenheid van cliënten op de website www.dehoop.org. Er wordt naar gestreefd de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden. Verder wil De Hoop zorgen voor een goede klachtenprocedure, medezeggenschap en een duidelijke informatievoorziening aan en betrokkenheid van de cliënt bij zijn behandeling.

Governance-code De Hoop is lid van Geestelijke Gezondheidszorg Nederland (GGZ-Nederland). GGZ-Nederland maakt op haar beurt deel uit van de Brancheorganisatie Zorg (BoZ). BoZ heeft in december 2005 de zorgbrede Governancecode vastgesteld. Als lid van GGZ-Nederland houdt De Hoop zich aan deze code.

Zanger Gerald Troost: “Ik draag De Hoop een warm hart toe, omdat ik heel veel mensen heb zien veranderen door het werk van deze organisatie.”

8

Jaarverslag De Hoop ggz 2010

Jaarverslag De Hoop ggz 2010

9


De Hoop helpt! Volwassenzorg

Psychiatrisch verpleegkundige Lennard: “Ik verwacht veel van de nieuwe kliniek en weet zeker dat God ook voor mensen met dubbele problemen een Heelmeester wil zijn!”

De Hoop ggz biedt hulp aan cliënten die kampen met een verslaving, met psychiatrische problemen of met psychosociale problemen, bijvoorbeeld op het vlak van identiteit en rouwverwerking. Er zijn verschillende vormen van behandeling: 24-uursopvang, ambulante zorg en deeltijdbehandeling.

Beschermd Wonen In februari 2010 werd het project Beschermd Wonen uitgebreid van 11 naar 32 plaatsen. Beschermd Wonen is voornamelijk gericht op langdurige zorg. Mensen die blijvend woonbegeleiding nodig hebben kunnen er terecht, evenals mensen voor wie zelfstandig wonen na opname in een kliniek of na Begeleid Zelfstandig Wonen (nog) te hoog gegrepen is.

10

Jaarverslag De Hoop ggz 2010

De verslavingszorg van De Hoop ggz is gericht op mensen met verschillende soorten verslavingen, zoals drugs, alcohol en gokken. De zorg aan verslaafden richt zich niet alleen op het afkicken, maar ook op het opnieuw leren leven, werken, wonen en eventueel opvoeden. Op de afdeling Ouder- en Partnerwerk kunnen partners, kinderen, ouders en andere familieleden van verslaafden terecht. Vaak hebben zij door de verslaving van hun familielid ook te kampen met allerlei ernstige problemen. Hieronder volgt een aantal noemenswaardigheden vanuit de volwassenenzorg in het verslagjaar 2010: De Ark geopend Op 5 maart 2010 werd het gebouw de Ark geopend. In de Ark kunnen cliënten

het zogenaamde Challenge-programma volgen (gebaseerd op het 12 stappen of Minnesota model). Dit is een 24uurs behandelprogramma van twintig weken, gevolgd door een programma van twaalf weken in deeltijd. Een ander gedeelte van het gebouw is bestemd voor woningen voor Begeleid Zelfstandig Wonen. Psychiatrie Volwassenen In 2010 ging een lang verwachte wens waarvoor gebeden is, in vervulling: de kliniek voor volwassen psychiatrie is geopend. De Hoop ggz bood al hulp aan

mensen met psychosociale problematiek op de maatschappelijke opvang de Jordaan. Er was steeds meer vraag naar hulp voor mensen met zwaardere, meer psychiatrische problemen. Zij hebben een langer en intensiever behandeltraject nodig. Daarom is het een gebedsverhoring dat De Hoop nu algemene psychiatrische hulp kan bieden. Dubbeldiagnose Steeds meer cliënten worstelen naast hun verslaving met psychiatrische klachten. Bij deze mensen spreken we over een dubbele diagnose. In Nederland was voor deze groep mensen nog geen hulp op christelijke basis, daarom lag het op ons pad hen hulp te gaan verlenen. In september opende De Hoop een dubbeldiagnose-kliniek.

Jaarverslag De Hoop ggz 2010

11


De Hoop helpt! Re-integratie en opleiding

Het doel van De Hoop Re-integratie is om mensen te begeleiden bij het ontdekken, ontwikkelen en benutten van hun unieke talenten. Hierdoor kunnen ze succesvol (re)integreren in de maatschappij.

Nieuw bedrijvengebouw Jan Rozendaal, bedrijfsleider van De Hoop Bouw en Interieur: “We merken in alles dat God voorziet en we blijven ons vertrouwen op Hem stellen!”

12

Jaarverslag De Hoop 2009

De Hoop Houtbewerking draagt vanaf 10 april 2010 een nieuwe naam: De Hoop Bouw en Interieur. Vanwege uitbreiding van het werkgebied is voor deze naamswijziging gekozen. De naamswijziging gaat samen met de verhuizing van het bedrijf naar een pand aan de Sikkelstraat 5 in Dordrecht. De locatie op Dorp De Hoop werd te klein voor alle werkzaamheden. Het nieuwe pand is geopend door toenmalig minister van Justitie, mr. dr. Ernst Hirsch Ballin. In het pand kunnen de komende jaren nog meer nieuwe werkervaringsbedrijven gevestigd worden.

Het werk dat cliënten kunnen doen, is uitdagend en geeft goede perspectieven. De Hoop Re-integratie biedt een compleet traject aan waarin begeleiding, scholing en arbeidsbemiddeling geïntegreerd zijn. Er is een groot aanbod aan werkervaringsplaatsen in allerlei vakgebieden. Zo is het mogelijk om binnen De Hoop werkervaring op te doen bij de volgende bedrijven en afdelingen: • Kinderdagverblijf Bambino • Grafisch Centrum De Hoop • Constructiewerkplaats De Hoop Metaal • Cateringservice Breadline

• • • • • • • • •

De Hoop Music & Books Postorderbedrijf ‘De Hoop Shop’ De Hoop Bouw en Interieur Civieltechnische Dienst Afdeling Media Afdeling Preventie Afdeling Interne Dienst Afdeling Centrale Keuken Afdeling Financiële Administratie

Participatiebanen In samenwerking met de gemeente Dordrecht heeft De Hoop de mogelijkheid om cliënten een participatiebaan aan te bieden. Een participatiebaan is een tijdelijke baan, bedoeld om de afstand naar de reguliere arbeidsmarkt te verkleinen.

Robbert, werkzaam bij De Hoop Bouw en Interieur: “Ik gun alle cliënten van De Hoop de kans op een nieuwe toekomst, zoals ik die zelf ook heb gekregen!”

Bambino twintig jaar Kinderdagverblijf Bambino bestond in 2010 twintig jaar. Om dit te vieren werd er een feestweek georganiseerd van 25 tot en met 29 oktober. Voor de kinderen waren er allerlei leuke activiteiten, zoals beestjes maken van ballonnen. De nieuwste locatie van Bambino, in gebruik sinds 1 september 2010 aan de Spuiweg, hield in de feestweek open huis. Bambino opende de deuren in 1990 als dagopvang voor kinderen van ouders die bij De Hoop waren opgenomen. Later werden ook andere kinderen opgevangen. Inmiddels heeft het kinderdagverblijf vier locaties in Dordrecht.

Jaarverslag De Hoop ggz 2010

13


De Hoop helpt!

Zorg voor kinderen en jongeren De Hoop zet zich in om genezing en herstel mogelijk te maken voor iedereen die in behandeling is. Dit geldt dus ook voor kinderen en jongeren. Kajuit: kliniek voor jeugdige verslaafden Kliniek de Kajuit (24-uursopvang en klinische behandeling) is voor jeugdige verslaafden tussen de twaalf en drieĂŤntwintig jaar.

Twintig jaar Chris In april 2010 bestond Chris twintig jaar. Samen met medewerkers, vrijwilligers en andere betrokkenen is dit gevierd. Twintig jaar geleden begon Chris met een duidelijk uitgangspunt: “Een kind kunnen we het beste helpen als we hem kunnen bereiken met de liefde van de Here Jezus�. Daar hebben we ons door de jaren heen aan vastgehouden. In 2010 zijn er verschillende collectes gehouden voor Chris. Het geld dat dit opbracht, is ingezet om in 2011 het telefoonnummer van Chris gratis te maken.

14

Jaarverslag De Hoop ggz 2010

Kiel: kliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie Kliniek de Kiel is voor kinderen tussen de vier en achttien jaar met psychiatrische en ernstige psychische problemen, zoals diverse vormen van autisme, eetstoornissen, emotionele stoornissen (zoals angsten) en stemmingsstoornissen (zoals depressie). Ambulante kinder- en jeugdpsychiatrie Kinderen en tieners tot achttien jaar kunnen bij De Hoop terecht voor

gesprekken wanneer ze hulp nodig hebben bij problemen. Dit kunnen problemen zijn als ADHD, autisme, depressiviteit, angsten, eetproblemen, klachten als gevolg van pesten, rouwen verliesverwerking en een negatief zelfbeeld.

Chris Chris is onderdeel van De Hoop ggz. Kinderen en tieners tot achttien jaar kunnen met hun vragen terecht bij Chris via de telefonische hulplijn, via de chat en via e-mail.

Met hun ouders mee Naast deze vormen van hulp kunnen op de afdelingen verslavingszorg voor volwassenen, ook kinderen mee opgenomen worden, als hun vader of moeder voor hulp bij De Hoop verblijft. Deze kinderen worden overdag opgevangen op Kinderdagverblijf Bambino.

Jaarverslag De Hoop ggz 2010

15


Preventie De afdeling Preventie verzorgt voorlichtingen op scholen, jeugdverenigingen, kerken en tienerclubs. Het doel is om tijdens de voorlichtingen jongeren NEE te leren zeggen in situaties waar zij duidelijke keuzes moeten maken. Het gaat om keuzes wat betreft drank en drugs, seksualiteit en relaties, internet, televisie, muziek en ga zo maar door. Vaak gaat een cliënt van De Hoop ggz mee op voorlichting om zijn verhaal te vertellen. Dat maakt altijd diepe indruk. In 2010 verzorgden de medewerkers samen met 55 vrijwilligers 912 voorlichtingen en spreekbeurten. Daarnaast richt het preventiewerk zich op ouders, docenten, tienerleiders, jongerenwerkers en beleidsmakers.

Reactie van een jongere: “Nooit geweten dat alcohol zó slecht voor je is!”

Inloophuis Het Inloophuis, aan de Spuiweg te Dordrecht, kreeg ook in dit jaar veel bezoekers. Iedere maandag, woensdag en vrijdag kon iedereen er terecht voor een kopje koffie, een gesprek of gewoon een moment van rust. Zo’n zeven vrijwilligers zijn aanwezig om de voornamelijk dak- of thuisloze bezoekers van dienst te zijn. Het Inloophuis wil graag uitbreiden, met bijvoorbeeld een wasgelegenheid. Om dit in de toekomst te verwezenlijken werd er op woensdag 29 december 2010 een sponsorloop gehouden. Ongeveer 25 deelnemers trotseerden weer en wind om geld in te zamelen. Met dank aan verschillende bedrijven werd het bedrag van €10.000,binnengehaald!

16

Jaarverslag De Hoop ggz 2010

No Apologies in Voorne-Putten No Apologies is een interactief preventieproject dat jongeren van elf tot achttien jaar helpt kiezen voor een gezonde levensstijl. In 2010 vroegen de lokale overheden De Hoop om deze training op de basisscholen van Voorne-Putten te geven. De preventie-medewerkers bezochten ruim dertig scholen op dit eiland en kregen erg positieve reacties. In 2011 mogen zij bij deze scholen terugkomen.

Cliënt Ramon: “Het Inloophuis is zo belangrijk. Daar kunnen mensen terecht die door iedereen zijn uitgekotst.”

Jaarverslag De Hoop ggz 2010

17


Hier was De Hoop in 2010 in Nederland actief:

De Hoop internationaal

10. Groningen

Vanuit veel landen kloppen verslavingszorg­ instellingen bij De Hoop aan voor advies. We werken met een aantal organisaties samen, onder meer op de Filippijnen, in Suriname en in Indonesië. Het meest intensief is de betrokkenheid van De Hoop bij Stichting Hebron op Curaçao, Stichting Krusada op Bonaire en de verslavingshulpverlening in Roemenië.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

5. Den Helder

23. Zwolle 3. Amsterdam 19. Rijssen

Hebron op Curaçao

Krusada op Bonaire

4. Beekbergen

1. Alphen

15. Lunteren

20. Rotterdam 18. Oud-Beijerland

17. Middelharnis

14. Lichtenvoorde

12. Houten

6 . Dordrecht

21. Tholen 22. Vlissingen

8. Enschede

2. Apeldoorn

13. Katwijk

9. Goes 7. Eindhoven

11. Heerlen

Alphen aan den Rijn, De Brug, verslavingszorg Apeldoorn, Stichting De Overbrugging, verslavingszorg Amsterdam, De Brug, verslavingszorg Beekbergen Horeb, verslavingszorg en psychosociale zorg Den Helder, Terwille, verslavingszorg Dordrecht: Oudendijk: De Hoop ggz, psychosociale en psychiatrische zorg Spuiweg: De Hoop ggz, verslavingszorg en psychosociale zorg Dorp De Hoop: De Hoop ggz, Verslavingszorg, psychosociale en psychiatrische zorg 7. Eindhoven, Cjo-SELA, jeugdhulpverlening 8. Enschede, Terwille, verslavingszorg 9. Goes, Stay Clean, zelfhulpgroep verslavingszorg 10. Groningen, Terwille, verslavingszorg 11. Heerlen, Stay Clean, zelfhulpgroep verslavingszorg 12. Houten, Polikliniek van De Hoop ggz, Chris, Centrum voor Pastorale Counseling en preventiesteunpunt. 13. Katwijk, De Brug, verslavingszorg 14. Lichtenvoorde, Stay Clean, zelfhulpgroep verslavingszorg 15. Lunteren, Rotonde Huis, psychosociale hulp voor jongeren 16. Maastricht, Stichting De Ommekeer, verslavingszorg 17. Middelharnis, Polikliniek van De Hoop ggz 18. Oud-Beijerland, Stay Clean, zelfhulpgroep verslavingszorg 19. Rijssen, Terwille, verslavingszorg 20. Rotterdam, Refaja, verslavingszorg, psychosociale en psychiatrische zorg 21. Tholen, Centrum voor Pastorale Counseling, pastorale hulp 22. Vlissingen, Sta Op Zorg, verslavingszorg en psychosociale zorg 23. Regio Zwolle, Ruchama, vrouwenopvang

Concern De Hoop De hoofdvestiging van De Hoop ggz zit in Dordrecht. De Hoop heeft een landelijk werkgebied. Daarnaast werken we sinds 2007 als ‘Concern De Hoop’ nauw samen met organisaties door heel Nederland en in het buitenland.

De Ommekeer, Maastricht

Sta Op Zorg, Vlissingen

Locatie Oudendijk

Dorp De Hoop

16. Maastricht

18

Jaarverslag De Hoop ggz 2010

Jaarverslag De Hoop ggz 2010

19


De Hoop helpt! Toerusting Na 35 jaar is er binnen De Hoop ggz veel kennis vergaard en ervaring opgedaan. Met deze kennis wil De Hoop ggz graag anderen toerusten, onderwijzen en bemoedigen. De Hoop organiseert daarom activiteiten zoals themabijeenkomsten en lofprijsavonden. Ook publiceert De Hoop verschillende bladen en produceert het radio- en televisieprogramma’s. De afdeling Training & Toerusting verzorgt allerlei trainingen. Zo is er een uitgebreide introductiecursus voor nieuwe medewerkers. Ook voor andere (christelijke) hulpverleners, zendelingen, kerken en organisaties zijn er trainingen en cursussen.

Choir of Hope Het Choir of Hope heeft dit jaar haar medewerking verleend aan kerkdiensten in heel het land, de Dag van Hoop, de verschillende lofprijsavonden en de Kerstpraise van De Hoop. Enthousiaste cliënten en medewerkers repeteerden samen en zongen tot eer van de Here God. Het Choir of Hope stond onder leiding van Daniël Davidis, de vaste dirigent van het koor. Daarnaast werd het koor begeleid door een band die ook bestond uit verschillende medewerkers en cliënten van De Hoop ggz.

20

Jaarverslag De Hoop ggz 2010

Televisieprogramma’s Na de start in 2009 met drie afleveringen van de talkshow ‘Hoop Laat’, heeft De Hoop in 2010 meer televisieprogramma’s opgenomen. In mei en juni zond Family7 een tweede seizoen van ‘Hoop Laat’ uit. In dit programma kwamen diverse (oud-)cliënten en deskundigen aan het woord over thema’s als ‘alcohol’, ‘eenzaamheid’ en ‘vergeving en herstel’. Ook introduceerde De Hoop een nieuw tv-programma ‘Verhalen van Verandering’. Dit programma werd gepresenteerd door Feike ter

Velde en eind 2010 uitgezonden op Family7. Basiscursus Evangelische Verslavingszorg Ook in dit jaar organiseerde De Hoop ggz een Basiscursus Evangelische Verslavingszorg (BEV). Deze cursus is voor mensen zonder specifiek hulpverleningsdiploma maar die wel te maken hebben met verslaafden en hen vanuit een Bijbelse visie willen helpen. Deelnemers leren onder meer wat verslaving precies is, hoe ze met verslavingsgedrag om moeten gaan, wat een Bijbelse visie op verslaving is en wat hun eigen positie is als hulpverlener. Tijdens de cursus blijft het niet alleen bij theorie. Er wordt ook praktisch geoefend met bijvoorbeeld diverse therapieën en gesprekstechnieken.

Marloes, bezoeker van de lofprijsavonden: “ Ik vind het zo gaaf om met mensen van allerlei achtergronden samen God te aanbidden.”

Jaarverslag De Hoop ggz 2010

21


De mensen Medewerkers In 2010 telde De Hoop ggz 524 medewerkers. Het profiel en de daaruit voortvloeiende levensstijl van de medewerkers spelen een cruciale rol in de selectie van personeel. Cliëntenraad De Hoop heeft een cliëntenraad, die de belangen van de cliënten behartigt en de Raad van Bestuur adviseert inzake beleidsbeslissingen. De raad telt maximaal tien leden; elk lid vertegenwoordigt een zorgafdeling van De Hoop. Daarnaast was in 2010 een cliëntenraad specifiek voor de kinder- en jeugdzorg (KJP) actief. In 2011 worden de cliëntenraden samengevoegd tot een algemene cliëntenraad. Minimaal één lid gaat de cliënten van de kinder- en jeugdzorg vertegenwoordigen.

Ondernemingsraad Het personeel van De Hoop ggz wordt vertegenwoordigd door de ondernemingsraad, bestaande uit zeven personeelsleden. De ondernemingsraad wordt gevormd door medewerkers van zowel de zorggebonden als de nietzorggebonden afdelingen van De Hoop. Stagiairs De Hoop is voor (met name hbo-) studenten een aantrekkelijke stagegever. Stagiairs krijgen een vaste begeleider en begeleiding op de werkvloer van ervaren medewerkers. In 2010 werkten er 27 stagiairs bij De Hoop. Daarnaast dient De Hoop geregeld als leerschool voor hulpverleners uit binnen- en buitenland.

Hart-voor-je-werk-prijs De Hoop ggz won één van de Hart-voor-je-werk-prijzen ter waarde van 50.000 euro, uitgeloofd door het O&O fonds GGZ, voor de door De Hoop ggz ontwikkelde ‘Emotiewijzer’. De emotiewijzer helpt medewerkers en cliënten hun emoties constructief te uiten en oplossingen te vinden.

22

Jaarverslag De Hoop ggz 2010

Vrijwilliger Netty: “Ik werd honderd procent afgekeurd voor mijn werk, maar bij God gaat niemand in de WAO. Ik bedacht dat ik nog prima kon telefoneren en computeren. Zo kwam ik acht jaar geleden bij Chris terecht.”

Omscholen Medewerkers van De Hoop ggz hebben de mogelijkheid zich te laten omscholen. Een medewerker krijgt dan een leer-arbeidsovereenkomst en volgt daarnaast bij voorkeur een duale opleiding, bijvoorbeeld de studie Sociaal Pedagogisch Hulpverlener. Voor deze opleiding werkt De Hoop samen met de Christelijke Hogeschool Ede. De kosten van de studie worden gedragen door De Hoop. Dankdienst en concerten Ter ere van het 35-jarig bestaan organiseerde De Hoop een aantal dankdiensten en concerten in Nederland. Het waren momenten waarop De Hoop samen met haar achterban God dankte voor 35 jaar De Hoop. De concerten en dankdiensten waren geschikt voor jong en oud en werden mede mogelijk gemaakt door onder andere Marcel & Lydia Zimmer, Gerald Troost en diverse koren. De afsluitende dankdienst van zaterdag 6 november in de Grote Kerk in Dordrecht werd bezocht door negenhonderd mensen. Family7 zond op 6 november een jubileumprogramma over De Hoop uit.

Jaarverslag De Hoop ggz 2010

23


De Hoop helpt! Contact Meer informatie over De Hoop vindt u op www.dehoop.org.

Provincialeweg 70 3329 KP Dordrecht Telefoon: (078) 6 111 222 E-mail: info@dehoop.org Giro: 38.38.38

Jaarverslag De Hoop ggz 2010  

Jaarverslag De Hoop ggz 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you