De Hoogstraatse Gazet - maart 1985: nr 10 - 13

Page 9

----------------------------------------------------��------------------------�--------------------------_,r_----------------------------------------------------------�------------------------------------------------------------------------

............................

"De Hoogstraatse Gazet"

8

-

03/314.42.43 ,

014/83.30.27 03/314.48.80

[iJ 90& cu 901

-

-

-

.

03/314.63.60 Q14/83.3O.27

03/31&.71 •• 014/83.30.27 03/314 83.00

'

03/314.80.28 Brecht 03/313.83.27 Wuustwezel- O3/E.71.71

-

03/313.83,93 03/•. 71.71

t.

Hoogstreten Merkspies Rijkevprsel

-

-

Hoogstreten

-

Merk.ple. Rijkevorsel

-

-

..

03/3'3.90 27 03/88;J.04.72

03/314.IiO.œ

-

-

ARDUIN, MARMER EN

[IJ

WITTE STEEN VOOR

Weekein�e

UW BOUWWERKEN

HUISDOKTERS 17 maart:

van

APOTHEEK BROSENS,

Mgr. EestermanSstraat 15,

Schuttershofstraat 9, Merksplas,

Meerle,

Merksplas-Rijkevorsel:

Telefoon:

.

(Willem de Zwijger)'

AUTOBANDEN

APOTHEEK FRANSEN,

Vrijheid 160, Hoogstraten,

-

Telefoon 03/312.01.70

./·�S.

.

Telefoon 03/314.60.04

Wuustwezel�Gooreind-Loenhout:

V

Dr. VORLAT

Dorpsstraat 138, Wuustwezel,

2320 HOOGSTRATEN

*

Telefoon 03/669.61.38

Tel. 03/314.52.11

03/314.56.91

Tel. 03/314.64.26

op 16 maart:

Hoge Heideweg po, Rijkevorsel,

27

'Het is niet nodig te hopen om te ondernemen, noch, te slagen om te volharden

03/314.57.10

Vrijheid 187, Hoogstraten,

Zaterdagvoorniiddagdienst

.

Dr. MARTENS

·BLEYS

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS P.V.B.A.

Hoogstraten,

Telefoon 014/63.33.83

Telefoon 03/315.82.,21

autobanden * merkbanden * reparatie$ * occasiebanden .* depannage

Roofing

-

-

Dakelementen

-

� .,..

HERIJGERS

.. � � ...

l' Hoogstraten Telefoon 03/314.47.56..

Industrieweg

p.v.b�a

@,1ig BRUURS-SMITS

•.

-

.

Alles

voor

de

MEEUSEN JOZEF

grond- en graafwerken.

MERTENS

pvba"

TURNHOUTSEWEG 32

Verhuring van graafmachinen.

2338 BAARLE-HERTOG Telefoon 031669.61.95

-

KEES VAN DEN BERG

Vervoer:'

.Kapelstraat 44,

TELEFOON 014/699112

installatiebedrijf

Alle

Loenhout

-

Molenhelk. 33. .

St-U-I1a. till. 3131J077.

WONINGINRICHTING

Woninginrichting Baarle-Nassau-Hertog

Vrijheid 167

De

laagste Belgische prijzen! Alles met

schllder-

Tapijten

-

!

-

enz.

tot 5 uur;

maandags gesloten.

.

2328 Meerle Tel. 03/315.70.16 '

Leemans Dominiek

Meerseweg 119. Meer. tel. 03/315.75.68

Kortingen

voor

verenigingIfIn.

A�

MAES ..

Telefoon

Minderhout

03/314.�.07

LANDBOUWMACHINE$. KOGELLAGERS,

nig

alibi MESTSTOFFEN

MEEUSEN

KOGELLAGERS

JOZEF

.

Kettingen

Stalmest. kompost. potgrond. tuinturf

K.L.J. MINDERHOUT op de

Nieuwstraat 9.

toneelplanken

LOODGIETERIJ KARWEIEN DAKWERK,EN

Molenheiken 33 St.-Lenaarts Telefoon 03/313.IKl.n

...

Zondagen

Cis Vissers

Begin: 20

Inkom: 80 fro

V-riemen

Vlimmersebaan 07

Stijlvolle Jubeldag

.

Openingsuren: dinsdag 13.JO..18.00'uur; vrijdag 13.. 30-19.00 ,!ur; zaterdag 10.00-16.00

'Voor drinkwater

organiseert:

en

"Lenig

en· Gezwind" Turnhout

"Verbroedering'� Arendonk

ZONDAG 17 MAART OM 14.30 UUR

-

SPORTHAL SPIJKER

Maar, jammer

uur.

014/37.71.25

SHELL Butagaz fl_n

S'KMI'S

en

flllllllen tanks'

• �p.tx1 .,. Vrijheid 100

21,

2320 Hoogstraten Tel. 03/314.50.91

014/63.31.99

VOOR AL UW ADVERTENTIES

(03) 314.37.73

groepen of individuen Uit onze ge­ Iedereen kon ook aan het woord komen in de. gazet. Wij weten qat dit door vele Iezers erg op prijs werd gesteld maar er waren ook men­

se

meenschap

.

die daar een andere mening over hadden. Voor sommigen is een onaf­ sen

hankelijke opstelling onaanvaardbaar want zoiets kun je niet -in een kastje stoppen of kun je geen bepaalde kleur geven. Er is door sommige mensen nogal wat. kwaad gesproken over

-

.

D.H.G. Meestal

waren

dat vreemde

verdachtmakingen,. 'niet rechtstreeks tegen ons of openlijk want je kunt ...

Wij geloven zoiets een gemiddelde

heeft

.

toch nooit weten hé. 'OoK in onze sa­ menleving zijn -èr mensen die redene­ ren: wie niet voor ons is, is tegen ons en dan zijn alle middelen. goed. Ver­ draagzaamheid is voor hen een on-. deugd en pluriformiteit is dan een ge­ vaar! Het is, dus best mogelijk dat er mensen zijn die het niet erg vinden 'dat dit weekblad verdwijnt. Maar er zullen veel meer mensen zijn die het-bijzonder spijtig vinden, die weten welke service wij al die jaren verleend hebben en die beseffen 'wat De Hoogstraatse Gazet voor Hoogstraten betekende en ook buiten Hoogstraten. Het was niet toe­ vallig dat wij destijds abonnementen: hadden in de ganse Noorderkempen en -

voor ons, er waren te

Maar de meeste redaktieleden zijn ta­ melijk taaie medewerkers. Zij willen blijven proberen om de doelstellingen, hun ideaal, zoals omschreven in het re­ daktioneel woord van het eerste num­ mer, te realiseren. Zij hebben meer dan zes

jaar vrijwillig

en

belangeloos,

zon­

der financieel voordeel, elke week een gazet gemaakt met zeer weinig materië­ le middelen. Nu een weekblad te duur is geworden overschakelen naar een we gaan maandblad. De gazetten-formule zal veranderen in een soort magazine­ vorm. En wij willen opnieuwalleen maar schrijven voor de geïnteresseer­ den. Het maandblad wordt niet gratis verspreid, men zal een abonnement .

-

_

moeten

nemen.

Handelaars die interesse hebben of sympathisanten die ons willen steunen, kunnen een jaar-advertentie-kontrakt nemen:

jaarabonnement

be­ 12 nummers (270 fr voor 9 nrs. in 1985) en ons blad ver­ 'schijnt de laatste vrijdag van elke maand via 'de post. Wie ons een ex­ trasteuntje wil gevenneemt een steuna­ bonnement en betaalt 500 fr of 1.000 fr of... waarvoor bij voorbaat hartelijk -, dank.' Ook de nieuwsverzorging zal een ver­ nieuwd kleedje krijgen. Hieraan wordt reeds door de hele ploeg gewerkt. Nog even geduld en dan zijn we er weer. De

prijs van draagt 360 fr

een

voor

.

...

de redaktie.

in bet Klein Semmarle

springlevend!

nog

De eucharistie werd opgeluisterd met prachtig orgelspel van Jas Bruurs, terwijl 'een leerlingen- 'en leraarskoor .o.l.v, Herman De Houwer het geheelook vocaal een nog feestelijker tint wisten te geven.

Eucharistie

Academische

In de vroege

-

en

.

namiddag daagden heel wat geno­ sympathisanten

op

voor

de

geconcelebreerd door bisschep Paul Vim den Berghe, samen met deken Hànnes,.de gewezen superior Lievens, Smets en Fleerackers, en de dertien inwonende priester-leraars. In 'zijn homilie schetste de bisschop wat voor van elk christelijk samenleven uit­ maakt (in school én gezin): de voortdurende, verwonderde ervaring door slagen en misluk­ ken heen van' de aanwezigheid van God. Of om het met zijn woorden uit te drukken: ,"het mogen ervaren dat gelovige mensen aan gelo­ vige mensen iets kunnen doorgeven van de waarheid van het evangelie". Wie bezig is met de opvoeding van kinderen," zo voegde de bis­ schop hier aan toe, "die weet ook hoe waar het is dat we daarna alles uit handen moeten ge­ Ven. Het is zoals in de parabel van de zaaier, die eerst alles in het werk heeft gesteld om goede voorwaarden te scheppen opdat het zaad zou kunnen volgroeien, maar die daarna rustig " kan gaan slapen

.

hem de kern

...

(03) 314.49.11

.

.

Over dit laatste had directeur Peeters het trou­ wens nadrukkelijk. Hij beklemtoonde de wens

-

...

zitting,

Ook de academische zitting in de feestzaal van de school werd bijgewoond door heel wat per­ sonaliteiten: bisschop Van den Berghe, de ka­ nunniken Fleerackers, Van Dommelen en Smets, F. Ida (Inrichtende Macht), diverse burgemeesters (al bleef de Hoogsttaatse stoel hier leeg) en gemeenteraadsleden, en:?:. Opmer­ kelijk was de uitgebreide afvaardiging variwe­ ge de andere scholen uit de scholengemeen­

schap.

-

Propagaz

2330 Merksplas,

Tel.

DESSEL'

BRANDSTOFFEN

Coiff1n

Kerkstraat

nummer van

volledig, onafhankelijk opgesteld te­ genover alle partijen, standen en diver­

weinig zaken en verenigingen die ons blad wel geschikt vonden voor hun ad-

Jubileumeucharistie in de kerk. De mis werd

GEBD pvba

KAPSALON

van

de eerste jaargang tût en met numrner 12 van de zevende jaargang.heeft de redaktie zich

9 maart was de gevel van het Klein Seminarie feestelijk bevlagd ter gelegen­ heid van de Jubeldag, die een van de hoogte­ punten moest worden van de vieringen van het ISO-jarig bestaan van de school.

digden

medewerking

De

de meeste adverteerders uit deze

lSO-jarige"

PUTBORINGEN

met

een

onafhankelijk!

Vanaf het eerste

.

Tel. 03/312.06.18

Zondag gesloten.

TURNDEMONSTRATIES VAN EIGEN GROEPEN'

te

De toekomst Te

.

Rijkevorsel,.

op Weelde 29, Merksplas Telefoon 014/63.31.52

Minderhout.

Turnkring ,,'t SPAGAATJE" Hoogstraten

niet

...

nog

-

2310

Stweg.

uur

van

het

om

enz ons

winkel/zaak geen behoefte aan adver­ tenties met een oplage van 30.000 exemplaren of meer. De.meeste consu­ menten verplaatsen zich geen 20 of 25 km om van het ene dorp naar een an­ der dorp te gaan voor de aankoop van gewone verbruiksgoederen. Wie praat de handelaars zoiets aan en waarom?

Op zaterdag

10 & 17 maart

Parochiezaal

Hoogstraten, niet. Volgens

briefwisseling die wij dagelijks van overal ontvangen be­ wijst deze waardering en bekendheid. ook verder. De

zetten.

-

niet of wei­ doen?

waarin bijna iedereenvan het gezin wel iets naar zijn smaak en interesse kon vinden. Zeer dikwijls hebben we duidelijk kunnen vaststellen dat bijna altijd iedereen wist wat in de D.H.G. stond. Er was zeker geen ander blad waarin zoveel gelezen en gekeken werd, met andere woorden, het is altijd een blad geweest dat niet onmiddellijk bij het oud papier werd gelegd. Veellezers be­ zitten nog bijna alle nummers die ooit verschenen zijn. D.H.G. heeft vanaf het begin veel meer lezers dan abonnees gehad. Toch 'werd nogal eens de te geringe oplage als argument aangehaald om niet te ad­ verteren. Onder andere daarom zijn we vanaf dit jaar huis-aan-huis gaan ver­ schijnen in het Hoogstraatse. Maar deze oplage was blijkbaar niet groot ge­ noeg; dé regio was nog te beperkt. Er zijn handelaars die geloven bij wijze van enkele voorbeelden dat mensen uit Brecht kleding gaan kopen in Mer.ksplas, of dat mensen uit Beerse een televisie gaan kopen in Meer of Meerle, of dat men vanuit St.-Job-in­ 't-Goor schoenen komt kopen in -

Hoogstraatse Gazet is volgens ons steeds een zeer geschikt blad geweest voor

TORREMANS

,VADER ZIT' OP ·ROZEN

Gammel

Rijkevorsel. Tel. 03/314.30.91

met .

en

om

te adverteren? Of was het maar

vertenties. Het is wel merkwaardig dat bijna iederèen D.H.G. goed vond om er gratis zijn redaktioneel nieuws in te

Er is geen enkel ander .blad streeknieuws heeft geen enkel ander blad

gratis nieuws te drukken. Verdwijnt De Hoogstraatse Gazet nu volledig of zijn er nog andere moge­ lijkheden?

genoeg was. Was dit de echtereden

V-RIEMEN, AUTO-ACCESSÓIRES

,

Kleding voor. 't hele gezin.

.

In de loop van de voorbije jaren heb­ ben verantwoordelijken van verenigin­ gen en instellingen en ook handelaars ons meermaals gezegd dat De Hoogstraatse Gazet niet commercieel

jeugdbals

-

nieuwsweekblad was na zes jaar zo sterk gestegen dat een redelijk aange­ paste, abonnementsprijs meer dan waarschijnlijk te duur zou zijn voor een voldoende groot aantallezers. Ver­ schillende personen en instanties gaven ons daarom het advies om over te scha­ kelen op een gratis huis-aan-huis blad in de gemeente Hoogstraten en slechts abonnementen te behouden in de om­ liggende gemeenten. Nu, na bijna drie maanden, blijkt dat het opvolgen van dit advies geen goede beslissing is ge­ weest: de inkomsten uit abonnementen zijn er niet meer en de opbrengst van de advertenties is te gering om zoveel

Niet commercieel?

EN LPG STATION

BENZINE

parties

JAN STOFFELS

Tel. 69:90.02.

92,

fuiven

voor:

.

03/315.87.55

enz.

Car Crash International

Kwali.teitspluimvee

Heirneulenstrat 20

Tel.: 03/314.39.08

vloerbeklèding DISCOBAR

kleinmeubels, bureau's

-

Volledige slaapkamers, ook tiener­ en babykamers met alle bijbehoren.

en

en

Vrijheid 251, Hoogstraten

'.

behangwerken overgordijnen-

I<WAllTEITSPLUIMVEE ELKE DAG VERSE BRAAD­ EN SOEPKIPPEN!!!

Geopend: dagelijks tot 6 uur; zaterdag en zondag

AUTO BAZAR MICHIELSEN

en

Siertafelkleden, lopers,

behang verlichting spiegels schilderijen alsmede -

Telefoon 03/314.59.66

-

Gordijnen'

-

Enorme keuze in tapijten .. Vloerbekleding in alle breedtes. Meer dan 1000 verschillende overgordijnen als ook in velours.

's

Alle

woongenot!

Verder

Hocastraten

-, -

vakkundige plaatsing; 2500 m2

AUTO-SHOP

'GEBR. LEVTEN

Kapelstraat 6,

wekelijkse' abonnementenblad

de Noorderkempen. De totale kostprijs voor het maken, het drukken en de distributie van zo een

VERWARI\'l1 1\( 1

GRAAFWERKEN

boogsport

1984

van

voor

SPORTARTIKELEN

Isolatie

Tijdens de laatste weken

waarin zoveel géstaan en er is

een *

Telefoon 03/314.63.05 MAZOUT

regio.

van De het bestuur Hoogstraatse Pers en de redaktie van De Hoogstraatse Gazet te stoppen met

2310 Rijkevorsel

-

Nà 1984 beslisten

.

Gammel.2

BOUWSPECIALITEITEN

voor.de noorderkempen

pvbI

Gelmelstraat 52,

15 maart tot

Dr. BOEREN

.

-ROGER

van

-

JORIS

APOTHEKERS

Weekdienst 22 maart:

Hoogstraten:

_

03/313.11),(13 03/_.80.28

-

Wuustwezel

-

weekblad

de

"4/83.30.10

-

BLOEMEN

WACHTDIENSTEN

,St.-Lenaartseweg

Brecht

-

..

STEENHOUWERIJ

PVC

ZEVENDE JAARGANG NUMMER 13 WOENSDAG 20 MAART 1985

-

-

1985

maart

-

'�" •

,

woensdag 13

-

van

de school

om

tot nog meer contacten en mèt deze andere scho­

samenwerking te komen

len. Internaatsdirecteur Lievens schetste enke­ le kraChtlijnen van een christelijk onderwijs arino 1985, waarbij het groeiende belang en de vernieuwde vizie op schoolpastoraal bena­ drukt werden wat nog dit jaar in de praktijk zal worden gebracht met dé samenstelling van -

,

een

pastoraal

team.

Na de directie kwamen raars, ouders

en

groep binnen de

afgevaardigden

van

le­

leerlingen ("de belangrijkste school", zoals de directeur

Wie feest viert, wil iedereen aan zijn hart drukken Directeur Raf Peesters had het in zijn toespraak vooralover samenwerking tact met de andere scholen .

en meer con-,

.

aan het woord. Namens de leraars belichtte Leo Hermans de groei van de in­ spraakmogelijkheden binnen de school en de relaties met directie en leerlingen. Niet (mop­ gemerkt bleven zijn onverbloemde recla­

opmerkte)

voor het in sep,tember nog te verschij­ Jubileumboek! (Was dit er ook een?)

mespots nen

Voorzitter Stoffels sprak namens het ouderco­ Hij putte voornamelijk uit zijn persoon­ lijke herinneringen aan het Seminarie­ verleden, �n haalde menige anecdote aan over de voedselvoorzienhlg in de school tijdens de' oorlog. Zo liet hij de aanwezigen weer even

mité.

vervolg

op

pagina :/.

__