De Hoogstraatse Gazet - februari 1979: nr 1 - 3

Page 1

r-

I' , ..

"

EERSTE JAARGANG

REDAKTIE EN ADMINISTRATIE:

LOENHOUTSEBAAN 58

NUMMER 1

VRIJDAG 9

FEBRUARI

PRIJS PER NUMMER

.15

-

2320 HOOGSTRATEN

TELEFOON 031

1979

-

14.55.04

UITGEVER: P.V.B.A. DE HOOGSTRAATSE PERS

FR.

Gellleenteraad De

gemeenteraadszitting

van

maandag

15

januari begon met 20 minuten vertraging. Ingevolge het mistig weder en de gladde wegen waren om 19.00 leden afwezig

uur

nog enkele raads­

.

Punt één

van

de

van

verslagen

van

diepe en innige overtuiging,

en

Op vrijdag 29 december 1978 verscheen de laatste editie van de Gazetvan Hoogstraten, katholiek Vlaams weekblad. De familie Hasel-

donckx zette hiermede

een

punt achter

een

'�S6-jarige traditie. Niettegenstaande het nieuws reeds enkele weken bekend was, bleek de nu "echt" gedaan

"verwondering" dat het

groot. Velen .kondèn hun spijt ovèr verdwijnen nauwelijks verbergen terwijl anderen soms geplaagd leken door een zekere wroeging omdat ze de laatste jaren hun was toch het

op het weekblad niet meer hadden .vernieuwd. Bestuursleden van verenigingen voelden zich een beetje "verweesd" .. Afgezien van het streeknieuws in de dagabonnement

biaden, dat dikwijls beperkt en versnipperd wordt weergegeven, verloor men immers een eigen gazet voor de lokale berichtgeving en .,Warden

de

dagorde was de' bespreking de gemeenteraadszittin­ gen van 4 en 18 december." Burgemeester VIJFfIG JAAR GELEDEN Sprangers had een 12-tal opmerkingen bij deze verslagen. Verder wetden er nog een aantal bedenkingen geformuleerd door de Zaterdag 9 februari 1929 raadsleden Jansen, Koyen en Matthieu. Deze lange nabespreking ontlokte bij de oppositie A vondfeest op het Klein Seminarie een aanmerking over de goede samenwerking Dit jaar kreeg het Kardinaalsfeest in "t Klein tussen burgemeester en sektetaris. Seminarie eene bijzondere beteekenis door de Vooraleer met het tweede punt van de agen­ aanwezigheid van Z. Eminentie zelf. Deze da, het jaarverslag 1978, aanvatte, merkte kwam aan te half twaalf, vergezeld van Mgr. dend werk en hopelijk het bescheiden begin raadslid Van Aperen op dat men volgens hem Jansen en van zijn secretaris, Z.E.H. Leclef. van een nieuwe traditie. geen geldige beslissingen, kon nemen daar de Daarna had er eene ontvangst plaats in de De Hoogstraatse Gazet, weekblad voor de publieke bekendmaking 'van deze zitting niet feestzaal der studenten. Ook op het avondfeest Noorderkempen, heeft duidelijk een eigen was uitgevoerd, zoals voorgeschreven wordt was Z. Eminentie aanwezig. Een overgroot functie. De voornaamste taak. ervan is hét door de bezette een groot gedeelte gemeen.tewet. genoodigden getal beantwoorden aan de vraag naar nieuws. De Het belangrijkste onderwerp voor deze avond der zaal. wereld is klein geworden en dringt dagelijks was de begroting 1979. Raadslid Eist pleitte Na het openingsstuk door de Harmonie van't via de radio, de televisie en de dagbladen onze Seminarie volgde een vierstemming koor "dop­ om in het vervolg, ter verduidelijking, voor een huiskamers binnen maar: kennen wij ONZE te zorgen bij belang­ heide", gedieht door Alice Nahon; muziek van postgewijze toelichting EIGEN STREEK nog wel? Zijn wij. en we A. Meulemans, bijgevolg werk van een hoog­ rijke bedi-agen en beslissingen. denken hier bijvoorbeeld aan de groep jonMen verwacht dat de algemene administratie begenadigde dichteres en êen fijn-besnaarde geren onder de 25 jaar die 45% van dé totale van onze gemeente in 1979 ongeveer � toondichter. De fijnverzorgde vertolking der bevolking van onze gemeente uitmaken, nog zal kosten. Verder voorziet men 13 studenten liet "de perelkens van de hei blinken miljoen wel op de hoogte van onze eigen leefgemiljoen voor de uitbreiding van het eigen en klinken dat 't een weelde was en 't was of meenschap? Kunnen wij onszelf nog herkenpatrimonium. Dit geld zou eventueel kunnen men de biekens hoorde zoemen rondom de hei­ nen en piaatsen binnen de grotere gehelen dienen voor de aankoop van grond in de bloernekens" waarin wij dagelijks leven? ambachtelijke zone en voor de aankoop van de Het Fransch stukje van Ghéon was insgelijks Daarom heeft dit weekblad een belangrijke oude Kela-gebouwen. een pereitje van't zuiverste water willen nieuws brenoverbruqqinqsfunctie. Wij eventuele rampen yoorziet men toelagen "De Watersnood", het hedendaagsch drama in Bij gen zowelover het heden als over het tot een bedrag van 100.000 Fr. De kosten voor 3 bedrijven was op en top actueel nu we vóór verleden, over de dingen die hier en elders de bescherming van de burger, justitie en enkele weken ook met de overstroomingen te over hun en gebeuren onderlinge.verbanden. politie, worden geraamd op iets meer dan 5 doen hadden in ons land. en voor de brandweer is er bijna 3 miljoen Wij vinden het tevens belangrijk dat in de voorzien. uit WORTEL miljoen Hooqstraatse Gazet de mensen met elkaar kunnen praten zodat zij elkaar beter leren In onze gemeénte wonen 14.120 mensen .op Wortel vergeet zijn koenen zendeling in China, kennen Het weekblad wil een schakel en een' een oppervlakte "an 10.535 ha. Deze mensen Eerw. Pater Jos De Clerck niet. Al is hij maar forurn'zjjn om te komen totwederzijds begrip. kunnen elkaar bereiken via een wegennet van' 'nen fijnen zoo te gemakkelijker weet hij de Daarom zal in' Onze kolommen veel aandacht 475 km, waarvan 45 km rijkswegen. Bij deze gure wreedheden welke de hongersnood overal besteed worden aan het 'verenigingsleven, de post heeft men 5 miljoen (wedden en lonen) in China ontketent, te ontkomen. Als onverschrokken zendeling staat hij immers werkinq van de verschillende instellingen, het ingeschreven voor de-personeelskosten. functioneren van diverse diensten, het paro- Raadslid Van Aperen vraagt of dit bedrag op de eerste plaats om te steunen, te helpen en chiaal leven en de openbare besturen. Het moet dienen om de kosten van tewerkgestelde bij te staan. En wordt hij soms hardhandig weekblad wilook een spreekbuis zijn van en werklozen te betalen. Raadslid Van' Huffel door woeste benden aangehouden, dan komt voor onze gemeenschap. In de Gazet kunnen merkt hierbij op dat de gemeente zoveel hij' kort daarop vrij want het woord van den jndividuen eri groepen hun meningen en mogelijk werklozen moet. tewerkstellen en soldatenoverste luidt: "Laat den kleine van standpunten bekend maken over allerlei zaken verzoekt nadrukkelijk om het krediet te hand- Wortellos, want hij is onmisbaar". haven. Verder, bij de huisvuildienst, is nog- En zijne vrienden uit het moederdorp en uit het die ons aanbelangen; De Gazet wilook aandacht vragen voor de maals 1 miljoen voorzien voor tewerkgestelde. gansehe Vlaamsche Land vergeten den goeden Pater niet en zullen hem blijven steunen in zijn eigenheid van de dorpen en voor de taak van werklozen. verheven apostelambt. vervolg pag. 5 •

wij

allen

een

beetje

...

...

armer.

.

..

.

-

BG' ,JAARGANG

-

Nr. 62

VRUDAG 29 Dr..cElfBER lm

Wij, een groep van een tiental mensen uit de kerkdorpen van de gemeente Hoogstraten, hebben reeds tijdens de maanden december januari de verschillende mogelijkheden en

en

moeilijkheden

eventuele voortzetting de Gazet van Hoogstraten onderzocht. Van vele kanten ontvingen wij toen reeds aanmoedigingen omhet niet bij het "eventuele" te laten maar daadwerkelijk met een nieuw weekblad te starten. Welnu, het eerste nummer van dit nieuw weekblad is vandaag van de' oersen gerold.' Dit eerste nummer .is het resultaat van veel voorbereiof

.

opvolging

van een

van.

:

IN DIT NUMMER:

Verslag van

-

gewijd

de gemeenteraadszitting aan de Gemeentebegroting 1979.

Aktiviteitenkalender

,

-

.

..

Verslaggeving voetbal

en

andere

sportakti­

·viteiten. -

-

Historische bijdrage: "Het Kasteel van Hoogstraten", door Z.E.H. J. Lauwerys. "De rubriek die U schrijft" Het letterkundig feuilleton: "Als een wolf in de wildernis", door Aster Berkhof. Verslaggeving en aankondiging van v.erenigingsaktiviteiten. Volgende week: "De Hoogstraatse Gazet" op interview bij ..

-

-

.

-

Pater Joseph Cpmbrez,

kapelaan van

DE GAZET VAN HOOGSTRATEN (1892-1978)

Hoogstraatse Gazet wil op deze manier tevens ijveren voor een "herwaardering" van het geschreven en gedrukte woord. Wekelijks De

.

Het moet wel erg verweend overkomen '

.�et

Bovenal wilt'en wij tenslotte een vriendelijk weekblad zijn met veel aandacht voor vreugde en verdriet, voor goed en slecht nieuws, voor iedereen en voor elke gebeurtenis. Wij hopen u elke week veel momentopnamen uit het dagelijks bestaan te kunnen melden. Misschien wordt dit weekblad dan ook uw wekelijkse leèsvriend. Wij hopen hetl

radio,

om

nieuw weekblad, met voorlopig als enige verdienste dat het nieuw is, te plaatsen naast een weekblad dàt 86 jaar lang de polsslag geweest is van de Noorderkempen. Niet uit verweendheid staan de namen onder elkaar, maar uit eerbied, om aan te tonen hoeveel het "nieuwe" te leren heeft van het "oude': om de spoorlijnen die zo stevig aan­ gebracht zijn niet gp te breken, maar verder te leggen naar stations, waar iedereen zich vertrouwd thuis voelt.

.

teevee en de

GAZET

? )

(1979.-

papieren overlast, die wij

in de brievenbus vinden. In een tijd ook dat het nieuws groot of klein nog de belangstelling kreeg en hield. De Mensen konden dagen en weken lang daarover praten. Wat een tegenstelling met nul Het nieuws van gisteren is al in de vergetelhe,id geduwd door het nieuws van vandaag. In zo'n tijd was -mn reqionalé" weekblad de enige informatiebron voor de meeste mensen. A. -Haseldonckx schrijft: '''Meteen is het duidelijk welke belangrijke rol dergelijke infor­ matiebron in die omstandigheden kon vervul­ In het "Liber Amicorum Jozef Lauwerys", len, voor welke verantwoordelijkheid de uitge­ uitgegeven in 1976 ter gelegenheid van de 8Oe' ver zich geplaatst zag nu hij, wellicht onbe­ verjaardag van ere-deken J. Lauwerys, heeft wust, door zijn krant zich in zekere zin -een A. Haseldonkcx de geschiedenis verteld van machtspositie verwierf niet alleen tegenover de iets oudere "Gazet van Hoogstraten," 84 zijn rnedeburqers, maar evenzeer ten overeen

worden onze brievenbussen immers overrompeld door allerlei dr�ksels waarin dik�ijls vruchteloos zoeken IS naar degelijke betichtgeving ovèr onze streek.

HOOGSTRAATSE

DE

-

nu

dagelijks

-

-

.

-

niet

tevreden bent, neem dan pen en papier en schrijf het ons. Wij kunnen een goed weekblad maken als u ons helpt. Het lot van de Hoogstraatse Gazet ligt'voor een flink deel in uw handen. Wij hebben gezorgd' dat ze er is, zorgt u ervoor dat ze blijft. En wanneer

Meersel-Dreet.

u

DE REDACTIE

J

jaar. Op 13 augustus 1892 nummer

aankondigingsblad" belangrijke gebeurtenis

en

mensen

plaatselijke overheid". Niet alleen regionaal nieuws, maar ook natio­

staan van de

verscheen het eerste met als ondertitel "katholiek nieuws .

Dit was een zeer in een tijd dat de

nog niet het genoegen

smaakte_n

van

nate

en

internationale gebeurtenissen ·kregen

in dit weekblad

een

plaats.

De

discussies vervolg

van

pag. 7


,

..

': HQQg�tiäilt$� �G���(" \(;jjÇtj:lg,,�' fèbr.u_a:ri. j 979 -

:'Hoogstraatse Gazet"

-

vrijdag 9

febru.a,ri

1979

./

De rubriek die U schriift

landbouwcomice omvat volgend�. gemeen­ ten: Fusiegemeente Hoogstraten, Rljkevors�l, verder gefusIo­ Merksplas, Baarle-Hertog, De

Freddy yan DilCk in de hotelschool

neerd met LC Gierle. Als jaaraktiviteiten kunnen vermelden:

Spi

en

.

3) Een

ker

verband

grammapunten met 1) Een algemene Statutaire Vergaderm� nieuwe een zo en mogelijk twee voordrachten landbauwfilm. 2) Een studiereis

om

wat

te Ieren.

bij

L.�ndbouw�am��. .

1. Het comice richt onder zijn weiland prijskamp in op aanleg van

le_den

gescheurd 2. Doel

een na

weiland.

van

de

aanlegmethode

prijskamp: verbetering van

de

van .

.

2e 15 Juh 3. Periode van inzaai: le voorjaar of tot 15 september. 4. Aanbevolen wordt: grondontle�ing tot op IS bouwvoordiepte. Bulletin met uitslagen

Er werd

gebruiken zeedmengsel is vrij. 6. Een formulie� zal aan iedere deelnemer ven het bezorgd worden, waarop hij in de loop zal teeltjaar tie belangrijkste teeltgegevens 5. Het te

noteren.

7. Per deelnemer

komt slechts

Mn

petœel in

aanmerking (minimum: 0,5 ha), 8. De jury zal in juni, juli of eind september, begin november de weide ter p etse beo?r� delen Bij de prijsroe enning zei ook rekening geho�den worden met hat stipt invullen van

werd de

.

menen

Nu Een

de

de vroegere parochiezaal en choolover, nI. 3,3 miljoen F. In de loop naast de van die 4 jaar uitbating werd ook interest de nog een van betaling en F 700.000 van gedaan aflossing bovendien nag voor meer dan 700.000 F

'

I 9. De baschi bere van prijzen onder de deel worden,

zal

� vorm

eeld

emers

10. De inschrijving moet genomen \VOrden bij na de secretaris vóór 1 ma rt 1919, an Id, niet aen die datum ged an, word 't 1'. De mededin ars di aan de bepalingen van oot Œ!!1etn�on:i5g rech reglement, erliezen a

premie.

lia onvoor:ziene t 'IIOC1l:u'i1Jll rd' reglement door oot •

.

maar

0IIIIllm

-

aanvang 20

met

afspraken

over

de

Na

een

felle discussie

heid, de voor-

nadelen,

en

er

Uitslag: voorstel b

voor

van

de

beheerraad; 24 stemmen voor voorstel 1 onduidelijke stem.

hierover te

c van

de LG

Op deze manier werd

Bisdom. hakte de algemene 19 mei 1978 de Imoop � dotor. en basIoot ze e schulden van de � «2.1 mitOOn. niet verder te beta-

een

streep ge­

inspanningen van de gemeenschapsraad, en keren we terug naar een gesloten parochiecomiteit voor de uitbating van het Parochiecen­

.

de heer pastoor oorraad de lijst van

Chiro-St. Jan

aan

schu siel a).

voor te

beheerraad

de

het

brouwer in vraag

Bronsplastieken

Vrijdag

-

een

kontrakt

gesteld

met

20.00

9 februari,

uur:

opening

was.

van

van .

groep Alfa

lachen,

leden

de

Zaterdag 10 februari: tentoonstelling van leerlingen van- academie voor schone klmsten .

(tot 20 februari). 's

Zondag 11 februari,

-

voormiddags:

van

de beheerraad, J. Verhulst.

vormingsavond

en

van

van

vroolijke v.rienden

rustig

zoo

lang;

Meerle.

en

belooft

spannend

zeer

te wor-

-

S?ms z�kt Ginds viert De

en

Maandag 12 februari: abortus-debat, geor­ ganiseerd door het vrouwenhuis met als sprekers: Leona Detiège, Ida Dequeker, Wivina "

Donderdag 13' februari: Elcker-Ick en Ma­ sereelfonds organiseren een avond omtrent "België op weg naar onderontwikkeling?". _

Deze week handelt men over "Wat denken de vakbonden ervan". Het standpunt van het A.B.V.V. wordt toegelicht door vakbonds­

Diane Keaton.

.Warande, Turnhout

men

Zondag 11 februari om 20.30 uur: Operette­ melodiën gezongen door Eva Maria. Dinsdag 13 februari om 20.00 uur: kabaret­ groep Ivo de Wijs brengt: "Formule 2".

te

troost in

den zege

en

men

1

Zaterdag 10 februari om 20.30 uur: "Oom Wanja" door Berchems' centrumtheater .. Vrijdag 16 febrtJari om 20.00 uur: "De Goede mens van Sezùan" van Bertolt Brecht.

17 februari:

-

-

Harmonie

-

strijd .

St. Cecilia houdt een kaartwed­ van de rijksschool Hoog-

vanaf

Elisabethlaan).

(Gravin

straten

19

uur.

gegeven te 20

De

eerste

20.30 uur: ".Bedden" Dimitri Frenkel Frank.

om

Hofpoorttheater, Hofpaart 6, Turnhout Vrijdag 9 en zaterdag 10 februari om 20.15

Inschrijving

kaarten

Zondag18 februari

met Liesbeth List en

in de lokalen

worden

uur.

"Het Misverstand"

Zondag 17 februari: Fusiewandeling te Hoogstraten, trefpunt: Begijnhof te 14 uur.

van

uur:

Albert Camus.

.

-

den buit.

Sporlkalender Vrijdag

9 februari:

Volleybaloefenstonden van de Gelmers­ sporthal Spijker: 'Van 18.30-20.00 uur: training voor meisjes vanaf 11 jaar (miniemen en kadetten). Nieuwe jongeren zijn steeds welkom. Van 20.00-22.00 uur: recreatief volleyballen vo?r iedereen, vooral voor de ouderen.

Zaterdag

..

-

kI�.

Kwart

10 februari:

voor

tien's

zaal

FILM

Ciné Roma, Hoogstraten Gravin Elisabethlaan 1a, tel. 031/14.67.90. van vrijdag 9 tot donderdag 15 febr.: Vrijdag 18 uur, zaterdag 20 uur, zondag 16 en 20 uur, maandag 18 uur, dinsdag 20 uur, woensdag 18 uur en donderdag 18 uur:

GREASE met John Travolta.

Zaterdag 14 uur, vrijdag 20 uur, zondag 20 uur HET en woensdag 20 uur: DE VAL VAN ROMEINSE RIJK.

Zaterdag 22 20

uur:

uur,

Turnen met

de Tinnen Pot, turn­

V.1.T.O., Gravin Elisabethlaan, Hoogstra.

ten.

Tinnen Pot voetbalt tegen Boereneinde. Plein: Groenewoud, aftrap 13.30 uur.

zondag 14

uur en

donderdag

STUNTS.

Maandag 20

voormiddags!

jongerengemèenschap

-

Week

-

Plots sJaat het zoo lang op den toren der vrijheid: Twaalf uren! Is ft mooglijk? veNe-Iend g81ok! le staren Mondent ze drinken hun glas leêg Doch �en nog eens en verwenschen de •••

Warande, Turnhout -

Fanfare St. Jan Baptist Wortelorganiseert het Prinsenbal:

'

...

kaartavond

'

-

rimpel in ft voorhoofd; roekeloos uit; het perelend gerst glas;

hertelt

Wortel:

VNA-K.W.B.

Zaterdag

den

men

-

TONEEL de

.

aarten, de kaarten. voor immer de kaarten Die schuivende kaarten, met goud om den boo�d! Wat doet het dat ft dondert en bliksemt te buiten Dat tt krijg is of vredeL. Ze kaarten maar voort ••

gen

Jaren lang zwaaide Karel Verboven als Karel I de karnavalsscepter in Wortel. Hij was een beminnelijke prins en de prachtige kleren stonden hem bijzonder goed. Verleden jaar kondigde hij zijn aftreden aan en zette zo de deur open voor anderen die zich ook wel eens een dag prinselijk willen voelen en ook zo bejegend willen worden. Op 1 februari koos Wortel in een open vergadering zijn nieuwe prins: Marcel Van Ammel. Hij zal bekleed worden met al de tekenen van zijl;! nieuwe waardigheid op het Prinsenbal van 17 februari, in de parochiezaal te Wortel.

baantje t� glijden.

uur:

ANNIE HALL (filmforum

Davidsfonds) ..

Kursaal, Turnhout Markt, Turnhout, telefoon 014/41:18.40 Cinema

02/767.31.91.

-

o ,H ndrik VERS

ISSEN.

1907.

Rijvereniging

-

Cyclo-cross

voor

alle

jeugdbewegingen

op

het Heike te Minderhout. Start eerste reeks om 14.00 uur.

'

'De Paardenvrienden uit Wortel hielden succesvol cl ubkam pioensèhap

Pampa en plaatsen waar de

rond de manege "De Paardenvrienden" A. Pauwels te Minderhout werd onder de 65 tellende clubleden een zeer sportief kam­ pioenschap betwist. Vanaf 9 uur was het reeds een drukte van belang. Voor de middag werden de dressuurproeven afgewerkt in drie

geweest

verschillende

Fusie_-wandelinq De tocht Wortel en

In

Wortel.

en

bij

over het grensgebied van Merksplas, langs de gehuchten Staakheuvel,' mooie namen voor

ging

meeste wandelaars nooit Aan het gezellige gebabbel om je heen kon je horen dat de mensen blij waren elkaar weer te ontmoeten op die zondagse wandeling. Op zondag 18 februari komen al deze' mansen elkaar weer tegen op de volgende wandeling. Die is in Hoogstraten en begint aan het Begijnhof om 14.00 uur. waren.

ringen. Ziehier (Je uitslagen:

Ring A Zwaar: 1e Pauwèls Alfons, 2e Geerts Frans, 3e Brosens Gust, 4e Verheyen Wies,' 5e Mertens Luc, 6e Pauwels Alfons, 7e Most­ mans Bruno, Se Brosens Jef, ge Snoeys Herman, 10e Brosens' Karel, 11e Verheyen Jef, 12e Verschueren Stan, 13e Bruynen Frans.

Einduitslag kaartavonden K.W.B.

afdeling'Meer

.

Ring B midden: 1e Snoeys Jas, 2e Bartho­ lomeeusen ,Herman, 3e Verheyen Chris, 4e Bruynen Frans, 5e Goetschalckx Marcel� 6e Brosens Lutgard, 7e Voet Guy, 8e Adams Ludo, ge Van Gestel Nicole.

-

parochiezaal.

geen blikken op- zij!

uitdagend,

men wat

'wandel­

de ge fusiewandelinq., waren uit hun zondagse zetel opgestaan om met laarzen en dikke jassen op pad te gaan in de bossen van Wortel-Kolonie. In de lucht kon je iets van het voorjaar voelen, maar om je heen waren nog overal stukjes winter te zien: ijs op de paden en sneeuw in de bossen. Ook Bootjesven lag er nog winters bij: de durvers waagden zich op het ijs om even weer voor

.

Demeester.

r

in

prins

te Wortel!!!

-

.

Vrijdag 16 februari:

geeft nu, wie mengelt en deelt er voorzichtig? Ze ontvangen, ze kearen met pakj!ls van drij; En zijn ze geordènd, is ieder nu vaardig?

men

4 februari waren al de

getrouwen er 244 Mensen

proef

.

fakulteit omtr.ent Brazilië.

Jef Ulburgs.

ze

Wie

Daar speelt

Op zondag

een

na

Een nieuwe

Schilderwerken van Chris Goris en Marcel Haesendonckx tot 25 februari. Zaterdag eri zondagen van 14-19 uur.

de

Wereldwinkel Hoogstraten: vormingsavond op het gemeentehuis te 20 uur. Bel;ipreking van' van het boek "We.gen naar zelfbeheei'"

de waard

hier weegt

,

Kempische Kunsthal, Antw.baan 2, Oostmalle

boren kind" van Oreiana FaUaci (uit het Ita­ liaans vertaald door Henny Rip) met nabe­ spreking en diskussie.

lamp, in het midden, verlicht zoo gezellig Die glinsterende Dogen, dien lach om den mond; �n weifelt 't gesprek slechts één pooze, ze juichen: -"Waar blijven de kaarten?"- opeens in het rond.

en

PATHS

wordt

..

donderdag om 20.00 OF GLORY vail Stanley Kubrick. en

tiekmarkt.

-

Oe

Hier wikt

uur:

an­

verantwoordelijken .. Donderdag 15 februari: K.V.L.V. gewestelij!.<e vormingsdag voor Regionaal gezinscèntrum, bestuursleden in zaal flax te Hoogstraten van _Graatakker 150, Turnhout 10 tot 15 uur. Woensdag 14 februari: Bond van Jonge en Grote Gezinnen organiseert een avond om­ Davidsfonds Hoogstraten: leesclub o.l.v. trent: "Kind en Voeding". Raf Peeters in de hotelschool V.h. Spijker, Geimelstraat,' Hoogstraten te,20 uur. OPTREDENS Lezing uit de roman: "Brief aan een nooitge­

ontslagnemende

-

Vooruit! geen verraad

20.00

Wandelen in Wortel

.

van

..

namens

langs den donkeren schouwhoek, Brengt zwijgend en statig de bladerkens weer; Weer zit hij en telt nog, het spel is in orde Hij vleit en hij waaiert ze glanzende neer,

es

om

Zondag 11 februari om 20.00 uur: IPIGENI;IA van Michael Cacoyanis, Griekenland 19n; Zondag 18 februari om 20.00 uur: ZE RENNEN ZE RENNEN DE FORENZEN van Gerard Pires,

van

omtrent de verschillende

-

-

de

kouten gemoedlijk En drinken den gersten, der vaderen drank.

nu

maandag

Fred Zinneman.

Heide Kalmthout V.z. W. Trefpunt, Statielei 9, tel. 031-/66.83.03.

.

de werking Turnhout.'

Maandag 12 februari:' Davidsfonds Hoogstraten: filmforum in zaal Roma, Gravin Elisabethlaan. Aanvang 20 uur. Vertoning en nabespreking vän de film" Annie Hall" van Woody Allen met o.a. Woody Allen en

Weter zitten tezamen, die Rond tafel, gevieren, zoo

Ginds tast

tot en met van

..

.

van Film International. Program­ verkrijgbaar bij: Cinema Monty, Montig­ nystraat 5, Antwerpen, tel. 031/38.29.41.

beeldhouwster Gerda

van

tentoonstelling

uitzichten

.

sp.aten

Billy

.-

reeks lessen E.H.B.O

de danslessen is het de gewoonte dat er een proef afgenomen wordt. Voor Merksplas gaan die door op vrijdag 16 februari vanaf 20.00 uur te Merksplas in zaal Van Dijck, Leopoldstraat 41 Door een dansleraar, aangeduid door de Dansliga, worden onze testdansers gejureerd en de verdiende punten toegekend. Alle àansen zowel: Ballroom, Engelse wals, tango, quickstep als de Latin: cha-cha, rumba, jive en samba komen in de verschillende reeksen aan de beurt. Tussen door worden demonstraties en attrak­ ties voorzien. Na afloop is er vrij dansen voor iedereen. Zoals u kunt zien een avond die belooft. De toegang is volledig vrij voor iedereen, lid of geen lid, zonder verplichting. We verwachten een massa kijk- en danslus­ tigen. Deuren open om 19.30 uur. Welkami Ook

1973.

uur). Maandag gesloten.

-

a en van

van

SEDORA

_

let k•• rtspel

oor

donderdag 15 febr.:

uur:

ma

Van den Bosch. Tot en met 25 februari. Elke dag van 10.30-17.00 uur (donderdag tot 22.00

leven onder ons" van Parochiezaal Meerle, aanvang 19 uur. Het stuk speelt zich af in de woonkamer van een

.

ze

t.e.m.

20

Filmfestival

-

schertsen,

en

-

de

gebouwen over te een parochiecomiteit dat opzich zou nemen (voor-

Ze

18

-

van

januari ontslag gel')omen. Terloops kan nog gezegd worden dat in

algamena vergadering.

van

vrijdag 9

em

een

afgenomel'). Kortom er mogen geen lessen ingericht worden of er volgt een proef.

Zondag 11 februari: VOORDRACHT,VORMING K.S.A.�V.K.S.J. Jeugdrnis te 11.30 uur in de St. Katharinakerk Hoogstraten. Warande, Turnhout K. L.J. Meerle.speelt het detectivestuk: "Zij. Maandag' 12 februari: Open derde-wereldRob van Marle. Plaats:

enigingsleven in Minderhout. marinearts Verschillende leden-v�a�n�d�e�b�e=n=e=er=r=a=aad en. hebben na de vergadering van 22

de voorzitter met het \'IQIllIISleI het on1rakt met de eigenaar g� stop te zetten en de

uitbating

ons twaalfde werkjaar krijgen we weer een belangrijke dag in ons sportjaar. Na een serie rijlessen wordt er een rijexamen afgelegd, na

Cinema Cartoon

Warande, Turnhout

Ontspannings-

-

de aanwezigen drukte het uit met de woorden "een staatsgreep". Er resten ons alleen nog maar vragen: door wie en voor wie? En welke gevol­ gen zal dit -alles hebben voor het ver­

Een

'tb'te'I1ilI sdT!lIIlld!amIlMß 00 fJI1lfOChie oWlhandigd. i!)d_miJi�. 0iIMetend van het be­ u en, wees op haar fi 11' uari 1979 met 8 2 onthoudingen de vemnt­ deze schulden af Wllmnlma:;lItlm'1I(J «zgn WOISblI b). En de beheerraad ",n

afdeling Merksplas Na

Galerie "De Marckhoeve", dreef 1, Meerle.

uur.

trum.

I�

Dansliga

FORCE 10 FROM

uur:

Van 9 tot 21 februari:

TENTOONSTELLINGEN

Davidsfonds Meerle draait de film: "Heksen en bezemstelen" in de parochiezaal te 15.30.

trokken onder de

van

basIo ill: di1t punt ter stemming

18.00

-

\lM

uur.

Davidsfonds Meerle draait twee tekenfilms van Walt Disney voor de [onqerennl.: "De Avonturen van Bongo" en de tweede film: "Donald en Goofy in de vallei van het geluk". Inkom: 20 fr. per persoon, 50 fr. per gezin. Er zijn twee vertoningen: om 13 uur in de zaal St. Koenraad, Dreef 40 te Meersel-Dreef en om 15.30 uur in de parochiezaal, gemeenteplein te Meerle.

geldig­ werd

uur:

maart.

gestemd. 21 stemmen

Hoogstraten,

om

Dinsdag, woensdag

voordrachten, toneel, films in de regio

-

enz.

welkom.

JULIA

optredens,

speelt's na­ optocht door zij een groot

-

opbrengst de

Vrijdag

Tentoónstellingen,

Minderhout V.V.: de aangekondigde kaart­ avond jokken in de kantine gaat niet door maar wordt verplaatst 'naar een zaterdagavond in'

.

over

fenstonden van De Gelmers, volleybal voor jongens vanaf 11 jaar. Miniemen, kadetten en scholieren. Nieuwe jongeren zijn nog steeds

Kulluur

Marckriver Jazzclub organiseert een thuis­ optreden van "The Marckriver Jazzband" in de refter van de tuinbouwschool, Gravin Elisabethlaan, Hoogstraten. Aanvang 21 uur.

Parochie.comiteit,

een

oe­

-

van

Kappellekenskermis.

van

vertegoowomdiging

een

aan

centrum

Een eerste di cussiepunt ontstond toen bil de fus 'es van de scholen de Min­ dariloutse gemeenschap, zondat dat ze h' rin inspraak. had, belast werd met alle Wldere Jasten van de gefusioneerde wije sdlooI. a eindeloze pogingen om

eri1andelingen

Zaterdag 10 februari: K.S.A.-V.K.S.J. Hoogstraten middags een groot spel met een haagstraten. 's Avonds houden bai met bodega in zaal Pax te

overd�a­

gevoerd,

tot <ildrte

aanwezigen op. en tevens een

..

gemeenschapsraad

uur:

\

K.S.A.-V.K.S.J.

Hoogstraten starten een volledig weekendprogramma met een bonte avond in de Pax te Hoogstraten. Aanvang 20 uur. Toegang·gratis.

de beheerraad .. hernam in Het voorstel van de L.G nl, het voorstel a, grote lijnen van het Parochie­ gen van de uitbating het voorstel b

zoals haar statuten het een open financieel be­

steeds, voorschn}ven, heeft

plots doken er 46 rekord opkomst,

18.00-20.00

van

.

-

van

Elke dag Wilder.

Vrijdag 19 februari:

vergader�ng

van

De

de 30

raadsel hoe dit ontstond. werd Bij het begin van de door de zuster van de voorzitter een voorstel uitgedeeld dat de goedkeuring van de bestuursleden van de L.G. weg­ droeg (voorstel c). De geestelijke vader van de van dit voorstel (de schoonbroer voorzitter) lichtte de voordelen hiervan toe, en beschreef de zgn. nadelen van

gemeenschap,

einvesteerd.

max.

aanwezig. (Eenmaal toen we waren begonnen met het café .er 37).

Eind december 1974 ging de v.z.w. van start. In ruil voor het 30 jaar, van het Parochiecentrum voor de dorps­ en dit ten voordele van namen we de schulden­ last

zo'n 25

leven-

woensdag

Week

15 februari:

Sporthal Spijker

en

zaterdag en zondag 15.00 maandag en dinsdag 20.30 uur

uur,

Cinema Monty, Antwerpen Montignystraat 5, tel. 031/38.29.41.

uur.

Donderdag

20.30 uur,

NAVARONE.

Cyclo-cross op het Heike te Minderhout met de wielertoeristen. Start eerste reeks om 13.30

-

en

Woensdag: THE DAMNED (Nat. Ver. Voor Verspreiding van de waardevolle film).

-

Verenigings

mensen

het ten Ziele gaan

aan

vergadering

er op de

zijn

maal

.1979.van

gemeenschapsraad

Parochiecentru�. op wij dat .over de JUiste een

toedracht van relaas moet gegeven worden bevolking van Minderhout.

de

En dan kwam de hoogst eigenaardige Nor­ vergadering van 22 januari

had Omdat deze raad tot doel bevorderen van het gemeenschapsle­ ook de ven in Minderhout en daarvoor het

met

worden.

.

van

commen­

samen

aankondigingen

die aktiviteiten die openstaan voor iedereen. Deze berichten moeten dan wel uiterlijk maandagmiddag binnengebracht zijn bij de redaktie.

bedenkingen uitnodiging voor de algemene vergadeverstuurd ring van 22 januari zouden

jaar na haar stichting Minderhout V.Z.W. Gemeenschapsraad 1979 ten grave 22 januari maandag op gedragen. het

uitbating

dat alle

afgesproken

kalender worden alle

verenigingen en andere initiatiefnemers gratis opgenomen. Wij publiceren bij voorkeur

.

taren en

Minderhout

Vier

het formulier,

12,

van

uitbatingsr�cht

verplicht.

men van een

an 00

IS

onze

van

niet opgenomen. tekende. stukken worden

zich nam,

weiland.

:v�r�ntwoordelijk

ver�ch�nedn

niet de redactie

-

met

de Provi!1ciale toelagen weiland Voor 1979: "Herinzaai van blijvend 1979: Het reglement van de veldprijskamp aanleg van weiland: van

met

Gemeenschapsraad

degelijk opgevatte Prijskamp

In

-

Vrijdag 20.30

11 februari:

Veldcross Chiro St. Jan van Meerle. In­ schrijvingen in het chirolokaal, Ulicotenseweg 2, Meerle van 12.30-13.30 uur. Start eerste reeks om 13.30 uur. Er zijn zes reeksen zowel voor jongens als voor meisjes. De afstanden zijn aangepast 'aan leeftijd en geslacht. -

,

voor bijdragen va!, lezers in Deze rubriek staat open ebeurtenissen of wat ook. De Inzender arti'k Is voor zijn tekst. Niet onder-

enkele pro-

we

Zondag

Kalender

vrijdag 9 tot donderdag 15 febr.: Vrijdag, zaterdag, zondag om 18 uur en Week

van

woensdag

am

Terence Hill

15 uur: ODDS and EVENS met Bud Spencer.

en

Door de K.W.B. afdeling Meer werden in november, december en jar:luari 6 kaartavon­ den ingericht in de raadszaal van het ex­ gemeentehuis van Meer. Er _'�verd gerikt volgens een speciaal puntensysteem. Iedere avond waren er heel wat deelnemers, de raadszaal zat meestal vol. Er werden mooie prijzen in natura uitgereikt. De beste vier avonden van iedere kaarter kwamen in aanmerking voor het algemeen klassement. Hier volgt de eindrangschikking: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Jorens Louis, 1399 pnt. Lochten Louis, 1386 pnt. Mertens Jan (Beek), 1370 pnt. Van Dijck Louis, 1350 pnt. Geudens Gerard, 1331 pnt. Jansen Jaak, 1307 pnt. Swaenen Jan, 1297 pnt.

.

Ring C licht: 1e Servaes An, 2e Vermeiren Frans, 3e Mertens Gust, 4e Geerts Maria, 5e Verschueren Ludo, 6e Janssens Ria, 7e Verheyen Agnes, Se Herrygers Frika, ge Strij-. bos Lena, 10e Govaerts Lidy, 11e Gillis Karin, 12e Van Erck Lutgard, 13e Verheyen Lutgard, 14e Janssens Tin, 15e Janssens Bern�rd, 16e Vermeiren Louis, 17e Van Bergen Lieve, 1Se Vermeiren Jan, 1ge Brosens Erna, 20e Strijöos Francine, 21e Servaes Peter, 22e Govaerts Frieda, 23e Van der Gyp May, 24e Van Mirlo Mary, 25e Van de Poel Greet, 26e Aernouts Luc, 27e De Laet An, 28e Verschueren Rit, 2ge Van Gestel Denise, 30e Verheyen Lucienne.

Fransen Armand, 1293 pht. Adriaensen Leo, 1291 pnt. Stoffelen Adriaan, 1261 pnt. Goetschalckx Francine, 1256 pnt. Swaenen Adriaan, 1256 pnt. Goetschalckx Jan, 1252 pnt. Van den Ouweland Jan, 1249 pnt. 15 Jansen Amelie, 1246 pnt.

De inrichters danken het gemeentebestuur het gebruik van de raadszaal en alle kaarters voor hun sportiviteit. Hopelijk kunnen zij volgende winter weer iedereen begroeten!

voor

Rode Kruis

Hoogstraten Hiermede laten uitleendienst van

wij

weten

de middag en's avonds kregen de ru'iùlrs amazones de gelegenheid zich te l11ete��in het hindernis-springen. Er 'YvElrd : zeer-. gô�d gepresteerd, wat belooft vóor ele riation:aJe indoor in maart a.s: te

'Na en

dat

onze

gratis

armkrukken, gaanstok­ ken, bedden, bedpannen enz. in de toekomst zal beheerd worden door: apotheker Fransen, Vrijheid 170, Hoogstraten. Mogen wij daarom vragen dat diegenen die op deze dienst beroep willen doen, zich tot deze o.a.

persoon zouden wenden.

'

Hoogstratè�.

.,'

..

Resultaten hindernisspringen: 1e Snoeys !;ler­ man, �e Frans Bruynen, 3e Stan Verschueren, 4e Luc Mertens, 5e ..!ef Verheyen'-' .... ,

Algemeen kampioen dressur en springen: 1e Luc Mertens, 2e Heiman Snoeys; 3e Frans Geerts

en

Herman

Bartholomeeusan, 5I;l.)�f .

het bestuur.

.

Verheyen.

'.

.

<


"Hoogstr,aa�se Gazet':

vrijdag !3 f,e,bruad .1.9.79,

:

ZOEKT U EEN

ELKE DAG VERSE BRAAD- EN

KOSTUUM OP MAAT?

SOEPKIPPEN!!!

Gemeenteraad vervolg

ning

-

centrum

bedragen

JAN STOFFELS Schoolstraat 18

Grote keus in alle

-

2328 Meerle

-

van

5,5 miljoen,

voor

de

5,3 miljoen. Verder nog aanzienlijke

,

Telefoon (031) 15.70.16

Onder de

prijzen.

o.a.

de

voor

de

Veevoeders .... �

handel-nijverheid noteren wij volgende niet verplichte yitgaven:

Gelmelstraat 123

paardenkorrels, hondenkorrels "Bento-For", gas, mazout, kolen [elektrisch gezeefdJ, meststoffen,

-

Een

goed adres

SANITAIR

-

LOOD

voor de Kempen 1.000 Fr, Benego 3.000 Fr., V.V.V. 32.000 Fr. Uit dit laatste getal kan men afleiden dat de bevordering van het toerisme in de eerste plaats een

... ·

-

gedroogde

voor:

economisch gegeven is en niet een kulturele of recreatieve aangelegenheid voor de plaatselij-

koemest.

ke

Veevoeders "Versele-Laga", steeds bovenaan in kwàliteit. ALLE DAGEN VERSE EIEREN!!!

ZINK

DAKWERKEN

Desmedtstraat 52A

Minderhout

-

Raadslid Jansen vindt dat heel dit projekt erg veel geld begint te kosten. Raadslid Vanderbruggen merkt op dat de gemeentelijke uitgaven slechts 30% van de kosten bedragen en dat wij hierdoor reeds vele kilometers nieuwe en wegen hebben verkregen en nog zu en e omen.

verblleterbdek

,

YAIDERSMISSEI

fil �, �'verzekert : U

gezin, bedrijf, uw

uw uw

zelfstandig

Niet alleen nationaal maar ook gemeentelijk wordt onderwijs hoe langer hoe meer een zaak van

vakantiegenoegens.

2320 HOOGSTRATEN

f.!l :;,J :;,J verzeke�ingskantoren 2320 Tel.

:

,Hoogstraten

De

(031) 144093 8

Dorpsstraat 2321

ling

BETROUWBAAR!! !

Bredabaan 18

...........�.-.)

Meer

-

Tel.: (031) 1577 81 A.

Coeneqrachts-Desrnedt

Tel.

:

Gewaarborgde herstellingen 03

Dorp 37 2323 Tel.

Hoogstraatse

�ndweer op

post

23 januari omstreeks 6.30 uur deed zich bij Van Loon-Van Bergen, Achtel­ sestraat 71 te Hoogstraten een ontploffing die voor, veroorzaaktwèrd door ontsnapt gas. De echtgenoot werd daarbij 'ernstig gewond in het aangezicht. De brandweer was ondanks de gladheid op de beijzelde wegen nog vlug ter plaatse. Twee brandweermannen, Leo Van Aert en Jos Ver­

smissen, geraakten gewond bij tuimelpartijen op de gladde ijskorst. .

in

slip

Op 16 januari geraakte een vrachtwagen in de slip door een te plots remmen voor een auto, die in de Kathelijnse Straat wilde inslaan.

Daardoor kwam de vrachtwagen in met een auto uit de andere richting. slechts lichte stoffelijke schade.

botsing Ér was

Vermaakuitstap eindigde

Baden

(Snijders)

,

in Meer

Een Nederlander l11aakte op 20 januari een vermaakuitstap in Antwerpen. Nadien liet hij zich per taxi tot de afrit op de E la in Meer voeren. Te voet wilde hij naar Meer centrum wandelen. Vermoedelijk is hij door de gladheid verschillende malen uitgegleden, gewond ge­ raakt en in bezwijming

gevallen.

Zacht watèr voor een zachte' prijs.

In

W.ortel

14.5875

.zachte weelde

...

\l �� \

,

.Chirolokaal in Meerle Op 21 januari werd

-

in het Chiroiokaai op de Er werd

Zacht water bevor·

Ulicotenseweg te Meerle ingebroken. echter niets gestolen.

dert

De

.

uw

K.

dJ\l,'" '�' \\

sch,oonheid

Lindsay

"

water zacht

Meerle

te

Plus

en

laat

u

baden

bromfietsers inhalen

kwamen in botsing met de kerende auto. Daarbij werd Swaenen uit de Meerlese Baan te Meer licht gewond. De andere b�omfietser, Mertens uit de Dorps­

gewonden.

straat te

Gelmelstraat 123

Hoogstraten

en

Minderhout,

reGhter knie gewond.

werd

ernstig

aan

de

LOOS

ja�ari

,

-������-�������_,

de

Conincklaan

Vrijheid

en wilde wilden twee

beek

In d

ter

dreigde de kelders te lopen. In �e Gelmelstraat er hoogte van de gevan­ geniS was ook eenondergrondse riolering De

verst�pt.

gepompt.

-

2320 Hoogstraten

schuldig.

de

meer

Men verbruikt

insgelijks een verschrikkelijke legde hem dan op 24 maart 1725 een ·hoeveelheid hout door naar ieders goeddunken uitvoerig verslag van twaalf bladzijden in 4° vuur te maken in alle Deze

De diverse parochiale missiekringen ontvangen hun subsidie zoals de andere verenigingen via het puntenstelsel van het

voor.

gemeentelijk

Daarin schilderde

de familiale toestand dezer voege af;

subsidiereglement. Het gemeentebestuur voorziet daarnaast nog een bedrag van 80.000 Fr. voor de missiona-

hij

in sombere kleuren

het adellijk gezin in

van

schouwen.

daaraan niet perk er over

zes

en

jaren

Indien

paal gesteld wordt, zullen

geen bomen

meer

moeten

verkocht worden.

"Door mijn brief van 5 februari had ik de eer u Ziehier enkele te melden dat de schulden te rissen uit onze gemeente Hoogstraten bijna Voor Uw reis schuldposten: in 1977 was dit 7.251-14 tot 3.000 gl zijn gestegen. Het huishouden van 24:000 Fr. Aan de weduwe Mevrouw de Rijngravin verslindt al het dat geld Verrijken op de Laboureur 161-.0 er Zo Een nieuwigheid in deze .kan Aan kleermaker Imbrechts te Brussel begroting is de toe- vrouw de 1100.0 10 I age voor ontwiikk e I' a aar Rijngravin geenszins mqssarnenwer kiIng. behoeften voorzien. Het werkvolk kan niet Wat mij betreft, Monseigneur, weet U dat ik sedert lang geen stuiver meer trek. Ik zie Het projekt dat Hoogstraten in 79 voor meer werken en heeft geen geld om brood te immers dat het niet mogelijk is Uw 11.11.11. kiest, ontvangt van de Uw dienstboden kunnen hun kopen. ondergang gemeente wedden, 40.000 Fr. Raadslid, Matthieu is hiermee niet welke meestal meer dan een jaar achter staan, tegen te houden wanneer U dit geld zult hebben. U kunt gemakkelijk vast­ akkoord omdat dit geld niet naar Hoogstraatse niet langer missen. Alles ontbreekt hun. Alleen opgegeten stellen tot welk uiterste U weldra zult geraken, omdat zonder de 21.000 gl van de verkoop van ik ervan overtuigd ben dat Uw in de Vrijheid moet uitgeven. Men zal tegen. goed beslag Mechelen, op hem leggen en er is geen' krediet en geen reeds zou in beslag genomen zijn. De bloedgeversorganisatie ontvangt 45.000 middel om in 't leven te blijven. Zo gaat het met U gaat reizen ondernemen en Mevrouw zal in Fr., de Rood-Kruis-uitleendienst 35.000 Fr., alles. Het is dat Mevrouw de Rijn­ nood verkeren. Er bestaat geen kristenmens, onmogelijk het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn 13.000 gravin er kan blijven, indien zij van elders niet die' alzo zou handelen met een vrouwen vijf Fr., Ziekenzorg 25.000 Fr. en 500.000 Fr. voor geholpen wordt. Ik heb mij niet kunnen weer- kinderen! 'houden in enkele van haar dringende behoeften U neemt steeds meer huisvestingstoelage. personeel in dienst, uw te voorzien, namelijk een kamerschut, matras- geziri groeit aan en de inkomsten verminderen In de raming 79 voorziet men ook een bedrag sen, dekens, katoenen doeken voor de kinde­ door de van 250.000 Fr. voor een COlumbarium. Dit is verkopingen die plaats hebben. Het ren, suiker, koffie, thee en enige medicijnen, blijkt echter overbodig U-goede raad te geven, een bewaarplaats van lijkurnen. voor een bedrag van ongeveer 200 gulden. spijts de volslagen toewijding waarmede ik de Tot slot vermelden we nog een voorziene Bovendien moet prins de Ligne (haar er eer heb te kozijn) zijn uitgave van 300.000 Fr. studiekosten voor op bezoek komen, zoals het er nu gesteld is, en van projekten dorpsvernieullliing. hij zal er twee maand blijven. M. Benjamin Op 29 maart 1725 voegde van Kessel aan zijn (wellicht E.H. Benjamin Mignot, hofkapelaan) vorige klachtenhrief nog toe: Bij de bespreking van de uitgaven waren er deelt mij mee dat Pater Ferdinand el). mevrouw "'Denk er ook aan dat volgens Uw plan U in één dikwijls meningsverschillen tussen meerder- d'Aiasas na Pasen moeten komen. Gelief te de 21.000 gulden bijna zult verteerd jaar tijd heid en oppositie over de aard van de be- laten weten wat ons te doen staat. hebben boven Uw gewone inkomsten. Ik had stedingen. Bij de bespreking van de inkomsten Ik ben ook zeer verbaasd geweest toen ik van gehoopt dat U het grootste deel ervan zoudt was men het niet altijd eens over de totalen, E.H. Benjamin insgelijks vernam dat kanunnik besteed hebben tot de aankoop van meubelen, Naar het schijnt zouden er verschillende Janssens er overleden is en dat E.H. Peer- vaatwerk en linnen ten einde te Hoogstraten telfouten gemaakt zijn. booms, de broeder van de pastoor, er eergis- tenminste enigszins volgens Uw rang en stand De inkomsten uit belastingen worden teren tot geraamd zijn' opvolger werd aangesteld, in gehuisvest te zijn. Er is gebrek aan alles! Ik ben op bijna 47 miljoen, waarvan 20,4 uit onroegevolge een briefje dat hij vroeger van U zou zo vrij geweest U in mijn laatste brief erop te rende voorheffing (1700 opcentiemen) en 21 ontvangen hebben. Zo zijn daar ook Im- wijzen dat de schulden al 3.000 gl bijna miljoen uit de brechts, de zoon van Van Rossum en vooral die belopen. Indien u dit geld nog uitgeeft, uit 6%). De winst van het elektriciteitsbedrijf van de sekretaris, die wel verdiende benoemd te welke bron moeten wij putten? wordt geraamd op 5 miljoen. D� openbare bals' Jozef Lauwerys zouden25O.000�. -

Haar.

HO?gheild hMe-

��n��;�n�rd::,s:���a:OtjO�:� ;��ts�� �:�i

moe�n

opbrengen

ende�����������������������������������

ma��n60.000�TMrov����worzi�e�����������������������������������

dan 250 vere'ni-

inkomsten.

gemeentebestuur, in De samenvatting van de begroting geeft: in de dorpsraden en ge­ gewone dienst 180.373.754 Fr. ontvangsten meenschàpsraden, een "reglement tot subsi­ en 173.248.489 Fr. uitgaven, m.a.w. een batig diëring van de verenigingen" uitgevyerkt en saldo van 7.125.265 Fr.; in de buitengewone goedgekeurd. Daardoor komt de afzonderlijke dienst 95.021.050 Fr. ontvangsten en uitgaven subsidiëring te vervallen Ein voorziet men in de 94.924.379 Fr., m.a.w. een batig saldo van begroting een globaal bedrag per werksoort. 96.671 Fr. In de toekomst zouden wij graag teksten rond K.l.J. Wortèl Door toepassing van een sociale wetgeving, rond extra voordelen die puntenstelsel op basis van jaarverslagen van de bepaalde organismen bv. provincie verlenen verenigingen Het batig saldo van meer dan 7 miljoen zorgt redaktie van het KLJ gazetje: berekent men dan de verschillende enz., laten publiceren. toelagen opnieuw voor een diskussie over de opcentie­ 't Crimineeitje; voor de U zult dan van ons vereniqinqen die onder de toepassing men. De waarde van een opcentiem is voor' regelmatig een tekst van dit reglement vallen. ontvangen betreffende één of andere sociale Hoogstraten 12.182,38 Fr. Waarom van 1300 Aan De Hoogstraatse Gazet. De globale bedragen per werksoort, voorzien naar 1700? De oppositie stelt .1500 voor. Het problematiek. Geachte Heren, in de begroting, zijn: College wenst niet voor verrassingen te staan Voor de sociale dienst, jeuqdvereniqinqen 340.000 Fr., socio-culturele wanneer in de loop van het jaar onvoorziene De redaktie van het KLJ gazetje "het crirni­ Jan Vermeiren. verenigingen 375.000 Fr., aktieve kunstbeoe­ kosten opduiken, bovendien kan men beter neeltje" heeft met vreugde kennis genomen -������������-�"'--� fening 340.000 Fr., buurtwerking 141.000 Fr., werken wanneer men over min of meer korn­ van een nieuw initiatief dat ontstaan is om sportverenigingen 455.000 Fr., ontspannings­ fortabeie financies beschikt, aldus burge- opnieuween weekblad uit te brengen voor de verenigingen 70.000 Fr. en extra aktiviteiten meester Sprangers en raadslid Desmedt. Het Noorderkempen. K. W. B. 250.000 Fr. voorstel van de oppositie wordt daarom 'ver- ,Collegiaal willen wij u dan ook veel succes toewensen met het gedurfd initiatief. Eveneens in de loop van 1978 is er in elk worpen. Wij K.W.B. Hoogstraten is verheugd dat De veronderstellen dat u evenals wij plaatselijke Hoogstraatse Gazet het initiatief kerkdorp een dorpsraad of gemeenschapsraad genomen opgericht. Deze zes raden ontvangen samen Dinsdagmorgen om 1.30 uur verlieten wij het berichtgeving belangrijk vindt. Mogen wij heeft om wijlen de Gazet van Hoogstraten op dat te "de Hoogstraatse Gazet" zich 66k hopen volgen. Het doet deugd te voelen dat 36.000 Fr. Voor de sport en de jeugd werd ook gemeentehuis en was het begrotingsdebat verheft boven de plaatselijke een reklameblaadjes. mensen het belangrijk vinden een plaatselijk gemeentelijk overlegorgaan gevormd: afgewerkt.

brandweer heeft de hele

da g

met

Lezers schriiven

de

Lezersbrief

Beide raden ontvangen elk 12.000 Fr. Begijntjes laat Besluit, in hoofdzaak een orga­ nisatie van VVV-Hoogstraten in samenwer­ king met de Hoogstraatse gebuurten, ontvangt 20.000 Fr. De volkshogeschool Stich­ ting-L. de Raet is uit de begroting gevallen in 1977 nog 1.000 Fr. Voor de aanleg van sportvelden en aankoop van men

voor

-

een

te

HiFi

Meerle, Wortel

bedrag om

de

Meer voorzag van 10 miljoen. ,Raadslid ook een bedrag te voorzien en

Hoogstraatse sportvelden. Burgemeester Sprangers stelde voor om de vergadering een half uur te schorsen. Tijdens de pauze kregen de aanwezigen een kopje koffie aangeboden. Bij de hervatting van de zitting kon Schepen Brosens mededelen dat men

�����

grond

Jansen vroeg

Verlichting

hoogte' van d: Kaste�lIoop.Inkon het smeltwater niet meer weg

moment

BROSENS

Electriciteit

en

,?p 2, feb rUé;1 ri kwam een personenwagen uit de richting Minderhout op terugkeren. Op dat

te

Op vrijdag 2 februa�i werd de brandweer op ��e plaatsen opgeroepen om

Lodew. De

Hoogstraten daar

Wateroverlast Hoogstraten,

T. V.

huizen te v�IJwaren van overstroming wegens het dicht zitten van de riolering en de

te

en

Aertselaarstraat 63 Telefoon (031) 14.51.41

vluohtmisdrijf

Gewonden

S�d�ijk O�museum

-

ELECTRO HANDEL

Van

met

Op 29 om 1 uur 's nachts werd een auto uit Merksplas aangereden. De aanrijder nam de vlucht. Er waren geen gewonden.

Verheyen-. G.eysen

Telefoon 031/14.64;81

in weelde.

Op 28 januari waren de wegen erg glad en was de zichtbaarheid door de mist zeer beperkt, zeker in de morgen. In Meerle in de Kapelweg waren drie personenwagens daar het slacht­ offer van. Nadat twee wagens met elkaar in botsing kwamen, reed een derde op de andere in. Er waren geen

Ongeval

handhaven.

5,5 miljoen

extra zou

Hoogstràten. Schepen

toevoegen

voor

Desmedt suggereerde dat Minderhout binnenkort ook wel aan de beurt mag komen. U a art De staatslening voor de restauratiewerken aan n st de In de St. geklasseerde St. Lucia-kapel in Meer­ Clemenskerk te Minderhout vie �ijden� de uitvaartdienst op woensdag 31 sel-Dreef is in orde. Voor de werken aan dit Januari een stuk gebouw'en voor de studie van de restauratie plafondbepleistering naar be; van neden. Tenminste één het kerkorgel van Minderhout is een persoon werd daar!j. gewond. De begrafenisdienst kende verds bedrag van 15 miljoen ingeschreven. een normaal De toelage aan verloop. voor ��

Gewonden tiJ'dens itv

Hoogstraten

,

waterontharder maakt het

Blikschade

voor

dit

van

personenbelasting.(aanslagvoet

ver-

l�.OOO�.�I����n��moon�.

samenwerking

·f031)

wacht dM in 1979 hM

zijn

het

Inbraak in

Dinsdagmorgen

Vrachtwagen

:

20.000 Fr. Men

van

����������������������������������g�genahonderl�gesub�d�e�.TijdenshM voorbije jaar heeft

(Desmedt)

15 82 41

bedrag

Vorig jaar werden

(Coenegrachts)

15 70 40

Victor Vande Mierop

in

eigen werkplaats.

Minderhout

(031) Hl 79

voor de openbare bibliotheek worden geschat op 700.000 Fr.'" De vrije bibliotheek van Meersel-Dreef ont-

HeerIe 11 2322

verenlqinqsleven. De werkingskosten een

die

instellingen

gehandicap-

U

-

geraamde uitgaven voor 'volksontwikkeen kunst' genieten meestal de grootste

vangt

beloften, welke

"

aandacht vanwege de bestuursleden uit het'

Van Ranst Pau.I

Meer

worden wegens de plechtige goed waart hem te doen.

zo

...

-

TEL. 031-145885

Van Aertselaarstraat 15

August Michielsen

lager onderwijs

en

kost de Het gemeentebestuur doet een extra inspanning voor het kunstonderwijs. De muziekschool (Hoogstraten-Meerle) zal een toelage van 150.000 Fr. ontvangen in 1977 was dit 16.000. Schepen Horsten verklaart in, haar toelichting dat wij niettemin nog ver beneden de normen blijven die hiervoor in het buitenland, bv. Nederland worden gehanteefd.

VRIJHEID 66

Louis Van Loock

kleuter-

gemeente bijna 2 miljoen.

beroep,

bezorgde voogd.

'

grote getallen. Alleen het leerlingenver-

voer van

zal 100.000 Fr.

bedrag aanzienlijk te verhogen en hij steunt hierbij op cijfermateriaal van een gemeentelijke instelling uit het hoofdstedelijk gebied. De meerderheid van het gemeentebestuur besluit om het ingeschreven bedrag te om

en

Ik moet U, Monseigneur, insgelijks verwittigen dat men nergens in het hertogdom Hoogstraten zijn Hoogstraatse bezittingen belast was. Reeds nog zinnens is ook maar de minste herstelling op 5 februari 1725 had hij aan de Rijngraaf uit te voeren. De molen van de Vrijheid dreigt verslag uitgebracht over de grote schulden, in te storten en meer andere gebouwen eisen waarmede het kasteel belast was. Hij had hem ook gevraagd hoe daaraan kon worden ver­ dringend herstelling. Indien men ervoor het daat voor Uw gebruik bestemd holpen. Wellicht zag Rijngraaf Niklaas er geen geld aanwendt, zult U er zonder zijn.' En Mevrouw de lieht meer in en bleef hij zijn vertrouwensman is, Rijngravin kan er ook geen bezorgen. het antwoord

.

drijfshulp.

YERHEYEI

en uw

Kinderdagverblijf-Spijker

ontvangen. Raadslid Van Aperen stelt

wijze

Daaraan herinnerden hem de brieven van voogd A.M. van Kessel, die met het beheer

voor-

�:�::�I����' l�eV�,��,ra�g��t����i�gi�� ��e�

"

Onder de rubriek landbouw voorziet men als niet verplichte uitgaven: 20.000 Fr. voor de veeprijskamp, 50.000 Fr. voor een indoor-wedstrijd en 30.000 Fr. voor de onderlinge be-

\

Het

de

binnenko�t.

joen.

LAURIJSSEN-VERMEIREN

JEF

TELEFOON 031/14.64.81,

bevolking.

De gemeentelijke bijdragen voor de ruilverka'velingswerken schat men in 1979 op 20 mil-

WATERBEHANDELING

'geboortepremie premie voor huwelijkssparen bedragen elk 1.000 Fr. en

rubriek

Economisch Komité

K.VERHEYEN-GEYSEN Hoogstraten

3. Een

De

de doortocht Minderhout-.

van

openbare verlichting, reiniging van waterlopen, vernieuwing van straatnamen en huisnummers, wachthuisjes voor autobushaltes, enz. Deze en nog andere uitgaven brengen het totaal van verkeer, wegen en waterlopen op ongeveer 32 miljoen.

Kwaliteitspluimvef!

Telefoon 14.50.16

uitgave

met een

HET KASTEEL VAN HOOGSTRATEN

joen.

Voor het onderhoud en diverse verbeteringsaan de buurtwegen houdt men reke-

vernieuwing

JOS SWOLFS-NOYENS 220-,,- Hoogstraten

peq.

ten bedraagt 200.000 Fr:, de vereniging voor gehandicapten ontvangt 60.000 Fr. en de werkingstoelage aan O.C.M.W. beloopt 8,3 mil­

1

werken

dan één adres:

Vrijheid

van

het KLJ bestuur willen wij in de weekblad in leven te houden, dat een spiegel kan zijn van het gemeenschapsleven in onze op de mogelijkheid die en streek. gemeente wordt aan om _geboden verenigingen gratis De berichten te plaatsen Kristelijke Werknemers Beweging is met uw weekblad. In

naam van

toekomst

Herman Brood

Wij

te

Wortel

hoofdredakteur

veelstemmig bis-geroep. Bij Brood!"

het roepen

Centrum

begeleidende

groep

voorschijn

schopte

een

iemand van de (eetbaar) brood te

het de zaal in. AI vond iedereen dat geweldig, toch wilde men de echte Brood nog eens meemaken. Dat ge­ beurde en met zijn laatste nummer'''True fine Mama" nam hij afscheid 'en keerde naar Nederland terug. en

Door

Konkrete aktiviteiten

samenwerking

afd. sociale dienst

avonden

Aan de redaktie

van

de

Hoogstraatse Gazet,

Geachte Heren, Vooreerst zouden wij

u veel geluk willen nieuw initiatief. Tevens willen wij u ook bedanken voor de mogelijkheid die ons aangeboden wordt om gratis berichten te plaatsen in uw weekblad.

wensen met uw

AI

dadelijk willen we van deze mogelijkheid gebruik maken om onze openingsuren ken­ baar te maken. Deze voegen wij hierbij. Voor Hoogstraten is er, een verandering al$ volgt:

minstens één

voormiddag

maatschappelijk

assistent is elke

te bereiken op het bureel rusthuis.

die

nog

vers

in

het

geheugen liggen, zijn o.a.: voetbal, fietstocht, kaartavonden, Sint-Niklaasfeest, dit laatste

Openbaar maatschappelijk welzijn, Hoogstraten, voor

-

van

haalde

zijn bijna 200 .leden

een levende beweging. regelmatige aktiviteiten probeert de Jan Vermeiren K.W.B. haar leden zinvolle ontspanning en vobrzitter KLJ Wortel vorming te geven.

vruèhtbaar redaktiejaar.

����������������_

van de zaal "First One" te Wortel. Omstreeks 21.00 uur was de zaal dan ook helemaal vol: zo'n 600 meisjes en jongens waren gekomen om Herman Brood te zien en te horen. Toen hij, na het voorprogramma, op het podium kwam, werd hij op applaus en gejuich onthaald. Twee uur lang zong en speelde hij op de piano; kenners beweerden wel dat hij niet zo goed was als gewoonlijk maar de toehoorders waren wel wèg van hem. Toen hij om en nabij middernacht wilde eindigen, klonk

"Brood!

�n

wensen· u een

Johan Vermeiren

Op zondag 28 januari stond een meterslange rij jonge mensen aan te schuiven voor de deur

er

ingaan

met de K.A.V. Dan ons Kerstfeest. Wat heel Hoogstraten op de been bracht, was "de driedaagse op rollen" in samen

Op

het

meer

geerganiseerd

met de K.L.J.

vormend vlak werden

georganiseerd. Thema's

gespreks­

waren:

lourdes, licht voor alle volkeren; van werken word je niet rijk; solidariteit meneer, bestaat niet meer; iedereen kreeg zoveel toebedeeld als hij nodig had! Het maandelijks ledenblad RAAK zorgt voor goede en ruime informatie. Iedereen komt aan zijn trekken, jong en oud. Wie de Hoogstraatse Gazet leest, blijft op de hoogte van' de K.W.B.-werking. Hebt ge interesse om lid te worden? loop dan eens langs bijl een van de volgende mensen: J. Smouts, Gelmelstraat 50; K. Rommens, Jan van Cuyckstraat 32, J. Van loove�en, Jan van

Cuyckstraat 24, Hoogstraten.


Ga�et"

vrijdag

"Hoogstraatse Gazet"

9 februari 1979

-

OPENBAAR CENTRUM VOOR

Studiebureel p.v.b.a. Michel Bros ens 2320 Hoogstraten

.

r

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Dienst Maatschappelijk werk Heilig Bloedlaan 250 "2320 Hoogstraten Tel. (031) 145105 of (031) 145349

n 274 Lod. De Konincklaa Tel. 031/1 45039 -

een inlichting, bemiddeling of een oplossing voor uw probleem? Doe een beroep op deze dienst, die altijd GRATIS helpt. Spreekuren:

U wenst

,

..;

HOOGSTRATEN:

beton-

staal-

,

1:3

Elke voormiddag bureel rusthuis.

9.00-12.00 uur,

van

MINDERHOUT:

u

bouwen? Loop dan

plannen! Wij

maandag op het vroegere gemeentehuis, van 9.00-10.00 uur.

stabilit eitsstudies

en Gaat

Elke

zorgen

er

e ven

bij

imme rs voor

binnen met uw dat u met een mini­

MEER: Elke maandaq op het vroegere gemeentehuis, van 10.00-11.00

ons

stevig

en

veilig gebouw

materiaal geld stalen bekomt wat betreft funderin g, gewapend beton, uw en u voor balken enz. Bovendien berek enen wij gratis staalhoeveelheden en betonde aannemer vermoedelijke mum aan

.i ...

een

en

nodig

.

voor uw

MEERLE: Elke donderdag in het oud van 11.00-12.00 uur

1

GELDZAKEN Vrijheid 177-179 Hoogstraten tel. -

Meer

OP NAAM

14.53.20

van

den bosch

Meerle

AAN TOONDER

CHRISTELIJKE ZIEKENKAS -

.

Desmedtstraat 62 Minderhout tel. 14.56.80 Wortel

HUISVESTlNGS· ROERENDE LEASING

van

tel. 14.52.08

LOTERij.,

$.:

,

ŒMl"f\�l'£ �aI AS EN MNGESLOTE

8.30 tot 12.00 uur,

13.15

tot 16.00 uur, 17.00 tot 18.45 uur.

Maatschappelijk asslstent: maandag van 9.00 tot 12.00 uur, woensdag van 9.06 tot 12.00·uur

TEN. REISCHEQUES (TRAVELLER-CHEQUES) • SAFELQ· KEnEN. NACHTKLUIS • BANKPOSTBUSSEN • VERKOOP LOTEN NATIONALE

uur.

Medisch adviseur: dinsdag van 9.00 tot 10.00 uur, donderdag van 14.00 tot 15.00 uur.

• OPENBEWARING INNING VAN COUPONS EN EFFECTEN EFFECTEN. INSCHRIJVING OP OPENBARE UITGIF· TEN. DOMICILIERING EN INNING VAN WISSELS. INNING VAN CHEOUES EN POSTASSIGNATIES • VREEMDE MUN·

ABONNEMENTEN EUROP

en van

13.30 tot 16.00 uur, van 9.00 tot 12.00 uur. Huisbezoek op aanvraag voor de leden.

ASSISTANCE

vrijdag

AIFFEISE �

van

VAN

[I] CU\A

van

DIENSTEN

9

9 tot 12

"

KREDIET. AFBETALINGSKREDIET

-

van

Uitbetalingen: woensdag:

LANDBOUWKREDIET. BEROEPSKREDIET

-

Open elke voormiddag

KREDIETEN

tel. 15.72.07

Hoogstraatsebaan

Tel. 031/14.51.76 Bureel:

BETALINGEN

AUTOMATISCHE

11

RÀIFFE'SENKASSEN.

MINOERBROEOERSSTRAAT

iS

vrijdag

WANDTEGELS

-

STEENSTRIPS EN ALLE BENOD"GDHEDEN HIERVOOR.

Leveringen ODk �

en

uur

Minderhout:

prijzen.

dinsdag

van

13.30 tot 15.30

(Parochiezaal). tot 1

15.30

uur

uur.

.

woensdag

dinsdag

Zelfwerkende patroon. Pastorijstraat 15 2330 Telefoon 014/63.30.51

12..21.90.

-

Rijkswacht Hoogstraten: 031/14.50.08. Rijkswachtbrigade Merksplas: 014/63.30.10. Brandweer Hoogstraten: 031/14.42.43.

VERHUIZINGEN EN

Ziekenhu izen: St. Elisabethziekenhuis Tur-nhout:

MACHINEVERVOER

speelplaats.

dorpsschool

met al­

interesseerden zich ook voor de "Ken je Dorp"; 10 stukjes Wortel waren zó op de foto vastgelegd dat ze moeilijk te herkennen vielen. Als je goed luisterde naar het gefluister bij het invullen van de formulieren, was het toch weer niet zo mensen

fotowedstrijd

-

St. .Iozefkliniek: 031/83.17.91-92. St. Antonius Brecht.

Merllc:splas

Ziekenkas: Tel. 14.51.76.

toelage

groot � meting m Rf, t

IœnIoor

Het

Win

ons

ichœI.

gemeentebestlJur van Hoogstraten heeft gevraagd het volgend berichtje mee te

van

pag.

van:

_

_

gemeente:

Ik zal betalen vóór 1 maart 1979 op

_

rekening 733-3243117-49.

Datum:

(§) schrappen

nr.

1000 Fr., 600 Fr., 200 Fr. (§)

Handtekening: wat

niet past.

Per pont en slee D rs. P

.

Hoogtepunten

waren

de

nummers

"De Nul­

stedentocht", "Brand brand", het lied over de Middeleeuwse bierproevers en natuurlijk zijn drie bis- en succesnummers "Dodenrit", "Veerpont" en "Sneker cafê". Dit

avond uit de duizend,

was een

waarbij

we

nog niet eens denken aan de kulturele waarde ervan.

ven, evenals de berichtgeving kulturele evenementen.

Rusland, Amerika

Hetzelfde geldt voor de toelage verleend aan de moeders van gehandicapten en instellingen die

gehandicapten

opgenomen hebben uit de

socialisrne, toegeschre-

over

en

hier kwamen voor een spreekbeurt, tevergeefs omdat de electrische stroom het had begeven; de film over de Hoogstraatse tram; de film over groente- en fruitprijzen; de film over de

China.

het weekblad rekenen op een stel bekwame mensen die de kwaliteit van het weekblad ver opvoerden boven de andere regionaal verschijnende weekbladen in Turnhout, Herentals, Mol, Geel en Brecht. Op literair en kultureel gebied waren er vooral de namen: Gustaaf Segers, Jozef. Simons, Dokter Hendrik Versmissen, Louis Doms, Jan Huet, Ferdinand en Maurits Bilcke., Historische bijdragen werden geleverd dOQ� gemeentesecretaris E. Adriaensen en vooral door Z.E.H. Lauwerys. De correspondenten in het buitenland waren

groeiend,e middenstand, ...

Nu zijn we in 1979, "De Gazet van Hoogstraten" is niet meer. Het leven in de Noorderkempen was even geschokt, maar is niet blijven stilstaan. Er gebeurt alle dagen nog wat en andere kroniekschrijvers hebben zich en­ thousiast voorgenomen om in de Noorderkempen van nu en straks een weekblad te laten leven, dat steunt op zijn voorqanqer. Daarom zijn we blij dat we in de beste

men. .

In

de

loop van de jaren is natuurlijk de berichtgeving toegenomen van radio, teevee kranten. Daarmee vielook de behoefte weg voor de plaatselijke bevolking het grote wereldgebeuren samen te vatten en kwam er bijgevolg meer ruimte vrij voor pla.atselijk nieuws. "De Gazet van Hoogstraten" heeft veel betekend voor de bevolking van en rond Hoogstraten, maar daarmee is alles nog niet en

.

met de vroegere uitgevers kunnen starten met een voortzetting van de reeks "Een halve eeuw geleden". Ook ere-de­ ken J. Lauwerys blijft zijn interessante bij­ dragen publiceren, zodat u vanaf het eerste nummer het vervolg kunt lezen van de reeds enige tijd lopende reeks over het. kasteel van

verstandhouding

om

Hoogstraten.

gezegd. Voor al wie interesse heeft voor .het verleden, voor al wie de geschiedenis van Hoogstraten in de 20e eeuw wil kennen of schrijven, blijven de oude jaargangen van onschatbare waarde. Bij het doorbladeren van oude jaargangen ziet men zo de film van het verleden afrollen: de film over de electriciteit en de openbare verlichting, hoe sprekers soms van ver naar

af te lezen in de en korte

advertenties; de film over de lange gemeenteraadszittingen

,

de grote

Kortom in "De Gazet van Hoogstraten" vond de lezer een samenvatting van het hele wereldgebeuren met Hoogstraten als middelpunt. Men kan het vergelijken met de waterrimpels die ontstaan en zich uitdeinen als men een steen in een stilstaand water gooit. Wel, die steen viel op Hoogstraten, Daarover kwam dan uiteraard de meeste berichtgeving, maar de rimpels verspreidden zich ver tot in

Gelukkig kon

talrijke missionarissen als pater De Clerck, Fransen, Rigouts, Bellens,

Maenen.

de tijd over Vlaamse Beweging, liberalisme werden naar de lezers

Alle personen die in 1978 een bouw-aan­ koop-sloop" of saneringstoelage getrokken hebben van de staat kunnen tevens een bij­ komende gemeentelijke toelage bekomen. Zij moeten zich op het gemeentehuis aanbieden met het formulier E (formulier van toekenning) en met het betalingsbewijs waaruit blijkt dat de premie in 78 werd ontvangen en dit, of straffe van verval vóór 1 maar 1979. -

................

abonnement

Van 1892 tot 1913 werd "De Gazet van Hoogstraten" uitgegeven door Louis Van Hoof. Op 4 januari 1913 werd het bedrijf voortgezet door zijn neef Jozef Haseldonckx. De zo bekende prachtige hoofding van de krant met de iIIustratieve tekening dateert van dat jaar. Vanaf 1943 tot het laatste nummer in 1978 werd het blad door de gebroeders Alois en Jozef uitgegeven. Vanaf 1 april 1972 werden door technische uitbreidingen ook foto's opgeno-

1

delen: -

een

Bilcke, Wyten,

vervolg

A.S.P.:

Gemeentelijke bouwpremie en sociaal-pedagogische

UIT DE HAND TE KOOP

........

verkies

de

van

Beroepsmutualiteit Christelijke

&n � bouwgrond gel'llgm te RUKEVORsa. tegen de OttenJaelsbaat. met een breedte van 15 m.,

'I:aris J

dorp:

postnr.: en

voornaam

_______________________

Gazet

Hoogstraten

TeI.031/14.51.77

op

straat:

roemdheid zonder sterallures, een non-con­ formist met hoffelijke manieren. Hij is geen Henk Elsink, geen André van Duin. Hij maakt geen tournées, hij heeft geen manager: het opluisteren van een soirée vormt immers een klein deel van het aktieve bestaan van de man. Wie het lukt een optreden van hem bij te wonen, moet dan nog afwachten.of de ware geest wil neerdalen over artiest en publiek. Dat

O.C.M.W. Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten Telefoon 031/14.51.05 14.53.49. -

ntoor van Notaris Jan MICHOEl LD. Konîncltlaan 361, HOOGSTRATEN

nichlingen te bevrag�

______________

Deze hobby-tentoonstelling was de vijfde in de reeks van jaarlijkse tentoonstellingen ingericht door K.A.V. en K.W.B. met medewerking van gans het dorp. Voorlopig is het ook de laatste; om herhaling te vermijden zal het wel enkele jaren duren vooraleer er een nieuwe hobby­ tentoonstelling komt. Bij het-zien van de grote belangstelling menen we toch dat Wortel nog niet op zichzelf is uitgekeken.

Gelmelstraat 33, Tel. 14.51.00.

1&

-� proberen,

014/41.31.31.

NOTARIS

en

200 Fr.

Nederlands met uitgesponnen volzinnen, 'waarbij alle aandacht vereist is om geen Als we de hoestekst van één van de elpees van gedachte of grap te missen, en waarbij hij Heinz Polzer, alias Drs. P., mogen geloven, zichzelf in angstwekkende bochten wringt. behoren de talrijke aanwezigen tot een be­ Drs. P. spreekt een taal, die letterlijk op tekst voorrecht minderheid. Drs. P.- is een be­ uitgetypt, zo naar de drukker kan.

moeilijk.

uur

.

Gemeentehuis: 14.50.07. Gemeentelijke Politie: 14.50.07.

.A.l.J. JANSSEN

i

13.15 tot 15.30

(Parochiezaal)

België tetefO.on 00-3142578146

li koop: Grote partij oude handvormsteen F#stu Tel fu n 031

van

frichting Poppel)

Baallte-t\iassau-Hertog Voor

13.15 tot 15.30 uur

.

Wortèl:

A. WOUTERS Toonmal: Oordeelsestta:at 12

van

(Parochiezaal)

ven de Wortelse

ternatieve

Veel

uur

Meerle-Centrum:

'BOUWSPECIALITEITEN

Maquette

i,

Meersel-Dreef: woensdag van 9.00 tot 12.00 (K looster)

600 Fr.

.

.

frànco huis.

zondags geopend

...

Mee�: maandag van 13.30 tot (zaaltje Boerengilde)

.

Slot". Toost was een aangename verrassing voor de velen die uitsluitend voor Drs. P. gekomen De Doctorandus nuttigde eerst een broodje, al­ waren. De jongens van Toost zagen zichzelf vorens het Wortels podium te bestijgen. als voorprogramma, wat van valse beschei­ denheid getuigt. Ze brachten het beste uit hun is volstrekt onvoorspelbaar, en als het ge­ Heist 78 programma "Een koekje voor de beurt, wordt zo'n avond een aangrijpende, vaak", normaal een avondvullende show. niet na te vertellen gebeurtenis. Toost had in Door hun reeds rijke ervaring zorgden ze voor Wortel reeds de geest doen nederdalen over vlot, volwassen kabaret. De uitgekiende ti­ het publiek (en over Doctorandus Pée die ming, belièhting en vormgeving deed ons de daartussen zat). holle parochiezaal vergeten en ons in een De .60-jarige Heinz Polzer verraste iedereen schouwburg wanen. Hun lied "De Unitarist" reeds vanaf de eerste minuut op het podium betekende een hoogtepunt, en wie de diepere. met enkele spastische danspasjes. Dit kon niet betekenis van dit nummer niet kon of wilde meer misgaan. Voor hem was het een vatten, kon zich nog steeds de scheurbuik uitdaging de avond verder de hoogte in te lachen met de dolle sprongen van Ronald van tillen. Deze uitdaging was volgens P.'s eigen Rillaer en Walter Temmerman. Na het rinkelen zeggen de enige motivatie om in het verre van de, bij het begin van de _showopgedraaide Wortel te komen optreden. Met een ongeken­ wekker, was het voor iedereen duidelijk: Toost de gezwindheid bracht hij- zo'n twintig num­ is, zoniet de enige, dan toch zeker de beste mers, aaneengepraat in karakteristieke be­ Vlaamse kabaretgroep. woordingen. Dit was zijn alledaagse taal: een

'

1000 Fr.

.

groep Toost en de Nederlandse humorist Drs. P., een organisatie van de jeugdklub "Het

helemaal de alternatieve toer opgegaan met groen en bomen en zand en zelfs met een kippenhok; een speelplaats, het "Jaar van het Kind" waardig was

ZITDAGEN EN UITBETALINGEN IN DE KERKDORPEN

.....•

VLOERTEGELS,. INBOUWOPENHAARDEN

Ruime kellze in /deuren, kwaliteiten

kennen: die

1'8.00 uur.

17.30 tot

.

van

Op zondagavond 28 januari 1979 had in de parochiezaal van Wortel een wel zeer uniek optreden plaats met de Antwerpse kabaret­

en oren:

van

naam:

en

9.00 tot 10.00 uur.

van

Neus-, keel'-

733-3243117-49

'

Dr. Proost:

vrijdag

rekeningnr.

mel Too 51

woensdag van 9.00 tot 10.00 uur, donderdag van 9.00 tot 10.00 uur.

:!QOO lEUVEN"· pRIVATE SPAARKAS· H.R.L 5121

Wij zijn gespecialiseerd in

bandjes, stickers, fietsplaten, doopsuiker­ doosjes en een merkwaardige verzameling oude jachtgeweren waarin je een hele evolutie van het jachtwapen kon zien. Naast deze nogal traditionele stands van de hobbv-tentoonstellinq, waren er deze keer ook dertig verenigingen die in de parochiezaal het beste van zichzelf lietenzien; is werken in ee'n vereniging ook een hobby? in Wortel wel! Tussen al deze vereniqinqen was de stand van het oudercomité: "Aktie Speelplaats" de grote blikvanger. Er was een maquette te zien van de dorpsschool en speelplaats met alles erop en eraan, geheel op schaal nagemaakt; de speelplaats was echter niet meer te her­

Vrouwenartts: Dr. Snauwaert:

KAS

Ik wil het nieuwe weekblad

met Wortel-Kermis, het karnavalsfeest, het Sinterklaasfeest. Men kon ook kijken naar bijzonder vlijtige mensen die ter plaatse manden vlochten en bijenkorven maakten. De Wortelse verzamelaars waren er ook: sigaren­

een

Vrijheid 168 2320 Hoogstraten

EUROCHEQUES. EUROCHEQUEKAART • EXPRESS·CHE· • A/B·FORMU· QUES • OVERSCHRIJVINGSFORMULIEREN • LIEREN. AUTOMATISCHE LOONOVERSCHRIJVINGEN

tel. 15.77.81

-

GIROREKENINGEN

-

Hazenweg

op het

Jan Vermeiren m.a. Mia Timmerman m.a.

TERMIJNBELEGGINGEN

Noorderkempen

steunabonnemerit- '79

.

lingen

uw verzoek brengen wij U huisbezoek.

SPAARBOEK· • TERMIJNSPAARBOEKJES OP OPVRAAGBAAR DRIEMAANDELIJKS JAAR. BOUWSPAREN

,

Dorpstraat 8 -

puzzels.

Op

uur

-

GEWOON SPAARBOEKJE JES VAN SPAARCLUBS

en

bureel in het rusthuis, H. Bloedlaan 250, 2320 Hoogstraten.

'

SPAARBOEKJES

de

jaarabonnement- '79 proefabonnement (3 maanden)

De parochiezaal was amper groot genoeg om Wortels "leven" een plaats te geven. Het resultaat van heel veel huisvlijt was te zien in

Diegenen die vooral buitenshuis vlijtîg waren, lieten dia's zien (van een reis naar Rome met de fiets) en foto's. Die foto's en dia's, waar veel belangstelling voor was, lieten een vrolijk gezicht van Wortel zien: de jaarlijkse wande­

21'.00

voor

Neem een abonnement door storting of overschrijving op de pvba De Hoogstraatsè Pers.

Op 20 en 21 januari, een zaterdagavond en een hele zondag "leefde" Wortel in de parochie­ zaal. Buiten was het koud, mistig en heel glad. Toch kwam de vroegere burgemeester van Wortel, Alfons Pemen op zaternamiddag de tentoonstelling openen met de onthulling van zijn eigen portret: een goed geslaagde foto, ingelijst en wel. Voortaan zal' ook zijn portret in het voormalige gemeentehuis van Wortel hangen, samen met al de vroegere burger­

stukken

donderdag in het vroegere gemeentehuis, van 9.0Q-l0.00 uur. tot

Hoogstraatse Gazet -

schilderijen, handwerk, knutselwerk, bloern-

,

Elke

Avondspreekuur: Elke dinsdag van 19.00

VOOR AL E

Zo leefl Wortel

9 februari 1979

vaders.

gemeentehuis,

WORTEL:

De

weekblad

uur.

.

bouwwerk.

T entoon.stelling

vrijdag

-

De draad

van

olJderbroken, genomen straatse

en

"De Gazet van Hoogstraten" is maar door andere handen op­ loopt nu voort in "De Hoog-

Gäzet".

�----------------.....

In het maart-nummer van De een een

uitgave uitvoerig

van

interview met de

e_n_W_I_·e_s_H_a_s_e_ld_o_n_c_kx_le_z_e_n_.

...

Gelmelwacht,

Milac-Hoogstraten,

kunt u Jef

gebroeders

....J


"Hooqstraatse

K N

=

uw

een

Hoogstraten reeds vele uitlopertjes krijgt in de Noorderkempen, vermits een hele reeks muzi­ kanten deze richting spontaan uitwillen. Het wordt een goeie zaak.

=

=

buldozer­

Hoogstraten

dienst

Op Gerhees speelde HVV erg onfortuinlijke match. Na 3 minuten reeds werd men op achterstand geplaatst door een buitenspeldoelpunt dat echter door de

tot uw

al

Gerhees

beschikking

voor

uw

afvalzuivering

HVV 4-1

V.v.

-

een

graafwerken, niveleri ngswerken, fabrieksopkuis en

enkele minuten voor het einde alle onzeker­ heid met een derde doelpunt weg te nemen. Alles bijeen een verdiende zege voor de Leeuwen, alhoewel er nooit sprake was van éénrichtingsvoetbal, en doelman Roes een flink aandeel in de overwinning voor zich mag

scheidsrechter werd gevalideerd. Vlieks kreeg opeisen. om gelijk te maken, doch trapte van Wedstrijden

de kans

dichtbij over het doel. Na 20 minuten-gelijkop­ 10.00 gaand spel zag de ref in een tussenkomst van 11.00 Woestenborghs eer strafschop. De HW-jon­ 9.30 9.30 gens vochten deze beslissing erg aan, doch de strafschop werd omgezet en toen de gemoe­ 15.00 deren nog niet bedaard waren, liep dit voor de HW-voorstopper uit op een gele en even later

van

terreinen.

uur: uur: uur:

uur: uur:

voor

zondag

Kadetten B Kadetten A Scholieren A -

11 februari: St. Jozef B

Vlimmeren

-

-

Vlimmeren

Hoeqatraten Juniores Blegny Zwarte Leeuw -

-

1M� flf3U1J<lI..fIr1I..l!$

CHAPE

-

Zaterdagavond tegen Gierle moet HVV win­ niet in een lastig parket te geraken.

.nen om

WERKEN

Wedstrijden

DE MIERO? P,V.B.Ä. 2150 Oostmalle Telefoon 12.42.12 -

10.00 11.00 11.00· 9.30 9.30 20.00

-

volgende

voor

onze eigen band met de revelatie van de avond: Luk van Delm op banjo. Een heel ander gezicht tussen eiqen mensen was Ed Schulte uit Oosterhout op bas. Wij hopen deze prima muzikant nog heel veel in ons midden te hebben, en dat hij zijn snor niefte snel zal drukken. Theo Maes uit Turnhout, een van onze vaste bezoekers, liet heren ook een vaste hand aan de piano te hebben. Op trombone schoof Luk Verlackt uit Retie dat het een lust was. Peter Roovers deed de naam van de "Bond" alle eer aan door te laten horen dat er daar meer trompet kunnen spelen. De nooit aflatende, steeds enthousiaste Jan Tilburgs was natuur­ lijk present met de bastuba. Michel Rommens, druk aan het oefenen, liet voor de eerste keer zijn tonen horen op klarinet. Verder was er nog de plezante band van het Klein Seminarie, die door hun repertoire-keuze erg bij het publiek in de smaak viel. Last but not least vermelden wij

-

uur:

-

uur:

-

uur:

-

uur:

-

Meerle F.C. Zo de weermaker

OS SERVAES -

HOOGSTRATEN

-

ver

partij is, zullen

op 11

februari de in het Sportleven aangekondigde wedstr.ijden gespeeld worden.

Te1_ (œil) 14 511 D

.

15.00

ern

de

van

uur:

Meerle

Luchtbalboys.

-

Scholieren en Knapen reizen naar Oosthoven. De miniemen spelen te 13.00 uur tegen Flandria. Wij maken van deze gelegenheid gebruik om al despelers en dan bijzonder de kernspelers van de eerste ·ploeg te· feliciteren omdat ze ondanks de barre weersomstandigheden zo goed de trainingen bleven volgen. Wij wensen dat deze inspanningen hun beloning mogen vinden in goede resultaten bij de komende

oop

kunnen genieten.

Terug bij

week:

-

uur:

.

.

van

Miriiemen A Oud-Turnhout Vosselaar B Miniemen B Kadetten A Flandria FC Turnhout B Kadetten' B Scholieren Flandria Zaterdag: HW Gierle

uur:

Lindendreef te Hoogstraten op banjo, en Ed Schulte wit Oosterhout op bas. Beide muzi­ kanten zullen de vrijgekomen plaatsen in de band innemen. Voeg daarbij nog Willy Ver­ schueren, die in december j.1. de stokjes opname en met veel animo drumt, en we hebben een heel nieuwe ritme-sektie.

is het nieuwe jaar 79 gestart met alle podiumruimte vrij te maken voor de liefhebbers uit de ganse streek. De avond werd geopend door de nieuwe streekformatie "Mantra's Occasional Com­ bo". Deze jonge mensen brachten nostalgi­ sche muziek met een Latijns-Amerikaans aroma. Een groep die zeker een goede naam zal kunnen opbouwen en waar menigeen zal

-

gunstige prijzen!

In april 76 verscheen voor de eerste maal de M.R.J. Band in het publiek. Weliswaar was dat nog in kinderschoentjes, maar toch reeds zonder korte broek. Er volqde een snelle evolutie met' optredens her en der. U hebt ze laien leren kennen en ook appreciëren, anders zou u niet zo talrijk naar onze sessies zijn gekomen·, ingericht door de Marckriver Jazz­ club, in ons sfeervolle clublokaal: de refter van de tuinbouwschool, Gravin Elisabethlaan te

Voor de M.R.J. Band was de avond zeker een gelukki!!le zaak, vermits uit die ganse schare muzikanten er twee "uit de toon sprongen". We hebben het over Luk van Delm uit de

be M.R.J. Club öp 13 januari j.1.

-

PRIJS BIJ EEN NIEUWE FIRMA!

Een nieuw kleedje en een nieuw geluid. Het uitzicht van deze krant is anders, het uitzicht en het geluid van de Marck river Jazzband is veranderd.

Hoogstraten

rode kaart. Meteen werd het voor de 10 achtergebleven roodwitten een niet haalbare kaart. Van de verwarring maakte de thuisclub gebruik om tot 3-0 uit te lopen. Een duidelijk strafschopongeval fout op Bruyndonckx werd .niet gefloten en aan de overzijde werd het 4-0. Op vrijschop, langs Jan Verheyen, redde HVV de eer. een

voorzitter Leo Mertens, die op trombone inleidende stempel kwam drukken.

Met deze avond is weer gebleken dat het enthousiasme voor de "Oude-Stijl-Jazz" in

een

lQr,ijjMJr/J �®f � �tt/iIJ

vrijdag 9, februari ,197,9

"

onze I

Vanaf heden staat ook

AG

Gazet':'

Marck Rivet Jazzband.

Wij hopen dat zult komen

volgende

u

deze

debu.terende muzikanten

aanmoedigen tijdens

concert

met

ons

eerst­

het

huisorkest "De Marckriver Jazzband" op zaterdag 10 februari

in de

tuinbouwschool

vanq 21.00

Wij

te

Hoogstraten;

aan­

uur.

willen

u ook nog melden dat er op 10 maart a.s. een uitionderlijk concert plaats vindt in de M.R.J. Club. De New Orleans Jazz

Train

speelt

er samen

met

Clyde Bernhardt

(USA) op trombone (speelde nog bij de legen-. darische King Oliver) en met Benny Waters (USA) multi-rietblazer. Ook een avondje om niet te missen. Tot

kijk! E.S.

.

wedstrijden.

Meer F.C. Laat ons dan met

v.l.

hopen dat het winterweer zal ophou­ spelbreker te zijn in de voetbalcom­ petitie. Sportleven ·voorziet voor onze club volgende wedstrijden (zondag 11 februari): '15.00 9.30 11.00

uur:

uur: uur:

Staf Mertens:

trombone; Willy verschueren: drums; Kees Cox: trompet; banjo; Eddy Sebbe: klarinet; Jef van Goal: bas; Harry van Gompel: piano,

St. Lenaarts 1 Meer 1 Scholieren Weelcle -

-

Knapen

-

Weelde

Minderhout Een

n.r.:

Jan Michielsen:

v.v. \.

pak

sneeuwen

ijs, hier eèn daar

vijvertje waaruit de groene sprietjes

een

met staar­

moeite naar het koesterende zonnetje den. Ziedaar de aanblik van het sportterrein van Minderhout W. Besluit; voetballoze zondag! Om toch de spieren een kans te geven, werd een oefenwedstrijdje georgani­ seerd tegen Boskant FC op hun sneeuwvrij gemaakt terrein!

\(fIJJj rmmtmJ QJlJk ffmJilmflJlIIh éIIlIh

.

1Il,",·4flJfIJlIlW1fIIh.

De

Kalender

voor

15 00 ..

uur:

15.00

uur:

volgende

week:

K.S.A.-V.K.S.J. groep

Min. Nieuwmoer (zaterdag 10-2) Kaart Minderhout (zondag 11-2) -

-

V. N.A. Wortel Tot alle .

-,

onze grote ontgoocheling werden weer voetbalwedstrijden in de lagere afdelingen

afgelast. Hopelijk hebben we zondag 11 februari meer geluk zodat volgende wedstrijden kunnen gespeeld worden: 9.30 11.00 15.00

uur:

Scholieren

uur:

Kriapen

uur:

Essen

-

Dosko Dosko Wortel -

F.C. Boskant

Minderhout

-

F.C� Zwarte leeuw

Rijkevor�el

28 januari jl. zetten de dames van De Gelmers wellicht een beslissende stap in de richting van de.kamploenstitel in 3e provinciale (Turnhout). Ze klopten inderdaad hun belang­ rijkste concurrent nI. Tievee uit Tielen: Na een

Zondag .

De uitslag van de vriendenwedstrijd'· tussen EC. Minderhout en Minderhout W op 4 februari was 3-4.

programma 13,30 15.00

zaterdag

voor a.s.

uur:

Den Abt

uur:

Boskant II

-

FC Boskant 1 V.K. Rembrandt -

vrij zenuwachtig begin

in de eerste set

ze" in

(15-71,

minder dan geen tijd de 2 volgende sets (3-15, 5-15) en kwamen ook vrij spoedig aan een geruststellende 8-14 stand in de vierde set, Voor dat laatste puntje moesten ze wel wat lang wachten en dat werkte ook weer de nervositeit in de hand, Uiteindelijk kregen ze dat 15e punt en meteen de eindzege het scorebord een op betwistbaar punt dankzij toegekend door de 2e scheidsrechter (13-15). Onze eerste ploeg blijft ondertussen laatste in de rangschikking na het vrij onverwacht verlies van koploper Kadee Bornern tegen Plastics Solids uit Schoten. Toch geeft de uitover­ winning op Hemix ons weer nieuwe moed. wonnen

Met de steun van al onze ons lukken in blijven. Blijven als grote voor 2 degradatieplaatsen

moet het

nen

trouwe

supporters

2e provinciale te concurrenten over (met elk 3 !!Iewon­

rnatchen): Willebroek, Hemix,

Solids

en

...

De Gelmers.

Plastics

.


,

"Hoogstraatse Gazet"

-

'4""

OCMW

Agenda Raadszitting maandag

12 februari 1979 te 20.00

Toegestane beroepsbezigheid

voor

neerden

uur:

Gemeenteh uis Hooqstraten.

bruto-ontvangen bedragen

gepensio­

zoals u allen weet is één de voorwaardenom pensioen te genieten de stopzetting van elke beroepsarbeid. Noch­ J) Verslag vergadering 1979. tans kan een gepensioneerde nog wel wat 2) Begroting Kerkfabriek St, Clemens Minder­ bijdoen. Men moet wel voorzichtig zijn om de hout. toegelaten grenzen niet te overschrijden om­ 3) Afrekening klerk aan Meester- Kerkfabriek dat de pensioendienst anders zou kunnen Minderhout 1978 en kennisgeving nieuwe overgaan tot terugvordering van een gedeelte aanstelling Kerkfabriek Minderhout en ont­ van uw pensioen. lasting ontvanger. Omdat de toegelaten grenzen meermaals ver­ 4) Bijakte van het bestek riolering Wortel. anderen, willen wij ze nogmaals voor u uiteen 5) Vergoeding voor poseren I.K.O. zetten. 6) Grondconcessie Meerle -Jeugdlokaal.

vrijheid FIETSEN BROMFIETSEN MINDER DUUR MEER SERVICE!!! -

MEUBELEN CORNELISSEN

[mei wettelijk

4 MAAL

,

••••••

Dorpsstraat 31

-

Meer

-

.

9)

ling notaris. Lening tot aankoop gebouwen Kela.

HENGELSPORT

11)

20) 21)

a)

SPIRGLASS

27)

LANDBOUWERS

3. Praktisch De aanvraag doen op het

nog wat

om

bij

gemeentehuis.

te

doen,

U doet

moet u er

goed

28) 29)

Princiepsbeslissing

sportvelden 30)

ABU®

aanleg

oud-qerneentehuis,

-Meer: 10-11 uur.

-Meerseldreef: klooster, 11.15-12 uur. -

Meerle: ;1-12

van

-Wortel: 9-10

31)

Reisvergoeding gemeentepersoneel.

32)

Wijziging lastvoorwaarden huisvuilwageri.

Telefoon 15.82.56

b)

beroepsbezigheid

De

zelfstandige-gepensioneerde

als

14 februari Valentijn in een vaas kunnen u

RAI FFEISEN KAS voor

gezin

en

beroep

TUINBOUWERS

.

een

vijf tips voor bloemen' bloemen bloemen dienst zijn.

worden,

en,keuken

Als

-

in te zetten. Zoniet "schrikken" de en nemen geen of te weinig water

van

-Gebruik voor het snijden een scherp mes, nooit een schaar, want deze drukt de stengel plat, waardoor het water niet verder geleid kan

tuin

wolf in de wildernis

op. -De bladeren van de snijbloemen mogen niet in het water staa'l- Ze ontbinden gemakkelijk en veroorzaken vervuiling. Dit is schadelijk want de vervuiling ontsteekt de stengels .

-Fris water betekent niet koud leidingwater. Laat het eerst- een poos staan alvorens er

-Voor de zachte stengels van alle bolgewassen kiest u een vaas met ronde of opgaande rand.'

vergaan. Dat beeld:

VOORWOORD

men,

van

Walle de

2 I

december.

Tray, '

I

Zeervereerde Meester,

Mag ik U om een dienst verzoeken ? De 'zoveelste in dat rijke, edelmoedige leven van U, waarvan men zich afvraagt ..

of het niet helemaal gewijd is aan al die leerlingen, verspreid over de wereld, wier bestaan U volgt en die niet weten waar U intussen de tijd vindt voor die prachtige geschriften, waarvan de wijsheid ons in verrukking brengt, zoals hun schoonheid ons ontroert. Welk genot bij het lezen

Eurtdiche, een theorie van de Concordantie.' is mij iets overkomen. Neen, niet op de grauwe hoog-

van

Er

vlakten

Noorwegen, waar ik een ontstellende herfst heb doorgebracht en waarover ik U binnenkort hoop te mogen schrijven; maar in een andere vlakte, even grauw, ,en waar de oude bramen even hard en krom zijn, maar die laaggelegen is, op het peil van de zee, waarvan zij eens de bodem

onmisbare kracht op de juiste manier weten te handhaven. David-Brown die zijn betrouwbaarheid reeds verschillende jaren heeft

bewezen, blijft

Renault is als voor

volledig

aanvulling speciaal

zijn groot

mechanische

nog

gamma

besturing

versnellingen evenals

en

in in

ons

verkoopprogramma.

onze

mogelijkheden,

en

toch 42PK met

de 461 met 46PK

en

verkoop opgenomen, bv. Renault 421M met zeer

kleine

hydrostatische

PYlA

trouwe

2 traktoren in de serre, zowel als op het land

hulp

voor

de tuinbouw. Ook in

(556-656-50S-60S-70S De

zware

en

smalspoor

een

tot 65PK

80S).

reeks gaat tot

145PK, alle

zware

typen vanaf 65PK'in

vierwielaandrijving verkrijgbaar. Alle

donderdag

Tevens elke

dinsdag avondspreekuur

19-21

Uur bureel rusthuis.

Voor andere

problemen i.v.m. pensionering aanpassing levenswijze, aanpassing woning enz.) en pensioen kunt u steeds terecht bij de sociale dienst van het OCMW. (l.v.rn.

Jan Vermeiren Maatsch. assistent

Mia Timmerman maatsch.assistente

van

De weke stengels kwetsen zich vaak aan scherpe kanten en worden door de zwaarte de bloem vaak tegen de rand knikken om, van

David-Brown traktoren zijn

ook

nu

verkrijgbaar met

een

originele, geruisarme cabine met verwarming, en ventilatie. en Vraag prijs inlichtingen bij:

ANTOON YAN APEREN Dorpsstraat 31 2321 Meer -

-

Tel. 15.74.20

gedrukt

en

-Alle

snijbloemen die overdag in uw woonka­ staan, dient u voor de nacht over te brengen in een koel, goed verlucht vertrek. Hier herstellen de bloemen zich weer, ook al zijn ze wat flets. mer

en

,

beetje ijzer, opstekend uit de bra­ daarrond, onmetelijk en grauw, de heide, bracht verroest

een

onzichtbaar wafen. Dan kwamen 't gras terechtkwamen, staken ze

ogenblik

ze

omlaag

er

centimeters

en

als

ze

in

diep in,

en als ze op een kei kwamen, spatten ze met een knal uiteen. vaak de maanden tevoren, het beeld In een andere sloot heeft men eens, verscholen onder lover. terug, in mij van het land waar ik geboren ben, waar ik vol zon, op een kikker geloerd. Men zag het grote groene door mijn studies zeer vroeg weggegaan ben en dat ik later diertje hijgen, terwijl de hand er langzaam naar toe schoof. door mijn reizen en mijn werk zelden zou Dat Men vindt ook die Men blijft terugzien. sloot., ergens op de boord land was in die tijd van aanschijn veranderd, Het was lief staan en vraagt zich af : eels het hier ? In dit struik­ geweest en groen en welvarend geworden, het was doorsneden met ? Of in dat andere ?)) gewas ginder bosje nieuwe wegen, het stond vol boerderijen en fabrieken, .Men herkent de ontzaglijke dreef met de vogelnesten hoog overal in de verte men vruchtbaar in de tuinen in de boomkruinen. Daar was een weiland, zag met een groen stonden fleurige rode huizen en op de grasvelden speelden houten poortje. Met plotse pijn ziethaag men dat het oude kirtderen �ie zindelijk, welgemanierè. en opgewekt waren, poortje vervangen is door een grotere poort, in ijzer. Waar Deze kinderen, die ik niet meer kende, noemden nu dit is dat oude poortje nu ? Men vindt de nieuwe ijzeren poort land het hunne, met het goed recht van de zegevierende lelijk, men neemt het ze kwalijk dat ze er is. veroveraar. wisten niet dat het niet zó Zij wij lang tevoren Men rijdt langs de warme muur van de bakkerij, waar men het, onze genoemd hadden, en dat het toen, 'bar en grauw, met een zakmes in een elzestok figuurtjes heeft zitten in zijn verlatenheid en Men kijkt naar de boom waaronder men, adem­ zijn verschrikkelijke onmetelijkheid snijden een wild en donker land geweest was, waarvoor zij bang loos, over Winnetou gelezen heeft ; Daar is de kerktoren met de geweest zouden zijn. Zoals wij. galmgaten en de kraaien, en daar is het huis dat Ik reed voort en bereikte de plaats waar de weg doodliep warm en goed was als een hart En terwijl men roerloos, in de hei. Het was niet erg. De andere weg? die uit de tegen� ontredderd, naar dat huis zit te kijken, is er plots als een overgestelde richtîng moest komen om deze te ontmoeten, wonder de torenklok, die het uur slaat, en die nog dezelfde was reeds in aanbouw. De klank heeft als toen,- zozeer dezelfde dat het is of er lijn zou die van het oude

opnieuw,

zoals

zo

...

..

_

...

pad zijn,

onooglijk zandwegeltje, maar kerktoren van Vorsel liep en dat

geen

dat regelrecht naar de onderbreking geweest is en of men zijn hele leven het uur liet zien, nu nog, hoe heeft horen slaan door die goede, vertrouwde klok uit de men geweest is. vroeger in de hei reisde : men keek in de grauwe kinderjaren. De lucht zat vol sneeuw die dag toen ik, na het ontv�ngen uitgestrektheid naar de kerktoren op de kim en men ging Er is een zonderlinge angst bij de gedachte dat die bestendig­ van een brief. die mij in beroering had gebracht, In de daar naar toe. Vervolgens keek men naar de volgende kerk- heid er toen ook was, dat het toen werkelijk onze klok was. Kempen over de nieuwe weg reed die van Beerse door de toren. Wij zouden het niet begrepen hebben als iemand ons toen hei naar Vorsel loopt. Die weg is een betonweg nu. Hij was Ik sloeg linksaf en reed over een aardeweg naar een groep gezegd had dat het eens zou veranderen. En nu is er de be­ lijnrecht en links en rechts stonden nieuwe huizen in rode huizen, die ik in de verte achter de bomen onderscheidde. vreemdende vraag langs welke wegen wij' van dit middelpunt baksteen met daarrond tuintjes vol bloemen. Na een tijdje Er is een pijnlijke vreugde verbonden aan het terugzien van weggegaan zijn en waar, op welk punt in de verte, de draden werden de huizen schaarser. Ik zag kleiputten, die er vroe- de plaatsen waar men als kind gespeeld heeft. Men herinnert begeven hebben. ger niet geweest waren, enorme uitgravingen met aan één zich ogenblikken uit die kindertijd : kleine ogenblikken, Begeven? Gebrokeri? Neen! Niet gebroken! De pijn zou kant een schuine, gladde, grijze wand, en daarop de grote in niets belangrijker dán andere, maar men herinnert zich er anders niet zijn en evenmin, op vreemde wijze daarmee graafmachine die, zoals een baggermolen, met bakjes aan die. Waarom juist die ? Men weet er niets van. Zo heeft gemengd, de onbeschrijfelijke vreugde om dit weerzien. een lopende band, de klei van die gladde wand afschraapte. men eens een boog gesneden uit het wilgehout aan een Ik moest een men heeft er vele ogenblik denken, eer ik me de naam kon sloot, gesneden, want het hout verloor De brief, die ik in Brussel ontvangen had, kwam vm Dr. herinneren die wij destijds aan zulke machines gaven. En zijn door het Jean-Marie Christophe, de uitmuntende Zwitserse geleerde, spankracht verdrogen en men moest een van dan vond ik hem : «schameteurs», wie ik door Uw toedoen de vriend mocht worden. andere maken. Maar die éne is in de herinnering gebleven. Ik stopte en bleef door het raampje van de auto de grote Men vindt de sloot terug, dezelfde, en ook het hout staat machine monsteren en ik dacht terug aan een andere dag, er nog, maar het lijkt minder welig, niet meer zo vol met lang voorbij, waarop ik als kind opgewonden met een bende geheimen. Het riet aan de vaart, waaruit de pijlen gesneden andere kinderen naar de eerste «schameteur» in onze heide werden, is er ook Uitgegeven bij Heideland Orbis, nog. Men sneed een driehoekig slipje verkrijgbaar in de erkende boekhandel (325 Fr.). was gaan kijken. Ik kan mij die machine niet rneer nâuw- aan één kant, vlak bij een knobbel, voor de stevigheid op de keurig voorstellen, doch het is zeker maar een schamel koord, en duwde een nagel in het andere uiteinde, door Wordt vervolgd dingetje geweest vergeleken bij het ontzaglijke, ultra- een knobbel heen, opdat hij er niet uit zou vallen. Die een

.

besturing,

elke

uur.

gebeurde

'

Knokke-aan-Zee.

en een

elke donderdag

moderne gevaarte met de hoog opstekende arm dat _daar nagel was er voor het gewicht, anders zou de pijl wegwaaien nu op zware rails bij de kleipu� stond. En misschien, zo met de wind en niet ver dragen. Die pijlen suisden de hoogte dacht ik, lag het nu wel het dat ze een ergens verroest tussen de bramen in en bij donker weer te

De Heer Paul De Winden,

hulp

van

uur.

oud-gemeentehuis,

van

maandag

Meerle, zaterdag 27 januari. Gouden Huwelijksju­ bileum van Frans en Anna Govaerts-Sche//ekens.

'

Brussel,

hun trouwe

oud-gemeentehuis,

van

van

-

DAYID-BROWI

bedrijf

elke

maandag

zelfstandige,

mag het be­ 90795 fr per jaar niet over­ schrijden, Met. beroepsinkomen wordt het belastbaar inkomen verstaan.

roepsinkomen

Aster Berkhof

Twee merken die op elk

elke

van

teür afdeling openbare werken.

JORENS-MARTENS -

de

Aanwervingsvoorwaarden plaats conduo­

DAIWA®

2321 Meer

voor

op het seminarie.

_

-

u

,

terecht: -bureel rusthuis: H. Bloedlaan 250, Hoogstra­ ten, elke voormiddag. -Minderhout: oud-gemeentehuis, elke maan­ dag van 9-10 uur.

-

Huis,

[IJ

in dienstverband.

gepensioneerde

van

-

®

Hoogstraten

Tel. 031-14.53.35

beroepsbezigheid

-de

voor

in te winnen. het OCMW kunt

inlichtingen

.

!-ERC'®

,

EUROSPORTA®

-

1) Personen die een toegelaten aktiviteit uitoefenden volgens de' regeling van voor 1979, kunnen op dezelfde basis verder doen tot 31-12-1979. 2) Voor de gepensioneerde dié de hoofd­

zakelijke last van minstens 1 kind heeft, Toegestande beroepsbezigheid mits vooraf waarvoor kinderbijslag betaald wordt, worden aan te vragen en mits onder de gestelde de hagervermelde grenzen met 1,5 vermenig­ normen te blijven per 1 januari 1979. vuldigd. Dit wordt dan 90 uur per maand of 11350 fr per maand of 136192 fr per jaar.

aanstel­

schepencollege

Afwijkingen.

1.

Be-

eens

-

22)

f

2

het

aan

uur per maand of 180 per kwartaal) ofwel de inkomensgrens (90795 fr) voor het geheél van deze aktiviteiten niet overschreden worden.

2.

vooraf

Bij de sociale dienst

.

PLATIL®

LOUIS

-

ofwel de urengrens (60

mag 60 uur ofwel 180 uur ontwerp van B.P.A. voor Hoogstraten Zuid­ per kalenderkwartaal niet overschrijden. De West, duur van de aktiviteit moet schriftelijk en Volgende 8 punten hebben betrekking op de vooraf in een document door de partijen electriCiteitsregie (werknemer-werkgever) ondertekend aan de Lastvoorwaarden en wijze van gunning levé-. Rijksdienst voor pensioenen worden meege­ deeld. ring lichte stookolie (1/2179 tot 31/3/801. indien het voorgaande niet kan, gaat men Idem voor levering wegenzout. Meerwerken firma Deckx en Zonen voor be­ naar de inkomsten kijken. 80% van de bruto­ bezoldiging mag dan de 7567 fr per maand of strijking verschillende wegen. Aankoop van tractor en bermmaaier (+ le­ de 90795 fr per jaar niet overschrijden. Uitgerekend betekent dit dat men maximum ning). een brutoloon van 9458 fr per maand Aankoop aanhangwagen (plus lening). mag Definitieve huurovereenkomst tussen de ge-­ ontvangen of per kwartaal een brutoloon van meente en het Vrije Onderwijs en tussen het 113494 fr. Huur De bedragen kunnen verhogen indien de index Vrije Onderwijs en de gemeente schoollokalen. stijgt, Indien de arbeid verricht wordt in een bedrijf Bouwen van sanitair in verschillende scholen waar minder dan 40 uur gewerkt wordt is de Minderhout-Meer en Wortel. Princiepsbeslissinq aanleggen van beplan­ arbeid slechts.toeqestaan ten belope van 1/3 van de normale ting. tewerkstellingsduur.

MITCHELL®

.

Wortel­

stemmingswijze bibliotheek. Kela machtiging

24) 26)

15% korting tIm 18 februari

2320

Voorstelaankoop

19)

031/15.74.20

Telefoon

GROTER!

-

8)

.

Hoogstraatsebaan

18

Voorstel huurkontrakt K. L.J.

voor

HET BETERE MEUBEL!!!

Vrijheid

7)

lOl Machtiging

ANTOON VAN APEREN PVBA

toonzalen Vrijheid 18

of b]

.

Kortelings heropening

SLUITINGSDAG MAANDAG!

constructie, waterleiding, verwarming, draaiwerk, rond, vierkant, dunwandig evenals PVC buizen en voor riolering, beregening, met alle nodige hulpstukken kranen stéeds in voorraad, bij...... in steel,

Noorderkempen •

attest

a

BUIIEN

Oudste meubelzaak <

1

-

het

bedrag van overschrijden. d) wanneer men bezigheden heeft als werk­ nemer en als zelfstandige of andere, dan mag

Gepensioneerden,

aan

-

90795 fr per jaar niet

van

hrl

c) toegestaan zijn: iedere andere bezigheid, mandaat, ambt of post, voorzover 50% van de

Hoogstraten

9 februari 1979

vrijdag


"HQogstraatse Gazet"

vrijdag

...

9 februari 1979

EERSTE

JAARGANG

�EDAKTIE-EN ADMINISTRATIE: LOENHOUTSEBAAN 58 2320 HOOGSTRATEN TELEFOON 031 14.55.04

NUMMER 1

-

VRIJDAG 9 FEBRUARI 1979

-

U.ITGEVER: P.V.B.A. DE HOOGSTRAATSE PERS

PRIJS PER NUMMER 15 FR.

"*

foto's, reportages, ,

fototoestellen

en

VOOR

DE

.

verkoop cassette-

en

kleinbeeldfotocamera's

vakkundige uitleg

en

deskundige service

NOORDERKEMPEN

"*

Gemeenteraad

toebehoren

klaar terwijl U wacht

pasfoto's

WEEKBLAD

De gemeenterßadszitting van maandag 15 januari begon met 20 minuten vertraging. Ingevolge het mistig weder en de gladde

Enkele redactieleden

in diverse modellen

bijde geboorte

wegen waren om 19.00 leden afwezig.

nog enkele raads-

uur

'

,

van het weekblad

Punt één van de dagorde was de bespreking de verslagen van de gemeenteraadszittin­ gen van 4 en 18 december.' Burgemeester van

Sprangers had verslagen.

12-tal opmerkingen bij Verder warden er nog een aantal bedenkingen geformuleerd door €Ie raadsleden .Jansen, Koyen en Matthieu. Deze lange nabespreking ontlokte bij de oppositie een aanrnerkinq over de goede samenwerking een

VDFTIG JAAR GELEDEN

deze

VAN NU AFTOT EN MET7 MAART

burgemeester

tussen

BIJ ELKE FILM TER ONTWIKKELING EEN

sekretaris.

en

Vooraleer met tiet tweede punt

van

de agen­

geldige beslissingen kon nemen daar oe publieke bekendmaking van deze zitting niet geen

uitgevoerd, zoals voorgeschreven wordt door de gemeentewet.

was

Het

belangrijkste onderwerp

deze avond 1979. Raadslid Eist pleitte

de begrôting in het vervolg, ter

was om

voor

verduidelijking,

postqewjjze toelichting

voor een

9 februari 1929

A vondfeest op het Klein Seminarie Dit

het Kardinaalsfeest in "t Klein bijzondere beteekenis door de aanwezigheid van Z. Eminentie- zelf. Deze kwam aan te half twaalf, vergezeld van Mgr. Jansen en van zijn secretaris, Z.E.H. Leelef. Daarna had er eene ontvangst plaats in de feestzaal der studenten. Ook op het avondfeest' was Z. Eminèntie aanwezig. Een overgroot

jaar kreeg

Seminarie

da, het jaarverslag 1978, aanvatte, merkte raadslid, Van Aperen op dat men volgens hem

BONVOOR EEN GRATIS VERGROTING!

Zaterdag

eene

getal- genoodigden

bezette een groot gedeelte der zaal. Na het openingsstuk door de Harmonie van't Seminarie volgde een vierstemming koor "dop­ "

.

bij belang­ heide", gedieht door Alice Nahon; muziek van A. Meulemans, bijgevolg werk van een hoog­ rijke bedragen en beslissingen. Men verwacht dat de algemene administratie begenadigde dichteres en een fijn-besnaarde van onze gemeente in 1979 ongeveer 22 toondichter: De fijnverzorgde vertolking der miljoen zal kosten. Verder voorziet .rnen 13 studenten liet "de perelkens van de hei blinken miljoen voor de uitbreiding van het eigen en klinken dat 't een weelde was en 't was of patrimonium. Dit g.eld zou eventueel kunnen men de biekens hoorde zoemen rondom de hei­ dienen voor de aankoop van grond in de bloernekens" ambachtelijke zone en voor de aankoop van de Het Fransch stukje van Ghéon was insgelijks' oude, Kela-gebouwen. een pereitje van't zuiverste water Bij eventuele rampen voorziet men toelagen "De Watersnood", het hedendaagsch drama in tot een bedrag van 100.000 Fr. De 'kosten voor '3 bedrijven was op en top actueel nu we v66r de' bescherming van de burger, justitie en enkele weken ook met de overstroomingen te politie, worden geraamd op iets meer dan 5 doen hadden in ons land. miljoen en voor de brandweer is er bijna 3, miljgen voorzien. uit WORTEL te zorgen

...

...

_

'

-

-

In

gemeente wonen 14.120 mensen op Wortel vergeet zijn koenen zendeling in China, oppervlakte van 10.535 ha. Deze meneen Berw. Pater Jos De Clerck niet. Al is hij maar kunnen elkaar bereiken via een wegennet van 'nen fijnen zoo te gemakkelijker weet hij de 275 km, waarvan 45 km rijkswegen. Bij deze gure wreedheden-welke de hongersnood overal post heeft men 5 miljoen' (wedden en lonen) in China ontketent, te ontkomen. Als onverschrokken zendeling staat hij immers ingeschreven voor de personeelskosten. Raadslid Van Aperen vraagt of, dit bedrag op de eerste plaats om te steunen, te helpen en moet dienen om de kosten van tewerkgestelde hlj te staan. En wordt hij 'soms hardhandig werklozen te betalen. Raadslid Van Huffel door woeste benden aangehouden, dan komt merkt hierbij op dat de gemeente zoveel hij kort daarop vrij want het woord van den mogelijk werklozen moet, tewerkstellen en soldatenoverste luidt: "Laat den kleine van verzoekt nadrukkelijk om het krediet te hand­ Wortellos, want hij is onmisbaar". haven. Verder, bij de huisvuildienst, is nog­ En zijne vrienden uit het moederdorp en uit het maals 1 miljoèn voorzien voor'tewerkgestelde gansehe Vlaamsche Land vergeten den goeden werklozen. Pater niet en zullen hem blijven steunen in zijn verheven apostelambt. vervolg pag. 5 onze

een

een enorme

keus

voor uw

Zoals

voor

elke

je ziet

vloer, vanaf 89 fr de m2

plaats,

voor

tot 2.200 fr de m2 in

voorraad.

iedere beurs. Het plaatsen zowel los, gelijmd of

gespannen op ondertapijt gebeurt met de grootste

vakkundigheid.

ering

ZOll

L-

86' JAARGANG

-

Nr. 62

VR.mAG 29 DECE.IWBER J978

LAATSTE EDrm: .

Prfjl per

tlUIMlU :

18 h.

-

of

koudev.rering

worzetramen

Zon etenten.

misschien beter op zijn plaats in deze periode? Rolluiken helpen U bij het besparen van.brandstof.

vouwdeuren, vliegenramen

enz.

AI de beste

en

merken, steeds de beste

plaatsing_

doorhet

�U

ebruik wn de beste materialen, verwerkt door de beste

de beste

afwerking

vaklui, garanderen

schilderwerk, behangen, patinerèn,

voor

enz

...

Wij, een groep van een tiental mensen uit de kerkdorpen van de gemeente Hoogstraten, hebben reeds tijdens de maanden december en januari de verschillende mogelijkheden en moeilijkheden van een eventuele voortzetting of opvolging van de Gazet van Hoogstraten onderzocht. Van' vele kanten ontvingen wij toen reeds aanmoedigingen om het niet bij het _'Ieventuele" te laten maar daadwerkelijk met

DE GAZETVAN HOOGSTRATEN (1892-1978)

De

Hoogstraatse Gazet wil op deze rnanier tevens ijveren voor een ','herwaardering" van het geschreven en gedrukte woord. Wekelijks

nieuw weekblad te starten. Welnu; het nummer van dit, nieuw weekblad is ,vandaag van de persen gerold.' Dit eerste nummer ,is het resultaat van veel voorbereieen

ed

e -n

eus

fl' t vinden in

•BltsEm gebeurt door

ons

onze enorme

worden onze brievenbussen immers overrom­ peld door allerlei druksels waarin het dikwijls vruchteloos zoeken is naar degelijke bericht­ geving over onze streek.

eerste

g

IN DIT NUMMER:

kollektie in voorraad? lowel het maken

-

met de grootste zorg.

-

-

Verslag

van

de gemeenteraadszitting de Gemeentebegroting 1979.

gewijd aan Aktiviteitenkalender.

Verslaggeving

voetbal

en

andere sportakti-

viteiten. -

-

-

Historische bijdrage: "Het Kasteel van' Hooqstraten", door Z.E.H. J. Lauwerys. "De rubriek die U

Het de

-

schrijft".

wildernis",

Verslaggeving

..

feuilleton: Als een wolf in door Aster Berkhof.

letterkundig

en

aarikondiging

van

verenigingsaktiviteiten. -

Volgende week: "De Hooqstraatse Gazet" op interview bij Pater Joseph Cornbrez, kapelaan van Pu1ö.o .....

,...1

n

,

-

DE HOOGSTRAATSE GAZET (1979- ? )

Het moet wel erg verwaand overkomen om -radio, teeveè en de papieren overlast, die wij een nieuw weekblad, met voorlopig als enige nu dagelijks in de brievenbus vinden. In een verdienste dat het nieuwj$, te plaatsen naast tijd ook dat het nieuws groot of klein nog de een weekblad dat 86 jaar lang de polsslag belangstelling kreeg en hield. De mensen geweest is van de Noorderkempen. konden dagen en weken lang daarover praten. Niet uit verwaandheid staan de namen onder Wat een met nul Het nieuws -

elkaar,

maar

uit

'eerbied,

tegenstelling

om

aan

te

tonen

hoeveel het "nieuwe" te leren heeft van het Bovenal willen wij tenslotte een vriendelijk, "oude': om de spoorlijnen die zo stevig aan­ weekblad zijn met veel aandacht voor vreugde gebracht zijn niet op te breken, maar verder te en verdriet, voor goed .en slecht nieuws, voor leggen naar stations, waar iedereen zich iedereen en voor elke gebeurtenis. vertrouwd thuis voelt. Wij hopen u elke week-veel momentopnamen uit het dagelijks bestaan te kunnen melden. In .het "Liber Amicorum Jozef Lauwerys", Misschien wordt dit weekblad dan ook uw uitgegêven in 1976 ter gelegenheid van de 80e wekelijkse leesvriend. Wij hopen hetl verjaardag van ere-deken J. Lauwervs. heeft A. Haseldonkcx de geschiedenis verteld v.an En wanneeru niet tevreden bent, neem dan de iets oudere "Gazet van Hoogstraten," 84 pen en papier en schrijf het ons. Wij kunnen jaar. een goed weekblad maken als u ons helpt. Het Op ,13 augustus 1892 verscheen het eerste lot van de Hoogstraatse Gazet ligt voor een nummer met als ondertitel "katholiek nieuws flink deel in uw handen. Wij. hebben gezorgd en aankondigingsblad" Dit, was een zeer dat ze er is, zorgt u ervoor dat ze blijft. in een tijd dat de

-

van

gisteren is al in de vergetelheid geduwd door het nieuws van vandaag. In zo'n tijd was het regionale weekblad de enige informatiebron voor de meeste mensen A. Haseldonckx schrijft: "Meteen is het duidelijk welke belangrijke rol dergelijke infor­ matiebron in die omstandigheden kon vervul­ len, voorwelke verantwoordelijkheid de uitge­ ver zich geplaatst zag nu hij, wellicht onbe­ wust, door zijn krant zich in zekere zin een machtspositie verwierf niet alleen tegenover .

zijn medeburgers, maar evenzeer tel) overstaan van de plaatselijke overheid". Niet alleen regionaal nieuws, maar ook natio­ nale en internationale gebeurteoissen I<regen in dit weekblad een plaats. De discussies van

'

.

,


"Hoogstraa;tse,Gazet"

vrijdag

-

9

"H óógstrá'á{s� éJ:àZfd"

1,979

febr.ua�i

landbouwcomice omvat volgend�. gemeen­ Fusiegemeente Hoogstraten, RIJkevors�1, verder gefusIo­ Merksplas, Baarle-Hertog,

Freddy van Diick in de

neerd met LC Gierle.

jaaraktiviteiten

Als

.

2) Een

studiereis

te leren.

bij

wat

Gemeenschapsraad

toelagen

bllJv�nd

Voor 1979: "Herinzaai van Het reglement van de veldpnJskamp

1979:

straten.

.

2

tot , De tentoonstelling, die van 20 januari werd februari elke dag kon bezocht worden, en het bestuur de Vriendenkring door ingericht

(VRI�OS)

Kieboom, voorzitter VRIHOS, kondigde dit initiatief aan als reeks eerste stap in een hopelijk la�ge De

kunst

en

lingen

te

kultuur

naar

brengen in

lull

tot

Uitslagen

met

Omdat deze raad tot doel had het bevorderen van het' gemeenschapsle­ ook de ven in Minderhout en daarvoor uitbating van het Parochiecentrur:n. op zich_nam, menen wij dat over de JUiste toedracht van het ten ziele gaan een worden aan de relaas moet

.

.

grondontle�ing

Bulletin

bouwvoordiepte.

bevolking

op

5. Het te

is

gebruiken zaadmengsel

vrij.

een

7. Per deelnemer komt slechts één

en de.leer­ dagelij��e le��rUlmte. viste over

perceel

in

aanmerking (minimum: 0,5 ha). 8. De jury zal in juni, juli of eind september, begin november de weid� ter plaatse beo.or­ delen. Bij de prijstoekennmg zalook rekenmg van gehouden worden met het stipt invullen ,

Kunstcriticus R. Geerts gaf zIJn kunst als een samenspel van vakmanschap, wat uit het vorm middelen en het ongrijpbare straalt en er de artistieke hele waarde aan verleent. Freddy Van Dijck, zei hij,

'kunstwerk

10. De inschrijving moet genomen worden bij de secretaris vóór 1 maart 1979. Aanvragen na die datum gedaan, worden niet aanvaard. 11. De mededingers die niet voldaan hebben de bepalingen van het tegenwoordig reglement, verliezen alle recht tot het beko­ men van een

komen met een van het Bisdom,

premie.

comice beslist worden.

,

Kunstschilder F. 'j """,

van

Dijck

,_.-

"":.

de

en

,:

,"

gastheer. ,

'

••

Het werk van deze kunstenaar vertrekt van�lt de tekening waarop kleuren aangebracht zIJn met een voorliefde voor bruin. Zo is zijn werk verwant met het aquarel en de beïnvloeding van het expressionisme (de school van St. Martens-Latem) is duidelijk merkbaar in de

streeptechniek. Een ander kenmerk is de contrastwerking tussen licht en donker. Hij tekent en schildert duidelijk meer intuïtief dan tationeel en in Korte tijd is zijn kunst naar een eigen zelfstandigheid en een duidelijke herkenbaarheid gegroeid. Zijn belangstelling gaat vooral uit naar de mens in het uitbeelden van het naakt, moeder en kind, zijn eigen vrouwen zijn dochter. Nu reeds behoort Freddy Van Dyck tot een vaste waarde in de grafische wereld en hij heeft met zijn artistiek vermogen en zijn

zware

werkkracht nog

een

grote toekomst

voor

zich.

Na de waardevolle toespraak van de heer R. Geerts konden de mensen het werk bekij­ ken, bespreken en eventueel kopen, terwijl de leerlingen van de hotelschool de receptie naar

gewoonte voortreffelijk verzorgden. Niet alle scholen doen zulke inspanningen om de leerlingen met kunst en kultuur van eigen streek in kontakt te brengen.

in wordt men wil

Hoogstraten landbouwcomice is een landbouwers­ vereniging die tot doel heeft de informatie en de voorlichting te bevorderen, teneinde de technische, economische en sociate vooruit­ gang evenals de rentabiliteit der landbouw­ bedrijven in haar omschrijving te verzekeren en op deze wijze het welzijn der landelijke b�volking te verzekeren. Oe landbouwcomice is een neutrale vereniging gericht op het beroep. Zij eerbiedigt de politieke, filosofische of godsdienstige opvat­ tingen van haar leden.

Oe lançlbouwcomice wordt erkend door de Minister van landbouw, daar ze voldoet aan het. kaderreglemerit van 14-7-1977. De ambtenaren van de staat geven raad. Zij is vertegenwoordigd in de Provinciale Land­

bouwka(Tler al� een vereniging met beperkt doel. Wij oefenen direkte aktiviteiten uit Bij de de

algemene

van

de comice.

reorganisatie in 1977 werden

cO""icen van,Hoogstraten .

gebracht.

.'

tombolá

g·eh'ouden. Indien men voor dinsdag

Daar de Rijkslandbouwkundige ir. D. Tyvaert ons steeds met zijn goede raad a wie b"IJstaat, zou h e t zeer passen d zIJn d a ti' aan bedrijfsboekhouding doet, zou aansluiten. Via "Oe Landbode" krijgt ieder lid tweemaal per maand goede informatie. Door storting van slechts 200.fr op: 90 van Landbouwcomice 3181757 733 Hoogstraten + Gierle te Hoogstraten, bent u lid.

Opmerking:

en

Gierle in fusie

.

..

felle discussie voor- en

voorste I

1

voorstel

voor

onduidelijke

c van

de LG

gemeenschapsraad, naar

een

keren

en

we

terug

voorde uitbating

van

met de woorden "een .

Ei-

de secretaris, Irené Voet Gelmelstraat 86 2320 Hoogstraten

de voorzitter, Jos Peeters Doolstraat 15 2452 Gierle

tel. 031/145411

tel. 014/556286

Uit

staatsgreep".

films in de

Ontspanninqs-ven vormingsavond van

van

maandag

om

20.00

uur:

Fred Zinneman. en

PATHS OF GLORY

donderdag van

om

20.00

Stanley Kubrick.

uitzichten

van

de

werking

Turnhout.

van

groep Alfa

Zaterdag 10 februari: tentoonstelling van leerlingen van academie voor schone kunsten (tot 20 februari).

11.30

uur

Antw.baan 2, Oostmálle

-

Maandag -'

Davidsfonds en

nabespreking van

Hall" van Woody Allen met ' en Diane Keaton.

Donderdag

de

uur.

de film" Annie Woody Allen

o.a.

.

.

15 februari:

Demeester.

De

Donderdag 13 februari: Elcker-Ick en Ma­ sereelfonds organisereh een avond omtrent "België op weg naar onderontwikkeling?";

Wortel

tocht en

ging over het grensgebied van Merksplas, langs de gehuchten

·

Graatakker 150, Turnhout .

14 februari: Bond van Jonge en Grote Gezinnen organiseert een avond om­ trent: "Kind en Voeding".

Davidsfonds· Hoogs�raten: leE;lsc I u b o I v. Raf Peeters in de hotelschool v.h. Spijker, Gelmelstraat, Hoogstraten te 20 uur. Lezing uit de rom�ln: "Brief aan een nooitgeboren kind" van OreianS Fallaci (uit het Ita-. liaans vertaald door Henny Rip) met nabespreking en diskussie. -

..

OPTREDENS

Warande; Turnhout

Z�ndàg·11.februari

20.30 uur: Operette­ melodiën gezongen door Eva Maria. -' Dinsdag 1� februárLom 20.00 uur: kabaret­ groep Ivo de Wijs brengt: "FormUle 2". -

Wereldwinkel Hoogstraten: vormingsavo'nd op het gemeentehuis' te 20 uur: Bespreking van het boek "Wegen naar zelfbeheer" van' Jef Ulburgs. _

om

'

.

komen al deze mensen elkaar weer tegen op de volgende wandeling. Die is in Hoogstraten en begint aan het Begijnhof om 14.00 uur.

het afhalen

voor

De

van

medailles

Het belastingkantoor Hoogstraten meldt ons dat de speciale zittingsdagen voor het afhalen

15-2-79 Vàn 9 tot 12 uur.

Rijkevorsel- St. Jozef

Vrijdag 16-2-79 Rijkevorsel van 9 tot 13 uur.

-

zoo

gezellig

Centrum

Aandacht!!! De inwoners van' de fusiege­ meente Hoogstraten kunnen op alle zittings­ dagen die gehouden worden in één van de deelgemeenten een fietsplaat komen afhalen. Bv. iemand van Meer mag ook een fietsplaat afhalen in Meerle of omgekeerd.

-"Waar

blijven

Einciuitslag

de waard

langs den donkeren schouwhoek, statig de bladerkens weer;

Brengt zwijgend en hij en telt nog, het spel is in orde Hij vleit en hij waaiert ze glanzende neer.

Weer ,zit

Vooruit! geen verraad

vaardig?

geen. blikken op zij! Hier wikt en hier weegt men den rimpel in 't voorhoofd; Daar speelt men uitdagend, te roekeloos

S?ms z?ekt Ginds

en

uit;

men wat troost

viert men

De kaarten, de Die schuivende

in het perelend gerst glas; den zege en hertelt men den buit.

kaarten, voor immer de kaarten kaarten, met goud om den boo�d!

Wat doet het dat 't dondert en bliksemt te buiten Dat 't krijg is of vrede? Ze

kaarten

Plots slaat het

'

maar voort.

lang op den toren der vrijheid: Twaalf uren! Is 't mooglijk? vervelend getok! Ze staren verwonderd, ze drinken hun glas leêg zoo

...

..

Nieuwe telefoonnummers vánaf 1 fe­ bruari 1979 om 0 uur. .

Wacht op de Weg

Doch spelen nog

eens en

...

verwenschen de

kl�k,

-

dag en nacht: auto-diagnosecentrum: Europech en Reisplus hulpcentrale:

K.W.B. afdeling Meer werden in' en januari 6 kaartavon_den ingericht·. in de raadszaal van het ex_' Door de

november, december

.

.

gemeentehuis van· Meer. Er werd' gerikt volgens een 'speciaal puntensysteem. Iedere

·

-

-

-

A Zwaar:' 1 e Pauwels Alfons, 2e Geerts Frans, 3e Brosens Gust, 4e Verheyen Wies, 5e Mertens Luc, 6e Pauwels Alfons, 7e Most­ mans Bruno, Se Brosens Jef, ge Snoeys Herman, 10e Brosens Karel, l1e Verheyen Jef, '12e Verschueren Stan, 13e Bruyneo.,

Ring C licht: le·.ServaE1s An, 2e �ermeir.en. Frans, 3e Me.rtens Gust/Ae.Geerts Maria,:5e'. Verschueren Ludo, 6e· Janssens. Ria,A 7�e" Verheyen Agnes, 8e Herrygers Frika, ge Strijbos lena, 10e Góvaerts Lidy, 1 le Gillis Ka'rin;12e Van Erck Lutgard, 13e Verheyen Lutgard, 14e Janssens Tin, 15e Janssens Bernard,' 16e" Vermeiren Louis, 17e Van Bergen Lieve, 18e Vermeiren Jan, 1ge Brosens Erna, 20e Strijbós Francine, 21e Servaes Peter, 22e Govaerts Frieda, 23e Van der Gyp May, 24e Van Mirlo Mary, 25e Van de Poel Greet, 26e Aernouts: Luc, 27e De Laet An, 28e Verschueren Rit, 2ge Van Gestel Denise, 30e Verheyen Lucienne:

-

Sporlkalender -

Vrijdag 9 februari: Volleybaloefenstonden

sporthal Spijker:

van

Gelmers-'

de •

,

Van 18.30-20.00 uur: training voor meisjes vanaf 11 jaar (miniemen en kadetten). Nieuwe jongeren zijn steeds welkom. .' Van 20.00-22.00 voor

uur:

iedereen,'vooral

'\

.

Zatercfag Kwart

recreatief vOlleyballen voor

de ouderen.

"-

10 februari:

tien's voormiddags! Turnen met jongerengemeenschap de Tinnen Pot, turn­ zaal V.1:T.O., Gravin Elisabethlaan,' Hoogstra­ -

voor

,ten�

031/52.62.70 031/52.68.68

-

Dr. Hendrik VERSMISSEN, 1907. 031/52.60.60

en'

.

Wie geeft nu, wie mengelt en deelt er voorzichtig? Ze 0!:ltvangen, ze keeren met pakjes van drij; En ze geordend, is ieder nu

ZIJ�

,

-

-

nu

prins

B midden: le Snoeys Jos, 2e Bartho­ lomeeusen Herman, 3e Verheyen Chris, 4e Bruynen Frans, 5e Goetschalckx Marcel; 6e Brosens Lutgard, 7e Voet Guy, Se AdamS Ludo, ge Van Gestel Nicole.

.

.'

Ginds tast

Zaterdag 14 uur, vrijdag 20 uur, zondag 20 uur HET en woensdag 20 uur: DE VAL VAN ROMEINSE RIJK

Zaterdag 20

uur:

22 uur,

..

zondag 14

Pot voetbalt tegen Boereneinde. Groenewoud, aftrap 13.30 uur.

Plein: Cyclo-cross voor

alle jeugdbewegingen op het Heike te Minderhout. Start eerste reeks .

14.00,uur.

uur en

donderdag

STUNTS.

Maand�g 20

uur:

Davidsfonds)

ANNIE HALL (filmforum

.

CInema Kursaal, Turnhout Markt, Turnhout, telefoon 014/41.18.40 02/767.31.91. '

Tinnen

om

Vrijdag

20 uur, maandag 18 uur, dinsdag 20 uur, woensdag 18 uur en donderdag 18 uur: GREASE met John Travolta.

.

vrijdag 9 tot donderqag 15 febr;: Vrijdag, zaterdag, zondag om 18 uur en woensdag'om 15 uur: ODDS and EVENS met Week

van

Terence Hill

en

Bud

Spencer.

De inrichters danken het gemeentebestuur het gebruik van de raadszaal en alle kaarters voor hun sportiviteit. Hopelijk kunnen zij volgende winter weer iedereen begroeten!

voor

.

Rode Kruis

Hoogstraten

Na de m.iddag en's avonds kre'gen de ruite'rs amazones'de gelegenheid ,zich·té mèten in' het hindernis-springen. 'Er 'werd teer 'goèä" 'de wa.t : Indoor In maart a.s. te "'.'.: _:

en :

Hiermede laten wij weten dat onze gratis uitleendienst van o.a. armkrukken, gaanstokken, bedden, bedpannen enz. in de toekomst zal beheerd worden door: apotheker Fransen,

Vrijheid 170, Hoogstraten. Mogen wij daarom vragen dat diegenen die op deze dienst beroep wiUen doen, zich tot deze persoon zouden wenden.

.

!Jep�est.eerd,·

het

bestuur..

'h,elooft Ii?ot

ntrt.�óha��:

Hoogstrat.en: Resultaten hindernissp"'ingen� '1e .Snö�Ysll�'r-"

man, 2e Frans Bruynen, 3e Stan.versi;:huè(èri,: ..' 4e Luc Mertens;.5e Jef VertieYeri. ,.'"

.....

--

Algemee"n kampioen 'çJress'ur en springen':. le LucM,êttens,':le Herr'nar"'S�-o,�ys,' �ê.�·fr�ri�! Herman Geerts ,

en

_

'

;,

_

Ring

kaartavonden K.W.B. afdeling Meer

-

de kaarten?"- opeens in het rond.

...

VAB-mededelingen

'.

.

l'

....

avond waren er heel wat deelnemers, de TONEEL raadszaal zat meestal vol. Er, werden mooie Vrijdag 1f) februari: VNA-K.W.B. Wortel: kaartavond in de' Warande, Turnhout prijzen in natura uitgereikt. ,', van iedere kaarter parochiezaal. Zaterdag 10 februari om 20.30 uur: "Oom De beste vier avonden kwamen in aanmerking voor het algemeen door Berchems' cimtrumtheater .. Wanja" 17 februari: klassement. Hier volgt de eindrangschikking: Vrijdag 16 febrtlari om 20.00 uur: "De Goede Fanfare St. Jan Baptist 'Wortelorganiseert 1 Jorens Louis, 1399 pnt. mens van Sezuan" van Bertolt Brecht. het PrinsenbaL 2 Lochten Louis, 1386 pnt. 18 februari om 20.30 uur: "Bedden" Zondag 3 Mertens Jan (Beek), 1370 pnt. :Harmonie St. Cecilia houdt een kaartwed­ ,met Liesbeth List en Dimitri Frenkel Frank. 4 Van Dijck Louis, 1350 pnt. strijd in de lokalen van dl'! rijksschool Hoog­ 5 Geudens Gerard, 1331 pnt. straten (Gravin Elisabethlaan). Inschrijving Hofpoorttheater, Hofpaart 6, Turnhout 6 Jansen Jaak,'1307 pnt. vanaf 19 uur. De eerste kaarten w.orden Vrijdag 9 en zaterdag 10 februari om 20.15 uur: 7 Swaenen Jan, 1297 pnt. Misverstand" van Albert Camus. gegeven te 20 uur. '�Het 8 Fransen Armand, 1293 ¢It. 17 februari: Zondag 9 Adriaensen Leo, 1291 pnt. 10 Staffelen �driaan, 1261 pnt. Fusiewandeling te Hoogstraten, trefpunt: FILM 11 Goetschalckx Francine, 1256 pnt. Begijnhof te 14 uur. Ciné Roma, Hoogstraten 12 Swaenen Adriaan, 1256 pnt. Gravin· Elisabethlaan la, tel. 031/14.67.90. 13 Goetschalckx :.Jan, 1252 pnt. Week van vrijdag 9 tot donderdag 15 febr.: 14 Van den Ouweland Jan, 1249 pnt. 18 uur, zaterdag 20 uur, zondag 16 en 15 Jansen Amelie, 1246 .pnt.

IZaterdag

juichen:

.

'

,

-

Die glinsterende oogen, dien lach om den mond; En weifelt't gesprek slechts één pooze, ze

pro/vinciale taksplaten

Donderdag

lamp, in het midden, verlicht

-

.

Frans.

-

Zittingsdagen

-

Ring

,

,

Woensdag

--",__________________

.>,"

bij A. Pauwels

Pampa en Staakheuvel, mooie namen voor plaatsen waar de meeste wande,laars nooit Deze week handelt men over "W,at denken de geweest waren. Aan het gezellige gebabbel om je heen kon je horen dat de mensen blij vakbonden ervan". ,Het standpunt van het A. B. V. V. wordt toeg'elicht door vakbonds-, waren elkaar weer te ontmoeten op die zondagse wandeling. Op zondag 18 februari verantwoordelijken.

Regionaal gezinscentfum,

K.V.LV. gewestelijke vormingsdag voor bestuursleden in zaal Pax te Hoogstratl:ln van 10 tot 15 uur.

-

r.ond de manege ':I;)e. Paardenvrienden:' te Minderhout werd onder de 65 tellende clubleden een zeer sportief kam­ pioenschap betwist. Vanaf 9 uur was het reeds een dr,ukte van belang. Voor de middag werden'de dressuurproeven afgewerkt in' drie verschillende ringen. Ziehier de uitslagen: In

Fusie·wandeling Wortel.

'

_

J. Verhulst.

derd�-wereld­

Maandag 12 februari: abortùs�debat, geor­ ganiseerd door het vrouwenhuis mel' als spre­ kers: Leona Detiège, Ida Deql!eker, Wivina

in zaal·

Hoogstraten: filmforuf!l

-.

-

uit Wortel hielden succesvol cl ubkam pioenschap

-

Roma, Gravin Elisabethlaçln. Aanvang 20

Rijvereniging

-

12 februari:

-_

-

'De Paardenvrienden'

VORMING

Maandag 12 'februari: Open fakulteit omtrent Brazilië.

,-

Jaren lang zwaaide Karel Verboven als 'Karel I de karnavalsscepter in Wortel. Hij was een' beminnelijke prins en de prachtige kleren stonden hem bijzonder goed. Verleden jaar kondigde hij zijn aftreden aan en zette zo' de, deur open voor anderen die zich ook wel eens een dag prinselijk willen voelen en ook zo bejegend willen worden. Op 1 februari koos Wortel in een open vergadering zijn nieuwe prins: Marcel Van Ammel. Hij zal bekleed worden met .al de tekenen van zijn nieuwe waardigheid op het Prinsenbal van 17 febrùari, in de parochiezaal te Wortel.

Warande, Turnhout

.

.-

te Wortel!!!

.

VàORDRACHT,

__

Een nieuwe

tiekmarkt.

in

-

,

11 februari: te

-v�ïjaa�--9 fel5rùári' 1'979

de danslessen is het de gewoonte dat

na

Zondag 11. februari, 's voorrniddaqs: an­

-

.

Op zondag. 4 februari waren al de wandel­ getrouwen er weer voor de ge fusiewandeling. 244 Mensen waren uit hun zondagse zetel opgestaan om met laarzen en dikke jassen .op pad te gaan in de bossen van Wortel-Kolonie. In de lucht kon je iets van het voorjaar voelen, maar Om je heen waren nog overal stukjes winter te zien: ijs op de paden en sneeuw in de bessen, Ook Bootjesven lag er nog winters bij: de durvers waagden zich op het ijs om even baantje t� glijden.

-

-

.

Wandelen in Wortel

van

1_

-'_

"

18 februari om 20.00 uur: ZE RENNEN ZE RENNEN DE FORENZEN van Gerard Pires, 1973.

van

,

11 februari om 20.00 uur: IPIGENEIA Michael Cacoyanis, Griekenland 1977.

Zondag

opening

uur:

-

.

·

.

-.-

reeksen aan de beurt. Tussen door worden demonstraties en attrak-. ties voorzien. Na afloop is er vrij dansen voor iedereen. Zoals, u kunt. zien een .avond qie belooft. De toegang is volledig vrij voor iedereen"lid.of· geen lid, zorider verplichting. We verwachten een massa kijk- en- danslus­ tigen. Deuren open om 19.30 uur. Welkom!

Zondag

omtrent de verschillende

tentoonstelling

februarl..

Heide Kalmthout V.z.w. Trefpunt, Statielei 9; tel. 031/66.83.03. van

_-

proef afgenomen wordt. Voor Merksplas gaan die door op vrijdag 16 februari vanaf 20.00 uur te Merksplas in zaal Van Dijek, Leopoldstraat 41. Door een dansleraar, aangeduid door de Dansliga, worden onze testdansers 'gejureerd en de verdiende punten toegekend. Alle dansen zowel: Ballroom, Engelse wals, tango, quickstep als de Latin: cha-cha, rumba, jive en samba komen in. de verschillende

van Film International. Programverkrijgbaar bij: Cinema Monty, Montig-, nystraat 5, Antwerpen, tel. 031/38.29.41.

regio

9 februari, 20.00

Vrijdag

-

een

Meerle.

K.S.A.-V.K.S.J. Jeugdmis

Vertoning

Weer zitten tezamen, die vroolijke vrienden, Rond tafel, gevieren, zoo rustig zoo lang; Ze schertsen, ze lachen, ze kouten gemoedlijk En drinken den gersten, der vaderen drank.

tot en met

er een

Filmfestival

Galerie "De Marckhoeve", dreef 1, Meerle. van beeldhouwster Gerda Van den Bosch. Tot en met 25 februari. Elke dag van 10.30-17.00 uur (donderdag tot 22.00 uur). Maandag gesloten.

K.L.J. Me�rle speelt het detectivestuk: "ZIJ van ar e., PI' aa t s: van R a bMI leven on d" er ons eer e,'aanvang 19 uur. H e t s t u k P' aroc h'lezaa I MI' speelt zich af in de woonké!mer van een marinearts en belàoft zeer spannend te word en.

was.

He'I. k �artspe I

Ook ·

ma

Bronsplastieken

de

van

donderdag 15 febr.: SEDQRA van Billy

uur:

-

ontslagnemende leden van de behe�rraad,

'

en

-

reeks lessen E.H.B.O. wordt een proef' afgenomen. Kortom er mogen geen lessen, ingericht worden of er volgt een proef.

.

Van 9 tot 21

TENtOONSTELLINGEN

.

namens

18

Dinsdag, woensdag uur:

voordrachten, toneel,

..

genomen.

in. vra'ag gesteld

JULIA

om

-

-

een

.

nog gezegd worden dat in beheerraad het kontrakt met de

voorstel het kontrakt met de, eigenaar van de gebouwen stop te'\Zetten en de uitbating van de gebouwen over te dragen' aan een parochiecomiteit dat alle schulden op zich zou nemen (itoorstel a).

Vrijdag

De

van

optredens,

na­

d e S t. K at h arma k'er kHt oogs ra t en.,

Terloops kan de brouwer

oe­

Schilderwerken van Chris Goris en Marcel Haesendonckx tot 25 februari. Zaterdag en zondagen van 14-19 uur.

Zondag

resten ons al I een nog maar vragen:

janu'ari ontslag

uur:

Kempische Kunsthal,

-

door wie en voor wie? En welke gevolgen zal dit alles hebben voor het verenigingsleven in Minderhout. Verschillende leden van de Beheerraad hebben na de. vergadering van 22

.'

18.00-20.00

van

Warande, Turnhout

Chiro-St. Jan

het Parochieeen-

Een'van de aanwezigen d ru k te h et

Sporthal Spijker

uur.

.

aan

15 februari:

en

-

gesloten parochiecomiteit

-

-

10 februari:

Davidsfonds Meerle draait de film: "Heksen bezemstelen" in de parochiezaal te 15.30

_

Op deze manier werd een streep getrokken onder de inspanningen van de'

Nlean'het overll'J'den

,--

de

stem.

werd

van

Donderdag

Tentoonstellingen,

Davidsfonds Meerle draait twee tekenfilms Walt Disney voor de jongeren nI.: "De Avonturen van Bongo" en de tweede film: "Donald en Goofy in de vallei van het geluk". Inkom: 20 fr. per persoon, 50 fr. per gezin. Er zijn twee vertoningen: om 13 uur in de zaal St. Koenraad, Dreef 40 te Meersel-Dreef en om 15.30 uur in de parochiezaal, gemeenteplein te Meerle.

beheerraad; 24 stemmen

trum.

__

b

t.e.m.

20

Ku I luur

van

geldig<,

voor

13.30

Elke dag Wilder.

maart.

.

21 sternmen

Cinema Monty, Antwerpen Montignystraat 5, tel. 031/38.29.41.

met

-

Na ons twaalfde werkjaar krijgen we weer een belangrijke dag in ons sportjaar. Na een serie rijlessen wordt er een rijexamen afgelegd, na

DAMNED (Nat. Ver. Voor de waardevolle film).

.Cinema Cartoon

-

enz. wer d er

nadelen,

,

L..,_

de

over

,

Uitslag:

besloot dit punt ter stemming voor te leggen aan de algemene vergadering. Als enige kwam de voorzitter met het

145411).

provinciale taksplaten en medailles voor 1979 zullen gehouden worden in de verschil­ lende gemeenten op de volgende data:

Oe

omschrijving

een

van

(+ Gierle)

binnen de

nog

een

Woensdag: THE Verspreiding van

-

Dansliga afdeling Merksplas

FORCE 10 FROM

NAVARONE.

Gelmers, volleybal voor jongens vanaf 11 jaar. Miniemen, kadetten en scholieren. Nieuwe jongeren zijn nog steeds

-

opbrengst

g�stemd.

.

deeln.em�:m,.. moet 13' februâri een seintje geven aan: meester Heylen (014/556907) of aan René Voet (031/

en

landbouwcomice

er

de

uur:

Weekvan vrijdag 9

fenstonden

middags een groot spel met een 'optocht door hoogstraten. 's Avonds houden. zij een groot bai met bodega in zaal Pax te Hoogstraten, aaiwang 20 uur. Marckriver Jazzclub orqaniseert een thuisoptreden van "The Marckriver Jazzband" in de refter van' -de tuinbouwschool;" Gravin Elisabethlaan, 'Hoogstraten, Aanvang 21 uur. Minderhout V.V.: de aangekondigde kaartavond jokken in de kantine gaat niet door maar wordt verplaatst naar een zaterdagavond in

Kappellekenskermis.

heid, de

vertegenwoordiging

van de heer pastoor de beheerraad de liJ'st van schulden van de Parochie overhandigd. De beheerra' ad, onwetend van het be-.· staan van deze schulden, wees op haar vergadering van 11 januan 1979 met 8 tegen." en 2 onthoudingen de verant: woordelijkheid over deze schulden' af (zgn voorstel b). En de beheerraad

gehoude'n

4) Een heerlijk teerfeest dat ditjaar wordt op vrijdag 16 februari om 20 uur stipt in "De Witte Engel" te Beerse (tel. 014/611010). Er is parking aan de kerk. Die avond worden ook de vergoedingen voor de prijskamp 1978 betaald. Tussen het dansen

over

om

18.00

om

uur.

-

_

hakte de algemene vergadering van 19 mei 1978 de knoop door, en besloot ze de schulden van de school (2,1 miljoen) niet verder te beta-

12. Alle- onvoorziene gevallen in het tegen­ woordig reglement niet voorzien, zullen on­ wederroepelijk door het bestuur van het

.afspraken

Na

verdere lasten van de gefusioneerde vrije school. Na eindeloze pogingen om tot echte ónderhandelingen hierover te

aan

maar met

.

K.�.A.-V.K.S.J. Hoogstraten speelt's

-

Parochiecomiteit,

een

aan

woensdag

-

uur, zaterdag en zondag. 15.00 maandag en dinsdag 20.30 uur

19 tebrueri:

Zaterdag

werd

de voorzitter een dat de goedkeuring

centrum van

Een eerste discussiepunt ontstond toen bij de fusies van de scholen de Min­ derhoutse gemeenschap, zondat dat ze hierin inspraak had, 'belast werd met alle

worden.

,

van

en

de wielertoeristen. Start eerste reeks

Hoogstraten starten ·een volledig weekendprogramma met een bonte avond in de Pax te Hoogstraten. Aanvang 20 uur, Toegang gratis.

voorstel uitgedeeld van de bestuursleden van de L.G. weg­ droeg (voorstel c). De geestelijke vader van dit voorstel (de schoonbroer van de voorzitter) lichtte de voordelen hiervan toe, en beschreef de zgn. nadelen van het voorstel b van de beheerraad. Het voorstel van de. L.G. hernam in grote lijnen voorstel a, nI. het overdrahet Parochiegen van de uitbating van

De gemeenschapsraad heeft steeds, zoals haar statuten het voorschrijven, een open financieel be� leid gevoerd.

9. De beschikbare geldsom zalonder vorm van prijzen onder de deelnemers verdeeld

van

chirolokaal, Ulicotenseweg

-

K.S.A.-V.K.S.J.

-

.

vergadering

de

van

door de zuster

geinvesteerd.

het formulier.

past volkomen in deze visie.

Bij hef begin

de vroegere parochiezaal 'en school over, nI. 3,3 miljoen F. In de loop de van die 4 jaar uitbating werd naast betaling van de interest ook nog een aflossing van 700.000 F ,gedaan en bovendien nog voor meer dan 700.000 F

noteren.

om

Minderhout.

gemeenschap, last

Vrijdag

aanwezig. (Eenmaal toen we begonnen met het café waren er 37). Nu plots doken er 46 aanwezigen op. Een rekord opkomst, en tevens een

Eind december 1974 ging de V.Z.W. van start. In ruil voor het uitbatingsrecht van het Parochiecentrum voor 30 jaar, de dorps­ en dit ten voordele van namen we de schulden­

IS

6. Een formulier zal aan iedere dee,lnemer van het bezorgd worden, waarop hij in de loop zal teeltjaar 'de belangrijkste teeltgegevens

van

van

in het

welkom.

mensen

raadsel hoe dit ontstond.

20.30 uur,

zijn aangepast aan leeftijd en geslacht. Cyclo-cross op het Heike te Minderhout

even-

.1979.

gemeenschapsraad

gegeven

verplicht.

de bevolkmg

een

inzaai: le voorjaar of 2e 15

4. Aanbevolen wordt:

Korsendonk.

De heer Van

de

3. Periode tot 15 september. van

aan d� verzameling na zijn dood geschonk�n is is 10 de abdij gemeenschap en te bezichtigen van

van

van

prijskamp: verbetenng

a�nlegmethode van weiland.

de Hotelschool Spijker �n die omvatte 42 werken van de jonge schlldsr, Turnhoutse kunst­ een neef is van de gekende schilder Albert Van Dyck, van wie een grote

van

Doel

de

En dan kwam de hoogst eigenaardige Nor­ van 22 januari maal zijn' er op de vergadering van de zo'n 25 max. 30.

vergadering

en

Meerle.

van

2, Meerle van 12.30-13.30 uur. Start eerste reeks om 13.30 uur. Er zijn zes 'reeksen zowel voor jongens als voor meisjes. De afstanden

Verenigings

worden.

gedragen.

aanleg van van de een Op 19 januári vond de openi�g plaats 1. Het comice richt onder zijn le.den van Freddy na welland, van tentoonstelling van schllderlJe�. in aanleg op te Hoog-. prijskamp Van Dyck in de hotelschool Spilker gescheurd weiland. .

.

op

weiland:

commen­

bedenkingen sarnen met de uitnodiging voor de algemene vergade­ verstuurd ring van 22 januari zouden

.

.

afgesproken

dat alle

taren en

Minderhout

de Vier jaar na haar stichting werd Mmderhout v.Z.W. Gemeenschapsraad maandag 22 januari 1979 ten grave

L.�ndbouw�am��. welland

de Provinciale

van

van

met

degelijk opgevatte Prijskamp

3) Een

Spiiker

om

Er werd

onze

die aktiviteiten die openstaan voor iedereen. Deze berichten moeten' dan wel uiterlijk maandagmiddag binnengebracht 'zijn bij de redaktie.

-

.

hotelschool

kalende.r worden alle aankondigingen verenigingen en andere initiatiefnemers gratis opgenomen. Wij publiceren bij voorkeur In

,

grammapunten vermelden: met 1) Een algemene Statutaire Ve�.gadenn� zo mogelijk een nieuwe en voordrachten twee landbouwfilm.

schrijvingen

van

-

Vrijdag 20.30 In­

Veldcross Chiro St. Jan

.

I

voor bijdragen va!" lezers in Deze rubriek.staat open of wat ook. Oe Inzender rtenissen b eu e I ik s. arn ge verband met verschenen voor zijn tekst Niet ondere liik d IJ verantwoor is dan ook en niet de redactie tekende. stukken worden niet opgenomen.

enkele pro-

we

kunnen

11 februari:

Zondag

alender

schriifl

De rubriek die U

De

ten:

-

Verheyen.

Bartholomeeuseil,

..

,�, �e.f. ."

'.

.


"HooQstraatse I

I

Gazet" •

1.�?9

vrijdag � .feb(u�rj

-

\0

,

"ELKE,

ZOEKT U EEN

Gemeenteraad

DAG VERSE BRAAD� EN

vervolg

SOEPKIPPEN!!!

KOSTUUM OP MAAT?

Voor het onderhoud en diverse verbeterings­ aan de buurtwegen houdt men reke­

5,5 miljoen, 'voor de de doortocht Minderhout­ centrum 5,3 rTlÎljoen. Verder nog aanzienlijke bedragen voor de openbare reini­

Kwaliteitspluinivee

JOS SWOLFS NOYENS 14.50.16 ..

220

-

Hoogstraten

Telefoon

JAN STOFFELS 18

Schoolstraat Grote keus in alle

-

Veevoeders

goed

SANITAIR

-

Telefoon (0311 15.70.16

....

mazout, kolen [elektrisch gedroogde koemest.

adres voor:

LOOD

-

...

paardenkorrels, hondenkorrels

Hoogstraten

Een

23� Meerle

-

prijzen.

K.VERHEYEN-GEYSEN

Gelmelstraat 123

-

"Bento-For", gas,

gezeefdl, meststoffen,

ALLE DAGEN VERSE EIEREN!!!

WATERBEHANDELING

JEF

TELEFOON 031/14.64.8t

LAURIJSSEN-VERMEI�EN

Desmedtstraat

52A

Minderhout

-

.

\

uw

VRIJHEID 66 2320

M :0' :0' verzekeringskantoren 2320

Hoogstraten (031) 144093

HOOGSTRATEN

Dorpsstraat

'BETROUWBAAR!! !

8

Van Ranst Paul

2321

Meer

rs..

(031) 1577

..

Bredabaan 18

Coenegrachts-Oesmedt

Tel.

:

Minderhout

(031} 157903

Tel.

Hoogstraatse op

:

Zacht water voor een zachte prijs

In

Wortel

(031) 145875

Op

zachte weelde

januari werd in het ChiroiokaaI op de Ulicotenseweg te eerie ingebroken_ Er werd echter niets gestolen_

...

\l \':' \ I

Zoo" water b ev ordert De

uw

'

K.

��'

rl;j

schoonheid

lindsay Plus

water

te

eerie

zacht

.

de

gemeente.

met

en

laat

u

baden

Verheyen-. Geysen

van

jaarverslagen

in de

van

de

verenigingen

begroting, zijn:

Hoogstraten

bromfietsers inhalen

S

lP

straat te .

Ongeval Œuchtmisdrijf

Mmderhout,

rechter knie gewond.

werd

ernstig

aan

de

sportverenigingen 455.000 Fr., ontspannings­ verenigingen 70.000 Fr. en extra aktiviteiten van

1978 is

er

in

elk

Beide raden ontvangen elk 12.000.Fr. laat Besluit, in hoofdzaak een orga­ nisatie van VW-Hoogstraten in samenwer­ king met de Hoogstraatse gebuurten, ont­ vangt 20.000 Fr. De volkshogeschool Stich­ ting-L. de Raet is uit de begroting gevallen in 1977 nog 1.000 Fr. Voor de aanleg van sportvelden en

-

Vermaakuttstap el

dlgde

in

uur's nachts werd een emden_ De aannjder de dudJt. & \Wôreil geen gewonden. om

-

Ge

onden te

Hoogstrate

'BROSENS Aertselaarstraat 63

-

2320

Telefoon (031) 14.51.41

Wateroverlast

T. V. te

Hoogstraten v�Jwaren

van

overstroming

Zitten van de

huizen

te

van

de

dreigde ill de kelders te lopen meer weg In Op 2 februari kwam een persone �e Gelrnelstraat er hoogte va� de gevan­ wagen uit de was ook een rich -09 inderltoot de Vrijheid en wilde gems ondergrondse riolering De brandweer daar tern eren_ Op da verstopt. t heeft de hele -Iden twee dag gepompt_ en

men

HiFi

men

Meerle, Wortel

bedrag

van

10 een

en

Meer voorzag

miljoen. Raadslid bedrag te voorzien

5,5 miljoen

extra zou toevoegen voor

Desmedt

suggereerde

dat Minderhout binnenkort ook wel beurt mag komen.

uitvaartdienst

In de St. Clemenskerk te Minderhout de uitvaartdienst op woensdag Januan een stuk

plafondbepleistering

een

te

Hoogstraten. Schepen

Gewonden tijdens �ijden�

grond

aankoop

sportvelden. Burgemeester Sprangers stelde voor om de vergadering een half uur te schorsen. Tijdens de pauze kregen de aanwezigen een kopje koffie aangeboden. Bij de hervatting van de zitting kon Schepen Brosens mededelen dat

op

wegens het dicht de' beek. In de

van

Jansen vroeg om ook voor de Hoogstraatse

Verlichting

ri?lering Lodew. De Comncklaan ter hoogte Kaste�lloop. kon het smeltwater niet en

-

Hoogstraten

Electriciteit

Op vrijdag 2 februa�i wer� de brandweer �.ee plaatsen opgeroepen om

eer

-

en

�I

naar�

neden. Tenminste één persoon werd daB gewond. De -begrafenisdienst kende ver6 een normaal verloop.

96.671 Fr.

Hoogstraatse bezittingen belast was.

Reeds

De de

aan

de

staatslening voor de restauratiewerken aan geklasseerde St. Lucia-kapel in Meer­

sel-Dreef is in orde. Voor de werken aan dit gebouwen voor de studie'van de restauratie van

het

bedrag De

kerkorgel vän Minderhout 15

is

een

miljoen ingeschreven. toelage aan instellingen voor gehandicapvan

Jozef

Lauwerys �����������������������������������

.--����������������������������������

Lezers

schriiven

K.L.J. Wortel

Het batig saldo van meer dan '7 miljoen zorgt opnieuw voor een diskussie over de opeentie­ men. De waarde van een, opcentiem is voor Hoogstraten 12.182,38 Fr. Waarom van 1300 naar 1700? De oppositie stelt 1500 voor. Het College wenst niet voor verrassingen te staan

kosten opduiken, bovendien kan men beter werken wanneer men over min of meer kom­ fortabeie financies beschikt, aldus

375.000 Fr., aktieve kunstbeoe­

.

Van

met

2!lI arum

ELECTROHANDEL

LOOS

markten 60.000 Fr. Tot zover 'enkele voorziene inkomsten.

verenigingen

fening 340.000 Fr., buurtwerking 141.000 Fr.,

kerkdorp een dorpsraad of gemeenschapsraad .opgericht. Deze zes raden ontvangen samen 36.000 Fr. Voor de sport en de jeugd werd ook een gemeentelijk overlegorgaan gevormd.

met de

Vrachtwage

de

wanneer in

Begijntjes

en kwamen in botsing kerende auto. Daarbij werd Swaeneri uit de Meerlese Baan te Meer lieht gewond. De andere b�omfietser, Mertens uit de Dorps­

moete�opbrengen

en

jeugdverenigingen 340.000 Fr., socio-culturele

250.000 Fr. Eveneens in de loop

Telefoon 031/14.64.81

in weelde,

Fr.

de'

berekent 'men dan de verschillende toelagen voor de verenigingen die onder de toepassing van dit reglement vallen. De globale bedragen per werksoort, voorzien

Gelmelstraat 123

waterontharder maakt het

Blikschade

zijn

zal 100.000 Fr. ontvangen. Raadslid Van Aperen stelt voor om dit te bedrag en

De samenvatting van de begroting geeft: in de dorpsraden en ge­ gewone dienst 180.373.754 Fr. 'ontvangsten meenschaosraden- een "reglement tot subsi­ én 173.248.489 Fr. uitgaven, m.a.w. een batig diëring van de verenigingen" uitgewerkt en saldo van 7.125.265 Fr.; in de buitengewone goedgekeurd. Daardoor komt de afzonderlijke dienst 95.021.050 Fr. ontvangsten en uitgaven subsidiëring te vervallen en voorziet men in de 94.924.379 Fr., m.a.w. een batig saldo van

basis

_

21

aan

begroting een globaal bedrag per werksoort. Door toepassing, van een puntenstelsel op

Chirolokaal in Meerle

post

Kinderdagverblijf-Spijker

van

,

samenwerking

Inbraak in

Het

zouden250.000

Vorig jaar werden de meer dan 250 vereni­ gingen afzonderlijk gesubsidieerd. Tijdens het voorbije jaar heeft het gemeentebestuur, in

Baden

(Snijders}

Dorp 37 2323

Ik moet U, Monseigneur, dat men nergens in het

insgelijks verwittigen hertogdom Hoogstraten nog zinnens is ook maar deminste herstelling op 5 februari 1725 had hij aan de Rijngraaf uit te voeren. De molen van de verlichting, Vrijheid dreigt aanzienlijk ging van waterlopen, vernieuwing van straat­ verhogen hij verslag uitgebracht over de grote schulden, in te storten en meer andere steunt hierbij op namen en huisnummers, gebouwen eisen cijfermateriaal van een ge­ waarmede het kasteel belast was. Hij had hem wachthuisjes voor autobushaltes, enz. Deze en nog andere meentelijke instelling uit het hoofdstedelijk ook gevraagd hoe daaraan kon worden ver­ dringend herstelling. Indien men ervoor het geld aanwendt, daat voor Uw gebruik bestemd uitgaven brengen het totaal van verkeer, gebied. De meerderheid van het gemeente­ holpen. Wellicht zag Rijngraaf Niklaas er geen is, zult U er zonder zijn. En Mevrouw de bestuur besluit om het lieht meer in en bleef en te wegen ingeschreven bedrag hij zijn vertrouwensman waterlopen op ongeveer 32 miljoen. Rijngravin kan er ook geen bezorgen. handhaven. het antwoord schuldig. Onder de rubriek handel-nijverheid noteren wij Deze legde hem dan op 24 maart 1725 een Men verbruikt insgelijks een verschrikkelijke o.a. 'de volgende. niet verplichte uitgaven: De diverse parochiale missiekringen ontvan­ uitvoerig verslag van twaalf bladzijden in 4° hoeveelheid hout door naar ieders goeddunken hun subsidie zoals de andere Economisch Komité voor de Kempen 1.000 vuur te maken in alle schouwen. Fr, gen verenigingen voor. Daarin schilderde Indien hij in sombere kleuren daaraan Benego 3.000 Fr., V.V.V. 32.000 Fr. Uit dit via het puntenstelsel van het gemeentelijk de familiale niet perk en paal gesteld wordt, zullen toestand van het adellijk laatste getal kan men afleiden dat de bevor­ subsidiereglement. gezin in er over zes jaren geen bomen meer moeten dezer voege af: dering van het toerisme in de eerste plaats een Het gemeentebestuur voorziet daarnaast nog verkocht worden. economisch gegeven is en niet een kulturele of een bedrag van 80.000 Fr. voor de missiena­ "Door mijn brief van 5 februari had ik de eer u Ziehier enkele te melden dat de schulden te rissen uit onze gemeente recreatieve aangelegenheid voor de in 19n was dit Hoogstraten bijna VoorUwreis schuldposten: plaatselijtot 7.251-14 3.000 ke bevolking. gl zijn gestegen. Het huishouden van 24.000 Fr. Aan de weduwe Mevrouw de Rijngravin verslindt al het dat geld De gemeentelijke er bijdragen voor de ruilverka- Een 161-.0 binnenkomt, Zo kan Haar Hoogheid Me­ Verrijken op de Laboureur in deze begroting is de toe­ Aan kleermaker Imbrechts te Brussel velingswerken schat men in 1979 op 20 mil- lage nieuwigheid vrouw de 1100.0 voor in al haar Rijngravin geenszins ontwikkelingssamenwerking. joen. Raadslid Jansen vindt dat heel dit projekt behoeften voorzien. Het werkvolk kan niet Wat mij betreft, Monseigneur, weet U dat ik t·, dat erg veel geld begint té kosten. Raadslid H!ilt projekt Hoogstraten in '79 voor meer werken en heeft geen geld om brood te sedert lang geen stuiver meer trek. Ik zie Vanderbruggen merkt op dat de gemeentelijke 11.11.11. kiest, ontvangt van de gemeente kopen. Uw dienstboden kunnen, hun wedden, immers dat het niet mogelijkis Uw ondergang uitgaven slechts 30% van de.kosten bedragen' 40.000 Fr. Raadslid Matthieu is hiermee niet welke meestal meer dan een jaar achter staan, tegen te houden wanneer U dit geld zult en dat wij hierdoor reeds vele kilometers akkoord omdat dit geld niet naar niet langer missen. Alles ontbreekt hun. Alleen opgegeten hebben. U kunt Hoogstraatse gemakkelijk vast­ nieuwe en, verbeterde wegen hebben verkre- mensen gaat. De ·gevraagde stemming geeft de hovenier beschikt nog over vijf of zes: stellen tot welk uiterste U weldra zult geraken, gen en nog zullen bekomen. als resultaat: 14 voor, 6 onthoudingen en 3 honderd gulden, waarvan hij het grootste deel omdat zonder de 21.000 gl van dè verkoop van in de Vrijheid moet Onder de rubriek landbouw voorziet men tegen. uitgeven. Men zal beslag Mechelen, ik ervan overtuigd ben dat Uw goed als reeds zou in beslag niet verplichte uitgaven: 20.000 Fr. op hem leggen en er is geen krediet en genomen zijn. voor de geen De bloedqeversorqanisatie ontvangt 45.000 middel om in 't leven te blijven. Zo gaat het met U gaat reizen ondernemen en Mevrouw zal veeprijskamp, 50.000 Fr. voor een indoor-wedin de Rood-Kruis-uitleendienst 35.000 Fr., Fr., alles. Het is onmogelijk dat Mevrouw de strijd en 30.000. Fr. voor de onderlinge be- het Rijn­ nood verkeren. Er bestaat geen .kristenmens, Nationaal Werk voor Kinderwelzijn 13.000 er kan gravin drijfshulp. blijven, indien zij van elders niet die alzo zou handelen met een vrouwen VJ.jf Fr., Ziekenzorg 25.000 Fr. en 500.000 Fr. voor geholpen wordt. Ik heb mij niet kunnen weer­ kinderen! Niet alleen riationaal maar ook gemeentelijk huisvestingstoelage. houden in enkele van haar dringende behoeften U neemt steeds meer personeel in dienst, uw wordt onderwijs hoe langer_hoe meer een zaak te voorzien, namelijk een kamerschut, matras­ gezin groeit aan en de inkomsten verminderen van grote In de raming '79 voorziet men ook een bedrag getallen. Alleen het leerlingenversen, dekens, katoenen doeken voor de kinde­ door de voer van kleuter- en verkopingen die plaats hebben: Het lager onderwijs kost de van 250.000 Fr. voor een columbarium. Dit is ren; suiker, koffie, thee en enige medicijnen, blijkt echter een 2 van gemeente bijna overbodig U goede raad te geven, bewaarplaats miljoen. Het gemeentelijkurnen. voor een bedrag van ongeveer 200 gulden. de volslagen bestuur doet een extra spijts Tot slot voor toewijding waarmede ik 'de het vermelden we inspanning nog een voorziene Bovendien moet prins de Ligne (haar kozijn) er eer heb ,te zijn kunstonderwijs. De muziekschool (Hoogstra- uitgave van 300.000 Fr. studiekosten voor op bezoek komen, zoals het er nu gesteld is, en ten-Meerle) zal een. toelage van 150.000 Fr. prejekten van dorpsvernieuwing. hij zal er twee maand blijven. M. Benjamin Op 29 maart 1725 voegde van Kessel aan ontvangen in 19n was dit 16.000. Schepen zijn (wellicht E.H. Benjamin Mignot, Horsten verklaart in haar vor�ge klachtenbrief nog toe: toelichting dat wij Bij de bespreking van de uitgaven waren er deelt mij mee dat Pater Ferdinandhofkapelaan) en mevrouw "Denk 'er ook aan dat niettemin nog ver beneden de normen volgens Uw plan U in één blijven dikwijls meningsverschillen tussen, meerder­ d'Aiasas na Pasen moeten komen. Gelief te die hiervoor in het buitenland, bv, Nederland 'heid en jaar tijd de 21.000 gulden bijna zult verteerd oppositie over de aard van de be­ laten weten wat ons te doen staat. hebben boven Uw gewone inkomsten. Ik had worden gehanteerd. stedingen. Bij de bespreking van de inkomsten Ik ben ook zeer verbaasd geweest toen ik van gehoopt dat U het grootste deel ervan zoudt De geraamde uitgaven voor was men het niet altijd eens over de totalen. 'volksontwikke­ E.H. Benjamin insgelijks vernam dat kanunnik besteed hebben tot de aankoop van meubelen, ling en kunst' genieten meestal de grootste Naar het schijnt zouden er verschillende Janssens er overleden is en dat E.H. Peer- vaatwerk en linnen ten einde te aandacht vanwege de bestuursleden uit het telfouten gemaakt zijn. '.., Hoogstraten booms, de broeder van de pastoor, er eergis- tenminste De inkomsten uit enigszins volgens Uw rang en stand verenigingsleven. belastingen worden geraamd teren tot zijn opvolger werd aangesteld, in te zijn. Er is gebrek aan alles! Ik ben gehuisvest op bijna 47 miljoen, waarvan 20,4 uit onroe­ De werkingskosten voor dé gevolge een briefje dat hij vroeger van U zou zo vrij geweest U in, openbare biblio­ rende mijn laatste brief erop te theek worden geschat op 700.000 Fr.' voorheffing (1700 opcentiemen) en 21 ontvangen hebben. Zo zijn daar ook Imwijzen dat de schulden al bijna 3.000 � gl miljoen uit de personenbelasting (aanslagvoet brechts, de zoon van Van Rossum De vrije bibliotheek van Meersel-Dreef ont­ en vooral die belopen. Indien u dit geld nog uitgeeft, pit De winst van het vangt een bedrag van 20.000 Fr. Men ver­ 6%). elektriciteitsbedrijf van de sekretaris, die wel verdiende benoemd te welke bron moeten wij putten? wordt geraamd op 5 miljoen. De openbare bals wacht dat in 1979 het Stedelijk Ostmuseum van

142.000 Fr. zal kosten

(Coenegrachts}

158241 Victor Vande Mierop

in

eigen werkplaats.

157040 (Desmedt}

'bt:andweer

Gewaarborgde herstellingen

Heerle 11 2322

Meer

-

81 ,

A.

zijn

beloften, welke 'U

-

I

August Michielsen

Daaraan herinnerden hem de brieven van voogd A.M. van Kessel, die met het beheer

voor­

worden wegens de plechtige zo goed waart hem te doen.

"

.

:

bezorgde voogd.

...

TEL. 031-145885

Van Aertselaarstraat 15

Tel.

geboortepremie en de premie voor huwelijkssparen bedragen elk 1.000 Fr.

en

_.

VERHEYEI

gezin, bedrijf, uw zelfstandig beroep, vakantiegenoegens.

Louis Van Loock

De

wijze

.

en uw

uw

' ,

VAIDERSMISSEI·.

a .J .'verzekert :

3. Een

-

kwaliteit.

ZINK

uitgave

van

joen.

HET KASTEEL VAN HOOGSTRATEN

'

Veevoeders "Versele-Laga", steeds bovenaan in

DAKWERKEN

U

met een

vernieuwing

dan één adres:

Vrijheid

peç. 1

werken

ning

-

van

ten bedraagt 200.000 Fr., de vereniging voor gehandicapten ontvangt 60.000 Fr. en de wer­ kingstoelage aan O.C.M.W. beloopt 8,3 mil­

de

loop

van

het

jaar onvoorziene

burge­ Sprangers en raadslid Desmedt. Het voorstel van de oppositie wordt daarom ver­ meester

worpen.

Dinsdagmorgen om 1.30 uur verlieten wij het gemeentehuis en was het begrotingsdebat afgewerkt.

Herman Brood te Wortel

redaktie 't

van

het KLJ

In de toekomst zouden wij graag teksten rond sociale wetgeving, rond extra voordelen die enz., laten publiceren. U zult dan van ons

Aan De

Geachte Heren, D_e redaktie van het KLJ gazetje "het crirni­ neeltje" heeft met vreugde kennis genomen van een nieuw initiatief dat ontstaan is om opnieuween weekblad uit te brengen voor de

Noorderkempen Collegiaal willen wij .

dan ook veel succes toewensen met het gedurfd initiatief. Wij veronderstellen dat u evenals wij plaatselijke berichtgeving belangrijk vindt. Mogen wij hopen dat "de Hoogstraatse Gazet" zich óók verheft boven de plaatselijke reklameblaadjes. In naam van het KLJ bestuur willen wij in de toekomst ingaan op de mogelijkheid die geboden wordt aan verenigingen om gratis berichten te plaatsen in uw weekblad.

,Wij

wensen u een

u

vruchtbaar

Johan Vermeiren

redaktiejaar.

.Jan Vermeiren voorzitter KLJ Wortel

hoofdredakteur

schuiven voor de deur van de zaal "First One" te Wortel. Omstreeks 21.00 uur was de zaal dan .ook helemaal vol: zo'n,600 meisjes en jongens waren gekomen om Herman Brood te zien en te horen. mensen aan te

Toen

hij, na podium kwam,

het voorprogramma, op het werd hij op applaus en gejuich onthaald. Twee uur lang zong en speelde hij op de piano; kenners beweerden wel dat hij niet zo goed was als gewoonlijk maar de toehoorders waren wel wèg van hem. Toen hij om en nabij middernacht wilde eindigen, klonk er veelstemmig bis-geroep. Bij het roepen van "Brood! Brood!" haalde iemand van de

begeleidende

groep

voorschijn

schopte

een

(eetbaar) brood

te

het de zaal in. Al vond iedereen dat geweldig, toch wilde men de echte Brood nog eens meemaken. Dat ge­ en

beurde en met zijn laatste nummer "True fine Mama" nam hij afscheid en keerde naar

Nederland

terUQ.

Openbaar Centrum

voormaatschappelijk welzijn, Hoogstraten, afd. sociale dienst van

de

provincie verlenen

regelmatig

tekst

een

problematiek.

Voor de sociale.dienst, Jan Vermèiren. .

Lezersbrief K.W.B. K.W.B.

Hoogstraatse Gazet,

Hoogstraten

Hoogstraten is verheugd dat De Hoogstraatse Gazet het initiatief ge-nomen heeft om

wijlen de Gazet van Hooqstrsten'op volgen. Het doet deugd te voelen dat mensen het belangrijk vinden een plaatselijk weekblad in leven te houden, dat een spiegel te

kan zijn van het gemeenschapsleven in gemeente en streek. De

Kristelijke Werknemers Beweging

zijn bijna 200 leden

een

levende

Door

onze

is met

beweging.

regelmatige aktiviteiten probeert de K.W.B. haar leden zinvolle ontspanning en

vorming

te geven.

Konkrete

Aan de redaktie

bv.

ontvangen betreffende één of andere sociale

Hoogstraatse Gazet.

Op zondag 28 januari stond een meterslange rij

jonge

bepaalde organismen

gazetje:

Crimineeitje;

aktiviteiten die nog

vers

in

het

geheugen liggen, zijn o.a.: voetbal, fietstocht, kaartavonden, Sint-Niklaasfeest, dit laatste

met de K.A.V. Dan ons Kerstfeest. Wat heel Hoogstraten op de been bracht, was "de driedaagse op rollen" georganiseerd in samenwerking met de K.L.J. Op het meer vormend vlak werden samen

avonden

georganiseerd. Thema's

gespreks­

waren:

'

Lourdes, licht voor alle volkeren; van werken word je niet rijk; solidariteit meneer, bestaat niet meer; iedereen kreeg z<:lVeel toebedèeld als hij nodig had! Het maandelijks ledenblad RAAK zorgt voor goede en ruime informatie. Iedereen komt aan zijn trekken, jong en oud. Wie de Hoogstraatse Gazet leest, blijft op de hoogte van de K.W.B.-werking. Hebt ge

Geachte Heren, Vooreerst zouden wij u veel geluk willen wensen met uw nieuw initiatief. Tevens willen wij u ook bedanken voor de rylogelijkheid die ons aangeboden wordt om gratis berichten te plaatsen in uw weekblad. Al dadelijk willen we van deze mogelijkheid gebruik maken om onze openingsuren ken­ interesse baar te maken. Deze voegen wij hierbij. Voor langs

"

lid te worden? Loop dan eens van de mensen: Hoogstraten is er een verandering als volgt: J. Smouts, Gelrnelstraat volgende 50; K. Rommeris, minstens één maatschappelijk assistent is elke Jan van Cuyckstraat 32, J. Van Looveren, Jan voormiddag te bereiken op het bureel rusthuis. itan 24.

;bij

om

een


"Hoogstraatse Gazet"

-

"Hoogstraatse Gazet"

9 februari 1979

vrijdag

-

Studiebureel M·chel Bros ens p.v.b.a Hoogstraten

-

..

Dienst Maatschappelijk werk Heilig Bloedlaan 250 2320 Hoogstraten Tel. (031)145105 of (031)145349 -

..

:

2320

274 Lod. De Konincklaa Tel. 03111 45039 n

een

HOOGSTRATEN:

beton-

Elke voormiddag bureel rusthuis.

I-:a

9.00-12.00 uur,

van

MINDERHOUT: Elke maandag op het vroegere gemeentehuis, van �.00-10.00 uur.

stabilit eitsstudies

en

binnen met uw bij Gaat u bouwen? Loop rs voor dat u met een miniimme er plannen! Wij zorgen en veilig gebouw mum aan materiaal en geld e en stevig funderin bekomt wat betreft g, gewapend beton, stalen dan

balken .....

Bovendien berek enen wij gratis

enz.

aannemer de

MEER: Elke maandag op het vroegere gemeen.tehuis, van 10.00-11.00

ons

e ven

voor u en uw

van

vermoedelijke beton- en staalhoeveelheden nodig voor uw bouwwerk.

donderdag

11.00-12.00 uur.

gemeentehuis,

Jorens-Martens Hoogstraatsebaan 2 2321 Hoogstraten

GELDZAKEN

TERMIJNBELEGGINGÉN

'

Hoogstraten

tel. ,14.53.20

-

-

optiek

Meer

-

tel. 15.77.81

Hazenweg Meerle

den bosch

van

-

GIROREKENINGEN

11

Bureel:

LANDBOUWKREDIET. BEROEPSKREDIET

Desmedtstraat 62 Minderhout tel. 14,56.80

KREDIET. AFBETALINGSKREDIET

uur.

beste

van van

Medisch adviseur: dinsdag van 9.00 tot 10.00 uur, donderdag van 14.00 tot 15.00 uur.

Wortel

-

• OPENBEWARING INNING VAN COUPONS EN EFFECTEN VAN EFFECTEN • INSCHRIJVING OP OPENBARE UITGIF· ·INNING VAN WISSELS EN INNING DOMICILIERING TEN. • VREEMDE MUN· VAN CHEOUES EN POSTASSIGNATIES • SAFELO· TEN. REISCHEOUES (TRAVELLER·CHEOUES) KETTEN. NACHTKLUIS. BANKPOSTBUSSEN • VERKOOP LOTEN NATIONALE L()rERIJ. ABONNEMENTEN EUROP

9

tel. 14.52.08

[IJ

vrijheid 119

-

S.V. CENTRALE RA1FFEISENI<AS

EN

envan

13.30 tot 16.00 uur, van 9.00 tot 12.00 uur. Huisbezoek op aanvraag voor de leden.

ASSISTANCE

AANGESLOTEN RA1FFEI$ENKASSEN

-

MINDERBROEOERSSTRAAT

8

.

3000 LEUVEN· PRIVATE

SPAARKAS

Dr. Proost:van 9.00 tot 10.00

vrijdag

Neus-, keel- en oren: vrijdag van 17.30 tot

hoogstraten

telefoon 031/14.52.99

Wij zijn gespecialiseerd in WANDTEGELS

-

VLOERTEGELS

-

INBOUWOPENHAARDEN'­

STEENSTRIPS EN ALLE BENODIGDHEDEN HIERVOOR.

13.�0

(Parochiezaal)

Leveringen franco huis. Ook s

van

van

-

tot 1

uur.

woensdag (K looster)

Slot". Toost was een aangename verrassing voor de velen die uitsluitend voor Drs. P. gekomen. waren, De jongens van Toost zagen zichzelf als voorprogramma, wat van valse beschei­ denheid getuigt. Ze brachten het beste uit hun Heist '78 programma "Een koekje voor de

Toonzaal: Oordeelsestraat 12

..

RITUUR EBOO HES WIIRTEl

Te

koop: naaimachines Singer bij Corn eel Van Velthoven, Vrijheid 61, telefoon Hoogstraten,

Wortel:

dinsdag

13.15

van

(Parochiezaal)

Baarle-Nassau-Hertog

Gemeentehuis: 14.50.07.

Gemeent'elijke Politie: 14.50.07. Rijkswacht Hoogstraten: 031/14.50.08. Rijkswachtbrigade Merksplas: 014/63.30.10. Brandweer Hoogstraten: 031 114.42.43.

België telefoon 00-3142578146

A L J •

JANSSEN

VERHUIZINGEN EN

MACHINEVERVOE.R

Zelfwerkende patroon.

12.21.90.

Pastorijstraat

15

.

2330

-

Merksplas

Telefoon 014/63.30.51

Ziekenhu izen: St. Elisabethziekenhuis Turnhout: 014/41.31.31. St. Jozefkliniek: 031/83.17.91-92. St. Antonius Brecht.

Notaris Jan MICHOEl Konincklaan 361, HOOGSTRATEN Tel. 031/14.51.77

en

eid UIT DE HAND TE KOOP

Bij Hesco raakt U el gesteld

Een perceel bouwgrond gelegen te RIJKEVORSEL, tegen de Otterdaelstraat, meteen breedte van 15

m.,

en

groot volgens meting-722 m'. Alle inlichtingen te bevragen op het kantoor Notaris Jan Michael.

*

'

vervolg

A.S:P.: Tel. 14.51.00.

Ziekenkas: Tel.

14.51.76.

Gemeentelijke oouwprernie en

soclaal-pedaqoqlsche toelage let gemeentebestuur

van

ms

van

Hoogstraten

gevraagd het volgend berichtje

leien:

heeft te

mee '

Alle personen die in 1978 een bouw-aan­ of saneringstoelage getrokken iebben van de staat kunnen tevens een bij­ omende gemeentelijke toelage bekomen. Zij noeten zich op het gemeentehuis aanbieden net het formulier E (formulier van toekenning) !n met het betalingsbewijs waaruit blijkt dat Ie premie in 78 werd ontvangen en dit, of traffe van verval vóór 1 maar 1979.

oop-sloop-

Kantoor Notaris Jan MICHOEl

rans

essels-Co pe Hoogstraatsebaan Me

r

-

54

Hoogstra'ten

Tel foon

031/.,S.n.65

l. D.

DANKBEruIGING

s

De familia A.

yan Delm-Hendrickx dankt VOOr de blijken van. deelnemIng, haar betoond bij het overlijden VSn A10lS August Van Daim. echtgenoot van wijlen Me­ IIIOU'< Ameie Hendrickx, geboren te Wolvertem op ,

� lss.: 28 n

op

J8nt1

en

godvruchtig

1919.

overleden te

Hij ruste in vrede. Hoogstraten. Vrijheid 203.

Hoogstraten

Konincklaan 361

-

2320

Hoogstraten

U IT DE HAN D TE K'O'OP

E�n opbrengsteigendom

Oing

en

bestaande uit Frituur

straat 5, alsmede hof en 500 m' groot.

_

wo-

MEERLE 'Kerk12 m' breed bouwgrond ,.

verbruikzaal, gelegen nr.

te

AJ lIeMi.nlichtingen enkel op het kantoor

van

Notaris

Hetzelfde geldt

toelage verleend aan gehandicapten en instellingen voor

I� moeders van he. gehandicapten slegemeente. __

met al­

volstrekt_ onvoorspelbaar,

beurt, wordt zo'n avond

en

een

normaal

'als het ge­

aangrijpende,

..

de

opgenomen hebben uit de

.

roemdheid zonder sterallures, een non-con­ formist met �offelijke manieren. Hij is geen Henk Elsink, geen André van Duin. Hij maakt

van

hij

nummers

"De Nul­ over de

Middeleeuwse drie bis- en

bierproevers

"Veerpont"

en

"Sneker café".

Dit

avond uit de duizend, waarbij we denken aan de kulturele waarde

was een

en

succesnummers

natuurlijk zijn "Dodenrit",

de

hier kwamen voor een spreekbeurt, tevergeefs omdat de electrische stroom het had begeven; de film over de Hoogstraatse tram; de film

talrijke missionarissen

als pater De

Fransen,

Clerck,

Rigouts, Bellens,

Maenen.

over groente- en fruitprijzen; de film over de groeiende middenstand, af te lezen in de advertenties; de film over de lange en korte gemeenteraadszittingen

4 januari 1913 werd het bedrijf voortgezet door zijn neef Jozef Hàseldonckx. De zo bekende prachtige hoofding van de krant met de iIIustratieve tekening dateert van dat jaar. Vanaf 1943 tot het laatste nummer in 1978 werd het blad door de gebroeders Alais en Jozef uitgegeven. Vanaf 1 april 1972 werden door technische uitbreidingen ook foto's opgeno-

...

Nu zijn we in 1979, "De Gazet van Hoog­ straten" is niet meer. Het leven in de Noorderkempen was even geschokt, maar is niet blijven stilstaan. Er gebeurt alle daqen nog wat en andere kroniekschrijvers hebben zich en­ thousiast voorgenomen om in de Noorderkempen van nu en straks een weekblad te laten leven, dat steunt op zijn voorganger. Daarom zijn we blij dat we in de beste verstandhouding met de vroegere uitgevers kunnen starten met een voortzetting van de reeks "Een halve eeuw geleden". Ook ere-de­ ken J. Lauwerys blijft zijn interessante bij­

men.

In de loop van de jaren is natuurlijk de berichtgeving toegenomen van radio, teevee en om

kranten. Daarmee vie I oak de behoefte weg voor de plaatselijke bevolking het grote

wereldgebeuren bijgevolg

meer

samen te vatten en

ruimte

vrij

voor

kwam

er

plaatselijk

nieuws. "De Gazet vari Hoogstraten" heeft veel betekend voor de bevolking van en rond Hoogstraten, maar daarmee is alles nog niet

dragen publiceren, nummer

so�s

De draad

zodat u vanaf het eerste kunt lezen van de reeds reeks over het kasteel van

vervolg

het

enige tijd lopende Hoogstraten.

gezegd. Voor al wie interesse heeft voor het verleden, vaar al wie de geschiedenis van Hoogstraten in de 20e eeuw wil kennen of schrijven, blijven de oude jaargangen van onschatbare waarde. Bij het doorbladeren van oude jaargangen ziet men zo de film van het verleden afrollen: de film over de electriciteit en de openbare van ver naar verlichting, hoe sprekers

eens

ervan.

Van 1892 tot 1913 werd "De Gazet van Hoogstraten" uitgegeven door Louis Van Hoof. Op

,

de

nog niet

Bilcke, Wyten,

Histo'rische

waren

moet dan nog afwachten of de ware geest wil neerdalen over artiest en publiek. Dat wonen,

pag. 1

de tijd over Vlaamse Beweging; socialisme, liberalisme werden naar de lezers toegeschre­ ven, evenals de berichtgeving over de grote kulturele evenementen. Kortom in "De Gazet van Hoogstraten" vond de lezer een 'samenvatting van het hele wereldgebeuren met Hoogstraten als middel­ punt. Men kan het vergelijken met de water­ rimpels die ontstaan en zich uitdeinen als men een steen in een stilstaand water gooit. Wel, die steen viel op Hoogstraten. Daarover kwam dan uiteraard de meeste berichtgeving, maar de rimpels verspreidden zich ver tot in Rusland, Amerika en China. Gelukkig kon het weekblad rekenen op een stel bekwame mensen die de kwaliteit van het weekblad ver opvoerden boven de andere regionaal verschijnende weekbladen in Turn­ hout; Herentals, Mol, Geel en Brecht. Op literair en kultureel gebied waren er vooral de namen: Gustaaf Segers, Jozef Simons, Dokter Hendrik Versmissen, Louis Doms, Jan Huet Ferdinand en Maurits Bilcke. bijdragen werden geleverd door gemeentesecretaris E. Adriaensen en vooral dool' Z.E.H. Lauwerys.' De correspondenten in het buitenland waren

Hoogtepunten

stedentocht"', "Brand brand", het lied

heeft geen manager: het opluisteren van een soirée vormt immers een klein deel van het aktieve bestaan van de man. Wie het lukt een optreden van hem bij te geen tournées,

van

Beroepsmutualiteit

_

dorpsschool

Deze hobby-tentoonstelling was de vijfde in de reeks van jaarlijkse tentoonstellingen ingericht door K.A.V. en K.W.B. met medewerking van gans het dorp. Voorlopig is het ook de laatste; om herhaling te vermijden zal het wel enkele jaren duren vooraleer er een nieuwe hobbytentoonstelling komt. Bij het zien van de grote belangstelling menen we toch dat Wortel nog niet op zichzelf is uitgekeken.

Gazet

L.O.

Voo,. tu ft

speelplaats.

Hoogstraten

Christelijke

van

van

tèrnatieve

O.C.M.W·. Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten Telefoon 031/14.51.05 14.53.49.

Gelrnelstraat 33, Kantoor

,

-

R

de. Wortelse

Maquette

moeilijk.

tot 15.30 uur

.

(richting Poppel)

NOTARIS

HESCO

uur

(Parochiezaal).

Voor

Te koop: Grote partij oude handvormsteen, 6 FIstuk. Telefoon 031/

031/14.54.23.

15.30

is

een avondvullende show. niet na te vertellen gebeurtenis. Toost had in rijke ervaring zorgden ze voor Wortel reeds de geest doen nederdalen over vlot, volwassen kabaret. De uitgekiende ti- het publiek (en over Doctorandus Pée die ming, belichting'en vormgëving deed ons de daartussen-zatl. f",. holle parochiezaál verqeten en ons in een De 6O-jarige Heinz Polzer verraste iedereen schouwburg wanen. Hun lied "De Unitarist" reeds vanaf de eerste minuut op het podium betekende een hoogtepunt, en wie de diepere met enkele spastische danspasjes. Dit kon niet betekenis van dit nummer niet kon of wilde meer misgaan. Voor hem was het een vatten, kon zich nog steeds de scheurbuik uitdaging de avond verder de hoogte in te lachen met de dolle sprongen van Ronald van tillen. Deze uitdaging was volgens P,'s eigen Rillaer en Walter Temmerman. Na het rinkelen zeggen de enige motivatie om in het verre van de, bij het begin van de showopgedraaide Wortel te komen optreden Met een ongeken­ wekker, was het voor iedereen duidelijk: Toost, de gezwindheid bracht hij zo'n twintig num­ is, zoniet de enige, dan toch zeker de beste mers, aaneengepraat in karakteristieke be­ Vlaamse kabaretgroep. woordingen. Dit was zijn alledaagse taal: een Nederlands met uitgesponnen volzinnen, waarbij alle aandacht vereist is om geen Als we de hoestekst van één van de elpees van gedachte of grap te missen, en waarbij hij Heinz Polzer, alias Drs. P., mogen geloven, zichzelf in angstwekkende bochten wringt. behoren de talrijke. aanwezigen tot een be­ Drs. P. spreekt een taal, die letterlijk op tekst voorrecht minderheid. Drs. P. is een be­ uitgetypt, zo naar de drukker, kan.

Veel rnensen interesaeerden zich ook voor de fotowedstrijd "Ken je Dorp"; 10 stukjes Wortel waren zó op de fotó vastgelegd dat ze moeilijk te herkennen vielen. Als je goed luisterde naar het gefluister bij het invullen van de formulieren, was het toch weer niet zo

uur

.

tot

De Doctorandus nuttigde eerst een broodje, al­ vorens het Wortels podium te bestijgen.

.

tot 15.30 uur

woensdag van 13.15

••

Door hun reeds

Meerle-Centrum:

BO UWSPECIALITEITEN A. WOUTERS

Drs P

groep Toost en de Nederlandse humorist Drs. P., een organisatie van de jeugdklub "Het

18.00�uur.

9.00 tot 12.00

niet past.

Op zondagavond 28 januari 1979 had in de parochiezaal van Wortel een wel zeer uniek optreden plaats met de Antwerpse kabaret-"

.

van

en

vaak",

Meersel-Dreef:

zondags geopend

reke_ning

_(§)

733-3243117�49.

'I me , 005 I

uur.

Minderhout:

dinsdag

1000 Fr., GOO Fr., 200 Fr.

Per ponl en slee

(zaaltje Boerengilde).

prijzen.

en

gemeente:

van:

Handtekening:

(§) schrappen '!"at

,

Ruime keuze in kleuren, kwaliteiten

abonnement

,

ZITDAGEN'EN UITBETALINGEN IN DE KERKDORPEN Meer: maandag van 13.30 tot 15.30 uur

.

dorp: een

_

,

woensdag van 9.00 tot lü.OO uur, donderdag van 9.00 tot 10.00 uur.

H.R.L. 5121

-

nr.

Datum:

...

Vrouwenartts: Dr. Snauwaert:

_

Ik zal betalen vóór 1 maart 1979 op

opgegaan .met groen en bomen en zand en zelfs met een kippenhok; een speelplaats, het "Jaar van het Kind" waardig

vrijdag

voornaarn

___

postnr. : verkies

erop en eraan, geheel op 'schaal nagemaakt; de speelplaats was echter niet meer te her­ kennen: die was helemaal de alternatieve toer

assistent:

rnaandaq van 9.00 tot 12.00 uur, woensdag van 9.00 tôt 12.00 uur

RAIFFEISENKAS

E CERA.

Maatschappelijk

____________________________

en

vereniqinqook

13.15 tot 16.00 uur, 17.00 tot 18.45 uur. .

Hoogstraatsebaan

bloem­

zichzelf lieten zien; is werken in een een hobby? in Wortel wel! Tussen al deze verenigingen was de stand van het oudercomité: "Aktie Speelplaats" de grote blikvanger. Er-was een maquette te zien van de dorpsschool en speelplaats met altes

van' 8.30 tot 12.00 uur,

HUISVESTINGS·

ROERENpE LEASING

DIENSTEN

-

9 tot 12

straat:

.

'

KREDIETEN

tel. 15.72.07

200 Fr.

.

�"'C,)

was

bandjes, stickers, fietsplaten, doopsuiker­ doosjes en een merkwaardige verzameling oude jachtgeweren waarin je een hele evolutie van het jachtwapen kon zien. Naast deze nogal traditionele stands van de hobby-tentoonstelling, waren er deze keer ook dertig verenigingen die in de parochiezaal het

-

van

600 Fr.

.

proberen,

Ik wil het nieuwe weekblad

met Wortel-Kermis, het karnavalsfeest, het Sinterklaasfeest. Men kon ook kijken naar bijzonder vlijtige mensen die ter plaatse manden vlochten en bijenkorven maakten. De Wortelse verzamelaars waren er ook: sigaren­

.

Open elke voormiddag Uitbetalingen: woensdag:

.

-�

lingen

een

CHRISTELIJKE ZIEKENKAS Vrijheid 168 2320 Hoogstraten Tel. 031/14.51.76

EUROCHEOUES • EUROCHEOUEKAART • EXPRESS·CHE· • A/B·FORMU· OUES • OVERSCHRIJVINGSFORMULIEREN • LIEREN. AUTOMATISCHE LOONOVERSCHRIJVINGEN AUTOMATISCHE BETALINGEN

Dorpstraat 8

brengen wij U

uw

Jan Vermeiren m.a. Mia Timmerman m.a.

OP NAAM • AAN TOONDER

Vrijheid 177-179

Telefoon 031/16.82.56

verzoek huisbezoek.

Op

• SPAARBOEK· GEWOON SPAARBOEKJE • BOUWSPAREN • TERMIJNSPAARBOEKJES OP JES VAN SPAARCLUBS 1 JAAR. DRIEMAANDELIJKS OPVRAAGBAAR

van

1000 Fr.

.

,

lieten dia's zien (van de fiets) en foto's. Die foto's en dia's, waar veel belangstelling voor was, lieten een vrolijk gezicht van Wortel zien: de jaarlijkse wande­

tot 21.00 uur op het bureel in het rusthuis, H. Bloedlaan 250, 2320 Hoogstraten.

SPAARBOEKJES

steunabonnement- 79

waren, een reis naar Rome' met

Avondspreekuur: Elke dinsdag van 19.00

VOOR ALLE

.

een

jaarabonnement- 79 proefabonnement (3 maanden)

naam:

parochiezaal

schilderijen, handwerk, knutselwerk, stukken en puzzels. Diegenen die vooral buitenshuis vlijtig

geme�ntehuis,

Mevr.

Noorderkempen

abonnement door storting of overschrijving op-rekeningnr. 733-3243117-49 de pvba De Hoogstraatse Pers.

amper groot genoeg, om Wortels "leven" een plaats te geven. Het resultaat van heel veel huisvlijt was te zien in

WORTEL: Elke donderdaqin het vroegere van 9.00-10.00 uur.

.

februari 1979

vaders. De

in het oud

de

voor

Neem

uur.

MEERLE: Elke

vrijdag 9

Hoogstraatse Gazet

weekblad

Op 20 en 21 januari, een zaterdagavond en een hele zondag "leefde" Wortel in de parochie­ zaal. Buiten was het koud, mistig en heel glad. Toch kwam de vroegere burgemeester van Wortel, Alfons Pemen op zaternamiddag de tentoonstelling openen met de onthulling van' zijn eigen portret: een goed geslaagde foto, ingelijst en wel. Voortaan zalook zijn portret in het voormalige gemeentehuis van Wortel hangen, samen met al de vroegere burger­

..

staal-

De

Zo leefl Worlel,

inlichting, bemiddeling of een oplossing voor uw probleem? Doe een beroep op deze dienst, die altijd GRATIS helpt Spreekuren: U wenst

,.

..;i

,

-

, enloonslelling

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

-

"De Gazet van Hoogstraten" is maar door andere handen op­ genomen en loopt nu voort in "De Hoog­ straatse Gazet". van

onderbroken,

�--------------------------------�

In het maart-nummer een

een

e_n

....

uitgave

van

De Gelmelwacht,

Milac-Hoogstraten, kunt u uitvoerig interview met de gebroeders Jef van

W_i_e_s_H_a_s_e_ld_o_n_c'-kx le_z_e_n_.

__

__

-'


:'!:f.qogstr.fW�� GÇI�er: #

SCHILD RWERKEN BHANG

-

de

NI EUW

JAC DREEF sa

-

-

dienst uw

beschikking

voor ,

graafwerken, niveleringswerken,

al

BRUYGOMS TELEFOON 031/15.73.82 MEERLE

enkele minuten voor het einde alle onzekerheid met een derde doelpunt weg te mimen. Gerhees HVV 4-1 Op Gerhees speelde HW Alles bijeen een verdiende zege voor de Leeuwen, alhoewel er nooit sprake was van een erg onfortuinlijke match. Na 3 minuten reeds werd men op achterstand g'eplaatst door éénrichtingsvoetbal, en doelman Roes een een buitenspeldoelpunt dat echter 'door de flink aandeel in de overwinning voor zich mag scheidsrechter werd gevalideerd. Vlieks kreeg opeisen. de kans om gelijk te maken, doch trapte van Wedstrijden voor zondag 11 februari: dichtbij over het doel. Na 20 minuten gelijkop­ 10.00 uur: Kadetten B St. �ozef B gaand spel zag de ref in een tussenkomst van 11.00 uur: Kadetten A Vlimmeren Woestenborghs een strafschop. De HW-jon­ 9.30 uur: Scholieren A Vlimmeren 9.30 uur: Hoogstraten Juniores gens vochten deze beslissing erg aan, doch de strafschop werd omgezet en toen de gemoe­ 15.00 uur: Blegny Zwarte Leeuw deren nog niet bedaard waren, liep dit voor de HW-voorstopper uit op een gele en even later een rode kaart. Meteen werd het voor de 10 achtergebleven roodwitten een niet haalbare te kaart. Van de verwarring maakte de thuisclub gebruik om tot 3-0 uit te lopen. Een duidelijk

Hoogstraten

buldozer­ tot

uw

fabrieksopkuis afvalzuivering

-

en

v.v.

.

-

-

-

van

-

terreinen.

-

-

Woensdag 14 februari "ST. VALENTIJN"

CONTAINERDIENST

.....

Kantweg 21

Bloem enslerkunst

"IRIS" IJzerwaren

..

·

Vrijheid

2150 Oostmalle

cvclo-cross

Minderhout, op

-

2320

�LKAAR

Zeer

gunstige prijzen!

CHAPE

Hoogstraten

Zaterdagavond Wedstrijden

GEBR. VAN DE MIEROP P.V.B.A. Kapelakkers 9 2150 Oostmalle Telefoon 12.42.12

10.00 uur: 11.00 uur: 11.00 uur: 9.30 uur: 9.30 uur: 20.00 uur:

-

-

CENTRALE VERWARMING

· ..

aardewerk, evenals alle

geresdschsppen gles- en huishoudelijke benodigdheden. koelkasten.

Vrijheid 251

-

-

-

tegen Gierle

moet

in een lastig parket

voor

volgende

HW win­

geraken.

week:

Miniemen A Oud-Turnhout Vosselaar B Miniemen B Kadetten A Flandria FC Turnhout B Kadetten B Scholieren Flandria Zaterdag: Hyv Gierle -

-

-

zondag

,

Op zaterdag 10 en zondag 11 februari wordt in samenwerking met de wielertoeristen, sport plus, alle jeugdbewegingen uit de fusiegerneente- en het gemeentebestuur een cyclocross georganiseerd. Deze sportieve gebeurtenis vindt plaats te Minderhout op de Schoorseheide rondom de herberq "De Stad Breda", kortom bij Tackx. Deze massa-cross heeft een tweeledig doel, zo melden ons de organisatoren, nI. op zatèrdag 10 februari kan de jeugd deelnemen aan een

-

-

-

Meerle F.C. weermaker van

en

11 februari

sportief gebeUren

ZO de

HOOGSTRATEN

-

viert

en voor

de

waarin de

meer

toeristen is

fair-play hoogtij geoefenden, de wieler-

er zondag 11 februari een buitenhun kunde te tönen en te trachten de trofeeën in eigen rangen te behouden,

kansje

de

om

partij is, zullen op 11 februari de in het Sportleven aangekondigde ledere deelnemer ontvangt na de cross een wedstrijden gespeeld worden. en een sportsticker. De eerste drie verrassing 15.00 uur: Meerle Luchtbalboys van elke reeks ontvangen een medaille.' Een Scholieren en Knapen reizen naar Oosthoven. puntenklassement per reeks zal de vereniging De miniemen spelen te 13.00 uur tegen aanduiden met het meest aantal punten. Deze Flandria. ontvangt een wisseltrofee geschonken door Wij maken van deze gelegenheid gebruik om het gemeentebestuur. De eerste vijf deelneal de spelers en dan. bijzonder de kernspeiers mers komen hiervoor in aanmerking. In de van de eerste ploeg te feliciteren 'omdat ze mote zaal bij Tackx zal de mogelijkheid ondanks de barre weersomstandigheden zo bestaan voor eventuele omkleding en gans de goed trainingen bleven volgen. Wij wensen deze manifestatie wordt verzekerd door Bloso. dat deze inspanningen hun beloning mogen De inschrijvingstermijn voor individuele deel­ vinden in goede resultaten bij de komende nemers wordt afgesloten een half uur voor de wedstrijden. start. De deelnemersprijs bedraagt voor de

JOS SERVAES

Wasmachines. "Flandria". droogkasten, diepvriezers.

niet

nen om

WERKEN--

-

zaterdag 10

fout op Bruyndonckx werd niet gefloten en aan de overzijde werd het 4-0. Op vrijschop, langs Jan Verheyen, redde HVV de eer.

VRAAG OOK PRIJS BIJ EEN NIEUWE FIRMA!

Telefoon 031114.64.26

-

2e Massa

strafschopongeval

"BLOEMEN" SCHENKENI -

en Co. p.v.b.a, Snoeys Telefoon 031/12.20.15

.'

DAG DER VRIENDSCHAP DAG WAAROP ALLE VERLIEFDEN AAN

187

-

Tel. (031) 145133

-

..

Kom

eens

kijken bij

.

...

antiek

ANTOON VAN APEREN PVBA

HET WITTE HUIS .

RAI FFEISE N KAS

In private spaarkas

de grootste privè-spaarinstelling

van

het land

e n

antiek •

en

v e r

tweedehands meubelen

k en

0 0

p

drie reeksen 110 fr 5e reeks 150 fr. eerste

kleingoed

Meer F.C�

Koekhoven 2a

-

2310

Rijkevorsel-

Laat ons den met

Telefoon 031/14.52.31

verse

vidé�

hopen

15.00

uur:

9.3"0

uur:

11.00

uur:

St. Lenaarts 1 Meer1 Scholieren Weelde Knapen Weelde

Wij nemen ook 8aR tot

penonen.

v.v.· \_

.

een

met

naar

DIN. DAG

Zondag 11 februari: voor de geoefenden 1e jongeren geboren 70-72-72-73 13.30 2e jongeren geboren 67-68-69 13.45 3e jongeren geboren 64-65-66 14.00 4e wielertoeristen geb. '45-'63 5e wielertoer. geb. '44 en vroeger

uur:

Scholieren Dosko Dosko Essen Wortel -

uur: Knapen uur:

n

e

pe

voor

uur

uur uur

14.30 15.00

uur uur uur

60

hun medewer­

F.C. Boskant

Minderhout De uitslag van de vriendenwedstrijd tussen F.C. Minderhout en Minderhout W op 4

-

was

3-4.

programma zaterdag 13.30 uur: Den Abt FC Boskant 1 15.00 uur: Boskant II V.K. Rembrandt voor a.s.

-

Programma

defasfinakl: �-�1T�

-

a.s.

9

f��r.uari

;.

...

.

-l..

....

1979 ,

I.

I

J

Paulussen, speelde hekkesluiter

Gierle goed mee en dwong enkele kansen af, waarbij doelman Roes zich kon onderschei-

zondag

-

uur.

den. Desondanks kwam Zwarte Leeuw in de 35e minuut op 2-0 via Brosens die een voorzet met h et hoofd overnam. t t en Ie t soens Na- rust liet Zwarte Leeuw de teugels wat losser en Gierle, dat zich geenszins gewonnen Aangezien het fietstoeristisch seizoen op 10 gaf en soms me t een pot·Ig sp el uitpakte maart weer een aanvang neemt wil het maakte er gebru'lk van om de doelman van de bestuur van de Hoogstraatse fietstoeristen K.A.W.S. iedere fietsliefhebber meedelen dat thuisploeg geregeld aan het werk te zetten. Vier minuten voor het einde kwam de thuisze- voor alle gegeven over de toeristische bege zelfs in gevaar toen Gierle de stand op 2-1 drijvigheid in clubverband inlichtingen kun bra c ht maar een mooie k om biIna t're tussen nen bekomen worden biJ' Muesen Jaak, LoenJacobs en Brosens liet deze ,laatste toe om houtsebaan 29, Hoogstraten, tel. 031/144142.

Hoogstraatse '.

Tel. (Oll' '4 4S 11

tot 18 u

KAWS

,

.

,

L---__

muzikanten

"uit de toon sprongen". Luk van Delm uit de Lindendreef te op banjo, en Ed Schutte uit Oosterhout op bas. Beide muzi­ kanten zullen de vrijgekomen plaatsen in de band innemen. Voeg daarbij nog Willy Ver­ schueren, die in december j.l. de stokjes opname en met yeel animo drumt, en we hebben een' heel nieuwe ritme-sektie. er twee

We hebben het

over

Hoogstraten

Marck River Jazzband.

Wij hopen dat u deze debuterende muzikanten zult komen aanmoedigen .tiidens ons eerst­ volgende concert met het huisorkest "De Marckriver Jazzband" op zaterdag 10 februari in de tuinbouwschool te Hoogstraten; aan­ vang 21.00 uur. Wij willen

.

maart a.s.

u

ook nog melden dat

een

uitzonderlijk

er

op 10

concert

plaats

vindt in de M.R.J. Club. De New Orleans Jazz Train speelt er samen met Clyde Bernhardt

(USA) op trombone (speelde nog bij de legen­

darische King Oliver) en met Benny Waters (USA) multi-rietblazer. Ook een avondje om " niet te missen. Tot kijk!

.

hoofd gezien: onze kristelijke overtuiging. Deze willen wij samen met leden en hun ouders vieren in een jeugdmis. De jeugdmis i� gepland voor zondag 11 fe­ bruari om half twaalf in de grote kerk en staat in het teken van (en hoe. kon het anders) de JEUGD. Uit het programma blijkt wellicht hoe heel de gemengde leidingsgroep zich inzet om de Hooqstraatse bevolking te laten proeven van hun werking. Of deze dagen ook een succes worden, hangt volledig van u af. Daarom verwachten we in het weekend van 9, 10 en 11 februari een grote drukte rondom de kerk en de PAX. .

weekend

.

9, 10 en 11 februari Het is nu reeds een half jaar geleden dat K.S.A. en V.K.S.J. ophielden afzonderlijk te bestaan om samen te smelten

jeugdvereniging.

ogenblik aangebroken om als voltallige ge­ mengde groep tot de grote massa door te dringen. Daarom staken leiders en leidsters gedurende vele koude winteravonden hun koppen bij '

elkaar en stelden een feestprogramma, op. Naar jaarlijkse gewoonte hield KSA-VKSJ een bal, dit met als hoofdbedoeling de kas op peil te houden. Dit jaar echter meenden we verder te mogen gaan; ons programma werd ge­ spreid over drie dagen. Alles start vrijdag 2 februari om half acht in de PAX met een "bonte-avond". De bonte avond toont .een wilde variatie gaande van komische scènes, verzorgd door leden, musi­ kale intermezzo's opgevoerd door oud-leden en leden en zelfs een dia-voorstefling samen­ gesteld door het provinciaal secretariaat van K.S.A. en V.K.S.J. De eerste avond wordt afgesloten met een kort toneel van Annie M.G. Schmidt: "Het fornuis moet weg". Dit toneeltje wordt opge­ voerd door de leiding; daarom is het ook een unieke gelegenheid om deze groep eens anders dan anders aan het werk te zien. Gedurende heel de avond zal de provinciale winkel aanwezig zijn. Hier kunt u broekjes en

'

.

.

Tot dan, De

K.S.A.-V.K.S.J. groep

Volleybalclub "De Gelmers"

-

boekjes, posters en mutsen kopen. Het hoeft niet gezegd dat de leiding iedereen uitnodigt. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, Zaterdag 10 februari starten we in de namiddag om twee uur, weerom aan de PAX, met een groots spel, gevolgd door een optocht doorheen Hoogstraten. Deze aktiviteit is vooral bedoeld voor jongeren 6 tot en met 16 jaar. Ook niet-leden zijn welkom. Zo maken zij kennis met de aard van aktiviteiten van K.S.A. en V.K.S.J Ook deze keer ontbreekt het traditionele bal niet. Het begint om acht uur in de PAX. Voor ouders die eventjes in rustiger oorden willen vertoeven, of eens graag nakaarten over h et voor biiIJe h a If jaar, IS een b a d ega gelnvan

..

.

.

stalleerd.

Tijdens deze

Hoogstraten DE GELMERS-DAMES KAMPIOENl?

Zondag 28 januari jl. Gelmers wellicht

zetten de dames van De

beslissende stap in de in 3e provinçiale (Turnhout). Ze klopten inderdaad hun belang­ rijkste concurrent nI. Tievoc uit Tielen. Na een

richting

van

een

de kampioenstitel

vrij zenuwachtig begin

in de eerste set (15-7), .in minder dan geen tijd de 2 volgende sets (3-15, 5-15) en kwamen ook vrij spoedig aan een geruststellende 8-14 stand in de vierde set. Voor dat laatste puntje moesten ze wel wat lang wachten en dat werkte ook weer de nervositeit in de hand. Uiteindelijk kregen ze dat 15e punt en meteen de eindzege het scorebord op dankzij een betwistbaar punt toegekend door de 2e scheidsrechter (13-15). wonnen

ze

Onze eerste

ploeg blijft ondertussen laatste in na het vrij onverwacht verlies' van koploper Kadee Bornem tegen Plastics Solids uit Schoten. Toch geeft de uitover­ winning op Hemix oris weer nieuwe moed. de

rangschikking

Met de steun van al onze trouwe supporters moet het ons, lukken in 2e provinciale te

blijven. Blijven

als grote concurrenten over elk 3 gewon­ nen matchen): Willebroek, Hemix, Plastics Solids en De Gelmers.

voor

2

degradatieplaatsen (met ...

-

twee dagen zal K.S.A.-V.K.S.J. vooral als sociaal-cultureel gerichte jeugdbeweging naar voor getreden zijn. Hierbij hebben we één grondslag van ons beleid over het --------------------------------� -

Eric Poekelé

Band was de avond zeker een gelukkige zaak, vermits uit die ganse schare

trombone;' Willy Verschueren: drums; Kees Cox: trompet; banjo; Eddy Sabbe: klarinet; Jet van Goal: bas; Harri; van Gotripet: piano.

-

voorzet van

voor

Staf Mertens:

-

-

2320 HOOGSTRATEN

n. r.:

...

-

Zwsrte Le euw 1 G"/ 13.30 uur: Brouwershuis (Herentals) dames Jene 1 3 1 Ondanks een vro eg d oe lp u nt van de thuis 14.45 uur: Brouwershuis FC Boskant III ploeg in de 5e minuut langs Rob Brosens op Vertrek per autobus aan het terrein om 12:15 '

v.1.

Jan Michielsen:

Na deze periode van aanpassing; zowel voor de leiding als voor de leden, vonden we het

-

Rijkevor�el

Chris Van Gestel

verenigingen

streekformatie "Mantra's Occasional Comboffo Deze jonge mensen brachten nostalgische muziek met een Latijns-Amerikaans aroma. Een groep die zeker een goede .naarn zal kunnen opbouwen en waar menigeen zal van kunnen genieten. Terug bij onze eigen band met de revelatie van de avond: Luk van Delm op banjo. Een heel ander gezicht tussen eigen mensen was· Ed Schulte uit Oosterhout op bas.' Wij hopen deze prima muzikant nog heel veel in ons midden te hebben, en dat hij zijn snor niet te snel zal drukken. Theo Maes uit Turnhout, een van onze vaste bezoekers, liet horen ook een vaste hand aan de piano te hebben, Op trombone schoof Luk Verlackt uit Retie dat het een lust was. Peter Roovers deed de naam van de "Bond" alle eer aan door te laten horen dat er daar meer trompet kunnen spelen. De nooit aflatende, steeds enthousiaste Jan Tilburgs was natuur­ lijk present met de bastuba. Michel Rommens, druk'aan het oefenen, liet voor de eerste keer zijn tonen horen op klarinet.Verder was er nog de plezante band van het Klein Seminarie, die door hun repertoire-keuze erg bij hét publiek in de smaak viel. Last but not least vermelden wij

totéên gemengde

sport­

grote ontgoocheling werden weer king. voetbalwedstrijden in de lagere afdelingen

F.C. Zwarte Leeuw ••

e

;:_

Hoogstraten.

uur

Alle bijkomende inlichtingen in verband met deze manifestatie zijn te bekomen bij

februari

u

!

De M.R.J. Club is het nieuwe jaar '79 gestart op 13januari j.1. met alle podiumruimte vrij te maken voor de liefhebbers uit de ganse streek. De avond werd geopend door de nieuwe

uur

.

hand alle

onze

9.30 11.00 15.00

Open: \I�� 9 u tot 12 u en van 13_30 \lflJdag koopavond tot 20 u Gestoten: zondag en maandag

uur

V. N.A. Wortel afgelast. Hopelijk hebben we zondag 11 fe­ bruari meer geluk zodat volgende wedstrijden kunnen gespeeld worden:

eestdagen

uur

Hopende dat zowel deelnemers als supporters een aangenaam,' sportief weekend zullen beleven, danken de inrichters reeds op voor­

Tot alle

-:.

Voor de M.R.J.

In april '76 verscheen voor de eerste maal de M.R.J. Band in het publiek; Weliswaar was dat nog in kinderschoentjes, maar toch reeds zonder korte broek. Er volgde een snelle evolutie met optredens her en der. U hebt ze laien leren kennen en ook appreciëren, anders zou u niet zo talrijk naar onze sessies zijn gekomen, ingericht door de Marckriver Jazz­ club, in ons sfeervolle clublokaal: de refter van de tuinbouwschool, Gravin Ellsabethlaan te

-

14.00 14.15 14.30 15.00 15.30

gangmaker Stan, Pauwels, Kathelijnstraat te Hoogstraten, tel. 14.57.67.

-

sluitingsdag_'

Zßterdag 10 februari: jeugdreeksen 1e : jongeren geboren 71-72-72 2e jongeren geboren 68-69-70 3e jongeren geboren 66-67 4e jongeren geboren 64-65 5e jongeren geboren 63 en vroeger

Kalender voor volgende week: "5.00 uur: Min. Nieuwmoer (zaterdag 10-2) 15.00 uur: Kaart Minderhout (zondag 11-2) -

-

weer gebleken dat het de "Oude-Stijl-Jazz" in Hoogstraten reeds vele uitlopertjes krijgt in de Noorderkempen, vermits een hele reeks muzi­ kanten deze richting spontaan uitwillen. Het wordt een goeie zaak.

Een nieuw kleedje en een nieuw geluid. Het uitzicht van deze krant is anders, het uitzicht en het geluid vall de Marck river Jazzband is veranderd.

_K.S.A.-V. K.S.J. van

de verschillende reeksen:

-

het koesterende zonnetje staar­ den. Ziedaar de aanblik van het sportterrein van Minderhout W. Besluit: voetballoze zondag!' Om toch de spieren. een kans te geven, werd een oefenwedstrijdje georgani: seerd tegen Boskant FC op hun sneeuwvrij gemaakt terrein!

VRIJHEID 132

v�ijd�g

de

voor

-

Minderhout moeite

/I

-

,

de

en

.-Hier volgen de verschillende vertrektijden

-

pak sneeuwen ijs, hier een daar vijvertje waaruit de groene sprietjes

.

de 4e

Bij inlevering van het rugnummer krijgt men 75 fr. weer. Voor verdere inlichtingen kan men zich wenden tot: J. Muesen, Loenhoutsebaan

Een

pm.

en voor

dat het winterweer zal ophou­ spelbreker te zijn in de voetbalcom­ 29, 2320 Hoogstraten, tel. 14.41.42. petitie. Sportleven voorziet voor onze club De afstand van het parcours varieert volgende wedstrijden (zondag 11 februari): jongeren van 800 tot 4000 m.

Elk weekend

leestmalen

,

voorzitter Leo Mertens, die op trombone inleidende sternpel kwam drukken.

enthousiasme

een

TOT 15 MAART OP ALLES IN VOORRAAD. VAN 16 FEBRUARI

"

Met deze avond is

Vanaf heden staat ook

100/0 KORTING

i",

••

onze een

.

VLOERBEKLEDING

i",

Wij, hopen in "De Hoogstraatse Gazet" geregeld de thuiswedstrijden aan te mogen kondigen zoals we dat destijds in "De Gazet van en

Hoopstraten" mochten doen, evenals nu een verslag van belangrijke wed-

dan

'

strijden.


"Hooqstraatse Gazet" t

Probleemloos NU FIETS,

tente binnenrijdenl

de

DOOR: BROMFIETS, GRASMAAIER NAKIJKEN

de 1) 2) 3)

.

-

MEUBELEN

CORNELISSEN

in staal,

voor

••••••

Kortelings heropening

rond, vierkant, dunwandig evenals PVC buizen

Meer

-

LERC®

PLATIL

15% korting tIm 18 februari

-

2

-

-

Wortel­

machtiging

toegelaten

ABU®

DAIWA®

normen

te

blijven

Princiepsbeslissing voor de sportvelden op het seminarie.

30)

Aanwervingsvoorw.aarden plaats

aanleg

gezin en beroep

De

zelfstandige-gepensioneerde

Renault is als voor

aanvulling speciaal

zijn groot gamma

mechanische

besturing

versnellingen evenals

en

in

verkoopprogramma.

onze

mogelijkheden,

en

toch 42PK met

de 461 met 46PK

jaren

en

verkoop opgenomen; bv. Renault 421M met zeer

kleine

Als

donderdag

avondspreekuur 19-21

Voor andere

problemen i.v.m. pensionering aanpassing levenswijze, aanpassing woning enz.) en pensioen kunt LI steeds (i.v.m.

terecht bij de sociale dienst Jan Vermeiren Maatsch. assistent

u

goed

het OCMW.

van

Mia Timmerman maatsch .assistente

Meerle, zaterdag 27 januari. Gouden Huwelijksju­

belastbaar inkomen verstaan.

14 februari een vaas

bileum

van

Frans

en

Anna Govaerts-Schellekens.

-

Valentijn kunnen

vijf tips

-

bloemen

voor

u van

dienst

snijden

een

zijn.

bloemen in te zetten. Zoniet "schrikken" de bloemen en nemen geen of te weinig water

De

het

voor

scherp mes, nooit een schaar, want deze drukt de stengel plat, waardoor het water niet verder geleid kan worden.

-Fris

water betekent niet koud leidingwater. Laat het eerst een poos staan alvorens er

wolf in de wildernis

-De bladeren van de snijbloemen mogen niet in het water staan. Ze ontbinden gemakkelijk en veroorzaken vervuiling. Dit is schadelijk want de vervuiling ontsteekt de stengels.

-Voor kiest

de zachte

u een vaas

stengels van alle bolgewassen met ronde of

opgaande

rand.

weke stengels kwetsen zich vaak aan kanten en worden door de zwaarte van de bloem vaak tegen de rand gedrukt en knikken om.

scherpe

op.

-Gebruik

keuken

een

-Alle

snijbloemen die overdag

mer

staan, dient

in uw woonka­ de nacht over te brengen in een koel, goed verlucht vertrek. Hier herstellen de bloemen 'zich weer, ook al zijn ze wat flets. u

voor

.

'-','

moderne

wegwa�ien

nu

,

gewijd

leerlingen, volgt en die niet weten waar U intussen de tijd vindt voor die prachtige geschriften, waarvan de wijsheid ons in verrukking brengt, zoals hun schoonheid ons ontroert. Welk genot bij het lezen spreid

over

de

wereld,

wier bestaan U

Euridiche, een theorie van de Concordantie. is mij iets overkomen. Neen, niet op de grauwe hoogvan

is. De lucht zat vol

trouwe

2 traktoren in de serre, zowel als op het land

hulp

voor

de

(556-656-50S-60S-70S De

zware

tûlnbouw. en

Ook in

smalspoor

een

van

Kempen

tot 65PK

hei

80S). zware

typen vanaf

65PK

in

vierwielaandrijving verkrijgbaar. nu

ook

verkrijgbaar

geruisarme cabine'met verwarming yraag prijs en inlichtingen bij:'

en

met een

ventilatie.

Vorselloopt.

bakstéen

-

Tel.

onze

wisten niet dat

genoemd hadden,

zijn verlatenheid

en

en

wij het

zegevierende lelijk, lang tevoren' Men rijdt langs bar en

niet zó

dat het toen,

grauw,

zijn verschrikkelijke onmetelijkheid

het ze kwalijk dat ze er is de warme muur van de bakkerij, waar men met een zakmes in een elzestok figuurtjes heeft zitten snijden Men kijkt naar de boom waaronder men, adem­ loos, over Winnetou gelezen heeft ; Daar is de kerktoren met de galmgaten en de kraaien, en daar is het huis dat warm en goed was als een hart En terwijl men roerloos, ontredderd, naar dat huis zit te kijken, is er plots als een wonder de torenklok, die het uur slaat, en die nog dezelfde klank heeft als toen, zozeer dezelfde dat het is of er .

...

wild en donker land geweest was, waarvoor zij bang geweest zouden zijn. Zoals wij. Ik reed voort en bereikte de plaats waar de weg doodliep in de hei. Het was niet De andere weg, die uit de tegenerg. overgestelde richting moest komen om deze te ontmoeten, was reeds in aanbouw. De lijn zou die van het oude pad zijn, geen een onooglijk zandwegeltje, maar dat regelrecht naar de onderbreking geweest is en of men zijn hele leven het uur kerktoren van Vórsel liep en dat liet zien, nu heeft horen slaan door die goede, vertrouwde klok uit de nog, hoe men in de hei reisde: men keek in de vroeger grauwe kinderjaren. uitgestrektheid naar de kerktoren op de kim en men ging Er is een zonderlinge angst bijde gedachte dat die bestendig­ daar naar toe. Vervolgens keek men n�r de volgende kerk- heid er toen ook was, dat het toen werkelijk onze klok was. toren. Wij zouden het niet begrepen hebben als iemand ons toen had dat het eens zou veranderen. En nu is er de be­ Ik sloeg linksaf en reed over een naar een aardeweg groep gezegd huizen, die ik in de verte achter de bomen onderscheidde. vreemdende vraag langs welke wegen wij van dit middelpunt Er is een pijnlijke vreugde verbonden aan het terugzien van weggegaan zijn en waar, op welk punt in de verte, de draden de plaatsen waar men als kind gespeeld heeft. Men herinnert begeven hebben. zich ogenblikken uit die kindertijd : kleine Begeven? Gebroken ? Neen! Niet gebroken! De pijn zou ogenblikken, er anders niet zijn en evenmin, in niets dan maar men herinnert zich andere, op vreemde wijze daarmee belangrijker die. Waarom juist die ? Men weet er niets van. Zo heeft gemengd, de onbeschrijfelijke om dit weerzien. een

..

...

ik,

na

het

ontv�ngen

Die weg is

een

betonweg

Hij

nu.

was

en

met

.

.

.

.

gladde, grijze graafmachine die, zoals een baggermolen, met bakjes aan vreugde een lopende band: de klei van die gladde wand afschraapte. men eens een boog gesneden uit het wilgehout aan een Ik moest een men heeft er vele Dr. ogenblik denken, eer ik me de naam kon sloot, gesneden, want het hout verloor De brief, die ik in Brussel ontvangen had, kwam herinneren die wij destijds aan zulke machines gaven. En zijn spankracht door het en men moest een Jean-Marie Christophe, de uitmunt�nde Zwitserse geleerde, verdrogen van wie ik door Uw toedoen de vriend mocht dan vond ik hem «schameteurs». andere maken. Maar die éne is in de worden. herinnering gebleven. Ik \ .n

-

ANTOON'VAN APEREIl Dorpsstraat31 � 2321 Meer

dag

toen

links en rechts stonden nieuwe huizen in rode daarrond tuintjes vol bloemen. Na een tijdje werden de huizen schaarser. Ik zag kleiputten, die er vroeniet enorme ger geweest waren, uitgravingen met aan één kant een schuine, wand, en daarop de grote

lijnrecht

reeks gaat tot 145PK, alle

Alle David-Brown traktoren zijn

naar

het in

Zij

.

die

brief die mij in beroering had gebracht, In de de over de nieuwe weg reed die van Beerse door

een

veroveraar.

,

.

sneeuw

:

PYlA

elke

.

gevaarte met de hoog opstekende arm dat daar nagel was er voor het gewicht, anders zou de pijl op zware rails bij de kleiput stond. En misschien, zo met de wind en niet ver dragen. Die pijlen suisden de hoogte Aster Berkhof dacht ik, lag het nu wel ergens verroest tussen de bramen in en bij donker weer gebeurde het dat ze een ogenblik te vergaan. onzichtbaar waren. Dan kwamen ze omlaag en als ze in VOORWOORD _Dat beeld: een beetje verroest ijzer, opstekend uit de bra- 't gras terechtkwamen, staken ze er centimeters diep in, men, en daarrond, onmetelijk en grauw, de heide, bracht en als ze op een kei kwamen, spatten ze met een knal uiteen. Brussel, 2 I december. opnieuw, zoals zo vaak de maanden tevoren, het beeld In een andere sloot heeft men eens, verscholen onder lover terug in mij van het land waar ik geboren ben, waar ik vol zon, op een grote groene kikker geloerd. Men zag het door mijn studies zeer 'De Heer Paul van Walle de vroeg weggegaan ben en dat ik later diertje hijgen, terwijl de hand er Troy, langzaam naar toe schoof. door mijn reizen en De Winden, m.ijn werk zelden zou terugzien. Dat Men vindt ook die sloot. Men blijft ergens op de boord land was in die tijd van Knokke-aan-Zee. aanschijn veranderd. Het was lief staan en vraagt zich af : «Is het hier geweest? In dit struik­ en groen en welvarend geworden, het was doorsneden met gewas? Of ginder in dat andere bosje ?» nieuwe wegen, het stond vol boerderijen en fabrieken, Men herkent de ontzaglijke dreef met de vogelnesten hoog overal in de verte Zeervereerde Meester, zag men vruchtbaar weiland, in de tuinen in de boomkruinen. Daar was een haag met een groen stonden fleurige rode huizen en op de grasvelden speelden houten poortje. Met plotse pijn ziet men dat.het oude Mag, ik Ll om een dienst verzoeken? De zoveelste in dat kirtderen die zindelijk, welgemanierd en opgewekt waren. poortje vervangen is door een grotere poort, in ijzer. Waar rijke, edelmoedige leven van U, waarvan men zich afvraagt Deze kinderen, die ik niet meer kende, noemden nu dit is dat oude poortje nu ? Men vindt de nieuwe ijzeren poort land het hunne, met het of het niet helemaal is aan al die vergoed recht van de men neemt

oriqlnele,

hydrostatische

oud-gemeentehuis, uur

mag het be­

roepsinkomen van 90795 fr per jaar niet over­ schrijden. Met beroepsinkomen wordt het

in

geweest

ons

donderdag

b) beroepsbezigheid als zelfstandige.

conduc­

werken.

en

.

David-Brown die zijn betrouwbaarheid reeds verschillende

elke

uur.

van

tuin

TUINBOUWERS

besturing,

van

Indien de arbeid verricht wordt in een bedrijf minder dan 40 uur gewerkt wordt is de arbeid slechts toegestaan ten belope van 1/3 van de normale tewerkstellingsduur.

beplan­

van

"5.74.20

.

bleef door het raampje van de auto de grote Men vindt de sloot terug, dezelfde, en ook het hout staat machine monsteren en ik dacht terug aan een andere dag, er nog, maar het lijkt minder welig, niet meer zo vol met lang voorbij, waarop ik als kind opgewonden met een bende geheimen. Het riet aan de vaart, waaruit de pijlen gesneden andere kinderen naar de eerste «schameteur» in onze heide werden, is er ook nog. Men sneed een driehoekig slipje was gaan kijken. Ik kan mij die machine niet meer nauw- aan één kant, vlak bij een knobbel, voor de stevigheid op de keurig voorstellen, doch, het is zeker maar een schamel koord, en duwde. een nagel in het andere uiteinde, door dingetje geweest vergeleken bij het ontzaglijke, ultra- een knobbel heen, opdat hij er niet uit zou vallen. Die

stopte

u

van

waar

Noorwegen, 'waar ik een ontstellende herfst heb doorgebracht en waarover ik U binnenkort hoop te mogen schrijven; maar in een andere vlakte, even grauw, en waar de oude bramen even hard en krom zijn, maar die laaghet de van waarvan is, zee, gelegen op zij eens de bodem peil

in

moet er

maandag

stijgt.

29)

vlakten

volledig

doen,

U doet

9-10

oud-qemeentehuis,

Tevens elke dinsdag uur bureel rusthuis.

3. Praktisch te

"

-

van

Princiepsbeslissing aanleggen

Er

en een

-Wortel:

Dit wordt dan 90 uur per maand of 11350 fr per maand of 136192 fr per jaar

nog wat bij gemeentehuis.

Meerle: 11-12

van

kinderbijslag betaald wordt, worden hagervermelde grenzen met 1,5 vermenig­

om

�...

..

sanitair in verschillende scholen Minderhout-Meer en Wortel.

van

onmisbare kracht op de juiste manier weten te handhaven.

-

waarvoor

De aanvraag doen op het

I

vooraf eens inlichtingen in te winnen. de sociale dienst van het OCMW kunt

van

vuldigd.

de

,

-Meerseldreef: klooster, elke maandag 11.15-12 uur.

Afwijkingen.

1) Personen die een toegelaten aktiviteit uitoefenden volgens de regeling van voor 1979, kunnen op dezelfde basis vèrder doen tot 31-12-1979. 2) Voor de gepensioneerde die de hoofd­ zakelijke last van minstens 1 kind heeft, de

-Meer: oud-gemeentehuis, elke 10-11 uur.

..

afdeling openbare 31 ) Reisvergoeding gemeentepersoneel. 32) Wijziging lastvoorwaarden huisvuilwagen.

.

nog

ofwel de urengrens (60 uur per maand of ·180 per kwartaal) ofwel de inkomensgrens (90795 fr) voor het geheel van deze aktiviteiten niet overschreden worden. 2.

9 februari 1979

-

teur

DAVID·BROWN

blijft

januari 1979.

bezigheden heeft als werk­ zelfstandige of andere, dan mag

.

LANDBOUWERS

heeft bewezen,

per 1

aktiviteit moet schriftelijk en een document door de partijen Volgende 8 punten hebben betrekking op de electriciteitsregie (werknemer-werkgever) ondertekend aan de Lastvoorwaarden en wijze van gunning leve­ Rijksdienst voor pensioenen worden meege­ deeld. ring lichte stookolie (1/2179 tot 31/3/80), indien het voorgaande niet kan, gaat men Idem voor levering wegenzout, Meerwerken firma Oeckx en Zonen voor be­ naar de inkomsten kijken.' 80% van de bruto­ bezoldiging mag dan de 7567 fr per maand of strijking verschillende wegen. Aankoop van tractor en bermmaaier (+ le­ de 90795 fr per jaar niet overschrijden. Uitgerekend betekent dit dat men maximum ning). een brutoloon van 9458 fr Aankoop aanhangwagen (plus lening). per maand mag Definitieve huurovereenkomst tussen de ge ontvangen of per kwartaal een brutoloon van meente en het Vrije Onderwijs en tussen het 113494 fr. Huur De bedragen kunnen verhogen indien de index Vrije Onderwijs en de gemeente

RAI FFEI'SEN KAS

hulp

ver­

uiteen

als

vrijdag

terecht: -bureel rusthuis: H. Bloedlaan 250, Hoogstra­ ten, elke voormiddag. -Minderhout: oud-gemeentehuis, elke maan­ dag van 9-10 uur.

van

wanneer men

nemer en

-

Telefoon

voor

bedrijf

voor u

Toegestande beroepsbezigheid mits vooraf aan te vragen en mits onder de gestelde

aanstel­

Huis,

Tel. 031-14.53.35

hun trouwe

nogmaals

1.

Be-

duur van vooraf in

2320 Hoogstraten

Twee merken die op elk

gedeelte

grenzen meermaals

ze

om­

kunnen

zetten.

ting,

-

overschrijden

a) beroepsbezigheid in dienstverband. Lening tot aankoop gebouwen Kela. Machtiging aan het schepencollege voor -de gepensioneerde mag 60 uur ofwel 180 uur ontwerp van B. P.A. voor Hoogstraten Zuid­ per kalenderkwartaal niet overschrijden. De

Bouwen

28)

2321 Meer

grenzen niet te

anderen, willen wij

.schoollokalen. 27)

®

JORENS-MARTENS 15;82.56

Hoogstraatsebaan

genieten elke beroepsarbeid. Noch­

d)

Bij

-

"

-

SPIRGLASS®

EUROSPORTA®

LOUIS 18

22)

MITCHELL®

.

HET BETERE MEUBEL!!!

Vrijheid

20) 21)

24) 26)

HENGELSPORT

pensioen

te

bruto-ontvangen bedragen het bedrag 90795. fr per jaar niet overschrijden.

aan

.

19)

Telefoon 031/15.74.20

MAAL GROTERl

11)

en

,.

18

toonzalen Vrijheid

-

Wortel.

West.

ANTOON VAN APEREN PVBA Dorpsstraat 31

Omdat de

poseren I.K.O. Meerle -Jeuqdlokaal.

Voorstel aankoop Kela ling notaris.

.

Vergoeding

voor

8)

.

riolering, beregening, met. alle nodige hulpstukken kranen steeds in voorraad, bij

aan

Voorstel huurkontrakt K. L.j. stemmingswijze bibliotheek.

constructie, waterleiding, verwarming,

van

allen weet is één

u

Meester- Kerkfabriek dat de pensioendienst anders zou Minderhout 1978 en kennisgeving nieuwe overgaan tot terugvordering van een Kerkfabriek Minderhout en ont­ aanstelling van uw pensioen.

Afrekening

7)

9) '10)

voor

./

4

5)

stopzetting

toegelaten

..

klerk

gepensio­

voor

kan een gepensioneerde nog wel wat bijdoen. Men moet wel voorzichtig zijn om de

Kerkfabriek St, Clemens Minder­

Begroting

5) Grondconcessie

dreeiwerk,

Noorderkempen •

SLUITINGSDAG MAANDAG!

of bl

1I111�1E1I

Oudste meubelzaak •

a

zoals de voorwaarden om

tans

lasting ontvanger. 4) Bijakte van het bestek riolering

-

.

1979.

Verslag vergadering hout

[met wettelijk attest

Gepensioneerden, van

�I'I�

----

FIETSEN BROMFIETSEN MINDER DUUR MEER SERVICE!!!

Toegestane beroepsbezigheid

maandag Gemeentehuis Hoogstraten.

c) toegestaan zijn: iedere andere bezigheid, mandaat, amb(of post, voorzover 50% van de

Hoogstraten

neerden

12 februari 1979 te 20.00 uur,

�,�

tel. 031/14 51 86

hrf

OCMW

Agenda Raadszitting

I

en

,

Uitgegeven bij Heideland Orbis, verkrijgbaar in de erkende boekhandel (325 Fr.). Wordt

vervolgd.


...........................

"Hoogstraatse

G aze t"

-

vrijdag

9 februari 1979

EERSTE JAARGANG

REDAKTIE EN ADMINISTRATIE: LOENHOUTSEBAAN 58 2320 HOOGSTRATEN TELEFOON 031 14.55.04 UITGEVER: P.V.B.A. DE HOOGSTRAATSE PERS

NUMMER 2 VRIJDAG 16 FEBRUARI 1979

-

.

-

PRIJS PER NUMMER 15 FR.

WEEKBLAD

*

VOOR

DE

NOORDERKEMPEN

*

Inleryiew mel paler Joseph (ombrez Het

foto's, reportages, fototoestellen klaar

pasfoto's verkoop

terwijl

toebehoren

onze

',.. s In

diverse modellen ,

"

deskundige service

en

gemeente

te

interviewen.

We

U wacht

kleinbeeldfotoëamera

casse tt e� en

vakkundige uitleg

en

ligt in onze bedoeling om, op geregelde tijdstippen, de verschillende kerkdorpen van

,

begonnen onze tocht in Meersel-Dreef waar wij op dinsdag 23 januari door Pater Joseph Cambrez, kapelaan van Meersel­ Dreef, werden ontvangen. Na een hartig welkom door de kapelaan, die eerst maar nauwelijks kon geloven dat wij over de toen nog zeer gladde wegen, tóch gekomen waren, en na het ontkurken van een fles jenever

gingen

we

aldus

van

Om de drie jaar zijn er immers verkiezingen nieuwe overste. Men kan eigenlijk maar zes jaar aan een stuk overste zijn' van eenzelfde klooster en meestal wordt men dan overgeplaatst. Als men tegelijkertijd kapelaan IS, schept dat een probleem voor het apos­ tolaatswerk dat dan weer door iemand anders moet overpenomen worden, iemand die niet vertrouwd is met de situatie, daarom heeft men dat gesplitst.

eigenlijk geplaatst worden in de geest van die tijd. Er bestond toen een scherpe reactie tegen de rijkdom van de kerk. Ook de Franciskanen hadden zich hieraan bezondigd, dat was nu eenmaalonvermijdelijk, we gooien niet met stenen hoor, maar aldus ontstond binnen de Franciskaanse orde een stroming naar rneer

voor een

eenvoud,

start:

de gewone

Pater, zouden wij al

VAN NU AFTOT

EN

eerste vraag

1ER ONTWIKKELING EEN BONVOOR EEN GRATIS VERGROTING!

BIJ ELKE FILM

Zo kunnen

Edingen.

i��::::::::::::::::::::�:���

DOMS

-

�-.

..;�

�����������:������:��������

ROEF

'

_

vloerItekleding een enorme

keus

voor uw

Zoals je ziet

voor

elke

vloer, vanaf 89 fr de m2

plaats,

voor

ondertapijt gebeurt

gespannen op

-

tot

2.200 fr de m2 in voorraad.

voorzetramen

even

u,

pater,

de

ten

behoeve

geschiedenis

van

helpen U bij

het

besparen

van

Zonnetenten, vouwdeuren, vliegenramen plaatsing.

er gekomen het nu is?

hoe is het

en

geëvolueerd

AI de beste

,

dan vroeger,

misschien

verlicht omdat enkele

direktieleden van Interkempen aanwezig wa­ ren. Raadslid Aerts, weer genezen, en De

merken, steeds de beste.

Hoogstraatse Gazet kregen vanwege de Burgemeester. verslag

van

een

extra welkom

dë vorige gemeenteraad

ons

...

prijsopgave?

,door het gebruik

wij

U de beste

van

de beste

afwerking

materialen,

voor

vrijblijvend!

de

als

zou

zijn keus niet vinden in

plaatsen qebeurtdoor

schilderwerk, behangen, patineren,

ons met

kollektie in

aan

de

Vervloet, direktieleden

verwerkt door de beste vaklui,

onze enorme

om

gelegenheid enz

garanderen

...

�oorraad? Zowel

bieden

heren\ De

te

van aan

Leuse

en

In�erkempen, de,

triciteitsmàatschappij.

de grootste zorg.

Harry, hondendresseur. paardenfokker, ex-tuinder, verkensmester en binnenkort

die Hollandse

5

242-246, HOOGSTRÂTEN �. TEL.: 031/1451 Z1

gepensioneerde gas-sjeik? Een

uitgebreid relaas omtrent de geheimzinnige

gasvorming op vindt U in de

het Heike te

Minderhout,

volgende edifie,

jaar heeft ingezet met vorst en winterweder dat stilaan klom tot wij deze week een periode begonnen, zoo koud dat het bloed in de aderen zou zijn bevroren. 't Was bijtende ooster- of noorderwind die immer aanhief en den grond van't vriezen deed kraken. Maan­ dag morgend ging het naar de 15 graden onder nul

en

De

grond

een

groote bijlom 2 palen teplaatsen

klom het tot 19 graden hard als een kei, en wilde maar niet vaneen. Dat ondervonden best de mannen die Woensdag in de's Boschstraat een paar gaten in den grond moesten kappen met

Dinsdag

...

was zoo

elektrieke

leiding

voor

de

want anders zaten

wij nog­ heeft nogal wat

maals in den donkere. Dat

geweest deze week met het elektrisch lieht! Over

Sport.

Sport

is schoon

gaat,

maar eens

_

veredelend zoolang het goed daarbuiten is het ages behalve veredelend. Zoo Zondag was het voetbalmatch tusschen de club van Gammel en deze der baan. Na deze match werd het tusschen beide clubs een gevecht in regel, waarbij de en

politie

werd geroepen en processen verbaal volgden. Wie er gelijk of ongelijk heeft, daar vragen we niet naar, maar dat en

bestatigen

oorvijgen

stampen aan mekaar geven, niet is om zich een groot gedacht te laten maken door het publiek, noch minder om er eerbied en ontzag van af te dwingen, Tooneelnieuws Hoogstraten. Om het Tooneelseizoen te eindigen heeft het de Kon. Maatsch. "Ste Cecilia" aangedurfd, een der prachtigste dramas op te voeren, die men zooal op den buiten voor het voetlicht kan

brengen.

blijkt

door

Dat men nu zo ver achter staat met betalingen vooral het gevolg te zijn van de over­ gangsperiode van de fusieoperatie. Het be­ stuur van Interkempen vraagt om deze toestand te regulariseren. Deze toelichting was zeker nuttig daar heel wat mensen weinig inzicht hebben in het van

een

interkommunale

De

tusschenpozen

voor

zullen

opgeluisterd

worden

prachtige muziekstukken. Zorgt bijtijds

Kaarten.

Studiekring.

_

De electriciteit

en

speelde

ook in de

Studiekring

zijn parten. Ondanks er moest gesproken zeker wat betreft de elektriciteitsvoorziening. Raadslid Van Aperen vindt het jammer dat' worden over vuurbergen bleef er alles donker. De talrijke leden die dan ook een deze zaak zo lang heeft kunnen aanslepen. genoeglijke Iedereen blijkt a.kkoord te zijn om dit dossier af avond meenden door te" brengen moesten onverrichterzake naar huis. te handelen en. de rekeningen te betalen.

mededeling verlaten de direktieleden Interkempen de zaal en heropent Burge­ meester Sprangers de raadszitting.

Nu, uitgesteld is niet verloren.

De

Maandag vierde de gezellige "Heikensvrien­

begroting

mens

79

van

Uit Wortel.

de Kerkfabriek St. Cle­

Minderhout, afgesloten

met een

den"

Gemeenteberichten.

..

..•

orde,

verboden is,

half 6 ure namiddag nog met de moteurs te werken, daar, de geleverde stroom hoogstens volstaat om aan de bevolking eene na

redelijke verlichting Overtreders

dagen

van

Er wordt

van

te verschaffen.

dit bevel zullen

alle verbruik

veertien worden.

voor

uitgesloten

het

publiek ter kennis gebracht bestaat voor hen die aan den "transformateur" zouden raken, die noodza­ kelijkshalve tijdelijk bezijden de Leemstraat is dat

aan

doodsgevaar

,

'

opgesteld.

en

"

jaarfeest.

Aan de afnemers van electrische drijfkracht wordt bericht, dat het, tot nader

H;t dossier wordt naar het

.

van

gelegenheid profiteerde

De 1ste

Gemeentebestuur gemeente van' 12.301.000 fr. ts toegestaan. Aannemer Kembo kan begmnen. gemeenten die gewoonlijk zelf tineneteren [l?�tÇllenl, krijgen achteraf de rekevervplç pag, 2,.

Bolek hun

Ter dezer Marie Verhoeven er van, na lied gezongen door Franske Lameir, om een rondhaling te doen ten voordeele van de missie, van Pater Jos. De Clerck, hetwelk de som van 26 Fr. bijbracht.

batig

fase van de rioleringswerken te Wortel Interkempen is een interkommunale maatkan nog dit jaar aangevat worden. De nodige scheppij. Dit betekent o.a. d.at aI�e aangest0ten gemeenten ook mede-eigenaar en aan­ goedkeuringen zijn er, de aanbesteding is deelhouder zijn. In de praktijk lost Inter- gebeurd en de staatstoelage is definitief. kempen alle te�hnisch� p�oblemen In. ver,b.�n d Openbare Werken vraagt wel de aanpassing van het materiaal aan de nieuwe kwaliteits­ met elektriciteltsvoorzlenmgen onmIddellijk normen, De lening over 30 verzoek van een zelfs k1iënt. op eenvoudig op jaar aan de

verzonden

Hoogstraten.

Het nieuwe

ning automatisch toegestuurd.

.

H. BLOEDLAAN

16 februari 1929 Uit

"Zwarte Griet" boeiend drama in 6 bedrijven, zal op 17 en 24 Februari voor liefhebbers van tooneel te bewonderen zijn.

saldo van 113 Fr. wordt goedgekeurd, Twee leden van deze Kerkfabriek, E.H, Pas­ toor Michtelsen. sekretaris en de heer Frans Aerts, schatbewaarder, zijn overleden. Daar­ om werden twee nieuwe leden benoemd. De heer Corneel Mertens als sekretaris en de heer Karel Van Dijck als schatbewaarder; beiden werden opgenomen in het bureel van kerk­ meesters. De afrekening klerk aan Meester vanwege de erfgenamen Aerts aan de nieuwe schatbewaarder bedraagt 100 Fr. overschot. Het Gemeentebestuur geeft een gunstig ad­ vies.

Het betreft een bedrag van ruim 5 miljoen tot en met 1977 en ongeveer 2 miljoen over 1978; te betalen voor werken uitgevoerd door Inter­ kempen in Meer, Minderhout en Wortel. Het Gemeentebestuur kan kiezen tussen twee oplossingen. Ofwel betalen zij 50% van de koster: en worden zij voor 50% eigenaar van het geleverde werk, ofwel beté!len �ij niets. Indien Interkempen alles zelf tinsnciert, ver­ het volle werft zij ook eigendomsrecht.

het maken

zijn werk, pater,

EEN HALVE EEUW GELEDEN'

van

de raadsleden een toelichting te geven over de onbetaalde reke­ ningen, met andere woorden over de ge­ meentelijke schuld ten overstaan van de elek­

raa.beldeding

wie

zitting

,

Na deze

werd

15 jenueri). Onmiddellijk daarna schorste de Burgemeester

schilderwerken, Vraag het

.

vervolg pag,

.

goedgekeurd [gemeenteraad Van

en

dat in

Wij hebben daar wel enkele gegevens 'over, dat moet alleszins een formidabele aktiviteit geweest zijn. Om u daarvan een idee te geven: de bisschep van Antwerpen kwam in 1750 enkele weken naar Meersel-Dreef om 8.000 mensen het sacrament van het vormsel toe te dienen. In 1754 waren er 6.000 vormelingen. Zij kwamen dus vanuit heel Noord-Brabant om hier in Meersel-Dreef gevormd te worden.

tot wat

derde tak in de Franciskaanse orde ontstaan in 1525 in de periode van het opkomend protes­ tantisme. Het ontstaan, zowel van de kapu­ cijnse orde als van het protestantisme, moet

was

brandstof.

enz.

ging

na 20.00 uur opende burge­ Sprangers de raadszitting van maan­ dag 12 februari, Schepen X. Brosens, op-reis naar het, Verre Oosten, was verontschuldigd; alle andere raadsleden waren aanwezig. Wij funktioneren hadden de indruk dat de zaal beter

en

we

van

missie?

Wel, om de geschiedenis van ons klooster hier goed te kunnen situeren, moet men alleszins rekening houden met het ontstaan van onze orde: de kàpucijnen. De kapucijnen zijn de

Het

Heeft U graag advies

Hoe

Meersel-Dreef .kunnen schetsen: 'Wij weten allemaal dat er een klooster is, maar hoe is het

,

misschien beter op zijn plaats in deze periode? Rolluiken

losmáking

onze

meester

,

tegen het

Noord-Brabant.

lezers het klooster van van

Gemeenleraad

grootste vakkundigheid.

zonwering koudewering

Zóu

Enkele minuten

.

of is

Peter Joseph Crombez in zijn werkkamer,

iedere beurs. Het plaatsen zowel los, gelijmd of met de

meer

het verband leggen met het het kÎooster hier te Meersel­ Dreef. Door de Vrede van Munster werd in 1648 immers de definitieve scheiding vast­ gelegd tussen het katholieke Zuiden en het protestantse Noorden. Het noordelijke gedeel­ te van hèt groot hertogdom Brabant, dat destijds Noord-Brabant werd qenoemd, werd aldus afgescheiden van de Zuidelijke Neder­ landen. De Kapucijnen werden in Noord-Bra­ bant verdreven en zochten dan naar een stichting dicht bij de grens tussen Zuid en Noord, tussen Katholiek en Protestant. Jan de Wyse, een koopman uit Breda, die een broer Kapucijn had, stichtte hier dari het klooster in 1687. Van hieruit organiseerde men dan het­ geen men noemde: "de Hollandse missie" m.a.w. het apostolaat- en bekeringswerk In ontstaan

Toen ik zeven was, verhuisden wij naar Beveren bij Roeselare waar ik de lagere school volgde. Dan ben ik' naar het St.-Laurentius­ college gegaan te Aalst en in 1942 ben ik binnengetreden en heb ik noviciaat gedaan te

..;.

bevblking als stoottroep

kende toen immers ook politieke het katholieke Spanje.

zeer eenvoudig hoor! Mijn naam is Joseph Combrez en ik ben West-Vlaming. Ik werd geboren, te Meulenbeke op 4 april als zevende in een boerengezin van tien kinderen.

�-.

vooral

van

Wel, die is

Van 1943 tot 1947 heb ik filosofie gestudeerd te Brugge en van 1947 tot 1949 theologie te Izegem. Daarna ben ik tien jaar in Izegem gebleven als godsdienstleraar aan de rijks­ middelbare school aldaar. In 1961 werd ik overste in oris klooster te Beernem en in 1962 gardiaan te Meersel'Dreef. Ik ben hier vijf jaar gardié;!�n geweest en daarna werd ik 9ardiaan van ons klooster te Leuven, het studiehuis. De drie daaropvol­ gende jaren was ik onderpastoor te leper en in n ben ik dan teruggekeerd naar" MeerselDreef en ben ik kapelaan geworden van de in 1968 9pgerichte "kapelanij hier. I De kapelaan is verantWoordelijk voor het apostolaatswerk terwijl de gardiaan de overste is van het klooster, Dat is momenteel in Meersel-Dreef hier fS'ater Paul Fremau, gods­ dienstleraar aan de technische school te Beerse en aan de familiale afdeling van de school van Meer. De vorige kapelaan was tegelijkertijd gardiaan doch dat heeft bij ons zijn nadelige gevolgen.

en

opkomend protestantisme. Hun hulp werd ingeroepen door de bisschoppen en door de Spanjaarden die toen onze streken overheer­ sten. Overlopen naar het protestantisme bete­

u

mogen verzoeken uzelf even voor te stellen aan de lezer van de "Hoogstraatse Gazet". Zou u met andere woorden uw "religieuse karrière" als we het zo mogen noemen, even kunnen schetsen?

MET7 MAART

soberheid

meer

volksverbondenheid, m.a.w. een meer apos­ tolsich gerichte orde. De Kapucijnen gingen immers in de steden wonen tussen de gewone mensen. Zij hebben dan ook een geweldige invloed uitgeoefend op

"

_


i3

----�--��------����====�::�::����::::�::��::������:

" �H�o�o�g�st�r:a �t�s�e�G�a�z:e�t'���-�V�r�ijd�a�g�1�e�f:e�b�ru:a�ri�1�9�7�9�' �

van

verval!' '"

voor

ree?s

�n­ Naar wij vernamen, werden die zIch kele mensen uit de gemeente aanboden op de technische controle voor (autokeuring) met een rode kaart teruggestuurd omdat. op herkeuring hun

inschrijvingsbewijs

bewijs

als

en

Minderhout, Meerle of Wortel stond aangeven l.p.v. Hoogstraten. .

Wij

namen

de

k.ontakt op met statiO�­ dit bevestigde, I�ereen die verzekenn�ge�t adres. op 1n��hnJ­ te verzekerm�WlJs en

het gemeentehuis lopen om het

vingsboekje laten

en

wijzigenl

Dat bespaart

u

tiJd,

gemIddelde we!:!-

voJwassenen per uur.

ven de Jeugdraad De "werkgroep-lakeIen" van te meer gebruik kunnen make'} vraBgt om Voor de gemeentelijke eigendomme?,. men het rechtvan opstal van Meerle vraagt kunnen bouwen op geom een lokaal te meèntelijke grond achter het vroegereer gede Matthieu geeft

blijkt zijn.

zou voorkeur Ban dat de gemeente h Ikktn g van de bouwen om het dan ter b esc meent dat de jeugd te stel/en. Raadslid Koyen zal verwONen gebouw beter

.o.ralte gemeentelijke nadar-afs,IUltmg

een

wenst nog

gemeente

De

breed

te

een

tractor,

gunning

�et.'okaal

De

en een

aanhangwagen

en

besproken

worden

aanhangwagen

zou vo

...

kostenlIl

voor

hun aandacht.

was

er

te

de

Voor deze

bespreking

raadszitt�nl

..

belangstel/m!

tamelijk grote het publiek. een

vanwege Daarna kon de

kopen. 1,5 Het geheel vertegenwoordigt ongev_�er en WIjze van lastvoorwaarden De miljoen. bermmaaier

..

en

gemeenteraad beqinnen

van

de

agenda

me

voorzien Voor

di

V.. erenlglngsI eyen

geheime zitting.

g.oedgekeurd. dienen om de

De

Vrijdag

belangrijkste punten

Aanpassinl_

waren:

el

van

vervoeren.

verdonck

trekking Lager Onderwijs. in niet

0l?enstaa,!�e betrekkmg.. aan I.K. 0

Aanstellmg stagIairs G. M?rtens, H. Heyreman, K. Huet. De vaste benoeming

..

J.

Adams

vanaf

1-10-1972.

R. J. van

...

dlfek!�u- Konm�!ljke

Toon-

en, oneelmaatsch.applj films in de krulsjas­

ONGEVALLEN

van

Bekrachtlg/�St:. Ckecl!!akHOOgstratd�n. �oprlaa�ste

Op 5 februari vond

er

wordt

op het

kruispunt v�.n.

de

een aanrljdmg Vrijheid en de Peperstraat fietser Danny De de waarbij 10-ja��ge te plaats, Hoogstraten Meyer die op het Begijnhof

woont en betrokken

mevrouw Seeuws uit Oostmalle waren. De fietser werd licht ge­

over

kop

van

voorgesteld

goed bevonden. KelaHet Gemeentebestuur wenst de oude Jas :Margebouwen achte�. tens en tussen Vrijheid en Dr. Versmlsse'!te kopen. De di�nsten van de reglsstraat 11 tratie schatten de waarde van het geheel op kunnen miljoen. Deze lokalen z?u_d�n worden voor de elektnclteltsdlenst, de openbare werken, het wagenpark, de jeugddienst

uu_rwerkmaker

-

betrekkelijke hoge snelheid de op de brug even omhoog gaan en voorbij brug op de smalle weg kantelen en overkop de gracht in vliegen. Nederland bij

een

'.'

"

'�Ike

-

'lokalen

van

Meer

en

Wortel talrijker, groter

beter uitgerust zijn. De gemeente wilook

een

lening

van rUim

afsluiten voor het bouwen en verbe­ sanitair in de scholen van Meer, Minderhout en Wortel. Deze werken blijken ook noodzakelijk te zijn ingevolge de invoering van

het

Tijdens de nacht van woensdag op donderdag 8 februari werd er ingebroken bij de firma Horsten te Wortel en de firma Ster Dispo­ sables te Hoogstraten. In beide plaatsen werd een som van ongeveer 2.000 fr. gestolen. Vooral bij Horstel werd er vrij grote schade aangericht; deuren werden geforceerd, bu­ reaudossiers overhoop gehaald in kasten en schuiven en de brandkast werd opengebrand. Voor de laatste karwei maakte de inbreker deskundig gebruik van materieel dat hij in het werkhuis vond.

"Speelfilm"

op het

22

uur.

Jef

gemeentehuis

"Wegen

Ulbl!rgs.

.

plaatsen.

deze lente te starten met bepaalde aanplantingen in elk kerkdorp. Het voorstel wordt door de raadsleden goed '

onthaald.

-

Luf,fe'len In

de ge nationale

Hoogstraten,

-

doch

na

Groot karnavalsbal van ·St. Cecilia Hoog­ in de zaal van de rijksbasisschool, Gravin Elisabethlaan, Hoogstraten. Aanvang 20.00 uur.

-

RACING

Vrijdag

Zondag

Segersstraat en gedeeltelijk's Boschstraat, Stnïbeekseweg gedeeltelijk, 909. 787 Fr. Het dom, maar tragisch ongeval voor. Een perso­ eerste wil men financieren met eigen midde­ er aan het en reed nenwagen ging slippen len, het tweede via een lening. De oppositie een uit hierbij vrachtrijder Antwerpen aan. onthoudt zich bij de stemming omdat men Deze laatste ging via de vluchtstrook terug moeilijk kan geloven in een goede verlichting naar zijn voertuig, dat hij even voordien voor al deze plaatsen met slechts 23 licht­ wegens pech verlaten had. masten: ofwel is het bedrag te laag, ofwel is Vermits de hulpdiensten van Hoogstraten de te gering, menen zij. verlichting moest bezet waren, beroep gedaan worden op de 9QO-dienst uur was

er

van Wuustwezel. Zowat een half overheen gegaan vooraleer het

gekwetste slachtoffer eindelijk naar het ziekenhuis kon worden gevoerd. Bij de overige ongevallen bleef het gelukkig ':'.' beperkt tot blikschade. :.. zwaar

,

,

Daarna werden nog een aantallastvoorwaarden en wijze van gunningen, voor de

nodig goedgekeurd. wijze van gunning

elektriciteitsregie, besproken

en

Ruts, dat deze terreinen

sportuitrusting scheppen

"

mogelijkheden

voor

meente!

de ganse ge­

Raadslid Van Aperen betwijfelt of het zijn

hoge

kosten wel waard zal

M_eerderh_ei�

aanvaard.

D

.aarna bespreekt

vIngsvoorwaarden

co!'ducteur.

zijn.

tegen oppositie wordt de prin­

clepsbeslisslng

men

nog

voor

even

de

het gemeentepersoneel Inflevolge een KB van 4-12-1978 en de wijziging van de _lastyoorwaarden voor de aankoop een

Zaterdag

Donderdag

Een web

'

Zaterdag 24 februari: Warande, Turnhout om 14.00 uur: Marionet­ tentheater Houtekop met "Jan Weetal en de wonderzalf" -

.

.

VOORpRACHT, VORMING

van

-Warande Turnhout: "De Vrijzinn,igen C.V.P.-staat" door Herman Kimpe.

Met wimpels Boerinnetje,

van

lief

Zondag

kindetje,

Vormingsavond

Blijf trouwaan oude dracht, Schoon 't juffer-gezellinnetje Vaak met Uw kleedsel lacht.

voor

m.m.v.

voor

iedereen. \

Ciné Roma, Gravin Elisabeth/aan 1a, Hoog­ straten, tel. 031§14.6Z90

uur.

Maatschappij

tentoonstelling Jas Lodewijckx tot 12

"De Blauwe' Duif", duivenvan Constant Adriaensen en in lokaal café Breughel van 10

u ur.

. -

H_e_n_d_r_ik_V_E.:.�_S,M_,_1,S_S":I, :�_� 1,:1 : : ��: ...

kinderarts-diëtiste Dr. Weemaes.

Toegankelijk

Kramik op het Groene-

De Arkduif Minderhout: duivententoonstelling van Louis en Jozef Goris in het parochiecentrum. -

"",;

op. verzoek, ,

-

FILM

'

bloemenhoedje Op kortgewiekte haar, 't Ontgroeide kleedergoedje En spannend rokje maar.

hUIsvuilwagen.

drieëndertigste: agendapunt,

Dinsdag 27 februari: Kinderdagverblijf Spijker, Hoogstraten: ge­ spreksavond "Voeding van het kleine kind"

-

En laat haar 't

-

die zich betrok­

Wara�de Turnhout: Zaïre-avond, georgani­ seerd door het Kempisch Centrum voor In­ ternationale solidariteit.

februari:

woud te 13.30 '

'1 ....

F

uSlewandeling

te

Hoogstraten: Trefpunt '

B'egyri,b.of qm: f4.QQ \Jur., : : :

,

vrijdag 16 tot donderdag 22 febr.: Vrijdag 20.00, zondag 14.00 en donderdag Week

van

20.00

uur:

DE LAATSTE

Dinsdag 20.00 uur: (Rocky) Stalone.

OVE.RLEVENDEN.

F.I.S.T.

met

Sylvester

Zaterdag 20,00, zondag 16.00 en 20.00, maandag 20.00 en woensdag 20.00 uur: -,'. ,RYAN'S DOCHTEA,vandi:lavid.Lean. ,

.

'

,

,','.' �

..•

-.

kijkgenot

en

...

van

De K.L.J. harte welkom!

'er

overneemt en

.

'.

.zal-regeren

dit Prinsenbal geen "verkledings­ dan verwachten wij toch iedereen verkleed in de parochiezaal. Het is immers karnaval en die bonte mengeling van klederen geeft telkènmale een bijzonder cachet aan het Is

op

wedstrijd",

'

Prinsenbal. Ook zullen de Raadsleden op het PrÎnsenbal de karnavalsembleems 197,9 aanbieden. Deze prachtige karnavalsherinneringen vallen bij iedereen bijzonder goed in de smaak. Wie dit jaar de Raadsleçlen zijn, gaan W{3 niet verklappen. Kom naar het Prinsenbal en u krijgt ze voorgesteld. Dat voorstellen gebeurt natuurlijk met het nodige karnavals-ritueel Vo,Or de karnavalsmuziek zorgt Disco 'Union en u Servette' mag gerust zijn, al de ...

...

nieuwste karna�alshits

verloop.:.??

'

Rolverdeling: Paul Ten Hopen (Jas Adams), Margon Visser (Annie Goos), Lex Brandon {Eddy' Hendrickxf, Nachtegaal (Frans Mer­

zijn

E;lr

bij!

Wij zijn ervan overtuigd dat zij die reeds op een vorig prinsenbal aanwezig waren, er weer zullen zijn. Blijf niet nieuwsgierig en praat er niet over "van horen zeggen", maar kom gewoon naar de parochiezaal en gooi er de beuk maar in! We starterlo0ßfi looIn<i'(UIN, en '

vragen geen

Mevrouw Ten Dusschate woud Ten Dusschate (Chris

Prins, Cel den Eerste en zijn Raadsleden geven iedereen rendez-vous op zaterdag 17 februari om acht uur in de parochiezaal te Wortel.

(May Adams),

Vinckx), Juffrouw Heuveling (Annie Vermeiren), Il)specteur Bruis (Daniël Govaerts), "Kees de Kraker" (Luc Hendrickx).

-Op zaterdag 3

krijgen alle Wortelse karnavalnamiddag in de

maart

kinderen ook hun feesttent.

Decor: K.LJ. + Jos Adams. Grime: Jas Adams. Regie: Jos Vorsseimans. en

'

inkomgeld!

tens), Carla Ten Dusschate (Lia De Bie),

Op zondag 4 maart trekt voor de achtste maal karnavalsoptocht door het dorp.

de grote

18 februari!!!

Koninklijke fanfare St. Jan Baptist, Wortel.

Reigers gered' Fi I m c I u b

Nieuwjaar (toen er zo'n dikke laag lag) vond de hond van Jan Van Luffelen op een wandeling een half-bevroren reiger die- onder een brug een schuilplaats had gezocht. Jan nam het dier mee naar huis en ver:(:orgde het. ,De reiger was vlug weer opgeknapt en vertoonde een goede eetlust: hij lustte erg goed vis en kostte Jan een ,aardig zakcentje. Toen iemand !ater ook een verdwaalde uitgehongerde reiger vond, bracht hij sneeuw

deze_naar de familie Van Luffelen; het dier werd bij in de volière gezet eri weer op krachten gebracht met een dagelijkse portie vis. Op 10 februari werd de kooi opengezet en de reigers vlogen weg: ze konden er weer tegen. Door het zeer koude winterweer zijn er veel reigers omgekomen; op veel plaatsen heeft men dode reigers gevonden: uitgehongerd omdat ze geen vis meer konden vinden in de bevroren beken. De twee van de Lindedreef hebben het. �ehaald dankzij de gÇ>ede zorgel'l van de familie Van Luffelen.

Vrijdag 23 februari:

.

-

verder

-

17 februari:

18

voor mensen

bij de liturgische zondagsviering. Inschrijving en inlichtingen bij,de parochie­ priesters. ken voelen

(V.N.A.)

Voetbal Tinnen Pot

-

de

-

zondag 18 februari).

satijn.

en

Donderdag 22 februari: ,.' Parochiecentrum Zevendonk, Turnhout:

café

sneeuwenvlokken

ENZ.

Dinsdag 20 februari:

Feestschieting St. Ambrosiusgilde Meer in Schuttershof, Meerlesebaan 38 (zie ook

-

nu

jaar

scepter

Rond

Warande Turnhout om 20.30 uur: "Een spaak in het wiel" door de Noordercompagnie.

de Tinnen Pot in de turnzaal V.I.T.O. te 10.30 uur in de voormiddag.

Op ebbenzwarte lokken Het pijpenmutsje fijn:

22 februari:

-

Turnen' met

-

Hoe dit alles wenst u ve'el

zal het Marcel Van Ammel

18 februari:

Warande Turnhout om 20.00 uur "BEDDEN' met Liesbeth List en Dimitri Frenkel Frank.

een

aanwer-

een

gemeentelijke afdeling openbare werken; de

�elsvergoedmg

Ook de lastvoorwaarden en van voor de levering van lichte stookolie en ", kWamen ',\ 'aan"bod. r: wegenzout Het -

meer

bieden om ook de andere sporten aan hun trekken te laten komen. Hier kan men een

kapjesmantel wijd, Omgolft, met zwarte vouwen, Haar ingetogenheid.

zijn> die de als Prins Cel den Eerste. Hij' nodigt ook iedereen uit op dit Prinsenbal, waarvan, hij,verwacht dat het een denderende start zal worden van de karnavals­ feesten 1979. Dit

-

K.W.B.

uur

.

17

'

18.30

16 februari:

Warande Turnhout om 20.00 uur: "De Goede mens van Sezuan'; door B. Brecht.

.

-

BOAMUS

_

'.

't Sieraad der Vlaamsche vrouwen,

en

TONEEL

-

Seminarie voetbalmogelijkheden kunnen ko­ men voor alle ploegen, met andere woorden ook voor de gebuurten, voor het verenigIngs­ leven e.a. Vergeten we niet, aldus raadslid

(Engeland)

(Nl.).

'

Sportkalender

CARS

'

-

goedkoper zijn dan laten bouwen. Het ondergronds brengen van het laagspan­ ningsnet [LS] zal volgens de provinciale electriciteitsdienst (PED] 1.385.538 Fr. kosten en de uitbreiding en aanleg van de openbàre verlichting in de Loenhoutsebaan, Gustaaf

Jimmy

uur:

Jeugdklub Kempen, Graatakker, Turnhout: FREDDIE "FINGERS" LEE, authentieke 50-er jaren rock-and roil. Popcentrum First One, Zandstraat, Wortel:

-

�!���n!!!1

20.30

-

.

-

om'

newoud.

-

JE

Warande Turnhout

'

KEMPISCH

.

'I"leve

brengen. Zij maken van de gelegenheid gebruik om elkaar het'hof te maken. Er heerst grote panier als plotseling Carla's moeder met neef Ewoud op bezoek komt. De spanning stijgt ten top als bIj dti voörval plots de dames Groen opdagen."

februari:

-

straten

haar hu,

"D"Ie

'

-

vragen

februari:

Smith, jazz orgel. Beersiana, Beerse: Raymond Van het.Groe-

"

in parochiecentrum. Pax Het maken van gordijnen en

um.

me t

"Ergens tussen de bossen 'n eenzaam villaatje dat zojuist door de lieve dames Groen is verlaten. Een geschikte plaats om in het geheim eEm leuk weekendje door te brengen. Pa,ul Ten Hopen en zijn verloofde Margon maken hiervan gebruik en nodigen hun vriend Lex en vriendin Carla uit om ,een weekend samen met hen door te

Warande Turnhout: 20.00 uur:' WANNES

Zondag 25

overgordijnen. wedstrijd lijn, Zaterdag 24 februari:

kleur, volume 1978, won Mieke van Luffelen, tot voor kort inwoonster van

19.00

WI"I' er n avon d"Je

Een klein -aanloopje:

VAN DE VELDE.

"

te

Het is reeds voor de achtste maal dat er te Wortel Karnavalsfeesten zijn. De zes voor­ gaandè jaren was het Karel Verboven die als Prins Karel den Eerste, 'de scepter zwaaide tijdens het karnavalsgebeuren. Wij wensen­ hem nogmaals geluk en danken hem oprecht voor die zes prachtige jaren

nacht­

staat

\

-

zou

_

Dinsdag· 20 februaii:

van

'

jmans-Sijsmans, I-KA.V. Naadcursus

van

uur:'

Hoe lief deze mevrouwtjes, zijn, wordt op 17 en zondag 18 ,februari te 19.30 uur ten tonele gebracht door de K.L.J. in het Parochiecentrum te Minderhout. Guy Paxton en Edward Van Haile zijn de schrijvers van dit blijspel,'terwijl Hans de Rijk het bewerkt heeft.

DE BEIAARD, Turnhout: optreden "l-ittle Willie Littlefield", vriendelijkè pianoblues uit Califoniië.

K.V.L.V. Hoogstraten: Naadcurscus door Mevr. Pacquée, in parochiecentrum Pax te 19.00 uur. Men kan zich opgeven bij de bestuursleden M. VisserscGeysen, C. Peeters­ Druyts, M. Oostvogels-Deschutter en M. Her-

Mieke

,

14.00

zaterdag

.

-

.

om

dà in es Groen]"

"

"Maandag 19

Vormingsavond Bespreking

,

zondag

\

"

"Car

zelfbeheer"

Billy Wilder.

-

Aanrijding

vertoor de Nederlandse Anna Ouwehand (34 jaar) uit Kerkrade de contro e over het stuur van haar wagen. Deze reed van de berm, ging over kop en kwam op de landbouwweg naast de El0 terecht. De vrouw kwam hierbij om het leven. Tussen de afrit 'Meer' en de Nederlandse grens deed zich om kwart na negen een erg

UI '"t

Zondag 18 februàri:, Popcentrum: First One, Zanâstraat, Wortel. Om, 20.00 ,uur: optreden van FERRE GRIG­ NARD. Voorprogramma: Saptemband.

.

uur

(donder-

-j

Schepen Vanderbruggen merkt welop dat in welijk woonachtig te Leuven, een de begroting slechts 25.000 Fr. is voorzien en Jeugdklub 't Slot, Wortel: Optreden van de niet onbelangrijke prijs, geschonken dat men voor dit bedrag weinig bomen kan groep "De Kommunisle" om 20.00 uur. Raadslid door het Gemeentekrediet van Bel· '(.an Apere'! stelt voo�m om Het Schepencollege vraagt de machtiging kopen .. Paardenvrienden Wort�l: groot ruiterbal. dode oude, bijna van '!.e Imcjebomen van een gië met het werk: Museum van het s_o,!!m�ge voor bijzonder plan ontwerp te verv_angen door nll!uwe, tamelijk Gent, een inkttekening op papier. Zondag 25 februari: aanleg (B.P.A.] voor Hoogstraten-Zuid-Oost. Vnjheldbomen m plaats van jonge aanplan­ Groot karnavalbal van Milac Hoogstraten in Men bedoelt hiermee het gebied ten ,zuiden W'ote Hierbij een foto van de kunstenares, van de Lindendreef en ten oosten van de t�ngen. Schepen D_esmedt vraagt om enkele se, zaal Pal< te 20 .00 uur met I'(ledewerking van het aan die studéert Stedelijk de Imden te plaatsen In Mee�/e, ongeveer op "The Crying Machine". Vanaf 14.ÓO uur is er Vrijheid. Op de agenda stond wel Hoogstracundair Kunstinstituut van Gent. de reeds gelegenheid tot verbruiken. vro_egere lindeboom. leder�en ten-Zuid- West maar deze fout werd door p/�.ats va,! wel/ets te willen doen voor de verfraaIIng Raadslid Matthieu met wat hulp uit het blijkt Proficiat, Mieke! I)insdag 6 maart:. van onze dorpen. �---------------------------publiek, hersteld.' Het gaat hier om een Op 1 februari kwamen twee auto's in de belangrijk deel van Hoogstraten als woongeBond Jonge en Grote Gezinnen, afdeling Jansen wanneé Raadslid men een protesteert Vrijheid te Hoogstraten met elkaar in aanrij­ bied en als landschap. Daarom moet een orgimiseert een voordrachtavond over: _------\----------Meer voor de van princiepsbeslissing vraagt aanleg ding. De bestuurder van de eerste auto was voor het hele gezin". studie worden gef!laakt over de "Eendagsuitstappen emstige terreinen van de het Semina­ sportvelden op Christiaan Koyen uit Meer. Augusta Van definitieve bestemming en uitzicht. Iedereen is rie. Aanvang 20.00 uur, vroeger gemeentehuis hem kan dit punt nu niet be­ Volgens van de andere werd bestuurster auto, Calster, Meer. Iedereen is welkom. akkoord dat het plan noodzakelijk is en vooral sproken worden daar Schepen X. Brosens met verwondingen. naar het ziekenhuis St. de zorg voor een goede verbindingsweg [N-ZJ is. aldus raadslid Bovendien, [sport] afwezig Antonius gevoerd. wordt sterk beklemtoond. Jansen, waren wij allen akkoord tijdens de Het is opvallend dat de voorzitter van de zitting van 4 december om eerst een studie en bestek te maken van de twee projekten: vergadering regelmaûg een stemming moet IJzel veroorzaakt Naar vespers en sermaan, I Seminarie. Schepen Brosens onderbreken of herbeginnen omdat men nog Thijsakker De aankondiging van de voetbalmatchen vindt heeft toen toegezegd om die twee berekenin­ Geen vrouw, maar ook geen kindetje, de tijdens opnieuw argumenten stemming heleboel ellende u aansluitend bij de verslaggeving van de En eigenaardig schoon. formuleert om zijn houding te rechtvaardigen gen in een termijn van 2 maanden aan de raad die deze week werden gespeeld. voor te wedstrijden leggen. wat dan weer aanleiding geeft tot een Vorige week woensdag heeft het weer ons Op splinternieuwe blokjes Hierop reageert raadslid Ruts met de stellÎng van de diskussie. Vrïda '1 g 16"e b ruan. nog maar eens lelijk parten gespeeld, Op de heropening De vlugge voetjes gaan, dat de twee projekten eigenlijk onvergelijkbaar van de Gelmers In de wegen was het 's ochtends weer p OlS spie­ De gemeentelijke elektriciteitsregie zal4 nieuVolleybaloefenstonden AI ruischend met de rokjes zijn. Het terrein van de Thijsakker beslaat 3,5 het Spijker. gelglad ge worden. Vooral op de El0 tussen MIe kabines bouwen. 3 kleinere: St.-Lenaart- ha en dat van het Seminarie En sporthal. baan. v.an \(a.n 18.30 tot 2�:00 de ha. klepprend op 10,5 Hij geeft Loenhout en Meer-grens ondervond het ver- sebaan en Loenhoutsebaan in uur: training voor de meiSjes vanaf 11 jaar en Hoogstraten dan eeR chronologisch overzicht van de be­ eer in beide richtingen bijzonder veel hinder Een kleurgenot voor de oogen (__miniemen en kadetten). Nieuwe jongeren zijn in Meede, Dal; en 1 grotere in Meer-Centrum. sprekingen die door hem en Schepen Brosens van de ijzel. Over een afstand van nauwelijks 4 steeds welkom. Is 't leestje rank en fier De eerste drie zal men zelf financieren [1,7 met het Seminarie en de betrok­ gevoerd zijn km deden er zich niet minder dan 5 ongeva Van 20.00 tot22.00 uur: recreatief volleyballen Gehu� in regenbogen mt1joen] en de grotere met een lening van ken diensten van het Bisdom. voor, die alle het gevolg waren van voor iedereen. Van sjaal en kachemier. ongeveer 7fX).(}()() Fr. Raadsleden Van Aperen besluit is, dat op de terreinen van het partijen. en Matthieu zich af of zelf bouwen niet Zijn Voetbal: K.W.B. MeerWortel te Omstreeks 7.30

uur

9p maanda.g geslot�n.

te 20.00 uur. naar

van

'

OPTREDENS

fe�ruari:.

het boek

van

.

.

17.0,0

tot

uur

W"Ie

-

'

Wereldwinkel Hoogstraten:

-

de woonzones daar de diensten voor ruil­ verkaveling zouden zorgen voor de nodige aanplantingen in de landbou�ones. Hij vraagt om ook deskundig adVies m te winnen, bijvoorbeeld bij het Groenplan, met betrekking tot de soorten en wijze véi_n Hij vraagt om in elk .geval reeds m

helft van bovenvermelde prijs. de oude ,!,elkerij van Wortel te kopen. Raadslid At;1rts Vindt dat men beter elders een stuk grond kan kopen en een nieuw gebouw optrekken. Ra�d�/id Van Hutte! is akkoord met het College md/8n men voor een goede wegverbinding zorgt. Niettegenstaande bepaalde neg8lieve aspekten is Raadslid Ruts ook wel VOOT de aankoop omdat men zelden de kans zal hebben om zo een ruim en centraal gelegen gebouw te verweNen. De stemming heeft_ als resultaat: 13 voor, 8 tegen en 1 onthouding.

en

van

'-

Donderdag

en

Vrijdag' en zaterdag om 0.15 uur: voorstelling AVANTI! van Billy Wilder.

Oostmalle Schilderwerken van Chris Goris en Marcel Haesendonckx tot 25 februari. Zater­ dag en zondag van 14.00 tot 19.00 uur.

belangstellenden. P.arochiecén�

film

De Wortelse karnavalsfeesten gaan dit jaar start op zaterdag 17 februari met het Prinsenbal. Op dit Prinsenbal worden Prins Karnaval 1979 en zijn volledige Raad van Elf aan het publiek vOGrgesteld.

uur

DE KNOPENOORLOG

Kempiséhe Kunsthall, Aritwerpsebaan 2,­

-

-

Raadslid Koyen

Buizelstraat-Lindendreef niet gerealiseerd kan worden. Hij stelt voor om eventueel voor de

Hoogstraten

'.

Woensdag 21 februari: Jeugdhuis Spriaal, Rijkevorsel: Wash". Aanvang 20.00 uur.,

van

Zaterdag

-

Dreef 1, Gerda Van den. met 25 februari.

dag ,t9t 22.00 uur):

.

pleit voor een princieps­ beslissing aangaande het aan/�ggen van. be�. plantingen in de gemeente. HIJ steunt hierbij Lenk O.m. op een studieontwerp§voorstel van dat besproken zou zijn in �nkele dorp�rade'!., waarover steekproeven bij de bevolkmg zIJn gedaan en dat ook de goedkeuring krèeg op de publieke algemene jaaNergadering van bo­ Hij bezwaren heeft vooral teg�n .de venvermelde werkgroep. gebouwen slechte toegankelijkheid zolang de verbmdmg' In een eerste fase zou men ZIch beperken tot

Inbraken te Wortel

en

Vrijdag tot en met donderdag om 22.00 zaterdag en zondag om 17.15,uur:

SEDORA -

MARCKHOEVE",

dag van 10.30

-

gemengd onderwijs.

,

-.

Dinsdag ,Davidsfonds Hoogstraten: filmforum, VITO Hoogstraten. Vertoning van de film:' "Three Days of the Condor" van Sydney Pollack.

3,5

teren van het

Er is een voorlopige overeenkomst tussen de eigenaars en het Colleg� voor �e prijs van 8 miljoen en met de' beschikbaarheid over de gebouwen vanaf 1 juli 1979., Raadslid Jansen, die het gebouw kent, meent dat dit een slechte zaak is. Een gedeelte van het gebouw wordt momenteel gebruik! door de n. v. Friswit. Daarom neemt Raadslid Van Aperen, geen betrokken partij, het woord over. betwijfelt de funktionaliteit van het

'

20 februari:

miljoen

....

,

Pax te 20.30

trum

.

.

"

Filmclub Hoogstraten: 8e les

-

Ivoor leden

en

"

,

19 februari:

Maandf;Jg

..

Schepen

zIJn.

-

enz

Voor de tweede maal in 10 dagen tijd ging een auto uit de richting Baarle-Hertog net voorbij de brug over de Marck in Minderhout <?ver en kop. Ditmaal gebeurde het op 11 februari betrof het Johannes Deliën uit Tilburg. De oorzaak is telkens dat de auto's uit de richting

en te

model

Meerle.' Minderhout Raadslid Matthieu stemt tegen omdat volgens hem de voordelen voor het Bisdom te groot Horsten Wijst erop dat de

"DE

Bosch.,Tot

.

'

en

tot en met

en

regio

Me�rle: Br�msplastieken

-

g_ebruikt

wond.

Auto

een

Meerle

Galerie

-

.

.

".

Aanrijding

Karnaval te Wortel Prinsenbal op 17 febr"

donderdag dagelijks om zaterdag en zondag om 15.30 uur: IPHIGINEA van Billy Wilder.

.>

machtige media, brengén wel veel geld in laatje.

21 februari:

-

TENTOONSTELLINGEN

'

=

De het

Antwerpen:

19.15 uur,

voordrachten, toneel,

..

T

16

van

Vrijdag

-

,

fanfare St. Jan Baptist Wortel, prinsenbal. K. L.J .-Minderhout speelt, het toneelstuk "Die lieve dames Groen" in het parochieeen­ Minderhout om 19.30 uur.

Moone�trum M_artem

Cine Monty, Montignystr.aat 5, tel. 031§38.29.41

Tentoonstellingen, optredens,

,

op�nstaande �,TIj?elijke aanstel/In!_ ..

met succes:

EASY PIECES met Jack Nicholson.

Kultuur

.

.<

in 25

Week

K.W.B.-V.N.A. Kaartavond, kantine VNA. 1 7,e b ruan:

Ambrosiusgilde Meer Schuttershof, Meer (ook op zondag

café

-

februari).

16 februari

Zaterdag

St.

L'HôTEL DE LA PLAGE.

uur:

Vrijdag, zaterdag, zondag, maandag' en dinsdag om 20.30 uur: DE LAUREAAT. Woensdag 20.30 uur: Nat. Ver. voor vero' spreiding van de waardevolle film draait: FIVE -

tegen de laatste!)

eerste

Feestschieting

-

,

de overeenkomst tussen de gemeente de ontwerpers Studiebureau Brosens. in Aanstelling R.

.

wed�rzijds ontwerp

18.00

'

16 februari 1979

vrijdag

'c

l:ijn het de liedjes die hen al maandenlang vertrouwd in de oren klinken, is het de lieve glimlach van de twee hoofdvedetten die in de film een zoeterig liefdesverhaal beleven als omlijsting van hun liedjes en' danspasjes? Zowel de film als de liedjes zijn een "hit" en de ene verkoopt de andere en omgekeerd, allebei

-

-

(de

van

-

-

Gaz-et��

stond er een lange rij aan te schuiven voor de kassa. Velen zagen de film tweemaal, iemand zelfs viermaal.

vrijdag 16 tim donderdag 22 febr.; Zaterdag, zondag en, woensdag om 15.00 uur: MARRY POPPINS, Walt Disney. Vrijdag, zaterdag, zondag en woensdag om

Week

-

'

huurovereenkomst'_ beslissing schepencollege aanstelling van Men ja PriJS amp aan It wlnters�l�oen en van gekende achtdaagse. InschrijVingen vanaf het Van Erck en H. Vanderhenst. De bevorderi�de met het Bisdom. De gemeente be�aaltaan uur. Start 20.00 voor het weddebarem. 19.�0 van het werkliedenpersoneel Bisdom ongeveer 300.000 Fr. per jaar uur: en te Meer een van de vroegere en vergoeding leerkrac!Zondag 18 februqri: gebruik van �� schoollo�a/�n fr 156.000 Bisdom t van Meerle. Waltel; anderzljd_s betaalt Zij Fusiewandeling te Hoógstraten. T�èfpun�: van de schoollokalen te kunnen beschikken. Als huurovereenkomst voor het gebrUik Be g ijnhof te 14.00' uur. en

een Dit verzoek wordt gesteund met de de van Dorpsraad en. gunstig advies dan verhUizen Jeugdraad. De bibliotheek kan het oude gemeennaar een betere plaats, nl. zouden dan ook over de speelplaats tehuis. ren.

Hoogstraten).

-

Burgemeester Sprangers dl de aanwezige( openbare zitting en dankte Om 0.25 uur sloot

werkelijkheid m

school

Zaterdag Kompetitie van de volleybalclub "De Gel­ mers" in de sporthal van het Spijker: 16.30 uur: De Gelmers 3 Okido '! (gewes­ telijk) 16.30 uur: dames Povok (3e prov.) 18.00 uur: de Gelmers 2 St. Jan (2e prov.B) I

Iba nemkers

_

..

à 4

wegdek dikwijls 3,5

(rijks lagere

Ciné Kursaal, Markt Turnhout Tel. 014§41.18.40 en 02§767.31.91

A

24 februari:

.

'!

volge meerwerken. het

prijs;Watls hiadle

bel�e

..

Dessel A

-

.

eWn

Hoogstràatse tafeltennisclub+loogstraten

-

'

in De 'herverkaveling'van het-lager onderwijs jeugd een eigen hete zomer van 197� de tijdens onze gemeente verzorgen. Burgemeester Sprenqers- be�/e'}1dat het Vnj ter beschikkmg heeft o.a. tot gevolg gehad toont dat men de grond wel huurt van de gemeente moet kontrakt een dan Onderwijs gebouwen maar goed stellen kan en ook omgekeerd. afsluiten met de verantwoordelijke person�,!. aldus Sch.el?�n De K.L.J.-Wortel vraagt om de gemeentelIjke Na lange onderhandelingen, defm/tlef te huHorsten is men nu gekomen tot een bibliotheek [gem. schoof§koffieschooll

en

te

kwertier te

21 februari:

Woensdag

a I' en d er .

had men gerekend op een in breedte van 3 meter maar

meentehuis. Raadslid

overste die moet, met zijn wagen naar de eunng doet er dus goed aan eerst e�n langs

voor om een

stelde

.

,

om Het tweede deel van de raadszitting beg?n van verschillende De bestrijking uur. 10.50 de met het afschraapsel va_n wegen en straten meerkosten mee te brengen mgeE-10 schimt ' V;oor een a a tal plaatsen

jeug�

verzekenngs

woonplaats nog steeds Meer,

het

was

en

pauzeren.

pag. ,

O. poseren, krijge,!'ee.n Person n die in hfJt I. K. ,.n betete vergoeding. De geleverde prestaties m Ban TOO fr. per uur 1978 worden vergoed -.I, f 1979 ontvangen van 50 tr. en vsne plaats '}. 100 t,r. 150 fr. en kinderen [-1 6']

autokeuring!

de

ww

dagorde

de

raadslid Jansen, handelt over de stan, in' verband rn_et 'cje sportvelden °l zaken van dat me_n nog Î! de Thijsakker. Het is dUidelijk studie en he '.. het stadium zit vàn onderzoek, Een deel �aI In onze kalender worden alle aankondigingen " aftasten van de mogeliikheden an d'rruiti fle f verenigingen andere delen nielvan. het terrein is bouwgrond, Ij pu reeren Ij yoor eur op�e�omer:" Welk deel is te koof) en aan welke die openstaan voor Ook aktlvlt�lten ledE!ree.n. Moeten er onteigeningen gebeuren? Deze berichten moeten dan wel uiterlijk nog geen oplossing op kon IS er dus bf'kbaar Ij 'maandaqmiddaq binnengebracht zijn bij de termijn. redaktie. van

punt 2'0 10.25 uur: De aan

wij gekomen

waren

'nteraa dOndertussen Burgemeester Gemee

Adreswijziging

"lYb'ogstr,aafSEr

zijn allen "Grease" Met'

naar

-

filmclub van Hoogstraten organiseerde de voorbije maanden een lessenreeks voor begin­ nelingen. De voornaamste lesonderwerpen waren: camerawerk, titels maken, montage, generiek, beeldcompositie, kommentaar, enz. De

Er werd ook veel aandacht besteed aan de verschillende soorten films zoals: reisfilm, reportagefilm, animatiefilm, e.a. De laatste les van deze reeks gaat door op ma!lndag 19 februari a.s. om 20.30 uur in de conferentie­ zaal van het parochieoentrum Pax te Hoog­ straten. Niet alleen de clubleden en cursisten maar alle personen die graag kennismaken met onze manier van werken, zijn welkom. Op za,terdag, 10 maart, organiseren wij in' ,

samenwerk1ng met V.T.B.-Hoogstraten, gezellig avondfeest in de gelagzaal van

een

het I'edereen is welkom. De deel­ nemingsprijs bedraagt 350 fr. per persoon. Inschrijvingen voor dit avondfeest kan men best melden bij de heer Roger Michiels, penningmeester, Karel Boomstraat 54, Hoog­ Pax-centrum.

,

straten.

Op dit club

moment

aan

een

werkt de vaste kern

filmproduktie

over

van

de

Dr. Hendrik

Toen de film "Grease" werd aangekondigd op Vermissen, dokter en dichter, 100 jaar geleden de affische van cinema "Roma" te Hoog­ in Hoogstraten geboren. straten, gingen veel (kinder)harten kloppen Ook tijdens de lente zal de filmclub verschil­ van verwachting. Weken tevoren werd erover lende binnen- en buitenaktiviteiten organise-, gepraat, op weg naar school, op de' speel­ ren die je via dit blad kunt vernemen. plaats en thuis: "Zeg, mag ik naar "Grease"? Personen die belangstelling hebb�n voor de al de kinderen van onze klas mogen ook". En filmclub en graag Ii,d zouden worden-, kunnen inderdaad, ál de kinderen gingen naar de zich opgeven bij de volgende bestuursleden: film en vonden hem nog mooi 'ook., Je X. Brosens, Loenhoutsebaan 50, Hoogstra­ hoorde ze "oh, zeg, de mooiste film die ik ooit ten; D. Swolfs, Bouwhoeve 34, 'Wortel; gezi�n heb." En al die andere films dan: de R. Michiels, Karel BbÖfJlstràat 54, Hoogstra­ pedagogisch verantwoorde films, de estetisch ten ofwel op h�t -VT.ß'�sèkretariaat, Loenhoutverantwoorde films, de prachtig� tekenfilms 'sebaan 48, Hö-ogstraten; (tel. 14.55.04). Het en spannende jeugdfilms niets kqn het halen lidmaatschapsgeld voor een jaar bedraagt 100· bij het zingen en springen van JaM Travolta fr. Betaling van lidgeld of inschrijving voor het en Olivia Newton-John. Twee W,eken lang avondfeest kan ook gebeuren door storting of verblijdde dit tweetal vele kinder::, en jeugd­ overschrijving op bankrek. nr.414-60421 01-07. harten van HoogstJ�tenu,O'p_ SQmmige d�(l, Zorg dat je erbij bent! ."',, , '.' .. 1 , , ...

...

'

,

,

,

'


I

5 --

"-'Hoogs'traàts� Gazer'

,<�Hoogstr,aats� Gazet"

1979 vrijdag 16'febrtlari

.

���[SPORTI

�� ��

-x.

"'l-

�K\

��

»� »�

Inlervieu.

��

F=i

"�

..:r.,. 1/(

vervolg

van

pag.

1

V. V.

RVV

Gierle 1-1

-

..

dat noq geen enkele wedstrijd had kon ook op HW niet 1geraken. HW, ge an

Gierle

gewo�nen

aahn ��

ove'rwinning

eerste capt door

afwèzigheid

van

Lenaerts

en

Kustermans neerde de

Na het ontstaan van de kapelanij in '68 verliest de derde orde eigenlijk haar centrale betekenis

Donke�, Dogge�,

Van Miert, domi­

en

Hoewel het moeilijk te formuleren is waaruit het juist bestond, was er toch een duidelijk verschil, pater, tussen de mentaliteit van de Dreveniers en mensen van bijv. Meer en Meerle. Lag dat aan het geografisch gegeven, de ligging van Meerseldreef, of was hetomdat de Dreveniers zich als een subgroep binnen een grotere eenheid beschouwden zo van: "de pastoor in Meerle en het klooster hier op de Dreef."

Win d

hoekschop geraakte, wer ei voordeel aim deze do�r de HW-verdediging onvoldoende een

afgeweerd

en

Boeckx

kon met succes

herne-

men.

er surussen en ziJ'n vo�� L" doch op geen maats bedenkelijk uit te Zien, liet men de moed zakken �n

Meteen begon

het

enkelogenblik

toen Van den Kieboom een

voorzet

van

stonden de bordjes

kon overnemen

vy'lls

geliJk.

HVV speelde d� aanval en .Gierl.� r�kende op voor de de tegenaanval, taktiek, die bijna Van bezoekers de winst opleverde� toen Gestel een gemaakt doelpunt Uit de �oven­ en de bal vla de deklat In zijn hoek

en

Wedstrijden: 15.00

Provo Res.vorst

uur:

Zondag:

-

het klooster.

Voor de

paters hier

kwamen, had je op de vlakte van Meersei rond de St. Lucia kapel misschien 10 gezinnen. De bevolking van Meersel-Dreef is hier immers toegekomen na de bouw van het klooster en nern heeft eigenlijk nooit kontakt gehad met Meerle. De Dreef ligt immers geografisch .gezien erg afgescheiden van Meerle, 't is vijf

,

Me!�n-Mlcheroux

Zaterdag:

met

.

viel. een Indien de rood witten op voor de HVV­ veroveren, zun kunnen punt wel a�hter de jongens de grootste problernen dat Je allen zie en rug. Succes jongens heelhuids thuiskomt. .'

kilometer ver. De pastoor van Meerle kwam slechts op de Dreef voor een begrafenis en misschien eenmaal per jaar voor de St. Pie­

Provo res.HVV .

09.30 uur: Vrij Arendonk Mln. A 11.00 uur: Min. B Gierle B 11.00 uur: Kad. A Minderhout 09.30 uur: Kad. B Wuustwezel B 09.30 uur: Scholieren Minderhout 11.15 uur: Minderhout Juniors 15.00 uur: Melen Micheroux HVV (vertrek 12.30 uur) -

terspenning. Praktisch gezien -parochie, maar juridisch niet.

-

-

waren

wij

-

-

met

maar

zo

weinig

zou

ik het niet kunnen dochter, welke hier volgen.

Op 10 oktober 1722 schreef zij haar uit Wenen: Ik twij "f' el er met aan dat U ook sc h u Id en". Het U mij over de gemaakt hebt tijdens Uw lange afwezigheid. me�ws, ten Hoe geraken die betaald, mijn goede Heer? U gezondheid van rmjn zoon, zee�� Ik smeek U om ie de Gods zult misschien denken ze met Uw gewone ste �IJ te verlossen Uit de inkomsten te dekken. Maar uit mijn laatste toch In thans leef. met brief blijkt toch dat men alles binnengehaald w�ann IS altijd ge­ heeft wat men kon. Binnen de vijf of zes enige koorts, hoe genng Ik U dat met het grootste volgende maanden is er niet veel te verwachten vaarlijk. nieuwsberichten Om­ ongeduld op van de molenaars. Wat de boeren die betreft, zitten in de nood door het mislukken van de hels �em v.�n !llIJnentwege, v��ag Ik U, en zeg hem dat hIJ met moet zijn, en hij er laatste .,

da�.

een

oogst!"

moet

4. De oude

en

de

jonge Rijngravin

die

22

juli

meer voor

kennen.

het is beslist geen

-

-

hier te Meersel-Dreef? Men konstateert

Minderhout Miniemen F.C. Kaart

Op

-

-

lijk overal

Nieuwmoer: uitgesteld Minderhout VV 1-1

goed bespeelbaar veld

vervullen

Min­ derhout met windvoordeel. De thuisploeg liet zich hierdoor niet van de wijs brengen en doelman Stoffels moest reeds vlug zijn kunnen tonen. Onze jongens kwamen echter vlug terug in de wedstrijd en op de 20e minuut was het bijna gebeurd. A. Schrijvers werd uit­ stekend gelanceerd en stevende alleen op de Kaartse doelman af. Deze stopte echter het schot met brio. Minderhout bleef drukken en amper 1 minuut later stond 'ook G. Geets moederziel alleen voor doel, weer was de bezoekende keeper de reddende man in nood. Kaart was nu helemaal de kluts kwijt en op de 35e minuut was het Jan Vermeiren die een mooie kans kreeg om de score te openen. Enkele minuten voor de pauze werd een zwaar schot van Geets door de dolverdediger, die niet te vermurwen was met een formidabele reflex uit het doel geranseld. Hiertegenover had Kaart weinig in te brengen. Ruststand 0-01 een

Onmiddellijk t:la de thee tapte de thuisploeg uit een ander vaatje! De bezoekende verdediging wilde echter van geen wijken weten. Het. laatste kwartier ving aan met een geweldig Brasschaats offensief. M.V.V. hield echter het hoofd koel en op de 75e minuut was het ei zo na gebeurd. Geets werd de diepte ingestuurd maar

juis�,X9:or ,.dß .ba<<k!inie

werd

l1ij f"\eer-

Hoogstraatse Gazet

De

startte

weekblad

voor

de

Neem

Noorderkempen een

abonnement

door storting of overschrijving op rekeningnr. 733-3243117A9 de pvba De Hoogstraatse Pers. (§) steunabonnement- '79

.

jaarabonnement- '79 proefabonnement (3 maanden)

-

-

j§) Deze bon opsturen

.

.

,

van

name­

op welke manier?

De

geoefende wielertoeristen.

Hier.volgt

de

eindrangschikking: l?e Bie Patrick, Chiro

Reeks 1: 1e Meerle 5 p. 2e Jacobs Ens, Chiro Meerle 4 p. 3e Bros.�ns Frank, Chiro Meerle 3 p. 4e NernJgers Marco, Chiro Meerle.2 p. Reeks 2: 1e Dierckx Benny, Wommelgem. 2e V.d. Bogaert Jas, Chiro Meerle 4 p. 3e Rommens Paul, Chiro Meer 3 p. 4e Goos Koen, Chiro Meerle 2 p. 5e Van Aperen Patr., Chiro

Meerle 1 p.

Ik wil het

Minderhout

naam:

200 Fr.

Zittingsdagen het afhalen

Uitslagen zaterdag

10

en

en zondag 11 febr.

Boskant 1- Fam. Heremans 0-1 Boskant II V.K. Rembrandt 3-4

..

straat:

Boskant dames 2-0 Boskant III 2-2·

-

-

_____________________________________________

Programma zaterdag

17

febr�ari

F.C. Boskant I F.C. Sportief F.C. Spiraal F.C. Boskant II

postnr.: en

v�rkies

dorp: een

Ik zal betalen

abonnement

voor

_

gemeente: 1000 Fr., 600 Fr., 200 Fr. (§)

-------------

van:

28 februari 1979 op

rekening 733-3243117-49

-

-

Programma zondag De Molen De Molen

-

-

18 februari Boskant dames (14.00 uur) Boskant III (15.15 uur).

Handtekening:

Datum:

(§) schrappen '-'

wat niet

apostolaatswerk moeten laten uitoefenen door leken. Dit gebouw zou een ideaal huis kunnen zijn voor een dergelijke leefgemeenschap van waaruit het apostolaatswerk van de streek hier

u

past. I�

IJ' �J.

!

J\ )

'_�-I

......

_.

--.

'_'

,

••

wel, pater, de

voor

vrouw

dit gesprek, de weg is wellicht wat ongerust

u heeft waarschijnlijk nog meer werk vanavond. Wij zijn u zeer erkentelijk dat u als eerste in onze hopelijk nog lange reeks geïn­ terviewden de spits hebt willen afbijten.

Graag gedaan. Dinsdag 20 februari, Meer Van 9.00-12.00 uur.

voor

van

21 februari Meerle-centrum van 9.00-12.00 uur, Meerle-Meerseldreef van 13.30-14;30

Woensdag

medailles

-

Donderdag Minderhout Wortel

nr.

-

Brouwershuis Brouwershuis

de Franciskaanse spiritualiteit willen be­ zinnen en ook een maatscháppelijke funktie willen uitoefenen. Men zal immers toch, vroeg of laat, het van

en

provinciale taksplaten voornaam--------------------

'kellnen

600 Fr.

nieuwe weekblad proberen,

____________

orden

een

geweldige teruggang niet in die mate zoals wij. Misschien hebben wij het "beschouwen­ de" wel een beetje uit het oog verloren. Toch geloof ik in de toekomst, de jeugd heeft nog behoefte aan religieuze verdieping, dat bewijst het hedendaags sukses van bijv. de Oosterse religies. Daarom meen ik dat ons klooster in die optiek een belangrijke funktie kan vervullen als leefqemeenschap van mensen, zowel aktieve leken als religieuzen die zich op basis

Dank

_-----

F.C. Boskant

omdat zij van haar zoon nooit antwoord op haar brieven kreeg.

smart

glad, moeder

reëel probleem. Wij zijn hier momenteel nog met 14 man, 10 priesters en 4 broeders en onze gemiddelde leeftijd is 54 jaar. Het zijn trouwens vooral de aktielle orden, zoals de Kapucijnen, die het grootste slachtoffer zijn van het gebrek aan een zeer

..

__

Op 9 oktober 172:3 uitte de eenzame moeder aan haar schoondochter nogmaals haar grote

1000 Fr.

Loenhoutsebaan 58, Hoogstraten.

naar

en

te

ons

kunnen bezield worden. zijn dingen die sterk leven hoori bij de basis van de kerk maar die door de hiërar­ chisch gestruktureerde kerk momenteel nog niet adequaat kunnen beantwoord worden. Ik geloof echter dat elke fundamentele veran­ dering vanuit de basis komt en de kerk zou daarin vertrouwen moeten stellen. Op die manier geloof ik dat ons klooster nog lang als klooster een funktie zal kunnen uitoefenen.

een

Dat is inderdaad

rnaken

van de beproevingen welke de overzendt en dat men ze daardoor moet verminderen in plaats van ze te ver­ meerderen door een dwaze neerslachtigheid, welke ons nadien ongeschikt maakt voor de dienst van God en van de Wereld."

Heer

Dat

geweldige achteruitgang van het aantal roepingen. Kan het klooster hier in de toekomst nog wel een religieuze funktie

v.v.

�at

zou

Nog een laatste vraag, pater, want de tijd vliegt. Hoe ziet u de toekomst van het klooster

Meer 1 Germinal 1 St. Lenaarts Reserven

uur:

maar

ze

geweest.

-

uur:

wij

soberheid, volksverbondenheid, met andere woorden geen hierarchische mé!ar een volkse kerk, dan was er wellicht nooit een scheuring

Wedstrijden zondag: 15.00 09.30

zoals

hebben een veel grotere verering voor Franciscus van Assisië dan wij. Dat is voor hen dé heilige omdat hij de spiritualiteit opge­ bouwd heeft die de kerk noodzakelijkerwijze had moeten propaganderen, nI. eenvoud,

Minderhout-Miniemen Wuustwezel Veteranen

uur:

Maria-verering

en ze

Wedstrijden zaterdag:

maar

men van

die

gemaakt.

afwijzing hoor! Als je trouwens eens praat met vele protestanten hier in de parochie dan merk je dat zij de Maria-verering geenszins afwijzen,

gewoon is te zeggen "een zeef". Daarin ontbraken twee vaste waarden die voor ons onmisbaar zijn.

nog

w0rpt: ·e; gee� ·rbepihgen. Dé' contemplatieve

vanuit.' het-klooster zelf

Dat speelt ook een rol,

Meer 1 6-1

hij

leeftijd geneest

Rijngraaf enigszins van zijn moeder vervreemd Het volgende jaar verkeerde haar zoon na meer was ongetwijfeld het gevolg van de dan 30 maanden nog steeds in dezelfde betwisting betreffende de voogdijstelling en de ziekelijke toestand en zijn moeder schreef aan financiële aangelegenheden. Zo voerde dame haar schoondochter op 15 september 1723: Marie Anne, geboren gravin van Mansfeld, "Ik ben zeer ongerust over zijn gezondheids­ weduwe van Rijngraaf Willem Florentijn van toestand en ik geloof geenszins dat zijn menig­ Salm, in 1715 voor het Souverein Hof van vuldige aderlatingen hem goed doen. Indien hij Lorreinen te Nancy nog een proces tegen de zich op zijn leeftijd aan verdriet overgeeft, dan voogd van haar zoon Niklaas Leopold en tegen is hij verloren. Prent hem wel in de geest dat wij de schuldeisers van. zijn overleden vader niet geschapen zijn om hier op de wereld altijd (V.A.A.-H.86/12).) te lachen maar dat men een goed gebruik moet

protestanten, niet te zeer op de voorgrond te brengen? De protestanten kennen immers niet

totaal' ontredderde Meerse ploeg leed de zwaarste nederlaag van dit seizoen. Onze 'ver­ dediging was zoals men dat in voetbaltermen

d!lt

(Zulks

Heeft dat te maken, pater, met de oecume­ nische beweging waarin men tracht die dingen die sterk op de verschillen wijzen met de

Een

die

zijn/andoet

reeds van vóór zijn huwelijk, waarbij moeder niet aanwezig was, schijnt de jonge

maar

Jeugdwedstrijden: uitgesteld.

aan

Op

weten

Meer F.C.

denken dat

?ang

21 Jaar oud welke kwaal ook met de hulp van de Heer. Maar ik ben ervan overtuigd dat hij zelf zich meer last dan ook!"

is.

propaganda

u.ur:

maal�tfmlJ d.e.

onze�erheld Ee� borstbe�emm�1_lg .ook, verzek�r �k U�. .wacht.

..

1719 schreef deze aan prinses Dorothea, haar schoondochter, van uit Wenen een brief, waarin zij haar verdriet om de stugge houding van haar zoon luchtte: "Mijn zoon heeft mij nooit geschreven: zijn laatste bericht kwam op 26 mei uit Brugge. Hij heeft vernomen dat ik de dood nabij was zonder ook maar een teken te geven dat hij zich om mij bekômmerde of erover een enkel woord schreef. Zelf heb ik hem twee brieven geschre-

Meerle F.C.

15.00 15.00

mededee��

be�orgd. �Jl�nenkort

Op

-

St. Lenaerts 1

Lauwereys

U schrijft aan Mevrouw de Rijngravin dat zij ven over zaken· die tamelijk belangrijk waren zich in niets mag te kort doen. Ondertussen voor hem en voor mij. Hij heeft zich niet verteert U het geld, dat er voor haar onderhoud gewaardigd erop te antwoorden." nodig is, in buitensporige uitgaven en nieuwe lasten, welke U op U neemt. U zoudt er. Gravin Colonna kon haar zwijgzame zoon in kompassie mee hebben, indien U haar tafel het leger echter niet vergeten en regelmatig gaf zaagt wanneer U niet thuis zijt! Zelf heb ik het zij. blijk van haar moederlijke bezorgdheid. gezien. Zelf ben ik maar een burgersmens, Daarvan getuigen de brieven aan haar schoon­

-

-

door Jozef

..

Ik denk dat dit mentaliteitsverschil te wijten is aan geografische faktoren. Alles wat hier op de Dreef is ontstaan, is immers ontstaan rond

graaide

armen

BIT lASTEIL VAI BOOaSTBATEI

doen.

.

helft, met

we een

ontstaat de

lijke standjes vo?r het Glerle-doel, geraakten

de roodwitten ruet. Toen Gierle tijdens de 2e

krijgen

grotere verspreiding. Dan K.W.B., K.A.V. Boerinnenbond, Chiro jongens en meisjes enz.

e�rste helft volledig. Verder dan een reeks hoekseboppen en enkele gevaar­

ganse

",�ijda9: lfj .f��nJar�,.1,�79

die

.

Hoogstraten

Natuurlijk brengt een kloostergemeenschap pastoraal werk doet binnen een bestaande parochie soms spanninqen met zich mee, maar hier hebben we eigenlijk nooit echte moeilijkheden gehad, verder omdat de pas­ toors van Meer, Meerle en Ulvenhout steeds toelating gegeven' hebben en zelfs gevraagd hebben, om hier de zielenzorg te doen, behalve natuurlijk voor de officiële dingen, zoals trouwen en begrafenissen, die hun juridische gevolgen hadden. Voor de rest was de gardiaan dé verantwoordelijke voor het apostolaatswerk hier op de Dreef.

-

Het belastingkantoor Hoogstraten meldt ons dat de speciale zittingsdagen voor het afhalen van provinciale taksplaten en medailles voor 1979 zullen gehouden worden in de verschil­ lende gemeenten op de volgende data:

9.00-13.00

uur.

Maandag 19 februari, Merksplas 9.D9-1�.� ���.�,

Van

.��

,

Co

22 februari van 9.00-11.00 uur 13.00-14.30 uur.O

Vrijdag 23 februari, Hoogstraten (belasting­ kantoor)

van

9.00-13.00

uur.

Aandachtl De inwoners van de fusiegemeente Hoogstraten kunnen op alle zittingsdagen die gehouden worden in één van. de deelgemeentén een fietsplaats komen afhalen. Bv. Iemand van Meer mag ook een fietsplaat

Vrijdag 16 februari, Rijkevorsel-Centrum van

van

.

uur.

•••

: �!�a!�n: �. 'Y':e�è �� :o����e���. � � : : : .

•.


�����t:e���az�e�t'�'�-�v:ri�jd:a:g�1�6�fe=b�r�ua�r�i�19�7�9� "Hoogstraa

s

.0

pt i

-===========================���======================================l

LOÜELLA MODE verfijnde herenkostuums :�����ertroffen kwaliteit i� normaal mate� ��i�·l�I����.

k

e

snit

de meest

van

t

alle

Deze

van

@

.

den bosch

kostuums �!e kosten bieden WIJ aan

prachtige

Tevens

3.

voor

modieus'e dames�leding

900'

.

Fa. .

beneden de normale

Nieuwe

pruzen.

Open

van

dinsdag

tot

en

met za terdeq van 10 tot 18

u.

'Tel.

vanaf 1-2-79

Meerle

031-15.81:45

ZOEKERTJES Winkeliers, uitzonderlij­

koop: naaimachines Singer bij Corneel Van Velthoven, Vrijheid 61, Te

'Hoogstraten,

ke aanbieding tuurlijk verse

"telefoon

overeen te

foon

031/14.54.23.

vrijheid

119

hoogstraten

-

Te

telefoon 031/14.52.99

6

Grote

koop:

Prijs

huldigt

0

Van Wassenhave (meer dan 40 Jaar), Alfons Brosens, Jan Jansen, Louis Lochten, Jan Oomen, August Schellekens, Jan Swaenen, Frans Van Opstal, René Van Opstal en Frans Haest, die allen meer dan 25 jaar lid zijn van het A.C.V. De afgevaardigde van A.C.V. Turnhout had de eer deze verdienstelijke mensen in de bloemetjes te zetten en ze als aandenken een mooie medaille op te spelden. Het bestuur had er werk van gemaakt!

leden

Vorige zaterdag vierde de Meerse afdeling van de christelijke vakvereniging feest. Op dit jaarlijks samenzijn werden de volgende leden wegens hun jarenlange trouwaan het A.C.V.: August Van Opstal (50 jaar lid), Jas Fockaert, Karel Rombouts, en

.

Leopold

uur:

.F/stuk. Telefoon 031/ 12.21.90.

A. L.J. JAN SSEN

.

.'

Wist U dat advertentles

MACHINEVERVOER

In een In f or

speelruimte

meer

.

advertentieblad?

Zelfwerkende patroon. Pastorijstraat 15 2330 Merksplas Telefoon 014/63.30.51

Informeer daarom

"De

f naar ons t ane.

meer voor

031/526868

031/526060

EXPORTSLACHTHUIS John

Lijsenstraat

vraagt

63

-

voor

-

2321 Meer

-

Tel.

chauffeur-vleesuitvoerder met

met disco 'Union

C

rijbewijs

BEGIN ACHT UUR!

.

samen

met de

Onze wens is: in iedere buurt, in elke Kunnen de kindeten hier spelen.? Is hier wijk moet speelruimte zijn. Dit kan door de struk­ plaats? Is hier nog zand, water, bomen struiken? En is dat te vinden daar waar de tuur van de straat zo te ma k en d at ze gesc hik I t is voor spelende kinderen mensen WONEN? (woonerf, speelstraat) ofwel één of meerdere plaatsen in een voor te behouden aan woonwijk Men spelende b�:twist nogal eens de b�hoefte �.an kinderen en deze voorgoëd de bestemming te vastomlijnde speelgelegenheden In landelijke van speelterrein. gebieden waar de kinderen nog ruimte en geven materiaal te over zouden h�bben om op en In 1969 Jaar van het Kind zal mee te spelen. Men stelt Zich dan gezocht landelijke .' wor d en naar een p It' aa sine Ik van de zes ge b'I� d en Uit "d e goe d e, ou d e tiid" zo n Ij v!?or. die geschikt is voor speelterdorpjes met v.eel groen, met boerderijen al�m deelgemeenten rein of bestemd is om speelterrein te worden en enkele huizen rond de er .rlj�t Van elk van deze terreinen zal een daar amper een auto rond. kerktoren�. plan De.werkellj.kheld IS anid d e woonwijiiken en IS i er en k e I p I aa t s opgemaa kt wor d en h oe d eze het best "be ers:.1n voor huizen, straten en parkeerplaatsen; de spee Ibaar" z 0 u den kunnen gemaakt worden. boerderijen zijn naar de rand van de woonzones verdrongen. Alle vrije ruimte die vroeger LENK .

v.l.

Frans Heest, Alfons Brasens. Leopold ven'vvessenhove, August Van Opstal, Ja(1 Domen, l.ouisLochten, Frans Van Opstal, Karel Rombouts, August Scheltekens. René Van Opstal, Jas Fockeert, Jan Jansen:

n.r.

VREUGDE IN MEERSE

Piet Convents

Servette"

Ambulanciers

prlester

-

gevraagd!

Op zaterdag zoon

17 februari zal Piet Convents, van dokter en mevrouw Convents uit

..

_

.

�����������������������������������e�ngen �========================::���=:::���.::=:=:�:::�:::=�;;�;;;;�;:��������������-:---l ;;ituatie L'AN D BO UWERS T U I N BOU WER S :

-

\

Mgr. Bisschop van Antwerpen, Piet de handen zalopleggen, zal plaatsvinden -in de Don Boscokapel te Oud-Heverlee om 11 uur. )e wijdeling zal dan volledig opgenomen Norden in de gemeenschap van de Paters neels,

RE NA LT .

Saleslanen

Don Bosco.

van

)p zondag

18 maart om 10 uur zal Piet :::onvents in de parochiekerk van Onze-Lieve­ vrouw-Bezoeking te Meer een dankmis op-

Iraqen.

.

n een van onze

Ne

uit

verslag

volgende

over

oriester,

brengen de jonge

nummers

een gesprek

met

I

_

'

.

In

samenwerking met de Civiele en Industriële Meer, tot priester gewijd worden. In deze van Turnhout wil de Meerse Bescherming is dit bijzonder zeldzaam en bovendien :lagen afdeling, beter bekend onder de naam "Bur­ verheugend nieuws, temeer daar de priester- gerlijke Bescherming", een ambulantiedienst �nds enk�e

�ren in een cri�. verkeren: slechts zelden voelen jonge mensen zich geroepen om zich langs het oriesterschap aan hun medemensen te geven. De plechtigheid, waarbij Godfried Dan-

.

noegn

ZIEKENWAGEN VOOR MEER:

GELOOFSGEMEENSCHAP:

/

DAVID·BROWN

Jeugdraad-Hoogstra­

kijken hoe het zit met die speelruimte bij ons. In en bij woonwijken zijn nog stukjes grond waar nu kinderen op spelen. Eerlang (en

...

INKOM GRATIS!

-

de

speelMATERIAAL is nodig; dingen om te ontdekken, om zijn krachten te meten: bomen om in te klimmen, struiken om verstoppertje te wellicht eerder als later) zullen hier huizen spelen, zand om mee te bouwen en in te worden gebouwd en verdwijnen die speel­ graven, water om over (en in) te springen gronden voorgoed.

PRINSENBAl

onmiddellijke indiensttreding:

ver

.

ten eens

Parochiezaal Wortel­ zaterdag 17 februari:

031/15.71.52-53

nu

keurig voor- en achtertuintje, bieden weinig speelruimte.

kinderen Om te kunnen spelen heeft het kind RUIMTE nodig. Veel plaats om te lopen, te springen, te knikkeren, te voetballen... Lenk wil

gelezen worden, dan in een Hoogstraatse Gazet", voor

Ook

VLEESGROOTHANDEL

beschikbaar was, is

van

..

.

N.V. COMECO

kinderen

verwijderd

de plaats waar die kinderen wonen. Hier en daar rest nog een vergeten Speelruimte is een kostbaar goed voor de stukje grond, dat nog niet bebouwd werd mens. AI spelend leert de kleine mens de maar-dat de eigenaar weldra te gelde zal' wereld om hem heen kennen; zowel de wereld maken voor woningbouw. van de mensen als die van de dingen tast en proeft het kind d(;>or het spel: het ."bel?peelt" Dit is reeds te zien in de nieuwe woonver­ de wereld. Ook Zichzelf lee� het kind kennen kavelingen waar de huizen door het spel; het dichter bij lee.rt, .zljn mogelijkheden elkaar staan en de ruimtealsmaar rondom alsmaar k�nnen en wordt vaardig In het omgaan met kleiner wordt, AI deze huizeri, netjes op een rij dingen en mensen.

raklamedie gelezen wordt!!!

-

schriift -

Auto-diagnose-

matieblad 5 maal

vrijdag 16 februari 1979

-

met

VERHUIZINGEN EN

-

Deze rubriek staat open voor bijdragen van lezers in verband met verschenen artikels, of wat ook. De inzender gebeurtenissen niet de redactie is dan ook verantwoordelijk voor zijn tekst. Niet onder­ tekende stukken worden niet opgenomen. en

Voor

hulpcë�ntrale:

handvormsteen,

De rubriek die U

Wacht op de Weg, dag en nacht: 031/526270

Europech en Reisplus­

komen. Tele­

031/13.88.82.

oude

partij

van

sla.

om

centrurn..

na­

A.C.V. M eer

gehuldigd

telefoonnummers

LOÜELLA Strijbeèkseweg 51,

Mededelingen

"Hoogstraatse Gazet"

.

.

.

.

oprichten.

-

Op deze manier wensen deze mensen het hoofddoel van hun vereniging beter te verwe­ zenIijken. Dit prachtig initiatief beoogt een snelle en doeltreffende aan de

hulpverlening

bevolking. �-7'

,

-

Langs deze weg 'zouden we een warme oproep willen doen aan alle vrijwilligers, ook niet-leden van de C.I.B.! Iedereen die hiervoor iets voelt, wordt woensdag a.s. om 20.00 uur stipt verwacht in het lokaal: Zaal Victoria bij Arn. Van Aperen. Dan gaan we van start met de eerste in een reeks van 8 lessen. Voor meer inlichtingen: Louis Laurijssen, Dorpsstraat 59, Meer Jan Laurijssen, Dorpsstraat 48, Meer.

SPORT

J(

I

C.V.P.

Hoogstraten:

Een vastberaden start in 1979. Overdekt zwembad streefdoel

Op maandag

5 februari

1.

no.

vergaderde

voor

wel moeten ook! Resultaat van de discussie over de grote beleidslijnen voor de toekomst was in alle geval dat schepenen en raadsleden het met een flink pak werk naar huis werden

eerst in 1979 het bestuur van de CVP Hoogstraten. Uit de uitgebreide agenda lichten we twee belangrijke punten: het verslag over de

.werking tijdens de voorbije maanden en bespreking van �e grote beleidsopties van CVP voor de fusl�gemeente Hoogstraten.

�4._

AI met al heerst er bij de' Hoogstraatse CVP blijkbaar tenvolle vertrouwen dat er in 1979 hard kan en zal gewerkt worden. En dat zal

gestuurd.

de T. Jaar van het Kind: speelpleinen in elk dorp de In haar verkiezingsprogramma .beloofden zo­ wat alle partijen speelpleinen voor de zes

dorpsgemeenschappen

Hoogstraten. Velen keken verrast op bij het vele werk dat het bureau d!?or ",,:,erd gepresteerd in de voorbije maanden. Uit de verslagen blijkt over- Voor de CVP is het Jaar van het Kind dé duidelijk dat het de CVP menens is voor 1979. gelegenheid om deze be I afte �ok te rea'1'iseren, O Schepenen en raadsleden krijgen dan ook de a in ngetwl!iif e Id'IS dt' gr� te mate te danken opdracht dit projekt onmiddellijk en de en ernstig a�n Inzet. d� be�hs�held waa�mee �� Het voorbije weekend stond in café-frituur derkempen". Het ging er bijzonder spannend nieuwe voorzitter Rik MIchleisen en zIJn p�rtlj- aan te pakken. Schuchtere pogingen zoals in "Welkom" alles in het teken van de biljart- aan toe en het duurde tot half Wortel bureau de zaken zijn absoluut onvoldoende. De bevol­ drie 's morgens Naast aktleve sport. Vrijdagavond kreeg de Meerse club eer de kampioen gekend was. ter van de parlementsver- king mag dus spoedig daadwerkelijke initi­ "Krijt op Tijd" het bezoek van "B.C. De Algemeen winnaar van de atieven in Wortel achter de Kerk, klezl�gen waarbij trouwens alle Hoogstraatse in Meer verwachten: Fontein" uit St. Jos-In-'t-Goor. De aan de thuisploeg 78-79 werd Jozef ROSIERS van "Krijt op kandidaten werden verkoz�n vroegere jongensschool langs er vooral had het verlies. van de heenwedstrijd goed te Tijd-Stanny Fransen" uit Hoogstraten. gewerkt aan de ledenwervmg v�or .19 en ��n de Loenhoutsebaan, in Hoogstraten achter maken, waarin ze ook slaagde. ·Met 6 punten In de zaal Pax, in Minderhout aan het. het probleem van de samenwerking In won hij met 50/50, Kapelleke en ko.ahtle- in Meerle achter het Gemeentehuis. MeerseI­ voorsprong ging de beker_ naar het Meerse gevolgd door Adrlaan Roovers (45, 83/50)" verband. Dreef heeft gelukkig al zijn "Krijt op Tijd". Frans Rombauts (44/50), Karel Bluekens (41, speeltuiA; daar zou 's Anderendaags werd in de gemeente dringend een hetzelfde.lokaal de 33/50), Jaak Sprangers (33, 33/50) e_n Gustaaf De voorzitter betreurt het veilige afsluiting dat een moeten finalé betwist in het enerzijds plaatsen langsheen de Marck. driebandkampioenschap, Goetschalckx (32, 66/50). aantal trouwe leden, wellicht door vergetelingericht door de "Verbroedering der Noorheid, hun lidmaatschap nog niet hernieuwden. Anderzijds leverde een aktie in het kader van Verder verwacht de CVP ook nog initiatieven de gro.te kristelijke verenigingen op korte tijd vanwege het gemeentebestuur, en vooral 100 nieuwe leden op. natuurlijk van h�ar eigen mandatarissen, om de kale betonnen speelplaatsen van onze Scholen dringend aan te passen aan de Lagere Belangrijker nog voor de CVP lijkt het pro­ noden van onze tijd. Scholen, leerkrachten en bleem van de koalitiesamenwerking met de dorpsraden zouden bij dit plan kunnen betmkvan Fusiebelangen Burgemeester Sprangers. ken worden. De CVP wil nu, veel meer dan dat in het het verleden geval was, de stuwende kracht worden achter haar mandatarissen in het 2. Een zwembad in Hoogstraten! gemeente bestuur. En het moet gezegd dat de voorstel van het bureau en met de steun CVP bestuursleden zich erg veeleisend op­ Op van Schepen Xavier Brosens wordt een stellen, zowel t.O.V. FB als CVP. Men is ervan zwembad voor Hoogstraten actiepunt bij overtuigd dat problemen op zeer korte termijn voorrang. De CVP voor een ruime opgelost kunnen worden. De CVP wil haar accomodatie, met opteertvan een kinderbad inbegrip leveren het zoeken naar oplos­ en bijdrage bij bijkomende recreatiemogelijkheden. Verge­ singen. Daartoe wordt een uitgebreide n�!a leken met andere gemeenten heeft Hoogstra­ gericht aan Burgemeester Sprangers en zIJn ten met enorme schoolbevolking een partij. Daarin worden oplossingen voorgesteld zwembad zijn meer dan nodig. De CVP verwerpt voor heel wat knelpunten: de effectieve dan ook elk uitstel. werking van het schepencollege, het verloop van de raadsvergaderingen, de samenwerking met het OCMW, de gemeentelijke admini­ Optimistische geluiden dus voor Hoogs�raten. stratie en briefwisseling. De CVP wil echter De moeilijke aanpassingsperiode moet nu ook niet blind zijn voor de aanpassingsproblemen maar eens definitief voorbij zijn. van de eigen schepenen en raadsleden. Men TweM, "n eist van hen onvoorwaardelijke inzet in het !;nk,. "'" k'u. Jo,,' RD';"'. '!g,mMn w;nn"" u;""" rooht". Roo"m. Namens het C.V.P.-bestuur " "tvwtecfe in RIK MICHIELSEN .;,

>-'- >-�

van

..

.

Jozef Rosiers

kampioen 'drieband'

.

driebandcoml?etitie

h.ul�

�anpakken. gelegen�eld -

-

wer�

eindrangsch.ikking

.

Twee merken dje op elk

bedrijf hun

trouwe

'1

hulp

en een

trouwe

David-Brown die zijn betrouwbaarheid reeds verschillende jaren heeft bewezen,

blijft

nog

volledig

in

Renault is als aanvulling speciaal in voor

zijn groot gamma

mechanische

versnellingen

besturing

ons

mogelijkheden,

en en

toch 42PK met

evenals de 461 met 46PK

en

en

smalspoor

tot

een

651'K

80S).

�45PK,

alle zware typen vanaf 65PK in

vierwielaandrijving verkrijgbaar.

bv. Renault 421M met

Alle David-Brown

.kleine

t�aktoren

originele, geruisarme cabine

hydrostatische

PYlA

de tuinbouw. Ook in

De zware reeks gaat tot

verkoop opgenomen,

zeer

hulp

voor

1556-656-505-605-705

verkoopprogramma.

onze

2 traktoren in de serre, zowel als op het land

besturing,

-

onmisbare kracht op de juiste manier weten te handhaven.

Vraag prijs

en

zijn

nu

met

ook

verkrijgbaar

verwarming

en

met

een

ventilatie.

inlichtingen bij:

ANTOON VAN APEREN '

,

.

.

Dorpsstraat 31 2321 Meer

-

[IJ

RAI FFEISE N KAS de financiële

G EV R provate

spaarkas

instelling voor iedereen

�e�E�SOOR

-

Tel. 15.74.,20

_

HAL V E DAG EN.

Zich aanbieden tijdens

kantooruren

in de Hotelschool

_

SPIJKER,

.

\

��

__

,.

�.

df!'rin�rangschlkk!n� __

__

Ad,;�,n

"

,

gerl?Elentebeleid.

.


9 _

.

Gaze(' �'Hoogstré,léjtp8 '.

vrijdag 19_ tebruari ) �79

-

..

.

NOTARISSEN

,.

.

.

031/145039

KANTOOR VAN NOTARIS JAN MICHOEl Konincklaan 36 Hoogstraten Tel. 031/14.51.77 -

-

Openbare verkoping van schoon per��el en perceel bouwgrond, Gammel. RIJkevorsel. Notaris Jan Michael

te

tegen de 12 m, groot volgens kadaster 785

met

m

stabiliteitsstudies

.

/L..--V

aannemer

vermoedelijke beten-

de

..

BESCHIKBAAR tegen betaling

koopputs

van

"Christeliike .Ziekenkas:

nodig

on-

en

voor uw

en

Dienst

voor

ceelsgrens

attest

25.1.79.

kopwoning

beroep GRATIS helpt.

linkerper-

op

.

VOOR ALLE

Weiland gelegen te Rijkevorsel, ter streke Hei­ Koop velE bloem, sectie A nrs 357/ C, 357/0 en 357/ groot cens kadaster 01 ha 09 a 50 ca. Palende of qepaald hebbende: K. Van den Kleboom­ 2.

_

.

.

laurijssen;

J. Van Den

kens- Van

Rooy;

J.

Kieboom-Brughmans;

St.er­

August Bolckmans-Janssens,

Sterkens-Vermeiren

Mathé-Brosens.

L.

en

ZITDAGEN: Voorlopig

dinsdag

op

Hooqstraten

6 maart 1979 en defi­ 5 uur narnid­

Meer

Meerle

kantore.

ten

tel. 14.53.20

-

-

Lindendreef 26. Notaris Jan Michael te Hoogstraten, zal met winst 1 % premie openbaar verkopen:

-

AAN TOONDER

tel. 15.72.07

LAND'BOUWKREDIET. BEROEPSKREDIET KREDIET. AFBETALINGSKREDIET

ROERENDE LEASING

tel. 14.52.08

KEnEN. NACHTKLUiS

.'

BANKPOSTBUSSEN • ABONNEMENTEN EUROP

2 tot 4

on­

en

CERA

_

S.V.

CENTRALE RAIFFEISENKAS

AANGESLOTEN

EN

RA1FF�lSENKASSEN

-

MINDERBROEDERSSTRAAT

B

-

3000

LEUVEN· PRIVATE SPAARKAS

-

H.R.L.

WOO NIN RIC H T I.N G

ten kantore.

breedte

m., en

tinq

qroot 722 m2•

Vrijheid 167

DEHANDTE KOOP

perceel bouwgrond geleqen te RIJKEVORSEL teqen de Otterdaelstraat, met een

GEBR.

van

volqens

Een

ning

:

5121

�'.

en

08.15·12.15

inlichtingen te bevra­ qen op het kantoor van Notaris Jan Michael.

Alle

Michoel,031/14.51.77.

en

/

GORDIJNEN EN OVERGORDIJNEN

*

VLOERBEKLEDING

Telefoon 031-/14.59.66

opwindend

OPENBARE VERKOPING van drie percelen bouwgrond te Hoogstraten, Tinnenpotstraat en Thysakkerstraat en tuin te Hoogstraten.

om

Koop 2.

Bouwgrond te Hoogstraten potstraat, met een gevelbreedte van 12

aan

.

van Francois

Open

em

".

.

elke

van

voormitldag

van

aan

uur.

-, ,

.

Kopen

1 en 2 bestemd voor

perceelsgrens,

en

koop 3.al

groot 361,56

m,

BESCHIKBAAR: tegen betaling

kosten.

...

\

Vrouwenarts: Dr. Snauwaert:

van

9.00

tot

10.00

uur.

en oren:.

van

17.30 tot 18.00

uur.

Meer: uur

met

Saab breidt zijn gamma uit. Het Saab programma 96 99, �et hun I.egendari?che levensduur. wordt uitgebreid me een nieuwe �ene, de sene 900. Saabs die enthousiasme wekken door hun afwerking, komfort, hun prestaties, Komt u zelflijn oórdelen. Profiteer van de speciale kondities op sommi e (U zult staan tegen welke ve��aasd prijs u me een Saab kunt rijden).

ten

kopwoning

koopprijs

voorzien van

trouwboekje en huwelijkskontrakt. inlichtingen ten kantore. 'V.

Alois

en

te

Deckers-Verstap­

Vrijheid 222, Hoogstraten. 29-1-1979 ter van

Tine, geboren

Roger

Turnhout,

44, Minderhout.

24-1-1979 Cindy, gebOl'en dochter van Ronny en Liliane -

en

Maria

te

Turnhout,

Maegh-Smets, '

te Turnhout, doch­ Marien-Huet, Grote

Plaats 35, Wortel.

\

J,".

te

Donekers,

Hoogstraatsesteenweg 25,

derhout.

uur'

'

,

woensdag van (Parochiezaal)

1979

-

tonissen, Dorp 33, Wortel. 15�1-1979 Woestenburg Philomena, overle­ den te Hoogstraten, 80 jaar, ongehuwd, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten. -

dinsdag

13.15 tot .15.30

van

(Parochiezaal)

on­

hu�

hu�

/

..

mOtdellen.

re�ds

.

Bij:

zijn

19�1-1979

Vermeiren

-

G ARAG E -

\'

,"

Lod de Ko'

kl

393

AUTOCENTRA'

Meerle.

Wachtdienst geneesheren: Van zaterdag 12.00 uur tot maandagmor-

5-1-1979

uur:

DOKTER Fransen, Van Aertselaerstr. 65, Hoogstraten, Tel. 031/14.54.08. '.

Van 16 tot 23 februari: APOTHEEK LUYTEN steenweg 4, e Tif 03 l /

Minderho�t,

_e_0_on_ 14_._40 "_711 ,_· ,

.........

Frans Van

-

Geenen' Joannes,

1979 overleden

te

-

Martinus.

overleden te

Hoogstraten, .71 jaar, echtgenoot van Elisa­ beth Bartholomeeusen, Withof 1, Minder­

....

...

Christiaensen Augustinus, overl�-

-

te

Knaepkens Joannes, overleden te Hoogstraten, 70 jaar, echtgénoot van Anastasia Verboven, Heilig Bloedlaan 250, Hoog7-1-1979

_

straten.

Hoogstraatse'

_'_'_'_,_J_.,...I,

'6-1-1979

1.

Hoogstraten:

hout.

leo

23-1-1979

Hermans, Gravin Elisabethlaan 33. August lauryssen, Ant. de Lalaingstr. 26

Janssens Johannes, overleden te Duffel, 32 jaar, echtgenoot van Imelda Adams, Nieuwbaan 27, Hoogstraten. -

Wortel: Jasee Fransen, Oude Baan 24. lode Verschueren, Hoogstraatsebaan 9

.

28-1-1979

Jansen Lodewijk, overleden te 76 jaar, echtgenoot van Joanna Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten ..

Hoogstraten, -

Van Delm Alois, overleden te 84 jaar, weduwnaar van Amelia

Advertenties: Jan

lay-out: Jan Bruynooghe

Redaktiesekretaris: Jan Michielsen Eindredakteur: Jozef SehelIekens

Meer.

Loenhoutsebaan 58, 2320 Hoogstraten, tel. 031/14,55.94

-

Verheyen

overleden

Maria,

te

d.',H,.e.ll,ig, �Io.e� .. -,. Hoo,g.striJtren,/,�I·a,a!�o'1g.�,r,u� làa.n, c' ,- -. '.'256,; J{oo_gMtjitéJ1�

..

_

_

_

••,.

laat besluit

de ouders die rond deze tijd gezins-vakantie plannen voor de komende zomer, delen wij mee dat het folkloristisèh kinderfeest plaats heeft op de vOQrlaatste

gerieve

van

.

zondag

van

augustus.

In 1979 is dit vrij vroeg en wel op zondag, 19 oogst. De week die aan deze zondag voorafgaat, is in de meeste geQuurten druk benomen door de voorbereidingen. I

,

..

_

�_�'{,tV.\h._-!:lPP9st!�t�l);.

I

Karel Huet, Zandstraat �7, Wortel.

Haest

Mathildis, overleden te Turnhout, .78 jaar, echtgenote van Hierony­ mus van Velthoven, Hoogstraatsebaan 27,

Ten hun

Schellekens,

'Minderhoutsestraat 21, Hoogstraten. Fotografie:

-

Begijntjes

.

Natuurlijk kunt U ook rechtstreeks of per brief of via de telefoon op onze redaktie te­ recht voor al de bovenvermelde zaken.

Hendriekx, Vrijheid 203, Hoogstraten. Koyen Bertha, overleden'te Mort­ sel, 77 jaar, ongehuwd, Heilig Bloedlaan 250, 30-1-1979

Ekeren, 43 jaar, echtgenoot van Anna Rombouts,' John Lijsenstraat 41, Meer ..

den

Bergen, Molenweg

Minderhout: Fons Goos, Heerle 56. René laurijssen, Desmedtstraat 66.

-

Wachtdienst Apothekers: -

Meersel-Dreef:

.

Hoogstraten, 84 jaar, ongehuwd, Heilig Bloed­ Hoogstraten. laan 250, Hoogstraten. 31-1-1979

WACHTDIENSTEN

gen 8.00

De Gruyter Anna, overleden te 87 jaar, weduwe van Adriaan

-

ten.

Driesen,

GO'etschalckx Jan, overleden te Antwerpen, 62 jaar, echtgenoot van Theresia Pemen, Oude Meerlesebaan 4, Meer. Cox Adriaan, overleden te West­ 3-1-1979 malle, 84 jaar, ongehuwd, Strijbeekseweg 31,

uur

Meer: Marc Van Aperen, Dorpsstraat 57. Meerle: Fans laurijssens, Klein Eyssel 5.

Willemsen, Heilige Bloedlaan 250, Hoogstra-

19-1-1979 Fijneman Cornelis Jacobus Anto­ nius, Mathildelaan 27, Eindhoven (Nederland) en Leuris Christianne Joanna Sofie Maria, Dorpsstraat 41, Meer. Nieuwadres: Mathildelaan 27, Eindhoven

2-1-1979

.

Wortel:

deze personen kunt U alle inlichtingen be­ komen, diverse berichten (aankondigingen, verslagen, enz.) en advertenties afgeven, alsook uw inschrijvingsbon voor een abon­ nement op ons weekblad.

15-1-1979 Aerts Emiel, overleden te Hoog­ straten, 46 jaar, echtgenoot van Maria An-,

Hoogstraten,

Boeren Hendrik Jozèf Maria, Spieringstraat 1, Meerle en van Opdorp Virginia Catharina Cornelia, Klein Eyssel 21, Meerle. Nieuwe adres: Schoolstraat 1, Meerle.

1-1-1979

13.15 tot 15.30 uur'

Hieronder vindt U de' hamen en adressen onze voornaamste medewerkers. Bij

van

Min­

-

Overlijdens jan.

.

en

-

18-1-1979

12-1-1979

A' a' ndac··ht!·

manna

geboren

lisette

Hooglugt 'Lambertus, overleden te ,...--------------.;...­ Hoogstraten, 10 jaar, ·echtgenoot van Her-

-

de

ref. 051/026.

Gehuwde liefhebbers dienen beiden aanwezig en

Dennis,

"

Hoogstraten,

.

Hoogstraten.

Plans

37, Meerle.

tot 15.30 uur

(Klooster) Meerle-Centrum:

ZITDAGEN: Voorlopig op maandag 5 maart 1979 en definitief op maandag 19 maart 1979, telkens om 5 uur namiddag, ter herberge Zwanenhof bij M. Bout, Vrijheid

te

Tulp, Klein Eyssel 39, Meerle. 10-1-1979 Verhoeven Anna, overleden te Westmalle, 83 jaar, weduwe van lodewijk

-

(Nederland).

9.00 tot 12.00

februari, tijdens gebeuren.

receptie in

�en

28-1-1979

van

Gazet" werd voorgesteld aan een talrijk publieK, op donderdag 8 de Hotelschool van het Spijker. Hierbij een kiekje van dit

Vissèrs, D�iwijk

-

15.30

Hoogstraatse

8-1-1979

Huwelijken jan.

woensdag van 9.00 tot 10.00 uur, donderdag van 9.00 tot 10.00 uur.

woensdag

,

van

.

te'

-

.

losbouw.

voor

"De

23-1-1 979 � Cindy; geboren' te Turnhout, dochter. -van Alois en Johanna Rombouts-

pen, Torenakker

assistent: maandag van 9.00 tot. 12.00 uur, woensdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur, vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Huisbezoek op aanvraag voor de leden.

dinsdag van 13.30 (Parochiezaal)

.

op

Turnhout, ioon Bavel-Hendrickx, Kerk­ .'

zoon van

Maatschappelijk

'maandqg van 13.30 tot (�aaltje Boerengilde).

m2.

16.1.1979, bebouwing

Rita Van

Turnhout,

23-1-1979

.

EN UITBETALINGEN IN DE KERKDORPEN

.

Verkavelingsvergunning

To;n,-geb'oren·te

en

dochter van Alfons en Gerda Aerts-Pluym, Meerlesebaan 41, Meer.

ZlrDAGEN

de Tinnen­

Achtergelegen tuin, aanpalend aa'n dd.

Jaak

-

29, WorteL 22�1-1979' Tinne, geboren

.

Medisch adviseur:' dinsdag van 9.00 tot 10.00 uur, donderdag van 14.00 tot 15.00 uur.

vrijdag

.

bouwgrond, groot 389,86

,18-1-1979 Ëya', j;lebo�erÎ'te Tùr�tio�t, dochter van .22-1-1979

9 tot 12 .

8.30 tot 12.00 uur, 13.15 tot 16.00.uur, 17.00 tot 18.45 uur.

vrijdag

-

bi

Marie-Elise Vissers-Lanslots,

'

woensdag:

Neus-, keel-

Koop 3. al Bouwgrond te Hoogstraten aan de Tinnen­ potstraa\ met een gevelbreedte van 19,65 m, groot m

en

ludovicusén Ludovica'Van Oerle-De Rijk, Achtelsestraát 111, Hoogstrate.n:

Dr. Proost:

de... Thysak­

van

-

13'.15-17.15 _li_ur;

Uitbetalingen:

PERZISCHE EN INDISCHE HANDGEKNOOPTE TAPIJTEN

te testen I

zoon

I.:.arigenber.g- 7,5; Wortel.'

'

Meersel- Dreef:

823,13

Zoersel,

Minderhout:

-

m2•

.

Tel. 031/14.51.76

.

.

-

Hooqstraten,

Bureel:

Notaris Jan MICHOEl te Hoogstraten, zal met tussen­ komst van notaris Emile Van Tichelen te Antwerpen openbaar verkopen met winst van 1 % premie namens de erven H. De Broux.

Koop 1. Bouwgrond te Hoogstraten kerstraat, groot 442 m2•

te

-

Opwindend van vormgeving

notaris Jan MICHOEl te Hoogstraten Tel. 031/145177 notaris Emile VAN TICHELEN te Antwerpen Tel. 031 /377596 van

Aerts-Lauryssen,

Va'[l Ceulen-Schellekens, Loenhoutsebaan.Sê, Hoogstraten. i'ii-1'� H�j9.;, lne, gebèrè� te Turnhut. dochter

-

DE NIEUWE SAABtS 900

enkel op Notaris J.

Bart, ,geborem

-

Marcel- en. lYIyriam

Vrijheid 168 2320 Hoógstraten.

·van

van

�16- F.197!:)

CHRISTELIJKE ZIEKENKAS

verbruikzaal, gele­

het kantoor

'

veld

*

Turnhout,

'

',

van

I

MEERLE, Kerkstr.

inlichtingen

te

Anna Verschueren­

van

,

.

van

5, alsmede hof,bouw­ 12 m. breed en 500 m2 qroot.

geboren en

Leonardus en, Maria Beeksestraat Ia, Meer.

.

'.

'. vrijdag: 08.15-12.15 en 13.15-16.00 uur;' maandag: gesloten!

wo­

wond,

en

wij. een huisbe-

Op'eningsuren: .dinsdag t.rn: donderdàg:

,.

nr.

Alle

Kantoor

-

MUURBEKLEDING

opbrengsteigendom,

Çlen te

me­

'Hoogstraten

*

*

bestaande uit Frituur,

15

-

LEYTEN

�LLE SCHILDERWERKEN

Kim, geboren

-

Josephus

.

Gelmelstraat 23 2320 T!'JI. 031-/14.51.00' -

"

trakt.

Een

'

BEROEPSMUTUAlITHrEN:

.

*

Turnhout,

.

.

uur.

Gehuwde liefhebbers dienen beide aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en eventueel huwelijkskon­

te

en

-

",

RAIFFEISENKAS

DE

qelini-

UIT

qerneen-

,

ber­

Emiel

Zand­

Michielsen, Katelijnestraat 56, Hoogstraten. 13-1-1979 Liesbeth, geboren te Turnhout, dochter van Jozef en Elza Stoffels-Sterkens, Poeleinde 35, Wortel. 15-1-1979 Gert, geboren te Zoersel, zoon van' Marcel en Christianne Kinschots- Schrauwen, Meerlesebaan 22.A, Meer. .15-1-1979 Mark. geboren te Turnhout, zoon

'

,

.

inlichtingen

uur.

.

,

ZITDAGEN:, Voorlopig op woensdag 14 maart en tief op woensdag 28 maart 1979, telkens om 5 uur na­ middag ter herberge De Wachtzaal bij Frans Brosens, Van Aertselaarstraat te Hoogstraten.

Alle

9.00-10.00

'breng'en

.

Turnhout, dochter

Martens-Jacobs,

-

Op 'u",:, verzoek toek. Jan Vermeiren m.a.': .. Mia Timmerman m.a.'···

ASSISTANCE

te

Wendy, geboren

-

12-1-1979 Mieke, dochter van Marcel

op het vroegere gemeente­

Hoogstraten.

LOTEN NATIONALE LOTERIJ.

SP?,!Ultslagen ku��en Hl?ogstraatse

te Zoersel, dochter Emma Làurijssen-Vermeiren, Desmedtstraat 52a, Minderhout.

Nan

in de

uur

Elke dinsdag van 19.00-21.00 uur op het bureel in .het. rusthuis, H, Bloedlaan 250,

SAFELO· VERKOOP

"

van

maandag van

Maria' Meer.

van

9-1-1979

.

11.15-12.00 het klo.oster.

van

van

gemeen­

uur.

AVONDSPREEKUUR:

kosten.

BEZiCHTIGING: elke zaterdag

in het vroegere

'.

(TRAVELLER·CHEQUES)

TEN. REISCHEQUES

te

uur.

Elke donderdag in hetvroeqere tehuis van 9.00-10.00 uur.

INNING VAN COUPONS EN EFFECTEN • OPENBEWARING VAN EFFECTEN. INSCHRIJVING OP OPENBARE UITGIF, TEN. DOMICILIERING EN INNING VAN WISSELS ·INNING VAN CHEOUES EN POSTASSIGNATIES • VREEMDE MUN·

9

vroegere gemeente­

WORTEL:

als

Verder zolder en kelder, en grote tuin. BESCHIKBAAR: tegen betaling van koopprijs

Elke huis

DIENSTEN

van

ZEER GOED GELEGEN WONING met GROTE TUIN Hooqstraten, lindendreef 26, groot 23 aren.

volgt: Gelijkvloers: salon, zitplaats-woonkamer, keuken, ginq, gang, met trap. Boven: vier slaapkamers met trap naar zolder.

bibliotheek

'HUISVESTINGS,

van

Groot

Francine Sambre­ Deckers, Schoolstraat 12, Minderhout. 8-1-1979 Geertrui. geboren te Turnhout, zoon van Armand en Jozefa Coenegrachts­ Desmedt, Heerle 2, Minderhout.

MINDERHOUT:

KREDIETEN

en

bergstraat 7, dochter

11.00-12.00

van

maandag

Elke

Turnhout;zoon

lan�s

.

llse, geboren

-

6-1-1979

MEERSEl-DREEF:

.

.

te

wil ik dan ook reeds d�.ze ",:,eg De Beheerraad en de Redaktie zijn verheugd leden en andere collega s om de vele dUlv�nhefgunstige reakties die zij de voorbije hebbers er op attent dat ze In make� week ontvingen. Zij danken de mensen voor d� toekomst alle en aktiv�r�ere de vele felicitaties en bloemen, de adver­ weerv�telten. v�,n onze vereniging teeroers om hun sympathieke medewerking Vinden In De Gazet aan het nieuwe weekblad en vooral de vele :rc;>� �Iot wens Ik u veel succes met uw vroegere abonnees van de Gazet van Hoog­ initiatief. straten die spontaan een abonnement op De De voorzitter, A. Sprangers. Hoogstraatse Gazet hebben genomen.

Graag

onze

zoon van

Mad.

-

donderdag

tehuis

Turnhout,

Magdalena Huybrechts-Elst,

en

Jaak

van

9.00-12.00 .uur,

van

MEERLE: Elke

te

-

5-1-1979

MEER: Elke maandag op het huis van 10.00-11.00

LIEREN. AUTOMATISCHE LOONOVERSCHRIJVINGEN AUTOMATISCHE BETALINGEN

-

Inqedeeld

OP

OPVRAAGBAAR

.

Hoogstraatsebaan Wortel

TERMIJNSPAARBOEKJES

kans gratis berichten te plaatsen in' Van harte veel succesl krant. Wij zullen deze mogelijkheid zeker niet onbenut laten.

Eyssel 21, Meerle.

Elke voormiddag bureel rusthuis.

SPAARBOEK·

EUROCHEOUES • EUROCHEOUEKAART • •EXPRESS,CHE, A/B,FORMU, QUES • OVERSCHRIJVINGSFORMULIEREN •

Desmedtstraat 62 Minderhout tel. 14.56.80

Openbare verkoping van zeer goed gelegen woning met grote tuin te Hoogstraten,

,

SPAARCLUBS

GIROREKENINGEN

-

I

BOUWSPAREN

DRIE'MAANDELlJKS

OP NAAM

tel. 15.77.81

-

TERMIJNBELEGGINGEN.

Hazenweg 11

trakt.

inlichtinqen

JES VAN JAAR.

1

Dorpstraat 8

nitief op dinsdag 20 maart 1979, telkens?m daq in het Parochiecentrum, Dorp te RIjkevorsel. Ge'huwde liefhebbers dienen. beide aanwezig .te iijn voorzien van trouwboekje en eventueel huwelijkskon­

Jaak

altijd

HOOGSTRATEN:

SPAARBOEKJES GEWOON SPAARBOEKJE

Vrijheid 177-179

BESCHIKBAAR: volgens veilvoorwaarden.

Jan, geboren 2-1-1979 Jan, geboren

Spreekuren:

GELDZAKEN

Vital

2-1-1979

of

medewerkers,

uw

-

-

op deze dienst die

een

Aan alle

veel

geboden

1-1-1979 Martine, geboren te Turnhout; dochter van Andrea en Rosa Bellens-Stessels, Lodewijk de Konincklaan 268, Hoogstraten,

probleem?

voor uw

Hoogstraten Geachte Heren,

interesse begroeten wij het ver- Wij wensen De Hoogstraatse Gazet n'en "goeie bloei" toe, een ruime kijk- en leesgroep schijnen van uw nieuw blad. Namèns "De Blauwe Duif" dank ik u voor de en de hoop, elk jaar één of meer dorpen erbij.

Geboortes jan.-1979

Hoogstraten.

bemiddeling

oplossing

Doe

. .

met

bebouwing

werk: 2320

-

Verschueren-Peeraer

mevr.

Vrijheid 150 2320 Hoogstraten

Met

Tel. (031) 14.51.05 of (031) 14.53.49 U wenst een inlichting,

bouwwerk.

een

Bestemd

Alle

Maatschappelijk

Heilig Bloedlaan 250

kosten.

Stedehouwkundig

Tel. 14.51.76.

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

staalhoeveelheden

Kon. Maatschappij "De Blauwe Duif"

Hoogstraten

A. S. P.:

Gelmelstraat 33, Tel. 14.51.00.

.

Breda van Palende of qepaald hebbende: Hoogstraatse-steenweg, VerKlein Gammel; Albert Fransen-Sterkens en August

meiren-leenaerts.

Beroepsmutualiteit

en met uw Gaat u bouwen? Loop dan even bij ons binnen voor dat u met een mini­ er immers zorgen plannen! Wij en veilig gebouw mum aan materiaal en geld een stevig betreft wat fundering, gewapend beton, stalen bekomt u en uw balken enz. Bovendien berekenen wij gratis voor

Lier­

Staatsba�n

gevelbreedte

van

Rijkevor�el,

te

bouwgrond gelegen

Perceel

_

O.C.M,W. Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten Telefoon 031/14.51.05 14.53.49. -

de kindeten

namens

premie openbaar verkopen K rols-Hendrickx: 1 %

Koop 1. Gammel,

met winst

Hoogstraten, zal

gellleente

St. Antonius Brecht.

béton-

staal-

weiland

Lezers schriiven

Stand

Brandweer Hoóqstraten: 031/14.42.43. Ziekenhuizen: St. Elisabethziekenhuis Turnhout: 014/41.31.31. St. Jozefkliniek: 031/83.17.91-92.

-

Tel.

Burgerliike

Politie: 14.50.07.

Gemeentelijke

Rijkswacht Hoogstraten: 031/14.50.08. Rijkswachtbrigade Merksplas: 014163.30.1û.

p.v.b.a. Michel Brosens Konincklaan 2320 Hoogstraten 274 Lod. De

l de

Gemeentehuis: 14.50.07.

Studiebureel

'Pe'rsonen die interesse hebben om op de een of de andere wijze aan het weekblad mee te helpen zijn altijd welkom. Kandidaat-medewerkers kunnen een afspraak maken met het redaktiesekretariaat of met' een van

on.ze medewerkers.

KOPIJ Graag ontvangen wij alle kopij een week vQor verschÜningsdatum. Het weékend-nieuws kan nog tot maandag-

middag

w_o_rd_e_n_.

........

op

d,,�oFf1��tro!R�rnengebracht ....


10 11

"Hóogstraa'toSe

"Hoogstraatse 'Gazet", vrijdag -

1&79 Gazet": :'vrijdag 16 lébruari ,

Als

BUIZEI

fil �, �'verzekert : U

en uw

uw

in staal,

draaiwerk,

gezin,

riolering, beregening, met alle nodige hulpstukken kranen steeds in voorraad, bij

e�

voor

bedrijf, uw 'zelfstandig beroer,

vakantiegenoegens.

ANTOON VAN APEREN Dorpsstraat

31 � Meer

-

PVBA

Telefoon 031/15.74.20

Louis Van Laack

Hoogstraten Tel.: (031) 144093 2320

I

r-r.:

:

(0.31) 1577 81.

komst in Vlaanderen, zijn schitterende carrière als officier en zijn benoeming tot hoofd van een uitgebreid net van garnizoenen in de Kempen, bedoeld als be­ scherming van de grensgebieden tegen de oproerige Hollanders. Hij beheerste de hei vanuit zijn kasteel met een schitterend gezag, en dan opeens is er een andere kapitein voor de garnizoenen, die in Turnhout resi­ deert. En mijn man ? Hij verdwijnt. Geen spoor meer van hem te vinden. Stel je mijn wanhoop voor : ik volg zijn hele weg van Castiliënaar Vlaanderen, ikzit tijdens de veldslagen in zijn spoor als een jachthond, ik ben bij hem in de glorie, en dan opeens niets meer. Waar is hij van dat kasteel in de heide naar toe gegaan ? Niet terug naar Spanje! Ik heb in het archief van Salamanca de oorkonden ge�ien met het rapport waarin hij als. vermist wordt opgegeven en de documenten over de

Heerle 11

Coenegrachts-Desmedt

Minderhout

2322 Tel.:

(031) 157903 (Coenegrachts) 15 70 40

1582 '14

(Desmedt) (Snijders)

Dorp.37· 2323 :'. Wortel

Victor Vande Mierop

.

.Tel.:

(031.)

Carrosserie

145875

.Tweedehandswagens 'FRANS "KEUSTERMANS Dorp 35A Grote 'Plaats 13 Wortel Telefoon 14.55.96

'';

i3ù EÉN

.

NIEUWE FIRMA!

verdeling van zijn landerijen en bezittingen onde!' zijn erfgenamen. Niet naar Antwerpen I Niet naar Brussell Niet een van de vele andere garnizoenen! Ik zou naam zijn gezien hebben. Hij is ook niet gesneuveld, men want toentertijd slechts een gebrekkige voor de boekhouding had, vergeef me de term, soldaten, werden nauwkeurige lijsten opgemaakt van de gekwetste of gesneuvelde officieren. Waarde vriend, ik was perplex. Ik -zei dwaasweg tot

-

gû'nstige prijzen!

CHAPE

-

WERKEN

.GEBR. VAN DE MIERGP P.V.B.A. Kapelakkers 9 2150 Oostmalle- Telefoon 12.42.12

naar

waar

-

.

-

Romantiek,

.

V"Jd,I\1 1.6 ieuruan 20.00 uur Zondaq 18 februari 14.00 uur

-Donderdaq

22 februari 20.00

DE LAATSTE

Dinsdag

Sylvester Stalone

en

vindt U

gezelligheid

uur

.�

in

�_oete�otttt

uur '--

CENTRALE VERWARMING Vrijheid 251

-

HOOGSTRATEN

evenals alle

-

Wasmáchines, "Flandrla". droogkasten, diepvriezers, koelkasten. -

eens

kijken bij

...

31

-

Mee.r

vroeg voor de specifieke problemen van de jeugd en vooral van' de vergeten, ongeor­ ganiseerde jongeren, die in deze eenzame maatschappij erg verloren lopen. Daarna nam "Gustje van de Spar" in naam van de bonds­ leiding het woord Hij schetste even de evolutie van onze jonge gemengde werking en hoe we tot dit weekend zijn, gekomen. Vervq_lgens werd met foto's en dia's een stukje geschiedenis van K.S.A. en V.K.S.J. uit de doeken of liever op het doek gedaan. En dan kwam de jeugd zelf aanbod. Joro 1-2 (6 tot 8 jaar) bracht hun ontroerende versie van "Sneeuwwitje" met het gekende happy-end: een' huwelijksfeest waar onze circusartiesten __.Jvan 5-6 (10 tot 12 jaar) een vertoning weggaven. Joro 3-4 (8 tot 10 jaar) stak o.a: de draak

-

.

-

Tel. 15.74.20

------------------------

met

Plafonneer-

en

de

John

Travolta-kultus

spreekwoorden uit. De Knim (12 nam �

sierpleisterwerken

ons

legioen" ...

mee

naar

het

en

tot

beeldde 14 jaar)

"Vreemdelingen

..

zijn onmogelijke talensituatie. Ondertussen hadden Koen en Johan als sjo-cc hun sjo-lied reeds vertolkt. De Sjo (14 tot 16

...

met

Nieuwstraat 13 Minderhout Telefoon 031 /14.53�53

VERZORGDE AFWERKING!

sociale dienst

GRA TIS PRIJSOFFERTE!

Ongevallen,

-

..J vergoeding

bo e k -, dag bI.a d

-

,

I.'

;;

,..,.

rust- en/of herstelvoor

thuiswerkende

Antwerpen

kent

een

ongevallen,

..

en

papierhandel

_

_

. .

stemple' "�èS'

�.:...

M.. DRIES 7iORREELE �h�d1�-�o�tm�n-hfufuonœl/l��1 :-

UW

J.-M. Christophe.» Ik

de avondtevoren, De oude professor kwam de armen gespreid, op het bordes

was er

met

Hij

Kempische

mij,

tegemoetgelopen.

nam

was.

me

Het

mee

zat er

avond, waarbij

binnen, stralend alsof ik zijn zoon vrienden en hèt werd een heerlijke

naar

vol

met

we eens te meer

niet wisten wat

we

in

onze

gastheer. het meest moesten prijzen: zijn gulle geestigheid of zijn onvolprezen kennis van de bourgogne-wijnen. De volgende dag, het geweer in de schoot, weg, op een van de laatste plekjes waar de Kemp_ische hei nog weids en ver

en woest is, in een bootje op de vennen, die grijs uitgestrekt lagen in de mistige wintermorgen, heeft Dr. Christophe, me dan het vreemde liefdesverhaal verteld, dat ook het verhaal was van een plaats en dat op zo beklemmende wijze verstrengeld zat in het land dat ons omgaf, dat het op zeker ogenblik, in de plotse ontsteltenis mijn 6emoed, leek of het werkelijk ook het verhaal van datland was.

gra,uw

van

Uitgegeven bij Heideland Orbis, verkrijgbaar in de erkende boekhandel (325 Fr.).

-een

'�\.�.

j':;�'

':':',

.

.

De

sjo kwam muzikaal sterkop de voorgrond.

personen

ten

laste

150

beroepsbezigheid

Wat ook nog

In een eerste uitgave van De .Hoogstraatse Gazet publiceerden wij een artikelover de

toegestane beroepsbezigheden

voor gepen­ sioneerden. De bedragen die in vorige artikel werden aangehaald, zijn echter inmiddels achterhaald.

Voor

mensen

die op

1-1-1979' of later op

pensioen gaan, gelden volgende bedragen: als zélfstandige of helper is een maximum netto-bedrijfsinkomsten toegelaten ten belgpe van 94.437. (dit bedrag blijft gelden gedurende het jaar 79). Als werknemer, men kiJ'kt eerst naar de uurgrens die 60 u. per maand beloopt. Indien -

d aaraan mum

.

nie t IS vo Id aan,

ge Idt

netto-bedrijfsinkomen

.

h et maxl94.437 fr. per

00 k

van

jaar. Met

maximum

netto-bedrijfsinkomen

,

,

.'

is

voor de zelfstandige vroegere land- of

tuinbouw niet meer van toepassing zijn. Wie nog enige land- of tuinbouwaktiviteit met winstgevend doel wil doen, is nu gebonden aan de inkomensvoorwaarden. Dit geldt dan voor mensen die op 1-1-1979 op pensioen gaan of later. Voortaan moeten ook voor deze land- of tuinbouwaktiviteiten, volgens de wet, vooraf toelating gevraagd worden. voor 1- i -1979 op pensioen was, kan gewoon verder blijven doen tot 31-12-1979.

Wie

,

,

Voor verdere informatie en voor de aanvragen kunt u terecht op de sociale dienst van het OCMW, H. Bloedlaan 250, Hoogstraten, tel. 145105 of 145349. Jan Vermeiren, M�nmm�maM

van

�arin�men�250.�h.,w�oo�m� �nhu�,ru�hu�cl�ffi�I��oo�w�r� 94.437h,b�œ�mooprn�Kh�nb��� y�r y�rs�on _t�n. !a_$t�,. �i�� ov��s���!j�! ,zi,e�e .�?-;d�� ,i� opgenomen. � baar_ in�?';1.e�: .��� ���g� ��� .b!i_ �� �!ll,a�!i�-� ,_

belangrijk

gepensioneerden is het feit dat de beperkingen in oppervlakte voor

-

De gegevens betreffende t'let ongeval, de ziekte enlof de opname moeten bewezen worden door ondertekende verklaringen vanwege de verplegende geneesheer of het zie-

Antwerpen gehuisvest zijn; bewijs voorleggen dat h�n netto-be last-

voor

gepensioneerden.

fr.

van

gen, naast pensioen, niet meer verdienen dan het vooropgestelde bedrag:

Vervolg artikel toegestane

voor

aangerekend).

'

-in de provincie

.

..

die uit de

vreemde,' vóórtijden lijken te komen;

'laarzen en wees hier tegen zes uur in de morgen, of beter nog: de avond tevoren. Er zullen vrienden zijn.

.

Er kan slechts een maximale vergoeding 15.000 fro per jaar ontvangen worden.

dagen thuis verzorgd worden. Zij moeten daarenboven:

-

�._ �._.�,�'.�,_�����.'�,I�.�._��

gestalten,

het

.

stervelingen,

aangelegenheid gesproken. Hij zal verheugd zijn je terug te zien en nodigt je uit donderdag a.s. deel te nemen aan de eendenjacht. Neem een dag vacantie. Je kan hem gebruiken. Pak je geweer en een paar rubber­

.

had'

Wanneer de aanvraag later toekomt, wordt de vergoeding slechts toegekend vanaf de eerste kalenderdag na het inkomen op het provinciebestuur van het aangifteformulier.

ged uren did e ten minste dertig opeenvo gen e

,

..

..

herinneringen

de

-

male vergoeding te bekomen, d.w.z. vanaf de 8e kalenderdag.

.

wenskaarten rookgerief

4

je

mijne is alleen maar schamel en aangrijpend en het zegt dat dit verschil niet bestaat. Ik ben te gast bij J.H., die je kent. Ik heb hem over en

-

per dag De eerste zeven dagen van de ziekte of het ongeval komen echter niet in aanmerking. De aanvraag moet tussen de 1 e en 30e kalenderdag ingestuurd worden om de maxi­

.

schrijf- en rekenmachines

Telefoon 031/15.82.56 I

van

het woord dat kan zeggen wie zij waren. Dat woord heb ik voor je. Misschien Ik zeg misschien, want men zou denken dat het een groot en machtig woord moet zijn, dat in verbijstering ontsluiert waar het verschil ligt tussen ons, en deze

grauwe

�e

vergoeding bedraagt (zaterdag en zondag inbegrepen), De

.

1

donkere kluwen

in het

te

...

.

sl�apkamer

(zwaar gehandicapte gezinsleden worden

en/of herstelvergoeding voor thuiswerkende moeders toe. Wie komt in aanmerking? Moeders die zich uitsluitend aan de opvoeding van hun kinderen en huishoudelijke taken en verplichtingen wijden en die 6fwel het slachtoffer werden van een ongeval, ófwel bij ziekte opgenomen worden in een rusthuis, iiekenh' UIS en / 0 f h erstellingsoord, ófwel bij zie k te

Meyr. lorens-Martens

'(

hebben.

naar

heide, dat je niet met rust gelaten wordt door het beeld van deze grootse, vale vlakte, die je als kind vanuit het van vóór je je uitgestrekt zag liggen, venst�r waar met al Je wortels aan vastzit en die bezig is te J� verdwijnen. Je herkent de vreemde riten, die er nog steeds, maar zeldzamer en zeldzamer, beoefend worden die heidense priesteressen uit de grijze oud­ v�n heid en Je ZIet, maar dat prachtige geweten van de grote volkenkundige die je bent, weerhoudt je dit met zekerheid te hoe deze schrikwekkende bevestigen, vrouwen in de misten van de zijn gevlucht afzondering, met kracht verdreven door het christendom dat hun goden tot duivels en henzelf tot heksen gemaakt. Niet dat zalopgeklaard worden door wat ik je te vertellen heb. Maar er is iets anders. .'

's Avonds werd er gedanst onder leiding van de "Crying Machine". Zondag besloten we dan ons weekend met een dankviering in het teken van het kind. Achteraf terugblikkend op dit weekend kun­ nen We zeggen dat heel wat mensen en vooral dan onze jongeren ielf er veel plezier aan hebben beleefd. We hebben geen beroeps­ mensen aan het-werk gezien en zo kon het voorkomen dat er al eens gestunteld werd. En zo hoort het ook: onze jeugdbeweging is een levendiqe, krioelende massa en geen perfekte, gesYIJchroniseerde acteursvereniging. Het was echter wel jammer dat het zo lang duurde eer iedereen aan bod kwam zodat enkelen van de allerkleinsten moeite hadden hun ogen tot het einde toe open te houden. In ieder geval mag het weekend een succes genoemd worden en we hopen dat dit weer een nieuwe stimulans zal zijn voor onze-werkinq.

twee

======::::::::::::::::::::::::�moeders.

De provincie

2321 Meer

een van

bent hen lief

begonnen

was en

je zoekt

je ontdekte dat je

Martin Standaert.

rust-

Hoogst�8atsebaan' 2

die jou intrigeert, ik' ging zeggen: irriteert. De betekenis van die vreemde oude sage immers is je tot nog toe onbekend gebleven. Wel, ik heb ze gevonden. Daarom schrijf ik je. Ik heb ze ge­ vonden, dank zij herinneringen die bij oude lieden in de hei voortleven aan een vreemde, schone liefdes­ geschiedenis, die hier in de Kempen ruim vijftig jaar geleden plaats gevonden heeft en die ik uit veelvuldige gesprekken met hen, ontroerd, weer heb kunnen sa­ menstellen. De \ erKlaring van .de sage is toeval geweest. Ik heb er dus geen enkele verdienste aan, maar ik ll.onk dat het je genoegen za! doen er, dat het je zal helpen bij het grote werk, dat je voorbereidt over de ver­ vloekingssagen in de oude Germaanse' gewesten, en dat we met spanning allemaal tegemoetzien. Kom even langs, ik zal je dan de geschiedenis val die grote donkere man uit de heide en het zachte blonde meisje uit het witte huis in het dorp vertellen. Ze da­ teert uit de tijd toen je ouders jong waren, maar ze is het einde van iets dat drie eeuwen tevoren begonnen was. Ik weet dat je bent door de

,

OCMW-Hoogstraten,

DE BIE ":=========:.r-------------------

En

geleerd bang

tot

straten.

-

ANTOON VAN APEREN PVBA Dorpsstraat

aan met een voorwoord van proost Frans Wouters, die aandacht

..

Tel. (031) 1451 33 Kom

de hunnen

het,

was

fornuis moet weg" als sterke aanklacht tegen de opgedrongen man-vrouw-rol in deze maat­ schappij. Als gaststerren hadden we onze ex-leiders van de "Spilzakken" uitgenodigd om enkele liedjes uit hun rijk repertorium te vertolken. Zaterdagnamiddag betrokken we al onze leden in een groots spel dat afgesloten werd met een feestelijke optocht door de straten van Hoog­

avond. ving

onze .

gereedschappen glas- en aardewerk, huishoudelijke benodigdhecfen.

JOS SERVAES

Je

jaar) kwam later nog sterk muzikaal op de voorgrond en gaf ook een satire weg over de sterreklame. De leiding besloot met een kort toneeltje van Annie M.G. Schmidt: "Het

�-----------�---------------------�b��dingen,œzwaardru�eophetkampieH. De

IJzerwaren

en

ZIJn

en

Na een half jaar gemengd gewerkt te hebben, besloten K.S.A.-V.K.S.J. Hoogstraten om Loenhoutsebaan 101 met hun werking naar buiten te treden. 2320 Hooqstreten Vandaar dat we zonder een speciale reden een Tel. [031j' 14 66 86 feestweekend hielden. We begonnen vrijdag met een "Bonte Avond" lû. 00 uur tot 24. 00 uur in zaal Pax, Deze diende ter vervanging van Geen sluitingsdag onze kampvuren waar de ouders vroeger op uitqenodiqd werden. V)Je hadden nI. gemerkt .-Idat zo'n kampvuur en vooral dan de voor-

Geopend van

RYAN'S DOCHTER

star

vech�en. M�n. te

zonderlinge Kaïn-sage,

als.

aan

d� v.lakte

-

geobsedeerd

je werktafel

weer, zoals in je kindertijd, op de donkere onmetelijkheid vol bramen en helm, die nu alleen nog in je herinnering bestaat, en de drang is in je om de ziel van dat land te grijpen, ze te doen voelen, na ze eerst zelf in pijn en vreugde ge­ voeld te hebben. Je hebt heimwee naar de gestalten die bewoond hebben, de ruige, grauwe kerels, die In ongure gehuchten samenwoonden, die een be­ lezer hadden en vloekten en in de dorpen gingen heeft je als kind voor hen

-

nog bekend is

zit

�pnieuw ritme met K,SA-YKSl Hoogstrate"

Zaterdag 17 februari 20.00 uu� Zondag 18 februari 16.00 en 20.00 uur Maandag 19 en woensdag 21 februari 20.00

gebleven

bij_

\.

F.I.S.T.

-

mezelf: als die man vanuit dat kasteel nergens heen­ is. Het gegaan is, dan moet het zijn dat hij er

Restaurant

uur

OVERLEVENDEN

20 februari 20.00

van

))

wekenlang voor een raadsel gestaan. Ik heb een Spaanse kapitein, die met Alva meegekomen was, op de voet gevolgd zijn vertrek uit Castilië, zijn "an­

Meer

2321

Zeer

...

«Ik heb

Dorpsstraat 8

August Michielsen

VRAAG OOK PRIJS

es

Ik wist dat Dr. Jean-Marie Christophe bezig was aan een studie van de Spaanse overheersing in onze gewesten. Hij schreef me in 't kort hoever hij daarmee gevorderd was en hij deed het met het bruisende enthousiasme dat we van hem kennen. En dan, ernstiger, schreef hij :

Van Aertselaarstraat 15

,

tu

_

r!l �, �, verzekeringskantoren

A.

de brief: (Mon cher André herkende ik het onverwoestbare opgèwekte kleine man, wiens over­ goed vloedige witte kroezelharen en bolle blozende wangen hem is hij niet een Hink stuk in de in de ouderdom zeventig ? en ondanks de zwarte redingote, die hij in de tijd van de supersonische vliegtuigen en de blue-jeans onwrikbaar trouw gebleven is, nog altijd op een baby doen gelijken.

sauvé! humeur van deze

Wilman,

Je

de blik

men

-

.

,

uw

In de eerste woorden

.

PVC buizen rond, vierkant, dunwandig evenals

volmaakt idiote

redenering, van het soort zoals als het niet zegt: droog is, dan is het nat; of nog: als 't geen jongen is, dan is 't een meisje. Welnu, het zou goed zijn als wij in de doolhof van onze verwarde gedachten wat vaker onze toevlucht namen tot de een­ voud van't gezond verstand. Want: nagel op de kop L De man was in zijn kasteel gebleven. En het vreemdste van alles, ik ben ontsteld en een beetje beangstigd' terwijl ik het schrijf hij is er nog. Het verschrikke-· lijke drama, dat zich als een ring om hem zou sluiten, heeft zich op ontstellende wijze in de tijd vedengd. Ik heb het geheim kunnen ontsluieren door middel van de die in de hei hier en daar

.was een

Aster Berkhof

.

éonstructie, waterleiding, verwarming,

voor

wolf in de wildernis

een

16 februari 1979

__

&

•••

L

<

,�e. sLo:�a,a� ��s�s,t��t�� .•

"

_


"Hoogstraatse Gazet"

-

vrijdag

"

16 februari 1979

EERSTE JAARGANG

REDAKTIE EN

NUMMER 3

-

VRIJDAG 23 FEBRUARI 1979

TELEFOON 031

zijn binnen kijken

kom ook

eens

Vrijheid 199

-

Hoogstràten

-

Telefoon 031/14.58.44

.....

Vol bekommernis om het 'heet-van-de-naald­ nieuws' wat nazorg te verlenen. togen wij op pad. het gemoed bedrukt door tal van prangende vragen: wat is er nu eigenlijk aan de hand? Kronkelende palingen in het slijk? Vulkaan in wording? Gasleiding gesprongen? Of dan toch een genadige vingerwijzing van ons aller moeder aarde. die één van haar diepe

Van Dessel E.

Doolstraat 3

-

RAI FFE ISE N K�$.�rivate spaar.kas

2452 Gierle

voor

-

Tel. (014) 55.50.71

al

uw

financiële

.

verrichtinqe

-

Levering uit stock uit eigen

geheimen prijsgeeft

kelders.

NIEUW

Specialitatie HORECA

...

':

..

en

EEN HALVE EEUW GELEDEN'

23 februari 1929 Uit

medelijdend begrip

.

buldozer­ dienst

binnenrijden!

NU FIETS. BROMFIETS. GRASMAAIER NAKIJKEN DOOR:

tot uw

al uw

tel. 031 /14 51 86

beschikking

voor

graafwerkeÀ.

afvalzuivering

van

Harrie

terreinen.

en

hond naderen

h-alf-verteerde reusachtige

behoedzeem de geheimzinnige opening.

pag.

-

BROMFIETSEN MEER SERVICE!!!

MINDER DUUR

CONTAINERDIENST

-

SLUITINGSDAG MAANDAG!

{met wettelijk attest a of bl

Kantweg 21

-

sn oeys

2150 Oostmalle

-

en

Hoogstraten, gelegenheid van het teerfeest op 17 februari bij Adr. Van den Heuvel, werd er na het banket­ onder de 18 aanwezigen een appelcien verkocht per amerikaansch opbod ten voordeele der overstroomde gewesten en welke 52,SO fr. op­ Ter

bracht. 't

�!

�urde verleden week met Carnaval rond 9

.

Telefoon 031/12.20.15

.

In 1977 werden -

=TROEF vlo...... kl •• ing een enorme

Zoals

·je

ziet

qespannen

keus

voor uw

voor

elke

op

voor

ondertapijt gebeurt

tot

2.200 fr de m2 in voorraad.

iedere beurs. Het plaatsen zowel los, met de

Wortel. Hoogstraten. Minder­ Meerle tot één Hoogstraten

samengevoegd. Watvindt de burger daarvan? De drempel van dat éne gemeentehuis te Hoogstraten is nu eenmaal zoveel hoger dan van de vroegere kleinere' gemeentehuizen; werd die drempelook echt "hoger" voor de burger van Wortel..; Minderhout. Meer en Meerle? Werd de burger"vadèr" waarmee je bij wijze van spreken een praatje over de haag kon maken. nu meer burge"meester"? En de gemeenteraad? Vroeger dikwijls een gezellig praatavondje waar bedisseld werd over dingen vim dichtbij die iedereen kende. Als het over een nieuwe woonverkaveling ging. wist iedereen waar die juist in het dorp gelegen was; een nieuwe weg aanleggen. een straatlantaarn plaatsen. iedereen wist waar het te doen was en ook voor wie het goed was of ook wie er niet blij mee was. En nu? Nu is het allernaal verder weg. moei­ lijker te achterhalen. moeilijker te kontroleren _

vloer, vanaf 89 fr de m2

plaats,

en

gelijmd of

grootste vakkundigheid.

I

•.

zonwering of is

koudewering misschien beter

voorzetramen

ook.

op

zijn plaats in deze periode?- Rolluiken

helpen U bij het besparen

van

en

brandstof.

enz.

AI de beste merken, steeds de beste

schil.erwerken Vraag

het

ons_

prijsopgave?

door het gebruik

van

de beste

wij U de beste afwerking

..

vrijb ijvendt

draaien;

De dorps-

schilderwerk, behangen, patineren,

zou

zijn keus niet vinden in

als plaatsen

D'OMS

H.

gebeurt door

onze enorme

ons met

enz

...

kollektie in voorraad? Zowel het

de grootste zorg.

BLOEDLAAN 242-246, HOOGSTRATEN

-

en

en

TEL.: 031/1451 XI

maken

ingelost? Wat voorzitterschap

1. Als je het geheel van de dorpsraad bekijkt. vind je daarin dan een .goede vertegenwoordiging van de hele dorpsgemeenschap? Zijn er

volgens jou

nog groepen (al zijn ze nog zo klein) die niet in die dorpsraad voorkomen? .

_

..

..

je van. de relatie tussen de dorpsraad en het gemeentebèstuur? Heb je het gevoel dat er naar je geluisterd wordt? Dat men rekening houdt met je advies en mening? Heb je bijvoorbeeld al adviezen aan het gemeentebestuur gegeven? Welke? Zijn daar al concrete verwezelijkingen van gekomen? Welke?

ren

.

•.. or�anls�feesteliikheden biJ gelegenheid van

volgend

breid interview

en

parochiale werking (bv .... verloofdencursussen.

23 februari 1929.

catecheseonderricht voor vormelingen ) ling met de werking van de dorpsraad? ...

zij geholpen en waren geleken echte ijs­

het

voe­

-Vliegers De

vliegers als zij in de lucht zweven, zijn van de kou niet vervaard. Zoo wordt uit Oostenrijk gemeld dat M. Kronfeld, de Oostenrijksche

pag. 11

Vergeet niet!

kampioen der zeilvluchten, ondanks van 35 graden onder zero en bij

koude Zuid­ Oostenwind die waaide met een snelheid van 15 meters per sekond, de Rax heeft overgevlogen en 31 minuten in de lucht is gebleven.

Beste burgers, lieve lezers en lezeressen van De Hoogstraatse Gazet! U hebt gedurende drie weken ons blad gra­

tis gekregen. Neem nu snel een abonne4. Je bent nu voorzitter van de dorpsraad. ment, anders komt U volgende week misHad je bepaalde verwachtingen .te�h'over schien te laat! deze functie en zijn deze verwachtlnqen ook I.. .. -'

een

een

-Het gure winterweder

van

.

Dees dagen hoorde men van niets anders spreken dan over de koude, de menschen die malkaar op straat tegenkomen groeten in het voorbijgaande de eenige opmerking, die altijd en overal dezelfde blijft: "Het is koud". Men heeft schoon te zeggen dat er in vorige eeuwen nog ergere winters te verdragen zijn geweest, en dat. wij ons, in vergelijking met anderen, nog gelukkig mogen achten. Zulke troost brengt geen warmte bij. Gedurende den oorlog in 1917 hebben wij ook een

ongewoon guren

lijden gehad: loopgrachten van

te

en

eindeloozen winter te

jongens lagen dan in hunne aan den Yzer. Zij weten er nu nog spreken; en zij, die er de "muizen", de onze

"luizen" en de "Pruisen" als de drie groote kwalen van den tijd beschouwden, voegden er dan eene vierde bij: het gemis aan "huizen". Een ongeluk is ook, dat op veel velden, al wat voor den Winter gezaaid werd, doodgevrozen is, en dat de vorige arbeid bijgevolg verloren gaat. Valt er om die reden geen nieuwe ver­ scherping der levensduurte te vreezen? Weet. men dat de vorst 1 meter diep in den grond zit. En de patatten? Men zegt dat ze overal in de groeven zijn bevrozen. En de kolen? Overal is er gebrek aan brandstof.

Meerle.

vindt U een uitge­ DOMS, de man volksdanskunstnieuw le­

nummer

met LOUIS

die de Kempische ven h.eeft ingeblazen.

ijs bedekt,

beren.

ook het 'kwaliteitsver­

Minderhout

met

6. Ieder dorp vormt ook een parochie. Hoe is de_ relatie tussen het parochiaal leven (evt. Parochieraad) en de dorpsraad? Heeft de

gemeenschapsraden hebben

Meersel-Dreef.

lamp

ijzeren

een

te bieden .. Haast twee uren hadden

geheel

vervolg

.

werd

aan

...

3. Dit

jaar is er een nieuw systeem van sub­ sidiëring in voege getreden; nI. het punten­ systeem. Wat denk je daar-zelf over en hoe staan de verenigingen, in de dorpsraad vertegenwoordigd. er· tegenover?

brandende

de kraan te dooien. Die

kapitein K. Verstraelen, de luitenant Jules Croes en de bespuiter H. Meyers waren seffens gereed om in het ijskoude weder hun diensten

'Gouden bruiloft' ) Kan de dorpsraad helpen bij die gebuurtewerking?

antwoord namens het bestuur maar wel om een persoonlijke mening. Deze week publice­ ren wij de antwoorden van Jozef Haseldonckx en René Sprangers. respectievelijk voorzitters van de dorpsraden van Meer en Wortel. In de volgende nummers kunt u de antwoorden lezen van Jan Hendrickx. Alfons Desmedt en Constant Vlaminckx van de dorpsraden van

ons

aanvaarden? ..

om

bak rust op houten bils en een dezer laatsten was aan het vuren gegaan. Er was geen middel dezen te dooven en de hulp der pompiers werd ingeroepen. Er werd geen alarm gemaakt en de

dit

geburenb�l.

van

verenigingswerk. Kan men een betering'van het verenigingsleven ��ar�e­ men? Gehuchten. wijken. gebuurten zIJn dik­ wijls hechte eenheden in een gemeenschap. Zien wij op dit vlak samenwerkingsmogelijk­ heden? Binnen het rijke verenigingsleven vor­ men de parochiale organisaties geen onbe­ langrijk deel. Schept dit mogelijkheden of moeilijkheden? Aan elke voorzitter gaven wij de hiernavol­ gende zes vragen. Wij vroegen niet om een

In

om

5. <?ok In J�uw dorp �IJn er gehuchten �Ie: wel of ruet een gebuurte vormen. D�en die I�ts? voetbal kermis, .Ibev. een

2. Wat vind

je motieven

waren

te

toen

bijgehaald

.

tot doel het koördineren en stimuleren

raalllbekl ••ing

wie

Wortel.

Meerle

Meersel-Dreef daarvan? Om dit een, beêtje te peilen stelden wij aantal vragen aan de zes voorzitters der dorpsraden / gemeenschapsra­ den, Deze raden zijn onder meer opgericht om de inspraak van de burger in het gemeentelijk beleid te bundelen en kracht te geven. Wat denken de voorzitters van die raden over de band tussen het gemeentebestuur en de

dorpelingen?

materialen. verwerkt door de beste vaklui, garanderen

voor

van

sc�elijltêen

plaatsing.

en

mensen

Hóogstraten, Minderhout, Meer.

Zonnetenten, vouwdeuren. vliegenramen

Heeft U graag advies

Wat vinden de

Vragen.

-

kraan welke vastgevroren was. Personeel der statie was vruchteloos bezig om deze laatste te

hout, Meer

's avonds.

Op de kaai der tramstatie staat een grooten ijzeren waterbak, daaraan is een koperen

B.hagen of onbehagen na cie fusie en watlRet eIe •• rpsraelen gemeenschapsraclen

Co. p. v b.a.

deze door de koude

Uit

ure

FIETSEN

zou

hebben gekregen.

boomstammen. vervolg

genepen,

bloedopdrang stierf,

Het verhaal gaat inderdaad zeer ver terug in het verleden naa-r- de tijden der schepping. toen zondvloed en de tempeestende kracht der natuurelementen bossen en woùden q_ver­ spoede met een laag aarde en slib. Dat moet -zich ook hier hebben afgespeeld. Harrie kent de moerasbeemden genoeg waar tijdens de oorlogsjaren als vervangbrandstof voor steen­ kool. spriet en moer werd uitgegraven. Bij deze graafwerken stootte men regelmatig op

nlvelerlnqswerken. fabrieksopkuis en

--

vingers

jawel

Hij 'vergaste' ons op een uitvoerige verklaring. ingegeven door een flinke dosis gezond ver­ stand en een stukje vaderlandse geschiedenis.

een

Meerle,

Even als overal heeft de koude de menschen hard met de ooren getrokken en bij sommigen ook wel de zoo hard dat de toppen ervan bevroren. Remi Francken van Meersei, welke aan een

betoont voor onze energiebehoeftige wereld? Wie zal het weten? Wij dachten: 'Vraag het aan Harrie' En hoor. Harrie wist het.

�.

Vanaf heden staat ook

Probleemloos de lente

1 februari werd de vredige dorpsrust in contreien wreed verstoord door sensa­ tioneel nieuws. Enkele Antwer.pse kranten blokletterden uitvoerig dat er bij Harrie Gode­ rie op 't Heike te Minderhout mysterieuse gasbellen opborrelen in het troebele water van de eendenvijver. Meteen deden de meest gedurfde veronderstellingen de ronde. Nu de eerste sensatie geluwd IS. is het weer stil rond de hele historie onze

Yoorzek�rs gCls uil hel moerasl

EVE'S

14.55.04

Op

Wal roerl daar in de plas?

nieuwe kollekties

-

UITGEVER: P.V.B.A. DE HOOGSTRAATSE PERS·

PRIJS PER NUMMER 15 FR -.

onze

ADMINISTRATI.E:

LOENHOUTSEBAAN 58 2320 HOOGSTRATEN

(Bron: "Gazet van Hoogstraten").

.

Een 230

mensen

kwamen.

..

oer auto naar de Kluis op 18

tebrueri om te

wandelen. Artikel zie pag. 9 L..

_


3

Kalencler Lezers schriiven

Zaterdag

'kalender iNorden aankondigingen van en andere initiatiefnemers gratis opgenomen. Wij publiceren bij voorkeur die In onze

.

Volksunie Noorderkempen pla L.de Konincklaan 407 2320 Hoogstraten

Hoogstraten, 13 februari 1979

'. VOLKSUNIE NOORDERKEMPEN,

Geachte Heren,

Met vreugde heeft ook de VOLKSUNIE eerste nummer van DE HOOGSTRAATSE

GAZET

begroetl

en toe

streekg�bon­ Aangezien

tussen

forum

verleden te

heden,

een

schakel

en ..

om te komen tot wederzijds wil de aandacht vragen voor de

van

Noorderkempen

onze

ook de VOLKSUNIE

berichtqevinq o�e�

'een degelijke kunt u in bijlage de

jaarabonnement

zijn

begrip. Zij

eigenheid

en

klarinet

binnengebracht zijn.

teven� ,?nze d��pen, verdomhoekje ha-

Johan

len.

n� et

steld worden. Deze receptie gaat door op het gemeentehuis van Hoogstraten om 20.00 uur.

natuurlijk

erg m.ooi, Heel dit verhaal klinkt vitale werking te kome�, IS er de aktieve inzet van veel mensen nodig: Zo

altijd

mee

om

met

onze vijfde

wordt in de

hob­

gehou�en

parochiezaal van Minderhout op zaterdag 3 maart-van 15.00 uur tot 21.00 uur en op zondlIg 4 maart van 10.00 uur tot 21.00 Naar

aanleiding van deze lustrumuitgave hobbytentoohstellingen zullen er dit

1A,

Week van vrijdag 23 tlm donderdag 1 maart Zaterdag 20.00 uur, zondag 14.00 en 16.00 uur, máandag 14.00 en 20.00 uur, dinsdag 14.00 uur en woensdag om 20.00 uur: THE ONE AND ONLY (de enige en de ware) met

.

de "FONZ".

Zaterdag 18.00 uur, zondag 20.00 dinsdag 20.00 uur: !-'AMOUR VIOLE.

Gelmers, volleybalclub Hoogstraten ,oefenen sporthall van het Spijker. Van 18.30' tot 20.00' uur oefenen de meisjes vanaf 11 jaar. Nieuwe jongeren zijn steeds welkom. Van 2(,).00 uur tot 22.00 uur: recreatief volleyballen

uur

te zien zijn o.a. exotische vogels en sierduiven. Verder stellen de toegezegden, en dat zijn er nu reeds een vijftigtal, ten toon: allerlei haak­

snij-

en sierwerk, foto's, beeldhouwwerk, bloemschikkingen, ie� bijz(lnders of een aar.

digheidje. Wij hopen

dat

dit jaar het I'ekordaantal bezoekers van 900 nog zullen overtreffenl Iedereen is welkoml we

.

Jan

en

Cox, Minderhout.

in de

.

CINEMA KURSAAL, Markt, Turnhout, tel. 014/41.18.40 en 02/767.31.91.

Weekvan vrijdag :t3/2 tot

.

voor

iedereen.

donderdag

Gebuurte Boereneinde

.. .

1§3

Vrijdag·18.00 uur, zaterdag 15.QOuur, zondag

25 tebnuui

-

.

meuw

-

-

-

-

-

-

.

-

daarvoor rekenen we op ieders s�eun. WII.!e jouw steentje bijdragen dan. ben je hart�hjk welkom op de kernvergadenngen van. dins­ dagavond of op e?n Of misschien heb je wel zm om mee te turnen in de sporthal van de VITO. Voor de o.cca­ sionele aktiviteiten kun je rekenen op bench.t­ gaving via 't potje, of langs de muurkanten In ons lokaal. Kom alvast eens kijkenlIl We horen nog wel van je hélll

-

.

.

-

..

ope�-kernvergadenng.

-

-

·

-

ne".

Maandag

26 februari

.

de tinnen pot:

vrijdag: ektMteitendag, 7.30-12.00 UUT. zateroeg: open van 7.00 tot 00.1 uur. zondag: open van 2-5 en van 7-12 uur.

De

geworden teaterwerkgroep Kop­ spel heeft de laatste tijd in Hoogstraten weinig nu vzw

zich laten horen. Behalve dan. met de animatie van de Jefi-kinderfilms. Wat niet wil zeggen dat we in een luie zetel zijn blijven

van

-

brick.

kapt" leerrijk eksperiment. Het begon met kontakten tussen leden van Kopspel, van de Volkshogeschool Elcker-Ik, en van de Werkgroep Bijzondere Jeugdzorg: mensen die beroepshalve met gehandikapten te maken hebben. Vanuit die gesprekken schreef Erik Nagels de tekst. Geen gemakke­ lijke job overigens: de inzichten van iedereen samenbrengen, ze kracht geven en er te­ gelijkertijd voor zorgen dat het publiek een boeiend kijkspelonder ogen krijgt. ....

een

Flor Verschueren schreef de muziek waren

-

Kruis

Hoogstraten.

Wortel:

19.00

Kute

heus balorkest. De gehandikapten-problema­ tiek womt niat tot op de graat uitgerafeld, maar ste!eds duikt tijdens. de voorstelling dezelfde vraag op wie is eT nu gehandikapt? O's met een mankepoot in een karretje. of die oh zo meevoelende, betuttelende 'valide' me sen. Diegane die zo spasti.sch is dat hij het amper kan gezegd krijgen, of die politieker die, rad van tong als hij is. z'n eigen leugens voor W8arh' houdt? Somm' gehandikapten nemen da vernade­ rin en niet langer. Hun ziekte, hun handikap, nun nood.... bnangt hen in botsing mst de nonnen en waarden van onza ...

samenleving. Zij

een

Minderhout

15.00-21.00 uur. Ook van 10.00-21.00 uur.

van

Statielei, Heide-Kalmt­

De K.V.L.V. organiseert dit jaar weer een naadcursus, ·gegeven door de welbekende

PacqUé van Sint-Lenaerts. De les­ hebben plaats in de Pax telkens om 7 uur op de volgende donderdagen: 1, 8, 15 en 22 maart'. De deelname in de kosten: 150 fr. mevrouw

Benodigdheden: patroonpapier, lat, potlood, een maattabel en een grondpa­ troon heeft, brengt dat ook mee. Men kan zich opgeven bij één van de volgende gom. Wie al

Zondag 25 februari om20.00 uur: GELUKKIG WiE ALS ULYSSES van Henri. Col pi (1970). Zondag 4 maart: MARATHON MAN van John

Schlessinger U.S.A. (1976). te

Loenhout

K.W.B.

biljart tegen

.

bestuursleden: M.

Vissers-Geysen,

K.L.J. Minderhout

-

die

mensen

aan ons

eens ha�k danken voor hun steun toneel hebben meegewerkt, proficiat.

aan

13.282 16.641 13.236 13.635 12.195

-

-

-

-

-

Prijzen af

18.823 10.583 12.487 16.802 13.312 12.156

te

-

-

-

-

-

-

13.803 18.804 11.845 11.040 10.671 13.263

-

-

-

-

-

-

10.647 12.119 11.971 11.042 12.974 11.947

-

-

-

-

-

-

10.646 12.075 13.928 16.642 13.621 12.062

-

-

-

-

-

-

18.494 11.447 11.146 13.623 10.046 11.901

-

-

-

-

-

-

13.275 13.636 12.692 11.415 18.423 12.126

-

-

-

-

-

-

18.540 11.076 18.492 11.414 11.666 11.293.

-

-

-

-

-

voordrachten,. toneel, films in de

regio

OPTREDENS

Vrijdag

23 febriJari

Warande Turnhout om 20.00 "De Zingende Kempen". -

te

op

uur:

Zangkoor

-

-

-

-

-

-

-

.

leg.gen daarom een bus in voor oni leiding en Sjo-Ieden. Om deze bus te vullen� meteen ook and8fen de ge agenheid te straten

mee

te gaan. mogen

beJangste!I,:�

g��,

de

Grote karnavalsstoet te Wortel. Start 14.30 het vroegere gemeentehuis. Jeugdhuis Spiraal, Rijkevorsel: film te 20.00 uur: The return of the pink panter .. -

uur aan -

plaatsen bezetten; de prijs 'IIOOf zn en Inkom. 150 fr. Wie mee it. kan daarom beSt zl Dinsdag naem

6 maart

Vrijdag

2 maart

Warande Turnhout om 20.00 Consortium Antiquim. -

Zaterdag

uur:

concert

.

3 maart

om 20.30 uur: Nationaal. invullen op de -st in. de 1eugdkM Bond van grote en jonge gezinnen Meer Tinnen Pot. Wel zou ik >M11en vragan organiseert een voordrachtavond omtrent: �an 00 inderdaad mee ga It. Daarom �e To 'eendagsuitstappen voor het hele gezin' 4 maart �m Zondag tîg ik alvast da het dan Wortel kamavallS. 20.00 uur in het vroegere gemeentehUIS. Warande Turnhout: Werkgroep Bijzondere dan. Iedereen is welkom. Jeugdzorg met: HOERAl GEHANDICAPT. -

d�

M.

de K.L.J. Ook de

16.735 11.121 12.076 16.816 13.893

-

-

-

-

-

11.689 13.001 10.029 13.639

11,915

halen bij Daniël Govaerts, Nieuwstraat 5OA, Min_derhout, tel. 031/145139.

.

Hoera, gehandikapt!

Pee­

uitslag tombola!

De mensen van Hoogstraten kn]gen nu �j zondag 4 maart Zaterdag 24 februari delijk de kans om ons aan het werk te Fanfare St. Jan Baptist Wortel: kinderkar­ Popceotrum First One te Woltel: optreden zondag 4\ maart in de schouwburg van naval. van The Bintangs (NI.) i.p.v. The Racing Cars, Warande in Turnhout. Kaarten kun je bestl die maar pas in april naar België komen.> Jeugdklub 't Slot: karnavalsbal. len bij de Warande (014/419494) of in Elcker� Warande Turnhout om 20.30 uur Jimmy 1014/411565). En nld je met de auto? Spl'66 Zondag 4 maart Smith Trio, jazzorgel. dan even af met anderen die ook willan ga!' Biebond St. Ambrosius Hoogstraten: 1e les kijken, maar er moeilijk geraken_ Jeugdklub de Kempen, Graatakker, Turn­ in een reeks, tuinbouwschool Hoogstraten hou�: over ,Freddie "Fingers" Lee. Gie Swaege� "plaatsen van bijen in serre's" door J. V.d. Kieboom. Woensdag 28 februari Aanvang 9.30 uur. � Warande Turnhout: Missisippi Delta Blues te Meer. Trefpunt 14.00 uur Fusiewandeling in Turnhout. Wij. d.w.z. KSA-VKSJ Hoot op Maxburg. Band.

Zl�

C.

ters-Druyts, M. Oostvogels-Deschutter, Hermans-Sijsmans.

WiL��I�n_l!I.le toëschouw�r�nog

maart

Tentoonstellingen, optredens,

door Pax. wel­

hobbytentoonstelling in de parochiezaal

THE THIRD

hout.

Kull'uur

-

�._-

FEDORA (Billy Wil-

sen

Uitslag:

VAN ERIK NAGELS kom! DOOR TONEELGROEP 'KOPSPEL' I.S.M. WERKGROEP GEHANDIKAPl'ElI Zaterdag 3 maart K.W.B. en K:A.V. Minderhout organiseren (ELCKER-IK) EN WERKGROEP

BIJZONDERE .r�Jl(IDZŒG

uur:

K.V.L.V.

_

uur.

Vrijdag 2 maart Kaartprijskamp (rikken) georganiseerd de landelijke gilde Hoogstraten in zaal Inschrijven vanaf 19.30 uur. Iedereen is

en

MAN.

Voetbal: Ponderosa Turnhout tegen K.W.B. Wortel.

.

-

22.00

V.Z.W. TREFPUNT,

2 maart

Zondag 4

K.L.J. Wortel draait de film "Wild Country" in de parochiezaal te Wortel.

gestart.

om

Vrijdag en zaterdag om 24.00 uur:

K.W.B. Wortel.

-

te

donderdag 1-3 donderdag om' 17.30

IPHIGINEA.

uur:

Dagelijks

Karel

-

en we

schakeling van beelden, situaties, gevoelens, onderlijnd door liedjes en de muziek van een

uur

19.45

23-2 tot

Maatschappij "De Blauwe Duif" duiventen-. toonstelling van Van den Bogerd Jas en Van Tichelt Frans in café Breughel van 10-12 uur.

-

-

....

9.00

.

bloedinzameling

het bestuur.

-

Donderdag 1 maart Algemeen boerensyndicaat: Algemene ver­ gadering om 20.00 uur in café de Veiling, Lodewijck de Konincklaan, Hoogstraten'. Spreker: Nationaal voorzitter V. Ouagebeur over: Prijsvoorstellen E.E.G. K.V.l.V. organiseert naadcursus in zaal Pax

't Is wel even wennen. Je krijgt geen toneel­ stuk voorg.eschoteld netjes met eerste, tweede en derde bedrijf, wel een vloeiende aaneen­

I

Rood

Dagelijks

vrijdag

tot en met

der).

Vrijdag

Stanley

om

-

vertoont de film van

Vertrek·

van

Boomstraat.

Woensdag 28 februari Hoogstraatse tafeltennisclub, Rijksschool Hoogstraten: Hoogstraten B Lille E (5e provo D).

Harmonie St.· Cecilia Meerle: opstallen in karnavalsstoet te AI�hen. Vertrek om 13.15 uur aan de zaal.

Reeds vanaf 1978 hossen we het Vlaamse land ons nieuwe stuk "Hoera gehandi­

Week

uitstapoefening

-

-

-

door met

K.�.W.S.

-

...

Woensdag 28februari. Jeugdklub 't Slot Wortel "2001, A Space Odyssey"

Fietstoerisfeh

Dinsdag 27 februari Hoogstraatse tafeltennisclub. Rijksschool Hoogstraten. Glasdonk A Hoogstr. (36 prov. B) Tielen B hoogs�r. (5e provo B)

-

-

.

-

-

plakken. Integendeel.

worden.

in het

-

voor een bOl Kinderdagverblijf Spijker: gespreksavond o­ kiezen noodge­ ver "Voeding van het kleine kind" m.m.V. Dr. dwongen voor een "andere" Samenleving.l Weemaes, kinderarts en diëtiste. Iedereen en ook wij trachten dit duidelijk te mak� welkom! Maar er wordt weinig naar geluisterd. Ou Wereldwinkel Hoogstraten: laatste vormings roepen we wat harder, we gaan op el avond op het gemeentehuis te. 20.oq uur. podium staan, we lachen met dingen d Bespreking van het boek "Wegen naar zelfbe­ waardevol en vanzelfsprekend lijken heer" van Jef Ulburgs.

=HeIEIII CEI� N_I�IIII

uur

.

Hoogstraten).

kruimelvoorzieningen. Zij

-

uur en

12

plm. 50 kmiHoogstrat.en, Castelré, BaarIe-Hertog; Weelde, Zandereigen, Wortel en

Dinsdag .27 februari

Kopspel V .z. w. brengt: Hoera Gehandicapt!

10

om

uur:

en

bestuursvergade- CINEMA MONTY, Montignystraat 5, �Dtweraigemene vergadering om pen, tel. 031/38.29.41

van

Harmonie St. Cecilia Meerle: opstappen in karnavalsstoet te Ulicoten met majoretten en drumband. Vertrek om .14.15 uur aan de :z:aal.

verkopen

Tevens

..

willen zichzelf niet

tussen 10

11

-'

Theaterwerkgroep

Hendrickx Gustaaf

parochiecentrum. ring

Chiro St. Jan en St. Lutgarét Meerle houden karnavalsavond voor de jongeren tussen 14 en 16 jaar. Aanvang 19.00 uur. Einde 23.00 uur. Iedereen is welkom -

van

om

te bezoeken die

-

en

Openingsuren

bytentoonstelling

15.00 uur, maandag en çlinsdag 18.00 uur en Tijdens de bestuursvergadering van 13 febru­ Zéiterdag 24 februari ari werd een planning van de feestelijkheden in om 15.00 uur: SATURDAY. NIGHT woensdag Kompetitie van de vollevbalclub De Gelmers FEVER. ons gebuurte opgesteld. Harmonie St. Cecilia Meerle: opluisteren van in de sporthal van het Spijker. Normaal zou de 'laatste zaterdag van februari de karnavalsstoet. Vertrek om 12.45 uur aan 16.30 uur: De Gelmers 3 Okido 1 Igew.) Zaterdag, zondag, maandag, dinsdag om het jaarlijks gebuurtebal gehouden worden de zaal met majoretten en drumband, 16.30 uur: dames Povok (3e prov.) 20.30 uur en woensdag om 18.00 uur: doch v.oor dit jaar staat voor 21 april de Haanrijden te Achtel. Om 14.30 'uur op 'de 1ä.00 uur: De Gelmers 2 St. Jan (2e prov.B) KONVOOI (kinderen niet toegelaten) van Sam gouden bruiloft van Louis Mertens en Cornelia Kapeisberg de eerste tegen de laatstel Peckinpah. Rombauts uit de tieilig Bloedstraat 15 op het Chiro St. Jan Meerle en St. Lutgard richten Feestschieting St. Ambrosiusgilde Meer in Vrijdag en woensdag om 20.30 uur en programma. een groot karnavalsbal in voor plus-16-jarigen café Schuttershof (ook op zondag 25/2). zaterdag en zondag om 18.00 uur: EVERY­ Alles laat voorzien dat dit een uitgebreide in de Chiro-Iokalen te Meerle. Aanvang 20.00 Turnen met Tinnen Pot in THING YOU WANTED TO KNOW ABOUT viering_zal worden. de V:I.T.O om -uur, 10.15 uur 's voormiddags. Wij vonden dan ook dat er dit jaar geen SEX BUT WERE AFRAID TO ASK van en Ontspanningsavond van MILAC Hoogstra-' met Woody Allen. Deze film wordt vertoond geburenbal kon gehouden worden omdat het ten in zaal Pax: Vanaf 14.00 uur is er gele­ Zondag 25 februari door de Nationale Vereniging voor de ver- te dicht bij de gouden bruiloft valt. Wij houden genheid tot verbruiken, Om 20.00 uur start de "De Arkduif" Minderhout: duivententoonons echter allen vrij voor 21 en 28 april. spreiding van de waardevolle film. gezellige dansavond met "The Crying Machi­ stelling van Corn eel Gevers en zoon en Meerdere gegevens zullen tijdig meegedeeld

Zondag

verzorgde ektiviteiten te komen. a�ndraven, of disco en kUlshjsten gevuld om altijd de tap te krijgen. Momenteel wordt er o?k hard gawerkt aan de uitbouw van een stevige k�r�, -

Wij nodigen iedereen uit

-

.

MUNISTE.

.

jaar enkele nieuwigheden

23 februari

Vrijdag

-

..

...,

uur.

we�den

Zaterdag 24 februari Ooms, sekreta� Haanrijdersbal te Achtel in zaal "Heiluizers". •. Optreden in de Tinnen Pot te Hoogstraten, met Ramon 'en Christophe Steeliaerts. Jeugdklub 't Slot te Wortel: Optreden: van de Antwerpse New-Wave-groep DE KOM-

K.A. V. eo K-�W B.Minderhout

van

van onze

FILM

De aankondigingen van de voetbalwedstrijden vindt u aansluitend bij de verslagen van de wedstrijden die vorige week gespe�ld.

·

niet

Warande Turnhout om 20.00 uur: "Werken met video" een cursus ingericht door de Warande en Tiem V.Z.W. -

Sportkalender

Jeugdraad Hoogstraten nodigt iedereen

uit een alternatieve receptie waar de tweede jaargang van de JEUGDKRANT zal voorge-

streel op voor

maar om tot een

Zat.erdag 24 februari

CINEMA ROMA, Gravin Elisabethlaan Hoogstraten, tel. 03.1/14.67.90

..

het

.

-

-

valt

de' tuin-

van

leven

vinden.

Met Vlaamse groeten,

In de refter

Indoor op de veilig te Hoogstraten. Harmonie St. Cecilia Meerle: muziekavond samen met de muziekschool en toneelbond. Aanvang 20.00' uur.

Verenigings­

·

uit haar

sax.

-

onze

inschrijving

en

-

hoq

uitkijkt

Hobbytentoonstelling

23 februari

Warande Turnhout om 20.00 uur: Zaireavond georganiseerd door Kempisch Centrum' voor internationale solidariteit.

bouwschool, Gravin Elisabethlé!an, Hoogstraten. Aanvang 21.00 uur.

Vrijdag 23 februari

Uw redactie heeft zich als voornaamste doel gesteld, door het brengen �an den nieuws, een overbrugging te reahseren

enz.

-

.

ook eens aan bod te mogen komenl 'uw Gazet, feliciteert U van harte, wen�t u vi succes en vooral voldoende doorzettlngsVI mogen om te volharden. af

het

die

de redaktie

middag bij

.méér di lovenswaardig initiatief genomen, dat ze� beantwoordt aan een grote noo�, maar d, tevens getuigt van een grote dosis moed.

Vrijdag

-

aktiviteiten die openstaan voor iedereen. Deze berichten moeten dan wel uiterlijk maandag­ een

VOORDRACHT, VORMING

schrilven. Marckriver Jazzclub organiseert een opfre­ den van NEW ORLEANS TRAIN met Clyde Bernhardt op trombone en Benny Waters .0P

verenigingen

Uw Redactie heeft hiermede

10 maart

Filmclub en V.T.B. houden een gezellig avondfeest voor leden en sympathisanten in zaal Pax. Gelieve tijdig in te -

Warande Turnhout ballet van Tahiti. -

_

De K. L .J. -ploeg

van

Minderhout bracht: "Die lieve dames groen" op de planken.

-

-

-

-

-


_5 ----------------------------------==�==��::::::�::::��� bijenteelt

,_!"'- �D:e�H�,9�9�9�s�tr�a:�t�s���,G���z=e:t'�'�r�v�ri�jd���q�.2:3�f�e�b�ru���r�i�19�7�9� _

dejeugd

Hoogstraten Belangrijke financiele verbetering ziekenvervoer OCMW·Hoogstraten

voor

het

in het Het ziekenvervoer en de dienst 900 verleden kader van het OCMW, dienden in het steeds de tarieven toe te passen, opgelegd (60 door het Ministerie van Volksgezondheid 54 fr/km), fr, 2-2-79 Nu met het raadsbesluit OCMW d.d. fr/km worden deze tarieven aangepast tot 15

reglement

Art. 1

al

Als werkgroep "Speelruimte af te zitten we hoopvol de lente ons te storten op alle mogelijke speel�lelntJes. we Intussen In afwachting daarvan hebb�n met lenk. besloten tot èen samenzwenng vruchten zijn blokvorming deze zal Hopelijk even nu vlug we wi!lendat dit weekblad nog 'dragen, Maar felt van

b)

terie

het tarief

van

vastgesteld

Volksgezondheid.

heen.

personen wordt het tarief als

volgt vastgesteld:

al Voor de inwoners

van

de

gemee'nte

Hoog­

vaste som van 150 Fr. voor straten, op iedere verplaatsing heen en terug tot 10 km., met met een verhoging vanaf de 11e km. een

15 fr./km. inwoners welke hun eerste verblijf­ niet in de gemeente Hoogstraten heb­ 1 toe­ ben, worden de tarie,ven van artikel

b)

voor

er

op

een mooie

stimuleren

en

,

en

eens

eindigen

ge�orden.

,

vervoer [taxI] GOVAERTS-FAES Achtelsestr. 64, Hoogstraten, tel. 14.65.62

Zittend

.

J.

-

Liggend

vervoer

Bedeling

warme

ONGEVALLEN De

[ambulance]

OCMW HOOGSTRATEN, Tel. 900 of 14.51.05 en 14.53.49

zaterdag

ijzel treft

opkomst

voetgangers'

maa/t.ijden

Het OCMW van Hoogstraten is bezig met het uitwerken van de dienst warme maaltijden. Hiervoor komen in aanmerking alle personen die niet of onvoldoende in staat zijn door ziekte, lichamelijke ongeschiktheid of bijzon­ dere sociale omstandigheden deze maaltijden zelf te bereiden. Vanzelfsprekend komen ook bejaarden voor deze dienst in aanmerking. De kostprijs van de warme maaltijden zou sociaal gehouden wor­ den, zodat dit zeker voor niemand een h.indelpaal zou zijn. De bejaarden zijn. reeds perso,onlijk aang.eschreven en kunnen zich nog steeds een aanvraag doen, andere geïnteres­ seerden kunnen zich nog steeds melden op de sociale dienst van het OCMW-Rusthuis Hoog­ straten, tel. 14.51.05 of 14.53.49. Na aanpassing van de keuken in het rusthuis, tracht men vanaf half '79 te kunnen starten met deze dienst. '

februari

11

mevrouw

Toen zondagavond L. Schrijvers-Verschueren naar huis ging, kwam zij in de Gravin Elisabethlaàn zodanig ten val, dat het slachtoffer er een lichte

hersenschudding

aan

overhield.

Veer fam+Iie- en bejaardenhulp kan men steeds beroep doen op diensten ingericht door: KAV; KVLV; of SW, die dan in de mate van het mogelijke en na onderzoek door de sociale dienst van deze organisaties hulp verlenen. Ondertussen zijn er echter tien of veertien dagen verlopen. Om deze tijd te ondervangen, wordt er door het OCMW de mogelijkheid onderzocht om een depannagedienst voor familie- en bejaardenhulp in te richten. Hiermee hoopt men in het najaar te kunnen beginnen, na aanwerving van enkele opge­ leide helpsters.

Huis-tuin­ Rozijnen zijn de gedroogde vruchten van bepaalde witte of blauwe druivensoorten. De beste kwaliteiten worden in de landen waar ze groeien in de schaduw gedroogd; deze heb­ ben vrijwel niets van het druivenaroma ver­ loren. De kunstmatig, of in de zon gedroogde rozijnen (dit proces gaat veel sneller) worden vaak �en �einig gezwaveld, ter verfraaiing van het Uiterlijk en om de duurzaamheid te ver­ lengen. De smaak is dan echter minder goed geworden. Over het algemeen worden rozij­ nen genoemd naar het land of de plaats van herkomst. Er bestaan zeer veel soorten van De gele tot lichtbruine met of zonder blauwe Californische Sultana' fris en zonder als ver­ pit, die vaak puur wordt snapering, De blauwe elemé met pit, bijzonder groot, komt meestal in studentenhaver voor, Aan het uiterlijk kunnen we zien of we te doen hebben met de uitgedroogde of mooie zachte, f�isse r!?zij�, ",,:,.aarvan het glanzend IS terwijl biJ Wrijven tussen duim en deze duidelijk van binnen "zalvig" IS. Wanneer ze muf of zurig ruikt, wijst dit op een bepaald bederf. Meestal is de verpakking, zolang deze gesloten blijft, de beste be­

Tegen boom

waarplaats. Rozijnen worden in talloze gerechten ver­ werkt, in brood, gebak, desserts, in vlees· vis en rijstgerechten. Ze zijn bovendien een gezond snoepje voor de kinderen.

kregen

raad:

de

in

we

het

vanwege

.

In het dorpscentrum 15 februari om 14.40

van

Wortel

kwamen op

drie

voertuigen, een personenwagen mel' aanhangwagen, een vrachtwagen met aanhangwagen en een andere vrachtwagen, met elkaar in aanrijding. De drie chauffeurs zijn afkomstig uit Weelde, Bonheiden en Roeselare. Zware stoffelijk(l schade was het gevolg. uur

Auto tegen in Meer

voorstelling vorige prins Karel den Eerste, nog

gelukgewenst en bedankt Prins zijn. Hij werd geloofd

te Wortel

zijn

manier waarop hij zich die zes stelde van onze fanfare. Na een kort woordje van Prins Karel den �erste werd zijn opvolger Prins Cel den Eerste op het podium ,geroepen. Hij werd door Karel den Eerste geïnstalleerd. Dan nam Prins Cel den Eerste het woord. Hij bracht een j<orte hulde aan zijn twee voor­ gangers', Prins Jan den Eerste en Karel den Eerste, aan wie hij namens de fanfare een prachtige karnavalstrofee overhandigde. 'Ver­ der drukte Prins Cel den Eerste de wens uit vooreerst een

plezant, gezellig prinsenbal

prinsenbal betrof, want formidabele stemming. nog komen gaat; week meer nieuws!

te

er was

inderdaad

Dat belooft

maar

daarover

een

voor wat­

volgénde

honing

zo

zoet

....

van

Natlona.al

plaats

Iedere 2e

Kinderwelzijn

en

4e

woensdag

van

de

(van 10,00 tot 11.00 uur) op het rusthUIS te Hoogstraten (H. Bloedlaan 250). Men kan dan terecht bij Or. Snauwaert.

maand.

�e raadplegin�

voor

zuigelingen (ook

voor

kinderen tot 3 Jaar) gaat do'or iedere dinsdag van de maand van 14.45 tot 15.45' uur, e�eneens op het rusthuis te Hoogstraten Hiervoor kan men terecht bij Dr. Van Tichelen:

hebben

enlng van het steunfonds ter ,?P, Voor wie interesse heeft· de (gratis) leSS! herdenking van de �OOste v�rjaardag van de van 9.301 in de door gaan geboorte van Hendnk Versmissen, dokter en '. 11.30 uur op volgende data. dichter te Hoogstraten, kunnen we mededelen dat door de goede zorgen van de drukkerij 4 maart: Haseldonèkx het boek reeds enkele weken Plaatsen yan bijen in de serres (praktijk) klaar is Momenteel wachten wij nog op de .. J.V.D. Kleboom. verpakkingsdozen. Zodra deze in ons bezit zijn zullen wij m'et de verzending van de "bloem11 maart: Gebruik van sproeistoffen en reakties op bijl lezing" beginnen. Zoals F. Jacobs. r�eds vroeger werd medegedeeld, zal de O n th u II Ing van d e rus tb an k en h et monument 1 a,n"Z.· r'" 1979 p'I aa t s Vin d en op zater d ag 5 mel. Werken doorheen het J'aar, A. Delvaux. Ondertussen wensen wij ook uw aandacht te 13 mel: vragen voor ons gezellig avondfeest oP' Zwermen en zwermverhlndenng, C. Neec� zaterdag 10 maart in het parochiecentrum Pax. Wie graag komt meevieren met de 20 mei: V.T.B.-familie kan reeds nu inschrijven (350 Kunstzwermen en uitbreiding (praktijk), fr/persoon) bij de bestuursleden of op ol',ls C. Neeckx. sekretariaat, loenhoutsebaan 58, Hoogstra_______________ ten, tel. 14.55.04. Iedereen is welkom.

ges

tuinbou"";school

_

denkt en ik zal heel die tijd ongerust U w b eva llin g. Ik hoop dat U een zlJn fhnke zoon gekregen hebt, maar is het een meisje, heet het dan ook welkom smeek ik U want arme schepseltjes steeds medelijden op, omdatik van meningben dat ze niet welkom zijn." Het kindje, dat op 7 februari te Anholt geboren

.

,

.'

_

.

,"

_

.....

de natuur in een doodse winterslaap kreunt en steunt onder het barre vrie$Weer het van aktiviteit in de St. Ambro� g.ons� De gilde beter bekend als de

�I�sgllde;

-

��ebond �IJent�eltcursus, van

K'oogstraten

-

organiseert

een

de maanden gespreid !anuarl tot en met mei. Waar die ervaren gebaden wordt hun Imkers, de theor�tlsche en praktische kennis bij te scha­ ven, IS de cursus vooral voor de beginners als een eerste inwijding in de diepe geheimen van de edele bijenteelt. Per les wordt telkens een specifiek probleem van de teelt behandeld. Zo heeft men van de voorbije maanden van absolute over

bedo�ld

,?eriode �IJtJes gebruik -

winterrust

..

voo.r d.e

-

baslspnn�lpes

toe te

o�twl�kehng van de bij,

gemaakt om de lichten: de bouwen de

bijenwoning

en

de

uitrusting van de imker. Komt echter (hopelijk) lente en

�eldra a� gaat

het leven in de natuur terug men over

gen.chtt: onde�erpen, der

bezlg�eld

meer

praktisch

aansluitend

bi'

de

6ijen

biJen: de plaatsing van en, dag�lijkse verzorging, zwerme� ermeerdenng.

sproel,stoffkv en vo

naar

eraan

over

.

S. In dienst

van

de Keizer

wekk�n

��e

mij�

werd,

was prinses Elisa, die na anderhalf jaar Hoogstraten overleed. De laatste brief uit Wenen, die te A�olt arriveerde, werd op'17 mei 1724 verzonden en

te

meldde:

"I,k moet U zeggen" Mevrouw, dat mijn gezondheid sedert vier maanden veel te wensen overla�t. Ik ben .�e�licht te bed te blijven en heb p1Jn heel m1Jn hchaam door, dat ik niet kan bewegen." Op 4 juni 1724 maakte zij dan ook haar testament. Als buitengewoon vrome vrouw was zij, naarhètgebruikindietijd, ingeschreven in vele broederschappen, zoals zij iil het eerste punt ervan vermeldt. Daarna vervolgt ze in' dezer voege:

Naar het voorbeeld van zijn vader en grootvader nam Rijngraaf Niklaas Leopold van Salm reeds op jeugdige leeftijd, van 12 mei 1717 af, dienst in het leger. Reeds dit jaar maakte hij zijn eerste veldtocht mee in Hongarije en nam deel aan het beleg van Belgrado; in 1718 volgde een tweede veldtocht in 't land van de Donau. In 1719 meende hij met hef regiment van Bonneval over te steken naar Engeland, maar de krijgstocht leidde hem naar Sicilië. Zo zwierf hij heel het keizerrijk van karel VI door van de ene grens naar de andere, van de ene garnizoenstad naar de andere.

Tegen het harde kamp- en krijgsleven wàs zijn jeugdig gestel niet al te best bestand en die vier laatste jaren van haar leven maakte zijn moeder zich om zijn gezondheid en zijn voogd zich om zijn financies bezorgd Toch bleef hij bestendig bij 't leger,-doch hij werd er door zijn verantwoordelijk zo:z;eer in beslag genomen dat hij er voortdurend in een "Ten tweede st�l ik mijn lieve zoon Frans sombere stemming verkeerde, zodat zijn moeColonna de Fetz aan tot algemeen erfgenaam der, zijn jonge vrouwen zijn andere familieleden er hun beklag over maakten dat hij zo van al mijn roerende en onroerende goederen, zelden iets van zich liet horen. Ook zijn rechten, aandelen en alles wat mij .kan toebehoren of toekomen in welke provincies of overkomst met verlof schijnt niet veelvuldig of koninkrijken zij, ook mogen gelegen ziJ'n, langdurig geweest. -behalve aan mijn lieve zoon Rijngraaf Nildaas Voorts maakte hij reeds in 1724 deel uit van de Leopold, graaf van Hoogstraten, het hem toe- Staten van Brabant, als lid van de adel. Zulks komendwettig erfdeel, dat ik aan de RiJ'ngraaf bliJ'kt uit een oproepingsbrief van de keizer om nalaat volgens de wetten, welke in gebruik en deel te nemen aan een vergadering ervan, ...

'

in

zwang zijn in de verschillende landen. verklaar ik uitdrukkelijk dat het niet of tekort aan genegenheid jegens mijn voornoemde zoon de Rijngraaf is, indien ik mijn uiterste wilsbeschikking te zijnen opzichte tot het simpel wettig deel beperk, maar dat ik het doe omdat ik gedwongen ben aan zijn

Daarbij uit spijt

verzonden uit Brussel op 6-3-1724, door G. Schouten (V.A.A.-H.236/12: ge stuk).

Maar in het leger vooral maakte hij promotie, mede door de voorspraak van zijn moeder aan het keizerlijk Hof. Hij werd reeds in 1722 bevorderd tot kamerheer van de Keizer en tot onderluitenant. In 1724 diende hij als onderkolonel in het remment van gr'aaf de Bonneval o' en nog hetzelfde J' aar gill'g lûJ' over naar dit van de prins van Baden. Daarin werd hij in 1732 kolonel. In 1738 maakte hij als generaalmajoor de laatste veldtocht in Hongarije mee en kort daarnawerd hij tot luitenant-generaal

broeder, mijn

.

voor k eur .

.

..

oprvoed.�n inbde

.

Gespre k savonI

.

.

'

beschikking.

lem-Florentijn,

,"

-.n' het k-.nder.

d' aayerbl-.-If

Haanrijden

Op dinsdagavond 30 januari werd een eersgespreksavond gehouden in het kinderda. verblijf Spijkeç te Hoogstraten. MevrOlJ Dockx, verloskundige, sprak over zwan� s�hap en bevalling. Een dertigtal moed! lUisterden geboeid naar de uivoerige uite6 zetting van de spreekster; de vaders wall thuis gebleven; zij zorgden voor de kinderq

te Achtel

te Ächtel d� koningstitel �it we��en�, wordt. reeds op betwist. Het

HaanrlJden

begint

zaterda�,24 !e�rua�! met de te

het

Haanrijdersbal

in

zaal. �eIIUizers. �chtel. O,? zondag 25 februari vindt het elgenhJk� �aannJd�n plaats. Te 14 hUldige kOning Marc h�ize afgehaald met de haan.de men In stoet met de drumband,

uur

Janssens

Dan. trekt

wordt de

ten

Vermaak na Arbeid en de Achtelse 14 30 .. uu.� Mevrouw Dockx besprak vooral het medi� Jeugd "naar de K�pelsberg,. waa� te om HIJ strijd begint. d� van stilstaani de.meuwe k?mngstltel Ze bleef aspect zwanger-zijn. die op een draaiend karwiel enmet een.stok de ieder moment in de zwangerschap wa van de haan slaat, wordt kOning gemedische tUSSenkomst noodzakelijk is en � kop telde uitvo�rig over recente medische hul kroon�. welkamI middelen bij moeilijkheden tijdens de t-liI het bestuur. gerschap. Ze sprak over het al dan niet nOÓ zijn van inenting voor de ziekte "rode hont

pas.'

�anfare

echografie (ligging, gewicht

en

gesl�o'

het kind bepalen door middel van geiulO golven) en vertelde uitvoerig over de pijnl� bev�lIing door middel van plaatselijke � dovmg; deze methode die veel voorde� biedt voor moeder en wordt bijna d sluitend in het Turnhoutse ziekenhuis to�

----------------­

kind,

past.

Tijdens

Z"Ie k enwagen

voor

M"In d er hl? out ..

,

AMBULANCIERS GEVRAAGD! de

koffiepauze

kon iedereen

gez�

de eigen ervaringen met "kindjes-koP&: vertellen; voor de meeste aanwezigen wasG �og.niet zo lang geleden. Het babbelkWi over

,

�ok te Minderhout wil men dlen�t oprichten en dit in werklnQ met de Civiele en schermmg van �urnhout. Waarom

een

ambulance-­

nauwe

samen­

Industriële Be­

tlertJe leverde nog enkele vragen op die nal deze dienst? Om snel en op goed­ pauze voor interessante discussiestof zOll den. Zo interessant dat er nog verder � kopere wijze een doeltreffende hulpverlening babbeld werd toen de spreekster al naar h� te verzekeren. Om deze dienst o.ptimaal te was gegaan. d��n. r�nderen heeft men echter binnendorpse � vnJwllh�ers nodig, die zich hiervoQr belangein Er ko men nog twee .

kInderd agver bl"f' IJ. .

klnd�rarts

en

gespreksavon d' en .

loos Willen inzetten

.

.

k a ml" E en

f e b ruan degelijke opleiding wordt gegarandeerd. j dletlste spreken OVer Op zaterdag 3 maart start de eerste in een I kleine kinderen en op 27 reeks van 8 lessen en dit in het Gemeentehuis een

27 oP....

voedmg van �81 van komt Minderhout. �en psychologe praten over van Geïnteresseerde personen nemen onmiddellijk kinderen: nog. heel ",,:,at spreks- en. diSCUSSiestof In het voorUit kontakt op met: Frans Schoenmakers, Kapel­ t,

gedrl!g,"�

interessa�leicli

die graag meeluistert �d�reen de vaders. kom, e

ook

en

m�epr8a, /

dreef 2, u

de

�in�er.hout,

tel. 031/14.53.73.

nodige Inhchtingen verschaffen!

Hij zal

infanteriekapitein

Indien bij ongeluk, wat God verhoede, mijn regiment van zijn vader, bij een veldslag in lieve zoon en erfgenaam graaf Co�onna de Felz Silesië; Van toen af was hij immers kolonelop minderjarige leeftijd of zonder testament eigenaar van een regiment voetvolk, dat zijn moest komen te sterven, dan stel ik in de plaats naam droeg. van de minderjarige als erfgenaam aan mijn In1746maaktehijnogmaalseenRijnveldtocht lieve zoon de Rijngraaf en zijn kinderen. mee en in 1755 werd hij bevorderd tot opHet staat mijn geliefde zoon de Rijngraaf vrij perheer-veldmaar!\chalk. Het was de beloning het wettig erldeel dat hem verschuldigd is, te en de bekroning van een bijna 4O-jarige aktieve aanvaarden. Maar ik ken zijn goed hart en de militaire loopbaan in de dienst van de Keizer, genegenheid welke hij zijn stiefvader, graaf die hem reeds in februari 1744 tot gouverneur Colonna de Fetz, toedroeg. Ik hoop dat hij ook van .de vesting Antwerpen en de van haar forten had verheven. zal in acht nemen de geringe hoeveelheid goederen waarover mijn geliefde zoon, de graaf Colonna �e Fetz, zijn broeder, zal kunrien beschikken. m. BET GRAAFSCHAP VERPAND

afhtnkelijke

'

In geval de bovenvermelde Rijngraaf zijn wettig erfdeel niet vraagt, dan schenk ik hem mijn ring met een grote briljant, die 39 kraal weegt, die berust onder mijn Parijse juwelen en die vrij van hypotheek is, naar ik meen. Maar in geval hij het wettIg erfdeelopeist, schenk ik hem als aandenken de ring met briljant, welke ik hier heb en welke mij geschonken werd door mijn lieve zuster de prinses van Mansfeld, en niet de

grote briljant."

Op 16 juni 1724 voegde gravin Colonna de Fetz aan haar testament nog de volgende codicil toe: "Aan mijn kleindochter Maria Gabriëla van Salm schenk ik mijn zilveren toiletgerief, zoals het in zijn koffer zit, behalve twee dozen: een komfoor en een teepot met zijn drievoet, welke

van

Lauwereys in oktober 1729. Zeven van hen ontvingen 16 stuiver, de overigen 8 stuiver voor hun bewezen

diensten). .

zag de Rijngravin toen geen andere uitkomst dan met haar gevolg-naar Anholt te verhuizen. Daar miste zij ook.de aanwezigheid van de Rijngraaf. die te Luxemburg zl'J'n -garnizoenstad, bij zijn troepen werd weerhouden.

Blijkbaar

..

zoon Colonna de Felz, die e ver enen, aangez1en de mmdertI' Jange zo we1mg me t de goe d eren van d e f ortuin bedeeld is in vergelijking met die van de Rijngraaf. Hij heeft immers niet alleen behoefte aan lilde goederen die ik hem mag nalaten, maar ook aart ruimere bijstand om te kunnen bevorderd. wereld behouden te worden Op 27 juni 1743 voerde hij met konÎ!1-g Joris II, vo gens zlJn ge oorterang en stand. Aan mijn van Engeland, het kommando over de Oos� lieve kinderen, mijn beide zonèn, aan de ene teririjkse en Engelse troepen en bracht het zowel als aan de andere schenk ik insgelijks Fra.ns leger van maarschalk de Noailles een P.S. De eerste oplag_e van de "Bloemlezing uit mijn zegen, evenals aan Mevrouw de Rijn- zware nederlaag toe op de Rijn. In de winter al haar meest en aan kinderen met de het werk van Or. Hendrik Versmissen" is nog gravin van 1745 was h" 1J artillene-genera al b" 1J een Tevens bid ik moe,derliJ'ke tederheid. ,volgende niet Rijncampagne. Op 4 juni van dat jaar v� II e d'Ig u.�tverkoeht. Voor de liefhebbers harteliJ'ke de Goede God him insgelijks gelukkig te maken sneuvelde van dit werk zIJn er nog enkele exemplaren ter zijn tweede zoon, de 22-jarige Wil,en welbehaaglijk aan de Goddelijke Majesteit. als in het '

'

_

over

Terwijl

alle

aan

,

personen di.e minimum 750 fr. A, ant 0alle rt d e re k

misgunnen?

Ha�ehJk

gelegenh�id

Bericht

'

Als Op 19 februari om 12.30 uur slipte op het grondgebied Minderhout een Nederlandse be­ stuurder tegen een paal van de openbare verlichting.

een

van

jaar

de inzet en de ja,ar ten dienste

om

laten we er gerust aan toevoegen dat de wens de prins werkelijkheid werd wat het

op E-10

UI"t het

Hen d r"1 kVersm "Issen Dr

verstandig en verantwoo sproeistoffen en garanderen � gebrui� een zUiver produkt op tafel. Wie zou dan nog de imker de honing op � elke tumder tot

eens

zes

van

de Hoogstraatsebaan te Meer kwam op 16 februari rond 17.30 uur August Schrauwen uit de Gestelsebaan te Meer met zijn auto tegen een electriciteitspaal terecht. De auto ging in de vernieling, de chauffeur bleef ongedeerd.

Ongeval

voor

kunnen beleven en dat de komende karna­ valsdagen in dezelfde stemming zouden verlo­ pen. Hij dankte de aanwezigen voor hun komst en nodigde meteen ten dans uit.

-paal

.

_

gehucht Poeleinde Corneel Strijbos en Frans Strijbos, vanwege het gehucht Dorp Henri Op 14 februari reed oud-burgemeester Pemen Kimpe, de St. Janskring leverde Marcel van Wortel naár de technische schouwing té Sterkens en ,Staf Van Opstal, van het gehucht Turnhout. Vandaar verwees men hem naar Rie Boeren en Jan Donckers, te de loenhoutsebaan Brasschaat. In Hoog­ langenberg de Biegilde lambert Snijers. De ,vanwege straten rond 9.30 uur slipte ten gevolge van garde werd Frans Baeten (Jeugdklub 't Slot). gladheid zijn wagen en kwam tegen een boom De nar werd Theo Staes (gehucht Dorp). terecht. Gelukkig zonder v�rwondingen voor de ongelukkige oud-burgemeester. van al deze mensen werd Na de

aanstaande moeders prenatale raadpleging het uiterlijk De .koSteloze Werk voor heeft

�ijsvinger

nar en

onze

Bloemlez"lng

dlttot,algemeen genoegen. Ook waaron gezondheid op het spel staat, zijn ze I r k va n levende 'snuffelpalen' aanwezig. Door Ii we in de fruitte�lt verplichten I onmis�aarneid

boterham

de prin�. Zij worden samengesteld uit de kandidaten die worden voorgedragen door de gehuchten of verenigingen die met een wagen deelnemen aan de karnavalsop-

de

-----------------

'

was.

Rond negen uur kwamen de prins en de, raadsleden de zaal binnen. De Raad van Elf bestaat uit acht raadsleden, de veldwachter,

Zo

pit.

ge�uttigd

goed

'

Op

keukentips

nog

tocht.

Veel blikschade

Spoeddienst of Depannagedienst: familie- en bejaardenhulp

�.t

h!J

..

lieve

vorige

we

honing!

en

week meedeelden, ging op 17 februari in de parochiezaal te Wortel het Prinsenbal door. Op dit bal werden de prins en de raadsleden aan het publiek voorgesteld. laten we vooreerst nog dit weer de zeggen, dat ondanks het slechte

Zoals

van

rijke.pracht

De nieuwe Prins Karnaval: Cel [Van AmmefJ de EerSte!!

Telefoons ziekenvervoer in de

plant de produktie

door Jozef

'

"

hetzeHI

stuifmeel. Kiest men voor bijen aantrekkel� bloeiers, dan zorgen zij op hun beurt voor � aan siervruchten in tuin en pal

op 31 december.

Namens de werkgroep, Martin Standaert.

voor

�������,�'-J��D:.e:.,���,?=o�'g:'s:tr�â:àt:.s:e.��6:':az:e.·�t._'�_-_v�r�ij:da:·g�2:3�·�:e:b�ru:a�ri�19:7�9

__

"

o�hJstlng

�pace

langrijk. waardecijfer

__

,

stell�n evolu.tle

.do�ltref!.ende s�nd,e �ezorgd,

voor

__

5 januari 1724 sc hr ee f ZlJ h aar: overleed er op 13-7-1725. Driemaal, in 1721, "Ik smeek U mij n l'leve do oe ht er, m1J ii t oe h d oor 1724 en 1725, waren de Rijngraaf en' de een van Uw dienstboden te laten weten dat Uw Rijngravin er peter en' meter bij het doopsel van, bevalling goed verlopen is. Laat het niet over kinderen van voorname onderdanen. Voorts' aan mijn zoon mij daarover in te lichten want staat er over hun verblijf-op het kasteel in die h kiind zal al een half jaar oud zijn, alvorens jaren niets vermeld.

�O fl!m

tec.�nlek.

..

Op

..

,

gepast.

gemeente Hoogstraten:

,

�uder �eleden,

��

VII IOOISDATIl

,

.

ruimte voor de buurtjeugd. Wel zouden we als stimulans een straat­ tekennamiddag houden in de verschillende

niet

v?ornamei

.

de begeleiding hie�an gebuurten willen we 'n beroep doen op de plaatsehJke meer over jeugdverenigingen. U zult vast wel lenk en ons horen. En a.U.b. mensen, doe iets voor het Jaar van het Kind en laat dit

plaats

van

augurken.

.

adviseren van een meer speel­ resultaat als met buurtwerking

dineren,

Art. 2 Voor het vervaar per ambulancewagen andere dan bepaald in artikel 1, van

teelt

Door het Inschake� is van glas en natuurlij Stanley' Kubrick, geen onbekende bij de film­ bestuiving door Wind en Insekten haa liefhebbers, heeft al een indrukwekkende lijst volledig onmogelijk geworden en moeten! films op zijn naam staan. Path of Glorie, Dr. biien op hun zoekto cht naa.r h onlnq , Strangelove, C lockwork Orange, Barry lynstuifmeel deze belangrijke functie overnem, don en natuurlijk 2001: A space Odyssey zijn Een rijkelijke vruchtzetting en goede vruct films die misschien stuk voor stuk meestervórming is immers volledig van deze best werken'genoemd kunnen worden. Op woensi voor dt' e Uind d ag 28 f e b ruan om 2000 .uur W0r d t deze e IS IJ. Z 0 d oen de ving a fh an k e liik elke bij in 't kaske, zeker zaad in 't bakskei laatste vertoond iii jeugdclub Het Slot te I W 0 rt e. Nu moet niet dadelijk elke niet-tuinder � 1: A Space Odyssey, die 2 uur en 20 de van 200. stukbilten lippen handenwringend sp d uu rt sc h ep t een b ee Id van wa! er en jaloezie. De bezige bijtjes zullen heus ni m,lnuten zoal st�at te gebeuren. als dez� wereld Jaar achter in de til het nederige appelboompje IS. Stanley 10 KU.�rI�.k draalde deze voorbij vliegen en zullen ook hier wel zorg! maar hi] bhJft als Jaar �et ware meuw. voor een rijk gevulde fruitkorf in de herfst. Er De film too�tons het on.benulhge.yan de mens zelfs meer! Hun bijdrage tot een gezond! aan ten opzichte v.an ruimte en tl�d, waardoor aangenaam leefmilieu is van groot belang. � toeschouwer ZIC� vr�gen. begint �e de algemene tijdsgeest eindelijk toch vai de over-dood e� eeuwiqheid en over de onder de wimpel 'groen is van-doen', Schai we van de van Stanley Kubnck Zoal�. de imkersbond zich daarom ook terecht in! gewend ZIJn, heeft hi] ook nu. voor ee�. p�srij van groepen en verenigingen die graag hl mUZikale en stem lieten horen in het officiële groen-bel� die elgenhJk een stuk van de film zelf van struiken, heest� De keuze bloemen, IS prak- en bosbarnen voor de gemeentel! 2001. Odyssey, de moeite waard om P;aanplantingen is voor de imker uiterst � eens Uit Je zetel te komen. heeft immers Niet elke en

��

BITliSTlIL

.

,

is niet onze bedoehn.g. is er 'voor' u en uw'klnderen ook 'van' u en uw en daarom moet het voor woonerven Hetzelfde geldt kinderen zijn. maar 'u�' of speelstraten. Het is niet 'ons' coor­ woonerf, Onze funktie is dan ook het

door het Minis­ Dit is zoals voor­

'

'

..

speelplein. Dat buurtspeelplein

werkongeval-

Jeugdclub

plasti�k-tunnel�

lentedag een hanqjevol jongeren. gewapend ter­ met schop en houweel dat braakhggend tot een buurt uw in gaat omtoveren. reintje Een

len-

wo�dt

aan een

de

in

specialiseren

aardbeien

bezorgd word.�, om �ns zo groot mogelijk publiek

maken. kenbaar U mag nI. niet verwachten dat

volgt:

in personen betrokken

van

op 17 febr.

alle hulzen

standpunt

het vervoer per ambulancewagen personen betrokken in verkeersonge­

van

h�t

profiteren gratis aan

te

is als

Prinsenbal

,

,toch

voor

vallen;

de

��

Het Slot vertoont 2001: ruimebelangstellingvan�etuinde!svoord� IS men cursus. In de beroepstUInbouw z� immers de laatste jaren zeer intensief gal A space Odyssey

V.Z.W. Wortel

Jeugd" wachten .om

voor

Vanaf 1-2-1979. Het

Ko n. 'Fa n fa re St. Jan Baptl·st

voor

Speelruimte

O.C.M.W.

vertrouwd is, ond! Wie niet met schat vaak schromelijk de nuttigheid van d� in de tui�bQlj bezige diertjes. Dat men dit reeds ten volle begrepen heeft, bewIJst!

,

1. Het Gelmelslot

weer

bewoond.

hun huwelijksovereen­ 1719 had Rijngraaf Niklaas Leopold van Salm aan zijn eerste gemalin, prinses Dorothea van Salm, tot onderhoud van hun gezin, alle geld en goed afgestaan, welk hij van zijn grootmoeder gravin M.G. de Lalaing geërfd had. ,Daarin was begrepen het kasteel van Hoogstraten met al

I� gevolg artikel 2

komst

van

24

van

maart

zijn afhankelijkheden.

2.

Magere jaren.

Alsdan werd de toestand te Hoogstraten ellen­ dig. Ten gevolge van de harde winter bleven sommige pachters met hun betalingen ten achter. M. ,van Kessel trok zelf naar Hoog­ straten om er de achterstallige pachten te regelen en liet het in februari 1730 aan zijn meester weten.

Deze drukte hem op 6 maart 1730 van uit Luxemburg zijn hoge voldoening uit en voegde eraan toe: '''Ik ben zeer tevreden over het zuinig beheer van mijn klein gezin, dat ik steeds aan uw goede zorgen aanbeveel. Ik zal trachten aan uw ,zoon te tonen hoezeer ik zijri Vader hoogacht en waardeer. Ga ermet;: voort mijn belangen te behartigen, zoals gij het gedâan hebt, toen ik nog minderjarig was." In antwoord op de brief van zijn algemeen beheerder schreef de Rijngraaf op 11 maart: "Uw brief heb ik goed ontvangen evenals al uw andere brieven. Indien ik mij wat ongeduldig getoond heb, dan was het omdat ik gedurende twee weken niets van u vernam. Ik zal u in 't vervolg aanstonds laten weten op welke datum ik uw brief ontving. Ik hoop dat U ook stipt mijn brieven zult beantwoorden. Ik weet niet waarom ik zou moeten ingaan op het voorstel van schout Ghyssels betreffende de achterstallige pachten. Hij houdt staan dat hij zich daarmede niet kan belasten, tenzij wan­ neer hij ze op dezelfde voet mag laten bestaan wanneer hij zijn ambt v,erlaat. U ziet waar dat zou naartoe leiden! Indien ieder ontvanger de achterstallige §_chulden alzo zou verwaarlozen, waar zou ik dan uitkomen? Ik ben dus'van mening dat het beter is drukking uit te oefenen op de pachters, de insolventen te doen ver­ huizen en nieuwe hu�rders aan te werven, dan altijd met dezelfde moeilijkheden geplaagd te zitten!" "Hoe wilt 'ge dat ik kan leven zonder nieuwe schulden te makenl Dat wil ikjuist vermijden."

(10 april). Op die datum schreef hij ook te Ekeren

ontvanger

en

aan

M. Carlier,

te Brecht: "U moet de

boeren en pachters dwingen, zelfs hun graan en andere bezittingen doen verkopen, want ik ben vast besloten geen uitstel van betaling meer te dulden om nieuwe schulden te makeni"

hij aan 'vati Kessel nog tevreden over het plan dat u mij voorlegt betreffende de pachters, de molenaars enz., want ik heb volle vertrouwen in uw leiding, omdat ik overtuigd ben dat U alles doet tot mijn grootste voordeeU" Op

18

april

1730 liet

weten: "Ik ben

zeer

Die harde

houding en de dreigende toon ten zijn afhankelijke onderdanen waren ongetwijfeld de echo van de gemoeds­ gesteltenis van een man, die zich zelf in 't nauw gedreven voelde en ten einde raad was. Niet opzichte

van

zonder reden!

3. De

Rijngravin

moet verhuizenl

Vorst Lodewijk Otto drong er immers voortdu­ rend op aan dat de Rijngraaf zelf voor de Rijngravin zou zorgen. Daarvan stelde Niklaas Leopold vanaf begin maart 1730 M. van Kessel op de Hoogte. Reeds op 11 maart verzocht hij zijn voormalige voogd hem zijn tinnen vaat­ werk op te zenden, dat hij allang verwachtte en dat hij grootnodig had. Kort daarna kwam de Rijngraaf zelf naar Antwerpen en van daaruit schreef hij op 27 maart: "Mevrouw de Rijn­ gravin zal niet lang meer te Aimolt vertoeven. Als zij naar Antwerpen komt, zal ze over Aken reizen, omdat d,e weg korter en beter is".

Op 3 april liet hij zijn algemeen rentmeester verder weten: "Ik zit in grote moeilijkheden om te weten wat ik met Mevrouw de Rijngravin moet doen. Ik weet niet of we hier misschien niet gaan belegerd worden. Dat veroorzaakt mij groot verdriet en een dodelijke ongerust­ heid."

dus niet te verwonderen dat de jonge een deel van het jaar, vooral de zomermaanden, te Hoogstraten doorbracht. Daardoor zal zijn zeker de sympathie van de bevolking gewonnen hebben. Daardoor zal er toebehoren aan graaf de Fetz." ook op het kasteel en in de Vrijheid heel wat Twee weken later, óp 18 april, schreef de Het is welopvallend dat zij haar kleindochter drukte van bezoekers geheerst hebben! Rijngraaf andermaal van uit Antwerpen aan van als grootmoeder, Na de geboorte van haar achtste kind, stelde M. van Kessel: "Ik ontving gisteren een brief beschenkt, alhoewel zij, meter men echter vast dat de Rijngravin niet volgens uit Anholt met het nieuws dat Mevrouw de geen enkel van haar kleinkinderen mocht zijn. haar rang en stand met haar kroostrijk gezin Rijngravin zonder fout morgen vandaar zal Gravin M.A. Colonna de Fetz overleed te kon leven van de inkomsten van het graafschap vertrekken, zodat zij binnenkort hier zal aan­ komen. Ik ben dus verplicht morgen mijn Wenen op 16 juni 1724, tien jaar na haar Hoogstraten. tweede echtgenoot graaf Karel Colonna de Fetz A.M. van Kessel had de Rijngraaf er reeds in kamerknecht David Bentz (naar Hoogstraten) 1725 op attent gemaakt dat de Rijngravin te te zenden om er al de bedden, matrassen en die stierf op 20 september 1714. gedwongen was al te bekrompen enige andere meubels op te halen. Hij moet een of Hoogstraten 1729 van het tot in 1721 mei 28 najaar Vanaf te leven. Naarmate het Rijngrafelijk gezin er Gelmelslot het was ontvangstbewijs afleveren met de lijst van alles het voorjaar van 1730 van jaar tot jaar aangroeide, waren de wat hij zalopladen en U moet mij een dubbel wellicht de meest bewoonde residentie van bijna er steeds groter geworden. ervan opzenden. U begrijpt wel dat het veel zou en haar jong gezin. Vier zorgen Dorothea Rijngravin te Tot overmaat van nood werd het kasteel van kosten als ik hier alles moest inkopen wat er van haar kinderen werden er in die periode 22-8- Hoogstraten in het najaar van 1729 door brand nodig is om mijn huis in te richten. Ik kan het Hoogstraten geboren: prins Lodewijk op echter allemaal met weinig kosten uit Hoog­ 1721 prinses Ludovica op 3-3-1725, prinses geteisterd. Vooral de keuken, werd zwaar straten laten komen, omdat het provincie­ Marla Christina op 14-8-1727 en prinses Maria getroffen (Zie de lijst van 26 personen, die op bestuur mij vier wagens ter beschikking stelt. 13-5-1729; één, prinses EUsabeth, het kasteel gewaakt hebben bij de brand aldaar

EUsabeth op

Het

was

Rijngravin


.

ßazet"

'De Hopgstraatse

-

februari

vrijdag 23

..

1979

-

1

specialiteiten dagschotels vanaf 250 Franse

.....

en

2

Fr.

Vrijdagavond: wij verzorgen

voor

U

een

gezellige vleesfondue-avond! Speciale prijs van 275 Fr. per persoon. Reservering

deze avond

voor

* * *

_

IS

3

Romantiek

en

*

.

vindt U bij

Restaurant

�otrt�otttt Tel. [031] 146686 Loenhoutsebaan 101- 2320 Hoogstraten Geen uur. sluitingsdag. 00 24. tot uur ()() Geopend van 10. -

6

7

*

-

Voor kwaliteitszaden

en

alle land-

en

tuinbouw­

benodigdheden. Matige prijzen. Vraag speciale prijzen bij grote hoeveelheden en sproeistoffen.

SINDS 1931

*

probleem? altijd

vrijdag van·9.oo

.

MEERSEL-DREEF: Elke maandag van.11.15-12.00 bibliotheek van het klooster.

vrijdag

-

bred.�

Elke dinsdag bureel in het

(a!k.).

'

-

Dorpsstraat 31

-

Meer

Minderhout:

dinsdag

19.00-21,00 uur óp het rusthuis, H: Bloedlaan 250,

van

uw

."

bezittelijk

muzieknoot

-

-

meisjesnaam.

brengen wij

een

woensdag

huisbe­

3. 4. 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Tel. 15.74.20

.

VAIDERSMISSEI VERHEYEI

voegwoord pianostoel tropisch

gewas

-

groot feest

touw.

voegwoord

-

-hoogstgunstig

-

dinsdag

2320 HOOGSTRATEN· TEL. 031-145886

Romeinse koperen

gen 8.00 uur: DOKTER CL YMAN_�, Voort 23, 2328 Meerle, Tel. 03·1/15.70.14,

Wachtdienst Apothekers: Van 23 februari totZ maart: APOTHEEK FAES, Dorpsstraat 2321 Meer, Tel. 031/15.17.73.

vrijdag:

rnunt.

08.15-12.15'en 13.15-16.00uur; .

'

maél_ndag: gesl�e'n!

-

muzieknoot

akelig

-

lange

dwaze streek

gloednieuw

-

smaldeel klinker.

-

van

pijn.

Voor U

muzieknoot.

apostel. persoonlijk voornaamwoord.

...

Aanbevolen films

-

vroeger

gezien binnenkort

politieke films, want deze zit boordevol emo­ tie. Meesterlijke rdl van Irene. Papas als de meeder. Muziek van Mikis Theodorakis. (Ro­

te zien in onze

ma, 12

gemèente.

Nu kan

een

gezond iemand zich wel

Gespecialiseerd

vervaardigen

nu nuttig kan besteed worden en vroeger slechts afval was). Men strooide dus zout, elk jaar wat meer (het wegennet werd ook elk jaar groter), zo veel dat dit jaar het zout begon op te raken. Velen vonden de toestand onrust­ wekkend, vooral de automobilisten; ook de milieubewusten; maar hun zorgen warenilan een andere aard.

van

BETON ROOSTERS voor

varkens

en

rundvee.

SILEXDALLEN te

koop tegen

'gunstprijzen 'tijdens de .

.

maanden februari

en maart.

Het verzilten van de oppervlaktewaters (in rivieren, beken en grachten) door het voort­ durend strooien van zout is een ernstig pro­ bleem. Ee� �eel van het zout op de weg vloèit langs de riVieren naar zee en doet niet zoveel kwaad. Een ander deel echter dringt door in het gróndwater en komt zo terecht in ons toekomstig drinkwater. Ook al is het zand een zeer goede filter voor onreinheden in ,het water, het zout wordt niet tegengehouden en komt terecht in het grondwater waar het na maanden of na 'eeuwen uit ons water­ kraantje zal vloeien. In Engeland, in de Ver. Staten en ook bij ons hee!t !TIen hieromtrent al onrustwekkende ...

YAI DER YELDEI Hoogstraatsebaan 145

-

wal

aanpassen aan wat zouter drinkwater, toc� lijkt het niet erg gezond, vooral bij een zo grot! afwijking van de norm. De duizenden tonnen zout die elk jaar over dl wegen worden gestrooid tasten zeker nlet al

het zout en vooral die van calciumchloride autowegen. doorheen gebieden (een derivaat, van de chemische industrie dat

van

in het

2321 Meer

,

64,

-

de wegen glad waren door ijzel, .gebruikte men as en grint om onze drinkwaterbronnen aim, maar er zijn wel ze beter berijdbaar te maken. zeer bedreigde gebieden, vooral langsheen dl Vóór enkele jaren ontdekte men de voordelen Vele van deze lopen

BOUWMATERIALEN

uur

.

Wachtdienst geneesheren: Van zaterdag 12.00 uur tot maandagmor­

Openingsuren: t.rn, donderdag:

-

sneeuwen

'BETON- EN

13 .. 15 tot 15.30

WACHTDIENSTEN

08.15-12.15 er.l-13.15-17.15 uur;

De winter, het zout en het milieu Als

van

(Parochiezaal)

u.

JULIA

A MAN CALLED HORSE Knappe recon­ structie van Indiaanse zeden waarin het relatieve van een blanke beschaving gemeten wordt. Het slot is meesterlijk: de blanke zal niet 'traditioneel' de wreker spelen in de voor hem vreemde cultuur, maar zal eerder. ont­ -

VRIJHEID 66

uur

.

Wortel:

dinsdag

-

plaats in Limburg. ambtskieding hekeldichten. ten name van (afk.) uitroep

zwak

bezittelijk voornaamwoord.

-

keelziekte. voorzetsel.

sneeuwschaats

uur

Meerle-Centrum: van 13.15 tot 15.30

-

-

9.00 tot 12.00

Woensdag

BEROEPSM UTUALITEITEN: Gelrnelstraat 23 2320 Hoogstraten, Tel. 031/14.51.00

slee.

fraaie rode kleurstof

van

Hoogstraten,

sneeuw.

-

-

be�mdl�g�n Universiteit

gedaan. Onderzoekers

de van Lancaster hebben in het grondwae� een zoutgehalte vastgesteld van 10 gr. per hter waar de E.E.G. norm dièri10 mg "'" I;,", w••" vo.""hnjft.

ij

van

naar

zijn eigen

mensen

dan dat van zeewaterl in de steden en dorpen. waar h�

maart). -

Heel mooie film

over

vriendschap,

twee vrouwen (eens niet over twee mannen!) en over echte trouw. Toch heeft Fred Zinneman (tevens maker van 'De Dag van de Jakhals') ook hier het thrillerelement met succes aa!:1gewend (Roma; maart). over

terugkeren;

-

waar-

.

2001 A SPACE ODYSSEY,- Voor de filmliefhebber is hier' in eigen 'Streek meer merk­ waardigs te bekijken dat, in Antwerpen en niet in het minst geldt dit voor de herneming van Kubricks meesterwerk. Het succes vah films als "Star Wars" en "Close Encounters" bewijst dat velen zich bezig houden met de vraag hoe het mensdom zal reageren wanneer er zekerheid zou ontstaan over de aanwezig­ heid in het heelal van hogere wezens. Zuiver visuele belevenis (Roma, maart).

,

Ook rioolwater naar een zuiveringsstation wor� gevoerd, is het zout een probleem. Als men de straten van Parijs met zout heeft bestrooid moet men de sluizen van hel zuiveringsstation openen omdat het zouu water het hele zuiveringsmechanisme blo�' keert. Moat'ë-r- dan -helemaal' gett"' zout' meer gt strooid worden? Zeker wel. Maar men zou,� wel wat voorzichtiger mee kunnen omspn� Ii gen. Al_s het nodig is om 7 maal een weg bestrooien eer deze ijsvrij is (zoals gebeurde sommige wegen in Wallonië) zou men toe beter naar andere middelen uitzien. Een and�r middel is bijvoorbeeld het strooien van as. O� produkt doet als dusdanig het ijs niet maar omdat het donker en mat is, verste het in hoge mate het effekt v�n d�. he warmte en draagt zo zijn "steentje" biJ tot smelten van het ijs op de weg. .

__

'

o�

smelt�

zonn�

RAlFFElSEN KAS ,-

-

_

moedigd

eerbied en respect voor vreemde culturen staan centraal. (Roma, Hoogstraten) ..

wegen Er is moeilijker een actueler veel grondwater IPHIGENIA aanwezig is. In de bezinkingsputien die dienen· thema denkbaar dan dit: de onschuldige voor de opvang \fan het water bij stortregens konings<;lochter Iphigenia, geofferd in functie van een oorlog die zalontketend worden voor en die zich bevinden langs de autowegen, heeft men een onderzoek gedaan naar hel een f!Jtiele kwestie, maar een paar leiders zoutgehalte van het daarin. voorkomendl uitermate gelegen komt om hun economische rijkdom te vermeerderen. Iphigenia is een water. In sommige van deze putten was dit gehalll politieke film, niet vervelend zoals de meeste

hoger

voor

gezin

en

...............

..._

,w

.,,_

-r

..

"'-.'

i

t

f"'!

.;.:

'"

..

".

.'

f'

".'"

(!

'"

".__.

r

"

'

'_

"

.,.-"

<0"

Y

,

,..

wi

'If

ot'

'"

...,

_"

,

""

beroep

De rub'riek die' U schriift Deze rubriek

bijdragen

verantwoordelijk

wat

voor

van

lezers in verband met versche-

ook. De inzender

-

en

niet de redaktie· is

zijn tekst. Niet ondertekende stukken

wor­

tot het vierde

leerjaar. Dus toen Guari.onex trouwde met Ramona, een jonge mulatte van 15 jaar, kreeg hij ook zijn lapje van bijna één

bijdragen ontwikkelingswerkers uit onze gemeente. De redactie heeft er overigens voor gezorgd dat deze mensen, ver van huis, toch

publiceren

van

ontvangen zodat zij "waar ook

onze Gazet

hectare groot.

ter

land of ter zee" niet zouden verstoken blijven van enig nieuws uit hun thuisgemeente.

Op zekere dag valt hij ziek, en vermits er geen ziekenkas of verzekering bestaat, moest hij wel zijn stuk grond verkopen om al de Fans Huet, ontwikkelingshelper in de Domini­ medicijhen te kunnen betalen. Eenmaal gene­ caanse Republiek, schreef rond nieuwjaar een zen heeft hij maar één keuze: met vrouwen brief aan zijn familie en vrienden alhier. kinderen naar. de hoofdstad trekken om daar Aangezien hetgeen hij schrijft "onsellen" aan te beginnen. AI het geld dat hij heeft het denken kan zetten, vroegen en kregen wij opnieuw 'is juist genoeg om de reis te betalen. Zo komt van de familie Huet om de brief toestemming hij in onze wijk Espaillat terecht. Na veel te publiceren, waarvoor onze hartelijke dank. zoeken weet hij een triporteur te huren waarmee hij groenten gaat verkopen huis aan Santo Domingo, januari 1979 huis. Het enige wat hem goed gaat is de uitbreiding van zijn gezin. Toen ik hem mijn Beste vrienden, moeder en zuster ging voorstellen, woonde hij Iedereen heeft me gefeliciteerd: "Kerstmis met 13 mensen in een krot van 5 op 6 meter, doorbrengen met zijn moeder dat is het achterin een gangetje tussen 2 huizen. Fiij met grootste hier op aarde!" Mijn moeder en zijn vrouwen 8 kinderen, dan de vrouw van zuster die op bezoek waren, hebben inderdaad een zoon en hun kind en dan nog een kind van de latijns-amerikaanse kerstmis mee kunnen Maria, een andere getrouwde dochter. vieren; de uitbundige blijdschap, het knallend Maria was een lief meisje met een rond' vuurwerk, de nieuw geschilderde huizen en lachend gezicht. Zij ook had voor haar 19 jaar vooral de geweldige gastvrijheid en de harteal een hele levensgeschiedenis achter de rug. lijke vriendschap. Op 15 jaar getrouwd was ze na haar tweede Maar ze hebben ook de enorme commercia­ kind in de steek gelaten. AI in verwachting van lisering opgemerkt; Santa Claus made in USA het derde kwam ze weer bij haar ouders inwonen. Ze zocht werk, eerst in een familie met veel klatergoud en ingevoerde appelen, de rumfabrikanten die de dronkenschap propa­ waar de man haar voortdurend .Iastig viel, geren en zoals alle kapitalisten gouden zaken want ze was een mooi meisje. Later in een doen. Met een genereus gebaar van één hand soort frituur waar ze tot laat in de nacht moest geven ze de eindejaarspremie die echter werken. Op 2 januari werd haar kind gaaf en wel geboren. 's 'Anderendaags werd Maria meteen .door de andere hand met behulp van reclame en consumptie weer wordt afgeno- echter onwel en kreeg een soort krampen en men. stuipen. Guarionex die de openbare hospitalen Over de radio hoort men ook een ontroerende met hun slechte c;:Iienstverlening wantrouwde, beste kleren naar het pandjeshuis en kerstboodschap van de "Rosario Mining Cor­ droeg zijn zo kon hij zijn dochter binnenkrijgen in een poration", de amerikaanse multinational die de rijke goudmijn van Cotui uitbaat en nu privé-kliniek. Daar betaalde hij echter alleen maar voor de naam, want de 'onbekwame en wegens de ge$t�gen goudprijs .miljoenenwin­ dokter kon haar het leven niet meer sten maken. Voor het land zelf blijft er amper gierige iets over. Nu is bovendien aan het lieht redden. gekomen dat de Rosario onwettig opereert Ramona en Guarionex waren radeloos van want er b.estaat geen enkelofficieel contract. verdriet, op minder dal) 3 jaar waren hen 2 "La Navidad del carnblo" ofwel Kerstmis van geliefde kinderen ontnomen. Maar ze hadden ook een nieuw kleinkind: een mondje meer, de Verandering, zo heet het kerstprogramma maar ook nieuw leven in de arme krot. van de nieuwe regering. Er is inderdaad heel Plechtig beloofden ze het alle .liefde en gene­ wat veranderd in 1978. Na de verkiezings­ te schenken die ze hun overleden nederlaag van de vorige (dictatoriale) presi­ genheid .dent probeerde die nog via' een staatsgreep' dochter zouden hebben gegeven. Zo zijn vreugde en verdriet, leven en dood aan de macht te blijven. Onder sterke bui­ tenlandse druk is dat mislukt. We hebben nu innig verbonden voor de armen, de "margi­ een min of meér democratische regering, nalen", de verstotenen. De geburen en leden officieel sociaal-democratisch, maar het is in van de "comunidad" hielden dan ook een feite de burgerij die regeert, onder constante omhaling en brachten 30 dollar bijeen om de voogdij van de imperialistische noorderburen. getroffen familie te helpen. Diezelfde leden Dus veel verandering voor de massa van het van de gemeenschap die met eigen middelen volk is er niet gekomen. Er mogen nu en op eigen kracht hun "Casa de la Comuni­ syndicaten gevormd worden, maar ze mogen dad", hun gemeenschapshuis aan 't bouwen geen acties ondernemen. De politieke gevan­ zijn, centrum voor al de activiteiten ten dienste genen en bannelingen zijn weer op vrije voeten van de barrio, symboolook van de nieuwe maar politieke demonstraties worden verbo­ bewustwording onder de wijkbewoners, den. Voor de staatsambtenaren is er een kleine hoopgevend teken van de toekomst.die anders loonsverhoging, maar voor de grote meer­ zal zijn. derheid van boeren, arbeiders len" blijft miserie troef.

in "De Hees"

Het was weer helemaal winter op 18 februari· het landgoed; het is nu een grote landelijke villa en doet dienst als jachthuis (1754). Enkele toen. de zondagse wandelaars, gelaarsd en malen per jaar wordt in het domein klopjacht Hees". "De naar ingeduffeld, op stap gingen Bij het begin van de wandeling werd aan gehouden. Iemand vertelde dat hij, als kleine iedereen een nota gegeven Waarop je een jongen, zag hoe er na zo'n klopjacht een kar 'helemaal volgeladen werd met konijnen. Ko­ korte historiek van het landgoed kon lezen. "De Hees", een uitgestrekt bos, oorspronke­ nijnen kon je nu op de wandeling ook zien, lijk 500 ha groot en nu no 250 ha, is een fazanten ook en zelfs twee echte reeën renden een aaneengesloten' domein. Het is privé-eigen­ door $ sneeuw. Het was alles samen dom en gewoonlijk niet toegankelijk voor Jan mooie winterlandschap. Alleen de stilte was er en alleman. be meeste wandelaars waren ér nier bij; zoveel mensen samen hebben meer voor het landschap dan ook nog nooit geweest. Velen kenden wel oog en oor voorE:!lkaar dan "de twaalf apostelen" (aan de toegangsweg waarin ze lopen. AI bij al waren er zo'n 235 tot het domein): een merkwaardige bomen­ mensen die een gezellige zondagnamiddag doorwandelden. Ook de kinderen beleefden er van 12 beuken waarvan er .

groep reusachtige nu nog 3 overgebleven zijn; de oudste wande­ laars herinnerden zich nog alle twaalf bomen die zeer indrukwekkend waren. De wandeling verliep grotendeels over de grote bosweg, in het domein maar aan de rand ervan; deze weg kruist de vele dreven die in stervorm allen naar, het Heeshuis leiden. Telkens je zo'n dreef kruist, zie je ef(ln glimp van het huis. Dit huis ligt in het midden van

veel pret aan: ze gooiden met sneeuwballen en waadden door de metersdikke sneeuw in de

diepe grachten. De volgende wandeling is te Meer op 4 maart in het gebied "Maxburg". Het startpunt is best te bereiken door de weg in te slaan naast de en dan verder te. rijden tot over de

apotheek brug om

van

14.00

de E-10. Daar uur.

begint

de

wandeling

en

"margina­

De moeder die vooraleer te sterven het leven aan haar' kind, dat is ook de hoop van de verdrukten die uit hun ballingschap van ellende, uitbuiting en onrecht willen opstaan naar een nieuwe maatschappij van vrijheid, gerechtigheid en liefde. Dezelfde 'nieuwe hemel en nieuwe aarde' waarvoor het kind van Betlehem 2000 jaar.geleden zijn leven gaf.

doorgeeft

Het verhaal van een Dominicaans kerstkind is wel de beste illustratie. Guarionex was' een flinke boerenzoon uit het noorden. Zijn 'vader had een klein stuk grond met wat koffie, cacao en groenten. Eigenlijk onvoldoende om onder zijn 5 kinderen te verdelen. Maar ja, je moet ze toch allemaal gelijk bedelen en geen een van hen had' kunnen studeren, want waar ze woonden was alleen maar e_en lagere school

FONS HUET

Aandacht! en adressen medewerkers. Bij deze personen kunt U alle 'inlichtingen bekomen, diverse berichten (aankondigin­ gen, verslagen, enz.) en advertenties afge­ ven, alsook uw inschrijvingsbon voor een abonnement op ons weekblad,

Hieronder vindt U de

van

Wandeling

staat open voor

artikelc. gebeurtenissen of

nen

'

(Klooster).

Voor telefonische afspraak: Tel. 031/14.51.05 031/14.53.49.

Vertikaal: 1. 2.

uur

.

Meersel-Dreef:

verzoek

SPREEKUUR VOORZITTER O.C.M.W.: Ohr- Theo Daems, voorzitter van het O.C.M.W. is bereikbaar elke 2e en 4e zaterdag van de maand tussen 10 en 11 op het bureel in het rusthuis te

-

-

13.30 tot 15.30

van

(Parochiezaal)

(Parochiezaal)

-

-

voornaamwoord.

-

uur.

(zaaltje Boerengilde).

_

ANTOON VAN APEREN PVBA

17.30 tot 18,00

'

ZITDAGEN ÉN UITBETALINGEN IN DE KERKDORPEN Meer: maandag van 13.30 tot 15.30 uur

-

kijken bij.:.

tot '10.00 uur.

en oren:

in de

zoek. .Jan Vermeiren m.a. Mia Timmerman m.a.

-

..

JO.••

.

uur

Hoogstraten. Op

-

'

Oprov, maandag van 14.00 tot 17.00 uur; woensdag van 18,00 tot 19.30 uur; (aandacht: geen raadpleging op maandag 5 en woensdag 7 maart).

-

eens

.

Dr. Van

-

14. sterk

Kom

van

'Oogarts:

AVONDSPREEKUUR:

-

-

.....

r;

In deze rubriek willen wij tevens

-

.. 10. jong helper uitroep van pijn. 11. wijd sneeuwschaats teken van medeleven. 12. Spaanse titel tijdrekening oosterlengte (afk.). nieuw tussen voorhoofd en mond. 13. onder andere (afk.) nieuw tussen voorhoofd en mond 13. onder andere (afk.)

,

"DeHóóqstraatsè Gazet"'- vrlfdá-g 23'filbruaH 1'919'

den niet opgenomen

\

WORTEL: Elke donderdag in het vróegere gemeen­ tehuis van 9.00-10.00 uur.

-

-

-r

,

,

.

-

-

......

uur.

8.30 tot 12.00 uur, 13.15 tot 16.00 uur, 17.00 tot 18.45 uur.

Neus-, keel-

-

koelkasten.

9 tot 12

Dr. Proost:

MEERLE: Elke donderdag in het vroegere gemeentehuis van 11.00-1�,00 uur-

oprichting (afk.) stof rivier in Itali�. helper snelle loop. vérbond dwingeland kosten koper (afk.).

-

Wasmachines, "Flandria", droogkasten, diepvriezers,

van

woensdag van 9.00 tot 10.00 uur, donderdag van 9.00 tot 10.00 uur.

MEER: Elke maandag op het vroegere gemeente­ huis van 10.00-11.00 uur.

.

alle

"'_",.

dan ook

Vrouwenarts: Dr. Snauwaert:

HOOGSTRATEN: Elke voormiddag van 9.00-12.00 uur, bureel rusthuis.

-

gereedschappen glas- en aardewerk, evenals huishoudelijke benodigdheden.

r,'.

assistent: maandag van 9.00 tot 12.00 uur, woensdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur, vrijdag, van ,9.00 tot 12.00 uur. Huisbezoek op aanvraag voor de leden.

Spreekuren:

-

'

-

�.

Maatschappelijk

op deze dienst die

Doe

*

*

-

IJzerwaren

oplossing een beroep ,GRATIS helpt.

* *

voor uw

een

-

�����������.�.

Medisch adviseur: dinsdag van 9.00 tot 10.00 uur, donderdag van 14.00 tot 15,00 uur.

-

laan. 5. hectogram in memoriam (afk.) permanent bijbelse naam. 6. roofzuchtige papegaai 7. bijwoord vis boterton. niets uitgezonderd slee. 8. vlaag van eigenzinnigheid par exemple 9. niet banq voorzetsel

Telefoon 031/14.53.47

-

van van

Tel. (0311 14.51.05 of (031) 14.53.49 U wenst een inlichting, bemiddeling of

*.

-

Hoogstraten

-

*

*

-

Aertselaerplein 18

van

Maatschappelijk werk: Heilig Bloedlaan 250 2320 Hooqstraten.

mannelijk beroep.

3. 4.

.....

woensdag:

MINDERHOUT: Elke maandag op het vroegere gemeente­ huis van 9.00-10.00 uur.

2. in

..-

.

.

Za-den Ä. Bolckmans-v.d. Plas Van

elke voormiddag Uitbetalingen:

Dienst

Horizontaal:-

-

.....

ZIEKENKAS

Open

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

in zaden 1.

'._

Tel. 031/14.51.76

O.C.M.W. Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten Telefoon 031/14.51.05 14.53.49.

*

*

14

.

Beleefd aanbevelend:

*

13

...

Bureel:

Gelmelstraat 33, Tel. 14.51.00. Christelijke Ziekenkas: Tel. 14.51.76.

** * *

* ** *

*

*

ZAADHANDELBOLCKMANS

_

-

Beroepsmutualiteit A.S.P::

-

12

•••

CHRISTELIJKE

.

*

* *

11

or

Vrijheid 168 2320 Hoogstraten

Ziekenhu izen: St. Elisabethziekenhuis Turnhout: 014/41.31.31. St. Jozefkliniek: 031/83.17.91-92. St. Antonius Brecht.

*

** -

'"

-

10

i

.

*

8

9

Gemeentehuis: 14.50.07. Gemeentelijke Politie: 14.50.07. Rijkswacht Hoogstraten: 031/14.50.08. Rijkswachtbrigade Merksplas: 014/63.30.10. Brandweer Hoogstraten: 031/14.42.43.

* **

* * *. *

* *

-

........

14

*

*

gewenst.

gezelligheid

13

12

11

10

-

4

5

8

7

6

5

4

3

2

1

9

r

onze

namen

voornaamste

Natuurlijk kunt LJ ook rechtstreeks of per brief of via d� telefoon op onze redaktie te­ recht voor al de bovenvermelde zaken. Advertenties: Jan Schellekens, Minderhoutsestraat 21,

Hoogstraten.

Fotografie: Meer: Marc Van

Karel Huet, Zandstraat 27, Wortel.

Aperen, Dorpsstraat

Meerle: Fans Laurijssens, Klein

57.

Eyssel5.

M'eersel"Dreef:

Frans

Van

Bergen, Molenweg

1.

Minderhout: Fons Goos, HeerIe 56.

RE1né Laurijssen, Des!J1e,dtstraat 66. Hoogstraten: Leo Hermans, Gravin Elisabethlaan 33 .. Ant. de Lalaingstr. 26

August Lauryssen,

Wortel: Jasee Fransen, Oude Baan 24. Lode Verschueren, Hoogstraatsebaan 9.

Rijkevorsel: Marc Simons, Eekhofstraat 21 p.

Lay-out: Jan Bruynooghe Redaktiesekretaris: Jan Michielsen Eindredakteur: Jozef Schellekens Loenhoutsebaan 58, 2320 Hoogstraten, tel. 031/14.55.04 Personen die

interé"sse hebben

om op de het weekblad mee te helpen zijn altijd welkom Kandi­ daat-medewerkers kunnen een afspraak maken met. het redaktiesekretariaat of met een van onze medewerkers.

een' of de andere

wilze

aan

..

KOPIJ Graag ontvangen wij alle kopij een week voor verschijningsdatum. Het we�kend-nieuws kan nog tot maandag­ middag op de redaktie binnengebracht worden. -

.,


�'D�e�H�0�0�g�s�tr�aa�t�se�G�a�ze�t�"�-�V�ri�jd�a�g�2:3�f�e�b�ru�a�ri�1�9�79:_ NOTARISSEN

8, I �------------------------------------------�--------======================== Studiebureel p.v.b.a. Michel Brosens 2320 274 tod. De Konincklaan

KANTOOR VAN NOTARIS JAN MICHOEl Hoogstraten Tel 031114.51.77 L cie Konincklafll1361

Tel.

Hoogstraten

031/145039

-

-

--17

�/�'� GELEGEN OPENBARE VERKOPING VAN ZEER GOED

grond CAFÉ met aanhorigheden HOOGSTRATEN/WORTEL, Langenberg

Hoogstraten, zal met winst van premie openbaar verkopen:

)

mum

en

zien

trouwboekje

van

Alle

en

beide

eventueel

inlichtingen ten

aa[1wezig

te

zijn,

zorgen

aan materiaal

er

en

immers

'geld

voor

een

stevig

en

een

veilig gebouw

van

kantore.

Zaterdag 24 febr. 20 Zondag 25 febr. 14 u. en 16 u. Maandag 26 febr.

Zaterdag 24 febr. 18 u. Zondag 25 febr. 20 u. Dinsdag 27 febr. 20.u.

14u.en20u. Dinsdag 27 febr. 14

_L'AMOUR -VIOLE

Koop 1. AI Woning met garage, stal, open schuur. Kleine Gammel 12, groat 39 a 70 ca. BI Ertegenover gelegen weiland op de hoek Kleine Gammel en Bergske groot 10 a 64 ca. De woning ingedeeld als volgt: living, inkom, twee voor­ plaatsen, keuken, achterkeuken. Verder stallingen en hokken, bergplaats en garage. Vijf slaapkamers en zolder regenwaterput.

,22.30 u. Zondag 25 febr. 18 u. Donderdag 1 mrt. 20 u.

.'

De

K.N·.T.

'eniôe

de

en

een

TRAIN

ware

ALLE

WOONINRICHTING

Koop 3. Weiland te Rijkevorsel, ter plaatse "Hoender­ heide", tegen Heesschen Dijk weg nr 13 groot 01 ha 38 a 95 ea. Palende: August Van Den Plas-Goetschalckx; Jan Lee­ naerts-Bevers; Jan Verheyen-Hillen; Vital Sterkens-Vermel­ ren en Wed. Verheyen-Vermeiren. -

GEB R.

15.00 10.00 11.00 09.30 15.00 11.00 09.30 10.00

SCHILDERWERKEN

GORDIJNEN EN OVERGORDIJNEN

.1'

,.

_

.

-

Wij zljn gespecialiseerd in VVANDTEGELS

Bouwland groot 107 '1Tl', op de hoek voetweg 42 20 ter plaatse "GeslagenhoY' te Rijkevorsel. Pa­ weg lende Verheven-Van Bergen en Van de Kieboom-Van Aert Jozef Goetschalckx-Renders.

Ruime keuze in

Gehuwde liefhebbers dienen beide aanwezig

trouwboekje

en

te

huwelijkskontrakt.

BENODIGDHEDEN

kleuren, ·kwaliteiten

en

HIERVOOR.

zondags geopend

uur:

tot 1 uur.

.

Voor België telefoon 00-3142578146

-

E�n opbrengstei.gendom en

nlng

straat nr.

bestaande uit Frituur,

wo·

verbruIkzaai, gelegen te MEERLE, Kerk­ 5, alsmede hof· bouwgrond, 12 m. breed

500 m2 groot. Alle �nlichtingen enkel op het kantoor J. MIChoel, 031/14.51.n. en

van

Notaris

VOOR

perceel bouwgrond gelegen te RIJKEVORSEL tegen deOtterdaelst�at, met een breedte van 16 en groot volgens meting 722 1Tl" Alle inlichtingen te bevragen op het kantoor van Notaris Jan Michoel.

m.:

goed ingerichte woning, met garage voorzien CVen tuin, en gelegen te Hoogstraten, Achtel­

sestraat nr.

109, breedte tegen de

straat 15 75 m2 en te op het

groot 542 1Tl'. Alle inlichtingen kantoor van Notaris Jan Michael.

SPAARBOEKJES GEWOON SPAARBOEKJE

Vrijheid 17·7-179

Hoogstraten

bevrag�n

_-

-

Meerle

-

-

tel. 14.53.20

8

11

-

tel.

-

SPAARBOEK­

VAN SPAARCLUBS TERMIJNS'PAARBOEKJES JAAR, DRIEMAANDELIJKS OPVRAAGBAAR

uur: uur: uur: uur: uur:

uur: uur:

-

15.00

Dosko Min. A Min. B Zwaneven Schol. Weelde HW Stavelot Kad. A Weelde Kad. B Gierle B St.Lenaarts Juniors -

11-

TERMIJNBELEGGINGEN •

Zondag

uur:

(reekskampioen)

speelde

geen

uur: uur:

meer

een

Informeer daarom "De voor

informatieblad 5 maal

advertentieblad?

naar ons

tarief ..

Hoogstraatse Gazet",

Krijt

reklame die gelezen wordt!! I

op

Meerle.

Tijd 6:46,667 punten

4e PAUWELS Gustaaf

4:48,889 punten

_

Datum: 26 januari 1979. Lokaal: Nut en Vermaak, Wortel.

Rangschikking:

15.00 15.00 15.00

-

Minderhout Min. B St. Jozef Min. A Res. Ex. Vorst

uur: uur:

11.15 15.00

de

v.v.

verhinderd d� gang te laten gaan. Is

-

Miniemen

-

.

Minderhout Juniors Zonhoven Zwarte Leeuw

uur:

Z)Varte Leeuw Preminiemen. Zwarte Leeuw Flandria Scholieren Flandria Kadetten Loenhout Minderhout

Juni�rs

uur:

-

-

-

.

1:47,833 punten

Datum: 26 januari 1979 Lokaal: De Strijdlustige

weer

fie�toeristisch

een

Hoogstraten

Rangschikking:

10 het neer_n� wil. bestuur van de Hoogstraatse fletstoensten K.Ä.W.S. iedere fietsliefhebber meedelen dat voor alle gegevens over de toeristische bedrijvigheid in clubverband inlichtingen te bekomen zijn bij Muesen Jaak, Loenhoutsebaan 29, Hoogstraten, tel. 14.41.42.

Aangezien het

-

.

6:49,990 punten

Hoogstraten.

-

.

maart

en

7:53,333 punten Wielrijders.

-

Fietstoeristen. KAWS .

laatste prijskamp op vrijdag 9 Frans Brosens, ingericht door de initiatiefnemers de kon. Veloclub de Lustige

Volgende maart bij

�.V.

4e VAN DEN LANGEN BERGH Frans. Krijt op Tijd Stany Fransen

Hooqstraatse

Zwarte Leeuw B

9543.

-

weermaker

wintersport?

2e SPRANGERS Jaak Krijt op Tijd Meerle.

3e VAN CANTFORT Karel De Strijdll,lstige Hoogstr.

-

uur:

10:56,667 punten

(reekskampioen)

Wedstrijden zaterdag 24-2

-

-

1e BLUEKENS August, Kalm en Krijt, Hooqstr.

1e Goris José 988, 2e Kenis Jef 1002, 3e Mertens Frans 1012, 4e Van Sas Jas 1023, 5e Goris Frans 1025, 6e Schellekens Jan 1036, 7e Bleys Maria 1055, Se Dockx Roger 1062, Se Vermeeren Jas 1068, 10e Goris Anna 1070. Nog talrijke deelnemers kunnen zich, in -de laatste prijskamp, bij de eerste tien voegen o.a. ook Verstappen Sylvain, met 782 p. en Van den Bogaert Marcel met 823 p., die tot hiertoe slechts aan 3 wedstrijden deelnamen .:

Kruisjassen: 1e Grielens Alfons 10013, 2e Van Laack Louis 9946, 3e Van Ceulen Frans 9820, 4e Donckers Albert 9814, 5e Van Hemelen Constant 9804, 6e Van Hemelen Jos 9718, 7e Weerts JuuI9569, Se Verhoeven Jef 9559, Se Coertjens Frans 9551, 10e mevr. Fockaert

en

seizoen

aanvang

!lP

1e GOETSCHALCKX Gustaaf, Kalm en Krijt Hoogstraten

8:58,000 punten

2e VAN GESTEL Alex Kalm en Krijt Hoogstraten

6:58,333 punten

3e ELST Jaak, Nut enVermaak, Wortel

6:50,000 punten

4e BRU'(NDONCKX Constant De Strijdlustige Hoogstraten 4:48,333· punten

de vijfde

schietdag.

1 Van Den Langenberg J 5625. 2 Donekers Alb 5445.3 Verheven Aug 5307. 4 Govaerts Lu 5248. 5 laurijssen Fr 5089. 6 Dillen Staf 5(J70. 7 Herev­ gers Jos 4978.8 Verheven .Jos 4896. 9 Govaerts h 4705. 10. Mertens Jos 4661.

.

Schaal Hofkens: 1 Sint Sebastiaen 1323. 2 Nieuweri Olijftak 1313. .

Hoop

en

Moed

1321.3

Kampioenschap: 1° Kategorie: Mertens J 14. Herevgers J 11. Go-

Rangschikking: 1e 'ROSIERS Jozef, 'Krijt op Tijd Stany Fransen

'

vaerts L 7.

Het Provinciaal Comité nam het wijselijk 8:56,667 Haagstr. (reekskampioen) besluit alle wedstrijden uit te stellen die vorige A Kampioen in 3e provinciaal? week _moesten gespeeld wôrden. Het enige Hoogstraten 2e JANSSENS Jozef, nadeel is dat de kompetitie hierdoor zeer laat 8:53,333 Krijt op Tijd, Meer Vanaf dit jaar speelt Hoogstraten met twee zal eindigen. Waarschijnlijk pas einde mei. Dit VERHEYEN Jan 3e in de Belgische Tafelten� kompetitie ploegen zal, problemen scheppen voor de clubs.die hun 4.'42,500 Ie vong Jaar gestart Kal m e n Kr"t IJ HaagS t ra t en d Did' e eerste p oeg niS b on. terrein I)og wensen om te ploegen en herop te is in 4e provinciaal !'In. glansrijk ka,!,pio�n 4e DONCKERS August zaaien. Laat ons hopen dat het weer zich promoveerde dit J��r naar 3e proVln"_ De Strijdlustige, Hoogstraten4;41,334 weldra zal beteren. "Yerd, claal. In deze reeks staat ZIJ nu halverwege de' kompetitie, met één punt voorsprong alleen aan de leiding, zodat er misschien ook dit jaar' Programma zaterdag 24-2 Datum: 27 januari 1979 14.00 uur: Nieuwmoer Miniemen weer een kampioenstitel inzit. Lokaal: Krijt op Tijd Meer 15.00 uur: Oostmalle Veteranen Á De tweede plOeg startte dit jaar in 5e pro- Rangschikking: Programma zondag 25-2 vinciaal. In de terugronde versloeg ze haar 1e SPRANGERS Alouis 09.30 uur: Res. Vlimmeren B belangrijkste tegenstander Merksplas B, zodat Krijt op Tijd Meer 8:54,445 11.15 uur: Juniors St. Jozef ze nu beslag legt op de tweede plaats. Indien 15.00 Uur: Grobbendonk 1. Meer 1 2e Adriaan ROOVERS ie deze plaats kunnen handhaven zit er na De Strijdlustige Hoogstraten (vertrek te 13.15 uur). t�stwedstrijden. misschien ook nog een kans ..

na

Ploegen:

'

Datum: 27 januari 1979 Lokaal: Krijt op Tijd Meerle

Hoogstraatse

Verbroedering Handboog Hoogstraten Uitslag

(reekskampioen)

punten punten

"

:zo

Kategorie: Dillen J 43. V Nijen G 42. Herev.

gen> M 41. 3" Kategorie: Viskens L 111. V o Velde L 79. 4°

.

GIROREKENINGEN EUROC:EOUES EUROCI:iEOUEKAART EXPRESS.CHE. AlB.FORMU. .OVERSCHRIJVINGSFORMULIEREN. AUTOMA TISCHE LOONOVERSCHRIJVINGEN •

OUES LIEREN

9

tel. 14.52.08

om over te

Kategorie:

punten kens Jan 31. '.

punten

Nijen

Frans 106. V

V Sas M 94. Versmissen J 92. Vis.

!jO Kategorie: V Lommel Fr 205. Rommers R 56. V Evnde Fr 26. (jO

LEASING

DIENSTEN INNING VAN COUPONS EN EFFECTEN. OPENBEWARING • INSCHRIJVING OP OPENBARE UITGIF. DOMICILIERING EN INNING VAN WISSELS .INNING

�:� iFFECTEN �::: �HEOUES

Kategorie: Hofken's

J 203. V

Nijen

Fr 40.

Prijs Van Nijen:

punten

EN

LOTERIJ. ABONNEMENTEN EUAOP .

Meerle F.C·. Daar alle

wedstrijdèn lagere afdelingen Geïnteresseerden zijn altijd welkom op woens­ afgelast werden, organiseerde onze club een dagavond 'in de Rijkslagere School, Gravin oefenmatch tegen het Nederlandse Chaam. Elisabethlaan 21, Hoogstraten. Datum: 26 januari 1979 Het veld lag wel ander een sneeuwtapijt doch Lokaal: Krijt op Tijd Stany met behulp van de spelers werden de lijnen De wedstrijden voor de komende weken: Rangschikking: bloot gelegd en werd een zeer genietbaar 1e VAN OPDORP Marinus partijtje ten beste gegeven. Na een zeer 3e Provinciaal B Krijt op Tijd Meerle sportief verloop stonden er 6-1 cijfers op het dinsdag' 27 februari scorebord in het voordeel van de Meerlese Glasdank A Hoogstraten A 2e BLUEKENS Karel groen-witten. Staf Van Boxel nam 4 doel­ Woensdag 7 maart Kalm en Krijt Hoogstraten punten voor zijn'rekening, Marcel van Dun 1 Hoogstraten A Lille B (reekskampioen) en Adr. Janssen 11 Ook mag de kundige en Vrijdag 16 maart 3e BLOCKX Jas k?rdate leiding van scheidsrechter "de Jan" Netevallei B Hoogstraten A Kalm en Krijt Hoogstraten niet

K.W.B. Voetbal

Minderhout

in de

-

vergeten worden.

.

5e Provinciaal D

Wedstrijden zondag 25-2

Rerserven

Govaerts L 187. Verheven J 185. MertEl,ns J 182. ViskensJ 184. V Nijen G 180. Dillen J 177. Spas. nenburg W 175. Viskens l 174. V Nijen Fr 173. Vervoort H HiJ. V Sas M 160. Versmissen J 153. Koven L 168. RomrT:lers R 145. V Lommel Fr 141. Dockx R 133. Schellekens J 126. Hofkens J 1 lD.

8:49,167 punten

(reekskampioen)

3e VAN DUN Jan Het is te hopen dat de terugronden voor bêide De Strijdlustige Hoogstraten 6:48,334 punten de als ploegen even succesrijk mogen zijn 4e FAES Jan heenronde. 2:31,667 punten Krijt op Tijd Meer

KREDIETEN BEROEPSKREDIET HUISVESTINGS. LANDBOU.WKREDIET. KREDIET AFBETALINGSKREDIET ROERENDE

gaan.

-

'

-

6:46,667 punten

3e GOVAERTS Jan,

-

een

Krijt

en

-

AS SISTANCE

gelezen worden, dan in

Tijd Stany Jokken:

8:56,000 punten

Hoogstraten

gelukkige wed­ sneller op de bal

-

.

uur:

op

-

AAN TOONDER

Ril�����UES

U dat advertenties in

Krijt

Fransen, Hoogstraten

Gerhees 1-2

-

.

.

1e ROM BOUTS Frans,

-

25 februari:

uur:

Voor de algemene rangschikking waarvoor de vier beste uitslagen mogen uitgekozen worden, en waaraan voor 7.300 fr prijzen verbonden zijn, ziet de stand er a.v. uit:

-

POSTASSIGNATIES VREEMDE MUN­ (TRAVELLER.CHEOUES) • SAFELO· KEnEN KLUIS • BANKPOSTBUSSEN • VERKOOP LOT EN NATIONALE

V\fist

Rangschikking:

.

-

heeft

uur:

de drieband­

van

-

OP

.•

'14.56.80

Hoogstrgatsebaan Wortel

uitslagen

Kruisjassen: 1e Van Hemelen Constant 2637, 2e Van Laack Louis 2553, 3e Meyvis Alfons 2537, 4e Verhoeven Jef 2477 en.5e Verschue­ ren Jef 2469.

_

AUTOMATISCHE BETALINGEN

tel. 15.72.07

Minderhout

volgen

kompetitie 1978-1979, tweede ronde:

-

BOUWSPAREN

Desmedtstraat 62

Twee percelen bouwgrond gelegen te MINDER­ HOUT, te�en de Gemeentestraat, ieder 17 m. breed en 40 m. diep, groot ieder680 rn'. Alle inlichtingen te bevragen op het kantoor van Notaris Jan MichoeI.

,

OP NAAM

tel. 15.77.81

Hazenweg

de

.

.

GELDZAKEN Meer

Noorderkempen" Hier

Hoogstra-

Jokken: 1e Dockx Roger 240, 2e Stoffel en Jan 246,. 3e Van Sas Jas 246, 4é Weerts Alfons 258 en 5e Bleys José 260.-

.

-ALLE

Dorpstraat van

..

JES

Een

Een

de

2e BOUDEWIJNS Marcel, Kalm

.

UIT DE HAND TE KOOP

.

datum: 26 januari 1979 Lokaal: Kalm en Krijt, Hoogstraten.

Tafeltennisklub

Baarle-Nassau-Hertog

Kantoor Notaris dan MICHOR L.O. Konincklaan 361 2320 Hoogstraten

.

.

.

Meer F.C.

Toonzaal: Oordeelsestraat 12 (richting Poppel)

Biljartverbond: "De Verbroedering va n

-'

De barre weers'omstandigheden ten spijt, kende dl!. 7e van de 8 .kaartprijskampen, ingericht door de Hoogstraatse verenigingen een flink sukses. De inrichters van deze 7e prijskamp, "de harmonie St. Cecilia, kreeg·32 kruisjassers en 52 jokkers rond de kàerttafels. Ziehier de voornaamste uitslagen:

-

kon Gerhees tot 0-2 uitlopen. De 2e h,elft viel Zwarte Leeuw meer aan, maar de Oosthamers bleven steeds gevaa-rlijk op te­ genaanval. In de allerlaatste minuut kon Caers uit strafschop voor fout op Danny Van den Eynde de eer redden. Alles bij elkaar een verdiende overwinning voor Gerhees.

Programma volgend weekend: Zaterdag 24 februari: 09.30 11.15 09.30 11.00 15.00

prijzen.

BOUWSPECIALITEITEN A. WOUTERS

zijn voorzien

-

Alle inlichtingen EN PLANS ten kantore.

.

�LLE

,;.

INBOUWOPENHAARDEN

-

-

defini­ in

n�middag

van

VLOERTEGELS

....

Leveringen franco·huls. Ook s

en

-

STEENSTRIPS EN

onkosten.

BEZICHTIGING: zaterdags van la tot 16 uur. ZITDAGEN: voorlopig op dinsdag 20 maart 1979 tief op dinsdag 3 april 1979, telkens om 3 uur het Parochiecentrum, Dorp te Rijkevorsel.

doel

Pr. Res.

-

voetbal dan toch geen

-

en

Meerhout

kompetitie zijn normale

nr

koopp_rijs

uur:

Minderhout

,

van

kloppen.

:

Weer

naerts-Bevers B. Ertegenover gelegen klein hoekje weilaAd, groot 160 M2. Palende A. Mertens-Bevers en J. Van Oe Mierop-Aernouts en vermelde Korenblokstraat.

-

uur:

Wedstrijden zondag 25-2 :..

PERZISCHE EN INDISCHE HANpGEKNOOPTE TAPIJTEN

*

Koop 4. A. Weiland te Rijkevorsel, tegen Korenblokstraat hetzij weg nr 14, groot 80 a 60 ca. Palende vermelde straat Josephs-Adams leonardus; Hendrickx-Verlloeven en Ker­ stens-Hendrickx, Ch�istiaensen- Tilburgs Joris; Jan lee­

betaling

kunnen

VLdERBEKLEDING

*

Vrijheid 167- Hoogstraten Telefoon 031/14.59.66.

uur:

striid. Gerhees was harder en te.rwijl Zwarte Leeuw ttl afwachtend

nederlaag.

Wedstrijden zaterdag:

MUURBEKLEDING

*

C

-

Z��rte

...

K.N.T.

Kleine Gammel.

*

uur:

Zwarte leeuw

HW

1.AI tegen Kleine

BESCHIKBAAR: tegen

en

Zondag:

*

-

speelde: ZOndag tegen Stavelot wordt' het voor HW Hierdoor ontstonden vooral vlak voor rust Krijt op Tijd, Meerle het uur van de waarheid. Een 'erg gemotiveerd verschillende situaties voor het' Rijkevorsels moet thuis de Walen

K.T.

Koop 2. Bouwland gelegen naast koop Gammel, groot 38 a 49 ca. Palende koop liA, Vermeiren-Bolckmans Constantijn Vital

Koop 5.

risico's

Woensdag 14 maart Hoogstraten B Beerse

ten.

-

onze

...

LOVE

,.

F.C. Turnhout A Knapen F.C. Turnhout A Scholieren Juniors Dosko Reserven Dosko Mariaburg Wortel

uur:

Rijkevorsel

.

u:

"

..

en

Wielrijders

Opnieuw sUksesvoIle ksertsvonä te

-

dat leverde op de 88e minuut weer een doelpunt op voor Melen. Toen de toeschouwers het terrein verlieten, werd Fans Van Camp, diè nog even was ingekomen voor Wim Bruyndonckx, omver­ gelopen en de toegekende strafschop werd door Vlieks binnengetrapt. Een pleister op een Zwarte Leeuw Leeuw immers 3-1 of 3-2 het blijft houten been

Vriidaq 23 febr. 20 u. Zaterdag 24 febr.

Woensdag28febr. 20.Ù� De Fonz van de t.v;·iil

(De verkrachte liefde'

en

enorme

u.

-

en

Kon. Lust.

-

verdediging een dekkingsdat' kostte een doelpunt. HW nam

beging

trap, fout

Notarisjan MICHOEl te Hoogstraten, zal met wir$t van 1 % premie openbaar verkopen namens de kinderen Versmissen-Van Dijck.

en

(

-

.

de alleen doorgebroken Schoenmaekers trapte naast. Een mooi schot van Van Loock werd door de doelman afgeweerd met de voet. Van 09.30 Laack hernam en een achterspeler kreeg in het 09.30 doel de bal tegen het been en redde zonder het 11:15 zelf te weten. Op de 75e minuut scoorde 09.30 linksbUiten Vlieks eindelijk de gelijkmaker. 15.00 Op 4 minuten van het einde, na een verre vrije

voor­

OPENBARE VERKOPING VAN WON1NG MET GARAGE, OPEN SCHUUR-STAL BOUW- EN WEilAND TE RIJKEVORSEL, Kleine Gammel12.

Sterkens-Vermeiren

ß{)o�

-

Alle We d s triid ri! en In d e provinciale afdelingen werden nogmaals afgelast. Indien volgende zon��g de wedstrijden zouden doorgaan, zal het JUiSt 9 weken geleden zijn dat een Wortelse ploeg nog gevoetbald heeft.

van

bijhouden, Schoenmaekers Bruyndonckx bijna de gelijkmaker. Na rust speelde HW erg aanvallend

huwelijkskontrakt.

-

..:(�

��

V.N.A. Wortel

.

Walerj 'Iukten een vroeg doelpunt en daarna werd het een gelijkopgaande match. schot Toen dêjdoelman van Melen niet kon scoorde

wat betreft fundering, gewapend beton, stalen balken enz. Bovendien berekenen wij gratis voor u en uw' aannemer de vermoedelijke betón- en staalhoeveelheden nodig voor uw bouwwerk.

onkosten.

liefhebbers dienen

I

J\

Scholieren Merksplas A Woensdag 28 februari Kadetten Merksplas A Hoogstraten B Lille E Miniemen Vrij Arendonk Woensdag 7 maart St. Lenaarts Meerle FC 1 Zoersel C Hoogstraten B Teglo (vertrek 13.45 uur)

----------------­

De

binnen met uw­ dat u met een mini­ ons

BEZICHTIGING: zaterdagnamiddag. defi­ ZITDAGEN. Voorlopig op woensdag 21 maart 1979 e� nitief op woensdag 4 april 1979, telkens om 5 uur namiddag, ter herberge van Ivo De Clerck, Dorp, Wortel. Gehuwde

HW 3-2

-

Met een erg vertimmerde ploeg heeft HW Melen partij moeten geven. De roodwitten speelden zeker niet slecht, doch wie drie doelpunten moet inkasseren, houdt niets over...

bekomt

en tum,

BESCHIKBAAR 1 april 1979, hetzij tegen betaling

bouwen? Loop dan even bij

u

plannen! Wij

twee slaapkamers Begrijpende: gelagzaal, salon, keuken, twee �a,nsardekamers en garage, boven gelagzaal,

koopprijs

stabiliteitsstudies

en Gaat

en

kelders

V.v.

I��·

-

.

1%

EN ZEER GOED GELEGEN CAFÉ MET AANHORIGHEDEN 7, GROND TE HOOGSTRATEN/WORTEL, langenberg m2• 679 groot

twee

Micheroux

09.30 uur: 11.00 uur: 13.30 uur: 15.00 uur:

SPORT

-

beton-

7.

Notaris Jan Michael te

bergruimte. Verder

Me/én

staal-

te

en

I

Hoogstraten

-

":b:e�H�o:o�g:s:tr:a:at:s:e�G�a:z�e�t'_'�-�v:ri�jd:a�g��:��fe�b:ru�a:r:i�19:7:9

----------------------------------

en

juniors vrijl

Dinsdag 27 februari Tielen B

-

Hoogstraten B

4e ROMMENS Jas Krijt op Tijd Meerle (speelde slechts 1e ronde)

Reeds verscheidene jaren wordt er te Minder­ hout, evenals in nog andere dorpen van. de

fusiegemeente, door de K.W.B. gevoetpald. Nit om prestige of eer, geen kompetitie, wel louter vriendschappelijke wedstrijden, zonder gele of rode kaartenl Verliezen kan men wel, 9:50,000 punt�n' maar doet men zelden. Kameraadschap viert de bovenhand. -Oe organisatie loopt perfect. Regelmatig worden er ook onderling wedstrij­ den georganiseerd want deze vereniging telt 7:48,000 punten zo ongeveer 25 spelers die hun' mannetje

Fransen

Haagstr.

kunnen staan.

2:34,167 punten -

.

Op zaterdag 24 februari te 17.00 uur heeft zo'n wedstrijd plaats op het terrein van

weer

0:22,380 punten

Boskant F.C.I

.


"De Hooqstraatse Gazet"

.. ..

:' :::::==:::�::::=::::':'.:-._�.-�.�.� ;:.-:�; �-;. �-' ;-;':'-:-:.:.':-:"'::::' ":'-':': THE THE binnenrijden!

:"D�e:. �HO�O�9�st�ra�a�ts�e�G�a:z�.e:t'�'_�V�ri�jd�a'g�23�f�e�br�)J�ar�i1�9�79:_

Probleemloos de lente

"::;"\f{l;'"'

..

tel. 031/14 5186

�'::=III

� 'I/

�. �

BELL

NAKIJKEN DOOR: NU FIETS, BROMFIETS, GRASMAAIER

DISCO BELL

vrijdag 23 februari

stille

MET PRIJZEN VOOR HET

-

....

ORIGINEELSTE

GELMELSTRAAT

-

SLUITINGSDAG MAANDAG!

9

-

EN MOOIST VERKLEDE PAAR!

HOOGSTRATEN

A.L.J. JANSSE

nu

NIE UW

HOOGSTRAATSE

Pastorijstraat 15 2330 Telefoon In 163.31).51

Vanaf heden staat ook

buldozer­ dienst beschikking graafwerken, niveleringswerken, fabrieksopkuis en afvalzuivering van al

gb

ad- en papierhandel

voor

terreinen.

sdI,Cf- eR rekenmachines nsJœarte:n

uw

uw

rookgerief stempels -

-

.

..

DRIES- TORREELE

lijheidl59-Hoogstraten

-

Snoeys

CONTAINERDIENST Kantweg 21 2150 Oostmalle

Telefoon 031!_14.54.61

-

-

C o. p. v. b .a.

en

Telefoon 031/1220 15 "

'.

,

peelstreek,

In

SNACKBAR ,,'T SPIEKE"

Ge/me/straat 2

-

afwachting

van dit experiment amuseert. best met de raakties van de kijklustige nieuwsgierigen. Die zijn dan ook erg uiteenlopend. De meesten stappen af op het erf met ogen zo groot als vraagtekens en vertrekken met een mengeling van onverholen ongeloof en verwondering. Een enkele hoort zelfs de keiharde gasdollars alreeds in de kassa rinkelen! Links en rechts is er een olijkerd die Harrie steevast bégroet als 'de sjeik van't Heike', waarop hij dan gevat antwoordt: 'Wacht nog enkele weken, vriendje, ik koop me een witte tulband, een fikse zonnebril en ik zie je niet eens meer staan!'

borrelt. Ook dit probleem helpt heldere logica uit de wereld. Het is immers best mogelijk dat dit verband houdt met het bodemonderzoek, dat hlêr tijdens de zomermaanden verricht werd. Toen ·heeft men -op zoek naar warm water- de bodem doen trillen door het aaneenschakelen van een zestal zware dieselmotoren. Er moet bij die bevingen zeker een ader gebarsten zijn waardoor het gas kon vrijkomen en dat kwam knal midden de vijver aan de oppervlakte. Een gelukkig toeval. De wagen is immers aan het rollgen gegaan doordat het vijvertje onder een Tenslotte stelden we aan Harrie dé vraag, die dik pak .ijs dichtvroor, behalve de bewuste .alle andere vragen in de schaduw stelt: "Wat een van een borrelplaats, opening dertigtal vind je er nu eigenlijk zelf van?" Dan volgt er centimeter. Daaruit kan Harrie opmaken dat een moment van stilte. Harrie plant zich wijd­ het gas erg plaatselijk vrijkomt. Waar de vijver beens nog wat dieper in de Kempische grond, anderhalve meter is het in is, nauwelijks diep licht eventjes zijn' pet, trekt ze wat dieper over de ijsvrije opening mogelijk vlotjesweg een zijn ogen en glimlacht heel' filosofisch en hengelstok van vier meter lengte de diepte in gelaten tegen gans de toestand aan. te steken, dwars doorheen een normaal "Weet je wat," zegt hij dan langzaam, aanwezige stevige kleilaag. De enige weer- "eigenlijk ben ik bij dat het niet meer betekent. die stand men hierbij ondervindt, is een forse, Want als er hier serieus wat gas zou zitten, kracht. Raadsel en mysterie zijn dan beginnen de wetten van macht en hier niet uit de lucht. onmacht te spelen. Dan stoppen ze je als kleine man een aalmoes in je handen en je zit Nu ingenieurs en andere bijna te geleerde etenschappers het overheen de eerste sen­ binnen de kortste keren midden het grootste atie hebben laten afweten, en geen verdere gedonder. Laat ons maar onze lieve rust, we zijn best gelukkig en tevreden zo." nteresse betonen, heeft Harrie toch wel zijn igen plannetjes. In de droge zomermaanden egt Harrie eventjes boren, een trechter erop Een wijs man, die Harrie een

_-----------------------------------­

de dorpsraad .is niet gestruktureerd. Het' de hoogte bliivenvan wat er aan problemen verloopt sporadisch, zowel schriftelijk als tele- leeft in de verschillende dorpen. '

fonisch als op persoonlijk vlak. Bij de uitgebrachte adviesen en konkrete verwezenlijkingen kunnen we vermelden:

-aankoop van gronden voor de aanleg bijkomende sportvelden grenzend aan

-

.....

E

Hoogstraten

Open vanaf 12.00

"-

1

I

uur 's nachts

uur s

middags

tot

emeenschapsraden?

.

antiek

pluimvee

en

tweedehands meubelen

en

0

0' p

.

kleingoed

...r

Schoo'istraat 18

-

2328 Meerle

-

Het huidige subsidiëringssysteem voldoet. Met de jaren dient de gemeente echter voor degelijke uitbouw van accomodaties en voorzierunqenm te staan zo d at su b SI'd'"lenng overbodig wordt.

Koekhoven

,�

2�

-

.

,

.

en uw

ontwerpplan uitgetekend; dit plan omvat volley- en basketbalveld, een zandheuvel, speeltuigen, zitbanken en veel groen. Dit plan, dat door de belangstellende Wortelse mensen goed werd ontvangen, werd voorgelegd aan het schepenkollege op 16 juli 1978. Zij vonden het een goed initiatief en steunden ons ten volle. Voor het dallen van het volley- en basketbalveld hebben

uw

2310 Rijkevorsel- Telefoon 031/14.52

.

Louis Van Loock

2320 Tel.

August Michielsen

:

Hoogstraten (031) 144093

Dorpsstraat 8 2321

Meer

Tel.: (031) 1577 81 A.

Coenegrachts·Desmedt

Heerle

11 Minderhout

2322 Tel.

(031) 157903 (Coenegrachts)

:

157040 (Desmedt)

158214 (Snijders) Victor Vande

Mierop

Dorp 37 2323 Tel.

:

,Wortel

(031) 145875

JOZEF HASELDONCKX voorzitter dorpsraad Meer

JO SSE RV A E S --------

Van Aertselaarstraat 15

,

.

uw

J;!l �, �J verzekeringskantoren

trouwens

bestemming lokalen huidige bibliotheek en oud gemeentehuis. In deze werd ons, langs de K.L.J. om, om advies gevraagd. Nadat de mening van de Wortelse verenigingen en instellingen gevraagd was, hebben we dit advies doorgestuurd naar het gemeentebestuur (januari 1979). Met dit advies schijnt men eveneens, tenminste reeds gedeeltelijk, reke-

-

HOOGSTRATEN

ning te houden. uitwerking gemeentelijk subsidiereglement. Op een algemene vergadering van de dorpsraad is dit reglement grondig besproken. De verschillende opmerkingen werden opgetekend door de aanwezige gemeente-ambtenaren. Bij nalezing van het definitieve reglement is met onze opmerkingen ten dele rekening -

_

Tel. (031) 14 51 33 Het

i.s absurd te vragen naar de "I,>ersoonlijke" mening van een dorpsraad-voorzitter. ... Enerzijds behoort een voorzitter publiekelijk een persoonlijke mening te hebben, ander­ zijds dient ook niemand met diens persoonlijke mening rekening te houden. In feite zou

gehouden. bestemming

geen behoefte mogen bestaan aan een dorpsraad. In een democratisch systeem als het onze kan ·men vrijelijk kiezen wie men en capabel acht om onze

er

-

vertrouwenswaardig

gemeenschap te besturen. In 1979 is toch iedereen én voldoende onder­ legd én geïnformeerd én politiek bewust om een duidelijke keuze van zijn gemeentebe­ stuursleden te maken. In 1979 zijn alle gemeentemadatarissen er heilig van overtuigd dat ze "mogen" besturen bij gratie van de bevolking, en dat ze zich alleen dienen te verantwoorden tegenover deze gemeenschap in zijn totaliteit. In feite mag er dus geen nood bestaan aan

dergelijke

aanvullende organen.

Nu de dorpsraden toch bestaan, lijkt het mij aangewezen hun actieradius uit te breiden, Z_odanig dat naast de nu aangesloten groepe­

n�gen

E-10 put te ·Meer. In deze is eveneens een advies gevraagd aan de dorpsraad. Of hiermee rekening zal worden gehouden, moeten we nog afwachten.

en verenigingen ook het niet-georga­ niseerde individu kan bereikt worden. Dit "ombuds-man idee" zou op een niet partij-politieke basis kunnen functioneren. In e�rste instantie dient het gemeentebestuur hiertegenover �n open en reële houding aan te nemen. Het volstaat niet om tijdens een gezellig onderonsje bepaalde situaties te be­ spreken, zonder er verder enig gevolg aan te geven, of de oplOSSingen op de lange baan te

Uit dit overzicht blijkt" meen ik, dat ons kontakt met het schepenkollege redelijk verloopt. Het berust echter voor het grootste deel persoonlijke kontakten en 1) Naar mening is de dorpsraad van op kortstondige, En gesprekken met een voltallig Wortel, die is gesticht op 13 maart 1978, een telefoontjes. schepenkollege he�ben ook nog nooit plaats goede vertegenwoordiging van het geme�n­ gevonden. Schriftelijke antwoorden op onze zo niet schapsleven in ons dorp: de me�te, vragen hebben we nog nooit ontvangen. Dit alle Wortelse verenigingen en instellingen laatste, meen ik, is een noodzaak wil men hebben maximum 2 vertegenwoordigers in de mekaars bedoelingen en beloften achteraf de van dorpsraad algemène vergadering toetsen met de werkelijkheid. Op een algeniet rechtstreeks De 4 Wortelse gebuurten zijn mene vergadering of een bestuursvergadering vertegenwoordigd in de dorpsra�d. Van elk hebben we eveneens nog geen vertegende wel er langs gebuurte zijn i�woners d�e, van het gemeentebesruur mogen woordiging In de en om, dorpsinstelhngen verenigingen ontvangen. Zelden vraagt het gemeenteberaad zetelen. stuur rechtstreeks aan de dorpsraad om AI onze pogingen ten. spij�, wij .�etr�kken h�n advies. wél in al onze briefwlssehng, zIJn ZIJ nog niet Naar mijn mening zouden we toch moeten het heeft vele, .. toegetreden Vermoedelijk trachten te evoluèren naar een struktuur waar en van statuten papier bij de start (opstellen meer systematisch ôverleg mogelijk is tussen dergelijke) hen afgeschrikt. Ofw�! is hen �et het gemeentebestuur en de verschillende nut en de werking van een dergehJke raad niet dorpsraden. Dit zou de werking' van de volledig duidelijk. dorpsraden zeker ten goede komen en' even­ eens, zou het gemeentebestuur nog beter op 2) De relatie tussen het gemeentebestuur en

RENé SPRANGERS voorzitter dorpsraad Wortel

verdelen. Het systeem is

een

voor

grote stap in

vemeterin­ een

goede

.

4) Oe algemene vergadering heeft mij als jong inwijkeling (2 jaar Worteinaar) verkozen tot voorzitter. Ik was dus niet zo goed vertrouwd met het Wortelse verenigingsleven. Geduren­ de die 2 jaar echter had ik al welondervonden dat het

in ons dorp goed ik voelde me dan ook vrij vlug ingeburgerd. De motieven om het voorzit­ terschap te aanvaarden zijn niet zo direkt te omschrijven. Wat zeker een rol heeft gespeeld is de wens om het intensieve verenigingsleven in onze vrij kleine dorpsgemeenschap wat beter te koördineren (uitgeven van aktiviteitenkalender). Wat ook een rol heeft gespeeld is de wens dat de problemen die in ons dorp leven nog hun weg zouden vinden naar het gemeentebestuur dat nu voor een groot gedeelte bestaat uit mensen die minder vertrouwd zijn met de problemen in ons dorp. Aan deze verwachtingen is in alle geval ten dele voldaan. Je kuntje echterwel afvragen of het niet ten dele te wijten is aan het feit dat de dorpsraad nog nieuw is voor ons. Wij zijn vrij energiek gestart maar is het van blijvende aard. Dat is trouwens één van de redenen waarom wij werken aan konkrete projekten zodanig dat wij zelf en de Wortelse mensen zién dat er iets gebeurt.

verenigingsleven

"draalde"

kunnen

rekenen op de hulp van het schepenkollege. Op onze brieven in verband met het 'plaatsen van een afsluiting (19 oktober 1978) en het \ aanvoeren van zwarte grond en zavel (22 november 1978) hebben we nog geen enkel konkreet antwoord ontvangen.

CENTRALE VERWARMING Vrijheid 251

zelfstandig beroep, vakantiegenoegens.

wij

te

.

dit

_

gezin,

bedrijf,

uw

goed

ver­

Wat de andere verenigingen erover denken, zou b est aan dlIe veremglngen ze If gevraag d worden. Er bleek wel; op de algemene vergadering waar het ontwerp werd besproken, dat vanuit de werksoort sport nogal wat opmerkingen kwamen. Vanuit de andere werksoorten kwamen niet zoveel opmerkingen.

resul-

o.a. een

_

r;l �, �'verzekert : U

een

om

richting.

een

-�.�

�.

'gen maar het is

achter de parochiezaal. verband hebben enkele van onze Wortelse mensen het terrein opgemeten en In

Telefoon (031) 15.70.16

neutrale manier

hoogstwaarschijnlijk vatbaar

-

gewe�t7.

•••

JAN STOFFELS

onderhandelingen taat geleid. aanleg speelplein

Op vraag 5 meen ik t�,.weten dat er nergens in de fusiegemeente een zodanige saamhorigheid op gebuurtevlak bestaat als in Meer. Dit uit zich in allerlei gebeurtenissen en feestelijkheden, waarbij de dorpsraad hoegenaamd niet stimulerend hoeft te werken. Het initiatief op dit vlak is voldoende bij de mensen aanwezig. AI eens op "Meer kermis"

HET WITTE HUIS k

hebben tot

vooruitgang

een

dM&�Wo��trochl��_b��� king gestelde gelden op een objektieve en

van

kennis genomen.

puntensysteêm

schillende redenen. De voornaamste reden is

we

..

ver

dit

-

..

'

en

het

V.N.A.-Wortel. In deze zaak

een

[maandag gesloten 1

In

van

van

�---------------------------------����dm�rn�,Meen���wss�� schuiven. E-l0 recreatiegebied, sportterreinen betrokken verenigingen, advies uitgeBehagen of te Meer. bracht aan het schepenkollege op 16 juli 1978. Een niet reële opstelling tegenover anderson behagen na de In deze zaak heeft het schepenkollege ons denkende groeperingen of partijen dient de advies onderschreven. Nadien hebben we U sie en wat met de gemeenschap niet. Dit geldt intern voor de stuwende rol gespeeld bij het op gang brengen de onderhandelingen tussen het schependorpsraden ook. Spijtige voorvallen waarvan hier te Meer in subtiele mate hebben orpsra d en kollege en de eigenaars van de gronden. Deze

antiek

Kwaliteits

voetbalveld

3) Over het subsidiereglèment kan ik slechts oordelen vanuit de vereniging (en dus de bijhorende werksoort) waarin ik plaatselijk werkzaam ben (K.W.B.). Persoonlijk vind ik

een

Te/efoon 14.45.70

l

komen

Harrie zich

de

-

HARTELIJKE HAPJES EN SMAKELIJKE MAALTIJDEN VOOR EENVOUDIGE PR/JZEN!

1979

geciteerd in verband met de Rock Against"­ Fascism koncerten. Tijdens het meest recente R.A.F. koncert op 3 februari te Antwerpen speelden ze de gerenommeerde, doch stereo­ tiepe Tjens Couter van het podium. Door de kombinatie van eigen nummers als "Geitenwollen sokken doen mij kotsen", "Solitude à Namur" en "Het lied van den hond" en covers à la "My generation" ontstaat een vlot en gráppig repertoire, ver­ sterkt door een ongedwongen podium-effekt. De rare tisten van de Kommeniste weten humor met rock'n roll te menqen tot een brei die naar meer smaakt. De Kommeniste: ze komenl Naar de jeugdklub 't Slot in Wortel op zaterqagavond 24 februarL,

De Kom�eniste is één van de meest belofte­ volle Belgische rockgroepen, voortgesproten uit de Antwerpse sien, die sinds het succes van de Kids wemelt van interessante njoe­ weefachtige groepen. Denk maar aan de Jets, Skunks, Kreuners, Plastic Bags. Een frisse wind (Woeral) veegt de selfkickers uit de Muze en aanverwante kroegen naar de verge­ telheid. De Kommeniste hebben reeds heel wat wapenfeiten op hun actief en worden dikwijls

'Ieder met eigen gas zijn vuur; da's leuk, gezellig en niet duuri"

�iiiïi':����----��.iiiiiiiii.iiii'I'IIIÎI-I-I'�i�opstuwende ,

ze

waar

g�stookte haardvuur, beveiligd tegen weer en winter, hoge energieprijzen en hollende infla­ tie. Wie weet, hangt daar riiet tegen elke schouw de regionale spreuk:

waarom naar

de

.

.

EWOON ONMISBAAR.

tot

-..

natuurlijk de brandende vraag signaal uit de oertijd

pas dit

Harrie met

een

Ik

-

tijd dat het hier volliep

oppervlakte

.

GAZET

Zelfwerkende piIlItrocll'l.

de

zich zo ook een soort van veenlaag ontwikkeld die verhebben in .�e. diepere antwoordehJk IS voor de produktie van gas. Het is bijgevolg zeer waarschijnlijk dat wij hier in 't Heike midden op zo'n moerassige veenlaag ons leven slijten� aldus Harrie.

���======:::�================o�n�tw�p',p�p:,u:;m===_�==-,,��Blijft =

OE

van

Noord-Ne­

en

achter de schuur de beek in, verbonden met een leiding naar de gastank. Daarop een compressor en ontspanner en terwijl het gas­ verwarmde moorke jolig' fluit, zit het ganse gezin knusjes en gezellig rond het gas­

pag,

getuigen

De Kommeniste

�eze vorm van gaswinning schering en inslag IS. Daar, ploft men gewoon een stevig trechter

onde�gron.d,

,

FIETSEN BROMFIETSEN MINDER D,UUR MEER SER '1CE!I! [met wettelijk attest a of hl

van

derland, Groningen

met allerlei bronte- en andere voorhistorische saurussen. Op meer verzande plaatsen moet

C A R NA V ALB A L 7

en opvangen maarl Je weet nooit of dat niet luktl Overigens niet zo ongewoon. Harrie heeft informatie van mensen uit

Voorzekers gas uit het moeras!

uur:

groot 'verkleed

vrijheid

d aa rin de

plas? vervolg

20.00

om

roe rt

Wat

vrijdag 23.tebruari

-

'

en

5) De werking

van onze 4 gebuurten speelt voornamelijk af rond het inrichten van een de deelname aan de jaarlijkse kar­ teerfeest, navalsoptocht, het organiseren van een kin­ derfeest (niet overal) en het organiseren van feestelijkheden bij bijzondere gebeurtenissen (gouden bruiloft). Zoals hoger vermeld zijn de gebuurten niet in de dor�raad vertegen­ woordigd.

zich

,

mijn

.

6) In ons dorp is geen parochieraad. E.H. Pastoor is wel in de dorpsraad aanwezig als vertegenwoordiger van de kerkfabriek. Onze relatie met de parochie is trouwens goed. Als voorbeeld kan ik aanhalen dat de gronden achter de parochiezljlal waarop het speelterrein wordt aangelegd, bereidwillig door de paro­ chiale overheid werd ter beschikking g�teld aan de dorpsraad om het in te richten. Verder spelen wij geen enkele rol in het parochiale leven v.an Wortel.

'

Ik wil er wel op wijzen dat dit mijn persoonlijke mening is omtrent de opgeworpen problemen en niet noodzakelijk de mening van "Dorps­

Wortel".' Bovendien heb ik de kans om het werk van de Wortelse dorpsraad belangeloos uitgevoerd 'door een groep Wortelse mensen, meer kenbaar te maken bij een groter publiek. Waarvoor dank. raad

aangegrepen


,13

���D:e�,�H2o:�:g:st:ra:,a�t:s��,�ß:p:�,:et�"_-�.v�r�ij�q:ag�.�����f:eb�r���9�ri�1�,��79

11 �,.�

'�"�D�e�H:o�O�g�'s�ü�á��:s�e�G�a:z:e�t'�'�-�v�ri�jd�a�g�-2:3�f�è�b�ru�a�r�r�19�7�9� HESCO

�----�--��--�����='�'='�-�-'='==========::====::::::::::

��

optiek

MEER

-

Voor tuin

en

veld

Bij Hesco raakt U

Belangriik

den bosch

van

�el. �opelijk

Hoogstraatsebaan Meer·

r

54

Telefoon 031/15.71.65

Vrijheid 190 2320 Hoogstraten-

Hoogstraten, koop:

Grote

serre-ver­

partij,

LOOS

en

Telefoon (031)

-

Tel. 031/14.43.47

verkoopt herenkostuums

BROSENS -

2320

Hoogstraten

-

van

de meest

verfijnde snit

HiFi

Open

van

dameskleding beneden.de normale prijzen. dinsdag tot en met-zaterdag van 10 tot 18 u.

Electriciteit

LOÜELLA

Verlichting

Strijbeekseweg 51, Meerle

�e

Dreef 75:

.

MINDERHOUT: Ohr. en Mevr. y, baan 32. Dhr. en Mevr. H.

Rens, Castelrè­

Dhr. Staf Dhr.

e

de grootste privé-spaarinstelling

van

het land

BIIIEN in staal,

VRAAG OOK PRIJS BIJ EEN NIEUWE FIRMA! Zeer

Dries-Torreele,

Goetschalckx,

betegening:Tnet alle nodige hulpstukken

krenen steeds in voorraad, bij

......

CHAPE

-

WERKEN

GEBR. VAN DE MIEROP P,V.8.A. Kapelakkers 9 2150 Oostmalle Telefoon 12.42.12 -

-

"ANTOON 'VAN APEREN PVBA Dorpsstraat 31

-

Meer

-

Telefoon 031/15.74.20

Mededeling

-

aan

alle inwoners van'

.

·Meersel-Dreef Indien

U

nog

geen

abonnement

op

De

Hoogstraatse Gazet hebt

,

genomen, kunt U zich opgeven als abonnee het Kloostert der Paters Kapucijnen. / Op zaterdagavond 24 februari nà de H. Mis­

KEUKENS

17.30 u, 18.4p u,'20.00 u en op zon­ dagvoormiddag 25 f�br6ari nà de H. Missen van 8.30 u,'9,30 u el") 10.30 u, telkens in de spreekkamer rechts/van de ingang van het

sen van

JOS DE BACKER'

I

klooster, / De rédaktie van De Hoogstraatse Gazet dankt de Paters en Broeders van het kloos­ ter voor hun sympathieke medewerki.ng.

ST-LENAARTS

verantwoor­

Voor een gratis abonnement op de jeugdkrant volstaat het naam en adres op te geven bij de redaktie: Marc Sprangers, Meerlesebaan 70, Meer, tel. 15.71.73 of bij Luk de Busser, Lodewijck de Konincklaan 346, tel. 14.53.06.

een

wachten we talloze abonnementen. Men wou toch het Jaar van Het Kind? Wel, u zult het krijgen, Tot dan! de redaktie.

gegronde kritiek

plaatselijke bevolking. een aanduiding vari het feit dat de inspraakmogelijkheden op plaatselijk vlak ontoereikend zijn, of dat de leidende organen moeilijk te bereiken zijn. Dikwijls ook verteqenwoordlqen de alternatieve kranten mene sen die volgens het "traditionele" verenigings­ leven ook niet v..olledig aan bod kunnen komen, Hun strekking hangt dan ook zelden of nooit een bepaalde ideologie aan, de standpunten groeien vanuit eigen inzichten, en niet vanuit een partij of vakbond. En het is duidelijk te merken dat vele stads- en gemeen­ met

die

kleine,

jeugd is een grote groep in' zo'n gemeenschap;' en ze hebben iets te zeggen. En niet alleen de georganiseerde jongeren hebben iets te zeggen: ook de niet-geor­ ganiseerden moeten hun kans krijgen. Die kans hebben we ook gekregen. De jeugd­ raad gaat �ijn tweede jaar in, en begint nu goed te werken. De kans is erdat de jeugd­ verenigingensàmen én DO,k de onafhankelijke jongeren mee gaan'werken aan een toch wel belangrijke dorpspolitiek. Al-vanaf-de oprichting van de fusie-jeugdraad werd het belanq ingezien van een spreekbuis naar de gemeente toe, .én een kanaal om onderling kontakt tussen de verenigingen te bevorderen. Een jeugdkrant werd geboren. Het opzet. was eenvoudig maar interessant: simpelweg de belangen van de jeugd verde­ digen in verband met belangrijke beleids-" beslissingen; de [onqeren een kans geven om hun zeg te doen via de krant; een eigen krant hebben om specifiek en onafhankelijk van welke politieke groepen dan ook onze mening Maar de

WORTEL: Dhr. Karel Van Opstal, Grote Plaats 26, Ohr, Henri Verbreuken, Dorpstraat 22.

en

op

er

delijke. (tel. 091/21.11.48).

Aangezien we in de mogelijkheid zijn om door de geldelijke steun van de gemeente (subsidies voor de jeugddienst) gratis te drukken, ver­

hierover zoveel mogelijk ook

Gent. De heer Jef Geldof is

wie het behoeft;

voorgesteid

te

zeggen; funktie. Het

was

en

in het

tenslotte

de

begin nogal

coördinerende werken "in de

rand": de redaktie was klein, de krant was eigenlijk niet speciaal verzorgd; de oplage, bleef beperkt. Van de jeugdverenigingen zelf

kwam niet veel materiaal spontaan binnen. Ondertussen is de redaktie van de jeugdkrant 'een werkgroep geworden in de inmiddels hervormde jeugdraad; op dit moment bestaat de redaktie uit 10 medewerkers, inspiratievolle / schrijvers én uitstekende tekenaars. en ouderen wachten in de First En we treden nu naar buiten. De volgende op DE fERRE. Saptemband uit Turnhout uitzicht hebben, speelt ondertussen een verdienstelijk voorpro­ jeugdkrant zal een heel ander Daar is lekker (té verzorgder, en vol met interessant materiaal.

Ferre in Wortel

MODERN

R,USTIEK

350!Jongeren Qramtna.

rommelig

hij dan,

zonder boe of ba, het eerste numhet tweede nummer, het derde enz. niets speciaals, integendeel, 't tegenvaller. Hadden we te veel verwacht van hem? Tijdens de pauze (die trouwens veel te lang duurde) hadden veel jongeren het al bekeken en bolden huiswaarts, diegenen die bleven kregen echter een fERRE te zien zoals hij was. Zoals hij moet geweest zijn in de zestiger-ja­

rommelig?)

/mer, /

ren.

Na afloop stelden Grignard. Wij: 't ging niet '

TOONZAAL

Ring, ring, Wij: Is dat

.

J. De Backer, -

-

Tel. 031/13.92.24

Meubleta, Heiken 38

-

Ferre

al te best het eerste deel,

St. Lenaarts -Tel. 031/13.83.52

of Drunken Sailor niet

speel.

goed dan?

maar

dat speel ik

nu

al15 jaar, ge

wordt dat beu zunne, en ze blijven er maar achter zeuren. Maar 't was veel beter na de pauze, dan ben ik begonnen met blues te spelen, en nieuwe nummers. Er zat minder volk in de zaal, en 't ging beter.

Wij: St. Lenaarts

aan

)

Ferre: Jawel,

-,

Prinsstraat 4

enkele vragen

Ferre: Geen kontakt man, en dat hebt ge nodig, ze zitten allemaal te wachten tot ik

MEUBLETA •

we

waarom?

Inlichtingen:

'

02e

GRATIS PRIJSOPGAVE

Je wilt dus andere

toekomst?

dingen gaan doen in de

Ferre: Hmm, ja 'k ga terug schilderen. Wij: Wat? Ferre:

Hoogstraatse Gazet

Op vrijdag 23 februari presenteren de jongens hetjongenshome van het K.K.1. te Deurne de eerste voorstelling van een film die zij hebben gemaakt en die de titel draagt 12 stielen en 13 ongelukken. Deze voorstelling St. Job-in 't Goor te 20.00 uur. Het verhaal speelt zich af anno 1900 wanneer ergens in de Kempen een stoere- knaap geboren wordt. Zijn naam is Gustaaf. Zijn schoolprestaties zijn niet erg schitterend en hij trekt erop uit, op zoek naar

733-3243117-49 :

jaarabonnement- '79

(§) Deze bon opsturen

proberen,

dorp: een

abonnement

van:

1968.

Ik zal betalen

afgaat en hoe zijn verdere levensgeschiedenis verloopt, zult, u verder moeten bekijken in de film. De jongens van het

voor

voornaam

_

nr.

gemeente: 1000 Fr., 600 Fr., 200 Fr. (§)

Hoe het hem verder

jongenshome name

avond!

wensen, u

-alleszins

een

aange­

28 februari 1979 op

Datum:

(§) schrappen

rekening

733,-3243117-49 Handtekening:

wat niet

past.

200 Fr.

Hoogstraten.

______________________

verkies

1000 Fr.

-

______________

postnr.:

van

600 Fr.

..

.

Loenhoutsebaan 58,

naar

Ik wil het' nieuwe weekblad

straat:

.

','

proefabonnement (3 maanden)

-

naam:

Vanafhet begin blijkt dit echter een mislukking te worden. Op 25 december 1925 krijgt hij zijn oproepingsbevel en waagt hij het om als para-commando in het leger te gaan.

Noorderkempen

steunabonnement- '79 -

van

werk ..

de

Neem een abonnement door storting of overschrijving op rekeningnr. de pvba De Hoogstraatse Pers. (§)

van

gaat door in het parochiehuis

voor

-,

en

Wij: dag Ferre, dag stukje verleden, dag

De

weekblad

en

gevels enzo, ist nu goed? Wij: en stoppen met spelen? Ferre: Belange niet, ne mens moet toch met lets zijn boterham verdienen.

Deyren

Op 23 februari 1979 om 8 uur in de raadzaal van het Hoogstraatse gemeentehuis gaat een alternatieve receptie door' waar de "krant aan

12 Stielen .en 13 ongelukken!!!·'

vor­

Een briefje schrijven of telefoneren volstaat opdat deze dienst ter hulp zou snellen. De dienst heet "Project Plattelandsontwikkeling" en is gevestigd in de Kon. Astridlaan 79 te

kontakt.

Den Gouden Bol, Vrijheid 130. Warenhuis Nopri, Vrijheid 207. Warenhuis Domen, Vrijheid 241. Supermarkt Ouirijnen,. Vrijheid 222.

••••••

construcÙê;-waterleiding, verwarming,

riolering,

MevL M.

en

en

zeker naar de

en

voor

en

mingsavonden; -hulp voor het maken van een programma voor het oplossen van problemen.

jeugd in de fusiegemeente Hoog­ lang een uitgewerkte organisatie kent (de verschillende jeugdbewegingen) kon je vroeger echt niet van werkelijke inspraak spreken., De jaarlijkse subsidiès van de ge­ meente waren de enige vorm van onderling

Vrijheid 71.

draaiwerk, rond, vierkant, dunwandig evenals PVC buizen voor

gunstige prijzen!

voor

.volgen

-spreken op plaatselijke informatie-

straten al

Vrijheid 159, Dhr.

twee­

het be­

Hoewel de

Snoeys, Schootsenhoek 6.

Mevr. M.

en

maandelijks tijdschrift "Dorpsinfo" en leggen van regionale kontaktdagen;

kritische kernen.

HOOGSTRATEN:

RAI FFEISEN KASPrivatespaarkas

voet

rebesturen verveeld zitten

Verheven, Dorp 1 L

CASTElRÈ:

Tel. 031-15.81.45

van kontakt tussen door het uitgeven van

doorspelen Ergens zijn zij

MEER: Mevr. Aerts-Verheyen, Donckstr. 52. Mevr. J. Grauwmans-Snoevs, Dorp 26 Dhr. Jaak leemans, Hooqstraatse­ baan 129.

Tevens modieuse

een

het publiek zal worden ludieke manier.

dikwijls'

Dhr. louis Jansen, Dorpstraat 2, Mevr. laurijssen-Voeten, Kerkstr. 40.

onovertroffen kwaliteit in alle maten en div. kleuren, Deze prachtige kostuums die normaal8,.000 à 10.000 F, kosten, bieden wij aan voor 3,900 F.

plaatselijke

ander op touw gezet, en soms nog staan, dat te maken had of heeft met dit "dorp-jaar". Voor al diegenen zowel enke­ lingen als verenigingen die vinden dat één jaar te kort is (en dat is het eigenlijk altijd) om het "vergeten" dorp opnieuw te doen herle­ ven is er "Project Plattelandsontwikkeling" Deze dienst wil steun verlenen (en doet dat graag) aan alle plaatselijke werkgroepen, aktiegroepen en dorpsraden die bezig zijn met problemen van het eigen dorp of de buurt. Die steun geven zij in de vorm van: een en

-deskundige begeleiding

De laatste jaren zien we in steeds meer dorpen steden de eerder alternatieve "stadskran­ ten" ontstaan, die door het werk van enkele mensen de dorps- en stadspolitiek op

MEERLE:

en

I

Boqers-Jespers.

-organiseren groepen

er vorig jaar over gedacht, er is ook veel gewerkt; bijna iedere vereniging had wel

.

ook nog wat die herwaardering van het

weten we

en

MEERSEl·DREEF: Mevr.

Dorp voorbij. Zo naar gaf de uitdrukking "Jaar van

Jeugdkrant

Mensen die op de hoogte willen blijven van en liever wat leeft in onze gemeenschap kunnen wekegeen abonnement nemen lijks (vanaf donderdagavond 1 maart) een los nummer kopen voor de prijs van 15 fr pij de volgende verkopers:

inforrnatia

telefoon 031/14.52.99

i4,51.41

T. V.

Te koop: Oynacord eminent II + boxen en tweeters 2 x 120 Watt. Tel. 031/14.53.44.

oude handvormsteen, 6 F/stuk. Telefoon 031/ 12.21.90,

vrijheid 119 haagstraten

LOÜELLA MODE

Van Aertselaarstraat 63

031/14.64,48,

031/14,54.23, Te

voor

warming. Voor meer in­ telefoon lichtingen,

Telefoon

I

ELECTROHANDEl

koop: drie (3) gas­

branders

Vrijheid 6�,

Velthoven,

Pingouin-Stemf\l specfaalzaôk.

-

ZOEKERTJES Te

'JW

PIN,GOUIN-STEMM

Hoogstraten

Te koop: naaimachines SINGER bij C. Van

Bij

Veel is aan

-

Herwaardering ook voor wat dorp-eigen is, en dat g.aat dan zowelover dorpsfanfare, dorps­ kermis naar dorpsraad en dorpskrant.

-

,

is

jaaraktie beoogde: dorp als leefgemeenschap.

-

Hessels-Coppens

.

Dorp" een erg versleten smaak in de mond; "Jaar van het Dorp", we wisten het nu

sen.

Frans

toe

het

nement hebben ingeschreven en betaald. De redaktie wil met de steun van vele mede­ werkers de gazet nog beter maken. Maar het 4de nummer kunnen we U niet meer gratis geven. Neem daarom nu vlug een abonnement op DE HOOGSTRAATSE GA· ZET indien U het streeknieuws niet wil rnis­

*

het

van

december '78

Gedurende drie weken hebt U via de post­ bode ons weekblad gratis ontvangen. Wij hopen dat het U bevallen is. Graag danken wi] de vele m�nsen die reeds voor een abon­

I

van

-

Het Jaar

berichl'

gesteld

wel

Vergeet het Jaar het Dorp niet

_

_


23 februari 1979

"������������������ �De Hoogsiraatse

Gazet"

-

vrijdag

��=-��==::==::::::��:::::;::::�::�::����;;���;;���.:..15

�----���--�--

-

::����:::::;��;;��;;;;;;===:::::==::;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilll'

Als

��

wolf in de

een

�:��:D:.�e:,H�.ç�q�g:�t�ra:_a:.t:�ß.�,;�G.=,�:�e�!���,�.y����:a���,����,f�,�!9��:�����J�ß�79

,;__

__

wllderius

En

len

ze

God

Aster Berkhof

I

je' k�nt Je

stel de

gebeurtenissen

stuur U het

en

bede mij

te

naar

beste

de

vermogen

weer samen

vcrhaal op, Zeervereerde Meester

zeggen

gesproken heef;

mijn geest

waar

mijn hart.

met

en waar

meest

bestrijden

spook-

,

van

Markerode

was

afspanning «De Koning

wachtte. Teen rechter: «Bovendien »

de

Nergens

van al! zulals ginder ver' in de van verlaten wildernis rond die vervallen

woest

en. mens

hoeve.» Andreas

'Ik

die Oude! Hem zo

ze

van

ingestapt

zonder verdere woorden naar Spanje» gegaan, waar de koets waren, zei de kleine vrede­

...

spa, steek voor steek" en als het-donker werd, stak de boer zijn spa onder het heidekruid en stapte terug'naar zijn hoeve '

in het

dorp.

,

Markerode wist dat op die manier de boer voor de hei­ bewoners altijd een vreemde, JOu blijven, een. indringer, een vijand. De boer moest naarde heide gaan en er blijven. Hij moest erin wonen. Maar- wie was ertoe bereid de goede,

rijke dorpsgronden

te

en

eenzaam

het aanzien

verlaten,_ weg te gaan

uit

de veiligheid

gaan leven op barre grond, «Bovendien wat 7» vroeg Andreas van Markerode. Hw toegenegen en steeds dankbare, omringd door vreemde mensen met vijandige blikken 7 «Wie zal da=r tussen dat Toen had Markerode, na overal, in de gespuis willen gaan wonen ?» André Wilman dorpen jarenlang ver­ «Ik weet wie.» die gedachte .te hebben, zelf geefs gepredikt «Dat gehandeld. zeg je», zei de vrederechter nurks. «Maar het zou wel Met het grote familiefortuin van de Markerode's was hij kunnen dat je je wensen voor EERSTE HOOFDSTUK werkelijkheid -nam.» begonnen zelf boerderijen te bouwen in de -hei, ve.r weg in Andreas van Markerode zei hard : de gehuchten, midden tussen de krotten van de heibewoners, Taalman, als ik iets zeg, weetIk waarom ik het en als de boerderij af was, had hij gezocht naar een of ander I zeg. Dat moet je al in meer dan één omstandigheid klaar boerengezin, dat degelijk en en. werkzaam was, godsdienstig maar dat verarmd geworden zijn.» was, of getroffen door tegenslagen, of op «]a, ja, natuurlijk, Andreas, ik bedoel het zo niet.» een of andere wijze in moeilijkheden verkeerde. Dat gezin werd 'donker toen de koets in Beerse de vinden en bood het de weg op Achterdochtig vroeg hij : hij ging boerderij grat;s in pacht Antwerpen verliet en achter een witlemen huis rechtsaf een «Heb je werkelijk een liefhebber voor de boerderij die je aan. Het gezin nam het voorstel aan, omdat het geen andere Het daar van de wielen hield zal bouwen ?» zandpad insloeg. geratel op en men uitkomst Lichtaart en Kasterlee had !ussen hij op de hoorde alleen nog het geklapper van de paardehoéven op het «[a.» berucht om zijn messenvechters, zulke familie Goorhoek. Na bevroren zand. enige aarzeling vroeg hij geïnstalleerd en een tweede in Wechelderzande bij het ccWie ?» Ze reden' tussen tuinen met' zwarte, kale bomen, een langs Eikenbos, dat kort tevoren in het land bekend geworden hoeve, daarna tussen besneeuwde, akkers met prikkeldraad; «Tegepasten tijde,» zei Markerode, terwijl met een kort was door de moord hij op drie jachtwachters dan bereikten ze een klein houten veldkapelletje, dat aan handgebaar tt:_ kennen gaf dat het onderwerp afgesloten was. Men had het de boerengezinnen daar moeilijk gemaakt, een Staak bevestigd was en waar verwaaide papierslingers Het was het einde van het gesprek geweest, maar enige tijd men had ze bespot en geplaagd, maar ze hadden volgehouden aan-hingen. Toen ze dat achter zich gelaten hadden, waren later, toen ze de stad langs de westkant uitreden, zat de en nu waren er op beide plaatsen reeds twee nieuwe boerrechter weer ze in de hei. met het hoofd te schudden en mismoedig derijen bijgekomen. in zichzelf te Het pad beschreef een bocht om een ven, waar enkele pra�en� spar­ wrokkig In Ravels had hij het ook geprobeerd, maar daar hadden ze ren- bij elkaar stonden en dan werd de koets de boerderij opgenomen in afgestookt en hij had ze niet weer opgebouwd, een onmetelijke leegte. De lucht was laag en daaronder lag omdat hij niet 'een 2 werkelijk goed gezin ervoor gevonden van kim tot kim de grauwe vlakte. In de verte rechts was in had. In Retie hadden ze de dochter van de boer verkracht, het schemerdonker vaag het geel van duinen zichtbaar, de boer was op aan het drinken de bewerkte daarop geslagen, de kim links het wit van enkele bevroren vennen. Recht De koets was nu een zwarte stip in de onmetelijke, gronden werden verwaarloosd, er werden geen nieuwe voor was hier en daar de nevelige lijn van beijzelde bramen schemergrijze vlakte. Andreas zat met donkere blik star ontgonnen en de boerderij verkeerde in verval. en verspreid daartussen, melkwit tegen de donkere lucht, door het raampje te kijken. Die ruige, woeste vlakte was En in Postel had het gezin, overmand doorvolslagen het zware ont­ stonden de vertikale streepjes van berken. zijn vijand. Ze was groots en donker en onherbergzaam'en ginningswerk en de vernederingen vanwege de heldebe-: De koetsier zat diep weggedoken in zijn mantel op de bok, ze was van de duivel. Als een vuur gloeide in hem de, drift woners, de strijd opgegeven en het was geleidelijk opge­ de hoge hoed op de ogen, een dikkesjaal om de mond. Zijn dit landvoor God te winnen en er met Gods vrede de wel­ slorpt geworden door de omgeving. Voor beide laatste handen zaten in wollen wanten en die hield hij met de teu- vaart'te had hij andere families brengen. plaatsen gevonden, maar hij had het Godsvrucht en welvaart waren in zijn ,gels tussen de plooien- van zijn mantelgedrukt. Het niet over zijn hart kunnen vreemde de stakkers van mis­ nog op geest krijgen moest nauwelijks bestuurd worden. Het kende de weg en wijze aan elkaar verbonden. Het was een tekèn Guds voor lukkelingen eruit te zetten. het was eraan gewoon een konijn .of een wezel voor zijn hem, dat in de dorpen aan de rivieren, op de kruispunten Toen hij voor de eerste maal zijn inzicht te kennen gegeven van de poten te zien wegflitsen. wegen en in de nabijheid van de oude abdijen de had- bij de Zandbergen, in het woeste heigebied tussen bewoners In d e k oets, eveneens dik godvrezend en :welgesteld wären, dat Hoopstraten-en Turnhout, een nieuwe boerderij te bouwen, ingeduffeld, zaten naast elkaar de b innen in htegelijk un h uis een kruisbeeld boven de haard hing eri had iedereen het hem in angst senator Andreas van Markerode en de vrederechter afgeraden. Dat deel van de Johannes buiten hun akkers vruchtbaar waren en heide immers was het donkerste en het wildste van de hele Taalman. Andreas van Markerode was een vermaard man'. g�ede oogsten het was een.têken des :"':''''' duivels, dat de helde- streek. Zijn rijzige gestalte; zijn ,grijze haren "en pun, tbaasd en zijn "opleverden. En lil. «Ga naar de 'stra kk e, har d e bI i k waren in de bewone�s' chten, Qngure hun. Eendenput», ,zeiden ze, «of naar het Zwart Ven, ,ver a£ge, zonderd in de Kernpen heinde en yerre bekend. Men hield niet veel van hem. Men hield van wildernis, tegelijk goddeloos en scharnel arm waren. Het was zelfs naar de Kattenhoek, maar niet naar de Zandbergeen' enkele van derijkelui uit de natuurlijk voor hem dat rond.grauwe donkere huisjes, gen!» grote wirteherenhuizen in de geheel waarin Maar men had eerbied voor hém. bijgeloof en toverij heersten, zandige en doornige En de angst werd paniek toen' ze hoorden dat de boerderij dorpen. Overal, van akkers lagen en everi Schilde tot Ravels, van tot Westerlo, wist natuurlijk dat grimmige gestalten, zou komen op een stuk grond, waarvan iedereen gemeend Baarle-Hertog die's nachts de men te vertellen over de paden in de hei onveilig maakten, over- had dat het aan «de Oude uit de Hoeve» toebehoorde, dat strengheid en de godsvrucht van door deze ook met woeste vastberadenheid haveloos bleken te zijn.' deze harde, man en over de dag opgeëist werd, wilskrachtige driftige verbetenwist dat de dit yolk van de hei schuwden, maar waarvan Markerode beweerd had dat het in werke­ heid waarmee hij werkte aan ijij om van de dorpelingen zijn plan woeste Kempen een vruchtbaar, bloeiend land te makenen YélIJ. zijn .dat zij haastig hun deuren sloten als zij een van hen zagen lijkheid aan de gemeente Vorsei toebehoorde. naderen en nat zij dit deden uit weerzin, voor hun ruige, ongure bewoners vrome christenen. zondigheid De «Hoeve» in kwestie was een beruchte plaats. Ze heette en uit strakke met haar volle naam d� Wolvenhoeve en ze stond schrik, voor hun Johannes Taalman was ook bekend, maar alleen ,omdat hij en, hun op de blikken. zelf vreesde noch de verachtte vrederecht�r was HIJ De bekendheid had niets helqebewoners. Zandbergen. Er had vroeger 'een kasteel gestaan op die t ma kt'" en me 'Hij bestreed hen. Hij drong binnen in hun land en streed plaats, maar' de familie die erin woonde, was in verval ge­ zIJn persoon, a 11 een me t" zIJn am bt I d" .e n,le� tegen,hùn raakt. Ze had, zoals zeer vele als tegen hun armoede Iemand anders vrederechter werd te zou adellijke families in de Kempen hi] H" stree Hoogstraten, L':" 'd met d e h ar dh el'd van leman, dat hadden moeten' doen, stuk voor stuk de rechten d di e 00 k voor zlCnze If' In nk e 1 IJ k "ds "H'" kl" en d'k en til zIJn. op � hard is en met diezelfde hardheid die hem toeliet te leven haar goede gronden voor geld afgestaan aan de oude, rozig en IJ a ma 1 se ro e ,Ippen, Ie esten Ig sma ten, d,er d e d de nl'Y ver dr als had hij pas ietS lekkers hi'J d e machtige gemeenten, waar de Frankische gegeten. Als rechter probeerde vrijheidsdrang na­ Ittere e at e e e sc aarse h"IJ voort d uren d tW,lsten d" aatsen na leefde; ze was verarmd, had het kasteel, toen dat op zeker e ontgooc Ing op p partijen te verzoenen, vee 1 meer" d' aanh oor d en ZIJn wel' k dan te zoeken wie ge d wars b oom d 0 f ogenblik afbrandde, niet weer op kunnen bouwen en was schuldig was en gestraft diende te worden. ZIJP. wer in de kasteelhoeve I n h et b d ac h t men d at h et was om d at h" d' en vernietig gaan wonen. Daar woonden de afstam­ egIn. ,I} Dat verzet kwam nièt alleen van de van die familie nu zeIf van aard was, maar na een melingen heidegehuchten nog, het geslacht had zich even­ vergevensgezind tiJd ha men maar ook van de In die trotse, bastaards b naar de naam en de adellijke titels d t h" a 11 dorpen. tit 'Id e rIJke, wellangs d en. geheel voortgezet, IJ ge binnen toe levende werderi de verre waren verloren gegaan en de bewoners die er nu e en ten em a s dorpsgemeenschappen leefden, ; Ig �reve Ig 'Zet oormssen ; heidegehuchten immers volkomen genegeerd. In de bij- een oudè man en zijn zoon, waren norse eenzaten, die geen vróuw e IJ eenkomsten van de gemeenteraad werd er zelden over en an wer n ge- betrekkingen onderhielden met de naburige kastelen, waar IJ nog wreve Iger, want eten, 00 en, 1 k' en en as' h e t t 0 ch met b e urde , was er nool't maar voora I eten was d, be spro e e van ge misprijzen over, hen gesproken werd, en evenmin met geld zIJn 1 even. grote vreug d'" sc h'kb I het dorp, waar zij in één adem noc voor ver I'IC h D h" noc h aar, noc h voor wegen,'h nu met zeer h an d' I b 'dd e1 en voora 1 IJ bng, genoemd werden met het Ig ,w�s asemi, a�r, aar, voor een school. Markerode moest vaak ebruik maken van «geboefte» van het weinig geduld had, slaagden zIJn verzoeningspogingen zelgehucht. Deze laatste vijandigheid was a (" den. Het zIJn mv 1 oe cl" I� d e po l'Ibe k ,om h en Ijna me t gewe Id te wederkerig en de mare liep dat het 's avonds voor gevolg daarvan was dat hij in de rechtbank haast dorpe­ toch lets te doen voor de alt"d 'kk e Id en b" dwingen oos was Ij en d at meman d van h em verafgelegen helde- lingen niet veilig was in de buurt van de gr<.te, donkere gepn e ruet d e aI' _cdr" hield. ,ge h uc h ten. HIJ aarze Id' elgl,ng aI s wapen te ge- hoeve in de hei. en De oude man Het verschil tu�sen de zijn Andreas van Markerode ingeboren op de hoeve, overal kortweg de, Oude ge­ m�t grote, magere e aatste jaren ontw e bezat nog at en de er noemd, J kleine, welgedane Johannes Taalman was dat de eerste gronden in de hei, woeste, niet zeer een" wap�n '. doeltreffend bleek te :, Je eerst leman maar dl e were Id s 1 ec h t von d en waardevolle, zIJn ze WI'Id e veran d helpt "I d e urgeuitgestrekte gronden, en hij wist dat eren, terwIj k en d m 1 ts van h' em tweede ze goed vond zoals ze was en al wie ze wilden ver- meester guns t en t e Markerode met een stuk daarvan, in het gehucht zelf ge­ an d vragen, gee Je em op ac ten. p d'Ie Wijze was op meer- legen, plannen had. Hij was ervan op de hoogte dat Marke­ d eren, a 1 s h errlezaalers b esc h ouwe. dere p 1 aatsen In d e h' el a 1 een sc hl' 00 D at was d e re d en waarom d e kl' tJe tot stan d ge k omen, rode probeerde te bewijzen dat de grond aan de gemeente I eine d'kk Ii! vre d erec ht er 00 k een met het d toebehoorde en als hij dat klaar een k I d'Ie avond'In d e k oets b oos en wro kk' was en waarom hi' verbmdIngsweg orp, ape. kreeg, dat hij dan zelf de J, Ig ene helft van de zou om er een sinds ze vertrokken waren uit Turnhout, was een WiSt gemeente woord met kopen �oe:'derij Maa�lv1arkerode datJlet �et mogelijk geen ongu.m op te bouwen, en dat zou de als hij te de van zijn medereiziger gesproken had : omdat Markerode weer gehucht veranderen onder pogen gemeente ertoe te gehucht de andere helft een school te bouwen. De eens voor de zoveelste maal iets veranderd had dat bleven. Een kern van degelIjke, chnstelIJke boerenfamilIes bewegen op Oude dreef grimmig de spot met al deze best ónveranderd had kunnen mo<ôsl en waar I?-U alleen maar plannen, omdat hij gehucht overgeplaatst worden. Woorden na�r was van herrie uit voort kon komen. zijn overtuigd met lU woeste, eigendomsrecht op de !Jetwiste grond. hielpen onherbergzame oorden, waar de Maar hij wist niet dat er met de papieren, waarop hij zich Bij het verlaten van het stadhuis had de vrederechter ge- bewoners eenzaam en wantrouwig waren en nauwèlijks iets niet in orde was en dat Markerode die konden lezen of schrijven. Alleen de invloed van het voor- baseerde, gromd : dag te Turnhout in de archieven het definitie'ILe hebt de Alleen beeld door bewijs gevonden de het Het is dat van voorbeeld kon bewezen aan hij grond. gemeente w�s IS en de had_ dat de grond in kwestie niet meer bij de Hoeve hoorde, naar de gemeente staat hem jou af. Goed! Goed! Maar wat, deze �nmltleve mensen de weg getoond maar in de achttiende eeuw inde�daa[ aan d,e zal je daarmee en welvaart de gemeente gewonnen hebben? Moeilijkheden! Moein�a,� Vorsei afgestaan was. De boeren Uit Maar hier lijkheden ! en

te.

I

.

«Ioha�es

,

_

foto's,

reportages, fototoestellen' en

pasfoto's

klaar

terwijl U wacht

verkoop cassette-

vakku�dige

Het

toebeh,oren

en

kleinbeeldfotocamera's

en

deskundige service

in diverse modellen '

uitleg

,

I

.

.

zag.

'

'

,

NU �i= tOT EN MÈT 7 MAÁRT. ELKE FILM TER 'ONTWIKKELING EEN

VAN BIJ

BONVOOR EEN GRATIS

VER�ROTING!

-

paard, '

'

,

dat,

,

'

"

'

,gehu,

--

"

,

\

arn:�ede,

te"Hoogstraten.

do�ere,

.

goddeloosheid"evenzeer '

.

vergdetel?

eh�eh edn

d,IJ wbas ,edl�

kl

'

zb�n-

.

'

vreugh el' omd verwenkze III mhg,

Oleg

"

;vo.ord medt

'

�gr�t� da keen :aar gerusl, koel l" n;aa re�g m�a��, tlJn

.

goedig al e�"wI �,or /J �reve ;as� e� �p,ru:ee

'

.

'

"

-

.

,

.

b�

,

.

'

"

'

�ui;e�

Kem�cfJ l�stig��id �ad dlJzbon

.

.

maf .enh

,

'

adrarnah,

POaa

..

.

'

.

.

'

'

..

"

,lUi

_

d�t

el��r

_

bUjven

h�t

:cJe

,d�eltreffend.,

Andreas

zegd

Moeilijkheden!»

van

Markerode had zijn aktentas

worden, ,morele gezond�akmg. moeIliJkheid, ,:as een. d� dorpen wel UIt hier daar stuk

stoffelIJ�e

gesloten

en

ge-

togen te

:

ccZo zal die

boerderij midden tussen hen in staan. Ze zullen niet anders kunnen dan ernaar kijken !» I<Om ze in brand te steken !» c<Dat kan, met heel eenvoudige middelen belet worden «Ach, zeg dat niet. Je kent toch dat geboefte uit de hel:..

":

ontgi!1l1en,

kopen., die

Als

taaie,

als

om

en

dat

ze voor

men

doo�

de helde

ee�me spitters ,aan de

afgelegen heidegrond

een

ee� appel

en een

reed,

�et

ko� werk

ei

kunnen had�en hier daar

men

en

�Ien, ,krom g�bogen,

die WIFe breidde de van de zich uit en vrat stukken uit de helde, Maar dat ging langzaam, het tempo was dat van de

stippen

kr�ng

In

onmetelIjkheid, Op

vruc�tbaarheid

Uitgegeven bij Heideland'Orbis, verkrijgbaar in de erkende boekhandel (325 Fr.).

,


"De

....

..

HóÔgstraatse Gazet"

1979 vrijdag 23 februari

-

..........

Wat kost ...

een

gezonderug?

.

weer

gezond

VRIJDAG 2 MAART 1979 .

in funktie

I

en

van

elkaar ontworpen werden.

en

haar

weer

WEEKBLAD

*

dagelijks

zware

Het bed mag

de druk op de tussenwervelschl]­ De breedte van de latten en de afstan-

weg te

nemen.

niet te zacht zijn (d,�orzakke�),

lichaamsgewicht steunt slechts op

een

plaats,

ze

slecht UIt­

leveren die nog

met

en andere samentrekkingen we�nemen. ver­ Alleen de ontspannende invl��d van de n�chtrust schalt de rug zijn oorspronkelijke soepelheid en natuur­

krampen

:�erden

we,�vel­ gelijkmatige kolom lichtjes gerekt wordt en de tussenwervelschijven de nodige ruimte krijgen om te herstellen. D� matrassen, werden

zo

noch te hard (zoals een plank): het lichaams­ gewicht wordt verdeeld over twee dragende zones: het bekken en de schouder, waardoor de wervelkolom mis­ vormd wordt en de rugspieren overbelast worden, Het Lattoflex systeem past zich volmaakt aan elke lighou­

streek

zo den waarop zij van elkaar zijn aangebracht, berekend dat zij de rug op een zo groot mogelij �e opper­ vlakte ondersteunen en de holle of bolle welvingen een steun'verschaffen, zodanig dat de

ding

.:

Louis Dorns [foto:' Staf Mertens]

Wij brengen een derde van ons leven in bed door. Een goede slaap is dus van het grootste belang en moet een fysiologische' hersteller zijn; zowel op geestelijk als op lichamelijk. beantwoorden?

de sla per doorgegeven wordt en het aangenaam komfort verschaft.

aan en

Waarom kan het

Ialc�� systeemmet geen enkel ander systeem

geheel eengezond

2, Dit resultaat wordt verkregen door ontdubbelde, onafhankelijke en mobiele latten, bevestigd oprubberen gewrichten die loodrecht beweegbaar zijn ten opzichte van·de druk die door het lichaam wordt uitgeoefend, De opeenvolgende latten passen zich, samen met de matras, aan het lichaamsprofiel aan, De vorm van de wervel-

Geluidloos; Makkelijk te

onderhouden.

IeIcn� Een

voldoet

aan

deze voorwaarden,

een

aan

over

LA TTOFLEX,

voordelige oplossing. ,

meer

weten

over

2) Wat vind je van de· relatie tussen de dorpsraad' en het gemeentebestuur? Hèb je

Welke?

Postnr,: Gemeente:

Handtekening:

Nr,

Dorp:

A. RUTS-YERSaISS

er

tegenove'r?

nu voorzitter '(an de dorpsraad. bepaalde verwachtigen tegenover deze functie en zijn deze verwachtigen ook inge­ lost? Wat waren je motieven om dit voorzit­ terschap te aanvaarden?

LODEWIJK DE

KONINCKLÁAN 254-256-258

2320 HOOGSTRATEN

-

TEL. (031) 1452 49·

Open: alle

dagen

zaterdag zondag

van

van

van

10.00 tot 19.00

10.00 tot 18.00

14.00 tot 18.00

Gesloten:

uur.

uur.

uur.

gans de

vrijdag.

bezig

mee

rnen

is

en

inspraak/samenwerking

Hoogstraten.

bevonden dat in de klas van Meester Mertens vuur aan 't smeulen was. Wegens gebrek aan kolen was men verplicht briketten te stoken in de stoven en Donderdag avond mQet een dezer nog gevuurd hebben en achteloos weggeworpen, alzoo het smeulend

op

meegedeeld aan andere briketten welke in de koolbak gereed lagen, De koolbak stond nev!,ns de kast waarin de onderwijzer boeken en ander schoolgerief bergt. Van den koolbak deelde het vuur zich mede aan de kast en deze begon ook te vuren. Gelukkig dat de brand niet uitsloeg tot vlam­ men, anders zou heel de klas zeker opgebrand vuur

wenst is.

3) Uitvoerige informatievergaderirig

over

FRANS MEYERS Voorzitter gemeenschapsraad Hoogstraten

een vrij goede vertegenwoordiging zijn nog groepen' die er niet in 5) Ook in-jouw dorp ;ijn er gehuchten die welopgenomen zijn lkleinere politieke groeperin­ of niet een 'gebuurte' vormen. Doen die iets? gen. zwak-maatschappelijken. een klein aantal (bv, geburenbal. voetbal. kermis. organiseren verenigingen die niet,gereageerd hebben). van feestelijkheden bij gelegenheid van een Hopelijk krijgen ze gaandeweg zin om aan te 'Gouden bruiloft· ) Kan de dorpsraad helpen sluiten dat zal voor een stuk afhangen van de bi".-li J. ¥ � .geJ:>�u(te'IV�r�II)g.? .. werking .van de dorpsraad

1) Het is er

maar

ge­

weest. overwegens positief. Hantering van het systeem nog wat onduidelijk. echte mening kan pas gevormd worden bij het uitproberen het systeem.

zijn,

derer.! om die funktie helemaal uit te bouwen en al doende nog meer mogelijkheden te zien. Op het moment van de "aanvaarding" overzie je niet alle konsekliventies en weegt de fierheid over "het uitgekozen worden" mee door. Dat wil niet zeggen dat het achteraf zwaar zou tegenvaUen! Voldot;lnde uitbouw ben ik stellig van plan eraan te geven. maar dus niet nu de eerste vier maanden. wel vanaf juli. Zwaar doorwegend motief was ook: het heeft alles met welzijnswerk te maken en in die richting ben je ook beroepshalve bezig. dus: ik zal daar wel mijn steentje kunnen bijdragen.

Uit

-

warmen.

Opeens zonder' de inmste reden, .nam de 27-jarige colon R" een Australiër, eenen schuurborstel, en bracht er een. hevige slag mede toe op het hoofd van zijli mede-op­ geslotene Van Th. Louis, oud 74jaar. Deze viel als eene massa ten gronde en werd naar het hospitaal van het gesticht overgebracht, alw.aar hij is overleden. Slavenhandel Een bericht uit Perzië meldt dat aldaar het parlement de wet aangenomen heeft welke voorstelde den slavenhandel in Perzië te ver­ bieden. Tegelijkertijd treedt een andere wet in werking welke tegen degenen, die .dezen· verschrikkelijken handel in het vervolg nog zouden voortzetten, zeer zware straffen in het vooruitzicht stelt. De wet bepaalt dat de slaven, die in Perzië ingevoerd werden als vrije men­ schen zijn te beschouwen en dat hun kooper niet het geringste recht op hen kan doen

6) Uitzonderlijk weinig voeling

met elkaar. geen enkel kontakt gehad. Het lijkt of verwondersteld wordt dat beide organen op heel verschillend terrein werkzaam zijn. wat niet altijd ook zo is. bv bij samenwerking tussen' verschillende verenigingen in het kader "Jaar van het Kind" zoals nu in Hoogstraten gepland. zou een inbreng vanwege de parochie mogelijk zijn geweest,

Nog

gelden. Dus nog verbiedt.

.

_

••

"

.

"

•.

,

'

,

_

_

,_

...

••

,

..

,

,

,

,

,

_

.F;r�r;l!� �ey�r;s,

een

waren een

de belangrijke sectie "gebuurten­ Dit punt is nog niet aan de orde in de raad (gemeenschapsraad) alhoewel er zo op het eerste zicht al een paar uiteinden van Hoogstraten te noemen zijn die nief-zo direkt betrokken zijn: St. Lenaartsebaan. Hoogstraatse aard. Nieuwbaan?

.

.

Merxplas

der zalen �an het Bedelaarsgesticht 3D-tal colons; meestal ouderlingen, rond de kachel vergaderd, om zich te ver­ In

...

'

om

Zoo is de laatste dag van Februari heengegaan met nen ijzigen winter­ frank aan welke -de menschen lang zullen ge­ denken; sneeuwen.

.

ge­

helpen via werking". gekomen

Had je

__

_

.

5) Waarschijnlijk kan de dOrJ:�sraad daarbij

4) Je bent

Straat:

waar

punten

een

Begin brand. Donderdag nacht is het nest verloopen in de Gelmelstraat want heel de Jongensschool met nevenstaande gebouwen hadden in één vuurgloed kunnen verteerd worden. Vrijdag morgend toen men in de school kwam, werd in den gang een geurenden brandreuk waargenomen en bij nader. onderzoek werd

je geluisterd.

subsidiëring

een nieuw systeem van in voege getreden. nI. het pun­ tensysteem, Wat denk je daar zelf over en hoe staan de verenigingen. In de dorpsraad ver­

_

naar

3) Dit jaar is er

tegenwoordigd.

Voornaam:

u.itlivisselen welke

_

gevoel dat er naar je geluisterd wordt? Dat men rekeriing houdt met je advies en mening? Heb je bijvoorbeeld al adviezen aan het gemeentebestuur gegeven·? Welke? Zijn daar al concrete verwezelijkingeri van gekomen?

LA TTOFLE;X -systeem.

Naam:

'

tuur aan gegeven worden. Misschien komen tot werkvergaderingen met gemeentebestuur:

nog groepen (al zijn ze nog zo klein) die niet in die dorpsraad voorkomen?

.

het

hard te

4) Drukke bezigheden tim juni 1979 verhin­

het KEMPISCH MEUBELMA­

Ik, ondergetekende, wil

Donderdag was 't betrokken en kregen we vlaag lichten sneeuw, maar 't was te koud

leggen aan bevolking gestimuleerd wordt en gewaardeerd'. maar ér moet wat meer struk­

van

het

on­

.

inspraak/meedenken/voor­

vaak de inc,lruk dat

volgens jou

u uw

brengt dan

GAZIJN Versmissen in Hoogstraten of stuur derstaande bon op voor meer documentatie,

2) Relatie O.K. Er wordt

nieuws.

gezicht.

vervolg pag.' 5

1) Als je het geheel van de dorpsraad bekijkt. vind je daarin dan een goede vertegenwoor­ diging van de hele dorpsgemeenschap? Zijn er

���----------------------------�

, .

naar

-

'

bed wiltbehouden vormt dat geen enkel probleem, U kunt er het Lattbfle,x systeem laten in­ bouwen. Het kan aan om het even welk bestaand bed aangepast worden.

Indien

.

huis toe sprak de zoon van de direkteur van Wortel-Kolonie mij aan een prssenteerde werk aan de steenbakkerij die zij langs de vaart in Rijkevorsel zouden zetten, een stèenbakkerij van Sabbe en Steenbrug­ gen. Daarna bouwden zij de steenfabriek van Vinkenbosch. Daar werd ik meestergast. Na een tijd ging ik er toch weg en gingen wij in Achtel boeren.

..

vergeleken worden? weten

geweest.

__

.

4,

Weinig

Er is weinig of geen nieuws in de streek, want wie heeft er tijd tegenwoordig met zulke Siberische koude om zijn neus. buiten te steken om nieuws te halen of te laten gebeuren. Vivat de stoof den dag van heden als ze branden kan want de kolen zijn schaarsch en komen zoo slecht afl 't Schijnt dat we verleden Woensdag de koudsten dag gehad hadden van't gure seizoen, de wim gierde dan en sneed onbarm­ hartig met zijn vlijmende koude adem door 't

-

Deze week vervolgen wij met de antwoorden 6) leder dorp vormt ook een parochie. Hoe is die de voorzitters van de verschillende dorps- de relatie tussen het parochiaal leven (even­ raden gaven op enkele vragen die -wij hen tuele parochieraad) en de dorpsraad? Heeft de schriftelijk gesteld hadden. In dit nummer parochiale werking (bv. verloofd�ricursussen. komt Frans Meyers, voorzitter van de ge- catec_heseonc;ferricht voor vormelingen, ) voemeenschapsraad van Hoogstraten, aan bod. In ling met de werking van de dorpsraad? de volgende nummers zult u de antwoorden van' Jan Hendrick� van Meersel-Dreef, Con­ stant Vlaminckx van Meerle en Alfons De-_ smedt vaó Minderhout ,kunnen lezen. Ter herinnering publiceren wij eerst nog eens de gestelde vragen.

'

teJ1ard, ·niet te zacht; 2. Verlucht, met afvoer van de vpchtigheid; 3.

.

-

-

Op de tram

,

steken.

-

L Niet

meer

pas

Behagen ol onbehagen na de fusie en wat me' de dorpsraden gemeenschap�raden

gebied.' Aan welke voorwaarden mo�t een goed bed

._".

e-

Uit

aan,

ontworpen dat elke druk op de veringgetrouw

-«:

.�

Soissons weer op een kasteel gaan werken, Bij "monsieur Ie due" en die was_ de president van de heropbouw in Frankrijk .voor de veestapel. Omdat ik tweetalig. was geworden. nam die mij mee naar de grote veemarkt, in Kuik in Nederland om vee te kopen, Zo ben ik met hem verschillende malen in Holland 'geweest, Het heimwee naar Achtel werd toch zo groot dat we er niet langer konden blijven en terugkwamen.-Älles samen zijn wij daar ik een jaar of drie was intussen getrouwd

.

lijke houding.

U �ltbezoek

deell

.

van onze

kunnen de

ontspannende lichaamsoefeningen

graag Vlaams met mij. bood me aan op het kasteel te blijven werken, Dat kasteel werd toen gerestaureerd tenge­ volge van de oorlogsschade van '14-'18. Op dat moment vyerkten wij in het bos. maar de opzichter deed zijn Werk niet zo goed, Wij

sprak (te

harmonica, Dat maakte dat ik al als kleine jongen op de Kapelberg speelde, De boeren hadden toen zwaar werk. maar kwamen toch elke avond op de Kapelberg bijeen om wat te buurten, Dan vroegen ze mij om wat op de harmonica te spelen en begonen ze wat te dansen. In 1912. ik was toen vijftien jaar. was Gust Van den Bergh ziek, Hij was speelman van de gilde, Toen kwam men mij vragen om de quadrille te spelen: lkkende dat ongeveer. omdat wij als kind ook altijd bij de gilde waren: wij kregen er een krenten boterham. Heintje Snoeys speelde klarinet en leerde mij de -muziek, Zo komt het dat ik toen reeds de dansen in Achtel speelde, Om terug te komen op mijn levensloop. ikwas toen nog op de boerderij. De secretaris van Hooqstraterrzel me dat ik werk kon viriden en geld verdienen in de-Walen, Er was daar werk bij een aannemer. die aan een kasteel werkte. maar later failliet zou gaan, De rentmeester van dat kasteel. een' goede' Waal. want hij

ledematen.

Zelfs

*

Op vele terreinen is Louis Doms een bekende Geboren in 1897 was is de vierde van elf figuur tot ver buiten de gemeentegrenzen. kinderen. Toén gingf:ln wij van ons zes jaar Geboren in 1897 heeft hij nog altijd een. naar school tot 11. onze eerste communie. Wij dus ook niet, Hetwas toen zo'n prachtig weer. ijzersterk geheugen dat zelfs de details nog woonden bijna op de scheiding tussen Hoog­ dat ik een liedje maakte en het voor de mensen straten en Achtel in de Heilig-Bloedstraat, De met zwier uit het verleden tevoorschijn haalt. in Beaumont zong, Toen men een zekere Je hoeft hem zelfs geen lange vragen te boeren van Achtel kwamen bij ons om hulp; Dorns riep. dacht ik dat ik naar huis' zou stellen. Een trefwoord is voldoende om een. patatjes rapen. achter het paard gaan met de vlièqen omdat ik liedjes maakte in plaats van te uitvoerig antwoord te krijgen. Vele kranten. dorsmolen en wat aangeven. kortom aller­ werken, EEN HALVE EEUW GELEDEN Maar neen. ik mocht in het kasteel weekbladen. folklore onderzoekers hebben hande werkles. En daar kregen wij dan wat mee qaan schilderèn. hem reeds geïnterviewd. "De Hoogsttaatse voor, niet veel. maar wij wareri dan toch voor 2 maart 1929 Er waren daar echte Brusselse huisschilders Gazet" kan natuurlijk niet achterwege blijven een dag uit de kost. Dat was al heel wat! Mijn I k kielen aan werk. mocht wat in met witte het om deze mijlpaal in de geschiede.nis van vader Vilas een strenge vader. maar een goede. roeren en de deuren afschuren. Daar Uit Wortel, Rijkevorsel en Hoogstraten zelf zijn geschie­ Toen ik zeven jaar was ginen wij met de lange potten leerde _ik toch wel deuren met bruine .verf in denis te laten vertellen. Alles is bij hem merk­ wagen met biezen stoelen erop naar de kermis Kristene Ververeeniging. Op zondag, 10 Maart oude eik te zetten. door met de borstel de in Kasteire en op Baarle Brug. Daar woonde zalook in Wortel de Christene Vak gesticht waardig. zijn werk. maar ook zijn leven. een nonkel van mij. hij was mijn peter; hij kon nerven van het hout na te bootsen, Maar ja. de worden. Werklieden van Wortel zet mekander aannemer was failliet en ik zat 'ook zonder. aan om's avonds .naar de vergadering te goed harmonica spelen en hij wist dat ik.' dat werk, De rentmeester zorgde opnieuw voor komen. gr�ag hoorde en dat ik al een mondharmonika nu ik werk in een Slechts koolput. mij. kreeg had. Dan zei nonkel Louis "is het schoon?" E.R, Ceulemans, met een pàar mannen van de tot mijn pas voor Frankrijk klaar was. vak van Hoogstraten, zal het ding in- de gang Op mijn verjaardag kreeg ik toen van hem een tijdelijk kon ik in de buurt van, Want met die

in haar normale

inspanningen

PERS

NOORDERKEMPEN

DE

VOOR

Interyiew met Loui$-Doms

Het hele de lenden-

Onze wervelkolom moet

14.55.04

-

HOOGSTRAATSE

.

houding herstellen.

verzwaard worden door het hefboomeffekt

HOOGSTRATEN

.

behandeld worden kunnen ZIJ e�n nadelige I�vloed kussen­ oefenen op de gezondheid. H�t ZIJn veerkrachtige tussen de wervels, waar­ een dempende werking met tjes kan maken. Een door de wervelkolom buigb�wegin�en hen vermoeien, ver­ kan slechte beweging of inspanning vormen of verplaatsen. Dank zij de nachtrust moeten zij hungewonevormen volurne terug kunnen aannemen. De rust moet de wervelkolom

2320

aslijn blijft in

Niet te zacht noch te hard.

optimaal te ontlasten en

wervelschijven, zonder dat men werkelijk kent. in.die� zij

-

TELEFOON 031

.

Me� spreekt veelover de tussen­ en

UITGEVER: P.V.B.A. DE

PRIJS PER NUMMER 15 FR ..

heel haar lengte gest�und De wervelkolom wordt over zodoende de spler�� om vooral in de lendenstreek,

ven

Tol

.

ande�e systemen

vitaalonderdeelvan het menselijk lichaam

belangrijke

REDAKTIE EN ADMINISTRATIE:

LOENHOUTSEBAAN 58

NUMMER 4

kolom wordt goed ondersteund eenzelfde vlak.

.

hetLanoûex sys­ o p technisch gebied onderscheidt zich van �e slaa p herstellende verzekert, een teem dat die venng-matras kombinatie dçor de

De wervelkolom,

EERSTE JAARGANG

te "_,

een

.

I

1�, praktisch niets, zolang hij gezondmaken.

maar fortuinen om hem

Zij spelen

........

'

,',

'

I

een

land dat den slavenhandel totaal '

..........-.............._...._........__..............__...,