Page 1

h ogte

editie 1 | juni 2008

op de

Editie december 2012

Nieuws en achtergronden op het gebied van belastingen, accountancy, wet- & regelgeving

Planning Speed Updates 2013 In 2013 houden wij weer een aantal Speed Updates. De Speed Updates worden op wisselende locaties gehouden, telkens van 15 tot 17 uur. Voor meer info: dehoogewaerder.nl/nieuws/evenementen

29 januari 11 februari 26 februari 5 maart 19 maart 9 april 23 april

Arbeidsrecht voor kinderopvang Arbeidsrecht voor de horeca Hoe krijg ik mijn vorderingen betaald? De werkkostenregeling Internationaal zakendoen Testament & huwelijkse voorwaarden Kansen van de Flex BV


op de

Voor de werkgever en de werknemer

Crisisheffing toepassen op hoge lonen U dient het uitbetaalde loon aan uw werknemers in 2012 te toetsen aan de grens van de crisisheffing. U wordt in 2013 als werkgever namelijk geconfronteerd met een eenmalige crisisheffing van 16%. De crisisheffing wordt geheven over het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking (inclusief eenmalige beloningen, zoals een bonus) dat u in 2012 aan een werknemer heeft betaald. Het moet wel gaan om hoge lonen, dus de crisisheffing vindt pas plaats voor zover dat loon op jaarbasis hoger is dan e 150.000.

Voor de ondernemer en de BV

Innoveren in 2013 fiscaal aantrekkelijk Ook in 2013 krijgt u de mogelijkheid om fiscaal gefaciliteerd te

centages hadden een beperkter effect. In 2013 vinden mede

innoveren. Speur & Ontwikkeling (S&O) wordt gestimuleerd

daarom de volgende wijzigingen plaats:

door een verlaging van de belaste winst met de S&O-aftrek van e 12.310 (en e 18.467 voor starters) in 2012 alsmede voor BV’s

• Verhoging 1e schijf van €e 110.000 naar €e 200.000;

de innovatiebox en RDA (Research en Development Aftrek).

• Verlaging percentage van de 1e schijf van 42% naar 38%; • Verlaging percentage van de 1e schijf voor starters van

Let op!

Tip!

Ook de bijtelling auto van de zaak maakt

Voorkom de crisisheffing door bijvoorbeeld

onderdeel uit van het loon voor de bepaling

de toekenning van een bonus of tantième uit

van de grens van e 150.000. Dit kan wel eens

te stellen naar 2013.

hoeft te betalen over de loonkosten die betrekking hebben op

Hogere heffing op vertrekvergoedingen

afdracht van loonheffing over de loonkosten, nadat u een S&O-

Let op!

verklaring hebt ontvangen. De vermindering bedraagt 14% van

Wanneer de werkelijke S&O-uren minder zijn dan 90% van het

het loon dat aan S&O kan worden toegerekend (S&O-uren

aantal uren dat op de S&O-verklaring staan vermeld, moet u

maal S&O-loon). Er geldt nu nog een verhoogd tarief van 38%

dit melden aan Agentschap NL. Per 1 januari 2013 komt deze

voor de eerste e110.000. Uit evaluatie van de WBSO volgt dat

10% marge te vervallen en dient u altijd een melding te doen

ondernemers meer worden gestimuleerd om te innoveren en

indien het aantal gerealiseerde S&O-uren minder is dan de

door te groeien door het verlengen van de 1e schijf. Hogere per-

S&O-verklaring.

betekenen dat u eerder dan u denkt met deze heffing te maken kunt krijgen.

U dient per 1 januari 2013 bij een vertrekverU dient deze crisisheffing bij de loonbelasting-

goeding rekening te houden met een verhoogd

aangifte over de maand maart 2013 aan te

tarief. Het tarief van de heffing op excessieve

geven en af te dragen.

vertrekvergoedingen (hoger dan e 531.000) wordt verhoogd van 30% naar 75%.

Onze in 2011 geïntroduceerde Speed Updates zijn het afgelopen

Speed Update over het arbeidscontract, ziekte en ontslag speciaal

jaar goed bezocht. Er werden 25 Speed Updates gehouden waar-

voor de horeca en voor de kinderopvang. Houd onze website in

aan ruim 160 klanten hebben meegedaan. Ook in 2013 houden

de gaten. (Pagina Nieuws/evenementen)

we weer veel Speed Updates. De planning voor de eerste vier maanden van 2013 vindt u op onze website. Nieuw is de Speed Update “Hoe in ik mijn vorderingen”? Zeker in deze tijd wordt dit onderwerp steeds belangrijker. Onze jurist

Update over

mr. Pieter Sopar vertelt u welke stappen u kunt en moet zetten om al uw vorderingen betaald te krijgen.

60% naar 50%; Daarnaast zorgt de WBSO er voor dat u minder loonheffing

Denk ook aan RDA WBSO ook gebruik maken van de RDA (Research en Development

recht. Deze bijeenkomst is een aanrader voor elk bedrijf met

Aftrek). Met de RDA krijgt u een extra aftrekpost van 40% van

personeel. In 2013 organiseren we deze Speed Update meer

de S&O-kosten waarvoor u een RDA-beschikking heeft. De extra

branche gericht. In het eerste kwartaal organiseren we een

aftrek geldt bijvoorbeeld voor kosten van prototypes, proefopstellingen of onderzoeksapparatuur. Per 1 januari 2013 wordt het RDA percentage verhoogd van 40% naar 54%.

Impact Wet Uniformering Loonbegrip

Let op!

Met ingang van 1 januari 2013 wordt de Wet

beidsmarkt, zoals de sectoren contractcatering,

Deze kostenstijging wordt veroorzaakt doordat

komen voor een grotere extra aftrekpost.

Uniformering Loonbegrip ingevoerd. Deze wet

schoonmaak- en glazenwassers, beveiliging en

de WW-franchise vanaf 1 januari gaat verval-

moet meer uniformiteit brengen in de sala-

uitzenden.

len. Werkgevers moeten dan over de totale loon-

Wat brengt de toekomst?

som WW-premie gaan betalen. Ondanks een

Uit het Regeerakkoord blijkt dat de fiscale innovatieregelingen

premiepercentageverlaging zal de invoering tot

zullen worden beperkt. In 2014 wordt er in totaal e 93 miljoen

risadministratie. De wet heeft echter ook tot gevolg dat sectoren waar veel werknemers

Macroniveau

Het kan verstandig zijn uw investeringen in speur- en ontwikkelingswerk even uit te stellen tot 2013 om zo in aanmerking te

met relatief lage lonen en parttimers werken,

Op macroniveau lijkt het kabinet de complexe

een forse loonkostenstijging in bepaalde sec-

bezuinigd op de RDA, de innovatiebox en de WBSO. Dit bedrag

worden geconfronteerd met een aanzienlijke

operatie van deze uniformering budgettair- en

toren leiden. Deze loonkostenstijging komt bo-

loopt op naar e160 miljoen in 2015 e.v. Dit kan betekenen dat het

loonkostenstijging. De invoering kan leiden tot

loonkosten neutraal door te voeren. Maar werk -

venop cao- en andere kostenstijgingen. Laat

RDA percentage in 2014 weer wordt verlaagd. Het is dus raad-

een loonkostenstijging tot boven de 1%. Deze

gevers van (parttime) werknemers met relatief

u goed voorlichten over de effecten van de

zaam om in 2013 investeringen in speur- en ontwikkelingswerk

kostenstijging raakt vooral sectoren waar veel

lage lonen krijgen de rekening gepresenteerd.

invoering en neem contact met ons op.

te doen.

mensen werken aan de onderkant van de ar-

(nu is dat nog e 5).

op speur- en ontwikkelingswerk. U vermindert eenvoudig de

Indien u aan speur- en ontwikkelingswerk doet, kunt u naast de

Eén van de best bezochte Speed Updates was die over arbeids-

• Afronding van het S&O uurloon naar boven op €e1


op de

Voor de werkgever en de werknemer

Crisisheffing toepassen op hoge lonen U dient het uitbetaalde loon aan uw werknemers in 2012 te toetsen aan de grens van de crisisheffing. U wordt in 2013 als werkgever namelijk geconfronteerd met een eenmalige crisisheffing van 16%. De crisisheffing wordt geheven over het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking (inclusief eenmalige beloningen, zoals een bonus) dat u in 2012 aan een werknemer heeft betaald. Het moet wel gaan om hoge lonen, dus de crisisheffing vindt pas plaats voor zover dat loon op jaarbasis hoger is dan e 150.000.

Voor de ondernemer en de BV

Innoveren in 2013 fiscaal aantrekkelijk Ook in 2013 krijgt u de mogelijkheid om fiscaal gefaciliteerd te

centages hadden een beperkter effect. In 2013 vinden mede

innoveren. Speur & Ontwikkeling (S&O) wordt gestimuleerd

daarom de volgende wijzigingen plaats:

door een verlaging van de belaste winst met de S&O-aftrek van e 12.310 (en e 18.467 voor starters) in 2012 alsmede voor BV’s

• Verhoging 1e schijf van €e 110.000 naar €e 200.000;

de innovatiebox en RDA (Research en Development Aftrek).

• Verlaging percentage van de 1e schijf van 42% naar 38%; • Verlaging percentage van de 1e schijf voor starters van

Let op!

Tip!

Ook de bijtelling auto van de zaak maakt

Voorkom de crisisheffing door bijvoorbeeld

onderdeel uit van het loon voor de bepaling

de toekenning van een bonus of tantième uit

van de grens van e 150.000. Dit kan wel eens

te stellen naar 2013.

hoeft te betalen over de loonkosten die betrekking hebben op

Hogere heffing op vertrekvergoedingen

afdracht van loonheffing over de loonkosten, nadat u een S&O-

Let op!

verklaring hebt ontvangen. De vermindering bedraagt 14% van

Wanneer de werkelijke S&O-uren minder zijn dan 90% van het

het loon dat aan S&O kan worden toegerekend (S&O-uren

aantal uren dat op de S&O-verklaring staan vermeld, moet u

maal S&O-loon). Er geldt nu nog een verhoogd tarief van 38%

dit melden aan Agentschap NL. Per 1 januari 2013 komt deze

voor de eerste e110.000. Uit evaluatie van de WBSO volgt dat

10% marge te vervallen en dient u altijd een melding te doen

ondernemers meer worden gestimuleerd om te innoveren en

indien het aantal gerealiseerde S&O-uren minder is dan de

door te groeien door het verlengen van de 1e schijf. Hogere per-

S&O-verklaring.

betekenen dat u eerder dan u denkt met deze heffing te maken kunt krijgen.

U dient per 1 januari 2013 bij een vertrekverU dient deze crisisheffing bij de loonbelasting-

goeding rekening te houden met een verhoogd

aangifte over de maand maart 2013 aan te

tarief. Het tarief van de heffing op excessieve

geven en af te dragen.

vertrekvergoedingen (hoger dan e 531.000) wordt verhoogd van 30% naar 75%.

Onze in 2011 geïntroduceerde Speed Updates zijn het afgelopen

Speed Update over het arbeidscontract, ziekte en ontslag speciaal

jaar goed bezocht. Er werden 25 Speed Updates gehouden waar-

voor de horeca en voor de kinderopvang. Houd onze website in

aan ruim 160 klanten hebben meegedaan. Ook in 2013 houden

de gaten. (Pagina Nieuws/evenementen)

we weer veel Speed Updates. De planning voor de eerste vier maanden van 2013 vindt u op onze website. Nieuw is de Speed Update “Hoe in ik mijn vorderingen”? Zeker in deze tijd wordt dit onderwerp steeds belangrijker. Onze jurist

Update over

mr. Pieter Sopar vertelt u welke stappen u kunt en moet zetten om al uw vorderingen betaald te krijgen.

60% naar 50%; Daarnaast zorgt de WBSO er voor dat u minder loonheffing

Denk ook aan RDA WBSO ook gebruik maken van de RDA (Research en Development

recht. Deze bijeenkomst is een aanrader voor elk bedrijf met

Aftrek). Met de RDA krijgt u een extra aftrekpost van 40% van

personeel. In 2013 organiseren we deze Speed Update meer

de S&O-kosten waarvoor u een RDA-beschikking heeft. De extra

branche gericht. In het eerste kwartaal organiseren we een

aftrek geldt bijvoorbeeld voor kosten van prototypes, proefopstellingen of onderzoeksapparatuur. Per 1 januari 2013 wordt het RDA percentage verhoogd van 40% naar 54%.

Impact Wet Uniformering Loonbegrip

Let op!

Met ingang van 1 januari 2013 wordt de Wet

beidsmarkt, zoals de sectoren contractcatering,

Deze kostenstijging wordt veroorzaakt doordat

komen voor een grotere extra aftrekpost.

Uniformering Loonbegrip ingevoerd. Deze wet

schoonmaak- en glazenwassers, beveiliging en

de WW-franchise vanaf 1 januari gaat verval-

moet meer uniformiteit brengen in de sala-

uitzenden.

len. Werkgevers moeten dan over de totale loon-

Wat brengt de toekomst?

som WW-premie gaan betalen. Ondanks een

Uit het Regeerakkoord blijkt dat de fiscale innovatieregelingen

premiepercentageverlaging zal de invoering tot

zullen worden beperkt. In 2014 wordt er in totaal e 93 miljoen

risadministratie. De wet heeft echter ook tot gevolg dat sectoren waar veel werknemers

Macroniveau

Het kan verstandig zijn uw investeringen in speur- en ontwikkelingswerk even uit te stellen tot 2013 om zo in aanmerking te

met relatief lage lonen en parttimers werken,

Op macroniveau lijkt het kabinet de complexe

een forse loonkostenstijging in bepaalde sec-

bezuinigd op de RDA, de innovatiebox en de WBSO. Dit bedrag

worden geconfronteerd met een aanzienlijke

operatie van deze uniformering budgettair- en

toren leiden. Deze loonkostenstijging komt bo-

loopt op naar e160 miljoen in 2015 e.v. Dit kan betekenen dat het

loonkostenstijging. De invoering kan leiden tot

loonkosten neutraal door te voeren. Maar werk -

venop cao- en andere kostenstijgingen. Laat

RDA percentage in 2014 weer wordt verlaagd. Het is dus raad-

een loonkostenstijging tot boven de 1%. Deze

gevers van (parttime) werknemers met relatief

u goed voorlichten over de effecten van de

zaam om in 2013 investeringen in speur- en ontwikkelingswerk

kostenstijging raakt vooral sectoren waar veel

lage lonen krijgen de rekening gepresenteerd.

invoering en neem contact met ons op.

te doen.

mensen werken aan de onderkant van de ar-

(nu is dat nog e 5).

op speur- en ontwikkelingswerk. U vermindert eenvoudig de

Indien u aan speur- en ontwikkelingswerk doet, kunt u naast de

Eén van de best bezochte Speed Updates was die over arbeids-

• Afronding van het S&O uurloon naar boven op €e1


De Hooge Waerder sluit 25 matches Maatschappelijk verantwoord en betrokken

lijke organisatie levert een tegenprestatie,

“Een marketingplan maken kost minstens

ondernemen is belangrijk voor De Hooge

bijvoorbeeld vermelding op de website. De

een dag. Per Beursvloer zouden we daardoor

Waerder. Op de drie “Beursvloeren” die de

komende tijd zal De Hooge Waerder onder

slechts één organisatie kunnen helpen. Door

afgelopen twee maanden in ons werkgebied

andere verzoeken gaan invullen op het gebied

een workshop te houden, leert de organisatie

werden gehouden (Alkmaar/Heerhugowaard,

van ICT-advies en fiscaal- en juridisch advies.

zelf hoe een plan kan worden gemaakt en hoe

Haarlem en de IJmond) werden maar liefst

Klant aan het woord

de verschillende middelen werken. Daardoor

30 matches gesloten. Tijdens de Beursvloer

Daarnaast gaven veel maatschappelijke orga-

kunnen we in één dag 20 organisaties helpen”,

mogen maatschappelijke organisaties be-

nisaties aan behoefte te hebben aan een

aldus marketing medewerkster Suzanne Goe-

paalde zaken aan het bedrijfsleven vragen

marketingplan. De Hooge Waerder draaide

man van De Hooge Waerder, die de workshop

(bijvoorbeeld “handjes” of kennis), maar dit

de vraag om en houdt nu op 15 januari een

gaat geven.

moet met gesloten beurs. De maatschappe-

workshop over marketing voor non-profit.

Doing business in The Netherlands

DHW International

Voor de werkgever en de werknemer

Denk in 2012 nog aan uw studiekosten Vanaf 1 januari 2013 wordt de drempel voor studiekosten verlaagd naar e 250. U kunt dus de kosten die u in 2013 maakt voor studie vanaf dat bedrag

Begeleiding binnen én buiten de grenzen

“Bij warm weer vielen de mouwen van het Chinese shirt eraf” Bovenstaande opmerking komt van George Ammerlaan, voorzitter van de Hong Kong Kamer van Koop1

1

echter wel beperkt tot de verplicht gestelde en

Het feit dat wij onze klanten over de grens begeleiden is niet nieuw. Wél nieuw

noodzakelijke kosten van opleiding of studie. Denk

is dat wij ons per 1 november jl. hebben aangesloten bij het netwerk van Morison

hierbij aan: lesgeld, examengeld en de door het

International. Dit netwerk omvat een samenwerkingsverband van meer dan 90

onderwijsinstituut verplicht gestelde leermiddelen.

kantoren verdeeld over 65 economische relevante landen. Nu kunnen we onze

zijn deze van aftrek uitgesloten.

aan de Strekkerweg 75 in Amsterdam Noord.

Wat is een belangrijke “don’t” bij het zakendoen met

gezien?

China of Hong Kong?

Veel bedrijven zoeken en vinden nieuwe producten op de vak-

Om alles op eigen houtje te doen. De cultuur-verschillen zijn groot

Ook ondernemers uit het buitenland, die zaken in of met Nederland willen

beurzen en bij agenten in Hong Kong en als ze producten in

en als je geen ervaring in China hebt, is de kans op fouten ontzet-

doen, kunnen we nu nog beter van dienst zijn. Op onze website ziet u sinds

China laten maken, doen ze dat ook vaak via Hong Kong. Voor

tend groot. Men zegt niet makkelijk “nee”, ook niet als de inko-

kort rechts bovenaan een icoontje met de Engelse vlag. Als u daarop klikt,

Hong Kong is geen visum nodig en intellectuele eigendom (pa-

per eigenlijk te weinig wil betalen. Dan wordt er liever bezuinigd

komt u op Engelstalige website. Speciaal voor ondernemers die vanuit

tenten en octrooien) is onder Hong Kongs recht veel beter be-

op de grondstoffen en dat heeft onmiddellijk gevolgen voor de

het buitenland geïnteresseerd zijn in zakendoen in of met Nederland, staat

schermd dan in China.

kwaliteit. Je moet er echt bovenop zitten. Maar om de vraag

Verenigde Staten.

Doing business in The Netherlands

U kunt alleen nog in 2012 computers, laptops en bijals studiekosten in aftrek brengen. Per 1 januari 2013

door de mouwen van het shirt er spontaan afvielen. De Hong Kong Kamer van Koophandel houdt kantoor

Wordt Hong Kong nog steeds als de poort naar China

klanten nóg beter begeleiden, of ze nu zakendoen met Brazilië, India of de

behorende randapparatuur als printers en scanners

advies in niet genoeg aandacht aan kwaliteitscontrole in China. Pas maanden later, toen de t-shirts al waren verkocht in Nederland, kwam men erachter dat bij warm weer de stiksels bij de schouders loslieten, waar-

in aftrek brengen. De aftrek van studiekosten wordt

Tip!

handel Nederland. Een relatie, een gerenommeerd Nederlands modehuis, besteedde tegen Ammerlaan’s

om te draaien: zakendoen met en in China is een absolute “do”!

op de site nu ook de nuttige brochure “Doing business in the Netherlands”.

Maar wel goed voorbereiden en samenwerken met mensen die Verandert er veel nu er in China 1 miljoen miljonairs zijn? Diversen

BSN van een derde verstrekken Indien u partneralimentatie in aftrek brengt, zult u per 1 januari 2013 het BSN van de ontvangende partij moeten vermelden. Ook als u een eigenwoninglening heeft verkregen van een andere persoon (geen bank), zal het BSN van degene die deze lening heeft verstrekt moeten worden vermeld om de renteaftrek te mogen toepassen.

Ledenoverzicht Morison International

al ervaring hebben!

Zeker! Waar wij vroeger vrijwel alleen maar importeerden vanuit China, is er door de ontwikkeling van een enorme middenklasse in China steeds meer vraag naar kwaliteitsproducten uit onder

Hoe bent u ooit klant geworden bij De Hooge Waerder?

andere Nederland. Dit is een enorme kans voor Nederlandse

Net als in China en Hong Kong zijn persoonlijke relaties ook in

bedrijven. Vooral de vraag naar luxe artikelen is groot. Ook in

Nederland erg belangrijk bij het zakendoen. Ik leerde Sander

Hong Kong liggen veel mogelijkheden. Vandaar dat er minstens

Brouwer van De Hooge Waerder kennen bij een beleggings-

350 Nederlandse bedrijven in de havenstad gevestigd zijn. Het

studieclub die maandelijks bijeen kwam in Schoorl en ik raakte

aantal groeit nog steeds. Dit jaar kwamen er onder meer kaas-

onder de indruk van zijn inzet en vakkennis. Toen ik een eigen

winkels, een winkel van TW Steel en de grootste vestiging van

consultancy bedrijf oprichtte, was hij voor mij de voor de hand

G-Star Raw in Azië bij.

liggende keus.

Let op! Zonder vermelding van het BSN van de ontvangende persoon zal aftrek dus niet meer mogelijk zijn.

Meer informatie over zakendoen met Hong Kong en China vindt u op www.hongkongkvk.nl.


De Hooge Waerder sluit 25 matches Maatschappelijk verantwoord en betrokken

lijke organisatie levert een tegenprestatie,

“Een marketingplan maken kost minstens

ondernemen is belangrijk voor De Hooge

bijvoorbeeld vermelding op de website. De

een dag. Per Beursvloer zouden we daardoor

Waerder. Op de drie “Beursvloeren” die de

komende tijd zal De Hooge Waerder onder

slechts één organisatie kunnen helpen. Door

afgelopen twee maanden in ons werkgebied

andere verzoeken gaan invullen op het gebied

een workshop te houden, leert de organisatie

werden gehouden (Alkmaar/Heerhugowaard,

van ICT-advies en fiscaal- en juridisch advies.

zelf hoe een plan kan worden gemaakt en hoe

Haarlem en de IJmond) werden maar liefst

Klant aan het woord

de verschillende middelen werken. Daardoor

30 matches gesloten. Tijdens de Beursvloer

Daarnaast gaven veel maatschappelijke orga-

kunnen we in één dag 20 organisaties helpen”,

mogen maatschappelijke organisaties be-

nisaties aan behoefte te hebben aan een

aldus marketing medewerkster Suzanne Goe-

paalde zaken aan het bedrijfsleven vragen

marketingplan. De Hooge Waerder draaide

man van De Hooge Waerder, die de workshop

(bijvoorbeeld “handjes” of kennis), maar dit

de vraag om en houdt nu op 15 januari een

gaat geven.

moet met gesloten beurs. De maatschappe-

workshop over marketing voor non-profit.

Doing business in The Netherlands

DHW International

Voor de werkgever en de werknemer

Denk in 2012 nog aan uw studiekosten Vanaf 1 januari 2013 wordt de drempel voor studiekosten verlaagd naar e 250. U kunt dus de kosten die u in 2013 maakt voor studie vanaf dat bedrag

Begeleiding binnen én buiten de grenzen

“Bij warm weer vielen de mouwen van het Chinese shirt eraf” Bovenstaande opmerking komt van George Ammerlaan, voorzitter van de Hong Kong Kamer van Koop1

1

echter wel beperkt tot de verplicht gestelde en

Het feit dat wij onze klanten over de grens begeleiden is niet nieuw. Wél nieuw

noodzakelijke kosten van opleiding of studie. Denk

is dat wij ons per 1 november jl. hebben aangesloten bij het netwerk van Morison

hierbij aan: lesgeld, examengeld en de door het

International. Dit netwerk omvat een samenwerkingsverband van meer dan 90

onderwijsinstituut verplicht gestelde leermiddelen.

kantoren verdeeld over 65 economische relevante landen. Nu kunnen we onze

zijn deze van aftrek uitgesloten.

aan de Strekkerweg 75 in Amsterdam Noord.

Wat is een belangrijke “don’t” bij het zakendoen met

gezien?

China of Hong Kong?

Veel bedrijven zoeken en vinden nieuwe producten op de vak-

Om alles op eigen houtje te doen. De cultuur-verschillen zijn groot

Ook ondernemers uit het buitenland, die zaken in of met Nederland willen

beurzen en bij agenten in Hong Kong en als ze producten in

en als je geen ervaring in China hebt, is de kans op fouten ontzet-

doen, kunnen we nu nog beter van dienst zijn. Op onze website ziet u sinds

China laten maken, doen ze dat ook vaak via Hong Kong. Voor

tend groot. Men zegt niet makkelijk “nee”, ook niet als de inko-

kort rechts bovenaan een icoontje met de Engelse vlag. Als u daarop klikt,

Hong Kong is geen visum nodig en intellectuele eigendom (pa-

per eigenlijk te weinig wil betalen. Dan wordt er liever bezuinigd

komt u op Engelstalige website. Speciaal voor ondernemers die vanuit

tenten en octrooien) is onder Hong Kongs recht veel beter be-

op de grondstoffen en dat heeft onmiddellijk gevolgen voor de

het buitenland geïnteresseerd zijn in zakendoen in of met Nederland, staat

schermd dan in China.

kwaliteit. Je moet er echt bovenop zitten. Maar om de vraag

Verenigde Staten.

Doing business in The Netherlands

U kunt alleen nog in 2012 computers, laptops en bijals studiekosten in aftrek brengen. Per 1 januari 2013

door de mouwen van het shirt er spontaan afvielen. De Hong Kong Kamer van Koophandel houdt kantoor

Wordt Hong Kong nog steeds als de poort naar China

klanten nóg beter begeleiden, of ze nu zakendoen met Brazilië, India of de

behorende randapparatuur als printers en scanners

advies in niet genoeg aandacht aan kwaliteitscontrole in China. Pas maanden later, toen de t-shirts al waren verkocht in Nederland, kwam men erachter dat bij warm weer de stiksels bij de schouders loslieten, waar-

in aftrek brengen. De aftrek van studiekosten wordt

Tip!

handel Nederland. Een relatie, een gerenommeerd Nederlands modehuis, besteedde tegen Ammerlaan’s

om te draaien: zakendoen met en in China is een absolute “do”!

op de site nu ook de nuttige brochure “Doing business in the Netherlands”.

Maar wel goed voorbereiden en samenwerken met mensen die Verandert er veel nu er in China 1 miljoen miljonairs zijn? Diversen

BSN van een derde verstrekken Indien u partneralimentatie in aftrek brengt, zult u per 1 januari 2013 het BSN van de ontvangende partij moeten vermelden. Ook als u een eigenwoninglening heeft verkregen van een andere persoon (geen bank), zal het BSN van degene die deze lening heeft verstrekt moeten worden vermeld om de renteaftrek te mogen toepassen.

Ledenoverzicht Morison International

al ervaring hebben!

Zeker! Waar wij vroeger vrijwel alleen maar importeerden vanuit China, is er door de ontwikkeling van een enorme middenklasse in China steeds meer vraag naar kwaliteitsproducten uit onder

Hoe bent u ooit klant geworden bij De Hooge Waerder?

andere Nederland. Dit is een enorme kans voor Nederlandse

Net als in China en Hong Kong zijn persoonlijke relaties ook in

bedrijven. Vooral de vraag naar luxe artikelen is groot. Ook in

Nederland erg belangrijk bij het zakendoen. Ik leerde Sander

Hong Kong liggen veel mogelijkheden. Vandaar dat er minstens

Brouwer van De Hooge Waerder kennen bij een beleggings-

350 Nederlandse bedrijven in de havenstad gevestigd zijn. Het

studieclub die maandelijks bijeen kwam in Schoorl en ik raakte

aantal groeit nog steeds. Dit jaar kwamen er onder meer kaas-

onder de indruk van zijn inzet en vakkennis. Toen ik een eigen

winkels, een winkel van TW Steel en de grootste vestiging van

consultancy bedrijf oprichtte, was hij voor mij de voor de hand

G-Star Raw in Azië bij.

liggende keus.

Let op! Zonder vermelding van het BSN van de ontvangende persoon zal aftrek dus niet meer mogelijk zijn.

Meer informatie over zakendoen met Hong Kong en China vindt u op www.hongkongkvk.nl.


op de

Voor de ondernemer en de BV

Voor de ondernemer

Meer kapitaal voor minder risico

Stel uw winst uit tot volgend jaar!

Heeft u kapitaal nodig en wilt u hiervoor een lening aangaan bij de bank? Wacht als dat kan tot na 1 januari 2013. Het kabinet verruimt namelijk per 1 januari 2013 Probeer dit jaar nog uw winst te minimaliseren door de vrijval van bijvoorbeeld uw herinvesteringsreserve te

verschillende instrumenten die u betere toegang geven tot kapitaal. De borgstelling

voorkomen of de vrijval van uw fiscale oudedagsreserve uit te stellen tot na 1 januari 2013. U kunt namelijk

voor het MKB (BMKB) helpt u een lening af te sluiten bij de bank. Als u een lening

volgend jaar als ondernemer voor de inkomstenbelasting profiteren van een hogere MKB-winstvrijstelling.

wilt, maar u kunt de bank te weinig zekerheid bieden (onderpand), dan staat de

De vrijstelling gaat omhoog van 12% naar 14%. De mkb-winstvrijstelling is een vast percentage van de door

overheid garant voor maximaal e 1 miljoen van de lening. De pot voor de BMKB

u behaalde winst en wordt berekend over de winst na aftrek van de ondernemersaftrek. Deze aftrek is het

gaat per 1 januari 2013 van e 750 miljoen naar e1 miljard zodat meer bedrijven

gezamenlijke bedrag van de zelfstandigenaftrek, aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O),meewerkaftrek,

er gebruik van kunnen maken.

startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid en de stakingsaftrek. Daarnaast wordt de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) verlengd tot eind 2013. Met deze regeling krijgen banken een staatsgarantie van 50% van de verstrekte lening. Dit reduceert het risico voor banken waardoor zij makkelijker en sneller geld kunnen lenen aan het bedrijfsleven. Het gaat om leningen aan (middel) Bent u al overgestapt op de nieuwe werkkostenregeling (WKR)? Tot en met

grote ondernemingen met een omzet van minimaal e 1,5 miljoen tot maximaal

2013 kunt u jaarlijks opnieuw kiezen voor de WKR of voor de oude regels

e 50 miljoen. Het ziet er naar uit dat u voor bedragen tot e 150.000 binnenkort ook

Vanaf 2014 is de Werkkostenregeling verplicht voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Per 1 januari 2014 moet u als

terecht kunt bij diverse kredietunies, die nu in oprichting zijn.

werkgever overgeschakeld zijn naar de WKR. Dit betekent dat u nog één jaar heeft om uw administratie en uw arbeidsvoorwaarden hier op in te richten.

Voor de ondernemer en de BV

Bent u al overgestapt op de nieuwe werkkostenregeling (WKR)? Tot en met voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Per 1 januari 2014 moet u als

Kijk uit voor de desinvesteringsbijtelling

werkgever overgeschakeld zijn naar de WKR. Dit betekent dat u nog één jaar

Voor bedrijfsmiddelen waarvoor u bij aanschaf een investeringsaftrek (kleinschaligheid, energie of milieu) hebt genoten, geldt een

heeft om uw administratie en uw arbeidsvoorwaarden hier op in te richten.

desinvesteringsbijtelling als u deze bedrijfsmiddelen verkoopt binnen vijf jaar na aanvang van het kalenderjaar waarin de aftrek plaats-

2013 kunt u jaarlijks opnieuw kiezen voor de WKR of voor de oude regels

vond. De desinvesteringsbijtelling geldt ook als u iets doet wat gelijk te stellen is met verkoop. Let daarom op de datum van investeren en of u een bijtelling kunt voorkomen door niet in 2012 te desinvesteren maar pas in 2013. Dit geldt althans voor investeringen die na

Wat levert de WKR u op?

1 januari 2008 zijn gedaan.

U kunt een vast percentage van de loonsom onbelast vergoeden en verstrekken. • U hoeft de meeste vergoedingen en verstrekkingen niet meer op werknemersniveau in uw loonadministratie te registreren.

Voor de DGA

• U hoeft geen rekening meer te houden met de voorwaarden en beperkingen

Check uw (gebruikelijk) loon

van de bestaande regels voor vrije vergoedingen en verstrekkingen: u krijgt meer vrijheid. • U kunt de vergoedingen en verstrekkingen zonder meer in de vrije ruimte onderbrengen. U hoeft niet meer te toetsen of uw werknemer de vergoeding

Bezit u minimaal 5% van de aandelen in een BV en verricht u tevens arbeid voor deze BV? Dan

of verstrekking zakelijk of privé gebruikt.

wordt u als DGA geacht loon te genieten voor deze werkzaamheden. Dit loon (ook wel gebruikelijk loon genoemd) bedraagt minimaal €e 42.000 (2012).

• U waardeert loon in natura meestal tegen de factuurwaarde en niet meer tegen de waarde in het economische verkeer.

Voor de ondernemer en de BV

Vraag btw terug bij faillissement afnemer Bij een faillissement van de afnemer van

Hoger of lager dan e 42.000?

70% van het hogere gebruikelijke loon, maar

een levering of dienst, kunt u de in reke-

Bent u van mening dat dit loon te hoog is, dan

tenminste e 42.000, of; het loon van uw meest-

verstrekt, voor huisvesting en inwoning op de werkplek en voor kinderop-

ning gebrachte btw terugvragen van de

dient u zelf aannemelijk te maken dat een lager

verdienende werknemer of van de meestver-

vang op de werkplek.

Belastingdienst. De verschuldigde btw

loon gebruikelijk is. Dit kunt u doen door een

dienende werknemer van een aan u verbonden

moet op de aangifte zijn aangegeven en

vergelijking te maken met soortgelijke dienst-

vennootschap.

voldaan. Vermoedt u dat een rekening niet

• U kunt normbedragen gebruiken voor maaltijden die u op de werkplek

• U hoeft de vergoedingen en verstrekkingen niet te verwerken in de loonstrook.

betrekkingen waarbij een aanmerkelijk belang

Let op!

zal worden betaald, bijvoorbeeld omdat dit Jurisprudentie

blijkt uit correspondentie met de afnemer,

Bij managementstructuren ontwikkelt zich in

dan dient u een verzoek om teruggaaf van

Let op!

de jurisprudentie de zogenoemde afroom-

de btw te doen.

De Belastingdienst kan daarentegen ook het

methode. Kort gezegd houdt dit in dat onge-

standpunt innemen dat het gebruikelijk loon

veer 70 % van de managementfee verloond

juist hoger is dan e 42.000. Als bij soortgelijke

dient te worden. Maar ook bij deze methode

Let op!

dienstbetrekkingen een hoger loon gebruikelijk

moet rekening worden gehouden met de twee

met de Belastingdienst, kunt u met de nieuwe regeling minder gunstig uit zijn.

U kunt de btw niet terugvragen door middel

is, wordt het loon op het hoogste van de vol-

bovengenoemde voorwaarden.

De overgang naar de WKR vraagt daarnaast een ruime voorbereiding.

van een creditfactuur.

gende bedragen gesteld:

geen rol speelt.

Met de WKR kunt u per 1 januari 2013 maximaal 1,5% van het totale fiscale loon (vrije ruimte) besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers. In het Regeerakkoord is opgenomen dat het percentage in 2014 wordt verlaagd naar 1,4%. Wanneer de vrije ruimte (forfait) wordt overschreden, wordt over het meerdere 80% eindheffing geheven. Als u de afgelopen jaren afspraken over vergoedingen aan werknemers heeft gemaakt

Op 5 maart organiseren wij een Speed Update over de Werkkostenregeling


op de

Voor de ondernemer en de BV

Voor de ondernemer

Meer kapitaal voor minder risico

Stel uw winst uit tot volgend jaar!

Heeft u kapitaal nodig en wilt u hiervoor een lening aangaan bij de bank? Wacht als dat kan tot na 1 januari 2013. Het kabinet verruimt namelijk per 1 januari 2013 Probeer dit jaar nog uw winst te minimaliseren door de vrijval van bijvoorbeeld uw herinvesteringsreserve te

verschillende instrumenten die u betere toegang geven tot kapitaal. De borgstelling

voorkomen of de vrijval van uw fiscale oudedagsreserve uit te stellen tot na 1 januari 2013. U kunt namelijk

voor het MKB (BMKB) helpt u een lening af te sluiten bij de bank. Als u een lening

volgend jaar als ondernemer voor de inkomstenbelasting profiteren van een hogere MKB-winstvrijstelling.

wilt, maar u kunt de bank te weinig zekerheid bieden (onderpand), dan staat de

De vrijstelling gaat omhoog van 12% naar 14%. De mkb-winstvrijstelling is een vast percentage van de door

overheid garant voor maximaal e 1 miljoen van de lening. De pot voor de BMKB

u behaalde winst en wordt berekend over de winst na aftrek van de ondernemersaftrek. Deze aftrek is het

gaat per 1 januari 2013 van e 750 miljoen naar e1 miljard zodat meer bedrijven

gezamenlijke bedrag van de zelfstandigenaftrek, aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O),meewerkaftrek,

er gebruik van kunnen maken.

startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid en de stakingsaftrek. Daarnaast wordt de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) verlengd tot eind 2013. Met deze regeling krijgen banken een staatsgarantie van 50% van de verstrekte lening. Dit reduceert het risico voor banken waardoor zij makkelijker en sneller geld kunnen lenen aan het bedrijfsleven. Het gaat om leningen aan (middel) Bent u al overgestapt op de nieuwe werkkostenregeling (WKR)? Tot en met

grote ondernemingen met een omzet van minimaal e 1,5 miljoen tot maximaal

2013 kunt u jaarlijks opnieuw kiezen voor de WKR of voor de oude regels

e 50 miljoen. Het ziet er naar uit dat u voor bedragen tot e 150.000 binnenkort ook

Vanaf 2014 is de Werkkostenregeling verplicht voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Per 1 januari 2014 moet u als

terecht kunt bij diverse kredietunies, die nu in oprichting zijn.

werkgever overgeschakeld zijn naar de WKR. Dit betekent dat u nog één jaar heeft om uw administratie en uw arbeidsvoorwaarden hier op in te richten.

Voor de ondernemer en de BV

Bent u al overgestapt op de nieuwe werkkostenregeling (WKR)? Tot en met voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Per 1 januari 2014 moet u als

Kijk uit voor de desinvesteringsbijtelling

werkgever overgeschakeld zijn naar de WKR. Dit betekent dat u nog één jaar

Voor bedrijfsmiddelen waarvoor u bij aanschaf een investeringsaftrek (kleinschaligheid, energie of milieu) hebt genoten, geldt een

heeft om uw administratie en uw arbeidsvoorwaarden hier op in te richten.

desinvesteringsbijtelling als u deze bedrijfsmiddelen verkoopt binnen vijf jaar na aanvang van het kalenderjaar waarin de aftrek plaats-

2013 kunt u jaarlijks opnieuw kiezen voor de WKR of voor de oude regels

vond. De desinvesteringsbijtelling geldt ook als u iets doet wat gelijk te stellen is met verkoop. Let daarom op de datum van investeren en of u een bijtelling kunt voorkomen door niet in 2012 te desinvesteren maar pas in 2013. Dit geldt althans voor investeringen die na

Wat levert de WKR u op?

1 januari 2008 zijn gedaan.

U kunt een vast percentage van de loonsom onbelast vergoeden en verstrekken. • U hoeft de meeste vergoedingen en verstrekkingen niet meer op werknemersniveau in uw loonadministratie te registreren.

Voor de DGA

• U hoeft geen rekening meer te houden met de voorwaarden en beperkingen

Check uw (gebruikelijk) loon

van de bestaande regels voor vrije vergoedingen en verstrekkingen: u krijgt meer vrijheid. • U kunt de vergoedingen en verstrekkingen zonder meer in de vrije ruimte onderbrengen. U hoeft niet meer te toetsen of uw werknemer de vergoeding

Bezit u minimaal 5% van de aandelen in een BV en verricht u tevens arbeid voor deze BV? Dan

of verstrekking zakelijk of privé gebruikt.

wordt u als DGA geacht loon te genieten voor deze werkzaamheden. Dit loon (ook wel gebruikelijk loon genoemd) bedraagt minimaal €e 42.000 (2012).

• U waardeert loon in natura meestal tegen de factuurwaarde en niet meer tegen de waarde in het economische verkeer.

Voor de ondernemer en de BV

Vraag btw terug bij faillissement afnemer Bij een faillissement van de afnemer van

Hoger of lager dan e 42.000?

70% van het hogere gebruikelijke loon, maar

een levering of dienst, kunt u de in reke-

Bent u van mening dat dit loon te hoog is, dan

tenminste e 42.000, of; het loon van uw meest-

verstrekt, voor huisvesting en inwoning op de werkplek en voor kinderop-

ning gebrachte btw terugvragen van de

dient u zelf aannemelijk te maken dat een lager

verdienende werknemer of van de meestver-

vang op de werkplek.

Belastingdienst. De verschuldigde btw

loon gebruikelijk is. Dit kunt u doen door een

dienende werknemer van een aan u verbonden

moet op de aangifte zijn aangegeven en

vergelijking te maken met soortgelijke dienst-

vennootschap.

voldaan. Vermoedt u dat een rekening niet

• U kunt normbedragen gebruiken voor maaltijden die u op de werkplek

• U hoeft de vergoedingen en verstrekkingen niet te verwerken in de loonstrook.

betrekkingen waarbij een aanmerkelijk belang

Let op!

zal worden betaald, bijvoorbeeld omdat dit Jurisprudentie

blijkt uit correspondentie met de afnemer,

Bij managementstructuren ontwikkelt zich in

dan dient u een verzoek om teruggaaf van

Let op!

de jurisprudentie de zogenoemde afroom-

de btw te doen.

De Belastingdienst kan daarentegen ook het

methode. Kort gezegd houdt dit in dat onge-

standpunt innemen dat het gebruikelijk loon

veer 70 % van de managementfee verloond

juist hoger is dan e 42.000. Als bij soortgelijke

dient te worden. Maar ook bij deze methode

Let op!

dienstbetrekkingen een hoger loon gebruikelijk

moet rekening worden gehouden met de twee

met de Belastingdienst, kunt u met de nieuwe regeling minder gunstig uit zijn.

U kunt de btw niet terugvragen door middel

is, wordt het loon op het hoogste van de vol-

bovengenoemde voorwaarden.

De overgang naar de WKR vraagt daarnaast een ruime voorbereiding.

van een creditfactuur.

gende bedragen gesteld:

geen rol speelt.

Met de WKR kunt u per 1 januari 2013 maximaal 1,5% van het totale fiscale loon (vrije ruimte) besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers. In het Regeerakkoord is opgenomen dat het percentage in 2014 wordt verlaagd naar 1,4%. Wanneer de vrije ruimte (forfait) wordt overschreden, wordt over het meerdere 80% eindheffing geheven. Als u de afgelopen jaren afspraken over vergoedingen aan werknemers heeft gemaakt

Op 5 maart organiseren wij een Speed Update over de Werkkostenregeling


Accountants AA-Accountants die als ondernemersklankbord

Besparingen

jaarrekening, administratie en fiscale aangiften.

Ga uw verzekeringen na

Bedrijfsjuristen

U gaat vanaf 1 januari 2013 meer assurantiebelasting betalen over uw verzekerings-

Juridische ondersteuning (overeenkomsten,

premie. De assurantiebelasting wordt namelijk fors verhoogd van 9,7% naar 21%.

fungeren en zorgdragen voor uw

geschillen, leveringsvoorwaarden etc.) door gespecialiseerde bedrijfsjuristen toegespitst op de specifieke kenmerken van uw onderneming.

Het overgangsrecht wordt zo vormgegeven dat het nieuwe tarief van 21% van toepassing is op premies voor zover die betrekking hebben op een verzekerde periode van na 1 januari 2013 (ongeacht wanneer deze premies betaald zijn).

Belastingadviseurs Specialisten op het brede terrein van belastingen (van inkomstenbelasting tot successierechten) ten behoeve van kleine en middelgrote ondernemingen en directeuren-

U kunt niet onder het verhoogde tarief uitkomen, maar u kunt wel nagaan of u alle gesloten verzekeringen daadwerkelijk nog nodig heeft. Ga dus eens kritisch door uw verzekeringsportefeuille. Er zijn verzekeringen waar geen assurantiebelasting voor geldt. De belangrijkste hiervan zijn:

grootaandeelhouders.

• levensverzekeringen; Corporate Finance

• ongevallen-, invaliditeits- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen;

Overname-, fusie-, financierings­begeleiding en

• ziektekostenverzekeringen.

waardebepalingen van ondernemingen. Een team van specialisten draagt zorg voor een optimale overname of bedrijfsopvolging in nauw

De verhoging van de assurantiebelasting heeft op de premie van deze verzekeringen dus geen invloed.

overleg met de ondernemer.

Let op! Personeel & Organisatie Uw salarisadministratie in vertrouwde handen! Onze loonspecialisten verzorgen de administratieve, fiscale, juridische en financiële

Indien u oververzekerd bent, doet u er goed aan om uw overbodige verzekeringen op te zeggen. Maar kijk bij het doorspitten van uw verzekeringen óók of de verzekerde bedragen niet te láág zijn (vooral bij opstalverzekering).

zaken op het gebied van salarissen en personeel. Registeraccountants

Voor de ondernemer

RA-Accountants die op professionele wijze de

Zorg dat u klaar bent voor SEPA

jaarrekening van uw onderneming controleren en voorzien van een accountantsverklaring. Tevens is advies op het gebied van Admini­stratieve Organisatie een specialisme.

Consumenten en bedrijven moeten vanaf 1 februari 2014 verplicht gebruik maken van een langer rekeningnummer van 18 tekens. Het gaat hier om het zogeheten International Bank Account Number, oftewel IBAN. Per deze datum gelden ook nieuwe standaarden voor overschrijvingen en incasso’s. De standaarden van de meeste betaalmiddelen worden vervangen door nieuwe SEPA-standaarden (Single Euro Payments Area). Dit heeft consequenties voor uw administratie.De Nederlandsche Bank heeft een toolkit ter beschikking

Colofon Ontwerp en opmaak

gesteld op de speciale IBAN site.Begin op tijd met de aanpassingen in uw administratie,

Buro de Beer voor creatieve communicatie

zodat de betalingen van uw klanten naar u geen vertraging ondervinden.

Tekst

www.overopiban.nl/toolkit-voor-bedrijven

De Hooge Waerder

Alkmaar

Amsterdam

Beverwijk

Haarlem

Heerhugowaard

Kennemerstraatweg 303a

Teleport Boulevard 110

Vondellaan 4a

Robert Kochlaan 542-544

Hectorlaan 11

Tel 072 - 518 00 00

Tel 020 - 417 78 49

Tel 0251 - 22 97 52

Tel 023 - 532 17 33

Tel 072 - 574 70 00

Brengt de zaak verder

Op De Hoogte (december 2012)  

Nieuws en achtergronden op gebied van belastingen, accountancy, wet- & regelgeving

Op De Hoogte (december 2012)  

Nieuws en achtergronden op gebied van belastingen, accountancy, wet- & regelgeving

Advertisement