Page 1

Goede presentatie is het halve werk “Wij besteden veel aandacht aan de vorm en inhoud van onze rapportages. De praktijk leert dat een goede presentatie cijfers meer overredingskracht geeft. Dat kan soms doorslaggevend zijn. Bijvoorbeeld in contacten met uw bank, de Belastingdienst en bij verslaggeving aan de media, investeerders of aandeelhouders. En natuurlijk geeft een goede verzorging aan dat u uw cijfers met trots presenteert.� drs. Maurice Karel | Registeraccountant

Brengt de zaak verder


Welkom bij De Hooge Waerder

De Hooge Waerder is een accountantskantoor met klantenbelang hoog in het vaandel. Wij ondersteunen u bij alle werkzaamheden en beslissingen op financieel-economisch gebied: administratief, fiscaal, juridisch en corporate finance. Door de optelsom van expertises kunt u vertrouwen op een brede, professionele dienstverlening.


De allround dienstverlener die uw zaken verder brengt Onze accountants en adviseurs verdiepen zich niet alleen in hun vakgebied, maar ook in de ontwikkelingen in uw bedrijf. In uw aanpak, uw plannen en doelstellingen, in uw markt en in de veranderende wet- en regelgeving die van invloed is op uw zaken. Zo krijgt u advies dat perfect aansluit bij uw dagelijkse praktijk en bij uw toekomstplannen. Belangrijk punt in onze adviesfunctie is de levensfase van een bedrijf. Elke fase heeft zijn eigen kenmerken en oplossingen. Om u zo gericht mogelijk te ondersteunen, hanteren wij het DCA™ (Dynamisch Cyclus Advies). Dit geavanceerde adviesmodel legt de link tussen de ‘levensfase’ van een bedrijf en de persoonlijke situatie van de ondernemer. Een starter heeft bijvoorbeeld andere vragen dan iemand die bedrijfsbeëindiging overweegt. Het in eigen beheer ontwikkelde DCA™ is een voorbeeld van de wijze waarop wij denken en werken. De Hooge Waerder heeft een heldere organisatiestructuur met korte communicatielijnen. Hierdoor zijn al onze specialisten - accountants, juristen, fiscalisten en andere adviseurs - in staat om als team samen te werken. Als ondernemer of manager heeft u behoefte aan een professionele en accurate ondersteuning. Wij bieden u die. Onze doelstelling is dat wij alles in het werk stellen om ú verder te helpen.

Brengt de zaak verder


Een geoliede administratie is de basis van een gezonde bedrijfsvoering. Wij van De Hooge Waerder Accountants zorgen daarom allereerst voor een efficiĂŤnte inrichting van uw administratie. Tegelijkertijd maken wij het een praktisch managementinstrument. Wij informeren ĂŠn adviseren u. Met periodieke verslaggeving op maat. Met strakke controle en gerichte rapportages. Met de visie van andere specialisten. Met administratieve begeleiding waar u ĂŠcht verder mee komt.


Accountants

Geruisloos vertrouwd

Visie en actie

De Hooge Waerder Accountants richt zich op een moderne verwerking

Ervaren accountants geven hun visie op uw jaarcijfers.

van alle administratieve gegevens. Steeds meer zal die vastlegging online

Kiest u voor een maandelijkse of driemaandelijkse verslaglegging, dan

gebeuren in een beveiligde, efficiënte webomgeving met geavanceerde

heeft u steeds een actueel beeld van uw financiële situatie en kunt u

software. U en uw accountant hebben altijd, ook op hetzelfde moment,

op tijd de juiste acties ondernemen. Ook kunnen wij u van dienst zijn

toegang tot uw boekhouding. Zo houdt u de vinger aan de pols.

met een managementinformatiesysteem, zodat u een compleet en up-to-

Tot onze kerntaken behoren controlewerkzaamheden, het verzorgen van

date beeld krijgt van financiën, productie, omzet, afzet, voorraad, etcetera.

financiële rapportages - liquiditeitsprognoses, debiteuren- en crediteuren-

Waar nodig raadplegen wij gespecialiseerde collega’s uit andere divisies.

analyses - en het opstellen van jaarverslagen. De Hooge Waerder mag uw

Door teamwork en korte communicatielijnen profiteert u maximaal van

rapportages en jaarrekeningen voorzien van een accountantsverklaring

onze gezamenlijke kennis en ervaring.

conform de Wet Toezicht Accountants organisaties.

Goede presentatie is het halve werk “Wij besteden veel aandacht aan de vorm en inhoud van onze rapportages. De praktijk leert dat een goede presentatie cijfers meer overredingskracht geeft. Dat kan soms doorslaggevend zijn. Bijvoorbeeld in contacten met uw bank, de Belastingdienst en bij verslaggeving aan de media, investeerders of aandeelhouders. En natuurlijk geeft een goede verzorging aan dat u uw cijfers met trots presenteert.” drs. Maurice Karel | Registeraccountant


Als ondernemer weet u hoe belangrijk een sterke rechtspositie is. Dat u knelpunten tijdig signaleert en eventuele risico’s afdekt. Dat u weet welke zaken u direct moet regelen en wanneer u deskundige hulp moet inschakelen. De wet heeft vele rechts­gebieden en is continu aan verandering onderhevig. Verzeker u daarom van de brede expertise van De Hooge Waerder Juristen. Wij hebben een ruime ervaring met juridische ondernemings­vraagstukken.


Juristen

Veilig ondernemen is een recht

Een juridische check

Elke handeling die u verricht, elke afspraak, elk contract, elke leverings­

Bij het ondertekenen van een contract wilt u de zekerheid dat u in de

overeenkomst, heeft juridische aspecten. Het risico dat u in de gevaren-

toekomst niet wordt verrast door onvoorziene kosten of problemen.

zone terechtkomt, ligt dus steeds op de loer. Specialistische kennis is

De Hooge Waerder Juristen assisteert u bij het opstellen en beoordelen

vaker nodig dan veel ondernemers denken. Gelukkig kunt u altijd op de

van alle soorten contracten, arbeidsovereenkomsten, aandeel­houders-

ondersteuning van De Hooge Waerder Juristen vertrouwen.

overeenkomsten en algemene voorwaarden. Samen met onze divisies

Zij hebben kennis en ervaring op vrijwel elk rechtsgebied. Dit verzekert

Accountants, Corporate Finance en Belastingadviseurs zijn wij actief

u van deskundige hulp bij het zo snel mogelijk oplossen van juridische

bij bedrijfsovernames. Voor het opstellen van een koopcontract tot

vraagstukken, tegen aantrekkelijke tarieven.

het doen van een juridische due diligence, met De Hooge Waerder Juristen weet u dat het goed geregeld is.

Tussen de partijen door “Ook treden wij op als mediator bij geschillen tussen onze klant en een andere partij. Bijvoorbeeld bij een conflict binnen een familiebedrijf, maatschap of bij arbeids-, huur- en andere geschillen. Dankzij onze neutrale opstelling leidt dat meestal tot een bevredigende oplossing, vrijwel altijd zonder de kosten van een juridische procedure. Komt de kwestie toch voor de rechter, dan kunnen wij namens onze klant optreden.” Rob van der Eng | AA


Iedere fase in de levensloop van uzelf of uw onderneming gaat gepaard met financiĂŤle en fiscale vraagstukken. En zoals velen schakelt u een belastingadviseur in om ervoor te zorgen dat u niet meer betaalt dan nodig is. Met De Hooge Waerder Belastingadviseurs kiest u voor optimaal resultaat. Wij doen ons werk immers vanuit een praktische inslag en een meer dan gemiddelde betrokkenheid bij uw organisatie.


Belastingadviseurs

Verder met de fiscus

Bij een herstructurering van uw onderneming krijgt u niet alleen te maken

In de praktijk betekent dit dat onze adviseurs zich verdiepen in al uw

met bijvoorbeeld waarderings- en financieringsvraagstukken, maar vaak

fiscale omstandigheden. Wij proberen uw organisatie of uw particuliere

ook met heffing van uiteenlopende belastingsoorten. Inkomstenbelasting,

omstandigheden tot in elk relevant detail te kennen. Problemen zijn wij

vennootschapsbelasting, omzetbelasting, loonbelasting, sociale verzeke-

zo veel mogelijk voor door u tijdig op bepaalde ontwikkelingen te wijzen.

r­ingen, overdrachtsbelasting, schenkingsrechten, successierechten en

Uiteraard wordt u op de hoogte gehouden van alle belastingtechnische

dividendbelasting, allemaal heffingen waar u en uw onderneming mee

zaken die voor u van belang kunnen zijn. Wij hechten veel waarde aan

kunnen worden geconfronteerd. Onze adviseurs hebben de nodige kennis

een goede relatie. Door betrokken te blijven bij uw organisatie of uw

van vrijwel alle belastingsoorten. Waar nodig werken wij nauw samen

particuliere situatie, kunnen onze adviseurs dwarsverbanden leggen, u

met onze accountants, bedrijfsjuristen en andere specialisten, zo bent

tijdig op bepaalde ontwikkelingen wijzen, problemen zo veel mogelijk

u altijd verzekerd van een compleet en up-to-date advies. Gelet op de

voorkomen en kansen benutten.

tevredenheid van onze klanten heeft deze werkwijze zich bewezen.

Denken aan straks “Onze belastingadviseurs zijn altijd bereikbaar en vormen een vast aanspreekpunt voor uw optimale fiscale situatie. Samen met u en onze overige adviseurs kunnen wij dus zorgen voor een optimaal rendement en rust in uw onderneming, voor uzelf en uw familie. Van uw aangifte inkomstenbelasting tot een herstructurering. Van de aanschaf van een nieuwe auto tot uw nalatenschapsplanning.� Mr. Richard Min | Belastingadviseur


Waar werk flexibiliseert en sociale wetgeving steeds verandert, is een perfect georganiseerde personeelsadministratie onmisbaar. De Hooge Waerder Personeel & Organisatie is thuis in alle administratieve, juridische en financiĂŤle aspecten die samenhangen met uw salarisadministratie.


Personeel en Organisatie

De aanpak die werkt

bieden voor een digitaal personeelsdossier en -archief. Salaris­stroken

De Hooge Waerder verzorgt de salarisstroken voor uw medewerkers.

en loonjournaalposten zijn direct digitaal beschikbaar; zij worden auto­

Daarnaast helpen wij u bij het toepassen en verwerken van employee

matisch opgeslagen in het digitale archief. U kunt zelf ook allerlei

benefits, het opstellen van arbeidsovereenkomsten en -reglementen en

gegevens in dit archief invoeren, zoals arbeidscontracten, ID-bewijzen,

het doorvertalen van Cao-bepalingen.

leaseovereenkomsten, etcetera. Met De Hooge Waerder Personeel Online

Via internet is er een directe verbinding met de Belastingdienst,

ontstaat er een compleet elektronisch dossier van uw hele personeels­

arbodienst en met verzekeringsmaatschappijen. Dat maakt de verwer-

administratie. Compact en overzichtelijk.

king van personeelmutaties en de aanmelding bij de diverse instanties zeer efficiënt. Ook hanteren wij duidelijke formulieren voor mutaties

Alert op de wet

en boeken wij de loonjournaalpost automatisch door naar uw financiële

Vooral bij wetswijzigingen bewijst een goed opgezette personeels-

administratie.

administratie zich. Veranderingen in berekening en verwerking van emolumenten, verzekeringen en sociale premies worden tijdig in de

Digitaal personeelsbeheer

systematiek aangepast. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Via een beveiligde online verbinding kunnen wij u ook de mogelijkheid

Meer weten, minder uitgeven “Met onze aanpak bouwen wij als het ware het fundament voor uw eigen personeelsinformatiesysteem. Met zo’n systeem kunt u naar eigen wensen overzichten creëren, zoals kostprijsberekeningen, ziekteverzuim, verlofkaarten, employee benefits, sociale afdrachten, private verzekeringen, etcetera. Dus meer inzicht en lagere uitgaven. Daar komt u verder mee!” Taco Luiken | Accountant


Sommige beslissingen wegen wel heel zwaar. Als u voor een fusie of overname staat bijvoorbeeld, als u nieuwe afzetmarkten wilt ontginnen of een financiële herstructurering van uw bedrijf overweegt. Bij dergelijke zaken is het prettig als u een partner heeft die u verder helpt: De Hooge Waerder Corporate Finance. Onze corporate finance adviseurs beheersen alle personeel- en organisatievraagstukken en alle bedrijfs­economische, commerciële en financiële aspecten die meespelen bij het nemen van belangrijke beslissingen op dit gebied.


Corporate Finance

Corporate denken

afnemers en concurrenten. Ook brengen zij de competenties van uw

Bij de aan- of verkoop, fusie of overname van een onderneming

onderneming in kaart middels een sterkte/zwakte analyse en meerjaren-

komt veel kijken. De Hooge Waerder is aangesloten bij het NIRV

prognoses. Door dit haalbaarheidsonderzoek krijgt u een goede indicatie

(Nederlands Instituut voor Register Valuators). Maar ook de afweging en

of uw plannen te realiseren zijn. Het is meteen een ijkpunt voor bijsturing

afstemming van juridische, fiscale en financiële aspecten zijn belangrijk.

en het meten van toekomstige resultaten.

Onze ervaren corporate finance adviseurs halen voor u het beste resultaat uit de onderhandelingen. Indien nodig betrekken zij accountants,

U heeft een financiering nodig

juristen en belastingadviseurs in het overnameproces.

Wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden? Kiest u een externe investeerder of financiert u - deels - uit eigen middelen? Wat is de kortste

U ziet kansen voor uw bedrijfsactiviteiten

looptijd en waar vindt u de laagste tarieven? Wat is het effect op termijn?

Maar hoe reëel zijn de verwachtingen? Onze adviseurs brengen het

Waar vindt u een solide bank of investeerder? Onze corporate finance

helder in beeld met een gerichte analyse van de marktontwikkelingen,

adviseurs helpen u goede beslissingen te nemen.

Second opinion “Meestal zijn wij adviseur. Maar soms ook sparringpartner of klankbord. Bij zwaarwegende of complexe kwesties moet je de juiste rol pakken om de ondernemer zo effectief mogelijk te ondersteunen. Mijn ervaring is dat je de grootste bijdrage levert als je kennis van zaken combineert met inlevingsvermogen in de zakelijke en persoonlijke belangen van de klant.” Chris Denneboom | Corporate Finance Adviseur


En nu verder met De Hooge Waerder!


l

Professionele ondersteuning op administratief, financieel, fiscaal en juridisch gebied

l

Deskundig advies met desgewenst uitvoering van administratieve taken

l

DCAtm adviesmodel. Proactief inspelen op de levenscyclus van ondernemingen

l

Modern servicepakket met up-to-date software en online applicaties

l

Persoonlijke aandacht en een vast aanspreekpunt voor al uw vragen

l

Heldere, eenduidige antwoorden op ondernemersvraagstukken

Neem snel contact met ons op om te bespreken hoe wij uw zaak verder brengen

Brengt de zaak verder


Kennemerstraatweg 303a 1814 GM Alkmaar T 072 518 00 00 F 072 518 00 99 E alkmaar@dehoogewaerder.nl

Vondellaan 4a 1942 LJ Beverwijk T 0251 22 97 52 F 0251 22 78 88 E beverwijk@dehoogewaerder.nl

Hectorlaan 11 1702 CL Heerhugowaard T 072 574 70 00 F 072 571 12 88 E heerhugowaard@dehoogewaerder.nl

Teleport Boulevard 110 1043 EJ Amsterdam T 020 417 78 49 F 020 417 78 50 E amsterdam@dehoogewaerder.nl

Wilhelminastraat 15 2011 VH Haarlem T 023 532 17 33 F 023 531 23 59 E haarlem@dehoogewaerder.nl

www.dehoogewaerder.nl

Brengt de zaak verder

Aangesloten bij:

De Hooge Waerder corporate brochure  

De Hooge Waerder corporate brochure