Page 1

październik-listopad

DWUMIESIĘCZNIK DLA CHORYCH

cena:

3,50

5(179)2018

ISSN 0867-7603

  

PLN

(w tym 5% VAT)

10

100 LAT niepodległości


na dobry początek

temat numeru   100 lat niepodległości – nasz dar modlitwy i cierpienia   ks. Krzysztof Zimończyk SCJ

4

Franciszek

6   Niech żyje Polska!

Franciszek do Polaków

żyć jak święci   Kapłan, patriota, męczennik 8   kl. Paweł Szlezinger SCJ

rozmowa „Wstań”   Ojczyznę trzeba kochać 10 rozmowa z dr. Bogusławem Sową

w zdrowym ciele…   Krew i jej składniki – badania 14 diagnostyczne

lek. med. Monika Cieplińska-Gostek

  Witaminy – rola i funkcje 16   lek. med. Katarzyna Dąbek

… zdrowy duch   Pielęgnowanie wartości patriotycznych 18 w rodzinie   Aneta Pisarczyk

Drodzy Czytelnicy, rok 2018 wyznacza wyjątkową rocznicę – jest nią 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał suwerenność. 11 listopada 1918 roku był dla Polski dniem niepodległości. Aktualny numer „Wstań”, który oddajemy do Waszych rąk, pragnie włączyć się w świętowanie tak ważnego jubileuszu naszej ojczyzny. Spośród wielu znajdujących się w nim ciekawych tekstów polecam szczególnie wywiad kl. Wojciecha Olszewskiego SCJ z dr. Bogusławem Sową, historykiem, o tym, czym jest ojczyzna i patriotyzm, co pozwoliło Polakom nie przerwać walki o wolną Polskę, z czego mamy być dumni i czego winniśmy się nauczyć po 100 latach niepodległości. Warto z uwagą przeczytać również artykuł p. Anety Pisarczyk o pielęgnowaniu wartości patriotycznych w rodzinie. Podkreśla ona w nim, że szczególną „rolę do odegrania w tworzeniu atmosfery dobrze pojętej polskości w naszych domach mają osoby starsze – seniorzy rodu. Na ich przykładzie młodsze pokolenia uczą się, jak mówić o ojczyźnie, jak kultywować pamięć przodków, jak poznawać własne korzenie i rozumieć historię”. W jubileuszowych obchodach nie zapominajmy o modlitwie za naszą ojczyznę. Polecajmy ją Bożej Opatrzności „za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, by zawsze wierna była Bogu, chwałę przynosiła Jemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości” (Modlitwa za ojczyznę ks. Piotra Skargi).   ks. Krzysztof Zimończyk SCJ z-ca redaktora naczelnego

  Abyście codziennie odmawiali różaniec! 20   kl. Karol Szlezinger SCJ   Maryja tuląca Orła Białego 22   ks. Jarosław Grzegorczyk SCJ

Duchowy Patronat Misyjny   Ojczyzna – misyjne wezwanie 24   ks. Łukasz Grzejda SCJ

na zakończenie   Z twórczości naszych Czytelników 26   Wiersze: W. Kmieć, J. Strybe

Wydawca: Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów, 32-422 Stadniki 81, tel.: 12 271 15 24, fax: 12 271 00 59, e-mail: redakcja@wstan.net, strona: www.wstan.scj.pl. Rok XXX. Redakcja: ks. Leszek Poleszak SCJ (red. nacz.), ks. Krzysztof Zimończyk SCJ (z-ca red. nacz.), ks. Łukasz Grzejda SCJ, kl. Wojciech Olszewski SCJ, kl. Władysław Czujko SCJ, kl. Karol Szlezinger SCJ, kl. Paweł Szlezinger SCJ. Współpracownicy: lek. med. Monika Cieplińska-Gostek, lek. med. Katarzyna Dąbek, Aneta Pisarczyk. Korekta: Natalia Kulawiak. Fotografia na okładce: depositphotos.com. Skład i  łamanie: Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON, Olga Bardan. Druk: Wydawnictwo-Drukarnia Ekodruk s.c., Kraków. Nakład: 3800 egz. Redakcja zastrzega sobie prawo zmiany tytułów i skracania nadsyłanych materiałów. Fotografie bez podpisów są tylko przykładowymi ilustracjami i nie przedstawiają osób, o których mowa w artykule. Publikacja za zezwoleniem władzy kościelnej.


temat z okładki   ks. Krzysztof Zimończyk SCJ Kraków

100 lat niepodległości – nasz dar modlitwy i cierpienia 4

„11 listopada 1918 roku spełnił się sen pokoleń Polaków – państwo polskie narodziło się na nowo. Po rozbiorach i 123 latach niewoli, rusyfikacji i  germanizacji, po wielkich powstaniach, wolna Polska powróciła na mapę świata” – czytamy w  uchwale sejmu ustanawiającej rok 2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Ojczyzna – dar i zadanie Jan Paweł II powiedział, że „ojczyzna jest darem i jest równocześnie zadaniem”. Najpierw – ojczyzna jest darem. Na ten dar składają się dzieje narodu, wspólna przeszłość, wiara, ludzie święci, bohaterowie, obyczaje, język, literatura, sztuka, nauka. Ojczyzna to ogromne bogactwo powierzone człowiekowi – to wielki dar, który należy wielkodusznie przyjąć i mieć wobec niego wielką cześć. Jest ona również wielkim zadaniem dla człowieka. Jan Paweł II pokazał nam, jak to zadanie wypełniać. Z pewnością taką postawę przejął od kard. Stefana Wyszyńskiego, który przed swoją śmiercią powiedział do rodaków: „Tak często słyszy się zdanie: «Piękną i zaszczytną rzeczą jest umrzeć za ojczyznę, jednakże trudniej jest niekiedy żyć dla ojczyzny». Można w odruchu bohaterskim oddać swoje życie na polu walki, ale to trwa krótko. Większym nieraz bohaterstwem jest żyć, trwać, wytrzymać

całe lata... Wytrwać dla ojczyzny, nabrać zaufania do niej, mieć gotowość oddania jej wszystkiego z siebie... Jakże ważna jest świadomość, że jesteśmy na służbie temu narodowi, który przez całe wieki przygotowywał nam ojczystą ziemię, na której nam wypadło dziś żyć”. Służyć ojczyźnie modlitwą Jak możemy dzisiaj służyć naszej ojczyźnie? Możemy to czynić na wiele sposobów. Dla osób wierzących konkretnym przejawem tej służby jest modlitwa. Ojczyzna jest dobrem, tak wielkim, że nie tylko „wypada”, ale i należy się za nią modlić. Znane są teksty modlitw za ojczyznę, które w różnych okresach dziejów kierowane były do Boga przez kapłanów, poetów i polityków. „Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie” – to słowa pieśni, która towarzyszyła Polakom od czasu zaborów, jednej z najczęściej powtarzanych w kościołach modlitw za ojczyznę. Najbardziej znaną jest jednak modlitwa przypisywana ks. Piotrowi Skardze z końca XVI wieku. Ma ona wartość ponadczasową. Była odmawiana w kościołach, gdy Polska utraciła swoją suwerenność, i później, po odrodzeniu, gdy jej wolność znów była zagrożona. Episkopat Polski zalecił ją wiernym do odmawiania w trudnych czasach „Solidarności”. Przez modlitwę osobistą czy wspólnotową zawierzamy Bogu naszą ojczyznę i wszystkie jej październik-listopad


trudne sprawy, prosimy o to, aby nasz wspólny dom był bezpieczny i dobrze zorganizowany, by panowały w nim pokój, sprawiedliwość, poczucie jedności i wzajemny szacunek, by polskie rodziny były silne wiarą swoich przodków. Służyć ojczyźnie cierpieniem Służyć ojczyźnie możemy również poprzez ofiarowanie Bogu w jej intencji wszelkich cierpień, których doświadczamy w codziennym życiu. Może to być choroba i związany z nią ból fizyczny, duchowa udręka, upokorzenie, dotkliwa samotność, utrata pracy, złośliwa krytyka, krzywda moralna, śmierć bliskiej osoby lub inne bolesne doświadczenia. Nasze cierpienie, jakiekolwiek by ono nie było, wielkie czy małe, złączone z cierpieniem Chrystusa ma wartość nadprzyrodzoną. Może też być wielkim darem dla ojczyzny, w jej ciągłym zmaganiu się o wolność, w dążeniu do dobrobytu i rozwoju. Przykładem może być dla nas s. Faustyna, która otrzymywała wiele wizji dotyczących przyszłości Polski. Nie raz wybłagała przez swoje ofiary i modlitwy u Jezusa miłosierdzie dla naszej ojczyzny. Nie zawsze jednak było to możliwe, ze względu na ogrom grzechów popełnianych przez jej rodaków. W Dzienniczku napisała: „Ojczyzno moja kochana, Polsko, o gdybyś wiedziała, ile ofiar i modłów za ciebie do Boga zanoszę. Ale uważaj i oddawaj chwałę Bogu. Bóg cię wywyższa i wyszczególnia, ale umiej być wdzięczna” (Dz. 1038). Nasza wdzięczności Bogu W czasie jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, który przypomina, jak długa, bolesna i pełna ofiar była droga minionych pokoleń do wolności, złóżmy ojczyźnie nasz dar modlitwy i cierpienia. Włączmy się w inicjatywy modlitewne organizowane z tej okazji – w nowennę za ojczyznę czy Wielką Modlitwę Różańcową, trwającą od 15 sierpnia do 7 października 2018 roku. Nie przestawajmy z głębi serc zanosić codziennie do Boga naszej wdzięczności za ojczyznę i jej niepodległość. 5(179)2018

Fot.: diecezja.radom.pl

temat z okładki

’’

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ KS. PIOTRA SKARGI Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący, wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej matce, ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

5


Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego.

Fot.: depositphotos.com

Jan Paweł II




PRENUMERATA

telefonicznie:

listownie:

12 271 15 24

Redakcja WSTAŃ 32-422 Stadniki 81

mailowo:

redakcja@wstan.net

Fot.: shutterstock.com

ILE KOSZTUJE PRENUMERATA? roczna 29,40 zł półroczna 14,70 zł

Wydawnictwo Ojczyzna moja – to ta ziemia droga, Gdziem ujrzał słońce i gdziem poznał Boga, Gdzie ojciec, bracia i gdzie matka miła W polskiej mnie mowie pacierza uczyła. Ojczyzna moja – to wioski i miasta, Wśród pól lechickich sadzone od Piasta; To rzeki, lasy, kwietne niwy, łąki, Gdzie pieśń nadziei śpiewają skowronki.

Jan Hojnowski SCJ

Polski

Przypomnienia z historii

KS I Ę Ż Y S E R CA N ÓW D E H O N POLECA:

Ojczyzna moja – to praojców sława, Szczerbiec Chrobrego, cecorska buława, To duch rycerski, szlachetny a męski, To nasze wielkie zwycięstwa i klęski. Ojczyzna moja – to te ciche pola, Które od wieków zdeptała niewola, To te kurhany, te smętne mogiły – Co jej swobody obrońców przykryły. Ojczyzna moja – to ten duch narodu, Co żyje cudem wśród głodu i chłodu, To ta nadzieja, co się w sercach kwieci, Pracą u ojców, a piosnką u dzieci! Maria Konopnicka



1800 zł Wydawnictwo Księży Sercanów ul. Saska 2, 30-715 Kraków sprzedaz@wydawnictwo.net.pl

Błogosław

Uciekam się do Ciebie,

Modlitwy za ojczyznę

Nowenna i modlitwy do Matki Bożej rozwiązującej węzły

ojczyźnie naszej!

www. w y d aw n i c t wo. ne t . p l

395 zł

Maryjo rozwiązująca węzły!

395 zł

Nowenna

Do cen doliczamy koszty wysyłki!

oeci i pirzypomichwilach te mniej ch ludzi, h powochoć na

JAK ZAMÓWIĆ?

pompejańska 54-dniowa nowenna różańcowa

395 zł

Zadzwoń i zamów: 12 290 52 98


WSTAŃ październik-listopad 2018  
WSTAŃ październik-listopad 2018  
Advertisement