Page 1

DWUMIESIĘCZNIK DLA CHORYCH

cena:

czerwiec-lipiec

3,50

3(177)2018

ISSN 0867-7603

9 770867 760805

PLN

(w tym 5% VAT)

06

UZDRAWIAJĄCA MOC Ducha Świętego


na dobry początek

temat numeru   Uzdrawiająca moc Ducha Świętego   ks. Krzysztof Zimończyk SCJ

4

Franciszek

6   Duch Święty stwarza nowy lud i nowe serce

żyć jak święci   Orędownictwo św. Szarbela   kl. Paweł Szlezinger SCJ

8

rozmowa „Wstań”   Jak doświadczyć Boga Żywego? 10 rozmowa z ks. Adamem Pastorczykiem SCJ

świadectwo „Wstań”   Poznałam, co znaczy moc modlitwy   p. Barbara z Krakowa

13

w zdrowym ciele…   Światło słoneczne dla zdrowia 14 lek. med. Monika Cieplińska-Gostek   Niebezpieczne skutki nadmiaru słońca 16   lek. med. Katarzyna Dąbek

… zdrowy duch

Rok duszpasterski 2018 w Kościele polskim przeżywany jest pod hasłem „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Mamy w tym czasie uświadomić sobie, że napełnieni Duchem Świętym w sakramencie chrztu i bierzmowania otrzymaliśmy Jego moc i dary, z których powinniśmy korzystać, przekładając je na konkretne działania i postawy. Jest On więc w nas, ale z jakiegoś powodu często Go nie doświadczamy. Najczęściej dzieje się tak z racji grzechu, ale też i problemów, trudnych sytuacji, rozgoryczenia i niepowodzeń. Powinniśmy na nowo odkryć Jego moc i otworzyć się na Jego łaskę. On jest w stanie uleczyć najgłębsze rany naszej egzystencji. Na modlitwie pełnej wiary i odwagi potrafi uzdrawiać nas nawet z chorób duszy i ciała. Duch Święty to woda żywa, która ma moc ożywić to, co już w nas umarło i przywrócić radość, pokój i nadzieję, zdrowie, uśmiech, dać nowe życie. O tej uzdrawiającej mocy Ducha Świętego piszę w swoim artykule w rubryce „temat numeru”. Podkreślam Jego uzdrawiające działania w czasie Mszy Świętych z modlitwą o uzdrowienie. W czasie ich trwania nieraz wiele osób chorych zostaje mocno dotkniętych Jego łaską tak, że odzyskują nie tyko zdrowie, ale radość i chęć życia. Temat uzdrawiającej mocy modlitwy podejmuje również ks. Adam Pastorczyk SCJ w rozmowie z kl. Wojciechem Olszewskim SCJ. O potrzebie codziennej modlitwy do Ducha Świętego pisze w swym artykule kl. Karol Szlezinger SCJ. Zapraszam do lektury tych interesujących tekstów! Pozwólmy się prowadzić Duchowi Świętemu. Zaufajmy Mu, a On nieustannie będzie nas odnawiał, oczyszczał jak żywa woda, obmywał, napełniał nas tym, czego może do tej pory nie mieliśmy.

  Duchowość w terapii 18   Aneta Pisarczyk   Przyjdź, Duchu Święty! 20   kl. Karol Szlezinger SCJ   Nazaret – modlitwa trwająca od wieków   kl. Władysław Czujko SCJ

22

  ks. Krzysztof Zimończyk SCJ z-ca redaktora naczelnego

Duchowy Patronat Misyjny   Wzywani przez Ducha Świętego do misji 24   ks. Łukasz Grzejda SCJ

na zakończenie   Z twórczości naszych czytelników 26   Wiersze Reginy Nachacz

Wydawca: Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów, 32-422 Stadniki 81, tel.: 12 271 15 24, fax: 12 271 00 59, e-mail: redakcja@wstan.net, strona: www.wstan.scj.pl. Rok XXX. Redakcja: ks. Leszek Poleszak SCJ (red. nacz.), ks. Krzysztof Zimończyk SCJ (z-ca red. nacz.), ks. Łukasz Grzejda SCJ, kl. Wojciech Olszewski SCJ, kl. Władysław Czujko SCJ, kl. Karol Szlezinger SCJ, kl. Paweł Szlezinger SCJ. Współpracownicy: lek. med. Monika Cieplińska-Gostek, lek. med. Katarzyna Dąbek, Aneta Pisarczyk. Korekta: Natalia Kulawiak. Fotografia na okładce: depositphotos.com Skład i  łamanie: Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON, Olga Bardan. Druk: Wydawnictwo-Drukarnia Ekodruk s.c., Kraków. Nakład: 3800 egz. Redakcja zastrzega sobie prawo zmiany tytułów i skracania nadsyłanych materiałów. Fotografie bez podpisów są tylko przykładowymi ilustracjami i nie przedstawiają osób, o których mowa w artykule. Publikacja za zezwoleniem władzy kościelnej.


temat z okładki   ks. Krzysztof Zimończyk SCJ Kraków

Uzdrawiająca moc Ducha Świętego

4

Obecny rok duszpasterski w Kościele polskim jest przeżywany pod hasłem: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” (por. Dz 2,4). W  tym czasie w  świetle Pięćdziesiątnicy mamy podjąć próbę ponownego odkrycia obecności Ducha Świętego, który działa w  Kościele, zarówno na sposób sakramentalny, jak i  za pośrednictwem licznych charyzmatów, zadań i  posług przez Niego wzbudzanych dla dobra Kościoła. Duch Święty przychodzi na modlitwie Działanie Ducha Świętego jest mocno związane z modlitwą. Jezus uczy, że Ojciec zawsze daje Ducha Świętego tym, którzy się modlą (por. Łk 11,13). Duch Święty ze swoimi darami przychodzi do ludzkich serc wraz z modlitwą. Nie tylko sprawia, że się modlimy, ale prowadzi nas wewnętrznie, uzupełniając naszą nieumiejętność modlenia się. W czasie naszej modlitwy dokonuje On dzieła oczyszczenia ze wszystkiego, co nas szpeci, oraz wlewa w nas miłość Bożą. Przekonuje nas o grzechu, o złu w tym celu, ażeby odbudowywać w nas dobro. On leczy nawet najgłębsze rany naszej egzystencji. On zamienia wewnętrzny nieurodzaj dusz w urodzajne pola łaski i świętości. To, „co jest oporne – nakłania”, to, co jest „oziębłe – rozgrzewa”, to, co „zbłąkane – sprowadza” na drogi zbawienia. On na modlitwie uzdrawia z chorób duszy i ciała.

Msze Święte o uzdrowienie Modlitwa do Ducha Świętego o uzdrowienie fizyczne czy duchowe jest charyzmatem, który na nowo został odkryty w Kościele. W wielu parafiach sprawowane są Msze Święte z modlitwą o uzdrowienie. Są to spotkania modlitewno-ewangelizacyjne w określonej formule. Rozpoczynają się Mszą Świętą w intencji uzdrowienia, po której następuje uwielbienie animowane przez diakonię muzyczną, w trakcie którego prowadzone są modlitwy wstawiennicze. Osoby z grupy rozeznającej współprowadzą modlitwę, wypowiadając do mikrofonu prośby i intencje, które wcześniej pojawiły się w ich sercach. Nie wiedzą, kto i z jakimi prośbami przyszedł na Mszę, ale okazuje się, że słowa przez nich wypowiadane trafiają do konkretnych osób. Modlitwy dotyczą uzdrowienia fizycznego (z chorób, skutków tych chorób), jak i wewnętrznego (dotykające spraw duchowych, ran, które zadaliśmy sobie sami przez własny grzech lub zadanych nam przez innych ludzi). Pan Jezus chce przychodzić i uzdrawiać całego człowieka. Podczas modlitwy pojawiają się również słowa poznania o uzdrowieniu z chorób lub relacji. To kolejny przejaw działania Ducha Świętego, czego potwierdzeniem są świadectwa i podziękowania wypowiadane przez tych, którzy zostali uzdrowieni fizycznie lub duchowo. Zgodnie z instrukcją Kongregacji Nauki Wiary z 2000 roku opiekę nad prawidłowym czerwiec-lipiec


Fot.: depositphotos.com

temat z okładki

przebiegiem modlitw o uzdrowienie sprawuje właściwa dla danego miejsca władza kościelna. Jej zadaniem jest określenie norm koniecznych dla właściwego przebiegu celebracji liturgicznych. Owoce modlitwy o uzdrowienie Podczas tych nabożeństw wiele osób doświadcza uzdrowień, jednak nie wszyscy otrzymują tę łaskę. Ojciec James Manjackal, znany kaznodzieja i charyzmatyk z Indii, tłumaczy to w następujący sposób: „Trzeba o to zapytać Pana Boga. On ma swój czas i swój sposób działania. Mogę tylko wskazać pewne przyczyny nieotrzymania tej łaski. Jedną z nich może być trwanie w grzechu, szczególnie w grzechu nienawiści, gniewu. Osoba, która jest daleko od Kościoła, nie przystępuje do sakramentów, może nie otrzymywać łask. Innym powodem jest brak wiary. Ale mogą być też inne przyczyny, o których nie wiemy. Czasem osoby bardzo świątobliwe nie otrzymują uzdrowienia. Powinny rozeznać wolę Bożą. Być może dzieje się tak dla ich uświęcenia. Doświadczenie z wielu rekolekcji pokazuje, że niektóre z osób, które były bardzo zawiedzione, że nie zostały uzdrowione np. z nowotworu czy ze stwardnienia rozsianego, z czasem, gdy zaakceptowały swoją chorobę, 3(177)2018

przyjęły swoje cierpienie, zrozumiały, iż jest ono wolą Bożą dla ich uświęcenia”. Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie – jak każda Eucharystia – jest przede wszystkim spotkaniem z czułością Boga, doświadczeniem Jego miłości. Takie spotkanie u jednych przynosi natychmiastową poprawę, u innych zaś jest początkiem procesu, który dopełni się w czasie. Duchu Święty, uzdrów moje życie! Przeżywany w Kościele w Polsce Rok Ducha Świętego niech będzie dla nas okazją do odnowienia nabożeństwa do trzeciej Osoby Trójcy Świętej. Niech modlitwa o światło Bożego Ducha będzie naszą stałą praktyką. Niech każda Msza Święta, sakrament pokuty, a w przypadku choroby – sakrament namaszczenia chorych, będą dla nas szczególnymi momentami przywoływania Ducha Świętego w celu uzdrowienia duszy i ciała. Szukajmy tej łaski również w modlitwach o uzdrowienie. Wspomniana instrukcja na temat modlitw w celu osiągnięcia uzdrowienia mówi: „Pragnienie chorego, aby otrzymać uzdrowienie, jest czymś dobrym i głęboko ludzkim, szczególnie kiedy wyraża się ono w ufnej modlitwie zwróconej do Boga i zakłada przyjęcie woli Bożej”.

5


Modlitwa o uzdrowienie Boże, który jesteś Stwórcą człowieka oraz Panem życia i śmierci, bądź uwielbiony! Jeśli jest Twoją wolą, Panie, abym wyzdrowiał, to uwolnij mnie od mojej choroby. Niech Duch Swięty, którego otrzymałem w sakramencie chrztu i bierzmowania, pomoże mi przyjąć Twoją świętą wolę. Niech On mnie prowadzi, niech mnie obdarzy męstwem, abym potrafił przyjąć i dźwigać swój krzyż.

Fot.: depositphotos.com

Amen.


12 271 15 24

Redakcja WSTAŃ 32-422 Stadniki 81

mailowo:

redakcja@wstan.net

ILE KOSZTUJE PRENUMERATA? roczna 29,40 zł półroczna 14,70 zł

Fot.: shutterstock.com

PRENUMERATA

telefonicznie:

listownie:

Wydawnictwo

ks. Zygmunt Podlejski

zką od rezaninę doModlitwa chowanym akceptacji erem ludz-

KS I Ę Ż Y S E R CA N ÓW D E H O N POLECA:

1000 zł

Duchu Święty, przyjdź do mojego życia! WYDAWNICTWO KSIĘŻY SERCANÓW

Wydawnictwo Księży Sercanów ul. Saska 2, 30-715 Kraków sprzedaz@wydawnictwo.net.pl

Modlitwy do Ducha Świętego www.wydawnictwo.net.pl

www. w y d aw n i c t wo. ne t . p l

Modlitwy te są niczym drogowskazy, które pozwalają pójść drogą wiary, prowadzącą do spotkania i uścisku z Bogiem. Przed ich odmawianiem konieczne jest wewnętrzne wyciszenie. Jest ono potrzebne, jeśli chcemy nawiązać dialog z Bogiem, otwierając przed Nim serce z pokorą i bezgraniczną ufnością. Tylko wówczas modlitwa będzie skuteczna. kard. Angelo Comastri

Kardynał Angelo Comastri urodził się w Sorano we Włoszech w 1943 roku. Był autorem rozważań drogi krzyżowej odprawionej w Koloseum w Wielki Piątek 2006 roku. W tym samym roku został archiprezbiterem bazyliki św. Piotra, a w 2007 – kardynałem. Jest wielkim czcicielem Matki Bożej.

Skarbiec modlitw do SercaWYDAWNICTWO Jezusowego KSIÊŻY

 

 

SERCANÓW      

395 zł

www.wydawnictwo.net.pl

     

1000 zł

100 MODLITW

SKARBIEC MODLITW DO SERCA JEZUSOWEGO

MODLITWA



     

Angelo Comastri

Modlitwy zebrane w tej książce nie są jak „kanapki gotowe do spożycia”, które wystarczy rozpakować i zjeść, a głód minie! Nie, tak nie jest!

ment tekstu

100

MODLITW

1500 zł

Do cen doliczamy koszty wysyłki!

onkretnego ej, ducho, procesem est miłość. owieka do aska, która refleksji na i inspiruje,

JAK ZAMÓWIĆ?

Zadzwoń i zamów: 12 290 52 98


Wstań czerwiec-lipiec 2018  
Wstań czerwiec-lipiec 2018  
Advertisement