Page 1

Infor matie over het voeren va n b i j p r o d u c t e n

s w u e i BRIJTEAM N Nieuwe kansen op nieuw bedrijf

april 2013

3


column

Ruud Bens

Vriendelijkere prijzen, eindelijk!

Kies een product dat u past

Nieuws

van De He us

Nieuw voer voor groepshuisvesting Zeugen in groepshuisvesting stellen andere eisen aan het voer. Daarom ontwikkelde De Heus Dracht Prevent. Deze voersoort is er ook in een brijvoerversie. Dracht Prevent zorgt voor hygiënische droge hokken, gezonde klauwen en ver-

De markt van de bijproducten is eindelijk weer

‘Wij willen graag dat een varkenshouder tevreden is over een bijproduct’, zegt Erik Klaessens, verkoopleider bij Beuker Vochtrijke Diervoeders. ‘Daarom is het belangrijk dat de varkenshouder de juiste afwegingen maakt voordat hij een product koopt. Om na te gaan of een product geschikt is hebben wij vijf vragen opgesteld.

in beweging. De prijzen van met name de

1 Past het product bij mijn bedrijfsvoering?

Voer bestellen op www.mijndeheus.nl

Het maakt verschil of u het wilt voeren aan

natte eiwitproducten dalen in het kielzog van

zeugen, biggen of vleesvarkens. Smaak kan

de gedaalde sojaprijs. Ook is het aanbod van bijproducten ruimer. Het Brijteam houdt rant-

De vezelfractie zorgt voor een geleidelijkere voeropname. De toevoeging Nutrifit verbetert de zinkopname en daarmee de algehele gezondheid van de zeug.

bij jonge dieren meer een rol spelen dan bij

U kunt gemakkelijk voer bestellen op www.mijndeheus.nl. U kunt kiezen uit

oudere. Belangrijk is of product een aanvul-

vrijwel het hele assortiment van De Heus. Ook de specifieke voeders voor

lende rol kan spelen in het rantsoen.

uw bedrijf staan er op. Het overzicht van de gedane bestellingen maakt het gemakkelijk om een nieuwe bestelling te plaatsen. U kunt zich aanmelden op

daarbij naar de beschikbaarheid van producten

www.mijndeheus.nl. Hebt u nog

hoog is de leverzekerheid van deze producent?

vragen dan kunt u bellen met

Het product kan ook kwaliteitsschommelingen

0318 675 430, de verkoop binnen-

kennen.

dienst van De Heus.

3 Hoe is de conservering?

en het prijseffect op het rantsoen. Met u over-

Dit is van belang voor het bewaren op het bedrijf.

leggen we vervolgens of we het vervangings-

Hoe moet ik het bewaren en hoe lang kan het pro-

inhoud

duct opgeslagen worden met kwaliteitsbehoud?

percentage verhogen of dat we blijven zitten

4 Hoe is de beschikbaarheid?

op de gebruikelijke hoeveelheden bijproducten.

Is het gedurende het hele jaar beschikbaar of zijn er seizoensinvloeden?

Een ding is zeker: het totale rantsoen, de combi-

5 De hamvraag is: levert het bijproduct geld op?

natie van producten, moet passen bij uw dieren

Dan gaat het om de prijs-voederwaardeverhou-

en mogelijkheden. Voor een goed advies kunt u

4

' W ij zij n h e e l s c h e r p o p d e ko s t e n'

6

v e e lg e b r u i k t e b ij pr o d u c t e n

8

bijvoorbeeld dankzij de alcohol voor meer rust

9

brood heeft een positieve werking op de darmen.

10

in de stal, wei brengt een stukje gezondheid en

Ruud Bens Hoofd Brijteam

ding. De eigenschappen van sommige producten maken ze extra aantrekkelijk. Biergist zorgt

altijd bij het Brijteam terecht.

Reageren? } rbens@de-heus.nl

dempt en zorgt voor rulle mest. Deze rulle mest bevordert de klauwgezondheid.

2 Wie is de producent van het product en hoe

soenen een keer extra tegen het licht. We kijken

BRIJTEAM

laagt de stress. Dit komt onder andere door de hoge vezelfractie die de stress

Een leverancier van bijproducten moet met u een duidelijk antwoord kunnen geven op deze vragen. Aan de hand van de antwoorden kunt u gezamenlijk het juiste product kiezen voor het optimale resultaat. Dan spreken wij van ‘efficiënt in diervoeding’.

11

11

V e i l i g t r a n s p o r t va n b ij pr o d u c t e n D e m a n n e n va n h e t b r ij t e a m: Ruud Bens en Jan van Houtum R a z e n d s n e l a a n v u l l e n d vo e r Zo r g vo o r g o e d e s ta r t CCM -t e e lt T i p s va n D e H eu s


BRIJTEAM

Hanneke en Adrie Peters

Het Brijteam weet dat Adrie ver wil gaan Hanneke en Adrie Peters hebben in het Brabantse

de handelaren in bijproducten dat Adrie en Hanneke

Boerdonk een nieuw varkensbedrijf dat met 800 zeu-

belangstelling hebben voor aantrekkelijk geprijsde, be-

gen en 7.800 vleesvarkens helemaal klaar is voor de

kende bijproducten. Er worden regelmatig interessante

toekomst. Het hart van het hagelnieuwe bedrijf wordt

partijen aangeboden. ‘Ik ga echter niet blindelings op

gevormd door een mooie, ruime voerkeuken met daarin

een mooie prijs af. Vaak neem ik eerst contact op met

een restloze brijvoerinstallatie van Weda. Dit pronkstuk

het Brijteam. Dit team kan mij zeggen of het aangebo-

van het bedrijf beschikt weliswaar niet over de allermo-

den product écht zo aantrekkelijk is als het lijkt.’

Rinus Veldhorst Nutritionist Brijteam

dernste techniek, maar garandeert de varkenshouder

'Wij zijn heel scherp op de kosten' Sinds jaar en dag voeren Hanneke

wel bedrijfszekerheid. In de voerkeuken staan verder

Uitgekiende rantsoenen

acht flinke silo’s, waarin volop ruimte is voor de opslag

Lage kosten worden ook bereikt met een afgestemde

van de verschillende bijproducten. In de keuken staan

samenstelling van de rantsoenen. Het Brijteam weet

verder drie mengtanks: twee grotere voor de zeugen en

dat Adrie bereid is ver te gaan voor een scherp ge-

vleesvarkens en een kleinere voor de biggen.

prijsd rantsoen. ‘Wij spelen hier natuurlijk op in’, zegt

Wi e:

Rinus Veldhorst. Hij is lid van het Brijteam en maakt

Hanneke en Adrie Peters Varkenshouders in Veghel

Bedrijfsgegevens

Scherp aan de kosten

voor Adrie de rantsoenberekeningen. ‘Wanneer een

De strategie van Hanneke en Adrie Peters is om de kos-

rantsoen sterk kostengedreven is, kom je tot andere

ten van het rantsoen zo laag mogelijk te houden. Het

rantsoenen dan bij veel andere varkenshouders. Als

Wat:

Brijteam van De Heus ondersteunt de varkenshouders

bijvoorbeeld de soja duur is, laten we dat in overleg

Zij verplaatsten hun bedrijf naar een nieuwbouwlocatie in Boerdonk

heel gericht bij deze manier van werken. ‘Veel varkens-

met Adrie gewoon uit het rantsoen. Ondenkbaar op

houders streven naar zo goed mogelijke technische

veel andere bedrijven.’

resultaten. Ik ben daar veel minder mee bezig. Mijn

Adrie doet zelf nog wel eens een schepje bovenop de

doel is om op het scherpst van de snede te werken

berekening van het Brijteam. ‘Dan probeer ik het rant-

H o e v e el :

wat betreft de kosten’, zegt Adrie. ‘De reden voor deze

soen nog prijsgunstiger te maken dan het al is. Dat kan

strategie? Simpel. Je hebt aan de opbrengstenkant

ik niet laten, al besef ik heel goed dat ik dan wel op

800 zeugen 7.800 vleesvarkens

weinig ruimte om de marge te verbeteren. Aan de kos-

het allerscherpst van de snede werk.’ Rinus ziet ook

tenkant zijn meer mogelijkheden. En die mogelijkheden

dat Adrie ver gaat in zijn kostenbesparingen. ‘Een sterk

Wa a r o m:

grijp ik met beide handen aan.’

punt van Adrie is echter wel dat hij niet met dure mid-

Brij is bij uitstek geschikt om kosten te verlagen. Het

delen gaat herstellen als de resultaten tegenvallen. Hij

eerste voordeel is dat Adrie de kans krijgt om goed-

stuurt heel bewust bij en blijft ondertussen de kosten in

Wegens nieuwbouwplannen van gemeente Veghel moest het bedrijf worden verplaatst

kopere bijproducten in te kopen. Inmiddels weten

de hand houden. Hij is koersvast.’

Het oog van de meester is nodig om het effect van het rantsoen te beoordelenDe brijvoerinstallatie is prima toegankelijk, ook de mengtanks

'Het doel is om met zo laag mogelijke kosten te werken'

en Adrie Peters brij aan zowel hun vleesvarkens als aan hun biggen en zeugen. Ze hebben het voeren van brij zo goed in de vingers, dat de voerkosten extreem laag zijn en de varkens kerngezond.

4

De Heus · br ijteam N ieuws 3 | a pril 2013

D e Heus · brijteam N ieuws 3 | a pril 2013

5


v eelg ebruik te

bijprod ucten

Pas op met mycotoxine

Tarwegistconcentraat (TGC) is een waardevol, in prijs aantrekkelijk bijproduct voor de varkenshouderij vanwege het hoge eiwitgehalte. Eiwit is gemiddeld genomen duur en tarwegistconcentraat relatief goedkoop, zeker in vergelijking met soja. Daardoor verlaagt tarwegistconcentraat de voerkosten.

Omdat de grondstof graan of een graanbijproduct is, kan tarwegistconcentraat verhoogde gehaltes aan mycotoxines iets om rekening mee te houden.

risico op te weinig eiwit, verbetert de smaak van het rantsoen en u hoeft weinig extra reserves in het rantsoen in te bouwen. De rantsoenprijs is echter duidelijk hoger.

• U voert een hoog percentage tarwegistconcentraat. Voor de

Door verhitting krijgt de tarwegistconcentraat een donkere kleur.

Kans op hoog zoutgehalte

Hoe hoger de temperatuur,

Het natriumgehalte verschilt be-

des te donkerder de tarwe-

hoorlijk tussen de verschillende

gistconcentraat kan wor-

tarwegistconcentraat-stromen.

den, des te slechter is

Deze kan sterk variëren, name-

de verteerbaarheid

lijk van 2,5 tot 20 g per kilogram

van het eiwit.

droge stof. Let hierop zeker

Herkomst Droge stof Energiewaarde Ruw eiwit Natrium

D e Heus · br ijteam N ieuws 3 | a pril 2013

Biowanze Wanze (B) 28 1,29 EW 270 gr 2,5 gr

traten naast elkaar te voeren. Een verlaagd (of verhoogd) eiwitgehalte heeft dan minder invloed op het totale rantsoen. De tarwegistconcentraten kunnen elkaar bij krapte vervangen. Omdat het percentage tarwegistconcentraat hoger is, is de rantsoenprijs lager.

Slechte smaak Tarwegistconcentraat is

friet, brood en kaaswei.

niet smaakpositief. Hier moet

• Een andere mogelijkheid is een gemengd tarwegistconcentraat met CCM, een ander

rekening mee gehouden wor-

soort tarwegistconcentraat of aardappelstoomschillen. Dit soort mengsels zijn bij meerdere leveranciers te verkrijgen. Voor kleine bedrijven is dit een alternatief om voldoende omloopsnelheid te krijgen. Blijft echter staan, dat het mengen van producten, zeker bij eiwitrijke producten, altijd een extra risico vormt vanwege gisting en ongewenste omzettingen.

Herkomst

Protiwanze

• Op grotere bedrijven is het aan te raden om twee tarwegisconcen-

zoutrijke producten, zoals

overige producten.

omloopsnelheid is dit bij een klein aantal dieren gunstig. Een eventueel laag eiwitgehalte werkt daarmee sterk door. U zult daarom met het aanvullend voer een grotere reserve moeten inbouwen.

in combinatie met andere

den in de combinatie met de

6

Gehaltes in het tarwegistconcentraat veranderen. Rantsoenen moeten echter zo constant mogelijk zijn. Enkele opties:

• U gebruikt weinig tarwegistconcentraat. Dit verkleint het

Donkere kleur

Tarwegistcontentraten komen vrij bij de productie van bioethanol. Als grondstof gebruikt men enkelvoudige granen (tarwe, gerst, mais, rogge) en ook tarwezetmelen, eventueel aangevuld met een suikerrijk product. Aan de gemalen grondstof wordt gist toegevoegd. De gisten produceren alcohol en bacterieel eiwit. De alcohol wordt uit het mengsel gedestilleerd en het restproduct is tarwegistconcentraat. De samenstelling van tarwegistconcentraat verschilt per fabriek van herkomst, evenals het zoutgehalte (natrium en kalium).

Zo tarwegistconcentraat voeren

bevatten. Zeker in een risicojaar is dit

Corami BE

Bergapro

Roquette Nedalco Beinheim (Fr) Bergen op Zoom 28 25 1,35 EW 1,18 EW 270 gr 300 gr 6,0 gr 7,0 gr

Tarwegistconcentraat prijsgunstig, maar lastig product

advies Tarwegistconcentraat roeren Sla tarwegistconcentraat bij voorkeur op in een tank met een roerwerk. Tijdens de opslag moet u het product roeren. Vanwege de hogere viscositeit volstaat een lage frequentie. De richtlijn bedraagt viermaal per dag tien tot vijftien minuten.

Houdbaarheid Tarwegistconcentraten zijn een bron van eiwit. Mits goed geconserveerd zijn ze twee tot drie maanden houdbaar. Het Brijteam gaat er echter van uit dat het verstandig is om eiwitrijke producten sneller op te voeren. Onze richtnorm is drie tot vier weken.

De Heus · brijteam N ieuws 3 | a pril 2013

7


Veilig transport van bijproducten Transporteurs vervoeren de bijproducten voor u. Maar u kunt wel helpen om het laatste stukje, van de vrachtwagen naar de opslagtank, ook goed te laten verlopen. Vendrig zet graag personeel in met kennis van het boerenvak

‘Wat varkenshouders kunnen doen om het laatste stukje vervoer van bijproducten zonder problemen

Hiervoor heeft hij op zijn bedrijf opslagcapaciteit in de vorm van tanks.

te laten verlopen is heel simpel’, zegt Co Vendrig. Hij

Bij de bijproducten gaat het er ook precies aan toe. De

is eigenaar van Vendrig Transport in Someren, dat

chauffeurs zijn bijvoorbeeld bekend met de gang van za-

vloeibare producten vervoert voor varkensbedrijven

ken op een boerenbedrijf. Ze transporteren in onderlos-

en de veevoer- en voedingsmiddelenindustrie. ‘Het

sers, waarin na het lossen weinig of geen product achter-

gaat om de koppelingen. Varkenshouders kunnen

blijft. Na elke vracht wordt de wagen standaard gespoeld.

beter Elaflex-koppelingen gebruiken in plaats van

Een partij is dus nooit vervuild met de resten van de vorige.

BRIJTEAM

De mannen van het Brijteam Het Brijteam van De Heus bestaat uit specialisten die samen met de varkenshouder het voeren van bijproducten tot een succes maken. We stellen twee leden van het Brijteam aan u voor: Ruud Bens en Jan van Houtum.

de zesduims mestkoppeling die je nog vaak ziet. Dat werkt prettiger voor ons en is beter voor hen.

De Elaflex-koppeling werkt veiliger dan een mestkoppeling

8

Gratis inhuren

Een mestkoppeling is bedoeld voor het aanzuigen

U kunt Co Vendrig gratis inhuren voor advies bij nieuw-

van mest. Wij persen echter een bijproduct de silo

of verbouw. ‘Het gaat dan om de aanleg van leidingen

in. Er staat druk op. Daardoor kan het misgaan bij

naar de silo’s. Soms kunnen wij er lastig bij. Als ik kom

een mestkoppeling. Als het fout gaat draait de var-

kijken, krijgt de varkenshouder een goed advies.’

kenshouder op voor de schoonmaakkosten, die

Een foute materiaalkeuze leidt soms tot enorme

aardig in de papieren kunnen lopen.’

calamiteiten. Varkenshouders kiezen bijvoorbeeld voor pvc-leidingen. De eerste jaren is dat prima, maar daar-

Precies

na wordt pvc hard en bros. De pvc wordt zo kwetsbaar

Co Vendrig is heel precies. Hij past nieuwe voor-

als glas en op een dag kan het flink misgaan. De buis

schriften toe nog voordat ze van kracht zijn. Vendrig

explodeert als het ware en het product zorgt voor een

Transport opereert daardoor op hoog niveau. Niet

enorme vervuiling. ‘Het is veel beter om voor stalen of

voor niets vervoert dit bedrijf met vijftig medewer-

roestvaststalen buizen te kiezen’, zegt Vendrig. ‘Een

kers organische zuren en

andere producten

het om een klein gaatje, zonder ernstige

voor de in-

gevolgen. Naar RVS heb je helemaal geen

dustrie.

De Heus · br ijteam N ieuws 3 | a pril 2013

stalen buis kan ook lek worden, maar dan gaat

omkijken.’

'Deskundigheid en rendement'

'Bijproducten hebben de toekomst'

Ruud Bens

Jan van Houtum

06 - 29 59 04 41 rbens@de-heus.nl

06 - 31 68 83 22 jhoutum@de-heus.nl

Als leider van het Brijteam weet Ruud Bens (48) dat var-

Jan van Houtum (42) is sinds half januari 2013 lid van

kenshouders verschillende doelstellingen hebben. Ze wil-

het Brijteam van De Heus en een ervaren man als het

len ook deskundigheid en rendement, zegt hij. ‘Wij kunnen

gaat om bijproducten in de varkenshouderij. ’Ik ben mijn

niet alleen goede rantsoenen berekenen, maar we weten

loopbaan begonnen als verkoper bij een bijproducten-

ook van de hoed en de rand. Vanuit ons netwerk weten

leverancier’, zegt hij. ‘Daarna heb ik achttien jaar lang

we wat er speelt in de bijproductenmarkt. Daarnaast bie-

varkensbedrijven begeleid. Daar zaten ook bedrijven bij

den we extra kennis, zoals bijvoorbeeld een installatie-

die brijvoer toepassen.’ De toepassing van bijproduc-

scan. Wij leveren een bijdrage aan het rendement van

ten is interessant, vindt Jan. Hiermee werk je aan een

het varkensbedrijf. Dit betekent goed inspelen op de be-

lage kostprijs. Daarnaast dragen bijproducten bij aan het

drijfsstrategie van de ondernemer. De één gaat voor een

duurzaam ondernemen. ‘Je gebruikt namelijk een indus-

goedkoop rantsoen, de ander voor arbeidsgemak of opti-

trieel restproduct om hoogwaardig voedsel te produce-

maal technisch resultaat. Onze taak is elke ondernemer te

ren. De varkenshouders die bijproducten voeren, zijn on-

ondersteunen bij het bereiken van zijn eigen doelen.’

dernemend en hebben oog voor nieuwe ontwikkelingen.’

De Heus · brijteam N ieuws 3 | a pril 2013

9


tips

BRIJTEAM

van De He us

Hygiëne in de mengtanks • Controleer de sproeiers in de mengtank regelmatig. • Laat bij de controle de sproeiers niet tegelijkertijd maar individueel sproeien. Hierdoor krijgt u meer

Jack van de Water

Razendsnel aanvullend voer

tips • Bestel zo veel mogelijk voor half twee als u het voer de volgende dag wilt hebben

• Controleer altijd een bestelling voordat u hem doorgeeft aan De Heus

Elke varkenshouder die bijproducten voert, krijgt zijn eigen aanvullend voer. De productielocaties van De Heus zijn ingericht

druk en reinigend vermogen.

• Maak de mengtank met regelmaat schoon. • Minimaliseer voerresten in de mengtank. • Pak een hygiëneprobleem direct en structureel aan. Het constant aanzuren van brij is water naar de zee dragen.

Zorg voor goede start CCM-teelt

om snel te produceren, zodat u altijd het voer op tijd in de silo hebt.

Geef eventuele gewenste rantsoenwijzigingen nog voor de bestelling door

10

Zo brijmonsters nemen • Neem brijmonsters altijd onder de valpijp. Dit is immers het voer dat de varkens krijgen.

• Brij kan ontmengen. Neem daarom op ver-

De keuzes die u maakt bij het begin van het groeiseizoen zijn belangrijk

schillende plaatsen in

voor een goede opbrengst van de Corn Cob Mix (CCM). Er komen

het circuit monsters,

Om snel voer te kunnen produceren, is een soepel

een genoteerde order nog twee keer.’ Ondertussen

andere rassen dan snijmaisrassen in aanmerking. Bij de rassenkeuze

met name bij het eer-

lopend logistiek proces essentieel. Op de produc-

zorgt het Brijteam samen met de afdeling Nutritie

is de korrelopbrengst leidend. Bij CCM mogen de rassen wat later zijn

tielocatie in Veghel is Jack van de Water hiervoor

voor voerrecepten. Als er nog wijzigingen nodig zijn

dan bij korrelmais. Bij de oogst is een percentage droge stof tussen de

verantwoordelijk. Zijn bureau staat midden in het

in het aanvullend voer, zorgt het Brijteam ervoor dat

zestig en zeventig geen probleem.

kantoor aan de voet van de fabriek. Het bedrijf is

deze samenstelling, nog voordat de productie deze

De rassenkeuze is ook belangrijk voor de gezondheid van het gewas.

onderdeel van De Heus en er wordt veel aanvullend

nodig heeft, in de fabriek staat.

In de rassenlijst worden de rassen gewaardeerd voor stengelrot, kolf-

voer gemaakt voor bedrijven die bijproducten voe-

de hoeveelheid vocht die er op komt te staan en let op de drukopbouw.

• Controleer bij restloze voersystemen regelmatig of er geen stuurvloeistof in de troggen komt. Hier

fusarium en helminthospotium (bladvlek-

ren. ‘We houden de snelheid erin door mensen en

Razendsnel

kenziekte). Het zaaimoment is belangrijk:

afdelingen goed met elkaar te laten samenwerken’,

Een bestelling is razendsnel gemaakt en geleverd.

zo snel mogelijk nadat de bodemtempera-

zegt Van de Water.

‘Onze standaardregel is: voor één uur besteld, de

tuur 8° C of hoger is, uiterlijk 30 april.

Het logistieke proces begint bij de order-intake,

volgende dag geleverd’, zegt Van de Water. ‘Als

achter in het kantoor. Hier nemen de dames van de

iemand om negen uur belt om nog dezelfde dag te

Bemesting

order-entry de voerbestellingen aan. Momenteel

leveren, zullen we wel alles in het werk stellen om dit

De pH van de grond mag niet te laag zijn. Er is voldoende kali nodig voor

wordt een nieuw systeem van digitaal bestellen

te regelen, zeker is dit echter niet.’

de stevigheid van de stengel en het transport van voedingsstoffen. De

ingevoerd en zullen in de nabije toekomst meer var-

In de fabriek zorgen drie operators ervoor dat de

gebruiksnorm voor fosfaat is 85 kg per hectare op zand, löss en veen.

kenshouders online gaan bestellen. Van de Water:

productie perfect verloopt. De varkenshouders

Afhankelijk van de soort organische mest kunt u maximaal 175 kg stikstof

‘Bij de aanname van orders willen we natuurlijk

die bijproducten gebruiken, krijgen allemaal klant-

toedienen. Denk daarnaast nog aan borium in verband met de kolfzetting.

weten wie de bestelling plaatst, om welk voer het

specifiek voer. De fabriek houdt er daarom geen

gaat, welke silo het is en hoeveel voer er nodig

voorraad op na.

Grondsoort

is. Met de klant bespreken dan het moment van

‘Het geheel is een soepel draaiende machine’, zegt

Hoge, droge gronden zijn het meest geschikt voor de teelt van CCM.

leveren en of er nog specifieke wensen zijn. Om er

Van de Water. ‘We gaan er allemaal voor om het

Houd bij de rassenkeuze rekening met minder geschikt grond. Lage,

zeker van te zijn dat een order klopt, controleren we

juiste voer op tijd in de silo van de klant te hebben.’

natte gronden zijn niet geschikt voor CCM-teelt.

De Heus · br ijteam N ieuws 3 | a pril 2013

ste en laatste ventiel.

• Laat de monsters een paar uur staan. Vergelijk

Denk aan borium in verband met de kolfzetting

kunt u eventueel kleurstof voor gebruiken.

Voormenger • Een rooster op de voormenger filtert de vervuiling er uit.

• U bespaart zich tijdens het vullen veel ergernis als u een lamp aansluit op de thermische beveiliging.

• Gebruik een macerator of snij-inrichting na de voormenger.

• Doseer zuur zoveel mogelijk rechtstreeks. • Voldoende zware motor en messen op de roerwerken geven minder storing.

De Heus · brijteam N ieuws 3 | a pril 2013

11


Het team dat u laat scoren met bijproducten Bel met +31 413 - 214 221 of mail naar brijteam@de-heus.nl voor een kennismaking met de specialisten van het Brijteam.

De Heus Brijteam-nieuws 3, 2013  

Informatie van De Heus over het voeren van bijproducten.

Advertisement