Page 1

Hus nformation Nr. 11- 2009 Det Europæiske Hus

-

samarbejde om at inkludere alle

-

www.europeanhouse.org

August 2009: Mulighed for at besøge Altai Republic ~ på grænsen mellem Sibirien og Mongoliet

1

… side 11


INDHOLD I DETTE NUMMER Kun med hjertet ser du Generalforsamling 2009 Civilsamfund og foreninger Aktivt medborgerskab Anmeldelse af hvidvin Det fælles tredje Besøg fra Rusland Socialt Forum i Altai Civilsamfund i Laos Velfærdssamfundet 3.0 Jeg har tænkt på….

side 2 3 4 6 8 9 10 11 12 14 16

Redaktion af dette nummer: Henning Sletved HusInformation Nr. 1/2009 - 15. årgang Det Europæiske Hus europeanhouse.org

2

Kun med hjertet ser du rigtigt Det Europæiske Hus kan være svært at få hold på, for vi samarbejder med og for alle de mennesker, der falder mellem de formelle grupper/ kategorier, der anvendes til at ”båse” mennesker med. DEH gør noget sammen med og for mennesker, der også falder mellem de ”kasser”, de store organisationer og de offentlige systemer opererer ud fra.

DEH sikrer den bedst mulige forankring, bæredygtighed og rummelighed. Vi er en organisatorisk ramme for mennesker, der har ideer, lyst og mod til at gøre noget - og som kan bruge foreningen til at omsætte deres ideer og værdier til praktiske aktiviteter sammen med andre.

DEH søger derimod altid at få integreret de tilbud, vi er med til at udvikle, i de almindelige strukturer, f.eks. krisecentre, bofællesskaber osv. Måske som en selvstændig organisation, måske som en del af det offentliges tilbud.

DEH er og skal være et sted i Peter Plys’ ånd: organisere gør man, før man gør noget, for at det, man gør, ikke skal gå i kludder.


Generalforsamling 2009 den 28. april 2009 kl. 17 – 19 Der indkaldes til generalforsamling 2009, som afholdes i foreningens kontor: Ved Glyptoteket 6. kld. – 1575 København V Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Lørdag den 28. februar 2009 var der premiere på Egmont Højskolens musical. Aurel havde rollen som en barske mafioso, mens Paula havde været med til at sy kostymerne og Eugen var med hos sceneteknikkerne. Højskoleopholdet giver en masse ny læring.

Valg af dirigent. Formandens beretning. Forelæggelse af foreningens årsregnskab til godkendelse og décharge. Forelæggelse af foreningens budget for det kommende regnskabsår samt fastsættelse af det årlige kontingent. Behandling af indkomne forslag. Valg af 7-9 bestyrelsesmedlemmer. Valg af 1 intern revisor og 1 revisorsuppleant for denne samt af én ekstern statsautoriseret revisor. Debat om foreningens virke. Eventuelt.

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og gennemfører alle afstemninger. Afstemninger foregår skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis et medlem fremsætter begæring herom. Alle beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved almindelig stemmeflerhed, idet der dog til beslutning om ændring af foreningens vedtægt kræves, at 2/3 af de repræsenterede medlemmer stemmer herfor. Er mindre end halvdelen af de stemmeberettigede mødt på generalforsamlingen og stemmer mindst 2/3 for forslaget, afholdes ny generalforsamling.

3


Om civilsamfund og foreningsarbejde i Hviderusland Det Europæiske Hus og LOF afholdt d. 28.januar et møde i Medborgerhuset, Danasvej på Frederiksberg. Mødets tema var civilsamfund og foreningsarbejde i Belarus (Hviderusland). Mødet var et led i Europa Delegationens ønske om at involvere civilsamfundsaktører fra Belarus i projekter støttet af EU. Se også HusInformation nr 4/2008 To Belarussiske civilsamfundsrepræsentanter, Ulad Vialichka og Tatiana Poshevalova, var til dette møde inviteret på foranledning af Europa Delegationen i Minsk. De præsenterede emnet med hver deres indfaldsvinkel. EU projektets teamleder Lene Petersen gav en kort indledning ud fra sin mangeårige erfaring med civilsamfundsudvikling. 4

Ulad Vialicha valgte i sit indlæg at fokusere på det moderne Belarus, som mange ikke havde kenskab til. Han gav en indføring i Belarus’ befolknings to mentaliteter, den europæisk orienterede og den russisk orienterede. Indlægget påpegede de uløste problemstillinger i landet efter Sovjetunionens sammenbrud, de nye behov for ’europatisering’, ’liberalisering’, ’afsovjettisering’ og ’belarustisering’. De aktuelle opgaver i befolkningen var: tillidsopbygning, skabelse af et fremtidsperspektiv, og ikke mindst igangsætning af den nødvendige dialog mellem statsmagten og befolkningen. Hertil kommer, at det er vigtigt at inddrage af Belarus’ forskellige samfundsaktører i det europæiske samarbejde. Tatiana Poshevalova havde valgt at

sætte fokus på de støtteprogrammer, som Belarus civilsamfund igennem årene har modtaget fra EU og de enkelte Europæiske lande. Hun gjorde opmærksom på den manglende fælles strategi, hvilket gjorde det vanskeligt at gennemskue, hvori EU’s lande så Belarus i Europa! Derfor blev støtten i Belarus oplevet mere som teknisk bistand end som støtte til lokal civilsamfundsudvikling i Belarus. Hun oplevede, at EU landene manglede viden om Belarus samfundsopbygning og struktur. Det betød, at programstøtten ikke fik den forventede effekt. Det, der er EU’s aktuelle grundlag for støtte passer ikke nødvendigvis i situationen i Belarus! Sluttelig gav Tatiana Poshevalova


Fra mødet den 28. januar. Th. ses DEHs formand Lise From og næstformand Henning Sletved, der repræsenterede foreningen i mødet.

sit bud på, hvordan programmer til gavn for Belarus befolkning skulle have respekt for den der pågående samfundsudvikling: fra sovjetstyret diktatur mod et demokrati byggende på landets og dermed folkets historie og kultur.

Da tiden var knap, var det ikke megen tid til uddybning, dog kan nævnes, at der var spørgsmål som frie ikke statsafhængige foreningernes vanskelige vilkår samt den offentlige menings manglende muligheder i det diktatorstyrede land.

Mødets indlæg, et kort referat af debatten og deltagerliste kan læses på DEH’s hjemmeside www.europeanhouse.org og et kort referat findes på www.eurobelarus.info under ’Features’. Lene Petersen står også til rådighed for uddybning og kan kontaktes på lenepetersen@lpconsult.org. Af Lise From Lise.from@get2net.dk

5


Aktivt medborgerskab, godt naboskab..... - hvorfor bør en dansker interessere sig for DEH’s projekter i Rusland, Laos og Østeuropa? I maj 2006 satte en gruppe europæiske borgere sig til sammen at udarbejde et charter for aktivt medborgerskab, hvor målet - set fra DEH’s udgangspunkt om godt naboskab - var at fastholde nødvendigheden af borgerinddragelse i samfundene lokalt, nationalt og internationalt. Alt dette hænger nøje sammen med det, som vi står overfor i en global verden, og som vi gerne vil være en del af både lokalt, nationalt og internationalt og som, for os, er udgangspunktet i et godt naboskab med aktivt medborgerskab. Det Europæiske Hus er en humanitær forening (NGO). Vi arbejder ud fra forestillingen om, at godt naboskab lokalt og globalt kan styrke menneskers og samfunds sociale kompeten-

6

cer: evnerne til at forstå, beskrive og løse sociale og økonomiske konflikter og udfordringer.

Da DEH arbejder med projekter både i Danmark og internationalt, så indebærer forestillingen om aktivt medbor-


- og civilsamfundsudvikling gerskab med udgangspunkt i godt naboskab for os, at vi gerne vil lære af vore naboer, hvorledes vi kan udvikle fællesskabet i civilsamfundet. Medborgerskab handler om følelsen af at høre til i et større fællesskab i civilsamfundet. Dvs. at alle borgere uanset duelighed kan vise social ansvarlighed og derfor har rettigheder og pligter indenfor fællesskabet. (I DK sikret i Danmark via Menneskerettighedskonventionen og Grundloven).

Det er en del af målet med udviklingen af Aktivt Medborgerskab i civilsamfundene, at vi i projekterne

Medborgerskab handler om følelsen af at høre til i et større fællesskab i civilsamfundet

I DEH’s forståelse af civilsamfundsudvikling pgrla. godt naboskab kan alle mennesker således deltage som aktive, socialt ansvarlige borgere. I det aktive medborgerskab opdeles mennesker nemlig ikke efter grader af normalitet.

– lokalt og internationalt - lærer at forstå og respektere borgernes forskelligheder og omsætte det til aktive handlemuligheder for det enkelte menneske. Læs hele artiklen på www.europeanhouse.org

Vort engagement i DEH’s projektarbejde med civilsamfundene i Østeuropa, Rusland og på det seneste i Laos, har lært os og vore partnere meget forskellige ting og de læreprocesser er for de fleste samfund (inkl. DK) langt fra tilendebragte (Og bliver det nok aldrig). Vi og vore partnere i DEH’s hidtidige projekter har gensidigt lært om socialisering, kultur og samfundsopbygning. Den læring skal stedse fornys, når vi fremover skal arbejde med kommende aktiviteter. Er du interesseret i at forstå og lære om civilsamfundsudviklingen i dit eget lokalsamfund, så er projekterne i Rusland, Hviderusland, Rumænien, Laos og Albanien kilder til at forstå, hvorledes du kan tilrettelægge din indsats i dit lokale aktive medborgerskab.

7


Anmeldelse af hvidvin fra DEH’s hylde Af Lise From Kølig hvidvin i et dugget glas hører for mange til blandt forårets og sommerens glæder. Den rumænske kvalitetsvin, som Det Europæiske Hus sælger, er en Aligoté, der bliver lavet på en hvidvinsdrue af samme navn. Det er en drue, der findes i store mængder i Rumænien og andre østeuropæiske lande, og hvor den i hundreder af år har været populær begrundet i dens naturlige, høje syreindhold. I Frankrig anvendes Aligoté ofte til kir, dvs. blandet med fx solbærlikør eller champagne – det smager af sommer og sol - eller til det enkle måltid, som ikke må blive for kostbart. Dagbladet Børsen havde den 30. januar en flot omtale af netop den 8

hvidvin, vi har ”på hylderne”, og da hele overskuddet fra salget af vin går til foreningens arbejde er der yderligere en god grund til at tage Børsens anbefaling af Villa Bona Terra Aligoté til efterretning. Vinen laves af en fransk vinmager, der hedder Laurent Dubreuil, der arbejder på Château Villa

49 50 Per flask e

Bona Terra, der ejes af det danske vinfirma Chris Wine, i Rumænien. Ifølge Børsens anmelder af vin, er det en ren og frisk vin med en forfriskende smag og en oplivende duft af mineraler. Et glas Aligoté virker læskende og gør den velegnet til retter med for eksempel fed fisk, ligesom kylling og kalv i fede sammenhænge også vil være et godt match. I skrivende stund har jeg som skrevet ovenfor, tænkt på forår, sommer og sol, som jeg efterhånden længes efter – men det er vinter og sne en tid endnu, så hvorfor ikke nyde et glas af den gode Aligoté? Det hjælper på humøret.


I Valby er nogle strikkedamer mødtes og har strikket trøjer, huser, vanter og meget andet gennem nogle år. Hidtil har DEH sendt tøjet til Rumænien, bl.a. til de små børn som nogle af de børnehjemsbørn, der var med, da vi begyndte i Rumænien, har fået, nu hvor de blev unge mennesker. I år går tøjet til Hviderusland, hvor der også er god brug på det krisecenter, som DEH var med til at starte for nogle år siden - og som fortsat arbejder godt for voldsramte kvinder og deres børn. Den 25. februar var DEH’s formand Lise From på besøg og fortalte om foreningens arbejde - og der var også lejlighed til at smage på den gode hvidvin.

9


Besøg fra Rusland i maj 2009: Vil du være med? DEH får besøg fra Rusland den 29 maj 2009. Den russiske gruppe består af 14 deltagere og er en del af det projekt, vi samarbejder med Unionen af Social Pedagogues and Social Workers in Russia om. Fokus for besøget er socialarbejdere og deres arbejdsbetingelser, især hvordan man kan forebygge stress og udbrændthed. Vi er ved at stykke det endelige program sammen, så de russiske gæster får et indtryk både af det almindelige sociale system i Danmark og særlige tiltag omkring stress, PTSD, recovery

10

mm. For projektet retter sig mod områder, der har været ramt af natur- eller menneskeskabte katastrofer (terror, krig) - og hvorledes socialfolk kan tackle de problematikker, der opstår - især på lang sigt. En del af deltagerne vil få mulighed for at deltage i AIEJI’s 17. verdenskongres, der afholdes i København den 4-7. maj. (AIEJI er den internationale sammenslutning af socialpædagoger, som DEH er medlem af.) Temaet for kongressen er socialpædagogen i en globaliseret verden. Læs mere på www.aieji2009.dk

Vi planlægger at holde en lille afskedsfest for gruppen den 8. maj på Uraniavej 5, og hvis du har lyst til at være med - og meget gerne til at hjælpe lidt til - er du/I meget velkomne. Ring til Lise From på 3324 3720. Og du vil også blive modtaget med åbne arme, hvis du har mulighed for at hjælpe under selve besøget med alt fra at køre, vise rundt osv. Vi glæder os til at høre fra dig.


Socialt Forum i Altai Republic i august 2009 Forsidebilledet er et moderne danseensemble fra Altai: Angel, der består af unge i alderen 16-25 år. Stilen viser, at selv det moderne Altai er meget fremmed for de fleste europæere. Altai ligger i Sibirien på grænsen til Mongoliet og Kazakstan. Altai er en russisk region med 200.000 indbyggere på et område dobbelt så stort som Danmark. Ca. en tredjedel af befolkningen er oprindelige, mens resten er etniske russere.

Nu er muligheden for at besøge dette forunderlige sted med de store vidder, høje bjerg, dybe skove, rivende floder og hjertelige mennesker. For i år afholdes det årlige sibiriske Sociale Forum i Altai fra 18-22 august. Som følge af vort samarbejde med Unionen af Socialpædagoger og Socialrådgivere i Rusland, der sammen med regionens Guvernør står for det Sociale Forum, er der mulighed for at deltage - og kombinere det med et mere turistet besøg i forlængelse af det Social Forum. Rejsen går med fly til Novosibirsk via Moskva og derefter med bus til Altai Republic. Vi kender endnu ikke den endelige pris for turen, men det er nok ca. 20.000 kr for 12-14 dage. Er du interesseret så kontakt DEH så hurtigst muligt.

Temaet for dette 3. internationale Social Work Forum er Social Work In The 21st Century: Infrastructure, Innovations, Investment” Der vil være workshops, Master Classes i forbindelse med Forum, og Det Europæiske Hus skal stå for en af disse Master Classes. Deltagelse i dette Forum er i sig selv en oplevelse for livet - både fagligt og menneskeligt. Sammen med muligheden for at besøge Altai er det en once in a lifetime. 11


Civilsamfundsudvikling i Laos? - uddannelses- og boligstøtte til unge fra landdistrikter i Nambak regionen ning af økonomisk model. Det Europæiske Hus har ved flere besøg i Laos af Hans Henrik Christensen i halvandet års tid konkret undersøgt og afprøvet en økonomisk model for et eventuelt DEH-projekt omfattende bolig- og studiestøtte til et mindre antal unge i et af projektmidlerne etableret minicollege i Luang Prabang. Midlerne til undersøgelsen og oprettelsen af det nævnte minicollege er alle fremkommet ved gaver til foreningen, der sammen med udgifterne i Laos mv. er dokumenteret i foreningens reviderede årsregnskab. (De to første rapporter kan læses i HusInformation nr. 2 og 4 2008).

12

Traditionelle laotiske dansere gør sig klar DEH projektundersøgelse og afprøv-

3. rapport om de studerende i Laos Efter et længere varende ophold i Laos, er der nu skabt en bredere ind-


døgnet alle ugens dage. Månedsløn 400 Dkr. Løn 1,00 Dkr. i timen. Der skal regnes med mindst 3-4 timer daglig på studiet og 6-8 timer i døgnet til studieforberedelse, spisning og hvile. Ændring af studiestøtten og arbejdsvilkår

sigt i vilkårene for de studerende på minicolleget Luang Prabang. Den støtte vi indtil videre har bidraget med har været betaling af studieafgift til universitetet og husleje. De studerende har selv måttet yde en indsats ved at tjene penge til mad, tøj og andet gennem arbejde. Kun én gang sidste sommer (2008) kom der en melding om, at det ydede tilskud ikke dækkede de faktiske udgifter. Denne rapport afdækker de studerendes levevilkår i det etablerede minicol-

lege. Der er ikke faste regler for arbejdstidens længde. Aftale om arbejdstid: ”Jeg arbejder fra kl.20 til kl. 8 næste morgen alle ugens dage”. Om daglig overtid: ”Men det var altid sådan at arbejdspladsen kunne forlades tidligst kl.9 og ofte først kl.10.” Overtidsbetaling: Der blev ikke givet mere i løn, når arbejdet strakte sig ud over den aftalte tid. Månedsløn: Det blev til Ca. 400 Dkr. om måneden. Konklusion: 13 – 14 timers arbejde i

Det er vores vurdering og initiativ, at selv om leveomkostningerne er lave i Laos, så må der en ændring af studiestøtten til, og helst også arbejdsforholdene: Omkostninger til mad kan indeholdes i det nuværende budget. Nu udbetales der derfor hver måned et ekstra støttebeløb til husleje, studieafgifter, bøger mv. Der iværksættes søgning efter et arbejde med kortere arbejdstid og mindst én ugentlig fridag, samt lidt ekstra tid lørdag og søndag. Rapporten slutter med en ubegrænset påskønnelse af de resultater de studerende har opnået i løbet af ca. halvandet år. Læs hele rapporten på DEH hjemmesiden:

13


Samme mål, nye strategier: Statsminister Anders Fogh Rasmussen kaldte for et par år siden i en tale kvalitetsreformen af den offentlige sektor for ”Velfærd version 2.0”. Hvor ”Velfærd version 1.0” er drevet af de professionelle indholdsleverandører og producenter, så handler version 2.0 om en videreudvikling drevet af brugerne, deres egne individuelle behov og ønsker og hvor det handler om at dele viden, at dele meninger og at dele oplevelser. Altså en brugerdreven nyskabelse af det danske velfærdsprojekt. Velfærdssamfundet version 2.0 er budskabet om, at borgerne nu skal mere med på banen i de sociale nyskabelser, der er nødvendige for at udvikle det danske velfærdssamfund som eksempel for andre lande. Men så enkelt er det nu ikke!

Enten skal det private marked løse opgaverne eller også gør staten det selv. Vi oplever nu, at staten styrer helt ned i detaljen, fordi markedet ikke regulerer tingene som forventet. Vi havner altså tilbage i version 1.0, hvor det alligevel er de professionelle indholdsleverandører og producenter, der driver udviklingen. Vi har undervejs vænnet os til denne ”specialist båsning” af mennesker og sektorer. Det er en meget uheldig udvikling af vort samfund bl.a. fordi vi bliver fastholdt i en gold ”båsning” af mennesker og dermed er vi med til at lukke de danske lokalsamfund.

Det danske samfund (os alle) bliver derved mindre og mindre kompetent til at formulere og løse egne udfordringer. Staten, kommunerne og deres I Velfærdssamfundet version 2.0 gøres eksperter skal tage hånd om problevi til brugere/forbrugere og ikke til bor- merne! Vi skal blot fokusere på vore gere i vort samfund. Samfundet bliver egne behov og ønsker som kunder i reduceret til en stat-marked dimension. biksen Danmark.

14

DEH har arbejdet ud fra velfærdssamfund 2.0 gennem de sidste 15 år: at brugere skal være med til at drive nyskabelse af deres muligheder og dermed samfundet. Derfor har vi især målrettet indsatsen direkte på de enkelte grupper, f.eks. forladte og/eller handicappede børn og unge (på rumænske institutioner), kvinder og børn på krisecentre (i Belarus,


DEH i velfærdssamfundet 3.0. Lithauen, Rusland), sindslidende på Balkan, osv. Og det er denne strategi, vi gennem de sidste par år, har kunnet se ikke er tilstrækkelig. Derfor er brug for velfærdssamfund version 3.0. Velfærdssamfundet version 3.0 står for: sømløs og integreret 'hvor som helst, når som helst' -erhverv, underholdning og -sociale netværk over hurtige, pålidelige og sikre netværk. Version 3.0 står for at bygge bro over kløften mellem mobile og faste linjer. Og det signalerer et tifold kvantespring i skalaen af det sociale univers (for nu at bruge nogle af EUkommissær for telekommunikation, Viviane Redings præsentation af sin vision for 'Internettets version 3.0' i efteråret 2008). Det Europæiske Hus er i gang med at udforme disse strategier til konkrete værktøjer og handleplaner, bl.a. i relation til begrebet social kapital.

Social kapital og demokrati Fra Lars Torpe tekst med samme titel ”Hvad har social kapital med demokrati at gøre? I den efterhånden righoldige litteratur om social kapital fremgår det, at social kapital er godt for meget, herunder også for demokrati, men det er de færreste analyser af social kapital, der har direkte fokus på demokrati. Forbindelsen er da heller ikke åbenlys hos to af de tre ”founding fathers”, James Coleman og Pierre Bourdieu (jf. kapitel 1). Derimod er den mere klar hos den tredje, nemlig Robert Putnam, som kaldte sin første bog om social kapital: ”Making democracy work” (Putnam, 1993). Påstanden er heri, at det er social kapital, der får demokratiet til at fungere. >> Som det vil fremgå er forbindelsen mellem social kapital og demokrati ikke helt så klar, som det umiddelbart kunne se ud. Dels er det ikke al social kapital, der understøtter et demokratisk medborgerfællesskab, dels er den styring, der fremmes af social kapital, ikke altid demokratisk. >> Om social kapital er godt for demokrati, kan diskuteres. Tillid og normer vil under bestemte omstændigheder kunne ses som vigtige dele af et samfunds demokratiske kultur. Men når det drejer sig om demokratisk styring, er det kun bestemte aspekter af denne, nemlig effektiv og responsiv styring, som umiddelbart er forbundet med social kapital. ” Du kan læse hele Lars Torpes artikel via DEH’s hjemmeside.

15


Jeg har tænkt på….

Er de udstødte de nye »svage grupper« skabt af de vellønnede og veluddannedes behov for selvrealisering? Af Lise From Stadig flere danskere søger frivilligt arbejde i de store velgørenhedsorganisationer, som fx Dansk Røde Kors, Folkekirkens Nødhjælp og Ældresagen m.fl., hvor danskerne er særligt interesserede i det personligt udfordrende arbejde, hvorigennem de kan realisere deres personlige faglighed. Men hvad vil vi så med pligtarbejdet? Spørger forskerne danskerne selv, så går ønskerne på mere fritid og lavere skat. Ingen har i forskernes undersøgelser lyst til at give afkald på opnåede velfærdsprivilegier, som efterløn, delvis eller fuld betaling af institutionspladser, lægebesøg, gratis sygehusophold, medicintilskud mv. Man kan da godt undre sig over de to sider af denne sag. På den ene side er det godt at flere

16

har interesse for frivilligt arbejde, men sociologerne mener nu, at årsagen til vores iver efter at arbejde frivilligt, er styret af ønsket om at udvise selvrealisering, identitet og personligt potentiale, nok for sagen (hjælpe de nye, svage grupper), men allermest for os selv. På den anden side ved vi, at samfundsudviklingen stedse skaber uafviselige behov frembragt af nye behandlingsmuligheder, nye diagnoser, nye undervisningsmetoder osv. De danner grobund for ”et bedre liv” mest for de grupper, der lever med i de nye ”teknikker”, men mindst for de, der ikke bliver indoptaget i de ”nye livsbetingelser”. De bliver udstødt og udgør de nye ”svage grupper”, fx hjemløse, psykisk syge, ældre, udsatte børn og unge osv.

europeanhouse.org Det Europæiske Hus Ved Glyptoteket 6, kld. 1575 København V post@europeanhouse.org Telefon: 3211 8611 Fax: 5570 2979 CVR nr. 18 27 69 33 Det Europæiske Hus Uraniavej 5 1878 Frederiksberg C Det Europæiske Hus er en humanitær forening, der arbejder for godt naboskab og inkludering af alle mennesker. Formålet er at støtte de mest udsatte grupper med at komme videre i livet og være en aktiv del af deres samfund.

2009 nr 1  
2009 nr 1  
Advertisement