Page 1

1

www.wgs.nl

Over het hoe en het waarom van Waterschap Groot Salland Het Waterschap Groot Salland beschermt West-Overijssel tegen hoog water en overstromingen en zorgt voor voldoende oppervlaktewater van goede kwaliteit. We geven water meer ruimte om wateroverlast, maar ook verdroging tegen te gaan. Uw afvalwater maken wij weer schoon op de zuiveringen. Ons werkgebied is prachtig om in te wonen, te werken en te recreĂŤren. Wij laten u hiervan graag genieten.


2

www.wgs.nl

Hoge eisen aan kwaliteit en aan úw veiligheid

Klimaatveranderingen, stijging van de zeespiegel en bodemdaling vragen om veel aandacht voor de waterveiligheid en het waterbeheer. Europese en landelijke regelgeving stellen hoge eisen aan de kwaliteit van het oppervlaktewater en aan natuurwaarden. De manier waarop het waterschap zijn taken uitvoert, staat in het Bestuursprogramma van het waterschap met de volgende thema’s: www.wgs.nl/groot-salland/bestuur

VEILIGE DIJKEN

Door waterkeringen, zoals dijken en kaden, goed te onderhouden en te beheren, beschermt het waterschap geheel West-Overijssel tegen overstromingen. Hiermee bestrijden we wateroverlast, grote economische schade en levensbedreigende situaties. Waterkeringen moeten aan de wettelijke normen voldoen en worden periodiek getoetst aan hoge eisen.

Het huidige beheersgebied van het Waterschap Groot Salland ligt in het westelijke deel van de provincie Overijssel. De begrenzing van dit gebied is in grote lijnen gebaseerd op (deel) stroomgebieden. De oppervlakte bedraagt circa 120.000 hectare, waarbinnen het waterschap meer dan 4000 kilometer watergang beheert. Binnen het werkgebied wonen ongeveer 360.000 mensen en er is een groot aantal bedrijven gevestigd. Er is veel aandacht voor het landelijke programma ‘Ruimte voor de rivier’. Groot Salland geeft hier langs de IJssel invulling aan door de dijk bij Westenholte te verleggen en uiterwaarden bij Zwolle en Deventer uit te graven. www.wgs.nl/veilige-dijken/ ruimte-voor-de


3

www.wgs.nl Het afkoppelingsproject Streukelerzijl - Galgenrak bij Dalfsen gaat wateroverlast tegen in de driehoek Hasselt - Nieuwleusen - Dalfsen. Met de bouw van een gemaal bij de Vecht zorgt het waterschap hier in droge perioden juist voor voldoende aanvoer van water. www.wgs.nl/ruimte-water/ programma-ruimte/

RUIMTE OM TE LEVEN MET WATER

Om wateroverlast en verdroging tegen te gaan zorgt het waterschap voor een goede aan- en afvoer van het oppervlaktewater zoals de IJssel en de Vecht. Klimaatveranderingen zorgen voor meer water in een korte tijd maar ook voor lange perioden van droogte. Daarom werkt het waterschap aan de herinrichting van waterlopen die meer water kunnen opvangen en vasthouden. Hiermee neemt de kans op wateroverlast af wanneer er extreem veel neerslag valt en is er meer water ‘op voorraad’ in droge tijden. Natuurontwikkeling krijgt meer kans bij de nieuwe inrichting van waterlopen.

SCHOON WATER

Om er voor te zorgen dat het oppervlaktewater schoon genoeg is voor mens, plant en dier, zuivert het waterschap het afvalwater op biologische wijze op negen rioolwaterzuiveringen. Na zuivering lozen we het water op een rivier of wetering. Om aan de strengere regelgeving te voldoen, vinden er op een aantal rioolwaterzuiveringen renovaties en uitbreidingen plaats. Ook andere maatregelen zoals het verwijderen van bagger dragen bij aan een betere waterkwaliteit.

Het waterschap heeft oog voor duurzaam en innovatief werken. Goed voorbeeld hiervan is dat het zwembad in Raalte wordt verwarmd met restwarmte van het schone water dat uit de nabij gelegen rioolwaterzuivering komt. www.wgs.nl/schoon-water/ inners-energie-water/ deelproject-raalte/


4

www.wgs.nl

GENIETEN VAN WATER

Leven met water betekent ook dat mensen kunnen genieten van water. Soms neemt het waterschap zelf het initiatief voor recreatieve activiteiten. Bijvoorbeeld door het openstellen van wandel- en fietspaden over een dijk of langs het water. Ook werkt het waterschap mee aan recreatieve plannen van andere organisaties zoals gemeenten, recreatieschappen en hengelsportverenigingen. Hiermee neemt het genieten van water toe en raken mensen meer betrokken bij het werk van het waterschap.

U betaalt belasting aan het waterschap

Als waterbeheerder is Groot Salland één van de partners die samenwerken aan het programma ‘Ruimte voor de Vecht’. Naast veiligheid is hier ‘genieten van water’ één van de invalshoeken. www.wgs.nl/ruimte-water/ programma-ruimte-0/

Al dit waterschapswerk wordt uiteindelijk mede voor ú gedaan. Het gaat immers ook om úw veiligheid, úw afvalwater en om úw mogelijkheden om te genieten van water. Tegelijk moet het ook allemaal gefinancierd worden. Daarom betalen burgers, bedrijven en grondbezitters belasting. Het algemeen bestuur van Waterschap Groot Salland stelt jaarlijks de belastingtarieven vast en bepaalt de exacte bestemmingen van dit belastinggeld. www.wgs.nl/waterschapsbelasting.

325318 wgs folder a5  

Waterschap Groot Salland

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you