__MAIN_TEXT__

Page 1

Schoolplan 2015-2019 KBS De Goede Herder


Schoolplan 2015-2019 KBS De Goede Herder

Inhoudsopgave: Deel I Inleiding .................................................................................................. 3 Woord vooraf……………………………………………………………………………………………4 Typering van de school………………………………………………………………………………5 Hoofdstuk 1: Visie en beleid ............................................................................... 8 1.1. Visie ................................................................................................ 8 1.2. Omgevings- en toekomstgerichtheid ...................................................11 1.3. Beleidslijnen en indicatoren t.a.v. het onderdeel ‘visie en beleid’ ............12 Hoofdstuk 2: Leiderschap en Management ....................................................... 12 2.1. Leiderschap .....................................................................................13 2.2. Management ....................................................................................13 2.3. Beleidslijnen en indicatoren t.a.v. het onderdeel ‘leiderschap en management’ ...................................................................................15 Hoofdstuk 3: Personeel .................................................................................... 17 3.1. Integraal Personeelsbeleid………………………………………………………………………….17 3.2. Instrumenten personeelsbeheer, -zorg en -sturing................................18 3.3. Beleidslijnen en indicatoren t.a.v. het onderdeel ‘personeel’ ...................21 Hoofdstuk 4: Cultuur en klimaat ....................................................................... 22 4.1. Schoolcultuur ...................................................................................22 4.2. Cultuur voor medewerkers .................................................................23 4.3. Cultuur voor leerlingen ......................................................................24 4.4. Cultuur voor ouders ..........................................................................25 4.5. Beleidslijnen en indicatoren t.a.v. het onderdeel ‘cultuur en klimaat” ......26 Hoofdstuk 5: Middelen en voorzieningen ......................................................... 29 5.1. Huisvesting en uitrusting ...................................................................29 5.2. Financiën………………………………………………………………………………………………………29 5.3. Materieel beleid…………………………………………………………………………………………..30 5.4. Beleidslijn en indicatoren t.a.v. het onderdeel ‘middelen en voorzieningen’ . ......................................................................................................30 Hoofdstuk 6 Management van onderwijsprocessen en ondersteunende processsen ................................................................................... 31 6.1. Visie op ontwikkeling en onderwijs ......................................................31 6.2. Pedagogische huisstijl .......................................................................31 6.3. Didactisch ontwerp, differentiatie in de school ......................................32 6.4. Leerlingenzorg .................................................................................35 6.5. Passend onderwijs ............................................................................35 6.6. Begeleiding naar het voortgezet onderwijs ...........................................36 6.7. Lesroosters ......................................................................................36 6.8. Management van ondersteunende processen .......................................37 6.9. Beleidslijn en indicatoren t.a.v. management van onderwijsprocessen en ondersteunende processen .................................................................38 Hoofdstuk 7 Resultaatgebieden ....................................................................... 38 7.1. Opbrengstgerichte cultuur .................................................................38 7.2. Beleidslijnen indicatoren t.a.v. het onderdeel ‘resultaatgebieden’ ............42 Beleidsdomeinen gepland in schoolplanperiode……………………………………………………………………………………44 Deel II……………………………………………………………………………………………………46 Bijlagen………………………………………………………………………………………………….60

2


Schoolplan 2015-2019 KBS De Goede Herder

Inleiding. Voor u ligt het schoolplan 2015 – 2019 van onze school. In dit schoolplan beschrijven we waar we staan, waar we naar toe willen in de komende vier jaren en hoe we dat in grote lijnen willen realiseren. Veluwe. De Goede herder maakt samen met 26 andere scholen deel uit van scholengroep katholiek onderwijs Flevoland Veluwe (SKO). Het Strategisch beleidsplan van SKO Flevoland Veluwe is voor ons het kader geweest van het nieuwe schoolplan.

In dit schoolplan (Plan) geven we aan op welke wijze wij onze doelstellingen gaan realiseren (Do). De voortgang zullen we jaarlijks evalueren (Check). De evaluatie kan leiden tot het aanpassen van het plan (Act). Het uitwerken van de activiteiten doen we met behulp van actieplannen. De resultaten leggen we vast in de teamgids (Borgen). Op deze wijze kunnen wij cyclisch onze resultaten verbeteren. Dit doen we door middel van een jaarlijkse cyclus, als ook door een vierjarige cyclus. Na vier jaar, bekijken we opnieuw waar we staan (Check) en maken we de aanzet voor het nieuwe schoolplan. Deel I van dit schoolplan heeft betrekking op het schoolniveau. Deel II van dit plan heeft betrekking op het stichtingsniveau. Het schoolplan heeft de instemming van de MR (deel I) en de GMR (deel II) en is vastgesteld door het bevoegd gezag.

Schoolleider KBS De Goede Herder M. Verdoorn

College van Bestuur Dhr. K. Oosterbaan

Adjunct –directeur Chantal Amaar El Ghoul

3


Schoolplan 2015-2019 KBS De Goede Herder

Woord vooraf In het schoolplan staan de ontwikkeldoelen beschreven voor de periode augustus 2015 tot en met juli 2019. Het schoolplan is op de volgende wijze tot stand gekomen: Wij hebben het schoolplan 2011-2015 geëvalueerd. Als basis dienen de studiedagen en vergaderingen over kwaliteitszorg die in de periode 2011-2015 hebben plaatsgevonden. Het team van De Goede Herder heeft daarin de eigen wensen geformuleerd ten aanzien van de schoolontwikkeling. Samen met Stichting Actief Ouderschap heeft de school een ouderavond georganiseerd over leren in 2020. Een avond waar ouders konden meedenken over het onderwijs voor de komende planperiode. De input van deze avond is gebruikt voor het schoolplan. De volgende evaluatiemiddelen zijn gebruikt als aanvulling op onze eigen wensen: - Risico inventarisatie; - Uitkomsten directie-tweedaagse; - Algemene ouderavond; - Het ouder-, leerkracht- en leerling-tevredenheidsonderzoek en - Het zelfevaluatierapport. Tijdens de teamvergadering van juni 2014 zijn de gegevens gezamenlijk geïnventariseerd en zijn de prioriteiten aan gegeven. De concrete uitwerking van de schoolplannen zal middels een jaarplan en actieplannen nader worden uitgewerkt en een jaarverslag zal gebruikt worden om de processen te evalueren. Aan het eind van ieder schooljaar, als aan het eind van de schoolplanperiode worden tevens de ontwikkeldoelen geëvalueerd. We vinden het verder van groot belang om alle resultaten goed te borgen (teamgids). Wij werken als school planmatig aan de ontwikkeling van ons onderwijs. Dit plan is voor ons een planningsdocument en handleiding voor de activiteiten die de komende 4 jaar zullen worden ondernomen. We hanteren het INK model voor het systeem van kwaliteitszorg. Het schoolplan is een verantwoording aan ouders, bestuur en wettelijk gezag over ons schoolbeleid. Het schoolplan is uiteindelijk vastgesteld door het bevoegd gezag.

4


Schoolplan 2015-2019 KBS De Goede Herder

Deel I. Aandacht voor o.a.  Typering van      

de school Schoolgegevens; Kenmerken school; Samenstelling team; Kenmerken leerlingen; Kenmerken ouderpopulatie; De ambitie/de opdracht van de school;

Schoolgegevens: Brinnummer: Directie: Adres hoofdvestiging: Contact school: E-mail: Website: Bevoegd gezag: Adres bevoegd gezag: Contactpersoon: Contact bevoegd gezag: E-mail: Website:

40950 - 13NU M. Verdoorn Binnenkruierstraat 9, 1333 EC Almere Tel.036-5320335 dir.goedeherder@skofv.nl www.kbsdegoedeherder.nl SKO Flevoland Veluwe Postbus 608, 8200 AP Lelystad K. Oosterbaan Tel. 0320-225040 secretariaat@skofv.nl www.skofv.nl

Kenmerken school KBS De Goede Herder is een katholieke basisschool waar een ieder welkom is, mits men de katholieke identiteit van de school onderschrijft. De Goede Herder geeft in het onderwijs aandacht aan alle levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden in de Nederlandse samenleving, waar recht wordt gedaan aan de verscheidenheid van waarden. De school kies bewust voor het jaarklassensysteem. Indien mogelijk worden combinatiegroepen vermeden. KBS De Goede Herder heeft twee locaties: in de Molenbuurt en in de Bouwmeesterbuurt. In de Molenbuurt is de school één van de vier basisscholen op een rij. Op basis van de leerlingenprognoses blijkt dat we geen volledig onderwijsaanbod kunnen bieden op beide locaties. We hebben ervoor gekozen om in de Bouwmeesterbuurt de bovenbouwgroepen te situeren. Hiermee scheppen we voor de ouders duidelijkheid over de ‘leerlingbewegingen’ in de wijk. Beide buurten behoren tot de oudste wijken van Almere Buiten. Om deze buurten heen zijn nieuwe wijken ontstaan, waardoor vooral de Molenbuurt gezien mag worden als de kern van Almere Buiten. Hier zijn tevens veel sociale voorzieningen gehuisvest. De Molenbuurt is gescheiden door een busbaan. Aan de ene zijde van de busbaan staan zowel koop- als huurwoningen. Aan de andere zijde staan voornamelijk woningen bedoeld voor sociale woningbouw. De Molenbuurt en de Bouwmeesterbuurt vallen net niet onder de noemer ‘achterstandsbuurt’. De gemeente Almere doet al het mogelijke om de buurten goed te onderhouden. Almere Buiten valt onder het grootste risicogebied van Almere.

5


Schoolplan 2015-2019 KBS De Goede Herder

Samenstelling team Per 1-11-2014 MT OP OOP deeltijders voltijd M V 60 jaar en ouder 2 2 Tussen 56 en 59 jaar 3 1 4 Tussen 45 en 55 jaar 2 2 1 5 1 Tussen 35 en 44 jaar 1 1 2 Tussen 25 en 34 jaar 8 8 Jonger dan 24 jaar Totaal 3 16 2 21 0 1 20 Het aantal mannen is door de jaren terug gelopen. Er zijn binnen onze school geen leerkrachten die voltijd voor de klas staan. Het werken met deeltijders zorgt voor veel overlegmomenten. Kenmerken Jaar 2012-2013 2013-2014 2014-2015 Prognose Jaar 2015-2016

leerlingen Totaal 254 232 224

Totaal 207

Gew. 0 211 188 187

Gew. 0.3 37 36 31

Gew. 1,2 6 8 6

Gew. 0 173

Gew. 0.3 28

Gew. 1,2 6

De Prognoses ( februari 2015) School Tjasker, de Kring, de Kompas, het Goede Herder, de

Wijknaam Molenbuurt Molenbuurt Molenbuurt Molenbuurt

Architect, de (I) Architect, de (II)

Bouwmeesterbuurt Bouwmeesterbuurt

2015 190 322 136 207 855

2016 192 312 135 195 834

2017 190 301 131 181 803

2018 187 292 132 178 789

2019 183 287 135 180 785

2020 178 285 136 184 783

2021 171 287 136 186 780

213 74 287

209 70 279

202 66 268

197 67 264

195 68 263

194 69 263

192 70 262

(bron: gemeente Almere)

Kenmerken ouderpopulatie De Molenbuurt in Almere Buiten is een oudere wijk; het aantal kinderen in deze wijk loopt terug. Er vindt in deze buurt geen nieuwbouw plaats en door de crisis zijn er weinig verhuizingen. We zien in toenemende mate ĂŠĂŠnoudergezinnen en samengestelde gezinnen. Ook herkennen wij dat steeds meer ouderparen beiden aan het arbeidsproces deel nemen.

De ambitie/ de opdracht van de school

6


Schoolplan 2015-2019 KBS De Goede Herder

Ieder kind moet via een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces die kennis en vaardigheden kunnen verwerven, die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens te worden in een samenleving die multicultureel is. Kijkend naar onze populatie heeft de school zichzelf hoge doelen gesteld. We zijn van mening dat onze leerlingen goed onderwijs verdienen en dat betekent dat er bewuste keuzes zijn gemaakt m.b.t. het leerstofaanbod. We leiden de kinderen van nu op voor banen die er nog niet zijn en dat is een uitdagende ontwikkeling binnen het onderwijs. We leven nu in een snel veranderende kennissamenleving. Vanuit de politiek en maatschappij komen er geluiden dat we onze leerlingen andere kennis en vaardigheden moeten aanbieden, waardoor ze beter zijn toegerust voor de banen van de toekomst. We merken dat de leerlingen die nu de school inkomen andere behoeften hebben. We willen onze leerlingen naast de basisvakken taal, rekenen, spelling, technisch- en begrijpend lezen, uitdagende leerarrangementen bieden die aansluiten bij de behoefte van het kind. De 21e eeuwse vaardigheden zullen ook in aanbod moeten worden ingebed onder andere door het aanbieden van het cultuurplein wordt hier aandacht aan besteed. De leerkracht doet ertoe. Leerkrachtgedrag en -vaardigheden bepalen voor een belangrijk deel het leerrendement, daarom vinden wij het heel belangrijk dat ook het team op de hoogte blijft van de huidige en toekomstige ontwikkelingen. Er vindt ieder jaar teamscholing plaats om het team nog beter toe te rusten voor het uitvoeren van hun taak . Wij willen dit verwezenlijken door:  Het onderwijs af te stemmen op de zone van de naaste ontwikkeling van de kinderen.  Het onderwijs te richten op zowel emotionele als verstandelijke ontwikkeling.  Het aanbieden van de 21e eeuwse vaardigheden.  Uitdagende leerarrangementen, waarin kinderen de ruimte krijgen om ontdekkend te leren, het nog verder vorm te geven ‘themaplein’.  Maar ook op het ontwikkelen van creativiteit, sociale-, culturele- en lichamelijke vaardigheden door het inrichten van een ‘cultuurplein’.  De waarden en normen die voor de school gelden in te bedden in onze dagelijkse routine en kinderen actief aansturen op hun gedrag.  Actief burgerschap, door de betrokkenheid bij de wereld om ons heen te stimuleren.  Een goed contact te onderhouden met de ouders.  Het bieden van een basis voor die vorm van voortgezet onderwijs, die past bij het niveau van het kind. De volgende doelen, die voor alle leergebieden van belang zijn, hebben eveneens betrekking op burgerschap en sociale integratie:  Reflecteren op eigen handelen.  Uitdrukken van eigen gedachten en gevoelens.  Respectvol luisteren en kritiseren van anderen.  Ontwikkelen van zelfvertrouwen.  Respectvol en verantwoordelijk omgaan met elkaar en zorg dragen en waardering hebben voor de leefomgeving.

7


Schoolplan 2015-2019 KBS De Goede Herder

Hoofdstuk 1: Visie en beleid 1.1. Visie De doelstellingen van de school worden bepaald door een eigen schoolvisie op onder andere:  Identiteit  Ontwikkeling van kinderen  Zorg en begeleiding  Pedagogische huisstijl  Didactisch concept  Contact met ouders Identiteit. Nederland is religieus en levensbeschouwelijk divers geworden. Het óude’ RK en PC kerken krimpen en schoolcatechese, zoals vroeger wordt niet meer gegeven. Maar wat is er voor in de plaats gekomen. Naast sociaal- emotionele vorming is burgerschapsvorming een alternatief voor de vroegere catechese. Vanuit onze katholieke levenshouding vinden wij het op DGH belangrijk dat:  De kinderen iets weten over de verschillende religies en levensbeschouwingen.  De kinderen de verschillen respecteren.  Kinderen oog krijgen voor de gelijkwaardigheid van mensen, voor anders denkenden en voor verschillende vormen van levensbeschouwing. Kinderen nemen deel aan de (katholieke) vieringen en feesten.  Kinderen zich thuis voelen en met plezier naar school gaan.  Ieder mens uniek is. (kinderen leren doordat hen de ruimte wordt gegeven zich te ontwikkelen door zelfstandigheid, samenwerking en betrokkenheid)  Kinderen op hulp en steun van de leerkrachten kunnen rekenen. Kinderen worden gestimuleerd eigen verantwoordelijkheid te nemen. Ontwikkeling van kinderen. Ieder kind moet, op de DGH, via een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces kennis en vaardigheden verwerven, die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens te worden in een samenleving die multicultureel is. Zorg en begeleiding. Vanuit onze grondslag vinden we het belangrijk om kinderen die achterblijven met leren of juist erg snel gaan adequaat te ondersteunen. We proberen de kinderen zoveel mogelijk onderwijs op maat te bieden. We beseffen dat ieder mens uniek is en dat ieder mens er mag zijn, waarbij we kinderen waarderen op hun talenten en niet op datgene wat ze (nog) niet kunnen. Het kind mag zichzelf zijn en vandaar uit leren en zichzelf ontwikkelen. Dat komt tot stand samen met andere kinderen en met de leerkrachten.

8


Schoolplan 2015-2019 KBS De Goede Herder

ZORGBREEDTEBELEID In onze school hebben we maatregelen genomen om kinderen die, op welk gebied dan ook, extra zorg behoeven te bedienen. Onze school heeft één Interne Begeleider (IB) in dienst, De IB’er is in staat om beperkt didactisch onderzoek te doen, kinderen in de groep te observeren, adviezen te geven aan leerkrachten en ouders en processen rond zorgleerlingen te begeleiden. Daarnaast heeft de IB’er de taak leerkrachten ondersteuning te bieden op het gebied van begeleiding, achtergrondinformatie en administratie van toets gegevens. Klassenbezoeken zijn inmiddels niet vreemd en intervisie (gezamenlijk overleg van leerkrachten over ontstane problemen) wordt regelmatig op individueel, bouw en teamniveau gehouden. Onze zorgstructuur moet duidelijkheid scheppen over de wijze waarop de zorg op onze school wordt vorm gegeven. De interne zorgstructuur van de school moet dus een samenhangend geheel zijn van observaties, signaleringsinstrumenten, toetsen overlegvormen en –procedures, begeleidings- en evaluatieafspraken, die bedoeld zijn om de zorg aan leerlingen te optimaliseren en zorgleerlingen zoveel mogelijk binnen de eigen schoolorganisatie op te vangen. De doelen die we binnen dit systeem nastreven zijn: We streven er naar om de uitvoering van de zorgverlening groepsgericht te houden, maar op sommige momenten is het ook mogelijk dat een kind apart of in een kleine groep wordt geholpen. Naast de observaties van de leerkrachten vormen de gegevens van ons leerlingvolgsysteem belangrijke indicatoren voor mogelijke problemen bij kinderen. De school maakt gebruik van het geautomatiseerde leerlingvolgsysteem van CITO, waarbij alle ontwikkelingsgebieden nauwgezet worden gevolgd. De school werkt nauw samen met Passend Onderwijs Almere. Kinderen die problemen hebben met de spraak- taal, het gehoor, de visus (ogen), de motoriek en het gedrag kunnen deelnemen aan het onderwijs op De Goede Herder. Het spreekt voor zich, dat deze kinderen specialistische begeleiding nodig hebben. Passend Onderwijs Almere levert hiervoor case managers en speciale leerkrachten. De case managers begeleiden het proces en de speciale leerkrachten werken individueel met de kinderen. Omdat zorg op een reguliere basisschool ook zijn grenzen kent, zullen wij bij elk zorgtraject bekijken of wij adequaat hulp kunnen (blijven) bieden. Ouders worden bij het proces betrokken (zie 1.2 Passend Onderwijs). Op De Goede Herder werken we op basis van het convergente differentiatie model en de 7 uitgangspunten van Handelingsgericht werken:: 1. Onderwijsbehoeften van de leerlingen centraal stellen. Denk aan de instructie, de leertijd en uitdaging. 2. Afstemming en wisselwerking tussen kind en zijn omgeving: de groep, de leerkracht, de school en de ouders. De omgeving moet goed afgestemd zijn op wat het kind nodig heeft. 3. De leerkracht doet ertoe. Hij kan afstemmen op de verschillen tussen de leerlingen en zo het onderwijs passend maken.

9


Schoolplan 2015-2019 KBS De Goede Herder

4. Positieve aspecten zijn van groot belang. Dit gaat niet alleen om de positieve aspecten van het kind, maar ook van de leerkracht, de groep, de school en de ouders. Als een leerkracht een negatief beeld heeft van de leerling, dan zie hij vaak alleen nog maar het negatieve gedrag. Het is belangrijk dat de leerkracht dan zoekt naar positief gedrag, dan zijn er meer mogelijkheden om het probleem op te lossen. 5. Constructieve samenwerking tussen school en ouders. De verantwoordelijkheid voor initiatief ligt bij de school. Maar de school geeft wel de verwachtingen over de verantwoordelijkheid van ouders duidelijk aan. 6. Doelgericht werken. Het team formuleert doelen met betrekking tot leren, werkhouding en sociaal emotioneel functioneren. Het gaat hierbij zowel om korte als lange termijndoelen. De doelen worden geëvalueerd volgens de HGW-cyclus. Ze worden SMART geformuleerd. 7. De werkwijze van school is systematisch en transparant. Er zijn duidelijke afspraken over wie wat doet en wanneer. Het groepsoverzicht wordt 3x per jaar geactualiseerd en geeft richting aan het groepsplan en de weekplanning op basis van de onderwijs- en begeleidingsbehoefte van de leerlingen. Pedagogische huisstijl. Kinderen kunnen alleen iets leren als zij zich thuis voelen. Het is dus van essentieel belang dat we een klimaat creëren waarbij kinderen zich veilig voelen. We realiseren dit door regelmatig met kinderen in gesprek te gaan en een open houding tonen naar elkaar. Vanuit geborgenheid en vertrouwen worden vaardigheden aangeleerd op sociaal (ik en de ander), emotioneel (ik en gevoel), motorisch (ik en bewegen), cognitief (ik en leren) en creatief ( ik en vindingrijkheid) gebied, met als doel bij te dragen in de ontwikkeling tot een zelfstandig en positief kritisch denkend mens. Didactisch concept. In alle groepen wordt er gewerkt volgens het activerende directe instructiemodel. Dit om tegemoet te komen aan de verschillen. Om de zelfstandigheid van de kinderen te stimuleren wordt gewerkt met het stoplicht, het zelfstandig werken-blokje en de timetimer. Het samenwerken stimuleren we door gebruik te maken van coöperatieve werkvormen. Tijdens het gebruik van de methode Leefstijl staat samenwerken centraal. Contact met ouders. Ouders zien wij en behandelen wij als klant en partner. Ouderbetrokkenheid vinden wij heel belangrijk en blijft een speerpunt van de school. De school heeft een goede samenwerking met Stichting Actief Ouderschap en vanuit de vijf partnerschappen: leren, opvoeden, formeel en informeel partnerschap en samenwerken in de buurt, gaat de school de verbinding aan met de ouders. De mening van ouders vinden wij van belang. Dit vertaalt zich in aanspreektoon, communicatielijnen, uitspreken van verwachtingen en openheid van zaken. Ouders krijgen drie keer per jaar middels 10 minuten gesprekken de mogelijkheid geïnformeerd te worden over de leervorderingen van hun kind. De tien minuten gesprekken vinden zowel na schooltijd als ’s avonds plaats. Bij het eerste en het tweede gesprek worden alle ouders verwacht, het derde gesprek is facultatief. De kinderen krijgen in februari en juni een rapport. De leerlingen en ouders van groep 8 krijgen in februari het uitstroomadvies naar het voortgezet onderwijs. De ouders van de groepen 6 en 7 krijgen in het laatste gesprek een voorlopig uitstroom advies.

10


Schoolplan 2015-2019 KBS De Goede Herder

Kleuters krijgen geen rapport maar een verslag. Het kan zijn dat de ouders nog tussentijds worden uitgenodigd voor een extra gesprek. Ouders en leerkrachten kunnen, naast de geplande tien minuten gesprekken, altijd een afspraak maken voor een gesprek. De school heeft naast de MR, medezeggenschapsraad, en OV, oudervereniging, een Powerteam. Dit is een partnerschapsteam van (wisselende) ouders, zij komen vijf keer per jaar bijeen en denken mee over diverse ouderactiviteiten rondom de vijf partnerschappen. Verder organiseert de school 4 x per jaar een Meet& Greet thema/ koffieochtend en 3 x per jaar een Meet& Greet ouderavond onderwerpen worden samen met het Powerteam gekozen. Iedere twee weken worden ouders op de hoogte gehouden door een digitale nieuwsbrief (de DGH-info) met informatie over de school. Iedere groep verstuurt wekelijks een digitaal informatief weekjournaal naar de ouders. 1.2. Omgevings- en toekomstgerichtheid  Ontwikkelingen vanuit de overheid Passend onderwijs Vanaf 1 augustus 2014, met het ingaan van de Wet passend onderwijs, hebben scholen de zorgplicht om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Het doel is om zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs te laten volgen. De school waar u uw kind aanmeldt, krijgt zorgplicht. Dat betekent dat die school een passende onderwijsplek moet bieden als uw kind extra ondersteuning nodig heeft op school. Dat kan op een school in de buurt waar het kind woont, maar het kan ook op een reguliere school elders in de stad, omdat daar extra ondersteuning wordt geboden die de leerling nodig heeft. Het speciaal onderwijs blijft bestaan, want ook dat kan voor een kind de best passende plek zijn. Ouders worden nauw betrokken bij die keuze en scholen gaan beter samenwerken. Ook hoeven ouders geen ingewikkelde indicatieprocedure te doorlopen en zijn er straks geen rugzakjes meer. De extra ondersteuning die kinderen nodig hebben wordt door de samenwerkende scholen georganiseerd en betaald. Inspectiekader In juli 2011 heeft de inspectie het basisarrangement aan de school toegekend. Eens in de vier jaar krijgt de school een onderzoek van de inspectie. Naar verwachting zal het eerstvolgende onderzoek plaatsvinden in schooljaar 20152016.  Ontwikkelingen vanuit de school/ buurt Passend onderwijs in de wijk Het lokaal beleid en het beleid van het samenwerkingsverband binnen Almere is erop gericht dat alle leerlingen binnen hun wijk regulier onderwijs moeten krijgen. Dat betekent dat er op wijkniveau een dekkend onderwijsaanbod moet komen. De wijk waar De Goede Herder een samenwerkingsverband mee heeft is Almere Buiten 1 en de scholen binnen de wijk zijn inhoudelijk tot samenwerking c.q. afstemming gekomen. Vanaf 1 augustus 2014, met het ingaan van de Wet passend onderwijs, krijgen scholen de zorgplicht om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Het doel is zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs te laten volgen. Dat kan op een school in de buurt waar het kind woont, maar het kan ook op een reguliere school elders in de stad, omdat daar extra ondersteuning wordt geboden

11


Schoolplan 2015-2019 KBS De Goede Herder

die de leerling nodig heeft. Bij de keuze van een passende onderwijsplek worden de ouders nauw betrokken en scholen gaan beter samenwerken. Het speciaal onderwijs blijft bestaan, want ook dat kan voor een kind de best passende plek zijn. De ondersteuning die de school kan geven staat beschreven in het ondersteuningsprofiel, dit kunt u vinden op de schoolsite. De ondersteuning die de wijk kan bieden staat in het wijkondersteuningprofiel. Document aanwezig op de school Handelingsgericht werken Alle schoolteams binnen het samenwerkingsverband zullen binnen een tijdsbestek van vier jaar een verplichte scholing/ begeleiding krijgen op het gebied van Handelingsgericht werken. Deze scholing moet er toe leiden dat het volgen en het begeleiden van de ontwikkeling van leerlingen goed geregeld wordt. De Goede Herder heeft deze training inmiddels succesvol afgesloten. Wel merken we dat nog niet alle scholen zover zijn. VVE (Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie) doet ertoe Uit strategisch oogpunt is er sinds augustus 2013 een samenwerking aan gegaan met kinderdagverblijf /peuterspeelzaal KinderWorld. Het voordeel van een peuterpopulatie binnen de school is dat we de leerlingen al vroeg in het ‘vizier’ hebben. Tevens raken de ouders en kinderen gewend aan de school. Dit heeft een zuigende werking, de kinderen op de peuterspeelzaal zullen sneller aan de Goede Herder verbonden blijven. Op dit moment heeft de school drie dagdelen peuteronderwijs. Wij willen het voorschoolse onderwijs implementeren in onze school om zo een doorgaande lijn vanaf 2,5 jaar te realiseren. Er moet echter wel een slag geslagen worden met betrekking tot de kwaliteit van het peuteronderwijs. Het beleid van Almere is vastgelegd in het ‘Convenant Onderwijsimpuls 2011-2014’. Het Almeerse uitvoeringsplan voor Het Jonge Kind, met zijn nadruk op een doorgaande ontwikkelingslijn van jonge kinderen, sluit tevens aan bij de gewenste ontwikkeling naar Integrale Kind Centra (IKC). Het Almeerse uitvoeringsplan: het effectief benutten van VVE en extra leertijd voor jonge kinderen heeft met name betrekking op de volgende zaken: - het inzetten van HBO-geschoolde medewerkers in de kinderopvang; - waar nodig taalbijscholing en scholing opbrengstgericht werken voor medewerkers voorschoolse educatie; - vergroten ouderbetrokkenheid bij VVE/ontwikkeling van het kind; - kwaliteitsverbetering en uitbreiding voorzieningen extra leertijd; - uitbreiding van het aantal VVE plekken, zowel voor- als vroegschools. Samen met de BMCgroep is onze school in april 2014 een tweejarig traject gestart om het bovenstaande te realiseren. 1.3. Beleidslijnen en indicatoren t.a.v. het onderdeel ‘visie en beleid’ De huidige situatie

12


Schoolplan 2015-2019 KBS De Goede Herder

Er is een schoolprofiel opgesteld dat gericht is op de komende jaren. In het schoolprofiel is vastgelegd welke kant we uit willen gaan. De visie van de school is zichtbaar en onder handbereik van iedere leerkracht. De visie en bijbehorende onderwijsdoelen zijn voldoende bij alle teamleden bekend, maar het beleven ervan is leerkracht gebonden en daardoor is het uitdragen ervan verschillend. Dit blijkt bijvoorbeeld tijdens klassenbezoeken door directieleden. De algemene conclusie is dat er, op dit gebied, vooral winst te behalen valt door structurele aandacht tijdens thema-teamvergaderingen en borging in documenten als schoolprofiel, jaarplan en schoolplan. het beleidsvoornemen voor deze schoolplanperiode  De leerkrachten moeten de kernwaarden van de school in het onderwijs nog duidelijker tot uiting brengen  Het borgen van de ondersteunende functie binnen de geloofsopvoeding  Aandacht voor de digitale samenleving  Aandacht voor de culturele vorming indicatoren en/of kengetallen om dit beleidsvoornemen meetbaar te maken  Kernwaarden van de school uitdragen wordt meetbaar door er tijdens klassenbezoeken aandacht aan te schenken. Tijdens functioneringsgesprekken zijn de kernwaarden een vast agendapunt.  De ondersteunende functie binnen de geloofsopvoeding wordt geborgd door het vastleggen van afspraken.  Er komt aandacht voor de digitale samenleving door op vaste periodes te werken met het Themaplein. Voor het onderdeel mediawijsheid wordt een cursus gevolgd door het hele team en er komt een ouderavond om ouders over dit onderwerp te instrueren.  Er komt aandacht voor de culturele vorming door op vaste periodes van vijf weken tussen de vakanties door te werken met het Cultuurplein.

Hoofdstuk 2: Leiderschap en Management 2.1 Schooldirectie. We willen dat zowel de schoolleiding als de leden van het CvB toegankelijk zijn, lef tonen en zich blijven ontwikkelen. Het leiderschap dat het bestuur voor ogen staat, houdt in dat het bestuur de directies de ruimte geeft hun verantwoordelijkheid te nemen voor het integraal management op de school. Scholen maken het onderwijs en het bestuur zorgt dat scholen dat kunnen doen en dat goed doen. Over de dan te realiseren doelen, worden per school afspraken gemaakt met het bestuur (mandaatgesprek/ vergelijk huidige doelstellinggesprekken). Aan het eind van deze beleidsperiode, willen we dat de kwaliteit op alle scholen is verbeterd en dat iedere school tenminste voldoet aan de eisen van de inspectie. Ook is er op iedere school een opbrengstgerichte cultuur en wordt er planmatig en professioneel gehandeld. Daar waar mogelijk formuleert de school opbrengstverwachtingen, van een hoger ambitieniveau, die passen bij de populatie van de school. Iedere school heeft een eigen gezicht. Dat is goed en moet zo blijven. De SKO wil geen uniforme scholen. Wel moeten alle SKO scholen herkenbaar zijn aan het feit dat zij zich laten leiden door de missie en de visie van de SKO organisatie. Zij hebben weliswaar een eigen missie, maar deze zal ingebed zijn in de missie van de SKO. De scholen hebben

13


Schoolplan 2015-2019 KBS De Goede Herder

vrijheid van handelen binnen de kaders van het SKO-beleid. De zelfstandigheid van scholen is altijd relatief. Het bevoegd gezag is en blijft verantwoordelijk. Het bevoegd gezag geeft de scholen ruimte, maar is en blijft aanspreekbaar op haar verantwoordelijkheden. Het geven van zelfstandigheid aan de scholen is gebaseerd op vertrouwen. Het bevoegd gezag zal aan de scholen de zelfstandigheid toevertrouwen, mits de school de verantwoordelijkheid neemt en er zodanig naar handelt. 2.2 Management Onze school wordt geleid door een directeur, gesteund door een adjunct- directeur. Zij vormen, samen met de drie bouwcoördinatoren en de intern begeleider, het managementteam (MT). Het MT komt maandelijks bijeen. Daarnaast is er ook een driewekelijks overleg tussen de directie en intern begeleider. Deze overlegmomenten worden aan het begin van ieder schooljaar vastgelegd. De schoolleiding vindt het zeer belangrijk om dicht bij de werkvloer te blijven. Het aansturen van leerkrachten, luisteren naar leerkrachten en klassenbezoeken uitvoeren is dan ook een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden. Om praktisch aan het werk te zijn worden er naast teamvergaderingen ook bouwvergaderingen georganiseerd. Deze vergaderingen worden voorgezeten door respectievelijk de onderbouw-, middenbouw- en bovenbouwcoördinator. Voorafgaand aan deze vergaderingen is er een overleg met de directeur om samen de agenda op te stellen. Kernwoorden bij onze manier van leiding geven zijn: organiseren, faciliteren, ontwikkelen, betrokken, resultaatgericht, besluitvaardig en verantwoordelijkheid krijgen en nemen. We vinden het belangrijk dat niet alleen medewerkers in een prettige sfeer en harmonie kunnen werken, maar tevens doordrongen zijn van het belang op als één team te werken en medeverantwoordelijkheid te dragen voor het opstellen en de uitvoering van de plannen. We streven in onze communicatie naar consensus, maar soms is het noodzakelijk dat er besluitvorming plaats vindt op basis van ‘meerderheid van stemmen’. (Bron: besluitvormingprocedure DGH.) Het model dat ten grondslag ligt aan besturing van de school is het zgn. INK model (Instituut Nederlandse Kwaliteit). Door het cyclisch karakter van het model zijn we in staat om het huidige functioneren tegen het licht te houden en zodoende onze kwaliteit te controleren en bij te stellen.

14


Schoolplan 2015-2019 KBS De Goede Herder

Het INK-model onderscheidt twee soorten domeinen, namelijk organisatiegebieden en resultaatgebieden. In de organisatiegebieden wordt het functioneren van de school beschreven. In de resultaatgebieden worden de daarmee behaalde resultaten aangegeven. De samenhang tussen ‘resultaat’ en ‘organisatie’ bepaalt de mate waarin wij als school in staat zijn om te leren, verbeteren en excelleren. Voortdurend verbeteren is de brandstof waarop een organisatie draait. In het INKmanagementmodel is de motor voor verandering de zogenoemde ‘plan-do-check-act’cirkel. In het INK model worden de woorden ‘planning – uitvoering – evaluatie – bezinnen gehanteerd. Deze cyclus wordt toegepast bij zowel de 4-jarige vorm (schoolplan cyclus) als bij de 1-jarige vorm (jaarplan cyclus). Eens in de vier jaar vindt een grondige positiebepaling plaats, waarin we met behulp van diverse instrumenten meten en evalueren hoe we er als organisatie voor staan.

15


Schoolplan 2015-2019 KBS De Goede Herder

Dit betekent dat we de stand van zaken vaststellen met betrekking tot alle prestatie indicatoren uit het schoolprofiel. Op basis van deze evaluatie wordt het schoolplan opgesteld. Vanuit de evaluatiegegevens en de streefdoelen uit het schoolplan worden concrete jaarplannen opgesteld. De uitvoering van de jaarplannen vindt voor een groot deel plaats via actieteams. Aan het eind van dat planjaar vindt er een evaluatie plaats (jaarverslag) en wordt er een nieuw jaarplancyclus opgestart. De evaluatie-instrumenten die worden ingezet zijn genormeerde toetsen, interviews, teamevaluaties en tevredenheidonderzoeken.

Bezinnen

Planning

Jaarplan

1

Jaarplan

Jaarplan

Jaarplan

2

3

4

Profiel

Evaluatie

Uitvoering Actieteam

De ouders en het bestuur worden doorlopend op de hoogte gehouden van de plannen en de voortgang daarin. Jaarverslag, voortgangsrapportages, activiteitenplan, schoolgids en nieuwsbrieven zijn voor onze school enkele gehanteerde instrumenten. Tevens vinden we het belangrijk om de doorgevoerde veranderingen en resultaten goed te borgen. Hiervoor kent de school een permanente actieteam ‘Het Grote Geweten’ en een interne teamgids als borgingsinstrumenten. 2.3

Beleidslijnen en indicatoren t.a.v. het onderdeel ‘leiderschap en management’

 huidige situatie Elke week krijgen de medewerkers per mail een vooruitblik op de week, genoemd de teaminfo. De directie is niet altijd zichtbaar voor leerkrachten. Dit komt onder andere door het aantal externe activiteiten van de directie en de aanwezigheid op twee locaties. Een ideale laagdrempelige situatie zou gecreëerd kunnen worden wanneer de directie vaker aanwezig zou zijn. Echter gezien de functie van de directie en de noodzaak ook bij externe activiteiten aanwezig te zijn, is dit een utopie. De schoolleider streeft er naar stimulerend en ondersteunend te werken en het SKO-beleid actief uit te dragen. Of dit ook zo ervaren wordt is niet hard te maken. Gezien de eerder genoemde ketenactiviteiten van de school wordt gesteld dat de schoolleider de school positioneert als een betrouwbare en krachtige samenwerkingspartner. De directie staat open voor nieuwe ideeën en initiatieven vanuit het team en stuurt daarbij op vernieuwingsprocessen. De directie streeft er naar dat de innovatieve plannen ‘behapbaar’ zijn voor het team door onder andere reflectie en door te luisteren naar het team, hetgeen positief gewaardeerd wordt. Zowel de schoolleider als de adjunct directeur hebben een POP. Dit wordt besproken met de direct leidinggevende.

16


Schoolplan 2015-2019 KBS De Goede Herder

Het beleidsvoornemen voor dit onderdeel:  De schoolleider is voldoende toegerust om leerkracht functioneren te kunnen beoordelen;  Iedere leerkracht heeft een (digitaal) bekwaamheidsdossier;  Voorbereiding op het schoolplan 2019-2023;  Aan het eind van deze planperiode wordt een schoolprofiel opgesteld ter voorbereiding op het schoolplan 2019-2023;  Aan het eind van deze planperiode wordt het schoolplan 2019-2023 gemaakt. Er is behoefte aan een nieuwe, meer vooruitkijkende, concretere en ingekorte versie van het schoolprofiel met daarin aandacht voor eigentijds onderwijs;  Er is behoefte aan het levend houden, borgen en het uitdragen van de visie en doelen van de school;  Er is behoefte aan ondersteuning om in een volledig geïntegreerde ICT lesomgeving te kunnen werken;  Medewerkers moeten zich nog meer betrokken voelen bij het stichtingsprofiel en dit sterker uitdragen;  Er is behoefte aan een specifieke omschrijving van de pedagogische huisstijl en het didactisch ontwerp van de school. Indicatoren en/of kengetallen om dit beleidsvoornemen meetbaar te maken   

   

De schoolleider heeft in het schooljaar 2015-2016 een cursus gevolgd over beoordelen van leerkrachten; In het schooljaar 2016-2017 wordt een start gemaakt met het opzetten van een digitaal bekwaamheidsdossier. Een vast format wordt door directie aangeleverd; Er is een up date van de schoolgids, met een meer vooruitkijkende, concretere en ingekorte versie van het schoolprofiel met daarin aandacht voor eigentijds onderwijs; Tijdens de team en bouwvergaderingen het levend houden, borgen en het uitdragen van de visie en doelen van de school; Scholing en ondersteuning bieden om in een volledig geïntegreerde ICT lesomgeving te kunnen werken; Medewerkers moeten zich nog meer betrokken voelen bij het stichtingsprofiel en dit sterker uitdragen; Een betere omschrijving van de pedagogische huisstijl en het didactisch ontwerp van de school.

Hoofdstuk 3: Personeel

3.1. Integraal personeelsbeleid

17


Schoolplan 2015-2019 KBS De Goede Herder

Het personeel is het kapitaal in onze organisatie. Vanuit het Integraal PersoneelsBeleid (IPB) zijn diverse beleidsstukken en instrumenten vastgesteld die bijdragen aan de realisatie van competente medewerkers op de juiste werkplek. Scholing, functioneren en beoordelen van werknemers vormen cruciale onderdelen van dit beleid. Bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers kan gebruik gemaakt worden van het aanstellingsbeleid. Het is van belang dat de SKO een plezierige en uitdagende werkomgeving biedt, die medewerkers kan binden en boeien en waar medewerkers zich verder kunnen ontwikkelen. Om dit te realiseren wordt er levensfase gericht personeelsbeleid uitgewerkt. Personeelsbeleid binnen de school Voor de school is personeelsbeleid van belang om de doelen van de school optimaal te verwezenlijken en daartoe het functioneren en het welbevinden van de medewerkers in de arbeidssituatie te bevorderen. Dit doet de school o.a. door: o Het creĂŤren van goede arbeidsvoorwaarden en een duidelijke rechtspositionele basis die zekerheid biedt en perspectieven geeft. o Het bevorderen van een goede werksfeer en een goed werkklimaat waarin de medewerkers tot hun recht komen, zich geaccepteerd en veilig voelen en waar samenwerking bevorderd wordt. o Komen tot verbetering en optimalisering van de kwaliteit van de arbeid. o Het realiseren van een effectieve inzet van mensen ten behoeve van de doelstelling van de school: het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs. o Een heldere besluitvormingsprocedure ( beleidsdocument ‘besluitvorming) De school sluit in haar personeelsbeleid aan bij het beleid zoals dat door de SKO is geformuleerd in het strategisch beleidsplan 2015-2019 en de wettelijke kaders, zoals de CAO-PO, de Wet BIO en de Wet Werk en Zekerheid. Wet BIO De wet BIO is in het leven geroepen om de kwaliteit van de leerkrachten en dus van het onderwijs beter te kunnen garanderen. Dit gebeurt door te bevorderen, dat het onderwijzend personeel aan zijn bekwaamheden blijft werken. Het gaat immers niet alleen om "bekwaam zijn" maar vooral om "bekwaam blijven"! Daarom zijn er door de Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL) zeven competenties gedefinieerd, waaraan iedere leerkracht moet voldoen. In een later stadium zal dit worden uitgebreid naar het onderwijs ondersteunend personeel en naar schoolleiders in het Primair Onderwijs. Natuurlijk mag een school dit minimumpakket aan competenties zelf uitbreiden. De SKO hanteert de SBL competenties voor leerkrachten en gebruikt deze ook als uitgangspunt bij de invoering van de functiemix en de toepassing van de gesprekkencyclus (competentiegericht beoordelen). Voor de directeuren van de SKO worden de competenties vanuit de Nederlandse Schoolleiders Academie (NSA) gehanteerd. Vanaf 2016 moeten alle leerkrachten in het PO geregistreerd zijn. Voor schoolleiders is registratie in 2018 verplicht. Wet werk en welzijn Per 1 aug 2015 gaat er een hoop veranderen. Invoering van de 40 urige werkweek, de maximale werktijd per jaar is 1659 uur, dit wordt gerealiseerd in 41,5 weken. Werktijden van bestaande dienstverbanden moeten worden uitgedrukt in uren en minuten.

18


Schoolplan 2015-2019 KBS De Goede Herder

De minimale betrekkingsomvang bedraagt voor nieuwe dienstverbanden, vanaf 1 augustus, acht uur uitgedrukt in een werktijdfactor van 0,2. Voor onderwijsgevend personeel bestaan de werkzaamheden uit lesuren, vermeerderd met de tijd voor voor- en nawerk (de opslagfactor), professionalisering en overige taken. Zie WWZ. 3.2 Instrumenten personeelsbeheer, -zorg en -sturing Verdeling van taken en verantwoordelijkheden Het moet voor iedere werknemer helder zijn wat er van hem/ haar wordt verwacht en wat zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn. De school heeft een heldere functie- en taakomschrijving van elke functionaris binnen de organisatie. Deze omschrijving is opgenomen in de zgn. teamgids van de school. Document aanwezig op school. Taakbeleid Het taakbeleid is op onze school op basis van overleg en taakomvang geregeld. Dit is een keus van het personeel. De directie draagt er zorg voor dat de belasting evenredig wordt verdeeld. De CAO afspraken m.b.t. taakbeleid zijn verder leidend. Het taakbeleid op kbs De Goede Herder heeft tot doel om …  te komen tot een evenredige verdeling van taken, dus spreiding van de werkdruk.  de verdeling tot stand te laten komen op basis van competenties en werkdagen.  de taken als vast agendapunt te bespreken tijdens functionering gesprekken.  de taakstelling onderdeel te laten zijn van het persoonlijke ontwikkelingsplan (POP).  bij de verdeling van taken rekening te houden met ieders draagkracht, ieders effectiviteit van werken, ervaring en werktijdfactor.  binnen het taakbeleid die taken op te nemen, die alleen door speciale werkgroepen gerealiseerd kunnen worden. Taken die vallen onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de organisatie zijn niet opgenomen.  na iedere activiteit te komen tot een evaluatie. Directie en personeel zullen er voor waken dat de taaklast beheersbaar blijft. CAO De afspraken met betrekking tot arbeidsvoorwaarden voor medewerkers die werkzaam zijn in het primair onderwijs, zijn vastgelegd in de CAO-PO. De CAO-PO bevat afspraken waar een werkgever zich aan dient te houden. Daarbinnen voert het bestuur beleid op bestuurs- en schoolniveau. Het beleid van de stichting wordt overlegd met de GMR. De CAO-PO is te raadplegen via de website van de SKO, www.skofv.nl of via www.poraad.nl . Duurzame inzetbaarheid voor iedere werknemer Iedere werknemer heeft een jaarlijks het recht op 40 uur duurzaamheids verlof. De uren worden door de werknemer na overleg ingezet voor doelen die kunnen bijdrage aan duurzame inzetbaarheid.

19


Schoolplan 2015-2019 KBS De Goede Herder

 

Bijzonder budget voor starters Starters krijgen naast de 40 uur duurzaamheidsverlof nog een budget voor 40 uur per jaar. De uren kunnen worden ingezet voor het verlichten van de werkdruk. (zie cao). Bijzonder budget voor ouders werknemers. Iedere werknemer van 57 jaar en ouder heeft naast de 40 uur duurzaamheidsverlof recht op een budget van 130 uur. De uren zijn conform de cao in te zetten. Begeleiding

Nieuw personeel Nieuwe leraren krijgen een mentor (een meer ervaren collega). Deze mentor voert het introductiebeleid (begeleidingsplan) uit, waarbij het speerpunt ligt op de bespreking van de SBL competenties. Daarmee wordt de nieuwe collega op de hoogte gesteld van de missie, de visie en de afspraken van de school (Teamgids). Nieuwe leraren ontwikkelen een POP dat zich richt op het leren beheersen van de criteria (competenties). Klassenbezoek door de mentor c.q. de directie van de school en het afnemen van de vaardigheidsmeter zijn standaard binnen onze school. Werving en selectie We gaan bij Werving en Selectie uit van de kaders in het IPB-plan. Daarnaast zijn de SBL competenties die wij hanteren van belang voor de werving en selectie. Bij het sollicitatiegesprek houden we een criteriumgericht interview, dat gebaseerd is op onze competenties en criteria. De sollicitanten moeten de mate van beheersing kunnen aantonen (via bekwaamheidsdossier en portfolio). Omdat de school hoge ambities heeft en een leerling populatie kent die extra zorg behoeft zullen er hoge eisen worden gesteld aan de pedagogische en didactische vaardigheden van kandidaten, het geven van een proefles is standaard binnen de school. Beleid m.b.t. stagiairs Aan een stagiair wordt een groepsleerkracht gekoppeld. Deze leerkracht coacht de stagiairs en onderhoudt de contacten met de opleidingsschool. Jammer genoeg kan onze school geen PABO opleidingsschool worden, er zijn momenteel te weinig PABO studenten, en krijgen we daardoor geen PABO studenten. Wel mogen LIO stagiairs hun laatste praktijkopdracht op de school doen. Het beleid van de school is erop gericht, dat in principe alle leerkrachten in staat moeten zijn om een stagiaire te begeleiden. De school begeleidt op dit moment veel ROC stagiairs. Klassenbezoek De directie legt jaarlijks bij ieder teamlid minstens twee klassenbezoeken af. Eens in de twee jaar wordt de vaardigheidsmetermeter afgenomen. Het klassenbezoek richt zich op een instructie les taal, lezen of rekenen en aan de hand van een vastgestelde methodiek (ADIM – activerend directe instructie model). Na afloop van het klassenbezoek volgt een gesprek en zal er een schriftelijk verslag worden opgesteld. Dit verslag wordt na bespreking en eventuele bijstelling in het personeelsdossier gevoegd. Intervisie & Collegiale consultatie De directie werkt met een vergaderstructuur waarin ook ruimte opgenomen is voor intervisiemomenten tijdens de bouwvergaderingen. Tijdens de intervisie bespreken de teamleden onder leiding van een bouwcoördinator de dagelijkse praktijk, de werkmethodieken, en de problemen die dat oplevert. Collegiale consultatie vindt plaats op eigen verzoek of op advies van de directie of bouwcoördinator. We vinden het van belang dat het onderwijsconcept van de school goed op elkaar blijft afgestemd.

20


Schoolplan 2015-2019 KBS De Goede Herder

Scholing 2015-2019 De scholing op teamniveau zal beschreven worden in het jaarplan. Hierbij staat op voorhand niet vast wie de scholing zal verzorgen. Vooraf zal in teamoverleg worden vastgesteld wat het verplichtend karakter van de scholing is. In verband met het feit dat veel collega’s parttime werken blijft het lastig om collectieve scholing te organiseren. Er kan echter worden besloten dat de scholing een verplichtend karakter heeft voor alle personeelsleden. In dat laatste geval zal ook gekeken moeten worden of de scholing binnen de normjaartaak van betrokkene(n) valt of dat er wellicht een compensatieregeling moet komen. Voor de scholing op persoonlijk niveau is door de stichting per personeelslid een vast bedrag van € 500,-/ 1 WTF ter beschikking. Bij de keuze van de persoonlijke scholing geldt als criterium dat deze moet aansluiten bij de beleidsvoornemens die de school in gezamenlijkheid heeft bepaald. Gesprekken met personeel Op stichting niveau is vastgesteld welke formele gesprekken er plaatsvinden tussen bestuur versus directie en directie versus personeel. Naast functioneringsgesprekken vinden er doelstellingen/ ontwikkelgesprekken en beoordelingsgesprekken plaats. De status en frequentie van deze gesprekken zijn vastgelegd in het personeelsbeleid van de stichting. In de teamgids staat de planning van de gesprekkencyclus vermeld. Document aanwezig op school. Arbeidsomstandigheden Gedragscode De SKO heeft een gedragscode opgesteld. In deze gedragscode wordt de professionele omgang omschreven. Er zijn regels beschreven betreffende seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, lichamelijk geweld, vandalisme, diefstal, kleding, privacy, digitale snelweg en genotmiddelen. Door de code kan de SKO duidelijk maken hoe er binnen de school wordt omgegaan met personeel en leerlingen. Formatie De jaarlijkse formatie vindt op bestuursniveau plaats via de zgn. ‘T-systematiek’ . De teldatum 1 oktober, voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar, is bepalend voor de formatie van dat lopende schooljaar. Dit impliceert dat de school vroegtijdig moet anticiperen op schommelingen binnen het leerlingenbestand. Het personeel wordt in het voorjaar bevraagd op wensen t.a.v. interne en externe mobiliteit. Vervolgens werkt de directie een voorstel uit en deze wordt gezamenlijk besproken. Na besluitvorming wordt de formatie besproken en vastgesteld door de medezeggenschapsraad. Indien de school extra financiële middelen genereert t.b.v. het onderwijs c.q. het personeel dan zal dat hiervoor ook worden ingezet. Tevredenheidonderzoek Tweejaarlijks vindt er een tevredenheidonderzoek plaats onder het personeel. Alle items die van belang zijn om binnen onze organisatie te werken, zowel inhoudelijk, relationeel als fysiek worden dan nagelopen. Verbeterpunten worden besproken en indien mogelijk opgelost. De stelregel is dat een tevreden medewerker tot hogere prestaties komt. Document aanwezig op school. Risico inventarisatie

21


Schoolplan 2015-2019 KBS De Goede Herder

Binnen de SKO organisatie, dus ook op onze school wordt 2 jaarlijks een risico inventarisatie gehouden. Op basis van de verkregen data wordt een plan van aanpak opgesteld. Document aanwezig op school. Arbodienst We onderhouden korte lijnen met de Arbodienst/ bedrijfsarts ( Ardente – Lelystad), opdat de afstemming tussen werkgever en werknemer goed is t.b.v. het personeel. Onze verzuimcijfers van de afgelopen schooljaren schommelen tussen de 4 en 5 %. 3.3

Beleidslijnen en indicatoren t.a.v. het onderdeel ‘personeel’

Huidige situatie De invulling van het taakbeleid verloopt momenteel nog niet naar ieders tevredenheid. Er is sprake van te veel vrijblijvendheid.  Er wordt een verdeling gemaakt van de taken (taakbeleid) naar ieders tevredenheid.  Nascholing op individueel gebied wordt minder vrijblijvend. Ieder is verplicht aan deskundigheidsbevordering te doen.  Er wordt een senioren beleidsplan opgesteld Er is behoefte aan het onderhouden van het schoolconcept.  Er is behoefte aan optimale professionaliteit en betrokkenheid van alle leerkrachten.  Er is behoefte aan aanscherping van het begeleidingsplan voor nieuwe medewerkers.  Er is behoefte aan een situatie waar alle leerkrachten hun (digitaal) bekwaamheidsdossier kunnen bijhouden. indicatoren en/of kengetallen om dit beleidsvoornemen meetbaar te maken  Er worden punten of uren toegekend aan ieder taak zodat de verdeling meetbaar eerlijker is.  Via de tool van het ‘Onderwijsbureau Meppel’ wordt voor iedereen uitgerekend wat de uren zijn voor professionalisering, taakbeleid en duurzame inzetbaarheid.  Klassenbezoeken worden uitgevoerd m.b.v. een kijkwijzer  Er wordt een digitaal bekwaamheidsdossier door de directie aangeleverd.  In de teamgids wordt de taakomschrijving leerkrachten en begeleidingsplan voor nieuwe leerkrachten geactualiseerd.

22


Schoolplan 2015-2019 KBS De Goede Herder

Hoofdstuk 4: Cultuur en klimaat

4.1. Schoolcultuur Algemene omschrijving van  Leerklimaat Als kinderen op de Goede Herder komen is het allereerste doel van de school zorgen dat zij zich veilig voelen. Dit is immers de basis die nodig is om tot leren te komen. Bovendien is één van de kernwaarden “Meer dan alleen maar leren”. We organiseren met de hele school activiteiten waarbij het samenzijn en samenwerken centraal staat. Dit kunnen activiteiten zijn in de school (het inrichten van een watermuseum, de actie Glazen huis) als activiteiten buiten de school. (b.v. samen schaatsen)  Sfeer Als er aan ouders gevraagd wordt waarom ze hebben gekozen voor de Goede Herder wordt vaak de sfeer genoemd. Op de Goede Herder hangt een sfeer van hartelijkheid en geborgenheid. Samenwerken en leren staan hoog in het vaandel. Mede door inzet van ouders blijft de sfeer een aantrekkingskracht voor de Goede Herder. Feestelijke activiteiten zoals het `Glazen huis´ en het eindejaarsfeest zijn een bekendheid. We streven ernaar die sfeer en tradities te behouden, al moet gezegd dat er wel kritisch naar gekeken wordt.  verwachtingen over leerprestaties van kinderen We hebben hoge verwachtingen van leerlingen. We houden de vorderingen van onze leerlingen bij o.a. d.m.v. het Cito leerlingvolgsysteem. Voor leerlingen met een eigen leerlijn wordt een ontwikkelperspectief gemaakt.  feedback door leerkrachten Het geven van feedback door leerkrachten van de Goede Herder is iets waar hard aan wordt gewerkt. In het verleden zijn er diverse trainingen geweest. Het team volgt nu een tweejarig NLP (neuro linguïstisch programmeren) traject, waarin ook het geven van feedback is verwerkt. We willen dat dit een cultuur wordt op de Goede Herder. Verder hebben alle leerkrachten afspraken gemaakt over de organisatie in de klas. In elke klas is een klassenmap aanwezig die een gelijke indeling heeft. Op deze wijze willen we bewerkstelligen dat er sprake is van uniformiteit en dat voor eventuele vervangers duidelijk is wat er van hen verwacht mag worden. Daarnaast is er ruimte voor een individuele invulling door de leerkracht voor specifieke onderwerpen, die vaak gerelateerd zijn aan een bepaald thema van een groep.  Leeromgeving Leerkrachten worden gestimuleerd te blijven leren. We doen dit door b.v. collegiale consultatie mogelijk te maken. Bovendien kan het gebruik van video interactie worden ingezet. Als leerkrachten vanuit hun POP, die in lijn staat met de schoolontwikkeling, een cursus of opleiding willen volgen is dit, mits de financiën het toelaten, mogelijk.  Gedragsregels Er wordt op de Goede Herder gewerkt met de methode “Leefstijl”. Die methode gaat uit van een 6 tal thema´s. Naast `leefstijl` zijn er gedragsregels die schoolbreed worden toegepast. Deze staan vermeld in de teamgids. Helaas kunnen we niet voorkomen dat, ondanks het gebruik van de regels, kinderen onacceptabel gedrag laten zien. We zijn ons bewust van de invloed van omstandigheden buiten de school, op straat of bij clubactiviteiten. Bij voortdurend onacceptabel gedrag worden de kinderen en de ouders geïnformeerd. Ons pestprotocol is hierbij leidend.

23


Schoolplan 2015-2019 KBS De Goede Herder

Cultuur en klimaat zijn belangrijk voor het goed functioneren van de schoolorganisatie. Staat bij de cultuur de professionele ontmoeting centraal, bij klimaat gaat het om de persoonlijke ontmoeting. De Goede Herder staat midden in de maatschappij. Zeker onze school heeft te maken met veel maatschappelijke problemen. De thuisproblemen hebben veelal een effect op de leerlingen, dus we hebben er dagelijks mee te maken. Samenwerking met externe partijen is daarom een noodzaak. Regelmatig vinden er op allerlei niveau gesprekken plaats met externe instanties. Enkele voorbeelden:  Gemeente  WSNS – SLA PO Almere  Jeugdzorg  Leerplicht  Inspectie 4.2. Cultuur voor medewerkers De schoolleiding heeft hoge verwachtingen naar zijn personeel. De school staat in een buurt waar extra inzet om met de leerlingen tot prestaties te komen noodzakelijk is. Van elke leerkracht wordt verwacht dat hij/ zij minstens op voldoende niveau voldoet aan het competentieprofiel van een leerkracht. Dit wordt tweejaarlijks getoetst met de VHM meter. De school heeft de ambitie om uit te groeien naar een pedagogische school en dat betekent dat ook de ‘zittende’ leerkrachten zich blijvend zullen moeten scholen om die ambitie waar te maken. Ook werken aan de eigen ontwikkeling en de mogelijkheid daar toe krijgen is één van de beleidsuitspraken van de school. 

verwachtingen m.b.t. de bijdrage van leerkrachten aan de ontwikkeling van de school Aan het begin van iedere gesprekkencyclus wordt met iedere leerkracht een doelstellingengesprek gevoerd. De doelstellingen van de school worden naast de persoonlijke ontwikkeling gezet. Iedere leerkracht maakt, na het gesprek, een POP dat aansluit bij de schoolontwikkeling.  eigen ontwikkeling Iedere leerkracht maakt een POP, zoals hierboven beschreven. Uiteraard worden leerkrachten gestimuleerd zich te ontwikkelen door een scholing te volgen. Zij dienen dit tijdig kenbaar te maken zodat er in de begroting rekening mee gehouden kan worden. Om de professionele houding te vergroten worden er op team- en bouwniveau inhoudelijke onderwerpen aan de orde gesteld. Deze gesprekken zijn niet vrijblijvend, maar zijn erop gericht om afspraken te maken en deze te borgen. Ook het werken in actieteams is een voorbeeld waarbij leerkrachten in kleine teams (veelal met een mandaat) een opdracht uitwerken en vervolgens aan het team/ directie voorleggen. Ook team-studiedagen, het lezen van vakliteratuur, collegiale consultatie en video interactie begeleiding horen daar bij. Deze laatste drie activiteiten worden alle uitgevoerd.  interne communicatiestructuur Er wordt op De Goede Herder wekelijks een teaminfo verstuurd waarmee iedereen op de hoogte wordt gehouden van de dagelijkse gang van zaken. Notulen van team- en bouwvergaderingen worden onder het hele team verspreid.

24


Schoolplan 2015-2019 KBS De Goede Herder

In 2014 is er een personeelstevredenheid onderzoek afgenomen. ( De kwaliteitsvragenlijst van Van Beekveld en Terpstra) Het tevredenheidonderzoek bevat een component over SKO als werkgever. We kunnen uit deze onderzoeken concluderen dat de bovenstaande beschrijving van toepassing is en dat het team tevreden is over de schoolcultuur en schoolklimaat.

4.3. Cultuur voor leerlingen Cultuur en klimaat zijn ook voor leerlingen van belang om tot ontwikkeling te komen. Elke onderwijsgevende weet dat bijvoorbeeld veiligheid een basisvoorwaarde is. Onze school heeft een kindvriendelijk klimaat. De aanspreektoon is wederzijds respectvol. De schoolregels zijn tot een minimum beperkt en hangen in elke groepsruimte. We vinden het van belang dat alle kinderen tot ontwikkeling kunnen komen en dat betekent dat bij binnenkomst al duidelijk wordt dat rust, orde en structuur ‘normaal’ zijn. Het onderwijsconcept van de school (beschreven in hoofdstuk 6) is te typeren als ‘adaptief’. Dat wil zeggen dat we uitgaan van primaire behoeften van leerlingen en willen tegemoet komen aan de verschillen tussen leerlingen. Onze leerlingpopulatie is er bij gebaat dat het onderwijsaanbod sterk gestructureerd en opbrengstgericht is, zonder daarbij het welzijn van de kinderen uit het oog te verliezen. We kiezen, voor zover mogelijke, voor een jaarklassensysteem en binnen dat systeem willen we tegemoet komen aan de verschillen tussen kinderen. Van vrijblijvendheid is geen sprake, we leggen de lat hoog. We gaan uit van drie niveaus per leerjaar; de (basis)instructiegroep, de herhaalde instructie groep en de groep die minimale instructie nodig heeft. Naast deze drie niveaus is het mogelijk dat er een leerling in de groep zit met een eigen leerlijn. Doordat leerlingen ingedeeld worden in de drie niveaus ervaren zij dat je b.v. met spelling in de groep zit die extra instructie behoeft maar b.v. tijdens rekenen in een andere instructiegroep. In de kleutergroepen wordt gewerkt n.a.v. thema’s. Die thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van deze kinderen. Middels o.a. een ‘observatiesysteem’ wordt de ontwikkeling van de kleuters gevolgd. Het uitgangspunt is: Ieder kind is uniek. We nemen elk kind serieus. Competentie, autonomie en relatie zijn de basisbehoeften van elk kind waaraan we tegemoet willen komen. In ons onderwijs is dit terug te vinden in een goede interactie tussen leerkracht en kinderen en kinderen onderling. Leerstofjaarklassensysteem Op de Goede Herder wordt zoveel mogelijk gewerkt via het leerstofjaarklassensysteem. Door te werken met de drie niveau groepen wordt de klas als groep bij elkaar gehouden èn er wordt tegemoet gekomen aan individuele behoeften.  didactisch concept – zelfstandig werken/leren. Er is een rode lijn in de school zichtbaar als het gaat om zelfstandig werken. Vanaf groep 1 wordt gewerkt met het stoplicht en de timetimer. In groep 3 wordt het zelfstandig werken uitgebreid met het zgn. ‘BAS’ blokje. Afspraken omtrent het zelfstandig werken zijn vastgelegd in de interne schoolgids.  Schoolregels De schoolregels die zijn vastgesteld gelden ook voor het overblijven en het buiten spelen. De regels zijn opgehangen in school en vastgelegd in de teamgids. Ook worden vaardigheden op sociaal emotioneel gebied schoolbreed ontwikkeld met de methode `Leefstijl` . Verdere regels zijn vaak wel bekend en vastgelegd in de teamgids.

25


Schoolplan 2015-2019 KBS De Goede Herder

 leerling-enquête Iedere vier jaar wordt er een leerling tevredenheid onderzoek op schoolniveau gehouden. In februari 2014 is onder de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 een onderzoek afgenomen. De leerlingen hebben de school een 7.7 als rapportcijfer gegeven. Leerlingen hebben behoefte aan meer aandacht voor de volgende punten  Leerlingen geven aan minder goed te kunnen samenwerken, minder goed te kunnen vragen, elkaar minder goed te kunnen helpen tijdens de lessen.  Ze missen de zelfstandigheid en de uitdagende lessen.  Ze vinden de ICT voorzieningen wel voldoende maar er zou meer mee gedaan kunnen worden.  Er moet nog meer aanbod komen aan maatschappelijke thema’s. 4.4. Cultuur voor ouders  communicatie met ouders Schriftelijke communicatie Wekelijks ontvangen alle ouders, via de mail, het weekjournaal, een groepsinfo waarin ouders informatie krijgen over de groep van hun kind(eren). Ook gebruiken de leerkrachten klassenbord. Ouders worden aan het begin van het schooljaar geïnformeerd hoe ze hier lid van kunnen worden. Tweewekelijks ontvangen de ouders, via een mail de DGH info, een informatiebulletin waarin nieuws over de school en de buurt te lezen is. Ouders die de mail niet per mail wensen te ontvangen worden verzocht de brief persoonlijk te komen afhalen. De school heeft ook een FB site waarop de laatste nieuwtjes bekend worden gemaakt. Er is in 2015 een pilot gestart met ´Klasbord` een digitale website waar alleen de desbetreffende ouders en leerlingen lid van kunnen worden, met daarop vooral foto´s van de dagelijkse gang van zaken. Mondelinge communicatie Ouders worden drie keer per schooljaar in de gelegenheid gesteld een tienminutengesprek te voeren met de leerkracht van hun kind. De eerste twee oudergesprekken (in november en februari) zijn verplicht; het laatste gesprek (in juni) is vrijblijvend. Twee keer per jaar ontvangen de ouders een rapport over de leerresultaten van hun kind. Het is voor ouders (en leerkrachten) altijd mogelijk tussentijds een afspraak met de leerkracht te maken. De drempel is erg laag en gelukkig weten veel ouders de weg naar de leerkracht te vinden. Veel ouders lopen, met het naar school brengen van hun kind, mee de school in. Als de ‘tweede’ bel gaat worden de ouders er op gewezen de school te verlaten; de lessen gaan dan beginnen. De school heeft een actieve oudervereniging en natuurlijk een medezeggenschapsraad. Beide organen zijn actief betrokken bij het reilen en zeilen van de school. Sinds 2014 heeft de school een ouderpartnerschapsteam, het ‘powerteam’. Dit team samengesteld uit, ouders, enkele leerkrachten en directie, kijkt waar en hoe de school de ouders bij de verschillende partnerschappen kan betrekken en organiseert diverse activiteiten voor ouders, b.v. een ouderavond, een kijkrekenles of Meet& Greets waar ouders elkaar kunnen leren kennen. Elke maand is er een Meet& Greet koffieochtend waar af en toe thema’s, uitgekozen door het powerteam, aan bod komen.

26


Schoolplan 2015-2019 KBS De Goede Herder

Activiteitencommissie Iedere leerkracht heeft binnen zijn taakbeleid wel de verantwoording over een of andere activiteit. Ook binnen de ouderraad zijn deze activiteiten verdeeld. Samen worden de voorbereidingen getroffen. Ook tijdens de uitvoering van de activiteiten heeft ieder zijn verantwoordelijkheid. Na afloop wordt de activiteit door beide gezamenlijk geëvalueerd.  overige vormen van ouderparticipatie Ouders worden op diverse manieren betrokken bij het onderwijs. Dat kan zijn door hulp te bieden bij het lezen, helpen met spelletjes in de kleutergroepen, rijden voor een excursie e.d. Maar ook voorlezen thuis behoort tot een vorm van ouderparticipatie.  ouderenquête In februari 2014 is een oudertevredenheid onderzoek uitgezet. De bevindingen hieruit staan beschreven in hoofdstuk 7. We zijn voornemens om in onze communicatie een vervolgstap te maken. Ons administratiesysteem Parnassys biedt de mogelijkheid voor ouders om via een zgn. portal de ontwikkeling van hun kinderen te volgen. 4.5. Beleidslijnen en indicatoren t.a.v. het onderdeel ‘cultuur en klimaat” Beleidslijnen ten aanzien van de leerkrachten. Huidige situatie Het werken aan een professionele schoolcultuur is een proces dat nooit stilstaat. Ons team is een lerend team en ook op het gebied van cultuur blijven we ons ontwikkelen. Het team weet zich gezamenlijk verantwoordelijk voor de school. We hebben de ambitie om uit te groeien naar een ‘pedagogische’ school. Medewerkers zijn bereid elkaar te helpen, functioneren in werkgroepen en actieteams en grijpen bijvoorbeeld in wanneer op het plein een kind uit een andere groep wordt gepest of is gevallen. Er wordt naar elkaar nog te weinig feedback gegeven en dus ook weinig ontvangen. Men is te beschermend naar elkaar. De leerkrachten hebben in het verleden wel cursussen gehad over het geven en het ontvangen van feedback maar het is nog geen cultuur. Het actieteam gedrag houdt zich bezig wat het team nodig heeft aan scholing. Zo is heeft het team in 2015 een herhaling scholing gehad van Leefstijl en volgt het team nu een NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) training. Een twee jarig traject waarin persoonlijke groei, ontwikkeling, gedragsverandering en communicatieverbetering centraal staat. Het beleidsvoornemen voor dit onderdeel  We willen ons nog meer profileren als een pedagogische school.  Het verbeteren van de communicatie, het leren geven en ontvangen van professionele feedback. Indicatoren en/of kengetallen om dit beleidsvoornemen meetbaar te maken, In schooljaar 2014-2015 is er een verdiepingstraining voor leefstijl. Schooljaar 2014- 2015, 2015- 2016 is er een NLP training. Na deze twee jaar gaan we ons bezinnen wat er mogelijk nog meer nodig is.

27


Schoolplan 2015-2019 KBS De Goede Herder

Beleidslijnen ten aanzien van de leerlingen. Huidige situatie Het actieteam ´21e century skills´ gaat zich bezighouden met het implementeren van 21e eeuwse vaardigheden. Wij denken toekomstgericht en kijken naar de vaardigheden die onze leerlingen nodig hebben om zich tot zelfstandige, mondige, respectvolle, betrokken en ondernemende individuen te ontwikkelen. Naast de kernvakken – als taal en rekenen- zijn dat vaardigheden als samenwerken, creativiteit, ict-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociaal gedrag. De school is dit jaar gestart met een I-coach, een leerkracht die het team meeneemt in onderwijs in de 21e eeuwse vaardigheden. Deze leerkracht is een dag uit geroosterd om een onderwijsaanbod te ontwerpen waarbij deze vaardigheden aan bod komen. Zij begeleidt de leerkrachten bij het maken van een onderwijsaanbod waarbij de leerlingen op een geheel andere manier worden uitgedaagd. Mediawijsheid Wij stellen de leerbehoeften van onze leerlingen centraal. Kinderen hebben talenten en dromen die we stimuleren en ontwikkelen. Dit doen we door in een veilige omgeving uitdagend en inspirerend onderwijs te bieden en onze leerlingen voor te bereiden om een continue veranderende samenleving. Kinderen maken steeds meer gebruik van moderne media. Door aandacht te besteden aan bewust, veilig en positief gebruik van digitale media, worden kinderen mediawijs. Er zal aandacht worden besteed in het reguliere lesprogramma aan mediawijsheid. Leerkrachten kunnen kinderen helpen door de positieve kanten en de risico’s te benoemen en te bespreken. We willen positief gebruik van (sociale) media stimuleren. Er dienen echter wel afspraken te worden gemaakt over hoe (sociale) media worden gebruikt. We willen kinderen uitdagen om zelf met media aan de slag te gaan. Kinderen vergroten hun internetvaardigheden in de eerste plaats door al doende online ervaring op te bouwen. Er wordt door het actieteam `uitdagend leren´ gekeken naar een vorm van leren waarbij de leerlingen actief leren dus leren door te doen. Naast het aanleren van de basisvaardigheden willen we ook projectwerk en keuzewerk aan gaan bieden. Het spreekt als vanzelf dat dit actieteam nauw samenwerkt met het bovenstaande actieteam. Er wordt een keuze gemaakt hoe we in het middagprogramma de combinatie 21e eeuwse vaardigheden met de W.O. vakken gaan invullen. De leerlingen zullen in de de komende jaren steeds meer gebruik gaan maken van de computer en/of andere device dat brengt met zich mee dat de leerlingen ook de spelregels van het computer en internet gebruik goed zullen moeten leren/ begrijpen. De leerlingen op onze school komen mondjesmaat in aanraking met cultuur. Vanuit een prachtig initiatief van de gemeente Almere worden er twee collega’s opgeleid tot cultuurcoach. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen in contact kunnen komen met diverse activiteiten waarmee ze anders niet of nauwelijks in aanraking komen. We zijn dit jaar gestart met een pilot ‘ het cultuurplein’, anderhalf uur in de week kunnen leerlingen activiteiten kiezen waar ze, onder begeleiding van experts 6 weken mee aan de slag gaan. Schooljaar 2014-2015 zijn we gestart met de ´plusklas´, we merken dat leerlingen die boven gemiddeld getalenteerd zijn niet genoeg uitdaging door de ‘gewone’ leerstof hebben. De leerlingen van groep 3/ 4, 5/ 6 en 7/ 8 krijgen 1 ½ uur per week les waarin zij instructie krijgen over diverse onderwerpen waarmee de leerlingen gedurende de

28


Schoolplan 2015-2019 KBS De Goede Herder

week zelfstandig aan het werk kan. Het is niet alleen belangrijk dat de groep cognitief wordt uitgedaagd, het is zeker zo belangrijk dat de leerlingen met elkaar kunnen praten en zo merken dat zij aansluiting vinden. Indicatoren en/of kengetallen om dit beleidsvoornemen meetbaar te maken. Schooljaar 2015-2016 invoeren van ‘ het cultuurplein’ Schooljaar 2015-2016 invoeren van een uitdagend middagprogramma/ leerarrangement. Continueren van de ‘plusklas’. Structureel lessen in mediawijsheid aanbieden. Beleidslijnen ten aanzien van de ouders Huidige situatie We zijn de samenwerking aangegaan met KinderWorld en hebben sinds een jaar een redelijk lopende peuteropvang in de school. Naast een intensief traject op de doorgaande leerlijn moet er ook een doorgaande lijn komen voor ouderbetrokkenheid. De ouders van de peutergroep moeten beter betrokken worden bij de activiteiten van de school, ook zij moeten betrokken worden bij de activiteiten die wij doen in de vijf partnerschappen. Verder zullen we het beleid blijven continueren zoals het nu gaat. Openstellen van de ouderportal in Parnassys. Indicatoren en /of kengetallen om dit beleidsvoornemen meetbaar te maken. Het powerteam blijft actief en is betrokken bij een aanbod/ activiteit voor ouders voor de vijf de partnerschappen, dit wordt opgenomen in het schoolplan ouderbetrokkenheid. Schooljaar 2015-2016 openstellen van het ouderportal in Parnassys. Doorgaande lijn ouderbetrokkenheid peuters - school

29


Schoolplan 2015-2019 KBS De Goede Herder

Hoofdstuk 5: Middelen en voorzieningen 5.1. Huisvesting en uitrusting Ons hoofdgebouw bestaat ongeveer 30 jaar en is nog redelijk eigentijds. De groepsruimten komen min of meer uit op een centrale ruimte. Er kan, indien men hiervoor kiest, klassendoorbrekend worden gewerkt, omdat een deel van de wand ‘verwijderd’ kan worden. De onderhoudskosten nemen echter toe, waardoor in de meerjarenplanning geschoven moet worden. 5.2. Financiën Bekostiging primair onderwijs/lumpsum In het primair onderwijs is de lumpsumfinanciering van toepassing. Dit houdt in dat scholen een totaalbedrag ontvangen voor al hun onkosten. Besturen en scholen hebben daarmee meer ruimte gekregen om eigen beleidskeuzes te maken en de onderwijskwaliteit te verbeteren. De hoogte van het budget dat een school krijgt, hangt onder andere af van het aantal leerlingen, hun leeftijd en hun afkomst. Binnen het beschikbare budget en de beleidskaders van de stichting legt onze school haar financiële keuzes en prioriteiten vast in een jaarbegroting en in een meerjarenperspectief; deze worden door de school opgesteld en besproken met de MR. Na goedkeuring door het bestuur is de jaarbegroting een taakstellend beleidsinstrument voor de directeur van de school. Jaarlijks wordt een jaarverslag opgesteld met daarin de jaarrekening. Zo leggen bestuur en scholen verantwoording af over hun financieel beleid aan bijvoorbeeld leden van de Raad van Toezicht, de overheid, de medezeggenschapsraad, het personeel en de ouders. Personele kosten vormen 85% van de schoolbegroting. Voor een groot deel liggen de personele uitgaven op voorhand vast. Schoolbudget Op basis van een allocatiemodel krijgen de scholen middelen toegekend. Dit is terug te vinden in het financieel beleidsplan. Jaarlijks wordt met behulp van een begrotingsmodel, de begroting samengesteld. Deze wordt opgesteld op basis van de inkomsten en de plannen zoals die zijn beschreven in het schoolplan. Uitgangspunt is dat de begroting sluitend moet zijn. Bij afwijkingen zal de schooldirectie verantwoording afleggen. Zorgmiddelen De school ontvangt de zorgmiddelen voor de leerlingen die geïndiceerd (cluster 1en 2) zijn en daarvoor de zogenaamde rugzakgelden/ financiële middelen ontvangen. Voor de cluster 3 en 4 leerlingen zijner de gelden van Passend Onderwijs. Budget achterstandsbestrijding Wanneer op basis van vestigingsplaats (postcode) of gewichten van leerlingen gelden beschikbaar worden gesteld voor het bestrijden van achterstanden krijgt de school de beschikking over deze bedragen. Sponsoring Scholen kunnen zich laten sponsoren. Door sponsoring kunnen scholen financiële speelruimte creëren. Een sponsor geeft geld, goederen of diensten aan een school in ruil voor een tegenprestatie. Deze tegenprestatie vindt in schoolverband plaats onder

30


Schoolplan 2015-2019 KBS De Goede Herder

verantwoordelijkheid van de school. Sponsoring op school moet aan wettelijke voorwaarden voldoen. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in 2009 een convenant met 14 organisaties afgesloten. Het convenant bevordert of bestrijdt sponsoring niet. Er staat in waar scholen op moeten letten, waar sponsors aan gebonden zijn, wat valkuilen zijn en hoe scholen inspraak van ouders, teams en leerlingen moeten organiseren. Zie: Convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’ 5.3. Materieel beleid Meerjaren onderhoudsplan van het gebouw Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor hun gebouwen en terreinen. Zij ontvangen vergoedingen van het ministerie voor schilderwerk en onderhoud. Voor groot onderhoud, wordt jaarlijks een bedrag gespaard, zie meerjaren onderhoudsplanning. Dit vraagt om een goede onderlinge afstemming op zowel materieel als financieel gebied. Het Onderwijsbureau te Meppel biedt ondersteuning bij het gehele beheer van het schoolgebouw. Zij adviseren, lichten voor en ondersteunen bij de uitvoering. Ook bij uitbreidingen nieuwbouw, overleg met de gemeente en het coördineren van het preventief en technisch onderhoud worden zij ingeschakeld. Ieder school heeft een actueel meerjaren onderhoudsplanning. Er vinden reguliere schouwingen plaats waarna het onderhoudsplan voor het daaropvolgend jaar wordt vastgesteld. De school bouwt een onderhoudsvoorziening op voor het reguliere onderhoud voor schilderwerk en onderhoud door jaarlijks een bedrag ten laste van de exploitatie aan deze voorziening toe te voegen. Zie ook: Rode Onderhoudsmap. Meerjarenplan vervanging methodes/ICT Iedere school heeft de beschikking over actuele methodes. Bij aanschaf van deze methodes worden zij geactiveerd en in acht jaar afgeschreven. Acht jaar is de gemiddelde periode die een methode meegaat. Vaak worden methodes ook in fases ingevoerd en aangeschaft. De investeringsbegroting voor het Onderwijsleerpakket maakt onderdeel uit van de begroting. Wanneer een methode eerder vervangen moet worden dan 8 jaar zal de aanvraag voor vervanging met redenen onderbouwd moeten worden. De school heeft een uitgewerkt ICT-beleid. Op basis van dit beleid investeren zij in harden software. De hardware en software wordt in 4 jaar afgeschreven. De digiborden hebben een afschrijvingstermijn van 10 jaar. Ook deze investeringsbegroting maakt deel van de schoolbegroting. 5.4.Beleidslijn en indicatoren t.a.v. het onderdeel ‘middelen en voorzieningen’ 

Meerjaren investeringsplan opstellen voor vervanging en uitbreiding van materialen en meubilair (zie bijlage 4)

Meerjaren begroting opstellen (zie bijlage 4)

31


Schoolplan 2015-2019 KBS De Goede Herder

Hoofdstuk 6: Management van onderwijsprocessen en ondersteunende processen 6.1

Visie op ontwikkeling en onderwijs

Het onderwijs op onze school is zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het gaat uit van leren met hoofd, hart en handen.  We geven de 21e eeuwse vaardigheden een plaats binnen ons onderwijs. Vaardigheden zoals samenwerken, communicatie, ict geletterdheid, sociale en of culturele vaardigheden, creativiteit, kritisch denken en probleemoplossend vermogen komen nog eens extra aan bod in onze leerarrangementen en het cultuurplein.  Het is afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen.  Het onderwijs richt zich in de eerste plaats op de emotionele en verstandelijke ontwikkeling, op het verwerven van noodzakelijke kennis en van sociale, culturele, lichamelijke en creatieve vaardigheden.  Het onderwijs gaat er mede vanuit dat de leerlingen opgroeien in een multiculturele samenleving.  Het onderwijs is zodanig ingericht dat de leerlingen in beginsel binnen een tijdvak van 8 aaneensluitende jaren de school kunnen doorlopen.  Ten aanzien van leerlingen die extra zorg behoeven is het onderwijs ingericht op begeleiding die is afgestemd op de behoeften van de leerling.  De school heeft een voortgangsregistratie betreffende de ontwikkeling van alle leerlingen.  De school ziet ouders zowel als klant en als partner. Samen staan voor de opvoeding en voor de ontwikkeling van de leerlingen.  De school is opbrengstgericht en verwacht veel van de inzet van het personeel en de leerlingen. 6.2

Pedagogische huisstijl

Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk niet te scheiden zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische noties zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische houding, reflecterend vermogen en samenwerking. De leerkrachten hebben (onder meer) een vormende (opvoedende) taak: ze moeten de leerlingen opvoeden tot goede burgers. Leerkrachten creëren daartoe een veilig en gestructureerd klimaat waarin kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Kernwoorden zijn: relatie, competentie en autonomie. Wij hechten veel waarde aan een positieve en motiverende leerkracht, een begeleider die ervoor zorgt, dat de leerlingen het werk zelfstandig (samen met anderen) kunnen doen. Daarbij hanteren we duidelijke regels en afspraken: a. De leraren zorgen voor een ordelijke klas b. De leraren zorgen voor een functionele en uitdagende leeromgeving c. De leraren gaan positief en belangstellend met de leerlingen om d. De leraren zorgen voor interactie met en tussen de leerlingen e. De leraren bieden de leerlingen structuur f. De leraren zorgen voor veiligheid

32


Schoolplan 2015-2019 KBS De Goede Herder

g. h.

De leraren hanteren de afgesproken regels en afspraken De leraren laten de leerlingen zelfstandig (samen) werken

We hebben de huisstijl geborgd door het gebruik van een zgn. teamgids en ons borgingsdocument “het grote geweten”. Tijdens team – en bouwvergaderingen staan de gemaakte afspraken structureel op de agenda. Ook tijdens klassenbezoeken, functionerings- en beoordelingsgesprekken komen bovenstaande onderwerpen aan de orde. Wanneer er sprake is van ‘moeilijk’ of grensoverschrijdend gedrag van een leerling wordt allereerst uitgezocht wat de oorzaak van dit gedrag is en treedt de school in contact met de ouders. We maken hen medeverantwoordelijk voor het oplossen van de problemen. Afhankelijk van de problematiek kan er nader intern of extern onderzoek of advies worden ingewonnen. In uiterste gevallen wordt overgegaan tot schorsing of verwijdering van een leerling. Hiervoor is een protocol opgesteld. 6.3

Didactisch ontwerp

Al ons handelen, en dit geldt tevens voor onze scholing, is gericht op het vorm en inhoud geven aan adaptief onderwijs. Ons onderwijs is dus gericht op de basisbehoeften van elk kind: Autonomie/ zelfstandigheid Competentie Relatie We richten onze focus op drie groepen leerlingen binnen de jaargroep. A. De kleine groep kinderen die intellectueel minder bagage hebben. Dat dienen we te accepteren om er vervolgens op te anticiperen. B. De kinderen die de kerndoelen kunnen halen (de grote groep). De methodes zijn hierop afgestemd en de kinderen zullen na het doorlopen ervan aan de kerndoelen van het basisonderwijs voldoen. C. De kleine groep kinderen die meer aankunnen en die ook andere behoeftes hebben. We anticiperen daarop met de ´plusklas´. Op onze school geven de leraren op een effectieve wijze gestalte aan adaptief onderwijs. We geven onderwijs op maat, en daarom differentiëren we bij de instructie en de verwerking (zowel naar inhoud als naar tempo). Omdat we veel waarde hechten aan de zelfstandigheid van de leerlingen, laten we leerlingen waar mogelijk samenwerken. Onze afspraken zijn:  Lessen zijn goed opgebouwd  De instructie wordt gedifferentieerd aangeboden op drie niveaus  De leerkrachten geven instructie volgens de methodiek van het activerende directe instructie model  De leerkrachten hanteren heldere oplossingsstrategieën  De leerlingen werken zelfstandig samen  De leerkrachten geven ondersteuning en hulp (vaste ronde)  De leerkrachten zorgen voor stof- en tempodifferentiatie Wat is verder van belang:

33


Schoolplan 2015-2019 KBS De Goede Herder

            

Sterk onderwijskundig leiderschap. Klassenbezoeken maken onderdeel structureel onderdeel uit van het programma Hoge verwachtingen over de leerresultaten Sterk gericht op de instructie bij lezen, rekenen en schrijven Veilig/ ordelijk klimaat Veelvuldig toetsen/ volgen van de ontwikkelingen De inrichting van de klas is functioneel. Organizers ondersteunen het leren van de leerlingen Ondersteunen en evalueren van de instructie Volgen en analyseren van de leerlingresultaten Waken over de instructietijd Stimuleren van professionele ontwikkeling Zorgen voor beloning Borgen van afspraken en regelmatig evalueren c.q. afstemmen

Wanneer een school hoge doelen stelt en tussentijds regelmatig toets om te bezien of alle leerlingen zich in de gewenste richting ontwikkelen dan heeft dat een positief effect. Leerlingen weten wat er van hen wordt verwacht. Overige kenmerken:  Een leerstofjaarklassensysteem. Dat houdt in dat de overgang naar een volgende groep in de regel één keer per jaar plaatsvindt, aan het eind van het schooljaar.  Een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces, concreet: kennis en vaardigheden om een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens te worden in een multiculturele samenleving.  Kwalitatief goed onderwijs waarbij elke leerling zich zoveel mogelijk kan ontplooien mede richting kerndoelen. In elk leerjaar wordt een vastgestelde hoeveelheid basisstof doorgewerkt. Ons streven is om met alle kinderen de basisdoelen te halen.  Een veilige omgeving en positief groepsklimaat zorgen voor een omgeving waarin kinderen gezond opgroeien. Duidelijke regels en afspraken zijn hierbij van belang.  In groep 3 starten we met het systematisch aanleren van lezen, schrijven en rekenen.  Eigentijds onderwijs, dus open staan voor maatschappelijke ontwikkelingen en het omgaan met nieuwe media.  Bij de vakken taal, lezen en rekenen maken we gebruik van het activerende directe instructiemodel.  Wij houden rekening met verschil in aanleg, tempo en passen vooral de leerstrategieën van Marzano toe. (voorbeelden; coöperatief werken, doelen stellen, feedback geven, huiswerk).  We streven er naar om alle leerlingen de basisleerstof te laten doorlopen, maar soms zal er voor een eigen leerlijn worden gekozen. We willen dat moment echter zo lang mogelijk uitstellen. Tot en moet groep 5 gaan we in principe niet over op een aparte leerlijn. Voor de leerlingen met een eigen leerlijn wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld.  In ons onderwijs bieden wij de kinderen het houvast en de uitdaging waaraan ze behoefte hebben, zodat zij zichzelf ontwikkelen en hun zelfstandigheid en verantwoordelijkheid wordt bevorderd.  We willen kinderen leren hoe te leren. Dit is een blijvend proces.

34


Schoolplan 2015-2019 KBS De Goede Herder

Kinderen leren verantwoording dragen voor hun werk en voor elkaar. Samenwerkingsrelaties hebben een positief effect op het zelfvertrouwen en leermotivatie. Door middel van groepsdoorbrekende activiteiten zoals een projectweek, vieringen en tutorlezen willen we kinderen uit verschillende groepen laten samenwerken en samenspelen.

6.4 Leerstofaanbod en toetsinstrumenten Op onze school gebruiken we binnen alle groepen eigentijdse methodes die voldoen aan de kerndoelen. De methodes worden bij de hoofdvakken integraal gebruikt door de leraren. Voor de toetsing van de leerstof maken we gebruik van methode-onafhankelijke (Cito) en methodegebonden toetsen. Ten aanzien van leerstofaanbod hebben we de volgende afspraken opgesteld:  De methodes die wij gebruiken voldoen aan de kerndoelen.  Het leerstofaanbod vertoont een doorgaande lijn en komt tegemoet aan relevante verschillen.  Het leerstofaanbod voorziet in de ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling.  De school besteedt aandacht aan actief (goed) burgerschap.  Het leerstofaanbod voorziet in het gebruik leren maken van ICT en in aandacht voor intercultureel onderwijs. In bijlage 1 staat aangegeven welke methoden onze school in gebruik heeft. 6.5 Leerlingenzorg De school besteedt veel aandacht aan de leerlingenzorg. Om goed zicht te krijgen op de ontwikkeling van alle leerlingen gebruikt de school methodegebonden toetsen, CITO toetsen en andere gevalideerde toetsen. Nadat de leerkracht de CITO toetsen heeft afgenomen, worden de resultaten in ons administratie-systeem ingevoerd. Alle toetsresultaten worden met het gehele team besproken en geanalyseerd. De intern begeleider en de directie hebben hier een leidende rol. Door het inzetten van collectieve denkkracht zijn we van mening dat de data beter geanalyseerd wordt. Vervolgens vinden er gesprekken plaats tussen de leerkrachten en de intern begeleiders worden er (groeps)hulpplannen opgesteld. In deze plannen wordt er rekening gehouden met de eerdergenoemde drie niveaus en vervolgens is het plan leidend voor het onderwijs voor de afgesproken periode (doorgaans 6 – 8 weken) Tussentijds volgt de intern begeleider de voortgang/ uitvoering van het plan. In het Zorgplan van de school worden de stappen en de procedures nauwkeurig uitgewerkt. Ook de informatie richting ouders vinden we van belang. Zowel op school- als op groepsen individueel niveau. Ook hierover zijn afspraken en procedures afgesproken. De centrale figuur bij zorg en begeleiding is de leraar. De intern begeleider coördineert de zorg en begeleiding.  Onze afspraken zijn:  De leraren kennen de leerlingen.

35


Schoolplan 2015-2019 KBS De Goede Herder

      

De leraren signaleren vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben. Ouders worden betrokken bij de (extra) zorg voor hun kind. Externe partners worden –indien noodzakelijk- betrokken bij de zorg voor leerlingen. De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen. Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens, bepaalt de school de aard en de zorg voor zorgleerlingen. De school voert de zorg planmatig uit. De school gaat de effecten van de zorg na.

De school maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere. Naast onze eigen zorgstructuur op schoolniveau, zijn er ook bovenschoolse afspraken, scholing en overlegstructuren. Meer over onze zorgstructuur staat vermeld in het Zorgplan van het samenwerkingsverband. 6.6 Passend onderwijs en leerling-gebonden financiering De regeling leerling-gebonden financiering voor leerlingen met een handicap loopt ten einde. De scholen krijgen nu zelf de middelen en de verantwoording voor het begeleiden van deze leerlingen. Passend Onderwijs speelt hierbij nadrukkelijk een rol. Binnen Almere wordt nu vorm en inhoud gegeven aan de begeleiding van deze leerlingen. De schoolbesturen hebben de intentie uitgesproken om een dekkend onderwijsaanbod per stadsdeel te bieden. Dit betekent dat de scholen in de wijk school overstijgend moeten denken en moeten samenwerken om dit te realiseren. Dit wordt de uitdaging voor de komende jaren. Onze school heeft de ambitie om de komende jaren uit te groeien tot een pedagogische school. Om dit te realiseren zal er hard gewerkt moeten worden (zie scholingsplan) Van belang is en blijft dat de school helder voor zichzelf en naar de buitenwacht moet zijn over haar grenzen aan de zorg (zie ondersteuningsplan). Regulier onderwijs heeft niet de middelen en de expertise om kinderen met een grote zorgbehoefte te bedienen. Daar moeten we helder over zijn. Ook de overheidsbezuinigingen zullen effect hebben in de mate van mogelijkheden en beperkingen van ons zorgaanbod. Wij zullen de middelen die we als school krijgen voor de begeleiding en onderwijs aan kinderen met een handicap maximaal inzetten. 6.7

Begeleiding naar het voortgezet onderwijs

Ouders krijgen in groep 6 en 7 een preventief advies voor het voortgezet onderwijs, zodat het niet geheel onbekend is welk schooladvies in groep 8 gegeven wordt. Aan het begin van het schooljaar (groep 8) vindt er een voorlichting plaats over de procedure en de verwijzing. Naast deze voorlichting komen ook oud-leerlingen iets vertellen over het Voortgezet Onderwijs. De school bepaalt op basis van de resultaten uit 36


Schoolplan 2015-2019 KBS De Goede Herder

groep 6, 7 en 8 van de leerling, aangevuld met toetsgegevens (Cito, Entreetoets,) haar advies richting ouders. Het advies van de leerkracht is leidend. Na het advies melden ouders hun kind aan bij een school van Voortgezet Onderwijs. Ouders ontvangen naast het advies ook een kopie van het overdrachtsrapport. Uit data analyse blijkt dat onze adviezen na één jaar Voortgezet Onderwijs voor 90% kloppend zijn. 6.8 lesroosters Op onze school willen we de leertijd effectief besteden, omdat we beseffen dat leertijd een belangrijke factor is voor het leren van onze leerlingen. We proberen daarom verlies van leertijd te voorkomen. Ook willen we ze voldoende leertijd geven om zich het leerstofaanbod eigen te maken. In principe trachten we zo alle leerlingen in acht jaar de einddoelen basisonderwijs te laten halen. Onze afspraken zijn:  Leraren zorgen voor een effectief klassenmanagement (voorkomen verlies leertijd)  Op schoolniveau wordt er voldoende onderwijstijd gepland  Leraren hanteren heldere roosters  Leraren plannen extra tijd voor taal, lezen en rekenen (minimaal 60%) gelet op de behoeften van onze populatie Op onze school is de beschikbare leertijd als volgt over de groepen verdeeld: maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag totaal groep 1-4 5,5 5,5 3,50 5,5 3,50 23,50 groep 5-8 5,5 5,5 4,00 5,5 5,5 26,00 Op jaarbasis conformeren we ons aan de bestuurlijke afspraken rond de vakanties. Daarnaast worden er studiemomenten voor het team ingeroosterd en hebben we enkele marge uren voor calamiteiten ( Zie jaarplanning). 6.9

Management van ondersteunende processen

Onze school heeft een managementteam bestaande uit de directeur, een plaatsvervangend directeur, een intern begeleider en drie bouwcoördinatoren. Hun verantwoordelijkheden en taken zijn beschreven. Ook hun overlegmomenten worden jaarlijks vastgelegd. De teamvergaderingen hebben voornamelijk een inhoudelijk karakter en in het managementoverleg wordt bepaald welk onderwerpen per bouw worden besproken. In de bouwvergaderingen vindt verder afstemmingsoverleg plaats en worden regelzaken besproken. Eens in de drie weken heeft de directie overleg met de intern begeleider. In dit overleg wordt de voortgang binnen de zorg besproken. Om de betrokkenheid en draagvlak binnen het team te vergroten werkt de school met actieteams. Op basis van het jaarplan wordt bepaald welke onderwerpen jaarlijks centraal staan en vervolgens worden de teamleden op basis van interesse en expertise ingedeeld bij een actieteam. Deze actieteams krijgen een duidelijke opdracht en een mandaat. Tussentijdse terugkoppeling met directie en team wordt vastgelegd.

37


Schoolplan 2015-2019 KBS De Goede Herder

De besluitvorming binnen de vergaderingen is vastgelegd ( document besluitvorming). We proberen de besluiten met consensus te nemen, maar indien noodzakelijk wordt er bij meerderheid van stemmen besloten. De directie heeft maandelijks een lokaal (stichtings)beraad en op bestuursniveau wordt er ook maandelijks overlegd. De inhoud van deze vergaderingen kenmerken zich door meningsvormend, adviserend en afstemmend. Besluitvorming bij de stichtingsvergaderingen wordt door het College van Bestuur genomen. Het inhoudelijk overleg met de ouders vindt plaats binnen de medezeggenschapsraad en afgeleid daarvan in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Tevens kent de school een oudervereniging. Zij werken in commissies en ondersteunen de school bij activiteiten. Alle vergaderingen worden jaarlijks ingepland. De communicatie naar ouders vindt plaats via een tweewekelijks digitaal infobulletin en op klassenniveau via de (digitale) weekjournaals. Eén of twee keer per jaar wordt er een inhoudelijke ouderavond ingeroosterd. 6.10. Beleidslijn en indicatoren t.a.v. management van onderwijsprocessen en ondersteunende processen        

Grote geweten jaarplanning- borgingsinstrument Omgaan met verschillen- volledig en dekkend aanbod voor alle niveau/ plusklas Uitdagend leren (aanbod en organisatie) Jaarlijks lesroosters opstellen – team Bij aanschaf - gevalideerde en aan de kerndoelen beantwoorde methoden Implementeren ‘Zien’ = sociaal emotionele ontwikkeling. Alle tussenopbrengsten op voldoende niveau De handelingsbekwaamheid m.b.t. analyse en verwerking vergroten

indicatoren en/of kengetallen om dit beleidsvoornemen meetbaar te maken  Invoeren, volgen, evalueren en eventueel bijstellen van leerarrangementen  Implementeren van het cultuurplein  Consolideren van de plusklas

38


Schoolplan 2015-2019 KBS De Goede Herder

Hoofdstuk 7 Resultaatgebieden 7.1. Opbrengstgerichte cultuur Basisscholen in Nederland hebben een vol programma. Onderwijspersoneel is vaak zeer betrokken en actief met hun werk. Toch is het van belang om regelmatig te evalueren en te onderzoeken in hoeverre dat door iedereen wordt ervaren. Op stichtingniveau hebben we hiervoor een aantal instrumenten in gebruik. Alle direct betrokken worden cyclisch ondervraagd naar hun visie, hun mening over de school en haar beleid. Vijf keer per jaar rapporteert de directeur van de school aan het bestuur over de plannen, de verwachtingen en de behaalde resultaten van de school. Op schoolniveau heeft de directeur een rol met betrekking tot de voorgenomen plannen, de uitvoering en vervolgens de behaalde resultaten. Minimaal 3 keer per jaar wordt dit besproken. In de praktijk wordt er tussentijds ook regelmatig gekeken naar de opbrengsten/ resultaten. Die gesprekken vinden op individueel-, op bouw- of op teamniveau plaats. De inspectie laat zich informeren of wordt door ons over de voortgang van de schoolontwikkeling geïnformeerd. Afhankelijk van het toezichtkader waarmee de school te maken heeft vindt er overleg plaats met de onderwijsinspectie. Richting personeel, ouders en leerlingen vindt minimaal om de vier jaar c.q. twee jaar een gevalideerd onderzoek plaats. Ook zij kunnen hun mening en wensen dan ventileren. In het schooljaar 2013-2014 zijn tevredenheidspeilingen gehouden onder ouders, leerkrachten en leerlingen. De school heeft hiervoor de kwaliteitsmeter (Van Beekveld & Terpstra) gebruikt. In de schoolgids worden de resultaten van de peilingen bij ouders en leerlingen beschreven. In dit rapport komen de resultaten van de peilingen onder leerkrachten, ouders en leerlingen samengevat aan de orde. Resultaten van de leerkrachtenenquête (februari 2014). Elke vier jaar wordt de medewerker tevredenheid gemeten. In totaal hebben 13 leerkrachten de vragenlijst ingevuld. Zij geven de school gemiddeld een 7.8 als eindcijfer. Woordvoerders menen uit de enquêteresultaten, functioneringsgesprekken en de sfeer op school te mogen concluderen dat ongeveer 85% van het personeel het werken op de school met een ‘goed’ waardeert. De leerkrachten vinden goed aan de school:  betrokkenheid bij elkaar  omgang met kinderen  de sfeer op school tussen collega’s, kinderen en ouders  de schoolleiding  eenduidigheid tussen formulering en uitvoering van beleid  de visie van de school

39


Schoolplan 2015-2019 KBS De Goede Herder

    

de de de de de

veiligheid op school openheid van de collega’s leerlingenzorg en zorgstructuur vrijheid voor ontwikkelen van allerlei zaken ict-voorzieningen

Als verbeterpunt vragen leerkrachten specifieke aandacht voor:  de taakverdeling  de gezamenlijkheid kan beter  meer delen met elkaar van informatie  algemene hygiëne binnen de school  talenten van leerkrachten meer benutten

Resultaten van de ouderenquête (februari 2014). Elke vier jaar wordt de oudertevredenheid gemeten. In totaal hebben 95 ouders de vragenlijsten ingevuld. De ouders geven de school als eindcijfer een 7,7 waaruit woordvoerders concluderen dat ouders de school van hun kind met een ‘goed’ waarderen. De ouders vinden goed aan de school:  de sfeer op school  normen en waarden  de gezamenlijke activiteiten  betrokkenheid bij het leerproces  goed contact met ouder-leerkracht  de informatievoorziening  open deur beleid  sociaal emotionele ontwikkeling  de visie op onderwijs.  de veiligheid op school

Als verbeterpunt vragen ouders specifieke aandacht voor:  de schoonmaak van de toiletten  verschillende locaties  uitdagender lesgeven  toezicht op het schoolplein na school Resultaten van de leerlingenquête (februari 2014). Elke twee jaar wordt de leerlingentevredenheid gemeten.

40


Schoolplan 2015-2019 KBS De Goede Herder

De kinderen uit de bovenbouw (de groepen 6/7/8) hebben de vragenlijst ingevuld. Van de 99 kinderen hebben 64 kinderen de vragenlijst ingevuld. De leerlingen geven de school gemiddeld een 7,6 als eindcijfer waaruit woordvoerders concluderen, dat de leerlingen het werken op de school met een ‘goed’ waarderen. De kinderen vinden goed aan de school:  veiligheid  omgang, respect en vertrouwen in elkaar  goede regels  aangeboden lesstof  ict mogelijkkheden(tablets, computers)  buitenschoolse activiteiten(voorstellingen, uitjes)  bereikbaarheid schoolgebouw

Als verbeterpunt vragen kinderen specifieke aandacht voor:        

houden aan afspraken/regels toezicht op schoolplein voor en na schooltijd schoonmaak toiletten uitdagend onderwijs maatschappelijke onderwerpen meer samenwerkings vormen te weinig computers bekendheid met de vertrouwenspersoon

De school neemt de aandachtspunten van personeel, ouders en kinderen ter harte. De resultaten zijn uitgangspunten voor gesprekken met kinderen, ouders en in teamvergaderingen. De resultaten zijn tevens de basis voor handelen en acties (beleidsvoornemens). Naar aanleiding van de Cito-middentoetsen zijn de tussentijdse opbrengsten geanalyseerd. Daarnaast zijn ook de opbrengsten van de Cito-eindtoets in groep 8 geanalyseerd. Het betreft hier de tussenopbrengsten van midden 2013-2014 en de Citoeindtoets van 2014.

Tussenopbrengsten Volgens de norm van de inspectie moeten 3 van de 5 tussenopbrengsten voldoende zijn. Uit onderstaand overzicht blijkt dat dit het geval is. KBS De Goede Herder scoort op 4 van de 5 onderdelen voldoende. De school heeft in het schooljaar 2014-2015 eigen schooldoelen per groep vastgesteld.

41


Schoolplan 2015-2019 KBS De Goede Herder

Tussenopbrengsten Medio 2014-2015 (januari t/m maart 2015) Voldoende volgens Groep

Toets

Naam LOVS toets

Aant al leerli ngen

Vaardi g heids score

3

Technisch lezen

DMT

20

20,8

4

Technisch lezen

DMT

23

49,8

6

Begrijpend lezen

LOVS M6

42

28,8

4

Rekenen & wiskunde Rekenen & wiskunde

LOVS M4

23

51,1

LOVS M6

42

81,6

6

Inspectie-norm *

Norm: 21 Norm: 48 Norm: 26 Norm: 45 Norm: 79

nee Ja Ja Ja Ja

Eigen norm: 90% van de landelijke norm Norm: 20,7 Norm: 48,6 Norm: 28,8 Norm: 46,8 Norm: 77,4

ja ja ja ja ja

Eindopbrengsten CITO Eindtoets 2015 ongecorrigeerde standaardscore Cito

533,2

Gecorrigeerde standaard score

534,7

Ondergrens 2015

532,2

Aantal leerlingen: 30

Schooljaar 2014-2015 2013-2014 2012-2013 2011-2012

Aantal lln. 30 39 32 24

Opbrengst alle lln. 534,7 535,3 535,7 533,9

42


Schoolplan 2015-2019 KBS De Goede Herder

Verwijzingen Schooljaar 2014-2015 2013-2014 2012-2013 2011-2012

7.2

VMBO BBL/KBL 4 5

VMBO TL 10 8

HAVO

VWO

9 12

7 9

10 9

13 5

8 8

1 2

beleidslijn en indicatoren t.a.v. het onderdeel ‘resultaatgebieden’

Waardering door ouders           

De ouders vinden goed aan de school: de sfeer op school normen en waarden de gezamenlijke activiteiten betrokkenheid bij het leerproces goed contact met ouder-leerkracht de informatievoorziening open deur beleid sociaal emotionele ontwikkeling de visie op onderwijs. de veiligheid op school

Ouders hebben behoefte aan (meer) aandacht voor  de schoonmaak van de toiletten  verschillende locaties  uitdagender lesgeven  toezicht op het schoolplein na school  waardering door leerlingen De kinderen vinden goed aan de school:  veiligheid  omgang, respect en vertrouwen in elkaar  goede regels  aangeboden lesstof  ict mogelijkkheden (tablets, computers)  buitenschoolse activiteiten(voorstellingen, uitjes)  bereikbaarheid schoolgebouw

Leerlingen hebben behoefte aan (meer) aandacht voor  houden aan afspraken/regels  toezicht op schoolplein voor en na schooltijd  uitdagender onderwijs  maatschappelijke onderwerpen  schoonmaak toiletten  te weinig computers

43


Schoolplan 2015-2019 KBS De Goede Herder

bekendheid met de vertrouwenspersoon

waardering door leerkrachten De leerkrachten vinden goed aan de school:  betrokkenheid bij elkaar  omgang met kinderen  de sfeer op school tussen collega’s, kinderen en ouders  de schoolleiding  eenduidigheid tussen formulering en uitvoering van beleid  de visie van de school  de veiligheid op school  de openheid van de collega’s  de leerlingenzorg en zorgstructuur  de vrijheid voor ontwikkelen van allerlei zaken  de ict-voorzieningen

Leerkrachten hebben behoefte aan (meer) aandacht voor  de taakverdeling  de gezamenlijkheid kan beter  meer delen met elkaar van informatie  algemene hygiëne binnen de school  talenten van leerkrachten meer benutten

In het format hierboven is te zien hoe de huidige (M 2014) situatie is. We behalen de inspectienorm maar de landelijke norm nog niet. Daar waar de resultaten nog onder het niveau zitten, zijn actieplannen opgezet.  het beleidsvoornemen voor dit onderdeel Het taakbeleid wordt ‘eerlijker’ zichtbaar door de nieuwe cao wordt dit per leerkracht individueel samen met de directie vastgelegd. Er komt een Wereld in teamscholing over getallen De doelen worden vooraf duidelijker vastgelegd; de resultaten worden conform de schoolnorm behaald. De schoonmaak zal, nog vaker, besproken worden met het schoonmaakbedrijf

indicatoren en/of kengetallen om dit beleidsvoornemen meetbaar te maken Doelen t.a.v. rekenen, begrijpend lezen, spelling en lezen worden scherper bepaald Dit proces wordt ondersteund door gebruik te maken van de PDCA-cyclus; Plan: Smart formuleren/aanscherpen van beoogde resultaten; specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden, Do: uitvoeren en resultaten meten, Check: analyse en verklaring resultaten, Act: vaststellen welke acties en interventies nodig zijn om de resultaten te verbeteren en het doel te bereiken. Tevredenheidsonderzoeken die in 2018 worden uitgezet.

44


Schoolplan 2015-2019 KBS De Goede Herder

Beleidsdomeinen gepland in schoolplanperiode 2015-2019 Beleidsvoornemens Visie en beleid: Digitale samenleving samenwerking 21 st century skills Uitdagende leeromgeving Pedagogische school Borgen ondersteunende functie geloofsopvoeding Ouderbetrokkenheid Leiderschap en management

20152016

20162017

20172018

20182019

Actieteam

x

x

x

x

Visie Gedrag 21 st century skills Uitdagende leeromgeving

x

Powerteam

x x

x

x

Schoolleider is voldoende toegerust om te kunnen beoordelen Maken zelfevaluatierapport, schoolprofiel en schoolplan Personeel Taakbeleid/werkdruk Nascholing Cultuur en klimaat Uitdagende leeromgeving Leren geven en ontvangen van feedback

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

Communicatie met ouders

x

x

x

x

Teamgids Jaarplan ouderbetrokkenheid

x

x

x

x

Begrotingsmodel

x x x x x x

x x x x

x

x

x x

x x

Directie Directie

Actieteams Team

Middelen en voorzieningen Meerjarenbegroting meubelen Meerjarenbegroting ICT Management onderwijs- en ondersteunende processen Teamscholing rekenen Uitdagende leerarrangementen Inzet 21 eeuwse vaardigheden Leefstijl/ NLP Resultaten op niveau Implementatie van Inzichtelijk peuteronderwijs

Hele team groep 1 t/m 8 actieteam actieteam actieteam

Inzichtelijk

45


Schoolplan 2015-2019 KBS De Goede Herder

Ouderportal Parnassys Borgen afspraken

x x

x x

x

x

Afspraken rondom aanbod en toetsing van woordenschat Passend onderwijs

x x

x

x

x

LVS Zien (scholing) Implementeren ‘het cultuurplein” Implementeren plusklas Implementeren Engels groep 1 t/m 8

x x

x

x x

Directie Directie,Team vergaderingen IBer stuurt aan Komt regelmatig op de teamvergaderingen Studiemiddag cultuur coördinator Ib en plaatsvervangend directeur Alle leerkrachten teamgids

46


Schoolplan 2015-2019 KBS De Goede Herder

Deel ll Indeling van het schoolplan deel II Inhoudsopgave 1.

Typering van de Scholengroep

2. 2.1 2.2 2.3 2.4

Visie en Beleid Wet PO en Kerndoelen Managementmodel Passend Onderwijs Inspectietoezicht

3. 3.1 3.2 3.3 3.4

Bestuur en management: visie en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht College van Bestuur Schooldirectie Stafbureau

4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7

Personeel Integraal Personeelsbeleid Personeelsbeleid binnen de school CAO Wet BIO Evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding Instrumenten personeelsbeleid Gedragscode

5. 5.1 5.2 5.3

Cultuur en klimaat Cultuur voor medewerkers Cultuur voor leerlingen Cultuur voor ouders

6. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

Middelen en voorzieningen Bekostiging primair onderwijs / lumpsum Schoolbudget Zorgmiddelen Budget achterstandsbestrijding Sponsoring

6.6 6.7

Meerjarenonderhoudsplan van het gebouw Meerjarenplan vervanging methodes / ICT

47


Schoolplan 2015-2019 KBS De Goede Herder

Ad.1. Typering van de Scholengroep De Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe (SKO) vormt het bevoegd gezag over 27 katholieke basisscholen in het primair onderwijs in Flevoland en de Veluwe. SKO wordt bestuurd door een College van Bestuur (CvB). Het CvB bestaat uit 2 leden: voorzitter van het CvB en lid van het CvB. Het CvB en de directies van de scholen kunnen beschikken over de expertise van een stafdienst. Het CvB houdt zich op hoofdlijnen bezig met het ontwikkelen, vaststellen en evalueren van het strategisch en operationeel beleid en de levensbeschouwelijke identiteit van de scholengroep. Het CvB heeft tevens tot taak om nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen, projecten en activiteiten te initiëren en aan te sturen om hiermee de directeuren te ondersteunen bij het realiseren van pluriform en kwalitatief hoogstaand onderwijsaanbod. Het CvB legt vervolgens aan de Raad van Toezicht (RvT), het personeel, de ouders, de inspectie en de samenleving verantwoording af over de mate waarin de vastgestelde doelstellingen zijn gehaald en over de besteding van de middelen. In dit alles is het de taak van het CvB om de RvT en overige belanghebbenden goed en volledig te informeren. Op bestuursniveau is een Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad 2.0 (GMR) actief. De GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) adviseert over het beleid van de scholengroep en heeft op een aantal beleidsterreinen instemmingbevoegdheid (zie GMR reglement) Op schoolniveau is de Medezeggenschapsraad (MR) actief. De leden, ouders/verzorgers en leerkrachten, worden gekozen volgens de bepalingen van het MR reglement. Waar de GMR meedenkt over bovenschoolse zaken doet de MR dat ten aanzien van schoolse zaken. Elke MR heeft een vertegenwoordiger afgevaardigd naar de GMR. Vanaf 2013: een 12 leden tellende GMR werd ingericht met uit elk van de drie regio's (Almere, Lelystad/Dronten en de Veluwe), vier gekozen leden waarvan twee uit de oudergeleding en twee uit de personeelsgeleding. Ad.2. Visie en Beleid 2.1 Wet PO en Kendoelen De Wet op het Primair Onderwijs geeft in artikel 12 informatie over het schoolplan en laat ons de basiseisen zien waaraan de scholen dienen te voldoen. http://www.st-ab.nl/wetten/0725_Wet_op_het_primair_onderwijs_WPO.htm De SLO heeft in opdracht van het Ministerie van OCW tussendoelen en leerlijnen ontwikkeld. Met ingang van het schooljaar 2009/2010 zijn deze kerndoelen volledig ingevoerd binnen de basisscholen. Het zijn 58 kerndoelen. De kerndoelen zijn geformuleerd voor grotere leergebieden, zoals: de talen, rekenen/wiskunde, oriëntatie op jezelf en wereld, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs. Bij elk leergebied worden de kerndoelen voorafgegaan door een karakteristiek van dat gebied. In die karakteristiek staat beschreven waarop het leergebied zich richt. Op 1 december 2012 is er voor gekozen voor een aanvulling op kerndoel 38.Het respectvol omgaan met verschillen in opvattingen vormt hierbij een aanknopingspunt. Met de aanpassing wordt aandacht beoogd voor en respectvol omgaan met seksualiteit en seksuele diversiteit op alle scholen te verankeren. 2.2 Managementmodel Het INK-model onderscheidt twee soorten domeinen, namelijk organisatiegebieden en resultaatgebieden. In de organisatiegebieden wordt het functioneren van de school

48


Schoolplan 2015-2019 KBS De Goede Herder

beschreven. In de resultaatgebieden worden de daarmee behaalde resultaten aangegeven. De samenhang tussen ‘resultaat’ en ‘organisatie’ bepaalt de mate waarin wij als school in staat zijn om te leren, verbeteren en excelleren. Voortdurend verbeteren is de brandstof waarop een organisatie draait. In het INKmanagementmodel is de motor voor verandering de zogenoemde ‘plan-do-check-act’cirkel. Deze cyclus is zowel uit te voeren in een 4-jarige vorm als in een 1-jarige vorm. De twee pijlers van ons kwaliteitszorgsysteem (integraliteit en cyclische benadering) maken dat we de 4-jarige cyclus als volgt invullen: 1. Normering: Wat zijn de prestatie-indicatoren en de ambities? Deze zijn geformuleerd in het zogeheten schoolprofiel en het bestuursprofiel. 2. Evaluatie: Hoe staan we er ten opzichte van deze indicatoren voor? Uitkomsten hiervan zijn in een zelfevaluatierapport vastgelegd. 3. Bezinning: Waarom kiezen we voor deze prestatie-indicatoren? Wat worden prioriteiten? In het strategisch beleidsplan en onze schoolplannen legitimeren wij de prestatieindicatoren en de ambities die we willen nastreven. Waarom kiezen we hiervoor? Wet en regelgeving, notities uit de wetenschap en onze eigen ‘lokale’ opvattingen spelen hierbij een rol. 4. Planning: Hoe gaan we werken aan deze prestatie-indicatoren en doelstellingen? Deze worden beschreven in actieplannen voor de komende beleidsperiode. 5. Uitvoering: werken aan de actieplannen (schoolontwikkeling) Uitkomst van deze fase is dat belangrijke processen uit het INK-model zijn geborgd. Eens in de vier jaar vindt een grondige positiebepaling plaats, waarin we met behulp van diverse instrumenten meten en evalueren hoe we er als organisatie voor staan. Dit betekent dat we de stand van zaken vaststellen met betrekking tot alle prestatieindicatoren. Op basis van deze evaluatie wordt het schoolplan opgesteld (op bestuursniveau is dit het strategisch beleidsplan). We beschrijven waar we staan, waar we naartoe willen in de komende vier jaren en in grote lijnen hoe we dat willen realiseren. Hierin staan dus streefdoelen op middellange termijn voor alle INK-domeinen. Op basis van de evaluatiegegevens en de streefdoelen voor deze schoolplanperiode worden concrete jaarlijkse actieplannen opgesteld.

49


Schoolplan 2015-2019 KBS De Goede Herder

2.3

Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen. Want zo worden ze het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving. Het speciaal onderwijs verdwijnt niet. Kinderen die het echt nodig hebben, kunnen nog steeds naar het speciaal onderwijs. Passend onderwijs legt zorgplicht bij scholen De Wet passend onderwijs is op 9 oktober 2012 aangenomen door de Eerste Kamer. Vanaf 1 augustus 2014, hebben scholen een zorgplicht. Dat betekent dat scholen ervoor verantwoordelijk zijn om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen regionale samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan. Bron: www.passendonderwijs.nl Voorheen moesten ouders van een kind dat extra ondersteuning nodig heeft, zelf op zoek naar een geschikte school. Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze, en heeft de school de taak om het kind een passende onderwijsplek te bieden. Kan de school waar de leerling is aangemeld niet zelf in de benodigde onderwijsondersteuning voorzien, dan is het de verantwoordelijkheid van de school om (binnen het samenwerkingsverband) een school te vinden die wel een passend aanbod kan doen. Is het niet haalbaar om de leerling binnen het regulier onderwijs te plaatsen, dan kan een aanbod op het (voortgezet)speciaal onderwijs worden gedaan. De belangrijkste wetten die aan passend onderwijs zijn gerelateerd, zijn de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte en de Wet kwaliteit (v)so. Ook de Wet op de jeugdzorg is van belang voor passend onderwijs. Op dit moment wordt aan een nieuw wetsvoorstel gewerkt. Naar verwachting gaat de nieuwe Jeugd wet per 1 januari 2015 in. Tijdens schooljaar 2014-2015 zal de zorgplicht wordt ingevoerd, landelijke indicatiestelling vervalt. Samenwerkingsverbanden worden verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken, waaronder de (toewijzing van) ondersteuning De middelen voor ambulante begeleiding gaan in het schooljaar 2014/2015 naar de (v)so-scholen, tenzij het nieuwe samenwerkingsverband afspraken heeft gemaakt over de overname van personeel (opting out). Middelen voor lichte ondersteuning gaan naar het samenwerkingsverband passend onderwijs. Voor primair onderwijs zijn dat middelen van het huidige wsns-beleid. Reguliere deel middelen leerlinggebonden financiering gaat naar het samenwerkingsverband, op basis van de teldatum 01-10-2013. Evenals de middelen die voorheen naar onder meer de rec’s gingen. Tijdens schooljaar 2015-2016 gaat de nieuwe bekostigingssystematiek van start. De middelen gaan naar de samenwerkingsverbanden en er geldt een verplichte her besteding bij het (v)so, tenzij er afspraken zijn gemaakt met het (v)so.

50


Schoolplan 2015-2019 KBS De Goede Herder

2.4

Inspectietoezicht

Sinds het begin van de jaren negentig beschrijft de Inspectie van het Onderwijs de wijze waarop zij haar toezicht vorm en inhoud geeft in het toezichtkader. Zo’n toezichtkader is bedoeld om de eenheid van handelen van inspecteurs te bevorderen. Het maakt het handelen van de inspectie transparant voor betrokkenen en belanghebbenden. Aanpassingen van het toezichtkader De toezichtkaders PO (2005) en VO (2006) zijn geïntegreerd in één Toezichtkader PO/VO 2009. In 2011 is het toezichtkader geactualiseerd: http://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/Toezicht/Toezichtkaders De werkwijze van de inspectie; in het toezichtkader 2012 staat hoe de inspectie werkt, wat precies beoordeeld wordt en wanneer het onderwijs van voldoende kwaliteit is. Zo weten scholen en besturen wat ze van (het toezicht van) de inspectie kunnen verwachten. http://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/content/assets/Actueel_publicaties/2012/broc hure-toezichtkader-po-vo-2012.pdf Om alle scholen in Nederland te prikkelen om de kwaliteit van hun onderwijs verder te verhogen heeft de inspectie in april 2014 nog een aantal een aantal vernieuwingen doorgevoerd. De inspectie gaat meer rekening houden met de kwaliteitsverschillen tussen de scholen. 1. Toezicht op en samenwerken met besturen; 2. Differentiatie in oordelen 3. Bestuur en management: visie en verantwoordelijkheden In de toekomst wordt niet alleen aandacht besteed aan scholen die hun onderwijskwaliteit moeten verbeteren, maar ook aan scholen waarvan de onderwijskwaliteit voldoende is maar beter kan. Het oordeel van de inspectie wordt gedifferentieerd. Bij gedifferentieerd toezicht spreekt de inspectie niet meer over basiskwaliteit, maar maken ze onderscheid tussen de scholen die ‘voldoende’ en ‘goed’ en-via een andere weg ‘excellent’zijn. De centrale eindtoets PO in 2015 In het achtste schooljaar legt de leerling in een volledige week tussen 15 april en 15 mei een centrale eindtoets af. De centrale eindtoets kan op verschillende niveaus worden aangeboden. De centrale eindtoets meet kennis en vaardigheden van de leerling op het terrein van Nederlandse taal en rekenen en wiskunde. Het bevoegd gezag kan bij een leerling tevens de toets voor de kennisgebieden, genoemd in WPO, artikel 9, tweede lid, onderdelen a, b en c, afnemen. Indien een leerling is verhinderd de centrale eindtoets af te leggen, wordt de toets op een later moment alsnog afgenomen, tenzij dit voor de leerling om medische redenen onmogelijk is. Ad.3. Bestuur en management: visie en verantwoordelijkheden 3.1 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht (RvT) richt zich bij de uitoefening van het toezicht in het bijzonder op de doelstelling en de maatschappelijke legitimatie van het bestuur en op de uitoefening van de bestuurlijke taken door het College van Bestuur (CvB). Bij de uitoefening van het toezicht staan de volgende criteria centraal:

51


Schoolplan 2015-2019 KBS De Goede Herder

       

het waarborgen van de levensbeschouwelijke identiteit op bestuur- en op schoolniveau; het realiseren van de missie en visie van SKO; het realiseren van het strategisch beleid van SKO; het bewaken van de kwaliteit van onderwijsprocessen en –resultaten; het bewaken van de continuïteit van SKO, uitgedrukt in aantallen leerlingen, medewerkers en financiën; het uitoefenen van goed werkgeverschap; het afleggen van verantwoording aan de personen en organisaties die belang hebben bij de activiteiten van de stichting; het volgen van de principes van goed bestuur als vastgelegd in de ‘code goed bestuur’ (zie Code Goed Bestuur PO-Raad).

In het toezicht door de RvT wordt onderscheid gemaakt in toezicht vooraf en toezicht achteraf. De Rvt heeft goedkeuringsbevoegdheid om complexe afwegingen (‘majeure’ beslissingen) en beleidsplannen van het bestuur goed of af te keuren. De goedkeuringsbevoegdheid vooraf geldt het meerjarenbeleid, de begroting, voor het opheffen van onderdelen, voor fusie en langdurige samenwerking met anderen. Het is verder de taak van de RvT is om het CvB te stimuleren tot innovatie en het nemen van aanvaardbare risico’s. Dit is van belang voor het voortbestaan van de stichting. De RvT ziet er op toe, dat het CvB op een correcte wijze risicomanagement toepast waarin de juiste balans wordt gevonden tussen het beheersen van risico’s die gepaard gaan met activiteiten en de ruimte voor innovatie en vernieuwing. Achteraf heeft de RvT de verantwoordelijkheid er op toe te zien dat de doelstelling van de stichting gerealiseerd wordt. Ook bewaakt de RvT dat de materiële en immateriële middelen integer en optimaal worden ingezet voor de doelstelling. Voor een verdere uitwerking verwijzen we naar het organisatieontwerp van SKO (www.skofv.nl > organisatie > Raad van toezicht). 3.2 College van Bestuur Er is gekozen voor het bestuursmodel met een College van Bestuur (CvB) en een Raad van Toezicht (RvT). Het organisatieschema ziet er als volgt uit:

52


Schoolplan 2015-2019 KBS De Goede Herder

Extern toezicht Intern toezicht: RvT

GMR

CvB

STAF/OBM MR

verantwoording naar ouders en belanghebbenden

DIRECTEUREN

TEAMS Het CvB houdt zich op hoofdlijnen bezig met het ontwikkelen, vaststellen en evalueren van het strategisch en operationeel beleid en de levensbeschouwelijke identiteit van de stichting. Het CvB heeft tevens tot taak om nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen, projecten en activiteiten te initiëren en aan te sturen om hiermee de directeuren te ondersteunen bij het realiseren van een pluriform en kwalitatief hoogstaand onderwijsaanbod. Het CvB legt vervolgens aan de RvT, het personeel, de ouders, de inspectie en de samenleving verantwoording af over de mate waarin de vastgestelde doelstellingen zijn gehaald en over de besteding van de middelen. In dit alles is het de taak van het CvB om de RvT en overige belanghebbenden goed en volledig te informeren. We werken met een planning en control cyclus (PDCA-model). Het CvB bepaalt de kaders van de organisatie, middels de vaststelling van het meerjaren strategisch en financieel beleid. Het CvB en de directeuren hebben binnen deze kaders hun taken en bevoegdheden zoals deze zijn omschreven in het Managementstatuut. Het CvB is bovengeschikt aan de directeuren en is rechtstreeks verantwoording schuldig aan de RvT. College van Bestuur: Naam Dhr. K.F. Oosterbaan Mevr. A.E.J.M. Verbeek

Functie Voorzitter Lid

De verbondenheid is gelegen in het feit dat SKO:  een gemeenschap is met één missie en een gezamenlijke oriëntatie op het werken aan kwaliteit en schoolontwikkeling;  een goede werkgever is voor zijn medewerkers;  meerwaarde wil halen uit de schaalgrootte;  een lerende organisatie is waarbinnen bewust gebruik wordt gemaakt van ieders talenten. De vrijheid van scholen is gelegen in:  de wijze van invulling van de levensbeschouwelijke identiteit van de school binnen de statutaire grenzen;

53


Schoolplan 2015-2019 KBS De Goede Herder

  

de wijze van invulling van het leidende onderwijsconcept en de na te streven onderwijsontwikkeling; de positionering in de lokale onderwijsomgeving; het integrale management, binnen de vastgestelde kaders.

Het strategisch beleidsplan vormt het kader voor de ontwikkeling van alle SKO scholen. De directies vertalen dit plan in het schoolplan en jaarplan. Zij doen dit in overleg met hun geledingen. In hun jaarverslag leggen scholen verantwoording af over de mate waarin de strategische doelen zijn gerealiseerd. Het bestuur ondersteunt en stuurt hierbij en faciliteert de school in de uitvoering van deze afspraken. Het CvB draagt als bevoegd gezag de eindverantwoordelijkheid voor de scholen en maakt daartoe planning- en controleafspraken met de schooldirecteuren. Het CvB – en schooldirecties- stellen de gekozen strategie vast en faciliteren de lopende zaken. Het CvB initieert, stimuleert en daagt uit om de vastgestelde ambities te realiseren. Het CvB innoveert, inspireert en verbindt, onder andere met behulp van gezamenlijke projecten, een professioneel directieberaad en een professioneel ingerichte organisatie. Het CvB stimuleert de samenwerking tussen scholen en door processen, die gericht zijn op samenwerken, kennis delen en het elkaar ondersteunen. De SKO wil daarbij optimaal gebruik maken van de meerwaarde van de schaalgrootte voor haar scholen. De directeuren voelen zich eigenaar van de SKO. 3.3 Schooldirectie Ons uitgangspunt is, dat de schoolleiding en de leden van het CvB toegankelijk zijn, lef tonen en zich blijven ontwikkelen. Het leiderschap dat het CvB voor ogen staat, houdt in dat de directies de ruimte krijgen om hun verantwoordelijkheid te nemen voor het integraal management op de school. Scholen maken het onderwijs en het CvB schept voorwaarden voor de scholen om dat te kúnnen doen en het goed doen. Het accent wordt gelegd op resultaat gericht management (RGM). Dat is management dat de voorwaarden schept om de onderwijsprofessionals de gewenste resultaten te laten behalen. De visie achter RGM gaat ervan uit dat medewerkers gemotiveerd zijn en blijven als ze doelen bereiken, doen waar ze goed in zijn, een zinvolle bijdrage kunnen leveren en zich kunnen ontwikkelen. Het is daarbij van belang om duidelijk te zijn ten aanzien van taken, opdrachten en verwachting. Anderzijds willen we de professionals de de ruimte geven om zelfstandig te werken. Noodzakelijke voorwaarde voor RGM is verantwoordelijkheid geven. Er moet zoveel mogelijk worden gedelegeerd. Als medewerkers plezier krijgen in het behalen van waardevolle resultaten, zullen ze vanzelf verantwoordelijkheid nemen. In het tweede strategisch beleidsplan wordt die richting van de ontwikkeling van scholen gezamenlijk bepaald. Alle scholen gaan ermee aan de slag. Er kunnen verschillen in tempo en prioriteit zijn, maar de richting is voor iedereen dezelfde. Daartoe is er een ‘kwaliteitsmerk’ voor iedere SKO school vastgesteld; indicatoren die er toe doen. Als de school voldoet aan dit ‘kwaliteitsmerk’ is er ruimte voor maatwerk. Het uitgangspunt van SKO is immers dat de scholen verschillen en ook moeten verschillen. We willen naar maatwerk voor iedere school(ontwikkeling). Daarvoor is een speelveld nodig waarin directie, team, ouders en kinderen de ruimte hebben voor hun ontwikkeling; zij maken samen de school. Dat speelveld wordt begrensd door heldere kaders. Binnen die kaders maken scholen beleid. Over de dan te realiseren doelen,

54


Schoolplan 2015-2019 KBS De Goede Herder

worden per school afspraken gemaakt met het bestuur (mandaatgesprek/ vergelijk huidige doelstellinggesprekken). Ons doel is, dat aan het eind van deze beleidsperiode, de kwaliteit op alle scholen is verbeterd en dat iedere school tenminste voldoet aan de eisen van de inspectie. Ook is er op iedere school een opbrengstgerichte cultuur en wordt er planmatig en professioneel gehandeld. Daar waar mogelijk formuleert de school opbrengstverwachtingen, van een hoger ambitieniveau, die passen bij de populatie van de school. Iedere school heeft een eigen gezicht. Dat is goed en moet zo blijven. De SKO wil geen uniforme scholen. Wel moeten alle SKO scholen herkenbaar zijn aan het feit dat zij zich laten leiden door de missie en de visie van de SKO organisatie. Zij hebben weliswaar een eigen missie, maar deze zal ingebed zijn in de missie van SKO. De scholen hebben vrijheid van handelen binnen de kaders van het SKO beleid. De zelfstandigheid van scholen is altijd relatief. Het bevoegd gezag is en blijft verantwoordelijk. Het bevoegd gezag geeft de scholen ruimte, maar is en blijft aanspreekbaar op haar verantwoordelijkheden. Het geven van zelfstandigheid aan de scholen is gebaseerd op vertrouwen. Het bevoegd gezag zal aan de scholen de zelfstandigheid toevertrouwen, mits de school de verantwoordelijkheid neemt en er zodanig naar handelt.  De verdeling van bevoegdheden is uitgewerkt in het managementstatuut (www.skofv.nl > organisatie > College van Bestuur > managementstatuut). 3.4 Stafbureau Staf en administratieve ondersteuning Voor de dagelijkse bestuurlijke werkzaamheden en contacten zijn aangesteld: Naam Functie Mw. M. C.E. Eising Controller Mw. M.S. Heise Adviseur Onderwijs&Organisatie Mw. S.H.W. Kroon Adviseur HRM (Human Resource Management) Mw. L.K. Hoekstra Adviseur Onderwijs Mw. A.Kel Adviseur HRM (Human Resource Management) Mw.A.M.T. Swart Bestuurssecretaresse Mw.T. Kerpershoek Administratief medewerkster De personele en financiÍle administratie wordt verzorgd door het Onderwijsbureau te Meppel. Ad.4. Personeel 4.1 Integraal personeelsbeleid Het personeel is het kapitaal in onze organisatie. Vanuit het Integraal PersoneelsBeleid (IPB) zijn diverse beleidsstukken en instrumenten vastgesteld die bijdragen aan de realisatie van competente medewerkers op de juiste werkplek. Scholing, functioneren en beoordelen van werknemers vormen cruciale onderdelen van dit beleid. Bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers kan gebruik gemaakt worden van het aanstellingsbeleid. Iedere medewerker van de SKO Flevoland en Veluwe heeft een eigen personeelsmap. Hierin staat voor medewerkers onder andere relevante informatie omtrent SKO Flevoland

55


Schoolplan 2015-2019 KBS De Goede Herder

en Veluwe, arbodienstverlening, wet- en regelgeving, sociale zekerheid en pensioen. Tevens is er in deze map ruimte voor het bekwaamheidsdossier en akten van benoeming, De SKO Flevoland en Veluwe streeft naar een duurzame optimale inzet van alle medewerkers in een plezierige en uitdagende werkomgeving , waar medewerkers zich verder kunnen ontwikkelen. 4.2 Personeelsbeleid binnen de school Voor de school is personeelsbeleid van belang om de doelen van de school optimaal te verwezenlijken en daartoe het functioneren en het welbevinden van de medewerkers in de arbeidssituatie te bevorderen. Dit doet de school door:  Het creëren van goede arbeidsvoorwaarden en een duidelijke rechtspositionele basis die zekerheid biedt en perspectieven geeft.  Het bevorderen van een goede werksfeer en een goed werkklimaat waarin de medewerkers tot hun recht komen, zich geaccepteerd en veilig voelen en waar samenwerking bevorderd wordt.  Het verbeteren en optimaliseren van de kwaliteit van de arbeid.  Het realiseren van een effectieve inzet van mensen ten behoeve van de doelstelling van de school: het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs. De school sluit in haar personeelsbeleid aan bij het beleid zoals dat door de SKO Flevoland en Veluwe is geformuleerd in het strategisch beleidsplan 2015-2018 en de wettelijke kaders, zoals de CAO-PO en de Wet BIO. 4.3 CAO De afspraken met betrekking tot arbeidsvoorwaarden voor medewerkers die werkzaam zijn in het primair onderwijs, zijn vastgelegd in de CAO-PO. De CAO-PO bevat afspraken waar een werkgever zich aan dient te houden. Daarbinnen voert het bestuur beleid op bestuurs- en schoolniveau. Het beleid van de scholengroep wordt overlegd met de GMR. De CAO-PO is te raadplegen via de website van de SKO Flevoland en Veluwe, www.skofv.nl of via www.poraad.nl . 4.4 Wet BIO De wet BIO is in het leven geroepen om de kwaliteit van de leerkrachten en dus van het onderwijs beter te kunnen garanderen. Dit gebeurt door te bevorderen, dat het onderwijzend personeel aan zijn bekwaamheden blijft werken. Het gaat er niet alleen om "bekwaam te zijn" maar vooral om "bekwaam te blijven"! Door de Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL) zijn zeven competenties gedefinieerd, waaraan iedere leerkracht moet voldoen. In een later stadium zal dit worden uitgebreid naar het onderwijs ondersteunend personeel en naar schoolleiders in het Primair Onderwijs. Natuurlijk mag een school dit minimumpakket aan competenties zelf uitbreiden. De SKO Flevoland en Veluwe hanteert de SBL competenties voor leerkrachten en gebruikt deze ook als uitgangspunt bij de functiemix en de toepassing van de gesprekkencyclus (competentiegericht beoordelen). Voor de directeuren van de SKO Flevoland en Veluwe worden de competenties vanuit de Nederlandse Schoolleiders Academie (NSA) gehanteerd.

56


Schoolplan 2015-2019 KBS De Goede Herder

4.5 Evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding Naar aanleiding van de in 1997 opgestelde wet “Evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies in het onderwijs” heeft de SKO hierop in 1998 beleid gemaakt. Toen waren er 24 scholen aangesloten bij de SKO, met totaal 2 vrouwelijke directeuren (=8%); bij de 12 adjunct-directeuren waren er 7 vrouw(=58%). Op dit moment zijn er 27 scholen aangesloten bij de SKO. Elke school heeft een directeur en op sommige scholen is één (of meerdere) adjunct-directeur(en)aanwezig. Gezien de huidige verdeling man/vrouw zal het beleid m.b.t. evenredige vertegenwoordiging de komende jaren worden gecontinueerd. Het aantal mannen dat werkzaam is bij de SKO is gestegen naar 78 mannen. Eind 2013 was dit aantal 70 mannen. Op basis van het landelijke percentage in 2013, is de verhouding tussen mannen en vrouwen die werkzaam zijn in het basisonderwijs respectievelijk 14,00% en 86,00%. Bij de SKO is het percentage mannen en vrouwen in 2013, respectievelijk 13,30% en 86,70%. vrouw man Totaal aantal fte Percentage SKOFV Percentage primair medewerkers onderwijs landelijk vrouw man vrouw man 2010

512

79

591

413,42

86,63%

13,37%

83,20%

16,80%

2011

507

73

580

398,87

87,41%

12,59%

86,00%

14,00%

2012

512

70

582

393,25

88,00%

12,00%

82,30%

17,70%

2013

510

78

588

389,76

86,70%

13,30%

4.6 Instrumenten personeelsbeleid Op bestuursniveau is personeelsbeleid vastgesteld en uitgewerkt. Van daaruit zijn een aantal instrumenten en procedures aan de scholen ter beschikking gesteld. Deze instrumenten en procedures zijn te vinden op de website van de SKO, www.skofv.nl en in de beleidsmap die op elke school aanwezig is. Bij het toepassen van het personeelsbeleid op schoolniveau wordt hiervan gebruik gemaakt. De directeur kan hierbij ondersteuning vragen van de HRM-staf. 4.7 Gedragscode De SKO heeft een gedragscode opgesteld. In deze gedragscode wordt de professionele omgang omschreven. Er zijn regels beschreven omtrent seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, lichamelijk geweld, vandalisme, diefstal, kleding, privacy, digitale snelweg en genotmiddelen. Door de code kan de SKO duidelijk maken hoe er binnen de school wordt omgegaan met personeel en leerlingen.

57


Schoolplan 2015-2019 KBS De Goede Herder

Ad.5. Cultuur en klimaat SKO vindt het van groot belang dat we regelmatig de tevredenheid over het klimaat op school meten van ouders, leerlingen en medewerkers. 5.1 Cultuur voor medewerkers Iedere vier jaar wordt de tevredenheid van de medewerkers gemeten. Daarvoor hebben we de kwaliteitsvragenlijst van Van Beekveld en Terpstra gebruikt. De tevredenheidsmeting bevat een component over SKO als werkgever. 5.2 Cultuur voor leerlingen Iedere vier jaar wordt er een leerling-tevredenheidsonderzoek op schoolniveau gehouden. Scholen hebben tijdens het laatste afnamemoment gebruik gemaakt van het instrument van Van Beekveld en Terpstra. 5.3 Cultuur voor ouders Iedere vier jaar wordt er een ouder-tevredenheidsonderzoek op schoolniveau gehouden. Scholen hebben tijdens het laatste afnamemoment gebruik gemaakt van het instrument van Van Beekveld en Terpstra. Ad.6. Middelen en voorzieningen 6.1 Bekostiging primair onderwijs/lumpsum In het primair onderwijs is de lumpsumfinanciering van toepassing. Dit houdt in dat scholen een totaalbedrag ontvangen voor al hun onkosten. Besturen en scholen hebben daarmee meer ruimte gekregen om eigen beleidskeuzes te maken en de onderwijskwaliteit te verbeteren. De hoogte van het budget dat een school krijgt, hangt onder andere af van het aantal leerlingen, hun leeftijd en hun afkomst. De invoering van de lumpsumbekostigingssystematiek vroeg bij de invoering om deze beleidsarm en nu beleidsrijk toe te passen. Jaarlijks wordt een jaarverslag opgesteld met daarin de jaarrekening. Zo leggen bestuur en scholen verantwoording af over hun financieel beleid aan bijvoorbeeld leden van de Raad van Toezicht, de overheid, de medezeggenschapsraad, het personeel en de ouders. Voor het financieel beleid van SKO verwijzen wij u naar het financieel beleidsplan 20152019. 6.2 Schoolbudget Op basis van een allocatiemodel krijgen de scholen middelen toegekend. Dit is terug te vinden in het financieel beleidsplan. Er vindt een afdracht plaats aan de bovenschoolse organisatie voor algemene (personele) zaken, zoals ARBO-zorg en begeleidingstrajecten, werving- en selectie directies, vervangingspool, coaching directies, administratiekantoor en contributies. Jaarlijks wordt met behulp van een begrotingsmodel, de begroting samengesteld. Deze wordt opgesteld op basis van het schoolplan en heeft een relatie met de doelstellingen van de school. Uitgangspunt is dat de begroting sluitend is, dan wel gemiddeld over 3 jaar een exploitatiesaldo > nul. Gedurende het jaar moet binnen de vastgestelde begroting worden gewerkt. Bij afwijkingen legt de schooldirectie hier verantwoording over af. Voor de planning en controlcyclus verwijzen wij u naar het financieel beleidsplan 2015-2019.

58


Schoolplan 2015-2019 KBS De Goede Herder

6.3 Zorgmiddelen Passend Onderwijs Onder voorbehoud, wijzigingen kunnen nog worden doorgevoerd. De bedragen die door de verschillende samenwerkingsverbanden worden doorgestort naar de schoolbesturen (en dus scholen) worden toegevoegd aan de baten op schoolniveau. Dit willen we op basis van de meerjarenbegroting van de Samenwerkingsverbanden opnemen in de conceptbegroting.

Bedragen onder voorbehoud 2015 2016 PO 2401 (Almere)* € 15,-/ll + rugzakken € 25,-/ll + rugzakken PO 2403 (Dronten-Lelystad) € 150/ll + rugzakken € 258/ll + rugzakken PO 2509 (Zorgkoepel Veluwe) € 157/ll € 227,PO 2505 (Apeldoorn) € 53/ll + rugzakken € 77/ll + rugzakken *+ eenmalig bedrag van € 13.150 als kwaliteitsimpuls 2014-2018

Daar waar staat rugzakken gaat het om de leerlingen met een LGF beschikking op 110-2013 die nog doorlopen na 1-8-2014 en nog op school zitten. De bedragen zijn moeilijk te vergelijken, omdat binnen de samenwerkingsverbanden verschillende verdeelmodellen gehanteerd worden en de dienstverlening anders is ingericht. 6.4 Budget achterstandsbestrijding Wanneer op basis van vestigingsplaats (postcode) of gewichten van leerlingen gelden beschikbaar worden gesteld voor het bestrijden van achterstanden krijgt de school de beschikking over deze bedragen. 6.5 Sponsoring Scholen kunnen zich laten sponsoren. Door sponsoring kunnen scholen financiële speelruimte creëren. Een sponsor geeft geld, goederen of diensten aan een school in ruil voor een tegenprestatie. Deze tegenprestatie vindt in schoolverband plaats onder verantwoordelijkheid van de school. Sponsoring op school moet aan wettelijke voorwaarden voldoen. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in 2009 een convenant met 14 organisaties afgesloten. Het convenant bevordert of bestrijdt sponsoring niet. Er staat in waar scholen op moeten letten, waar sponsors aan gebonden zijn, wat valkuilen zijn en hoe scholen inspraak van ouders, teams en leerlingen moeten organiseren. Zie: Convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’, http://www.usgym.nl/ouders/Convenantsponsoring_pdf

59


Schoolplan 2015-2019 KBS De Goede Herder

6.6 Meerjarenonderhoudsplan van het gebouw Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor hun gebouwen en terreinen. Zij ontvangen vergoedingen van het ministerie voor schilderwerk en onderhoud aan de binnenzijde. Voor groot onderhoud, uitbreidingen en nieuwbouw ontvangen de schoolbesturen geld van de gemeente. Dit vraagt om een goede onderlinge afstemming op zowel materieel als financieel gebied. Het Onderwijsbureau te Meppel biedt ondersteuning bij het gehele beheer van het schoolgebouw. Zij adviseren, lichten voor en ondersteunen bij de uitvoering. Ook bij uitbreiding en nieuwbouw, overleg met de gemeente en het coรถrdineren van het preventief en technisch onderhoud worden zij ingeschakeld. Ieder school heeft een actuele meerjaren onderhoudsplanning. Er vinden reguliere schouwingen plaats waarna het onderhoudsplan voor het komende jaar wordt vastgesteld. De school bouwt een onderhoudsvoorziening op voor het reguliere onderhoud voor schilderwerk en onderhoud binnenzijde door jaarlijks een bedrag ten laste van de exploitatie aan deze voorziening toe te voegen. Zie ook: Rode (onderhouds)map, aanwezig op de school. 6.7 Meerjarenplan vervanging methodes/ICT Iedere school heeft de beschikking over actuele methodes. Bij aanschaf van deze methodes worden zij geactiveerd en in 8 jaar afgeschreven. 8 jaar is de gemiddelde periode die een methode meegaat. Vaak worden methodes ook in fases ingevoerd en aangeschaft. De investeringsbegroting voor het Onderwijsleerpakket maakt onderdeel uit van de begroting. Wanneer een methode eerder vervangen moet worden dan 8 jaar zal de aanvraag voor vervanging met redenen onderbouwd moeten worden. De school heeft een uitgewerkt ICT-beleid. Op basis van dit beleid investeren zij in harden software. De hardware en software wordt in 4 jaar afgeschreven. De digiborden hebben een afschrijvingstermijn van 10 jaar. Ook deze investeringsbegroting is onderdeel van de schoolbegroting.

60


Schoolplan 2015-2019 KBS De Goede Herder

Bijlage 1 Het kwaliteitszorgsysteem van SKO Kwaliteitszorg richt zich niet uitsluitend op ‘het product’ (de uitkomst), maar juist op het proces dat hier aan vooraf gaat. Bij kwaliteitszorg gaat het niet om losstaande acties van individuen. Iedereen binnen onze organisatie draagt een deel van de verantwoordelijkheid voor het systeem van kwaliteitszorg en het bereiken van de vastgestelde prestatie-indicatoren. Kwaliteitszorg op basis van het INK-model en de Deming-cyclus De twee pijlers van ons kwaliteitszorgsysteem (integraliteit en cyclische benadering) zijn gevisualiseerd in de poster Werken aan kwaliteit die iedere school heeft ontvangen en in de school heeft opgehangen.

61


Schoolplan 2015-2019 KBS De Goede Herder

Als gezegd: werken aan kwaliteit (het realiseren van de geformuleerde prestatieindicatoren) kan het beste cyclisch worden vormgegeven. De cyclus (plan-do-check-act) is het kloppend hart van ‘werken aan kwaliteit’. Het ‘ werken aan kwaliteit ‘ bestaat uit opeenvolgende fasen of deelprocessen. In werkelijkheid zijn de grenzen tussen de fasen/deelprocessen niet zo strikt als het cyclische model doet vermoeden. Niet ieder verbeterproces doorloopt bovenstaande fases in exact dezelfde volgorde. Op bestuurssniveau en op schoolniveau doorlopen we zowel de 4-jarige als de 1-jarige cyclus. Deze lijken natuurlijk wel op elkaar. Zowel voor het bestuursniveau als voor het schoolniveau is schematisch weergegeven welke documenten bij welke fase horen. Daarna worden beide cycli in grote lijnen geschetst.

62


Schoolplan 2015-2019 KBS De Goede Herder

De 4-jaarlijkse cyclus

Norm er in g

Ev a lu at ie

Be zin n in g

Plan n in g

Uit v oe r in g

Voordat een nieuwe schoolplanperiode start, worden per INK-domein de prestatie-indicatoren met hun doelstellingen bepaald. Dat gebeurt in een zogeheten schoolprofiel. De school legt hiermee hun ambities vast voor de komende vier jaar. Met het vastleggen van deze prestatie-indicatoren bepaalt de organisatie haar richting.

Eens in de vier jaar vindt een grondige positiebepaling plaats, waarin we met behulp van diverse instrumenten meten en evalueren hoe we er als organisatie voor staan. Dit betekent dat we de stand van zaken vaststellen met betrekking tot alle prestatie-indicatoren uit het schoolprofiel (voor de stichting is dit het stichtingsprofiel). Op basis van deze evaluatie wordt het schoolplan opgesteld (voor het bestuur is dit het strategisch beleidsplan). We beschrijven waar we staan, waar we naartoe willen in de komende 4 jaren en in grote lijnen hoe we dat willen realiseren. In deze plannen staan dus streefdoelen op middellange termijn voor alle INK-domeinen. Op basis van de evaluatiegegevens en de streefdoelen uit het schoolplan worden concrete actieplannen opgesteld. Voor elke (set) doelstelling(en) wordt een concreet plan van aanpak gemaakt om de doelstellingen te realiseren. Concrete uitwerkingen van actieplannen worden vastgelegd in borgingsdocumenten (uitvoeringsdocumenten). Dit zijn de documenten waarin afspraken, taken en verantwoordelijkheden en werkwijze met betrekking tot uitvoering, evaluatie en registratie worden vastgelegd. De uitvoering van processen verloopt vanaf het moment van vaststelling conform de richtlijnen in deze documenten. Deze handleiding is zo’n borgingsdocument.

De jaarlijkse cyclus

Ev a lu at ie

Be zin n in g

Jaarlijks vindt een evaluatie plaats van activiteiten en opbrengsten van het afgelopen schooljaar. Actieplannen en borgingsdocumenten worden geĂŤvalueerd en resultaten en opbrengsten worden in kaart gebracht. De evaluatiegegevens worden verwerkt in een jaarverslag. Op basis van de jaarlijkse evaluaties wordt het activiteitenplan en de schoolgids opgesteld. We beschrijven hierin waar we staan, waar we het komende jaar naartoe willen en in grote lijnen hoe we dat willen realiseren. In het activiteitenplan staan dus de doelen op korte termijn. Op basis van de evaluatiegegevens en het activiteitenplan worden - waar nodig - de actieplannen bijgesteld of opgesteld.

Plan n in g

63


Schoolplan 2015-2019 KBS De Goede Herder

Wanneer de evaluaties daar aanleiding toe geven worden de borgingsdocumenten bijgesteld. De resultaten in het strategisch beleidsplan van het bestuur en de schoolplannen van de scholen worden geoperationaliseerd in meetbare opbrengsten die in beeld kunnen worden gebracht met de instrumenten uit het kwaliteitszorgsysteem. Dit leidt ertoe dat geboekte resultaten op alle resultaatgebieden zichtbaar worden. Uit v oe r in g

Beleidsvoornemens: - inrichten van een monitor (early-warning); - inrichten van interne auditcommissies; - het benoemen van streefresultaten (opbrengsten).

64


Schoolplan 2015-2019 KBS De Goede Herder

Bijlage 2

Leerstofaanbod

In deze bijlage staat aangegeven welke methoden er op de school worden gebruikt en op welke wijze de ontwikkeling van de leerlingen wordt gevolgd. Het beleid is erop gericht dat de leerkrachten de methode conform de handleiding en planning hanteren. Vakgebied Zintuiglijke oefening en voorbereidend taal en rekenen

Gebruikte methode Inzichtelijk Bron: Schatkist Wereld in getallen Map Fonemischbewustzijn

3.

Lichamelijke oefening Nederlandse taal

Bewegen in het basisonderwijs Taalleesland

4.

Aanvankelijk lezen

Veilig Leren Lezen

5.

Technisch lezen

Estafette

6.

Begrijpend / studerend lezen

7.

Rekenen en wiskunde

Taalleesland Nieuwsbegrip ( vanaf gr 5) Wereld in getallen

1.

2.

8. Engelse taal 9. Aardrijkskunde 10. Geschiedenis en maatschappelijke verhoudingen 11. Natuurkunde (biologie) 12. Tekenen 13. Muziek 14. Handvaardigheid 15. Drama 16. Sociale redzaamheid. 17. Verkeer 18. Gezond gedrag 19. Sociaal / emotionele vorming 20. Multicultureel onderwijs

Toetsinstrumenten Inzichtelijk Taal voor kleuters Ordenen

Groove me De blauwe planeet Speurtocht

Methodegebonden CITO LVS: -woordenschat -spelling Methodegebonden DMT AVI Dyslexieprotocol DMT AVI Methodegebonden CITO LVS: -Begrijpend lezen Methodegebonden CITO LVS; -rekenen en wiskunde Methodegebonden Methodegebonden Methodegebonden

Leefwereld

Methodegebonden

Maken is de kunst Muziek moet je doen Maken is de kunst Taalleesland Trefwoord Leefstijl Klaar over Trefwoord Leefstijl Trefwoord Leefstijl Trefwoord leefstijl

Zien - Parnassys

65


Schoolplan 2015-2019 KBS De Goede Herder

21. Godsdienst 22. Schrijven Extra toetsing

Trefwoord Pennenstreken Cito: Entreetoets/ Eindtoets incl. W.O.

66


Schoolplan 2015-2019 KBS De Goede Herder

Bijlage 3 Artikel 9 van de Wet op het Primair Onderwijs: De Inhoud van het onderwijs 1. Het onderwijs omvat, waar mogelijk in samenhang: a. zintuiglijke en lichamelijke oefening; b. Nederlandse taal; c. rekenen en wiskunde; d. Engelse taal; e. enkele kennisgebieden; f. expressieactiviteiten; g. bevordering van sociale redzaamheid, waaronder gedrag in het verkeer; h. bevordering van gezond gedrag. 2. Bij de kennisgebieden wordt in elk geval aandacht besteed aan: a. aardrijkskunde; b. geschiedenis; c. de natuur, waaronder biologie; d. maatschappelijke verhoudingen/actief burgerschap, sociale integratie en staatsinrichting; e. geestelijke stromingen. 3. Het onderwijs kan naast de onderwijsactiviteiten, genoemd in het eerste en tweede lid, tevens de Duitse taal of de Franse taal omvatten. 4. Op de scholen in de provincie Fryslân wordt tevens onderwijs gegeven in de Friese taal, tenzij gedeputeerde staten op verzoek van het bevoegd gezag ontheffing van deze verplichting hebben verleend.

67


Schoolplan 2015-2019 KBS De Goede Herder

Bijlage 4 Visie op burgerschap en sociale integratie

Bij de SKO draait alles om de leerlingen, om de kwaliteit van hun leven op school en de vorming van een hecht fundament voor hun latere sociale en maatschappelijke leven. Elke school binnen SKO:  werkt aan de brede vorming van kinderen, groeiend in handelingsgericht werken;  zorgt voor een schoolklimaat waar opvoeding en onderwijs samengaan;  stelt respect en vertrouwen in elkaar centraal en werkt aan het vergroten van de veiligheid. Vanuit deze visie mogen onze kinderen in een veilige omgeving verschillend zijn, kritisch zijn en leren op een plezierige en verdraagzame manier met elkaar om te gaan en voor elkaar iets te betekenen. Waarden en normen worden in de school voorgeleefd en geoefend. De school als gemeenschap is ‘oefenplaats’. Het gaat om ervaringen in de school waarbij leerlingen kennis, inzicht, vaardigheden en houdingen opdoen die hen in staat stellen om deel uit te maken van de gemeenschap en het vermogen en de wil om actief mede vorm te geven aan die gemeenschap. Vanuit deze basis maken de kinderen kennis met andere gemeenschappen (wijk-dorpkerk) en leren ook daarin te participeren. Gedurende hun schooltijd wordt de (leef)wereld van de kinderen steeds groter. In feite is burgerschap en sociale integratie geen nieuwe taak. Onze scholen geven daar al lange tijd en op allerlei manieren vorm aan. Het vormt een integraal deel van onze pedagogische opdracht, van de sociale- en levensbeschouwelijke vorming. Doelen: Onderwijs draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, het zorgt voor overdracht van maatschappelijke en culturele verworvenheden en het rust kinderen toe voor deelname/meedoen in de samenleving. De volgende (kern)doelen (zie http://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/content/assets/Actueel_publicaties/2008/Toezi chtkader+actief+burgerschap+en+sociale+integratie+(Staatscourant+2006).pdf) hebben betrekking op burgerschap en sociale integratie:  de leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de burger.  de leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.  de leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen.  de leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen.  de leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als

68


Schoolplan 2015-2019 KBS De Goede Herder

verkeersdeelnemer en als consument. De volgende doelen, die voor alle leergebieden van belang zijn, hebben eveneens betrekking op burgerschap en sociale integratie:  reflectie op eigen handelen  uitdrukken van eigen gedachten en gevoelens  respectvol luisteren en kritiseren van anderen  ontwikkelen van zelfvertrouwen  respectvol en verantwoordelijk omgaan met elkaar en zorg voor en waardering van de leefomgeving.

69


Schoolplan 2015-2019 KBS De Goede Herder

Bijlage 5 meerjaren begroting

2016

2017

2018

2019

Onderwijsleerpakket taal

€ 13.000,00 € 7.583,00

lezen

€ 12.000,00

rekenen

sbttl

€ 13.000,00

ICT Afschrijving 10 jr Digiborden Touchscreens (Wifi) Netwerk

sbttl

2016

€ - 7.583,00

€ 2017

- €

€ 12.000,00

2018

- €

2019

- €

-

Afschrijving 4 jr € 600,00

Laptops PC's Server

€ 13.000,00

Tablets beamers sbttl

€ 4.800,00 € 3.200,00

€ 3.300,00 € 3.300,00

€ - 13.600,00

€ 4.500,00 € 12.500,00

70


Schoolplan 2015-2019 KBS De Goede Herder

Inventaris Meubilair Kasten Teamkamer

2016

sbttl

Totaal

€ 16.300,00

2017

- €

2018

- € € - 21.183,00

2019

- €

-

€ 24.500,00

71

Profile for De Goede Herder

Schoolplan 2015 2019  

Schoolplan 2015 2019  

Advertisement