Page 1

Notulen Basisschool

Betreft vergadering Bijlagen

Overleg Aanwezigen Afwezig

KBS de Goede Herder Binnenkruierstraat 9 Almere Maandag 16 januari 2017 n.v.t.

Overleg Medezeggenschapsraad (MR) Chantal, Leonie, Sonja, Irma, Anja, Bas Niels

1. Vergaderdata volgende vergadering op maandag 20 maart 2. Mededelingen directie 3. Continurooster 4. traktatiebeleid 5. Begroting 2017 6. Inzet Rebecca/VVE 7. Ondersteuning

RE. 1 Een aanpassing, 13 maart wordt 20 maart RE. 2 

 

 

Mededelingen directie Eind januari wordt de groepssamenstelling bekeken voor 2017-2018 -Rekening houdend voorkeuren docenten -Gezien huidige leerlingenaantal, waarschijnlijk 1 groep minder dan dit jaar -Onduidelijk nog of personele samenstelling gelijk blijft als er 1 groep afvalt Twee leerkrachten starten met een coachingstraject voor beginnende leerkrachten. -Vanuit MR wordt gevraagd waarom er voor dergelijke trajecten wel budget is terwijl er voor een zeer gewenste onderwijs assistent geen budget is. De onderwijs assistent in groep 8 loopt goed, eea lijkt haar vruchten af te werpen. De cito resultaten kunnen zodra die er zijn dit eventueel bevestigen Groep 7/8 heeft filmpjes gemaakt over elkaar, dit heeft nogal negatieve reacties opgeleverd, men is met elkaar daarover in gesprek gegaan. -Suzan sluit wekelijks aan om extra ondersteuning te bieden aan deze groep. -Tijdens de ouderavond komt ook het onderwerp Social Media centraal te staan -Chantal heeft contact gehad met de jeugd agent, deze is inmiddels ook in groep 7/8 geweest om te praten Extra aandacht voor het schoonhouden va toiletten Door landelijke personeel tekorten is de CAO tijdelijk aangepast en is er extra ruimte om vervangers in te zetten zonder dat deze direct een contract moeten krijgen. Ook al is die ruimte er, de griep golf in januari orgede er desondanks voor dat er meer vervangers nodig waren dan beschikbaar

RE. 3 Continurooster  Vanuit de ouders is de vraag gesteld of er weer geïnventariseerd kan worden of er wellicht nu wel behoefte is aan een continurooster. Chantal gaat dat uitzetten in februari.

1


Overleg Medezeggenschapsraad (MR) Datum 16 januari 2017 Pagina 2/2

Overleg

RE. 4 Traktatiebeleid  De traktaties lopen weer uit de hand, er worden soms tassen vol snoep uitgedeeld. Chantal gaat hier in het weekjournaal aandacht aan schenken RE. 5 Begroting 2017  Leerling aantal neemt komende 2 jaar af  ICT geen extra uitgaves gepland  Onderwijsleerpakket (Taal) moet vervangen worden, hiermee is rekening gehouden in de begroting  Technisch onderhoud; tegelwerk en de vloer van de school moet aangepakt worden. Hiermee is geen rekening gehouden in de begroting. MR heeft aan Chantal gevraagd of dit verzoek toch bij het bestuur kan worden neergelegd.  Bedrijfsresultaat is fors in de plus. Chantal vraagt na wat daarmee gaat gebeuren. RE. 6 Kinderworld/VVE  Gesprekken met VVE zijn nog gaande, huur nog niet volledig betaald.  Wellicht overstap naar een andere organisatie beter  VVE wil zowel Suzan als Rebecca misschien naar een andere locatie over plaatsen om daar meer stabiliteit te krijgen RE. 7 Ondersteuning  Nu veel ondersteuning bij leerkracht groep 8, hoe gaat het met de rest? Ook in andere groepen zou extra hulp kunnen helpen, Chantal gaat dit bespreken met Koen.

Volgende vergadering: Maandag 20 maart 2017 (was 13 maart)

2

Notulen%20mr dgh 16 01 17  
Notulen%20mr dgh 16 01 17  
Advertisement