__MAIN_TEXT__

Page 1

Schoolondersteuningsprofiel School:

DGH

Contact gegevens:

Binnenkruierstraat 9 1333 EC Almere Telefoonnummer:036-5320335 e-mail adres: c.ammarelghoul@kbsdegoedeherder.nl

Directie en IB:

C. Ammar El Ghoul B.Bogers

Inleiding Alle scholen zijn in het kader van de Wet Passend Onderwijs verplicht om een schoolondersteuningsprofiel op te stellen. De inhoud van het profiel wordt in de wet als volgt omschreven: “een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen voor de ondersteuning van leerlingen die extra ondersteuning behoeven�. Het ondersteuningsprofiel is tevens het document op basis waarvan de school kan beargumenteren of het wel of niet aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van een leerling kan voldoen. Het ondersteuningsprofiel geeft een beeld op twee niveaus: Basisondersteuning: o Preventieve en lichte curatieve interventies; o Onderwijsondersteuningstructuur; o Planmatig werken; o Basiskwaliteit; o Handeling -en opbrengstgericht werken; o Meer- en hoogbegaafdheid. Extra ondersteuning: De extra ondersteuning beschrijft de specifieke mogelijkheden van de school, die verder gaan dan de afspraken die gemaakt zijn over de basisondersteuning. De extra ondersteuning wordt georganiseerd in de vorm van arrangementen. Deze arrangementen kunnen licht en kortdurend van aard zijn, of zwaar en langdurig. De arrangementen worden door de school gerealiseerd al dan niet met behulp van middelen, menskracht of expertise van buiten de school.

Schoolondersteuningsprofiel DGH Almere versie 2016

1


Onderwijsvisie / schoolconcept Missie van onze school – waar staan we voor Basisschool De Goede Herder is een katholieke school. Wij stellen ons ten doel kwalitatief goed onderwijs te verzorgen. Door onze persoonlijke aandacht, dragen wij bij aan de ontplooiing van de mogelijkheden en talenten aan ieder kind dat aan onze zorg is toevertrouwd. In onze school werken wij in een sfeer van veiligheid en geborgenheid. Tegelijkertijd staat ons onderwijs midden in de wereld: Binnen de klas is er aandacht voor maatschappelijke en culturele ontwikkelingen. Ons onderwijsaanbod is zoveel mogelijk gebaseerd op wat bewezen goed werkt in de praktijk. Dit geldt voor de lesmethodes, maar ook voor onze didactiek: Wij werken met het activerende directe instructiemodel. Bij het lesgeven maken wij gebruik van moderne leerboeken, ICT middelen, spelmateriaal en hulpmiddelen. We geven eigentijds vorm aan de overdracht van die waarden en normen, die in de Christelijke traditie al eeuwenlang richtinggevend zijn. Kenmerken van deze missie - Pluriformiteit, d.w.z. dat er ruimte dient te zijn voor de verschillende godsdienstige en levensbeschouwelijke opvattingen die er in onze samenleving bestaan. - Emancipatie en tolerantie. - Algemene toegankelijkheid: De Goede Herder weigert geen leerlingen op grond van ras of overtuiging. Wel dienen ouders de grondslag van de school te respecteren. - Een goede samenwerking tussen schoolbestuur, schoolleiding, leerkrachten, kinderen en ouders, vormt de basis voor een goed schoolklimaat: een goede school maken we met zijn allen. - Wij stellen ons actief op om de onderwijsachterstanden ten gevolge van sociale, economische en culturele omstandigheden op te heffen en/of te verminderen. - Vanuit geborgenheid en vertrouwen worden vaardigheden aangeleerd op sociaal (ik en de ander), emotioneel ( ik en gevoel), motorisch ( ik en bewegen), cognitief (ik en leren) en creatief (ik en vindingrijkheid) gebied, met als doel bij te dragen in de ontwikkeling tot een zelfstandig en positief kritisch denkend mens. Daarom wordt er gewerkt met methoden en /of onderwijsleermiddelen die rekening houden met de verschillen tussen onze leerlingen en die ook zelfstandig en samenwerkend leren mogelijk maken. - Met behulp van het leerlingvolgsysteem worden de ontwikkelingen van individuele leerlingen gevolgd om zorg op maat te geven, want leerlingen en ouders hebben recht op een professionele begeleiding. - De school werkt samen met het voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs om de overgang naar de verschillende schooltypen zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Schoolondersteuningsprofiel DGH Almere versie 2016

2


Ouderbetrokkenheid Goede Herder vindt ouderbetrokkenheid erg belangrijk. Dit vertaalt zich in aanspreektoon, communicatielijnen, uitspreken van verwachtingen, openheid van zaken enz. Samen staan we voor de activiteiten werkzaamheden van de school. We zien ouders als klant en gelijkwaardig partner op gebied van:

      

   

 

    

Informeel ouderschap (samen staan voor de activiteiten, werkzaamheden voor de school). Dagelijks contact met ouders Er vinden meet en greets plaats, voorafgaand aan de groepsvoorstelling Ouders worden tweewekelijks via de DGH info op de hoogte gebracht van de activiteiten op, met en rondom de school Ouders worden tweewekelijks via een weekjournaal met nieuws uit de klas op de hoogte gebracht DGH website Facebook 3 x per jaar oudergesprekken. Verantwoording ligt bij de leerkrachten en directie.

Formeel partnerschap (Samen staan voor het schoolbeleid) MR Verantwoording ligt bij de directie en de personeelsgeleding van de MR Didactisch partnerschap ( Samen staan voor het leren van het kind) Algemene ouderavond Ouderavonden (met workshops): - Sta op tegen Pesten - Voeding - Sociale Media 3 x per jaar oudergesprekken Ouders krijgen via ons tweewekelijkse groepsjournaal een overzicht wat er is gebeurd in de klas en waar de komende week aan gewerkt wordt (huiswerk en toetsen). Verantwoording ligt bij de leerkrachten en directie. Pedagogisch ouderschap (Samen staan voor het welzijn van het kind) 3 x per jaar oudergesprekken Project ‘Sterk in de klas” ondersteuning door een pedagoge van Triade. Verantwoording ligt bij de leerkrachten, IB, pedagoog, directie. Maatschappelijk partner (Samen staan voor de plek van je kind in de maatschappij/ buurt) Sportweeklessen (vanuit de Gemeente) Collage Almere (kunst en cultuur) Goed contact met De Schoor Goed contact met de jeugd/wijkagent Liedjes zingen op Buitenhaege

Schoolondersteuningsprofiel DGH Almere versie 2016

3


Het schoolplan / de schoolgids is op te vragen bij de directie van de school.

Basisondersteuning Preventieve en licht curatieve interventies 1. Voorschoolse signalering van leer-, opgroei- en opvoedproblemen. De kinderen die op de peuterspeelzaal KinderWORLD zitten worden gevolgd. Alle overige kinderen die vanuit een peuterspeelzaal instromen, kunnen vanuit Digidoor worden overgedragen. Er volgt altijd een warme overdracht tussen peuterspeelzaal en de leerkrachten van groep ½. Wanneer er problemen zijn op het gebied van leren, opgroeien of opvoeden gaan we in overleg met ouders op zoek naar mogelijkheden en oplossingen. De school is in 2014 gestart met een tweejarig traject VVE doet ertoe. Na het positief doorlopen van dit traject krijgt de school een VVE certificaat. Er wordt een scholing gevolgd bij de IJsselgroep. De school wordt tijdens dit traject gevolgd door BMC. 2. Vroegtijdige signalering van leer-, opgroei- en opvoedproblemen. De leerlingen worden vanaf de start bij ons op school gevolgd. Wanneer er problemen zijn op het gebied van leren, opgroeien of opvoeden gaan we in overleg met ouders en intern begeleider op zoek naar mogelijkheden en oplossingen. 3. De zorg voor een veilig schoolklimaat. Naast een rustige en respectvolle omgang tussen leerling, leerkracht en ouders wordt op onze school gewerkt met pedagogisch medewerker van Triade. Deze medewerker ondersteunt de individuele leerling en/ of kleine groepjes leerlingen, leerkrachten en ouders bij gedrags-, leer- en ontwikkelingsproblemen. 4. Een aanbod voor leerlingen met dyslexie. Wij kennen een relatief hoog percentage kinderen met Dyslexie (ongeveer 6%) In ons basis aanbod is nadrukkelijk gekozen voor een preventieve aanpak van lees- en spellingproblemen die overeenkomt met de aanpak van de gangbare extra begeleiding voor dyslectische leerlingen. Hierdoor ontstaan minder problemen en de problemen die er zijn kunnen over het algemeen goed binnen de basisaanpak worden begeleid. Schooljaar 2016-2017 is er elke donderdag de mogelijkheid voor begeleiding van een medewerkster van de IJsselgroep op school. 5. Aanpak gericht op sociale veiligheid en voorkomen van gedragsproblemen. Er wordt actief vorm gegeven aan de begeleiding van de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen d.m.v. het algemeen pedagogisch handelen van de Schoolondersteuningsprofiel DGH Almere versie 2016

4


leerkracht en de inzet van de pedagogisch medewerker. Wij volgen de ontwikkeling van onze leerlingen met het programma ZIEN. Wanneer uit deze screenings risico gedrag blijkt, kan een training worden ingezet, verzorgd door Oké op School. De school heeft gecertificeerde leerkrachten voor de methode leefstijl. De leerkrachten hebben schooljaar 2015-2016 een tweejarige team training van NLP( Neuro Linguïstisch Programmeren) afgerond. 6. De school werkt op basis van groepsplannen en HGW. Onze school werkt handelingsgericht. Dat wil zeggen dat we bij problemen op enig gebied zoveel mogelijk uitgaan van mogelijkheden i.p.v. belemmeringen. De inzet richt zich hierbij op het handelen van de leerkracht. Het onderwijsaanbod wordt georganiseerd in een groepsplan, waarin afstemming wordt gerealiseerd op drie niveaus. Onderwijsondersteunings structuur We richten onze focus op drie groepen leerlingen. A. Een kleine groep kinderen die intellectueel minder bagage hebben. Dat dienen we te accepteren om er vervolgens op te anticiperen. B. De kinderen die de kerndoelen kunnen halen (de grote groep). De methodes zijn hierop afgestemd en de kinderen zullen na het doorlopen ervan aan de kerndoelen van het basisonderwijs voldoen. C. Een kleine groep kinderen die meer aankunnen en die ook andere behoeftes hebben. Ook dat dienen we te accepteren en ook nu zullen we daar op moeten anticiperen Op onze school geven de leraren op een effectieve wijze gestalte aan adaptief onderwijs. We geven onderwijs op maat, we werken met het activerende directe instructie model (ADIM) en daarom differentiëren we bij de instructie en de verwerking (zowel naar inhoud als naar tempo). Omdat we veel waarde hechten aan de zelfstandigheid van de leerlingen, laten we leerlingen waar mogelijk samenwerken. De school heeft ook een plusgroep. De voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen zijn vastgesteld. Onze afspraken zijn:  Bijna alle lessen hebben een vaste opbouw  De instructie wordt gedifferentieerd aangeboden op drie niveaus  De leerkrachten geven instructie volgens de methodiek van het activerende directe instructie model  De leerkrachten hanteren heldere oplossingsstrategieën  De leerlingen werken zelfstandig of met coöperatieve werkvormen samen

Schoolondersteuningsprofiel DGH Almere versie 2016

5


  

De leerkrachten geven ondersteuning en hulp (vaste ronde) De leerkrachten zorgen voor stof- en tempodifferentiatie De leerkrachten werken met visuele modellen.

De school beschikt over een pedagogisch medewerker van Triade zij heeft de nodige ervaring in het begeleiden van leerlingen met gedrags-, leer- en ontwikkelingsproblemen. Zij werkt met “Sterk in de klas.” De leer-, opvoedings- en ontwikkelingsbehoeften van de leerlingen worden vastgelegd in het groepsoverzicht. Hierin wordt zo concreet mogelijk geformuleerd wat de leerling nodig heeft van de leerkracht, zijn groepsgenoten, de lesstof en / of de leeromgeving (inclusief buitenschoolse omgeving en ouders). De leerlingen worden begeleid op basis van het op hen afgestemde aanbod in het groepsplan. Wij streven daarbij zoveel mogelijk naar de doelen van het betreffende leerjaar. Er wordt vooral gedifferentieerd in leertijd, oefenstof en instructietijd die de leerlingen nodig hebben om de doelen te behalen. De groepsplannen worden drie tot vier keer per jaar geëvalueerd. In de groepsbesprekingen met de intern begeleider wordt bekeken of het aanbod toereikend is voor de leerlingen en voor welke leerlingen eventuele extra acties nodig zijn. Deze leerlingen worden besproken in de leerling bespreking en/of het zorgteam om de aard van de vervolgacties te bepalen. In dit proces vindt altijd een gesprek met de ouders plaats om hun visie en wensen t.a.v. de begeleiding van hun kind te bespreken en mee te kunnen nemen. Per wijk is er een ondersteuningsteam beschikbaar en inzetbaar. Dit team op wijkniveau bestaat uit: o Adviseur Leerling zorg (GZ-psycholoog en/of orthopedagoog); o Collegiale Consultant; o Ambulant Begeleider; o Schoolmaatschappelijk werk (GGD); o Tevens werken scholen binnen het Ondersteuningsteam samen met de jeugdarts, jeugdverpleegkundige en logopediste van de GGD. Periodiek kunnen leerlingen ingebracht worden in het ZOT team. Met dit team worden leerlingen besproken waarvoor in de leerlingbespreking is vastgesteld dat nader onderzoeken en/ of extra begeleiding gewenst is om de ondersteuningsbehoeften te verhelderen of te kunnen realiseren. Verder werken wij samen met Fornhese (centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie),logopedisch medewerker van de GGD, Triade, Oké op school en onze vaste ambulant begeleidster vanuit Passend Onderwijs. Het ondersteuningsplan / zorgplan is op te vragen bij de directie van de school. Planmatig werken Als een school planmatig werkt, hanteert de school een goede manier om na te gaan welke onderwijsbehoefte leerlingen hebben. Op basis daarvan organiseert ze Schoolondersteuningsprofiel DGH Almere versie 2016

6


een passend onderwijsaanbod en evalueert dat regelmatig. Als het nodig is kan de school bovendien aanvullende expertise van buiten inschakelen. Zie hiervoor het rapport van bevindingen schoolrapport inspectie. http://www.onderwijsinspectie.nl Basiskwaliteit van het onderwijs Dit aspect van de basisondersteuning verwijst naar het toezichtkader van de inspectie van het onderwijs en naar het meest recente oordeel van de inspectie van het onderwijs over de kwaliteit van de school. Oordeel van de inspectie: Onze school heeft het basisarrangement toegekend. Vastgesteld op: 1-6-2010 Vastgesteld ondersteuningsprofiel Het Seminarium voor Orthopedagogiek heeft een profielscan uitgevoerd op: 27-62013 Deze scan bestond uit: o Een zelfevaluatiescan, ingevuld door alle medewerkers van de school; o Het bestuderen van o.a. schoolplan, de schoolgids, het inspectieverslag en groepsplannen; o Klassenobservaties; o Een gesprek met directie en IB; o Een gesprek met leerlingen en ouders; o Een teambespreking m.b.t. de resultaten van de scan en het verkennen van de ambitie. Op basis van deze scan is het volgende profiel vastgesteld: Onze school is een netwerkschool, met ambitie om zich verder te ontwikkelen tot een pedagogische school. De teamleden willen zich meer specialiseren in het gedrag van kinderen. Het verslag van de profielscan is op te vragen bij de directie van de school. Op basis van de bovengenoemde bevindingen en de ambitie die het team heeft uitgesproken, is de conclusie dat de leerkrachten van de school leerlingen binnen de school een goede basiszorg kunnen bieden. De gezamenlijke ambitie is om zich verder te ontwikkelen als netwerkschool met expertise op het gebied van gedrag. De school volgt teambreed scholing om dit te bereiken. Als we het geheel overzien, valt op dat de school zich open stelt om onderwijs te bieden aan leerlingen met diverse onderwijsbehoeften. Door het in gang zetten van het handelingsgericht werken wordt bewuster omgegaan met de differentiatie in de instructie vanuit het steeds duidelijker onderkennen van de onderwijsbehoefte van de leerlingen. Dit komt tot uiting in de afstemming van het leerstofaanbod maar vooral het vertrouwen dat leerkrachten uitstralen naar de leerlingen. Ouders onderschrijven

Schoolondersteuningsprofiel DGH Almere versie 2016

7


dit. Passend onderwijs is daarom al actueel binnen de school en niet een situatie in de toekomst. Kansen liggen er in het benutten en het gemeengoed maken van specifieke expertise op het gebied van gedrag. De school richt zich op het verhogen van de opbrengsten. De basis voorwaarden hiervoor: een degelijk klassenmanagement, zorgvuldig gekozen methoden en kennis van het handelingsgericht werken zijn al aanwezig. De verwachting is dan ook dat op dit gebied structureel resultaten kunnen worden geboekt.

Ambitie In vervolg op het vastgestelde profiel wordt ook beschreven hoe de school zich wil ontwikkelen. Daarmee wordt inzichtelijk welke mogelijkheden er in de toekomst waarschijnlijk zullen zijn. De school wil kijken naar wat er in de wijk nodig is/ het ontwikkelen naar leerlingen met een ontwikkelperspectief. De school wil zich binnen het huidige profiel ontwikkelen op: Het vergroten van de kennis op het gebied van gedrag, het worden van een pedagogische basisschool. Extra ondersteuning: Arrangement

Invulling

Deskundigheid: De school heeft een aanpak Er is een pedagogisch medewerkster van Triade, zij is voor kinderen die behoefte één dag in de school aanwezig. Zij werkt met ‘Sterk in hebben aan ondersteuning de klas’. bij hun sociaal- emotionele Aandacht en tijd: ontwikkeling. De school biedt ondersteuning aan in Er komen op onze school steeds meer leerlingen met gedragsproblemen voor De groepsgrootte is de thuissituatie. gemiddeld 25 leerlingen. Meerdere leerlingen met gedragsproblemen in één groep is niet bevorderlijk. De school behoudt zich het recht om leerlingen te weigeren ook al heeft de desbetreffende groep niet het groepsgrootte van 25. De pedagogische medewerkster haalt leerlingen individueel of in groepjes uit de klas. Tevens biedt zij ondersteuning in de thuissituatie en kunnen ouders bij haar aankloppen met opvoed/ opgroeikundige vragen. Zij begeleidt ouders en voert gesprekken met ouders en kind. Voorzieningen: De pedagogisch medewerkster is één dag in de school aanwezig en heeft verschillende materialen ter

Schoolondersteuningsprofiel DGH Almere versie 2016

8


beschikking. Gebouw: De Pedagogisch medewerkster heeft een eigen werkplek in de school, waar ze met de leerlingen/ ouders kan werken. Samenwerking: De leerkrachten van de school werken nauw samen met de ouders, vakdocenten en scholen voor voortgezet onderwijs i.v.m. een doorgaande lijn in het onderwijsaanbod. De school ziet ouders als partners. Er is een powerteam op school (ouders en klassenouders) dat als klankbord en actieteam fungeert om divers wensen en verwachtingen van ouders en school te bespreken en te verwezenlijken. Sinds juli 2013 heeft de school het ISOP label. De school wil in de toekomst nog meer samenwerken met het OkĂŠ punt. Extra ondersteuning: Arrangement

Invulling

Deskundigheid: De school heeft een aanpak De IB-er is bevoegd om een dyslectisch onderzoek bij voor leerlingen met leerlingen af te nemen. dyslexie. Aandacht en tijd: Binnen onze populatie zijn er een aantal leerlingen met dyslexie. De IB-er is bevoegd om een dyslectisch onderzoek bij leerlingen af te nemen. Wanneer het nodig is bespreekt de IB-er de vervolgstappen met de ouders. De ouders vragen een dyslexie verklaring en eventueel een behandeling buiten school aan. Wanneer een leerling een dyslexie behandeling volgt, is er regelmatig contact met de behandelaar om zo goed op elkaar aan te kunnen sluiten. Binnen school is er een mogelijkheid om een begeleider van de IJssel groep te consulteren. Alle leerkrachten zijn bekend met de aandachtspunten bij leerlingen met dyslexie. Voor leerlingen met dyslexie kan een OPP worden geschreven op het gebied van lezen en/of spelling.

Schoolondersteuningsprofiel DGH Almere versie 2016

9


Voorzieningen: De school heeft materiaal voor leerlingen met dyslexie waaronder een daisy-speler, audio materiaal van de les methoden, tablets en veel leesboeken met een luister CD. De leerlingen met dyslexie worden zoveel mogelijk begeleid door de groepsleerkracht. Gebouw: Mocht de IB-er met een individueel kind willen werken dan zijn er binnen de school diverse ruimtes beschikbaar. Samenwerking: Er is regelmatig overleg met de ouders. Binnen school is er begeleiding van de IJssel groep mogelijk.

Zie verder ook ons protocol dyslexie. Extra ondersteuning: Arrangement

Invulling

Deskundigheid: De school heeft een aanpak Binnen de school is er een aanpak voor leerlingen die voor leerlingen die meer meer aan kunnen. De leerlingen worden via het aan kunnen. leerlingvolgsysteem gevolgd. Zij worden regelmatig uitgedaagd via thematisch werk om meer te verdiepen. Aandacht en tijd: De leerlingen krijgen waar nodig extra instructie en krijgen tijd om aan hun verdiepingsstof te werken. Voorzieningen: Iedere groep heeft een box met materiaal voor leerlingen die meer kunnen. Gebouw: De leerlingen kunnen zelfstandig aan het werk in de groep en op de gangen. Samenwerking: De ouders zijn op de hoogte van hetgeen hun kind extra krijgt of doet. Wanneer een leerling naar het Talenten lab gaat is er ook contact met de leerkracht

Schoolondersteuningsprofiel DGH Almere versie 2016

10


van deze groep.

Deskundigheid: De school heeft voor de De IB en groepsleerkracht bepalen welke leerlingen in leerlingen die nog meer aan aanmerking komen voor de plusklas. De Ib-er en de kunnen een plusgroep. directeur begeleiden de leerlingen in de plusgroep. Aandacht en tijd: De leerlingen gaan 1x per week drie kwartier naar de plusgroep. Zij mogen in de eigen groep verder werken aan de opdrachten die zij hebben gekregen in de plusgroep. Met elkaar filosoferen en samenwerken in een peergroep is belangrijk. Voorzieningen: De plusgroep heeft extra materiaal en werkt vaak met digitale middelen. Gebouw: Binnen school is een ruimte waar de leerlingen begeleid kunnen worden. Samenwerking: De ouders zijn op de hoogte van hetgeen hun kind extra krijgt of doet. Wanneer een leerling naar het Talenten lab gaat is er ook contact met de leerkracht van deze groep.

Het protocol meervoudige intelligentie is op te vragen bij de directie.

Schoolondersteuningsprofiel DGH Almere versie 2016

11

Profile for De Goede Herder

Dgh ondersteuningsprofiel versie 2016  

Dgh ondersteuningsprofiel versie 2016  

Advertisement