Page 1

PARTNERI NA PROJEKTU VODEĆI PARTNER Državni institut za kemiju, Ljubljana, Slovenija

OSTALI PARTNERI Talijanski nacionalni institut za istraživanje i zaštitu okoliša, Chioggia, Italija Sveučilište Ca’ Foscari, Odjel za filozofiju i kulturno naslijeđe, Venecija, Italija Mediteranski konzorcij, Rim, Italija Regionalna agencija za zaštitu okoliša regije Emilia-Romagna, Cesenatico, Italija

“Ova publikacija izrađena je uz financijsku pomoć IPA Jadranskog programa prekogranične suradnje. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost partnera na projektu i ni u kojem slučaju se ne može smatrati da odražava stajališta tijela IPA Jadranskog programa prekogranične suradnje“

Institut za vode Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija Sveučilište Nova Gorica, Laboratorij za istraživanja okoliša, Nova Gorica, Slovenija

„Za Jadran bez otpada!“

Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Hrvatska Institut za hidrotehniku, Sarajevo, Bosna i Hercegovina Univerzitet u Podgorici, Institut za biologiju mora, Kotor, Crna Gora Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Tirani, Laboratorij za ribarstvo i akvakulturu, Tirana, Albanija Regionalna razvojna agencija, Lezha, Albanija Mediteranski informacijski ured za okoliš, kulturni i održivi razvoj, Atena, Grčka Grčki centar za istraživanje mora (HCMR), Institut za oceanografiju, Anavyssos, Grčka Javna ustanova za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije RERA, Split, Hrvatska Euro-Mediteranski centar za klimatske promjene (CMCC), Lecce, Italija

PRIDRUŽENI PARTNERI

K o ntak ti pro j ek ta u H r vats k o j : I ns titu t za o ceano graf ij u i r ibar s t vo Š etalište I vana M eštrovića 63, 21000 Split Kontakt osoba: Pero Tutman, e -mail: tutman@izor.hr

J av na u s tanova za k o o rdinac ij u i raz vo j S pl its k o - dal m atins k e žu panij e D omovinskog rata 2, 21000 Split Kontakt osoba: G orana Baničević, e -mail: gorana.banicevic@rera.hr

Photo by Boštjan Mljač

PROJEKT

SUSTAV UPRAVLJANJA NAPUŠTENOM RIBARSKOM OPREMOM U JADRANSKOJ REGIJI DeFishGear

w w w. d efishg ear. net

Photo by Anže Grošelj

PlasticsEurope AISBL, Bruxelles, Belgija Ministarstvo poljoprivrede i okoliša, Ljubljana, Slovenija Ministarstvo okoliša, kopna i mora, Rim, Italija Agencija za zaštitu okoliša, Zagreb, Hrvatska Fishing League, Rim, Italija Agencija za vodno područje Jadranskog mora, Mostar, Bosna i Hercegovina

Projekt sufinancira Europska unija, Instrument za predpristupnu pomoć.

www.defishgear.net


OPIS PROJEKTA Morski otpad (svaki postojan, proizveden ili prerađen čvrsti materijal bačen ili napušten u moru ili priobalnom području) predstavlja veliku prijetnju za život u moru, ekosustav kao i za ljude i njihov život. Problem morskog otpada je kompleksan i slojevit i ima utjecaja na okoliš, ekonomiju, sigurnost, zdravlje i kulturu. Morski otpad ne poznaje granice i predstavlja stalan problem koji se širi izvan granica podalje od izvora onečišćenja. Koordinirana i multisektorska akcija je ključ uspjeha u borbi protiv morskog otpada. Cilj DeFishGear projekta je pomoći kod integriranog planiranja kako bi se smanjio utjecaj aktivnosti koje proizvode morski otpad i osigurati održivo upravljanje morskog i obalnog područja Jadranskog mora. Naposljetku, DeFishGear projekt bi trebao osigurati strateško ulaganje napora na regionalnoj razini što bi dovelo do uspješnog postizanja dobrog stanja okoliša u Sredozemnom moru. Aktivnosti DeFishGear projekta provodi multidisciplinarni tim uključujući akademsku zajednicu, istraživačke institute, nacionalne i lokalne vlasti i nevladine udruge iz svih sedam zemalja Jadranskog mora, jačanjem suradnje i poticanjem zajedničkih i usklađenih akcija za Jadran bez otpada.

GLAVNI CILJEVI

OČEKIVANI REZULTATI

Obaviti sveobuhvatnu procjenu stanja (količina, sastav, utjecaji) morskog otpada (makro i mikro otpad) u Jadranu kroz usklađene i koordinirane aktivnosti monitoringa; Izrada preporuka baziranih na znanstvenim dokazima i znanju kako bi se zadovoljili regionalni i nacionalni ciljevi vezani za morski otpad (Okvirna direktiva EU za strategiju mora, Regionalni akcijski plan za upravljanje morskim otpadom u Sredozemnom moru, ekosustavni pristup itd.); Uspostava regionalne mreže stručnjaka za morski otpad; Razvoj kapaciteta za monitoring morskog otpada putem pojačane razmjene iskustava, tehnika i znanja; Uspostava sustava za prikupljanje i reciklažu napuštene ribarske opreme i provedba ’fishing for litter’ aktivnosti na ekološki prihvatljiv način; Podizanje svijesti o utjecaju morskog otpada i aktivnostima za učinkovito rješavanje ovog problema (Ciljane skupine: ribari, politički akteri, obrazovna zajednica i drugi).

Bolje poznavanje morskog otpada u Jadranu; pojavljivanje, količina, izvor i utjecaj (uključujući socio-ekonomski) svih tipova morskog otpada, uključujući i mikroplastiku Usklađene aktivnosti monitoringa morskog otpada u Jadranu i poboljšana suradnja kao temelj za buduće akcije Bolja povezanost znanosti i politike po pitanju morskog otpada Zajednički, koordinirani i/ili komplementarni program za upravljanje ljudskim djelatnostima koje stvaraju otpad u Jadranskom moru, i efikasnija provedba relevantnih političkih propisa (MSFD, ICZM, ECAP, MSP, itd.) na regionalnoj razini Photo by ISPRA

Photo by Boštjan Mljač

TRAJANJE PROJEKTA

1. STUDENI 2013. - 31. OŽUJAK 2016 Photo by by Ante AnžeŽuljević Grošelj Photo

VRIJEDNOST PROJEKTA 5.353.765 €

DeFishGear project leaflet in Croatian  
DeFishGear project leaflet in Croatian  
Advertisement