Page 1

PARTNERET E PROJEKTIT PARTNERI LIDER Instituti Kombetar i Kimise, Lubjane, Slloveni

PARTNERET E PROJEKTIT Instituti per Kerkime dhe Mbrojtjen e mjedisit, Chioggia, Itali Universiteti Ca’ Foscari, Venecia, Itali Consorzio Mediterraneo, Rome, Itali Axhensia Rajonale per mbrojtjen e ambientit te Rajonit Emilia Romagna, Cesenatico, Itali

Kjo fletepalosje eshte prodhuar me asistencen financiare te Programit te Bashkepunimit –Nderkufitar IPA Adriatic .Permbajtja e ketij publikimi eshte pergjegjesi ekskluzive e partnereve te projektit dhe ne cdo rast reflekton qendrimin e Autoritetit te Programit te bashkepunimit nderkufitar IPA- Adriatik.

Instituti per Ujin e Republikes se Sllovenise, Lubjane, Slloveni Universiteti Nova Gorica, Laboratori i kerkimeve mjedisore Nuova Gorizia, Slloveni

“The Adriatic Coast and Sea – Litter Free!”

Instituti i oqeanografisë dhe peshkimit, Split, Kroaci Instituti hidro-inxhinierike e fakultetit të inxhinierisë civile Sarajeve, Sarajeve, Bosnie dhe Herzegovina

Foto nga Boštjan Mljač

Instituti i biologjisë detare Universiteti Malit te Zi, Kotorr, Mali i Zi Ristrukturim i Universitetit Bujqesor te Tiranes, Tirane, Shqiperi Keshilli i Qarkut Lezhe, Lezhe, Shqiperi Zyra Mesdhetar informacion për mjedisin, kulturen dhe zhvillimin e qendrueshem, Athine, Greqi Qendra Greke për Kërkime detare (me pjesëmarrjen e institutit të oqeanografise dhe Instituti i burimeve detare biologjike dhe ujërat e brendshme) Anavyssos, Greqi Institucionet publike RERA SD për koordinimin dhe zhvillimin e qarkut te Splitit Dalmaci, Split, Kroaci

KON TAK T I I PA R T N E RIT LIDE R K em ijsk i inšt i t ut Hajdr ihova ulic a 19, 1000 Lub jane, Slloveni K o o rdi nato r i p ro jekt i t : Andrej K r ž an Pro jekt M enagjer : Nat aša J uvanč ič

PROJECT

DERELICT FISHING GEAR MANAGEMENT SYSTEM IN THE ADRIATIC REGION

w w w. d efishg ear. net

Qendra Euro-Mesdhetare e Ndryshimeve Klimatike, Lecce, Itali

Foto nga Anže Grošelj

SHOQATAT Plastikë Evropë AISBL, Bruksel, Belgjike Ministria e Bujqësisë dhe Mjedisit, Lubjane, Slloveni Ministria e Mjedisit, Tokës dhe Detit, Romë, Itali Agjencia Kroate e Mjedisit, Zagreb, Kroaci Peshkimi ligë, Romë, Itali Agjencia për zonën e pellgut ujëmbledhës të detit Adriatik, Mostar, Bosnia dhe Herzegovina

The project is co-funded by the European Union, Instrument for Pre-Accession Assistance.

www.defishgear.net

DeFishGear project leaflet in Albanian  
DeFishGear project leaflet in Albanian  
Advertisement