Page 1


Spis treści

Зміст

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ S.A. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР «ЦЕНТР МОРСЬКОЇ ТЕХНІКИ» . . . . . . . . . . . . 6 HSW – 75 LAT TRADYCJI W BRANŻY ZBROJENIOWEJ HSW – 75 РОКІВ ТРАДИЦІЙ В ОБОРОННІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ АВІАЦІЙНИХ ВІЙСЬК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 LUBAWA S.A. АТ LUBAWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 BUMAR-ŁABĘDY S.A. I OBRUM SP. Z O.O. АТ BUMAR-ŁABĘDY I ТOВ OBRUM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 PCO S.A. AT PCO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 POLSKI HOLDING OBRONNY ПОЛЬСЬКИЙ ОБОРОННИЙ ХОЛДИНГ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP ПРОМИСЛОВИЙ ІНСТИТУТ АВТОМАТИКИ І ВИМІРЮВАНЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) ВІЙСЬКОВА ТЕХНІЧНА АКАДЕМІЯ (ВТА) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 GRUPA WB ELECTRONICS ГРУПА WB ELECTRONICS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 1 ВІЙСЬКОВИЙ АВІАЦІЙНИЙ ЗАВОД № 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 NWF ADRON НВФ «АДРОН» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE IZJUMSKIE ZAKŁADY NARZĘDZIOWE ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІЗЮМСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 LOTNICZE ZAKŁADY NAUKOWO-TECHNICZNE IM. OLEGA ANTONOWA «АНТОНОВ» ГОТОВИЙ ДО СПІВПРАЦІ В ЛІТАКОБУДУВАННІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE CHARKOWSKIE ZAKŁADY MASZYNOWE FED ДП ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ФЕД» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 INSTYTUT NAUKOWO – BADAWCZY KWANT ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ КВАНТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 PAŃSTWOWE KIJOWSKIE BIURO KONSTRUKCYJNE ŁUCZ ДЕРЖАВНЕ КИЇВСЬКЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО «ЛУЧ». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 ZAKŁADY IM. MAŁYSZEWA ЗАВОД ІМЕНІ МАЛИШЕВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 CENTRUM BAZOWE TECHNOLOGII KRYTYCZNYCH MICROTEK БАЗОВИЙ ЦЕНТР КРИТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (БЦКТ) «МІКРОТЕК». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 SPÓŁKA AKCYJNA MOTOR SICZ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОТОР СІЧ» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 SPÓŁKA HOLDINGOWA UKRSPECTECHNIKA ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРСПЕЦТЕХНІКА» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

2


Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisław Koziej Szanowni Państwo,

Керівник Бюро національної Безпеки Станіслав Козєй Шановне панство!

Wzajemne relacje polsko-ukraińskie mimo wielu zmian, jakie zaszły w tej części Europy, szczególnie od końca XVIII wieku, nie należały do najłatwiejszych. Prowadzona jednak w ostatnich latach polityka bilateralna, charakteryzująca się pragmatycznym oraz zdroworozsądkowym podejściem do zaszłości historycznych i dostrzeganiem konieczności zacieśniania wielopoziomowej współpracy, wydaje się być szansą na rozwój gospodarczy i bezpieczeństwo w regionie.

Взаємні польсько-українські відносини, незважаючи на багато змін, які відбулися у цій частині Європи, особливо з кінця вісімнадцятого століття не були найкращими. Проте, двостороння політика, яка проводилась в останні роки, характеризується прагматичним і розумним підходом до історичних подій та сприйманням необхідності зміцнення багаторівневого співробітництва, що дає можливість для економічного розвитку та безпеки в регіоні.

W latach minionych stosunki pomiędzy obydwoma państwami nie układały się najlepiej. Próby łagodzenia sporów kończyły się często fiaskiem. Największe kontrowersje związane są z końcowym okresem II wojny światowej. Oddziały UPA, działające wówczas na rzecz nierealnej odbudowy państwa ukraińskiego dopuszczały się aktów ludobójstwa na ludności polskiej zamieszkującej południowo-wschodnie tereny nowopowstającej Rzeczypospolitej. Pamięć o  wzajemnych mordach, masowych przesiedleniach oraz spory o przynależność terytorialną tych ziem, trwają do dzisiaj. Podejście obu stron do kwestii wspólnej historii nadal wywołuje negatywne emocje i budzi kontrowersje, a różnice zdań w tym aspekcie uniemożliwiały różne próby odbudowy wzajemnych relacji. O ociepleniu stosunków i pojednaniu można mówić dopiero po roku 2005, w wyniku zmian demokratycznych, jakie nastąpiły na Ukrainie. Należy w tym miejscu podkreślić, że Polska, w 1991, jako pierwsze państwo uznało niepodległość Ukrainy, zaledwie dzień po referendum niepodległościowym w tym kraju. Niespełna pół roku później, w maju 1992, podpisano dwustronny traktat o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy, w którym m.in. potwierdzono nienaruszalność istniejącej granicy i  brak roszczeń terytorialnych. Zadeklarowano tym samym wolę współpracy na rzecz bezpieczeństwa i stabilności w Europie. W  zgodnej ocenie elit rządzących, jak i  środowisk analityczno-opiniotwórczych obydwu państw, suwerenna, demokratyczna, stabilna Ukraina, która sama decyduje o swoim losie, leży w interesie Polski. Wspominał o tym wielokrotnie Prezydent Bronisław KOMOROWSKI podkreślając, że wolna i demokratyczna Ukraina leży w najżywotniejszym polskim interesie bezpieczeństwa. Co więcej, wolna Ukraina jest także warunkiem bezpieczeństwa regionalnego i europejskiego. Od samego początku konfliktu z Rosją, który rozpoczął się aneksją Krymu, Polska aktywnie wspiera Ukrainę i przy każdej okazji występuje na forach międzynarodowych w obronie suwerenności i integralności terytorialnej państwa ukraińskiego. Dzisiejsza dwustronna współpraca ma stabilne i solidne podstawy oraz rozwija się niezależnie od konfiguracji politycznych w Polsce i na Ukrainie, choć dynamika wydarzeń politycznych wpływa na jej intensywność. W Polsce istnieje szeroki konsensus co do dużego znaczenia dobrosąsiedzkich relacji z Ukrainą. Fundamentem dialogu dwustronnego jest zasadnicza zbieżność interesów strategicznych naszych państw. Należy podkreślić, że obecna współpraca dwustronna jest oparta na tej właśnie długofalowej zbieżności. Można wręcz powiedzieć, że współpraca ta staje się modelem dla

У минулі роки відносини між двома країнами не були найкращими. Спроби залагодження конфліктів часто терпіли поразки. Найбільш суперечливі питання пов’язані із заключним періодом Другої світової війни. Підрозділи УПА, що виборювали на той момент нереалістичну відбудову української держави, вчиняли нищівні акти у відношенні до польського населення, яке проживало у південно-східній частині новоствореної Польської Республіки. Пам’ять про вбивства, масові переселення і суперечки про територіальну приналежність цих земель тривають донині. Підхід обох сторін до питань спільної історії продовжує викликати негативні емоції і пробуджує суперечки, а різниця поглядів на цю проблему робила неможливими різні спроби відновлення відносин. Про потепління відносин і примирення можна говорити тільки після 2005 року, у результаті демократичних змін, що відбулися в Україні. Тут слід підкреслити, що Польща, у 1991 році, була першою державою, яка визнала незалежність України, відразу на наступний день після референдуму про незалежність країни. Менше ніж через півроку, у травні 1992 року, був підписаний двосторонній договір про добросусідство, дружні відносини та співробітництво, в якому, зокрема, була підтверджена непорушність існуючих кордонів і відсутність територіальних претензій. Тим самим була задекларована готовність до співробітництва з метою забезпечення безпеки і стабільності в Європі. На одностайну оцінку правлячих еліт і кіл аналітиків, що створюють громадську думку в обох країнах, суверенна, демократична і стабільна Україна, яка самостійно вирішує свою долю, відповідає інтересам Польщі. Багато разів згадував про це Президент Броніслав КОМОРОВСКІ, підкреслюючи, що вільна і демократична Україна відноситься до найбільш важливих факторів польської безпеки. Більш того, вільна Україна є також умовою регіональної та європейської безпеки. З самого початку конфлікту з Росією, що розпочався анексією Криму, Польща активно підтримує Україну і при кожному зручному випадку виступає на міжнародній арені в захист суверенітету і територіальної цілісності Української держави. Сьогоднішнє двостороннє співробітництво має стабільний і міцний фундамент та розвивається незалежно від політичних конфігурацій в Польщі і Україні, хоча динаміка політичних подій впливає на його інтенсивність. У Польщі існує широкий консенсус відносно важливого значення добросусідських відносин з Україною. В основі польсько-українського діалогу є загальна спорідненість стратегічних інтересів наших країн. Слід підкреслити, що нинішнє двостороннє співробітництво спирається саме на ці довгострокові спільні інтереси. Можна навіть сказати, що це співробітництво стає мо-

3


Europy Środkowej i Wschodniej, także jeśli chodzi o dialog na tematy tak zwane trudne, np. historyczne (otwarcie Cmentarza Orląt we Lwowie 2005, otwarcie Cmentarza Wojskowego w  Bykowni 2012, uroczystości rocznicowe z udziałem głów państw np. Poryck-Pawliwka 2003, Huta Pieniacka luty 2009). Bardzo istotnym testem wzajemnej współpracy był udany i pozytywnie odebrany w Europie projekt Euro 2012. Sztandarowym przykładem wspierania przez nasz kraj reform na Ukrainie jest polityka prowadzona przez Bronisława KOMOROWSKIEGO. Pan Prezydent ocenił, że Polska może działać na rzecz Ukrainy w takich obszarach jak zwalczanie korupcji, reforma samorządowa oraz wsparcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Odrębną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, głównie w kontekście destabilizacyjnej polityki rosyjskiej prowadzonej wobec Ukrainy, jest polsko-ukraińska współpraca wojskowa i  wojskowo-przemysłowa. Nasz kraj popiera starania rządu Ukrainy zmierzające do uzyskania pomocy w postaci środków bojowych ze strony państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dlatego też szczególnej rozwadze należy poddać możliwość sfinalizowania prac nad powołaniem polsko-ukraińsko-litewskiej brygady, zacieśnienie współpracy wojskowej i przemysłów obronnych, a także udział ukraińskich żołnierzy w ćwiczeniach NATO. Zaangażowanie w  tworzenie i  funkcjonowanie brygady ma na celu aktywizowanie współpracy Ukrainy z  Sojuszem, zacieśnianie współpracy wojskowej trzech państw i stworzenie podstawy do powołania na bazie brygady kolejnej grupy bojowej UE. Należy zwrócić uwagę, że w związku z agresją Rosji dla Ukrainy zamknięty został rynek modernizacji technicznej sił zbrojnych. W tej sytuacji Polska wydaje się być jedynym krajem, w którym – poza Rosją – można dokonywać modernizacji sprzętu radzieckiego pochodzenia. Niektóre polskie firmy, mam tu na myśli głównie te działające na polu śmigłowcowym, mają obecnie okazję, aby wejść na rynek ukraiński i zastąpić tam przedsiębiorstwa rosyjskie. Tym można pomóc wprowadzić naszego sąsiada na zachodnią ścieżkę transformacji, także pod względem militarnym. Ukraina bowiem w  związku z nową sytuacją w relacjach z Rosją musi szukać innych partnerów w procesie modernizacji swojej armii. Polskie firmy, choć w znacznym stopniu już ukierunkowane na produkcję sprzętu pochodzącego z  zachodu, zachowały zdolności remontowo-modernizacyjne wyposażenia z  poprzedniej epoki. To w  mojej ocenie szansa dla Ukrainy, by rozpocząć ukierunkowywać swoją armię i  przemysł zbrojeniowy na standardy zachodnie. Co więcej, w ślad za przemysłem śmigłowcowym, z polskimi podmiotami chcą współpracować ukraińskie firmy produkujące m.in. samoloty, sprzęt pancerny i utylizujące starą amunicję. Wydaje się zatem, że współpraca z  przemysłem ukraińskim jest dla polskiego przemysłu korzystna. Po rozpadzie ZSRR Ukraińcy przejęli pozostawione na terenie tego kraju uzbrojenie, a  warto przypomnieć, że w czasach zimnowojennych stacjonowało tam 30 proc. sił radzieckich. Na zakończenie pragnę podkreślić, że europejskie wartości, do których odwołują się dziś otwarcie władze Ukrainy, stwarzają dodatkowy, pozytywny impuls do pogłębienia i zacieśniania współpracy. Determinacja władz ukraińskich jest w Polsce bardzo pozytywnie odbierana i zachęca do dodatkowej intensyfikacji wzajemnych relacji. Zachęcam Państwa do lektury niniejszej publikacji.

деллю для Центральної та Східної Європи, також коли мова йде про так звані важкі теми, наприклад історичні (відкриття Кладовища Орлята у Львові у 2005 році, відкриття Військового кладовища у Биківні у 2012 році, урочистостей по вшануванню пам’яті за загиблими за участю глав держав, наприклад, Порицк-Павлівка у 2003 році, Гута Пєняцка, у 2009 році. Дуже важливим тестом для взаємного співробітництва був успішний і позитивно сприйнятий в Європі проект Євро-2012. Яскравим прикладом підтримки нашою країною політики реформ в України є політика, яка проводиться Броніславом КОМОРОВСЬКИМ. Пан Президент вважає, що Польща може підтримувати Україну в таких сферах, як боротьба з корупцією, реформи місцевого самоврядування та підтримка малого та середнього бізнесу. Окремим питанням, на яке треба звернути увагу, особливо в контексті дестабілізуючої російської політики по відношенню до України, є польсько-українське військове співробітництво та співробітництво у сфері військово-промислового комплексу. Наша країна підтримує зусилля уряду України скеровані на отримання допомоги у вигляді військового обладнання від країн НАТО. Також тому належна увага має бути приділена завершенню робіт по створенню польсько-українсько-литовської бригади, зміцненню військового співробітництва та співробітництва оборонно-промислових комплексів, а також участі українських військових у навчаннях НАТО. Участь у створенні та функціонуванні бригади має метою активізацію співробітництва України з НАТО, зміцнення військового співробітництва між трьома країнами і дає підставу для створення на базі бригади чергової бойової групи ЄС. Треба звернути увагу на те, що у зв’язку з агресією Росії для України закрився ринок технічної модернізації збройних сил. У цій ситуації, Польща, здається, є єдиною крім Росії країною, у якій можна проводити модернізацію озброєння радянського зразка. Деякі польські компанії, я маю на увазі головним чином ті, які працюють у галузі вертольотобудування, тепер мають можливість вийти на український ринок і замінити російські підприємства. Це може допомогти нашому сусідові стати на західний шлях також і у трансформуванні військової сфери. Україна, з урахуванням нової ситуації у відносинах з Росією, повинна шукати інших партнерів у процесі модернізації своєї армії. Польські фірми, хоча в основному і зосереджені на виробництві західного оснащення, зберегли здатність ремонтувати і модернізувати оснащення попередньої епохи. Це, на мій погляд, створює для України шанс розпочати переведення своєї армії та оборонної промисловості на західні стандарти. Більш того, слідом за вертолітною галуззю, з польськими підприємствами бажають співпрацювати українські компанії, що виробляють, зокрема, літаки, броньовану техніку і виконують утилізацію старих боєприпасів. Таким чином, виявляється, що співпраця з українською промисловістю вигідна також і для польської промисловості. Після розпаду Радянського Союзу українці отримали у спадок залишене озброєння, і варто пригадати, що під час холодної війни на території України перебувало 30% радянських військ. На закінчення хочу підкреслити, що європейські цінності, на які сьогодні відкрито орієнтується українська влада, створюють додатковий позитивний імпульс для поглиблення та зміцнення співпраці. Рішучість української влади дуже позитивно сприймається у Польщі і заохочує до подальшої інтенсифікації двосторонніх відносин. Я рекомендую Вам прочитати цю публікацію.

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisław Koziej

Керівник Бюро національної Безпеки Станіслав Козєй

4


Zastępca Ministra Obrony U k r a i n y I . W. K a b a n i e n k o Szanowni Czytelnicy!

Заступник Міністра оборони України Кабаненко І.В. Шановні читачі!

Ukraińsko polskie relacje w dziedzinie współpracy wojskowo-technicznej są przykładem strategicznego partnerstwa i  przyjaźni pomiędzy państwami sąsiadami. Znajduje to pełne potwierdzenie w  poziomie i  intensywności dialogu politycznego, otwartości oraz stałym doskonaleniu istniejących i wprowadzaniem nowych mechanizmów współpracy, w tym także w sferze obronnej.

Українсько-польські відносини у галузі військово-технічного співробітництва є прикладом стратегічного партнерства та дружби між країнами-сусідами. Це повною мірою підтверджується рівнем та інтенсивністю політичного діалогу, відкритістю та постійним удосконаленням існуючих та впровадженням нових механізмів співробітництва, у тому числі й у сфері оборони.

Obecnie ukraińsko-polskie relacje wykazują znaczną dynamikę. Stało się to możliwe dzięki aktywnemu dialogowi wojskowo-politycznemu na szczeblu naszych przedsiębiorstw obronnych, a także intensywnym roboczym kontaktom ministerstw obrony i sił zbrojnych obu krajów. Potwierdza to aktywna wspólna praca przedstawicieli naszych przedsiębiorstw obronnych podczas polsko-ukraińskiego forum przemysłu obronnego. Biorąc pod uwagę potencjał naukowo-techniczny i produkcyjny kompleksów obronno-przemysłowych naszych krajów oraz możliwości przedsiębiorstw eksportu specjalnego, powinniśmy podnieść współpracę w  sferze wojskowo-technicznej do poziomu, jaki by w  pełni odpowiadał interesom naszych krajów oraz celom strategicznego partnerstwa. Przedsiębiorstwa polskiego i  ukraińskiego kompleksów obronno-przemysłowych mają wiele wspólnych doświadczeń. Przeszły drogę od odrębnych przedsiębiorstw w czasach gospodarki socjalistycznej do zintegrowanych, silnych podmiotów gospodarczych w czasach współczesnych. Przykładem tego są polskie grupy finansowo-przemysłowe: Polski Holding Obronny i  Agencja Rozwoju Przemysłu oraz ukraiński Państwowy Koncern Ukroboronprom. W  skład tych grup wchodzą czołowe przedsiębiorstwa kompleksów obronno-przemysłowych obu krajów. Wzajemne zainteresowanie naszych krajów we współpracy wynika także z orientacji większości naszych przedsiębiorstw na produkcję, remonty i modernizację techniki jaka pozostała na uzbrojeniu naszych armii z poprzednich czasów, a także wspólnym uczestnictwem instytucji naukowych i  przedsiębiorstw Ukrainy oraz Rzeczpospolitej Polskiej w projektach rozwoju i produkcji nowego uzbrojenia. Możemy i  powinniśmy zaktywizować wzajemną współpracę, w pierwszej kolejności w obszarach, na jakich skoncentrowane są przedsiębiorstwa naszych krajów. To przemysły lotniczy, okrętowy i  amunicyjny; produkcja oprzyrządowania i  silników oraz sektor pancerny. Jestem pewien, że współpraca wojskowo-techniczna, w  jakiej biorą udział przedstawiciele wiodących przedsiębiorstw i organizacji kompleksów obronno-przemysłowych naszych krajów będzie polegała nie tylko na wymianie informacji na temat naszych potencjalnych możliwości, ale także nada impuls do zawarcia konkretnych porozumień i  umów w  obszarach jakimi są zainteresowane obie strony.

На цей час українсько-польські відносини демонструють значну динаміку. Це стало можливим завдяки активному військовополітичному діалогу на рівні керівництва наших оборонних відомств, а також інтенсивним робочим контактам міністерств оборони і збройних сил двох країн. Підтвердженням цьому є проведена активна спільна робота представників наших оборонних відомств на Польсько-Українському форумі оборонної промисловості. Враховуючи науково-технічний і виробничий потенціал оборонно-промислових комплексів наших країн, можливості підприємств-спецекспортерів, ми повинні підняти співробітництво у військово-технічній сфері до рівня, який би повною мірою відповідав інтересам наших країн та цілям стратегічного партнерства. Підприємства польського та українського оборонно-промислових комплексів мають багато спільного у своєму розвитку, пройшли шлях від окремих підприємств за часів соціалістичної економіки до інтегрованих потужних суб’єктів господарювання на сучасному етапі. Прикладом цього є польські фінансово-промислові групи Польский оборонний холдинг, Агентство з розвитку промисловості та український Державний концерн Укроборонпром. Учасниками цих об’єднань є провідні підприємства оборонно-промислових комплексів країн. Взаємна зацікавленість наших сторін у співробітництві також обумовлена орієнтацією більшості наших підприємств на виробництво, ремонт і модернізацію техніки, яка залишилася на озброєнні армій країн з минулих часів, а також спільною участю наукових установ і підприємств України та Республіки Польща у проектах з розробки та виробництва нового озброєння. Ми можемо і повинні активізувати взаємовигідну співпрацю, у першу чергу, за напрямами, за якими структуровані підприємства наших країн. Це авіаційна, суднобудівна та боєприпасна промисловості, приладобудування, двигунобудування та бронетанкова галузь. Впевнений, що військово-технічне співробітництво, в якому беруть участь представники провідних підприємств і організацій оборонно-промислових комплексів наших країн, полягатиме не лише в обміні інформацією про наші потенційні можливості, а й надасть імпульс укладенню конкретних домовленостей і угод за взаємовигідними напрямами.

Zastępca Ministra Obrony Ukrainy I.W. Kabanienko

Заступник Міністра оборони України І.В. Кабаненко

5


Ws p ó ł p r a c a wojskowo-techniczna z p o l s k i m i p r z e d s i ę b i o r s t w a m i : motywacja sukcesu technologicznego

Військово-технічне співробітництво з компаніями Польщі: мотивація технологічного успіху

Dziś jesteśmy świadkami przeniesienia dialogu politycznego oraz praktycznej współpracy między Ukrainą i krajami Europy na nowy poziom. Ukraina zadeklarowała i  systematycznie realizuje strategiczny kurs w kierunku integracji europejskiej.

Сьогодні ми є свідками того, що рівень політичного діалогу й практичного співробітництва між Україною та країнами Європи піднявся на новий щабель. Україна проголосила і системно реалізує стратегічний курс на євроінтеграцію.

Państwo ukraińskie ma wielu ważnych partnerów wśród krajów UE. Jednocześnie najbardziej przyjazne i owocne stosunki zostały nawiązane właśnie pomiędzy Ukrainą i Polską. Między naszymi krajami istnieje wiele podobieństw. Mamy wspólną granicę, wspólne wartości duchowe i mentalne, wdrażamy w swoich krajach standardy europejskie. Reforma wojskowa na Ukrainie to integralna część kursu integracji europejskiej. W  wielu obszarach bezpieczeństwa i  obronności nasze kraje kierują się podobną mapą drogową. W  szczególności, w Polsce jest aktualnie konsekwentnie wdrażana polityka obronna i wojskowo-techniczna w ramach Państwowego Programu Rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2013-2022 oraz Planu modernizacji polskich Sił Zbrojnych. Zakładana jest wymiana i modernizacja przestarzałego sprzętu wojskowego. Jednocześnie trwa reforma armii ukraińskiej. Państwowy kompleksowy program reformy i rozwoju Sił Zbrojnych Ukrainy na okres do 2017 przewiduje systemowe wyposażenie wojska w zmodernizowane i  nowoczesne uzbrojenie i  sprzęt wojskowy. Planuje się skierowanie do sektora przezbrojenia technicznego do ¼ wydatków zaplanowanych na reformy. Warunkiem koniecznym do zaopatrzenia sił zbrojnych w nowoczesną broń jest obecność współczesnego przemysłu obronnego. W  Polsce i  na Ukrainie realizowane są podobne programy państwowe. W Polsce został uruchomiony program wsparcia rozwoju polskiego przemysłu obronnego na lata 2013-2022. Jednocześnie na Ukrainie finalizuje się proces zatwierdzenia Państwowego programu reformowania i  rozwoju przemysłu obronnego do 2017. Ich skuteczna realizacja zapewni ukraińskiemu i polskiemu przemysłom obronnym zasadnicze odnowienie technologii i bazy wytwórczej. Wszystko to ułatwi produkcję nowoczesnych wzorów broni i sprzętu wojskowego dla potrzeb naszych resortów obrony oraz innowacyjnych i  konkurencyjnych produktów na rzecz państw trzecich. Miło mi odnotować, że nasi polscy koledzy w niektórych obszarach korzystają z  ukraińskich doświadczeń. Jeszcze w  2010 na Ukrainie powstał Państwowy Koncern Ukroboronprom zrzeszający zakłady, które opracowują, produkują, modernizują i dostarczają uzbrojenie i  sprzęt wojskowy na rynki krajowe i  zagraniczne. W  skład Koncernu wchodzi ponad 130 zakładów przemysłu obronnego zatrudniających ponad 70 tys. osób. W  zarządzaniu koncernu są zakłady przemysłu lotniczego, stoczniowego, inżynierii morskiej, urządzeń radarowych, obrony powietrznej i  łączności, pojazdów opancerzonych, uzbrojenia rakietowego i artyleryjskiego oraz amunicji. Miło nam było się dowiedzieć, że w Polsce we wrześniu 2013 została przeprowadzona podobna konsolidacja przemysłu obronnego. Zgodnie z  decyzją Premiera Donalda Tuska powstała Polska

Українська держава має багато важливих партнерів серед країн Євросоюзу. Водночас найбільш дружні та успішні взаємини склалися саме між Україною та Польщею. Між нами є чимало спільного. Маємо спільний кордон, сповідуємо схожі цінності, впроваджуємо у своїх країнах європейські стандарти. Проведення військової реформи в Україні - невід’ємна складова курсу на євроінтеграцію. За багатьма напрямами у сфері безпеки та оборони наші країни орієнтуються на схожі «дорожні карти». Зокрема, у Польщі останнім часом цілеспрямовано реалізується оборонна та воєнно-технічна політика у межах виконання Державної програми розвитку ЗС Республіки Польща на 20132022 роки та Плану технічної модернізації польських збройних сил. Передбачається заміна та модернізація застарілої військової техніки. Водночас триває і реформа української армії. Державна комплексна програма реформування та розвитку ЗС України на період до 2017 року передбачає системне оснащення армії модернізованими і новими зразками озброєння і військової техніки. Планується спрямувати в сектор технічного переозброєння до чверті усіх коштів, що намічено виділити на проведення реформи. Необхідна умова щодо забезпечення ЗСУ сучасною зброєю – наявність у країні високотехнологічної оборонної промисловості. І в Польщі, і в Україні реалізуються схожі державні програми. У Польщі започатковано Програму підтримки розвитку польської оборонної промисловості на 2013-2022 роки. Натомість в Україні на завершальному етапі затвердження Державна програма реформування і розвитку ОПК до 2017 року. Їх успішне виконання забезпечить українському і польському ОПК кардинальне оновлення технологій та виробничої бази. А це сприятиме випуску сучасних зразків ОВТ для наших армій, а також інноваційної і конкурентоспроможної продукції в інтересах третіх країн. Приємно відзначити, що наші польські колеги у деяких напрямках використовують успішний українській досвід. Ще 2010 року в Україні створено Державний концерн «Укроборонпром». Це об’єднання підприємств, що розробляють, випускають, модернізують та поставляють озброєння і військову техніку на внутрішній та зовнішні ринки. У Концерні об’єднано понад 130 підприємств оборонної галузі, кількість персоналу перевищує 70 тисяч осіб. В управлінні Концерну – підприємства авіаційної промисловості, суднобудування та морської техніки, радіолокаційної техніки, протиповітряної оборони та зв’язку, бронетанкової техніки, ракетно-артилерійського озброєння та боєприпасів. Ми із задоволенням дізналися, що у вересні 2013 року у Польщі здійснено аналогічні заходи з консолідації військової про-


Grupa Zbrojeniowa, w skład której weszły WZMS, HSW, Polish Defense Holding oraz inne zakłady. Te i inne podobieństwa w realizacji naszych działań wskazują na możliwość i wykonalność efektywnych starań w zakresie podniesienia zdolności obronnej Ukrainy i Polski. Ukraińskie podmioty zajmujące się eksportem specjalnym współpracują z  Polską w  sferze wojskowo-technicznej od 1993. Główne kierunki ukraińskiego eksportu broni to technika lotnicza i pojazdy opancerzone, broń wysoko precyzyjna. Biorąc pod uwagę możliwości polskich i ukraińskich zakładów obronnych, wojskowo-techniczna współpraca dwustronna może mieć kilka aspektów. Po pierwsze, to transfer technologii i wdrażanie wspólnych projektów w produkcji nowych wzorów uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Ten obszar jest jednym z  najważniejszych. Jego aktywacja zapewni nowe wymiary istniejących technologii, doprowadzi do praktycznej realizacji perspektywicznych projektów, poprzez łączenie wysiłków i inwestycji umożliwi wreszcie, zracjonalizowanie wydania środków finansowych. Drugi aspekt to promocja wspólnych projektów na rynkach krajów trzecich. Na przykład, strona ukraińska jest gotowa do zaoferowania modułowego podejścia w zakresie modernizacji pojazdów opancerzonych i systemów obrony przeciwlotniczej produkcji radzieckiej. To pozwala na wybranie różnych formatów jakościowych - obronnych oraz w kierunku podniesienia manewrowości czołgów i lekkich pojazdów bojowych. Zapraszamy polskich partnerów do współpracy. W skład koncernu Ukroboronprom wchodzi sporo zakładów remontowych. Daje to wyjątkowe możliwości do naprawy i modernizacji bojowych kompleksów dla potrzeb lotnictwa, marynarki wojennej, pojazdów opancerzonych, artylerii, systemów obrony powietrznej. Jesteśmy gotowi do wspólnych projektów w zakresie napraw i modernizacji uzbrojenia oraz wyposażenia Wojska Polskiego i Sił Zbrojnych Ukrainy. Państwowy koncern Ukroboronprom posiada szerokie doświadczenia w  zakresie napraw i  modernizacji śmigłowców i samolotów bojowych produkcji radzieckiej, które mogą być przydatne dla strony polskiej. Moglibyśmy wspólnie remontować okręty polskiej Marynarki Wojennej, dostarczać i naprawiać główne bloki turbin gazowych dla polskiego przemysłu stoczniowego. Nadmieniam, że w  składzie koncernu działa jeden z wiodących producentów w tej dziedzinie – Przedsiębiorstwo Państwowe Kompleks Naukowo-Produkcyjny Budowy Turbin Gazowych Zoria – Mashprojekt. Aktualnie Ukroboronprom zajmuje się przygotowaniem konkretnych propozycji dla polskiego przemysłu obronnego w  zakresie wspólnej produkcji i modernizacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Jesteśmy otwarci do dialogu i kontrofert ze strony polskiej.

мисловості. За рішенням Прем’єр-міністра Польщі Дональда Туск створюється Польська група озброєння (Polish Armaments Group), до складу якої включено компанії WZMS, HSW, Polish Defense Holding, інші підприємства. Ці та інші аналогії у наших діях свідчить про можливість і доцільність успішного об’єднання зусиль у сфері підвищення обороноздатності України та Польщі. Українські спецекспортери співпрацюють із Польщею у військово-технічній сфері з 1993 року. Авіаційна та бронетанкова техніка, високоточна зброя – основні напрямки українського військового експорту. З огляду на можливості польських і українських підприємств ОПК, двостороннє військово-технічне співробітництво може мати декілька аспектів. По-перше, - це обмін технологіями та реалізація спільних проектів з виробництва нових зразків озброєнь та військової техніки. Цей напрямок – один із найвагоміших. Його активізація надасть нові виміри існуючим технологіям, доведе до практичної реалізації перспективні проекти, зрештою заощадить кошти за рахунок об’єднання зусиль та інвестицій. Другий аспект – просування на ринки третіх країн спільних проектів. Скажімо, українська сторона готова запропонувати модульний принцип модернізації бронетехніки та систем ППО радянського виробництва. Це дозволяє обирати різні формати захисту та маневрених якостей модернізованих танків і легких бойових машин. Запрошуємо польських колег до співпраці. До складу ДК «Укроборонпром» входить низка ремонтних підприємств. Це – унікальні можливості з ремонту та модернізації бойових авіаційних комплексів, військово-морської техніки, бронетехніки, артилерії, систем ППО. Ми готові до спільних проектів з ремонту і модернізації ОВТ Війська польського та Збройних Сил України. Підприємства ДК «Укроборонпром» суттєво просунулися у ремонті і модернізації бойових вертольотів та літаків радянського виробництва. Цей досвід може бути корисним для польської сторони. Ми могли би разом ремонтувати кораблі польських ВМС, постачати та ремонтувати головні газотурбінні агрегати для кораблебудівної промисловості Польщі. Нагадаю, що у складі Концерну працює один із провідних світових виробників у цій галузі – ДП “Науково-виробничий комплекс газотурбобудування “Зоря” - “Машпроект”. Укроборонпром готує конкретні пропозиції польському ОПК щодо нарощування обсягів спільного виробництва та модернізації ОВТ. Ми відкриті для діалогу та для зустрічних пропозицій польської сторони.

Generalny Dyrektor Państwowego Koncernu Ukroboronprom Roman Romanow

Генеральний директор Державного концерну «Укроборонпром» Роман Романов

Контактна інформація UKROBORONPROM STATE CONCERN 36, DEHTIARIVSKA STR., KYIV, 04119, UKRAINE RECEPTION: ТЕL. +380 (44) 458-46-81, FAX 458-46-64 ADMINISTRATIVE OFFICE: ТЕL. +380 (44) 586-24-01, FAX 586-24-77 PRESS SERVICE: +380 (44) 461-91-85 E-mail: kanc@ukroboronprom.com


OŚRODEK

А К Ц І О Н Е Р Н Е ТО В А Р И С Т В О

B A D AW C Z O - R O Z W O J O W Y

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР

CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ S.A. «ЦЕНТР МОРСЬКОЇ ТЕХНІКИ» Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. (CTM) z siedzibą w Gdyni jest spółką Skarbu Państwa, realizującą prace badawcze, rozwojowe, projektowe i  doświadczalne, mające na celu opracowanie i  wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w obszarze wojskowej techniki morskiej oraz dziedzinach związanych z  bezpieczeństwem i obronnością państwa. Ponadto prowadzi badania i certyfikację wyrobów oraz uczestniczy aktywnie w projektach NATO i UE.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A (OBR CTM S.A.) - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР «ЦЕНТР МОРСЬКОЇ ТЕХНІКИ» розташований в місті Гдиня є державним підприємством, яке здійснює дослідження, розробку, проектування, випробування та впровадження інноваційних рішень в галузі військово-морської техніки та суміжних з нею напрямків безпеки та оборони держави. Крім того, підприємство проводить наукові дослідження та здійснює сертифікацію виробів відповідно до своєї спеціалізацієї, а також бере активну участь у проектах НАТО та ЄС.

Ośrodek oferuje rozwiązania z zakresu systemów wymiany informacji, systemów dowodzenia i kierowania uzbrojeniem, systemów broni podwodnej oraz ochrony sił morskich i morskiej infrastruktury krytycznej.

Компанія пропонує власні рішення у сфері створення систем обміну інформацією, систем командування та управління озброєнням, систем підводного озброєння, а також систем захисту військово-морських сил та критичної морської інфраструктури.

Systemy wymiany informacji

Istotną rolę w zakresie zapewnienia wymiany informacji spełniają systemy łączności radiowej, nad którymi prace w CTM są prowadzone od wielu lat. Ich wynikiem jest wytworzona rodzina radiostacji opartych na koncepcji jednolitej platformy łączności radiowej, do których należą radiostacje: krótkofalowa RKS-8000, plecakowa RKP-8100 oraz lotnicza RKL-8200-zapewniające łączność na szczeblu taktycznym. Radiostacja krótkofalowa typu RKS-8000 jest nowoczesnym środkiem radiowym spełniającym wymagania STANAG 4203, 4198, 5066 oraz normy MIL-STD188-110B APP.B. Jest ona przeznaczona do wykorzystania jako podstawowy element stacjonarnych węzłów łączności oraz mobilnych systemów radiokomunikacyjnych instalowanych na podwoziach kołowych i gąsienicowych. Radiostacja plecakowa RKP-8100 stała się rdzeniem platformy pozwalającej na pełną funkcjonalność w zależności od potrzeb misji, w zakresach pracy HF/VHF/UHF. Należy do nowej generacji cyfrowych urządzeń nadawczo-odbiorczych spełniających wymagania STANAG 4203, 4204 i 4205. Radiostacja, będąc urządzeniem uniwersalnym, może być wykorzystana jako element mobilnych systemów

Системи обміну інформацією

Важливу роль у забезпеченні обміну інформацією відіграють радіосистеми, робота над якими протягом багатьох років проводиться OBR CTM S.A. В результаті було створено сімейство цифрових радіостанцій побудованих на єдиній платформі. Це короткохвильова радіостанція RKS-8000, переносна радіостанція RKP-8100, а також бортова авіаційна радіостанція RKL-8200, які призначені для забезпечення зв’язку на тактичному рівні. RKS-8000 є сучасним засобом зв’язку, що відповідає вимогам стандартів STANAG 4203, 4198, 5066 та MIL-STD 188-110B Appendix B. Вона призначена для використання в якості складового елементу стаціонарних та мобільних вузлів радіозв’язку, розміщенних на колісному або гусеничному шасі. Переносна радіостанція RKP-8100 є функціональним ядром для забезпечення зв’язку в діапазоні частот HF, VHF та UHF. Вона належить до цифрових трансиверів нового покоління, що відповідають вимогам STANAG 4203, 4204 і 4205. RKP-8100 також може бути універсальним засобом мобільних систем радіозв’язку, встановлених на колісних та гусеничних шасі. Про технологічний та комерційний потенціал радіостанції RKP-8100 може свідчити створення її найсучаснішої модифікації RKL 8200, яка є першою польською авіаційною радіостанцією зі стрибкоподібною зміною частоти. Вона має сучасний дизайн та можливість додавання нового програмного забезпечення. RKL 8200 дозволяє здійснювати радіозв’язок в діапазоні від 1.5 до 512 МГц. Крім того, у відповідності до конкретних вимог замовника можливо встановлення чітко визначеного діапазону 30-88 МГц, а також реалізація нових рішень, таких як комп’ютерна шина передачі даних ARINC 429 та стрибкоподібна зміна частоти.

Radiostacja plecakowa RKP-8100

6


Radiostacja krótkofalowa typu RKS-8000

radiokomunikacyjnych instalowanych na podwoziach kołowych i gąsienicowych. O  potencjale technologicznym i  komercyjnym RKP-8100 może świadczyć jej najnowsza ewolucja: RKL-8200, pierwsza polska radiostacja lotnicza z hoppingiem. Posiada ona nowoczesną konstrukcję i  łatwość dodawania nowych funkcjonalności programowych. Umożliwia łączność w zakresach częstotliwości 1,5- 512MHz. Zgodnie z konkretnymi wymaganiami zamawiającego, w radiostacji zawężono pasmo do zakresu częstotliwości 30-88MHz i jednocześnie zaimplementowano nowe rozwiązania, takie jak interfejs transmisji danych ARINC 429 czy wspomniany hopping. Konstrukcja jest otwarta i daje możliwość dalszej rozbudowy oraz modyfikacji o nowe funkcjonalności programowe i sprzętowe. Kolejnym produktem Ośrodka jest sterownik SPA-8200, zapewniający kompatybilność i  interoperacyjność współpracujących radiostacji różnych typów w  zakresie łączności KF. Udostępnia ona: ALE 3G wg STANAG 4538, ALE 2G, serwer pocztowy, serwer FTP, modem radiowy oraz wokoder MELPe dla radiostacji różnych producentów. Wszystkie przesyłane dane mogą być zakodowane algorytmem AES-256. SPA-8200 współpracuje z zewnętrznym źródłem danych za pomocą interfejsów w  standardzie RS-232C, Ethernet (100Base-TX) i USB.

Systemy dowodzenia i kierowania uzbrojeniem

Jednym ze sztandarowych produktów Ośrodka jest opracowany od podstaw i wdrożony, zautomatyzowany system dowodzenia MW RP Łeba. Występuje on na różnych szczeblach dowodzenia MW, w dwóch poziomach – ŁB-10 (zbieranie informacji) i ŁB-30 (przetwarzanie i uogólnianie). W latach 20052008 dokonano jego modernizacji do standardu Łeba-3, w celu uzyskania interoperacyjności z podobnymi systemami NATO oraz innych rodzajów Sił Zbrojnych RP. Innym sprawdzonym rozwiązaniem stosowanym na okrętach MW RP jest system kierowania uzbrojeniem broni podwodnej Bełtwa. Przeznaczony jest do wspomagania procesów podejmowania decyzji w optymalnym wykorzystaniu środków technicznych i uzbrojenia oraz manewrowania okrętem obrony przeciwminowej podczas poszukiwania, niszczenia i stawiania min morskich. Nowym rozwiązaniem bazującym na zgromadzonych doświadczeniach i dopasowanym do planów modernizacji technicznej MW RP jest okrętowy system zarządzania walką SCOT. Ta jednolita platforma dla okrętowych systemów dowodzenia i kierowania uzbrojeniem występuje w dwóch wariantach – SCOT-W, przeznaczonym dla jednostek bojowych oraz SCOT-M opracowanym dla potrzeb programu niszczyciela min proj. 258 Kormoran II. Podstawowa funkcja systemu SCOT to integracja podsystemów okrętowych, w tym: zwalczania celów powietrznych, nawodnych i podwodnych, zwalczania zagrożeń asymetrycznych, obserwacji technicznej, system łączności oraz Zintegrowany System Nawigacyjny w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pływania, monitorowania aktualnego położenia geograficznego i parametrów ruchu okrętu oraz dystrybucji obrazu sytuacji taktycznej. Integracja podsystemów odbywa się w oparciu o szerokopasmową okrętową sieć wymiany danych. Ponadto system wspomaga działalność bojową załogi okrętu w zakresie efektywnego wykorzystania sensorów i efektorów jednostki, a także planowania misji, wspomagania decyzyjnego oraz monitorowania realizacji zadań. Zakres integracji podsystemów jest określony poprzez zdefiniowanie zbioru urządzeń i elementów sys-

Архітектура побудови радіостанції є відкритою і забезпечує розширення можливостей станції за рахунок додавання нового обладнання та програмного забезпечення. Інший продукт OBR CTM S.A. є контролер SPA-8200, який призначений для забезпечення сумісності радіостанцій різних типів в польових умовах в короткохвильовому діапазоні частот. Він забезпечує передачу даних в режимах ALE 3G - STANAG 4538, ALE 2G, а також виконує функції поштового серверу, FTP-серверу, радіомодему та вокодеру Melpa для радіостанцій від різних виробників. Передача даних може бути зашифрована за допомогою алгоритму AES-256. SPA-8200 дозволяє здійснювати обмін даними за допомогою стандартних інтерфейсів RS-232C, Ethernet (100Base-TX) та USB.

Системи управління зброєю

Одним з флагманських продуктів OBR CTM S.A. є розроблена з нуля та впроваджена в Морських силах (МС) Республіки Польщі (РП) автоматизована система управління Łeba. Вона забезпечує обробку команд МС на двох рівнях - ŁB-10 (збір інформації) та ŁB-30 (обробка та узагальнення). У 2005-2008 роках з метою досягнення сумісності з аналогічними системами НАТО та іншими видами Збройних Сил РП система була модернізована до рівня Łeba-3. Інше перевірене рішення, яке використовується на кораблях МС РП, це система управління підводним озброєнням Bełtwa. Вона призначена для підтримки процесів прийняття рішень щодо оптимального використання технічних засобів та зброї, а також ефективного протимінного маневрування, пошуку та знищення мін. Новим рішенням, реалізованим на основі накопиченого досвіду та планів модернізації МС РП, є система бойового управління SCOT. Це єдина платформа, яка поставляється до МС у двох варіантах: SCOT-W - призначений для бойових одиниць та SCOTМ - для потреб есмінця проекту 258 Kormoran II. Основна функція системи SCOT полягає в інтеграції підсистем корабля, що відповідають за боротьбу з повітряними цілями, виявлення підводних човнів та асиметричних загроз, організацію зв’язку, а також навігацію, моніторинг поточних параметрів географічного положення та руху корабля, відображення тактичної ситуації. Інтеграція підсистем здійснюється на основі широкосмугової морської мережі обміну даними. Крім того, під час бойових дій система надає допомогу екіпажу корабля в питаннях ефективного використання комплексу датчиків та виконавчих механізмів, а також успішного планування місії, підтримки та контролю за виконанням завдань, тощо. Обсяг інтеграції підсистем визначається шляхом визначення набору обладнання (озброєння, технічні засоби спостереження) та компонентів морських систем, що поєднуватимуться у віртуальну мережу обміну інформацією.

7


Системи підводного озброєння

temów okrętowych oraz technologii do organizowania wirtualnych sieci wymiany informacji.

Systemy broni podwodnej

Systemy broni podwodnej, jak również systemy kierowania nimi zaimplementowano z sukcesem na pokładach okrętów MW RP. Wśród nich wymienić należy stację hydrolokacyjną SHL-101/T, i  Wzbudnikowy Trał Akustyczno-Magnetyczny Promienica. SHL101/T jest przeznaczona do wykrywania, lokalizacji oraz klasyfikacji min dennych i kotwicznych, jak również obiektów minopodobnych, ze szczególnym uwzględnieniem warunków hydroakustycznych Bałtyku Południowego. Natomiast Promienica jest przeznaczony do zwalczania min morskich nie kontaktowych z zapalnikami reagującymi na pola magnetyczne i  akustyczne generowane przez okręty. Kolejnymi elementami systemu broni podwodnej są zdalnie odpalane ładunki wybuchowe Toczek typu A  i  B przenoszone przez pojazd podwodny Ukwiał przeznaczone są do niszczenia min morskich, natomiast ładunek typu C służy do przecinania lin (łańcuchów) min kotwicznych. Zdobyte doświadczenia zaowocowały opracowaniem koncepcji systemu dowodzenia i  kierowania uzbrojeniem dla Kormorana II, uwzględniającym współpracę z  systemami bezzałogowymi oraz sprawdzonymi już sensorami i efektorami. W operacjach przeciwminowych prowadzonych w warunkach płytkiego Bałtyku Południowego konieczne jest użycie okrętów przeciwminowych o minimalnych polach fizycznych, wspieranych platformami bezzałogowymi, wyposażonymi w systemy detekcji, klasyfikacji, identyfikacji i niszczenia min.

Ochrona sił morskich i morskiej infrastruktury krytycznej

OBR CTM S.A. opracował unikalny na skalę światową, pierwszy system do obserwacji sytuacji nawodnej i podwodnej w rejonach morskiej infrastruktury krytycznej – Kryl Mk3. Ten zintegrowany, wielosensorowy system przeznaczony jest do monitoringu granic morskich i  lądowych, a  także krytycznej infrastruktury morskiej. W celu wzmocnienia systemów ochrony portów i infrastruktury krytycznej podjęto dalsze prace badawczo-rozwojowe. Spośród nich na uwagę zasługują projekty rozwojowe NCBiR, w wyniku których opracowano aktywne bariery akustyczne ABA, sonar DDS oraz przenośne bariery magnetyczne, przeznaczone do antyterrorystycznej i antydywersyjnej ochrony portów, platform wiertniczych, kotwicowisk oraz innych obiektów ważnych dla gospodarki. Nowym elementem barier są efektory pirotechniczne, mające zmusić intruza do wypłynięcia na powierzchnię.

8

Системи підводного озброєння, а також системи їх управління, успішно реалізуються на кораблях МС РП. Серед них гідролокаційна станція SHL-101/T та магнітно-акустичний трал Promienica. Якщо SHL-101/T призначена для виявлення місць розташування та класифікації глибинних та якірних мін, а також міноподібних об’єктів в гідроакустичних умовах Південної Балтики, то Promienica – для виявлення морських мін з неконтактними детонаторами, реагуючими на магнітні поля та звук, що створюються кораблями. Також OBR CTM S.A. має в своєму арсеналі системи віддаленого підриву Toczek А, В і С. Якщо Toczek типу А і В транспортуються на морське дно дистанційно-керованим підводним апаратом Ukwiał і призначені для знищення донних морських мін, то Toczek тип С спускається на дно плавцями та призначені для знищення якірних морських мін. Багаторічний досвід, накопичений OBR CTM S.A. дозволив, завдяки поєднанню безпілотних систем та різноманітних датчиків та виконавчих механізмів, створити систему управління озброєнням та обладнанням для перспективного польського есмінця Kormoran II. Мінні операції, що проводяться в умовах мілководдя південної Балтики, мають здійснюватися за мінімальної участі фахівців, за рахунок використання безпілотних систем, оснащених засобами виявлення, ідентифікації, класифікації та знищення.

Забезпечення безпеки військово-морських сил та охорони військово-морської інфраструктури

OBR CTM S.A. розроблена унікальна і перша в світі система спостереження за надводною та підводною обстановкою у морській критичній інфраструктурі - Kryl Mk3. Ця інтегрована, мультисенсорна система призначена для моніторингу морських та сухопутних кордонів, а також військово-морської інфраструктури. Слід зазначити, що з метою зміцнення захисту портів і інфраструктури, проводяться подальші науково-дослідні роботи. Серед них, заслуговують на увагу проекти Міністерства науки та вищої освіти Республіки Польща, з розробки активного акустичні бар’єру ABA та портативного магнітного бар’єру DDS. Їх головне призначення полягає у захисті від тероризму та диверсійної діяльності в портах, а також забезпеченні безпеки нафтових платформ, причалів та інших важливих для економіки об’єктів. Новим елементом, що використовується в бар’єрах є піротехнічний виконавчий механізм, призначенням якого є змусити підводного порушника піднятись на поверхню.


Skuteczność działania barier magnetycznych i akustycznych potwierdzono w testach w ramach programu DAT POW NATO, w czasie spotkań związanych z Prezydencją Polski w UE czy podczas monitorowania portu w Gdyni w trakcie regat Tall Ship’s Races 2009.

Podsumowanie

Ośrodek realizuje obecnie zlecenia na rzecz zagranicznych odbiorców na Dalekim Wschodzie, oparte na doświadczeniach w modernizacji systemów uzbrojenia i  kierowania opracowanych dla okrętów MW RP. Szuka zastosowań dla zaawansowanej technologii wojskowej na rynku cywilnym tak, aby wzmocnić potencjał ekonomiczny i bezpieczeństwo granicy morskiej. Sprzedaż produktów za granicą ma pozwolić na pozyskanie środków na dalsze badania i rozwój technologii. Zdjęcia i grafiki: CTM

Ефективність магнітних та акустичних бар’єрів підтверджено в ході випробувань в рамках програми NATO DAT POW (Defence against terrorism programme of work), під час нарад пов’язаних з питаннями польського головуванням в ЄС та моніторингу порту Гдиня в ході регати Tall Ship у 2009 році.

Підсумки

На даний час OBR CTM S.A. виконує замовлення для іноземних клієнтів з Далекого Сходу. При цьому за основу береться той досвід, який отримало підприємство в сфері модернізації систем озброєння та обладнання для кораблів ВМС Польщі. Сьогодні OBR CTM S.A. шукає можливості для впровадження новітніх військових технологій в цивільному секторі з метою зміцнення економічного потенціалу та безпеки морського кордону. Реалізація продукції за кордоном дозволяє отримувати кошти для проведення подальших науково-дослідних робіт.

Контактна інформація Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. ul. A. Dickmana 62 81-109 Gdynia Polska www.ctm.gdynia.pl tel.: +48 58 666 5 318 fax:+48 58 666 5 304

10


Osiem do tej pory wyprodukowanych samobieżnych haubicoarmat Krab przechodzi obecnie cykl prób wojskowych. Ministerstwo Obrony Narodowej wyraża wolę zakupu ponad stu takich pojazdów, wraz z całą infrastrukturą. To pierwszy w historii HSW program zakładający przekazanie odbiorcy kompletnego modułu nowego uzbrojenia, gotowego do użycia, bez konieczności opracowywania nowych typów pojazdów i wyposażenia w trakcie operacyjnej eksploatacji systemu Вісім самохідних гармат-гаубиць Краб, які випродуковано до цього часу, зараз проходять комплексне випробування у військах. Міністерство національної оборони Польщі висловлює бажання закупити більше сотні таких гаубиць разом із інфраструктурою забезпечення. Це перша в історії HSW програма, яка передбачає передачу замовнику повністю укомплектованого модуля новітнього озброєння, готового до використання, без необхідності розробки нового типу транспортних засобів та оснащення у ході поточної експлуатації системи.

H S W – 7 5 L AT T R A D Y C J I

H S W – 7 5 Р О К І В Т РА Д И Ц І Й

W BRANŻY ZBROJENIOWEJ

В ОБОРОННІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

Huta Stalowa Wola S.A. (HSW) specjalizuje się w Компанія HSW S.A. базується в м. Стальова Воprojektowaniu, produkcji i sprzedaży sprzętu arty- ля (Республіка Польща) і спеціалізується на розleryjskiego, transporterów opancerzonych oraz робці, виробництві і продажах військової техніsprzętu inżynieryjnego. W ub.r. zakład obchodził ки в таких сегментах: 75-lecie istnienia. Obecnie jest jednym z najwiękАртилерійські системи szych i najszybciej rozwijających się podmiotów Самохідні, буксирувані, для установки на інші об’єкти, тощо; polskiego przemysłu obronnego, zaangażowanym w realizację kluczowych przedsięwzięć z zakresu повністю автономні і/або автоматизовані, з інтегрованими цифровими командними системами та системами управління modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP. Pierwsze Kapitał doświadczeń HSW w dziedzinie produkcji specjalnej sięga roku 1938, kiedy to pierwsze wyroby opuściły ówczesne Zakłady Południowe. W kolejnych dziesięcioleciach przedsiębiorstwo zdobywało umiejętności w coraz to nowych dziedzinach. Kapitał ten jest wykorzystywany do dzisiaj.

Sprzęt artyleryjski

HSW produkuje różne rodzaje sprzętu artyleryjskiego: samobieżne, holowane, do zamontowania na innych obiektach; w pełni autonomiczne i/lub zautomatyzowane, zintegrowane z cyfrowymi systemami dowodzenia i zarządzania polem walki: - 155-mm haubice samobieżne, - 122-mm haubice samobieżne, - 120-mm moździerze samobieżne na podwoziu kołowym i gąsienicowym, - wyrzutnie rakiet, - warsztaty remontu uzbrojenia i elektroniki, - wozy amunicyjne, - 35-mm automatyczne armaty, - 98-mm i 120-mm moździerze ciągnione.

Transportery opancerzone

Spółka produkuje też lekkie transportery na podwoziu gąsienicowym i kołowym, wielozadaniowe i specjalistyczne, z zachowaniem możliwości pływania: - wozy dowódcze i dowódczo-sztabowe na podwoziu kołowym i gąsienicowym,

озброєнням: - 155-мм самохідні гаубиці - 122-мм самохідні гаубиці - 120-мм самохідні міномети на колісних та гусеничних шасі - ракетні установки - ремонтні майстерні для систем озброєнь та електронного обладнання - автомобілі для перевезення боєприпасів - 35-мм автоматичні гармати - 98-мм і 120-мм міномети.

Легкі бронетранспортери

На гусеничній та колісній базі, багатоцільові і спеціалізовані, плаваючі, тощо: - автомобілі командира і командно-штабні машини (КШМ) на колісній та гусеничній базі - легкі багатоцільові броньовані машини на гусеничній базі - накладки на гусениці

Інженерна техніка та обладнання -

машини розмінування на колісній і гусеничній базі універсальні інженерні машини - екскаватори, бульдозери балістичні вставки для бронежилетів захисні, герметичні конструкції

Компанією HSW S.A. розроблено власну унікальну стратегію, що забезпечує пропозиції нових і модернізованих зразків ОВТ за рахунок модульного принципу комплектування.

11


Pierwszym dużym programem zbrojeniowym realizowanym przez HSW w ciągu ostatniej dekady była dostawa 75 rakietowych wyrzutni artyleryjskich WR-40 Langusta, będących dalekim rozwinięciem wyrzutni BM-21. Otrzymały one m.in. pociski o dwukrotnie zwiększonym zasięgu i nowoczesnych głowicach – w tym kasetowych, przeciwpancernych – nowy system kierowania ogniem oraz nowoczesne podwozie, co dało w efekcie broń o wielokrotnie większym potencjale bojowym, dostosowaną do wymogów współczesnego pola walki Першою великою програмою з виробництва озброєння, яку реалізовувала компанія HSW протягом останнього десятиріччя, була поставка 75 ракетно-артилерійських комплексів WR-40 Langust («Лангуст»), які є результатом глибокої модернізації ракетного комплексу ВМ-21. Ці комплекси оснащено, між іншим, ракетами з двічі більшою дальністю стрільби із сучасним боєголовками – у тому числі касетними та протитанковими – новою системою керування вогнем та сучасним шасі. У результаті створено озброєння із суттєво вищім бойовим потенціалом, пристосоване до вимог ведення сучасного бою.

- ekkie wielozadaniowe transportery na podwoziu gąsienicowym, - nakładki na gąsienice.

Sprzęt inżynieryjny

Trzecim filarem działalności HSW jest opracowywanie i produkowanie: - transporterów minowania narzutowego na podwoziu kołowym i gąsienicowym, - uniwersalnych maszyny inżynieryjnych: koparko-ładowarek, spycharko-ładowarek, - wkładów balistycznych do kamizelek, - grodzi ochronno-hermetycznych.

Kompletne rozwiązania

HSW wypracowała własną, unikalną strategię w oferowaniu nowo projektowanych i modernizowanych konstrukcji wojskowych polegającą na dostawach kompletnych modułów uzbrojenia. Np. ciężkie haubicoarmaty Krab wchodzą w skład dywizjonowego modułu Regina, składającego się z wszystkich pojazdów pomocniczych, komponentu logistycznego i rozpoznania, łącznie z mini-bsl, spiętych cyfrowym systemem dowodzenia i kierowania ogniem. Wykorzystując posiadany kapitał doświadczeń z działalności w branży produkcji specjalnej, HSW prowadzi również działalność kooperacyjną w zakresie produkcji wyrobów i wykonawstwa usług technicznych, na bazie stworzonej lub powierzonej dokumentacji technicznej. W prowadzonej działalności HSW koncentruje się na dostarczaniu rozwiązań produktowych, które łączą w sobie: - cechy i parametry oczekiwane ze strony Nabywców, - twórczy wkład konstruktorów i technologów w budowanie wyrobu już od momentu powstania jego koncepcji, - rozwiązania nietypowe, możliwe do wprowadzenia na etapie projektowania i produkcji, - poziom jakości i obsługi posprzedażnej, gwarantowany spoczywającą na producencie odpowiedzialnością za własny wyrób.

Комплексні рішення

Використовуючи наявний досвід ведення бізнесу, HSW S.A. також займається спільним виробництвом та реалізацією технічних послуг на підставі власної створеної технічної документації або за відповідним дорученням. Компанія HSW S.A. є найдавнішим виробником і постачальником продукції для Польської Армії з усієї польської оборонної промисловості, що стосується розробок, виробництва і постачань техніки оборонного призначення. Досвід HSW S.A. у виробництві спеціальної техніки уходить корінням у 1938 рік, коли перші зразки продукції покинули цехи тодішнього підприємства Zakłady Południowe. У власній діяльності, компанія HSW S.A. прагне дотримуватись принципів, що поєднують в собі: - максимальне врахування характеристик і побажань з боку Замовника, - творчі підходи та вклади конструкторів і технологів у виробництво продукції з моменту розробки концепції, - можливість введення в проектування і виробництво нестандартних рішень, - належний рівень якості та післяпродажного обслуговування, гарантія якості та відповідальність виробника за власний продукт.

Контактна інформація Huta Stalowa Wola S.A. ul. Kwiatkowskiego 1 37-450 Stalowa Wola Polska www.hsw.pl tel.: +48 15 813 42 12 fax: +48 15 813 53 10

Kolejny program modernizacyjny realizowany przez Hutę to opracowanie i dostarczenie automatycznych moździerzy Rak kalibru 120 mm. Lekka wieża z nowatorskim automatem ładującym, zdolna do strzelania ogniem pośrednim i na wprost, może być montowana na niemal wszystkich dostępnych podwoziach, zarówno kołowych, jak i gąsienicowych. Realizując program, HSW stworzyła wraz z kooperantami także inne pojazdy, w tym wóz rozpoznania, z radarem pola walki i głowicą optoelektroniczną / Zdjęcia: Jerzy Reszczyński Черговою програмою модернізації озброєння, яку реалізовувала компанія HSW є розробка та поставка автоматичних мінометів Rak («Рак») калібру 120 мм. Легка башта з натовським автоматом заряджання може вести навісний та прямий вогонь, та може бути встановлено практично на кожному з доступних шасі, як колісному так і гусеничному. Реалізуючи цю програму компанія HSW разом із партнерами розробила інші бойові машини, у тому числі бойову розвідувальну машини, оснащену радаром поля бою та оптоелектронною головкою. Фото: Єжі Решчинськи.

12


Bezzałogowy Śmigłowiec-Robot do zadań specjalnych ILX-27 jest przeznaczony do wsparcia działań wojsk lądowych, marynarki wojennej czy straży granicznej w operacjach prowadzonych w trudnym terenie. Charakter wykorzystania ILX-27 zależny jest od zabudowanego wyposażenia o masie nie przekraczającej oferowanego udźwigu. Śmigłowiec ma masę startową 1100 kg, użyteczną 300 kg, zasięg 450 km, prędkość maks. 215 km/h i prędkość wznoszenia 10 m/s ILX-27 безпілотний вертоліт-робот спеціального призначення, який застосовується для підтримки підрозділів сухопутних військ, військово-морського флоту або прикордонних військ під час проведення операцій у важкодоступній місцевості. Характер конкретних завдань для яких може використовуватись ILX-27 залежить від типу корисного навантаження в рамках наступних параметрів: злітна вага – 1100 кг, корисне навантаження – 300 кг, радіус дії – 450 км, максимальна швидкість – 215 км/год; швидкість набору висоти – 10 м/с.

INSTYTUT TECHNICZNY

ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

WOJSK LOTNICZYCH

АВІАЦІЙНИХ ВІЙСЬК

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie (ITWL), jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Od 1953 wspomaga eksploatację techniki lotniczej. Setki opracowań naukowo-badawczych oraz doświadczalno-konstrukcyjnych znajduje zastosowanie zarówno w  obszarze cywilnym, jak i  wojskowym, m.in. w  Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Технічний інститут авіаційних військ (ТІАВ) у Варшаві, є науково-дослідним інститутом, який підпорядковується міністру національної оборони Республіки Польща. Починаючи з 1953 року, заклад здійснює наукове забезпечення експлуатації авіаційної техніки. Результати сотень науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт використано як у цивільній, так і військовій сферах, у тому числі в збройних силах Республіки Польща.

W ramach Instytutu działa dziesięć Zakładów Naukowo-Badawczych, które prowadzą działalność innowacyjną w zakresie: - projektowania i integracji systemów lotniczych, - bezzałogowych statków powietrznych, - systemów logistycznych, - niezawodności i bezpieczeństwa, - systemów szkolenia, e-learningu, - uzbrojenia lotniczego, - infrastruktury lotniskowej i drogowej, - zamienników paliw, cieczy roboczych i smarów, - integracji systemów C4ISR, - silników lotniczych.

В Інституті працює десять наукових відділів, які здійснюють інноваційну діяльність в таких сферах: - проектування та інтеграція авіаційних систем; - безпілотні літальні апарати; - логістичні системи; - надійність та безпека авіаційних систем; - авіаційні системи навчання та підготовки; - авіаційне озброєння; - аеродромна та дорожня інфраструктура; - замінники палива, гідравлічних рідин та мастил; - інтеграція автоматизованих систем управління, командування, контролю, зв’язку та розвідки (C4ISR); - авіаційні двигуни. ТІАВ адаптує вертольоти до вимог сучасного мережецентричного поля бою. Завдяки відкритій архітектурі Комплексної сис-

ITWL dostosowuje śmigłowce do nowoczesnego, sieciocentrycznego pola walki. Dzięki otwartej architekturze Zintegrowanego Sys-

14


Bezzałogowy Statek Powietrzny Pszczoła to bsl klasy mini. Przeznaczony do wyposażenia pojedynczego żołnierza lub plutonu, do bliskiej obserwacji w bezpośrednim przedpolu. Masa startowa 800 g, zasięg 5 km, prędkość lotu 10-100 km/h, czas lotu 20 min., pułap praktyczny 50-300 m, kamera dzienna z systemem transmisji obrazu w czasie rzeczywistym БПЛА Pszczoła («Бджола») – безпілотний літальний апарат класу «міні». Розроблений для ведення спостереження за полем бою в зоні безпосереднього вогневого контакту в інтересах окремого солдату або взводу. Злітна вага – 800 г; радіус дії – до 5 км; швидкість польоту – 10-100 км/год; тривалість польоту – близько 20 хв.; практична стеля – 50-300 м; корисне навантаження – відеокамера денного огляду з системою передачі зображення в режимі реального часу.

temu Awionicznego istnieje możliwość zastosowania w nim innych opracowanych w Instytucie projektów, takich jak: Nahełmowy System Wyświetlania Parametrów Lotu – Cyklop, jego rozszerzonej o  możliwość kierowania uzbrojeniem wersji o  nazwie ORION oraz Zintegrowanego Systemu Łączności. Rodzina Bezzałogowych Statków Powietrznych składa się z Bezzałogowych Samolotów Obserwacyjnych, odrzutowych i  śmigłowych celów powietrznych, używanych przez Wojska Obrony Przeciwlotniczej, oraz Bezzałogowego Statku Obserwacyjnego pionowego startu i lądowania. Najnowszym projektem ITWL jest Bezzałogowy Śmigłowiec-Robot do zadań specjalnych ILX-27, który został wyróżniony przez Ministra Obrony Narodowej podczas kieleckiego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego 2013. Do sterowania bezzałogowymi statkami wykorzystywany jest opracowany w instytucie Autopilot. Instytut prowadzi zarówno badania naziemne, jak i badania w locie. Są to m.in. nieniszczące badania poszycia i  struktury statków powietrznych. Przedmiotem prowadzonych na szeroką skalę badań są także napędy lotnicze. Ważnym obszarem prac ITWL są symulacyjne systemy szkoleniowe dla potrzeb wirtualnego pola walki oraz interaktywne systemy szkoleniowe w zakresie techniki lotniczej i obrony przeciwlotniczej. Stacjonarny System Obserwacji Terenu z optoelektroniczną głowicą Symulator Diagnostyczny jest przeznaczony do szkolenia personelu technicznego w zakresie realizacji obsług technicznych, wykrywania i usuwania niesprawności. Składa się ze stanowiska szkolonego – wirtualnego kokpitu, stanowiska szkolonego – wirtualnego kadłuba, stanowiska instruktora, pakietu szkoleniowego samolotu M-28 Діагностичний тренажер – призначений для навчання технічного персоналу питанням технічного обслуговування літальних апаратів, виявленню несправностей та їх усуненню. В комплект входять: Робоче місце навчаємого-віртуальний кокпіт; робоче місце навчаємого-віртуальний фюзеляж; робоче місце інструктора; навчальний пакет літака М-28.

16

теми авіоніки, є можливість використання в ній інших розроблених в Інституті проектів, таких як: Нашоломна система висвітлення льотних параметрів „Cyklop”, її розширена модифікація з можливістю управління системами озброєння, яка отримала назву „ORION”, а також Інтегрована система зв’язку. Сімейство безпілотних літальних апаратів розробки ТІАВ складається з безпілотних літаків спостереження, реактивних і гвинтових повітряних мішеней, що використовуються військами протиповітряної оборони ЗС РП для підготовки, а також безпілотних літальних апаратів спостереження вертикального зльоту і посадки. Найновішим проектом ТІАВ є безпілотний вертоліт-робот спеціального призначення ILX -27, який отримав нагороду міністра національної оборони Республіки Польща під час Міжнародної виставки оборонної промисловості MSPO-2013, яка на початку вересня 2013 року пройшла в польському місті Кельце. Для управління безпілотними літальними апаратами використовується розроблений в інституті автопілот. Інститут проводить, як наземні дослідження, так і льотні випробування. Вони також включають в себе проведення неруйнівного контролю обшивки і конструктивних елементів літальних апаратів. Предметом широкого кола досліджень також є авіаційні приводи.


Nahełmowy Wyświetlacz Parametrów Lotu Cyklop – część Zintegrowanego Systemu Awionicznego wpisującego się w koncepcję modernizacji śmigłowców wojskowych ITWL. Jest przeznaczony do zobrazowania parametrów lotu śmigłowca (dane pilotażowe, nawigacyjne itp.) przed okiem pilota. Pozwala to na kontrolowanie parametrów lotu i jednoczesną obserwacje otoczenia śmigłowca. Jest to szczególnie istotne w lotach na małej wysokości, w górach, czy w nocy. Informacje zobrazowane są przed okiem pilota w postaci symboli graficznych oraz w postaci cyfrowej. Wersją rozwojową Cyklopa jest System ORION, który pozwala na sterowanie uzbrojeniem za pomocą ruchu głowy pilota. Нашоломна система висвітлення льотних параметрів „Cyklop” – як частина Комплексної системи авіоніки вписується в розроблену ТІАВ концепцію модернізації військових вертольотів та призначена для відображення параметрів польоту вертольоту (пілотажних, навігаційних та інших) безпосередньо перед очима пілота. Дозволяє пілоту одночасно здійснювати контроль льотних параметрів вертольота та спостереження за навколишньою обстановкою. Це особливо важливо при здійсненні польотів на малій висоті, в горах або в нічний час. Інформація відображається в безпосередній близькості від ока пілота та представляється у графічному та цифровому вигляді. Розвитком „Cyklop” є система „Orion”, яка дозволяє здійснювати наведення озброєння вертольота на ціль за допомогою рухів голови.

obserwacyjną to przykład produktu ITWL, który wykorzystywany był przez Polski Kontyngent Wojskowy w Iraku i Afganistanie do obserwacji terenu wokół baz. W dziedzinie uzbrojenia lotniczego ITWL opracował m.in. systemy przeznaczone do odpalania niekierowanych lotniczych pocisków rakietowych ze śmigłowców bojowych. W swojej ofercie Instytut posiada także przedłużanie resursów lotniczych środków bojowych, czy modyfikowanie tychże środków w celu wykorzystania ich w roli demonstratorów celów powietrznych dla treningu oddziałów obrony przeciw lotniczej. Lotnicza Bomba Ćwiczebna czy Zestaw Szkolny umożliwiają wykonywanie zajść bojowych i ataków na cel z  symulacją odpalenia i  zejścia środka bojowego. Do ewaluacji strzelań poligonowych wykorzystywany jest System oceny użycia środków bojowych na poligonie lotniczym. Wykwalifikowana kadra Instytutu prowadzi badania oceny parametrów nawierzchni lotniskowych i  drogowych, oraz materiałów budowlanych. Wysokiej klasy aparatura pozwala na ocenę stanu równości, nośności czy szorstkości nawierzchni. ITWL sprawuje również nadzór technologiczny przy budowie nawierzchni zarówno lotniskowych, jak i drogowych.

Важливим напрямком роботи ТІАВ є навчальні системи моделювання віртуального бою та інтерактивні навчальні системи для авіації і ППО. Стаціонарна система спостереження за навколишньою обстановкою з оптоелектронною головкою є прикладом продукту Інституту, який використовувався польськими військовими контингентами в Іраку та Афганістані для здійснення спостереження за обстановкою навколо військових баз. У галузі авіаційного озброєння, серед іншого, Інститут розробив Систему стрільби некерованими авіаційними ракетами для бойових вертольотів. Інститут також пропонує продовження ресурсу авіаційних ракет, або проведення їх модернізації для подальшого використання у якості повітряних цілей для підготовки військ ППО. Навчальна авіаційна бомба чи Тренувальний комплект, що розроблені Інститутом, дають можливість виконання стрільб та бомбометань з імітацією пусків та попадань боєприпасів у ціль. Для оцінки результатів полігонних стрільб використовується Система оцінки результатів використання боєприпасів на авіаціному полігоні. Кваліфікований персонал Інституту здійснює дослідження та проводить оцінку параметрів аеродромних та дорожніх покрить, а також будівельних матеріалів. Високоякісне обладнання дозволяє оцінити рівність, щільність та стан поверхонь різних покрить. ТІАВ також здійснює технологічний нагляд при будівництві доріг та злітних смуг.

Контактна інформація Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96 Polska www.itwl.pl tel./fax: +48 22 685 13 00

17


Lubawa dostarcza różnym odbiorcom wyposażenie osobiste żołnierzy, policjantów i funkcjonariuszy innych służb. Ma w tej dziedzinie wieloletnie doświadczenie i referencje wielu użytkowników Компанія Lubawa постачає особисте спорядження для військовослужбовців, поліції та інших служб. Компанія має в цій галузі багаторічний досвід та позитивні відгуки з боку багатьох користувачів.

L U B A WA S . A .

А Т L U B A WA

Żyjemy w czasach, gdzie ogólnie pojmowane bezpieczeństwo, jak również zapewnienie ochrony granic i  terytoriów jest jednym z  zasadniczych priorytetów każdego państwa. Opracowanie, produkcja i dostawy produktów i technologii gotowych sprostać tym celom jest z kolei wyzwaniem dla Lubawa S.A.. Spółka realizuje zamówienia dla służb mundurowych: wojska, policji, straży granicznej, straży pożarnej, sił specjalnych oraz na potrzeby funkcjonariuszy straży miejskiej i pracowników ochrony. Lubawa S.A. jest uznanym, znaczącym i  aktywnym uczestnikiem rynku także w  branży produktów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony pracowników oraz produktów turystycznych.

Ми живемо в той час, коли забезпечення охорони кордонів і територій є одним з головних пріоритетів кожної країни. Проектування, виготовлення та постачання продукції та технологій, які покликані для вирішення цих завдань, є головним призначенням АТ Lubawa. Компанія виконує замовлення в інтересах силових структур, а саме: збройних сил, поліції, прикордонних військ, пожежників, сил спеціального призначення, а також муніципальної охорони та служби безпеки. Крім того, АТ Lubawa є відомим і активним учасником ринку продукції в області гігієни та безпеки праці, захисту працівників та туристичних продуктів. Передові технології та багаторічний досвід дозволяють АТ Lubawa створювати продукцію найвищої якості, що підтверджується цілим рядом сертифікатів та масою задоволених клієнтів. Lubawa пропонує унікальні рішення для використання в періоди стихійних лих та катастроф, коли потрібні швидкі і ефективні дії по виходу з небезпечної ситуації. Завдяки широкому використанню належних стандартів якості продукції, компанія може задовольнити всі очікування клієнтів, незважаючи на географічне положення та погодні умови. Співпраця з багатьма діловими партнерами та науково-дослідними установами в країні та за її межами, робить компанію здатною випускати інноваційну продукцію найвищого ґатунку, а індивідуальний підхід до клієнтів дозволяє підібрати рішення, що охоплюють всі потреби користувача. Компанія АТ Lubawa є експертом у виробництві бронежилетів, жилетів скритого носіння, а також широкого спектру продукції для екіпірування солдату, в тому числі балістичних шоломів, форми та взуття. Продукція АТ Lubawa перевірена в екстремальних умовах. У разі повені компанія може швидко обладнати рятувальні підрозділи необхідними рятувальними човнами та суднами на повітряній подушці. Lubawa також є виробником сучасного обладнання для маскування та підготовки. Серед продуктів компанії

Dzięki zaawansowanym technologiom i wieloletniemu doświadczeniu produkowane przez Lubawa S.A. artykuły są najwyższej jakości, która jest potwierdzana przez szereg posiadanych przez firmę certyfikatów, a przede wszystkim przez rzesze zadowolonych klientów. Przedsiębiorstwo proponuje rozwiązania w momentach zagrożenia klęskami żywiołowymi i  katastrofach, gdzie potrzebne są szybkie i skuteczne wyjścia z sytuacji niebezpiecznych. Dzięki szerokiemu zastosowaniu oraz posiadanym standardom produkty spełniają oczekiwania w  każdym terenie, bez względu na położenie geograficzne i warunki atmosferyczne. Współpraca w wieloma partnerami biznesowymi oraz jednostkami naukowymi i badawczymi w kraju i za granicą sprawia, że spółka jest w  stanie dostarczać innowacyjne produkty najwyższej klasy,

Spółka specjalizuje się też w systemach maskujących (makietach, systemach mobilnych oraz stacjonarnych), jak również kamuflażach indywidualnych Компанія також спеціалізується у виробництві засобів маскування (макети, мобільні та стаціонарні системи, а також засоби особистого камуфляжу).

18


Jednym z najbardziej rozpoznawalnych produktów spółki Lubawa są duże namioty pneumatyczne, wykorzystywane m.in. w Wojsku Polskim do serwisowania śmigłowców w warunkach polowych Одним із найбільш відомих виробів компанії Lubawa є великі пневматичні намети, які, між іншим, Збройні сили Республіки Польща використовують для обслуговування вертольотів у польових умовах.

Producent oferuje też komory dekontaminacyjne… Виробник пропонує камери для санітарної обробки ….

…łodzie półszywne… …. човни напівштивні….

a indywidualne podejście do klienta pozwala na idealnie dobrane rozwiązania pokrywające się potrzebami użytkownika. Lubawa S.A. jest ekspertem w dziedzinie produkcji kamizelek kuloodpornych, kamizelek do skrytego noszenia i  szeroko pojętego wyposażenia indywidualnego żołnierza, w tym między innymi hełmów balistycznych, umundurowania oraz obuwia. Produkty spółki sprawdzają się w  warunkach ekstremalnego zagrożenia. W  przypadku powodzi, Lubawa S.A. może szybko wyposażyć jednostki ratownicze w  zapory przeciwpowodziowe, łodzie ratownicze oraz poduszkowce. Przedsiębiorstwo jest także producentem zaawansowanego sprzętu do kamuflowania i pozoracji, takiego jak makiety pneumatyczne czy wielozakresowe siatki maskujące. Wśród oferowanych przez Lubawa S.A. produktów jest również indywidualny kamuflaż zimowy i  leśny dla żołnierza, jak i  kamuflaż mobilny na pojazdy – imitujący teksturę naturalnego środowiska, liści, terenu dając wrażenie przestrzeni, zapewniając podwyższoną ochronę w środowiskach leśnych. W dobie globalnego zagrożenia terrorystycznego Lubawa S.A. proponuje zabezpieczenia w formie odzieży przeciwchemicznej, kabin dekontaminacyjnych, a także osłon balistycznych na pojazdy, śmigłowce i  okręty. W  zakresie działalności tekstylnej Lubawa S.A. dostarcza namioty, jak i specjalistyczne bazy namiotowe wraz z bogatym wyposażeniem. Namioty pneumatyczne oraz stelażowe są uniwersalne, mobilne i  proste w  obsłudze, dzięki czemu sprawdzają się podczas większości skomplikowanych operacji ratowniczych i logistycznych. Dzięki dynamice rozwoju jesteśmy w stanie oferować coraz to nowe produkty zwiększające bezpieczeństwo użytkowników. Wiemy i rozumiemy, że potrzeby klientów ulegają zmianie i często są determinowane przez nagłe wypadki, czy katastrofy. Poprzez ciągłą poprawę i  aktualizację systemów oraz rozwój innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które oferujemy, możliwe jest coraz skuteczniejsze dążenie do tego, aby otoczenie, w którym żyjemy stało się bezpieczniejsze i przygotowane na nieoczekiwane zdarzenia losowe.

20

…oraz szeroką gamę wyposażenia dla sektora cywilnego, w tym np. sprzęt zabezpieczający przed upadkiem / Zdjęcia: Lubawa …. а також широку гаму продуктів для цивільного сектору, у тому числі засоби захисту для роботи на висоті. Фото: Lubawa

унікальний зимовий та літній камуфляжі для солдатів та мобільних транспортних засобів, які імітують текстуру природного середовища, елементи місцевості і надають відчуття простору, забезпечуючи тим самим підвищений захист у різних умовах. В епоху глобальної терористичної загрози АТ Lubawa пропонує одяг для захисту від хімічного зараження, спеціалізовані кабіни для знезараження, а також балістичні пластини для захисту наземних транспортних засобів, вертольотів та кораблів. АТ Lubawa також пропонує різні намети та спеціалізований базовий табір разом із розкішними меблями. Пневматичні намети і універсальні стійки компанії є мобільними і простим у використанні, успішно пройшли перевірку в найскладніших рятувальних та логістичних операціях. Завдяки динамічному розвитку компанії, ми можемо запропоновувати своїм потенційним споживачам все нові і нові вироби для забезпечення їх безпеки. Ми знаємо і розуміємо, що потреби клієнтів змінюються і часто визначаються в результаті надзвичайної ситуації або стихійного лиха. Завдяки постійному вдосконаленню та оновленню систем, а також реалізації інноваційних технологічних рішень, які ми пропонуємо, можна досягти створення більш безпечного навколишнього середовища і бути готовим до несподіваних випадкових подій.

Контактна інформація Lubawa S.A ul. Staroprzygodzka 117 63-400 Ostrów Wielkopolski Polska tel.: +48 62 737 5777 fax: +48 62 737 5708


Koncepcyjny pojazd PL-01 Concept, który miał przybliżyć decydentom i szerokiej publiczności ideę nowego Wozu Wsparcia Bezpośredniego, w czasie jego pierwszej prezentacji na MSPO 2013 Концепт машини PL-01 Concept, який мав представити можновладцям та громадськості ідею створення нової бойової машини безпосередньої підтримки, під час презентації на MSPO 2013.

BUMAR-ŁABĘDY S.A.

АТ BUMAR-Ł ABĘDY

I O B R U M S P. Z   O . O .

I ТOВ OBRUM

Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy, producent ciężkich pojazdów gąsienicowych o przeznaczeniu wojskowym i  cywilnym oraz Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM Sp. z  o. o., tworzący nowe projekty badawczo-rozwojowe w  zakresie nowoczesnego sprzętu pancernego zacieśniają współpracę.

Підприємство Bumar-Łabędy, виробник важких гусеничних транспортних засобів військового і цивільного призначення і Науково-дослідний Центр механічного обладнання OBRUM Sp. z o.o., продовжують створення нових науково-дослідних проектів в сфері сучасної бронетехніки тим самим посилюючи свою співпрацю.

Czołgowa fabryka oferująca również wozy zabezpieczenia technicznego, mosty towarzyszące na podwoziu gąsienicowym oraz wieże bojowe do KTO Rosomak, posiada w ofercie także pakiety modernizacyjne oraz usługi remontowe odpowiadające indywidualnym zapotrzebowaniom odbiorców. Dotyczy to wszystkich typów pojazdów pancernych własnej produkcji, w  szczególności Wozów Zabezpieczenia Technicznego WZT-2 i WZT-3 oraz różnych typów czołgów (T-55, T-72 i  PT-91). Przedsiębiorstwo ponad to rozwija swoje kompetencje w zakresie produkcji, remontów i modernizacji silników czołgowych do czołgów PT-91 i  wozów zabezpieczenia technicznego WZT-3, w  tym produkcji silników czołgowych typu S12U oraz modernizacji silników typu W46-6 do wersji S-12U, przeglądów i remontów obu typów silników.

Окрім броньованих ремонтно-евакуаційних машин (БРЕМ), гусеничних понтонно-мостових машин, а також башт для БТР Rosomak, танковий завод може запропонувати виконання заходів з модернізації та ремонту військової техніки відповідно до індивідуальних потреб клієнтів. Це стосується всіх типів бронетехніки власного виробництва, зокрема БРЕМ WZT-2 i WZT-3, а також різних типів танків (Т-55, Т-72 і PT-91). Компанія крім того, освоює процес виробництва, ремонту і модернізації двигунів для танків PT-91 і БРЕМ WZT-3, виробництва танкових двигунів типу S12U, модернізацію двигунів типу W46-6 до версії S12U, а також перевірку та ремонт обох типів двигунів. Більш ніж 60-річний виробничий та технологічний досвід і систематичне вдосконалення системи забезпечення якості є основою потенціалу компанії, яка на сьогодні здатна в повній мірі задовольнити зростаючі потреби на конкурентному ринку озброєння і військової техніки. Підприємство BUMAR-ŁABĘDY SA, і Науково-дослідний Центр механічного обладнання OBRUM Sp. z o.o., які разом утворюють Глівіцький центр бронебудування мають можливість протягом найближчих років здійснювати виробництво сучасного зразка бронетехніки – бойової броньованої машини (ББМ) безпосередньої підтримки (Wóz Wsparcia Bezpośredniego). Ця гусенична ББМ дозволить значно збільшити бойовий потенціал Сухопутних військ Збройних сил Польщі. Її перевагами, перш за все, є висока мобільність, висока вогнева міць і підвищений рівень захисту екіпажу. Основним завданням ББМ безпосередньої підтримки буде протидія броньованим машинам противника, які можуть ста-

Doświadczenie i przyszłość

Ponad 60-letnie doświadczenie produkcyjne i technologiczne oraz systematycznie doskonalona polityka zachowania jakości tworzą potencjał spółki, która jest dzisiaj w pełni zdolna sprostać rosnącym wymaganiom konkurencyjnego rynku. Zakłady Mechaniczne BUMAR-ŁABĘDY SA i  Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM Sp. z o. o., tworzące razem gliwicki ośrodek pancerny, mają szanse produkować w perspektywie kilku najbliższych lat najnowocześniejszy sprzęt pancerny: Wóz Wsparcia Bezpośredniego (WWB). Ten bojowy, gąsienicowy pojazd opancerzony w  istotny sposób zwiększy potencjał bojowy Wojsk Lądowych polskich Sił Zbrojnych. Jego zaletami będą przede wszystkim wysoka mobilność, duża siła ognia i zwiększony poziom ochrony załogi.

21


Ten sam pojazd w czasie późniejszego pokazu dynamicznego na poligonie zakładowym Та сама машина під час демонстрації на полігоні підприємства.

Zadania WWB

Podstawowym zadaniem Wozu Wsparcia Bezpośredniego będzie walka z pojazdami przeciwnika mogącymi zagrażać innym pojazdom, takim jak kołowe transportery opancerzone i  bojowe wozy piechoty, które nie są wyposażone w odpowiednie środki ogniowe pozwalające na radzenie sobie z takim zagrożeniem. WWB cechuje się modułową budową umożliwiającą dostosowanie pojazdu do misji i  warunków w  jakich będzie stosowany. Wysoką mobilność wóz uzyska dzięki zastosowaniu jednostki napędowej o dużej mocy w układzie Power-Pack, w połączeniu ze stosunkowo niewielką masą i gabarytami pojazdu. Kluczowym założeniem stawianym przed Wozem Wsparcia Bezpośredniego jest ochrona załogi. Przewiduje się umieszczenie jej w tzw. bezpiecznej kapsule kadłuba pojazdu oraz jednoczesne zastosowanie bardzo skutecznych, aktywnych i  pasywnych systemów ochrony. Duża siła ognia zostanie osiągnięta dzięki zastosowaniu modułowej, bezzałogowej wieży.

PL-01 Concept

Idea nowego Wozu Wsparcia Bezpośredniego, PL-O1 CONCEPT została zaprezentowana we wrześniu 2013, podczas targów MSPO w Kielcach. Obecnie rozpoczęły się prace nad opracowaniem proto-

новити загрози колісним БТР і БМП, які, в свою чергу, не мають можливості протидії даним загрозам. Особливістю ББМ безпосередньої підтримки є її модульна конструкція, яка дозволяє адаптувати її до завдань і умов обстановки, в яких вона буде використовуватися. Висока мобільність ББМ досягається за рахунок використання потужної енергетичної установки в конфігурації Power-Pack та її відносно невеликої ваги і розмірів. Одною з ключових вимог до ББМ безпосередньої підтримки є захист екіпажу. Для виконання даної вимоги екіпаж передбачається розміщувати в т.з. «капсулі безпеки» корпусу ББМ, а також використовувати високоефективні системи активного і пасивного захисту. Висока вогнева міць досягатиметься за рахунок використання модульної дистанційно керованої башти. Ідея нової ББМ безпосередньої підтримки під назвою «PL-О1 CONCEPT» була представлена під час Міжнародної виставки оборонної промисловості MSPO, яка пройшла в м. Кельце в 2013 році. На даний час, в рамках консорціуму компаній Польського Оборонного Потенціалу (Polskiego Potencjału Obronnego) на чолі з OBRUM, розпочалася робота з виготовлення дослідного зразка, кошти на яку виділяються з фондів Національного науково-дослідного центру (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju). В інтересах забезпечення постачання нових компонентів для проек-

W ostatnich latach największe zlecenia produkcyjne dotyczyły WZT-3, których kilkaset egzemplarzy wyeksportowano do Indii В останні роки найбільшим серійним замовленням було виробництво машин технічного забезпечення WZT-3. Кількасот таких машин експортовано до Індії.

22


Próby poligonowe WZT-3 oraz wyremontowanych czołgów podstawowych PT-91 / Zdjęcia: ZM Bumar-Łabędy Випробування на полігоні машин WZT-3 та відремонтованих танків РТ-91/ Фото: ZM Bumar-Łabędy

typu w ramach konsorcjum firm Polskiego Potencjału Obronnego z OBRUM jako liderem, finansowane ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W celu dostarczenia nowych komponentów do projektu, OBRUM współpracuje z  czołowymi producentami w  branży. Aby sprostać wymogom stawianym przez Wojsko, została podpisana m.in. umowa z  BAE Systems umożliwiająca wykorzystanie wzajemnych doświadczeń. Prace nad prototypem potrwają do 2016. PL-01 CONCEPT to także przyszłość nie tylko OBRUM, ale również ZM BUMAR-ŁABĘDY SA, gdzie zostanie ulokowana seryjna produkcja – mówi Jerzy Michałkiewicz Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny ZM BUMAR-ŁABĘDY SA. Systemy wyposażenia PL-01 CONCEPT mogą być konfigurowane w  elastyczny sposób, zgodnie z  oczekiwaniem klienta. Dowolne konfiguracje umożliwią systemy projekcji 3D CAVE wizualizujące koncepcję PL-01 CONCEPT. Systemy wizualizujące to również nowe kompetencje powstałego w  OBRUM Centrum Symulacji Wojskowych. Produkty i rozwiązania CSW są rozwijane przez gliwickich inżynierów w kierunku m.in. produkcji autorskich symulatorów i trenażerów (obsługa pojazdów i urządzeń, podnoszenie umiejętności, aplikacje proceduralne i testy), aplikacji szkoleniowo serwisowych typu Augmented Reality (serwisowe, informacyjne, diagnostyczne), produkcji interaktywnych instrukcji multimedialnych z zakresu obsługi produktu (E-learning, aplikacje na urządzenia mobilne), a nawet działalności naukowej w zakresie grafiki komputerowej i symulacji. To bez wątpienia ogromny skok technologiczny w  projektowaniu wyrobów, metodach szkolenia i obsłudze serwisowej sprzętu pancernego w polskim przemyśle obronnym – powiedziała Aleksander Nawrat, członek Zarządu ds. Rozwoju w OBRUM.

ту, для того щоб ББМ відповідала вимогам, що висуваються Збройними силами, OBRUM співпрацює з провідними компаніями-виробниками в цій галузі. Зокрема була підписана, угода з BAE Systems, яка дозволяє польській стороні використовувати її досвід на даному напрямку. Робота над дослідним зразком триватиме до 2016 року. Як зазначив генеральний директор компанії BUMAR-ŁABĘDY SA Єжи Міхалкевіч (Jerzy Michałkiewicz): «Проект «PL-О1 CONCEPT» – це майбутнє не тільки для компанії OBRUM, а й для BUMAR-ŁABĘDY SA, на якій буде здійснюватись його серійне виробництво». Системи і обладнання проекту «PL-О1 CONCEPT» можуть бути модифіковані відповідно до визначених вимог клієнтів. А за допомогою проекційної системи 3D CAVE вони можуть бути також і візуалізовані. Використання компанією OBRUM системи 3Dпроектування стало можливим завдяки співпраці з Центром Військових Тренажерів (Centrum Symulacji Wojskowych). Продукція та розробки Центру Військових Тренажерів активно освоюються інженерами з Глівіце, зокрема, на таких напрямках, як: виготовлення авторських тренажерів (обслуговування транспортних засобів та обладнання, підвищення кваліфікації, процедурні програми і тести), учбово-тренувальних програм типу «Augmented Reality» (тренувальні, інформаційні, діагностичні), інтерактивних мультимедійних інструкцій з експлуатації продукції (E-learning програми для мобільних пристроїв) і навіть наукова діяльність в галузі комп’ютерної графіки та моделювання. Як зазначив член Ради з питань розвитку компанії OBRUM Олександр Наврат (Aleksander Nawrat): «Це, безумовно, великий крок вперед в питанні проектування виробів, використання методів навчання та обслуговування і ремонту бронетехніки в польській оборонній промисловості». Контактна інформація Zakłady Mechaniczne BUMAR – ŁABĘDY SA ul. Mechaników 9 44–109 Gliwice Polska tel. +48 32 734 51 11 fax. +48 32 734 65 11 www.bumar.gliwice.pl

23


Zminiaturyzowany monokular noktowizyjny MU-3M Koliber to najlżejsze urządzenie tej klasy na świecie Мініатюрний монокуляр ноктовізор MU-3M Kaliber («Калібр») – найкращій пристрій цього типу у світі.

PCO S.A.

AT P C O

PCO S.A. jest czołowym polskim producentem urządzeń optoelektronicznych przeznaczonych dla wojska oraz służb mundurowych. Spółka powstała w 1976. Obecni pełni rolę lidera Dywizji Elektronika – jednej z głównych grup skupiających przedsiębiorstwa polskiego przemysłu obronnego. Jakość jej produktów została pozytywnie zweryfikowana m.in. wykorzystaniem w czasie działań bojowych w Iraku i Afganistanie.

PCO S.A. є провідним польським виробником оптоелектронних приладів в інтересах Збройних Сил та інших силових структур. Компанію було засновано в 1976 році. На сьогодні підприємство відіграє провідну роль в сегменті електроніки – одному із головних напрямів, на яких зосереджена польська оборонна промисловість.

Podstawową działalnością spółki jest produkcja i sprzedaż wyrobów optoelektronicznych, przyrządów obserwacyjnych i  celowniczych z zastosowaniem techniki laserowej, noktowizyjnej i termowizyjnej dla potrzeb wojska oraz innych służb mundurowych. Poza działalnością produkcyjną, spółka świadczy usługi serwisowe, naprawcze i konserwacyjne. PCO zajmuje się również prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych. W zakresie prowadzonych prac spółka aktywnie współpracuje z uczelniami i ośrodkami badawczo-rozwojowymi. PCO pełni rolę lidera i koordynatora różnych inicjatyw i programów. Obecnie spółka jest liderem konsorcjum odpowiedzialnego za realizację programu polskiego Żołnierza Przyszłości. Podstawowym celem programu jest przygotowanie wyposażenia żołnierza zgodnie z wymaganiami współczesnego pola walki. Spółka odpowiedzialna jest za koordynację prac nad projektem oraz integrację poszczególnych części w system. Stosowane przez PCO technologie są wynikiem współczesnych osiągnięć nauki, a wyroby spółki znajdują uznanie, zarówno wśród odbiorców wojskowych, jak i  współpracujących z  nią wytwórców krajowych i zagranicznych. Wysoka jakość oferowanych produktów i usług potwierdzona jest certyfikatami oraz nagrodami uzyskanymi na przestrzeni lat. W trakcie swojego istnienia firma udowodniła, że potrafi wdrażać nowoczesne rozwiązania technologiczne oraz dopasowywać je do zmieniającej się sytuacji rynkowej oraz potrzeb klientów. Działalność spółki służy zwiększeniu skuteczności działań oraz podniesieniu bezpieczeństwa polskich żołnierzy uczestniczących w misjach wojskowych, jak również budowaniu silnej pozycji krajowego przemysłu obronnego.

24

Основною діяльністю компанії є виробництво і продаж оптоелектронних приладів прицілювання і спостереження за допомоги лазерних технологій, приладів нічного бачення і тепловізійних приладів для збройних сил та інших силових структур. На додачу компанія надає послуги з супроводження, ремонту і технічного обслуговування продукції власного виробництва. PCO S.A. також проводить наукові дослідження і розробки у відповідному сегменті. В науковій царині компанія активно співпрацює з різними національними університетами і дослідницькими центрами. Компанія PCO S.A. виступає учасником, лідером та координатором різноманітних ініціатив та програм. На сьогодні фірма є головним підприємством консорціуму, що є відповідальним за реалізацію польської національної програми «солдата майбутнього». Основна мета програми – підготовка обладнання військовослужбовця відповідно до нових вимог сучасного бою. Компанія виступає координатором та інтегратором різних складових системи в рамках вказаного проекту. Технології, що використовує компанія PCO S.A., є результатом останніх сучасних наукових досліджень і розробок. Продукція компанії користується попитом серед військових замовників. Фірма активно співпрацює з вітчизняними та зарубіжними партнерами. Висока якість продукції і послуг підтверджується низкою сертифікатів і нагород, отриманих протягом багатьох років. За час свого існування компанія наочно продемонструвала власну здатність впроваджувати сучасні технології та адаптувати їх до мінливих умов ринку і потреб клієнтів. Діяльність компанії спрямована на підвищення ефективності операцій і посилення безпеки польських військовослужбовців, що беруть участь у


Spółka posiada następujące certyfikaty gwarantujące jakość wyrobów i usług: Certyfikat Systemu Zarządzania w  zakresie Wewnętrznego Systemu Kontroli, Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 oraz AQAP 2110:2009.

Oferta:

Oferta spółki obejmuje: • wyposażenie indywidualne żołnierza: - monokulary, gogle i lornetki noktowizyjne; - celowniki strzeleckie; • wyposażenie wozów bojowych: - peryskopy do wozów bojowych. - systemy kierowania ogniem; - systemy wykrywania opromieniowania laserowego - systemy detekcyjno-gaśnicze; - systemy zobrazowania terenu; - zintegrowane moduły optoelektroniczne; - głowice obserwacyjne do wież bezzałogowych. • Oferta w ramach konsorcjum: - Żołnierz Przyszłości - Indywidualny System Walki Żołnierza Przyszłości (jako lider); - Giewont - Kompleksowy System Poligonu Laserowego (jako lider); - SWPL – System Wyświetlania Parametrów Lotu.

Współpraca z ukraińskim przemysłem obronnym

W 2013 PCO S.A. rozpoczęło rozmowy z  ukraińską spółką Aviakon, zajmującą się m.in. remontami i modernizacją oraz sprawdzaniem stanu technicznego różnego typu śmigłowców. Ukoronowaniem współpracy było podpisanie w dniu 22 stycznia 2014 pomiędzy oboma podmiotami umowy na dostarczenie ukraińskim siłom zbrojnym gogli noktowizyjnych PNL-3 oraz hełmów lotniczych. Zawarcie umowy jest wynikiem rozmów prowadzonych podczas Polsko-Ukraińskich Forów Przemysłów Obronnych. Zakupione wyposażenie ma być przeznaczone dla załóg śmigłowców użytkowanych przez ukraińską armię. PCO ma nadzieję na poszerzenie w najbliższej przyszłości grona odbiorców swoich produktów na rynku ukraińskim, w szczególności w zakresie wyposażenia żołnierza przyszłości, optoelektronicznych modernizacji śmigłowców oraz modernizacji wozów bojowych.

Udział w Ukraińsko-Polskich Forach Współpracy Przemysłów Obronnych

Reprezentanci naszej spółki wzięli udział w kolejnych edycjach Ukraińsko-Polskich Forów Współpracy Przemysłów Obronnych. W 2013 miały miejsce 2 edycje forum – w maju w Warszawie i w li-

військових місіях, а також посилення позицій національної оборонної промисловості на внутрішньому та зовнішньому ринках. Компанія має такі сертифікати, що гарантують якість продукції та послуг: Сертифікат Системи Оцінки Якості в рамках Системи Внутрішнього Контролю, Сертифікати Оцінки Якості стандартів ISO 9001:2008 і AQAP 2110:2009.

Пропозиції

Пропозиції компанії включають: • індивідуальне обладнання солдата: - монокуляри, прилади нічного бачення, біноклі; - приціли; • обладнання для бойових машин: - приціли для бронетанкової техніки; - системи управління вогнем; - лазерні системи виявлення і попередження про опромінення; - системи виявлення і пожежогасіння ; - системи візуалізації місцевості; - інтегровані оптоелектронні модулі; - прилади спостереження до безекіпажних башт. Пропозиції в рамках консорціуму: - Солдат Майбутнього – Індивідуальна Бойова Система Солдата Майбутнього (головний підрядник); - Giewont – Комплексна система лазерного полігону (головний підрядник); - SWPL – Система індикації параметрів польоту.

Співробітництво з оборонно-промисловим комплексом України Співпраця з заводом «Авіакон»

У 2013 році компанія PCO S.A. розпочала переговори з українською компанією «Авіакон», зокрема, стосовно перспектив ремонту та модернізації, а також перевірки технічного стану вертольотів різних типів. Вінцем співробітництва між двома компаніями стало підписання 22 січня 2014 року контракту на поставку в інтересах ЗС України окулярів нічного бачення PNL-3 і льотних шоломів. Укладання такого договору стало результатом обговорень, що тривали в ході польсько-українських форумів оборонної промисловості. Поставлене обладнання буде використовуватись екіпажами вертольотів Збройних сил України. PCO S.A. сподівається розширити найближчим часом номенклатуру власної продукції на українському ринку. Йдеться, зокрема, про обладнання для солдата майбутнього, оптико-електронну апаратуру в рамках модернізації вертольотів і бойових машин.

Участь в українсько-польських Форумах оборонно-промислової співпраці

Представники компанії взяли участь в роботі ряду українсько-польських оборонно-промислових форумів. У 2013 відбулися 2 такі заходи - в травні й у листопаді, у Варшаві та в Києві, відповідно. Організаторами форумів виступили Польське Промислове лобі, Євроатлантична Асоціація, посольства України та Республіки Польща і український Державний концерн «Укроборонпром». Форуми були організовані під патронатом міністрів оборони Польщі та України. Такого роду форуми є зручним майданчиком для вивчення продукції, що оборонні компанії пропонують іноземним партнерам, а також для окреслення перспектив і можливостей для подальшої співпраці, встановлення ділових контактів, тощо. Під час першого Форуму, що проходив у Варшаві, іноземним партнерам було представлено асортимент продукції компанії PCO S.A.. Zminiaturyzowane lotnicze gogle noktowizyjne PNL-3M. Zostaną w nie wyposażeni ukraińscy piloci / Zdjęcia: PCO Мініатюрні авіаційні окуляри ноктовізор PNL-3M. Ними будуть оснащені українські льотчики / Фото: РСО

25


stopadzie w Kijowie. Organizatorami forów są Polskie Lobby Przemysłowe, Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie, ambasady ukraińska i polska oraz ukraiński Ukroboronoprom. Organizacja forum objęta została patronatem honorowym ministrów obrony Polski i Ukrainy. Forum jest platformą umożliwiającą poznanie oferty partnerów zagranicznych wraz z  ustaleniem perspektyw i  zakresu współpracy oraz okazją do nawiązania kontaktów handlowych. Podczas I edycji Forum, która odbyła się w Warszawie partnerom zagranicznym zaprezentowana została oferta produktowa PCO.

Uczestnictwo w targach Arms and Security

Corocznie spółka bierze udział w Międzynarodowych Targach Systemów Bezpieczeństwa i Uzbrojenia Arms and Security w Kijowie. Prezentuje tam wyposażenie indywidualne żołnierza, wyposażenie śmigłowca oraz wybrane elementy wyposażenia wozów bojowych. Stoisko spółki odwiedzane jest przez liczne delegacje, w tym przedstawicieli Ministerstwa Obrony Ukrainy oraz Ambasady RP w Kijowie.

Wybrane produkty PCO S.A. MU-3M KOLIBER

Zminiaturyzowany monokular noktowizyjny MU-3M to najnowsze urządzenie noktowizyjne przeznaczone do obserwacji w warunkach nocnych przez indywidualnego użytkownika. Jest to obecnie najlżejsze urządzenie noktowizyjne na świecie. Urządzenie po zamontowaniu na broni może być wykorzystywane jako strzelecki celownik noktowizyjny (we współpracy z celownikiem kolimatorowym lub holograficznym). Możliwy jest także montaż urządzenia na mostku i wykorzystanie go jako gogli noktowizyjnych dla kierowców pojazdów. Monokular może być montowany na każdym typie hełmu, wykorzystując istniejące standardowe mocowania, np. monokulara MU3. Konstrukcja monokulara jest oparta na 16 mm wzmacniaczu obrazu XR5 z systemem autogating. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej optyki asferycznej, urządzenie jest także znacznie krótsze od dotychczas produkowanych monokularów – całkowita długość to 97mm. Noktowizor może pracować w zestawie z nasadką termowizyjną ClipIR, umożliwiając w ten sposób obserwację w trybie fuzji obrazów: noktowizyjnego i termalnego. Cechy wyróżniające produkt: • czarno-biały system wyświetlania (rozróżnialność szczegółów wyższa o około 20% od klasycznej noktowizji); • łatwy i szybki montaż urządzenia na wszystkich rodzajach hełmów; • duża gama ogniw zasilających – każde ogniwo wielkości AA lub foto; • optyczne nasadki powiększające 3x i 5x; • wbudowany oświetlacz podczerwieni umożliwiający widzenie w warunkach absolutnej ciemności; • najlżejsze urządzenie noktowizyjne na świecie (250 g bez baterii). DANE TECHNICZNE Powiększenie 1x Kąt pola widzenia 40º Zakres regulacji ostrości (cm) od 25 do ∞ Zakres regulacji (dtp) minimalnie od -6 do +2 Wodoszczelność (m) minimum 9 Temperaturowy zakres pracy (° C) od -35 do +50 Minimalny czas pracy (h) 20 dla baterii alkalicznej AA Masa noktowizora ze źródłem zasilania (g) 270 Masa noktowizora z nasadką ClipIR (g) 420 Zasilanie 1 bateria alkaliczna AA 1,5 V lub CR 123 3,0 V lub bateria litowa AA 3,6 V lub akumulator AA 1,2 V Nagrody i wyróżnienia: Nagroda Defender - przyznawana najbardziej innowacyjnym produktom służącym podniesieniu bezpieczeństwa żołnierzy (podczas XXI Międzynarodowego Salonu Przemysłu w Kielcach)

26

Участь у виставках «Зброя та безпека»

Щороку компанія бере участь у Міжнародній виставці систем безпеки і озброєння «Зброя та безпека» в Києві. Тут ми презентуємо індивідуальну екіпіровку солдатів, спеціальне обладнання для модернізації вертолітної техніки та бойових машин. Стенд компанії традиційно відвідує значна кількість делегацій, в тому числі, представники Міністерства оборони України та Посольства Республіки Польща в Києві.

Деякі зразки продукції компанії PCO S.A.   MU-3M KOLIBER

Мініатюрний монокуляр нічного бачення MU-3М є найбільш сучасним приладом нічного бачення індивідуального використання, що призначений для спостереження в нічний час. На сьогодні є найлегшим прилад нічного бачення в світі. За умови встановлення на бронетехніку пристрій може використовуватись як приціл нічного бачення для засобів ураження (в комплексі з коліматорним або голографічним прицілами). Крім того, пристрій можна використовувати як прилад нічного бачення для водіїв транспортних засобів. Монокуляр може бути встановлений на будь-якому типі шолома із використанням наявних стандартних деталей кріплення, зокрема, від монокуляра MU-3. Конструкція монокуляра базується на 16 мм системі підсилювання зображення XR5 з автоматичним стробуванням. Завдяки застосуванню сучасної сферичної оптики, пристрій значно коротший від монокулярів, що випускалися до сьогодні. Його загальна довжина становить 97 мм. Прилад нічного бачення може працювати в комплексі з ІЧ-насадкою ClipIR, що дає змогу вести спостереження в режимі злиття зображення: нічного бачення і тепловізійного. Особливості продукту: • чорно-білий дисплей (розрізнення деталей вище приблизно на 20 % порівняно з класичним приладом нічного бачення); • простий і швидкий монтаж обладнання на всі види шоломів; • великий діапазон елементів живлення стандарту АА (що використовуються в фотоапаратах); • оптичні насадки (лінзи) збільшенням 3x і 5x; • вбудований ІЧ-підсвічувач, що забезпечує бачення в умовах абсолютної темряви; • найлегший прилад нічного бачення в світі (250 г без батарей). ТЕХнІЧнІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Збільшення 1x Кут поля зору 40º Діапазон фокусування (см) від 25 до ∞ Діапазон регулювання (діоптрії) мінімум від -6 до +2 Водонепроникність (м) мінімум 9 Діапазон робочих температур (°C) від -35 до +50 Мінімальний час роботи (годин) 20 для лужних батарей типу АА Маса приладу з джерелом живлення (г) 270 Вага приладу з насадкою ClipIR (г) 420 Живлення 1 лужна батарея АА 1,5В або CR123 3,0В або літієва батарея AA 3,6В або акумулятор AA 1,2В Нагороди та відзнаки: Премія Defender - присуджується найбільш інноваційним продуктам, що підвищують безпеку солдата (під час XXI Міжнародної виставки оборонної промисловості в Кельце) Престижний приз (нагороджений журналом IDET News під час виставки в 2013 році) Інноваційний продукт 2012 (нагорода від Інституту економіки, мережа MSN в 2013 році) Європейська медаль (нагорода від Business Centre Club, 2012 рік).


Prestigious Prize (przyznany przez IDET News magazine podczas targów w 2013) Innowacyjny produkt 2012 (przyznany przez INE PAN, Sieć MSN w 2013) Medal Europejski (przyznany przez Business Centre Club w 2012)

PNL-3M ORLIK

Zminiaturyzowane lotnicze gogle noktowizyjne PNL-3M są najnowszym urządzeniem noktowizyjnym, przeznaczonym do prowadzenia obserwacji terenu i wykrywania celów podczas lotów nocnych przez pilotów i załogi śmigłowców. Konstrukcja gogli PNL-3M jest oparta na najnowszej generacji wzmacniaczach obrazu XR5 16mm z systemem autogating. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom konstrukcyjnym gogle posiadają niewielką masę i mogą być doskonale dopasowane do głowy i indywidualnych cech wzroku pilota. Gogle zapewniają komfortową stereoskopową obserwację z  zachowaniem odczucia naturalnych kształtów i wielkości obserwowanych przedmiotów i scenerii. Gogle PNL-3M posiadają specjalne rozwiązania bezpiecznika przeciążeniowego zapewniającego automatyczne wypinanie ich w warunkach awaryjnego lądowania. Mogą być mocowane na hełmie pilota typu THL-5 NV, HGU-56 lub ALFA. Cechy wyróżniające produkt: • PNL-3M są jedynymi goglami lotniczymi, które mogą być zasilane z sieci pokładowej; • Niska masa gogli PNL-3M w stosunku do produktów konkurencyjnych. DANE TECHNICZNE: Wzmacniacz obrazu Powiększenie Kąt pola widzenia Odległość źrenicy wyjściowej (mm) Ruch dioptryjny okularów (dpt) Zakres ogniskowania obiektów (cm) Zdolność rozdzielcza Rozstaw osi okularów (mm) Zasilanie Zakres temperatur pracy (ºC) Masa urządzenia gotowego do pracy (g)

XR5 1x 40° 23 ± 1 (od ostatniej powierzchni optycznej okularu) +2÷–6 25 ÷ ∞ ≤ 3’ 26” 60 ÷ 72 + 0,5 sieć pokładowa 27 V oraz 2 x od 1,2 V do 3,6 V typu AA – 35 ÷ + 50 840

PNL-3M ORLIK

Мініатюризований льотний прилад нічного бачення PNL-3M є сучасним пристроєм, що призначений для ведення спостереження та виявлення цілей під час польотів вночі пілотами та екіпажами вертольотів. Конструкція окуляри PNL-3M заснована на системі підсилювання зображення останнього покоління XR5 з автоматичним стробуванням. Завдяки сучасним конструктивним рішенням окуляри мають невелику вагу і можуть бути ідеально пристосовані на голові під індивідуальні особливості ока пілота. Окуляри забезпечують комфортне стереоскопічне спостереження за різними об’єктами різних природних форм і розмірів. Окуляри PNL-3М мають спеціальний автоматичний запобіжник від перевантаження, що виникає під час аварійної посадки. Окуляри PNL-3М можуть встановлюватися на шоломи пілотів типу THL-5NV, HGU-56 або ALFA. Особливості продукту: • PNL-3M - це єдині окуляри нічного бачення для пілотів, що можуть живитися від бортової мережі; • Мала вага окулярів PNL-3М порівняно з аналогами конкурентів. ТЕХнІЧнІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Підсилювач зображення Збільшення Кут поля зору Віддалення висувної зіниці (мм) Діоптричний діапазон окулярів (діоптрії) Діапазон фокусування (см) Роздільна здатність Регулювання вісі окулярів (мм) Живлення Діапазон робочих температур (°C) Маса приладу, готового до роботи (г)

Нагороди та відзнаки: • Європейська медаль BCC (нагорода Business Centre Club, 2013 рік).

Nagrody i wyróżnienia: • Medal Europejski BCC (przyznany przez Business Centre Club w 2013)

Контактна інформація PCO S.A. ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 28 03-982 Warszawa Polska tel.: +48 22 515 7501 fax: +48 22 613 9215 www.pcosa.com.pl

28

XR5 1x 40° 23 ± 1 (від останньої оптичної поверхні окуляра) +2÷–6 25 ÷ ∞ ≤ 3’ 26” 60 ÷ 72 + 0,5 27В від мережі і 2 x від 1,2В до 3,6В батареї типу AA – 35 ÷ + 50 840


Zakłady wchodzące w skład Polskiego Holdingu Obronnego są głównymi dostawcami uzbrojenia i sprzętu wojskowego dla Wojska Polskiego Підприємства, які входять до складу Польського оборонного холдингу, є головними виробниками зброї та оснащення для Збройних сил Республіки Польща.

POLSKI HOLDING OBRONNY Polski Holding Obronny jest największym producentem i dostawcą uzbrojenia w  Polsce i  jednym z  największych w  regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Pod marką Polskiego Holdingu Obronnego działa ponad 40 przedsiębiorstw sektora obronnego w Polsce i za granicą, w których pracuje prawie 10 tysięcy pracowników. Większościowym udziałowcem Holdingu jest Skarb Państwa. Z roku na rok uzyskuje on coraz lepsze wyniki finansowe. W 2012 przychód ze sprzedaży wyniósł ok. 3,5 mld zł, z czego ponad 600 mln zł pochodziło z eksportu. Początki Polskiego Holdingu Obronnego sięgają 20-lecia międzywojennego, kiedy to założono Centralny Okręg Przemysłowy (COP), z  tego okresu pochodzą najstarsze zakłady Holdingu. Podmioty wchodzące w  jego skład specjalizują się w  kompleksowej ofercie produktów i rozwiązań obronnych. Skupione pod znakiem trójkąta z biało-czerwonym polem spółki, oferuje niemal każdy rodzaj produktów związanych z obronnością kraju. Są to: • systemy obrony powietrznej i przeciwrakietowej, • systemy rozpoznania i dowodzenia, • optoelektronika, • ochrona balistyczna z  hełmami i  kamizelkami kuloodpornymi, maskami przeciwgazowymi, • broń krótka, karabiny i broń wyborowa, • również sprzęt pancerny, • amunicja i rakiety, • innowacyjne rozwiązania służące wyszkoleniu żołnierzy, trenażery i symulatory. Holding należy do ścisłej czołówki polskich przedsiębiorstw najwięcej inwestujących w  prace badawczo-rozwojowe. Spółki grupy patentują najwięcej nowych technologii w Polsce, w ubiegłym roku zajmując drugie miejsce w rankingu Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. W 2012 na ten cel wydanych zostało przeszło 200 mln zł, a rok później kwota ta przekroczyła 300 mln. Przy obrotach rzędu 3 mld zł oznacza to, że wydatki B+R stanowią 10% całości przychodów. Potencjał badawczy tworzy grupa blisko 1000 konstruktorów i inżynierów, która prowadzi ponad 100 projektów badawczo-rozwojowych. W  tych przedsięwzięciach współpracujemy z  kadrą renomowanych uczelni oraz instytutów badawczych i  technicznych w  Polsce. W br. Holding uruchamia własny fundusz rozwoju, który umożliwi finansowanie obiecujących technologii i dalszy rozwój kompetencji.

УКРАЇнСЬКІ оБоРоннІ ПІДПРИЄМС ТВА - Х O Р о Ш І П А Р Т н Е Р И Д Л Я С П І В П РА Ц І

ПОЛЬСЬКИЙ ОБОРОННИЙ ХОЛДИНГ Польський Оборонний Холдинг є найбільшим виробником озброєння і військової техніки (ОВТ) в Польщі та ЦентральноСхідній Європі. Основною метою його діяльності є розробка, виготовлення і забезпечення Збройних Сил Польщі системами озброєнь для досягнення ними нових можливостей. Заснований в 2002 р., Холдинг (колишня «Bumar Group») є найбільшим польським постачальником ОВТ для Міністерства оборони Польщі. При цьому продукція спеціального призначення складає близько 95% від усього виробництва із загальною вартістю 3,5 млрд. злотих ($ 1 млрд.). Майже половина коштів, які польське військове відомство витрачає на придбання ОВТ, припадає на підприємства Польського Оборонного Холдингу. Сьогодні під торговою маркою Польського оборонного Холдингу діє близько 40 підприємств оборонного сектора в Польщі та за кордоном, в яких задіяні більш ніж 9 тис. співробітників. Холдинг складається зі спеціалізованих підприємств, які входять до трьох відділів, що пропонують комплексні рішення в галузі професійної оптоелектроніки, систем ППО і ПРО (відділ Elektronika), сучасного обладнання і бойових броньованих машин (відділ Ląd), ракет і боєприпасів (відділ Amunicja), а також спорядження для солдатів. Польський Оборонний Холдинг є одним з головних інвесторів в наукові дослідження і розробки, які проводяться в Польщі, при цьому компанії, що входять до нього, патентують найбільшу кількість нових розробок. Дослідницький потенціал Холдингу являє собою групу з майже 1000 конструкторів та інженерів. На-

Kompetencje NOWOCZESNE WOJSKA PANCERNE

Polski Holding Obronny jest głównym wykonawcą programu modernizacji polskiego arsenału wojsk pancernych. Zapewniają też sprawność i modernizacje aktualnie eksploatowanego sprzętu, w tym PT-91 (na zdjęciu bez pancerza reaktywnego, w czasie testów zakładowych po przeprowadzonym remoncie głównym) Підприємства холдингу також забезпечують утримання у справному стані та модернізацію техніки, яке експлуатується у військах, у тому числі танків РТ-91 (на знімку танк без реактивної броні під час тестів на підприємстві після капітального ремонту).

29


Czołgi podstawowe

W należących do Polskiego Holdingu Obronnego zakładach w Łabędach remontowane są wszystkie czołgi, które dziś stanowią o  sile polskiej armii. To przede wszystkim pojazdy typu PT-91. Na hali, jedynej takiej w Polsce, każdy czołg jest demontowany, rozkręcany do pojedynczych, najmniejszych części. Do wojska trafia naprawiony, z wymienionymi podzespołami, pachnący farbą i, oczywiście, po wielokrotnym dokładnym sprawdzeniu działania każdego z systemów pojazdu.

Wieża Hitfist

Główną siłą Kołowego Transportera Opancerzonego Rosomak, podstawowego tego typu pojazdu polskiej armii, jest wieża Hitfist – produkowana w należących do Polskiego Holdingu Obronnego Zakładach Mechanicznych w Łąbędach. Unikalna technologia spawania aluminium gwarantuje najwyższą jakość konstrukcji. Wieża Hitfist waży prawie trzy tony, jest uzbrojona w  armatę ATK Mk44 kalibru 30 mm oraz karabin maszynowy UKM 2000C kalibru 7,62 mm. Wyposażona jest też w wyrzutnię granatów dymnych.

Pojazd pancerny XXI wieku

Także w należących do Holdingu OBRUM oraz Zakładach Mechanicznych w  Łabędach powstaje nowa platforma pancerna, odpowiadająca potrzebom pancernego pola walki XXI wieku. PL-01 Concept, bo tak nazwana została koncepcja nowego pojazdu pancernego, została zaprezentowana we wrześniu 2013 podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Platforma, będąca podstawą do stworzenia w przyszłości nowoczesnego czołgu czy wozu wsparcia, zastąpi w  najbliższych latach używane przez polską armię czołgi rodziny T-72. Bez wątpienia ma też szanse stać się hitem eksportowym polskiego przemysłu zbrojeniowego.

Pancerna tradycja

Szanujemy także tradycję. W zakładach w Łabędach zrealizowano unikatowy na skalę całego kraju projekt renowacji czołgu Renault FT-17. Tego typu czołgi walczyły w 1920, a potem w kampanii wrześniowej 1939. Ten, który pieczołowicie odrestaurowali pracownicy i inżynierowie z Łabęd i muzeum w Warszawie, trafił po wielu latach w 2012 do Polski z Afganistanu.

NOWOCZESNA AMUNICJA DLA NOWOCZESNEJ BRONI

Polski Holding Obronny oferuje wojsku niemal każdy rodzaj amunicji, przeznaczony zarówno dla broni strzeleckiej (od kal. 5,56 mm do 12,7 mm), po amunicję czołgową, artyleryjską czy moździerzową. To także zestawy rakiet, miny, paliwa rakietowe i zapalniki. Amunicja producentów Holdingu powstaje przy współpracy z centrami naukowo-badawczymi. Oferujemy pełną obsługę produktu przez cały okres eksploatacji a po jego zakończeniu – możliwość profesjonalnej utylizacji.

GROM

Przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy GROM jest przeznaczony do zwalczania widocznych okiem celów powietrznych, np. samolotów, śmigłowców czy innych celów emitujących promieniowanie podczerwone. Pole rażenia rakietami GROM wyznaczają minimalna wysokość celu na poziomie

Jednym z głównym produktów oferowanych przez Polski Holding Obronny są systemy obserwacji nocnej, zbierające entuzjastyczne opinie żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie Одним із головних виробів, який пропонує Польський оборонний холдинг, є системи нічного спостереження, які мають позитивні відгуки від багатьох військовослужбовців Польського військового контингенту в Афганістані.

уково-дослідні та дослідно-конструкторські розробки (НДДКР) ведуться більш ніж по 100 проектах, в яких конструктори працюють з ученими з відомих університетів, науково-дослідних і технічних інститутів Польщі. Головною метою НДДКР, які проводяться Польським Оборонним Холдингом є досягнення польською армією нових можливостей. Найбільш важливими з них є програма національної системи ППО/ПРО – ПОЛЬСЬКИЙ ЩИТ, програма зі створення нового типу основного бойового танка для сухопутних військ, програма «Солдат майбутнього», а також створення програмованих боєприпасів. Польський Оборонний Холдинг є відкритим для співпраці партнером у питаннях створення нових або модернізації існуючих ОВТ. Холдинг співпрацює з багатьма міжнародними партнерами і бере участь в європейських та євроатлантичних інституціях. Прибутки Польського Оборонного Холдингу в 2012 р. склали близько 3,5 млрд. злотих, а прибуток від продажу - 42,5 млн. злотих. Відділ Amunicja: виробництво ракет і боєприпасів (стрілецька і артилерійська зброя, програмовані боєприпаси, керовані протитанкові снаряди SPIKE, ракети GROM і FENIKS). Відділ Elektronika: електронні та радіолокаційні системи (системи управління, РЛС, датчики, системи ППО/ПРО), цілевказувачі і оптоелектронні системи, стрілецька зброя і спорядження для солдатів (бронежилети, особиста зброя, каски, протигази). Відділ Ląd: транспортні засоби та бронетехніка (танки, спеціальні транспортні засоби, автомобілі технічного забезпечення). Збройні сили Польщі є одними з тих, які сьогодні в Європі проходять найбільш інтенсивну модернізацію. Професіоналізм, досвід і якість продуктів та послуг, які пропонує Польський Оборонний Холдинг, відповідають високим вимогам складних оборонних замовлень. Завдяки цьому, він є лідером серед найважливіших промислових консорціумів, які беруть участь у програмах модернізації збройних сил Польщі, таких як наприклад: створення нового типу основного бойового танка, модернізація танка „Леопард”, створення універсальної гусеничної платформи вогневої підтримки.

нАЙБІЛЬШ ВАЖЛИВІ ПРоГРАМИ ПоЛЬСЬКоГо оБоРонноГо ХоЛДИнГУ Солдат майбутнього

Програма «Солдат майбутнього» розроблена на основі програми Tytan і виникла як результат досліджень, інвестицій та ро-

Standardowy karabinek MSBS-5,56 z tłumikiem. Seryjna produkcja tej nowoczesnej konstrukcji rozpoczyna się w Fabryce Broni w Radomiu. Została też zaoferowana w przetargu na nową broń indywidualną francuskich sił zbrojnych Стандартний карабін MSBS-5,56 з глушителем. Серійне виробництво цієї сучасної конструкції зараз розпочинається на Фабриці зброї у Радомі. Цей карабін запропоновано у рамках тендеру на поставку індивідуального стрілецької зброї для Сил збройних Франції.

30


10 m, maksymalna – 3-4 km, granica rażenia od 500 m do 5,5 km. Zestaw ten obsługuje pojedynczy żołnierz, całość – wraz z pociskiem – ma masę 18,5 kg. Na zestaw składają się: jednostopniowy pocisk rakietowy w  wyrzutni rurowej, mechanizm startowy oraz naziemny blok zasilania. Pocisk napędzany jest silnikiem na paliwo stałe i wyposażony jest w układ samonaprowadzania na podczerwień. W zestawie GROM możliwe jest zastosowanie urządzenia rozpoznawczego swój-obcy oraz celownika termowizyjnego.

SPIKE

Przeciwpancerny Zestaw Rakietowy SPIKE-LR cieszy się uznaniem żołnierzy wojsk zmechanizowanych. Przeznaczony jest do zwalczania czołgów, pojazdów opancerzonych czy nawet śmigłowców znajdujących się w odległości od 200 do 4000 m. To zestaw typu odpal i zapomnij, jednak operator ma też możliwość korygowania jego lotu za pomocą kamery w głowicy pocisku i światłowodu łączącego pocisk z wyrzutnią. Dzięki temu można umieścić zestaw za zasłoną w terenie, a nawet zmienić cel już w trakcie lotu pocisku. Przeciwpancerny zestaw rakietowy SPIKE-LR składa się z pocisku SPIKE-LR wyposażonego w  samonaprowadzającą głowicę optoelektroniczną i  przenośnej wyrzutni z zespołem sterowania i celownikiem termowizyjnym. SPIKE jest używany zarówno jako zestaw przenośny, może być jednak montowany na pojeździe (np. na Kołowym Transporterze Opancerzonym czy HMMWV). Jedynym producentem zestawu SPIKE-LR są w Polsce należące do Polskiego Holdingu Obronnego Zakłady Metalowe Mesko w Skarżysku Kamiennej.

SYSTEMY OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ I PRZECIWRAKIETOWEJ

Polski Holding Obronny jest liderem polskiego programu budowy nowego systemu obrony powietrznej. Składa się on z trzech podstawowych elementów, zapewniając kompleksowość obrony, wielowarstwowość ognia oraz komplementarność przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Pierwszą warstwę, najbardziej liczną proporcjonalnie do zagrożenia, stanowią przeciwlotnicze systemy rakietowe bardzo bliskiego zasięgu, zestawy artyleryjskie i artyleryjsko-rakietowe, przeznaczone do bezpośredniej ochrony wojsk oraz instalacji militarnych, w  tym przed zagrożeniem terrorystycznym (osłaniając bazy wojskowe przed atakiem asymetrycznym). Na drugą warstwę składają się zestawy bliskiego zasięgu, na trzecią zaś – zestawy średniego zasięgu. Te ostatnie stworzą potencjał do zwalczania ataku rakietowego, realizowanego przy pomocy pocisków balistycznych krótkiego i średniego zasięgu w końcowej fazie lotu oraz pocisków manewrujących. System ten będzie w pełni kompatybilny ze Zintegrowanym Systemem Obrony Powietrznej NATO NATINADS, będąc elementem europejskiego systemu antybalistycznego. Polski Holding Obronny jest producentem i dostawcą systemów bardzo bliskiego zasięgu. Odnośnie pozostałych, będzie w ich rozwoju współpracował z podmiotami zagranicznymi.

SYMULATORY I TRENING

Żołnierz, by działać skutecznie i bezpiecznie, musi wyrobić w sobie właściwe nawyki. Tylko one ochronią go w  kryzysowej sytuacji, gdy mózg wydziela adrenalinę i nieprzygotowany człowiek wpada w panikę. W tym czasie wyszkolony żołnierz wykonuje zadanie, bo jest pewien swoich umiejętności i wie, że tylko zaufanie w posiadany sprzęt i bezbłędne działanie mogą wyprowadzić go z kryzysu. Żeby żołnierz tak zadziałał, musi ćwiczyć. A środowisko, w którym ćwiczy, musi jak najbliżej odpowiadać realnej sytuacji. Zaskakiwać, zmieniać się, nie ułatwiać wykonywania zadania. Tylko żołnierz, który w takich warunkach będzie się szkolił, w  walce będzie skuteczny i  bezpieczny. Polski Holding Obronny daje mu takie możliwości.

32

Misje w Iraku i Afganistanie dały silny impuls dla głębokiej modernizacji broni postsowieckiej proweniencji, w tym przedstawionego karabinu maszynowego PKM Військові місії в Іраку та Афганістані надали міцний імпульс для здійснення модернізації пострадянської зброї, у тому числі пострадянського кулемету РКМ

боти фахівців у складі консорціуму, об’єднуючого 13 компаній (у тому числі, компаній, що входять до складу Холдингу: Bumar Elektronika, PCO, Fabryka Broni, PSO Maskpol та науково-дослідних установ). Так, в багатошарову польову форму солдата вмонтовано безліч електронних пристроїв, які при цьому дозволяють зберегти принцип ергономіки. Антена радіостанції і персональний комп’ютер солдата дозволяють управляти діями бойових роботів, а датчики – контролювати основні функції організму. Завдяки даним, що передає система контролю життєздатності можна відстежувати рівень стресу солдатів і таким чином виявляти факти їх поранень. Крім приладів нічного бачення і мінікамер, на солдатській касці також розміщуються елементи системи ідентифікації «свій-чужий». Солдат зможе особисто підбирати собі стрілецьку зброю, навіть в ході виконання бойового завдання. Крім цього, обладнання яке розроблене в рамках програми Tytan і являється революцією на даному напрямку, буде відігравати велику роль при використанні його у цивільних або громадських цілях як, наприклад, медичній діагностиці.

ППо і ПРо

Враховуючи свій багаторічний досвід, а також тісну співпрацю з НАТО та ЄС, Польський Оборонний Холдинг разом з іншими представниками польської оборонної промисловості, хоче створити національну, триступеневу систему ППО «Польський Щит», здатну захищати від ударів балістичними ракетами. Складовими цієї системи повинні стати розроблені Холдингом сучасні технології виявлення та ідентифікації загроз, системи управління і передачі інформації, ракети короткого радіусу дії «GROM», а також ракети середнього радіусу дії, які Холдинг планує розробляти у співпраці з закордонними партнерами.

Співпраця з Україною

Сьогодні співпраця Польського Оборонного Холдингу з підприємствами оборонно-промислового комплексу України знаходиться на етапі розвитку, але його результати показують, що ця співпраця має всі передумови бути більш інтенсивною і ширшою ніж на даний час. Одним із напрямків співпраці Польського Оборонного Холдингу з деякими українськими партнерами є торгове співробітництво. Так, наприклад, за участю української компанії «СпецтехноекZupełnie nowym produktem jest rewolwerowy granatnik RGP-40 z Tarnowa, który jest jedną z ofert w przetargu na broń tej klasy dla polskich Wojsk Lądowych Абсолютно новим виробом є револьверний гранатомет RGP-40 з Тарнова, який запропоновано у рамках тендеру на поставку зброї цього типу для Сухопутних Військ Республіки Польща


Kontenerowa strzelnica dla profesjonalistów Jedyna taka strzelnica oparta na łączonym systemie kontenerów powstała w Zakładach Mechanicznych Tarnów S.A. Daje ona możliwość trenowania zarówno ze stałej, jak i zmiennej linii ognia z broni o kalibrze nawet do 11,43 mm, a pistoletów maszynowych do kal. 9mm. Żołnierze lub funkcjonariusze służb mundurowych mogą szkolić się tu indywidualnie i  w  zespołach. Realność ćwiczenia zapewnia zainstalowany sprzęt, który utrudnia oddawanie strzału, np. wytwornice dymu, światła stroboskopowe czy sygnalizatory policyjne. W ten sposób ćwiczący uczy się w warunkach maksymalnie zbliżonych do realnych. Zaletą strzelnicy jest jej mobilność i  możliwość tworzenia połączonych systemów. Poligon laserowy GIEWONT Należące do Polskiego Holdingu Obronnego PCO S.A. opracowało kompleksowy system symulacji pola walki, dzięki któremu ćwiczyć może nie tylko pojedynczy żołnierz, ale można prowadzić ćwiczenia na poziomie od drużyny do batalionu. Budowa systemu ma charakter modułowy, a każdy element tego systemu może być wykorzystywany samodzielnie. Laserowy poligon umożliwia prowadzenie treningów strzeleckich, ćwiczeń taktycznych na różnych poziomach, a nawet symulowanie pojedynków. Szkolenie załóg KTO Rosomak OBRUM opracował sprzęt do symulowanego szkolenia załóg Kołowego Transportera Opancerzonego Rosomak, najważniejszego dziś pojazdu polskiej armii. Symulator SK-1 Pluton pozwala na równoczesne szkolenie plutonu załóg transporterów wraz z dowódcami drużyn i  dowódcą plutonu zmechanizowanego. Aby żołnierze szkolili się w jak najbardziej realnych warunkach, w symulatorze zastosowano nowoczesne technologie wirtualnej rzeczywistości z dynamicznym obrazem wysokiej rozdzielczości. System pozwala skonfigurować dowolną sytuację taktyczną i  zastosować jedną z wielu map i ponad trzech tys. obiektów pola walki. Symulator powstał przy współpracy z Wojskową Akademią Techniczną. Replika treningowa karabinka KBS Beryl Karabin Beryl, podstawowa broń polskiego żołnierza, doczekał się wersji ASG (Air Soft Gun). Fabryka Broni w Radomiu, należąca do Polskiego Holdingu Obronnego, wyszła w  ten sposób naprzeciw oczekiwaniom żołnierzy, dając im sprzęt do szkolenia taktycznego, strzeleckiego i  w  walce wręcz. Replika – tak jak oryginał – może strzelać ogniem ciągłym, pojedynczym oraz seriami 3-strzałowymi. Różnica polega na tym, że ASG strzela plastikowymi kulkami (300 sztuk w magazynku typu Hi-Cap). Beryl jest precyzyjnie odwzorowany, złożony w większości z metalowych elementów. Jego masa, rozmiar i  dbałość o  każdy detal pozwoliły na wierne odtworzenie Beryla 5,56 mm w wersji szturmowej. Na replice widnieje logo producenta, każda ma swój unikatowy numer seryjny. Wersji ASG powszechnie, do takiego właśnie szkolenia, używa Wojsko Polskie.

INDYWIDUALNE WYPOSAŻENIE ŻOŁNIERZA

Polski Holding Obronny jest liderem programu wyposażenia żołnierza przyszłości. Celem jest stworzenie takiego wyposażenia żołnierza, by działał skutecznie, bezpiecznie i w  każdych warunkach. Pracujemy wciąż nad tym, by zapewniało mu ono skuteczne i bezpieczne działanie w każdych warunkach. Bezpieczny za celownikiem Termowizyjne celowniki to już nie nowość, tylko standard w wyposażeniu żołnierzy. Polscy żołnierze wojsk specjalnych zaangażowani w operacje bojowe w Afganistanie mówią, że woleliby, żeby panowała tam ciągle noc, bo posiadają wtedy całkowitą przewagę nad przeciwnikiem.

Do jednostek zmechanizowanych trafiło ok. 300 transporterów Rosomak z wieżami Hitfist_30P wyprodukowanymi w  należących do Polskiego Holdingu Obronnego ZM Bumar-Łabędy (prezentowany na zdjęciu członek załogi jest uzbrojony w karabinek Mini-Beryl, także dostarczony przez spółkę z PHO) На озброєння мотострілкових частин поставлено близько 300 бронетранспортерів Rosomak («Росомаха») з баштами Hitfist_30P, виготовлених на підприємстві ZM Bumar-Łabędy, що входить до складу Польського оборонного холдингу (На знімку член екіпажу озброєний автоматом Mini-Beryl також виробництва Польського оборонного холдингу)

спорт», в інтересах Міністерства оборони Іраку реалізується контракт на поставку колісних бронетранспортерів БТР- 80UP. Контракт був підписаний в 2005 р. і на даний час продовжує реалізовуватися. Частина договору, а це – доставка іракському замовнику 84 бронетранспортерів, вже реалізована. Зокрема, в кінці 2012 року, в Ірак було поставлено 15 бронетранспортерів, тренажери, навчальні класи, плакати, запчастини для технічного обслуговування і польову майстерню. Слід зазначити, що в цьому проекті, окрім компанії «Спецтехноекспорт», беруть участь також і ряд інших українських компаній-виробників, у тому числі ДП БЦКТ « Мікротек» і ДП «Миколаївський ремонтно-механічний завод». Ще одним прикладом співпраці є підписання, під час Міжнародної виставки оборонної промисловості «MSPO 2010», яка пройшла у м. Кельце в 2010 р., угоди між Холдингом і ДК «Укрспецекспорт» про співробітництво в галузі ОВТ та інших спільних проектах. У свою чергу, польська компанія PSO MASKPOL постачає компанії «ПРО-ТЕРМ» запасні частини та комплектуючі до протигазів виготовлені відповідно до польських технологій. При цьому остаточним виробником і продавцем є українська компанія. Також розвивається співробітництво з провідним українським підприємством «Мотор-Січ» (м.Запоріжжя), яке є виробником двигунів TВ3-117 для вертольотів Мі-8 і Мі-17 і яке зацікавлена в обладнанні та модернізації вертольотів. Крім цього, обидві сторони аналізують можливість розширення співробітництва в галузі модернізації бронетехніки з використанням як українських, так і польських технологій і виходу зі спільними проектами на ринки України, Польщі, а також третіх країн. Партнерами на даному напрямку для Bumar-Łabędy і OBRUM, які входять в Польський Оборонний Холдинг, є українські підприємства ДП «Завод ім. Малишева», ДП «Конструкторське бюро ім. Морозова» та ДП БЦКТ «Мікротек». Польський Оборонний Холдинг, зокрема, компанії, що працюють у сфері виготовлення боєприпасів, разом з українськими

WP odbiera też nową broń precyzyjną, w tym karabiny o kalibrach 8,6 oraz 12,7 mm ЗС РП також отримують високоточну зброю, у тому числі карабіни калібру 8,6 та 12,7 мм.

33


Do Holdingu należy też Radwar-PIT, twórca i producent stacji radiolokacyjnych różnych klas i typów, od bliskiego zasięgu – jak prezentowany N-26A – po strzegące zachodnich granic Polski na stanowiskach stałych i mogące wykrywać statki powietrzne na dystansach ponad 400 km / Zdjęcia: PHO До складу холдингу також входить підприємство Radwar-PIT, розробник та виробник радіолокаційних станцій різних класів та типів, від станцій малого радіусу дії – як показана на знімку N-26A, до станцій які стережуть західний кордон Польщі стаціонарного базування, які можуть повітряні цілі на відстані більше 400 км / Фото: РНО

Ale użycie celownika do tej pory oznaczało stanięcie na wprost celu i narażało żołnierza na niebezpieczeństwo. Tą sytuację zmienia nasz celownik termowizyjny SCT Rubin produkcji PCO S.A. Żołnierz nie musi wychylać się zza ściany, by obserwować swój cel. Widząc wszystko, pozostaje wciąż bezpiecznie ukryty. Unikalny w skali światowej system modułowej broni strzeleckiej. Modułowy System Broni Strzeleckiej, powstały w  Fabryce Broni w Radomiu jest pierwszym od wielu lat całkowicie polskim projektem. MSBS-5,56 został zaprojektowany przez specjalistów wzornictwa przemysłowego oraz inżynierów Wojskowej Akademii Technicznej. To wszystko sprawia, że jest wygodny w użyciu, bezpieczny, lekki i, przede wszystkim dzięki swojej modułowości, może spełniać różne zadania. Umożliwia instalowanie niemal dowolnych celowników, przystawek, granatnika, bagnetu itd. MSBS-5,56 będzie dostępny w wersjach klasycznej i bezkolbowej. Najlżejszy i najmniejszy monokular na świecie Miniaturowy monokular noktowizyjny MU3-M Koliber produkcji PCO S.A. to urządzenie służące do obserwacji nocnej. Każdy dodatkowy gram sprzętu na żołnierzu, szczególnie montowany na hełmie, wpływa niekorzystnie na jego skuteczność, dlatego MU-3M jest najlżejszym tego typu sprzętem na świecie. PCO S.A. dołożyło wszelkich starań, by był on ergonomiczny, łatwo dopasowywał się do każdego żołnierza, pozwalał na wygodną obserwację terenu w warunkach nocnych. Karabiny wyborowe, granatniki, karabiny wsparcia. Zakłady Mechaniczne w Tarnowie są jedynym w  Polsce producentem broni wyborowej, która bardzo szybko zdobyła sobie szacunek u naszych żołnierzy. Powstają tu zarówno karabiny kalibru: 12,7 mm, 8,6 mm, 7,62 mm, jak i rewolwerowe 40-mm ręczne granatniki powtarzalne. Przykładem jest karabin wyborowy Alex-338. Wystrzelony z niego pocisk 8,6 mm dosięgnie cel w odległości do 2 km, a w odległości do kilometra uszkodzi nawet cel lekko opancerzony. Wyróżniają go niewielkie rozmiary i masa, tak istotne dla strzelca wyborowego. Z kolei spółka Dezamet produkuje m.in. jednostrzałowe granatniki podwieszane i samodzielne, które można uzbroić w niemal każdy rodzaj amunicji 40-mm, także niestandardowej, a używać go mogą osoby zarówno prawo – jak i leworęczne.

Indywidualna ochrona balistyczna

Żołnierz na polu walki musi być przede wszystkim bezpieczny. Nasz sprzęt chroni go przed pociskami przeciwnika, ale także zagrożeniami chemicznymi czy wynikającymi z używania środków walki tak charakterystycznych dla ataku asymetrycznego. Dlatego należąca do Polskiego Holdingu Obronnego spółka Maskpol, dzięki pracy inżynierów i doświadczeniom samych żołnierzy, oferuje sprzęt ochrony balistycznej. Wyposaża żołnierzy w nowoczesne, odporne na atak przeciwnika, wygodne i ergonomiczne hełmy, kamizelki kuloodporne czy maski przeciwgazowe. Nasze produkty pozwalają także na skuteczną i bezpieczną służbę policjantów i  innych funkcjonariuszy. Maskpol wyposaża ich w tarcze, pałki, siatki obezwładniające czy kolczatki drogowe.

34

партнерами вивчають шляхи розширення співпраці в галузі ракетобудування та боєприпасів, систем активної броні, протитанкових ракет, а також оптико-електронних прицілів. Компанія Bumar Elektronika веде переговори про співпрацю в галузі технологій та систем РЛС з такими підприємствами, як ДП «Завод Арсенал» і «НВО Арсенал», а також НВФ «Адрон». Хочеться відзначити, що українська сторона, в свою чергу, висловила зацікавленість в закупці в Польщі обладнання виробленого Польським Оборонним Холдингом чи іншими польськими компаніями, проте, яке продається за посередництвом Холдингу. Зокрема, ведуться переговори про можливість покупки відео-радарів для ДАІ, антитерористичних роботів і систем зв’язку. Загалом, Польський Оборонний Холдинг є відкритим для широкого співробітництва з усіма компаніями оборонно-промислового комплексу України. Така співпраця матиме великі переваги, які дозволять вивести, за посередництвом Холдингу, на польський ринок сучасні високотехнологічні продукти вищезазначених фірм для потреб Збройних Сил Польщі. Це може сприяти придбанню нових виробничих технологій, як для підприємств Холдингу, так і для українських компаній. Особливо перспективною є можливість навчання фахівців з компаній, що входять до Холдингу, на напрямку розробки ракет та їх комплектуючих. Слід зазначити, що деякі з продуктів підприємств оборонно-промислового комплексу України є на сьогодні передовими технологіями і польсько-українська співпраця в плані їх реалізації, може стати дуже корисною для обох сторін. У травні в Варшаві, а в листопаді в Києві було проведено польсько-український форум підприємств оборонно-промислового комплексу, який показав інтерес українських компаній до налагодження широкого співробітництва з польськими партнерами. Цьому сприяла підтримка, як з боку представників національної промисловості, так і офіційних осіб обох країн. Підсумовуючи все вищезазначене, хочеться підкреслити, що Україна як і раніше є одним з найцікавіших ринків для польської оборонної промисловості.

Контактна інформація Polski Holding Obronny sp. z o.o. Aleja Jana Pawła II nr 11 00-828 Warszawa Polska tel.: +48 22 311 2624 fax: +48 22 311 2642 www.pho.pl


PRZEMYSŁOWY INST Y TUT

ПРОМИСЛОВИЙ ІНСТИТУТ

A U T O M AT Y K I I P O M I A R Ó W P I A P

АВТОМАТИКИ І ВИМІРЮВАНЬ

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów jest wiodącym instytutem badawczym realizującym działania badawczo-rozwojowe i  wdrożeniowe w  obszarach robotyki, automatyki, systemów wizyjnych i pomiarowych.

Промисловий інститут автоматики і вимірювань (Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów - PIAP) є провідним науково-дослідним інститутом, що проводить наукові дослідження і реалізує відповідні розробки в сегментах робототехніки, автоматизації, систем спостереження та вимірювальних систем.

PIAP został utworzony jako państwowy instytut naukowy w 1965. Od ponad 10 lat rozwijamy w nim działalność innowacyjną w obszarze zastosowań robotyki mobilnej na rzecz bezpieczeństwa i obronności.

Obszary działalności i zastosowania

Wyzwania, przed jakimi stoją służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne i obronę kraju w XXI wieku, wymagają stosowania innowacyjnych rozwiązań integrujących najnowsze dostępne technologie. Nasze wieloletnie doświadczenie oraz szeroka sieć partnerów pozwala nam na budowanie i wdrażanie złożonych rozwiązań systemowych w obszarze bezpieczeństwa. W szczególności dostarczamy kompleksowe rozwiązania dla: - wojska, - policji, - straży pożarnej - oraz pozostałych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, zarządzanie kryzysowe i ochronę ludności. Realizujemy projekty i opracowujemy rozwiązania w obszarze bezpieczeństwa i obronności. Specjaliści PIAP zajmują się tworzeniem szerokiej gamy urządzeń i systemów do różnorakich zastosowań, w tym: - Operacje C-IED oraz EOD - Ochrona granic i infrastruktury - Zabezpieczenie konwojów i patroli - Rozpoznanie i zdalna obserwacja - Dozorowanie i patrolowanie - Zarządzanie kryzysowe - Poszukiwanie i ratownictwo - Analiza sieci powiązań

Technologie

W ramach realizowanych projektów i opracowań produktów udało nam się zbudować szereg kompetencji, popartych bogatym doświadczeniem. Wynika ono nie tylko z ciągłości pracy naszych inżynierów, ale również z  długotrwałej współpracy z  użytkownikami końcowymi naszych rozwiązań. Dzięki temu potencjał naszych możliwości obejmuje realizacje z zakresu: - Konstrukcje robotów o bardzo wysokiej mobilności - Interfejsy człowiek-maszyna oraz maszyna-maszyna - Systemy transmisji danych, w tym łączność satelitarna - Teleoperacja i systemy sterowania - Rozpoznanie otoczenia - Manipulacja i chwytanie - Autonomia działania - Dedykowane systemy przetwarzania i analizy danych

Certyfikaty

PIAP opiera się na wdrożonych standardach: ISO 9001:2009, AQAP 2110:2009 oraz Wewnętrznego Systemu Kontroli. Instytut posiada także świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego klasy I. Jest przygotowany do pracy z dokumentami opatrzonymi klauzulami TAJNE, EU SECRET i NATO SECRET.

PIAP як державну наукову установу було створено в 1965 році. Вже більше 10 років ми ведемо інноваційні розробки за напрямом мобільних роботизованих пристроїв оборонного та спеціального призначення (для оборонного та безпекового секторів, тощо).

напрямки діяльності та сфери застосування

В XXI столітті вирішення проблем, з якими стикаються структури, що відповідальні за громадську безпеку і оборону держави, потребує інноваційних рішень, заснованих на застосуванні останніх новітніх технологічних досягнень. Наш багаторічний досвід і широка мережа партнерів дають нам змогу створювати і впроваджувати складні системні рішення в сфері безпеки. Серед іншого, ми пропонуємо комплексні рішення в інтересах: - збройних сил, - поліції, - частин пожежної безпеки, - а також інших відомств і служб, що відповідальні за врегулювання кризових явищ та забезпечення цивільної оборони. Ми реалізуємо ряд проектів в оборонній сфері та секторі безпеки. Так, фахівці PIAP беруть участь у розробці широкого спектру пристроїв і систем різного призначення, зокрема для: Операцій зі знешкодження саморобних вибухових пристроїв (C-IED - Counter Improvised Explosive Devices), знешкодження артилерійських боєприпасів (EOD - Explosive Ordnance Disposal) - Захисту кордонів та інфраструктури - Захисту конвоїв та патрулів - Виявлення та спостереження - Розвідки та патрулювання - Врегулювання кризових явищ - Пошуку і порятунку - Аналізу мереж

Технологічна база

У рамках реалізації наукових проектів та виробництва спеціальної продукції ми освоїли ряд напрямів і здобули багатий практичний досвід. Наші успіхи стали результатом не лише безперервної, кропіткої роботи наших інженерів, а й довгострокового співробітництва з кінцевими споживачами нашої продукції та наукових розробок. В результаті потенціал наших можливостей включає проекти за напрямами: - Конструювання мобільних роботів з високим рівнем рухливості - Інтерфейси класів «людина-машина» та «машина-машина» - Системи передачі даних, включно зі супутниковими - Телеметрія і системи управління - Спостереження за навколишнім середовищем - Маніпулювання та захват - Системи автономної дії - Спеціальні системи для обробки та аналізу даних

35


Produkty

PIAP ma swej ofercie prace z zakresu badań, projektowania, wykonawstwa, uruchamiania, serwisowania, szkoleń, a także integracji systemów i dostaw specjalistycznych produktów. Od wielu lat w Instytucie są projektowane i wykonywane zaawansowane technologicznie układy elektroniczne i mechaniczne przeznaczone do zastosowań militarnych i  policyjnych. Od ponad 10 lat szczególną rolę odgrywają zagadnienia robotyki mobilnej i  tele-operacji. Wśród czołowych produktów Instytutu znajdują się roboty mobilne do zastosowań specjalnych, z sukcesem opracowywane i dostarczane na potrzeby służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i utrzymanie porządku (Policja, Wojsko Polskie, Straż Graniczna, BOR).

Roboty mobilne

Jesteśmy pierwszym i jedynym w  Polsce producentem najwyższej jakości mobilnych robotów do zastosowań specjalnych. Historia polskich robotów pirotechnicznych rozpoczęła się w 1999 opracowaniem prototypu robota INSPECTOR. Udział w pracach projektowych zarówno tej, jak i kolejnych naszych konstrukcji mobilnych, mieli ich przyszli użytkownicy, co gwarantuje ich najlepszą jakość i dostosowanie do stawianych przed nimi zadań. Oferujemy rodzinę zrobotyzowanych urządzeń do zastosowań C-IED i rozpoznania. Obecnie roboty PIAP wykorzystywane są we wszystkich służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i obronę w Polsce. Użytkownikami naszych robotów za granicą są także funkcjonariusze w: Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Chinach, Szwajcarii, Hiszpanii, Białorusi czy na Litwie.

Opisy robotów PIAP:

1. INSPECTOR – robot interwencyjno-inspekcyjny. Duży robot do działań w terenie zurbanizowanym. Robot charakteryzuje się największym udźwigiem (aż 60 kg!) spośród pozostałych robotów PIAP. Inspector może holować lub przepychać pojazdy samochodowe o masie do 1500 kg pozostawione na dowolnym biegu. Gąsienica przednia robota (o zmiennym, zdalnie sterowanym nachyleniu) zwiększa możliwości trakcyjne, stabilizację wzdłużną oraz umożliwia płynne poruszanie się po schodach i znacznych nierównościach terenu. Zachowanie stałej orientacji w przestrzeni poszczególnych części manipulatora podczas ruchu pozostałych ułatwia precyzyjne operowanie niebezpiecznymi ładunkami. System kontroli robota umożliwia jednoczesne sterowanie wszystkimi jego napędami. Program automatycznego składania manipulatora do pozycji transportowej przyspiesza i  ułatwia przygotowanie robota do transportu.

Сертифікати

Діяльність PIAP ґрунтується на відповідності міжнародним стандартам: ISO 9001:2009, AQAP 2110:2009 та на Системі Внутрішнього Контролю. Інститут також має допуск I рівня, що дає можливість роботи з документами грифу «ТАЄМНО», а також грифу таємності за нормами ЄС і НАТО – «EU SECRET» i «NATO SECRET», відповідно.

Продукція

PIAP пропонує власні послуги з наукових досліджень, проектування, виробництва, введення в експлуатацію, технічного обслуговування, навчання, а також інтеграції та поставок спеціалізованих систем. Протягом багатьох років Інститут розробляє і випускає високотехнологічні електронні та механічні пристрої для військових і поліцейських підрозділів. Вже більше 10 років особливе місце в тематиці робіт Інституту займає мобільна робототехніка. Серед основних продуктів PIAP виділяються мобільні роботи спеціального призначення, що постачаються та успішно експлуатуються відповідними аварійно-рятувальними службами та структурами підтримки громадського порядку Республіки Польща (Поліція, Збройні сили, Прикордонна служба, Бюро охорони уряду /BOR/, тощо).

Мобільні роботи

Ми є першим і єдиним в Республіці Польща виробником високоякісних мобільних роботів спеціального призначення. Історія польських роботів для виявлення та знешкодження вибухових пристроїв бере початок в 1999 році, а саме з розробки прототипу робота INSPECTOR. Безпосередню участь у проектуванні апарату, як і у подальшому виробництві наших мобільних систем, брали майбутні користувачі, що гарантувало кращу якість і ефективну адаптацію до покладених завдань під час експлуатації. Так, ми пропонуємо сімейство робототехнічних пристроїв для виявлення та знешкодження саморобних вибухових пристроїв (C-IED). На сьогодні роботи виробництва PIAP використовуються в усіх відомствах, що є відповідальними за безпеку і оборону в Республіці Польща. Іноземними користувачами наших роботів є: Саудівська Аравія, Об’єднані Арабські Емірати, КНР, Швейцарія, Іспанія, Республіка Білорусь та Литва.

нижче наведено опис та характеристики роботів розробки PIAP:

1. INSPECTOR - робот проникнення та інспекції Великий робот для операцій в міській місцевості. Робот має найбільше корисне навантаження (до 60 кг!) серед інших роботів розробки PIAP. INSPECTOR може буксирувати або штовхати автомашину вагою до 1500 кг, залишену на будь-якій передачі. Передня гусениця робота (змінна, з дистанційним управлінням нахилу) збільшує зчеплення з дорогою та стійкість, а також забезпечує плавне переміщення сходами і поверхнею зі значними нерівностями. Апарат підтримує постійну сталу орієнтацію в просторі кожної частини маніпулятора під час руху, що забезпечує безпечну роботу та полегшує точне оперування небезпечними вантажами. Система управління роботом дає змогу одночасного контролю всіх його компонентів. Автоматичне збирання маніпулятора в транспортне положення забезпечує швидку і легку підготовку робота для транспортування.

Robot INSPECTOR

36


2. EXPERT – robot neutralizująco-wspomagający. Robot zaprojektowany do operacji w środkach transportu. Konstrukcja robota godzi ze sobą dwa sprzeczne wymogi: mała baza mobilna umożliwia manewrowanie w ciasnych pomieszczeniach, a jednocześnie manipulator ma duży zasięg i udźwig. EXPERT jest wyposażony w 6 kamer. Cztery kolorowe kamery rozmieszczone są: na  chwytaku, z  tyłu i  z  przodu robota oraz na manipulatorze (kamera główna z  możliwością obrotu o  360° i  90° góra-dół). Ponadto dwie kolorowe kamery boczne umieszczone są po bokach przednich gąsienic, co  pozwala na inspekcję np. przestrzeni pod fotelami. Zasięg manipulatora wraz z chwytakiem wynosi prawie 3 m. Dzięki wyjątkowo długiemu wysuwowi górnego ramienia możliwa jest inspekcja przestrzeni zarówno na wysokości półek na bagaże np. w samolocie, jak i pod fotelami pasażerów. Rozkładane stabilizatory boczne umożliwiają Robot EXPERT solidne zablokowanie położenia bazy mobilnej, co pozwala na bezpieczne podnoszenie dużych ciężarów oraz bardzo precyzyjne operowanie manipulatorem nawet przy jego pełnym bocznym wysięgu. Stabilizatory mogą zostać zdemontowane, co zmniejsza o 8 cm szerokość bazy mobilnej. Gąsienice przednie (o  zmiennym, zdalnie sterowanym nachyleniu) zapewniają stabilność konstrukcji przy pokonywaniu wysokich przeszkód oraz schodów.

2. EXPERT – робот нейтралізації та підтримки. Робот призначений для роботи у транспортних засобах. Конструкція робота забезпечує відповідність двом певною мірою суперечливим вимогам: невелика мобільна база дає змогу маневрувати в обмеженому просторі, в той час як маніпулятор має велике охоплення простору. EXPERT оснащений 6-ма камерами. Чотири кольорові камери розташовані: на захоплювачі, в задні й передній частинах робота і на маніпуляторі (основна камера може обертатися на 360° і на 90° вгору-вниз). Крім того, дві кольорові камери розміщені збоку передніх коліс, що дає змогу контролювати простір під сидіннями (знизу). Діапазон маніпулятора із захоплювачем складає майже 3 метри. Завдяки значній довжині верхньої висувної частини можливе проведення інспекції як на висоті полиць верхнього багажу у літаках, так і під сидіннями пасажирів. Висувні бокові стабілізатори забезпечують стійке блокування мобільної платформи, що дає змогу безпечного підняття важких вантажів, а також виключно точного управління маніпулятором навіть повністю у боковій площині. Стабілізатори можуть зніматися, що знижує на 8 см ширину мобільної бази . Гусенична база (перемінна, з дистанційним управлінням нахилу) забезпечує стійкість конструкції під час подолання високих перешкод і сходів.

3. PIAP SCOUT® – robot do szybkiego rozpoznania terenu i miejsc trudnodostępnych. PIAP SCOUT® to robot zaprojektowany z myślą o szybkim rozpoznaniu terenu i miejsc trudnodostępnych, tj.: podwozia pojazdów, miejsca pod fotelami w środkach transportu, wąskie pomieszczenia lub szyby wentylacyjne. Robot PIAP SCOUT® porusza się za pomocą układu hybrydowego, gąsienicowo-kołowego, a  w  razie potrzeby istnieje możliwość łatwego zdemontowania kół jezdnych. Solidna konstrukcja o niewielkich gabarytach i małej masie wraz z dynamicznym systemem napędowym zapewnia wysoką manewrowość i dużą prędkość robota (7 km/godz.). Zastosowanie robota może być poszerzone przez zamontowanie na jego bazie mobilnej dodatkowych urządzeń tj.: wyrzutnik pirotechniczny, nagrywarka do dokumentowania przebiegu akcji, czujniki skażeń chemicznych, urządzenie rentgenowskie, kabel światłowodowy z nawijarką, magistrala do zdalnego odpalania ładunków Robot PIAP SCOUT wybuchowych.

3. PIAP SCOUT® - робот для швидкого виявлення та перевірки на місцевості і у важкодоступних місцях. Робот PIAP SCOUT® призначений для швидкої перевірки місцевості і важкодоступних місць, а саме: шасі транспортних засобів, простору під сидіннями транспортних засобів, вузьких кімнат, вентиляційних шахт, тощо. Робот PIAP SCOUT® рухається за допомоги гібридної - гусенично-колісної – системи. Колеса, за необхідності, легко демонтуються. Міцна конструкція з малими габаритами і низькою вагою разом з динамічною системою приводу забезпечує високу маневреність і високу швидкість робота (7 км/г). Сферу використання робота можна розширити, інсталювавши на його мобільну базу додаткове обладнання, зокрема: піротехнічний ежектор, пристрій документування перебігу операції, детектор хімічного забруднення, рентгенівське обладнання, волоконно-оптичний кабель, пристрій для віддалених вибухових робіт, тощо.

4. IBIS® – robot do rozpoznania i działań pirotechnicznych. Przystosowany do operacji w trudnym i zróżnicowanym terenie (piach, podłoże skalne). Duża prędkość robota umożliwia dynamiczne przeprowadzanie akcji (ok.10 km/godz.). Platforma mobilna o napędzie sześciokołowym, gdzie każde z kół posiada niezależny napęd. Udźwig ramienia robota (15 kg – przy rozłożonym ramieniu i 50 kg przy ramieniu złożonym).

38

Robot IBIS

4. IBIS® - робот для виявлення та піротехнічних заходів. Пристосований для роботи у важкій місцевості різноманітного рельєфу (пісок, скальні породи) . Динаміка і ефективна діяльність забезпечуються високою швидкістю робота (близько 10 км/г). Мобільна шестиколісна платформа, в якій кожне колесо має незалежний привід. Вантажопідйомність маніпулятора (15 кг – за розкладеного плеча, 50 кг - в складеному положенні плеча).


Zasięg manipulatora wraz z chwytakiem wynosi ponad 3 m. Możliwość sterowania robotem poprzez światłowód. 5. PIAP GRYF® – robot wielofunkcyjny. Małe gabaryty pozwalają na szybką inspekcję trudnodostępnych terenów i pomieszczeń. Koła robota mogą być łatwo zdemontowane. Pozwala to na zmniejszenie gabarytów robota, a  co za tym idzie umożliwia prowadzenie akcji w trudnodostępnych przestrzeniach. Niewielka masa robota ułatwia transport i  przenoszenie robota (np. w  plecaku wojskowym). Modułowa konstrukcja robota pozwala na szybką i łatwą zmianę dodatkowego oprzyrządowania. Za pomocą manipulatora robot może transportować ładunki o masie od 5 kg do 15 kg. 6. EXPLORER – zestaw do inspekcji trudno dostępnych, niebezpiecznych miejsc oraz podejrzanych przedmiotów. Urządzenie Explorer składa się z  kamery, wysięgnika teleskopowego oraz monitora na którym wyświetlany jest obraz z kamery. Standardowy wysięgnik teleskopowy posiada regulowaną długość (od 0,55 m do 1,55 m). Istnieje możliwość zastosowania dodatkowego wysięgnika o długości operacyjnej do 4,25 m. Zdalnie sterowana, inspekcyjna kamera kolorowa ma możliwość obrotu o kąt co najmniej 180°. Dzięki oświetlaczom IR lub oświetlaczom światła białego, urządzenie Explorer może pracować przy zmiennym natężeniu światła.

Robot PIAP GRYF

Діапазон маніпулятора із захоплювачем - більше 3 м. Можливість управління роботом за допомогою оптоволоконних кабелів. 5. PIAP GRYF® - багатофункціональний робот. Малий розмір дає змогу швидкого обзору важкодоступних місць і приміщень. Колеса робота легко знімаються. Це дає змогу заощадити місце для робота і, таким чином, здійснювати проведення операцій в обмеженому просторі. Незначна вага робота забезпечує його легке транспортування і переміщення (наприклад, у військовому рюкзаку). Модульна конструкція робота забезпечує швидку і легку заміну і встановлення додаткової апаратури. За допомогою маніпулятора робот може транспортувати вантажі вагою від 5 кг до 15 кг. 6. EXPLORER - перевірка важкодоступних місць, небезпечних і підозрілі об’єктів. Пристрій EXPLORER складається з камери, телескопічної стріли і монітору, що відображає зображення з камери. Стандартна телескопічна стріла має регульовану довжину (від 0,55м до 1,55м). Існує можливість монтування додаткової стріли з експлуатаційною довжиною до 4,25 м. Оснащений кольоровою дистанційно керованою камерою контролю з можливістю повороту на кут не менше 180°. Завдяки ІЧ-пристрою або освітлювачу білого світла, EXPLORER може працювати за змінної інтенсивності світла.

Urządzenie EXPLORER / Zdjęcia: PIAP

Контактна інформація Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP Al. Jerozolimskie 202 02-486 Warszawa Polska tel.: +48 22 874 0164 fax: +48 22 874 0221 www.piap.pl

39


Platforma z georadarem Habub

Платформа з георадаром Habub

W O J S KO WA A K A D E M I A T E C H N I C Z N A В І Й С Ь К О В А Т Е Х Н І Ч Н А А К А Д Е М І Я ( WAT )

( В ТА )

Dzięki powstaniu znakomitych zespołów naukowych i harmonijnemu łączeniu dydaktyki z nauką, WAT stał się bardzo silnym ośrodkiem naukowym, w którym stworzono dobry i elitarny sposób edukacji zsynchronizowany z tym, co określa się mianem ośrodka myśli na rzecz bezpieczeństwa państwa. Rozwój infrastruktury badawczej WAT, motywowany ogromnym zaangażowaniem w projekty badawcze związane z  obronnością i  bezpieczeństwem państwa, pozwolił na rozbudowę specjalistycznych, interdyscyplinarnych laboratoriów, centrów doskonałości naukowej, Centrum Transferu Technologii oraz Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Завдяки появи відомих наукових колективів і гармонійному поєднанню викладання і науки, ВТА стала дуже сильним науковим центром, у якому створені чудові умови для елітного навчання поєднані з можливістю розвивати наукову думку у сфері безпеки держави. Розвиток наукової інфраструктури ВТА, викликаний участю у дослідницьких проектах, пов’язаних з обороноздатністю і безпекою держави, дав можливість для розвитку спеціалізованих міждисциплінарних лабораторій, центрів наукового удосконалення, Центру трансферу технологій та Академічного бізнесінкубатора.

Struktury te odpowiadają na współczesne wyzwania dotyczące standardów badawczych i innowacyjnych technologii obronnych, a także technologii podwójnego zastosowania, które obejmują m. in.: prace w obszarze systemów teleinformacyjnych, sensorów i systemów rozpoznania, efektywnych źródeł zasilania i  sterowania energią, inżynierii materiałowej, nanotechnologii, fotoniki, medycyny i biotechnologii oraz ochrony środowiska. W WAT powstały unikatowe laboratoria badawcze i certyfikujące, między innymi biometrii, kryptologii, termowizji, awioniki, technologii lidarowych, satelitarnych i kosmicznych oraz kompatybilności elektromagnetycznej. Obecnie w WAT koncentrują się różne prace związane z technologiami na rzecz inżynierii bezpieczeństwa. Rozpoczynaliśmy powo-

Вказані структури відповідають сучасним вимогам щодо наукових стандартів та інноваційних оборонних технологій, а також технологій подвійного призначення, які включають в себе, зокрема, роботи у сфері телекомунікаційних систем, сенсорів і систем розпізнавання, ефективних джерел живлення і контролю енергії, матеріалознавства, нанотехнологій, фотоніки, медицини і біотехнологій та охорони навколишнього середовища. У ВТА створені унікальні науково-дослідні лабораторії та сертифікаційні підрозділи, зокрема, по таким напрямкам - криптологія, теплобачення, авіоніка, LIDAR-технології, супутники і космос та електромагнітна сумісність. На сьогоднішній день ВТА зосереджує роботи, пов’язані з технологіями у галузі інжинірингу сфери безпеки. Ми починали від

40


łaniem do życia Polskiej Platformy Technologicznej Systemów Bezpieczeństwa, a teraz tworzymy w  Akademii konsorcja i  centra naukowe, które realizują konkretne projekty badawcze i wdrożeniowe. Inżynieria bezpieczeństwa jest interdyscyplinarną specjalnością naukowo-badawczą, której zasadniczym obszarem aktywności jest opracowywanie, doskonalenie i upowszechnianie metod, technologii i środków skutecznej ochrony ludności, środowiska naturalnego oraz dóbr cywilizacji przed różnorodnymi zagrożeniami.

Centrum Inżynierii Bezpieczeństwa

Potencjał Centrum Inżynierii Bezpieczeństwa (CIB WAT) tworzą m.in. centra doskonałości: kryptologii, nowych materiałów dla fotoniki oraz OptoSec – Optoelektroniczny Monitoring Bezpieczeństwa. Działają też centra naukowe: awioniki i uzbrojenia, biometrii, geomatyki i obrony przed bronią masowego rażenia. Wojskowa Akademia dysponuje szeregiem interdyscyplinarnych laboratoriów m.in.: badań napędów lotniczych, badań materiałowych, kompatybilności elektromagnetycznej, lidarowe, modelowania, symulacji i  wspomagania decyzji w  sytuacjach konfliktowych i  kryzysowych, pojazdów mechanicznych, referencyjne GNSS, rozpoznania elektromagnetycznego ELINT, techniki podczerwieni i termowizji, technologii laserowych, teledetekcji oraz urządzeń i materiałów optoelektronicznych.

Centrum Zaawansowanych Technologii Energetycznych

Centrum Zaawansowanych Technologii Energetycznych WAT zostało powołane w dniu 13 maja 2013, jako interdyscyplinarny zespół zadaniowy, którego obszarami działalności są miedzy innymi: inicjowanie i realizacja wspólnie z podstawowymi jednostkami organizacyjnymi WAT badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie nowych technologii energetycznych, energetyki niekonwencjonalnej, automatyzacji energetyki, nowych technologii wydobywczych górnictwa wiertniczego.

Narodowe Centrum Kryptologii

Narodowe Centrum Kryptologii – które jako państwowa jednostka budżetowa zrzesza najlepszych polskich kryptologów, a konsolidując kompetencje i zasoby resortu obrony narodowej w obszarze kryptologii – będzie realizować ważne zadania dla bezpieczeństwa państwa.

Krajowe Centrum Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej

Wojskowa Akademia Techniczna oraz Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk podjęły inicjatywę utworzenia sieci naukowej pod nazwą: Krajowe Centrum Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej (KCIKiS), którego główną misją jest stworzenie warunków dla efektywnej współpracy naukowej, badawczej i  dydaktycznej w dziedzinie inżynierii kosmicznej i satelitarnej. Ta wspólna inicjatywa, zmierza również do konsolidacji i wzmocnienia potencjału naukowo-badawczego członków Sieci dla prowadzenia badań, wdrożeń i komercjalizacji oraz efektywniejszego wykorzystania posiadanej już infrastruktury, wymiany usług badawczych i  wdrożeniowych.

Centrum Inżynierii Biomedycznej

W 2012 15 instytucji, organizacji i  przedsiębiorstw podpisało umowę powołania Klastra Centrum Inżynierii Biomedycznej którego koordynatorem jest WAT. Ma on wspierać przedsiębiorczość i innowacyjność w obszarze inżynierii biomedycznej oraz tworzyć warunki dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych uczelni wyższych i jednostek badawczo-rozwojowych. We wspólnej działalności istotne jest przede wszystkim łączenie i rozwijanie zasobów oraz kompetencji w tym obszarze wiedzy. Istotnym założeniem jest koncentracja badań naukowych w zakresie inżynierii bio-

створення Польської технологічної платформи систем безпеки, а тепер починаємо створювати на базі Академії консорціуми і наукові центри, які будуть розвивати конкретні дослідницькі проекти і впроваджувати їх. Техніка для безпеки є міждисциплінарною науково-дослідною спеціальністю, основним завданням якої є розробка, вдосконалення та поширення методів, технологій і засобів охорони ефективного захисту людей, середовища та надбань цивілізації від різного роду загроз.

Центр інжинірингу безпеки

Потенціал Центру інжинірингу безпеки (ЦІБ ВТА) створюють, зокрема, центри вдосконалення криптології, нових матеріалів для фотоніки та OptoSec – Оптоелектричний моніторинг безпеки. Також проводять діяльність наукові центри: авіоніки і озброєння, біометрії, геоматики і захисту від зброї масового ураження. Військова академія має у своєму розпорядженні ряд міждисциплінарних лабораторій, у тому числі з досліду авіаційних двигунів, випробування матеріалів, електромагнітної сумісності, LIDAR- технологій, моделювання, симуляції і підтримки прийняття рішень під час конфліктних і кризових ситуацій, транспортних засобів, використання GNSS, електромагнітної розвідки, техніки на основі інфрачервоного випромінювання, лазерних технологій, дистанційного зондування та оптоелектричних пристроїв і матеріалів.

Центр передових енергетичних технологій

Центр передових енергетичних технологій ВТА був створений 13 травня 2013 р., як міждисциплінарна робоча група, завданням якої є, зокрема, ініціювання та реалізація спільно з основними організаційними підрозділами ВТА наукових досліджень у сфері нових енергетичних технологій, нетрадиційної енергетики, автоматизації енергетики, нових технологій буріння у гірництві.

національний криптологічний центр

Національний криптологічний центр це державна бюджетна організація, яка об’єднує найкращих польських криптографів і консолідуючи знання фахівців та ресурси оборонного відомства у сфері криптології буде виконувати важливі завдання для безпеки держави.

національний центр космічної і супутникової техніки

Військова технічна академія та Центр космічних досліджень Польської академії наук взяли на себе ініціативу створення наукової мережі під назвою: Національний центр космічної і супутникової техніки (НЦКСТ), головним завданням якого є створення умов для ефективного наукового, дослідницького і навчального співробітництва в галузі космічної техніки і супутників. Ця спільна ініціатива також спрямована на консолідацію і зміцнення науково-дослідного потенціалу членів Мережі з метою проведення дослідів і комерціалізації та ефективного використання існуючої інфраструктури, обміну послугами у галузі досліджень і впровадження.

Центр біомедичної інженерії

У 2012 році 15 закладів, організацій і підприємств підписали угоду про утворення кластера Центр біомедичної інженерії, координатором якого виступила ВТА. Вказаний центр повинен надавати сприяння підприємницькій та інноваційній діяльності у сфері біомедичної інженерії та створенні умов для ефективної комерціалізації результатів наукових досліджень вишів та науково-дослідних центрів. У спільній діяльності важливо, у першу чергу, об’єднати і розвивати ресурси та інтелектуальний потенціал. Суттєвим принципом є концентрація наукових досліджень

41


medycznej, a także integracja działalności organizacji badawczych, przedsiębiorstw, agencji, stowarzyszeń oraz władz regionalnych. Warto również wspomnieć o  celu, jakim jest wzmacnianie konkurencyjności małych i  średnich przedsiębiorstw działających w  tej właśnie branży.

Krajowe Centrum Rozpoznania i Walki Elektronicznej

WAT wraz z Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych dostrzegając potrzebę podjęcia zorganizowanej współpracy w obszarze rozpoznania i walki elektronicznej, związanej z zamiarem prowadzenia przez nich w sposób ciągły wspólnych badań naukowych i prac rozwojowych, utworzyły sieć naukową pod nazwą Krajowe Centrum Rozpoznania i  Walki Elektronicznej. Sieć naukowa ma charakter otwarty, a do jej podstawowych celów zaliczyć należy: • tworzenia warunków dla efektywnej współpracy naukowej, badawczej i rozwojowej pomiędzy Członkami Sieci w dziedzinie rozpoznania i walki elektronicznej; • wzmocnienia potencjału branży przemysłu obronnego poprzez współpracę z  podmiotami przemysłowymi i  efektywne realizowanie transferu technologii związanej z rozpoznaniem i walką elektroniczną na rzecz gospodarki; • kształcenia nowej kadry w dziedzinie rozpoznania i walki elektronicznej.

Laboratoria badawcze – OPTOLAB

W marcu 2013 w WAT powstały kolejne, unikalne laboratoria badawcze umożliwiające zaawansowane i  kompleksowe badania w obszarze wytwarzania, detekcji i wykorzystania promieniowania optycznego w  szerokim zakresie spektralnym od ekstremalnego ultrafioletu do dalekiej podczerwieni. Nowe laboratoria uzupełniają i  poszerzają posiadany już potencjał badawczy Instytutu Optoelektroniki WAT. Wyniki badań znajdą praktyczne zastosowanie w  przemyśle, medycynie, inżynierii materiałowej, energetyce, badaniach i  monitoringu środowiska, systemach ochrony, służbach granicznych, policji, wojsku i  w  wielu innych dziedzinach. Laboratoria utworzone zostały w ramach projektu: OPTOLAB rozbudowa bazy laboratoryjnej Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W  ramach projektu powstało 6 laboratoriów optoelektronicznych: • Laboratorium Oddziaływania Promieniowania Laserowego z Materią • Laboratorium Detekcji Promieniowania Optycznego • Laboratorium Laserów Bliskiej i Średniej Podczerwieni • Laboratorium Lidarowe • Laboratorium Systemów Bezpieczeństwa • Laboratorium Techniki Podczerwieni i Termowizji

Centrum Transferu Technologii

Centrum Transferu Technologii Wojskowej Akademii Technicznej jest ogólnouczelnianą jednostką ds. zarządzania własnością intelektualną, transferu technologii i komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Do głównych zadań CTT należy komercjalizacja rezultatów badań naukowych i prac badawczych, koordynacja badań zleconych, podejmowanie działań w celu pozyskiwania środków finansowych na działalność innowacyjną, wdrożeniową, badawczą oraz szkoleniową, gromadzenie i upowszechnianie danych dotyczących innowacji i transferu wiedzy w WAT. Głównym celem jest wykorzystanie potencjału intelektualnego i technicznego Wojskowej Akademii Technicznej oraz transferu prac naukowych do Gospodarki. Nie bez znaczenia dla Akademii jest również możliwość pozyskiwania środków

42

у сфері біомедичної інженерії, а також інтеграція діяльності дослідних організацій, підприємств, агентств, та регіональних органів влади. Варто також згадати, що метою є зміцнення конкурентоспроможності малих і середніх підприємств, що діють у цій галузі.

національний центр електронної розвідки і радіоелектронної боротьби

ВТА разом з Технічним інститутом ВПС, відчуваючи необхідність координації співробітництва у сфері електронної розвідки і радіоелектронної боротьби, пов’язану з наміром проведення ними довгострокових спільних досліджень і розробок, створили наукову мережу під назвою Національний центр електронної розвідки і радіоелектронної боротьби. Вказана мережа має відкритий характер, а її головними завданнями є: • створення умов для ефективної співпраці в області науки, досліджень і розробок між членами Мережі в галузі електронної розвідки і радіоелектронної боротьби; • зміцнення потенціалу оборонної промисловості,у співпраці з галузевими підприємствами та ефективне здійснення передачі технологій, пов’язаних з електронною розвідкою на користь економіки; • підготовка нових кадрів в галузі електронної розвідки та радіоелектронної боротьби.

науково-дослідні лабораторії - OPTOLAB

У березні 2013 року Академією була створена чергова, унікальна науково-дослідна лабораторія, яка дає можливість проводити передові і комплексні дослідження у сфері виробництва, виявлення і використання оптичного випромінювання у широкому спектральному діапазоні від крайнього ультрафіолетового до далекого інфрачервоного. Нова лабораторія доповнила і розширила існуючий потенціал Інституту оптоелектроніки ВТА. Результати дослідів найдуть широке практичне застосування у промисловості, медицині, матеріалознавстві, енергетиці, дослідах і моніторингу навколишнього середовища, системах охорони, прикордонній службі, поліції, армії та багатьох інших галузях. Лабораторії були створені в рамках проекту: OPTOLAB- розбудова лабораторної бази Інституту оптоелектроніки ВТА та до фінансовані Європейським Союзом за рахунок коштів Європейського фонду регіонального розвитку. У рамках проекту було створено шість оптоелектронних лабораторій: • Лабораторія взаємодії лазерного випромінювання з речовиною • Лабораторія детекції оптичного випромінювання • Лабораторія лазерів близького і середнього інфрачервоного випромінювання • Лабораторія LIDAR • Системи безпеки • Лабораторія інфрачервоної техніки і теплобачення.

Центр трансферу технологій

Центр трансферу технологій ВТА (ЦТТ) є загальнонавчальним підрозділом з питань керування інтелектуальною власністю, трансферу технологій і комерціалізації результатів наукових дослідів та робіт по впровадженню. Основним завданням ЦТТ є комерціалізація результатів науково-дослідних робіт, координації доручених досліджень, проведенні діяльності з метою пошуку коштів на фінансування інноваційних проектів, діяльність по впровадженню, дослідну діяльність, підготовку кадрів, збирання і поширення даних пов’язаних з інноваціями та передання їх до ВТА. Основною метою є використання інтелектуального і технічного потенціалу


finansowych na działalność innowacyjną, wdrożeniową, badawczą oraz szkoleniową. CTT będzie promowało i upowszechniało osiągnięcia naukowe naszych naukowców w zakresie nowych technologii, produktów. Projekty i  wdrożenia realizowane w  WAT na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

Urządzenie do zdalnego prowadzenia ognia z wyrzutni rakietowych

W ramach programu technicznej modernizacji Sił Zbrojnych RP opracowano i  wdrożono polową wyrzutnię rakietową (PWR) WR-40 LANGUSTA. Już na etapie badań prototypu wyrzutni stwierdzono, że dalszym niezbędnym krokiem w  kierunku jej unowocześnienia jest zmodernizowanie elektrycznych obwodów strzelania, a w szczególności wynośnej odpalarki pocisków rakietowych. W 2009 Instytut Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa WAT, wraz z WB Electronics z Ożarowa Mazowieckiego podjęli się opracowania i  wdrożenia do produkcji nowoczesnego, programowanego elektronicznie urządzenia do zdalnego prowadzenia ognia z PWR w ramach projektu celowego pt. Badania konstrukcyjno-technologiczno-wdrożeniowe wynośnej programowanej elektronicznie odpalarki do polowych wyrzutni rakietowych. Badania zakładowe i kompleksowe urządzenia, przeprowadzone w  warunkach laboratoryjnych i  poligonowych (dynamicznie), zakończyły się wynikiem pozytywnym, potwierdzając, że urządzenie działa poprawnie, jest bezpieczne w eksploatacji i może być nowoczesnym zamiennikiem dotychczas używanych urządzeń tego typu (odpalarek) w  PWR: BM-21 GRAD, RM-70/85 i  WR-40 LANGUSTA. Urządzenie zostało wyróżnione nagrodą DEFENDER 2013 podczas XXI Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.

System STOPFIRE

STOPFIRE – system przeciwpożarowy i tłumienia wybuchu przeznaczony do wozów bojowych. Zadaniem systemu jest ochrona przedziału załogowego i silnika. System składa się z głowic optycznych, czujek termicznych, centralki zarządzającej pracą systemu oraz systemu gaśniczego. Zadaniem głowic optycznych jest obserwacja przedziału załogowego i reakcja tylko w sytuacji gdy w polu widzenia znajdą się cztery zjawiska: struga kumulacyjna, ciało wysokotemperaturowe, płomień oraz wybuch paliwa. Od momentu wykrycia pożaru do momentu ugaszenia upływa czas ok. 150 ms. Jest to szczególnie istotne w przypadku wybuchu paliwa – tak szybka reakcja systemu tłumi wybuch paliwa w  zarzewiu i  uniemożliwia wzrost ciśnienia, a zatem daje szansę przeżycia załodze nawet w tak ekstremalnych warunkach. Selekcja opisanych powyżej zjawisk odbywa się na podstawie analizy widma optycznego oraz czasowej ewolucji sygnału.

Військово-технічної академії та передання наукових робіт народному господарству. Також важливою є можливість пошуку фінансових коштів на інноваційну діяльність, роботи по впровадженню, дослідну діяльність, підготовку кадрів. ЦТТ буде сприяти промоції і поширенню наукових досягнень польських вчених у сфері нових технологій і продуктів. Проекти і впровадження виконані ВТА в галузі обороноздатності і безпеки Польщі

Пристрій для дистанційного ведення вогню ракетними установками

У рамках програми технічної модернізації Збройних Сил РП було розроблено і впроваджено польову ракетну установку (PWR) WR-40 Langusta. Вже на етапі дослідів прототипу ракетної установки виявилось, що подальшим необхідним кроком у напрямку її модернізації повинна бути модернізація електричних схем стрільби, зокрема дистанційний електронний пульт управління. У 2009 р. Інститут озброєння Відділу мехатроніки і авіації ВТА разом з фірмою WB Electronics з міста Ожарув Мазовєцкі взявся за розробку і впровадження у виробництво сучасного, програмованого електронного пульту для дистанційної стрільби з PWR у рамках цільового проекту «Конструкторсько-технологічні та впроваджувальні роботи над програмованим електронним пультом для польових ракетних установок». Дослідницька робота проведена у лабораторних умовах та на полігоні (динамічно) дали позитивний результат, підтвердивши, що пристрій працює нормально, є безпечним у експлуатації і може бути сучасною заміною уживаних у польових ракетних установках раніше пристроїв цього типу: BM-21 GRAD, RM-70/85 i WR-40 LANGUSTA. Цей пристрій був удостоєний премії DEFENDER 2013 на XXI Міжнародній виставці оборонної промисловості в місті Кельце.

Система STOPFIRE

STOPFIRE це система протипожежного захисту і придушення вибуху, яка призначена для бойових машин. Завданням системи є захист відсіку для екіпажу та двигуна. Система складається з оптичних головок, термодатчиків, пульту керування та системи пожежогасіння. Завданням оптичних головок є спостереження за відсіком екіпажу і реагування тільки тоді, коли у полі зору будуть зафіксовані 4 події: кумулятивний потік, високотемпературне тіло, полум’я та вибух палива. Від моменту виявлення пожежі до моменту загашення проходить близько 150 мс. Це особливо важливо у випадку вибуху палива - така швидка реакція системи пригнічує вибух палива в зародку і запобігає збільшенню тиску, тим самим даючи можливість вижити екіпажу, навіть в таких екстремальних умовах. Вибір описаних вище явищ відбувається основі на аналізі оптичного спектру і тимчасової зміни сигналу. Optyczne głowice detekcyjne system STOPFIRE Оптичні головки розпізнавання системи STOPFIRE

Centrala zarzadzajaca system STOPFIRE Пульт управління системою STOPFIRE

43


Pluton rozminowania Саперний взвод

Pluton rozminowania IED SHIBA

Pojazdy specjalne SHIBA są odpowiedzią na zwiększające się zagrożenie ataku przy użyciu IED. Grupa pojazdów Shiba została zaprojektowana celu ułatwienia lokalizacji, rozpoznania oraz aby pozwoliła zneutralizować zagrożenie. Pojazd specjalny w konfiguracji do rozpoznania posiada georadar, na bazie którego lokalizowane jest zagrożenie ukryte pod ziemią w pobliżu pojazdu. Odpowiedni poziom ochrony pojazdów zapewniony jest przez wzmocnienie jego konstrukcji (rama i nadwozie) przede wszystkim w dolnej części, maksymalizując odporność na wybuch. Pojazdy powstały w ramach konsorcjum naukowego: WAT, WITI, AMZ-KUTNO Sp. z o.o. Podczas 24 Międzynarodowej Wystawy Wynalazków – ITEX 2013 w Kuala Lumpur projekt Rodzina modułowych pojazdów specjalnych do rozpoznania i  rozminowania dróg SHIBA został wybrany Najlepszym Wynalazkiem ITEX 2013 w kategorii zagranicznej.

Modułowa niejednorodna osłona balistyczna

Opracowana w Katedrze Zaawansowanych Materiałów i Technologii WAT modułowa niejednorodna osłona balistyczna złożona z zewnętrznej warstwy wykonanej z twardej ceramiki inżynierskiej, intermetalicznej warstwy pośredniej oraz wewnętrznej warstwy blachy pancernej typu Armox (połączonych ze sobą żywicą elastyczną) charakteryzuje się wysoką skutecznością ochronną przed pociskami przeciwpancernymi typu AP przy niskiej gęstości powierzchniowej. Testy przestrzeliwania prowadzone na oprzyrządowanym stanowisku balistycznym (z pomiarem wszystkich istotnych parametrów próby), jak i  testy w  warunkach poligonowych potwierdziły uzyskanie poziomu odporności IV według STANAG 4569 przy gęstości powierzchniowej osłony na poziomie poniżej 120kgm-2. Dodatkową zaletą omawianej osłony balistycznej jest niski koszt jej wytwarzania wskutek minimalizacji kosztów związanych z prowadzonym procesem technologicznym.

Systemy lidarowe

Od wielu lat trwają prace z zakresu laserowej teledetekcji zarówno w  ujęciu teoretycznym, jak i  praktycznym związanym z konstrukcją prototypów. Warto wspomnieć o  lidarach fluorescencyjnych i depolaryzacyjnym do wykrywania substancji biologicznych w powietrzu, które brały czynny udział w zabezpieczeniu rozgrywek piłkarskich w  ramach Mistrzostw Europy UEFA EURO 2012, monitorując obszar głównej strefy kibica w  Warszawie oraz rejon Stadionu Narodowego. Systemy zainstalowane były na 27

44

Взвод саперів IED SHIBA

Спеціальні транспортні засоби SHIBA є відповіддю на зростаючу загрозу атак з використанням саморобних вибухових пристроїв (IED). Сімейство автомобілів SHIBA була розроблена з метою поліпшення знаходження, ідентифікації і нейтралізації загрози. Спеціальний транспортний засіб для ідентифікації IED укомплектований георадаром, який виявляє загрозу укриту під землею недалеко від автомобіля. Адекватний рівень захисту транспортного засобу забезпечується за рахунок зміцнення його конструкції (рами і кузова), в основному в нижній частині, максимально захищаючи від вибуху. Вказані транспортні засоби випускаються у рамках наукового консорціуму: ВТА, Військовий інститут інженерної техніки, АМZ-KUTNO Sp. z o.o. На 24-й Міжнародній виставці винаходів - ITEX 2013 в Куала-Лумпур проект Сімейство спеціальних транспортних засобів для розвідки і розмінування доріг SHIBA було вибрано Найкращим винаходом ITEX 2013 в категорії «закордонні».

Модульна неоднорідна система балістичного захисту

Розроблена на кафедрі передових матеріалів і технологій ВТА модульна неоднорідна система балістичного захисту складається з зовнішнього шару (тверда інженерна кераміка), середнього шару зі сплавів металів та внутрішнього шару броньованого листа типу ARMOX поєднаних між собою еластичною смолою, яка характеризується високоефективним захистом від протитанкових снарядів типу АР при низькій щільності поверхні. Тести на стрільбу, які проводились на спорядженому балістичному стенді (з вимірюванням всіх відповідних параметрів зразка), як і тести на полігоні підтвердили отримання IV рівня захисту згідно із STANAG 4569 при поверхневій щільності системи захисту нижче120 kgm-2. Ще однією перевагою цієї системи балістичного захисту є низька вартість її виробництва, що є наслідком мінімалізації коштів пов’язаних з технологічним процесом.

Лідарні системи

Koncepcja niejednorodnej osłony balistycznej Концепція неоднорідної системи балістичного захисту

Протягом багатьох років тривають роботи у сфері лазерного дистанційного зондування як у теоретичній площині, так і на практиці, що пов’язано з конструюванням прототипів. Варто пригадати флуоресцентні та деполяризаційні лідари для виявлення біологічних речовин у повітрі, які використовувались під час футбольних матчів у рамках Чемпіонату Європи UEFA EURO 2012, моніторуючи територію головної фан-зони у Варшаві та район Національного стадіону. Системи були змонтовані на 27 поверсі Палацу культури і науки, звідки автоматично брались проби повітря з метою можливого виявлення небезпечних хімічних і біологічних речовин.


Lidar na poligonie w USA Лідарна система на полігоні у США

piętrze Pałacu Kultury i Nauki, skąd prowadzono zautomatyzowane pomiary pod kątem stwierdzenia w  powietrzu obecności niebezpiecznych czynników chemicznych i biologicznych. Urządzenie bazuje na laserowo wzbudzanej fluorescencji oraz zjawisku depolaryzacji. Rejestrowane sygnały fluorescencji analizowane są pod kątem kształtu widma, który stanowi rodzaj unikatowego odcisku palca związku chemicznego lub biologicznego i stwarza możliwości jego wykrycia i klasyfikacji. W ramach polsko-amerykańskiego programu Transatlantic Collaborative Biological Resiliency Demonstration (TaCBRD) w 2013 na poligonie technologicznym DGP (Dugway Proving Ground) w USA (UT) przeprowadzone zostały testy systemów zdalnej detekcji zagrożeń biologicznych potwierdzające możliwości urządzeń opracowanych w WAT.

Platforma Habub z georadarem

Habub – mobilna platforma z ultra szeroko pasmowym radarem do wykrywania ukrytych w ziemi niebezpiecznych obiektów. Platforma została przygotowana z myślą o georadarze umożliwiającym wykonywanie pomiarów do głębokości około 1,5 m i wykrywania niedużych metalowych i przede wszystkim niemetalowych obiektów typu miny przeciwpiechotne oraz IED. Urządzenie jest zdalnie sterowane, umożliwia przesyłanie danych drogą radiową i ich interpretację w trybie on- bądź off-line.

System SAPER

SAPER jest mobilnym systemem pozwalającym na rozpoznawanie i identyfikowanie niewybuchów z  wykorzystaniem urządzeń typu smartphone. System opracowany został na bazie aplikacji mobilnej i  serwerowej oraz bezprzewodowych sensorów pozwalających na detekcję anomalii pola magnetycznego. Zbudowane narzędzie pozwala na skanowanie powierzchni ziemi i  obiektów w  poszukiwaniu anomalii pola magnetycznego z wykorzystaniem wbudowanych i zewnętrznych magnetometrów. Detekcja i budowanie sygnatury magnetycznej obiektu umożliwia wytworzenie produktów wykorzystywanych do badania jego podobieństwa z zapisanymi w bazie wiedzy wzorcami uzbrojenia i improwizowanych ładunków wybuchowych. Opracowana w projekcie baza wzorców zawiera grupę kilkudziesięciu rzeczywistych obiektów pozyskanych w warunkach laboratoryjnych. System oferuje również infrastrukturę powiadomienia użytkowników o  przebywaniu w  niebezpiecznej strefie prezentując informację o wykrytych zagrożeniach przesyłanych kanałami SMS oraz Push-Notifications.

Aplikacja SAPER Аплікація SAPER

Вказаний пристрій використовує у своїй роботі принципи лазерної флуоресценції і деполяризації. Записані сигнали флуоресценції аналізуються з точки зору форми спектра, яка є свого роду унікальним відбитком пальця хімічного або біологічного явища і дозволяє його виявити та класифікувати. В рамках польсько-американської програми Transatlantic Collaborative Biological Resiliency Demonstration (TaCBRD) у 2013 році на технологічному полігоні DGP (Dugway Proving Ground) в США (Юта) були проведені випробування систем дистанційного зондування біологічні небезпеки, які підтверджують можливості пристрою, розробленого в ВТА.

Платформа Habub з георадаром

Habub це мобільна платформа радаром ультраширокого спектру для виявлення прихованих у землі небезпечних об’єктів. Платформа була розроблена для виконання за допомогою георадара вимірів на глибину до 1,5 м і виявлення небезпечних металічних, а у першу чергу неметалевих предметів типу протипіхотних мін та IED. Вказана платформа управляється дистанційно, дає можливість передавати по радіо або іншим бездротовим способом інформацію у режимі он-лайн або офф-лайн

Система SAPER

Saper це мобільна система, яка дозволяє розпізнавати та ідентифікувати боєприпаси з використанням пристроїв типу смартфон. Система була розроблена на основі мобільного і серверного додатку та бездротових сенсорних датчиків, які дозволяють виявляти аномалії магнітного поля. Вбудований пристрій дозволяє сканувати поверхню землі і об’єктів для пошуку аномалій магнітного поля, використовуючи вбудовані і зовнішні магнітометри. Виявлення та характер магнітного образу об’єкту дозволяє створити матеріал, який використовується для порівняння його схожості з накопиченими записами у базі даних про зразки зброї і саморобні вибухові пристрої. Опрацьована у проекті база зразків налічує групу з кілька десятків моделей реальних об’єктів, отриманих в лабораторних умовах. Система також пропонує інфраструктуру повідомлення користувачів про те, чи перебувають вони у небезпечній зоні, подаючи інформацію про виявлені загрози через SMS або Push-повідомлення. Контактна інформація Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-908 Warszawa 49 Polska tel.:+48 22 683 9000 fax: +48 22 683 9901 www.wat.edu.pl

45


Sztandarowy produkt WB Electronics, mini-bsl FlyEye, sprawdzony w działaniach bojowych w  Afganistanie i  dostarczany – w  liczbie kilkudziesięciu egz. – do oddziałów specjalnych, wojsk zmechanizowanych i  artylerii Wojska Polskiego. Obecnie trwają rozmowy na temat jego sprzedaży kilku odbiorcom zagranicznym / Zdjęcie: WB Electronics Флагманський вируб WB Electronics міні безпілотній літаючий апарат FlyEya перевірений у бойових умовах в Афганістані. Кілька десятків цих літаків знаходиться на озброєнні спеціальних сил, мотострілкових частин та артилерії Збройних Сил Республіки Польща. Зараз відбуваються переговори щодо поставки цих апаратів з кількома закордонними замовниками. / Фото: WB Electronics

Grupa WB jest tez liderem rozwoju systemów łączności. Jej zależna spółka Radmor, jest m.in. autorem jednej z pierwszych radiostacji programowalnych, modelu 3509 Zdjęcie: Rafał Jóźwiak WB Electronics є лідером у галузі розвитку засобів зв’язку. Дочірнє підприємство цієї компанії Radmor є, між іншим, розробником перших радіостанцій, з функцією програмування – модель 3509. Фото: Рафал Яджьвяк

G R U PA W B E L E C T R O N I C S

ГРУПА WB ELECTRONICS

WB Electronics, prywatna spółka z Ożarowa Mazowieckiego o wyłącznie polskim kapitale, jest jednym z najważniejszych podmiotów polskiego rynku zbrojeniowego. Spółka jest obecnie liderem w  zakresie nowoczesnych i  zaawansowanych technologicznie rozwiązań dla wojska i służb porządku publicznego w obszarze systemów bezzałogowych, transmisji danych oraz dowodzenia i  kierowania ogniem. WB Electronics jest wiodącym przedsiębiorstwem w Grupie WB – najbardziej dynamicznej polskiej grupy kapitałowej sektora obronnego.

Однією з ключових компаній польського оборонного ринку є приватна фірма WB Electronics, яка розташована в місті Ожарув-Мазовецький, неподалік від столиці Польщі. WB Electronics на сьогодні є лідером у сфері сучасних технологій та провідних рішень в інтересах військових та правоохоронних органів в секторі безпілотних систем, передачі даних та управління вогнем. Компанія є провідною структурою в групі WB – найбільш динамічній промисловій групі, яка діє в оборонному секторі Польщі.

W skład Grupy WB wchodzą następujące spółki: • WB Electronics SA – Ożarów Mazowiecki • RADMOR SA – Gdynia • AREX Sp. z o.o. – Gdynia • MindMade Sp. z o.o. – Warszawa • Flytronic – Gliwice Grupa WB to przede wszystkim doskonały przykład integracji i wykorzystania efektu synergii potencjału różnego typu przedsiębiorstw – od państwowych dużych przedsiębiorstw, po małe innowacyjne start-upy. W Grupie WB zostały połączone kompetencje i doświadczenie każdej ze spółek wchodzących w jej skład tak, aby w efekcie końcowym uzyskać efekt synergii i tym samym wzmocnienia kompetencji, które są w każdej ze spółek z osobna. Każdy z podmiotów tworzących Grupę rozwija się samodzielnie w  zakresie swoich zdolności. Jednakże produkty, które tworzą, w sposób komplementarny się uzupełniają i wzmacniają ofertę całej Grupy WB. W Grupie powstają spójne systemy zaawansowanych rozwiązań elektronicznych, w  których każda ze spółek odpowiada za swoją cząstkę pełnego systemu. Przykładem takiej synergii i komplementarności produktów oferowanych przez Grupę WB może być cho-

46

До складу групи WB входять наступні підприємства: • АТ «WB Electronics» – Ожарув-Мазовецький • АТ «RADMOR» – Гдиня • ТОВ «AREX» – Гдиня • ТОВ «MindMade» – Варшава • NJD FLYTRONIC – Глівіце Група WB є прекрасним прикладом інтеграції та ефективного використання потенціалу різних видів бізнесу – від державних великих підприємств до малих інноваційних стартапів. У групі WB вдало об’єднані вміння та досвід кожної компанії, які входять до її складу, що дозволяє досягти ефективної взаємодії та зміцнити досвід, який є в кожній з компаній окремо. Кожне підприємство, що входить до Групи розвивається незалежно, з точки зори власних можливостей. Проте, продукція, яка створюються на основі взаємодоповнюваності, зміцнює позиції всієї Групи WB. В Групі реалізована послідовна система сучасних електронних рішень, в якій кожна компанія відповідає за свою частину всієї системи. Прикладом такої взаємодії та взаємодоповнюваності може бути система зв’язку та передачі даних для транспортних засобів – FONET, яка була розроблена WB Electronics. Вона стала найвідомішим продуктом в сегменті оборони Польщі і отримала


Najlepiej sprzedający się system ożarowskiej spółki – system Fonet. Trafił niemal na wszystkie kontynenty / Zdjęcie: WB Electronics Вируб компанії з Ажарова, який найкраще продається – система Fonet. Зараз він використовується практично на всіх континентах світу. / Фото: WB Electronics

ciażby system łączności i transmisji danych dla pojazdów FONET opracowany w WB Electronics, który stał się najbardziej znanym na świecie polskim wyrobem segmentu obronnego, zyskując uznanie na każdym kontynencie. Jednak, aby system ten mógł w pełni funkcjonować, niezbędne są nowoczesne radiostacje wytwarzane przez kolejną spółkę z Grupy, jaką jest gdyński RADMOR. Kolejnym przykładem systemowego podejścia do zaspokojenia potrzeb klienta w ramach Grupy WB jest system dowodzenia i kierowania ogniem TOPAZ, który z powodzeniem współpracuje z bezzałogowym systemem FlyEye z gliwickiej spółki Flytronic. Efektem takiego komplementarnego podejścia i spójnego wykorzystania potencjału każdej z poszczególnych spółek jest to, że produkty Grupy WB w 80% trafiają na rynki zagraniczne. Grupa WB należy do nielicznych polskich eksporterów sektora obronnego, którego technologie z  powodzeniem są wykorzystywane przez najbardziej wymagającą armię świata, jaką jest armia amerykańska. Uznana pozycja na świecie nie byłaby możliwa bez innowacyjnego podejścia do potrzeb klienta oraz – przede wszystkim – bez posiadania unikalnych na skalę światową technologii. Potencjał ponad 350 konstruktorów oraz 30 mln zł ze środków własnych, jakie są przeznaczane corocznie na badania i rozwój, czynią z Grupy WB największy przemysłowy ośrodek badawczo–rozwojowy w Polsce. Jest to potencjał, który pozwala rozwijać i udoskonalać wyroby, będące w ofercie Grupy WB, a także we współpracy z czołowymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, tworzyć nowe unikalne technologie, które sprostają zarówno wysokim potrzebom Wojska Polskiego, jak i klientów zagranicznych. Do głównych obszarów działania firm Grupy WB należą: - przewodowe i bezprzewodowe systemy łączności taktycznej - bezzałogowe systemy latające (UAV) - modernizacja i automatyzacja uzbrojenia, w szczególności artylerii lufowej - systemy dowodzenia klasy C4ISR dla wojsk lądowych - projektowanie i dostawa wyposażenia pojazdów specjalizowanych, integracja sensorów w  spójny system oparty na transmisji danych.

визнання на всіх континентах. Тим часом, ця система ефективно функціонує в поєднанні із сучасними радіоприймачами виробництва іншої компанії Групи WB – RADMOR, яка розташована в Гдині. Інший приклад системного підходу до задоволення потреб клієнтів групи WB є система командування та управління вогнем TOPAZ, яка успішно працює з безпілотною системою FlyEye від компанії Flytronic (Глівіце). Позитивний ефект від такого взаємодоповнюючого підходу і постійного використання потенціалу кожної з компаній Групи WB полягає в тому, що 80 % створеної продукції йде на експорт. Група є однією з небагатьох польських компаній оборонного сектору, технології якої успішно використовуються в найвимогливіших збройних силах країн світу, зокрема в армії США. Таке визнання групи не було б можливим без інноваційного підходу до потреб клієнта та без унікальних в глобальному масштабі технологій. Потенціал більше ніж 350 конструкторів та 30 млн. злотих з власних коштів, які виділяються щороку на дослідження та розробки, робить промислову Групу WB центром науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт в Польщі. Цей потенціал дозволяє розвивати й удосконалювати продукцію, яка пропонується Групою WB у співпраці з провідними науково-дослідними центрами в країні та за її межами з метою створення нових унікальних технологій, які відповідають потребам польської армії та закордонних замовників. Основними напрямками фірм групи WB є: - дротові та бездротові системи зв’язку тактичного рівня; - безпілотні авіаційні системи; - модернізація та автоматизація озброєння, зокрема артилерії; - системи управління класу C4ISR для сухопутних військ; - розробка та постачання спеціалізованого обладнання для транспортних засобів, інтеграція датчиків у внутрішні системи передачі даних.

Контактна інформація WB Electronics S.A. ul. Poznańska 129/133 05-850 Ożarów Mazowiecki Polska tel.: +48 22 731 2500 fax: +48 22 731 2501 www.wb.com.pl

48


ВІЙСЬКОВИЙ АВІАЦІЙНИЙ ЗАВОД № 1

W ostatnim okresie w WZL-1 wykonano istotną modernizację śmigłowców uderzeniowych Mi-24, wykorzystywanych później w Afganistanie Останнім часом ВАЗ №1 здійснив комплексну модернізацію ударних вертольотів Мі-24, які потім були задіяні в Афганістані.

WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 1 Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 (WZL-1) to jedne z trzech polskich przedsiębiorstw serwisujących sprzęt lotniczy Wojska Polskiego. Specjalizuje się w remontach i modernizacjach śmigłowców rodzin Mi-2, Mi-8/17, Mi-14 i Mi-24, a także Kaman SH-2G oraz PZL W-3T Sokół. Przyszłość spółki jest związana z programem zakupu przez MON śmigłowców nowej generacji. WZL-1 powstały w 1945, z początku zajmując się remontami i obsługą tłokowych samolotów wojskowych. W 1960 trafiły tu pierwsze śmigłowce. Zakłady nie zerwały jednak definitywnie z klasycznymi statkami powietrznymi. Do dzisiaj realizują okresowe obsługi samolotów M-28 Bryza, zaś oddział w Dęblinie remontuje samoloty szkolno-bojowe TS-11 Iskra oraz ich silniki SO-3W. Należąca do Skarbu Państwa spółka dysponuje unikalnym potencjałem, na który składa się doświadczona kadra i nowoczesny park maszynowy. WZL-1 były dzięki temu zrealizować liczne modernizacje śmigłowców, w tym przeznaczonych do działań bojowych w ramach kontyngentów w Iraku i Afganistanie. Zakłady utrzymują też w stanie wysokiej gotowości obecnie wykorzystywaną flotę śmigłowców Wojska Polskiego. Istotną datą był w tej dziedzinie 1999, rok przystąpienia Rzeczypospolitej do NATO. W następnych latach WZL-1 wykonała remonty modernizacyjne, które z jednej strony wydłużyły resursy wiropłatów, z drugiej – wyposażyły wszystkie polskie śmigłowce wojskowe w sprzęt łączności, nawigacji i system swój-obcy, zgodne ze standardami Sojuszu Północnoatlantyckiego. Spółka oferuje też usługi w zakresie pokryć galwanicznych, malowania statków powietrznych, wykonywania wiązek elektrycznych, metrologii, obróbki mechanicznej i spawania. WZL-1 współpracuje blisko z innymi polskimi podmiotami przemysłu obronnego: Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych, Instytutem Lotnictwa oraz Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 2.

Акціонерне товариство „Військовий авіаційний завод № 1” (ВАЗ №1) є однією з провідних компаній європейської авіаційної галузі. Завдяки виконанню операцій спеціалізованого спрямування компанія змогла зміцнити свої позиції як на місцевому ринку, так і за кордоном. На сьогодні завод може надавати такі послуги, як ремонт, обслуговування та модернізація літаків і вертольотів, капітальний ремонт авіаційних газотурбінних і реактивних двигунів, а також агрегатів і авіаційного обладнання в інтересах повітряних сил, сухопутних військ і військово-морських сил Польщі. АТ ВАЗ №1 є компанією з глибокими знаннями і досвідом в сфері авіаційної техніки. Історія заводу сягає 40-х рр. минулого століття і є тісно пов’язаною з історією двох установ: Військового авіаційного заводу № 1 (м.Лодзь) і Військового авіаційного заводу № 3 (м.Деблін). З моменту створення, до сфери діяльності цих двох установ входив капітальний ремонт літаків з поршневими двигунами військово-повітряних сил Польщі типу Ілюшин, Яковлєв, Антонов, польських літаків Junak i Bies разом з вузлами приводу, а також реактивних літаків Мікоян разом з їхніми ліцензійними польськими версіями та двигунами до них. 60-ті та 70-ті рр. минулого століття стали переломними в історії ВАЗ №-1 з міста Лодзь. В цей період завод розпочав обслуговування та капітальний ремонт вертольотів типу Мі, які знаходились на озброєнні Збройних сил Польщі. З того часу він почав спеціалізуватись на ремонті, технічному обслуговуванні та модернізації військових вертольотів Мі-2, а потім і Мі-8, Мі-17, Мі-14 та Мі-24. Зазначений період був також переломним і для Військового авіаційного заводу №-3 з міста Демблін на якому було розпочато капітальний ремонт десяти версій літака МіГ-21. Крім цього заводом було освоєно ремонт реактивних двигунів літаків TS-11 Iskra. В подальшому до сфери послуг ВАЗ №3 увійшов капітальний ремонт літаків Міг-23 і TS-11 Iskra, а також ремонти авіадвигунів типу TW3117. Крім того, виконувались завдання з ремонту і модернізації ряду великих авіаційних вузлів, індикаторів, радіо і навігаційного обладнання, авіоніки та іншого бортового обладнання. Черговим переломним моментом в історії обох компаній став 2011 рік, коли їх глибокі знання та досвід поєднались в єдиній компанії під назвою АТ «Військовий авіаційний завод № 1», яка стала одним з лідерів європейської авіаційної галузі.

Podobne prace (zwiększenie przeżywalności, przystosowanie do lotów nocnych, modernizacja podsystemów łączności i nawigacji), wykonano tez na części śmigłowców rodziny Mi-8/17, także przeznaczonych dla PKW Afganistan Аналогічна робота (підвищення рівня живунчсті, забезпечення можливості здійснення нічних польотів, модернізація систем зв’язку та навігації) виконана по відношенню до вертольотів Мі-8, Мі-17 Контингенту Збройних Сил РП в Афганістані.

49


Завдяки наявності в своєму складі висококваліфікованих інженерів, АТ ВАЗ №1 має змогу виконувати ряд програм з модернізації та ремонту як вертольотів, так і літаків. Після вступу Польщі до НАТО в 1999 році, з метою приведення літаках різних типів до стандартів НАТО, компанією було проведено ряд заходів з виробництва та модернізації сучасного обладнання зв’язку, навігації та ідентифікації. В інтересах Повітряних сил Польщі компанією було проведено такі заходи з модернізації, як: - переобладнання вертольотів під медично-евакуаційний варіант (Мі-17AE); - переобладнання вертольотів Мі-8Т під пасажирський варіант Мі-8Р, Мі-8S, а також під пошуково-рятувальний варіант Мі-8 SAR; - встановлення радіовисотомірів; - встановлення автоматичних радіокомпасів; - встановлення пошукового прожектора; - встановлення торпед на вертольотах Мі-14 РŁ i Kaman SH-2G; - встановлення тепловізорних камер; - додаткове бронювання корпусу; - встановлення 7,62 мм кулеметів ВПКМ; - встановлення радіостанцій діапазонів УКВ/ОВЧ 30-400MГц, ОВЧ 30-88MГц, ВЧ 2-60 МГц, які працюють в інтегрованій системі зв’язку; - встановлення навігаційних систем VOR/ТАСАN/ILS/MARKER, «свій-чужий», GPS; - встановлення на вертольотах приладів нічного бачення NVG III покоління класу B; - встановлення елементів системи AFIS на літаку М-28 Bryza № 208 для перевірки та апробації систем авіанавігаційної допомоги. На потужностях АТ ВАЗ № 1 виконуються періодичне обслуговування і поточний ремонт літаків TS-11 Iskra. Завод також має досвід в обслуговуванні літаків PZL M-28 Bryza i Skytruck, а також вертольотів PZL W-3 Sokół різних модифікацій. Крім цього існує можливість комплексного обслуговування різних модифікацій двигунів TW3-117 і реактивних двигунів SO-3/W літаків TS-11 Iskra. Підтвердженням високої якості ремонтних робіт на авіадвигунах є їх комплексна перевірка на спеціальних стендах. Крім того, на заводі є можливість проводити стендову перевірку, зокрема і в інтересах іноземних замовників, таких двигунів: SO-3/W, TW2-117 та TW3-117. На сьогодні основним партнером компанії є Повітряні сили Польщі. При цьому компанія є відкритою для співробітництва з іншими вітчизняними та іноземними підприємствами, а також для розширення сфери своєї діяльності. Підтвердженням цього є належність компанії до Агентства НАТО з технічного обслуговування і постачання, в якості потенційного постачальника послуг. АТ ВАЗ №1 також бере участь у міжнародних проектах, щодо ремонту, технічного обслуговування й модернізації того обладнання, на якому він спеціалізується. Виконуючи завдання в інтересах своїх партнерів, компанія забезпечує відповідність своїх послуг міжнародним стандартам авіації, а ряд отриманих сертифікатів є яскравим свідченням цього. Важливим аспектом в плані вдосконалення і розширення спектру діяльності заводу стала його сертифікація, як учасника Організації з технічного обслуговування PART 145, яка надала йому широкі можливості щодо технічного обслуговування і ремонту літаків цивільної авіації та їх обладнання відповідно до вимог Європейського Агентства Повітряної Безпеки EASA. На даний час, АТ ВАЗ № 1 співпрацює з такими українськими компаніями: ПАТ «Мотор Січ» (м. Запоріжжя) – в області постачання за-

50

пасних частин для ремонту двигунів TW3-117 та ДП «АВІАКОН» (м. Конотоп) – в питанні ремонту вузлів вертольотів. Слід відзначити, що АТ ВАЗ № 1 має сертифікат авіаремонтного заводу «МВЗ ім. М.Л. Міля» на проведення капітального ремонту вертольотів Мі-8 і Мі-17. В подальшому завод планує розширити співробітництво в плані модернізації вертольотів типу Мі, а також розробки та виробництва безпілотних літальних апаратів. На сьогодні, АТ ВАЗ № 1 спільно з Технологічним Інститутом Повітряних Сил (ТІПС) Польщі здійснює реалізацію проекту безпілотного вертольота для виконання спеціальних завдань. Нещодавно представник АТ ВАЗ № 1 взяв участь у II польсько-українському форумі оборонної промисловості, який пройшов з 13 по 15 листопада 2013р. в Києві. У ході переговорів з представниками ПАТ „Мотор Січ” він отримав нагоду познайомитися з досягненнями компанії в питанні модернізації вертольотів Мі 8/17/24 й, зокрема, з виробництвом газотурбінних двигунів 5 покоління TW3-117WMASBM1W4. Керівник вертолітної програми Олексій Єнін запропонував польській стороні розпочати співпрацю в питанні модернізації вертольотів зазначених типів. В свою чергу представники ПАТ „Мотор Січ” зацікавились лінійкою виробів з композитних матеріалів, що виготовляються спільно АТ ВАЗ № 1 та ТІПС. Крім того була надана пропозиція про співпрацю в області виготовлення елементів обшивки

WZL-1 realizuje też m.in. obsługi okresowe śmigłowców W3-W Sokół оточний ремонт вертольотів W3-W Sokół …a także remont główny silników odrzutowych SO-3W do samolotu TS-11 Iskra поточне обслуговування і роботи з продовження міжремонтного і технічного ресурсу літаків TS-11 ISKRА

та лопастей для модернізованої версії вертольота MSB-2. На даний час представниками АТ ВАЗ № 1 та ТІПС плануються переговори з метою об’єднання зусиль на даному напрямку. Контактна інформація WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE Nr 1 S.A. ul. Dubois 119 93-465 Łódź Polska tel.: +48 42 681 55 60/64 fax: +48 42 681 33 18 sekretariat@wzl1.mil.pl www.wzl1.mil.pl


NWF ADRON

НВФ «АДРОН»

Gwarancja bezpiecznego lotu

Га р а н т і я б е з п е ч н о г о п о л ь о т у

Przedsiębiorstwo naukowo-przemysłowe Adron (ukr. Науково-виробнича фірма Адрон, NWF Adron) powstała w 1994, jako przedsiębiorstwo z kapitałem w  100% prywatnym. Z  punktu widzenia struktury i  zakresu wykonywanych działań, jest biurem badawczo-konstrukcyjnym posiadającym własny system opisu dokumentacji.

Науково-виробнича фірма «Адрон» заснована в 1994 році як підприємство зі 100% приватним капіталом. За структурою і спектром завдань, що виконуються, фірма є дослідно-конструкторським бюро із власним кодом позначення конструкторської документації.

NWF Adron rozwija działalność w następujących obszarach: - systemy obronne sprzętu wojskowego przed środkami rażenia wyposażonymi w głowice samonaprowadzania na podczerwień, m. in.: • stacje zakłóceń optoelektronicznych; • systemy wyrzutu fałszywych celów termicznych; • urządzenia ekranowania wydechu służące do ograniczenia śladu cieplnego w podczerwonym paśmie fal elektromagnetycznych; • systemy wykrywania momentu wystrzelenia rakiet kierowanych; • fałszywe cele termiczne; - lotnicze systemy i zespoły celowniczo-nawigacyjne; - systemy naprowadzania amunicji na cele; - wyposażenie poligonów, sprzęt szkoleniowy i  systemy telemetryczne; - systemy rakietowe kierowane i niekierowane. Jednocześnie NWF Adron prowadzi badania w obszarach takich, jak: - aerodynamika i dynamika lotu urządzeń latających, pocisków rakietowych, amunicji kierowanej i niekierowanej; - matematyczne modelowanie procesów naprowadzania, trajektorii urządzeń latających, amunicji i innych obiektów. Przedsiębiorstwo oferuje również usługi z zakresu określenia charakterystyki różnych obiektów w podczerwieni, skuteczności środków ich ochrony, charakterystyk aerodynamicznych i dynamicznych oraz prze-

52

Фірма веде розробки у наступних напрямках: - комплекси захисту бойової техніки від засобів ураження з інфрачервоними головками самонаведення (ІГС), які включають: • станції оптико-електронної протидії; • системи викидання хибних теплових цілей; • екранно-вихлопні пристрої (ЕВП) для зниження теплової помітності в інфрачервоному діапазоні довжин хвиль; • системи виявлення моменту пуску керованих ракет; • хибні теплові цілі; - авіаційні прицільно-навігаційні системи і комплекси; - системи наведення боєприпасів на цілі; - полігонні комплекси, тренажери і телеметричні системи; - керовані і некеровані ракетні системи. Паралельно фірма «Адрон» веде низку досліджень, з яких виділимо такі: - аеродинаміка і динаміка польоту ЛА, ракет, керованих і некерованих боєприпасів; - математичне моделювання процесів наведення, польоту ЛА, боєприпасів та інших об’єктів. Фірма також надає послуги з визначення інфрачервоних характеристик різних об’єктів, ефективності засобів їх захисту, аеродинамічних та динамічних характеристик; проведення льотних і полігонних випробувань різноманітних систем.


prowadzania testów lotniczych i prób poligonowych rozmaitych systemów. NWF Adron jest jednym z niewielu prywatnych podmiotów na Ukrainie posiadających państwową licencję na projektowanie, produkcję, realizację, remont i modernizację techniki wojskowej, broni wojskowej oraz amunicji do niej oraz wszelkie niezbędne zezwolenia i rejestracje. Posiada szeroki krąg partnerów krajowych i zagranicznych. Masowa produkcja wyrobów firmy odbywa się w Nieżyńskim Kompleksie Naukowo-Przemysłowym Progres (ukr. НВК Прогрес), Kijowskich Zakładach Radar oraz Państwowej Holdingowej Spółce Akcyjnej Artem (ukr. ДАХК Артем). Inni ukraińscy partnerzy firmy to państwowy Konotopski Zakład Lotniczo-Remontowy Awiakon (ukr. ДП Конотопський авіаційний ремонтний завод Авіакон – zwłaszcza w tym zakładzie odbywa się instalacja sprzętu na pokładzie śmigłowca i przeprowadzane są badania wstępne), a także Państwowe Centrum Naukowo-Przemysłowe Sił Zbrojnych Ukrainy (ukr. Державний науково-випробувальний центр ЗС України) w Teodozji, gdzie przeprowadzane są państwowe testy skuteczności ostrzału (obecnie znajduje się na terenach opanownych przez Rosję). We współpracy z przedsiębiorstwem Motor Sicz (ukr. Мотор Січ), Państwowym Biurem Konstrukcyjnym Łucz (ДКБ Луч), Arsenał (Арсенал) і francuskim Sagem, NWF Adron uczestniczy w pracach z zakresu modernizacji śmigłowców Mi-24 będących na wyposażeniu ukraińskich sił zbrojnych. Warto podkreślić, że NWF Adron, jako przedsiębiorstwo prywatne, własnymi siłami i na własny koszt rozwinęła produkcję wymienionych systemów i urządzeń, zaś we współpracy z partnerami pomyślnie przeszła przez wszystkie rodzaje państwowych testów oraz przez procedurę przyjęcia do uzbrojenia. Spółka posiada doświadczenie w wykonywaniu prac naukowo-badawczych oraz badawczo-konstrukcyjnych na zamówienie różnych organizacji, zarówno ukraińskich (Motor Sicz, Antonow itd.), jak i zagranicznych, zwłaszcza białoruskich, rosyjskich, tureckich i innych. Najbardziej znanym produktem jest stacja zakłóceń optoelektronicznych Adros KT-01AV (ukr. Адрос КТ- 01АВ), która umożliwia zakłócanie śledzenia celu oraz zakłócanie toru wszystkich typów rakiet wyposażonych w  głowice samonaprowadzania na podczerwień (włącznie z przenośnymi przeciwlotniczymi zestawami rakietowymi). Stacja z  powodzeniem przeszła przez wszystkie próby oraz została przyjęta do uzbrojenia Sił Zbrojnych Ukrainy. Stacja jest objęta patentem; przeznaczona jest do instalacji na śmigłowcach z rodzin Mi-24 i  Mi8/Mi17 oraz ich zmodyfikowanych wersjach; stacja Adros może jednak zostać zainstalowana również na dowolnym innym śmigłowcu po wykonaniu odpowiednich dodatkowych prac przez NWF Adron. Dla podwyższenia skuteczności ochrony śmigłowców przed rakietami wyposażonymi w głowice samonaprowadzania na podczerwień, jako dodatek do stacji, zaprojektowano nowe urządzenie ekranowania wydechu, które redukuje ślad cieplny śmigłowców Mi-8 i  Mi-24 wszystkich wersji oraz wysoce efektywne systemy wyrzutu fałszywych celów termicznych. Projekty NWF Adron nie ograniczają się do systemów obronnych śmigłowców. Jej pracownicy we współpracy z państwowym Antonowem opracowali warianty systemu obrony przed przenośnymi przeciwlotniczymi zestawami rakietowymi dla samolotów typu An-26, An-32 i  An-140. NWF Adron również rozwija specjalne systemy ochrony śmigłowców przed bronią strzelecką, a  także zakończyła prace nad utworzeniem nocnego celownika, który również przyjęto do uzbrojenia Sił Zbrojnych Ukrainy. W  chwili obecnej odbiorcami produktów NWF Adron jest szereg państw z różnych części świata – WNP, Europy

Компанія - одна з небагатьох приватних в Україні, що має державну ліцензію на розробку, виготовлення, реалізацію, ремонт та модернізацію військової техніки, військової зброї та боєприпасів до неї, а також всі необхідні дозволи та реєстрації. НВФ «Адрон» має широке коло національних і закордонних партнерів. Так, серійний випуск виробів фірми здійснюється на Ніжинському науково-виробничому комплексі (НВК) «Прогрес», «Київському заводі «Радар», ДАХК «Артем». Серед інших українських партнерів підприємства - ДП «Конотопський авіаційний ремонтний завод «Авіакон» (на якому, зокрема, здійснюється установка обладнання на борт вертольота і проводяться попередні випробування), а також Державний науково-випробувальний центр ЗС України (м. Феодосія), де проводяться державні випробування з виконанням бойових стрільб. У кооперації з підприємствами «Мотор Січ», ДКБ «Луч», «Арсенал» і французькою фірмою Sagem НВФ «Адрон» бере участь в роботах з модернізації вертольотів Мі-24 ЗС України. Показово, що НВФ «Адрон», як приватна структура, власними силами і за власні кошти провела розробку вказаних виробів і в кооперації з партнерами здійснила всі види державних випробувань, а також пройшла процедуру прийняття на озброєння. Фірма має досвід виконання науково-дослідних та дослідноконструкторських робот (НДДКР) на замовлення різних організацій, як українських (АТ «Мотор Січ», ДП «Антонов», тощо), так і іноземних, зокрема, білоруських, російських, турецьких та інших. Найбільш відомою розробкою фірми є станція оптико-електронного подавлення «Адрос» КТ- 01АВ, яка здійснює зрив супроводження цілі і відводить убік всі типи ракет з ІГС (включно з переносними зенітно-ракетними комплексами). Станція успішно пройшла всі види випробувань і прийнята на озброєння Збройних Сил України. Станцію запатентовано, вона призначена для установки на вертольоти сімейств Мі-24 і Мі-8/Мі-17 та їх модифікації. Також станція «Адрос» може бути встановлена й на будь-які інші вертольоти після проведення відповідних додаткових робіт фахівцями фірми. Для підвищення ефективності захисту вертольотів від ракет з ІГС додатково до станції «Адрос» на НВФ «Адрон» розроблено нові ЕВП, що знижують теплову помітність вертольотів Мі-8 і Мі-24 всіх модифікацій, а також високоефективні системи викидання хибних теплових цілей. Розробки НВФ «Адрон» стосуються не лише тематики захисту вертольотів. Фахівцями фірми спільно з ДП «Антонов» опрацьовано варіанти систем захисту від ПЗРК для літаків типу Ан-26, Ан-32 і Ан-140. НВФ «Адрон» також розробляє спеціальну систему для захисту вертольотів від стрілецької зброї, плюс завершено роботи зі створення нічного прицілу, який також прийнято на озброєння ЗС України. На сьогодні реципієнтами продукції розробки компанії «Адрон» виступають багато країн з різних регіонів світу – СНД, Східної Європи, Азіатсько-Тихоокеанського регіону, Латинської Америки. За комплексні розробки колектив фахівців НВФ «Адрон» був номінований і отримав Державну премію України в галузі науки і техніки за 2012 рік.

Досвід та орієнтири для співпраці з Республікою Польща

НВФ «Адрон» має досить плідний досвід співпраці з Республікою Польща. Співробітництво з польською стороною бере початок в 2006 році, коли було підняте питання про встановлення станцій «Адрос» КТ-01АВ в рамках модерні-

53


Wschodniej, regionu Azji i Pacyfiku oraz Ameryki Łacińskiej. Za swoje osiągnięcia zespół fachowców przedsiębiorstwa otrzymał Nagrodę Państwową Ukrainy w  dziedzinie nauki i  techniki w 2012.

Doświadczenia oraz wytyczne dotyczące współpracy z Rzecząpospolitą Polską

NWF Adron posiada bardzo owocne doświadczenia współpracy z Rzecząpospolitą Polską. Jej początki sięgają 2006, kiedy to zasugerowano wykorzystanie stacji Adros KT-01AV w ramach modernizacji śmigłowców z rodziny W-3, którą prowadziło przedsiębiorstwo PZL-Świdnik. Obecnie praca przebiega zgodnie z  zaplanowanym porządkiem: śmigłowce są aktywnie wykorzystywane przez Polskie Siły Zbrojne nie tylko w kraju, ale i za granicą; trwa planowa instalacja stacji produkcji NWF Adron. Praca ta nie została ukończona. W  szczególności, we współpracy z kierownictwem PZL-Świdnik, omówiona została kwestia wspólnego opracowania urządzenia ekranowania wydechu dla śmigłowców z  wymienionej rodziny. Ten kierunek jest szczególnie perspektywiczny, gdyż dzięki niemu już na początku polskie śmigłowce będą mogły zostać wyposażone w kompleksowy system obronny, który, oprócz systemu wyrzutu fałszywych celów termicznych, obejmie też urządzenie ekranowania wydechu, co zapewni bardziej skuteczną obronę. W chwili obecnej PZL Świdnik jest kontrolowany przez włoski holding Finmeccanica i wchodzi w skład koncernu śmigłowcowego Agusta Westland. Są podstawy, by zakładać, że nowe kierownictwo przedsiębiorstwa będzie zainteresowane dalszym rozwojem współpracy z ukraińską NWF Adron. Zostały już omówione kwestie modernizacji śmigłowców, w  szczególności kontynuacji pracy nad W-3, w ramach zobowiązań zakładu dotyczących właściwych programów rządowych. Jednocześnie przeprowadzono negocjacje nt. instalacji ukraińskich systemów obronnych dla śmigłowców AW149, które są już dostępne na terytorium polski. Należy zaznaczyć, że śmigłowiec tego typu uczestniczy w  przetargu na dostawę 70 maszyn dla Polskich Sił Zbrojnych, a jak dotychczas nie zaproponowano dlań żadnych systemów obronnych. Ten obszar ukraińsko-polskiej współpracy przemysłowo-obronnej ma przed sobą szerokie perspektywy rozwoju. NWF Adron w Polsce, na prośbę polskiego Ministerstw a Obrony Narodowej, przeprowadziła szereg tematycznych prezentacji swoich produktów. Faktycznie, wszystkie obszary działalności, które rozwija ukraińska firma, cieszą się zainteresowaniem polskiej strony. Należy oczekiwać współpracy na poziomie konkretnych przedsiębiorstw z perspektywą określenia wspólnych tematów. Strona polska jest naturalnie zainteresowana w transferze technologii w celu utworzenia wspólnego produktu, który wytwarzany byłby w zasadniczej części na polskim terytorium. NWF Adron w tym zakresie gotowa jest do podjęcia różnych form współpracy. Początkowo rozmowy powinny dotyczyć dostaw bezpośrednich. Następnie, jeśli będzie to możliwe, systemy mogą zostać dostosowane do polskich wymagań z wykorzystaniem polskiego produktu w rezultacie, na przykład, wspólnej i głębokiej modernizacji produktów bazowych. Ta i inne kwestie są aktywnie omawiane z różnymi podmiotami Rzeczypospolitej Polskiej. Przedmiotem zainteresowania są kierunki rozwoju kompleksowych systemów obronnych urządzeń latających – stacji obronnych, systemów aktywnego maskowania, systemów fałszywych celów termicznych (zwłaszcza celów o niskiej temperaturze), urządzeń ekranowania wydechu, itd.

54

зації вертольотів сімейства W-3, що проводило польське авіаційне підприємство PZL Świdnik. На сьогодні дана робота триває в плановому порядку: вертольоти активно використовуються Збройними Силами Польщі не лише в країні, але і за її межами, ведеться планова установка станцій розробки НВФ «Адрон». На цьому роботу не завершено. Зокрема, з керівництвом PZL-Świdnik було проговорено питання спільної розробки ЕВП для вертольотів вказаного сімейства. Даний напрям є досить перспективним, адже, на виході польські вертольоти можуть отримати комплексну систему захисту, яка окрім системи відстрілу хибних теплових цілей матиме ще й екранно-вихлопний пристрій, що забезпечуватиме більш надійний захист. На сьогодні PZL-Świdnik є власністю італійського холдингу Finmeccanica і входить у вертольотобудівний концерн Agusta Westland. Є підстави вважати, що нове керівництво підприємства зацікавлене у подальшому поглибленні співпраці з українською фірмою «Адрон». На сьогодні вже обговорені питання подальшої модернізації вертольотів, зокрема продовження робіт на W-3 в рамках зобов’язань заводу за відповідною державною програмою. Паралельно проведено переговори щодо становлення українських систем захисту для вертольотів AW149, які вже випускаються на території Польщі. Слід зауважити, що вертоліт даного типу бере участь в тендері на поставку 70 машин в інтересах ЗС Польщі, а на ньому жодних систем захисту поки представлено не було. Цей сегмент українсько-польської оборонно-промислової співпраці має вагомі перспективи. Фірмою «Адрон» в Польщі на запрошення польського міністерства оборони проведено ряд тематичних презентації власних розробок. Фактично всі напрями, що розвиває українська фірма, представляють інтерес для польської сторони. Слід очікувати роботи на рівні конкретних підприємств з перспективою виходу на конкретні спільні теми. Польська сторона природним чином зацікавлена в трансфері технологій, з тим щоб з’явився спільний продукт, що вироблявся б переважно на польській території. Компанія «Адрон» в цьому плані готова до різних форм співпраці. Спочатку мову слід вести про прямі поставки. Згодом, якщо є перспектива, можна проводити адаптацію систем під польські вимоги із виходом на польський продукт в результаті, приміром, глибокої спільної модернізації базових виробів. Ці та інші питання активно проговорюються з різними структурами Республіки Польща. Предметна зацікавленість проявляється до різних напрямів комплексної системи захисту ЛА – станцій захисту, систем активних завад, систем хибних теплових цілей (особливо низькотемпературних), екранно-вихлопних пристроїв, тощо.

Контактна інформація Research & Development Company ADRON L.Ukrainky bld. 15, app. 27, Kyiv, 01133, Ukraine


PRZEDSIĘBIORSTWO PA Ń S T W O W E I Z J U M S K I E Z A K Ł A DY N A R Z Ę D Z I O W E

S z k ł o, k t ó r e p o m a g a z w y c i ę ż y ć

Przedsiębiorstwo państwowe Izjumskie Zakłady Narzędziowe (ukr. Державне підприємство „Ізюмський приладобудівний завод”, DP IPZ) już od ponad 90 lat jest jednym z największych producentów szkła optycznego oraz oprzyrządowania elektroniczno-mechanicznego i elektroniczno-optycznego na obszarze poradzieckim. Po raz pierwszy szkło zostało wyprodukowane w  Zakładach jeszcze w 1923, przy czym początkowo były to zakłady optyczne, wytwarzające jedynie szkło optyczne. Następnie, od 1940, Zakłady rozwinęły się w przedsiębiorstwo produkujące sprzęt optyczno-elektroniczny. DP IPZ to dziś jedyna firma na Ukrainie wytwarzająca szkło optyczne. Charakterystyczną osobliwością i jedną z najważniejszych przewag konkurencyjnych Zakładów to skupienie w ramach jednego przedsiębiorstwa pełnego cyklu produkcji przyrządów optycznych – od wytopu szkła do projektowania i produkcji próbek oraz produkcji seryjnej. Poza tym, systemy zarządzania jakością DP IPZ niedawno otrzymały certyfikat ISO 9001:2008, co świadczy o tym, że ich parametry odpowiadają wymogom międzynarodowym. Przedsiębiorstwo jest w  100% własnością państwową; wchodzi ono w  skład Państwowego Koncernu Ukrobronprom (ukr. „Укробронпром”). Jego działalność można umownie podzielić na dwa obszary. Pierwszy z nich to produkcja szkła optycznego. Moce przerobowe zakładu pozwalają na wytwarzanie prawie 250 rodzajów krajowego szkła białego i kolorowego. Wśród nich znajdują się rodzaje szkła przeznaczone dla potrzeb przemysłu elektronicznego, nowoczesne filtry świetlne oraz szkło specjalistyczne. Przedsiębiorstwo nieustannie prowadzi prace nad konserwacją istniejących oraz rozwojem nowych rodzajów szkła optycznego. Nawiasem mówiąc, niektóre z nich, na przykład szkło optyczne typu SZS (СЗС), z punktu widzenia swoich parametrów jak na razie nie posiada swoich odpowiedników w pozostałych krajach świata. Drugi obszar działalności przedsiębiorstwa wiąże się z  produkcją oprzyrządowania o  przeznaczeniu zarówno cywilnym, jak i  wojskowym. Do segmentu produkcji cywilnej należą przyrządy geodezyjne, mikroskopy i inne produkty optyczne, lecz ciężar właściwy produkcji DP IPZ wykorzystywany jest w produktach kompleksu obronno-przemysłowego Ukrainy, wspólnych projektach z producentami międzynarodowymi i eksportowany jest za granicę. Głównymi obszarami działalności firmy związanymi z  oprzyrządowaniem optyczno-elektronicznym są systemy naprowadzania i ich elementy do zestawów przeciwpancernych, morskie bazy obserwacji, systemy celowania i kierowania ogniem, noktowizory dla kierowców wszystkich typów pojazdów opancerzonych, celowniki przeciwlotnicze oraz cały szereg instrumentów obserwacyjnych pojazdów opancerzonych, systemów antyrakietowych oraz systemów naprowadzania rakiet. Jeśli chodzi o bardziej szczegółowy opis produkcji Zakładu, należy osobną uwagę poświęcić zesta-

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО « І З Ю М С Ь К И Й П Р И Л А Д О Б УД І В Н И Й ЗАВОД»

Скло, що допомагає перемагати Державне підприємство «Ізюмський приладобудівний завод» (ДП ІПЗ) вже понад 90 років є одним з найбільших виробників продукції оптичного скловаріння, електронно-механічного та електронно-оптичного приладобудування на пострадянському просторі. Перше промислове оптичне скло на заводі було зварене ще в 1923 році. Спочатку це був оптичний завод, який випускав тільки оптичне скло. Пізніше, з 1940 року, він переріс у підприємство оптико-електронного приладобудування. Ізюмський приладобудівний завод – єдине підприємство України по виробництву оптичного скла. Характерною особливістю та однією з найголовніших переваг заводу є наявність в рамках одного підприємства повного циклу виробництва оптичних приладів – від варки оптичного скла до проектування та виготовлення зразків і серійних приладів. Крім того, нещодавно систему менеджменту якості ДП ІПЗ було успішно атестовано по ISO 9001:2008, що свідчить про відповідність показників заводу міжнародним вимогам. 100% підприємства перебуває у державній власності, завод входить до Державного Концерну «Укробронпром». Діяльність підприємства умовно можна розділити на два напрямки. Перш за все – це виробництво оптичного скла. Потужності заводу дозволяють виготовляти вітчизняне безкольорове та кольорове оптичне скло майже 250 марок. Серед них – марки скла для потреб електронної промисловості, сучасні світофільтри та спеціалізоване скло. Фахівцями підприємства постійно проводиться робота по збереженню існуючих та створенню нових марок оптичного скла. До речі, деякі з них, наприклад оптичне скло марок СЗС, за своїми характеристиками поки що не мають аналогів у світі! Другий напрямок діяльності підприємства пов’язаний з приладобудуванням як цивільного, так і воєнного призначення. До сегменту цивільної продукції входять геодезичні прилади, мікроскопи, та інша оптична продукція. Але питома вага приладів, виготовлених на ДП ІПЗ, використовується в виробах оборонно-промислового

55


wom przeciwpancernym. DP IPZ w ramach współpracy z partnerami rosyjskimi produkował urządzenia naprowadzające 9C816M, które wykorzystywane są w przeciwpancernych zestawach rakietowych Metys-M eksportowanych przez Rosję z  powodzeniem na cały świat. Zestawy Metys-M cieszą się zainteresowaniem za granicą, podobnie jak ich modernizacja, w wyniku której zasięg ich działania zwiększono z 1,2 do 2 km. Omawiany zestaw wchodzi również w skład uzbrojenia sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Podobne urządzenia przedsiębiorstwo wytwarza również do zestawów przeciwpancernych Konkurs – 9SZ119М1 (9Ш119М1). Ten produkt izjumskich zakładów zapewnia zestawom przeciwpancernym zasięg strzału do 4 km. DP IPZ opracowało też urządzenie naprowadzające do ukraińskiego zestawu przeciwpancernego Korsar (ПТРК „Корсар”). Ponadto, przedsiębiorstwo z powodzeniem produkuje i wdraża rakietowe urządzenia naprowadzające różnych konfiguracji. W  szczególności, w  ramach wymiany systemu 9SZ135 Kastet (9Ш135 „Кастет”), którego waga wynosiła 35 kg, izjumskie zakłady opracowały i zaoferowały konsumentom urządzenie PN-K (ПН-К) o wadze zaledwie 8 kg. Jeszcze jedno urządzenie naprowadzające PNT (ПНТ) zostało stworzone przez DP IPZ do wykorzystania w zestawie przeciwpancernym Skif (Скіф) produkcji ukraińskich zakładów DerżKKB Łucz (ДержККБ „Луч”). Jest ono wyposażone w termowizor Hawk firmy Selex Galileo o uproszczonej konfiguracji o ogniskowej 150 mm. Oprócz tego producenci przewidzieli również możliwość wyposażenia urządzenia w dowolny inny termowizor w celu zapewnienia wymaganego zasięgu. Dla lekkich pojazdów opancerzonych DP IPZ opracowała zespół celowniczy 9SZ350I1 (9Ш350И1). Jest to moduł elektroniczny wykorzystujący wąskie i szerokie pola widzenia, dalmierz laserowy i termowizor. Firma uczestniczy również w opracowaniu systemu naprowadzania śmigłowców bojowych, w  szczególności w  obszarze integracji torów laserowych ze standardowymi platformami stabilizowanymi żyroskopowo wiodących producentów. Dla zastosowania w systemach morskich firma stworzyła urządzenia PN-WK (ПН-ВК) i PN-AK (ПН-АК), które są integrowane z okrętowymi bojowymi zestawami rakietowo-artyleryjskimi produkcji DerżKKB Łucz. PN-WK wyposażony jest w tor optyczny o wąskim polu widzenia oraz laserowy tor naprowadzania rakiet o zasięgu 7,5 km. Urządzenie PN-AK, które wchodzi w skład przeciwlotniczego systemu rakietowego bliskiego zasięgu, posiada dwa tory optyczne – wąskiego i szerokiego pola widzenia. Według ocen użytkowników, urządzenia zaprojektowane i wykonane przez DP IPZ charakteryzują się wysokim poziomem stabilności mechanicznej i temperaturowej, co jest główną przewagą konkurencyjną ukraińskich produktów optyczno-mechanicznych. W ofercie DP IPZ znajduje się również szereg urządzeń wykorzystywanych w  pojazdach opancerzonych. Do chwili obecnej przedsiębiorstwo przeprowadziło modernizację nocnych kanałów urządzeń TKN-1SM (ТКН-1СМ), TPN-1M (ТПН-1М), TKN-3WM (ТКН-3ВМ) i TWNE-4BM (ТВНЕ-4БМ) poprzez instalację nowoczesnych konwerterów elektroniczno-optycznych pokolenia 2+. Możliwa jest także instalacja urządzeń 3. i 4. pokolenia, w zależności od wymagań i możliwości finansowych klienta. Firma DP IPZ przeprowadziła również modernizację urządzenia kierowniczego TWN-5M (ТВН-5М) uzupełniając go o  konwerter elektroniczno-optyczny pokolenia 2++. TWN-5M jest unowocześnioną wersją standardowego, podstawowego urządzenia TWN-5, wyposażoną w nowe opcje oraz ze znacznie poprawioną roz-

56

комплексу (ОПК) України, спільних проектах з міжнародними виробниками, експортується за кордон. Основними напрямами підприємства у військовому оптико-електронному приладобудуванні є системи наведення і їх елементи для протитанкових комплексів, оглядові станції морського базування, прицільні комплекси систем управління вогнем, прилади нічного бачення механіка-водія під всі види бронетехніки, зенітні приціли, а також вся номенклатура оглядових приладів бронетехніки, протиракетних комплексів, комплексів наведення ракет. Якщо говорити про продукцію заводу більш детально, то окремо слід представити напрямок протитанкових комплексів. Так, ДП ІПЗ в рамках співпраці з російськими партнерами виготовляв прилад наведення 9С816М, який використовується в ПТРК «Метис-М», що успішно експортується росіянами по всьому світу. Комплекси «Метис-М» затребувані за кордоном, у тому числі і завдяки проведеній фахівцями ДП ІПЗ модернізації, внаслідок чого дальність дії ПТРК була збільшена з 1,2 до 2 км. Даний комплекс також стоїть на озброєнні ЗС Російської Федерації. Аналогічну апаратуру підприємство випускає і для ПТРК «Конкурс» - 9Ш119М1. Цей ізюмський прилад забезпечує ПТРК дальність стрільби до 4 км. Також ДП ІПЗ розробило новий прилад наведення до українського ПТРК «Корсар». Підприємство успішно проводить та реалізує і ракетні прилади наведення різної конфігурації. Зокрема, на заміну системи 9Ш135 «Кастет», яка мала вагу в 35 кг, на Ізюмському підприємстві розробили та пропонують споживачам прилад ПН-К масою всього 8 кг. Ще один прилад наведення ПНТ був створений на ДП ІПЗ для використання в протитанковому ракетному комплексі «Скіф» розробки українського Держ ККБ «ЛУЧ». На нього встановлений тепловізор Hawk від компанії Selex Galileo в зменшеній конфігурації з фокусом 150 мм. Разом з тим розробники передбачили можливість встановлення на прилад будь-якого іншого тепловізору для забезпечення необхідної дальності. Для використання на легкій бронетехніці ДП ІПЗ виготовляє прицільний комплекс 9Ш350И1. Це електронний модуль, в якому є телевізійні вузьке і широке поля, лазерний далекомір і тепловізор. Підприємство також бере участь в розробці систем наведення бойових вертольотів зокрема в сегменті інтеграції лазерних каналів в стандартні гіростабілізовані платформи провідних виробників. Для використання в морських системах підприємство розробило і виготовляє прилади «ПН-ВК» і «ПН-АК», які інтегровані в корабельний ракетно-артилерійський бойовий модуль виробництва Держ ККБ «ЛУЧ». «ПН-ВК» має телевізійний канал з вузьким полем зору, і лазерний канал управління для ракети з дальністю 7,5 км. Другий прилад «ПН-АК», який входить до складу зенітно-ракетної системи малої дальності, має два телевізійні канали – вузьке і широке поля зору. За оцінками експлуатантів, прилади розробки і виробництва ДП ІПЗ відрізняє висока механічна і температурна стабільність і це є головною конкурентною перевагою української оптико-механічної продукції. ДП ІПЗ також виготовляє ряд приладів, для використання на бронетанковій техніці. На сьогодні на підприємстві провели модернізацію нічних каналів приладів ТКН-1СМ, ТПН-1М і ТКН-3ВМ, ТВНЕ4БМ шляхом установки сучасних електронно-оптичних перетворювачів (ЕОП) покоління 2+. Ізюмська модернізація дозволяє також встановлювати в прилади ЕОП як 3-го, так і 4-го покоління, залежно від бажання і фінансових можливостей замовника. На ДП ІПЗ також модернізували прилад механіка-водія ТВН-5М. Він комплектується електронним оптичним перетворювачем покоління 2++. ТВН-5М – модернізована версія стандартного, базового приладу ТВН-5 але з новими опціями, значно покращеною оптичною роздільною здатністю і якістю зображення. Прилад «бачить» в чо-


dzielczością optyczną i jakością obrazu. Urządzenie w  nocy widzi cztery razy dalej. W serii próbnej zasięg wynosił zaledwie 160 m, zaś w nowej wersji parametr ten wzrósł do 600 m. Przedsiębiorstwo posiada szeroki krąg partnerów nie tylko na Ukrainie, ale i w innych państwach świata. Międzynarodowa współpraca DP IPZ z firmami zagranicznymi już zaowocowała wieloma udanymi wspólnymi projektami. Do partnerów DP IPZ z innych państw należą spółki Sagem, Selex Galileo, i  południowoafrykańska firma ATE. Rezultatem współpracy z tymi podmiotami było uczestnictwo izjumskich zakładów w programie modernizacji śmigłowców Mi-8, Mi-17 oraz Mi-24 w zakresie adaptacji do systemów kierowania ogniem laserowych torów kierowania rakietami (o zasięgu do 7,5 km). Ostatnio firma DP IPZ wykonywała zadania z zakresu integracji laserowych torów kierowania dla systemu kierowania ogniem belgijskiego transportera opancerzonego. W  wyniku tej integracji transporter (w zależności od typu uzbrojenia) uzyskał możliwość wystrzelania rakiet zarówno z kontenera, jak i z dział kalibru 90, 105 oraz 120 mm. Prowadzenie ognia odbywa się poprzez zewnętrzne polecenie przełączenia znaku strzału. Dzięki temu, że urządzenie jest ujednolicone, może być z jednakowym powodzeniem zainstalowane w transporterach opancerzonych posiadających działo, jak i  w  rozwiązaniach technicznych wyposażonych w kontener rakietowy. Z osiągnięć firmy na kierunku wschodnioazjatyckim wymienić należy udane dostosowanie do chińskiego systemu optycznych torów celowniczych i  laserowych torów kierowania rakiet przeciwpancernych o zasięgu do 7,5 km.

Wytyczne dla współpracy z Rzeczpospolitą Polską

Strategia rozwoju kierunku budowy urządzeń DP IPZ w dużej mierze opiera się na integracji europejskiej. Obecne plany obejmują realizację wspólnych projektów wraz z wiodącymi producentami światowymi i europejskimi, w tym i polskimi. Obszarem szczególnego zainteresowania są projekty związane z  urządzeniami naprowadzania przeciwpancernych zestawów rakietowych, urządzeniami dla obserwacji dziennej i nocnej do pojazdów opancerzonych, zestawów celowniczych systemów kierowania ogniem, stacji obserwacyjnych, itd. Co się tyczy szklarskiego komponentu przedsiębiorstwa, jego możliwości współpracy międzynarodowej wiążą się z  produkcją szkła optycznego wysokiej jakości oraz elementów optycznych. Szkło optyczne DP IPZ z punktu widzenia jego parametrów niewiele różni się od szkła optycznego producentów europejskich, zaś koszt produktu ukraińskiego jest znacznie niższy od jego europejskiego odpowiednika. Zainteresowanie produktami DP IPZ oraz współpracą z  przedsiębiorstwem sygnalizowała polska firma PCO S.A., która wchodzi w skład Polskiego Holdingu Obronnego oraz niektórzy inni wiodący polscy producenci. W  chwili obecnej DP IPZ jest otwarte na dialog oraz gotowe do podjęcia różnych form obopólnie korzystnej współpracy z partnerami z Rzeczypospolitej Polskiej i oczekuje, że rozwój tejże współpracy przyniesie wymierne korzyści nie tylko firmom-uczestnikom, ale i obydwu naszym krajom w ogóle.

тири рази далі вночі. У серійного зразка дальність всього 160 м, в новій версії цей показник збільшений до 600 метрів. Підприємство має широке коло партнерів не тільки в Україні, але і в усьому світі. Міжнародна співпраця ДП ІПЗ зі світовими компаніями вже відзначена низкою успішних спільних проектів. Серед іноземних партнерів ДП ІПЗ компанії Sagem, Selex Galileo, південноафриканська фірма АТЕ. Результатом взаємодії з цими підприємствами стала участь Ізюмського приладобудівного заводу в програмі модернізації вертольотів МІ-8, МІ-17 та МІ24 в частині адаптації в систему керування вогнем лазерних каналів керування ракетою (до 7,5 км). Нещодавно Ізюмськими фахівцями було реалізовано задачу інтеграції лазерних каналів керування для системи керування вогнем бельгійського БТР. В результаті такої інтеграції бронемашина (в залежності від типу озброєння) отримала можливість пуску ракет як з контейнеру, так і з пушки калібром 90, 105 та 120 мм. Можливість ведення вогню здійснюється по зовнішній команді переключення признаку стрільби. За рахунок того, що прилад уніфікований він однаково успішно може бути встановлений як на БТР оснащений пушкою, так і на техніку, оснащену контейнером з ракетою. Серед досягнень східноазійського напрямку слід відзначити успішно проведену Ізюмськими фахівцями адаптацію в китайські системи телевізійних прицільних каналів та лазерних каналів керування протитанковою ракетою на відстань до 7,5 км.

орієнтири для співпраці з Республікою Польща.

Стратегія розвитку напрямку приладобудування ДП ІПЗ значною мірою базується на подальшій європейській інтеграції. Вже існуючий досвід планується розширити шляхом реалізації спільних проектів з провідними світовими та європейськими фірмами, в тому числі польськими. Зацікавленість викликають проекти, пов’язані з приладами наведення протитанкових ракетних комплексів, приладами денного та нічного спостереження для бронетехніки, прицільних комплексів системи управління вогнем, оглядових станцій, тощо. Можливості скловарної складової підприємства в сенсі міжнародної співпраці базуються на виробництві високоякісного оптичного скла та оптичних деталях. Оптичне скло ДП ІПЗ за своїми параметрами незначною мірою відмінне від оптичного скла європейський оптичних виробників, а вартість української продукція набагато нижче аналогічної європейської продукції. Зацікавленість в продукції ДП ІПЗ і співпраці з підприємством зафіксовано з боку польської компанії PCO S.A., що входить до складу Польського оборонного холдингу (Polski Holding Obronny) та від деяких інших провідних підприємств Польщі. Наразі, ДП «ІЗЮМСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД» відкрите до діалогу та готове до різних форм взаємовигідного співробітництва з партнерами з Республіки Польща і сподівається,що розвиток такого співробітництва принесе реальну користь не тільки компаніям-учасникам, але й нашим країнам в цілому.

Контактна інформація THE STATE ENTERPRISE «IZYUM INSTRUMENT-MAKING PLANT» 66 Lenin avenue - KH - 64302, Izyum, Ukraine Tel.: +38(05743) 2-15-48 Fax: +38(05743) 2-10-78 E-mail: ipz@ipz.com.ua www.ipz.com.ua

57


LOTNICZE ZAKŁADY

«АНТОНОВ»

NAUKOWO-TECHNICZNE

Г О Т О В И Й Д О С П І В П РА Ц І

I M . O L E G A A N T O N O WA

В Л І ТА К О Б У Д У В А Н Н І

Marka Antonow jest dziś dobrze znana na całym świecie. Lotnicze Zakłady Naukowo-Techniczne im. Olega Antonowa (ukr. Авіаційний науково-технічний комплекс імені Олега Антонова, lub АНТК ім. О. К. Антонова), które obecnie stanowią trzon przedsiębiorstwa państwowego Antonow (ukr. Державне підприємство „Антонов”), w różnych okresach wyprodukowały ponad sto typów i ich modyfikacji samolotów rozmaitych klas i przeznaczenia, takich, jak samolot wielozadaniowy An-2, samoloty transportowe wojskowe i cywilne An-8, An-12, An-22 Anteusz (ukr. „Антей”), An-26, An-32, An-72, An-74T, An-124 Rusłan (ukr. „Руслан”), An-225 Mrija (ukr. „Мрія” – „marzenie”), An-70, An-140/140T, An-178 i An-3T, samoloty pasażerskie An-10, An-14, An-24, An-140, An-148/158, konwertowane samoloty transportowo-pasażerskie An-28, An-38-100, An-38-200, An-74TK-100, An-74TK-200 i  An-74TK-300, samoloty wyspecjalizowane: rolnicze An-2M i An-3, wodnosamolot An-2W, samolot fotogrametryczny An-30, samolot zabezpieczenia meteorologicznego An-30M, samoloty gaśnicze An-26P i  An-32P, samolot ratunkowy An-26M, samolot patrolowy An-72P, samolot wczesnego ostrzegania i dozoru dalekiego zasięgu An-71 i inne. Łącznie wyprodukowano ponad 22000 samolotów marki An, z  czego ponad 5000 jest obecnie z  powodzeniem wykorzystywanych w ponad 70 krajach świata. Warto odnotować, że firma Antonow w  chwili obecnej skupia w swoich zakładach pełen łańcuch technologiczny od projektu do seryjnej produkcji samolotów, czym może pochwalić się jedynie

На сьогодні бренд «Антонов» добре відомий в усьому світі. На АНТК ім. О.К.Антонова, яке сьогодні складає основу, мозковий центр українського державного підприємства «Антонов», в різні часи було створено більше ста типів і модифікацій літаків різноманітних класів і призначення. Йдеться про багатоцільовий літак Ан-2, транспортні та військово-транспортні літаки Ан8, Ан-12, Ан-22 «Антей», Ан-26, Ан-32, Ан-72, Ан-74Т, Ан-124 «Руслан», Ан-225 «Мрія», Ан-70, Ан-140/140Т, Ан-178, Ан-3Т; пасажирські літаки Ан-10, Ан-14, Ан-24, Ан-140, Ан-148/158; конвертовані вантажно-пасажирські літаки Ан-28, Ан-38-100, Ан-38-200, Ан74ТК-100, Ан-74ТК-200, Ан-74ТК-300; спеціалізовані: сільськогосподарські Ан-2М і Ан-3, гідролітак Ан-2В, літак для аерофотозйомки Ан-30, літак метеорологічного захисту Ан-30М, протипожежні Ан-26П і Ан-32П, рятувальний літак Ан-26М, патрульний літак Ан-72П, літак дальнього радіолокаційного виявлення Ан71 та інші. Загалом було побудовано більше 22000 літаків марки «Ан», більше п’яти тисяч з яких і на сьогодні вдало та ефективно експлуатується в більш ніж 70 країнах світу. Важливо, що у фірмі «Антонов» на сьогодні збережено повний технологічний ланцюжок з розробки та серійного виробництва літаків, притаманний обмеженому колу провідних світових гравців в сфері літакобудування. Йдеться про можливість проведення повного циклу випробувань літальних апаратів - аеродинамічних, компонувальних, льотних, тощо. Так, підприємство

58


wąski krąg wiodących światowych firm lotniczych. Oznacza to możliwość przeprowadzenia pełnego cyklu testów urządzeń latających – aerodynamicznych, planów rozmieszczenia, lotniczych itd. I tak, na przykład, spółka obecnie opracowuje projekty i rozwija produkcję nowych samolotów (w tym prototypów) oraz modyfikacji wcześniejszych modeli, zapewnia ich wsparcie operacyjne, wykonuje prace inżynieryjne z  zakresu zwiększania resursu, przeprowadza szkolenia personelu lotniczego i  technicznego, wysyła za granicę wysoko wykfalifikowanych fachowców w celu udzielania wsparcia w zakresie rozwoju techniki lotniczej oraz przeprowadzania szkoleń personelu narodowego, realizuje na zasadzie charteru międzynarodowe przewozy towarów (w  tym nietypowych), uczestniczy we współpracy międzynarodowej w zakresie projektowania i produkcji sprzętu lotniczego itd. Naukowo-technologiczny potencjał zakładów Antonow umożliwia automatyzację prac projektowych i  konstrukcyjnych, prowadzenie testów aerodynamicznych modeli samolotów, testów wytrzymałości wszystkich typów samolotów, z  olbrzymimi An-124 Rusłan i  An-225 Mrija włącznie, określanie ich resursu, kończenie cyklu produkcji samolotów testami lotniczymi oraz potwierdzanie zgodności samolotów z normami zdatności do lotu oraz wymogami klienta. Warto zaznaczyć, że samoloty Antonow produkowane są w  ramach szerokiej współpracy międzynarodowej. Przykładowo, w samą realizację programów odrzutowców regionalnego zasięgu nowego pokolenia An-148 i An-158 zaangażowanych jest ponad 240 przedsiębiorstw z  14 krajów. Seryjna produkcja samolotu An-148 odbywa się również na Ukrainie – w  zakładach Antonow (byłe kijowskie zakłady Awiant, obecnie wchodzące w skład państwowego przedsiębiorstwa Antonow) oraz w Rosji – w zakładach Woroneskiego Zjednoczenia Przemysłu Lotniczego (ros. Воронежское акционерное самолётостроительное общество – WASO). Pasażerski samolot turbośmigłowy regionalnego zasięgu An-140 produkowany jest natomiast przez Charkowski Zakład Lotniczy (ukr. Ха́рківське держа́вне авіаці́йне виробни́че підприємс́тво), w  Rosji – w  zakładach Awiakor (ros. Авиакоoр) w  Samarze oraz w Iranie w zakładach HESA. Antonow jest wpływowym graczem na światowym rynku przewozów transportowych. W lipcu 2006, wraz z rosyjską grupą spółek Wołga-Dniepr, powołano firmę handlowo-marketingową Ruslan International, która realizuje sprzedaż usług oraz odpowiada za eksploatację wspólnego parku samolotów An-124 Rusłan i  zapewnia elastyczny grafik ich ruchu po wielu rozmaitych szlakach. Antonow uczestniczy też, między innymi, w  natowskim programie SALIS, w ramach którego Unia Europejska oraz Sojusz Północnoatlantycki wykorzystują ciężkie samoloty transportowe An-124-100 Rusłan, zgodnie z umową między Agencją NATO ds. Zaopatrzenia i Eksploatacji (NATO Maintenance and Supply Agency, NAMSA) oraz spółką

сьогодні розроблює і випускає нові літаки (в тому числі дослідні зразки) та модифікації раніше створених літаків, забезпечує їх експлуатаційне супроводження, виконує інжинірингові роботи з підвищення ресурсу авіатехніки, проводить навчання і перенавчання льотного і технічного персоналу, направляє за кордон висококваліфікованих фахівців для надання допомоги в освоєнні авіаційної техніки і навчання національних кадрів, здійснює на чартерній основі міжнародні перевезення вантажів (у тому числі і нестандартних), бере участь у міжнародній кооперації з проектування і виробництва авіатехніки, тощо. Так, науково-технологічний потенціал ДП «Антонов» забезпечує виконання: автоматизації розрахунково-проектних та конструкторських робіт; проведення аеродинамічних випробувань моделей літаків; проведення випробовувань на міцність всіх типів літаків, аж до гігантських Ан-124 «Руслан» і Ан-225 «Мрія», визначення їх ресурсу; завершення циклу створення літаків льотними випробуваннями; підтвердження відповідності літаків нормам льотної придатності та вимогам замовника. Важливо, що літаки «Антонов» виготовляються в широкій міжнародній кооперації. Так, лише в програмах регіональних реактивних літаків нового покоління Ан-148 і Ан-158 зайняті більше 240 підприємств з 14 країн світу. Серійне виробництво літака Ан-148 розгорнуто і в Україні - на заводі «Антонов» (колишній Київський завод «Авіант», нині входить до складу ДП «Антонов»), і в Росії - на ВАТ «Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство». Регіональний пасажирський турбогвинтовий літак Ан-140 виробляється на Харківському державному авіаційному виробничому підприємстві, в Росії на Самарському авіаційному заводу «Авіакор», а також в Ірані на заводі HESA. ДП «Антонов» є впливовим гравцем на світовому ринку транспортних перевезень. У липні 2006 року спільно з російською групою компаній «Волга-Днепр» було створено комерційномаркетингову компанію Ruslan International, що здійснює продаж послуг та відповідає за експлуатацію об’єднаного парку літаків Ан-124 «Руслан». Таким чином, організовано структуру, що має у своєму розпорядженні найбільший в світі флот важких вантажних літаків Ан-124 і забезпечує гнучкий графік їх руху за широким спектром маршрутів. Серед іншого, ДП «Антонов» бере участь у програмі SALIS, що реалізується в рамках НАТО. В рамках цієї програми Євросоюз і Північноатлантичний Альянс використовують важкі транспортні літаки Ан-124-100 «Руслан» в рамках контракту між агентством матеріально-технічного забезпечення НАТО NAMSA і компанією Ruslan SALIS GmbH , яка представляє інтереси ДП «Антонов» і Групи компаній «ВолгаДнепр». Виконання контракту здійснюється українським і російським оператором на паритетній основі (50% на 50%). На ДП «Антонов» розуміють, що будь-яка кооперація автоматично істотно розширює потенційний ринок для авіабудівної

59


Ruslan SALIS GmbH, która reprezentuje interesy firmy Antonow oraz grupy spółek Wołga-Dniepr. Kontrakt realizowany jest przez ukraińskiego i rosyjskiego operatora na partnerskich zasadach (50%-50%). Przedsiębiorstwo Antonow wychodzi z założenia, że jakakolwiek współpraca automatycznie prowadzi do poszerzenia potencjalnych rynków zbytu. W wielu przypadkach zakup samolotu zależy w większej mierze od decyzji politycznych, niż ekonomicznych. Partnerskie umowy o  współpracy między przedsiębiorstwami są zatem istotnym argumentem na rzecz promocji danego projektu.

Wytyczne do współpracy z Polską

Antonow posiada długie oraz bogate historyczne doświadczenia współpracy z Polską, samą dysponującą bogatą historią inżynierii lotniczej. W Polsce od wielu lat prowadzona jest produkcja pierwszego samolotu z linii samolotów Antonowa – An-2. Do dziś zakłady opuściło ponad 10 tys. zmontowanych w Polsce maszyn tego typu. Nie tak dawno temu prezes i konstruktor generalny zakładów Antonow, pan Dmytro Kiwa, otrzymał polską nagrodę państwową Za zasługi dla przemysłu maszynowego z okazji ukończenia dziesięciotysięcznego egzemplarza. Polskie miasto Mielec faktycznie powstało wokół rozwijającej się produkcji samolotów An-2. Producent tych maszyn – PZL Mielec – stał się ośrodkiem miastotwórczym, u początków działalności którego leżał właśnie montaż samolotów tego typu. Zakłady aktywnie rozwijały się, zaś ich produkcja była z powodzeniem eksportowana do dziesiątków państw na wszystkich kontynentach. Następnie, w  1978 podjęto decyzję o  rozpoczęciu w  zakładach PZL Mielec seryjnej produkcji samolotów typu An-28 zaprojektowanych przez zakłady Antonow, co wiązało się z podpisaniem odpowiedniej umowy międzypaństwowej. Pierwszy samolot ukończono już w 1981. Łącznie polskie zakłady zmontowały prawie 300 maszyn tego typu.

60

компанії. Часто покупка будь-якого літака є рішенням в значній мірі більше політичним, ніж економічним. І коопераційні (партнерські) зв’язки - вагомий аргумент на користь просування проекту. ДП «Антонов» має давній і плідний історичний досвід співпраці з Польщею, в якої є власна досить багата історія авіабудування. Так, в Польщі тривалий час випускався перший літак з лінійки літаків «Антонова» - Ан-2. Літаків цього типу польської зборки було випущено більше 10 тисяч одиниць. Не так давно президент - генеральний конструктор ДП «Антонов» Дмитро Ківа отримав державну польську нагороду «За заслуги перед машинобудівною промисловістю» з нагоди випуску десятитисячної машини . Польське місто Мєлєц фактично народилося довкола розгорнутого виробництва літаків Ан-2. Підприємство-виробник цих машин PZL Mielec стало містоутворюючим, де авіазавод стартував саме з антонівської машини Ан-2. Завод активно розвивався, а ці літаки успішно продавалися та експлуатувалися в десятках країн світу на всіх континентах. Згодом в 1978 році було прийняте рішення про запуск на PZL Mielec серійного виробництва літаків розробки АНТК ім. Антонова типу Ан-28. Була підписана відповідна державна угода. Перший літак було побудовано вже в 1981 році. Загалом було випущено близько 300 машин даного типу польської зборки. Протягом 1990-х років Республіка Польща випускала дані літаки самостійно під позначенням М28. Паралельно випускалися літаки у версії багатоцільового літака для ВПС Польщі M28 Bryza, які, серед іншого, також йшли на експорт, зокрема до Венесуели. До речі, з допомогою ДП «Антонов» проводилася адаптація нових двигунів фірми Pratt&Whitney на заміну російських ТВД-850, після чого співробітництво за темою Ан-28/М28 було припинено. Є підстави вважати, що не остаточно.


W latach 1990. Rzeczpospolita Polska produkowała samoloty oznaczone M28 we własnym zakresie. Jednocześnie samoloty te były produkowane w wersji wielozadaniowej M28 Bryza dla polskich Sił Powietrznych – samoloty te, między innymi, przeznaczone były również na eksport, zwłaszcza do Wenezueli. Przy okazji, przy wsparciu zakładów Antonow realizowano adaptację nowych silników firmy Pratt&Whitney, które zastąpiły rosyjskie TWD-850, po czym współpracę w zakresie An-28/M28 zawieszono. Są podstawy, by przypuszczać, że nie ostatecznie. Jednocześnie Antonow cały czas prowadzi serwis i wsparcie samolotów z rodziny An-26, które są szczególnie intensywnie eksploatowane w Polsce. Warto zaznaczyć, że samolot otrzymał europejski certyfikat EASA. Tak więc możliwość ponowienia aktywnej współpracy z  Polską dla zakładów Antonow ma historyczne podstawy. Strona ukraińska proponuje wspólne rozwijanie kierunku wytyczony przez An-28 poprzez prace nad wariantem An-38 – wydłużoną wersją samolotu wyposażoną w silniki produkcji amerykańskiej firmy Honeywell – ze względu na istniejące możliwości produkcyjne przedsiębiorstwa PZL Mielec. An-38 posiada szereg przewag nad poprzednią wersją, w szczególności zabiera na pokład 27 pasażerów (nie zaś 17, jak An28) a  ponadto może stać się podstawą dla rozwoju produkcji linii samolotów wielozadaniowych specjalnego przeznaczenia (włącznie z wersją patrolową). Taki samolot ma przed sobą szerokie perspektywy eksportowe w  różnych regionach świata. Ponadto, w  chwili obecnej plany samolotu analogicznej klasy rozwijane są również w Federacji Rosyjskiej. W perspektywie otrzymania europejskich certyfikatów przez maszyny produkcji zakładów Antonow (An-148/158, An-14) może dojść do otwarcia nowych kierunków współpracy z polską stroną. Nie należy zapominać również o specjalnych wersjach konkretnych maszyn, w szczególności wojskowo-transportowych (odpowiednio An-178 i An-140T), których produkcja odbywa się w ukraińskich zakładach i  którymi strona polska może być szczególnie zainteresowana. Zakłady Antonow są gotowe i otwarte na różne formy współpracy z  tak perspektywicznym partnerem, jakim jest Rzeczpospolita Polska.

Паралельно ДП «Антонов» тривалий час веде обслуговування та супроводження літаків сімейства Ан-26, що активно експлуатуються зокрема в Польщі. Важливо, що літак отримав європейський сертифікат EASA. Отже можливе оновлення активної співпраці з Польщею для ДП «Антонов» стартуватиме явно не з чистого аркуша. Українська сторона пропонує й надалі спільно розвивати напрям Ан28, пропонуючи Польщі версію Ан-38 – подовжений варіант літака з двигунами розробки американської фірми Honeywell з огляду на наявні виробничі можливості підприємства PZL Mielec. Ан-38 має ряд вагомих переваг перед попередньою версією, зокрема, бере 27 пасажирів (а не 17, як в Ан-28), плюс може стати базою для лінійки багатоцільових літаків спеціального призначення (включно з патрульною версією). Такий літак матиме значні експортні перспективи в різних регіонах світу. До речі, сьогодні тема літака аналогічного класу активно розвивається і в Російській Федерації. В перспективі отримання європейських сертифікатів нових машин розробки ДП «Антонов» (Ан-148/158, Ан-140) може відкрити нові перспективи співпраці з польською стороною. Не слід забувати і про спеціальні версії даних машин, зокрема військово-транспортні (Ан-178, Ан-140Т, відповідно), розробка яких активно ведеться на українському підприємстві і в яких згодом може бути зацікавлена польська сторона. ДП «Антонов» відкрите і готове до різних форм співробітництва з таким перспективним партнером, яким є Республіка Польща.

Контактна інформація ANTONOV Company 1, Tupolev Str., Kiev, 03062,Ukraine Tel: +380 44 400−60−75 Fax: (+380 44) 400−70−98 E−mail: marketing@antonov.com

61


PRZEDSIĘBIORSTWO PA Ń S T W O W E C H A R K O W S K I E ZAKŁADY MASZYNOWE FED Charkowskie zakłady maszynowe FED, wchodzące w skład państwowego koncernu UkrObronProm, są producentem wysokiej jakości aparatury regulacyjnej systemu paliwowego, zintegrowanych napędów hydraulicznych, silników i pomp oraz stacji pompowych dla przemysłu lotniczego i innych gałęzi inżynierii. Zakłady FED są głównym przedsiębiorstwem Naukowo-przemysłowej spółki FED – związku ukraińskich przedsiębiorstw funkcjonujących w obszarach projektowania, produkcji, serwisu i remontu agregatów przeznaczonych do wykorzystania w  inżynierii lotniczej i  ogólnej. W  skład korporacji wchodzi również państwowe przedsiębiorstwo Charkowskie biuro konstrukcji agregatów (ДП „ХАКБ”), czyli wiodący ukraiński podmiot specjalizujący się w projektowaniu, produkcji i testowaniu agregatów dla systemów hydraulicznych, paliwowych oraz elektrycznych wykorzystywanych w technice lotniczej. Partnerskie stosunki między przedsiębiorstwami wchodzącymi w  skład korporacji pozwalają na stabilny rozwój i poszerzanie rynku zbytu. FED jest liderem w produkcji agregatów dla przemysłu lotniczego na Ukrainie i wytwarza wysokiej jakości sprzęt dla przemysłu lotniczego i kosmicznego a także dla pojazdów opancerzonych, transportu kolejowego i innych gałęzi inżynierii. Agregaty produkowane przez FED wykorzystywane są praktycznie we wszystkich rosyjskich i ukraińskich samolotach i śmigłowcach – konkretnie w maszynach typu An-72, An-74, An-124, An-140, An-148, An-158, Be-200, Ił-76, Ił-96, Ka-32, Ka-52, Mi-8, Mi-17, Mi-24, Mi-28, MiG-27, Mig-29, Su-27, Su-30, Su-34, Su-35, Tu95/142, Tu-160, Tu-204, Tu-214, Jak-42 i Jak-130. Dla nowego samolotu średniego zasięgu An-148 spółki korporacji FED opracowały, zarejestrowały, a obecnie prowadzą produkcję seryjną 22 typów produktów: napędy hybrydowe, kompleksowe i elektromechaniczne stosowane w podstawowych systemach kierowania lotem, zespoły mechanizacji skrzydła, pompy i stacje pompowe o napędzie elektrycznym oraz agregaty dla układów hydraulicznych i  lotniczych systemów elektrycznych. Tylko dla samolotu An-148 spółki korporacji FED produkują 46 agregatów. Poza tym, FED z powodzeniem rozpoczął produkcję nowych, konkurencyjnych wyrobów dla silników TWZ-117, WM (WMA), AI-22225F, AI-450, AI-450MS, TWZ-117BMA-SBM1B, MS-400, MS-500, MS350 samolotów Jak130, An-140, An-148, Tu-204, Tu-214 oraz śmigłowców z rodzin Ka i Mi. Obecnie w ofercie spółki znajdują się: • zintegrowane napędy hydrauliczne (GP-21, GP-22, GP-23, GP-26, PGL-40); • agregaty układów paliwowych i układów kontrolnych silników lotniczych: NR3-WMT (WMA-T), NR3-WN, AUR-22, IM-3A, ND-450, ND-MS2, NR-2000, RT-2000; • agregaty dla układów kontroli lotu i  urządzenia wykonawcze: ARM-19, ARP-20, ARP-21, AUWNA-MS2, RM-140, EPK-20, EPK-35 i inne; • agregaty dla systemów hydraulicznych: GA-213, GA-215, GA57/1U, NP70AM(-3), NS46,-2,-3,6; • agregaty pneumatycznych systemów hamulcowych stosowanych w wagonach towarowych; • agregaty dla pojazdów opancerzonych: napędy wertykalne, zawory elektropneumatyczne; mechanizmy kontroli ruchu. FED zajmuje się również obsługą posprzedażną oraz remontem agregatów własnej produkcji.

62

ДП ХАРКІВСЬКИЙ М А Ш И Н О Б УД І В Н И Й З А В О Д « Ф Е Д » Агрегати, що забезпечують впевнений політ ДП Харківський машинобудівний завод «ФЕД» (ДП ХМЗ ФЕД), що входить до державного концерну «УКРОБОРОНПРОМ», випускає високоточну паливорегулюючу апаратуру, інтегральні гідроприводи, гідромотори, гідронасоси, насосні станції для авіаційної промисловості і інших галузей машинобудування. ДП ХМЗ ФЕД є головним підприємством Наукововиробничої компанії ФЕД – об’єднання підприємств України по розробці, виробництву, сервісному обслуговуванню і ремонту агрегатів авіаційного та загальномашинобудівного призначення. До складу корпорації також входить ДП Харківське агрегатне конструкторське бюро (ДП «ХАКБ») – провідна організація України з розробки, виготовлення та випробування агрегатів для гідравлічних, паливних та електричних систем авіаційної техніки. Партнерські відносини, між підприємствами корпорації дозволяють їм стабільно розвиватися і розширювати ринки збуту. ФЕД є лідером авіаційного агрегатобудування в Україні, виготовляючи високоточну апаратуру для аерокосмічної промисловості, а також для бронетехніки, залізничного транспорту і інших галузей машинобудування. Агрегати, що виготовляються на ФЕД, експлуатуються майже на всіх російських та українських літаках і вертольотах, а саме на Ан-72, Ан-74, Ан-124, Ан-140, Ан148, Ан-158, Бе-200, Іл-76, Іл-96, Ка-32, Ка-52, Мі-8, Мі-17, Мі-24, Мі-28, МіГ-27, МіГ-29, Су-27, Су-30, Су-34, Су-35, Ту-95/142, Ту-160, Ту-204, Ту-214, Як-42, Як-130. Для нового середньомагістрального літака Ан-148 підприємствами Корпорації ФЕД розроблені, сертифіковані та серійно виготовляються 22 типи виробів: комбіновані, комплексні і електромеханічні приводи основної системи управління польотом, системи механізації крила, насоси і електроприводні насосні станції, агрегати гідросистем і системи електропостачання літака. На один літакокомплект Ан-148 підприємства Корпорації ФЕД виготовляють 46 агрегатів. Крім того ФЕД успішно освоєний випуск нової конкурентоздатної продукції для двигунів ТВЗ-117 ВМ (ВМА), АІ-222-25Ф, АИ-450,


Najważniejszą tajemnicą sukcesu FED jest stała praca nad udoskonalaniem konkurencyjności produkcji. Sprzyja temu możliwość zorganizowania pełnego cyklu produkcji i serwisu: od biura konstruktorskiego, przez bazę przemysłową, produkcję seryjną, kontrolę jakości aż po bazę remontową. Korporacja FED dysponuje własnym zespołem wdrożeniowym oraz możliwościami operacyjnej implementacji i produkcji nowych projektów. Zakłady FED posiadają certyfikaty ISO9001:2008 i ISO 14001:2004 oraz aktualny Certyfikat Rejestru Lotniczego Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego (MAK). Podstawową gwarancją sukcesu Zakładów FED są ścieżka innowacyjnego rozwoju i  intensyfikacji produkcji, którą spółka już od dawna kroczy oraz rozwijanie produkcji zaawansowanej technologicznie poprzez aktywną współpracę między nauką i  przemysłem z wykorzystaniem inwestycji oraz komercjalizacji osiągnięć naukowych. Rozwiązywanie kwestii badawczo-konstrukcyjnych, implementacja coraz to nowszych procesów technologicznych na podstawie nowoczesnego centrum obróbkowego 5. generacji, oprzyrządowania mechanicznego i termicznego oraz minimalne nakłady produkcyjne powinny stać się bazą dla dalszego rozwoju energooszczędnej, zaawansowanej technologicznie produkcji i zapewnienia zgodności parametrów nowej generacji techniki lotniczej z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa lotu. Korporacja FED planuje też dalszą modernizację produkcji i wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych. FED ściśle współpracuje z wiodącymi przedsiębiorstwami przemysłu lotniczego Ukrainy i Rosji: zakładami Motor Sicz, Antonow, Iwczenko-Progress (Івченко-Прогресс), Kijowskimi Państwowymi Zakładami Lotniczymi (ХГАПП), WASO (ВАСО), Korporacija Irkut (Корпорація Іркут), KNAAPO (КНААПО), zakładami lotniczymi Awiakor (Авіакор) w Samarze, Rostowskimi Zakładami Lotnictwa Cywilnego nr 412 (Ростовський завод цивільної авіації №  412), Awiastar (Авіастар), „OMKB” (ОМКБ), Rubin (Рубін), Kristal (Кристал) i  wieloma innymi. Prawie 50% produkcji FED sprzedawane jest do Rosji; jednocześnie Zakłady FED aktywnie rozwijają działalność na rynku chińskim oraz długookresową współpracę z partnerami z Indii. Przedsiębiorstwo współpracuje również ze spółkami z  Czech, krajów Azji Południowo-Wschodniej, Afryki Północnej oraz Ameryki Centralnej i Południowej. Głównym kierunkiem tejże współpracy jest dostawa zespołów i agregatów dla urządzeń latających, ich obsługa, remont i renowacja. Zakłady poszukują również nowych nisz rynkowych, dlatego też w  interesach FED leży zapewnienie zgodności z ich surowymi wymogami, w szczególności w  zakresie projektowania i  produkcji zespołów i  agregatów. Dziś FED wytrwale zdobywa kolejne segmenty rynku agregatów utrzymując i  rozwijając swój wizerunek jako nowoczesnej firmy lotniczej o światowej marce.

АИ-450МС, ТВ3-117ВМА-СБМ1В, МС-400, МС-500, МС-350 літаків Як130, Ан-140, Ан-148, Ту-204, Ту-214, вертольотів сімейств Ка та Мі. На сьогодні в номенклатурі продукції підприємства: • інтегральні гідроприводи (ГП-21; ГП-22; ГП-23; ГП-26; ПГЛ-40); • агрегати паливних систем, систем автоматичного управління авіаційних двигунів: НР3-ВМТ (ВМА-Т); НР3-ВН; АУР-22; ИМ-3А; НД-450; НД-МС2; НР-2000; РТ-2000; • агрегати систем управління польотом і виконавчі механізми: АРМ-19, АРП-20, АРП-21, АУВНА-МС2, РМ-140, ЭПК-20, ЭПК-35, РМ-140 та інші; • агрегати гідравлічних систем об’єктів: ГА-213; ГА-215; ГА57/1У; НП70АМ(-3); НС46,-2,-3,6; • агрегати пневматичної системи гальмування для вантажних вагонів; • агрегати для бронетехніки: привід вертикалі, електропневмоклапани, механізми управління рухом. ФЕД також займається післяпродажним обслуговуванням і ремонтом агрегатів власного виробництва. Головний секрет сьогоднішнього успіху «ФЕДа» – це постійна робота над вдосконаленням конкурентоспроможності продукції. Цьому сприяє наявність можливостей по організації повного циклу виробництва і сервісної підтримки: КБ – випробувальна база – серійне виробництво – контроль якості – ремонтна база. У Корпорації ФЕД є і власний розробник і можливості по оперативному впровадженню у виробництво нових розробок. ДП ХМЗ ФЕД сертифіковане в системі ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, має діючі Сертифікати АР (Авіаційного Регістра) МАК (Міждержавного Авіаційного Комітету). Основною запорукою успіху ДП ХМЗ ФЕД є шлях інноваційного розвитку і інтенсифікації виробництва по якому підприємство йде вже тривалий час, розвиток високотехнологічних напрямів виробництва через активну взаємодію науки і промисловості із залученням інвестицій і комерціалізації наукових розробок. Вирішення завдань по дослідно-конструкторських роботах, впровадження прогресивних технічних процесів на базі сучасного механообробляючого устаткування 5-го покоління, металургійного і термічного устаткування і мінімізації витрат у виробництві повинні стати базою для подальшого збільшення питомої ваги наукоємкого, енергоефективного виробництва, забезпечення відповідності характеристик нового покоління авіаційної техніки міжнародним стандартам в частині безпеки польотів. У планах ДП ХМЗ ФЕД – подальша модернізація виробництва і його переоснащення, впровадження новітніх технічних і технологічних рішень. ФЕД тісно співпрацює з провідними підприємствами авіаційної галузі України та Росії: ВАТ «Мотор Сич», ДП «Антонов», ДП

63


«Івченко-Прогресс», ХГАПП, ВАТ «ВАСО», ВАТ «Корпорація Іркут», ВАТ «КНААПО», ВАТ авіаційний завод Самари «Авіакор», Ростовський завод цивільної авіації № 412, СП «Авіастар», ВАТ «ОМКБ», ВАТ «Рубін», ВАТ «Кристал» і багатьма іншими. Близько 50 відсотків продукції ФЕД постачав до Росії. Поряд з цим ФЕД активно входить на ринок Китаю, розвиває довгострокові відносини з індійськими партнерами. Також підприємство співпрацює з авіаційними фірмами Чехії, країнами Південно-східної Азії, Північної Африки, Центральної і Південної Америки. Основний напрям співпраці – постачання вузлів і агрегатів до літальних апаратів, їх обслуговування, ремонт і відновлення. Завод також шукає нові ніші на ринку. Тому, в інтересах ФЕДу відповідати їх жорстким вимогам, особливо в частині створення і впровадження у виробництво нових вузлів і агрегатів. Сьогодні ФЕД упевнено завойовує на ринку агрегатної продукції все нові ділянки, зберігаючи і розвиваючи імідж сучасного авіаційного підприємства зі світовим ім’ям.

орієнтири для співпраці з Республікою Польща

Wytyczne dla współpracy z Rzeczpospolitą Polską

Fakt, że w Polsce wykorzystuje się dość sporą liczę urządzeń latających produkcji radzieckiej i ich zmodyfikowanych wersji oraz własną, wysoko rozwiniętą gamę produktów przemysłu lotniczego, jest podstawą rozwoju obopólnie korzystnej współpracy między przedsiębiorstwami korporacji FED oraz polskimi zakładami lotniczymi. Przedmiotem zainteresowania jest zarówno współdziałanie w  zakresie dostaw całej oferty produkcyjnej FED do polskich przedsiębiorstw lotniczo-remontowych jak i wspólne opracowanie i produkcja zespołów i agregatów dla lotnictwa, czołgów i pojazdów opancerzonych, transportu kolejowego oraz innych maszyn wojskowego i cywilnego przeznaczenia. FED rozważa perspektywy rozwoju obustronnie korzystnej, partnerskiej współpracy, zwłaszcza z przedsiębiorstwami remontowymi WZL nr 1, WZL nr 2, WZL nr 4 i spółkami handlowymi, które byłyby gotowe reprezentować interesy ukraińskiej firmy w Europie (takimi mogłyby być Fin Sp. z o. o., Navitec Sp. z o. o., BEES-POL Sp. z o. o.). Innym obszarem współpracy może być opracowanie i produkcja agregatów dla śmigłowców oraz silników śmigłowcowych polskiej produkcji w porozumieniu z przedsiębiorstwem WSK PZL-Rzeszów S.A. Współpraca z FED może pomóc polskim spółkom obniżyć koszty produkcji końcowej oraz podnieść jej jakość. Zakłady FED są szczególnie silnie zainteresowane zaprojektowaniem i  produkcją nowego śmigłowca dla potrzeb ukraińskich oraz na eksport do krajów trzecich we współpracy z przedsiębiorstwami z  Polski (PZL Świdnik S.A. wchodzące w  skład AgustaWestland, WSK PZL-Rzeszów S.A.) i z Ukrainy (Awiakon, Motor Sicz i in.). W tym zakresie niezbędnym może okazać się doświadczenie polskich spółek zdobyte podczas prac nad śmigłowcem PZL W-3 Sokół. Sokół, który już uzyskał pozytywne oceny w trakcie swojej eksploatacji na całym świecie, może otrzymać drugie życie, zaś wojskowo-techniczna współpraca między Ukrainą i  Rzecząpospolitą Polską – realny kształt i przynieść obustronne korzyści.

Наявність в Польщі достатньо великого числа літальних апаратів радянської розробки і подальших їх модифікацій, а також власного високорозвинутого авіаційного виробництва є основою для розвитку взаємовигідного співробітництва між підприємствами Корпорації ФЕД і польськими авіаційними підприємствами. Інтерес представляє як взаємодія у сфері організації постачань всієї номенклатури продукції ФЕДа польським авіаційно-ремонтним підприємствам, так і організація спільної розробки і виробництва вузлів та агрегатів для авіації, танків і бронетехніки, залізничного транспорту та інших машин військового та цивільного призначення. ФЕД бачить перспективи розвитку взаємовигідної партнерської співпраці, зокрема, з ремонтними підприємствами «WZL №1», «WZL №2», «WZL №4», торговими фірмами, що готові представляти інтереси українського підприємства в Європі (такими можуть бути Fin Sp. Z o.o., Navitec Sp. Z o.o., BEES-POL Sp. Z o.o.). Окремим напрямом взаємодії може бути сумісна з польським підприємством WSK “PZL-Rzeszow S.A.” розробка і виробництво агрегатів для вертольотів та вертолітних двигунів польського виробництва. Співробітництво з ФЕД може допомогти польським виробникам знизити собівартість кінцевої продукції та підвищити її якість. Великий інтерес для ДП ХМЗ ФЕД представляє участь в загальній розробці та виробництві разом з підприємствами авіаційної промисловості Польщі (підприємство PZL-SWIDNIKS.A., яке входить до корпорації AgustaWestland, WSK “PZL-Rzeszow S.A.”) і України (ДП «АВІАКОН», АТ «Мотор Січ» та ін.) нового вертольоту для потреб України і для постачання на треті ринки. Тут може бути незамінним досвід польських підприємств отриманий ними при створенні та виробництві вертольоту PZL W-3 Sokol. У результаті Sokol, що добре зарекомендував себе серед експлуатантів всього світу, зможе отримати друге життя, а військово-технічне співробітництво України та Республіки Польща – реальні обриси і взаємну вигоду.

Контактна інформація PJSC „FED” Ukraine, Kharkov, Sumskaya str., 132, 61023 Phone.: +38 (057) 700-50-41 Fax: (057) 715-64-76 E-mail:fed@fed.com.ua

64


ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУ Т КВАНТ

«Квантовий стрибок» українських радіоелектронних систем

I N S T Y T U T N A U K O W O – B A D AW C Z Y K WA N T Państwowe Przedsiębiorstwo Instytut Naukowo-Badawczy Kwant powstał w 1949, jako biuro projektowe radiolokacyjnego sprzętu lotniczego. W następnej kolejności instytut rozpoczął swoją działalność w innych kierunkach i obszarach badawczych rezultatem czego jest projektowanie i produkcja: • środków systemu wskazywania celów dla okrętowego uzbrojenia rakietowego; • kompleksowych systemów radioelektronicznych dla samolotów i śmigłowców rozpoznawczych; • aparatury okrętowej do przetwarzania informacji rozpoznania morskiego i systemów wskazywania i wykrywania celów rozmieszczonych na okrętach podwodnych i nawodnych; • okrętowych stacji radiolokacyjnych obserwacji okrężnej; • okrętowych optoelektronicznych systemów kierowania ogniem, walki radioelektronicznej i specjalnego uzbrojenia. Ponadto Instytut stworzył systemy nawigacji i kontroli przeznaczonych dla dużych statków cywilnych. Opracowane przez Instytut Kwant środki uzbrojenia i  nawigacji montowane były prawie na wszystkich typach okrętów w tym podwodnych strategicznego przeznaczenia i na wielu typach okrętów należących do flot cywilnych byłego ZSRR. Ukraiński Instytut Kwant w swojej wieloletniej historii posiada duże doświadczenie w  tworzeniu i  produkcji złożonych systemów elektronicznych na potrzeby wojskowe, w  tym poczynił znaczące postępy w  rozwoju i  produkcji urządzeń pojazdów opancerzonych i  taktycznych kompleksów rakietowych. W  tym okresie, zostały opracowane i wykorzystywane w produkcji elementy stabilizatora głównego uzbrojenia dla T-80UD, T-84 i nowoczesnego ukraińskiego czołgu Opłot, ponadto celowniki optyczne dla zmodernizowanych BMP-1U, transporterów opancerzonych BTR-3E, BTR-4. Momentem przełomowym dla Kwant było opracowanie okrętowego systemu kompleksu przeciwdziałania broni precyzyjnej z laserowym naprowadzaniem Kasztan-3, który zaprezentowany został podczas wystawy uzbrojenia INDEX w Abu Dhabi. Później zmodernizowano ten system na zautomatyzowany kompleks optoelektronicznego przeciwdziałania Kasztan-3M. Obecnie instytut wykonuje szereg zleceń w ramach Państwowego Kompleksowego Programu Reformowania i Rozwoju SZ Ukrainy do 2017 roku, i jako jedne z głównych twórców uzbrojenia radiolokacyjnego dla rządowego programu ukraińskiej Korwety.

Державне підприємство «Науково-дослідний інститут «Квант» (ДП «НДІ «Квант») було створено в далекому 1949 році, як конструкторське бюро авіаційної радіолокаційної техніки. У подальшому колектив інституту освоїв і інші напрями, зокрема по створенню: • засобів цілевказування корабельній ракетній зброї; • комплексу радіоелектронного устаткування для літаків і вертольотів розвідників-цілевказувачів; • корабельної апаратури обробки спеціальної інформації системи морської космічної розвідки і цілевказування, що розміщується на підводних човнах і надводних кораблях; • корабельних радіолокаційних станцій (РЛС) кругового огляду морського базування (в т.ч. і РЛС з фазованими антенними решітками (ФАР); • корабельних оптико-електронних систем управління вогнем, радіоелектронної боротьби і спеціального озброєння; • спеціалізованих бортових ЕОМ для оснащення корабельних і авіаційних комплексів широкого класу застосування; • корабельних бойових інформаційно-управляючих систем і багатьох інших радіотехнічних та оптико-електронних виробів різного застосування.

65


Według rządowego programu Korweta Instytut Naukowo-Badawczy Kwant zaangażowany jest w stworzeniu 8 produktów wysokich technologii, do których zaliczono: • wielofunkcyjną stację radiolokacyjną z  aktywnym radarem PHOENICS – E - system zaprojektowany został przy wykorzystaniu nowoczesnych osiągnięć naukowych i technologicznych wiodących firm zagranicznych, które posiadają doświadczenie w  zakresie projektowania i  eksploatacji takich systemów; • okrętowy optoelektroniczny system kierowania ogniem artylerii średniego kalibru Stilet; • optoelektroniczny system kierowania ogniem artylerii małego i średniego kalibru Sarmat-2; • optoelektroniczny kompleks przeciwrakietowy Faset; • optoelektroniczny system wspomagający lądowanie śmigłowców SAGA (precyzyjnego podejścia i lądowania) na pokładzie okrętu; • system detekcji podczerwieni Selena-X; • system okrętowy Sovmestimost; • zautomatyzowany system kierowania ogniem okrętu CMS, który zabezpiecza: - zautomatyzowane kierowanie obroną z  wykorzystaniem broni pokładowej i  radiolokacyjnych systemów okrętu i taktycznej grupy okrętów; - planowanie i koordynację działań okrętu i grupy okrętów; - opracowanie danych wykrytych celów i  kierowanie ogniem z oceną rezultatów ich wykonania itd. Państwowe Przedsiębiorstwo Instytut Naukowo-Badawczy Kwant należy do Państwowego Koncernu „Ukroboronprom”, który posiada wykwalifikowany personel (zatrudnia 500 osób z czego 150 to potencjał w zakładzie doświadczalnym) naukowców i specjalistów. Obecnie firma pomyślnie zakończyła testy trzech państwowych zaawansowanych technologicznie systemów, rekomendowanych na wyposażenie Sił Zbrojnych Ukrainy m.in. Kasztan-3M. Państwowe Przedsiębiorstwo Instytut Naukowo-Badawczy Kwant posiada wieczystą licencję państwową na budowę, remont i modernizację techniki wojskowej systematycznie poszerzając zakres wojskowo-technicznej współpracy z partnerami zagranicznymi. Obecnie współpracuje z  Indiami, Włochami, Kazachstanem, Chinami, Birmą, Pakistanem, Koreą Południową, Polską, Rosją, Singapurem, Szwajcarią i innymi. Dochody roczne pozyskiwane są w większości z realizacji kontraktów i sprzedaży produktów oraz technologii na rynkach zagranicznych. Dotychczas Kwant, w odniesieniu do współpracy wojskowo-technicznej polskich i  ukraińskich przemysłów obronnych, przekazał

66

Крім того, в інституті створювалися системи ближньої навігації і управління великотоннажними цивільними судами. Створені НДІ «Квант» вироби розміщувалися практично на всіх бойових надводних кораблях, стратегічних підводних човнах і багатьох типах цивільних суден СРСР. В український період своєї історії, маючи в активі величезний досвід по створенню складних електронних систем військового призначення, колектив інституту досяг значних успіхів в області розробки і виготовлення апаратури для бронетехніки і зенітноракетних комплексів. За цей період були розроблені і освоєні у виробництві компоненти стабілізатора основного озброєння для танків Т-80УД, Т-84 та сучасного вітчизняного танку «Оплот», оптико-телевізійні приціли для модернізованих бойових машин піхоти БМП-1У, бронетранспортерів БТР-3Е, БТР-4. В історії незалежної України широкий інтерес у світі викликало створення НДІ «Квант» корабельного комплексу протидії високоточній зброї з лазерним наведенням «Каштан-3», який вперше був представлений на виставці IDEX в Абу-Дабі в 1999 році. Надалі був створений модернізований мобільний автоматизований наземний комплекс оптико-електронної протидії «Каштан-3М». На цей час підприємство виконує ряд робіт в рамках Державного оборонного замовлення для Збройних Сил України, будучи одним з основних розробників радіоелектронного озброєння для українського корвету. Відповідно до державної програми «Корвет» ДП «НДІ «Квант» веде роботи із створення 8 наукоємких виробів: • багатофункціональної РЛС з активною ФАР («Phoenics-E»); • дана система проектується при використанні сучасних наукових і технологічних світових досягнень із залученням провідних зарубіжних фірм, що мають позитивний досвід розробки і експлуатації подібних комплексів. • корабельної оптико-радіолокаційної системи управління стрільбою артилерійськими установками середнього калібру («Stilet»); • оптико-електронної системи управління вогнем артилерії малого і середнього калібру («Sarmat-2»); • корабельного комплексу оптико-електронної протидії («Faset»); • оптико-електронної системи приводу і посадки вертольота на палубу корабля («Saga»); • інфрачервоної системи виявлення загроз («Selena-X»); • системи електромагнітної сумісності бойового корабля («Sovmestimost»); • корабельної автоматизованої системи бойового управління (CMS), яка забезпечує: - автоматизоване управління бойовим застосуванням зброї і радіоелектронних засобів корабля і тактичної групи кораблів; - планування і координацію дій корабля і групи кораблів; - вироблення даних цілевказування і управління сенсорами і зброєю з оцінкою результатів їх застосування і т.і. Інститут являє собою науково-виробничий комплекс у складі Державного концерну «Укроборонпром» та має необхідний кадровий, інтелектуальний і виробничий потенціал, що сприяє підвищенню конкурентоспроможності його продукції і створенню науково-технічного заділу на перспективу. На підприємстві працюють більше 500 чол., зокрема 150 чол. – на дослідному виробництві. Науковий потенціал інституту визначає значна кількість учених і дипломованих високопрофесійних фахівців. Над створенням програмного забезпечення проектованих систем працюють кращі математики країни, зокрема з числа обдарованої молоді. Завдяки цьому замовники впевнені, що ДП «НДІ «Квант» знаходиться на вістрі сучасних наукових досягнень.


okrętowy optoelektroniczny system kierowania artylerii pokładowej AK-630 (Sarmat). System ten został przekazany do stoczni gdyńskiej i zamontowany na pokładzie okrętu Sił Morskich Jemenu. Na dzień dzisiejszy Kwant realizuje szereg projektów, które mogą mieć duże szanse zbytu na rynki zagraniczne. W szczególności trwają prace nad rozwojem i konstrukcją: • trójwspółrzędnej okrętowej stacji radiolokacyjnej MAARS dalekiego zasięgu. W  porównaniu do istniejących stacji radiolokacyjnych MAARS charakteryzuje się długim zakres detekcji i śledzenia celów powietrznych oraz istotnym zmniejszeniem masy sprzętu radarowego; • okrętowym pasywnym horyzontalnym systemem radiolokacyjnym Meganom - do umieszczenia na małych okrętach rakietowych o wyporności od 250 ton; • systemem kierowania ogniem dla lekkich pojazdów opancerzonych Tornado – przeznaczonym do rażenia lekkich pojazdów opancerzonych; • brzegowej stacji radiolokacyjnej Bereg przeznaczonej do wykrywania celów powierzchniowych – system ten przeznaczony będzie do wykrywania małogabarytowych celów nawodnych i nisko latających samolotów i aparatów rozmieszczony w punktach obserwacji straży granicznej; • okrętowej horyzontalnej stacji radiolokacyjnej fal powierzchniowych Straża; Modernizacji stacji radiolokacyjnej Osminog-2 przeznaczonej do poszukiwania okrętów podwodnych. Państwowe Przedsiębiorstwo Instytut Naukowo-Badawczy Kwant posiada wszystkie niezbędne strukturalne i  naukowe instrumenty dla rozwoju różnych form współpracy w  celu opracowywania i produkcji systemów radiolokacyjnych posiadający międzynarodowe standardy.

В даний час підприємство успішно завершило державні випробування трьох перспективних наукоємких систем, які рекомендовані для прийняття на озброєння Збройних сил України. Інститут, маючи безстрокову державну ліцензію на створення, ремонт і модернізацію військової техніки, постійно розширює сфери військово-технічної співпраці із зарубіжними країнами. ДП «НДІ «Квант» успішно виконав і виконує контракти з країнами на різних континентах, зокрема з – Індією, Італією, Казахстаном, КНР, Мьянмою, Пакистаном, Південною Кореєю, Польщею, Російською Федерацією, Сінгапуром, Швейцарією та іншими країнами. На сьогодні помітну частину річного об’єму доходів підприємство отримує від реалізації виробів на зовнішньому ринку. Інститут має позитивний досвід військово-технічної співробітництва з Польщею, якій була поставлена оптико-електронна система управління корабельною артилерійською установкою АК-630 («Sarmat»). Система розміщена на десантному кораблі, побудованому на військово-морській верфі м. Гдиня для ВМС Ємену. На даний момент ДП «НДІ «Квант» реалізує і ряд інвестиційних проектів, які можуть мати гарну ринкову перспективу і бути цікавими потенційним інвесторам. Зокрема до інвестиційних проектів належать такі дослідно-конструкторські роботи: Трьохкоординатна корабельна оглядова РЛС з багатопроменевою активною ФАР «MAARS». Основними перевагами РЛС  «MAARS» в порівнянні з існуючими РЛС G-діапазону частот є: • велика дальність виявлення і супроводження повітряних цілей; • значне зниження маси апаратури РЛС. «Корабельна загоризонтна пасивна радіолокаційна система» («Meganom») – для розміщення на малих ракетних кораблях водотоннажністю від 250 т; «Система управління вогнем для легкої бронетехніки» («Торнадо») – розробка комплексної системи прицілювання і управління стрільбою для об’єктів легкої бронетехніки; «Берегова радіолокаційна станція виявлення надводних цілей» («Берег») – розробка перспективної РЛС виявлення малорозмірних надводних і повітряних цілей для оснащення берегових пунктів спостереження прикордонних військ; Корабельна загоризонтна РЛС поверхневої хвилі «Стража»; «Модернізація пошуково-прицільної станції» («Осьминог-2») – для виконання протичовнових завдань; Інвестиційний проект цивільного призначення по організації виробництва автоматизованої системи контролю обліку енергоносіїв (електрична енергія, тепло, вода, газ). Метою проекту є розробка автоматизованої системи контролю і обліку споживання електроенергії, зокрема виробництво енергозберігаючих засобів, устаткування, приладів вимірювання, контролю і управління втратами енергії. ДП «НДІ «Квант» має всі необхідні структурні і наукові напрацювання для різних форм співпраці, від розробок до прямих постачань виробів, з урахуванням всіх вимог міжнародних стандартів.

Контактна інформація 5, Dmitrova Str., Kyiv, 03150, Ukraine Tel.: +38 (044) 287-40-56, fax +38 (044) 287-32-57, E-mail: kvant@ukroboronprom.com; bni2001@ukr.net

67


PA Ń S T W O W E K I J O W S K I E

ДЕРЖАВНЕ КИЇВСЬКЕ

B I U R O K O N S T R U K C YJ N E Ł U C Z

КОНС ТРУК ТОРСЬКЕ БЮРО «ЛУЧ»

Prosto w cel

Без промаху

Pociski kierowane są kluczowym elementem przy tworzeniu nowych i udoskonalaniu istniejących systemów uzbrojenia, w jakie są wyposażone jednostki współczesnych armii. Przedsiębiorstwo państwowe Państwowe Kijowskie Biuro Konstrukcyjne Łucz posiada wszystkie niezbędne podstawy naukowe, technologiczne oraz produkcyjne dla projektowania i  seryjnej produkcji systemów i kompleksów pocisków kierowanych.

Високоточне кероване озброєння є ключовим елементом при створенні нових та удосконаленні існуючих систем і комплексів, якими оснащуються бойові частини і підрозділи сучасних армій. Українське Державне підприємство «Державне Київське конструкторське бюро «Луч» володіє всією необхідною науковою, технологічною та виробничою базою для створення і серійного виробництва високоточних комплексів і систем.

Na chwilę obecną przedsiębiorstwo Łucz dostarcza produkcję ukraińskiej armii, a także sprzedaje na rynkach zewnętrznych, szeroki wachlarz broni przeciwpancernej dalekiego, średniego i bliskiego zasięgu. W celu zwiększenia siły ognia uzbrojenia oraz umożliwienia jego wykorzystania przez okręty i samoloty, ukraińscy konstruktorzy stworzyli rodzinę kierowanych pocisków kalibru 152, 130, 125, 120, 105, 100 i 90 mm. Kierowane rakiety mają modułową konstrukcję, co pozwala na wykorzystanie sprawdzonych konstruktorskich rozwiązań dla stworzenia nowych rodzajów uzbrojenia z lepszymi parametrami. Wszystkie są wyposażone w  podwójne głowice kumulacyjne, co gwarantuje zniszczenie celu przeciwnika, nawet jeśli ma warstwowy lub lity pancerz, w  tym posiadające pancerz reaktywny. Rakiety kierowane mają laserowy system naprowadzania, mogą być wystrzeliwane zarówno z  wyrzutni, jak i  z  lufy armaty, co jest

68

Сьогодні ДержККБ «Луч» поставляє рідній армії, а також просуває на зовнішній ринок широкий спектр керованого протитанкового озброєння великої, середньої і малої дальності. Для підвищення вогневої потужності бронетехніки, а також для застосування з повітряних і морських платформ українські конструктори створили сімейство керованих боєприпасів калібрів 152, 130, 125, 120, 105, 100 і 90 мм. Керовані ракети мають модульну конструкцію, що дозволяє використовувати перевірені конструкторські рішення для створення нових зразків озброєнь з поліпшеними характеристиками. Всі ракети оснащуються тандемними кумулятивними боєголовками, що дозволяє гарантовано уражати цілі противника, що мають комбіновану, рознесену або монолітну броню - у тому числі, з динамічним захистом.


stosunkową nowością w uzbrojeniu wojsk lądowych. Jako część uzbrojenia czołgów, transporterów opancerzonych, artylerii, lufowe rakiety kierowane są zaadaptowane do istniejących systemów armatnich, systemów celowniczo-naprowadzających, systemu wystrzeliwania oraz pozostałych warunków charakterystycznych dla broni pancernej oraz artylerii. Wysiłki związane z  projektowaniem i  produkcją przeciwczołgowych kompleksów rakietowych i pocisków kierowanych spowodowały utworzenie na Ukrainie nowych związków kooperacyjnych w  ramach naukowo-przemysłowego klastera, w  skład którego wchodzi blisko 30 przedsiębiorstw zajmujących się produkcją amunicji, techniki precyzyjnej oraz elektroniki. Przy produkcji uzbrojenia w 90% wykorzystywane są ukraińskie komponenty. Ukraińska strona jest zainteresowana rozszerzeniem współpracy z partnerami zagranicznymi w ramach realizacji międzynarodowych projektów. Nowe przeciwpancerne rakiety kierowane Falarick 90, Falarick 105 і Falarick 120, (odpowiednio kalibru 90, 105 і 120 mm) stosuje się do strzelania z dział wyprodukowanych przez przedsiębiorstwo CMI Defence (wchodzi do międzynarodowej grupy CMI – Cockerill Maintenance & Ingenierie). Kierowana rakieta Falarick 105 może być wystrzeliwana z działa belgijskiej wieży Cockerill CT-CV 105HP. Wysokociśnieniowa armata Cockerill 105 mm zapewnia szeroki wybór amunicji. W zależności od sytuacji taktycznej może prowadzić ogień każdą amunicją kalibru 105 mm, a także kierowaną rakietą przeciwpancerną Falarick 105. Masa pocisku – 25,2 kg, podwójna głowica kumulacyjna zapewnia przebicie pancerza reaktywnego (PR) do 550 mm. Z kolei Falarick 120 jest wykorzystywany w wysokociśnieniowej armacie Cockerill 120 mm. Załoga może prowadzić ogień wszystkimi 120 mm pociskami zgodnymi ze standardami NATO oraz rakietą Falarick 120, która jest wystrzeliwana z lufy działa i ma zasięg umożliwiający zniszczenie ciężkich pojazdów pancernych na dystansie do 5 km. Zmiana ustawienia kąta lufy o +42O daje unikalną możliwość uczestnictwa w  walce w  terenie z  nierówną powierzchnią,

Керовані ракети мають лазерну систему наведення, можуть вистрілюватися як з контейнера, так і через канал ствола гармати, є порівняно новим видом високоточної зброї сухопутних військ. Як частина комплексу озброєння танків, бронетранспортерів, артилерійських установок, ствольні керовані ракети адаптивні до вже існуючих боєукладок, гарматних систем, прицільно-керуючих систем, систем пуску та інших умов, характерних для бронетанкової та артилерійської техніки. Зусилля з розробки та виробництва протитанкових ракетних комплексів і керованих ракет сформували в Україні нові коопераційні зв’язки в рамках науково-промислового кластера з майже 30 підприємств боєприпасної галузі, точної механіки та електроніки. При виробництві цих озброєнь на 90 % використовуються українські комплектуючі. Також українська сторона зацікавлена в розширенні співробітництва з зарубіжними партнерами в рамках реалізації міжнародних проектів. Так, нові протитанкові керовані ракети Falarick 90, Falarick 105 і Falarick 120, (відповідно, калібри 90, 105 і 120 мм) застосовуються для стрільби з гармат, які створені компанією CMI Defence (входить до міжнародної групи CMI (Cockerill Maintenance & Ingenierie). Зокрема, керована ракета Falarick 105 може вистрілюватися з гармати бельгійської башти Cockerill CT - CV 105HP. Гармата високого тиску Cockerill 105 мм забезпечує широкий вибір боєприпасів відповідно до тактичної обстановки, вона може вести вогонь всіма боєприпасами калібру 105 мм, а також керованою протитанковою ракетою Falarick 105. Маса пострілу - 25,2 кг, тандемна бойова частина кумулятивного типу забезпечує бронепробиття за динамічним захистом (ДЗ) - 550 мм. У свою чергу, Falarick 120 застосуються у гарматі високого тиску Cockerill 120-мм. Екіпаж може вести вогонь всіма 120мм снарядами стандарту НАТО, а також ракетою Falarick 120 , яка вистрілюється через канал ствола гармати і дозволяє ефективно вражати важку бронетехніку на відстанях до 5 км. Наведення гармати по вертикалі на кут до +42° забезпечує

69


prowadzenia ognia na dystansie do 10 km, a użycie rakiety Falarick 120 pozwala na niszczenie ciężkich pojazdów pancernych do dystansie do 5 km. W  rzeczywistości rakieta Falarick 120, która jest przeznaczona na rynki zewnętrzne, jest analogiem wcześniej skonstruowanego w przedsiębiorstwie państwowym Łucz pocisku rakietowego Konus. Masa pocisku 22,3 kg, przebicie pancerza z PR – 700 mm. Obydwa działa wykorzystują uniwersalny, cyfrowy, całkowicie stabilizowany, dzienno-nocny system kierowania bronią. Wieże mają małą wagę dzięki wykorzystaniu systemu automatycznego ładowania. Załoga składa się z dwóch osób – dowódcy oraz celowniczego. Zastosowanie nowoczesnych systemów znajdowania i  wyznaczania celów pozwala na strzelanie rakietą kierowaną zarówno w  łatwych, jak i  trudnych warunkach pogodowych. Stabilizowane działo wieży razem ze skomputeryzowanym, dzienno-nocnym systemem kierowania zapewnia wysokie prawdopodobieństwo trafienia ruchomych i nieruchomych celów za pierwszym wystrzałem. Wieże CT-CV z ukraińskim rakietowo-działowym uzbrojeniem są kompatybilne ze wszystkimi rodzajami pojazdów opancerzonych i są oferowane producentom sprzętu pancernego, którzy są zainteresowani w zwiększeniu siły ognia swoich pojazdów. Wśród nich jest KTO Rosomak – wariant AMV Patria, produkowany na licencji przez polskie przedsiębiorstwo WZM SA. Wiadomo, że do 2019 polska armia otrzyma kolejne 307 sztuk KTO Rosomak. Odpowiedni kontrakt został podpisany między polskimi ministerstwem obrony narodowej i WZM SA. Jedna z wersji KTO Rosomak, to pojazd wparcia ogniowego znany pod nazwą Wilk. Wilk z wieżą CT-CV z  Falarick 105 został zaprezentowany w  Polsce na targach przemysłu zbrojeniowego w Kielcach we wrześniu 2013. Przedsiębiorstwo państwowe Łucz jest zainteresowane także w  wykorzystaniu ukraińskiej amunicji precyzyjnej w  ramach polskiego projektu stworzenia samobieżnych moździerzy. Zaprojektowany na Ukrainie nowy 120 mm pocisk z laserowym półaktywnym samonaprowadzaniem jest zdolny zapewnić niszczenie szerokiego wachlarzu celów. Prawdopodobieństwo zniszczenia celu za pierwszym wystrzałem wynosi 0,75-0,8. Masa pocisku – 16,8 kg. Typ bojowej części – kumulacyjna. Maksymalny zasięg trafienia w cel standardowym pociskiem wynosi blisko 8 km. Przy wykorzystaniu pocisków z dodatkowym silnikiem rakietowym zasięg zwiększa się do 12 km. Wiadomo, że polskie przedsiębiorstwo Huta Stalowa Wola (HSW) realizuje projekt związany z  zaprojektowaniem i  produkcją 120 mm systemu moździerzowego RAK. Cechą charakterystyczną moździerza jest zastosowanie przy wieży systemu mechanicznej i  automatycznego ładowania. Szybkostrzelność wynosi do 10-12 wystrzałów na minutę. Kąt strzelania w  pionie – od -3o do +85o ; w poziomie – bez ograniczeń. Wieże RAK wraz z 120 mm moździe-

70

виняткову можливість участі в боях на місцевості зі складним рельєфом, ведення вогню непрямою наводкою на відстань до 10 км, а застосування ракети Falarick 120 дозволяє вражати важку бронетехніку на значних відстанях - до 5 км. Фактично ракета Falarick 120, що просувається на зовнішній ринок, є аналогом раніше розробленого в ДержККБ «Луч» пострілу «Конус». Маса пострілу з 120 мм керованою ракетою - 22,3 кг, бронепробиття за ДЗ - 700 мм. Обидві гармати працюють з використанням універсальної, цифрової, повністю стабілізованої, денно-нічної системи управління озброєнням. Башти мають малу вагу за рахунок використання автомата заряджання, розташованого в заманній частини, екіпаж складається з двох осіб - командира і навідника. Застосування сучасних систем виявлення і супроводу цілі дозволяє вести стрільбу керованою ракетою як у простих, так і в складних погодних умовах. Стабілізована гармата башти разом з комп’ютеризованою денно/нічною системою управління вог-


rzami mogą być montowane na podwoziach gąsiennicowych oraz kołowych (m.in. na KTO Rosomak). Opancerzone kołowe lub gąsiennicowe podwozie daje pojazdowi możliwość szybkiego zajmowania i opuszczania pozycji, a  nowe, udoskonalone moździerze są w stanie niszczyć cele w ciągu minimalnego czasu i przy użyciu minimalnej ilości amunicji. Przy wykorzystaniu ukraińskich pocisków – nawet pierwszym strzałem. Dzięki wysiłkom polsko-ukraińskiego sojuszu przy wykorzystaniu innowacyjnych podejść i  współczesnych technologii państwowe przedsiębiorstwo Łucz będzie produkować potężne i wielofunkcyjne systemy uzbrojenia, odpowiadające wymogom współczesnego i jutrzejszego dnia.

нем забезпечує високу ймовірність ураження стаціонарних і рухомих цілей з першого пострілу. Башти CT-CV з українським ракетно-гарматним озброєнням сумісні з усіма типами легкоброньованих машин і пропонуються виробникам бронетехніки, зацікавленим у посиленні вогневої потужності своїх машин. Серед них - БТР «Росомак» (Rosomak), який являє собою вироблений за ліцензією польською компанією WZM SA ((Wojskowe Zaklady Mechaniczne ) варіант фінського БТР «Патрія» (Patria). Як відомо, до 2019 р. польська армія отримає 307 БТР «Росомак». Відповідний контракт міністерство оборони Польщі уклало з компанією WZM SA. Одна з версій БТР «Росомак» - це машина вогневої підтримки під назвою «Вовк» (Wilk). «Вовк» може оснащуватися гарматою як 105 мм , так і 120 мм у башні CT-CV продукції CMI Defence. «Wilk» з баштою CT-CV під Falarick 105, зокрема, був представлений в Польщі на виставці оборонної промисловості в Кельце у вересні 2013 року. Також українське ДержККБ «Луч» зацікавлене в застосуванні українських високоточних боєприпасів у рамках польського проекту по створенню самохідних мінометів. Розроблена в Україні нова керована 120-мм міна з лазерним напівактивним самонаведенням здатна забезпечити гарантоване ураження широкого спектру цілей. Ймовірність ураження цілі з першого пострілу - 0,75 - 0,8. Маса міни - 16,8 кг. Тип бойової частини - кумулятивна. Максимальна дальність ураження цілі стандартною міною становить близько 8 кілометрів. При використанні мін з додатковим реактивним двигуном цей показник збільшується до12 км. У свою чергу, як відомо, польська компанія Huta Stalowa Wola (HSW) реалізує проект по створенню і виробництву 120-мм мінометної системи під назвою «Rak». Характерною ознакою міномета є застосування у башні механічної боєукладки і автомата заряджання. Заявлена скорострільність системи - до 10-12 пострілів на хвилину. Вертикальні кути наведення міномета - від -3° до +85°; горизонтальні - без обмежень. Башти RAK зі 120-мм мінометами можуть встановлюватися як на гусеничні, так і на колісні шасі (зокрема, на БТР «Росомак»). Броньоване колісне або гусеничне шасі дає бойовій машині можливість швидко виходити на позицію і залишати її , а нові більш досконалі міномети здатні ефективно вражати цілі за мінімальний час і з мінімальною витратою боєприпасів. А при застосуванні українських мін - і з першого пострілу. Результатом зусиль українсько-польського альянсу з використанням інноваційних підходів та сучасних технологій ДержККБ «Луч» стане створення потужних і багатофункціональних систем озброєнь, які відповідають вимогам сьогоднішнього і завтрашнього дня.

Контактна інформація State Enterprise “State Kyiv Design Bureau “Luch” 2, Melnikova Str., Kyiv, 04050, Ukraine Tel.: +38 (044) 483-07-45, fax +38 (044) 483-13-94, E-mail: Luch@ukroboronprom.com; kb@luch.kiev.ua http://www.luch.kiev.ua

71


Z A K Ł A D Y I M . M A ŁY S Z E WA

ЗАВОД ІМЕНІ МАЛИШЕВА

Потужність й сила, одягнені у броню

Zakłady im. Małyszewa są największym producentem pojazdów opancerzonych i jednym z głównych strategicznych przedsiębiorstw w  branży sprzętu opancerzonego Kompleksu Wojskowo-Przemysłowego (KW-P) Ukrainy. Generalnym dyrektorem jest Wadim Fedosow, a dyrektorem technicznym Nikołaj Stepanow.

Державне підприємство «Завод імені Малишева» є найбільшим в Україні виробником бронетехніки та одним із головних стратегічних підприємств бронетанкової галузі в системі оборонно-промислового комплексу (ОПК) України.

Zakłady specjalizują się w produkcji szerokiej gamy pojazdów opancerzonych, w tym: • ciężkiego sprzętu opancerzonego - czołgów typu Opłot, T80 UD, T-72, Bułat; • a także lekkich pojazdów opancerzonych typu BREM, BTR-4, BTR-3E i transporterów opancerzonych BTR Dozor-B. Ponadto Zakłady zajmują się produkcją silników o oznaczeniach 3TD, 5TD, 6TD oraz generatorów prądotwórczych. Cechą wyróżniającą te silniki są małe rozmiary generujące większą moc. Charakteryzują się wysoka niezawodnością i  długą żywotnością (szczególnie w  przypadku użytkowania w  wysokich temperaturach otoczenia powyżej 55°C). Zakłady specjalizują się również w modernizacji pojazdów opancerzonych różnych typów, w tym czołgów T-55, oraz transporterów opancerzonych BTR-70, BTR-50, BMP-2. Tym samym Zakłady produkują części zamienne do tych pojazdów opancerzonych, w tym do transporterów opancerzonych typu BTR-70/80. Segment produkcji cywilnej obejmuje: silniki do lokomotyw i ich części zamiennych, autonomicznych systemów zasilania, okrętowych silników i generatorów prądotwórczych, sprzętu górniczego, urządzeń dla przemysłu naftowego i gazowego, sprzętu dźwigowe-

Завод спеціалізується на виробництві широко спектру бронетехніки, у тому числі танків «Оплот», Т-80 УД, Т-72, «Булат», а також лінійки бойових броньованих машин БРЕМ, БТР-4, БТР-3Е, бронетранспортерів «Дозор-Б». Крім цього підприємство займається випуском двигунів сімейства 3ТД, 5ТД, 6ТД і енергоагрегатів. Паралельно завод спеціалізується на модернізації бронетехніки різних типів, а саме: Т-55, БТР-70, БТР-50, БМП-2. Ведеться виробництво запасних частини для бронетранспортерів, в тому числі, для бронетранспортерів БТР-70/80. Сегмент цивільної продукції включає випуск залізничних двигунів та запчастини до них, систем автономного електропостачання, суднових двигунів та генераторів, шахтного обладнання, обладнання для нафтогазової промисловості, підйомно-транспортної техніки, гумотехнічних виробів, різноманітного металургійного обладнання, тощо. Підприємство має власне ливарне виробництво. 100% підприємства перебуває у державній власності, Завод входить до Державного Концерну «Укробронпром». Підприємство має широке коло партнерів в Україні, провідним з яких є Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені Морозова (ХКБМ ім. Морозова).

72


go, wyrobów gumowych oraz różnych urządzeń metalurgicznych posiadając przy tym własną odlewnię. Zakłady im. Małyszewa należą do Państwowego Koncernu Ukroboronprom, a jego 100% udziałów należy do skarbu państwa. Zakłady współpracują z licznymi partnerami na Ukrainie, a najważniejszym z nich jest Charkowskie Konstruktorskie Biuro im Morozowa. Od czasu uzyskania przez Ukrainę niepodległości zakłady wykonywały szereg istotnych kontraktów dla resortu obrony Ukrainy, a także dla kontrahentów zagranicznych. Do najważniejszych kontraktów spośród wielu projektów i obszarów produkcji zaliczyć należy: - Pakistan – w latach 1997-1999 zrealizowano kontrakt na dostawę 320 czołgów T-80UD na sumę ponad 500 mln USD; - Pakistan - dostawy systemów MTO (system może zapewnić optymalne działanie silnika bez utraty mocy przy temperaturze otoczenia 55°C) dla czołgów AI Khalid (wersja eksportowa chińskiego czołgu MBT-2000); - Chiny - dostawy systemów MTO dla czołgów MBT-2000; - modernizacji czołgów T-64B w  wariancie BM Bułat dla resortu obrony Ukrainy; - produkcji nowych czołgów Opłot dla resortu obrony Ukrainy i Tajlandii. Od 2007 Zakłady specjalizują się w masowej produkcji lekkich pojazdów opancerzonych. Do dnia dzisiejszego realizowanych jest szereg dużych kontraktów dla kontrahentów zagranicznych, do których zaliczyć należy produkcję czołgów Opłot dla Tajlandii i transporterów opancerzonych BTR-4 dla Iraku. Obecnie Zakłady są w trakcie głębokich zmian restrukturyzacyjnych, które m.in. przewidują wprowadzenie nowoczesnych technologii, pozwalających zabezpieczyć produkcję realizowaną obecnie, ale również w przyszłości nowego sprzętu opancerzonego. Kolejnym kierunkiem rozwoju zakładów jest produkcja silników dla różnego typu pojazdów opancerzonych. W najbliższej perspektywie zakłada się wzrost tempa produkcji do 50 silników miesięcznie w  dwóch typów (w  szczególności dla czołgów Opłot), oprócz tego 25-30 miesięcznie kompletnych zestawów skrzyni biegów, co pozwoli zabezpieczyć realizację obecnych i przyszłych kontraktów. W najbliższym czasie planuje się uruchomienie nowej linii produkcyjnej silników i skrzyni biegów, która będzie zaawansowana pod względem technologicznym.

Możliwe kierunki współpracy Zakładów Małyszewa z polskim przemysłem zbrojeniowym

Zakłady Małyszewa podkreślają znaczące osiągnięcia naszych dwóch krajów w produkcji pojazdów opancerzonych, które mogą promować wzajemne technologie w  perspektywie poszukiwania wspólnych projektów w  tym segmencie, a  przede wszystkim, poprzez wspólne projektowanie i produkcję nowych typów pojazdów

За період незалежності України підприємство виконало і продовжує виконувати ряд знакових для держави контрактів в інтересах, як національного Міністерства оборони, так й іноземних замовників. З широкого переліку проектів та напрямів робіт виділимо такі: - в період 1997-1999 рр. виконання контракту в інтересах Пакистану на постачання 320 танків Т-80УД на суму більше $500 млн.; - поставки моторно-трансмісійних відділень до Пакистану для виробництва танків AI Khalid; - поставки моторно-трансмісійних відділень до Китаю для виробництва танків МБТ-2000; - проект модернізації в інтересах Міноборони України танків Т-64Б у варіант БМ «Булат», - виробництво нових перспективних танків «Оплот» в інтересах національного Міноборони та Королівської Армії Таїланду. З 2007 року за відповідним рішенням ХКБМ ім. Морозова Завод спеціалізується на серійному виробництві легкоброньованої техніки. На сьогодні підприємство займається реалізацією ряду масштабних контрактів в інтересах іноземних замовників, з яких окремо слід виділити виробництво танків «Оплот» для Таїланду, та БТР-4 для Іраку. На сьогодні підприємство перебуває в процесі реструктуризації, яка, серед іншого, передбачає перехід на сучасні технології виробництва, що має забезпечити випуск техніки, як вже широко відомої у світі, так і нових перспективних зразків. На окреме посилення на підприємстві очікує напрям силових установок для різноманітних типів бронетехніки. Так, в найближчих планах керівництва вихід на темпи виробництва до 50 двигунів двох модифікацій на місяць (для танків «Оплот» в тому числі), на додачу до цього - 25-30 комплектів коробок передач на місяць, що є основною складовою всіх контрактів (поточних та перспективних). Двигуни і коробки передач йдуть і в складі моторно-трансмісійних відділень, і в складі танків. Цю номенклатуру виробів в Україні може виробляти лише Завод імені Малишева. Найближчим часом заплановано запуск нової технології виробництва коробок передач і двигунів.

орієнтири для співпраці з Республікою Польща

Значні досягнення наших двох країн в бронетанкобудуванні можуть сприяти взаємному технологічному збагаченню через перспективу спільних проектів в даному сегменті. Йдеться про спільну розробку та виробництво нових зразків бронетехніки, засобів технічного обслуговування та ремонту, постачання українських двигунів, трансмісій, засобів динамічного та активного захисту для потреб польських танкобудівників. Безумовно, даний процес в разі його реалізації буде неможливим без участі Заводу імені Малишева. У прив’язці

73


opancerzonych, konserwacji i naprawy urządzeń, dostawy ukraińskich silników, przekładni, środków dynamicznej i aktywnej ochrony dla potrzeb polskiego sprzętu opancerzonego. W  związku z  powyższym Zakłady Małyszewa w  odniesieniu do współpracy polskich i ukraińskich przemysłów zbrojeniowych proponują następujące główne obszary możliwej współpracy: • dalszy rozwój ogólnej modernizacji czołgów typu T -72; • wspólne opracowanie nowej linii pojazdów opancerzonych w  różnych kategoriach wagowych w  oparciu o  jednolite platformy. W odniesieniu do pierwszego obszaru współpracy, Zakłady Małyszewa zdają sobie sprawę, że polski przemysł zbrojeniowy osiągnął znaczące wyniki w ramach własnych projektów czołgów typu PT-91 Twardy i PT-72U. Obecnie nowoczesne wymagania dla czołgów tego typu związane są z wprowadzeniem na ich wyposażenie mocniejszych silników (o mocy do 1200 KM). Według specjalistów ukraińskich, paradoksalnie, wymiary T-72 na dzień dzisiejszy nie pozwalają na montaż w nich mocniejszego silnika produkcji polskiej z Huty Stalowa Wola, który jest za duży (w szczególności wzrost mocy silnika pociąga za sobą zwiększenie systemu chłodzenia). Wyjściem z  takiej sytuacji, według ekspertów z  Zakładów Małyszewa jest montaż ukraińskiego silnika typu 6TD-2 o  mocy 1200 KM, który z  powodzeniem zintegrowany został m.in. w  czołgach typu MBT-2000 i AI Khalid. Taki wariant, według specjalistów Zakładów Małyszewa, wydaje się być perspektywicznym w  interesie krajów posiadających ten typ czołgu. Ponadto Zakłady gotowe są stać się integratorem, specjalizując się i  zapewniając dostawę silników, skrzyni biegów, układów chłodzenia, systemów zabezpieczenia pracy i funkcjonowania silników typu 6TD-2. Według Zakładów Małyszewa ww. współpraca polsko-ukraińska mogłaby być kolejnym bodźcem w poszukiwaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań modernizacyjnych popularnych czołgów typu T-72.

74

до підприємства виділимо такі основні перспективні напрями можливої співпраці: • спільний подальший розвиток модернізації танків сімейства Т-72; • спільне створення лінійки нової бронетехніки різних вагових категорій на базі уніфікованих платформ. Стосовно першого напряму, добре відомо, що тут Польща досягла вагомих результатів в рамках власних проектів PT-91 Twardy та PT-72U. На сьогодні сучасні вимоги до машин цього сімейства передбачають встановлення на них більш потужних двигунів (до 1200 к.с.). Через низку об’єктивних причин (зокрема, збільшення потужності двигуна тягне за собою квадратичне збільшення системи його охолодження) габарити танка Т-72 на сьогодні на дають технічного рішення для встановлення на них більш потужного двигуна розробки і виробництва польської компанії Huta Stalowa Wola. Натомість досить перспективним бачиться варіант встановлення на вказані машини українських двигунів типу 6ТД-2 (потужність 1200 к.с.) за принципом, як це реалізовано в проектах Al Khalid та МВТ-2000, куди ці двигуни на сьогодні успішно інтегровано. Такий варіант має досить вагомі перспективи, в тому числі й експортні (в інтересах третіх країн). Завод імені Малишева готовий виступити інтегратором в українській частини можливих робіт, спеціалізуючись і забезпечуючи поставки зазначених двигунів, коробок передач, систем охолодження, систем забезпечення роботи і управління двигунів типу 6ТД-2. Така українсько-польська співпраця могла б стати черговим поштовхом до пошуку і реалізації нових рішень з модернізації популярних танків сімейства Т-72. Також, за оцінками експертів, одним із перспективних напрямів співробітництва Заводу імені Малишева із Польщею є спільна реалізація концепції створення універсальних платформ для


Ponadto, zdaniem ekspertów, jednym z najbardziej obiecujących obszarów współpracy Zakładu Małyszewa z  polskim przemysłem zbrojeniowym jest wspólna realizacja koncepcji uniwersalnej platformy dla pojazdów opancerzonych. Charkowskie Konstruktorskie Biuro im Morozowa ze swojej strony gotowe jest zaproponować linię pojazdów przednio-napędowych na jednej zunifikowanej platformie. Główną zaleta tych pojazdów jest kompaktowy profil, nieznaczne rozmiary silnika, co może znacznie obniżyć koszty produkcji. Koncepcja pojazdów przednio-napędowych na uniwersalnej platformie (BTR, BMP i innych) powinna zapewnić produkcję lekkich pojazdów opancerzonych w przedziale wagowym od 17 do 46 ton, w zależności od wymagań klienta w zakresie ochrony. Odpowiednie wymagania potencjalnych klientów dla tych pojazdów (platform) mogą być spełnione poprzez wyposażone ich w silniki ukraińskiej seryjnej produkcji różnych typów - 3TD (zakres mocy - 400-600 KM), 5TD (700-1100 KM), 6TD (1000-1400KM). Ponadto, koncepcja nowej platformy na podwoziu gąsienicowym w zakresie wagowym (17-19 ton), która będzie miała możliwość pokonywania przeszkód wodnych (jako amfibia). W  szczególności, w ramach tych pojazdów można rozważyć wspólne ukraińsko-polskie opracowanie elektromechanicznego układu napędowego. Należy podkreślić, że od września br., Zakłady Małyszewa włączone zostały do jednej z  pięciu dywizji w  nowopowstałej strukturze Państwowego Koncernu Ukroboronprom. Dywizja ta odpowiada za rozwój i produkcję pojazdów opancerzonych, sprzętu artyleryjskiego, samochodowego, inżynierii i wyposażenia specjalnego. Dywizja scala poszczególne przedsiębiorstwa odpowiedzialne za dany sektor uzbrojenia, w  celu wykonania zamówienia dla resortu obrony lub innego podmiotu komercyjnego. W tym przypadku, dywizja ta łączy Charkowskie Konstruktorskie Biuro im. Morozowa i Charkowskie Konstruktorskie Biuro Budowy Silników, a  współpracę z  polskim przemysłem zbrojeniowym przewodzić będą Zakłady Małyszewa. Strona ukraińska uważa, że potencjalnym partnerem ze strony polskiej może być Huta Stalowa Wola, ZM Bumar-Łabędy, Wojskowe Zakłady Mechaniczne lub inne wchodzące w skład polskiego przemysłu zbrojeniowego.

бронетехніки, в чому зацікавлена й польська сторона. Харківське підприємство зі свого боку вже готове розглянути та запропонувати лінійку передньоприводних машин на одній уніфікований базі. Головними перевагами цих машин є малогабаритний профіль, незначні розміри силової установки, - все це в значній мірі зменшуватиме витрати (в тому числі і вагові) на бронювання. Концепція передньоприводної універсальної платформи (БТР, БМП, тощо) має забезпечити можливість випуску лінійки броньованих машин у ваговій категорії від 17 до 46 тонн залежно від вимог замовника щодо рівня захисту. На відповідні вимоги потенційних замовників серія цих машин (платформ) може оснащуватися серійними двигунами українського виробництва різних сімейств – 3ТД (діапазон потужностей - 400-600 к.с.), 5ТД (700-1100 к.с.), 6ТД (1000-1400 к.с.). Окремо слід зазначити, що за даною концепцією платформи на гусеничній базі у легкому ваговому діапазоні (17-19 т) будуть плаваючими (амфібійними). Зокрема, під ці машини можна розглянути варіант спільної українсько-польської розробки електромеханічної трансмісії силової установки. З вересня поточного року Завод імені Малишева входить до складу одного з п’яти новостворених дивізіонів в структурі Державного Концерну «Укроборонпром». Йдеться про «Дивізіон з розробки та виробництва бронетанкової техніки, артилерійського озброєння, автомобільної, інженерної та спеціальної техніки». Адміністративне об’єднання в єдиній структурі всього бронетанкового пулу України (а це, зокрема, і ДП «Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. Морозова», і ДП «Харківське конструкторське бюро з двигунобудування») сприятиме розширенню українсько-польського співробітництва в даному сегменті, де інтегратором з українського боку виступатиме саме завод імені Малишева. На виході потенційними партнерами Заводу з польського боку можуть стати компанії Huta Stalowa Wola, Bumar-Łabędy, Військове ремонтне підприємство Wojskowe Zakłady Mechaniczne та інші профільні підприємства оборонної промисловості Республіки Польща.

Контактна інформація SE V.O. Malyshev Plant 126, Plekhanivska Str., Kharkiv, 61001, Ukraine Tel.: +38 (057) 737-28-06 e-mail: malyshev@ukroboronprom.com

75


CENTRUM BAZOWE TECHNOLOGII БАЗОВИЙ ЦЕНТР КРИТИЧНИХ KRY T YCZNYCH MICROTEK

ТЕХНОЛОГІЙ «МІКРОТЕК»

Centrum Bazowe Technologii Krytycznych Microtek jest jedynym przedsiębiorstwem na Ukrainie, które od prawie 20 lat funkcjonuje w branży systemów aktywnej i dynamicznej ochrony dla ciężkich i lekkich pojazdów opancerzonych. Microtec ma pozytywne doświadczenie przy współpracy z polskimi zakładami przemysłu zbrojeniowego, m.in. w ramach realizacji kontraktu na zaprojektowanie i dostawy transporterów opancerzonych rodziny BTR-80UP z napędem 8x8 do Iraku (osiem typów pojazdów wojskowych wsparcia technicznego, logistycznego i medycznego) czy też wdrożenia własnego systemu aktywnej obrony w ramach wielozadaniowej platformy bojowej Anders. Firma zainteresowana jest dalszą owocną współpracą z polskimi partnerami.

Єдиним підприємством в Україні, яке вже майже двадцять років діє за напрямком розробки та створення засобів активного та динамічного захисту для важкої та легкої бронетехніки є Базовий центр критичних технологій «Мікротек». Компанія вже має позитивний досвід співробітництва з польськими оборонними структурами в рамках контракту на розробку та поставку сімейства бронетранспортерів БТР-80УП з колісною формулою 8х8 для Іраку (вісім типів бойових машин технічного, тилового та медичного забезпечення), впровадження власного комплексу активного захисту на бронетанкову базу «Андерс» і зацікавлена в подальшій плідній співпраці.

Od początku swej działalności Microtek osiągnął znaczące sukcesy w sferze zarówno cywilnej, jak i wojskowej. Do chwili obecnej zostały m.in. opracowane, przyjęte do uzbrojenia i dostarczone na zamówienie Ministerstwa Obrony Ukrainy oraz w ramach kontraktów eksportowych, moduły ochrony dynamicznej nowego pokolenia Nóż oraz moduły ochrony dynamicznej (OD) Duplet. OD Nóż montowana jest na czołgach ukraińskich Bułat, a Duplet na wersji eksportowej tego czołgu Opłot. Moduły Nóż zapewniają ochronę czołgów przed wszystkimi znanymi typami broni przeciw-

76

За весь період свого існування БЦКТ «Мікротек» досяг значних успіхів та звершень, як у цивільній, так і військовій сферах. На сьогодні розроблені, прийняті на озброєння, поставляються для МО України та на експорт модулі динамічного захисту нового покоління «Ніж» та сімейство модулів протитандемного динамічного захисту (ДЗ) «Дуплет». ДЗ «Ніж», зокрема, встановлюється на українські танки БМ «Булат», а «Дуплет» на новітній вітчизняний танк прибрати взагалі «Оплот» та його експортний варіант прибрати взагалі. Модулі «Ніж» забезпечують захист танків від усіх відомих типів протитанкових засобів (ПТЗ), а саме: від


pancernej (BP), tj.: przed przeciwpancernymi pociskami podkalibrowymi czy też kumulacyjnymi środkami bojowymi i pociskami typu jądro uderzeniowe. Ochrona dynamiczna Duplet posiada ponadto możliwość skutecznej ochrony czołgu typu Opłot przed amunicją tandemową. OD Nóż i Duplet to wyłącznie ukraińska konstrukcja, systemy te produkowane są seryjne i są na wyposażeniu armii Ukrainy. Cechą szczególną OD Nóż jest zastosowanie całkowicie nowej zasady neutralizującej siłę broni przeciwpancernej, co wyróżnia ten system na tle innych, znanych modułów ochrony dynamicznej. W szczególności, w efekcie działania tzw. strumieni skumulowanych (noży) i przeciwwybuchowych wydłużonych ładunków skumulowanych (noży kumulacyjnych), dochodzi do naruszenia i destabilizacji siły kinetycznej atakującego pocisku. Ww. kompleks udowodnił swoją skuteczność w trakcie licznych prób ogniowych z wykorzystaniem pocisków przeciwpancernych o kalibrze 125 mm i 120 mm produkcji ukraińskiej oraz zagranicznej i całkowicie potwierdził charakterystyki, deklarowane przez producenta tego systemu. Próby pokazały, że system OD Nóż obniżył poziom uszkodzeń pancerza przez broń przeciwpancerną w zależności od kalibru w granicach od 70 do 90% w porównaniu do ich podstawowych cech bojowych i parametrów wytrzymałościowych. Ukraińskie systemy OD nie wymagają specjalnych szkoleń, niezbędnych do ich obsługi, bieżącej konserwacji, czy też szczególnych prac naprawczych. Charakteryzują się one b. wysoką niezawodnością (100% efektywności), bezpieczeństwem podczas ostrzału z broni strzeleckiej, brakiem detonacji od odłamków i mieszanin zapalających. Moduły konstrukcyjne OD ukraińskiego autorstwa są produkowane w wyspecjalizowanym zakładzie i montowane do elementów mocujących kadłuba, boków i wieży czołgu. Warto podkreślić, że OD Duplet do czołgu Opłot jest montowany w ramach kontraktu eksportowego na dostawy czołgów do Tajlandii. Z kolei kompleks Nóż dostarczono do Etiopii, USA i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ponadto, przedsiębiorstwo Microtek zaprojektowało, przetestowało, a następnie przyjęło do uzbrojenia kompleks ochrony aktywnej (KOA) Zasłon. Chroni on czołg przed unitarnymi i tandemowymi granatami, wyrzutniami granatów przeciwpancernych, kierowanymi rakietami przeciwczołgowymi i przeciwpancernymi pociskami artyleryjskimi, które po wystrzeleniu kierują się do chronionych celów ataku z prędkością od 70 do 1200 m/sek. Jak dotąd, jest to jedyny na świecie KOA chroniący czołg przed BP, która posiada prędkość dolotową do celu powyżej 750 m/sek. Kompleksy OD Nóż, Duplet i Zasłon były wielokrotnie prezentowane na międzynarodowych targach uzbrojenia specjalistycznego, podczas których były nagradzane dyplomami, laurami i medalami, ciesząc się opinią jednych z najlepszych systemów ochrony obiektów opancerzonych na świecie. M.in. za udany pokaz ich możliwości bojowych przyznano im medal poligonu Aberdeen (USA). Uwzględniając fakt, że obecnie istnieje pilna potrzeba stworzenia równie skutecznych, jak w przypadku czołgów, kompleksów ochrony dla pojazdów lekkich, Microtek opracował zmodyfikowaną, lżejszą wersję KOA Zasłon, tj. kompleks Szerszeń. KOA Zasłon oraz Szerszeń praktycznie nie zwiększają wymiarów pojazdów bojowych, nie pogarszają przy tym ich mobilności, są niezauważalne na polu walki oraz dobrze zabezpieczone przed ingerencją z zewnątrz. Kompleksy są zabezpieczone przed penetracją rozpoznania radiolokacyjnego wroga, zapewniają elekromagnetyczną kompatybilność zarówno z radioelektronicznym oprzyrządowaniem pojazdu chronionego, jak i pomiędzy samymi pojazdami chronionymi na polu działań bojowych. Moduły KOA Zasłon oraz Szerszeń są od zewnątrz opancerzone i zabezpieczone przed pociskami i odłamkami. Pulpit sterowniczy KOA zajmuje mało miejsca wewnątrz obiektu chronionego (pojazdu opancerzonego).

суцільнометалевих бронебійно-підкаліберних оперених снарядів, від унітарних кумулятивних засобів ураження та від боєприпасів типу «ударне ядро». Динамічний захист «Дуплет», додатково до перерахованих вище ПТЗ, надійно захищає танк «Оплот» від тандемних боєприпасів. ДЗ «Ніж» та ДЗ «Дуплет» мають виключне українське коріння, прийняті на озброєння Збройних Сил України та виготовляються серійно. Особливістю ДЗ «Ніж» є застосування в ньому абсолютно нового для відомих серійних елементів динамічного захисту принципу впливу на атакуючі боєприпаси – за допомогою кумулятивних струменів («ножів») і продуктів вибуху подовжених кумулятивних зарядів («кумулятивних ножів»), які руйнують і дестабілізують атакуючий кінетичний боєприпас. Комплекс довів свою ефективність в ході численних випробувань обстрілом із застосуванням вітчизняних та зарубіжних протитанкових засобів калібру 125 мм і 120 мм, повністю підтвердивши заявлені розробниками характеристики. Зокрема, було забезпечено зниження рівня пробиття броні протитанковими засобами залежно від типу в межах 70 – 90 % в порівнянні з їх базовими бойовими характеристиками. Український ДЗ не вимагає підготовки до застосування, обслуговування та ремонту. Його відрізняє висока надійність (100 % спрацьовування), безпека при обстрілі зі стрілецької зброї, відсутність детонації від осколків та запалювальних сумішей. Модулі ДЗ української розробки виготовляються на спеціалізованому виробництві і встановлюються в елементи кріплення на корпусі, бортах та башті танку. Слід зазначити, що ДЗ «Дуплет » для танка «Оплот» реалізовується в рамках контракту на поставку танків до Таїланду. Комплекс «Ніж» поставлено до Ефіопії, США та ОАЕ.

77


Dla lekko opancerzonych pojazdów Microtek opracował ponadto kompleksy OD Nóż L dla ochrony przed unitarnymi kumulacyjnymi środkami rażenia oraz OD Rakietka dla ochrony przed unitarnymi i tandemowymi kumulacyjnymi środkami rażenia. Ww. elementy ochrony dynamicznej wchodzą w skład kompletu bloków OD i są w wyposażeniu sił zbrojnych Ukrainy. OD Nóż L oraz OD Rakietka w komplecie z KOA Zasłon lub Szerszeń zapewniają kompleksową ochronę przed tandemowymi granatami przeciwpancernymi granatników dwulufowych RPG-30 (Kriuk), RPG-32 (Hashim). KOA Zasłon oraz Szerszeń są jedynymi na świecie wzorcami ochrony aktywnej, które mogą działać jednocześnie z elementami ochrony dynamicznej. Mogą one chronić 100% powierzchni obiektu chronionego, podczas gdy sama ochrona dynamiczna zabezpiecza jedynie 40-60% powierzchni obiektu chronionego. W celu zwiększenia poziomu ochrony opancerzonych pojazdów o napędzie kołowym przed pociskami przeciwpancernymi B-32 o kalibrze 7,62 mm i 12,7 mm i przed wtórną falą odłamków oraz dla obniżenia o 2-3 razy poziomu fali akustycznej wewnątrz pojazdu, została utworzona ochrona balistyczno-akustyczna Akustyk. Masa 1 m² takiej ochrony wynosi 30-50 kg. W ofercie Microtek znajdują się także dynamiczne symulatory ogniowe oraz symulatory jazdy dla pojazdów BRDM-2, BTR-70/80, BTR-80UP, BMP, czołgów T-72, T-55/62 itp. Jednym z ostatnich odbiorców istotnego elementu symulatora, tj. platformy dynamicznej, była polska firma Obrum z Gliwic. Należy podkreślić, że obecnie Microtek oferuje szeroką gamę elementów zabezpieczenia ciężkich i lekkich pojazdów opancerzonych, które zapewniają ochronę przed praktycznie wszystkimi aktualnie istniejącymi rodzajami broni przeciwczołgowej. Wpływa to na zwiększenie żywotności pancernej techniki wojskowej o co najmniej 2-3 razy. Należy również zaznaczyć, że wszystkie opracowane przez Microtek rozwiązania są konkurencyjne na światowym rynku uzbrojenia, co przekłada się na wysoki potencjał eksportowy. Nowatorstwo rozwiązań technicznych chroniona jest stosownymi patentami, w tym w Europie i USA. Posiadając konkretne, praktyczne doświadczenia Microtek jest zainteresowana rozszerzeniem potencjalnych rynków, m.in. poprzez współpracę z partnerami europejskimi, w szczególności z Polską. Zdaniem dyrektora Microtek, prof. Wasyla Chytryka (kandydat nauk technicznych, laureat Państwowej Nagrody Ukrainy), przedsiębiorstwo ma realną szanse na rozszerzenie współpracy. Obecnie np. Mi-

78

БЦКТ «Мікротек» також розроблений, випробуваний та прийнятий на озброєння комплекс активного захисту (КАЗ) «Заслон», який захищає танк від унітарних та тандемних протитанкових гранат ручних та станкових гранатометів, протитанкових керованих ракет, кумулятивних та бронебійних артилерійських снарядів, що підлітають до захищених об’єктів зі швидкостями 70 – 1200 м/сек. На сьогоднішній день це єдиний КАЗ у світі, який захищає танк від ПТЗ, що мають підлітну швидкість вище 750 м/сек. Комплекси ДЗ «Ніж» та «Дуплет», КАЗ «Заслон» експонувалися на міжнародних спеціалізованих виставках озброєння, де неодноразово відзначалися як найкращі у світі системи захисту бронеоб’єктів, відзначені численними відзнаками, дипломами та медалями, в тому числі, за успішну бойову демонстрацію нагороджені медаллю Абердинського полігону США. З огляду на те, що на сьогодні існує гостра необхідність у створенні комплексів захисту, подібних для танків, але вже для легких машин, підприємством «Мікротек» створено полегшену версію комплексу активного захисту «Заслон» – комплекс «Шершень». КАЗ «Заслон» та «Шершень», практично не збільшують габарити носія і непомітні на полі бою, добре завадозахищенні і не знижують рухливість носія. Комплекси невразливі для засобів радіотехнічної розвідки противника, забезпечують електромагнітну сумісність, як з радіоелектронною апаратурою носіїв, так і між носіями на полі бойових дій. Модулі КАЗ «Заслон» та «Шершень» мають фронтальне бронювання та захищені від куль і осколків. Пульт управління КАЗ займає малий об’єм всередині об’єкта, що захищається. Також для легкоброньованих машин на підприємстві розроблені комплекси ДЗ «Ніж Л» для захисту від унітарних кумулятивних засобів ураження та ДЗ «Ракетка» для захисту від унітарних та тандемних кумулятивних засобів ураження. Елементи ДЗ, що входять до складу блоків ДЗ прийняті на озброєння ЗС України. ДЗ «Ніж Л» та ДЗ «Ракетка» в комплексі з КАЗ «Заслон» або КАЗ «Шершень» забезпечують захист від тандемних протитанкових гранат гранатометів бікаліберного типу РПГ-30 («Крюк»), РПГ-32 («Хашим»). «Заслон» та «Шершень» – єдині в світі зразки активного захисту, які можуть працювати в комплексі з динамічним захистом. Вони дозволяють захистити 100% поверхні носія (ББМ), в той час як динамічний захист 40-60% з наявністю послаблених зон. Для підвищення захищеності особового складу броньованих колісних машин від бронебійних куль Б-32, калібром 7,62 та 12,7мм, вторинного потоку осколків, а також зниження акустичного навантаження всередині машини в два-три рази створено баллістично-акустичний захист «Акустик». Маса 1 м² такого захисту становить 30-50 кг. В арсеналі підприємства є також динамічні вогневі тренажери та тренажери водіння для транспортних засобів БРДМ-2, БТР-70/80, БТР- 80УП, БМП, танків Т-72, Т-55/62 та ін. Нещодавно, такий важливий елемент тренажеру, як динамічна платформа, був поставлений польській компанії Obrum (Гливице). В цілому можна сказати, що ДП БЦКТ «Мікротек» на сьогодні створений широкий спектр елементів бронезахисту для важкої та легкої бронетехніки, що забезпечують захист від усіх можливих на сьогодні протитанкових засобів. А це в свою чергу збільшує живучість військової техніки щонайменше у 2 – 3 рази. Слід також зауважити, що всі розробки ДП БЦКТ «Мікротек» є конкурентоспроможними на світових ринках озброєнь та мають високий експортний потенціал. Новизна технічних рішень захищена патентами, в т. ч. в Європі та США. Маючи певні практичні досягнення компанія «Мікротек» зацікавлена в розширенні своїх потенційних ринків за рахунок співпраці з європейськими партнерами, зокрема з Польщею. На


nisterstwo Obrony RP planuje opracowanie własnego systemu ochrony aktywnej i Microtek jest zainteresowany kooperacją z polskim partnerem w tym zakresie. Wspólnie z polskimi zakładami WAT, WBCKT prowadzone są już prace dot. wspólnego stworzenia kompleksu ochrony aktywnej, podczas których będą wdrażane rozwiązania zarówno ukraińskiej, jak i polskiej strony. Istnieje również zainteresowanie rozwojem współpracy w dziedzinie rozwoju kompleksów ochrony dynamicznej. Microtek liczy, że w najbliższym czasie prace nad ww. projektem będą realizowane również przy udziale polskiego partnera. Dyrektor W. Chytryk uważa, że taki kierunek rozwoju jest dla firmy b. perspektywiczny. Według jego słów: z jednej strony mamy do czynienia z dwustronną kooperacją z wzajemną korzyścią dla obydwu stron, a z drugiej Microtek nabiera niezbędnej praktyki i doświadczenia w organizacji własnej produkcji zgodnie współczesnymi standardami europejskimi i NATO. To z kolei stworzy warunki dla rozszerzenia naszej obecności na innych rynkach, które mogą być zainteresowane naszą ofertą.

переконання кандидата технічних наук, професора, лауреата державної премії України, заслуженого машинобудівника України та директора ГП БЦКТ «Мікротек» Василя Хитрика, для підприємства є реальна перспектива розширення співпраці. На сьогодні МО Польщі планує розробку власного комплексу активного захисту. ДП БЦКТ «Мікротек» зацікавлений в розвитку співпраці в створенні такого комплексу. Разом з польськими підприємствами AWAT, WBCKT вже проводяться роботи щодо спільного створення цього комплексу активного захисту, де будуть реалізовуватися спільні ініціативи. Також є зацікавленість у розвитку співпраці з питань динамічного захисту. ДП БЦКТ «Мікротек» розраховує, що найближчим часом з польської сторони появиться партнер, з яким будуть створюватися нові засоби і динамічного захисту. За словами В. Хитрика: «Для компанії це перспективно. По-перше, виникає двостороння кооперація та обопільний інтерес, по-друге, компанія «Мікротек» зможе отримати практику та досвід, організації власного виробництва за сучасними європейськими та натівськими стандартами. А це в свою чергу надасть можливість виходу на інші ринки, де можуть бути зацікавлені в наших виробах».

Контактна інформація State Enterprise « Basic Center for critical technologies «Mick-Rotek «(SE «BCCT»Microtec «) 8-A Ezhena Potє Str, Kyiv, Ukraine tel. / Fax: +38 (044) 455-58-85, 453-20-98, 455-69-68 http://fcct-microtek.com

79


S P Ó Ł K A A K C YJ N A

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИС ТВО

MOTOR SICZ

«МОТОР СІЧ»

Motor Sicz jest przedsiębiorstwem specjalizującym się w projektowaniu, budowie i remontowaniu silników gazowo-turbinowych dla lotnictwa cywilnego i  wojskowego, gazowo-turbinowych napędów przemysłowych, a  także gazowo-turbinowych agregatów prądotwórczych oraz agregatów przepompowujących gaz.

АТ «МОТОР СІЧ» – підприємство, яке спеціалізується на розробці, виробництві, супроводі в експлуатації та ремонті газотурбінних двигунів для цивільної та військової авіації, промислових газотурбінних приводів, а також газотурбінних електростанцій та газоперекачувальних агрегатів із цими приводами.

Kilkadziesiąt tysięcy silników produkcji Motor Sicz zostało zamontowanych w samolotach znanych producentów takich jak Antonow, Iliuszyn, Berijew, Tupolew, Jakowlew, Kamow, Moskiewska Fabryka Śmigłowców, czeska Aero Vodochody oraz chińska NAMC. Silniki są wykorzystywane w cywilnym i wojskowym lotnictwie w ponad 100 krajach świata. Wiele z silników produkowanych przez przedsiębiorstwo, zostało światowymi liderami w  swojej klasie: TRDD АI-25ТL wynosi w  powietrze ponad trzy tysiące ćwiczebnych samolotów w  27 krajach świata; silniki śmigłowcowe z  rodziny ТW3-117 są używane w  96 państwach; silnik D-18 przeznaczony dla największych na świecie samolotów transportowych Rusłan i  Mrija; największy na świecie silnik D-136 dla śmigłowców Mi-26 i inne. W ofercie przedsiębiorstwa są przemysłowe jednostki mocy naziemnego zastosowania. Motor Sicz produkuje gazowo-turbinowe napędy o mocy 1; 2,5; 6,3; 8 MW oraz gazowo-turbinowe agregaty prądotwórcze o mocy 1; 2,5; 6; 7; 8 MW. Motor Sicz jest częścią przemysłu lotniczego Ukrainy, który z przyczyn historycznych jest głęboko zintegrowany z przedsiębiorstwami lotniczymi w Rosji. Ogromne doświadczenie pozwala na spraw-

Декілька десятків тисяч двигунів виробництва АТ «МОТОР СІЧ» встановлені на літальних апаратах всесвітньо відомих фірм Антонова, Ільюшина, Берієва, Туполєва, Яковлєва, Камова, Міля, чеської «Aero Vodochody» і китайської NAMC. Вони експлуатуються в цивільній і військовій авіації в більш ніж 100 країнах світу. Багато з двигунів, що виготовляються на підприємстві, стали світовими лідерами в своєму класі: ТРДД АИ-25ТЛ піднімає в небо більше трьох тисяч учбово-тренувальних і учбово-бойових літаків 27 країн світу; вертолітні двигуни сімейства ТВ3-117, на яких літають в 96 країнах; двигун Д-18 для самих вантажопідйомних в світі транспортних літаків «Руслан» і «Мрія»; наймогутніший в світі двигун Д-136 для вертольотів Мі-26 та інші. У виробничій програмі підприємства є промислові силові установки наземного застосування. АТ «МОТОР СИЧ» випускає газотурбінні приводи потужністю 1; 2,5; 6,3; 8 МВт, газотурбінні електростанції на 1; 2,5; 6; 7; 8 МВт. АТ «МОТОР СИЧ» входить до складу авіапромислового комплексу України, традиційно глибоко інтегрованого з підприємствами авіапромисловості Росії.

80


ną i efektywną działalność na światowych rynkach. Jakość i niezawodności produktów spółki została potwierdzona ich wieloletnią eksploatacją na samolotach i śmigłowcach na całym świecie. Obecnie Motor Sicz aktywnie zajmuje się pracami w  dziedzinie śmigłowców. W  ramach przedsiębiorstwa utworzono biuro konstrukcyjne, które zajmuje się projektowaniem i  modernizacją śmigłowców. W celu rozpoczęcia produkcji własnego helikoptera z najlepszymi parametrami oraz promocją na rynku sprzętu związanego z śmigłowcami stworzono przedsiębiorstwo Wiertaloty Motor Sicz. Współczesny rynek potrzebuje helikoptera niezawodnego, opłacalnego, wielofunkcyjnego, posiadającego nowoczesny sprzęt do nawigacji. Wszystkie te warunki spełnia śmigłowiec Мі-8MSB. Dla ulepszenia parametrów użytkowania, zwiększenia niezawodności, wydłużenia okresu eksploatacji śmigłowców typu Mi-8 oraz zwiększenia efektywności ich wykorzystania, Motor Sicz opracowała i  wprowadziła w  życie program ich modernizacji do Мі-8MSB poprzez zastosowanie nowych silników własnej produkcji ТW3117WМА-SBМ1В 4Е. Po dokonaniu modernizacji, śmigłowiec zyska następujące zalety: • Eksploatacja na wysokościach do 7300 m z  zapewnieniem bazowania na wysokości do 4600 m z możliwością całkowitego wyłączenia silników. • Zmniejszenie zużycia paliwa na godzinę lotu o 20%, co pozwala na zwiększenie zasięgu lotu śmigłowca, bądź zwiększenie ładunku. • Zmniejszenie wydatków na eksploatację i serwis. • Skrócenie czasu potrzebnego na przygotowanie śmigłowca do startu. • Maksymalna wysokość, na której można uruchomić silnik śmigłowca Мі-8MSB wynosi 4600 m. Na wysokościach do 500 m. parametry śmigłowca Мі-8MSB są zbliżone do parametrów Mi-17. Różne warianty zmodernizowanego przez przedsiębiorstwo średniego, wielozadaniowego pasażersko-transportowego śmigłowca Мі-8MSB są przeznaczone dla przewozów pasażerskich, transportu ładunków, treningów i  szkoleń, działań ratowniczych, pogotowia ratunkowego oraz ochrony przeciwpożarowej. Na życzenie zamawiającego możliwe jest zamontowanie na śmigłowcu Мі-8MSB łączności radiowej, nawigacji do startu i ruchu powietrznego zgodnie z  wymogami ICAO dla lotów międzynarodowych linii lotniczych. Możliwy jest także montaż urządzeń umożli-

Великий досвід дозволяє АТ «МОТОР СІЧ» гнучко та ефективно діяти на світових ринках. Якість та надійність продукції компанії підтверджена її багаторічною експлуатацією на літаках та вертольотах по всьому світі. Сьогодні АТ «МОТОР СІЧ» активно зайнято роботами з вертолітної тематики. На підприємстві створено конструкторське бюро, що виконує розробку та модернізацію вертолітної техніки. Для освоєння виробництва власного вертольота із високими льотнотехнічними характеристиками та просування на ринок вертолітної техніки створено підприємство «Вертольоти МОТОР СІЧ». Сучасний ринок експлуатантів вертолітної техніки вимагає наявності надійного, економічно вигідного, багатофункціонального, обладнаного сучасним авіаційним та навігаційним обладнанням вертольота. Всім вищеперерахованим вимогам відповідає вертоліт Мі-8МСБ. Для покращення експлуатаційних характеристик, підвищення надійності, подовження строку експлуатації вертольотів типу Мі-8, а також підвищення ефективності їх застосування на АТ «МОТОР СІЧ» розроблена та впроваджена програма модернізації їх у профіль Мі-8МСБ шляхом установки нових двигунів ТВ3-117ВМА-СБМ1В 4Е власного виробництва. Після виконання модернізації вертоліт набуде наступних переваг: • експлуатація на висотах до 7300 метрів и забезпечення базування на висотах до 4600 метрів із можливістю повного вимкнення двигунів. • скорочення годинної витрати палива на 20 %, яке дозволяє збільшити дальність польоту, або підвищити величину комерційного завантаження. • зниження витрат на експлуатацію та обслуговування. • скорочення часу на підготовку вертольоту до вильоту. • максимальна висота площадки, з якої може бути здійснено запуск вертольота Мі-8МСБ, складає 4600 метрів. • на висотах до 500 метрів ЛТХ вертольота Мі-8МСБ близькі до аналогічних характеристик вертольота Мі-17. Модернізований на підприємстві середній багатоцільовий транспортно-пасажирський вертоліт Мі-8МСБ у різних модифікаціях призначено для виконання пасажирських та вантажопасажирських перевезень, учбово-тренувальних, пошуково-рятувальних робіт, рішення завдань із медичної допомоги та протипожежної охорони. За бажанням замовника можлива комплектація вертольота Мі-8МСБ радіотехнічним обладнанням зв’язку, навігації, посад-

81


wiających całodobowe efektywne wykorzystanie śmigłowca zarówno w łatwych, jak i trudnych warunkach meteorologicznych, w terenie nizinnym i górskim, w gorącym klimacie na wszystkich dopuszczalnych wysokościach i prędkościach lotu. Dzięki przeprowadzonym pracom, w  sierpniu 2013 śmigłowiec Мі-8MSB na lotnisku Kirowskie w Fieodosji pobił 11 światowych rekordów, w tym 14 sierpnia 2013 absolutny rekord w klasie E-1 (śmigłowce) zgodnie z klasyfikacją FAI – osiągnięto maksymalną wysokość poziomego lotu – 9150 m. Motor Sicz opanowało technologię wykonywania kapitalnych remontów śmigłowców Mi-2 ze standardowym wyposażeniem. W razie potrzeby w remontowanym helikopterze może zostać przeprowadzona modernizacja urządzeń lotniczych i radioelektronicznych oraz zmiana wyposażenia wnętrza kabiny. W celu zwiększenia efektywności śmigłowców Mi-2 w czasie modernizacji Motor Sicz realizuje program zmiany Mi-2 w wersję MSB-2. Głównymi zmianami w  konstrukcji śmigłowca Mi-2 w  czasie prac modernizacyjnych jest zamiana starych silników na nowoczesne АІ450М, montaż nowych urządzeń dla pilotowania i nawigacji, a także zmiana konstrukcji kadłuba, która obejmuje: Zmianę w układzie kadłuba, związaną z przeniesieniem głównego baku paliwa na zewnętrzną stronę kadłuba w celu zwiększenia ładowności śmigłowca. • Zamontowanie nowego podwozia. • Montaż nowoczesnych kompozytowych łopat wirnika nośnego. • Dopracowanie mechanicznego systemu zarządzania silnikami. • Montaż awaryjnej radiolatarni. • Zastosowanie ulepszonej szklanej kabiny. • Montaż burtowego urządzenia rejestracji. Modernizacja znacząco poprawia parametry lotne i techniczne śmigłowca. MSB-2 w porównaniu do Mi-2 zapewnia: • Oszczędność zużycia paliwa na godzinę o 30%. • Zwiększenie dynamicznego i  statycznego pułapu lotu. • Zwiększenie efektywności śmigłowca w  warunkach wysokogórskich i  gorącego klimatu. Motor Sicz jest zainteresowana współpracą z polskimi partnerami w sferze lotnictwa. Biorąc pod uwagę doświadczenie przedsiębiorstw z  Polski w  budowie śmigłowców klasy Sokół, obie strony mogą współpracować z  korzyścią dla siebie przy prowadzeniu prac związanych

82

ки та управління повітряним рухом із урахуванням вимог ICAO для польотів по міжнародних повітряних лініях, а також розширеним комплектом обладнання, що забезпечує можливість цілодобового ефективного застосування вертольота у простих та складних метеоумовах, у гірській та рівнинній місцевостях, у жаркому кліматі на всіх припустимих висотах та швидкостях польоту. Результатом проведеної роботи є той факт, що у серпні 2013 р. вертоліт Мі-8МСБ, на аеродромі «Кіровське» м. Феодосія встановив 11 світових рекордів, в тому числі 14.08.2013 абсолютний світовий рекорд у класі Е-1 (вертольоти) за класифікацією FAI – досягнута максимальна висота горизонтального польоту - 9150 метрів. АТ «МОТОР СІЧ» освоїло виконання капітального ремонту вертольотів Мі-2 у стандартній комплектації. За необхідності, відремонтованим вертольотам може бути виконана модернізація авіаційного та радіоелектронного обладнання, проведено переобладнання салону. Для збільшення ефективності вертольотів Мі-2 у цей час АТ «МОТОР СІЧ» розробляє та реалізує програму з модернізації вертольотів Мі-2 у профіль МСБ-2. Основними змінами у конструкції вертольоту Мі-2 під час проведення робіт із модернізації є заміна старих двигунів на сучасні АІ-450М, установка нового пілотажно-навігаційного обладнання, а також зміна конструкції фюзеляжу, яка включає в себе: • зміни у компонуванні фюзеляжу, пов’язані із виносом основного паливного бака на зовнішні сторони фюзеляжу, з метою збільшення корисного обсягу вантажопасажирського відсіку вертольота; • установку нового шасі; • установку сучасних композитних лопатей кермового гвинта; • доробку механічної системи управління двигунами; • монтаж аварійного радіомаяка; • застосування удосконаленої «скляної» кабіни; • монтаж бортового пристрою реєстрації. Модернізація суттєво покращить його льотно-технічні характеристики. Так, очікується, що у порівнянні з Мі-2 вертоліт МСБ-2 забезпечить: • економію годинної витрати палива більш ніж на 30 %; • збільшення статичної та динамічної стелі; • збільшення ефективності вертольота в умовах жаркого клімату та високогір’я. Для АТ «МОТОР СІЧ» великий інтерес становить взаємодія із польськими партнерами у сфері авіації. Враховуючи досвід підприємств Польщі у створенні вертольотів типу «Sokol», сторони можуть взаємовигідно співробітничати при виконанні робіт з капітального ремонту та модернізації вертольотів типу Мі-8, а


z kapitalnym remontem i modernizacją śmigłowców Mi-8, przy modernizacji śmigłowców Mi-2, Mi-17, Mi-24 oraz stworzeniu nowych wariantów helikopterów. Taka współpraca będzie miała dobre perspektywy w kwestiach związanych z projektowaniem i modernizacją maszyn lotniczych. Współpraca Polski i Ukrainy może doprowadzić do nowych, kreatywnych projektów oraz przynieść wzajemne korzyści zarówno ukraińskiej jak i polskiej stronie. Działalność Motor Sicz jest zgodna z zasadami gospodarki światowej. Strategia przedsiębiorstwa jest nakierowana na zwiększenie wytwarzania i  sprzedaży swoich produktów, wdrożenie seryjnej produkcji nowych, perspektywicznych maszyn, rozszerzenie rynków zbytu oraz uzyskanie maksymalnego zysku ze wszystkich rodzajów działalności.

також при виконанні робіт з модернізації вертольотів Мі-2, Мі17, Мі-24 та створення нових типів вертолітної техніки. Таке співробітництво може мати у подальшому хорошу перспективу у питаннях розробки та модернізації авіаційної техніки. У результаті співробітництво Республіки Польща та України може привести до нових креативних рішень та принести взаємну вигоду як українській, так і польській стороні. Сьогодні діяльність АТ «МОТОР СІЧ» повною мірою відповідає критеріям світової економіки. Стратегія діяльності підприємства направлена на збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції, освоєння серійного виробництва нових перспективних виробів, розширення ринків збуту продукції, отримання від усіх видів діяльності максимального прибутку.

Контактна інформація MOTOR SICH JSC 15, Motorostroiteley av. ZAPOROZHYE, 69068, UKRAINE Tel.: (+38061) 720-48-14 Fax: (+38061) 720-50-05 Е-mail: eo.vtf@motorsich.com http:\\www.motorsich.com

83


S P Ó Ł K A H O L D I N G O WA

ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ

UKRSPECTECHNIKA

«УКРСПЕЦТЕХНІКА»

Radar z Ukrainy

Радіолокація від України

Jednym z kluczowych przedsiębiorstw ukraińskich funkcjonujących w  segmencie radiolokacji oraz innych rodzajów techniki wojskowej i specjalnego przeznaczenia jest spółka holdingowa Ukrspectechnika (ukr. Укрспецтехніка). Współpracę z Polską kierownictwo firmy postrzega jako możliwość wejścia na obszerny i pojemny europejski rynek. Obszar, w którym działa Ukrspectechnika, stwarza szerokie możliwości współdziałania z partnerami z Polski.

Одним з ключових підприємств України, яке активно дії в сегменті радіолокації та іншої техніки військового та спеціального призначення, є Холдингова компанія «Укрспецтехніка». Співробітництво з Польщею керівництво компанії розглядає як можливість для виходу на широкий та місткий європейський ринок. Сектор діяльності в якому працює «Укрспецтехніка» має широкі можливості для співпраці з польськими партнерами.

Holding Ukrspectechnika, w którego skład wchodzi sześć podmiotów, jest czołowym przedsiębiorstwem Ministerstwa Obrony Ukrainy działającym w obszarach modernizacji stacji radiolokacyjnych wojsk obrony przeciwlotniczej (WOPL) kraju, systemów bezpieczeństwa i  ochrony przeciwpożarowej oraz jest głównym podmiotem odpowiedzialnym za rozwój systemu automatycznego zarządzania WOPL Ukrainy. Wśród klientów firmy figurują Administracja Prezydenta Ukrainy, Rada Najwyższa Ukrainy, Gabinet Ministrów Ukrainy, struktury siłowe, przedsiębiorstwo państwowe Ukrspeceksport (ukr. Укрспецекспорт), państwowy koncern naftowy Naftohaz, ukraińskie Ministerstwo Energetyki i  Przemysłu Węglowego, banki oraz inne instytucje i urzędy. Głównymi kierunkami działalności holdingu jest tworzenie, projektowanie, produkcja, dostawa, montaż i obsługa specjalistycznej elektroniki, zaawansowanych technologicznie systemów uzbrojenia oraz sprzętu telekomunikacyjnego. W ciągu ostatnich lat holding opracował rodzinę uniwersalnych stacji radiolokacyjnych bliskiego rozpoznania. W  szczególności systemy

ХК «Укрспецтехніка», яка включає в себе шість підприємств, є головним підприємством Міністерства оборони України з модернізації радіолокаційних станцій ППО країни, з технічних засобів охорони та пожежогасіння, а також головним розробником автоматизованої системи управління ППО України. Серед замовників продукції компанії: Адміністрація Президента України, Рада національної безпеки і оборони України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, «силові» структури України, Державна компанія «Укрспецекспорт», НАК «Нафтогаз України», Мінпаливенерго, банки та інші установи та відомства. Основними напрямками діяльності компанії є розробка, проектування, виготовлення, постачання, монтаж та обслуговування спеціальної електроніки, високотехнологічного та наукоємного озброєння, засобів телекомунікації. За останні роки компанією було розроблено сімейство універсальних радіолокаційних станцій ближньої розвідки. Зокрема, РЛС «Борсук» та «Лис» - це цифрові радіолокаційні станції міліметрового діапазону, які можуть застосовуватися як вій-

84


RLS Borsuk i Lis (ukr. РЛС Борсук i РЛС Лис, skrót РЛС–RLS oznacza stację radiolokacyjną - радіолокаційна станція). To cyfrowe stacje radiolokacyjne zakresu milimetrowego, które można zastosować zarówno do rozpoznania wojskowego, jak i w celach jednostek służby granicznej oraz do zadań specjalnych. Ich głównym przeznaczeniem jest automatyczne wykrywanie naziemnych, nawodnych i nisko latających obiektów ruchomych w zasięgu 14 kilometrów. Stacje te są w stanie wykrywać ruchome obiekty w  warunkach całkowitego braku widoczności optycznej. Co więcej, radary te mogą być wykorzystane do naprowadzania na cel systemów artyleryjskich i im podobnych rodzajów uzbrojenia podstawowego. System RLS Lis może być montowany na samochodach lub bojowych wozach piechoty i umożliwia wykrywanie celów z dużej odległości. RLS Borsuk to radar przenośny do celów patrolowych o masie 5 kg, który można wykorzystać do wykrywania i śledzenia dywersantów, terrorystów i  szerzej, przestępców. W  warunkach patrolu lub śledzenia przestępców przy braku widoczności optycznej radar ten jest w  stanie wykryć człowieka z  600-800 m, samochód – z 1600 m. Może on zostać również sprzężony z granatnikiem lub karabinem maszynowym i umożliwiać ostrzał grupy celów przy braku widoczności optycznej. Niewielkie partie RLS Borsuk i Lis zostały dostarczone do ukraińskich jednostek wojskowych i służb granicznych oraz klientom z zagranicy. Oprócz tego, holding Ukrspectechnika opracował prototyp małogabarytowego radaru Mangusta (ukr. Мангуст), który umożliwia śledzenie celów w  zakresie 360 stopni i  jest częścią przenośnych kompleksowych systemów bojowych. Z innych projektów realizowanych przez Ukrspectechnikę wymienić należy radiolokacyjny zespół pomiarowy Biskwit (ukr. Бісквіт). Produkt ten umożliwia pomiary szybkości wystrzałów artyleryjskich przy wylocie z lufy armaty oraz automatyczną kalkulację trajektorii lotu z określeniem współrzędnych obiektów powietrznych: azymutu, wysokości kątowej, odległości i szybkości radialnej oraz przeprowadzeniem wszystkich obliczeń w celu wyznaczenia parametrów lotu obiektu balistycznego, a  także prezentację, gromadzenie i  rejestrację informacji oraz sporządzanie raportów na podstawie wyników pomiarów trajektorii. Zasięg działania systemu Biskwit to 40 km. System może dokonywać pomiarów wystrzałów artyleryjskich, których szybkość u wylotu z lufy jest nie niższa, niż 30 m/s i nie wyższa, niż 2000 m/s. Poza tym, holding Ukrspectechnika stworzył nowy wielokanałowy system ochrony obiektów pod nazwą Sfera (ukr. Сфера), który przeznaczony jest do całodobowej ochrony obszaru oraz granic obiektów wojskowych przed naruszeniem ochranianej strefy przez osoby nieupoważnione. System umożliwia ochronę obwodu o długości nie większej, niż 2,4 km podzielonego na strefy o długości do 100 m. Wyspecjalizowany produkt firmy, czyli urządzenia ochrony pomieszczeń z rodziny Bazalt (ukr. Базальт), przeznaczone są do kompleksowej ochrony pomieszczeń przed nieupoważnionym udostępnieniem informacji - holding Ukrspectechnika wykonał je już dla państwowych struktur Ukrainy. Urządzenia, opracowane przez fachowców holdingu, wykorzystywane są w  celu zapewnienia ochrony przed wyciekiem informacji mówionej w telefonicznych liniach zgłaszania pożarów, komunikacji radiowej, systemach kontroli ruchu, urządzeniach służących do rozmowy a  także poprzez sieci elektro-

ськовою розвідкою, так і прикордонними або спеціальними підрозділами. Їх головне призначення - автоматичне виявлення наземних, надводних та низько летючих рухомих об’єктів в 14кілометровій зоні. В умовах повної відсутності оптичної видимості ці станції засікають рухомі об’єкти. Крім того, такі РЛС можуть використовуватися і для наведення на ціль артилерійських систем і подібного базового озброєння. РЛС «Лис» встановлюється на автомобілі або БМП і забезпечує виявлення цілей на великій відстані. РЛС «Борсук » - патрульна переносна РЛС масою 5 кг, яка може використовуватися для виявлення і переслідування диверсантів, терористів і, взагалі, порушників. В умовах патрулювання чи переслідування порушників за відсутності оптичної видимості вона виявляє людину за 600 - 800 м, автомобіль - за 1600. Ця РЛС може сполучатися з гранатометом або кулеметом і забезпечувати стрільбу по групових цілях за відсутності оптичної видимості. Невеликі партії РЛС «Борсук » та «Лис» були поставлені військовому і прикордонному відомствам України та в інтересах іноземних замовників. Крім того, ХК «Укрспецтехніка» створила і новий зразок малогабаритної РЛС - «Мангуст», яка забезпечує 360 грд огляд, інтегрується в складні переносні бойові комплекси. Серед останніх реалізованих проектів «Укрспецтехніки» створення радіолокаційного вимірювального комплексу (РВК) «Бісквіт». Виріб забезпечує вимірювання швидкості артилерійських пострілів на виході зі ствола гармати , автоматичний супровід траєкторій з визначенням координат повітряних об’єктів: азимута, кута місця, дальності і радіальної швидкості, проведення всіх необхідних розрахунків з визначення всіх параметрів польоту балістичного об’єкта, відображення, спостереження і реєстрацію інформації, виготовлення звітних матеріалів за результатами траєкторних вимірювань. Зона дії «Бісквіт» по дальності - до 40 км. Діапазон швидкостей артилерійських пострілів , вимірюваних на виході зі ствола гармати - 30-2000 м/с. Крім того, ХК «Укрспецтехніка» створила нову багатоканальну систему охорони об’єктів «Сфера», яка призначена для цілодобової роботи з охорони території та периметра військових об’єктів від несанкціонованого проникнення в зону, що охороняється. Система забезпечує охорону периметра довжиною до 2,4 км, поділену на зони по 100 м Спеціалізована продукція підприємства - пристрої захисту приміщень сімейства «Базальт» призначені для комплексного захисту приміщень від несанкціонованого зняття інформації. ХК «Укрспецтехніка» виконувала відповідні замовлення для державних структур України. Розроблені фахівцями холдингової компанії спецпристрої використовуються для забезпечення захисту від витоку мовної інформації в лініях телефонного зв’язку пожежного оповіщення, радіотрансляції, диспетчерського зв’язку, переговорних пристроїв, а також по електромережі, акустичним і віброакустичним каналам користуються популярністю не тільки в Україні. На сьогодні компанія просуває на зовнішній ринок нові сучасні РЛС, які здатні виявляти літаки-невидимки «Малахіт» та «МалахітМ». Фактично ці радари, не є модернізацією широковідомої РЛС П-18, а представляють собою абсолютно нове технічне рішення. В них повністю замінена апаратна кабіна з урахуванням інтеграції твердотільних передавачів, використовуються нові типи сигналів, нові приймачі, реалізовано зовсім новий підхід до обробки сигналів, зменшено кількість транспортних одиниць. Після модернізації робота оператора РЛС виконується автоматично, локатор може передавати на командний пункт інформацію про 256 об’єктів. Наступний рубіж, який суттєво посилить конкурентоздатність цих станцій, підвищить їх мобільність, а значить, і виживання в бойових умовах - це встановлення на РЛС метрового діапазону нового антено - щоглового пристрою.

85


energetyczne oraz kanały akustyczne i wibroakustyczne i cieszą się popularnością nie tylko na Ukrainie. W  chwili obecnej holding wypuszcza na zewnętrzny rynek nowe, współczesne systemy radiolokacji Malachit i Malachit-M (ukr. Малахіт i Малахіт-М) zdolne do wykrywania samolotów niewidzialnych. Radary te nie są zmodernizowaną wersją słynnego systemu P-18, lecz stanowią zupełnie nowe rozwiązania techniczne. Całkowicie zostało w nim wymienione pomieszczenie elektryczne z uwzględnieniem integracji przekaźników półprzewodnikowych, wykorzystano nowe typy sygnałów, nowe odbiorniki, zastosowano zupełnie nowe podejście do obróbki sygnałów i zmniejszono ilość jednostek transportowych. Po zakończeniu modernizacji praca operatora radaru wykonywana jest automatycznie; system może przekazywać do punktu dowodzenia informacje o 256 obiektach. Kolejnym krokiem, który istotnie poprawi konkurencyjność tych stacji, podwyższy ich mobilność a co za tym idzie, również ich zdolność przetrwania w warunkach bojowych, to zainstalowanie na radarze metrowego zakresu nowego urządzenia antenowo-masztowego. Do osiągnięć firmy należy również opracowanie bezreduktorowego napędu asynchronicznego, który znacznie poprawił trwałość i jakość stosowania anten obrotowych w nowoczesnych stacjach radiolokacyjnych tak wojskowego, jak i cywilnego przeznaczenia. Poza tym, Ukrspectechnika opracowała przekaźniki półprzewodnikowe, bez których uczestnictwo w  dzisiejszych międzynarodowych przetargach jest utrudnione, a często skazane na porażkę. Jeszcze jednym ważnym kierunkiem działalności holdingu, który może otwierać wielkie perspektywy, jest zakłócanie systemów nawigacji satelitarnej. Ukrspectechnika jest jedynym ukraińskim przedsiębiorstwem, które ma już gotowe urządzenie tego typu. Podczas testowania na latającym sprzęcie bezzałogowym udało się całkowicie zagłuszyć jego aparaturę nawigacyjną. System ten jest w pewnej mierze asymetryczną bronią przyszłości. Holding Ukrspectechnika na światowym rynku zbrojeń funkcjonuje za pośrednictwem państwowych eksporterów, przeważnie Ukrspeceksportu (ukr. ДК Укрспецекспорт). W ciągu ostatnich pięciu lat firma wykonała szereg zamówień dla innych państw. W szczególności dla USA utworzono platformę dla radiostacji Harris, które są wykorzystywane w jednostkach piechoty morskiej. Do tradycyjnych importerów produktów Ukrspectechniki należą również podmioty z obszaru byłego Związku Radzieckiego, niemniej geograficzny zakres współpracy nieprzerwanie się powiększa. Istnieją perspektywy rozwoju współpracy z Turcją i Republiką Korei w ramach wykorzystania radaru o milimetrowym zakresie. Firma bardzo blisko współpracuje z Bułgarią - członkiem NATO i Unii Europejskiej oraz czyni starania na rzecz uczestnictwa w  szeregu programów i  inicjatyw. Wespół z  izraelską firmą Maga holding Ukrspectechnika wziął udział w przetargu w obszarze ochrony bułgarskiej strefy przybrzeżnej i lądowej. Utrzymywane są stosunki ze słowacką firmą Ales – liderem w dziedzinie zarządzania ruchem lotniczym. Zamówienia na dostawy produktów wojskowego i  podwójnego przeznaczenia za pośrednictwem sieci ukraińskich eksporterów były również wykonywane dla klientów z  niektórych państw Bliskiego Wschodu i Azji Południowo-Wschodniej. Rozwijane są również stosunki z krajami afrykańskimi. Zdaniem prezes zarządu holdingu Ukrspectechnika Wiry Koszowej, oferta firmy powinna być jak najszerzej zaprezentowana również podmiotom europejskim, ponieważ jest ona konkurencyjna i  naprawdę ciekawa dla konsumentów miejscowych.

В активі компанії також створення безредукторного асинхронного електроприводу, який значно поліпшив показники по довговічності і якості застосування обертових антен сучасних радіолокаційних станцій як військового, так і цивільного призначення. Крім того, «Укрспецтехніка» створені твердотільні передавачі, без яких участь у сучасних міжнародних тендерах з радіолокації ускладнена, а в ряді випадків - приречене на провал. І ще одним важливим напрямком діяльності компанії, який має великі перспективи є створення перешкод супутниковим системам навігації. «Укрспецтехніка» є єдиним підприємством України, яке має готовий пристрій. Під час його тестування по роботі з безпілотними засобами, вдалося повністю придушити всю навігаційну апаратуру повітряного апарату. Фактично ця система є певною мірою асиметричною зброєю майбутнього. ХК «Укрспецтехніка» на світовому ринку озброєнь працює через державних спецекспортерів, переважно, через ДК «Укрспецекспорт». За останні п’ять років виконувала ряд замовлень іноземних держав. Зокрема, для США було створено плато для радіостанцій «HARRIS», які використовуються в підрозділах морської піхоти. Традиційними імпортерами продукції «Укрспецтехніки» залишаються також суб’єкти з пострадянського простору. Однак географія співпраці неухильно розширюється. Є перспективи продовження відносин з Туреччиною та Республікою Корея в напрямку використання станцій міліметрового діапазону. Дуже тісно підприємство працює з Болгарією - членом НАТО та Євросоюзу. Намагається брати участь у великій кількості програм. Спільно з ізраїльською компанією «Мага» ХК «Укрспецтехніка» брала участь у тендері з охорони прибережної та сухопутної зон Болгарії. Підтримуються відносини зі словацькою компанією «Алес» - лідером в області управління повітряним рухом. Замовлення на поставку продукції військового та подвійного призначення через мережу українських спецекспортерів також виконувалися в інтересах замовників з деяких держав Близького Сходу та Південно-східної Азії. Також розвиваються відносини з африканськими країнами. На переконання голови правління ХК «Укрспецтехніка» Віри Кошової продукція компанії повинна бути максимально широко представлена в тому числі і Європі, адже вона конкурентоздатна і дійсно цікава для місцевих споживачів. Контактна інформація Joint Stock Company «Holding Company «Ukrspetstechnika» 2 Trutenko str., Kiev, Ukraine +38(044) 257-9922, 257-9924 http://ust.com.ua

86


Wydanie specjalne przy wsparciu Ambasady RP w Kijowie i MON RP Спеціальний номер виданий за підтримки Посольства Республіки Польща в Україні та Міністерства національної оборони Республіки Польща

Agencja Informacyjno-Konsultingowa Defense Express ul. Ilinskaja 10, lok. 5 04070 Kijów, Ukraina tel.: +38 044 425-42-10 faks: +38 044 425-16-22 e-mail: defenseexpress@i.ua www.defense-ua.com

Информационно-консалтинговая компания Defense Express ул. Ильинская, 10, офис 5 04070 Киев, Украина тел.: +38 044 425-42-10 факс: +38 044 425-16-22 e-mail: defenseexpress@i.ua www.defense-ua.com

Wydawca: AL Altair Prezes: Tomasz Hypki thp@altair.com.pl To advertise, contact: Wiceprezes ds. wydawniczych: Wojciech Łuczak wl@altair.com.pl tel.: +48 604 523 290 Promocja i reklamy: Krzysztof Cedrowski mir@altair.com.pl tel.: +48 600 071 212


Media & Consulting Company

defense-ua.com

MCC «Defense Express» is an Ukrainian company that operatively covers events in security, defense and military cooperation areas Regular information products: Daily News Wire delivering news, analysis and expert commentaries (available in Russian-language version by subscription at http://www.defense-ua.com; weekly newsletter «Украинский оборонный обзор »; monthly newsletter «Ukrainian Defense News» Arms Export and Defense Industry of Ukraine – a periodical Magazine that contains News and Analysis on issues of defense industry and arms trade of Ukraine (monthly in Russian for subscribers) Ukrainian Defense Review – a periodical Magazine that contains News and Analysis on issues of defense industry and arms trade of Ukraine and the World trends in the sphere. You also can find it and subscribe for free on issuu.com. Book series «Weapons of Ukraine» is intended for readers interested in modern and new products of Ukrainian defense industry

DEFENSE EXPRESS MEDIA & CONSULTING COMPANY WORKS IN THIS SPHERE SINCE THE YEAR 2001 Contact information: Address: 5 Of., 10 Illinska str., 04070, Kyiv, Ukraine tel.: +38 044 425-42-10 fax: +38 044 425-16-22 E-mail: defenseexpress@i.ua www.defense-ua.com

Profile for Defense Express

DEFENSE EXPRESS №9 за 2014 год  

Совместный номер журнала «DEFENSE EXPRESS Экспорт оружия и оборонный комплекс Украины» и польского специализированного издания «Raport WTO»...

DEFENSE EXPRESS №9 за 2014 год  

Совместный номер журнала «DEFENSE EXPRESS Экспорт оружия и оборонный комплекс Украины» и польского специализированного издания «Raport WTO»...

Advertisement