Page 56

Wschodniej, regionu Azji i Pacyfiku oraz Ameryki Łacińskiej. Za swoje osiągnięcia zespół fachowców przedsiębiorstwa otrzymał Nagrodę Państwową Ukrainy w  dziedzinie nauki i  techniki w 2012.

Doświadczenia oraz wytyczne dotyczące współpracy z Rzecząpospolitą Polską

NWF Adron posiada bardzo owocne doświadczenia współpracy z Rzecząpospolitą Polską. Jej początki sięgają 2006, kiedy to zasugerowano wykorzystanie stacji Adros KT-01AV w ramach modernizacji śmigłowców z rodziny W-3, którą prowadziło przedsiębiorstwo PZL-Świdnik. Obecnie praca przebiega zgodnie z  zaplanowanym porządkiem: śmigłowce są aktywnie wykorzystywane przez Polskie Siły Zbrojne nie tylko w kraju, ale i za granicą; trwa planowa instalacja stacji produkcji NWF Adron. Praca ta nie została ukończona. W  szczególności, we współpracy z kierownictwem PZL-Świdnik, omówiona została kwestia wspólnego opracowania urządzenia ekranowania wydechu dla śmigłowców z  wymienionej rodziny. Ten kierunek jest szczególnie perspektywiczny, gdyż dzięki niemu już na początku polskie śmigłowce będą mogły zostać wyposażone w kompleksowy system obronny, który, oprócz systemu wyrzutu fałszywych celów termicznych, obejmie też urządzenie ekranowania wydechu, co zapewni bardziej skuteczną obronę. W chwili obecnej PZL Świdnik jest kontrolowany przez włoski holding Finmeccanica i wchodzi w skład koncernu śmigłowcowego Agusta Westland. Są podstawy, by zakładać, że nowe kierownictwo przedsiębiorstwa będzie zainteresowane dalszym rozwojem współpracy z ukraińską NWF Adron. Zostały już omówione kwestie modernizacji śmigłowców, w  szczególności kontynuacji pracy nad W-3, w ramach zobowiązań zakładu dotyczących właściwych programów rządowych. Jednocześnie przeprowadzono negocjacje nt. instalacji ukraińskich systemów obronnych dla śmigłowców AW149, które są już dostępne na terytorium polski. Należy zaznaczyć, że śmigłowiec tego typu uczestniczy w  przetargu na dostawę 70 maszyn dla Polskich Sił Zbrojnych, a jak dotychczas nie zaproponowano dlań żadnych systemów obronnych. Ten obszar ukraińsko-polskiej współpracy przemysłowo-obronnej ma przed sobą szerokie perspektywy rozwoju. NWF Adron w Polsce, na prośbę polskiego Ministerstw a Obrony Narodowej, przeprowadziła szereg tematycznych prezentacji swoich produktów. Faktycznie, wszystkie obszary działalności, które rozwija ukraińska firma, cieszą się zainteresowaniem polskiej strony. Należy oczekiwać współpracy na poziomie konkretnych przedsiębiorstw z perspektywą określenia wspólnych tematów. Strona polska jest naturalnie zainteresowana w transferze technologii w celu utworzenia wspólnego produktu, który wytwarzany byłby w zasadniczej części na polskim terytorium. NWF Adron w tym zakresie gotowa jest do podjęcia różnych form współpracy. Początkowo rozmowy powinny dotyczyć dostaw bezpośrednich. Następnie, jeśli będzie to możliwe, systemy mogą zostać dostosowane do polskich wymagań z wykorzystaniem polskiego produktu w rezultacie, na przykład, wspólnej i głębokiej modernizacji produktów bazowych. Ta i inne kwestie są aktywnie omawiane z różnymi podmiotami Rzeczypospolitej Polskiej. Przedmiotem zainteresowania są kierunki rozwoju kompleksowych systemów obronnych urządzeń latających – stacji obronnych, systemów aktywnego maskowania, systemów fałszywych celów termicznych (zwłaszcza celów o niskiej temperaturze), urządzeń ekranowania wydechu, itd.

54

зації вертольотів сімейства W-3, що проводило польське авіаційне підприємство PZL Świdnik. На сьогодні дана робота триває в плановому порядку: вертольоти активно використовуються Збройними Силами Польщі не лише в країні, але і за її межами, ведеться планова установка станцій розробки НВФ «Адрон». На цьому роботу не завершено. Зокрема, з керівництвом PZL-Świdnik було проговорено питання спільної розробки ЕВП для вертольотів вказаного сімейства. Даний напрям є досить перспективним, адже, на виході польські вертольоти можуть отримати комплексну систему захисту, яка окрім системи відстрілу хибних теплових цілей матиме ще й екранно-вихлопний пристрій, що забезпечуватиме більш надійний захист. На сьогодні PZL-Świdnik є власністю італійського холдингу Finmeccanica і входить у вертольотобудівний концерн Agusta Westland. Є підстави вважати, що нове керівництво підприємства зацікавлене у подальшому поглибленні співпраці з українською фірмою «Адрон». На сьогодні вже обговорені питання подальшої модернізації вертольотів, зокрема продовження робіт на W-3 в рамках зобов’язань заводу за відповідною державною програмою. Паралельно проведено переговори щодо становлення українських систем захисту для вертольотів AW149, які вже випускаються на території Польщі. Слід зауважити, що вертоліт даного типу бере участь в тендері на поставку 70 машин в інтересах ЗС Польщі, а на ньому жодних систем захисту поки представлено не було. Цей сегмент українсько-польської оборонно-промислової співпраці має вагомі перспективи. Фірмою «Адрон» в Польщі на запрошення польського міністерства оборони проведено ряд тематичних презентації власних розробок. Фактично всі напрями, що розвиває українська фірма, представляють інтерес для польської сторони. Слід очікувати роботи на рівні конкретних підприємств з перспективою виходу на конкретні спільні теми. Польська сторона природним чином зацікавлена в трансфері технологій, з тим щоб з’явився спільний продукт, що вироблявся б переважно на польській території. Компанія «Адрон» в цьому плані готова до різних форм співпраці. Спочатку мову слід вести про прямі поставки. Згодом, якщо є перспектива, можна проводити адаптацію систем під польські вимоги із виходом на польський продукт в результаті, приміром, глибокої спільної модернізації базових виробів. Ці та інші питання активно проговорюються з різними структурами Республіки Польща. Предметна зацікавленість проявляється до різних напрямів комплексної системи захисту ЛА – станцій захисту, систем активних завад, систем хибних теплових цілей (особливо низькотемпературних), екранно-вихлопних пристроїв, тощо.

Контактна інформація Research & Development Company ADRON L.Ukrainky bld. 15, app. 27, Kyiv, 01133, Ukraine

Profile for Defense Express

DEFENSE EXPRESS №9 за 2014 год  

Совместный номер журнала «DEFENSE EXPRESS Экспорт оружия и оборонный комплекс Украины» и польского специализированного издания «Raport WTO»...

DEFENSE EXPRESS №9 за 2014 год  

Совместный номер журнала «DEFENSE EXPRESS Экспорт оружия и оборонный комплекс Украины» и польского специализированного издания «Raport WTO»...