Page 5

Zastępca Ministra Obrony U k r a i n y I . W. K a b a n i e n k o Szanowni Czytelnicy!

Заступник Міністра оборони України Кабаненко І.В. Шановні читачі!

Ukraińsko polskie relacje w dziedzinie współpracy wojskowo-technicznej są przykładem strategicznego partnerstwa i  przyjaźni pomiędzy państwami sąsiadami. Znajduje to pełne potwierdzenie w  poziomie i  intensywności dialogu politycznego, otwartości oraz stałym doskonaleniu istniejących i wprowadzaniem nowych mechanizmów współpracy, w tym także w sferze obronnej.

Українсько-польські відносини у галузі військово-технічного співробітництва є прикладом стратегічного партнерства та дружби між країнами-сусідами. Це повною мірою підтверджується рівнем та інтенсивністю політичного діалогу, відкритістю та постійним удосконаленням існуючих та впровадженням нових механізмів співробітництва, у тому числі й у сфері оборони.

Obecnie ukraińsko-polskie relacje wykazują znaczną dynamikę. Stało się to możliwe dzięki aktywnemu dialogowi wojskowo-politycznemu na szczeblu naszych przedsiębiorstw obronnych, a także intensywnym roboczym kontaktom ministerstw obrony i sił zbrojnych obu krajów. Potwierdza to aktywna wspólna praca przedstawicieli naszych przedsiębiorstw obronnych podczas polsko-ukraińskiego forum przemysłu obronnego. Biorąc pod uwagę potencjał naukowo-techniczny i produkcyjny kompleksów obronno-przemysłowych naszych krajów oraz możliwości przedsiębiorstw eksportu specjalnego, powinniśmy podnieść współpracę w  sferze wojskowo-technicznej do poziomu, jaki by w  pełni odpowiadał interesom naszych krajów oraz celom strategicznego partnerstwa. Przedsiębiorstwa polskiego i  ukraińskiego kompleksów obronno-przemysłowych mają wiele wspólnych doświadczeń. Przeszły drogę od odrębnych przedsiębiorstw w czasach gospodarki socjalistycznej do zintegrowanych, silnych podmiotów gospodarczych w czasach współczesnych. Przykładem tego są polskie grupy finansowo-przemysłowe: Polski Holding Obronny i  Agencja Rozwoju Przemysłu oraz ukraiński Państwowy Koncern Ukroboronprom. W  skład tych grup wchodzą czołowe przedsiębiorstwa kompleksów obronno-przemysłowych obu krajów. Wzajemne zainteresowanie naszych krajów we współpracy wynika także z orientacji większości naszych przedsiębiorstw na produkcję, remonty i modernizację techniki jaka pozostała na uzbrojeniu naszych armii z poprzednich czasów, a także wspólnym uczestnictwem instytucji naukowych i  przedsiębiorstw Ukrainy oraz Rzeczpospolitej Polskiej w projektach rozwoju i produkcji nowego uzbrojenia. Możemy i  powinniśmy zaktywizować wzajemną współpracę, w pierwszej kolejności w obszarach, na jakich skoncentrowane są przedsiębiorstwa naszych krajów. To przemysły lotniczy, okrętowy i  amunicyjny; produkcja oprzyrządowania i  silników oraz sektor pancerny. Jestem pewien, że współpraca wojskowo-techniczna, w  jakiej biorą udział przedstawiciele wiodących przedsiębiorstw i organizacji kompleksów obronno-przemysłowych naszych krajów będzie polegała nie tylko na wymianie informacji na temat naszych potencjalnych możliwości, ale także nada impuls do zawarcia konkretnych porozumień i  umów w  obszarach jakimi są zainteresowane obie strony.

На цей час українсько-польські відносини демонструють значну динаміку. Це стало можливим завдяки активному військовополітичному діалогу на рівні керівництва наших оборонних відомств, а також інтенсивним робочим контактам міністерств оборони і збройних сил двох країн. Підтвердженням цьому є проведена активна спільна робота представників наших оборонних відомств на Польсько-Українському форумі оборонної промисловості. Враховуючи науково-технічний і виробничий потенціал оборонно-промислових комплексів наших країн, можливості підприємств-спецекспортерів, ми повинні підняти співробітництво у військово-технічній сфері до рівня, який би повною мірою відповідав інтересам наших країн та цілям стратегічного партнерства. Підприємства польського та українського оборонно-промислових комплексів мають багато спільного у своєму розвитку, пройшли шлях від окремих підприємств за часів соціалістичної економіки до інтегрованих потужних суб’єктів господарювання на сучасному етапі. Прикладом цього є польські фінансово-промислові групи Польский оборонний холдинг, Агентство з розвитку промисловості та український Державний концерн Укроборонпром. Учасниками цих об’єднань є провідні підприємства оборонно-промислових комплексів країн. Взаємна зацікавленість наших сторін у співробітництві також обумовлена орієнтацією більшості наших підприємств на виробництво, ремонт і модернізацію техніки, яка залишилася на озброєнні армій країн з минулих часів, а також спільною участю наукових установ і підприємств України та Республіки Польща у проектах з розробки та виробництва нового озброєння. Ми можемо і повинні активізувати взаємовигідну співпрацю, у першу чергу, за напрямами, за якими структуровані підприємства наших країн. Це авіаційна, суднобудівна та боєприпасна промисловості, приладобудування, двигунобудування та бронетанкова галузь. Впевнений, що військово-технічне співробітництво, в якому беруть участь представники провідних підприємств і організацій оборонно-промислових комплексів наших країн, полягатиме не лише в обміні інформацією про наші потенційні можливості, а й надасть імпульс укладенню конкретних домовленостей і угод за взаємовигідними напрямами.

Zastępca Ministra Obrony Ukrainy I.W. Kabanienko

Заступник Міністра оборони України І.В. Кабаненко

5

Profile for Defense Express

DEFENSE EXPRESS №9 за 2014 год  

Совместный номер журнала «DEFENSE EXPRESS Экспорт оружия и оборонный комплекс Украины» и польского специализированного издания «Raport WTO»...

DEFENSE EXPRESS №9 за 2014 год  

Совместный номер журнала «DEFENSE EXPRESS Экспорт оружия и оборонный комплекс Украины» и польского специализированного издания «Raport WTO»...

Advertisement