Page 44

medycznej, a także integracja działalności organizacji badawczych, przedsiębiorstw, agencji, stowarzyszeń oraz władz regionalnych. Warto również wspomnieć o  celu, jakim jest wzmacnianie konkurencyjności małych i  średnich przedsiębiorstw działających w  tej właśnie branży.

Krajowe Centrum Rozpoznania i Walki Elektronicznej

WAT wraz z Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych dostrzegając potrzebę podjęcia zorganizowanej współpracy w obszarze rozpoznania i walki elektronicznej, związanej z zamiarem prowadzenia przez nich w sposób ciągły wspólnych badań naukowych i prac rozwojowych, utworzyły sieć naukową pod nazwą Krajowe Centrum Rozpoznania i  Walki Elektronicznej. Sieć naukowa ma charakter otwarty, a do jej podstawowych celów zaliczyć należy: • tworzenia warunków dla efektywnej współpracy naukowej, badawczej i rozwojowej pomiędzy Członkami Sieci w dziedzinie rozpoznania i walki elektronicznej; • wzmocnienia potencjału branży przemysłu obronnego poprzez współpracę z  podmiotami przemysłowymi i  efektywne realizowanie transferu technologii związanej z rozpoznaniem i walką elektroniczną na rzecz gospodarki; • kształcenia nowej kadry w dziedzinie rozpoznania i walki elektronicznej.

Laboratoria badawcze – OPTOLAB

W marcu 2013 w WAT powstały kolejne, unikalne laboratoria badawcze umożliwiające zaawansowane i  kompleksowe badania w obszarze wytwarzania, detekcji i wykorzystania promieniowania optycznego w  szerokim zakresie spektralnym od ekstremalnego ultrafioletu do dalekiej podczerwieni. Nowe laboratoria uzupełniają i  poszerzają posiadany już potencjał badawczy Instytutu Optoelektroniki WAT. Wyniki badań znajdą praktyczne zastosowanie w  przemyśle, medycynie, inżynierii materiałowej, energetyce, badaniach i  monitoringu środowiska, systemach ochrony, służbach granicznych, policji, wojsku i  w  wielu innych dziedzinach. Laboratoria utworzone zostały w ramach projektu: OPTOLAB rozbudowa bazy laboratoryjnej Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W  ramach projektu powstało 6 laboratoriów optoelektronicznych: • Laboratorium Oddziaływania Promieniowania Laserowego z Materią • Laboratorium Detekcji Promieniowania Optycznego • Laboratorium Laserów Bliskiej i Średniej Podczerwieni • Laboratorium Lidarowe • Laboratorium Systemów Bezpieczeństwa • Laboratorium Techniki Podczerwieni i Termowizji

Centrum Transferu Technologii

Centrum Transferu Technologii Wojskowej Akademii Technicznej jest ogólnouczelnianą jednostką ds. zarządzania własnością intelektualną, transferu technologii i komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Do głównych zadań CTT należy komercjalizacja rezultatów badań naukowych i prac badawczych, koordynacja badań zleconych, podejmowanie działań w celu pozyskiwania środków finansowych na działalność innowacyjną, wdrożeniową, badawczą oraz szkoleniową, gromadzenie i upowszechnianie danych dotyczących innowacji i transferu wiedzy w WAT. Głównym celem jest wykorzystanie potencjału intelektualnego i technicznego Wojskowej Akademii Technicznej oraz transferu prac naukowych do Gospodarki. Nie bez znaczenia dla Akademii jest również możliwość pozyskiwania środków

42

у сфері біомедичної інженерії, а також інтеграція діяльності дослідних організацій, підприємств, агентств, та регіональних органів влади. Варто також згадати, що метою є зміцнення конкурентоспроможності малих і середніх підприємств, що діють у цій галузі.

національний центр електронної розвідки і радіоелектронної боротьби

ВТА разом з Технічним інститутом ВПС, відчуваючи необхідність координації співробітництва у сфері електронної розвідки і радіоелектронної боротьби, пов’язану з наміром проведення ними довгострокових спільних досліджень і розробок, створили наукову мережу під назвою Національний центр електронної розвідки і радіоелектронної боротьби. Вказана мережа має відкритий характер, а її головними завданнями є: • створення умов для ефективної співпраці в області науки, досліджень і розробок між членами Мережі в галузі електронної розвідки і радіоелектронної боротьби; • зміцнення потенціалу оборонної промисловості,у співпраці з галузевими підприємствами та ефективне здійснення передачі технологій, пов’язаних з електронною розвідкою на користь економіки; • підготовка нових кадрів в галузі електронної розвідки та радіоелектронної боротьби.

науково-дослідні лабораторії - OPTOLAB

У березні 2013 року Академією була створена чергова, унікальна науково-дослідна лабораторія, яка дає можливість проводити передові і комплексні дослідження у сфері виробництва, виявлення і використання оптичного випромінювання у широкому спектральному діапазоні від крайнього ультрафіолетового до далекого інфрачервоного. Нова лабораторія доповнила і розширила існуючий потенціал Інституту оптоелектроніки ВТА. Результати дослідів найдуть широке практичне застосування у промисловості, медицині, матеріалознавстві, енергетиці, дослідах і моніторингу навколишнього середовища, системах охорони, прикордонній службі, поліції, армії та багатьох інших галузях. Лабораторії були створені в рамках проекту: OPTOLAB- розбудова лабораторної бази Інституту оптоелектроніки ВТА та до фінансовані Європейським Союзом за рахунок коштів Європейського фонду регіонального розвитку. У рамках проекту було створено шість оптоелектронних лабораторій: • Лабораторія взаємодії лазерного випромінювання з речовиною • Лабораторія детекції оптичного випромінювання • Лабораторія лазерів близького і середнього інфрачервоного випромінювання • Лабораторія LIDAR • Системи безпеки • Лабораторія інфрачервоної техніки і теплобачення.

Центр трансферу технологій

Центр трансферу технологій ВТА (ЦТТ) є загальнонавчальним підрозділом з питань керування інтелектуальною власністю, трансферу технологій і комерціалізації результатів наукових дослідів та робіт по впровадженню. Основним завданням ЦТТ є комерціалізація результатів науково-дослідних робіт, координації доручених досліджень, проведенні діяльності з метою пошуку коштів на фінансування інноваційних проектів, діяльність по впровадженню, дослідну діяльність, підготовку кадрів, збирання і поширення даних пов’язаних з інноваціями та передання їх до ВТА. Основною метою є використання інтелектуального і технічного потенціалу

Profile for Defense Express

DEFENSE EXPRESS №9 за 2014 год  

Совместный номер журнала «DEFENSE EXPRESS Экспорт оружия и оборонный комплекс Украины» и польского специализированного издания «Raport WTO»...

DEFENSE EXPRESS №9 за 2014 год  

Совместный номер журнала «DEFENSE EXPRESS Экспорт оружия и оборонный комплекс Украины» и польского специализированного издания «Raport WTO»...

Advertisement