Page 1


Bad Nigahi k 14 Nuqsanaat  

14 Harms of Casting Evil Glances. A book by Hazrat Maulana Shah Hakeem Muhammad Akhtar Sahab (R.A)

Bad Nigahi k 14 Nuqsanaat  

14 Harms of Casting Evil Glances. A book by Hazrat Maulana Shah Hakeem Muhammad Akhtar Sahab (R.A)

Advertisement