Page 1

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติเพื่อผลิตนักข่าวและสื่อภาษามลายู

‫ ممبينا فمبريتا مودا دان ميديا بهاس ماليو‬،‫اخبار سيري فالتيهن‬

2013 ‫ جون‬/ 1434 ‫ شعبان‬: 7 ‫بيالڠن‬

มีอะไรในฉบับ หยุดยิง ‘รอมฏอน’?

ปลายทางสันติภาพ

‫فوروم‬

‫سيناران‬

ตบหน้าพระราชา

จากโต๊ะเจรจาไทย-BRN สูข่ อ้ ตกลงหยุดใช้ ความรุนแรงในเดือนรอมฏอนอันประเสริฐ จุ ด เริ่ ม ต้ น ของกระบวนการสั น ติ ภ าพที่ ฟาฏอนีย์  ความหวังจากพื้นที่สะท้อน ผ่านแม่ค้า‘มะตะบะปูยุด’

ภารกิ จ ก่ อ นถึ ง ปลายทางสั น ติ ภ าพ ‘วิทยาลัยประชาชน’ สร้างผู้น�ำสู่การ เปลีย่ นแปลงทีฟ่ าฏอนีย์ ขยายแนวคิดสู่ รากหญ้า ไม่ผกู ขาดทีช่ นชัน้ น�ำ  เล็งตัง้ ศูนย์‘ค็อต’ฟืน้ ศิลปะคัดลายมืออักษรยาวี

ความหวังจากผู้บุกเบิกนิตยสาร Azan ตอนที่ 2  ‘ตบหน้าพระราชา’ แผ่น หลอกล่อ ‘อาบูนาวัส’ ให้ผู้น�ำหันมองคน เดินดิน  ในความทุกข์ก็มีความสุข บท กวีส�ำนึกตัวเอง ผลงานจากทางบ้าน

< หน้า 2

< หน้า 3

< Forum Sinaran อ่านฉบับออนไลน์ ได้ที่ www.deepsouthwatch.org


‫‪2‬‬

‫شعبان ‪ / 1434‬جون ‪2013‬‬

‫رمضان دفطاني ماسيه برڬلورا؟‬ ‫اوله مجمد بن يوسف دورامي‬

‫ ولــوفــون لبيه ‪ 9‬تاهون بومي فطاين‬ ‫برڬلورا‪ ،‬تتايف تياد تندا‪ ٢‬اي اكن متت دڠن‬ ‫موده‪ .‬ككراسن ماسيه برالكو سفرت بياس‪.‬‬ ‫كدوا‪ ٢‬فيهق منفقڽ بلوم برسديا انتوق مڠوبه‬ ‫فنديرين ولوفون ميجا ديالوق دامي انتوق‬ ‫منچاري فڽلسني فرتليڠكهن تله دبوكا‪.‬‬ ‫ تندا تاڠن فرجنجني انتوق منچاري جالن‬ ‫منوجو فردامني انتارا مجليس كسالمنت تهاي‬ ‫دڠن باريسن ريبولويس ماليو فطاين (‪)BRN‬‬ ‫تله داداكن دكواال لومفور فد ‪ 28‬كومفافان‬ ‫‪2556‬ب‪ .‬دڠن فڽقسني فموده چارا مليسيا‪.‬‬ ‫سجق تاريخ بركنأن ديالوق دامي برجالن دڠن‬ ‫لنچر‪ .‬باڬيامن فون اي بلوم ممبواهكن حاصيل‬ ‫دان اين بوكنله مسئله كران فروسيس دامي‬ ‫سبرنڽ ماسيه براد دامل فريڠكت اول ممبينا‬ ‫كيقينن انتارا كدوا‪ ٢‬فيهق‪.‬‬

‫ كتيك دامل تاهف ممبينا كيقينن اين فون‪،‬‬ ‫فيهق مجليس كسالمنت نڬارا تهاي تله فون‬ ‫مڠموككن ساتو تونتوتن‪ ،‬يأيت ممينتأ ‪BRN‬‬ ‫مڠورڠكن ككراسن‪.‬‬ ‫ ايكوران ايت ‪ BRN‬تله كموككن ليام‬ ‫اصول‪ .‬اصول فرتام يڠ دبنتڠكن اوله ‪BRN‬‬ ‫اياله منچادڠكن اڬر مليسيا يڠ فد ماس‬ ‫اين برتيندق سباڬي فاسيليتاتور فروسيس‬ ‫رونديڠن دامي بركنأن دبري فرانن لبيه برس‬ ‫سالكو فڠنتارا‪.‬‬ ‫ برهوبوڠ اصول كدوا‪ ،‬كات حسن‪BRN ،‬‬ ‫ممينتأ واكيل‪ ٢‬فرتوبوهن كرجاسام اسالم‬ ‫(‪ ،)OIC‬أسيان (‪ )ASEAN‬دان فرتوبوهن‬ ‫بوكن كراجأن (‪ ،)NGO‬دلنتيق سباڬي فمرهايت‬ ‫اسيڠ باڬي فروسيس رونديڠن دامي دفطاين‪.‬‬ ‫ اصول كتيڬ يأيت مڠ إعرتاف حق كتوانن‬

‫اورڠ ماليو فطاين دواليه سنديري مروفاكن‬ ‫ساله ساتو متالمت اوتام فرجواڠن ‪ BRN‬دان‬ ‫ڬرقن كمرديكأن يڠ ألين‪.‬‬ ‫ دوا الڬــي اصــول يڠ دكموككن ‪BRN‬‬ ‫مڽنتوه اسفيك كسالمنت دامل نڬري تهاي يأيت‬ ‫فمبيبسن تاهنن‪ ٢‬فوليتيك دان ممنسوهن‬ ‫وارن تڠكف ترهادف اورڠ ماليو فطاين يڠ‬ ‫ترليبت دامل ڬرقن كمرديكأن‪.‬‬ ‫ سالين ممبنتڠكن ليام اصــول بركنأن‪،‬‬ ‫‪ BRN‬جوڬ مڽاتاكن فد فرينسيفڽ مريك‬ ‫برستوجو انتوق مڠورڠكن تيندقكن سفنجڠ‬ ‫رمضان اين باڬي منجامني كسالمنت ڽاوا اورڠ‬ ‫راماي‪.‬‬ ‫ فرستجوان ايــت ادالــه ترتعلوق كفد‬ ‫كسديأن كراجأن تهاي انتوق مرنميا برباف رشط‬ ‫يڠ اكن دكموكاكن اوله ‪.BRN‬‬ ‫ باڬيامنافون‪ ،‬فرستجوان انتارا كدوا بله‬ ‫تيدق دافت دچافاي‪ .‬اي مڠاكيبتكن ڬنچاتن‬ ‫سنجات اتو مڠورڠن ككراسن دبولن رمضان‬ ‫تيدق ترجادي‪ .‬‬

‫افكه ‘فروسيس دامي’‬ ‫سيسومفوف چيتفئ روميس‬

‫ فروفيسور سيسومفوف چيتفئ‬ ‫روميس‪ ،‬ديريكتور فوسة فمنتاوان كأدأن‬ ‫كاواسن سالتن‪ ،‬مرنڠكن أريت فروسيس‬ ‫دامي بهوا اداله چارا انتوق مڽلسيكن‬ ‫فرتليڠكاين يڠ مڠڬونا ككراسن كفد‬ ‫مڠڬونا چارا دامي‪ ،‬دڠن مليبتكن ستيف‬ ‫الفيسن دان ڬولوڠن مشاركة‪ ،‬دري فريڠكة‬ ‫باواهن‪ ،‬كفريڠكة عموم دان فستي مندافة‬ ‫دوكوڠن دري فريڠكة فيمفينن جوڬ‪.‬‬ ‫ فروسيس دامي اداله جالن مڽلسيكن‬ ‫مسأله دڠن چارا دامي اتو مڠوكركن مسأله‬ ‫دري فوكؤ اتو دڠن مڠوبهكن سرتاكتور‬ ‫دڠن تنفا مڠڬونا ككراسن‪.‬‬

‫ اولــه ايت فروسيس دامــي بوكن هاڽ‬ ‫سقدر بربينچڠ أنتارا كدوا فيهق ايت سهاج‬ ‫انتوق مڠهنتيكن ككراسن‪ ،‬تتايف اداله تڠڬوڠ‬ ‫جواب برسام دري برباڬي فيهق‪.‬‬ ‫ أريت دامــي دهـــاري ايــن ادالـــه‪ ،‬چــارا‬ ‫مڽلسيكن مسأله يڠ تيدق مڠڬوناكن ككراسن‬ ‫دان سوات فركارا يڠ هاروس دڠن ممربي رواڠ‬ ‫كفد فيهق يڠربكنأن برجواڠ ماللؤي جالور‬ ‫فوليتيك‪ ،‬دري مڠڬوناكن ككراسن‪.‬‬ ‫فروسيس دامي مڠڬونا ماس؟‬ ‫ جك فروسيس دامي اداله فروسيس يڠ‬ ‫مليبتكن مشاركة فستي مڠڬونا ماس يڠ أڬق‬ ‫الم‪ .‬ستيف فرتليڠكاين يڠربالكو دسلوروه دنيا‪،‬‬ ‫افبيال ماسوق دامل تاهف رونديڠن فستي‬ ‫مامكن ماس دان ستيدق‪ ٢‬دوا هيڠڬ تيڬ‬ ‫تاهون‪ ،‬اتو ‪ 30 - 40‬تاهون‪ .‬تتايف دري فڠاالمن‬ ‫سلوروه دنيا‪ ،‬دامل ستيف لڠكه فردامني مڠڬونا‬ ‫ماس تأكورڠ ‪ 5 - 6‬تاهون‪.‬‬

‫ فروسيس دامي برموال دري ممبوات‬ ‫فربينچاڠن انتوق منيمبولكن سواسان‬ ‫كفرچيأن أنتارا كدوا فيهق‪ ،‬ستله ايت اداله‬ ‫تاهف فرجنجني‪ ،‬فرونديڠن‪ ،‬فرجنجني‬ ‫مڠهنتيكن أوفرايس تنرتا سهيڠڬ فرجنجني‬ ‫سرتوسڽ انتوق مڽلسيكن مسأله‪.‬‬ ‫باڬيامن فوال فروسيس دامي دسالتن؟‬ ‫ كيني اي براد دامل تاهف منيمبولكن‬ ‫سواسان كفرچيأن أنتارا كدوا فيهق‪ ،‬جوڬ‬ ‫سباڬي تاهف يڠ اكن منوجو دفريڠكة‬ ‫فلقسنأن‪ ،‬يڠ فستي مڠڬونا ماس‪.‬‬ ‫ ستله ايــت بــارو منوجو كتاهف‬ ‫فرونديڠن‪ ،‬سباڬي فروسيس يڠرتلبيه برس‬ ‫دري سديا اد‪ ،‬كران اكن دبري رواڠ كفد‬ ‫ستيف فيهق‪ ،‬اي فستي مرنچڠكن جدوال‬ ‫(‪ )planning‬ادچارا دان بنتوق بڠرت تنتو‪.‬‬ ‫‪‬‬


‫‪3‬‬

‫شعبان ‪ / 1434‬جون ‪2013‬‬

‫كلية رعية‪ ،‬كندالي كروسوس دامي‬ ‫أ‬ ‫اوله حسن بن �حمد تؤدوڠ‪ ،‬مدرسة كورتاوانن سمفادن سالتن‬

‫وان إسامعيل نييس‬

‫ ولوفون جالن منوجو كفردامني سوده‬ ‫دمتوي دان دڠن ايت ترمرتأي فرجنجني انتوق‬ ‫برأوسها موجودكن فردامني سجق امفت بولن‬ ‫اللو‪ ،‬تتايف بيال مليهت كفد فرجالنن فروسيس‬ ‫دامي ماللوءي امفت سييس ديالوق يڠ تله‬ ‫داداكن انتارا مجليس كسالمنت نڬارا تهاي دان‬ ‫فرڬرقكن فرجواڠن فطاين‪ ،‬مك دافت دكاتكن‬ ‫بهوا فردامني ماسيه بلوم فستي ترلقسان دامل‬ ‫ماس تردكت اين‪.‬‬ ‫ كيت فرچاي فردامني اكن برالكو جوڬ‬ ‫فد سوات هاري ننتي‪ ،‬كران تياد ففراڠن يڠ‬ ‫تيدق اد كسودهن‪ .‬چوما هاال توجو فردامني‬ ‫يڠ موڠكني مامكن ماس يڠ الما يڠ منجادي‬ ‫تندا فردامني ماچم مان يڠ اكن دفراولهي دان‬ ‫باڬيامن فوال بنتوق دان روفاڽ؟‬ ‫ تيدق كورڠ جوڬ يڠ منجادي تندا تاڽ‬ ‫اياله سياف دان براف راماي الڬي اورڠ اكن‬ ‫منجادي مڠسا ككراسن‪ .‬اين ممندڠكن راماي‬ ‫يڠ منجادي مڠسا ككراسن اداله اورڠ تيدق‬ ‫بردوسا دان تيدق كنا مڠنا دڠن فيهق‪-‬فيهق‬ ‫برتالڬه دان برفراڠ‪.‬‬ ‫ يڠ فاليڠ فنتيڠ اياله سبلوم سمفي‬ ‫كفردامني يڠ دچينتأي‪ ٢‬سموا ايت‪ ،‬باڬيامن‬ ‫كيت بوليه ممبوات فرسيافن انتوق ممبينا‬ ‫مشاركة يڠ بركواليتي انتوق مرناجوي اومة‬ ‫فطاين دڠن سڬل چابران يڠ دهاديف ننتي‪.‬‬

‫اين اداله سوات اجيندا يڠ فرلو كيت فيكري مان‪ ٢‬فيهق‪ ،‬منوروت اسامعيل‪.‬‬ ‫ يڠ لبيه فنتيڠ ادالــه سباڬي فرسيافن‬ ‫دان برأوسها برسام‪.‬‬ ‫جرنايس بارو يڠ ايڠني مليهت واليه ماجوريتي‬ ‫مسلم اين بروبه كأره لبيه بأيك فد ماس اكن‬ ‫مڠنل كليةرعية (‪)People’s College‬‬ ‫ كلية رعيت اداله سبواه اينستيتويس‪ ،‬داتڠ‪ ،‬كاتڽ‪.‬‬ ‫فنديديقكن بــرڬــرق انــتــوق مڽدياكن‬ ‫فنديديقكن فردامني فرچوما كفد فندودوق فميمفني ممبيال فردامني‬ ‫دري ستيف الفيسن مشاركة‪ .‬اي مڽدياكن اسامعيل منڬسكن بهوا فكره فنومبوهن‬ ‫كورسوس‪ ٢‬ريڠكس يڠ منومفو كفد فمبينأن كلية رعيت داتــڠ درفــد دوا كورسوس يڠ‬ ‫باريسن فميمفني يڠ بــرواواســن فردامني دايكويت ‪ 2‬ملباڬ‬ ‫ماللوءي كوريكولوم ممبينا فميمفني برأره ‪ .1‬اينستيتوت كدوتأن فاكولتي أوندڠ‬ ‫‪University of New South Wales,‬‬ ‫توجو كفد فردامني‪.‬‬ ‫ اوسها يڠ دالكوكن اوله كلية رعيت اين ‪Sydney, Australia‬‬ ‫اداله سباڬي ممفرسيافكن تناڬ متفنت دامل ‪ .2‬مرنميا كورسوس سمينار تاهونن دامل‬ ‫مڠهادايف ماس دفن بيال ترلقسان فردامني حال منچيفتا فردامني دأسيا تڠڬارا‪ ،‬باڬي‬ ‫ملباڬ عرصوم ماهاتامأكنتهي‪.‬‬ ‫ننتي‪.‬‬ ‫ كلية اين تله دراسميكن فنوبوهنڽ فد ‪University of New South Wales, ٩‬‬ ‫‪Sydney, Australia‬‬ ‫ميتوءنايون (جون) ‪٢٥٥٦‬ب‪.‬‬ ‫ مــرويس كــدوا‪ ٢‬ملباڬ اين ساي دافت‬ ‫مليهت بهوا دلوار نڬارا سان ساڠت منيتيق‬ ‫فنومبوهن ملباڬ فردامني‬ ‫ اسامعيل ممربيتاهو بهوا كلية رعيت برت كفد فارا فميمفني مشاركة دامل منجالنكن‬ ‫يڠ دتوبوه دوا تاهون اللو برتجوان انتوق فروسيس دامي‪ .‬كران مريك مروفاكن اورڠ‬ ‫دجاديكن ملباڬ فنديديقن يڠ برتوڬس يڠ برن‪ ٢‬برسام مشاركة‪ ،‬جلسن اسامعيل‪.‬‬ ‫مڽأميكن علمو بركأينت فردامني دان فروسيسڽ‬ ‫كفد مشاركة دستيف فريڠكت دڠن مڽيبار فڠتهوان كفد مشاركة‬ ‫ كلية رعيت فرچاي بهوا مريك ممفو‬ ‫برتونجڠكن فلسفه ‘علمو اداله كقواتن’‪.‬‬ ‫ اي دتوبوهكن دڠــن كرجاسام فارا منچيفتا سواسان فردامني دامل باڽق سودوت‬ ‫اكتيويس حــق‪ ٢‬أســايس مــأنــي‪ ،‬فڬوام‪ ،‬دفريڠكت اكر اومبي دان اين سوده تنتو‬ ‫فمباڠونن سوسيال‪ ،‬فنچينتا فردامني دان بوليه ممبنتو ممفرچفتكن فروسيس دامي‬ ‫يڠ سدڠ برجالن كيني‪ .‬فڠاجني فردامني اين‬ ‫سباڬيڽ‪.‬‬ ‫ فارا فالجر كورسوس كلية رعيت دفيليه ساڠت فنتيڠ كران ممبوليهكن مريك برڬرق‬ ‫د كالڠن چرديق فنداي‪ ،‬فميمفني‪ ،‬كايك تاڠن فنتس بيال فردامني ترلقسان كلق‪.‬‬ ‫فڬاواي دان اورڠ ترنام مشاركة‪ ،‬سفرت كتوا‬ ‫كمفوڠ‪ ،‬كتوا مقيم‪ ،‬فميمفني اڬام‪ ،‬فميمفني ستله دلقسانكن سييس فڠاجني سباڽق‬ ‫تيڬ كــايل تــرڽــات مندافت سمبوتن يڠ‬ ‫مشاركة دان سباڬيڽ‪.‬‬ ‫مڠڬالقكن‪ .‬فد وقت يڠ سام راماي جوڬ‬ ‫فالجر متتان كلية رعيت برڬيات دامل مڽيباركن‬ ‫ممبينا إنسان بر علمو‬ ‫ فڽمفني علمو تنتڠ فــردامــن دان فميكريان‪ ،‬تيوري دان علمو فردامني يڠ‬ ‫فروسيسڽ كفد مشاركة اداله سفاي مريك دفالجري درفدڽ كدامل مشاركة متفنت ماللوءي‬ ‫دافت ممفرسياف ديري انتوق ممڬڠ تڠڬوڠ فلباڬي مجليس فرجومفأن دان فوروم‪ .‬‬ ‫جواب مميليه سنديري چارا انتوق مننتوكن‬ ‫نصيب فد ماس اكن داتڠ تنفا دفقسا اوله‬


‫‪4‬‬

‫شعبان ‪ / 1434‬جون ‪2013‬‬

‫إمفيان ڬورو تاديكا‬

‫‪4‬‬ ‫ايڠين منومبهكن فوسة كسنين “خط”‬

‫ربيع األول ‪ / 1434‬جنواري ‪2013‬‬

‫اوله‪ :‬محمد صفري دوله‬ ‫چريتا دان ڬمرب‬ ‫كأسيان (‪)ASEAN‬‬ ‫منوجو‬

‫مليهت أسيان ماللوي فالجر 'فندق فومبيڠ'‬

‫دولهدوله‪ 25 ،‬تاهون ڬورو جوڬ دڬوناكن انتوق منچيفتا فلباڬي بنتوق مشاركة‪ ،‬دان مشاركة كيت جوڬ اكن كهيلڠن‬ ‫إسامعيل‬ ‫ أنچيك‬ ‫محمدصفري‬ ‫ريكأنفطاىنكات‪ ٢‬سباڬي تاجوق فنتس أهل كسنني خط دسوات هاري كلق‪ .‬كران‬ ‫(فندوق خط‬ ‫ويالية‬ ‫فناريق‬ ‫الثقافةدأيره‬ ‫الهدى‪،‬‬ ‫سكولهتاديكا‬ ‫سكوله‬ ‫دانفناريق‪،‬‬ ‫فومبيڠ)‬ ‫فومبينج‬ ‫االسالمية‬ ‫مؤسسةدارمعهد‬ ‫سوكن فنتاس دفندق فومبيڠ دامل كأدأن تيتيسن اير هوجن‬ ‫مريك تأاد رواڠ دان فلواڠ انتوق منوليس”‬ ‫فطاين مڠشوركن سفاي دديريكن فوسة سميرن‪ ،‬فورام‪ ،‬فرسيداڠن دان سباڬيڽ‪.‬‬ ‫مادةاين منجادي‬ ‫كهيالڠن كيت‬ ‫“دڠننومني دمتفت‬ ‫بركات‪ :‬فرايكو‬ ‫كات لبيه‬ ‫إسامعيل‪ .‬مريك يڠ براد دسسباليق حال‬ ‫أنچيكهبوا‪ ،‬ف�سيت اد‬ ‫مناواركن دان‬ ‫سالتن‪.‬لوڠ سالكو فهيق يڠ‬ ‫دوياليهادلين سو‬ ‫خط‪ ،‬نــڬــارا‬ ‫ـوڠــناتووارڬ‬ ‫توليسنـرڬــابـ‬ ‫التيهنولــوفــون فـ‬ ‫إسامعيل‬ ‫تاڠن‬ ‫أ�سســيــان (‪ )ASEAN Community‬سودارا فوزان اوما سالكو مفبڠكڠ‪ ،‬سواسان ب�أيك‪.‬‬ ‫اين‪ ،‬سبب ايت ڬابوڠن نڬارا أ�سسيان اين‬ ‫منومبوهكن‬ ‫ميببكن فڠڬونأن خط منوروت إسامعيل‪ ،‬تجوان‬ ‫ إسامعيل‪ ،‬بركات كيني كسنني خط سامكني خط دسكوله أڬام‬ ‫"اوهل ايــت كيت يقني هبــوا‪ ،‬دڠن اداهل سوات كبوروقكن ابڬي كيت"‬ ‫تهل د تڠڬوهكن الڬي ‪ 1‬اتهون‪ ،‬فد أ�ولڽ فردبنت ايت برلڠ�وڠ دڠن بڬيتو هيبت‬ ‫هاري سامكني هيلڠ‪ ،‬سدڠكن فد ماس دهولو سامكني بركوراڠن دان اوله أ كران مادة أخطله فوسة كسنني خط اداله انتوق مڠاجر كفد‬ ‫دتنتوكن فد بولن جنواري ‪ 2015‬م‪ .‬د أ�ليه ساكيل‪ ،‬دتڠه‪ ٢‬سوروقكن راتوسن فالجر كتيب�ن وارڬ نڬارا �سسيان اين‪ ،‬ف�سيت اكن‬ ‫ايــت اداهل سسهباڬني فنداڠن دري‬ ‫كفد‬ ‫جوڬ‬ ‫دان‬ ‫باور‬ ‫ايس‬ ‫رن‬ ‫ج‬ ‫خط‬ ‫كسنني‬ ‫منجادي فونچا انتارا فارا فالجر كيت ممربي أهل‬ ‫توليسن خط برن‪ ٢‬دبري فرهاتني اوله مشاركة‪.‬‬ ‫ممباو أ� ف�أيده كفد كيت مسوا " اكت صيف فالجر فندق فومبيڠ ترهادف أ�سسيان‪،‬‬ ‫كبولن دي�سميرب ‪2015‬م‪ .‬تتايف ك�داران دان تيتي�ن اير هوجن‪.‬‬ ‫مموليه‬ ‫بالجر بهاس‬ ‫انتوق‬ ‫فرهاتني‬ ‫تيدقــن انــتـســوق‬ ‫سالتنـنــداڠ‬ ‫ســـوات فـ‬ ‫“ســـاي‬ ‫انتوق كڬياتن‬ ‫اوسهاكتواهباڬني‬ ‫باڬييوسف‬ ‫مينتعبدهللا‬ ‫ادلين‪ .‬عرب دان بهاس مريك يڠرب أ�سستاذ‬ ‫لوڠ سالكو‬ ‫ادلين سو‬ ‫ـودارا صيف‬ ‫ـدودوقاد دمسفادن‬ ‫ ابڬــي فــنـ‬ ‫كڬياتندامل‬ ‫توليسنواخط‬ ‫فالجرطرف‬ ‫مڠڠكتكن‬ ‫ممبيناكتواسبواه‬ ‫كسننيداملخط‬ ‫ممليهار‬ ‫كسنني مڠاتكن هب‬ ‫سكوهل فومبيڠ‬ ‫ماليو‪ .‬هبوا س�وڠڬوهڽ‬ ‫مفبڠكڠ مڠاتكن‪،‬‬ ‫دڠنواسستا‬ ‫سكوهل س‬ ‫اكنت ـراواتم‬ ‫ككوراڠن‪،‬‬ ‫دانسالكو‬ ‫ابڬــي ســـودارا ف ــوزان اوم ــا‪،‬‬ ‫“سألينوانايت‬ ‫التيهن‬ ‫فوسة‬ ‫توليسن تاڠن اتو خط‪،‬مفبوكأن أ�س‬ ‫مشاركة‪ .‬اين برجتوان سوفاي ممربي فالجر دافت‬ ‫يڠبر‪٢‬‬ ‫دوياليهسيان ايت اد ‪ 3‬جت‬ ‫سكوهل فندق‪.‬‬ ‫اسالم اتو‬ ‫جوڬمنجواب‪ ،‬هبـ‬ ‫كسننيكتواخطمفبڠكڠ‬ ‫مروفاكنوا جك دتيليق‬ ‫دهدافنانن‬ ‫مڠمبيل فر‬ ‫فوسة اين‬ ‫دڠن ‬ ‫مشاركة‬ ‫اكنراين برفيداتو‬ ‫جوڬسوفاي ب‬ ‫مالتيه ديري‬ ‫سنيممبوات‬ ‫جاتيديرييڠ اكن‬ ‫كيت ‪.‬يڠ تهل اللو‪ ،‬ابڽق سكوهل‪ ٢‬يڠ ي�أيت‪ ،‬دسڬي سوسسيال‬ ‫ملهيت دسڬي‬ ‫كيت‪ .‬دافــت‬ ‫هالويس كيت‬ ‫بودايا دڠن‬ ‫سالتنفد ماس‬ ‫سكوله تاديكا دان سكوله‬ ‫سبهاڬني‬ ‫هيلڠ جوڬ‬ ‫دافت ايت‬ ‫سامكنيكيتهاري‬ ‫كسنني‬ ‫ تهل بر“انتا‬ ‫مندوروڠ رايم‪.‬‬ ‫انتوقاكن خاليق‬ ‫سنييڠ بو‬ ‫هيلڠاورڠ‬ ‫برحصابة دڠن‬ ‫داتڠڽ أ�سسيان‬ ‫ميثالڽ‪ ،‬جك‬ ‫خطكنمكسوسسيال‬ ‫خطونتوق‬ ‫كڬياتن‪ ،‬ا‬ ‫سبببرابڬي‪٢‬‬ ‫اوسهارامڠادكن‬ ‫مڠك‬ ‫ددامل‬ ‫يوسفكمبايل‬ ‫عبدهللا خط‬ ‫مامسوقكنستاذمــادة‬ ‫فرهاتني دافتأڬــام‬ ‫ايت‬ ‫كيت‪ .‬دامل‬ ‫ألت‪٢‬‬ ‫فرهاتنيــواس‬ ‫سوفايكرمناانريقفد دي‬ ‫ميفينكنهيلڠ‬ ‫سامكني‬ ‫أ�س‬ ‫مڽاتكن الڬي‬ ‫جاتيديري چــارا‬ ‫كيت دافــت اتهــو‬ ‫فالجر اينم�مل‪،‬‬ ‫برڬاولن‬ ‫ممبواتبڠ�ا‪ ،‬اڬام‬ ‫ات ستيف‬ ‫هيدوففد ممبو‬ ‫مــوألى وارڬ أ�س‬ ‫دڠن أ�يڠسسيان‬ ‫ـودول يڠربكن‬ ‫كوريكولومهبوا ابڬي‬ ‫ساكيل‪ ،‬كيت‬ ‫دامل فاليڠ فنتيڠ‬ ‫متفتيك‪ ،‬يڠ‬ ‫مڠمبيلسيان‪ ،‬مر‬ ‫ابت�ن‪ ،‬اوهل ايت‬ ‫توليسندافتعربدڠندانسچاراجـبيبس‬ ‫تيكنولوجيتنتڠ فرساتوان‬ ‫ممفالجري‬ ‫اكن‬ ‫فوسة�أنجوڬ‬ ‫فڠاجني‪،‬جـدان‬ ‫ـاوي تنفاجوڬ‬ ‫ترهادف‬ ‫“خط”ـتيڠاتهــو تنتڠ‬ ‫مادةفالجر دافـ‬ ‫سوفاي‬ ‫مرنبيتان ايــت‪،‬‬ ‫توروتبيار مندافت‬ ‫ماللوءيك�مفاتن اين‬ ‫ـاوي مڠڬونكن‬ ‫يڠدچڬه اوهل اجر‬ ‫كدوا‪٢‬سوات‬ ‫سدڠكناين اداهل‬ ‫ككورڠن‪،‬ف�أيدة حال‬ ‫مؤس�ةجـمعهد‬ ‫منوليسجوڬ دڠن‬ ‫بڬيتو‬ ‫سسواي‬ ‫كوريكولوم‬ ‫توليسن‬ ‫سكوهلـروف‬ ‫مڠڬونا حـ‬ ‫الاسالمية فوم‬ ‫جلسجوڬ مسوڬ‬ ‫فرابحنث دان‬ ‫كأدأنسسيان‬ ‫أ�‬ ‫جك كيت‬ ‫فنتيڠ اسالم ‪.‬‬ ‫(فندوق‬ ‫الثقافة‬ ‫اسامعيل‪.‬‬ ‫ماللوي زمان‪,‬‬ ‫فركمباڠن‬ ‫سكايل ددامل فڠاجني دڠن‬ ‫سفرتأمت‬ ‫موڠكني‪،‬اداله‬ ‫سباڽق ايت‬ ‫دڠن سخط‬ ‫فومبيڠ)‪.‬كسنني‬ ‫مڽببكن‬ ‫بينج اي‬ ‫كومفيوتر‪.‬‬ ‫فڠڬونأن‬ ‫نتيجهـوميڠ اكن‬ ‫ـالم‪ ،‬كيت‬ ‫يككن اڬام اسـ‬ ‫مڠريتـبـ تنتڠ‬ ‫دافت بر‬ ‫فالجرـ داف‬ ‫مادةفالجر‬ ‫ممربي اديق‬ ‫يڠ بر‬ ‫متفنت” ايكو‬ ‫مشاركة ابڬــي‬ ‫كاتاڽ‪.‬‬ ‫فنديديقكن‬ ‫خطفيكريفونتنتڠ كب�أدان‬ ‫فڠاجني‬ ‫سوفاي دان‬ ‫اوسهاهيلڠ‬ ‫سامكني‬ ‫الڬي‬ ‫ـوت بــلـ‬ ‫ـوســـةـت تــرسـ‬ ‫نويم فــول‪ ،‬ستيف سنڬاـراـكــارڠ ف‬ ‫تتايفسستهل أ�س‬ ‫مڽرو مر يك سوفاي‬ ‫ترماسوق دافت‬ ‫دموالكن‪.‬‬ ‫دتوبوهكن‪،‬برالكو‬ ‫جوڬسسيان‪ ،‬دڠن‬ ‫اڠنإي��و أ�‬ ‫دڠن ا‬ ‫اتهو‬ ‫سفرترا بيبس‪ ،‬اوهل‬ ‫نياڬاايأندڠــن سچا‬ ‫اسالم‪ .‬اد دافــت‬ ‫اف‪ ٢‬برفر‬ ‫مملوقكنافبيال‬ ‫“سكارڠ‪،‬‬ ‫دسكوله‬ ‫سامكنيبركن�أنككور‬ ‫دكالڠن ڬورو‪٢‬‬ ‫سودهسيانبرموال‬ ‫من‬ ‫فرهيمفوننوليتيك ك‬ ‫يڠ كدوا اداهل‪ ،‬دسڬي ف‬ ‫ماسيهدان فــوزان‬ ‫كامي ادلي ــن‬ ‫فونرا صيف‬ ‫ترتنو‪.‬لكنبڬيامن ســـودا‬ ‫إسامعيل‪.‬د أ�تــس فنتس دامل‬ ‫برابڬي كڬياتن‬ ‫سفندوقوليه ميبو‬ ‫موڠكني اكــن ب‬ ‫يڠدمكنيرنتڠ‪،‬‬ ‫تاديكاراندڬونا كأين‬ ‫مڠادكنكات‬ ‫أڬام‪،‬‬ ‫منچاري‬ ‫ساتو فراي�أن سوكن واران اتهونن‪ ،‬اكيل يڠك اكدڠالك دڠن كداتڠن أ�سسيان جوڬ اكن فرنياڬ�أ‬ ‫فرابحنث‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫هب‬ ‫مڠاتكن‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫برد‬ ‫مفباحنث‬ ‫سالكو‬ ‫اسالم‪.‬‬ ‫دڠن‬ ‫يڠربچڠڬه‬ ‫ن‬ ‫ منوروت‬ ‫يڠ بوليه ممربي سوكوڠن‬ ‫إسامعيل خط مروفاكن كسنني دان توليسن‪ ٢‬تاجوق سميرن دان فوروم يڠ فناج سفرت بدان‪٢‬‬ ‫ممبواتكن فوليتيك دامل نڬري كيت دافت‬ ‫"ســاتــو الڬ ــي كــيــت چ ــوب لهيت‪ ،‬دامل حال اين ممنهبكن فڠهتوان تنتڠ أ�سسيان‪،‬‬ ‫‪ 43‬فد تڠڬل‪ 4-7‬سسيتتميرب ‪2012‬م‪.‬‬ ‫دامل منوليس أية‪ ٢‬يڠربحروف عرب اتو حروف برچيتق‪ .‬تيدق الڬي مڠڬونا توليسن تاڠن كأواڠن منجادي فنصيحة‪ ،‬فڽيرب ماللوي ميديا‬ ‫كڬياتن ترسسبوت تهل مڠادكن فرتنديڠن بروبه كأره يڠ لبيه ب�أيك‪.‬‬ ‫كنافكه الڬــو أ�سســيــان تيدق ڬــون هباس يڠ فاليڠ اواتم دافــت مڠاجركن كيت هبوا‬ ‫دولو‪،‬‬ ‫سفرت‬ ‫خط‬ ‫سني‬ ‫برماچم‪٢‬‬ ‫مڠڬونا‬ ‫برباڬي بنتوق‪ ،‬سفرت دڠن‬ ‫جاوي دڠن تاڠن‪ ،‬دامل‬ ‫سباڬيڽ‪.‬‬ ‫دان‬ ‫ماسا‬ ‫‪‬‬ ‫دان يــڠ كتيڬ فــول اداهل دسڬي ماليو‪ ،‬سدڠكن كباڽقكن نڬارا أ�سسيان اين‪ ،‬ابڬــامينــكــه كيت اكــن ممــب ـوات فرسسيافن‬ ‫فرابحنث دامل اتجوق " أ�سسيان ممربي ف�أيدة اتو‬ ‫بربنتوق مأنيس‪ ،‬بيناتڠ دان سباڬيڽ‪ .‬اي دان اي مڽببكن كسنني خط اكن هيلڠ دري‬ ‫تيدق ابڬي انق ماليو م�مل" سودارا صيف ايكونويم‪ ،‬دي اكن دافت ممولهيكن كأد أ�ن مڠڬونكن هباس ماليو‪ ،‬ايت مننجوقكن ترهادف كداتڠن أ�سسيان‪.‬‬ ‫้‪โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต‬‬

‫‪มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตู้ ปณ.6 ปณฝ.รูสะมิแล ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94001‬‬ ‫‪โทรศัพท์/โทรสาร 0-7331-2302 เว็บไซต์ : www.deepsouthwatch.org/dsj อีเมล์ : dsj@dsjgroup.org‬‬ ‫‪ผู้รับ‬‬

‫‪โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีสว่ นร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย‬‬ ‫‪Southern Thailand Empowerment and Participation (STEP) Project‬‬

‫‪หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติเพื่อผลิตนักข่าวและสื่อภาษามลายู “Sinaran” โครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนข่าวนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา‬‬ ‫‪อิสลามและการผลิตสื่อภาษามลายู-ไทย เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด�าเนินการโดย โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (Deep South‬‬ ‫‪Journalism School : DSJ) ซึ่ ง อยู ่ ภ ายใต้ ศู น ย์ เ ฝ้ า ระวั ง สถานการณ์ ภ าคใต้ (Deep South Watch : DSW) ร่ ว มกั บ ส� า นั ก ข่ า วประชาไท‬‬ ‫)‪ออกแบบโดย AWAN BOOK สนับสนุนโดย โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย (STEP Project‬‬


‫ู‪Forum Sinaran พื้นที่การมีส่วนร่วมเพื่อผลิตสื่อภาษามลาย‬‬

‫فوروم سيناران‬ ‫فسانن دري أحمد لطيف (‪)٢‬‬

‫بكس فنوليس مجلة “أذان” كفد جنراسي مودا فطاني‬ ‫داليه بهاس كحروف جاوي اوله‪ :‬عبد هللا وان احمد‬

‫أحمد لطيف‬

‫ ساي‪ ،‬موڠكني جوڬ اد دكالڠن متن‪٢‬‬ ‫ألين يڠ ترفقسا مينتأ دويت درفد اورڠ توا‬ ‫انتوق ماكن دان متبڠ فد هاري‪ ٢‬مشوارات‬ ‫سيدڠ فڠارڠ‪ ،‬انتوق اوروسن فڠيداران‪ .‬ساي‬ ‫ترماسوق اورڠ يڠ فاليڠ كرف ممباوا مجلة‬ ‫نأيك تورون بس انتوق دهنرت ككداي‪ ٢‬بوكو‬ ‫دان سكوله‪.٢‬‬ ‫ ســوات فكتا يڠ تيدق دنافيكن بهوا‬ ‫دسكوله‪( ٢‬فد وقت ايت) قدر فمباچأن مريد‬ ‫ترهادف باهن بچأن دلوار بوكو تيكس (‪)teks‬‬ ‫ماسيه رنده‪ ،‬بوكن هاڽ مريد‪ ،‬بهكن دكالڠن‬ ‫ڬورو جوڬ ساڠت سديكيت يڠ ملڠڬڠ مجلة‪٢‬‬ ‫دامل بهاس ماليو توليسن جاوي دري مليسيا‬ ‫سفرت قبلة‪ ،‬ديان‪ ،‬فڠاسوه دان سباڬيڽ‪.‬‬ ‫ سفرت باڽق دتوليس فارا فنليتي تنتڠ‬ ‫فركمباڠن فرسوراتن ماليو دفطاين‪ ،‬سألين‬

‫سباڬي فلوفور (فموال) فرسوراتن ماليو فطاين‬ ‫مودورن‪ ،‬اذان جوڬ مروفكن ساتو‪ ٢‬ميديا يڠ‬ ‫فاليڠ أول ممفركنلكن سوات بنتوق فنوليسن‬ ‫دڠن مڠڬونكن بهاس ماليو باكو(‪)standard‬‬ ‫دفطاين‪ ،‬انتوق مڠڬالقكن مشاركة تراوتام فارا‬ ‫فالجر دامل بيدڠ فنوليسن فوييس‪ ،‬فڽمفني‬ ‫هداية كفد فارا فمنڠ ساييم بارا( (�‪sayem‬‬ ‫‪ )bara‬برلڠسوڠ دفندق فومبيڠ‪ ،‬يڠد اداكن‬ ‫رسنتق دڠن فــوروم فرسوراتن ماليو‪ ،‬ساي‬ ‫ترماسوق ساله سؤرڠ يڠ ممبنتڠكن كرطس‬ ‫كرج دامل فوروم ترسبوت‪.‬‬ ‫ سكارڠ كتيك اورڠ ماليو دان رشيكت‬ ‫بومي فوترا سوده باڽق يڠربڬلر جوتاوان‪،‬‬ ‫جوسرتو فرنبينت ميديا مسسا دفطاين ماسيه‬ ‫بلوم منفق اد كامجوان‪ ،‬براريت فرنه برباف‬ ‫كايل مونچول مجلة بولنن بربهاس ماليو‪،‬‬ ‫جوڬ تيدق برتاهن الم‪ ،‬ساي سنديري برسام‬ ‫متن‪ ٢‬فرنه ايكوت مرنبيتكن مجلة بركال رسالة‬ ‫مسجد لبيه ‪ 20‬تاهون سيلم‪ ،‬مجلة يڠ تربيت‬ ‫دباوه ناوڠن مجليس اڬام اسالم منارا ايت‪،‬‬ ‫جوڬ تيدق برتاهن الم‪.‬‬ ‫ همفري فد ماس برسأمن دڠن اذان‪ ،‬سكيرت‬ ‫تاهون ‪ ، 1970‬دفطاين الهري مجلة أمان يڠد‬ ‫كلواركن سودارا حسني يوسف (بينجا ليم)‬ ‫مجلة دڠن بهاس ماليو يڠ ساڠت برچاالرو‬ ‫اين جوڬ براوسيا فينديق‪ ،‬دامل حال اين‪،‬‬ ‫مجليس اڬام اسالم فطاين بوليه بربڠڬ كران‬ ‫مجلة تربيتنڽ‪ ،‬فجر برتاهن چوكوف الم‪.‬‬

‫ ستيف فنديكار بهاس فستي مڠهارفكن‬ ‫بهاس يڠ دفرجواڠكنڽ تومبوه سوبور‬ ‫سباڬيامن بهاس يڠ سوده ماجو‪ .‬دمكني جوڬ‬ ‫دڠن فــارا فرجواڠن بهاس ماليو دفطاين‪،‬‬ ‫حال ايت منفق كتيك اد فيهق يڠ مڠمبيل‬ ‫إينسياتيف (‪ )inisiatif‬مڠنجوركن سممينار‬ ‫ممرتبتكن بهاس ماليو دأسيان‪ ،‬يڠربلڠسوڠ‬ ‫دفطاين فد ‪ 13 – 14‬اقتوبر ‪ 2012‬اللو‪ .‬خبارڽ‪،‬‬ ‫جومله فرست چوكوف باڽق‪ ،‬ادفون فرتڽأن يڠ‬ ‫ماسيه مڠڬنتوڠ‪ ،‬افكه ستله سممينار براخري‪،‬‬ ‫كدودوقكن بهاس ماليو دفطاين تراڠكت‬ ‫مرتبتڽ؟‬ ‫ مندڠر اداڽ تيليويشني دان راديو دڠن‬ ‫سياران بهاس ماليو ‪ 24‬جم دسمفادن سالتن‪،‬‬ ‫ساي ساڠت بربرس هايت دان برهارف ماللوي‬ ‫ميديا إيليقرتونيك اين‪ ،‬كدودوقكن بهاس‬ ‫ماليو دفطاين اكن سامكني بأيك‪ ،‬تنتوڽ دڠن‬ ‫رشط‪ ،‬فــارا فندوكوڠڽ دسڬنف جاجران‬ ‫ترديري دري اورڠ يڠفوڽ كوميتمني يڠتيڠڬي‬ ‫انتوق ممرتبتكن بهاس ماليو‪ ،‬سكاليفون بهاس‬ ‫ماليو دياليق )‪ (dialek‬متفنت تيدق دافت‬ ‫دكسمفيڠكن‪ ،‬تتايف هندقڽ كلق بهاس ماليو‬ ‫باكو هاروس دبريكن فريوريتي (‪)prioriti‬‬ ‫اوتام‪ ،‬سبب كيت تيدق ماهو مليهت بهاس‬ ‫ماليو فطاين تروس برجالن دمتفت سالمڽ‪.‬‬ ‫سيال سمبوڠ دامل ايدييس سرتوسڽ‬


‫‪2‬‬

‫فوروم سيناران‬

‫هارافن فنجوال مأتابأ ترهادف ڬنچاتن سنجات دبولن رمضان‬ ‫أ‬ ‫اوله‪ :‬رحيمة بنت علي حئ مد دان سورايدا بنت محمد حاج م�صالح‬ ‫ڬمبر‪ :‬مديحة بنت يحيا وان يوسف‬

‫ بيال مڽبوت مكانن دبولن رمضان‪ ،‬سوده‬ ‫فستي رامي اكن مڠڬمربكن فلباڬي جواده‬ ‫استيميوا‪ ،‬بوليه ددافتي سفنجڠ بولن مليا‬ ‫دمراتا فلوسوق وياليه ماجوريتي مسلم‬ ‫اين‪ .‬انتارا جواده استيميوا يڠ فاليڠ دڬامري‬ ‫اياله مأتابأ فوجود يڠ ترسوهور ايت‪ .‬فوجود‬ ‫مروفاكن بندار يڠ ترتوا دفطاين دان دڠن‬ ‫ايت اداڽ كفاكران ممبوات مكانن الذات دان‬ ‫استيميوا اداله منجادي فركارا بياس‪.‬‬ ‫ انتوق مغتهوي بتاف هيبتڽ مأتابأ فوجود‬ ‫مامدأي دسبوت دسيني بهوا بيال تيباڽ بولن‬ ‫رمضان‪ ,‬فوجود اكن دبنجريي فندودوق داري‬ ‫ستيف فنجورو دسلوروه وياليه سالتن‪.‬‬ ‫ بڬيامنفون رحمة بولن رمضان تاهون‬ ‫اين ممكن برمتبه بأيك الڬي دسببكن اد‬ ‫اوسها انتوق مڠورڠكن اوفــرايس كتنرتأن‬ ‫دبولن يڠ مليا اين‪.‬‬ ‫ فوان فريدة سأليمي‪ ،‬فڠوروس كداي‬ ‫“توءيه عيل فوجود” يڠتله مڠأوسهاكن مأتابأ‬ ‫سالم ‪ ٣٢‬تاهون بركات اداله منجادي أوسها‬ ‫يڠ أمة بأيك سكايل جك برن اد فرجنجني انتوق‬ ‫مڠهنتيكن اوفرايس تنرتا دبولن فواس اين‪.‬‬ ‫‪ .‬فــريــدة منڬسكن بــهــوا بياسڽ دي‬ ‫مڠڬوناكن ســڬــونــدي ڬــنــدوم انــتــوق‬ ‫مڠحاصيلكن مأتابأ ستيف هــاري دبولن‬ ‫‪ ٢‬بياس‪ ،‬تتايف دبولن رمضان دي بوليه‬ ‫منيڠكتكن فڠڬونأن ‪ 3‬ڬوندي ڬندوم‪.‬‬

‫ فريدة فرنه مندافة فياال دامل فرتنديڠن‬ ‫مأتابأ دفريڠكة مقيم فوجود‪ ،‬دان فرنه‬ ‫كدودقن يڠكدوا دفريڠكة وياليه‪.‬‬ ‫ نام كدايڽ برمتبه تركنل دان مأتابأڽ‬ ‫برمتبه الريس‪ .‬فلڠڬن فريدة اد يڠ اللواللڠ‬ ‫تراوتام دبولن رمضان دان اد يڠ داتڠ دري‬ ‫چنق‪ ،‬هادياي دان سباڬيڽ‪.‬‬ ‫ بياسڽ تردافت هاڽ ‪ 10‬كــداي مأتابأ‬ ‫سهاج دفوجود فد بولن ‪ 2‬بياس‪ ،‬تتايف فدبولن‬ ‫رمضان جمله كداي جواده إستيميوا فوجود‬ ‫اين منيڠكت منجادي لبيه درفد ‪ 50‬كداي‪.‬‬ ‫سوامي مڠسا ككراسن‬ ‫ فريده فرنه مڠاملي سنديري كجادين‬ ‫ڠري‪ ،‬بيال سأورڠ فڬاواي دمتبق مايت دفن‬ ‫مات فد تاهون ‪2552‬ب‪ .‬دي ممربيتاهو‬ ‫كجادين ايت ماسيه تيدق دافت دلوفاكن‪.‬‬ ‫سمواڽ ماسيه ترفڠفڠ ددفن مات سأوله‪ ٢‬اي‬ ‫بارو برالكو كلامرين‪.‬‬ ‫ باڬيامن فــون فد تاهون برايكوتڽ‪،‬‬ ‫سوامي فريده فوال دمتبق مايت اوله اورڠ يڠ‬ ‫تيدق دكنايل تنفا سبب‪ .‬كامتني سوامي ايت‬ ‫مڽببكن فڠوسهأن مأتابأ برمسئله‪ ،‬تتايف دڠن‬ ‫هايت يڠ تيدق ڬنرت دان سامڠت يڠ قوات‪،‬‬ ‫فريده تروس منچوبا انتوق بڠكيت سموال‬ ‫دڠن فنوه كعازمن‪ ،‬كربانني دان كچكالن دمي‬ ‫كلڠسوڠن هيدوف ديري دان انق سكلوارڬ‪.‬‬

‫دي برجاي مڠمودي بهرتا دڠن دامل فڠوسهأن‬ ‫مأتابأ دڠن مڠمبيل تيڬ اورڠ فكرجا سباڬي‬ ‫فڬنتي سوامي كسايڠنڽ‪.‬‬ ‫ فريده منچريتاكن بهوا كڬياتن فرنياڬأن‬ ‫ترماسوق فنجوالن مأتابأ د فوجود تيدق‬ ‫بڬيتو ترججس دڠن سواسان تيدق كتنرتامن‬ ‫يڠ اد‪ .‬فوجود سنتياس دداتڠي اورڠ راماي‬ ‫انتوق ممبيل بله‪ ،‬تتايف فد بولن رمضان‬ ‫جومله مريك منيڠكت دڠن باڽق‪ .‬باڬيامن‬ ‫فون كبنجريان اورڠ رامــاي اكن بركورڠن‬ ‫سديكيت بيال اد كجادين برالكو دامل بندر‬ ‫ايت اتو كاواسن‪ ٢‬برهمفرين‪ ،‬تتايف ايت فون‬ ‫بوات برباف هاري سهاج‪.‬‬ ‫ فريده سرتوسڽ منچريتاكن بهوا دي‬ ‫كورڠ فستي بهوا جوالن مأتابأ اكن منيڠكت‬ ‫فد بولن رمضان تاهون اين كران كمليسينت‬ ‫ايكونومي فندودوق دان فد وقتو يڠ باهن‬ ‫منته انتوق مڠحاصيلكن مأتابأ جوڬ برمتبه‬ ‫ماهل‪ .‬اي سكايل ڬوس مڽببكن فارا فڠوسها‬ ‫مندافت كاونتوڠن يڠ ساڠت كچيل‪.‬‬ ‫ ســـأورڠ فنياڬ بــرنــام أبــڠ مــت فوال‬ ‫بركات اداله امت بأيك جك اد كأمانن فد‬ ‫بولن رمضان اين‪ ،‬كران اومت مسلم بوليه‬ ‫ملقساناكن عبادة دڠن بأيك دان سمفورنا‪.‬‬ ‫ “كــأدأن تيدق تنرتام يڠ برالكو سجق‬ ‫دهولو سهيڠڬ سكارڠ تيدق منججسكن‬ ‫جوالڽ كران ڬولوڠن فمبيل اداله مشاركت‬ ‫متفنت يڠ منجادي فلڠڬن تتفڽ‪ .‬چوما‬ ‫كاونتوڠن ساج بركورڠن كران ساي ترفقسا‬ ‫ممبيل بارڠ دڠن هرڬ يڠ مهل دان ترفقسا‬ ‫منجوال دڠن هرڬ يڠ برفاتوتن مڠيكوت‬ ‫كممفوان كواس بيل مشاركت‪.‬‬ ‫ “جك دوا تيڬ تاهون اللو‪ ،‬ساي دافت‬ ‫اونتوڠ ‪ 700-800‬بهت سهاري‪ ،‬تتايف كيني‬ ‫ساي هاڽ دافت اونتوڠ ‪ 300‬بهت سهاري‬ ‫ساج ‪‬‬


‫فوروم سيناران‬

‫كو برموهون‬ ‫مشيطة باراهق‬

‫كهنيڠن مامل منجادي سقيس‬ ‫اكو كمبايل فد مو‬ ‫دڠن سچبيس دوعأ كوتادهكن‬ ‫مڠهارف فتونجوق دري مو‬ ‫دڠن سكفيڠ هايت كو هديهكن‬ ‫تولوس مموهون كفد مو‬ ‫اكو يڠ ضعيف اين ماسيه فرلوكن مو‬ ‫دساعة كدوكأن ماهوفون بهاڬيا‬ ‫اكو برسجود أتس سجدة مو‬ ‫برسام دراين كيالوان كاچ‬ ‫كو برموهون أمفون فد مو‬ ‫أتس سڬل كسيالفن كو‬ ‫سالم اكو منجادي همب مو‬ ‫د موك دنيا يڠ فنأ‬ ‫سوڠڬوه كرديل ديري اين‬ ‫بڬيتو سديه اكو مڠنڠ‬ ‫هيدوف كو يڠ إينده اين‬ ‫تأ كو شكوري نعمة مو سفنوهڽ‬ ‫تأ كو ليوايت جالن مو سبأيكڽ‬

‫أوه مها كواس‬ ‫ماعفكن ديري اين‬ ‫سسوڠڬوهڽ اكو ريندوكن مو‬ ‫سياف له اكو‪...‬‬ ‫يڠ ساللو ليكا دان ألفا‬ ‫دڠن أوروسن دنياوي‬ ‫سسوڠڬوهڽ‬ ‫كو إيڠينكن بهاڬيا برسام مو‬ ‫جاالين هيدوف اين برسام مو‬ ‫اوه توهن كو‬ ‫يڠ مها فڽايڠ الڬي مها فڠمفون‬ ‫أمفونيله همب مو اين‬ ‫ستيڠڬي كاسيه كو فنجتكن هاڽ فد مو‬ ‫يڠ ساتو‪...‬‬

‫‪3‬‬


‫‪4‬‬

‫فوروم سيناران‬

‫ابو نواس ‪:‬‬

‫منافر فيفي راج‬

‫ فد سوات هاري‪ ،‬ابونواس سيڠڬه درومه دان توانكو ماميك فاكني يڠ بياس” اوچف ابو‬ ‫كنالنڽ سؤرڠ يهودي‪ .‬دسان سدڠ برلڠسوڠ نواس‪.‬‬ ‫دڠن فرمأينن ميوذيق يڠ مريه‪ .‬باڽق اورڠ يڠ‬ ‫منونتون سهيڠڬ سواسان بڬيتو مريه‪ .‬سموا ستله سمبهيڠ عشأ‪ ،‬مك براڠكتله بڬيندا‬ ‫تتامويڠ حاضري ترليبت دامل فرمأينن ميوذيق دان ابو نواس كرومه يهودي ايت‪.‬‬ ‫ايت‪ ،‬ترماسوق جوڬ ابو نواس يڠ بارو ساج كتيك سمفي دسان‪ ،‬كبتولن يس يهودي‬ ‫داتڠ‪ .‬اد يڠ مالڬو‪ ،٢‬اد يڠ مناري دان سباڬيڽ‪ ،‬سدڠ برعشيق برمأين ميوذيق دڠن متنڽ‪،٢‬‬ ‫سمواڽ برسوك چيتا‪.‬‬ ‫مك بڬيندا فون دفرسيالكن دودوق‪ ،‬كتيك‬ ‫ كتيك فارا تتامو سوده كهاوسن (دهڬ دمينتأ انتوق مناري‪ ،‬بڬيندا منولق سهيڠڬ‬ ‫أير) توان رومه مڠڠكتكن مينومن كويف كفد اي دفقسا دان دمتفار فيفيڽ كانن كريي‪.‬‬ ‫فارا تتامو كالني‪ ،‬ماسيڠ‪ ٢‬مندافت مينومن سمفي دسيتو بڬيندا باروسدر بهوا اي‬ ‫كويف‪ ،‬ترماسوق جوڬ ابو نواس‪ ،‬كتيك ابو تله دفرمأينكن اوله ابو نواس‪.‬‬ ‫نواس هندق مينوم كويف ايت‪ ،‬اي دمتفار اوله تايف اف داي اي تيدق ممفو مالوان اورڠ‬ ‫يس يهودي‪ ،‬نامون كران سوده تراللو الروت سباڽق ايت‪.‬‬ ‫دڠن كڬمبريأن‪ ،‬حال ايت تيدق اي هرياوكن‪،‬‬ ‫دان داڠكتڽ چاوان الڬي‪ ،‬تايف الڬي‪ ٢‬دمتفار‪ .‬مك مناريله بڬيندا سمفي كريڠت‬ ‫ ترڽات متفاران يڠ دترميا ابو نواس فد مامل ممباسهي سلوروه توبهڽ يڠ ڬندوت ايت‪،‬‬ ‫ايت چوكوف باڽق‪ ،‬سمفي سليس اچارا سكيرت ستله ايت باروله دايداركن كويف كفد سموا‬ ‫جم ‪ ٢‬دنيهاري‪ ،‬دتڠه جالن‪ ،‬بارو ترفيكري اوله تتامو دان مليهت حال ايت‪ ،‬ابو نواس ممينتأ‬ ‫ابو نواس‪،‬‬ ‫اذين انتوق كلوار رواڠن دڠن االسن اكن‬ ‫ “جاهت برن فراڠي يهودي ايت‪ ،‬مأين فرڬي كبيليق مندي انتوق كنچيڠ‪.‬‬ ‫متفار ساج‪ ،‬كالكوان ايت تيدق بوله دبياركن‬ ‫برلڠسوڠ دبغداد الڬي‪ ،‬تايف‪ ...‬اف داي كو “بيار بڬيندا مراس سنديري فريستيوا‬ ‫هندق مالرڠڽ؟” فيكريڽ دامل هايت‪...‬‬ ‫ايــت‪ ،‬ك ـران سالهڽ سنديري تيدق فرنه‬ ‫ “أهــا‪ ..‬اكو اد عقل” فيكري ابو نواس مڠتهوي كأدأن رعيتڽ دان هاڽ فرچاي كفد‬ ‫سلنجوتڽ‪.‬‬ ‫الفوران فارا منرتي ساج” فيكري ابو نواس دامل‬ ‫هايت‪ ،‬كمدين تروس فولڠ كرومهڽ‪.‬‬ ‫ بيسوق هاري‪ ،‬ابو نواس مڠهادف راج‬ ‫راج دتمفارفيفيڽ كيري كانن‪.‬‬ ‫هارون الرشيد دإستنا‬ ‫ “توانكو‪ ،‬ترڽتا دنڬري اين اد سوات تتكال هندق مڠڠكت چـــاوان كويف‬ ‫فرمأينن يڠ همب بلوم كنل‪ ،‬ساڠت فليق” كمولوتڽ‪ ،‬بڬيندا دمتفار اوله يس يهودي‬ ‫الفور ابونواس‪.‬‬ ‫ايت‪ .‬كتيك اي هندق مڠڠكت كوفيڽ الڬي‪،‬‬ ‫ “د مان متفتڽ؟” تاڽ بڬيندا‪.‬‬ ‫اي فون تركنا متفاران الڬي‪ ،‬بڬيتو سرتوسڽ‬ ‫ “دتفي هوتن سان بڬيندا” كات ابونواس هيڠڬ بڬيندا بلوم فرنه مينوم ولوفون‬ ‫ “ماري كيت ليهت” اجق بڬيندا‬ ‫سديكيت ساج كوفيڽ‪.‬‬ ‫ “ننتي مامل اين ساج كيت فرڬي بردوا‪،‬‬

‫ فد فاڬي هاريڽ‪ ،‬ستله باڠون تيدور‪،‬‬ ‫بڬيندا‪ ،‬هارون الرشيد ممرينتهكن سئورڠ‬ ‫فالين إستان انتوق ممڠڬيل ابو نواس‪.‬‬ ‫ “واهي ابو نواس‪ ،‬بأيك سكايل فربواتن‬ ‫مو فد مــامل تــادي‪ ،‬اڠكو بياركن ديريكو‬ ‫دفرمالوكن سفرت ايت” كات بڬيندا‪.‬‬ ‫ “موهون امفون واهي بڬيندا راج‪ ،‬فد‬ ‫مامل سبلومڽ همب تله مندافت فرالكوان‬ ‫يڠ سام سفرت ايت‪ .‬افبيل حال ايت همب‬ ‫الفوركن سچارا جوجور‪ ،‬فستي بڬيندا تيدق‬ ‫اكن فرچاي دري ايت‪ ،‬همب باوا بڬيندا‬ ‫كسان اڬــر مڠتهوي دڠــن كفال سنديري‬ ‫فريالكو رعيت يڠ تيدق سنونوه ايت” جواب‬ ‫ابونواس ممبيالديري‪.‬‬ ‫ بڬيندا تيدق دافت ممبنته اوچفن ابو‬ ‫نواس‪ ،‬اللو دسوروهڽ برباف فڠوال انتوق‬ ‫ممڠڬيل يس يهودي ايت‪.‬‬ ‫ “واهي يهودي‪ ،‬اف سببڽ اڠكو منافر‬ ‫اكو فد مامل تادي” تاڽ بڬيندا يڠ ماره‪.‬‬ ‫ “واهــي توانكو‪ ،‬سسوڠڬوهڽ همب‬ ‫تيدق تاهو جك مامل ايت اداله توانكو‪ ،‬جك‬ ‫سكرياڽ همب تاهو‪ ،‬همب تيدق اكن بربوات‬ ‫سفرت ايت” يس يهودي ممبيال ديري‪.‬‬ ‫ اف داي‪ ،‬فمبيألن يهودي تيدق دستجوي‬ ‫اولــه بڬيندا‪ ،‬ك ـران منافراورڠ ترماسوق‬ ‫فربواتن معصية دان بڬيندا هاروس مڠمبيل‬ ‫تيندقكن تڬس‪.‬‬ ‫ “سكارڠ ترمياله فمبالسن كو” كات‬ ‫بڬيندا‬ ‫ “امفونيله همب‪ ،‬توانكو” اوچف يس‬ ‫يهودي‬ ‫ سڬرا ســاج بڬيندا ممرينتهكن فارا‬ ‫عسكر انتوق مامسوقكن يس يهودي كدامل‬ ‫فنجارا‪ ،‬سجق ساعت ايت راج هارون أمت‬ ‫ممفرهاتيكن رعيتڽ‪ ،‬اي برترمياكاسيه أتس‬ ‫الفوران يڠ دبريكن اوله ابو نواس ترسبوت‪ .‬‬

Sinaran 7  

سيناران (Sinaran) เป็นหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติที่มีเป้าหมายในการผลิตนักข่าวและสื่อภาษามลายูที่ใช้อักขระญาวีโดยโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (Deep S...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you