สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี 2557

Page 1

รายงาน ธันวาคม 2557

สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจาปี 2557: ปีที่มีจานวนเหตุการณ์น้อยที่สุดในรอบ 11 ปี

สุภาภรณ์ พนัสนาชี และคณะ คณะทางานฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้ (DSID) ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

27 ธันวาคม 2557