Page 1

Af¦fSXf, dUIiY¸f ÀfÔU°f 2073 RYf»¦fb³f IÈY¿¯f Àf~¸fe, VfbIiYUfSX 17 RYSXUSXe 2017

nhi’khy Hkkjr 6

»fûIYÀf·ff ¨fb³ffUûÔ °fIY ¦fNX¶fÔ²f³f ¸fZÔ AüSX Q»f Vffd¸f»f WXûÔ¦fZ: AfþfQ

10

WXfSX IYf AÔQfþf WXû³fZ ´fSX ¦fOÞXZ ¸fbQZÊ CXJfOÞX SXWXZ ¸fûQe: AdJ»fZVf

12

R.N.I. No. UPHIN/2008/26902 U¿fÊ-9 AÔIY-67 IYe¸f°f 1 ÷Y´f¹ff ´fÈâ 12

QcÀfSXZ dJ°ff¶f IZY d»f¹fZ ¨fe³f IZY þbd»´fIYfSX ÀfZ d·fOÞXZÔ¦fZ dUþZÔQSX

¹fc´fe ³fZ ¸fbÓfZ ¦fûQ d»f¹ff, ¸f`Ô ¸ffÔ-¶ff´f IYû LûOÞX³fZ Uf»ff ¶fZMXf ³fWXeÔ: PM ¸fûQe WXSXQûBÊÜ ´feE¸f ³fSXZÔQi ¸fûQe ³fZ WXSXQûBÊ ¸fZÔ ¨fb³ffU ´fi¨ffSX IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY ¸f`Ô ·f»fZ WXe ¦fbþSXf°f ¸fZÔ ´f`Qf WXbAf WXcÔ, »fZdIY³f ¹fc´fe ³fZ ¸fbÓfZ ¦fûQ d»f¹ff WX`Ü A¶f ¹fWX ¦fûQ d»f¹ff ¦f¹ff ¶fZMXf WXe Àfc¶fZ IYf dUIYfÀf IYSXZ¦ffÜ ´feE¸f ¸fûQe ³fZ EÀf´fe, ¶feEÀf´fe AüSX IYfÔ¦fiZÀf ´fSX WX¸f»ff ¶fû»f°fZ WXbE IYWXf dIY B³f Q»fûÔ ³fZ ´fcSXZ ¹fc´fe IYf dUIYfÀf I`YÀfZ WXû, BÀf ´fSX IY·fe Àfû¨ff ³fWXeÔ ±ffÜ RYÀf»f ¶fe¸ff ¹fûþ³ff, ¹fcdSX¹ff IYe AfÀff³f CX´f»f¶²f°ff, Vfü¨ff»f¹f ¹fûþ³ff, E»fBÊOXe ¶f»¶f dU°fSX¯f þ`Àfe ÀIYe¸fûÔ IYf WXUf»ff QZ°fZ WXbE IYWXf dIY WX¸f³fZ IZYÔQi ÀfSXIYfSX ¶f³f°fZ WXe ¦fSXe¶fûÔ IZY dWX°f IZY d»fE ¹fûþ³ffEÔ ¶f³ff³fe VfbøY IYeÔÜ ´feE¸f ³fZ IYWXf dIY ´fWX»fZ Qû ¨fSX¯f ¸fZÔ ¶feþZ´fe IYû ¶fOÞXf Àf¸f±fʳf d¸f»ff WX`Ü ³fSXZÔQi ¸fûQe ³fZ IYWXf dIY QZVf Af¦fZ ¶fPÞX þfE AüSX ¹fc´fe ´feLZ SXWX þfE, ¢¹ff ¹fWX ÀfWXe WXû¦ff? ¸fûQe ¶fû»fZ, 'þû ·fe ¹fc´fe ¸fZÔ Af¹ff A´f³ff UûMX¶f`ÔIY ÀfÔ·ff»f³fZ ¸fZÔ »f¦ff SXWXfÜ UûMX ¶f`ÔIY IYf ·f»ff WXû þfE BÀfe ¸fZÔ »f¦ff SXWXfÜ ¹fc´fe IYû EÀf´fe, IYfÔ¦fiZÀf, ¶feEÀf´fe ÀfZ ¸fböY dIYE d¶f³ff SXfª¹f IYf ·ff¦¹f ³fWXeÔ ¶fQ»fZ¦ffÜ ¹fc´fe ³fZ ¸fbÓfZ B°f³fe °ffIY°f Qe dIY QZVf ¸fZÔ ¸fþ¶fc°f ÀfSXIYfSX ¶f³fe, Af´fIZY AfVfeUfÊQ ÀfZ ¦fSXe¶f IYf ¶fZMXf ´feE¸f ¶f³ffÜ ´feE¸f ³fZ EÀf´fe IZY Àfed³f¹fSX »feOXSX ³fSXZVf A¦fiUf»f IZY ¦fPÞX ¸fZÔ SX`»fe IYSX°fZ WXbE IYWXf, 'IÈY¿¯f ¹fc´fe ¸fZÔ ´f`Qf WXbE AüSX ¦fbþSXf°f ¸fZÔ

CXNXf¹ff WX`Ü WX¸fZÔ dUIYfÀf IZY d»f¹fZ UûMX SXfþ³fed°f ³fWXeÔ WXû³fe ¨ffdWXEÜ A´f³fZ-´fSXfE ¨ffdWX¹fZ, ¦fbÔOXf¦fQeÊ J°¸f IYSX³fZ IZY d»f¹fZ ³fWXeÔ WXû³fZ ¨ffdWXEÜ Àf¶fÀfZ SXfþ³fed°fIY WX°¹ffEÔ ¹fc´fe ¸fZÔ WXû°fe WX`ÔÜ ¹fZ CX³fIYf IYf¸f ·ffþ´ff IYû UûMX Qedþ¹fZÜ ¶fû»f°ff WX` dIY IYfSX³ff¸ff ¶fû»f°ff WX`Ü þû »fû¦f SXfª¹f ¸fZÔ CX·fSX SXWXZ WXû°fZ WX`Ô CX³fIYf ´fØff ÀffRY IYSX dQ¹ff þf°ff WX`Ü' CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY þ³f°ff IYe ÀfbSXÃff IZY d¶f³ff IY·fe dIYÀfe IYf ·f»ff ³fWXeÔ WXû ÀfIY°ff WX`Ü ¦f`Ô¦fSXZ´f IYe §fMX³ffEÔ ·fe Àf¶fÀfZ Ad²fIY ¹fc´fe ¸fZÔ WXû°fe WX`Ü

'´fWX»fe I`Yd¶f³fZMX ¸fedMXÔ¦f ¸fZÔ WXe ¸ffRY WXû¦ff dIYÀff³fûÔ IYf IYþÊ'

IY¸fÊ·fcd¸f ¶f³ffBÊÜ ¸f`Ô ¦fbþSXf°f ¸fZÔ ´f`Qf WXbAf AüSX ¹fc´fe ³fZ ¸fbÓfZ ¦fûQ »fZ d»f¹ffÜ ¸f`Ô EZÀff ¶fZMXf ³fWXeÔ WXcÔ dIY ¸ffBÊ-¶ff´f IYe d¨fÔ°ff ³fWXeÔ IYSXZ¦ffÜ ¦fûQ d»f¹ff WXbAf ¶fZMXf ¹fc´fe IYe d¨fÔ°ff IYSXZ¦ffÜ ·ffSXe ¶fWXb¸f°f ÀfZ ¹fc´fe ¸fZÔ ¶feþZ´fe IYe ÀfSXIYfSX ¶f³ffEÔÜ' ´feE¸f ¸fûQe ³fZ IYWXf dIY ¸f`Ô UfQf IYSX°ff WXcÔ dIY 5 Àff»f IZY ·fe°fSX Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYf d³fQf³f IYøYÔ¦ffÜ CX³WXûÔ³fZ A´f³fe ÀfSXIYfSX IZY ³fûMX¶fÔQe IZY IYQ¸f IYf dþIiY IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY dþ³WXûÔ³fZ 70 Àff»f °fIY ¦fSXe¶fûÔ IYû »fcMXf WX`, CX³WXZÔ UWX Àf¶f »füMXf³ff WXe ´fOÞXZ¦ffÜ ¹fWX ·fiáf¨ffSX AüSX IYf»fZ²f³f IZY dJ»ffRY WX¸ffSXe »fOÞXfBÊ WX`Ü ÀffSXe ¶fbSXfB¹fûÔ IYe þOÞX ¸fZÔ ·fiáf¨ffSX WX`Ü ¶fe¸ffSXe B°f³fe R`Y»fe WXbBÊ WX` dIY 70 Àff»f ¸fZÔ IbYL ·fe ³fWXeÔ ¶f¨ffÜ ³fûMX¶fÔQe IZY ¶ffQ ¶f`ÔIYûÔ ¸fZÔ ´ffBÊ-´ffBÊ Af

´feE¸f ¸fûQe ³fZ IYWXf dIY ÀfSXIYfSX ¶f³f³fZ IZY ¶ffQ ´fWX»fe I`Yd¶f³fZMX ¸fedMXÔ¦f ¸fZÔ WXe dIYÀff³fûÔ IYf IYþÊ ¸ffRY IYSX dQ¹ff þfE¦ffÜ ¹fcdSX¹ff IYe AfÀff³f CX´f»f¶²f°ff IYf dþIiY IYSX°fZ WXbE ´feE¸f ¸fûQe ³fZ IYWXf dIY ¹fcdSX¹ff IZY d»fE IY°ffSXZÔ »f¦f³fe ¶fÔQ WXbBÊ WX`ÔÜ ¹fcdSX¹ff IYe ³fe¸f IYûdMXÔ¦f IYe ¦fBÊÜ ´fWX»fZ ¹fcdSX¹ff ¨fûSXe WXûIYSX IZYd¸fIY»f IZY IYfSXJf³fûÔ ¸fZÔ ¨f»ff þf°ff ±ffÜ ²f³³ffÀfZNX CXÀfÀfZ IZYd¸fIY»f ¶f³ff°fZ ±fZ, »fZdIY³f dIYÀff³fûÔ IYû ³fWXeÔ d¸f»f°ff ±ffÜ A¶f ³fe¸f IYûdMXÔ¦f ¹fcdSX¹ff JZ°fe IZY d»fE IYf¸f Af°ff WX`Ü

¦f¹fe WX`, A¶f UWX ´f`Àff QZVf IZY dUIYfÀf ¸fZÔ J¨fÊ WXû¦ffÜ ¸fûQe ³fZ IYWXf dIY ´fcUÊ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¨fü²fSXe ¨fSX¯f dÀfÔWX IZY þ¸ff³fZ ¸fZÔ QZVf ¸fZÔ ´fWX»fe ¶ffSX JfQ IZY Qf¸f IY¸f WXbE ±fZÜ CXÀfIZY ¶ffQ CX³fIZY ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¶f³f³fZ ´fSX CXUÊSXIY IYe IYe¸f°fûÔ ¸fZÔ IY¸fe »ff¹fe ¦f¹fe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY IZY³Qi ÀfSXIYfSX ³fZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe RYÀf»f ¶fe¸ff ¹fûþ³ff VfbøY IYe WX` »fZdIY³f CXØfSX ´fiQZVf ÀfSXIYfSX IYe CXQfÀfe³f°ff IYe UþWX ÀfZ BÀf Àfc¶fZ IZY dÀfRYÊ 14 ´fid°fVf°f dIYÀff³fûÔ IYû WXe BÀf ¹fûþ³ff IYf »ff·f d¸f»ff WX`Ü ¸fûQe ³fZ ·ffU³ff°¸fIY A´fe»f IYSX°fZ WXbE IYWXf kk¸f`Ô³fZ ¦fSXe¶fe IYû dþ¹ff WX`Ü ¦fSXe¶f IYe dþÔQ¦fe dIY°f³fe ¸fbdVIY»f WXû°fe WX`, ¹fWX OX¦fSX ¸f`Ô QZJIYSX Af¹ff WXcÔÜ BÀfd»f¹fZ ¦fSXe¶fe ´feE¸f ¸fûQe ³fZ IYWXf, 'VffÔd°f ¨ffdWXE °fû IZY d»f¹fZ IbYL IYSX³fZ IZY d»f¹fZ ¸f`Ô³fZ ¶feOÞXf IYf³fc³f ½¹fUÀ±ff IYf ´ff»f³f WXû³ff ¨ffdWXE,

IYf¸f ¶fû»f°ff WX` ¹ff IYfSX³ff¸ff?

¶fû»fZ, Àf`MX»ffBMXÐÀf IYe »ffgd³¨fÔ¦f IYf ·fe Àf¶fc°f ¸ffÔ¦ff þf ÀfIY°ff WX` ´ffdIYÀ°ff³f IZY dJ»ffRY IYe ÀfdþÊIY»f ÀMÑfBIY IYf dþIiY IYSX°fZ WXbE ´feE¸f ¸fûQe ³fZ IYWXf dIY IY»f WX¸ffSXZ U`Äffd³fIYûÔ ³fZ EIY Àff±f 104 Àf`MX»ffBMXÐÀf IYe »ffgd³¨fÔ¦f IYeÜ ´fcSXe Qbd³f¹ff ¸fZÔ BÀfIYe ÀfSXfWX³ff IYe ¦fBÊÜ dIYÀfe ³fZ BÀfIYf Àf¶fc°f ³fWXeÔ ¸ffÔ¦ff, »fZdIY³f þ¶f WX¸f³fZ ÀfdþÊIY»f ÀMÑfBIY IYe °fû dU´fÃf Àf¶fc°f ¸ffÔ¦f SXWXf ±ffÜ ´feE¸f ³fZ IYWXf, '¸f`Ô³fZ U`Äffd³fIYûÔ ÀfZ ¶ff°f IYe °fû IYWXf dIY UZ »ffgd³¨fÔ¦f IYf Àf¶fc°f SXJ »fZÔ, ´f°ff ³fWXeÔ IY¶f IYü³f Àf¶fc°f ¸ffÔ¦f³fZ Af þfEÜ'

VfdVfIY»ff IZY IYSXe¶fe ´f»ff³feÀUf¸fe ¶f³fZ °fd¸f»f³ffOXb IZY ³fE ÀfeE¸f, 30 ¸fÔdÂf¹fûÔ IZY Àff±f »fe Vf´f±f, 15 dQ³fûÔ ¸fZÔ Àffd¶f°f IYSX³ff WXû¦ff ¶fWXb¸f°f ¨fZ³³fBÊÜ Ue IZY VfdVfIY»ff IZY Àf¸f±fÊIY BOXf´´fOXe IZY. ´f»ff³feÀUf¸fe °fd¸f»f³ffOXb IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ´fQ IYe Vf´f±f dQ»ff¹fe ¦f¹fe dþÀfÀfZ A³³ffQi¸fbIY ¸fWXfÀfd¨fU IZY dJ»ffRY IYf¹fÊUfWXIY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ´f³³feSXÀfZ»U¸f IYe ¶f¦ffU°f ÀfZ SXfª¹f ¸fZÔ VfbøY WXbBÊ SXfþ³fed°fIY Ad³fd›°f°ff Àf¸ff~ WXû ¦f¹feÜ ´f»ff³feÀUf¸fe d´fL»fZ ³fü ¸fWXe³fZ ¸fZÔ BÀf Vfe¿fÊ ´fQ ´fSX IYfd¶fþ WXû³fZ Uf»fZ °feÀfSXZ ½¹fdöY WX`ÔÜ SXfª¹f´ff»f Àfe dUôfÀff¦fSX SXfU ³fZ Afþ Vff¸f SXfþ·fU³f ¸fZÔ EIY ÀffQZ Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ 63 U¿feʹf ´f»ff³feÀUf¸fe IYû ´fQ EUÔ ¦fû´f³fe¹f°ff IYe Vf´f±f dQ»ff¹feÜ UWX 31 ÀfQÀ¹fe¹f ¸fÔdÂf¸fÔOX»f IZY ´fi¸fbJ ¶f³fZ WX`ÔÜ ¸fÔdÂf¹fûÔ IYû ·fe BÀfe IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ Vf´f±f dQ»ff¹fe ¦f¹feÜ

´f»ff³feÀUf¸fe d´fL»fZ ³fü ¸fWXe³fZ ¸fZÔ ¸fb£¹f¸fÔÂfe IYe Vf´f±f »fZ³fZ Uf»fZ °feÀfSXZ A³³ffQi¸fbIY ³fZ°ff WX`ÔÜ A³³ffQi¸fbIY Àfb´fie¸fû AüSX ¸fb£¹f¸fÔÂfe þ¹f»fd»f°ff ³fZ ¸fBÊ, 2016 ¸fZÔ dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU þe°fIYSX »f¦ff°ffSX QcÀfSXe ¶ffSX A´f³fe ´ffMXeÊ IYû ÀfØff ¸fZÔ ´fWXbÔ¨ff¹ff ±ffÜ dþ³f 74 dQ³f UWX ¸fü°f ÀfZ þcÓf SXWXe ±feÔ, °f¶f UWX BÀf ´fQ ´fSX ¶f³fe SXWXeÜ ´ffÔ¨f dQÀfÔ¶fSX IYû þ¹f»fd»f°ff IZY d³f²f³f IZY IbYL WXe §fÔMXZ IZY AÔQSX ´f³³feSXÀfZ»U¸f IYû ¸fb£¹f¸fÔÂfe IZY øY´f ¸fZÔ Vf´f±f dQ»ff¹fe ¦f¹feÜ þ¶f ·fiáf¨ffSX IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ þ¹f»fd»f°ff IYû þZ»f þf³ff ´fOÞXf ±ff °f¶f ·fe CX³WXûÔ³fZ ¹fWX ´fi·ffSX ÀfÔ·ff»ff ±ffÜ VfdVfIY»ff IYf ¸ff¦fÊ ´fiVfÀ°f IYSX³fZ IZY d»fE ´f³³feSXÀfZ»U¸f ¶ffQ ¸fZÔ BÀf ´fQ ÀfZ WXMX ¦fEÜ

´fWX»fZ WXe ´ffMXeÊ ¸fWXfÀfd¨fU ¨fb³fe ¦f¹feÔ VfdVfIY»ff ´ffÔ¨f RYSXUSXe IYû ´ffMXeÊ dU²ff¹fIY Q»f IYe ³fZ°ff d³fUfÊd¨f°f WXbBÊÔÜ ¶ffQ ¸fZÔ ´f»ff³feÀUf¸fe A³³ffQi¸fbIY ÀfÔÀ±ff´fIY E¸f þe SXf¸f¨fÔQi³f AüSX þ¹f»fd»f°ff IZY À¸ffSXIYûÔ ´fSX ¦fE þWXfÔ CX³WXûÔ³fZ ßfðfÔþd»f Ad´fÊ°f IYeÜ CX³fIZY Àff±f A³³ffQi¸fbIY CX´f¸fWXfÀfd¨fU AüSX VfdVfIY»ff IZY ·f°feþZ MXe MXe Ue dQ³ffIYSX¯f

·fe ±fZÜ þZ»f þf³fZ ÀfZ ´fWX»fZ VfdVfIY»ff ³fZ dQ³ffIYSX¯f IYû ´ffMXeÊ ¸fZÔ Vffd¸f»f dIY¹ff ±ff AüSX CX´f¸fWXfÀfd¨fU d³f¹fböY dIY¹ff ±ff °ffdIY CX³fIYe ¦f`SX ¸füþcQ¦fe ¸fZÔ ´ffMXeÊ IYf d³f¹fÔÂf¯f CX³fIZY WXf±fûÔ ¸fZÔ WXûÜ dQ³ffIYSX¯f IYû ´ffÔ¨f Àff»f ´fWX»fZ þ¹f»fd»f°ff ³fZ ´ffMXeÊ ÀfZ d³fIYf»f dQ¹ff ±ffÜ ´f»ff³feÀUf¸fe ³fZ Vf´f±f ¦fiWX¯f Àf¸ffSXûWX IZY ¶ffQ A´f³fZ ´fWX»fZ ¸fedOX¹ff ÀfÔUfQ ¸fZÔ

ÀfÔUfQQf°ffAûÔ ÀfZ IYWXf dIY UWX Àfbd³fd›°f IYSXZÔ¦fZ dIY A¸¸ff (þ¹f»fd»f°ff) IYe ÀfSXIYfSX þfSXe SXWXZÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, k¸f`Ô IYWX³ff ¨ffWX°ff WXcÔ dIY dU²ff³fÀf·ff ¸fZÔ ¶fWXb¸f°f Àffd¶f°f IYSX ¸fZSXZ õfSXf A¸¸ff IYe ÀfSXIYfSX þfSXe SXJe þfE¦feÜl °fd¸f»f³ffOXb dU²ff³fÀf·ff IZY Àfd¨fU þ¸ff»fbQe³f ³fZ IYWXf dIY dUV½ffÀf ¸f°f ´fSXeÃf¯f 18 RYSXUSXe IYû WXû¦ffÜ BÀf ¶fe¨f ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ A´f³fZ ¸fÔdÂf¹fûÔ IZY ¶fe¨f dU·ff¦fûÔ IYf dU°fSX¯f IYSX dQ¹ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ¦fÈWX, dUØf, »fûIYd³f¸ffʯf, SXfþ¸ff¦fÊ AüSX LûMXZ ¶fÔQSX¦ffWX þ`ÀfZ AWX¸f dU·ff¦f A´f³fZ ´ffÀf WXe SXJZ WX`ÔÜ þ¹f»fd»f°ff AüSX ´f³³feSXÀfZ»U¸f ¸fÔdÂf¸fÔOX»fûÔ IZY Àf¸f¹f CX³fIZY ´ffÀf »fûIYd³f¸ffʯf, SXfþ¸ff¦fÊ AüSX LûMXZ ¶fÔQSX¦ffWX þ`ÀfZ AWX¸f dU·ff¦f ±fZÜ


Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

ÀfÔ´ffQIYe¹f

Qe¸fIY ÀfSXeJe ²f¸fÊd³fSX´fZÃf°ff WXSX Àff»f ¶fSXÀff°f IZY ¸füÀf¸f ¸fZÔ ¸fZÔPXIY MXSXÊ-MXSXÊ IYf VfûSX ¸f¨ffIYSX IbYL IYWX³fZ IYe IYûdVfVf IYSX°fZ WX`ÔÜ BÀfe °fSXWX ¨fb³ffUûÔ IZY QüSXf³f ·fe IbYL ¶fSXÀff°fe ¸fZÔPXIY dÀf¹ffÀfe Àf°fWX ´fSX AfIYSX þûSX-þûSX ÀfZ VfûSX ¸f¨ff³ff VfbøY IYSX QZ°fZ WX`ÔÜ UZ IbYL EZÀfe ´fi°fed°f IYSXf°fZ WX`Ô dIY k¸fbdÀ»f¸f UûMX ²f¸fÊd³fSX´fZÃf WX`Ô, dWXÔQc UûMX ÀffÔ´fiQfd¹fIY WX`ÔÜ dWXÔQbÀ°ffd³f¹f°f IYf¹f¸f SXWXZ AüSX ÀfÔdU²ff³f IYe þ¹f-þ¹fIYfSX WXûÜl B³f dQ³fûÔ ³fZ°ff ¹ff ´fiVffÀfd³fIY Ad²fIYfSXe ³fWXeÔ, ¶fd»IY þ¸fe¹f°f-EBÀ»ff¸fe dWXÔQ, Afg»f BÔdOX¹ff ¸fbdÀ»f¸f ´fÀfʳf»f »ffg ¶fûOXÊ AüSX þ¸fe¹f°f CX»fZ¸ff-E-dWXÔQ ÀfÔdU²ff³f IZY Àf¶fÀfZ ¶fOÞXZ ´f`SXûIYSX ¶f³fZ WXbE WX`ÔÜ d´fL»fZ EIY Àff»f ÀfZ Afg»f BÔdOX¹ff ¸fbdÀ»f¸f ´fÀfʳf»f »ffg ¶fûOXÊ kÀfÔdU²ff³f IYe SXÃff, ²f¸fÊ IYe SXÃffl IZY ¶f`³fSX °f»fZ dÀfd»fdÀf»fZUfSX PXÔ¦f ÀfZ Àf¸¸fZ»f³f Af¹fûdþ°f IYSX°ff Af SXWXf WX`Ü CX³fIZY ¸fb°ffd¶fIY A¦fSX BÀ»ff¸f J°fSXZ ¸fZÔ WX` °fû ÀfÔdU²ff³f ·fe d³fd›°f øY´f ÀfZ J°fSXZ ¸fZÔ Af þfE¦ffÜ CX³fIZY d»fE ÀfÔdU²ff³f AüSX BÀ»ff¸f A»f¦f-A»f¦f ³fWXeÔ WX`ÔÜ d´fL»fZ WXµ°fZ EIY CXQcÊ AJ¶ffSX ¸fZÔ k¸fbÀf»f¸ff³fûÔ IYf Bd¸°fWXf³fl Vfe¿fÊIY ÀfZ EIY J¶fSX ´fiIYfdVf°f IYeÜ CXÀfIYf ¸fþ¸fc³f IbYL EZÀff ±ff, CXØfSX ´fiQZVf dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffUûÔ IZY ´fWX»fZ ¨fSX¯f ¸fZÔ ¸fbÀf»f¸ff³fûÔ IYe IYOÞXf Bd¸°fWXf³f WXû³ff WX`Ü þSXf IY»´f³ff IYedþE dIY A¦fSX dIYÀfe A³¹f ·ff¿ff IZY AJ¶ffSX ³fZ kdWXÔQbAûÔ IYf Bd¸°fWXf³fl Vfe¿fÊIY ÀfZ EZÀfe J¶fSX »f¦ffBÊ WXû°fe °fû ´fcSXZ QZVf ¸fZÔ dIY°f³ff ¶fOÞXf ¶fJZOÞXf JOÞXf WXû þf°ff? ÀfÔ·fU°f: ÀfSXIYfSX CXÀf AJ¶ffSX IYû d³fVff³fZ ´fSX »fZ »fZ°fe ¹ff dRYSX CXÀfZ ÀffÔ´fiQfd¹fIY IYSXfSX QZ dQ¹ff þf°ff, ¸f¦fSX þ¶f CXQcÊ AJ¶ffSX EZÀff IYSXZ °fû ¹fWX ²f¸fÊd³fSX´fZÃf WXû þf°ff WX`Ü QSXAÀf»f »fû¦fûÔ IZY dQ¸ff¦f ´fSX EIY dU¨ffSX²ffSXf IYf ·fc°f WXfUe WX`Ü ·ffSX°f ¸fZÔ BÀf °f±ffIYd±f°f dU¨ffSX²ffSXf IYû WXe ²f¸fÊd³fSX´fZÃf°ff IYWXf þf°ff WX`Ü ²f¸fÊd³fSX´fZÃf°ff ·ffSX°f IYe SXf¿MÑXe¹f ÀfbSXÃff IZY d»fE EIY ¶fOÞXZ J°fSXZ IZY øY´f ¸fZÔ CX·fSXe WX`Ü WXSX EIY ³fZ°ff, ´fbd»fÀf Ad²fIYfSXe, ´fÂfIYfSX AüSX ¹fWXfÔ °fIY dIY ´fi°¹fZIY ²f¸fʦfb÷Y þf³f°ff WX` dIY ²f¸fÊd³fSX´fZÃf°ff ·ffSX°f IYe ¸fc»f Af°¸ff ´fSX ¨fûMX IYSX SXWXe WX`, ¸f¦fSX WXSX IYûBÊ ¹fWXe QVffÊ SXWXf WX` dIY Àf¶f IbYL Qb÷YÀ°f WX`Ü ´fbd»fÀf Ad²fIYfSXe IYf³fc³f ½¹fUÀ±ff IYû ¨f»ff³fZ IZY d»fE ²f¸fÊd³fSX´fZÃf°ff IYû ¸fc»f ¸fÔÂf ¸ff³f°fZ WX`ÔÜ þ¶f IY¸f»fZVf d°fUfSXe ³fZ BÀ»ff¸f IZY ´f`¦fÔ¶fSX ´fSX IbYL IYWXf °fû ´fbd»fÀf ³fZ CXÀfZ d¦fSXµ°ffSX IYSX d»f¹ff, ¸f¦fSX CX³WXeÔ ´fbd»fÀf Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY Àff¸f³fZ ³f þf³fZ ¢¹ff ¸fbdVIY»f Af ¦fBÊ dIY UZ d¶fþ³füSX IZY CXÀf BÀ»ffd¸fIY RY°fUZ¶ffþ IYû Lc ·fe ³fWXeÔ ´ffE dþÀf³fZ d°fUfSXe IYf ÀfSX IY»f¸f IYSX³fZ Uf»fZ IZY d»fE 51 »ffJ ÷Y´f¹fZ IZY B³ff¸f IYf EZ»ff³f dIY¹ffÜ ²f¸fÊd³fSX´fZÃf°ff EIY °fSXWX ÀfZ ·ffSX°f IYf SXf¿MÑXe¹f JZ»f ¶f³f ¦fBÊ WX` dþÀf¸fZÔ WXSX IYûBÊ ·ff¦f »fZ SXWXf WX`, WXSX IYûBÊ AÔQfþf »f¦ff SXWXf WX`, Àf·fe °ffd»f¹ffÔ ¶fþf SXWXZ WX`Ô AüSX WXIYeIY°f ÀfZ ¸fbÔWX ¨fbSXf SXWXZ WX`ÔÜ ¹fWX WXIYeIY°f ¶fOÞXe °ffIY°fUSX WX`Ü ¹fWX dQ¸ff¦f ´fSX WXfUe WXû þf°fe WX`Ü EIY CXQcÊ AJ¶ffSX ¸fZÔ 7 RYSXUSXe IYû ´fiIYfdVf°f Af»fZJ ¸fZÔ ¸fbWX¸¸fQ þÀfe¸fbïe³f d³fþf¸fe ³fZ ·ffSX°f ¸fZÔ ²f¸fÊd³fSX´fZÃf°ff IZY ¨f»f³f IYe ¶fOÞXe dQ»f¨fÀ´f d¸fÀff»fûÔ IZY Àff±f ½¹ff£¹ff IYeÜ EIY ¨fûSX ¸fÔdQSX ¸fZÔ §fbÀf Af°ff WX`Ü ·f¦fUf³f IZY ´fid°f ´fc¯fÊ AfÀ±ff IZY Àff±f WXe UWX ´fdUÂf °füSX-°fSXeIZY ·fe A´f³ff°ff WX`, ¸f¦fSX CXÀfIYf ¸fc»f ¸fIYÀfQ dWXÔQc QZUe-QZU°ffAûÔ IYe ¸fcd°fʹffÔ ¨fbSXf³ff WX`Ü °f·fe CXÀfIYf ²¹ff³f ¸fÔdQSX IYe AûSX ¶fPÞX SXWXZ IYQ¸fûÔ IYe AûSX þf°ff WX`Ü UWX QZJ°ff WX` dIY EIY AfQ¸fe d¶f³ff þc°fZ CX°ffSXZ WXe ¸fÔdQSX ¸fZÔ §fbÀff Af SXWXf WX`Ü BÀf ´fSX ¨fûSX IbYd´f°f WXû þf°ff WX`Ü UWX CXÀfZ ¨fZ°ff°ff WX` dIY ‘A¦fSX ¸f`Ô ´fcþf ³f IYSX SXWXf WXû°ff °fû ¸f`Ô ¸fÔdQSX IYû A´fdUÂf IYSX³fZ IYe BÀf IYûdVfVf IYe °fb¸WXZÔ þøYSX Àfþf QZ°ffÜl ¹fWXfÔ ¨fûSX ²f¸fÊd³fSX´fZÃf WX`Ü ¹fWXe ·ffSX°fe¹f Àf¸ffþ IYe Àf¨¨ffBÊ WX` þWXfÔ ²f¸fÊd³fSX´fZÃf dU¨ffSX²ffSXf IYe OXûSX EIY °fSXWX IZY ¨fûSXûÔ ³fZ ÀfÔ·ff»f SXJe WX`Ü B³f dQ³fûÔ ²f¸fÊd³fSX´fZÃf ³fþdSX¹fZ ¸fZÔ Qd»f°f-¸fbdÀ»f¸f EIY°ff ¶fZWXQ þøYSXe ¸ff³fe þf SXWXe WX`Ü ¶fe°fe 21 þ³fUSXe IYû ¸fbÔ¶fBÊ ¸fZÔ EIY Àf¸¸fZ»f³f IZY QüSXf³f ¸fbdÀ»f¸f ²f¸fʦfb÷Y ¸fü»ff³ff J»fe¶fbSX SXWX¸ff³f ³fû¸ff³fe ³fZ Qd»f°f ³fZ°ff Uf¸f³f ¸fZßff¸f ÀfZ WXf±f d¸f»ff°fZ WXbE Àf¸ff³f ³ff¦fdSXIY ÀfÔdWX°ff ´fSX IYûBÊ ·fe IYf³fc³f ¶f³ff³fZ IYû »fZIYSX Jb»fZAf¸f ¨fZ°ffU³fe QZ°fZ WX`ÔÜ ²¹ff³f QZÔ dIY 1986 ¸fZÔ ·fe VffWX¶ff³fû ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ EZÀfe WXe ²f¸fÊd³fSX´fZÃf°ff CX¨¨f°f¸f ³¹ff¹ff»f¹f IZY R`YÀf»fZ ´fSX ·ffSXe ´fOÞX ¦fBÊ ±feÜ EIY QcÀfSXZ CXQcÊ Q`d³fIY ¸fZÔ ÀfZUfd³fUÈØf ³¹ff¹ff²feVf ÀfbWXZ»f dÀfïeIYe IZY WXUf»fZ ÀfZ d»fJf ¦f¹ff WX` dIY UöY IYe þøYSX°f WX` dIY ¸fbÀf»f¸ff³f Qd»f°fûÔ IZY Àff±f d¸f»fIYSX A´f³fe Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYf WX»f d³fIYf»fZÔÜ Af°¸f°fbdá IZY Àff±f dÀfïeIYe ³fZ IYWXf dIY CX³WXûÔ³fZ ¨fb´f¨ff´f Àf`IYOÞXûÔ A»´fÀfÔ£¹fIY ÀfÔÀ±ff³fûÔ IYû A»´fÀfÔ£¹fIY ÀfÔÀ±ff³f IYf QþfÊ dQ¹ff AüSX IY·fe BÀf ¶ff¶f°f dIYÀfe AJ¶ffSX IYû ¶f°ff³ff ¸fb³ffdÀf¶f ³fWXeÔ Àf¸fÓffÜ EIY A³¹f CXQcÊ Q`d³fIY ¸fZÔ A´f³fe °fSXWX IZY A³fûJZ Af»fZJ ¸fZÔ ÀfcRYe ²f¸fʦfb÷Y Àf`¹fQ Af»f¸f¦feSX AVfSXRY ³fZ IbYL ASX¶f ¸ff³¹f°ffAûÔ IYf WXUf»ff dQ¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ d»fJf, ‘·ffSX°fe¹f »fû¦fûÔ AüSX QZVf IZY »fûIY°fÔÂf IYf ¸f¸fÊ ¹fWXe WX` dIY ¹fWXfÔ ¨fb³ffU ²f¸fÊ, SXÔ¦f AüSX ³fÀ»f IZY Af²ffSX ´fSX ³fWXeÔ »fOÞXZ þf°fZÜ BÀfIZY ¶ffUþcQ ¸f°fQf³f ÀfZ IbYL dQ³f ´fWX»fZ BÀ»ff¸f J°fSXZ ¸fZÔ ´fOÞX þfE¦ff AüSX dWXÔQc ·fe ¸fbdVIY»f ¸fZÔ Af þfEÔ¦fZÜ IZYU»f ¨fb³ffU WXe WX`Ô þû ¸fbÀf»f¸ff³fûÔ IZY BÀ»ff¸f AüSX dWXÔQbAûÔ IYû °f¸ff¸f J°fSXûÔ ÀfZ ¸fWXRcYþ SXJZÔ¦fZÜl Qd»f°f-¸fbdÀ»f¸f EIY°ff ´fSX MXeIYf-dMX´´f¯fe IYSX°fZ WXbE CX³WXûÔ³fZ IYWXf, kEZÀff ¦fNXþûOÞX AfUV¹fIY WXû ¦f¹ff WX`, »fZdIY³f BÀfIYf ¸fIYÀfQ dIYÀfe JfÀf ½¹fdöY ¹ff ´ffMXeÊ IYû WXSXf³ff ³fWXeÔ, ¶fd»IY Àf¨f, ³¹ff¹f, °fSX¢IYe AüSX BÔÀffd³f¹f°f IYe þe°f IZY d»fE þøYSXe WX`Ül ²f¸fÊd³fSX´fZÃf°ff IZY Qû ¸ff¹f³fZ WX`ÔÜ ´fWX»ff °fû ¹fWXe dIY dU¨ffSXûÔ IZY AfÔQû»f³f IZY øY´f ¸fZÔ ¹fWX Àf¸ffþ ´fSX ²f¸fÊ IZY A°¹fd²fIY ´fi·ffU IYû §fMXf°ff WX`Ü BÀf ÀUøY´f ¸fZÔ ²f¸fÊd³fSX´fZÃf°ff øYdPÞXUfQe ²f¸ffÊÔ²f°ff IYû IbYÔQ IYSX°fe WX` AüSX »fû¦fûÔ IYû ²ffd¸fÊIY þIYOÞX³fûÔ ÀfZ ¸fböY IYSX °ffdIYÊIY øY´f ÀfZ þe³fZ IZY d»fE ÀfVföY ¸ff²¹f¸f ¶f³f°fe WX`Ü BÀfIYf QcÀfSXf A±fÊ ÀfÔdU²ff³f ÀfZ þbOÞXf WX`Ü ²f¸fÊd³fSX´fZÃf°ff IZY ÀfÔU`²ffd³fIY A±fÊ IYf ¹fWXe ¸f°f»f¶f WX` dIY ·ffSX°fe¹f SXfª¹f ³fed°f-d³f¸ffʯf IYû ²ffd¸fÊIY Af¦fiWXûÔ ÀfZ ¸fböY SXJZ¦ffÜ Af´f ²f¸fÊd³fSX´fZÃf°ff IZY B³f Qû³fûÔ A±fûÊÔ ÀfZ AÀfWX¸fd°f ³fWXeÔ þ°ff ÀfIY°fZ, »fZdIY³f ²f¸fÊd³fSX´fZÃf°ff IYf °feÀfSXf A±fÊ EIY ¶fOÞXf ¸fÀf»ff WX`Ü ½¹ffUWXfdSXIY A±fÊ ¸fZÔ ²f¸fÊd³fSX´fZÃf°ff WX¸ffSXZ ³fþdSX¹fZ ´fSX AÀfSX OXf»f°fe WX`Ü A´f³fZ ½¹ffUWXfdSXIY A±fûÊÔ ¸fZÔ ²f¸fÊd³fSX´fZÃf°ff SXf¿MÑXe¹f ÀfbSXÃff IZY d»fE EIY ¶fOÞXZ J°fSXZ IZY øY´f ¸fZÔ Àff¸f³fZ AfBÊ WX`Ü ¸fZSXZ ´ffÀf ¸fZSXZ ³ff°fe-´fû°fûÔ IZY ¶ffQ Uf»fe ´fedPÞX¹fûÔ IZY d»fE EIY ÀfÔQZVf WX`Ü

17 RYSXUSXeX 2017

2

Qe´fVfe»f ·ffSX°f

UfWX BÀfSXû ! dSXIYfgOXÊ ´fZ dSXIYfgOXÊ, dSXIYfgOXÊ ´fZ dSXIYfgOXÊ EIY WXe SXfgIZYMX ÀfZ dSXIYfgOXÊ 104 CX´f¦fiWXûÔ IYf ´fiÃfZ´f¯f IYSX BÀfSXû ³fZ ³ff dÀfRYÊ AÔ°fdSXÃf ¸fZÔ ·ffSX°f IYe ²ffIY þ¸ff Qe WX` ¶fd»IY AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f À°fSX ´fSX ·ffSX°f IYû EIY ¶fOÞXf AüSX ÀfRY»f U`Äffd³fIY QZVf Àffd¶f°f IYSX³fZ IYf IYf¸f ·fe dIY¹ff WX`Ü dþÀf QZVf IYe LdU AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f À°fSX ´fSX ÀfÔ´fZSXûÔ AüSX ·fcJZ-³fÔ¦fûÔ IYe ¶f³ff¹fe ¦f¹fe ±fe Afþ UWX ³ff dÀfRYÊ A´f³fZ ¶fd»IY A¸fZdSXIYf þ`ÀfZ VfdöYVff»fe QZVf IZY CX´f¦fiWX ·fe ÀfRY»f°ff IZY Àff±f ´fiÃfZd´f°f IYSX SXWXf WX`Ü BÀfSXû ³fZ A´f³fZ BÀf Ad·f¹ff³f IZY Àff±f øYÀf IZY EIY Àff±f 37 CX´f¦fiWX ´fiÃfZd´f°f IYSX³fZ IZY dSXIYfgOXÊ IYû ·fe ²UÀ°f IYSX dQ¹ff WX`Ü d³fd›°f øY´f ÀfZ ·ffSX°f IZY AÔ°fdSXÃf IYf¹fÊIiY¸f IZY Bd°fWXfÀf ¸fZÔ BÀf dQ³f IYû ‘‘¹fb¦ffÔ°fIYfSXe dQ³f’’ IZY °füSX ´fSX þf³ff þf¹fZ¦ffÜ ´feEÀfE»fUe-Àfe37 IYe IYÃff ¸fZÔ dSXIYfgOXÊ 104 CX´f¦fiWXûÔ IZY ÀfRY»f ´fiÃfZ´f¯f ´fSX BÀfSXû IYe ´fcSXe MXe¸f ¶f²ffBÊ IYe ´ffÂf WX`Ü BÀfSXû IZY U`Äffd³fIYûÔ, BÔþed³f¹fSXûÔ, ´fiüôûd¦fIYedUQûÔ AüSX BÀf ¸fWXf³f Ad·f¹ff³f ÀfZ þbOÞXZ A³¹f »fû¦fûÔ ³fZ QZVf IZY WXSX ³ff¦fdSXIY IYû ¦füSXUfd³U°f IYSX³fZ IYf IYf¸f dIY¹ff WX`Ü BÀfSXû ³fZ ·ffSX°fe¹f CX´f¦fiWXûÔ IYû IYÃff ¸fZÔ ´fiUZVf IYSXfE þf³fZ IZY ¶ffQ dUQZVfe ¦fifWXIYûÔ IZY A³¹f 101 ³f`³fû CX´f¦fiWXûÔ IYû ßfÈÔJ»ff¶fð °fSXeIZY ÀfZ IYÃff ¸fZÔ ´fiUZVf IYSXf¹ff ¦f¹ffÜ AfBÊE³fEÀf-1E AüSX AfBÊE³fEÀf-1¶fe BÀfSXû IZY À´fZÀf E´»feIZYVf³f ÀfZÔMXSX AüSX »fZ¶fûSXZMÑe RYfgSX B»fZ¢MÑû Afgd´MX¢Àf dÀfÀMX¸Àf ÀfZ IbY»f ¨ffSX ´fZ»fûOXûÔ ÀfZ »f`Àf WX`Ô, dþ³fIYf BÀ°fZ¸ff»f dUd·f³³f ´fi¹fû¦fûÔ ¸fZÔ dIY¹ff þf³ff WX`Ü IYfMXSXZÀf`MX-2 ßfÈÔJ»ff IYf CX´f¦fiWX EZÀfe °fÀUeSXZÔ ·fZþZ¦ff, þû °fMXe¹f ·fc ´fi¹fû¦f EUÔ d³f¹f¸f³f, ÀfOÞXIY °fÔÂf d³fSXeÃf¯f, þ»f dU°fSX¯f, ·fc-´fi¹fû¦f ³f¢VfûÔ IYf d³f¸ffʯf AfdQ IYf¹fûÊÔ ¸fZÔ Vffd¸f»f WXûÔ¦feÜ BÀf d¸fVf³f IYe AUd²f ´ffÔ¨f Àff»f IYe WX`Ü BÀf d¸fVf³f IZY °fWX°f ·ffSX°fe¹f CX´f¦fiWXûÔ IZY Àff±f ¦fE 101 ÀfWX¹ffÂfe CX´f¦fiWXûÔ ¸fZÔ ÀfZ 96 CX´f¦fiWX A¸fZdSXIYf IZY WX`ÔÜ BÀfIZY A»ffUf ´ffÔ¨f CX´f¦fiWX BÀfSXû IZY AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f ¦fifWXIYûÔ IZY WX`Ô, dþ³f¸fZÔ BþSXfB»f, IYþfJÀ°ff³f, ³feQSX»f`ÔOX, dÀUMXÐþSX»f`ÔOX AüSX ÀfÔ¹fböY ASX¶f A¸feSXf°f Vffd¸f»f WX`ÔÜ AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f ¦fifWXIYûÔ IZY B³f ³f`³fû CX´f¦fiWXûÔ IYû BÀfSXû IYe Ufd¯fdª¹fIY VffJf EÔdMÑ¢Àf IYfgSX´fûSXZVf³f d»fd¸fMXZOX AüSX AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f ¦fifWXIYûÔ IZY ¶fe¨f WXbE Àf¸fÓfü°fZ IZY °fWX°f ´fiÃfZd´f°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀfSXû ¸fÔ¦f»f¹ff³f d¸fVf³f IYû ¦fiWX¯f IYe »fÔ¶fe AUd²f ¸fZÔ ¶f¨fZ SXWX³fZ IZY ¹fû¦¹f ¶f³ff SXWXf WX`, dþÀfIZY ¶ffQ UWX IY¸f ÀfZ IY¸f Qû-°fe³f Àff»f °fIY IYf¸f IYSX ÀfIZY¦ffÜ ·ffSX°f IYe AÔ°fdSXÃf ½¹ff´ffSX IÔY´f³fe EÔdMÑ¢Àf IYfg´fSXZSXZVf³f IYf IYWX³ff WX` dIY IÔY´f³fe IYû AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f ¦fifWXIYûÔ ÀfZ 500 ÀfZ 600 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ ¸fc»¹f IZY AfOXÊSX d¸f»fZ WX`ÔÜ BÀfSXû BÀfe Àff»f ¸ff¨fÊ ¸fZÔ ÀffIYÊ QZVfûÔ IZY d»fE ·fe CX´f¦fiWX ´fiÃfZd´f°f IYSX³fZ þf SXWXf WX`Ü ÀffRY WX` dIY QdÃf¯f EdVf¹ff WXe ³fWXeÔ EdVf¹ff ¸fZÔ ·fe

·ffSX°f ³fZ AÔ°fdSXÃf IZY ÃfZÂf ¸fZÔ A´f³fe ²ffIY þ¸ff »fe WX`Ü BÀfÀfZ ´fWX»fZ, d´fL»fZ U¿fÊ ·fe A´f³fZ AÔ°fdSXÃf IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ³f¹ff IYed°fʸff³f À±ffd´f°f IYSX°fZ WXbE ·ffSX°f ³fZ EIY WXe d¸fVf³f ¸fZÔ ´feEÀfÀf»fUeÀfe34 IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ 20 CX´f¦fiWXûÔ IYû ÀfRY»f°ff´fcUÊIY ´fiÃfZd´f°f dIY¹ff ±ffÜ °f¶f ·fe 20 ¸fZÔ ÀfZ 17 Àf`MXZ»ffBMX dUQZVfe ±fZÜ UfIYBÊ ¹fWX ¦fUÊ IYf dU¿f¹f WX` dIY IY·fe AÔ°fdSXÃf ÃfZÂf ¸fZÔ QcÀfSXûÔ ´fSX d³f·fÊSX SXWXf ·ffSX°f Afþ QcÀfSXZ QZVfûÔ IYû ÀfZUf ´fiQf³f IYSX³fZ Uf»ff ´fi¸fbJ QZVf ¶f³f ¦f¹ff WX`Ü d³fd›°f øY´f ÀfZ A¶f ¹fWX IYWXf þf ÀfIY°ff WX` dIY BÀfSXû »f¦ff°ffSX ³fE Af¹ff¸f ¦fPÞX SXWXf WX`Ü ´feEÀfE»fUe ¹fIYe³f³f ·ffSX°f AüSX BÀfSXû IZY d»fE ÀfRY»f°ff IYf ´fi°feIY ¶f³f ¦f¹ff WX`Ü BÀfSXû »f¦ff°ffSX A´f³fZ ´fbSXf³fZ dSXIYfgOXûÊÔ IYû °fûOÞX°ff þf SXWXf WX`Ü Afþ BÀfSXû ³fZ A´f³fZ d´fL»fZ Àff»f EIY Àff±f dIY¹fZ ¦f¹fZ 20 CX´f¦fiWXûÔ IZY ´fiÃfZ´f¯f IZY dSXIYfgOXÊ IYû °fûOÞXf AüSX BÀfe °fSXWX d´fL»fZ Àff»f BÀfSXû ³fZ 20 CX´f¦fiWXûÔ IZY ´fiÃfZ´f¯f IZY Àff±f 2008 IZY A´f³fZ CXÀf dSXIYfgOXÊ IYû °fûOÞX dQ¹ff ±ff þ¶f CXÀf³fZ EIY Àff±f 10 CX´f¦fiWXûÔ IYû IYÃffAûÔ ¸fZÔ À±ffd´f°f dIY¹ff ±ffÜ A¶f °fIY BÀfSXû 226 CX´f¦fiWX ´fiÃfZd´f°f IYSX ¨fbIYf WX`, dþ³f¸fZÔ ÀfZ 179 CX´f¦fiWX dUQZVfe WX`ÔÜ °fIY³feIYe d»fWXfþ ÀfZ QZJf þfE °fû EIY WXe SXfgIZYMX IZY þdSXE 104 CX´f¦fiWXûÔ IYû ´fiÃfZd´f°f IYSX QZ³ff EIY þdMX»f d¸fVf³f ±ffÜ »fZdIY³f BÀfSXû IYe MXe¸f ³fZ ¸fbdVIY»f AüSX ¨fb³fü°fe ·fSXZ IYf¸f IYû ÀfRY»f IYSX dQJf¹ffÜ BÀf ´fiÃfZ´f¯f ³fZ d³fd›°f °füSX ´fSX þdMX»f Ad·f¹ff³fûÔ IYû ´fZVfZUSX °fSXeIZY ÀfZ ´fcSXf IYSX³fZ IYe BÀfSXû IYe Ãf¸f°ff IYû QûWXSXf¹ff WX`Ü ¹fWX BÀfSXû õfSXf A¶f °fIY AÔþf¸f dQE ¦fE IYdNX³f°f¸f Ad·f¹ff³fûÔ ¸fZÔ ÀfZ EIY WX`Ü BÀfSXû IYf ¹fWX IYWX³ff dIY kk´feEÀfE»fUe IZY þdSX¹fZ WX¸f AÔ°fdSXÃf ´fiÃfZ´f¯f IZY ¶ffþfSX IZY EIY JfÀf dWXÀÀfZ ´fSX IY¶þf IYSX³fZ IYe IYûdVfVf IYSX SXWXZ WX`Ôll, QZVf IYû ¦fUÊ ÀfZ ·fSX QZ°ff WX`Ü ¹fWXe ³fWXeÔ þSXf BÀfSXû IYe ÀfRY»f°ff ´fSX AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f ¸fedOX¹ff IYe dMX´´fd¯f¹fûÔ ´fSX ³fþSX QüOÞXfEÔ¦fZ °fû ´f°ff ¨f»fZ¦ff dIY UfIYBÊ QZVf IZY U`Äffd³fIYûÔ ³fZ dIY°f³ff ¶fOÞXf IYf¸f IYSX dQ¹ff WX`Ü AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f ¸fedOX¹ff IYf IYWX³ff WX` dIY ·ffSX°f AÔ°fdSXÃf Af²ffdSX°f ÀfdUÊ»ffÔÀf AüSX ÀfÔ¨ffSX IZY °fZþe ÀfZ ¶fPÞX°fZ U`dV½fIY ¶ffþfSX ¸fZÔ ¸fWX°U´fc¯fÊ dJ»ffOÞXe ¶f³fIYSX CX·fSXf WX`Ü UfgdVfÔ¦fMX³f ´fûÀMX ³fZ IYWXf WX` dIY ¹fWX ´fiÃfZ´f¯f kk·ffSX°fe¹f AÔ°fdSXÃf A³fbÀfÔ²ff³f ÀfÔ¦fNX³f IZY d»fE ¹fWX EIY AüSX ¶fOÞXe ÀfRY»f°ff WX`Ü IY¸f J¨fÊ ¸fZÔ ÀfRY»f d¸fVf³f IYû »fZIYSX BÀfSXû IYe ÀffJ AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f À°fSX ´fSX °fZþe ÀfZ ¶fPÞX SXWXe WX`Üll ÀfRY»f ´fiÃfZ´f¯f IZY ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ UfdVfÔ¦fMX³f ´fûÀMX ³fZ ¹fWX ·fe SXZJfÔdIY°f dIY¹ff WX` dIY ·ffSX°f ´fWX»fZ ·fe QþʳfûÔ CX´f¦fiWXûÔ IYf ÀfRY»f ´fiÃfZ´f¯f IYSX ¨fbIYf WX` dþÀf¸fZÔ d´fL»fZ Àff»f EIY ¶ffSX ¸fZÔ 20 CX´f¦fiWXûÔ IYf ´fiÃfZ´f¯f Vffd¸f»f WX`Ü

Q ³¹fc¹ffgIYÊ MXfB¸Àf IYf IYWX³ff WX` dIY EIY dQ³f ¸fZÔ CX´f¦fiWXûÔ IZY ´fiÃfZ´f¯f IZY d´fL»fZ dSXIYfgOXÊ IZY ¸fbIYf¶f»fZ IYSXe¶f °fe³f ¦fb³ff ª¹ffQf, 104 CX´f¦fiWXûÔ IYû ´fiÃfZ´f¯f IZY ¶ffQ CX³fIYe IYÃffAûÔ ¸fZÔ ÀfRY»f°ff´fcUÊIY À±ffd´f°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀf³fZ AÔ°fdSXÃf Af²ffdSX°f ÀfdUÊ»ffÔÀf AüSX ÀfÔ¨ffSX IZY ¶fPÞX°fZ ½¹ffUÀffd¹fIY ¶ffþfSX ¸fZÔ ·ffSX°f IYû kk¸fWX°U´fc¯fÊ ´fÃfll IZY øY´f ¸fZÔ À±ffd´f°f IYSX dQ¹ff WX`Ü AJ¶ffSX IYf IYWX³ff WX`, kk´fiÃfZ´f¯f ¸fZÔ J°fSXf ¶fWXb°f ª¹ffQf ±ff ¢¹fûÔdIY 17,000 ¸fe»f ´fid°f §fÔMXf IYe SXµ°ffSX ÀfZ þf SXWXZ EIY SXfgIZYMX ÀfZ dþÀf ´fiIYfSX ´fid°f IbYL ÀfZÔIZYÔOX ¸fZÔ ¦fû»fe IYe SXµ°ffSX ÀfZ CX´f¦fiWXûÔ IYû CX³fIYe IYÃffAûÔ ¸fZÔ À±ffd´f°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`, CXÀfZ QZJ°fZ WXbE ¹fdQ EIY ·fe CX´f¦fiWX ¦f»f°f IYÃff ¸fZÔ ¨f»ff þf°ff °fû UZ EIY-QcÀfSXZ ÀfZ MXIYSXf ÀfIY°fZ ±fZÜll ÀfeE³fE³f IYf IYWX³ff WX`, kkA¸fZdSXIYf AüSX øYÀf IYe ´fid°fõÔdõ°ff IYû ·fc»f þfEÔÜ AÔ°fdSXÃf IZY ÃfZÂf ¸fZÔ UfÀ°fdUIY QüOÞX °fû EdVf¹ff ¸fZÔ WXû SXWXe WX`Üll »fÔQ³f IZY MXfB¸Àf AJ¶ffSX IYf IYWX³ff WX` dIY BÀf IYfSX³ff¸fZ IZY Àff±f WXe ·ffSX°f ³fZ AÔ°fdSXÃf IZY ÃfZÂf ¸fZÔ ´fi·ffUVff»fe QZVfûÔ IZY Àf¸fcWX ¸fZÔ Vffd¸f»f WXû³fZ IZY »fùf IYû À´fá IYSX dQ¹ff WX`Ü d¶fidMXVf AJ¶ffSX ³fZ A´f³fZ »fZJ ¸fZÔ IYWXf WX` dIY ·ffSX°f IZY IYBÊ ¸fWX°U´fc¯fÊ d¸fVf³f IYf J¨fÊ CX³fIZY øYÀfe, ¹fcSXû´fe¹f AüSX A¸fZdSXIYe Àf¸fIYÃfûÔ IZY ¸fbIYf¶f»fZ ¶fWXb°f IY¸f SXWXf WX`Ü BÀfSXû IZY ¸fÔ¦f»f d¸fVf³f IYf J¨fÊ ¸fWXþ 7.3 IYSXûOÞX OXfg»fSX ±ff, þ¶fdIY ³ffÀff IZY k¸ffUZ³f ¸ffÀfÊ »ffÔ¨fl ¸fZÔ 67.1 IYSXûOÞX OXfg»fSX IYf J¨fÊ Af¹ff ±ffÜ d¶fiMXZ³f IZY WXe ¦ffdþʹf³f AJ¶ffSX IYf IYWX³ff WX` dIY ³f¹ff dSXIYfgOXÊ ¶f³ff³fZ Uf»ff ¹fWX ´fiÃfZ´f¯f °fZþe ÀfZ ¶fPÞX°fZ d³fþe AÔ°fdSXÃf ¶ffþfSX ¸fZÔ EIY ¦fÔ·feSX ´fÃf IZY øY´f ¸fZÔ ·ffSX°f IYe dÀ±fd°f IYû ¸fþ¶fc°f ¶f³ffE¦ffÜ d¶fidMXVf AJ¶ffSX IYf IYWX³ff WX`, kkU¿fÊ 1980 ¸fZÔ A´f³ff SXfgIZYMX ´fiÃfZd´f°f IYSX³fZ Uf»ff ¸fWXþ LNXUfÔ QZVf ¶f³fZ ·ffSX°f ³fZ AÔ°fdSXÃf A³fbÀfÔ²ff³f IYû ¶fWXb°f ´fWX»fZ WXe A´f³fe ´fif±fd¸fIY°ff ¶f³ff »fe ±feÜ ·ffSX°f ÀfSXIYfSX ³fZ BÀf U¿fÊ A´f³fZ AÔ°fdSXÃf IYf¹fÊIiY¸fûÔ IZY d»fE ¶fþMX ¶fPÞXf dQ¹ff WX` AüSX VfbIiY °fIY d¸fVf³f ·fZþ³fZ IYe §fû¿f¯ff ·fe IYSX Qe WX`Üll ´f¹fÊUZÃfIYûÔ IZY WXUf»fZ ÀfZ ¶fe¶feÀfe IYf IYWX³ff WX` dIY AÔ°fdSXÃf IZY ÃfZÂf ¸fZÔ Afþ IYe ÀfRY»f°ff kkBÀfIYf ´fi°feIY WX` dIY ·ffSX°f ASX¶fûÔ OXfg»fSX IZY BÀf AÔ°fdSXÃf ¶ffþfSX ¸fZÔ ¶fOÞXf dJ»ffOÞXe ¶f³fIYSX CX·fSX SXWXf WX`Üll ¨fe³fe ¸fedOX¹ff ³fZ ·fe AÔ°fdSXÃf IZY ÃfZÂf ¸fZÔ ·ffSX°f IYe ÀfRY»f°ff ´fSX d»fJf WX`Ü ÀfSXIYfSXe ÀfÔUfQ Àfd¸fd°f dVf³WXbAf IZY A³fbÀffSX, kkEIY AÔ°fdSXÃf d¸fVf³f ¸fZÔ 104 CX´f¦fiWXûÔ IYf ÀfRY»f ´fiÃfZ´f¯f IYSX ·ffSX°f ³fZ Bd°fWXfÀf ¶f³ff¹ff WX` AüSX U¿fÊ 2014 ¸fZÔ øYÀf õfSXf EIY Àff±f 37 CX´f¦fiWXûÔ IYf ÀfRY»f ´fiÃfZ´f¯f dIYE þf³fZ IYf dSXIYfgOXÊ ·fe °fûOÞXf WX`Üll - ³feSXþ IbY¸ffSX Qb¶fZ


17 RYSXUSXeX 2017

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

¶fZMXe ¸fböY IYSXf³fZ IYû ´¹ffSX IYe ¨ff»f ÀfZ A´fWX°ffÊ IYû Qe ¸ff°f Af¦fSXfÜ '¸fbdVIY»f ³fWXeÔ WX` IbYL ·fe A¦fSX NXf³f »fedþEÜ' EIY ¸ffÔ A³fe°ff ³fZ BÀfZ Àffd¶f°f IYSX dQ¹ffÜ °fe³f Àff»f IYe A¦fUf ¶fZMXe IYû ¸fböY IYSXf³fZ IZY d»fE UWX þfÀfcÀf ¶f³f ¦fBÊÜ A´f³ff ³ff¸f AüSX ´f°ff ¶fQ»f dQ¹ffÜ A´fWX°ffÊ ÀfZ ´¹ffSX IYf ³ffMXIY IYSX ¹fIYe³f dQ»ff dQ¹ff dIY Qbd³f¹ff ¸fZÔ CXÀfÀfZ ª¹ffQf Aþeþ IYûBÊ ³fWXeÔ WX`Ü UZ»fZÔMXfB³f OXZ ´fSX A´fWX°ffÊ ÀfZ ¸fb»ffIYf°f IYf UfQf »fZ d»f¹ffÜ ¶fb²fUfSX IYû dÀfIÔYQSXf À¸ffSXIY ¸fZÔ ´¹ffSX IYf BþWXfSX IYSX³fZ IYû ¸fb»ffIYf°f IZY d»fE ¶fb»ff ´fbd»fÀf IZY WXf±fûÔ ´fIYOÞXUf dQ¹ffÜ CXÀfIYe d³fVff³fQZWXe ´fSX ´fbd»fÀf ³fZ ¸ffÀfc¸f IYû AfSXû´fe IZY §fSX ÀfZ ¶fSXf¸fQ dIY¹ffÜ A»f¶fd°f¹ff d³fUfÀfe þe°fc AüSX A³fe°ff IYe °fe³f Àff»f IYe ¶fZMXe ¨fÔ¨f»f IYû 30 dQÀfÔ¶fSX 2016 IYû ¸fû°fe ¸fWX»f, E°¸ffïü»ff d³fUfÀfe SXfþc A¦fUf IYSX »fZ ¦f¹ff ±ffÜ CXÀf³fZ JbQ IYû MXûSXÔMXIY¸feÊ ¶f°ff°fZ WXbE þe°fc IYû A´f³ff ¸fû¶ffB»f ³fÔ¶fSX ·fe dQ¹ff ±ffÜ Vffd°fSX ³fZ CXöY dÀf¸f dIYÀfe AüSX IYe AfBOXe ´fSX »fe ±feÜ ¸ffÀfc¸f IZY A´fWXSX¯f IZY ¶ffQ ¸fû¶ffB»f dÀU¨f AfRY IYSX d»f¹ff ±ffÜ ¸ffÔ A³fe°ff ³fZ ¶f°ff¹ff UWX OXZPÞX ¸fWXe³fZ ÀfZ ´fbd»fÀf IZY ¨f¢IYSX IYfMX SXWXe ±feÜ ´fbd»fÀf ³fZ ´fi¹ffÀf dIYE, »fZdIY³f Vffd°fSX WXf±f ³fWXeÔ Af¹ffÜ BÀf ´fSX CXÀf³fZ ´fd°f IZY Àff±f d¸f»fIYSX JbQ WXe A´fWX°ffÊ SXfþc IYû Jûþ CXÀf °fIY ´fWXbÔ¨fIYSX ¶fZMXe IYû ¸fböY IYSXf³fZ IYf R`YÀf»ff dIY¹ffÜ UWX Vffd°fSX IZY ¸fû¶ffB»f ³fÔ¶fSX ´fSX »f¦ff°ffSX RYû³f IYSX°fe SXWXeÜ AfNX dQ³f ´fWX»fZ A´fWX°ffÊ IZY ¸fû¶ffB»f ¨ff»fc IYSX°fZ WXe CX¸¸feQZÔ ¶fÔ²f ¦fBÊÔÜ A³fe°ff ³fZ ¶f°ff¹ff CXÀf³fZ JbQ IYû ´fd°f AüSX ´fdSXUfSX ÀfZ ´fSXZVff³f ¶f°ff°fZ WXbE Vffd°fSX ÀfZ ³füIYSXe dQ»ff³fZ IYe IYWXfÜ AfSXû´fe IYû VfIY ³f WXû BÀfIZY d»fE A´f³ff ³ff¸f

¶f¶fe°ff AüSX ´f°ff IZYIZY ³f¦fSX dÀfIÔYQSXf ¶f°ff¹ffÜ Vffd°fSX ³fZ CXÀfÀfZ IYfRYe ÀfUf»f dIYE, »fZdIY³f UWX þSXf ·fe ´fSXZVff³f ³fWXeÔ WXbBÊ, CXÀfIYe Àf·fe ¶ff°f IYf þUf¶f ´¹ffSX ÀfZ dQ¹ffÜ ³füIYSXe IYe ¶ff°f IYSX³fZ IZY QüSXf³f WXe Vffd°fSX ÀfZ QûÀ°fe IYSX³fZ IYe IYWXfÜ BÀfÀfZ UWX ´fi·ffdU°f WXû ¦f¹ff, CXÀfÀfZ ¶ff°f IYSX³fZ »f¦ffÜ A³fe°ff IZY ¸fb°ffd¶fIY CXÀf³fZ Vffd°fSX IYû ¶f°ff¹ff dIY CXÀfIZY ¶f¨¨fZ ³fWXeÔ WX`ÔÜ Vffd°fSX ÀfZ ´¹ffSX IYf ³ffMXIY IYSX³fZ »f¦feÜ UWX SXf°f ¸fZÔ ·fe IYfRYe QZSX °fIY CXÀfÀfZ RYû³f ´fSX ¶ff°f IYSX°ffÜ BÀf Àf¶fIZY ¨f»f°fZ Vffd°fSX SXfþc IYû ¹fIYe³f WXû ¦f¹ff dIY UWX CXÀfÀfZ ´¹ffSX IYSX°fe WX`Ü Vffd°fSX ³fZ A³fe°ff IYû ´fSXJ³fZ IZY d»fE IYBÊ þ¦fWX OXZdMXÔ¦f ´fSX ¶fb»ff¹ffÜ UWX CXÀfIYe ¶fb»ffBÊ þ¦fWXûÔ ´fSX ´fWXbÔ¨fe, »fZdIY³f Vffd°fSX ³fZ ¸fb»ffIYf°f ³fWXeÔ IYeÜ CXÀfZ §fÔMXûÔ BÔ°fþfSX IYSXf³fZ IZY ¶ffQ »füMXf QZ°ffÜ UWX ¹fWX QZJ³ff ¨ffWX SXWXf ±ff dIY ´¹ffSX IZY ´feLZ IYûBÊ ¨ff»f °fû ³fWXeÔ WX`Ü A³fe°ff ³fZ ¶f°ff¹ff UZ»fZÔMXfB³f OXZ ´fSX A´fWX°ffÊ SXfþc ÀfZ IYWXf dIY UWX ¹fdQ UfIYBÊ ¸fZÔ ´¹ffSX IYSX°ff WX` °fû d¸f»f³fZ AfE¦ffÜ CXÀf³fZ A¦f»fZ dQ³f 15 RYSXUSXe IYû dÀfIÔYQSXf À¸ffSXIY ¸fZÔ ¸fb»ffIYf°f IYSX³fZ IYf UfQf dIY¹ffÜ ¦fb÷YUfSX Vff¸f IYSXe¶f ¨ffSX ¶fþZ UWX dÀfIÔYQSXf À¸ffSXIY CXÀfÀfZ d¸f»f³fZ ´fWXbÔ¨f ¦fBÊÜ CXÀfIZY ´feLZ ÀffQZ IY´fOÞXûÔ ¸fZÔ ´fbd»fÀf ´fcSXZ ´fdSXÀfSX ¸fZÔ R`Y»f ¦fBÊ ±feÜ Vffd°fSX Qû §fÔMXZ ´fWX»fZ UWXfÔ ´fWXbÔ¨f ¨fbIYf ±ffÜ RYû³f ´fSX CXÀfZ A´f³fe ÀffOÞXe IYf SXÔ¦f ¶f°ff³fZ ´fSX þ`ÀfZ WXe ´fWXbÔ¨fIYSX CXÀfÀfZ WXf±f d¸f»ff¹ffÜ ´fbd»fÀf ³fZ CXÀfZ §fZSX d»f¹ff, UWX ¨fIY¸ff QZIYSX ·ff¦f d³fIY»ffÜ ´fbd»fÀf ³fZ ÀfZÔMÑ»f ´ffIYÊ IZY ´ffÀf §fZSXf¶fÔQe IYSXIZY Q¶fû¨f d»f¹ffÜ BÔÀ´fZ¢MXSX OXeIZY dÀfÀfüdQ¹ff ³fZ ¶f°ff¹ff A´fWXSX¯f IZY AfSXû´fe SXfþc IYû

þZ»f ·fZþf ¦f¹ff WX`Ü

WXf±f d¸f»ff³fZ IYf ±ff IYûOX

3

d¶fþ»fe IYMXû°fe ÀfZ ´fSXZVff³f 24 ¦ffhU IZY ´fedOÞX°f ¦fif¸fe¯f IYSXZÔ¦fZ MXûSXZÔMX IYf¹ffÊ»f¹f IYf §fZSXfU Qe´fVfe»f ·ffSX°f

A³fe°ff ³fZ ¶f°ff¹ff Vffd°fSX ³fZ ¸fb»ffIYf°f ÀfZ ´fWX»fZ CXÀfIZY IY´fOÞXûÔ IYf SXÔ¦f ´fcLf ±ffÜ CXÀf³fZ Vffd°fSX IYû ÀfSX´fifBþ QZ³fZ IZY ¶fWXf³fZ UWXeÔ ´fWXbÔ¨fIYSX ¶f°ff³fZ IYe IYWXf ±ffÜ ´fbd»fÀf IYû ¶f°ff SXJf ±ff dIY dþÀf ½¹fdöY ÀfZ UWX WXf±f d¸f»ffE¦fe UWXe A´fWX°ffÊ WXû¦ffÜ Vffd°fSX ÀfZ WXf±f d¸f»ff°fZ WXe CXÀfZ ´fIYOÞX d»f¹ffÜ

IiYfB¸f ´fZMÑû»f ÀfZ d¸f»ff AfBdOX¹ff A³fe°ff AüSX CX³fIZY ´fd°f þe°fc ³fZ ¶f°ff¹ff A´fWX°ffÊ IYû ´¹ffSX IYe ¨ff»f ÀfZ ¸ff°f QZ³fZ IYf AfBdOX¹ff CX³fIYû IiYfB¸f ´fZMÑû»f ÀfZ d¸f»ff ±ffÜ IbYL ¸fWXe³fZ ´fWX»fZ CX³WXûÔ³fZ BÀfe °fSXWX EIY ¸fdWX»ff õfSXf Vffd°fSX IYû ´fbd»fÀf ÀfZ ´fIYOÞXUf°fZ QZJf ±ffÜ CX³WXZÔ ¹fWX °fSXeIYf ´fÀfÔQ Af¹ffÜ A³fe°ff ¶f°ff°fe WX`Ô BÀfIZY d»fE CX³fIZY ´fd°f ³fZ ¶fWXb°f ÀfWX¹fû¦f dIY¹ffÜ ¢¹fûÔdIY A´fWX°ffÊ ÀfZ dþÀf °fSXWX ´¹ffSX IYf ³ffMXIY UWX IYSX SXWXe ±feÔ, ¹fWX Àf¶f ´fd°f IYû dUV½ffÀf ¸fZÔ d»fE d¶f³ff ÀfÔ·fU ³fWXeÔ ±ffÜ

IYSX³fZ »f¦fZ ±fZ ¸ffÀfc¸f IYf ¶fiZ³fUfVf Vffd°fSX ³fZ ¸ffÀfc¸f IYf ¶fiZ³fUfVf IYSX³ff VfbøY IYSX dQ¹ff ±ffÜ ¸ffÀfc¸f ¨fÔ¨f»f ³fZ ¸ffÔ IYû ¶f°ff¹ff dIY AÔIY»f AüSX AfÔMXe CXÀfZ ´ff´ff¸f¸¸fe ¶fb»ff³fZ IYe IYWX°fZ ±fZÜ CXÀfZ §fSX ÀfZ ¶ffWXSX ³fWXeÔ JZ»f³fZ þf³fZ QZ°fZ ±fZÜ IYBÊ ¶ffSX UWX §fSX ÀfZ ¶ffWXSX JZ»f³fZ d³fIY»f ¦fBÊ °fû AÔIY»f ³fZ CXÀfZ ¶fbSXe °fSXWX ´feMXfÜ

EÔMXe SX`¶feþ U`¢Àfe³f IYû »fZIYSX WXÔ¦ff¸ff Af¦fSXfÜ dþ»ff AÀ´f°ff»f ¸fZÔ ¦fb÷YUfSX IYû EÔMXe SX`¶feþ U`¢Àfe³f (EAfSXUe) »f¦fUf³fZ IZY d»fE ´fWX¨ff³f ´fÂf ¸ffÔ¦f³fZ ´fSX ¸fSXeþ ·fOÞXIY ¦fEÜ BÀfZ »fZIYSX WXÔ¦ff¸ff WXbAfÜ OXfg¢MXSXûÔ ³fZ ¸fSXeþûÔ IYû Àf¸fÓff ¶fbÓffIYSX VffÔ°f dIY¹ffÜ dþ»ff AÀ´f°ff»f ¸fZÔ 15 dQ³f ÀfZ IbYØff IYfMX³fZ ´fSX »f¦ffBÊ þf³fZ Uf»fe EAfSXUe ³fWXeÔ ±feÜ A¶f EIY WXþfSX U`¢Àfe³f AfBÊ WX`Ô, EIY UfB»f ÀfZ °fe³f ÀfZ ¨ffSX ¸fSXeþûÔ IYû U`¢Àfe³f »f¦f°fe WX`Ü EZÀfZ ¸fZÔ QZWXf°f ÀfZ AfE ¸fSXeþûÔ IYû Àff¸fbQfd¹fIY ÀUfÀ±¹f IZYÔQi (ÀfeE¨fÀfe) ´fSX U`¢Àfe³f »f¦ff³fZ IYe IYWXIYSX »füMXf dQ¹ffÜ UWXeÔ, VfWXSX IZY ¸fSXeþûÔ ÀfZ ´fWX¨ff³f ´fÂf dQJf³fZ IZY d»fE IYWXf ¦f¹ffÜ BÀf ´fSX ¸fSXeþ ·fOÞXIY ¦fEÜ CX³WXûÔ³fZ WXÔ¦ff¸ff IYSX dQ¹ffÜ ´fbd»fÀfIYd¸fʹfûÔ IYû ·fe ¶fb»ff d»f¹ff ¦f¹ffÜ Àfed¸f°f U`¢Àfe³f Af³fZ ÀfZ WXû SXWXe ´fSXZVff³fe IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ¸fSXeþûÔ IYû Àf¸fÓff¹ff ¦f¹ffÜ ÀfeE¨fÀfe ´fSX ·fe U`¢Àfe³f IYe ÀfbdU²ff WXû³fZ IYe þf³fIYfSXe QZ³fZ IZY ¶ffQ ¸fSXeþ VffÔ°f WXbEÜ ´fi¸fbJ A²feÃfIY OXfg. Àfb¶fû²f IbY¸ffSX AfQVfÊ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¶fWXb°f IY¸f EAfSXUe Af°fe WX`ÔÜ UWXeÔ, VfWXSX IZY Àff±f WXe QZWXf°f ÀfZ ·fe ¸fSXeþ Af SXWXZ WX`ÔÜ BÀfÀfZ 250 ÀfZ 300 ¸fSXeþûÔ IYû U`¢Àfe³f »f¦f SXWXe WX`Ü CX³WXZÔ ÀfeE¨fÀfe ´fSX U`¢Àfe³f »f¦fUf³fZ IZY d»fE IYWXf ¦f¹ff WX`Ü A¶f ´fWX¨ff³f ´fÂf dQJf³fZ IZY ¶ffQ WXe U`¢Àfe³f »f¦ffBÊ þfE¦feÜ

Af¦fSXfÜ ¨fb³ffU J°¸f WXû°fZ WXe MXûSXZÔMX 24 ¦ffhU ¸fZÔ d¶fþ»fe IYe IYMXû°fe 10 ÀfZ 12 §fÔMXZ IYSX SXWXe WX`Ü þ¶f ¦fif¸fe¯f MXûSXZÔMX IYf¹ffÊ»f¹f RYû³f IYSX IZY d¶fþ»fe IYMXü°fe IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ þf³fIYfSXe IYSX°fZ WX` °fû CX³fÀfZ A·fQi°ff IYe þf°fe WX`Ü Àff±f WXe ²f¸fIYf¹ff þf°ff WX` dIY dUSXû²f IYSXû¦fZ °fû þû d¶fþ»fe d¸f»f SXWXe WX` Uû ·fe ³fWXe d¸f»fZ¦feÜ BÀfe ÀfÔQ·fÊ ¸fZÔ Afþ EIY Qþʳf ¦ffhU IZY ´fid°fd³fd²f¹fûÔ IYe ¶f`NXIY ¦fif¸fe¯f dUIYfÀf ÀfÔ§f¿fÊ Àfd¸fd°f IZY ÀfÔ¹fûþIY OXfg¢MXSX Àfb³fe»f SXfþ´fc°f IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ ¦fif¸f QWX°fûSXf ¸fZÔ WXbBÊÜ ¦fif¸fe¯f dUIYfÀf ÀfÔ§f¿fÊ Àfd¸fd°f IZY ÀfÔ¹fûþIY OXfg¢MXSX Àfb³fe»f SXfþ´fc°f ³fZ ¦fif¸fe¯fûÔ IYû AfV½ffÀf³f dQ¹ff dIY ¦fif¸fe¯fûÔ IYf CX°´feOÞX³f dIYÀfe ·fe IYe¸f°f ´fSX ¶fQfÊV°f ³fWXe dIY¹ff þfE¦ff, ´fSXeÃffAûÔ IYf Àf¸f¹f ³fþQeIY WX`, JZ°fe ¸fZÔ ·fe dÀfÔ¨ffBÊ IYe AfUV¹fIY°ff WX`Ü EZÀfZ ¸fZÔ þf³f¶fcÓfIYSX d¶fþ»fe IYe IYMXü°fe IYSX³ff ³¹ff¹f ÀfÔ¦f°f ³fWXe WX`Ü A¦fSX þ»Q WXe MXûSXZÔMX ³fZ d¶fþ»fe IYe Af´fcd°fÊ ³fWXe Àfb²ffSXe °fû ¦fif¸fe¯f dUIYfÀf ÀfÔ§f¿fÊ Àfd¸fd°f MXûSXZÔMX IYf¹ffÊ»f¹f IYf §fZSXfU IYSXZ¦fe Ü ´fi¸fbJ øY´f ÀfZ UeSXZ³Qi SXfþ´fc°f, WXeSXf ¨ff²fSXe, ´fU³f »fû²fe, WXdSXAû¸f »fû²fe, SXûVf³f, JZ¸f¨fÔQ ´fWX»fUf³f, Àf°feVf SXfþ´fc°f, ´fU³f ¨f`²fSXe, WXdSX¸fûWX³f ´fi²ff³f, ¸fWXZVf ´fi²ff³f, Ad³f»f U¸ffÊ, SXfþIbY¸ffSX ¸f§fMXfBÊ, Ad³f»f ¹ffQU, Aû¸f´fiIYfVf Vf¸ffÊ AfdQ SXWXZÜ

¶ffWX ¸fZÔ Qd»f°f ¸fdWX»ff ÀfZ Qb¿IY¸fÊ ¶ffWX (Af¦fSXf)Ü ¶ffWX ÃfZÂf IZY EIY ¦ffÔU ¸fZÔ ¶fb²fUfSX IYû Qd»f°f ¸fdWX»ff ÀfZ ¦ffÔU IZY WXe EIY ¹fbUIY ³fZ Qb¿IY¸fÊ dIY¹ffÜ d§f³fü³fe WXSXIY°f IZY ¶ffQ Qû Àf¸ffþ IZY »fû¦fûÔ IYe ¦ffÔU ¸fZÔ ´fÔ¨ff¹f°f WXbBÊ, »fZdIY³f ¸ff¸f»ff ³fWXeÔ ¶f³ffÜ ¦fb÷YUfSX IYû ´fedOÞX°ff IZY ÀfÀfbSX ³fZ AfSXû´fe IZY dJ»ffRY ¸fbIYQ¸ff QþÊ IYSXf dQ¹ffÜ ¶ffWX ÃfZÂf IZY EIY ¦ffÔU ¸fZÔ 30 U¿feʹf Qd»f°f ¸fdWX»ff ¶fb²fUfSX IYû Qû´fWXSX EIY ¶fþZ ¹f¸fb³ff IZY ¶feWXOÞX ¸fZÔ »fIYOÞXe »fZ³fZ ¦fBÊ ±feÜ CXÀfIZY ´feLZ ¦ffÔU IYf WXe ¹fbUIY SX¸ffIYfÔ°f IbYVfUfWXf ´fWXbÔ¨f ¦f¹ffÜ ¶feWXOÞX ¸fZÔ CXÀfZ AIZY»fZ QZJIYSX AfSXû´fe ³fZ CXÀfIZY Àff±f Qb¿IY¸fÊ dIY¹ffÜ dVfIYf¹f°f IYSX³fZ ´fSX CXÀfZ þf³f ÀfZ ¸ffSX³fZ IYe ²f¸fIYe QZIYSX AfSXû´fe ·ff¦f ¦f¹ffÜ §fSX ´fWXbÔ¨f³fZ ´fSX ¸fdWX»ff ³fZ A´f³fZ ´fd°f IYû §fMX³ff IYe þf³fIYfSXe QeÜ BÀfIZY ¶ffQ ¸ff¸f»fZ IYû Q¶ff³fZ IZY d»fE Qû³fûÔ Àf¸ffþ IZY »fû¦fûÔ IYe ´fÔ¨ff¹f°f VfbøY WXû ¦fBÊÜ BÀf¸fZÔ ´fedOÞX°ff AüSX AfSXû´fe ´fÃf IZY ´fdSXUfSX Uf»fûÔ IYû ·fe ¶fb»ff¹ff ¦f¹ffÜ SXf°f °fIY ¨f»fe ´fÔ¨ff¹f°f ¸fZÔ Àf¸fÓfü°fZ IYû ´fedOÞX°ff IZY ´fdSXUfSX ´fSX Q¶ffU ¶f³ff¹ff ¦f¹ff, »fZdIY³f ¶ff°f ³fWXeÔ ¶f³feÜ ¸fdWX»ff AfSXû´fe IYû Àf¶fIY dÀfJf³fZ ´fSX AOÞXe SXWXeÜ ¶fb²fUfSX IYû Àfb¶fWX UWX A´f³fZ ÀfÀfbSX IZY Àff±f ¶ffWX ±ff³fZ ´fWXbÔ¨f ¦fBÊÜ ÀfÀfbSX ³fZ AfSXû´fe IZY dJ»ffRY °fWXSXeSX QZ QeÜ BÔÀ´fZ¢MXSX ¶ffWX ´fiQe´f IbY¸ffSX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY AfSXû´fe IZY dJ»ffRY ¸fbIYQ¸ff QþÊ IYSX CXÀfIYe d¦fSXµ°ffSXe IZY ´fi¹ffÀf dIYE þf SXWXZ WX`ÔÜ ´fedOÞX°ff IYf ¸fZdOXIY»f IYSXf¹ff ¦f¹ff WX`Ü


17 RYSXUSXe 2017

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

4

gsYiykbu uacj

»fcMX WXû SXWXe Jb»fZAf¸f, ³fWXeÔ »f¦f SXWXe »f¦ff¸f Af¦fSX f Ü dÀfMX e ¶fÀfûÔ IZ Y ¨ff»fIY, ´fdSX¨ff»fIYûÔ IYe ¸f³f¸ff³fe ±f¸f³fZ IYf ³ff¸f ³fWXeÔ »fZ SXWXe WX`Ü Q¹ff»f¶ff¦f ÀfZ »fZIYSX E¸fþe SXûOX WXû°fZ WXbE I`YÔMX °fIY IYf ÀfRYSX °f¹f IYSX³fZ Uf»fZ Af²fZ ¹ffdÂf¹fûÔ IYû dMXIYMX ³fWXeÔ dQ¹ff þf°ff WX`Ü EZÀfZ ¸fZÔ ¹ffdÂf¹fûÔ IYû AÀfbdU²ff IZY Àff±f WXe SXfþÀU IYe WXfd³f ·fe WXû SXWXe WX`Ü °fe³f Qþʳf dÀfMXe ¶fÀfZÔ ´fid°fdQ³f E¸fþe SXûOX ´fSX QüOÞX »f¦ff°fe WX`ÔÜ BÀf QüSXf³f ¹fZ ·f¦fUf³f MXfIYeþ ÀfZ ÀfcSXÀfQ³f, WXSXe´fUÊ°f, ÀfZÔMX þûÔÀf °fIY ¶f`NX³fZ Uf»fe ÀfUfdSX¹fûÔ IYû MXf»f°fZ SXWX°fZ WX`ÔÜ þ¶f CX³fIYf CX°fSX³fZ IYf À±ff³f d³fIYMX Af þf°ff WX`, °fû CX³fÀfZ ´f`ÀfZ UÀfc»f d»fE þf°fZ WX`Ô AüSX dMXIYMX ³fWXeÔ dQ¹ff þf°ff WX`Ü ÀfZÔMX þûÔÀf AüSX Af¦fSXf IYfg»fZþ IZY LfÂf-LfÂffAûÔ ÀfZ

AIYÀfSX ´fdSX¨ff»fIY IYf dUUfQ ·fe WXû þf°ff WX`Ü UZ SXû»f J°¸f WXû³fZ, ¸fVfe³f IZY JSXf¶f WXû³fZ IYe QbWXfBÊ QZ°fZ WX`ÔÜ ¦fb÷YUfSX IYû Qû´fWXSX ¸fZÔ ÀfcSXÀfQ³f ÀfZ ³ff»f¶fÔQ °fIY þf SXWXeÔ ¸f³fe¿ff ³fZ ´f`ÀfZ QZIYSX dMXIYMX ¸ffÔ¦ff, »fZdIY³f dÀfMXe ¶fÀf ´fdSX¨ff»fIY MXf»f ¦f¹ffÜ ´fcSXZ ´f`ÀfZ »fZ³fZ IZY ¶ffQ ·fe þ¶f Af¦fSXf IYfg»fZþ °fIY ¸f³fe¿ff IYû dMXIYMX ³fWXeÔ d¸f»ff °fû UWX ´fdSX¨ff»fIY ´fSX d¶fRYSX ¦fBÊÜ BÀfIZY ¶ffQ ´fdSX¨ff»fIY ³fZ dMXIYMX ¶f³ffBÊÜ EZÀff dIYÀfe EIY ¹ffÂfe IZY Àff±f ³fWXeÔ WXû°ff WX`Ü dÀfMXe ¶fÀfûÔ ÀfZ ¹ffÂff IYSX³fZ Uf»fZ Af²fZ ÀfZ Ad²fIY ¹ffdÂf¹fûÔ IYû BÀfe QüSX ÀfZ ¦fbþSX³ff ´fOÞX°ff WX`Ü dÀfMXe ¶fÀfûÔ IZY EAfSXE¸f EÀfIZY Vf¸ffÊ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY MXeAfB ´fcSXZ E¸fþe SXûOX ´fSX dÀfMXe ¶fÀfûÔ ´fSX d³f¦fSXf³fe IZY

9455417491, 2226830 9454417509, 2260181 9454400246 9411911989 9358277455

¶fSXfSXf, ÀfWXfSXf ¸fZÔ þÔ¦f»fe þf³fUSX IYf Af°fÔIY

Af¦fSXfÜ ¶fSXfSXf AüSX ÀfWXfSXf ¸fZÔ dIYÀfe JcÔJfSX þÔ¦f»fe þf³fUSX IZY Af°fÔIY ÀfZ ÃfZÂfe¹f »fû¦fûÔ ¸fZÔ ·f¹f ½¹ff~ WX`Ü dIYÀff³fûÔ IZY LûMXZ þf³fUSX AüSX AfUfSXf ´fVfbAûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ·fe §fMX³fe VfbøY WXû ¦fBÊ WX`Ü ´f¹fÊMX³f dU»fZþ ¶fSXfSXf d³fUfÀfe ³fSXZÔQi IbY¸ffSX IZY §fZSX ¸fZÔ ¶fÔ²ff WXbAf LWX ¸ffWX IYf ¦ff¹f IYf ¶fLOÞXf ´ffÔ¨f dQ³f ´fWX»fZ Àfb¶fWX WXdç¹fûÔ IZY øY´f ¸fZÔ d¸f»ffÜ §fSX Uf»fûÔ IYû ÀfÔQZWX WXbAf AüSX þÔ¦f»fe IbYØfûÔ IYe IYSX°fc°f Àf¸fÓf IYSX ¸ff¸f»fZ IYû MXf»f dQ¹ffÜ EZÀfe d»fE ¸fbÀ°f`Q SXWX°fZ WX`Ô, A¦fSX IYûBÊ WXe §fMX³ff ¶fSXfSXf IZY Àff±f WXe ÀfWXfSXf ¸fZÔ ·fe Àfb³ffBÊ QeÜ EZÀfZ ¸fZÔ ÃfZÂfe¹f »fû¦fûÔ ¸fZÔ ·f¹f ½¹ff~ ¦fOÞX¶fOÞX IYSX SXWXf WX`, °fû CXÀf ´fSX »f¦ff¸f WX`Ü Àf·fe ³fZ ²¹ff³f QZ³ff VfbøY dIY¹ff °fû JZ°fûÔ ¸fZÔ §fc¸f³fZ Uf»fZ AfUfSXf ´fVfbAûÔ IYe ÀfÔ£¹ff »f¦ffBÊ þfE¦feÜ ·fe §fMX°fe dQJfBÊ QeÜ dIYÀff³f OXfg. WX¿fÊU²fʳf ³fZ ¶f°ff¹ff dIY dIYÀfe JcÔJfSX þÔ¦f»fe þf³fUSX IZY WXû³fZ IYe AfVfÔIYf IZY IYfSX¯f LûMXZ ¶f¨¨fûÔ IYf QZSX Vff¸f §fSX ÀfZ ¶ffWXSX d³fIY»f³ff ¶fÔQ IYSXf dQ¹ff WX`Ü UWXeÔ ´fVfbAûÔ IYû ·fe §fSXûÔ ¸fZÔ AÔQSX ¶ffÔ²ff þf SXWXf WX`Ü ´fi·ff¦fe¹f d³fQZVfIY Àff¸ffdþIY Ufd³fIYe IZYIZY dÀfÔWX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY BÀf °fSXWX IYe IYûBÊ Àfc¨f³ff ³fWXeÔ WX`Ü ¸ff¸f»fZ IYe þf³fIYfSXe þbMXfBÊ þfE¦feÜ

MXcÔOX»ff-Af¦fSXf IZY ¶fe¨f ·fe ³fWXeÔ ¶f³f°ff dMXIYMX

SXûOXUZþ ¶fÀfûÔ ¸fZÔ MXcÔOX»ff ÀfZ Af¦fSXf Af³fZþf³fZ Uf»fûÔ ¸fZÔ Q`d³fIY ¹ffdÂf¹fûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ·fe IYfRYe Ad²fIY WX`Ü B³f ´fSX E¸fEÀfMXe WXû°fe WX`, »fZdIY³f A³¹f IYû dMXIYMX QZ³fZ ¸fZÔ ¸f³f¸ff³fe IYe þf°fe WX`Ü ¹ffdÂf¹fûÔ IZY A³fbÀffSX ´fdSX¨ff»fIY d¶f³ff dMXIYMX dQE CX³fÀfZ 20 ÷Y´f¹fZ UÀfc»f »fZ°fZ WX`Ô, þ¶fdIY dMXIYMX 28 ÷Y´f¹fZ IYf WX`Ü

Qbd³f¹ff IZY Àff°f Aþc¶fûÔ ¸fZÔ Vfb¸ffSX °ffþ ¸fZÔ VfbøY WXbE A²fcSXZ IYf¸f Af¦fSXf : Qbd³f¹ff IZY Àff°f Aþc¶fûÔ ¸fZÔ Vfb¸ffSX °ffþ ¸fZÔ A¶f EIY ¶ffSX dRYSX ÀfÔ¦f°fSXfVf ´f°±fSX °fSXfVf SXWXZ WX`ÔÜ À¸ffSXIY ¸fZÔ A²fcSXZ LûOÞXZ ¦fE ÀfÔSXÃf¯f IYf¹fÊ Qû¶ffSXf VfbøY IYSX dQE ¦fE WX`ÔÜ QdÃf¯f-´fcUeÊ ¸fe³ffSX, SXfg¹f»f ¦fZMX, ´ff±fUZ AüSX RY°fZWX´fbSXe ¶fZ¦f¸f IZY ¸fIY¶fSXZ ¸fZÔ ¶fþMX d¸f»f³fZ IZY ¶ffQ ÀfÔSXÃf¯f IYf¹fûÊ IYe VfbøYAf°f WXû ¦fBÊ WX`Ü ÀfÔÀfQ IYe ´f¹ffÊUSX¯f ÀfÔ¶fÔ²fe À±ff¹fe Àfd¸fd°f ³fZ A´fi`»f, 2015 ¸fZÔ °ffþ¸fWX»f IYf d³fSXeÃf¯f dIY¹ff ±ffÜ Àfd¸fd°f ´fiQc¿f¯f IYe UþWX ÀfZ °ffþ IZY IYf»fZ ´fOÞX³fZ IYe þfÔ¨f IYû AfBÊ ±fe, »fZdIY³f CXÀf³fZ À¸ffSXIY IZY SXJSXJfU ´fSX ·fe ³ffSXfþ¦fe þ°ffBÊ ±feÜ BÀfIZY ¶ffQ CXÀf³fZ °ffþ IZY ÀfÔSXÃf¯f IYû dUÀ°fÈ°f ³fed°f °f`¹ffSX IYSX³fZ IZY d³fQZÊVf dQE ±fZÜ ·ffSX°fe¹f ´fbSXf°f°U ÀfUZÊÃf¯f (EEÀfAfB) ³fZ ¸fOX´f`IY IYSX ¸fb£¹f ¸fIY¶fSXZ U ¸fe³ffSXûÔ ´fSX ÀfRYfBÊ IYf IYf¸f VfbøY IYSXf¹ff ±ffÜ BÀfIZY Àff±f WXe °ffþ IZY QdÃf¯f-´fd›¸fe ·ff¦f ¸fZÔ dÀ±f°f RY°fZWX´fbSXe ¶fZ¦f¸f IZY ¸fIY¶fSXZ, SXfg¹f»f ¦fZMX ÀfZ d³fIY»fZ ´f¨¨feIYfSXe IZY ´f°±fSXûÔ IYû »f¦ff³fZ, ´ff±fUZ IZY JSXf¶f ´f°±fSXûÔ IYû ¶fQ»f³fZ AüSX QdÃf¯f-´fcUeÊ ¸fe³ffSX IYe ¸fSX¸¸f°f IYf IYf¸f

eaMyk;qDr ftykf/kdkjh MhvkbZth lh,evks uxjvk;qDr

¶fÀfûÔ IZY d»fE ·fMXIY°fZ SXWXZ ¹ffÂfe Af¦fSXfÜ ¨fb³ffUe OXйfcMXe ¸fZÔ SXûOXUZþ IYe ¶fÀfûÔ IZY ¨f»fZ þf³fZ IZY IYfSX¯f ¹ffdÂf¹fûÔ IYû ¶fWXb°f ´fSXZVff³fe WXû SXWXe WX`Ü ´fdSXUWX³f d³f¦f¸f ¸füþcQ ¶fÀfûÔ IZY RZYSXûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¶fPÞXf³fZ IYf QfUf IYSX SXWXf WX`, þ¶fdIY AfBEÀf¶feMXe ´fSX ¶fÀfZÔ IY°ffSX ¸fZÔ JOÞXe SXWX°fe WX`ÔÜ ¹ffdÂf¹fûÔ IYû ¦fÔ°f½¹f °fIY ´fWXbÔ¨f³fZ IZY d»fE Àf·fe øYMXûÔ ´fSX »fÔ¶ff BÔ°fþfSX IYSX³ff ´fOÞX SXWXf WX`Ü dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU IZY ´fi±f¸f ¨fSX¯f ¸fZÔ WXe Af¦fSXf ÀfZ 171 ¶fÀfZÔ »fZ »fe ¦fBÊ ±feÔÜ BÀfIZY ¶ffQ ÀfZ ¹ffdÂf¹fûÔ IYû ¸fZSXNX, ¶fSXZ»fe, ¸fbSXfQf¶ffQ, IYf³f´fbSX, QZWXSXfQc³f, ³fûEOXf, dQ»»fe, ¸f`³f´fbSXe, BMXfUf AfdQ øYMXûÔ ´fSX ¶fÀfûÔ IYe dQ¢IY°fûÔ IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞX SXWXf WX`Ü ¦fb÷YUfSX IYû ·fe Àfb¶fWX ÀfZ WXe ¹ffÂfe ¶fÀfûÔ IYf BÔ°fþfSX IYSX°fZ SXWXZÜ AfUfÀf dUIYfÀf d³fUfÀfe þ¹fSXf¸f Qû´fWXSX °fe³f ¶fþZ »f¦f·f¦f BMXfUf IZY d»fE ¶fÀf ´fIYOÞX³fZ ´fWXbÔ¨fZ, »fZdIY³f OXZPÞX §fÔMXZ °fIY CX³WXZÔ IYûBÊ ¶fÀf ³fWXeÔ d¸f»feÜ ¸fbSXfQf¶ffQ þf³fZ Uf»fZ ¹ffdÂf¹fûÔ IYf ·fe IbYL EZÀff WXe WXf»f ±ffÜ CX³WXZÔ ·fe ¶fÀf IZY d»fE »fÔ¶ff BÔ°fþfSX IYSX³ff ´fOÞX SXWXf ±ffÜ Vff¸f ´ffÔþ ¶fþZ IZY ¶ffQ QZWXSXfQc³f AüSX WXdSXõfSX þf³fZ Uf»fe ¶fÀfûÔ IYf AIYf»f ´fOÞX ¦f¹ffÜ EZÀfZ ¸fZÔ ¸fZSXNX IYe AûSX ÀfZ Af³fZ Uf»fe ¶fÀfûÔ IZY ÀfWXfSXZ AüSX ¸fþ¶fcSX³f EÀfe ¶fÀfûÔ ¸fZÔ ¹ffdÂf¹fûÔ IYû QcSXe °f¹f IYSX³fe ´fOÞXeÜ ¸f±fbSXf IYe AûSX þf³fZ Uf»fûÔ IYû ·fe AÀfbdU²ffAûÔ IYf Àff¸ff³f IYSX³ff ´fOÞXfÜ EAfSXE¸f ¸fûWX³f »ff»f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY Àf·fe øYMXûÔ ´fSX ¶fÀfûÔ IYe Ad°fdSXöY ½¹fUÀ±ff IYe þf SXWXe WX`, dþÀfÀfZ ¹ffdÂf¹fûÔ IYû AÀfbdU²ff ³f WXûÜ

Ófc»fZ»ff»f ª¹fûd°f dUÀfþʳf dÀfÔ²fb³f¦fSXe ¸fWXû°ÀfU A¦f»fZ ¸ffWX

VfbøY dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ IYSXe¶f LWX ¸ffWX ´fWX»fZ ¶fþMX IZY A·ffU ¸fZÔ EEÀfAfB IYû ¹fWX IYf¸f SXûIY³ff ´fOÞXf ±ffÜ ¶fþMX d¸f»f³fZ IZY ¶ffQ °ffþ¸fWX»f ¸fZÔ ÀfÔSXÃf¯f IYf¹fÊ ³fZ EIY ¶ffSX dRYSX SXµ°ffSX ´fIYOÞXe WX`Ü QdÃf¯f´fcUeÊ ¸fe³ffSX ¸fZÔ AÔQSX IYe °fSXRY »f¦fZ JSXf¶f ´f°±fSXûÔ IYû ¶fQ»ff þf SXWXf WX`Ü ¸fe³ffSX ¸fZÔ ¶ffWXSX IYe °fSXRY þ¦fWX-þ¦fWX ¶ffgOXÊSX ÀfZ d³fIY»fZ IYf»fZ SXÔ¦f IZY ´f°±fSXûÔ IYû ¶fQ»ff þf SXWXf WX`Ü ¹fWX IYf¸f EEÀfAfB õfSXf ¸ff¨fÊ °fIY J°¸f IYSX³fZ IYe CX¸¸feQ WX`Ü RY°fZWX´fbSXe ¶fZ¦f¸f IZY ¸fIY¶fSXZ, ´ff±fUZ AüSX SXfg¹f»f ¦fZMX IYf IYf¸f ·fe °fZþe ÀfZ dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü A²feÃf¯f ´fbSXf°f°UdUQ OXfg. ·fbU³f dUIiY¸f

³fZ ¶f°ff¹ff dIY WX¸f ¸ff¨fÊ °fIY Àf·fe IYf¸f ´fcSXf IYSX³fZ IYe IYûdVfVf IYSXZÔ¦fZÜ

A·fe IYSX³ff WXû¦ff BÔ°fþfSX QdÃf¯f-´fcUeÊ ¸fe³ffSX ´fSX U¿fÊ 2015 ÀfZ ¶fÔ²fe ´ffOÞX IZY Jb»f³fZ IZY d»fE A·fe ´f¹fÊMXIYûÔ IYû AüSX BÔ°fþfSX IYSX³ff WXû¦ffÜ ¸fSX¸¸f°f IZY ¶ffQ SXÀff¹f³f VffJf IYû ¸fOX´f`IY IYSX ¸fe³ffSX IYe ÀfRYfBÊ IYSX³fe WX`Ü À¸ffSXIY IYe CXØfSX-´fcUeÊ, CXØfSX-´fd›¸fe AüSX QdÃf¯f-´fd›¸fe ¸fe³ffSXZÔ ´fWX»fZ WXe ÀffRY IYe þf ¨fbIYe WX`ÔÜ

Af¦fSXfÜ ·f¦fUf³f Ófc»fZ»ff»f þ¹fÔ°fe ´fSX 19Ufa ª¹fûd°f dUÀfþʳf dÀfÔ²fb³f¦fSXe ¸fWXû°ÀfU 29 ¸ff¨fÊ IYû ¸f³ff¹ff þfE¦ffÜ °fe³f dQUÀfe¹f Af¹fûþ³f IYû »fZIYSX °f`¹ffdSX¹ffÔ VfbøY WXû ¦fBÊ WX`ÔÜ dÀfÔ²fb³f¦fSXe ¸fWXû°ÀfU IZY Af¹fûþIY SXf¿MÑXe¹f dÀfÔ²fe ¸fWXfÀfÔ§f IZY ÀfÔSXÃfIY V¹ff¸f ·fûþUf³fe IYe A²¹fÃf°ff ¸fZÔ WXbBÊ ¶f`NXIY ¸fZÔ IYf¹fÊIiY¸f IYe øY´fSXZJf °f¹f IYe ¦fBÊÜ ÀfÔ§f A²¹fÃf ¸fWXZVf Àfû³fe ³fZ ¶f°ff¹ff dIY IYf¹fÊIiY¸f °fe³f dQUÀfe¹f WXû¦ffÜ ¸fb£¹f AfIY¿fÊIY dÀfÔ²f dÀ±f°f CXQZSXû»ff»f ¸fÔdQSX IYe ÓffÔIYe WXû¦fe, þû ·föYûÔ IZY QVf³ff±fÊ ¹f¸fb³ff ¸fZÔ ¶f³ffBÊ þfE¦feÜ BÀf¸fZÔ dUSXfþ¸ff³f ·f¦fUf³f Ófc»fZ»ff»f IZY QVfʳf ·fe ßfðf»fbAûÔ IYû WXûÔ¦fZÜ VfWXSX ÀfZ Af³fZ Uf»fe ª¹fûd°f¹fûÔ IYf dUÀfþʳf ³ffUûÔ IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ¹f¸fb³ff ¸fZÔ WXû¦ffÜ BÀf QüSXf³f IY»ffIYfSXûÔ õfSXf dÀfÔ²fe ·fþ³fûÔ IYe ´fiÀ°fbd°f Qe þfE¦fe AüSX »fÔ¦fSX ·fe WXû¦ffÜ Àfd¨fU ¸f³fûWXSX »ff»f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY °fe³f dQUÀfe¹f dÀfÔ²fb ³f¦fSXe ¸fWXû°ÀfU ¸fZÔ 27 ¸ff¨fÊ IYû dÀfÔ²fe ¸fdWX»ff Àf·ff õfSXf ¸fZÔWXQe ´fid°f¹fûd¦f°ff WXû¦feÜ BÀf¸fZÔ ÀfUÊßfZâ ´fid°f·ffd¦f¹fûÔ IYû ´fbSXÀIÈY°f dIY¹ff þfE¦ff, °fû ·ff¦f »fZ³fZ Uf»fe ¸fdWX»ffAûÔ IYû ÀffÔ°U³ff ´fbSXÀIYfSX dQE þfEÔ¦fZÜ Af¹fûþ³f IZY QüSXf³f 28 ¸ff¨fÊ IYû dÀfÔ²f IZY ´fSXÔ´fSXf¦f°f OXûIYf ³fÈ°¹f IYe ´fid°f¹fûd¦f°ff WXû¦fe, dþÀf¸fZÔ 10 Àff»f ÀfZ 18 U¿fÊ °fIY IZY ¹fbUfAûÔ IYû ´fid°f·ff dQJf³fZ IYf ¸füIYf d¸f»fZ¦ffÜ °fe³f U¦fûÊ ¸fZÔ WXû³fZ Uf»fe BÀf ´fid°f¹fûd¦f°ff ¸fZÔ ´fWX»fe ¶ffd»fIYfAûÔ IYe QcÀfSXe ¶ff»fIYûÔ IYe AüSX °feÀfSXe ¸fdWX»ffAûÔ IYe WXû¦feÜ ÀfÔSXÃfIY V¹ff¸f ·fûþUf³fe ³fZ ¶f°ff¹ff dIY BÀf ¶ffSX WXû³fZ Uf»fZ Af¹fûþ³f ¸fZÔ ¸fWXf³f¦fSX IZY Àf·fe ·föYþ³f ´fÔ¨ff¹f°fûÔ, ¸fZ»ff IY¸fZdMX¹fûÔ IYû Af¸fÔÂf¯f dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü ÀfÔ¨ff»f³f ³fÔQc AfÀfUf³fe ³fZ dIY¹ffÜ ¶f`NXIY ¸fZÔ ÀfbVfe»f ³fû°f³ff³fe, d¦fSX²ffSXe »ff»f, SXf¸f¨fÔQ, ´fiQe´f, dIYVfûSX, JZ¸f¨fÔQ °fZþf³fe, UfÀfQZU ·ffdMX¹ff, »føf¯f QfÀf ¦fûIY»ff³fe AfdQ ¸füþcQ SXWXZÜ


17 RYSXUSXeX X 2017

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

5

eFkqjk U;wt ¸f±fbSXf-UÈÔQfU³f ¸fZÔ 50 WXþfSX ÀfZ ª¹ffQf SXWX SXWXZ ¶ffÔ¦»ffQZVfe ¸f±fbSXfÜ AüSXÔ¦ff¶ffQ ¸fZÔ dL´fIYSX SXWX SXWXf ¸¹ffÔ¸ffSX IYf ¹fbUIY °fû JbdRY¹ff EþZÔÀfe IZY WX°±fZ ¨fPÞX ¦f¹ffÜ ¸f¦fSX, VfWXSX ÀfZ »fZIYSX QZWXf°f ¸fZÔ AU`²f øY´f ÀfZ SXWX SXWXZ ¶fÔ¦f»ffQZdVf¹fûÔ ´fSX JbdRY¹ff EþZÔdÀf¹fûÔ IYe d³f¦ffWXZÔ ³fWXeÔ WX`ÔÜ EIY A³fb¸ff³f IZY °fWX°f, ¸f±fbSXf-UÈÔQfU³f ¸fZÔ 50 WXþfSX ÀfZ ª¹ffQf ¶ffÔ¦»ffQZVfe ¸f±fbSXf IZY À±ff¹fe d³fUfdÀf¹fûÔ ¸fZÔ Vfb¸ffSX WXû ¨fbIZY WX`ÔÜ IY¨fSXf ¶fe³fIYSX VfWXSX IYe ·fü¦fûd»fIY dÀ±fd°f ÀfZ øY¶føY WXbBÊ ¶ffÔ¦»ffQZVfe ´fdSXUfSXûÔ IYe ¸fdWX»ffEÔ A¶f IYBÊ ´ffVf IYf»fûd³f¹fûÔ ¸fZÔ ¸fZMX IYf IYf¸f IYSX SXWXe WX`ÔÜ ´fbd»fÀf dSXIYfOXÊ IZY °fWX°f °fû VfWXSX IZY ¶ffWXSXe B»ffIYûÔ ¸fZÔ IZYU»f 54 VfSX¯ff±feÊ ´fdSXUfSX WXe ¶fÀfZ WX`ÔÜ AÀfd»f¹f°f ¹fZ WX` dIY IYSXe¶f Qû QVfIY ¸fZÔ ´f¨ffÀf WXþfSX ÀfZ ª¹ffQf ¶ffÔ¦»ffQZVfe ¸f±fbSXf dþ»fZ ¸fZÔ AU`²f øY´f ÀfZ ¶fÀf ¨fbIZY WX`ÔÜ ª¹ffQf°fSX ÀU¹fÔ IYû ¶fÔ¦ff»fe ¶f°ffIYSX ¶f¨f°fZ SXWXZ WX`ÔÜ VfbøYAf°f ¸fZÔ °fû ³fZ°ff »fû¦f B³fIZY SXfVf³f IYfOXÊ AfdQ ¶f³fUf°fZ SXWXZÜ »fZdIY³f, ¶ffQ ¸fZÔ ¹fZ IYf¸f »fûIY»f Q»ff»fûÔ ³fZ WXd±f¹ff d»f¹ffÜ A¶f °fû B³f ¶ffÔ¦»ffQZdVf¹fûÔ IZY Af²ffSX IYfOXÊ, SXfVf³f IYfOXÊ, ¸f°fQf°ff RYûMXû ´fdSX¨f¹f ´fÂf WXfdÀf»f IYSX »fZ³fZ IZY Àff±f WXe B³WXûÔ³fZ

OÑfB¨U¦f »ffBÀfZÔÀf ·fe ¶f³fUf d»fE WX`ÔÜ ¹fZ ¶ffÔ¦»ffQZVfe ´fd›¸f ¶fÔ¦ff»f IZY ¶fÔ¦ffd»f¹fûÔ IZY ¶fe¨f ¸fZÔ ¹fWXfÔ SXWX SXWXZ WX`ÔÜ ¸f±fbSXf dþ»fZ ¸fZÔ EZÀfZ ¶ffÔ¦»ffQZdVf¹fûÔ IYe ÀfÔ¹fböY Af¶ffQe ´f¨ffÀf WXþfSX ÀfZ Ad²fIY WX`Ü IY¨fSXf ¶fe³f IYSX IY¶ffdOÞX¹fûÔ IYû ¶fZ¨f³ff WXe B³fIYf ¸fb£¹f ´fZVff WX`Ü UÈÔQfU³f ¸fZÔ dSX¢Vff ¨f»ff³fZ Uf»fûÔ ¸fZÔ ¶ffÔ¦»ffQZVfe WX`Ô °fû ¸f±fbSXf IYe WXfBUZ ÀfZ ÀfMXe ´ffgVf IYf»fûd³f¹fûÔ ¸fZÔ ¶ffÔ¦»ffQZVfe ¸fdWX»ffEÔ ÓffOÞXc-´fûÔLf »f¦ff SXWXe WX`ÔÜ IYBÊ §fSXûÔ ¸fZÔ °fû ¹fZ ¸fdWX»ffEÔ dIY¨f³f IYf IYf¸f ·fe ÀfÔ·ff»f SXWXe WX`ÔÜ B°f³ff WXe ³fWXeÔ, A¶f °fû B³fIZY U`UfdWXIY ÀfÔ¶fÔ²f ·fe À±ff³fe¹f ´fdSXUfSXûÔ ¸fZÔ WXe WXû³fZ »f¦fZ WX`ÔÜ dþ»ff ´fiVffÀf³f, ´fbd»fÀf AüSX À±ff³fe¹f

¸f±fbSXfÜ ´fbd»fÀf ³fZ ÀfÔdQ¦²f ¦fd°fdUd²f ¸fZÔ dþÀf ÀffdQIY IYû ´fIYOÞXf WX`, UWX dþÀf IY¶ffOÞXe IZY d»fE IYf¸f IYSX°ff ±ff, CXÀfe IZY ´ffÀf ÀffdQIY IYf EMXeE¸f IYfOXÊ ·fe SXWX°ff ±ffÜ ´fbd»fÀf IYf IYWX³ff WX` dIY ¹fWXe ÀffdQIY IZY Jf°fZ ¸fZÔ ¹fQf-IYQf ÷Y´f¹fZ ·fe OXf»f°ff ±ffÜ CXÀfZ ´fbd»fÀf ³fZ IYSXe¶f OXZPÞX Àff»f ´fWX»fZ ¶ffÔ¦»ffQZVf IYfg»f IYSX³fZ IZY ¶ffQ VfIY ¸fZÔ Q¶fû¨ff ±ffÜ ¶ffQ ¸fZÔ SXfþ³fed°fIY WXÀ°fÃfZ´f IZY IYfSX¯f LûOÞX dQ¹ff ¦f¹ffÜ VfWXSX IYe ³fBÊ ¶fÀ°fe ¸fZÔ °fe³f Qþʳf ÀfZ Ad²fIY ¶fOÞXZ IY¶ffOÞXe WX`ÔÜ ¹fZ IY¶ffOÞXe ¶fÔ¦ff»f ÀfZ ¶fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ NXZIZYQfSX IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ IY¨fSXf ¶fe³f³fZ IZY d»fE »fû¦fûÔ IYû ¶fb»ff°fZ WX`ÔÜ B³fIYû SXWX³fZ IZY d»fE VfWXSX IZY ¶ffWXSX Jf»fe ´»ffMX AüSX JZ°f dIYSXfE ´fSX »fZIYSX OXZSXf °fÔ¶fc ¦ffOÞXIYSX dMXIYf dQ¹ff þf°ff WX`Ü IY¨fSXf ¶fe³fIYSX »ff³fZ IZY d»fE dSX¢Vff dQ¹ff þf°ff WX`Ü ÀfcÂfûÔ IZY A³fbÀffSX, IY¶ffdOÞX¹fûÔ IZY ¹fWXfÔ IY¨fSXf ¶fe³f SXWXZ »fû¦fûÔ IYe ¦fWXSXfBÊ ÀfZ Lf³f¶fe³f IYe þfE, °fû ¶fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ B³f¸fZÔ ¶ffÔ¦»ffQZVfe d¸f»f þfEÔ¦fZÜ ¸f±fbSXf, IYûÀfeIY»ffÔ AüSX SXf¹ff ¸fZÔ JbdRY¹ff EþZÔdÀf¹ffÔ ÀfSXIYfSXe QÀ°ffUZþ ³f IY¶ffdOÞX¹fûÔ IZY ¹fWXfÔ ¹fWX IYf¸f IYSX SXWXZ WX`ÔÜ WXû³fZ IZY IYfSX¯f B³fIYe þfÔ¨f ´fOÞX°ff»f IYû »fZIYSX WX¸fZVff ÀfZ ¶fWXf³fZ ¶f³ff°fZ SXWXZ WX`ÔÜ EIY WXIYeIY°f ¹fZ ·fe WX dIY IZYÔQie¹f ¦fÈWX ¸fÔÂff»f¹f ÀfZ ¸ffÔ¦fZ þf³fZ Uf»fZ B³f´fbMX ¸fZÔ ·fe À±ff³fe¹f À°fSX ´fSX ¶ffÔ¦»ffQZVfe ³f WXû³fZ IYe þf³fIYfSXe Qe þf°fe SXWXe WX`Ü

þ³¸fÀ±ff³f ÀfZ d³fIY»fZ¦fe ·fû»fZ IYe ·f½¹f ¶fSXf°f

MXe³f MX´´fSX AüSX °ff³fZ °fÔ¶fc Afþ¸f´fbSX, MXfCX³fdVf´f, ÀU¯fÊ þ¹fÔ°fe AÀ´f°ff»f IZY ´ffÀf, ¶fSXfSXe ¦ffÔU, »føfe ³f¦fSX ´fbd»fÀf ¨füIYe IZY ´feLZ, ¦fûU²fʳf SXûOX ´fSX ßfeþe ¦ffOXʳf IZY Àff¸f³fZ VfSX¯ff±feÊ MXe³f MX´´fSX AüSX °fÔ¶fc OXf»f IYSXIZY SXWX SXWXZ WX`ÔÜ

d¶fWXfSXe d¶fWXfdSX³f IYe ¸fû´f` ¹fWX LdU ¶fSX³fe ³f þf¹f` ¸f±fbSXf, UÈÔQfU³fÜ d¶fWXfSXe d¶fWXfdSX³f IYe ¸fû´f` ¹fWX LdU ¶fSX³fe ³f þf¹f`, SXÔ¦f ¸fWX»f ¸fZÔ QûDY WXûSXe JZ»f`Ô °fü AÔ¦f-AÔ¦f SXÔ¦f ¨fb¨ff¹f`Ü NXf. ¶ffÔIZYd¶fWXfSXe ¸fÔdQSX ¸fZÔ ÀUf¸fe WXdSXQfÀf IZY SXd¨f°f B³f ´fQûÔ IYf B³f dQ³fûÔ ÀfZUf¹f°f WXSX Vff¸f ¦ff¹f³f IYSX SXWXZ WX`ÔÜ WXû»fe ÀfZ ´fWX»fZ NXfIbYSXþe IYû dSXÓff³fZ AüSX CX³WXZÔ WXû»fe JZ»f³fZ IZY d»fE Af¸fÔÂf¯f IYf ¹fZ ÀfZUf¹f°fûÔ IYf ´ffSXÔ´fdSXIY °fSXeIYf WX`Ü ¸fÔdQSX ÀfZUf¹f°f ¦fû´fe ¦fûÀUf¸fe ³fZ ¶f°ff¹ff dIY NXf. ¶ffÔIZYd¶fWXfSXe þe IZY ´fifIYMXйfIY°ffÊ ÀUf¸fe WXdSXQfÀf þe A´f³fZ AfSXf²¹f IYû d³f°f »ffOÞX »fOÞXf°fZ AüSX BÀf ´fiIYfSX IZY ¦ff¹f³f ¦ffIYSX CX³fIYe SXf¦f ÀfZUf IYSX°fZ ±fZÜ WXû»fe IZY QüSXf³f UZ A´f³fZ ¸f³f ¸fZÔ WXe NXfIbYSXþe IYû WXû»fe JZ»f°fZ QZJIYSX BÀf ´fiIYfSX IYe SX¨f³ffAûÔ IYf ¦ff¹f³f d³fd²fU³f SXfþ ¸fÔdQSX ¸fZÔ IYSX°fZ ±fZÜ CX³WXûÔ³fZ Af¦fZ ¶f°ff¹ff dIY dIYÀf °fSXWX ¦fûd´f¹ffÔ NXfIbYSXþe IZY Àff±f WXû»fe JZ»fIYSX JbQ IYû NX¦ff Àff ¸fWXÀfcÀf IYSX°fe WX`Ô °fû ¦ff¹f³f IYSX³fZ »f¦f°fe WX`ÔÜ ¸f`Ô I`YÀf` WXûSXe JZ»fcÔ¦fe ¹ff Àff¸fdSX¹ff IZY ÀfÔ¦fÜ ÀffSXe ÀfSXÀf

Àf·fe ¸fSXü ·feþü, ·feþ ¦f¹fü Àf¶f AÔ¦fÜ ßfe ¦fûÀUf¸fe ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¶fÀfÔ°f ´fÔ¨f¸fe IZY dQ³f ÀfZ WXe ¶ffÔIZYd¶fWXfSXe ¸fÔdQSX ¸fZÔ WXû»fe VfbøY WXû þf°fe WX`Ü BÀf dQ³f ÀfZ WXe WXSX Vff¸f ¸fÔdQSX ÀfZUf¹f°f AfSXf²¹f ¶ffÔIZYd¶fWXfSXe IYû WXû»fe IZY ¹fZ ´fQ Àfb³ffIYSX CX³WXZÔ Af¸fÔÂf¯f QZ°fZ WX`ÔÜ

QZVfe §fe, ¶ffQf¸f IYf ´fSXûÀf°fZ WX»fUf WXû»fe ÀfZ ´fWX»fZ NXf. ¶ffÔIZYd¶fWXfSXeþe IYû ÀfZUf¹f°f ´fid°fdQ³f SXfþ·fû¦f AüSX Vf¹f³f ·fû¦f ¸fZÔ QZVfe §fe ÀfZ d³fd¸fÊ°f ¶ffQf¸f IYf WX»fUf ´fSXûÀf°fZ WX`ÔÜ ÀfZUf¹f°fûÔ IYf ¸ff³f³ff WX`

ÀffdQIY IYf ÀfSX´fSXÀ°f IY¶f AfE¦ff d³fVff³fZ ´fSX

¸f±fbSXfÜ ßfeIÈY¿¯f þ³¸fÀ±ff³f ÀfZUf ÀfÔÀ±ff³f ´fSXÔ´fSXf¦f°f dQ½¹f dVfU ¶fSXf°f IYf Af¹fûþ³f 24 RYSXUSXe IYû IYSXZ¦ffÜ IYf¹fÊIiY¸f IYe þf³fIYfSXe QZ°fZ WXbE ÀfÔÀ±ff³f IZY ¸fb£¹f Ad²fVffÀfe Ad²fIYfSXe SXfþeU ßfeUfÀ°fU ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¹fWX A»füdIYIY AüSX ·f½¹f dVfU ¶fSXf°f 24 RYSXUSXe IYû Vff¸f ¨ffSX ¶fþZ þ³¸fÀ±ff³f ÀfZ VfbøY WXû¦feÜ ·fû»fZ IYe ¶fSXf°f OXe¦f ¦fZMX, ¸fÔOXe SXf¸fQfÀf, ¨füIY ¶ffþfSX, ÀUf¸fe §ffMX, LØff ¶ffþfSX, WXû»fe ¦fZMX WXû°fZ WXbE ßfeIÈY¿¯f þ³¸fÀ±ff³f ´fWXbÔ¨fZ¦feÜ ¸fWXfdVfUSXfdÂf IZY ´ffU³f ´fUÊ ´fSX ·ff¦fU°f ·fU³f dÀ±f°f ßfeIZYVfUZV½fSX ¸fWXfQZU Qb»fÊ·f ´ffSXQ dVfU¨»f¦f IYf VffÀÂfûÔöY dU²ff³fûÔ IZY A³fbøY´f Ad·f¿fZIY IYf IYf¹fÊIiY¸f ¨ffSXûÔ ´fiWXSX ¨f»fZ¦ffÜ

¹fbUIY-¹fbU°fe »ff´f°ff, Qû Àf¸fbQf¹fûÔ ¸fZÔ °f³ffU

dIY ¦fûd´f¹fûÔ IZY Àff±f WXû»fe JZ»f³fZ ÀfZ ´fWX»fZ NXfIbYSXþe IYû ¶fd»fâ°ff ´fiQf³f IYSX³fZ ¸f±fbSXfÜ ±ff³ff ¶f»fQZU ÃfZÂf ÀfZ Qû Àf¸fbQf¹f IZY ¹fbUIY-¹fbU°fe °fe³f dQ³f ÀfZ ¦ff¹f¶f WX`ÔÜ BÀfZ IZY d»fE BÀf ´fiIYfSX IZY ½¹fÔþ³f CX³WXZÔ ´fSXûÀfZ »fZIYSX Qû³fûÔ Àf¸fbQf¹fûÔ IZY ¶fe¨f °f³ffU IYe dÀ±fd°f ¶f³fe WXbBÊ WX`Ü Qû³fûÔ WXe Àf¸fbQf¹f þf°fZ WX`ÔÜ ¦fb¸fVfbQfAûÔ IYe °f»ffVf ¸fZÔ »f¦fZ WX`ÔÜ ¦fb÷YUfSX IYû BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ¹fbUIY IZY dJ»ffRY ¹fbU°fe WXSX dQ³f Qû¦fb³fe IYSX°fZ BÂf IZY ´fdSXþ³fûÔ ³fZ ±ff³ff ¶f»fQZU ¸fZÔ dSX´fûMXÊ QþÊ IYSXfBÊ WX`Ü ±ff³ff ¶f»fQZU ÃfZÂf IZY EIY ¦ffÔU IZY ¹fbUIY IZY Àff±f ¹fbU°fe ¨f»fe ¦fBÊÜ Qû³fûÔ WXe A»f¦fIYe ¸ffd»fVf A»f¦f Àf¸fbQf¹f IZY WX`ÔÜ BÀfIYû »fZIYSX Qû³fûÔ WXe Àf¸fbQf¹f IZY ¶fe¨f °f³ffU ¶f³ff WXbAf WX`Ü NXf. ¶ffÔIZYd¶fWXfSXeþe IYe ¹fcÔ °fû ´fid°fdQ³f BÂf ¹fbUIY AüSX ¹fbU°fe A·fe °fIY ´fdSXþ³fûÔ IYû ³fWXeÔ d¸f»f ÀfIZY WX`ÔÜ ¶f°ff¹ff ¦f¹ff WX` dIY Qû³fûÔ IYe ¸ffd»fVf WXû°fe WX`Ü ¸f¦fSX, WXû»fe ÀfZ IZY ¶fe¨f ´fiZ¸f ÀfÔ¶fÔ²f WX`Ô AüSX BÀfe IZY ¨f»f°fZ UWX §fSX ÀfZ ·ff¦f ¦fE WX`ÔÜ Qû³fûÔ IZY ´fdSXþ³f ´fWX»fZ BÂf IYe ¹fZ ¸ffd»fVf Qû¦fb³fe IYSX Qe CX³fIYe °f»ffVf ¸fZÔ »f¦fZ WX`ÔÜ þf°fe WX`Ü ¶fiþ¦fûd´f¹fûÔ ÀfZ WXû»fe JZ»f³fZ IZY Àf¶f BÔÀ´fZ¢MXSX ´fiUe¯f IbY¸ffSX ¸ff³f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY Qû³fûÔ WXfBÊIYûMXÊ ´fWXbÔ¨f ¦fE WX`Ô AüSX CX³WXZÔ d»fE NXfIbYSXþe IYû °f`¹ffSX IYSX³fZ IYe ¹fZ WXfBÊIYûMXÊ ÀfZ BÀfIYe Àfc¨f³ff d¸f»f ¦fBÊ WX`Ü þ»Q WXe Qû³fûÔ IYû ¶f»fQZU »ff¹ff þfE¦ffÜ BÀf A´f³fe ´ffSXÔ´fdSXIY SXf¦f ÀfZUf Afþ ·fe ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ¹fbU°fe IZY ´fdSXþ³fûÔ IYe °fWXSXeSX ´fSX ¸fbIYQ¸ff QþÊ IYSX d»f¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¶f°ff¹ff ÀfZUf¹f°fûÔ õfSXf A´f³ffBÊ þf°fe WX`Ü ¦f¹ff WX` dIY Qû³fûÔ ¶ffd»f¦f WX`Ô AüSX ÀfÔ·fU°f Qû³fûÔ ³fZ VffQe IYSX »fe WX`Ü


17 RYSXUSXeX X 2017

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

jk”Vªh; lekpkj »fûIYÀf·ff ¨fb³ffUûÔ °fIY ¦fNX¶fÔ²f³f ¸fZÔ AüSX Q»f Vffd¸f»f WXûÔ¦fZ: AfþfQ IYf³f´fbSXÜ IYfÔ¦fiZÀf AüSX Àf¸ffþUfQe ´ffMXeÊ IYf ¦fNX¶fÔ²f³f 2019 IZY »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU ¸fZÔ ·fe þfSXe SXWX³fZ IYe ¶ff°f IYSX°fZ WXb¹fZ IYfÔ¦fiZÀf ³fZ°ff ¦fb»ff¸f ³f¶fe AfþfQ ³fZ IYWXf dIY »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU °fIY AüSX ·fe ²f¸fÊd³fSX´fZÃf ´ffdMXʹffÔ BÀf ¦fNX¶fÔ²f³f ¸fZÔ Vffd¸f»f WXûÔ¦feÜ UWXeÔ ¶fÀf´ff IZY BÀf¸fZÔ Vffd¸f»f WXû³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff IZY ÀfUf»f ´fSX CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¸f`Ô dIYÀfe ·fe ´ffMXeÊ IYf ³ff¸f ³fWXeÔ »fZ³ff ¨ffWX°ff »fZdIY³f ·ffþ´ff IYû WXSXf³fZ IZY d»f¹fZ Àf·fe ÀfZ¢¹fc»fSX ´ffdMXʹffÔ EIY Àff±f WXû³fe ¨ffdWXEÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe ´fSX d³fVff³ff Àff²f°fZ WXb¹fZ AfþfQ ³fZ IYWXf dIY kk³ff¸f dÀfIÔYQSX SXJ³fZ ÀfZ IYûBÊ ¶f£°f dÀfIÔYQSX WXû ³f ÀfIYfÜll A±ffÊ°f dÀfIÔYQSX ³ff¸f SXJ »fZ³fZ ÀfZ IYûBÊ ·fe AfQ¸fe dÀfIÔYQSX ³fWXeÔ ¶f³f þf°ff WX`Ü ¸fûQe ´fi²ff³f¸fÔÂfe °fû ¶f³f ¦f¹fZ »fZdIY³f CX³f¸fZÔ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ´fQ Uf»fe ´fdSX´f¢½f°ff AüSX ¦fÔ·feSX°ff ³fWXeÔ Af ÀfIYeÜ SXfª¹fÀf·ff ¸fZÔ ³fZ°ff ´fid°f´fÃf ³fZ IYWXf, kk°f·fe CX³fIZY ¨fb³ffUe ·ff¿f¯fûÔ IYf À°fSX IYfRYe WXQ °fIY ³fe¨fZ Af ¦f¹ff WX`Ü BÀf ¶ffSXZ ¸fZÔ ¸f`Ô³fZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¸fûQe ÀfZ ÀfÔÀfQ ¸fZÔ ·fe IYWXf ±ff dIY UWX ´fQ IYe ¦fdSX¸ff ¶f³ff¹fZ SXJZÔÜll ¶fWXbþ³f Àf¸ffþ ´ffMXeÊ IYe ³fZ°ff ¸ff¹ffU°fe IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf ³fZ°ff ³fZ IYWXf dIY ¶fÀf´ff A¶f AIZY»fe ´fOÞX ¦f¹fe WX`, ¢¹fûÔdIY CXÀfIYe ³fZ°ff ¸ff¹ffU°fe IZY kkJf³fZ IZY QfÔ°f A»f¦f WX`Ô AüSX dQJf³fZ IZY A»f¦fllÜ CXØfSX ´fiQZVf IZY IYfÔ¦fiZÀf ´fi·ffSXe ¦fb»ff¸f ³f¶fe AfþfQ ³fZ Afþ Àfb¶fWX dUVfZ¿f ¶ff°f¨fe°f ¸fZÔ IYWXf dIY 2014 IZY »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU ¸fZÔ ÀfZ¢¹fc»fSX °ffIY°fûÔ IYû ³fbIYÀff³f WXbAf AüSX CXÀfIYf RYf¹fQf ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ IYû d¸f»ff AüSX UWX ´fiQZVf ¸fZÔ 73 ÀfeMXZÔ þe°f ¦f¹feÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY A¦fSX IYfÔ¦fiZÀf, Àf´ff, ¶fÀf´ff AüSX AfSXE»fOXe Àf¶f d¸f»fIYSX

»fûIYÀf·ff ¨fb³ffU »fOÞX°fZ °fû ·ffþ´ff ´fiQZVf ¸fZÔ 10 ÀfZ 15 ÀfeMXûÔ IZY ¶fe¨f WXe dÀf¸fMX þf°feÜ AfþfQ ³fZ IYWXf, kkþû ¦f»f°fe WX¸f 2014 IZY »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU ¸fZÔ IYSX ¨fbIZY ±fZ CXÀf ¦f»f°fe IYû WX¸f 2017 IZY dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU ¸fZÔ QûWXSXf³ff ³fWXeÔ ¨ffWX°fZ ±fZ ¢¹fûÔdIY A¦fSX Àf¶f A»f¦fA»f¦f »fOÞXZ °fû EIY ¶ffSX dRYSX ·ffþ´ff IYû RYf¹fQf WXû þfE¦ffÜ BÀfd»f¹fZ WX¸f³fZ ¦fNX¶fÔ²f³f dIY¹ff °ffdIY Àf·fe ²f¸fÊd³fSX´fZÃf °ffIY°fZÔ EIY Àff±f WXû ÀfIZYÔÜll IYfÔ¦fiZÀf ³fZ°ff AfþfQ ³fZ IYWXf dIY CXØfSX ´fiQZVf ¸fZÔ °feÀfSXe ÀfZ¢¹fc»fSX °ffIY°f ¶fÀf´ff A¶f AIZY»fe ´fOÞX ¦f¹fe WX`Ü CXÀfIYe AÀfd»f¹f°f A¶f þ³f°ff IYû ´f°ff ¨f»f þfE¦feÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, kk¸f`Ô ´fd›¸fe CXØfSX ´fiQZVf ¸fZÔ ±ff dþÀf¸fZÔ EIY UedOX¹fû d¢»f´f QZJ³fZ IYû d¸f»feÜ CXÀf¸fZÔ ¶fÀf´ff ³fZ°ff ¸ff¹ffU°fe IYWX SXWXe WX`Ô dIY þ¶f ¸f`Ô³fZ QZJf dIY ¸fbÀf»f¸ff³fûÔ IYf UûMX ¸fZSXe °fSXRY ÀfZ þf³fZ »f¦ff °fû ¸f`Ô³fZ A´f³ff UûMX ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ IYû MÑfÀfÔRYSX IYSX dQ¹ffÜ'' AfþfQ IZY ¸fb°ffd¶fIY, kkBÀfIYf ¸f°f»f¶f ¹fWX WX` dIY þ¶f IYûBÊ ¸fbÀf»f¸ff³f þe°f³fZ »f¦f°ff WX` °fû UWX ¹ffd³f ¶fÀf´ff Àfb´fie¸fû A´f³ff UûMX ·ffþ´ff IYû MÑfÔÀfRYSX IYSX³fZ »f¦f°fe WX`ÔÜ ¸ff¹ffU°fe IZY Jf³fZ IZY QfÔ°f A»f¦f WX` AüSX dQJf³fZ IZY QfÔ°f A»f¦f WX`ÔÜll EAfBÊE¸fAfBÊE¸f IZY AÀfQbïe³f AûU`Àfe IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ÀfUf»f ´fcL³fZ ´fSX CX³WXûÔ³fZ IYWXf, kkAûU`Àfe þª¶ff°fe ¶ff°fZÔ IYSX ¸fbdÀ»f¸fûÔ IYû ¶ffÔMX³ff ¨ffWX°fZ WX`ÔÜ »fZdIY³f ¸fWXfSXf¿MÑX, IY³ffÊMXIY, d¶fWXfSX ¸fZÔ CX³fIYe IY»fBÊ Jb»f

¦f¹fe WX`Ü A¶f ¸fbÀf»f¸ff³f Àf¸fÓf ¦f¹fZ WX`Ô dIY B³fIYû UûMX QZ³fZ ÀfZ ·ffþ´ff IYû RYf¹fQf WXû¦ffÜ AûU`Àfe IYe ´ffMXeÊ IYe JfdÀf¹f°f WX` dIY ¹fWX WX¸fZVff CXÀfZ Àf¸f±fʳf IYSX°fe WX` þû ´ffMXeÊ ÀfØff ¸fZÔ WXû°fe WX`, ¨ffWXZ UWX ·ffþ´ff WXû ¹ff IYfÔ¦fiZÀfÜ BÀfd»f¹fZ ¸fbÀf»f¸ff³fûÔ IYû AûU`Àfe IYe ´ffMXeÊ IYû A´f³ff UûMX QZIYSX JSXf¶f ³fWXeÔ IYSX³ff ¨ffdWXEÜll CXØfSX ´fiQZVf ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf-Àf¸ffþUfQe ´ffMXeÊ ¦fNX¶fÔ²f³f IYû dIY°f³fe ÀfeMXZÔ d¸f»fZÔ¦fe, BÀf ÀfUf»f IZY þUf¶f ¸fZÔ SXfª¹fÀf·ff ¸fZÔ ³fZ°ff ´fid°f´fÃf AfþfQ ³fZ IYWXf, kk¸f`Ô CXØfSX ´fiQZVf IYf þ¶fSXQÀ°f QüSXf IYSX SXWXf WXcÔ A·fe °fIY þWXfÔ Qû ¨fSX¯f IYf ¸f°fQf³f WXû ¨fbIYf WX` UWXfÔ ¸f`Ô ¹fWX ¶ff°f QfUZ ÀfZ IYWX ÀfIY°ff WXcÔ dIY Àf´ff IYfÔ¦fiZÀf ¦fNX¶fÔ²f³f ³fÔ¶fSX EIY ´fSX SXWXZ¦ffÜll CX³WXûÔ³fZ IYWXf, kkA¶f ¸f`Ô °feÀfSXZ ¨fSX¯f IZY ¨fb³ffUûÔ IZY ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ Àf´ff AüSX IYfÔ¦fiZÀf Qû³fûÔ CX¸¸feQUfSXûÔ IZY d»f¹fZ ´fi¨ffSX IYSX SXWXf WXcÔ °fû ¸fbÓfZ °fû CXØfSX ´fiQZVf ¸fZÔ ¦fNX¶fÔ²f³f IYe »fWXSX dQJ SXWXe WX`Ü AüSX WX¸fZÔ CX¸¸feQ WX` dIY Àf´ff IYfÔ¦fiZÀf ¦fNX¶fÔ²f³f 275 ÀfZ Ad²fIY ÀfeMXZ þe°fZÔ¦ff AüSX Qû¶ffSXf AdJ»fZVf ¹ffQU IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ ÀfSXIYfSX ¶f³fZ¦feÜll CX³WXûÔ³fZ IYWXf, kkÀf´ff IYfÔ¦fiZÀf IYf ¹fWX ¦fNX¶fÔ²f³f Af¦fZ 2019 IZY »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU °fIY ¨f»fZ¦ff ¢¹fûÔdIY A¶f WX¸f Qû³fûÔ IYû BÀf ¶ff°f IYf AWXÀffÀf WXû ¦f¹ff WX` dIY A¦fSX CXØfSX ´fiQZVf ¸fZÔ ÀfZ¢¹fc»fSX °ffIY°fûÔ IYû ¸fþ¶fc°f IYSX³ff WX` °fû WX¸f Qû³fûÔ IYû Àff±f Àff±f SXWX³ff WXû¦ffÜll AfþfQ ÀfZ ´fcLf ¦f¹ff dIY 2019 IZY »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU ¸fZÔ ¢¹ff BÀf ¦fNX¶fÔ²f³f ¸fZÔ ¶fÀf´ff IYû ·fe Vffd¸f»f IYSXZÔ¦fZ °fû CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY WX¸f Àf·fe ²f¸fÊd³fSX´fZÃf ´ffdMXʹfûÔ IYû ·ffþ´ff ÀfZ »fOÞX³fZ IZY d»fE EIY L°f IZY ³fe¨fZ »ff³fZ IYe IYûdVfVf IYSXZÔ¦fZÜ A¶f IYü³f Af°ff WX` AüSX IYü³f ³fWXeÔ ¹fWX ·fdU¿¹f IYe ¶ff°f WX`Ü

°fe³f °f»ffIY IYf ¸fÀf»ff ¶fZWXQ ¦fÔ·feSX, 5 þþûÔ IYe ´feNX IYSXZ¦fe Àfb³fUfBÊ: SC ³fBÊ dQ»»feÜ Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fZ ¦fb÷YUfSX IYû IYWXf dIY °fe³f °f»ffIY IZY ¸fbïZ IYû »fZIYSX Qf¹fSX IYe ¦fBÊ ¹ffd¨fIYfAûÔ ´fSX Àfb³fUfBÊ ´ffÔ¨f þþûÔ IYe ÀfÔdU²ff³f ´feNX ¸fBÊ IZY ¸fWXe³fZ ¸fZÔ IYSXZ¦feÜ IYûMXÊ ³fZ IYWXf dIY AQf»f°f °fe³f °f»ffIY IZY Àf·fe ´fWX»fbAûÔ ´fSX dU¨ffSX IYSXZ¦feÜ AQf»f°f ³fZ þûSX QZIYSX IYWXf dIY ¹fWX ¸fÀf»ff ¶fWXb°f ¦fÔ·feSX WX` AüSX BÀfZ MXf»ff ³fWXeÔ þf ÀfIY°ffÜ Àfb³fUfBÊ IZY QüSXf³f °fe³f °f»ffIY IYû »fZIYSX IZYÔQi ÀfSXIYfSX ³fZ IYûMXÊ IZY Àff¸f³fZ IbYL ÀfUf»f SXJZÜ IZYÔQi IZY A»ffUf IbYL AüSX ´fÃfûÔ IZY ·fe ÀfUf»f AfE, dþÀf ´fSX IYûMXÊ ³fZ Àf·fe ÀfÔ¶fd²f°f ´fÃfûÔ ÀfZ IYWXf WX` dIY UZ 30 ¸ff¨fÊ °fIY d»fdJ°f ¸fZÔ A´f³fe ¶ff°f AMXfg³feÊ þ³fSX»f IZY ´ffÀf þ¸ff IYSXf QZÔÜ ¦fb÷YUfSX IYû Àfb³fUfBÊ IZY QüSXf³f ¨feRY þdÀMXÀf þ¦fQeVf dÀfÔWX JZWXSX ³fZ IYWXf BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ dÀfRYÊ IYf³fc³fe ´fWX»fbAûÔ ´fSX WXe Àfb³fUfBÊ WXû¦feÜ Àf·fe ´fÃfûÔ IZY EIY-EIY Vf¶Q ´fSX AQf»f°f ¦füSX IYSXZ¦feÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY AQf»f°f IYf³fc³f ÀfZ A»f¦f ³fWXeÔ þf ÀfIY°feÜ 11 ¸fBÊ ÀfZ ¦fd¸fʹfûÔ IYe Lbd˜¹fûÔ ¸fZÔ ¸ff¸f»fZ ´fSX Àfb³fUfBÊ VfbøY WXû¦feÜ CXÀfIZY ´fWX»fZ AQf»f°f 30 ¸ff¨fÊ IYû °fe³f °f»ffIY, WX»ff»ff AüSX ¶fWXbdUUfWX ´fi±ff IZY ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ dU¨ffSX IZY d»fE ¸fbïZ °f¹f IYSXZ¦feÜ

6

³ff¦f´fbSX IYû ·ffþ´ff IYe ´fIYOÞX ÀfZ ¶f¨ff³ff WXû¦ff: dVfUÀfZ³ff ¸fbÔ¶fBÊÜ ¸fWXfSXf¿MÑX IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe QZUZÔQi RYOX¯fUeÀf IZY ÃfZÂf ³ff¦f´fbSX ¸fZÔ JSXf¶f IYf³fc³f ½¹fUÀ±ff IYf AfSXû´f »f¦ff°fZ WXbE dVfUÀfZ³ff ³fZ ·ffþ´ff ´fSX þ¶fSXQÀ°f d³fVff³ff Àff²ff AüSX IYWXf dIY VfWXSX IYû d³fd›°f øY´f ÀfZ ·ffþ´ff IYe ´fIYOÞX ÀfZ ¶f¨ff³ff WXû¦ffÜ d»fWXfþf ´ffMXeÊ ³fZ WX`SXf³fe þ°ff¹fe dIY VfWXSX kkQbd³f¹ff IYe Af´fSXfd²fIY SXfþ²ff³fell ¶f³f³fZ IYe dQVff ¸fZÔ A¦fiÀfSX WX`Ü A´f³fZ ¸fbJ´fÂf kÀff¸f³ffl IZY ÀfÔ´ffQIYe¹f ¸fZÔ dVfUÀfZ³ff ³fZ IYWXf, kk¸fb£¹f¸fÔÂfe AüSX CX³fIZY »fû¦f (·ffþ´ff ³fZ°ff) ¸fbÔ¶fBÊ AüSX ´fb¯fZ ´fSX ³fþSXZ ¦fOÞXf¹fZ WX`Ô þ¶fdIY ¸fb£¹f¸fÔÂfe IYf JbQ IYf VfWXSX JÀ°ffWXf»f ¶f³ff WXbAf WX`Ü ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¸fbÔ¶fBÊ IYe °fb»f³ff ´fMX³ff ÀfZ IYSX ¨fbIZY WX`Ô þ¶fdIY CX³WXZÔ °fû Qbd³f¹ff IYe Af´fSXfd²fIY SXfþ²ff³fe ¶f³f°fZ ³ff¦f´fbSX IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ´fWX»fZ þUf¶f QZ³ff ¨ffdWXEÜll ¹fWX ÀfÔ´ffQIYe¹f d³fIYf¹f ¨fb³ffUûÔ IYe ´fÈâ·fcd¸f ¸fZÔ Àff¸f³fZ Af¹ff WX`Ü d³fIYf¹f ¨fb³ffUûÔ ¸fZÔ A·fe ¶fZWXQ IY¸f Àf¸f¹f SXWX ¦f¹ff WX` AüSX IZYÔQi EUÔ SXfª¹f ¸fZÔ ÀfØff ¸fZÔ WXû³fZ IZY ¶ffUþcQ Qû³fûÔ ´ffdMXʹffÔ WX¸fZVff IYe °fSXWX EIY QcÀfSXZ ´fSX AfSXû´f ´fi°¹ffSXû´f »f¦ff°fe SXWXe WX`ÔÜ WXfd»f¹ff ÀfÔ´ffQIYe¹f ¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff WX` dIY ³ff¦f´fbSX OXZÔ¦fc IYe d¦fSXµ°f ¸fZÔ ±ff AüSX ·ffþ´ff VffdÀf°f ¸fWXf´ffd»fIYf ´fiVffÀf³f BÀfZ R`Y»f³fZ ÀfZ SXûIY³fZ ¸fZÔ ³ffIYf¸f SXWXe ±fe þ¶fdIY dVfUÀfZ³ff VffdÀf°f ¸fbÔ¶fBÊ d³f¦f¸f ³fZ BÀf dÀ±fd°f ÀfZ d³f´fMX³fZ IZY ´f¹ffÊ~ BÔ°fþf¸f dIY¹fZ ±fZÜ ÀfÔ´ffQIYe¹f ¸fZÔ QfUf dIY¹ff ¦f¹ff dIY ³ff¦f´fbSX ¸fZÔ AU`²f d³f¸ffʯf RY»f-RcY»f SXWXf WX` AüSX VfWXSX IYe Àf¸fc¨fe ÀfOÞXIYûÔ IYû

JûQf þf SXWXf WX` dþÀfIZY ¨f»f°fZ IYBÊ »fû¦f A´f³fe þf³f ¦fÔUf ¨fbIZY WX`ÔÜ BÀfIZY A³fbÀffSX VfWXSX ¸fZÔ IYûBÊ EZÀfe ÀfOÞXIY ¹ff RbYMX´ff±f ³fWXeÔ WX` þWXfÔ ¦fèZ ³fWXeÔ WXûÔÜ ÀfOÞXIYûÔ IYe WXf»f°f ¶fQ°fSX IYSX³fZ IZY d»f¹fZ NXZIZYQfSXûÔ IYû Àfþf ·fe ³fWXeÔ Qe ¦f¹feÜ ÀfÔ´ffQIYe¹f IZY A³fbÀffSX, kk³ff¦f´fbSX ¸fZÔ JSXf¶f IYf³fc³f ½¹fUÀ±ff IYf ÀIcY»fûÔ ´fSX ·fe ¶fbSXf AÀfSX ´fOÞXf WX`Ü ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³ff¦f´fbSX ÀfZ WX`Ô AüSX CX³fIZY ´ffÀf SXfª¹f IZY ¦fÈWXdU·ff¦f IYf ·fe ´fi·ffSX WX`Ü ¶ffUþcQ BÀfIZY »fû¦f WXSX dQ³f Ad´fi¹f §fMX³ffAûÔ IYf J°fSXf ÓfZ»f SXWXZ WX`ÔÜll BÀfIZY A³fbÀffSX, kk¸fdWX»ffEÔ ÀfbSXdÃf°f ³fWXeÔ WX`ÔÜ WX°¹ff, OXI`Y°fe, ¶f»ff°IYfSX IYe §fMX³ffAûÔ ¸fZÔ BþfRYf WXbAf WX`Ü ¸fdWX»ffEÔ Vff¸f PX»f³fZ IZY ¶ffQ §fSX ÀfZ ¶ffWXSX d³fIY»f³fZ ÀfZ OXSX°fe WX`Ô AüSX ³ff¦f´fbSX ¸fZÔ ¨fZ³f Óf´fMX¸ffSXe IYe IYBÊ §fMX³ffEÔ dSX´fûMXÊ IYe þf SXWXe WX`Üll dVfUÀfZ³ff ³fZ ¨fZ°ffU³fe QZ°fZ WXbE IYWXf, kk¸fb£¹f¸fÔÂfe ¹fWX Àf¶f °fû ³fWXeÔ QZJ ÀfIY°fZ »fZdIY³f ¸fbÔ¶fBÊ IYe °fb»f³ff ´fMX³ff ÀfZ þøYSX IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe AüSX CX³fIZY ¸fÔÂfe »fû¦fûÔ IYû ¦fb¸fSXfWX IYSX SXWXZ WX`ÔÜ VfWXSX IYû dVfIYf¦fû ¸fZÔ °f¶Qe»f IYSX³fZ ÀfZ ´fWX»fZ ·ffþ´ff IZY ¸f¦fSXøY´fe þ¶fOÞXZ ÀfZ ³ff¦f´fbSX þ`ÀfZ VfWXSX IYû ¶f¨ff³ff ¸fWX°U´fc¯fÊ WX`Üll

2005 dQ»»fe ÀfedSX¹f»f ¶»ffÀMX IZYÀf ¸fZÔ Àfþf IYf EZ»ff³f, °ffdSXIY AWX¸fQ OXfSX IYû 10 Àff»f IYe Àfþf, Qû AfSXû´fe ¶fSXe ³fBÊ dQ»»feÜ Àff»f 2005 ¸fZÔ QZVf IYe SXfþ²ff³fe IYû QWX»ff³fZ QZ³fZ Uf»fZ ÀfedSX¹f»f ¶»ffÀMX IZYÀf ¸fZÔ IYûMXÊ dQ»»fe IYe ´fdMX¹ff»ff WXfCXÀf IYûMXÊ R`YÀf»ff Af ¦f¹ff WX`Ü ÀfedSX¹f»f ²f¸ffIYûÔ IZY d»fE °ffdSXIY AWX¸fQ OXfSX, ¸fûWX¸¸fQ WXbÀf`³f RYfdþ»f AüSX ¸fûWX¸¸fQ SXRYeIY VffWX IYû ¸fb£¹f AfSXû´fe ¶f³ff¹ff ¦f¹ff ±ffÜ BÀf¸fZÔ ÀfZ °ffdSXIY AWX¸fQ OXfSX IYû 10 Àff»f IYe Àfþf Àfb³ffBÊ ¦fBÊ WX` UWXeÔ ¸fûWX¸¸fQ WXbÀf`³f RYfdþ»f AüSX ¸fûWX¸¸fQ SXRYeIY IYû ¶fSXe dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü 2005 ¸fZÔ Qe´ffU»fe ÀfZ EIY dQ³f ´fWX»fZ WXbE B³f ²f¸ffIYûÔ ¸fZÔ 62 »fû¦fûÔ IYe ¸fü°f WXbBÊ ±fe, AüSX 210 »fû¦f ¦fÔ·feSX øY´f ÀfZ §ff¹f»f WXbE ±fZÜ ²f¸ffIYûÔ IYe þfÔ¨f ¸fZÔ B³fIZY °ffSX Af°fÔIYe ÀfÔ¦fNX³f »fVIYSX-E-°fûE¶ff ÀfZ þbOÞXZ ±fZÜ B³f ²f¸ffIYûÔ IYf ¸ffÀMXSX¸ffBÔOX °ffdSXIY ±ff þû »fVIYSX IYf Afg´fSXZdMXU ±ffÜ IYûMXÊ ³fZ BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ °fe³fûÔ AfSXûd´f¹fûÔ ´fSX QZVf IZY dJ»ffRY ¹fbð LZOÞX³fZ, Af´fSXfd²fIY ÀffdþVf SX¨f³fZ, WX°¹ff, WX°¹ff IZY ´fi¹ffÀf AüSX WXd±f¹ffSX þbMXf³fZ IZY AfSXû´f °f¹f dIYE ±fZÜ dQ»»fe ´fbd»fÀf ³fZ °ffdSXIY IZY dJ»ffRY ¨ffþÊVfeMX Qf¹fSX IYe ±feÜ IYûMXÊ ³fZ 2008 ¸fZÔ ¸ff¸f»fZ IZY AfSXû´fe ¸ffÀMXSX¸ffBÔOX OXfSX AüSX Qû A³¹f AfSXûd´f¹fûÔ IZY dJ»ffRY QZVf IZY dJ»ffRY ¹fbð LZOÞX³fZ, ÀffdþVf SX¨f³fZ, WXd±f¹ffSX þbMXf³fZ, WX°¹ff AüSX WX°¹ff IZY ´fi¹ffÀf IZY AfSXû´f °f¹f dIYE ±fZÜ dQ»»fe ´fbd»fÀf ³fZ OXfSX IZY dJ»ffRY AfSXû´f-´fÂf QfdJ»f dIY¹ff ±ffÜ BÀf ¨ffþÊVfeMX ¸fZÔ CXÀfIZY IYfg»f dOXMXZ»Àf IYf dþIiY ·fe dIY¹ff ¦f¹ff, dþÀfÀfZ IYd±f°f °füSX ¹fWX ¶ff°f Àff¸f³fZ AfBÊ dIY UWX »fVIYSX-E-°f`¹f¶ff IZY A´f³fZ AfIYfAûÔ ÀfZ IY³fZ¢?Vf³f ¸fZÔ ±ffÜ BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ´fbd»fÀf ³fZ A¢MXc¶fSX 2005 ¸fZÔ ²f¸ffIYûÔ IZY dÀf»fdÀf»fZ ¸fZÔ °fe³f A»f¦f-A»f¦f ERYAfBÊAfSX QþÊ IYe ±feÔÜ Qe´ffU»fe IZY þV³f ¸fZÔ OXc¶fe dQ»»fe A¨ff³fIY WXbE B³f Af°fÔIYe WX¸f»fûÔ ÀfZ QWX»ff ¦fBÊ ±feÜ ´fWX»ff ²f¸ffIYf-Vff¸f 5: 38 ¶fþZ ´fWXfOÞX¦fÔþ ¸fZÔ WXbAf, dþÀf¸fZÔ 9 »fû¦fûÔ IYe ¸fü°f WXbBÊ AüSX 60 §ff¹f»f WXbEÜ QcÀfSXf ²f¸ffIYf Vff¸f 6:00 ¶fþZ ¦fûdUÔQ´fbSXe ¸fZÔ WXbAf, dþÀf¸fZÔ 4 »fû¦f §ff¹f»f WXbE þ¶fdIY °feÀfSXf ²f¸ffIYf ÀfSXûþ³fe ³f¦fSX ¸fZÔ Vff¸f 6:05 ¶fþZ WXbAf dþÀf¸fZÔ Àf¶fÀfZ ª¹ffQf 50 »fû¦fûÔ IYe ¸fü°f WXbBÊ AüSX 127 »fû¦f §ff¹f»f WXbEÜ


17 RYSXUSXeX X 2017

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

lsgr

7

viuh

þfd³f¹fZ ¸ffB¦fiZ³f ÀfZ SXfWX°f ´ff³fZ IZY IbYL §fSXZ»fc CX´ff¹f Afþ IZY Àf¸f¹f ¸fZÔ WX¸f Àf·fe ´fSX IYf¸f IYf ¶fûÓf B°f³ff ¶fPÞX ¦f¹ff WX` dIY IY¶f dIYÀf SXû¦f IYe ¨f´fZMX ¸fZÔ Af þfEÔ ´f°ff WXe ³fWXeÔ ¨f»ff ´ff°ffÜ WX¸f¸fZÔ ÀfZ Ad²fIYfÔVf »fû¦f LûMXe-¸fûMXe Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYû ³fþSXAÔQfþ IYSX QZ°fZ WX`ÔÜ ¹fWXe LûMXe-¸fûMXe Àf¸fÀ¹ffEÔ Af¦fZ ¨f»fIYSX CX¦fi øY´f ²ffSX¯f IYSX »fZ°fe WX`ÔÜ 'dÀfSXQQÊ' EIY ¶fWXb°f WXe Af¸f Àf¸fÀ¹ff WX`Ü ¹fWX dÀfSXQQÊ þ¶f IZYU»f Af²fZ dÀfSX ¸fZÔ WXû°ff WX` °fû BÀfZ Af²ff ÀfeÀfe ¹ff ¸ffB¦fiZ³f IYWX°fZ WX`ÔÜ AfÔJ IZY DY´fSX ÀfZ VfbøY WXû°ff ¹fWX QQÊ dÀfSX IZY DY´fSX EIY À±ff³f ´fSX dÀ±fSX WXû þf°ff WX` A±fUf dÀfSX IZY ´feLZ °fIY ¨f»ff þf ÀfIY°ff WX`Ü þe d¸f¨f»ff³ff, AfÔJûÔ IZY Af¦fZ AÔ²fZSXf Lf þf³ff, ¨f¢IYSX AfdQ BÀfIZY Af¸f »fÃf¯f WX`ÔÜ ¸ffB¦fiZ³f IYf QQÊ B°f³ff ·fÔ¹fIYSX WXû°ff WX` dIY ´fif¹f: ½¹fdöY A´f³fZ ´fSX d³f¹fÔÂf¯f ³fWXeÔ SXJ ÀfIY°ffÜ Q`d³fIY IYf¸fIYfþ IYSX°fZ Àf¸f¹f ¹fdQ Af´fIZY dÀfSX ¸fZÔ ¶ffSX-¶ffSX WX»IYf Àff ·fe QQÊ WXû°ff WX` °fû CXÀfIZY ´fid°f Àf°fIYÊ SXWXZÔ ¢¹fûÔdIY WXû ÀfIY°ff WX` Af´f ·fe ¸ffB¦fiZ³f IZY dVfIYfSX ¶f³f SXWXZ WXûÔÜ OXfg¢MXSXe B»ffþ IZY Àff±f-Àff±f ¸ffd»fVf ·fe ¸ffB¦fiZ³f ÀfZ d³fþf°f ´ff³fZ ¸fZÔ Af´fIYe ¸fQQ IYSX ÀfIY°fe WX`Ü dþÀf Àf¸f¹f ¸ffB¦fiZ³f IYf QüSXf ´fOÞXZ CXÀf Àf¸f¹f dÀfSX ´fSX WX»IYe-WX»IYe ¸ffd»fVf dIY¹ff þf³ff »ff·fQf¹fIY WXû°ff WX`Ü ¹fdQ Af´f ¸ffd»fVf IYSXUf³fZ IYe dÀ±fd°f ¸fZÔ ³f WXûÔ °fû IY³f´fdMX¹fûÔ IYû AÔ¦fbd»f¹fûÔ ÀfZ Q¶ffEÔ °f±ff A¦fcÔNXZ IYû ¸fûOÞXIYSX ¸ff±fZ ´fSX Q¶ffU QZÔÜ BÀfÀfZ Af´fIYû AÀ±ff¹fe °füSX ´fSX SXfWX°f þøYSX d¸f»fZ¦feÜ EIY A¨LZ ¸ffd»fVf IYSX³fZ Uf»fZ IYû ¹fWX ´f°ff WXû°ff WX` dIY Jû´fOÞXe IZY

dIYÀf dWXÀÀfZ IYû dIY°f³ff Q¶ff³ff ¹ff ÀfWX»ff³ff WX`Ü UZ »fû¦f þû ¸ffB¦fiZ³f ÀfZ ¦fiÀ°f WX`Ô CX³WXZÔ ±fûOÞXZ-±fûOÞXZ Àf¸f¹f ¶ffQ ¸ffd»fVf IYSXUf°fZ SXWX³ff ¨ffdWXE ¹fWX d³fd›°f WXe CX³fIZY d»fE »ff·fQf¹fIY WXû¦ffÜ ¸ffd»fVf IZY Àf¸f¹f AfÀf´ffÀf IYf Uf°ffUSX¯f d¶f»IbY»f VffÔ°f WXû³ff ¨ffdWXEÜ UWXfÔ MXeUe, SXZdOX¹fû AfdQ dIYÀfe ·fe ´fiIYfSX IYf VfûSX ³fWXeÔ WXû³ff ¨ffdWXE dþ³WXZÔ SXûVf³fe ÀfZ °fIY»feRY WXû CX³WXZÔ ¶fdØf¹ffÔ ·fe ¶fÔQ IYSX QZ³fe ¨ffdWXE ¹fdQ SXû¦fe ¨ffWXZ °fû QSXUfþZ °f±ff dJOÞXdIY¹fûÔ ´fSX ´fQZÊ ·fe »f¦ffE þf ÀfIY°fZ WX`ÔÜ A³fZIY §fSXZ»fc CX´ff¹f ·fe EZÀfZ WX`Ô þû Af´fIYû ¸ffB¦fiZ³f ÀfZ SXfWX°f dQ»ff ÀfIY°fZ WX`ÔÜ þ`ÀfZ »füÔ¦f ¹ff ¶fOÞXe B»ff¹f¨fe IYf dL»fIYf ´feÀfIYSX ±fûOÞXf ¦f¸fÊ IYSXIZY dÀfSX ´fSX »fZ´f IYSX³fZ ÀfZ QQÊ ¸fZÔ SXfWX°f d¸f»f°fe WX`Ü Vfbð

VfWXQ ¸fZÔ ±fûOÞXf ³f¸fIY d¸f»ffIYSX ¨ffMX³fZ ¹ff ´fbSXf³fZ ¦fbOÞX ¸fZÔ ±fûOÞXf IY´fcSX d¸f»ffIYSX Àfc¹fûÊQ¹f IZY ´fWX»fZ Jf³fZ ÀfZ ·fe ¸ffB¦fiZ³f ÀfZ SXfWX°f d¸f»f°fe WX`Ü Àfb¶fWX ¦ff¹f IYf °ffþf §fe ³ffIY ¸fZÔ ¨fPÞXf³fZ ¹ff IZYÀfSX OXf»fIYSX Àfc§fÔ³fZ ÀfZ Af²ff ÀfeÀfe IYf QQÊ QcSX WXû þf°ff WX`Ü IZYÀfSX IYû ¶ffQf¸f IZY °fZ»f ¸fZÔ d¸f»ffIYSX ÀfcÔ§f³fZ ÀfZ ·fe QQÊ IY¸f WXû þf°ff WX`Ü EZÀff dQ³f ¸fZÔ »f¦f·f¦f °fe³f ¶ffSX IYSX³ff ¨ffdWXEÜ SXeNXZ IZY ´ff³fe ¸fZÔ ´feÀfIYSX CXÀfIYf ¸f°À¹f QZ³ff ·fe RYf¹fQZ¸fÔQ WXû°ff WX`Ü ³fe¸f IYe ´fdØf¹ffÔ, IYf»fe d¸f¨fÊ AüSX ¨ffU»f IZY d¸fßf¯f IYf ·fe ³fÀ¹f dQ¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü BÀfIZY d»fE ³fe¸f IYe ´fdØf¹fûÔ IYû IYf»fe d¸f¨fÊ AüSX ¨ffU»f IZY Àff±f ´feÀf »fZÔÜ BÀf ´ffCXOXSX IYf ³fÀ¹f »fZ³fZ ÀfZ QQÊ þøYSX QcSX WXû°ff WX`Ü ³füÀffQSX IZY Àff±f WX»Qe d¸f»ffIYSX ÀfcÔ§f³fZ ¹ff ´fbSXf³fe øYBÊ IYf ²fbÔAf

ÀfcÔ§f³ff ·fe ¸ffB¦fiZ³f ÀfZ SXfWX°f dQ»ff°ff WX`Ü QQÊ ÀfZ °fbSXÔ°f SXfWX°f IZY d»fE ³ffdSX¹f»f ´ff³fe ³ffIY ¸fZÔ MX´fIYfEÔ A±fUf þ¸ff»f¦fûMXf IZY ¶feþ ´feÀfIYSX dþÀf °fSXRY QQÊ WXû SXWXf WXû CXÀfÀfZ dU´fSXe°f dQVff ¸fZÔ ¸ff±fZ ´fSX »f¦ffEÔÜ »f¦f·f¦f °fe³f d¸f³fMX ¶ffQ BÀfZ IY´fOÞXZ ÀfZ ´fûÔL QZÔÜ ¹fdQ dIYÀfe ´fiIYfSX IYe þ»f³f ¸fWXÀfcÀf WXû °fû ±fûOÞXf Àff QZVfe §fe »f¦ff »fZÔÜ QQÊ CXNX³fZ ´fSX RcY»fûÔ IYf SXÀf dU´fSXe°f dQVff Uf»fe ³ffdÀfIYf ¸fZÔ OXf»f³fZ ÀfZ ·fe °fbSXÔ°f AfSXf¸f d¸f»f°ff WX`Ü Àfb¶fWX WXû°fZ WXe ¦ff¹f IYf °ffþf Qc²f ³ffIY ÀfZ DY´fSX JeÔ¨f³fZ ÀfZ ·fe ¸ffB¦fiZ³f ÀfZ d³fþf°f d¸f»f°fe WX`Ü ¹fdQ SXû¦f ¶fWXb°f ´fbSXf³ff WXû ¦f¹ff WXû °fû ·fe ´fSXZVff³fe IYe IYûBÊ ¶ff°f ³fWXeÔÜ BÀfIZY d»fE ¦ffþSX IZY ´fØfûÔ IYû CX¶ff»f IYSX NXÔOXf IYSX »fZÔ AüSX CXÀfIYf ´ff³fe ³ffIY AüSX IYf³f ¸fZÔ OXf»fZÔÜ EZÀff IYSX³fZ ÀfZ

´fbSXf³fZ ÀfZ ´fbSXf³ff ¸ffB¦fiZ³f ·fe NXeIY WXû þf°ff WX`Ü B³f CX´ff¹fûÔ IZY Àff±f Af´fIYe dQ³f¨f¹ffÊ ¸fZÔ ¶fQ»ffU ·fe ¸ffB¦fiZ³f ÀfZ SXfWX°f dQ»ff°ff WX`Ü þWXfÔ °fIY ÀfÔ·fU WXû ¸ffB¦fiZ³f IZY SXû¦fe IYû Àfb¶fWX Àfc¹fûÊQ¹f ÀfZ ´fWX»fZ CXNX³ff ¨ffdWXEÜ Àfb¶fWX þ»Qe CXNX³fZ IZY d»fE þøYSXe WX` dIY SXf°f IYû þ»Qe Àfû¹ff þfEÜ ¨ffIY»fZMX AüSX VfSXf¶f IZY ÀfZU³f ´fSX »f¦ff¸f »f¦ff³ff ·fe þøYSXe WX`Ü BÀf QQÊ IZY ·ffU³ff°¸fIY IYfSX¯f ·fe WXû ÀfIY°fZ WX` A°f: þWXfÔ °fIY WXû ÀfIZY JbVf d¸fþfþ ¶f³fZ SXWXZÔÜ UZ ¸fdWX»ffEÔ þû ¦f·fÊd³fSXû²fIY ¦fûd»f¹fûÔ IYf ÀfZU³f IYSX°fe WX`Ô CX³WXZÔ, B³fIYf ÀfZU³f d³f¹fÔdÂf°f °fSXeIZY ÀfZ OXfg¢MXSX IYû QZJSXZJ ¸fZÔ IYSX³ff ¨ffdWXE A³¹f±ff UZ ·fe ¸ffB¦fiZ³f IYe dVfIYfSX WXû ÀfIY°fe WX`ÔÜ - U¿ffÊ Vf¸ffÊ


17 RYSXUSXeX X 2017

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

VfZ¹fSX ¶ffþfSX ¸fZÔ °fZþe »füMXe, ÀfZÔÀfZ¢Àf 146 AÔIY ¨fPÞXf ¸fbÔ¶fBÊÜ ¶fÔ¶fBÊ VfZ¹fSX ¶ffþfSX ¸fZÔ Qû dQ³f ÀfZ þfSXe d¦fSXfUMX IZY dÀf»fdÀf»fZ ´fSX ¶fiZIY »f¦ff AüSX ÀfZÔÀfZ¢Àf 146 AÔIY ¨fPÞXIYSX 28,301 AÔIY ´fSX ´fWXbÔ¨f ¦f¹ffÜ AfBÊMXe VfZ¹fSXûÔ ¸fZÔ °fZþe ÀfZ ¶ffþfSX ²ffSX¯ff IYû ¶f»f d¸f»ffÜ MXeÀfeEÀf ³fZ IYWXf WX` dIY CXÀfIYf d³fQZVfIY A¦f»fZ Àf~fWX VfZ¹fSX ´fb³fJSXeÊQ ´fSX dU¨ffSX IYSXZ¦ffÜ ¶fÔ¶fBÊ VfZ¹fSX ¶ffþfSX IYf 30 VfZ¹fSXûÔ Uf»ff ÀfZÔÀfZ¢Àf 28,223.85 AÔIY ´fSX ¸fþ¶fc°fe IZY Àff±f Jb»f³fZ IZY ¶ffQ ¸fb³ffRYfUÀfc»fe ÀfZ ³fIYfSXf°¸fIY Qf¹fSXZ ¸fZÔ Af ¦f¹ff AüSX EIY Àf¸f¹f 28,146.19 AÔIY IZY d³f¨f»fZ À°fSX °fIY Af ¦f¹ffÜ AÔ°f ¸fZÔ ÀfZÔÀfZ¢Àf 145.71 AÔIY ¹ff 0.52 ´fid°fVf°f IYe ¶fPÞX°f IZY Àff±f 28,301.27 AÔIY ´fSX

¶fÔQ WXbAfÜ IYfSXû¶ffSX IZY QüSXf³f BÀf³fZ dQ³f IYf CX¨¨fÀ°fSX 28,327.84 AÔIY ·fe LbAfÜ BÀfÀfZ d´fL»fZ Qû ÀfÂfûÔ ¸fZÔ ÀfZÔÀfZ¢Àf 196.06 AÔIY MXcMXf ±ffÜ ³fZVf³f»f ÀMXfIY

O;kikj txr

E¢Àf¨fZÔþ IYf d³fµMXe 53.30 AÔIY ¹ff 0.61 ´fid°fVf°f IZY »ff·f ÀfZ 8,778 AÔIY ´fSX ¶fÔQ WXbAfÜ IYfSXû¶ffSX IZY QüSXf³f ¹fWX 8,783.95 ÀfZ 8,719.60 AÔIY IZY Qf¹fSXZ ¸fZÔ SXWXfÜ

E¹fSX BÔdOX¹ff IZY ¶fZOÞXZ ¸fZÔ E320 d³f¹fû dU¸ff³f Vffd¸f»f ³fBÊ dQ»»feÜ E¹fSX BÔdOX¹ff ³fZ A´f³fZ ¶fZOÞXZ ¸fZÔ ´fWX»ff E¹fSX¶fÀf 320 d³f¹fû dU¸ff³f Vffd¸f»f dIY¹ffÜ ¹fWX dU¸ff³f IY¸f BÊÔ²f³f IYe J´f°f IYSX°ff WX`Ü E¹fSX»ffB³f IYf BSXfQf BÀf Àff»f EZÀfZ 13 AüSX dU¸ff³f ´f˜Z ´fSX »fZ³fZ IYf WX`Ü E320 d³f¹fû (³f¹ff BÔþ³f dUIY»´f) dU¸ff³f ¸fZÔ 162 ÀfeMXZÔ WX`ÔÜ B³f¸fZÔ 12 d¶fþ³fZÀf ßfZ¯fe ¸fZÔ WX`ÔÜ E¹fSX BÔdOX¹ff IZY ¶fZOÞXZ ¸fZÔ 66 E 320 dU¸ff³f ´fWX»fZ ÀfZ WX`ÔÜ

E¹fSX BÔdOX¹ff IZY ¨fZ¹fSX¸f`³f EUÔ ´fi¶fÔ²f d³fQZVfIY AdV½f³fe »fûWXf³fe ³fZ Aü´f¨ffdSXIY °füSX ´fSX dU¸ff³f IYû ¶fZOÞXZ ¸fZÔ Vffd¸f»f IYSX³fZ IZY ¶ffQ IYWXf dIY BÀf Àff»f ¶fZOÞXZ ¸fZÔ IbY»f 14 E320 d³f¹fû dU¸ff³f Vffd¸f»f dIYE þfEÔ¦fZÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY E¹fSX»ffB³f B³f dU¸ff³fûÔ IYf BÀ°fZ¸ff»f AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f ´fdSX¨ff»f³f IZY d»fE IYSX³fZ ´fSX ·fe dU¨ffSX IYSXZ¦feÜ A¶f E¹fSX BÔdOX¹ff Àf¸fcWX IZY ¶fZOÞXZ

¸fZÔ dU¸ff³fûÔ IYe ÀfÔ£¹ff 138 WXû ¦fBÊ WX`Ü E¹fSX BÔdOX¹ff ³fZ ¸ff¨fÊ, 2019 °fIY A´f³fZ ¶fZOÞXZ ¸fZÔ 29 E 320 d³f¹fû dU¸ff³f Vffd¸f»f IYSX³fZ IYe ¹fûþ³ff ¶f³ffBÊ WX`Ü E¹fSX»ffB³f ³fZ ´fWX»fZ WXe 22 dU¸ff³fûÔ IZY d»fE EE»fEERYÀfeAû, þeBÊI`Y´Àf °f±ff ÀfeAfBÊMXe IZY Àff±f IYSXfSX IYSX d»f¹ff WX`Ü VfZ¿f Àff°f dU¸ff³fûÔ IZY d»fE ¶fû»fe »f¦ff³fZ Uf»fZ IZY ¨f¹f³f IYe ´fidIiY¹ff þfSXe WX`Ü

MXfMXf ³fZ CXôû¦f´fd°f¹fûÔ ÀfZ ÓffSXJÔOX ¸fZÔ d³fUZVf IYSX³fZ IYû IYWXf SXfÔ¨feÜ þ¸fVfZQ´fbSX ¸fZÔ A´f³fZ VfbøYAf°fe dQ³fûÔ IYû ¹ffQ IYSX°fZ WXbE MXfMXf Àf¸fcWX IZY ÀfÔSXÃfIY SX°f³f MXfMXf ³fZ IYWXf dIY ÓffSXJÔOX ¸fZÔ ½¹ff´fIY ÀfÔ·ffU³ffEÔ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ §fSXZ»fc AüSX U`dV½fIY IÔY´fd³f¹fûÔ ÀfZ B³f d³fUZVf AUÀfSXûÔ IYf »ff·f CXNXf³fZ IYû IYWXf WX`Ü MXfMXf ³fZ A´f³fZ IYgdSX¹fSX IYe VfbøYAf°f MXfMXf ÀMXe»f þ¸fVfZQ´fbSX ¸fZÔ IYe ±feÜ k¸fû¸fZÔMX¸f ÓffSXJÔOX ¦»fû¶f»f B³UZÀMXÀfÊ Àf¸¸fZ»f³f 2017l IYû ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX°fZ WXbE MXfMXf ³fZ IYWXf, kk´fi²ff³f¸fÔÂfe AüSX CX³fIYe ÀfSXIYfSX IZY °fWX°f ·ffSX°f JbQ IYû ³fE ·ffSX°f IZY øY´f ¸fZÔ ´fZVf IYSX³fZ IYû °f`¹ffSX WX`Üll CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY QZVf ¹fdQ Aüôûd¦fIYeIYSX¯f IZY d»fE dÀfRYÊ ´fSXÔ´fSXf¦f°f ÃfZÂfûÔ ´fSX WXe ²¹ff³f QZ°ff SXWXf °fû EZÀfZ UWX Af¦fZ ³fWXeÔ ¶fPÞX ´ffE¦ffÜ EZÀfZ ¸fZÔ BÀfIYf

8

Ad²fVfZ¿f Uf»fZ ³f¦fSX d³fIYf¹f þfSXe IYSX ÀfIY°fZ WX`Ô ¶ffÔOX: ÀfZ¶fe ³fBÊ dQ»»feÜ ·ffSX°fe¹f ´fid°f·fcd°f EUÔ dUd³f¸f¹f ¶fûOXÊ (ÀfZ¶fe) ³fZ d´fL»fZ °fe³f dUØf U¿fûÊÔ ¸fZÔ dIYÀfe ¸fZÔ ·fe »fZJZ ¸fZÔ Ad²fVfZ¿f Uf»fZ ³f¦fSX d³fIYf¹fûÔ IYû ÀffUÊþd³fIY øY´f ÀfZ ¶ffÔOX þfSXe IYSX ´f`Àff þbMXf³fZ IYe A³fb¸fd°f QZ³fZ IYe ½¹fUÀ±ff IYSX Qe WX`Ü ÀfZ¶fe IZY d³fQZVfIY ¸fÔOX»f ³fZ d´fL»fZ ¸fWXe³fZ BÀf ¶ffSXZ ¸fZÔ ÀfÔ¶fð d³f¹f¸f³fûÔ ¸fZÔ ÀfÔVfû²f³f IYû ¸fÔþcSXe Qe ±feÜ ¹fWX ½¹fUÀ±ff ³f¦fSX d³fIYf¹fûÔ IZY ²f³ff°¸fIY k³fZMXU±fÊl IZY EIY dUIY»´f IZY øY´f ¸fZÔ IYe ¦f¹fe WX`Ü ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe ³fZ IbYL Àf¸f¹f ´fWX»fZ ¸fWXe³fZ ¸¹fcd³fdÀf´f»f ¶ffÔOXûÔ IZY ¶ffþfSX IYû ´fiû°ÀffWX³f QZ³fZ IYe UIYf»f°f IYe ±feÜ B³WXZÔ ¸¹fc³fe ¶ffÔOX IZY ³ff¸f ÀfZ ·fe þf³ff þf°ff WX`Ü ÀfZ¶fe ³fZ 15 RYSXUSXe IYû þfSXe Ad²fÀfc¨f³ff ¸fZÔ IYWXf WX` dIY FY¯f ´fid°f·fcd°f¹fûÔ IYf ÀffUÊþd³fIY d³f¦fʸf »ff³fZ Uf»fZ ³f¦fSX d³fIYf¹fûÔ IZY d»fE d´fL»fZ °fe³f dUØf U¿fûÊÔ ¸fZÔ dIYÀfe EIY ¸fZÔ Af¹f EUÔ ½¹f¹f Jf°fZ ¸fZÔ Ad²fVfZ¿f °f±ff d³f¹ff¸fIY õfSXf Àf¸f¹f-Àf¸f¹f ´fSX °f¹f dIYE ¦fE dIYÀfe A³¹f dUØfe¹f ¸ff³fQÔOX IYû ´fcSXf IYSX³ff þøYSXe WX`Ü ÀfZ¶fe (d³f¦fʸf EUÔ d³fIYf¹fûÔ IYe FY¯f ´fid°f·fcd°f Àfc¨fe¶fð) d³f¹f¸f³f 2015 (AfBÊE»fOXeE¸f) IZY A³fbÀffSX FY¯f ´fid°f·fcd°f¹fûÔ IYf ÀffUÊþd³fIY d³f¦fʸf »ff³fZ Uf»fZ dIYÀfe ·fe ·fe ³f¦fSX d³fIYf¹f ¹ff IYfSX´fûSXZMX d³fIYf¹f BIYfBÊ (ÀfeE¸fBÊ) IYf ³fZMXU±fÊ d´fL»fZ °fe³f dUØf U¿fûÊÔ ¸fZÔ dIYÀfe ¸fZÔ ·fe ³fIYfSXf°¸fIY ¹ff³fe CXÀfIYe QZ³fQfdSX¹fûÔ ÀfZ ³fe¨fZ ³fWXeÔ WXû³ff ¨ffdWXEÜ ÀfZ¶fe ³fZ IYWXf dIY BÀfIZY A»ffUf d´fL»fZ 365 dQ³fûÔ ¸fZÔ ³f¦fSX d³fIYf¹fûÔ ³fZ FY¯f ´fid°f·fcd°f¹fûÔ ¹ff ¶f`ÔIYûÔ A±fUf dUØfe¹f ÀfÔÀ±ff³fûÔ ÀfZ ´fif~ FY¯f IZY ·fb¦f°ff³f ¸fZÔ ¨fcIY ³fWXeÔ IYe WXûÜ

UZQfÔ°ff ÓffSXJÔOX ¸fZÔ EIY ASX¶f OXfg»fSX d³fUZVf IYSXZ¦fe: A¦fiUf»f ³fBÊ dQ»»feÜ ÓffSXJÔOX ¸fZÔ A´f³fe ¸füþcQ¦fe ¸fþ¶fc°f IYSX³fZ IZY CXïZV¹f ÀfZ J³f³f ÃfZÂf IYe IÔY´f³fe UZQfÔ°ff IZY ´fi¸fbJ Ad³f»f A¦fiUf»f ³fZ IYWXf dIY SXfª¹f IZY d»fE CX³fIYe k¶fOÞXe ¹fûþ³ffEÔl WX`Ô »fZdIY³f UWX VfbøYAf°f EIY ASX¶f OXfg»fSX IZY d³fUZVf ÀfZ IYSXZ¦fe dþÀf¸fZÔ 10 »ffJ MX³f IYe Ãf¸f°ff Uf»ff EIY BÀ´ff°f ÀfÔ¹fÔÂf À±ffd´f°f IYSX³ff Vffd¸f»f WX`Ü ÓffSXJÔOX IYû kdUV½f IZY °ffþ ¸fZÔ EIY WXeSXfl ¶f°ff°fZ WXbE UZQfÔ°ff dSXÀfûÀfZÊþ Àf¸fcWX IZY ¨fZ¹fSX¸f`³f Ad³f»f A¦fiUf»f ³fZ IYWXf dIY SXfª¹f ¸fZÔ kA´ffSX ÀfÔ·ffU³ffEÔ WX`Ôl AüSX UZQfÔ°ff IYe BÀfIZY d»fE IYBÊ ¶fOÞXe ¹fûþ³ffEÔ WX`ÔÜ A¦fiUf»f ³fZ IYWXf, kkSXfª¹f ¸fZÔ ¶fWXb°f Ãf¸f°ff WX`Ü ÓffSXJÔOX ·ffSX°f ¸fZÔ AfgÀMÑZd»f¹ff IYe °fSXWX WX` þWXfÔ PXZSX ÀffSXZ ´fifIÈYd°fIY ÀfÔÀff²f³f WX`ÔÜ WX¸ffSXe ¶fOÞXe ¹fûþ³ffEÔ WX`Ô »fZdIY³f WX¸f ¸f²¹f¸f ¹ff »f§fb AfIYfSX IYe ´fdSX¹fûþ³ffAûÔ ÀfZ VfbøY IYSXZÔ¦fZÜ WX¸ffSXe ¹fûþ³ff QÀf »ffJ MX³f IYf BÀ´ff°f ÀfÔ¹fÔÂf À±ffd´f°f IYSX³fZ IYe WX`Üll CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY UZQfÔ°ff IYe ÓffSXJÔOX ¸fZÔ kASX¶fûÔ OXfg»fSXl IYf d³fUZVf IYSX³fZ IYe ¹fûþ³ff WX`Ü EIY ¶ffSX WX¸f VfbøY IYSX »fZÔ AüSX ¨feþZÔ Àff¸ff³¹f WXû þfEÔ, WX¸f A´f³fe Ãf¸f°ffAûÔ IYû ¶fPÞXfEÔ¦fZÜ WX¸f³fZ þ¦fWXûÔ IYe ´fWX¨ff³f IYe WX`Ü WX¸ffSXZ ´ffÀf IbYL »füWX A¹fÀIY ÀfÔ¦fiWX¯f ÃfZÂf ·fe WX`Ô dþ³fIYf QûWX³f AüSX dUIYfÀf dIY¹ff þf³ff A¨Lf SXWXZ¦ffÜ ¹fWX A·fe dÀfRYÊ ´fWX»ff IYQ¸f WX`Ü

MÑfBÊ ³fZ IYfg»f OÑfg´f ´fSX ´fSXeÃf¯f Ad·f¹ff³f VfbøY dIY¹ff Qf¹fSXf ¶fPÞXf³fZ °f±ff Aüôûd¦fIYeIYSX¯f IYf dUÀ°ffSX A³¹f ÃfZÂfûÔ ´fSX ·fe IYSX³fZ IYe þøYSX°f WX`Ü MXfMXf ³fZ IYWXf, kk·ffSX°f EZÀff EIY À±ff³f WX`Ü ¹fWX Jd³fþ ÀfÔ´fQf ÀfÔ´f³³f WX` AüSX BÀf¸fZÔ ´fifIÈYd°fIY ÀfüÔQ¹fÊ AüSX dUIYfÀf IYf SXû¸ffÔ¨f IYfRYe Ad²fIY WX`Ü ¸fbÓfZ »f¦f°ff WX` dIY ·ffSX°f AüSX ·ffSX°f IZY

¶ffWXSX IZY »fû¦fûÔ IYû BÀf AUÀfSX IYf »ff·f CXNXf³ff ¨ffdWXEÜll ÓffSXJÔOX ¸fZÔ d³fUZVf IYSX³fZ IZY »ff·f IYf dþIiY IYSX°fZ WXbE MXfMXf ³fZ IYWXf dIY SXfª¹f ÀfSXIYfSX Af¦fZ ¶fPÞX³fZ IYû IYfRYe B¨LbIY WX` AüSX UWX JbQ IYû EZÀfZ SXfª¹fûÔ ¸fZÔ JOÞXZ ´ff°ff WX` þû dIY ³fE ·ffSX°f IYe ³f¹fe ¦fd°f IYf RYf¹fQf »fZ SXWXZ WX`ÔÜ

³fBÊ dQ»»feÜ ¸fû¶ffB»f ÀfZUfAûÔ IYe ¦fb¯fUØff IYe þfÔ¨f IZY d»fE ·ffSX°fe¹f QcSXÀfÔ¨ffSX d³f¹ff¸fIY ´fifd²fIYSX¯f (MÑfBÊ) ³fZ Afg´fSXZMXSXûÔ IZY ÀfWX¹fû¦f ÀfZ ´fSXeÃf¯f Ad·f¹ff³f VfbøY IYSX dQ¹ff WX`Ü BÀfIZY þdSX¹fZ d³f¹ff¸fIY IYû °f°IYf»f Af²ffSX ´fSX AfÔIYOÞXZ d¸f»f ÀfIZYÔ¦fZ AüSX UWX dUd·f³³f VfWXSXûÔ ¸fZÔ IYfg»f OÑfg´f AüSX Ufg¹fÀf ¦fb¯fUØff IYe þfÔ¨f IYSX ÀfIZY¦ffÜ MÑfBÊ IZY ¨fZ¹fSX¸f`³f AfSXEÀf Vf¸ffÊ ³fZ IYWXf, kkAfg´fSXZMXSXûÔ IZY ÀfWX¹fû¦f ÀfZ MÑfBÊ IZY ´ffÔ¨fûÔ ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ ´fSXeÃf¯f Ad·f¹ff³f VfbøY IYSX dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀfIZY Qf¹fSXZ ¸fZÔ IYBÊ VfWXSXûÔ IYû Vffd¸f»f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Üll Afg´fSXZMXSXûÔ IZY ÀfWX¹fû¦f ÀfZ ´fSXeÃf¯f Ad·f¹ff³f ´fWX»fZ WXe ¸f±fbSXf (CX´fi-´fd›¸f ÀfdIYÊ»f), þ`Àf»f¸fZSX (SXfþÀ±ff³f), CXªþ`³f (¸f²¹f ´fiQZVf) AüSX ¸fZÔ¦f»fcSX (IY³ffÊMXIY) ¸fZÔ ¨f»ff¹ff þf ¨fbIYf WX`Ü A¶f dþ³f ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ ´fSXeÃf¯f Ad·f¹ff³f VfbøY dIY¹ff ¦f¹ff WX` ¹ff VfbøY dIY¹ff þf³fZ Uf»ff WX` CX³f¸fZÔ IY»¹ff¯f, ³fûEOXf, þ¸¸fc, ¦fbUfWXfMXe-dQÀf´fbSX, ¸f`ÀfcSX, WX`QSXf¶ffQ, SXfþIYûMX, ·fû´ff»f AüSX ÓffÔÀfe Vffd¸f»f WX`ÔÜ


17 RYSXUSXeX 2017

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

9

,Vk U;wt

¶ffBIY ÀfUfSX QÔ´fd°f U ·ffBʶfWX³f ÀfZ WXþfSXûÔ IYe »fcMX EMXfÜ SXfþf IYf SXf¸f´fbSX ÃfZÂf ¸fZÔ »fbMXZSXûÔ ³fZ ¶ffBIY ÀfUfSX QÔ´fd°f AüSX þ`±fSXf ÃfZÂf ¸fZÔ ·ffBÊ-¶fWX³f ÀfZ °f¸fÔ¨fZ IZY ¶f»f ´fSX WXþfSXûÔ IYe ³fIYQe U Af·fc¿f¯f »fcMX d»fEÜ dQ³fQWXfOÞXZ »fcMX IYe Qû UfSXQf°fûÔ IZY ¶ffQ ÀfdIiY¹f WXbBÊ ´fbd»fÀf ³fZ Qû ¶ffBIY ÀfUfSXûÔ IYû dWXSXfÀf°f ¸fZÔ »fZ d»f¹ff WX`Ü EÀfEÀf´fe Àf°¹ff±fÊ Ad³f÷Yð ´fÔIYþ ³fZ þ`±fSXf ±ff³fZ ´fWXbÔ¨fIYSX ´fbd»fÀf IYû »fcMX IYf °f°IYf»f Jb»ffÀff IYSX³fZ IZY d³fQZÊVf dQE WX`ÔÜ ¦fb÷YUfSX Qû´fWXSX SXfþf IYf SXf¸f´fbSX ±ff³fZ ´fWXbÔ¨fZ A»fe¦fÔþ IYÀ¶ff IZY ¸fbWX»»ff SXf²ffIÈY¿¯f d³fUfÀfe SXfþeU IbY¸ffSX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY UWX A´f³fe ´f}e »føfe QZUe IZY Àff±f QdSX¹ffU¦fÔþ ÃfZÂf ¸fZÔ Af¹fûdþ°f VffQe Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ Vffd¸f»f WXûIYSX Uf´fÀf ¸fûMXSXÀffBdIY»f ÀfZ §fSX Af SXWXZ ±fZÜ Àfb¶fWX

10.30 ¶fþZ ¦ffÔU I`Y»ff IZY d³fIYMX ¶ffBIY ÀfUfSX Qû »fbMXZSXûÔ ³fZ °f¸fÔ¨fZ IZY ¶f»f ´fSX CX³fÀfZ ´ffÔ¨f WXþfSX IYe ³fIYQe °f±ff ´f}e ÀfZ Àfû³fZ IYe Qû AÔ¦fcNXe AüSX þÔþeSX »fcMX »feÔÜ UfSXQf°f IYû AÔþf¸f QZ³fZ IZY ¶ffQ »fbMXZSXZ þ`±fSXf IYe AûSX ·ff¦f ¦fEÜ EÀfAû SXfþf IYf SXf¸f´fbSX ÀfÔþeU IbY¸ffSX Vf¸ffÊ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY SXfþeU IbY¸ffSX IYe °fWXSXeSX ´fSX »fcMX IYe dSX´fûMXÊ Qû QþÊ IYSX »fe ¦fBÊ WX`Ü »fcMX IYe QcÀfSXe UfSXQf°f þ`±fSXf ÃfZÂf IZY ¦ffÔU ´fSXü»fe IZY Àf¸fe´f ¦fb÷YUfSX Qû´fWXSX 11.15 ¶fþZ IYe WX`Ü A»fe¦fÔþ ÃfZÂf IZY ³f¦f»ff ÀffUf d³fUfÀfe Ad¸f°f Vf¸ffÊ ¶fWX³f Àfb¸f³f IYû ÀfÀfbSXf»f LûOÞX³fZ ¸fûMXSXÀffBdIY»f ÀfZ EMXf IYe AûSX Af SXWXZ ±fZ, °f·fe SXfÀ°fZ ¸fZÔ ¶ffBIY ÀfUfSX Qû »fbMXZSXûÔ ³fZ °f¸fÔ¨fZ IZY ¶f»f ´fSX Ad¸f°f Vf¸ffÊ AüSX CX³fIYe ¶fWX³f ÀfZ 5

WXþfSX IYe ³fIYQe AüSX þÔþeSX »fcMX »feÜ EÀfAû þ`±fSXf Àfb²feSX IbY¸ffSX ¨ÀfWX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY UfSXQf°f IZY ¶ffQ ¶ffBIY ÀfUfSX Qû ÀfÔdQ¦²f »fû¦fûÔ IYû dWXSXfÀf°f ¸fZÔ »fZ d»f¹ff ¦f¹ff WX`Ü CX³fÀfZ ´fcL°ffL IYe þf SXWXe WX`Ü

Qû UfSXQf°fûÔ ÀfZ QWXVf°f

§ff¹f»f dIYVfûSX IYe CX´f¨ffSX IZY QüSXf³f ¸fü°f ¸ffSXWXSXf (EMXf)Ü SXfÀ°fZ ¸fZÔ ÀffBdIY»f IYe ¨f`³f ¨fPÞXf°fZ Àf¸f¹f WXfBOÑûd»fIY ¸fVfe³f IYe ¨f´fZMX ¸fZÔ AfIYSX ¦fÔ·feSX øY´f ÀfZ §ff¹f»f WXbE dIYVfûSX IYe B»ffþ IZY QüSXf³f Af¦fSXf ¸fZÔ ¸fü°f WXû ¦fBÊÜ ¸ffSXWXSXf-d¸fSXWX¨fe ¸ff¦fÊ dÀ±f°f WXþfSXf ³fWXSX IYe IY¨¨fe ´fMXSXe ´fSX dU·ff¦f õfSXf ´f¢IYf IYf¹fÊ IYSXf¹ff þf SXWXf WX`Ü ¶fb²fUfSX QZSX Vff¸f ¸ffSXWXSXf ±ff³ffÃfZÂf IZY ¦ffÔU ³f¦f»ff QZUÀf³f d³fUfÀfe Àfb³fe»f (15 ) ÀffBdIY»f ÀfZ ´fMXSXe IZY SXfÀ°fZ ¦ffÔU Uf´fÀf »füMX SXWXf ±ff dIY ÀffBdIY»f IYe ¨f`³f CX°fSX ¦fBÊÜ Àfb³fe»f SXfÀ°fZ ¸fZÔ WXe ÀffBdIY»f IYe ¨f`³f ¨fPÞXf³fZ »f¦ffÜ °f·fe Àf¸fe´f IYe ³fWXSX ´fSX IYf¹fÊ IYSX SXWXe WXfBOÑûd»fIY ¸fVfe³f IYe ¨f´fZMX ¸fZÔ Af ¦f¹ff, dþÀfÀfZ Àfb³fe»f ¦fÔ·feSX øY´f ÀfZ §ff¹f»f WXû ¦f¹ffÜ ´fdSXþ³f §ff¹f»f Àfb³fe»f IYû Af¦fSXf »fZ ¦fEÜ þWXfÔ ¶fb²fUfSX SXf°f CXÀfIYe ¸fü°f WXû ¦fBÊÜ Àfb³fe»f IYe ¸fü°f ÀfZ §fSX ¸fZÔ IYûWXSXf¸f ¸f¨f ¦f¹ffÜ ±ff³ff²¹fÃf SXfþc ¨ÀfWX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY §fMX³ff IZY ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ IYûBÊ Àfc¨f³ff ÀfÔÄff³f ¸fZÔ ³fWXeÔ AfBÊ WX`Ü

A»fe¦fÔþ ´fbd»fÀf ÀfdIYÊ»f ¸fZÔ ¦fb÷YUfSX IYû 45 d¸f³fMX IZY AÔQSX WXbBÊÔ »fcMX IYe Qû UfSXQf°fûÔ ÀfZ »fû¦fûÔ ¸fZÔ QWXVf°f IYf ¸ffWXü»f WX`Ü ÀfeAû A»fe¦fÔþ ´fSXVfbSXf¸f ¨ÀfWX IYf IYWX³ff WX` dIY SXfþf IYf SXf¸f´fbSX AüSX þ`±fSXf ´fbd»fÀf IYe MXe¸fZÔ §fMX³ffAûÔ IZY Jb»ffÀfZ IZY d»fE »f¦ff Qe ¦fBÊÔ WX`Ô, þ»Qe WXe ´fdSX¯ff¸f Àff¸f³fZ Af þfE¦ffÜ EMXfÜ d³fVVfb»IY ÀUfÀ±¹f dVfdUSXûÔ ¸fZÔ Jc¶f ·feOÞX SXWXeÜ PXfBÊ Àfü ÀfZ Ad²fIY »fû¦fûÔ ³fZ dVfdUSXûÔ ¸fZÔ ´fWXbÔ¨fIYSX þfÔ¨f AüSX CX´f¨ffSX IYe ÀfbdU²ff ´fif~ IYeÜ ¸fb£¹f øY´f ÀfZ Ãf¹f SXû¦f þf¦føYIY°ff IZY d»fE dU·ff¦f IYe AûSX ÀfZ ´fWX»ff dVfdUSX VfWXSX ¸fZÔ Ad·f³fÔQ³f dÀfÔWX ¹ffQU ³fZ ¦fUfWXûÔ IZY SX`UfOÞXe ¸fbWX»»ff ¸fZÔ ¸ff°ff ¸fÔdQSX IZY ´ffÀf »f¦ff¹ff ¦f¹ffÜ ¹fWXfÔ 170 »fû¦fûÔ ³fZ ´fÔþeIYSX¯f ¶f¹ff³fûÔ AüSX ´fbd»fÀf IYe dUUZ¨f³ff IZY IYSXf¹ffÜ dþÀf¸fZÔ Ad²fIYfÔVf ÀfQeÊ-þbIYf¸f AüSX Uf¹fSX»f IZY SXû¦fe ±fZÜ B³f¸fZÔ ÀfZ »fÃf¯fûÔ IZY Af²ffSX ´fSX AfSXû´fûÔ IYû Àffd¶f°f dIY¹ffÜ Af²ffSX ´fSX IYe ¦fBÊ ´fif±fd¸fIY þfÔ¨f ¸fZÔ 12 »fû¦fûÔ ¸fZÔ Ãf¹f SXû¦f IZY »fÃf¯f ´ffE ¦fEÜ ¹fWXfÔ dþÀf ´fSX A´fSX ÀfÂf ³¹ff¹ff²feVf Aþ¹f 13 ´fb÷Y¿f AüSX 22 ¸fdWX»ffAûÔ IZY E¨fAfBUe MXZÀMX AüSX IYfCXÔÀf¨»f¦f IYSXfBÊ ¦fBÊÜ QcÀfSXf °¹ff¦fe ³fZ ¸fûWX¶¶f°f dÀfÔWX IYû Qû¿fe IYSXfSX dVfdUSX VffÔd°f ³f¦fSX ¸fZÔ Ad°fd±f d³fUfÀf IZY ´ffÀf Af¹fûdþ°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ¹fWXfÔ 97 »fû¦fûÔ QZ°fZ WXbE AfþeU³f IYfSXfUfÀf AüSX 15 ³fZ ´fÔþeIYSX¯f IYSXfIYSX QUfEÔ WXfdÀf»f IYeÔÜ 7 »fû¦fûÔ ¸fZÔ Ãf¹f SXû¦f IZY »fÃf¯f d¸f»fZÜ UWXeÔ WXþfSX ÷Y´f¹ff þb¸ff³ffÊ IYe Àfþf Àfb³ffBÊÜ 12 ¸fdWX»ff AüSX Àff°f ´fb÷Y¿fûÔ IZY E¨fAfBUe MXZÀMX ·fe dIYE ¦fEÜ Ãf¹f SXû¦f IZY »fÃf¯f ´ffE UWXe A³¹f IYû ¶fSXe IYSX dQ¹ffÜ ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ¦fE »fû¦fûÔ IYû A¦f»fe þfÔ¨f IZY d»fE dþ»ff Ãf¹f SXû¦f IZYÔQi ¶fb»ff¹ff ¦f¹ffÜ dVfdUSXûÔ ¸fZÔ dþ»ff WXe dUUZ¨f³ff IZY QüSXf³f ´fbd»fÀf ³fZ 21 ´fe´feE¸f Àf¸f³U¹fIY AfVfe¿f ´ffSXfVfSXe, dþ°fZÔQi IbY¸ffSX, AfdQ°¹f ¹ffQU AüSX SXZJf d¸fßff dÀf°fÔ¶fSX 2005 IYû AfSXû´fe ¸fûWX¶¶f°f AfdQ ¸füþcQ SXWXZÜ

ÀUfÀ±¹f dVfdUSXûÔ ¸fZÔ SXWXe ¸fSXeþûÔ IYe ·feOÞX

¹fbUIY IZY WX°¹ffSXû´fe IYû AfþeU³f IYfSXfUfÀf EMXfÜ A»fe¦fÔþ ÃfZÂf IZY ¦ffÔU RYQÊ´fbSXf ¸fZÔ 11 Àff»f ´fcUÊ ´fi²ff³fe IZY ¨fb³ffU IZY QüSXf³f IYe ¦fBÊ ¹fbUIY IYe WX°¹ff IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ AfSXû´fe IYû ³¹ff¹ff»f¹f ³fZ AfþeU³f IYfSXfUfÀf IYe Àfþf Àfb³ffBÊ WX`Ü UWXeÔ ÀfWX AfSXûd´f¹fûÔ ´fSX AfSXû´f dÀfð ³fWXeÔ WXû ÀfIYfÜ CX³WXZÔ ¶fSXe dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü §fMX³ff 25 A¦fÀ°f 2005 IYû WXbBÊ ±feÜ Ad·f¹fûþ³f ´fÃf IZY A³fbÀffSX ¦ffÔU RYQÊ´fbSXf d³fUfÀfe A¸fSX ¨ÀfWX IYf ¶fZMXf ¹fû¦fZVf IbY¸ffSX A´f³fe ¶fZMXe ´fb¿´ff QZUe U DY¿ff QZUe IYû UûMX OX»fUf³fZ IZY d»fE ´fû¨»f¦f ´fSX ¦f¹ff ±ff, þWXfÔ CXÀfIYe UûMX OXf»f³fZ IZY dUUfQ ¸fZÔ ¦ffÔU IZY WXe ¸fûWX¶¶f°f dÀfÔWX U ¶f»fSXfþ ,

SXf¸fdU»ffÀf AüSX SXf¸f AfÀfSXZ AfdQ ÀfZ IYWXfÀfb³fe WXû ¦fBÊÜ ¶ff°f ¶fPÞX³fZ ´fSX ¹fû¦fZVf ¶fZdMX¹fûÔ ÀfdWX°f þf³f ¶f¨ff³fZ IZY d»fE ·ff¦fIYSX þû¦fSXfþ IZY §fSX ¸fZÔ §fbÀf ¦fEÜ dþÀf ´fSX AfSXû´fe ·fe CXÀfe §fSX ¸fZÔ §fbÀf AfE AüSX ¹fû¦fZVf °f±ff CXÀfIYe ¶fZdMX¹fûÔ ´fSX RYf¹f¨SX¦f IYSX QeÜ ¦fû»fe »f¦f³fZ ÀfZ ¹fû¦fZVf §ff¹f»f WXû ¦f¹ffÜ dþÀf ´fSX AfSXû´fe ¸füIZY ÀfZ ·ff¦f ¦fEÜ §ff¹f»f IYû CX´f¨ffSX IZY d»fE »fZ þf³fZ IZY QüSXf³f ¸fü°f WXû ¦fBÊÜ ¸ff¸f»fZ IYe ERYAfBÊAfSX ¸fÈ°fIY IZY d´f°ff A¸fSX ¨ÀfWX ³fZ QþÊ IYSXfBÊÜ ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ ¸ff¸f»fZ IYe Àfb³fUfBÊ IZY QüSXf³f ÀfWXf¹fIY dþ»ff VffÀfIYe¹f Ad²fUöYf

dÀfÔWX IYe d³fVff³fQZWXe ´fSX WX°¹ff ¸fZÔ ´fi¹fböY °f¸fÔ¨ff ¶fSXf¸fQ dIY¹ff ±ffÜ dþÀf ´fSX CXÀfZ VfÀÂf Ad²fd³f¹f¸f ¸fZÔ ·fe QÔdOX°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ

§ffÀf IYfMX³fZ IYû »fZIYSX WXbE ÀfÔ§f¿fÊ ¸fZÔ ´ffÔ¨f §ff¹f»f IYfÀf¦fÔþÜ ±ff³ff A¸ffÔ´fbSX ÃfZÂf IZY ¦ffÔU AVfûIY´fbSX ¸fZÔ ¦fZÔWXc IZY JZ°f ÀfZ §ffÀf IYfMX³fZ IYe ¸f³ffWXe IYSX³fZ ´fSX WXbE dUUfQ ¸fZÔ Qû ´fÃfûÔ ¸fZÔ þ¸fIYSX »ffNXe-OXÔOXZ ¨f»fZÜ ÀfÔ§f¿fÊ ¸fZÔ Qû³fûÔ ´fÃfûÔ IZY ´ffÔ¨f »fû¦f §ff¹f»f WXbE WX`ÔÜ §fMX³ffIiY¸f IZY A³fbÀffSX ±ff³ff A¸ffÔ´fbSX ÃfZÂf IZY ¦ffÔU AVfûIY´fbSX ¸fZÔ Àf°¹f´fiIYfVf IZY ¦fZÔWXc IZY JZ°f ÀfZ §ffÀf IYfMX³fZ ´fWXbÔ¨fe ¸fdWX»ffAûÔ ÀfZ ¦fZÔWXc IYe RYÀf»f IZY

³fbIYÀff³f IYû QZJ°fZ WXbE JZ°f ÀUf¸fe Àf°¹f´fiIYfVf IYe 15 U¿feʹf ´fbÂfe SXe³ff õfSXf §ffÀf IYfMX³fZ IYe ¸f³ffWXe IYSX³fZ ´fSX AfIiYûdVf°f Qû³fûÔ ´fÃfûÔ ¸fZÔ IYWXfÀfb³fe WXû ¦fBÊÜ ¶ffQ ¸fZÔ Qû³fûÔ ´fÃf IZY »fû¦fûÔ ¸fZÔ »ffNXe-OXÔOXZ ¨f»f ¦fE dþÀf¸fZÔ 45 U¿feʹf ³fcSXAf»f¸f , 70 U¿feʹf ¸fb³feSX AWX¸fQ , VfWX¶fe³f d³fUfÀfe¦f¯f AÔ¶fZOXIYSX ³f¦fSX ±ff³ff A¸ffÔ´fbSX AüSX SXe³ff AüSX ¸fe³ff QZUe §ff¹f»f WXû ¦fEÜ Qû³fûÔ ´fÃfûÔ IYe

°fWXSXeSX ´fSX ´fbd»fÀf ³fZ §ff¹f»fûÔ IYf d¨fdIY°ÀfIYe¹f ´fSXeÃf¯f IYSXf¹ff WX`Ü UWXeÔ EIY A³¹f ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ±ff³ff PÞXû»f³ff IZY ³f¦fSX d¶f»fSXf¸f ¸fZÔ ¸fbWX»»ff IYfÀf¶ff³f ¸fZÔ Vfû¹fZ¶f AüSX °ffdSXIY IZY ¸f²¹f dUUfQ WXû ¦f¹ffÜ dUUfQ ¸fZÔ 33 U¿feʹf AÀfQ IYû Jfd»fQ, VffQf¶f, VffdIYSX AüSX °ffdSXIY ³fZ ¸ffSX´feMX IYSX §ff¹f»f IYSX dQ¹ffÜ §ff¹f»f IYe °fWXSXeSX ´fSX ±ff³ff ´fbd»fÀf ³fZ AÀfQ IYf ¸fZdOXIY»f IYSXf¹ff WX`Ü

»fJ³fDY IYe MXe¸f ³fZ ´fSXJeÔ ½¹fUÀ±ffEÔ

EMXfÜ »fJ³fDY ÀfZ ÀUfÀ±¹f dU·ff¦f IYe MXe¸f ³fZ ¸fb£¹ff»f¹f IZY Qû³fûÔ ÀfSXIYfSXe AÀ´f°ff»fûÔ ¸fZÔ ½¹fUÀ±ffEÔ ´fSXJeÔÜ ¦fb÷YUfSX Qû´fWXSX SXf¿MÑXe¹f ÀUfÀ±¹f d¸fVf³f ´fdSXUfSX IY»¹ff¯f IZY CX´f ¸fWXf´fi¶fÔ²fIY ´fÔIYþ IbY¸ffSX, SXfª¹f IYf¹fÊIiY¸f Àf¸f³U¹fIY ¸fü. dRYSXûþ AüSX ¸fü. Afþ¸f IYe MXe¸f ¹fWXfÔ ´fWXbÔ¨feÜ MXe¸f ³fZ dþ»ff AÀ´f°ff»f ´fWXbÔ¨fIYSX SXfª¹f ´fû¿f¯f d¸fVf³f IZY AÔ°f¦fÊ°f À±ffd´f°f ´fû¿f¯f ´fb³fUfÊÀf IZYÔQi IYf d³fSXeÃf¯f dIY¹ffÜ ¹fWXfÔ ¶f¨¨fûÔ IYû ·f°feÊ dIYE þf³fZ Uf»fZ ¶f`OXûÔ IZY SXJSXJfU IYû »fZIYSX ³ffJbVfe þ°ffBÊÜ BÀfIZY ¶ffQ dþ»ff AÀ´f°ff»f ´fdSXÀfSX ¸fZÔ dÀ±f°f SXöYIYû¿f ´fWXbÔ¨fIYSX ·fe þf¹fþf d»f¹ffÜ EIY ¦fib´f IZY IY¸f ¹ff Vfc³¹f ¹fcd³fMX ´ffE þf³fZ ´fSX IYWXf dIY EIY ¦fib´f IZY IY¸f ÀfZ IY¸f ¨ffSX ¹fcd³fMX °fû CX´f»f¶²f WXû³fe ¨ffdWXE, dþÀfÀfZ þøYSX°f IZY Àf¸f¹f ¸ffÔ¦f ´fcSXe IYSX³fZ ¸fZÔ A½¹fUÀ±ff ³f WXûÜ ¸fdWX»ff AÀ´f°ff»f IZY Af´ff°f IYÃf ¸fZÔ SXûd¦f¹fûÔ IZY ³ff¸f AüSX Àf¸f¹f IYe ´fidUdá IYû »fZIYSX AÀfÔ°fbdá þ°ffBÊÜ ¹fWXfÔ MXe¸f ³fZ ´fiÀfU IYe dÀ±fd°f, ´fiÀfc°ffAûÔ IYû SXûIZY þf³fZ IYe ½¹fUÀ±ffEÔ, ÀfbdU²ffAûÔ AüSX ÀfÔ¶fÔd²f°f ¹fûþ³ffAûÔ IZY dIiY¹ff³U¹f³f IYû »fZIYSX À±f»fe¹f d³fSXeÃf¯f dIY¹ff AüSX QÀ°ffUZþûÔ IYe ·fe þfÔ¨f IYeÜ OXeþeE¸f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY VffÀf³f IYe AûSX ÀfZ ¹fWX d³f¹fd¸f°f d³fSXeÃf¯f WX`Ü dþÀf¸fZÔ dUVfZ¿f °füSX ÀfZ ¸fdWX»ff AüSX ¶f¨¨fûÔ ÀfZ ÀfÔ¶fÔd²f°f ÀfZUfAûÔ ´fSX RYûIYÀf dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀf dSX´fûMXÊ IYû VffÀf³f ¸fZÔ ´fiÀ°fb°f dIY¹ff þfE¦ffÜ


17 RYSXUSXeX 2017

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

10

WXfSX IYf AÔQfþf WXû³fZ ´fSX ¦fOÞXZ Àf·ff´fd°f Àf¸¸fZ»f³f ÀfZ ¸fbQZÊ CXJfOÞX SXWXZ ¸fûQe: AdJ»fZVf QcSX SXWX³ff ´ffIY IYf

¸f`³f´fbSXeÜ Àf´ff A²¹fÃf AüSX CXØfSX ´fiQZVf IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe AdJ»fZVf ¹ffQU ³fZ IYfÔ¦fiZÀf IZY Àff±f ¦fNX¶fÔ²f³f IYû »fZIYSX CX³WXZÔ IYNX§fSXZ ¸fZÔ JOÞXf IYSX³fZ Uf»fZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZ³Qi ¸fûQe ´fSX ´f»fMXUfSX IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY ÀfSXIYfSX ¶f³ff³fZ IZY d»f¹fZ AüSX Àff¸´fiQfd¹fIY °ffIY°fûÔ IYû WXMXf³fZ IZY d»f¹fZ Àf´ff ³fZ IYfÔ¦fiZÀf ÀfZ Àf¸fÓfü°ff dIY¹ff WX` AüSX WXfSX IYf AÔQfþf WXû þf³fZ IYe UþWX ÀfZ ¸fûQe ¦fOÞXZ ¸fbQZÊ CXJfOÞX SXWXZ WX`ÔÜ AdJ»fZVf ³fZ ¸f`³f´fbSXe ¸fZÔ Àf´ff ´fi°¹ffVfe IZY Àf¸f±fʳf ¸fZÔ Af¹fûdþ°f SX`»fe ¸fZÔ IYWXf kk¸fûQe þe ³fZ IY³³füþ ¸fZÔ IYWXf dIY WX¸f³fZ IYfÔ¦fiZÀf ÀfZ QûÀ°fe IYSXIZY ³ffÀf¸fÓfe IYeÜ WX¸f³fZ ¹fWX BÀfd»f¹fZ dIY¹ff °ffdIY WX¸ffSXZ »fû¦fûÔ IZY AÔQSX ÀfZ ÀfSXIYfSX ¶f³ff³fZ IYû »fZIYSX ·fi¸f AüSX QbdU²ff d³fIY»f þfEÜ WX¸f³fZ ÀfSXIYfSX ¶f³ff³fZ IZY d»f¹fZ AüSX Àff¸´fiQfd¹fIY °ffIY°fûÔ IYû WXMXf³fZ IZY d»f¹fZ IYfÔ¦fiZÀf ÀfZ Àf¸fÓfü°ff dIY¹ff WX`Üll CX³WXûÔ³fZ IYWXf, kk¸fûQe þe U¿fÊ 1984 IYe ¹ffQ dQ»ff SXWXZ WX`ÔÜ CX³WXZÔ B°f³fe QcSX þf³fZ IYe ¢¹ff þøYSX°f ±feÜ A¦fSX Af´fIYû WX¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf IZY ´fid°f ¦fbÀÀff dQ»ff³ff ±ff °fû Af´f WX¸fZÔ dRYSXûþf¶ffQ Uf»fe ¶ff°f ¹ffQ dQ»ff QZ°fZÜ UWXfÔ CX´f¨fb³ffU ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf IZY ¸füþcQf ´fiQZVf A²¹fÃf SXfþ ¶f¶¶fSX ³fZ WX¸fZÔ WXSXf¹ff ±ffÜ ¹fZ BÀfd»f¹fZ ¹ffQ dQ»ff SXWXZ WX`Ô ¢¹fûÔdIY

BÀf ¶ffSX CXØfSX ´fiQZVf IYf ¨fb³ffU CX³WXûÔ³fZ Jû dQ¹ff WX`Ü A¶f CX³fIZY ´ffÀf AüSX IYûBÊ SXfÀ°ff ³fWXeÔ WX`Üll ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ IYWXf kk¸fûQe IYWX°fZ WX`Ô dIY ¸fbÓfZ A³fb·fU ³fWXeÔ WX`, BÀfed»f¹fZ ¸f`Ô³fZ IYfÔ¦fiZÀf ÀfZ ¦fNX¶fÔ²f³f dIY¹ffÜ ¹ffQ SXJ³ff Àffd±f¹fûÔ, ÀffBdIY»f °f·fe ÀfeJ ´ff°fZ WXû, þ¶f EIY ¶ffSX d¦fSX þf°fZ WXûÜ WX¸f IY¸f ÀfZ IY¸f ÀffBdIY»f ¨f»ff³ff °fû ÀfeJ WXe ¦f¹fZ WX`ÔÜ WX¸f ÀffBdIY»f B°f³fe °fZþ ¨f»ff ÀfIY°fZ WX`Ô dIY ³ff WXf±fe WXe AfÀf´ffÀf Af ÀfIY°ff WX` AüSX ³ff WXe IY¸f»f Uf»fZ Af ÀfIY°fZ WX`ÔÜll ¸ff»fc¸f WXû dIY ¸fûQe ³fZ ¶fb²fUfSX IYû IY³³füþ ¸fZÔ A´f³fe þ³fÀf·ff ¸fZÔ IYWXf ±ff dIY ¸fb»ff¹f¸f U¿fÊ 1984 ¸fZÔ þ¶f dU²ff³f ´fdSX¿fQ ¸fZÔ dU´fÃf IZY ³fZ°ff ±fZ, °f¶f CX³fIZY IYOÞXZ dUSXû²f ÀfZ °fÔ¦f AfIYSX IYfÔ¦fiZÀf ³fZ ¨ffSX ¸ff¨fÊ 1984 IYû ¸fb»ff¹f¸f ´fSX ¦fûd»f¹ffÔ ¨f»fUf¹fe ±feÔ ¸f¦fSX UWX ¶f¨f ¦f¹fZ ±fZÜ AdJ»fZVf IbYÀfeÊ IZY ¸fûWX ¸fZÔ A´f³fZ ¶ff´f ´fSX WX¸f»ff IYSXf³fZ Uf»fZ »fû¦fûÔ IYe ¦fûQ ¸fZÔ ¶f`NXIYSX SXfþ³fed°f IYSX SXWXZ WX`ÔÜ AdJ»fZVf ³fZ ¸fûQe ´fSX WX¸f»ff þfSXe SXJ°fZ WXbE IYWXf kkAJ¶ffSXûÔ ¸fZÔ J¶fSX Af°fe WX` dIY ·ffþ´ff Uf»fZ IYWX°fZ WX`Ô dIY Àf´ff A¨LZ dQ³f ³fWXeÔ »ff ´ff¹feÜ A¨LZ dQ³f IYf ³ffSXf °fû ·ffþ´ff WXe »fZIYSX Af¹fe ±feÜ ¹fWX ³ffSXf

Àf¸ffþUfdQ¹fûÔ ³fZ IY·fe dQ¹ff WXe ³fWXeÔ ±ffÜll CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ·ffþ´ff ³fZ ³fûMX¶fÔQe IYSXIZY QZVf IYû »ffB³f ¸fZÔ »f¦ff dQ¹ffÜ ·ffþ´ff IZY »fû¦fûÔ IYû dWXÀff¶f QZ³ff ¨ffdWX¹fZÜ A¶f °fû Àf¶f ´f`Àff ¶f`ÔIYûÔ ¸fZÔ þ¸ff WXû ¦f¹ff, ·ffþ´ff IYû dWXÀff¶f QZ³ff ¨ffdWX¹fZ dIY dIY°f³ff IYf»ff²f³f ¶f`ÔIYûÔ ¸fZÔ Af ¦f¹ffÜ »ffB³f ¸fZÔ »f¦fZ IYBÊ »fû¦fûÔ IYe þf³f ¨f»fe ¦f¹fe, CX³fIYe IZY³Qi ÀfSXIYfSX ³fZ IYûBÊ ¸fQQ ³fWXeÔ IYeÜ dÀfRYÊ WX¸f³fZ ¸fQQ IYeÜ ·ffþ´ff ³fZ ³fûMX¶fÔQe IYSXIZY QZVf IYû ²fûJf dQ¹ffÜ BÀfIYf ´fdSX¯ff¸f ¢¹ff WXû¦ff, ¸f`Ô ³fWXeÔ þf³f°ff »fZdIY³f A±fʽ¹fUÀ±ff IYû ³fbIYÀff³f þøYSX ´fWXbÔ¨ffÜ AdJ»fZVf ³fZ IYWXf kk¸fûQe IYû WX¸ffSXf IYf¸f ³fWXeÔ IYfSX³ff¸fZ dQJ°fZ WX`ÔÜ WX¸f IYWX°fZ WX`Ô dIY 19 °ffSXeJ IYû WX¸ffSXf IYfSX³ff¸ff QZJ »fZ³ff, þ¶f þ³f°ff WX¸fZÔ dRYSX UûMX QZ¦feÜll ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ AfSXû´f »f¦ff¹ff dIY ·ffþ´ff ³fZ IYûBÊ IYf¸f ³fWXeÔ dIY¹ffÜ ¸fûQe IYWX°fZ WX`Ô dIY ·ffþ´ff IYe ÀfSXIYfSX ¶f³f³fZ ´fSX dIYÀff³fûÔ IYf IYþÊ ¸ffRY IYSX QZÔ¦fZÜ ·ffþ´ff VffdÀf°f SXfª¹fûÔ ¸f²¹f ´fiQZVf AüSX ¸fWXfSXf¿MÑX IZY dIYÀff³fûÔ IYf IYþÊ ¢¹fûÔ ³fWXeÔ ¸ffRY dIY¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY CX³WXZÔ Äff´f³f dQ¹ff ¦f¹ff WX` dIY ¦ff¹f IZY d»f¹fZ IYûBÊ ÀfbSXdÃf°f þ¦fWX ¶f³fZÜ WX¸f Af´fIYû ·fSXûÀff dQ»ff°fZ WX`Ô dIY CX³fIYe ÀfSXIYfSX IZY ÀfÔSXÃf¯f IZY d»f¹fZ ¦füVff»ffEÔ ¶f³fUf¹fe þfEÔ¦fe AüSX ÀfSXIYfSX CX³fIZY d»f¹fZ ¨ffSXZ IYe ½¹fUÀ±ff IYSXZ¦feÜ AdJ»fZVf ³fZ IYWXf kkA¦fSX ¸fûQe WX¸fÀfZ IYf¸f ´fcL°fZ WX`Ô, °fû ¸f`Ô IYWX°ff WXcÔ dIY IY¸f ÀfZ IY¸f Af¦fSXf-»fJ³fDY E¢Àf´fiZÀfUZ QZJ »fZÔ.. CX³fIYe AfÔJZÔ Jb»f þfEÔ¦feÜ dþÀf °fSXWX »fû¦f þeMXe SXûOX IYû ¹ffQ IYSX°fZ WX`Ô, CXÀfe °fSXWX ÀfdQ¹fûÔ °fIY BÀf E¢Àf´fiZÀfUZ IYû ·fe ¹ffQ dIY¹ff þfE¦ffÜll

ÀfZ³ff²¹fÃf IYf ¶f¹ff³f ÀfWXe, ¦f»f°f A±fÊ ³fWXeÔ »f¦ff¹fZÔ: IZYÔQie¹f ¸fÔÂfe dIYSX¯f dSXdþþc ³fBÊ dQ»»feÜ IZYÔQie¹f ¸fÔÂfe dIYSX¯f dSXdþþc ³fZ IYV¸feSX ¸fZÔ Af°fÔIYUfQ SXû²fe Ad·f¹ff³fûÔ IZY QüSXf³f ¶ff²ff OXf»f³fZ Uf»fûÔ IZY dJ»ffRY Àf£°f IYfSXÊUfBÊ IZY ÀfZ³ff ´fi¸fbJ d¶fd´f³f SXfU°f IZY ¶f¹ff³f IYf Àf¸f±fʳf dIY¹ffÜ dQ»»fe ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ ÀfÔUfQQf°ffAûÔ ÀfZ IYWXf, kk´f°±fSX¶ffþûÔ AüSX SXf¿MÑXe¹f dWX°f IZY dJ»ffRY þû ·fe IYf¸f IYSXZ¦ff, CXÀfIZY dJ»ffRY IYfSXÊUfBÊ WXû³fe ¨ffdWXE ¢¹fûÔdIY SXf¿MÑXe¹f dWX°f ÀfUûÊ´fdSX WX`Üll dSXdþþc IYe ¹fWX dMX´´f¯fe þ³fSX»f SXfU°f IZY ¶f¹ff³f IYe ´fÈâ·fcd¸f ¸fZÔ AfBÊ WX`Ü SXfU°f ³fZ IYWXf ±ff dIY IYV¸feSX §ffMXe ¸fZÔ À±ff³fe¹f »fû¦fûÔ IZY

VfÂfb°ff´fc¯fÊ Af¨fSX¯f IZY IYfSX¯f »fû¦f Ad²fIY WX°ffWX°f WXû°fZ WX`Ô AüSX ÀfbSXÃff ¶f»fûÔ IYe Af°fÔIYUfQ SXû²fe Ad·f¹ff³fûÔ IZY QüSXf³f WX¸f»ff IYSX³fZ Uf»fûÔ IZY Àff±f kkSXf¿MÑX dUSXû²fell IZY °füSX ´fSX ¶f°ffÊU WXû¦ff AüSX CX³fIZY dJ»ffRY kkÀf£°f IYfSXÊUfBÊll WXû¦feÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, kkÀfZ³ff ´fi¸fbJ ³fZ þû IbYL ·fe IYWXf WX` UWX CX³WXûÔ³fZ SXf¿MÑXe¹f dWX°f ¸fZÔ ¶fû»ff WX`Ü BÀfIYf ¦f»f°f A±fÊ »f¦ff³fZ IYe IYûBÊ AfUV¹fIY°ff ³fWXeÔ WX`Ü ÀfZ³ff ´fi¸fbJ IZY ¶f¹ff³f ¸fZÔ IbYL ¦f»f°f ³fWXeÔ WX`Üll þ¸¸fc IYV¸feSX ¸fZÔ ¸füþcQf ÀfbSXÃff WXf»ff°f IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ¦fÈWX SXfª¹f¸fÔÂfe ³fZ IYWXf dIY d³f¹fd¸f°f IYf³fc³f

½¹fUÀ±ff ¸ff¸f»fûÔ ´fSX UWX dMX´´f¯fe ³fWXeÔ IYSXZÔ¦fZÜ IYV¸feSX §ffMXe ¸fZÔ Qû A»f¦f A»f¦f ¸fbNX·fZOÞXûÔ ¸fZÔ EIY ¸fZþSX Àf¸fZ°f ÀfZ³ff IZY ¨ffSX þUf³fûÔ IZY VfWXeQ WXû³fZ IZY EIY dQ³f ¶ffQ þ³fSX»f SXfU°f IYf ¹fWX ¶f¹ff³f Àff¸f³fZ Af¹ff ±ffÜ ¶fWXSXWXf»f, ¸fÔ¦f»fUfSX IYû WXbBÊ ¸fbNX·fZOÞX ¸fZÔ ¨ffSX Af°fÔIYUfQe ·fe ¸ffSXZ ¦f¹fZ ±fZÜ dU´fÃfe ³fZVf³f»f IYfg³RiYZÔÀf ³fZ ´f°±fSX¶ffþûÔ IZY dJ»ffRY Àf£°f IYfSXÊUfBÊ IYe ¨fZ°ffU³fe Uf»fZ ÀfZ³ff ´fi¸fbJ IZY ¶f¹ff³f IYû kkQbJQll ¶f°ff¹ff WX` AüSX IYWXf dIY ÀfSXIYfSX IYû §ffMXe IZY kk·fMXIZY WXbE ¹fbUIYûÔll IYû SXfþ³fed°f ¸fZÔ §fÀfeMX³fZ IYe þøYSX°f ³fWXeÔ WX`Ü

A´f³ff R`YÀf»ff: Àfbd¸fÂff

BÔQüSXÜ QdÃf¯f EdVf¹ffBÊ QZVfûÔ IYe ÀfÔÀfQûÔ IZY Àf·ff´fd°f¹fûÔ IZY ¹fWXfÔ 18 RYSXUSXe ÀfZ VfbøY WXû³fZ Uf»fZ Àf¸¸fZ»f³f ÀfZ ´ffdIYÀ°ff³f IZY QcSX SXWX³fZ IYû ·ffSX°f IYe »fûIYÀf·ff A²¹fÃf Àfbd¸fÂff ¸fWXfþ³f ³fZ ´fOÞXûÀfe ¸fb»IY IYf A´f³ff R`YÀf»ff ¶f°ff¹ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY A¦fSX ´ffdIYÀ°ff³f IZY ÀfÔÀfQe¹f Àf·ff´fd°f BÀf °fe³f dQUÀfe¹f IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ Vffd¸f»f WXû°fZ, °fû ¹fWX ÃfZÂfe¹f ÀfWX¹fû¦f IZY d»fWXfþ ÀfZ A¨Le ¶ff°f WXû°feÜ »fZdIY³f A¶f BÀf Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ Àf°f°f dUIYfÀf IZY »fùfûÔ IYû WXfdÀf»f IYSX³fZ ´fSX IZYÔdQi°f dU¸fVfÊ IYe SXfWX ´fSX QcÀfSXZ ·ff¦feQfSX QZVfûÔ IZY Àff±f Af¦fZ ¶fPÞXf þf¹fZ¦ffÜ Àfbd¸fÂff ³fZ BÔQüSX ´fiZÀf ¢»f¶f ¸fZÔ Af¹fûdþ°f ÀfÔUfQQf°ff Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ EIY ÀfUf»f ´fSX IYWXf, kA¦fSX ´ffdIYÀ°ff³f BÀf Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ ·ff¦f »fZ°ff, °fû ¹fWX d³fd›°f °füSX ´fSX A¨Le ¶ff°f WXû°feÜ »fZdIY³f BÀf Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ Vffd¸f»f ³fWXeÔ WXû³ff CXÀfIYf A´f³ff R`YÀf»ff WX`Ü ¸f`Ô BÀf ¶ffSXZ ¸fZÔ ª¹ffQf dMX´´f¯fe ³fWXeÔ IYSX ÀfIY°feÜl ·ffSX°f IYe »fûIYÀf·ff A²¹fÃf ³fZ IYWXf, ‘þ¶f UZ (´ffdIYÀ°ff³fe ÀfQ³fûÔ IZY Àf·ff´fd°f) BÀf Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ ³fWXeÔ Af SXWXZ WX`Ô, °fû ¢¹ff dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü dþ³f QZVfûÔ IZY Àf·ff´fd°f BÀf Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ Vffd¸f»f WXû SXWXZ WX`Ô, WX¸f CX³WXZÔ »fZIYSX Af¦fZ ¶fPÞXZÔ¦fZ AüSX BÀf dU¿f¹f ´fSX ¨f¨ffÊ IYSXZÔ¦fZ dIY Àf°f°f dUIYfÀf IZY »fùfûÔ IYû WXfdÀf»f IYSX³fZ IYe dQVff ¸fZÔ ÃfZÂfe¹f ÀfQ³fûÔ IYe ¢¹ff ·fcd¸fIYf WXû ÀfIY°fe WX`Ül CX³WXûÔ³fZ ´ffdIYÀ°ff³f IZY BÀf Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ ·ff¦feQfSXe ÀfZ BÔIYfSX ÀfZ þbOÞXZ EIY A³¹f ÀfUf»f ´fSX IYWXf, kWX¸f dIYÀfe ·fe QZVf IYû ´fIYOÞX IYSX BÀf Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ ³fWXeÔ »ff ÀfIY°fZÜ ´ffdIYÀ°ff³f IZY ³fb¸ffBÔQZ (ÃfZÂfe¹f ÀfWX¹fû¦f IZY d»f¹fZ Af¹fûdþ°f IYf¹fÊIiY¸fûÔ ¸fZÔ) ¶ffIYe þ¦fWXûÔ ´fSX °fû Af°fZ SXWX°fZ WX`ÔÜ ¸fbÓfZ ³fWXeÔ ´f°ff dIY UZ ¹fWXfÔ ¢¹fûÔ ³fWXeÔ Af SXWXZ WX`ÔÜ UZ Af°fZ °fû WX¸fZÔ A¨Lf »f¦f°ff AüSX WX¸fZÔ CX³fIYe ÀfÔÀfQ IYe ¦fd°fdUd²f¹fûÔ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ´f°ff ¨f»f°ffÜl

·ffSX°f IYe »fûIYÀf·ff A²¹fÃf ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¸¹ff¸ffÔ IYe ÀfÔÀfQ ¸fZÔ ¶fþMX ´fSX ¨f¨ffÊ WXû³fZ IZY IYfSX¯f BÀf ¸fb»IY IZY ÀfÔÀfQe¹f Àf·ff´fd°f ·fe Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ Vffd¸f»f ³fWXeÔ WXû ÀfIZYÔ¦fZÜ CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY BÀf Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ ¸fZþ¶ff³f ·ffSX°f IZY Àff±f ARY¦ffd³fÀ°ff³f, ¶ffÔ¦»ffQZVf, ·fcMXf³f, ßfe»fÔIYf, ¸ff»fQeU AüSX ³fZ´ff»f IYe ÀfÔÀfQûÔ IZY Àf·ff´fd°f Vffd¸f»f WXûÔ¦fZÜ Àfbd¸fÂff ³fZ ¶f°ff¹ff dIY Àf¸¸fZ»f³f IZY VfbøYAf°fe Qû dQ³fûÔ IZY QüSXf³f QdÃf¯f EdVf¹ff ¸fZÔ Àf°f°f dUIYfÀf IZY »fùfûÔ IZY IYf¹ffʳU¹f³f IZY d»f¹fZ ÀfÔÀff²f³fûÔ IYf ´f°ff »f¦ff³ff, Àf°f°f dUIYfÀf IZY ¸fWX°U´fc¯fÊ IYfSXIY IZY øY´f ¸fZÔ ¸fdWX»ff-´fb÷Y¿f Àf¸ff³f°ff AüSX þ»fUf¹fb ´fdSXU°fʳf U ´fifIÈYd°fIY Af´fQfAûÔ IYe ¨fb³fü°fe ÀfZ ´fi·ffUe PXÔ¦f ÀfZ d³f´fMX³fZ þ`ÀfZ dU¿f¹fûÔ ´fSX BÀf ±fe¸f IZY Àff±f ¨f¨ffÊ IYe þf¹fZ¦fe dIY BÀf dÀf»fdÀf»fZ ¸fZÔ ÃfZÂfe¹f ÀfÔÀfQe¹f ÀfWX¹fû¦f IZY AUÀfSXûÔ IYû dIYÀf °fSXWX ·fb³ff¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ EIY ÀfUf»f ´fSX À´fá dIY¹ff dIY Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ dU¸fVfÊ IZY °f¹f EþZÔOXf ¸fZÔ Af°fÔIYUfQ IYf dU¿f¹f Vffd¸f»f ³fWXeÔ WX`Ü ·ffSX°f IYe »fûIYÀf·ff A²¹fÃf ³fZ IYWXf, kWX¸ffSXZ ´ffÀf dU¸fVfÊ IZY d»f¹fZ Àfed¸f°f Àf¸f¹f WX` AüSX BÀf¸fZÔ WXSX dU¿f¹f ´fSX ¨f¨ffÊ ³fWXeÔ IYe þf ÀfIY°feÜ Af°fÔIYUfQ ÀfZ IZYU»f QdÃf¯f EdVf¹ffBÊ QZVf ³fWXeÔ, ¶fd»IY ´fcSXf dUV½f ´fedOÞX°f WX`Ü Af°fÔIYUfQ IZY dU¿f¹f ´fSX dUd·f³³f U`dV½fIY ¸fÔ¨fûÔ ´fSX ´fWX»fZ ÀfZ ¨f¨ffÊ þfSXe WX`Ül Àfbd¸fÂff ³fZ ¶f°ff¹ff dIY Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ VfbøYAf°fe Qû dQ³f °fIY ¨f¨ffÊ WXû³fZ IZY ¶ffQ QdÃf¯f EdVf¹ffBÊ ´fid°fd³fd²f¹fûÔ IYû ¸f²¹f ´fiQZVf IZY ²ffSX dþ»fZ IYe EZd°fWXfdÀfIY ³f¦fSXe ¸ffÔOXc IYe Àf`SX IYSXf¹fe þf¹fZ¦feÜ CX³WXûÔ³fZ EIY ÀfUf»f ´fSX IYWXf dIY B³f ³fb¸ffBÔQûÔ IZY Àff¸f³fZ BÔQüSX ÀfZ ÀfMXZ IYÀ¶fZ ¸fWXc ¸fZÔ ·ffSX°f IZY ÀfÔdU²ff³f d³f¸ff°ffÊ OXfg. ·fe¸fSXfU A¸¶fZOXIYSX IYe þ³¸fÀ±f»fe IZY ·fi¸f¯f IYf ´fiÀ°ffU ·fe SXJf þf¹fZ¦ffÜ


17 RYSXUSXeX 2017

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

11

pquko fo’ks”k

¨fb³ffU ¸fZÔ °fe³f °f»ffIY IYf ¸fÀf»ff CXØfSX ´fiQZVf dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffUûÔ IZY Qû ¨fSX¯f ÀfÔ´f³³f WXû ¦fE WX`ÔÜ B³f ¨fSX¯fûÔ ¸fZÔ dþ³f B»ffIYûÔ ¸fZÔ ¸f°fQf³f WXbAf UWXfÔ A¨Le-JfÀfe ¸fbdÀ»f¸f Af¶ffQe WX`Ü ´fWX»fZ ¨fSX¯f ¸fZÔ dþ³f 15 dþ»fûÔ ¸fZÔ ¨fb³ffU WXbAf UWXfÔ ¸fbdÀ»f¸f Af¶ffQe °fIYSXe¶f³f 19.4 ´fid°fVf°f WX`Ü BÀfIZY ¶ffQ ¶fb²fUfSX IYû ÀfÔ´f³³f QcÀfSXZ ¨fSX¯f ¸fZÔ dþ³f 67 dU²ff³fÀf·ff ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ ¸f°fQf³f WXbAf UWXfÔ ¸fbdÀ»f¸f Af¶ffQe IYf AüÀf°f »f¦f·f¦f 34.12 ´fid°fVf°f WX`Ü SXfþ³fed°fIY Q»fûÔ ÀfZ »fZIYSX dÀf¹ffÀfe ´fÔdOX°fûÔ °fIY Àf¶fIYe ³fþSXZÔ ´fiQZVf IZY ¸fbdÀ»f¸f ¸f°fQf°ffAûÔ IZY ÷YJ ´fSX »f¦fe WX`ÔÜ ¹fWX À´fá WXe WX` dIY ª¹ffQf dQ»f¨fÀ´fe ´fWX»fZ Qû ¨fSX¯fûÔ ¸fZÔ WXbE ¸f°fQf³f ¸fZÔ ¸fbÀf»f¸ff³fûÔ IZY ÷YÓff³f IYû »fZIYSX WX`Ü A¦fSX Àfc¶fZ ¸fZÔ ¸fbÀf»f¸ff³fûÔ IYe dÀf¹ffÀfe »ff¸f¶fÔQe ´fSX ¦füSX IYSXZÔ °fû ¸fbdÀ»f¸f ¸f°fQf°ff ´fÔSX´fSXf¦f°f øY´f ÀfZ Àf´ff, ¶fÀf´ff, IYfÔ¦fiZÀf AüSX SXf¿MÑXe¹f »fûIYQ»f ¹ff³fe SXf»fûQ IYf WXe Qf¸f³f ±ff¸f°fZ AfE WX`ÔÜ 2012 ¸fZÔ WXbE d´fL»fZ dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffUûÔ ¸fZÔ Àf´ff IYû ¸fbÀf»f¸ff³fûÔ IZY 40 ´fid°fVf°f ¸f°f d¸f»fZ ±fZÜ BÀfe °fSXWX IYfÔ¦fiZÀf IYû 20 ´fid°fVf°f, ¶fÀf´ff IYû 18 ´fid°fVf°f AüSX ·ffþ´ff IYû 7 ´fid°fVf°f ¸fbdÀ»f¸f ¸f°fQf°ffAûÔ IYf Àff±f d¸f»ff ±ffÜ IbYL dLMX´fbMX UûMX SXf»fûQ IYe Ófû»fe ¸fZÔ ·fe AfE ±fZÜ BÀf ¶ffSX ¹fWX ¸ff³ff ¦f¹ff dIY Àf´ff AüSX IYfÔ¦fiZÀf IZY Àff±f Af³fZ ÀfZ ¸fbdÀ»f¸f ¸f°fQf°ffAûÔ IYf EIY°fSXRYf Àf¸f±fʳf BÀf ¦fNXþûOÞX IYû d¸f»f þfE¦ff, »fZdIY³f ¸ff¹ffU°fe IYe Qd»f°f-¸fbdÀ»f¸f ÀfûVf»f BÔþed³f¹fdSXÔ¦f Uf»fe SX¯f³fed°f BÀf ¦fNX¶fÔ²f³f IYf JZ»f d¶f¦ffOÞX ·fe ÀfIY°fe WX`Ü Àf´ff-IYfÔ¦fiZÀf IYe WXÀfSX°fûÔ ´fSX ´ff³fe RZYSX³fZ IYf ¸fÔÀfc¶ff SXJ³fZ Uf»fe ¸ff¹ffU°fe AIZY»fe ³fWXeÔ WX`ÔÜ SXf¿MÑXe¹f À°fSX ´fSX JbQ IYû ¸fbÀf»f¸ff³fûÔ IZY SXWX³fb¸ff IZY °füSX ´fSX À±ffd´f°f IYSX³fZ IYe IYûdVfVf ¸fZÔ þbMXZ AÀfQbïe³f AûU`Àfe IYe ´ffMXeÊ Afg»f BÔdOX¹ff ¸fþd»fÀf E BdØfWXfQb»f ¸fbÀf»f¸fe³f ·fe ´fiQZVf IZY ¨fb³ffUûÔ ¸fZÔ ´fWX»fe ¶ffSX dVfSXIY°f IYSX SXWXe WX`Ü B³f Àf·fe IZY A»ffUf ¨fb³ffUûÔ ¸fZÔ ·ffþ´ff õfSXf °fe³f-°f»ffIY IZY ¸fbïZ ³fZ ·fe BÀfZ IYfRYe dQ»f¨fÀ´f ¶f³ff dQ¹ff WX`Ü

BÀfÀfZ B³IYfSX ³fWXeÔ dIY¹ff þf ÀfIY°ff dIY °fe³f °f»ffIY IYf ¸fbïf ¸fbdÀ»f¸f ¸fdWX»ffAûÔ IZY d»fE ¶fWXb°f ÀfÔUZQ³fVfe»f WX`Ü ¹fWXe ¸fÀf»ff CX³WXZÔ Àf¶fÀfZ ª¹ffQf ´fSXZVff³f IYSX°ff WX`, »fZdIY³f UZ ¨ffWXIYSX ·fe BÀfIZY dJ»ffRY A´f³fe AfUfþ ¶fb»fÔQ ³fWXeÔ IYSX ´ff°feÔÜ °fe³f °f»ffIY ÀfZ CX¨¨f U¦fÊ ¹ff Afd±fÊIY øY´f ÀfZ ÀU°fÔÂf ¸fbdÀ»f¸f ¸fdWX»ffEÔ °fû CX°f³fe ÂfÀ°f ³fWXeÔ WX`Ô, »fZdIY³f ¸fbdÀ»f¸f Àf¸ffþ IZY d³f¨f»fZ °f¶fIZY IYe ¸fdWX»ffAûÔ IZY d»fE ¹fWX CX³fIYe dþÔQ¦fe °f¶ffWX IYSX³fZ Uf»ff WXû°ff WX`Ü A¨Lf ¹fWX WX` dIY ·ffSX°fe¹f »fûIY°fÔÂf ³fZ CX³WXZÔ ¸f°ffd²fIYfSX IZY øY´f ¸fZÔ Jf¸fûVfe IZY Àff±f ¨f»ff³fZ Uf»ff EIY ¸fþ¶fc°f WXd±f¹ffSX dQ¹ff WX` dþÀfÀfZ UZ BÀf °fIY»feRY ÀfZ LbMXIYfSXf ´ff ÀfIY°fe WX`ÔÜ ¹fWX ¶fZWXQ Aþe¶f ¶ff°f WX` dIY þ¶f °f¸ff¸f BÀ»ffd¸fIY QZVfûÔ ¸fZÔ °fe³f °f»ffIY IYf ¸fbïf ³¹ffd¹fIY Qf¹fSXZ ¸fZÔ Af ¦f¹ff WX` °f¶f ·ffSX°f þ`ÀfZ »fûIY°ffÔdÂfIY EUÔ ÀfZ¢¹fb»fSX QZVf ¸fZÔ ÀfÔU`²ffd³fIY d³fQZÊVf AüSX AQf»f°fûÔ IZY QJ»f EUÔ °f»J dMX´´fd¯f¹fûÔ IZY ¶ffUþcQ ÀfSXIYfSXZÔ BÀf AûSX ²¹ff³f ¢¹fûÔ ³fWXeÔ QZ°feÔ? ´ffdIYÀ°ff³f, ¶ffÔ¦»ffQZVf, BÊSXf³f, BSXfIY, °fbIYeÊ, ¸f»fZdVf¹ff þ`ÀfZ Qbd³f¹ff IZY 22 ¸fbdÀ»f¸f QZVfûÔ ³fZ °fe³f °f»ffIY IZY ¨f»f³f IYû J°¸f IYSX dQ¹ff WX`Ü BSXfIY ¸fZÔ °fû °f»ffIY QZ³fZ Uf»fZ ´fd°f IYû ³¹ff¹ff»f¹f IYû AfV½fÀ°f IYSX³ff ´fOÞX°ff WX` dIY °f»ffIY QZ³ff ¢¹fûÔ þøYSXe WX`? ßfe»fÔIYf

¸fZÔ ´fd°f IYû BÀ»ffd¸fIY ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ AþeÊ QZ³fe ´fOÞX°fe WX`Ü BÀfIZY ¶ffQ AQf»f°f EIY ¸fWXe³fZ °fIY Qû³fûÔ ´fÃfûÔ ¸fZÔ Àfb»fWX IYe IYûdVfVfZÔ IYSX°fe WX` AüSX BÀf IYUf¹fQ IZY ³ffIYf¸f WXû³fZ ´fSX WXe °f»ffIY IYe Bþfþ°f d¸f»f°fe WX`Ü ´ffdIYÀ°ff³f ¸fZÔ ·fe 1961 IZY IYf³fc³f IZY ¸fb°ffd¶fIY °f»ffIY IZY d»fE ´fWX»fZ À±ff³fe¹f AQf»f°f ¸fZÔ AþeÊ »f¦ff³fe WXû°fe WX` AüSX CXÀfIYe EIY ´fid°f ´f}e IYû ·fe CX´f»f¶²f IYSXf³fe WXû°fe WX`Ü dRYSX Afd¶fÊMÑZVf³f IYfCXÔdÀf»f 90 dQ³fûÔ IZY QüSXf³f Àfb»fWX IYSXf³fZ IYf ´fi¹ffÀf IYSX°fe WX`Ü °f¶f °fIY °f»ffIY ´fi·ffUe ³fWXeÔ WXû°ff AüSX ¹fdQ ´f}e ¦f·fÊU°fe WX` °fû dVfVfb IZY þ³¸f °fIY °f»ffIY ¸fÔþcSX ³fWXeÔ WXû°ffÜ °fe³f °f»ffIY IZY ¸fÀf»fZ ´fSX ´ffdIYÀ°ff³f ¸fZÔ þû Àfb²ffSX 56 Àff»f ´fWX»fZ WXe A¸f»f ¸fZÔ Af ¦f¹ff UWX Àfb²ffSX ·ffSX°f ¸fZÔ dIY³f »fû¦fûÔ IZY dUSXû²f IZY ¨f»f°fZ AMXIYf WXbAf WX`? °fe³f °f»ffIY IYf ¸fbïf IZYU»f ¸fdWX»ff Ad²fIYfSX °fIY Àfed¸f°f ³fWXeÔ WX`Ü BÀfIYf ¸fbdÀ»f¸f ¶f¨¨fûÔ IZY ·fdU¿¹f, CX³fIYe ´fSXUdSXVf AüSX Ad²fIYfSXûÔ ÀfZ ·fe °ff»»fbIY WX`Ü AfdJSX ¸fbdÀ»f¸f Àf¸ffþ IYf ²¹ff³f BÀf AûSX ¢¹fûÔ ³fWXeÔ þf°ff? ¸fbdÀ»f¸f Àf¸ffþ ¸fZÔ Àfb²ffSXûÔ IYû BÀ»ff¸f ´fSX J°fSXZ IZY øY´f ¸fZÔ ¢¹fûÔ QZJf þf°ff WX`? Afþ °f¸ff¸f ¸fbdÀ»f¸f ¸fdWX»ffEÔ ¶fbIZYÊ IYf ´fdSX°¹ff¦f IYSX Àff¸ffdþIY Qfd¹f°UûÔ IYf ÀfRY»f°ff´fcUÊIY d³fUÊWX³f IYSX SXWXe WX`ÔÜ CXÀfÀfZ BÀ»ff¸f IYû ¢¹ff

J°fSXf WXbAf? ¸fbdÀ»f¸f ¸fdWX»ffAûÔ IYe dVfÃff AüSX Àff¸ffdþIY ·fcd¸fIYf JbQ ¸fbdÀ»f¸f Àf¸ffþ IZY CX°±ff³f IZY d»fE ¶fZWXQ þøYSXe WX`, ¸f¦fSX ARYÀfûÀf IYe ¶ff°f WX` dIY Afg»f BÔdOX¹ff ¸fbdÀ»f¸f ´fÀfʳf»f »ffg ¶fûOXÊ þ`Àfe ÀfÔÀ±ff ³fZ ¸fdWX»ffAûÔ IZY WXIY ¸fZÔ IYûBÊ Àf¸¸ffþ³fIY IYf³fc³fe WX»f ¶f³ff³fZ IZY ¶fþf¹f BÀfIYf dUSXû²f IYSX³fZ IYf R`YÀf»ff dIY¹ffÜ °fe³f °f»ffIY IYû »fZIYSX ¸fbdÀ»f¸f ¸fdWX»ffAûÔ ¸fZÔ þ`ÀfZ-þ`ÀfZ ¨fZ°f³ff ¶fPÞX SXWXe WX` U`ÀfZ-U`ÀfZ CX³f¸fZÔ ¸f°fQf³f IZY ´fid°f AfIY¿fʯf ·fe ¶fPÞX SXWXf WX`Ü WXû ÀfIY°ff WX` dIY BÀf Àf¸fÀ¹ff IYû ¸fbïf ¶f³ff³fZ Uf»fûÔ IYû ¨fb³ffU ¸fZÔ BÀfIYf »ff·f ·fe d¸f»f þfE, »fZdIY³f ¶fZWX°fSX WXû¦ff dIY JbQ ¸fbdÀ»f¸f Àf¸ffþ Af¦fZ ¶fPÞXIYSX EZÀfe IYûdVfVfûÔ IYf ÀUf¦f°f IYSXZÜ BÀf ´f`¸ff³fZ ´fSX A¦fSX ¸fbdÀ»f¸f ¸f°fQf³f IZY ÷YÓff³f IYf dUãZ¿f¯f IYSXZÔ °fû »f¦f°ff WX` dIY CXÀf¸fZÔ IbYL ´fdSXU°fʳf Af SXWXf WX`Ü BÀf¸fZÔ ´fWX»ff ´fdSXU°fʳf Àff¸ffdþIY AüSX þfd°f¦f°f Af²ffSX ÀfZ þbOÞXf WX`Ü CX¨¨f þfd°f-U¦fÊ IZY AVfSXRY ¸fbÀf»f¸ff³f AüSX d´fLOÞXZ EUÔ Qd»f°f U¦fÊ IZY Aþ»fRY AüSX ASXþ»f ¸fbÀf»f¸ff³fûÔ IZY ¸fbïZ, Àf¸fÀ¹ffEÔ, Ad·f÷Yd¨f¹fûÔ AüSX ³fþdSX¹fZ ¸fZÔ ¶fQ»ffU Af SXWXf WX`Ü EZÀfZ ¸fZÔ IYûBÊ WX`SXf³fe ³fWXeÔ WXû³fe ¨ffdWXE A¦fSX UZ B³f Àf¸fÀ¹ffAûÔ IZY Àf¸ff²ff³f IZY d»fE A»f¦f-A»f¦f Q»fûÔ IYf Qf¸f³f ±ff¸fZÔÜ dþÀf °fSXWX ¸fü»ff³ff IY»¶fZ þ½UfQ,

¸fü»ff³ff B¸ff¸f ¶fbJfSXe, ¦fSXe¶f ³fUfþ RYfCXÔOXZVf³f, Afg»f BÔdOX¹ff CX»fZ¸ff ¶fûOXÊ, A»fe¦fPÞX ´fcUÊ LfÂf ÀfÔ§f AfdQ ³fZ ¸fbÀf»f¸ff³fûÔ ÀfZ ¸ff¹ffU°fe IZY ´fÃf ¸fZÔ ¸f°fQf³f IYe A´fe»f IYe WX` CXÀfIYf þ¸fe³fe À°fSX ´fSX AÀfSX ´fOÞX ÀfIY°ff WX`Ü A¦fSX EZÀff WXû°ff WX` °fû d´fLOÞXZ EUÔ Qd»f°f U¦fÊ IZY ¸fbÀf»f¸ff³fûÔ IZY Àf´ffIYfÔ¦fiZÀf ÀfZ dLMXIYIYSX ¶fÀf´ff IYe AûSX AfIÈYá WXû³fZ IYf A³fb¸ff³f »f¦ff¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü QcÀfSXf ¶fQ»ffU ¸fbdÀ»f¸f Àf¸ffþ ¸fZÔ »f`Ôd¦fIY Af²ffSX ÀfZ þbOÞXf WX`Ü ·ffSX°fe¹f ¸fdWX»ffEÔ A¸fc¸f³f ´fdSXUfSX IZY ´fb÷Y¿fûÔ IZY IYWX³fZ ´fSX WXe ¸f°fQf³f IYSX°fe WX`Ô, »fZdIY³f B³f ¨fb³ffUûÔ ¸fZÔ ·ffþ´ff õfSXf °fe³f °f»ffIY J°¸f IYSX³fZ IZY ¸fbïZ ³fZ CX³fIZY ·fe°fSX AfVff þ¦ffBÊ WX`Ü A¦fSX Qbd³f¹ff IZY °f¸ff¸f ¸fbdÀ»f¸f ¸fb»IYûÔ ¸fZÔ °fe³f °f»ffIY J°¸f WXû ÀfIY°ff WX` °fû dRYSX ·ffSX°f ¸fZÔ ¢¹fûÔ ³fWXeÔ? A¦fSX ÀfÔdU²ff³f ¸fZÔ Àf¸ff³f ³ff¦fdSXIY ÀfÔdWX°ff IYe ¶ff°f IYSX³fZ Uf»fZ A³fb¨LZQ 44 IYû »ff¦fc ³f ·fe dIY¹ff þfE °f¶f ·fe ¢¹ff °fe³f °f»ffIY IYû J°¸f IYSX³fZ IYe IYûBÊ ´fWX»f ³fWXeÔ IYe þf ÀfIY°fe WX`? A¦fSX ¸fbdÀ»f¸f ¸fdWX»ffAûÔ IYû ¹fWX Àf¸fÓf Af°ff WX` °fû ÀfÔ·fU WX` dIY BÀf ¸fbïZ ´fSX UZ A´f³fZ Àf¸ffþ IZY ´fb÷Y¿fûÔ IZY RY°fUZ IZY dJ»ffRY þfIYSX ¸f°fQf³f IYSX³ff ´fÀfÔQ IYSXZÜ ·ffþ´ff IZY d»fE ¹fWX IYfRYe SXû¨fIY WXû¦ff,¢¹fûÔdIY BÀfÀfZ ³f IZYU»f CXÀfIZY ¸fbdÀ»f¸f ¸f°fûÔ ¸fZÔ BþfRYf WXû¦ff, ¶fd»IY d¶f³ff dIYÀfe ÀffÔ¦fNXd³fIY IYûdVfVf IZY WXe ¸fbdÀ»f¸f ¸fdWX»ffAûÔ ¸fZÔ ´ffMXeÊ IYe ¶f`NX ¶fPÞX þfE¦feÜ EZÀfe dÀ±fd°f ¸fZÔ ·ffþ´ff ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¸fûQe IZY ‘Àf¶fIYf Àff±f-Àf¶fIYf dUIYfÀf’ ³ffSXZ IYû ·fe Àff±fÊIY ¶f°ff ÀfIZY¦feÜ BÀf d»fWXfþ ÀfZ ¹fWX ¨fb³ffU IZYU»f EIY VfbøYAf°f ·fSX WX`Ü ¹fWX A·fe °f¹f ³fWXeÔ dIY BÀf ¸fbïZ IZY Q¸f ´fSX ·ffþ´ff IYû ¸füþcQf dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffUûÔ ¸fZÔ ¸fdWX»ffAûÔ IZY UûMX d¸f»f WXe þfEÔ¦fZ, »fZdIY³f BÀfIYf QcSX¦ff¸fe AÀfSX þøYSX WXû¦ffÜ [ »fZJIY OXfg. EIZY U¸ffÊ, SXfþ³fed°fIY dUãZ¿fIY AüSX ÀfZÔMXSX RYfgSX Q ÀMXOXe AfgRY ÀfûÀff¹fMXe EÔOX ´ffd»fdMX¢Àf IZY d³fQZVfIY WX`Ô ]


17 RYSXUSXeX 2017

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

12

AfgÀMÑZd»f¹ff IZY dJ»ffRY A·¹ffÀf ¸f`¨f ¸fZÔ QcÀfSXZ dJ°ff¶f IZY d»f¹fZ WXû¦fe ·ffSX°fe¹f k¶fZÔ¨f ÀMÑZÔ±fl IYe ´fSXeÃff ¨fe³f IZY þbd»´fIYfSX ÀfZ

¸fbÔ¶fBÊÜ WXSXRY³f¸fü»ff WXfdQÊIY ´fÔOXйff Àf¸fZ°f ·ffSX°f E MXe¸f IZY ´fid°f·ffVff»fe dJ»ffOÞXe AfgÀMÑZd»f¹ff IZY dJ»ffRY VfbIiYUfSX ÀfZ ¹fWXfÔ VfbøY WXû SXWXZ °fe³f dQUÀfe¹f A·¹ffÀf ¸f`¨f IZY þdSX¹fZ MXZÀMX MXe¸f ¸fZÔ A´f³fZ ¨f¹f³f IYf QfUf ´fb£°ff IYSX³fZ IZY BSXfQZ ÀfZ CX°fSXZÔ¦fZÜ Àfed¸f°f AûUSXûÔ IZY dUVfZ¿fÄf WXfdQÊIY ³fZ °fZþ ¦fZÔQ¶ffþ IZY °füSX ´fSX A¨Lf ´fiQVfʳf dIY¹ff WX` AüSX BÀf ¸f`¨f ¸fZÔ A´f³fe CX´f¹fûd¦f°ff Àffd¶f°f IYSXIZY UZ IY~f³f dUSXfMX IYûWX»fe AüSX IYû¨f Ad³f»f IbYÔ¶f»fZ IYû CX³fIYe QfUZQfSXe ´fSX ¦füSX IYSX³fZ IZY d»f¹fZ ¸fþ¶fcSX IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ AfgÀMÑZd»f¹ff þ`Àfe Q¸fQfSX MXe¸f IZY dJ»ffRY CX³WXZÔ þûVf WXZþ»fUbOX ¹ff d¸fVfZ»f ÀMXfIYÊ þ`ÀfZ ¦fZÔQ¶ffþûÔ IZY Àff¸f³fZ JbQ IYû AfÔIY³fZ IYf ¸füIYf d¸f»fZ¦ff ¶fVf°fZÊ ÀMXeU dÀ¸f±f AüSX OXZSXZ³f »fe¸f`³f CX³fÀfZ IbYL AûUSX dRYIYUf¹fZÜ Àf»ff¸fe ¶f»»fZ¶ffþ d´fi¹ffÔIY ´ffÔ¨f×f»f ³fZ §fSXZ»fc ÀfÂf ¸fZÔ ¶fZWX°fSXe³f ´fiQVfʳf IZY ¶ffQ ¶ffÔ¦»ffQZVf IZY dJ»ffRY d´fL»fZ A5¹ffÀf ¸f`¨f ¸fZÔ Vf°fIY þ¸ff¹ff ±ffÜ UWX dSXþUÊ Aû´f³f IZY øY´f ¸fZÔ ¨f¹f³fIY°ffAûÊÔ IYf ²¹ff³f JeÔ¨f³ff ¨ffWXZÔ¦fZÜ ¸fZþ¶ff³f MXe¸f IZY ´ffÀf ·ffSX°f IZY ´fcUÊ AÔOXSX-19 ¶f»»fZ¶ffþ dSX¿f·f ´fÔ°f AüSX BÊVff³f dIYVf³f WX`Ô þû Àf`¹fQ ¸fbV°ffIY A»fe MÑfRYe AÔ°fSX ´fifÔ°f MXc³ff¸fZÊÔMX ¸fZÔ CXØfSX AüSX ´fcUÊ ÃfZÂf MXe¸f IYf dWXÀÀff ±fZÜ Qû³fûÔ dUIZYMXIYed´fÔ¦f ·fe IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ÓffSXJÔOX IZY BÊVff³f d´fL»fZ Àff»f ¶ffÔ¦»ffQZVf ¸fZÔ þcd³f¹fSX dUV½f IY´f ¸fZÔ ·ffSX°f IZY IY~f³f ±fZ dþ³WXZÔ EIY dUIZYMXIYe´fSX IZY °füSX ´fSX ¨fb³ff ¦f¹ff WX`Ü

d·fOÞXZÔ¦fZ dUþZÔQSX ¸fbÔ¶fBÊ IZY ßfZ¹fÀf A¹¹fSX AüSX AdJ»f WXUZÊOXIYSX RYf¸fÊ ¸fZÔ ¨f»f SXWXZ ´ffÔ¨ff»f IZY Àff±f ´ffSXe IYf Af¦ffþ IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ A¹¹fSX ³fZ °feÀfSXZ ³fÔ¶fSX ´fSX ¶f»»fZ¶ffþe IYSX°fZ WXbE 1300 ÀfZ Ad²fIY SX³f ¶f³ff¹fZ WX`Ô þ¶fdIY CX³fIZY RYf¸fÊ IZY ¨f»f°fZ ¸fbÔ¶fBÊ ³fZ 41UfÔ SX¯fþe dJ°ff¶f þe°ff ±ffÜ ¸f²¹fIiY¸f ¸fZÔ ¸fWXfSXf¿MÑX IZY AÔdIY°f ¶fUf³fZ AüSX °fd¸f»f³ffOXb IZY ¶ff¶ff A´fSXfdþ°f WX`Ü BÀf ¸f`Qf³f ´fSX ¦fZÔQ¶ffþûÔ IYû d´f¨f ÀfZ A¨Lf CXLf»f d¸f»f³fZ IYe CX¸¸feQ WX`Ü IbY»fQe´f IZY A»ffUf §fSXZ»fc MXe¸f ¸fZÔ ÓffSXJÔOX IZY dÀ´f³fSX VffWX¶ffþ ³fQe¸f WX`Ô þû dUSXû²fe ¶f»»fZ¶ffþûÔ IYû Afþ¸ff³fZ IYf ¸ffïf SXJ°fZ WX`ÔÜ B³fIZY A»ffUf IY³ffÊMXIY IZY AfRY dÀ´f³fSX IÈY¿¯f´´ff ¦fû±f¸f ·fe MXe¸f ¸fZÔ WX`ÔÜ ³fQe¸f ´fi±f¸f ßfZ¯fe dIiYIZYMX ¸fZÔ 300 ÀfZ Ad²fIY dUIZYMX »fZ ¨fbIZY WX`ÔÜ ¸f²¹f¸f °fZþ ¦fZÔQ¶ffþe IYf dþ¸¸ff WXdSX¹ff¯ff ¸fZÔ þ³¸fZ dQ»»f IZY ³fUQe´f Àf`³fe AüSX WX`QSXf¶ffQ IZY ¸fûWX¸¸fQ dÀfSXfþ ÀfÔ·ff»fZÔ¦fZ dþ³WXûÔ³fZ ¦fbþSXf°f IZY dJ»ffRY BÀfe ¸f`Qf³f ´fSX VfZ¿f ·ffSX°f IZY d»f¹fZ BÊSXf³fe IY´f ¸fZÔ A¨Le ¦fZÔQ¶ffþe IYe ±feÜ ¶fÔ¦ff»f IZY AVfûIY

dOXÔOXf AüSX ¶fOÞXüQf IZY ´fÔOXйff ·fe MXe¸f ¸fZÔ WX`ÔÜ AfÀMÑZd»f¹ffBÊ MXe¸f ¹fWX °f¹f IYSXZ¦fe dIY CXÀfZ A´f³fe MXZÀMX EIYfQVf CX°ffSX³fe WX` ¹ff IbYL dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYû AfSXf¸f QZ³ff WX`Ü IYû¨f OXZSXZ³f »fe¸f`³f ³fZ IYWXf, kWX¸f MXZÀMX ¸f`¨f IYe °f`¹ffSXe IZY d»f¹fZ A´f³fe ÀfUÊßfZâ MXe¸f CX°ffSX³ff ¨ffWX°fZ WX`ÔÜ ¹fWX MXZÀMX EIYfQVf WXû¦fe ¹ff ³fWXeÔ, WX¸f BÀf ´fSX R`YÀf»ff »fZÔ¦fZÜl

Qû³fûÔ MXe¸fZÔ BÀf ´fiIYfSX WX`Ô AfgÀMÑZd»f¹ff : ÀMXeU dÀ¸f±f (IY~f³f), OXZdUOX Uf³fÊSX, AVfûIY A¦ffSX, þ`IYÀf³f ¶fOXÊ, ´feMXSX WX`ÔOXÀIYfÔ¶f, þûVf WXZþ»fUbOX, CXÀ¸ff³f £Ufþf, ³ff±f³f d»f¹fû³f, d¸fVfZ»f ¸ffVfÊ, Vff³f ¸ffVfÊ, ¦»fZ³f ¸f`¢ÀfUZ»f, ÀMXeRY³f AûIYeRZY, ¸f`±¹fc SXZ³fVff, d¸fVfZ»f ÀMXfIYÊ, d¸fVfZ»f ÀUe´fÀf³f, ¸f`±¹fc UZOXÜ ·ffSX°f E : WXfdQÊIY ´fÔOXйff (IY~f³f), AdJ»f WXUZÊOXIYSX, d´fi¹ffÔIY ´ffÔ¨ff»f, ßfZ¹fÀf A¹¹fSX, AÔdIY°f ¶fUf³fZ, dSX¿f·f ´fÔ°f, BÊVff³f dIYVf³f, VffWX¶ffþ ³fQe¸f, IÈY¿¯f´´ff ¦fû±f¸f, IbY»fQe´f ¹ffQU, ³fUQe´f Àf`³fe, AVfûIY dOXÔOXf, ¸fûWX¸¸fQ dÀfSXfþ, SXfWXb»f dÀfÔWX, ¶ff¶ff BÔQiþe°fÜ

A·¹ffÀf ¸f`¨f ¨f¹f³fIY°ffÊAûÔ IYû ´fi·ffdU°f IYSX³fZ IYf A¨Lf ¸füIYf : WXfdQÊIY ¸fbÔ¶fBÊÜ MXZÀMX dIiYIZYMX ¸fZÔ ´fQf´fʯf IZY d»fE A´f³fe ¶ffSXe IYf BÔ°fþfSX IYSX³fZ IYû °f`¹ffSX ·ffSX°f E IZY IY~f³f WXfdQÊIY ´fÔOXйff ³fZ IYWXf dIY VfbIiYUfSX ÀfZ AfÀMÑZd»f¹ff IZY dJ»ffRY VfbøY WXû SXWXf A·¹ffÀf ¸f`¨f ¹fbUf dJ»ffdOÞX¹fûÔ IZY d»fE ¨ffSX MXZÀMX IYe ßfÈÔJ»ff ÀfZ ´fWX»fZ ¨f¹f³fIY°ffAûÊÔ IYû ´fi·ffdU°f IYSX³fZ IYf A¨Lf ¸füIYf WX`Ü WXfdQÊIY ³fZ ¹fWXfÔ ÀfÔUfQQf°ffAûÔ ÀfZ IYWXf, ‘¹fWX WX¸f Àf·fe IZY d»fE A¨Lf ¸füIYf WX`, dUVfZ¿fIYSX ¸fZSXZ d»fE dIY ¸f`Ô ´fiQVfʳf IYøYÔ AüSX MXZÀMX ßfÈÔJ»ff ¸fZÔ JZ»f³fZ IYf ¸füIYf d¸f»fZ, ¹fWX ¹fbUfAûÔ IZY d»fE ·fe A¨Lf ¸füIYf WX` þû ¹fWXfÔ ¹fWX dQJf³fZ IZY d»fE WX`Ô dIY UZ ¢¹ff WX`ÔÜl CX³WXûÔ³fZ IYWXf, kWX¸f BÀfZ A·¹ffÀf ¸f`¨f IYe °fSXWX ³fWXeÔ »fZ SXWXZ, ¹fWX WX¸f Àf·fe IZY ´ffÀf IbYL SXû¸ffÔ¨fIY IYSX³fZ AüSX ¨f¹f³fIY°ffAûÊÔ IYe ³fþSX ¸fZÔ Af³fZ IYf

¸füIYf WX`Ül Àfed¸f°f AûUSXûÔ IZY dUVfZ¿fÄf ¸ff³fZ þf³fZ Uf»fZ WXfdQÊIY IZY °fZþ ¦fZÔQ¶ffþ IZY øY´f ¸fZÔ ´fiQVfʳf ¸fZÔ Àfb²ffSX WXbAf WX` AüSX A¦fSX UWX AfÀMÑZd»f¹ff IZY dJ»ffRY A¨Lf ´fiQVfʳf IYSX°fZ WX`Ô °fû IY~f³f dUSXfMX IYûWX»fe AüSX IYû¨f Ad³f»f IbYÔ¶f»fZ CX³WXZÔ ´fWX»fZ Qû MXZÀMX ¸fZÔ ¸füIYf QZ³fZ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ Àfû¨f ÀfIY°fZ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, k¸f`Ô AfÀMÑZd»f¹ff E IZY dJ»ffRY JZ»ff ±ffÜ ¹fWX Vff³fQfSX A³fb·fU WXû¦ffÜ Af´f Àf·fe IYû ´f°ff WX` dIY AfÀMÑZd»f¹ffBÊ dJ»ffOÞXe I`YÀfZ WX`Ô AüSX UZ dIY°f³fZ AfIiYf¸fIY WX`Ô, ¹fWX WX¸f Àf·fe IZY d»fE A¨Le ´fid°fÀ´f²ffÊ WXû¦feÜl ¦fbþSXf°f IZY Af»fSXfCXÔOXSX WXfdQÊIY ³fZ Àff°f EIYdQUÀfe¹f AüSX 19 MXe20 ¸f`¨f JZ»fZ WX`Ô »fZdIY³f BÔ¦»f`ÔOX AüSX ¶ffÔ¦»ffQZVf IZY dJ»ffRY MXZÀMX MXe¸f ¸fZÔ þ¦fWX d¸f»f³fZ IZY ¶ffUþcQ CX³WXZÔ AÔd°f¸f EIYfQVf ¸fZÔ

Vffd¸f»f ³fWXeÔ dIY¹ff ¦f¹ffÜ IbYÔ¶f»fZ AüSX IYûWX»fe ³fZ °fZþ ¦fZÔQ¶ffþe Af»fSXfCXÔOXSX IZY øY´f ¸fZÔ WXfdQÊIY IYf Àf¸f±fʳf dIY¹ff WX` dþÀfÀfZ CX³fIYf ¸f³fû¶f»f ¶fPÞXf WX`Ü WXfdQÊIY ³fZ IYWXf, kd³fd›°f °füSX ´fSX þ¶f dUSXfMX ·ffBÊ AüSX Ad³f»f ÀfSX Àf¸f±fʳf IYSX°fZ WX`Ô °fû BÀfÀfZ IYfRYe ¸fQQ d¸f»f°fe WX`, Af´fIYf ¸f³fû¶f»f ¶fPÞX°ff WX` þ¶f CX³fIZY þ`ÀfZ Qû ¸fWXf³f dJ»ffOÞXe Àf¸f±fʳf IYSX°fZ WX`Ô, Af´fIYû ´f°ff WX` dIY Af´fIYf IY~f³f Af´fIZY Àff±f WX`, BÀfÀfZ WX¸fZVff ¸fQQ d¸f»f°fe WX`Ü ¸f`Ô CX³fÀfZ AüSX A³¹f dJ»ffdOÞX¹fûÔ ÀfZ IYfRYe ¨feþZÔ ÀfeJ SXWXf WXcÔÜ BÀfÀfZ IYfRYe ¸fQQ d¸f»f°fe WX`Ül BÀf Af»fSXfCXÔOXSX ³fZ IYWXf dIY A¦fSX Af´fIYû SXf¿MÑXe¹f MXe¸f ¸fZÔ JZ»f³ff WX` °fû ´fiføY´f ¶fQ»f³fZ IZY Àff±f Àff¸fÔþÀ¹f ¶f`NXf³ff ÀfeJ³ff WXû¦ffÜ

³fBÊ dQ»»feÜ OX¶»¹fc¶feAû EdVf¹ff ´f`ÀfZdRYIY dJ°ff¶f IYf ÀfRY»f ¶f¨ffU IYSX³fZ IZY ¶ffQ ·ffSX°fe¹f ¸fb¢IYZ¶ffþe ÀMXfSX dUþZÔQSX dÀfÔWX EIY A´fi`»f IYû ¸fbÔ¶fBÊ ¸fZÔ þ¶f ¨fe³f IZY OX¶»¹fc¶feAû AûdSXEÔMX»f Àfb´fSX d¸fdOX»fUZMX ¨f`Ôd´f¹f³f þbd»´fIYfSX d¸f¹ff¸f`d°f¹ff»fe ÀfZ d·fOÞXZÔ¦fZ °fû UWX QcÀfSXe ¶fZ»MX WXfdÀf»f IYSX³fZ IYe IYûdVfVf IYSXZÔ¦fZÜ ÀfcÂfûÔ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY BÀf ¸fbIYf¶f»fZ ¸fZÔ SXf¿MÑX¸fÔOX»f JZ»fûÔ IZY ´fcUÊ ÀU¯fÊ ´fQIY dUþZ°ff AdJ»f IbY¸ffSX AüSX EdVf¹ffBÊ ¨f`Ôd´f¹f³fdVf´f IZY IYfÔÀ¹f ´fQIY dUþZ°ff dþ°fZÔQSX IbY¸ffSX ·fe dWXÀÀff »fZÔ¦fZÜ CX³fIZY ´fid°fõÔõe WXf»ffÔdIY A·fe °f¹f ³fWXeÔ dIY¹fZ ¦f¹fZ WX`ÔÜ d´fL»fZ Àff»f dQÀfÔ¶fSX ¸fZÔ 31 U¿feʹf dUþZÔQSX ³fZ °fÔþfd³f¹ff IZY RiYfÔdÀfÀf ¨fZIYf IYû WXSXfIYSX A´f³ff dJ°ff¶f ¶fSXIYSXfSX SXJf ±ffÜ UWX A·fe ÀfdIYÊMX ¸fZÔ AþZ¹f WX`Ô AüSX A·fe d¶fidMXVf MÑZ³fSX »fe ¶fe¹fOXÊ IYe d³f¦fSXf³fe ¸fZÔ ¸f`³f¨fZÀMXSX ¸fZÔ A·¹ffÀf IYSX SXWXZ WX`ÔÜ þbd»´fIYfSX IZY dJ»ffRY EIY A´fi`»f IYû WXû³fZ Uf»ff ¸fbIYf¶f»ff CX³fIYf QZVf ¸fZÔ °feÀfSXf ´fZVfZUSX ¸fbIYf¶f»ff WXû¦ff AüSX A¦fSX UWX BÀfZ þe°f³fZ ¸fZÔ ÀfRY»f SXWX°fZ WX`Ô °fû dRYSX dUþZÔQSX IZY ´ffÀf Qû dJ°ff¶f WXûÔ¦fZÜ dUþZÔQSX IZY ·ffSX°f ¸fZÔ ´fWX»fZ Qû ¸fbIYf¶f»fZ dQ»»fe ¸fZÔ WXbE ±fZÜ þbd»´fIYfSX ³fZ dUþZÔQSX IYe °fSXWX ´fZVfZUSX ÀfdIYÊMX ¸fZÔ 2015 ¸fZÔ ´fQf´fʯf dIY¹ff ±ffÜ CX³WXûÔ³fZ A¶f °fIY AfNX ¸fbIYf¶f»fZ »fOÞXZ WX`Ô dþ³f¸fZÔ ÀfZ Àff°f ¸fZÔ CX³WXZÔ þe°f d¸f»feÜ ¨fe³f IZY ³fÔ¶fSX EIY ¸fb¢IYZ¶ffþ IZY ³ff¸f ´fSX ´ffÔ¨f ³ffIYAfCXMX þe°f QþÊ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ d´fL»fZ Àff»f þb»ffBÊ ¸fZÔ °fÔþfd³f¹ff IZY ±ff¸fÀf ¸fVff»fe IYû WXSXfIYSX OX¶»¹fc¶feAû AûdSXEÔMX»f dJ°ff¶f þe°ff ±ffÜ dUþZÔQSX ³fZ A¶f °fIY AfNX þe°f QþÊ IYe dþ³f¸fZÔ ÀfZ Àff°f ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ ³ffIYAfCXMX ¸fZÔ þe°f WXfdÀf»f IYeÜ ÀfcÂfûÔ ³fZ IYWXf, kkBÀf RYfBMX ³ffBMX ¸fZÔ A³¹f ¸fb¢IYZ¶ffþ ·fe ´fZVfZUSX ¸fb¢IYZ¶ffþe ¸fZÔ ´fQf´fʯf IYSXZÔ¦fZÜ''

¸f¹fÔIY A¦fiUf»f ³fZ dQ»ff¹fe QdÃf¯f ÃfZÂf IYû ´fWX»fe þe°f ¸fbÔ¶fBÊÜ Àf»ff¸fe ¶f»»fZ¶ffþ ¸f¹fÔIY A¦fiUf»f IZY A²fÊVf°fIY IYe ¸fQQ ÀfZ QdÃf¯f ÃfZÂf ³fZ ¹fWXfÔ ´fd›¸f ÃfZÂf IYû ´ffÔ¨f dUIZYMX ÀfZ WXSXfIYSX Àf`¹fQ ¸fbV°ffIY A»fe MXe20 dIiYIZYMX MXc³ff¸fZÊÔMX ¸fZÔ ´fWX»fe þe°f QþÊ IYeÜ ´fd›¸f ÃfZÂf ³fZ ´fWX»fZ ¶f»»fZ¶ffþe IYf ³¹fü°ff d¸f»f³fZ ´fSX ³fü dUIZYMX ´fSX 140 SX³f ¶f³ff¹fZÜ A´f³fZ ´fWX»fZ Qû³fûÔ ¸f`¨fûÔ ¸fZÔ WXfSX ÓfZ»f³fZ Uf»fZ QdÃf¯f ÃfZÂf IZY d»f¹fZ A¦fiUf»f ³fZ 46 ¦fZÔQûÔ ´fSX ³fü ¨füIYûÔ AüSX Qû L¢IYûÔ IYe ¸fQQ ÀfZ 70 SX³f ¶f³ff¹fZ þ¶fdIY QcÀfSXZ Àf»ff¸fe ¶f»»fZ¶ffþ dU¿¯fb dU³fûQ ³fZ 20 ¦fZÔQûÔ ´fSX 36 SX³f IYe °fZþ°fSXfÊSX ´ffSXe JZ»fe dþÀfÀfZ QdÃf¯f ÃfZÂf ³fZ 17–4 AûUSX ¸fZÔ ´ffÔ¨f dUIZYMX ´fSX 141 SX³f ¶f³ffIYSX A´f³ff Jf°ff Jû»ffÜ QdÃf¯f ÃfZÂf IYe ¹fWX °fe³f ¸f`¨fûÔ ¸fZÔ ´fWX»fe þe°f WX`Ü ´fd›¸f ÃfZÂf IYû QcÀfSXe WXfSX IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞXfÜ A¶f B³f Qû³fûÔ MXe¸fûÔ IZY °fe³f ¸f`¨fûÔ ¸fZÔ ¨ffSX–¨ffSX AÔIY WX`Ô »fZdIY³f ¶fZWX°fSX SX³f¦fd°f IZY IYfSX¯f ´fd›¸f ÃfZÂf Af¦fZ WX`Ü ´fd›¸f ÃfZÂf IYf IYûBÊ ·fe ¶f»»fZ¶ffþ dMXIYIYSX ³fWXeÔ ekuflag jktiwr lEiknd] iz d k’kd] eq n z d o Lokeh ds fy, JZ»f ´ff¹ffÜ CXÀfIYe °fSXRY ÀfZ Qe´fIY WXbçf jktiwr izl s ] 216 ,y-vkbZ-th ³fZ ÀfUfÊd²fIY 32 SX³f ¶f³ff¹fZÜ CX³fIZY lS-4@,] vkokl fodkl dkWyksuh] A»ffUf BSXRYf³f ´fNXf³f ³fZ 26, AfdQ°¹f cksnyk] vkxjk&7 ls Nik rFkk °ffSXZ ³fZ 26 AüSX VfZ»OX³f þ`IYÀf³f ³fZ 23 dk;kZy; nSfud nhi'khy Hkkjr SX³f IYf ¹fû¦fQf³f dQ¹ffÜ QdÃf¯f ÃfZÂf IZY ngrksjk] vkxjk&7 ls izdkf'kr A lEiknd % ekuflag jktiwr d»f¹fZ ¨f¸ff d¸fd»fÔQ ³fZ °fe³f þ¶fdIY dUþ¹f eks- 9897071357 VfÔIYSX, E¸f AdV½f³f AüSX SXfdWX»f VffWX ³fZ iksLVy jftLVsª’ku ua-&,-th-108@2011&2013 Email:-deepsheel_bharat@rediffmail.com Qû-Qû dUIZYMX WXfdÀf»f dIY¹fZÜ

17 february 2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you