Page 1

Af¦fSXf, dUIiY¸f ÀfÔU°f 2075 U`VffJ IÈY¿¯f A¸ffUÀ¹ff, Àfû¸fUfSX 16 A´fi`»f X 2018

nhi’khy Hkkjr 5

AÃf¹f °fÈ°fe¹ff IZY ¸füIZY ´fSX Af·fc¿f¯fûÔ IYe d¶fIiYe ¸fZÔ UÈdð IYf A³fb¸ff³f

6

CX¨¨f ³¹ff¹f´ffd»fIYf ¸fZÔ ·fe ¶fPÞXf¹ff þfE AfSXÃf¯f: SXf¸fdU»ffÀf ´ffÀfUf³f

8

R.N.I. No. UPHIN/2008/26902 U¿fÊ-10 AÔIY-122 IYe¸f°f 1 ÷Y´f¹ff ´fÈâ 08

´feUe dÀfÔ²fb IYû WXSXf ÀffB³ff ³fZWXUf»f ³fZ SX¨ff Bd°fWXfÀf, þe°ff ¸fdWX»ff EIY»f IYf ÀU¯fÊ

SC/ST Act: A²¹ffQZVf ÀfdWX°f IYBÊ dUIY»´fûÔ ´fSX dU¨ffSX IYSX SXWXf IZYÔQi ³f¹fe dQ»»feÜ IZYÔQi ÀfSXIYfSX ¸fWXÀfcÀf IYSX°fe WX` dIY A³fbÀfcd¨f°f þfd°f/A³fbÀfcd¨f°f þ³fþfd°f A°¹ff¨ffSX d³fUfSX¯f IYf³fc³f ´fSX AfE CX¨¨f°f¸f ³¹ff¹ff»f¹f IZY R`YÀf»fZ IYû ´f»fMXZ þf³fZ IYe AfUV¹fIY°ff WX` AüSX IYf³fc³f IZY UfÀ°fdUIY ´fifU²ff³fûÔ IYû ¶fWXf»f IYSX³fZ IZY d»fE A²¹ffQZVf »ff¹ff þf³ff CX³f dUIY»´fûÔ ¸fZÔ ÀfZ EIY WX` dþ³f ´fSX dU¨ffSX dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü ÀfSXIYfSX IZY ·fe°fSX dUd·f³³f À°fSXûÔ ´fSX ¨f»f SXWXe ¶ff°f¨fe°f IYe þf³fIYfSXe SXJ³fZ Uf»fZ ÀfcÂfûÔ IYf IYWX³ff WX` dIY UfÀ°fdUIY ´fifU²ff³fûÔ IYû ¶fWXf»f IYSX³fZ IZY d»fE A²¹ffQZVf »ffE þf³fZ ÀfZ SXû¿f VffÔ°f WXû¦ffÜ ÀfcÂfûÔ ³fZ IYWXf dIY CX¨¨f°f¸f ³¹ff¹ff»f¹f IZY R`YÀf»fZ IYû ´f»fMX³fZ IZY d»fE A³fbÀfcd¨f°f þfd°f/A³fbÀfcd¨f°f þ³fþfd°f A°¹ff¨ffSX d³fUfSX¯f IYf³fc³f 1989 ¸fZÔ ÀfÔVfû²f³f IZY UfÀ°fZ þb»ffBÊ ¸fZÔ ÀfÔÀfQ IZY ¸ff³fÀfc³f ÀfÂf ¸fZÔ dU²fZ¹fIY »ff¹ff þf³ff ·fe ÀfSXIYfSX IZY Àff¸f³fZ QcÀfSXf dUIY»´f WX`Ü EIY UdSXâ

´fQfd²fIYfSXe ³fZ IYWXf, kk¹fdQ A²¹ffQZVf þfSXe dIY¹ff þf°ff WX` , °fû BÀfZ ·fe dU²fZ¹fIY ¸fZÔ °f¶Qe»f dIY¹ff þf³ff AüSX ÀfÔÀfQ ¸fZÔ ´ffdSX°f IYSXf³ff WXû¦ffÜ UfÀ°fdUIY ´fifU²ff³fûÔ IYû ¶fWXf»f IYSX³fZ IZY d»fE Qû³fûÔ WXe IYQ¸fûÔ IYf ´fdSX¯ff¸f EIY WX`Ü »fZdIY³f A²¹ffQZVf IYf »ff·f °UdSX°f ´fdSX¯ff¸f IZY øY´f ¸fZÔ WXû°ff WX`Ü ¹fWX SXû¿f IYû °f°IYf»f VffÔ°f IYSX³fZ ¸fZÔ ¸fQQ IYSXZ¦ffÜll Qd»f°f ÀfÔ¦fNX³fûÔ ³fZ CX¨¨f°f¸f ³¹ff¹ff»f¹f IZY 20 ¸ff¨fÊ IZY R`YÀf»fZ IZY þdSXE IYf³fc³f IYû IYd±f°f °füSX ´fSX WX»IYf dIYE þf³fZ IZY dJ»ffRY Qû A´fi`»f IYû ´fiQVfʳf dIYE ±fZÜ IYBÊ À±ff³fûÔ ´fSX ´fiQVfʳf dWXÔÀfIY WXbE ±fZ dþÀf¸fZÔ IYBÊ »fû¦f ¸ffSXZ ¦fE ±fZÜ dU´fÃfe Q»fûÔ ³fZ ÀfSXIYfSX ´fSX Qd»f°f SXÃff Ad²fIYfSXûÔ IYe SXÃff IYSX ´ff³fZ ¸fZÔ dURY»f SXWX³fZ IYf AfSXû´f »f¦ff¹ff ±ffÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe ³fZ VfbIiYUfSX IYû AfV½fÀ°f dIY¹ff ±ff dIY CX³fIYe ÀfSXIYfSX A³fbÀfcd¨f°f þfd°f/ A³fbÀfcd¨f°f þ³fþfd°f Àf¸fbQf¹fûÔ ´fSX

A°¹ff¨ffSX SXûIY³fZ Uf»fZ IYf³fc³f IYû WX»IYf ³fWXeÔ WXû³fZ QZ¦feÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf ±ff , kk¸f`Ô QZVf IYû AfV½fÀ°f IYSX³ff ¨ffWX°ff WXcÔ dIY WX¸ffSXZ õfSXf IYNXûSX ¶f³ffE IYf³fc³f IYû (³¹ff¹ff»f¹f IZY R`YÀf»fZ ÀfZ ) ´fi·ffdU°f ³fWXeÔ WXû³fZ dQ¹ff þfE¦ffÜll »fZdIY³f ÀfcÂfûÔ ³fZ IYWXf dIY A·fe °fIY IYûBÊ R`YÀf»ff ³fWXeÔ dIY¹ff ¦f¹ff WX` AüSX IYfRYe IbYL Àff¸ffdþIY ³¹ff¹f EUÔ Ad²fIYfdSX°ff ¸fÔÂff»f¹f õfSXf Qf¹fSX IYe ¦fBÊ ´fb³fdUʨffSX

A¦f»fZ WXµ°fZ kÀfÔdU²ff³f ¶f¨ffAûl ¸fbdWX¸f IYe VfbøYAf°f IYSXZÔ¦fZ SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ³f¹fe dQ»»feÜ Qd»f°fûÔ IYû A´f³fZ ´ff»fZ ¸fZÔ »ff³fZ IYe IYUf¹fQ IZY °fWX°f IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf SXfWXb»f ¦ffÔ²fe 23 A´fi`»f IYû A´f³fe ´ffMXeÊ IYe QZVf½¹ff´fe kÀfÔdU²ff³f ¶f¨ffAûl ¸fbdWX¸f VfbøY IYSXZÔ¦fZ dþÀfIYf ¸fIYÀfQ ÀfÔdU²ff³f EUÔ Qd»f°f Àf¸fbQf¹f ´fSX IYd±f°f WX¸f»fûÔ IYe °fSXRY »fû¦fûÔ IYf ²¹ff³f JeÔ¨f³ff WX`Ü kÀfÔdU²ff³f ¶f¨ffAûl ¸fbdWX¸f IYe VfbøYAf°f IZY ¸füIZY ´fSX IYfÔ¦fiZÀf IZY ¸füþcQf EUÔ ´fcUÊ Qd»f°f ÀffÔÀfQ-dU²ff¹fIY, dþ»ff ´fdSX¿fQûÔ, ³f¦fSX d³fIYf¹fûÔ EUÔ ´fÔ¨ff¹f°fe SXfþ ÀfÔÀ±ffAûÔ IZY ´fQfd²fIYfSXe ¸füþcQ SXWXZÔ¦fZÜ BÀfIYf ¸fIYÀfQ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ dWXÀÀff »fZ³fZ Uf»fûÔ IYû Qd»f°f Àf¸fbQf¹f IZY ¸füþcQf WXf»ff°f ÀfZ AU¦f°f IYSXf³ff WX`Ü IYfÔ¦fiZÀf IYe ÃfZÂfe¹f BIYfB¹fûÔ ÀfZ þbOÞXZ ´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ IZY A»ffUf BÀfIYe ¹fbUf,

¸fdWX»ff EUÔ ÀfZUf Q»f VffJf ·fe °ff»fIYMXûSXf ÀMXZdOX¹f¸f ¸fZÔ WXû³fZ þf SXWXZ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ dWXÀÀff »fZ¦feÜ IYfÔ¦fiZÀf IZY A³fbÀfcd¨f°f þfd°f dU·ff¦f IZY A²¹fÃf EUÔ IYf¹fÊIiY¸f IZY Af¹fûþIY d³fd°f³f SXfCX°f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ dWXÀÀff »fZ³fZ Uf»fûÔ ÀfZ A´fZÃff WX` dIY UZ ÀfÔQZVf IYû Af¦fZ »fZ þfEÔ¦fZ AüSX Qd»f°f Àf¸fbQf¹f °fIY ´fWXbÔ¨f IYf¹f¸f IYSX³fZ IZY d»fE EZÀfZ WXe Ad·f¹ff³f SXfª¹fûÔ ¸fZÔ ¨f»ffEÔ¦fZÜ

CX³WXûÔ³fZ IYWXf, kk·ffþ´ff VffÀf³fIYf»f ¸fZÔ ÀfÔdU²ff³f ´fSX WX¸f»ff WXû SXWXf WX`Ü Àf¸fbQf¹f IYû Vf`Ãfd¯fIY AüSX SXûþ¦ffSX IZY AUÀfSXûÔ ÀfZ UÔd¨f°f dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü dUd·f³³f ¸fbïûÔ ´fSX Àf¸fbQf¹f IZY ÀfQÀ¹fûÔ ¸fZÔ ¦fbÀÀff WX`Ü ¶f`NXIY ¸fZÔ B³WXeÔ ¸fbïûÔ IYû CXþf¦fSX dIY¹ff þfE¦ffÜll SXfCX°f ³fZ IYWXf, kkWX¸ffSXZ ³fZ°ff Àf¸¸fZ»f³f ÀfZ d³fIY»f IYSX A´f³fZ - A´f³fZ ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ ÀfÔQZVf »fZIYSX þfEÔ¦fZÜll ÀfÔdU²ff³f d³f¸ff°ffÊ ¶fe AfSX AfÔ¶fZOXIYSX IZY IYfSX¯f WXe ´fi²ff³f¸fÔÂfe ´fQ °fIY ´fWXbÔ¨f ´ff³fZ ÀfÔ¶fÔ²fe ³fSXZÔQi ¸fûQe IYe dMX´´f¯fe IYe °fSXRY BVffSXf IYSX°fZ WXbE SXfCX°f ³fZ ´fcLf dIY dRYSX CX³fIZY VffÀf³fIYf»f ¸fZÔ ÀfÔdU²ff³f EUÔ Qd»f°fûÔ ´fSX IYd±f°f WX¸f»fZ ¢¹fûÔ WXû SXWXZ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ QfUf dIY¹ff dIY IYfÔ¦fiZÀf VffÀf³fIYf»f ¸fZÔ EZÀfZ WXf»ff°f ³fWXeÔ ±fZÜ

¹ffd¨fIYf ´fSX Àfb³fUfBÊ IZY °fSXeIZY ´fSX d³f·fÊSX IYSXZ¦ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¢¹fûÔdIY WXû ÀfIY°ff WX` dIY ´fb³fdUʨffSX ¹ffd¨fIYf IYf °f°IYf»f ´fdSX¯ff¸f ³fWXeÔ AfE AüSX ³¹ff¹ff»f¹f IYf R`YÀf»ff A³fbIcY»f ³f WXû , °fû EZÀfZ ¸fZÔ ÀfSXIYfSX IYû Af¦fZ IYe IYfSXÊUfBÊ IYû »fZIYSX A´f³fZ ÷YJ ´fSX ¸fþ¶fc°f SXWX³ff WXû¦ffÜ A³fbÀfcd¨f°f þfd°f/þ³fþfd°f A°¹ff¨ffSX d³fUfSX¯f IYf³fc³f IYû »fZIYSX Vfe¿fÊ AQf»f°f ³fZ ´fbd»fÀf Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY

d»fE BÀf ¶ffSXZ ¸fZÔ ³fE dQVff - d³fQZÊVf °f`¹ffSX dIYE ±fZ dIY d³fQûÊ¿f »fû¦fûÔ , JfÀfIYSX ÀfSXIYfSXe Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû IYf³fc³f IZY °fWX°f ÓfcNXe dVfIYf¹f°fûÔ ÀfZ dIYÀf °fSXWX SXÃff ´fiQf³f IYe þfEÜ IZYÔQi ³fZ VfbIiYUfSX IYû ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ Qf¹fSX A´f³fZ d»fdJ°f Ad·fUZQ³f ¸fZÔ IYWXf dIY A³fbÀfcd¨f°f þfd°f / A³fbÀfcd¨f°f þ³fþfd°f A°¹ff¨ffSX d³fUfSX¯f IYf³fc³f ´fSX R`YÀf»fZ ÀfZ BÀfIZY IYOÞXZ ´fifU²ff³f kkWX»IZYll WXbE WX`Ô dþÀfÀfZ ¦fbÀÀff ´f`Qf WXû³fZ AüSX »fû¦fûÔ IZY ¶fe¨f ÀfüWXfQÊ IYe Àf¸fÓf d¶f¦fOÞX³fZ ÀfZ QZVf IYû kk¶fOÞXf ³fbIYÀff³fll WXbAf WX`Ü ÀfSXIYfSX IYf ÷YJ ³¹ff¹ff»f¹f õfSXf A´f³fZ R`YÀf»fZ ´fSX À±f¦f³f ÀfZ B³fIYfSX dIYE þf³fZ IZY EIY Àf~fWX ¶ffQ Af¹ff WX`Ü ³¹ff¹ff»f¹f ³fZ À±f¦f³f ÀfZ B³fIYfSX IYSX°fZ WXbE IYWXf ±ff dIY »f¦f°ff WX` dIY CXÀfIZY R`YÀf»fZ IZY dJ»ffRY AfÔQû»f³f IYSX SXWXZ »fû¦fûÔ ³fZ R`YÀf»fZ IYû ÀfWXe ÀfZ ³fWXeÔ ´fPÞXf WX` ¹ff kkd³fdWX°f ÀUf±fûÊÔll ÀfZ CX³WXZÔ ¦fb¸fSXfWX dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü

BJP ÀffÔÀfQ IYf QfUf, BÊÀffBÊ d¸fVf³fdSX¹fûÔ IZY BVffSXZ ´fSX MXcMX SXWXe WX`Ô AfÔ¶fZOXIYSX IYe ¸fcd°fʹffÔ ¶fd»f¹ff (CXØfSX ´fiQZVf)Ü ·ffþ´ff ÀffÔÀfQ ·fSX°f dÀfÔWX ³fZ QfUf dIY¹ff WX` dIY BÊÀffBÊ d¸fVf³fdSX¹fûÔ IZY BVffSXZ ´fSX ·ffþ´ff ÀfSXIYfSX IYû ¶fQ³ff¸f IYSX³fZ IZY d»f¹fZ ¶ff¶ff ÀffWXZ¶f ·fe¸fSXfU AfÔ¶fZOXIYSX IYe ¸fcd°fʹffÔ °fûOÞXe þf SXWXe WX`Ü·ffþ´ff IZY À±ff³fe¹f ÀffÔÀfQ dÀfÔWX ³fZ Af¸¶fZOXIYSX þ¹fÔ°fe IYf¹fÊIiY¸f ÀfZ B°fSX ´fÂfIYfSXû ÀfZ ¶ff°f¨fe°f ¸fZÔ IYWXf dIY BÊÀffBÊ d¸fVf³fdSX¹fûÔ IZY BVffSXZ ´fSX ´fiQZVf ¸fZÔ Af¸¶fZOXIYSX IYe ¸fcd°fʹfûÔ IYû °fûOÞXf þf SXWXf WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY BÊÀffBÊ d¸fVf³fSXe IZY »fû¦f °f±ff CX³fIZY BVffSXZ ´fSX CX³fIYe AûSX ÀfZ dUØf ´fûd¿f°f »fû¦f ¸fcd°fÊ ·fÔþ³f IYf IYf¸f IYSX SXWXZ WX`ÔÜ BÀfIZY Àff±f WXe dÀfÔWX ³fZ IYWXf dIY ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe U ·ffþ´ff A²¹fÃf Ad¸f°f VffWX IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ ·ffþ´ff IYf Af¦fZ ¶fPÞX³ff BÊÀffBÊ d¸fVf³fdSX¹fûÔ IYû ¶fQfÊV°f ³fWXeÔ WXû ´ff SXWXf WX`Ü dÀfÔWX IYf ¶f¹ff³f EZÀfZ Àf¸f¹f Af¹ff WX` þ¶f ´fiQZVf ¸fZÔ WXf»f WXe ¸fZÔ ¶fd»f¹ff, þü³f´fbSX, Àfe°ff´fbSX ÀfdWX°f A³fZIY À±ff³fûÔ ´fSX Af¸¶fZOXIYSX IYe ¸fcd°fʹffÔ °fûOÞX³fZ IYe §fMX³ffEÔ WXbBÊ WX`ÔÜ dÀfÔWX ³fZ IYWXf dIY QZVf ¸fZ BÊÀffBÊ d¸fVf³fdSX¹fûÔ õfSXf Afd±fÊIY ÀfWX¹fû¦f QZIYSX ½¹ff´fIY ´f`¸ff³fZ ´fSX dWXÔQbAû IYf ²f¸ffÊÔ°fSX¯f IYSXf¹ff þf SXWXf WX`Ü ¸fbdÀ»f¸f ÀfÔÀ±ffAûÔ IZY þdSX¹fZ ·fe ¹fWX IYf¸f dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü ¹fû¦fe ÀfSXIYfSX ¸fZÔ dVf»ff´f˜ IYû ¦fZ÷YAf SXÔ¦f ¸fZÔ SXÔ¦f³fZ ´fSX ´fcLZ ¦fE ÀfUf»f IZY þ¶ff¶f ¸fZÔ IYWXf dIY CX³WXZÔ Àf¸fÓf ¸fZÔ ³fWXeÔ Af°ff WX` dIY ¦fZ÷YAf SXÔ¦f ÀfZ »fû¦fûÔ IYû d¨fPÞX ¢¹fûÔ WX`Ü Àf´ff IZY SXf¿MÑXe¹f ¸fWXfÀfd¨fU SX¸ffVfÔIYSX dUôf±feÊ ³fZ ·ffþ´ff ÀffÔÀfQ ·fSX°f dÀfÔWX IZY ¶f¹ff³f ´fSX ´fid°fdIiY¹ff ½¹föY IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY ·ffþ´ff IZY ³fZ°ff Af¸¶fZOXIYSX ´fid°f¸ff °fûOÞX³fZ IZY ´feLZ ´ffdIYÀ°ff³f IYf WXf±f ·fe ¶f°ff ÀfIY°fZ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ ·ffþ´ff ´fSX d³fVff³ff Àff²f°fZ WXbE IYWXf WX` dIY ·f¦fUf³f IZY ¨fPÞXfUZ ´fSX ¸f»ffBÊ IYfMX³fZ Uf»fe ·ffþ´ff AfÔ¶fZOXIYSX IZY ³ff¸f IZY þdSX¹fZ QZVf IYe þ³f°ff IYû ¦fb¸fSXfWX IYSX³fZ IYf ´fi¹ffÀf IYSX SXWXe WX`Ü


Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

ÀfÔ´ffQIYe¹f

dU¿f¸f°ff IZY ¶fWXf³fZ dU§fMX³f IYe ¶ff°f ´ffÔ¨f QVfIY ¶ffQ QdÃf¯f ·ffSX°f ÀfZ dRYSX IbYL ¦f`SX-dþ¸¸fZQfSX AfUfþZÔ CXNX SXWXe WX`ÔÜ IbYL QdÃf¯f ·ffSX°fe¹f ³fZ°ff ·ffSX°fe¹f ÀfÔ§f IZY ·fe°fSX WXe A»f¦f QidUOÞX³ffOXb ¶f³ff³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYSX SXWXZ WX`Ô dþÀf¸fZÔ QdÃf¯f IZY ¨fûÔ SXfª¹f Vffd¸f»f WXûÔÜ UWXeÔ IbYL ³fZ°ffAûÔ IYe ¸ffÔ¦f WX` dIY B³f ¨fûÔ SXfª¹fûÔ IYû ·ffSX°fe¹f ÀfÔ§f ÀfZ A»f¦f WXû þf³ff ¨ffdWXE, ¢¹fûÔdIY ¹fWXfÔ CX³WXZÔ CXØfSX ·ffSX°f IYe °fb»f³ff ¸fZÔ IY¸f °fUªþû d¸f»f°fe WX`Ü BÀfIYe VfbøYAf°f Ad·f³fZ°ff ÀfZ ³fZ°ff ¶f³fZ IY¸f»f WXfÀf³f ³fZ IYe þ¶f CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY A¦fSX Àf·fe QdÃf¯fe SXfª¹f EIY ‘QidUOÞX ´fWX¨ff³f’ IZY °fWX°f »ff¸f¶fÔQ WXû þfEÔ °fû dRYSX WX¸ffSXe AfUfþ AüSX ª¹ffQf ¶fb»fÔQ WXû þfE¦feÜ Qi¸fbIY ³fZ°ff E¸fIZY ÀMXfd»f³f ³fZ ·fe BÀf¸fZÔ ÀfbSX d¸f»ff°fZ WXbE IYWXf dIY CX³WXZÔ JbVfe WXû¦fe A¦fSX Àf·fe QdÃf¯fe SXfª¹f Àff±f ¸fZÔ AfEÔ AüSX QidUOÞX³ffOXb IYe ¸ffÔ¦f IYSXZÔÜ °fZ»fb¦fb dRY»¸fûÔ IZY Ad·f³fZ°ff AüSX þ³fÀfZ³ff ´ffMXeÊ IZY ³fZ°ff ´fU³f IY»¹ff¯f ³fZ ·fe CXØfSX-QdÃf¯f IZY ¶fe¨f ¶fPÞX°fe JfBÊ IYû »fZIYSX ¨fZ°ffU³fe QeÜ ¹fWXfÔ °fIY dIY CX³WXûÔ³fZ °fû ‘¹fc³ffBMXZOX ÀMXZMXÐÀf AfgRY ÀffCXQ³fÊ BÔdOX¹ff’ IYf dU¨ffSX ·fe ´fZVf IYSX dQ¹ffÜ BÀf ´fSX °fZQZ´ff ÀffÔÀfQ ¸fbSX»fe ¸fûWX³f AfþfQe IYe ¶ff°f IYSXIZY BÀf ¶fWXÀf IYû AÀUeIYf¹fÊ À°fSX ´fSX »fZ ¦fEÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY QdÃf¯f ·ffSX°f JbQ IYû ·fZQ·ffU IYf dVfIYfSX ¸fWXÀfcÀf IYSX°ff WX` AüSX A¦fSX Af¦fZ ·fe EZÀff SXWXf °fû ¨fûÔ QdÃf¯fe SXfª¹f JbQ IYû ‘ÀU°fÔÂf QZVf’ §fûd¿f°f IYSX QZÔ¦fZÜ ·f»fZ WXe CXØfSX-QdÃf¯f IYe ¹fWX AQfU°f ´fbSXf³fe WXû, »fZdIY³f ¸füþcQf AÀfÔ°fû¿f 15UZÔ dUØf Af¹fû¦f IZY CXÀf ³fþdSX¹fZ ÀfZ ·fOÞXIY°ff dQJ SXWXf WX` dþÀf¸fZÔ SXfª¹fûÔ IZY d»fE ÀfÔÀff²f³fûÔ IZY ¶fÔMXUfSXZ IYe ½¹fUÀ±ff IYe ¦fBÊ WX`Ü d³fd›°f øY´f ÀfZ IZYÔQi IYe AûSX ÀfZ SXf¿MÑXe¹f ÀfÔÀff²f³fûÔ AüSX IYû¿f ÀfZ A´f³fZ d»fE CXd¨f°f dU°fSX¯f IYe ¸ffÔ¦f IYSX³fZ IYf QdÃf¯fe SXfª¹fûÔ IYû ´fcSXf Ad²fIYfSX WX`Ü B³f ¸fbïûÔ ´fSX ¨f¨ffÊ ¹ff ¶fWXÀf WXû ÀfIY°fe WX`, »fZdIY³f ¹fZ ·ffSX°f ÀfZ A»f¦ffU IYe UþWX ³fWXeÔ ¶f³f ÀfIY°fZÜ 1QdÃf¯f IZY d»fE A»f¦f ´fWX¨ff³f IYe ¹fZ ¸ffÔ¦fZÔ AÀf»f ¸fZÔ WX`SXf³f IYSX³fZ Uf»fe WX`Ô, ¢¹fûÔdIY d´fL»fZ ÀfØfSX U¿fûÊ ¸fZÔ EIYeIYSX¯f IYe dQVff ¸fZÔ SXf¿MÑX ³fZ IYfRYe ´fi¦fd°f IYe WX` AüSX A»f¦ffU IZY ´fÃf ¸fZÔ CXNXZ ÀfbSXûÔ IYû ´fi·ffUe °fSXeIZY ÀfZ VffÔ°f ·fe dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü AfþfQe IZY ¶ffQ QZVf ³fZ ´fWX»fe ¶ffSX dIYÀfe ÀffUÊþd³fIY ¸fÔ¨f ´fSX A»f¦ffU IZY ´fÃf ¸fZÔ AfUfþ °f¶f Àfb³fe ±fe þ¶f ÀfeE³f A³³ffQbSXBÊ ³fZ 1 ¸fBÊ, 1962 IYû SXfª¹fÀf·ff ¸fZÔ ·ff¿f¯f dQ¹ffÜ Qi¸fbIY ³fZ°ff A³³ffQbSXBÊ ³fZ °fd¸f»f³ffOXb (CXÀf Àf¸f¹f ¸fQifÀf ´fifÔ°f) IYe AfþfQe IYû »fZIYSX A´f³fe ´ffMXeÊ IYe dUUfdQ°f ¸ffÔ¦f IYf °fbSXfÊ LZOÞXfÜ CX³fIYe ¶ff°fûÔ ÀfZ °f¸ff¸f ÀfQÀ¹fûÔ IYû ²f¢IYf »f¦ffÜ A³³ffQbSXBÊ ³fZ IYWXf, ‘WX¸fZÔ ´fb³fdUʨffSX IYSX³ff WXû¦ffÜ d³fd›°f øY´f ÀfZ WX¸ffSXZ ´ffÀf ÀfÔdU²ff³f WX`, »fZdIY³f A¶f UöY Af ¦f¹ff WX` dIY WX¸f ´fb³f¸føY»¹ffÔIY³f AüSX SXf¿MÑX Vf¶Q IYe ³fE dÀfSXZ ÀfZ ½¹ff£¹ff IYSXZÔÜ’ ´fb³f¸føY»¹ffÔIY³f ÀfZ A´f³ff AfVf¹f À´fá IYSX°fZ WXbE A³³ffQbSXBÊ ³fZ IYWXf ±ff, ‘¸f`Ô A»f¦f ´fdSXUZVf Uf»fZ QZVf ÀfZ Af°ff WXcÔ þû ¸fZSXZ £¹ff»f ÀfZ °f¸ff¸f ¸ff¸f»fûÔ ¸fZÔ A»f¦f WX`Ü ¸f`Ô QidUOÞX °f¶fIZY ÀfZ °ff»»fbIY SXJ°ff WX`Ô AüSX ¸fbKû JbQ IYû QidUOÞX IYWX³fZ ¸fZÔ ¦fUÊ ¸fWXÀfcÀf WXû°ff WX`Ü QidUOÞXûÔ ¸fZÔ IYfRYe IbYL A»f¦f WX` dþ³fÀfZ EIY QZVf ¶f³f ÀfIY°ff WX`Ü BÀfd»fE WX¸f Af°¸fd³f¯fʹf ¨ffWX°fZ WX`ÔÜ’ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY QdÃf¯f IYf ¶fÔMXUfSXf WXbAf °fû CXÀf¸fZÔ ·ffSX°f IZY dU·ffþ³f dþ°f³fe ¸fbdVIY»fZÔ ·fe ³fWXeÔ AfEÔ¦fe, ¢¹fûÔdIY ´fif¹fõe´f IZY øY´f ¸fZÔ ¹fWX EIY ·fü¦fûd»fIY BIYfBÊ WX` AüSX dUÀ±ff´f³f AüSX VfSX¯ffd±fʹfûÔ IYe Àf¸fÀ¹ff ·fe ´f`Qf ³fWXeÔ WXû¦feÜ 1A³³ffQbSXBÊ ³fZ dU·ffþ³f IZY QüSXf³f IY´fcSX±f»ff ¸fZÔ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZWXøY IZY EIY ·ff¿f¯f IYf WXUf»ff ·fe dQ¹ffÜ CXÀf¸fZÔ ³fZWXøY ³fZ IYWXf ±ff dIY IYfÔ¦fiZÀf ·ffSX°f IYû EIY ÀfcÂf ¸fZÔ d´fSXû³fZ IYe ´fcSXe IYûdVfVf IYSXZ¦fe, »fZdIY³f A¦fSX IYûBÊ ·ffSX°fe¹f dWXÀÀff Af°¸fd³f¯fʹf IYe ¸ffÔ¦f IYSX°ff WX` °fû IYfÔ¦fiZÀf CXÀfIYf Àf¸f±fʳf IYSXZ¦feÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, ‘BÀf °fSXWX þ¶f IYfÔ¦fiZÀf Af°¸fd³f¯fʹf ¹ff ÀU°fÔÂf°ff IZY dÀfðfÔ°f IYû ÀUeIYfSX IYSX°fe WX` °fû dRYSX ´fif¹fõe´fe¹f ·ffSX°f IYû AfþfQe ¢¹fûÔ ³fWXeÔ Qe þf°feÜ’ A³³ffQbSXBÊ ³fZ IYWXf dIY ·ffSX°f IYû ¹fWXfÔUWXfÔ R`Y»fZ ¶fZ¸fZ»f SXfª¹fûÔ IYf IZYÔQi ¶f³f³fZ IZY ¶fþf¹f QZVfûÔ IZY ÀfüWXfQÊ´fc¯fÊ Àf¸fcWXûÔ IYf øY´f »fZ³ff ¨ffdWXEÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY QidUOÞX³ffOXb EIY ‘LûMXf, Àfb¦fdNX°f, Àfþf°fe¹f AüSX EIYeIÈY°f QZVf WXû¦ffÜ’ QcÀfSXZ Vf¶QûÔ ¸fZÔ IYWXZÔ °fû A³³ffQbSXBÊ ³fZ A»f¦f °fd¸f»f³ffOXb IYe ¸ffÔ¦f SXJe dþÀfZ AüSX ½¹ff´fIY øY´f QZ°fZ WXbE CX³WXûÔ³fZ Àf¸fc¨fZ QdÃf¯f IYû Àf¸ffdWX°f IYSX°fZ WXbE A»f¦f QidUOÞX³ffOXb IYf JfIYf ´fZVf IYSX dQ¹ffÜ1A³³ffQbSXBÊ IYe B³f ¸ffÔ¦fûÔ ´fSX ·ffSX°fe¹f þ³fÀfÔ§f IZY ³fZ°ff AMX»f d¶fWXfSXe Ufþ´fZ¹fe ³fZ IYOÞXf dUSXû²f þ°ff¹ffÜ A³³ffQbSXBÊ IZY ·ff¿f¯f IZY A¦f»fZ dQ³f SXfª¹fÀf·ff ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, ‘IY»f WX¸f³fZ BÀf ÀfQ³f ¸fZÔ J°fSXZ IYe §fÔMXe Àfb³feÜ ÀU°fÔÂf°ff ´fifd~ AüSX QZVf IZY dU·ffþ³f IZY 15 U¿fÊ ¶ffQ dRYSX ÀfZ ·ffSX°f IYû ¶ffÔMX³fZ IYe EIY AfUfþ CXNXe WX`Ü dU§fMX³f IYf ¹fWX ÀUSX ·ffSX°f IZY dU³ffVf IYf ÀUSX WX`Ü ·ffSX°f ÀfZ A»f¦f WXû³fZ IZY AüSX ·ffSX°f IZY MXbIYOÞXZ IYSX³fZ IZY ¢¹ff IYfSX¯f dQE ¦fE WX`Ô dIY ¸fQifÀf IZY Àff±f ³¹ff¹f ³fWXeÔ WXû°ff? WX¸f dIYÀfe ·fe SXfª¹f ¸fZÔ þfEÔ °fû WX¸fIYû ¹fWX dVfIYf¹f°f d¸f»fZ¦feÜ IZYU»f SXfª¹fûÔ ¸fZÔ WXe ³fWXeÔ, ¶fd»IY EIY SXfª¹f IZY °fû d·f³³f-d·f³³f dWXÀÀfZ WX`Ô CX³f¸fZÔ ·fe BÀf °fSXWX IYe dVfIYf¹f°f WX`Ü B³f dVfIYf¹f°fûÔ ¸fZÔ IbYL Àf¨¨ffBÊ WXû ÀfIY°fe WX`, »fZdIY³f ¹fZ dVfIYf¹f°fZÔ WX¸fZÔ BÀf ¶ff°f IZY d»fE ´fiZdSX°f ³fWXeÔ IYSX ÀfIY°feÔ dIY WX¸f SXf¿MÑX IZY AdÀ°f°U IYû ¨fb³fü°fe QZÔ AüSX ¹fWX dIY WX¸f A´f³fe ÀU°fÔÂf°ff IYe ´fWX»fe Vf°fÊ IYû Àf¸ff~ IYSX QZÔ AüSX WX¸f ¹fWX ¸ffÔ¦f IYSXZÔ dIY ·ffSX°f MXbIYOÞXûÔ ¸fZÔ ¶fÔMX þf³ff ¨ffdWXE, ·ffSX°f IYf Ufg»fIZY³ffBþZVf³f WXû þf³ff ¨ffdWXEÜ ¸fbKû ¶fOÞXf JZQ WX` dIY ¹fWX AfUfþ Af°¸fd³f¯fʹf IZY AfUSX¯f IYû AûPÞX IYSX AfBÊ WX`Ü

16 A´fi`»f 2018

2

Qe´fVfe»f ·ffSX°f

°feÀfSXf ¸fû¨ffÊ IY·fe ÀfRY»f ³fWXeÔ SXWXf, BÀf ¶ffSX IZY ´fi¹ffÀf ·fe ¶fZIYfSX þfEÔ¦fZ

¹fc´fe AüSX d¶fWXfSX IYe °fe³f »fûIYÀf·ff ÀfeMXûÔ ´fSX d¸f»fe dU´fÃfe ´ffdMXʹfûÔ IYe þe°f ÀfZ EIY ¶ffSX dRYSX °feÀfSXZ ¸fû¨fZÊ IZY ¦fNX³f IYe Àfb¦f¶fb¦ffWXMX °fZþ WXû ¦fBÊ WX`Ü EZÀff BÀfd»fE ¢¹fûÔdIY ¢¹ff UfIYBÊ IYWXeÔ IYf BÊÔMX IYWXeÔ IYf SXûOÞXf þûOÞXIYSX °feÀfSXZ ¸fû¨fZÊ IYe °f`¹ffSXe ¸fZÔ þbMXf dU´fÃf 2019 IZY »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU ÀfZ ´fWX»fZ ¸fûQe ÀfSXIYfSX IZY Àff¸f³fZ IYûBÊ ¶fOÞXf ¸fû¨ffÊ JOÞXf IYSX ´ffE¦ff? BÀfe IZY Àff±f EIY ÀfUf»f ¹fWX ·fe WX` dIY IYfÔ¦fiZÀf IYe BÀf¸fZÔ IYûBÊ ·fcd¸fIYf SXWXZ¦fe ·fe ¹ff ³fWXeÔÜ ¹fWX ÀfUf»f BÀfd»fE ·fe dIY °feÀfSXZ ¸fû¨fZÊ IZY ¦fNX³f IZY d»fE °fZ»fÔ¦ff³ff IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe IZY. ¨fÔQiVfZJSX SXfU IYe IYû»fIYf°ff ¸fZÔ ¸f¸f°ff ¶f³fþeÊ IZY Àff±f ¸fb»ffIYf°f IYf ÀfÔIZY°f WX` dIY SXf¿MÑXe¹f À°fSX ´fSX dU´fÃf IZY d»fE EIYþbMX WXû³ff dIY°f³ff ¸fbdVIY»f WXû³fZ þf SXWXf WX`Ü dU´fÃfe ¦fNX¶fÔ²f³f IZY ²fSXf°f»f ´fSX Af³fZ ÀfZ ´fWX»fZ BÀfIZY PXfÔ¨fZ IYû »fZIYSX ¸f°f·fZQ Àf¶fIZY Àff¸f³fZ WX`Ü °fZ»fÔ¦ff³ff IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe SXfU EIY ¦f`SX ·ffþ´ffBÊ AüSX ¦f`SX IYfÔ¦fiZÀfe Q»fûÔ IYf ¦fNXþûOÞX ¨ffWX°fZ WX`Ô, þ¶fdIY ¸f¸f°ff ¶f³fþeÊ ³fZ IYfÔ¦fiZÀf ÀfdWX°f A³¹f Q»fûÔ ÀfZ °ff»f¸fZ»f IZY dUIY»´fûÔ IYû Jb»ff SXJf WX`Ü »fZdIY³f A¦fSX °feÀfSXf ¸fû¨ffÊ ¶f³f°ff WX` °fû ¢¹ff UWX ¸fþ¶fc°f AüSX dÀ±fSX dUIY»´f ¶f³f ´ffE¦ff? BÀfe IZY Àff±f ¹fWX ÀfUf»f ·fe ¸füþcÔ WX` dIY BÀfIYf ³fZ°fÈ°U IYü³f IYSXZ¦ff? ³fZ°ffAûÔ IYf ½¹fdöY¦f°f AWXÔIYfSX ·fe EIY Àf¸fÀ¹ff WX`, B³f¸fZÔ ÀfZ IYûBÊ ·fe ³fZ°ff QcÀfSXZ ³fZ°ff IZY ³fZ°fÈ°U IYû ÀUeIYfSX³fZ ¸fZÔ ÀfWXþ ³fWXeÔ WX`Ü B³f Q»fûÔ ¸fZÔ ÀfZ ´fif¹f: WXSXZIY Q»f IYf ³fZ°ff JbQ IYû ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¸fMXZdSX¹f»f ÀfZ IY¸f ³fWXeÔ ¸ff³f°ff WX`Ü EZÀfZ ¸fZÔ B³f Q»fûÔ IYû EIY ¸fÔ¨f ´fSX »ff³ff AüSX EIYþbMX SXJ³ff IYLbAf °fü»f³fZ IZY ¶fSXf¶fSX WX`Ü ¸füþcQf Àf¸f¹f ¸fZÔ ¦f`SX ·ffþ´ffBÊ ²fOÞXZ ¸fZÔ EZÀff IYü³f Àff ³fZ°ff WX`, dþÀfZ ¨fb³fü°fe ³fWXeÔ d¸f»fZ¦fe? d³f:ÀfÔQZWX IYBÊ ³fZ°ff A´f³fZ ´fifÔ°fûÔ ¸fZÔ ´fi·ffUVff»fe WX`Ô, ¸f¦fSX B³f¸fZÔ ÀfZ IYûBÊ ·fe ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¸fûQe IYe LdU IYe ¶fSXf¶fSXe IYSX

ÀfIY°ff WX` ¢¹ff? ¹fdQ VfSXQ ´fUfSX ÀfZ VfbøY IYSXZÔ °fû ·ffþ´ff IZY dU÷Yð dU´fÃfe ¦fNX¶fÔ²f³f IYf ³fZ°fÈ°U IYSX³fZ IYe ¸fÔVff SXJ³fZ Uf»fûÔ ¸fZÔ ÀfZ EIY UWX ·fe WX`Ô, »fZdIY³f CX³fIYe dUV½fÀf³fe¹f°ff IYû »fZIYSX ÀfUf»f JOÞXf WX`Ü CX³WXZÔ Af¸f°füSX ´fSX ¨f°fbSX AüSX dÀfRYÊ A´f³ff RYf¹fQf QZJ³fZ Uf»fZ Vf£Àf IZY °füSX ´fSX QZJf þf°ff WX`Ü ´fUfSX IYe CX¸fi 78 U¿fÊ WX`, þû dU´fÃfe ¦fNX¶fÔ²f³f IYf ³fZ°fÈ°U IYSX³fZ ¸fZÔ EIY ¨fb³fü°fe ¶f³fe WXbBÊ WX`Ü ¹fVfUÔ°f dÀf³WXf ³fZ EIY ¶ffSX IYWXf ±ff dIY EIY ³fZ°ff IYf dQ¸ff¦f 75 Àff»f IZY ¶ffQ IYf¸f IYSX³ff ¶fÔQ IYSX QZ°ff WX`Ü BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ÀfbSXdÃf°f WX`Ô, ¢¹fûÔdIY CX³fIYe CX¸fi 48 U¿fÊ WX`, »fZdIY³f IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf IYû A·fe ·fe ´fdSX´f¢½f ³fWXeÔ Àf¸fÓff þf°ffÜ UWXeÔ ¸f¸f°ff ¶f³fþeÊ 63 U¿fÊ IYe WX`ÔÜ dQ»»fe ¸fZÔ CX³fIZY ÀfWX¹fû¦fe (IZYþSXeUf»f) CX³fIZY ´fid°f ´fc¯fÊ Àf¸f±fʳf ·fe dQJf°fZ WX`ÔÜ »fZdIY³f Ad¦³fIY³¹ff IYe LdU ¶fÀf ´fd›¸f ¶fÔ¦ff»f °fIY dÀf¸fMXe WXbBÊ WX`Ü BÀfe °fSXWX ¹fdQ AdJ»fZVf ¹ffQU (45) AüSX ¸ff¹ffU°fe (62) IYe ¶ff°f IYSXZÔ °fû UWX ·fe CXØfSX ´fiQZVf ÀfZ Af¦fZ ³fWXeÔ ¶fPÞX ´ff¹fZ WX`ÔÜ ³fe°feVf IbY¸ffSX (67) IYû EIY ¶ffSX þøYSX ÀfÔ·ffdU°f ´fi²ff³f¸fÔÂfe »ff¹fIY CX¸¸feQUfSX Àf¸fÓff ¦f¹ff, »fZdIY³f CX³WXûÔ³fZ ¸fWXf¶f»fe ¸fûQe IYe LÂfLf¹ff ¸fZÔ SXWX³ff WXe ¶fZWX°fSX Àf¸fÓffÜ EZÀfZ ¸fZÔ Àfûd³f¹ff ¦ffÔ²fe (72) dU´fÃfe EIY°ff IYe ²fbSXe ¶f³f ÀfIY°fe WX`ÔÜ »fZdIY³f CX³fIYe ·fe IbYL IYd¸f¹ffÔ WX`ÔÜ CX³fIYf ÀUfÀ±¹f BÀfIZY AfOÞXZ Af SXWXf WX`Ü QcÀfSXf ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¶f³f³fZ IZY ÀfUf»f ´fSX CX³fIYf dUQZVfe ¸fc»f IYf ¸fbïf BÀfIZY AfOÞXZ Af þf°ff WX`Ü UWX dRY»fWXf»f dOX³fSX dOX´»fû¸fZÀfe ¸fZÔ WXe ½¹fÀ°f WX`Ô AüSX BÀfe dOX´»fû¸fZÀfe IZY þdSXE ·ffþ´ff dUSXû²fe ¦fNX¶fÔ²f³f IZY þb¦ffOÞX ¸fZÔ »f¦fe WXbBÊ WX`ÔÜ ¶ffUþcQ BÀfIZY Àf¨¨ffBÊ ¹fZ ·fe WX` dIY dU´fÃf IZY ´ffÀf Àfûd³f¹ff ¦ffÔ²fe IZY A»ffUf

IYûBÊ EZÀff dUIY»´f ³fWXeÔ WX`Ü dþÀfIYe ¦f`SX ·ffþ´ffBÊ ²fOÞXZ ¸fZÔ A³¹f dIYÀfe CX¸¸feQUfSX IYe °fb»f³ff ¸fZÔ ¶fOÞXZ ´f`¸ff³fZ ´fSX ÀUeIYf¹fÊ°ff WXûÜ BÀfÀfZ B°fSX °feÀfSXZ ¸fû¨fZÊ IYe ¶ff°f IYSX³fZ Uf»fZ Àf·fe Q»f IZYU»f A´f³fZ-A´f³fZ SXfª¹fûÔ °fIY WXe dÀf¸fMXZ WXbE WX`ÔÜ CXQfWXSX¯f IZY d»fE °fZ»fÔ¦ff³ff ¸fZÔ ¨fÔQiVfZJSX SXfU IZY d»fE IYfÔ¦fiZÀf CX´f¹fböY ³fWXeÔ WXû ÀfIY°fe, »fZdIY³f ¸f¸f°ff ¶f³fþeÊ IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ EZÀff ³fWXeÔ WX`Ü °fZ»fÔ¦ff³ff IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe IYfÔ¦fiZÀf ÀfZ QcSXe ¶f³ffE SXJ³ff ¨ffWX°fZ WX`ÔÜ UWXeÔ ¸f¸f°ff ¶f³fþeÊ BÀf¸fZÔ ÀfWXþ WX`ÔÜ UWX ·ffþ´ff IYe ¨fb³fü°fe ÀfZ d³f´fMX³fZ IZY d»fE IYfÔ¦fiZÀf IYf Àff±f ¨ffWX°fe WX`ÔÜ BÀfe ´fiIYfSX ¸ff¢?ÊÀfUfQe IY¸¹fbd³fÀMX ´ffMXeÊ þ`Àfe ´ffMXeÊ IZY ·fe°fSX ·fe QbdU²ff WX`Ü IZYSX»f IYe Uf¸f ÀfSXIYfSX IYfÔ¦fiZÀf ÀfZ ³fþQeIYe ¶fPÞXf³fZ IZY ´fÃf ¸fZÔ ³fWXeÔ WX`, þ¶fdIY ´fd›¸f ¶fÔ¦ff»f IYf Uf¸fQ»f ·ffþ´ff IZY dU÷Yð IYfÔ¦fiZÀf IZY Àff±f ¦fNX¶fÔ²f³f IZY d»fE °f`¹ffSX WX`Ü ¦f`SX ·ffþ´ffBÊ ´ffdMXʹffÔ þf³f°fe WX`Ô dIY CX³f¸fZÔ ÀfZ IYûBÊ ·fe IZYÔQi ÀfSXIYfSX IYû A´f³fZ Q¸f ´fSX ¨fb³fü°fe QZ³fZ ¸fZÔ ÀfÃf¸f ³fWXeÔ WX`Ü ¸fWXf¶f»fe ¸fûQe IZY dJ»ffRY Àff¸fd¹fIY °füSX ´fSX ·f»fZ WXe B³f¸fZÔ ÀfZ IbYL Q»f EIYþbMX WXû þf¹fZÔ »fZdIY³f CX³fIYe EIYþbMX°ff IYf¹f¸f SXWXZ¦fe WXe ¹fWX IYûBÊ ·fe Àfe³ff NXûÔIYIYSX ³fWXeÔ IYWX ÀfIY°ffÜ ¢¹fûÔdIY A°fe°f ¸fZÔ WXbE BÀf °fSXWX IZY ¦fNX¶fÔ²f³fûÔ IYf WXßf þ³f°ff ·fc»fe ³fWXeÔ WX`Ü CXQfWXSX¯f IZY d»fE þ³f°ff ´ffMXeÊ (1977-1980) IZY QüSXf³f ¸fûSXfSXþe QZÀffBÊ, ¨fSX¯f dÀfÔWX AüSX þ¦fþeU³f SXf¸f IZY ¶fe¨f ¸fZÔ õÔõ ¹fbð ±ffÜ BÀfe °fSXWX þ³f°ff Q»f (1989-1991) IZY QüSXf³f Ue.´fe. dÀfÔWX, QZUe »ff»f AüSX ¨fÔQiVfZJSX IZY ¶fe¨f ·fe EZÀfe WXe dÀ±fd°f ±feÜ QcÀfSXe °fSXRY ·ffþ´ff ¸fZÔ AMX»f d¶fWXfSXe Ufþ´fZ¹fe AüSX A¶f ³fSXZÔQi ¸fûQe IZY ³ff¸fûÔ IYû IYWXeÔ ÀfZ ·fe ¨fb³fü°fe IYf Àff¸f³ff ³fWXeÔ IYSX³ff ´fOÞXfÜ -¶fQie³ff±f U¸ffÊ


16 A´fi`»f 2018

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

3

d¶fþ»fe-´ff³fe IZY d»fE WXÔ¦ff¸ff, ÀfOÞXIYûÔ ´fSX CX°fSXeÔ ¸fdWX»ffEÔ Af¦fSXfÜ °fcRYf³f IZY ´ffÔ¨f dQ³f ¶ffQ ·fe VfWXSX IYe d¶fþ»fe ½¹fUÀ±ff Àfb¨fføY ³fWXeÔ WXû ´ffBÊÜ »fû¦f U`ÀfZ WXe ¦f¸feÊ ÀfZ ´fSXZVff³f ±fZ, ´ff³fe IYe dIY»»f°f IZY ¨f»f°fZ CX³fIYf ²f`¹fÊ þ¶ffU QZ ¦f¹ffÜ þ³f°ff ÀfOÞXIYûÔ ´fSX CX°fSX AfBÊÜ þ¦fQeVf´fbSXf dÀ±f°f ·fe¸f³f¦fSXe ¸fZÔ ¸fdWX»ffAûÔ ³fZ d¶fþ»fe dU·ff¦f IZY dJ»ffRY ¸fû¨ffÊ Jû»f°fZ WXbE »fûWXf¸fÔOXe ¶fûQ»ff SXûOX ´fSX þf¸f »f¦ff dQ¹ffÜ MXûSXÔMX IZY dJ»ffRY RY°fZWXf¶ffQ SXûOX ´fSX þ¸fIYSX WXÔ¦ff¸ff dIY¹ff ¦f¹ffÜ °fcRYf³f IZY ´ffÔ¨f dQ³f ¶ffQ ·fe VfWXSXe U ¦fif¸fe¯f ÃfZÂf ¸fZÔ d¶fþ»fe Àf´»ffBÊ ´fMXSXe ´fSX ³fWXeÔ »füMXe WX`Ü d¶fþ»fe ³f Af³fZ ÀfZ ´ff³fe IYe dIY»»f°f ·fe ¶fPÞX SXWXe WX` AüSX »fû¦fûÔ IYf ²f`¹fÊ ·fe þUf¶f QZ³fZ »f¦ff WX`Ü VfWXSXe ÃfZÂf IZY VffÔd°f ³f¦fSX, ¦fb»ff¶f ³f¦fSX, WX³fb¸ff³f ³f¦fSX, ÀfSXf¹f ¶fûQ»ff IZY ¸f³fe¿f ³f¦fSX ¸fZÔ d¶fþ»fe Àf´»ffBÊ NX´f WX`Ü SXdUUfSX IYû þ¦fQeVf´fbSXf dÀ±f°f ·fe¸f³f¦fSXe IZY ´ffÀf

»fûWXf¸fÔOXe ÀfZ ¶fûQ»ff SXûOX ´fSX ¸fdWX»ffAûÔ ³fZ þf¸f »f¦ff dQ¹ffÜ IYfRYe QZSX WXÔ¦ff¸fZ IZY ¶ffQ ¸füIZY ´fSX ´fbd»fÀf ´fWXbÔ¨feÜ CX³WXZÔ Àf¸fÓffIYSX SXfÀ°ff Àfb¨ff÷Y IYSXf¹ffÜ ´fbd»fÀf ³fZ d¶fþ»fe dU·ff¦f IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ ÀfZ ¶ff°fIYSX þ»Q d¶fþ»fe Àf´»ffBÊ Àfb¨ff÷Y IYSXf³fZ IYf AfV½ffÀf³f dQ¹ff WX`Ü ¸fdWX»ffAûÔ IYf IYWX³ff ±ff dIY VffÔd°f³f¦fSX dÀ±f°fEIY ÀfZ ´ffÔ¨f ÀfZ¢MXSX AüSX ¦fb»ff¶f ³f¦fSX ¸fZÔ d¶fþ»fe Àf´»ffBÊ NX´f WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY QdÃf¯ffÔ¨f»f dUôb°f dU°fSX¯f d³f¦f¸f d»fd¸fMXZOX IZY IYd¸fʹfûÔ ÀfZ ¦fbWXfSX »f¦ff ¨fbIZY WX`ÔÜ »fZdIY³f d¶fþ»fe Àfb¨ff÷Y ³fWXeÔ WXbBÊ WX`Ü ¶fûQ»ff ¨füSXfWXZ ´fSX þ¦fQeVf´fbSXf ÃfZÂf IYe ¸fdWX»ffAûÔ ³fZ þf¸f »f¦ff dQ¹ffÜ ´fbd»fÀf ³fZ CX³WXZÔ Àf¸fÓffIYSX SXfÀ°fZ IYû Àfb¨ff÷Y IYSXf dQ¹ffÜ ·fe¸f³f¦fSX IZY ´ffÀf ´fiQVfʳf ¸fZÔ SXZJf QZUe IYV¹f´f, ÀfdSX°ff Àf¢Àf`³ff, ³fe»f¸f, ¸fb³³fe QZUe ¸fdWX»ffEÔ ±feÜ CX²fSX, ¦fif¸fe¯f AÔ¨f»f ¸fZÔ ¶f¸fSXü»fe IYMXfSXf,

·ffþ´ff ³fZ°ff ³fZ Qe UQeÊ CX°fSXUf³fZ IYe ²f¸fIYe Af¦fSXfÜ ÀfØff²ffSXe ´ffMXeÊ ·ffþ´ff IZY ³fZ°ff UQeÊ ÀfZ ·fe ¶fZJüRY WXû ¦fE WX`ÔÜ UWX d³f¹f¸f-IYf³fc³fûÔ IYû °ffIY ´fSX SXJIYSX ÀfOÞXIYûÔ ´fSX QüOÞX SXWXZ WX`ÔÜ °ffþ³f¦fSXe ¸fZÔ WXZ»f¸fZMX IYe ¨fZdIÔY¦f IZY d»fE SXûIY³fZ ´fSX ·ffþ´ff IZY ¸fWXf³f¦fSX ¸fWXf¸fÔÂfe AV½f³fe UdVfâ ³fZ ´fbd»fÀf IYd¸fʹfûÔ IYû UQeÊ CX°fSXUf³fZ IYe ²f¸fIYe QZ OXf»feÜ CX³WXûÔ³fZ ÀffRY °füSX ´fSX IYWXf dIY UWX dOX´MXe ÀfeE¸f IYe þ³fÀf·ffAûÔ IYf ÀfÔ¨ff»f³f IYSX°fZ WX`ÔÜ Af¦fSXf ¸fZÔ °ffþ¸fWX»f IZY 500 ¸feMXSX þû³f ¸fZÔ d¶f³ff WXZ»f¸fZMX IZY Qû ´fdWX¹ff UfWX³f Uf»fûÔ IYf ´fiUZVf UdþÊ°f IYSX dQ¹ff WX`Ü JbQ EÀfEÀf´fe Ad¸f°f ´ffNXIY BÀfIZY d»fE ÀfdIiY¹f WX`ÔÜ SXdUUfSX IYû ·ffþ´ff IZY ¸fWXf³f¦fSX ¸fWXf¸fÔÂfe Ed¢MXUf ´fSX d¶f³ff WXZ»f¸fZMX IZY þf SXWXZ ±fZÜ ´fbd»fÀf IYd¸fʹfûÔ ³fZ þ¶f CX³WXZÔ SXûIYf °fû ´fWX»fZ °fû CX³WXûÔ³fZ ÷YIY³ff WXe ³fWXeÔ ¨ffWXfÜ EIY ´fbd»fÀf IY¸feÊ IZY Af¦fZ Af þf³fZ ´fSX

CX³WXZÔ Ed¢MXUf SXûIY³fe ´fOÞXeÜ ·ffþ´ff ¸fWXf¸fÔÂfe ³fZ AfSXIZY RYûMXû ÀMXcdOX¹fû ¨füSXfWXZ ´fSX °f`³ff°f ´fbd»fÀfIY¸feÊ IYû SXûIY³fZ ´fSX UQeÊ CX°fSXUf³fZ IYe Qe ²f¸fIYeÜ CX³fIYf IYWX³ff ±ff dIY °fb¸f ¸fbÓfZ þf³f°fZ ³fWXeÔ WXû, ¸f`Ô ¸fb£¹f¸fÔÂfe AüSX CX´f¸fb£¹f¸fÔÂfe IZY IYf¹fÊ¢Âf¸f IYf ÀfÔ¨ff»f³f IYSX°ff WXcÔÜ BÀfIZY ¶ffQ ·fe þ¶f ´fbd»fÀf IY¸feÊ A´f³fe OX¹fcMXe IYSX³fZ ´fSX Af¸ffQf SXWXZ °fû ·ffþ´ff ³fZ°ff CX³WXZÔ ÀffBOX ¸fZÔ IYSX Ed¢MXUf »fZIYSX ¨f»fZ ¦fEÜ ´fbd»fÀf IYd¸fʹfûÔ ³fZ CX³WXZÔ SXûIY³fZ IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ff, »fZdIY³f UWX ³fWXeÔ ÷YIZYÜ IYfd¶f»fZ¦füSX WX` dIY þ¶f ÀfØff²ffSXe ´ffMXeÊ IZY ³fZ°ff IYf³fc³f °ffIY ´fSX SXJIYSX ÀfOÞXIYûÔ ´fSX QüOÞX SXWXZ WX`Ô, °fû QcÀfSXZ UfWX³f ¨ff»fIYûÔ ÀfZ ¢¹ff CX¸¸feQ IYe þf ÀfIY°fe WX`Ü EZÀfZ ¸ff¸f»fZ ÀfZ ´fbd»fÀf IYd¸fʹfûÔ IYf ·fe ¸f³fû¶f»f d¦fSX°ff WX`Ü VfWXSX ¸fZÔ A¢ÀfSX EZÀfZ ¸ff¸f»fZ QZJ³fZ IYû d¸f»f SXWXZ WX`ÔÜ

IbYAfÔJZOÞXf, ¸fWXbAfJZOÞXf, ¶fbPÞXf³ff, IY»ff»f JZdSX¹ff, IY»ffU»fe, ¸fdQSXf, IYSXU³ff AfdQ ¦ffÔUûÔ ¸fZÔ d¶fþ»fe IYe Àf´»ffBÊ ³fWXeÔ WXbBÊ WX`Ü BÀfÀfZ ¦fif¸fe¯fûÔ ¸fZÔ IYfRYe AfIiYûVf ¶f³ff WXbAf ±ffÜ SXdUUfSX IYû ¦fbÀÀffE »fû¦fûÔ ³fZ RY°fZWXf¶ffQ SXûOX dÀ±f°f ¸fb¦f»f WXûMX»f IZY ´ffÀf MXûSXÔMX IZY ÃfZÂfe¹f IYf¹ffÊ»f¹f IYf §fZSXfU dIY¹ffÜ BÀfIZY ¶ffQ ¶f¸fSXü»fe IYMXfSXf ÀfZ d¶fþ»fe dU·ff¦f IYe MXe¸f ¶fb»ffIYSX IYf¹fÊ VfbøY IYSXf¹ff ¦f¹ffÜ WXf»ffÔdIY MXe¸f ³fZ IZYU»f ¨ffSX JÔ·fZ WXe »f¦ffEÜ IbYAfÔJZOÞXf d³fUfÀfe UeSXZ³Qi ¹ffQU ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ´ffÔ¨f dQ³f ÀfZ QcÀfSXZ ¦ffÔUûÔ ÀfZ ´ff³fe IYe ½¹fUÀ±ff IYSX³fe ´fOÞX SXWXe WX`Ü MXûSXÔMX AüSX OXeUeUeE³fE»f IYe MXe¸f IYûBÊ Àfb²f ³fWXeÔ »fZ SXWXe WX`Ü ´fiQVfʳf ¸fZÔ ¦fû»fc ¹ffQU, WXZ¸fc ¹ffQU, þe°fc, SX¸fZVf, ÀfbSXZ³Qi ¸füþcQ SXWXZÜ þ¦fQeVf´fbSXf IYe ¸fdWX»ffAûÔ IYf IYWX³ff WX` dIY þ³fSXZMXSX Uf»fZ EIY MXÔIYe ·fSX³fZ IZY 600 ÷Y´fE UÀfc»f SXWXZ WX`ÔÜ

Àf´ff IZY ´fiZ¸f dÀfÔWX ¶f§fZ»f WXbBÊ ¶fÀf´ffBÊ Af¦fSXfÜ »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU IZY d»fE ¶fÀf´ff AüSX Àf´ff IZY ¦fNX¶fÔ²f³f IYe ¨f¨ffEÊÔ WX`ÔÜ EZÀfZ ¸fZÔ Àf´ff ÀfZ dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU »fOÞX ¨fbIZY ´fiZ¸f dÀfÔWX ¶f§fZ»f ³fZ SXdUUfSX IYû dQ»»fe ¸fZÔ ¶fÀf´ff IYe ÀfQÀ¹f°ff ¦fiWX¯f IYSX »feÜ CX³WXZÔ ¶f§fZ»f Àf¸ffþ IYû ¶fÀf´ff ÀfZ þûOÞX³fZ IYe dþ¸¸fZQfSXe Qe ¦fBÊ WX`Ü ¶fÀf´ff ÀfSXIYfSX ¸fZÔ ¸fÔÂfe SXWXZ dIYVf³f »ff»f ¶f§fZ»f IZY ´fbÂf ´fiZ¸f dÀfÔWX ¶f§fZ»f ³fZ 2012 ¸fZÔ E°¸ffQ´fbSX dU²ff³fÀf·ff ÀfeMX ÀfZ Àf´ff ÀfZ ¨fb³ffU »fOÞXf ±ffÜ UZ ¶fWXb°f IY¸f UûMX ÀfZ ¨fb³ffU WXfSX ¦fE ±fZ, 2017 ¸fZÔ CX³WXZÔ Àf´ff ÀfZ dMXIYMX ³fWXeÔ d¸f»feÜ BÀfIZY ¶ffQ CX³fIZY ´ffMXeÊ ¶fQ»f³fZ IYe ¨f¨ffEÊÔ ¨f»f°fe SXWXeÔÜ EZÀfZ ¸fZÔ dQ»»fe ¸fZÔ ¶fÀf´ff IYe SXf¿MÑXe¹f A²¹fÃf ¸ff¹ffU°fe IZY d³fQZÊVf ´fSX ´fiZ¸f dÀfÔWX ¶f§fZ»f ³fZ ¶fÀf´ff ªUfB³f IYSX »feÜ CX³WXZÔ Af¦fSXf ÀfbSXdÃf°f, RY°fZWX´fbSX ÀfeIYSXe, WXf±fSXÀf »fûIYÀf·ff ÀfeMX ´fSX ¶f§fZ»f Àf¸ffþ IYû ´ffMXeÊ ÀfZ þûOÞX³fZ IYe dþ¸¸fZQfSXe Qe ¦fBÊ WX`Ü dþ»ff²¹fÃf ·ffSX°fZÔQi A÷Y¯f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY SXf¿MÑXe¹f A²¹fÃf ¸ff¹ffU°fe IZY d³fQZÊVf ´fSX þû³f ´fi·ffSXe Àfb³fe»f d¨fØfüOÞX, ´fi°ff´f dÀfÔWX ¶f§fZ»f ³fZ CX³WXZÔ ¶fÀf´ff IYe ÀfQÀ¹f°ff ¦fiWX¯f IYSXfBÊÜ ´ffMXeÊ ÀfZ ÀfUÊ Àf¸ffþ IZY »fû¦f þbOÞX SXWXZ WX`ÔÜ »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU ¸fZÔ ¶fÀf´ff IYe ¶fOÞXe þe°f WXû¦feÜ

AfSXAû Uf»fZ EIY þfSX ´ff³fe IZY 40 ÀfZ 50 ÷Y´fE UÀfc»f SXWXZ WX`ÔÜ BÀfIZY d»fE ·fe °fe³f ÀfZ ¨ffSX §fÔMXZ ´fWX»fZ RYû³f IYSX³ff ´fOÞX°ff WX`Ü CXÀfIZY ¶ffQ ´ff³fe ·fSX³fZ Af°ff WX`Ü ÀfSXf¹f ¶fûQ»ff IZY ´ffÀf (UfOXÊ 67) ¸f³fe¿f ³f¦fSX ¸fZÔ ´ffÔ¨f dQ³f ÀfZ d¶fþ»fe ³fWXeÔ WX`Ü »fû¦f IYfRYe ´fSXZVff³f WX`ÔÜ ´ff¿fÊQ IY³WX`¹ff IbYVfUfWX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY VfbIiYUfSX IYû MX`ÔIYSXûÔ ÀfZ ´ff³fe IYe Àf´»ffBÊ IYSXfBÊ ±feÜ CXÀfIZY ¶ffQ UWXfÔ IZY »fû¦f ´ff³fe IZY d»fE °fSXÀf SXWXZ WX`ÔÜ ´ff¿fÊQ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY d¶fþ»fe ¨ff»fc ³fWXeÔ WXbBÊ °fû, Àfû¸fUfSX OXeUeUeE³fE»f IZY dJ»ffRY WXÔ¦ff¸ff IYSXZÔ¦fZÜ UfOXÊ 15 ¸fZÔ d¶fþ»fe Àfb¨ff÷Y °fû WXû ¦fBÊ WX`, »fZdIY³f MXcMXZ JÔ·fZ SXfÀ°fZ ¸fZÔ d¦fSXZ WXbE WX`Ü ´ff¿fÊQ Aþ¹f IbY¸ffSX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY °fe³f dQ³f ÀfZ JÔ·ff ´fOÞXf WX` CXÀf¸fZÔ IYSXÔMX Af SXWXf ±ffÜ UWXfÔ IZY »fû¦fûÔ ³fZ °ffSX °fû IYfMX dQ¹ff »fZdIY³f MXûSXÔMX IYd¸fʹfûÔ IYe »ff´fSXUfWXe ÀfZ þf³f IYû J°fSXf ¶f³ff WXbAf ±ffÜ

d¸fVf³f 2019 IZY d»fE Àf´ff ¸fWXf³f¦fSX IYe ³fBÊ MXe¸f §fûd¿f°f Af¦fSXfÜ Àf¸ffþUfQe ´ffMXeÊ ³fZ d¸fVf³f 2019 IYe °f`¹ffdSX¹fûÔ IZY d»fE ¸fWXf³f¦fSX IYf¹fÊIYfdSX¯fe ¸fZÔ RZYSX¶fQ»f dIY¹ff WX`Ü SXdUUfSX IYû BÀfIYe §fû¿f¯ff IYeÜ BÀf¸fZÔ IYBÊ ³fE ¨fZWXSXûÔ IYû AUÀfSX dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü dþ»ff IYf¹fÊIYfdSX¯fe ¸fZÔ ·fe ¶fQ»ffU IYe °f`¹ffSXe WX`Ü SXdUUfSX IYû WXûMX»f Àffgd»fMXZ¹fSX ¸fZÔ Af¹fûdþ°f ´fiZÀfUf°ffÊ ¸fZÔ ¸fWXf³f¦fSX A²¹fÃf UfdþQ d³fÀffSX ³fZ ³fBÊ IYf¹fÊIYfdSX¯fe IYe §fû¿f¯ff IYeÜ BÀf¸fZÔ ¸f³fe¿f Vf¸ffÊ, dIYVf³f ¹ffQU AüSX ¸fe³ff IbY¸ffSXe ÀfdU°ff IYû CX´ff²¹fÃf ¶f³ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¦füSXU þ`³f IYû ¸fWXfÀfd¨fU AüSX ÀfüSX·f ¦fb~f IYû IYû¿ff²¹fÃf IYe dþ¸¸fZQfSXe Qe ¦fBÊ WX`Ü IYf¹fÊIYfdSX¯fe ¸fZÔ AfNX Àfd¨fU AüSX 24 ÀfQÀ¹f ¶f³ffE ¦fE WX`ÔÜ BÀfIZY A»ffUf QdÃf¯f dU²ff³fÀf·ff A²¹fÃf Àf°feVf ¨ffWXSX, LfU³fe A²¹fÃf ¸fû. VfSXeRY A¶¶ffÀf AüSX CXØfSX dU²ff³fÀf·ff A²¹fÃf AÔIbYSX ßfeUfÀ°fU IYû ¶f³ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀfIZY A»ffUf ´fiIYûâûÔ IZY A²¹fÃf §fûd¿f°f dIYE ¦fEÜ ¸fWXf³f¦fSX A²¹fÃf ³fZ IYWXf dIY ³fBÊ IYf¹fÊIYfdSX¯fe ´ffMXeÊ IYû WXSX U¦fÊ ¸fZÔ ¸fþ¶fc°f IYSX³fZ IYf IYf¸f IYSXZ¦feÜ ¸fWXf¦fSX BIYfBÊ IZY ¶ffQ A¶f dþ»ff BIYfBÊ ·fe IYf¹fÊIYfdSX¯fe ¸fZÔ RZYSX¶fQ»f IYSX³fZ þf SXWXe WX`Ü

·fe¸f³f¦fSXe ¸fZÔ QZSX SXf°f °fIY ¶fWXe ÀfbSX-»f¹f°ff»f IYe dÂfUZ¯fe Af¦fSXfÜ ·fe¸f ³f¦fSXe IYf ·f½¹f ¸fÔ¨fÜ ANXJZd»f¹ffÔ IYSX°feÔ Àf°fSXÔ¦fe dIYSX¯fZÔÜ EZÀfZ ¸ffWXü»f ¸fZÔ þ¶f ÀfbSX-»f¹f-°ff»f IYe dÂfUZ¯fe ¶fWXe °fû ¶ff¶ff ÀffWX¶f IZY WXþfSXûÔ A³fb¹ff¹fe UfWX-UfWX IYSX CXNXZÜ WXSX °fSXRY ÀfZ 'U³Àf ¸fûSX' IYe AfUfþZÔ CXNX°fe SXWXeÔÜ þ¦fQeVf´fbSXf ¸fZÔ Àfþe ·fe¸f ³f¦fSXe ¸fZÔ SXf°f ÀffPÞXZ ³fü ¶fþZ ÀfZ ÀffÔÀIÈYd°fIY IYf¹fÊIiY¸f VfbøY WXbEÜ ¶fbð dUWXfSX ³f¦f»ff ´fQ¸ff ÀfZ AfE Vfe»ff ³fÔQ ¶fû²fe ³fZ ¶fbð UÔQ³ff IYe '¶fbðÔ VfSX¯fÔ ¦f¨Lfd¸f.. ' Àf¸f³U¹fIY Aþ¹fVfe»f ¦fü°f¸f ³fZ ·fe ¶fbð UÔQ³ff ´fiÀ°fbd°fÜ OXfg. ¶feAfSX AfÔ¶fZOXIYSX IZY þeU³f ´fSX Af²ffdSX°f IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ´fi¸fûQ IbY¸ffSX, ¶feEÀf ¦fü°f¸f, SXf¸fZV½fSX ·ffSX°fe¹f ³fZ ' QZVf IZY ´¹ffSXZ ·fe¸f Qb»ffSXZ..', ' ¶fbð IYe ²fSX°fe ¨ffWXZ A¸f³f ´fSXÀ°fe..', ' ³fe»ff AÔ¶fSX, ³fe»ff Àf¸fÔQSX, ³fe»fe °fZSXe d³fVff³fe WX`..' AüSX ' ¶fbð ³fZ ·ffSX°f ¶f³ff³fZ IYe IYÀf¸f JfBÊ WX`..' AfdQ ¦fe°f Àfb³ffIYSX ßfû°ffAûÔ IYe UfWXUfWXe »fcMXeÜ Àfb·ff¿f ³fZ OXfÔÀf IZY þdSXE Àf¸ffþ IYû Àf¸f°ff IYf ÀfÔQZVf dQ¹ffÜ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ SXf°f OXZPÞX ¶fþZ °fIY ßfû°ff °ff»fe ¶fþfIYSX IY»ffIYfSXûÔ IYf CX°ÀffWX ¶fPÞXf°fZ SXWXZÜ A²¹fÃf°ff V¹ff¸f »ff»f ³fZ IYeÜ WXSX Àff»f WXû°ff WX` Af¹fûþ³f: OXfg ·fe¸fSXfU AfÔ¶fZOXIYSX þ¹fÔ°fe Àf¸ffSXûWX IZY °fWX°f WXSX Àff»f ·fe¸f³f¦fSXe IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff þf°ff WX`Ü ¹fWX Af¹fûþ³f WXSX Àff»f A»f¦f-A»f¦f ÃfZÂf ¸fZÔ WXû°ff WX`Ü BÀf ¶ffSX ·fe¸f³f¦fSXe þ¦fQeVf´fbSXf ÃfZÂf ¸fZÔ ÀfþfBÊ ¦fBÊ WX`Ü Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ A³¹f Af¹fûþ³fûÔ IZY Àff±f Ófc»fZ AfdQ ·fe »fû¦fûÔ IZY AfIY¿fʯf IYf IZYÔQi SXWX°fZ WX`ÔÜ OXfg. ¹fVfû¹fVf IYû OXfg. AfÔ¶fZOXIYSX ÀffdWX°¹f Àf¸¸ff³f: OXfg. AfÔ¶fZOXIYSX IYe 127 UeÔ þ¹fÔ°fe IZY CX´f»fùf ¸fZÔ AfÔ¶fZOXIYSX dSXÀf¨fÊ ÀfZÔMXSX õfSXf ¸fÀfcSXe ¸fZÔ ÀfÔ¦fûâe U Àf¸¸ff³f Àf¸ffSXûWX dIY¹ff ¦f¹ffÜ Af¦fSXf ÀfZ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ Vffd¸f»f OXfg. ¹fVfû¹fVf IYû OXfg. AfÔ¶fZOXIYSX ÀffdWX°¹f Àf¸¸ff³f ÀfZ Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ


16 A´fi`»f 2018

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

4

eFkqjk U;wt

¹f¸fb³ff E¢Àf´fiZÀf UZ ´fSX IYfSX ¸fZÔ Àff¸fcdWXIY Qb¿IY¸fÊ ¸f±fbSXfÜ ¹f¸fb³ff E¢Àf´fiZÀf UZ ´fSX Qû ¹fbUIYûÔ ´feAfSXUe AüSX IÈY¿¯ff³f¦fSX ´fbd»fÀf ¸füIZY QZ°ff ±ffÜ Vfd³fUfSX Vff¸f ´ffÔ¨f ¶fþZ UWX AfgdRYÀf ÀfZ d³fIY»fe °fû Àf»f¸ff³f ³fZ §fSX LûOÞX³fZ IYe IYWX IYfSX ¸fZÔ d¶fNXf d»f¹ffÜ IYfg»f IYSXIZY Àf»f¸ff³f ³fZ A´f³fZ Àff±fe ÀffdþQ IYû ¦f»f¦fûdMX¹ff IYfg»fZþ IZY ´ffÀf ¶fb»ff d»f¹ffÜ CXÀfIYû IYfSX ¸fZÔ d¶fNXf³fZ IZY ¶ffQ Qû³fûÔ þ¶fSX³f CXÀfZ E¢Àf´fiZÀf UZ ´fSX ¸f±fbSXf IYe AûSX »fZ AfEÜ SXfÀ°fZ ¸fZÔ IYfSX SXûIY Qû³fûÔ ³fZ CXÀfIZY Àff±f Qb¿IY¸fÊ dIY¹ffÜ ¦ffOÞXe IZY VfeVfûÔ ´fSX IYf»fe dRY»¸f ¨fPÞXe ±fe AüSX ³fZ Vfd³fUfSX SXf°f IYfSX ¸fZÔ EIY ¹fbU°fe IZY ´fSX ´fWXbÔ¨f ¦fBÊÜ ´fedOÞX°ff IYe d³fVff³fQZWXe ´fSX °fZþ AfUfþ ¸fZÔ ¦ff³fZ ¨f»ff³fZ IZY IYfSX¯f Àff±f Àff¸fcdWXIY Qb¿IY¸fÊ dIY¹ffÜ ¹fbU°fe IYe WXûÔOXfdÀfMXe IYfSX ¸fZÔ ÀfUfSX ¹fbUIY Àf»f¸ff³f CXÀfIYe AfUfþ ¶ffWXSX ³fWXeÔ þf ´ff SXWXe Àfc¨f³ff ´fSX ´fWXbÔ¨fe ´fbd»fÀf ³fZ Qf³fûÔ IYû d³fUfÀfe ³fBÊ Af¶ffQe ±ff³ff QfQSXe, ±feÜ d¦fSXµ°ffSX IYSX SXdUUfSX IYû þZ»f ·fZþ ¦fü°f¸f¶fbð ³f¦fSX, ÀffdþQ d³fUfÀfe ³fBÊ ´fbd»fÀf ³fZ ´fedOÞX°ff IYe °fWXSXeSX ´fSX dSX´fûMXÊ dQ¹ffÜ Af¶ffQe ±ff³ff QfQSXe, ¦fü°f¸f ¶fbð ³f¦fSX IYû QþÊ IYSX Qû³fûÔ AfSXûd´f¹fûÔ IYû d¦fSXµ°ffSX EÀf´fe dÀfMXe ßfU¯f IbY¸ffSX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ´fIYOÞX d»f¹ffÜ IYSX Qb¿IY¸fÊ IYe ²ffSXfAûÔ ¸fZÔ þZ»f ·fZþ EIY ´fedOÞX°ff ³fZ Vfd³fUfSX SXf°f ³fü ¶fþZ ¸fc»f øY´f ÀfZ ¸fZSXNX IYe SXWX³fZ Uf»fe ´fedOÞX°ff dQ¹ff WX`Ü QZSX Vff¸f AfBÊ ¸fZdOXIY»f dSX´fûMXÊ ¹fc´fe-100 ´fSX IYfg»f dIY¹ffÜ CXÀf³fZ ¶f°ff¹ff õfSXf QþÊ IYSXfBÊ dSX´fûMXÊ ¸fZÔ d»fJf WX` dIY ¸fZÔ Àff¸fcdWXIY Qb¿IY¸fÊ IYe ´fbdá WXû ¦fBÊ WX`Ü dIY Qû ¹fbUIY CXÀfZ ³fûEOXf ÀfZ ¶fWX»ff- UWX ¦fiZMXSX ³fûEOXf ¸fZÔ ´fifBÊUZMX ³füIYSXe IYSX°fe d¦fSXµ°ffSX IYSX³fZ Uf»fe MXe¸f ¸fZÔ IYû°fUf»fe RbYÀf»ffIYSX ¸f±fbSXf »fZ AfE WX`Ô, E¢Àf´fiZÀf UZ WX`, Àf»f¸ff³f ´ffÀf ¸fZÔ WXe B»fZd¢MÑIY IYe ´fi·ffSXe dVf´f´fi°ff´f, IÈY¿¯ff³f¦fSX ¨füIYe ´fSX IYfSX ¸fZÔ Àff¸fcdWXIY Qb¿IY¸fÊ IYSX³fZ IZY QbIYf³f ´fSX IYf¸f IYSX°ff WX`Ü IYSXe¶f 15 BÔ¨ffþÊ A³fbSXf¦f Vf¸ffÊ, ³feSXþ IbY¸ffSX, ¶ffQ IÈY¿¯ff ³f¦fSX ¸fZÔ EIY ³fdÀfÔʦf WXû¸f IZY dQ³f ´fWX»fZ Qû³fûÔ ¸fZÔ ´fdSX¨f¹f WXbAfÜ UWX ÀfÔ°fû¿f Vf¸ffÊ Vffd¸f»f ±fZÜ ´fÂfIYfSX Uf°ffÊ ¸fZÔ d³fIYMX LûOÞXIYSX ·ff¦f SXWXZ WX`ÔÜ Àfc¨f³ff ´fSX IY·fe-IY·fe IYfSX ÀfZ AfgdRYÀf ÀfZ §fSX LûOÞX ÀfeAû dÀfMXe ´fied°f ¨ÀfWX ·fe CX´fdÀ±f°f SXWXeÔÜ

90 IYSXûOÞX ´ff³fZ IYû Qe ¦fBÊ Àfd¨f³f IYe ¶fd»f ¸f±fbSXfÜ ÀfQSX ¶ffþfSX IZY ¸fbWX»»ff ¸fbIZYdSX¹f³f d³fUfÀfe dSX¢Vff ¨ff»fIY Àfd¨f³f (19) IYe ¶fd»f °fÔÂf ¸fÔÂf IZY þdSXE ³f¶¶fZ IYSXûOÞX ´ff³fZ IZY d»fE Qe ¦fBÊÜ SXÀÀfe ÀfZ ¦f»ff§fûÔMX IYSXIZY ´fWX»fZ CXÀfZ ¸fü°f IZY §ffMX CX°ffSXf ¦f¹ff AüSX dRYSX d³fUÊÀÂf IYSXIZY VfU ¹f¸fb³ff ¸fZÔ RZYÔIY dQ¹ffÜ ´fbd»fÀf ³fZ °ffÔdÂfIY Àf¸fZ°f ´ffÔ¨f AfSXûd´f¹fûÔ IYû d¦fSXµ°ffSX IYSXIZY SXdUUfSX IYû þZ»f ·fZþ dQ¹ffÜ QcÀfSXZ dQ³f ·fe ´fbd»fÀf ³fZ ¹f¸fb³ff ¸fZÔ VfU IYe °f»ffVf IYSXfBÊ, »fZdIY³f Vff¸f °fIY ÀfRY»f°ff ³fWXeÔ d¸f»f ÀfIYeÜ ÀfQSX ¶ffþfSX IZY ¸fbWX»»ff ¸fbIZYdSX¹ff³f d³fUfÀfe dIYVfûSX IYf CX³³feÀf U¿feʹf ´fbÂf Àfd¨f³f Qû A´fi`»f IYf »ff´f°ff WXû ¦f¹ff ±ffÜ CXÀfIYe ±ff³ff ÀfQSX ¶ffþfSX ¸fZÔ ¦fb¸fVfbQ¦fe QþÊ IYSXfBÊ ¦fBÊ ±feÜ SXdUUfSX IYû EÀf´fe dÀfMXe ßfU¯f IbY¸ffSX ¨ÀfWX ³fZ ´fÂfIYfSXûÔ IYû

¶f°ff¹ff dIY Àfd¨f³f IYe °fÔÂf¸fÔÂf IZY þdSXE ³f¶¶fZ IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ ´ff³fZ IZY d»fE WX°¹ff IYe ¦fBÊ ±feÜ CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY Àfd¨f³f dSX¢Vff ¨f»ff°ff ±ffÜ CXÀfIZY »ff´f°ff WXû³fZ IZY ¶ffQ CXÀfIYe °f»ffVf IZY d»fE EIY MXe¸f IYf ¦fNX³f dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ BÀf¸fZÔ ±ff³ff ´fi·ffSXe ÀfÔ°fû¿f °¹ff¦fe, EÀfEÀfAfB dUþ¹f ¶fWXfQbSX, SXûWX³f»ff»f, EÀfAfB ¦füSXU SXf¯ff, IYfÔÀMXZ¶f»f Vf¸fVffQ Vffd¸f»f ±fZÜ ÃfZÂf ¸fZÔ »f¦fZ ÀfeÀfe MXeUe ¸fZÔ AÔd°f¸f ¶ffSX Qû A´fi`»f IYû Àfd¨f³f IYû ¸fbWX»»ff ¸fbSXÀfQ´fbSX d³fUfÀfe SXfþZÔQi ¹ffQU AüSX dU³fûQ IZY Àff±f QZJf ¦f¹ffÜ Lf³f¶fe³f ¸fZÔ ´f°ff ¨f»ff dIY Àfd¨f³f IYû CXöY Qû³fûÔ IZY Àff±f WXf±fSXÀf IYe dU¿¯fb´fSXe IYfg»fû³fe d³fUfÀfe ¶fÔMXe Àf`³fe, ÀfQSX ¶ffþfSX IZY ¸fbWX»»ff ¸fbSXÀfQ´fbSX d³fÀffÀfe »føf Àf`³fe, Àfû³fc Àf`³fe CXRYÊ IY³þf ³fZ ¦ff¹f¶f dIY¹ff WX`Ü B³fIYû ¦fûIbY»f ¶f`SXfþ

¸fûOÞX ÀfZ dWXSXfÀf°f ¸fZÔ »fZIYSX ´fcL°ffL IYe °fû Àfd¨f³f IYe WX°¹ff IYf SXfþ CX¦f»f dQ¹ffÜ ´fcL°ffL ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¶fÔMXe EIY °ffÔdÂfIY WX`Ü CXÀf³fZ EIY ½¹fdöY IYe ¶fd»f QZIYSX RYfÔÀfe IYe SXÀÀfe IYe ´fcþf-A¨fʳff IYSX °ffÔdÂfIY ´fidIiY¹ff ÀfZ 90 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ d¸f»f³fZ IYe ¹fûþ³ff ¶f³ffBÊÜ Qû A´fi`»f IYû ´ffÔ¨fûÔ d¸f»fIYSX Àfd¨f³f IYû ¶fWX»ff RbYÀf»ffIYSX ¸fWXfQZU §ffMX ´fSX »fZ ¦fEÜ UWXeÔ SXÀÀfe ÀfZ ¦f»ff §fûÔMXIYSX Àfd¨f³f IYe WX°¹ff IYeÜ BÀfIZY ¶ffQ VfU IYû d³fUÊÀÂf IYSXIZY ¹f¸fb³ff ¸fZÔ ¶fWXf dQ¹ffÜ IY´fOÞXZ §ffMX IZY dIY³ffSXZ dL´ff dQEÜ AfSXûd´f°fûÔ IYe d³fVff³fQZWXe ´fSX VfU AüSX IY´fOÞXûÔ IYe °f»ffVf IYe, »fZdIY³f ¶fSXf¸fQ ³fWXeÔ WXû ÀfIZYÜ Àfd¨f³f IYe ¨f´´f»f §fMX³ff À±f»f ÀfZ ¶fSXf¸fQ WXû ¦fBÊ WX`ÔÜ VfU IYe °f»ffVf ¹f¸fb³ff ¸fZÔ IYSXfBÊ þf SXWXe WX`Ü

¶f`SXfþ IYf SXÔ¦fe³f ´ff³fe ´fe SXWXZ Qû UfOXÊ IZY »fû¦f ¸f±fbSXf: ³f¦fSX d³f¦f¸f VfWXSX IZY UfOXûÊÔ IYe ´fZ¹fþ»f Àf¸fÀ¹ff °fIY QcSX ³fWXeÔ IYSX ´ff SXWXf WX`Ü Àff»fûÔ ÀfZ d¸f»f SXWXf ¦fûIbY»f ¶f`SXfþ IYf ´ff³fe WXe CX³fIYe þeU³f SXZJf ¶f³ff WXbAf WX`Ü A»´fÀfÔ£¹fIY AüSX ¸fd»f³f ¶fdÀ°f¹fûÔ IZY B»ffIYûÔ ¸fZÔ SXWX³fb¸ffBÊ IY¸fþûSX SXWX³fZ ÀfZ CX³fIYe Àf¸fÀ¹ff IY·fe ¦fÔ·feSX ³fWXeÔ ¸ff³fe ¦fBÊ WX`Ü ÀfQSX ÃfZÂf IZY UfOXÊ 15 AüSX QSXZÀfe SXûOX ÀfZ »fZIYSX OXe¦f ¦fZMX °fIY ¸fbdÀ»f¸f Af¶ffQe Uf»fZ UfOXÊ 18 AüSX 38 ¸fZÔ ¦fûIbY»f ¶f`SXfþ IYe SXÔ¦fe³f AüSX ¶fQ¶fcQfSX ´ff³fe IYe Àf´»ffBÊ ´fSX WXe »fû¦f Afdßf°f WX`ÔÜ ¸fbdÀ»f¸f ¶fWXb»f UfOXÊ 18 IYf ¶fQie ³f¦fSX, IYd¶fiÀ°ff³f, ·f`ÔÀff ¦fûQf¸f AfdQ B»ffIZY IYe Af¶ffQe 30 WXþfSX IZY AfÀf´ffÀf WX`Ü B³f ÃfZÂfûÔ IZY ´fWX»fZ Àf·ffÀfQ AüSX ´ff¿fÊQ °fû ¸fbdÀ»f¸f WXe WXû°fZ SXWXZ WX`Ô, »fZdIY³f A´f³fZ ÃfZÂf IZY ´fZ¹fþ»f ÀfÔIYMX IYû QcSX ³fWXeÔ IYSXf ÀfIZY WX`ÔÜ BÀfIYe UþWX ´fcUÊ ´ffd»fIYf AüSX d³f¦f¸f ¶fûOXÊ ¸fZÔ CX³fIYf ¶fWXb¸f°f ³f WXû³ff ·fe EIY IYfSX¯f WX`Ü BÀf UfOXÊ ¸fZÔ ¶f`SXfþ IZY ´ff³fe IYe Àf´»ffBÊ WXe WX`Ü ¶f`SXfþ ´fSX dRYMXIYSXe AüSX ¢»fûSXe³f ÀfZ ÀffRY WXû³fZ Uf»fZ BÀf ´ff³fe IYf SXÔ¦f WX»IYf ´fe»ff °fû WX` WXe, ¹fWX ¶fQ¶fcQfSX ·fe WX`Ü Af¸f°füSX ´fSX »fû¦f BÀfIYf ÀfZU³f ³fWXeÔ IYSX°fZÜ ¹fWX ´ff³fe IZYU»f ³fWXf³fZ-²fû³fZ IZY WXe IYf¸f Af SXWXf WX`Ü BÀf ´ff³fe IYe ¦fb¯fUØff Àfb²ffSX³fZ IZY d»fE ³f¦fSX d³f¦f¸f IbYL ³fWXeÔ IYSX SXWXfÜ ¦fSXe¶f Af¶ffQe ÃfZÂf ¸fZÔ ¸fZWX³f°f-¸fþQcSXe IYSX þeU³f ¹ff´f³f IYSX³fZ Uf»fZ »fû¦f ª¹ffQf WX`Ô, »fZdIY³f JSXeQ IYSX ´ff³fe ´fe³ff ¹ff dIYÀfe Àf¶f¸fdÀfʶf»f IZY Af¦fZ Àfb¶fWX »ffB³f »f¦ff³ff B³fIYe ¸fþ¶fcSXe WX`Ü UfOXÊ 38 IYe ·fe ¹fWXe dÀ±fd°f WX`Ü ¸f³fûWXSX ´fbSXf ÃfZÂf IZY BÀf UfOXÊ IYe Af¶ffQe IYSXe¶f 40 WXþfSX WX`Ü ¸f³fûWXSX´fbSXf ¸fZÔ ·fe AüUSXWXZOX þ»ffVf¹f WX`, þû ¶f`SXfþ IZY ´ff³fe ÀfZ ·fSXf þf°ff WX` AüSX Af²fZ VfWXSX IYû ´ff³fe IYe Àf´»ffBÊ ·fe ¹fWXeÔ ÀfZ WXû°fe WX`, »fZdIY³f ¹fWX ÃfZÂf ¸feNXZ ´ff³fe IYû °fSXÀf SXWXf WX`Ü OXe¦f ¦fZMX, ¸fZUf°fe ´ffOÞXf, IYÀffBÊ ´ffOÞXf, ¸fdMX¹ff ¦fZMX, IZYVfU´fbSXf, ·ff¦fÊU ¦f»fe, À»ffMXSX WXfCXÀf, §fe¹ff ¸fÔOXe Uf»fZ BÀf UfOXÊ IZY ¸fZUf°fe ´ffOÞXf, ¸f³fûWXSX´fbSXf AüSX IZYVfU´fbSXf ¸fZÔ ³f»fIcY´f IYe ¶fû¨SX¦f °fû WX`, »fZdIY³f B³f °fe³fûÔ ¶fû¨SX¦f IYf ´ff³fe JfSXf WX`Ü ¸f³fûWXSX´fbSXf IYe MXÔIYe IYe Àfb¶fWX-Vff¸f WXû³fZ Uf»fe Àf´»ffBÊ ¶f`SXfþ IZY ´ff³fe IYe WXû°fe WX` AüSX »fû¦f BÀfe ´ff³fe ÀfZ ¦fbþfSXf IYSX SXWXZ WX`ÔÜ MXÔIYe IYe ÀfRYfBÊ ³f WXû³fZ ÀfZ ¹fWX ´ff³fe Qcd¿f°f ·fe WX`, dþÀfIYe AûSX þ»fIY»f dU·ff¦f IYf IYûBÊ ²¹ff³f ³fWXeÔ WX`Ü IbYL §fSXûÔ ¸fZÔ Àf¶f¸fdÀfʶf»f þøYSX »f¦fZ WX`Ô, dþÀfÀfZ AfÀf´ffÀf IZY IbYL »fû¦f ´ff³fe »fZ »fZ°fZ WX`Ô, »fZdIY³f ª¹ffQf°fSX Af¶ffQe JSXeQ IYSX WXe ´ff³fe »fZ SXWXe WX`Ü UfOXÊ 15 ÀfQSX B»ffIZY ¸fZÔ WX`Ü ¹fWXfÔ IYe Af¶ffQe IYSXe¶f 10 WXþfSX WX`Ü AWXeSX ´ffOÞXf, ¶ff»¸fedIY ¶fÀ°fe, ·fe¸f ³f¦fSX, IY³WX`¹ff IbYÔOX, AVfûIY dUWXfSX, OXfOXSXf ¸fbWX»»ff AüSX ¦fü°f¸f ¶fbð ³f¦fSX ¸fbWX»»fZ ¸fZÔ ÀfZ Àf¶fÀfZ ª¹ffQf ´fZ¹fþ»f dQ¢IY°f ¶ff»¸fedIY ¶fÀ°fe AüSX ·fe¸f ³f¦fSX ¸fZÔ WX`Ü ¶ff»¸fedIY ¶fÀ°fe ¸fZÔ °fû ´ffB´f »ffB³f WXe ³fWXeÔ WX`, þ¶fdIY ·fe¸f ³f¦fSX IYe ´ffB´f »ffB³f Àff»fûÔ ÀfZ ¨fûIY ´fOÞXe WXbBÊ WX`Ü IbYL ¶fû¨SX¦f ¹fWXfÔ WX`Ô, »fZdIY³f ¶f`SXfþ IZY ´ff³fe IYe Àf´»ffBÊ ª¹ffQf WX` AüSX ¶ffPÞX´fbSXf MXÔIYe °fû »fÔ¶fZ Àf¸f¹f ÀfZ JSXf¶f ´fOÞXe WXbBÊ WX`Ü

DYþfÊ ¸fÔÂfe ³fZ þ³fÀf¸fÀ¹ffAûÔ IYf dIY¹ff Àf¸ff²ff³f ¸f±fbSXfÜ CXØfSX ´fiQZVf IZY DYþfÊ ¸fÔÂfe ßfeIYfÔ°f Vf¸ffÊ ³fZ SXdUUfSX IYû SXf²ff U`»fe dÀ±f°f AfUfÀf ´fSX þ³f°ff QVfʳf IZY QüSXf³f E¨fMXe »ffB³f IZY À´ffIYÊ ÀfZ þ»fe RYÀf»f IZY ³fbIYÀff³f IZY d»fE ´fedOÞX°f dIYÀff³f IYû ¸fbAfUþf SXfdVf IYf ¨fZIY ´fiQf³f dIY¹ffÜ ¸fÔÂfe ³fZ ¦fûU²fʳf IZY ¦fif¸f¦ffÔNXû»fe d³fUfÀfe dIYÀff³f SXf¸fIYSX¯f ´fbÂf LûMXZ»ff»f IYû RYÀf»f IZY ³fbIYÀff³f IYe SXfdVf IYf ¸fbAfUþf ÀUøY´f 17,160 ÷Y´fE IYf ¨fZIY ´fiQf³f dIY¹ffÜ 12 A´fi`»f IYû AfÔ²fe ÀfZ E¨fMXe »ffB³f ¸fZÔ À´ffIYÊ WXû³fZ IYe UþWX ÀfZ CXöY dIYÀff³f IZY ¦fZWXcÔ IZY JZ°f ¸fZÔ Af¦f »f¦f ¦fBÊ ±feÜ ´fiVffÀf³f ³fZ ´fedOÞX°f dIYÀff³f IZY ³fbIYÀff³f IYf AfIÔY»f³f IYSX A´f³fe dSX´fûMXÊ ·fZþeÜ BÀfe Af²ffSX ´fSX ¹fWX SXfdVf °f¹f IYe ¦fBÊÜ BÀf QüSXf³f þ³f°ff QVfʳf ¸fZÔ AfE »fû¦fûÔ ³fZ ¦ffÔU ¸fZÔ ´fZ¹fþ»f Af´fcd°fÊ IZY d»fE ´ff³fe IYe MXÔIYe VfbøY ³f WXû³fZ, dUôb°f CX´fIZYÔQi IYf¹ffÊ»f¹f ÀfZ MXйfc¶fUZ»f IY³fZ¢Vf³f IYf Àff¸ff³f ³f d¸f»f³fZ, ³f¦fSX d³f¦f¸f ÃfZÂf ¸fZÔ ´f¹ffÊ~ ÀMÑeMX »ffBMX ³f »f¦f³fZ AüSX d´fL»fZ Àf~fWX AfÔ²fe ¸fZÔ MXcMXZ d¶fþ»fe IZY ´fû»f ³f ¶fQ»fZ þf³fZ IYe dVfIYf¹f°fûÔ ÀfZ DYþfÊ ¸fÔÂfe IYû AU¦f°f IYSXf¹ffÜ BÀf ´fSX ¸fÔÂfe ³fZ ÀfÔ¶fÔd²f°f Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû dVfIYf¹f°fûÔ IYf °UdSX°f Àf¸ff²ff³f IYSX³fZ IZY AfQZVf dQEÜ ´fbd»fÀf õfSXf ·fcd¸f dUUfQ IZY IbYL ¸ff¸f»fûÔ ¸fZÔ EIY´fÃfe¹f IYfSXÊUfBÊ dIYE þf³fZ AüSX IYBÊ Af´fSXfd²fIY ¸ff¸f»fûÔ ¸fZÔ CXQfÀfe³f°ff ¶fSX°f³fZ IYe dVfIYf¹f°fûÔ IYf ·fe DYþfÊ ¸fÔÂfe ³fZ ÀfÔÄff³f d»f¹ffÜ


Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

16 A´fi`»f 2018

5

O;kikj txr QcSXÀfÔ¨ffSX dU·ff¦f IYû AfBdOX¹ff IZY d»fE ERYOXeAfBÊ ¸fÔþcSXe IYf BÔ°fþfSX ³f¹fe dQ»»feÜ QcSXÀfÔ¨ffSX dU·ff¦f IYû AfBdOX¹ff ÀfZ»¹fb»fSX IZY d»fE 100 ´fid°fVf°f ´fi°¹fÃf dUQZVfe d³fUZVf (ERYOXeAfBÊ) IYû Aüôûd¦fIY ³fed°f EUÔ ÀfÔUðʳf dU·ff¦f (OXeAfBÊ´fe´fe) IYe ¸fÔþcSXe IYf BÔ°fþfSX WX`Ü Afd²fIYfdSXIY ÀfcÂfûÔ ³fZ IYWXf dIY ¹fWX ¸fÔþcSXe d¸f»f³fZ IZY ¶ffQ WXe UûOXfRYû³f BÔdOX¹ff AüSX AfdQ°¹f d¶fOÞX»ff Àf¸fcWX IYe IÔY´f³fe AfBdOX¹ff ÀfZ»¹fb»fSX IZY dU»f¹f IYû ¸fÔþcSXe Qe þfE¦feÜ EIY ÀfSXIYfSXe Ad²fIYfSXe ³fZ IYWXf, UûOXfRYû³f (BÔdOX¹ff) IZY Àff±f dU»f¹f IZY d»fE dÀfRYÊ AfBdOX¹ff IYû ERYOXeAfBÊ ¸fÔþcSXe IYf ¸ff¸f»ff »fÔd¶f°f WX`Ü EMXeÀfe IYû MXfUSX IYe d¶fIiYe AüSX UûOXfRYû³f ¸fZÔ dU»f¹f Qû³fûÔ ÀfüQûÔ IZY d»fE ERYOXeAfBÊ ¸fÔþcSXe IYf BÔ°fþfSX WX`Ü AfBdOX¹ff ÀfZ»¹fb»fSX ³fZ A´f³fZ ¸fZÔ ERYOXeAfBÊ IYe Àfe¸ff IYû ¶fPÞXfIYSX 100 ´fid°fVf°f IYSX³f IYe A³fb¸fd°f ¸ffÔ¦fe WX`Ü Ad²fIYfSXe ³fZ ¶f°ff¹ff dIY QcSXÀfÔ¨ffSX dU·ff¦f ³fZ BÀf ¶ffSXZ ¸fZÔ OXeAfBÊAfBÊ´fe ÀfZ CXÀfIYe dMX´´f¯fe IZY d»fE Qû Àf~fWX ´fWX»fZ ÀfÔ´fIYÊ dIY¹ff WX`Ü A¶f OXeAfBÊ´fe´fe IZY þUf¶f IYf BÔ°fþfSX WX`Ü ÀfcÂf ³fZ ¶f°ff¹ff dIY Qû³fûÔ IÔY´fd³f¹fûÔ IYû dU»f¹f IYû dSXIYfgOXÊ ´fSX d»fE þf³fZ ÀfZ ´fWX»fZ A´f³ff - A´f³ff ¶fIYf¹ff ¨fbIYf³fZ IYû IYWXf ¦f¹ff WX`Ü QcSXÀfÔ¨ffSX dU·ff¦f ³fZ A·fe AÔd°f¸f SXfdVf IYe ¦f¯f³ff ³fWXeÔ IYe WX`Ü

Vfe¿fÊ QÀf ¸fZÔ ÀfZ AfNX IÔY´fd³f¹fûÔ IYf ¶ffþfSX ´fcÔþeIYSX¯f 83,672 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ ¶fPÞXf

³f¹fe dQ»»feÜ ÀfZÔÀfZ¢Àf IYe Vfe¿fÊ QÀf IÔY´fd³f¹fûÔ ¸fZÔ ÀfZ AfNX IZY ¶ffþfSX ´fcÔþeIYSX¯f (¸ffIZYÊMX I`Y´f) ¸fZÔ d´fL»fZ Àf~fWX 83,672 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYe ¶fPÞX°f QþÊ WXbBÊÜ Àf¶fÀfZ ª¹ffQf »ff·f AfBÊMXe ÃfZÂf IYe dQ¦¦fþ IÔY´f³fe MXfMXf IÔYÀf»MXZÔÀfe ÀfdUÊÀfZþ (MXeÀfeEÀf) IYû WXbAfÜ VfbIiYUfSX IYû Àf¸ff~ IYfSXû¶ffSXe Àf~fWX ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f ÀMXZMX ¶f`ÔIY (EÀf¶feAfBÊ) AüSX ¸ff÷Yd°f ÀfbþbIYe IYû LûOÞXIYSX VfZ¿f AfNX ¶fOÞXe IÔY´fd³f¹fûÔ IYe ¶ffþfSX WX`dÀf¹f°f ¸fZÔ 83,672.13 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYe UÈdð WXbBÊÜ ¸ff÷Yd°f ÀfbþbIYe AüSX EÀf¶feAfBÊ IZY ¶ffþfSX ´fcÔþeIYSX¯f ¸fZÔ IbY»f d¸f»ffIYSX 9,771.58 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYe d¦fSXfUMX QþÊ IYe ¦fBÊÜ MXeÀfeEÀf IYf ¶ffþfSX ´fcÔþeIYSX¯f 38,534.61 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ ³fBÊ dQ»»feÜ EdVf¹ffBÊ dUIYfÀf ¶f`ÔIY (EOXe¶fe) IZY A±fÊVffÀÂfe Ad·fþe°f ÀfZ³f¦fb~f ³fZ IYe °fZþe IZY Àff±f 6,03,192.02 IYWXf WX` dIY ·ffSX°f IYû AfNX ´fid°fVf°f Ufd¿fÊIY IYe Afd±fÊIY UÈdð IZY »fùf IYû WXfdÀf»f IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ WXû ¦f¹ff, þ¶fdIY dSX»ff¹fÔÀf IYSX³fZ IZY d»fE d³fUZVf ¸fZÔ °fZþe »ff³fZ AüSX d³f¹ffÊ°f IYû Ad²fIY ´fid°fÀ´f²feÊ ¶f³ff³fZ IZY ´fi¹ffÀf IYSX³fZ WXûÔ¦fZÜ ÀfZ³f¦fb~f ³fZ IYWXf IYe QZVf ¸fZÔ IÈYd¿f dU´f¯f³f AüSX Af´fcd°fÊ ßfÈÔJ»ff ¸fZÔ Àfb²ffSX IYe þøYSX°f WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYf dIY ¹fZ EZÀfZ ÃfZÂf WX`Ô þWXfÔ Àfb²ffSX IYe Ad²fIY ¦fbÔþfBVf WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf, BÀf Àf¸f¹f d³fUZVf AüSX d³f¹ffÊ°f ¸fZÔ UfÀ°fU ¸fZÔ ¦f¸ffÊWXMX ³fWXeÔ dQJ SXWXe WX`Ü.. EIY ¶ffSX ¹fZ Qû³fûÔ BÔþ³f ¨f»f ´fOÞXZ °fû ·ffSX°f AfNX ´fid°fVf°f IYe UÈdð QSX WXfdÀf»f IYSX »fZ¦ffÜ EOXe¶fe IYe EdVf¹ff OXZU»f´f¸fZÔMX AfCXMX»fbIY (´fdSXú¿¹f) SX´fMX 2018 ¸fZÔ A³fb¸ff³f »f¦ff¹ff ¦f¹ff WX` dIY ¨ff»fc dUØf U¿fÊ ¸fZÔ ·ffSX°f IYe UÈdð QSX ¶fPX IYSX 7.3 ´fid°fVf°f AüSX A¦f»fZ ¸fbÔ¶fBÊÜ ÀfIYfSXf°¸fIY ¶ffþfSX ²ffSX¯ff, dÀ±fSX dUØf U¿fÊ ¸fZÔ 7.6 ´fid°fVf°f °fIY ´fWXbÔ¨f þfE¦feÜ d³f¹ffÊ°f IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ·ffSX°f A¶f ·fe BÀf ÃfZÂf ¸fZÔ ·fe dIY³ffSXZ ´fSX WXe °f`SX SXWXf WX`Ü QZVf ÀfZ d³f¹ffÊ°f ¶fPÞXf³fZ IYe ¶fOÞXe ÀfÔ·ffU³ffEÔ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¨fe³f ¸fZÔ ¸fþQcSXe ¶fPÞX³fZ ÀfZ d³f¹ffÊ°f IYe »ff¦f°f ¶fPÞXe WX`Ü ·ffSX°f BÀfIYf RYf¹fQf CXNXf ÀfIY°ff WX`Ü CX³fIYe SXf¹f ¸fZÔ QZVf ¸fZÔ IYfSXû¶ffSX Àfb¦f¸f°ff AüSX ¶fPÞX³fZ °f±ff ¶fbd³f¹ffQe ÀfbdU²ffAûÔ ¸fZÔ Àfb²ffSX ÀfZ ½¹ff´ffSX ¸fZÔ »ff·f ¶fPÞXZ¦ff °f±ff ¸fc»¹f-ÀfÔU²fʳf IYe ßfÈÔJ»ff ¸fZÔ DY´fSX CXNX³fZ ¸fZÔ ¸fQQ d¸f»fZ¦feÜ

AfNX ´fid°fVf°f UÈdð IZY d»fE d³f¹ffÊ°f, d³fUZVf ¸fZÔ °fZþe þøYSXe: EOXe¶fe

BÔOXÀMÑeþ d»fd¸fMXZOX (AfSXAfBÊE»f) IYf ´fcÔþeIYSX¯f 18,433.83 IYSXûOÞX ¶fPÞXIYSX 5,94,728.71 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ WXû ¦f¹ffÜ ´fi¸fbJ AfBÊMXe IÔY´f³fe BÔRYûdÀfÀf IYe ¶ffþfSX WX`dÀf¹f°f 8,670.94 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ ¶fPÞXIYSX 2,55,322.96 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ AüSX dWXÔQbÀ°ff³f ¹fcd³f»feUSX d»fd¸fMXZOX (E¨f¹fcE»f) IYf ¶ffþfSX ´fcÔþeIYSX¯f 7,370.22 IYSXûOÞX ¶fPÞXIYSX 3,05,133.62 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ WXû ¦f¹ffÜ BÀfe ´fiIYfSX, °fZ»f EUÔ ´fifIÈYd°fIY ¦f`Àf d³f¦f¸f (AûE³fþeÀfe) IYf ¶ffþfSX ´fcÔþeIYSX¯f 7,186.61 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYe ¶fPÞX°f IZY Àff±f 2,34,206.54 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ AüSX E¨fOXeERYÀfe IYf ´fcÔþeIYSX¯f 1,843.47 IYSXûOÞX ¶fPÞXIYSX 3,08,461.50 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ WXû ¦f¹ffÜ E¨fOXeERYÀfe ¶f`ÔIY IYe ¶ffþfSX WX`dÀf¹f°f 1,388.37 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ AüSX

AfBÊMXeÀfe IYe WX`dÀf¹f°f 244.08 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ ¶fPÞXIYSX IiY¸fVf: 5,00,346.38 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ AüSX 3,18,288.01 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ WXû ¦f¹feÜ UWXeÔ, QcÀfSXe AûSX EÀf¶feAfBÊ IYf ¶ffþfSX ´fcÔþeIYSX¯f 7,675.14 IYSXûOÞX d¦fSXIYSX 2,24,185.64 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ þ¶fdIY ¸ff÷Yd°f ÀfbþbIYe BÔdOX¹ff IYf ´fcÔþeIYSX¯f 2,096.44 IYSXûOÞX dRYÀf»fIYSX 2,76,054.35 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ SXWX ¦f¹ffÜ Vfe¿fÊ QÀf IÔY´fd³f¹fûÔ ¸fZÔ MXeÀfeEÀf ´fWX»fZ À±ff³f ´fSX SXWXeÜ BÀfIZY ¶ffQ dSX»ff¹fÔÀf BÔOXÀMÑeþ, E¨fOXeERYÀfe ¶f`ÔIY, AfBÊMXeÀfe, E¨fOXeERYÀfe, dWXÔQbÀ°ff³f ¹fcd³f»feUSX, ¸ff÷Yd°f ÀfbþbIYe BÔdOX¹ff, BÔRYûdÀfÀf, AûE³fþeÀfe AüSX EÀf¶feAfBÊ IYf À±ff³f WX`Ü Af»fû¨¹f Àf~fWX IZY QüSXf³f ÀfZÔÀfZ¢Àf ¸fZÔ 565.68 AÔIY ¹ff³fe 1.68 ´fid°fVf°f IYe °fZþe SXWXe þ¶fdIY d³fµMXe ¸fZÔ 149 AÔIY ¹ff³fe 1.44 ´fid°fVf°f IYe ¶fPÞX°f SXWXeÜ

AÃf¹f °fÈ°fe¹ff IZY ¸füIZY ´fSX Af·fc¿f¯fûÔ IYe d¶fIiYe ¸fZÔ UÈdð IYf A³fb¸ff³f CX¸¸feQ IYSX SXWXZ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY dþ³fÀfZ CX³fIYf ´fedPÞX¹fûÔ IYf þbOÞXfU SXWXf WX`Ü

¶fZÔ¦f»fb÷Y-¨fZ³³f` IYfgdSXOXûSX ´fSX MÑZ³fûÔ IYe À´feOX ¶fPÞXf³fZ IZY d»fE ·ffSX°f ³fZ ¨fe³f ÀfZ ¸ffÔ¦fe ¸fQQ ´fZBd¨fÔ¦fÜ Af¦fSXf AüSX ÓffÔÀfe SXZ»fUZ ÀMXZVf³f IZY dUIYfÀf IZY A»ffUf ·ffSX°f ³fZ ¶fZÔ¦f»fb÷Y¨fZ³³f` IYfgdSXOXûSX ´fSX MÑZ³fûÔ IYe À´feOX ¶fPÞXf³fZ IZY d»fE ¨fe³f ÀfZ ¸fQQ ¸ffÔ¦fe WX`Ü EIY UdSXâ Ad²fIYfSXe ³fZ SXdUUfSX IYû ¹fWX þf³fIYfSXe QeÜ Qû³fûÔ QZVfûÔ IZY ¶fe¨f ¹fWXfÔ Af¹fûdþ°f ÀMÑ`dMXdþIY BIY³ffgd¸fIY OXf¹f»ffg¦f (SED) ¸fZÔ ¹fWX ´fiÀ°ffU SXJf ¦f¹ffÜ ³fed°f Af¹fû¦f IZY UfgBÀf ¨fZ¹fSX¸f`³f SXfþeU IbY¸ffSX ³fZ IYWXf, 'WX¸f³fZ CX³WXZÔ ¶fZÔ¦f»fb÷Y-¨fZ³³f` IYfgdSXOXûSX ´fSX MÑZ³fûÔ IYe À´feOX ¶fPÞXf³fZ IZY ´fiÀ°ffU dQ¹ff WX`Ü' SED ¸fZÔ SXfþeU IbY¸ffSX IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ ¦fE ´fid°fd³fd²f¸fÔOX»f AüSX ¨ffB³ff ³f`Vf³f»f dOXUZ»f´f¸fZÔMX EZÔOX dSXRYfg¸fÊ IYd¸fVf³f (NDRC) IZY ¨fZ¹fSX¸f`³f WXe »feRZYÔ¦f IZY ¶fe¨f Uf°ffÊ WXbBÊÜ ¶fZÔ¦f»fb÷Y¨fZ³³f` IYfgdSXOXûSX IYe À´feOX 150 dIY»fû¸feMXSX ´fid°f §fÔMXf ¶fPÞXf³fZ IYf ´fiÀ°ffU SXJf ¦f¹ff WX`Ü BÀfÀfZ ´fWX»fZ ·ffSX°f ³fZ ¨fe³f IZY Àff¸f³fZ Af¦fSXf AüSX ÓffÔÀfe ÀMXZVf³f IYû dUIYdÀf°f IYSX³fZ IYf ´fiÀ°ffU SXJf ±ffÜ IbY¸ffSX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¨ffB³feþ ´fÃf ´fiÀ°ffU ´fSX dU¨ffSX IYSX³fZ IZY ¶ffQ ´fid°fdIiY¹ff QZ¦ffÜ CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹f dIY ¨ffB³feþ ´fÃf IYû ¹fWX ·fe ¶f°ff¹ff ¦f¹ff dIY SXZ»fUZ ÀMXZVf³fûÔ IZY dUIYfÀf IYf ´»ff³f ¶fOÞXf WX` AüSX BÀf¸fZÔ 600 ÀMXZVf³f Vffd¸f»f WXû ÀfIY°fZ WX`ÔÜ WXf»ffÔdIY, ·ffSX°f ¸fZÔ WXfBÊ À´feOX MÑZ³fûÔ (¶fb»fZMX MÑZ³f) IYû »fZIYSX Qû³fûÔ ´fÃfûÔ ¸fZÔ IYûBÊ ¶ff°f ³fWXeÔ WXbBÊ WX`Ü ¨fe³f ¹fWXfÔ WXfBÊ À´feOX IYfgdSXOXûSX dUIYdÀf°f IYSX³fZ IYe B¨Lf þfdWXSX IYSX°ff SXWXf WX` AüSX ³fBÊ dQ»»fe¨fZ³³f` IYfgdSXOXûSX ´fSX RYeþd¶f»fMXe ÀMXOXe ¸fZÔ þbMXf WX`Ü

IYe¸f°fZÔ °f±ff U`UfdWXIY ¸füÀf¸f IZY IYfSX¯f AÃf¹f °fÈ°fe¹ff IZY ¸füIZY ´fSX Af·fc¿f¯fûÔ IYe d¶fIiYe ¸fZÔ 15-20 ´fid°fVf°f UÈdð IYf A³fb¸ff³f WX`Ü AdJ»f ·ffSX°fe¹f SX} EUÔ Af·fc¿f¯f §fSXZ»fc ´fdSX¿fQ IZY ¨fZ¹fSX¸f`³f d³fd°f³f JÔOXZ»fUf»f ³fZ IYWXf, BÀf Àff»f ´fdSXdÀ±fd°f¹ffÔ ÀfIYfSXf°¸fIY »f¦f SXWXe WX`Ô AüSX IYe¸f°fZÔ ·fe 30,820 ÷Y´f¹fZ ´fid°f 10 ¦fif¸f IZY AfÀf - ´ffÀf dÀ±fSX WX`ÔÜ U`UfdWXIY ¸füÀf¸f IZY IYfSX¯f VffQe IZY Af·fc¿f¯fûÔ IYe ·fe ¸ffÔ¦f WX`Ü IbY»f d¸f»ffIYSX ¶ffþfSX IYe ²ffSX¯ff ÀfIYfSXf°¸fIY WX`Ü WX¸f BÀf AÃf¹f °fÈ°fe¹ff IZY ¸füIZY ´fSX d¶fIiYe ¸fZÔ d´fL»fZ Àff»f IYe °fb»f³ff ¸fZÔ 15 ÀfZ 20 ´fid°fVf°f UÈdð IYe

WXeSXZ IZY Af·fc¿f¯fûÔ IYe °fb»f³ff ¸fZÔ Àfû³fZ IZY Af·fc¿f¯fZÔ dUVfZ¿fIYSX ¨f»f³f Uf»fZ Af·fc¿f¯fûÔ IYe ¸ffÔ¦f Ad²fIY SXWXZ¦feÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, WX¸fZÔ Ad²fIY IYe¸f°f Uf»fZ Af·fc¿f¯fûÔ IYe ¸ffÔ¦f ¸fZÔ IY¸fe QZJ³fZ IYû d¸f»f SXWXe WX`Ü ·ffSX°fe¹f ÀfSXfRYfÊ EUÔ Af·fc¿f¯f IYfSXû¶ffSXe ÀfÔ¦fNX³f IZY CX´ff²¹fÃf °f±ff ´fe. E³f. ¦ffOXd¦f»f ªUZ»fÀfÊ IZY ¨fZ¹fSX¸f`³f EUÔ ´fi¶fÔ²f d³fQZVfIY ÀfüSX·f ¦ffOXd¦f»f ³fZ IYWXf dIY ´fdSXúV¹f AfIY¿fÊIY WX` AüSX ¶ffþfSX dÀ±fSX WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf, ³feSXU ¸fûQe §fûMXf»fZ IZY ¶ffQ ¶ffþfSX Àfb²fSX³fZ »f¦ff WX`Ü WX¸f QZJ SXWXZ WX`Ô dIY ¹fbUf »fû¦f CX³f ´ffdSXUfdSXIY Af·fc¿f¯f QbIYf³fûÔ IYû °fSXþeWX QZ SXWXZ WX`Ô

¶fWXSXWXf»f , d´fL»fZ Àff»f ¸ff³fÀfc³f NXeIY SXWX³fZ IZY ¶ffQ ·fe ¸ffÔ¦f ÀfbÀ°f SXWXe ±feÜ BÀfe IYfSX¯f BÀf Àff»f AÃf¹f °fÈ°fe¹ff IZY ¸füIZY ´fSX ¸ffÔ¦f ¸fZÔ °fZþe IYf A³fb¸ff³f WX`Ü IbY»f d¸f»ffIYSX ´fdSXúV¹f ÀfIYfSXf°¸fIY WX` AüSX WX¸fZÔ d´fL»fZ Àff»f IYe °fb»f³ff ¸fZÔ d¶fIiYe ¸fZÔ 5-10 ´fid°fVf°f UÈdð IYe CX¸¸feQ WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY BÀf Àff»f dÀf¢IYZ , IY¸f Qf¸f Uf»fZ Af·fc¿f¯f °f±ff U`UfdWXIY Af·fc¿f¯f »fûIYd´fi¹f SXWXZÔ¦fZÜ IY»¹ff¯f ªUZ»fÀfÊ IZY ¨fZ¹fSX¸f`³f EUÔ ´fi¶fÔ²f d³fQZVfIY MXe . EÀf . IY»¹ff¯fSX¸f¯f ³fZ IYWXf , BÀf AÃf¹f °fÈ°fe¹ff WX¸f Àfû³fZ IZY ¸fc»¹fûÔ IZY ´fid°f CX´f·fûöYfAûÔ IYû ´fb³f: »füMX°fZ QZJZÔ¦fZÜ


16 A´fi`»f 2018

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

6

dU²ff³f ´fdSX¿fQ IYe 13 ÀfeMXûÔ ¸fZÔ ÀfZ 44 dþ»fûÔ IYû ¸ffAûUfQ 11 ´fSX ·ffþ´ff IYû þe°f IYf ·fSXûÀff ´fi·ffdU°f B»ffIZY IYe »fJ³fCXÜ CXØfSX ´fiQZVf dU²ff³f ´fdSX¿fQ ¨fb³ffU IZY d»fE ³ff¸ffÔIY³f ´fÂf QfdJ»f IYSX³fZ IYe AÔd°f¸f d°fd±f IY»f WX`Ü ÀfØff²ffSXe ·ffþ´ff IYû 13 ÀfeMXûÔ ¸fZÔ ÀfZ 11 ´fSX þe°f IYf ´fcSXf ·fSXûÀff WX`, dþÀfIZY d»fE 26 A´fi`»f IYû ¸f°fQf³f IYSXf¹ff þfE¦ffÜ ·ffþ´ff IZY dQ»»fe dÀ±f°f IZY³Qie¹f IYf¹ffÊ»f¹f IYe AûSX ÀfZ þfSXe ¶f¹ff³f ¸fZÔ dU²ff³f ´fdSX¿fQ IZY d»fE QÀf CX¸¸feQUfSXûÔ IYe Àfc¨fe þfSXe IYe ¦f¹fe WX`Ü B³f¸fZÔ ´fiQZVf ÀfSXIYfSX IZY ¸fÔÂfe ¸fWXZ³Qi dÀfÔWX AüSX ¸fûWXdÀf³f SXþf IZY A»ffUf ÀfSXûdþ³fe A¦fiUf»f, ¶fb¢IY»f ³fUf¶f, ¹fVfUÔ°f dÀfÔWX, þ¹fUeSX dÀfÔWX, dUôfÀff¦fSX Àfû³fIYSX, dUþ¹f ¶fWXfQbSX ´ffNXIY, AVfûIY IYMXfdSX¹ff AüSX AVfûIY ²fU³f Vffd¸f»f WX`ÔÜ ·ffþ´ff IZY EIY UdSXâ ³fZ°ff ³fZ ¶f°ff¹ff dIY 11UeÔ ÀfeMX ÀfÔ·fU°f: AfVfe¿f dÀfÔWX ´fMXZ»f IYû Qe þfE¦fe þû ´ffMXeÊ IZY ÀfWX¹fû¦fe A´f³ff Q»f :Àfû³fZ»ff»f: IZY ³fZ°ff WX`Ô Ü BÀf Àf¸f¹f CXØfSX ´fiQZVf dU²ff³fÀf·ff ¸fZÔ A´f³ff Q»f (Àfû³fZ»ff»f) IZY ³fü dU²ff¹fIY WX`ÔÜ SXfª¹f ¸fZÔ ÀfØfføYPX Q»f AüSX ÀfWX¹fûd¦f¹fûÔ IYe 403 ÀfQÀ¹fe¹f dU²ff³fÀf·ff ¸fZÔ 324 ÀfQÀ¹f WX`Ô Ü BÀfd»fE AfÔIYOXûÔ IZY Af²ffSX ´fSX 13 ¸fZÔ ÀfZ 11 ÀfeMXûÔ ´fSX CX³fIYe þe°f Àfbd³fd›°f ¸ff³fe þf SXWXe WX`Ü BÀfIZY ¶ffQ ·fe ·ffþ´ff IZY ´ffÀf IbYL ?Ad°fdSXöY UûMX ¶f¨fZÔ¦fZÜ ´ffMXeÊ IYe CXØfSX ´fiQZVf BIYfBÊ IZY CX´ff²¹fÃf þZ ´fe EÀf SXfNXüSX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY þe°f Àfbd³fd›°f IYSX³fZ IZY d»fE EIY CX¸¸feQUfSX IYû ´fWX»fe USXe¹f°ff IZY d»fE

Àfc¨fe ÀfZ WXMXf¹ff ¦f¹ff

29 UûMXûÔ IYe AfUV¹fIY°ff WXû¦feÜ dU²ff³f ´fdSX¿fQ ¨fb³ffU IZY d»fE Ad²fÀfc¨f³ff ³fü A´fi`»f IYû þfSXe IYe ¦f¹fe ±fe Ü ³ff¸ffÔIY³f ´fÂf QfdJ»f IYSX³fZ IYe AÔd°f¸f °ffSXeJ 16 A´fi`»f WX`Ü ³ff¸ffÔIY³f ´fÂfûÔ IYe þfÔ¨f 17 A´fi`»f IYû WXû¦fe þ¶fdIY ³ff¸ffÔIY³f ´fÂf Uf´fÀf »fZ³fZ IYe °ffSXeJ 19 A´fi`»f WX`Ü ·ffþ´ff IZY ´fiQZVf ´fiUöYf ³fUe³f ßfeUfÀ°fU ³fZ IYWXf, 'WX¸fZÔ 13 ¸fZÔ ÀfZ 11 ÀfeMXûÔ ´fSX þe°f IYf ¹fIYe³f WX`Ü' VfZ¿f Qû ÀfeMXûÔ IYe ¶ff°f IYSXZÔ °fû Àf´ff ³fZ EIY ÀfeMX ¶fÀf´ff IYû QZ Qe WX` Ü ´fcUÊ ¸fb£¹f¸fÔÂfe AdJ»fZVf ¹ffQU IZY ³fZ°fÈ°U Uf»fe Àf´ff ³fZ Qû CX¸¸feQUfSX ¸f`Qf³f ¸fZÔ CX°ffSXZ ±fZ »fZdIY³f ¶ffQ ¸fZÔ EIY IYû WXMXf d»f¹ff °ffdIY ¶fÀf´ff IZY CX¸¸feQUfSX IYû Àf¸ff¹fûdþ°f dIY¹ff þf ÀfIZY Ü ¶fÀf´ff ³fZ RcY»f´fbSX AüSX ¦fûSXJ´fbSX »fûIYÀf·ff CX´f¨fb³ffU ¸fZÔ Àf´ff CX¸¸feQUfSXûÔ IYf Àf¸f±fʳf dIY¹ff ±ffÜ Àfü ÀfQÀ¹fe¹f CXØfSX ´fiQZVf dU²ff³f ´fdSX¿fQ ¸fZÔ ·ffþ´ff IZY ¸ffÂf 13 ÀfQÀ¹f WX`ÔÜ Àf´ff IZY ÀfQÀ¹fûÔ IYe

ÀfÔ£¹ff 61 WX` Ü ¶fÀf´ff IZY ³fü, IYfÔ¦fiZÀf IZY Qû, SXf»fûQ IYf EIY AüSX A³¹f 12 WX`ÔÜ Àf´ff ´fiUöYf Àfb³fe»f dÀfÔWX Àffþ³f ³fZ IYWXf dIY Àf´ff—¶fÀf´ff ¦fNX¶fÔ²f³f Qû dU²ff³f ´fdSX¿fQ ÀfeMXûÔ ´fSX AfÀff³fe ÀfZ þe°f QþÊ IYSXZ¦ffÜ Àffþ³f ³fZ IYWXf dIY Àf´ff EIY ÀfeMX ´fSX »fOX SXWXe WX`Ü ´fWX»fZ WX¸f³fZ Qû ÀfeMXûÔ ´fSX ´fi°¹ffVfe CX°ffSX³ff °f¹f dIY¹ff ±ff »fZdIY³f ¶ffQ ¸fZÔ EIY ÀfeMX ¶fÀf´ff IYû QZ³fZ IYf R`YÀf»ff dIY¹ff °ffdIY A´f³fZ ¨fb³ffUe °ff»f¸fZ»f IYû ¸fþ¶fc°f dIY¹ff þf ÀfIZYÜ CXØfSX ´fiQZVf IYfÔ¦fiZÀf IZY ´fiUöYf AVfûIY dÀfÔWX ³fZ IYWXf dIY WX¸f IYûBÊ ´fi°¹ffVfe ³fWXeÔ JOXf IYSX SXWXZ WX`Ô »fZdIY³f Àf¸ff³f dU¨ffSX²ffSXf Uf»fZ A³¹f Q»fûÔ IYû Àf¸f±fʳf IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ¨fb³ffU Af¹fû¦f IZY ¸fb°ffd¶fIY 13 dU²ff³f ´fdSX¿fQ ÀfQÀ¹fûÔ IYf IYf¹fÊIYf»f ´ffÔ¨f ¸fBÊ IYû Àf¸ff~ WXû³fZ þf SXWXf WX`Ü B³f¸fZÔ Àf´ff A²¹fÃf AdJ»fZVf ¹ffQU AüSX ¹fû¦fe ÀfSXIYfSX IZY Qû ¸fÔÂfe ¸fWXZ³Qi dÀfÔWX EUÔ ¸fûWXdÀf³f SXþf Vffd¸f»f WX`ÔÜ

³f¹fe dQ»»feÜ QZVf IZY 44 dþ»fZ A¶f ¸ffAûUfQ ´fi·ffdU°f ³fWXeÔ WX`Ô ¹ff dRYSX UWXfÔ ¸ffAûUfdQ¹fûÔ IYe ¸füþcQ¦fe ³f IZY ¶fSXf¶fSX WX`Ü Uf¸f ¨fSX¸f´fÔ±f A¶f IZYU»f 30 dþ»fûÔ °fIY WXe Àfed¸f°f SXWX ¦f¹ff WX`Ü IZYÔQie¹f ¦fÈWX Àfd¨fU SXfþeU ¦ffg¶ff ³fZ IYWXf dIY Uf¸f ¨fSX¸f´fÔ±f IYe dWXÔÀff IYf ·fü¦fûd»fIY R`Y»ffU ¶fe°fZ ¨ffSX U¿fÊ ¸fZÔ CX»»fZJ³fe¹f PXÔ¦f ÀfZ dÀf¸fMXf WX`Ü BÀfIYf ßfZ¹f ÀfbSXÃff AüSX dUIYfÀf ÀfÔ¶fÔ²fe CX´ff¹fûÔ IYe ¶fWXb¸fbJe SX¯f³fed°f IYû þf°ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf, kk44 dþ»fûÔ ¸fZÔ Uf¸f ¨fSX¸f´fÔ±f ¹ff °fû WX` WXe ³fWXeÔ ¹ff dRYSX CXÀfIYe ¸füþcQ¦fe ³f IZY ¶fSXf¶fSX WX`Ü ³f¢Àf»fe dWXÔÀff A¶f CX³f 30 dþ»fûÔ °fIY Àfed¸f°f SXWX ¦fBÊ WX` þû dþ»fZ IY·fe BÀfÀfZ ¶fbSXe °fSXWX ´fi·ffdU°f ±fZÜll ¦ffg¶ff ³fZ IYWXf dIY ³f¢Àf»f dUSXû²fe ³fed°f IYe ¸fb£¹f dUVfZ¿f°ff WX` dWXÔÀff IYû d¶f»fIbY»f ·fe ¶fQfÊV°f ³fWXeÔ IYSX³ff AüSX dUIYfÀf ÀfÔ¶fÔ²fe ¦fd°fdUd²f¹fûÔ IYû ¶fPÞXfUf QZ³ff °ffdIY ³fBÊ ÀfOÞXIYûÔ , ´fb»fûÔ , MXZ»feRYû³f MXfgUSXûÔ IYf »ff·f ¦fSXe¶fûÔ AüSX ´fi·ffdU°f B»ffIYûÔ IZY »fû¦fûÔ °fIY ´fWXbÔ¨f ÀfIZYÜ ¦fÈWX ¸fÔÂff»f¹f ³fZ 10 SXfª¹fûÔ ¸fZÔ 106 dþ»fûÔ IYû Uf¸f ¨fSX¸f´fÔ±f ´fi·ffdU°f IYe ßfZ¯fe ¸fZÔ SXJf WX`Ü ¹fZ dþ»fZ ÀfbSXÃff ÀfÔ¶fÔ²fe J¨fÊ ( EÀfAfSXBÊ ) ¹fûþ³ff IZY °fWX°f Af°fZ WX`ÔÜ BÀfIYf CXïZV¹f ÀfbSXÃff ÀfÔ¶fÔ²fe J¨fÊ þ`ÀfZ PXb»ffBÊ , UfWX³fûÔ IYû ·ffOÞXZ ´fSX »fZ³ff , Af°¸fÀf¸f´fʯf IYSX³fZ Uf»fZ ¸ffAûUfdQ¹fûÔ IYû UþeRYf QZ³ff , ¶f»fûÔ IZY d»fE Af²ffSX·fc°f PXfÔ¨fZ IYf d³f¸ffʯf AfdQ IZY d»fE ·fb¦f°ff³f IYSX³ff WX`Ü ßfZ¯fe¶fð IYSX³fZ ÀfZ ÀfbSXÃff AüSX dUIYfÀf ÀfÔ¶fÔ²fe ÀfÔÀff²f³fûÔ IYe °f`³ff°fe ´fSX ²¹ff³f IZYÔdQi°f IYSX³fZ IYf Af²ffSX d¸f»f þf°ff WX`Ü ¶fe°fZ IbYL U¿fûÊÔ ¸fZÔ IbYL dþ»fûÔ IYû LûMXZ dþ»fûÔ ¸fZÔ dU·ffdþ°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀfIZY ´fdSX¯ff¸fÀUøY´f 106 EÀfAfSXBÊ dþ»fûÔ IYf ·fü¦fûd»fIY B»ffIYf 126 dþ»fûÔ ¸fZÔ R`Y»ff WX`Ü ¦fÈWX ¸fÔÂff»f¹f ³fZ ´fi·ffdU°f dþ»fûÔ IZY d³fSXeÃf¯f IZY d»fE WXf»f ¸fZÔ SXfª¹fûÔ IZY Àff±f ½¹ff´fIY À°fSX ´fSX ¶ff°f¨fe°f IYe °ffdIY ¶fQ»f°fe þ¸fe³fe Àf¨ffBÊ IZY ¸fb°ffd¶fIY ¶f»fûÔ AüSX ÀfÔÀff²f³fûÔ IYe °f`³ff°fe IYe þf ÀfIZYÜ BÀf °fSXWX EÀfAfSXBÊ Àfc¨fe ÀfZ 44 dþ»fûÔ IYû ¶ffWXSX dIY¹ff ¦f¹ff AüSX AfNX ³fE dþ»fûÔ IYû BÀf¸fZÔ þûOÞXf ¦f¹ffÜ A´f³fZ ´fi·ffU Uf»fZ B»ffIYûÔ IYû ¶fPÞXf³fZ IZY ¸ffAûUfdQ¹fûÔ IZY dIYÀfe ·fe ´fi¹ffÀf IYû QZJ³fZ IZY d»fE ¹fWX A¦fiÀfdIiY¹f IYQ¸f WX`Ü EIY A³¹f Ad²fIYfSXe ³fZ ¶f°ff¹ff dIY BÀfd»fE EÀfAfSXBÊ dþ»fûÔ IYe IbY»f ÀfÔ£¹ff 90 WX`Ü BÀfe °fSXWX ¸ffAûUfQ ÀfZ ¶fbSXe °fSXWX ´fi·ffdU°f dþ»fûÔ IYe ÀfÔ£¹ff 35 ÀfZ §fMXIYSX 30 SXWX ¦fBÊ WX`Ü

³ff¶ffd»f¦f ÀfZ ¶f»ff°IYfSX IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ WXû ¸fü°f IYe CX¨¨f ³¹ff¹f´ffd»fIYf ¸fZÔ ·fe ¶fPÞXf¹ff Àfþf: RYføYIY A¶Qb»»ff

þfE AfSXÃf¯f: SXf¸fdU»ffÀf ´ffÀfUf³f ´fMX³ffÜ Qû IZYÔQie¹f ¸fÔdÂf¹fûÔ ³fZ A³fbÀfcd¨f°f þfd°f, A³fbÀfcd¨f°f þ³fþfd°f AüSX A³¹f d´fLOÞXf U¦fÊ IZY d»fE CX¨¨f ³¹ff¹f´ffd»fIYf ¸fZÔ AfSXÃf¯f ¶fPÞXfE þf³fZ ´fSX þûSX dQ¹ff WX`Ü E³fOXeE ÀfSXIYfSX ¸fZÔ ¸fÔÂfe SXf¸fdU»ffÀf ´ffÀfUf³f AüSX CX´fZÔQi IbYVfUfWXf ³fZ IYWXf dIY EZÀfZ »fû¦fûÔ IYf CX¨¨f°f¸f ³¹ff¹ff»f¹f AüSX CX¨¨f ³¹ff¹ff»f¹fûÔ ¸fZÔ ´f¹ffÊ~ ´fid°fd³fd²f°U ³fWXeÔ WX`Ü IZYÔQie¹f ¸fÔÂfe AüSX E³fOXeE IZY §fMXIY Q»f »fûIY þ³fVfdöY ´ffMXeÊ (E»fþZ´fe) IZY ´fi¸fbJ SXf¸fdU»ffÀf ´ffÀfUf³f ³fZ IYWXf dIY ¹fWX CX³fIYe ¸ffÔ¦f ´fSX þûSX QZ³fZ IZY d»fE AfÔQû»f³f VfbøY IYSX³fZ IYf ÀfWXe Àf¸f¹f WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ¹fWXfÔ ·fe¸fSXfU AfÔ¶fZOXIYSX IYe þ¹fÔ°fe ´fSX Qd»f°f ÀfZ³ff IZY SXf¿MÑXe¹f Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ IYWXf, '¸f`Ô E»fþZ´fe ´fi¸fbJ IYe

WX`dÀf¹f°f ÀfZ ¶fû»f SXWXf WXcÔ dIY WX¸fZÔ ³¹ff¹ff´ffd»fIYf ¸fZÔ AfSXÃf¯f WXfdÀf»f IYSX³fZ IZY d»fE AfÔQû»f³f VfbøY IYSX³ff ¨ffdWXEÜ' ´ffÀfUf³f ³fZ d¶fWXfSX ¸fZÔ d³f¨f»fe AüSX CX¨¨f ³¹ffd¹fIY ÀfZUfAûÔ ¸fZÔ AfSXÃf¯f »ff³fZ IZY d»fE ³fe°feVf IbY¸ffSX ÀfSXIYfSX IYe ÀfSXfWX³ff IYeÜ UWXeÔ EIY A³¹f IZYÔQie¹f ¸fÔÂfe CX´fZÔQi IbYVfUfWXf ³fZ IYWXf dIY QZVf ¸fZÔ AfSXÃf¯f J°¸f IYSX³fZ IYe ¶ff°f IYûBÊ ·fe ³fWXeÔ Àfû¨f ÀfIY°ff WX`Ü IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ¸füþcQ IbYVfUfWXf ³fZ IYWXf,

'WX¸f Ad²fIY AfSXÃf¯f IYe ¸ffÔ¦f IYSXZÔ¦fZÜ WX¸f A´f³ff d¸fVf³f ´fcSXf WXû³fZ °fIY ³fWXeÔ ÷YIZYÔ¦fZ ... ¹fZ dQ»f ¸ffÔ¦fZ ¸fûSXÜ' CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ³¹ff¹f´ffd»fIYf IYe EIY ´fi¯ff»fe ¶f³ff³fe ¨ffdWXE, þWXfÔ ¦fSXe¶f »fû¦f Àfb´fie¸f IYûMXÊ AüSX WXfBÊ IYûMXÊ IZY ³¹ff¹ff²feVf ¶f³f ÀfIZYÔÜ Af´fIYû ¶f°ff QZÔ dIY EÀfÀfe/EÀfMXe EZ¢MX IYû »fZIYSX AfE Àfb´fie¸f IYûMXÊ IZY R`YÀf»fZ IZY ¶ffQ 2 A´fi`»f IYû QZVf·fSX ¸fZÔ Qd»f°f ÀfÔ¦fNX³fûÔ AüSX Àf¸ffþ IZY »fû¦fûÔ ³fZ dUSXû²f ´fiQVfʳf dIY¹ff ±ffÜ BÀf QüSXf³f ¶fOÞXZ ´f`¸ff³fZ ´fSX dWXÔÀff ·fOÞXIY CXNXe ±feÜ QSXAÀf»f, Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fZ Qd»f°f CX°´feOÞX³f IZY ¸ff¸f»fûÔ ¸fZÔ Ad¦fi¸f þ¸ff³f°f IZY Àff±f WXe ´fif±fd¸fIY þfÔ¨f IZY ¶ffQ ¸fbIYQ¸ff QþÊ IYSX³fZ IYf AfQZVf dQ¹ff WX`Ü ´fWX»fZ BÀf EZ¢MX ¸fZÔ A´fSXf²f ¦f`SX þ¸ff³f°fe ±ffÜ

ßfe³f¦fSXÜ dU´fÃfe Q»f ³fZVf³f»f IYfg³RiYZÔÀf IZY A²¹fÃf RYføYIY A¶Qb»»ff ³fZ ¸ffÔ¦f IYe WX` dIY ³ff¶ffd»f¦fûÔ ÀfZ ¶f»ff°IYfSX IYSX³fZ Uf»fûÔ IZY d»fE ¸fü°f IYe Àfþf IYf ´fifU²ff³f IYSX³fZ IYe Jfd°fSX EIY dU²fZ¹fIY »ff¹ff þfE AüSX BÀfIZY d»fE þ¸¸fc-IYV¸feSX dU²ff³fÀf·ff IYf dUVfZ¿f ÀfÂf ¶fb»ff¹ff þfEÜ A¶Qb»»ff ³fZ ¹fWX dMX´´f¯fe þ¸¸fc-IYV¸feSX IZY IYNXbAf ¸fZÔ AfNX U¿feʹf EIY ¶f¨¨fe ÀfZ ¶f»ff°IYfSX AüSX CXÀfIYe WX°¹ff IYe ¶f¶fÊSX §fMX³ff IYe QZVf·fSX ¸fZÔ WXû SXWXe d³fÔQf IYe ´fÈâ·fcd¸f ¸fZÔ IYeÜ CX³WXûÔ³fZ ÀfÔUfQQf°ffAûÔ ÀfZ IYWXf, kkBÀf °fSXWX IZY ¸ff¸f»fûÔ ¸fZÔ ¸fü°f IYe Àfþf IYf ´fifU²ff³f dIY¹ff þf³ff ¨ffdWXEÜll A¶Qb»»ff ³fZ IYWXf, kkUWX (IYNXbAf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ´fedOÞX°f ¶f¨¨fe) ¸fZSXe ¶fZMXe IYe °fSXWX WX`Ü DY´fSX Uf»fZ IYf VfbdIiY¹ff dIY QZVf IYe AfÔJZ Jb»f ¦fBÊ AüSX BÀfZ ¶fWXb°f ¦fÔ·feSX°ff ÀfZ d»f¹ff ¦f¹ffÜ ¸fbÓfZ CX¸¸feQ WX` dIY ³¹ff¹f WXû¦ff AüSX WX¸f dU²ff³fÀf·ff ÀfÂf ¸fZÔ EIY dU²fZ¹fIY »ffEÔ¦fZ dþÀf¸fZÔ BÀf °fSXWX IYe §fMX³ffAûÔ ¸fZÔ ¸fü°f IYe Àfþf IYf ´fifU²ff³f dIY¹ff þfE¦ffÜll CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY BÀf °fSXWX IZY A´fSXf²fûÔ ´fSX SXûIY »f¦ff³fZ IZY d»fE dU²fZ¹fIY ´ffdSX°f dIY¹ff þfE AüSX BÀfIZY d»fE ´feOXe´fe- ·ffþ´ff IYe ÀfSXIYfSX IYû dU²ff³fÀf·ff IYf dUVfZ¿f ÀfÂf ¶fb»ff³ff ¨ffdWXEÜ A¶Qb»»ff ³fZ IYWXf, kkÀfSXIYfSX IZYU»f BÀf IYf¸f IZY d»fE dUVfZ¿f ÀfÂf ¶fb»ffEÜ dU²ff³fÀf·ff IYf dUVfZ¿f ÀfÂf ¶fb»ff¹ff þfE¦ff AüSX dU²fZ¹fIY ´ffdSX°f dIY¹ff þfE¦ff °fû ¹fWX ·fdU¿¹f IZY d»fE ¶fWXb°f A¨Lf WXû¦ff, EZÀfZ A´fSXf²f ³fWXeÔ WXûÔ¦fZÜll þ¸¸fcIYV¸feSX IYe ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¸fWX¶fc¶ff ¸fbµ°fe ³fZ ·fe IYWXf dIY CX³fIYe ÀfSXIYfSX ³f¹ff IYf³fc³f »ffIYSX ³ff¶ffd»f¦fûÔ ÀfZ ¶f»ff°IYfSX IYSX³fZ Uf»fûÔ IZY d»fE ¸fü°f IYe Àfþf IYû Ad³fUf¹fÊ ¶f³ffE¦feÜ ¸fWX¶fc¶ff ³fZ 12 A´fi`»f IYû MXÐUeMX dIY¹ff ±ff, kkWX¸f dIYÀfe AüSX ¶f¨¨fZ IYû BÀf °fIY»feRY ÀfZ ³fWXeÔ ¦fbþSX³fZ QZÔ¦fZÜ WX¸f ³f¹ff IYf³fc³f »ffEÔ¦fZ dþÀf¸fZÔ ³ff¶ffd»f¦fûÔ ÀfZ ¶f»ff°IYfSX IYSX³fZ Uf»fûÔ IZY d»fE ¸fü°f IYe Àfþf IYû Ad³fUf¹fÊ ¶f³ff¹ff þfE¦ffÜll


16 A´fi`»f 2018

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

7

lelkef;d

WX¸fZVff Àf¸ffþ IYû U¦fûÊÔ ¸fZÔ ¶ffhMX IYSX SXfþ³fed°f IYSX°fe WX` IYfÔ¦fiZÀf ·ffSX°fe¹f SXfþ³fed°f IY¶f dIYÀf Àf¸f¹f IYü³f Àfe IYSXUMX ¶f`NXZ¦fe, ¹fWX IYûBÊ ·fe dUVfZ¿fÄf A³fb¸ff³f ³fWXeÔ »f¦ff ÀfIY°ffÜ A¦fSX BÀfIYf A³fb¸ff³f »f¦ffE¦ff ·fe °fû ÀfÔ·fU WX` dIY CXÀfIYf ¹fWX A³fb¸ff³f ·fe ´fcSXe °fSXWX ÀfZ ¦f»f°f ´fi¸ffd¯f°f WXû þfEÜ WX¸ffSXZ QZVf ¸fZÔ »f¸¶fZ Àf¸f¹f °fIY ÀfØff ´fÃf IYe SXfþ³fed°f IYSX³fZ Uf»fûÔ SXfþ³fZ°ffAûÔ IZY d»fE ¹fWX Àf¸f¹f UfÀ°fU ¸fZÔ WXe AUÀff³f IYf»f IYû WXe BÔd¦f°f IYSX SXWXf WX`, AUÀff³f BÀfd»fE ¢¹fûÔdIY CX³fIZY ´ffÀf A´f³fZ ÀU¹fÔ IZY VffÀf³fIYf»f IYe IYûBÊ CX´f»fd¶²f ³fWXeÔ WX`Ü A¦fSX CX³fIYf VffÀf³f IYSX³fZ IYf °fSXeIYf ÀfWXe WXû°ff °fû ÀfÔ·fU°f: CX³WXZÔ BÀf ´fiIYfSX IYe dÀ±fd°f IYf Àff¸f³ff ³fWXeÔ IYSX³ff ´fOÞX°ffÜ IYfÔ¦fiZÀf Afþ ·f»fZ WXe A´f³fe ¦f»fd°f¹fûÔ IYû U°fʸff³f ÀfSXIYfSX ´fSX ±fû´f³fZ IYf IYf¸f IYSXZ, ´fSXÔ°fb BÀf ¶ff°f IYû IYfÔ¦fiZÀf ·fe þf³f°fe WX` dIY UWX IZY³Qi ÀfSXIYfSX IYf dUSXû²f ³f IYSXZ °fû CXÀfIZY ´ffÀf SXfþ³fed°f IYSX³fZ IZY d»fE IbYL ·fe ³fWXeÔ WX`Ü ·ffSX°f IYû ÀU°fÔÂf°ff d¸f»f³fZ IZY ¶ffQ QZVf ¸fZÔ Àf¶fÀfZ ª¹ffQf VffÀf³f IYSX³fZ Uf»fe IYfÔ¦fiZÀf ´ffMXeÊ IYe B°f³fe Q¹f³fe¹f dÀ±fd°f ¢¹fûÔ ¶f³fe, BÀfIYf A²¹f¹f³f dIY¹ff þfE °fû ¹fWXe Àff¸f³fZ Af°ff WX` dIY BÀf dÀ±fd°f IZY d»fE IYfÔ¦fiZÀf IZY ³fZ°ff WXe dþ¸¸fZQfSX WX`ÔÜ IYfÔ¦fiZÀf ³fZ ´fifSXÔ·f ÀfZ WXe dUdU²f°ff ¸fZÔ EIY°ff IZY ÀfcÂf IYû À±ffd´f°f IYSX³fZ Uf»fe ´fSXÔ´fSXf ´fSX SXfþ³fed°fIY ´fiWXfSX dIY¹ff, EIY ´fiIYfSX ÀfZ IYWXf þfE °fû IYfÔ¦fiZÀf ³fZ dUdU²f°ff IYû dL³³f d·f³³f IYSX³fZ IYe SXfþ³fed°fIY ¨ff»f JZ»feÜ ¹fWXe ¨ff»f UWX Afþ ·fe JZ»f°fe WXbBÊ dQJfBÊ QZ SXWXe WX`Ü Àf¸ffþ ¸fZÔ dU·ffþ³f IYe JfBÊ IYû ´f`Qf IYSX³fZ Uf»fZ SXfþ³fed°fIY Q»f ·f»fZ WXe BÀf ³fed°f ´fSX ¨f»fIYSX VffÀf³f IYSX°fZ SXWXZ, »fZdIY³f QZVf IYe þû °fÀUeSX ¶f³fe, UWX ¶fWXb°f WXe IY¸fþûSX d¨fÂf IYû QVffÊ SXWXe WX`Ü ¦ffÔ²fe IYe dUSXfÀf°f IYû ¦f»fZ ÀfZ »f¦ff³fZ Uf»fe IYfÔ¦fiZÀf Afþ CX³WXeÔ IZY dÀfðfÔ°fûÔ ÀfZ ·fMXIY°fe WXbBÊ dQJfBÊ QZ SXWXe WX`Ü ¦ffÔ²fe þe ³fZ IYWXf ±ff dIY ¸f`Ô EIY EZÀfZ ·ffSX°f IYf d³f¸ffʯf IY÷YÔ¦ff, dþÀf¸fZÔ IYWXeÔ ·fe DYÔ¨f-³fe¨f IYf ·ffU ³fWXeÔ WXû, Àff¸´fiQfd¹fIY°ff IYf A·ffU WXû, ¦füWX°¹ff ´fSX ´fcSXe °fSXWX ÀfZ ´fid°f¶fÔ²f WXû AüSX VfSXf¶f ¶fÔQe WXûÜ »fZdIY³f Afþ WX¸f ¢¹ff QZJ°fZ WX`Ô IYfÔ¦fiZÀf ³fZ ¦ffÔ²fe IZY dÀfðfÔ°fûÔ IYû d³f¸fcÊ»f Àffd¶f°f IYSX dQ¹ffÜ Afþ IYe IYfÔ¦fiZÀf ³fZ Àf¸ffþ IYû U¦fûÊÔ ¸fZÔ ¶ffÔMXIYSX SXfþ³fed°f IYe, BÀfÀfZ Àf¸ffþ ¸fZÔ DYÔ¨f-³fe¨f IYf ·ffU ´f`Qf WXbAf, BÀfe ´fiIYfSX ¦füWX°¹ff IYf JZ»f IYfÔ¦fiZÀf Jb»fZAf¸f ÷Y´f ÀfZ JZ»f°fe WXbBÊ dQJfBÊ QZ SXWXe WX`Ü IZYSX»f ¸fZÔ þû IbYL WXbAf UWX WX¸f³fZ ´fi°¹fÃf øY´f ÀfZ QZJfÜ

WXf»ffÔdIY ¶ffQ ¸fZÔ ·f»fZ WXe IYfÔ¦fiZÀf ³fZ ¦füWX°¹ff IYSX³fZ Uf»fZ IYfÔ¦fiZÀf ³fZ°ffAûÔ IYû ¶ffWXSX IYf SXfÀ°ff dQJf dQ¹ff, »fZdIY³f ¢¹ff UZ A´f³fZ Af´fIYû IYfÔ¦fiZÀf ÀfZ ¶ffWXSX IYf ¸ff³f°fZ WX`Ô? Àf¶fÀfZ ¶fOÞXf ÀfUf»f ¹fWXe WX` dIY IYfÔ¦fiZÀf dQJfUZ IYe SXfþ³fed°f IYSX°fe WX`, ¸f³f ¸fZÔ IbYL AüSX WXe ¨f»f SXWXf WXû°ff WX`Ü IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf SXfWXb»f ¦ffÔ²fe IYû °fû IYBÊ ¶ffSX CX´fWXfÀf IYf ´ffÂf ¶f³f°fZ WXbE ´fcSXZ ·ffSX°f U¿fÊ ³fZ QZJf WX`, »fZdIY³f A¶f IYfÔ¦fiZÀf ·fe A´f³fZ IYf¹fÊIiY¸fûÔ IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ CX´fWXfÀf IYf ´ffÂf ¶f³f°fe þf SXWXe WX`Ü Àf¸ffþ IYe ³fþSXûÔ ÀfZ ¶fWXb°f QcSX þf ¨fbIYe IYfÔ¦fiZÀf A´f³fZ Af´fIYû þ³fdWX°f`¿fe Àffd¶f°f IYSX³fZ IZY d»fE Q¸f J¸f ÀfZ ´fi¹ffÀf IYSX SXWXe WX`, »fZdIY³f ¹fWX dQJfUZ IYe SXfþ³fed°f WXe CXÀfIYe ´fû»f Jû»f³fZ IYf IYf¸f ·fe IYSX SXWXe WX`Ü BÀfÀfZ ¹fWX Àffd¶f°f WXû°ff WX` dIY IYfÔ¦fiZÀf IZY ³fZ°ff þû dQJf°fZ WX`Ô, Àf°¹f°ff CXÀfÀfZ ¶fWXb°f QcSX WX`Ü A·fe WXf»f WXe ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf IZY ³fZ°ffAûÔ ³fZ dQ»»fe IZY SXfþ§ffMX ´fSX CX´fUfÀf IYe SXfþ³fed°f IYe, UWX ·fe EZÀfZ À±ff³f ´fSX þWXfÔ IZY Uf°ffUSX¯f ¸fZÔ ¸fWXf°¸ff ¦ffÔ²fe IZY dU¨ffSX ´fiUfdWX°f WX`ÔÜ CX´fUfÀf ¸fWXf°¸ff ¦ffÔ²fe IZY d»fE EIY Àffd°UIY ´fidIiY¹ff IYf dWXÀÀff WX`Ü BÀf À±ff³f ´fSX IYfÔ¦fiZÀf IZY ³fZ°ffAûÔ ³fZ Jc¶f ´fZMX ·fSXIYSX CX´fUfÀf IYe SXfþ³fed°f IYSXIZY QZVf IZY Àff±f ¶fWXb°f ¶fOÞXf ¸fþfIY dIY¹ff WX`Ü BÀfÀfZ QZVf ¸fZÔ ¹fWXe ÀfÔQZVf ¦f¹ff WX` dIY IYfÔ¦fiZÀf IZY ³fZ°ffAûÔ IYû CX´fUfÀf IYf UfÀ°fdUIY ¸f°f»f¶f ·fe ³fWXeÔ

´f°ff WX`Ü ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff ´fSX þfSXe WXbBÊ EIY ´fûÀMX ÀfZ °fû ¹fWXe »f¦f SXWXf WX` dIY IYfÔ¦fiZÀf IZY ³fZ°ffAûÔ ³fZ Lû»fZ ·fNXcSXZ JfIYSX CX´fUfÀf IYe SXfþ³fed°f IYeÜ IYfÔ¦fiZÀf ·f»fZ WXe A´f³fZ Af´fIYû A¨Lf dQJf³fZ IYf ´fi¹ffÀf IYSX SXWXe WXû, »fZdIY³f CXÀfIZY AÔQSX IYe ·ffU³ff Àff¸f³fZ Af WXe þf°fe WX`, BÀfÀfZ IYfÔ¦fiZÀf IYe ´fû»f ·fe Àff¸f³fZ Af þf°fe WX`Ü BÀfe ´fiIYfSX WX¸f ¹fWX ·fe þf³f°fZ WX`Ô dIY IYfÔ¦fiZÀf ³fZ °fbdáIYSX¯f IYe ÀffSXe Àfe¸ffAûÔ IYû °fûOÞX°fZ WXbE ¹fWXfÔ °fIY IYWX dQ¹ff dIY QZVf IZY ÀfÔÀff²f³fûÔ ´fSX Àf¶fÀfZ ´fWX»ff Ad²fIYfSX A»´fÀfÔ£¹fIYûÔ IYf WX`Ü IYfÔ¦fiZÀf IYe ¹fWX SXfþ³fed°f ÀffÔ´fiQfd¹fIY°ff IYû ¶fPÞXfUf QZ³fZ Uf»fe ³fWXeÔ °fû AüSX ¢¹ff IYWXe þfE¦fe? BÀfe ´fiIYfSX IYfÔ¦fiZÀf IZY VffÀf³f IYf»f ¸fZÔ ·f¦fUf³f SXf¸f õfSXf ¶f³ffE ¦fE SXf¸fÀfZ°fb IYû °fûOÞX³fZ IYf ·fSXÀfIY ´fi¹ffÀf dIY¹ff, ÀfSXIYfSX IYe AûSX ÀfZ ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ dQE ¦fE Vf´f±f ´fÂf ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf IYe AûSX ÀfZ IYWXf ¦f¹ff ±ff dIY ·f¦fUf³f SXf¸f EIY IYf»´fd³fIY ´ffÂf WX`Ô, UZ °fû ´f`Qf WXe ³fWXeÔ WXbE ±fZÜ BÀf ´fiIYfSX IYe Àfû¨f SXJ³fZ Uf»fe IYfÔ¦fiZÀf IYû ·ffSX°f dUSXû²fe IYWX³ff ³¹ff¹f ÀfÔ¦f°f WXe IYWXf þfE¦ffÜ QZVf ÀfZ »f¦ff°ffSX dÀf¸fMX°fe þf SXWXe IYfÔ¦fiZÀf IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ¹fWXe IYWX³ff Àf¸fbd¨f°f WXû¦ff dIY Afþ UWX LMX´fMXf SXWXe WX`Ü ÀfØff ´fif~ IYSX³fZ IZY d»fE ·fSXÀfIY ´fi¹f} IYSX SXWXe WX`, »fZdIY³f CX³fIZY ¹fWX ´fi¹f} ÀfIYfSXf°¸fIY ³f WXûIYSX ³fIYfSXf°¸fIY WXe IYWXZ þfEÔ¦fZÜ A¶f IYfÔ¦fiZÀf ³fZ EIY EZÀfe

SXfþ³fed°f IYe WX` þû Af¦f ¸fZÔ §fe OXf»f³fZ þ`Àff WXe IYWXf þfE¦ffÜ IYfÔ¦fiZÀf IZY VffÀf³fIYf»f ¸fZÔ CX´fZÃff IZY QÔVf IYû ·fû¦f³fZ Uf»fZ Àf¸ffþ IYû VfZ¿f Àf¸ffþ ÀfZ A»f¦f IYSX³fZ IYe SXfþ³fed°f IYe þf SXWXe WX`Ü IYfÔ¦fiZÀf ³fZ dþ°f³fZ U¿fûÊÔ °fIY QZVf ¸fZÔ VffÀf³f dIY¹ff, CX°f³fZ U¿fûÊÔ ¸fZÔ A¦fSX Bʸff³fQfSXe ÀfZ BÀf Àf¸ffþ IYû Af¦fZ »ff³fZ IYf IYf¸f dIY¹ff WXû°ff °fû Afþ Àf¸ffþ ¸fZÔ AÀf¸ff³f°ff ³fWXeÔ WXû°feÜ BÀfIZY dU´fSXe°f U°fʸff³f ³fSXZ³Qi ¸fûQe IYe ÀfSXIYfSX ³fZ ´fifSXÔ·f ÀfZ WXe IYWXf WX` dIY CX³fIYe ÀfSXIYfSX 'Àf¶fIYf Àff±f Àf¶fIYf dUIYfÀf' IYe AU²ffSX¯ff ´fSX IYf¸f IYSX³fZ Uf»fe ÀfSXIYfSX WX`Ü CX³fIYe ÀfSXIYfSX ¸fZÔ dIYÀfe IYf ·fe °fbdáIYSX¯f ³fWXeÔ dIY¹ff þfE¦ffÜ EZÀff WXû ·fe SXWXf WX`Ü »fZdIY³f dUSXû²fe ´fÃf IZY SXfþ³fed°fIY Q»f IZYU»f BÀfd»fE WXe ¸fûQe ÀfSXIYfSX IYf dUSXû²f IYSX SXWXZ WX`Ô, ¢¹fûÔdIY IZY³Qi ÀfSXIYfSX A¦fSX Àf¶fIYf dUIYfÀf IYSX QZ¦fe °fû dRYSX SXfþ³fed°f I`YÀfZ WXû¦fe? dUSXû²fe Q»f IZY ³fZ°ff IZYU»f B°f³ff WXe Àfû¨fIYSX U°fʸff³f IZY³Qi ÀfSXIYfSX IYû §fZSX SXWXZ WX`Ô, þ¶fdIY ¹fWX IY¸fþûSXe ´fcSXe °fSXWX ÀfZ ´fWX»fZ IYe ÀfSXIYfSXûÔ IYe QZ³f WX`Ü EZÀfe SXfþ³fed°f IYSX³ff NXeIY ³fWXeÔ WX`Ü QZVf ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf IYe ³fed°f ´fSX ¨f»f³fZ IZY d»fE A³¹f SXfþ³fed°fIY Q»f ·fe Af°fbSX dQJfBÊ QZ SXWXZ WX`ÔÜ CXÀf¸fZÔ ¶fWXbþ³f Àf¸ffþ ´ffMXeÊ IYe ¸ff¹ffU°fe °fû ²f³fUf³f WXû³fZ IZY ¶ffQ ·fe A´f³fZ Af´fIYû UÔd¨f°f Àf¸ffþ IYf dWX°f`¿fe ¸ff³f³fZ IYf dQJfUf IYSX SXWXe WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ ÀffRY IYWXf WX`

dIY ·ffþ´ff Af¦f ÀfZ JZ»f SXWXe WX`Ü CX³fIZY ¶f¹ff³f IZY A³fbÀffSX UWX Af¦f »f¦ff³fZ Uf»fZ IYü³f WX`Ô, dþ³fÀfZ ·ffþ´ff JZ»f SXWXe WX`Ü WX¸f þf³f°fZ WX`Ô dIY dþ³f »fû¦fûÔ ³fZ ·ffSX°f ¶fÔQ dIY¹ff, UWX ¸fûQe ÀfSXIYfSX IZY dUSXû²f ¸fZÔ WXe ±ff, CX³fIYû ¹fWX AUV¹f WXe þf³f³ff WXû¦ff dIY IYf³fc³f IZY Qb÷Y´f¹fû¦f IYû SXûIY³fZ IYf d³f¯fʹf ÀfUûʨ¨f ³¹ff¹ff»f¹f IYf WX`, dRYSX ¸ff¹ffU°fe IZY³Qi ÀfSXIYfSX ´fSX AfSXû´f ¢¹fûÔ »f¦ff SXWXe WX`ÔÜ ¢¹ff UZ QZVf IYe þ³f°ff IYû ¦fb¸fSXfWX IYSX³fZ IYf IYf¸f IYSX SXWXe WX`ÔÜ þ¶fdIY A´f³fZ ¸fb£¹f¸fÔÂfe IYf»f ¸fZÔ ¸ff¹ffU°fe ³fZ ÀU¹fÔ WXe IYWXf ±ff dIY BÀf IYf³fc³f IYf Qb÷Y´f¹fû¦f WXû SXWXf WX`, dþÀfZ SXûIYf þf³ff ¨ffdWXE, A¶f SXûIY³fZ IYe IYUf¹fQ WXû SXWXe WX` °fû UZ dUSXû²f ¸fZÔ JOÞXe dQJfBÊ QZ SXWXe WX`ÔÜ BÀfÀfZ ¹fWX ·fe Àffd¶f°f WXû°ff WX` dIY ¸ff¹ffU°fe Àf¸f¹f IZY A³fbÀffSX WXe SXfþ³fed°f IYSX°fe WX`Ô, BÀf¸fZÔ IYûBÊ dÀfðfÔ°f ³fWXeÔ WX`Ü dUSXû²fe Q»fûÔ IZY d»fE Àf¶fÀfZ ¶fOÞXe ´fSXZVff³fe IYe ¶ff°f ¹fWX WX` dIY CX³WXZÔ U°fʸff³f ÀfSXIYfSX ¸fZÔ IYûBÊ Jf¸fe dQJfBÊ ³fWXeÔ QZ SXWXe, BÀfd»fE ÀU¹fÔ ¸fbïZ JOÞXf IYSXIZY IZY³Qi ÀfSXIYfSX ´fSX AfSXûd´f°f IYSX³fZ IYe SXfþ³fed°f WXe IYe þf SXWXe WX`Ü EZÀfe SXfþ³fed°f QZVf IZY ÀUfÀ±¹f IZY d»fE IY°fBÊ NXeIY ³fWXeÔ IYWXe þf ÀfIY°fe, EZÀfe SXfþ³fed°f ÀfZ ¶f¨f³ff WXe ¨ffdWXEÜ -ÀfbSXZVf dWX³QbÀ±ff³fe (»fZJIY UdSXâ À°fÔ·f »fZJIY EUÔ SXfþ³fed°fIY dUãZ¿fIY WX`Ô)


16 A´fi`»f 2018

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

8

dIÔY¦Àf B»fZU³f ´fÔþf¶f ³fZ ¨fZ³³f` Àfb´fSXdIÔY¦Àf IYû SXû¸ffÔ¨fIY ¸fbIYf¶f»fZ ¸fZÔ 4 SX³fûÔ ÀfZ WXSXf¹ff ¸fûWXf»feÜ AfBÊ´feE»f IZY ¸füþcQf Àfeþ³f IZY 12UZÔ ¸f`¨f ¸fZÔ dIÔY¦Àf B»fZU³f ´fÔþf¶f ³fZ ¨fZ³³f` Àfb´fSXdIÔY¦Àf IYû SXû¸ffÔ¨fIY ¸fbIYf¶f»fZ ¸fZÔ 4 SX³fûÔ ÀfZ WXSXf dQ¹ffÜ ¨fZ³³f` IYe BÀf Àfeþ³f ¸fZÔ 3 ¸f`¨fûÔ ¸fZÔ ¹fWX ´fWX»fe WXfSX WX`Ü BÀfÀfZ ´fWX»fZ IZY Qû³fûÔ ¸fbIYf¶f»fûÔ IYû ÀfeEÀfIZY þe°fe ±feÜ ¨fZ³³f` Àfb´fSX dIÔY¦Àf IZY I`Y´MX³f ¸fWXZÔQi dÀfÔWX ²fû³fe ³fZ ³ff¶ffQ 79 SX³fûÔ IYe ´ffSXe JZ»fe »fZdIY³f UWX A´f³fe MXe¸f IYû ³fWXeÔ þe°ff ÀfIZYÜ AfdJSXe AûUSX ¸fZÔ ÀfeEÀfIZY IYû þe°f IZY d»fE 17 SX³fûÔ IYe þøYSX°f ±fe, »fZdIY³f 13 SX³f WXe ¶f³f ÀfIZYÜ ´fÔþf¶f ³fZ 20 AûUSXûÔ ¸fZÔ 7 dUIZYMX IZY ³fbIYÀff³f ´fSX 197 SX³f ¶f³ffE ±fZÜ þUf¶f ¸fZÔ ¨fZ³³f` Àfb´fSX dIÔY¦Àf 20 AûUSXûÔ ¸fZÔ 5 dUIZYMX ´fSX 193 SX³f WXe ¶f³ff ÀfIYeÜ ´fÔþf¶f IZY d»fE EZÔOѹfc MXfB ³fZ 2 dUIZYMX d»fEÜ ¸fûdWX°f Vf¸ffÊ AüSX AfSX. AdV½f³f IYû 1-1 dUIZYMX d¸f»fZÜ ²fû³fe ³fZ ¸f`¨f ¸fZÔ Àf¶fÀfZ ª¹ffQf SX³fûÔ IYe ´ffSXe JZ»feÜ CX³WXûÔ³fZ 79 SX³fûÔ IYe A´f³fe þ¶fSXQÀ°f ´ffSXe ¸fZÔ 44 ¦fZÔQûÔ IYf Àff¸f³ff dIY¹ffÜ ²fû³fe ³fZ 6 ¨füIZY AüSX 5 L¢IYZ þOÞXZÜ BÀfÀfZ ´fWX»fZ ÀfeEÀfIZY IZY 19UZÔ AûUSX ¸fZÔ SXdUÔQi þOXZþf 19 SX³f ¶f³ffIYSX EZÔOѹfc MXfB IYe ¦fZÔQ ´fSX AfCXMX WXbEÜ CX³WXûÔ³fZ ²fû³fe IZY Àff±f d¸f»fIYSX 5UZÔ dUIZYMX IZY d»fE 31 ¦fZÔQûÔ ¸fZÔ 50 SX³fûÔ IYe ÀffÓfZQfSXe IYeÜ ²fû³fe IZY A»ffUf ¨fZ³³f` IYe °fSXRY ÀfZ AÔ¶ff°fe SXf¹fOXc

³fZ ·fe Vff³fQfSX ´ffSXe JZ»feÜ UWX EIY SX³f AfCXMX WXbEÜ ÀfeEÀfIZY IYû ¨fü±ff ÓfMXIYf 22 ¦fZÔQûÔ ¸fZÔ 37 SX³fûÔ IYe °fZþ°fSXfÊSX ´ffSXe JZ»feÜ B³fIZY A»ffUf ¸f¹fÔIY A¦fiUf»f ³fZ 30 °fû IY÷Y¯f ³ff¹fSX ³fZ 29 SX³fûÔ IYe Vff³fQfSX ´ffSXe JZ»feÜ ¨fZ³³f` Àfb´fSXdIÔY¦Àf IZY d»fE B¸fSXf³f °ffdWXSX AüSX VffQbÊ»f NXfIbYSX ³fZ 2-2 dUIZYMX d»fEÜ WXSX·fþ³f dÀfÔWX, VfZ³f UfgMXÀf³f AüSX OXÐUZ³f ¶fifUû IZY 1-1 dUIZYMX d¸f»fZÜ ´fÔþf¶f IZY d»fE IY~f³f AfSX. AdV½f³f ³fZ ·fe 14 SX³fûÔ IYe CX´f¹fû¦fe ´ffSXe JZ»feÜ »fûIZYVf SXfWXb»f AüSX dIiYÀf ¦fZ»f ³fZ ´fÔþf¶f IYû ²f¸ffIZYQfSX VfbøYAf°f QeÜ ´fÔþf¶f IZY ÀfZ A´f³fZ A²fÊVf°fIY ÀfZ ¨fcIY ¦fEÜ CX³WXûÔ³fZ AÔ¶ff°fe SXf¹fOXc IZY °füSX ´fSX »f¦ffÜ SXf¹fOXc dU²UÔÀfIY Aû´f³fSX dIiYÀf ¦fZ»f ³fZ 23 ¦fZÔQûÔ 35 ¦fZÔQûÔ ¸fZÔ 49 SX³f ¶f³ffEÜ (49) dÀfRYÊ EIY SX³f ÀfZ A´f³fZ ¸fZÔ A´f³ff A²fÊVf°fIY ´fcSXf dIY¹ffÜ BÀf þe°f IZY d»fE 198 SX³fûÔ IYf ´feLf IYSX°fZ A²fÊVf°fIY ÀfZ ¨fcIY ¦fEÜ UWX SX³f AfCXMX Àfeþ³f ¸fZÔ CX³fIYf ¹fWX ´fWX»ff ¸f`¨f WX` AüSX WXbE ÀfeEÀfIZY IYû 17 SX³fûÔ IZY ÀIYûSX ´fSX WXbEÜ CX³WXûÔ³fZ A´f³fe ´ffSXe ¸fZÔ 35 ¦fZÔQûÔ IYf CX³WXûÔ³fZ ´fWX»fZ WXe ¸f`¨f ¸fZÔ ¹fWX Àffd¶f°f IYSX ´fWX»ff ÓfMXIYf »f¦ffÜ Aû´f³fSX VfZ³f UfgMXÀf³f Àff¸f³ff dIY¹ff AüSX 5 ¨füIZY U EIY dQ¹ff dIY Àfeþ³f IZY ´fWX»fZ Qû ¸f`¨fûÔ ¸fZÔ 11 SX³f ¶f³ffIYSX ¸fûdWX°f Vf¸ffÊ IYe ¦fZÔQ ´fSX L¢IYf þOÞXfÜ SXf¹fOXc AüSX ²fû³fe IZY ¶fe¨f CX³WXZÔ ¶ffWXSX d¶fNXf³fZ IYf R`YÀf»ff ¦f»f°f ±ffÜ ¶f»fdUÔQSX ÀfSX³f IZY WXf±fûÔ I`Y¨f WXbEÜ ¨fü±fZ dUIZYMX IZY d»fE 57 SX³fûÔ IYe ¦fZ»f 33 ¦fZQûÔ ¸fZÔ 63 SX³f IYe ´ffSXe JZ»fIYSX AfCXMX WXbEÜ CX³WXûÔ³fZ 7 ¨füIZY CX³WXûÔ³fZ 9 ¦fZÔQûÔ IYf Àff¸f³ff dIY¹ff AüSX 2 ÀffÓfZQfSXe WXbBÊÜ ¨füIZY »f¦ffEÜ ¨fZ³³f` IYû ´ffÔ¨fUZÔ AûUSX IYe BÀfÀfZ ´fWX»fZ AfBÊ´feE»f IZY 12UZÔ ¸f`¨f ¸fZÔ AüSX 4 L¢IYZ þ¸ffEÜ ¦fZ»f IYû VfZ³f ´fWX»fe WXe ¦fZÔQ ´fSX ¸fbSXþe dUþ¹f IZY øY´f dIÔY¦Àf XI ´fÔþf¶f IYe MXe¸f A´f³fZ §fSX ¸fZÔ UfgMXÀf³f ³fZ A´f³ff dVfIYfSX ¶f³ff¹ffÜ IZYE»f ¸fZÔ QcÀfSXf ÓfMXIYf »f¦ffÜ ¸fbSX»fe dUþ¹f 12 ¨fZ³³f` Àfb´fSX dIÔY¦Àf IZY dJ»ffRY ´fWX»fZ SXfWXb»f ³fZ ´fdUd»f¹f³f »füMX³fZ ÀfZ ´fWX»fZ 22 SX³f ¶f³ffIYSX MXfB IYe ¦fZÔQ ´fSX ÀfSX³f IZY ¶f»»fZ¶ffþe IYSX°fZ WXbE þe°f IZY d»fE 198 ¦fZÔQûÔ 37 SX³fûÔ IYe Vff³fQfSXe ´ffSXe JZ»feÜ WXf±fûÔ I`Y¨f AfCXMX WXû ¦fEÜ CX³WXûÔ³fZ 10 SX³fûÔ IYf »fùf SXJf WX`Ü ´fÔþf¶f ³fZ d³f²ffÊdSX°f CX³WXZÔ WXSX·fþ³f dÀfÔWX ³fZ AfCXMX dIY¹ffÜ ¦fZÔQûÔ IYf Àff¸f³ff dIY¹ff AüSX EIY L¢IYf 20 AûUSXûÔ ¸fZÔ 7 dUIZYMX IZY ³fbIYÀff³f ´fSX SXfWXb»f ³fZ 7 ¨füIZY þOÞXZÜ ·fe »f¦ff¹ffÜ 197 SX³f ¶f³ffEÜ ´fÔþf¶f IYe °fSXRY ÀfZ BÀfIZY ¶ffQ B¸fSXf³f °ffdWXSX ³fZ »f¦ff°ffSX 2 ¨fZ³³f` IYû 7UZÔ AûUSX ¸fZÔ d¶fd»fÔ¦Àf IZY °füSX dUÀRYûMXIY ¶f»»fZ¶ffþ dIiYÀf ¦fZ»f ³fZ ¦fZÔQûÔ ´fSX ¸f¹fÔIY A¦fiUf»f AüSX ESXfg³f dRÔY¨f ´fSX °feÀfSXf ÓfMXIYf »f¦ffÜ UWX 9 SX³f Vff³fQfSX A²fÊVf°fIY »f¦ff¹ffÜ BÀfIZY IYû AfCXMX IYSX ´fÔþf¶f IYû °f¦fOÞXf ÓfMXIYf ¶f³ffIYSX AdV½f³f IYe ¦fZÔQ ´fSX E»f¶feOX¶»fc A»ffUf Aû´f³fSX IZY.E»f. SXfWXb»f ³fZ ·fe dQ¹ffÜ WXf»ffÔdIY UWX WX`MXdMÑIY ÀfZ ¨fcIY ¦fEÜ

¹fbUSXfþ dÀfÔWX (20) IZY °füSX ´fSX ´fÔþf¶f IYf ´ffÔ¨fUfÔ dUIZYMX d¦fSXfÜ ¹fbUSXfþ ³fZ 13 ¦fZÔQûÔ IYf Àff¸f³ff dIY¹ff AüSX 3 ¨füIZY U EIY L¢IYf þ¸ff¹ffÜ CX³fIYf dUIZYMX VffQbÊ»f NXfIbYSX IYû d¸f»ffÜ UWX VffQbÊ»f NXfIbYSX IYe ¦fZÔQ ´fSX E¸f.EÀf. ²fû³fe IZY WXf±fûÔ I`Y¨f WXbEÜ AfSX. AdV½f³f (14) IZY øY´f ¸fZÔ ´fÔþf¶f IYf LNXf dUIZYMX d¦fSXfÜ CX³WXûÔ³fZ ·fe A´f³fe ´ffSXe ¸fZÔ EIY L¢IYf þOÞXfÜ IY÷Y¯f ³ff¹fSX (29) IZY °füSX ´fSX ´fÔþf¶f IYf Àff°fUfÔ dUIZYMX d¦fSXfÜ CX³WXZÔ ¶fifUû IYe ¦fZÔQ ´fSX þfOXZþf ³fZ I`Y¨f dIY¹ffÜ ³ff¹fSX ³fZ A´f³fe ´ffSXe ¸fZÔ 2 ¨füIZY AüSX EIY L¢IYf þOÞXfÜ BÀfÀfZ ´fWX»fZ ¨fZ³³f` Àfb´fSXdIÔY¦Àf IZY IY~f³f E¸f. EÀf. ²fû³fe ³fZ MXfgÀf þe°fIYSX ´fWX»fZ RYed»OXÔ¦f IYf R`YÀf»ff d»f¹ffÜ ¨fZ³³f` IZY MXe¸f BÀf ¸f`¨f ¸fZÔ EIY ¶fQ»ffU IZY Àff±f CX°fSXeÜ ÀfbSXZVf SX`³ff ¸ffÔÀf´fZdVf¹fûÔ ¸fZÔ dJÔ¨ffU IZY IYfSX¯f BÀf ¸f`¨f ¸fZÔ ³fWXeÔ JZ»fZÜ CX³fIYe þ¦fWX ¸fbSX»fe dUþ¹f IYû MXe¸f ¸fZÔ ¸füIYf d¸f»ffÜ dIÔY¦Àf XI ´fÔþf¶f IYe MXe¸f ³fZ ·fe BÀf ¸f`¨f ¸fZÔ Qû ¶fQ»ffU dIYEÜ AÃfSX ´fMXZ»f ´fcSXe °fSXWX dRYMX ³f WXû³fZ IYfSX¯f BÀf ¸f`¨f ¸fZÔ ³fWXeÔ JZ»fZÜ CX³fIYe þ¦fWX ¶fdSXÔQSX ÀfSX³f IYû ¸füIYf dQ¹ff WX`Ü UWXeÔ QcÀfSXZ ¶fQ»ffU IZY øY´f ¸fZÔ ´fÔþf¶f ³fZ dIiYÀf ¦fZ»f IYû ¸ffSXIYÀf ÀMXûBd³fÀf IYe þ¦fWX MXe¸f ¸fZÔ Vffd¸f»f dIY¹ffÜ

´feUe dÀfÔ²fb IYû WXSXf ÀffB³ff ³fZWXUf»f ³fZ SX¨ff Bd°fWXfÀf, þe°ff ¸fdWX»ff EIY»f IYf ÀU¯fÊ ¦fû»OX IYûÀMXÜ ÀffB³ff ³fZWXUf»f ³fZ A´f³fZ AfIiYf¸fIY JZ»f IZY Àff¸f³fZ ´fe Ue dÀfÔ²fc IYe ÀffSXe IYûdVfVfûÔ IYû ³ffIYf¸f IYSXIZY Afþ ¹fWXfÔ SXf¿MÑX¸fÔOX»f JZ»fûÔ ¸fZÔ ¸fdWX»ff EIY»f IYf ÀU¯fÊ ´fQIY þe°ffÜ Afþ IZY ¸f`¨f ÀfZ ´fWX»fZ dÀfÔ²fc ´fSX 3-1 IYf dSXIYfOXÊ SXJ³fZ Uf»fe ÀffB³ff ³fZ dRYSX ÀfZ A´f³fe WX¸fU°f³f ´fid°fõÔõe ´fSX A´f³ff Q¶fQ¶ff Àffd¶f°f dIY¹ff °f±ff EIY §fÔMXZ °fIY ¨f»fZ ¸f`¨f ¸fZÔ 21-18, 23-21 ÀfZ þe°f QþÊ IYeÜ BÀf þe°f ÀfZ ÀffB³ff IYf U°fʸff³f SXf¿MÑX¸fÔOX»f JZ»fûÔ ¸fZÔ Vff³fQfSX Ad·f¹ff³f IYf ·fe AÔ°f WXbAfÜ CX³WXûÔ³fZ ·ffSX°f IYû BÀfÀfZ ´fWX»fZ MXe¸f ¨f`Ôd´f¹f³fdVf´f IYf ÀU¯fÊ ´fQIY dQ»ff³fZ ¸fZÔ AWX¸f ·fcd¸fIYf d³f·ff¹fe ±feÜ dÀfÔ²fc IYe ¨fûMX IZY IYfSX¯f CX³WXZÔ MXe¸f À´f²ffÊ ¸fZÔ ´fi°¹fZIY EIY»f ¸f`¨f JZ»f³ff ´fOÞXf ±ffÜ ¸f`¨f ¸fZÔ Qû³fûÔ dJ»ffdOÞX¹fûÔ ³fZ A¨Le

VfbøYAf°f IYe »fZdIY³f ²feSXZ ²feSXZ ÀffB³ff ³fZ Q¶fQ¶ff ¶f³ff³ff VfbøY IYSX dQ¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYûMXÊ ´fSX AfIiYf¸fIY°ff dQJf¹feÜ dÀfÔ²fc IZY IbYL IYSXfSXZ À¸f`Vf IYf WXf»ffÔdIY CX³fIZY ´ffÀf þUf¶f ³fWXeÔ ±ffÜ QcÀfSXe °fSXRY dÀfÔ²fc IYû CX³fIZY ÀffB³ff IZY Àf²fZ WXbE VffMX ÀfZ þcÓf³ff ´fOÞXfÜ »fÔQ³f Aû»fÔd´fIY IYe IYfÔÀ¹f ´fQIY dUþZ°ff ³fZ ´fWX»fZ ¦fZ¸f ¸fZÔ 94 IYe ¶fPÞX°f ¶f³ff¹feÜ BÀfIZY ¶ffQ ·fe CX³WXûÔ³fZ AÔ°fSX ¶f³ff¹fZ SXJf AüSX ³fZMX IZY Àff±f Àff±f ¶fZÀf»ffB³f ´fSX ·fe A´f³fe ´fIYOÞX ¶f³ff QeÜ Qû³fûÔ dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYe A»f¦f A»f¦f Vf`»fe IZY IYfSX¯f ¸f`¨f SXû¸ffÔ¨fIY ¶f³f ¦f¹ff ±ffÜ dÀfÔ²fc A´f³fZ VffMX ´fSX °ffIY°f °fû »f¦ff SXWXe ±fe »fZdIY³f CX³f ´fSX CXÀfIYf d³f¹fÔÂf¯f ³fWXeÔ ±ffÜ CX³WXûÔ³fZ VfMX»f ¶ffWXSX ¸ffSXIYSX IY¸f ÀfZ IY¸f ¨ffSX AÔIY ¦fÔUf¹fZ AüSX UWX ¶fiZIY °fIY 6-11 ÀfZ ´feLZ ¨f»f

SXWXe ±feܶfiZIY IZY ¶ffQ dÀfÔ²fc ³fZ A¨Le ¦fZ¸f A´f³fZ ³ff¸f dIY¹ffÜ QcÀfSXZ ¦fZ¸f ¸fZÔ dÀfÔ²fc ³fZ A´f³fZ À¸f`Vf ¸fZÔ Àfb²ffSX dIY¹ff AüSX IYûMXÊ ´fSX IYUSXZþ ·fe CX³fIYe ¶fZWX°fSX ±fe dþÀfÀfZ UWX 9-7 ÀfZ Af¦fZ WXû ¦f¹fe dþÀfZ ¶fiZIY °fIY CX³WXûÔ³fZ 13-8 IYSX dQ¹ffÜ ÀMXZdOX¹f¸f J¨ffJ¨f ·fSXf ±ff AüSX QVfÊIYûÔ IYû Qû ·ffSX°fe¹f dJ»ffdOÞX¹fûÔ IZY ¶fe¨f SXû¸ffÔ¨fIY ¸fbIYf¶f»ff QZJ³fZ IYû d¸f»ffÜ dÀfÔ²fc EIY Àf¸f¹f 19-16 ÀfZ Af¦fZ ±fZ »fZdIY³f 64 ÀMÑûIY IYe SX`»fe ÀfZ ¹fWX 18-19 WXû ¦f¹ffÜ Uf´fÀfe IYe »fZdIY³f CX³fIYf ÀMÑûIY´»fZ ÀffB³ff ³fZ BÀfIZY ¶ffQ ÀIYûSX 19-19 ÀfZ ¶fSXf¶fSX dIY¹ff »fZdIY³f dÀfÔ²fc dRYSX ÀfZ 20ÀffB³ff IYe °fSXWX Àf²ff WXbAf ³fWXeÔ ±ffÜ ÀffB³ff ³fZ BÀfIZY A»ffUf ´fi·ffUe °fSXeIZY ÀfZ 19 ÀfZ ¶fPÞX°f ¶f³ff³fZ ¸fZÔ ÀfRY»f SXWXeÜ IYûMXÊ IYû ·fe ÀfÔ·ff»ffÜ ÀffB³ff þ¶f 20- CX³fIZY ´ffÀf ´fWX»fe ¶ffSX ¦fZ¸f ´UfBÔMX ±ffÜ 14 ÀfZ Af¦fZ ±fe °f¶f dÀfÔ²fc ³fZ A´f³ff CX³WXûÔ³fZ WXf»ffÔdIY VffMX ¶ffWXSX ¸ffSX dQ¹ff ³f`Àfd¦fÊIY JZ»f dQJf¹ff AüSX UWX 18-20 dþÀfÀfZ ÀffB³ff ³fZ ÀIYûSX ¶fSXf¶fSX IYSX dQ¹ffÜ ÀfZ AÔ°fSX IY¸f IYSX³fZ ¸fZÔ ÀfRY»f SXWXeÜ BÀfIZY ¶ffQ þ¶f dÀfÔ²fc IYf dSXMX³fÊ ¶ffWXSX ÀffB³ff ³fZ WXf»ffÔdIY 23 d¸f³fMX ¸fZÔ ´fWX»ff ¦f¹ff °fû ÀffB³ff IZY ´ffÀf ¨f`Ôd´f¹f³fdVf´f

´UfBÔMX ±ff »fZdIY³f IYûBÊ ·fe dJ»ffOÞXe WXfSX ¸ff³f³fZ IYû °f`¹ffSX ³fWXeÔ ±fe AüSX ÀIYûSX dRYSX ÀfZ 21-21 ÀfZ ¶fSXf¶fSX WXû ¦f¹ffÜ »fZdIY³f ÀffB³ff IZY IiYfÀf IYûMXÊ À¸f`Vf IYf dÀfÔ²fc IZY ´ffÀf þUf¶f ³fWXeÔ ±ffÜ BÀfIZY ¶ffQ ÀU¯fÊ ´fQIY IZY d»f¹fZ ÀfdUÊÀf IYSX°fZ WXbE ÀffB³ff ³fZ dÀfÔ²fc IYû VffMX ¶ffWXSX ¸ffSX³fZ IZY d»f¹fZ ¸fþ¶fcSX dIY¹ff AüSX dRYSX þe°f IYf þV³f ¸f³ff³fZ »f¦feÜ ekuflag jktiwr lEiknd] izdk”kd] eqnzd o Lokeh ds fy, jktiwr izl s ] 216 ,y-vkbZ-th lS-4@,] vkokl fodkl dkWyksuh] cksnyk] vkxjk&7 ls Nik rFkk dk;kZy; nSfud nhi'khy Hkkjr ngrksjk] vkxjk&7 ls izdkf'kr A lEiknd % ekuflag jktiwr eks- 9897071357 iksLVy jftLVsª’ku ua-&,-th-108@2011&2013 Email:-deepsheel_bharat@rediffmail.com

16 april 2018  
16 april 2018  
Advertisement