Page 1

Af¦fSXf, dUIiY¸f ÀfÔU°f 2075 U`VffJ IÈY¿¯f ¨f°fbQÊVfe, SXdUUfSXX 15 A´fi`»f X 2018

nhi’khy Hkkjr 5

dSX»ff¹fÔÀf dþAû ³fZ FY¯f IZY d»fE þf´ff³fe ¶f`ÔIYûÔ ÀfZ dIY¹ff IYSXfSX

6

Àf¸ffþ IYû "Àf¸fSX" IYe ³fWXeÔ, "Àf¸fSXÀf°ff" IYe þøYSX°f: SXf¸f³ff±f IYûdUÔQ

8

R.N.I. No. UPHIN/2008/26902 U¿fÊ-10 AÔIY-121 IYe¸f°f 1 ÷Y´f¹ff ´fÈâ 08

WXfSX ÀfZ d³fSXfVf SXûdWX°f ³fZ þ°ffBÊ Uf´fÀfe IYe CX¸¸feQ

¸fbÓf þ`ÀfZ d´fLOÞXZ IYf ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¶f³f³ff ¶ff¶ff ÀffWXZ¶f ·fe¸fSXfU AfÔ¶fZOXIYSX IYe QZ³f: ¸fûQe ¶feþf´fbSXÜ AfÔ¶fZOXIYSX þ¹fÔ°fe ´fSX ¶feþf´fbSX ¸fZÔ Af¹fb¿¸ff³f ·ffSX°f IYe ³feÔU SXJ³fZ ´fWXbÔ¨fZ ´feE¸f ¸fûQe ³fZ EIY °feSX ÀfZ Qû d³fVff³fZ Àff²fZ WX`ÔÜ EIY °fSXRY °fû ´feE¸f ¸fûQe ³fZ AfþfQe IZY B°f³fZ Àff»fûÔ ¶ffQ ·fe ¶feþf´fbSX IZY d´fLOÞXZ´f³f IYû »fZIYSX d´fL»fe ÀfSXIYfSXûÔ IYû IYûÀff, UWXeÔ QcÀfSXe °fSXRY AfÔ¶fZOXIYSX IYe °ffSXeRY IYSX Qd»f°f Àf¸fbQf¹f IYe ³ffSXfþ¦fe IYû ·fe QcSX IYSX³fZ IYe IYûdVfVf IYeÜ ´feE¸f ¸fûQe ³fZ IYWXf dIY Afþ A¦fSX EIY ¦fSXe¶f ¸ffÔ IYf ¶fZMXf AüSX Ad°f d´fLOÞXZ °f¶fIZY ÀfZ Af³fZ IZY ¶ffUþcQ UWX ´feE¸f WX`Ô °fû ¶ff¶ff ÀffWX¶f ·fe¸fSXfU AfÔ¶fZOXIYSX IYe QZ³f WX`Ü Af´fIYû ¶f°ff QZÔ dIY EÀfÀfe-EÀfMXe EZ¢MX ´fSX Àfb´fie¸f IYûMXÊ IZY R`YÀf»fZ IZY ¶ffQ ÀfZ dU´fÃf IZYÔQi IYe ¶feþZ´fe ÀfSXIYfSX IYû Qd»f°f dUSXû²fe ¶f°ff SXWXf WX`Ü BÀfZ »fZIYSX 2 A´fi`»f IYû dWXÔÀfIY AfÔQû»f³f ·fe WXû ¨fbIZY WX`ÔÜ EZÀfZ ¸fZÔ ´feE¸f ³fZ JbQ IYû þûOÞX°fZ WXbE AfÔ¶fZOXIYSX þ¹fÔ°fe ´fSX Qd»f°f Àf¸fbQf¹f IYû ·fSXûÀfZ ¸fZÔ »fZ³fZ IYe ´fcSXe IYûdVfVf IYeÜ Af¹fb¿¸ff³f ·ffSX°f IYe »ffgd³¨fÔ¦f IZY d»fE ¶feþf´fbSX ´fWXbÔ¨fZ ´feE¸f ³fZ AfÔ¶fZOXIYSX IYe 127UeÔ þ¹fÔ°fe ´fSX dU´fÃfe WX¸f»fZ IYf ·fe IYSXfSXf þUf¶f dQ¹ffÜ ´feE¸f ¸fûQe ³fZ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ EIY þ³fÀf·ff IYû ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX°fZ WXbE IYWXf, '14 A´fi`»f IYf dQ³f QZVf IZY ÀfUf Àfü IYSXûOÞX »fû¦fûÔ IZY d»fE ¶fWXb°f ¸fWX°U´fc¯fÊ WX`Ü Afþ ·ffSX°f SX} ¶ff¶ff ÀffWXZ¶f ·fe¸fSXfU AfÔ¶fZOXIYSX IYe þ¹fÔ°fe WX`Ü Afþ IZY dQ³f Af´f Àf·fe IZY ¶fe¨f AfIYSX AfVfeUfÊQ

»fû¦fûÔ IYû ¶fb»ff¹ff ±ffÜ IYWXf ±ff dIY B³f 3 ¸fWXe³fûÔ ¸fZÔ þû Àf¶fÀfZ Af¦fZ AfE¦ff UWXfÔ ¸f`Ô þfDYÔ¦ffÜ ¶feþf´fbSX IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ BÀf IYSXIZY dQJf¹ff AüSX ¸f`Ô ¹fWXfÔ ´fSX Af¹ff WXcÔÜ'

d´fL»fe ÀfSXIYfSXûÔ ´fSX CXNXf¹ff ÀfUf»f

»fZ³fZ IYf AUÀfSX d¸f»f³ff ¸fZSXZ d»fE ¶fWXb°f Àfü·ff¦¹f IYe ¶ff°f WX`Ü' ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZ IYWXf, '¶ff¶ff ÀffWXZ¶f CX¨¨f dVfdÃf°f ±fZÜ A¦fSX UWX ¨ffWX°fZ °fû Qbd³f¹ff IZY Àf¸fÈð QZVfûÔ ¸fZÔ ¶fWXb°f Vff³fQfSX dþÔQ¦fe d¶f°ff ÀfIY°fZ ±fZ »fZdIY³f CX³WXûÔ³fZ EZÀff ³fWXeÔ dIY¹ffÜ dUQZVf ÀfZ ´fPÞXfBÊ IYSX Uf´fÀf AfE AüSX A´f³ff þeU³f d´fLOÞXZ, UÔd¨f°fûÔ, Qd»f°fûÔ, AfdQUfdÀf¹fûÔ IZY d»fE Àf¸fd´fÊ°f IYSX dQ¹ffÜ' CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY dUIYfÀf IYe QüOÞX ¸fZÔ þû »fû¦f ´feLZ LûOÞX dQE ¦fE CX³f¸fZÔ Ad²fIYfSX IYe AfIYfÔÃff ´f`Qf WXbBÊ WX`, ¨fZ°f³ff þ¦fe WX`, ¹fZ ¨fZ°f³ff ¶ff¶ff ÀffWX¶f AfÔ¶fZOXIYSX IYe WXe QZ³f WX`Ü ´feE¸f ¸fûQe ³fZ IYWXf, 'EIY ¦fSXe¶f ¸ffÔ IYf ¶fZMXf, Ad°f d´fLOÞXZ Àf¸ffþ ÀfZ Af³fZ Uf»ff Af´fIYf Àff±fe QZVf IYf ´fi²ff³f¸fÔÂfe WX` °fû ¹fWX ¶ff¶ff ÀffWXZ¶f IYe QZ³f WX`Ü' ´fi²ff³f¸fÔÂfe

³fZ ¦fif¸f ÀUSXfþ Ad·f¹ff³f IYe ·fe VfbøYAf°f IYeÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¹fWX Ad·f¹ff³f Vfûd¿f°f, Qd»f°f, UÔd¨f°f ¸fdWX»ffAûÔ IYû °ffIY°f QZ³fZ IZY d»fE VfbøY dIY¹ff ¦f¹ff WX` þû Afþ ÀfZ 5 ¸fBÊ °fIY ¨f»ff¹ff þfE¦ffÜ ¶ff¶ff ÀffWXZ¶f IYe þ¹fÔ°fe ´fSX IZYÔQi ÀfSXIYfSX AüSX SXfª¹f IYe dþ³f ¹fûþ³ffAûÔ IYe VfbøYAf°f WXbBÊ WX`, UZ ³fE IYed°fʸff³f ¶f³ffEÔ¦feÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZ ¶f°ff¹ff dIY Af¹fb¿¸ff³f ·ffSX°f ¹fûþ³ff IZY ´fWX»fZ ¨fSX¯f IYû VfbøY dIY¹ff ¦f¹ff WX` dþÀf¸fZÔ ´fif±fd¸fIY ÀUfÀ±¹f ÀfZ þbOÞXZ dU¿f¹fûÔ ¸fZÔ ¶fOÞXZ ¶fQ»ffU »ff³fZ IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ff þfE¦ffÜ QZVf IYe WXSX ¶fOÞXe ´fÔ¨ff¹f°f ¸fZÔ »f¦f·f¦f OXZPÞX »ffJ þ¦fWXûÔ ´fSX Àf¶f ÀfZÔMXSX AüSX ´fifB¸fSXe WXZ»±f ÀfZÔMXÀfÊ IYû WXZ»±f EZÔOX UZ»f³fZÀf ÀfZÔMXSX IZY øY´f ¸fZÔ dUIYdÀf°f dIY¹ff þfE¦ffÜ

BÀfd»fE ¨fb³ff ¶feþf´fbSX CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY Af¹fb¿¸ff³f ·ffSX°f IYe ¹fûþ³ff IZY ´fWX»fZ ¨fSX¯f IYû AfÔ¶fZOXIYSX þ¹fÔ°fe IZY dQ³f ¶feþf´fbSX ÀfZ ´fifSXÔ·f dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü ´feE¸f ¸fûQe ³fZ IYWXf, '¸f`Ô³fZ ¶feþf´fbSX dþ»fZ IYû ¢¹fûÔ ¨fb³ff, BÀfIYe UþWX WX`Ü EIY ´fbSXf³ff dIYÀÀffÜ ´fPÞX³fZd»fJ³fZ ¸fZÔ °fZþ ³fWXeÔ ±ff, ¸ff¸fc»fe dUôf±feÊ ±ffÜ IbYL ¶f¨¨fZ ¸fbÓfÀfZ ·fe IY¸fþûSX ±fZÜ IY¸fþûSX IYû ´fiû°ÀffWX³f Qû °fû UWX ·fe Af¦fZ d³fIY»f þf°ff WX`Ü ¶feþf´fbSX ´fSX ·fe IY¸fþûSX AüSX d´fLOÞXZ dþ»fZ IYf »fZ¶f»f »f¦ff dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¶feþf´fbSX AIZY»ff dþ»ff ³fWXeÔ WX`Ü 100 ÀfZ Ad²fIY dþ»fZ WX`ÔÜ ¸f`Ô³fZ þ³fUSXe ¸fZÔ B³f 100-125 dþ»fûÔ IZY

d´fL»fe ÀfSXIYfSXûÔ ´fSX ÀfUf»f CXNXf°fZ WXbE ´feE¸f ¸fûQe ³fZ IYWXf, 'ÀU°fÔÂf°ff IZY ¶ffQ, B°f³fZ U¿fûÊÔ ¸fZÔ ·fe ¹fZ dþ»fZ d´fLOÞXZ ¶f³fZ SXWXZ, BÀf¸fZÔ CX³fIYe IYûBÊ ¦f»f°fe ³fWXeÔÜ ¶ff¶ff ÀffWXZ¶f IZY ÀfÔdU²ff³f ³fZ B°f³fZ AUÀfSX dQE, Af¦fZ ¶fPÞX³fZ IZY d»fE ´fiZdSX°f dIY¹ff, »fZdIY³f dRYSX ·fe ¶feþf´fbSX þ`ÀfZ dþ»fZ, dUIYfÀf IYe QüOÞX ¸fZÔ ´feLZ ¢¹fûÔ LcMX ¦fE?'

´feE¸f ¸fûQe ³fZ JbQ A´f³fZ WXf±fûÔ ÀfZ AfdQUfÀfe ¸fdWX»ff IYû ´fWX³ffBÊÔ ¨f´´f»fZÔ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe ³fZ Vfd³fUfSX IYû LØfeÀf¦fPÞX ¸fZÔ SX`»fe IZY QüSXf³f EIY AfdQUfÀfe ¸fdWX»ff IYû A´f³fZ WXf±fûÔ ÀfZ ¨f´´f»fZÔ ´fWX³ffBÊÔÜ ¨fSX¯f-´ffQbIYf ¹fûþ³ff IZY °fWX°f ¸fdWX»ffAûÔ IYû ¹fZ ¨f´´f»fZÔ Qe þf SXWXe WX`ÔÜ BÀf ¹fûþ³ff IZY °fWX°f °fZÔQc ´fØff ¶fe³f³fZ Uf»fe AfdQUfÀfe ¸fdWX»ffAûÔ IYû ¨f´´f»fZÔ Qe þf³fe WX`Ô, dþÀfÀfZ UWX þÔ¦f»fûÔ ¸fZÔ AfÀff³fe ÀfZ ¨f»f ÀfIZYÔÜ

¸fedOX¹ff ÀfZ ¸fQQ IYe ¦fbWXfSX »f¦ff°fZ SXWXZ ÀfZÔ¦fSX, ³fWXeÔ Jf¹ff Jf³ff »fJ³fDYÜ dU²ff¹fIY IbY»fQe´f dÀfÔWX ÀfZÔ¦fSX ¸fÔ¦f»fUfSX SXf°f °fIY »fJ³fDY ¸fZÔ EÀfEÀf´fe AfUfÀf IZY Àff¸f³fZ A´f³fe VfdöY IYf ´fiQVfʳf IYSX SXWXZ ±fZÜ °f¶f þWXfÔ ¸fedOX¹ffIYd¸fʹfûÔ ÀfZ ³fûIYÓfûÔIY IZY Àff±f CX³fIZY ¦fb¦fZÊ ¸ffSX´feMX ´fSX CX°fføY ±fZ, UWXeÔ dU²ff¹fIY d¦fSXµ°ffSX WXû³fZ IZY ¶ffQ Vfd³fUfSX IYû ¸fedOX¹ff ÀfZ ¸fQQ ¸ffÔ¦f SXWXZ ±fZÜ þ`ÀfZ WXe Àfe¶feAfBÊ MXe¸f dU²ff¹fIY IbY»fQe´f dÀfÔWX ÀfZÔ¦fSX IYû »fZIYSX IYûMXÊ ´fWXbÔ¨fe, ¦ffOÞXe ÀfZ CX°fSX°fZ WXe ÀfZÔ¦fSX d¨f»»ff³fZ »f¦fZÜ ÀfZÔ¦fSX ³fZ IYWXf, '¸f`Ô d³fQûÊ¿f WXcÔÜ

¸fbÓfZ ·f¦fUf³f ´fSX AüSX ³¹ff¹f ´fSX ·fSXûÀff WX`Ü' ´fZVfe J°¸f WXû³fZ IZY ¶ffþ þ¶f IYûMXÊ ÀfZ d³fIY»f³fZ »f¦fZ °fû ¸fedOX¹ff IYû QZJ IYSX dRYSX d¨f»»ffE AüSX IYWXf, 'WX¸fZÔ ·f¦fUf³f ´fSX ·fSXûÀff WX`Ü Af´f »fû¦f ¸fQQ IYdSXEÜ' Àfe¶feAfBÊ ³fZ Vfd³fUfSX IYû dU²ff¹fIY IZY Qû³fûÔ ¸fû¶ffB»f RYû³f IYe IYfg»f dOXMXZ»f ¨fZIY IYeÜ BÀfÀfZ ´fbdá WXû SXWXe WX` dIY °fe³f A´fi`»f ÀfZ »fZIYSX CX³WXZÔ dWXSXfÀf°f ¸fZÔ d»fE þf³fZ °fIY CX³³ffU IZY EÀf´fe ÀfZ »fZIYSX ¸ffJe ±ff³fZ IZY dÀf´ffWXe °fIY ÀfZ IYBÊ ¶ffSX dU²ff¹fIY ³fZ ¶ff°f

IYeÜ dSXÀfedUÔ¦f ¸fZÔ IYBÊ EZÀfZ ³fÔ¶fSX ·fe ±fZ, þû ´fbd»fÀf ARYÀfSXûÔ IZY ±fZÜ Àfe¶feAfBÊ MXe¸f IYû dU²ff¹fIY ¹fWXe °fIYÊ QZ°fZ SXWXZ dIY UWX þ³f´fid°fd³fd²f WX`ÔÜ BÀfd»fE ±ff³fZ ÀfZ »fZIYSX EÀf´fe °fIY IYû CX³WXZÔ RYû³f IYSX³fZ ´fOÞX°fZ WX`ÔÜ °fe³f A´fi`»f ÀfZ EZÀfe IYfg»f IYe ÀfÔ£¹ff ¶fPÞX³fZ IZY ÀfUf»f ´fSX IYWXf dIY þ¶f UWX QcÀfSXZ IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ´f`SXUe IYSX°fZ WX`Ô °fû °fe³f A´fi`»f IYû °fû CX³fIZY ·ffBÊ ´fSX WX¸f»ff WXbAf ±ffÜ WX¸f»ffUSX ´fSX Àf£°f IYf¹fÊUfWXe IZY d»fE CX³WXûÔ³fZ RYû³f dIY¹ff ±ffÜ Àfe¶feAfBÊ ÀfcÂfûÔ IYe ¸ff³fZÔ °fû ´fcL°ffL IZY

QüSXf³f dU²ff¹fIY ³fZ IYWXf UWX 2002 ÀfZ dU²ff¹fIY WX`Ô, þû IYBÊ »fû¦fûÔ IYû ¶fQfÊV°f ³fWXeÔ WXû SXWXf WX`Ü BÀfd»fE CX³fIZY dJ»ffRY ¹fWX ÀffdþVf SX¨fe ¦fBÊ WX`Ü ´fedOÞX°f ´fdSXUfSX ÀfZ SXÔdþVf IYf IYfSX¯f ´fcL³fZ ´fSX dU²ff¹fIY ³fZ IYWXf dIY CXÀf ´fdSXUfSX ÀfZ WX¸ffSXZ ´fdSXUfSX IYe SXÔdþVf 63 Àff»f ´fbSXf³fe WX`Ü CX³f »fû¦fûÔ IYû þ¶f ¸füIYf d¸f»f°ff WX`, WX¸ffSXZ dJ»ffRY ÀffdþVf IYSX°fZ WX`ÔÜ Àfe¶feAfBÊ ³fZ SXZ´f ¸fZÔ ³ff¸fþQ AfSXûd´f°f VfdVf dÀfÔWX IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ·fe ´fcL°ffL IYe, dþÀfIYf dU²ff¹fIY ³fZ ¦fû»f¸fû»f þUf¶f dQ¹ffÜ


Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

ÀfÔ´ffQIYe¹f

³¹ffd¹fIY Àfb²ffSX IYf A²fcSXf EþZÔOXf BÀf U¿fÊ þ³fUSXe ¸ffWX ¸fZÔ þ¶f Àfb´fie¸f IYûMXÊ IZY ¨ffSX UdSXâ ³¹ff¹ff²feVfûÔ ³fZ EIY ´fiZÀf IYfÔRiYZÔÀf IYSXIZY A´f³fe ÀfÔÀ±ff IZY AfÔ°fdSXIY ´fiVffÀf³f IYe Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYû Àff¸f³fZ SXJ°fZ WXbE »fûIY°fÔÂf IYû J°fSXZ ¸fZÔ ¶f°ff¹ff ±ff °f¶f ¹fWX À´fá WXbAf ±ff dIYVfe¿fÊ AQf»f°f ¸fZÔ Àf¶f IbYL NXeIY ³fWXeÔ WX`Ü Àf ´fiZÀf IYfÔRiYZÔÀf ³fZ ÀffSXZ QZVf IYf ²¹ff³f Àfd»fE JeÔ¨ff ±ff, ¢¹fûÔdIY ¨ffSXûÔ ³¹ff¹ff²feVfûÔ ³fZ ¸fb£¹f ³¹ff¹ff²feVf ´fSX ¹fWX AfSXû´f ·fe »f¦ff¹ff ±ff dIY UWX ÀfÔUZQ³fVfe»f ¸fbIYQ¸fûÔ IYû ´fÀfÔQeQf ¶fZÔ¨f ¸fZÔ ·fZþ SXWXZ WX`ÔÜ EZÀfZ AfSXû´fûÔ ³fZ þ³f°ff IYû Àfd»fE AUfIY dIY¹ff, ¢¹fûÔdIY UWX Àf ÀfÔÀ±ff IYû d³f¿´fÃf ÀfÔÀ±ff IZY °füSX ´fSX QZJ³fZ IZY Àff±f WXe ¹fWX ¸ff³fIYSX ·fe ¨f»f°fe WX` dIY þ¶f IYWXeÔ ÀfZ ³¹ff¹f ³fWXeÔ d¸f»fZ¦ff °fû Àfb´fie¸f IYûMXÊ ÀfWXfSXf ¶f³fZ¦ffÜ CXöY ´fiZÀf IYfÔRiYZÔÀf IZY ¶ffQ ¹fZ ÀfÔIZY°f dQE ¦fE dIY Àfb´fie¸f IYûMXÊ IZY Àf·fe ³¹ff¹ff²feVf Af´fÀf ¸fZÔ d¸f»f-¶f`NXIYSX Àf¸fÀ¹ff WX»f IYSX »fZÔ¦fZ, »fZdIY³f EZÀff ³fWXeÔ WXbAf AüSX Àfb´fie¸f IYûMXÊ ¸fZÔ CXNXf´fMXIY IYf¹f¸f SXWXeÜ Àf CXNXf´fMXIY IZY þfSXe SXWX³fZ ÀfZ ¹fWXe þfdWXSX WXû SXWXf dIY UdSXâ ³¹ff¹ff²feVfûÔ IYe d¨fÔ°ff IZYU»f Àfb´fie¸f IYûMXÊ IYe IYd±f°f AfÔ°fdSXIY Àf¸fÀ¹ffAûÔ °fIY WXe Àfed¸f°f WX` AüSX CX³fIZY EþZÔOXZ ´fSX EZÀff IbYL ³fWXeÔ dIY Àfb´fie¸f IYûMXÊ ÀfZ »fZIYSX d³f¨f»fe AQf»f°fûÔ °fIY IYe ½¹fUÀ±ff Àfb²fSXZÜ A¶f °fû EZÀff ·fe »f¦f°ff WX` dIY UdSXâ ³¹ff¹ff²feVfûÔ IYe d¨fÔ°ff IYû Àfb´fie¸f IYûMXÊ IZY ¨fbd³fÔQf UIYe»fûÔ ³fZ ·fe A´f³fZ AWXÔ IYe »fOÞXfBÊ IYf dWXÀÀff ¶f³ff d»f¹ff WX`Ü ÀfIYf ÀfÔIZY°f ÀfÀfZ d¸f»f°ff WX` dIY ³¹ffd¹fIY ½¹fUÀ±ff ¸fZÔ Af¸fc»f-¨fc»f ´fdSXU°fʳf IYe ¶ff°f IYûBÊ ³fWXeÔ IYSX SXWXfÜ1d´fL»fZ dQ³fûÔ ³¹ff¹ff²feVf ¨fZ»f¸fZV½fSX ³fZ EIY ÀffÃff°IYfSX ¸fZÔ IYWXf dIY A¦fSX Qe´fIY d¸fßf IZY ¶ffQ SXÔþ³f ¦fû¦fûBÊ IYû ¸fb£¹f ³¹ff¹ff²feVf ³fWXeÔ ¶f³ff¹ff þf°ff °fû UZ AfVfÔIYfEÔ Àf¨f Àffd¶f°f WXûÔ¦fe þû CX³WXûÔ³fZ ´fiZÀf IYfÔRiYZÔÀf ¸fZÔ þ°ffBÊ ±feÔÜ Àfe IZY Àff±f CX³WXûÔ³fZ ¹fWX ·fe IYWXf dIY ¸fb£¹f ³¹ff¹ff²feVf IZY dJ»ffRY ¸fWXfd·f¹fû¦f »ff¹ff þf³ff Àf¸fÀ¹ff IYf WX»f ³fWXeÔÜ Äff°f WXû dIY CX³f dQ³fûÔ IbYL SXfþ³fed°fIY Q»f AüSX JfÀfIYSX IYfÔ¦fiZÀf þdÀMXÀf Qe´fIY d¸fßf IZY dJ»ffRY ¸fWXfd·f¹fû¦f »ff³fZ IYe IYUf¹fQ IYSX SXWXe ±feÜ ³¹ff¹ff²feVf ¨fZ»f¸fZV½fSX IZY Àf ÀffÃff°IYfSX IZY ¶ffQ CX³fIZY Àff±f ´fiZÀf IYfÔRiYZÔÀf IYSX³fZ Uf»fZ EIY A³¹f ³¹ff¹ff²feVf IbYdSX¹f³f þûÀfZRY ³fZ ¸fb£¹f ³¹ff¹ff²feVf EUÔ A³¹f ³¹ff¹ff²feVfûÔ IYû EIY d¨f™e d»fJIYSX IYû»fZdþ¹f¸f IYe dÀfRYfdSXVf ´fSX IZYÔQi ÀfSXIYfSX IYe ¨fb´´fe ´fSX ÀfUf»f CXNXfEÜ CX³fIYf Af¦fiWX ±ff dIY Àf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ÀfSXIYfSX ÀfZ ÀfUf»f ´fcL³ff ¨ffdWXEÜ IYû»fZdþ¹f¸f ³fZ RYSXUSXe ¸fZÔ ³¹ff¹ff²feVf IZYE¸f þûÀfZRY AüSX ÔQb ¸f»WXûÂf IYû Àfb´fie¸f IYûMXÊ IYf þþ d³f¹fböY IYSX³fZ IYe dÀfRYfdSXVf IYe ±fe, »fZdIY³f IZYÔQi ÀfSXIYfSX ³fZ ³f °fû ¹fWX ¶f°ff¹ff dIY IYû»fZdþ¹f¸f IYe dÀfRYfdSXVf ¸ff³f³fZ ¸fZÔ QZSX ¢¹fûÔ WXû SXWXe WX` AüSX ³f WXe dÀfRYfdSXVf ´fSX A´f³fe IYûBÊ Af´fdØf ´fiIYMX IYeÜ IYûBÊ À´fáeIYSX¯f ³f Af³fZ IZY ¨f»f°fZ ¹fWX ¸ff³ff ¦f¹ff dIY IZYÔQi ÀfSXIYfSX IZYE¸f þûÀfZRY IYû Àfd»fE Àfb´fie¸f IYûMXÊ IYf ³¹ff¹ff²feVf d³f¹fböY ³fWXeÔ IYSX³fe ¨ffWX°fe, ¢¹fûÔdIY CXØfSXfJÔOX ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf ÀfSXIYfSX IYû ¶fJfÊÀ°f IYSX³fZ ÀfÔ¶fÔ²fe R`YÀf»fZ IYû CX³WXûÔ³fZ WXe JfdSXþ dIY¹ff ±ffÜ Àf¸fÀ¹ff IZYU»f ¹fWX ³fWXeÔ WX` dIY Àfb´fie¸f IYûMXÊ IZY UdSXâ ³¹ff¹ff²feVf ÀfUf»f ´fSX ÀfUf»f IYSX SXWXZ WX`Ô, ¶fd»IY ¹fWX ·fe WX` dIY IbYL UIYe»f ¸fbIYQ¸fûÔ IZY AfUÔMX³f IYe ½¹fUÀ±ff IYû »fZIYSX A´f³fe ¸fbdWX¸f LZOÞXZ WXbE WX`ÔÜ UZ ¸fbIYQ¸ff AfUÔMX³f IYe ½¹fUÀ±ff IYû ´ffSXQVfeÊ ¶f³ff³fZ IZY d»fE ¹ffd¨fIYfEÔ ·fe Qf¹fSX IYSX SXWXZ WX`ÔÜ ¶fe°fZ dQ³fûÔ EIY EZÀfe WXe ¹ffd¨fIYf IYf d³f´fMXfSXf IYSX°fZ WXbE Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fZ IYWXf dIY ¹fWX °f¹f IYSX³fZ IYf Ad²fIYfSX ¸fb£¹f ³¹ff¹ff²feVf IYû WXe WX` dIY IYü³f Àff ¸ff¸f»ff dIYÀf ¶fZÔ¨f IYû ÀfüÔ´ff þfE¦ff, »fZdIY³f ÀfIZY ¶ffQ Àfe AfVf¹f IYe EIY AüSX ¹ffd¨fIYf Qf¹fSX IYSX Qe ¦fBÊÜ ÀfIZY ´fWX»fZ ³¹ff¹ff²feVf ¨fZ»f¸fZV½fSX ³fZ EZÀfe ¹ffd¨fIYf Àfb³f³fZ ÀfZ ¹fWX IYWX°fZ WXbE ³IYfSX IYSX dQ¹ff dIY UWX ³fWXeÔ ¨ffWX°fZ dIY CX³fIZY R`YÀf»fZ IYû ´f»fMX dQ¹ff þfEÜ EZÀff IYWXIYSX CX³WXûÔ³fZ EIY ¶ffSX dRYSX Qe´fIY d¸fßf IYû d³fVff³fZ ´fSX d»f¹ffÜ ¹fWX SXU`¹ff Àfd»fE NXeIY ³fWXeÔ, ¢¹fûÔdIY Àfb´fie¸f IYûMXÊ IYe AûSX ÀfZ ¹fWX À´fá dIY¹ff þf ¨fbIYf WX` dIY ¸fbIYQ¸fûÔ IZY AfUÔMX³f ¸fZÔ ³¹ff¹ff²feVfûÔ IYe UdSXâ°ff IYûBÊ Af²ffSX WXe ³fWXeÔÜ Àf R`YÀf»fZ IZY A³fbÀffSX Àfb´fie¸f IYûMXÊ IZY °fû Àf·fe þþ A³fb·fUe WXû°fZ WX`Ô, ¨ffWXZ UZ WXfBÊIYûMXÊ ÀfZ AfE WXûÔ ¹ff dRYSX ¶ffSX ÀfZÜ1Àfb´fie¸f IYûMXÊ IZY þû ³¹ff¹ff²feVf ¸fb£¹f ³¹ff¹ff²feVf ´fSX d³fVff³ff Àff²f SXWXZ WX`Ô UZ ¹fWX ³fWXeÔ À´fá IYSX SXWXZ WX`Ô dIY dIYÀf °fSXWX ¸fbIYQ¸fûÔ IZY AfUÔMX³f ¸fZÔ ¸f³f¸ff³fe WXû SXWXe WX`? EIY AûSX UZ ÀfZ AfÔ°fdSXIY ¸ff¸f»ff ¶f°ff SXWXZ WX`Ô AüSX QcÀfSXe AûSX CXÀfZ ÀffUÊþd³fIY ·fe IYSX SXWXZ WX`ÔÜ CX³fIYe AûSX ÀfZ ¹fWX ·fe ÀffRY ³fWXeÔ dIY¹ff þf SXWXf dIY ÀfÔUZQ³fVfe»f ¸ff¸f»fûÔ ÀfZ CX³fIYf ¢¹ff AfVf¹f WX`? UZ ¹fWX ·fe ¸ffWXü»f ¶f³ff SXWXZ WX`Ô dIY ¸fb£¹f ³¹ff¹ff²feVf IZYÔQi ÀfSXIYfSX IZY ³fþQeIY WX`Ô AüSX R`YÀf»fZ IZYÔQi ÀfSXIYfSX IZY ¸f³f ¸fb°ffd¶fIY dQE þf SXWXZ WX`ÔÜ dU´fÃf Àf ¸ffWXü»f IYf »ff·f CXNXf³fZ ¸fZÔ »f¦ff WXbAf WX`Ü ¸fb£¹f ³¹ff¹ff²feVf IZY dJ»ffRY ¸fWXfd·f¹fû¦f »ff³fZ IYe ´fWX»f ÀfZ °fû ¹fWXe Àffd¶f°f WXû°ff WX`Ü ¢¹ff ¹fWX dUd¨fÂf ³fWXeÔ dIY dU´fÃfe ³fZ°ffAûÔ ³fZ ¸fWXfd·f¹fû¦f »ff³fZ IYe ¶ff°fZÔ °fû IYeÔ, »fZdIY³f ¹fWX ³fWXeÔ ¶f°ff¹ff dIY dIYÀf AfSXû´f ¸fZÔ?1¹fWX IYûBÊ ´fWX»fe ¶ffSX ³fWXeÔ þ¶f Àfb´fie¸f IYûMXÊ IZY þþûÔ IZY ¶fe¨f IZY ¸f°f·fZQ Àff¸f³fZ AfE WXûÔÜ Àfb´fie¸f IYûMXÊ ¸fZÔ °f¸ff¸f ¸fÀf»fZ EZÀfZ WXû°fZ WX`Ô dþ³f¸fZÔ ³f`d°fIY°ff IYf ÀfUf»f WXû°ff WX`Ü ÀfZ »fZIYSX ³¹ff¹ff²feVfûÔ IZY ¶fe°f ¸f°f·fZQ WXû°fZ WXe WX`Ô AüSX IYBÊ ¶ffSX R`YÀf»ff ¶fWXb¸f°f IZY þdSX¹fZ WXû°ff WX`Ü EZÀff WXû³ff ÀUf·ffdUIY WX`, »fZdIY³f ¹fWX ÀUf·ffdUIY ³fWXeÔ dIY ³¹ff¹ff²feVfûÔ IZY ¶fe¨f IZY ¸f°f·fZQ WXQ ÀfZ ª¹ffQf ¶fPÞX þfEÔÜ

15 A´fi`»f 2018

2

Qe´fVfe»f ·ffSX°f

IYNXbAf IYe ¶fZMXe IZY WX°¹ffSXûÔ °fb¸f³fZ VfSXeSX WXe ³fWXeÔ Af°¸ff IYû ·fe ³fû¨f OXf»ff þ¸¸fc-IYV¸feSX IZY IYNXbAf ¸fZÔ 8 U¿feʹf ¶f¨¨fe IZY Àff±f WXbE Àff¸fcdWXIY ¶f»ff°IYfSX AüSX WX°¹ff ¸ff¸f»fZ ³fZ QZVf IYû ·f»fZ ÓfIYÓfûSX dQ¹ff WX` »fZdIY³f ÀfSXIYfSXûÔ IYû A¶f °fIY IYûBÊ RYIYÊ ³fWXeÔ ´fOÞXf WX` AüSX BÀf ¸ff¸f»fZ IYû Àff¸´fiQfd¹fIY SXÔ¦f QZIYSX BÀfÀfZ dÀf¹ffÀfe »ff·f WXfdÀf»f IYSX³fZ IYe IYûdVfVfZÔ ¨f»f SXWXe WX`ÔÜ »fZdIY³f dþÀf °fSXWX Af°fÔIYUfQe IYf IYûBÊ ²f¸fÊ ³fWXeÔ WXû°ff CXÀfe °fSXWX ¶f»ff°IYfSX AüSX WX°¹ff þ`Àff þ§f³¹f A´fSXf²f IYSX³fZ Uf»fZ IYf ·fe IYûBÊ ²f¸fÊ ³fWXeÔ WXû°ffÜ ¹fdQ dIYÀfe dWXÔQc ³fZ ¹fWX þ§f³¹f A´fSXf²f dIY¹ff WX` °fû UWX dWXÔQc ³fWXeÔ SXfÃfÀf WX` AüSX IYf³fc³f IYû CXÀfZ IYOÞXe ÀfZ IYOÞXe Àfþf dQ»ff³fe ¨ffdWXEÜ »fZdIY³f Qb·ffʦ¹f´fc¯fÊ ¶ff°f ¹fWX WX` dIY BÀf ¸ff¸f»fZ IYû ³ff dÀfRYÊ dWX³Qc ¶f³ff¸f ¸fbÀf»f¸ff³f ¶fd»IY þ¸¸fc ¶f³ff¸f IYV¸feSX ·fe ¶f³ff¹ff þf SXWXf WX`Ü Àf¨f¸fb¨f ¹fWX §fûSX IYd»f¹fb¦f WX` dIY EIY ¶f¨¨fe IZY VfSXeSX AüSX CXÀfIYe Af°¸ff IYû ¸fÔdQSX IZY AÔQSX IbYL »fû¦fûÔ ³fZ d¸f»fIYSX ³fû¨ffÜ d³fd›°f øY´f ÀfZ CXÀf A¶fû²f IYe ¨feJûÔ IYû Àfb³fIYSX ¸ff³fU°ff IZY Àff±f-Àff±f ¸fÔdQSX ¸fZÔ ¸füþcQ ¸ffh Qb¦ffÊ IYe ´fid°f¸ff ·fe SXûBÊ WXû¦fe, Vf¸fÊ ÀfZ ÓfbIY ¦f¹ff WXû¦ff JbQ ·f¦fUf³f IYf ¨fZWXSXf A´f³fZ õfSXf ¶f³ff¹fZ ¸f³fb¿¹fûÔ IYe BÀf IiYcSX°ff IYû QZJIYSXÜ AfdJSX dIYÀf ¸fbhWX ÀfZ UWX ´fbþfSXe QZUe IYe ´fcþf IYSX°ff WXû¦ff dþÀfIZY IYf³f A¶fû²f ¶ffd»fIYf IYe ¨feJûÔ IYû ¸fÀ°fe IZY Àff±f Àfb³f°fZ SXWXZÜ þû ´fbd»fÀf Uf»fZ BÀf WX°¹ff AüSX ¶f»ff°IYfSX ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ÀfWX·ff¦fe SXWXZ IYWXfÔ Jû ¦f¹ff ±ff CX³fIYf Uû dþ¸¸fZQfSXe ·fSXf AWXÀffÀf þû UQeÊ ´fWX³f°fZ Àf¸f¹f CX³WXZÔ ¶f°ff¹ff ¦f¹ff ±ffÜ IYWXfÔ ¨f»ff ¦f¹ff CX³f UIYe»fûÔ IYf IY°fʽ¹f þû ³¹ff¹f IYe »fOÞXfBÊ AQf»f°fûÔ ¸fZÔ »fOÞX³fZ IYe ¶fþf¹f AfSXûd´f¹fûÔ IZY ¶f¨ffU ¸fZÔ ÀfOÞXIYûÔ ´fSX »fOÞX³fZ IZY d»fE Af ¦f¹fZÜ IYWXfÔ ¨f»fe ¦f¹fe CXÀf ÀfSXIYfSX IYe AfUfþ þû '¶fZMXe ¶f¨ffAû, ¶fZMXe ´fPÞXfAû' IYf ³ffSXf ¨fü¶feÀfûÔ §fÔMXZ »f¦ff³fZ ÀfZ ³fWXeÔ ¨fcIY°fe ? ¢¹fûÔ ¨fb´f WXû ¦f¹fZ WXSX ¸fbïZ ´fSX dMXÐUMXSX ´fSX A´f³fe SXf¹f þfdWXSX IYSX³fZ Uf»fZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ? ÀfÔU`²ffd³fIY údá ÀfZ QZJZÔ °fû ¹fWX A´f³fZ Af´f ¸fZÔ WX`SX°f IYe ¶ff°f WX` dIY ¶füdðIY U¦fÊ ÀfZ °ff»»fbIY SXJ³fZ Uf»fZ UIYe»f A´f³ff IY°fʽ¹f ·fc»f ¦f¹fZ AüSX ´fbd»fÀf IYû AfSXûd´f¹fûÔ IZY dJ»ffRY AfSXû´f´fÂf Qf¹fSX IYSX³fZ ÀfZ SXûIY³fZ IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ffÜ Vff¹fQ ´fWX»fe ¶ffSX WXbAf WXû¦ff dIY AQf»f°f ¸fZÔ þþ ´ffÔ¨f §fÔMXZ °fIY BÔ°fþfSX IYSX°fZ SXWXZ dIY AfSXû´f´fÂf QfdJ»f WXû þf¹fZÜ ¹fWXe ³fWXeÔ À±ff³fe¹f ¶ffSX EÀfûdÀfEVf³f ³fZ AfSXûd´f¹fûÔ IZY ´fÃf ¸fZÔ ´fiQVfʳf IYSX°fZ WXbE ¶fÔQ IYf ·fe Af”f³f dIY¹ffÜ CX³fIYf IYWX³ff WX` dIY ´fbd»fÀf IYe IYfSXÊUfBÊ 'A»´fÀfÔ£¹fIY OXû¦fSXf Àf¸fbQf¹f' IYû d³fVff³ff ¶f³ff³fZ IZY d»fE IYe þf SXWXe WX` BÀfd»fE BÀf ¸ff¸f»fZ IYe þfÔ¨f Àfe¶feAfBÊ ÀfZ IYSXfBÊ þf³fe ¨ffdWXE þ¶fdIY SXfª¹f ÀfSXIYfSX IYf IYWX³ff WX` dIY SXfª¹f ´fbd»fÀf þfÔ¨f IYSX³fZ ¸fZÔ ÀfÃf¸f WX` AüSX ¸ff¸f»fZ IYe þfÔ¨f A´fSXf²f VffJf NXeIY ÀfZ IYSX SXWXe WX`Ü ·ffþ´ff ³fZ ¨fb³ffUûÔ IZY Àf¸f¹f ³ffSXf dQ¹ff ±ff'¸fdWX»ff IZY Àf¸¸ff³f ¸fZÔ ·ffþ´ff ¸f`Qf³f ¸fZÔ' AüSX þ¶f ÀfØff ¸fZÔ AfBÊ °fû ³ffSXf dQ¹ff- '¶fZMXe

¶f¨ffAû, ¶fZMXe ´fPÞXfAû', »fZdIY³f Afþ B³f ³ffSXûÔ IYf A±fÊ ¶fQ»f ¦f¹ff WX`Ü '¶fZMXe ¶f¨ffAû' A¶f ¨fZ°ffU³fe ¶f³f ¦f¹ff WX` AüSX ³ffSXf ¶f³ff WX`'¶fZMXe dL´ffAû'Ü ·ffþ´ff ¶ff°fZÔ °fû ¶fOÞXe-¶fOÞXe IYSX°fe WX` AüSX ¸fWXf°¸ff ¦ffÔ²fe IYf A³fbÀfSX¯f IYSX³fZ IYe ¶ff°f IYWX°fe WX` »fZdIY³f ¢¹ff Afþ °fIY IYûBÊ ·ffþ´ff ³fZ°ff CXÀf ´fedOÞX°f ´fdSXUfSX ÀfZ d¸f»f³fZ ¦f¹ff? ·ffþ´ff IZY ³fZ°ffAûÔ IYû °fû ¹fWX ¶f`NXZ d¶fNXf¹fZ A´f³fe SXfþ³fed°f ¨f¸fIYf³fZ IYf ¸füIYf d¸f»f ¦f¹ff WX`Ü ¹fWX ¸ff¸f»ff ¨ffWXZ dWXÔQc ¶f³ff¸f ¸fbÀf»f¸ff³f WXû þf¹fZ ¹ff dRYSX þ¸¸fc ¶f³ff¸f IYV¸feSX, RYf¹fQf ·ffþ´ff IYû WXe WXû¦ffÜ »fûIYÀf·ff AüSX dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffUûÔ ¸fZÔ þ¸¸fc ³fZ ·ffþ´ff IYf ´fcSXf Àff±f dQ¹ff ±ff »fZdIY³f ´ffMXeÊ A´f³ff IYûBÊ ·fe UfQf ´fcSXf IYSX³fZ ¸fZÔ ÀfRY»f ³fWXeÔ SXWXe dþÀfIYû QZJ°fZ WXbE ÃfZÂf ¸fZÔ ·ffþ´ff IZY ´fid°f AfIiYûVf WX`Ü A¶f BÀf ¸ff¸f»fZ IZY Àff¸f³fZ Af³fZ IZY ¶ffQ ·ffþ´ff Jf¸fûVf WX` °ffdIY þ¸¸fc IZY »fû¦f Àf¸fÓfZÔ dIY ´ffMXeÊ CX³fIZY Àff±f WX`Ü ¹fdQ '³¹ff¹f' IYf Àf¸f±fʳf dIY¹ff °fû ·ffþ´ff IYû »fZ³fZ IZY QZ³fZ ´fOÞX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ UfWX ¢¹ff SXfþ³fed°f WX`? ¢¹ff ¸fdWX»ffAûÔ IYf Àf¸¸ff³f WX`? ¸fûQe ÀfSXIYfSX IZY 50 ÀfZ ª¹ffQf ¸fÔdÂf¹fûÔ ¸fZÔ ÀfZ ¸ffÂf EIY ¸fÔÂfe UeIZY dÀfÔWX ³fZ ¹fWX IYWX³fZ IYe A¶f °fIY dWX¸¸f°f dQJfBÊ WX` dIY 'AfdÀfRYf IZY d»fE WX¸f BÔÀff³f IZY øY´f ¸fZÔ ³ffIYf¸f SXWXZ, »fZdIY³f CXÀfZ BÔÀffRY þøYSX d¸f»fZ¦ff...Ü' IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ³fZ IYNXbAf AüSX CX³³ffU ¸ff¸f»fZ IZY dUSXû²f ¸fZÔ ¸f²¹fSXfdÂf IYû BÔdOX¹ff ¦fZMX ´fSX I`YÔOX»f ¸ff¨fÊ d³fIYf»f IYSX BÀf ¸fbïZ IYû ¦fSX¸ff dQ¹ff WX` AüSX d³fd›°f øY´f ÀfZ IZYÔQi ÀfSXIYfSX ´fSX A¶f Q¶ffU ¶fPÞX ¦f¹ff WX` dIY AfSXûd´f¹fûÔ IYû ³¹ff¹f IZY IYNX§fSXZ ¸fZÔ þ»Q ÀfZ þ»Q »ff¹ff þf¹fZÜ IYfÔ¦fiZÀf õfSXf BÀf ¸fbïZ IYû ´fi¸fbJ°ff ÀfZ CXNXf³fZ IZY ¨f»f°fZ A¶f QZVf ·fSX ¸fZÔ ³ffSXeUfQe ÀfÔ¦fNX³fûÔ IYf AfÔQû»f³f °fZþ WXû¦ff AüSX ·ffþ´ff ÀfSXIYfSXûÔ ´fSX Q¶ffU ¶fPÞXZ¦ff dIY UWX ¸fdWX»ff ÀfbSXÃff IYe dÀfRYÊ ¶ff°fZÔ IYSX³fZ IYe ¶fþf¹f IbYL NXûÀf ·fe IYSXIZY dQJf¹fZÜ ¦füSX°f»f¶f WX` dIY BÀf ¶f¨¨fe IYû þ³fUSXe ¸fZÔ EIY WXµ°fZ °fIY IYNXbAf dþ»ff dÀ±f°f EIY ¦ffÔU IZY EIY ¸fÔdQSX ¸fZÔ ¶fÔ²fIY ¶f³ff IYSX SXJf ¦f¹ff ±ff AüSX CXÀfÀfZ LWX »fû¦fûÔ ³fZ IYd±f°f °füSX ´fSX ¶f»ff°IYfSX dIY¹ff ±ffÜ þ¸¸fc IYV¸feSX ´fbd»fÀf IYe A´fSXf²f VffJf IYe AûSX ÀfZ ¸fb£¹f ³¹ffd¹fIY ¸fdþÀMÑZMX IYe AQf»f°f ¸fZÔ 15 ´fÈâûÔ IYf AfSXû´f´fÂf ¸fZÔ BÀf ¶ff°f IYf Jb»ffÀff WXbAf WX` dIY ¶fIYSXUf»f Àf¸fbQf¹f IYe ¶f¨¨fe IYf A´fWXSX¯f, ¶f»ff°IYfSX AüSX WX°¹ff B»ffIZY ÀfZ BÀf A»´fÀfÔ£¹fIY Àf¸fbQf¹f IYû WXMXf³fZ IYe EIY Àfû¨fe Àf¸fÓfe ÀffdþVf IYf dWXÀÀff ±feÜ BÀf¸fZÔ IYNXbAf dÀ±f°f SXfÀf³ff ¦ffÔU ¸fZÔ QZUeÀ±ff³f, ¸fÔdQSX IZY ÀfZUfQfSX IYû A´fWXSX¯f, ¶f»ff°IYfSX AüSX WX°¹ff IZY ´feLZ ¸fb£¹f ÀffdþVfIY°ffÊ ¶f°ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü ÀffÔÓfe SXf¸f IZY Àff±f dUVfZ¿f ´fbd»fÀf Ad²fIYfSXe Qe´fIY JþbdSX¹ff AüSX ÀfbSXZÔQi U¸ffÊ, d¸fÂf ´fSXUZVf IbY¸ffSX CXRYÊ ¸f³³fc, SXf¸f IYf dIYVfûSX ·f°feþf AüSX CXÀfIYf ¶fZMXf dUVff»f þÔ¦fûÂff CXRYÊ Vf¸¸ff IYd±f°f °füSX ´fSX Vffd¸f»f WXbEÜ AfSXû´f´fÂf ¸fZÔ þfÔ¨f Ad²fIYfSXe (AfBÊAû) WXZOX IYfÔÀMXZ¶f»f d°f»fIY SXfþ AüSX CX´f d³fSXeÃfIY Af³fÔQ QØf

·fe ³ff¸fþQ WX`Ô dþ³WXûÔ³fZ SXf¸f ÀfZ IYd±f°f °füSX ´fSX ¨ffSX »ffJ ÷Y´fE d»fE AüSX AWX¸f Àf¶fc°f ³fá dIYEÜ AfSXû´f´fÂf ¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff WX` dIY ¶f¨¨fe IYf VfU ¶fSXf¸fQ WXû³fZ ÀfZ LWX dQ³f ´fWX»fZ 11 þ³fUSXe IYû dIYVfûSX ³fZ A´f³fZ ¨f¨fZSXZ ·ffBÊ þÔ¦fûÂff IYû RYû³f dIY¹ff ±ff AüSX ¸fZSXNX ÀfZ »füMX³fZ IYû IYWXf ±ff, þWXfÔ UWX ´fPÞXfBÊ IYSX SXWXf ±ffÜ QSXAÀf»f, CXÀf³fZ CXÀfÀfZ IYWXf dIY ¹fdQ UWX ¸fþf »fcMX³ff ¨ffWX°ff WX` °fû Af þfEÜ AfNX U¿feʹf ¶f¨¨fe 10 þ³fUSXe IYû »ff´f°ff WXû ¦fBÊ ±fe þ¶f UWX þÔ¦f»f ¸fZÔ §fûOÞXûÔ IYû ¨fSXf SXWXe ±feÜ þfÔ¨fIY°ffAûÊÔ ³fZ IYWXf dIY AfSXûd´f¹fûÔ ³fZ §fûOÞXZ PXcÔPX³fZ ¸fZÔ ¸fQQ IYSX³fZ IZY ¶fWXf³fZ »fOÞXIYe IYû A¦fUf IYSX d»f¹ffÜ A´f³fe ¶f¨¨fe IZY »ff´f°ff WXû³fZ IZY A¦f»fZ dQ³f CXÀfIZY ¸ff°ff d´f°ff QZUeÀ±ff³f ¦fE AüSX SXf¸f ÀfZ CXÀfIYf A°ff ´f°ff ´fcLfÜ dþÀf ´fSX, CXÀf³fZ ¶f°ff¹ff dIY UWX A´f³fZ dIYÀfe dSXV°fZQfSX IZY §fSX ¦fBÊ WXû¦feÜ AfSXû´f´fÂf IZY ¸fb°ffd¶fIY AfSXû´fe ³fZ ¶f¨¨fe IYû QZUeÀ±ff³f ¸fZÔ ¶fÔ²fIY ¶f³ffE SXJ³fZ IZY d»fE CXÀfZ A¨fZ°f IYSX³fZ IYû »fZIYSX ³fVfe»fe QUfB¹ffÔ Qe ±feÔÜ ¶f¨¨fe IZY A´fWXSX¯f, WX°¹ff AüSX þÔ¦fûÂff EUÔ JþbdSX¹ff IZY Àff±f CXÀfÀfZ ¶ffSX-¶ffSX ¶f»ff°IYfSX IYSX³fZ ¸fZÔ dIYVfûSX ³fZ ¸fb£¹f ·fcd¸fIYf d³f·ffBÊÜ dIYVfûSX A´f³fe ÀIcY»fe ´fPÞXfBÊ LûOÞX ¨fbIYf WX`Ü dIYVfûSX IYe ¸fZdOXIY»f þfÔ¨f ÀfZ þfdWXSX WXû°ff WX` dIY UWX U¹fÀIY WX` »fZdIY³f AQf»f°f ³fZ A·fe °fIY dSX´fûMXÊ IYf ÀfÔÄff³f ³fWXeÔ d»f¹ff WX`Ü AfSXû´f´fÂf IZY ¸fb°ffd¶fIY JþbdSX¹ff ³fZ ¶f¨¨fe IYf A´fWXSX¯f IYSX³fZ IZY d»fE dIYVfûSX IYû »ff»f¨f dQ¹ffÜ JþbdSX¹ff ³fZ CXÀfZ ·fSXûÀff dQ»ff¹ff dIY UWX ¶fûOXÊ ´fSXeÃff ´ffÀf IYSX³fZ (³fIY»f IZY þdSX¹fZ) ¸fZÔ CXÀfIYe ¸fQQ IYSXZ¦ffÜ BÀfIZY ¶ffQ CXÀf³fZ ´fSXUZVf ÀfZ ¹fûþ³ff ÀffÓff IYSX CXÀfZ AÔþf¸f QZ³fZ ¸fZÔ ¸fQQ ¸ffÔ¦fe, þû SXf¸f AüSX JþbdSX¹ff ³fZ ¶f³ffBÊ ±feÜ þÔ¦fûÂff A´f³fZ ¨f¨fZSXZ ·ffBÊ IYf RYû³f Af³fZ IZY ¶ffQ ¸fZSXNX ÀfZ SXfÀf³ff ´fWXbÔ¨ff AüSX dIYVfûSX EUÔ ´fSXUZVf IZY Àff±f ¶f¨¨fe ÀfZ ¶f»ff°IYfSX dIY¹ff, dþÀfZ ³fVfe»fe QUf Qe ¦fBÊ ±feÜ SXf¸f IZY d³fQZÊVf ´fSX ¶f¨¨fe IYû ¸fÔdQSX ÀfZ WXMXf¹ff ¦f¹ff AüSX CXÀfZ J°¸f IYSX³fZ IZY BSXfQZ ÀfZ ¸f³³fc, þÔ¦fûÂff °f±ff dIYVfûSX CXÀfZ ´ffÀf IZY þÔ¦f»f ¸fZÔ »fZ ¦fEÜ þfÔ¨f IZY ¸fb°ffd¶fIY JþbdSX¹ff ·fe ¸füIZY ´fSX ´fWXbÔ¨ff AüSX CX³fÀfZ BÔ°fþfSX IYSX³fZ IYû IYWXf ¢¹fûÔdIY UWX ¶f¨¨fe IYe WX°¹ff ÀfZ ´fWX»fZ CXÀfIZY Àff±f dRYSX ÀfZ ¶f»ff°IYfSX IYSX³ff ¨ffWX°ff ±ffÜ AfSXû´f´fÂf ¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff WX` dIY ¶f¨¨fe ÀfZ EIY ¶ffSX dRYSX Àff¸fcdWXIY ¶f»ff°IYfSX dIY¹ff ¦f¹ff AüSX ¶ffQ ¸fZÔ dIYVfûSX ³fZ CXÀfIYe WX°¹ff IYSX QeÜ BÀf¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff WX` dIY dIYVfûSX ³fZ ¶f¨¨fe IZY dÀfSX ´fSX EIY ´f°±fSX ÀfZ Qû ¶ffSX ´fiWXfSX dIY¹ff AüSX CXÀfIZY VfU IYû þÔ¦f»f ¸fZÔ RZYÔIY dQ¹ffÜ QSXAÀf»f, UfWX³f IYf BÔ°fþf¸f ³fWXeÔ WXû ´ff³fZ IZY ¨f»f°fZ ³fWXSX ¸fZÔ VfU IYû RZYÔIY³fZ IYe CX³fIYe ¹fûþ³ff ³ffIYf¸f WXû ¦fBÊ ±feÜ VfU IYf ´f°ff ¨f»f³fZ IZY IYSXe¶f WXµ°fZ ·fSX ¶ffQ 23 þ³fUSXe IYû ÀfSXIYfSX ³fZ ¹fWX ¸ff¸f»ff A´fSXf²f VffJf IYû ÀfüÔ´ff dþÀf³fZ EÀfAfBÊMXe ¦fdNX°f IYeÜ -³feSXþ IbY¸ffSX Qb¶fZ


15 A´fi`»f 2018

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

3

ÀfÔdU²ff³f dVf»´fe IYe Vff³f Aû VfüIY°f ´fSX °ffþ³f¦fSXe d³fÀffSX Af¦fSXfÜ OXfg. ·fe¸fSXfU AfÔ¶fZOXIYSX IYe 127 UeÔ þ¹fÔ°fe ´fSX Vfd³fUfSX IYû VfWXSX ¶ff¶ff ÀffWX¶f IZY þ¹fIYfSXûÔ ÀfZ ¦fcÔþ°ff SXWXfÜ Vfû·ff¹ffÂff ¸fZÔ ¶ff¶ff ÀffWX¶f IYe Vff³f-AûVfüIY°f dQJeÜ A³fbÀfcd¨f°f þfd°f ¶ffWXb»¹f ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ QeUf»fe ÀfSXeJf ³fþfSXf ±ffÜ ¸fIYf³f AüSX ´fid°fâf³f SXûVf³fe ÀfZ ÀfSXf¶fûSX ±fZÜ »ffCXOXÀ´feIYSXûÔ ÀfZ ¶ff¶ff ÀffWX¶f IYf ÀfÔQZVf ¦fcÔþ SXWXf ±ffÜ Vfû·ff¹ffÂff IYf Vfb·ffSXÔ·f QZSX Vff¸f ¨f¢IYe ´ffMX d¶fþ»fe §fSX IZY Àf¸fe´f ÀfZ WXbAfÜ ¸fb£¹f Ad°fd±f IYfÔ¦fiZÀf IZY ´fiQZVf A²¹fÃf SXfþ¶f¶¶fSX ³fZ ¶ff¶ff ÀffWX¶f AüSX ·f¦fUf³f ¶fbð IYe ´fid°f¸ff IYe AfSX°fe CX°ffSXeÜ SXfþ¶f¶¶fSX ³fZ IYWXf dIY QZVfdWX°f ¸fZÔ ¶ff¶ff ÀffWX¶f IZY ¹fû¦fQf³f IYû ·fb»ff¹ff ³fWXeÔ þf ÀfIY°ffÜ WXf»ffÔdIY CX³WXûÔ³fZ Af¦ffWX dIY¹ff ±ff dIY ¹fdQ þfd°f¹ffÔ SXWXZÔ¦fe °fû QZVf °fSX¢IYe ³fWXeÔ IYSX ÀfIZY¦ffÜ BÀfÀfZ ³fRYSX°f R`Y»fZ¦feÜ Vfû·ff¹ffÂff ¸fZÔ Àf¶fÀfZ Af¦fZ OXfg. ·fe¸fSXfU AfÔ¶fZOXIYSX IYe ÓffÔIYe ±feÜ BÀfIZY ¶ffQ ·f¦fUf³f ¦fü°f¸f ¶fbð, ¸fWXf°¸ff ª¹fûd°fSXfU RcY»fZ, ÀffWXc þe ¸fWXfSXfþ, SXf¸ffÀUf¸fe ´fZdSX¹ffSX, IYfÔVfeSXf¸f Àf¸fZ°f

A³fZIY ¸fWXf´fb÷Y¿fûÔ IYe ÓffÔdIY¹ffÔ ±feÔÜ EIY ÓffÔIYe ¸fZÔ ¶fÀf´ff ¸fbdJ¹ff ¸ff¹ffU°fe WXf±f dWX»ff°fe ³fþSX Af SXWXe ±feÔÜ IYSXe¶f °fe³f dIY»fû¸feMXSX »fÔ¶fe Vfû·ff¹ffÂff ¸fZÔ Qd»f°fûÔ IZY ¸fbWX»»fûÔ ÀfZ ·fe EIY-EIY ÓffÔIYe Vffd¸f»f WXbBÊÜ RYfB¶fSX ÀfZ d³fd¸fÊ°f °fe³f WXf±fe, °fe³f Qþʳf AJfOÞXZ AüSX dQ»»fe, ¸fbSXfQf¶ffQ AüSX SXf¸f´fbSX ÀfZ AfE ¶f`ÔOX¶ffþZ AfIY¿fʯf IZY IZYÔQi ±fZÜ WXf±fe IYe DYÔ¨ffBÊ 16 RbYMX ±feÜ Vfû·ff¹ffÂff IYfþe´ffOÞXf, dVfUfþe ¸ffIZYÊMX, ¸fQe³ff WXûMX»f, þüWXSXe ¶ffþfSX,

SXfU°f´ffOÞXf, ´fe´f»f¸fÔOXe, IYf»ff¸fWX»f, ¦fbQOÞXe ¸fÔÀfcSX JfÔ, ²fcd»f¹ff¦fÔþ, ³fe¸f QSXUfþf, §fdMX¹ff Afþ¸f JfÔ, dL»fe BÊMX, RbY»f˜e, ÀfZU IYf ¶ffþfSX, WXeÔ¦f IYe ¸fÔOXe, ¸feSXf WXbÀf`³fe ÃfZÂf, IY»f¢MÑe, OXeE¸f IÔY´ffCXÔOX, BÊQ¦ffWX SXûOX, ³ff¸f³fZSX, ÀffBÊ IYe °fdIY¹ff, Le´feMXû»ff AüSX Aûd»f¹ff SXûOX WXû°fZ WXbE d³fIY»feÜ OXfg. AÔ¶fZOXIYSX þ¹fÔ°fe Àf¸ffSXûWX IZYÔQie¹f Àfd¸fd°f IZY A²¹fÃf ·fSX°f dÀfÔWX d´f´´f»f, OXfg. AfÔ¶fZOXIYSX þ¹fÔ°fe Àf¸ffSXûWX Àfd¸fd°f

IZYÔQie¹f IY¸fZMXe IZY A²¹fÃf ·fSX°f IbY¸ffSX d´f´´f»f, ¶fÀf´ff IZY dþ»ff²¹fÃf ·ffSX°fZÔQb A÷Y¯f, E¸fE»fÀfe Àfb³fe»f d¨fØfüOÞX, ¦fbdMX¹ffSXe »ff»f Qb¶fZVf, ´fi°ff´f dÀfÔWX ¶f§fZ»f, IYfÔ¦fiZÀf IZY dþ»ff²¹fÃf Qb¿¹fÔ°f Vf¸ffÊ, IYfÔ¦fiZÀf IZY UdSXâ ³fZ°ff CX´fZÔQi dÀfÔWX, þ¸fe»fCXQQe³f IbYSX`Vfe, ´fi°ff´f dÀfÔWX, QeUf³f dÀfÔWX ¸fb×dJ¹ff, WXfþe A¶fSXfSX, IYSX°ffSX dÀfÔWX ·ffSX°fe¹f, ²f¸fÊ ´fiIYfVf ·ffSX°fe¹f AfdQÜ ·fe¸f ¹fbUf ½¹ff´ffSX ¸fÔOX»f õfSXf ÀfQSX ·f™e ¨füSXfWXZ IZY Àf¸fe´f OXfg.

AfÔ¶fZOXIYSX IYe þ¹fÔ°fe ¸f³ffBÊÜ ¹fWXfÔ ¸fZ»fZ IYf IYf CXQ§ffMX³f IYfÔ¦fiZÀf IZY ´fiQZVf A²¹fÃf SXfþ¶f¶¶fSX ³fZ dIY¹ffÜ IY»ffIYfSXûÔ ³fZ ÀffÔÀIÈYd°fIY IYf¹fÊIiY¸fûÔ IYe ´fiÀ°fbd°f¹ffÔ QeÔÜ ¸fZ²ffUe LfÂf-LfÂffAûÔ IYû Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ffÜ Af´f IZY UdSXâ ³fZ°ff ¸f³fûþ ²feSXe¹ff³f, IYfÔ¦fiZÀf IZY UdSXâ ³fZ°ff CX´fZÔQi dÀfÔWX, E¸fE»fÀfe Àfb³fe»f IbY¸ffSX d¨fØfüOÞX, OXfg. ·ffSX°fZÔQb A÷Y¯f, UfdþQ d³fÀffSX, ¸fbSXfSXe »ff»f ¦fû¹f»f, Qb¿¹fÔ°f Vf¸ffÊ, AVfûIY IbY¸ffSX, þe°fZVf IbY¸ffSX AfdQ Vffd¸f»f SXWXZÜ

°fcRYf³f IYe ¨f´fZMX ¸fZÔ AfIYSX ¦fBÊ Àfb´fSXUfBþSX IYe þf³f Af¦fSXfÜ dþÀfIYe AfVfÔIYf ±fe, UWXe WXbAfÜ ¶fb²fUfSX SXf°f ÀfZ ¦ff¹f¶f R`Y¢MÑe Àfb´fSXUfBþSX IYe ·fe °fcRYf³f IYe ¨f´fZMX ¸fZÔ AfIYSX þf³f ¨f»fe ¦fBÊÜ Vfd³fUfSX IYû Qû´fWXSX VfU IYûNXe ¸fe³ff ¶ffþfSX IZY ´ffÀf ³ff»fZ ¸fZÔ ´fOÞXf d¸f»ffÜ ´fWX¨ff³f ´fÂf ÀfZ CX³fIYe dVf³ff£°f WXû ¦fBÊÜ °ffþ¦fÔþ IZY IYWXSXBÊ ¸fûOÞX dÀ±f°f ´ffU³f ²ff¸f IYfg»fû³fe d³fUfÀfe 25 U¿feʹf dUIYfÀf Vf¸ffÊ dÀfIÔYQSXf ÃfZÂf IYe EIY Vfc R`Y¢MÑe ¸fZÔ Àfb´fSXUfBþSX ±fZÜ ¶fb²fUfSX SXf°f AfNX ¶fþZ UZ R`Y¢MÑe IZY EIY IY¸fʨffSXe IZY Àff±f A´f³fe ¶ffBIY ÀfZ d³fIY»fZ ±fZÜ ´fd›¸f´fbSXe ¨füSXfWXZ ÀfZ UZ AIZY»fZ §fSX IYe AûSX d³fIY»fZÜ BÀfIZY ¶ffQ §fSX ³fWXeÔ ´fWXbÔ¨fZÜ SXf°f ³fü ¶fþZ ÀfZ CX³fIYf ¸fû¶ffB»f ·fe dÀU¨f AfgRY WXû ¦f¹ffÜ °fe³f dQ³f °f»ffVf IYSX³fZ IZY ¶ffQ ·fe ÀfbSXf¦f ³fWXeÔ d¸f»ff °fû ´fdSXþ³fûÔ ³fZ

VfbIiYUfSX IYû dÀfIÔYQSXf ±ff³fZ ¸fZÔ ´fbd»fÀf IYû Àfc¨f³ff QeÜ Vfd³fUfSX IYû Qû´fWXSX EIY ¶fþZ IYûNXe ¸fe³ff ¶ffþfSX IZY ´ffÀf ³ff»fZ ¸fZÔ dUIYfÀf IYf VfU ´fOÞXf d¸f»ffÜ ´fbd»fÀf ³fZ VfU IYû ¶ffWXSX d³fIYf»fIYSX °f»ffVfe »fe °fû þZ¶f ÀfZ ¸fû¶ffB»f AüSX ´fÀfÊ d¸f»f ¦f¹ffÜ ´fÀfÊ ÀfZ d¸f»fZ R`Y¢MÑe IZY ´fWX¨ff³f ´fÂf ÀfZ CX³fIYe dVf³ff£°f WXû ¦fBÊÜ BÀfIZY ¶ffQ ´fbd»fÀf ³fZ ´fdSXþ³fûÔ IYû Àfc¨f³ff QeÜ dUIYfÀf IYe ¶ffBIY IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ A·fe þf³fIYfSXe ³fWXeÔ WXû ÀfIYe WX`Ü d´f°ff ¸fbIZYVf Vf¸ffÊ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¶fb²fUfSX SXf°f IYû dUIYfÀf IYe Qû ¶ffSX ¸ffÔ ÀfZ RYû³f ´fSX ¶ff°f WXbBÊ ±feÜ CX³WXZÔ ¶f°ff¹ff ±ff dIY ¶ffdSXVf IYe UþWX ÀfZ CX³WXZÔ §fSX Af³fZ ¸fZÔ QZSX WXû SXWXe WX`Ü ´fûÀMX¸ffMXʸf dSX´fûMXÊ Af³fZ ´fSX dÀ±fd°f AüSX À´fá WXû þfE¦feÜ ¸fbIZYVf ³fZ ¶f°ff¹ff dIY dUIYfÀf IYe ´f°??³fe

dVfUf³fe AfNX ¸ffWX ÀfZ A»f¦f SXWX SXWXe ±feÜ CXÀfIZY °fe³f Àff»f IYe ¶fZMXe ·fe WX`Ü dUIYfÀf IYe °f»ffVf ¸fZÔ ´fdSXþ³fûÔ ³fZ Àff±f d³fIY»fZ IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYe ¶ff°f IZY Af²ffSX ´fSX ³ff»fûÔ ¸fZÔ ·fe °f»ffVf IYe ±feÜ »fZdIY³f IYûBÊ ÀfbSXf¦f ³fWXeÔ d¸f»f ÀfIYf ±ffÜ

°fcRYf³f ÀfZ ¶feÀfUeÔ ¸fü°f

·ffþ¹fb¸fû ³fZ "Àf¸fSXÀf°ff dQUÀf" IZY øY´f ¸fZÔ ¸f³ffBÊ ¶ff¶ff ÀffWX¶f IYe þ¹fÔ°fe

¶fb²fUfSX IYû °fcRYf³f IYe ¨f´fZMX ¸fZÔ AfIYSX A»f¦f-A»f¦f ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ 16 þf³f ¦fBÊ ±feÔÜ BÀf¸fZÔ §ff¹f»f þ`°f´fbSX IZY ¦fPÞXe ¶fSXü»fe d³fUfÀfe ³fÔQ»ff»f ¶f§fZ»f, ¸f»f´fbSXf IZY ¦fOÞXÀff³fe d³fUfÀfe SXf¸fSX°fe AüSX Vf¸fÀff¶ffQ IZY ³f¹ff ¦ffÔU d³fUfÀfe IY~f³f dÀfÔWX IYe VfbIiYUfSX IYû ¸fü°f WXû ¦fBÊ ±feÜ A¶f R`Y¢MÑe Àfb´fSXUfBþSX IYf VfU d¸f»f³fZ ÀfZ ¸fÈ°fIY ÀfÔ£¹ff ¶feÀf °fIY ´fWXbÔ¨f ¦fBÊ WX`Ü

Af¦fSXfÜ ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ¹fbUf ¸fû¨ffÊ IZY ´fiQZVf A²¹fÃf Àfb·ff¿f ¹fQbUÔVf IZY AfUfWX³f ´fSX ÀfÔdU²ff³f d³f¸ff°ffÊ ¶ff¶ff ÀffWX¶f OXfg. ·fe¸fSXfU AfÔ¶fZOXIYSX IYe 127Ue þ¹fÔ°fe "Àf¸fSXÀf°ff dQUÀf" IZY øY´f ¸fZÔ ¸f³ffBÊ ¦fBÊÜ BÀf AUÀfSX ´fSX ·ffþ¹fb¸fû õfSXf °fWXÀfe»f ÀfQSX ´fbd»fÀf »ffB³f ÀfZ ¶ffBIY SX`»fe d³fIYf»fe ¦f¹feÜ ¶ffBIY SX`»fe IYû ·ffþ¹fb¸fû ´fiQZVf ¸fÔÂfe Àfû³fc dÀfÔWX, ·ffþ´ff dþ»ff²¹fÃf V¹ff¸f ·fQüdSX¹ff, ¸fWXf³f¦fSX A²¹fÃf dUþ¹f dVfUWXSXZ ³fZ WXSXe ÓfÔOXe dQJfIYSX Vfb·ffSXÔ·f dIY¹ffÜ SX`»fe ¸fZÔ ´fi¸fbJ øY´f ÀfZ ¦füSXU SXfþfU°f, SXfWXb»f ¨fü²fSXe, ÀfWXQZU Vf¸ffÊ, ´fU³f ¨fü²fSXe, AfVfe¿f þ`³f, d³fVffÔ°f »fUfd³f¹ff, ¦füSXU Àfû»fÔIYe, ´fiQe´f ¨fü²fSXe, ¹fû¦fZVf IbYVfUfWX, þe°fc ¨fü²fSXe, ÀfdWX°f Àf`ÔIYOÞXûÔ IYe °ffQf°f ¸fZÔ ·ffþ¹fb¸fû IYf¹fÊIY°ffÊ CX´fdÀ±f°f SXWXZÜ


15 A´fi`»f 2018

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

4

eFkqjk U;wt

¶ff»fIY IYe WX°¹ff IYSX VfU IbYEÔ ¸fZÔ RZYÔIYf IYûÀfeIY»ffÔ (¸f±fbSXf)Ü ¦ffÔU ¶fSX¨ffU»fe ÀfZ ´ffÔ¨f dQ³f ´fWX»fZ QbIYf³f ÀfZ Àff¸ff³f JSXeQ³fZ ¦fE ³fü U¿feʹf ¶ff»fIY IYf VfU Vfd³fUfSX IYe Àfb¶fWX IbYEÔ ¸fZÔ ´fOÞXf d¸f»ffÜ CXÀfIYe WX°¹ff IYSX VfU IYû dL´ff³fZ IZY d»fE UWXfÔ RZYÔIY dQ¹ff ¦f¹ff ±ffÜ ¦ffÔU ¶fSX¨ffU»fe ¸fZÔ QÀf A´fi`»f IYû ÀfbJ´ff»f IYf ³fü U¿feʹf ´fbÂf WXZ¸fÔ°f CXRYÊ WXZ¸fc »ff´f°ff WXû ¦f¹ff ±ffÜ ´fdSXþ³fûÔ IZY A³fbÀffSX UWX Vff¸f IYû §fSX ÀfZ ´f`ÀfZ »fZIYSX ´fOÞXûÀf IYe QbIYf³f ÀfZ Àff¸ff³f »fZ³fZ IYû ¦f¹ff ±ffÜ BÀfIYe ¦fb¸fVfbQ¦fe ±ff³ff IYûÀfeIY»ffÔ ¸fZÔ QþÊ IYSXfBÊ ¦fBÊÜ Vfd³fUfSX Àfb¶fWX ¦ffÔU IZY WXe »føf¯f IZY JZ°f ¸fZÔ ¶f³fZ IbYAfÔ ¸fZÔ CXÀfIYe »ffVf ´fOÞXe d¸f»feÜ ¶ff»fIY IYe WX°¹ff IYSX VfU RZYÔIY dQE þf³fZ ÀfZ ¦ffÔU Àf³fÀf³fe R`Y»f ¦fBÊÜ ´fdSXUfSX ¸fZÔ IYûWXSXf¸f

¸f¨f ¦f¹ffÜ ÀfeAû Lf°ff ¨fÔQi²fSX ¦füOÞX EUÔ BÔÀ´fZ¢MXSX Ad¸f°f IbY¸ffSX ³fZ RYûÀfÊ IZY Àff±f VfU IYû IbYAfÔ ÀfZ d³fIY»fUf¹ffÜ EÀfEÀf´fe ´fi·ffIYSX ¨fü²fSXe ³fZ ·fe §fMX³ffÀ±f»f IYf þf¹fþf d»f¹ffÜ dþ³f ¶f¨¨fûÔ ³fZ VfU IYû IbYAfÔ ¸fZÔ QZJf ±ff, CX³fÀfZ ÀfZ ·fe EÀfEÀf´fe ³fZ ´fcL°ffL IYeÜ EÀfEÀf´fe ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ´fi±f¸f ²á¹ff ´fi°fe°f WXû°ff WX` dIY dIYVfûSX IYe WX°¹ff IYSXIZY VfU IYû IbYAf ¸fZÔ RZYÔIYf ¦f¹ff WX`Ü ´fûÀMX¸ffMXʸf dSX´fûMXÊ Af³fZ IZY ¸fü°f IZY IYfSX¯f À´fá WXû þfEÔ¦fZÜ --IbYEÔ °fû ´fWX»fZ WXe QZJ d»fE ±fZ: WXZ¸fÔ°f IYe °f»ffVf ¸fZÔ ¦fif¸fe¯fûÔ ³fZ Ad²fIYfÔVf IbYAûÔ IYû Qû dQ³f ´fWX»fZ IYfÔMXZ OXf»fIYSX QZJf ¦f¹ff ±ffÜ ´fcUÊ ´fi²ff³f ´fie°f¸f»ff»f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY Qû dQ³f ´fWX»fZ ·fe BÀf IbYEÔ IYû QZJf ¦f¹ff ±ffÜ

dSX¢Vff ¨ff»fIY IZY VfU IYe °f»ffVf þfSXe ¸f±fbSXfÜ ÀfQSX ¶ffþfSX ÃfZÂf ÀfZ ¦ff¹f¶f dSX¢Vff ¨ff»fIY IYe WX°¹ff IZY VfIY ¸fZÔ ´fbd»fÀf ³fZ ´ffÔ¨f ÀfÔdQ¦²f dWXSXfÀf°f ¸fZÔ d»fE WX`ÔÜ ´fcL°ffL IZY ¶ffQ ´fbd»fÀf ¹f¸fb³ff ¸fZÔ ¦fû°ffJûSXûÔ IZY þdSXE ¨ff»fIY IYf VfU °f»ffVf IYSXf SXWXe WX`Ü WXf»ffÔdIY QZSX Vff¸f °fIY »ffVf IYf ´f°ff ³fWXeÔ ¨f»ff ±ffÜ ÀfQSX ¶ffþfSX IZY ¸fbIZYdSX¹f³f ¸fûWX»»ff d³fUfÀfe dIYVfûSX IYf 18 U¿feʹf ´fbÂf Àfd¨f³f dSX¢Vff ¨f»ffIYSX ´fdSXUfSX IYf ÀfWX¹fû¦f IYSX°ff ±ffÜ Qû A´fi`»f IYû Àfd¨f³f »ff´f°ff WXû ¦f¹ffÜ ¨ffSX A´fi`»f IYû Àfd¨f³f IZY d´f°ff ³fZ ±ff³ff ÀfQSX ¸fZÔ ¦fb¸fVfbQ¦fe QþÊ IYSXfBÊÜ BÀfIZY ¶ffQ dIYVfûSX IYû Àfd¨f³f IYf dSX¢Vff ¹f¸fb³ff IYe °fSXRY þf SXWXZ SXfÀ°fZ ´fSX JOÞXf d¸f»ffÜ BÀfIYe þf³fIYfSXe dIYVfûSX ³fZ ´fbd»fÀf IYû QeÜ ´fbd»fÀf IYe Lf³f¶fe³f ¸fZÔ ÀfeÀfeMXeUe RbYMXZþ ¸fZÔ ¸fbWX»»fZ IZY WXe ¹fbUIY CXÀfZ Qû´fdWX¹ff UfWX³f ´fSX ¶f`NXfIYSX ¹f¸fb³ff IYe °fSXRY »fZ þf°fZ WXbE ³fþSX AfEÜ ´fbd»fÀf ³fZ ¸fbWX»»fZ IZY Àfû³fc, SXfþZÔQi, dU³fûQ AüSX »føf¯f IYû dWXSXfÀf°f ¸fZÔ d»f¹ffÜ ¶f°ff¹ff þf SXWXf WX` dIY ¹fbUIYûÔ ³fZ Àfd¨f³f IYe WX°¹ff IYe ¶ff°f ÀUeIYfSX IYe WX`Ü ´fcL°ffL IZY ¶ffQ ´fbd»fÀf B³fIYû »fZIYSX Vfd³fUfSX Qû´fWXSX ¨ff¸fOÞX ¸fÔdQSX IZY d³fIYMX ¹f¸fb³ff dIY³ffSXZ ´fWXbÔ¨feÜ ¦fû°ffJûSXûÔ ÀfZ Àfd¨f³f IZY VfU IYe °f»ffVf IYSXfBÊÜ IYSXe¶f QÀf §fÔMXZ °fIY °f»ffVf IZY ¶ffQ AÀfRY»f°ff WXe WXf±f »f¦feÜ EÀfEÀf´fe ´fi·ffIYSX ¨fü²fSXe ³fZ ¶f°ff¹ff dIY dWXSXfÀf°f ¸fZÔ d»fE AfSXûd´f°f WX°¹ff IYe ¶ff°f ÀUeIYfSX IYSX SXWXZ WX`Ô, ´fcL°ffL A·fe þfSXe WX`Ü °ffÔdÂfIY ³fZ dQ¹ff ±ff MXfSX¦fZMX ´fbd»fÀf ÀfcÂfûÔ IZY A³fbÀffSX ¨f¨ffÊ WX` dIY WXf±fSXÀf IZY °ffÔdÂfIY ¶fÔMXe ³fZ ¹fbUIYûÔ IYû 11 ¸fOXÊSX IYf MXfSX¦fZMX QZIYSX °fÔÂf ¸fÔÂf IYSX 90 IYSXûOÞX dQ»ff³fZ IYf »ff»f¨f dQ¹ff ±ffÜ ¨f¨ffÊ WX` dIY ´fIYOÞXZ ¦fE ¹fbUIY A¶f °fIY LWX WX°¹ffEÔ IYSX ·fe ¨fbIZY WX`ÔÜ ´fbd»fÀf ³fZ °ffÔdÂfIY ¶fÔMXe IYû ·fe dWXSXfÀf°f ¸fZÔ d»f¹ff WX`Ü BÀfe »ff»f¨f ¸fZÔ RÔYÀf IYSX ¹fbUIYûÔ ³fZ Àfd¨f³f IYe WX°¹ff IYSX QeÜ ´fbd»fÀf ¸ff¸f»fZ IYf Afþ Jb»ffÀff IYSX ÀfIY°fe WX`Ü

BÀfÀfZ ÀffRY þfdWXSX WX` dIY »ff´f°ff WXû³fZ IZY ¶ffQ WXZ¸fÔ°f IYû dL´ff IYSX SXJf ¦f¹ff AüSX CXÀfIZY ¶ffQ CXÀfIYe WX°¹ff IYSX VfU WXf»f WXe ¸fZÔ RZYÔIYf ¦f¹ffÜ WXZ¸fÔ°f ÀfbJ´ff»f IYf BIY»fü°ff ¶fZMXf ±ffÜ CXÀfIYe WX°¹ff IZY ¶ffQ ´fdSXUfSX IYf BIY»fü°ff d¨fSXf¦f ¶fbÓf ¦f¹ffÜ BÀf ·fe·f°Àf §fMX³ff ³fZ ´fcSXZ ¦ffÔU IYû ÓfIYÓfûSX dQ¹ffÜ WXSX ¦fif¸fe¯f IYe þb¶ffÔ ´fSX BÀf §fMX³ff IYû AÔþf¸f QZ³fZ Uf»fZ IYû ´fIYOÞXZ þf³fZ IYe IYÀfIY ±feÜ --´fWX»fZ ·fe WX°¹ffEÔ: ¦ffÔU ¶fSX¨ffU»fe ´fWX»fZ ·fe ³fÈÔVfÀf WX°¹ffIYfÔOX WXbE WX`ÔÜ ´ffÔ¨f U¿fÊ ´fcUÊ ·fe EIY ¶f¨¨fZ IYe WX°¹ff IYSX VfU IYû IbYEÔ ¸fZÔ RZYÔIY dQ¹ff ±ffÜ °fe³f U¿fÊ ´fcUÊ ¶fWXc ³fZ A´f³fe WXe ÀffÀf IYe WX°¹ff IYSX Qe ±fe AüSX VfU IYû §fSX ¸fZÔ QRY³f IYSX³fZ IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ffÜ

¸fWXfU³f IYe Qd»f°f Àf·ff ¸fZÔ ¦fSXþZ þ¹fÔ°f »føfe ³f¦fSX (¸f±fbSXf)Ü ¸fWXfU³f ¸fZÔ Qd»f°f SXf»fûQ IYe Àf·ff ¸fZÔ SXf»fûQ IZY SXf¿MÑXe¹f CX´ff²¹fÃf þ¹fÔ°f ¨fü²fSXe ³fZ IYWXf dIY ¹fWX ÀfSXIYfSX ¶ff¶ff ÀffWXZ¶f IYe ¸fcd°fʹfûÔ IYû ·f¦fUf SXÔ¦fIYSX ¢¹ff dQJf³ff ¨ffWX°fe WX`Ü ¢¹ff Qd»f°f Àf¸ffþ ¹fZ ³fWXeÔ þf³f°ff dIY ¹fWX Àf¶f dQJfUf WX`Ü IbYNXUf IYfÔOX ¸fZÔ ¶fZMXe IZY Àff±f QbSXf¨ffSX WXbAfÜ »fZdIY³f ´fbd»fÀf IYûBÊ IYf¹fÊUfWXe ³fWXeÔ IYSX SXWXeÜ þ¹fÔ°f ¨fü²fSXe ³fZ IYWXf dIY ¸fûQe ¹fû¦fe ÀfSXIYfSX IYe ³feÔQ ³fWXeÔ Jb»f SXWXeÜ dIYÀff³fûÔ IYe RYÀf»f Aû»ffUÈdá ÀfZ ´fcSXe ¶f¶ffÊQ WXû ¨fbIYe WX`Ü ÀfSXIYfSX ³fZ ¸fbAfUþf ³fWXeÔ dQ¹ff °fû AfÔQû»f³f dIY¹ff þfE¦ffÜ BÀf ¸fWXe³fZ ÀfZ dIYÀff³f IZY d¶fþ»fe IZY d¶f»f ¶fPÞX ¦fE WX`ÔÜ dIYÀff³f ´fSX ¨fûMX ´fSX ¨fûMX IYe þf SXWXe WX`Ü SXf»fûQ 3 ¸fBÊ IYû ´fiQZVf IZY Àf·fe d¶fþ»fe§fSXûÔ ¸fZÔ §fSX³ff QZ¦ffÜ IbYL dQ³f ¶ffQ dIYÀff³f IYf QÀf Àff»f ´fbSXf³ff MÑ`¢MXSX dIYÀff³f ÀfZ Le³ff þfE¦ff, dIYÀff³f IZY QÀf Àff»f ´fbSXf³fZ ´fÔ´f ÀfZMX dIYÀff³f ÀfZ Le³fZ þfEÔ¦fZÜ ¹fZ ÀfSXIYfSX dIYÀff³fûÔ IZY dWX°f IYe ³fWXeÔ WX`Ü þ¹fÔ°f ¨fü²fSXe ³fZ SXfWXb»f ¦ffÔ²fe IYû ·fe ³fWXe ¶f£VffÜ IYWXf dIY EIY dQ³f CX´fUfÀf SXJ³fZ ÀfZ IYûBÊ WX»f ³fWXeÔ WXû°ffÜ

OXfg. AfÔ¶fZOXIYSX ³fZ dQ¹ff ¸fþ¶fc°f ÀfÔdU²ff³f: OXeE¸f ¸f±fbSXfÜ ·ffSX°f SX} OXfg. ·fe¸fSXfU AfÔ¶fZOXIYSX IYe þ¹fÔ°fe IY»f¢MÑZMX Àf¸fZ°f dUd·f³³f dU·ff¦fûÔ ¸fZÔ ¸f³ffBÊ ¦fBÊÜ BÀf ¸füIZY ´fSX dþ»ffd²fIYfSXe ³fZ ÀfUÊÄf SXf¸f d¸fßf ³fZ IYWXf dIY AfÔ¶fZOXIYSX ³fZ WX¸fZÔ ¸fþ¶fc°f ÀfÔdU²ff³f dQ¹ff, dþÀfIYe ¶fQü»f°f ·ffSX°fe¹f »fûIY°fÔÂf ¸fþ¶fc°fe ÀfZ Af¦fZ ¶fPÞX SXWXf WX`Ü Af¹fûdþ°f ¦fûâe ¸fZÔ dþ»ffd²fIYfSXe ³fZ IYWXf dIY CX³WXZÔ ¶ff»¹fIYf»f IZY QüSXf³f U¯fÊ ·fZQ IYf Àff¸ffdþIY QÔVf ÓfZ»f³ff ´fOÞXf, þû dIYÀfe ½¹fdöY IYû Àff¸ffdþIY IbYSXed°f¹fûÔ IZY IYfSX¯f dQ»f ´fSX Af§ff°f IYSX³fZ Uf»fe ¶ff°f WXû°fe WX`Ü ¶ff¶ff ÀffWX¶f »fÔQ³f ¦fE °fû CX³WXZÔ dUQZVf ¸fZÔ EZÀff IbYL QZJ³fZ IYû ³fWXeÔ d¸f»ff AüSX CX³WXûÔ³fZ EZÀfZ Àf¸ffþ IYû QZJf, dþÀf¸fZÔ IYûBÊ U¯fÊ ·fZQ ³fWXeÔ ±ffÜ CX³WXûÔ³fZ ÀfÔIY»´f d»f¹ff dIY EZÀfe ½¹fUÀ±ff ÀfZ WXe QZVf IYf dUIYfÀf WXû ÀfIY°ff WX`Ü dþ»ffd²fIYfSXe ¦ffÔU ¶ffþ³ff °f±ff Àfb³fSXJ ¶ffÔ¦fSX ¸fZÔ ·fe Af¹fûdþ°f IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ CX³fIYe ´fid°f¸ff ´fSX ¸ff»¹ff´fʯf IYSX ´fb¿´f Ad´fÊ°f dIYE AüSX CX³fIZY þeU³f ´fSX ´fiIYfVf OXf»ffÜ ¦fif¸fe¯fûÔ ÀfZ ¦ffÔU IYû ÀU¨L ¶f³ff³fZ IZY d»fE IYWXfÜ ¸fb£¹f dUIYfÀf Ad²fIYfSXe ´fU³f IbY¸ffSX ¦fÔ¦fUfSX, dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°fSXfþ Ad²fIYfSXe ´fie°f¸f ¨ÀfWX CX´fdÀ±f°f SXWXZÜ ¦fûU²fʳf °fWXÀfe»f IYf¹ffÊ»f¹f AüSX þfMXU ¸fbWX»»ff ¸fZÔ EÀfOXeE¸f OXe´fe ¨ÀfWX, ³ff¹f¶f °fWXÀfe»fQfSX Aþ¹f IbY¸ffSX, ¨fZ¹fSX¸f`³f JZ¸f¨fÔQ Vf¸ffÊ ³fZ OXfg AfÔ¶fZOXIYSX IZY d¨fÂf´fMX ´fSX ¸ff»¹ff´fʯf IYSX CX³fIZY þeU³f ´fSX ´fiIYfVf OXf»ffÜ

SXfþ³f`d°fIY Q»fûÔ ³fZ AfÔ¶fZOXIYSX ´fid°f¸ffAûÔ IYû dIY¹ff ³f¸f³f ¸f±fbSXfÜ SXfþ³f`d°fIY Q»fûÔ Àf¸fZ°f dUd·f³³f Àff¸ffdþIY ÀfÔ¦fNX³fûÔ ³fZ OXf. ·fe¸fSXfU AfÔ¶fZOXIYSX IYe 127 UeÔ þ¹fÔ°fe ¸f³ffBÊÜ ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ¹fbUf ¸fû¨ffÊ ³fZ Vfû·ff¹ffÂff d³fIYf»fe, dþÀf¸fZÔ ´fi·ffSXe ¸f³fe¿f ¦fü°f¸f AüSX ÀfWX ´fi·ffSXe SXfþZVf °fZUd°f¹ff ·fe ¸füþcQ SXWXZÜ ÀfWX ÀfÔ¹fûþIY dU¢IYe ¶ff»¸fedIY AüSX IYf¹fÊIiY¸f ÀfÔ¹fûþIY V¹ff¸f ¨Àf§f»f ³fZ IYWXf dIY QZVf IYû ¶ff¶ff ÀffWX¶f ´fSX ³ff•f WX`Ü dþ»ff²¹fÃf °fZþUeSX ¨ÀfWX, ¨¨f°ffWXSX¯f ¨f°fbUZQeÊ, dÀfðf±fÊ »fû²fe, ´fiQe´f ¦fûÀUf¸fe, Àf°¹f´ff»f ¨fü²fSXe ¸füþcQ SXWXZÜ ¸fZ¹fSX OXf. ¸fbIZYVf Af¹fʶfÔ²fb ³fZ

´ff¿fÊQ WXZ¸fÔ°f A¦fiUf»f, SXfþZVf ¨ÀfWX ¨´fMXc, ¸fc»f¨fÔQi ¦f¦fÊ, dU³fûQ ·ffSXõfþ, ¸feSXf d¸fØf»f, ¸feSXf A¦fiUf»f, Qed´fIYf SXf³fe, ´fcUÊ ´ffd»fIYf A²¹fÃf UeSXZÔQi A¦fiUf»f ³fZ OXe¦f ¦fZMX dÀ±f°f AfÔ¶fZOXIYSX ´fid°f¸ff ´fSX ¸ff»¹ff´fʯf IYSX ³f¸f³f dIY¹ffÜ dþ»ff IYfÔ¦fiZÀf ³fZ AfÔ¶fZOXIYSX ´ffIYÊ, OXe¦f ¦fZMX ´fid°f¸ff ´fSX A²¹fÃf AVfûIY ¨ÀfWX ¨fIY»fZV½fSX IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ ·ffUfÔþd»f QeÜ Qû´fWXSX ¸fZÔ ¦fb~f IbYÔþ dÀ±f°f I`YÔ´f IYf¹ffÊ»f¹f ´fSX ¦fûâe WXbBÊÜ ¸fJQc¸f ¸fZÔ Af¹fûdþ°f Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ dU²ff¹fIY ´fcSX³f ´fiIYfVf ³fZ IYWXf dIY ¶ff¶ff ÀffWXZ¶f AfÔ¶fZOXIYSX ³fZ Qd»f°fûÔ IZY þeU³f ¸fZÔ AfVff IYe dþÀf ª¹fûd°f þ»ffBÊ, CXÀfZ ´fi«Ud»f°f dIYE SXWX³fZ IYe AfUV¹fIY°ff WX`Ü OXf. ¦fû´ff»f QfÀf, ÀfÔÀ±ff³f d³fQZVfIY OXfg. ¸f³f¸fûWX³f ¨ÀfWX ¨füWXf³f ¸füþcQ SXWXZÜ ¦fûU²fʳf °fWXÀfe»f IYf¹ffÊ»f¹f AüSX þfMXU ¸fbWX»»ff ¸fZÔ EÀfOXeE¸f OXe´fe ¨ÀfWX, ³ff¹f¶f °fWXÀfe»fQfSX Aþ¹f IbY¸ffSX, ¨fZ¹fSX¸f`³f ÀfüÔJ ¸ffÀMXSX ·fSX°f ¨ÀfWX IbYÔ°f»f ³fZ þfMXU Àf¸ffþ IYe ¶fÀ°fe ¸fZÔ þfIYSX þ³¸f dQUÀf ¸f³ff¹ffÜ ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f ÀfeÔ¦ff´f˜e ¸fZÔ ¦fif¸f ´fi²ff³f ¶f¶fe°ff QZUe ³fZ ¶ff¶ff ÀffWX¶f IZY d¨fÂf ´fSX ¸ff»¹ff´fʯf dIY¹ff AüSX CX³fIZY þeU³f ÀfZ ´fiZSX¯ff »fZ³fZ IYe ¶ff°f IYWXeÜ AOXeÔ¦f ¸fZÔ WXbE IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ SXfþZÔQi ¨Àf§f»f, ÀfÔþ¹f A¦fiUf»f, ¸füþcQ SXWXZÜ IYÀ¶ff IYSXfWXSXe IZY ¶f`ÔOX¶ffþû IZY Àff±f ÓffÔdIY¹ffÔ d³fIYf»fe ¦fBÊÜ IYûÀfeIY»ffÔ ¸fZÔ Vfû·ff¹ffÂff d³fIYf»fe ¦fBÊÜ Vfb·ffSXÔ·f ´ffd»fIYf²¹fÃf ³fSXZÔQi IbY¸ffSX BÔþe. ³fZ AfSX°fe CX°ffSXIYSX dIY¹ffÜ ÀfbSXeSX ¸fZÔ ·ffþ´ff ¸fÔOX»f IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ ³fZ þ¹fÔ°fe ¸f³ffBÊÜ UÈÔQfU³f ¸fZÔ AÔ¶fZOXIYSX ´ffIYÊ dÀ±f°f ¶ff¶ff ÀffWX¶f IYe ´fid°f¸ff ´fSX A³fb¹ffd¹f¹fûÔ ³fZ ¸ff»¹ff´fʯf IYSX CX³fIZY ¶f°ffE ¸ff¦fÊ ´fSX ¨f»f³fZ IYf ÀfÔIY»´f d»f¹ffÜ IYfÔ¦fiZÀf ³fZ°ff ÀfûWX³f ¨ÀfWX dÀfÀfûdQ¹ff, ³fc°f³f d¶fWXfSXe ´ffSXeIY, IZYÀfe ´fÔIYþ, ¸fû°fe»ff»f ·ffSX°fe, ¶f¨¨fc ¨ÀfWX, ·ffþ´ff ³fZ dIYVfûSX´fbSXf dÀ±f°f ¸ffWXüSX Uf»fe ¶f¦fe¨fe ¸fZÔ Àf¸fSXÀf°ff dQUÀf ¸f³ff¹ffÜ þ¹f´fbSX ¸fÔdQSX ¸fZÔ SXf¿MÑXe¹f ÀU¹fÔÀfZUIY ÀfÔ§f ³fZ þ¹fÔ°fe ¸f³ffBÊÜ ¶f»fQZU ¸fÔOX»f ¸fZÔ ·ffþ´ff U ¹fbUf ¸fû¨ffÊ IZY IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ AdJ»fZVf ´f¨füSXe, øY´fZÔQi ¨ÀfWX, Af³fÔQ ¨fü²fSXe, QZUe ¨ÀfWX, ¸füþcQ SXWXZÜ


Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

15 A´fi`»f 2018

5

O;kikj txr dSX»ff¹fÔÀf dþAû ³fZ FY¯f IZY d»fE þf´ff³fe ¶f`ÔIYûÔ ÀfZ dIY¹ff IYSXfSX ³f¹fe dQ»»feÜ QcSXÀfÔ¨ffSX ÀfZUf ´fiQf°ff IÔY´f³fe dSX»ff¹fÔÀf dþAû ³fZ 3,250 IYSXûOÞX

÷Y´f¹fZ IZY ÀffUd²fIY Àf¸fbSXfBÊ FY¯f þbMXf³fZ IZY d»fE þf´ff³f IZY ¶f`ÔIYûÔ IZY Àff±f IYSXfSX dIY¹ff WX`Ü Àf¸fbSXfBÊ FY¯f EZÀfZ FY¯f IYû IYWXf þf°ff WX` þû þf´ff³fe ¶f`ÔIY IY¸f ¶¹ffþ QSX ´fSX QZ°fZ WX`ÔÜ IÔY´f³fe ³fZ þfSXe ¶f¹ff³f ¸fZÔ IYWXf, dSX»ff¹fÔÀf dþAû BÔRYûIYfg¸f d»fd¸fMXZOX ³fZ IYSXe¶f 53.5 ASX¶f ¹fZ³f IYf ÀffUd²f FY¯f þbMXf³fZ IYf IYSXfSX dIY¹ff WX` þû Àff°f Àff»f ¸fZÔ ´fdSX´f¢½f WXû¦ffÜ BÀfIZY d»fE dSX»ff¹fÔÀf BÔOXÀMÑeþ d»fd¸fMXZOX ³fZ ¦ffSXÔMXe Qe WX` AüSX BÀfIYf BÀ°fZ¸ff»f dSX»ff¹fÔÀf dþAû IZY ´fcÔþe¦f°f J¨fûÊÔ IYe ´fcd°fÊ IZY d»fE dIY¹ff þfE¦ffÜ 60 ´f`ÀfZ ´fid°f ¹fZ³f IYe dUd³f¸f¹f QSX ´fSX dSX¯f IYe IbY»f SXfdVf IYSXe¶f 3,248 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ WXû¦feÜ ¶f¹ff³f ¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff, ¹fWX dIYÀfe EdVf¹ffBÊ IÔY´f³fe IYû dQ¹ff ¦f¹ff Àf¶fÀfZ ¶fOÞXf Àf¸fbSXf¹f FY¯f WX`Ü IÔY´f³fe ³fZ IYWXf WX` dIY CXÀfZ ¹fWX dSX¯f ÀfbdU²ff d¸fþbWXû ¶f`ÔIY d»fd¸fMXZOX, E¸f¹fcERYþe ¶f`ÔIY d»fd¸fMXZOX AüSX Àfbd¸f°fû¸fû d¸f°ÀfbBÊ ¶f`ÔdIÔY¦f IYfgSX´fûSXZVf³f IYe dÀfÔ¦ff´fbSX VffJf ÀfZ d¸f»fZ¦feÜ BÀfIZY d»fE ¹fZ ¶f`ÔIY þ»Qe WXe Àff¸fcdWXIY °ff»f¸fZ»f d¶fNXfEÔ¦fZÜ IÔY´f³fe IZY d³fQZVfIY ¸fÔOX»f ³fZ IYSXe¶f 20 WXþfSX IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYf FY¯f þbMXf³fZ IYû d´fL»fZ WXe ¸fWXe³fZ ¸fÔþcSXe Qe ±feÜ IÔY´f³fe ³fZ ¸fû¶ffB»f IYfSXû¶ffSX ¸fZÔ Qû »ffJ IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ ÀfZ Ad²fIY d³fUZVf dIY¹ff WX` dþÀfÀfZ CXÀfZ 16.8 IYSXûOÞX CX´f·fûöYf d¸f»fZ WX`ÔÜ

A¸fZdSXIYf ¸fZÔ 1,000 IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYe LMX³fe IYSXZ¦fe þ³fSX»f ¸fûMXÀfÊ ³¹fc¹ffgIYÊÜ A¸fZdSXIYe IYfSX dU d³f¸ffÊ°f IÔY´f³fe þ³fSX»f ¸fûMXÀfÊ ÀfZOXf³f IYfSXûÔ IYe d¦fSX°fe ¸ffÔ¦f IYû QZJ°fZ WXbE BÀfIZY CX°´ffQ³f ¸fZÔ IY¸fe IYSXZ¦fe AüSX Àff±f WXe A¸fZ dSXIYf ¸fZÔ EIY WXþfSX ÀfZ ª¹ffQf ßfd¸fIYûÔ IYe LMX³fe IYSXZ¦feÜ LMX³fe IYf AÀfSX AûdWX¹fû IZY »ffgOXÐÀfÊMXfCX³f IYfSXJf³fZ ´fSX ´fOÞXZ¦ffÜ VfZUSX»fZMX IiYcþ IYf CX°´ffQ³f UWXeÔ dIY¹ff þf°ff WX`Ü IiYcþ IYe d¶fIiYe d´fL»fZ ¨ffSX Àff»f ¸fZÔ 32 ´fid°fVf°f d¦fSXe WX`Ü þ³fSX»f ¸fûMXÀfÊ IZY ´fiUöYf ³fZ BÊ - ¸fZ»f ¸fZÔ IYWXf, "AûdWX¹fû IYfSXJf³fZ ¸fZÔ IYSXe¶f 3,000 »fû¦f IYf¹fÊSX°f WX`Ô þWXfÔ Qû ´ffd»f¹fûÔ ¸fZÔ IYf¸f WXû°ff WX`Ü IÔY´f³fe ³fZ IYWXf WX` dIY QcÀfSXe ´ff»fe IYf CX°´ffQ³f 2018 IYe QcÀfSXe d°f¸ffWXe IZY AÔ°f °fIY ¶fÔQ IYSX dQ¹ff þfE¦ffÜ IÔY´f³fe ³fZ d³f¹ff¸fIYûÔ IYû ¶f°ff¹ff dIY BÀf R`YÀf»fZ ÀfZ IYSXe¶f 1,500 ³füIYdSX¹fûÔ ´fSX AÀfSX ´fOÞXZ¦ffÜ ´f¢IYe ÀfÔ£¹ff A¦f»fZ WXµ°fZ °fIY °f¹f WXû¦feÜ

Af¹fIYSX dU·ff¦f ³fZ IYWXf, ´f`³f U MX`³f IZY d»fE ¨f»fZ¦ff IÔY´f³fe ´fÔþeIYSX¯f ´fi¸ff¯f´fÂf ³f¹fe dQ»»feÜ Af¹fIYSX dU·ff¦f ³fZ Afþ IYWXf dIY IÔY´f³fe IYf¹fÊ ¸fÔÂff»f¹f õfSXf þfSXe ´fÔþeIYSX¯f ´fi¸ff¯f ´fÂf IYû IÔY´fd³f¹fûÔ IZY d»fE ´f`³f U MX`³f IYf ´f¹ffÊ~ Àf¶fc°f ¸ff³ff þfE¦ffÜ dUØf Ad²fd³f¹f¸f 2018 IZY °fWX°f Af¹fIYSX IYf³fc³f 1961 IYe ²ffSXf 139 E ¸fZÔ ÀfÔVfû²f³f dIY¹ff ¦f¹ff WX` AüSX »fZd¸f³fZMXZOX IYfOXÊ IZY øY´f ¸fZÔ ´f`³f þfSXe IYSX³fZ IYe þøYSX°f Àf¸ff~ IYSX Qe ¦fBÊ WX`Ü dU·ff¦f IZY A³fbÀffSX, BÀfd»fE ¹fWX À´fá dIY¹ff þf°ff WX` dIY ¸fÔÂff»f¹f õfSXf þfSXe ´fi¸ff¯f ´fÂf ÀfeAûEAfBÊ IYû ·fe Àf¸¶fð IÔY´f³fe IZY d»fE ´f`³f U MX`³f IYf ´f¹ffÊ~ Àf¶fc°f ¸ff³ff þf³ff ¨ffdWXEÜ IÔY´fd³f¹ffÔ IÔY´f³fe ´fÔþeIYSX¯f ¦fNX³f, À±ff¹fe Jf°ff ÀfÔ£¹ff (´f`³f) AfUÔMX³f U IYSX IYMXü°fe U ÀfÔ¦fiWX¯f Jf°ff ³fÔ¶fSX (MX`³f) AfUÔMX³f IZY d»fE AfUZQ³f EIY WXe AfUZQ³f ´fÂf IZY þdSXE IYSX ÀfIY°fe WX`ÔÜ dU·ff¦f IYf IYWX³ff WX` dIY ¸fÔÂff»f¹f õfSXf þfSXe ¦fNX³f ´fi¸ff¯f ´fÂf (ÀfeAûAfBÊ) ¸fZÔ ´f`³f U MX`³f Qû³fûÔ IYf CX»»fZJ WXû°ff WX`Ü

U`dV½fIY ÀfÔIZY°fûÔ IZY ¶ffQ Àfû³ff ¸fþ¶fc°f, ¨ffÔQe ·fe ¨f¸fIYe ³f¹fe dQ»»feÜ ´fd›¸f EdVf¹ff ¸fZÔ °f³ffU ¶fPÞX³fZ ÀfZ U`dV½fIY À°fSX ´fSX Af¹fe °fZþe °f±ff À±ff³fe¹f Af·fc¿f¯f d³f¸ff°ffÊAûÔ IYe ¶fPÞXe ¸ffÔ¦f ÀfZ À±ff³fe¹f ÀfSXfRYfÊ ¶ffþfSX ¸fZÔ Afþ Àfû³ff 300 ÷Y´f¹fZ ¸fþ¶fc°f WXûIYSX 32,100 ÷Y´f¹fZ ´fid°f 10 ¦fif¸f ´fSX ´fWXbÔ¨f ¦f¹ffÜ Aüôûd¦fIY BIYfB¹fûÔ EUÔ dÀf¢IYf d³f¸ff°ffÊAûÔ IYe ¸ffÔ¦f ÀfZ ¨ffÔQe ·fe 250 ÷Y´f¹fZ IYe °fZþe IZY Àff±f 40 WXþfSX ÷Y´f¹fZ ´fid°f dIY»fû¦fif¸f ´fSX ´fWXbÔ¨f ¦f¹feÜ IYfSXû¶ffdSX¹fûÔ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ´fd›¸f EdVf¹ff ¸fZÔ °f³ffU ¶fPÞX³fZ ÀfZ ÀfbSXdÃf°f d³fUZVf IZY øY´f ¸fZÔ U`dV½fIY À°fSX ´fSX Àfû³fZ IYe ¸ffÔ¦f ¶fPÞXe WX`Ü BÀfIZY Àff±f WXe À±ff³fe¹f À°fSX ´fSX JbQSXf ¸ffÔ¦f IYe ´fcd°fÊ IZY d»fE Af·fc¿f¯f d³f¸ff°ffÊAûÔ IYe ¸ffÔ¦f Af³fZ ÀfZ Àfû³fZ IYû Afþ °fZþe d¸f»fe WX`Ü U`dV½fIY À°fSX ´fSX ³¹fc¹ffgIYÊ ¸fZÔ Àfû³ff 0.83 ´fid°fVf°f CXL»fIYSX 1,345.40 OXfg»fSX ´fid°f AüÔÀf ´fSX ´fWXbÔ¨f ¦f¹ffÜ ¨ffÔQe IYe ¨f¸fIY ¸fZÔ 1.22 ´fid°fVf°f BþfRYf WXbAf

AüSX ¹fWX 16.63 OXfg»fSX ´fid°f AüÔÀf ´fSX ¨ffÔQe WXfdþSX ·fe 250 ÷Y´f¹fZ ¸fþ¶fc°f WXbBÊ

´fWXbÔ¨f ¦f¹feÜ À±ff³fe¹f ¶ffþfSX ¸fZÔ 99.9 ´fid°fVf°f AüSX 99.5 ´fid°fVf°f Vfbð°ff Uf»ff Àfû³ff 300-300 ÷Y´f¹fZ IYe ¸fþ¶fc°fe IZY Àff±f IiY¸fVf : 32,100 ÷Y´f¹fZ AüSX 31,950 ÷Y´f¹fZ ´fid°f 10 ¦fif¸f ´fSX ´fWXbÔ¨f ¦f¹fZÜ AfNX ¦fif¸f Uf»fe d¦f³³fe ·fe 100 ÷Y´f¹fZ IYe ¶fPÞX°f IZY Àff±f 24,900 ÷Y´f¹fZ ´fid°f BIYfBÊ ´fSX ´fWXbÔ¨f ¦f¹feÜ

AüSX 40 WXþfSX ÷Y´f¹fZ ´fid°f dIY»fû¦fif¸f ´fSX ´fWXbÔ¨f ¦f¹feÜ Àff~fdWXIY Af´fcd°fÊ Uf»fe ¨ffÔQe 280 ÷Y´f¹fZ CXL»fIYSX 38,925 ÷Y´f¹fZ ´fid°f dIY»fû¦fif¸f ¶fû»fe ¦f¹feÜ ¨ffÔQe IZY dÀf¢IYûÔ ¸fZÔ ·fe 1,000 ÷Y´f¹fZ IYe ¶fPÞX°f SXWXeÜ dÀf¢IYf d»fUf»f 75 WXþfSX ÷Y´f¹fZ AüSX d¶fIYUf»f 76 WXþfSX ÷Y´f¹fZ ´fid°f Àf`IYOÞXf SXWXZÜ

¨fe³f IZY Àff±f ·ffSX°f IYe dUd³f¸f¹f QSX ³fed°f ´fSX ·fe A¸fZdSXIYf IYe MXZPÞXe ³fþSX UfdVfÔ¦fMX³fÜ A¸fZdSXIYf ³fZ ¨fe³f IZY Àff±f Àff±f ·ffSX°f IYû ·fe CX³f QZVfûÔ IYe Àfc¨fe ¸fZÔ Vffd¸f»f IYSX dQ¹ff WX` dþ³fIYe dUd³f¸f¹f QSX ³fed°f ´fSX CXÀfZ VfIY WX`Ü ¹fWX þf³fIYfSXe Afþ ¹fWXfÔ þfSXe EIY SX´fMX ¸fZÔ Qe ¦f¹fe WX`Ü A¸fZdSXIYe dUØf dU·ff¦f ³fZ IYWXf WX` dIY BÀf d³f¦fSXf³fe Àfc¨fe ¸fZÔ UZ QZVf Vffd¸f»f WX`Ô dþ³fIZY Àff±f CXÀfIYf ¶fOÞXe ¸ffÂff ¸fZÔ ½¹ff´ffSX WXû°ff WX` AüSX dþ³fIYe dUQZVfe dUd³f¸f¹f QSX ³fed°f¹fûÔ ´fSX ¶ffSXeIYe ÀfZ ³fþSX SXJ³fZ IYe þøYSX°f WX`Ü dU·ff¦f õfSXf A¸fZdSXIYe ÀfÔÀfQ IYû ´fiZd¿f°f BÀf L¸ffWXe SX´fMX IZY A³fbÀffSX BÀf Àfc¨fe ¸fZÔ ·ffSX°f IZY A»ffUf ´ffÔ¨f A³¹f QZVf ¨fe³f , þ¸fʳfe , þf´ff³f , QdÃf¯f IYûdSX¹ff AüSX dÀUMXÐþSX»f`ÔOX ¦f°f AöYc¶fSX ÀfZ ¶f³fZ WXbE WX`ÔÜ ·ffSX°f IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff WX` dIY CXÀf³fZ ( ·ffSX°f ³fZ ) U¿fÊ 2017 IYe ´fWX»fe °fe³f d°f¸ffdWX¹fûÔ ¸fZÔ dUQZVfe dUd³f¸f¹f ¶ffþfSX ¸fZÔ JSXeQ ¶fPÞXf SXJe ±feÜ dRYSX ·fe BÀf QüSXf³f OXfg»fSX IZY ¸fbIYf¶f»fZ ÷Y´f¹ff ¸fþ¶fc°f WXû°ff SXWXfÜ A¸fZdSXIYf IZY Àff±f ·ffSX°f IYf ½¹ff´ffSX Ad²fVfZ¿f ( ¹ff³fe A¸fZdSXIYf IYf ½¹ff´ffSX §ffMXf ) 23 ASX¶f OXfg»fSX IZY

¶fSXf¶fSX WX`Ü A¸fZdSXIYf BÀf d³f¦fSXf³fe ¦f¹ff WX` ¢¹fûÔ dIY CXÀfIZY Àff±f A¸fZdSXIYf

Àfc¨fe ¸fZÔ QZVfûÔ IYû ÀfÔÀfQ IYû ´fiZd¿f°f IYe þf³fZ Uf»fe SX´fMX IYe Qû AUd²f¹fûÔ °fIY SXJ°ff WX` °ffdIY ¹fWX AfV½fÀ°f WXbAf þf ÀfIZY dIY ½¹fUWXfSX IYe IYÀfüMXe ´fSX ÀfÔ¶fÔd²f°f QZVfûÔ IZY Af¨fSX¯f ¸fZÔ Àfb²ffSX AÀ±ff¹fe IYfSX¯fûÔ ÀfZ ³fWXeÔ ¶fd»IY À±ff¹fe °fSXWX IYf WX`Ü SX´fMX IZY A³fbÀffSX A¸fZdSXIYf IYû EZÀff IYûBÊ Àf¶fc°f ³fWXeÔ d¸f»ff WX` dIY CXÀfIYf IYûBÊ ¶fOÞXf ½¹ffdSXIY ·ff¦feQfSX A´f³fe dUd³f¸f¹f ³fed°f ¸fZÔ WXZSXfRZYSXe IYSX°ff WX`, ´fSX BÀf Àfc¨fe IZY ´ffÔ¨f QZVf °fe³f ¸fZÔ ÀfZ Qû IYÀfüdMX¹fûÔ IYû ´fcSXf IYSX°fZ WX`ÔÜ LNXZ QZVf ¨fe³f IYû Àfc¨fe ¸fZÔ BÀf d»fE SXJf

IYf ½¹ff´ffSX §ffMXf QcÀfSXûÔ IZY A³fb´ff°f ¸fZÔ IYfRYe DYÔ¨ff WX`Ü A¸fZdSXIYe ÀfSXIYfSX IZY AfÔIYOÞXûÔ IZY A³fbÀffSX A¸fZdSXIYf IYf ´fcSXf »ff³ff ½¹ff´ffSX §ffMXf 566 ASX¶f OXfg»fSX IYf WX`Ü BÀf¸fZÔ ÀfZ 337 ASX¶f OXfg»fSX IYf §ffMXf IZYU»f ¨fe³f IZY Àff±f WX`Ü A¸fZdSXIYf IZY dUØf ¸fÔÂfe ÀMXeU³f ³¹fcd¨f³f ³fZ EIY ¶f¹ff³f ¸fZÔ IYWXf dIY CX³fIYe ÀfSXIYfSX BÀf ¶fOÞXZ ½¹ff´ffSX §ffMXZ IZY Àf¸ff²ff³f IZY d»fE CX´f¹fböY ³fed°f¹fûÔ AüSX Àfb²ffSXûÔ IZY d»fE ´fiû°ÀffWX³f IYSXZ¦feÜ BÀfIZY Àff±f WXe ‘ WX¸f dUd³f¸f¹f QSX IYû »fZIYSX A³fbd¨f°f ½¹fUWXfSXûÔ IYe d³f¦fSXf³fe AüSX CX³fÀfZ d³f´fMX³fZ IZY ´fi¹ffÀf IYSX°fZ SXWXZÔ¦fZÜ


15 A´fi`»f 2018

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

6

Àf¸ffþ IYû "Àf¸fSX" IYe ³fWXeÔ, "Àf¸fSXÀf°ff" IYe þøYSX°f: SXf¸f³ff±f IYûdUÔQ ¸fWXc (¸f²¹f´fiQZVf)Ü SXf¿MÑX´fd°f SXf¸f³ff±f IYûdUÔQ ÀfÔdU²ff³f d³f¸ff°ffÊ OXfg. ¶feAfSX Af¸¶fZOXIYSX IYe þ¹fÔ°fe ´fSX Afþ CX³fIYe þ³¸fÀ±f»fe ´fWXbÔ¨f³fZ Uf»fZ QZVf IZY ´fWX»fZ SXf¿MÑX´fd°f ¶f³f ¦f¹fZÜ ¸fWXc ´fWXbÔ¨f³fZ IZY ¶ffQ SXf¿MÑX´fd°f ³fZ ³ff¦fdSXIYûÔ IYû "dU·ffþ³fIYfSXe °ffIY°fûÔ" IZY ´fid°f Af¦ffWX IYSX°fZ WXbE ‘‘Àff¸ffdþIY Àf¸fÀfSX°ff’’ ´fSX þûSX dQ¹ff AüSX IYWXf dIY ·ffSX°fe¹f Àf¸ffþ IYû ‘‘Àf¸fSX IYe ³fWXeÔ, ¶fd»IY Àf¸fSXÀf°ff’’ IYe þøYSX°f WX`ÜSXf¿MÑX´fd°f ¸fWXc ¸fZÔ ´fiQZVf ÀfSXIYfSX õfSXf Af¹fûdþ°f 127 UeÔ Af¸¶fZOXIYSX þ¹fÔ°fe Àf¸ffSXûWX IYû ¸fb£¹f Ad°fd±f IZY øY´f ¸fZÔ Àf¸¶fûd²f°f IYSX SXWXZ ±fZÜ ¸fWXc Af¸¶fZOXIYSX IYe þ³¸fÀ±f»fe WX`ÜIYûdU³Q ³fZ IYWXf, "QZVf ¸fZÔ ¸fbÓfÀfZ ´fWX»fZ 13 SXf¿MÑX´fd°f WXbE WX`ÔÜ ¸fbÓfZ ´f°ff ¨f»ff WX` dIY ¸f`Ô Af¸¶fZOXIYSX þ¹f³°fe ´fSX ÀfÔdU²ff³f d³f¸ff°ffÊ IYe þ³¸fÀ±f»fe ´fWXbh¨f³fZ Uf»ff ´fWX»ff SXf¿MÑX´fd°f WXchÜ" SXf¿MÑX´fd°f ³fZ ¸fWXc IZY IYf»fe ´f»MX³f B»ffIZY ¸fZÔ Af¸¶fZOXIYSX þ³¸fÀ±f»fe ´fSX 10 Àff»f ´fWX»fZ ´fiQZVf ÀfSXIYfSX õfSXf ¶f³ff¹fZ ¦f¹fZ À¸ffSXIY ¸fZÔ ÀfÔdU²ff³f d³f¸ff°ffÊ IZY Àff¸f³fZ ßfðf ÀfZ VfeVf ³fUf¹ffÜ BÀfIZY Àff±f WXe, Qd»f°f Àf¸fbQf¹f IZY »fû¦fûÔ IZY Àff±f ·fûþ³f dIY¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ QZVf ·fSX ÀfZ Af¹fZ WXþfSXûÔ Af¸¶fZOXIYSX A³fb¹ffd¹f¹fûÔ IYe ¸füþcQ¦fe ¸fZÔ IYWXf, "¸fbÓfZ SXf¿MÑX´fd°f IZY øY´f ¸fZÔ CXÀf

ÀfÔdU²ff³f IYe SXÃff IYf Qfd¹f°U d¸f»ff WX`, SXf¿MÑX´fd°f ³fZ IYWXf, "¸f`Ô Àf·fe QZVfUfdÀf¹fûÔ, IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY CX³WXûÔ³fZ A³fbÀfcd¨f°f þfd°f-þ³fþfd°f¹fûÔ, d´fLOÞXûÔ, UÔd¨f°fûÔ, ßfd¸fIYûÔ AüSX ¸fdWX»ffAûÔ IZY dWX°fûÔ IZY d»fE WX¸fZVff AdWXÔÀfIY ÀfÔ§f¿fÊ dIY¹ffÜ UWX ÀfÔUfQ IZY þdSX¹fZ dUd·f³³f dU¿f¹fûÔ ´fSX ÀfWX¸fd°f ¶f³ff°fZ ±fZÜ SXf¿MÑX´fd°f ³fZ "þ¹f ·fe¸f, þ¹f dWXÔQ" IYf ³ffSXf »f¦ff°fZ WXbE IYWXf, "þ¹f ·fe¸f IYf ¸f°f»f¶f WX` - OXfg. Af¸¶fZOXIYSX IYe þ¹f... CX³fIYe dUSXfÀf°f, AfQVfûÊÔ AüSX CX³fIZY õfSXf QZVf IYû dQ¹fZ ¦f¹fZ ÀfÔdU²ff³f IYe þ¹fÜ" dþÀfIZY ´fi¸fbJ d³f¸ff°ffÊ ¶ff¶ff ÀffWXZ¶f dUVfZ¿fIYSX ¹fbUfAûÔ ÀfZ A´fe»f IYSX°ff WXcÔ SXf¿MÑX´fd°f ³fZ þûSX QZIYSX IYWXf dIY Af¸¶fZOXIYSX ±fZÜ A¦fSX ¸f`Ô SXf¿MÑX´fd°f ¶f³f³fZ dIY UZ Af¸¶fZOXIYSX IZY ¶f°ff¹fZ VffÔd°f, Af¸¶fZOXIYSX IZY d³fd¸fÊ°f ÀfÔdU²ff³f ÀfZ d¸f»fZ IZY ¶ffQ CX³fIYe þ³¸fÀ±f»fe ´fSX ¸ff±ff ³fWXeÔ ÀfüWXfQÊ AüSX ·ffBʨffSXZ IZY SXfÀ°fZ ´fSX ¨f»fZÔ A»f¦f-A»f¦f Ad²fIYfSXûÔ IZY IYfSX¯f QZVf MXZIY°ff, °fû ¸fbÓfZ A´f³fZ AÔ°f¸fʳf ¸fZÔ ¦»ffd³f AüSX EIYþbMX WXûIYSX CX³fIZY Àf´f³fûÔ IYf IZY Àf·fe Àf¸fbQf¹fûÔ IZY ³ff¦fdSXIY ¦fdSX¸ff´fc¯fÊ ·ffSX°f ¶f³ff³fZ IYf ÀfÔIY»´f »fZÔÜ" WXû°feÜ" þeU³f þe ÀfIY°fZ WX`ÔÜCX³WXûÔ³fZ BÀf ¶ff°f SXf¿MÑX´fd°f ³fZ ·ffSX°fe¹f°ff IZY Àf¸¶fÔ²f ¸fZÔ IYûdU³Q ³fZ IYWXf, "Af¸¶fZOXIYSX ³fZ IYû SXZJfÔdIY°f dIY¹ff dIY Af¸¶fZOXIYSX ³fZ Af¸¶fZOXIYSX IZY dU¨ffSXûÔ IYf WXUf»ff QZ°fZ ÀfÔdU²ff³f Àf·ff ¸fZÔ dQ¹fZ A´f³fZ AÔd°f¸f dSXþUÊ ¶f`ÔIY IYe À±ff´f³ff AüSX IbYL ¶fOÞXe WXbE IYWXf dIY Àf·fe ³ff¦fdSXIYûÔ IYû ·ff¿f¯f ¸fZÔ IYWXf ±ff dIY A¶f WX¸ffSXZ ´ffÀf dÀfÔ¨ffBÊ °f±ff d¶fþ»fe ´fdSX¹fûþ³ffAûÔ IYe dU·ffþ³fIYfSXe °f°UûÔ IYe ¶ff°fûÔ ´fSX ²¹ff³f dUSXû²f ½¹föY IYSX³fZ IZY ÀfÔU`²ffd³fIY °fSXeIZY VfbøYAf°f ¸fZÔ AWX¸f ·fcd¸fIYf d³f·ff°fZ WXbE ³fWXeÔ QZ°fZ WXbE QZVfdWX°f IYû Àf¶fÀfZ DY´fSX ¸füþcQ WX`ÔÜ BÀfd»fE WX¸fZÔ ASXfþIY°ff ÀfZ Af²fbd³fIY ·ffSX°f IYe ³feÔU SXJ³ff ¨ffdWXE AüSX WX¸fZVff JbQ IYû ¶f¨f³ff ¨ffdWXEÜ" CX³WXûÔ³fZ IYWXf, "WX¸ffSXf SXJeܸf²¹f´fiQZVf IYe SXfª¹f´ff»f Af³f³Qe IZYU»f ·ffSX°fe¹f ¸ff³f³ff ¨ffdWXEÜCX³WXûÔ³fZ QZVf »fûIY°ffÔdÂfIY ´fidIiY¹ffAûÔ IZY Af²ffSX ¶fZ³f ´fMXZ»f ³fZ Af¸¶fZOXIYSX þ¹fÔ°fe IYWXf, "Àf¸f·ffU ¹ff³fe ¶fSXf¶fSXe IZY ·ffU ´fSX ¨f»f°ff WX`Ü Afþ þøYSX°f WX` dIY Àf¸ffSXûWX IYe A²¹fÃf°ff IYeÜ BÀf AüSX ¸f¸f·ffU ¹ff³fe A´f³fZ´f³f IZY ·ffU IYû »fûIY°ffÔdÂfIY ´fidIiY¹ffAûÔ ÀfZ ¦fbþSX°fZ WXbE Àff»ff³ff IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ´fiQZVf IZY þûOÞX³fZ ÀfZ Àf¸fSXÀf°ff IYf ·ffU ´f`Qf WXû°ff WX¸f A´f³fe ÀfdIiY¹f ·fcd¸fIYf d³f·ffEÔ AüSX ¸fb£¹f¸fÔÂfe dVfUSXfþ dÀfÔWX ¨füWXf³f AüSX WX`Ü Àf¸ffþ IYû Afþ Àf¸fSX (¹fbð) IYe ·f»fZ EUÔ ¶fbSXZ IYe ´fWX¨ff³f IZY ´fid°f WX¸fZVff IZY³Qie¹f Àff¸ffdþIY ³¹ff¹f EUÔ ³fWXeÔ, ¶fd»IY Àf¸fSXÀf°ff IYe þøYSX°f WX`... þf¦føYIY SXWXZÔÜ" IYûdU³Q ³fZ QZVf IZY ´fid°f Ad²fIYfdSX°ff ¸fÔÂfe ±ffUSX¨fÔQ ¦fZWX»fû°f AdWXÔÀff AüSX Vffd³°f IYe þøYSX°f WX`Ü" Af¸¶fZOXIYSX IZY ¸fWX°fe ¹fû¦fQf³f IYû ¹ffQ ¶f°füSX dUdVfá Ad°fd±f Vffd¸f»f WXbEÜ

IYNXbAf ¦f`Ô¦fSXZ´f: 'dÀfRYÊ ¸f`Ô³fZ ³fWXeÔ, QZVf ³fZ JûBÊ A´f³fe ¶fZMXe' þ¸¸fc Ü DY²f¸f³f¦fSX ÀfZ IbYL QcSX SXfCXÔQû¸fZ»f ¸fZÔ AWX¸fQ A»fe (IYf»´fd³fIY ³ff¸f) EIY ´fWXfOÞXe ´fSX þf³fZ Uf»fZ SXfÀ°fZ ´fSX ¨fPÞX°fZ þf SXWXZ WX`ÔÜ CX³fIYe ÀffÔÀf RcY»f ¦fBÊ WX` AüSX IYSXe¶f 50 ·fZOÞXûÔ, B°f³fe WXe ¶fIYdSX¹fûÔ AüSX 15 §fûOÞXûÔ IYû »fZIYSX UWX IYNXbAf IZY SXÀff³ff ¦ffÔU ÀfZ IYSXe¶f 110 dIY»fû¸feMXSX QcSX Af ¨fbIZY WX`Ô þWXfÔ CX³fIYe AfNX Àff»f IYe ¸ffÀfc¸f ¶fZMXe IYe ¦f`Ô¦fSXZ´f IZY ¶ffQ WX°¹ff IYSX Qe ¦fBÊÜ A´f³fe ¸fÔdþ»f dIYV°fUSX ´fWXbÔ¨f³fZ ¸fZÔ A¶f ·fe CX³WXZÔ IYSXe¶f OXZPÞX ¸fWXe³fZ IYf UöY »f¦fZ¦ffÜ ¶f°ff QZÔ, AWX¸fQ ³fZ ¦f`Ô¦fSXZ´f IYf dVfIYfSX WXbBÊ ¶f¨¨fe IYû A´f³fe ¶fWX³f ÀfZ ¦fûQ d»f¹ff ±ffÜ IYNXbAf ¸fZÔ ¦f`Ô¦fSXZ´f IYf dVfIYfSX WXbBÊ ¸ffÀfc¸f IZY d´f°ff AWX¸fQ (IYf»´fd³fIY ³ff¸f) ³fZ 17 A³¹f »fû¦fûÔ IZY Àff±f ¶fe°fZ ¦fb÷YUfSX IYû SXÀff³ff ¦ffÔU LûOÞX dQ¹ff WX`, dþÀf dQ³f þWXfÔ

EIY AûSX CX³fIYe ¶fZMXe IZY Àff±f WXbE A´fSXf²f ³fZ QZVf IYû dWX»ffIYSX SXJ dQ¹ff UWXeÔ CX³³ffU ¸fZÔ ·fe SXZ´f ´fedOÞX°ff IZY d´f°ff IYû ¸ffSXIYSX CXÀfIYe WX°¹ff IYf ¸ff¸f»ff ·fe ÀfbdJʹffÔ ¶f³ffÜ AWX¸fQ IYWX°fZ WX`Ô, 'UWXfÔ IYf Q¶ffU ÓfZ»ff ³fWXeÔ þf SXWXf ±ffÜ WX¸fZÔ ²f¸fdIY¹ffÔ d¸f»f SXWXe ±feÔ dIY WX¸ffSXZ þf³fUSXûÔ AüSX §fûOÞXûÔ IYû þ»ffIYSX ¸ffSX dQ¹ff þfE¦ffÜ' AWX¸fQ ³fZ IYWXf, 'WX¸f »fOÞX ·fe I`YÀfZ ÀfIY°fZ WX`Ô? A¦fSX WX¸ffSXe ¶fIYdSX¹ffÔ ¸ffSX Qe ¦fBÊÔ °fû WX¸ffSXZ ´ffÀf ¢¹ff ¶f¨fZ¦ff? WX¸f ¶fIYSXUf»f WX`Ô AüSX ¹fWXe WX¸ffSXe dþÔQ¦fe WX`Ü UZ ¸fSX ¦fBÊÔ °fû WX¸f ·fe ¸fSX þfEÔ¦fZÜ WX¸f ´fWX»fZ WXe A´f³ff ¶f¨¨ff Jû ¨fbIZY WX`ÔÜ' A´f³ff §fSX LûOÞX³fZ ÀfZ ´fWX»fZ ¶f¨¨fe IZY d´f°ff ª¹ffQf°fSX UöY ¶fIYdSX¹fûÔ IZY ÓfbÔOX IZY ´ffÀf VffÔ°f ¶f`NXZ SXWXZ, UWX ¶f°ff°fZ WX`Ô dIY A¶f

UWX IY·fe IYNXbAf ³fWXeÔ »füMXZÔ¦fZÜ ¶ffIYe Qû OXZSXZ (Jf³ff¶fQûVf ´fdSXUfSX) ·fe BÀf OXSX IZY ¶ffQ Vff¹fQ WXe »füMXZÔÜ UWX IYWX°fZ WX`Ô, '»füMXIYSX WX¸f IYSXZ¦fZÔ ·fe ¢¹ff?' ³¹ff¹f IYû AfdJSXe CX¸¸feQ ¶f°ff°fZ WXbE CX³WXûÔ³fZ IYWXf, '¸fZSXZ ´ffÀf dÀfRYÊ EIY CX¸¸feQ WX` dIY A¦fSX BÀf QZVf ¸fZÔ BÔÀffd³f¹f°f WX` °fû BÀf ¸ff¸f»fZ IYû CXÀfe ³fþSX ÀfZ QZJf þf³ff ¨ffdWXEÜ dÀfRYÊ ¸f`Ô³fZ A´f³fe ¶fZMXe ³fWXeÔ JûBÊ WX`, dWXÔQbÀ°ff³f IYe ¶fZMXe ±fe UWXÜ' d°fSXÔ¦ff SX`»fe AüSX BÀf´fSX SXfþ³fed°f IYû »fZIYSX A´f³fe ¶ff°f NXeIY ÀfZ ³f IYWX ´ff³fZ Uf»fZ AWX¸fQ ³fZ IYWXf dIY ³fZ°ff BÀf ¸ff¸f»fZ IYû A´f³fZ dWXÀff¶f ÀfZ QZJ SXWXZ WX`ÔÜ IYSXe¶f 20 ¶fIYSXUf»f »fû¦fûÔ IYf ¹fWX Jf³ff¶fQûVf OXZSXf ¦f¸feÊ IZY ¸füÀf¸f ¸fZÔ þ¸¸fc ¸fZÔ ³fWXeÔ ÷YIY°ffÜ ¸fc»f øY´f ÀfZ A³fÔ°f³ff¦f ¸fZÔ SXWX³fZ Uf»fZ ¹fZ »fû¦f BÀf UöY DYÔ¨fe þ¦fWXûÔ

´fSX ¨f»fZ þf°fZ WX`ÔÜ ÀfdQʹfûÔ ¸fZÔ CX³fIZY ´fVfbAûÔ IZY d»fE ¨ffSXf IY¸f WXû þf°ff WX` AüSX BÀfd»fE ¹fZ dRYSX ÀfZ ³fe¨fZ Uf´fÀf Af þf°fZ WX`ÔÜ ´fVfb WXe B³fIYe IY¸ffBÊ IYf BIY»fü°ff þdSX¹ff WX`Ô AüSX Àff»f ¸fZÔ EIY ¶ffSX BÊQCX»f-þbWXf ´fSX ´fVfbAûÔ IYe d¶fIiYe ÀfZ B³fIYe IY¸ffBÊ WXû°fe WX`Ü A´f³fe QcÀfSXe ¶fZMXe IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ AWX¸fQ IYWX°fZ WX`Ô, 'WX¸ffSXe ¶fZMXe A¶f ´fSXZVff³f SXWX°fe WX`Ü CXÀfZ »f¦f°ff WX` dIY A¶f UWXfÔ IYûBÊ ·fe ÀfbSXdÃf°f ³fWXeÔ WX`Ü' CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff, '¶fZMXe IYe ¸fü°f IYe J¶fSX IZY ¶ffQ WX¸fZ »f¦ff dIY ¹fWX IbYL »fû¦fûÔ IYf IYf¸f WXû¦ff »fZdIY³f þ¶f SXZ´f IYSX³fZ Uf»fûÔ IYû ¶f¨ff³fZ IZY d»fE SX`d»f¹ffÔ d³fIY»f³fZ »f¦feÔ °fû ¸fbÓfZ »f¦ff dIY WX¸f ¶fWXb°f AIZY»fZ WX`ÔÜ ¸f`Ô UWXeÔ ´f`Qf WXbAf ±ff AüSX A¶f CXÀf §fSX IYe AûSX ¸fbOÞXIYSX ³fWXeÔ QZJ ÀfIY°ffÜ'

CX³³ffU ´fiIYSX¯f ¸fZÔ AdJ»fZVf ¹ffQU ³fZ Àff²ff SXfª¹f ÀfSXIYfSX ´fSX d³fVff³ff »fJ³fCXÜ CX³³ffU ´fiIYSX¯f IYû »fZIYSX

·ffþ´ff ´fSX WX¸f»ff °fZþ IYSX°fZ WXbE Àf´ff ´fi¸fbJ AdJ»fZVf ¹ffQU ³fZ AfSXû´fe IYû ¶f¨ff³fZ IZY d»fE CXØfSX ´fiQZVf IZY ´fi¸fbJ Àfd¨fU (¦fÈWX) AüSX ´fbd»fÀf ¸fWXfd³fQZVfIY IYû Afþ dþ¸¸fZQfSX NXWXSXf¹ffÜ AdJ»fZVf ³fZ ¹fWXfÔ ÀfÔUfQQf°ffAûÔ ÀfZ IYWXf, 'OXeþe´fe AüSX ´fi¸fbJ Àfd¨fU (¦fÈWX) AfSXû´fe (dU²ff¹fIY) IYû ¶f¨ff SXWXZ ±fZÜ ´fcSXZ QZVf ³fZ QZJf dIY I`YÀfZ UZ ´fiZÀf IYfÔRiYZÔÀf ¸fZÔ AfSXû´fe IYû ...¸ff³f³fe¹f... IYWXIYSX ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX SXWXZ ±fZÜ’’ CX³WXûÔ³fZ AfSXû´f »f¦ff¹ff dIY U°fʸff³f ÀfSXIYfSX þ³f°ff AüSX dU´fÃfe ´ffdMXʹfûÔ IZY ³fZ°ffAûÔ ´fSX A°¹ff¨ffSX IYSX SXWXe WX`Ü ¹fWX ´fcL³fZ ´fSX dIY ¢¹ff UWX Àfe¶feAfBÊ þfÔ¨f ÀfZ ÀfÔ°fbá WX`Ô, AdJ»fZVf ³fZ IYWXf, '¸fbÓfZ CX¸¸feQ WX` dIY Àf¨¨ffBÊ Àff¸f³fZ AfE¦feÜ’’ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, ‘‘IYf³fc³f ½¹fUÀ±ff ´fSX SXfª¹f ÀfSXIYfSX IZY ·ffSXe ·fSXIY¸f QfUûÔ IYe ´fû»f CX³³ffU ´fiIYSX¯f ÀfZ Jb»f ¦f¹fe WX`Ü ¹fWXfÔ °fIY dIY CX¨¨f ³¹ff¹ff»f¹f IYû ·fe WXÀ°fÃfZ´f IYSX³ff ´fOXfÜ ÀfSXIYfSX Àf¸f¹f ´fSX IYfSXÊUfBÊ ³fWXeÔ IYSX³fZ IYe Qû¿fe WX`Ü’’ Àf´ff ´fi¸fbJ ³fZ IY»f ¸ffÔ¦f IYe ±fe dIY CX³³ffU ¶f»ff°IYfSX ´fiIYSX¯f ¸fZÔ Qû¿fe ´fbd»fÀfIYd¸fʹfûÔ IZY dJ»ffRY IYfSXÊUfBÊ IYe þfEÜ ´fedOÞX°ff IZY ´fdSXUfSX Uf»fûÔ IYû 50 »ffJ ÷Y´fE IYe Afd±fÊIY ÀfWXf¹f°ff, ÀfbSXÃff, SXWX³fZ IYû ¸fIYf³f AüSX A³¹f ÀfbdU²ffEÔ Qe þfEÔÜ ´fedOX°ff IYû ÀfSXIYfSXe ³füIYSXe ´fiQf³f IYe þfEÜ CX³WXûÔ³fZ QfUf dIY¹ff dIY SXfª¹f IYe þ³f°ff ·f¹f IZY Àff¹fZ ¸fZÔ SXWX SXWXe WX` AüSX JbQ IYû AÀfbSXdÃf°f ¸fWXÀfcÀf IYSX SXWXe WX`Ü B»ffWXf¶ffQ CX¨¨f ³¹ff¹ff»f¹f IZY d³f¿IY¿fÊ ÀfZ Àffd¶f°f WXû ¦f¹ff WX` dIY SXfª¹f ¸fZÔ IYf³fc³f ½¹fUÀ±ff ²UÀ°f WXû ¨fbIYe WX`Ü SXfª¹f´ff»f IYû ÀU°f: ÀfÔÄff³f »fZIYSX ´fiQZVf ¸fZÔ SXf¿MÑX´fd°f VffÀf³f »f¦ff³fZ IYe dÀfRYfdSXVf IYSX³fe ¨ffdWXEÜ


15 A´fi`»f 2018

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

7

lelkef;d

Qd»f°f ¶f³ff¸f ÀfU¯fÊ, dWXÔQc ¶f³ff¸f ¸fbÀf»f¸ff³f... AfdJSX ¸fIYÀfQ ¢¹ff WX`? 2 A´fi`»f IZY ¶ffQ ¶fe°fe 10 °ffSXeJ IYû ·ffSX°f ¶fÔQ ÀfZ ¢¹ff WXfdÀf»f WXbAf ¹fZ ÀfUf»f IYBÊ ¸ff¹f³fûÔ ¸fZÔ AWX¸f WX`Ü Àfb´fie¸f IYûMXÊ õfSXf EÀfÀfeEÀfMXe E¢MX ¸fZÔ dIY¹fZ ¦f¹fZ ¸ff¸fc»fe RZYSX¶fQ»f IZY ¶ffQ ÀfZ dþÀf °fSXWX IYe ´fid°fdIiY¹ffEÔ U AfÔQû»f³f Qû³fûÔ AûSX ÀfZ QZJ³fZ IYû d¸f»f SXWXZ WX`Ô, Uû Àfû¨f³fZ IYû ¸fþ¶fcSX IYSX°ff WX`Ü Qû³fûÔ ¶fÔQ A´f³fZ-A´f³fZ PXÔ¦f ÀfZ ´fi·ffUVff»fe SXWXZÜ RYIYÊ IZYU»f B°f³ff ±ff dIY Qd»f°fûÔ IZY AfÔQû»f³f ¸fZÔ °fû ³fZ°fÈ°U ³fþSX Af¹ff °f±ff dþ³f »fû¦fûÔ ³fZ ¶ffWXSX ÀfZ Àf¸f±fʳf dQ¹ff UZ ·fe Jb»fIYSX Àff¸f³fZ Af ¦fE dIY³°fb IYWXf þf SXWXf WX` ¦f°f dQUÀf Af¹fûdþ°f ¶fÔQ ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ WXbAf dþÀf UþWX ÀfZ dIYÀfe ½¹fdöY A±fUf ÀfÔ¦fNX³f IYû CXÀfIZY d»fE dþ¸¸fZQfSX ³fWXeÔ ¸ff³ff þf ÀfIY°ffÜ ÀfUf»f ¹fWX WX` dIY EZÀfe dWXÔÀff ¶ffSX-¶ffSX ¢¹fûÔ WXû SXWXe WX`? QZVf IYû Qd»f°f ¶f³ff¸f ÀfU¯fÊ, dWXÔQc ¶f³ff¸f ¸fbÀf»f¸ff³f, ³fRYSX°f ¶f³ff¸f ²f¸fÊ-þfd°f ¸fZÔ AfdJSX ¶ffÔMX IYü³f SXWXf WX`? CX³fIZY ¸fIYÀfQ ¢¹ff WX`Ô? ¢¹ff 2019 IZY ¨fb³ffUûÔ °fIY EZÀfZ WXe dWXÔÀfIY AfÔQû»f³f þfSXe SXWXZÔ¦fZ? ¢¹ff dUIYfÀf ´feLZ LcMX ¦f¹ff WX` AüSX QZVf IYf ¶fÔMXUfSXf dIY¹ff þf SXWXf WX`? QZVf ¸fZÔ SXfþ³fed°fIY SX¯f³fed°f¹ffÔ þøYSXe WX`Ô ¹ff QZVf IYû ¶f¨ff³fZ IYe SXf¿MÑX³fed°f IYe QSXIYfSX WX`? ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe ³fZ SXf¿MÑXd´f°ff ¦ffÔ²fe IZY Àf°¹ff¦fiWX IYe þ³¸f·fcd¸f ¸fûd°fWXfSXe ¸fZÔ ·fe ¹fWXe ÀfUf»f CXNXf¹ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY QZVf IYe ÀfSXIYfSX þ³f-þ³f IYû þûOÞX³fZ ¸fZÔ »f¦fe WX`, UWXeÔ dUSXû²fe þ³f-þ³f IYû °fûOÞX³fZ ¸fZÔ »f¦fZ WX`ÔÜ ¶fQ»f°fZ ·ffSX°f IYf ÀUøY´f dUSXûd²f¹fûÔ IYû ÀUeIYfSX ³fWXeÔ WXû SXWXf WX`Ü ·ffSX°f ¶fÔQ IZY QüSXf³f dþÀf ´fiIYfSX Af°fÔIY IYf ¸ffWXü»f ¶f³ff°fZ WXbE WX°¹ff, »fcMX, °fûOÞXRYûOÞX AüSX Af¦fþ³fe WXbBÊ CXÀfIYe dþ°f³fe d³fÔQf IYe þfE, IY¸f WX`Ü »fZdIY³f IZYU»f d³fÔQf ÀfZ IbYL ³fWXeÔ WXû¦ff þ¶f °fIY dIY Qûd¿f¹fûÔ IZY dU÷Yð IYOÞXe IYfSXÊUfBÊ ³f þfEÜ Af›¹fÊ IYe ¶ff°f WX` dIY dIYÀfe ·fe SXfþ³fed°fIY Q»f ³fZ BÀfIYe Jb»f IYSX Af»fû¨f³ff ³fWXeÔ IYeÜ ¢¹ff ´fiþf°fÔÂf ¸fZÔ ¹fWXe Àf¶f WXû¦ff? ¹fdQ EZÀfZ dWXÔÀfIY AfÔQû»f³fûÔ ´fSX AÔIbYVf ³fWXeÔ »f¦ff¹ff ¦f¹ff °fû IYûBÊ ³f IYûBÊ U¦fÊ EZÀfe Af¦f »f¦ff°ff SXWXZ¦ff AüSX ³fbIYÀff³f CXÀf Af¸f ³ff¦fdSXIY IYû CXNXf³ff ´fOÞXZ¦ff dþÀfIYf B³f Àf¶fÀfZ IbYL »fZ³ff-QZ³ff ³fWXeÔÜ ¦ffÔ²fe þe IZY ALc°fûðfSX ÀfZ ¨f»f°fZ-¨f»f°fZ AfSXÃf¯f IZY þdSX¹fZ Àff¸ffdþIY ³¹ff¹f IYe þû ½¹fUÀ±ffEÔ IYe ¦fBÊÔ CX³fIYf »ff·f dIY°f³ff WXbAf ¹fZ °fû ¦fWX³f dUãZ¿f¯f IYf dU¿f¹f WX` WXe »fZdIY³f BÀfÀfZ Àf¸ffþ IZY QcÀfSXZ U¦fÊ ¸fZÔ þû IbYÔNXf ¶fPÞX SXWXe WX` CXÀfIYf ·fe A²¹f¹f³f WXû³ff ¨ffdWXEÜ ¦f°f

dQUÀf WXbAf ¶fÔQ BÀf d»fWXfþ ÀfZ d¨fÔ°ffþ³fIY ±ff ¢¹fûÔdIY CXÀfIYf IYûBÊ §fûd¿f°f ¹ff ´fiIYMX ³fZ°ff ³fWXeÔ ±ffÜ EZÀfZ ¸fZÔ dQVffWXe³f°ff IYf J°fSXf ¶fPÞX°ff WX` dþÀfIYe ´fdSXd¯fd°f A¢ÀfSX ASXfþIY°ff IZY °füSX ´fSX ³fþSX Af°fe WX`Ü °fIYSXe¶f³f EIY Àf~fWX IZY AÔ°fSX ´fSX Af¹fûdþ°f Qû ·ffSX°f ¶fÔQ ÀfZ dIYÀfZ ¢¹ff WXfdÀf»f WXbAf °fû BÀf ÀfUf»f IZY CXØfSX ¸fZÔ IYWXf þf ÀfIY°ff WX` dIY °fb¸WXfSXe ·fe þ` þ`, WX¸ffSXe ·fe þ` þ` ³f °fb¸f WXfSXZ ³f WX¸f WXfSXZ Uf»fe ¶ff°f WXe WXûIYSX SXWX ¦fBÊ dIY³°fb SXf¿MÑXe¹f þeU³f ¸fZÔ BÀf °fSXWX IZY UfIY¹fZ 20 AûUSXûÔ IZY dIiYIZYMX ¸f`¨f ÀfSXeJZ ³fWXeÔ WXû°fZ dþ³WXZÔ IbYL QZSX ¶ffQ ·fb»ff dQ¹ff þf¹fZÜ BÀf dU¿f¹f ¸fZÔ ¦fÔ·feSX°ff ÀfZ d¨fÔ°ff AüSX d¨fÔ°f³f Qû³fûÔ IYSX³fZ IYf Àf¸f¹f Af ¦f¹ff WX`Ü ÀfU¯fÊ ¹fbUfAûÔ ¸fZÔ þû ¦fbÀÀff WX` CXÀfZ d³fSX±fÊIY ³fWXeÔ ¸ff³ff þf ÀfIY°ffÜ A°fe°f ¸fZÔ WXbBÊ Àff¸ffdþIY ¦f»fd°f¹fûÔ IYû Àfb²ffSX³fZ IYf ¹fZ A±fÊ IY°fBÊ ³fWXeÔ WXû°ff dIY dþÀf³fZ A³¹ff¹f dIY¹ff CXÀfIZY UÔVfþûÔ ´fSX A³¹ff¹f dIY¹ff þf¹fZÜ þfd°f IZY ³ff¸f ´fSX Vfû¿f¯f AüSX A°¹ff¨ffSX IZY d»fE Àf·¹f AüSX ÀU°fÔÂf Àf¸ffþ ¸fZÔ IYûBÊ ¦fbÔþfBVf ³fWXeÔ WXû³fe ¨ffdWXEÜ LbAfLc°f þ`Àfe ¶ff°f ·fe Afþ IZY QüSX ¸fZÔ ¦f»fZ ³fWXeÔ CX°fSX°feÜ Àff¸ffdþIY AüSX Afd±fÊIY CX³³f¹f³f WXZ°fb UÔd¨f°f U¦fÊ IYû ´fiû°ÀffWX³f AüSX ÀfÔSXÃf¯f d¸f»fZ ¹fZ ·fe AfUV¹fIY WX` dIÔY°fb dIYÀfe ·fe ¨feþ IYf Ad°fSXZIY ¶fbSXf

WXû°ff WX`Ü Àff¸ffdþIY ³¹ff¹f IYf A±fÊ Àf·fe IZY dIY¹fZ Àf¸ff³f AUÀfSX AüSX ·fZQ·ffU SXdWX°f ½¹fUÀ±ff ÀfZ WX`Ü ¹fZ IYWX³fZ ¸fZÔ IbYL ·fe ¦f»f°f ³fWXeÔ WX` dIY AfþfQe IZY ¶ffQ AfSXÃf¯f Àff¸ffdþIY °füSX ´fSX þøYSXe ±ff UWXeÔ A¶f BÀfZ þfSXe SXJ³ff SXfþ³fed°fIY ¸fþ¶fcSXe ¶f³f ¦fBÊ WX`Ü ÀfU¯fÊ Àf¸ffþ IYû ¹fZ ¶ff°f Àf¸fÓf »fZ³fe ¨ffdWXE dIY UZ þ¶f °fIY A´f³fZ d¶fJSXZ UûMX ¶f`ÔIY IYû ÀfWXZþ IYSX EIY Q¶ffU Àf¸fcWX ³fWXeÔ ¶f³fZÔ¦fZ °f¶f °fIY CX³fIZY A´f³fZ ³fZ°ff ·fe CX³WXZÔ ·ffU ³fWXeÔ QZ³fZ Uf»fZÜ ¦f°f dQUÀf WXbE ¶fÔQ ¸fZÔ dIYÀfe ·fe Q»f IZY ³fZ°ff IYe ¦f`SX¸füþcQ¦fe IYfRYe IbYL IYWX ¦fBÊÜ CXÀf údá ÀfZ QZJZÔ °fû AfSXÃf¯f IYe dÀ±fd°f ¸fZÔ dIYÀfe ·fe °fSXWX IZY Àfb²ffSX A±fUf ¶fQ»ffU IYe ÀfÔ·ffU³ff ³f IZY ¶fSXf¶fSX WX`Ü ´fiþf°f³Âf ¸fZÔ ¨fb³ffU þe°f³fZ IZY d»fE UûMX ¶f`ÔIYûÔ IYe ¸fWX°U´fc¯fÊ ·fcd¸fIYf WXû°fe WX`Ü CXÀf d»fWXfþ ÀfZ Qd»f°f, AfdQUfÀfe, d´fLOÞXZ, A»´fÀfÔ£¹fIY Àf·fe ¨fb³ffU ´fdSX¯ff¸fûÔ IYû ´fi·ffdU°f IYSX°fZ WX`ÔÜ ¶fWXSXWXf»f ¸fbïf AfSXÃf¯f IYf WX` AüSX AfþfQe IZY 70 Àff»f ¶ffQ AfSXÃf¯f IYe Àf¸feÃff WXû³fe WXe ¨ffdWXEÜ þ¶f ÀfSXÀfÔ§f¨ff»fIY ¸fûWX³f ·ff¦fU°f ³fZ d¶fWXfSX dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU IZY QüSXf³f ¹fWX ¸fbïf CXNXf¹ff ±ff, °f¶f EZÀff Qb¿´fi¨ffSX dIY¹ff ¦f¹ff dIY ·ffþ´ff-ÀfÔ§f AfSXÃf¯f ½¹fUÀ±ff WXe Àf¸ff~ IYSX³ff ¨ffWX°fe WX`ÔÜ CXÀf d¸f±¹ff ´fi¨ffSX ³fZ ·ffþ´ff IYû ´fSXfdþ°f IYSX

dQ¹ffÜ A¶f IYfÔ¦fiZÀf-¶fÀf´ff ¦f»f°f ´fi¨ffSX IYSX SXWXe WX`Ô dIY ·ffþ´ff IYe ¸fûQe ÀfSXIYfSX AfSXÃf¯f WXe J°¸f IYSX³ff ¨ffWX°fe WX` AüSX A³fbÀfcd¨f°f þfd°f þ³fþfd°f A°¹ff¨ffSX d³fUfSX¯f IYf³fc³f IYû ·fe SXï dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü QÔ¦ff ·fOÞXIYf³fZ, dWXÔÀff IYû WXUf QZ³fZ AüSX QZVf IYû ¶ffÔMX³fZ IZY ¸fïZ³fþSX EZÀfe ¦f»f°f¶f¹ff³fe WXe IYfRYe WX`Ü B³f dQ³fûÔ ·ffSX°f ¸fZÔ ¨f»f³f-Àff ¶f³f ¦f¹ff WX` dIY ¹fdQ WX¸f ÀfSXIYfSX IYe ³fed°f¹fûÔ ¹ff ³¹ff¹ff»f¹f IZY AfQZVf ÀfZ ÀfWX¸f°f ³fWXeÔ WX`Ô °fû ¶fÀf þ»ff QZÔ¦fZ, SXZ»fUZ »ffB³f CXJfOÞX RZYÔIZYÔ¦fZ, ÀffUÊþd³fIY ÀfÔ´fdØf IYû A´ffSX Ãfd°f ´fWXbÔ¨ffEÔ¦fZ, AfdQÜ ¢¹ff BÀfed»fE WX¸fZÔ A³fb¨LZQ 19 IZY AÔ°f¦fÊ°f Ad²fIYfSX d¸f»fZ WX`Ô? EÀfÀfe-EÀfMXe E¢MX IZY AÔ°f¦fÊ°f °f°IYf»f d¦fSXµ°ffSXe ´fSX SXûIY »f¦ff³fZ IZY ÀfUûʨ¨f ³¹ff¹ff»f¹f IZY dQVff-d³fQZÊVf IZY ¶ffQ Qû A´fi`»f IYû ·ffSX°f ¶fÔQ ¸fZÔ ·fe »f¦f·f¦f QÀf »fû¦fûÔ IYe ¸fü°f WXbBÊ AüSX ÀffUÊþd³fIY ÀfÔ´fdØf IYû ·ffSXe Ãfd°f ´fWXbÔ¨ffBÊ ¦fBÊÜ »fû¦fûÔ IYû Àf¸fÓf³fZ IYe þøYSX°f WX` dIY WX¸f A´f³fZ »ff·f IZY d»fE QcÀfSXûÔ IYû Ãfd°f ³f ´fWXbÔ¨ffEÔÜ WX¸ffSXf Ad²fIYfSX UWXeÔ Àf¸ff~ WXû þf°ff WX` þWXfÔ WX¸ffSXe UþWX ÀfZ QcÀfSXûÔ IZY Ad²fIYfSXûÔ IYf WX³f³f WXû³fZ »f¦f°ff WX`Ü »fû¦fûÔ IYe ÀfbSXÃff IZYU»f SXfª¹f IYf IY°fʽ¹f ³fWXeÔ WX`, SXf¿MÑX IZY ´fi°¹fZIY ³ff¦fdSXIY IYf ¹fWX IY°fʽ¹f WX` dIY ÀffUÊþd³fIY ÀfÔ´fdØf IYe ÀfbSXÃff AüSX ÀfÔdU²ff³f IYf Àf¸¸ff³f IYSXZÜ

Qd»f°f AfdQUfÀfe, ¦fSXe¶f, Aû¶feÀfe AfdQ °f¶fIYûÔ IYe ÀfbSXÃff EUÔ IY»¹ff¯f IYû »fZIYSX ÀfSXIYfSX dIY°f³fZ ·fe QfUZ IYSXZ, ´fSX BÀf¸fZÔ IYûBÊ Qû SXf¹f ³fWXeÔ WXû ÀfIY°fe WX` dIY QZVf IZY dUd·f³³f ´fiQZVfûÔ ¸fZÔ WXf»f IZY U¿fûÊÔ ¸fZÔ Qd»f°fûÔ U AfdQUfdÀf¹fûÔ ´fSX A°¹ff¨ffSX IYe UfSXQf°fûÔ ¸fZÔ ¶fPÞXû°fSXe WXbBÊ WX`Ü Qd»f°fûÔ IYû þ»fe»f IYSX³ff U ¸ffSXf þf³ff Qb·ffʦ¹f´fc¯fÊ WX`Ü ¶f°ff¹ff þf°ff WX` dIY ·ffSX°f ¶fÔQ IZY ¶ffQ IbYL ´fifQZdVfIY ÀfSXIYfSXZÔ IYd±f°f °füSX ÀfZ Qd»f°fûÔ IYû ´fi°ffdOÞX°f IYSX SXWXe WX`Ô, dþÀfZ CXd¨f°f ³fWXeÔ ¸ff³ff þf ÀfIY°ff WX`Ü B°f³ff WXe ³fWXeÔ CXØfSX ´fiQZVf ¸fZÔ IbYL Qd»f°fûÔ IYû IYd±f°f °füSX ÀfZ ´f»ff¹f³f IYSX³fZ ´fSX ¸fþ¶fcSX WXû³fZ þ`Àfe J¶fSXZÔ WX¸fZÔ ·f¹ffUWX IYSX°fe WX`Ô, »fZdIY³f BÀf¸fZÔ dIY°f³fe Àf¨¨ffBÊ WX`, ¹fWX IYWX³ff ¶fWXSXWXf»f ¸fbdVIY»f WX`Ü ÀfSXIYfSX ÀfZ A´fZÃff IYe þf°fe WX` dIY UWX Qd»f°fûÔ ´fSX SXfþ³fed°f IYSX³fZ IZY ¶fþf¹f Qd»f°fûÔ, AfdQUfdÀf¹fûÔ, ¦fSXe¶fûÔ U QcÀfSXZ d´fLOÞXZ U¦fÊ IZY »fû¦fûÔ IYe ·ffU³ffAûÔ IYû Àf¸fÓfZ AüSX BÀf dQVff ¸fZÔ CXd¨f°f IYQ¸f CXNXfEÜ °fb¨L AüSX ÀUf±fÊ SXfþ³fed°f IZY ¶fe¨f QZVf IYe Àff¸ffdþIY Àf¸fSXÀf°ff °ffSX-°ffSX ³fWXeÔ WXû³fe ¨ffdWXEÜ SXfþ³fed°fIY Q»fûÔ IYû A´f³fZ d¦fSXZ¶ffÔ ¸fZÔ ÓffÔIY³ff ¨ffdWXE dIY AfdJSXIYSX Uû QZVf IYû dIYÀf dQVff ¸fZÔ »fZ þf SXWXZ WX`ÔÜ -°ffSXIZYV½fSX d¸fßf (»fZJIY ¸ff³¹f°ff ´fif~ ÀU°fÔÂf ´fÂfIYfSX WX`ÔÜ)


Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

15 A´fi`»f 2018

8

Àf³fSXfBþÀfÊ ³fZ IZYIZYAfSX IYû 5 dUIZYMX ÀfZ WXSXf¹ff, AÔIY °ffd»fIYf ¸fZÔ Àf¶fÀfZ DY´fSX IYû»fIYf°ffÜ AfBÊ´feE»f IZY 11UZÔ Àfeþ³f IZY WXSX ¸f`¨f IYe °fSXWX Vfd³fUfSX IYf QcÀfSXf ¸fbIYf¶f»ff ·fe AfdJSXe AûUSX °fIY ´fWXbÔ¨ffÜ MXfgÀf þe°fû, ¸f`¨f þe°fû IYû dRYSX ÀfZ QûWXSXf°fZ WXbE Àf³fSXfBþÀfÊ WX`QSXf¶ffQ ³fZ IZYIZYAfSX IYû 5 dUIZYMX ÀfZ WXSXf¹ffÜ BÀfÀfZ ´fWX»fZ ¶ffdSXVf ÀfZ ´fi·ffdU°f ¸f`¨f ¸fZÔ ´fWX»fZ ¶f»»fZ¶ffþe IYSX°fZ WXbE IZYIZYAfSX ³fZ 138 SX³f ¶f³ffEÜ þUf¶f ¸fZÔ Àf³fSXfBþÀfÊ ³fZ AfdJSXe AûUSX IYe ´fWX»fe ¦fZÔQ ´fSX L¢IYZ IZY Àff±f ¸f`¨f þe°f d»f¹ffÜ BÀf þe°f IZY Àff±f Àf³fSXfBþÀfÊ WX`QSXf¶ffQ AÔIY°ffd»fIYf ¸fZÔ Àf¶fÀfZ DY´fSX ´fWXbÔ¨f ¨fbIYe WX`Ü Àf³fSXfBþÀfÊ BIY»fü°fe EZÀfe MXe¸f ¶f³f ¦fBÊ WX` dþÀf³fZ A¶f °fIY IZY Àf·fe °fe³f ¸f`¨f þe°fZ WX`ÔÜ dUd»f¹f¸fÀf³f ³fZ MXfgÀf þe°fIYSX ¦fZÔQ¶ffþe IYf R`YÀf»ff dIY¹ff AüSX CXÀfIZY ¦fZÔQ¶ffþûÔ ³fZ dU´fÃfe MXe¸f IYe IYd¸f¹fûÔ IYf ´fcSXf RYf¹fQf CXNXf¹ff dþÀfÀfZ §fSXZ»fc MXe¸f d³f²ffÊdSX°f 20 AûUSX ¸fZÔ AfNX dUIZYMX ¦fÔUfIYSX 138 SX³f WXe ¶f³ff ÀfIYeÜ WXf»ffÔdIY IYû»fIYf°ff ³ffBMXSXfBOXÀfÊ IZY ¦fZÔQ¶ffþûÔ ³fZ ·fe A¨Lf ´fiQVfʳf dIY¹ff AüSX ¸fZWX¸ff³f MXe¸f IYe AfÀff³f þe°f IYe CX¸¸feQ ´fcSXe ³fWXeÔ WXû³fZ QeÜ »fZdIY³f dUd»f¹f¸fÀf³f IZY 50 SX³f AüSX

19UZÔ AûUSX ¸fZÔ ¹fcÀfbRY ´fNXf³f (³ff¶ffQ d¸f»fIYSX dUIZYMX d¦fSX³fZ IZY dÀf»fdÀf»fZ IYû WX`QSXf¶ffQ IYû þe°f IZY d»f¹fZ 13 SX³f IYe þøYSX°f ±feÜ ´fNXf³f ³fZ 19UZÔ AûUSX IYe AÔd°f¸f ¦fZÔQ ´fSX L¢IYf »f¦ffIYSX MXe¸f IYû þe°f dQ»ffBÊÜ IYû»fIYf°ff IZY dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYf A´f³fZ ¸f`Qf³f ´fSX ´fiQVfʳf JSXf¶f SXWXf °fû UWXeÔ WX`QSXf¶ffQ IZY RYe»OXÀfÊ ³fZ Vff³fQfSX ÃfZÂfSXÃf¯f dIY¹ffÜ IYû»fIYf°ff IZY IZYU»f °fe³f ¶f»»fZ¶ffþ WXe QûWXSXZ AÔIY °fIY ´fWXbÔ¨f ÀfIZYÜ dIiYÀf d»f³f ³fZ 49 SX³f, IY~f³f dQ³fZVf IYfd°fÊIY ³fZ 29 SX³f AüSX ³fed°fVf SXf¯ff ³fZ 18 IYf ¹fû¦fQf³f dQ¹ffÜ WX`QSXf¶ffQ IZY ¦fZÔQ¶ffþûÔ IZY Q¶fQ¶fZ IZY Àff¸f³fZ §fSXZ»fc MXe¸f AÔd°f¸f ´ffÔ¨f 17 SX³f, Àff°f ¦fZÔQ ¸fZÔ Qû ¨füIZY AüSX EIY °fûOÞXf AüSX ¨fü±fZ dUIZYMX IZY d»f¹fZ 59 SX³f AûUSX ¸fZÔ °fe³f dUIZYMX ¦fÔUfIYSX IZYU»f 32 L¢IYf) IZY EIY ¨füIZY AüSX EIY L¢IYZ IYe ·ff¦feQfSXe d³f·ffBÊÜ ´fe¹fc¿f ¨ffU»ff ³fZ SX³f WXe þûOÞX ÀfIYeÜ ´fcSXe ´ffSXe ¸fZÔ IZYU»f ¨ffSX ÀfZ Àf³fSXfBþÀfÊ WX`QSXf¶ffQ ³fZ 19 AûUSX ¸fZÔ CX³fIYe ÀffÓfZQfSXe IYû Af¦fZ ³fWXeÔ ¶fPÞX³fZ L¢IYZ AüSX 12 ¨füIZY »f¦fZÜ °fZþ ¦fZÔQ¶ffþ ´ffÔ¨f dUIZYMX ´fSX 139 SX³f ¶f³ffIYSX þe°f dQ¹ff AüSX ¶ffÔ¦»ffQZVfe Afg»fSXfCXÔOXSX IYû ·fbU³fZV½fSX IbY¸ffSX ³fZ ¨ffSX AûUSX ¸fZÔ 26 SX³f ¶fû»OX IYSX CX³fIYe 27 SX³f IYe ´ffSXe J°¸f QZIYSX °fe³f dUIZYMX ÓfMXIZY þ¶fdIY d¶f»fe QþÊ IYeÜ Àf»ff¸fe ¶f»»fZ¶ffþ dSXdð¸ff³f ÀffWXf 24 IYe dþÀfIZY d»fE CX³WXûÔ³fZ 21 ¦fZÔQ »fe ÀMX`³f»fZIY AüSX VffdIY¶f A»f WXÀf³f ³fZ QûSX³f (15 ¦fZÔQ ¸fZÔ ´ffÔ¨f ¨füIZY) ¶f³ffIYSX dþÀf¸fZÔ Qû ¨füIZY AüSX EIY L¢IYf þOÞXf Qû dUIZYMX ÓfMXIZYÜ dÀfðf±fÊ IYü»f ³fZ ´ffSXe IYe Àfb³fe»f ³ffSXf¹f¯f (17 SX³f QZIYSX Qû ±ffÜ dUd»f¹f¸fÀf³f ³fZ þ`ÀfZ WXe A´f³ff AÔd°f¸f ¦fZÔQ ´fSX dVfU¸f ¸ffUe IZY øY´f ¸fZÔ EIY dUIZYMX) IYe ´fWX»fe WXe ¦fZÔQ ´fSX AfCXMX WXû A²fÊVf°fIY ´fcSXf dIY¹ff, d¸fVfZ»f þfg³fÀf³f dUIZYMX WXfdÀf»f dIY¹ffÜ ¦fEÜ ³fSXZ³f ³fZ QcÀfSXZ AûUSX ¸fZÔ dVfJSX ²fU³f IYe ¦fZÔQ ´fSX À¢½fZ¹fSX »fZ¦f ´fSX JOÞXZ SXÀfZ»f IZYIZYAfSX IYe VfbøYAf°f JSXf¶f SXWXe, CXÀf³fZ (07) IYû ¶fû»OX IYSX Àf³fSXfBþÀfÊ ³fZ CX³fIYf AfÀff³f I`Y¨f »f´fIYfÜ CX³WXûÔ³fZ °feÀfSXZ WXe AûUSX ¸fZÔ Àf»ff¸fe ¶f»»fZ¶ffþ WX`QSXf¶ffQ IYû QcÀfSXf ÓfMXIYf dQ¹ffÜ ¸f³fe¿f 43 ¦fZÔQ ¸fZÔ ¨ffSX ¨füIZY AüSX EIY L¢IYZ ÀfZ SXfgd¶f³f CX±f´´ff IYf dUIZYMX ¦fÔUf dQ¹ff þû ´ffÔOXZ ·fe ¨ffSX SX³f ¶f³ffIYSX ¨f»f°fZ ¶f³fZÜ 50 SX³f ´fcSXZ dIY¹fZÜ A¦f»fe ¦fZÔQ ´fSX UWX ·fbUe IYf ´fWX»ff dVfIYfSX ¶f³fZÜ BÀfIZY ¶ffQ dUd»f¹f¸fÀf³f AüSX VffdIY¶f A»f WXÀf³f ³fZ AfCXMX WXû ¦fEÜ AÔd°f¸f Qû AûUSX ¸fZÔ A¶f Àff°fUZÔ AûUSX IZY ¶ffQ ¶ffdSXVf Af ¦fBÊ

dþÀfÀfZ IYSXe¶f EIY §fÔMXZ IYf JZ»f JSXf¶f WXbAf °f¶f MXe¸f IYf ÀIYûSX EIY dUIZYMX ´fSX 52 SX³f ±ffÜ ¶ffdSXVf IZY ¶ffQ JZ»f VfbøY WXû³fZ IZY ¨fü±fe ¦fZÔQ ¸fZÔ ³fed°fVf SXf¯ff (18 SX³f) dUIZYMX ¦fÔUf ¶f`NXZÜ d¶f»fe ÀMX`³f»fZIY IYe ¦fZÔQ ´fSX ¸f³fe¿f ´ffÔOXZ ³fZ CX³fIYf Vff³fQfSX I`Y¨f »f´fIYfÜ Àfb³fe»f ³ffSXf¹f¯f (09) ¨fü±fZ ³fÔ¶fSX ´fSX ¶f»»fZ¶ffþe IZY d»fE CX°fSXZ »fZdIY³f A¨Le ´ffSXe JZ»f³fZ ¸fZÔ ³ffIYf¸f SXWXZÜ VffdIY¶f A»f WXÀf³f IYe ¦fZÔQ ´fSX IY~f³f IZY³f dUd»f¹f¸Àf³f ³fZ I`Y¨f »f´fIYIYSX CX³fIYe ´ffSXe IYf AÔ°f dIY¹ffÜ AfgÀMÑZd»f¹ffBÊ ¶f»»fZ¶ffþ dIiYÀf d»f³f A´f³ff A²fÊVf°fIY ´fcSXf IYSX³fZ ÀfZ ¸fWXþ EIY SX³f ÀfZ ¨fcIY ¦fE AüSX VffdIY¶f A»f WXÀf³f IYf WXe dVfIYfSX ¶f³fZ dþ³WXûÔ³fZ A´f³fe WXe ¦fZÔQ ´fSX CX³fIYf I`Y¨f »f´fIYfÜ d»f³f ³fZ 34 ¦fZÔQ IYf Àff¸f³ff IYSX°fZ WXbE 49 SX³f IYe ´ffSXe ¸fZÔ Àff°f ¨füIZY AüSX EIY L¢IYf þOÞXfÜ AfÔQiZ SXÀfZ»f ¸fWXþ ´ffÔ¨f ¦fZÔQ AüSX Vfb·f¸f³f d¦f»f ³fü ¦fZÔQ JZ»f³fZ IZY ¶ffQ ´fdUd»f¹f³f »füMX ¦fEÜ dQ³fZVf IYfd°fÊIY ³fZ dMXIY IYSX JZ»f³fZ IYe IYûdVfVf IYe, CX³WXûÔ³fZ ·fbUe IYe ¦fZÔQ ´fSX AfCXMX WXû³fZ ÀfZ ´fWX»fZ 27 ¦fZÔQ IYf Àff¸f³ff dIY¹ff AüSX Qû ¨füIZY U EIY L¢IYf þOÞXfÜ

WXfSX ÀfZ d³fSXfVf SXûdWX°f ³fZ þ°ffBÊ Uf´fÀfe IYe CX¸¸feQ ¸fbÔ¶fBÊÜ

BÔdOX¹f³f

´fied¸f¹fSX

»fe¦f dIY¹ff »fZdIY³f UWX dQ»»fe IYû þe°f ÀfZ IY~f³f ³fZ BÀf ¸f`¨f ¸fZÔ 91 SX³fûÔ IYe ³ff¶ffQ IYSX³ff ¨ffdWXE ±ffÜ SXûdWX°f ³fZ IYWXf dIY BÀf dUIZYMX ´fSX WX¸fZÔ À»fûASX ¦fZÔQ IYf Ad²fIY ´fi¹fû¦f IYSX³ff ¨ffdWXE ±ff WXf»ffÔdIY WX¸f EZÀff IYSX ³fWXeÔ ´ffEÜ ¸fbÔ¶fBÊ BÔdOX¹fÔÀf ³fZ BÀf ¸f`¨f ¸fZÔ ¶fWXb°f A¨Le VfbøYAf°f IYe ±feÜ CXÀfIZY ´ffÀf dUIZYMX ·fe ±fZ AüSX UWX 10 AûUSX ´fid°f SX³f ÀfZ ª¹ffQf IYe QSX ÀfZ SX³f ¶f³ff SXWXZ ±fZ »fZdIY³f ´ffSXe IZY AÔ°f ¸fZÔ MXe¸f »fOÞXJOÞXf ¦fBÊÜ ¸fbÔ¶fBÊ IYf ÀIYûSX 15.3 AûUSX ¸fZÔ 166 SX³f ±ff AüSX CXÀfIZY 8 dUIZYMX A·fe ¶ffIYe ±fZ »fZdIY³f AfdJSXe 27 ¦fZÔQûÔ ´fSX MXe¸f ³fZ dÀfRYÊ 28 SX³f ¶f³ffE AüSX 5 dUIZYMX ·fe ¦fÔUfEÜ SXûdWX°f ³fZ ·fe BÀf IY¸fe IYû ÀUeIYfSX dIY¹ffÜ SXûdWX°f ³fZ IYWXf dIY ¶fZVfIY WX¸f A¨Le VfbøYAf°f IYf RYf¹fQf ³fWXeÔ CXNXf (AfBÊ´feE»f) IZY 11UZÔ Àfeþ³f ¸fZÔ ¸fbÔ¶fBÊ SXûIY ³fWXeÔ ´ffBÊÜ ¸fbÔ¶fBÊ IZY IY~f³f þfdWXSX ´ffSXe JZ»f³fZ Uf»fZ dQ»»fe IZY Àf»ff¸fe ´ffE WX¸f IbYL AüSX SX³f ¶f³ff ÀfIY°fZ ±fZÜ IYf Jf°ff Jb»f³ff A·fe ¶ffIYe WX`Ü A·fe °füSX ´fSX BÀf ¶ff°f ÀfZ d³fSXfVf ³fþSX AfEÜ ¶f»»fZ¶ffþ þZÀf³f SXfg¹f IYû dQ»»fe IYe ¸fbÔ¶fBÊ BÔdOX¹fÔÀf IYe RYed»OXÔ¦f ·fe BÀf ¸f`¨f ¸fZÔ ¶fWXb°f A¨Le ³fWXeÔ SXWXeÜ WXfdQÊIY ´fÔOXйff °fIY JZ»fZ ¦fE °fe³fûÔ ¸f`¨f ¸fZÔ ¸fbÔ¶fBÊ IYû CX³WXûÔ³fZ A´f³fe MXe¸f IZY AWX¸f ¸füIYûÔ ´fSX þe°f IYf ßfZ¹f dQ¹ffÜ IYSXe¶fe ¸fbIYf¶f»fûÔ ¸fZÔ WXfSX d¸f»fe WX`Ü ¨fcIY³fZ IYe ¶ff°f ·fe ÀUeIYfSX IYeÜ SXûdWX°f Uf³fJZOÞXZ ¸f`Qf³f IYf ¹fWX dUIZYMX ²fe¸ff ±ff AüSX IYf¹fSX³f ´fû»ffOXÊ ³fZ WXf»ffÔdIY ¶fWXb°f Vfd³fUfSX IYû dQ»»fe OXZ¹fSXOXZdU»Àf IZY ³fZ WXf»ffÔdIY ¸ff³ff dIY 194 IYf ÀIYûSX AüSX ¸fbÔ¶fBÊ IZY IY~f³f ³fZ ¸ff³ff dIY CX³fIZY A¨LZ I`Y¨f ´fIYOÞXZ »fZdIY³f BÀfIZY A»ffUf dJ»ffRY MXe¸f ³fZ AfdJSXe ¦fZÔQ °fIY ÀfÔ§f¿fÊ IYfRYe A¨Lf ±ffÜ ¸fbÔ¶fBÊ BÔdOX¹fÔÀf IZY ¦fZÔQ¶ffþûÔ IYû BÀfIYf ¶fZWX°fSX BÀ°fZ¸ff»f A³¹f ¸füIYûÔ ´fSX MXe¸f IYe ¦fifCXÔOX RYed»OXÔ¦f

AüSX I`Yd¨fÔ¦f A¨Le ³fWXeÔ SXWXeÜ SXûdWX°f ³fZ ¸ff³ff dIY BÀf ÃfZÂf ¸fZÔ Àfb²ffSX IYSX³fZ IYe þøYSX°f WX`Ü ¸fbÔ¶fBÊ AfBÊ´feE»f ¸fZÔ ²fe¸fe VfbøYAf°f IYSX³fZ IZY d»fE þf³fe þf°fe WX` »fZdIY³f BÀfIZY ¶ffUþcQ CXÀf³fZ dJ°ff¶f ´fSX IY¶þf dIY¹ff WX`Ü SXûdWX°f ¸ff³f°fZ WX`Ô dIY BÀf ¶ffSX ·fe CX³fIZY ´ffÀf EZÀfe MXe¸f WX` þû »fe¦f ¸fZÔ Uf´fÀfe IYSX ÀfIY°fe WX`Ü ¸fbÔ¶fBÊ IYû A´f³ff A¦f»ff ¸f`¨f ¸fÔ¦f»fUfSX IYû SXfg¹f»f ¨f`»fZÔþÀfÊ ¶f`Ô¦f»fûSX IZY dJ»ffRY JZ»f³ff WX` AüSX SXûdWX°f ³fZ CX¸¸feQ þ°ffBÊ dIY CX³fIYe MXe¸f CXÀf¸fZÔ ¶fZWX°fSX ´fiQVfʳf IYSXZ¦feÜ ekuflag jktiwr lEiknd] izdk”kd] eqnzd o Lokeh ds fy, jktiwr izl s ] 216 ,y-vkbZ-th lS-4@,] vkokl fodkl dkWyksuh] cksnyk] vkxjk&7 ls Nik rFkk dk;kZy; nSfud nhi'khy Hkkjr ngrksjk] vkxjk&7 ls izdkf'kr A lEiknd % ekuflag jktiwr eks- 9897071357 iksLVy jftLVsª’ku ua-&,-th-108@2011&2013 Email:-deepsheel_bharat@rediffmail.com

15 april 2018  
15 april 2018  
Advertisement