Page 1

Af¦fSXf, dUIiY¸f ÀfÔU°f 2075 U`VffJ IÈY¿¯f Âf¹fûQVfe, Vfd³fUfSX 14 A´fi`»f X 2018

nhi’khy Hkkjr 5

Af¹fIYSX dU·ff¦f IYf Qe´fIY IYû¨fSX IYû QcÀfSXf ³fûdMXÀf þfSXe dIY¹ff

6

¶ff¶ff ÀffWX¶f ³fZ þfd°fUfQ ÀfZ ¸fböY ·ffSX°f IZY d»f¹fZ AfþeU³f ÀfÔ§f¿fÊ dIY¹ff: IYûdUÔQ

8

R.N.I. No. UPHIN/2008/26902 U¿fÊ-10 AÔIY-120 IYe¸f°f 1 ÷Y´f¹ff ´fÈâ 08

dOXdUd»f¹fÀfÊ IZY Q¸f ´fSX ¶f`Ô¦f»fûSX ³fZ ´fÔþf¶f IYû 4 dUIZYMX ÀfZ WXSXf¹ff

IYNXbAf AüSX CX³³ffU ¸ff¸f»fZ ´fSX PM ¸fûQe ³fZ IYWXf, IYûBÊ A´fSXf²fe ¶f¨fZ¦ff ³fWXeÔ ³fBÊ dQ»»feÜ IYNXbAf AüSX CX³³ffU IYe §fMX³ffAûÔ ´fSX ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZ IYWXf, kk¸f`Ô QZVf IYû dUV½ffÀf dQ»ff³ff ¨ffWX°ff WXch dIY IYûBÊ A´fSXf²fe ¶f¨fZ¦ff ³fWXeÔ, ³¹ff¹f WXû¦ff AüSX ´fcSXf WXû¦ffÜ’’ þ¸¸fc IYV¸feSX IZY IYNXbAf AüSX CXØfSX´fiQZVf IZY CX³³ffU ¸fZÔ ¶f»ff°IYfSX IYe §fMX³ffAûÔ IZY ÀfÔQ·fÊ ¸fZÔ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZ³Qi ¸fûQe ³fZ IYWXf dIY EZÀfe §fMX³ffEÔ d³fd›°f °füSX ´fSX Àf·¹f Àf¸ffþ IZY d»f¹fZ Vf¸fʳffIY WX` AüSX B³f ¸ff¸f»fûÔ ¸fZÔ IYûBÊ ·fe A´fSXf²fe ³fWXeÔ ¶f¨fZ¦ff, ³¹ff¹f WXûIYSX SXWXZ¦ffÜ ¸fûQe ³fZ IYWXf, kkdþÀf °fSXWX IYe §fMX³ffEÔ WX¸f³fZ ¶fe°fZ dQ³fûÔ ¸fZÔ QZJeÔ WX`Ô, Uû Àff¸ffdþIY ³¹ff¹f IYe AU²ffSX¯ff IYû ¨fb³fü°fe QZ°fe WX`ÔÜ d´fL»fZ Qû dQ³fû ÀfZ þû §fMX³ff¹fZ ¨f¨ffÊ ¸fZÔ WX` UWX d³fd›°f øY´f ÀfZ dIYÀfe ·fe Àf·¹f Àf¸ffþ IZY d»f¹fZ Vf¸fʳffIY WX`Üll ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZ IYWXf, kkEIY Àf¸ffþ IZY øY´f ¸fZÔ, EIY QZVf IZY øY´f ¸fZÔ WX¸f Àf¶f BÀfIZY d»fE Vf¸fÊÀffSX WX`Üll CX³WXûÔ³fZ IYWXf, kkWX¸ffSXe ¶fZdMX¹fûÔ IYû ³¹ff¹f d¸f»fZ¦ffÜll ¸fûQe ³fZ IYWXf, kkQZVf IZY dIYÀfe ·fe SXfª¹f ¸fZÔ, dIYÀfe ·fe ÃfZÂf ¸fZÔ WXû³fZ Uf»fe EZÀfe UfSXQf°fZÔ WX¸ffSXe ¸ff³fUe¹f ÀfÔUZQ³ffAûÔ IYû ÓfIYÓfûSX QZ°fe WX`ÔÜ ¸f`Ô QZVf IYû dUV½ffÀf dQ»ff³ff ¨ffWX°ff WXch IYe IYûBÊ A´fSXf²fe ¶f¨fZ¦ff ³fWXeÔ, ³¹ff¹f WXû¦ff AüSX ´fcSXf WXû¦ffÜ IYûBÊ A´fSXf²fe ³fWXeÔ ¶f¨fZ¦ffÜll ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¸fûQe ³fZ ·fSXZÀff dQ»ff¹ff dIY A³fbÀfcd¨f°f þfd°f¹fûÔ, A³fbÀfcd¨f°f þ³fþfd°f¹fûÔ ´fSX A°¹ff¨ffSX SXûIY³fZ IZY d»fE IYf³fc³f IYû dVfd±f»f ³fWXeÔ ¶f³f³fZ QZ¦fe ÀfSXIYfSXÜ ¸fûQe ³fZ

IYWXf dIY AfÔ¶fZOXIYSX þ¶f þedU°f ±fZ °fû IYfÔ¦fiZÀf ³fZ CX³fIYf A´f¸ff³f dIY¹ff AüSX CX³fIZY d³f²f³f IZY ¶ffQ ·fe CX³fIYf A´f¸ff³f IYSX SXWXe WX`Ü EÀfÀfe, EÀfMXe IYf³fc³f ´fSX CX¨¨f°f¸f ³¹ff¹ff»f¹f IZY R`YÀf»fZ IYû »fZIYSX ÀfSXIYfSX ´fSX IYfÔ¦fiZÀf ÀfdWX°f dU´fÃf Q»fûÔ IZY AfSXû´fûÔ IYû dÀfSXZ ÀfZ JfdSXþ IYSX°fZ WXbE ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZ³Qi ¸fûQe ³fZ IYWXf dIY Qd»f°fûÔ IZY ÀfÔSXÃf¯f IZY d»f¹fZ dþÀf IYf³fc³f IYû Àf£°f ¶f³ff³fZ IYf IYf¸f CX³fIYe ÀfSXIYfSX ³fZ dIY¹ff, CXÀf ´fSX dIYÀfe ·fe dÀ±fd°f ¸fZÔ IYûBÊ ´fi·ffU ³fWXeÔ ´fOÞX³fZ dQ¹ff þf¹fZ¦ffÜ IYfÔ¦fiZÀf ´fSX d³fVff³ff Àff²f°fZ WXbE ¸fûQe ³fZ IYWXf, kkIYfÔ¦fiZÀf dÀfRYÊ ·fi¸f R`Y»ff ÀfIY°fe WX`, BÀf IYûdVfVf IYe EIY °fÀUeSX BÀf ¸fWXe³fZ IYe 2

°ffSXeJ IYû WX¸f QZJ ¨fbIZY WX`ÔÜ IY·fe AfSXÃf¯f J°¸f dIYE þf³fZ IYe ARYUfWX R`Y»ff³ff, IY·fe Qd»f°fûÔ IZY A°¹ff¨ffSX ÀfZ þbOÞXZ IYf³fc³f IYû J°¸f dIYE þf³fZ IYe ARYUfWX R`Y»ff³ff... ¹fWXeÔ IYfÔ¦fiZÀf IYf IYf¸f SXWX ¦f¹ff WX`Üll CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ·ffBÊ ÀfZ ·ffBÊ IYû »fOÞXf³fZ ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf IYûBÊ IYûSX-IYÀfSX ³fWXeÔ LûOÞX SXWXeÜ ¸fûQe ³fZ IYWXf dIY þ¶f ¸ff³f³fe¹f Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fZ 20 ¸ff¨fÊ IYû BÀf Ad²fd³f¹f¸f ÀfZ þbOÞXf R`YÀf»ff dQ¹ff, °fû dÀfRYÊ 12 dQ³f ¸fZÔ ´fb³fdUʨffSX ¹ffd¨fIYf ·fe QfdJ»f IYe ¦fBÊÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, kk¸f`Ô Afþ BÀf AUÀfSX ´fSX QZVf IYû AfV½fÀ°f IYSX³ff ¨ffWX°ff WXcÔ dIY dþÀf IYf³fc³f IYû WX¸ffSXe ÀfSXIYfSX ³fZ WXe Àf£°f dIY¹ff WX`, CXÀf ´fSX

´fi·ffU ³fWXeÔ ´fOÞX³fZ dQ¹ff þfE¦ffÜll dQ»»fe IZY A»fe´fbSX ¸fZÔ OXf. AfÔ¶fZOXIYSX SXf¿MÑXe¹f À¸ffSXIY IZY CXîfMX³f Àf¸ffSXûWX IYû ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX°fZ WXbE ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZ IYWXf, kkIYfÔ¦fiZÀf IY·fe ³fWXeÔ ¨ffWX°fe ±fe AüSX ³f Afþ ¨ffWX°fe WX` dIY Qd»f°f AüSX d´fLOÞXZ dUIYfÀf IYe ¸fb£¹f²ffSXf ¸fZÔ AfEÔ þ¶fdIY WX¸ffSXe ÀfSXIYfSX, ¶ff¶ff ÀffWXZ¶f IZY dQJfE SXfÀ°fZ ´fSX ¨f»f°fZ WXbE, Àf¶fIYf Àff±f-Àf¶fIYf dUIYfÀf IZY ¸fÔÂf IZY Àff±f Àf¸ffþ IZY WXSX U¦fÊ °fIY dUIYfÀf IYf »ff·f ´fWXbÔ¨ff³fZ IYf ´fi¹ffÀf IYSX SXWXe WX`Üll ¸fûQe ³fZ IYWXf dIY BÀf ÀfSXIYfSX ¸fZÔ IYf³fc³f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ Àff¸ffdþIY ÀfÔ°fb»f³f IYû À±ffd´f°f IYSX³fZ IYf ·fe d³fSXÔ°fSX ´fi¹ffÀf dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf, kkWX¸ffSXe WXe

ÀfSXIYfSX ³fZ 2015 ¸fZÔ Qd»f°fûÔ ´fSX WXû³fZ Uf»fZ A°¹ff¨ffSX IYû SXûIY³fZ IZY d»fE IYf³fc³f IYû AüSX Àf£°f dIY¹ffÜ Qd»f°fûÔ ´fSX WXû³fZ Uf»fZ A°¹ff¨ffSXûÔ IYe Àfc¨fe IYû 22 A»f¦f-A»f¦f A´fSXf²fûÔ ÀfZ ¶fPÞXfIYSX 47 IYSX dQ¹ffÜll CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY þ¶f WX¸ffSXe ÀfSXIYfSX ³fZ BÀf IYf³fc³f IYû ÀfÔVfûd²f°f dIY¹ff, °f¶f AfSXûd´f¹fûÔ IYû Ad¦fi¸f þ¸ff³f°f ³f QZ³fZ IYf þû ´fifU²ff³f ±ff, CXÀfZ ¹f±ffU°f SXJf ¦f¹ffÜ ´fedOÞX°fûÔ IYû d¸f»f³fZ Uf»fe SXfdVf ·fe BÀfe ÀfSXIYfSX ³fZ ¶fPÞXfBÊÜ BÀf IYf³fc³f IYf IYOÞXfBÊ ÀfZ ´ff»f³f WXû, BÀfIZY d»fE WX¸ffSXe ÀfSXIYfSX ³fZ ´fWX»fZ IYe ÀfSXIYfSX IZY ¸fbIYf¶f»fZ Qû¦fb³fZ ÀfZ ª¹ffQf SXfdVf J¨fÊ IYeÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe IYf ¹fWX ¶f¹ff³f EZÀfZ Àf¸f¹f ¸fZÔ Af¹ff WX` þ¶f EÀfÀfe, EÀfMXe IYf³fc³f ´fSX CX¨¨f°f¸f ³¹ff¹ff»f¹f IZY R`YÀf»fZ IYû »fZIYSX IYfÔ¦fiZÀf Àf¸fZ°f IYBÊ dU´fÃf Q»f ÀfSXIYfSX ´fSX d³fVff³ff Àff²f SXWXZ WX`ÔÜ WXf»f ¸fZÔ Àf¸´f³³f ÀfÔÀfQ IZY ¶fþMX ÀfÂf IZY QcÀfSXZ dWXÀÀfZ ¸fZÔ dU´fÃfe Q»fûÔ ³fZ ÀfÔÀfQ ¸fZÔ BÀf dU¿f¹f IYû þûSXQfSX PXÔ¦f ÀfZ CXNXf¹ff ±ff AüSX BÀfIZY IYfSX¯f ÀfQ³f IYf IYf¸fIYfþ ¶ffd²f°f WXbAf ±ffÜ ¸fûQe ³fZ IYWXf dIY A³fbÀfcd¨f°f þfd°f, þ³fþfd°f ´fSX A°¹ff¨ffSX ÀfZ þbOÞXZ ¸ff¸f»fûÔ IYe °fZþ Àfb³fUfBÊ IZY d»fE dUVfZ¿f AQf»f°fûÔ IYf ¦fNX³f dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü ÀfSXIYfSX ³fZ d´fLOÞXe þfd°f¹fûÔ IZY Àf¶fI`YMXZ¦fSXe IZY d»fE IY¸feVf³f IZY ¦fNX³f IYf d³f¯fʹf ·fe dIY¹ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf, k‘³¹fc BÔdOX¹ffl IYe ¶ff°f ¸f`Ô IYSX°ff WXcÔ Uû ¶ff¶ff ÀffWXZ¶f IZY Àf´f³fûÔ IYf ·fe ·ffSX°f WX`Üll

IYNXbAf ¦f`Ô¦fSXZ´f ¸ff¸f»fZÔ ¸fZÔ Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fZ d»f¹ff ÀfÔÄff³f, ¶ffSX ÀfÔ¦fNX³fûÔ IYû dQ¹ff ³fûdMXÀf ³f¹fe dQ»»feÜ CX¨¨f°f¸f ³¹ff¹ff»f¹f ³fZ IYNXbAf ¸fZÔ ³f³WXe ¶f¨¨fe ÀfZ Àff¸fcdWXIY ¶f»ff°IYfSX AüSX WX°¹ffIYfÔOX ¸fZÔ UIYe»fûÔ õfSXf ´fedOÞX°ff IYe UIYe»f IYû AQf»f°f ¸fZÔ ´fZVf WXû³fZ ÀfZ SXûIY³fZ IYe §fMX³ff IYf ÀfÔÄff³f »fZ°fZ WXb¹fZ ¶ffSX ÀfÔ¦fNX³fûÔ IYû ³fûdMXÀf þfSXe dIY¹fZÜ ´fi²ff³f ³¹ff¹ff²feVf Qe´fIY d¸fßff, ³¹ff¹f¸fcd°fÊ E E¸f Jf³fdU»IYSX AüSX ³¹ff¹f¸fcd°fÊ ²f³f³þ¹f UfBÊ ¨f³Qi¨fcOÞX IYe °fe³f ÀfQÀ¹fe¹f JÔOX´feNX ³fZ ¶ffSX

IYfCXd³Àf»f AfgRY BÔdOX¹ff, SXfª¹f ¶ffSX IYfCXd³Àf»f, þ¸¸fc CX¨¨f ³¹ff¹ff»f¹f ¶ffSX EÀfûdÀfEVf³f AüSX IYNXbAf dþ»ff ¶ffSX EÀfûdÀfEVf³f IYû ³fûdMXÀf þfSXe dIY¹fZÜ B³f Àf·fe ÀfZ 19 A´fi`»f °fIY þUf¶f ¸ffÔ¦fZ ¦f¹fZ WX`ÔÜ Vfe¿fÊ AQf»f°f BÀf ¸ff¸f»fZ IYf CXÀf Àf¸f¹f ÀU°f: ÀfÔÄff³f »fZ³fZ IZY d»f¹fZ °f`¹ffSX WXû ¦f¹fe ´fWX»fZ, Àf¶fZSXZ þ¶f IbYL UIYe»fûÔ ³fZ BÀf þ¶f IYBÊ UIYe»f BÀf §fMX³ff ÀfZ ÀfÔ¶fÔd²f°f ¸ff¸f»fZ IZY ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ IYNXbAf AüSX þ¸¸fc Àff¸f¦fie »fZIYSX CXÀfIZY Àf¸fÃf Af¹fZÜ BÀfÀfZ AüSX IYV¸feSX ¶ffSX EÀfûdÀfEVf³fûÔ IYe

WXOÞX°ff»f IZY Af”f³f IYf ³¹ffd¹fIY ÀfÔÄff³f »fZ³fZ IYf A³fbSXû²f IYSX°fZ WXb¹fZ BÀfIYf CX»»fZJ dIY¹ff ±ff °fû ³¹ff¹ff»f¹f ³fZ CX³fÀfZ IYWXf IYWXf ±ff dIY UZ IbYL Àff¸f¦fie AüSX °f±¹f °fû ´fZVf IYSXZÔÜ þ¸¸fc IYV¸feSX ÀfSXIYfSX IZY UIYe»f VfûE¶f Af»f¸f ³fZ IYWXf dIY ´fbd»fÀf ³fZ BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ¸fdþÀMÑZMX IZY Àf¸fÃf IY»f AfSXû´f ´fÂf QfdJ»f IYSX dQ¹ff WX`Ü Af»f¸f ³fZ ¸ff¸f»fZ IYe Àfe¶feAfBÊ þfÔ¨f

IYe Vfe¿fÊ AQf»f°f IZY IbYL UIYe»fûÔ IYe ¸ffÔ¦f IYf dUSXû²f dIY¹ff AüSX IYWXf dIY SXfª¹f IYe A´fSXf²f VffJf BÀf §fMX³ff IYe ¦fWXSXfBÊ ÀfZ þfÔ¨f IYSX SXWXe WX`Ü Af»f¸f IYû ´fi²ff³f ³¹ff¹ff²feVf IZY ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ ¶fb»ff¹ff ¦f¹ff ±ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY U`ÀfZ ·fe ¹fWX À±ffd´f°f ½¹fUÀ±ff WX` dIY AQf»f°f ¸fZÔ AfSXû´f ´fÂf QfdJ»f WXû³fZ IZY ¶ffQ ¸ff¸f»fZ IYe þfÔ¨f IZY³Qie¹f þfÔ¨f ¶¹fcSXû IYû ³fWXeÔ ÀfüÔ´fe þf ÀfIY°fe WX`Ü


Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

ÀfÔ´ffQIYe¹f

Àff¸ffdþIY ´fiZSX¯ff IYf À³fZ°f WX`Ô ´fid°f¸ffEÔ ³ff¹fIYûÔ EUÔ ¸fWXf´fb÷Y¿fûÔ IYe ´fid°f¸ffEÔ À±ffd´f°f IYSX³fZ IYe ´fiUÈd°f ·ffSX°fe¹f Àf¸ffþ ¸fZÔ ÀfUÊÂf QZJe þf ÀfIY°fe WX`Ü ´fid°f¸ffEÔ À±ffd´f°f IYSX³fZ IYe ¹fWX ´fidIiY¹ff ´fif¹f: Àff¸ffdþIY Àf¸fcWXûÔ IZY AdÀ¸f°ff ¶fû²f IYû þf¦fÈ°f IYSX³fZ EUÔ Af°¸f Àf¸¸ff³f ¶fPÞXf³fZ IYf þdSX¹ff ¸ff³fe þf°fe WX`Ü ´fid°f¸ff À±f»fûÔ ´fSX ¸fWXf´fb÷Y¿fûÔ IZY þ³¸f dQ³f AüSX A³¹f À¸fÈd°f dQUÀfûÔ IZY AUÀfSX ´fSX ´fcþf´ffNX, Àf·ff-Àf¸¸fZ»f³f AfdQ Af¹fûþ³f WXû°fZ WX`Ô, »fZdIY³f OXfg. ·fe¸fSXfU AfÔ¶fZOXIYSX ÀfSXeJZ Àff¸ffdþIY Àf¸f°ff IZY ¹fIYûÔ IYe ´fid°f¸ff À±ff´f IYe ´fidIiY¹ff IYf ¸ffÂf ¹fWXe EIY A±fÊ ³fWXeÔ WXû°ffÜ BÀf ´fidIiY¹ff ¸fZÔ A³¹f IYBÊ A±fÊ ·fe Àf¸ffdWX°f WXû°fZ WX`ÔÜ þû Àf¸fbQf¹f ¸fWXf´fb÷Y¿f A±fUf ¹fIY ÀfZ þbOÞXZ WXû°fZ WX`Ô ¹ff CX³fÀfZ ´fiZSX¯ff ´ff°fZ WX`Ô UZ ´fid°f¸ffÀ±f»f IYû A´f³fZ Àff¸ffdþIY À´fZÀf IZY dUÀ°ffSX IZY øY´f ¸fZÔ ·fe QZJ°fZ WX`ÔÜ ÀfÔ¶fÔd²f°f Àf¸fbQf¹fûÔ IZY »fû¦f A³fZIY ¶ffSX ´fid°f¸ff À±f»fûÔ IZY BQÊ-d¦fQÊ ¶ff°f¨fe°f, ¦f´´f ÀfZ »fZIYSX Àff¸fbQfd¹fIY dUUfQûÔ IZY Àf¸fÓfü°fZ ·fe IYSX°fZ WX`ÔÜ IYBÊ ¶ffSX A´f ´fÃf ¸fþ¶fc°fe ÀfZ SXJ³fZ IZY d»fE UWXfÔ þfIYSX Vf´f±f ·fe JfBÊ þf°fe WX`Ü IYBÊ ¶ffSX dIYÀfe ¶fOÞXZ IYf¸f IYû ÀfRY»f°ff´fcUÊIY ÀfÔ´f³³f IYSX³fZ IZY ´fi¯f ·fe EZÀfZ À±f»fûÔ ´fSX WXe d»fE þf°fZ WX`ÔÜ BÀf °fSXWX ´fid°f¸ff À±f»f Àff¸ffdþIY Àf¸fcWXûÔ IZY dUIYdÀf°f WXû SXWXZ ´fd¶»fIY RYûSX¸f IYf dWXÀÀff WXû þf°fZ WX`ÔÜ OXfg. AfÔ¶fZOXIYSX IZY °f¸ff¸f ´fid°f¸ff À±f»f BÀfe øY´f ¸fZÔ dUIYdÀf°f WXbE WX`ÔÜ ¸ff¹ffU°fe ³fZ þ¶f CXØfSX ´fiQZVf ¸fZÔ A´f³fZ VffÀf³f IZY QüSXf³f »fJ³fDY ¸fZÔ Qd»f°f ¸fWXf¹fIYûÔ IYe ¸fcd°fʹffÔ À±ffd´f°f IYeÔ AüSX dUVfZ¿f ´ffIYÊ ¶f³fUfE °fû SXfþ³fed°fIY þ¦f°f ¸fZÔ BÀfIYe ½¹ff´fIY Af»fû¨f WXbBÊÜ BÀf Af»fû¨f IYf °ff´f¸ff³f BÀf WXQ °fIY ¶fPÞXf dIY ¹fWX CX³fIZY dU²ff³fÀf·ff ¨fbUûÔ ¸fZÔ WXfSX IZY ¸fWX°U´fc¯fÊ IYfSX¯fûÔ ¸fZÔ ÀfZ EIY IYfSX¯f ¶f³f IYSX CX·fSXfÜ þ¶f ¹fZ ¸fcd°fʹffÔ À±ffd´f°f WXbBÊÔ °fû WX¸f »fû¦fûÔ ³fZ UWXfÔ Af³fZ-þf³fZ Uf»fûÔ IYe SXf¹f IYf EIY ÀfUZÊ dIY¹ffÜ CXÀf UöY CXØfSX ´fiQZVf IZY QcSX QZWXf°fûÔ ÀfZ B³f ´ffIYûÊ ¸fZÔ Af³fZ Uf»fZ Qd»f°f Àf¸ffþ IZY »fû¦f A°¹fÔ°f JbVf WXû°fZ ±fZÜ CX³fIYf IYWX ±ff dIY SXfª¹f IYe SXfþ²ff³fe IZY ¶fe¨f A´f³fZ ¹fIYûÔ IYe ¸fcd°fʹffÔ QZJ WX¸ffSXf Àfe ¨füOÞXf WXû þf°ff WX`Ü WX¸f ¹fWXfÔ AfSXf¸f ÀfZ IbYL Àf¸f¹f d¶f°ff°fZ WX`Ô AüSX ±fûOÞXe ¨f`³f IYe ÀffÔÀf »fZ°fZ WX`ÔÜ ¹fWXfÔ AfIYSX WX¸fZÔ ÀfbIcY³f °fû d¸f»f°ff WXe WX`, A´f³fZ AüSX A´f³fZ Àf¸ffþ ´fSX ¦fUÊ ·fe WXû°ff WX`Ü 1´fid°f¸ff À±f»fûÔ IZY Àff¸ffdþIY À´fZÀf WXû³fZ IYe Ãf¸f°ff IYBÊ ¶ffSX Àff¸ffdþIY Àf¸fcWXûÔ ¸fZÔ dU·ffþ³f ·fe ´f`Qf IYSX°fe WX`Ü ¶fSXÀf IZY ´ffÀf EIY ¦ffÔU WX` þ¹ff´fbSX, dþÀfZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe ³fZ ¦fûQ d»f¹ff WX`Ü BÀf ¦ffÔU ¸fZÔ EIY þfMXU ´f˜e WX`Ü þfMXU ´f˜e IYe Af¶ffQe »f¦f·f¦f 200-250 IZY AfÀf-´ffÀf WX`Ü BÀfe ´f˜e ¸fZÔ ¸fûQe þe IZY ÀfWX¹fû¦f ÀfZ OXfg. AfÔ¶fZOXIYSX IYe EIY AfQ¸fIYQ ´fid°f¸ff À±ffd´f°f IYe ¦fBÊ WX`Ü BÀf ´fid°f¸ff IYe À±ff´f IZY °f¸ff¸f ÀfIYfSXf°¸fIY ´fdSX¯ff¸f °fû WX`Ô WXe, BÀfIZY IYfSX¯f þfMXU Àf¸ffþ ¸fZÔ IbYL dUUfQ ·fe CX°´f³³f WXbAfÜ þfMXU ´f˜e BÀf ´fid°f¸ff IYû »fZIYSX Qû ·ff¦fûÔ ¸fZÔ dU·ffdþ°f WX`Ü EIY ´fÃf IYf IYWX WX` dIY ´fid°f¸ff IZY ´ffÀf IYe Jf»fe þ¦fWX IYf RYf¹fQf CXÀfIZY AfÀf-´ffÀf IZY ´fdSXUfSXûÔ IYû WXe d¸f»f SXWXf WX` AüSX UZ »fû¦f CXÀf Àff¸fcdWXIY ·fcd¸f IZY BÀ°fZ¸ff»f ÀfZ UÔd¨f°f WXû°fZ þf SXWXZ WX`ÔÜ ¹fWX þf³f SXû¨fIY WX` dIY BÀfe ¦ffÔU ¸fZÔ ¸fbÀfWXSX ¶fÀ°fe IYû AMX»f ³f¦fSX ¸f ÀfZ dUIYdÀf°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀf AMX»f ³f¦fSX ¸fZÔ ¸fbÀfWXSX þfd°f IZY þû »fû¦f ´fWX»fZ Ófû´fdOÞX¹fûÔ ¸fZÔ SXWX°fZ ±fZ, A¶f µ»f`MX ¸fZÔ SXWX SXWXZ WX`Ô, þû Àfû»fSX »ffBMX EUÔ ´ff³fe IYe Af´fcd°fÊ ½¹fUÀ±ff ÀfZ »f`Àf WX`ÔÜ ¹fWXfÔ ·fe EIY LûMXf ¸fÔdQSX WX`, dþÀf¸fZÔ A³¹f QZU°ffAûÔ IZY Àff±f-Àff±f Vf¶fSXe IYe ·fe EIY LûMXe ¸fcd°fÊ »f¦fe WX`Ü IYWX°fZ WX`Ô dIY ·f¦fUf³f SXf¸f ³fZ B³WXeÔ Vf¶fSXe IYe ·fdöY ÀfZ ´fi·ffdU°f WXûIYSX CX³fIZY þcNXZ ¶fZSX JfE ±fZÜ BÀf ¸fÔdQSX IZY AfÀf-´ffÀf Àf§f³f UÈÃf »f¦ffE ¦fE WX`ÔÜ ´fif¹f: Vff¸f IYû Àf¸fbQf¹f IZY »fû¦f ¹fWXfÔ ¶f`NXIYSX A´f QbJ-ÀfbJ ¶fd°f¹ff°fZ WX`ÔÜ ¸fbÀfWXSX þfd°f Vf¶fSXe IYû A´f³fe IbY»fQZUe ¸ff³f°ff WX`, dIÔY°fb EIY ³f¹ff ´fdSXU°fʳf ¹fWX QZJ³fZ IYû d¸f»f SXWXf WX` dIY A¶f SXf¸f³fU¸fe IZY dQ³f A³¹f þfd°f¹fûÔ IZY »fû¦f ·fe ¹fWXfÔ AfIYSX Vf¶fSXe IYe ´fcþf IYSX³fZ »f¦fZ WX`ÔÜ UZ BÀfZ EIY dÀfð ¸fÔdQSX ¸ff³f°fZ WX`ÔÜ BÀf ¸fÔdQSX IYf IYûBÊ ´fbþfSXe ³fWXeÔ WX`Ü ¸fÔdQSX ¸fZÔ þû ±fûOÞXZ-¶fWXb°f ´f`ÀfZ EUÔ ´fiÀffQ ¨fPÞXf¹ff þf°ff WX` CXÀfZ ¸fbÀfWXSX þfd°f IZY »fû¦f Af´fÀf ¸fZÔ dU°fdSX°f IYSX »fZ°fZ WX`ÔÜ BÀf ´fiIYfSX ´fid°f¸ffAûÔ IZY AfÀf-´ffÀf ¶f³fZ À±f»f Àff¸ffdþIY A±fÊ ¸fZÔ IbYL ³f¹ff ·fe þûOÞX°fZ WX`ÔÜ ¹fWX þbOÞXfU ÀfIYfSXf°¸fIY AüSX ³fIYfSXf°¸fIY Qû³fûÔ WXe ´fiIYfSX IYf WXû°ff WX`Ü 1¹fWX dIYÀfe ÀfZ dL´ff ³fWXeÔ dIY ´fif¹f: ´fid°f¸ffAûÔ IZY AfÀf´ffÀf IYe þ¸fe³f IZY Ad°fIiY¸f¯f IYû »fZIYSX dUUfQ JOÞXZ WXû þf°fZ WX`ÔÜ ¦ffÔUûÔ AüSX IYÀ¶fûÔ ¸fZÔ À±ffd´f°f AfÔ¶fZOXIYSX IYe ´fid°f¸ffAûÔ IYû »fZIYSX CX·fSX³fZ Uf»fZ þ¸fe³f IZY dUUfQ ³fE ³fWXeÔ WX`Ô, »fZdIY³f IY·fe-IY·fe CX³f¸fZÔ °fZþe ·fe QZJ³fZ IYû d¸f»f°fe WX`Ü þ¶f WX¸f »fû¦fûÔ ³fZ AfÔ¶fZOXIYSX IYe ´fid°f¸ffEÔ ¶f³fZ-¶fZ¨f³fZ Uf»fûÔ ÀfZ ¶ff°f IYe °fû ´f°ff ¨f»ff dIY B³f ´fid°f¸ffAûÔ IYe JSXeQ ´fbd»fÀf ·fe IYSX°fe WX`Ü EZÀff BÀfd»fE, ¢¹fûÔdIY þ¶f IY·fe dIYÀfe dUUfQ IZY IYfSX¯f IYWXeÔ ´fSX AfÔ¶fZOXIYSX IYe ´fid°f¸ff IYû ³fbIYÀff³f ´fWXbÔ¨ff¹ff þf°ff WX` °fû ´fbd»fÀf Ãfd°f¦fiÀ°f ´fid°f¸ff WXMXfIYSX Af³f³f-RYf³f³f ³fBÊ ´fid°f¸ff À±ffd´f°f IYSX QZ°fe WX`Ü ²¹ff³f SXWXZ dIY Qd»f°fûÔ ¸fZÔ »f¦ff°ffSX dUIYdÀf°f WXû SXWXe ¨fZ°f AüSX CX³fIYe ´fid°fSXû²fe ´fiUÈd°f IZY ´fi°feIYf°¸fIY Q¸f³f IZY d»fE ·fe IYBÊ ¶ffSX AfÔ¶fZOXIYSX IYe ´fid°f¸ffAûÔ IYû ³fbIYÀff³f ´fWXbÔ¨ff¹ff þf°ff WX`Ü B³f ´fid°f¸ffAûÔ IYû ³fbIYÀff³f ´fWXbÔ¨ff³fZ IYf EIY IYfSX¯f Àf¸ffþ IZY A³¹f U¦fûÊ IZY »fû¦fûÔ IYf U`¸f³fÀ¹f ·fe WXû°ff WX`Ü þWXfÔ ·fe ¹fIYûÔ IYe ´fid°f¸ffEÔ WXû°fe WX`Ô UWXfÔ Àff¸ffdþIY À´fZÀf IYf ÀfÈþ³f WXû³fZ IZY Àff±f Àff¸ffdþIY þeU³f ¸fZÔ þeUÔ°f°ff ·fe Af°fe WX`Ü

14 A´fi`»f 2018

2

Qe´fVfe»f ·ffSX°f

IYV¸feSXe ´fÔdOX°f SXWX°fZ °fû þ¸¸fc-IYV¸feSX IYe Afd±fÊIY dÀ±fd°f A¨Le WXû°fe ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¸fWX¶fc¶ff ¸fbµ°fe ³fZ IYWXf WX` dIY IYV¸feSXe ´fÔdOX°fûÔ IYû A´f³fZ þ³¸fÀ±ff³f ¹ffd³f §ffMXe Af³ff ¨ffdWXEÜ CX³fIYf ¶f¹ff³f §ffU ´fSX ³f¸fIY dLOÞXIY³fZ þ`Àff WX`Ü ´fÔdOX°fûÔ IYû 1993 ¸fZÔ IYV¸feSX ÀfZ þ¶fQÊÀ°fe ¶ffWXSX IYSX dQ¹ff ¦f¹ffÜ CX³fIYf Qû¿f dÀfRYÊ B°f³ff ±ff dIY 90 ´fid°fVf°f ¸fbdÀ»f¸f Af¶ffQe Uf»fe §ffMXe ¸fZÔ UZ dWXÔQb ±fZÜ ´fcUÊ ¸fb£¹f¸fÔÂfe RYføYIY A¶Qb»»ff ³fZ EIY ÀffUÊþd³fIY ¶f¹ff³f ¸fZÔ ÀUeIYfSX dIY¹ff WX` dIY EIY ·fe ¸fbÀf»f¸ff³f ³fZ CX³fIZY ¶ffWXSX dIYE þf³fZ IYf dUSXû²f ³fWXeÔ dIY¹ffÜ UfÀ°fU ¸fZÔ, ¹fWX Àf¨f WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ¸fb£¹f¸fÔÂfe IZY ´fQ ÀfZ BÀ°feRYf QZ dQ¹ff dþÀfIZY ¶ffQ þ¸¸fc °f±ff IYV¸feSX ¸fZÔ SXf¿MÑX´fd°f VffÀf³f »ff¦fc IYSX dQ¹ff ¦f¹ffÜ ¹fWX AfSXû´f »f¦ff¹ff þf°ff WX` dIY IYV¸feSXe ´fÔdOX°fûÔ IYû ¶ffWXSX ·f¦ff³fZ IZY d»fE CXÀf Àf¸f¹f IZY SXfª¹f´ff»f þ¦f¸fûWX³f ¸fb£¹f øY´f ÀfZ dþ¸¸fZQfSX ±fZÜ CX³WXZÔ dþÀf dQ³f ¦fUʳfSX ¶f³ff¹ff ¦f¹ff, CX³fIZY dWXÔQb Àf¸f±fÊIY SXU`E IZY IYfSX¯f IYV¸feSXe ´fÔdOX°fûÔ IYû §ffMXe LûOÞX³fZ IZY d»fE ¸fþ¶fcSX dIY¹ff ¦f¹ffÜ ¹fWX AfSXû´f »f¦ff¹ff ¦f¹ff dIY þ¶f Àf`ÔIYOÞXûÔ CX¦fiUfdQ¹fûÔ IZY ´ffÀf WXd±f¹ffSX d¸f»ff °fû ÀfbSXÃff ¶f»fûÔ ³fZ ßfe³f¦fSX IZY WXSX §fSX IYe °f»ffVfe »feÜ ª¹ffQf°fSX CX¦fiUfdQ¹fûÔ IYû d¦fSXµ°ffSX IYSX d»f¹ff ¦f¹ff, »fZdIY³f Af´fSXZVf³f, dþÀfIZY IYfSX¯f ¦füIYfOXf»f ³fSXÀfÔWXfSX WXbAf, IZY QüSXf³f ¦fUʳfSX IYe ·fcd¸fIYf ´fSX ÀfUf»f CXNXf¹ff þf³fZ »f¦ffÜ þ¦f¸fûWX³f, þû ÀfÔþ¹f ¦ffÔ²fe IZY IYfRYe IYSXe¶f ±fZ, ÀfüÔQ¹feÊIYSX¯f IZY ³ff¸f ´fSX dQ»»fe IYe IYBÊ ¦fÔQe ¶fdÀ°f¹fûÔ IZY þ¶fQÊÀ°fe CXþfOÞXZ þf³fZ ¸fZÔ Vffd¸f»f ±fZÜ CX¦fiUfQ IZY CX·ffSX IZY QüSXf³f IY˜SX´fÔ±fe ¸fbÀf»f¸ff³fûÔ AüSX CX¦fiUfdQ¹fûÔ IYe AûSX ÀfZ Àf°ffE AüSX ²f¸fIYfE þf³fZ IZY IYfSX¯f 1990 IZY QVfIY ¸fZÔ IYV¸feSXe ´fÔdOX°fûÔ ³fZ §ffMXe ÀfZ ´f»ff¹f³f IYSX³ff VfbøY IYSX dQ¹ffÜ IYV¸feSX ÀfSXIYfSX ³fZ 2010 ¸fZÔ ´ff¹ff dIY §ffMXe ¸fZÔ A·fe ·fe 808 ´fÔdOX°f ´fdSXUfSX SXWX SXWXZ ±fZ, »fZdIY³f dUØfe¹f °f±ff QcÀfSXe ÀfWXcd»f¹f°fûÔ IZY þdSXE ¶ffIYe ´fdSXUfSXûÔ IYû Uf´fÀf »ff³fZ ¸fZÔ IYûBÊ ÀfRY»f°ff ³fWXeÔ d¸f»feÜ þ¸¸fc °f±ff IYV¸feSX ÀfSXIYfSX IYe dSX´fûMXÊ IZY A³fbÀffSX, 1989 AüSX 2004 IZY ¶fe¨f 219 ´fÔdOX°f ¸ffSXZ ¦fE, »fZdIY³f BÀfIZY ¶ffQ EIY ·fe ³fWXeÔÜ WXf»ffÔdIY, Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fZ 2017 ¸fZÔ þ¸¸fc °f±ff IYV¸feSX ¸fZÔ 1989 ¸fZÔ Àf¸fbQf¹f IZY 700 »fû¦fûÔ IYe WX°¹ff IZY ¸fbIYQ¸fZ IYû dRYSX ÀfZ Jû»f³fZ ÀfZ BÀf Af²ffSX ´fSX ¸f³ff IYSX dQ¹ff dIY IYfRYe Àf¸f¹f ¶fe°f ¨fbIYf WX`Ü ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¸fWX¶fc¶ff ¸fbµ°fe IYe A·fe IYe A´fe»f ÀfWXe dQVff ¸fZÔ CXNXf¹ff ¦f¹ff EIY IYQ¸f WX`Ü IYV¸feSXe ´fÔdOX°fûÔ ÀfZ dQ»»fe ¸fZÔ d¸f»f³fZ IZY ¶ffQ, CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ''IYV¸feSXe ´fÔdOX°fûÔ IYû IYV¸feSX Af³ff ¨ffdWXE °ffdIY ³fBÊ ´fePÞXe IYû ¸ff»fc¸f WXû ÀfIZY dIY CX³fIYe þOÞXZÔ IYWXfÔ WX`ÔÜ WX¸f WXSX BÔ°fþf¸f IYSXZÔ¦fZÜ A°fe°f ¸fZÔ þû WXbAf UWX Qb·ffʦ¹f´fc¯fÊ WX`, »fZdIY³f A¶f WX¸fZÔ Af¦fZ ¶fPÞX³ff WX`Ü'' UfÀ°fU ¸fZÔ, CX³WXûÔ³fZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi

¸fûQe ÀfZ A´fe»f IYe WX` dIY UWX ´fcUÊ ´fi²ff³f¸fÔÂfe AMX»f d¶fWXfSXe Ufþ´fZ¹fe ÀfZ ´fiZSX¯ff »fZÔ AüSX ´fdIYÀ°ff³f ÀfZ ¶ff°f¨fe°f VfbøY IYSXZÔÜ ''¸f`Ô ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¸fûQe ÀfZ A´fe»f IYSX°fe WXcÔ dIY UWX ´ffdIYÀ°ff³f ÀfZ ¶ff°f¨fe°f IYSXZÔ þ`Àff Ufþ´fZ¹fe þe ³fZ dIY¹ff ±ffÜ ³f WX¸f AüSX ³f WXe ´ffdIYÀ°ff³f, ¹fbð IYSX³fZ IYe dÀ±fd°f ¸fZÔ WX`Ü Qû³fûÔ QZVfûÔ IYû ¸ff»fc¸f WX` dIY A¦fSX ¹fbð WXbAf °fû IbYL ·fe ³fWXeÔ ¶f¨fZ¦ffÜ Qû³fûÔ QZVf ¶fÀf A´f³ff Àf¶f IbYL ¦fÔUf QZÔ¦fZ,'' ¸fWX¶fc¶ff ³fZ IYWXfÜ ¸f`Ô CX³fÀfZ ÀfWX¸f°f WXcÔ ¢¹fûÔdIY ¹fWX dWXÔQb¸fbdÀ»f¸f IYf ÀfUf»f ³fWXeÔ WX` AüSX BÀfZ EZÀff ¶f³ff³ff ·fe ³fWXeÔ ¨ffdWXEÜ Àf·fe SXfþ³fed°fIY Q»fûÔ IYû EZÀfZ IYQ¸f VfbøY IYSX³fZ ¨ffdWXE dþÀfÀfZ ´fÔdOX°fûÔ IYf §ffMXe »füMX³ff ÀfÔ·fU WXû ÀfIZYÜ CX³fIYe ª¹ffQf°fSX ÀfÔ´fdØf SXJe WXbBÊ WX`Ü ¶ffIYe ·fe CX³f »fû¦fûÔ ÀfZ Uf´fÀf »fe þf ÀfIY°fe WX` dþ³WXûÔ³fZ BÀf ´fSX þ¶fQÊÀ°fe ¹ff QcÀfSXZ °fSXeIYûÔ ÀfZ IY¶þf IYSX d»f¹ff WX`Ü ¸fbÓfZ ¹ffQ WX` dIY WXbdSXʹf°f ³fZ°ff AWX¸fQ VffWX d¦f»ff³fe BÀfIZY dWXÔQb-¸fbdÀ»f¸f ÀfUf»f WXû³fZ IYe ¶ff°f ÀfZ þûSX ÀfZ BÔIYfSX IYSX°fZ ±fZÜ CXÀf Àf¸f¹f, IY˜SX´fÔ±f IZY IYeOÞXZ ³fZ d¦f»ff³fe IYû ³fWXeÔ IYfMXf ±ffÜ ÀfÔ·fU WX` dIY CX³WXûÔ³fZ A´f³fZ dU¨ffSX ³fWXeÔ ¶fQ»fZ WXûÔÜ »fZdIY³f CX³fIYe ¨fb´´fe ÀffRY dQJfBÊ QZ°fe WX`Ü CX³WXZÔ A´f³fe ´fWX»fZ IYe SXf¹f IYû dRYSX ÀfZ IYWX³ff ¨ffdWXE ±ff dIY IYV¸ffSXe ´fÔdOX°f BÀf ÀfÔÀIÈYd°f IZY dWXÀÀff WX`Ô AüSX BÀfZ dWXÔQb-¸fbdÀ»f¸f IZY Àff¸ff³¹f ÀfUf»f ÀfZ ³fWXeÔ þûOÞX³ff ¨ffdWXEÜ UfÀ°fU ¸fZÔ, d¦f»ff³fe ³fZ ¸fbÓfÀfZ IYWXf dIY CX³WXûÔ³fZ ´fWX»fZ ¦f»f°f IYWXf ±ff dIY IYV¸feSX dUUfQ IZY WX»f WXû³fZ IZY Àff±f WXe IYV¸feSXe ´fÔdOX°fûÔ IYf ÀfUf»f WX»f WXû þfE¦ffÜ »fZdIY³f ¦fÈWX ¸fÔÂfe SXfþ³ff±f dÀfÔWX ³fZ ¦f`SX-þøYSXe PXÔ¦f ÀfZ CX³f »fû¦fûÔ IYû ¸füIYf QZ dQ¹ff WX` þû Q»fe»f QZ°fZ WX`Ô dIY IYV¸feSX ·ffSX°f-´ffdIYÀ°ff³f IZY ¶fÔMXUfSXZ IYf EIY ¶f¨ff WXbAf IYf¸f WX`Ü UZ SXfª¹f IYf ¸fþWX¶f IZY Af²ffSX ´fSX ¶fÔMXUfSXf ¨ffWX°fZ WX`ÔÜ UZ dIYÀfe þ¦fWX ´ffdIYÀ°ff³f ¸fZÔ ·fe BÀf ´fSX þûSX QZÔ¦fZ dIY ¸fþWX¶f Uf»ff ´f`¸ff³ff-dþÀf Af²ffSX ´fSX ·ffSX°f IYf ¶fÔMXUfSXf WXbAf- þ¸¸fc °f±ff IYV¸feSX ´fSX ·fe »ff¦fc WXûÜ IYV¸feSX IZY CXÀf Àf¸f¹f IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¸fbµ°fe ¸fbWX¸¸fQ ÀfBÊQ ³fZ ¹fWX dU¨ffSX SXJf ±ff dIY IYV¸feSXe ´fÔdOX°fûÔ IZY d»fE A»f¦f ÃfZÂf SXWXZ þWXfÔ UZ ÀfbSXÃff ÀfZ SXWX ÀfIZYÔÜ ¶f°ff¹ff þf°ff WX` dIY A·fe §ffMXe ¸fZÔ 30 WXþfSX ´fÔdOX°f WX`Ô, þ¶fdIY CX³fIYe IbY»f

ÀfÔ£¹ff ¨ffSX »ffJ IZY AfÀf´ffÀf WX`Ü IYV¸feSX IZY ¸ff¸f»fûÔ ¸fZÔ þ¶f °fIY VfZJ A¶Qb»»ff ´fi·ffUe ±fZ, CX³WXûÔ³fZ SXfþ³fed°f ¸fZÔ ²f¸fÊ IYû ³fWXeÔ »ff³fZ dQ¹ffÜ UWX IYWX°fZ ±fZ dIY CX³WXûÔ³fZ ´ffdIYÀ°ff³f ¸fZÔ d¸f»ff³fZ IYf BÀfd»fE dUSXû²f dIY¹ff ±ff dIY þ¸¸fc °f±ff IYV¸feSX EIY ÀfZIbY»fSX SXfª¹f WX`Ü UWX EIY BÀ»ffd¸fIY SXfª¹f ¸fZÔ þf³ff ³fWXeÔ ¨ffWX°fZ ±fZ ¢¹fûÔdIY CX³WXZÔ ÀffÔ´fiQfd¹fIY°ff IYe þ¦fWX dUdU²f°ff ´fÀfÔQ ±feÜ ¹fWXfÔ °fIY dIY AfþfQe IZY AfÔQû»f³f IZY Àf¸f¹f ·fe VfZJ IYV¸feSX IZY Àff±f SXWXZ, ¸fbÀf»f¸ff³fûÔ IZY d»fE A»f¦f SXfª¹f ¸ffÔ¦f³fZ Uf»fe ¸fbdÀ»f¸f »fe¦f IZY Àff±f ³fWXeÔÜ CX³WXZÔ IZYÔQi IYû ¸fþ¶fc°f SXJ³fZ IYe ³fBÊ dQ»»fe IYe ³fed°f¹fûÔ IYe Af»fû¨f³ff IYe IYe¸f°f QZ³fe ´fOÞXeÜ QdÃf¯f ¸fZÔ IYûOXBÊI`Y³ff»f ¸fZÔ 12 Àff»f dWXSXfÀf°f ¸fZÔ SXWX³fZ IZY ¶ffQ UWX ´fi²ff³f¸fÔÂfe þUfWXSX »ff»f ³fZWXøY IZY AfUfÀf ´fSX NXWXSXZ °ffdIY UWX QþÊ IYSXf ÀfIZYÔ dIY ¶fÔMXUfSXZ IZY Àf¸f¹f °f¹f WXbE dÀfRYÊ °fe³f ÃfZÂfûÔ- dUQZVfe ¸ff¸f»fZ, ÀfÔ¨ffSX °f±ff SXÃff IYû WXe IZYÔQi IYe AûSX ÀfZ ÀfÔ¨ffd»f°f IYSX³fZ IYû »fZIYSX CX³fIYe ¸ffÔ¦f IZY IYfSX¯f VfZJ IYû ¦f»f°f Àf¸fÓf³fZ IYe ¨fcIY ³fZWXøY ³fZ ¸ff³f »fe WX`Ü VfZJ IYf ¸fVfWXcSX ¶f¹ff³f WX` dIY IYV¸feSXe ·ffSX°f IYf ¦fZWXcÔ ³fWXeÔ JfE¦ff, A¦fSX BÀfÀfZ CXÀfZ A´f³fe ÀUf¹fØf°ff ÀfZ Àf¸fÓfü°ff IYSX³ff ´fOÞX°ff WX`Ü ÀfZIbY»fdSXª¸f ¸fZÔ VfZJ IYf ¦fWXSXf dUV½ffÀf ±ff, WXf»ffÔdIY CX³WXZÔ VfIY ±ff dIY ·ffSX°f »fÔ¶fZ Àf¸f¹f °fIY dUdU²f°ffUfQe SXWXZ¦ffÜ ·f»fZ WXe, IYV¸feSXe ¹fWX ¸fWXÀfcÀf IYSXZÔ ¹ff ³fWXeÔ, CX³WXûÔ³fZ dVfdÃf°f »fû¦fûÔ IYe ÀfZUfEÔ ¦fÔUf Qe WX`ÔÜ ´fÔdOX°f ·ffSX°f IZY QcÀfSXZ dWXÀÀfûÔ ¸fZÔ ¨f»fZ ¦fE AüSX A´f³fe DYÔ¨fe dOXd¦fi¹fûÔ IZY IYfSX¯f ³füIYdSX¹ffÔ WXfdÀf»f IYe WX`ÔÜ A¦fSX SXfª¹f CX³WXZÔ ¶fSXf¶fSX IYe ³füIYSXe IYf AfRYSX ·fe QZ°ff WX` °fû CX³fIZY Uf´fÀf »füMX³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff ³fWXeÔ WX`Ü UfÀ°fU ¸fZÔ, IYV¸feSX ³fZ Àf¶fÀfZ A¨LZ ¹fbUfAûÔ IYû Jû dQ¹ff WX` þû SXfª¹f IZY Afd±fÊIY dUIYfÀf ¸fZÔ ¸fQQ IYSX³fZ IZY d»fE °fIY³feIYe øY´f ÀfZ ´fcSXe °fSXWX ÀfÃf¸f ±fZÜ dRYSX ·fe, ßfe³f¦fSX IYû ´fÔdOX°fûÔ IYû Uf´fÀf »ff³fZ IYf ´fi¹ffÀf IYSX³ff ¨ffdWXE ¢¹fûÔdIY BÀfÀfZ CX³WXZÔ A´f³fe ÀfZIbY»fSX LdU ¶f³ff³fZ ¸fZÔ ¸fQQ d¸f»fZ¦fe, dþÀf °fSXWX IYe LdU QVfIYûÔ °fIY CX³fIYe ±feÜ BÀf ¸fû¨fZÊ ´fSX IYûdVfVf IYe IY¸fe QZVf IZY ¶ffIYe dWXÀÀfûÔ ÀfZ CX³fIYf A»f¦ffU ´f`Qf IYSXZ¦fe þWXfÔ IYV¸fedSX¹fûÔ IYû A¨Le ³füIYSXe d¸f»f°fe WX`Ü -IbY»fQe´f ³f`¹¹fSX


Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

14 A´fi`»f 2018

°ffþ IZY þ£¸fûÔ IYf CX´f¨ffSX VfbøY Af¦fSXfÜ ¶fb²fUfSX IYû AfE °fcRYf³f ÀfZ °ffþ dOXþfB³f IZY ´f°±fSX »f¦fZ WX`ÔÜ ¨f¸fZ»fe RYVfÊ IYf IYf¸f ´fcSXf WXû³fZ IZY ¶ffQ WXe SX`Ô´f ¶f³ff¹ff þfE¦ffÜ °ffþ IYû °fcRYf³f õfSXf ´fWXbÔ¨ffE ¦fE ³fbIYÀff³f IZY AfIY»f³f IYû EEÀfAfB IYe ¸fWXfd³fQZVfIY CX¿ff Vf¸ffÊ Vfe§fi Af¦fSXf Af ÀfIY°fe WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ À±ff³fe¹f Ad²fIYfdSX¹fûÔ ÀfZ RYû³f ´fSX °ffþ IYû ´fWXbÔ¨fZ ³fbIYÀff³f IYe þf³fIYfSXe »fe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ °ffþ ¸fZÔ ´f¹fÊMXIYûÔ IYe ÀfbSXÃff U CX³WXZÔ ´fSXZVff³fe ÀfZ ¶f¨ff³fZ IYû CXd¨f°f BÔ°fþf¸f IYSX³fZ IZY d³fQZÊVf dQE WX`ÔÜ BÀfIZY ¨f»f°fZ ¹fWXfÔ IYf¸f IYe VfbøYAf°f IYSXf Qe ¦fBÊ WX`Ü IYû »f¦fZ þ£¸fûÔ IYf CX´f¨ffSX VfbøY IYSX IZY d»fE °f`¹ffSX dIYE þf SXWXZ ´f°±fSXûÔ U ÀfcÂf ¶f°ff°fZ WX`Ô dIY ¸fWXfd³fQZVfIY ³fZ 24 §fÔMXZ dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü ´f¹fÊMXIYûÔ IYe ÀfbSXÃff IYû A³¹f ÀfZ UedOX¹fû ´»fZMXRYf¸fÊ IZY Ãfd°f¦fiÀ°f ¸fZÔ ÀfÔSXÃf¯f IZY d»fE EÀMXe¸fZMX °f`¹ffSX IYSX ²¹ff³f ¸fZÔ SXJ°fZ WXbE SXfg¹f»f ¦fZMX ´fSX ´f°±fSX ¶fQ»f dQE þfEÔ¦fZÜ U°fʸff³f ¸fZÔ CX´f»f¶²f IYSXf³fZ IYû IYWXf WX`Ü BÀf¸fZÔ SXfg¹f»f ¶f`SXeIZYdOXÔ¦f IYSX Qe ¦fBÊ WX`ÔÜ SXfg¹f»f AüSX SXfg¹f»f ¦fZMX IYe UedOX¹fû ´»fZMXRYf¸fÊ ´fSX ¦fZMX U QdÃf¯fe ¦fZMX IYe DYÔ¨ffBÊ Ad²fIY QdÃf¯fe ¦fZMX ´fSX ´ffOÞX ¶ffÔ²f³fZ IYf IYf¸f VfbøY dÀ±f°f Af²fe ÀfedPÞX¹ffÔ ¶f`SXeIZYdOXÔ¦f IYSX ¶fÔQ WXû³fZ IYe UþWX ÀfZ ÀfWXe ¸ff´fþûJ ¸fZÔ WXû ¦f¹ff WX`Ü UedOX¹fû ´»fZMXRYf¸fÊ ´fSX d¦fSXZ IYe ¦fBÊ WX`ÔÜ RYVfÊ IYe ¸fSX¸¸f°f IYSX dQ¢IY°f Af SXWXe WX`Ü BÀfIZY d»fE ´ffOÞX SXfg¹f»f ¦fZMX IZY CXØfSX-´fd›¸fe d´f»fSX IZY ¶f`SXeIZYdOXÔ¦f WXMXf Qe þfE¦feÜ SXfg¹f»f ¦fZMX IZY ¶fÔ²f³fZ IYf BÔ°fþfSX dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü MXbIYOÞXûÔ IYû WXMXf dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü d´f»fSX d´f»fSX IYe ¸fSX¸¸f°f IYû ´ffOÞX ¶ffÔ²f³ff VfbøY °fcRYf³f ¸fZÔ MXcMXf QdÃf¯fe ¦fZMX IYf CXØfSXd¦fSX³fZ ÀfZ Ãfd°f¦fiÀ°f WXbE RYVfÊ IZY ´f°±fSX ·fe IYSX dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü »f¦f·f¦f 100 RbYMX ´fd›¸fe d´f»fSX QeUfSX ´fSX WXe AMXIYf WXbAf WXMXf dQE ¦fE WX`ÔÜ DYÔ¨fe ´ffOÞX IYf IYf¸f Àfû¸fUfSX °fIY ´fcSXf WX`Ü BÀfÀfZ ¹fWXfÔ »f¦ff°ffSX J°fSXf ¶fSXIYSXfSX ¶fb²fUfSX IYû AfE °fcRYf³f ³fZ °ffþ IYû ³f WXû³fZ IYe CX¸¸feQ WX`Ü BÀfZ IYUOXÊ ·fe dIY¹ff WX`Ü ¶fÔQSXûÔ IYe ²f¸ff¨füIYOÞXe ÀfZ ¹fWX IY·fe ·fSX³fZ Uf»fZ þ£¸f dQE WX`ÔÜ SXfg¹f»f ¦fZMX IYf þfE¦ff, dþÀfÀfZ dIY ´f¹fÊMXIYûÔ IYû IYûBÊ ·fe d¦fSX ÀfIY°ff WX`Ü BÀfZ QeUfSX ÀfZ CX°ffSX³ff CXØfSX-´fd›¸fe ¦fb»fQÀ°ff d´f»fSX, QdÃf¯fe J°fSXf ³fWXeÔ WXûÜ WXf»ffÔdIY, CXÀfÊ IZY QüSXf³f AfÀff³f ·fe ³fWXeÔ, dþÀf QeUfSX ´fSX ¹fWX ¦fZMX IYf CXØfSX-´fd›¸fe ¦fb»fQÀ°ff d´f»fSX MXcMX ·feOÞX CX¸fOÞX³fZ ÀfZ BÀf¸fZÔ dU»fÔ¶f ·fe WXû AMXIYf WXbAf WX`, UWX L°f ÀfZ 12 RbYMX ¦fEÜ SXfg¹f»f ¦fZMX IYf d´f»fSX MXcMXIYSX ³fe¨fZ ÀfIY°ff WX`Ü ´ffOÞX ¶fÔ²f³fZ IZY ¶ffQ d´f»fSX IZY DYÔ¨fe WX`Ü A¦fSX UWX L°f ´fSX d¦fSX°ff WX` °fû d¦fSX³fZ ÀfZ Lªþf, SX`Ô´f AüSX UedOX¹fû MXbIYOÞXZ ¨f`³f ´fbd»fÔ¦f ÀfZ WXe DY´fSX °fIY ¦fZMX IYû AüSX Ãfd°f ´fWXbÔ¨f ÀfIY°fe WX`Ü ¹fWXfÔ ´ffOÞX ¶ffÔ²f³fZ IZY ¶ffQ ¨f`³f ´fbd»fÔ¦f ÀfZ d´f»fSX ´»fZMXRYf¸fÊ IYf RYVfÊ Ãfd°f¦fiÀ°f WXbAf WX`Ü ´fWXbÔ¨ffE þfEÔ¦fZÜ °ffþ IYû ´fWXbÔ¨fe Ãfd°f IZY ÀfÔSXÃf¯f IYû A²feÃf¯f ´fbSXf°f°UdUQ OXfg. ·fbU³f dUIiY¸f IZY MXcMXZ dWXÀÀfZ IYû ³fe¨fZ CX°ffSXf þfE¦ffÜ ·ffSX°fe¹f ´fbSXf°f°U ÀfUZÊÃf¯f (EEÀfAfB) ³fZ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY °ffþ¸fWX»f ¸fZÔ ÀfÔSXÃf¯f IYf QdÃf¯fe ¦fZMX ´fSX SXdUUfSX Vff¸f °fIY 70 VfbIiYUfSX IYû IYf¸f VfbøY IYSX dQ¹ffÜ IYf¸f VfbøY IYSXf dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü ´f¹fÊMXIYûÔ RbYMX DYÔ¨fe ´ffOÞX ¶fÔ²f³fZ IYe CX¸¸feQ WX`Ü UedOX¹fû ´»fZMXRYf¸fÊ ´fSX ´fOÞXZ d´f»fSX IZY IYe ÀfbSXÃff IYf ²¹ff³f BÀf¸fZÔ SXJf þf SXWXfÜ d´f»fSX »f¦ff°fZ Àf¸f¹f ´ffOÞX IYe DYÔ¨ffBÊ AüSX ´f°±fSXûÔ U ¸f»f¶ff, Ãfd°f¦fiÀ°f SX`Ô´f IYû CX³fIYû IYûBÊ AÀfbdU²ff ³fWXeÔ WXû³fZ Qe ¶fPÞXf³fe ´fOÞXZ¦feÜ °ffþ ¸fZÔ °fcRYf³f IYe UþWX ÀfZ MXcMXZ ´fZOÞXûÔ IYû WXMXf³fZ IYf IYf¸f CXôf³f WXMXfIYSX ÀffBOX ¸fZÔ SXJ dQ¹ff ¦f¹ffÜ þfE¦feÜ Ãfd°f¦fiÀ°f WXbE UedOX¹fû ´»fZMXRYf¸fÊ IZY RYVfÊ SXfg¹f»f ¦fZMX IZY ¶ff¹feÔ °fSXRY UedOX¹fû VffJf ³fZ VfbøY IYSX dQ¹ff WX`Ü VfbIiYUfSX IYû IZY IYBÊ ´f°±fSX d³fIYf»fZ ¦fE WX`ÔÜ °ffþ ¸fZÔ ´»fZMXRYf¸fÊ ´fSX dQ½¹ffÔ¦f ´f¹fÊMXIYûÔ IZY d»fE dQ³f·fSX MXcMXZ ´fZOÞXûÔ IYe VffJfAûÔ IYû IYfMX³fZ ¨f¸fZ»fe RYVfÊ IZY JSXf¶f ´f°±fSXûÔ IYû ¶fQ»f³fZ ¶f³fe SX`Ô´f d´f»fSX d¦fSX³fZ ÀfZ MXcMX ¦fBÊ WX`Ü IYf IYf¸f dIY¹ff ¦f¹ffÜ CXôf³f ¸fZÔ dþÀf IYf IYf¸f ¨f»f SXWXf WX`Ü UedOX¹fû ´»fZMXRYf¸fÊ QSXAÀf»f, A·fe ¹fWXfÔ SXfg¹f»f ¦fZMX IYe °fSXRY ´fZOÞX MXcMXZ WX`Ô, CX²fSX ´f¹fÊMXIYûÔ IYû þf³fZ ´fSX ·fe ¨f¸fZ»fe RYVfÊ IZY Àf¸ff³f ³ffU IZY ¸fSX¸¸f°f IYû ´ffOÞX ¶ffÔ²fe þfE¦feÜ ÀfÔSXÃf¯f ³fWXeÔ dQ¹ff þf SXWXf WX`Ü

¶fiþ ÀfZ dUdWX´f IYe ¶f¦ffU°f IYe °f`¹ffSXe Af¦fSXfÜ dUdWX´f IZY AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f IYf¹fÊIYfSXe A²¹fÃf OXfg. ´fiUe¯f ·ffBÊ °fû¦fdOÞX¹ff IZY SXf¸f¸fÔdQSX AüSX A³¹f ¸fbïûÔ ´fSX IZYÔQi ÀfSXIYfSX ´fSX AfIiYf¸fIY WXû³fZ IZY ¶ffQ A¶f ¶fiþ ÀfZ ·fe ¶f¦ffU°f IZY ÀfbSX CXNX³fZ »f¦fZ WX`ÔÜ IbYL ´fQfd²fIYfSXe AüSX IYf¹fÊIY°ffÊ ¶fOÞXZ AfÔQû»f³f IYe °f`¹ffSXe IYSX SXWXZ WX`ÔÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe IZY ³ff¸f Jc³f ÀfZ J°f d»fJ BÀfIYe VfbøYAf°f WXû SXWXe WX`Ü ¶fþSXÔ¦f Q»f IZY ÀfWX ÀfbSXÃff ´fi¸fbJ ¦fûdUÔQ ´ffSXfVfSX IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ 16 A´fi`»f IYû ÀfÔþ¹f ´»fZÀf dÀ±f°f VfWXeQ À¸ffSXIY ´fSX ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe IZY ³ff¸f ÀfÔ¶fûd²f°f ´fÂf Jc³f ÀfZ d»fJf þfE¦ffÜ ¦fûdUÔQ IYf IYWX³ff WX` dIY A¹fû²¹ff ¸fZÔ ¸fÔdQSX d³f¸ffʯf IYû IYûMXÊ IZY ³ff¸f ´fSX MXf»ff ³fWXeÔ þf³ff ¨ffdWXEÜ Àfû¸f³ff±f IYe °fþÊ ´fSX ÀfÔÀfQ ¸fZÔ IYf³fc³f ¶f³ffIYSX ¸fÔdQSX d³f¸ffʯf IYSXf¹ff þf³ff ¨ffdWXEÜ EZÀff ³fWXeÔ WXû³fZ ´fSX ¨WXQbAûÔ IYe AfÀ±ff ÀfZ dJ»fUfOÞX WXû SXWXf WX`Ü CX³WXûÔ³fZ þ¸¸fc IYV¸feSX ÀfZ ²ffSXf 370 WXMXf³fZ AüSX ¦fûWX°¹ff ´fSX »f¦ff¸f »f¦ffE þf³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYû ·fe Àf¸¸fd»f°f dIY¹ff WX`Ü B³f ¸fbïûÔ IYû »fZIYSX dUV½f dWXÔQc ´fdSX¿fQ AüSX AfIiY¸fIY ÷YJ A´f³ffE¦feÜ dWXÔQbAûÔ IZY dWX°fûÔ ÀfZ Àf¸fÓfü°ff ³fWXeÔ dIY¹ff þfE¦ffÜ dWXÔQbAûÔ IZY dWX°fûÔ IYe WXSX WXf»f°f ¸fZÔ SXÃff IYe þfE¦feÜ

3

·fe¸f ³f¦fSXe IYe ÀfbSXÃff IYSXZ¦fe AfSXEERY Af¦fSXfÜ ·ffSX°f ¶fÔQ IZY QüSXf³f ¶fe°fZ dQUÀf VfWXSX ¸fZÔ WXbE ¶fUf»f IZY ¶ffQ A¶f ·fe¸f ³f¦fSXe IZY d»fE dUVfZ¿f ÀfbSXÃff BÔ°fþf¸f dIYE ¦fE WX`ÔÜ ´fbd»fÀf AüSX ´feEÀfe IZY Àff±f BÀf ¶ffSX AfSXEERY (SX`d´fOX E¢Vf³f RYûÀfÊ) IYe ·fe OXйfcMXe »f¦ff Qe ¦fBÊ WX`Ü AfÔ¶fZOXIYSX Vfû·ff ¹ffÂff ¸fZÔ ·fe IYOÞXe ÀfbSXÃff ½¹fUÀ±ff SXWXZ¦feÜ AfUfÀf dUIYfÀf IYfg»fû³fe ÀfZ¢MXSX EIY ¸fZÔ BÀf ¶ffSX ·fe¸f ³f¦fSXe Af¹fûþ³f WXû SXWXf WX`Ü ·fe¸f ³f¦fSXe IYû ÀfZ¢MXSXûÔ ¸fZÔ ¶ffÔMXIYSX ÀfbSXÃff ¨fIiY ¶f³ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü WXSX ÀfZ¢MXSX ¸fZÔ EIY ¸fdþÀMÑZMX AüSX ÀfeAû À°fSX IZY Ad²fIYfSXe IZY Àff±f ´fbd»fÀf RYûÀfÊ °f`³ff°f SXWXZ¦ffÜ VfbIiYUfSX IYû Qû´fWXSX EÀfEÀf´fe Ad¸f°f ´ffNXIY ³fZ ·fe¸f ³f¦fSXe IZY ¸fÔ¨f AüSX CXÀfIZY AfÀf´ffÀf IZY ÃfZÂf IYe ½¹fUÀ±ffEÔ QZJeÔÜ Vfd³fUfSX Àfb¶fWX ÀfZ WXe ´fbd»fÀf RYûÀfÊ °f`³ff°f IYSX dQ¹ff þfE¦ffÜ BÀfIZY Àff±f WXe Vfû·ff¹ffÂff IZY øYMX IYf SXf°f ¸fZÔ WXe d³fSXeÃf¯f IYSX ÀfbSXÃff ´»ff³f ¶f³ff d»f¹ffÜ Vfû·ff¹ffÂff IZY Àff±f ·fe ´fbd»fÀf AüSX ´feEÀfe IZY Àff±f AfSXEERY °f`³ff°f SXWXZ¦feÜ AfÔ¶fZOXIYSX Vfû·ff¹ffÂff IZY d»fE 14 ¸fdþÀMÑZMXûÔ IYe OXйfcMXe »f¦ffBÊ ¦fBÊ WX`Ü BÀf¸fZÔ ÀfZ °fe³f ¸fdþÀMÑZMX Vfû·ff¹ffÂff IZY Af¦fZ AüSX °fe³f ´feLZ SXWXZÔ¦fZÜ AfNX ¸fdþÀMÑZMXûÔ IYe OXйfcMXe Vfû·ff¹ffÂff þb»fcÀf IZY øYMX IYû ÀfZ¢MXSXûÔ ¸fZÔ ¶ffÔMXIYSX »f¦ffBÊ ¦fBÊ WX`Ü ¸fdþÀMÑZMX ÀfbSXÃff ½¹fUÀ±ff IYe dÀ±fd°f ´fSX ³fþSX SXJZÔ¦fZÜ QZJZÔ¦fZ dIY ·fe¸f³f¦fSXe ¸fZÔ VffÔd°f ½¹fUÀ±ff ¶f³fe SXWXZÜ

d¶fþ»fe IZY BÔ°fþfSX ¸fZÔ QZ ¦f¹ff ²f`¹fÊ þUf¶f Af¦fSXfÜ °fcRYf³f ¦fbþSX ¦f¹ff »fZdIY³f °fe³f dQ³f ¶ffQ ·fe ´fSXZVff³fe IYf ¸fÔþSX ¶fSXIYSXfSX WX`Ü VfWXSX IZY IYBÊ dWXÀÀfûÔ ¸fZÔ °feÀfSXZ dQ³f ·fe d¶fþ»fe Af´fcd°fÊ Àfb¨fføY ³fWXeÔ WXû ´ffBÊÜ EIY °fSXRY ¦f¸feÊ IYe ¸ffSX, QcÀfSXe °fSXRY ´ff³fe IYe dIY»»f°f ³fZ »fû¦fûÔ IZY þ¸fIYSX ´fÀfe³fZ LbOÞXf dQEÜ BÔ°fþfSX IYSX°fZ-IYSX°fZ ²f`¹fÊ þUf¶f QZ ¦f¹ffÜ MXûSXÔMX ´ffUSX ³fZ A´f³fZ WXZ»´f »ffB³f ³fÔ¶fSX ¶fÔQ IYSX d»fEÜ ¦fbÀÀffE »fû¦fûÔ ³fZ MXûSXÔMX ´ffUSX IZY dJ»ffRY ¸fû¨ffÊ Jû»f dQ¹ffÜ IÔY´f³fe IZY IYf¹ffÊ»f¹f, ÀfOÞXIYûÔ, ±ff³fZ, ¨füdIY¹fûÔ ´fSX ²fSX³fZ-´fiQVfʳf dIYE ¦fEÜ ³ffBÊ IYe ¸fÔOXe ±ff³ff ÃfZÂf ¸fZÔ d¶fþ»fe Àf´»ffBÊ NX´f SXWX³fZ ÀfZ »fû¦fûÔ IYf ¦fbÀÀff RcYMX ´fOÞXfÜ ¸fdWX»ffAûÔ ³fZ ±ff³fZ IYf §fZSXfU IYSX þf¸f »f¦ff dQ¹ffÜ ´fiVffÀfd³fIY Ad²fIYfSXe ¸füIZY ´fSX ´fWXbÔ¨fZ AüSX þf¸f Jb»fUf¹ffÜ MXûSXÔMX ´ffUSX IYe MXe¸f ³fZ ·fe »fû¦fûÔ IYû AfV½ffÀf³f dQ¹ffÜ ¹fWXfÔ ¶fOÞXf ¦ffd»f¶f´fbSXf, LûMXf ¦ffd»f¶f´fbSXf, ³ffBÊ IYe ¸fÔOXe ¸ffIZYÊMX, Àfb·ff¿f ´ffIYÊ IYf»fû³fe ¸fZÔ d¶fþ»fe ¦fb»f SXWXe WX`Ü WXf»ffÔdIY MXûSXÔMX ´ffUSX IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ °fbSXÔ°f IYf¹fÊ VfbøY IYSXf dQ¹ffÜ ³ff¸f³fZSX ¸fZÔ Àfb¶fWX QÀf ¶fþZ °fIY MXûSXÔMX ´ffUSX IYe MXe¸f ³fWXeÔ ´fWXbÔ¨fe, °fû AfIiYûdVf°f ¸fdWX»ffAûÔ ³fZ ¨füSXfWXZ ´fSX þf¸f »f¦ff dQ¹ffÜ ´fbd»fÀf ³fZ »fû¦fûÔ IYû IYf¹fÊ VfbøY IYSXf³fZ IYf AfV½ffÀf³f dQ¹ff, »fZdIY³f IYf¹fÊ VfbøY ³fWXeÔ WXbAfÜ »fû¦f ´ff³fe IZY d»fE °fSXÀf°fZ SXWXZÜ ¦f¸feÊ AüSX ´ff³fe IYe ¸ffSX ÓfZ»f SXWXe ¸fdWX»ffAûÔ ³fZ MXûSXÔMX ´ffUSX IYe »ff´fSXUfWXe QZJ Vff¸f ´ffÔ¨f ¶fþZ ¨füSXfWXZ ´fSX dRYSX WXÔ¦ff¸ff IYSX³ff VfbøY IYSX dQ¹ffÜ BÀfIZY ¶ffQ MXe¸f ³fZ IYf¹fÊ VfbøY dIY¹ffÜ VffÀÂfe´fbSX¸f ¸fZÔ ´fcUfʉ 11.30 ¶fþZ MXûSXÔMX ´ffUSX IZY IYf¹ffÊ»f¹f ´fSX ´fiQVfʳf dIY¹ffÜ »fû¦f OXÔOXZ »fZIYSX ´fWXbÔ¨fZ, °fû MXe¸f ³fZ ¸füIZY ´fSX ´fWXbÔ¨fIYSX d¶fþ»fe IYe »ffB³f IYû ÀfWXe dIY¹ff AüSX d¶fþ»fe Àf´»ffBÊ ¨ff»fc IYeÜ þZOXe¹fc IZY dþ»ff²¹fÃf AfdQ°¹f ¦fü°f¸f ³fZ IYf»fû³fe IZY »fû¦fûÔ IZY Àff±f þfIYSX MXe¸f ÀfZ IYf¸f IYSXf¹ff, CXÀfIZY ¶ffQ d¶fþ»fe ¨ff»fc WXbBÊÜ dÀfIÔYQSXf ±ff³fZ IZY ´ffÀf WXfBÊUZ ´fSX ¨fü´ff»f ¦f»fe IZY d³fUfdÀf¹fûÔ ³fZ þf¸f »f¦ff¹ffÜ WXf»ffÔdIY ´fbd»fÀf ³fZ °fbSXÔ°f »fû¦fûÔ IYû Àf¸fÓffIYSX þf¸f Jb»fUf dQ¹ffÜ °feÀfSXZ dQ³f ·fe 12 RYeOXSX NX´f MXûSXÔMX ´ffUSX IZY 12 RYeOXSX °feÀfSXZ dQ³f ·fe ¨ff»fc ³fWXeÔ WXû ÀfIZY WX`ÔÜ ¹fWXfÔ ·ffSXe ³fbIYÀff³f WXbAf ±ffÜ B³fIZY ¶fÔQ WXû³fZ ÀfZ IbYAfÔJZOÞXf, ¶fbPXZ×SXf, ¸fWXbAf JZOÞXf, V¹ff¸fû, ¶f¸fSXû»fe IYMXfSXf U A³¹f ÃfZÂfûÔ IZY CX´fIZYÔQi ¶fÔQ WX`ÔÜ

Àfe»f WXfgdÀ´fMX»f ¸fZÔ B»ffþ IYSX°fZ ´fIYOÞXf 'Ófû»ffLf´f' Af¦fSXfÜ ÀUfÀ±¹f dU·ff¦f IYe Àf£°f IYfSXÊUfBÊ IZY ¶ffQ ·fe Ófû»ffLf´f WXfgdÀ´fMX»f ÀfÔ¨ff»fIY ¶fZJüRY WX`ÔÜ ¹f¸fb³ff ´ffSX ¸fZÔ Qû ¸fWXe³fZ ´fWX»fZ Àfe»f dIYE ¦fE ¦f¯fZVf WXfgdÀ´fMX»f ¸fZÔ VfbIiYUfSX IYû ÀUfÀ±¹f dU·ff¦f IYe MXe¸f ³fZ Lf´ff ¸ffSXfÜ ¹fWXfÔ WXfgdÀ´fMX»f IYe Àfe»f °fûOÞXIYSX ¸fSXeþ ·f°feÊ dIYE þf SXWXZ ±fZÜ WXfgdÀ´fMX»f ¸fZÔ EIY ¸fSXeþ ·f°feÊ d¸f»ff, Ófû»ffLf´f B»ffþ IYSX SXWXf ±ffÜ ÀUfÀ±¹f dU·ff¦f WXfgdÀ´fMX»f ÀfÔ¨ff»fIY IZY dJ»ffRY ¸fbIYQ¸ff QþÊ IYSXf SXWXf WX`Ü þ³fUSXe ¸fZÔ ÀUfÀ±¹f dU·ff¦f IYe MXe¸f ³fZ AU`²f WXfgdÀ´fMX»f IZY dJ»ffRY Ad·f¹ff³f ¨f»ff¹ff ±ffÜ ¦f¯fZVf WXfgdÀ´fMX»f, 100 RbYMXf SXûOX IYfd»fÔQe dUWXfSX IYf ÀfÔ¨ff»fIY ³fZ À±ff³f ´fdSXUd°fÊ°f IYSX dQ¹ff ±ffÜ ¸fSXeþ ·f°feÊ ±fZ »fZdIY³f IYûBÊ OXfg¢MXSX ³fWXeÔ ±ffÜ WXfgdÀ´fMX»f IYû Àfe»f IYSX dQ¹ff ±ffÜ EÀfeE¸fAû OXfg. Aþ¹f IY´fcSX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY WXfgdÀ´fMX»f ¸fZÔ ¸fSXeþ ·f°feÊ dIYE þf³fZ IYe Àfc¨f³ff ´fSX Lf´ff ¸ffSXf ¦f¹ffÜ


14 A´fi`»f 2018

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

4

eFkqjk U;wt

¹f¸fb³ff ÀfZ SXfþÀ±ff³f IYû ´ff³fe QZ³fZ ´fSX ÀfÔ°f JRYf ¸f±fbSXfÜ ¹f¸fb³ff ¸fZÔ WXd±f³fe IbYÔOX ÀfZ d³f¸fÊ»f ´ff³fe LûOÞXZ þf³fZ IYe IYBÊ Àff»fûÔ ÀfZ AfÀf »f¦ffE ¶f`NXZ ÀfÔ°f AüSX AfÔQû»f³fIYfSXe JRYf WX`ÔÜ CX³WXZÔ d³fSXfVf IYSX WXd±f³fe IbYÔOX ÀfZ SXfþÀ±ff³f IYû ´ff³fe dQE þf³fZ IYû »fZIYSX IZYÔQi ÀfSXIYfSX ´fSX ²fûJf QZ³fZ IYf AfSXû´f »f¦ff¹ff WX`Ü dQÀfÔ¶fSX ¸fZÔ AfÔQû»f³f LZOÞX³fZ IYf EZ»ff³f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ³fSXe ÀfZ¸fSXe ¸fZÔ AfÔQû»f³f IZY d»fE ´fOÞXfU OXf»f³fZ IYe §fû¿f¯ff IYe ¦fBÊ WX`Ü ¶fiþUfÀfe AüSX ÀfÔ°f d´fL»fZ LWX-Àff°f Àff»f ÀfZ IZYÔQi ÀfSXIYfSX ÀfZ ¹f¸fb³ff ¸fZÔ ¹f¸fb³fûÂfe IYf ´ff³fe ¸ffÔ¦f SXWXZ WX`ÔÜ ¶ffSX-¶ffSX AfV½ffÀf³f QZ³fZ IZY ¶ffQ IZYÔQi ÀfSXIYfSX ³fZ AÔ°f ¸fZÔ ÀfÔ°f AüSX ¶fiþUfdÀf¹fûÔ IZY Àff±f ²fûJf WXe dIY¹ff WX`Ü WXd±f³fe IbYÔOX ÀfZ 1917 ¢¹fcÀfZIY ´ff³fe SXfþÀ±ff³f IYû QZ³fZ ´fSX þ»f ÀfÔÀff²f³f ¸fÔÂfe d³fd°f³f ¦fOXIYSXe ³fZ A´f³fe ¸fbWXSX »f¦ff Qe

WX`Ü ¶fiþ IZY dUSXöY ÀfÔ°f SX¸fZVf ¶ff¶ff IZY Àffd³f²¹f ¸fZÔ ¹f¸fb³ff ¸fbdöYIYSX¯f Ad·f¹ff³f IYû U¿fÊ 2011 AüSX dRYSX 2013 AüSX 2015 ¸fZÔ ¶fOÞXZ AfÔQû»f³f dIYE ¦fEÜ IZYÔQi ÀfSXIYfSX ³fZ AfÔQû»f³fIYfdSX¹fûÔ IYû AfV½fÀ°f dIY¹ff dIY UWX WXd±f³fe IbYÔOX ÀfZ ¹f¸fb³ff ¸fZÔ ¹f¸fb³fûÂfe IYf ´ff³fe þøYSX dQ»ffE¦feÜ ·ffþ´ff ³fZ CXÀf Àf¸f¹f ¹fWXfÔ °fIY IYWXf dIY A¦fSX IZYÔQi ¸fZÔ CX³fIYe ÀfSXIYfSX WXû°fe °fû ÀfÔ°fûÔ IYû BÀf °fSXWX IZY AfÔQû»f³f IYSX³fZ IYe AfUV¹fIY°ff WXe ³fWXeÔ ´fOÞX°feÜ IZYÔQi ¸fZÔ ·ffþ´ff IYe ÀfSXIYfSX ¶f³fZ ¨ffSX Àff»f ÀfZ ª¹ffQf WXû ¦fEÜ VfbIiYUfSX IYû WXûMX»f Àfc¹fÊ ´fiIYfVf ¸fZÔ ¶f»»f·fIbY»f ´feNXf²feV½fSX ´fÔIYþ ¶ff¶ff, ¹f¸fb³ff ¸fbdöYIYSX¯f Ad·f¹ff³f IZY SXf²ffIYfÔ°f VffÀÂfe, Àfb³fe»f VffÀÂfe, ¦fû´fZV½fSX ¨f°fbUZQeÊ, WXSXZVf NX`³fbAf AüSX ´fÔIYþ ¨f°fbUZQeÊ ³fZ ÀfÔ¹fböY ´fÂfIYfSX Uf°ffÊ ¸fZÔ BÀf

þZ»f ÀfZ ·ff¦fZ A´fSXf²fe ´fbd»fÀf SXOXfSX ÀfZ ¶ffWXSX ¸f±fbSXfÜ þZ»f ÀfZ ·ff¦fZ °fe³f ¶fQ¸ffVfûÔ IYû ´fIYOÞX³fZ IYf þZ»f ´fbd»fÀf IYf þûVf Àf¸f¹f ¶fe°f³fZ IZY Àff±f PXe»ff ´fOÞX ¦f¹ff WX`Ü ·ff¦fZ WXbE A´fSXf²fe ¨fûSXe AüSX E³fOXe´feEÀf ¸fZÔ þZ»f AfE ±fZÜ ´fbd»fÀf E³fOXe´feEÀf AüSX ¨fûSXe IZY ¦f`Ô¦f IZY ÀfQÀ¹fûÔ IYû SXOXfSX ´fSX »fZ°fe °fû ÀfÔ·fU ±ff dIY RYSXfSX I`YdQ¹fûÔ IYe »fûIZYVf³f d¸f»f þf°feÜ 31 dQÀfÔ¶fSX IYe SXf°f þZ»f IYe dIYVfûSX ¶f`SXIY ÀfZ IY»fbAf CXRYÊ VfZSXf ´fbÂf ³fUf¶f Jf³f d³fUfÀfe dIYVfûSX´fbSXf ´ff³fe IYe MXÔIYe dIYVfûSX´fbSXf UÈÔQfU³f, ÀfÔþ¹f ´fbÂf SX¸fZVf dÀfIYSXUfSX d³fUfÀfe ¦ffÔU ³f¦f»ff »ff»fQfÀf AL³fZSXf, SXfWXb»f IbYVfUfWX ´fbÂf °fWXÀfe»fQfSX d³fUfÀfe ¦ffÔU WX±füOÞXf þ»fZÀfSX EMXf ·ff¦f ¦fE ±fZÜ I`YdQ¹fûÔ IZY þZ»f ÀfZ ·ff¦f³fZ IZY ¶ffQ þZ»f IYe °fe³f MXe¸fûÔ ³fZ °ff¶fOÞX°fûOÞX ÀfÔ·ffdU°f dNXIYf³fûÔ ´fSX Qd¶fVf QeÔ, »fZdIY³f I`YQe ´fbd»fÀf IYe ´fIYOÞX ÀfZ QcSX ¶f³fZ SXWXZÜ ¢¹fûÔ dIY ¹fWX I`YQe A»f¦f-A»f¦f ±ff³fûÔ ÀfZ þZ»f AfE ±fZ, BÀfd»fE B³fIYf ÀfbSXf¦f EIY WXe ¸fbJd¶fSX ÀfZ d¸f»f³ff ¸fbdVIY»f WX`Ü RYSXfSX I`YQe E³fOXe´feEÀf AüSX ¨fûSXe IYe §fMX³ff ¸fZÔ d»f~ ±fZ, ´fbd»fÀf E³fOXe´feEÀf AüSX ¨fûSXe IYe §fMX³ff IYû AÔþf¸f QZ³fZ Uf»fZ ¦f`Ô¦f IZY ÀfQÀ¹fûÔ ´fSX þf»f RZYÔIY°fe °fû °fe³fûÔ RYSXfSX ¨f»f SXWXZ AfSXûd´f¹fûÔ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ þf³fIYfSXe »f¦f þf°feÜ þZ»f ÀfZ ·ff¦f³fZ IZY ¶ffQ d³fd›°f WXe AfSXû´fe IYWXeÔ ÀfbSXdÃf°f À±ff³f ´fSX dL´fZ WXûÔ¦fZ, Àf¸f¹f ¶fe°f³fZ IZY ¶ffQ RYSXfSX I`YQe IYe Àf°fIYÊ°ff ·fe IY¸fþûSX ´fOÞX°fe ¦fBÊ WXû¦feÜ þZ»f ´fbd»fÀf ·fe AfSXûd´f°fûÔ IYû ´fIYOÞX³fZ IZY d»fE IZYU»f ÀfcÂfûÔ ´fSX WXe d³f·fÊSX WXûIYSX SXWX ¦fBÊ WX`, þ¶fdIY ¹fWX AfSXû´fe UÈÔQfU³f, ¶f»fQZU, RYSXWX ´fbd»fÀf õfSXf þZ»f ·fZþZ ¦fE ±fZÜ B³f ±ff³fûÔ IYe ´fbd»fÀf ÀfZ I`YdQ¹fûÔ IYf JfIYf EIYdÂf°f IYSX dNXIYf³fûÔ °fIY ´fWXbÔ¨ff þf ÀfIY°ff WX`, »fZdIY³f þZ»f ´fbd»fÀf IYe ¹fûþ³ff RYSXfSX I`YdQ¹fûÔ IYû ´fIYOÞX³fZ IZY d»fE IZYU»f ÀfcÂf AüSX ¸fbJd¶fSX °fIY dÀf¸fMX IYSX SXWX ¦fBÊ WX`Ü þZ»f A²feÃfIY Vf`»fZÔQi IbY¸ffSX ¸f`ÂfZ¹f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY RYSXfSX I`YdQ¹fûÔ IYe °f»ffVf IYe þf SXWXe WX`Ü I`YdQ¹fûÔ IYe »fûIZYVf³f »fZ³fZ IZY ´fi¹ffÀf dIYE þf SXWXZ WX`ÔÜ

´fSX ³ffSXfþ¦fe ½¹föY IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY ¹fWX ÀfÔ°fûÔ IZY Àff±f ²fûJf WX`Ü SXfþÀ±ff³f ¸fZÔ ¨fb³ffU IYû QZJ°fZ WXbE ¹fWX IYQ¸f CXNXf¹ff ¦f¹ff WX`Ü CX³fIYf IYWX³ff ±ff dIY UWX d´fL»fZ Àff°f Àff»f ÀfZ ¹f¸fb³ff ¸fZÔ ¹f¸fb³fûÂfe IZY þ»f IYe ¸ffÔ¦f IYSX SXWXZ WX`ÔÜ ÀfSXIYfSX CX³WXZÔ ¶ffSX-¶ffSX ²fûJf QZ SXWXe WX`Ü þWXfÔ ´ff³fe IYe þøYSX°f ³fWXeÔ WX`, UWXfÔ ÀfSXIYfSX ³fZ ¹f¸fb³ff IYf ´ff³fe QZ dQ¹ffÜ ¹fWX UûMX Àff²f³fZ IZY d»fE CXNXf¹ff ¦f¹ff IYQ¸f WX`Ü ÀfÔ°f ·ffþ´ff IYe BÀf ³fed°f IZY dJ»ffRY WX`Ô AüSX ¹f¸fb³ff ¸fZÔ ¹f¸fb³fûÂfe IYf þ»f »ff³fZ IZY d»fE BÀf ¶ffSX ÀfÔ°f Àf¸ffþ ¶fiþ ÀfZ ¶ffWXSX ³fWXeÔ þfE¦ffÜ dQÀfÔ¶fSX ¸fZÔ AfÔQû»f³f LZOÞXf þfE¦ffÜ BÀfIZY d»fE WXfBÊUZ AüSX SXZ»fUZ »ffB³f IZY ¶fe¨f ¦ffÔU ³fSXe ÀfZ¸fSXe IZY ¶fe¨f ´fOÞXfU OXf»ff þfE¦ffÜ BÀfIYe SX¯f³fed°f °f¹f IYSX »fe ¦fBÊ WX`Ü

ÀfWXIYfSXe Àfd¸fd°f ·fU³f IZY d»fE WXMXf¹ff Ad°fIiY¸f¯f ¦fûU²fʳfÜ °fWXÀfe»f ´fiVffÀf³f ³fZ SXf²ffIbYÔOX ¸ff¦fÊ ÀfZ VfbIiYUfSX IYû Ad°fIiY¸f¯f WXMXf¹ffÜ ¦fûU²fʳf ´fdSXIiY¸ff ¸ff¦fÊ ¸fZÔ ¶f³fZ ÃfZÂfe¹f ÀfWXIYfSXe Àfd¸fd°f IZY ·fU³f IYû ¹fWXfÔ À±ff³ffÔ°fdSX°f dIY¹ff þf³ff WX`Ü ³ff¹f¶f °fWXÀfe»fQfSX Aþ¹f IbY¸ffSX IZY d³fQZÊVf³f ¸fZÔ SXf²ffIbYÔOX ¸ff¦fÊ dÀ±f°f IYSXe¶f OXZPÞX ¶fe§ff þ¸fe³f ÀfZ Ad°fIiY¸f¯f WXMXf¹ff ¦f¹ffÜ Qf³f§ffMXe ¸fÔdQSX IZY Àf¸fe´f ÀfZ °f¸ff¸f ·föY d¦fdSXSXfþþe IYe 21 dIY¸fe ´fdSXIiY¸ff VfbøY IYSX°fZ WX`ÔÜ ´fdSXIiY¸ff ¸ff¦fÊ IZY ´fifSXÔ·f ¸fZÔ ÃfZÂfe¹f ÀfWXIYfSXe Àfd¸fd°f, ÃfZÂfe¹f ÀfWXIYfSXe ÀfÔ§f AüSX IiY¹f dUIiY¹f Àfd¸fd°f IZY IYf¹ffÊ»f¹f AüSX ¦fûQf¸f ¶f³fZ WX`ÔÜ ¹fWXfÔ ÀfZ dIYÀff³fûÔ IYû JfQ ¶feþ °f±ff SXfVf³f IYf dU°fSX¯f dIY¹ff þf°ff WX`Ü BÀfIZY d»fE Àff»f ·fSX ¸fZÔ IYSXe¶f OXZPÞX Àfü MÑIYûÔ IYf AfUf¦f¸f³f WXû°ff WX`Ü BÀfÀfZ ´f`Q»f ´fdSXIiY¸ff IYSX³fZ Uf»fZ ßfðf»fbAûÔ IYû IYfRYe ´fSXZVff³fe IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞX°ff WX`Ü SXf¿MÑXe¹f WXdSX°f Ad²fIYSX¯f (E³fþeMXe) IYe AûSX ÀfZ ´fdSXIiY¸ff ¸ff¦fÊ ¸fZÔ UfWX³fûÔ IYe AfUfþfWXe ´fid°f¶fÔd²f°f IYSX Qe ¦fBÊ WX`, BÀfd»fE B³f ·fU³fûÔ ¸fZÔ ÀfÔ¶fÔd²f°f dU·ff¦fûÔ IZY ¸ff»f IYf Af³ff-þf³ff ÀfÔ·fU ³fWXeÔ SXWX ¦f¹ff WX`Ü ÀfWXIYfSXe Àfd¸fd°f IZY ·fU³f IYû SXf²ff IbYÔOX ¸ff¦fÊ ´fSX À±ff³ffÔ°fdSX°f dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü

A¶f d³f¹f¸f-IYf³fc³f ¸fZÔ RÔYÀf ÀfIY°fe WX` ¶fûOXÊ ¶f`NXIY ¸f±fbSXfÜ ³f¦fSX d³f¦f¸f IYe ¦fb÷YUfSX IYû WXbBÊ ¶fûOXÊ ¶f`NXIY ¸fZÔ ´ff¿fÊQûÔ AüSX ¸fZ¹fSX IYe AfÔJ IYe dIYSXdIYSXe ¶f³fZ ³f¦fSX Af¹fböY IYf °f¶ffQ»ff °fû IbYL §fÔMXZ ¶ffQ WXû ¦f¹ff, ´fSX BÀf Óf¦fOÞXZ ¸fZÔ d³f¦f¸f IYf ¶fþMX RÔYÀf ÀfIY°ff WX`Ü ¶fþMX IYf´fe ´fSX ¸fWXf´füSX ³fZ A´f³fZ WXÀ°ffÃfSX IYSX dQE WX`Ô, ´fSX IYf³fc³fe øY´f ÀfZ ³f °fû ¶f`NXIY ¸fZÔ d¸fd³fMXÐÀf ¶fbIY °f`¹ffSX WXbBÊ AüSX ³f WXe BÀf ´fSX ³f¦fSX Af¹fböY IZY WXÀ°ffÃfSX WXû ÀfIZYÜ ¹fdQ ³f¦fSX Af¹fböY IZY WXÀ°ffÃfSX ³fWXeÔ WXbE °fû ¶fþMX ¶f`NXIY dRYSX ÀfZ ·fe ¶fb»ff³fe ´fOÞX ÀfIY°fe WX`Ü BÀf ¶fe¨f °f°IYf»f IYfSXÊUfBÊ IYSXf³fZ IZY d»fE ³f¦fSX d³f¦f¸f ´fi·ffSXe AüSX ´fiQZVf CX´ff²¹fÃf Q¹ffVfÔIYSX ¨ÀfWX IYe ·fcd¸fIYf ¸ff³fe þf SXWXe WX`Ü ³f¦fSX d³f¦f¸f IYe I`Yd¶f³fZMX IZY CX´f Àf·ff´fd°f WXZ¸fÔ°f A¦fiUf»f Àf¸fZ°f IbYL A³¹f ´ff¿fÊQ Àff»f 2006 IZY IYfÔ¦fiZÀfe ¶fûOXÊ ¸fZÔ WXû³fZ Uf»fe ¶fûOXÊ ¶f`NXIY ¸fZÔ ¹fWX AfSXû´f »f¦ff°fZ ³fWXeÔ ±fIY°fZ ±fZ dIY ¶f`NXIY IZY QüSXf³f d¸fd³fMXÐÀf ¶fbIY °f`¹ffSX ³fWXeÔ IYSXfBÊ ¦fBÊ WX` AüSX ÀfØff²ffSXe IYfÔ¦fiZÀf ³fZ dU´fÃf IZY ¶fdWX¿IYfSX IZY ¶ffUþcQ þ¶fSX³f ´fiÀ°ffU ´ffÀf IYSXf d»fE WX`Ô, þû IYf³fc³f³f ¦f»f°f WX`ÔÜ A¶f d³f¦f¸f IYe ÀfØff ¸fZÔ UWXe »fû¦f BÀf ¶ffSX ÀfØff ´fÃf ¸fZÔ WX`Ô AüSX ¶f`NXIY WXû³fZ IYf QfUf IYSX SXWXZ WX`ÔÜ AÀfd»f¹f°f ¹fWX WX` dIY ¶f`NXIY VfbøY WXû³fZ IZY Àff±f WXe ´fcSXf dU´fÃf ¶fdWX¿IYfSX IYSX ¨f»ff ¦f¹ff ±ffÜ ¶ffQ ¸fZÔ ÀfØff ´fÃf ³fZ A´f³fZ WXe ´ff¿fÊQûÔ IZY Àf¸fÃf ¶fþMX ´ffÀf IYSXf³fZ IYf QfUf dIY¹ff, »fZdIY³f ´fiV³fIYf»f ¸fZÔ ¸f¨fZ WXÔ¦ff¸fZ IZY ¶fe¨f IYf¹fÊUfWXe IYf ÀfÔ¨ff»f³f IYSX SXWXZ ³f¦fSX Af¹fböY WXe ¶f`NXIY LûOÞX ¦fEÜ

¶f`NXIY ¸fZÔ ³f °fû d¸fd³fMXÐÀf ¶fbIY °f`¹ffSX WXbBÊ AüSX ³f WXe dIYÀfe SXdþÀMXSX ´fSX ´ff¿fÊQûÔ IYe CX´fdÀ±fd°f QþÊ IYSXfBÊ ¦fBÊÜ ¶f`NXIY IYf Aü´f¨ffdSXIY ÀfÂffUÀff³f ·fe ³fWXeÔ WXbAfÜ ¶f`NXIY IZY ¶ffQ ¸fWXf´füSX ³fZ ¶fþMX IYf´fe ´fSX A´f³fZ WXÀ°ffÃfSX IYSX dQE WX`Ô, »fZdIY³f ³f¦fSX Af¹fböY IZY QÀ°fJ°f ³fWXeÔ WXû ÀfIZYÜ BÀf ¶fe¨f CX³fIYf °f¶ffQ»ff ·fe WXû ¦f¹ff WX`Ü VfbIiYUfSX IYû UWX ³fBÊ dQ»»fe ¸fZÔ E³fþeMXe IYe Àfb³fUfBÊ ¸fZÔ ¸füþcQ SXWXZÜ ¶fWXb°f ÀfÔ·fU WX` dIY ³f¦fSX Af¹fböY BÀf ´fSX d¶f³ff WXÀ°ffÃfSX dIYE WXe ¨ffþÊ LûOÞX QZÔÜ EZÀfZ ¸fZÔ dRYSX ÀfZ ¶fþMX IZY RÔYÀf³fZ IYe AfVfÔIYf ¶f³fe WXbBÊ WX`Ü IYf¹ffÊ»f¹f A²feÃfIY ³ff¦fZVf IYf IYWX³ff WX` dIY ¶fþMX ´fSX IZYU»f ¸fZ¹fSX IZY WXÀ°ffÃfSX WXû°fZ WX`ÔÜ IYfÔ¦fiZÀf IZY UdSXâ ´ff¿fÊQ CX¸fZVf ·ffSXõfþ IYf IYWX³ff WX` dIY ¹fWX ASXfþIY dÀ±fd°f WX`Ü d³f¹f¸ff³fbÀffSX ³f¦fSX Af¹fböY IZY ·fe ¶fþMX IYf´fe ´fSX WXÀ°ffÃfSX WXû³fZ ¨ffdWXEÜ ¹fdQ EZÀff ³fWXeÔ WX` °fû ·fdU¿¹f ¸fZÔ IY·fe ¸fWXf´füSX AüSX IY·fe ³f¦fSX Af¹fböY °ff³ffVffWXe IZY Àff±f IbYL ·fe IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ BÀf ¶fe¨f ¶fe°fZ dQ³f ¶f`NXIY IZY QüSXf³f Qû ¶ffSX ¸fZ¹fSX U ´ff¿fÊQ SXfþZVf ¨´fMXc ³fZ d³f¦f¸f ´fi·ffSXe Q¹ffVfÔIYSX ¨ÀfWX IYû AU¦f°f IYSXf¹ff AüSX CX³WXûÔ³fZ °f°IYf»f IYfSXÊUfBÊ IYSXf³fZ IYf AfV½ffÀf³f dQ¹ffÜ B³fIYf QfUf WX` dIY þfSXe WXû³fZ þf SXWXe Àfc¨fe ¸fZÔ ³f¦fSX Af¹fböY IYf ³ff¸ff ³f°±fe IYSXf¹ff ¦f¹ffÜ CX³fIYf QZSX SXf°f °f¶ffQ»ff WXû³fZ ´fSX CX´f Àf·ff´fd°f WXZ¸fÔ°f A¦fiUf»f, ´ff¿fÊQ SXfþZVf ¨ÀfWX, dU¿¯fb ¨fü²fSXe, SXf¸fQfÀf ¨f°fbUZQeÊ AfdQ ³fZ CX³fIYf Af·ffSX þ°ff¹ff WX`Ü

¸fÔÂfe ³fZ SXJe ¦fûVff»ff IYe ³feÔU, ¸fbdÀ»f¸f JRYf ¸f±fbSXfÜ þ¹f¨ÀfWX´fbSXf ¶ffÔ¦fSX ¸fZÔ þ¸fe³f IZY EIY MXbIYOÞXZ ´fSX ¦fbÀÀfZ IYe d¨fÔ¦ffSXe ·fOÞXIY ÀfIY°fe WX`Ü IYd¶fiÀ°ff³f IYe þ¸fe³f IYû »fZIYSX Af²ff Qþʳf ¶ffSX ¹fWXfÔ ´fiVffÀf³f ³fZ ´f`¸ffBVf IYSXfBÊÜ BÀf ´fSX ·fe dÀ±fd°f ÀffRY ³fWXeÔ WXû ´ffBÊÜ BÀfe ¶fe¨f I`Yd¶f³fZMX ¸fÔÂfe ¨fü²fSXe »føfe ³ffSXf¹f¯f ³fZ ¹fWXfÔ ¦fûVff»ff d³f¸ffʯf IYe ³feÔU SXJ IYf¸f VfbøY IYSXf dQ¹ffÜ BÀfÀfZ ¸fbdÀ»f¸f Àf¸ffþ JRYf WXû ¦f¹ff WX`Ü CXÀf³fZ OXeE¸f ÀfZ dVfIYf¹f°f IYSX°fZ WXbE d³f¸ff¯ffʲfe³f À±f»f IYû IYd¶fiÀ°ff³f WXû³fZ IYf QfUf dIY¹ff WX`Ü BÀf dVfIYf¹f°f IYû A·fe ¦fÔ·feSX°ff ÀfZ ³fWXeÔ d»f¹ff ¦f¹ff WX`Ü ÀfQSX °fWXÀfe»f ÃfZÂf IZY þ¹f¨ÀfWX´fbSXf ¶ffÔ¦fSX IYe J°fü³fe ¸fZÔ 409 Jf°ff ÀfÔ£¹ff IYd¶fiÀ°ff³f IYe ·fcd¸f QþÊ WX`Ü BÀf¸fZÔ ¨ffSX ¦ffMXf WX`ÔÜ EIY ¦ffMXf IYe JÀfSXf ÀfÔ£¹ff 704 WX`Ü ¹fZ ¦ffMXf ·fe IYd¶fiÀ°ff³f ¸fZÔ QþÊ WX`Ü IYd¶fiÀ°ff³f IZY ´ffÀf WXe ßfeSXf²fZ ¶ff¶ff ¦fû»fûIY²ff¸f ¦fûVff»ff ´fd¶»fIY ¨fZdSXMXZd¶f»f MÑÀMX Qc²ff²ffSXe MXe»ff WX`Ü IYd¶fiÀ°ff³f AüSX ¦fûVff»ff IZY ¶fe¨f ¸fZÔ WXûIYSX SXfÀ°ff WX`Ü MXe»fZ ´fSX ¶f³fe ¦fûVff»ff IZY ´ffÀf Jf»fe ·fcJÔOX ´fOÞXf WX`Ü BÀf¸fZÔ WXe ¸fbdÀ»f¸f Àf¸ffþ JÀfSXf ÀfÔ£¹ff 704 IZY WXû³fZ IYf QfUf IYSX SXWXf WX`Ü


Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

14 A´fi`»f 2018

5

O;kikj txr MXfBMX³f IYf 2022-23 °fIY 50,000 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ Af¹f IYf »fùf ³f¹fe dQ»»feÜ §fOÞXe, ¨fV¸fZ AüSX Af·fc¿f¯f B°¹ffdQ ¶f³ff³fZ Uf»fe ´fi¸fbJ IÔY´f³fe MXfBMX³f 2022-23 °fIY A´f³fe ÀfIY»f Af¹f IYû 50,000 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ °fIY ´fWXbÔ¨ff³fZ IYf »fùf »fZIYSX ¨f»f SXWXe WX`Ü IÔY´f³fe IYû CX¸¸feQ WX` dIY CXÀfIYf Af·fc¿f¯f IYfSXû¶ffSX CXÀfIYe d¶fIiYe IYû ¶fZWX°fSX ¶f³ffE SXJ³fZ ¸fZÔ ¸fQQ IYSX³ff þfSXe SXJZ¦ffÜ VfZ¹fSX ¶ffþfSX IYû Qe þf³fIYfSXe ¸fZÔ IÔY´f³fe ³fZ ¶f°ff¹ff dIY MXfBMX³f A¶f A´f³fZ Àf·fe IYfSXû¶ffSXûÔ IZY ¦fifWXIYûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ´ffÔ¨f IYSXûOÞX °fIY ´fWXbÔ¨ff³fZ IZY d»fE IYf¸f IYSX SXWXe WX` AüSX BÀfÀfZ CXÀfZ 202223 °fIY 50,000 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ ÀffUÊ·füd¸fIY ¦fifWXIY ¸fc»¹f (¹fcÀfe´fe) Af¹f IZY »fùf IYû Lc³fZ IYe CX¸¸feQ WX`Ü IÔY´f³fe ³fZ IYWXf dIY CXÀfIZY Af·fc¿f¯f IYfSXû¶ffSX IYf IÔY´f³fe IYe Af¹f ¸fZÔ Àf¶fÀfZ Ad²fIY ·ff¦feQfSX WXû³ff þfSXe SXWXZ¦ffÜ ¹fcÀfe´fe ÀfZ IÔY´f³fe IYf AfVf¹f ¶fZ¨fZ þf³fZ Uf»fZ CX°´ffQûÔ IZY Ad²fIY°f¸f JbQSXf ¸fc»¹f ÀfZ WX`Ü dUØf U¿fÊ 2016-17 ¸fZÔ IÔY´f³fe IYf Vfbð »ff·f 761.86 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ SXWXf AüSX CXÀfIYe Vfbð d¶fIiYe 12,717 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ ±feÜ BÀf¸fZÔ IÔY´f³fe IZY Af·fc¿f¯f IYfSXû¶ffSX IYe Vfbð d¶fIiYe 10,237 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ SXWXeÜ

dSXþUÊ ¶f`ÔIY ³fZ QZVf ÀfZ ¶ffWXSX ²f³f ·fZþ³fZ IZY d³f¦fSXf³fe d³f¹f¸fûÔ IYû IYOÞXf dIY¹ff ¸fbÔ¶fBÊÜ ·ffSX°fe¹f dSXþUÊ ¶f`ÔIY ³fZ QZVf ÀfZ ¶ffWXSX ²f³f ·fZþ³fZ IYe CXQfSXeIÈY°f ´fiZ¿f¯f ¹fûþ³ff (E»fAfSXEÀf) IYe þf³fIYfSXe QZ³fZ IZY d³f¹f¸fûÔ IYû AüSX IYOÞXf IYSX dQ¹ff WX`Ü BÀf ¹fûþ³ff IZY °fWX°f IYûBÊ ½¹fdöY EIY U¿fÊ ¸fZÔ PXfBÊ »ffJ OXfg»fSX °fIY dUQZVf ·fZþ ÀfIY°ff WX`Ü ¸füþcQf Àf¸f¹f ¸fZÔ ´fiZ¿fIY õfSXf IYe ¦fBÊ §fû¿f¯ff IZY Af²ffSX ´fSX ¶f`ÔIY ¹fûþ³ff IZY °fWX°f »fZ³fQZ³f IYe A³fb¸fd°f QZ°fZ WX`ÔÜ BÀf Àfe¸ff IZY ´ff»f³f IYe d³f¦fSXf³fe IZYU»f ´fiZ¿fIY õfSXf IYe ¦fBÊ §fû¿f¯ff °fIY WXe Àfed¸f°f WX`Ü BÀfIYe ÀU°fÔÂf øY´f ÀfZ IYûBÊ ´fbdá ³fWXeÔ IYe þf°feÜ BÀfIZY ¶ffSXZ ¸fZÔ Àfc¨f³ff IYf IYûBÊ dUV½fÀf³fe¹f pû°f ·fe ³fWXeÔ WXû°ff WX`Ü dSXþUÊ ¶f`ÔIY ³fZ EIY Ad²fÀfc¨f³ff ¸fZÔ IYWXf dIY ²f³f ·fZþ³fZ ´fSX d³f¦fSXf³fe IYû ¶fZWX°fSX IYSX³fZ AüSX E»fAfSXEÀf Àfe¸ffAûÔ IZY A³fb´ff»f³f IYû Àfbd³fd›°f IYSX³fZ IZY d»fE ¹fWX d³f¯fʹf dIY¹ff ¦f¹ff dIY BÀf ¹fûþ³ff IZY °fWX°f ²f³f ·fZþ³fZ Uf»fûÔ IZY »fZ³fQZ³fûÔ IYe þf³fIYfSXe ÀfÔ¶fÔd²f°f ´fifd²fIÈY°f OXe»fSX ¶f`ÔIYûÔ ÀfZ SXûþf³ff ¸fÔ¦ff³fZ IYe ½¹fUÀ±ff IYû A¸f»f ¸fZÔ »ff¹ff þfEÜ ¹fWX þf³fIYfSXe BÀf °fSXWX IZY »fZ³fQZ³f IYSX³fZ Uf»fZ A³¹f ¶f`ÔIYûÔ IYû ·fe Àfb»f·f WXûÜ A¶f ¶f`ÔIYûÔ IYû SXûþf³ff BÀf °fSXWX IZY »fZ³fQZ³f IYe Àfc¨f³ff A´f»fûOX IYSX³fe WXû¦feÜ

Af¹fIYSX dU·ff¦f ³fZ IYfd°fÊ d¨fQÔ¶fSX¸f IZY dJ»ffRY ³f¹ff Àf¸¸f³f þfSXe dIY¹ff ³f¹fe dQ»»feÜ Af¹fIYSX dU·ff¦f ³fZ ´fcUÊ dUØf ¸fÔÂfe ´fe. d¨fQÔ¶fSX¸f IZY ¶fZMXZ IYfd°fÊ d¨fQÔ¶fSX¸f IYû IYf»ff ²f³f Ad²fd³f¹f¸f IZY Af´fSXfd²fIY ´fifU²ff³fûÔ IZY °fWX°f ³f¹ff Àf¸¸f³f þfSXe dIY¹ff WX`Ü Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY IYfd°fÊ IYû þfÔ¨f Ad²fIYfSXe IZY Àf¸fÃf ¨fZ³³fBÊ ¸fZÔ ´fZVf WXû³fZ IYû IYWXf ¦f¹ff ±ffÜ CX³WXZÔ ¶»f`IY ¸f³fe (A§fûd¿f°f dUQZVfe Af¹f AüSX ÀfÔ´fdØf) EÔOX B¸´fûdþVf³f AfgRY MX`¢Àf E¢MX, 2015 IZY ´fifU²ff³fûÔ IZY °fWX°f EZÀff IYSX³fZ IYû IYWXf ¦f¹ffÜ ¹fWX Ad²fd³f¹f¸f dUQZVfûÔ ¸fZÔ SXJe ¦fBÊ A§fûd¿f°f ÀfÔ´fdØf ÀfZ ÀfÔ¶fÔd²f°f WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY dU·ff¦f ³fZ I`Yd¸¶fiþ ¸fZÔ dÀ±f°f EIY A¨f»f ÀfÔ´fdØf JSXeQ³fZ IZY d»fE IYfd°fÊ õfSXf dIYE ¦fE »fZ³f QZ³f IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ þf³f³ff ¨ffWXfÜ WXf»ffÔdIY, IYfd°fÊ ³fZ þfÔ¨f ¸fZÔ Vffd¸f»f WXû³fZ ÀfZ ¹fWX IYWX°fZ WXbE B³fIYfSX IYSX dQ¹ff dIY UWX BÀf ¶ffSXZ ¸fZÔ ¶¹fûSXf ´fWX»fZ WXe QZ ¨fbIZY WX`ÔÜ Àf¸fÓff þf°ff WX` dIY IYfd°fÊ ³fZ BÀf dÀf»fdÀf»fZ ¸fZÔ Af¹fIYSX dU·ff¦f IYû d³fQZÊVf QZ³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYSX°fZ WXbE ¸fQifÀf CX¨¨f ³¹ff¹ff»f¹f IYf ·fe ÷YJ dIY¹ff WX`Ü

SX§fbSXf¸f SXfþ³f ³fZ IYWXf, ·ffSX°f AüSX ¨fe³f IZY ¶fe¨f °fb»f³ff IYSX³ff A³fbd¨f°f ³¹fc¹ffIYÊÜ dSXþUÊ ¶f`ÔIY IZY ´fcUÊ ¦fU³fÊSX SX§fbSXf¸f SXfþ³f ³fZ ·ffSX°f ¸fZÔ PXfÔ¨ff¦f°f ÃfZÂf ¸fZÔ Àfb²ffSX IYe þûSXQfSX UIYf»f°f IYSX°fZ WXb¹fZ IYWXf dIY ·ffSX°f AüSX ¨fe³f IYe °fb»f³ff IYSX³ff A³fbd¨f°f WX` ¢¹fûÔdIY ·ffSX°f IY¸¹fbd³fÀMX VffÀf³f Uf»fZ ¨fe³f IYe A±fʽ¹fUÀ±ff IZY ¸fbIYf¶f»fZ IYfRYe LûMXe WX`Ü ·ffSX°f IZY ¸fbIYf¶f»fZ ¨fe³fe A±fʽ¹fUÀ±ff ´ffÔ¨f ¦fb³ff ¶fOÞXe WX`Ü SXfþ³f ³fZ IYWXf, ¸fbÓfZ »f¦f°ff WX` dIY ·ffSX°f AüSX ¨fe³f IZY ¶fe¨f A¢ÀfSX °fb»f³ff IYe þf°fe WX`Ü ¹fWX °fb»f³ff IYfRYe WXQ °fIY A³fbd¨f°f WX`Ü Qû³fûÔ WXe ´fcSXe °fSXWX ÀfZ A»f¦f QZVf WX`ÔÜ SXfþ³f ¹fWXfÔ dVfIYf¦fû dUV½fdUôf»f¹f IZY ¶fc±f ÀIcY»f AfRY d¶fþ³fZÀf ¸fZÔ dUØf IZY ´fiûRZYÀfSX WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ WXfUÊOXÊ IZY³fZOXe ÀIcY»f ¸fZÔ 2018 IZY A»¶fMXÊ E¨f ¦fûOXfʳf ½¹ff£¹ff³f QZ°fZ WXb¹fZ ¹fZ ¶ff°fZÔ IYWXeÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¨fe³f IZY ¸fbIYf¶f»fZ ·ffSX°f RYeIYf ´fOÞX þf°ff WX`Ü ¨fe³fe A±fʽ¹fUÀ±ff IYf AfIYfSX ·ffSX°f IZY ¸fbIYf¶f»fZ ´ffÔ¨f ¦fb¯ff WX` AüSX ´fid°f ½¹fdöY Af¹f ·fe BÀfe BÀfe °fSXWX IYe WX` ¢¹fûÔ IYe Qû³fûÔ QZVfûÔ IYe þ³fÀfÔ£¹ff EIY QcÀfSXZ IZY IYSXe¶f Af SXWXe WX`Ü

UÈWXQ Afd±fÊIY AfÔIYOÞXûÔ-¶fZWX°fSX ´fdSX¯ff¸f IYe CX¸¸feQ ÀfZ ÀfZÔÀfZ¢Àf 91 AÔIY ¸fþ¶fc°f ¸fbÔ¶fBÊÜ Aüôûd¦fIY UÈdð AüSX ¸fbQifÀRYed°f IZY ¶fZWX°fSX AfÔIYOÞXûÔ °f±ff IÔY´fd³f¹fûÔ IZY d°f¸ffWXe ´fdSX¯ff¸fûÔ IZY Af³fZ ÀfZ ´fWX»fZ CX¸¸feQ ·fSXZ ¸ffWXü»f ¸fZÔ À±ff³fe¹f VfZ¹fSX ¶ffþfSXûÔ ¸fZÔ °fZþe IYf dÀf»fdÀf»ff Afþ ·fe ¶f³ff SXWXf °f±ff ÀfZÔÀfZ¢Àf IYSXe¶f 92 AÔIY Àfb²fSX IYSX LWX Àf~fWX IZY ³f¹fZ CX¨¨f À°fSX 34,192.65 AÔIY ´fSX ´fWXbÔ¨f ¦f¹ffÜ ¹fWX IYfSXû¶ffSX ¸fZÔ »f¦ff°fSX Àff°fUfÔ dQ³f WX` þ¶fdIY ÀfZÔÀfZ¢Àf ¸fZÔ ¶fPÞX°f QþÊ IYe ¦f¹fe WX`Ü ¹fWX d´fL»fZ Àff»f 24 ³fUÔ¶fSX IZY ¶ffQ °fZþe IYf Àf¶fÀfZ »f¸¶ff dÀf»fdÀf»ff WX`Ü ¶fÔ¶fBÊ VfZ¹fSX ¶ffþfSX (¶feEÀfBÊ) IZY 30 VfZ¹fSXûÔ Uf»ff ÀfÔUZQe Àfc¨fIYfÔIY ÀfZÔÀfZ¢Àf 91.52 AÔIY AüSX ¨fPÞX IYSX 34,192.65 AÔIY ´fSX ¶fÔQ WXbAfÜ IYfSXû¶ffSX IZY QüSXf³f ¹fWX 34,313.14 ÀfZ 34,103.53 AÔIY IZY Qf¹fSXZ ¸fZÔ SXWXfÜ ¹fWX 27 RYSXUSXe IZY ¶ffQ ÀfZÔÀfZ¢Àf IYf IYf CX¨¨f°f¸f À°fSX WX`Ü °f¶f ¹fWX 34,346.39 AÔIY ´fSX ¶fÔQ WXbAf ±ffÜ d´fL»fZ LWX ÀfÂfûÔ ¸fZÔ ¹fWX 1,082.06 AÔIY ¸fþ¶fc°f WXû ¨fbIYf WX`Ü ³fZVf³f»f ÀMXfgIY E¢Àf¨fZÔþ ( E³fEÀfBÊ )

IYf d³fµMXe ·fe 21.95 AÔIY ¹ff³fe 0.21 UÈdð AüSX ¸fbQifÀRYed°f IZY AfÔIYOÞXûÔ IZY

´fid°fVf°f ¸fþ¶fc°f WXûIYSX 10,480.60 AÔIY ´fSX ¶fÔQ WXbAfÜ IYfSXû¶ffSX IZY QüSXf³f ¹fWX EIY Àf¸f¹f 10,519.90 AÔIY IZY CX¨¨f°f¸f À°fSX AüSX 10,451.45 AÔIY IZY d³f¨f»fZ À°fSX ´fSX ·fe SXWXfÜ Qû³fûÔ ´fi¸fbJ VfZ¹fSX Àfc¨fIYfÔIY »f¦ff°ffSX °feÀfSXZ Àf~fWX IbY»f d¸f»ff IYSX ¶fPÞX°f ¸fZÔ ¶fÔQ WXbE WX`Ü BÀfe Àf~fWX ÀfZÔÀfZ¢Àf ¸fZÔ IbY»f d¸f»ff IYSX 565.68 AÔIY ¹ff³fe 1.68 ´fid°fVf°f °f±ff d³fµMXe 149 AÔIY ¹ff³fe 1.44 ´fid°fVf°f IYe ¶fPÞX°f QþÊ IYe ¦f¹feÜIY»f IYfSXû¶fSX Àf¸ff~ WXû³fZ IZY ¶ffQ §fûd¿f°f Aüôûd¦fIY

CX¸¸feQ ÀfZ ¶fZWX°fSX WXû³fZ, BÔRYûdÀfÀf IZY ´fdSX¯ff¸f IYe §fû¿f¯ff ÀfZ ´fWX»fZ CX¸¸feQ IZY ¸ffWXü»f °f±ff EdVf¹ffBÊ ¶ffþfSXûÔ IYe ¸fþ¶fc°fe ÀfZ d³fUZVfIYûÔ IYe ²ffSX¯ff ÀfIYfSXf°¸fIY ¶f³fe SXWXeÜ ÜdUd³f¸ffʯf ÃfZÂf IZY Vff³fQfSX ´fiQVfʳf °f±ff ´fcÔþe¦f°f UÀ°fbAûÔ EUÔ dMXIYfDY CX´f·fûöYf CX°´ffQ IYe ¶fPÞXe ¸ffÔ¦f IZY IYfSX¯f RYSXUSXe ¸fZÔ Aüôûd¦fIY UÈdð 7.1 ´fid°fVf°f SXWXeÜ ¸ff¨fÊ ¸fZÔ JbQSXf ¸fWXÔ¦ffBÊ ´ffÔ¨f ¸fWXe³fZ IZY d³f¨f»fZ À°fSX 4.28 ´fid°fVf°f ´fSX Af ¦f¹fe WX`Ü

Af¹fIYSX dU·ff¦f IYf Qe´fIY IYû¨fSX IYû QcÀfSXf ³fûdMXÀf þfSXe dIY¹ff ³f¹fe dQ»»feÜ AfBÊÀfeAfBÊÀfeAfBÊ ¶f`ÔIYUedOX¹fûIYfg³f Àf¸fcWX IZY dUUfdQ°f 3,250 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ FY¯f ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ Af¹fIYSX dU·ff¦f ³fZ Qe´fIY IYû¨fSX IYû QcÀfSXf ³fûdMXÀf þfSXe dIY¹ffÜ UWX AfBÊÀfeAfBÊÀfeAfBÊ ¶f`ÔIY IYe ´fi¶fÔ²f d³fQZVfIY AüSX ¸fb£¹f IYf¹fÊIYfSXe Ad²fIYfSXe ¨fÔQf IYû¨fSX IZY ´fd°f WX`ÔÜ Àff±f WXe IZYÔQie¹f A³UZ¿f¯f ¶¹fcSXû (Àfe¶feAfBÊ) ³fZ ³¹fc´ffUSX dSX³¹fcE¶f»Àf IZY d³fQZVfIY CX¸ff³ff±f ¶f`IbYÔNX ³ff¹fIY AüSX UedOX¹fûIYfg³f Àf¸fcWX IZY ¸ffd»fIY UZ³fb¦fû´ff»f ²fc°f IZY IYSXe¶fe ¸fWXZVf ¨fÔQi ´fbÔ¦fd»f¹ff ÀfZ Afþ ¹fWXfÔ ¸fb£¹ff»f¹f ¸fZÔ ´fcL°ffL ·fe IYeÜ Af¹fIYSX Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY dU·ff¦f ³fZ UedOX¹fûIYfg³f ¶f`ÔIY FY¯f ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ¨f»f SXWXe IYSX A´fUÔ¨f³f IYe þfÔ¨f IZY ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ Qe´fIY ÀfZ d¸f»fZ ‘A²fcSXZ þUf¶f’ IZY ¶ffQ CX³WXZÔ ¹fWX ³fûdMXÀf ·fZþf ¦f¹ff WX`Ü IYû¨fSX IZY Ad²fIÈY°f ´fid°fd³fd²f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY BÀf ¸fWXe³fZ IYe VfbøYAf°f ¸fZÔ d¸f»fZ EIY ³fûdMXÀf IZY þUf¶f ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ dU·ff¦f IZY ´ffÀf Afd²fIYfdSXIY QÀ°ffUZþ AüSX ¶f¹ff³fûÔ IYû Qû dQ³f ´fWX»fZ WXe þ¸ff IYSXf dQ¹ff WX`Ü Af¹fIYSX Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¹fWX þUf¶f ‘´fcSXf’ ³fWXeÔ WX` AüSX ¹fWX ´fcSXe þf³fIYfSXe ³fWXeÔ QZ°ff WX`Ü IYû¨fSX ÀfZ BÀf

WXµ°fZ ¸fZÔ ¶f¨fe WXbBÊ AüSX þf³fIYfSXe þ¸ff ´fWX»fZ WXe ¸fbÔ¶fBÊ ¸fZÔ ´fcL°ffL IYSX SXWXe ±feÜ

IYSX³fZ IZY d»fE IYWXf ¦f¹ff WX`Ü BÀf¸fZÔ 325 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IZY CXÀf d³fUZVf IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ·fe ´fcLf ¦f¹ff WX` þû ¸ffgSXeVfÀf IYe Qû IÔY´fd³f¹fûÔ ³fZ CX³fIYe IÔY´f³fe ³¹fc´ffUSX dSX³¹fcE¶f»Àf ´fifBUZMX d»fd¸fMXZOX ¸fZÔ OXf»fZ ±fZÜ B³f Qû dUQZVfe IÔY´fd³f¹fûÔ IYe ´fWX¨ff³f RYÀMXÊ »f`ÔOX WXûd»OXÔ¦f d»fd¸fMXZOX AüSX OXeE¨f dSX³¹fcE¶f»Àf WXûd»OXÔ¦f d»fd¸fMXZOX IZY °füSX ´fSX IYe ¦fBÊ WX`Ü Af¹fIYSX dU·ff¦f ³fZ ³¹fc´ffUSX ¸fZÔ d³fUZVf IZY d»fE VfZ¹fSX ¸fc»¹ffÔIY³f IYe SX´fMX ¸ffÔ¦fe WX` AüSX IÔY´f³fe IZY »ff·f EUÔ ¶f`Ô»fZÔÀf VfeMX IYe ¸ffÔ¦f ·fe IYe WX`Ü BÀfIZY A»ffUf Àfe¶feAfBÊ ³¹fc´ffUSX dSX³¹fcE¶f»Àf AüSX UedOX¹fûIYfg³f IZY °f°IYf»fe³f UdSXâ Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY Àff±f

¹fWX ´fWX»ff ¸füIYf WX` þ¶f BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ dIYÀfe IYû ´fcL°ffL IZY d»fE ¹fWXfÔ ¸fb£¹ff»f¹f ¸fZÔ °f»f¶f dIY¹ff ¦f¹ffܹfWX FY¯f ÀfüQf »ff·f IZY ¶fQ»fZ »ff·f ´fWXbÔ¨ff³fZ IZY AfSXû´fûÔ IYû »fZIYSX WXfd»f¹ff Àf¸f¹f ¸fZÔ ÀfcdJʹfûÔ ¸fZÔ SXWXf WX`Ü Àfe¶feAfBÊ Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY Àfe¶feAfBÊ ³fZ BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ²fc°f, Qe´fIY IYû¨fSX °f±ff A³¹f »fû¦fûÔ IZY dJ»ffRY ´fif±fd¸fIY þfÔ¨f QþÊ IYe WX`Ü dIYÀfe ·fe ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ Àfc¨f³ffEÔ þ¸ff IYSX³fZ IZY d»fE Àfe¶feAfBÊ ´fWX»fZ ´fif±fd¸fIY þfÔ¨f QþÊ IYSX°fe WX`Ü ´fi±f¸fúáйff ´fb£°ff Àf¶fc°f ´ff¹fZ þf³fZ ´fSX EþZÔÀfe ¸ff¸f»fZ IYû AfSXûd´f¹fûÔ IZY dJ»ffRY d³f¹fd¸f°f ´fif±fd¸fIYe ¸fZÔ ¶fQ»f ÀfIY°fe WX`Ü


14 A´fi`»f 2018

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

dÀfðfSX¸f`¹ff IYf A´f³fe ÀfeMX ÀfZ ³ff »fOÞX³ff ·ffþ´ff IYe þe°f IYf k´fWX»ff ÀfÔIZY°fl: VffWX dIYØfcSX (IY³ffÊMXIY)Ü ¸fb£¹f¸fÔÂfe dÀfðSX¸f`¹ff õfSXf 12 ¸fBÊ IYû WXû³fZ Uf»fZ dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffUûÔ IZY d»fE A´f³fe ÀfeMX ¶fQ»f³fZ IYe ¸fedOX¹ff IYe AMXIY»fûÔ IZY ¶fe¨f ·ffþ´ff IZY SXf¿MÑXe¹f A²¹fÃf Ad¸f°f VffWX ³fZ IYWXf dIY ·f¦fUf ´ffMXeÊ IZY ¨fb³ffU þe°f³fZ IYe dQVff ¸fZÔ ¹fWX k´fWX»ff ´fi¸fbJ ÀfÔIZY°fl WX`Ü VffWX ³fZ dÀfðSX¸f`¹ff IYf ³ff¸f d»fE d¶f³ff IYWXf, kkþû OXeÔ¦fZÔ WXfÔIY SXWXZ ±fZ, A¶f A´f³ff d³fUfʨf³f ÃfZÂf ¶fQ»f³fZ IYû ¸fþ¶fcSX WX`Üll VffWX ³fZ IYWXf, kk¨fb³ffU ´fi¨ffSX IZY ´fWX»fZ ¨fSX¯f ¸fZÔ ¹fWX ´fWX»ff ´fi¸fbJ ÀfÔIZY°f WX`Ü WX¸f ¨fb³ffU þe°fZÔ¦fZ AüSX (·ffþ´ff IZY ´fiQZVf A²¹fÃf) ¶feEÀf ¹fZdQ¹fbSX´´ff IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ ÀfSXIYfSX ¶f³ffEÔ¦fZÜll UWX CX³f dSX´fûMXûÊÔ IYf WXUf»ff QZ SXWXZ ±fZ dþ³f¸fZÔ ¹fWX AMXIY»fZÔ WX`Ô dIY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¸f`ÀfcøY IYe ¨ff¸fbÔOXZV½fSXe ÀfeMX ÀfZ ¨fb³ffU »fOÞX³fZ IYe A´f³fe ¹fûþ³ffAûÔ IZY CX»fMX CXØfSX IY³ffÊMXIY ¸fZÔ ¶ff¦f»fIYûMX IYe ¶fQf¸fe ÀfeMX ÀfZ ¨fb³ffU »fOÞX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ BÀf °fSXWX IYe AIYMX»fZÔ WX`Ô dIY dÀfðSX¸f`¹ff QcÀfSXe ÀfeMX IYe °f»ffVf BÀfd»fE IYSX SXWXZ WX`Ô ¢¹fûÔdIY BÀf °fSXWX IYe

dSX´fûMXZÊÔ WX`Ô dIY ¨ff¸fbÔOXZV½fSXe ¸fZÔ ¨fb³ffUe SX¯f CX³fIZY d»fE AfÀff³f ³fWXeÔ WXû¦ffÜ dÀfðSX¸f`¹ff ¸f`ÀfcøY IYe UøY¯ff ÀfeMX ÀfZ dU²ff¹fIY WX`ÔÜ 2008 ¸fZÔ WXbE ´fdSXÀfe¸f³f IZY ¶ffQ ¹fWX ÀfeMX AdÀ°f°U ¸fZÔ AfBÊ ±feÜ CX³WXûÔ³fZ dRYSX ÀfZ ¨ff¸fbÔOXZV½fSXe ÀfZ ¨fb³ffU IYe ¸fÔVff þ°ffBÊ ±fe dþÀf³fZ CX³WXZÔ kSXfþ³fed°fIY þ³¸fl dQ¹ff ±ffÜ U¿fÊ 1983 ¸fZÔ dÀfðSX¸f`¹ff »fûIYQ»f IZY dMXIYMX ´fSX ¨ff¸fbÔOXZV½fSXe dU²ff³fÀf·ff ÃfZÂf ÀfZ dU²ff¹fIY d³fUfÊd¨f°f WXbE ±fZÜ UWX ´ffÔ¨f ¶ffSX þe°fZ AüSX Qû ¶ffSX CX³WXZÔ WXfSX IYf ¸fbÔWX QZJ³ff ´fOÞXfÜ AÔ¦fiZþûÔ IZY

dJ»ffRY »fOÞX³fZ Uf»fe dIYØfcSX SXf³fe ¨fZ³³ff¸¸ff IYû CX³fIZY À¸ffSXIY ´fSX ßfðfÔþd»f Ad´fÊ°f IYSX³fZ IZY ¶ffQ VffWX ÀfÔUfQQf°ffAûÔ ÀfZ ¶ff°f IYSX SXWXZ ±fZÜ CX³WXûÔ³fZ AfSXû´f »f¦ff¹ff dIY ¦fSXe¶fûÔ , Qd»f°fûÔ, AfdQUfdÀf¹fûÔ AüSX dIYÀff³fûÔ IZY d»fE IbYL ³fWXeÔ IYSX³fZ IYe UþWX ÀfZ CX³f¸fZÔ IY³ffÊMXIY IYe IYfÔ¦fiZÀf ÀfSXIYfSX IZY dJ»ffRY ¦fbÀÀff WX`Ü VffWX ³fZ »fû¦fûÔ ÀfZ IYWXf dIY IZYÔQi ¸fZÔ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe AüSX SXfª¹f ¸fZÔ ¹fZdQ¹fbSX´´ff IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ IY³ffÊMXIY ¸fZÔ °fZþe ÀfZ dUIYfÀf WXû¦ffÜ

¶ff¶ff ÀffWX¶f ³fZ þfd°fUfQ ÀfZ ¸fböY ·ffSX°f IZY d»f¹fZ AfþeU³f ÀfÔ§f¿fÊ dIY¹ff: IYûdUÔQ ³f¹fe dQ»»feÜ SXf¿MÑX´fd°f SXf¸f³ff±f IYûdUÔQ ³fZ OXfg. ¶fe AfSX AfÔ¶fZOXIYSX IYe þ¹fÔ°fe ´fSX QZVfUfdÀf¹fûÔ IYû ¶f²ffBÊ QZ°fZ WXbE IYWXf dIY ¶ff¶ff ÀffWX¶f AfÔ¶fZOXIYSX ³fZ þfd°fUfQ AüSX ´fcUfʦfiWXûÔ ÀfZ ¸fböY EIY EZÀfZ ·ffSX°f IZY d»f¹fZ AfþeU³f ÀfÔ§f¿fÊ dIY¹ff, þWXfÔ ¸fdWX»ffAûÔ AüSX Àf¸ffþ IZY CX´fZdÃf°f »fû¦fûÔ IYû ¶fSXf¶fSXe IZY Af²ffSX ´fSX Afd±fÊIY AüSX Àff¸ffdþIY Ad²fIYfSX ´fif~ WXûÔÜ SXf¿MÑX´fd°f ³fZ A´f³fZ ÀfÔQZVf ¸fZÔ IYWXf, kOXfg. ¶fe AfSX AfÔ¶fZOXIYSX IYe þ¹fÔ°fe IZY AUÀfSX ´fSX ¸f`Ô A´f³fZ SXf¿MÑXe¹f þeU³f IYe BÀf ¸fcd°fÊ IYû ÀffQSX ³f¸f³f IYSX°ff WXcÔ AüSX Àf·fe QZVfUfdÀf¹fûÔ IYû °fWXZ dQ»f ÀfZ ¶f²ffBÊ QZ°ff WXcÔÜll CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY OXfg. AfÔ¶fZOXIYSX ¶fWXbAf¹ff¸fe ½¹fdöY°U IZY ²f³fe ±fZ dþ³fIYf WX¸ffSXZ Àf¸ffþ AüSX SXf¿MÑX ´fSX ´fi·ffU Afþ ·fe ´fifÀfÔd¦fIY WX` AüSX WX¸fZVff SXWXZ¦ffÜ UWX EIY dVfÃffdUQ AüSX A±fÊVffÀÂfe, EIY dUõf³f AüSX ³fed°f VffÀÂfe, EIY AÀff²ffSX¯f dUd²fUZØff AüSX ÀfÔdU²ff³f

dUVfZ¿fÄf ±fZÜ IYûdUÔQ ³fZ IYWXf dIY ¶ff¶ff ÀffWX¶f B³f Àf¶fÀfZ ¶fPÞXIYSX EIY Àf¸ffþ Àfb²ffSXIY ±fZ dþ³WXûÔ³fZ ¸fdWX»ffAûÔ IYû CXd¨f°f AUÀfSX ´fiQf³f IYSX³fZ IZY d»fE IYf¹fÊ dIY¹ffÜ SXf¿MÑX´fd°f ³fZ IYWXf dIY OXfg. AfÔ¶fZOXIYSX ³fZ EIY ¶fZWX°fSX AüSX ³¹ff¹f´fc¯fÊ Àf¸ffþ ¶f³ff³fZ IZY d»fE AfþeU³f ÀfÔ§f¿fÊ dIY¹ffÜ EIY EZÀff Af²fbd³fIY ·ffSX°f þû þfd°fUfQ AüSX A³¹f ´fcUfʦfiWXûÔ ÀfZ ¸fböY WXû, þWXfÔ ¸fdWX»ffAûÔ AüSX Àf¸ffþ IZY CX´fZdÃf°f »fû¦fûÔ IYû ¶fSXf¶fSXe IZY Af²ffSX ´fSX Afd±fÊIY AüSX Àff¸ffdþIY Ad²fIYfSX ´fif~ WXûÔÜ IYûdUÔQ ³fZ IYWXf dIY CX³WXûÔ³fZ A´f³fZ AfQVfûÊÔ AüSX IYf³fc³f IZY VffÀf³f ¸fZÔ A´f³fe AfÀ±ff IYû ÀfÔdU²ff³f Àf·ff IYe ¶f`NXIYûÔ ¸fZÔ ¶fZWXQ ´fi·ffUe °fSXeIZY ÀfZ

Ad·f½¹föY dIY¹ff ±ffÜ BÀfd»fE CX³WXZÔ ÀfÔdU²ff³f d³f¸ffÊ°ff ¸ff³ff þf°ff WX` þû ·ffSX°f IZY ¦f¯fSXfª¹f IZY d»fE EIY ´fiIYfVf À°f¸·f IYe °fSXWX WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY d³fþe þeU³f ¸fZÔ ¨fb³füd°f¹fûÔ IYf Àff¸f³ff IYSX³fZ IZY ¶ffUþcQ OXfg¢MXSX AfÔ¶fZOXIYSX IZY ¸f³f ¸fZÔ dIYÀfe ´fiIYfSX IYe IYMXb°ff AüSX õZVf IYe ·ffU³ff ³fWXeÔ ±feÜ Àff¸ffdþIY, SXfþ³fed°fIY AüSX ½¹fUÀffd¹fIY ÃfZÂf ¸fZÔ ¹fû¦fQf³f QZ³fZ IZY IYfSX¯f ¶ff¶ff ÀffWX¶f Àf·fe IZY d»fE ´fiZSX¯ff IYf pû°f WX`ÔÜ SXf¿MÑX´fd°f ³fZ IYWXf, kkAfBE WX¸f Bd°fWXfÀf IYe BÀf ¸fWXf³f dU·fcd°f °f±ff ·ffSX°f IZY Àf¨¨fZ Àf´fc°f IZY þeU³f ÀfZ ´fiZSX¯ff »fZÔÜll CX³WXûÔ³fZ IYWXf, kkEIY ³¹ff¹f´fc¯fÊ, Àf¸f°ffUfQe AüSX dUIYdÀf°f ·ffSX°f IYf d³f¯ffʯf IYSXIZY WXe WX¸f CX³WXZÔ ÀfUÊßfZâ ßfÈðfÔþd»f Ad´fÊ°f IYSX ÀfIY°fZ WX`Ô......EIY EZÀff ·ffSX°f þWXfÔ »fûIY°ffÔdÂfIY ½¹fUÀ±ff WXû dþÀfZ OXfg. AfÔ¶fZOXIYSX ³fZ WX¸ffSXZ AüSX WX¸ffSXe ·ffUe ´fedPÞX¹fûÔ IZY d»fE ÀfÔdU²ff³f ¸fZÔ AfIYfSX dQ¹ff AüSX CXÀfZ À´fá dIY¹ffÜl

Àf´ff IYe ¸ffÔ¦f, ¹fc´fe ¸fZÔ ¸fZÔ SXf¿MÑX´fd°f VffÀf³f IYe dÀfRYfdSXVf IYSXZÔ SXfª¹f´ff»f »fJ³fDYÜ Àf¸ffþUfQe ´ffMXeÊ (Àf´ff) ³fZ CX³³ffU IYfÔOX IYe d³fÔQf IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY SXfª¹f´ff»f IYû BÀfIYf ÀU°f: ÀfÔÄff³f »fZ°fZ WXbE CXØfSX ´fiQZVf ¸fZÔ SXf¿MÑX´fd°f VffÀf³f IYe dÀfRYfdSXVf IYSX³fe ¨ffdWX¹fZÜ Àf´ff A²¹fÃf AdJ»fZVf ¹ffQU ³fZ ¹fWXfÔ þfSXe EIY ¶f¹ff³f ¸fZÔ CX³³ffU IYe §fMX³ff IYe d³fÔQf IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY CXØfSX ´fiQZVf ¸fZÔ þ³f°ff ·f¹f AüSX ASXfþIY°ff IZY Uf°ffUSX¯f ¸fZÔ þeU³f þe³fZ IYû ¸fþ¶fcSX WX`Ü Af¸fþ³f JbQ IYû AÀfbSXdÃf°f ¸fWXÀfcÀf IYSX SXWXZ WX`ÔÜ CX³³ffU ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ÀfSXIYfSX IZY PXb»f¸fb»f SXU`¹fZ ´fSX CX¨¨f ³¹ff¹ff»f¹f IYe dMX´´f¯fe IZY ¶ffQ À´fá WXû ¦f¹ff WX` dIY SXfª¹f ¸fZÔ IYf³fc³f ½¹fUÀ±ff ²UÀ°f WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf, kkEZÀfe dÀ±fd°f ¸fZÔ CXØfSX ´fiQZVf ¸fZÔ ²ffSXf 356 »ff¦fc dIY¹fZ þf³fZ IYe AfUV¹fIY°ff WX`Ü SXfª¹f´ff»f IYû §fMX³ff IYf ÀU°f: ÀfÔÄff³f »fZ°fZ WXbE SXfª¹f ¸fZÔ SXf¿MÑX´fd°f VffÀf³f IYe ÀfÔÀ°fbd°f IYSX³fe ¨ffdWXEÜll AdJ»fZVf ³fZ ´fiQZVf ÀfSXIYfSX ÀfZ ´fedOÞX°f ´fdSXUfSX IYû 50 »ffJ ÷Y´fE IYe ¸fQQ IZY Àff±f ´fedOÞX°ff IYû ÀfSXIYfSXe ³füIYSXe, AfUfÀf, ÀfSXIYfSXe ÀfbdU²ff EUÔ ÀfbSXÃff ´fiQf³f IYSX³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYeÜ BÀfIZY ´fcUÊ, Àf´ff IZY SXf¿MÑXe¹f CX´ff²¹fÃf dIYSX¯f ¸f¹f ³fÔQf ³fZ ·fe SXfª¹f ¸fZÔ SXf¿MÑX´fd°f VffÀf³f »f¦ff³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYeÜ ³fÔQf ³fZ ¹fWXfÔ ´fiZÀf IYfÔRiYZÔÀf ¸fZÔ IYWXf, kk¹fWX (¹fû¦fe) ÀfSXIYfSX EIY dQ³f ·fe ³fWXeÔ SXWX³fe ¨ffdWXEÜ A³fb¨LZQ 356 »ff¦fc WXû³ff ¨ffdWXE AüSX ´fiQZVf ¸fZÔ SXf¿MÑX´fd°f VffÀf³f »f¦f³ff ¨ffdWXEÜll

6

SXf¿MÑXe¹f dRY»¸f ´fbSXÀIYfSX: ßfeQZUe ÀfUÊßfZâ Ad·f³fZÂfe °fû ³¹fcMX³f ÀfUÊßfZâ dWX³Qe dRY»¸f ³f¹fe dQ»»feÜ SXf¿MÑXe¹f dRY»¸f ´fbSXÀIYfSX IZY d³f¯ffʹfIY ¸fÔOX»f ³fZ Ad·f³fZ°ff dU³fûQ J³³ff IYû QfQf ÀffWXZ¶f RYf»IZY AüSX Ad·f³fZÂfe ßfeQZUe IYû ÀfUÊßfZâ Ad·f³fZÂfe IYf SXf¿MÑXe¹f ´fbSXÀIYfSX QZ³fZ IYe §fû¿f¯ff IYeÜ Qû³fûÔ WXe IY»ffIYfSXûÔ IYû ¹fWX ´fbSXÀIYfSX ¸fSX¯fû´fSXfÔ°f dQ¹ff þfE¦ffÜ dQ¦¦fþ d³fQZÊVfIY VfZJSX IY´fcSX IYe A¦fbUfBÊ Uf»fZ d³f¯ffʹfIY ¸fÔOX»f ³fZ Afþ 65UZÔ SXf¿MÑXe¹f dRY»¸f ´fbSXÀIYfSXûÔ IYf EZ»ff³f dIY¹ffÜ IYüdVfIY ¦ffÔ¦fb»fe IYe ¶fÔ¦ff»fe dRY»¸f k³f¦fSX IYe°fʳfl ¸fZÔ Vff³fQfSX Ad·f³f¹f IZY d»fE FYdð ÀfZ³f IYû ÀfUÊßfZâ Ad·f³fZ°ff, ¸f»f¹ff»fe dRY»¸f k·f¹ff³fIY¸fl IZY d»fE þ¹fSXfþ IYû ÀfUÊßfZâ d³fQZÊVfIY AüSX SXe¸ff QfÀf IYe AÀf¸fe dRY»¸f kdU»fZþ SXfgIYÀMXfÀfÊl IYû ÀfUÊßfZâ RYe¨fSX dRY»¸f IZY d»fE ¨fb³ff ¦f¹ff k³¹fcMX³fl IYû Àff»f IZY ÀfUÊßfZâ dWX³Qe dRY»¸f IZY d»fE ¨fb³ff ¦f¹ff WX`Ü UWXeÔ EÀf EÀf SXfþ¸fü»fe IYe k¶ffWXb¶f»fe: Q IY³f¢»fbþ³fl IYû ÀfUÊßfZâ »fûIYd´fi¹f dRY»¸f IYf ´fbSXÀIYfSX dQ¹ff þfE¦ffÜ SXf¿MÑXe¹f EIY°ff IZY d»f¹fZ ÀfUÊßfZâ RYe¨fSX dRY»¸f IYf ³fSXd¦fÀf QØf ´fbSXÀIYfSX ¸fSXfNXe dRY»¸f k²f´´ffl IYû QZ³fZ IYe §fû¿f¯ff IYe ¦fBÊ þ¶fdIY Àff¸ffdþIY ¸fbïûÔ ´fSX ÀfUÊßfZâ dRY»¸f IYf ´fbSXÀIYfSX ¸f»f¹ff»f¸f dRY»¸f kAf»fûSX¸f¢IY¸fl ³fZ A´f³fZ ³ff¸f dIY¹ffÜ AfgÀIYSX ´fbSXÀIYfSX dUþZ°ff E AfSX SXWX¸ff³f ³fZ °fd¸f»f dRY»¸f kIYf°f÷Y UZd»fBQfBÊl IZY d»fE ÀfUÊßfZâ ÀfÔ¦fe°fIYfSX AüSX dWX³Qe dRY»¸f k¸ffg¸fl IZY d»fE ÀfUÊßfZâ ´ffV½fÊ ÀfÔ¦fe°f IZY ´fbSXÀIYfSX A´f³fZ ³ff¸f dIY¹fZÜ ¦f¯fZVf Af¨ff¹fÊ ³fZ kMXfg¹f»fZMX : EIY ´fiZ¸f IY±ffl IZY d»fE ÀfUÊßfZâ IYûdSX¹fû¦fifRYSX IYf ´fbSXÀIYfSX A´f³fZ ³ff¸f dIY¹ffÜ k³¹fcMX³fl ¸fZÔ ÀfeAfSX´feERY IZY d¨fOÞXd¨fOÞXZ Ad²fIYfSXe IYf dIYSXQfSX d³f·ff³fZ Uf»fZ ´fÔIYþ dÂf´ffNXe IYû CX»»fZJ³fe¹f Ad·f³f¹f IZY d»fE dUVfZ¿f ´fbSXÀIYfSX dQ¹ff þfE¦ffÜ IY´fcSX ³fZ IYWXf dIY dÂf´ffNXe õfSXf d³f·ff¹ff ¦f¹ff kAf°¸ff dÀfÔWXl IYf dIYSXQfSX Ad¸f°f Ue ¸fÀfbSXIYSX d³fQZÊdVf°f dRY»¸f IYe Àf¶fÀfZ A¨Le ¨feþûÔ ¸fZÔ ÀfZ EIY WX`Ü dQ½¹ff QØff IYû kBSXfQfl ¸fZÔ CX³fIZY dIYSXQfSX IZY d»fE ÀfUÊßfZâ ÀfWXf¹fIY Ad·f³fZÂfe IYf ´fbSXÀIYfSX dQ¹ff þfE¦ffÜ BÀfe dRY»¸f IYû ´f¹ffÊUSX¯f ÀfÔSXÃf¯f ´fSX ÀfUÊßfZâ dRY»¸f IZY ´fbSXÀIYfSX ÀfZ ·fe ³fUfþf ¦f¹ffÜÜ RYWXQ RYfdþ»f ³fZ ¸f»f¹ff»fe dRY»¸f k°fûÔQe¸fb°f»f¸f úIYdVf¹f¸fl IZY d»fE ÀfUÊßfZâ ÀfWXf¹fIY Ad·f³fZ°ff IYf ´fbSXÀIYfSX þe°ffÜ ¸f»f¹ff»fe dRY»¸f kdUV½ffÀf´fcUÊ E¸f ¸fÔÀfcSXl IZY ¦ff³fZ k´ffg¹f ¸fSXfÔþf IY»ff¸fl IZY d»fE IZY þZ ¹fZÀfbQfÀf IYû ÀfUÊßfZâ ¦ff¹fIY AüSX kIYf°f÷Y UZd»fBQfBÊl IZY ¦ff³fZ kUf³fl IZY d»fE ÀffÀff °fb÷Y´fd°f IYû ÀfUÊßfZâ ¦ffd¹fIYf IYf ´fbSXÀIYfSX dQ¹ff þfE¦ffÜ ßfeQZUe IZY ³ff¸f IYe §fû¿f¯ff IYSX°fZ WXbE RYe¨fSX dRY»¸fûÔ IZY d³f¯ffʹfIY ¸fÔOX»f IZY ´fi¸fbJ VfZJSX IY´fcSX ³fZ IYWXf dIY Ad·f³fZÂfe BÀf ´fbSXÀIYfSX IYe Àf¶fÀfZ ¶fOÞXe WXIYQfSX ±feÜ IY´fcSX ³fZ IYWXf, kkWX¸ffSXZ dSXV°fZ IZY IYfSX¯f CX³WXZÔ ¹fWX ´fbSXÀIYfSX ³fWXeÔ dQ¹ff ¦f¹ff WX` ¶fd»IY UWX

k¸ffg¸fl ¸fZÔ A´f³fZ dIYSXQfSX IZY d»fE UWX Àf¶fÀfZ ¶fOÞXe WXIYQfSX ±feÔÜll ßfeQZUe IZY ´fd°f ¶fû³fe IY´fcSX IYû þ¶f BÀf ¶ffSXZ ¸fZÔ ¶f°ff¹ff ¦f¹ff °fû UWX ·ffUbIY WXû ¦fEÜ ¶fû³fe ³fZ IYWXf, kkVfbdIiY¹ffÜ IYfVf UWX BÀfZ QZJ³fZ IZY d»fE Afþ ¹fWXfÔ WXû°feÜll ßfeQZUe k¸ffg¸fl ¸fZÔ EZÀfe ¸ffÔ IYe ·fcd¸fIYf ¸fZÔ dQJeÔ þû A´f³fe ¶f»ff°IYfSX ´fedOÞX°f ¶fZMXe IYû ³¹ff¹f dQ»ff³fZ IZY d»fE ÀfÔ§f¿fÊ IYSX°fe WX` AüSX EZÀff ³fWXeÔ WXû³fZ ´fSX ¶fQ»ff »fZ°fe WX`Ü ¦f°f RYSXUSXe ¸fZÔ 54 U¿fÊ IYe Af¹fb ¸fZÔ Ad·f³fZÂfe IZY d³f²f³f ÀfZ ´fcSXf QZVf ¦f¸f¦fe³f WXû ¦f¹ff ±ffÜ IY´fcSX ³fZ kd¸fÀMXSX BÔdOX¹ffl ¸fZÔ ßfeQZUe IZY Àff±f IYf¸f dIY¹ff ±ffÜ k70 AüSX 80l IZY QVfIY ¸fZÔ dWX³Qe dRY»¸fûÔ IZY Àf¶fÀfZ ¶fOÞXZ dÀf°ffSXûÔ ¸fZÔ Vfb¸ffSX J³³ff IYû 49 UZÔ QfQf ÀffWX¶f RYf»IZY ÀfZ Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ´fȱUeSXfþ IY´fcSX IZY ¶ffQ ÀfÔ·fU°f : ¹fWX ´fWX»ff ¸füIYf WX` þ¶f dIYÀfe Ad·f³fZ°ff IYû ¸fSX¯fû´fSXfÔ°f ·ffSX°fe¹f dÀf³fZ¸ff IZY ÀfUûʨ¨f Àf¸¸ff³f IZY d»fE ¨fb³ff ¦f¹ff WX`Ü ´fbSXÀIYfSXûÔ IYe §fû¿f¯ff IZY ¶ffQ ´fÔIYþ dÂf´ffNXe ³fZ IYWXf, kk¸fZSXZ d»fE Afþ IYf dQ³f AüSX ¹fWX ´fbSXÀIYfSX ¶fWXb°f AWX¸f WX`Ü ¸fZSXZ IYf¸f IYû Àf¸¸ffd³f°f IYSX³fZ IZY d»fE ¸f`Ô ÀfSXIYfSX IYf VfbIiY¦fbþfSX WXcÔÜ þ¶f ¸f`Ô A´f³fZ ¦ffÔU ÀfZ d³fIY»ff ±ff °fû ¸fZSXe B¨Lf EIY dQ³f SXf¿MÑXe¹f ´fbSXÀIYfSX ´fif~ IYSX³fZ IYe ±feÜ ¸f`Ô Ad·f·fc°f WXcÔÜll UWXeÔ, ÀfUÊßfZâ ÀfWXf¹fIY Ad·f³fZÂfe IYf ´fbSXÀIYfSX þe°f³fZ Uf»fe QØff ³fZ IYWXf, kk¸fbÓfZ BÀf ¶ffSXZ ¸fZÔ A·fe þf³fIYfSXe d¸f»feÜ ¹fWX ¸fZSXf ´fWX»ff SXf¿MÑXe¹f ´fbSXÀIYfSX WX` þ¶fdIY Àf¶fIYû »f¦f°ff ±ff dIY ¸f`Ô ´fWX»fZ WXe EIY SXf¿MÑXe¹f ´fbSXÀIYfSX þe°f ¨fbIYe WXcÔÜ Afþ ¹fWX J¶fSX ¸fZÔ UfÀ°fU ¸fZÔ Àf¨f Àffd¶f°f WXbBÊÜll SXe¸ff QfÀf IYe AÀf¸fe dRY»¸f kdU»fZþ SXfgIYÀMXfÀfÊl IYû ÀfUÊßfZâ RYe¨fSX dRY»¸f IZY A»ffUf BÀf dRY»¸f IYû ÀfUÊßfZâ »fûIZYVf³f ÀffCXÔOX dSXIYfÊdOXÔʦf, ÀfÔ´ffQ³f AüSX ¶ff»f IY»ffIYfSX (·fd³f°ff QfÀf) IZY ´fbSXÀIYfSX IZY d»fE ¨fb³ff ¦f¹ffÜ ¸f»f¹ff»fe dRY»¸f k·f¹ff³fIY¸fl IZY d»fE þ¹fSXfþ IYû ÀfUÊßfZâ d³fQZÊVfIY IZY Ad°fdSXöY ÀfUÊßfZâ øY´ffÔ°fdSX°f ´fMXIY±ff IYf ´fbSXÀIYfSX dQ¹ff þfE¦ffÜ BÀf dRY»¸f ³fZ ÀfUÊßfZâ dÀf³fZ¸f`MXû¦fifRYe IYf ´fbSXÀIYfSX ·fe A´f³fZ ³ff¸f dIY¹ff WX`Ü IYüdVfIY ¦ffÔ¦fb»fe IYe ¶fÔ¦ff»fe dRY»¸f k³f¦fSX IYe°fʳfl ¸fZÔ Vff³fQfSX Ad·f³f¹f IZY d»fE FYdð ÀfZ³f ³fZ ÀfUÊßfZâ Ad·f³fZ°ff IZY A»ffUf IYfgÀMXйfc¸f, ¸fZIYA´f AüSX dUVfZ¿f ª¹fcSXe ´fbSXÀIYfSXûÔ IYe ßfZd¯f¹fûÔ ¸fZÔ ·fe ´fbSXÀIÈY°f dIY¹ff þfE¦ffÜ


14 A´fi`»f 2018

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

7

lelkef;d

þfd³f¹fZ ·fe¸fSXfU A¸¶fZOXIYSX IZY þeU³f ÀfZ þbOÞXe ¶fOÞXe ¶ff°fZÔ AüSX CX³fIZY dÀfðfÔ°f Àff¸ffdþIY Àf¸f°ff, Àff¸ffdþIY ³¹ff¹f, Àff¸ffdþIY Ad·fÀfSX¯f þ`ÀfZ Àf¸ffþ ´fdSXU°fʳf IZY ¸fbïûÔ IYû ´fi¸fbJ°ff ÀfZ ÀUSX QZ³fZ AüSX ´fdSX¯ff¸f °fIY »ff³fZ Uf»fZ ´fi¸fbJ »fû¦fûÔ ¸fZÔ OXfg. ·fe¸fSXfU AfÔ¶fZOXIYSX IYf ³ff¸f A¦fi¯fe¹f WX`Ü CX³WXZÔ ¶ff¶ff ÀffWXZ¶f IZY ³ff¸f ÀfZ þf³ff þf°ff WX`Ü EIYf°¸f Àf¸ffþ d³f¸ffʯf, Àff¸ffdþIY Àf¸fÀ¹ffAûÔ, AÀ´fÈV¹f°ff þ`ÀfZ Àff¸fdþIY ¸fÀf»fZ ´fSX CX³fIYf ¸f³f ÀfÔUZQ³fVfe»f EUÔ ½¹ff´fIY ±ffÜ CX³WXûÔ³fZ A´f³ff ÀfÔ´fc¯fÊ þeU³f DYÔ¨f-³fe¨f, ·fZQ·ffU, LbAfLc°f IZY CX³¸fc»f³f IZY IYf¹fûÊÔ IZY d»fE Àf¸fd´fÊ°f IYSX dQ¹ffÜ UZ IYWXf IYSX°fZ ±fZEIY ¸fWXf³f AfQ¸fe EIY Af¸f AfQ¸fe ÀfZ BÀf °fSXWX ÀfZ A»f¦f WX` dIY UWX Àf¸ffþ IYf ÀfZUIY ¶f³f³fZ IYû °f`¹ffSX SXWX°ff WX`Ü 4 A´fi`»f, 1891 IYû ¸f²¹f ´fiQZVf IZY ¸fWXc ¸fZÔ þ³¸fZ ·fe¸fSXfU AfÔ¶fZOXIYSX SXf¸fþe ¸ff»fûþe ÀfIY´ff»f AüSX ·fe¸ff¶ffBÊ IYe ¨füQWXUeÔ ÀfÔ°ff³f ±fZÜ UWX dWXÔQc ¸fWXfSX þfd°f ÀfZ ÀfÔ¶fÔ²f SXJ°fZ ±fZ, þû ALc°f IYWXZ þf°fZ ±fZÜ BÀfIZY IYfSX¯f CX³fIZY Àff±f Àf¸ffþ ¸fZÔ ·fZQ·ffU dIY¹ff þf°ff ±ffÜ CX³fIZY d´f°ff ·ffSX°fe¹f ÀfZ³ff ¸fZÔ ÀfZUfSX°f ±fZÜ ´fWX»fZ ·fe¸fSXfU IYf CX´f³ff¸f ÀfIY´ff»f ±ff, »fZdIY³f CX³fIZY d´f°ff ³fZ A´f³fZ ¸fc»f ¦ffÔU AÔ¶ffOXUZ IZY ³ff¸f ´fSX CX³fIYf CX´f³ff¸f AÔ¶ffUOXZIYSX d»fJUf¹ff, þû ¶ffQ ¸fZÔ AfÔ¶fZOXIYSX WXû ¦f¹ffÜ d´f°ff IYe ÀfZUfd³fUÈdØf IZY ¶ffQ CX³fIYf ´fdSXUfSX ¸fWXfSXf¿MÑX IZY Àf°ffSXf ¸fZÔ ¨f»ff ¦f¹ffÜ CX³fIYe ¸ffÔ IYe ¸fÈ°¹fb IZY ¶ffQ CX³fIZY d´f°ff ³fZ QcÀfSXf dUUfWX IYSX d»f¹ff AüSX ¶ffg¸¶fZ ¸fZÔ þfIYSX ¶fÀf ¦fEÜ ¹fWXeÔ CX³WXûÔ³fZ dVfÃff ¦fiWX¯f IYeÜ U¿fÊ 1906 ¸fZÔ ¸ffÂf 15 U¿fÊ IYe Af¹fb ¸fZÔ CX³fIYf dUUfWX ³fü U¿feʹf SX¸ff¶ffBÊ ÀfZ IYSX dQ¹ff ¦f¹ffÜ U¿fÊ 1908 ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ ¶ffSXWXUeÔ IYe ´fSXeÃff CXØfe¯fÊ IYeÜ dUôf»f¹f IYe dVfÃff ´fc¯fÊ IYSX³fZ IZY ¶ffQ CX³WXûÔ³fZ ¶ffg¸¶fZ IZY Ed»RY³fÀMXû³f IYfg»fZþ ¸fZÔ QfdJ»ff d»f¹ffÜ CX³WXZÔ ¦ff¹fIYUfOÞX IZY SXfþf ÀfWX¹ffþe ÀfZ 25 ÷Y´f¹fZ ¸ffdÀfIY IYe ÀIYfg»fSXdVf´f d¸f»f³fZ »f¦fe ±feÜ U¿fÊ 1912 ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ SXfþ³fed°f dUÄff³f U A±fÊVffÀÂf ¸fZÔ À³ff°fIYûØfSX IYe CX´ffd²f »feÜ BÀfIZY ¶ffQ CX¨¨f dVfÃff IZY d»fE UWX A¸fZdSXIYf ¨f»fZ ¦fEÜ U¿fÊ 1916 ¸fZÔ CX³WXZÔ CX³fIZY EIY Vfû²f IZY d»fE ´feE¨fOXe ÀfZ Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀfIZY ¶ffQ UWX »fÔQ³f ¨f»fZ ¦fE, dIY³°fb CX³WXZÔ ¶fe¨f ¸fZÔ WXe »füMX³ff ´fOÞXfÜ AfþedUIYf IZY d»fE BÀf Àf¸f¹ffUd²f ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ IYBÊ IYf¹fÊ dIYEÜ UWX ¸fbÔ¶fBÊ IZY dÀfOX³fZ¸f IYfg»fZþ AfgRY IYfg¸fÀfÊ EÔOX BIYû³fûd¸f¢Àf ¸fZÔ SXfþ³fed°fIY A±fʽ¹fUÀ±ff IZY ´fif²¹ff´fIY ·fe SXWXZÜ BÀfIZY

´f›f°f EIY ¶ffSX dRYSX UWX BÔ¦»f`ÔOX ¨f»fZ ¦fEÜ U¿fÊ 1923 ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ A´f³ff Vfû²f k÷Y´f¹fZ IYe Àf¸fÀ¹ffEÔl ´fcSXf IYSX d»f¹ffÜ CX³WXZÔ »fÔQ³f dUV½fdUôf»f¹f õfSXf kOXfg¢MXSX AfgRY ÀffBÊÔÀfl IYe CX´ffd²f ´fiQf³f IYe ¦fBÊÜ CX³WXZÔ d¶fidMXVf ¶ffSX ¸fZÔ ¶f`dSXÀMXSX IZY øY´f ¸fZÔ ´fiUZVf d¸f»f ¦f¹ffÜ ÀUQZVf Uf´fÀf »füMX°fZ WXbE ·fe¸fSXfU AfÔ¶fZOXIYSX °fe³f ¸fWXe³fZ þ¸fʳfe ¸fZÔ ÷YIZY AüSX ¶ffg³f dUV½fdUôf»f¹f ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ A´f³ff A±fÊVffÀÂf IYf A²¹f¹f³f þfSXe SXJfÜ CX³WXZÔ 8 þc³f, 1927 IYû IYû»fÔd¶f¹ff dUV½fdUôf»f¹f õfSXf ´feE¨fOXe ´fiQf³f IYe ¦fBÊÜ ·fe¸fSXfU AfÔ¶fZOXIYSX IYû ¶f¨f´f³f ÀfZ WXe AÀ´fÈV¹f°ff ÀfZ þcÓf³ff ´fOÞXfÜ dUôf»f¹f ÀfZ »fZIYSX ³füIYSXe IYSX³fZ °fIY CX³fIZY Àff±f ·fZQ·ffU dIY¹ff þf°ff SXWXfÜ BÀf ·fZQ·ffU AüSX d³fSXfQSX ³fZ CX³fIZY ¸f³f IYû ¶fWXb°f NXZÀf ´fWXbÔ¨ffBÊÜ CX³WXûÔ³fZ LcAfLc°f IZY Àf¸fc»f ³ffVf IZY d»fE IYf¹fÊ IYSX³fZ IYf ´fi¯f d»f¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ³fe¨fe þfd°f U þ³fþfd°f EUÔ Qd»f°f IZY d»fE QZVf ¸fZÔ EIY d·f³³f ¨fb³ffU ´fi¯ff»fe WXû³fe ¨ffdWXEÜ CX³WXûÔ³fZ QZVf·fSX ¸fZÔ §fc¸f-§fc¸f IYSX Qd»f°fûÔ IZY Ad²fIYfSXûÔ IZY d»fE AfUfþ CXNXfBÊ AüSX »fû¦fûÔ IYû þf¦føYIY IYSX³fZ IYf IYf¹fÊ dIY¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ EIY Àf¸ff¨ffSX-´fÂf ‘¸fc¢³ff¹fIYf’ (»feOXSX AfgRY ÀffB»fZÔMX) ´fifSXÔ·f dIY¹ffÜ EIY ¶ffSX CX³fIZY

·ff¿f¯f ÀfZ ´fi·ffdU°f WXûIYSX IYû»WXf´fbSX IZY VffÀfIY VffWXcIYSX ³fZ A´f³fZ ´fQ ÀfZ °¹ff¦f´fÂf QZ dQ¹ff, dþÀfIYe QZVf·fSX ¸fZÔ ¨f¨ffÊ WXbBÊÜ BÀf §fMX³ff ³fZ ·ffSX°fe¹f SXfþ³fed°f IYû EIY ³f¹ff Af¹ff¸f dQ¹ffÜ U¿fÊ 1936 ¸fZÔ ·fe¸fSXfU AfÔ¶fZOXIYSX ³fZ ÀU°fÔÂf ¸fþQcSX ´ffMXeÊ IYe À±ff´f³ff IYeÜ A¦f»fZ U¿fÊ 1937 IZY IZY³Qie¹f dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU ¸fZÔ CX³fIYe ´ffMXeÊ ³fZ 15 ÀfeMXûÔ ´fSX dUþ¹f ´fif~ IYeÜ CX³WXûÔ³fZ BÀf Q»f IYû Afg»f BÔdOX¹ff dVfOXйfc»f IYfÀMX ´ffMXeÊ ¸fZÔ ´fdSXUd°fÊ°f IYSX dQ¹ffÜ UWX U¿fÊ 1946 ¸fZÔ ÀfÔdU²ff³f Àf·ff IZY ¨fb³ffU ¸fZÔ JOÞXZ WXbE, dIY³°fb CX³WXZÔ AÀfRY»f°ff d¸f»feÜ UWX SXÃff Àf»ffWXIYfSX Àfd¸fd°f AüSX UfBÀfSXf¹f IYe IYf¹fÊIYfSXe ´fdSX¿fQ IZY d»fE ßf¸f ¸fÔÂfe IZY øY´f ¸fZÔ ÀfZUfSX°f SXWXZÜ UWX QZVf IZY ´fWX»fZ IYf³fc³f ¸fÔÂfe ¶f³fZÜ CX³WXZÔ ÀfÔdU²ff³f ¦fNX³f Àfd¸fd°f IYf A²¹fÃf ¶f³ff¹ff ¦f¹ffÜ ·fe¸fSXfU AfÔ¶fZOXIYSX Àf¸ff³f°ff ´fSX dUVfZ¿f ¶f»f QZ°fZ ±fZÜ UWX IYWX°fZ ±fZ- A¦fSX QZVf IYe A»f¦f A»f¦f þfd°f EIY QcÀfSXZ ÀfZ A´f³fe »fOÞXfBÊ Àf¸ff~ ³fWXeÔ IYSXZÔ¦fe, °fû QZVf EIYþbMX IY·fe ³fWXeÔ WXû ÀfIY°ffÜ ¹fdQ WX¸f EIY ÀfÔ¹fböY EIYeIÈY°f Af²fbd³fIY ·ffSX°f ¨ffWX°fZ WX`Ô °fû Àf·fe ²f¸fÊ-VffÀÂfûÔ IYe ÀfÔ´fi·fb°ff IYf AÔ°f WXû³ff ¨ffdWXEÜ WX¸ffSXZ ´ffÀf ¹fWX AfþfQe BÀfd»fE WX`

°ffdIY WX¸f CX³f ¨feþûÔ IYû Àfb²ffSX ÀfIZYÔ, þû Àff¸ffdþIY ½¹fUÀ±ff, AÀf¸ff³f°ff, ·fZQ·ffU AüSX A³¹f ¨feþûÔ ÀfZ ·fSXe WX` þû WX¸ffSXZ ¸füd»fIY Ad²fIYfSXûÔ IZY dUSXû²fe WX`ÔÜ EIY ÀfRY»f IiYfÔd°f IZY d»fE IZYU»f AÀfÔ°fû¿f IYf WXû³ff WXe IYfRYe ³fWXeÔ WX` ¶fd»IY BÀfIZY d»fE ³¹ff¹f, SXfþ³fed°fIY AüSX Àff¸ffdþIY Ad²fIYfSXûÔ ¸fZÔ ¦fWXSXe AfÀ±ff IYf WXû³ff ·fe ¶fWXb°f AfUV¹fIY WX`Ü SXfþ³fed°fIY A°¹ff¨ffSX Àff¸ffdþIY A°¹ff¨ffSX IYe °fb»f³ff ¸fZÔ IbYL ·fe ³fWXeÔ WX` AüSX þû Àfb²ffSXIY Àf¸ffþ IYe AUÄff IYSX°ff WX`, UWX ÀfSXIYfSX IYe AUÄff IYSX³fZ Uf»fZ SXfþ³fed°fÄf ÀfZ ª¹ffQf ÀffWXÀfe WX`ÔÜ þ¶f °fIY Af´f Àff¸ffdþIY ÀU°fÔÂf°ff WXfdÀf»f ³fWXeÔ IYSX »fZ°fZ °f¶f °fIY Af´fIYû IYf³fc³f ¨ffWXZ þû ·fe ÀU°fÔÂf°ff QZ°ff WX` UWX Af´fIZY dIYÀfe IYf¸f IYe ³fWXeÔÜ ¹fdQ WX¸f EIY ÀfÔ¹fböY EIYeIÈY°f Af²fbd³fIY ·ffSX°f ¨ffWX°fZ WX`Ô °fû Àf·fe ²f¸fÊVffÀÂfûÔ IYe ÀfÔ´fi·fb°ff IYf AÔ°f WXû³ff ¨ffdWXEÜ ·fe¸fSXfU AfÔ¶fZOXIYSX IYf ¶f¨f´f³f ´fdSXUfSX IZY A°¹fÔ°f ÀfÔÀIYfSXe EUÔ ²ffd¸fÊIY Uf°ffUSX¯f ¸fZÔ ¶fe°ff ±ffÜ CX³fIZY §fSX ¸fZÔ SXf¸ff¹f¯f, ´ff¯OXU ´fi°ff´f, Äff³fZV½fSXe U A³¹f ÀfÔ°f UfÔ¦¸f¹f IZY d³f°¹f ´ffNX³f WXû°fZ ±fZ, dþÀfIZY IYfSX¯f CX³WXZÔ ßfZâ ÀfÔÀIYfSX d¸f»fZÜ UWX IYWX°fZ ±fZ- ¸f`Ô EIY EZÀfZ ²f¸fÊ IYû ¸ff³f°ff WXcÔ þû ÀU°fÔÂf°ff, Àf¸ff³f°ff AüSX ·ffBÊ-¨ffSXf dÀfJf¹fZÜ U¿fÊ 1950 ¸fZÔ UWX EIY

¶füdðIY Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ ·ff¦f »fZ³fZ IZY d»fE ßfe»fÔIYf ¦fE, þWXfÔ UWX ¶füð ²f¸fÊ ÀfZ A°¹fd²fIY ´fi·ffdU°f WXbEÜ ÀUQZVf Uf´fÀfe ´fSX CX³WXûÔ³fZ ¶füð U CX³fIZY ²f¸fÊ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ´fbÀ°fIY d»fJeÜ CX³WXûÔ³fZ ¶füð ²f¸fÊ ¦fiWX¯f IYSX d»f¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ U¿fÊ 1955 ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f ¶füð ¸fWXfÀf·ff IYe À±ff´f³ff IYeÜ CX³WXûÔ³fZ 14 A¢MXc¶fSX, 1956 IYû EIY Af¸f Àf·ff IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff, dþÀf¸fZÔ CX³fIZY ´ffÔ¨f »ffJ Àf¸f±fÊIYûÔ ³fZ ¶füð ²f¸fÊ A´f³ff¹ffÜ BÀfIZY IbYL Àf¸f¹f ´f›f°f 6 dQÀf¸¶fSX, 1956 IYû dQ»»fe ¸fZÔ CX³fIYf d³f²f³f WXû ¦f¹ffÜ CX³fIYf AÔd°f¸f ÀfÔÀIYfSX ¶füð ²f¸fÊ IYe SXed°f IZY A³fbÀffSX dIY¹ff ¦f¹ffÜ U¿fÊ 1990 ¸fZÔ ¸fSX¯fû´fSXfÔ°f CX³WXZÔ QZVf IZY ÀfUûʨ¨f ³ff¦fdSXIY Àf¸¸ff³f ·ffSX°f SX} ÀfZ Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ IYBÊ ·ff¿ffAûÔ IZY Äff°ff ¶ff¶ffÀffWX¶f ³fZ A³fZIY ´fbÀ°fIZYÔ ·fe d»fJe WX`ÔÜ ¶ff¶ffÀffWX¶f ³fZ þeU³f´f¹fÔÊ°f LcAfLc°f IYf dUSXû²f dIY¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ Qd»f°f Àf¸ffþ IZY Àff¸ffdþIY AüSX Afd±fÊIY CX°±ff³f IZY d»fE ÀfSXWXf³fe¹f IYf¹fÊ dIYEÜ UWX IYWX°fZ ±fZ dIY Af´f ÀU¹fÔ IYû AÀ´fÈV¹f ³f ¸ff³fZÔ, A´f³ff §fSX ÀffRY SXJZÔ, ´fbSXf³fZ AüSX d§f³fü³fZ SXed°f-dSXUfþûÔ IYû LûOÞX QZ³ff ¨ffdWXEÜ d³f:ÀfÔQZWX, QZVf CX³fIZY ¹fû¦fQf³f IYû IY·fe ·fb»ff ³fWXeÔ ´ffE¦ffÜ -OXfg. ÀfüSX·f ¸ff»fUe¹f


14 A´fi`»f 2018

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

8

dOXdUd»f¹fÀfÊ IZY Q¸f ´fSX ¶f`Ô¦f»fûSX ³fZ ´fÔþf¶f IYû 4 dUIZYMX ÀfZ WXSXf¹ff ¶fZÔ¦f»fb÷YÜ AfBÊ´feE»f 2018 IZY 8UZÔ ¸f`¨f ¸fZÔ E¶fe dOXdUd»f¹fÀfÊ IYe d³f¯ffʹfIY dRYµMXe IYe ¶fQü»f°f SXfg¹f»f ¨f`»fZÔþÀfÊ ¶f`Ô¦f»fûSX ³fZ dIÔY¦Àf XI ´fÔþf¶f IYû 4 dUIZYMX ÀfZ WXSXf dQ¹ffÜ dOXdUd»f¹fÀfÊ ³fZ EZÀfZ Àf¸f¹f ¸fZÔ ¶f`Ô¦f»fûSX IYû ÀfÔ·ff»ff þ¶f CXÀfIZY dJ»ffOÞXe EIY-EIY IYSX AfCXMX WXû SXWXZ ±fZÜ 40 ¶ffg»f ¸fZÔ 57 SX³f IYe A´f³fe BÀf ´ffSXe ¸fZÔ dOXdUd»f¹fÀfÊ ³fZ 4 L¢IYZ AüSX 2 ¨füIZY þ¸ffEÜ E¶feOXe IYe BÀf ´ffSXe ³fZ ¶f`Ô¦f»fûSX IYe þe°f ¸fZÔ AWX¸f ·fcd¸fIYf AQf IYeÜ BÀf Àfeþ³f ¸fZÔ ¹fWX RCB IYe ´fWX»fe þe°f WX`Ü BÀfÀfZ ´fWX»fZ RCB IZY d»fE CX¸fZVf ¹ffQU ³fZ ¶fûd»fÔ¦f ¸fZÔ CX¸Qf JZ»f dQJf¹ffÜ CX¸fZVf ³fZ A´f³fZ EIY WXe AûUSX ¸fZÔ KXIP IZY 3 dUIZYMX ÓfMXIZYÜ ¹fWXfÔ ÀfZ dIÔY¦Àf IYe MXe¸f ´fSX Q¶ffU B°f³ff ¶fPÞX ¦f¹ff dIY UWX RCB IZY Àff¸f³fZ ¶fOÞXf MXûMX»f ³fWXeÔ JOÞXf IYSX ´ffBÊÜ CX¸fZVf IYû BÀf ´fSXRYfg¸fZÊÔÀf IZY ´»fZ¹fSX AfgRY Q ¸f`¨f ¨fb³ff ¦f¹ffÜ BÀfÀfZ ´fWX»fZ ¶f»»fZ¶ffþe IYSX³fZ CX°fSXe ´fÔþf¶f IYe MXe¸f »fûIZYVf SXfWXb»f (47) AüSX IY~f³f SXdU¨fÔQi³f AdV½f³f (33) IYe ¶fQü»f°f 19.2 AûUSX ¸fZÔ 155 SX³f WXe ¶f³ff ÀfIYe AüSX CXÀfIZY Àf·fe dJ»ffOÞXe ´fdUd»f¹f³f »füMX ¦fEÜ MXfSX¦fZMX IYf ´feLf IYSX³fZ CX°fSXe ¶f`Ô¦f»fûSX IYe VfbøYAf°f JSXf¶f SXWXe AüSX CXÀfIYf ´fWX»ff dUIZYMX 1 SX³f ´fSX WXe d¦fSX ¦f¹ffÜ WXf»ffÔdIY CXÀfIZY ¶ffQ E¶fe dOXdUd»f¹fÀfÊ (57) AüSX d¢½fÔMX³f OXe IYfgIY (45) ³fZ Vff³fQfSX ¶f»»fZ¶ffþe IYSX RCB IZY d»fE þe°f IYe SXfWX AfÀff³f IYSX QeÜ 156 SX³f IZY þUf¶f ¸fZÔ ¶f`Ô¦f»fûSX IYe AûSX

ÀfZ ¶fiZÔOX³f ¸fZIYIbY»f¸f AüSX d¢½fÔMX³f dOX ¨fü±ff AûUSX »fZIYSX UWX AfE, °fû ¹fWXfÔ »f¦ffE AüSX ¸fbdVIY»f Àf¸f¹f ¸fZÔ ¶f`Ô¦f»fûSX IYû ÀfÔ·ff»ffÜ dOXdUd»f¹fÀfÊ IZY ¶ffQ ¸fÔQe´f dÀfÔWX (22) ·fe þ»Q WXe AfCXMX WXû ¦fEÜ AfdJSX ¸fZÔ 6 ¶ffg»f ¸fZÔ ¶f`Ô¦f»fûSX IYû þe°f IZY d»fE 5 SX³f ¶f³ff³fZ ±fZÜ AfdJSXe AûUSX ¸fZÔ ¸fûdWX°f Vf¸ffÊ IYe ´fWX»fe WXe ¶ffg»f ´fSX UfgdVfÔ¦fMX³f ÀfbÔQSX ³fZ ¨füIYf þOÞX dQ¹ffÜ °feÀfSXe ¶ffg»f ´fSX dRYSX ÀfbÔQSX ³fZ ¨füIYf »f¦ffIYSX þe°f ¶f`Ô¦f»fûSX IYe Ófû»fe ¸fZÔ OXf»f QeÜ BÀfÀfZ ´fWX»fZ MXfgÀf WXfSX³fZ IZY ¶ffQ KXIP IYû ´fWX»fZ ¶f`dMXÔ¦f IYf d³f¸fÔÂf¯f d¸f»ffÜ dIÔY¦Àf IZY d»fE ¸f¹fÔIY A¦fiUf»f (15) AüSX IZY. IYfgIY Aû´fd³fÔ¦f IYSX³fZ AfEÜ AÃfSX ´fMXZ»f CX³WXûÔ³fZ dOX IYfgIY AüSX dOXdUd»f¹fÀfÊ IYe E»f. SXfWXb»f (47) IYe þûOÞXe ³fZ A¨Le IZY ´fWX»fZ AûUSX IYe QcÀfSXe WXe ¦fZÔQ ´fSX BÀf ÀffÓfZQfSXe IYû °fûOÞX dQ¹ffÜ AdV½f³f ³fZ VfbøYAf°f QeÜ Qû³fûÔ ³fZ ´fWX»fZ 3 AûUSX ¸fZÔ ¶fiZÔOX³f ¸fZIYIbY»f¸f (0) ¸fbþe¶f IZY WXf±fûÔ BÀf AûUSX ¸fZÔ ´fWX»fZ d¢½fÔMX³f OXe IYfgIY d¶f³ff dIYÀfe ³fbIYÀff³f IZY 32 SX³f þûOÞX I`Y¨f WXû ¦fEÜ BÀfIZY ¶ffQ IY~f³f dUSXfMX (45) IYû ¶fû»OX dIY¹ff AüSX dRYSX d»fEÜ ¹fWXfÔ ÀfZ CX¸fZVf ¹ffQU ³fZ A´f³fZ QcÀfSXZ IYûWX»fe ³fZ ´ffSXe IYû ÀfÔ·ff»ffÜ WXf»ffÔdIY A¦f»fe WXe ¶ffg»f ´fSX ÀfSXRYSXfþ Jf³f d¶f³ff AûUSX ¸fZÔ dIÔY¦Àf IYe MXe¸f IYû 3 ÓfMXIZY UWX ª¹ffQf Àf¸f¹f °fIY dMXIY ³fWXeÔ ÀfIZYÜ Jf°ff Jû»fZ ³ff¹fSX IYû I`Y¨f QZ ¶f`NXZÜ QZIYSX ÓfIYÓfûSX dQ¹ffÜ CX¸fZVf ³fZ ¸f`¨f IZY 5UZÔ AûUSX IYe 5UeÔ ¶ffg»f ´fSX ¸fbþe¶f CXSX BÀfIZY ¶ffQ ¸f`¨f ¸fZÔ ´fÔþf¶f IYe Uf´fÀfe ¨fü±fZ AûUSX ¸fZÔ ´fWX»fZ ¸f¹fÔIY A¦fiUf»f IYû SXWX¸ff³f IYe ¶ffg»f ´fSX ¶fû»OX WXû ¦fEÜ WXû°fe dQJeÜ »f¦ff°ffSX 2 dUIZYMX Jû³fZ IYf dUIZYMXIYe´fSX dOX IYfgIY IZY WXf±fûÔ AfCXMX ARY¦ffd³fÀ°ff³f IZY 17 Àff»f IZY BÀf AÀfSX ¹fWX WXbAf dIY RCB IYe MXe¸f A¦f»fe IYSXf¹ff AüSX dRYSX A¦f»fe ¦fZÔQ ´fSX ESXfg³f dJ»ffOÞXe IYe dÀ´f³f ¶ffg»f IYû IYûWX»fe 24 ¶ffg»f °fIY IYûBÊ ¶ffCXÔOÑe WXe ³fWXeÔ »f¦ff dRÔY¨f (0) IYû LBW AfCXMX IYSX dQ¹ffÜ ´ffBÊÜ »fZdIY³f RCB JZ¸fZ IZY d»fE SXfWX°f IYe UWX WX`MXdMÑIY ¨ffÔÀf ´fSX ±fZ, »fZdIY³f ¹fbUSXfþ Àf¸fÓf ³fWXeÔ ´ffEÜ BÀfIZY ¶ffQ 8UZÔ AûUSX ¸fZÔ ¸fûdWX°f Vf¸ffÊ IZY ¶ff°f ¹fWX ±fe dIY dOXdU»f¹fÀfÊ IiYeþ ´fSX dÀfÔWX ³fZ CX³WXZÔ EZÀff IYSX³fZ ³fWXeÔ dQ¹ffÜ ¹fbUe AûUSX ¸fZÔ dOX IYfgIY AüSX dOXdU»f¹fÀfÊ ³fZ dMXIZY WXbE ±fZ AüSX »f¦ff°ffSX SX³f ¶f³ff SXWXZ ³fZ Q¶ffU WXMXf³fZ IZY d»fE CX¸fZVf IYû EIY d¸f»fIYSX IbY»f 16 SX³f þûOÞXZÜ ¹fWXfÔ ÀfZ ±fZÜ dOXdUd»f¹fÀfÊ ³fZ 17UZÔ AûUSX IYe 5UeÔ ¨füIYf þOÞXf, °fû A¦f»fe ¦fZÔQ ´fSX CX¸fZVf ³fZ ¶f`Ô¦f»fûSX ³fZ ¸f`¨f ´fSX A´f³fe ´fIYOÞX ¸fþ¶fc°f AüSX 6UeÔ ¶ffg»f ´fSX »f¦ff°ffSX 2 Vff³fQfSX CX³WXZÔ ·fe ¶fû»OX IYSX ´fdUd»f¹f³f ·fZþ IYSX »feÜ BÀf AûUSX ¸fZÔ 2 ¨füIZY AüSX 1 L¢IYZ »f¦ffE AüSX ¸f`¨f ¸fZÔ ¶f`Ô¦f»fûSX IYe dQ¹ffÜ BÀf °fSXWX ´fÔþf¶f ³fZ 36 SX³f ´fSX 3 L¢IYf ·fe »f¦ffÜ 10UfÔ AûUSX IYSX³fZ JbQ ´fIYOÞX dRYSX ÀfZ ¸fþ¶fc°f WXû ¦fBÊÜ BÀf AûUSX dUIZYMX ¦fÔUf dQEÜ AdV½f³f AfEÜ °feÀfSXe ¶ffg»f ´fSX dOX IYfgIY ¸fZÔ IbY»f 19 SX³f ¶f³fZÜ WXf»ffÔdIY BÀfIZY ¶ffQ IZYE»f SXfWXb»f IZY Àff±f ³fZ Vff³fQfSX L¢IYf AüSX dRYSX EIY ¨füIYf dOXdUd»f¹fÀfÊ 57 SX³f ¶f³ffIYSX MXf¹f IYe d¸f»fIYSX IY÷Y¯f ³ff¹fSX ³fZ ´ffSXe IYû ÀfÔ·ff»ff þOÞXfÜ AdV½f³f IZY ´fWX»fZ 3 AûUSX ·f»fZ ¶ffg»f ´fSX ³ff¹fSX IZY WXf±fûÔ I`Y¨f WXû ¦fEÜ AüSX Qû³fûÔ »f¦ff°ffSX ÀMÑfBIY ¶fQ»f°fZ SXWXZÜ IbYL ¸fWXÔ¦fZ dQJZ, »fZdIY³f þ¶f A´f³ff CX³WXûÔ³fZ Vff³fQfSX 4 L¢IYZ AüSX 2 ¨füIZY SXfWXb»f ³fZ 4 Vff³fQfSX L¢IYZ AüSX 2 ¨füIYûÔ

IYe ¸fQQ ÀfZ 30 ¶ffg»f ¸fZÔ 47 SX³f ¶f³ffEÜ IY÷Y¯f AüSX SXfWXb»f IZY ¶fe¨f ´f³f´f SXWXe BÀf ÀffÓfZQfSXe IYû UfgdVfÔ¦MX³f ÀfbÔQSX ³fZ °fûOÞXfÜ CX³WXûÔ³fZ SXfWXb»f IYû ÀfSXRYSXfþ Jf³f IZY WXf±f AfCXMX IYSXf¹ffÜ Qû³fûÔ IZY ¶fe¨f 58 SX³fûÔ IYe ¸fWX°U´fc¯fÊ ÀffÓfZQfSXe WXbBÊÜ SXfWXb»f AfCXMX WXbE °fû 8 SX³f ¶ffQ IY÷Y¯f ³ff¹fSX (29) ·fe IbY»fUÔ°f JZþSXüd»f¹ff IYe ¶ffg»f ´fSX ¶fû»OX WXû ¦fEÜ ¹fWX KXIP IYû 5UfÔ ÓfMXIYf ±ffÜ ¹fWXfÔ ÀfZ 8 SX³f ¶ffQ LNXZ dUIZYMX IZY øY´f ¸fZÔ ÀffIYÊÀf ÀMXfg¹fd³fÀf (11) ·fe ÀMXÔ´f AfCXMX WXûIYSX ´fdUd»f¹f³f »füMX ¦fEÜ ÀMXfg¹fd³fÀf IYû ÀfbÔQSX ³fZ A´f³ff QcÀfSXf dVfIYfSX ¶f³ff¹ffÜ ¹fWXfÔ ÀfZ SXdU¨fÔQi³f AdV½f³f ³fZ AfIYSX EIY LûSX IYû ÀfÔ·ff»f³fZ IYe IYûdVfVf IYe, °fû QcÀfSXZ LûSX ÀfZ AÃfSX ´fMXZ»f CX³fIYf Àff±f LûOÞX ¦fEÜ AÃfSX ´fMXZ»f IYû IbY»fUÔ°f JZþSXüd»f¹ff ³fZ LBW AfCXMX IYSX A´f³ff QcÀfSXf dVfIYfSX ¶f³ff¹ffÜ EÔOѹfc MXfg¹f ·fe 7 ¶ffg»f ´fSX 7 SX³f IYf WXe ¹fû¦fQf³f QZ ÀfIZYÜ Ufg¢Àf IYe ¶ffg»f ´fSX UWX IYûWX»fe IYû I`Y¨f QZ ¶f`NXZÜ A¶f 18 AûUSX IZY ¶ffQ ´fÔþf¶f IYf ÀIYûSX 143-8 WXû ¦f¹ff ±ffÜ SXfWX°f IYe ¶ff°f ¹fWX ±fe dIY AdV½f³f IiYeþ ´fSX þ¸f ¨fbIZY ±fZ AüSX SX³fûÔ IYe SXµ°ffSX ·fe ¶fPÞX SXWXe ±fe °f·fe 19UZÔ AûUSX IYe 5UeÔ ¶ffg»f ´fSX UWX ÀMXÔ´f AfCXMX WXû ¦fEÜ AdV½f³f ³fZ 21 ¶ffg»f ¸fZÔ 33 SX³f ¶f³ffEÜ BÀfIZY ¶ffQ ´fÔþf¶f IYe MXe¸f ´fcSXe °fSXWX ÀfZ »fOÞXJOÞXf ¦fBÊ AüSX CXÀfIZY AfdJSXe 2 dJ»ffOÞXe þ»Qe WXe ´fdUd»f¹f³f »füMX ¦fEÜ BÀfIZY Àff±f WXe ´fÔþf¶f IYe MXe¸f 19.2 AûUSX ¸fZÔ WXe Afg»fAfCXMX WXû ¦fBÊÜ

CX¸fZVf ¹ffQU ³fZ ¸f`¨f ¸fZÔ dIY¹ff ²f¸ffIYf, 1 WXe AûUSX ¸fZÔ d»fE 3 dUIZYMX ¶fZÔ¦f»fb÷Y Ü SXfg¹f»Àf ¨f`»fZÔþÀfÊ ¶f`Ô¦f»fûSX (RCB) IZY dJ»ffRY dIÔY¦Àf XI ´fÔþf¶f (KXIP) IYe MXe¸f Afþ CXÀfIZY §fSX ¸fZÔ d·fOÞX SXWXe WX`Ü BÀf ¸f`¨f ¸fZÔ RCB IZY IY~f³f dUSXfMX IYûWX»fe ³fZ MXfgÀf þe°fIYSX ¸fZWX¸ff³f MXe¸f IYû ´fWX»fZ ¶f`dMXÔ¦f ´fSX Af¸fÔdÂf°f dIY¹ffÜ ´fWX»fZ 3 AûUSX °fIY ´fÔþf¶f IZY d»fE Àf¶fIbYL ÀfWXe þf SXWXf ±ff AüSX IZYE»f SXfWXb»f AüSX ¸f¹fÔIY A¦fiUf»f IYe þûOÞXe 3 AûUSX ¸fZÔ 32 SX³f þûOÞX ¨fbIYe ±feÜ BÀfIZY ¶ffQ A´f³ff QcÀfSXf AûUSX »fZIYSX AfE AüSX BÀf AûUSX ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ ´fÔþf¶f IYe þ¸fIYSX J¶fSX »feÜ BÀf AûUSX

¸fZÔ CX¸fZVf ¹ffQU ³fZ IbY»f 3 dUIZYMX A´f³fZ ³ff¸f IYSX KXIP IYe IY¸fSX °fûOÞX QeÜ ´fWX»fe ¦fZÔQ ´fSX CX¸fZVf ³fZ ¸f¹fÔIY A¦fiUf»f (15) IYû dUIZYMX IYe´fSX d¢½fÔMX³f dOX IYfgIY IZY WXf±fûÔ I`Y¨f IYSXf¹ffÜ A¦f»fe ¦fZÔQ ´fSX ESXfg³f dRÔY¨f ¶f»»fZ¶ffþe IZY d»fEÜ dRYSX ¢¹ff ±ff CX¸fZ³f ³fZ dRÔY¨f IYû »fZÔ¦±f ¶ffg»f ´fSX ¨fIY¸ff dQ¹ff AüSX ¶ffg»f Àfe²fZ CX³fIZY ´f`OX ´fSX þf MXIYSXfBÊÜ CX¸fZVf AüSX AfSXÀfe¶fe IYe MXe¸f CX°ÀffdWX°f WXûIYSX LBW IYe A´fe»f ¸ffÔ¦f³fZ »f¦fe, dþÀf ´fSX AÔ´ff¹fSX ³fZ AfCXMX QZ dQ¹ffÜ dRÔY¨f ³fZ BÀf d³f¯fʹf ´fSX DRS ¸ffÔ¦ff CX³WXZÔ CX¸¸feQ ±fe dIY Vff¹fQ ¦fZÔQ IYe

DYÔ¨ffBÊ IYfRYe ª¹ffQf WX` AüSX ¹fWX ÀMXÔ´f ´fSX ³fWXeÔ »f¦fZ¦feÜ »fZdIY³f MXeUe I`Y¸fSXf ¸fZÔ þ¶f QZJf ¦f¹ff, °fû dRÔY¨f AfCXMX dQJZÜ ¦fZÔQ ÀMXÔ´f IZY CX´fSXe dWXÀÀfZ IYû ¨fc¸f°fe dQJ SXWXe ±feÜ BÀf ¶ffg»f ´fSX AÔ´ff¹fÀfÊ IYfg»f AfCXMX ±ff AüSX BÀf d»fWXfþ ÀfZ dRÔYþ IYû AfCXMX dQ¹ff ¦f¹ffÜ CX¸fZVf ¹fWXfÔ ÀfZ WX`MXdMÑIY ¨ffÔÀf ´fSX Af ¦fEÜ WX`MXdMÑIY ¶ffg»f ´fSX ¶f`dMXÔ¦f ´fSX ¹fbUSXfþ dÀfÔWXÜ CX¸fZVf ³fZ BÀf ¶ffSX ·fe Vff³fQfSX ¶ffg»f IYe, dþÀf ´fSX ¹fbUSXfþ ³fZ ¶fZWX°fSXe IYUSX OÑfBU JZ»ff AüSX ¦fZÔQ ¦fBÊ RYe»OXÀfÊ IZY ´ffÀfÜ BÀf °fSXWX ¹fbUSXfþ ³fZ WX`MXdMÑIY

¶f¨ffBÊÜ BÀfIZY ¶ffQ ¹fbUe ³fZ CX¸fZVf IYe EIY AüSX ¶ffg»f ÀfÔ·f»fIYSX JZ»fe AüSX dRYSX AûUSX IYe 5UeÔ ¶ffg»f ´fSX ¹fbUe ³fZ EIY ¨füIYf þOÞX dQ¹ffÜ CX¸fZVf BÀf AûUSX ¸fZÔ ´fWX»fZ WXe Af¦f CX¦f»f SXWXZ ±fZ AüSX CX³WXZÔ ¹fWX ¨füIYf SXfÀf ³fWXeÔ Af¹ffÜ AûUSX IYe AÔd°f¸f ¶ffg»f ´fSX CX³WXûÔ³fZ A´f³fe ÀffBOX ¶fQ»fe AüSX BÀf ¶ffSX SXfCXÔOX Q dUIZYMX ¶ffg»f RZYÔIY IYSX ¹fbUSXfþ IYû À°f¶²f IYSX dQ¹ffÜ ¹fWX RbY»f »fZÔ±f ¶ffg»f ±ff AüSX ¹fbUSXfþ BÀfZ JZ»f³fZ ¸fZÔ ¨fcIY ¦fEÜ ¦fZÔQ ÀMXÔ´f ´fSX þf »f¦fe AüSX ¹fbUSXfþ (4) IZY ´ffÀf ´fdUd»f¹f³f

þf³fZ IZY A»ffUf IYûBÊ dUIY»´f WXe ³fWXeÔ ¶f¨ffÜ BÀf °fSXWX CX¸fZVf ³fZ A´f³fZ BÀf AûUSX ¸fZÔ 3 dUIZYMX »fZIYSX ´fÔþf¶f IYe IY¸fSX WXe °fûOÞX QeÜ ekuflag jktiwr lEiknd] izdk”kd] eqnzd o Lokeh ds fy, jktiwr izl s ] 216 ,y-vkbZ-th lS-4@,] vkokl fodkl dkWyksuh] cksnyk] vkxjk&7 ls Nik rFkk dk;kZy; nSfud nhi'khy Hkkjr ngrksjk] vkxjk&7 ls izdkf'kr A lEiknd % ekuflag jktiwr eks- 9897071357 iksLVy jftLVsª’ku ua-&,-th-108@2011&2013 Email:-deepsheel_bharat@rediffmail.com

14 april 2018  
14 april 2018  
Advertisement