Page 1

Af¦fSXf, dUIiY¸f ÀfÔU°f 2073 ´fü¿f IÈY¿¯f ´fid°f´fQf, VfbIiYUfSX 13 þ³fUSXe 2017

nhi’khy Hkkjr 6

´fi²ff³f ³¹ff¹ff²feVf IZY Àff±f Àf·fe ¸fbïûÔ IYf WX»f d³fIYf»fZÔ¦fZ: ´fiÀffQ

10

þ»»feIY˜c ´fSX R`YÀf»fZ IYû »fZIYSX Qf¹fSX ¹ffd¨fIYf JfdSXþ

¶feEÀfERY ¸fZÔ JSXf¶f ·fûþ³f ¸ff¸f»fZ ³fZ ´fIYOÞXf °fc»f, þUf³f IZY UedOX¹fû ´fSX PMO ³fZ ¦fÈWX ¸fÔÂff»f¹f ÀfZ ¸ffÔ¦fe dSX´fûMXÊ ³fBÊ dQ»»feÜ ¶feEÀfERY þUf³f °fZþ ¶fWXfQbSX IZY UedOX¹fû ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ´feE¸fAû ³fZ A¶f ¦fÈWX ¸fÔÂff»f¹f ÀfZ dSX´fûMXÊ ¸ffÔ¦fe WX`Ü ÀfcÂfûÔ IZY A³fbÀffSX, ´feE¸fAû ³fZ ¦fÈWX ¸fÔÂff»f¹f ÀfZ BÀf ¸ff¸f»fZ IYe ´fcSXe dSX´fûMXÊ ¸ffÔ¦fe WX`Ü ¶f°ff QZÔ dIY ¶feEÀfERY þUf³f ³fZ ¶fe°fZ dQ³fûÔ JSXf¶f Jf³fZ IYe Af´fcd°fÊ IYû »fZIYSX EIY UedOX¹fû ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff ´fSX ´fûÀMX dIY¹ff ±ff, dþÀfIZY ¶ffQ BÀf ¸ff¸f»fZ ³fZ IYfRYe °fc»f ´fIYOÞX d»f¹ffÜ þ¸¸fc IYV¸feSX ¸fZÔ d³f¹fÔÂf¯f SXZJf ´fSX °f`³ff°f ¶feEÀfERY þUf³f °fZþ ¶fWXfQbSX ¹ffQU ³fZ UedOX¹fû ¸fZÔ AfSXû´f »f¦ff¹ff WX` dIY þUf³fûÔ IYû §fdMX¹ff Jf³ff dJ»ff¹ff þf°ff WX` AüSX IYBÊ ¶ffSX CX³WXZÔ kJf»fe ´fZMXl SXWX³ff ´fOÞX°ff WX`Ü ¶f°ff QZÔ dIY IZYÔQie¹f ¦fÈWX ¸fÔÂfe SXfþ³ff±f dÀfÔWX ³fZ ¸fÔ¦f»fUfSX IYû BÀf UedOX¹fû IYf ÀfÔÄff³f d»f¹ff ±ff AüSX BÀf §fMX³ff IZY dÀf»fdÀf»fZ ¸fZÔ CX´f¹fböY IYfSXÊUfBÊ IYSX³fZ IYf AfQZVf dQ¹ff ±ffÜ BÀfIZY ¶ffQ IZYÔQie¹f ¦fÈWX ¸fÔÂff»f¹f ³fZ Àfe¸ff ÀfbSXÃff ¶f»f (¶feEÀfERY) ÀfZ BÀf þUf³f IZY BÀf QfUZ ÀfZ þbOÞXZ ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ dSX´fûMXÊ ¸ffÔ¦fe ±fe dIY d³f¹fÔÂf¯f SXZJf ´fSX Àf`d³fIYûÔ IYû §fdMX¹ff Jf³ff dJ»ff¹ff þf°ff WX`Ü ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff ´fSX BÀf þUf³f IZY ´fûÀMX IYSX³fZ IZY ¶ffQ ´fiVffÀf³f ³fZ AfSXû´fûÔ IYe þfÔ¨f IYf d³fQZÊVf dQ¹ffÜ Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY A³fbÀffSX, ¶feEÀfERY ¸fb£¹ff»f¹f BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ¦fÈWX ¸fÔÂff»f¹f IYû ´fWX»fZ WXe ´fif±fd¸fIY dSX´fûMXÊ QZ ¨fbIYf WX`Ü

UWXeÔ, þUf³fûÔ IYû JSXf¶f ·fûþ³f ¸fbWX`¹ff IYSXfE þf³fZ IZY EIY þUf³f IZY AfSXû´f ´fSX Àfe¸ff ÀfbSXÃff ¶f»f ³fZ ¶fb²fUfSX IYû ¦fÈWX ¸fÔÂff»f¹f IYû EIY A³¹f dSX´fûMXÊ ÀfüÔ´feÜ BÀf¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff dIY UedOX¹fû ¸fZÔ dQJfBÊ ¦fBÊ Qf»f dOX¶¶ff¶fÔQ Jfô SXÀfQ ÀfZ d³fIYf»fe ¦f¹fe ±fe °f±ff CXÔ¨ffBÊ Uf»fZ À±f»fûÔ IZY d»fE d³f²ffÊdSX°f ´fidIiY¹ff IYf ´ff»f³f IYSX°fZ WXbE ¹fcd³fMX ¸f`Àf ¸fZÔ ´fSXfÔNXf ¶f³ff¹ff ¦f¹ff ±ffÜ ¶feEÀfERY IZY ¸fWXfd³fQZVfIY IZYIZY Vf¸ffÊ ³fZ IZY³Qie¹f ¦fÈWX ¸fÔÂff»f¹f IYû ÀU¹fÔ ¹fWX AÔ°fdSX¸f dSX´fûMXÊ ÀfüÔ´feÜ CX³WXûÔ³fZ ¦fÈWX Àfd¨fU SXfþeU ¸fWXd¿fÊ IYû Àfcd¨f°f dIY¹ff dIY ¶f»f IZY ´fd›¸fe ¸fû¨ffÊ IY¸ffÔOXSX (Ad°fdSXöY OXeþe) °f±ff EIY OXfBMXedVf¹f³f IYû þ¸¸fc IYV¸feSX IYe CXÀf Àfe¸ff ¨füIYe ´fSX dUÀ°fÈ°f þfÔ¨f IZY d»fE ·fZþf ¦f¹ff þWXfÔ þUf³f °fZþ ¶fWXfQbSX ¹ffQU °f`³ff°f ±ffÜ BÀf ¶fe¨f, IZYÔQie¹f ¦fÈWX SXfª¹f ¸fÔÂfe dIYSX¯f dSXdþþc ³fZ IYWXf dIY ÀfSXIYfSX ³fZ Àfe¸ff IYe ´fi°¹fZIY ¨füIYe ´fSX dUVfZ¿fÄfûÔ EUÔ OXfBMXedVf¹f³fûÔ IYû ·fZþf WX`

°ffdIY d³f¹f¸fûÔ IZY ¸fb°ffd¶f°f þUf³fûÔ IZY d»fE ·fûþ³f ¦fb¯fUØff Àfbd³f›°f WXû ÀfIZYÜ Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY dSX´fûMXÊ ¸fZÔ ·fûþ³f ¶f³ff³fZ AüSX CXÀfIYe ÀU¨L PXÔ¦f ÀfZ Af´fcd°fÊ °f±ff À±ffd´f°f d³f¹f¸fûÔ IZY A³fbÀffSX d³f²ffÊdSX°f ¦fb¯fUØff IYû »fZIYSX IbYL IYd¸f¹ffÔ ´ffBÊ ¦fBÊÜ Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ IYWXf dIY dSX´fûMXÊ ¸fZÔ BÀf ¶ff°f IYf CX»»fZJ WX` dIY dIY ¹ffQU õfSXf UedOX¹fû ¸fZÔ dQJfBÊ Qf»f SXfþüSXe IYe Àfe¸ff ¨füIYe ´fSX ·fZþZ ¦f¹fZ dOX¶¶ff¶fÔQ ·fûþ³f SXÀfQ Af´fcd°fÊ ÀfZ dOX¶¶ff Jû»fIYSX d³fIYf»fe ¦fBÊ ±feÜ dSX´fûMXÊ ¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff dIY BÀf Qf»f ¸fZÔ ¸fÀff»fZ ¹ff þeSXf ³fWXeÔ dQJf ±ffÜ dSX´fûMXÊ ¸fZÔ ¹fWX ·fe IYWXf ¦f¹ff WX` dIY Qf»f EUÔ SXûMXe IZY d³f¹fd¸f°f Qû´fWXSX EUÔ SXfdÂf ·fûþ³f IZY A»ffUf ¹fcd³fMX ¸f`Àf ¸fZÔ IbYL AUÀfSXûÔ ´fSX ¸fL»fe Àff»f³f ¶f³f°ff WX`Ü ¹fWX ¶ff°f ¹ffQU õfSXf ´fûÀMX dIYE ¦fE UedOX¹fû ¸fZÔ ·fe QZJe þf ÀfIY°fe WX`Ü Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY d³f¹fÔÂf¯f SXZJf IYe CXöY ¨füIYe ´fSX SXÀfQ ÀfZ³ff õfSXf CX´f»f¶²f IYSXfBÊ þf°fe WX` AüSX ¶feEÀfERY IZY ÀfÔ¶fÔd²f°f þUf³f CXÀfZ ´fIYf°fZ WX`ÔÜ ¶f°ff QZÔ dIY þ¸¸fc IYV¸feSX ¸fZÔ d³f¹fÔÂf¯f SXZJf ´fSX °f`³ff°f ¶feEÀfERY þUf³f °fZþ ¶fWXfQbSX ¹ffQU ³fZ AfSXû´f »f¦ff¹ff WX` dIY þUf³fûÔ IYû §fdMX¹ff Jf³ff dJ»ff¹ff þf°ff WX` AüSX IYBÊ ¶ffSX CX³WXZÔ kJf»fe ´fZMXl SXWX³ff ´fOÞX°ff WX`Ü ¶feEÀfERY ³fZ AfSXû´f IYe þfÔ¨f VfbøY IYSX Qe WX`Ü

³fûMX¶fÔQe IYf AÀfSX ³fWXeÔ, ³fUÔ¶fSX ¸fZÔ Aüôûd¦fIY CX°´ffQ³f -1.9 ÀfZ ¶fPÞXIYSX 5.7 ´fÀfZÊÔMX ³fBÊ dQ»»feÜ ³fûMX¶fÔQe IZY ¨f»f°fZ BIYfg³fd¸fIY ¦fiû±f ´fi·ffdU°f WXû³fZ IZY IY¹ffÀf ¦f»f°f Àffd¶f°f WXbE WX`ÔÜ ³fUÔ¶fSX ¸fWXe³fZ ¸fZÔ QZVf IZY Aüôûd¦fIY CX°´ffQ³f ¸fZÔ 5.7 ´fÀfZÊÔMX IYf BþfRYf WXbAf WX`, þ¶fdIY A¢MXc¶fSX ¸fZÔ ¹fWX ¦fiû±f -1.9 ´fÀfZÊÔMX ±feÜ ¦fb÷YUfSX IYû þfSXe ÀfSXIYfSXe AfÔIYOÞXûÔ IZY ¸fb°ffd¶fIY ¹fWX BþfRYf JfÀf°füSX ´fSX I`Yd´fMX»f ¦fbOXÐÀf ´fifgOX¢Vf³f ¸fZÔ ¶fPÞXû°fSXe IZY ¨f»f°fZ WXbAf WX`Ü ¹fWXe ³fWXeÔ ¸fWXÔ¦ffBÊ IZY ¸fû¨fZÊ ´fSX ·fe ÀfSXIYfSX IYû ¶fOÞXe SXfWX°f d¸f»fe WX` AüSX dQÀfÔ¶fSX ¸fWXe³fZ ¸fZÔ 3.63 ´fid°fVf°f ÀfZ §fMXIYSX 3.41 ´fÀfZÊÔMX WXû ¦fBÊÜ ¶fe°fZ Qû Àff»fûÔ ¸fZÔ CX´f·fûöYf ¸fc»¹f Àfc¨fIYfÔIY IYf ¹fWX d³f¨f»ff À°fSX WX`Ü BÀfIYe Àf¶fÀfZ ¶fOÞXe UþWX Jfô ´fQf±fûÊÔ IYe IYe¸f°f ¸fZÔ IY¸fe WX`Ü BÀfÀfZ ´fWX»fZ BIYfg³fd¸fÀMX IYf QfUf ±ff dIY ³fUÔ¶f»f ¸fZÔ 3.63 ´fÀfZÊÔMX IYe JbQSXf ¸fWXÔ¦ffBÊ QSX IZY ¸fbIYf¶f»fZ ³fUÔ¶fSX ¸fZÔ ¹fWX AfÔIYOÞXf 3.57 ´fÀfZÊÔMX WXû þfE¦ffÜ BÀf d»fWXfþ ÀfZ ¹fWX A³fb¸ff³f ÀfZ Ad²fIY d¦fSXfUMX WX`Ü ¹fWXe ³fWXeÔ ¸f`³¹fbR`YˆYdSXÔ¦f ¦fiû±f ¸fZÔ ·fe JfÀff CXLf»f QZJ³fZ IYû d¸f»ff WX` AüSX ¹fWX ¸ffB³fÀf 2.4 ÀfZ ´fPÞXIYSX 5.5 ´fÀfZÊÔMX WXû ¦fBÊ WX`Ü ¶fZdÀfIY ¦fbOXÐÀf ¦fiû±f ·fe 4.1 ÀfZ ¶fPÞXIYSX 4.7 ´fÀfZÊÔMX WXû ¦fBÊ WX`Ü Qf»fûÔ IYe ¸fWXÔ¦ffBÊ QSX 0.23 ´fÀfZÊÔMX §fMXe WX`Ü IY³þ¹fc¸fSX OXйfcSXZ¶f»f ¦fiû±f 0.2 ´fÀfZÊÔMX ¶fPÞXIYSX 9.8 ´fÀfZÊÔMX WXû ¦fBÊ WX`Ü IY´fOÞXZ þc°fZ IYe ¸fWXÔ¦ffBÊ 4.98 ´fÀfZÊÔMX ÀfZ §fMXIYSX 4.88 ´fÀfZÊÔMX WXbBÊ WX`Ü WXf»ffÔdIY µ¹fc»f ¸fWXÔ¦ffBÊ QSX 2.80 ÀfZ ¶fPÞXIYSX 3.77 ´fÀfZÊÔMX IZY AfÔIYOÞXZ ´fSX ´fWXbÔ¨f ¦fBÊ WX`Ü

12

R.N.I. No. UPHIN/2008/26902 U¿fÊ-9 AÔIY-37 IYe¸f°f 1 ÷Y´f¹ff ´fÈâ 12

·ffSX°f EIY QVfIY ¸fZÔ RYeRYf SX`ÔdIÔY¦f ¸fZÔ ÀfUÊßfZâ À±ff³f ´fSX

´ff³fe IZY AÔQSX U Àf°fWX ÀfZ UfSX IYSX³fZ Uf»fe ´f³fOXb¶¶fe IYf þ»ffU°fSX¯f

¸fbÔ¶fBÊÜ ´ff³fe IZY AÔQSX ¹ff Àf°fWX ´fSX °ffSX´feOXû IZY Àff±f-Àff±f ´fû°f-SXû²fe d¸fÀffB»fûÔ ÀfZ UfSX IYSX³fZ AüSX SXOXfSX ÀfZ ¶f¨f d³fIY»f³fZ IYe CX°IÈYá Ãf¸f°ff ÀfZ »f`Àf ÀIYfg´feʳf ßfZ¯fe IYe QcÀfSXe ´f³fOXb¶¶fe Jf³QZSXe IYf Afþ ¹fWXfÔ ¸fÓf¦ff³f OXfgIY dVf´fd¶f»OXÀfÊ d»fd¸fMXZOX ¸fZÔ þ»ffU°fSX¯f dIY¹ff ¦f¹ffÜ IZYÔQie¹f SXÃff SXfª¹f ¸fÔÂfe Àfb·ff¿f ·ff¸fSXZ ³fZ Jf³QZSXe IZY þ»ffUSX°f¯f IZY Àf¸ffSXûWX IYe A²¹fÃf°ff IYeÜ BÀf ´f³fOXb¶¶fe IYf CXîfMX³f IZYÔQie¹f ¸fÔÂfe IYe ´f}e ¶fe³ff ·ff¸fSXZ ³fZ dIY¹ffÜ ³füÀfZ³ff ´fi¸fbJ EOXd¸fSX»f Àfb³fe»f »ffÔ¶ff ·fe BÀf AUÀfSX ´fSX ¸füþcQ ±fZÜ ¹fWXfÔ ´f³fOXb¶¶fe IYû CXÀf ´fg³MXc³f ÀfZ A»f¦f dIY¹ff ¦f¹ff, dþÀf ´fSX CXÀfIZY dUd·f³³f dWXÀÀfûÔ IYû þûOÞXIYSX EIYeIÈY°f dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ ÀIYfg´feʳf ßfZ¯fe IYe ¹fWX ´f³fOXb¶¶fe A°¹ff²fbd³fIY RYe¨fSX ÀfZ »f`Àf WX`Ü B³f¸fZÔ SXOXfSX ÀfZ ¶f¨f d³fIY»f³fZ IYe BÀfIYe CX°IÈYá Ãf¸f°ff AüSX Àf²ff WXbE UfSX IYSXIZY QbV¸f³f ´fSX þûSXQfSX WX¸f»ff IYSX³fZ IYe ¹fû¦¹f°ff Vffd¸f»f WX`Ü ¹fWX WX¸f»ff °ffSX´feOXû ÀfZ ·fe dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX` AüSX MXйfc¶f»ffg³¨fOX ´fû°f dUSXû²fe d¸fÀffB»fûÔ ÀfZ ·feÜ SXOXfSX ÀfZ ¶f¨f d³fIY»f³fZ IYe Ãf¸f°ff BÀfZ A³¹f IYBÊ ´f³fOXbd¶¶f¹fûÔ IYe °fb»f³ff ¸fZÔ A·fZô ¶f³ffE¦feÜ ¹fWX ´f³fOXb¶¶fe WXSX °fSXWX IZY ¸füÀf¸f AüSX ¹fbðÃfZÂf ¸fZÔ ÀfÔ¨ff»f³f IYSX ÀfIY°fe WX`Ü ³füÀf`³¹f IYf¹fÊ ¶f»f IZY A³¹f §fMXIYûÔ IZY Àff±f BÀfIZY AÔ°fÀfÔ¨ffÊ»f³f IYû ÀfÔ·fU ¶f³ff³fZ IZY d»fE WXSX °fSXWX IZY Àff²f³f AüSX ÀfÔ¨ffSX CX´f»f¶²f IYSXfE ¦fE WX`ÔÜ ¹fWX dIYÀfe ·fe A³¹f Af²fbd³fIY ´f³fOXb¶¶fe õfSXf AÔþf¸f dQE þf³fZ Uf»fZ dUd·f³³f ´fiIYfSX IZY Ad·f¹ff³fûÔ IYû AÔþf¸f QZ ÀfIY°fe WX`Ü B³f Ad·f¹ff³fûÔ ¸fZÔ Àf°fWX-SXû²fe ¹fbðIY Ãf¸f°ff, ´f³fOXb¶¶fe SXû²fe ¹fbðIY Ãf¸f°ff, JbdRY¹ff þf³fIYfSXe þbMXf³ff, ÃfZÂf IYe d³f¦fSXf³fe IYSX³ff Vffd¸f»f WX`Ü EIY SXÃff Ad²fIYfSXe ³fZ

IYWXf dIY Jf³QZSXe CX³f LWX ´f³fOXbd¶¶f¹fûÔ ¸fZÔ ÀfZ QcÀfSXe ´f³fOXb¶¶fe WX`, dþÀfIYf d³f¸ffʯf E¸fOXeE»f ¸fZÔ RiYfÔÀf IYe ¸fZÀfÀfÊ OXeÀfeE³fEÀf IZY Àff±f d¸f»fIYSX dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü ¹fWX ·ffSX°fe¹f ³füÀfZ³ff IZY k´fiûþZ¢MX 75l IYf dWXÀÀff WX`Ü ´fWX»fe ´f³fOXb¶¶fe IY»UfSXe Àf¸fbQie ´fSXeÃf¯f ´fcSXZ IYSX SXWXe WX` AüSX CXÀfZ þ»Qe WXe ³füÀfZ³ff ¸fZÔ Vffd¸f»f IYSX d»f¹ff þfE¦ffÜ ·ffSX°fe¹f ³füÀfZ³ff IYe ´f³fOXb¶¶fe VffJf IYû BÀf Àff»f AfNX dQÀfÔ¶fSX IYû 50 Àff»f ´fcSXZ WXû þfEÔ¦fZÜ ·ffSX°fe¹f ³füÀfZ³ff IYe ´f³fOXb¶¶fe VffJf IZY À±ff´f³ff IYe ¹ffQ ¸fZÔ WXSX Àff»f ´f³fOXb¶¶fe dQUÀf ¸f³ff¹ff þf°ff WX`Ü AfNX dQÀfÔ¶fSX 1967 IYû ´fWX»fe ´f³fOXb¶¶fe´fif¨fe³f AfBÊE³fEÀf IY»UfSXe IYû ·ffSX°fe¹f ³füÀfZ³ff ¸fZÔ Vffd¸f»f dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ ´fWX»fe ·ffSX°f-d³fd¸fÊ°f ´f³fOXb¶¶fe AfBÊE³fEÀf Vff»IYe IZY Àff±f ·ffSX°f Àff°f RYSXUSXe 1992 IYû ´f³fOXb¶¶fe ¶f³ff³fZ Uf»fZ QZVfûÔ IZY dUVfZ¿f Àf¸fcWX ¸fZÔ Vffd¸f»f WXbAf ±ffÜ E¸fOXeE»f ³fZ BÀf ´f³fOXb¶¶fe IYû ¶f³ff¹ff AüSX dRYSX EIY A³¹f ´f³fOXb¶¶fe AfBÊE³fEÀf VfÔIbY»f IZY 28 ¸fBÊ, 1994 IYû WXbE þ»ffU°fSX¯f IZY IYf¸f ¸fZÔ »f¦f ¦f¹ffÜ ¹fZ ´f³fOXbd¶¶f¹ffÔ Afþ ·fe ÀfdIiY¹f WX`ÔÜ E¸fOXeE»f IZY EIY Ad²fIYfSXe ³fZ IYWXf dIY Jf³QZSXe IYf ³ff¸f ¸fSXfNXf ¶f»fûÔ IZY õe´fe¹f dIY»fZ IZY ³ff¸f ´fSX Af²ffdSX°f WX`Ü BÀf dIY»fZ ³fZ 17UeÔ ÀfQe IZY AÔ°f ¸fZÔ Àf¸fbQi ¸fZÔ CX³fIZY U¨fÊÀU IYû Àfbd³fd›°f IYSX³fZ ¸fZÔ AWX¸f ·fcd¸fIYf d³f·ffBÊ ±feÜ Jf³QZSXe MXfB¦fSX VffIYÊ IYf ·fe ³ff¸f WX`Ü ¹fWX ´f³fOXb¶¶fe dQÀfÔ¶fSX °fIY Àf¸fbQi ¸fZÔ AüSX ´fØf³f ¸fZÔ ¹ff³fe ´ff³fe IZY AÔQSX AüSX Àf°fWX ´fSX ´fSXeÃf¯fûÔ ÀfZ ¦fbþSXZ¦feÜ BÀf¸fZÔ ¹fWX þfÔ¨ff þfE¦ff dIY BÀfIYf ´fi°¹fZIY °fÔÂf ´fc¯fÊ Ãf¸f°ff IZY Àff±f IYf¸f IYSX SXWXf WX` ¹ff ³fWXeÔÜ BÀfIZY ¶ffQ BÀfZ AfBÊE³fEÀf Jf³QZSXe IZY øY´f ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f ³füÀfZ³ff ¸fZÔ Vffd¸f»f IYSX d»f¹ff þfE¦ffÜ


Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

ÀfÔ´ffQIYe¹f

MXIYSXfU IZY ¶fWXf³fZ JûþZ þf SXWXZ SXfþ³fed°f IYû ÀfÔ·ffU³ffAûÔ IYf JZ»f IYWXf þf°ff WX`Ü Vff¹fQ WXe dIYÀfe ³fZ IY·fe BÀfZ Qb·ffÊU³ff IYf JZ»f IYWXf WXû ´fSX ·ffSX°f ¸fZÔ BÀf Àf¸f¹f IbYL EZÀff WXe WXû SXWXf WX`Ü ´ffdMXʹfûÔ AüSX ÀfSXIYfSXûÔ IZY ¶fe¨f ÀfWX¹fû¦f IYe ÀfÔ·ffU³ff °f»ffVf³fZ IYe ¶fþf¹f MXIYSXfU IZY ¶fWXf³fZ JûþZ þf SXWXZ WX`ÔÜ BÀf SXfÀ°fZ ´fSX Àf¶fÀfZ °fZþ QüOÞXIYSX ASXdUÔQ IZYþSXeUf»f AüSX CX³fIYe Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ ´fWX»fZ WXe A´f³fe ´fifÀfÔd¦fIY°ff Jû ¨fbIYe WX`Ü ´fd›¸f ¶fÔ¦ff»f IYe ¸fb£¹f¸fÔÂfe AüSX °fȯf¸fc»f IYfÔ¦fiZÀf ´fi¸fbJ ¸f¸f°ff ¶f³fþeÊ AüSX QZVf IYe Àf¶fÀfZ ´fbSXf³fe ´ffMXeÊ IYfÔ¦fiZÀf IYû A¶f CXÀf SXfÀ°fZ ´fSX ÀfÔ·ffU³ff ³fþSX Af SXWXe WX`Ü QVfIYûÔ °fIY IYfÔ¦fiZÀf QZVf IZY SXfþ³fed°fIY Q»fûÔ IYû SXfÀ°ff dQJf°fe SXWXe WX`, »fZdIY³f Qb·ffʦ¹f IYe ¶ff°f WX` dIY A¶f UWX QcÀfSXûÔ IZY dQJfE SXfÀ°fZ ´fSX ¨f»f³fZ »f¦fe WX`Ü BÀf ¶ff°f ÀfZ ¶fZ´fSXUfWX dIY ¹fWX SXfÀ°ff dIYÀfe ¸fÔdþ»f °fIY ³fWXeÔ ´fWXbÔ¨f°ffÜ BÀf ´fSX ¨f»fIYSX UWX ³fü dQ³f ¸fZÔ APÞXfBÊ IYûÀf ·fe ³fWXeÔ ´fWXbÔ¨fZ¦fe, »fZdIY³f ¨f»f°fZ SXWX³fZ IYf AWXÀffÀf þøYSX ¶f³ff SXWXZ¦ffÜ ´fWX»fZ ¸f¸f°ff ¶f³fþeÊ IZY ½¹fdöY°U IYû WXe Àf¸fÓf³ff IYdNX³f ±ffÜ A¶f CX³fIYe SXfþ³fed°f IYû Àf¸fÓf³ff ·fe IYdNX³f WXû ¦f¹ff WX`Ü ·ffSX°fe¹f SXfþ³fed°f ¸fZÔ BÀf Àf¸f¹f °fe³f EZÀfZ ³fZ°ff WX`Ô dþ³WXZÔ »f¦f°ff WX` dIY ³fSXZÔQi ¸fûQe ÀfZ d³fSXÔ°fSX MXIYSXf°fZ SXWX³fZ ÀfZ EIY dQ³f þ¶f UWX IY¸fþûSX WXûÔ¦fZ °fû CX³fIZY d»fE SXfWX Jb»fZ¦feÜ ¹fZ WX`Ô ¸f¸f°ff ¶f³fþeÊ, SXfWXb»f ¦ffÔ²fe AüSX ASXdUÔQ IZYþSXeUf»fÜ °fe³fûÔ IYû ³fSXZÔQi ¸fûQe IZY dJ»ffRY IYûBÊ ´fi·ffUe ¸fbïf °f»ffVf³fZ IYe ³f RbYSXÀf°f WX` AüSX ³f WXe þøYSX°f »f¦f°fe WX`Ü °fe³fûÔ ³fZ°ff þ»Qe ¸fZÔ WX`Ô IiYûd²f°f ·feÜ UZ Àf¸fÓf ³fWXeÔ ´ff SXWXZ WX`Ô dIY CX³fIZY B°f³ff ¶fû»f³fZ IZY ¶ffQ ·fe »fû¦f ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe IZY dJ»ffRY JOÞXZ ¢¹fûÔ ³fWXeÔ WXû SXWXZ? CX³WXZÔ »f¦f°ff WX` dIY ¸fbïf ¦füOÞX WX`Ü AÀf»fe ¶ff°f ¹fWX WX` dIY ¸fûQe IYû ¦fdSX¹ff³fZ AüSX ¶fbSXf·f»ff IYWX³fZ ¸fZÔ Af¦fZ IYü³f WX`Ü IYWX°fZ WX`Ô dIY dþ°f³ff ¦fbOÞX OXf»fû CX°f³ff ¸feNXf WXû°ff WX` ´fSX dUÄff³f IYWX°ff WX` dIY EIY Àfe¸ff IZY ¶ffQ ¦fbOÞX IYe ¸ffÂff ¶fPÞXf³fZ ÀfZ d¸fNXfÀf ³fWXeÔ ¶fPÞX°feÜ ASXdUÔQ IZYþSXeUf»f CXÀfe Àfe¸ff ´fSX ´fWXbÔ¨f ¦fE WX`ÔÜ IZYÔQi ÀfZ CX³fIZY Óf¦fOÞXZ IYf ¸ff¸f»ff CX´fSXfª¹f´ff»f IZY Qµ°fSX ÀfZ d³fIY»fIYSX WXfBÊIYûMXÊ WXû°fZ WXbE A¶f Àfb´fie¸f IYûMXÊ ¸fZÔ WX`Ü A¶f CX³fIZY IYWXZ IYf AÀfSX WXû³ff ¶fÔQ WXû ¦f¹ff WX`Ü »fû¦fûÔ IYû CXÀf dQ³f IYf BÔ°fþfSX WX` þ¶f UWX ¦fÔ·feSX°ff ÀfZ IYûBÊ dþ¸¸fZQfSXe IYe ¶ff°f IYWXZÔ¦fZÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¶f³f³fZ ÀfZ ´fWX»fZ ÀfZ WXe ³fSXZÔQi ¸fûQe ÀfÔ§fe¹f ÀfWXIYfdSX°ff IYe ¶ff°f IYSX SXWXZ WX`ÔÜ CX³fIYf ¸ff³f³ff WX` dIY IZYÔQi-SXfª¹f ÀfWX¹fû¦f IZY d¶f³ff QZVf IYf dUIYfÀf ³fWXeÔ WXû ÀfIY°ff ´fSX ¸f¸f°ff ¶f³fþeÊ ÀfWX¹fû¦f °fû QcSX, AfþIY»f ÀfÔ§fe¹f PXfÔ¨fZ IYû WXe ¨fb³fü°fe QZ°fe ³fþSX Af SXWXe WX`ÔÜ UZ ¸fûQe IYû WXMXfIYSX SXf¿MÑXe¹f ÀfSXIYfSX ¶f³ff³fZ IYe ¶ff°f IYSX SXWXe WX`ÔÜ SXf¿MÑXe¹f ÀfSXIYfSX IZY ³fZ°fÈ°U IZY d»fE CX³WXûÔ³fZ °fe³f ³ff¸fûÔ IYe §fû¿f¯ff ·fe IYSX Qe WX`Ü dIYÀfe ´fiQZVf IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe IYe AûSX ÀfZ BÀf °fSXWX IYf ¶f¹ff³f ´fWX»fe ¶ffSX Af¹ff WX`Ü ¸f¸f°ff ³fZ dU¸fbQieIYSX¯f IZY ¸fbïZ ´fSX dU´fÃfe SXfþ³fed°f IYf ³fZ°fÈ°U JbQ WXe ÀfÔ·ff»f d»f¹ffÜ CX³WXZÔ »f¦f SXWXf WX` dIY UWX þû IYWX SXWXe WX`Ô, ÀffSXZ dU´fÃfe Q»fûÔ IYû CXÀfIZY ´feLZ »ff¸f¶fÔQ WXû þf³ff ¨ffdWXEÜ þû EZÀff ³fWXeÔ IYSX SXWXf UWX CX³fIYe ³fþSX ¸fZÔ ¦fïfSX WX`Ü UWX ¨ffWX°fe ±feÔ dIY IZYÔQi ÀfSXIYfSX A´f³fZ BÀf R`YÀf»fZ IYû Uf´fÀf »fZ ´fSX EZÀff WXbAf ³fWXeÔÜ A¶f UWX ¶fQ»fZ IYe IYfSXÊUfBÊ IZY d»fE dIYÀfe ·fe WXQ °fIY þf³fZ IYû °f`¹ffSX WX`ÔÜ ¸f¸f°ff ¶f³fþeÊ AüSX CX³fIZY ÀffÔÀfQûÔ ³fZ ÀffRY IYSX dQ¹ff WX` dIY UZ UÀ°fb EUÔ ÀfZUf IYSX ¹ff³fe þeEÀfMXe IYû ·fe ÀfÔIYMX ¸fZÔ OXf»f³fZ ¸fZÔ ÀfÔIYû¨f ³fWXeÔ IYSXZÔ¦fZÜ B°f³ff WXe ³fWXeÔ CX³fIYe ´ffMXeÊ IZYÔQie¹f ¶fþMX IYf ¶ff¹fIYfgMX IYSX³fZ IZY d»fE ·fe °f`¹ffSX WX`Ü ¸f¸f°ff ¶f³fþeÊ ³fZ A´f³ff SXfÀ°ff °f¹f IYSX d»f¹ff WX`Ü UWX ¸fûQe IYe ÀfSXIYfSX ÀfZ ÀfÔ§f¿fÊ IZY SXfÀ°fZ ´fSX ¨f»fZÔ¦feÜ BÀfIYe UþWX ÀfZ SXfª¹f IYf ³fbIYÀff³f WXû °fû WXûÜ BÀfIZY NXeIY dU´fSXe°f ³fe°feVf IbY¸ffSX, ³fUe³f ´fMX³ff¹fIY þ`ÀfZ ¸fb£¹f¸fÔÂfe WX`Ô þû ´fiQZVf IZY dWX°f ¸fZÔ A´f³fZ SXfþ³fed°fIY dWX°f ÀfZ Àf¸fÓf`°ff IYSX³fZ IYû °f`¹ffSX WX`ÔÜ ¹fWXfÔ °fIY dIY U`¨ffdSXIY øY´f ÀfZ ²fbSX dUSXû²fe IZYSX»f AüSX dÂf´fbSXf IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ·fe ª¹ffQf°fSX ¸ff¸f»fûÔ ¸fZÔ IZYÔQi IZY Àff±f ¨f»f³fZ IYû °f`¹ffSX WX`ÔÜ ´fd›¸f ¶fÔ¦ff»f IYe ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¸f¸f°ff ¶f³fþeÊ IYû ¹fWX Àf¶f Àfû¨f³fZ IYe RbYÀfÊ°f ³fWXeÔ WX`Ü SXWXe ¶ff°f IYfÔ¦fiZÀf CX´ff²¹fÃf SXfWXb»f ¦ffÔ²fe IYe °fû A¶f UWX ¸fedOX¹ff IZY EIY LûMXZ dWXÀÀfZ ¸fZÔ WXe ´fifÀfÔd¦fIY SXWX ¦fE WX`ÔÜ ¸fûQe dUSXû²fe °f°U SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ¸fZÔ ¶ffSX-¶ffSX WXUf ·fSX°fZ WX`Ô, ´fSX ¶ff°f ¶f³f ³fWXeÔ SXWXeÜ WXf»f ¸fZÔ UWX A´f³fZ °ffþf SXWXÀ¹f¸f¹f dUQZVf QüSXZ ÀfZ »füMXIYSX AfEÜ dIYÀfe IYû ´f°ff ³fWXeÔ dIY UWX IYWXfÔ þf°fZ WX`Ô AüSX ¢¹ff IYSX°fZ WX`Ô? dIYÀfe ³fZ CX³fIZY þf³fZ AüSX Af³fZ ´fSX ²¹ff³f ³fWXeÔ dQ¹ffÜ IbYL »fû¦fûÔ IYû A¶f ·fe Àf¸fÓf ¸fZÔ ³fWXeÔ Af SXWXf WX` ¹ff IYWXZÔ dIY UZ ÀUeIYfSX IYSX³fZ IZY °f`¹ffSX ³fWXeÔ WX`Ô dIY QZVf ³fZWXøY-¦ffÔ²fe ´fdSXUfSX IYû ´feLZ LûOÞX ¨fbIYf WX`Ü A¶f SXfWXb»f ¦ffÔ²fe 15 dQ³f IYe Lb˜e ´fSX þfEÔ ¹ff EIY ¸fWXe³fZ IYe, dIYÀfe IYû IYûBÊ RYIYÊ ³fWXeÔ ´fOÞX°ffÜ Qbd³f¹ff IYf IYü³f Àff ³fZ°ff WXû¦ff þû ´ffÔ¨f SXfª¹fûÔ ¸fZÔ dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffUûÔ IYe §fû¿f¯ff ÀfZ NXeIY ´fWX»fZ SXfþ³fed°fIY ´fdSXúV¹f ÀfZ ¦ff¹f¶f WXû þfEÜ dþÀf dU¸fbQieIYSX¯f IZY ¸fbïZ ´fSX CX³WXûÔ³fZ ÀfÔÀfQ IYf Vfe°fIYf»fe³f ÀfÂf ³fWXeÔ ¨f»f³fZ dQ¹ff CXÀfIYe °f¹f Àfe¸ff þ¶f J°¸f (°feÀf dQÀfÔ¶fSX) WXbBÊ °fû UWX QZVf ¸fZÔ ³fWXeÔ ±fZÜ QZVf IYe Àf¶fÀfZ ¶fOÞXe dU´fÃfe ´ffMXeÊ IZY ³fZ°ff dUQZVf ¸fZÔ A´f³fe ±fIYf³f QcSX IYSX SXWXZ ±fZÜ EZÀff »f¦f°ff WX` dIY CX³fIYe ´ffMXeÊ ³fZ ·fe BÀf UfÀ°fdUIY°ff IYû ÀUeIYfSX IYSX d»f¹ff WX`, A³¹f±ff ¢¹ff IYfSX¯f WX` dIY CX³fIZY Af³fZ IZY EIY dQ³f ´fWX»fZ WXe ´fÔþf¶f dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU IZY d»fE ´ffMXeÊ IYf §fû¿f¯ff ´fÂf þfSXe IYSX dQ¹ff ¦f¹ffÜ ´ffMXeÊ IYe WXf»f°f QZdJE dIY ¨fb³ffU ´fÔþf¶f ¸fZÔ WX` AüSX §fû¿f¯ff´fÂf dQ»»fe ¸fZÔ þfSXe dIY¹ff ¦f¹ffÜ ¶ff°f B°f³fe WXe ³fWXeÔ WX`Ü BÀf §fû¿f¯ff ´fÂf ¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff WX` dIY ´fÔþf¶f A´f³ff ´ff³fe dIYÀfe IYû ³fWXeÔ QZ¦ffÜ ¹fWX ¶ff°f dQ»»fe ¸fZÔ IYWXe ¦fBÊ þû ´fÔþf¶f IZY ´ff³fe IYf dWXÀÀfZQfSX WX`Ü EZÀfe ¶ff°f IYûBÊ SXf¿MÑXe¹f Q»f I`YÀfZ IYSX ÀfIY°ff WX`? ¢¹ff IYfÔ¦fiZÀf IYû WXdSX¹ff¯ff AüSX dQ»»fe IZY dWX°fûÔ IYe d¨fÔ°ff ³fWXeÔ WX`? »f¦f°ff WX` dIY IYfÔ¦fiZÀf A¶f ÃfZÂfe¹f Q»f IYe °fSXWX Àfû¨f³fZ AüSX ½¹fUWXfSX IYSX³fZ »f¦fe WX`Ü

13 þ³fUSXeX X 2017

2

Qe´fVfe»f ·ffSX°f

³füIYSXe d¸f»f°fe WX` dOX¦fie ÀfZ, dOX¦fie I`YÀfZ d¸f»fe ¹fWX ³fWXeÔ ´fcLf þf°ff ´f°ff ³fWXeÔ ¹fWX Qb·ffʦ¹f IZYU»f CXÀf ³füþUf³f IYf WX` ¹ff ´fcSXZ QZVf IYf dþÀfIZY Ófû»fZ ¸fZÔ dOX¦fie, þZ¶f ¸fZÔ IY»f¸f »fZdIY³f WXf±f ¸fZÔ ÓffOÞXc AüSX RYfUOÞXf WXûÜ IbYL Àf¸f¹f ´fWX»fZ CXØfSX ´fiQZVf ¸fZÔ ¨f´fSXfÀfe A±fUf ÀfRYfBÊ IY¸fʨffSXe IZY ´fQ IZY d»fE ÀfSXIYfSX õfSXf AfUZQ³f ¸ffÔ¦fZÔ ¦fE ±fZ dþÀf¸fZÔ AfUV¹fIY°ff 368 ´fQûÔ IYe ±fe AüSX ¹fû¦¹f°ff, ´fif±fd¸fIY dVfÃff °f±ff ÀffBdIY»f ¨f»ff³ff ±feÜ B³f ´fQûÔ IZY d»fE þû AfUZQ³f ´fif~ WXbE CX³fIYe ÀfÔ£¹ff 23 »ffJ ±fe dþ³f¸fZÔ ÀfZ 25000 ´fûÀMX ¦fi`þbEMX, 255 ´feE¨fOXe, BÀfIZY A»ffUf OXfg¢MXSX, BÔþed³f¹fSX AüSX IYf¸fÀfÊ dUÄff³f þ`ÀfZ dU¿f¹fûÔ ÀfZ ¦fi`þbEMX Vffd¸f»f ±fZÜ AfB¹fZ A¶f ¨f»f°fZ WX`Ô ¸f²¹f ´fiQZVf, þWXfh WXU»fQfSX IZY ´fQ IZY d»fE ·fe IY¸fû¶fZVf BÀfe ´fiIYfSX IYe dÀ±fd°f ÀfZ QZVf IYf Àff¸f³ff WXû°ff WX`Ü AfUV¹fIY°ff 14000 ´fQûÔ IYe WX`Ü Vf`Ãfd¯fIY ¹fû¦¹f°ff WXf¹fSX ÀfZIY³OXSXe »fZdIY³f AfUZQIY 9.24 »ffJ IZY DY´fSX dþ³f¸fZÔ 1.19 »ffJ ¦fi`þbEMX WX`Ô, 14562 ´fûÀMX ¦fi`þbEMX WX`Ô, 9629 BÔþed³f¹fSX WX`Ô, 12 ´feE¨fOXe WX`ÔÜ EZÀfe WXe EIY AüSX ´fdSXdÀ±fd°f, dþÀf¸fZÔ ¸ff»fe IZY ´fQ IZY d»fE ÀfSXIYfSX IYû »f¦f·f¦f 2000 ´feE¨fOXe ²ffSXIYûÔ IZY AfUZQ³f ´fif~ WXbEÜ þ¶f Àf¸¶fd³²f°f Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYf ²¹ff³f ´fQ IZY d»fE AfUV¹fIY ¹fû¦¹f°ff AüSX AfUZQIYûÔ IYe Vf`Ãfd¯fIY ¹fû¦¹f°ff IZY ¶fe¨f BÀf dUÀfÔ¦fd°f IYe AûSX dQ»ff¹ff ¦f¹ff °fû CX³fIYf IYWX³ff ±ff dIY WX¸ffSXf IYf¸f ´fSXeÃff IYSXf³ff WX` AfUZQIYûÔ IYe ´fiûRYfB»f IYf d³fSXeÃf¯f IYSX³ff ³fWXeÔÜ BÀf Àf¶fIZY dU´fSXe°f, EIY dSX´fûMXÊ dþÀfIZY IZYÔQi ¸fZÔ ¸f²¹f ´fiQZVf, CXØfSX ´fiQZVf, d¶fWXfSX þ`ÀfZ SXfª¹fûÔ IZY ÀfSXIYfSXe dUôf»f¹fûÔ IZY dVfÃfIY WX`ÔÜ B³fIYe ¹fû¦¹f°ff: QZVf IZY ´fi²ff³f¸fÔÂfe IYf ³ff¸f WXû ¹ff SXf¿MÑX´fd°f IYf ³ff¸f, dIYÀfe ´fiQZVf IYe SXfþ²ff³fe IYf ³ff¸f WXû ¹ff Àff¸ff³¹f Äff³f ÀfZ þbOÞXf IYûBÊ ´fiV³f, WXSX ´fiV³f A³fbØfdSX°f! dIYÀfe ·fe ´fiV³f IYf CXØfSX QZ³fZ ¸fZÔ AÃf¸fÜ IYûBÊ Af›¹fÊ ³fWXeÔ dIY B³f ´fiQZVfûÔ IYe ´fSXeÃffAûÔ IZY ´fdSX¯ff¸f IYf CXQfWXSX¯f d¶fWXfSX ¸ff²¹fd¸fIY ¶fûOXÊ (QÀfUeÔ IYe ´fSXeÃff) ¸fZÔ dQJfBÊ dQ¹ff þ¶f ¶fûOXÊ IYû MXfg´f IYSX³fZ Uf»fZ dUôfd±fʹfûÔ IYû CX³f dU¿f¹fûÔ °fIY IZY ³ff¸f ³fWXeÔ ´f°ff dþ³f¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ MXf´f dIY¹ff WX`Ü »fZdIY³f ¢¹ff ¹fWX

§fMX³ffEh WX¸f Àf·fe IZY d»fE, ´fcSXZ QZVf IZY d»fE, WX¸ffSXe ÀfSXIYfSXûÔ IZY d»fE EIY d¨fÔ°ff IYf dU¿f¹f ³fWXeÔ WXû³ff ¨ffdWXE? ³f IZYU»f Àf¸ffþ IYf dWXÀÀff WXû³fZ IZY ³ff°fZ Ad´f°fb ÀU¹fÔ ´ff»fIY WXû³fZ IZY ³ff°fZ, ¢¹ff ¹fWX WX¸ffSXZ ¶f¨¨fûÔ WXe ³fWXeÔ ¶fd»IY BÀf QZVf IZY ·fe ·fdU¿¹f IZY Àff±f dJ»fUfOÞX ³fWXeÔ WX`? Qû¿f dIYÀfZ dQ¹ff þfE? CX³WXZÔ þû A¹fû¦¹f WXû°fZ WXbE ·fe A´f³ff ÀU¹fÔ IYf U°fʸff³f Àfb²ffSX³fZ IZY d»fE dVfÃfIY IZY ´fQ ´fSX AfÀfe³f °fû WX`Ô dIY³°fb CX³f ¶f¨¨fûÔ IZY ·fdU¿¹f ´fSX ´fiV³f d¨f‰ »f¦ff SXWXZ WX`Ô þû dIY IYf»ffÔ°fSX ¸fZÔ ÀU¹fÔ BÀf QZVf IZY ·fdU¿¹f ´fSX WXe EIY ¶fOÞXf ´fiV³f d¨f³WX ¶f³f þfE¦ffÜ ¹ff dRYSX CXÀf dÀfÀMX¸f IYû dþÀf¸fZÔ ´fid°f·ffU³f ¹fbUf A´f³fZ d»fE A¹fû¦¹f ´fQûÔ ´fSX ·fe AfUZQ³f IYSX³fZ IZY d»fE ¸fþ¶fcSX WX`Ô AüSX ´fid°f·ffWXe³f ½¹fdöY CX³f dþ¸¸fZQfSX ´fQûÔ ´fSX IYfd¶fþ WX`Ô dþ³f ´fSX QZVf IZY U°fʸff³f EUÔ ·fdU¿¹f IYe dþ¸¸fZQfSXe WX`Ü Qû¿f CXÀf ¶f¨¨fZ IYf WX` dþÀfZ A´f³fZ dU¿f¹f A±fUf A´f³fZ ´ffNXйfIiY¸f IYf Äff³f ³fWXeÔ WX` A±fUf CXÀf dVfÃfIY IYf WX` dþÀf ´fSX CXÀfZ ´fPÞXf³fZ IYf dþ¸¸ff WX` »fZdIY³f ÀU¹fÔ IYe AÄff³f°ff IZY IYfSX¯f CXÀfZ ´fPÞXf ³fWXeÔ ´ff°ffÜ Qû¿f CXÀf dVfÃfIY IYf WX` dþÀf³fZ 'IbYL »fZ QZ IYSX' A±fUf 'þb¦ffOÞX' ÀfZ A´f³fe A¹fû¦¹f°ff IZY ¶ffUþcQ dIYÀfe ¹fû¦¹f IYf WXIY ¸ffSX IYSX ³füIYSXe WXfdÀf»f IYSX »fe ¹ff dRYSX CXÀf Ad²fIYfSXe IYf dþÀf³fZ AfUZQIY IYe ¹fû¦¹f°ff IYû Äff³f IZY ¶fþf¹f dÀf¢IYûÔ IZY °fSXfþc ¸fZÔ °fû»ff! Qû¿f CXÀf Ad²fIYfSXe IYf WX` dþÀf³fZ A´f³fZ IY°fʽ¹f IYf ´ff»f³f IYSX³fZ IZY ¶fþf¹f CXÀf ·fiá °fÔÂf IZY Af¦fZ WXd±f¹ffSX OXf»f dQE ¹ff dRYSX CXÀf ·fiá °fÔÂf IYf dþÀfIZY ¶f³fZ ¶f³ffE dÀfÀMX¸f ¸fZÔ CXÀf Ad²fIYfSXe IZY ´ffÀf EIY WXe SXfÀ°ff WXû°ff WX` ¹ff °fû dÀfÀMX¸f ¸fZÔ Vffd¸f»f WXû þfAû ¹ff dRYSX ¶ffWXSX WXû þfAûÜ Qû¿f AfdJSX dIYÀfIYf WX` WXSX CXÀf ´fb÷Y¿f A±fUf ¸fdWX»ff IYf dþÀf ´fSX A´f³fZ ´fdSXUfSX IYû ´ff»f³fZ IYe dþ¸¸fZQfSXe WX` dþÀfIZY d»fE UWX ¹fZ³f IZY³f ´fiIYfSXZ¯f IYûBÊ ·fe ³füIYSXe ´ff³fZ IYe þb¦f°f »f¦ff »fZ°ff WX` AüSX þû þe°f°ff WX` Uû dÀfIY³QSX ¶f³f þf°ff WX` ¹ff dRYSX ÀfdQ¹fûÔ ÀfZ ¨f»fZ Af SXWXZ BÀf °f±¹ff°¸fIY Àf°¹f IYf dIY dþÀfIZY ´ffÀf »ffNXe WXû°fe WX` ·f`ÔÀf UWXe »fZ þf°ff WX`Ü OXfSXdU³f ³fZ A´f³fe "d±f¹fûSXe AfRY

BUû»¹fcVf³f" ¸fZÔ 'ÀfSXUfBU»f AfRY Q dRY˜ZÀMX' IYf CX»»fZJ dIY¹ff WX` A±ffÊ° þû Àf¶fÀfZ °ffIY°fUSX WXû¦ff UWXe ´fdSXdÀ±fd°f¹fûÔ IZY Àff¸f³fZ dMXIY ´ffE¦ff dIY³°fb '°ffIY°f' IYe ´fdSX·ff¿ff WXe þû Àf¸ffþ A´f³fZ d»fE EIY ³fBÊ ¦fPÞX »fZ! þWXfh °ffIY°f ¶füdðIY VffSXedSXIY ¸ff³fdÀfIY A±fUf Af²¹ffd°¸fIY ÀfZ B°fSX ÀfUÊVfdöY¸ff³f °ffIY°f IZYU»f '²f³f' IYe A±fUf 'þb¦ffOÞX' IYe WXû °fû Qû¿f dIYÀfZ dQ¹ff þfE Àf¸ffþ IYû ¹ff '°ffIY°f' IYû! Qû¿f dIYÀfZ dQ¹ff þfE CXÀf Àf¸ffþ IYû dþÀf¸fZÔ ¹fWX dUÀfÔ¦fd°f¹ffh ´f³f´f SXWXe WX`Ô AüSX Àf¶f Jf¸fûVf WX`Ô ¹ff dRYSX CXÀf ÀfSXIYfSX IYû dþÀfIYf ´fcSXf °fÔÂf WXe ·fiá WXû ¨fbIYf WX`Ü QSXAÀf»f WX¸ffSXZ QZVf ¸fZÔ ³f °fû WXb³fSX IYe IY¸fe WX` ³f ¹fû¦¹f°ff IYe »fZdIY³f ³füIYSXe IZY d»fE B³f Qû³fûÔ ¸fZÔ ÀfZ dIYÀfe IYû ·fe ´fif±fd¸fIY°ff ³fWXeÔ Qe þf°feÜ ¹fWXfh ³füIYSXe d¸f»f°fe WX` dOX¦fie ÀfZ »fZdIY³f dOX¦fie I`YÀfZ d¸f»fe ¹fWX ´fcLf ³fWXeÔ þf°ffÜ BÀf QZVf AüSX CXÀfIZY ¹fbUf IYû CXÀf Àfc¹fûÊQ¹f IYf BÔ°fþfSX WX` þû CXÀfIZY ·fdU¿¹f IZY AÔ²fIYfSX IYû A´f³fZ ´fiIYfVf ÀfZ QcSX IYSXZ¦ff, CXÀfZ CXÀf dQ³f IYf BÔ°fþfSX WX` þ¶f QZVf A´f³fe ´fid°f·ffAûÔ IYû ´fWX¨ff³f IYSX CX³fIYf CXd¨f°f CX´f¹fû¦f IYSXZ¦ff Vfû¿f¯f ³fWXeÔÜ dþÀf QZVf ¸fZÔ A´f³fZ ´fifIÈYd°fIY ÀfÔÀff²f³fûÔ IYf AüSX ¸ff³fU ÀfÔÀff²f³fûÔ Qû³fûÔ IYf WXe Qb÷Y´f¹fû¦f WXû°ff WXû UWX QZVf Af¦fZ I`YÀfZ þf ÀfIY°ff WX`? þWXfh ´fid°f·ff ´fi·ffU IZY Af¦fZ WXfSX þf°fe WXû UWXfh ´fi·ffU þe°f °fû þf°ff WX` »fZdIY³f QZVf WXfSX þf°ff WX`Ü BÀf QZVf IZY ¹fbUf IYû CXÀf dQ³f IYf BÔ°fþfSX WX` þ¶f ¹fû¦¹f°ff IYû CXÀfIYf CXd¨f°f À±ff³f EUÔ Àf¸¸ff³f d¸f»fZ¦ffÜ ³füIYSXe AüSX ´fQ ´fi·ffU ³fWXeÔ ´fid°f·ff ÀfZ d¸f»fZÔ¦fZÜ ³f °fû IYûBÊ ´fPÞXf d»fJf ¶fZSXûþ¦ffSX ¹fbUf ¸fþ¶fcSX WXû¦ff A´f³fe IY»f¸f LûOÞX IYSX ÓffOÞXc ´fIYOÞX³fZ IZY d»fE ³f IYûBÊ A¹fû¦¹f ½¹fdöY ¸fþ¶fcSX WXû¦ff A´f³fZ ´fdSXUfSX IYe þøYSX°fûÔ IYû ´fcSXf IYSX³fZ IZY d»fE dIYÀfe ¹fû¦¹f ½¹fdöY IYf WXIY ¸ffSX³fZ IZY d»fEÜ ³f IYûBÊ ¶f¨¨ff ¸fþ¶fcSX WXû¦ff dIYÀfe A¹fû¦¹f dVfÃfIY ÀfZ ´fPÞX³fZ IZY d»fE ³f IYûBÊ Ad²fIYfSXe ¸fþ¶fcSX WXû¦ff dIYÀfe A´ffÂf IYû ´ffÂf°ff QZ³fZ IZY d»fE, þWXfh BÀf QZVf IYf ¹fbUf dÀfÀMX¸f ÀfZ WXfSX³fZ IZY ¶fþf¹f dÀfÀMX¸f IYû WXSXf QZ þWXfh dÀfÀMX¸f WXfSX þfE AüSX QZVf þe°f þfEÜ - OXfg. ³fe»f¸f ¸fWXZ³Qi


13 þ³fUSXeX X 2017

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

3

RY°fZWX´fbSX ÀfeIYSXe ÀfZ Àf´ff ´fi°¹ffVfe »ff»f dÀfÔWX »fû²fe ³fZ dIY¹ff IYBÊ ¦ffÔUûÔ ¸fZÔ þ³fÀfÔ´fIYÊ

Qe´fVfe»f ·ffSX°f Af¦fSXfÜ dQ³ffÔIY 12 þ³fUSXe 2016 dQ³f ¦fbøYUfSX IYû Àf´ff õfSXf RY°fZWX´fbSX ÀfeIYSXe dU²ff³fÀf·ff ÀfZ §fûd¿f°f ´fi°¹ffVfe »ff»f dÀfÔWX »fû²fe ³fZ AL³fZSXf ÃfZÂf IZY IYBÊ ¦ffhUûÔ (AÔ¦f³f´fbSXf, ³fSXe´fbSXf, ¦fû¶fSXf, °ffþ´fbSX ³f¦fdSX¹ff, ¶¹ffSXf) AfdQ ¸fZÔ þ³fÀfÔ´fIYÊ dIY¹ffÜ BÀf ¸füIZY ´fSX »ff»f dÀfÔWX »fû²fe ³fZ Àf¸ffþUfQe ´ffMXeÊ IYe ³fed°f¹fûÔ IYû ¶f°ff°fZ

WXbE »fû¦fûÔ ÀfZ IYWXf dIY ¸füþcQf ·ffþ´ff IYe IZYÔQi ÀfSXIYfSX ÀfZ þ³f°ff ´fSXZVff³f WX`Ü Af´f »fû¦f Àf¸ffþUfQe ´ffMXeÊ IYû ¸fþ¶fc°f IYSXZÔ U ´fc¯fÊ ¶fWXb¸f°f ÀfZ ´fiQZVf ¸fZÔ AdJ»fZVf ¹ffQU IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ Àf¸ffþUfQe ´ffMXeÊ IYe ÀfSXIYfSX ¶f³ff³fZ ¸fZÔ ÀfWX¹fû¦f IYSXZÔ dþÀfÀfZ dIY ·f¹f, ·fcJ, ·fi¿MÑXf¨ffSX, »fcMX-JÀfûMX ÀfZ »fû¦fûÔ IYû ¸fbdöY d¸f»f ÀfIZYÔÜ Àf¸ffþUfQe ´ffMXeÊ WXe dIYÀff³fû IYe Àf¨¨fe dWX°f`¿fe WX`Ü ´fcUÊ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¸ff³f³fe¹f ¸fb»ff¹f¸f dÀfÔWX

¹ffQU AüSX U°fʸff³f ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¸ff³f³fe¹f AdJ»fZVf ¹ffQU ³fZ A´f³fZ ¸fb£¹f¸fÔÂfe IYf»f ¸fZÔ dIYÀff³fûÔ IZY d»fE A³fZIY IYf¸f dIY¹fZ WX`ÔÜ Afþ IYf ¹fbUf AdJ»fZVf ¹ffQU IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ CXØfSX ´fiQZVf IYe A¦f»fe ÀfSXIYfSX ¶f³ff³fZ IYf ¸f³f ¶f³ff ¨fbIYf WX`Ü BÀf ¸füIZY ´fSX Àf´ff ´fi°¹ffVfe »ff»f dÀfÔWX »fû²fe IZY Àf¸f±fʳf ¸fZÔ ´fi¨ffSX IYSX°fZ WXbE AdJ»f ·ffSX°fe¹f »fû²fe ¸fWXfÀf·ff IZY CX´ff²¹fÃf ¶fÔMXe »fû²fe ³fZ IYWXf dIY ´fcUÊ

dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f A²¹fÃf »ff»f dÀfÔWX »fû²fe IYû RY°fZWX´fbSX ÀfeIYSXe dU²ff³fÀf·ff ÀfZ Àf´ff ´ffMXeÊ õfSXf CX¸¸feQUfSX ¶f³ff³ff Àf¸ffþ IZY d»fE ¶fOÞXZ ¦füSXU dIY ¶ff°f WX`Ü »ff»f dÀfÔWX »fû²fe ³fZ dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f A²¹fÃf SXWX°fZ WXbE ·fe RY°fZWX´fbSX ÀfeIYSXe ¸fZÔ IYfRYe dUIYfÀf IZY IYf¸f IYSXf¹fZ WX`Ô, BÀfd»fE RY°fZWX´fbSX ÀfeIYSXe IYe þ³f°ff IYû »ff»f dÀfÔWX »fû²fe IYf Àf¸f±fʳf IYSX³ff ¨ffdWXEÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY RY°fZWX´fbSX ÀfeIYSXe IYf »fû²fe Àf¸ffþ ÀfdWX°f

ÀfUÊÀf¸ffþ IZY »fû¦f Àf´ff ´fi°¹ffVfe »ff»f dÀfÔWX »fû²fe IYû Àf¸f±fʳf QZ³fZ IYf ¸f³f ¶f³ff ¨fbIZY WX`Ü BÀf QüSXf³f CX³fIZY Àff±f SXþ°f »fû²fe, IZYVfU »fû²fe, ¦füSXU ¸ffWXûSX, ¸fbIZYVf Àfû»fÔIYe, þ¦fQeVf Àfû»fÔIYe, Qf°ffSXf¸f ´fi²ff³f, IbY»fUÔ°f »fû²fe, ¸fû³fc Jf³f, QeUf³f ´fi²ff³f, ¹fQbUeSX ´fi²ff³f, OXfg. øY¸ff»f dÀfÔWX, SXf¸fQØf U¸ffÊ, d³fWXf»fe ´fi²ff³f ÀfdWX°f QþʳfûÔ »fû¦f ¸füþcQ SXWXZÜ

dUdU IZY Afþ ÀfZ ·fSXZ þfEÔ¦fZ ´fSXeÃff RYfg¸fÊ Àfd¨¨fQf³fÔQ ÀffÃfe ¸fWXfSXfþ IYf 61UfÔ þ³¸fdQ³f ¸f³ff¹ff

Af¦fSXfÜ AÔ¶fZOXIYSX dUdU IYe ¨ff»fc ÀfÂf IYe ´fSXeÃffAûÔ IZY d»fE VfbIiYUfSX ÀfZ Afg³f»ffB³f ´fSXeÃff RYfg¸fÊ ·fSXZ þfEÔ¦fZÜ BÀf ¶ffSX ´fSXeÃff RYfg¸fÊ ·fSX³fZ IZY d»fE 10 dQ³f IYf Àf¸f¹f dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀfIZY ¶ffQ IYfg»fZþûÔ IYe »ffg¦f B³f AfBOXe ¶fÔQ IYSX Qe þfEÔ¦feÜ ´feAfSXAû OXfg. d¦fSXþf VfÔIYSX Vf¸ffÊ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY LfÂfûÔ IZY Afg³f»ffB³f ´fSXeÃff RYfg¸fÊ IYfg»fZþ IZY õfSXf ·fSXZ þfEÔ¦fZÜ BÀf ¶ffSX Ad°fdSXöY Àf¸f¹f ³fWXeÔ dQ¹ff þfE¦ffÜ UWXeÔ, RYSXUSXe IZY ´fi±f¸f Àf~fWX ¸fZÔ ´fif¹fûd¦fIY ´fSXeÃffEÔ IYSXfBÊ þfEÔ¦feÜ BÀfIZY ¶ffQ ¸fb£¹f ´fSXeÃffEÔ WXûÔ¦feÜ ´fifBUZMX ´fSXeÃff RYfg¸fÊ ´fSX ³fWXeÔ WXbAf d³f¯fʹf dUdU IZY ´fifBUZMX ´fSXeÃff RYfg¸fÊ ¸fZÔ Àf¶fÀfZ ª¹ffQf Àf¸fÀ¹ff WXû°fe WX`Ü BÀf ¶ffSX ·fe dUdU ´fiVffÀf³f ´fifBUZMX LfÂfûÔ IYû ·fc»f ¦f¹ffÜ A·fe ´fifBUZMX ´fSXeÃff RYfg¸fÊ ·fSX³fZ ´fSX d³f¯fʹf ³fWXeÔ WXbAf WX`Ü ´fi±f¸f U¿fÊ IZY LfÂfûÔ IYû ¹fcd³fIY AfBOXe BÀf ¶ffSX ÀfZ À³ff°fIY IZY ´fi±f¸f U¿fÊ IZY

LfÂfûÔ IYû ¹fcd³fIY AfBOXe þfSXe IYe þfE¦feÜ BÀfZ Af²ffSX IYfOXÊ ÀfZ d»fÔIY dIY¹ff þfE¦ff, Àff±f WXe LfÂf IZY Vf`dÃfIY Ad·f»fZJ ¹fcd³fIY AfBOXe ÀfZ d»fÔIY dIYE þfEÔ¦fZÜ dþ³f LfÂfûÔ ´fSX Af²ffSX ³fÔ¶fSX ³fWXeÔ WX`, CX³WXZÔ BÀf ¶ffSX LcMX Qe þf SXWXe WX`, »fZdIY³f dõ°fe¹f U¿fÊ ¸fZÔ CX³WXZÔ Af²ffSX ³fÔ¶fSX d»fÔIY IYSX³ff WXû¦ffÜ UWXeÔ, ¹fcd³fIY AfBOXe °fe³f Àff»f IZY d»fE SXWXZ¦ff, dUdU ¸fZÔ dIYÀfe ·fe °fSXWX IYe þf³fIYfSXe IZY d»fE LfÂfûÔ IYû ¹fcd³fIY AfBOXe IYf BÀ°fZ¸ff»f IYSX³ff WXû¦ffÜ MXe¨fSX AfBOXe ´fSX ·fe ¨f»f SXWXf IYf¸f : dVfÃfIYûÔ IYû ·fe MXe¨fSX AfBOXe Qe þf

SXWXe WX`Ü BÀf¸fZÔ CX³fIZY Vf`dÃfIY QÀ°ffUZþ, Af²ffSX ³fÔ¶fSX AüSX ´f`³f IYfOXÊ d»fÔIY WXûÔ¦fZÜ ´fSXeÃff IYf¹fÊ ¸fZÔ dVfÃfIYûÔ IYe BÀfe AfBOXe ÀfZ OXйfcMXe »f¦ffBÊ þfE¦feÜ

¹fZ WX` IYf¹fÊIiY¸f ´fSXeÃff RYfg¸fÊ ·fSX³fZ IYe AÔd°f¸f d°fd±f 23 þ³fUSXe Afg³f»ffB³f RYfg¸fÊ IYf IYfg»fZþûÔ õfSXf Àf°¹ff´f³f - 24 ÀfZ 28 þ³fUSXe ´fSXeÃff Vfb»IY IZY d»fE ¨ff»ff³f þfSXe IYSX³fZ IYe d°fd±f - 29 ÀfZ 31 þ³fUSXe ´fSXeÃff RYfg¸fÊ IYe WXfOXÊ IYfg´fe þ¸ff IYSX³fZ IYe d°fd±f - 1 ÀfZ 5 RYSXUSXeÜ

Af¦fSXfÜ dQ³ffÔIY 12 þ³fUSXe 2016 dQ³f ¦fbøYUfSX IYû »fû²fe dUIYfÀf ¸fÔ¨f ³fZ CX³³ffU ÀfZ ·ffþ´ff ÀffÔÀfQ Àfd¨¨fQf³fÔQ ÀffÃfe ¸fWXfSXfþ IYf 61UfÔ þ³¸fdQ³f ²fc¸f²ff¸f ÀfZ ¸f³ff¹ffÜ ¦fbøYUfSX IYû »fû²fe dUIYfÀf ¸fÔ¨f ³fZ VffÀÂfe´fbSX¸f ¸fZÔ CX³³ffU ÀfZ ·ffþ´ff ÀffÔÀfQ Àfd¨¨fQf³fÔQ ÀffÃfe ¸fWXfSXfþ IZY 61UZÔ þ³¸fdQ³f IYû SXf¿MÑXe¹f ¦füSXU dQUÀf IZY øY´f ¸f`Ô ²fc¸f²ff¸f ÀfZ ¸f³ff¹ffÜ »fû²fe dUIYfÀf ¸fÔ¨f ³fZ Àfd¨¨fQf³fÔQ ÀffÃfe ¸fWXfSXfþ þe IZY þ³¸fdQ³f ´fSX d¸fâf³f dU°fdSX°f IYSX CX³fIZY Qe§ff¹fÊb IYe IYf¸f³ff IYeÜ BÀf ¸füIZY ´fSX »fû²fe dUIYfÀf ¸fÔ¨f IZY dþ»ff²¹fÃf ¶fÔMXe »fû²fe ³fZ IYWXf dIY Àfd¨¨fQf³fÔQ ÀffÃfe ¸fWXfSXfþ þe WX¸fZVff ÀfZ dWXÔQbAûÔ IYe Af³f, ¶ff³f, Vff³f AüSX dWXÔQb°U IYe ´fWX¨ff³f SXWXZ WX`ÔÜ Àfd¨¨fQf³fÔQ ÀffÃfe ¸fWXfSXfþ ³fZ 1992 ¸fZÔ A´f³fZ BÊáQZU°ff ßfeSXf¸f þe IZY d»fE SXf¸f þ³¸f ·fcd¸f AfÔQû»f³f ¸fZÔ AWX¸ ·fcd¸fIYf d³f·ffBÊ EZÀfZ dWX³Qc ÏQ¹f Àf¸fifMX IYe »f¸¶fe CX¸fi IZY d»fE ßfeSXf¸f ÀfZ WX¸f IYf¸f³ff IYSX°fZ WX`ÔÜ Àfd¨¨fQf³fÔQ ÀffÃfe ¸fWXfSXfþ þe WX¸fZVff ÀfZ ¦fSXe¶fûÔ, Vfûd¿f°fûÔ AüSX d´fLOXûÔ IZY ³fZ°ff SXWXZ WX`ÔÜ Àfd¨¨fQf³fÔQ ÀffÃfe ¸fWXfSXfþ þe IYe IYf¹fÊVf`»fe Àf¸f¹f¶f²Q AüSX d³f¿´fÃf WX`Ü CX³fIYf þeU³f ÀfQf ÀfZ ´fc¯fÊ°f ÀffQ¦fe Uf»ff SXWXf WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY Àfd¨¨fQf³fÔQ ÀffÃfe ¸fWXfSXfþ þe ³fZ WX¸fZVff ÀfZ dWXÔQbAûÔ IZY d»fE ÀfÔ§f¿fÊ dIY¹ff WX`Ü ·ffþ´ff IZY dþ»ff CX´ff²¹fÃf ´fiIYfVf SXfþ´fc°f ³fZ IYWXf dIY Àfd¨¨fQf³fÔQ ÀffÃfe ¸fWXfSXfþ þe IYe þeU³f IZY ´fid°f ÀfÔ°fbáe WXe CX³fIYe ¶fZWX°fSX IYf¹fÊ IbYVf»f°ff IYf ´fdSX¨ff¹fIY WX`Ü Àfd¨¨fQf³fÔQ ÀffÃfe ¸fWXfSXfþ þe ³fZ QZVf AüSX dWXÔQb°U IZY d»fE WX¸fZVff ÀfZ ÀfÔ§f¿fÊ dIY¹ff WX`Ü BÀf ¸füIZY ´fSX ³fSXZVf »fû²fe, WXdSXdIYVf³f »fû²fe, ¸fWXZVf ´fi²ff³f, dU³fûQ »fû²fe, OXfg. DYQ»f dÀfÔWX, IZYVfU SXfþ´fc°f, SX¸fZVf ¸fÔÂfe, SXf¸f·fSXûÀfe »fû²fe AfdQ ¸füþcQ SXWXZÜ


13 þ³fUSXeX X 2017

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

4

gsYiykbu uacj

eaMyk;qDr ftykf/kdkjh MhvkbZth lh,evks uxjvk;qDr

¹fbUf VfdöY IYû QZVf IZY ´fid°f IY°fʽ¹fûÔ IYf ¶fû²f IYSXf³ff A°¹fÔ°f AfUV¹fIY: ¶fišff³fÔQ SXfþ´fc°f Qe´fVfe»f ·ffSX°f Af¦fSXfÜ ¦fbøYUfSX IYû AdJ»f ·ffSX°fe¹f »fû²fe SXfþ´fc°f MXZ»feRYû³f OXf¹fSXZ¢MXSXe ³fZ A´f³fZ QWX°fûSXf dÀ±f°f IYf¹ffÊ»f¹f ´fSX ÀUf¸fe dUUZIYf³fÔQ þe IYe 154UeÔ þ³¸f-þ¹fÔ°fe SXf¿MÑXe¹f ¹fbUf dQUÀf IZY øY´f ¸fZÔ ¸f³ffBÊÜ BÀf ¸füIZY ´fSX AdJ»f ·ffSX°fe¹f »fû²fe SXfþ´fc°f MXZ»feRYû³f OXf¹fSXZ¢MXSXe IZY ÀfÔ´ffQIY ¸ff³fdÀfÔWX SXfþ´fc°f EZOXUûIZYMX ³fZ ÀUf¸fe dUUZIYf³fÔQ þe IYe °fÀUeSX ´fSX ¸ff»¹ff´f¯fÊ IYSX CX³WXZÔ ßf²Qf Àfb¸f³f Ad´fÊ°f dIY¹fZÜ AdJ»f ·ffSX°fe¹f »fû²fe SXfþ´fc°f MXZ»feRYû³f OXf¹fSXZ¢MXSXe IZY CX´f-ÀfÔ´ffQIY ¶fišff³fÔQ SXfþ´fc°f ³fZ IYWXf dIY Afþ ²f¸fÊ IZY ³ff¸f ´fSX Qbd³f¹ff ·fSX ¸fZÔ þû ¸ffSXIYfMX ¸f¨fe WX`, ²f¸fÊ IZY ³ff¸f ´fSX Qbd³f¹ff ·fSX ¸fZÔ þû ´ffJ¯OX R`Y»ff WX` EZÀfZ WXf»ff°f ¸fZÔ dUUZIYf³fÔQ IZY AûþÀUe dU¨ffSXûÔ IYf Qbd³f¹ff ·fSX IZY ¹fbUfAûÔ IZY d»fE Ad²fIY ¸fWXØU WX`, dþ³WXZÔ ÀfÔ´fc¯fÊ°ff ¸fZÔ Àf¸fÓf³fZ IYe þøYSX°f WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ÀUf¸fe dUUZIYf³fÔQ þe ³fZ °feÀf U¿fÊ IYe Af¹fb

ÀUf¸fe dUUZIYf³fÔQ þe ³fZ °feÀf U¿fÊ IYe Af¹fb 1893 ¸fZÔ dVfIYf¦fû, A¸fZdSXIYf IZY dUV½f ²f¸fÊ Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ dWXÔQc ²f¸fÊ IYf ´fid°fd³fd²f°U IYSX EZd°fWXfdÀfIY ·ff¿f¯f QZIYSX dUV½f ¸fZÔ dWX³Qc ²f¸fÊ IYû ÀffUÊ·füd¸fIY ´fWX¨ff³f dQ»ff³fZ ¸fZÔ AWX¸f ·fcd¸fIYf d³f·ffBÊÜ

1893 ¸fZÔ dVfIYf¦fû, A¸fZdSXIYf IZY dUV½f ²f¸fÊ Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ dWXÔQc ²f¸fÊ IYf ´fid°fd³fd²f°U IYSX EZd°fWXfdÀfIY ·ff¿f¯f QZIYSX dUV½f ¸fZÔ dWX³Qc ²f¸fÊ IYû ÀffUÊ·füd¸fIY ´fWX¨ff³f dQ»ff³fZ ¸fZÔ AWX¸f ·fcd¸fIYf d³f·ffBÊÜ þ¶f dWX³Qc ¨ffSXûÔ °fSXRY ÀfZ AÔ²fIYfSX ¸fZÔ ±fZ, °f¶f A´f³fZ Äff³f AüSX A´f³fZ IYf¸f ÀfZ ÀUf¸fe dUUZIYf³fÔQ þe ³fZ CX³WXZÔ SXfWX dQJfBÊÜ ÀUf¸fe dUUZIYf³fÔQ IYf QZVf IZY Àf·fe ¹fbUfAûÔ IYf A³fbIYSX¯f IYSX³ff ¨ffdWXEÜ ¶fišff³fÔQ SXfþ´fc°f ³fZ IYWXf dIY ÀUf¸fe

dUUZIYf³fÔQ ³fZ QZVf IZY ¹fbUfAûÔ IYû Àf¸f¦fi Af²¹ffd°¸fIY Àfû¨f AüSX dQVff Qe ±feÜ ÀUf¸fe dUUZIYf³fÔQ þe IZY þ³¸fdQUÀf IYû SXf¿MÑXe¹f ¹fbUf dQUÀf IZY øY´f ¸fZÔ ¸f³ffE þf³fZ IYf ¸fb£¹f IYfSX¯f CX³fIYf QVfʳf, dÀfðfÔ°f, A»füdIYIY dU¨ffSX AüSX CX³fIZY AfQVfÊ WX`Ô, dþ³fIYf CX³WXûÔ³fZ ÀU¹fÔ ´ff»f³f dIY¹ff AüSX ·ffSX°f IZY Àff±f-Àff±f A³¹f QZVfûÔ ¸fZÔ ·fe CX³WXZÔ À±ffd´f°f dIY¹ffÜ CX³fIZY ¹fZ dU¨ffSX AüSX AfQVfÊ ¹fbUfAûÔ ¸fZÔ ³fBÊ VfdöY AüSX DYþfÊ IYf ÀfÔ¨ffSX IYSX ÀfIY°fZ WX`Ô. dIYÀfe ·fe QZVf IZY ¹fbUf CXÀfIYf ·fdU¿¹f WXû°fZ WX`ÔÜ CX³WXeÔ IZY WXf±fûÔ ¸fZÔ QZVf IYe CX³³fd°f IYe ¶ff¦fOXûSX WXû°fe WX`ÜAfþ QZVf ¸fZÔ þWXfÔ ¨ffSXûÔ °fSXRY ·fiáf¨ffSX, ¶fbSXfBÊ AüSX A´fSXf²f IYf

¶fû»f¶ff»ff WX`, þû §fb³f ¶f³fIYSX QZVf IYû AÔQSX-WXe-AÔQSX JfE þf SXWXZ WX`ÔÜ EZÀfZ ¸fZÔ QZVf IYe ¹fbUf VfdöY IYû þf¦fÈ°f IYSX³ff AüSX CX³WXZÔ QZVf IZY ´fid°f IY°fʽ¹fûÔ IYf ¶fû²f IYSXf³ff A°¹fÔ°f AfUV¹fIY WX`Ü BÀf ¸füIZY ´fSX ASX¶f dÀfÔWX ¶ffgÀf, WXdSX´fiÀffQ EZOXUûIZYMX, ´fi·ffU dÀfZWX, ²ffSXf SXfþ´fc°f, ´fU³f SXfþ´fc°f, Qb¿¹fÔ°f SXfþ´fc°f, ¸fûSX²Uþ SXfþ´fc°f, dU¿¯fb »fû²fe, Qe´fIY »fû²fe, »fûIZY³Qi »fû²fe, ³fe°fZVf SXfþ´fc°f, ÀfÔQe´f SXfþ´fc°f, SXfIZYVf SXfþ´fc°f, ¸fbIZYVf »fû²fe, dQ³fZVf »fû²fe, ·fcSXedÀfÔWX, þe°fZ³Qi »fû²fe, SXfþUeSX dÀfÔWX, SXfWXb»f »fû²fe, SXdU »fû²fe ÀfdWX°f Àf¸ffþ IZY ´fi¸fbJ »fû¦f CX´fdÀ±f°f SXWXZÜ

9455417491, 2226830 9454417509, 2260181 9454400246 9411911989 9358277455

d¦fïf- ·ffÔ¦fOÞXf IYe ¸fÀ°fe ´fSX Ófc¸fe ¸fdWX»ffEÔ Af¦fSXfÜ VfWXSX »fûWXOÞXe IZY Jb¸ffSX ¸fZÔ OXc¶f³fZ »f¦ff WX`Ü ¦fb÷YUfSX IYû IYBÊ À±ff³fûÔ ´fSX »fûWXOÞXe IYf Af¹fûþ³f WXbAf, ´fÔþf¶fe ¦fe°f- ÀfÔ¦fe°f IYe ²fc¸f LfBÊ SXWXeÜ ¸fdWX»ffAûÔ ³fZ d¦fïf·ffÔ¦fOÞXf ´fSX þ¸fIYSX ¸fÀ°fe IYeÜ d´fÔOX ¶f»fc¨fe ¸fZÔ Af¹fûdþ°f B³fSX ½WXe»f ¢»f¶f AfgRY Af¦fSXf SXfg¹f»f IZY »fûWXOÞXe ¸feMX ¸fZÔ ¸fdWX»ffEÔ ÀfþIYSX AfBÊÔÜ PXû»f ¶fþ°fZ WXe ´fÔþf¶fe ¦fe°fûÔ ´fSX Àf·fe ³fZ ³fÈ°¹f dIY¹ffÜ ·ffÔ¦fOÞXf- d¦fïf ´fSX þ¸fIYSX NXb¸fIZY »f¦ffE ¦fEÜ BÀfIZY ¶ffQ ³fE ÀfÂf IZY d»fE A¨fʳff ¦fb~f IYû A²¹fÃf, ÷Y´ff»fe þ`³f IYû Àfd¨fU, SXZJf ¦fb~f IYû IYû¿ff²¹fÃf ¨fb³ff ¦f¹ffÜ ´fÔþf¶fe IbYOÞXe IYf dJ°ff¶f AÔþc ÀffWX³fe, SXZVf¸ff IYû d¸f»ffÜ BÀf QüSXf³f Àfûd³f¹ff, d³fd²f, AÔþd»f, ¶f¶fe°ff, A»fIYf, V½fZ°ff, Ad³f°ff, FY°fb, Lf¹ff, dVf»´fe AfdQ ¸füþcQ SXWXeÔÜ Q¹ff»f¶ff¦f SXûOX ´fSX ¸fÔ¦f»f¸f EÀMXZMX ¸fZÔ Af¹fûdþ°f »fûWXOÞXe CX°ÀfU ¸fZÔ d¦fïf- ·ffÔ¦fOÞXf IYe ²fc¸f SXWXeÜ ¸fdWX»ffAûÔ ³fZ dIYMXe ´ffMXeÊ IZY Àff±f IYf¹fÊIiY¸f VfbøY dIY¹ffÜ PXû»fIY IYe ±ff´f ´fSX ·ffÔ¦fOÞXf AüSX d¦fïf WXbAfÜ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ÀfÔ¦fe°ff, ·ffSX°fe, ¶fSXJf, IÔY¨f³f, Àfü¸¹ff, Àfe¸ff, ßfðf, ³feøY, ·ffU³ff, ¸f¸f°ff, ³f`³ff, ¸fbÀIYf³f, d´fi¹fÔIYf, SX¯fþe°f, ¦fdSX¸ff, Àfb³fe°ff, UÔQ³ff, dU³fe°ff AfdQ Vffd¸f»f SXWXeÔÜ

dUUZIYfÔ³fQ IZY dU¨ffSXûÔ ÀfZ ´fiZSX¯ff »fZÔ ¹fbUf Af¦fSXfXÜ ÀUf¸fe dUUZIYf³fÔQ IYe 154 UeÔ þ¹fÔ°fe ´fSX ÀfþfUMX- Qe´fQf³f IYf Af¹fûþ³f WXbAfÜ dVfÃf¯f ÀfÔÀ±ff³fûÔ ¸fZÔ dUôfd±fʹfûÔ IYû CX³fIZY ¶f°ffE SXfÀ°fZ ´fSX ¨f»f³fZ IYe ÀfeJ Qe ¦fBÊ, °fû ²¹ff³f-¹fû¦f IZY IYf¹fÊIiY¸f WXbEÜ ¦fb÷YUfSX IYû ÀfÔÀIYfSX VffJf IZY ÀfWX¹fû¦f ÀfZ ·ffSX°f dUIYfÀf ´fdSX¿fQ ³fZ ÀUf¸fe dUUZIYf³fÔQ IYe þ¹fÔ°fe ´fSX ÀfcSXÀfQ³f ¨füSXfWXf dÀ±f°f ´fid°f¸ff ´fSX ÀfþfUMX AüSX Qe´fQf³f dIY¹ffÜ SXf¿MÑXe¹f CX´ff²¹fÃf IZYVfU QØf ¦fb~f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ÀUf¸fe dUUZIYf³fÔQ IYf ³ff¸f Af°fZ WXe ¸f³f ¸fZÔ ßfðf AüSX ÀRcYd°fÊ IYf ÀfÔ¨ffSX WXû°ff WX`Ü ·ffdU´f ÀfÔÀIYfSX AüSX »ff¹fÔÀf ¢»f¶f Af¦fSXf ÀfbSXd·f IZY ÀfWX¹fû¦f ÀfZ ³fZÂf d¨fdIY°Àff dVfdUSX ¶ff¶ff IZYVfUQfÀf ÀfSXÀU°fe dVfVfb ¸fÔdQSX ÀIcY»f, ³f¦f»ff WXUZ»fe, Q¹ff»f¶ff¦f ¸fZÔ »f¦ff¹ff ¦f¹ffÜ dVfdUSX ¸fZÔ OXfg. Af³fÔQ CX´ff²¹ff¹f, OXfg. ¦fûdUÔQ Vf¸ffÊ, OXfg. ¦fü°f¸f, OXfg. »fd»f°f ¦fb~f õfSXf 150 ¸fSXeþûÔ IYf ´fSXeÃf¯f dIY¹ff ¦f¹ffÜ 18 IYû ¸fûd°f¹ffd¶fÔQ Afg´fSXZVf³f IYû ¨fb³ff ¦f¹ffÜ BÀf QüSXf³f ¶fiþ ´fif°f A²¹fÃf ¶fÀfÔ°f ¦fb~f, SXeþ³f»f Àfd¨fU SXfþeU A¦fiUf»f, A²¹fÃf CX¸fZVf ¶fÔÀf»f , ¶fiþ ´fif°f

Vf¸ffÊ ³fZ dQ¹ffÜ ´fiÀffQ dU°fSX¯f AfdÂf ´ffÔOXZ¹f AüSX SXfþeU Qü³fZdSX¹ff ³fZ dIY¹ffÜ UWXeÔ AfUfÀf dUIYfÀf dÀ±f°f ¦ff¹fÂfe ¹fbUf ¸fÔOX»f ³fZ Qe´f¹fÄf IZY Àff±f dUUZIYf³fÔQ IYe þ¹fÔ°fe ¸f³ffBÊÜ Af¦fSXf IZY ´fi·ffSXe OXfg. ASXdUÔQ d¸fßf ³fZ dU¨ffSX SXJZÜ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ¸fQ³f¸fûWX³f Vf¸ffÊ, EIZY Vf¸ffÊ, ³fe»fZVf, CX¸fZVf IbYVfUfWX, Àfd»f»f d¸fßff, U`¿¯fUe Vf¸ffÊ, ¸f¸f°ff d¸fßff, ¸fb³³ff»ff»f Vf¸ffÊ, WXU³f-´fiU¨f³f ÀfZ dU¸f»ff Vf¸ffÊ, Af·ff d¸fßff, IbYÀfb¸f Vf¸ffÊ ¸f³ffBÊ þ¹fÔ°fe AüSX ´fU³f d¸fßff ³fZ ÀfWX·ffd¦f°ff IYeÜ ¨WXQc ÀUf¸fe dUUZIYf³fÔQ ÀfÔÀ±ff³f õfSXf ÀfÔ¨ffd»f°f ¹fbUf UfdWX³fe IZY ´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ ·fe ³f¹ff AfQVfÊ ³f¦fSX, ¶f»IZYV½fSX IZY ÀfcSXÀfQ³f dÀ±f°f dUUZIYf³fÔQ IYe ´fid°f¸ff ´fSX dUUZIYf³fÔQ dUôf ¸fÔdQSX ´fcUÊ ¸ff²¹fd¸fIY ¸ff»¹ff´fʯf dIY¹ffÜ dUôf»f¹f ¸fZÔ WXU³f AüSX ´fiU¨f³f IZY Àff±f dUôfd±fʹfûÔ IYû ¶ffÔMXZ dUUZIYf³fÔQ IYe þ¹fÔ°fe ¸f³ffBÊ ¦fBÊÜ ¸fZOX»f ´fe°ff¸¶fSXf ´feNX IZY ´feNXf§feV½fSX ÀUf¸fe dVfUSXf¹f ¸fWXfSXfþ IYe A²¹fÃf°ff ¸fZÔ WXbE ÀUf¸fe dUUZIYf³fÔQ IYe þ¹fÔ°fe ´fSX ¦fb÷YUfSX IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ Af¦fSXf IYfg»fZþ IZY ´fcUÊ IYû AfSX¶feEÀf dOX¦fie IYfg»fZþ ¸fZÔ Àff¸ff³¹f ´fiûRZYÀfSX OXfg. þZÀfe CX´ff²¹ff¹f ³fZ ²¹ff³f- Äff³f ´fid°f¹fûd¦f°ff IZY dUþ¹fe dUôfd±fʹfûÔ ¹fû¦f IYSXf¹ffÜ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ OXfg. EÀfIZY IYû ¸fZOX»f AüSX ´fi¸ff¯f ´fÂf ¶ffÔMXZ ¦fEÜ Vf¸ffÊ, OXfg. SXfþeU Vfb¢»ff, OXfg. Ãf¸ff Vfb·ffSXÔ·f IYfg»fZþ IZY ´fif¨ff¹fÊ A³fb´f¸f ¨f°fbUZQeÊ, OXfg. ¹fû¦fZVf Vf¸ffÊ, dUþ¹f´fi°ff´f ¦fû¹f»f, ³fe°fZVf A¦fiUf»f AüSX LfÂf ÀfÔ§f dÀfÔWX, SX¸fZVf ¦fb~, Àfb³fe»f d¶f»»ff, Aþ¹f A²¹fÃf ÀfüSX·f Vf¸ffÊ ³fZ dIY¹ffÜ ¸fb£¹f UöYf SXfU°f, EÀfÀfe Vf¸ffÊ AfdQ SXWXZÜ ÀfÔ¨ff»f³f ¸f³fûþ IbY¸ffSX ³fZ ÀUf¸feþe IZY dU¨ffSX dVfUSXfþ Vf¸ffÊ ³fZ AüSX ²f³¹fUfQ d³fd²f SXJZÜ IYf¹fÊIiY¸f IZY QüSXf³f Àff¸ff³¹f Äff³f CX´ff²¹fÃf UÔQ³ff A¦fiUf»f, Àfd¨fU Àfe¸ff, dUØfe¹f Àfd¨fU ´fiVff°f A¦fiUf»f, SXfþeU, ¸fbIZYVf ¦fb~f, SXÔþ³f, IZY IZY Vf¸ffÊ, ÀfüSX·f, CXd¸fÊ»f AfdQ ÀfQÀ¹f ¸füþcQ SXWXZ, þ¶fdIY »ff¹fÔÀf ÀfbSXd·f ÀfZ A²¹fÃf CX¸ff ¶fÔÀf»f, ª¹fûd°f ¶fÔÀf»f, Qe´ff»fe A¦fiUf»f, UÔQ³ff, Àfb¿f¸ff ¸fÔ¦f»f, ¸fûdWX³fe d¸fØf»f, Àfb³fe°ff A¦fiUf»f AfdQ ¸füþcQ SXWXZÜ

´fid°f¹fûd¦f°ff ¸fZÔ Vffd¸f»f WXbE dUôf»f¹fûÔ ¸fZÔ ÀfZ ´fi±f¸f SXWXZ A³fb·fU ¦fü°f¸f, ³fÔQ³fe ´fiþf´fd°f, ¸ff³fÀfe dÀfÔWX, °f³fe¿ff SXfþ´fc°f ÀfdWX°f dõ°fe¹f SXWXeÔ ÀffdWX³f Jf³f IYû ¸fZOX»f AüSX ´fi¸ff¯f ´fÂf dQE ¦fEÜ ÀfÔ¨ff»f³f RYfd°f¸ff Jf³f ³fZ dIY¹ffÜ ³ffSXe SXÃff Af¦fZ³ffÊBþZVf³f - ÀUf¸fe dUUZIYf³fÔQ ¹fc±f d¶f¦fiZOX õfSXf Af¹fûdþ°f ´fid°f¹fûd¦f°ff IZY ´fbSXÀIYfSX dU°fSX¯f ¸fZÔ ÀfÔÀ±ff IZY A²¹fÃf SXûdWX°f ¨fü²fSXe, OXfg. SXf¸fUeSX dÀfÔWX ¨füWXf³f, OXfg. ¸fÈQb»ff dÀfÔ§f»f, ´fid°f¸ff ·ff¦fÊU, A³fb·ff IbY»fßfZâ, Àf°feVf ´fÔdOX°f, WXSXeVf þ`³f, A³fe°ff dÀfÔWX, A¸f³f, Ad·f¿fZIY ¶f§fZ»f AfdQ SXWXZÜ

´fid°f¸ff IYf Qb¦²ffd·f¿fZIY IYSX ¸ff»¹ff´fʯf dIY¹ff ¦f¹ffÜ ·ffþ´ffB¹fûÔ ³fZ CX³fIZY ¶f°ffE ¸ff¦fÊ ´fSX ¨f»f³fZ IYf ÀfÔIY»´f d»f¹ffÜ ¸fWXf³f¦fSX A²¹fÃf dUþ¹f dVfUWXSXZ ³fZ IYWXf dIY ÀUf¸fe dUUZIYf³fÔQ ·ffSX°f IYe ´fWX¨ff³f WX`ÔÜ UZ Àf·fe ¨WXQbÀ°ff³fe ¹fbUfAûÔ IZY AfQVfÊ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ CX³fIZY þeU³f ´fSX ´fiIYfVf OXf»f°fZ WXbE IYWXf dIY ¹fbUfAûÔ IYû CX³fÀfZ ´fiZSX¯ff d¸f»f°fe WX`Ü WX¸fZÔ CX³fIZY ¶f°ffE ¸ff¦fÊ ·ffþ´ff ³fZ dIY¹ff ÀfcSXÀfQ³f ´fSX ¨f»f³ff WXû¦ffÜ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ·ff³fb d°fSXfWXZ ´fSX dÀ±f°f ´fid°f¸ff ¸fWXfþ³f, AVfûIY d´f´´f»f, SXfþIbY¸ffSX ¦fb~f, þZOXe Vf¸ffÊ, d³fWXf»f dÀfÔWX ²ffIYOÞX, IYf Qb¦²ffd·f¿fZIY UeSXZÔQi ßfeUfÀ°fU, Ad·f¿fZIY ¦fb~f, ¸fÔþc ÀUf¸fe dUUZIYf³fÔQ IYe 154UeÔ þ¹fÔ°fe Uf¿¯fZʹf, ÀfÔ²¹ff þûVfe, AVfRYfIY Àf`RYe, ¦fb÷YUfSX IYû ·ffþ´ff ³fZ°ffAûÔ ³fZ ¸f³ffBÊÜ ·fSX°f Vf¸ffÊ, dQ³fZVf A¦fdSX¹ff AfdQ ¸füþcQ ÀfcSXÀfQ³f d°fSXfWXZ dÀ±f°f dUUZIYf³fÔQ IYe SXWXZÜ


Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

13 þ³fUSXeX X 2017

5


13 þ³fUSXeX X 2017

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

jk”Vªh; lekpkj ´fi²ff³f ³¹ff¹ff²feVf IZY Àff±f Àf·fe ¸fbïûÔ IYf WX»f d³fIYf»fZÔ¦fZ: ´fiÀffQ ³fBÊ dQ»»feÜ ´fi²ff³f ³¹ff¹ff²feVf þeEÀf JZWXSX õfSXf þþûÔ IYe IY¸fe IZY IYfSX¯f ³¹ffd¹fIY IYf¹fÊ ´fi·ffdU°f WXû³fZ ´fSX d¨fÔ°ff þfdWXSX dIY¹fZ þf³fZ IZY EIY dQ³f ¶ffQ IYf³fc³f ¸fÔÂfe SXdUVfÔIYSX ´fiÀffQ ³fZ AfVff ½¹föY IYe dIY d³f¹fbdöY¹fûÔ AüSX AUÀfÔSX¨f³ff ÀfZ þbOÞXe d¨fÔ°ffAûÔ IYf Vfe§fi Àf¸ff²ff³f dIY¹ff þfE¦ffÜ ³¹ffd¹fIY Àfb²ffSX ÀfZ þbOÞXZ EIY Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, kk¸f`Ô Af´fÀfZ IYWX ÀfIY°ff WXcÔ dIY ´fi²ff³f ³¹ff¹ff²feVf ³¹ff¹f¸fcd°fÊ JZWXSX IZY Àff±f d¸f»fIYSX WX¸f ³¹ff¹f´ffd»fIYf ÀfZ þbOÞXe d¨fÔ°ffAûÔ, Vfe§fi d³f¹fbdöY, ¹fû¦¹f »fû¦fûÔ IYe d³f¹fbdöY Àfbd³fd›°f dIY¹fZ þf³fZ AüSX ³¹ff¹f QZ³fZ IZY d»fE þøYSXe ÀfbúPÞX AUÀfÔSX¨f³ff þ`ÀfZ ¸fbïûÔ IZY Àf¸ff²ff³f IYe °fSXRY Àff±fÊIY °fSXeIZY ÀfZ Af¦fZ ¶fPÞX ÀfIY°fZ WX`ÔÜll ³¹ff¹f¸fcd°fÊ JZWXSX ³fZ ¶fb²fUfSX IYû WXe IYWXf ±ff dIY ³¹ff¹ff²feVfûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ IY¸fe IZY IYfSX¯f CX¨¨f°f¸f ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ IYf¸fIYfþ ´fi·ffdU°f WXû SXWXf WX`Ü BÀfIZY EIY dQ³f ¶ffQ

´fiÀffQ ³fZ IYWXf, kkWX¸f³fZ 126 d³f¹fbdöY¹ffÔ IYe WX`Ô, þû 1990 IZY ¶ffQ ÀfZ ÀfUfÊd²fIY WX`Ü Àff±f WXe CX¨¨f ³¹ff¹ff»f¹fûÔ ¸fZÔ 131 Ad°fdSXöY ³¹ff¹ff²feVfûÔ IYû À±ff¹fe dIY¹ff ¦f¹ff WX`Üll ¸fÔÂfe ³fZ IYWXf, kk¸füd»fIY IY°fʽ¹fûÔ IZY ÀfÔQ·fÊ ¸fZÔ ³¹ff¹f ´fiQf³f IYSX³ff ÀfbVffÀf³f IYf dWXÀÀff WX`Ü BÀfd»fE þ»Q ³¹ff¹f ´fiQf³f IYSX³ff WX` AüSX EZÀff Bʸff³fQfSXe AüSX þUf¶fQZWXe IZY Àff±f dIY¹ff þf³ff WX`Üll

LfÂf IYf¹fÊIY°ffÊ IZY øY´f ¸fZÔ Af´ff°fIYf»f IZY QüSXf³f IYe A´f³fe »fOÞXfBÊ IYf WXUf»ff QZ°fZ WXbE CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY UWX CXÀf AfÔQû»f³f ¸fZÔ dWXÀÀff »fZ³fZ Uf»fZ ÀfSXIYfSX IYe A¦fbUfBÊ IYSX SXWXZ WX`ÔÜ BÀf Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ ´fcUÊ ´fi²ff³f ³¹ff¹ff²feVf E¸fE³f UZÔIYMX¨f»f`¹ff, IYfÔ¦fiZÀf ÀffÔÀfQ IY¯fÊ dÀfÔWX AüSX Àfb´fie¸f IYûMXÊ ¶ffSX EÀfûdÀfEVf³f IZY ´fcUÊ Àfd¨fU AVfûIY ASXûOÞXf Àf¸fZ°f A³¹f ³fZ°ff, dUd²f AüSX Afd±fÊIY dUVfZ¿fÄfûÔ ³fZ dWXÀÀff d»f¹ffÜ

³fZ A´f³ff ³ff¸f þe°f dÀfÔWX ¶f°ff¹fff WX`Ü ÀfeAfSX´feERY ¸fWXfd³fQZVfIY IZY Qb¦ffÊ ´fiÀffQ ³fZ ¶f°ff¹ff, kk¹fWX ´fbSXf³ff UedOX¹fû WX`Ü þUf³f IYû ÀfZUf ÀfZ þbOÞXe dVfIYf¹f°f WX` AüSX UWX UZ°f³f EUÔ A³¹f ÀfbdU²ffAûÔ ¸fZÔ Àf¸ff³f°ff IYe ¸ffÔ¦f IYSX SXWXf WX`Ü ¶f»f IZ Y ¸fWX f d³fSX e ÃfIY À°fSX IZ Y EIY Ad²fIYfSXe þUf³f ÀfZ ÀfÔ´fIYÊ ¸fZÔ WX`ÔÜ WX¸f³fZ ¹fWX À´fá dIY¹ff WX` dIY þUf³fûÔ ÀfZ þbOÞXe dIYÀfe ·fe °fSXWX IYe Àf¸fÀ¹ff WX`, °fû CX À fIYf °f°IYf»f Àf¸ff²ff³f dIY¹ff þfE¦ffÜll CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY þUf³f ³fZ d´fL»fZ U¿fÊ AûAfSXAû´fe IZY ¸fbïZ ´fSX WXbE

´fiQVfʳfûÔ IZY QüSXf³f ¹fZ ¸fbïZ CXNXf¹fZ ±fZ AüSX ÀfeAfSX´feERY ³fZ kÀff°fUZÔ UZ°f³f Af¹fû¦fl IYû B³f Àf·fe ¸fbïûÔ ÀfZ AU¦f°f IYSXf dQ¹ff ±ffÜ ´fiÀffQ ³fZ IYWXf, kkAf´f WX¸fZVff dþÀf ´fiIYfSX þe SXWXZ WXû°fZ WX`Ô, CXÀfÀfZ ¶fZWX°fSX þeU³f ¨ffWX°fZ WX`Ô...UWX BÀfe IYe ¶ff°f IYWX SXWXf WX`Ü CXÀfZ ¶f»f ÀfZ þbOÞXe IYûBÊ dVfIYf¹f°f ³fWXeÔ WX`Üll ÀfeAfSX´feERY ³fZ EIY ¶f¹ff³f ¸fZÔ IYWXf, kkIYfÔÀMXZ¶f»f ³fZ dIYÀfe ÀfÔ¦fNX³f IYe dVfIYf¹f°f ³fWXeÔ IYe WX` AüSX IZYU»f A´f³fZ AfIYfÔ Ã ff IYû ÀUSX dQ¹ff WX ` Ü ÀfeAfSX´feERY A´f³fZ þUf³fûÔ IYe ¶fZWX°fSXe IYû »fZIYSX ¶fWXb°f Ad²fIY ÀfÔUZQ³fVfe»f WX`Ü CX³fIYe dVfIYf¹f°fûÔ IZY d³f´fMXfSXZ IZY d»fE dUd·f³³f À°fSXûÔ ´fSX d³fSXÔ°fSX ´fi¹ffÀf dIY¹fZ þf SXWXZ WX`ÔÜll ¦füSX°f»f¶f WX` dIY IbYL dQ³f ´fWX»fZ ¶feEÀfERY IZY EIY þUf³f °fZþ ¶fWXfQbSX ¹ffQU ³fZ ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff ´fSX EIY UedOX¹fû ´fûÀMX IYSX QfUf dIY¹ff ±ff dIY ÀfbSXÃffIYd¸fʹfûÔ IYû JSXf¶f ¦fb¯fUØff IYf ·fûþ³f dQ¹ff þf SXWXf WX`Ü BÀfIZY ¶ffQ ¹fWX ¸fbïf ¨f¨ffÊ ¸fZÔ WX`Ü

6

Àfb¶fi°f SXf¹f ÀfWXfSXf IYû Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fZ Qe ¨fZ°ffU³fe IYWXf, '¶fIYf¹ff 600 IYSXûOÞX ³fWXeÔ ¨fbIYf¹ff °fû dRYSX þf³ff WXû¦ff þZ»f' ³fBÊ dQ»»feÜ CX¨¨f°f¸f ³¹ff¹ff»f¹f ³fZ ÀfWXfSXf Àf¸fcWX ´fi¸fbJ Àfb¶fi°f SXf¹f IYû 600 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IZY ·fb¦f°ff³f IZY d»fE dQE ¦fE LWX RYSXUSXe °fIY IZY Àf¸f¹f IYû AüSX ¶fPXf³fZ ÀfZ B³fIYfSX dIY¹ffÜ Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fZ ÀfWXfSXf Àf¸fcWX IZY ¸fbdJ¹ff Àfb¶fi°f SXf¹f ÀfWXfSXf IYû ¨fZ°ffU³fe Qe WX`Ü AQf»f°f ³fZ IYWXf WX` dIY A¦fSX ÀfWXfSXf Àf¸fcWX 6 RYSXUSXe °fIY ÀfZ¶fe IYû ·fb¦f°ff³f ³fWXeÔ IYSX°ff °fû CX³WXZÔ dRYSX ÀfZ þZ»f ·fZþf þf ÀfIY°ff WX`Ü ÀfWXfSXf Àf¸fcWX IYû 6 RYSXUSXe °fIY ÀfZ¶fe IZY ´ffÀf 600 IYSXûOÞX ÷Y´fE þ¸ff IYSXf³fZ WX`ÔÜ Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fZ ¦fb÷YUfSX IYû ÀfWXfSXf Àf¸fcWX IYe CXÀf AþeÊ IYû JfdSXþ IYSX dQ¹ff dþÀf¸fZÔ ÀfZ¶fe IZY ´ffÀf 600 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ þ¸ff IYSXf³fZ IZY d»fE AüSX UöY dQE þf³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYe ¦fBÊ ±feÜ Àf¸fcWX ³fZ IYûMXÊ ¸fZÔ IYWXf dIY CXÀfZ ³fûMX¶fÔQe IZY ¨f»f°fZ ´f`Àff þbMXf³fZ ¸fZÔ ´fSXZVff³fe WXû SXWXe WX`, ´fSX AQf»f°f ³fZ BÀf Q»fe»f IYû ¸ff³f³fZ ÀfZ B³fIYfSX IYSX dQ¹ffÜ ¹ffd¨fIYf JfdSXþ IYSX°fZ WXbE IYûMXÊ ³fZ ¹fWX ÀfÔIZY°f ·fe dQE dIY UöY ´fSX ´f`Àff þ¸ff ³f IYSX³fZ ´fSX Àfb¶fi°f SXfg¹f IYû dRYSX þZ»f ·fZþ dQ¹ff þfE¦ffÜ CX¨¨f°f¸f ³¹ff¹ff»f¹f ³fZ 28 ³fUÔ¶fSX IYû ÀfWXfSXf Àf¸fcWX IZY ¸fbdJ¹ff Àfb¶fi°f SXf¹f ÀfZ IYWXf ±ff dIY ¹fdQ CX³WXZÔ þZ»f ÀfZ ¶ffWXSX SXWX³ff WX` °fû UWX ÀfZ¶fe-ÀfWXfSXf dSXRÔYOX

Jf°fZ ¸fZÔ A¦f»fZ Àff»f 6 RYSXUSXe °fIY 600 IYSXûOÞX ÷Y´fE þ¸ff IYSXf¹fZÔÜ ³¹ff¹ff»f¹f ³fZ CX³WXZÔ °f¶f ·fe Af¦ffWX dIY¹ff ±ff dIY ²f³fSXfdVf þ¸ff IYSXf³fZ ¸fZÔ dURY»f SXWX³fZ ´fSX CX³WXZÔ dRYSX þZ»f ¸fZÔ »füMX³ff WXû¦ffÜ ³fUÔ¶fSX ¸fZÔ ´fi²ff³f ³¹ff¹ff²feVf °feSX±f dÀfÔWX NXfIbYSX, ³¹ff¹f¸fcd°fÊ E IZY dÀfIYSXe AüSX ³¹ff¹f¸fcd°fÊ SXÔþ³f ¦fû¦fûBÊ IYe °fe³f ÀfQÀ¹fe¹f JÔOX´feNX ³fZ IYWXf ±ff dIY ¹fdQ ÀfWXfSXf Àf¸fcWX d³fUZVfIYûÔ IYe ¶fIYf¹ff SXfdVf IYf ·fb¦f°ff³f IYSX³fZ IZY d»f¹fZ ÀfÔ´fdØf ¶fZ¨f³fZ ¸fZÔ AÀfRY»f SXWXf °fû UZ BÀfIZY d»f¹fZ kdSXÀfeUSXl d³f¹fböY IYSX³fZ ´fSX dU¨ffSX IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ d°fWXfOÞX þZ»f ¸fZÔ Qû Àff»f d¶f°ff³fZ IZY ¶ffQ Àfb¶fi°f SXfg¹f d´fL»fZ Àff»f ¸fBÊ ¸fZÔ °f¶f ¶ffWXSX Af ´ffE ±fZ, þ¶f CX³fIYe ¸ffÔ IYf d³f²f³f WXû ¦f¹ff ±ffÜ CX³fIYf ´fSXû»f BÀf Vf°fÊ ´fSX ¶fPÞXf¹ff ¦f¹ff ±ff dIY UWX d³fUZVfIYûÔ IYf ´f`Àff »füMXf³fZ IZY d»fE Àf¸f¹f-Àf¸f¹f ´fSX ÀfZ¶fe IZY ´ffÀf SXIY¸f þ¸ff IYSXf°fZ SXWXZÔ¦fZÜ

Àf`d³fIY ¨fÔQc ¨f½WXf¯f IYû A¶f CRPF þUf³f ³fZ UedOX¹fû dSXWXf IYSX³fZ IYû ´ffIY ´fûÀMX IYSX Àf¸fÀ¹ffEÔ ¶f°ffBÊÔ ´fid°f¶fð: ·ff¸¶fSXZ

³fBÊ dQ»»feÜ ¶feEÀfERY þUf³f °fZþ ¶fWXfQbSX ¹ffQU IZY UedOX¹fû IZY ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff ´fSX Uf¹fSX»f WXû³fZ IZY ¶ffQ ÀfeAfSX´feERY IZY EIY þUf³f IYf UedOX¹fû A¶f ÀfbdJʹfûÔ ¸fZÔ WX`Ü BÀf UedOX¹fû ¸fZÔ ÀfeAfSX´feERY þUf³f ³fZ A²fÊÀf`d³fIY ¶f»f IZY þUf³fûÔ IYû ÀfZ³ff IZY ¶fSXf¶fSX °f³f£UfWX AüSX A³¹f ÀfbdU²ffEÔ QZ³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYe WX`Ü QZVf IZY Àf¶fÀfZ ¶fOÞXZ A²fÊÀf`d³fIY ¶f»f IZYÔQie¹f dSXþUÊ ´fbd»fÀf ¶f»f (ÀfeAfSX´feERY) ³fZ Afþ IYWXf dIY CXÀf³fZ þUf³f õfSXf CXNXf¹fZ ¦f¹fZ ¸fbïZ IYû ÀfÔÄff³f ¸fZÔ d»f¹ff WX`Ü UedOX¹fû ¸fZÔ þUf³f

¸fbÔ¶fBÊÜ IZYÔQie¹f SXÃff SXfª¹f ¸fÔÂfe Àfb·ff¿f ·ff¸¶fSXZ ³fZ ¹fWXfÔ IYWXf dIY ´ffdIYÀ°ff³fe Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ ·ffSX°fe¹f Àf`d³fIY ¨fÔQc ¨f½WXf¯f IYû dSXWXf IYSX³fZ IYû »fZIYSX ´fid°f¶fð°ff þ°ffBÊ WX`, dþ³WXûÔ³fZ A³fþf³fZ ¸fZÔ d´fL»fZ Àff»f Àfe¸ff ´ffSX IYSX Qe ±feÜ QdÃf¯f ¸fbÔ¶fBÊ ¸fZÔ ¸fÓf¦ffÔU OXfgIY d»fd¸fMXZOX (E¸fOXeE»f) ¸fZÔ ÀIYfgd´fʹf³f U¦fÊ IYe QcÀfSXe ´f³fOXb¶¶fe Jf³fOXZSXe IYf þ»ffU°fSX¯f IYSX³fZ IZY ¶ffQ ·ff¸¶fSXZ ³fZ IYWXf dIY CX³WXûÔ³fZ (´ffdIYÀ°ff³f) ¸ff³ff WX` dIY ¨fÔQc ¨f½WXf¯f þedU°f WX`Ô AüSX UZ þfÔ¨f IZY ¶ffQ CX³WXZÔ dSXWXf IYSX QZÔ¦fZÜ þfÔ¨f ´fcSXe WXû³fZ IZY IYSXe¶f WX`Ü ¸fÔÂfe ³fZ IYWXf dIY WX¸f OXeþeE¸fAû (Àf`³¹f Ad·f¹ff³fûÔ IZY ¸fWXfd³fQZVfIY) À°fSX ´fSX CX³fIYe dSXWXfBÊ Àfbd³fd›°f IYSX³fZ IZY d»fE ´fi¹ffÀf IYSX SXWXZ WX`ÔÜ A¶f °fIY OXeþeE¸fAû ³fZ A´f³fZ ´ffdIYÀ°ff³fe Àf¸fIYÃf IZY Àff±f IY¸f ÀfZ IY¸f 15-20 ¶ffSX ¶ff°f¨fe°f IYe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY Qû dQ³f ´fWX»fZ WXe d´fL»fe ¶ffSX BÀf ¶ffSXZ ¸fZÔ ¶ff°f¨fe°f IYe ¦fBÊ WX`Ü CX³WXûÔ³fZ (´ffdIYÀ°ff³f) IYWXf WX` dIY þfÔ¨f J°¸f WXû SXWXe WX` AüSX ¨fÔQc ¨f½WXf¯f IYû þ»Q dSXWXf dIY¹ff þfE¦ffÜ ÀfÔ¹fû¦f ÀfZ ¨f½WXf¯f CXÀfe »fûIYÀf·ff d³fUfʨf³f ÃfZÂf IZY SXWX³fZ Uf»fZ WX`Ô þWXfÔ ÀfZ ·ff¸¶fSXZ ÀffÔÀfQ WX`ÔÜ ¸fÔÂfe ³fZ IYWXf, ''¸f`Ô CX³fIZY ´fdSXUfSX IZY Àff±f d³f¹fd¸f°f ÀfÔ´fIYÊ ¸fZÔ WXcÔÜll d´fL»fZ Àff»f 30 dÀf°fÔ¶fSX IYû ¨f½WXf¯f A³fþf³fZ ¸fZÔ d³f¹fÔÂf¯f SXZJf IZY QcÀfSXe °fSXRY ¨f»fZ ¦fE ±fZÜ


13 þ³fUSXeX X 2017

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

lsgr

7

viuh

VfSXeSX IYû WX»IYf-RbY»IYf SXJ³fZ IZY d»fE IYSXZÔ ³fÈ°¹f IYf A·¹ffÀf

´fd›¸fe QZVfûÔ ¸fZÔ »fû¦f VfSXeSX IYû WX»IYf-RbY»IYf ¶f³ffE SXJ³fZ IZY d»fE IYBÊ-IYBÊ §fÔMXûÔ ³fÈ°¹f IYf A·¹ffÀf IYSX°fZ WX`ÔÜ VfSXeSX IYû LSXWXSXf ¶f³ffE SXJ³fZ IYe ¹fWX ´fðd°f ·fc°f´fcUÊ ÀfûdU¹f°f ÀfÔ§f IZY ¦f¯fSXfª¹fûÔ ¸fZÔ ¶fWXb°f WXe ´fidÀfð WX`Ü BÀfIZY d»fE ÀfÔ¦fe°f IYe ÀfbSX-°ff»f AüSX »fWXdSX¹fûÔ IZY Àff±fÀff±f »fû¦f °ff»ff¶f ¸fZÔ °f`SX³fZ, ÀffBdIY»f ¨f»ff³fZ, »fÔ¶fZ Àf¸f¹f °fIY QüOÞX³fZ AfdQ IYf A·¹ffÀf IYSX°fZ WX`ÔÜ ¨fcÔdIY BÀf ´fiIYfSX IZY ½¹ff¹ff¸fûÔ IZY d»fE VfSXeSX IYû Ad²fIY ¸ffÂff ¸fZÔ Af¢Àfeþ³f IYe þøYSX°f WXû°fe WX` BÀfd»fE BÀf ´fiIYfSX IZY ½¹ff¹ff¸fûÔ IYû Uf°ff´fZÃfe ½¹ff¹ff¸f IYe ÀfÔÄff Qe þf°fe WX`Ü BÀf ´fiIYfSX IZY ½¹ff¹ff¸fûÔ IZY d»fE Uf°ffUSX¯f IYf ÀfÈþ³f ÀfÔ¦fe°f õfSXf dIY¹ff þf°ff WX` þû WXSX ½¹fdöY IYû

CXÀfIYe Ãf¸f°ff³fbÀffSX ½¹ff¹ff¸f IYSX³fZ IZY d»fE CX°ÀffdWX°f IYSX°ff WX`Ü BÀfÀfZ ´fif¯fUf¹fb VfSXeSX IZY ´fi°¹fZIY AÔ¦f IYe IYûdVfIYfAûÔ ¸fZÔ ´fWXbÔ¨fIYSX CX³fIYû ÀffRY IYSX QZ°fe WX`, dþÀfÀfZ VfSXeSX ¸fZÔ ¨fbÀ°fe AüSX °ffþ¦fe IYf A³fb·fU WXû°ff WX`Ü ¹fWX ·fe þøYSXe WX` dIY Uf°f´fZÃfe ½¹ff¹ff¸f IYSX°fZ Àf¸f¹f ¨fZWXSXZ ´fSX ¸fbÀIYf³f WXûÜ ¸fbÀIYf³f ¨fZWXSXZ IYf ½¹ff¹ff¸f WX`Ü QcÀfSXe AûSX WXÔÀf³fZ ÀfZ WX¸ffSXZ ·fe°fSX EZÀfZ WXfSX¸fû³f pfdU°f WXû°fZ WX`Ô þû WX¸fZÔ ÀUÀ±¹f ¶f³ffE SXJ°fZ WX`ÔÜ ¨fZWXSXZ ´fSX ¹fWX ¸fbÀIYf³f Af°fe WX` ¸f³f¨ffWXZ ÀfÔ¦fe°f ÀfZÜ BÀf ´fiIYfSX IZY ½¹ff¹ff¸f ¸fZÔ IYûBÊ ³f¹ff Af¹ff¸f ³fWXeÔ WX`Ü BÀf¸fZÔ VfSXeSX IYû ¸fûOÞX³ff, ¶f`NX³ff, IcYQ³ff, ¶ffWXûÔ IYû Af¦fZ-´feLZ ¸fûOÞX³ff AüSX VfSXeSX IYû ¸fûOÞX³ff WXe Vffd¸f»f WX`Ü BÀfZ IYSX³fZ IZY d»fE þøYSXe ³fWXeÔ dIY

B³WXZÔ d³f¹f¸f-IYf³fc³fûÔ IZY Àff±f dIY¹ff þfEÜ CX³¸fböY PXÔ¦f ÀfZ dIY¹ff ¦f¹ff ³fÈ°¹f ·fe RYf¹fQZ¸fÔQ WXû°ff WX`Ü ùQ¹f IYe ·ffU³ffAûÔ °f±ff ÀfÔUZ¦fûÔ IYû ´fiIYMX IYSX³fZ IYf ¸ff²¹f¸f ÀfÔ¦fe°f WX`Ü ÀfÔ¦fe°f Àfb³f³ff °f±ff CXÀfIYf A·¹ffÀf IYSX³ff Qû³fûÔ WXe °f³ffU ÀfZ ¦fidÀf°f ¸ff³fU IYe dVfSXfAûÔ ¸fZÔ dVfd±f»f°ff ´fiQf³f IYSX°ff WX`Ü ¹fûÔ ·fe ÀfÔ¦fe°f ¸fZÔ OXc¶ff ½¹fdöY ¨ffWXZ IbYL WXe Àf¸f¹f IZY d»fE WXe ÀfWXe A´f³fZ QbJ-dU¿ffQ IYû ·fc»f þf°ff WX` dþÀfÀfZ ¸fdÀ°f¿IY °f±ff VfSXeSX IYû °f³ffU ÀfZ ¸fbdöY d¸f»f°fe WX`, AfSXf¸f U ÀfbIcY³f d¸f»f°ff WX`Ü U`Äffd³fIYûÔ ³fZ ·fe BÀf ¶ff°f IYe ´fbdá IYe WX` dIY ÀfÔ¦fe°f ¸ff³fdÀfIY, VffSXedSXIY °f³ffU °f±ff ½¹ffd²f¹fûÔ IYû QcSX IYSX³fZ ¸fZÔ ÀfWXf¹fIY WX`Ü d¨fdIY°Àff VffÀÂf IZY ´fif¨fe³f ¦fiÔ±fûÔ ¸fZÔ ·fe SXû¦fûÔ IZY CX´f¨ffSX ¸fZÔ ÀfÔ¦fe°f IYe

¸fWXØff IYf U¯fʳf d¸f»f°ff WX`Ü Af²fbd³fIY Àf¸f¹f ¸fZÔ ÀfÔ¦fe°f õfSXf SXû¦fûÔ IZY CX´f¨ffSX IYf ¨f»f³f ¶fPÞX°ff þf SXWXf WX`Ü CX¨¨f SXöY¨ff´f, ùQ¹f SXû¦f °f±ff dUd·f³³f ¸ff³fdÀfIY SXû¦fûÔ IZY CX´f¨ffSX IZY d»fE ÀfÔ¦fe°f EIY A¨fcIY Aü¿fd²f WX` B³fIZY Ad°fdSXöY ¶fbJfSX, Vfe°f´fiIYû´f AfdQ IZY CX´f¨ffSX IZY d»fE ·fe ÀfÔ¦fe°f IYf ÀfWXfSXf d»f¹ff þf°ff WX`Ü A³fZIY d¨fdIY°ÀfIYûÔ ³fZ Af´fSXZVf³f IYSX°fZ Àf¸f¹f ·fe SXû¦fe IYû QUfB¹fûÔ ÀfZ ¶fZWXûVf IYSX³fZ IYe ¶fþfE ÀfÔ¦fe°f Àfb³fUf³ff Ad²fIY CXd¨f°f ¸ff³ff WX`Ü CX³fIYf ¸ff³f³ff WX` dIY ÀfÔ¦fe°f IYe ¸f²fbSX °fSXÔ¦fûÔ ¸fZÔ SXû¦fe B°f³ff ¸f¦³f WXû ÀfIY°ff WX` dIY Vf»¹f d¨fdIY°Àff IZY AÀfWX³fe¹f QQÊ IYe AûSX CXÀfIYf ²¹ff³f WXe ³fWXeÔ þf°ffÜ ÀfÔ¦fe°f õfSXf A³¹f SXû¦fûÔ IZY CX´f¨ffSX IZY d»fE d³fSXÔ°fSX A³fbÀfÔ²ff³f

¨f»f SXWXZ WX`ÔÜ ÀfÔ¦fe°f IZYU»f WX¸f ¸ff³fUûÔ IYû WXe SXû¦fSXdWX°f ³fWXeÔ IYSX°ff Ad´f°fb ¹fWX ´fü²fûÔ °f±ff þf³fUSXûÔ IZY ÀUfÀ±¹f IYû ·fe ´fi·ffdU°f IYSX°ff WX`Ü ¹fWX dÀfð WXû ¨fbIYf WX` dIY ÀfÔ¦fe°f ßfU¯f ÀfZ ¦ff¹fûÔ ¸fZÔ Qb¦²f dUÀfþʳf IYe ¸ffÂff ¶fPÞX þf°fe WX` Àff±f WXe ÀfÔ¦fe°f IYf ´fü²fZ IZY dUIYfÀf ´fSX ·fe ÀfIYfSXf°¸fIY ´fi·ffU ´fOÞX°ff WX`Ü ÀUfÀ±¹f °f±ff ³fÈ°¹f U ÀfÔ¦fe°f WX¸fIYQ¸f WX`Ô BÀf¸fZÔ IYûBÊ Qû SXf¹f ³fWXeÔ WX` ´fSX³°fb Àff±f WXe ¹fWX ·fe þøYSXe WX` dIY ³fÈ°¹f ¹ff ÀfÔ¦fe°f SXû¦fe IYe ´fÀfÔQ IYf WXûÜ ½¹fdöY dUVfZ¿f IYe ´fiUÈdØf °f±ff dÀ±fd°f IZY A³fbøY´f ·fe ÀfÔ¦fe°f A±fUf ³fÈ°¹f IYf ¨f¹f³f dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü ¹fWX þøYSXe ³fWXeÔ dIY ³fÈ°¹f ¹ff ÀfÔ¦fe°f VffÀÂfe¹f d³f¹f¸fûÔ ÀfZ ¶fÔ²fZ WXûÔÜ - U¿ffÊ Vf¸ffÊ


13 þ³fUSXeX X 2017

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

8

O;kikj txr

¶ffþfSX ¸fZÔ °fZþe þfSXe, ÀfZÔÀfZ¢Àf 107 AÔIY AüSX ¨fPÞXf ¸fbÔ¶fBÊÜ ¶ffþfSX ¸fZÔ Afþ »f¦ff°ffSX °feÀfSXZ dQ³f °fZþe SXWXe AüSX ¶fÔ¶fBÊ VfZ¹fSX ¶ffþfSX IYf ÀfZÔÀfZ¢Àf IYSXe¶f 107 AÔIY IYe ¶fPÞX°f IZY Àff±f Qû ¸ffWX IZY CX¨¨f À°fSX 27,247.16 AÔIY ´fSX ¶fÔQ WXbAfÜ ³fZVf³f»f ÀMXfIY E¢Àf¨fZÔþ IYf d³fµMXe ·fe 26 AÔIY Àfb²fSX IYSX 8,400 IZY À°fSX ÀfZ DY´fSX d³fIY»f ¦f¹ffÜ UÈWX°f Afd±fÊIY AfÔIYOÞXZ Afþ Af³fZ ÀfZ ´fWX»fZ d¶fþ»fe, AfBÊMXe °f±ff ¶f`ÔIY VfZ¹fSXûÔ IYe A¦fbUfBÊ ¸fZÔ ¹fWX °fZþe Af¹feÜ BÀfIZY A»ffUf, IÔY´fd³f¹fûÔ IZY dUØfe¹f ´fdSX¯ff¸f IYe VfbøYAf°f ¶fZWX°fSX SXWX³fZ ÀfZ ·fe §fSXZ»fc ¶ffþfSX ²ffSX¯ff IYû ¶f»f d¸f»ffÜ AfBÊMXe IÔY´f³fe MXeÀfeEÀf IYf Vfbð »ff·f °feÀfSXe d°f¸ffWXe ¸fZÔ 10.9 ´fid°fVf°f ¶fPÞXIYSX 6,778 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ WXû³fZ IYe J¶fSX ÀfZ d³fUZVfIY CX°ÀffdWX°f SXWXZÔÜ MXeÀfeEÀf VfZ¹fSX 0.87 ´fid°fVf°f IYe ¶fPÞX°f IZY Àff±f 2,343.30 ´fSX ´fWXbÔ¨f ¦f¹ffÜ ¶fþfþ IYf´fÊ IYf VfZ¹fSX 1.36 ´fid°fVf°f ¶fPÞXIYSX 376.34 ÷Y´f¹fZ ´fSX SXWXfÜ IÔY´f³fe IYf EIY»f Af²ffSX ´fSX Vfbð »ff·f ¨ff»fc dUØf U¿fÊ IYe AöYc¶fSX-dQÀfÔ¶fSX d°f¸ffWXe ¸fZÔ 17.19 ´fid°fVf°f ¶fPÞXIYSX 57.79 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ SXWXfÜ °feÀf VfZ¹fSXûÔ Uf»ff ÀfZÔÀfZ¢Àf ¸fþ¶fc°fe IZY Àff±f 27,171.66 AÔIY

´fSX Jb»ff AüSX EIY Àf¸f¹f 27,278.93 IZY CX¨¨f À°fSX ´fSX ¨f»ff ¦f¹ffÜ AÔ°f ¸fZÔ ¹fWX 106.75 AÔIY ¹ff 0.39 ´fid°fVf°f IYe ¶fPÞX°f IZY Àff±f 27,247.16 AÔIY ´fSX ¶fÔQ WXbAfÜ BÀfÀfZ ´fWX»fZ, ÀfZÔÀfZ¢Àf d´fL»fZ Qû IYfSXû¶ffSXe ÀfÂfûÔ ¸fZÔ 413.86 AÔIY ¸fþ¶fc°f WXbAf ±ffÜ ³fZVf³f»f ÀMXfIY E¢Àf¨fZÔþ IYf d³fµMXe ·fe 26.55 AÔIY ¹ff 0.32 ´fid°fVf°f IYe °fZþe IZY Àff±f 8,407.20 AÔIY ´fSX ¶fÔQ WXbAfÜ EIY Àf¸f¹f ¹fWX 8,417.20 AÔIY °fIY ¨f»ff ¦f¹ff ±ffÜ ÀfZÔÀfZ¢Àf IZY °feÀf VfZ¹fSXûÔ ¸fZÔ E³fMXe´feÀfe 5.69 ´fid°fVf°f ¸fþ¶fc°f WXbAfÜ BÀfIZY

MXeÀfeEÀf IYf ¸fb³ffRYf °feÀfSXe d°f¸ffWXe ¸fZÔ 11 ´fid°fVf°f ¶fPÞXf ¸fbÔ¶fBÊÜ QZVf IYe Àf¶fÀfZ ¶fOÞXe ÀffµMXUZ¹fSX ÀfZUf IÔY´f³fe MXfMXf IÔYÀf»fMXZÀfe ÀfdUÊÀfZþ (MXeÀfeEÀf) IYf Vfbð »ff·f ¸füþcQf dUØf U¿fÊ IYe °feÀfSXe-d°f¸ffWXe (AöYc¶fSX-dQÀfÔ¶fSX 2016-17) ¸fZÔ 10.9 ´fid°fVf°f ¶fPÞXIYSX 6,778 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ WXû ¦f¹ffÜ IÔY´f³fe ³fZ ¦f°f dUØf U¿fÊ IYe AöYc¶fSX-dQÀfÔ¶fSX d°f¸ffWXe ¸fZÔ 6110 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYf Vfbð »ff·f IY¸ff¹ff ±ffÜ Af»fû¨¹f d°f¸ffWXe ¸fZÔ ´fdSX¨ff»f³f ¸fb³ffRYf 7733 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ SXWXfÜ BÀfe °fSXWX 2016-17 IYe °feÀfSXe d°f¸ffWXe ¸fZÔ MXeÀfeEÀf IYe Af¹f 8.7 ´fid°fVf°f ¶fPÞXIYSX 29,735 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ WXû ¦fBÊ þû dIY EIY Àff»f ´fWX»fZ 27364 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ SXWXe ±feÜ UWXeÔ Âf`¸ffdÀfIY Af²ffSX ´fSX IÔY´f³fe IYf Vfbð »ff·f 2.9 ´fid°fVf°f U Af¹f 1.5 ´fid°fVf°f ¶fPÞXeÜ MXeÀfeEÀf IZY ´fi¶fÔ²f d³fQZVfIY E³f ¨fÔQiVfZJSX³f ³fZ IYWXf, '´fSXÔ´fSXf¦f°f øY´f ÀfZ IY¸fþûSX ¸ffÔ¦f Uf»fe d°f¸ffWXe ¸fZÔ ·fe WX¸ffSXf d³f¿´ffQ³f ¶fZWX°fSX SXWXf þû dIY WX¸ffSXZ IYfSXû¶ffSXe PXfÔ¨fZ IZY »f¨fe»fZ´f³f U ´fdSX¨ff»f³f ³fed°f IYe ¸fþ¶fc°fe IYû dQJf°ff WX`Ül CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY dOXdþMX»f, ´»fZMXRYf¸fÊ U ¢»ffCXOX ¸fZÔ IÔY´f³fe IYe °ffIY°f AüSX ¦fifWXIYûÔ IYe ¶fZWX°fSX Àf¸fÓf IÔY´f³fe IZY IYf¸f Af SXWXe WX`Ü ¨fÔQiVfZJSX³f ³fZ IYWXf dIY IÔY´f³fe A´f³fZ dOXdþMX»f IYfSXû¶ffSX ¸fZÔ UÈdð IYû þfSXe SXJ³fZ IZY d»fE ³f¹fe Ãf¸f°ff d³f¸ffʯf, IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû Àf¸fÃf ¶f³ff³fZ ´fSX ²¹ff³f QZ°fe SXWXZ¦feÜ BÀfIZY Àff±f WXe IÔY´f³fe ³fZ 6.5 ÷Y´f¹fZ ´fid°f VfZ¹fSX »ff·ffÔVf IYe §fû¿f¯ff IYe WX`Ü CXÀfIYe ´fid°f VfZ¹fSX Af¹f 34.40 ÷Y´f¹fZ SXWXeÜ

A»ffUf ´ffUSX d¦fiOX 4.14 ´fid°fVf°f, BÔRYûdÀfÀf 3.20 ´fid°fVf°f, E»f EÔOX MXe 2.57 ´fid°fVf°f °f±ff dU´fiû 1.52 ´fid°fVf°f ¸fþ¶fc°f WXbEÜ UWXeÔ QcÀfSXe °fSXRY »¹fcd´f³f ¸fZÔ 2.03 ´fid°fVf°f °f±ff E¨f¹fcE»f BÔdOX¹ff ¸fZÔ 1.76 ´fid°fVf°f IYe d¦fSXfUMX Af¹feÜ ÀfZÔÀfZ¢Àf IZY 30 VfZ¹fSXûÔ ¸fZÔ 13 »ff·f þ¶fdIY 17 ³fbIYÀff³f ¸fZÔ SXWXZÜ U`dV½fIY À°fSX ´fSX EdVf¹ff IZY A³¹f ¶ffþfSXûÔ ¸fZÔ þf´ff³f IYf d³f¢IYe 1.19 ´fid°fVf°f, WXfÔ¦fIYfÔ¦f IYf WX`Ô¦fÀfZÔ¦fZ 0.46 ´fid°fVf°f þ¶fdIY VfÔ§ffBÊ IÔY´fûdþMX ÀfcIY¨fÔIY 0.56 ´fid°fVf°f ³fe¨fZ SXWXfÜ ¹fcSXû´f IZY ´fi¸fbJ ³fBÊ dQ»»feÜ QcSXÀfÔ¨ffSX d³f¹ff¸fIY MÑfBÊ BÔMXSX³fZMX MXZ»feRYû³fe øY´fSXZJf IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ A´f³fe ¶ffþfSXûÔ ¸fZÔ ·fe VfbøYAf°fe IYfSXû¶ffSX ¸fZÔ dÀfRYfdSXVfûÔ IYû RYSXUSXe IZY AfdJSX °fIY AÔd°f¸f øY´f QZ³ff ¨ffWX SXWXf WX`Ü MÑfBÊ IZY BÀf IYQ¸f ÀfZ þWXfÔ RYû³f IYf»f ÀfÀ°fe WXû ÀfIY°fe WX`Ô UWXeÔ dUd·f³³f ¸fû¶ffB»f E´f ÀfZ IYfg»f d¸f»ff-þb»ff øYJ dQJ SXWXf ±ffÜ IYSX³fZ IYf ¸ff¦fÊ ·fe ´fiVfÀ°f WXû ÀfIY°ff WX`Ü MÑfBÊ IZY ¨fZ¹fSX¸f`³f AfSXEÀf Vf¸ffÊ ³fZ ¹fWXfÔ BÔMXSX³fZMX MXZ»feRYû³f ´fSX Jb»fe ¨f¨ffÊ IZY AUÀfSX ´fSX ÀfÔUfQQf°ffAûÔ IYû ¹fWX þf³fIYfSXe QeÜ °fZþe ÀfZ ¶fPÞX SXWXf ¶ffþfSX ¨fe³f WX`Ô þWXfÔ BÀf CX³WXûÔ³fZ IYWXf, 'BÔMXSX³fZMX MXZ»feRYû³fe IYf ´fifU²ff³f °fû QcSXÀfÔ¨ffSX »ffBÀfZÔÀf ¸fZÔ WXe WX` »fZdIY³f ÃfZÂf IYe UÈdð QSX 14 ´fid°fVf°f WX`Ü ¨fü¶fZ QZVf ¸fZÔ BÀfIYf dUÀ°ffSX ³fWXeÔ WXbAfÜ Afþ WX¸f³fZ BÀfIZY dUÀ°ffSX ¸fZÔ ¶ff²ff ¶f³fZ ¸fbïûÔ ´fSX ³fZ IYWXf dIY ÀfSXIYfSX ³fZ dU¸ff³f³f ÃfZÂf IZY ¨f¨ffÊ IYeÜl CX³WXûÔ³fZ IYWXf, 'WX¸fZÔ BÀf ¶ffSXZ ¸fZÔ dÀfRYfdSXVfûÔ IYû RYSXUSXe °fIY AÔd°f¸f øY´f dQE d»fE EIY ´fi¦fd°fVfe»f ³fed°f þfSXe IYe WX`Ü þf³fZ IYe CX¸¸feQ WX`Ül CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY QcSXÀfÔ¨ffSX d³f¹ff¸fIY ³fZ BÀf ¸fbïZ ´fSX þc³f ¸fZÔ ÃfZÂfe¹f Uf¹fb Àf¸´fIYÊ IZY dUÀ°ffSX IZY d»fE ´fSXf¸fVfÊ VfbøY dIY¹ff ±ffÜ BÀf Àf¸f¹f BÔMXSX³fZMX ÀfZUf ´fiQf°ff IÔY´¹fcMXSX ÀfZ IÔY´¹fcMXSX BÔMXSX³fZMX EIY ¶fWXb°f WXe ÀffWXdÀfIY ´fi¹fû¦f VfbøY dIY¹ff MXZ»feRYû³fe CX´f»f¶²f IYSXf ÀfIY°fZ WX`ÔÜ þf ¨fbIYf WX`Ü QZVf ¸fZÔ ´fWX»fe ¶ffSX ³ff¦fSX dU¸ff³f ÃfZÂf IYf IYfSXû¶ffSX SXZ»fUZ IZY ¶fSXf¶fSX ´fWXbÔ¨f ¦f¹ff WX`Ü SXZ»fUZ IYf IYfSXû¶ffSX 1.6 »ffJ IYSXûOÞX ÷Y´fE WX` þ¶fdIY BÀf ÃfZÂf IYf IYfSXû¶ffSX 1.4 »ffJ IYSXûOÞX ÷Y´fE Ufd¿fÊIY WX`Ü

BÔMXSX³fZMX MXZ»feRYû³fe ´fSX dÀfRYfdSXVfZÔ RYSXUSXe °fIY: MÑfBÊ

dU¸ff³f´fØf³f PXfÔ¨fZ IZY dUIYfÀf ´fSX J¨fÊ WXûÔ¦fZ 10 ASX¶f OXf»fSX dUþ¹fUfOXfÜ IZYÔQie¹f ³ff¦fSX dU¸ff³f³f Àfd¨fU AfSXE³f ¨fü¶fZ ³fZ IYWXf WX` dIY QZVf ¸fZÔ WXUfBÊ-Açf ÀfbdU²ffAûÔ IZY dUIYfÀf ´fSX 10 ASX¶f OXf»fSX J¨fÊ IYSX³fZ IYe ¹fûþ³ff WX` °ffdIY QZVf Àff°f Àff»f ¸fZÔ ³ff¦fSX dU¸ff³f³f ÃfZÂf IYf °feÀfSXf Àf¶fÀfZ ¶fOÞXf ¶ffþfSX WXû þfEÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY QZVf ·fSX ¸fZÔ 400 WXUfBÊ ´fd˜¹ffÔ ¶fZIYfSX ´fOÞXe WX`Ô AüSX ¨fSXf¦ffWX IYe °fSXWX ¶f³f ¦f¹fe WX`ÔÜ CX³WXZÔ dRYSX ÀfZ °f`¹ffSX IYSX BÀ°fZ¸ff»f »ff¹fIY ¶f³ff³ff WX`Ü ¹fWXfÔ EIY dQ³f IZY ·ffSX°fe¹f dU¸ff³f³f dVfJSX Àf¸¸fZ»f³f IYû ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX°fZ WXbE

¨fü¶fZ ³fZ IYWXf dIY QZVf IZY dU¸ff¸f³f ÃfZÂf ³fZ BÀf Àf¸f¹f EZd°fWXfdÀfIY 23 ´fid°fVf°f IYe UÈdð QSX WXfdÀf»f IYSX »fe WX`Ü ¸fÔÂff»f¹f CXÀfZ ¶f³ffE SXJ³fZ IYû ´fid°f¶fð WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf, kdU¸ff³f´fØf³f ÃfZÂf IYe ¶fbd³f¹ffQe ÀfbdU²ffAûÔ IZY dUIYfÀf ´fSX A¦f»fZ ´ffÔ¨f Àff»f ¸fZÔ 10 ASX¶f OXf»fSX J¨fÊ dIYE þfEÔ¦fZÜ WX¸ffSXf »fùf QZVf IYû A¦f»fZ Àff°f Àff»f ¸fZÔ dUV½f IYf °feÀfSXZ Àf¶fÀfZ ¶fOÞXf CXç¹f³f ¶ffþfSX ¶f³ff³ff WX`Ü WX¸f AüSXûÔ ÀfZ Af¦fZ ¶f³fZ SXWX³fZ IYû ´fid°f¶fð WX`ÔÜl BÀf Àf¸f¹f ·ffSX°f IZY ¶ffQ QcÀfSXf Àf¶fÀfZ

¨fü±fe d°f¸ffWXe ¸fZÔ IÔY´¹fcMXSX IYe d¶fiIYe 3.7 ´fid°fVf°f §fMXe

³fed°f¹fûÔ ¸fZÔ AÀ´fá°ff ÀfZ dOXdþMX»f BÔdOX¹ff IZY Àff¸f³fZ dQ¢IY°fZÔ: SX´fMX

³fBÊ dQ»»feÜ IÔY´¹fcMXSXûÔ (´feÀfe) IYe U`dV½fIY d¶fiIYe 2016 IYe ¨fü±fe d°f¸ffWXe ¸fZÔ 3.7 ´fid°fVf°f §fMXIYSX 7.26 IYSXûOÞX BIYfBÊ SXWX ¦fBÊÜ A³fbÀfÔ²ff³f RY¸fÊ ¦ffMXʳfSX IYf IYWX³ff WX` dIY ·ffSX°f ÀfdWX°f Àf·fe ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ ¸ffÔ¦f §fMX³fZ IZY IYfSX¯f Af»fû¨¹f d°f¸ffWXe ¸fZÔ IÔY´¹fcMXSXûÔ IYe U`dV½fIY d¶fiIYe ¸fZÔ d¦fSXfUMX AfBÊÜ Àf¸fc¨fZ Àff»f IZY d»fE ´feÀfe d¶fiIYe 6.2 ´fid°fVf°f §fMXIYSX 26.97 IYSXûOÞX BIYfBÊ SXWXeÜ BÀf °fSXWX ÀfZ IÔY´¹fcMXSXûÔ IYe d¶fiIYe ¸fZÔ »f¦ff°ffSX ´ffÔ¨fUZÔ Àff»f Àff»ff³ff d¦fSXfUMX QþÊ IYe ¦fBÊ WX`Ü ¦ffMXʳfSX ÀfZ þbOÞXeÔ ´fi²ff³f dUãZ¿fIY d¸fIYfIYû dIY°ff¦ffUf ³fZ IYWXf, '´feÀfe ¶ffþfSX ¸fZÔ NXWXSXfU IYf IiY¸f 2016 IYe ¨fü±fe d°f¸ffWXe ¸fZÔ ·fe ¶f³ff SXWXfÜ ´feÀfe IYû »fZIYSX »fû¦fûÔ IZY ½¹fUWXfSX ¸fZÔ ¶fQ»ffU IZY ¨f»f°fZ AUIYfVfIYf»fe³f d¶fiIYe ·fe IY¸fþûSX SXWXeÜl CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ´fiüôûd¦fIYe Àfb²ffSX UfÀ°fU ¸fZÔ ¶ffþfSX IYû ¦fd°f QZ³fZ ¸fZÔ dURY»f SXWXZ dþÀfÀfZ ´feÀfe ¶ffþfSX ¸fZÔ ³fSX¸fe þfSXe WX`Ü EdVf¹ff ´fiVffÔ°f ÃfZÂf ¸fZÔ ´feÀfe ¶ffþfSX Af»fû¨¹f AUd²f ¸fZÔ 3.9 ´fid°fVf°f §fMXIYSX 2.48 IYSXûOÞX BIYfBÊ SXWXfÜ ¨fü±fe d°f¸ffWXe ¸fZÔ ¶ffþfSX ·ff¦feQfSXe IZY d»fWXfþ ÀfZ »fZ³fûUû ´fWX»fZ, E¨f´fe QcÀfSXZ, OXZ»f °feÀfSXZ U AfÀfbÀf °f±ff E´f»f ¨fü±fZ À±ff³f ´fSX SXWXeÜ

³fBÊ dQ»»feÜ ³fed°f¹fûÔ ¸fZÔ AÀ´fá°ff U PXfÔ¨ff¦f°f dQ¢IY°fûÔ IZY ¨f»f°fZ IZYÔQi IZY ¸fWX°UfIYfÔÃfe dOXdþMX»f BÔdOX¹ff IYf¹fiÊIY¸f IZY ÀfRY»f IYf¹ffʳU¹f³f IZY Àff¸f³fZ A³fZIY ¨fb³füd°f¹ffÔ WX`ÔÜ CXôû¦f ¸fÔOX»f EÀfû¨f`¸f U OXZ»ffBMX ³fZ EIY ÀfÔ¹fböY SX´fMX ¸fZÔ ¹fWX d³f¿IY¿fÊ d³fIYf»ff WX`Ü BÀf¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff WX` dIY IYSXf²ff³f U A³¹f d³f¹ff¸fIYe¹f dQVff d³fQZVfûÊÔ ÀfZ þbOÞXZ ¸fbïûÔ IZY IYfSX¯f BÀf IYf¹fiÊIY¸f IZY Af¦fZ ¶fPÞX³fZ ¸fZÔ dQ¢IY°f WX`Ü SX´fMX IZY A³fbÀffSX, kIbYL Àff¸ff³¹f ³fed°f¦f°f ¶ff²ffAûÔ ¸fZÔ ERYOXeAfBÊ ³fed°f¹fûÔ ¸fZÔ À´fá°ff IYf A·ffU ·fe WX` dþÀf³fZ BIYf¸fÀfÊ IYe UÈdð IYû ´fi·ffdU°f dIY¹ff WX`Ü ³fed°f¦f°f PXfÔ¨fZ IYû »fZIYSX CX¶fSX þ`Àfe ´fdSXUWX³f ÀfZUf RY¸fÊ IYf ¶ffSX ¶ffSX À±ff³fe¹f ÀfSXIYfSXûÔ ÀfZ dUUfQ WXû°ff WX`Ül BÀfIZY A³fbÀffSX dOXdþMX»f BÔdOX¹ff IYf¹fiÊIY¸f IZY Àff¸f³fZ Àf¶fÀfZ ¶fOÞXe ¨fb³fü°fe PXfÔ¨ff¦f°f dUIYfÀf ¸fZÔ QZSXe WX`Ü SX´fMX ¸fZÔ A³fb¸ff³f »f¦ff¹ff ¦f¹ff WX` dIY ·ffSX°f IYû 80 »ffJ ÀfZ Ad²fIY UfBRYfB WXfMXÀ´ffMX IYe þøYSX°f WXû¦fe þ¶fdIY BÀf Àf¸f¹f B³fIYe CX´f»f¶²f°ff »f¦f·f¦f 31000 WX`Ü


13 þ³fUSXeX X 2017

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

9

,Vk U;wt A¶f ¸f°fQf°ffAûÔ ÀfZ L»ffUZ ´fSX Af¹fû¦f IYf OXÔOXf EMXfÜ SXfþ³fed°fIY ´ffdMXʹfûÔ IZY CX¸¸feQUfSX A¶f A´f³fZ dUSXû²fe CX¸¸feQUfSXûÔ IZY ³ff¸f IZY OXb´»feIZYMX JOÞXZ ³fWXeÔ IYSX ´ffEÔ¦fZÜ A¦fSX JOÞXZ IYSX ·fe dQE °fû CXÀfIYf »ff·f Ló ³ff¸f Uf»fZ ´fi°¹ffVfe IYû d¸f»f³fZ IYe CX¸¸feQ ³ff IZY ¶fSXf¶fSX WXû¦feÜ ¸f°fQf°ffAûÔ ÀfZ L»ffUf IYSX³fZ Uf»fûÔ ´fSX AÔIbYVf »f¦ff³fZ IZY d»fE ¨fb³ffU Af¹fû¦f ³fZ A¶f UûdMXÔ¦f ¸fVfe³f ¸fZÔ ´fi°¹ffVfe IYf RYûMXû »f¦ff³fZ IYe ½¹fUÀ±ff IYe WX`Ü d´fL»fZ ¨fb³ffUûÔ ¸fZÔ EMXf ¸fZÔ ·fe ¹fWX QZJf ¦f¹ff WX` dIY UûMXSX IYû ¦fb¸fSXfWX IYSX³fZ IZY d»fE EIY WXe ³ff¸f IZY OX¸fe ´fi°¹ffVfe JOÞXZ IYSX dQE þf°fZ ±fZÜ BÀfÀfZ IYBÊ ¸f°fQf°ff ·fi¸f ¸fZÔ ´fOÞX IYSX QcÀfSXZ IYû UûMX QZ QZ°fZ ±fZÜ ¸f°fQf°ffAûÔ IZY Àff±f ¹fWX ²fûJf SXfþ³f`d°fIY Q»fûÔ IZY ´fi°¹ffVfe A´f³fZ ³ff¸f IZY OX¸fe ´fi°¹ffVfe JOÞXZ IYSXIZY ´fcUÊ IZY ¨fb³ffUûÔ ¸fZÔ IYSX°fZ SXWXZ WX`ÔÜ IY·fe-IY·fe °fû

EZÀff ·fe WXbAf dIY OX¸fe ´fi°¹ffVfe IYû þû UûMX d¸f»fZ UZ AÀf»fe ´fi°¹ffVfe IYû d¸f»f°fZ °fû CX³fIYe dIYÀ¸f°f ´f»fMX ÀfIY°fe ±feÜ U¿fÊ 2002 IZY dU²ff³f Àf·ff ¨fb³ffU ¸fZÔ ´fdMX¹ff»fe ÀfeMX ´fSX SXfþZÔQi dÀfÔWX ¨füWXf³f ¶fÀf´ff ÀfZ ±fZ, CX³fIZY UûMX IYfMX³fZ IZY d»fE Qû AüSX SXfþZÔQi dÀfÔWX JOÞXZ IYSX dQE ¦fEÜ Qû³fûÔ IYû 333 AüSX 368 UûMX d¸f»fZÜ ÀffRY WX` dIY 701 »fû¦f ·fi¸f IZY dVfIYfSX WXbEÜ AfdJSX ¹fWX UûMX ¶fZIYfSX ¨f»fZ ¦fEÜ A¦fSX ´fi°¹ffVfe IYû d¸f»f°fZ °fû IbYL ³f IbYL AfÔIYOÞXf °fû ¶fPÞXf°fZ WXeÜ BÀfe °fSXWX ÀfIYeMX dU²ff³f Àf·ff ¸fZÔ Àf´ff IZY ÀfcSXþ dÀfÔWX Vff¢¹f IZY UûMX IYfMX³fZ IYû EIY AüSX ÀfcSXþ ¨ÀfWX JOÞXZ IYSX dQE ¦fE þû 353 UûMX °fû »fZ WXe ¦fEÜ IY·fe ·fe °fû d¸f»f°fZ-þb»f°fZ ³ff¸f ÀfZ ·fe OX¸fe JOÞXZ IYSX³fZ Uf»fûÔ ³fZ IYf¸f ¨f»ff d»f¹ff þ`ÀfZ dIY 2007 ¸fZÔ IYfÀf¦fÔþ ÀfeMX

´fSX SXf¿MÑXe¹f IiYfÔd°f ´ffMXeÊ ÀfZ SXf¸fUeSX dÀfÔWX ³fZ ¨fb³ffU »fOÞXf ±ffÜ CX³fIYf UûMX IYfMX³fZ IZY d»fE þ¶f SXf¸fUeSX ³ff¸f IYf OX¸fe ³fWXeÔ d¸f»ff °fû SXfþUeSX IYû JOÞXf IYSX dQ¹ff ¦f¹ff dþÀfZ 313 UûMX d¸f»fZ ±fZÜ

WX¸f Q»f ¶ffIYe Àf¶f Q»f Q»f IYfÀf¦fÔþÜ ¦fbøYUfSX IYû ¶ffSXWX´f°±fSX ¸f`Qf³f ´fSX WXbBÊ ¸fWXf³f Q»f IYe SX`»fe ¸fZÔ CX¸fOÞXZ Àf`»ff¶f ³fZ Q»f IZY ³fZ°ffAûÔ IYû ¦fQ ¦fQ IYSX dQ¹ffÜ SXf¿MÑXe¹f A²¹fÃf IZYVfUQZU ¸fü¹fÊ ³fZ ¸fÔ¨f ÀfZ IYWXf dIY ¸fWXf³f Q»f WXe Q»f WX` ¶ffIYe Àf¶f Q»f Q»f WX`Ü BÀfd»fE IYfÀf¦fÔþ dU²ff³f Àf·ff ÀfZ Q»f IZY ´fi°¹ffVfe IYû dUþ¹fe ¶f³ff¹fZÔÜ A³¹f ³fZ°ffAûÔ ³fZ ·fe dU´fÃf ´fSX d³fVff³ff Àff²ffÜ ¸fÔ¨f ´fSX ¸fWXf³f Q»f IZY SXf¿MÑXe¹f A²¹fÃf IZYVfUQZU ¸fü¹fÊ EUÔ CX³fIYe ´f}e SXf¿MÑXe¹f CX´ff²¹fÃf Àfb¸f³f Vff¢¹f IZY ´fWXbÔ¨f°fZ WXe ·feOÞX ÀfZ ¸fWXf³f Q»f dþÔQf¶ffQ IZY ³ffSXZ ¦fcÔþ CXNXZÜ ¶ffSXWX ´f°±fSX ¸f`Qf³f ´fSX WXþfSXûÔ IYe ·feOÞX EUÔ »fû¦fûÔ IYf CX°ÀffWX QZJ SXf¿MÑXe¹f ³fZ°ffAûÔ IZY ¨fZWXSXZ dJ»f CXNXZÜ ´fiQZVf IYû¿ff²¹fÃf ¸fb³fZÔQi Vff¢¹f, dþ»ff²¹fÃf þZ´fe ¸fü¹fÊ, SXf¿MÑXe¹f Àfd¨fU Vf`»fZÔQi ¸fü¹fÊ, ´ffSXÀf³ff±f ¸fü¹fÊ AfdQ IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ ³fZ 51 dIY»fû IYe RcY»f ¸ff»ff EUÔ ¨ffÔQe IYf ¸fbIbYMX ´fWX³ffIYSX SXf¿MÑXe¹f A²¹fÃf IZYVfUQZU ¸fü¹fÊ IYf ÀUf¦f°f dIY¹ffÜ UWXeÔ ¸fWXf³f Q»f IYfÀf¦fÔþ dU²ff³f Àf·ff IZY ´fi°¹ffVfe Àfb²feSX ¹ffQU IZY ÀUf¦f°f IYû ·fe IY°ffSX »f¦fe SXWXeÜ BÀfIZY ¶ffQ ÀfÔ¶fû²f³f IYf dÀf»fdÀf»ff VfbøY WXbAf °fû SXf¿MÑXe¹f A²¹fÃf ³fZ IYWXf dIY ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe IYe ³fûMX¶fÔQe IYe ³fe¹f°f NXeIY ³fWXeÔ WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ¦fSXe¶fûÔ IZY Àff±f ²fûJf dIY¹ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¸fWXf³f Q»f IYû LûOÞX A³¹f Àf·fe Q»f ·fiá WX`Ô AüSX þ³f°ff IZY Àff±f L»ffUf IYSX SXWXZ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY dþÀf AÔQfþ ¸fZÔ ·feOÞX IYf CX°ÀffWX dQJfBÊ QZ SXWXf WX`

SX`»fe IZY ¶ffQ ·feOÞX LcMXe °fû ÀfOÞXIYûÔ IYe AûSX »fû¦f ´fWXbÔ¨fZ BÀf ¶fe¨f ·feOÞX IZY QUf¶f IYû ¨f»f°fZ þf¸f IYf Óff¸f »f¦f ¦f¹ffÜ CXÀfÀfZ ¹fWX °fû ÀffRY WXû ¦f¹ff WX` dIY IYfÀf¦fÔþ dU²ff³f Àf·ff ÀfZ ¸fWXf³f Q»f IYe þe°f °f¹f WX`Ü SXf¿MÑXe¹f CX´ff²¹fÃf Àfb¸f³f Vff¢¹f ³fZ IYWXf dIY Àf´ff, ¶fÀf´ff IZY ³fZ°ff dÀfRYÊ þfd°f dUVfZ¿f IYû ¶fPÞXfUf QZ°fZ WX`Ô þ¶fdIY ¸fWXf³f Q»f Àf·fe U¦fûÊÔ EUÔ Àf·fe þfd°f¹fûÔ IYf Q»f WX`Ü IYfÀf¦fÔþ dU²ff³f Àf·ff ´fi°¹ffVfe Àfb²feSX ¹ffQU ´f´´fc ³fZ IYWXf dIY ³fZ°ff d¶f³ff IYf¸f dIYE ¨WXQc ¸fbdÀ»f¸f »fOÞXfIYSX ÀfØff °fIY ´fWXbÔ¨f°fZ SXWXZ WX`ÔÜ BÀf ¸füIZY ´fSX ´fiQZVf A²¹fÃf dVfUIbY¸ffSX ¹ffQU, ´fiQZVf ¸fWXfÀfd¨fU Àfb³fe°f ¨ÀfWX, ´fiQZVf CX´ff²¹fÃf ¶fÈþ¸fûWX³f IbYVfUfWX, SXf¸ff³fÔQ Àf`³fe, AfgOXeMXSX ´fi¸fûQ d³f¿ffQ, QZUZÔQi Vff¢¹f AfdQ ³fZ ·fe dU¨ffSX ½¹föY dIYEÜ SX`»fe ¸fZÔ ÀfUZÊVf Vff¢¹f, ²f¸fÊ dÀfÔWX Àf`³fe, CXQ¹fUeSX IbYVfUfWX, Àf·ffþe°f ¸fü¹fÊ, Vf`»fZÔQi ¸fü¹fÊ, ´ffSXÀf³ff±f ¸fü¹fÊ, ¹ffdÀfSX ASXfRYfSX AÔÀffSXe, SXfþUeSX SXfþ´fc°f, øY¶fe Àf`³fe, dUþ¹f´ff»f ¨ÀfWX, ³fUf¶f SXfdVfQ, A¨fʳff ´f´´fc ¹ffQU, øY¶fe Vff¢¹f, ¸fb³fZÔQi Vff¢¹f AfdQ ¸füþcQ SXWXZÜ ¸fÔ¨f IYf ÀfÔ¨ff»f³f dþ»ff²¹fÃf þZ´fe ¸fü¹fÊ ³fZ dIY¹ffÜ

A²¹fÃf JbQ IYSX°fZ SXWXZ Af”f³f

SXf¿MÑXe¹f IiYfÔd°f ´ffMXeÊ IZY dMXIYMX ´fSX ³feSXþ dIYVfûSX d¸fßff ³fZ ¨fb³ffU »fOÞXfÜ CX³fIZY dUSXûd²f¹fûÔ IYû þ¶f ³feSXþ ³ff¸f IYf QcÀfSXf IYûBÊ OX¸fe ³fWXeÔ d¸f»ff °fû ³feSXþ QZUe ¸fdWX»ff IYû ¨fb³ffU ¸f`Qf³f ¸fZÔ CX°ffSX dQ¹ff ¦f¹ffÜ EZÀfZ IYBÊ CXQfWXSX¯f EMXf IZY ¨fb³ffUe Bd°fWXfÀf ¸fZÔ ¸füþcQ WX`ÔÜ dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffUûÔ ¸fZÔ ´fWX»fe ¶ffSX Af¹fû¦f BÊUeE¸f ¸fZÔ ´fi°¹ffVfe IZY ³ff¸f IZY Àff±f RYûMXû ·fe »f¦ff³fZ þf SXWXf WX`Ü BÀfIZY Àff±f WXe ¸f°fQf°ffAûÔ IZY A´f³fZ UûMX ´fÀfÔQeQf ´fi°¹ffVfe IYû ´fOÞXf ¹ff ³fWXeÔ, Uf»fZ ·fi¸f IYû QcSX IYSX³fZ IZY d»fE dþ»fZ BÊUeE¸f IZY Àff±f Ue´fe ´f`MX ¸fVfe³f ·fe »f¦fUf³fZ IYe ½¹fUÀ±ff IYe ¦fBÊ WX`Ü BÊUeE¸f ÀfZ þbOÞXe BÀf ¸fVfe³f IYf ¶fMX³f d¢»fIY IYSX°fZ WXe EIY ´f¨feÊ d³fIY»f U¿fÊ 2007 ¸fZÔ ÀfIYeMX dU²ff³fÀf·ff ÃfZÂf ÀfZ AfE¦feÜ

¸fdWX»ff OX¸fe ´fSX ·fe »f¦ff dQ¹ff QfÔU

dÀfRYÊ ¶ffWXSX ·fZþ³fZ IZY d»fE- ·ffþ´ff ³fZ°ffAûÔ ´fSX Af¨ffSX ÀfÔdWX°ff CX»»fÔ§f³f IYe ¨ffSX ERYAfBAfSX

¸fWXf³f Q»f IYe SX`»fe ¸fZÔ CX¸fOÞXe ·feOÞX CX°ÀffdWX°f ±feÜ ¶ffSX ¶ffSX »fû¦f JOÞXZ WXû°fZ °fû ¸fÔ¨f ÀfZ CXNXIYSX SXf¿MÑXe¹f A²¹fÃf IZYVfU ¸ffSXWXSXfÜ ´fbd»fÀf ³fZ Af¨ffSX ÀfÔdWX°ff IYf CX»»fÔ§f³f IYSX³fZ ´fSX °fe³f ·ffþ´ff ³fZ°ffAûÔ IZY QZU ¸fü¹fÊ IYû Af¦fZ Af³ff ´fOÞX SXWXf ±ffÜ dJ»ffRY ¨ffSX ERYAfBAfSX QþÊ IYSXfBÊ WX`Ü ¹fWX IYfSXÊUfBÊ ·ffþ´ff dþ»ff²¹fÃf Àf¸fZ°f °fe³f ³fZ°ffAûÔ ´fSX IYe ¦fBÊ WX`Ü B³f ´fSX AfSXû´f WX` dIY ¸ffSXWXSXf dU²ff³fÀf·ff ÃfZÂf ¸fZÔ ´fcUÊ ¸fZÔ IYSXfBÊ ¦fBÊ Ufg»f ´fZÔ¨MX¦f ³fWXeÔ WXMXUfBÊ ¦fBÊÜ UWXeÔ ·ffþ´ff ³fZ°ffAûÔ ³fZ BÀfZ ÀffdþVf ¶f°ff¹ff WX`Ü ¸ffSXWXSXf dU²ff³fÀf·ff ÃfZÂf ¸fZÔ ·ffþ´ff dþ»ff²¹fÃf OXfg. dQ³fZVf UdVfâ, ·ffþ´ff ³fZ°ff UeSXZÔQi ¨ÀfWX »fû²fe, dUþ¹f ¸f²fbIYSX IZY ³ff¸f ·ffþ´ff IZY ³ffSXZ IZY Àff±f QeUfSXûÔ ´fSX d»fJZ WXbE ±fZ, dþ³WXZÔ Àf¸f¹f SXWX°fZ ³fWXeÔ d¸fMXUf¹ff ¦f¹ffÜ WXf»f WXe ¸fZÔ ¨fb³ffU Af¹fû¦f ³fZ ¹fWX d³fQZÊVf dQE ±fZ dIY Ufg»f ´fZÔdMXÔ¦f IYSXf³fZ Uf»fZ ³fZ°ff A¦fSX CXÀfZ ³fWXeÔ WXMXUfEÔ¦fZ °fû B³f ³fZ°ffAûÔ IZY dJ»ffRY SX`»fe IZY ¶ffQ ·feOÞX LcMXe °fû ÀfOÞXIYûÔ IYe IYfSXÊUfBÊ IYe þfE¦feÜ ¨fb³ffU Af¹fû¦f IZY d³fQZÊVf ´fSX ¸ffSXWXSXf dU²ff³fÀf·ff ÃfZÂf ¸fZÔ Ufg»f AûSX »fû¦f ´fWXbÔ¨fZ BÀf ¶fe¨f ·feOÞX IZY ´fZÔ¨MX¦f IYSX³fZ U IYSXf³fZ Uf»fûÔ IYf ¶¹füSXf þbMXf¹ff ¦f¹ffÜ þfÔ¨f IZY QüSXf³f IYBÊ þ¦fWX QeUfSXûÔ QUf¶f IYû ¨f»f°fZ þf¸f IYf Óff¸f »f¦f ´fSX ·ffþ´ff IZY ³ffSXZ °f±ff ÀfÔ¶fÔd²f°f À»fû¦f³f AfdQ d»fJZ ±fZÜ BÀfIZY ¶ffQ ¦fb÷YUfSX IYû ¦f¹ffÜ IYfÀf¦fÔþ ¶fSXZ»fe ¸ff¦fÊ ´fSX EIY IYû°fUf»fe ´fi·ffSXe SXfþc dÀfÔWX ³fZ ·ffþ´ff IZY °fe³fûÔ ³fZ°ffAûÔ IZY dJ»ffRY Af¨ffSX ÀfÔdWX°ff §fÔMXZ ÀfZ Ad²fIY °fIY þf¸f »f¦ff SXWXfÜ CX»»fÔ§f³f IYe dSX´fûMXÊ QþÊ IYSXf QeÜ ³fZ°ffAûÔ IYû ¨fZ°ffU³fe ·fe Qe ¦fBÊ WX` dIY þWXfÔ ·fe Ufg»f Af¸f »fû¦fûÔ IYû ´fSXZVffd³f¹fûÔ IYf Àff¸f³ff ´fZÔ¨MX¦f WX`, CXÀfZ °f°IYf»f d¸fMXUf dQ¹ff þfEÜ IYû°fUf»fe ´fi·ffSXe ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ·ffþ´ff dþ»ff²¹fÃf OXf. UdVfâ U ´ffMXeÊ ³fZ°ff UeSXZÔQi dÀfÔWX »fû²fe IZY dJ»ffRY EIY-EIY °f±ff ´ffMXeÊ IYSX³ff ´fOÞXfÜ IYû°fUf»fe ´fi·ffSXe ´fQ¸f IZY ³fZ°ff dUþ¹f ¸f²fbIYSX »fû²fe IZY dJ»ffRY Qû ERYAfBAfSX QþÊ WXbBÊ WX`ÔÜ BÀf °fSXWX ÀfZ dÀfÔWX U`ÀfZ °fû UfWX³fûÔ IYû OXf¹fUMXÊ IYSX°fZ ´fbd»fÀf ³fZ °fe³f ·ffþ´ff ³fZ°ffAûÔ IZY dJ»ffRY ¨ffSX ¸fbIYQ¸fZ QþÊ dIYE WX`ÔÜ

IYfÀf¦fÔþ ¶fSXZ»fe ¸ff¦fÊ ´fSX »f¦ff SXWXf þf¸f

SXWXZ »fZdIY³f þf¸f IZY ¶ffQ ´fbd»fÀf ·fe WXf±f JOÞXZ IYSX ¦fBÊÜ

dIYÀfe ³fZ ¨fZIY °fû dIYÀfe ³fZ Qe BÊÔMX SXf¿MÑXe¹f A²¹fÃf IZYVfUQZU ¸fü¹fÊ IZY ÀUf¦f°f IZY QüSXf³f CX³WXZÔ RcY»fûÔ IZY WXfSX ·fe ´fWX³ffE ¦fEÜ ¸fWXf³f Q»f IZY ³f°±fc dÀfÔWX ³fZ CX³WXZÔ dþ»fZ ¸fZÔ AfUfÀf ¶f³ff³fZ IZY d»fE EIY WXþfSX BÊÔMX °fû IbYL IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ ³fZ dRYSX AüSX BÊÔMXZÔ Qf³f IYSX³fZ IYf E»ff³f IYSX dQ¹ffÜ IYBÊ IYf¹fÊIY°ffÊ ´ffMXeÊ IYû ¸fþ¶fc°f ¶f³ff³fZ IZY d»fE ¨fZIY ·fe QZ°fZ SXWXZÜ

WXfQÀfZ ¸fZÔ ¹fbUIY IYe ¸fü°f IYfÀf¦fÔþÜ ±ff³ff PXû»f³ff ÃfZÂf IZY A³°f¦fÊ°f d¶f»fSXf¸f IZY d³fIYMX UfWX³f ³fZ ÀfOÞXIY dIY³ffSXZ JOÞXZ ¹fbUIY IYû MX¢IYSX ¸ffSX Qe dþÀfÀfZ CXÀfIYe ¸füIZY ´fSX WXe ¸fü°f WXû ¦fBÊÜ UfWX³f ¨ff»fIY UfWX³f »fZIYSX ¸füIZY ÀfZ RYSXfSX WXû ¦f¹ffÜ §fMX³ff IYû AÔþf¸f QZ³fZ Uf»fZ UfWX³f IYe ´fWX¨ff³f ³fWXeÔ WXû ÀfIYe WX`Ü ¦fb÷YUfSX IYe Qû´fWXSX »f¦f·f¦f 3.30 ¶fþZ ±ff³ff PXû»f³ff ´fbd»fÀf IYû Àfc¨f³ff d¸f»fe dIY d¶f»fSXf¸f IZY Àf¸fe´f ÀfOÞXIY dIY³ffSXZ ¹fbUIY IYf VfU ´fOÞXf WX`Ü Àfc¨f³ff ´fSX ±ff³ff ´fbd»fÀf ¸füIZY ´fSX ´fWXbÔ¨fe AüSX VfU IYû IY¶þZ ¸fZÔ »fZIYSX Ad¦fi¸f IYfSXÊUfBÊ IYe WX`Ü PXû»f³ff IZY ±ff³ff²¹fÃf AVfûIY IbY¸ffSX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¸fÈ°fIY IYe ´fWX¨ff³f Àfû³fc ´fbÂf SXf¸f¶ff¶fc d³fUfÀfe IYûdOX¹f×f¦fÔþ ±ff³ff AIYSXf¶ffQ dþ»ff A»fe¦fPÞX IZY øY´f ¸fZÔ WXbBÊ WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY §fMX³ff IYe þf³fIYfSXe ¸fÈ°fIY IZY ´fdSXþ³fûÔ IYû IYûdOX¹ff¦fÔþ QZ Qe ¦fBÊ WX`Ü ´fdSXþ³fûÔ IZY Af³fZ IZY ¶ffQ ´fdSXþ³f þû ·fe IYfSXÊUfBÊ ¨ffWXZÔ¦fZ IYe þfE¦feÜ UWXeÔ ÀfOÞXIY WXfQÀfZ IYe A³¹f §fMX³ff d¶f»fSXf¸f ¦fZMX ÃfZÂf ¸fZÔ WXbAfÜ BÀf §fMX³ff ¸fZÔ Qû ¶ffBIYûÔ IYe Af¸f³fZ Àff¸f³fZ IYe d·fOXÔ°f WXû ¦fBÊÜ


13 þ³fUSXeX X 2017

10

·ffþ´ff VffdÀf°f SXfª¹fûÔ ¸fZÔ VfSXf¶f¶fÔQe »ff¦fc IYSXUfEÔ ¸fûQe: ³fe°feVf IbY¸ffS

þ¹f»fd»f°ff IYe ÀfÔ´fdØf¹fûÔ IZY SXf¿MÑXe¹fIYSX¯f IYe ¸ffÔ¦f Uf»fe ¹ffd¨fIYf JfdSXþ

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

J¦fdOÞX¹ffÜ d¶fWXfSX IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fe°feVf IbY¸ffSX ³fZ d¶fWXfSX ¸fZÔ VfSXf¶f¶fÔQe »ff¦fc dIYE þf³fZ IYe ´fiVfÔÀff dIYE þf³fZ ´fSX ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe IYû ²f³¹fUfQ QZ°fZ WXbE Afþ Af¦fiWX dIY¹ff dIY VfSXf¶f¶fÔQe IZY d»fE QZVf ¸fZÔ ¶fZWX°fSX Uf°ffUSX¯f ¶f³ff³fZ IZY d»fE BÀfZ ´fWX»fZ ·ffþ´ff VffdÀf°f ´fiQZVfûÔ ¸fZÔ »ff¦fc IYSXUf QZÔÜ A´f³fe kd³f›¹f ¹ffÂffl IZY Àff°fUZÔ ¨fSX¯f ¸fZÔ J¦fdOÞX¹ff ¸fZÔ EIY ‘¨fZ°f³ff Àf·ff’ IYû ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX°fZ WXbE ³fe°feVf ³fZ d¶fWXfSX ¸fZÔ »ff¦fc ´fc¯fÊ VfSXf¶f¶fÔQe ÀfZ WXbE »ff·f IYe ¨f¨ffÊ IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY ¶fWXb°f »fû¦f BÀfIYû »fZIYSX ¸fZSXf ¸fþfIY CXOÞXf°fZ ±fZ, Af»fû¨f³ff IYSX°fZ ±fZ, IYf³fc³f IYe d³fÔQf IYSX°fZ ±fZÜ CX¨¨f°f¸f ³¹ff¹ff»f¹f IZY EIY R`YÀf»fZ ¸fZÔ SXf¿MÑXe¹f SXfþ¸ff¦fÊ AüSX SXfª¹f CX¨¨f ´f±f IZY 500 ¸feMXSX IZY Qf¹fSXZ ¸fZÔ VfSXf¶f IYe QbIYf³f

Jû»fZ þf³fZ IYû ´fid°f¶fÔd²f°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`, dþÀfIYf dþIiY IYSX°fZ WXbE ³fe°feVf ³fZ IYWXf dIY þû IYf¸f (d¶fWXfSX ¸fZÔ VfSXf¶f¶fÔQe) WX¸f »fû¦fûÔ ³fZ ´fcSXZ °füSX ´fSX IYSX dQ¹ff A¶f °fû QZVf ¸fZÔ ·fe ÀfOÞXIY dIY³ffSXZ VfSXf¶f CX´f»f¶²f ³fWXeÔ WXû¦feÜ ¹fWX ¸ff¸fc»fe CX´f»fd¶²f ³fWXeÔ WX` AüSX d¶fWXfSX ¸fZÔ °fû ´fc¯fÊ VfSXf¶f¶fÔQe »ff¦fc WX` °f±ff BÀfIYf RYf¹fQf dQJ³fZ »f¦ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY WXf»f ¸fZÔ Af¹fûdþ°f ´fiIYfVf ´fUÊ IZY QüSXf³f ´fMX³ff AfE ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZ ·fe d¶fWXfSX ¸fZÔ VfSXf¶f¶fÔQe IYe ´fiVfÔÀff IYeÜ ³fe°feVf ³fZ IYWXf kkWX¸f °fû CX³fÀfZ (´fi²ff³f¸fÔÂfe ÀfZ) ¹fWXe IYWXZÔ¦fZ dIY VfSXf¶f¶fÔQe IZY RYf¹fQZ IYû QZJ°fZ WXbE BÀfZ QZVf ·fSX ¸fZÔ »ff¦fc IYSX³fZ IYf CX´ff¹f IYSXZÔ AüSX ´fcSXZ QZVf ¸fZÔ BÀfZ »ff¦fc IYSX³fZ IZY d»fE Uf°ffUSX¯f ¶f³ff³fZ IZY UfÀ°fZ BÀfZ ´fWX»fZ ·ffþ´ff VffdÀf°f ´fiQZVfûÔ ¸fZÔ ´fWX»fZ »ff¦fc

IYSXUf QedþEÜ BÀfÀfZ ¶fZWX°fSX ÀfÔQZVf þfE¦ffÜll CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY d°f¶¶f°fe ²f¸fÊ ¦fb÷Y Q»ffBÊ »ff¸ff ³fZ ¶fû²f¦f¹ff ¸fZÔ þfSXe IYf»f¨fIiY ´fcþf IZY QüSXf³f ¶fb²fUfSX IYû IYWXf dIY d¶fWXfSX ¸fZÔ VfSXf¶f¶fÔQe ´fiVfÔÀf³fe¹f WX`Ü ³fe°feVf ³fZ IYWXf dIY A¶f VfSXf¶f¶fÔQe IZY Af¦fZ WX¸fZÔ ³fVff¸fbdöY IYe AûSX þf³ff WX` AüSX BÀfIZY d»fE Qû ¸fWXe³fZ °fIY 21 þ³fUSXe ÀfZ 22 ¸ff¨fÊ °fIY þ¶fSXQÀ°f Ad·f¹ff³f ¨f»fZ¦ffÜ Af¦ff¸fe 21 þ³fUSXe IYû VfSXf¶f¶fÔQe IZY ´fÃf ¸fZÔ A´f³fe EIYþbMX°ff ´fiQdVfÊ°f IYSX³fZ IZY d»fE 11 WXþfSX dIY»fû¸feMXSX ÀfZ Ad²fIY »fÔ¶fe ¸ff³fU ßfÈÔJ»ff ¸fZÔ IYSXe¶f Qû IYSXûOÞX »fû¦f 45 d¸f³fMX °fIY EIY-QcÀfSXZ IYf WXf±f ±ff¸fZ JOÞXZ SXWXZÔ¦fZÜ CX³WXûÔ³fZ BÀf ¸ff³fU ßfÈÔJ»ff IYf ·ffþ´ff õfSXf Àf¸f±fʳf dIYE þf³fZ IYf ÀUf¦f°f dIY¹ffÜ

þ»»feIY˜c ´fSX R`YÀf»fZ IYû »fZIYSX Qf¹fSX ¹ffd¨fIYf JfdSXþ ³fBÊ dQ»»feÜ CX¨¨f°f¸f ³¹ff¹ff»f¹f ³fZ Af¦ff¸fe Vfd³fUfSX IYû ¸f³ff¹fZ þf³fZ Uf»fZ ´fûÔ¦f»f ÀfZ ´fWX»fZ ÀffÔOX IYû IYf¶fc ¸fZÔ IYSX³fZ IZY JZ»f þ»»feIY˜c ´fSX R`YÀf»ff Àfb³ff³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYû »fZIYSX Qf¹fSX ¹ffd¨fIYf Afþ JfdSXþ IYSX QeÜ ³¹ff¹f¸fcd°fÊ Qe´fIY d¸fßff AüSX ³¹ff¹f¸fcd°fÊ AfSX ·ff³fc¸fd°f IYe ´feNX ³fZ R`YÀf»ff Àfb³ff³fZ IYf Af¦fiWX IYSX³fZ Uf»fZ UIYe»fûÔ IZY EIY Àf¸fcWX ÀfZ IYWXf dIY ´feNX IYû R`YÀf»ff ´ffdSX°f IYSX³fZ IZY d»fE IYWX³ff A³fbd¨f°f WX`Ü CX¨¨f°f¸f ³¹ff¹ff»f¹f ³fZ WXf»ffÔdIY ¹fWX IYWXf dIY R`YÀf»fZ IYf ¸fÀfüQf °f`¹ffSX IYSX d»f¹ff ¦f¹ff WX` »fZdIY³f Vfd³fUfSX ÀfZ ´fWX»fZ R`YÀf»ff Àfb³ff³ff ¸fb¸fdIY³f ³fWXeÔ WX`, dþÀf dQ³f þ»»feIY˜c IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff þf³ff WX`Ü

BÀf JZ»f IYû A³fb¸fd°f QZ³fZ ÀfÔ¶fÔ²fe IZYÔQi IYe Ad²fÀfc¨f³ff IYû ¨fb³fü°fe QZ³fZ Uf»fe IYBÊ ¹ffd¨fIYfAûÔ ´fSX ³¹ff¹ff»f¹f ³fZ A´f³ff R`YÀf»ff ÀfbSXdÃf°f SXJ d»f¹ff ±ffÜ BÀfÀfZ ´fWX»fZ ³¹ff¹ff»f¹f ³fZ þ³fUSXe, 2016 IYe Ad²fÀfc¨f³ff ´fSX IZYÔQi ÀfZ þUf¶f ¸ffÔ¦ff ±ff, dþÀf¸fZÔ þ»»feIY˜c IZY d»fE ÀffÔOX IZY BÀ°fZ¸ff»f IYû WXSXe ÓfÔOXe Qe ¦f¹fe ±feÜ ³¹ff¹ff»f¹f ³fZ IYWXf ±ff dIY þf³fUSXûÔ IZY

BÀ°fZ¸ff»f IYû ´fid°f¶fÔd²f°f IYSX³fZ ÀfÔ¶fÔ²fe U¿fÊ 2014 IZY CXÀfIZY R`YÀf»fZ IYû ³fIYfSXf ³fWXeÔ þf ÀfIY°ff WX`Ü ´fSXÔ´fSXf IYf Àf¸f±fʳf IYSX°fZ WXbE IZYÔQi ³fZ IYWXf dIY UWX ¹fWX Àfbd³fd›°f IYSX ÀfIY°ff WX` dIY JZ»f IZY QüSXf³f ÀffÔOX IYû ¨fûMX ³ff ´fWXbÔ¨fZ AüSX CXÀfÀfZ ´fWX»fZ CXÀfZ VfSXf¶f ³ff d´f»ff¹fe þfEÜ BÀfÀfZ ´fWX»fZ CX¨¨f°f¸f ³¹ff¹ff»f¹f ³fZ U¿fÊ 2014 IZY A´f³fZ R`YÀf»fZ ¸fZÔ IYWXf ±ff dIY ÀffÔOX IYf BÀ°fZ¸ff»f IYSX°f¶f dQJf³fZ Uf»fZ þf³fUSXûÔ IYe °fSXWX ³fWXeÔ dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü Vfe¿fÊ ³¹ff¹ff»f¹f ³fZ U¿fÊ 2014 IZY R`YÀf»fZ IZY dJ»ffRY Qf¹fSX ´fb³fdUʨffSX ¹ffd¨fIYf IYû ·fe JfdSXþ IYSX dQ¹ff ±ffÜ CX¨¨f°f¸f ³¹ff¹ff»f¹f ³fZ IZYÔQi IYe AfNX þ³fUSXe IYe Ad²fÀfc¨f³ff ´fSX ·fe SXûIY »f¦ff Qe ±feÜ

¸fQbSX`Ü ¸fQifÀf CX¨¨f ³¹ff¹ff»f¹f ³fZ UWX þ³fdWX°f ¹ffd¨fIYf JfdSXþ IYSX Qe dþÀf¸fZÔ IZYÔQi IYû ¹fWX d³fQZÊVf QZ³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYe ¦fBÊ ±fe dIY UWX °fd¸f»f³ffOXb IYe dQUÔ¦f°f ¸fb£¹f¸fÔÂfe þZ þ¹f»fd»f°ff IYe ¨f»f-A¨f»f ÀfÔ´fdØf¹fûÔ IYf SXf¿MÑXe¹fIYSX¯f IYSXZÜ ³¹ff¹ff»f¹f ³fZ IYWXf dIY þ¹f»fd»f°ff ³fZ ÀfÔ´fdØf¹ffÔ JbQ AdþÊ°f IYe ±fe AüSX AQf»f°f BÀf¸fZÔ QJ»f ³fWXeÔ QZ ÀfIY°feÜ ³¹ff¹f¸fcd°fÊ E ÀfZ»U¸f AüSX ³¹ff¹f¸fcd°fÊ ´fe IY»ffBÊSXfÀf³f IYe JÔOX´feNX ³fZ IYWXf dIY BÀf þ³fdWX°f ¹ffd¨fIYf ´fSX Àfb³fUfBÊ ³fWXeÔ IYe þf ÀfIY°fe, ¢¹fûÔdIY ¹fWX CX¨¨f°f¸f ³¹ff¹ff»f¹f IYe AûSX ÀfZ þ³fdWX°f ¹ffd¨fIYfAûÔ IZY d»fE °f¹f IYe ¦fBÊ ´fdSX·ff¿ff IZY Qf¹fSXZ ¸fZÔ ³fWXeÔ WX`Ü BÀfIZY A»ffUf, ´feNX ³fZ IYWXf dIY þ¹f»fd»f°ff ³fZ ÀfÔ´fdØf¹ffÔ JbQ AdþÊ°f IYe ±fe, d³fþe WX`dÀf¹f°f ÀfZ JSXeQe ±fe AüSX BÀf¸fZÔ AQf»f°f ³f °fû QJ»f QZ ÀfIY°fe WX` AüSX ³f WXe B³f ÀfÔ´fdØf¹fûÔ IZY SXf¿MÑXe¹fIYSX¯f IYf d³fQZÊVf QZ ÀfIY°fe WX`Ü °fd¸f»f³ffOXb ÀfZÔMXSX RYfgSX ´feAfBÊE»f ³ff¸f IZY E³fþeAû ÀfZ þbOÞXZ ¹ffd¨fIYfIY°ffÊ IZYIZY SX¸fZVf ³fZ ¹ffd¨fIYf ¸fZÔ IYWXf ±ff dIY þ¹f»fd»f°ff IZY ´ffÀf 72 IYSXûOÞX øY´fE IYe ÀfÔ´fdØf ±fe AüSX CX³fIYf IYûBÊ Àfe²ff CXØfSXfd²fIYfSXe ³fWXeÔ ±ffÜ ³f WXe CX³WXûÔ³fZ BÀf ¶ff°f IYf dþIiY dIY¹ff ±ff dIY CX³fIYe ÀfÔ´fdØf¹fûÔ IYf CXØfSXfd²fIYfSXe IYü³f WXû¦ffÜ ¹ffd¨fIYfIY°ffÊ ³fZ IYWXf dIY CX³WXûÔ³fZ ³¹ff¹ff»f¹f IYf øYJ BÀfd»fE dIY¹ff ¢¹fûÔdIY BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ´fi²ff³f¸fÔÂfe IYf¹ffÊ»f¹f IZY ´fi²ff³f Àfd¨fU IZY ³ff¸f þû Äff´f³f ÀfüÔ´ff ¦f¹ff ±ff, CXÀf ´fSX IYûBÊ þUf¶f ³fWXeÔ Af¹ffÜ

¦fûUf ¸fZÔ ´ffÀfZÊIYSX IYû d¸f»ff dMXIYMX ´fSX CM CX¸¸feQUfSXe ´fSX ÀfÔVf¹f ¦fûUf dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffUûÔ ¸fZÔ ¸fb£¹f¸fÔÂfe »føfeIYfÔ°f ´ffSXÀfZIYSX IYû A´f³ff ¸fb£¹f¸fÔÂfe ´fQ IYf CX¸¸feQUfSX §fûd¿f°f dIYE ¶f¦f`SX ·ffþ´ff ³fZ Afþ 29 ÀfeMXûÔ IZY d»fE CX¸¸feQUfSXûÔ IZY ³ff¸f IYe Àfc¨fe þfSXe IYe dþ³f¸fZÔ 17 d³fU°fʸff³f dU²ff¹fIY WX`ÔÜ IZYÔQie¹f ¨fb³ffU Àfd¸fd°f (ÀfeBÊÀfe) IYe ¶fb²fUfSX Vff¸f WXbBÊ ¶f`NXIY IZY ¶ffQ ´ffMXeÊ õfSXf ¹fWXfÔ þfSXe Àfc¨fe ¸fZÔ ´ffSXÀfZIYSX IYf ³ff¸f Vffd¸f»f WX`Ü dU²ff³fÀf·ff ¸fZÔ CX´ff²¹fÃf AüSX d³fU°fʸff³f dU²ff¹fIY dU¿¯fb Àfc¹fÊ Uf§f IYû BÀf ¶ffSX ÀUfÀ±¹f IYfSX¯fûÔ ÀfZ CX¸¸feQUfSX ³fWXeÔ ¶f³ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü d´fL»fZ U¿fÊ CX³WXZÔ dQ»f IYf QüSXf ´fOÞXf ±ffÜ CX³fIYe þ¦fWX SXf¸fSXfU Àfc¹fÊ Uf§f IYû CX¸¸feQUfSX ¶f³ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü SXÃff ¸fÔÂfe AüSX ´fcUÊ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¸f³fûWXSX ´fdSXÊIYSX SXfª¹f ¸fZÔ ´ffMXeÊ IZY ¸fb£¹f ¨fb³ffU ´fi¨ffSXIY WXûÔ¦fZ þWXfÔ IYfÔ¦fiZÀf, EIY ÃfZÂfe¹f Q»f AüSX Af´f ¨fb³ffU »fOÞX SXWXe A³¹f ´fi¸fbJ ´ffdMXʹffÔ WX`ÔÜ ´fdSXÊIYSX IZY IYSXe¶fe ´ffSXÀfZIYSX °f¶f ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¶f³fZ ±fZ þ¶f ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZ³Qi ¸fûQe ³fZ ´fdSXÊIYSX IYû A´f³fe I`Yd¶f³fZMX ¸fZÔ SXÃff ¸fÔÂfe IZY °füSX ´fSX Vffd¸f»f IYSX d»f¹ff ±ffÜ ¶fWXSXWXf»f SXfª¹f IZY ¸ff¸f»fûÔ ¸fZÔ ´fdSXÊIYSX IYf A¶f ·fe QJ»f SXWX°ff WX`Ü Àfc¨fe IYû þfSXe IYSX°fZ WXbE ÀfeBÊÀfe Àfd¨fU þZ´fe ³fçf ³fZ IYWXf dIY ´ffMXeÊ ³fZ Àf·fe Àf¸fbQf¹fûÔ IYû ´fid°fd³fd²f°U dQ¹ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ´ffMXeÊ Àf·fe 40 ÀfeMXûÔ ´fSX CX¸¸feQUfSX CX°ffSX³fZ ´fSX dU¨ffSX IYSX SXWXe WX`Ü ³ff¸ffÔIY³f QfdJ»f IYSX³fZ IYe AÔd°f¸f °ffSXeJ 18 þ³fUSXe WX`Ü ¸fb£¹f¸fÔÂfe ´fQ IZY CX¸¸feQUfSX IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ´fcL³fZ ´fSX CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY BÀf ¶ffSXZ ¸fZÔ IYûBÊ ·fe d³f¯fʹf ÀfÔÀfQe¹f ¶fûOXÊ IYSXZ¦ffÜ CX³WXûÔ³fZ dõUfd¿fÊIY CXØfSX ´fiQZVf dU²ff³f ´fdSX¿fQÐ ¨fb³ffU IZY d»fE ´ffMXeÊ IZY °fe³f CX¸¸feQUfSXûÔ IYe Àfc¨fe ·fe þfSXe IYeÜ

¶fOXÊ µ»fc IZY ¶ffQ dRYSX ÀfZ Jû»ff ¦f¹ff dQ»»fe IYf d¨fdOÞX¹ff§fSX ³fBÊ dQ»»feÜ ¶fOXÊ µ»fc IYe AfVfÔIYf IZY IYfSX¯f ¶fÔQ IYSX dQ¹fZ ¦f¹fZ ³fZVf³f»f ª¹fû»fûdþIY»f ´ffIYÊ IZY »f¦f·f¦f °fe³f ¸fWXe³fZ IZY ¶ffQ Jb»f³fZ ´fSX dQ»»feUfdÀf¹fûÔ ³fZ AfdJSXIYfSX dQ»»fe IZY d¨fdOÞX¹ff§fSX ¸fZÔ ÀfQeÊ IYe Àfb¶fWX ¸fZÔ ²fc´f IYf Af³fÔQ d»f¹ffÜ d¨fdOÞX¹ff§fSX IZY ÀfÔSXÃfIY dSX¹ffþ Jf³f ³fZ ¶f°ff¹ff, kkd¨fdOÞX¹ff§fSX ¶fb²fUfSX IYû Jb»ffÜ WXf»ffÔdIY Àf·fe þ¦fWX þf³fZ IZY d»fE QSXUfþZ Jû»f dQE ¦fE WX`Ô »fZdIY³f WX¸f³fZ ¶f°fJ IZY °ff»ff¶f °fIY ´fiUZVf d³f¿fZ²f SXJf WX`Ü ¹fWXfÔ °fIY dIY IY¸fʨffdSX¹fûÔ IZY UfWX³f IYû ·fe UWXfÔ þf³fZ IYe A³fb¸fd°f ³fWXeÔ ´fiQf³f IYe ¦f¹fe WX`Üll d´fL»fZ Àff»f AöYc¶fSX ¸fZÔ E¨f5E³f8 BÔµ»fcEÔþf IZY IYfSX¯f ´fZd»fIY³f, ¶fØfJ AüSX ´ff³fe ¸fZÔ SXWX³fZ Uf»fZ 13 ´fdÃf¹fûÔ IYe ¸fü°f IZY ¶ffQ d¨fdOÞX¹ff§fSX IYû IYSXe¶f 84 dQ³fûÔ IZY d»fE ¶fÔQ IYSX dQ¹ff ¦f¹ff ±ffÜ d´fL»fZ Àff»f IYSXe¶f 46 d¨f°fIY¶fSXf dWXSX¯f A´f³fZ ¶ffOÞXûÔ ¸fZÔ ¸fÈ°f d¸f»fZ ±fZÜ Jf³f ³fZ ¶f°ff¹ff, kkdRYSX ÀfZ ´ffIYÊ Jb»f³fZ IZY ´fWX»fZ dQ³f 6,020 Af¦fÔ°fbIY AfEÜ WX¸f Àf~fWXÔ°f ¸fZÔ Af¸f°füSX ´fSX AüSX Ad²fIY »fû¦fûÔ IZY Af³fZ IYe CX¸¸feQ IYSX°fZ WX`ÔÜll d¨fdOÞX¹ff§fSX ¸fZÔ ¶fOXÊ µ»fc IZY ¶ffQ IYe °f`¹ffdSX¹fûÔ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ´fcLZ þf³fZ ´fSX Ad²fIYfSXe ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ´fVfbAûÔ IYe ÀfbSXÃff IZY CX´ff¹f °fZþ IYSX dQE ¦fE WX`ÔÜ dQ»»fe IYf d¨fdOÞX¹ff§fSX QZVf IZY dUVff»f d¨fdOÞX¹ff§fSX ¸fZÔ ÀfZ EIY WX`Ü ¹fWXfÔ ´fSX Àff»ff³ff IYSXe¶f 22 »ffJ Af¦fÔ°fbIY Af°fZ WX`ÔÜ


13 þ³fUSXeX X 2017

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

11

jkt/kkuh U;wt EÀfû¨f`¸f ³fZ ¨fb³ffU §fû¿f¯ff´fÂf IZY d»f¹fZ Q»fûÔ IYû dQ¹fZ ÀfbÓffU »fJ³fDYÜ CXôû¦f ¸f¯OX»f EÀfû¨f`¸f ³fZ CXØfSX ´fiQZVf dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU IZY ¸fïZ³fþSX Àf·fe ´fi¸fbJ ´ffdMXʹfûÔ IYû A´f³fZ §fû¿f¯ff´fÂf ¸fZÔ Vffd¸f»f IYSX³fZ IZY d»f¹fZ dUIYfÀf ÀfZ Àf¸¶fd³²f°f ÀfbÓffU dQ¹fZ WX`ÔÜ EÀfû¨f`¸f ³fZ SXfª¹f IZY dUIYfÀf IYe Àf¸·ffU³ffAûÔ IYf ¦fWX³f AfIY»f³f IYSXIZY EIY ´fSXf¸fVfÊ EþZ¯OXf IZY °fWX°f IbYL UfQZ ÀfbÓff¹fZ WX`ÔÜ CXÀfIYf IYWX³ff WX` dIY A¦fSX SXfþ³fed°fIY ´ffdMXʹffÔ A´f³fZ §fû¿f¯ff´fÂf ¸fZÔ B³f ÀfbÓffUûÔ IYû UfQûÔ IZY °füSX ´fSX Vffd¸f»f IYSXZÔ °fû UZ ³f dÀfRYÊ þ³f°ff IYû °fSX¢IYe IYe ³f¹fe CX¸¸feQ QZ ÀfIY°fe WX`Ô, ¶fd»IY ÀfØff ¸fZÔ Af³fZ ´fSX CX³WXZÔ EIY RY»fQf¹fe dQVff ·fe d¸f»f ÀfIY°fe WX`Ü EÀfû¨f`¸f IZY SXf¿MÑXe¹f ¸fWXfÀfd¨fU OXe.EÀf. SXfU°f ³fZ ¹fWXfÔ EIY ¶f¹ff³f ¸fZÔ IYWXf dIY CXØfSX ´fiQZVf IYû »fZIYSX ÀfÔ¦fNX³f IYe À´fZVf»f MXfÀIY RYûÀfÊ ³fZ EIY IYf¹fʹfûþ³ff ¶f³ff¹fe WX`, °ffdIY BÀf ´fiQZVf IYû A¦f»fZ ´ffÔ¨f Àff»f ¸fZÔ QûWXSXZ AÔIYûÔ ¸fZÔ dUIYfÀf QSX ´fif~ IYSX³fZ AüSX CX¨¨f Af¹f Uf»fZ SXfª¹fûÔ IZY ¢»f¶f ¸fZÔ Vffd¸f»f WXû³fZ ¸fZÔ ¸fQQ d¸f»f ÀfIZYÜ CXôû¦f ¸f¯OX»f ³fZ ÀfbÓffU dQ¹ff WX` dIY CXØfSX ´fiQZVf ¸fZÔ »f§fb °f±ff ¸fÓfû»fZ CXôû¦fûÔ (EÀfE¸fBÊ) °f±ff ÀMXfMXÊA´Àf IZY d»f¹fZ ´fiüôûd¦fIYe¹f ¸fÔ¨f °f`¹ffSX IYSX³fZ ´fSX þûSX QZIYSX A¦f»fZ ´ffÔ¨f Àff»f ¸fZÔ SXûþ¦ffSX IZY 80 »ffJ ³f¹fZ AUÀfSX CX°´f³³f IYSX³fZ IYf »fùf °f¹f dIY¹ff þf³ff ¨ffdWX¹fZÜ dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU ¸fZÔ CX°fSX³fZ þf SXWXe Àf·fe ´fi¸fbJ ´ffdMXʹfûÔ IZY ³fZ°ffAûÔ IYû ÀfüÔ´fZ ¦f¹fZ EÀfû¨f`¸f IZY EþZÔOXf ¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff WX`, kkCXØfSX ´fiQZVf ³fZ d´fL»fZ

IbYL U¿fûÊÔ IZY QüSXf³f ´fi·ffUVff»fe Afd±fÊIY dUIYfÀf WXfdÀf»f dIY¹ff WX`Ü BÀf SXfª¹f ¸fZÔ QZVf IZY A¦fi¯fe SXfª¹fûÔ ¸fZÔ Vffd¸f»f WXû³fZ IYe Ãf¸f°ff WX`, ¶fVf°fZÊ UWX A´f³fe ¦fd°f IYû ¶f³ff¹fZ SXJZ AüSX A¦f»fZ ´ffÔ¨f Àff»f IZY QüSXf³f dUIYfÀf QSX IYû QûWXSXZ AÔIYûÔ ¸fZÔ ´fWXbÔ¨ff¹fZÜll ¹fWX ²¹ff³f QZ³fZ ¹fû¦¹f ¶ff°f WX` dIY dUØfe¹f U¿fÊ 2015-16 ¸fZÔ þWXfÔ ¹fc´fe IYe Afd±fÊIY dUIYfÀf QSX QZVf IYe dUIYfÀf QSX ÀfZ ª¹ffQf ±fe, UWXeÔ QZVf IYe A±fʽ¹fUÀ±ff ¸fZÔ BÀf SXfª¹f IZY ¹fû¦fQf³f IYe QSX ¸fZÔ ·fe »f¦ff°ffSX Àfb²ffSX WXbAf ±ffÜ EZÀff ´fiQZVf IYe ¸füþcQf ÀfSXIYfSX õfSXf Afd±fÊIY ¦fd°fdUd²f¹fûÔ ¸fZÔ d³fSX³°fSX°ff IZY IYfSX¯f WXbAf ±ffÜ EÀfû¨f`¸f IZY EþZÔOXf ¸fZÔ SXZJfÔdIY°f dIY¹ff ¦f¹ff WX` dIY U¿fÊ 2011-12 ¸fZÔ QZVf IYe A±fʽ¹fUÀ±ff ¸fZÔ ¹fc´fe IYf ¹fû¦fQf³f 2004-05 IZY 8.78 ´fid°fVf°f IZY ¸fbIYf¶f»fZ d¦fSXIYSX 7.97 ´fid°fVf°f WXû ¦f¹ff ±ff, »fZdIY³f ¶ffQ ¸fZÔ BÀf³fZ ¦fd°f ´fIYOÞXe AüSX ¹fWX U¿fÊ 2014-15 ¸fZÔ ¶fPÞXIYSX 8.16 ´fid°fVf°f IZY À°fSX ´fSX ´fWXbÔ¨f ¦f¹ffÜ ÀfÔ¦fNX³f ³fZ ÀfbÓffU dQ¹ff WX` dIY ´fiQZVf ¸fZÔ SXûþ¦ffSX IYf ´fdSXúV¹f °f`¹ffSX IYSX³fZ, ÀUSXûþ¦ffSX °f±ff CXôd¸f°ff dUIYfÀf IYf¹fÊIiY¸fûÔ IYû ¸fþ¶fc°f IYSX³fZ IZY d»f¹fZ ¦f`SX-RYÀf»fe IYf¸f, þ`ÀfZ dIY ´fVfb´ff»f³f, OXZ¹fSXe, ¸f°À¹f IYfSXû¶ffSX, RcY»fûÔ IYe JZ°fe, ¶ff¦fUf³fe °f±ff IbY¢IYbMX ´ff»f³f IYû ¶fPÞXfUf QZIYSX SXûþ¦ffSX IZY ³f¹fZ AUÀfSX ÀfÈdþ°f IYSX³fZ WXûÔ¦fZÜ BÀfIZY A»ffUf ÀfÀ°fe

QSX ´fSX ´f¹ffÊ~ °f±ff Àf¸f¹f¶fð IYþÊ IYe CX´f»f¶²f°ff Àfbd³fd›°f IYSX³ff °f±ff U°fʸff³f ßf¸f IYf³fc³fûÔ ¸fZÔ Àfb²ffSX IYSX³ff ·fe ¸fWX°U´fc¯fÊ IbYÔþe Àffd¶f°f WXûÔ¦fZÜ CXôû¦f ¸f¯OX»f IZY A³fbÀffSX CXØfSX ´fiQZVf ³fZ U¿fÊ 2006-07 AüSX 2015-16 IZY ¶fe¨f ³fü Àff»f IZY QüSXf³f 23 ´fid°fVf°f ÀfZ ª¹ffQf IYe Àff»f QSX Àff»f Ufd¿fÊIY dUIYfÀf QSX (ÀfeEþeAfSX) WXfdÀf»f IYSX°fZ WXbE IYSXe¶f ³fü »ffJ IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYf d³fUZVf ´fif~ dIY¹ffÜ EZÀfZ ¸fZÔ ¹fc´fe IYe ³f¹fe ÀfSXIYfSX IZY d»f¹fZ B³f d³fUZVf ´fdSX¹fûþ³ffAûÔ IYf ´fi·ffUe dIiY¹ff³U¹f³f IYSX³ff ÀfUûʨ¨f ´fif±fd¸fIY°ffAûÔ ¸fZÔ Vffd¸f»f WXû³ff ¨ffdWX¹fZÜ EÀfû¨f`¸f IZY EþZ¯OXf IZY A³fbÀffSX d³fUZVf IYe ¸fÔVff IYû d³fUZVfIYûÔ õfSXf Aü´f¨ffdSXIY ´fiÀ°ffU ¸fZÔ ¶fQ»f³ff AüSX CXÀfIZY ¶ffQ CX³f d³fUZVf ´fdSX¹fûþ³ffAûÔ IYf dIiY¹ff³U¹f³f IYSX³ff ¸fWX°U´fc¯fÊ dU¿f¹f WX`, ¢¹fûÔdIY d³fUZVf ´fSX ´fi·ffUe A¸f»f WXû³fZ ÀfZ d³fþe ÃfZÂf IZY d³fUZVfIYûÔ IYû ¹fc´fe ¸fZÔ d³fUZVf IZY d»f¹fZ ´fiû°ÀffWX³f d¸f»fZ¦ffÜ IÈYd¿f °f±ff CXÀfÀfZ Àf¸¶fd³²f°f ÃfZÂf IYf QZVf IZY IÈYd¿f ÃfZÂf ¸fZÔ

¹fc´fe: ¨fb³ffU ÀfZ ´fWX»fZ ´fIYOÞXe ¦fBÊ ³fE ³fûMXûÔ IYe ¶fOÞXe JZ´f »fJ³fDY Ü ³fûMX¶fÔQe IZY ¶ffQ ÀfZ þ¦fWX-þ¦fWX ´fSX ³fE AüSX ´fbSXf³fZ ³fûMXûÔ IYe ¶fSXf¸fQ¦fe WXû SXWXe WX`Ü BÀfe IiY¸f ¸fZÔ ¹fc´fe ¸fZÔ ·fe ¦fb÷YUfSX IYû Qû þ¦fWXûÔ ÀfZ ³fE ³fûMXûÔ IYe ¶fOÞXe JZ´f IYû ´fIYOÞXf ¦f¹ff WX`Ü ¹fc´fe ´fbd»fÀf ³fZ ¸fbSXfQf¶ffQ IZY IbYÔOXfSXIYe ¸fZÔ EIY IYSXûOÞX IYe SXIY¸f IZY Àff±f 2 ÀfÔdQ¦²f »fû¦fûÔ IYû d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff WX`Ü BÀfe °fSXWX ¦ffdþ¹ff¶ffQ ÀfZ 3 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IZY ³fE ³fûMX IZY Àff±f 2 »fû¦f d¦fSXµ°ffSX dIYE ¦fE WX`ÔÜ EE³fAfBÊ IYe dSX´fûMXÊ ¸fZÔ ¸fbSXfQf¶ffQ IYe ¶fSXf¸fQ¦fe ¸fZÔ À´fá øY´f ÀfZ ³fE ³fûMXûÔ IYf dþIiY ³fWXeÔ WXbAf WX`Ü WXf»ffÔdIY °fÀUeSX ¸fZÔ

³fûMXûÔ ÀfZ ·fSXf þû ¶f¢Àff dQJf¹ff ¦f¹ff WX` CXÀf¸fZÔ 2000 ÷Y´f¹fZ IZY ³fE ³fûMX WXe dQJ SXWXZ WX`ÔÜ ´fbd»fÀf ³fZ ¦ffdþ¹ff¶ffQ dþ»fZ IZY BÔdQSXf´fbSX¸f B»ffIZY ÀfZ ·fe 3 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IZY ³fE ³fûMXûÔ IZY Àff±f Qû »fû¦fûÔ IYû d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff WX`Ü ¹fc´fe ¸fZÔ 11 RYSXUSXe ÀfZ dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU VfbøY WXû SXWXZ WX`ÔÜ EZÀfZ ¸fZÔ ¶fOÞXf ÀfUf»f ¹fWX WX` dIY ¢¹ff ³fE ³fûMXûÔ ¸fZÔ

¶fSXf¸fQ dIYE ¦fE BÀf I`YVf IYf BÀ°fZ¸ff»f ¨fb³ffUûÔ ¸fZÔ WXû³ff ±ff? ¶fOÞXf ÀfUf»f ¹fWX ·fe WX` dIY A·fe þ¶f ´f`ÀfZ IYe d³fIYfÀfe IYû »fZIYSX ´fid°f¶fÔ²f þfSXe WX`Ô °fû B°f³ff ª¹ffQf I`YVf AfdJSX Af IYWXfÔ ÀfZ SXWXf WX`? EZÀfZ ¸fZÔ ¶f`ÔIY Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYe d¸f»fe-·f¦f°f ÀfZ ·fe B³fIYfSX ³fWXeÔ dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü CX²fSX, ¹fc´fe ¸fZÔ Àf¸ffþUfQe ´ffMXeÊ, ¶fWXbþ³f Àf¸ffþ ´ffMXeÊ AüSX IYfÔ¦fiZÀf ³fûMX¶fÔQe IZY R`YÀf»fZ IYû »fZIYSX IZYÔQi ÀfSXIYfSX IYf dUSXû²f IYSX SXWXe WX`ÔÜ IYfÔ¦fiZÀf CX´ff²¹fÃf SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ³fZ ³fûMX¶fÔQe IZY R`YÀf»fZ IYû ¦fSXe¶fûÔ ´fSX ÀfdþÊIY»f ÀMÑfBIY IYWXf WX` UWXeÔ ¸ff¹ffU°fe BÀfZ Uf´fÀf »fZ³fZ IYe ¶ff°f IYWX SXWXe WX`ÔÜ

IYSXe¶f 13 ´fid°fVf°f IYf ¹fû¦fQf³f WX` þ¶fdIY CXØfSX ´fiQZVf IYe A±fʽ¹fUÀ±ff ¸fZÔ BÀfIYf ¹fû¦fQf³f 22 ´fid°fVf°f WX`Ü BÀfIZY A»ffUf ´fiQZVf IYe »f¦f·f¦f 67 ´fid°fVf°f þ³fÀfÔ£¹ff SXûþ¦ffSX IZY d»f¹fZ IÈYd¿f °f±ff Àf¸¶fd³²f°f ÃfZÂf ´fSX WXe d³f·fÊSX IYSX°fe WX`Ü BÀfd»f¹fZ ¹fWX ÃfZÂf ·fe SXfþ³fed°fIY Q»fûÔ IYe ´fif±fd¸fIY°ff ¸fZÔ WXû³ff ¨ffdWX¹fZÜ EÀfû¨f`¸f ³fZ ÀfbÓffU dQ¹ff WX` dIY ´fiQZVf IYe ³f¹fe ÀfSXIYfSX IYû SXfª¹f ¸fZÔ IÈYd¿f CX°´ffQIY°ff ¸fZÔ UÈdî ´fSX ²¹ff³f IZYd³Qi°f IYSX³ff ¨ffdWX¹fZÜ BÀfIZY d»f¹fZ CXÀfZ ÀfÔIbY»f JZ°fe (¢»fÀMXSX RYfd¸fÔʦf) IYû ¶fPÞXfUf QZ³fZ, A¨Le ¦fb¯fUØff IZY ¶feþ CX´f»f¶²f IYSXf³fZ, CX´fþ ¸fZÔ Àfb²ffSX IZY d»f¹fZ ¶ff¹fûMXZIY RYÀf»fûÔ IYû ¶fPÞXfUf QZ³fZ, Af¦fZÊd³fIY JZ°fe IYû ´fiû°ÀffdWX°f IYSX³fZ, RYÀf»f CX°´ffQ³f IZY ¶ffQ ¶ffþfSX CX´f»f¶²f IYSXf³fZ IYe NXûÀf ³fed°f ¶f³ffIYSX Jfô ´fiÀfÔÀIYSX¯f CXôû¦f À±ffd´f°f IYSX³fZ IZY d»f¹fZ ´fiû°ÀffdWX°f IYSX³fZ AüSX dÀfÔ¨ffBÊ ÃfZÂf õfSXf AfIYd¿fÊ°f d³fUZVf ´fiÀ°ffUûÔ IYf ´fi·ffUe dIiY¹ff³U¹f³f IYSX³fZ IYe þøYSX°f WXû¦feÜ EþZÔOXf ¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff WX`

dIY ´fiQZVf ¸fZÔ Aüôûd¦fIY ÃfZÂf IZY dUIYfÀf IZY d»f¹fZ ÀfOÞXIY øY´fe PXfÔ¨ff dUIYdÀf°f IYSX³ff, d¶fþ»fe IYe d³f¶ffʲf Af´fcd°fÊ Àfbd³fd›°f IYSX³ff, IYd¸fʹfûÔ IYû ´fidVfÃf¯f QZ³ff, dUVfZ¿feIÈY°f EUÔ ´fSX¸´fSXf¦f°f CXôû¦fûÔ IYf ÀfÔIbY»f IZY øY´f ¸fZÔ dUIYfÀf IYSX³ff, IÈYd¿f-CXôû¦f ÀfWX»f¦³f°ff IYû ¸fþ¶fc°f IYSX³ff AüSX E¸fEÀfE¸fBÊ IZY IYf¸f¦ffSXûÔ IYe Ãf¸f°ff IYf dUIYfÀf IYSX³ff B°¹ffdQ ´fi¸fbJ IYf¹fÊ WX`Ô, dþ³WXZÔ SXfþ³fed°fIY Q»fûÔ IYû A´f³fZ §fû¿f¯ff´fÂf ¸fZÔ Vffd¸f»f IYSX³ff ¨ffdWX¹fZÜ ¹fc´fe IZY ÀfIY»f SXfª¹f §fSXZ»fc CX°´ffQ (þeEÀfOXe´fe) ¸fZÔ ÀfZUf ÃfZÂf IYf IYSXe¶f 58 ´fid°fVf°f ¹fû¦fQf³f WX`Ü BÀfIZY ¸fïZ³fþSX NXûÀf BÊ-¦fU³fZʳÀf Àf¸¶f³²fe ´fWX»fûÔ IYû ¶fPÞXfUf QZ³ff, ¶f`ÔdIÔY¦f, dVfÃff, ÀUfÀ±¹f, QcSXÀfÔ¨ffSX °f±ff ´fdSXUWX³f þ`ÀfZ ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ d³fþe ÃfZÂf IYe ·ff¦feQfSXe IYû ´fiû°ÀffdWX°f IYSX³fZ IZY Àff±f-Àff±f dUØfe¹f Àf¸ffUZVf³f, ¦fif¸fe¯f ¹fbUfAûÔ IYû Ãf¸f°ff dUIYfÀf IYf ´fidVfÃf¯f QZ³ff, ´f¹fÊMX³f IZY d»fWXfþ ÀfZ ¸fWX°U´fc¯fÊ ÃfZÂfûÔ IYf dUIYfÀf Àfbd³fd›°f IYSX³ff B°¹ffdQ BÀf ÃfZÂf ¸fZÔ dUIYfÀf IYe Àf¸·ffU³ffAûÔ IZY ´fi¸fbJ ¸ff²¹f¸f WXû ÀfIY°fZ WX`ÔÜ EÀfû¨f`¸f ³fZ ¹fWX ·fe ÀfbÓffU dQ¹ff WX` dIY ´fiQZVf IYe SXfþ³fed°fIY ´ffdMXʹfûÔ IYû dUVfZ¿f Afd±fÊIY ÃfZÂf (EÀfBÊþZOX) IZY d³f¸ffʯf IZY d»f¹fZ Àf¸·ffdU°f þ¦fWX IYe °f»ffVf IYSX³fZ, EIY»f dJOÞXIYe ÀfbdU²ff CX´f»f¶²f IYSXf³fZ °f±ff ´fiüôûd¦fIYe¹f Af²fbd³fIYeIYSX¯f B°¹ffdQ IZY UfQûÔ IYû A´f³fZ §fû¿f¯ff´fÂf ¸fZÔ þ¦fWX QZ³fe ¨ffdWX¹fZÜ

UP election 2017: ·ffþ´ff IZY °fe³f E¸fE»fÀfe CX¸¸feQUfSX §fûd¿f°f »fJ³fDYÜ ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ IYe IZYÔQie¹f ¨fb³ffU Àfd¸fd°f ³fZ À³ff°fIY d³fUfʨf³f ÃfZÂf IZY °fe³f ´fi°¹ffdVf¹fûÔ IZY ³ff¸f ´fSX A´f³fe ¸fbWXSX »f¦ff Qe WX`Ü ·ffþ´ff ´fiQZVf A²¹fÃf IZYVfU ´fiÀffQ ¸fü¹fÊ ³fZ ¦fb÷YUfSX IYû °fe³fûÔ ³ff¸f IYe §fû¿f¯ff IYSX Qe WX`Ü ·ffþ´ff IZY ´fiQZVf ´fiUöYf ¨fÔQi¸fûWX³f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¶fSXZ»fe¸fbSXfQf¶ffQ ÃfZÂf ÀfZ þ¹f´ff»f dÀfÔWX ½¹fÀ°f, IYf³f´fbSX ÃfZÂf ÀfZ OXfg. A÷Y¯f ´ffNXIY EUÔ ¦fûSXJ´fbSX-R`Yþf¶ffQ ÃfZÂf ÀfZ QZUZ³Qi ´fi°ff´f dÀfÔWX IYû CX¸¸feQUfSX §fûd¿f°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY CXØfSX ´fiQZVf dU²ff³f ´fdSX¿fQ IYe À±ff³fe¹f ´fifd²fIYfSX IYe Jf»fe 36 ÀfeMXûÔ ´fSX ¨fb³ffU °fe³f ¸ff¨fÊ IYû WXû³ff WX`Ü ¨fb³ffU Af¹fû¦f BÀfIYe Ad²fÀfc¨f³ff 8 RYSXUSXe IYû þfSXe IYSXZÔ¦ffÜ ¸f°fQf³f °fe³f

AüSX ¸f°f¦f¯f³ff 6 ¸ff¨fÊ IYû WXû¦fe AüSX CXÀfe dQ³f dSXþ»MX §fûd¿f°f WXû¦ffÜ

¹fc´fe dU²ff³f ´fdSX¿fQ ¨fb³ffU - °fe³f ¸ff¨fÊ IYû 36 E¸fE»fÀfe IZY ¨fb³ffU - 8 RYSXUSXe Ad²fÀfc¨f³ff IZY Àff±f WXe ³ff¸ffÔIY³f - ³ff¸ffÔIY³f IYe AÔd°f¸f °ffSXeJ 15 RYSXUSXe - 16 RYSXUSXe IYû ³ff¸ffÔIY³f ´fÂfûÔ IYe þfÔ¨f - 18 RYSXUSXe IYû ³ff¸f Uf´fÀfe - 06 ¸ff¨fÊ IYû ¸f°f¦f¯f³f - 06 ¸ff¨fÊ IYû WXe ´fdSX¯ff¸f


13 þ³fUSXeX X 2017

12

»fûPXf Àfd¸fd°f ³fZ IYWXf, ¶feÀfeÀfeAfBÊ ¸fZÔ ³fWXeÔ Af ÀfIY°fZ dVfIZYÊ, ¦ffÔ¦fb»fe IYû »fZ³ff WXû¦ff ¶fiZIY

Àffd³f¹ff d¸fþfÊ AüSX ÀMÑfBIYûUf Afd´f¹ff BÔMXSX³fZVf³f»f IZY RYfB³f»f ¸fZÔ

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

³f¹fe dQ»»feÜ »fûPXf Àfd¸fd°f ³fZ ´fiVffÀfd³fIY Àfb²ffSXûÔ IYû »fZIYSX ´fcLZ ¦fE ÀfUf»fûÔ ´fSX Àff°f d¶fÔQc ¶fûOXÊ IZY d»fE Ad³fUf¹fÊ ¶f³ff°fZ WXbE À´fá dIY¹ff dIY ¶feÀfeÀfeAfBÊ IZY ¶fJfÊÀ°f Àfd¨fU Aþ¹f dVfIZYÊ ¶feÀfeÀfeAfBÊ IYe ¶f`NXIYûÔ ¸fZÔ ¸fWXfSXf¿MÑX dIiYIZYMX ÀfÔ§f IZY ´fid°fd³fd²f ³fWXeÔ WXû ÀfIY°fZÜ ¶fÔ¦ff»f dIiYIZYMX ÀfÔ§f (I`Y¶f) IZY A²¹fÃf ÀfüSXU ¦ffÔ¦fb»fe IZY d»fE ·fe JbVf WXû³fZ Uf»fe J¶fSX ³fWXeÔ WX` ¢¹fûÔdIY þc³f 2017 IZY ¶ffQ CX³WXZÔ °fe³f Àff»f IZY Ad³fUf¹fÊ ¶fiZIY ÀfZ ¦fbþSX³ff WXû¦ff ¢¹fûÔdIY SXfª¹f ÀfÔ§f ¸fZÔ Àfd¨fU AüSX A²¹fÃf IZY øY´f ¸fZÔ CX³fIZY °fe³f Àff»f ´fcSXZ WXû þfEÔ¦fZÜ Àff±f WXe À´fá dIY¹ff ¦f¹ff dIY dIiYIZYMX ´fiVffÀf³f ¸fZÔ IYf¹fÊIYf»f (SXfª¹f AüSX ¶feÀfeÀfeAfBÊ) ÀfÔd¨f°f øY´f ÀfZ ³fü Àff»f IYf WXû¦ff AüSX 18 Àff»f IYf ³fWXeÔ þ`Àff dIY ´fWX»fZ IYWXf ¦f¹ff ±ffÜ I`Y¶f IZY IYû¿ff²¹fÃf dUV½føY´f OXZ IYf ´fiVffÀfd³fIY IYdSX¹fSX ·fe J°¸f WXû ¦f¹ff WX` ¢¹fûÔdIY UWX ÀfWXf¹fIY Àfd¨fU IZY dþÀf

´fQ ´fSX Qû Àff»f IZY d»fE SXWXZ ±fZ CXÀfZ ´fQfd²fIYfSXe IYf ´fQ ¸ff³ff ¦f¹ff WX` dþÀfÀfZ SXfª¹f ÀfÔ§f ¸fZÔ CX³fIYf ÀfÔd¨f°f IYf¹fÊIYf»f 10 Àff»f IYf WXû þf°ff WX`Ü »fûPXf Àfd¸fd°f ÀfZ þû ÀfUf»f Àf¶fÀfZ Ad²fIY ¶ffSX ´fcLf ¦f¹ff UWX dVfIZYÊ IZY ´fiUZVf ÀfZ ÀfÔ¶fÔd²f°f ±ffÜ ÀfUf»f BÀf ´fiIYfSX WX` dIY ¢¹ff IYûBÊ dOXÀ¢½ff»feRYfBÊ dIY¹ff ¦f¹ff ´fQfd²fIYfSXe ÀfQÀ¹f ÀfÔ§f ¹ff ¶feÀfeÀfeAfBÊ IZY ´fid°fd³fd²f ¹ff ³ffd¸f°f IZY øY´f ¸fZÔ IYf¸f IYSX ÀfIY°ff WX`Ü ¢¹ff EZÀff ½¹fdöY ÀfÔ§f ¹ff ¶feÀfeÀfeAfBÊ IYe AûSX ÀfZ IYûBÊ A³¹f ·fcd¸fIYf d³f·ff ÀfIY°ff WX`Ü

ÀfUf»f IZY þUf¶f ¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff dIY CX¨¨f°f¸f ³¹ff¹ff»f¹f IZY AfQZVf IYû QZJ°fZ WXbE IYûBÊ ·fe dOXÀ¢½ff»feRYfBÊ ´fQfd²fIYfSXe dIiYIZYMX ´fiVffÀf³f ÀfZ ³fWXeÔ þbOÞX ÀfIY°ffÜ UWX ÀfQÀ¹f ÀfÔ§f ¹ff ¶feÀfeÀfeAfBÊ IYf ´fid°fd³fd²f ¹ff ³ffd¸f°f WXû³fZ ÀfZ ·fe dOXÀ¢½ff»feRYfBÊ WX` AüSX ÀfÔ§f ¹ff ¶feÀfeÀfeAfBÊ IYe AûSX ÀfZ IYûBÊ A³¹f ·fcd¸fIYf ³fWXeÔ d³f·ff ÀfIY°ffÜ UWX ÀfÔ§f IZY Àff±f ÀfÔSXÃfIY ¹ff Àf»ffWXIYfSX IYe ·fcd¸fIYf ·fe ³fWXeÔ d³f·ff ÀfIY°ff AüSX dIYÀfe Àfd¸fd°f ¹ff ´fdSX¿fQ IYf ÀfQÀ¹f ³fWXeÔ ¶f³f ÀfIY°ffÜ

·ffSX°f EIY QVfIY ¸fZÔ RYeRYf SX`ÔdIÔY¦f ¸fZÔ ÀfUÊßfZâ À±ff³f ´fSX ³f¹fe dQ»»feÜ ·ffSX°fe¹f RbYMX¶ff»f MXe¸f ³fZ d´fL»fZ EIY QVfIY ¸fZÔ A´f³fe ÀfUÊßfZâ RYeRYf SX`ÔdIÔY¦f WXfdÀf»f IYeÜ MXe¸f þfSXe Àfc¨fe ¸fZÔ 129UZÔ À±ff³f ´fSX ´fWXbÔ¨f ¦f¹feÜ ·ffSX°fe¹f MXe¸f ³fZ Qû Àff»f ÀfZ IY¸f Àf¸f¹f ¸fZÔ 42 ´ff¹fQf³f IYe L»ffÔ¦f »f¦ff¹feÜ d´fL»ff Àff»f ·ffSX°f IZY d»f¹fZ IYfRYe RYf¹fQZ¸fÔQ SXWXf dþÀf¸fZÔ CXÀf³fZ d´fL»fZ 11 AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f ¸f`¨fûÔ ¸fZÔ ³fü ¸fZÔ þe°f QþÊ IYeÜdÀf°fÔ¶fSX ¸fZÔ ¸fbÔ¶fBÊ ¸fZÔ EIY AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f ¸f`Âfe ¸f`¨f ¸fZÔ 114UeÔ SX`ÔdIÔY¦f IYe ´¹fc°fûÊ dSXIYû IZY dJ»ffRY þe°f U¿fÊ IYf ÀfUÊßfZâ ´fiQVfʳf SXWXeÜ SXf¿MÑXe¹f IYû¨f ÀMXeRY³f IYfÔÀMXZ³fMXfB³f ³fZ IYWXf dIY ¹fWX k´fcSXe °fSXWX ÀfZ MXe¸f IYf ´fi¹ffÀfl WX` dþÀfÀfZ ·ffSX°f ³fZ dQÀfÔ¶fSX 2005 IZY ¶ffQ ÀfZ A´f³fe

ÀfUÊßfZâ SX`ÔdIÔY¦f WXfdÀf»f IYe þû °f¶f 127UeÔ ±feÜ IYfÔÀMXZ³fMXfB³f ³fZ IYWXf, kk¸fbÓfZ »f¦f°ff WX` dIY ¸fZSXZ IYf¹fÊIYf»f IZY QüSXf³f WX¸ffSXZ Qû U¿fÊ IYfRYe Vff³fQfSX SXWXZ þ¶fdIY ´fdSX¯ff¸f d¸fdßf°f SXWXZÜ WX¸f³fZ UWXe WXfdÀf»f dIY¹ff þû WX¸f³fZ IYWXf dIY WX¸f WXfdÀf»f IYSXZÔ¦fZÜ WX¸ffSXe SX`ÔdIÔY¦f 2005 IZY ¶ffQ ÀfUÊßfZâ WX` þû ·ffSX°fe¹f RbYMX¶ff»f IZY d»f¹fZ d³fd›°f øY´f ÀfZ Vff³fQfSX WX`Ü WXf»ffÔdIY ¸f`Ô þWXfÔ ·ffSX°fe¹f RbYMX¶ff»f IYû »fZ þf³ff ¨ffWX°ff WXcÔ, CXÀfIZY d»f¹fZ A·fe

»fÔ¶ff ÀfRYSX °f¹f IYSX³ff WX`Ü »fZdIY³f ¸f`Ô IYWX ÀfIY°ff WXcÔ dIY WX¸f³fZ A´f³fe ¹ffÂff VfbøY IYSX Qe WX`Üll þ¶f IYfÔÀMXZ³fMXfB³f ³fZ SXf¿MÑXe¹f IYû¨f IZY °füSX ´fSX RYSXUSXe 2015 ¸fZÔ QcÀfSXe ¶ffSX dþ¸¸fZQfSXe ÀfÔ·ff»fe ±fe, °f¶f ·ffSX°f IYe SX`ÔdIÔY¦f 171 ±fe AüSX ¸ff¨fÊ 2015 ¸fZÔ UWX dJÀfIYIYSX 173UZÔ À±ff³f ´fSX ´fWXbÔ¨f ¦f¹fe ±fe, ¹fWXfÔ °fIY dIY °f¶f IYfÔÀMXZ³fMXfB³f IZY Àff±f MXe¸f ³fZ´ff»f IZY dJ»ffRY A´f³ff ´fWX»ff ¸f`¨f ·fe ³fWXeÔ JZ»f ÀfIYe ±fe dþÀf¸fZÔ ·ffSX°f ³fZ IbY»f d¸f»ffIYSX 2-0 ÀfZ þe°f QþÊ IYe ±feÜ U¿fÊ 2016 IZY AÔ°f ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f MXe¸f SX`ÔdIÔY¦f ¸fZÔ 135UZÔ À±ff³f ´fSX ´fWXbÔ¨f ¦f¹fe ±fe dþÀfÀfZ CXÀf³fZ 2009 IZY ¶ffQ LWX Àff»f ¸fZÔ ÀfUÊßfZâ Àff»ff³ff SX`ÔdIÔY¦f WXfdÀf»f IYe ±feÜ

ÀfUÊßfZâ dJ»ffOÞXe IZY d»f¹fZ ³ff¸ffÔdIY°f WXbE CXÀfZ³f ¶fû»MX, SXû³ff»OXû, EÔOXe ¸fSXZÊ ¸fûÔMXZ IYf»fSXZÜ »ffgSXZÀf IZY U¿fÊ IZY ÀfUÊßfZâ dJ»ffOÞXe IZY ´fbSXÀIYfSX IZY d»f¹fZ BÀf ¶ffSX IYfRYe ´fid°fÀ´f²ffÊ WXû³fZ Uf»fe WX` ¢¹fûÔdIY BÀf¸fZÔ CXÀfZ³f ¶fû»MX, dIiYdÀMX¹ff³fû SXû³ff»OXû AüSX EÔOXe ¸fSXZÊ þ`ÀfZ dQ¦¦fþ QüOÞX ¸fZÔ Vffd¸f»f WX`ÔÜ Àff»f IZY ÀfUÊßfZâ dJ»ffOÞXe IZY ³ff¸ffÔIY³fûÔ ¸fZÔ ¶fû»MX IZY A»ffUf 5IZY AüSX 10IZY Aû»fÔd´fIY ¨f`d¸´f¹f³f ¸fû RYSXfWX, ¶ffÀIZYMX¶ff»f dJ»ffOÞXe ÀMXeRY³f IYSXe AüSX »fZ¶fiû³f þZ¸Àf ·fe ¸füþcQ WX`ÔÜ ¶fû»MX ´fWX»fZ WXe °fe³f ¶ffSX IZY »ffgSXZÀf dUþZ°ff SXWX ¨fbIZY WX`ÔÜ dUV½f ¸fedOX¹ff õfSXf ¸f°fûÔ IZY þdSX¹fZ B³f ´fbSXÀIYfSXûÔ IYf ¨f¹f³f WXû°ff WX`Ü SXû³ff»OXû IYf ³ff¸ffÔIY³f °fe³f U¦fûÊÔ ¸fZÔ WX`Ô dþÀf¸fZÔ EIY ½¹fdöY¦f°f AüSX A³¹f A´f³fe MXe¸fûÔ ´fb°fʦff»f AüSX dSX¹ff»f ¸f`dOÑOX IYe AûSX ÀfZ WX`Ü

dÀfOX³feÜ Àffd³f¹ff d¸fþfÊ ³fZ ÀfÂf ¸fZÔ A´f³fZ QcÀfSXZ MXc³ff¸fZÊÔMX ¸fZÔ QcÀfSXZ dJ°ff¶f IYe AûSX IYQ¸f ¶fPÞXfE þ¶f CX³WXûÔ³fZ ¨fZIY ¦f¯fSXfª¹f IYe A´f³fe þûOÞXeQfSX ¶ffSX¶fSXf ÀMÑfBIYûUf IZY Àff±f d¸f»fIYSX OX¶»¹fcMXeE Afd´f¹ff BÔMXSX³fZVf»f MXZd³fÀf MXc³ff¸fZÊÔMX IZY ¸fdWX»ff ¹fb¦f»f RYfB³f»f ¸fZÔ þ¦fWX ¶f³ffBÊÜ Àffd³f¹ff AüSX ¶ffSX¶fSXf IYe Vfe¿fÊ USXe¹f þûOÞXe ³fZ A¸fZdSXIYe IYe Ufd³f¹ff dIÔY¦f AüSX IYþfJÀ°ff³f IYe ¹ffSXûÀ»ffU V½fZQûUf IYe þûOÞXe IYû dÀfRYÊ 51 d¸f³fMX ¸fZÔ 6-1 62 ÀfZ WXSXf¹ffÜ ÀfZ¸feRYfB³f»f ¸fbIYf¶f»fZ ¸fZÔ Àffd³f¹ff AüSX ¶ffSX¶fSXf IYe þûOÞXe ³fZ Àf·fe ´ffÔ¨f ¶fiZIY ´UfBÔMX ¶f¨ffE AüSX ´fi°¹fZIY ÀfZMX

¸fZÔ Qû ¶ffSX dUSXû²fe MXe¸f IYe ÀfdUÊÀf °fûOÞXeÜ Àffd³f¹ff AüSX ¶ffSX¶fSXf IYf RYfB³f»f ¸fZÔ ¸fbIYf¶f»ff MXed¸f¹ff ¶ff¶fûÀf AüSX A³ffÀ°ffdÀf¹ff ´ffUd»f¨fZ³fIYûUf IYe þûOÞXe ÀfZ WXû¦ff dþ³WXûÔ³fZ AfÔdQi¹ff ¢»fZ´ffIY AüSX ¸ffdSX¹ff þûÀf ¸ffdMXʳfZþ ÀffÔ¨fZþ IYe þûOÞXe IYû AÔd°f¸f ¨ffSX IZY ¸fbIYf¶f»fZ ¸fZÔ 6-3 64 ÀfZ WXSXf¹ffÜ Àffd³f¹ff ³fZ d´fL»fZ WXµ°fZ d¶fiÀf¶fZ³f ¸fZÔ ¶fZ±ff³fe ¸ffMXZIY Àf`ÔOXÐÀf IZY Àff±f d¸f»fIYSX ÀfÂf IYf VfbøYAf°fe MXc³ff¸fZÊÔMX þe°ff ±ff »fZdIY³f A¸fZdSXIYf IYe A´f³fe BÀf Àff±f dJ»ffOÞXe IYû Qbd³f¹ff IYe ³fÔ¶fSX EIY dJ»ffOÞXe IYe SX`ÔdIÔY¦f ¦fÔUf Qe ±feÜ

·ffSX°f 2018 WXfgIYe dUV½f IY´f ¸fZÔ ´fQIY þe°f³fZ IYf ¶fOÞXf QfUZQfSX: øYSX ³f¹fe dQ»»feÜ WXfgIYe BÔdOX¹ff »fe¦f (E¨fAfBÊE»f) ¸fZÔ Àf¶fÀfZ ¸fWXÔ¦fZ dJ»ffdOÞX¹fûÔ ¸fZÔ Vfb¸ffSX þ¸fʳfe IZY AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f dJ»ffOÞXe dIiYÀMXûRYSX øYSX IYf ¸ff³f³ff WX` dIY ¸füþcQf ·ffSX°fe¹f MXe¸f IZY ´ffÀf 2018 dUV½f IY´f ¸fZÔ ´fûdOX¹f¸f ´fSX þ¦fWX ¶f³ff³fZ IYf A¨Lf ¸füIYf WX`Ü ´fcUÊ ·ffSX°fe¹f dIiYIZYMX IY~f³f ¸fWXZÔQi dÀfÔWX ²fû³fe IZY ÀUfd¸f°U Uf»fe SXfÔ¨fe SXZþ MXe¸f õfSXf 75 WXþfSX OXf»fSX ¸fZÔ JSXeQZ ¦fE øYSX ³fZ IYWXf, kk¸fbÓfZ »f¦f°ff WX` dIY d´fL»fZ Qû ÀfZ °fe³f Àff»f ¸fZÔ WXfgIYe JZ»f³fZ Uf»fZ ¶fOÞXZ QZVfûÔ ¸fZÔ ·ffSX°f AüSX AþZʳMXe³ff ³fZ Àf¶fÀfZ Ad²fIY dUIYfÀf dIY¹ff WX`Üll CX³WXûÔ³fZ IYWXf, kk·ffSX°f dþÀf Vf`»fe ¸fZÔ ekuflag jktiwr lEiknd] JZ»f°ff WX` UWX ¸fbÓfZ ´fÀfÔQ WX` AüSX ¸fbÓfZ izdk’kd] eqnzd o Lokeh ds fy, s ] 216 ,y-vkbZ-th »f¦f°ff WX` dIY UZ 2020 ¸fZÔ Aû»fÔd´fIY jktiwr izl lS 4@,] vkokl fodkl dkWyksuh] ´fQIY þe°f³fZ IZY ¶fOÞXZ QfUZQfSX WX`ÔÜ Àff±f WXe cksnyk] vkxjk&7 ls Nik rFkk 2018 ¸fZÔ dUV½f IY´f ¸fZÔ ´fQIY ·fe- dk;kZy; nSfud nhi'khy Hkkjr dUVfZ¿fIYSX BÀfd»fE ¢¹fûÔdIY dUV½f IY´f ngrksjk] vkxjk&7 ls izdkf'kr A ·ffSX°f ¸fZÔ WXû¦ff AüSX ·ffSX°f ¸fZÔ QVfÊIY lEiknd % ekuflag jktiwr eks- 9897071357 WX¸fZVff ¶fZWX°fSXe³f WXû°fZ WX`Ô þû §fSXZ»fc MXe¸f IZY iksLVy jftLVsª’ku ua-&,-th-108@2011&2013 Email:-deepsheel_bharat@rediffmail.com d»fE Ad°fdSXöY ´fiZSX¯ff WXû°fZ WX`ÔÜ''

13 january 2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you