Page 1

Af¦fSXf, dUIiY¸f ÀfÔU°f 2074 RYf»¦fb³f Vfb¢»f EIYfQVfe, Àfû¸fUfSXX 12 ¸ff¨fÊ X 2018

nhi’khy Hkkjr 5

ERY´feAfBÊ ³fZ ´fcÔþe ¶ffþfSXûÔ ÀfZ d³fIYf»fZ 6,000 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ

6

SXfþÀ±ff³f ¨fb³ffU ÀfZ ´fWX»fZ dIYSXûOÞXe »ff»f ¸fe¯ff dRYSX ÀfZ ·ffþ´ff ¸fZÔ WXbE Vffd¸f»f

8

R.N.I. No. UPHIN/2008/26902 U¿fÊ-10 AÔIY-92 IYe¸f°f 1 ÷Y´f¹ff ´fÈâ 08

ßfe»fÔIYf IZY dJ»ffRY d·fOÞXÔ°f ÀfZ ´fWX»fZ SXûdWX°f IYe RYf¸fÊ WXû¦fe ·ffSX°f IYe d¨fÔ°ff

»fûIYÀf·ff CX´f¨fb³ffU: ¦fûSXJ´fbSX ¸fZÔ 47.45 AüSX RcY»f´fbSX ¸fZÔ 37.39 RYeÀfQe ¸f°fQf³f, 12 RYeÀfQe °fIY d¦fSXfUMX »fJ³fDYÜ CXØfSX ´fiQZVf IYe Qû Àf¶fÀfZ UeAfBÊ´fe »fûIYÀf·ff ÀfeMXûÔ ´fSX CX´f¨fb³ffU IYe UûdMXÔ¦f ÀfÔ´f³³f WXû ¦fBÊ WX`Ü RcY»f´fbSX AüSX ¦fûSXJ´fbSX IYe ÀfeMXûÔ ´fSX BÀf ¶ffSX d´fL»fZ ¨fb³ffUûÔ IZY ¸fbIYf¶f»fZ IY¸f ¸f°fQf³f WXbAf WX`Ü ¦fûSXJ´fbSX IZY dþ»ff d³fUfʨf³f Ad²fIYfSXe (OXeE¸f) IZY ¸fb°ffd¶fIY ÀfeE¸f ¹fû¦fe AfdQ°¹f³ff±f IZY ¦fÈWXÃfZÂf ¸fZÔ 47.45 RYeÀfQe UûdMXÔ¦f WXbBÊ, UWXeÔ RcY»f´fbSX ¸fZÔ 37.39 RYeÀfQe ¸f°fQf³f WXbAf WX`Ü SXfª¹f d³fUfʨf³f IYf¹ffÊ»f¹f IZY ¸fb°ffd¶fIY ¸f°fQf³f Àfb¶fWX Àff°f ¶fþZ VfbøY WXûIYSX Vff¸f ´ffÔ¨f ¶fþZ °fIY ¨f»ff AüSX ¹fWX VffÔd°f´fcUÊIY ÀfÔ´f³³f WXû ¦f¹ffÜ d³fUfʨf³f Af¹fû¦f IZY EIY Ad²fIYfSXe ³fZ ¶f°ff¹ff dIY IbYL ¶fc±fûÔ ´fSX BÊUeE¸f (B»fZ¢MÑfgd³fIY UûdMXÔ¦f ¸fVfe³f) IZY JSXf¶f WXû³fZ IYe dVfIYf¹f°fZÔ AfBÊÔÜ °f°IYf»f ¸fVfe³fûÔ IYû ¶fQ»f dQ¹ff ¦f¹ffÜ BÀf ¶ffSX ¸f°fQf°ffAûÔ ¸fZÔ CX°ÀffWX IYe IY¸fe ³fþSX AfBÊ, dþÀfIYe UþWX ÀfZ IY¸f »fû¦fûÔ ³fZ ¸f°fQf³f dIY¹ffÜ ÀU¨L EUÔ d³f¿´fÃf ¸f°fQf³f Àfbd³fd›°f IYSX³fZ IZY d»fE IYOÞXZ ÀfbSXÃff BÔ°fþf¸f dIYE ¦fE ±fZÜ 2014 ¸fZÔ B³f Qû³fûÔ ÀfeMXûÔ ´fSX ¶feþZ´fe ³fZ ¶fOÞXZ AÔ°fSX ÀfZ þe°f WXfdÀf»f IYe ±feÜ ¹fWXfÔ °fIY dIY EÀf´fe, ¶feEÀf´fe AüSX IYfÔ¦fiZÀf IYû d¸f»fZ Àfd¸¸fd»f°f UûMX ·fe ¶feþZ´fe IZY dUþ¹fe CX¸¸feQUfSX ÀfZ IY¸f ±fZÜ 2014 »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU IZY QüSXf³f RcY»f´fbSX ¸fZÔ 50.20 RYeÀfQe ¸f°fQf³f WXbAf ±ff, þ¶fdIY ¦fûSXJ´fbSX ¸fZÔ 54.64 ´fid°fVf°f UûdMXÔ¦f WXbBÊ ±feÜ ¹ff³fe ¸f°fQf³f ¸fZÔ d´fL»fZ ¨fb³ffU IZY ¸fbIYf¶f»fZ 12 RYeÀfQe °fIY IYe d¦fSXfUMX QþÊ WXbBÊ WX`Ü ´fiQZVf IZY ÀfeE¸f AüSX OXZ´¹fbMXe ÀfeE¸f IYe ÀfeMXûÔ ´fSX WXbE ¨fb³ffU ¸fZÔ d¦fSX°ff UûMX ´fid°fVf°f AfdJSX dIYÀf ´ffMXeÊ IZY ´fÃf ¸fZÔ UûMXSX IYf ÷YÓff³f dQJf ÀfIY°ff WX`Ü ¢¹ff EÀf´fe-¶feEÀf´fe IZY EIY Àff±f Af³fZ ÀfZ ¶feþZ´fe IYû ¸fbdVIY»f WXû¦fe, ¹ff ¶feþZ´fe IYû ÀfØff dUSXû²fe ÷YÓff³f IYf Àff¸f³ff

IYSX³ff ´fOÞX ÀfIY°ff WX`Ü EIY ¶ffSX B³f ÀfÔ·ffU³ffAûÔ ´fSX ¦füSX IYSX°fZ WX`ÔÜ Qû³fûÔ WXe »fûIYÀf·ff ÀfeMXûÔ ´fSX VfWXSXe B»ffIYûÔ IYe IY¸f UûdMXÔ¦f ¶feþZ´fe IZY d»fE d¨fÔ°ff Uf»fe ¶ff°f WXû ÀfIY°fe WX`Ü CXØfSX ´fiQZVf IYe RcY»f´fbSX »fûIYÀf·ff ÀfeMX dþÀfIYf ÃfZÂf B»ffWXf¶ffQ IZY ´fi¸fbJ VfWXSXe ÃfZÂfûÔ ÀfZ »fZIYSX ¹f¸fb³ff´ffSX IZY ¦fif¸fe¯f B»ffIYûÔ °fIY R`Y»ff WXbAf WX`, ¶feþZ´fe IYe BÀf d¨fÔ°ff IYe Àf¶fÀfZ ´fi¸fbJ UþWX WX`Ü B»ffWXf¶ffQ CXØfSX dU²ff³fÀf·ff ¸fZÔ Àf¶fÀfZ IY¸f 21.65 RYeÀfQe ¸f°fQf³f WXbAf WX`Ü ¹fWX VfWXSX IYf Àf¶fÀfZ ´fi¶fbð B»ffIYf ¸ff³ff þf°ff WX`Ü B»ffWXf¶ffQ ¹fcd³fUdÀfÊMXe ·fe BÀfe ÃfZÂf ¸fZÔ Af°fe WX`Ü BÀfIZY A»ffUf ¸fbSX»fe ¸f³fûWXSX þûVfe AüSX ´fi¸fûQ d°fUfSXe þ`ÀfZ ¶fOÞXZ ³fZ°ff ·fe BÀfe dU²ff³fÀf·ff IZY d³fUfÀfe WX`ÔÜ IY¨fWXSXe ·fe BÀfe B»ffIZY ¸fZÔ WX`Ü OXZ´¹fbMXe ÀfeE¸f IZYVfU ´fiÀffQ ¸fü¹fÊ IZY BÀ°feRZY ÀfZ Jf»fe WXbBÊ BÀf ÀfeMX ´fSX IY¸f ¸f°fQf³f ÀfZ ¶feþZ´fe IZY AÔQøY³fe ÀfÔ¦fNX³f ¸fZÔ WX»f¨f»f ¸f¨fe WXbBÊ WX`Ü þf³fIYfSXûÔ IYf ¸ff³f³ff WX` dIY VfWXSX IZY ´fi¶fbð B»ffIYûÔ IZY UûMXSXûÔ IZY ÃfZÂf ¸fZÔ ¸f°fQf³f IYf AfÔIYOÞXf d¦fSX³fZ IYf ³fbIYÀff³f ¶feþZ´fe IYû WXû ÀfIY°ff WX`Ü A¦fSX A°fe°f ´fSX ¦füSX IYSXZÔ °fû 5 dU²ff³fÀf·ff ÀfeMXûÔ Uf»fe RcY»f´fbSX »fûIYÀf·ff ¶feEÀf´fe AüSX

EÀf´fe IZY ³fZ°ffAûÔ IZY U¨fÊÀU Uf»fe ÀfeMX IYWXe þf°fe SXWXe WX`Ü ´fcUÊ ¸fZÔ EÀf´fe IYe AûSX ÀfZ þÔ¦f ¶fWXfQbSX ´fMXZ»f A°feIY AWX¸fQ AüSX ²f¸fÊSXfþ ´fMXZ»f BÀf ÀfeMX ´fSX »fûIYÀf·ff IZY ÀffÔÀfQ SXWX ¨fbIZY WX`ÔÜ UWXeÔ ¶fifšf¯f, Qd»f°f AüSX ¸fbdÀ»f¸f Àf¸feIYSX¯fûÔ IZY Àff±f ¶feEÀf´fe IYe AûSX ÀfZ IYd´f»f ¸fbd³f IYSXUdSX¹ff IYû ·fe 2009 IZY »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU ¸fZÔ dUþ¹f d¸f»f ¨fbIYe WX`Ü EZÀfZ ¸fZÔ A¦fSX IY¸f UûdMXÔ¦f IZY QüSXf³f B³f Qû³fûÔ ´ffdMXʹfûÔ IZY ¦fNX¶fÔ²f³f IYe dÀ±fd°f ¸fZÔ B³fIZY ³fZ°ff A´f³fZ IYûSX UûMXÀfÊ IYû ¶fc±f °fIY ´fWXbÔ¨ff³fZ ¸fZÔ IYf¸f¹ff¶f WXû°fZ WX`Ô þû BÀfIYf »ff·f EÀf´fe ´fi°¹ffVfe IYû d¸f»f ÀfIY°ff WX`Ü þf³fIYfSXûÔ IYf ¸ff³f³ff WX` dIY A¦fSX B»ffWXf¶ffQ IZY VfWXSXe B»ffIYûÔ ¸fZÔ ¶feþZ´fe IYe UûdMXÔ¦f IY¸f WXû°fe WX` °fû BÀfIYf Àfe²ff »ff·f EÀf´fe IYû d¸f»fZ¦ffÜ QcÀfSXe dÀ±fd°f ¹fWX ·fe WX` dIY EÀf´fe¶feEÀf´fe IZY ¦fNX¶fÔ²f³f ¸fZÔ BÀf ÀfeMX IZY ´fMXZ»f, ¹ffQU, ¸fbdÀ»f¸f AüSX Qd»f°f UûMXSXûÔ IYf ¦fNXþûOÞX ·fe ¶feþZ´fe IYû ÓfMXIYf QZ ÀfIY°ff WX`Ü UWXeÔ QcÀfSXe AûSX ´fcUÊ ÀffÔÀfQ A°feIY AWX¸fQ IYe d³fQÊ»fe¹f CX¸¸feQUfSXe IYe dÀ±fd°f ¸fZÔ ¶feþZ´fe IZY À±ff³fe¹f ³fZ°ff BÀf ¶ff°f ÀfZ AfVffd³U°f WX`Ô dIY CX³fIYe CX¸¸feQUfSXe ÀfZ EÀf´fe IYû WXû³fZ Uf»ff ³fbIYÀff³f ¶feþZ´fe IZY d»fE ÀfÔþeU³fe Àff WXû ÀfIZY¦ffÜ WXf»ffÔdIY

A°feIY IZY AÀfSX Uf»fe B»ffWXf¶ffQ ´fd›¸f dU²ff³fÀf·ff ÀfeMX ´fSX ·fe 31 RYeÀfQe ¸f°fQf³f WXe WXbAf WX`Ü þ¶fdIY ¶ffIYe °fe³f dU²ff³fÀf·ff ÀfeMXûÔ RYfRYf¸fDY (43%), ÀfûSXfÔU (45%) AüSX RcY»f´fbSX (46.32%) ¸fZÔ A´fZÃffIÈY°f ¶fZWX°fSX ¸f°fQf³f WXbAf WX`Ü 2017 IZY dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU IYû LûOÞX QZÔ, °fû ¹fZ ÀfeMXZÔ EÀf´fe AüSX ¶feEÀf´fe IZY ´fi·fb°U Uf»fe SXWXe WX`ÔÜ ¶feþZ´fe IZY d»fE AfÔ°fdSXIY IY»fWX EIY ¶fOÞXe ¸fbdVIY»f B³f Àf¶f IZY A»ffUf ¸feSXþf´fbSX IZY SXWX³fZ Uf»fZ EIY ´fi°¹ffVfe IYû RcY»f´fbSX IYe ´fid°fdâ°f ÀfeMX ´fSX À±ff³fe¹f ³fZ°ffAûÔ IYe A³fQZJe IYSX°fZ WXbE dMXIYMX QZ QZ³ff ·fe ¶feþZ´fe IZY d»fE ¸fbÀfe¶f°f IYf Àf¶f¶f ¶f³f ÀfIY°ff WX`Ü þf³fIYfSXûÔ IYe ¸ff³fZ °fû ¸feSXþf´fbSX IZY d³fUfÀfe AüSX UfSXf¯fÀfe IZY ¸fZ¹fSX SXWX ¨fbIZY IYüVf»fZ³Qi dÀfÔWX ´fMXZ»f IYe CX¸¸feQUfSXe IYû »fZIYSX À±ff³fe¹f ³fZ°ffAûÔ ¸fZÔ AÀfÔ°fû¿f IYe dÀ±fd°f ¶f³fe WXbBÊ WX`, ´ffMXeÊ IYû dþÀfIYf Jfd¸f¹ffþf CXNXf³ff ´fOÞX ÀfIY°ff WX`Ü IYWXf þf SXWXf WX` dIY OXZ´¹fbMXe ÀfeE¸f ¶f³f³fZ IZY ¶ffQ CX³fIZY BÀ°feRZY ÀfZ Jf»fe WXbBÊ ÀfeMX ´fSX IZYVfU ´fiÀfQ ¸fü¹fÊ A´f³fe ´f}e IYû ¨fb³ffU »fOÞXf³ff ¨ffWX°fZ ±fZ »fZdIY³f þ¶f ´ffMXeÊ ³fZ BÀfIYe A³fb¸fd°f ³fWXeÔ Qe °fû CX³WXûÔ³fZ ³fZ°fÈ°U IZY R`YÀf»fZ ´fSX IYüVf»fZ³Qi dÀfÔWX ´fMXZ»f IYû A´f³ff Àf¸f±fʳf QZ dQ¹ffÜ UWXeÔ, RcY»f´fbSX IZY

IbYL À±ff³fe¹f ³fZ°ff dþ³WXZÔ 2017 IZY dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU ¸fZÔ '²¹ff³f SXJ³fZ' IYf AfV½ffÀf³f dQ¹ff ¦f¹ff ±ff UWX ·fe BÀf ÀfeMX ´fSX A´f³fe CX¸¸feQUfSXe ¨ffWX°fZ ±fZ »fZdIY³f ´fifQZdVfIY ³fZ°fÈ°U ³fZ A¨ff³fIY ÀfZ IYüVf»fZ³Qi dÀfÔWX ´fMXZ»f IYû ´f`SXfVfcMX ´fi°¹ffVfe ¶f³ff dQ¹ff dþÀfÀfZ B³f ³fZ°ffAûÔ IZY ¶fe¨f AÀfÔ°fbdá IYe dÀ±fd°f QZJ³fZ IYû d¸f»feÜ EZÀfZ ¸fZÔ AfÔ°fdSXIY AÀfÔ°fû¿f AüSX IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ IYe ³ffSXfþ¦fe ÀfZ UûdMXÔ¦f IZY AfÔIYOÞXZ ´fSX ¹fdQ IYûBÊ AÀfSX ´fOÞXf WX`, °fû ¶feþZ´fe IZY d»fE 2019 ÀfZ ´fWX»fZ d¨fÔ°ff IYe ¶ff°f WXû¦feÜ ¶f°ff QZÔ dIY 2014 IZY »fûIYÀf·ff CX´f¨fb³ffU ¸fZÔ ¶feþZ´fe IZY IYûMXZ ¸fZÔ SXWXe RcY»f´fbSX »fûIYÀf·ff ÀfeMX ´fSX U°fʸff³f IZY OXZ´¹fbMXe ÀfeE¸f IZYVfU ´fiÀffQ ¸fü¹fÊ ³fZ dUþ¹f WXfdÀf»f IYe ±feÜ B³f ¨fb³ffUûÔ ¸fZÔ IZYVfU ´fiÀffQ ¸fü¹fÊ ³fZ 5 »ffJ ÀfZ ª¹ffQf UûMX WXfdÀf»f dIY¹fZ ±fZ, CX³fIZY d³fIYMX°f¸f ´fid°fõÔQe AüSX EÀf´fe CX¸¸feQUfSX ²f¸fÊSXfþ ´fMXZ»f IYû IYû BÀf ÀfeMX ´fSX dÀfRYÊ 1 »ffJ 95 WXþfSX UûMX d¸f»fZ ±fZÜ UWXeÔ ¦fûSXJ´fbSX IZY ¨fb³ffU ¸fZÔ ¹fû¦fe AfdQ°¹f³ff±f »f¦ff°ffSX ´ffÔ¨fUeÔ ¶ffSX dUþ¹fe WXûIYSX ¹fWXfÔ IZY ÀffÔÀfQ ¶f³fZ ±fZ, B³f ¨fb³ffUûÔ ¸fZÔ ¹fû¦fe IYû 5 »ffJ 39 WXþfSX AüSX QcÀfSXZ À±ff³f ´fSX SXWXe EÀf´fe IYe SXfþ¸fd°f d³f¿ffQ IYû 2 »ffJ 26 WXþfSX UûMX d¸f»fZ ±fZÜ

³ff¦f´fbSX: RSS IZY ÀfWX ÀfSXIYf¹fÊUfWX IYe Àfc¨fe ¸fZÔ A¶f ¸f³f¸fûWX³f U`ô AüSX ¸fbIbYÔQ ·fe Vffd¸f»f ³ff¦f´fbSX Ü ³ff¦f´fbSX ¸fZÔ ¨f»f SXWXe SXf¿MÑXe¹f ÀU¹fÔÀfZUIY ÀfÔ§f (AfSXEÀfEÀf) IYe ´fid°fd³fd²f Àf·ff IYe ¶f`NXIY ¸fZÔ Vfd³fUfSX IYû ÀfbSXZVf ·f`¹ffþe þûVfe IYû EIY ¶ffSX dRYSX ÀfSXIYf¹fÊUfWX ¨fb³fZ þf³fZ IZY ¶ffQ SXdUUfSX IYû ÀfÔ¦fNX³f ¸fZÔ IbYL AüSX ¶fQ»ffU dIYE ¦fEÜ AdJ»f ·ffSX°fe¹f ´fid°fd³fd²f Àf·ff IZY ´fi¨ffSX ´fi¸fbJ OXfg¢MXSX ¸f³f¸fûWX³f U`ô IYû ÀfÔ¦fNX³f IYf ÀfWX ÀfSXIYf¹fÊUfWX ¶f³ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü U`ô IZY Àff±f WXe AdJ»f ·ffSX°fe¹f ÀfWX

¶füdðIY ´fi¸fbJ ¸fbIbYÔQ ÀfeAfSX IYû ·fe ÀfWX ÀfSXIYf¹fÊUfWX IYe dþ¸¸fZQfSXe Qe ¦fBÊ WX`Ü ¶f°ff QZÔ dIY dRY»fWXf»f ÀfÔ¦fNX³f ¸fZÔ QØffÂfZ¹f WXûÀf¶fû»fZ, ÀfbSXZVf Àfû³fe, IÈY¿¯f¦fû´ff»f AüSX Ue ·f¦f`¹¹ff ´fWX»fZ ÀfZ ÀfWX ÀfSXIYf¹fÊUfWX IYe ·fcd¸fIYf ¸fZÔ WX`ÔÜ ´fid°fd³fd²f Àf·ff IYe ¶f`NXIY IZY QcÀfSXZ dQ³f Vfd³fUfSX IYû ÀfUÊÀf¸¸fd°f ÀfZ EIY ¶ffSX dRYSX A¦f»fZ °fe³f Àff»f IZY d»fE AfSXEÀfEÀf IYf

ÀfSXIYf¹fÊUfWX ¨fb³f d»f¹ff ¦f¹ff ±ffÜ ¶f°ff QZÔ dIY ÀfSXIYf¹fÊUfWX AfSXEÀfEÀf ¸fZÔ ÀfÔ§f ´fi¸fbJ (ÀfSXÀfÔ§f¨ff»fIY) IZY ¶ffQ QcÀfSXf Àf¶fÀfZ ¶fOÞXf À±ff³f WX`Ü ¦füSX°f»f¶f WX` dIY AfSXEÀfEÀf WXSX °fe³f Àff»f ¸fZÔ A´f³ff ÀfSXIYf¹fÊUfWX ¨fb³f°ff WX`Ü

·f`¹ffþe þûVfe d´fL»fZ ³fü Àff»f ÀfZ AfSXEÀfEÀf IZY ÀfSXIYf¹fÊUfWX WX`ÔÜ BÀf Àff»f CX³fIYf °feÀfSXf IYf¹fÊIYf»f ´fcSXf WXbAf WX`Ü Vfd³fUfSX IYû ·f`¹ffþe þûVfe ³fZ A´f³fe Ufd¿fÊIY dSX´fûMXÊ ´fZVf IYe ±feÜ dSX´fûMXÊ ´fZVf IYSX°fZ WXbE ·f`¹ffþe þûVfe ³fZ WXf»f WXe ¸fZÔ QZVf IZY A»f¦f-A»f¦f dWXÀÀfûÔ ¸fZÔ ´fid°f¸ffEÔ °fûOÞXZ þf³fZ IYe §fMX³ffAûÔ IYe IYOÞXe d³fÔQf IYe ±feÜ CX³WXûÔ³fZ ¸fcd°fʹfûÔ IYû d³fVff³ff ¶f³ffE þf³fZ ´fSX IYWXf ±ff dIY

Àf¸ffþ ¸fZÔ AfÔ°fdSXIY ÀfÔ§f¿fÊ Àf·fe IZY d»fE d¨fÔ°ff IYf dU¿f¹f WX`Ü EZÀfe §fMX³ffAûÔ ¸fZÔ dWXÔÀff AüSX ÀffUÊþd³fIY ÀfÔ´fdØf IYû ³fbIYÀff³f d³fÔQ³fe¹f IÈY°¹f WX`Ü ³ff¦f´fbSX IZY WXZOX¦fZUfSX À¸ffSXIY Àfd¸fd°f ¸fZÔ VfbIiYUfSX IYû VfbøY WXbBÊ BÀf ¶f`NXIY IYf CXîfMX³f AfSXEÀfEÀf IZY ÀfSXÀfÔ§f¨ff»fIY ¸fûWX³f ·ff¦fU°f ³fZ dIY¹ff ±ffÜ ÀfÔ§f IZY ¸fb°ffd¶fIY QZVf·fSX ÀfZ °fIYSXe¶f³f 1500 d³fUfÊd¨f°f ´fid°fd³fd²f AüSX Af¸fÔdÂf°f ÀfQÀ¹f BÀf ¶f`NXIY ¸fZÔ Vffd¸f»f WXbEÜ


Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

ÀfÔ´ffQIYe¹f

ÀfÔÀIÈYd°f IYû ÀfWXZþ³fZ IYe ¨fb³fü°fe ´fiIÈYd°f ÀfQf ÀfZ WX`Ü Af³fÔQ Àf·fe fd¯f¹fûÔ IYe AfdQ¸f Ad·f»ff¿ff WX`Ü ¨ff»ÀfÊ OXfdUʳf ³fZ ‘dQ AûSXedþ³f AfgRY Q À´fZVfeþ EÔOX dQ dSXþZÔMX¸fZÔMX’ ¸fZÔ d»fJf ‘fd¯f¹fûÔ IYû ·ffUûØfZþ³f ¸fZÔ Af³fÔQ Af°ff WX`Ü’ ·ffUûØfZþ³f IZY CX´fIYSX¯f IÈYd°f ¸fZÔ WX`ÔÜ ¹fWXfÔ øY´f, SXÀf, ¦fÔ²f, Vf¶Q AüSX À´fVfÊ IYf AdU³ffVfe IYû¿f WX`Ü ·ffU IYf IZYÔQi ¸f³fb¿¹f IYf AÔ°f:IYSX¯f WX`Ü ·ffSX°f ³fZ ¹fWXe Àf¶f QZJ°fZ, Àfb³f°fZ, Àf¸fÓf°fZ Af³fÔQ¸f¦f³f »fûIY¸fÔ¦f»f A·fe´Àfb þeU³f údá IYf dUIYfÀf dIY¹ffÜ BÀfe IYf ³ff¸f ·ffSX°fe¹f ÀfÔÀIÈYd°f WX`Ü U`dQIY IYf»f AüSX CXÀfIZY ´fWX»fZ IZY ´fcUÊþûÔ ³fZ QZJZ ¦fE úV¹fûÔ U Àfb³fZ ¦fE Vf¶QûÔ IYû À¸fÈd°f ¸fZÔ ÀfÔþû¹ffÜ CX³WXZÔ EIY ´fePÞXe ³fZ QcÀfSXe ´fePÞXe IYû Àfb³ff¹ffÜ þf³f³ff AüSX Àfb³ff³ff, Àfb³fZ ¦fE IYû ¹ffQ IYSX³ff CX´fd³f¿fQûÔ ¸fZÔ ‘Ui°f’ IYWXf ¦f¹ffÜ ‘ßfbd°f AüSX À¸fÈd°f’ IZY Qû ¸fWXf³f CX´fIYSX¯fûÔ IZY IYfSX¯f ·ffSX°fe¹f ÀfÔÀIÈYd°f IYf UfWX AdUd¨L³³f WX`Ü À±ff´f°¹f AfdQ ·füd°fIY CX´ff¹fûÔ ÀfZ BÀfZ À¸fÈd°f ¹fû¦¹f ¶f³ffE SXJ³fZ IYf ³ff¸f ‘À¸ffSXIY’ WX`Ü ‘À¸ffSXIY’ ÀffÔÀIÈYd°fIY À¸fÈd°f IZY ´fbÂf WX`Ô, »fZdIY³f ·ffSX°f ¸fZÔ AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f d°fâf Uf»fZ À¸ffSXIYûÔ IYû ·fe ¶f¨ffE SXJ³fZ IYe ¨fb³fü°fe WX`Ü ÀffÔÀIÈYd°fIY AüSX EZd°fWXfdÀfIY ¸fWX°U IZY A³fZIY À¸ffSXIY »ff´f°ff WX`ÔÜ À¸ffSXIYûÔ IYf ÀfÔSXÃf¯f ÀffSXe Qbd³f¹ff ¸fZÔ SXf¿MÑXe¹f IYØfʽ¹f WX`Ü ·ffSX°f ¸fZÔ À¸ffSXIYûÔ IYf »ff´f°ff WXû³ff ÀUf·ffdUIY WXe SXf¿MÑXe¹f ¶fZ¨f`³fe WX`Ü ´feLZ EIY QVfIY ÀfZ d·f³³f-d·f³³f Q»fûÔ IZY ÀffÔÀfQûÔ õfSXf ‘»ff´f°ff À¸ffSXIYûÔ IZY ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ V³f ´fcLZ þf SXWXZ WX`ÔÜ 2009 ¸fZÔ »ff´f°ff À¸ffSXIYûÔ IYe ÀfÔ£¹ff 35 ±feÜ 2018 ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f ´fbSXf°f°U ÀfUZÊÃf¯f EþZÔÀfe ¹ff³fe EEÀfAfB IZY A³fbÀffSX 14 À¸ffSXIY ³f¦fSXeIYSX¯f IYe ·fZÔMX ¨fPÞX ¦fEÜ 12 À¸ffSXIY ¶ffÔ²f d³f¸ffʯf IYe ¨f´fZMX ¸fZÔ AfEÜ 24 IYf ´f°ff ³fWXeÔ dIY ¢¹ff WXbAf? ÀfÔÀIÈYd°f ¸fÔÂfe OXfg. ¸fWXZVf Vf¸ffÊ ³fZ »fûIYÀf·ff ¸fZÔ ¦f°f U¿fÊ BÀfIYf IYfSX¯f ³f¦fSXeIYSX¯f WXe ¶f°ff¹ff WX`Ü A»¸fûOÞXf IYf IbY°fbÔ¶fSXe ¸fÔdQSX ·fe »ff´f°ff WX`Ü ÀfSXIYfSX ³fZ BÀf Àff»f IYWXf WX` dIY ¦ff¹f¶f À¸ffSXIYûÔ IYf ´f°ff »f¦ff³fZ AüSX þe¯fÊ Vfe¯fÊ IYû ½¹fUdÀ±f°f IYSX³fZ IZY ¹ffÀf EEÀfAfB õfSXf dIYE þf SXWXZ WX`ÔÜ BÀf IYf¹fÊ IZY d»fE ¶fþMX AfUÔMX³f U ÀMXfRY IYe IY¸fe IYû ·fe Àf¸fÀ¹ff ¸ff³ff þf SXWXf WX`Ü °f°ÀfÔ¶fÔ²fe ÀfÔÀfQe¹f Àfd¸fd°f ³fZ ·fe ¹fWXe ¶ff°f IYWXe WX`Ü WX¸f ·ffSX°f IZY »fû¦f ÀfÔÀIÈYd°f IYe ·ffSXe ¨f¨ffÊ IYSX°fZ WX`ÔÜ ÀfÔÀIÈYd°f IYû SXf¿MÑXþeU³f IYe ¸fb£¹f²ffSXf ¶f°ff°fZ WX`ÔÜ ÀfÔÀIÈYd°f SXf¿MÑXe¹f AJÔOX°ff AüSX EIY°ff IYf ¸fb£¹f ÀfcÂf WX` ·fe, »fZdIY³f ÀfÔÀIÈYd°f IYû ßfbd°f AüSX À¸fÈd°f ¸fZÔ ¶f³ffE SXJ³fZ IZY d»fE WX¸f Àff¸ff³¹f Àfþ¦f ·fe ³fWXeÔ WX`ÔÜ À¸ffSXIY ³fá WXû SXWXZ WX`ÔÜ 1Bd°fWXfÀfIYfSX A»f ¶føY³fe ³fZ ·ffSX°f IZY »fû¦fûÔ ´fSX Bd°fWXfÀf IYû IiY¸f¶fð ³f ÀfÔþû³fZ IYf AfSXû´f »f¦ff¹ff ±ffÜ ÀffÔÀIÈYd°fIY ¸fWX°U IZY À¸ffSXIYûÔ IYû ÀfÔSXdÃf°f ³f IYSX³fZ IYf AfSXû´f °ffþf WX`Ü ÀfÔÀIÈYd°f AüSX Bd°fWXfÀf ¶fWXb°f d·f³³f ³fWXeÔ WX`ÔÜ Bd°fWXfÀf A°fe°f IYf ¹f±ff°f±¹f dUUSX¯f WXû°ff WX`Ü BÀf¸fZÔ WX¿fÊ, dU¿ffQ AüSX ÀffQ d¸f»fZ þb»fZ WXû°fZ WX`ÔÜ Bd°fWXfÀf BÀfed»fE ¸ff¦fÊQVfÊIY WXû°ff WX`Ü ÀfÔÀIÈYd°f BÀfe Bd°fWXfÀf IYf ÀffQ ·ff¦f WX`Ü Bd°fWXfÀf IYf ‘¸f²fb¸f¹f ¸f²fbSXÀf’ UfWX ÀfÔÀIÈYd°f WX`Ü ¹fWX Bd°fWXfÀf IYf Àf¸f¦fi A³fbIYSX¯fe¹f dWXÀÀff WX`Ü WX¸f ·ffSX°fUfÀfe UfÀ°fdUIY Bd°fWXfÀf ¶fû²f ÀfZ ·fe QcSX WX`ÔÜ ´fbSXf°f°U ¸fZÔ IYfRYe Àff¸f¦fie WX`Ü BÀfIYf dUãZ¿f¯f ·fe ¹fcSXû´fe¹f údá ÀfZ dIY¹ff þf°ff SXWXf WX`Ü WXOÞX´´ff JbQfBÊ ÀfZ Af¹fÊ AfIiY¸f¯f IZY ·fif¸fIY ³f°feþZ d³fIYf»fZ ¦fE ±fZÜ FY¦UZQ IYe Àf·¹f°ff IYû WXOÞX´´ff ÀfZ d·f³³f AüSX ´fSXU°feÊ ¶f°ff¹ff ¦f¹ffÜ ·ffSX°f IZY f¨fe³f Ad·fþ³f ´fcUÊþ Af¹fÊ dUQZVfe AfIiY¸f¯fIYfSXe IYWXZ ¦fEÜ WXOÞX´´ff Àf·¹f°ff f¨fe³f dÀfð IYe ¦fBÊÜ FY¦U`dQIYIYf»fe³f Àf·¹f°ff IYû AdUIYdÀf°f d´fLOÞXe Àf·¹f°ff ·fe IYWXf ¦f¹ffÜ ·ff¿ff dUÄff³fe IiYcSX°ff ·fe A´f³ffBÊ ¦fBÊÜ ÀfÔÀIÈY°f IYû IYd»´f°f ·ffSXû´fe¹f ·ff¿ff IYf dUÀ°ffSX ¶f°ff¹ff ¦f¹ffÜ ·ffSXû´fe¹f ·ff¿ff IYf Afþ °fIY ´f°ff ³fWXeÔÜ ¶fû»f³fZ Uf»fûÔ IYf ·fe ³fWXeÔ, »fZdIY³f ÀfÔÀIÈY°f dUÀ±ffd´f°f WXû ¦fBÊÜ 1ÀfÔÀIÈYd°f ¸fÔÂf»f¹f ÀfZ CX°ÀffWXU²fÊIY J¶fSX AfBÊ WX`Ü ¸fÔÂf»f¹f ÀfZ ÀfÔ¶fÔd²f°f dÀfÔ²fb Àf·¹f°ff IYe A²¹f¹f³f Àfd¸fd°f ³fZ WXdSX¹ff¯ff IZY d·fSXf³ff U SXfJe ¦fPÞXe IYe JbQfBÊ IZY A²¹f¹f³f IYû ¸fWX°U dQ¹ff WX`Ü ¹fWXfÔ IZY ´fbSXf°ffd°UIY ÃfZÂf ¸fZÔ ‘IYf¶fʳf OXZdMXÔ¦f IZY A³fbÀffSX BÊÀff ´fcUÊ 7000-6000 U¿fÊ IYe Àf·¹f°ff’ IYf A³fb¸ff³f WX`Ü Àfd¸fd°f ³fZ ³fü WXþfSX Àff»f ´feLZ IYe BÀf AUd²f IYû U`dQIY IYf»f IYe Àf·¹f°ff ÀfZ þûOÞXIYSX Àf¸fÓf³fZ IZY ¹ffÀf ´fSX ¶f»f dQ¹ff WX`Ü Àfd¸fd°f IZY A²¹fÃf IZYE³f QedÃf°f EEÀfAfB ÀfZ þbOÞXZ SXWXZ WX`ÔÜ QedÃf°f ³fZ ÀfÔÀ°fbd°f IYe WX` dIY IYf¶fʳf OXZdMXÔ¦f A²¹f¹f³f IZY B³f ´fdSX¯ff¸fûÔ IYû FY¦UZQ, SXf¸ff¹f¯f U ¸fWXf·ffSX°f IZY Àf¸f¹f ÀfZ þûOÞXIYSX Àf¸fÓff þf³ff ¨ffdWXEÜ ´fbSXf°f°UdUQ AfSXEÀf d¶fá U OXfg. ·f¦fUf³f dÀfÔWX ³fZ WXOÞX´´ff U FY¦UZQ IYe Àf·¹f°ff ¸fZÔ Àf¸ff³f°ff ¶f°ffBÊ ±feÜ QedÃf°f ³fZ BÀf ´fWX»fc IYû ·fe ¦fÔ·feSX ¸fWX°U dQ¹ff WX`Ü WXOÞX´´ff AüSX FY¦UZQ IYe Àf·¹f°ff ¸fZÔ þeU³f¹ff´f³f IYe A³fZIY Àf¸ff³f°ffEÔ WX`ÔÜ FY¦UZQ IYe Àf·¹f°ff IYû ´fSXU°feÊ AüSX WXOÞX´´ff ÀfZ d·f³³f ¶f°ff³fZ Uf»fûÔ IZY °fIYÊ Q¹f³fe¹f WX`ÔÜ UZ WXOÞX´´ff IYû ³f¦fSXe¹f U FY¦U`dQIY Àf·¹f°ff IYû ¦fif¸fe¯f ¶f°ff°fZ WX`ÔÜ FY¦UZQ IYe Àf·¹f°ff ¸fZÔ ³f¦fSX ±fZÜ ¹fWXfÔ ³f¦fSX IZY d»fE Vf¶Q ‘´fbSX’ Af¹ff WX` AüSX ³f¦fSX ¸fbJ IZY d»fE ‘´füSX’Ü U`dQIY Àf·¹f°ff ¸fZÔ ¦fif¸f ·fe WX`ÔÜ ¦fif¸f IYf ¸fbdJ¹ff ‘¦fif¸f¯fe’ WX`Ü 1·ffSX°f IYû IYBÊ ÀfÔÀIÈYd°f¹fûÔ IYf QZVf ¶f°ff³fZ Uf»fZ dUõf³f A¶f dU»fb~ f¹f þfd°f WXû SXWXZ WX`ÔÜ UZ WXOÞX´´ff IYû f¨fe³f IYWX°fZ WX`ÔÜ UZ Àfb¸fZSXe Àf·¹f°ff IYû WXOÞX´´ff ÀfZ ·fe f¨fe³f ¶f°ff°fZ WX`ÔÜ WXOÞX´´ff IYû Àfb¸fZSXe Àf·¹f°ff IYe Lf¹ff ¸ff³f°fZ WX`ÔÜ UZ UfWX¸ff³f þ»f·fSXe ÀfSXÀU°fe AüSX ÀfcJe ÀfSXÀU°fe IZY ¸f²¹f Àf¸f¹f dU·ffþ³f ³fWXeÔ QZJ°fZÜ FY¦UZQ IZY Àf¸f¹f IYe ÀfSXÀU°fe þ»f·fSXe WX`Ü ¹fWX °f±¹f WXOÞX´´ff ÀfZ f¨fe³f WX`Ü

12 ¸ff¨fÊ 2018

2

Qe´fVfe»f ·ffSX°f

¸fûQe °fcRYf³f ÀfZ ¶f¨f³fZ IYû EIY QcÀfSXZ IYf ÀfWXfSXf »fZ³fZ ¸fZÔ þbMXZ dU´fÃfe Q»f QZVf IZY U°fʸff³f SXfþ³f`d°fIY ´fMX»f ´fSX »f¦ff°ffSX °fZþe ÀfZ ¶fQ»f°fZ §fMX³ffIiY¸fûÔ IZY AÔ°f¦fÊ°f °ffþf §fMX³ff AfÔ²fi ´fiQZVf IYû dUVfZ¿f SXfª¹f IYf QþfÊ QZ³fZ IZY ¸fbïZ ´fSX dUØf ¸fÔÂfe A÷Y¯f þZMX»fe IZY ¶f¹ff³f IYû Af²ffSX ¶f³ffIYSX °fZ»fb¦fb QZVf¸f ´ffMXeÊ IZY Qû IZYÔQie¹f ¸fÔdÂf¹fûÔ IYf E³fOXeE ÀfSXIYfSX ÀfZ BÀ°feRYf WX`Ü EIY Afd±fÊIY ¸ff¸f»fZ IYû dIYÀf ´fiIYfSX SXfþ³f`d°fIY SXÔ¦f QZIYSX RYf¹fQf CXNXf¹ff þf ÀfIY°ff WX` BÀfIYf ¨f³Qi¶ff¶fc ³ff¹fOXc ³fZ A´f³fZ IYQ¸f ÀfZ EIY ¶fZWX°fSXe³f CXQfWXSX¯f ´fiÀ°fb°f dIY¹ff WX`Ü ¢¹fûÔdIY þ¶f IZY³Qi ÀfSXIYfSX Af³²fi ´fiQZVf IYû dUVfZ¿f ´f`IZYþ IZY °fWX°f WXSX ÀfÔ·fU ¸fQQ AüSX ²f³fSXfdVf QZ SXWXe ±fe °fû "dUVfZ¿f SXfª¹f" IZY QþZÊ IYe dþQ SXfþ³f`d°fIY ÀUf±fÊ IZY Ad°fdSXöY IbYL AüSX ¢¹ff WXû ÀfIY°fe WX`Ü IYWX³ff ¦f»f°f ³fWXeÔ WXû¦ff dIY ´fcUûÊØfSX IYe þe°f IZY Àff±f QZVf IZY 21 SXfª¹fûÔ ¸fZÔ R`Y»f°fZ þf SXWXZ ·f¦fUf SXÔ¦f IYe ¨fIYf¨füÔ²f IZY Af¦fZ ¶ffIYe Àf·fe SXÔ¦fûÔ IYe RYeIYe ´fOÞX°fe ¨f¸fIY ÀfZ QZVf IZY »f¦f·f¦f Àf·fe SXfþ³f`d°fIY Q»fûÔ IYû A´f³fZ UþcQ ´fSX ÀfÔIYMX IZY ¶ffQ»f ¸fÔOXSXf°fZ ³fþSX Af³fZ »f¦fZ WX`ÔÜ ¸fûQe ³ff¸f IYe °fcRYf³fe ¶ffdSXVf ³fZ þWXfh EIY °fSXRY ´f°fÓfOÞX ¸fZÔ ·fe IZYÀfdSX¹ff IYe ¶fWXfSX dJ»ff Qe UWXeÔ QcÀfSXe °fSXRY IYfh¦fiZÀf þ`ÀfZ ¶fSX¦fQ IYe þOÞXZÔ ·fe dWX»ff QeÔÜ Afþ IYe dÀ±fd°f ¹fWX WX` dIY þWXfh °f¸ff¸f ÃfZÂfe¹f ´ffdMXʹffÔ A´f³fZ AfdÀ°f°U IYû ¶f³ffE SXJ³fZ IZY d»fE EIY QcÀfSXZ ¸fZÔ ÀfWXfSXf PXcÔPX SXWXe WX`Ô °fû IYfÔ¦fiZÀf þ`Àff SXf¿MÑXe¹f SXfþ³f`d°fIY Q»f ·fe BÀfe IYf þUf¶f PXcÔPX³fZ IYe þïûþWXQ ¸fZÔ »f¦ff WX`Ü þû CX¸¸feQ IYe dIYSX¯f CXÀfZ AüSX Àf¸fc¨fZ dU´fÃf IYû ¸f²¹f ´fiQZVf AüSX SXfþÀ±ff³f IZY CX´f¨fb³ffUûÔ IZY ´fdSX¯ff¸fûÔ ¸fZÔ dQJfBÊ Qe ±fe Uû ´fcUûÊØfSX IZY ³f°feþûÔ IYe Afh²fe ¸fZÔ IY¶f IYe ¶fbÓf ¦fBÊÜ ¹fWXe IYfSX¯f WX` dIY °fZ»fÔ¦ff³ff IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¨f³QiVfZJSX SXfU ³fZ WXf»f WXe ¸fZÔ IYWXf dIY QZVf ¸fZÔ EIY ¦f`SX ·ffþ´ff AüSX ¦f`SX IYfÔ¦fiZÀf ¸fû¨fZÊ IYe þøYSX°f WX` AüSX CX³fIZY BÀf ¶f¹ff³f IYû °fbSXÔ°f WXe ´fd›¸f ¶fÔ¦ff»f IYe ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¸f¸f°ff ¶f`³fþeÊ, ÓffSXJÔOX IZY ´fcUÊ ¸fb£¹f¸fÔÂfe WXZ¸fÔ°f ÀfûSXZ³f AüSX AûU`Àfe þ`ÀfZ ³fZ°ffAûÔ IYf Àf¸f±fʳf d¸f»ff ¦f¹ffÜ dVfUÀfZ³ff ´fWX»fZ WXe ·ffþ´ff ÀfZ A»f¦f WXû³fZ IYf E»ff³f IYSX ¨fbIYe WX`Ü BÀfÀfZ ´fWX»fZ, BÀfe Àff»f IZY AfSXÔ·f ¸fZÔ VfSXQ ´fUfSX ·fe °feÀfSXZ ¸fû¨fZÊ IZY ¦fNX³f IYe EZÀfe WXe EIY ³ffIYf¸f IYûdVfVf IYSX ¨fbIZY WX`ÔÜ CX²fSX ¸ff¹ffU°fe ³fZ ·fe CXØfSX ´fiQZVf IZY

Qû³fûÔ CX´f¨fb³ffUûÔ ¸fZÔ Àf¸ffþUfQe ´ffMXeÊ IYû Àf¸f±fʳf QZ³fZ IYe §fû¿f¯ff IYSXIZY A´f³fe SXfþ³f`d°fIY AÀfbSXÃff IYe ·ffU³ff ÀfZ CX´fþe ¶fZ¨f`³fe þfdWXSX IYSX Qe WX`Ü SXfª¹f QSX SXfª¹f ·ffþ´ff IYe þe°f ÀfZ WX°ffVf dU´fÃf Àff¸f Qf¸f QÔOX ·fZQ ÀfZ CXÀfIZY dUþ¹f SX±f IYû SXûIY³fZ IYe SX¯f³fed°f ´fSX IYf¹fÊ IYSX³fZ IZY d»fE dUUVf WX`Ü »fZdIY³f IYMXb Àf°¹f ¹fWX WX` dIY Qb·ffʦ¹f ÀfZ ·ffþ´ff IYf ¸fbIYf¶f»ff IYSX³fZ IZY d»fE B³f Àf·fe ¦f`SX ·ffþ´ff SXfþ³f`d°fIY Q»fûÔ IYe EIY¸ffÂf °ffIY°f B³fIYf Uû UûMX¶f`ÔIY WX` þû B³fIYe CX³f ³fed°f¹fûÔ IZY IYfSX¯f ¶f³ff þû Afþ °fIY B³fIZY õfSXf IZYU»f A´f³fZ SXfþ³f`d°fIY dWX°fûÔ IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SXJIYSX ¶f³ffBÊ þf°fe SXWXe WX`Ô ³f dIY SXf¿MÑX dWX°f IYûÜ WXf»ffÔdIY BÀf¸fZÔ IYûBÊ Qû SXf¹f ³fWXeÔ WX` dIY "d´fLOÞXZ, Qd»f°f AüSX A»´fÀfÔ£¹fIY" UûMX ¶f`ÔIY Uf»fe ¹fZ Àf·fe ´ffdMXʹffÔ ¹fdQ d¸f»f þfEÔ °fû ·ffþ´ff IZY d»fE ¸fbdVIY»f JOÞXe IYSX ÀfIY°fe WX`ÔÜ »fZdIY³f EIY Àf°¹f ¹fWX ·fe dIY þfd°f Af²ffdSX°f SXfþ³f`d°fIY þ¸fe³f ´fSX JOÞXZ WXûIYSX A´f³fZ UûMX ¶f`ÔIY IYû SXfþ³f`d°fIY ÀfØff ¸fZÔ ´fdSXUd°fÊ°f IYSX³fZ IZY d»fE, þ³f°ff IYû A´f³fe AûSX AfIYd¿fÊ°f IYSX³ff ´fOÞX°ff WX` dþÀfIZY d»fE B³fIZY ´ffÀf QZVf IZY dUIYfÀf IYf IYûBÊ NXûÀf ´fiû´fûþ»f ¹ff AfIY¿fʯf ³fWXeÔ WX`Ü Afþ IYe þ³f°ff ·fe BÀf ¶ff°f IYû Àf¸fÓf SXWXe WX` dIY A´f³fZ A´f³fZ BÀfe UûMX ¶f`ÔIY AüSX ÀfÔIYe¯fÊ SXfþ³f`d°fIY þ¸fe³f IZY ¶f»f ´fSX B³f Àf·fe Q»fûÔ IZY EIYþbMX WXû³fZ IYf EIY¸ffÂf »fùf A´f³fe SXfþ³f`d°fIY ÀfØff ¶f¨ff³ff WX`Ü B³fIZY ÀfÔ¹fböY WXû³fZ IZY EþZ³OXZ IYf ¸fc»f QZVf IYf dUIYfÀf IYSX³ff ³fWXeÔ A´f³fZ SXfþ³f`d°fIY ÀUf±fûÊÔ IZY ¨f»f°fZ "¶feþZ´fe IYû WXSXf³ff" WX`Ü EIY AûSX ·ffþ´ff A´f³fZ SXf¿MÑX ½¹ff´fe »fùfûÔ IYf dUÀ°ffSX IYSX°fe þf SXWXe WX` °fû QcÀfSXe AûSX °f¸ff¸f dUSXû²fe Q»f A·fe °fIY "¸fûQe dUSXû²f" IZY A»ffUf A´f³ff IYûBÊ "ÀffÓff »fùf" ³f °fû PXcÔPX ´ff SXWXZ WX`Ô AüSX ³f WXe QZVf IZY Àff¸f³fZ ÀU¹fÔ IYû ·ffþ´ff IZY EIY ¶fZWX°fSX dUIY»´f IZY øY´f ¸fZÔ ´fiÀ°fb°f IYSX ´ff SXWXZ WX`ÔÜ dU´fÃf IYe ¸ff³fdÀfIY dÀ±fd°f IYe Q¹f³fe¹f°ff BÀfe ¶ff°f ÀfZ þfdWXSX WXû SXWXe WX` dIY Uû ¹fWX ³fWXeÔ Àf¸fÓf ´ff SXWXf dIY ·ffþ´ff IYû WXSXf³fZ IZY d»fE AfUV¹fIY WX` dIY þ¶f BÀf °f±ffIYd±f°f °feÀfSXZ ¸fû¨fZÊ IYe "¹fûþ³ffAûÔ" AüSX "dU¨ffSX²ffSXf" IZY ¸fc»f ¸fZÔ QZVf IZY Af¸f AfQ¸fe IYû A´f³ff ·fdU¿¹f dQJfBÊ QZ¦ff °f·fe Uû BÀfZ ¨fb³fZ¦ffÜ »fZdIY³f Afþ IYe WXIYeIY°f ¹fWX

WX` dIY B³fIYe EIY°ff IYe "¹fûþ³ffAûÔ" ¸fZÔ QZVf IYf ¶f¨¨ff ·fe B³fIYf JbQ IYf ÀUf±fÊ QZJ ´ff SXWXf WX`Ü EIY °fSXRY B³f IYd±f°f ÀfZ¢¹fb»fSX ´ffdMXʹfûÔ IZY d»fE Afþ A´f³fZ WXe UûMX ¶f`ÔIY ¸fZÔ A´f³fe dUV½fÀf³fe¹f°ff ¶f³ffE SXJ³fZ IYf ÀfÔIYMX WX` °fû QcÀfSXe °fSXRY ·ffþ´ff A´f³fZ dWX³Qc EþZ³OXZ IZY Àff±f Af¦fZ ¶fPÞX°fZ WXbE ´fcUûÊØfSX IZY BÊÀffBÊ ¶fWXb»f SXfª¹f IZY »fû¦fûÔ IZY dQ»fûÔ IYû þe°f³fZ ¸fZÔ ·fe IYf¸f¹ff¶f SXWXeÜ Uû B³f SXfª¹fûÔ ¸fZÔ ¹fWX ÀfÔQZVf QZ³fZ ¸fZÔ ÀfRY»f SXWXe dIY "¦fûSXÃff AüSX ¶feRY" Qû A»f¦f A»f¦f ¸fbïZ WX`Ô dþ³WXZÔ EIY QcÀfSXZ IZY ¶fe¨f ³fWXeÔ Af³fZ dQ¹ff þfE¦ffÜ dU´fÃf Àf¸fÓf WXe ³fWXeÔ ´ff¹ff dIY IY¶f ¸fûQe IYe "Àf¶fIYf Àff±f Àf¶fIYf dUIYfÀf" IZY ³ffSXZ IYe UþWX ÀfZ CX³fIYf "UûMX ¶f`ÔIY" CX³fIYf ³fWXeÔ SXWXfÜ BÀfÀfZ ´fWX»fZ þ¶f dMÑ´f»f °f»ffIY IZY ¸fbïZ ´fSX IYfh¦fiZÀf Àf¸fZ°f Àf·fe dU´fÃfe Q»f A´f³fZ A´f³fZ UûMX ¶f`ÔIY IZY ¸fïZ³fþSX BÀf ¸fÀf»fZ ´fSX RcYÔIY RcYÔIY IYSX IYQ¸f SXJ SXWXZ ±fZ, ¶feþZ´fe Jb»fIYSX BÀfIZY dJ»ffRY JOÞXe ±fe dþÀfIYf ´fdSX¯ff¸f ¹fc´fe dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU IZY ³f°feþûÔ ¸fZÔ ´fcSXZ QZVf ³fZ Àf·fe dU´fÃfe Q»fûÔ IZY A»´fÀfÔ£¹fIY UûMX ¶f`ÔIY IZY ¦fd¯f°f IYe ²fdªþ¹ffÔ CXOÞX°fe QZJeÜ AüSX A¶f ¸fûQe ÀfSXIYfSX ³fZ þû "dUIYfÀf" IYf §fûOÞXf CX«U»ff ¹fûþ³ff, Qe³fQ¹ff»f CX´ff²¹ff¹f ¦fif¸f ª¹fûd°f ¹fûþ³ff, ´fi²ff³f¸fÔÂfe AfUfÀf ¹fûþ³ff, ÀU¨L ·ffSX°f Ad·f¹ff³f IZY °fWX°f §fSX §fSX ¸fZÔ Vfü¨ff»f¹f d³f¸ffʯf, ÀUfÀ±¹f ¶fe¸ff þ`Àfe ¹fûþ³ffAûÔ IZY ³ff¸f ´fSX QüOÞXf¹ff WX` CXÀfIZY IYQ¸fûÔ IYe ²fc»f ¸fZÔ dU´fÃf IYf ¶f¨ffJb¨ff UûMX ¶f`ÔIY ·fe ²fSXfVff¹fe WXû³fZ IYû WX`Ü þøYSX°f BÀf ¶ff°f IYe WX` dIY dU´fÃf BÀf ¶ff°f IYû Àf¸fÓfZ dIY "ÀfÔIYe¯fÊ Àfû¨f AüSX ÀfÔIYSXZ SXfÀ°fZ (VffMXÊ IYMXÐÀf) ¶fOÞXe ÀfRY»f°ffAûÔ °fIY ³fWXeÔ ´fWXbÔ¨ff°fZÜ'' U`ÀfZ IYWX°fZ WX`Ô dIY WXSX ¶ff°f ¸fZÔ IYûBÊ A¨LfBÊ Lb´fe WXû°fe WX`Ü WXû ÀfIY°ff dIY U`¨ffdSXIY d·f³³f°ffAûÔ IZY ¶ffUþcQ IZYU»f ¶feþZ´fe IYû WXSXf³fZ AüSX JbQ ¨fb³ffU þe°f³fZ IZY CXïZV¹f ÀfZ CX´fþe dU´fÃf IYe ¹fWX EIY°ff QZVf IZY Àff¸f³fZ B³fIYe AÀfd»f¹f°f »ffE AüSX QZVfUfÀfe ¹fWX Àf¸fÓfZÔ dIY CX³WXZÔ þfd°f AüSX ²f¸fÊ IZY ³ff¸f ´fSX ¶ffhMX³fZ Uf»fZ A´f³fe ¸f°f d·f³³f°ffAûÔ IZY ¶ffUþcQ ÀUf±fÊUVf EIY WXû ÀfIY°fZ WX`Ô °fû dUIYfÀf IZY ³ff¸f ´fSX QZVfdWX°f ¸fZÔ QZVfUfÀfe ·fe þfd°f AüSX ²f¸fÊ IYû ·fb»ffIYSX EIY WXû ÀfIY°fZ WX`ÔÜ -OXfg. ³fe»f¸f ¸fWXZÔQi


12 ¸ff¨fÊ 2018

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

3

dQ»»fe IZY »f´fIYûÔ IYe þf´ff³fe ´f¹fÊMXIYûÔ ÀfZ ²fûJf²fOÞXe Af¦fSXfÜ þf´ff³fe ´f¹fÊMXIY dQ»»fe IZY»f´fIYûÔ IYf dVfIYfSX WXû ¦f¹ffÜ UWXfÔ IZY WXûMX»f AüSX CXÀfIZY ÀMXfRY ³fZ ´f¹fÊMXIY IYû A´f³fZ þf»f ¸fZÔ RYfÔÀf IYSXIZY ´fWX»fZ ÀfZ ¶fbIY 1700 ÷Y´f¹fZ IYe MÑZ³f IYe dMXIYMX d³fSXÀ°f IYSXf QeÜ »f´fIYûÔ ³fZ CXÀfÀfZ MXcSX ´f`IZYþ IZY ³ff¸f ´fSX 72 WXþfSX ÷Y´f¹fZ UÀfc»fIYSX IYfSX ÀfZ ·fZþ dQ¹ffÜ SXdUUfSX IYû °ffþ³f¦fSXe §fc¸f³fZ AfE ´f¹fÊMXIY IYû A´f³fZ Àff±f WXbBÊ ²fûJf²fOÞXe IYf ´f°ff ¨f»ff °fû CXÀf³fZ UfSXf¯fÀfe þf³fZ ÀfZ ¸f³ff IYSX dQ¹ffÜ ¨ff»fIY IZY ¦ffOÞXe ³f SXûIY³fZ ´fSX ¨f»f°fe IYfSX ÀfZ IcYQ³fZ ´fSX CXÀfIZY WXf±f ¸fZÔ ¨fûMX »f¦f ¦fBÊÜ ¸ff¸f»ff ´f¹fÊMX³f ±ff³fZ ´fWXbÔ¨f³fZ ´fSX dQ»»fe IZY WXûMX»f AüSX MÑ`U»f EþZÔÀfe IZY dJ»ffRY ²fûJf²fOÞXe IYf ¸fbIYQ¸ff QþÊ dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü MXû¢¹fû þf´ff³f IZY ¸f`IZYd³fIY»f BÔþed³f¹fSX ¹fcIYe IYûUf¹ffVfe Vfd³fUfSX IYû dQ»»fe ´fWXbÔ¨fZÜ CX³WXûÔ³fZ þf´ff³f ¸fZÔ WXe MÑ`U»f EþZÔÀfe U`Vff»fe IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ MÑZ³f ÀfZ »fZIYSX WXûMX»fûÔ °fIY IYe ¶fbdIÔY¦f IYSX d»fE ±fZÜ BÀf¸fZÔ dQ»»fe ÀfZ Af¦fSXf AüSX SXdUUfSX IYû ¹fWXfÔ ÀfZ UfSXf¯fÀfe IZY d»fE MÑZ³f IYf dMXIYMX ¶fbIY IYSXf SXJf ±ffÜ

´f¹fÊMXIY ³fZ ´fbd»fÀf IYû ¶f°ff¹ff dQ»»fe IZY ÀMXfg´f WXfgÀMX»f ¸fZÔ NXWXSXfÜ CXÀfZ SXdUUfSX IYû °ffþ QZJ³fZ IZY d»fE Af³ff ±ffÜ WXûMX»f IZY ÀMXfRY ³fZ CXÀfZ þf»f ¸fZÔ RYfÔÀf d»f¹ffÜ CXÀfIZY Af¦fSXf AüSX UfSXf¯fÀfe IZY MÑZ³f IZY dMXIYMX d³fSXÀ°f IYSXf dQEÜ BÀfIZY ¶ffQ Af³f³fRYf³f³f ¸fZÔ 72 WXþfSX ÷Y´f¹fZ IYf MXcSX ´f`IZYþ ¶f³ff dQ¹ffÜ WXûMX»f Uf»fûÔ ³fZ dQ»»fe IZY ¦fû»f ¸ffIZYÊMX dÀ±f°f EþZÔÀfe MXcASX EÔOX MÑ`U»f IYû CXÀfZ dQ»»fe, Af¦fSXf AüSX UfSXf¯fÀfe §fb¸ff³fZ IYe dþ¸¸fZQfSXe ÀfüÔ´feÜ CXÀfIZY IiYZdOXMX IYfOXÊ ÀfZ MÑ`U»f EþZÔÀfe IYû 72 WXþfSX ÷Y´f¹fZ IYf ´fZ¸fZÔMX IYSXf dQ¹ffÜ SXdUUfSX IYû CXÀfZ °ffþ QZJ³fZ IZY d»fE IYfSX ÀfZ Af¦fSXf ·fZþ dQ¹ffÜ ¹fWXfÔ §fc¸f³fZ IZY QüSXf³f ´f¹fÊMXIY IYû A´f³fZ Àff±f ²fûJf²fOÞXe IYf Af·ffÀf WXbAfÜ CXÀf³fZ IYfSX ÀfZ UfSXf¯fÀfe þf³fZ IYf IYf¹fÊIiY¸f d³fSXÀ°f IYSX dQ¹ffÜ BÀfIYe þf³fIYfSXe IYfSX ¨ff»fIY »ff»f dÀfÔWX IYû QeÜ °ffþ IZY ´fd›¸fe ¦fZMX IZY ´ffÀf ¨ff»fIY ÀfZ IYfSX SXûIY³fZ IYe IYWXfÜ CXÀfIZY IYfSX ³fWXeÔ SXûIY³fZ ´fSX QWXVf°f ¸fZÔ Af ¦f¹ffÜ À´feOX ¶fiZIYSX ´fSX CXÀfIYe ¦fd°f ²fe¸fe WXû°fZ WXe

IYfSX ÀfZ IcYQ ¦f¹ff, BÀfÀfZ CXÀfIZY WXf±f ¸fZÔ ¨fûMX »f¦f ¦f¹feÜ dUUfQ WXû°ff QZJ °ffþ ÀfbSXÃff ¸fZÔ °f`³ff°f ´fbd»fÀf ³fZ IYfSX ¨ff»fIY AüSX ´f¹fÊMXIY IYû ´f¹fÊMX³f ±ff³fZ ·fZþ dQ¹ffÜ BÔÀ´fZ¢MXSX ´f¹fÊMX³f ±ff³ff SXdU ·fc¿f¯f ´ffÔOXZ IZY ¸fb°ffd¶fIY MÑ`U»f EþZÔÀfe dQ»»fe MXcdSXª¸f AüSX WXûMX»f ÀMXfg´f WXfgÀMX»f ´fSX ²fûJf²fOÞXe IYf ¸fbIYQ¸ff QþÊ dIY¹ff WX`Ü ´f¹fÊMXIY ¹fcIYe IYûUf¹ffVfe ÀfZ ´f¹fÊMX³f ´fbd»fÀf IYû dQ»»fe ¸fZÔ ¨f»f SXWXZ »f´fIYûÔ IZY JZ»f IYf ´f°ff ¨f»ffÜ WXûMX»f, MÑ`U»f EþZÔÀfe AüSX »f´fIYûÔ IYf IYfgIYÀf ´f¹fÊMXIYûÔ IYû E¹fSX´fûMXÊ ÀfZ CX°fSX°fZ WXe §fZSX »fZ°ff WX`Ü IYfSX ¸fZÔ ¶f`NX³fZ IZY ¶ffQ CXÀfIYf ¶fiZ³fUfVf IYSX³fZ IYf IYf¸f VfbøY IYSX QZ°fZ WX`ÔÜ CXÀfZ AÀfbSXÃff IYf WXUf»ff QZ°fZ WX`ÔÜ þf´ff³fe ´f¹fÊMXIY ³fZ ´fbd»fÀf IYû ¶f°ff¹ff WXûMX»f AüSX MÑ`U»f EþZÔÀfe Uf»fûÔ ³fZ CXÀfZ AIZY»fZ ÀfRYSX IYSX³fZ ´fSX J°fSXf ¶f°ff¹ffÜ UWX QWXVf°f ¸fZÔ Af ¦f¹ffÜ CXÀfZ ÀfbSXdÃf°f ÀfRYSX IZY d»fE IYfSX ÀfZ ÀfOÞXIY IZY SXfÀ°fZ Af¦fSXf AüSX UfSXf¯fÀfe þf³fZ IYû IYWXfÜ °ffþ³f¦fSXe Af³fZ ´fSX CXÀfZ ¹fWXfÔ Àf¶f IbYL Àff¸ff³¹f d¸f»ffÜ BÀfIZY A»ffUf dQ»»fe ÀfZ Af¦fSXf IYf ÀfRYSX ·fe Qû §fÔMXZ IYf ±ffÜ

§fûMXf»fûÔ IYf NXeIYSXf IY¸fʨffSXe IZY dÀfSX ³f RYûOÞXZ Af¦fSXfÜ ¶fOÞXZ ¶fOÞXZ §fûMXf»fûÔ EUÔ E³f´feE IZY d»fE ¶f`ÔIY IY¸fʨffdSX¹fûÔ ÀfZ ª¹ffQf ¶f`ÔIY d³fQZVfIY ¶fûOXÊ IYû dþ¸¸fZQfSX NXWXSXf³ff ¨ffdWXEÜ ¹fWX ¸ffÔ¦f SXdUUfSX IYû ´f¨fIbYB¹ffÔ dÀ±f°f ÀfSXÀU°fe dUôf ¸fÔdQSX ¸fZÔ WXbE Afg»f BÔdOX¹ff ÀMXZMX ¶f`ÔIY UIYÊÀfÊ Af¦fʳffBþZVf³f IZY SXf¿MÑXe¹f Ad²fUZVf³f ¸fZÔ CXNXeÜ E³fAû¶feOX¶»fc IZY ¸fWXf¸fÔÂfe CX´fZÔQi IbY¸ffSX ³fZ WXf»f WXe ¸fZÔ ´fÔþf¶f ³fZVf³f»f ¶f`ÔIY ¸fZÔ CXþf¦fSX §fûMXf»fZ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ IYWXf dIY ¶fOÞXZ §fûMXf»fûÔ AüSX E³f´feE IZY d»fE ¶fOÞXZ Ad²fIYfdSX¹fûÔ AüSX d³fQZVfIY ¶fûOXÊ IYû dþ¸¸fZQfSX NXWXSXf¹ff þfE ¢¹fûÔdIY d³fQZVfIY ¶fûOXÊ ¸fZÔ ÀfSXIYfSX õfSX dUØf ¸fÔÂff»f¹f, dSXþUÊ ¶f`ÔIY, ÀU°fÔÂf ¨ffMXÊOXÊ EIYfCXÔMXZÔMX EUÔ CXÀf ¶f`ÔIY IZY ¶fWXbÀfÔ£¹fIY ¸fþQcSX ÀfÔ¦fNX³f IZY ´fQfd²fIYfSXe d³f¹fböY dIYE þf°fZ WX`ÔÜ ¶fOÞXZ

FY¯f IYe ¸fÔþcSXe d³fQZVfIY ¶fûOXÊ IYe ¶f`NXIY ¸fZÔ WXû°fe WX`, BÀfd»fE »ff´fSXUfWXe IYf dþ¸¸fZQfSX d³f¨f»fZ À°fSX IZY IY¸fʨffSXe IYû ¶f³ff³ff °fIYÊÀfÔ¦f°f ³fWXeÔÜ ·ffSX°fe¹f ¸fþQcSX ÀfÔ§f ÀfZ ÀfÔ¶fð ÀfÔÀ±ff IZY SXf¿MÑXe¹f Ad²fUZVf³f ¸fZÔ QZVf·fSX ÀfZ AfE ¶f`ÔIY IYd¸fʹfûÔ IYû ·ffSX°fe¹f ¸fþQcSX ÀfÔ§f IZY SXf¿MÑXe¹f CX´ff²¹fÃf EUÔ dUØfe¹f ÃfZÂf ´fi·ffSXe »føff SXZçe ³fZ ÀfÔ¶fûd²f°f dIY¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY WX¸ffSXZ ¶f`ÔIY IY¸fʨffSXe SXf¿MÑXe¹f ¹fûþ³ff ¸fZÔ dQ³f SXf°f ¸fZWX³f°f IYSX°fZ WX`Ô AüSX ¶fWXbÀfÔ£¹fIY ÀfÔ¦fNX³f ´fi¶fÔ²f°fÔÂf IZY Àff±f d¸f»fIYSX WX¸ffSXZ ÀfQÀ¹fûÔ IYû QcSX QSXfþ MÑfÔÀfRYSX IYSX QZ°fZ WX`Ô, dþÀfÀfZ CX³fIYf ¸f³fû¶f»f d¦fSX°ff WX` AüSX ÀfÔÀ±ff³f IYe CX°´ffQIY°ff ´fi·ffdU°f WXû°fe WX`Ü ÀfSXIYfSX QZVf IYe 128 IYSXûOÞX Af¶ffQe IYû ´fcSXe

°fSXWX ¶f`ÔdIÔY¦f ÀfZ þûOÞX³fZ IYe ¶ff°f IYSX°fe WX` AüSX QcÀfSXe °fSXRY ¶f`ÔIYûÔ IYf dU»f¹f AüSX Àf¸ff¹fûþ³f IYf ´fiÀ°ffU »ff¹ff þf°ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¶f`ÔdIÔY¦f ÀfZUfEÔ ¶fPÞXf³fZ IZY d»fE dU»f¹f IYSX VffJfEÔ IY¸f ³f IYe þfEÔ AüSX UZ°f³fUÈdð WXûÜ Ad²fUZVf³f ¸fZÔ ¸fb£¹f Ad°fd±f EÀfÀfe Af¹fû¦f IZY A²¹fÃf OXfg.SXf¸fVfÔIYSX IYNXZdSX¹ff,AfSXEÀfEÀf ÀfZUf ·ffSX°fe IZY SXf¿MÑXe¹f Àf¸f³U¹fIY Àf°feVf A¦fiUf»f, dQ³fZVf ¶fÔÀf»f, ÀMXZMX ¶f`ÔIY IZY ¸fWXf¸fÔÂfe ¸ffSXIZY°fIYSX, ´fe´fe dÀfÔWX, A²¹fÃf OXeÀfe d¸fßff, ¸fWXZVf IbY¸ffSX ¦fb~, UeIZY ¦fû¹f»f, ³fSXZVf Vf¸ffÊ, ³fSXZÔQi IbY¸ffSX, ³fZÂf´ff»f dÀfÔWX, d³f°fZVf Vf¸ffÊ, AøY¯f ¦fb~f, QZUZVf Ufþ´fZ¹fe, AVfûIY IbY»fßfZâ AfdQ ¸füþcQ SXWXZÜ

BÀfe ÀfZ CXÀfZ A´f³fZ Àff±f ²fûJf²fOÞXe IYf Af·ffÀf WXû ¦f¹ffÜ d´fL»fZ Àff»f dÀf°fÔ¶fSX ¸fZÔ BÔ¦»f`ÔOX IYe ¸fdWX»ff ´f¹fÊMXIYûÔ IYû MÑZ³f I`YÔdÀf»f WXû³fZ IYf ÓffÔÀff QZIYSX dQ»»fe IZY MÑ`U»f EþZÔMX ³fZ þf»f ¸fZÔ RÔYÀff d»f¹ff ±ffÜ B¦»f`ÔOX IYe Qû ¸fdWX»ff ´f¹fÊMXIYûÔ dQ»»fe ÀfZ Af¦fSXf Af SXWXeÔ ±feÔÜ d³fþf¸fbïe³f SXZ»fUZ ÀMXZVf³f ÀfZ Vf°ff¶Qe ÀfZ CX³WXZÔ Af¦fSXf Af³ff ±ffÜ ÀMXZVf³f ´fSX ´fWXbÔ¨f°fZ WXe EIY MÑ`U»f EþZÔMX ³fZ CX³WXZÔ SXûIY d»f¹ffÜ Vf°ff¶Qe I`YÔdÀf»f ¶f°ffIYSX Af¦fSXf IZY d»fE 14 WXþfSX ÷Y´f¹fZ ¸fZÔ MX`¢Àfe ÀfZ ·fZþ dQ¹ffÜ ¹fWXfÔ Af³fZ ´fSX ´f¹fÊMXIYûÔ IYû A´f³fZ Àff±f WXbBÊ NX¦fe IYe þf³fIYfSXe WXbBÊÜ BÀfIZY ¶ffQ MXcdSXÀMX ¦ffBOX IZY Àff±f ´f¹fÊMX³f ±ff³fZ ´fWXbÔ¨f ¦fEÜ UWXfÔ ´fbd»fÀf ³fZ Qû³fûÔ IZY ÷Y´f¹fZ Uf´fÀf IYSXfEÜ dQ»»fe IYe MÑ`U»f EþZÔdÀf¹fûÔ IZY dJ»ffRY d¸f»f SXWXe »f¦ff°ffSX dVfIYf¹f°fûÔ IZY ¨f»f°fZ ´fbd»fÀf CX³f ´fSX dVfIÔYþf IYÀf³fZ IYe °f`¹ffSXe ¸fZÔ WX`Ü ´fbd»fÀf IZY ¸fb°ffd¶fIY EZÀfe EþZÔdÀf¹fûÔ IYû IYf»fe Àfc¨fe ¸fZÔ OXf»f³fZ IZY d»fE dQ»»fe IZY ÀfÔ¶fÔd²f°f dU·ff¦f IYû ´fÂf d»fJf þfE¦ffÜ

JÔOX´feNX IZY d»fE EÀfÀfe Af¹fû¦f IZY A²¹fÃf IYû dQ¹ff Äff´f³f Af¦fSXfÜ CX¨¨f ³¹ff¹ff»f¹f IYe JÔOX´feNX IZY d»fE SXdUUfSX IYû Ad²fUöYfAûÔ ³fZ EÀfÀfe Af¹fû¦f IZY A²¹fÃf AüSX ÀffÔÀfQ SXf¸fVfÔIYSX IYNXZdSX¹ff ÀfZ ¸fb»ffIYf°f IYeÜ CX³WXZÔ Äff´f³f QZIYSX Af¦fSXf ¸fZÔ JÔOX´feNX ¶f³ffE þf³fZ IYe ¸ffÔ¦f SXJeÜ CX³WXûÔ³fZ þ»Q WXe BÀfIZY d»fE NXûÀf IYQ¸f CXNXf³fZ IYf AfV½ffÀf³f dQ¹ffÜ Ad²fUöYfAûÔ ³fZ CX³WXZÔ Äff´f³f QZIYSX þÀfUÔ°f dÀfÔWX Af¹fû¦f IYe dSX´fûMXÊ IYû þ»Q »ff¦fc IYSXf³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYeÜ CX³WXûÔ³fZ BÀf Àf¸f¹f »fû¦fûÔ IYû WXû SXWXe IYdNX³ffB¹fûÔ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ¨f¨ffÊ ·fe IYeÜ EÀfÀfe Af¹fû¦f A²¹fÃf SXf¸fVfÔIYSX IYNXZdSX¹ff ³fZ AfV½ffÀf³f dQ¹ff dIY UZ þ»Q WXe BÀfIYû »fZIYSX NXûÀf IYQ¸f CXNXfEÔ¦fZÜ Äff´f³f QZ³fZ Uf»fûÔ ¸fZÔ Àfb³fe»f Vf¸ffÊ, dQ³fZVf Vf¸ffÊ, Aû´fe dÀfÔWX, ³fSXZÔQi Vf¸ffÊ, E¸f´fe ·ffSXõfþ, SXf¸f¸fûWX³f Vf¸ffÊ, ÀfbSXZVf ¨fÔQi þSXfSXe, Qe´fZVf CX´ff²¹ff¹f, ·ffSX°f dÀfÔWX, Qb¦fZÊVf d°fUfSXe, IÈY¿¯f ¸fbSXfSXe ¸ffWXZV½fSXe Àf¸fZ°f A³¹f Ad²fUöYf Vffd¸f»f SXWXZÜ IbYL dQ³f ´fWX»fZ EÀfÀfe Af¹fû¦f IZY A²¹fÃf IZY ¶f¹ff³f IYû »fZIYSX Ad²fUöYfAûÔ ³fZ QeUf³fe ¨füSXfWXZ ´fSX ´fb°f»ff RcYÔIYf ±ffÜ

¹ffQU ¦fPÞX ¸fZÔ ÀfZÔ²f, U`V¹fûÔ IYû ·fe »fb·ff¹ff Af¦fSXfÜ ·ffþ´ff ³fZ SXfª¹fÀf·ff ÀfQÀ¹fûÔ IYe Àfc¨fe ¸fZÔ ¶fiþÃfZÂf IZY Qû ³ff¸fûÔ IYû »fZIYSX ¶fOÞXf QfÔU JZ»ff WX`Ü EMXf d³fUfÀfe ´fcUÊ E¸fE»fÀfe WXSX³ff±f dÀfÔWX ¹ffQU IZY ³ff¸f IYû Àf¸¸fd»f°f IYSX Àf´ff IZY ¦fPÞX ¸fZÔ ÀfZÔ²f »f¦ff³fZ IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ff WX`Ü Àff±f WXe RYeSXûþf¶ffQ ¸fZÔ SXf¿MÑXe¹f ¸fWXf¸fÔÂfe OXfg. Ad³f»f þ`³f IZY ³ff¸f ´fSX ·fe ¸fûWXSX »f¦ffIYSX ´fSXÔ´fSXf¦f°f U`V¹f UûMXSXûÔ IYû Àff²f³fZ IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ff WX`Ü SXdUUfSX IYû ·ffþ´ff ³fZ SXfª¹fÀf·ff IZY d»fE ´fi°¹ffdVf¹fûÔ IYe §fû¿f¯ff IYSX QeÜ BÀf¸fZÔ ¶fiþÃfZÂf ÀfZ ´fcUÊ E¸fE»fÀfe WXSX³ff±f dÀfÔWX ¹ffQU ³fZ d´fL»fZ dQ³fûÔ ÀffBdIY»f IYe ÀfUfSXe LûOÞX, IY¸f»f ±ff¸ff ±ffÜ CX³fIYe §fSX Uf´fÀfe IZY ¶ffQ ÀfZ UZ ·f¦fUf Q»f ¸fZÔ ÀfdIiY¹f °fû ±fZ dIÔY°fb »fÔ¶ff Àf¸f¹f ¶fe°f³fZ IZY ¶ffQ ·fe ÀfÔ¦fNX³f ³fZ CX³fIYe IYûBÊ ·fcd¸fIYf °f¹f ³fWXeÔ IYe ±feÜ A»f¶fØff dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU ¸fZÔ CX³WXZÔ ¸f`³f´fbSXe dþ»fZ IYf ´fi·ffSXe þøYSX ¶f³ff¹ff ±ff, þWXfÔ ´ffMXeÊ ³fZ ÀfÔ°fû¿fþ³fIY ´fiQVfʳf dIY¹ff ±ffÜ EMXf ÃfZÂf ¸fZÔ AÀfSXQfSX WX`dÀf¹f°f SXJ³fZ Uf»fZ WXSX³ff±f dÀfÔWX ¹ffQU ´fSX JZ»ff ¦f¹ff QfU ¹ffQU ¶fZ»MX ¸fZÔ ÀfZÔ²f »f¦ff³fZ IZY °füSX ´fSX QZJf þf SXWXf WX`Ü WXSX³ff±f dÀfÔWX IYû ·fe ´ffMXeÊ IZY BÀf Àf¸feIYSX¯f IYf Af·ffÀf WX`Ü CX³WXûÔ³fZ SXdUUfSX IYû ´ffMXeÊ IYf Af·ffSX þ°ff°fZ WXbE IYWXf ·fe dIY »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU ³fþQeIY WX` EZÀfZ ¸fZÔ UZ AüSX ª¹ffQf ÀfdIiY¹f WXûIYSX ´ffMXeÊ IZY d»fE IYf¸f IYSXZÔ¦fZÜ CX³fIYe ¹fWX ÀfdIiY¹f°ff U¿fÊ 2014 ÀfZ ´fWX»fZ °fIY Àf´ff IYf ¦fPÞX ¸ff³fZ þf³fZ Uf»fZ EMXf ¸fZÔ 2019 ¸fZÔ UûMXûÔ IYf ¦fifRY ¶fPÞXf³fZ ¸fZÔ ¸fQQ¦ffSX WXû ÀfIY°fe WX`Ü RYeSXûþf¶ffQ IZY ´fid°fdâ°f ½¹ff´ffdSXIY ´fdSXUfSX IZY OXfg. Ad³f»f þ`³f IYû ´fi°¹ffVfe ¶f³ffIYSX ·fe ´ffMXeÊ ³fZ ´fSXÔ´fSXf¦f°f U`V¹f AüSX ½¹ff´ffSXe ¸f°fQf°ffAûÔ IYû Àff²f³fZ IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ff WX`Ü BÀfIZY A»ffUf OXfg. þ`³f IZY ³ff¸f IYe §fû¿f¯ff WXû³fZ ÀfZ þ`³f Àf¸ffþ AüSX OXfg¢MXSX U¦fÊ IZY ·fe Àfe²fZ ´ffMXeÊ ÀfZ þbOÞX³fZ IYe CX¸¸feQ þ¦fe WX`Ü BÀf QfU ÀfZ ·ffþ´ff IYû »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU ¸fZÔ RYeSXûþf¶ffQ IZY Àff±f WXe Af¦fSXf ¸fZÔ ·fe »ff·f d¸f»f ÀfIY°ff WX`Ü


12 ¸ff¨fÊ 2018

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

4

eFkqjk U;wt IcYMX ÀfÔIZY°fûÔ IZY ÀfWXfSXZ ¨f»fZ¦ff Afþ dUVff»fIYf¹f SX±f UÈÔQfU³f (¸f±fbSXf)Ü SXÔ¦fþe ¸fÔdQSX IZY ¶fišfû°ÀfU IZY ¸fb£¹f AfIY¿fʯf SX±f ¸fZ»ff ¸fZÔ Àfû¸fUfSX IYû ·f¦fUf³f SXÔ¦f³ff±f dUVff»fIYf¹f ¨fÔQ³f IZY SX±f ¸fZÔ dUSXfþ¸ff³f WXûIYSX ³f¦fSX IYf ·fi¸f¯f IZY d»fE d³fIY»fZÔ¦fZÜ IYSXe¶f ´f¨ffÀf RbYMX DYÔ¨fZ AüSX LWX MX³f Uþ³fe SX±f IYf ÀfÔ¨ff»f³f RYf³fe, RYfÔQe, ¶f»»ff, °fZ»f IYe ¸f»fdSX¹ff AüSX IcYMX ÀfÔIZY°fûÔ ÀfZ WXû¦ffÜ BÀf ´fSXÔ´fSXf IYf d³fUfÊWX ¦fû¨UQ §fZSXf IZY ¦füSXfE NXfIbYSX ´fdSXUfSX ´fedPÞX¹fûÔ ÀfZ IYSX°ff ¨f»ff Af SXWXf WX`Ü BÀfe ´fdSXUfSX IZY »fû¦f SX±f IYû dQVff QZ³fZ IZY Àff±f CXÀfZ SXûIY³fZ AüSX ¦fd°f QZ³fZ IYf IYf¸f IYSX°fZ WX`ÔÜ SXÔ¦fþe ¸fÔdQSX IZY ¶fišfû°ÀfU ¸fZÔ ´fcþ³fA¨fʳf IYe ´fSXÔ´fSXf VffÀÂfe¹f WX`Ü ßfðf»fbAûÔ õfSXf SX±f JeÔ¨fZ þf³fZ ¸fZÔ SX±f IYf Af¦fZ ¶fPÞXf³ff ·fe EIY IY»ff WX`Ü ¦fû¨UQ §fZSXZ ¸fZÔ SXWX³fZ Uf»ff NXfIbYSX ´fdSXUfSX NXfIbYSXþe IYe

ÀfZUf ÀfZ þbOÞXe ´fSXÔ´fSXf IYû ´fePÞXe QSX ´fePÞXe d³f·ff SXWXf WX`Ü SX±f ÀfÔ¨ff»f³f ¸fZÔ BÀ°fZ¸ff»f WXû³fZ Uf»fe RYf³fe IY¶f »f¦ff³fe WX`Ü IY¶f CXÀfZ Af¦fZ ¶fPÞX³fZ IYf ÀfÔIZY°f QZ³ff WX`Ü A´f³fZ ´fcUÊþûÔ IYe BÀf IY»ff IYû ¹fWX ´fdSXUfSX Afþ °fIY ÀfWXZþ IYSX SXJZ WXbE WX`ÔÜ SX±f ÀfÔ¨ff»f³f IYSX³fZ Uf»fZ ´fdSXUfSX IZY ÀfQÀ¹f SXf²fZV¹ff¸f ¨ÀfWX ¶f°ff°fZ WX`Ô dIY ²fSXf°f»f ´fSX SX±f IZY ·ffSXe ·fSXIY¸f ´fdWX¹fûÔ ÀfZ »fZIYSX DY´fSXe ²Uþf °fIY ÀfÔ°fb»f³f IZY Àff±f SX±f IYû Af¦fZ ¶fPÞXUf³ff AfÀff³f ³fWXeÔ WX`Ü ¹fZ Àf¶f ´fi·fb IÈY´ff ÀfZ WXe ÀfÔ·fU WX`Ü WX¸f d³fd¸fØf ¸ffÂf WX`ÔÜ ¶fbþb¦fûÊÔ ÀfZ d¸f»fZ Äff³f IZY Af²ffSX ´fSX WX¸f BÀf ÀfZUf IYû IYSX³ff A´f³ff Àfü·ff¦¹f ¸ff³f°fZ WX`ÔÜ SX±f IZY ´fdWX¹fûÔ ¸fZÔ IY¶f RYfÔQe QZ³fe WX`, ¨f»f³fZ IYf ÀfÔIZY°f IY¶f IYSX³ff WX` AüSX IY¶f ¶f»»ff »f¦ff³ff WX`, Àff¸fcdWXIY øY´f ÀfZ BÀf IYf¹fÊ IYû CX³fIZY

´fdSXUfSX IZY WXe ÀfQÀ¹f IYSX°fZ ¨f»fZ Af SXWXZ WX`ÔÜ BÀfe ´fdSXUfSX IZY SX¨UQi ¨ÀfWX IYWX°fZ WX`Ô dIY ¸fZ»fZ IZY Àf`»ff¶f ¸fZÔ SX±f ÀfÔ¨ff»f³f ¸fZÔ A³fZIY ÀffU²ff³fe ¶fSX°fe þf°fe WX`ÔÜ ¸fþ¶fc°f AüSX ¸fûMXe SXÀÀfe IYf §fZSXf OXf»ff þf°ff WX`Ü ÀfZUf¹f°f ´fdSXUfSX AüSX ßfðf»fb SX±f JeÔ¨f°fZ WX`ÔÜ SX±f IZY ´fdWX¹fûÔ ¸fZÔ RYf³fe IYe OXfMX »f¦ff³fZ IYf IYf¸f WX¸f »fû¦fûÔ IYf WXû°ff WX`Ü Àff±f ¸fZÔ °fZ»f IYe ¸f»fdSX¹ff SXJe WXû°fe WX`, dþÀfÀfZ RYf³fe ´fSX ¶ffSX-¶ffSX °fZ»f OXf»fIYSX CXÀfZ ¸fþ¶fc°f IYSX°fZ SXWX°fZ WX`Ô, °ffdIY MXcMXZ ³fWXeÔÜ ¶fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ RYf³fe Àff±f SXJe þf°fe WX`Ô, EIY MXcMX þfE °fû QcÀfSXe BÀ°fZ¸ff»f WXû ÀfIZYÜ SX±f IYû SXûIY³fZ AüSX Af¦fZ ¶fPÞX³fZ IYf ÀfÔIZY°f QZ³fZ IZY d»fE ·f¦fUf³f IZY þ¹fIYfSXZ IZY Àff±f ´fe´f³fe IYe ²Ud³f ÀfZ EIY-QcÀfSXZ IYû ÀfÔIZY°f dQE þf°fZ WX`ÔÜ

¶fiþ IYe ´ffÔOXbd»fd´f¹fûÔ ÀfZ øY¶føY WXû¦fe Qbd³f¹ff UÈÔQfU³f (¸f±fbSXf)Ü ¶fiþ IYe ´fif¨fe³f ´ffÔOXbd»fd´f¹fûÔ IZY ÀfÔSXÃf¯f ¸fZÔ þbMXf UÈÔQfU³f Vfû²f ÀfÔÀ±ff³f A¶f ßfe¸fòf¦fU°f ¦fe°ff Vfû²f ´feNX IZY þdSXE ¦fe°ff IZY ½¹ff£¹ff³f, ÀfÔ¦fûâe, Vfû²f ´fiIYfVf³f IYû A¶f dOXdþMX»ffBþZVf³f IZY þdSXE Qbd³f¹ff IZY Àff¸f³fZ SXJZ¦ffÜ BÀfIZY A»ffUf ¶fiþ »fûIY ÀfÔÀIÈYd°f IZY Qb»fÊ·f AüSX A´fiÀffdSX°f ÀfÔQ·fûÊÔ IYû ·fe ÀfÔÀ±ff³f QZVf-Qbd³f¹ff ÀfZ Af³fZ Uf»fZ ßfðf»fbAûÔ IZY Àf¸fÃf ´fiÀ°fb°f IYSX³fZ IYe °f`¹ffSXe ¸fZÔ þbMXf WX`Ü ÀfÔÀ±ff³f IZY A²¹fÃf AfSXOXe ´ff»feUf»f ³fZ Àfû¸fUfSX IYû ´fÂfIYfSX Uf°ffÊ ¸fZÔ ÀfÔÀ±ff³f IYe VffÀfe ´fdSX¿fQ IYe ¶f`NXIY ¸fZÔ d»fE ¦fE d³f¯fʹfûÔ IYe þf³fIYfSXe QZ°fZ WXbE ¶f°ff¹ff dIY ÀfÔÀ±ff³f ¸fZÔ °feÀf WXþfSX ÀfZ Ad²fIY ´ffÔOXbd»fd´f¹fûÔ IYf dOXdþdMX»ffBþZVf³f WXû ¨fbIYf WX`Ü ¸f¦fSX, A¶f CX³WXZÔ ¢»ffCXOX ¸fZÔ dOXdþdMX»ffBþZVf³f IYSX ¸fc»f¦fiÔ±fûÔ IYû Qbd³f¹ff·fSX IZY Vfû²ffd±fʹfûÔ IZY d»fE þfSXe IYSXZÔ¦fZ °ffdIY ¶fiþ ÀfÔÀIÈYd°f IYf dUÀ°ffSXeIYSX¯f ·fe WXû ÀfIZYÜ ³fZMX ´fSX B³f ´ffÔOXbd»fd´f¹fûÔ IYf ´fcSXe °fSXWX ´fiÀffSX ³fWXeÔ dIY¹ff þfE¦ffÜ EZÀff BÀfd»fE

dIY¹ff þfE¦ff °ffdIY »fû¦fûÔ IYf þbOÞXfU ÀfÔÀ±ff³f ÀfZ ¶f³ff SXWXZÜ ÀfÔÀ±ff³f ´fdSXÀfSX IYf ·fe Af²fbd³fIYeIYSX¯f IYSX UÈÔQfU³f IZY ¸fc»f ÀUøY´f IYf QVfʳf ßfðf»fbAûÔ IYû IYSXUf³fZ IYe °f`¹ffSXe IYe þf SXWXe WX`Ü BÀf¸fZÔ ßfeIÈY¿¯f IYe »fe»ffAûÔ IYf ¸fÔ¨f³f QVff¹ffÊ þfE¦ffÜ QVfÊIY ¦f`»fSXe IYû ·fe Ad°f Af²fbd³fIY ¶f³ff¹ff þfE¦ffÜ BÀf¸fZÔ ´fiQdVfÊ°f ¶fiþ ÀfZ þbOÞXe »fe»ffAûÔ AüSX ¸fÔdQSX, QZUf»f¹fûÔ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ QVfÊIYûÔ IYû BʹfSX RYû³f ´fSX ´fcSXe þf³fIYfSXe ¸fbWX`¹ff IYSXUf³fZ IYe °f`¹ffSXe WX`Ü ÀfÔÀ±ff³f ¸fZÔ ¦fiÔ±fûÔ IYf dUIiY¹f IZYÔQi À±ffd´f°f dIY¹ff þfE¦ffÜ BÀfIZY A»ffUf ¶fiþ IYe ³füMXÔIYe IY»ff, ¦fe°ff IZY AÔVf þ`ÀfZ ´fiIY»´fûÔ IYû ·fe ÀffUÊþd³fIY dIY¹ff þfE¦ffÜ ´ff»feUf»f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ÀfÔÀ±ff³f IYe AûSX ÀfZ Àfed³f¹fSX Vfû²fUÈdØf IZY ´fiÀ°ffU ¹fcþeÀfe AüSX AfBÀfeE¨fAfSX IYû ·fZþZ þf³fZ IZY Àff±f ÀfÔÀ±ff³f ¸fZÔ ¶fiþ ÀfÔÀIÈYd°f ÀfZ ÀfÔ¶fÔd²f°f dUõf³fûÔ IYû ·fe þûOÞX³fZ IYf ÀfbÓffU ¶f`NXIY ¸fZÔ ÀfQÀ¹fûÔ ³fZ dQ¹ffÜ ÀfÔÀ±ff³f IYe dUIYfÀf ¹fûþ³ffAûÔ ¸fZÔ ¶fiþ ÀfÔÀIÈYd°f ÀfÔ¦fiWXf»f¹f IYf dUÀ°ffSX, ¸fböYfIYfVfe¹f SXÔ¦f¸fÔ¨f IZY d³f¸ffʯf

¸fZÔ ´fi¦fd°f ´fSX ·fe ¨f¨ffÊ WXbBÊÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¦fe°ff Vfû²f ´feNX IZY AÔ°f¦fÊ°f CX¨¨fÀ°fSXe¹f Vfû²f ÀfZd¸f³ffSX IZY A»ffUf ¶fiþ »fûIY ÀfÔÀIÈYd°f IZY Qb»fÊ·f AüSX A´fiÀffdSX°f ÀfÔQ·fûÊÔ ´fSX ·fe ÀfUZÊÃf¯f IYf¹fÊ WXû¦ffÜ BÀfIZY d»fE ´fiûþZ¢MX dSX´fûMXÊ °f`¹ffSX IYe þf ¨fbIYe WX`Ü 12 ÀfZ 14 ¸ff¨fÊ °fIY »fJ³fDY ¸fZÔ BÀf dSX´fûMXÊ ´fSX ÀfÔÀ±ff³f IZY VffÀfe ´fdSX¿fQ ÀfQÀ¹f SXf²ffIÈY¿¯f ´ffNXIY U d³fQZVfIY Àf°feVf¨fÔQi QedÃf°f IZY Àff±f ´fiQZVf IZY ÀfÔÀIÈYd°f ¸fÔÂfe ¨fü. »føfe³ffSXf¹f¯f IYe ¶f`NXIY ¸fZÔ d³f¯fʹf d»fE þfEÔ¦fZÜ VffÀfe ´fdSX¿fQ IYe ¶f`NXIY ¸fZÔ dþ»ffd²fIYfSXe ÀfUÊÄfSXf¸f d¸fßf, ´fóßfe ¸fûWX³fÀUøY´f ·ffdMX¹ff, Af¨ff¹fÊ ßfeU°Àf ¦fûÀUf¸fe, SXf²ffIÈY¿¯f ´ffNXIY, AfdQ°¹f ¨fü²fSXe, SXf¿MÑXe¹f Ad·f»fZJf¦ffSX IZY ÀfWXf¹fIY d³fQZVfIY SXf¸fÀUøY´f, SXfþIYe¹f ÀfÔ¦fiWXf»f¹f IZY ÀfWXf¹fIY d³fQZVfIY OXfg. EÀf´fe ¨ÀfWX, ERYÀfeE ¸f³fûWXSX»ff»f ¨f°fbUZQeÊ, ÀfÔÀIÈYd°f ¸fÔÂff»f¹f IZY d³fþe AUSX Àfd¨fU EÀfIZY Vf¸ffÊ, ÀfÔÀ±ff³f Àfd¨fU ÀfbVfe»ff ¦fb~f U d³fQZVfIY Àf°feVf¨fÔQi QedÃf°f ¸füþcQ SXWXZÜ

´fbd»fÀf ³fZ IY³fZ¢Vf³f þbOÞXUf¹ff °f·fe ¶fÔ²fIY »ffB³f¸f`³f LûOÞXf ¸f±fbSXf, ÀfbSXeSÜ ¦ffÔU þSXZd»f¹ff ¸fZÔ ¶fIYfEQfSX dIYÀff³f IZY ³f»fIcY´f IYf IY³fZ¢Vf³f IYfMX³fZ ¦fBÊ dUôb°f MXe¸f IYû dUSXû²f IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞXfÜ AfIiYûdVf°f dIYÀff³fûÔ ³fZ »ffB³f¸f`³f IYû ¶fÔ²fIY ¶f³ff d»f¹ffÜ Àfc¨f³ff ´fSX ´fWXbÔ¨fe ´fbd»fÀf ³fZ »ffB³f¸f`³f ¸fböY IYSXf¹ffÜ dUôb°f Àf¶f ÀMXZVf³f ¶ffþ³ff IZY AUSX Ad·f¹fÔ°ff Àfd¨f³f EUÔ dUôb°f Àf¶f ÀMXZVf³f ³füWXÓfe»f IZY AUSX Ad·f¹fÔ°ff ASX¨UQ SXdUUfSX IYû MXe¸f »fZIYSX ¶fIYfE IYe UÀfc»fe IZY d»fE ³füWXÓfe»f IZY ¦ffÔU þSXZd»f¹ff ´fWXbÔ¨fZ, þWXfÔ ¶fIYf¹ff d¶f»f þ¸ff ³f IYSX³fZ ´fSX MXe¸f ³fZ EIY dIYÀff³f IZY ³f»fIcY´f IYf IY³fZ¢Vf³f IYfMX dQ¹ffÜ dIYÀff³f CXÀf Àf¸f¹f JZ°f ¸fZÔ ´ff³fe »f¦ff SXWXf ±ffÜ CXÀf³fZ ³f»fIcY´f IYf IY³fZ¢Vf³f IYfMX³fZ IYf dUSXû²f VfbøY IYSX dQ¹ff, dþÀfZ QZJ AUSX Ad·f¹fÔ°ff EUÔ A³¹f dUôb°f IY¸feÊ A´f³fe ¦ffOÞXe »fZIYSX dJÀfIY d»fE, »fZdIY³f ¶ffBIY ÀfUfSX ÀfÔdUQfIY¸feÊ »ffB³f¸f`³f þ¹f´ff»f ¸füIZY ´fSX WXe SXWX ¦f¹ffÜ CXÀfZ AfIiYûdVf°f dIYÀff³fûÔ ³fZ ¶fÔ²fIY ¶f³ff d»f¹ffÜ UöY IYe ³fþfIY°f QZJ dUôb°f MXe¸f ³fZ Àfc¨f³ff ±ff³ff ³füWXÓfe»f EUÔ ¶ffþ³ff ´fbd»fÀf ¨füIYe IYû QeÜ ´fbd»fÀf ³fZ dIYÀff³fûÔ ÀfZ »ffB³f¸f`³f IYû ¸fböY IYSX³fZ IZY d»fE Àf¸fÓff³fZ-¶fbÓff³fZ IYf ´fi¹ffÀf VfbøY IYSX dQ¹ff, »fZdIY³f dIYÀff³fûÔ ³fZ ³f»fIcY´f IYf IY³fZ¢Vf³f þûOÞX³fZ IYe Vf°fÊ SXJ QeÜ dIYÀff³fûÔ IYf IYWX³ff ±ff dIY BÀf Àf¸f¹f RYÀf»f ¸fZÔ ´ff³fe IYe þøYSX°f WX`, EZÀfZ Àf¸f¹f ¸fZÔ IY³fZ¢Vf³f IYfMX IYSX dU·ff¦f dIYÀff³fûÔ IYe IY¸fSX °fûOÞX³fZ IYf ´fi¹ffÀf IYSX SXWXf WX`Ü dÀ±fd°f IYe ³fþfIY°f IYû QZJ°fZ WXbE ´fbd»fÀf ³fZ ³f»fIcY´f IYf IY³fZ¢Vf³f þbOÞXUf IYSX ¸ff¸f»ff VffÔ°f IYSXf dQ¹ffÜ ·ffdIY¹fc IYf¹fÊIY°ffÊ Àfü³fc ´fi²ff³f IYf IYWX³ff WX` dIY þ¶f dUôb°f Ad²fIYfdSX¹fûÔ ÀfZ 15 RYSXUSXe IYû ¶ff°f WXû ¦fBÊ ±fe dIY ¸ff¨fÊ °fIY dIYÀfe dIYÀff³f IYf IY³fZ¢Vf³f ³fWXeÔ IYfMXf þfE¦ff, ¶ffUþcQ ¸ff¨fÊ ¶fe°f³fZ ÀfZ ´fWX»fZ WXe d¶f³ff ³fûdMXÀf IZY IY³fZ¢Vf³f IYfMX³ff NXeIY ³fWXeÔ WX`Ü ·ffdIY¹fc dIYÀff³fûÔ IYf CX°´feOÞX³f ¶fQfÊV°f ³fWXeÔ IYSXZ¦feÜ

dUôb°f MXe¸f IYû ¸fdWX»ffAûÔ ³fZ §fZSXf ¸f±fbSXf, IYûÀfeIY»ffÔÜ ¦fû´ff»f ¶ff¦f ¸fZÔ ¨fZ¨IY¦f IYû ¦fBÊ dUôb°f MXe¸f IYû ¸fdWX»ffAûÔ IZY AfIiYûVf IYf dVfIYfSX WXû³ff ´fOÞXfÜ ¶fIYfEQfSX IYf ¸feMXSX CXJfOÞX³fZ ´fSX ¸fdWX»ffAûÔ ³fZ ³ffSXZ¶ffþe IYSX WXÔ¦ff¸ff IYSX dQ¹ffÜ Ad²fIYfdSX¹fûÔ ´fSX ¶fIYfEQfSXûÔ IYû ÀfÔ¹fûþ³f QZ³fZ IYf AfSXû´f »f¦ff¹ffÜ ¸füIZY ´fSX ´fWXbÔ¨fe ´fbd»fÀf ³fZ CX³WXZÔ Àf¸fÓffIYSX VffÔ°f dIY¹ff, °f¶f MXe¸f »füMX ÀfIYeÜ ¶fIYfEQfSXûÔ IZY dJ»ffRY ¨f»ffE þf SXWXZ Ad·f¹ff³f IZY °fWX°f þZBÊ AdV½f³fe IbY¸ffSX AüSX MXeþe-2 IZYVfU ¨ÀfWX ¦fû´ff»f ¶ff¦f ´fWXbÔ¨fZ, þWXfÔ CX³WXûÔ³fZ IYSXe¶f ÀfUf »ffJ IZY EIY ¶fIYfEQfSX IYf ¸feMXSX CXJfOÞX d»f¹ff, ¨fZ¨IY¦f MXe¸f IYû QZJ ¸fdWX»ffEÔ EIYdÂf°f WXûIYSX AfIiYûdVf°f WXû ¦fBÊÔ AüSX ³ffSXZ¶ffþe VfbøY IYSX QeÜ ¸fdWX»ffAûÔ IYf IYWX³ff ±ff dIY ¨fZ¨IY¦f MXe¸f ´feLZ ÀfZ §fSXûÔ ¸fZÔ Af°fe WX`, þ¶f CX³fIZY ´fdSXUfSX Uf»fZ §fSX ¸fZÔ ³fWXeÔ WXû°fZ WX`ÔÜ dU·ff¦fe¹f Ad²fIYfSXe A´f³fe ¦f»f°fe dL´ff³fZ IYe UþWX ÀfZ ¶fIYfEQfSX CX´f·fûöYfAûÔ IYû ³fE ³ff¸fûÔ ÀfZ ÀfÔ¹fûþ³f QZ SXWXZ WX`ÔÜ A¦fSX ´fWX»fZ ÀfZ CX´f·fûöYf ´fSX ¶fIYf¹ff WX` °fû IY³fZ¢Vf³f I`YÀfZ þfSXe WXû ¦f¹ffÜ IY³fZ¢Vf³f QZ³fZ ÀfZ ´fWX»fZ þfÔ¨f ¢¹fûÔ ³fWXeÔ IYe ¦fBÊ AüSX A¶f UÀfc»fe IZY ³ff¸f ´fSX ¸feMXSX CXJfOÞX SXWXZ WX`ÔÜ ¸fdWX»ffAûÔ ³fZ MXe¸f ÀfZ ¸feMXSX Le³f d»f¹ffÜ MXe¸f ³fZ ´fbd»fÀf ¶fb»ff »feÜ ´fbd»fÀf ³fZ ¸fdWX»ffAûÔ IYû Àf¸fÓffIYSX VffÔ°f IYSX dQ¹ffÜ EÀfOXeAû Ad¸f°f IbY¸ffSX IYf IYWX³ff WX` dIY CX´f·fûöYf ³fZ dU·ff¦fe¹f Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû ¦fb¸fSXfWX IYSX ³f¹ff IY³fZ¢Vf³f þfSXe IYSXf d»f¹ff ±ffÜ ¶fIYfEQfSX IYe AfSXÀfe þfSXe IYSX Qe ¦fBÊ WX`Ü

E³fE¸fÀfe d¶f»f IZY dUSXû²f ¸fZÔ d³fIYf»fe ÀffBdIY»f SX`»fe ¸f±fbSXfÜ SXf¿MÑXe¹f ¸fZdOXIY»f IY¸feVf³f (E³fE¸fÀfe d¶f»f) IZY dUSXû²f ¸fZÔ BÔdOX¹f³f ¸fZdOXIY»f EÀfûdÀfEVf³f ³fZ SXdUUfSX IYe Àfb¶fWX VfWXSX ¸fZÔ ÀffBdIY»f SX`»fe d³fIYf»f IYSX ´fiQVfʳf dIY¹ffÜ Af¸f þ³f°ff IYû E³fE¸fÀfe d¶f»f ÀfZ WXû³fZ Uf»fe ´fSXZVffd³f¹fûÔ ÀfZ ·fe AU¦f°f IYSXf¹ffÜ 25 ¸ff¨fÊ IYû dQ»»fe ¸fZÔ QZVf·fSX IZY OXfg¢MXÀfÊ ¸fWXf´fÔ¨ff¹f°f ¸fZÔ d¶f»f IYû Uf´fÀf IYSXf³fZ IYe SX¯f³fed°f °f¹f IYSXZÔ¦fZÜ SXdUUfSX IYe Àfb¶fWX SX`»fe IYe VfbøYAf°f þb¶f»fe ´ffIYÊ dÀ±f°f AfBE¸fE WXfg»f ÀfZ WXbBÊÜ ÀffBdIY»f, Qû´fdWX¹ff UfWX³f, BÊ dSX¢Vff AüSX A³¹f UfWX³fûÔ ´fSX ÀfUfSX WXûIYSX d¨fdIY°ÀfIY þUfWXSX WXfMX, WXû»fe¦fZMX, IYû°fUf»fe SXûOX, ·fSX°f´fbSX SXûOX, IZYAfSX IYfg»fZþ SXûOX, ¦fb~f IbYÔþ, OX`¸´fe¹fSX ³f¦fSX WXû°fZ Uf´fÀf AfBE¸fE WXfg»f ´fWXbÔ¨fZÜ d¨fdIY°ÀfIYûÔ ³fZ IYWXf dIY BÀf d¶f»f ÀfZ Af¸f AfQ¸fe IYû IYfRYe dQ¢IY°fZÔ WXû¦feÜ BÀfd»fE CX³WXûÔ³fZ Af¸f AfQ¸fe IYf ·fe d¶f»f IZY dUSXû²f ¸fZÔ Àf¸f±fʳf ¸ffÔ¦ffÜ SX`»fe IZY ¶ffQ AfBE¸fE WXfg»f ¸fZÔ Af¹fûdþ°f ¶f`NXIY ¸fZÔ A²¹fÃf OXfg. ¸fbIZYVf þ`³f, Àfd¨fU OXfg. AfVfe¿f ¦fû´ff»f, OXfg. AVfûIY A¦fiUf»f, OXfg. AfSXIZY ¨f°fbUZQeÊ ³fZ Àf·fe ÀfZ dQ»»fe ¸fZÔ WXû³fZ Uf»fe OXfg¢MXÀfÊ ¸fWXf´fÔ¨ff¹f°f ¸fZÔ ·ff¦f »fZ³fZ IYf A´fe»f IYeÜ


12 ¸ff¨fÊX 2018

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

5

O;kikj txr ¶f`ÔIY VffJfAûÔ ¸fZÔ IY¸f Af²ffSX ³ff¸ffÔIY³f IYû »fZIYSX ¹fcAfBÊOXeEAfBÊ ³fZ þ°ffBÊ d¨fÔ°ff ³f¹fe dQ»»feÜ Af²ffSX ÀfÔ£¹ff þfSXe IYSX³fZ Uf»fZ ·ffSX°fe¹f dUdVfá ´fWX¨ff³f ´fifd²fIYSX¯f( ¹fcAfBÊOXeEAfBÊ) ³fZ¶f`ÔIY VffJfAûÔ ¸fZÔ Af²ffSX ³ff¸ffÔIY³f AüSXAô°f³f ¸fZÔ IY¸fe IYû »fZIYSX d¨fÔ°ff þ°ffBÊ WX`Ü Af²ffSX ³ff¸ffÔIY³f IZY d»f¹fZ Ad²fIÈY°f 7,000 ÀfZ Ad²fIY ¶f`ÔIY VffJfAûÔ ¸fZÔ ÀfZ 2,500 ¸fZÔ³ff¸ffÔIY³f IY¸f WXû³fZ ´fSX ´fifd²fIYSX¯f ³fZ dÀ±fd°f¸fZÔ Àfb²ffSX IZY d»f¹fZ ¶f`ÔIYûÔ IYû °fbSXÔ°f IYQ¸f CXNXf³fZ IYû IYWXf WX`Ü ´fifd²fIYSX¯f IYf ¸ff³f³ff WX` dIY B³f VffJfAûÔ ¸fZÔ ´fid°fdQ³f IY¸f ÀfZ IY¸f 16 ³ff¸ffÔIY³f AüSX A´fOXZVf³f ÀfZ þbOÞXe ¦fd°fdUd²f¹ffÔ WXû³fe ¨ffdWXEÜ BÀfIZY Ad°fdSXöY CX³WXZÔ Àf·fe ¦fifWXIYûÔ IYû Af²ffSX ³ff¸ffÔIY³f AüSX Aô°f³f IYe ÀfZUf ´fiQf³f IYSX³fe ¨ffdWXE, ¨ffWXZ Uû CXÀf VffJf IYf ¦fifWXIYWX` A±fUf ³fWXeÔÜ

´feE³f¶fe ²fûJf²fOÞXe: AfSX¶feAfBÊ ³fZ VfbøY dIY¹ff ÀfSXIYfSXe ¶f`ÔIYûÔ IYf dUVfZ¿f AfgdOXMX ³fBÊ dQ»»feÜ ¶f`ÔIYûÔ ¸fZÔ ²fûJf²fOÞXe IZY ¸ff¸f»fûÔ ÀfZ ´fSXZVff³f ·ffSX°fe¹f dSXþUÊ ¶f`ÔIY (AfSX¶feAfBÊ) ³fZ ÀfSXIYfSXe ¶f`ÔIYûÔ IZY dUVfZ¿f AfgdOXMX IYe ´fidIiY¹ff VfbøY IYe WX`Ü BÀf AfgdOXMX ¸fZÔ ¸fb£¹f ²¹ff³f MÑZOX RYfB³f`ÔdÀfÔ¦f AüSX ¶f`ÔIYûÔ õfSXf þfSXe dIYE þf³fZ Uf»fZ ¦ffSXÔMXe ´fÂfûÔ (LoU) ´fSX dQ¹ff þfE¦ffÜ ÀfcÂfûÔ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY AfSX¶feAfBÊ ³fZ Àf·fe ¶f`ÔIYûÔ ÀfZ CX³fIZY õfSXf þfSXe dIYE ¦fE LoU IYe þf³fIYfSXe ¸ffÔ¦fe WX`Ü BÀf¸fZÔ ¶fIYf¹ff SXfdVf IYe þf³fIYfSXe ·fe ¸ffÔ¦fe ¦fBÊ WX`Ü AfSX¶feAfBÊ ¹fWX ·fe QZJZ¦ff dIY ¶f`ÔIYûÔ IZY ´ffÀf FY¯f Àfe¸ff IYe ´fWX»fZ ÀfZ A³fb¸fd°f ±fe ¹ff ³fWXeÔ AüSX ¦ffSXÔMXe ´fÂf þfSXe IYSX³fZ ÀfZ ´fWX»fZ CX³fIZY ´ffÀf ´f¹ffÊ~ ³fIYQ ¸ffdþʳf CX´f»f¶²f ±ff ¹ff ³fWXeÔÜ ÀfcÂfûÔ ³fZ IYWXf dIY

WXf»f ¸fZÔ CXþf¦fSX ´fÔþf¶f ³f`Vf³f»f ¶f`ÔIY- IYBÊ ¸ff¸f»fZ MÑZOX RYfB³f`ÔdÀfÔ¦f ÀfZ þbOÞXZ SXWXZ WX`ÔÜ AfSX¶feAfBÊ BÀf AfgdOXMX ¸fZÔ B³fÀfZ þbOÞXZ ¸ff¸f»fûÔ IYe ·fe þfÔ¨f IYSXZ¦ffÜ CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY ³feSXU ¸fûQe IYf ¸ff¸f»ff Àff¸f³fZ Af³fZ IZY °fbSXÔ°f ¶ffQ Àfe¶feAfBÊ ³fZ dQ»»fe IZY WXeSXf d³f¹ffÊ°fIY õfSXIYf QfÀf ÀfZNX BÔMXSX³f`Vf³f»f IZY dJ»ffRY ·fe AûdSXÔEÔMX»f ¶f`ÔIY AfgRY IYfg¸fÀfÊ ¸fZÔ 389.85 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYe IYd±f°f ²fûJf²fOÞXe IYf ¸ff¸f»ff QþÊ dIY¹ff ±ffÜ õfSXIYf QfÀf ÀfZNX BÔMXSX³f`Vf³f»f ³fZ 200712 IZY ¶fe¨f Aû¶feÀfe ÀfZ dUd·f³³f ´fiIYfSX IYe FY¯f ÀfbdU²ffEÔ »fe ±feÔÜ BÀfe ´fiIYfSX 2015 IZY ¶f`ÔIY AfgRY ¶fOÞXüQf ²fûJf²fOÞXe ³feSXU ¸fûQe ²fûJf²fOÞXe ¸ff¸f»fZ Àf¸fZ°f WXf»f ¸fZÔ ´feE³f¶fe IZY Àff±f dIYE ¦fE ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ·fe dQ»»fe IZY Qû ½¹ffUÀffd¹f¹fûÔ Ad²fIY°fSX ¶fOÞXZ ¶f`ÔdIÔY¦f ²fûJf²fOÞXe ¸ff¸f»fZ 12,646 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IZY ²fûJf²fOÞXe ³fZ ¶f`ÔIYûÔ IYû MÑZOX RYfB³f`ÔdÀfÔ¦f ´fi¯ff»fe IYf MÑZOX RYfB³f`ÔdÀfÔ¦f ÀfZ þbOÞXZ WX`ÔÜ BÀfIZY A»ffUf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ·fe E»fAû¹fc IYf BÀ°fZ¸ff»f BÀ°fZ¸ff»f IYSX°fZ WXbE 6,000 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ þf³f¶fcÓf IYSX IYþÊ ³fWXeÔ ¨fbIYf³fZ IZY ·fe dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀfZ ²¹ff³f ¸fZÔ SXJ°fZ WXbE IYf ¨fc³ff »f¦ff¹ff ±ffÜ

A¸fZdSXIYf ¸fZÔ EZ»¹fbd¸fd³f¹f¸f Af¹ff°f Vfb»IY ÀfZ ·ffSX°f IZY Àfe²fZ ´fi·ffdU°f WXû³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff IY¸f ³fBÊ dQ»»feÜ A¸fZdSXIYf EZ»¹fbd¸fd³f¹f¸f Af¹ff°f ´fSX Vfb»IY »f¦ffE þf³fZ IYf ·ffSX°f IZY ²ff°fb CXôû¦f ´fSX Àfe²fZ ´fi·ffU ´fOÞX³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff ³fWXeÔ dQJfBÊ QZ°fe WX`Ü EZ»¹fbd¸fd³f¹f¸f AÀfûdÀfEVf³f AfgRY BÔdOX¹ff IZY ¨fZ¹fSX¸f`³f MXeIZY ¨fÔQ ³fZ IYWXf dIY A¸fZdSXIYf IZY Af¹ffd°f°f EZ»¹fbd¸fd³f¹f¸f ´fSX 10% Vfb»IY »f¦ffE þf³fZ IYf ·ffSX°f IZY EZ»¹fbd¸fd³f¹f¸f CXôû¦f IYû Àfe²fZ °füSX ´fSX ´fi·ffdU°f IYSX³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff ³fWXeÔ WX`, »fZdIY³f BÀfÀfZ A¸fZdSXIYf IZY ¶ffWXSX U`dV½fIY ¶ffþfSX ¸fZÔ d³f¹ffÊ°f dIYE þf³fZ Uf»fZ EZ»¹fbd¸fd³f¹f¸f IYe ¸ffÂff ¶fPÞX ÀfIY°fe WX` þû ·ffSX°fe¹f ¶ffþfSX IYû ´fi·ffdU°f IYSX ÀfIY°ff WX`Ü ¨fÔQ EZ»¹fbd¸fd³f¹f¸f ÃfZÂf IYe ´fi¸fbJ IÔY´f³fe ³ff»IYû IZY ¨fZ¹fSX¸f`³f AüSX ´fi¶fÔ²f d³fQZVfIY ·fe WX`ÔÜ EZ»¹fbd¸fd³f¹f¸f IYe EIY A³¹f ´fi¸fbJ CX°´ffQIY IÔY´f³fe UZQfÔ°ff d»fd¸fMXZOX ³fZ IYWXf dIY UWX A´f³fZ CX°´ffQ³f IYf IYSXe¶f 5 ´fid°fVf°f d³f¹ffÊ°f A¸fZdSXIYe ¶ffþfSX ¸fZÔ IYSX°fe WX`Ü ¹fWX IYSXe¶f EIY »ffJ MX³f IZY ¶fSXf¶fSX WX`Ü EZÀfZ ¸fZÔ Vfb»IY ¶fPÞXûØfSXe CXÀf ´fSX IYûBÊ dUVfZ¿f ´fi·ffU ³fWXeÔ OXf»fZÔ¦fZÜ IÔY´f³fe ¸fb£¹f d¶fIiYe EUÔ dU´f¯f³f Ad²fIYfSXe (U`dV½fIY EZ»¹fbd¸fd³f¹f¸f IYfSXû¶ffSX) þe³f ¶ff´fdMXÀMX »fbIYfÀf ³fZ IYWXf dIY 10% Vfb»IY »f¦ffE þf³fZ ÀfZ ¶ffþfSX IYe IYe¸f°fZÔ CXÀfe IZY A³fbøY´f °f¹f WXû þfEÔ¦fe AüSX BÀfIYf ´fi·ffU Af´fcd°fÊ IYe DYÔ¨fe »ff¦f°f IZY °füSX ´fSX dQJZ¦ffÜ »fZdIY³f d³fd›°f °füSX ´fSX BÀf °fSXWX IZY EIY´fÃfe¹f R`YÀf»fZ ÀfZ CX³WXZÔ JZQ WX` ¢¹fûÔdIY ¹fWX dUV½f ½¹ff´ffSX ÀfÔ¦fNX³f IZY d³f¹f¸fûÔ IYf CX»»fÔ§f³f WX`Ü CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY A¸fZdSXIYe SXf¿MÑX´fd°f OXfg³f»OX MÑÔ´f ³fZ Af¹ffd°f°f BÀ´ff°f AüSX EZ»¹fbd¸fd³f¹f¸f ´fSX Vfb»IY »f¦ff³fZ IZY ´fiÀ°ffU IYû d´fL»fZ WXµ°fZ ¸fÔþcSXe ´fiQf³f IYe WX`Ü

IYûIYf IYû»ff IZY Af²fZ ÀfZ ª¹ffQf CX°´ffQ A¶f WXûÔ¦fZ QZÀfe ¸fbÔ¶fBÊÜ IYû»OX dOÑÔIY ¶f³ff³fZ Uf»fe IÔY´f³fe IYûIYf IYû»ff QZVf ¸fZÔ A´f³fZ IYfSXû¶ffSX IYf dUÀ°ffSX IYSX³fZ ¸fZÔ þbMXe WX`Ü IÔY´f³fe IYf A¦f»fZ IbYL Àff»fûÔ ¸fZÔ A´f³fZ ´fifgOX¢MX ´fûMXÊRYûd»f¹fû IZY Qû-d°fWXfBÊ dWXÀÀfZ IYf À±ff³fe¹fIYSX¯f IYSX³fZ IYf dU¨ffSX WX`, dþÀfIZY °fWX°f CXÀfIYe QZÀfe ´fZ¹f ´fQf±fÊ AüSX RY»fûÔ IYf þcÀf ´fZVf IYSX³fZ IYe ¹fûþ³ff WX`Ü IYûIYf IYû»ff BÔdOX¹ff AüSX QdÃf¯f-´fd›¸f EdVf¹ff IZY A²¹fÃf MXe IÈY¿¯fIbY¸ffSX ³fZ IYWXf, 'WX¸ffSXf dU¨ffSX WX` dIY EIY AUd²f IZY ¶ffQ WX¸ffSXZ ´ffÀf EIY-d°fWXfBÊ U`dV½fIY CX°´ffQ WXûÔ AüSX Qû-d°fWXfBÊ EZÀfZ CX°´ffQ WXû, þûdIY À±ff³fe¹f CX°´ffQûÔ ´fSX Af²ffdSX°f WXûÔÜ' U°fʸff³f ¸fZÔ IYûIYf IYû»ff IZY IYSXe¶f 50 ´fid°fVf°f ´fZ¹f ´fQf±fûÊÔ ·ffSX°f ¸fZÔ °f`¹ffSX AüSX ¶fZ¨fZ þf°fZ WX`Ô, dþ³f¸fZÔ ±f¸ÀfA´f, d»f¸fIYf, ¸ffþf þ`ÀfZ À±ff³fe¹f ¶fi`ÔOX Vffd¸f»f WX`ÔÜ IbY¸ffSX ³fZ QZÀfe ´fZ¹f ´fQf±fÊ ´fZVf IYSX³fZ IYe ¹fûþ³ff IYf dþIiY IYSX°fZ WXbE IYWXf, 'WX¸f³fZ ¸fWXÀfcÀf dIY¹ff dIY WXSX SXfª¹f IYf EIY dUVfZ¿f ´fZ¹f ´fQf±fÊ WX`Ü WX¸ffSXe IYûdVfVf WXSX SXfª¹f ¸fZÔ EIY ¹ff Qû EZÀfZ CX°´ffQûÔ IYe ´fWX¨ff³f IYSX³ff WX`Ü CXQfWXSX¯f IZY d»fE WX¸f ³ffdSX¹f»f ´ff³fe ´fSX dU¨ffSX IYSX SXWXZ WX`ÔÜ WX¸ffSXf ¸ff³f³ff WX` dIY BÀf¸fZÔ IbYL EZÀfZ WX`Ô, þû ¸fWX°U´fc¯fÊ WX`ÔÜ IÔY´f³fe A¦f»fZ °fe³f Àff»f ¸fZÔ QZÀfe ´fZ¹f ´fQf±fÊ ßfZ¯fe ¸fZÔ ³fE CX°´ffQ ´fZVf IYSXZ¦feÜ'

ERY´feAfBÊ ³fZ ´fcÔþe ¶ffþfSXûÔ ÀfZ d³fIYf»fZ 6,000 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ ³f¹fe dQ»»feÜ A³¹f CX·fSX°fZ QZVfûÔ ¸fZÔ ¶fZWX°fSX ÷Y´f¹fZ IYe d³fIYfÀfe IYe ±feÜ ¦fiû IZY ÀfWX-

AUÀfSX IZY ¨f»f°fZ dUQZVfe d³fUZVfIYûÔ IYe ·ffSX°fe¹f ´fcÔþe ¶ffþfSX ÀfZ d³fIYfÀfe þfSXe WX`Ü ¨ff»fc ¸fWXe³fZ IZY ¸ffÂf LWX IYfSXû¶ffSXe dQ³fûÔ ¸fZÔ dUQZVfe ´fûMXÊRYûd»f¹fû d³fUZVfIYûÔ (ERY´feAfBÊ) ³fZ IYSXe¶f 6,000 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYe d³fIYfÀfe IYe WX`Ü dOX´ffgdþMXSXe OXfMXf IZY A³fbÀffSX EIY ¸ff¨fÊ ÀfZ ³fü ¸ff¨fÊ IZY ¶fe¨f ERY´feAfBÊ ³fZ VfZ¹fSX ¶ffþfSX ÀfZ 2,410 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ AüSX FY¯f ¶ffþfSX ÀfZ 3,473 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYe d³fIYfÀfe IYeÜ BÀf ´fiIYfSX CX³WXûÔ³fZ BÀf QüSXf³f IbY»f 5,883 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYe d³fIYfÀfe IYe WX`Ü d´fL»fZ ¸fWXe³fZ VfZ¹fSX EUÔ FY¯f ¶ffþfSX ÀfZ ERY´feAfBÊ ³fZ IbY»f 11,000 IYSXûOÞX

ÀfÔÀ±ff´fIY AüSX ¸fb£¹f ´fdSX¨ff»f³f Ad²fIYfSXe WX¿fÊ þ`³f ³fZ IYWXf, ‘‘·ffSX°f ÀfZ ERY´feAfBÊ IYe d³fIYfÀfe OXfg»fSX IYe ¸ffÔ¦f ¶fPÞX³fZ IYf ³f°feþf WX`, þû RZYOXSX»f dSXþUÊ IZY ¶¹ffþ QSXûÔ ¸fZÔ ¶fPÞXû°fSXe IYe ÀfÔ·ffU³ff ÀfZ ´f`Qf WXbBÊ WX`Ü ERY´feAfBÊ IZY ·ffSX°f ÀfZ d³fIYfÀfe IYe EIY AüSX UþWX CX·fSX°fe A±fʽ¹fUÀ±fûÔ ¸fZÔ d³fUZVf IYSX³ff ·fe WXû ÀfIY°fe WX`Ü’’ ¸ffgd³fÔʦfÀMXfSX BÔUZÀMX¸fZÔMX EOXUfBþSX BÔdOX¹ff ¸fZÔ UdSXâ Vfû²f AfIY»f³fIY°ffÊ dWX¸ffÔVfb ßfeUfÀ°fU ³fZ IYWXf dIY ERY´feAfBÊ IZY d»fE RYSXUSXe IYf ¸fWXe³ff §fSXZ»fc AüSX U`dV½fIY Qû³fûÔ ´fWX»fbAûÔ ´fSX A³fbIcY»f ³fWXeÔ ±ffÜ


12 ¸ff¨fÊ 2018

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

6

SXfþÀ±ff³f ¨fb³ffU ÀfZ ´fWX»fZ dIYSXûOÞXe »ff»f dWXÔÀff ÀfZ QbJe dQ³fZV½fSX ¸fe¯ff dRYSX ÀfZ ·ffþ´ff ¸fZÔ WXbE Vffd¸f»f Vf¸ffÊ IYû §ffMXe ¸fZÔ ¦fd¸fʹfûÔ ¸fZÔ VffÔd°f SXWX³fZ IYe CX¸¸feQ

þ¹f´fbSXÜ SXfþÀ±ff³f ¸fZÔ Af¦ff¸fe dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffUûÔ ÀfZ ´fcUÊ ´fiQZVf IZY AfdQUfÀfe ³fZ°ff AüSX SXf¿MÑXe¹f ´fe´fb»Àf ´ffMXeÊ IZY A²¹fÃf OXf. dIYSXûOXe »ff»f ¸fe¯ff ³fZ dRYSX ÀfZ ·ffþ´ff IYf Qf¸f³f ±ff¸f d»f¹ff AüSX A´f³fe ´ffMXeÊ (E³f´fe´fe) IYf ·ffþ´ff ¸fZÔ dU»f¹f IYSX³fZ IYe §fû¿f¯ff IYeÜ OXf. ¸fe¯ff ³fZ U¿fÊ 2008 ¸fZÔ ·ffþ´ff ÀfZ LûOÞX Qe ±fe AüSX 2013 ¸fZÔ ³fZVf³f»f ´fe´fb»Àf ´ffMXeÊ ¸fZÔ Vffd¸f»f WXû ¦f¹fZ ±fZÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe UÀfbÔ²fSXf SXfþZ AüSX A³¹f ³fZ°ffAûÔ IYe CX´fdÀ±fd°f ¸fZÔ ·ffþ´ff ¸fb£¹ff»f¹f ¸fZÔ Af¹fûdþ°f EIY IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ´ffÔ¨f ¶ffSX dU²ff¹fIY SXWXZ OXf ¸fe¯ff AüSX E³f´fe´fe IZY Qû A³¹f dU²ff¹fIYûÔ ¦fû»f¸ff QZUe AüSX ¦fe°ff U¸ffÊ ·fe ·ffþ´ff ¸fZÔ Vffd¸f»f WXû ¦f¹fZÜ SXfþÀ±ff³f dU²ff³fÀf·ff ¸fZÔ ³fZVf³f»f ´fe´fb»Àf ´ffMXeÊ IZY ¨ffSX dU²ff¹fIY WX` »fZdIY³f ¨fü±fZ dU²ff¹fIY ³fUe³f d´f»ffd³f¹ff ·ffþ´ff ¸fZÔ Vffd¸f»f ³fWXeÔ WXbEÜ BÀf AUÀfSX ´fSX ·ffþ´ff ´fiQZVff²¹fÃf AVfûIY ´fSX³ff¸fe ³fZ IYWXf dIY

¸fe¯ff ³fZ CX³fIYe ´ffMXeÊ E³f´fe´fe IZY dU²ff¹fIYûÔ IZY Qû d°fWXfBÊ ¶fWXb¸f°f IZY Àff±f ·ffþ´ff ¸fZÔ dU»f¹f IZY d»f¹fZ EIY ´fÂf dQ¹ff WX`Ü ¸fe¯ff ³fZ IYWXf, 'Afþ d¶f³ff Vf°fÊ A´f³fZ ´fbSXf³fZ §fSX Uf´fÀf »füMX³fZ ´fSX ¸fbÓfZ ¶fWXb°f JbVfe ¸fWXÀfcÀf WXû SXWXe WX`Ü ¹fWX U`ÀfZ WXe WX`, þ`ÀfZ ¸fZSXf U³fUfÀf J°¸f WXû ¦f¹ff WXûÜ ¸fZSXe ´fÈâ·fcd¸f SXf¿MÑXe¹f ÀU¹fÔ ÀfZUIY ÀfÔ§f (AfSXEÀfEÀf) IYe WX`Ü BÀfIZY ¶ffQ ¸f`Ô ·ffþ´ff ¸fZÔ Vffd¸f»f WXû ¦f¹ff ±ff AüSX IY·fe ´feLZ ¸fbOÞXIYSX ³fWXeÔ QZJfÜ Afþ ¸f`Ô dRYSX ÀfZ d¶f³ff dIYÀfe Vf°fÊ IZY ·ffþ´ff ¸fZÔ Vffd¸f»f WXû ¦f¹ff WXcÔÜll IYfÔ¦fiZÀf ´fSX ´fiWXfSX IYSX°fZ WXbE AfdQUfÀfe ³fZ°ff ³fZ IYWXf dIY ´fcUÊ ¸fb£¹f¸fÔÂfe AVfûIY ¦fWX»fû°f ³fZ CXQ¹f´fbSX ¸fZÔ 33 »fû¦fûÔ IZY ·fbJ¸fSXe ÀfZ ¸ffSXZ ¦f¹fZ »fû¦fûÔ IZY ¶ffQ CX³fIZY õfSXf dIY¹fZ ¦f¹fZ AfÔQû»f³f IZY d»f¹fZ CX³fIYû d³fVff³ff ¶f³ff¹ff ±ff, »fZdIY³f ¸fb£¹f¸fÔÂfe SXfþZ ³fZ CX³fIZY dIYÀfe AfÔQû»f³f ÀfZ ³ffSXfþ ³fWXeÔ WXbBÊÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ´fiQZVf ¸fZÔ

CX³WXûÔ³fZ 380 AfÔQû»f³f dIY¹fZ AüSX CX³fIZY dJ»ffRY SXfþ³fed°f ÀfZ ´fiZdSX°f 103 ¸ff¸f»fZ QþÊ WX`ÔÜ 66 U¿feʹf ³fZ°ff ³fZ IYWXf dIY CX³WXûÔ³fZ ¦f»fd°f¹ffÔ IYe AüSX UZ QÀf U¿fÊ ´fcUÊ ·ffþ´ff A»f¦f WXû ¦f¹fZ, »fZdIY³f CX³WXûÔ³fZ ´ffMXeÊ IYe dU¨ffSX²ffSXf IYû IY·fe ³fWXeÔ LûOÞXf AüSX dRYSX ÀfZ ·ffþ´ff ¸fZÔ Vffd¸f»f WXû ¦f¹fZÜ ·ffþ´ff ¸fZÔ Uf´fÀfe ´fSX ¸fb£¹f¸fÔÂfe SXfþZ ³fZ ¸fe¯ff IYf ÀUf¦f°f IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY CX³WXûÔ³fZ A´f³fe ·ffU³ff°¸fIY ¶ff°fûÔ IYû BÀf ´fiIYfSX ´¹ffSX ÀfZ ´fiIYMX IYe WX` dIY CX³fIYe AfÔJûÔ ¸fZÔ AfÔÀfc Af ¦f¹fZÜSXfþZ ³fZ IYWXf dIY CX³fIYf ¸fþ¶fc°f ·ffBÊ Uf´fÀf §fSX »füMX Af¹ff WX`Ü ·ffþ´ff ¸fZÔ Vffd¸f»f WXb¹fZ °fe³fûÔ dU²ff¹fIYûÔ ³fZ ´ffMXeÊ IYe ÀfQÀ¹f ¶f³f³fZ IZY d»f¹fZ ´ffMXeÊ IZY ³f¸¶fSX ´fSX d¸fÀf IYf»f dIY¹ffÜdU²ff¹fIY ³fUe³f d´f»ffd³f¹ff õfSXf JbQ IYû BÀf SXfþ³fed°fIY §fMX³ffIiY¸f ÀfZ QcSX SXJ³fZ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ¸fe¯ff ³fZ ÀfÔUfQQf°ffAûÔ IYû ¶f°ff¹ff dIY ¹fWX d´f»ffd³f¹ff IYe d³fþe B¨Lf WX`Ü

»fûþ´ff ³fZ IYWXf- ¸fWXf´fb÷Y¿fûÔ IYe ´fid°f¸ff¹fZÔ °fûOÞX³ff d³fÔQ³fe¹f, IYf¹fÊUfBÊ IYe ¸ffÔ¦f ³f¹fe dQ»»feÜ SXfþ¦f ¦fNX¶fÔ²f³f IZY §fMXIY Q»f »fûIY þ³fVfdöY ´ffMXeÊ (»fûþ´ff) ³fZ dÂf´fbSXf dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU IZY ¶ffQ dUd·f³³f SXfª¹fûÔ ¸fZÔ ¸fWXf´fb÷Y¿fûÔ IYe ´fid°f¸ff¹fZÔ °fûOÞXZ þf³fZ IYe §fMX³ffAûÔ IYe d³fÔQf IYSX°fZ WXb¹fZ IZY³Qi AüSX ÀfÔ¶fð SXfª¹f ÀfSXIYfSX ÀfZ B³WXZÔ SXûIY³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYe WX`Ü IZY³Qie¹f ¸fÔÂfe SXf¸fdU»ffÀf ´ffÀfUf³f IYe A²¹fÃf°ff ¸fZÔ Afþ »fûþ´ff IYe SXf¿MÑXe¹f IYf¹fÊIYfdSX¯fe IYe ¶f`NXIY ¸fZÔ ´ffMXeÊ ÀfÔÀfQe¹f ¶fûOXÊ IZY A²¹fÃf d¨fSXf¦f ´ffÀfUf³f ³fZ ¸fWXf´fb÷Y¿fûÔ IYe ´fid°f¸ff¹fZÔ °fûOÞX³fZ IYe §fMX³ffAûÔ IYf WXUf»ff QZ°fZ WXb¹fZ ´ffMXeÊ IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ ÀfZ BÀf °fSXWX IYe §fMX³ffAûÔ IZY dUSXû²f ¸fZÔ AfUfþ CXNXf³fZ IYf Af”f³f dIY¹ffÜ Àff±f WXe CX³WXûÔ³fZ WXf»f WXe ¸fZÔ CXØfSX ´fiQZVf ¸fZÔ OXf. AÔ¶fZOXIYSX IYe ¸fcd°fʹffÔ

°fûOÞX³fZ IYe §fMX³ffAûÔ ´fSX ´ffMXeÊ A²¹fÃf ´ffÀfUf³f ÀfZ SXfª¹f IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¹fû¦fe AfdQ°¹f³ff±f ÀfZ ¶ff°f IYSX³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYe dþÀfÀfZ EZÀfe §fMX³ff¹fZÔ SXûIYe þf ÀfIZYÔÜ d¨fSXf¦f ³fZ IYWXf dIY »fûþ´ff SXfþ¦f IYf AWX¸f §fMXIY Q»f WX` »fZdIY³f ´ffMXeÊ IYf¹fÊIY°ffÊ ¸fWXf´fb÷Y¿fûÔ IYe ´fid°f¸ff¹fZÔ °fûOÞX³fZ, Qd»f°fûÔ, d´fLOÞXûÔ AüSX A»´fÀfÔ£¹fIYûÔ IZY CX°´feOÞX³f IYe §fMX³ffAûÔ IZY dUSXû²f ¸fZÔ AfUfþ CXNXf³fZ ÀfZ ¸fWXþ BÀf IYfSX¯f ´feLZ ³f WXMXZÔ IYe CX³fIYe ´ffMXeÊ ÀfØfføYPÞX Q»f IYf dWXÀÀff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY BÀf °fSXWX IYe §fMX³ffAûÔ IYf dUSXû²f ÀfSXIYfSX IYf dUSXû²f ³fWXeÔ WXû¦ff ¶fd»IY Vfûd¿f°f U¦fûÊÔ IZY CX°´feOÞX³f IYû SXûIY³fZ IYe ´fWX»f ¸ff³fe þf¹fZ¦feÜ ¶f`NXIY IZY ¶ffQ ´ffMXeÊ A²¹fÃf ´ffÀfUf³f ³fZ ¶f°ff¹ff

dIY SXf¿MÑXe¹f IYf¹fÊIYfdSX¯fe õfSXf ´ffdSX°f ´fiÀ°ffU ¸fZÔ 20 ´fid°fVf°f ÀfZ Ad²fIY Qd»f°f Af¶ffQe Uf»fZ ¦ffÔUûÔ IYû ´fi²ff³f¸fÔÂfe AfUfÀf ¦fif¸f §fûd¿f°f IYSX B³f ¦ffÔUûÔ ¸fZÔ ¸fc»f·fc°f ÀfbdU²ff¹fZÔ ¸fbWX`¹ff IYSXf³fZ IYe dþ¸¸fZQfSXe SXfª¹f ÀfSXIYfSX IZY ¶fþf¹f IZY³Qi ÀfSXIYfSX õfSXf A´f³fZ WXf±f ¸fZÔ »fZ³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYe ¦f¹fe WX`Ü ´fiÀ°ffU ¸fZÔ SXf¿MÑXe¹f IYf¹fÊIYfdSX¯fe ³fZ d³fþe ÃfZÂf ¸fZÔ AfSXÃf¯f ½¹fUÀ±ff »ff¦fc IYSX³fZ, ´fiVffÀfd³fIY ÀfZUfAûÔ IYe °fþÊ ´fSX ·ffSX°fe¹f ³¹ffd¹fIY ÀfZUf IYf ¦fNX³f IYSX³fZ, SXf¿MÑXe¹f ¹fbUf Af¹fû¦f IZY ³ff¸f ÀfZ ÀfÔU`²ffd³fIY d³fIYf¹f IYf ¦fNX³f IYSX³fZ AüSX ³fû¶fZ»f VffÔd°f ´fbSXÀIYfSX IZY d»f¹fZ OXf. AÔ¶fZOXIYSX IZY ³ff¸f IYe ´fWX»f IYSX³fZ IYe IZY³Qi ÀfSXIYfSX ÀfZ ¸ffÔ¦f IYe ¦f¹fe WX`Ü

³f¹fe dQ»»feÜ IYV¸feSX ´fSX ¶ff°f¨fe°f IZY d»fE IZYÔQi IZY dUVfZ¿f ´fid°fd³fd²f dQ³fZV½fSX Vf¸ffÊ ³fZ IYWXf dIY §ffMXe ¸fZÔ dWXÔÀff IZY ¨fIiY ÀfZ UWX kQbJel WX`Ô »fZdIY³f CX³WXZÔ CX¸¸feQ WX` dIY B³f ¦fd¸fʹfûÔ ¸fZÔ UWXfÔ VffÔd°f SXWXZ¦fe ¢¹fûÔdIY IYBÊ »fû¦fûÔ JfÀfIYSX ¹fbUfAûÔ ³fZ CX³WXZÔ SXfª¹f ¸fZÔ VffÔd°f Qc°fûÔ IZY øY´f ¸fZÔ IYf¸f IYSX³fZ IYf ·fSXûÀff dQ¹ff WX`Ü »fZWX AüSX IYfSXd¦f»f IYe A´f³fe ´fWX»fe ¹ffÂff ÀfZ ´fcUÊ Vf¸ffÊ ³fZ IYWXf dIY ¹fbUf VffÔd°f IZY d»fE IYf¸f IYSXZÔ¦fZ ¢¹fûÔdIY UZ Àf¸fÓf ¦fE WX`Ô dIY Àf·fe Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYf WX»f °f·fe WX»f WXû ÀfIY°ff WX` þ¶f UWXfÔ VffÔd°f WXûÜ Vf¸ffÊ ³fZ IYV¸feSX §ffMXe ¸fZÔ dWXÔÀff IYe WXfd»f¹ff §fMX³ffAûÔ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ´fcLZ ¦fE EIY ÀfUf»f IZY þUf¶f ¸fZÔ IYWXf, kk¸f`Ô AfV½fÀ°f WXcÔ dIY UZ (¹fbUf) VffÔd°f Qc°fûÔ IYe ·fcd¸fIYf d³f·ffEÔ¦fZÜll CX³WXûÔ³fZ §ffMXe IYe A´f³fe ¹ffÂff ÀfZ ´fWX»fZ IYWXf, kk¹fôd´f ¸f`Ô IYV¸feSX ¸fZÔ dWXÔÀff IZY ¨fIiY ÀfZ QbJe WXcÔ »fZdIY³f ¸f`Ô AfVffd³U°f WXcÔ dIY BÀf Àff»f IYe ¦f¸feÊ VffÔd°f´fc¯fÊ SXWXZ¦feÜ ¸fbÓfZ þ¸¸fc IYV¸feSX IZY »fû¦fûÔ JfÀfIYSX ¹fbUfAûÔ ¸fZÔ ´fcSXf ·fSXûÀff WX`Üll d´fL»fZ Àff»f AöYc¶fSX ¸fZÔ IZYÔQi IZY dUVfZ¿f ´fid°fd³fd²f IYf dþ¸¸ff ÀfÔ·ff»f³fZ IZY ¶ffQ ¹fWX CX³fIYe LNXe ¹ffÂff WXû¦feÜ JbdRY¹ff ¶¹fcSXû IZY ´fcUÊ Ad²fIYfSXe §ffMXe ¸fZÔ WXf»f ¸fZÔ dWXÔÀff IYe §fMX³ffAûÔ ¸fZÔ °fZþe Af³fZ ÀfZ A´fiÀf³³f dQJZÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, kk¸f`Ô ÀfbSXÃff ¶f»fûÔ IYû ª¹ffQf ÀfZ ª¹ffQf ÀfÔ¹f¸f ¶fSX°f³fZ IYe Àf»ffWX QZ SXWXf WXcÔ »fZdIY³f IbYL dLMX´fbMX §fMX³ffEÔ WXû SXWXe WX`Ô dþ³WXZÔ °fbSXÔ°f Àf¸ff~ WXû³ff ¨ffdWXEÜll Vf¸ffÊ ³fZ À´fá dIY¹ff dIY IYV¸feSX §ffMXe ¸fZÔ ÀfbSXÃffIY¸feÊ Àfe¸ff ´ffSX ÀfZ ÀfdIiY¹f øY´f ÀfZ ´fif¹fûdþ°f Af°fÔIYUfQ IYf ¸fbIYf¶f»ff IYSX³fZ ¸fZÔ ÀfSXfWX³fe¹f IYf¹fÊ IYSX SXWXZ WX`ÔÜCX³WXûÔ³fZ d´fL»fZ ¸fWXe³fZ QdÃf¯fe IYV¸feSX IZY Vfûd´f¹ffÔ IYf QüSXf dIY¹ff ±ffÜ CXÀfIYf dþIiY IYSX°fZ WXbE CX³WXûÔ³fZ IYWXf, kk»fû¦fûÔ IYe A´f³fe dVfIYf¹f°fZÔ WX`Ô dþ³WXZÔ QcSX dIY¹ff þf³ff

¨ffdWXEÜll Vf¸ffÊ ³fZ IYWXf, kkA´f³fe ¶ff°f¨fe°f IZY QüSXf³f, ¸f`Ô³fZ ´ff¹ff dIY »fû¦f IYOÞXUfWXMX ÀfZ ·fSXZ WX`ÔÜ ¹fWX IYWX°fZ WXbE ¸f`Ô À´fá IYSX³ff ¨ffWXcÔ¦ff dIY CX³fIZY §ffU ·fSXZ þf ÀfIY°fZ WX`ÔÜ CX¸¸feQZÔ ¶ffIYe WX`ÔÜll CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY dWXÔÀff ÀfZ dWXÔÀff ´f`Qf WXû°fe WX` AüSX BÀf ´fiIYfSX IYe A¶f IYûBÊ ¦fOÞX¶fOXe× Af¦ff¸fe ´f¹fÊMX³f ¸füÀf¸f IYû ´fi·ffdU°f IYSX ÀfIY°fe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY IYBÊ ´fdSXUfSX ´f¹fÊMX³f CXôû¦f ´fSX d³f·fÊSX WX`ÔÜ dVfIYfSXfUf»ff, WXfCXÀf¶fûMX, MX`¢Àfe ¨ff»fIY, WXûMX»f AfdQÜ CX³fIYe CX¸¸feQZÔ BÀf ¸füÀf¸f ´fSX WX` AüSX ÀfWXe Àfû¨f Uf»ff IYûBÊ ·fe ½¹fdöY Af¸f »fû¦fûÔ IZY Àf´f³fûÔ IYû ³fWXeÔ IbY¨f»f³ff ¨ffWXZ¦ffÜ Vf¸ffÊ ³fZ IYWXf dIY »fû¦fûÔ IYû Àfe¸ff ´ffSX ÀfZ d³fdWX°f ÀUf±fÊ IZY Àff±f ¨f»ffE þf SXWXZ Qb¿´fi¨ffSX IYf dVfIYfSX ³fWXeÔ WXû³ff ¨ffdWXEÜ A»f¦ffUUfdQ¹fûÔ IZY Àff±f ¶ff°f¨fe°f IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ´fcLZ ¦fE EIY ÀfUf»f IZY þUf¶f ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, kk¸fZSXZ QSXUfþZ Jb»fZ WX`ÔÜ IYûBÊ ·fe ½¹fdöY þû Af¸f IYV¸feSXe »fû¦fûÔ IYe ´feOÞXf IYû ¸fWXÀfcÀf IYSX ÀfIY°ff WX`, UWX ´f°±fSX ¹ff ¦fûd»f¹fûÔ IZY ¶fQ»fZ ¶ff°f¨fe°f IYe ¸fZþ ¨fb³fZ¦ffÜ ¹fWXe ¶ff°f §ffMXe ¸fZÔ A»f¦ffUUfQe ³fZ°ffAûÔ ´fSX ·fe »ff¦fc WXû°fe WX`Ü CX¸¸feQ WX` dIY UZ A´f³fZ AÔQSX IYe AfUfþ Àfb³fZÔ¦fZÜll Vf¸ffÊ »fZWX AüSX IYfSXd¦f»f IYe ¨ffSX dQ³fûÔ IYe ¹ffÂff ´fSX SXWXZÔ¦fZÜ UWX A¢ÀfSX IYV¸feSX IYe ¹ffÂff IYSX°fZ SXWXZ WX`Ô AüSX CX³fIYe ¹ffÂff dÀfRYÊ ßfe³f¦fSX °fIY WXe Àfed¸f°f ³fWXeÔ SXWXe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ §ffMXe ¸fZÔ EZÀfZ À±ff³fûÔ IYf ·fe QüSXf dIY¹ff WX` dþ³WXZÔ Af°fÔIYUfQ IYf IZYÔQi ¸ff³ff þf°ff WX`Ü

ÀfÔÀfQ ¸fZÔ ¶fWXÀf ´fSX þZMX»fe ³fZ Àff±fe ÀfQÀ¹fûÔ IYû Qe ³fÀfeWX°f, IYWXf- ¸fbïZ ´fSX WXûÔ AfIiYf¸fIY, ÀffÔÀfQûÔ ´fSX ³fWXeÔ ³fBÊ dQ»»feÜ ÀfÔÀfQ IYe IYf¹fÊUfWXe IZY QüSXf³f A¢ÀfSX ÀffÔÀfQûÔ IZY AfIiYf¸fIY ÷YJ QZJ³fZ IYû d¸f»f°fZ WX`ÔÜ IZYÔQie¹f dUØf ¸fÔÂfe A÷Y¯f þZMX»fe ³fZ BÀfe IYû ÀfÔÄff³f ¸fZÔ »fZ°fZ WXbE Àff±fe ÀfQÀ¹fûÔ ÀfZ IYWXf dIY CX³WXZÔ ¶fWXÀf IZY QüSXf³f dIYÀfe ¸fbïZ IYû »fZIYSX AfIiYf¸fIY WXû³ff ¨ffdWXE ³f dIY »fû¦fûÔ IZY ´fid°fÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¶f¹ff³f¶ffþe ÀfZ ¶f¨f³ff ¨ffdWXE ¢¹fûÔdIY þû dIYÀfe ´fSX »f¦ffE ¦fE AfSXû´f IYû Àffd¶f°f ³fWXeÔ IYSX ´ff°fZ CX³fIYe dUV½fÀf³fe¹f°ff J°¸f WXû þf°fe WX`Ü ÀfÔÀfQ IZY ÀfZÔMÑ»f WXfg»f ¸fZÔ ÀffÔÀfQûÔ AüSX dU²ff¹fIYûÔ IYû ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX°fZ WXbE þZMX»fe ³fZ IYWXf dIY ÀfQ³f ¸fZÔ ¦fÔ·feSX ¶fWXÀf ´fSX IY¸f ²¹ff³f dQ¹ff þf°ff WX` þ¶fdIY ÀfÔÀfQ ¸fZÔ WXÔ¦ff¸fZ IYû ª¹ffQf ¸fedOX¹ff IYUSXZþ d¸f»f°ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY þ¶f ÀfÔÀfQ ¸fZÔ dIYÀfe ÀfQÀ¹f ´fSX ¶fWXÀf IZY QüSXf³f WX¸f»ff dIY¹ff þf°ff WX`, °fû IbYL »fû¦f BÀfIYf Af³fÔQ »fZ°fZ WX`Ô »fZdIY³f Afþ Qbd³f¹ff·fSX IYe ÀfÔÀfQ ¸fZÔ ²¹ff³f ¸fbïZ ´fSX WXû°ff WX` ³f dIY dIYÀfe ½¹fdöY ´fSXÜ dUØf ¸fÔÂfe ³fZ MX`¢Àf IZY ¸fbïZ ´fSX IYWXf dIY Àf·fe SXfª¹fûÔ IYû IZYÔQie¹f IYSX ¸fZÔ Àf¸ff³f dWXÀÀfZQfSXe Qe þf SXWXe WX` AüSX þû BÀfIYû »fZIYSX A»f¦f QfUf IYSX SXWXZ WX`Ô UZ dÀfRYÊ ÓfcNXf ´fi¨ffSX IYSX SXWXZ WX`ÔÜ


12 ¸ff¨fÊ 2018

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

7

lelkef;d

¶fPÞX°fe ¶fZSXûþ¦ffSXe J°fSXZ IYe §fÔMXe, ÀfSXIYfSX IYû °fbSXÔ°f ²¹ff³f QZ³ff ¨ffdWXE dþÀf ¹fbUf VfdöY IZY Q¸f ´fSX WX¸f dUV½f ·fSX ¸fZÔ B°fSXf°fZ dRYSX°fZ WX`ÔÜ QZVf IYe UWXe ¹fbUf VfdöY EIY AQQ ³füIYSXe IZY d»fE QSX-QSX ·fMXIY³fZ IYû ¸fþ¶fcSX WX`Ü »fZdIY³f IYOÞXUe Àf¨¨ffBÊ ¹fWX WX` dIY ´fid°fdQ³f ¶fPÞX°fe ¶fZSXûþ¦ffSXe IZY IYfSX¯f Àf¶fÀfZ Ad²fIY Af°¸fWX°¹ffAûÔ IYf IY»fÔIY ·fe WX¸ffSXZ QZVf IZY ¸ff±fZ ´fSX »f¦ff WXbAf WX`Ü SXf¿MÑXe¹f A´fSXf²f dSXIYfOXÊ ¶¹fcSXû IZY °ffþf AfÔIYOÞXûÔ IZY ¸fb°ffd¶fIY ´fid°fdQ³f 26 ¹fbUf JbQ IYû IYf»f IZY ¦ff»f ¸fZÔ ÓfûÔIY SXWXZ WX`Ô AüSX BÀf ÀfÔ°ff´f IYe dÀ±fd°f IYf þ³¸f LfÂf ¶fZSXûþ¦ffSXe IYe ¦fÔ·feSX Àf¸fÀ¹ff IZY IYfSX¯f WXbAf WX`Ü AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f ßf¸f ÀfÔ¦fNX³f, ·ffSX°f ÀfSXIYfSX AüSX dUd·f³³f EþZÔdÀf¹fûÔ IZY °ffþf ÀfUZÊÃf¯f AüSX SX´fMX BÀf AûSX BVffSXf IYSX°fZ WX`Ô dIY QZVf ¸fZÔ ¶fZSXûþ¦ffSXe IYf ¦fifRY ¶fPÞXf WX`Ü dþ³f ¹fbUfAûÔ IZY Q¸f ´fSX WX¸f ·fdU¿¹f IYe ¸fþ¶fc°f B¸ffSX°f IYe AfÀf »f¦ffE ¶f`NXZ WX`Ô CXÀfIYe ³feÔU IYe WXf»f°f d³fSXfVffþ³fIY WX` AüSX WX¸ffSXe ³fed°f¹fûÔ IZY JûJ»fZ´f³f IYû SXf¿MÑXe¹f ´fMX»f ´fSX ´fiQdVfÊ°f IYSX SXWXe WX`Ü AfBÊE»fAû ³fZ þû A³fb¸ff³f »f¦ff¹ff WX`, UWX ¸fûQe ÀfSXIYfSX IZY d»fE J°fSXZ IYe §fÔMXe WX`Ü BÀf¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff WX` dIY U¿fÊ 2018 ¸fZÔ ·ffSX°f ¸fZÔ ¶fZSXûþ¦ffSXûÔ IYe ÀfÔ£¹ff 1.86 IYSXûOÞX SXWX³fZ IYf A³fb¸ff³f WX`Ü Àff±f WXe BÀf ÀfÔ£¹ff IZY A¦f»fZ Àff»f, ¹ff³fe 2019 ¸fZÔ 1.89 IYSXûOÞX °fIY ¶fPÞX þf³fZ IYf A³fb¸ff³f »f¦ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü AfÔIYOÞXûÔ IZY A³fbÀffSX, ·ffSX°f Qbd³f¹ff IZY Àf¶fÀfZ ª¹ffQf ¶fZSXûþ¦ffSXûÔ IYf QZVf ¶f³f ¦f¹ff WX`Ü dSX´fûMXÊ IZY ¸fb°ffd¶fIY, BÀf Àf¸f¹f QZVf IYe 11 RYeÀfQe Af¶ffQe ¶fZSXûþ¦ffSX WX`Ü ¹fWX UZ »fû¦f WX`Ô þû IYf¸f IYSX³fZ »ff¹fIY WX`Ô, »fZdIY³f CX³fIZY ´ffÀf SXûþ¦ffSX ³fWXeÔ WX`Ü BÀf ´fid°fVf°f IYû A¦fSX ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ QZJZÔ, °fû ´f°ff ¨f»f°ff WX` dIY QZVf IZY »f¦f·f¦f 12 IYSXûOÞX »fû¦f ¶fZSXfþ¦ffSX WX`ÔÜ BÀfIZY A»ffUf ¶fe°fZ ÀffPÞXZ °fe³f Àff»f ¸fZÔ ¶fZSXûþ¦ffSXe IYe QSX ¸fZÔ þ¶fSXQÀ°f BþfRYf WXbAf WX`Ü ¹fWX °fû IYWX³ff WX`, AÔ°fSXfÊ¿MÑXe¹f ßf¸f ÀfÔ¦fNX³f ¹ff³fe AfBÊE»fAû IYe dSX´fûMXÊ IYfÜ UWXeÔ ¸fûQe ÀfSXIYfSX IZY ßf¸f ¸fÔÂff»f¹f IZY ßf¸f ¶¹fcSXû IZY ÀfUZÊ ÀfZ ·fe Àff¸f³fZ Af¹ff WX` dIY ¶fZSXûþ¦ffSXe QSX d´fL»fZ ´ffÔ¨f Àff»f IZY CX¨¨f À°fSX ´fSX ´fWXbÔ¨f ¦fBÊ WX`Ü IZYÔQie¹f ßf¸f ¸fÔÂff»f¹f IZY AfÔIYOÞXûÔ IZY A³fbÀffSX WXSX SXûþ 550 ³füIYdSX¹ffÔ IY¸f WXbBÊ WX`Ô AüSX ÀUSXûþ¦ffSX IZY ¸füIZY §fMXZ WX`ÔÜ B³f ÀffSXe IYUf¹fQûÔ IZY ¶fe¨f þû AfÔIYOÞXZ Af¸f³fZ AfE WX`Ô, CX³fÀfZ ´f°ff ¨f»f°ff WX` dIY SXûþ¦ffSX IZY ¸fbïZ ´fSX QZVf IZY WXf»ff°f ¶fWXb°f JSXf¶f WX`ÔÜ WXf»f WXe ¸fZÔ AfBÊ AÔ°fSXfÊ¿MÑXe¹f ßf¸f ÀfÔ¦fNX³f IYe dSX´fûMXÊ ÀfZ Jb»ffÀff WXbAf WX` dIY Àff»f 2019 Af°fZ-Af°fZ QZVf IZY °fe³f ¨f`±ffBÊ IY¸fʨffdSX¹fûÔ AüSX ´fiûRZYVf³f»Àf ´fSX ³füIYSXe IYf J°fSXf ¸fÔOXSXf³fZ »f¦fZ¦ff ¹ff dRYSX CX³WXZÔ

CX³fIYe IYfd¶fd»f¹f°f IZY ¸fb°ffd¶fIY IYf¸f ³fWXeÔ d¸f»fZ¦ffÜ dSX´fûMXÊ IZY ¸fb°ffd¶fIY U°fʸff³f ¸fZÔ ·ffSX°f ¸fZÔ þû IYSXe¶f 53.4 IYSXûOÞX IYf¸f IYSX³fZ Uf»fZ »fû¦f WX`Ô CX³f¸fZÔ ÀfZ IYSXe¶f 39.8 IYSXûOÞX »fû¦fûÔ IYû CX³fIYe ¹fû¦¹f°ff IZY dWXÀff¶f ÀfZ ³f °fû IYf¸f d¸f»fZ¦ff, ³f ³füIYSXeÜ BÀfIZY A»ffUf B³f ´fSX ³füIYSXe þf³fZ IYf J°fSXf ·fe ¸fÔOXSXf SXWXf WX`Ü U`ÀfZ °fû 201719 IZY ¶fe¨f ¶fZSXûþ¦ffSXe IYe QSX 3.5 RYeÀfQe IZY AfÀf´ffÀf SXWX³fZ IYf A³fb¸ff³f WX`, »fZdIY³f 15 ÀfZ 24 Àff»f IZY Af¹fbU¦fÊ ¸fZÔ ¹fWX ´fid°fVf°f ¶fWXb°f ª¹ffQf WX`Ü AfÔIYOÞXûÔ IZY ¸fb°ffd¶fIY 2017 ¸fZÔ 15 ÀfZ 24 Af¹fb U¦fÊ Uf»fZ ¹fbUfAûÔ IYf ¶fZSXûþ¦ffSXe ´fid°fVf°f 10.5 RYeÀfQe ±ff, þû 2019 Af°fZ-Af°fZ 10.7 RYeÀfQe ´fSX ´fWXbÔ¨f ÀfIY°ff WX`Ü ¸fdWX»ffAûÔ IZY ¸fû¨fZÊ ´fSX °fû WXf»f°f AüSX JSXf¶f WX`Ü dSX´fûMXÊ IYWX°fe WX` dIY ¶fe°fZ ¨ffSX Àff»f ¸fZÔ ¸fdWX»ffAûÔ IYe ¶fZSXûþ¦ffSXe QSX 8.7 °fIY ´fWXbÔ¨f ¦fBÊ WX`Ü ¹fWX QZVf IYf EIY EZÀff Àf¨f WX` dþÀfÀfZ SXfþ³fed°fIYûÔ, ³fed°f-d³f¹fÔ°ffAûÔ °f±ff JbQ IYû ¸fb»IY IYf SXWX³fb¸ff Àf¸fÓf³fZ Uf»fZ »fû¦fûÔ ³fZ AfÔJZÔ ¸fcÔQ »fe WX`ÔÜ B¢IYeÀfUeÔ ÀfQe IYe ¶ff°f IYSXZÔ °fû 1,54,751 ¶fZSXûþ¦ffSX A¶f °fIY JbQIbYVfe IYSX ¨fbIZY WX`ÔÜ BÀf °fSXWX ¹fbUfAûÔ IYf ¶fZQ¸f WXû³ff dIYÀfe SXf¿MÑX IZY ¶fZQ¸f WXû³fZ IYf ÀfÔIZY°f WXe WX`Ü ¶fZSXûþ¦ffSXe IYe Àf¸fÀ¹ff U¿fÊ QSX U¿fÊ AüSX ¦fÔ·feSX WXû°fe þf SXWXe WX` °fû ¢¹ff ¸ff³f d»f¹ff þfE IYe ·ffSX°f ¶fPÞX°fe JbQIbYdVf¹fûÔ IZY EIY ³fE IYed°fʸff³f IYe AûSX A¦fiÀfSX WXû SXWXf WX`? ÀfSXIYfSXe ÃfZÂf ¸fZÔ SXûþ¦ffSX WXfdÀf»f IYSX³fZ IZY d»fE ¶fZSXûþ¦ffSX ¹fbUfAûÔ IYû Afþ dIY°f³fe ¸fVf¢IY°f

IYSX³fe ´fOÞX SXWXe WX`, ¹fWX ¶ff°f dIYÀfe ÀfZ dL´fe ³fWXeÔ WX`Ü »ffJûÔ ¶fZSXûþ¦ffSX ¹fbUfAûÔ IYû AfUZQ³f IYSX³fZ IZY EUþ ¸fZÔ AfUV¹fIY°ff ÀfZ Ad²fIY AfUZQ³f SXfdVf QZ³fe ´fOÞX SXWXe WX`Ü Afd±fÊIY øY´f ÀfZ IY¸fþûSX ¹fbUfAûÔ IZY d»fE BÀf ¶fZSXûþ¦ffSX ¹fb¦f ¸fZÔ ÷Y´fE þbMXf³ff IYûBÊ AfÀff³f IYf¸f ³fWXeÔ WX`Ü ÀfSXIYfSX õfSXf IYe þf³fZ Uf»fe ·fd°fʹfûÔ ¸fZÔ ´fQûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¶fZSXûþ¦ffSXûÔ IYe ·feOÞX IYû QZJ°fZ WXbE DYÔMX IZY ¸fbÔWX ¸fZÔ þeSXZ IZY Àf¸ff³f WXû°fe WX`Ü BÀfIZY ¶ffUþcQ »ffJûÔ ¹fbUfAûÔ õfSXf dQ¹ff ¦f¹ff AfUZQ³f Vfb»IY ÀfSXIYfSX IZY Jþf³fZ ¸fZÔ þ¸ff WXû þf°ff WX`Ü QZVf ¸fZÔ ¶fZSXûþ¦ffSXe IZY AfÔIYOÞXZ ¨füÔIYf³fZ Uf»fZ WX`ÔÜ ´fPÞXZ-d»fJZ »fû¦fûÔ ¸fZ ¶fZSXûþ¦ffSXe IZY WXf»ff°f ¹fZ WX`Ô dIY ¨f°fb±fÊ ßfZ¯fe IZY IY¸fʨffSXe IZY ´fQ IZY d»fE ´fi¶fÔ²f³f IYe ´fPÞXfBÊ IYSX³fZ Uf»fZ AüSX BÔþed³f¹fdSXÔ¦f IZY dOX¦fie²ffSXe ·fe AfUZQ³f IYSX°fZ WX`ÔÜ SXûþ¦ffSX IZY ¸fû¨fZÊ ´fSX WXf»ff°f dUÀRYûMXIY WXû°fZ þf SXWXZ WX`ÔÜ ÀfSXIYfSX IYû ¨ffdWXE dIY BÀf ¸fÀf»fZ ´fSX UWX ¦fÔ·feSX°ff ÀfZ dU¨ffSX IYSXZÜ §fûd¿f°f °füSX ´fSX ÀfSXIYfSXe ¹fûþ³ffEÔ ¶fWXb°f WX`Ô, ¸f¦fSX ¢¹ff CX³f ´fSX Bʸff³fQfSXe ÀfZ A¸f»f WXû ´ff°ff WX`? BÀfIYe þfÔ¨f IYSX³fZ Uf»ff IYûBÊ ³fWXeÔÜ IYSXûOÞXûÔ-ASX¶fûÔ ÷Y´fE J¨fÊ IYSX³fZ ÀfZ IbYL ³fWXeÔ WXû¦ff, þ¶f °fIY þ¸fe³fe À°fSX ´fSX IYûBÊ NXûÀf ³f°feþf ³fWXeÔ Àff¸f³fZ Af°ffÜ QZVf ¸fZÔ ¶fZSXûþ¦ffSXe IYe QSX IY¸f dIYE d¶f³ff dUIYfÀf IYf QfUf IYSX³ff IY·fe ·fe ³¹ff¹fÀfÔ¦f°f ³fWXeÔ IYWXf þf ÀfIY°ffÜ QZVf IYf dVfdÃf°f ¶fZSXûþ¦ffSX ¹fbUf Afþ À±ff¹fe SXûþ¦ffSX IYe °f»ffVf ¸fZÔ WX`Ü EZÀfZ ¸fZÔ ¶f¸fbdVIY»f dIYÀfe d³fþe ÀfÔÀ±ff³f ¸fZÔ AÀ±ff¹fe ³füIYSXe d¸f»f³ff ·fdU¿¹f ¸fZÔ

³füIYSXe IYe ÀfbSXÃff IZY d»fE d»fWXfþ ÀfZ EIY ¶fOÞXf J°fSXf WX`Ü ÀfSXIYfSX õfSXf ÀfSXIYfSXe ¸fWXIY¸fûÔ IYû ´fe´fe´fe ÀUøY´f ¸fZÔ °f¶Qe»f IYSX QZ³fZ AüSX JbQ A´f³fe dþ¸¸fZQfSXe d³f·ff³fZ ÀfZ ´feLZ WXMX³fZ IYû »fZIYSX VfIY ¶fPÞX°ff WX` dIY ÀfSXIYfSX ¢¹ff IYSX³fZ Uf»fe WX`Ü ¹fWX Àf¶f d¸f»f IYSX ÀfZUf ÃfZÂf ¸fZÔ ¶fPÞX°fe þeOXe´fe ´fSX ³fIYfSXf°¸fIY AÀfSX ´fOÞX³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff IYû QVff°ffÊ WX`Ü ÀfSXIYfSX IYû QZVf IZY ÀfZUf ÃfZÂf ¸fZÔ ³fE ´fi¹fû¦f IYSX³fZ IZY Àff±f-Àff±f CXÀf¸fZÔ dUÀ°ffSX IYSX³fZ IYe þøYSX°f WX`, °ffdIY ³fE ´fQ ÀfÈdþ°f dIYE þf ÀfIZYÔÜ ³fE ÀfSXIYfSXe ´fQ ÀfÈdþ°f WXûÔ¦fZ °fû ¹fbUfAûÔ IYû SXûþ¦ffSX d¸f»fZ¦ffÜ BÀfÀfZ QZVf IYe dUIYfÀf QSX SXµ°ffSX ´fIYOÞXZ¦feÜ Afþ IÈYd¿f, ´fiVffÀf³f, ¶f`ÔIY, ¶fe¸ff, d¨fdIY°Àff, dVfÃff, SXÃff, ÀffB¶fSX ÀfbSXÃff, °fIY³feIYe AüSX A³fbÀfÔ²ff³f ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ ³fE ´fQûÔ ´fSX ·fd°fʹfûÔ IYe AfUV¹fIY°ff WX`Ü ¶fWXbSXf¿MÑXe¹f IÔY´fd³f¹fûÔ IYû ¹fWX Àf¸fÓf ¶fJc¶fe WX` AüSX BÀfe IYf RYf¹fQf CXNXf°fZ WXbE UZ IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYf Vfû¿f¯f IYSX SXWXe WX`ÔÜ IY¸f °f³f£UfWX ¸fZÔ ½¹fdöY IYf¸f IYSX³fZ IZY d»fE °f·fe °f`¹ffSX WXû°ff WX`, þ¶f CXÀfIYû IYWXeÔ AüSX IYf¸f d¸f»f³fZ ¸fZÔ dQ¢IY°f WXûÜ BÀfe IYf RYf¹fQf Afþ d³fþe IÔY´fd³f¹ffÔ CXNXf SXWXe WX`Ô AüSX »fû¦fûÔ IYe °f³f£UfWX »f¦ff°ffSX IY¸f WXû°fe þf SXWXe WX`Ü ¶fZSXûþ¦ffSX ¹fbUfAûÔ IZY °fZþe ÀfZ ¶fPÞX°fe °ffQfQ QZVf IZY d»fE J°fSXZ IYe §fÔMXe WX`Ü ³fSXZÔQi ¸fûQe IYe ÀfSXIYfSX IYû °fbSXÔ°f BÀf ¸fbïZ ´fSX ²¹ff³f QZ³ff ¨ffdWXEÜ dUVfZ¿fÄfûÔ IZY A³fbÀffSX, IZYÔQi U SXfª¹f ÀfSXIYfSXZÔ ·ffSXe °ffQfQ ¸fZÔ SXûþ¦ffSX QZ³fZ Uf»fZ CXôû¦f ³f¹fe ³füIYdSX¹ffÔ ´f`Qf IYSX³fZ ¸fZÔ ³ffIYf¸f SXWXe WX`ÔÜ BÀf Àf¸fÀ¹ff IZY Àf¸ff²ff³f IZY d»fE IYüVf»f

dUIYfÀf AüSX »f§fb CXôû¦f IYû ¶fPÞXfUf QZ³ff þøYSXe WX`Ü UWXeÔ ¹fbUfAûÔ IYû ³füIYSXe IZY »ff¹fIY ¶f³ff³fZ IZY d»fE UûIZYVf³f»f MÑZd³fÔ¦f IZY þdSX¹fZ IYüVf»f dUIYfÀf ¶fPÞXf³fZ ´fSX ²¹ff³f QZ³ff ¨ffdWXEÜ BÀfIZY Àff±f WXe CXôû¦f U °fIY³feIY ÀfÔÀ±ff³f ¸fZÔ ¶fZWX°fSX °ff»f¸fZ»f þøYSXe WX`Ü ÀfUf»f ¹fWX ·fe WX` dIY B³f WXf»ff°fûÔ ¸fZÔ AfdJSX QZVf IZY ¹fbUf IYWXfÔ þfEÔ, ¢¹ff IYSXZÔ, þ¶f CX³fIZY ´ffÀf SXûþ¦ffSX IZY d»fE ¸füIZY ³fWXeÔ WX`Ô, Àf¸fbd¨f°f ÀfÔÀff²f³f ³fWXeÔ WX`Ô, ¹fûþ³ffEÔ dÀfRYÊ IYf¦fþûÔ ¸fZÔ Àfed¸f°f WX`ÔÜ ´fWX»fZ WXe ³füIYdSX¹fûÔ ¸fZÔ Jf»fe ´fQûÔ ´fSX ·f°feÊ ´fSX »f¦f·f¦f SXûIY »f¦fe WXbBÊ WX`, CXÀf ´fSX ¶fPÞX°fe ¶fZSXûþ¦ffSXe Af¦f ¸fZÔ §fe IYf IYf¸f IYSX SXWXe WX`Ü ´fPÞXZ-d»fJZ »fû¦fûÔ IYe dOXd¦fi¹ffÔ Afþ SXïe WXû ¦fBÊ WX`Ô, ¢¹fûÔdIY CX³WXZÔ SXûþ¦ffSX ³fWXeÔ d¸f»f°ffÜ ÀfSXIYfSX IYû BÀf ¸fÀf»fZ IYû ¦fÔ·feSX°ff ÀfZ »fZ³ff ¨ffdWXEÜ ³fE SXûþ¦ffSXûÔ IYf ÀfÈþ³f IYSX³ff þøYSXe WX`Ü ¹fbUf QZVf IYf ·fdU¿¹f WX` °fû UWX ·fdU¿¹f ¢¹fûÔ A²fSX ¸fZÔ »fMXIYf SXWXZ? ¸fûQe ÀfSXIYfSX ³fZ IYüVf»f dUIYfÀf IYû »fZIYSX ¶fOÞXZ-¶fOÞXZ QfUZ þøYSX dIY¹fZ ±fZ, »fZdIY³f A¶f °fIY CXÀfIYf IYûBÊ NXûÀf ³f°feþf Àff¸f³fZ ³fWXeÔ Af ÀfIYf WX`Ü EIY A³fb¸ff³f IZY ¸fb°ffd¶fIY ·ffSX°f ¸fZÔ ´fid°fdQ³f 400 ³fE SXûþ¦ffSXûÔ IYf ÀfÈþ³f dIY¹ff þf°ff WX`Ü ¹fWX WX¸ffSXe ¶fZ»f¦ff¸f SXµ°ffSX ÀfZ ¶fPÞX°fe Af¶ffQe IZY d»fWXfþ ÀfZ DYÔMX IZY ¸fbÔWX ¸fZÔ þeSXf WXe IYWXf þf ÀfIY°ff WX`Ü BÀfIZY ¸fïZ³fþSX WX¸ffSXe ¹fûþ³ffAûÔ IYe ´fif±fd¸fIY°ffAûÔ ¸fZÔ ¶fZSXûþ¦ffSXe CX³¸fc»f³f IYû Vffd¸f»f IYSX NXûÀf IYQ¸f CXNXfE þfEÔ °ffdIY ·fdU¿¹f IYe B¸ffSX°f IYû ¸fþ¶fc°f ³feÔU ´fiQf³f IYe þf ÀfIZYÜ -AfVfe¿f UdVfâ


12 ¸ff¨fÊX 2018

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

8

ßfe»fÔIYf IZY dJ»ffRY d·fOÞXÔ°f ÀfZ ´fWX»fZ SXûdWX°f IYe RYf¸fÊ WXû¦fe ·ffSX°f IYe d¨fÔ°ff IYû»fÔ¶fûÜ IY~f³f SXûdWX°f Vf¸ffÊ d³f²ffÀf dÂfIYû¯fe¹f MXe20 ÀfeSXeþ ¸fZÔ A´f³fZ °feÀfSXZ ¸f`¨f ¸fZÔ ¸fZþ¶ff³f ßfe»fÔIYf IZY dJ»ffRY RYf¸fÊ ¸fZÔ Uf´fÀfe IYû ¶fZ°ff¶f WXûÔ¦fZ dþÀf¸fZÔ ·ffSX°fe¹f MXe¸f WXSX WXf»f°f ¸fZÔ þe°f QþÊ IYSX³ff ¨ffWXZ¦feÜ IYf¹fÊUfWXIY IY~f³f SXûdWX°f IYe JSXf¶f RYf¸fÊ QdÃf¯f ARiYeIYf ÀfeSXeþ IZY VfbøY ÀfZ ¨f»f SXWXe WX`Ü UWX Af°¸fdUV½ffÀf WXfdÀf»f IYSX³fZ IZY d»f¹fZ °fZþe ÀfZ SX³f þbMXf³ff ¨ffWXZÔ¦fZÜ MXc³ff¸fZÊÔMX ¸fZÔ dSX¿f·f ´fÔ°f IYû EIY AüSX ¸f`¨f dQ¹fZ þf³fZ ´fSX ·fe dU¨ffSX dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü ´fÔ°f IYû WXf»ffÔdIY A´f³fe IYfd¶fd»f¹f°f Àffd¶f°f IYSX³fe WX` »fZdIY³f »fûIZYVf SXfWXb»f þ`Àff dJ»ffOÞXe ·fe ¸füIZY IYf BÔ°fþfSX IYSX SXWXf WX`Ü SXfWXb»f IYe ¸füþcQ¦fe IY~f³f IYû CX³WXZÔ Àf»ff¸fe ¶f»»fZ¶ffþ IZY °füSX ´fSX BÀ°fZ¸ff»f IYSX³fZ IYf ¸füIYf QZ ÀfIY°fe WX` dþÀfÀfZ UWX ´fÔ°f IYû AÔd°f¸f EIYfQVf ÀfZ ¶ffWXSX IYSX JbQ ¨fü±fZ À±ff³f ´fSX ¶f»»fZ¶ffþe IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ·ffSX°f IYe QcÀfSXZ QþZÊ IYe MXe¸f IZY d»f¹fZ BÀf MXc³ff¸fZÊÔMX ¸fZÔ VfbøYAf°f A¨Le ³fWXeÔ SXWXe ¢¹fûÔdIY CX³WXZÔ VfbøYAf°fe ¸f`¨f ¸fZÔ ¸fZþ¶ff³fûÔ ÀfZ ´ffÔ¨f dUIZYMX IYe ´fSXfþ¹f ÓfZ»f³fe ´fOÞXe ±feÜ »fZdIY³f SXûdWX°f IYe A¦fbUfBÊ Uf»fe MXe¸f ³fZ A¦f»fZ ¸f`¨f ¸fZÔ Vff³fQfSX Uf´fÀfe IYSX°fZ WXbE ¶ffÔ¦»ffQZVf IYû LWX dUIZYMX ÀfZ ¸ff°f QeÜ BÀfd»f¹fZ ¸f`¨f ·ffSX°f IYû VfbøYAf°fe ¸f`¨f ¸fZÔ IYe ¦f¹fe ¦f»fd°f¹fûÔ IYû Àfb²ffSX IYSX³fZ IYf ¸füIYf

´fiQf³f IYSXZ¦ffÜ

¶ffÔ¦»ffQZVf IYû AfÀff³fe ÀfZ dVfIYÀ°f QeÜ

MXc³ff¸fZÊÔMX ¸fZÔ A·fe Àf·fe °fe³fûÔ MXe¸fûÔ IZY ´ffÀf ¶fSXf¶fSXe IYf ¸füIYf WX` ¢¹fûÔdIY Àf·fe ³fZ Qû ¸f`¨fûÔ ¸fZÔ ÀfZ EIY EIY ¸f`¨f þe°fZ WX`ÔÜ »fZdIY³f ßfe»fÔIYfBÊ MXe¸f ³fZMX SX³f SXZMX ¸fZÔ ·ffSX°f AüSX ¶ffÔ¦»ffQZVf ÀfZ Af¦fZ Vfe¿fÊ ´fSX WX`Ü »fZdIY³f þe°f ·ffSX°f IYû ßfe»fÔIYf IYû WXMXfIYSX Vfe¿fÊ ´fSX ´fWXbÔ¨ff QZÔ¦feÜ Àf»ff¸fe ¶f»»fZ¶ffþ dVfJSX ²fU³f Vff³fQfSX RYf¸fÊ ¸fZÔ WX`Ô, CX³WXûÔ³fZ A·fe °fIY MXc³ff¸fZÊÔMX ¸fZÔ »f¦ff°ffSX Qû A²fÊVf°fIY þOÞXZ WX`ÔÜ ßfe»fÔIYf IZY dJ»ffRY Àf»ff¸fe ¶f»»fZ¶ffþ ³fZ 49 ¦fZÔQ ¸fZÔ 90 SX³f ¶f³ff¹fZ AüSX BÀfIZY ¶ffQ 43 ¦fZÔQ ¸fZÔ 55 SX³f IYe ´ffSXe ÀfZ ·ffSX°f ³fZ QcÀfSXZ ¸f`¨f ¸fZÔ

QdÃf¯f ARiYeIYf IZY dJ»ffRY MXZÀMX ÀfeSXeþ ¸fZÔ ²fU³f IYf ´fiQVfʳf A¨Lf ³fWXeÔ SXWXf »fZdIY³f ´fiûdMX¹ffþ IZY dJ»ffRY Àfed¸f°f AûUSX IZY VfbøY ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ RYf¸fÊ WXfdÀf»f IYSX »fe, dþÀfIZY ¶ffQ ÀfZ CX³WXûÔ³fZ AÔd°f¸f ´ffÔ¨f MXe20 ¸fZÔ 55, 90, 47, 24 AüSX 72 SX³f ¶f³ff¹fZÜ »fZdIY³f SXûdWX°f IYe RYf¸fÊ d¨fÔ°ff IYf dU¿f¹f ¶f³fe WXbBÊ WX` dþ³WXûÔ³fZ AÔd°f¸f ´ffÔ¨f MXe20 ¸f`¨fûÔ ¸fZÔ 17, Vfc³¹f, 11, Vfc³¹f AüSX 21 SX³f ¶f³ff¹fZ WX`ÔÜ A³¹f ·ffSX°fe¹fûÔ ¸fZÔ ¸f³fe¿f ´ffÔOXZ (37, 27) A¨Le »f¹f ¸fZÔ dQJ SXWXZ WX`Ô, UWX Uf´fÀfe IYSX³fZ Uf»fZ ÀfbSXZVf SX`³ff AüSX dQ³fZVf

IYfd°fÊIY IZY Àff±f ¸f²¹fIiY¸f IYe dþ¸¸fZQfSXe ¶ffÔ¦»ffQZVf ³fZ ¶fe°f SXf°f ¸fbdVRYIYSX SXWXe¸f IYe 35 ¦fZÔQ ¸fZÔ 72 SX³f IYe ´ffSXe ÀfZ 215 SX³f IZY »fùf IYû ´ffÔ¨f dUIZYMX ¦fÔUfIYSX 19.4 AûUSX ¸fZÔ WXfdÀf»f IYSX d»f¹ffÜ ¶ffÔ¦»ffQZVf IZY ¶f»»fZ¶ffþûÔ ³fZ ßfe»fÔIYf ¦fZÔQ¶ffþûÔ IZY dJ»ffRY Vff³fQfSX JZ»f dQJf¹ff dþÀfÀfZ ¸fZþ¶ff³f MXe¸f IY»f Àfb²ffSX IYSX³fZ IYe CX¸¸feQ IYSXZ¦feÜ UWXeÔ ¶f»»fZ¶ffþe ¸fZÔ IbYÀff»f ¸fZÔdOXÀf AüSX IbYÀff»f ´fSXZSXf Vff³fQfSX RYf¸fÊ ¸fZÔ WX`Ô dþÀfÀfZ ·ffSX°fe¹f ¦fZÔQ¶ffþûÔ IYû Àf°fIYÊ SXWX³ff WXû¦ff dUVfZ¿fIYSX ´fSXZSXf IZY dJ»ffRY dþ³WXûÔ³fZ A·fe °fIY Qû ¸f`¨fûÔ ¸fZÔ 66 AüSX 74 SX³f ¶f³ff¹fZ WX`Ô þ¶fdIY ¸fZÔdOXÀf ³fZ 57 SX³f þbMXf¹fZÜ MXe¸fZÔ BÀf ´fiIYfSX WX`Ô: ·ffSX°f: SXûdWX°f Vf¸ffÊ (IY~f³f), dVfJSX ²fU³f (CX´f IY~f³f), »fûIZYVf SXfWXb»f, ÀfbSXZVf SX`³ff, ¸f³fe¿f ´ffÔOXZ, dQ³fZVf IYfd°fÊIY ÀfÔ·ff»fZÔ¦fZÜ ¦fZÔQ¶ffþe ¸fZÔ þ¹fQZU CX³ffQIYMX (dUIZYMXIYe´fSX), Qe´fIY WXbçf, UfdVfÔ¦fMX³f IYû »f¦ff°ffSX ´fiQVfʳf IYSX³fZ IYe þøYSX°f WX`Ü ÀfbÔQSX, ¹fbþUZÔQi ¨fWX»f, AÃfSX ´fMXZ»f, BÀf ¦fZÔQ¶ffþ ³fZ Qû ¸f`¨fûÔ ¸fZÔ A·fe °fIY ¨ffSX dUþ¹f VfÔIYSX, VffQbÊ»f NXfIbYSX, þ¹fQZU dUIZYMX ¨fMXIYf¹fZ WX`Ô »fZdIY³f IYfRYe SX³f ·fe CX³ffQIYMX, ¸fûWX¸¸fQ dÀfSXfþ AüSX dSX¿f·f »fbMXf¹fZ dþÀfIYe A¦fbUfBÊ IYSX³fZ Uf»fZ ´fÔ°f (dUIZYMXIYe´fSX)Ü ¦fZÔQ¶ffþ ÀfZ CX¸¸feQ ³fWXeÔ IYe þf°feÜ ¹fbUf ßfe»fÔIYf : dQ³fZVf ¨ffÔQe¸f»f (IY~f³f), AüSX ¦f`SX A³fb·fUe ·ffSX°fe¹f ¦fZÔQ¶ffþûÔ ³fZ ÀfcSXÔ¦ff »fIY¸f»f (CX´f IY~f³f), CX´fb»f A·fe °fIY A¨Le ¦fZÔQ¶ffþe IYe, dþÀf¸fZÔ ±fSXÔ¦ff, ²f³fb¿IYf ¦fb¯fd°f»fIY, IbYÀff»f UfdVfÔ¦fMX³f ÀfbÔQSX, ¹fbþUZÔQi ¨fWX»f AüSX ¸fZÔdOXÀf, QfÀfb³f Vf³ffIYf, IbYÀff»f þd³f±f dUþ¹f VfÔIYSX CX¸¸feQûÔ ´fSX JSXf CX°fSX SXWXZ ´fSXZSXf, d°fÀffSXf ´fSXZSXf, þeU³f ¸fZÔdOXÀf, BÀfbøY WX`ÔÜ UWXeÔ ßfe»fÔIYfBÊ MXe¸f ¶fe°fe SXf°f CXQf³ff, AdIY»ff ²f³fÔþ¹f, Ad¸f»ff ¶ffÔ¦»ffQZVf ÀfZ d¸f»fe ´ffÔ¨f dUIZYMX ÀfZ CX¶fSX A´fûÔÀfû, ³fbAf³f ´fiQe´f, Qb¿¸fÔ°f ¨ff¸feSXf, ²f³fÔþ¹f dOX dÀf»UfÜ SXWXe WX`Ü

EAfBÊMXeE ³fZ ¶fû´f³³ff IYe Af´fdØf NXbIYSXf¹fe, CX³fIYe ´fZÀf IZY Àff±f þûOÞXe ¶f³ff¹fe ³f¹fe dQ»»feÜ EAfBÊMXeE ³fZ ¨f¹f³f ¸ff¸f»fûÔ ÀfZ dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYû QcSX SXJ³fZ IYf IYOÞXf ÀfÔQZVf QZ°fZ WXbE SXûWX³f ¶fû´f³³ff IYe Af´fdØf IZY ¶ffUþcQ Afþ d»fEÔOXSX ´fZÀf IYû OXZdUÀf IY´f MXe¸f ¸fZÔ Vffd¸f»f dIY¹ffÜ ´ffÔ¨f ÀfQÀ¹fe¹f ¨f¹f³f Àfd¸fd°f ³fZ ¹fbIYe ·ffÔ¶fSXe, SXf¸fIbY¸ffSX SXf¸f³ff±f³f, Àfbd¸f°f ³ff¦f»f, ¶fû´f³³ff AüSX ´fZÀf IZY A»ffUf MXe¸f ¸fZÔ dSXþUÊ ÀfQÀ¹f IZY øY´f ¸fZÔ dQdUþ VfSX¯f IYûMXe¸f ¸fZÔ Vffd¸f»f dIY¹ffÜ ´fcSXU SXfþf IYû MXe¸f ÀfZ ¶ffWXSX IYSX dQ¹ff ¦f¹ff dþÀfIYe CX¸¸feQ ±fe ¢¹fûÔdIY IY³ffOXf IZY dJ»ffRY dUV½f ¦fib´f ´»fZ AfRY ¸fbIYf¶f»fZ ¸fZÔ CX³fIYf ´fiQVfʳf A¨Lf ³fWXeÔ ±ffÜ EAfBÊMXeE ¸fZÔ ÀfcÂfûÔ IZY A³fbÀffSX ¦f`SX dJ»ffOÞXe IY~f³f ¸fWXZVf ·fc´fd°f ³fZ ¨f¹f³f

Àfd¸fd°f IZY ¨fZ¹fSX¸f`³f IYû d»fJf ±ff dIY IYf¹fÊIYfdSX¯fe IYe ¶f`NXIY ¸fZÔ BÀf ¸ff¸f»fZ ´fSX Àfed³f¹fSX ´fZVfZUSX dJ»ffOÞXe ¶fû´f³³ff ¨fe³f IZY dJ»ffRY ¸fbIYf¶f»fZ IZY d»f¹fZ MXe¸f ÀfZ ¶ffWXSX SXWX³ff ¨ffWX°fZ WX`Ô, °ffdIY ´fZÀf IYû A´f³ff OXZdUÀf IY´f dUV½f dSXIYfOXÊ ´fcSXf IYSX³fZ IYf ¸füIYf d¸f»f þf¹fZÜ UWX BÀf °fSXWX ÀfZ ÀfÔQZVf QZ³ff ¨ffWX SXWXZ ±fZ dIY UWX BÀf ¸fbIYf¶f»fZ IZY d»f¹fZ ´fZÀf IZY Àff±f þûOÞXe ¶f³ff³fZ IZY B¨LbIY ³fWXeÔ ±fZܨf¹f³fIY°ffAûÊÔ ³fZ WXf»ffÔdIY ¶fû´f³f³ff AüSX ´fZÀf Qû³fûÔ IYû MXe¸f ¸fZÔ Vffd¸f»f dIY¹ff WX`, dþÀfÀfZ A¶f ¶fû´f³³ff IYû R`YÀf»ff IYSX³ff WXû¦ff dIY UWX °fZ³fdþ³f ¸fZÔ LWX- Àff°f A´fi`»f IYû WXû³fZ Uf»fZ ¸fbIYf¶f»fZ ¸fZÔ JZ»f³ff ¨ffWX°fZ WX`Ô ¹ff ³fWXeÔÜEAfBÊMXeE Ad²fIYfSXe ³fZ IYWXf, IY»f ¨f¨ffÊ WXbBÊ ±fe AüSX IY~f³f IZY A³fbÀffSX

SXûWX³f A¶f ·fe AfWX°f WX`Ô AüSX CX³fIZY( ¶fû´f³³ff AüSX ´fZÀf) ¶fe¨f ¸fZÔ IYûMXÊ ´fSX IYûBÊ °ff»f¸fZ»f ³fWXeÔ WX`Ü IY~f³f IYû ¹fWX ·fe »f¦f°ff WX` dIY dÀfRYÊ d»fEÔOXSX WXe ¶fû´f³³ff IYû CX³fIZY Àff±f JZ»f³fZ IZY d»f¹fZ ¸f³ff ÀfIY°fZ WX`Ô AüSX BÀfIZY d»f¹fZ CX³WXZÔ ¶fû´f³³ff ÀfZ ¶ff°f IYSX³fe ¨ffdWXEÜ EAfBÊMXeE Ad²fIYfSXe ³fZ IYWXf dIY ¶fû´f³³ff IYf R`YÀf»ff IYfRYe AWX¸f WXû¦ffÜ Ad²fIYfSXe ³fZ IYWXf dIY ¶fû´f³³ff IYû A¶f ·fe ÀfSXIYfSXe A³fbQf³f d¸f»f°ff WX` AüSX CX³WXZÔ BÀf ¶ff°f IYû ·fe ²¹ff³f SXJ³ff ¨ffdWXEÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, QZdJ¹fZ, CXÀfZ( ¶fû´f³³ff) IYû ÀfSXIYfSXe A³fbQf³f d¸f»f°ff WX`Ü A¦fSX UWX ½¹fdöY¦f°f ¸f°f·fZQûÔ IYû ³fWXeÔ ·fb»ff°fZ AüSX QZVf IZY

d»f¹fZ JZ»f³fZ ÀfZ B³fIYfSX IYSX°fZ WX`Ô °fû EAfBÊMXeE EZÀfZ dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYf Àf¸f±fʳf ³fWXeÔ IYSXZ¦ffÜ CX³WXZÔ ·ffSX°f IZY d»f¹fZ Àff»f ¸fZÔ Qû ¹ff °fe³f ¶ffSX WXe JZ»f³ff ´fOÞX°ff WX`Ü ¢¹ff UZ Qû WXµ°fZ IZY d»f¹fZ d¶f³ff dIYÀfe EþZÔOXZ IZY ³fWXeÔ JZ»f ÀfIY°fZÜ ekuflag jktiwr lEiknd] izdk”kd] eqnzd o Lokeh ds fy, jktiwr izl s ] 216 ,y-vkbZ-th lS-4@,] vkokl fodkl dkWyksuh] cksnyk] vkxjk&7 ls Nik rFkk dk;kZy; nSfud nhi'khy Hkkjr ngrksjk] vkxjk&7 ls izdkf'kr A lEiknd % ekuflag jktiwr eks- 9897071357 iksLVy jftLVsª’ku ua-&,-th-108@2011&2013 Email:-deepsheel_bharat@rediffmail.com

12 march 2018  
12 march 2018  
Advertisement