Page 1

Af¦fSXf, dUIiY¸f ÀfÔU°f 2075 ª¹fZâ IÈY¿¯f Âf¹fûQVfe, ¸fÔ¦f»fUfSX 12 þc³f X 2018

nhi’khy Hkkjr 5

d¨fQÔ¶fSX¸f IYf ¸fûQe ÀfSXIYfSX ´fSX AfSXû´f, IYWXf- A±fʽ¹fUÀ±ff IZY ¨ffSX MXf¹fSXûÔ ¸fZÔ ÀfZ °fe³f ´fÔˆYSX

6

´fdSXUfSX ¹ff ´ffMXeÊ ¸fZÔ IYûBÊ JMX´fMX ³fWXeÔ, Àf¶f IbYL NXeIY: SXf¶fOÞXe QZUe

8

R.N.I. No. UPHIN/2008/26902 U¿fÊ-10 AÔIY-170 IYe¸f°f 1 ÷Y´f¹ff ´fÈâ 08

ARY¦ffd³fÀ°ff³f IZY ´fWX»fZ MXZÀMX ¸fZÔ JZ»f³ff Àf¸¸ff³f IYe ¶ff°f: AdþÔ¢¹f SXWXf¯fZ

Aû¶feÀfe Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ SXfWXb»f IYf ´feE¸f ¸fûQe ´fSX WX¸f»ff, IYWXf- IYfÔ¦fiZÀf QZ¦fe Af´fIYû WXIY IYe Bªþ°f IYSX³fe ´fOÞXZ¦fe...¶f`ÔIYûÔ IYû A´f³fZ QSXUfþZ CX³fIZY d»fE Jû»f³fZ ´fOÞXZÔ¦fZ....¶feþZ´fe ¸fZÔ dÀfRYÊ EIY ½¹fdöY ¶fÀf IYû ¨f»ffE¦ff....dÀfRYÊ 15 Àf¶fÀfZ A¸feSX »fû¦fûÔ IYû RYf¹fQf ´fWXbÔ¨ffEÔ¦fZÜ

³fBÊ dQ»»feÜ IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ³fZ Àfû¸fUfSX IYû ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe ´fSX BVffSXûÔ-BVffSXûÔ ¸fZÔ AfSXû´f »f¦ff¹ff dIY UWX QcÀfSXûÔ IZY IYf¸f IYf IiYZdOXMX »fZ°fZ WX`ÔÜ BÀfIZY A»ffUf CX³WXûÔ³fZ ¸fûQe ÀfSXIYfSX ´fSX IbYL ¸fb™e·fSX A¸feSXûÔ IZY d»fE IYf¸f IYSX³fZ IYf AfSXû´f »f¦ff¹ffÜ dQ»»fe IZY °ff»fIYMXûSXf ÀMXZdOX¹f¸f ¸fZÔ Aû¶feÀfe Àf¸¸fZ»f³f IYû ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX°fZ WXbE ¦ffÔ²fe ³fZ IYWXf dIY dþ³fIZY ´ffÀf WXb³fSX WX`, þû IYf¸f IYSX°fZ WX`Ô, CX³WXZÔ Àf¸¸ff³f ³fWXeÔ d¸f»f°ff ¶fd»IY RYf¹fQf dIYÀfe AüSX IYû d¸f»f°ff WX`Ü

'IYf¸f dIYÀfe IYf AüSX RYf¹fQf dIYÀfe AüSX IYû' IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf ³fZ AfSXû´f »f¦ff¹ff dIY ³fSXZÔQi ¸fûQe ÀfSXIYfSX dÀfRYÊ 15 Àf¶fÀfZ A¸feSX »fû¦fûÔ IZY d»fE IYf¸f IYSX SXWXe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY dIYÀff³f Af°¸fWX°¹ff IYSX SXWXZ WX`Ô »fZdIY³f CX³fIYf IYþÊ ¸ffRY ³fWXeÔ WXû¦ffÜ SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ³fZ IYWXf, 'dWXÔQbÀ°ff³f ¸fZÔ þû IYf¸f IYSX°ff WX`, UWX d´fL»fZ IY¸fSXZ ¸fZÔ dL´ff SXWX°ff WX`...þû QþeÊ IYf IYf¸f IYSX°ff WX`, ²fû¶fe, ¶fPÞXBÊ IYf IYf¸f IYSX°ff WX`, UWX dL´ff SXWX°ff WX`...IYf¸f IYûBÊ IYSX°ff WX` AüSX RYf¹fQf dIYÀfe AüSX IYû d¸f»f°ff WX`...¹fWX WX` dWXÔQbÀ°ff³f IYe Àf¨¨ffBÊ...WXb³fSX dIYÀfe IZY ´ffÀf AüSX RYf¹fQf dIYÀfe AüSX IYûÜ þû IYf¸f IYSX°ff WX`, Jc³f-´fÀfe³ff QZ°ff WX`,

'Afþ IYûBÊ Jb»fIYSX ¶fû»f ³fWXeÔ ´ff°ff'

dþÀfIZY ´ffÀf dÀIY»f WX`, CXÀfZ dWXÔQbÀ°ff³f Àf¸¸ff³f ³fWXeÔ QZ°ff WX`Ü dIYÀff³f dQ³f·fSX IYf¸f IYSXZ¦ff »fZdIY³f ³fSXZÔQi ¸fûQe IZY AfgdRYÀf ¸fZÔ dIYÀff³f IY·fe ³fWXeÔ dQJZ¦ffÜ IYþÊ ¸ffRY WXû¦ff °fû 15 »fû¦fûÔ IYf, dIYÀff³f Af°¸fWX°¹ff ·f»fZ WXe IYSX »fZÔ »fZdIY³f CX³fIYf IYþÊ ¸ffRY ³fWXeÔ WXû¦ffÜ'

'WXb³fSX¸fÔQ »fû¦fûÔ IZY d»fE ¶f`ÔIYûÔ IZY QSXUfþZ ¶fÔQ' IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf ³fZ IYWXf dIY QZVf ¸fZÔ WXb³fSX¸fÔQ »fû¦fûÔ IYe IY¸fe ³fWXeÔ WX` »fZdIY³f CX³WXZÔ ¶f`ÔIYûÔ ÀfZ ¸fQQ ³fWXeÔ d¸f»f°feÜ SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ³fZ IYWXf, 'IYûIYfIYû»ff

Uf»ff dVfIÔYþe ¶fZ¨f°ff ±ff...¸f`IYOXfg³f»OX Uf»ff PX f ¶ff ¨f»ff°ff ±ffÜ RYûOX Ê , ¸fÀfZOXeÊþ, WXûÔOXf IYû dIYÀf³fZ VfbøY dIY¹ff...¸fI` Y d³fIY ±fZ °fe³fûÔ . ..Af´f dWXÔQbÀ°ff³f ¸fZÔ IYûBÊ AfgMXû¸fû¶ffB»f IÔY´f³fe ¶f°ff Qû dþÀfZ ¸fI`Yd³fIY ³fZ VfbøY dIY¹ff WXûÜ EZÀff ³fWXeÔ WX` dIY dWXÔQbÀ°ff³f ¸fZÔ U`ÀfZ ¸fI`Yd³fIY ³fWXeÔ ±fZ...UþWX ¹fWX WX` dIY RYûOXÊ IZY d»fE ¶f`ÔIY IZY QSXUfþZ Jb»fZ WXbE ±fZ..»fZdIY³f WX¸ffSXZ ¹fWXfÔ EZÀff ³fWXeÔ WX`...dþ³fIZY ´ffÀf WXb³fSX WX`, CX³WXZÔ QZVf IbYL ³fWXeÔ QZ°ff WX`Ü' 'AfSXEÀfEÀf ¨f»ff SXWXe WX` ÀfSXIYfSX' IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf ³fZ IYWXf dIY ¶feþZ´fe IZY 2-3 ³fZ°ff AüSX AfSXEÀfEÀf ´fQZÊ IZY ´feLZ ÀfZ ÀfSXIYfSX ¨f»ff SXWXZ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¶feþZ´fe IZY 2-3 ³fZ°ffAûÔ AüSX

AfSXEÀfEÀf ³fZ QZVf IYû ¦fb»ff¸f ¶f³ff dQ¹ff WX` »fZdIY³f þ»Q WXe ¹fWX dÀ±fd°f ¶fQ»fZ¦feÜ SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ³fZ IYWXf, 'WX¸f »fûIYÀf·ff ¸fZÔ ¶f`NXZ WX`Ô, dU²ff³fÀf·ff ¸fZÔ ¶f`NXZ WX`Ô »fZdIY³f WX¸ffSXe IYûBÊ ³fWXeÔ Àfb³f°ff....dÀfRYÊ AfSXEÀfEÀf IYe ¶ff°f Àfb³fe þf°fe WX`Ü' IYfÔ¦fiZÀf AüSX ¶feþZ´fe IZY IYf¸fIYfþ IZY °fSXeIZY ¸fZÔ AÔ°fSX IYû Àf¸fÓff°fZ WXbE ¦ffÔ²fe ³fZ IYWXf, 'WX¸f Àf·fe EIY ¶fÀf ¸fZÔ ¶f`NX°fZ WX`Ô AüSX ¨ff¶fe Af¸f þ³f°ff IYû QZ QZ°fZ WX`Ô...»fZdIY³f ¶feþZ´fe Àf¶fIYû ¶fÀf ¸fZ Ô ¶f` N X f IYSX ¨ff¶fe AfSX E ÀfEÀf IYû QZ QZ ° fe WX ` Ü ... AfSXEÀfEÀf EZÀfe °ffIY°f WX` þû WXb³fSX AüSX Àf¸¸ff³f IYû ¶ffÔMXIYSX SXJ°fe WX`...AfSXEÀfEÀf Aû¶feÀfe IYû ¶ffÔMX³ff ¨ffWX°fe WX`...50-60 ´fid°fVf°f Af¶ffQe

SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ³fZ IYWXf dIY IYfÔ¦fiZÀf IZY QüSX ´fSX WXSX IYûBÊ Jb»fIYSX A´f³fe ¶ff°f SXJ QZ°ff ±ff »fZdIY³f Afþ »fû¦f IbYL ·fe IYWX³fZ ÀfZ OXSX°fZ WX`ÔÜ IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf ³fZ IYWXf, '4 Àff»f ¸fZÔ dWXÔQbÀ°ff³f IZY LûMXZ QbIYf³fQfSX, ¶fPÞXBÊ, ³ffBÊ, ¸fû¨fe, Qd»f°f, ¦fSXe¶f Àf¶f QZJ SXWXZ WX`Ô dIY WXbAf ¢¹ff? ´fiZÀf Uf»fZ ·fe QZJ SXWXZ WX`Ô dIY ¢¹ff WXû SXWXf WX`... IYfÔ¦fiZÀf IZY Àf¸f¹f ¸fZÔ WX¸f þû ¨ffWX°fZ ±fZ, UWX IYWX QZ°fZ ±fZ »fZdIY³f Afþ IYûBÊ Jb»fIYSX ¶fû»f ³fWXeÔ ´ff°ff...Afþ QZVf ¶feþZ´fe IZY 2-3 ³fZ°ffAûÔ AüSX AfSXEÀfEÀf IYf ¦fb»ff¸f WXû ¨fbIYf WX`...»fZdIY³f A¶f ¶fQ»ffU Af SXWXf WX`...þ»Q WXe CX³WXZÔ Àf¸fÓf ¸fZÔ AfE¦ff dIY dWXÔQbÀ°ff³f IYû 2-3 »fû¦f ³fWXeÔ ¨f»ff ´ffEÔ¦fZÜ' IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf ³fZ Aû¶feÀfe Àf¸fbQf¹f IYû ·fSXûÀff dQ¹ff dIY IYfÔ¦fiZÀf CX³WXZÔ CX³fIYf WXIY dQ»ffE¦feÜ SXfWXb»f ³fZ IYWXf, 'WX¸f Af´fIYû Af´fIYf WXIY QZÔ¦fZÜ WX¸f ¶fÀf IYe ¨ff¶fe Af´fIYû QZ³ff ¨ffWX°fZ WX`ÔÜ WX¸f EIY Àff±f IYf¸f IYSXZÔ¦fZÜ'

AMX»f d¶fWXfSXe Ufþ´fZ¹fe E¸Àf ¸fZÔ ·f°feÊ, WXf»f°f dÀ±fSX, ´feE¸f ³fZ þf³ff WXf»f¨ff»f ³fBÊ dQ»»feÜ ·ffSX°f SX} ´fcUÊ ´fi²ff³f¸fÔÂfe AMX»f d¶fWXfSXe Ufþ´fZ¹fe (93) IYû Àfû¸fUfSX Àfb¶fWX 11:30 ¶fþZ AdJ»f ·ffSX°fe¹f Af¹fbdUÊÄff³f ÀfÔÀ±ff³f (E¸Àf) ¸fZÔ ·f°feÊ IYSXf¹ff ¦f¹ff WX`Ü UWX »fÔ¶fZ Àf¸f¹f ÀfZ ¶fe¸ffSX ¨f»f SXWXZ WX`ÔÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe QZSX Vff¸f CX³fIYf WXf»f¨ff»f þf³f³fZ E¸Àf ´fWXbÔ¨fZÜ BÀfÀfZ ´fWX»fZ IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ³fZ CX³fIYf WXf»f-¨ff»f þf³ffÜ SXfWXb»f IZY ¶ffQ ·ffþ´ff A²¹fÃf Ad¸f°f VffWX ·fe Ufþ´fZ¹fe IYû QZJ³fZ AÀ´f°ff»f ´fWXbÔ¨fZÜ

CX³fIZY Àff±f IZYÔQie¹f ÀUfÀ±¹f ¸fÔÂfe þZ´fe þfE¦feܶf°ff QZÔ dIY AMX»f ³fçf ·fe ±fZÜ ·ffþ´ff ³fZ ¶f¹ff³f þfSXe IYSX d¶fWXfSXe Ufþ´fZ¹fe dOX¸fZÔdVf¹ff CX³fIZY E¸Àf ¸fZÔ ·f°feÊ WXû³fZ IYe þf³fIYfSXe (·fc»f³fZ IYe ¶fe¸ffSXe) ÀfZ QeÜ BÀfIZY A³fbÀffSX CX³WXZÔ øYMXe³f þfÔ¨f IZY þcÓf SXWXZ WX`ÔÜ UWX 2009 ÀfZ d»fE AÀ´f°ff»f ¸fZÔ ·f°feÊ IYSXf¹ff ¦f¹ff WX`Ü WXe ½WXe»f¨fZ¹fSX ´fSX WX`Ü CX³WXZÔ WXf»ffÔdIY, E¸Àf ¸fZÔ CX³fIYf IYfdOXʹfIY IZY¹fSX 27 ¸ff¨fÊ 2015 IYû ·ffSX°f ¹fcd³fMX (ÀfeÀfe¹fc) ¸fZÔ B»ffþ dIY¹ff þf SXWXf SX} ÀfZ Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ÀfÔÀ±ff³f IZY d³fQZVfIY OXfg. SX¯fQe´f ±ffÜ CX³fIYf þ³¸fdQ³f (25 ¦fb»fZdSX¹ff IYe QZJSXZJ ¸fZÔ ¨ffSX dU·ff¦fûÔ IZY dQÀfÔ¶fSX) ÀfbVffÀf³f dQUÀf IZY OXfg¢MXSX CX³fIYf B»ffþ IYSX SXWXZ WX`ÔÜ CX³fIYe WXf»f°f dÀ±fSX WX`, »fZdIY³f CX³WXZÔ øY´f ¸fZÔ ¸f³ff¹ff þf°ff WX`Ü AÀ´f°ff»f ´fiVffÀf³f IYf IYWX³ff WX` dIY A·fe AÀ´f°ff»f ÀfZ Lb˜e ³fWXeÔ Qe þ»Q ÀUÀ±f WXû³fZ IYe IYf¸f³ff :

Ufþ´fZ¹fe IZY E¸Àf ¸fZÔ ·f°feÊ WXû³fZ IYe Àfc¨f³ff Àfû¸fUfSX IYû °fZþe ÀfZ R`Y»feÜ ÀfûVf»f ³fZMXUIYÊ ´fSX MXÐUeMX IYSX »fû¦f CX³fIZY þ»Q ÀUÀ±f WXû³fZ IYe IYf¸f³ff IYSX SXWXZ WX`ÔÜ E¸Àf IYe ´fiUöYf OXfg. AfSX°fe dUþ ³fZ IYWXf dIY CX³WXZÔ þfÔ¨f U B»ffþ IZY d»fE ·f°feÊ dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü CX³fIYe WXf»f°f dÀ±fSX WX`Ü ¶f°ff¹ff þf SXWXf WX` dIY ³fZRiYû»ffgþe, ¦f`ÀMÑû»ffgþe, ´f»¸fû³fû»ffgþe °f±ff IYfdOXʹfû»ffgþe dU·ff¦f IZY OXfg¢MXSXûÔ IYe MXe¸f CX³fIYe þfÔ¨f IYSX SXWXe WX`Ü


Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

ÀfÔ´ffQIYe¹f

CX¸¸feQûÔ-AfVfÔIYfAûÔ ÀfZ d§fSXe EIY ¸fb»ffIYf°f AfdJSXIYfSX A¸fZdSXIYe SXf¿MÑX´fd°f OXû³ff»OX MÑÔ´f AüSX CXØfSX IYûdSX¹ff IZY VffÀfIY dIY¸f þûÔ¦f CX³f IYe ¶fWXb´fi°fedÃf°f Uf°ffÊ WXû³fZ þf SXWXe WX`Ü BÀf ¸fb»ffIYf°f IYû »fZIYSX IYBÊ °fSXWX IYe AMXIY»fZÔ WX`ÔÜ B³f¸fZÔ IbYL VffUfQe WX`Ô °fû IbYL d³fSXfVffUfQeÜ VffUfQe dUãZ¿fIY BÀfZ ³fUÔ¶fSX 1985 ¸fZÔ dþ³fZUf ¸fZÔ A¸fZdSXIYe SXf¿MÑX´fd°f SXe¦f³f AüSX ÀfûdU¹f°f ÀfÔ§f IZY SXf¿MÑX´fd°f d¸fJfB»f ¦fû¶ff¨fÊûU IYe ¸fb»ffIYf°f IYe °fSXWX QZJ SXWXZ WX`Ô dþÀf³fZ ¶feÀfUeÔ Vf°ff¶Qe IZY Vfe°f ¹fbð IZY AÔ°f IYe VfbøY°f IYe ±feÜ ¹fWX ¶fPÞXe WXbBÊ A´fZÃffEÔ WXe WX`Ô dIY Qû³fûÔ ³fZ°ff dVfJSX Uf°ffÊ IZY d»fE Qû dQ³f ´fWX»fZ WXe dÀfÔ¦ff´fbSX ´fWXbÔ¨f ¦fE AüSX CX³fIZY ´fid°fd³fd²f¸fÔOX»f »f¦ff°ffSX BÀf IYûdVfVf ¸fZÔ WX`Ô dIY BÀf QüSXf³f dIYÀfe ÀfÔd²f ¹ff IY¸f ÀfZ IY¸f ÀfÔ¹fböY ¶f¹ff³f ´fSX WXe IYûBÊ ÀfWX¸fd°f ¶f³f ÀfIZY, ´fSXÔ°fb Qû³fûÔ ³fZ°ff ¶fWXb°f AdÀ±fSX ÀU·ffU IZY WX`Ô AüSX UZ IY·fe ·fe A´f³ff ÷YJ ¶fQ»f ÀfIY°fZ WX`ÔÜ d´fL»fZ IbYL Àf¸f¹f ÀfZ Qû³fûÔ ³fZ°ffAûÔ IZY ¶f¹ff³fûÔ ´fSX ¦füSX IYSXZÔ °fû CX³fIYe QcdSX¹fûÔ ¸fZÔ IbYL IY¸fe °fû BÊ WX`, »fZdIY³f CX³fIYe SX¯f³fed°f ¸fZÔ °ff»f¸fZ»f ³fþSX ³fWXeÔ °ffÜ IYûdSX¹f³f ÀfZÔMÑ»f ³¹fcþ EþZÔÀfe IZY A³fbÀffSX Qû³fûÔ ³fZ°ff ‘½¹ff´fIY EUÔ ¦fWX³f dU¨ffSXûÔ’ IZY Qf³f-´fiQf³f ÀfZ ‘ÀfÔUZQ³ff AüSX Qe§fÊIYfd»fIY VffÔd°f’ IZY ²ffSX ´fSX dSXV°fûÔ ¸fZÔ ³fBÊ VfbøY°f IYSXZÔ¦fZÜ BÀf¸fZÔ IYûdSX¹ffBÊ ´fif¹fõe´f ÀfZ ´fSX¸ff¯fb AÀÂfûÔ IYû WXMXf³ff EIY AWX¸f CXïZV¹f WXû¦ffÜ 1SXf¿MÑX´fd°f MÑÔ´f ³fZ dÀfÔ¦ff´fbSX ¹ffÂf ÀfZ ´fWX»fZ IYWXf dIY CXØfSX IYûdSX¹ff IZY ³fZ°ff IZY Àff±f CX³fIYe ¶ff°f ‘°ff°IYfd»fIY ²ffSX’ ´fSX °f¹f WXû¦feÜ þfdWXSX WX` BÀfÀfZ Ad³fd›°f°ff ¶fPÞXe WX`Ü MÑÔ´f ³fZ ¸ff¨fÊ ¸fZÔ CXØfSX IYûdSX¹ffBÊ ³fZ°ff ÀfZ ¸fb»ffIYf°f IYf ´fiÀ°ffU ÀUeIYfSX IYSX³fZ IZY Àff±f WXe QfUf dIY¹ff ±ff dIY UWX CX³fIZY Àff±f ¶fOÞXZ ‘°fû»f-¸fû»f’ IYe SX¯f³fed°f A´f³ffEÔ¦fZ AüSX A¸fZdSXIYf °fIY ¸ffSX IYSX³fZ Uf»fZ Àf·fe CXØfSX IYûdSX¹ffBÊ AÀÂfûÔ IYû °f°IYf»f ³fá IYSX dQ¹ff þfE¦ffÜ BÀfIZY ¶ffQ CX³WXûÔ³fZ ‘Ad²fIY°f¸f Q¶ffU’ IYe SX¯f³fed°f IYf dþIiY IYSX°fZ WXbE B³f WXd±f¹ffSXûÔ IYû IY¸f Àf¸f¹f ¸fZÔ ³fá IYSX³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff þ°ffBÊÜ WXf»f ¸fZÔ UWX IYBÊ ¶ffSX d³fVfÀÂfeIYSX¯f IYe ´fidIiY¹ff IYû Àfb»fÓff³fZ IYe ¶ff°f IYSX°fZ ³fþSX E WX`ÔÜ dIY¸f þûÔ¦f ·fe IYûdSX¹ff ´fif¹fõe´f ¸fZÔ d³fVfÀÂfeIYSX¯f IYe ¶ff°f IYû Àf`ðfÔd°fIY øY´f ¸fZÔ ÀUeIYfSX IYSX ¨fbIZY WX`Ô, »fZdIY³f BÀfZ ¸fc°fÊ øY´f QZ³ff Àff³f ³fWXeÔ WXû¦ffÜ dIY¸f d³fVfÀÂfeIYSX¯f IYe BÀf ´fidIiY¹ff IYû ´fd›¸fe QZVfûÔ ÀfZ ³fZ Uf»fe ÀfWXf¹f°ff, d³fUZVf AüSX ½¹ff´ffSX ÀfZ þûOÞXIYSX QZJ°fZ WX`Ô þû dIY CXØfSX IYûdSX¹ff IZY d±fÊIY dUIYfÀf IZY d»fE A´fdSXWXf¹fÊ WX`Ü UWX CXØfSX IYûdSX¹ff IZY d³fVfÀÂfeIYSX¯f IYû QdÃf¯f IYûdSX¹ff ¸fZÔ °f`³ff°f A¸fZdSXIYe ÀfZ³ffAûÔ IZY WXMXfE þf³fZ ÀfZ ·fe þûOÞXIYSX QZJ°fZ WX`Ô þû ³f °fû QdÃf¯f IYûdSX¹ff IYû AüSX ³f WXe A¸fZdSXIYf IYû ÀUeIYf¹fÊ WX`Ü CX³fIZY A³fbÀffSX ¹fWX dU¿f¹f A·fe Uf°ffÊ ¸fZÔ Vffd¸f»f ³fWXeÔ WX`Ü 1þf´ff³f ·fe BÀfIYf EIY ´fi¸fbJ ´fÃf WX`Ü CXÀfZBÀf ¶ff°f IYe d¨fÔ°ff WX` dIY BÀf IYUf¹fQ IZY ¨f»f°fZ A¸fZdSXIYe ´fSX¸ff¯fb LÂfLf¹ff IZY Qf¹fSXZ IYf QdÃf¯fe IYûdSX¹ff IYe °fSXWX IYWXeÔ CXØfSX IYûdSX¹ff °fIY dUÀ°ffSX ³f WXû þfEÜ BÀfe IZY ¨f»f°fZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe dVfÔþû ¶fZ d´fL»fZ Qû ¸ffWX ¸fZÔ Qû ¶ffSX A¸fZdSXIYf IYf QüSXf IYSX ¨fbIZY WX`Ô AüSX SXf¿MÑX´fd°f MÑÔ´f IYe SX¯f³fed°f IYû »f¦ff°ffSX ´fi·ffdU°f IYSX³fZ IYe IYûdVfVf ¸fZÔ þbMXZ WX`ÔÜ ¹fdQ BÀf ¶f`NXIY IZY RYf¹fQZ ´fSX ¦füSX IYSXZÔ °fû A·fe °fIY Àf¶fÀfZ ¶fOÞXf »ff·f ¹fWXe ³fþSX °ff WX` dIY WXf»f °fIY Qbd³f¹ff IZY d»fE ´fWXZ»fe ¶f³fZ SXWXZ CXØfSX IYûdSX¹ff IZY ³fZ°ffAûÔ ÀfZ A³¹f QZVfûÔ IZY ³fZ°ff ¶ff°f¨fe°f IYSX ´ff SXWXZ WX`ÔÜ B³f¸fZÔ ´fi¸fbJ WX`Ô- dUQZVf ¸fÔÂfe dSX »fbÔ¦f WXû, SXÃff ¸fÔÂfe ³fû ¢½ffÔ¦f ¨fû»f AüSX dIY¸f þbÔ¦f ¨fû»f þû WXf»f ¸fZÔ dIY¸f IYf ´fÂf »fZIYSX ½WXfBMX WXfCXÀf ·fe ¦fE ±fZÜ B³fIZY A»ffUf dIY¸f þûÔ¦f IZY ´fid°fd³fd²f¸fÔOX»f ¸fZÔ CX³fIYe LûMXe ¶fWX³f dIY¸f ¹fc ¨fbÔ¦f ·fe Vffd¸f»f WX`Ô dþ³WXûÔ³fZ RYSXUSXe ¸fZÔ QdÃf¯f IYûdSX¹ff ¸fZÔ Vfe°f Aû»fÔd´fIY ¸fZÔ CXØfSX IYûdSX¹ffBÊ Q»f IYf ³fZ°fÈ°U dIY¹ff ±ffÜ 1BÀfIZY CX»fMX SXf¿MÑX´fd°f MÑÔ´f IYe MXe¸f ¸fZÔ dUQZVf Àfd¨fU ¸ffBIY ´fûÔ´fûAû, SXf¿MÑXe¹f ÀfbSXÃff Àf»ffWXIYfSX þfg³f ¶fû»MX³f AüSX ½WXfBMX WXfCXÀf ¸fZÔ ´fi¸fbJ þfg³f IZY»fe AüSX ´fiUöYf ÀffSXf Àf`ÔOXÀfÊ Vffd¸f»f WX`ÔÜ B³f Àf·fe ¸fZÔ SXf¿MÑX´fd°f MÑÔ´f WXe A´fZÃffIÈY°f ³fSX¸f d¸fþfþ ³fþSX °fZ WX`ÔÜ BÀf ³fSX¸fe IYf IYfSX¯f SXf¿MÑX´fd°f MÑÔ´f IYe A¸fZdSXIYf ¸fZÔ §fMX°fe »fûIYd´fi¹f°ff WXû ÀfIY°fe WX`Ü QcÀfSXe AûSX dIY¸f þûÔ¦f A´f³fe ¶fPÞX°fe WXbBÊ dUV½fÀf³fe¹f°ff IZY Àff±f dÀfÔ¦ff´fbSX E WX`ÔÜ d´fL»fZ Qû ¸ffWX ¸fZÔ CX³fIYe Qû ¨fe³f ¹ffÂfEÔ AüSX øYÀf IZY dUQZVf ¸fÔÂfe Àf¦fZÊBÊ »ffUSXûU IYe ´¹fûÔ¦f¹fûÔ¦f ¹ffÂf ¸fZÔ CX³WXZÔ ¸ffgÀIYû ³fZ IYf d³f¸fÔÂf¯f CX³fIYe ¶fQ»f°fe WXbBÊ LdU IYf CXQfWXSX¯f WX`Ü A¸fZdSXIYf IZY dUQZVf Àfd¨fU ·fe WXf»f ¸fZÔ Qû ¶ffSX ´¹fûÔ¦f¹fûÔ¦f IYe ¹ffÂf IYSX ¨fbIZY WX`Ô AüSX ·ffSX°f IZY dUQZVf SXfª¹f ¸fÔÂfe UeIZY dÀfÔWX ·fe d´fL»fZ ¸ffWX UWXfÔ ¦fE AüSX IYBÊ ¶fOÞXZ ³fZ°ffAûÔ IZY Àff±f CX³fIYe ¶ff°f¨fe°f WXbBÊÜ 1BÀf ´fWX»f ¸fZÔ ¨fe³f ·fe EIY ´fi¸fbJ dJ»ffOÞXe WX`Ü UWX ·fe CXØfSX IYûdSX¹ff AüSX A¸fZdSXIYf IZY ÀfÔ¶fÔ²fûÔ ¸fZÔ A¨ff³fIY E ¶fQ»ffU IYû »fZIYSX ´fSXZVff³f WX`Ü Qû³fûÔ IZY ¶fe¨f A¨LZ AüSX JSXf¶f, Qû³fûÔ °fSXWX IZY ÀfÔ¶fÔ²fûÔ IYf ¨fe³f IZY d»fE dUVfZ¿f ¸fWX°U WX`Ü dIY¸f ÀfZ d¸fÂf°ff IZY þdSX¹fZ A¸fZdSXIYf ¨fe³f IYe Àfe¸ff °fIY ´fWXbÔ¨f ÀfIY°ff WX`, »fZdIY³f ÀfÔ¶fÔ²f d¶f¦fOÞX³fZ ÀfZ A¸fZdSXIYf IYf IiYf¸fIY ÷YJ dIY¸f VffÀf³f IYû IY¸fþûSX IYSX ÀfIY°ff WX`Ü BÀfÀfZ CXØfSX IYûdSX¹ffBÊ VfSX¯ffd±fʹfûÔ IYe ¨fe³f ¸fZÔ §fbÀf´f`NX VfbøY WXû ÀfIY°fe WX`Ü ¹fdQ dIY¸f þûÔ¦f IYe ´fSX¸ff¯fb EUÔ d¸fÀffB»f ´fSXeÃf¯fûÔ ´fSX SXûIY IYe EIY°fSXRYf ´fid°f¶fð°ff EIY AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f QÀ°ffUZþ IYf øY´f »fZ ÀfIZY °fû UWXe BÀf ¶f`NXIY IYf Àf¶fÀfZ ½¹ffUWXfdSXIY ´fdSX¯ff¸f WXû¦ffÜ ¹fdQ Qû³fûÔ ³fZ°ff A´f³fe A¦f»fe ¶f`NXIY IYû ·fe »fZIYSX IYûBÊ d³f¯fʹf IYSXZÔ °fû ¹fWX d³fSXÔ°fSX°ff IZY ·ffU IYû Àfbd³fd›°f IYSXZ¦ffÜ

12 þc³f 2018

2

Qe´fVfe»f ·ffSX°f

IYV¸feSX ¸fZÔ ´ffdIYÀ°ff³fe IY´fOÞXûÔ IYe WXe ³fWXeÔ ¸fÀff»fûÔ IYe ·fe WX` ²fc¸f

IYV¸fedSX¹fûÔ IYe ´ffdIYÀ°ff³fe AfBMX¸fûÔ IZY ´fid°f ¨ffWX°f dIY°f³fe WX` BÀfIYf BÀfe ÀfZ AÔQfþf »f¦ff¹ff þf ÀfIY°ff WX` dIY dÀfRYÊ ´ffdIYÀ°ff³fe IY´fOÞXûÔ ´fSX WXe ³fWXeÔ ¶fd»IY ´ffdIYÀ°ff³fe ¸fÀff»fûÔ ´fSX ·fe IYV¸feSXe ¸fSX d¸fMXZ WX`ÔÜ ¹fWXe IYfSX¯f WX` dIY d´fL»fZ IbYL Àff»fûÔ ÀfZ IYV¸feSX ¸fZÔ ´ffdIYÀ°ff³fe IY´fOÞXûÔ IZY Àff±f-Àff±f ´ffdIYÀ°ff³fe ¸fÀff»fZ ²fc¸f ¸f¨ffE WXbE WX`ÔÜ ¹fWX ²fc¸f dIY°f³fe WX` BÀfIZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ¸fÀff»ff ¶fZ¨f³fZ Uf»fZ OXe»fSXûÔ IZY Vf¶QûÔ ¸fZ Ô IYWX f þf°ff WX ` dIY ´ffdIYÀ°ff³fe ¸fÀff»fZ ¦f¸fÊ IZYIY IYe °fSXWX d¶fIY°fZ WX`ÔÜ U`ÀfZ °fû IYV¸feSX ¸fZÔ ´ffdIYÀ°ff³fe ¸fÀff»fZ ÀffSXf Àff»f WXe ²fc¸f ¸f¨ffE SXWX°fZ WX`Ô ´fSX SX¸fþf³f IZY ¸fWXe³fZ ¸fZÔ B³fIYe d¶fIiYe IYBÊ ¦fb³ff ¶fPÞX þf°fe WX`Ü EZ À fZ ¸fZ Ô SX ¸ fþf³f IZ Y ¸fWX e ³fZ ¸fZ Ô Ad²fIY°fSX IYV¸feSXe ¶fOÞXe ¸ffÂff ¸fZÔ ´ffdIYÀ°ff³fe ¸fÀff»fZ JSX e Q IYSX ÀMXfIY þ¸ff IYSX »fZ°fZ WX`ÔÜ IbYL Àff»f ´fWX»fZ °fIY IYV¸feSX ¸fZÔ EZÀfe IYûBÊ ¸ffÔ¦f ´ffdIYÀ°ff³fe ¸fÀff»fûÔ IYe ³fWXeÔ ±feÜ A¨ff³fIY ¶fPÞXe ¸ffÔ¦f IZY IYfSX¯f IYV¸feSX IZY UZ ½¹ff´ffSXe ·fe WX`SXf³f WX`Ô þû ´ffdIYÀ°ff³fe UÀ°fbAûÔ IYe d¶fIiYe IZY ½¹ff´ffSX ÀfZ þbOÞXZ WXbE WX`ÔÜ ßfe³f¦fSX IZY OXfCX³f-MXfCX³f ÃfZÂf IZY þ`³ffIYQ»f IZY ¸fÀff»fZQfSX OXe»fSX IYWX°fZ WX`Ô, ¹fZ ¸fÀff»fZ ¦f¸fÊ-IZYIY IYe °fSXWX d¶fIY°fZ WX`ÔÜ CX³fIZY ¸fb°ffd¶fIY, IYV¸feSX ¸fZÔ ´ffdIYÀ°ff³fe ¸fÀff»fûÔ IYe

·ffSXe ¸ffÔ¦f WX`Ü IYV¸feSX §ffMXe IZY »fû¦f ´ffdIYÀ°ff³f IZY IYBÊ ¶fifÔOXûÔ ÀfZ A¶f B°f³fZ ´fdSXd¨f°f WXû ¨fbIZY WX`Ô dIY CX³WXZÔ CX³fIZY Ad°fdSXöY IYûBÊ AüSX ¶fifÔOX ¨ffdWXE WXe ³fWXeÔÜ B³f¸fZÔ SXf¿MÑXe¹f °f±ff Vff³f þ`ÀfZ ¶fifÔOX Vffd¸f»f WX`ÔÜ ´fbSXf³fZ VfWXSX IZY ¸fWXfSXfþ ¦fÔþ ÃfZÂf ¸fZÔ ¸fÀff»fûÔ IYe JSXeQ IYSX°fZ WXbE Àf¶¶fZ³ff AVfSXRY IYWX°fZ WX`Ô dIY ·fûþ³f ¸fZÔ ¸fÀff»fûÔ IYû þûOÞX³ff WX¸fZVff EIY A¨Lf dU¨ffSX WX ` , AüSX WX ¸ f ½¹fdöY¦f°f øY´f ÀfZ ´ffdIYÀ°ff³fe ¸fÀff»fûÔ IYû ´fÀfÔQ IYSX°fZ WX`Ô ¢¹fûÔdIY CX³fIYe ³fþSX ¸fZÔ B³fIYf IYûBÊ ¸f`¨f ³fWXeÔ WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY IYV¸feSX IZY »fû¦f ¸ffÔÀffWXfSXe ·fûþ³f IYf VfüIY SX J °fZ WX ` Ô AüSX B³f ´ffdIYÀ°ff³fe ¸fÀff»fûÔ IZY Àff±f Àf¸fÈð ÀUfQ ´ff³fZ IZ Y d»fE CX ³ WX Z Ô ¨fb ³ f³ff ¶fWX b ° f ¸fWX°U´fc¯fÊ WXû þf°ff WX`Ü ¹fZ ¸fÀff»fZ IiYfÀf E»fAûÀfe ½¹ff´ffSX IZY þdSXE Af°fZ WX`ÔÜ IiYfgÀf E»fAûÀfe ½¹ff´ffSX A¢MXc¶fSX 2008 ¸fZÔ ·ffSX°f AüSX ´ffdIYÀ°ff³f IZ Y ¶fe¨f EIY Af°¸fdUV½ffÀf d³f¸ffÊ ¯ f CX ´ ff¹f (Àfe¶feE¸f) IZY øY´f ¸fZÔ VfbøY WXbAf ±ffÜ IYV¸feSX IZY Qû³fûÔ °fSXRY ÀfZ, ½¹ff´ffdSX¹fûÔ IYû 16 UÀ°fbAûÔ ¸fZÔ ÀfüQf IYSX³fZ IYe Bþfþ°f WX`, WXf»ffÔdIY UZ ¸ffÔ¦f IYSX SXWXZ WX`Ô dIY UÀ°fbAûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ UÈdð WXû³fe ¨ffdWXEÜ B³f UÀ°fbAûÔ ¸fZÔ ¸fÀff»fZ, Àfd¶þ¹ffÔ, ÀfcJZ AüSX °ffþZ RY»f, IYf»fe³f, ¦f»fe¨ff,

IYPÞXfBÊ IZY Àff¸ff³f, Vffg»f, ´fZ´fSX¸ffVfe IYf Àff¸ff³f, IY´fOÞXZ AüSX »fIYOÞXe IZY RY³feʨfSX Vffd¸f»f WX`ÔÜ þ`³ffIYQ»f IZY EIY ½¹ff´ffSXe ¶fVfeSX AWX¸fQ IYf IYWX³ff ±ff dIY EIY QVfIY ÀfZ ½¹ff´ffSX Àf»ff¸ff¶ffQ-CXOÞXe ¸ff¦fÊ IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ WXû SXWXf WX` AüSX U¿fÊ ¸fZÔ EIY ¶ffSX þ¶f SX¸fþf³f IYf ¸fWXe³ff WXû°ff WX` WX¸ffSXf IYfSXû¶ffSX A´f³fZ ¨fSX¸f ´fSX ´fWXbÔ¨f þf°ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY SX¸fþf³f IZY QüSXf³f ¸ffÔ¦f B°f³fe Ad²fIY WXû°fe WX` dIY ª¹ffQf°fSX ½¹ff´ffSXe þ¸ff dIYE ¦fE ÀMXfgIY IYû ¶ffWXSX d³fIYf»f°fZ WX`ÔÜ Afd²fIYfdSXIY AfÔIYOÞXûÔ IZY ¸fb°ffd¶fIY, U¿fÊ 2017 ¸fZÔ, 2,535 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IZY Àff¸ff³fûÔ IYf d³f¹ffÊ°f AüSX d´fL»fZ EIY QVfIY ¸fZÔ 2,300 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IZY Àff¸ff³fûÔ IYf Af¹ff°f Qû³fûÔ ´fÃfûÔ IZY ¶fe¨f WXbAfÜ ½¹ff´ffSXe dQ³f ¸fZÔ IZYU»f 35 MÑIY ·fZþ ÀfIY°fZ WX`Ô ¹ff ´fif~ IYSX ÀfIY°fZ WX`Ô AüSX BÀfÀfZ ¶fWXb°f Àfe AÀfbdU²ff WXû°fe WX`Ü EIY A³¹f dU°fSXIY ¦fb»fþfSX AWX¸fQ IYWX°fZ WX`Ô, ÀfSXIYfSX IYû MÑIY IYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ UÈdð AüSX Àfc¨fe¶fð UÀ°fbAûÔ IYe ÀfÔ£¹ff IYû AüSX Ad²fIY ¸fWX ° U´fc ¯ fÊ ¶f³ff³ff ¨ffdWX E Ü CX À f ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ, CX³WXûÔ³fZ Af¦fZ IYWXf, BÀfÀfZ ½¹ff´ffSX IYe ¸ffÂff ¸fZÔ UÈdð WXû¦fe AüSX BÀf ½¹fUÀff¹f IYe AûSX Ad²fIY »fû¦f AfIYd¿fÊ°f WXûÔ¦fZÜ -ÀfbSXZVf OXb¦¦fSX


12 þc³f 2018

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

´fWX»fZ dQ³f dQ»»feAf¦fSXf µ»ffBMX RbY»f Af¦fSXfÜ þ¹f´fbSX CXOÞXf³f IZY ¶ffQ A¶f dQ»»fe-Af¦fSXf IZY ¶fe¨f VfbøY WXbBÊ E¹fSX OXZ¢IY³f IYe µ»ffBMX IYû A¨Lf dSXÀ´fûÔÀf d¸f»ff WX`Ü ´fWX»fZ dQ³f ¹fWX µ»ffBMX Qû³fûÔ øYMXûÔ ´fSX RbY»f WXû ¨fbIYe WX`Ü µ»ffBMX Àf~fWX ¸fZÔ LWX dQ³f dQ»»fe ÀfZ Af¦fSXf Af¹ff IYSXZ¦feÜ SXeþ³f»f IY³fZd¢MXdUMXe ÀIYe¸f ¸fZÔ E¹fSX OXZ¢IY³f õfSXf 14 þc³f ÀfZ dQ»»fe-Af¦fSXf IZY ¶fe¨f µ»ffBMX VfbøY IYe þf SXWXe WX`Ü IÔY´f³fe ³fZ dRY»fWXf»f 31 A¦fÀ°f °fIY µ»ffBMX ÀfÔ¨ffd»f°f IYSX³fZ IYf VfZOXйfc»f °f¹f dIY¹ff WX`Ü 19 ÀfeMXSX ´»fZ³f ¸fZÔ 18 ¹ffÂfe ÀfRYSX IYSX ÀfIZYÔ¦fZÜ Àf~fWX ¸fZÔ Àfû¸fUfSX ÀfZ Vfd³fUfSX °fIY ´fid°fdQ³f µ»ffBMX SXf°f IYû Af¦fSXf AfE¦feÜ µ»ffBMX Vff¸f 6:50 ¶fþZ dQ»»fe ÀfZ CXOÞXf³f ·fSXIYSX SXf°f AfNX ¶fþZ Af¦fSXf ´fWXbÔ¨fZ¦feÜ ¹fWXfÔ 15 d¸f³fMX ÷YIY³fZ IZY ¶ffQ SXf°f 8:15 ¶fþZ µ»ffBMX dQ»»fe IYû CXOÞXf³f ·fSXZ¦feÜ SXf°f 9:25 ¶fþZ ¹fWX dQ»»fe ´fWXbÔ¨f þfE¦feÜ Qû³fûÔ VfWXSXûÔ IZY ¶fe¨f IYe QcSXe BÀfÀfZ EIY §fÔMXf 10 d¸f³fMX

¸fZÔ ´fcSXe WXû þfE¦feÜ CXOÞXf³f ÀIYe¸f ¸fZÔ BÀfIYf dIYSXf¹ff 1860 ÷Y´f¹fZ SXJf ¦f¹ff WX`Ü BÀf µ»ffBMX IYû A¨Lf dSXÀ´fûÔÀf d¸f»ff WX`Ü 14 þc³f IYû dQ»»fe ÀfZ Af¦fSXf AüSX Af¦fSXf ÀfZ dQ»»fe IZY ¶fe¨f µ»ffBMX ¸fZÔ Àf·fe ÀfeMXZÔ ¶fbIY WXû ¨fbIYe WX`ÔÜ E¹fSX MÑ`dRYIY BÀfe °fSXWX d¸f»f°ff SXWXf °fû µ»ffBMX A¦fÀ°f IZY ¶ffQ d³f¹fd¸f°f WXû ÀfIY°fe WX`Ü °ffþ³f¦fSXe ¸fZÔ WXUfBÊ QVfʳf IYe VfbøYAf°f IYf ¸ff¸f»ff RÔYÀf°ff ³fþSX Af SXWXf WX`Ü BÀfIZY d»fE WXZ»fe´fûMXÊ IYe ´fiÀ°ffdU°f þ¦fWX IYf EIY ¶ffSX dRYSX d³fSXeÃf¯f WXû¦ffÜ °ffþ³f¦fSXe ¸fZÔ CX´fi ÀfSXIYfSX WXUfBÊ QVfʳf VfbøY IYSX³ff ¨ffWX°fe WX`Ü BÀf¸fZÔ Àf`»ffd³f¹fûÔ IYû WXZ»feIYfg´MXSX ÀfZ 10 d¸f³fMX °fIY VfWXSX IYf ¨f¢IYSX »f¦fUf¹ff þfE¦ffÜ d´fL»fZ U¿fÊ E°¸ffQ´fbSX IZY ¸fQSXf ¸fZÔ ¹fc´feOXf IYe »fJ³fDY E¢Àf´fiZÀf-UZ ÀfZ »f¦fe 5.59 EIYOÞX þ¸fe³f IYf ´fiÀ°ffU ·fZþf ¦f¹ff ±ffÜ OXf¹fSXZ¢MXSXZMX þ³fSX»f AfgRY dÀfdU»f EdUEVf³f IZY ¸ff³fIYûÔ IZY A³fbøY´f

WXZ»fe´fûMXÊ ´fSX 200 ¸feMXSX »fÔ¶ff SX³fUZ WXû³ff Ad³fUf¹fÊ WX`Ü BÀfIZY ¨f»f°fZ d´fL»fZ ¸ffWX WXbE ÀfÔ¹fböY d³fSXeÃf¯f IZY ¶ffQ EOXeE AüSX dIYÀff³fûÔ IYe ÀffPÞXZ ¨ffSX WXþfSX U¦fÊ ¸feMXSX þ¦fWX IYe þøYSX°f ¶f°ffBÊ ¦fBÊÜ BÀf¸fZÔ dIYÀff³fûÔ IYe 267 U¦fÊ ¸feMXSX þ¦fWX WX`Ü ´f¹fÊMX³f dU·ff¦f õfSXf BÀfIZY d»fE ´fi¸fbJ Àfd¨fU/¸fWXfd³fQZVfIY ´f¹fÊMX³f AU³feVf AUÀ±fe IYû ´fÂf ·fZþf ¦f¹ff ±ffÜ BÀf¸fZÔ ¹fc´feOXf IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ CXöY þ¸fe³f CX´f»f¶²f IYSXf³fZ IYû IYWXf ¦f¹ff ±ffÜ BÀfIZY d»fE Àfû¸fUfSX Qû´fWXSX EOXeE CX´ff²¹fÃf SXf²fZV¹ff¸f d¸fßff ³fZ ¶f`NXIY IYeÜ CX³WXûÔ³fZ Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû d¨fd‰°f þ¸fe³f IYf d³fSXeÃf¯f IYSX³fZ IZY d³fQZÊVf dQE, dþÀfÀfZ ´f°ff ¨f»f ÀfIZY dIY CXöY þ¸fe³f ´fSX WXZ»fe´fûMXÊ ¶f³f ÀfIY°ff WX` ¹ff ³fWXeÔÜ ¶f`NXIY ¸fZÔ EOXeE Àfd¨fU WXSXeSXf¸f, ¸fb£¹f Ad·f¹fÔ°ff Aþ¹f dÀfÔWX, EÀfOXeE¸f ÀfQSX SXþ³feVf d¸fßff, ¹fc´feOXf, »fûIY d³f¸ffʯf dU·ff¦f IZY Ad²fIYfSXe ¸füþcQ SXWXZÜ

B¸fSXþZÔÀfe ¸fZÔ WXSX SXûþ °fe³f ÀfZ ¨ffSX ¸fü°f Af¦fSXfÜ CXJOÞX°fe ÀffÔÀf AüSX Jc³f ÀfZ »f±f´f±f ¸fSXeþûÔ IYe þf³f ¶f¨f þfEÜ BÀfIZY d»fE °fe¸ffSXQfSX ÀMÑZ¨fSX ´fSX ¸fSXeþ IYû d»fMXf B¸fSXþZÔÀfe IZY AÔQSX ·ff¦f°fZ WX`ÔÜ OXfg¢MXSX ÀfZ B»ffþ IYe ¦fbWXfSX »f¦ff°fZ WX`ÔÜ ¸f¦fSX ÀfbdU²ffAûÔ IZY A·ffU ¸fZÔ ¹fWXfÔ WXSX SXûþ °fe³f ÀfZ ¨ffSX ¸fSXeþûÔ IYe ¸fü°f WXû þf°fe WX`Ü dUVfZ¿fÄf d¨fdIY°ÀfIY ·fe ³fWXeÔ SXWX°fZ WX`ÔÜ EÀfE³f ´fiVffÀf³f IYf °fIYÊ WX` dIY ¦fÔ·feSX ¸fSXeþûÔ IZY B»ffþ IZY d»fE B¸fSXþZÔÀfe ¸fZÔ BÔ°fþf¸f ³ffIYfRYe WX`ÔÜ EÀfE³f B¸fSXþZÔÀfe ¸fZÔ WXSX SXûþ 50 ÀfZ 60 ¸fSXeþ ·f°feÊ WXû°fZ WX`ÔÜ B³f¸fZÔ ÀfZ °fe³f ÀfZ ¨ffSX ¸fSXeþûÔ IYe B»ffþ IZY IbYL QZSX ¶ffQ WXe ¸fü°f WXû þf°fe WX`Ü ¦fÔ·feSX ¸fSXeþûÔ IYû °fbSXÔ°f AfBÀfe¹fc ¸fZÔ ·f°feÊ IYSX³fZ IYe þøYSX°f WXû°fe WX`, BÀf¸fZÔ ÀfZ IbYL ¸fSXeþûÔ IYû þf³f ¶f¨ff³fZ IZY d»fE UZÔMXe»fZMXSX ´fSX dVfµMX dIY¹ff þf³ff ¨ffdWXEÜ ¸f¦fSX, B¸fSXþZÔÀfe ¸fZÔ AfBÀfe¹fc ³fWXeÔ WX`Ü ¹fWXfÔ °fIY dIY ¸fZdOXdÀf³f UfOXÊ ¸fZÔ ¸ffg³feMXSX IYe ÀfÔ£¹ff ·fe IY¸f WX`Ü EZÀfZ ¸fZÔ

¦fÔ·feSX WXf»f°f ¸fZÔ ·f°feÊ WXbE ¸fSXeþûÔ IZY B»ffþ ¸fZÔ Àf¸fÀ¹ff Af°fe WX`Ü BÀfÀfZ ¸fü°fZÔ WXû SXWXe WX`ÔÜ CX²fSX, Qb§fÊMX³ff ¸fZÔ §ff¹f»f ¸fSXeþûÔ IYû Afg´fSXZVf³f d±fEMXSX ¸fZÔ dVfµMX IYSX dQ¹ff þf°ff WX`Ü BÀf¸fZÔ ·fe A°¹ff²fbd³fIY CX´fIYSX¯f ³fWXeÔ WX`ÔÜ BÀfÀfZ ·fe ¸fSXeþûÔ IYe þf³f ¶f¨ff³fZ ¸fZÔ Àf¸fÀ¹ff Af SXWXe WX`Ü MÑfg¸ff ÀfZÔMXSX ¸fZÔ Àff¸ff³¹f ¸fSXeþûÔ IYf B»ffþ Qb§fÊMX³ff ¸fZÔ §ff¹f»f ¸fSXeþûÔ IZY B»ffþ IZY d»fE B¸fSXþZÔÀfe IZY ´fi±f¸f °f»f ´fSX MÑfg¸ff ÀfZÔMXSX WX`Ü BÀf¸fZÔ ¨ffSX UZÔMXe»fZMXSX AüSX ¸ffgOXйfc»fSX Afg´fSXZVf³f d±fEMXSX WX`ÔÜ ¸f¦fSX, MÑfg¸ff ÀfZÔMXSX ¸fZÔ WXfQÀfZ IZY §ff¹f»fûÔ IYû dVfµMX ³fWXeÔ dIY¹ff þf°ff WX`Ü ¹fWXfÔ Àff¸ff³¹f ¶fe¸ffSXe AüSX dÀfRYfdSXVf ´fSX ¸fSXeþ ·f°feÊ WXû°fZ WX`ÔÜ B¸fSXþZÔÀfe ¸fZÔ ³fWXeÔ ´fWXbÔ¨f°fZ d¨fdIY°Àff dVfÃfIY B¸fSXþZÔÀfe ¸fZÔ WXSX SXûþ A»f¦f A»f¦f d¨fdIY°Àff dVfÃfIYûÔ IYe OXйfcMXe »f¦ffBÊ þf°fe WX`Ü B³f¸fZÔ ÀfZ °f¸ff¸f d¨fdIY°Àff dVfÃfIY

B¸fSXþZÔÀfe ³fWXeÔ Af°fZ WX`ÔÜ UZ þcd³f¹fSX OXfg¢MXSX ÀfZ RYû³f ´fSX ¸fSXeþûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ´fcL »fZ°fZ WX`ÔÜ EZÀfZ ¸fZÔ ¸fSXeþûÔ IYe OXf¹f¦³fûdÀfÀf AüSX B»ffþ ÀfWXe °fSXWX ÀfZ ³fWXeÔ WXû ´ff SXWXf WX`Ü ¦fÔ·feSX ¸fSXeþûÔ IYû d³fþe AÀ´f°ff»f SXZRYSX IYSX IY¸ffBÊ EÀfE³f ¸fZÔ ·f°feÊ WXû³fZ Uf»fZ ¦fÔ·feSX ¸fSXeþûÔ ÀfZ EÔ¶fb»fZÔÀf ¨ff»fIY AüSX IY¸fʨffSXe IY¸ffBÊ IYSX SXWXZ WX`ÔÜ ¸fSXeþ IZY °fe¸ffSXQfSXûÔ IYû B¸fSXþZÔÀfe IYe ¶fQWXf»f ½¹fUÀ±ffAûÔ IYf WXUf»ff QZIYSX d³fþe AÀ´f°ff»f ¸fZÔ »fZ þf³fZ IZY d»fE ¦fb¸fSXfWX IYSX°fZ WX`ÔÜ B³WXZÔ B¸fSXþZÔÀfe IZY ¶ffWXSX JOÞXe d³fþe EÔ¶fb»fZÔÀf ÀfZ d³fþe AÀ´f°ff»fûÔ ¸fZÔ ·f°feÊ IYSXf QZ°fZ WX`ÔÜ EIY ¸fSXeþ IYû ·f°feÊ IYSXf³fZ IZY d»fE WXfgdÀ´fMX»f ÀfÔ¨ff»fIYûÔ ÀfZ 10 ÀfZ 15 WXþfSX ÷Y´f¹fZ °fIY IYe ÀfüQZ¶ffþe IYe þf SXWXe WX`Ü EZÀfZ IYBÊ ¸ff¸f»fZ ´fIYOÞXZ þf ¨fbIZY WX`ÔÜ BÀfIZY ¶ffQ B¸fSXþZÔÀfe IZY ¦fZMX ÀfZ EÔ¶fb»fZÔÀf IYû WXMXf dQ¹ff ¦f¹ff ±ff »fZdIY³f Qû¶ffSXf d³fþe EÔ¶fb»fZÔÀf JOÞXe WXû³fZ »f¦f ¦fBÊ WX`ÔÜ

3

þZUSX ¸fZÔ ¨fIY¶fÔQe IYû þ³fdWX°f ¹ffd¨fIYf Af¦fSXfÜ þZUSX ¸fZÔ BÔMXSX³fZVf³f»f E¹fSX´fûMXÊ IZY d»fE d¨fd‰°f þ¸fe³f IYe ¨fIY¶fÔQe IYSXf³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYe ¦fBÊ WX`, dþÀfÀfZ þ¸fe³f IYf ¸fbAfUþf ÀfWXe »fû¦fûÔ U ´ffÂfûÔ IYû d¸f»f ÀfIZYÜ ¹fZ þ³fdWX°f ¹ffd¨fIYf dÀfdU»f ÀfûÀff¹fMXe AfgRY Af¦fSXf ³fZ Qf¹fSX IYe WX`Ü þ¸fe³f Ad²f¦fiWX¯f ÀfZ ´fi·ffdU°f WXû³fZ Uf»fZ ·fcd¸fWXe³f dIYÀff³fûÔ AüSX ·fcd¸f IYf ´fid°fIYSX ´ff³fZ Uf»fûÔ IZY d»fE ´fb³fUfÊÀf ¹fûþ³ff ÀffUÊþd³fIY IYSX³fZ IYe ¸ffÔ¦f ·fe IYe ¦fBÊ WX`Ü dÀfdU»f ÀfûÀff¹fMXe AfgRY Af¦fSXf IZY ¸fWXfÀfd¨fU Ad³f»f Vf¸ffÊ IYe AûSX ÀfZ Ad²fUöYf AIY»fÔIY IbY¸ffSX þ`³f ³fZ þ³fdWX°f ¹ffd¨fIYf B»ffWXf¶ffQ WXfBÊIYûMXÊ ¸fZÔ Qf¹fSX IYe WX`Ü BÀf ´fSX þb»ffBÊ IZY ´fWX»fZ Àf~fWX ¸fZÔ ¸fb£¹f ³¹ff¹ff²feVf OXe¶fe ·fûÔÀf»fZ IYe ¶fZÔ¨f ¸fZÔ Àfb³fUfBÊ WXû¦feÜ Àfû¸fUfSX IYû WXûMX»f IZYEÀf SXfg¹f»f ¸fZÔ ´fiZÀfUf°ffÊ ¸fZÔ Ad³f»f Vf¸ffÊ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY þZUSX BÔMXSX³fZVf³f»f E¹fSX´fûMXÊ IZY d³f¸ffʯf IYû ÀfSXIYfSX Àf·fe d³f¹f¸f-IYf³fc³f QSXdIY³ffSX IYSX SXWXe WX`Ü d¶f³ff þ¸fe³f AüSX ´f¹ffÊUSX¯f ÀUeIÈYd°f IZY ´fiûþZ¢MX ¸fZÔ d³fUZVf IYSX³fZ IZY d»fE AfIYd¿fÊ°f IYSX³fZ IYe ´fidIiY¹ff ¨f»f SXWXe WX`Ü dIYÀff³fûÔ IYe þ¸fe³f Le³f³fZ IZY ´fi¹ffÀf IYf ÀfûÀff¹fMXe ³fZ dUSXû²f dIY¹ff WX`Ü þZUSX ¸fZÔ ¨fIY¶fÔQe ³fWXeÔ WXbBÊ WX`Ü JZ°fe IYe þ¸fe³f IZY dSXIYfgOXÊ A´fOXZMX ³fWXeÔ WXû³fZ ÀfZ þû°f Àfe¸ff (12 EIYOÞX) ÀfZ Ad²fIY IZY ·fcd¸f ¸ffd»fIY ÀfSXIYfSXe ¸fbAfUþf ´ff³fZ IYû »ffB³f ¸fZÔ »f¦fZ WX`ÔÜ UWXeÔ, þ¸fe³f IYf Ufdþ¶f WXIY SXJ³fZ Uf»fZ ¶fWXb°f ÀfZ »fû¦fûÔ IYû dSXIYfgOXÊ A´fOXZMX ³fWXeÔ WXû³fZ IYe UþWX ÀfZ ¸fbAfUþf ³fWXeÔ d¸f»f ÀfIZY¦ffÜ SXfþeU Àf¢ÀfZ³ff ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¨fIY¶fÔQe dSXIYfgOXÊ A´fOXZMX ³fWXeÔ WXû³fZ ÀfZ JZ°fe IYe þ¸fe³f IYf ·fcCX´f¹fû¦f ¦f`SX-IYf³fc³fe °fSXeIZY ÀfZ ¶fQ»fUf³fZ IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü þZUSX BÔMXSX³fZVf³f»f E¹fSX´fûMXÊ IYf ´»ff³f WXe ¶f³f°ff d¶f¦fOÞX°ff SXWXf WX`Ü þZUSX ³fZVf³f»f I`Yd´fMX»f þû³f ´»ff³f ¸fZÔ »fÔ¶fZ Àf¸f¹f ÀfZ WX`, UWXfÔ IZY d»fE SXeþ³f»f ´»ffd³fÔ¦f ·fe WX`Ü ÀfûÀff¹fMXe A²¹fÃf dVfSXû¸fd¯f dÀfÔWX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY WX¸f³fZ þ¸fe³f IYf SXIY¶ff J°¸f WXû þf³fZ IZY ¶ffQ ·fcd¸fWXe³f dIYÀff³fûÔ IYe SXûþe-SXûMXe U AfUfÀfe¹f ½¹fUÀ±ff, ÀfSXIYfSX IZY ¨fIY¶fÔQe IYSX³fZ ÀfZ ¶f¨f³fZ IZY ¸fbïZ IYû CXNXf¹ff WX`Ü ÀfSXIYfSX IYe AQcSXQdVfÊ°ff ÀfZ A¦fSX þZUSX ÀfZ dIYÀff³fûÔ IYû IYWXeÔ AüSX þf³ff ´fOÞXf °fû Af¦fSXf ·fe A´fi°¹fÃf øY´f ÀfZ ´fi·ffdU°f WXû¦ffÜ ´fi¸fbJ Àfd¨fU SXfþÀU, ¨fZ¹fSX¸f`³f ¶fûOXÊ AfgRY SXZUZ³¹fc, ¸fZSXNX IZY IYd¸fV³fSX U OXeE¸f, þZUSX IZY EÀfOXeE¸f U °fWXÀfe»fQfSX, ¹f¸fb³ff E¢Àf´fiZÀf UZ BÔOXdÀMѹf»f OXZU»f´f¸fZÔMX A±ffgdSXMXe, OXf¹fSXZ¢MXSX AfgRY OXf¹fSXZ¢MXSXZMX AfgRY IÔYÀfûd»fOXZVf³f IYû ³fûdMXÀf ·fZþZ ¦fE WX`ÔÜ

151 IY»fVfûÔ IYe d³fIY»fe ¹ffÂff, ·fdöY ¸fZÔ »fe³f VfWXSXUfÀfe Af¦fSXfÜ Ad²fIY¸ffÀf IZY AUÀfSX ´fSX VfWXSX ·f¦fUf³f IYe AfSXf²f³ff ¸fZÔ »fe³f WX`Ü ¸ffWX IYe dUQfBÊ IYSXe¶f WX`Ü Ad²fIY°fSX ¸fÔdQSXûÔ ¸fZÔ ßfe¸fQ·ff¦fU°f IY±ffEÔ ¨f»f SXWXe WX`ÔÜ Àfb¶fWX IYû °fû IYWXeÔ Vff¸f IYû ·f¦fUf³f IYf ³ff¸f d»f¹ff þf SXWXf WX`Ü WXdSX´¹ffSXe dOX¦fie IYfg»fZþ IZY ´ffÀf VfZSXfUf»fe ¸fÔdQSX ¸fZÔ AfNX dQUÀfe¹f ßfe¸fòf¦fU°f IY±ff IYf Af¹fûþ³f WXû³fZ þf SXWXf WX`Ü Àfû¸fUfSX IYû SXfþZV½fSX ¸fÔdQSX ÀfZ 151 IY»fVfûÔ IYe Vfû·ff ¹ffÂff d³fIY»feÜ ¹ffÂff ¸fWXfQZU ³f¦fSX ÀfZ WXû°fZ WXbE þÔ¦fþe°f ³f¦fSX dÀ±f°f ´ff¿fÊQ ÀfÔ°fû¿f Vf¸ffÊ IZY d³fUfÀf ´fSX Àf¸ff~ WXbBÊÜ BÀf¸fZÔ ¶fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ·föYûÔ ³fZ ·ff¦f d»f¹ffÜ Àf°¹f ´fiIYfVf SXfU°f, ´fÔ. ¸f³fûþ Vf¸ffÊ, dþ°fZÔQi, SXfIZYVf Vf¸ffÊ, AVfe¿f ´ffNXIY, dþ°fZÔQi SXfU°f, dþ°fZÔQi CX´ff²¹ff¹f, SXZJf ¦fûÀUf¸fe, ´fb¿´ff ´ffNXIY, ª¹fûd°f þ`³f, AÔþb¸f ´ffÔOXZ, ²feSXþ ´ffNXIY CX´fdÀ±f°f SXWXZÜ ¶f»IZYV½fSX, Àfe°ffSXf¸f IYfg»fû³fe dÀ±f°f ³ffSXf¹f¯f ´ffIYÊ ¸fZÔ ¨f»f SXWXe ßfe¸fòf¦fU°f IY±ff IYf Àfû¸fUfSX IYû Àf¸ff´f³f WXbAfÜ Af¨ff¹fÊ ´fÔ. ¶fQieVf ¸fWXfSXfþ ³fZ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ IZY AÔd°f¸f dQ³f ¦fÔ¦ff »fWXSXe IYf ´ffNX U WXU³f IYSXf¹ffÜ ´fc¯ffWXÊbd°f IZY ¶ffQ ¶fifšf¯f ·fûþ IYSXf¹ff ¦f¹ffÜ ¸fWXfSXfþ ³fZ ÀfQÀ¹fûÔ IYû AfVfeUfÊQ dQ¹ffÜ AÔ°f ¸fZÔ ÀfQÀ¹fûÔ ³fZ ¸fWXfSXfþ IYf ÀUf¦f°f dIY¹ffÜ BÀf QüSXf³f Aþ¹f A¦fiUf»f, SXf²fZV¹ff¸f dÀfÔ§f»f, QZUZÔQi ¦fb~f, ¶fiþ ¸fûWX³f A¦fiUf»f, ÀfbSXZÔQi A¦fiUf»f, Àfbd¸f°f ¦f¦fÊ, ¸fWXZVf ¦f¦fÊ, ¶ff»f dIYVf³f ¶fÔÀf»f, dU³fûQ ¦fû¹f»f, Aþ¹f ¦f¦fÊ, ¶ff»f¸fbIÔYQ ¦fû¹f»f, dUVff»f ¦fû¹f»f, SXfþZVf ¦f¦fÊ, ¶fiþZVf ¦f¦fÊ, SXfþeU d¨f³ffSX, ¦fûdUÔQ dÀfÔ§f»f, ¦fû´ff»f dÀfÔ§f»f AfdQ ¸füþcQ SXWXZÜ ¦fÔ¦fZ ¦füSXe ¶ff¦f IYfg»fû³fe ¸fZÔ ¨f»f SXWXe ·ff¦fU°f IY±ff IYf Àf¸ff´f³f WXbAfÜ IY±ff ½¹ffÀf dQ»fe´f dÂf´ffNXe ³fZ ÀfbQf¸ff ¨fdSXÂf IYf U¯fʳf dIY¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ßfeIÈY¿¯f ³ff¸f ´¹ffSX U Àf¸f´fʯf IYf ´fi°feIY WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ²f¸fÊ IZY ¸ff¦fÊ ´fSX ¨f»fIYSX IY¸fÊ IYSX³fZ IYf ÀfÔQZVf dQ¹ffÜ IÈY¿¯fþe ³fZ »fû¦fûÔ CXðfSX IYSX³fZ AüSX ²fSX°fe ÀfZ A°¹ff¨ffSX Àf¸ff~ IYSX³fZ IZY d»fE þeU³f·fSX A³fZIY »fe»ffEÔ SX¨feÔÜ BÀfd»fE UWX »fe»ff²fSX AüSX ¹fû¦fe SXfþ IYWX»ffEÜ õfdSXIYf²feVf IYf dUUfWX, ¸feSXf AüSX ¦fûdUÔQ IZY ´fiZ¸f, IY¯fÊ IZY Qf³f IYf IY±ff Àfb³ffBÊÜ


12 þc³f 2018

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

4

eFkqjk U;wt

dUIYfÀf ´fifd²fIYSX¯f ³fZ ´ffÔ¨f ¶ffSXf°f§fSX dIYE Àfe»f ¸f±fbSXfÜ ¸f±fbSXf-UÈÔQfU³f dUIYfÀf ´fifd²fIYSX¯f ³fZ WXfBÊUZ Àf¸fZ°f A³¹fÂf À±ff³fûÔ ´fSX AU`²f øY´f ÀfZ ¶f³f SXWXZ ´ffÔ¨f ¶ffSXf°f§fSXûÔ AüSX U`ÔIYMX WXfg»f IZY dJ»ffRY IYfSXÊUfBÊ IYSX°fZ WXbE CX³WXZÔ Àfe»f IYSXf dQ¹ff WX`Ü ¸ff³fd¨fÂf ÀUeIÈYd°f d¶f³ff d³f¸ffʯf IYSXf³fZ ´fSX B³fIZY d³f¸ffʯfIY°ffAûÊÔ IYû ´fWX»fZ ³fûdMXÀf ·fZþIYSX ¨fZ°ffU³fe Qe ¦fBÊ ±fe, »fZdIY³f B³WXûÔ³fZ d³f¸ffʯf þfSXe SXJf WXbAf ±ffÜ WXfBÊUZ ´fSX EMXe¶fe IZY d³fIYMX µ»fûSXf ¦ffOXʳf ³ff¸f ÀfZ ¶ffSXf°f§fSX IYf d³f¸ffʯf AU`²f øY´f ÀfZ dIY¹ff þf SXWXf ±ffÜ ¹fWXeÔ EIY AüSX

¶ffSXf°f§fSX þ¹f þ¹fßfe CX°ÀfU IZY ³ff¸f ÀfZ ¶f³ff¹ff þf SXWXf ±ffÜ ´fifd²fIYSX¯f ³fZ B³fIZY ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ d³f¸ffʯf IY°ffÊ IiY¸fVf: SXdU d¸fØf»f AüSX dUd´f³f d¶fWXfSXe A¦fiUf»f IYû ³fûdMXÀf þfSXe dIYE ±fZÜ WXfBÊUZ ´fSX WXe þ¹f¦fb÷YQZU ¸fÔdQSX ÀfZ Af¦fZ »ff»f ¸fWX»f ³ff¸f ÀfZ ¶ffSXf°f §fSX AU`²f øY´f ÀfZ ¶f³ff¹ff þf SXWXf ±ffÜ BÀfIZY ¸ffd»fIY ¨fÔQ³f ¨ÀfWX IYû ·fe ³fûdMXÀf þfSXe dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ ¸fÀff³fe ÀfZ ¦fûIbY»f SXZÀMXûSXZÔMX ¸ff¦fÊ ´fSX IÈY¿¯ff ¦ffOXʳf AüSX d³f¸fÊ»f ¦ffOXʳf ·fe AU`²f øY´f ÀfZ ¶f³f SXWXZ ±fZÜ B³fIZY

¸ffd»fIYûÔ dIYVf³f ¨fÔQi EUÔ ¨fÔQi·ff³f ¦fû»ff AüSX OXf»f ¨fÔQi A¦fiUf»f IYû ³fûdMXÀf QZ³fZ IZY ¶ffQ B³fIZY AU`²f d³f¸ffʯf ·fe Àfe»f IYSXf dQE ¦fE WX`ÔÜ IYfSXÊUfBÊ ¸fZÔ A»f¦fA»f¦f MXe¸fZÔ Vffd¸f»f SXWXeÜ dU´fif CX´ff²¹fÃf Àf¸feSX U¸ffÊ ³fZ ¶f°ff¹ff WX` dIY AU`²f øY´f ÀfZ ¶f³f SXWXZ °f¸ff¸f d³f¸ff¯fûÊÔ IYf ³fE dÀfSXZ ÀfZ ÀfUZÊ IYSXf¹ff þf SXWXf WX`Ü d¶f³ff ¸ff³fd¨fÂf ÀUeIÈYd°f IYûBÊ d³f¸ffʯf dU´fif ÃfZÂf ¸fZÔ ³fWXeÔ WXû³fZ dQ¹ff þfE¦ff AüSX þ»Q WXe IYBÊ A³¹f d³f¸ff¯fûÊÔ ´fSX Àfe¨»f¦f IYe IYfSXÊUfBÊ WXû¦feÜ

ÀfcMXIZYÀf ¸fZÔ Àff±fe IYe »ffVf d»fE §fc¸f SXWXZ ¹fbUIY ´fIYOÞXZ UÈÔQfU³fÜ A´f³fZ QûÀ°f IYe »ffVf IYû ÀfcMXIZYÀf ¸fZÔ d»fE §fc¸f SXWXZ Qû ¹fbUIYûÔ IYû UÈÔQfU³f ´fbd»fÀf ³fZ Q¶fû¨f d»f¹ffÜ ¹fbUIY ³fûEOXf ¸fZÔ WX°¹ff IYSX VfU IYû dNXIYf³fZ »f¦ff³fZ UÈÔQfU³f AfE ±fZÜ ÀfcMXIZYÀf ´fSX Jc³f IZY Qf¦f »f¦fZ WXû³fZ ´fSX VfIY IZY ¨f»f°fZ B³WXZÔ ´fIYOÞX d»f¹ff ¦f¹ffÜ ¸fÈ°fIY, AfSXûd´f°f ¸fZÔ ÀfZ EIY IYf ¸f¸fZSXf ·ffBÊ ±ffÜ ´fbd»fÀf AfSXûd´f°fûÔ ÀfZ ´fcL°ffL IYSX SXWXe WX`Ü Àfû¸fUfSX IYe Vff¸f IYSXe¶f ÀffPÞXZ ´ffÔ¨f ¶fþZ BÀIYfg³f ¸fÔdQSX IZY ´feLZ E¸fUeMXe ¦fZÀMX WXfCXÀf IYe ¦f»fe ¸fZÔ Qû ¹fbUIY BÊdSX¢VfZ ¸fZÔ EIY ¶fOÞXf ÀfcMXIZYÀf »fZIYSX þf SXWXZ ±fZÜ BÀf ´fSX Jc³f »f¦ff QZJ dIYÀfe ³fZ ´fbd»fÀf IYû Àfc¨f³ff QZ QeÜ ¨fZ°fIY ´fbd»fÀf IZY dÀf´ffWXe AÔdIY°f AüSX UeSX·ff³f ³fZ Qû³fûÔ ¹fbUIYûÔ IYû SXûIY d»f¹ff AüSX °f»ffVfe QZ³fZ IYû IYWXfÜ BÀf ´fSX Qû³fûÔ ¹fbUIYûÔ IZY ¨fZWXSXZ IYf SXÔ¦f CXOÞX ¦f¹ffÜ ÀfcMXIZYÀf Jû»f°fZ WXe IYMXe »ffVf QZJ ´fbd»fÀfIY¸feÊ ·fe ·fü¨fIY SXWX ¦fEÜ Qû³fûÔ ¹fbUIYûÔ ³fZ WX°¹ff IYSX³ff IY¶fc»f IYSX d»f¹ffÜ ¹fbUIYûÔ ³fZ A´f³fZ ³ff¸f dUIYfÀf AüSX ´fü÷Y¿f d³fUfÀfe SXfU»fe ¦ffdþ¹ff¶ffQ ¶f°ffE WX`ÔÜ ¸fÈ°fIY IYf ³ff¸f 23 U¿feʹf Qe´ffÔVfb d³fUfÀfe dÀfWXf³fe, ¦ffdþ¹ff¶ffQ ¶f°ff¹ffÜ Qe´ffÔVfb dSXV°fZ ¸fZÔ dUIYfÀf IZY ¸ff¸ff IYf ¶fZMXf ±ffÜ

EÀfEÀf´fe ´fi·ffIYSX ¨fü²fSXe ³fZ ¶f°ff¹ff dIY AfSXûd´f°fûÔ ³fZ WX°¹ff IYSX³ff IY¶fc»f d»f¹ff WX`Ü VfSXf¶f IZY ³fVfZ ¸fZÔ Qe´ffÔVfb Óf¦fOÞXf IYSX SXWXf ±ffÜ BÀfe QüSXf³f AfSXûd´f°f CXÀfZ IYf¶fc ¸fZÔ IYSX³fZ IYe IYûdVfVf IYSX SXWXZ ±fZÜ °f·fe CXÀfIYf ¦f»ff Q¶f ¦f¹ffÜ VfU dNXIYf³fZ »f¦ff³fZ IZY d»fE ¹fWXfÔ AfE ±fZÜ Qe´ffÔVfb IZY ´fdSXþ³fûÔ IYû Àfcd¨f°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü

VfSXf¶f IZY ³fVfZ ¸fZÔ Qe´ffÔVfb WXû ¦f¹ff ±ff WX¸f»ffUSX UÈÔQfU³fÜ ÀfcMXIZYÀf ¸fZÔ ¹fbUIY IYe »ffVf d¸f»f³fZ ÀfZ ´fcSXZ ÃfZÂf ¸fZÔ Àf³fÀf³fe R`Y»f ¦fBÊÜ Af³f³f-RYf³f³f ¸fZÔ ´fbd»fÀf RYûÀfÊ ´fWXbÔ¨f ¦f¹ffÜ AfSXûd´f°fûÔ ÀfZ QZSX Vff¸f °fIY ´fcL°ffL ¨f»feÜ CXÀf¸fZÔ ¹fWX ¶ff°f Àff¸f³fZ d³fIY»fIYSX AfBÊ dIY ¸fÈ°fIY Qe´ffÔVfb VfSXf¶f IZY ³fVfZ ¸fZÔ WX¸f»ffUSX WXû ¦f¹ff ±ff AüSX ¨ffIcY »fZIYSX ¶fbAf IZY ¶fZMXZ dUIYfÀf ´fSX UfSX IYSX³fZ QüOÞXfÜ CXÀfZ IYf¶fc IYSX³fZ IZY QüSXf³f ¦f»ff Q¶fIYSX ¸fü°f WXû ¦fBÊÜ dNXIYf³fZ »f¦ff³fZ IZY d»fE VfU IZY Qû MXbIYOÞXZ dIYE ¦fEÜ BÀIYfg³f ¸fÔdQSX IZY ´ffÀf Àfû¸fUfSX IYû þ`ÀfZ WXe BÀf ¶ff°f IYe ´fbdá WXbBÊ dIY ÀfcMXIZYÀf ¸fZÔ »ffVf d¸f»fe WX`Ü EÀfEÀf´fe ´fi·ffIYSX ¨fü²fSXe, ÀfeAû SXfIZYVf, UÈÔQfU³f IYû°fUf»fe ´fi·ffSXe Àfb¶fû²f IbY¸ffSX AfdQ ¸füIZY ´fSX ´fWXbÔ¨f ¦fEÜ ´fcL°ffL ¸fZÔ dUIYfÀf AüSX ´fü÷Y¿f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY °fe³fûÔ ³fûEOXf E¢ÀfMXZÔVf³f IZY

¦füSX dÀfMXe dÀ±f°f EIY µ»f`MX ¸fZÔ SXWX°fZ WX`ÔÜ dUIYfÀf ³fZ BÀfe Àff»f ³feMX IYe ´fSXeÃff ´ffÀf IYe WX`, þ¶fdIY ´fü÷Y¿f ´fif´fMXeÊ OXe»fSX WX`Ü 23 U¿feʹf Qe´ffÔVfb IYBÊ ¶ffSX BÔMXSX¸fedOXEMX ¸fZÔ RZY»f WXû ¦f¹ff ±ff AüSX dUIYfÀf IZY ´ffÀf SXWXIYSX ´fPÞXfBÊ IYSX SXWXf ±ffÜ Vfd³fUfSX IYe SXf°f IYSXe¶f ³fü ¶fþZ Qe´ffÔVfb VfSXf¶f IZY ³fVfZ ¸fZÔ µ»f`MX ´fSX ´fWXbÔ¨ff AüSX WXÔ¦ff¸ff IYSX°fZ WXbE ·ff¦f³fZ IYe ²f¸fIYe QZ³fZ »f¦ffÜ ´fü÷Y¿f ³fZ Qe´ffÔVfb IYû Àf¸fÓffIYSX SXf°f 11 ¶fþZ Àfb»ff dQ¹ffÜ ´fü÷Y¿f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY QcÀfSXZ dQ³f ¹ff³fe SXdUUfSX IYe Àfb¶fWX UWX d³f¹fd¸f°f Àf¸f¹f ´fSX Qµ°fSX d³fIY»f ¦f¹ff AüSX SXf°f IYû þ¶f »füMXf °fû ÀffSXf Àff¸ff³f d¶fJSXf ´fOÞXf ±ffÜ VfSXf¶f IZY ³fVfZ ¸fZÔ Qe´ffÔVfb WXÔ¦ff¸ff IYSX SXWXf ±ffÜ BÀfe QüSXf³f Qe´ffÔVfb ³fZ ¨ffIcY ÀfZ dUIYfÀf ´fSX ´fiWXfSX IYSX³ff VfbøY IYSX dQ¹ffÜ Qû³fûÔ ³fZ þf³f ¶f¨ff³fZ IZY d»fE CXÀfZ ÀfÔ·ff»f³fZ IYe IYûdVfVf IYeÜ BÀfe dþïûþWXQ ¸fZÔ Qe´ffÔVfb IYe ¦f»ff Q¶f³fZ ÀfZ ¸fü°f WXû ¦fBÊÜ Qe´ffÔVfb IYe ¸fü°f IZY ¶ffQ VfU IZY Qû MXbIYOÞXZ IYSX ÀfcMXIZYÀf ¸fZÔ SXJIYSX Àfû¸fUfSX IYe Àfb¶fWX I`Y¶f ÀfZ UÈÔQfU³f IZY d»fE d³fIY»f AfEÜ ¹fWXfÔ »ffVf IYû dNXIYf³fZ »f¦ff³fZ IZY d»fE AÔ²fZSXf WXû³fZ IYf BÔ°fþfSX WXe IYSX SXWXZ ±fZ dIY ´fbd»fÀf IZY WX°±fZ ¨fPÞX ¦fEÜ ´fbd»fÀf ³fZ Qû³fûÔ AfSXûd´f°fûÔ IYû d¦fSXµ°ffSX IYSX ´fdSXþ³fûÔ IYû Àfc¨f³ff QZIYSX VfU ´fûÀMX¸ffMXʸf IZY d»fE ·fZþf WX`Ü

IYþÊ ¸fZÔ OXc¶fZ dIYÀff³f ³fZ ¦fû»fe ¸ffSXIYSX IYe JbQIYVfe »føfe ³f¦fSÜ ¸fWXfU³f °fWXÀfe»f IZY ¦ffÔU ³f¦f»ff ¶fe¨f ¸fZÔ Àfû¸fUfSX Àfb¶fWX IYþÊ ¸fZÔ OXc¶fZ dIYÀff³f ³fZ ¦fû»fe ¸ffSX »feÜ ¦fû»fe dÀfSX IYû ¨feSX°fe WXbBÊ d³fIY»f ¦fBÊÜ ´fbd»fÀf ³fZ VfU IYf ´fûÀMX¸ffMXʸf IYSXf¹ff WX`Ü ³f¦f»ff ¶fe¨f d³fUfÀfe 52 U¿feʹf OXf»f¨fÔQ ³fZ Àfû¸fUfSX Àfb¶fWX Àff°f ¶fþZ A´f³fZ §fSX ´fSX IY¸fSXZ ¸fZÔ ¶fÔQ WXûIYSX ¦fQʳf ¸fZÔ ¦fû»fe ¸ffSX »feÜ ¦fû»fe IYe AfUfþ Àfb³f CX³fIZY ¶fOXZ× ¶fZMXZ dU¿¯fb IYe ´f}e d´fi¹fÔIYf IY¸fSXZ IYe °fSXRY QüOÞXe, »fZdIY³f IY¸fSXZ IZY QSXUfþf AÔQSX ÀfZ ¶fÔQ ±ffÜ dJOÞXIYe ÀfZ QZJf °fû OXf»f¨fÔQ Jc³f ÀfZ »f±f´f±f ±fZÜ d´fi¹fÔIYf IYe ¨feJ Àfb³fIYSX ´fOÞXûÀfe §fMX³ffÀ±f»f IYe AûSX QüOÞX ´fOÞXZÜ Àfc¨f³ff ´fSX ¸fWXfU³f ±ff³ff BÔÀ´fZ¢MXSX ·ff³fc ´fi°ff´f ¨ÀfWX ¸füIZY ´fSX ´fWXbÔ¨f ¦fEÜ QSXUfþf °fûOÞXIYSX QZJf °fû ¦fû»fe dÀfSX IYû ´ffSX IYSX°fe WXbBÊ d³fIY»f ¦fBÊ ±fe AüSX CX³fIYe ¸füIZY ´fSX WXe ¸fü°f WXû ¦fBÊ ±feÜ ´fbd»fÀf ³fZ VfU IYf ´fûÀMX¸ffMXʸf IYSXf¹ff WX`Ü Vff¸f °fIY ´fbd»fÀf IYû BÀf §fMX³ff IZY ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ °fWXSXeSX ³fWXeÔ d¸f»fe WX`Ü BÔÀ´fZ¢MXSX ·ff³fc ´fi°ff´f ³fZ ¶f°ff¹ff dIYÀff³f ³fZ ´fi±f¸f²á¹ff VfSXf¶f ³fZ ³fVfZ ¸fZÔ ¦fû»fe ¸ffSXe WX`Ü dIYÀff³f ³fVfZ IYf AfdQ ±ffÜ °fWXSXeSX IZY Af²ffSX ´fSX §fMX³ff IYe þfÔ¨f IYSX IYfSXÊUfBÊ IYe þfE¦feÜ ¸fÈ°fIY dIYÀff³f OXf»f¨fÔQ IZY dSXV°fZQfSX ³f¦f»ff »fûIYf d³fUfÀfe ¶f¶f»fe ³fZ ¶f°ff¹ff dIY OXf»f¨fÔQ IYe Afd±fÊIY dÀ±fd°f A¨Le ³fWXeÔ ±fe AüSX CX³f´fSX IYfRYe IYþÊ ±ffÜ dIYÀff³f ³fZ ¹fcd³f¹f³f ¶f`ÔIY AU`SX³fe ¶f»fQZU ÀfZ IYfRYe Àf¸f¹f ´fWX»fZ OXZPÞX »ffJ ÷Y´f¹fZ IYþÊ d»f¹ff ±ffÜ dþÀf ´fSX ¶¹ffþ »f¦ffIYSX ¨ffSX »ffJ ÷Y´f¹fZ WXû ¦fE ±fZÜ OXf»f¨fÔQ ´fSX ·fcd¸f dUIYfÀf ¶f`ÔIY AüSX »fû¦fûÔ IYf ·fe IYþfÊ ±ffÜ IYþÊ IZY IYfSX¯f dIYÀff³f IYf ´ffÔ¨f ¶fe§ff JZ°f d¦fSXUe SXJf WXbAf WX`Ü dIYÀff³f ¶ffIYe ´fSX QcÀfSXûÔ IYf JZ°f »fZIYSX Af»fc IYe JZ°fe IYSX°ff Af SXWXf WX`Ü Af»fc IYe RYÀf»fûÔ ¸fZÔ °fe³f Àff»f ÀfZ §ffMXf WXû³fZ IZY ¶ffQ dIYÀff³f IYþÊ ¸fZÔ OXc¶f°ff þf SXWXf ±ff, BÀf U¿fÊ dIYÀff³f ³fZ Af»fc ³fWXeÔ dIYE ±fZÜ IYþfÊ CX°ffSX³fZ ¸fZÔ dQ¢IY°fZÔ Af SXWXeÔ ±feÔÜ

ÀfcJZ ³fSXe ÀfZ¸fSXe IbYÔOX ³fZ ÀfbJf dQE ÀfÔUZQ³ff IZY AfÔÀfc ¨fü¸fbWXfÔÜ Àff»f ¸fZÔ Qû ¶ffSX ³fUSXfdÂf IZY Àf¸f¹f þedU°f Àff dQJ³fZ Uf»ff ³fSXe ÀfZ¸fSXe QZUe ¸f`¹ff ¸fÔdQSX IZY ´füSXfd¯fIY IbYÔOX ¸fZÔ ¶fWXb°f IY¸f ´ff³fe ¶f¨ff WX`Ü BÀfZ QZJIYSX ¦ffÔU UfdÀf¹fûÔ IZY AfÔÀfc d³fIY»f SXWXZ WX`ÔÜ ´fûJSX AüSX °ff»ff¶f ÀfZ ·fe ¶fQ°fSX WXû ¨fbIZY BÀf IbYÔOX IYe Q¹f³fe¹f QVff A¶f À±ff³fe¹f »fû¦fûÔ ÀfZ QZJe ³fWXeÔ þf°feÜ LWX EIYOÞX ÃfZÂfRY»f ¸fZÔ ¶f³ff IbYÔOX Àff»fûÔ ÀfZ ÀfcJf WX`Ü ¨ffSXûÔ AûSX ¦fÔQ¦fe IYf Àff¸fifª¹f WX`Ü ¸fÔVff °fû Àf¶fIYe WX` dIY BÀfIYf þe¯fûÊðfSX WXû °fû Af²ff Qþʳf ¦ffÔUûÔ Àf¸fZ°f ¹fWXfÔ Af³fZ Uf»fZ ßfðf»fb ·fe »ff·ffÔdU°f WXû ÀfIZYÔ¦fZ, ´fSX BÀf ·ffSX IYû IYü³f CXNXfEÜ ÀfSXIYfSXe ¸fVfe³fSXe CXQfÀfe³f WX` AüSX d³fþe À°fSX ´fSX »fû¦fûÔ IYû IYûBÊ SXfWX ³fWXeÔ ÀfcÓf SXWXeÜ Qe´f¨fÔQ CXRYÊ ´f´´fc þfQü³f IYe ¸ff³fZÔ °fû ´füSXfd¯fIY ¸ff³¹f°ff IZY A³fbÀffSX ·f¦fUf³f ßfeIÈY¿¯f IZY ¦Uf»f ¹fWXfÔ A´f³fe ´¹ffÀf ¶fbÓff°fZ ±fZÜ Afþ AfÀf¸ff³f ¸fZÔ CXOÞX°fZ ´fÃfe ·fe QcSX ÀfZ WXe IbYÔOX QZJIYSX IY°fSXf þf°fZ WX`ÔÜ þÔ¦f»f ¸fZÔ ¨fSX³fZ Uf»fZ ´fVfb ·fe BÀf IbYÔOX IYe °fSXRY ´¹ffÀf ¶fbÓff³fZ IZY d»fE ³fWXeÔ Af°fZÜ dIYÀfe Àf¸f¹f ÃfZÂfe¹f »fû¦f IbYÔOX ¸fZÔ ·fSXZ ´ff³fe IYû ¦fÔ¦ffþ»f Àf¸fÓf°fZ ±fZÜ ¸fdWX»ff-´fb÷Y¿fûÔ IZY d»fE ¹fWXfÔ A»f¦f §ffMX IYe ½¹fUÀ±ff ±feÜ Afþ §ffMX ·fe dU»fb~ WXû ¨fbIZY WX`ÔÜ AfÀf´ffÀf IZY B»ffIZY ¸fZÔ ´ff³fe IYf ÀfÔIYMX: BÀf °ff»ff¶f ÀfZ SX°fe ¦fPÞXe, ³f¦f»ff QZUe ¨ÀfWX, ³fSXe AüSX ÀfZ¸fSXe ¦ffÔUûÔ IYf þ»fÀÂfû°f IY·fe NXeIY SXWXf IYSX°ff ±ffÜ BÀf °ff»ff¶f IZY ÀfcJ³fZ IYf AÀfSX B³f ¦ffÔUûÔ IYe ´fûJSX AüSX IbYAûÔ ´fSX ·fe ´fOÞXf WX`Ü B»ffIZY IZY EIY Qþʳf ÀfZ Ad²fIY ´fûJSX AüSX IbYEÔ ÀfcJZ ´fOÞXZ WX`ÔÜ WX`ÔOX´fÔ´f ·fe ´ff³fe LûOÞX ¦fE WX`ÔÜ ÀfÔSXdÃf°f dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX` ¶fSXÀff°f IYf ´ff³fe: ³f¦f»ff QZUe ¨ÀfWX IZY UeSX ¨ÀfWX ÀfdWX°f °f¸ff¸f ¦fif¸fe¯fûÔ IYf IYWX³ff WX` dIY BÀf °ff»ff¶f IZY AfÀf´ffÀf IYe ·fcd¸f IYf PX»ff³f °ff»ff¶f IYe °fSXRY WX`Ü BÀfÀfZ ¶fSXÀff°f IZY Àf¸f¹f ¸fZÔ JZ°fûÔ IYf ´ff³fe BÀf °ff»ff¶f IYe AûSX ¸fûOÞXf þf ÀfIY°ff WX`Ü BÀfÀfZ ´ff³fe IYf ÀfÔSXÃf¯f AfÀff³fe ÀfZ WXû ÀfIY°ff WX`Ü ¶fÀf BÀfIZY d»fE ±fûOÞXZ ÀfZ ´fi¹ffÀfûÔ IYe þøYSX°f WX`Ü A¦fSX BÀf °ff»ff¶f ¸fZÔ ´ff³fe SXWX°ff WX` °fû ¸fBÊ-þc³f ¸fZÔ AfÀf´ffÀf IZY B»ffIYûÔ IYe ¨Àf¨ffBÊ WXû ÀfIY°fe WX`Ü - BÀf ´fifIÈYd°fIY þ»f ÀÂfû°f IYf ÀfÔSXÃf¯f WXû³ff ¶fWXb°f þøYSXe WX`Ü ¸fÔdQSX ´fSX ¸fbÔOX³f IYSXf³fZ Uf»fZ IbYÔOX IYe QVff QZJIYSX ½¹fd±f°f WXû°fZ WX`ÔÜ ¦fif¸fe¯fûÔ IYe Àfb³fUfBÊ ³fWXeÔ WXû SXWXeÜ VffÀf³f ¹ff CXÀfIYe IYûBÊ ÀfÔÀ±ff BÀfIYf þe¯fûÊðfSX IYSXIZY ÀfÔ¨ff»f³f AüSX SXJSXJfU ¦ffÔU UfdÀf¹fûÔ AüSX ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f IZY Àfb´fbQÊ IYSX QZÜ


12 þc³f 2018

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

IY¸fþûSX ¸ffÔ¦f, U`dV½fIY ÀfÔIZY°fûÔ IZY ¨f»f°fZ Àfû³ff 32,000 ÷Y´f¹fZ ÀfZ ³fe¨fZ ³f¹fe dQ»»feÜ U`dV½fIY ¶ffþfSX ¸fZÔ IY¸fþûSX ÷YJ IZY ¶fe¨f §fSXZ»fc Af·fc¿f¯f d³f¸ff°ffÊAûÔ IYe AûSX ÀfZ ¸ffÔ¦f IY¸f SXWX³fZ IZY ¨f»f°fZ dQ»»fe ÀfSXfRYfÊ ¶ffþfSX ¸fZÔ Àfû³ff 100 ÷Y´f¹fZ MXcMXIYSX 31,950 ÷Y´f¹fZ ´fid°f QÀf ¦fif¸f WXû ¦f¹ffÜ ¹fWXe ÷YJ ¨ffÔQe ¸fZÔ ·fe QZJf ¦f¹ff AüSX ¹fWX 650 ÷Y´f¹fZ §fMXIYSX 40,450 ÷Y´f¹fZ ´fid°f dIY»fû¦fif¸f ´fSX Af ¦fBÊÜ ÀfSXfRYfÊ IYfSXû¶ffdSX¹fûÔ IZY A³fbÀffSX U`dV½fIY ¶ffþfSX ¸fZÔ ²ffSX¯ff IY¸fþûSX SXWX³fZ °f±ff À±ff³fe¹f Af·fc¿f¯f d³f¸ff°ffÊAûÔ AüSX JbQSXf dUIiYZ°ffAûÔ IYe ¸ffÔ¦f IY¸f SXWX³fZ ÀfZ §fSXZ»fc WXfdþSX ¶ffþfSX ¸fZÔ ·ffU d¦fSXf WX`Ü U`dV½fIY ¶ffþfSX ¸fZÔ dÀfÔ¦ff´fbSX ¸fZÔ Àfû³ff 0.22% d¦fSXIYSX 1,296.10 OXfg»fSX ´fid°f AüÔÀf ´fSX ¨f»fSXWXf ±ffÜ ÜdQ»»fe ¸fZÔ 99.9% AüSX 99.5% Vfbð°ff Uf»fZ Àfû³fZ IYf ·ffU 100-100 ÷Y´f¹fZ §fMXIYSX IiY¸fVf : 31,950 ÷Y´f¹fZ AüSX 31,800 ÷Y´f¹fZ ´fid°f QÀf ¦fif¸f SXWXfÜ Üd´fL»fZ ¨ffSX ÀfÂf IZY IYfSXû¶ffSX ¸fZÔ Àfû³fZ ¸fZÔ 450 ÷Y´f¹fZ IYf CXLf»f QZJf ¦f¹ff ±ffÜ d¦f³³fe (AfNX ¦fif¸f Àfû³ff) IYf ·ffU 24,800 ÷Y´f¹fZ ´fid°f BIYfBÊ ´fSX WXe ¶f³ff SXWXfÜ ¨ffÔQe WXfdþSX 650 ÷Y´f¹fZ §fMXIYSX 40,450 ÷Y´f¹fZ ´fid°f dIY»fû¦fif¸f AüSX Àff~fdWXIY dOX»feUSXe 125 ÷Y´f¹fZ MXcMXIYSX 40,535 ÷Y´f¹fZ ´fid°f dIY»fû¦fif¸f ´fSX Af ¦f¹feÜ ¨ffÔQe dÀf¢IYûÔ IYf ´fid°f Àf`IYOÞXf d»fUf»fe AüSX d¶fIYUf»fe ·ffU IiY¸fVf : 76,000 ÷Y´f¹fZ AüSX 77,000 ÷Y´f¹fZ SXWXf WX`Ü

VfbøYAf°fe ¶fPÞX°f IZY ¶ffQ ÀfZÔÀfZ¢Àf 40 AÔIY IYe ¸ff¸fc»fe ¶fPÞX°f IZY Àff±f ¶fÔQ ¸fbÔ¶fBÊÜ U`dV½fIY À°fSX ´fSX d¸f»fZ-þb»fZ ÷YJ IZY ¶fe¨f ¶fÔ¶fBÊ VfZ¹fSX ¶ffþfSX IYf Àfc¨fIYfÔIY VfbøYAf°fe ¶fPÞX°f IYû ¶fSXIYSXfSX ³fWXeÔ SXJ ´ff¹ff AüSX AÔ°f ¸fZÔ 39.80 AÔIY IYe ¸ff¸fc»fe ¶fPÞX°f IZY Àff±f 35,483.47 AÔIY ´fSX ¶fÔQ WXbAfÜ A´fi`»f ¸fWXe³fZ IYf Aüôûd¦fIY CX°´ffQ³f IYf AfÔIYOÞXf þfSXe WXû³fZ ÀfZ ´fi¸fbJ IÔY´fd³f¹fûÔ IZY VfZ¹fSXûÔ ¸fZÔ d»fUf»fe QZJe ¦f¹feÜ BÀfÀfZ ·fe ¶ffþfSX ¸fZÔ JfÀfIYSX VfbøYAf°fe IYfSXû¶ffSX ¸fZÔ °fZþe Af¹feÜ JbQSXf ¸fbQifÀRYed°f IYf ¸fBÊ ¸fWXe³fZ AfÔIYOÞXf IY»f þfSXe WXû³fZ Uf»ff WX`Ü U`dV½fIY d³fUZVfIYûÔ IYe ³fþSX 12 þc³f IYû dÀfÔ¦ff´fbSX ¸fZÔ A¸fZdSXIYf - CXØfSX IYûdSX¹ff IZY ¶fe¨f EZd°fWXfdÀfIY dVfJSX Àf¸¸fZ»f³f ´fSX WX`Ü §fSXZ»fc ÀfÔÀ±ff¦f°f d³fUZVfIYûÔ IYe d»fUf»fe ÀfZ ¶fÔ¶fBÊ VfZ¹fSX ¶ffþfSX IYf ÀfZÔÀfZ¢Àf ¸fþ¶fc°fe IZY Àff±f 35,472.59 AÔIY ´fSX Jb»ff AüSX EIY Àf¸f¹f dQ³f IZY CX¨¨f À°fSX 35,704.84 AÔIY ´fSX ´fWXbÔ¨f ¦f¹ffÜ WXf»ffÔdIY ¶ffQ ¸fZÔ ¸fb³ffRYfUÀfc»fe ÀfZ ¶ffþfSX ´fSX AÀfSX ´fOÞXf AüSX AÔ°f ¸fZÔ ¹fWX 39.80 AÔIY ¹ff 0.11 ´fid°fVf°f ¶fPÞX°f IZY Àff±f ¶fÔQ WXbAfÜ

5

O;kikj txr d¨fQÔ¶fSX¸f IYf ¸fûQe ÀfSXIYfSX ´fSX AfSXû´f, IYWXfA±fʽ¹fUÀ±ff IZY ¨ffSX MXf¹fSXûÔ ¸fZÔ ÀfZ °fe³f ´fÔˆYSX ³f¹fe dQ»»feÜ IYfÔ¦fiZÀf IZY UdSXâ ³fZ°ff EUÔ ´fcUÊ dUØf ¸fÔÂfe ´fe. d¨fQÔ¶fSX¸f ³fZ Afþ ³fSXZÔQi ¸fûQe ÀfSXIYfSX ¸fZÔ QZVf IYe A±fʽ¹fUÀ±ff IYe WXf»f°f JSXf¶f WXû³fZ IYf QfUf dIY¹ff AüSX IYWXf dIY A±fʽ¹fUÀ±ff IZY ¨ffSX MXf¹fSXûÔ ¸fZÔ ÀfZ °fe³f MXf¹fSX-d³f¹ffÊ°f, d³fþe d³fUZVf AüSX d³fþe CX´f·fû¦f-´fÔˆYSX WXû ¨fbIZY WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ ¹fWX ·fe IYWXf dIY dÀfRYÊ ÀfSXIYfSXe J¨fÊ øY´fe 'MXf¹fSX' ¨f»f SXWXf WX`, »fZdIY³f dIY ¨ff»fc Jf°ff §ffMXZ AüSX dUØfe¹f §ffMXZ IYe UþWX ÀfZ BÀf ´fSX Q¶ffU ¶fPÞX SXWXf WX`Ü d¨fQÔ¶fSX¸f ³fZ ÀfÔUfQQf°ffAûÔ ÀfZ IYWXf dIY dþ³f ¨ffSX MXf¹fSXûÔ IZY Af²ffSX ´fSX A±fʽ¹fUÀ±ff ¨f»f°fe WX` CX³f¸fZÔ ÀfZ °fe³f MXf¹fSX - d³f¹ffÊ°f, d³fþe d³fUZVf AüSX d³fþe CX´f·fû¦f-´fÔ¨fSX WXû ¨fbIZY WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ ¹fWX ·fe AfSXû´f »f¦ff¹ff dIY ¹fWX dÀ±fd°f ÀfSXIYfSX IYe ³fed°f¦f°f ¦f»fd°f¹fûÔ AüSX ¦f»f°f IYQ¸fûÔ IZY IYfSX¯f ´f`Qf WXbBÊ WX`Ü d¨fQÔ¶fSX¸f ³fZ IÈYd¿f, þeOXe´fe, SXûþ¦ffSX ÀfÈþ³f, ½¹ff´ffSX AüSX A±fʽ¹fUÀ±ff IZY IbYL QcÀfSXZ ¸ff³fIYûÔ IZY Af²ffSX ´fSX ÀfSXIYfSX IYû §fZSXfÜd¨fQÔ¶fSX¸f ³fZ IYWXf dIY þeEÀfMXe IYû ¦f»f°f PXÔ¦f ÀfZ »ff¦fc IYSX³fZ IYe UþWX Afþ ·fe IYfSXû¶ffSX ´fi·ffdU°f WXû SXWXZ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, '¸fBÊ 2014 IZY ¶ffQ ¶fWXb°f

ÀffSXe ¶ff°fZÔ IYe ¦fBÊ, »fZdIY³f A±fʽ¹fUÀ±ff ³füIYdSX¹fûÔ IYf UfQf dIY¹ff ¦f¹ff ±ff, 18 ¸fZÔ §fMXIYSX 6.7 RYeÀfQe WXû ¦fBÊÜd¨fQÔ¶fSX¸f ³fZ IYWXf dIY d´fL»fZ ¨ffSX U¿fûÊÔ ¸fZÔ E³f´feE 2,63,000 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ ÀfZ ¶fPÞXIYSX 10,30,000 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ WXû ¦f¹ff °f±ff Af¦fZ AüSX ¶fPÞXZ¦ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, '°fd¸f»f³ffOXb ÀfSXIYfSX ³fZ Afd²fIYfdSXIY øY´f ÀfZ BÀf ¶ff°f IYe ´fbdá IYe dIY 2017-18 ¸fZÔ SXfª¹f ¸fZÔ 50,000 LûMXZ EUÔ ¸fÔÓfû»fZ IYfSXû¶ffSX ¶fÔQ WXû ¦fE, dþÀfÀfZ 500,000 ³füIYdSX¹ffÔ J°¸f WXû ¦fBÊÔ AüSX EÀfE¸fBÊ ÀfZ¢MXSX ¸fZÔ ´fcÔþe IZY d³fUZVf ¸fZÔ 11,000 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYe IYe WXf»f°f JSXf¶f WXû°fe ¨f»fe »fZdIY³f IbYL WXþfSX ³füIYdSX¹ffÔ WXe ´f`Qf IYe IY¸fe AfBÊÜ ¹fdQ ´fcSXZ QZVf IZY d»fE B³f AfÔIYOÞXûÔ IYe ¦fBÊÜ"d¨fQÔ¶fSX¸f ³fZ IYWXf, 'dIYÀff³f ´fiQVfʳf ¦fBÊÔÜ IYSX SXWXZ WX`ÔÜ ³¹fc³f°f¸f Àf¸f±fʳf ¸fc»¹f IZY ßf¸f ¶¹fcSXû IZY ÀfUZÊÃf¯f (A¢MXc¶fSX- ¦f¯f³ff IYe þfE, °fû ¹fWX ³fbIYÀff³f IYBÊ ¸fb°ffd¶fIY CX´fþ IZY Qf¸f ³fWXeÔ d¸f»f SXWXZ WX`ÔÜ dQÀfÔ¶fSX, 2017) IYf OXZMXf þfSXe ¢¹fûÔ ¦fb³ff ª¹ffQf WXû¦ffÜ BÀfÀfZ ³fûMX¶fÔQe ÀfZ WXbE WXSX dIYÀff³f þf³f°ff WX` dIY »ff¦f°f ÀfZ 50 ³fWXeÔ dIY¹ff WX`?d¨fQÔ¶fSX¸f ³fZ IYWXf dIY ³fbIYÀff³f IYf A³fb¸ff³f »f¦ff¹ff þf ÀfIY°ff RYeÀfQe ÀfZ Ad²fIY IYe ¶ff°f þb¸f»ff dUV½f À°fSX ´fSX A±fʽ¹fUÀ±ff IYf AÀfSX WX`Ü"´fcUÊ dUØf ¸fÔÂfe ³fZ IYWXf, '¸fWXÔ¦ffBÊ WX`Ü'CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY dSXþUÊ ¶f`ÔIY IZY IbYL WXQ °fIY QZVf IYe A±fʽ¹fUÀ±ff ´fSX (B³µ»fZVf³f) ¶fPÞX°fe þf SXWXe WX`Ü IbYL ÀfUZÊÃf¯f IZY ¸fb°ffd¶fIY 48 RYeÀfQe »fû¦fûÔ WXû°ff WX`, »fZdIY³f B³f dQ³fûÔ A¸fZdSXIYf IYe dQ³f ´fWX»fZ SXZ´fû SXZMX ¸fZÔ IYe ¦fBÊ UÈdð BÀfIYf ³fZ ¸ff³ff dIY A±fʽ¹fUÀ±ff IYe WXf»f°f A±fʽ¹fUÀ±ff A¨Lf IYSX SXWXe WX`Ü ¹fcSXû´f ¸fZÔ ´fi¸ff¯f WX`Ü A¶f ¶¹ffþ QSXZÔ ¶fPÞXZÔ¦fe, dþÀfÀfZ JSXf¶f WXbBÊ WX`Ü ´fcUÊ dUØf¸fÔÂfe ³fZ IYWXf dIY dÀ±fd°f NXeIY WX`Ü ·ffSX°f ¸fZÔ WX¸ffSXe ³fed°f¦f°f CX´f·fûöYfAûÔ AüSX CX°´ffQIYûÔ IZY IÔY²fûÔ ´fSX ´fZMÑû»f, OXeþ»f AüSX E»f´feþe IYe IYe¸f°fûÔ ¦f»fd°f¹fûÔ AüSX IbYL ¦f»f°f IYQ¸fûÔ IYe ·ffSX ¶fPÞXZ¦ffÜ' CX³WXûÔ³fZ QfUf dIY¹ff dIY BÀf ¸fZÔ ¶fPÞXû°fSXe IYe UþWX ÀfZ Afþ QZVf ¸fZÔ UþWX ÀfZ A±fʽ¹fUÀ±ff IYe WXf»f°f JSXf¶f ÀfSXIYfSX ¸fZÔ Àff¸ffdþIY ÀfbSXÃff ÀfZ þbOÞXZ ¦fbÀÀff WX`ÜCX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY A¨LZ dQ³f IZY WXbBÊ WX`ÜCX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY 2015-16 ¸fZÔ IYf³fc³f AüSX IYf¹fÊIiY¸fûÔ IYe CX´fZÃff IYe þf UfQZ IZY °fWX°f WXSX Àff»f Qû IYSXûOÞX dUIYfÀf QSX 8.2 RYeÀfQe ±fe þû 2017- SXWXe WX`Ü

þb¸ff³ffÊ UÀfc»f³ff ´fif±fd¸fIY°ff ³fWXeÔ, ¹ffdÂf¹fûÔ IYû ÀfbdU²ffEÔ QZ³ff ¸fWX°U´fc¯fÊ: ´fe¹fc¿f ¦fû¹f»f ³f¹fe dQ»»feÜ °f¹f Uþ³f ÀfZ ª¹ffQf Àff¸ff³f »fZIYSX þf³fZ Uf»fZ ¹ffdÂf¹fûÔ ´fSX þb¸ff³fÊZ AüSX Àff¸ff³f ¶fbdIÔY¦f ÀfZ SXZ»fUZ IYû ·f»fZ WXe dUØf U¿fÊ 2017-18 ¸fZÔ 189 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYe IY¸ffBÊ WXbBÊ WXû, »fZdIY³f SXZ»f ¸fÔÂfe ´fe¹fc¿f ¦fû¹f»f IYf IYWX³ff WX` dIY CX³fIYe ´fif±fd¸fIY°ff »fû¦fûÔ IYû þf¦føYIY IYSX³ff WX`, þb¸ff³ffÊ »f¦ffIYSX SXfþÀU IY¸ff³ff ³fWXeÔÜ WXUfBÊ ¹ffÂff IYe ·ffÔd°f MÑZ³f ¹ffÂff ¸fZÔ ·fe ´fid°f ¹ffÂfe Àff¸ff³f IYf Uþ³f °f¹f WXû³fZ IYf d³f¹f¸f CXÀf UöY ¨f¨ffÊ ¸fZÔ Af¹ff þ¶f SXZ»fUZ ³fZ QZVf ·fSX ¸fZÔ °f¹f Uþ³f ÀfZ ¶fWXb°f ª¹ffQf Àff¸ff³f »fZIYSX ¦ffOÞXe ¸fZÔ ¨fPÞX³fZ Uf»fûÔ IZY dJ»ffRY þb¸ff³ffÊ AüSX þf¦føYIY°ff Ad·f¹ff³f ¨f»ff¹ffÜ BÀfZ »fZIYSX Af»fû¨f³ffAûÔ IYf Àff¸f³ff IYSX SXWXZ SXZ»f ¸fÔÂff»f¹f ³fZ ¶ffQ ¸fZÔ À´fá dIY¹ff dIY CX³fIZY Ad·f¹ff³f IYf »fùf »fû¦fûÔ IYû BÀf d³f¹f¸f IZY ´fid°f þf¦føYIY IYSX³ff WX`, CX³fÀfZ þb¸ff³ffÊ UÀfc»f³ff ³fWXeÔÜ EIY ÀffÃff°IYfSX ¸fZÔ SXZ»f ¸fÔÂfe ¦fû¹f»f ³fZ IYWXf, ¸f`Ô³fZ ¹fWX IY·fe ³fWXeÔ IYWXf dIY BÀf

d³f¹f¸f (Àff¸ff³f Uþ³f ÀfÔ¶fÔ²fe d³f¹f¸f) IYû »ff¦fc ³fWXeÔ IYSX³ff ¨ffWX°fZÜ WX¸ffSXf dU¨ffSX IY·fe ¹ffdÂf¹fûÔ IYû ´fSXZVff³f IYSX³ff ³fWXeÔ ±ffÜ þ¶f dIYÀfe ´fdSXUfSX IZY ´ffÀf ¶fWXb°f ª¹ffQf Àff¸ff³f WXû°ff WX`, ÀfWX - ¹ffdÂf¹fûÔ IYû ´fSXZVff³fe WXû°fe WX`, BÀfÀfZ SXZ»fUZ IYû RYIYÊ ³fWXeÔ ´fOÞX°ffÜ dIYÀfe ·fe dÀ±fd°f ¸fZÔ MÑZ³f ¸fZÔ Àff¸ff³f ¶fbIY IYSX³fZ AüSX CXÀfZ A´f³fZ Àff±f ¦fÔ°f½¹f °fIY »fZIYSX þf³fZ IYe ÀfbdU²ff WX`Ü ¹fWX SXZJfÔdIY°f IYSX°fZ WXbE dIY Àff¸ff³f ¶fiZIY (Àff¸ff³f dOX¶¶fZ) IYe ÀfbdU²ff Àf·fe ¹ffdÂf¹fûÔ IZY d»fE WX`, CX³WXûÔ³fZ »fû¦fûÔ ÀfZ ÀfWX¹ffdÂf¹fûÔ IYe ÀfbdU²ff IYf £¹ff»f SXJ³fZ IYf A³fbSXû²f dIY¹ffÜ ¸fÔÂfe ³fZ IYWXf, WX¸f dÀfRYÊ ª¹ffQf ÀfZ ª¹ffQf þf¦føYIY°ff R`Y»ff³ff ¨ffWX°fZ WX`ÔÜ EIY ¶ffSX Àf·fe þf¦føYIY WXû þfEÔ, dRYSX ·ffSX°f IZY »fû¦f IYfRYe dþ¸¸fZQfSX WX`Ô AüSX UWX ´f¢IYf WXe A´f³ff Àff¸ff³f Àff¸ff³f ¶fiZIY ¸fZÔ ¶fbIY IYSXUfEÔ¦fZÜ WX¸ffSXf IYf¸f AüSX þf¦føYIY°ff »ff³ff WX`Ü þb¸ff³ffÊ ¹ff þb¸ff³ffÊ UÀfc»f³ff WX¸ffSXe ´fif±fd¸fIY°ff ³fWXeÔ WX`, WX¸ffSXe

´fif±fd¸fIY°ff ¦fifWXIYûÔ IYe ÀfÔ°fbdá WX`Ü WXf»ffÔdIY, ÀfSXIYfSXe AfÔIYOÞXûÔ IZY A³fbÀffSX, dUØf U¿fÊ 2017-18 ¸fZÔ SXZ»fUZ IYû ª¹ffQf Àff¸ff³f »fZIYSX þf³fZ Uf»fZ ¹ffdÂf¹fûÔ ÀfZ þb¸ff³fÊZ IZY øY´f ¸fZÔ 56 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ AüSX Àff¸ff³f ¶fiZIY ¸fZÔ ¶fbdIÔY¦f ÀfZ 133 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYe IY¸ff¹fe WXbBÊ WX`Ü

SXZ»fUZ IYû d³fþe WXf±fûÔ ¸fZÔ QZ³fZ IYe IYûBÊ ¹fûþ³ff ³fWXeÔ: ¦fû¹f»f ³f¹fe dQ»»feÜ SXZ»f ¸fÔÂfe ´fe¹fc¿f ¦fû¹f»f ³fZ IYWXf WX` dIY SXZ»fUZ IYû d³fþe WXf±fûÔ ¸fZÔ ÀfüÔ´f³fZ IYe IYûBÊ ¹fûþ³ff ³fWXeÔ WX`Ü ¦fû¹f»f ³fZ IYWXf dIY EZÀff IYûBÊ ´fiÀ°ffU ³fWXeÔ WX` AüSX ·fdU¿¹f ¸fZÔ ·fe EZÀff ³fWXeÔ WXû¦ffÜ UWX Afþ EIY ÀfÔUfQQf°ff Àf¸¸fZ»f³f IYû ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX SXWXZ ±fZ dþÀf¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ ¶fe°fZ ¨ffSX U¿fÊ ¸fZÔ A´f³fZ ¸fÔÂff»f¹f IYe CX´f»fd¶²f¹ffÔ d¦f³ffBÊÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, ¨fd»fE BÀfZ EIYQ¸f À´fá IYSX QZ°fZ WX`Ô dIY SXZ»fUZ IYf A·fe ¹ff IY·fe ·fe d³fþeIYSX¯f IYSX³fZ IYe IYûBÊ ¹fûþ³ff ³fWXeÔ WX`Ü

SXZ»fUZ, ´fiûôüd¦fIYe Aô°f³f þ`ÀfZ ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ dUQZVfe d³fUZVf IYû Af¸fÔdÂf°f IYSX SXWXf WX` »fZdIY³f BÀfIZY IYfSX¯f SXf¿MÑXe¹f ´fdSXUWX³f IYû d³fþe WXf±fûÔ ¸fZÔ ÀfüÔ´f³fZ IYe d¨fÔ°ffEÔ ·fe CX·fSX SXWXe WX`ÔÜ SXZ»fUZ ÀfÔ§fûÔ ³fZ ¸fÔÂff»f¹f ÀfZ BÀf ´fSX dÀ±fd°f ÀffRY IYSX³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYe ±feÜ A´f³fZ ¸fÔÂff»f¹f IYe CX´f»fd¶²f¹ffÔ d¦f³ff°fZ WXbE ¦fû¹f»f ³fZ IYWXf dIY ³fBÊ »ffB³f d¶fLf³fZ IYe AüÀf°f SXµ°ffSX 59 RYeÀfQe ¶fPÞX ¦fBÊ WX`Ü U¿fÊ 2009 ÀfZ 2014 IZY ¶fe¨f ¹fWX ´fid°fdQ³f 4.1 dIY¸fe ±fe þû 20142018 IZY ¶fe¨f ¶fPÞXIYSX ´fid°fdQ³f 6.53 dIY¸fe WXû ¦fBÊÜ Ü¶fb»fZMX MÑZ³f ´fdSX¹fûþ³ff IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ¦fû¹f»f ³fZ IYWXf dIY UWX ´fMXSXe ´fSX WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf, BÀf QZVf ¸fZÔ dIYÀfe ·fe dUIYfÀf ´fdSX¹fûþ³ff ¹ff ³fE dU¨ffSXûÔ IZY Àff±f IYûBÊ ³f IYûBÊ ¸fbïZ þbOÞXZ WXû°fZ WX`ÔÜ »fZdIY³f WX¸fZÔ CX³fIZY Àf¸ff²ff³f d³fIYf»fIYSX Af¦fZ ¶fPÞX³ff WXû¦ffÜ ÜCX³WXûÔ³fZ Qû ¸fû¶ffB»f Ed´»fIZYVf³f ·fe »ffÔ¨f IYeÜ B³f¸fZÔ ÀfZ EIY WX` SXZ»f ¸fQQ AüSX QcÀfSXZ ¸fZ³¹fc Afg³f SXZ»ÀfÜ


12 þc³f 2018

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

´fdSXUfSX ¹ff ´ffMXeÊ ¸fZÔ IYûBÊ JMX´fMX ³fWXeÔ, Àf¶f IbYL NXeIY: SXf¶fOÞXe QZUe ³f¹fe dQ»»feÜ d¶fWXfSX IYe ´fcUÊ ¸fb£¹f¸fÔÂfe SXf¶fOÞXe QZUe °f±ff CX³fIZY Qû³fûÔ ´fbÂfûÔ - °fZþ ´fi°ff´f EUÔ °fZþÀUe ¹ffQU ³fZ Afþ IYWXf dIY ´ffMXeÊ ¹ff ´fdSXUfSX ¸fZÔ IYûBÊ JMX´fMX ³fWXeÔ WX` °f±ff WXSX IYWXeÔ kd¸fNXfÀfl WX`Ü SXfþQ ´fi¸fbJ »ff»fc ´fiÀffQ IZY 71 UZÔ þ³¸fdQ³f ´fSX CX³fIYf ´fdSXUfSX °f±ff ´ffMXeÊ IZY ³fZ°ff EIYÂf WXbE ±fZ °ffdIY EIYþbMX°ff dQJfBÊ þf ÀfIZYÜ »ff»fc IZY ¶fOÞXZ ´fbÂf °fZþ´fi°ff´f ³fZ IbYL dQ³fûÔ ´fWX»fZ EIY MXÐUeMX IYSX dUd·f³³f AMXIY»fûÔ IYû þ³¸f QZ dQ¹ffÜ IbYL »fû¦fûÔ ³fZ BÀfZ CX³fIZY LûMXZ ·ffBÊ °fZþÀUe IZY Àff±f Àf¸¶f³²fûÔ ¸fZÔ QSXfSX Af³fZ IZY ÀfÔIZY°f IZY øY´f ¸fZÔ d»f¹ff ±ffÜ WXf»ffÔdIY ¶ffQ ¸fZÔ Qû³fûÔ ·ffB¹fûÔ ³fZ ¹fWX ÀfRYfBÊ Qe dIY CX³fIZY ¶fe¨f IYûBÊ ¸f°f·fZQ ³fWXeÔ WX`Ô AüSX UZ EIYþbMX WX`ÔÜ ¹fWX dUUfQ ¸fedOX¹ff IYe ÀfbdJʹfûÔ ¸fZÔ Af³fZ IZY ¶fe¨f ´fcSXf ´fdSXUfSX »ff»fc ´fiÀffQ IYf þ³¸fdQ³f ¸f³ff³fZ IZY d»fE ´ffÔ¨f , QZVfSX} ¸ff¦fÊ ¸fZÔ °fZþÀUe IZY ¶fÔ¦f»fZ ´fSX EIYÂf WXbAfÜ SXf¶fOÞXe QZUe ³fZ BÀfe AUÀfSX ´fSX ÀfÔUfQQf°ffAûÔ ÀfZ ¶ff°f¨fe°f ¸fZÔ IYWXf, ´ffMXeÊ AüSX ´fdSXUfSX ¸fZÔ IYûBÊ MXcMX ³fWXeÔ WX` ... WX¸ffSXe ´ffMXeÊ ¸fZÔ d¶fJSXfU ³fWXe WX` ... ´ffMXeÊ ¸fZÔ IYûBÊ JMX´fMX ³fWXeÔ WX`Ü »ff»fc IYû IYSXûOÞXûÔ ÷Y´fE IZY ¨ffSXf §fûMXf»fZ ÀfZ ÀfÔ¶fÔd²f°f °fe³f ¸ff¸f»fûÔ ¸fZÔ d´fL»fZ Àff»f 23 dQÀfÔ¶fSX IYû Qû¿fe NXWXSXf¹fZ þf³fZ IZY ¶ffQ SXfÔ¨fe IYe þZ»f ·fZþf ¦f¹ff ±ffÜ U°fʸff³f ¸fZÔ UWX d¨fdIY°Àff Af²ffSX ´fSX ÀfVf°fÊ þ¸ff³f°f ´fSX ¶ffWXSX WX`ÔÜ CX³fIYe A³fb´fdÀ±fd°f ¸fZÔ ´ffMXeÊ IYf Ad²fIY°fSX ´fi¶fÔ²f³f SXf¶fOÞXe QZUe AüSX CX³fIZY Qû³fûÔ

´fbÂf IYSX°fZ WX`ÔÜ »ff»fc IYe Àf¶fÀfZ ¶fOÞXe ´fbÂfe ¸feÀff ·ffSX°fe SXfª¹fÀf·ff ÀfQÀ¹f WX`Ô AüSX Ad²fIY°fSX Àf¸f¹f dQ»»fe ¸fZÔ SXWX°fe WX`ÔÜ Qû³fûÔ ·ffB¹fûÔ IZY ¶fe¨f ¸f°f·fZQ WXe J¶fSXZÔ °f¶f VfbøY WXbBÊ þ¶f °fZþ´fi°ff´f ³fZ MXÐUeMX IYSX dVfIYf¹f°f IYe dIY ´ffMXeÊ ¸fZÔ IbYL »fû¦f CX³fIYe ¶ff°f ³fWXeÔ Àfb³f SXWXZ WX`ÔÜ °fZþ´fi°ff´f ³fZ A´f³fZ EUÔ °fZþÀUe IZY ¶fe¨f QSXfSX OXf»f³fZ Uf»fZ °f°UûÔ IZY dJ»ffRY IYfSXÊUfBÊ dIYE þf³fZ IYe þøYSX°f ¶f°ffBÊ ±feÜ ¶ffQ ¸fZÔ BÀf °fSXWX IYe dIYÀfe QSXfSX IYe ¶ff°f IYû JfdSXþ IYSX³fZ Uf»fZ °fZþ´fi°ff´f ³fZ IYWXf, WX¸ffSXZ ¶fe¨f IYûBÊ QSXfSX ³fWXe WX` .. IYOÞXUfWXMX IYWXfÔ WX`Ô AüSX ¹fWX dIYÀf ´fiIYfSX IYe IYOÞXUfWXMX WX`? ¹fWXfÔ °fû d¸fNXfÀf WXe d¸fNXfÀf WX`Ü °fZþ ´fi°ff´f ³fZ A´f³fZ ¨fd¨fÊ°f MXÐUeMX ¸fZÔ IYWXf ±ff dIY UWX Aþbʳf IYû WXdÀ°f³ff´fbSX IYe ¦fïe dQ»fUf³ff ¨ffWX°fZ WX`Ô AüSX ÀU¹fÔ õfdSXIYf »füMX þf³ff ¨ffWX°fZ WX`Ô (·f¦fUf³f IÈY¿¯f IYe °fSXWX)Ü BÀf ´fSX À´fáeIYSX¯f QZ°fZ WXbE CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¹fWX (õfdSXIYf þf³fZ IYe ¶ff°f) °fû EIY IYWXfU°f WX` dþÀfIYf A±fÊ A³¹f SXfª¹fûÔ ¸fZÔ ÀfÔ¦fNX³f IYû ¸fþ¶fc°f IYSX³ff WX`Ü Üd¶fWXfSX

IZY ´fcUÊ ÀUfÀ±¹f ¸fÔÂfe °fZþ´fi°ff´f ³fZ IY»f ·fe °fZþÀUe IZY Àff±f ¸f°f·fZQ WXû³fZ IYe J¶fSXûÔ ÀfZ BÔIYfSX dIY¹ff ±ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf ±ff dIY UWX ¨ffWX°fZ WX`Ô dIY CX³fIYf ·ffBÊ ¶fPÞXZ AüSX ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¶f³fZÜ CX³fIYf AfVfeUfÊQ WX¸fZVff CXÀfIZY Àff±f SXWXZ¦ffÜ d¶fWXfSX dU²ff³fÀf·ff ¸fZÔ ³fZ°ff ´fid°f´fÃf °fZþÀUe ³fZ A´f³fZ ¶fOÞXZ ·ffBÊ EUÔ ¸ffÔ IYe ¶ff°f IYf Àf¸f±fʳf IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY ´ffMXeÊ ¸fZÔ kAf»f Bþ U`»f (Àf¶f IbYL NXeIY)l WX`Ü °fZþÀUe ³fZ IY»f »fû¦fûÔ ÀfZ A³fbSXû²f dIY¹ff ±ff dIY UZ kSXfBÊ IYf ´fWXfOÞXl ³f ¶f³ffEÔÜ CX³WXûÔ³fZ BÀf ¶ffSXZ ¸fZÔ dUd·f³³f ÀfUf»fûÔ IZY þUf¶fûÔ IYû MXf»f°fZ WXbE IYWXf dIY CX³WXZÔ BÀf ¸fbïZ ´fSX dIY°f³fe ¶ffSX ÀfRYfBÊ QZ³fe WXû¦fe dIY Àf¶f IbYL NXeIY WX`Ü ÜCX³WXûÔ³fZ AfSXû´f »f¦ff¹ff ±ff dIY ·ffþ´ff EUÔ IbYL A³¹f Q»f , ¸f°f·fZQ IYe ARYUfWXûÔ IYû R`Y»ff SXWXZ WX`Ô AüSX CX³fIYe ´ffMXeÊ ¸fZÔ QSXfSX ´f`Qf IYSX³ff ¨ffWX°fZ WX`Ô °ffdIY CXÀfIYf SXfþ³fed°fIY »ff·f d»f¹ff þf ÀfIZYÜ SXfþ¦f ³fZ°ff ³fZ IYWXf dIY BÀf ´fiIYfSX IZY IÈY°¹fûÔ ÀfZ ¹fdQ CX³WXZÔ ¸ff³fdÀfIY ÀfÔ°fbdá d¸f»f°fe WX` °fû CX³WXZÔ ´fiÀf³³f SXWX³fZ QedþEÜ

·ffþ´ff ÀffÔÀfQ ³fZ IYWXf, ´f°±fSX¶ffþûÔ IYû ¦fû»fe ¸ffSX QZ³fe ¨ffdWXE ¨fÔOXe¦fPÞXÜ ·ffþ´ff IZY SXfª¹fÀf·ff ÀfQÀ¹f OXe ´fe U°Àf ³fZ IYWXf WX` dIY IYV¸feSX §ffMXe ¸fZÔ ´f°±fSX¶ffþûÔ IYû ¦fû»fe ¸ffSX QZ³fe ¨ffdWXEÜ ´fb¯fZ IZY ÀfVfÀÂf ¶f»f ¸fZdOXIY»f IYfg»fZþ (EERYE¸fÀfe) IZY ´fcUÊ IY¸ffÔOXZÔMX ³fZ IYWXf dIY ´ffdIYÀ°ff³f ³fZ ·ffSX°f IZY Àff±f Ló ¹fbð VfbøY IYSX dQ¹ff WX` AüSX þ¸¸fc - IYV¸feSX ¸fZÔ WXSX SXûþ WX¸ffSXZ ÀfbSXÃff ¶f»fûÔ ´fSX WX¸f»fZ WXû SXWXZ WX`ÔÜ ´f°±fSX¶ffþe IYe §fMX³ffAûÔ ¸fZÔ Vffd¸f»f »fû¦fûÔ IZY dJ»ffRY IZYÀf Uf´fÀf »fZ³fZ IZY þ¸¸fc - IYV¸feSX ÀfSXIYfSX IZY R`YÀf»fZ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ´fcLZ þf³fZ ´fSX U°Àf ³fZ IYWXf, kk¸fZSXe SXf¹f WX` dIY ´f°±fSX¶ffþûÔ IYû ¦fû»fe ¸ffSX QZ³fe ¨ffdWXEÜll

ÀfZUfd³fUÈ°f »fZdµMX³fZÔMX þ³fSX»f U°Àf ³fZ d·fUf³fe ¸fZÔ IY»f EIY IYf¹fÊIiY¸f IZY B°fSX ´fÂfIYfSXûÔ ÀfZ IYWXf dIY ·ffSX°f IZY Àff±f ¹fbðûÔ ¸fZÔ IYBÊ ¶ffSX ¸ff°f Jf³fZ IZY ¶ffQ ·fe ´ffdIYÀ°ff³f ³fZ Àf¶fIY ³fWXeÔ d»f¹ff WX` AüSX A¶f UWX Ló ¹fbð IYSX SXWXf WX`Ü Afþ þ¶f U°Àf ÀfZ ´fcLf dIY ¢¹ff UWX A´f³fZ ¶f¹ff³f ´fSX IYf¹f¸f WX`Ô , BÀf ´fSX CX³WXûÔ³fZ IYWXf , ‘‘ ¸f`Ô EIY Àf`³¹f Ad²fIYfSXe WXcÔ , ÀfZ³ff IYfRYe »fÔ¶fZ Àf¸f¹f ÀfZ ´ffdIYÀ°ff³f õfSXf VfbøY dIY¹ff ¦f¹ff Ló ¹fbð »fOÞX SXWXe WX`Ü IYV¸feSX ¸fZÔ Ló ¹fbð »fOÞX SXWXZ ¸fZSXZ þUf³f ¸fbÓfÀfZ ¢¹ff CX¸¸feQ IYSX°fZ WX`Ô ? EIY Àf`³¹f Ad²fIYfSXe IZY °füSX ´fSX ¸f`Ô A´f³fe IYWXe WXbBÊ ¶ff°f ´fSX IYf¹f¸f WXcÔÜll

CX³WXûÔ³fZ IYWXf, kkÀf`d³fIYûÔ IYû A´f³fZ Ad²fIYfdSX¹fûÔ ÀfZ ¢¹ff A´fZÃff SXJ³fe ¨ffdWXEÜ WX¸f CX³fIYf ¸f³fû¶f»f ³fWXeÔ d¦fSX³fZ QZ ÀfIY°fZÜ CX³f ´fSX ´f°±fSXûÔ ÀfZ WX¸f»fZ ³fWXeÔ dIYE þf ÀfIY°fZÜll dWXÀffSX IZY SXWX³fZ Uf»fZ U°Àf (69) IYû WXf»f ¸fZÔ SXfª¹fÀf·ff IZY d»fE ¨fb³ff ¦f¹ff WX`Ü UWX ´fb¯fZ dÀ±f°f EERYE¸fÀfe IZY d³fQZVfIY AüSX IY¸ffÔOXZÔMX SXWXZ WX`ÔÜ ¸fBÊ 2011 AüSX A´fi`»f 2012 IZY ¶fe¨f CX³WXûÔ³fZ WXdSX¹ff¯ff »fûIY ÀfZUf Af¹fû¦f IZY A²¹fÃf IZY °füSX ´fSX ·fe A´f³fe ÀfZUfEÔ Qe WX`ÔÜ CXÀf UöY WXdSX¹ff¯ff ¸fZÔ ·fcd´fÔQSX dÀfÔWX WXbçf IYe A¦fbUfBÊ Uf»fe IYfÔ¦fiZÀf ÀfSXIYfSX ±feÜ

6

SXfWXb»f ¦ffÔ²fe IYf Aû¶feÀfe Àf¸¸fZ»f³f UûMX ¶f`ÔIY IYe SXfþ³fed°f: ·ffþ´ff ³f¹fe dQ»»feÜ A³¹f d´fLOÞXf U¦fÊ (Aû¶feÀfe) Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ SXfWXb»f ¦ffÔ²fe IZY ÀfÔ¶fû²f³f IYû kUûMX ¶f`ÔIY IYe SXfþ³fed°fl IYSXfSX QZ°fZ WXbE ·ffþ´ff ³fZ IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf ÀfZ d´fLOÞXf U¦fÊ Af¹fû¦f IYû ÀfÔU`²ffd³fIY QþfÊ dQ¹fZ þf³fZ IYe ³fSXZ³Qi ¸fûQe ÀfSXIYfSX IYe ¹fûþ³ff ´fSX dÀ±fd°f À´fá IYSX³fZ IYû IYWXfÜ IZYÔQie¹f ¸fÔÂfe SXf¸fIÈY´ff»f ¹ffQU ³fZ IYWXf dIY IYfÔ¦fiZÀf IYf Aû¶feÀfe Àf¸¸fZ»f³f IZYU»f BÀf Àf¸fbQf¹f IZY UûMX ´ff³fZ IYe IYUf¹fQ WX`Ü Aû¶feÀfe Àf¸fbQf¹f ÀfZ Af³fZ Uf»fZ SXf¸fIÈY´ff»f ¹ffQU ³fZ IYWXf dIY QVfIYûÔ °fIY QZVf ¸fZÔ SXfþ IYSX³fZ Uf»fe IYfÔ¦fiZÀf ´ffMXeÊ ³fZ IY·fe Aû¶feÀfe U¦fÊ IYe d¨fÔ°ff ³fWXeÔ IYe AüSX Afþ A¨ff³fIY SXfWXb»f ¦ffÔ²fe IYf Aû¶feÀfe Àf¸ffþ IZY ´fid°f ´fiZ¸f þf¦fÈ°f WXû SXWXf WX`? CX³WXûÔ³fZ AfSXû´f »f¦ff¹ff dIY IYfÔ¦fiZÀf ´ffMXeÊ ³fZ WX¸fZVff Aû¶feÀfe U¦fÊ IYû ¦fb¸fSXfWX IYSX UûMX ´fif~ IYSX³fZ IYe SXfþ³fed°f IYe ´fSX³°fb CX³fIZY CX°±ff³f IZY d»fE IY·fe IbYL ³fWXeÔ dIY¹ffÜ ¹ffQU ³fZ IYWXf dIY A¦fSX SXfWXb»f ¦ffÔ²fe þe Àf¨f ¸fZÔ Aû¶feÀfe U¦fÊ IZY dWX°f`¿fe WX`Ô °fû UWX þUf¶f QZÔ IYe Uû Aû¶feÀfe Af¹fû¦f IYû ÀfÔU`²ffd³fIY QþfÊ QZ³fZ IZY ´fÃf ¸fZÔ WX`Ô ¹ff ³fWXeÔ Ü

WXf»ff°f ÀfZ CX´fþe RYþeÊ ²ffSX¯ff ±fe MXcþe ¸ff¸f»ff: Àf»f¸ff³f JbVfeÊQ »fÔQ³fÜ IYfÔ¦fiZÀf IZY UdSXâ ³fZ°ff AüSX ´fcUÊ IZYÔQie¹f ¸fÔÂfe Àf»f¸ff³f JbVfeÊQ ³fZ IYWXf dIY MXcþe À´fZ¢MѸf ¸ff¸f»ff AÀf»f ¸fZÔ §fûMXf»ff ³fWXeÔ ¶fd»IY WXf»ff°f ÀfZ CX´fþe EIY kkRYþeÊ ²ffSX¯ffll ±fe dþÀf¸fZÔ d³f¹fÔÂfIY EUÔ ¸fWXf»fZJf ´fSXeÃfIY (I`Y¦f), SXf¿MÑXe¹f ¸fedOX¹ff AüSX dU´fÃf Vffd¸f»f ±fZÜ MXcþe IYe SXfþ³fed°f ´fSX dIY°ff¶f d»fJ³fZ Uf»fZ JbVfeÊQ ³fZ IY»f Vff¸f ¹fWXfÔ þ¹f´fbSX ÀffdWX°¹fû°ÀfU ¸fZÔ A´f³fZ ÀfÔ¶fû²f³f ¸fZÔ ¹fWX ¶ff°f IYWXeÜ IYfÔ¦fiZÀf ³fZ°ff IYe dIY°ff¶f kkÀ´fZ¢MѸf ´ffgd»fdMX¢Àfl ´fcUÊ QcSXÀfÔ¨ffSX ¸fÔÂfe E SXfþf, Qi¸fbIY IYe SXfª¹fÀf·ff ÀfQÀ¹f IYd³f¸fûBÊ AüSX MXcþe À´fZ¢MѸf AfUÔMX³f ¸ff¸f»fûÔ ¸fZÔ ·fiáf¨ffSX EUÔ ²f³fVfû²f³f IZY QcÀfSXZ AfSXûd´f¹fûÔ IYû dQ»»fe IYe EIY AQf»f°f õfSXf ¶fSXe IYSX³fZ IZY ¶ffQ Af¹feÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, kkMXcþe ¸ff¸f»ff IYûBÊ §fûMXf»ff ³fWXeÔ ¶fd»IY WXf»ff°f (dþÀf¸fZÔ I`Y¦f , SXf¿MÑXe¹f ¸fedOX¹ff AüSX dU´fÃf Vffd¸f»f ±fZ) ÀfZ CX´fþe RYþeÊ ²ffSX¯ff ±fe þû dUVfZ¿f Àfe¶feAfBÊ AQf»f°f IZY ³¹ff¹ff²feVf (Aû ´fe) Àf`³fe IZY R`YÀf»fZ ÀfZ ÀffRY ÀffRY À±ffd´f°f WXû ¦f¹ffÜll CX³WXûÔ³fZ IYWXf, kk´ffÔ¨f ³¹ff¹ff²feVfûÔ IYe ÀfÔdU²ff³f ´feNX ³fZ ³fe»ff¸fe IZY dJ»ffRY ´fWX»fZ AfEÔ ´fWX»fZ ´ffEÔ IYf A³füd¨f°¹f JfdSXþ IYSX dQ¹ff ±ffÜ »fZdIY³f dIYÀfe ³fZ ·fe ´fid°fâf ²fcd¸f»f IYSX³fZ, ¸fbdVIY»fZÔ JOÞXe IYSX³fZ, ÀfSXIYfSX IYû IY¸f°fSX IYSX³fZ AüSX ³f¹fZ CXQe¹f¸ff³f ÃfZÂf (Àf³fSXfBþ ÀfZ¢MXSX) IYû »f¦f·f¦f ³fá IYSX³fZ IZY d»fE ARYÀfûÀf ³fWXeÔ þ°ff¹ffÜll JbVfeÊQ ³fZ IYWXf dIY UWX kkÀfWXe ´fdSX´fiZùfll ¸fZÔ ¸ff¸f»ff SXJ³fZ AüSX kk³f`d°fIY dþ¸¸fZQfSXe IYe ÓfcNXe ²ffSX¯ffAûÔll IYf AÔ°f IYSX³fZ IZY d»fE kÀ´fZ¢MѸf ´ffgd»fdMX¢Àfll d»fJ³fZ ´fSX ¸fþ¶fcSX WXbEÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, kkWXSX øY´f ¸fZÔ Àf¨¨ffBÊ IYe þe°f WXû °ffdIY »fûIY°fÔÂf ´fSX AfÔ¨f ³ff AfEÜll

¦fÈWX ¸fÔÂff»f¹f ³fZ IYWXf, ´feE¸f ³fSXZÔQi ¸fûQe IYe ÀfbSXÃff IYOÞXe IYe þfE¦fe ³f¹fe dQ»»feÜ IZYÔQie¹f ¦fÈWX ¸fÔÂff»f¹f ³fZ IYWXf dIY ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe IYe ÀfbSXÃff IYOÞXe IYe þfE¦feÜ ¸ffAûUfdQ¹fûÔ õfSXf ¸fûQe IYe WX°¹ff IYe IYd±f°f ÀffdþVf SX¨f³fZ IYe J¶fSXûÔ IZY ¶fe¨f ¸fÔÂff»f¹f ³fZ ¹fWX ¶f¹ff³f dQ¹ff WX`Ü ´fi²ff³f¸fÔÂfe IYe þf³f IYû J°fSXZ IYe J¶fSXûÔ IZY ¸fïZ³fþSX ¸fûQe IYe ÀfbSXÃff IYe Àf¸feÃff IZY d»fE ¦fÈWX ¸fÔÂfe SXfþ³ff±f dÀfÔWX ³fZ EIY CX¨¨f-À°fSXe¹f ¶f`NXIY IYe dþÀf¸fZÔ SXf¿MÑXe¹f ÀfbSXÃff Àf»ffWXIYfSX Adþ°f OXû·ff»f, IZYÔQie¹f ¦fÈWX Àfd¨fU SXfþeU ¦ffg¶ff AüSX JbdRY¹ff ¶¹fcSXû (AfBʶfe) IZY d³fQZVfIY SXfþeU þ`³f ³fZ dVfSXIY°f IYeÜ EIY Afd²fIYfdSXIY ¶f¹ff³f IZY ¸fb°ffd¶fIY, ¦fÈWX ¸fÔÂfe ³fZ d³fQZÊVf dQ¹ff dIY A³¹f EþZÔdÀf¹fûÔ ÀfZ dU¨ffSX - dU¸fVfÊ IYSXIZY Àf·fe þøYSXe CX´ff¹f dIYE þf¹fZ °ffdIY ´fi²ff³f¸fÔÂfe IYe ÀfbSXÃff ¨ffIY ¨fü¶fÔQ IYe þf ÀfIZYÜ ¶f¹ff³f IZY ¸fb°ffd¶fIY, ¦fÈWX ¸fÔÂff»f¹f IYû ¸fWXfSXf¿MÑX ´fbd»fÀf ÀfZ EIY dSX´fûMXÊ d¸f»fe WX` dþÀf¸fZÔ ¸ffAûUfQe ÀfÔ¦fNX³fûÔ ÀfZ IYd±f°f ÀfÔ¶fÔ²f SXJ³fZ Uf»fZ IbYL »fû¦fûÔ IZY ¶fe¨f ´fi²ff³f¸fÔÂfe IYû d³fVff³ff ¶f³ff³fZ ÀfZ þbOÞXZ ÀfÔUfQ IYf dþIiY WX`Ü ´fb¯fZ ´fbd»fÀf ³fZ Àff°f þc³f IYû EIY AQf»f°f IYû ¶f°ff¹ff dIY CXÀfZ ´fid°f¶fÔd²f°f ·ffIY´ff (¸ffAûUfQe) ÀfZ IYd±f°f ÀfÔ¶fÔ²fûÔ IZY d»fE d¦fSXµ°ffSX dIYE ¦fE ´ffÔ¨f »fû¦fûÔ ¸fZÔ ÀfZ EIY IZY dQ»»fe dÀ±f°f §fSX ÀfZ EIY ´fÂf d¸f»ff dþÀf¸fZÔ kkSXfþeU ¦ffÔ²fe þ`Àfe §fMX³ffll ¸fZÔ ¸fûQe IYû k¸ffSX³fZll IYe ÀffdþVf IYf dþIiY dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ


12 þc³f 2018

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

7

lelkef;d

ÀfÔ§f ¸fb£¹ff»f¹f ¸fZÔ ´fi¯f¶f ¸fbJþeÊ IZY dQ¹fZ ¦f¹fZ ·ff¿f¯f IZY AÀf»f ¸ff¹f³fZ IYfÔ¦fiZÀf IZY UdSXâ ³fZ°ff EUÔ ´fcUÊ SXf¿MÑX´fd°f ´fi¯f¶f ¸fbJþeÊ IYf SXf¿MÑXe¹f ÀU¹fÔÀfZUIY ÀfÔ§f IZY IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ dWXÀÀff »fZ³ff, QZVf IZY °f±ffIYd±f°f ÀfZIbY»fSX ³fZ°ffAûÔ IYû SXfÀf ³fWXeÔ Af¹ffÜ WXf»ffÔdIY ÀfÔ§f IZY IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ dWXÀÀff »fZ³fZ IZY ¶ffQ CXÀfe IYfÔ¦fiZÀf ³fZ ßfe ¸fbJþeÊ IYe ´fiVfÔÀff IYSX³ff VfbøY IYSX Qe, dþ³fIYe Af»fû¨f³ff IYSX³fZ IZY d»fE IYfÔ¦fiZÀf IZY A³fZIYûÔ EZÀfZ ³fZ°ff ¸f`Qf³f ¸fZÔ CX°fSX Af¹fZ ±fZ, dþ³WXûÔ³fZ SXfþ³fed°f IYe ´fif±fd¸fIY dVfÃff ßfe ¸fbJþeÊ ÀfZ WXfdÀf»f IYe ±feÜ IYfÔ¦fiZÀf IZY °f¸ff¸f ³fZ°ffAûÔ IZY dUSXû²f IZY ¶ffQ ÀfÔ§f IZY IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ´fWXbÔ¨fZ ßfe ¸fbJþeÊ õfSXf dQE ¦fE Àf¸´fc¯fÊ ·ff¿f¯f ´fSX A¦fSX ²¹ff³f dQ¹ff þfE °fû IYWX³ff ¦f»f°f ³fWXeÔ WXû¦ff dIY ÀU°fÔÂf°ff IZY ¶ffQ ´fWX»fe ¶ffSX EZÀff WXbAf WX`, þ¶f IYfÔ¦fiZÀf IZY dIYÀfe UdSXâ ³fZ°ff ³fZ ÀffUÊþd³fIY øY´f ÀfZ ¹fWX IYWX³fZ ¸fZÔ dIYÀfe °fSXWX IYf ÀfÔIYû¨f ³fWXeÔ dIY¹ff dIY ·ffSX°f IYe 5000 U¿fÊ ´fbSXf³fe Àf·¹f°ff ´fSX WX¸f»ff dIY¹ff ¦f¹ff AüSX Àf`ÔIYOÞXûÔ Àff»fûÔ °fIY ·ffSX°f ´fSX VffÀf³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ B³f¸fZÔ UWX ASX¶f IZY dUQZVfe ¸fbdÀ»f¸f AfIiY¸f¯fIYfSXe VffÀfIY ·fe Vffd¸f»f ±fZ, dþ³WXûÔ³fZ ·ffSX°f ´fSX WX¸f»ff IYSXIZY 600 U¿fûÊÔ °fIY VffÀf³f dIY¹ffÜ dUQZVfe ¸fbdÀ»f¸f VffÀfIYûÔ IYe CXQfSX LdU ¶f³ff³ff ÀffdþVf ±fe ßfe ¸fbJþeÊ IZY ·ff¿f¯f IZY B³f AÔVfûÔ ´fSX A¦fSX ²¹ff³f dQ¹ff þfE °fû ¹fWX IYfÔ¦fiZÀf AüSX Uf¸f´fÔd±f¹fûÔ IZY CXÀf ÓfcNX AüSX ¨fdSXÂf IYû CXþf¦fSX IYSX³fZ IZY d»fE IYfRYe WX`Ô, dþÀfIZY Af²ffSX ´fSX IYfÔ¦fiZÀf AüSX Uf¸f´fÔ±fe d´fL»fZ IYBÊ QVfIYûÔ ÀfZ ·ffSX°f IYe þ³f°ff IZY Àf¸fÃf dUQZVfe ¸fbdÀ»f¸f VffÀfIYûÔ IYe CXQfSX AüSX dWX³Qc ´fiZ¸fe LdU ¶f³ffIYSX, þWXfÔ ·ffSX°fe¹f ¸fbÀf»f¸ff³fûÔ IZY UûMXûÔ IYf CX´f¹fû¦f UûMX ¶f`ÔIY IYe °fSXWX IYSX°fZ Af SXWXZ ±fZ, UWXeÔ dWX³QbAûÔ IYf CX´f¹fû¦f °f±ffIYd±f°f ²f¸fÊd³fSX´fZÃf°ff AüSX ¦fÔ¦ffþ¸fb³fe ÀfÔÀIÈYd°f IYf CXQfWXSX¯f QZIYSX dIY¹ff þf SXWXf ±ffÜ IYfÔ¦fiZÀf ´fûd¿f°f Uf¸f´fÔ±fe AüSX IYd±f°f dUQZVfe Bd°fWXfÀfIYfSXûÔ IZY ¸fdÀ°f¿IY ÀfZ CX°´f³³f AfIiYfÔ°ff ¸fbdÀ»f¸f VffÀfIYûÔ IYe °f±ffIYd±f°f ÀfdWX¿¯fb°ff IYû AfB³ff dQJf³fZ Uf»fZ ßfe ´fi¯f¶f ¸fbJþeÊ ³fZ IYWXf dIY 12UeÔ ÀfQe IZY ¶ffQ ·ffSX°f ¸fZÔ 600 U¿fÊ ¸fbdÀ»f¸f VffÀfIYûÔ IYf SXfþ SXWXf, »fZdIY³f ·ffSX°f IYe ´fif¨fe³f ÀfÔÀIÈYd°f IYf¹f¸f SXWXeÜ QZJf þfE °fû ßfe ¸fbJþeÊ ³fZ IYfÔ¦fiZÀf ³fZ°ff IZY øY´f ¸fZÔ ¹fWX Àf°¹f IY·fe Jb»fIYSX ÀUeIYfSX ³fWXeÔ dIY¹ff ±ff, ´fSX ÀfÔ§f IZY IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ Vffd¸f»f WXû³fZ IZY ¶ffQ, CX³fIYe ÀUeIYfSXûdöY ³fZ ·ffSX°f IYe A³fZIYûÔ U°fʸff³f Àf¸fÀ¹ff IZY ¸fc»f IYfSX¯fûÔ IYû CXþf¦fSX IYSXIZY SXJ dQ¹ff WX`Ü þfd°f-´ffÔd°f EUÔ ÀfÔ´fiQf¹fUfQ ´fSX Af²ffdSX°f SXfþ³fed°f IZY IYfSX¯f ¹fWX ´fiV³f ÀUf·ffdUIY WXû°ff WX` dIY 600 U¿fûÊÔ IZY ¸fbdÀ»f¸f VffÀf³fIYf»f IZY ¶ffQ ·fe ¸fbÀf»f¸ff³fûÔ IYe Q¹f³fe¹f WXf»f°f ¢¹fûÔ WX` ? U`dQIY IYf»f IYe Àff¸ffdþIY ÀfÔSX¨f³ff IYû Àf¸fÓfZÔ dIYÀfe ·fe QZVf IZY UfÀ°fdUIY Bd°fWXfÀf ´fSX ²¹ff³f

dQ¹ff þfE °fû ¹fWX IYWX³ff A³fbd¨f°f ³fWXeÔ »f¦f°ff dIY EZd°fWXfdÀfIY §fMX³ffEÔ °f°IYf»fe³f Àf¸ffþ IYû °fû ´fi·ffdU°f IYSX°fe WXe WX`Ô, Àff±f WXe Bd°fWXfÀf IYf AÀfSX dIYÀfe ·fe Àf¸ffþ ¸fZÔ ÀfdQ¹fûÔ °fIY QZJf þf ÀfIY°ff WX`Ü IbYL EZÀff WXe ·ffSX°f ¸fZÔ ·fe WXbAf WX`Ü ·ffSX°fe¹f ÀfÔÀIÈYd°f AüSX Àf·¹f°ff IZY ÀUd¯fʸf IYf»f IZY øY´f ¸fZÔ U`dQIY IYf»f IYû QZJf þf ÀfIY°ff WX`Ü U`dQIY IYf»f IYe Àff¸ffdþIY ÀfÔSX¨f³ff IYf Af²ffSX þ³f¸fc»fIY dÀfðfÔ°f ±ffÜ Àff¸ffdþIY øY´f ÀfZ ¸fþ¶fc°f dWX³Qc Àf¸ffþ IYf °ff³ff-¶ff³ff IYfRYe ¸fþ¶fc°f ±ff AüSX °f°IYf»fe³f Àf¸ffþ ¨ffSX U¯fûÊÔ, 117 ¦fûÂf AüSX ¸fWXþ 36 þfd°f¹fûÔ ¸fZÔ Àfed¸f°f ±ff AüSX Àf¸ffþ ¸fZÔ dIYÀfe ·fe °fSXWX IYf °f³ffU ¹ff þdMX»f UfQ-dUUfQ IYe IYûBÊ dÀ±fd°f ³fWXeÔ ±feÜ CXØfSXU`dQIY ½¹fUÀ±ff ¸fZÔ »fûIYþeU³f A±fUf Àf¸ffþ ±fûOÞXf-Àff þdMX»f WXû ¦f¹ff AüSX U¯fÊ IYû ¦fb¯f ²f¸fÊ IZY A³fbÀffSX IY¸fÊ IZY d»fE ÀUeIÈYd°f d¸f»feÜ U¯fûÊÔ IYe ßfZd¯f¹fûÔ IYf dUIYfÀf WXbAf þû IYf»ffÔ°fSX ¸fZÔ U¯fÊ ½¹fUÀ±ff IZY øY´f ¸fZÔ ´fi·ffUe WXbBÊÜ CXØfSX U`dQIY IYf»f IZY ¶ffQ dþÀf °fSXWX ÀfZ ·ffSX°f IYe Àf¸fÈdð ´fSX dUQZVfe AfIiYfÔ°ffAûÔ IYe ³fþSX ´fOÞXe, CXÀfIZY ¶ffQ Àf¶fÀfZ ´fWX»fZ °fû UZ ·ffSX°f IYe Àf¸fÈdð IYû »fcMX³fZ IZY d»fE Af°fbSX WXû ¦fE AüSX °fQû´fSXfÔ°f CXÀfIZY ¶ffQ CX³WXûÔ³fZ ·ffSX°f IZY VffÀf³f EUÔ ÀfØff ´fSX WXe IY¶þf IYSXIZY ·ffSX°fe¹f dWX³Qc Àf¸ffþ AüSX ÀfÔÀIÈYd°f IYû BÀf °fSXWX ÀfZ JÔdOX°f dIY¹ff dIY CXÀfIYf ´fdSX¯ff¸f U°fʸff³f ·ffSX°f ¸fZÔ ·ffSX°f ÀfSXIYfSX IZY ¦fþMX IZY A³fbÀffSX IZYU»f dWX³Qc Àf¸ffþ ¸fZÔ 6500 ÀfZ Ad²fIY þfd°f¹fûÔ EUÔ ´f¨ffÀf WXþfSX ÀfZ Ad²fIY CX´fþfd°f¹fûÔ IZY øY´f ¸fZÔ QZJf þf ÀfIY°ff WX`Ü U°fʸff³f dWX³Qc Àf¸ffþ ¸fZÔ ½¹ff~ þfd°f-·fZQ, IbYSXed°f¹fûÔ, ·fZQ·ffU, CX¨¨f-d³f¸³f IYf ·ffU °f±ff ²f³fe-d³f²fʳf þ`Àfe A°ffdIYÊIY EUÔ A±fÊWXe³f dÀ±fd°f¹ffÔ, 12UeÔ ÀfQe IZY ¶ffQ »f¸¶fe dUQZVfe AfIiYfÔ°ffAûÔ IYe QfÀf°ff EUÔ CX³fIZY õfSXf WXbE ´fi¨fÔOX CX°´feOÞX³f EUÔ ³fSXÀfÔWXfSX IYf IbYd°Àf°f ´fdSX¯ff¸f WX`ÔÜ dUQZVfe AfIiYfÔ°ffAûÔ IZY AfIiY¸f¯fûÔ ÀfZ ·ffSX°f IYe ¶fQ»fe WXbBÊ °fÀUeSX, ·ffSX°f ¸fZÔ À±ffd´f°f ´ffÔ¨f ³fE ¨fZWXSXûÔ IiY¸fVf: Qd»f°f, U³fUfÀfe, ¸fbdÀ»f¸f, dÀfJ AüSX BÊÀffBÊ IZY øY´f ¸fZÔ QZJe þf ÀfIY°fe WX`Ü CXØfSXU`dQIY IYf»f IZY ¶ffQ ÀfZ »fZIYSX ¸fü¹fÊ IYf»f AüSX ¦fb~ IYf»f °fIY ·ffSX°f EIY ÀfcÂf ¸fZÔ ¶fÔ²ff

WXbAf ±ffÜ ´ffÔ¨fUeÔ Vf°ff¶Qe IZY CXØfSXf²fÊ ¸fZÔ CXØfSX´fd›¸f ·ff¦fûÔ ´fSX WXc¯fûÔ IZY AfIiY¸f¯f IZY ¶ffQ ¦fb~ Àff¸fifª¹f IYf ÏfÀf WXû³ff ´fifSXÔ·f WXbAfÜ VfIYûÔ, WXc¯fûÔ AüSX IbY¿ff¯fûÔ IZY AfIiY¸f¯fûÔ IZY QüSXf³f EIYþbMX ·ffSX°f IYe SXfþ³fed°fIY °fÀUeSX ¶fQ»f³fZ »f¦fe AüSX QZVf LûMXZ LûMXZ SXfª¹fûÔ ¸fZÔ dU·föY WXû³fZ »f¦ff AüSX Af´fÀfe »fOÞXfBÊ IZY IYfSX¯f °f°IYf»fe³f SXfþfAûÔ IYe ÀU¹fÔ IYe VfdöY IY¸fþûSX WXû°fe ¨f»fe ¦f¹feÜ ·ffSX°f IZY B³f WXf»ff°fûÔ IYf ´fcSXf »ff·f ASX¶f IZY dUQZVfe ¸fbdÀ»f¸f AfIiYfÔ°ffAûÔ ³fZ CXNXf¹ff AüSX 636 BÊÀfUeÔ ÀfZ »fZIYSX 11UeÔ ÀfQe °fIY IYBÊ ASX¶f IZY dUQZVfe ¸fbdÀ»f¸f AfIiYfÔ°ff ·ffSX°f ¸fZÔ AfIiY¸f¯f IYSXIZY §fbÀfZ AüSX ²f³f-Àf¸´fQf »fcMX³fZ IZY Àff±f WXe ¹fWXfÔ IZY »ffJûÔ ÀÂfe-´fb÷Y¿fûÔ IYû ¦fb»ff¸f ¶f³ffIYSX »fZ ¦fEÜ ¸fûWX¸¸fQ ¦fþ³fe AüSX ¸fûWX¸¸fQ ¦füSXe ÀfZ »fZIYSX AÔ¦fiZþe VffÀf³f IYf»f °fIY ·ffSX°f IYe ¸fc»f Àff¸ffdþIY-ÀffÔÀIÈYd°fIY AüSX Afd±fÊIY ÀfÔÀIÈYd°f IYû ³fû¨f³fZ-JÀfûMX³fZ ¸fZÔ IYûBÊ IYÀfSX ³fWXeÔ LûOÞXe ¦f¹feÜ dWX³QbAûÔ IYû þ¶fSX³f BÀ»ff¸f ÀUeIYfSX IYSXf¹ff ¦f¹ff ·ffSX°f ¸fZÔ ASX¶f IZY dUQZVfe BÀ»ffd¸fIY VffÀf³f À±ffd´f°f WXû³fZ IZY ¶ffQ dWX³QbAûÔ ´fSX þ¸fIYSX A°¹ff¨ffSX dIY¹fZ ¦fE, ´fdSX¯ff¸fÀUøY´f »ffJûÔ dWX³QbAûÔ ³fZ dÀfRYÊ A´f³fe þf³f ¶f¨ff³fZ IZY d»fE ´fdSXUfSX ÀfdWX°f BÀ»ff¸f ÀUeIYfSX IYSX d»f¹ff AüSX ·ffSX°f ¸fZÔ EIY ³fE ´fÔ±f IYû þOÞXZÔ þ¸ff³fZ IZY d»fE ·fSX´fcSX ¸füIYf dQ¹ffÜ ·ffSX°f ¸fZÔ SXWX³fZ Uf»fZ 99 ´fid°fVf°f ¸fbdÀ»f¸f »fû¦f, UWXe dWX³Qc Àf¸ffþ IZY »fû¦f WX`Ô, dþ³WXûÔ³fZ A´f³fe þf³f ¶f¨ff³fZ IZY d»fE Q¸f³f AüSX Q»f³f IZY CX´fSXfÔ°f BÀ»ff¸f ÀUeIYfSX IYSX d»f¹ff ±ffÜ dUQZVfe ¸fbdÀ»f¸f VffÀfIYûÔ AüSX AÔ¦fiZþûÔ ³fZ BÀf °fSXWX ¶f³ffE 'Qd»f°f' dUQZVfe ¸fbdÀ»f¸f VffÀfIYûÔ ³fZ ·ffSX°f ´fSX IY¶þf IYSXIZY ¸fbdÀ»f¸f Af¶ffQe IYû ¶fPÞXf³fZ IZY d»fE WXSX °fSXWX IZY þf¹fþ-³ffþf¹fþ ´fi¹ffÀf dIY¹fZ AüSX °f»fUfSX IYe ³fûÔIY ´fSX ²f¸ffʳ°fSX¯f IYf ´fi¨fÔOX Ad·f¹ff³f ¨f»ff¹ffÜ BÀfIZY IYfSX¯f þWXfÔ IY¸fþûSX dWX³QbAûÔ ³fZ ·f¹f, A°¹ff¨ffSX, ½¹fd·f¨ffSX EUÔ A´f³fZ Àff¸f³fZ ¸ffÔ-¶fWX³f IYe »fbMX°fe AÀ¸f°f EUÔ Bªþ°f IYû ³f ÀfWX IYSX BÀ»ff¸f ÀUeIYfSX IYSX d»f¹ff, UWXeÔ ÀUfd·f¸ff³fe, SXf¿MÑXfd·f¸ff³fe AüSX ²f¸ffÊd·f¸ff³fe dWX³QbAûÔ ³fZ ²f¸fÊ´fdSXU°fʳf °fû ³fWXeÔ

dIY¹ff, Àf¶f IbYL »fcMX þf³fZ IZY ¶ffQ þeU³f ¹ff´f³f IZY Q¶ffU AüSX AfIiYfÔ°ffAûÔ IZY A°¹ff¨ffSX IZY IYfSX¯f ´fZMX ´ff»f³fZ IZY d»fE AÀU¨L EUÔ ¦fÔQZ IYf¹fûÊÔ þ`ÀfZ ¨f¸fÊ IY¸fÊ °f±ff ÀfRYfBÊ IYf¹fûÊÔ IYû IYSX³fZ IZY d»fE ¸fþ¶fcSX WXû ¦fEÜ ¸fbdÀ»f¸f VffÀfIYûÔ õfSXf A°¹ff¨ffSX IYû ÓfZ»f³fZ AüSX AÀU¨L EUÔ AÀ´fÈV¹f IYf¹fûÊÔ IYû IYSX³fZ IZY d»fE ¸fþ¶fcSX dIY¹fZ ¦fE dWX³QbAûÔ IYû Àff¸ffdþIY ½¹fUÀ±ff ¸fZÔ AfE ´fdSXU°fʳf ÀfZ ²feSXZ-²feSXZ AÀU¨L IYf¹fûÊÔ IZY CX´fSXfÔ°f AÀ´fÈV¹f°ff IZY IYfSX¯f ALc°f ¶f³ffIYSX CX³WXZÔ CX³fIZY A´f³fZ Àf¸ffþ IYe d´fL»fe ´fdöY ¸fZÔ JOÞXf IYSX dQ¹ff AüSX AÔ¦fiZþûÔ ³fZ CX³WXZÔ Qd»f°f IYf ³ff¸f QZIYSX, ·ffSX°fe¹f Àff¸ffdþIY ½¹fUÀ±ff ¸fZÔ EIY ³f¹ff U¦fÊ IZY øY´f ¸fZÔ À±ffd´f°f IYSX dQ¹ffÜ ¶ffSXWXUeÔ Vf°ff¶Qe IZY ´fcUÊ ¸fZÔ BÀf QZVf ¸fZÔ EIY ·fe AÀU¨L IYf¹fÊ ¹ff AÀ´fÈV¹f°ff IYf CXQfWXSX¯f ³fWXeÔ d¸f»f°ff WX`ÔÜ OXfg. A¸¶fZOXIYSX ³fZ ·fe A´f³fe ´fbÀ°fIY kALc°f IYü³f AüSX I`YÀfZ?l IZY ´fÈâ 100 ´fSX CX»»fZJ dIY¹ff WX` dIY ·ffSX°f ¸fZÔ VfcQi IY·fe AÀ´fÈV¹f ³fWXeÔ ±ff EUÔ ¸f³fbIYf»f ¸fZÔ ·fe AV´fÈV¹f°ff ³fWXeÔ ±feÜ BÀfe °fSXWX U°fʸff³f ¸fZÔ dWX³QbAûÔ IZY dþÀf Àf¸fcWX IYû U³fUfÀfe IYWXf þf°ff WX`, A¦fSX CX³f U³fUfdÀf¹fûÔ IYe CX°´fdØf ´fSX ²¹ff³f dQ¹ff þfE °fû ¹fWX Jb»ffÀff WXû°ff WX` dIY U³fUfÀfe AüSX IYûBÊ ³fWXeÔ, ¶fd»IY dWX³Qc Àf¸ffþ IZY UWX »fû¦f WX`Ô, þû dUQZVfe ¸fbdÀ»f¸f AfIiYfÔ°ffAûÔ IZY A°¹ff¨ffSX ÀfZ ¶f¨f³fZ IZY d»fE ´fdSXUfSX ÀfdWX°f þÔ¦f»fûÔ, ´fWXfOÞXûÔ EUÔ Qb¦fʸf À±ff³fûÔ ¸fZÔ þfIYSX ¶fÀf ¦fE AüSX dUQZVfe ¸fbdÀ»f¸f AfIiYfÔ°ffAûÔ IYf ·fSX´fcSX ¸fbIYf¶f»ff dIY¹ff °f±ff ¸fb¦f»fûÔ EUÔ AÔ¦fiZþûÔ IYû þÔ¦f»f ¸fZÔ §fbÀf³fZ ³fWXeÔ dQ¹ffÜ ·ffSX°f IYf þÔ¦f»f ÀfUÊQf ÀU°f³Âf WXe SXWXf ±ffÜ U³fUfÀfe Àf¸ffþ IYû CXÀf Àf¸ffþ IZY øY´f ¸fZÔ ·fe QZJf þf ÀfIY°ff WX`, dþÀf Àf¸ffþ ³fZ ³f °fû ²f¸fÊ´fdSXU°fʳf dIY¹ff AüSX ³f WXe AÀ´fÈV¹f, AÀU¨L EUÔ ¦fÔQZ IYf¹fûÊÔ IYû IYSX³fZ IZY d»fE °f`¹ffSX WXbEÜ dÀfJ ²f¸fÊ IYe CX°´fdØf dUQZVfe ¸fbdÀ»f¸f AfIiYfÔ°ffAûÔ IZY VffÀf³f IYf»f ¸fZÔ WXe QZVf IZY AÔQSX dÀfJ ²f¸fÊ IYe ·fe CX°´fdØf ·fe WXbBÊÜ dÀfJ ´fÔ±f IYe CX°´fdØf ¸fbdÀ»f¸f AfIiYfÔ°ff VffÀfIYûÔ IYe IY»fBÊ IYû Jû»f³fZ Uf»fe §fMX³ff IZY øY´f ¸fZÔ ·fe QZJf þf ÀfIY°ff WX`Ü ¦fb÷Y ³ff³fIY QZU þe IZY IY±f³fûÔ ´fSX ¨f»f°fZ WXbE dÀfJ ´fÔ±f EIY ½¹fUÀ±ff IZY øY´f ¸fZÔ ´fifSX¸·f WXbAfÜ dWX³Qc ²f¸fÊ IYe SXÃff IZY d»fE ´fi°¹fZIY dWX³Qc ´fdSXUfSX IZY Àf¶fÀfZ ¶fOÞXZ ´fbÂf IYû dVf¿¹f ¶f³ff¹ff þf°ff ±ff, þû AfþeU³f AdUUfdWX°f SXWX IYSX A´f³fZ ²f¸fÊ EUÔ ÀfÔÀIÈYd°f IZY SXÃfIY IZY øY´f ¸fZÔ ´fÔQiWXUeÔ Vf°ff¶Qe ¸fZÔ AfIiYfÔ°ffAûÔ ÀfZ »fOÞX°ff SXWX°ff ±ffÜ IYf»ffÔ°fSX ¸fZÔ CXÀfe dVf¿¹f ´fSXÔ´fSXf IYû WXe dÀfJ ´fÔ±f IZY øY´f ¸fZÔ Àff¸ffdþIY ¸ff³¹f°ff ´fif~ WXû°fe ¨f»fe ¦f¹feÜ dÀfJûÔ IYf Bd°fWXfÀf ¶f°ff°ff WX` dIY ASX¶f IZY dUQZVfe ¸fbdÀ»f¸f VffÀfIYûÔ ³fZ dÀfJ ´fÔ±f ½¹fUÀ±ff IYû Àf¸ff~ IYSX³fZ IZY d»fE ·fSX´fcSX ´fi¹ffÀf dIY¹fZ ´fSX dÀfJûÔ IYe ¶fWXfQbSXe IZY Af¦fZ ¸fbdÀ»f¸f VffÀfIYûÔ IZY ÀffSXZ ´fi¹ffÀf AÀfRY»f WXe dÀfð WXbEÜ

BÀfe °fSXWX ·ffSX°f ¸fZÔ dÀ±f°f BÊÀffBÊ ´fÔ±f IZY Àf³Q·fÊ ¸fZÔ EIY A´fi¸ffd¯f°f dIY³°fb dUV½fÀf³fe¹f ¨f¨ffÊ WXû°fe WX`Ü AÔ¦fiZþûÔ IZY Àff±f BÊÀffBÊ d¸fVf³fdSX¹ffÔ ·ffSX°f ¸fZÔ Af¹feÔ EZÀff IYWXf þf°ff WX` dIY BÊÀffBÊ ´fÔ±f IZY ´fiU°fÊIY þeþÀf IiYfBÀMX ¹ff³fe BÊÀff ¸fÀfeWX ³fZ °f°IYf»fe³f AJÔOX ·ffSX°f IYf ·fc·ff¦f ¹ff³fe U°fʸff³f ARY¦ffd³fÀ°ff³f EUÔ IYV¸feSX IZY ¶füð ¸fNXûÔ ¸fZÔ dVfÃff AüSX QeÃff ¦fiWX¯f IYeÜ BÊÀff ¸fÀfeWX IZY 12 dVf¿¹fûÔ ¸fZÔ ÀfZ EIY dVf¿¹f ±fZ dþ³fIYf ³ff¸f ±ff ÀfZÔMX ±ffg¸fÀfÜ ÀfZÔMX ±ffg¸fÀf ³fZ WXe ÀfUÊ´fi±f¸f IZYSX»f IZY EIY À±ff³f ÀfZ BÊÀffBÊ ²f¸fÊ IYf ´fi¨ffSX-´fiÀffSX VfbøY dIY¹ffÜ AÔ¦fiZþûÔ IZY Af¦f¸f³f IZY Àff±f QZVf ¸fZÔ ½¹ff´fIY øY´f ÀfZ BÊÀffBÊ ´fÔ±f IYf ´fiUZVf WXbAfÜ »f¦f·f¦f 600 U¿fûÊÔ IZY dUQZVfe ¸fbdÀ»f¸f VffÀfIYûÔ EUÔ »f¦f·f¦f 200 U¿fûÊÔ IZY AÔ¦fiZþûÔ IZY QfÀf°ff IYf»f ¸fZÔ ·ffSX°f IYf þÔ¦f»f ÀfUÊQf ÀU°f³Âf SXWXfÜ AÔ¦fiZþûÔ IZY Àff±f WXe BÊÀffBÊ d¸fVf³fdSX¹ffÔ ·ffSX°f ¸fZÔ Af¹feÔ, dþ³WXûÔ³fZ ·ffSX°f ¸fZÔ ²f¸ffʳ°fSX¯f IYû °feUi ¦fd°f EUÔ Af¦fZ ¶fPÞXf³fZ ¸fZÔ IYûBÊ IY¸fe ³fWXeÔ LûOÞXeÜ U³fUfÀfe B»ffIYûÔ ÀfZ »fZIYSX QZVf IZY CX³f dUd·f³³f dWXÀÀfûÔ ¸fZÔ, þWXfÔ d³f²fʳf EUÔ Q¹f³fe¹f dÀ±fd°f ¸fZÔ A½¹fUdÀ±f°f þeU³f ¹ff´f³f IYSX SXWXZ U³fUfÀfe »fû¦fûÔ IZY ²f¸ffʳ°fSX¯f IZY d»fE BÊÀffBÊ d¸fVf³fdSX¹fûÔ ³fZ CX³fIYe Q¹f³fe¹f WXf»f°f IYû A´f³ff WXd±f¹ffSX ¶f³ff¹ff AüSX Qd»f°f EUÔ U³fUfÀfe dWX³QbAûÔ IYû BÊÀffBÊ ¶f³ffIYSX A´f³fZ dWX°fûÔ IYû Àff²f³fZ ¸fZÔ IYûBÊ IYÀfSX ³fWXeÔ LûOÞXeÜ BÀf °fSXWX QZJf þfE °fû ·ffSX°f IZY Bd°fWXfÀf IYû ´fdSXUd°fÊ°f IYSX³fZ Uf»fZ ¸fbdÀ»f¸f AfIiYfÔ°ffAûÔ AüSX BÊÀffBÊ d¸fVf³fdSX¹fûÔ EUÔ AÔ¦fiZþûÔ ³fZ BÀf QZVf IZY AÔQSX U°fʸff³f Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYû þ³¸f dQ¹ff AüSX CX³f Àf¸fÀ¹ffAûÔ IZY d³fSXfIYSX¯f IZY ³ff¸f ´fSX QZVf ¸fZÔ A´f³fe ÀfØff IYf ÀfÔ¨ff»f³f IYSX°fZ SXWXZÜ Bd°fWXfÀf IZY ´fi¨fbSX ¸ffÂff ¸fZÔ ´fif~ ¸f²¹fIYf»fe³f ´fi¸ff¯fûÔ IZY Af²ffSX ´fSX IYWX ÀfIY°fZ WX`Ô dIY BÀf QZVf IYe Àf·fe ´fi¸fbJ Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYe þOÞX ¸fZÔ UZ WXe dUQZVfe ¸fbdÀ»f¸f AfIiYfÔ°ff WX`ÔÜ ÀU°fÔÂf ·ffSX°f ¸fZÔ ¸fbdÀ»f¸f QZVf IYf d³f¸ffʯf AüSX QZVf ¸fZÔ ½¹ff~ þfd°f AüSX ²ffd¸fÊIY Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYe ¸fc»f þOÞX IZY øY´f ¸fZÔ B³WXeÔ dUQZVfe AfIiYfÔ°ffAûÔ IYe ³fed°f¹fûÔ IYû WXe dþ¸¸fZQfSX NXWXSXf¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü ´fi¯f¶f ¸fbJþeÊ ³fZ dQJf¹ff AfB³ff BÀf ´fiIYfSX WX¸f QZJZÔ °fû ´fcUÊ SXf¿MÑX´fd°f ßfe ´fi¯f¶f ¸fbJþeÊ ³fZ IYfÔ¦fiZÀf AüSX Uf¸f´fÔ±fe ³fZ°ffAûÔ IYû AfB³ff dQJf³fZ ¸fZÔ IYûBÊ IYÀfSX ³fWXeÔ ¶ffIYe SXJeÜ A¶f ¹fWX A»f¦f ¶ff°f WX` dIY IYfÔ¦fiZÀf AüSX Uf¸f´fÔ±fe ßfe ¸fbJþeÊ IZY ·ff¿f¯f ¸fZÔ ¸füþcQ ·ffSX°fe¹f Àf¸ffþ AüSX ÀfÔÀIÈYd°f IZY Àf¨f IYû Àf¸fÓf ´ff³fZ ¸fZÔ AÀfRY»f Àffd¶f°f WXû ¦f¹fZ AüSX A¶f UWX Àf·fe ßfe ¸fbJþeÊ IYe ´fiVfÔÀff IYSX°fZ WXbE ÀfÔ§f IZY dUSXû²f ¸fZÔ IbY°fIYÊ ¦fPÞX³fZ ¸fZÔ »f¦fZ WXbE WX`ÔÜ -OXfg. dUþ¹f Àfû³fIYSX VffÀÂfe (»fZJIY ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ IZY SXf¿MÑXe¹f ´fiUöYf WX`ÔÜ)


Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

12 þc³f 2018

ARY¦ffd³fÀ°ff³f IZY ´fWX»fZ MXZÀMX ¸fZÔ JZ»f³ff Àf¸¸ff³f IYe ¶ff°f: AdþÔ¢¹f SXWXf¯fZ Qb¶fBÊÜ ·ffSX°fe¹f MXZÀMX MXe¸f IZY IYf¹fÊUfWXIY AUÀfSX IYf dWXÀÀff ¶f³f³ff WX¸ffSXZ d»fE AfBÊÀfeÀfe MXZÀMX SX`ÔdIÔY¦f ¸fZÔ ¨fZ°fZV½fSX ´fbþfSXf (LNXZ SX`ÔdIÔY¦f), SXWXf¯fZ (18 UeÔ SX`ÔdIÔY¦f) AüSX »fûIZYVf SXfWXb»f (19 UeÔ SX`ÔdIÔY¦f) þ`ÀfZ ¶f»»fZ¶ffþ A´f³fe dÀ±fd°f IYû ¸fþ¶fc°f IYSX³ff ¨ffWXZÔ¦fZÜ ¦fZÔQ¶ffþe ¸fZÔ ´fcUÊ Vfe¿fÊ SX`ÔdIÔY¦f Uf»fZ SXdUÔQi þOXZþf (¨fü±fZ) AüSX SXdU¨fÔQi³f AdV½f³f (´ffÔ¨fUZÔ) ·fe SX`ÔdIÔY¦f ¸fZÔ DY´fSX ¨fPÞX³ff ¨ffWXZÔ¦fZÜ ARY¦ffd³fÀ°ff³f ³fZ JbQ IYû LûMXZ ´fiføY´f ¸fZÔ Àffd¶f°f dIY¹ff WX` AüSX A¶f UWX MXZÀMX dIiYIZYMX ¸fZÔ ·fe A´f³fe Lf´f LûOÞX³ff ¨ffWXZÔ¦fZÜ Af¹fSX»f`ÔOX IZY ¶ffQ MXZÀMX dIiYIZYMX JZ»f³fZ Uf»ff ARY¦ffd³fÀ°ff³f 12 UfÔ QZVf ¶f³fZ¦ffÜ IY~f³f AdþÔ¢¹f SXWXf¯fZ ³fZ Afþ IYWXf dIY Àf¸¸ff³f IYe ¶ff°f WX`Ü ARY¦ffd³fÀ°ff³f IZY ´fWX»fZ AüSX EZd°fWXfdÀfIY SXWXf¯fZ ³fZ IYWXf, ARY¦ffd³fÀ°ff³f IZY ´ffÀf Af¹fSX»f`ÔOX ³fZ d´fL»fZ ¸fWXe³fZ ´ffdIYÀ°ff³f IZY MXZÀMX ¸fZÔ CXÀfIZY dJ»ffRY JZ»f³ff CX³fIZY EIY A¨Le MXe¸f AüSX IbYL ´fid°f·ffVff»fe dJ»ffRY A´f³ff ´fWX»ff MXZÀMX ¸f`¨f JZ»ff d»fE Àf¸¸ff³f IYe ¶ff°f WX`Ü ·ffSX°fe¹f MXe¸f dJ»ffOÞXe WX`Ô , dþ³WXûÔ³fZ LûMXZ ´fiføY´fûÔ ¸fZÔ ±ffÜ ARY¦ffd³fÀ°ff³f IZY dJ»ffRY ¶fZÔ¦f»fcøY ¸fZÔ JbQ IYû Àffd¶f°f dIY¹ff WX`Ü ¸fbÓfZ ¹fIYe³f WX` ARY¦ffd³fÀ°ff³f IZY IY~f³f AÀf¦fSX 14 þc³f ÀfZ WXû³fZ Uf»fZ EIY¸ffÂf MXZÀMX ¸f`¨f dIY UZ MXZÀMX dIiYIZYMX ¸fZÔ EZÀff IYSX³fZ IYe ÀMXfd³fIYþBÊ ³fZ IYWXf, WX¸ffSXZ d»fE ¹fWX EIY ¸fZÔ JZ»fZ¦feÜ CX¸¸feQ IYSX SXWXZ WX`ÔÜ ·ffSX°fe¹f MXe¸f IYe ¸fWXf³f Ãf¯f WX` ¢¹fûÔdIY WX¸f A´f³fe MXZÀMX AfBÊÀfeÀfe ÀfZ þfSXe dUÄfd~ ¸fZÔ SXWXf¯fZ ³fZ °fSXRY ÀfZ, ¸f`Ô CX³WXZÔ Vfb·fIYf¸f³ffEÔ QZ°ff WXcÔÜ ¹ffÂff IYe VfbøYAf°f IYSX SXWXZ WX`Ü ·ffSX°f IZY IYWXf, ARY¦ffd³fÀ°ff³f IZY ´fWX»fZ MXZÀMX ¸f`¨f MXZÀMX SX`ÔdIÔY¦f ¸fZÔ Vfe¿fÊ ´fSX IYfd¶fþ ·ffSX°fe¹f dJ»ffRY ´fWX»ff MXZÀMX JZ»f³ff Àf¸¸ff³f IYe ¸fZÔ JZ»f³ff Àf¸¸ff³f IYe ¶ff°f WX`ÔÜ ¹fWX CX³fIZY MXe¸f BÀf ¸f`¨f ¸fZÔ d³f¹fd¸f°f IY~f³f dUSXfMX ¶ff°f WX`Ü WX¸fZÔ CX¸¸feQ WX` dIY CX³WXZÔ IYOÞXe d»fE EIY EZd°fWXfdÀfIY Ãf¯f WX` AüSX BÀf IYûWX»fe IZY d¶f³ff CX°fSXZ¦fe »fZdIY³f ¨fb³fü°fe QZÔ¦fZÜ

EdVf¹ffBÊ IY´f ÀfZ ´fWX»fZ WX¸fZÔ dUQZVfûÔ ¸fZÔ IYOÞXZ ¸fbIYf¶f»fZ JZ»f³fZ WXûÔ¦fZ: LZÂfe ³f¹fe dQ»»feÜ IY~f³f Àfb³fe»f LZÂfe IZY IY~f³f IYf A¦f»ff »fùf A¦f»fZ Àff»f Uf»fe MXe¸fûÔ IYû ¹fWXfÔ ³fWXeÔ ¶fb»ff ÀfIY°fZÜ §fSXZ»fc ¸f`¨fûÔ IZY d»fE WX¸ffSXe MXe¸f A¨Le WX`Ü WX¸fZÔ QZVf ÀfZ ¶ffWXSX WXû³fZ Uf»fZ ¸f`¨fûÔ ¸fZÔ Àfb²ffSX IYSX³fZ IYe þøYSX°f WX`Ü ÜIY»f RYfB³f»f ¸fZÔ AþZÊÔMXe³ff IZY d»f¹fû³fZ»f ¸fZÀÀfe IZY 64 AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f ¦fû»f IYe ¶fSXf¶fSXe IYSX³fZ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ´fcLZ þf³fZ ´fSX LZÂfe ³fZ IYWXf, ¸fZSXf ´fWX»ff »fùf EdVf¹ff IYe Vfe¿fÊ 10 MXe¸fûÔ ¸fZÔ Vffd¸f»f WXû³ff WX`Ü WX¸fZÔ ¹fWX ÀUeIYfSX IYSX³ff WXû¦ff IYe WX¸f UWXfÔ ³fWXeÔ WX`ÔÜ ÀfDYQe ASX¶f , BÊSXf³f AüSX AfgÀMÑZd»f¹ff IYe MXe¸fZÔ IYfRYe ¶fZWX°fSX WX`ÔÜ ¸fb°ffd¶fIY §fSXZ»fc ¸f`¨fûÔ ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f RbYMX¶ff»f WXû³fZ Uf»fZ EdVf¹ffBÊ IY´f ¸fZÔ Q¸fQfSX ´fiQVfʳf ·ffSX°fe¹f MXe¸f IYed³f¹ff AüSX ¨fe³fe °ffB´f` ÀfZ MXe¸f ³fZ ´fi·ffUe ´fiQVfʳf dIY¹ff WX` »fZdIY³f IYSX³fZ WX`Ü ·ffSX°f IZY ¦fib´f ¸fZÔ ¹fcEBÊ , ¶fWXSXe³f ¶fZWX°fSX dQJe °fû UWXeÔ ³¹fcþe»f`ÔOX IZY dJ»ffRY MXe¸f IYe IY¸fþûdSX¹ffÔ CXþf¦fSX WXû CX³WXZÔ dUQZVfûÔ ¸fZÔ ¸f`¨f JZ»fZ³fZ IYe þøYSX°f AüSX ±ffBÊ»f`ÔOX IYe MXe¸fZÔ WX`ÔÜ WX`Ü LZÂfe ³fZ IYWXf, QZVf IYf A¦f»ff »fùf LZÂfe ³fZ ¹fWXfÔ EIY ´fi¨ffSX IYf¹fÊIiY¸f IZY B°fSX ¦f¹feÜ þ¶f CX³f ÀfZ ´fcLf ¦f¹ff dIY dOXRZYÔOXSX EdVf¹ff IYe Vfe¿fÊ 10 MXe¸fZÔ ¸fZÔ Vffd¸f»f WXû³ff IYWXf, EdVf¹ff IY´f IZY d»fE Àf¶fÀfZ ´fWX»fZ IZY øY´f ¸fZÔ ´fWX»fe ´fÀfÔQ ÀfÔQZVf dÓfÔ¦f³f AüSX WX` °ffdIY ¶fOÞXe MXe¸fZÔ CX³WXZÔ A´f³fZ ¹fWXfÔ WX¸fZÔ ¸fþ¶fc°f MXe¸fûÔ IZY dJ»ffRY dUQZVfûÔ ¸fZÔ A³fÀf BQf±fûdOXIYf IZY ¨fûdMX»f WXû³fZ ´fSX JZ»f³fZ IZY d»fE Af¸fÔdÂf°f IYSX ÀfIZYÜ WXf»f JZ»f³ff WXû¦ffÜ WX¸f dIYÀfIZY dJ»ffRY MXe¸f IZY ´ffÀf QcÀfSXZ dUIY»´f IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ´fcLZ WXe ÀfÔ´f³³f BÔMXSXIYfÔdMX³fZÔMX»f IY´f ¸fZÔ 33 JZ»fZÔ¦fZ ¹fWX EAfBÊERYERY AüSX WX¸ffSXZ þf³fZ ´fSX CX³WXûÔ³fZ °ffdIYÊIY þUf¶f QZ³ff ÀfWXe Àff»f IZY LZÂfe ³fZ AfNX ¦fû»f dIY¹fZ dþÀf¸fZÔ ¸fb£¹f IYû¨f (ÀMXeRZY³f IYû³ÀfMXZ³fMXfB³f) Àf¸fÓffÜ LZÂfe ³fZ IYWXf, ³¹fcþe»f`ÔOX IZY IYed³f¹ff IZY dJ»ffRY RYfB³f»f ¸fZÔ dIY¹fZ ¦f¹fZ ´fSX d³f·fÊSX IYSX°ff WX` »fZdIY³f WX¸fZÔ dUQZVfûÔ ¸fZÔ dJ»ffRY ¸f`¨f ¸fZÔ WX¸f LWX - Àff°f ¶fQ»ffUûÔ CX³fIZY Qû ¦fû»f ·fe Vffd¸f»f WX`ÔÜ LZÂfe IZY ¸f`¨f IYe þøYSX°f WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf , IZY Àff±f CX°fSXZ ±fZÜ þ¶f EIY Àff±f B°f³fZ ´fiQVfʳf IZY RYfB³f»f ¸fZÔ ·ffSX°f ³fZ IYed³f¹ff Bʸff³fQfSXe ÀfZ IYWXcÔ °fû WX¸ffSXe SX`ÔdIÔY¦f ¶fQ»ffU WXû °fû dSXþUÊ dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYû IYû 2-0 ÀfZ dVfIYÀ°f QeÜ Ü·ffSX°fe¹f (97) IZY dWXÀff¶f ÀfZ WX¸f ¶fZWX°fSX SX`ÔdIÔY¦f ±fûOÞXe ¸fbdVIY»f WXû þf°fe WX`Ü

8

RYeRYf dUV½f IY´f ´fSX d³f·fÊSX IYSX°ff WX` ¸fZSXf BÔMXSX³fZVf³f»f IYdSX¹fSX: ¸fZÀÀfe ¶fiûd³f°ÀfeÜ AþZʳMXe³ff IZY IY~f³f d»f¹fû³f»f ¸fZÀÀfe ³fZ IYWXf WX` dIY CX³fIYf AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f ·fdU¿¹f øYÀf ¸fZÔ WXû³fZ Uf»fZ dUV½f IY´f ¸fZÔ CX³fIZY QZVf IZY ´fiQVfʳf ´fSX d³f·fÊSX IYSXZ¦ffÜܸfZÀÀfe ³fZ À´fZ³f IZY Q`d³fIY À´fûMXÊ IYû dQE ÀffÃff°IYfSX ¸fZÔ IYWXf dIY ¹fWX BÀf ´fSX d³f·fÊSX IYSXZ¦ff dIY WX¸f dIY°f³ff Af¦fZ °fIY þf°fZ WX`Ô, WX¸f MXc³ff¸fZÊÔMX IYû I`YÀfZ J°¸f IYSX°fZ WX`ÔÜ ¶ffÀfe»fÊû³ff IZY BÀf RYfSXUOXÊ ³fZ IYWXf, WX¸f »f¦ff°ffSX °fe³f RYfB³f»f ¦fÔUf ¨fbIZY WX`Ô dþÀfIZY IYfSX¯f ¸fedOX¹ff IZY Àff±f WX¸fZÔ IbYL ¸fbdVIY»f WXf»ff°f IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞXf WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY dUVfZ¿fIYSX AþZʳMXe³ff IYe ¸fedOX¹ff IZY Àff±f ¢¹fûÔdIY B³f °fe³f RYfB³f»f ¸fZÔ þ¦fWX ¶f³ff³ff ¢¹ff ¸ff¹f³fZ SXJ°ff WX` BÀfZ »fZIYSX WX¸ffSXZ ³fþdSX¹fZ ¸fZÔ ¸f°f·fZQ WX`Ü AþZʳMXe³ff IYe MXe¸f 2014 dUV½f IY´f RYfB³f»f ¸fZÔ þ¸fʳfe IZY dJ»ffRY Ad°fdSXöY Àf¸f¹f IZY ¶ffQ 1-0 ÀfZ WXfSX ¦fBÊ ±fe dþÀfIZY ¶ffQ MXe¸f IYû 2015 AüSX 2016 IZY IYû´ff A¸fZdSXIYf MXc³ff¸fZÊÔMX ¸fZÔ d¨f»fe IZY dJ»ffRY ´fZ³f»MXe VfcMXAfCXMX ¸fZÔ WXfSX IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞXfÜ dUV½f IY´f IZY QüSXf³f 31 ¶fSXÀf IZY WXû³fZ Uf»fZ ¸fZÀÀfe IYf ¸ff³f³ff WX` dIY À´fZ³f, ¶fifþe»f, þ¸fʳfe, RiYfÔÀf AüSX ¶fZd»þ¹f¸f dUV½f IY´f ¸fZÔ þe°f IZY ´fi¶f»f QfUZQfSX WX`ÔÜ AþZʳMXe³ff IYe MXe¸f dUV½f IY´f ¸fZÔ A´f³fZ Ad·f¹ff³f IYe VfbøYAf°f ¸ffÀIYû ¸fZÔ Vfd³fUfSX IYû AfBÀf»f`ÔOX IZY dJ»ffRY IYSXZ¦fe þ¶fdIY BÀfIZY ¶ffQ ¦fib´f OXe IZY A³¹f ¸f`¨fûÔ ¸fZÔ CXÀfZ IiYûEdVf¹ff AüSX ³ffBþedSX¹ff ÀfZ d·fOÞX³ff WX`Ü

IY÷Y¯f ³ff¹fSX ³fZ IYWXf, Qû Àff»f ´fWX»fZ IYe °fb»f³ff ¸fZÔ ¶fZWX°fSX ¶f»»fZ¶ffþ WXcÔ ¶fZÔ¦f»fcøYÜ IY÷Y¯f ³ff¹fSX ³fZ IYWXf WX` dIY UWX Qû Àff»f ´fWX»fZ IYe °fb»f³ff ¸fZÔ ¶fZWX°fSX ¶f»»fZ¶ffþ WX`Ô AüSX CX³fIYf RYûIYÀf E MXe¸f IZY Àff±f d¶fiMXZ³f QüSXZ IYe ¶fþf¹f ARY¦ffd³fÀ°ff³f IZY dJ»ffRY MXZÀMX dIiYIZYMX ¸fZÔ Uf´fÀfe ´fSX WX`Ü ³ff¹fSX ³fZ ¦fb÷YUfSX ÀfZ VfbøY WXû SXWXZ MXZÀMX ¸f`¨f ÀfZ ´fWX»fZ IYWXf, ¸f`Ô A¶f ´fWX»fZ ÀfZ dRYMX WXcÔÜ OXZPX Àff»f ÀfZ ¸f`Ô MXe¸f ÀfZ ¶ffWXSX WXcÔ AüSX A´f³fe °fIY³feIY ´fSX IYf¸f IYSX SXWXf WXcÔÜ ¸f`³fZ ¶f»»fZ¶ffþe AüSX dRYMX³fZÀf ´fSX IYf¸f dIY¹ff WX` AüSX §fSXZ»fc dIiYIZYMX ¸fZÔ SX³f ¶f³ff¹fZ WX`ÔÜ ¸f`Ô Qû Àff»f ´fWX»fZ ÀfZ A¶f ¶fZWX°fSX ¶f»»fZ¶ffþ WXcÔÜ ³ff¹fSX IYû A¦fSX AÔd°f¸f EIYfQVf ¸fZÔ Vffd¸f»f dIY¹ff þf°ff WX` °fû d´fL»fZ Àff»f ¸ff¨fÊ ¸fZÔ AfÀMÑZd»f¹ff IZY dJ»ffRY MXZÀMX ¸f`¨f IZY ¶ffQ ¹fWX CX³fIYf ´fWX»ff AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f ¸f`¨f WXû¦ffÜ d¶fiMXZ³f IZY ÀfRY»f QüSXZ ÀfZ UWX BÔ¦»f`ÔOX IZY dJ»ffRY ßfÈÔJ»ff IZY d»f¹fZ MXe¸f ¸fZÔ þ¦fWX ¶f³ff ÀfIY°fZ WX`Ô WXf»ffÔdIY ³ff¹fSX B°f³fZ Af¦fZ IYe ³fWXeÔ Àfû¨f³ff ¨ffWX°fZÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf , A·fe CXÀf¸fZÔ IYfRYe Àf¸f¹f ¶ffIYe WX`Ü A·fe ¸fbÓfZ EIY MXZÀMX ¸f`¨f AüSX CXÀfIZY ¶ffQ E ßfÈÔJ»ff JZ»f³fe WX`Ü ¸f`Ô ª¹ffQf Af¦fZ IYe ³fWXeÔ Àfû¨f SXWXfÜ E ßfÈÔJ»ff IZY d»f¹fZ °f`¹ffdSX¹ffÔ ¨f»f SXWXe WX`Ô »fZdIY³f ¸f`Ô dRY»fWXf»f MXZÀMX ¸f`¨f ¸fZÔ A¨Lf ´fiQVfʳf IYSX³ff ¨ffWX°ff WXcÔÜ ARY¦ffd³fÀ°ff³f IZY IY~f³f AÀf¦fSX ÀMXfd³fIYþB ³fZ IYWXf WX` dIY CX³fIYf dÀ´f³f AfIiY¸f¯f ·ffSX°f ÀfZ ¶fZWX°fSX WX`Ü BÀf ¶ffSXZ ¸fZÔ ³ff¹fSX ³fZ IYWXf, ¹fWX IYfRYe ¶fOÞXf ¶f¹ff³f WX` ¢¹fûÔdIY CX³WXûÔ³fZ A·fe MXZÀMX dIiYIZYMX ³fWXeÔ JZ»ff WX`Ü WX¸ffSXZ ¨ffSXûÔ dÀ´f³fSX MXZÀMX dIiYIZYMX ¸fZÔ JbQ IYû Àffd¶f°f IYSX ¨fbIZY WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY SXfdVfQ Jf³f AüSX ¸fbþe¶f þQSXf³f IZY d»f¹fZ MXZÀMX dIiYIZYMX ³f¹fe ¨fb³fü°fe WXû¦feÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, ¸f`³fZ AfBÊ´feE»f ¸fZÔ SXfdVfQ IYû JZ»ff WX` »fZdIY³f ¹fWX A»f¦f ´fiføY´f WX`Ü ¹fWX MXZÀMX dIiYIZYMX WX` þû CXÀf³fZ ³fWXeÔ JZ»ff WX`Ü

RZYOXSXSX IZY 20 ¦fi`ÔOX À»f`¸f IZY ´feLZ ³fWXeÔ ·ff¦f SXWXf: SXRZY»f ³fOXf»f ´fZdSXÀfÜ SXRZY»f ³fOXf»f ³fZ IY»f A´f³ff 11 UfÔ RiYZÔ¨f AüSX 17 UfÔ ¦fi`ÔOXÀ»f`¸f dJ°ff¶f þe°f³fZ IZY ¶ffQ IYWXf dIY UWX Àf¶fÀfZ ª¹ffQf 20 ¦fi`ÔOXÀ»f`¸f dJ°ff¶f þe°f³fZ Uf»fZ SXûþSX RZYOXSXSX IYf ´feLf ³fWXeÔ IYSX SXWXZÜ ³fOXf»f ³fZ IY»f RiYZÔ¨f Aû´f³f IZY RYfB³f»f ¸fZÔ OXû¸fed³fIY d±fE¸f IYû IYWXf 6-4, 6-3, 6-2 ÀfZ dVfIYÀ°f QZ³fZ IZY ¶ffQ IYWXf dIY UWX ·fdU¿¹f ¸fZÔ RZYOXSXSX IYe ¶fSXf¶fSXe IYSX³ff ¹ff CX³fÀfZ Af¦fZ ekuflag jktiwr lEiknd] d³fIY»f³ff ¨ffWXZÔ¦fZ »fZdIY³f BÀfIYf ¹fWX izdk”kd] eqnzd o Lokeh ds fy, s ] 216 ,y-vkbZ-th ¸f°f»f¶f ³fWXeÔ UWX CXÀfIYf ´feLf IYSX SXWXZÜ jktiwr izl lS-4@,] vkokl fodkl dkWyksuh] ³fOXf»f ³fZ IYWXf, d³fÀfÔQZWX ¸f`Ô ¨ffWXcÔ¦ff dIY cksnyk] vkxjk&7 ls Nik rFkk SXûþSX IYe °fSXWX ¸fZSXZ ´ffÀf ·fe ·fdU¿¹f ¸fZÔ 20 dk;kZy; nSfud nhi'khy Hkkjr dJ°ff¶f WXû ¹ff CXÀfÀfZ Ad²fIY ·feÜ ngrksjk] vkxjk&7 ls izdkf'kr A lEiknd % ekuflag jktiwr Bʸff³fQfSXe ÀfZ IYWXcÔ °fû ¸fZSXZ dQ¸ff¦f ¸fZÔ EZÀff eks- 9897071357 IbYL ³fWXeÔ WX`Ü ¸fbÓfZ BÀf dJ°ff¶f IYf »fb°RY iksLVy jftLVsª’ku ua-&,-th-108@2011&2013 Email:-deepsheel_bharat@rediffmail.com CXNXf³fZ QedþEÜ

12 june 2018  
12 june 2018  
Advertisement