Page 1

Af¦fSXf, dUIiY¸f ÀfÔU°f 2074 RYf»¦fb³f IÈY¿¯f õfQVfe, Àfû¸fUfSXX 12 RYSXUSXe X 2018

nhi’khy Hkkjr 5

À¸ffMXÊ dÀfMXe d¸fVf³f IZY d»f¹fZ ¸fûQe ÀfSXIYfSX ³fZ þfSXe dIYE 9940 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ

6

¸fûQe ³fZ IYe A¶fc²ff¶fe IZY VfWXþfQZ ÀfZ ¸fb»ffIYf°f, ´ffÔ¨f Àf¸fÓfü°fûÔ ´fSX WXÀ°ffÃfSX

8

R.N.I. No. UPHIN/2008/26902 U¿fÊ-10 AÔIY-69 IYe¸f°f 1 ÷Y´f¹ff ´fÈâ 08

QdÃf¯f ARiYeIYf ³fZ Vff³fQfSX þª¶ff dQJf¹ff, þe°f IYe WXIYQfSX ±fe: IYûWX»fe

ÀfbÔþUf³f Af°fÔIYe WX¸f»ff: Àf¨fÊ Afg´fSXZVf³f þfSXe, ´ffÔ¨f þUf³f VfWXeQ, ¨ffSX Af°fÔIYe PXZSX ÀfbÔþUf³f (þ¸¸fc)Ü ÀfbSXÃff¶f»fûÔ ³fZ þ¸¸fc IZY ÀfbÔþUf³f Àf`³¹f dVfdUSX ¸fZÔ dL´fZ Qû AüSX Af°fÔIYUfdQ¹fûÔ IYû ¸ffSXf d¦fSXf¹ff þ¶fdIY þ`Vf-E-¸fûWX¸¸fQ IZY ÀfÔdQ¦²f Af°fÔIYUfdQ¹fûÔ IZY WX¸f»fZ ¸fZÔ ÀfZ³ff IZY °fe³f AüSX þUf³fûÔ IZY VfWXeQ WXû³fZ °f±ff EIY ³ff¦fdSXIY IZY ¸ffSXZ þf³fZ IZY Àff±f WXe ¸fÈ°fIYûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¶fPÞXIYSX LWX WXû ¦fBÊ WX`Ü EIY UdSXâ ´fbd»fÀf Ad²fIYfSXe ³fZ Afþ ¹fWX þf³fIYfSXe QeÜ ´fbd»fÀf ³fZ ¶f°ff¹ff dIY þ`VfE-¸fûWX¸¸fQ IZY ·ffSXe WXd±f¹ffSXûÔ ÀfZ »f`Àf Af°fÔIYUfdQ¹fûÔ ³fZ dVfdUSX ´fSX IY»f °fOÞXIZY WX¸f»ff IYSX dQ¹ff ±ffÜ ÀfbSXÃff¶f»fûÔ ³fZ Vfd³fUfSX IYû Qû Af°fÔIYUfdQ¹fûÔ IYû ¸ffSX d¦fSXf¹ff ±ffÜ UdSXâ ´fbd»fÀf Ad²fIYfSXe ³fZ IYWXf, Qû AüSX Af°fÔIYUfQe ¸ffSXZ ¦fE WX`ÔÜ BÀfIZY Àff±f WXe A¶f ¸ffSXZ ¦fE Af°fÔIYUfdQ¹fûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¨ffSX WXû ¦fBÊ WX`Ü Vfe¿fÊ ´fbd»fÀf Ad²fIYfSXe ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ÀfZ³ff IZY °fe³f AüSX þUf³f VfWXeQ WXû ¦fE °f±ff EIY Àf`³¹f IY¸feÊ IZY d´f°ff IYe ¸fü°f WXû ¦fBÊÜ BÀfIZY Àff±f WXe ¸fÈ°fIYûÔ IYe ÀfÔ£¹ff LWX WXû ¦f¹fe WX`Ü ÀfZ³ff IZY EIY Ad²fIYfSXe ³fZ ¶f°ff¹ff dIY Ad·f¹ff³f þfSXe WX`Ü þ¸¸fc ¸fZÔ ÀfZ³ff IZY þ³fÀfÔ´fIYÊ Ad²fIYfSXe »fZdµMX³fZÔMX IY³fÊ»f QZUZÔQi Af³fÔQ ³fZ IYWXf, Ad·f¹ff³f ¨f»f SXWXf WX` AüSX ¢½ffMXÊSXûÔ ÀfZ »fû¦fûÔ IYû

¶ffWXSX d³fIYf»ff þf SXWXf WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff ¸ffSXZ ¦fE ±fZÜ Af°fÔIYUfQe IY»f ·fûSX WXû³fZ WX` þ¶fdIY ¶fb»fZMX ´ficRY UfWX³fûÔ ¸fZÔ ÀfUfSX JbdRY¹ff EþZÔdÀf¹fûÔ ³fZ ARYþ»f ¦fb÷Y IYe ¶fSXÀfe IZY ¸fïZ³fþSX þ`Vf-E-¸fûWX¸¸fQ õfSXf ÀfZ³ff ¹ff ÀfbSXÃff ´fid°fâf³fûÔ ´fSX WX¸f»fZ IYe ¨fZ°ffU³fe Qe ±feÜ ARYþ»f ¦fbøY IYû U¿fÊ 2001 ¸fZÔ ÀfÔÀfQ ·fU³f ´fSX WX¸f»fZ IZY Qû¿f ¸fZÔ ³fü RYSXUSXe 2013 IYû RYfÔÀfe Qe ¦fBÊ ±feÜ Af°fÔIYUfQe ·fûSX WXû³fZ ÀfZ ´fWX»fZ dVfdUSX ¸fZÔ §fbÀfZ AüSX ÀfÔ°fSXe ÀfZ ÀfÔdÃf~ ¸fbNX·fZOÞX IZY ¶ffQ UWX ´feLZ IYe AûSX ÀfZ dVfdUSX IZY ·fe°fSX §fbÀfZÜ Ad²fIYfSXe ³fZ IYWXf, Af°fÔIYUfQe AfUfÀfe¹f ´fdSXÀfSX ¸fZÔ §fbÀfZ dþÀfIZY ¶ffQ °UdSX°f IYfSXÊUfBÊ Q»fûÔ ³fZ B»ffIZY IYe §fZSXf¶fÔQe IYSX Qe AüSX dVfdUSX IZY ·fe°fSX IbYL §fSXûÔ ¸fZÔ dL´fZ Af°fÔIYUfdQ¹fûÔ IYû §fZSX d»f¹ffÜ dVfdUSX IZY Àff¸f³fZ þ¸¸fc-»fJ³f´fbSX dIY IYBÊ ´fdSXUfSX A¶f ·fe UWXfÔ WX`Ô AüSX ÀfZ ´fWX»fZ ÀfÔ°fSXe ÀfZ ÀfÔdÃf~ ¸fbNX·fZOÞX IZY Àf`³¹f IY¸feÊ dVfdUSX IZY ´feLZ IYe AûSX ¶ffB´ffÀf ´fSX UfWX³fûÔ IYe AfUfþfWXe ÀfZ³ff IYf ¸fIYÀfQ CX³fIYe ÀfbSXÃff Àfbd³fd›°f ¶ffQ ´feLZ IYe AûSX ÀfZ dVfdUSX IZY ·fe°fSX AfUfÀfe¹f ´fdSXÀfSX ÀfZ »fû¦fûÔ IYû d³fIYf»f³fZ þfSXe WX` þ¶fdIY ¶fb»fZMX ´ficRY UfWX³fûÔ ¸fZÔ IYSX³ff WX`Ü Ad²fIYfSXe ³fZ IYWXf, IY»f SXf°f §fbÀfZ ±fZÜ Ad²fIYfSXe ³fZ IYWXf, Af°fÔIYUfQe IZY Ad·f¹ff³f ¸fZÔ þbMXZ WX`ÔÜ ÀfeAfSX´feERY ÀfUfSX Àf`³¹f IY¸feÊ dVfdUSX IZY ´feLZ IYe ÀfZ IYûBÊ ¦fû»fe¶ffSXe ³fWXeÔ WXbBÊÜ AfUfÀfe¹f ´fdSXÀfSX ¸fZÔ §fbÀfZ dþÀfIZY ¶ffQ AüSX ´fbd»fÀf IZY Q»f dVfdUSX IYe QeUfSX AûSX AfUfÀfe¹f ´fdSXÀfSX ÀfZ »fû¦fûÔ IYû þ¸¸fc ÃfZÂf ¸fZÔ IYSXe¶f 15 ¸fWXe³fZ ´fWX»fZ EZÀff °UdSX°f IYfSXÊUfBÊ Q»fûÔ ³fZ B»ffIZY IYe IZY ¶ffWXSX °f`³ff°f WX`Ô AüSX ³ff¦fdSXIYûÔ IYû d³fIYf»f³fZ IZY Ad·f¹ff³f ¸fZÔ þbMXZ WX`ÔÜ WXe WX¸f»ff WXbAf ±ffÜ 29 ³fUÔ¶fSX 2016 §fZSXf¶fÔQe IYSX Qe AüSX dVfdUSX IZY ·fe°fSX WX°ffWX°f WXû³fZ ÀfZ ¶f¨ff³fZ IZY d»fE Af³fZ- ÀfeAfSX´feERY AüSX ´fbd»fÀf IZY Q»f IYû Af°fÔIYUfQe þ¸¸fc VfWXSX ¸fZÔ ³f¦fSXûMXf IbYL §fSXûÔ ¸fZÔ dL´fZ Af°fÔIYUfdQ¹fûÔ IYû §fZSX þf³fZ Uf»fZ »fû¦fûÔ ´fSX ³fþSX SXJZ WXbE WX`ÔÜ dVfdUSX IYe QeUfSX IZY ¶ffWXSX °f`³ff°f WX`Ô þ¸¸fc ¸fZÔ WXfBÊ A»fMXÊ §fûd¿f°f IYSX dQ¹ff AüSX ³ff¦fdSXIYûÔ IYû WX°ffWX°f WXû³fZ ÀfZ Àf`³¹f dVfdUSX ¸fZÔ §fbÀfZ ±fZ dþÀf¸fZÔ Qû d»f¹ffÜ Ad²fIYfSXe Àf¸fZ°f Àff°f Àf`³¹f IY¸feÊ VfWXeQ dVfdUSX IZY Àff¸f³fZ þ¸¸fc-»fJ³f´fbSX ¦f¹ff WX` AüSX VfWXSX ¸fZÔ °f±ff AfÀf´ffÀf IZY ¶f¨ff³fZ IZY d»fE Af³fZ-þf³fZ Uf»fZ »fû¦fûÔ WXû ¦fE ±fZÜ BÀf¸fZÔ °fe³f Af°fÔIYUfQe ·fe ¶ffB´ffÀf ´fSX UfWX³fûÔ IYe AfUfþfWXe þfSXe B»ffIZY ¸fZÔ ÀfbSXÃff ¶fPÞXf Qe ¦fBÊ WX`Ü ´fSX ³fþSX SXJZ WXbE WX`ÔÜ

·ffþ´ff ³fZ ·fiáf¨ffSX IZY ÀffSXZ dUV½f dSXIYfOXÊ °fûOÞX OXf»fZ: SXfWXb»f ¦ffÔ²fe IYû´´f»f (IY³ffÊMXIY)Ü ·fiáf¨ffSX IZY ¸fbïZ ´fSX ·ffþ´ff ´fSX A´f³ff WX¸f»ff °fZþ IYSX°fZ WXbE IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ³fZ IYWXf dIY IYfÔ¦fiZÀf IYe dÀfðfSX¸f`¹ff ÀfSXIYfSX ³fZ §fûMXf»ff ¸fböY VffÀf³f dQ¹ff WX` þ¶fdIY ·ffþ´ff ³fZ IY³ffÊMXIY ¸fZÔ ·fiáf¨ffSX ¸fZÔ dUV½f dSXIYfOXÊ °fûOÞXf ±ffÜ CXØfSX IY³ffÊMXIY ¸fZÔ QcÀfSXZ dQ³f A´f³ff ¨fb³ffUe Ad·f¹ff³f þfSXe SXJ°fZ WXbE IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf ³fZ IYWXf dIY ·ffþ´ff þ¶f SXfª¹f ¸fZÔ ÀfØff ¸fZÔ ±fe °f¶f EIY IZY ¶ffQ EIY ·fiáf¨ffSX WXbEÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf,

d´fL»fZ ´ffÔ¨f Àff»f ¸fZÔ EIY ·fe §fûMXf»ff ³fWXeÔ WXbAf AüSX CX³fIZY (·ffþ´ff) Àf¸f¹f ¸fZÔ EIY ÀfZ EIY, J³f³f ÀfZ »fZIYSX A»f¦f A»f¦f °fSXWX IZY §fûMXf»fZ WXbEÜ SXfª¹f ¸fZÔ dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffUûÔ IZY ´fWX»fZ A´f³fe þ³f AfVfeUfÊQ ¹ffÂff IZY QüSXf³f IYû´´f»f dþ»fZ ¸fZÔ ÀfOÞXIY dIY³ffSXZ Àf·ff IYû ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX°fZ WXbE ¦ffÔ²fe ³fZ IYWXf, ¨fb³ffU Af SXWXf WX` IYfÔ¦fiZÀf ´ffMXeÊ AüSX dÀfðfSX¸f`¹ff IYf Àf¸f±fʳf IYedþEÜ EIY ¶ffSX dRYSX ÀfZ WX¸ffSXe ÀfSXIYfSX IYû ¹fWXfÔ »ffB¹fZ °ffdIY WX¸f Af´fIZY Àff±f

d¸f»fIYSX IYf¸f IYSX ÀfIZYÔÜ IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf JfÀf ¶fÀf ¸fZÔ SXfª¹f IZY ³fZ°ffAûÔ IZY Àff±f ¹ffÂff IYSX SXWXZ WX`Ô Ü dUd·f³³f þ¦fWXûÔ ´fSX ÀfOÞXIY dIY³ffSXZ ¶fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f »fû¦fûÔ AüSX ´ffMXeÊ IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ ³fZ CX³fIYf þûSXQfSX ÀUf¦f°f dIY¹ffÜ þ³fÀf·ff ¸fZÔ ¦ffÔ²fe ³fZ IY³ffÊMXIY ¸fZÔ ·fiáf¨ffSX IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ¶ff°f IYSX³fZ IZY d»fE ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe ´fSX d³fVff³ff Àff²ffÜ CX³WXûÔ³fZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ´fSX SXfª¹f ¸fZÔ ÀfSXIYfSX IZY QüSXf³f A´f³fe ´ffMXeÊ IZY

dSXIYfOXÊ IYû ³fþSXÔQfþ IYSX³fZ IYf AfSXû´f »f¦ff¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ´fcUÊ IYe ·ffþ´ff ÀfSXIYfSX ¸fZÔ °fe³f ¸fb£¹f¸fÔÂfe WXbE, ¨ffSX ¸fÔdÂf¹fûÔ IYû þZ»f þf³ff ´fOÞXf AüSX BÀ°feRYf QZ³ff ´fOÞXfÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, »fZdIY³f, ¸fûQeþe dRYSX ·fe ¹fWXfÔ AfE AüSX WX¸ffSXZ dJ»ffRY ·fiáf¨ffSX IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ IYWXfÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, IY³ffÊMXIY ¸fZÔ ´fcUÊ IYe ·ffþ´ff ÀfSXIYfSX ³fZ ·fiáf¨ffSX ¸fZÔ dUV½f dSXIYfOXÊ °fûOÞX OXf»ff AüSX UZ ¹fWXfÔ AfE AüSX WX¸ffSXe AûSX BVffSXf IYSX ·fiáf¨ffSX ´fSX ¶ff°f IYeÜ


Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

ÀfÔ´ffQIYe¹f

¦f»f°fe Àfb²ffSX³fZ IYf UöY A¹fû²¹ff dRYSX ÀfZ SXf¿MÑXe¹f ¶fZ¨f`³fe AüSX Ô°fSXSXf¿MÑXe¹f CX°ÀfbIY°ff IYf dU¿f¹f ¶f³f ¦f¹ff WX`Ü CXØfSX ´fiQZVf IYe ¹fû²¹ff Àff¸ff³¹f ³f¦fSX ´ffd»fIYf ³fWXeÔ WX`Ü ¹fû²¹ff IYf dUUfdQ°f À±f»f Àff¸ff³¹f ·fcd¸f IYf MXbIYOÞXf ³fWXeÔ WX`Ü ¹fû²¹ff ¦ffÔ²fe IZY Àf´f³fûÔ Uf»fZ SXf¸fSXfª¹f IYe ÀffÃfe WX`Ü ´fif¨fe³f ·ffSX°fe¹f Bd°fWXfÀf IZY ¸fWXf³ff¹fIY ¸f¹ffQfÊ ´fb÷Y¿fûØf¸f ßfeSXf¸f IYe þ³¸f·fcd¸f WX`Ü AfÀ±ff AüSX dUV½ffÀf IYe À±ff´f³ff Vfc³¹f ¸fZÔ ³fWXeÔ WXû°feÜ Àf°¹f AüSX °f±¹f Af²ffSX ¶f³f°fZ WX`ÔÜ ´fiV³f AüSX ´fid°f´fiV³f CXNX°fZ WX`ÔÜ Qe§fÊIYf»f CX³fIZY CXØfSX QZ°ff WX`Ü ´fi°fed°f ³fb·fcd°f ¶f³f°fe WX`Ü ³fb·fcd°f ³fb·fU ¶f³f°fe WX`Ü °f¶f ¶f³f°fe WX` AfÀ±ffÜ ·ffSX°f IZY »fûIYþeU³f IYe d²fIYfÔVf AfÀ±ffAûÔ IYf d³f¸ffʯf Bd°fWXfÀf, QVfʳf AüSX U`Äffd³fIY údáIYû¯f ÀfZ WXbAf WX`Ü ÀfUûʨ¨f ³¹ff¹ff»f¹f ßfeSXf¸f þ³¸f·fcd¸f UfQ IYe Àfb³fUfBÊ IYSX SXWXf WX`Ü Àf¸ff¨ffSX ¸ff²¹f¸fûÔ IZY ³fbÀffSX EIY d²fUöYf IZY ´fiV³f ´fSX ¸fb£¹f ³¹ff¹ff²feVf Qe´fIY d¸fßf ³fZ Jc¶fÀfcSX°f dMX´´f¯fe IYe ‘IY»´f³ff ÀfZ ²ffSX¯ff ¶f³f°fe WX`Ü ²ffSX¯ff ÀfZ Àf°¹f°ff, Àf°¹f°ff ÀfZ ¸fcJÊ°ff AüSX ¸fcJÊ°ff ÀfZ J°fSXf ´f`Qf WXû°ff WX`Ü’ IY»´f³ff ÀfZ ¶f³fe ²ffSX¯ff ³fbIYÀff³fQZWX WXe WXû°fe WX`Ü ¹fû²¹ff °f±¹f WX`, ßfeSXf¸f Àf°¹f WX`ÔÜ SXf¸fSXfª¹f Àf°¹f WX`Ü SXf¸f IZY ´fid°f ·ffSX°f IYe ´fied°f IYf dUIYfÀf WXþfSXûÔ U¿fûÊ IZY dUUZIY ¸fZÔ WXbAf WX`Ü Àfb´fie¸f IYûMXÊ IYf d³f¯fʹf dVfSXû²ff¹fÊ IYSX³ff ·fe ·ffSX°fe¹f dUUZIY WX`Ü BÀfe dUUZIY ³fZ ÀffSXe Qbd³f¹ff ÀfZ d·f³³f ÀU°fÔÂf ³¹ff¹f´ffd»fIYf IYf ÀfÔU`²ffd³fIY ´fifU²ff³f dIY¹ff WX`Ü1ßfeSXf¸f þ³¸f·fcd¸f IYf dUUfQ dIYÀfe ³f dIYÀfe øY´f ¸fZÔ 1950 ÀfZ WXe ³¹ff¹ff»f¹fûÔ IZY dU¨ffSX¯f ¸fZÔ WX`Ü 2010 ¸fZÔ B»ffWXf¶ffQ CX¨¨f ³¹ff¹ff»f¹f ³fZ EIY d³f¯fʹf Àfb³ff¹ff ±ffÜ ³¹ff¹f¸fcd°fÊ EÀf¹fc Jf³f, Àfb²feSX ¦fiUf»f AüSX OXeUe Vf¸ffÊ ³fZ BÀf ·fcd¸f IYû °fe³f MXbIYOÞXûÔ ¸fZÔ ¶ffÔMX³fZ IYf d³f¯fʹf dQ¹ff ±ffÜ EIY J¯OX ‘SXf¸f»f»ff dUSXfþ¸ff³f’ IYû, Àfe°ff SXÀfûBÊ U SXf¸f ¨f¶fc°fSXZ Uf»fZ QcÀfSXZ J¯OX d³f¸fûWXeÊ JfOÞXZ IYû AüSX °feÀfSXf J¯OX Àfb³³fe U¢RY ¶fûOXÊ IYû QZ³fZ IYf d³f¯fʹf ±ffÜ °fe³fûÔ ³fZ BÀf d³f¯fʹf IYû ³fWXeÔ ¸ff³ffÜ ¶f ¸ff¸f»ff ÀfUûʨ¨f ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ WX`Ü ³¹ff¹ff»f¹f ³fZ Ôd°f¸f Àfb³fUfBÊ IZY d»fE AfNX RYSXUSXe, 2018 IYe °ffSXeJ °f¹f IYe ±fe, »fZdIY³f d·f»fZJûÔ IZY Ô¦fiZþe ³fbUfQ ´fcSXZ ³f WXû³fZ IZY IYfSX¯f Àfb³fUfBÊ ¶f 14 ¸ff¨fÊ ÀfZ WXû¦feÜ ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ 524 Àffùf ´fÂfIY WX`ÔÜ B³WXZÔ CX¨¨f ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ ´fiÀ°fb°f dIY¹ff þf ¨fbIYf WX`Ü 504 IZY Ô¦fiZþe ³fbUfQ Àfb´fie¸f IYûMXÊ IYû ´fif~ WXû ¨fbIZY WX`ÔÜ SXf¸f¨fdSX°f¸ff³fÀf þ`ÀfZ ¦fiÔ±fûÔ IYf ³fbUfQ VfZ¿f WX`Ü Af›¹fÊ WX` dIY ·ffSX°f IZY SXf¿MÑXþeU³f IYû ´fi·ffdU°f IYSX³fZ Uf»fe SXf¸fIY±ff AfdQ ¨fd¨fÊ°f ´fbÀ°fIYûÔ IZY ·fe dUQZVfe ·ff¿ff Ô¦fiZþe ¸fZÔ ³fbUfQ IYe AfUV¹fIY°ff WX`Ü ¹fZ ´fbÀ°fIZYÔ ·ffSX°f IYe SXfþ·ff¿ff dWXÔQe ¸fZÔ WXe WX`ÔÜ ¶fZVfIY ÀfÔdU²ff³f (³fb¨LZQ 348) IZY ³fbÀffSX ÀfUûʨ¨f ³¹ff¹ff»f¹f IYe ·ff¿ff Ô¦fiZþe WXe WX`, »fZdIY³f ÀfÔdU²ff³f (³fb¨LZQ 350) ¸fZÔ ‘½¹f±ff d³fUfSX¯f IZY d»fE ÀfÔ§f ¹ff SXfª¹f ¸fZÔ ´fi¹fû¦f WXû³fZ Uf»fe dIYÀfe ·fe ·ff¿ff ¸fZÔ ·¹ffUZQ³f IZY d²fIYfSX WX`ÔÜ’ 1ÀfUûʨ¨f ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f ´fbSXf°f°U ÀfUZÊÃf¯f (EEÀfAfB) IYe dSX´fûMXÊ ·fe EIY Àffùf IZY øY´f ¸fZÔ ´fZVf IYe ¦fBÊ WX`Ü EEÀfAfB 1904 ¸fZÔ ¶f³fe ±feÜ BÀfe ³fZ WXOÞX´´ff AüSX ¸fûWX³fþûQOÞXû JûþZ ±fZÜ IbY¿ff¯f IYf»fe³f Àf·¹f°ff AüSX VfûIY IZY d·f»fZJ ·fe BÀfe IYe Jûþ WX`ÔÜ EEÀfAfB IZY JûþZ dVf»ff»fZJûÔ ¸fZÔ ¦fb~ SXfþfAûÔ IZY d·f»fZJ, Àf¸fbQi¦fb~ IYe ´fi¹ff¦f ´fiVfdÀ°f AüSX þWXfÔ¦feSX IZY dUUSX¯f WX`ÔÜ ·ffSX°f IYe ¸fÔdQSX ÀfÔÀIÈYd°f IZY Àffùf ·fe EEÀfAfB IZY ´fdSXßf¸f ÀfZ d¸f»fZÜ ¹fû²¹ff JûQfBÊ IYe EEÀfAfB dSX´fûMXÊ ¸fZÔ BÊÀff IZY 3500 U¿fÊ ´fWX»fZ IZY dUUSX¯f WX`ÔÜ BÊÀff ´fcUÊ 3500 U¿fÊ ÀfZ 1000 BÊ. °fIY ¹fû²¹ff EIY ³f¦fSXe WX`Ü VfbÔ¦fIYf»f, IbY¿ff¯fIYf»f AüSX ¦fb~IYf»f °fIY ¹fWXfÔ ³f¦fSX WX`Ü dÀf¢IYZ WX`Ô, IY»ffIÈYd°f¹ffÔ WX`ÔÜ EEÀfAfB IZY ³fbÀffSX ‘¹fWXfÔ EIY ¦fû»ffIYfSX ¸fÔdQSX 10UeÔ ÀfQe ¸fZÔ ¶f³ff ±ffÜ EIY QcÀfSXZ ¸fÔdQSX IYf ·fe CX»»fZJ WX`Ü ¹fWXfÔ IY¸f»f WX`Ü U»»fSXe WX`Ü 50 JÔ·fûÔ IZY Af²ffSX WX`ÔÜ’ ¹fWX ¸fÔdQSX 1500 BÊ. °fIY SXWXfÜ BÀfIZY ¶ffQ IYf Bd°fWXfÀf ¶ff¶fSX IYfÜ ¶ff¶fSX IZY ÀfWX¹fû¦fe ¸feSX¶ffIYe ³fZ ¸fÔdQSX IYe þ¦fWX ¸fdÀþQ ¶f³fUfBÊÜ ¶ffQ IYf Bd°fWXfÀf ÀfbÀ´fá WX`Ü ¸fÔdQSX Uf´fÀfe IZY °f¸ff¸f ÀfÔ§f¿fÊ ·fe Bd°fWXfÀf WX`ÔÜ d¸f±f ¹ff IY»´f³ff ³fWXeÔÜ1AfÔ°fdSXIY ÀfÔ§f¿fÊ SXf¿MÑXþeU³f IYû IY¸fþûSX IYSX°fZ WX`ÔÜ ßfeSXf¸f þ³¸f·fcd¸f dUUfQ IYû ´fSXÀ´fSX Àfüþ³¹f ÀfZ Àfb»fÓff³fZ IYe Àf»ffWX Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fZ ·fe Qe ±feÜ BÀf ´fSXf¸fVfÊ IYû ¦fÔ·feSX ¶f°ff³fZ Uf»fZ ¦f»f°fe ´fSX ±fZÜ ¶f IYûMXÊ ³fZ ·ffU³ff°¸fIY dU¿f¹fûÔ IYû »f¦f SXJIYSX ÀU¹fÔ IYû ·fcd¸f dUUfQ °fIY Àfed¸f°f SXJ³fZ IYe §fû¿f¯ff IYe WX`Ü IYûMXÊ IYe ÀfbÀ±ffd´f°f IYf¹fʽ¹fUÀ±ff WX`, »fZdIY³f ´fSXÀ´fSX ÀfÔUfQ IZY SXfÀ°fZ WX¸fZVff Jb»fZ WX`ÔÜ ÀfÔ§f¿fÊ ÀfÔUfQ IYf dUIY»´f ³fWXeÔ WXû°ffÜ Qbd³f¹ff IZY IYBÊ QZVf ¹fbð ¸fZÔ RÔYÀf°fZ WX`ÔÜ Ô°f°f: Uf°ffÊ WXe IYSX°fZ WX`ÔÜ WXSXZIY dUUfQ IYf ÀfWXe Àf¸ff²ff³f ´fSXÀ´fSX ÀfÔUfQ ¸fZÔ WXe WXû°ff WX`Ü ÀfÔUfQ WXe WXSXZIY dUUfQ IYf Àf¸ff²ff³f WX`Ü Uf°ffÊ IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ Àf¸ff²ff³f ¸fZÔ þbMXZ ¸fWXf³fb·ffU ÀfWXe SXfÀ°fZ ´fSX WX`ÔÜ Uf°ffÊ WXû³fe ¨ffdWXEÜ d³f¿IY¿fÊ ³f d³fIY»fZ °fû ·fe Uf°ffÊÜ ÀfÔUfQ IYe IYûdVfVfûÔ ´fSX ´fc¯fÊ dUSXf¸f »f¦ff³fZ IYe IYûBÊ AfUV¹fIY°ff ³fWXeÔÜ ÀfÔ´fid°f ÀffSXe Qbd³f¹ff IYe d³f¦ffWXZÔ ¹fû²¹ff IYe AûSX WX`ÔÜ1Af»f BÔdOX¹ff ¸fbdÀ»f¸f ´fÀfʳf»f »ffg ¶fûOXÊ BÀf dUUfQ ´fSX dU¨ffSX IYSX SXWXf WX`Ü ¶fûOXÊ ³fZ 26UeÔ Ufd¿fÊIY ¶f`NXIY ¸fZÔ ¶fe°fZ Vfd³fUfSX IYû QcÀfSXZ ´fÃf ÀfZ ¶ff°f¨fe°f IZY d»fE ÀfWX¸fd°f ½¹föY IYe WX`Ü ¶fûOXÊ IZY ³fbÀffSX ‘UWX d³f¿´fÃf ³¹ff¹f AüSX Àf¸ff³f Àf¸¸ff³f IZY Af²ffSX ´fSX Uf°ffÊ IZY d»fE °f`¹ffSX WX`Ü WXf»ffÔdIY ¶fûOXÊ IZY ¸fWXfÀfd¨fU ¸fü»ff³ff U»fe SXWX¸ff³fe ³fZ ¶fûOXÊ IZY údáIYû¯f ÀfZ ´f³fe ÀfWX¸fd°f ½¹föY IYe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ‘EIY ¶ffSX þû ¸fdÀþQ ¶f³f ¦fBÊ °fû UWX WX¸fZVff ¸fdÀþQ WXe SXWXZ¦feÜ

12 RYSXUSXe 2018

2

Qe´fVfe»f ·ffSX°f

¸ff»fQeU ¸fZÔ ¹ff¸fe³f ´fSX Àf£°f IYfSXÊUfBÊ IYSX A´f³ff IY°fʽ¹f d³f·ff¹fZ ·ffSX°f ¸ff»fQeU IZY SXf¿MÑX´fd°f A¶Qb»»ff ¹ff¸fe³f dIYÀfe IYe ³fWXeÔ Àfb³f SXWXZ WX`ÔÜ CX³fÀfZ ÀfÔ¹fböY SXf¿MÑX, A¸fZdSXIYf, d¶fiMXZ³f, RiYfÔÀf, þ¸fʳfe, IY³ffOXf AüSX ßfe»fÔIYf ³fZ A³fbSXû²f dIY¹ff WX` dIY UZ A´f³fZ ÀfÔdU²ff³f AüSX ÀfUûʨ¨f ³¹ff¹ff»f¹f IYf Àf¸¸ff³f IYSXZÔÜ ¸ff»fQeU IZY Àf¶fÀfZ ¶fOÞXZ ´fOÞXûÀfe AüSX Vfb·fZ¨Lb SXf¿MÑX ·ffSX°f IZY A³fbSXû²f IYû UZ NXbIYSXf ¨fbIZY WX`ÔÜ ¸ff»fQeU IZY ÀfUûʨ¨f ³¹ff¹ff»f¹f ³fZ ÀfUÊÀf¸¸fd°f ÀfZ ¹fWX R`YÀf»ff dQ¹ff ±ff dIY dþ³f 12 ÀffÔÀfQûÔ IYû ÀfÔÀfQ ÀfZ d³fIYf»f dQ¹ff ¦f¹ff ±ff, CX³WXZÔ Uf´fÀf d»f¹ff þfE AüSX dUSXû²fe Q»fûÔ IZY ³fü ³fZ°ffAûÔ IYû dSXWXf dIY¹ff þfEÜ B³f¸fZÔ ¸ff»fQeU IZY ´fcUÊ SXf¿MÑX´fd°f ¸fûWX¸¸fQ ³fVfeQ AüSX ¹ff¸fe³f IZY A´f³fZ EIY CX´fSXf¿MÑX´fd°f ·fe WX`ÔÜ ¹fWX R`YÀf»ff ¸ff³f³fZ IYe ¶fþf¹f ¹ff¸fe³f ³fZ ¸ff»fQeU ¸fZÔ Af´ff°fIYf»f »f¦ff dQ¹ffÜ A¶f CX³fIYf ¶f°ffÊU dIYÀfe d³fSXÔIbYVf °ff³ffVffWX þ`Àff WXû ¦f¹ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ¸fb£¹f ³¹ff¹ff²feVf A¶Qb»»ff ÀfBÊQ AüSX EIY ³¹ff¹ff²feVf A»fe WX¸feQ IYû d¦fSXµ°ffSX IYSX d»f¹ff WX`Ü ÀfBÊQ IZY UIYe»f ³fZ AfSXû´f »f¦ff¹ff WX` dIY ÀfBÊQ ÀfZ ¹fWX IYWXf ¦f¹ff WX` dIY ¹fdQ UZ R`YÀf»ff Uf´fÀf ³fWXeÔ »fZÔ¦fZ °fû CX³fIZY MXbIYOÞXZ-MXbIYOÞXZ IYSX dQE þfEÔ¦fZÜ OXSX IZY ¸ffSXZ VfZ¿f °fe³f þþûÔ ³fZ UWX R`YÀf»ff SXQÐ?Q IYSX dQ¹ff WX`Ü ¹fdQ ÀffÔÀfQûÔ AüSX ³fZ°ffAûÔ IYe Uf´fÀfe WXû þf°fe °fû ¹ff¸fe³f IYe ¦fQÐ?Qe dWX»f þf°feÜ ¨fb³ffU °fû Àff»f ·fSX ¶ffQ WX` »fZdIY³f, ¹ff¸fe³f IYû A·fe WXe ¦fQÐ?Qe LûOÞX³fe ´fOÞX°fe, ¢¹fûÔdIY 85 ÀfQÀ¹fe¹f ÀfÔÀfQ ¸fZÔ B³f 12 ÀffÔÀfQûÔ IZY dUSXû²f IZY IYfSX¯f CX³fIYe ´ffMXeÊ A»´f¸f°f ¸fZÔ Af þf°fe AüSX ¹fdQ CX³f ´fSX ¸fWXfd·f¹fû¦f ¨f»f°ff °fû CX³fIZY WXfSX³fZ IYe ³fü¶f°f Af þf°feÜ ´fcUÊ SXf¿MÑX´fd°f ³fVfeQ IYû 2015 ¸fZÔ 13 Àff»f IZY d»fE þZ»f ¸fZÔ OXf»f dQ¹ff ¦f¹ff ±ffÜ »fZdIY³f, B»ffþ IZY ¶fWXf³fZ ³fVfeQ »fÔQ³f ¨f»fZ ¦fE AüSX A¶f ¹ff¸fe³f IZY dJ»ffRY þ¶fQÊÀ°f Ad·f¹ff³f LZOÞXZ WXbE WX`ÔÜ ¹fdQ ³fVfeQ AüSX VfZ¿f AfNX ³fZ°ff ¸fböY WXûIYSX Afþ ¸ff»fQeU ¸fZÔ SXfþ³fed°f IYSXZÔ °fû ¹ff¸fe³f IYf þe³ff ¸fbdVIY»f WXû ÀfIY°ff WX`Ü ³fVfeQ ³fZ ¹ff¸fe³f-ÀfSXIYfSX IZY ·fiáf¨ffSX IZY EZÀfZ AfÔIYOÞXZ ´fZVf dIYE WX`Ô, dþ³fIYf °f±¹f´fc¯fÊ JÔOX³f A·fe °fIY ³fWXeÔ dIY¹ff þf ÀfIYf WX`Ü Àf¶fÀfZ ¶fOÞXe ¶ff°f °fû ¹fWX WX` dIY ³fVfeQ IYf Àff±f QZ SXWXZ WX`Ô 80 U¿feʹf ¸fü¸fc³f ¦f¹¹fc¸f, þû dIY ¹ff¸fe³f IZY Àfü°fZ»fZ ·ffBÊ WX`Ô AüSX dþ³WXûÔ³fZ 30 Àff»f

°fIY SXf¿MÑX´fd°f IZY ÷Y´f ¸fZÔ ¸ff»fQeU ´fSX SXfþ dIY¹ff WX`Ü ´fcUÊ SXf¿MÑX´fd°f ³fVfeQ AüSX ¦f¹¹fc¸f, Qû³fûÔ IZY Àff±f dQ»»fe ¸fZÔ ¸fZSXe ½¹fdöY¦f°f ·fZÔMX AüSX »fÔ¶fe Uf°ffÊ WXbBÊ WX`Ü Qû³fûÔ WXe ·ffSX°f IZY Ad·f³³f d¸fÂf WX`ÔÜ ¹ff¸fe³f ³fZ B°f³fe IiYcSX°ff dQJfBÊ WX` dIY 80 U¿feʹf ¦f¹¹fc¸f IYû ·fe þZ»f ¸fZÔ OXf»f dQ¹ff WX`Ü ¸ff»fQeU IYe ÀfÔÀfQ IZY A²¹fÃf AüSX ¹ff¸fe³f IZY EIY ¸fÔÂfe ³fZ °fÔ¦f AfIYSX BÀ°feRYf QZ dQ¹ff WX`Ü JbQ ¹ff¸fe³f B°f³fZ ¶füJ»ffE WXbE WX`Ô dIY CX³WXûÔ³fZ ´fWX»fZ Qû dQ³f ¸fZÔ A´f³fZ Qû ´fbd»fÀf ¸fbdJ¹ffAûÔ IYû ¶fJfÊÀ°f IYSX dQ¹ffÜ A¶f CX³WXûÔ³fZ A´f³fZ °fe³f ´fSX¸f d¸fÂf SXf¿MÑXûÔ- ¨fe³f, ´ffdIYÀ°ff³f AüSX ÀfDYQe ASX¶f IYû A´f³fZ dUVfZ¿f Qc°f d·fþUfE WX`ÔÜ ·ffSX°f ³fZ CX³fIZY dUVfZ¿f Qc°f IYû dQ»»fe Af³fZ IYe A³fb¸fd°f ³fWXeÔ Qe WX`Ü BÀf Àf¸f¹f ¨fe³f Jb»fIYSX ¹ff¸fe³f IYf Àf¸f±fʳf IYSX SXWXf WX`Ü CXÀf³fZ §fb¸ffdRYSXfIYSX ·ffSX°f IYû ²f¸fIYe ·fe Qe WX` dIY ¸ff»fQeU ¸fZÔ ¶ffWXSXe WXÀ°fÃfZ´f A³fbd¨f°f WXû¦ffÜ ¸ff»fQeU ·ffSX°f IYf ´fOÞXûÀfe WX` AüSX QÃfZÀf IYf ÀfQÀ¹f WX` »fZdIY³f, EZÀff »f¦f SXWXf WX` dIY UWX ¨fe³f IYf ´fiQZVf-Àff ¶f³f°ff þf SXWXf WX`Ü ¨fe³fe SXf¿MÑX´fd°f Vfe dþ³fd´fÔ¦f °fû 2014 ¸fZÔ WXe ¸ff»fQeU þf ¨fbIZY WX`ÔÜ WX¸ffSXZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¶ffIYe ÀffSXZ ´fOÞXûÀfe QZVfûÔ ¸fZÔ WXû AfE, ´ffdIYÀ°ff³f ·fe, »fZdIY³f A·fe °fIY ¸ff»fQeU ³fWXeÔ þf ÀfIZYÜ ¸ff»fQeU ³fZ A·fe-A·fe ¨fe³f IZY Àff±f ¸fböY ½¹ff´ffSX Àf¸fÓfü°ff IYSX d»f¹ff WX`Ü 777 ´fÈâ IZY BÀf Àf¸fÓfü°fZ IYû ÀfÔÀfQ ³fZ dÀfRYÊ 10 d¸fd³fMX ¸fZÔ d¶f³ff ¶fWXÀf WXSXe ÓfÔOXe QZ QeÜ 85 ÀfQÀ¹fe¹f ÀfÔÀfQ ¸fZÔ dÀfRYÊ 30 UûMXûÔ ÀfZ CXÀfZ ´ffÀf IYSX dQ¹ff ¦f¹ffÜ d¶f»IbY»f BÀfe °fSXWX þb»ffBÊ 2015 ¸fZÔ ÀfÔÀfQ ³fZ EIY EZÀff IYf³fc³f Af³f³f-RYf³f³f ¸fZÔ ¶f³ff dQ¹ff, dþÀfIZY °fWX°f IYûBÊ ·fe dUQZVfe ÀfSXIYfSX ¹ff ½¹fdöY ¸ff»fQeU IZY õe´fûÔ IYû JSXeQ ÀfIY°ff ±ffÜ ¹fZ Qû³fûÔ ÀfbdU²ffEÔ ¨fe³f IZY d»fE IYe ¦fBÊ WX`Ô °ffdIY UWX UWXfÔ A´f³ff Àf`d³fIY AOXÐOXf ¶f³ff ÀfIZYÜ SXf¿MÑX´fd°f Vfe IYe ¸ff»fQeU-¹ffÂff IZY QüSXf³f Qû³fûÔ ´fÃfûÔ ³fZ 8 Àf¸fÓfü°fZ dIYE ±fZÜ Àf¶fÀfZ ¶fOÞXf Àf¸fÓfü°ff B¶fifdWX¸f AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f WXUfBÊ AOXÐOXf ¶f³ff³fZ IYf ±ffÜ BÀf WXUfBÊ AOXÐOXZ IYû ´fWX»fZ EIY ·ffSX°fe¹f IÔY´f³fe ¶f³ff SXWXe ±feÜ CXÀfZ SXQÐQ IYSXIZY ¹fWX ¨fe³f IYû QZ dQ¹ff ¦f¹ffÜ ¸ff»fZ AüSX CXÀfÀfZ 10 dIY¸fe QcSX Àf¸fbQi ¸fZÔ dÀ±f°f õe´f WXb»fWXb»fZ IZY ¶fe¨f ¨fe³f A¶f EIY ´fb»f ¶f³ffE¦ffÜ

¸ff»fQeU ¨fe³f IZY SXZVf¸f ¸fWXf´f±f IYe ¹fûþ³ff ¸fZÔ ÀfdIiY¹f dWXÀÀff »fZ¦ffÜ BÀfIZY A»ffUf ¨fe³f ³fZ UWXfÔ ÀfOÞXIZYÔ AüSX ¸fIYf³f ¶f³ff³fZ IYe ¹fûþ³ffEÔ ·fe VfbøY IYSX Qe WX`ÔÜ ¦f°f U¿fÊ ¸ff»fQeU ´fWXbÔ¨f³fZ Uf»fZ ´f¹fÊMXIYûÔ ¸fZÔ 90 ´fid°fVf°f ¨fe³fe ±fZÜ ¸ff»fQeU AfþIY»f BÀ»ff¸fe IYMXÐMXSXUfQ IYf AOXÐOXf ·fe ¶f³f°ff þf SXWXf WX`Ü CXÀfIZY Àf`ÔIYOÞXûÔ ¹fbUIY AfþIY»f ÀfedSX¹ff ¸fZÔ Lf´ff¸ffSXe IYSX SXWXZ WX`ÔÜ d´fL»fZ °fe³f-¨ffSX ¸fWXe³fûÔ ¸fZÔ ¸f`Ô IYBÊ ¶ffSX d»fJ ¨fbIYf WXcÔ dIY ¸ff»fQeU ¸fZÔ ·ffSX°f-dUSXû²fe »fWXSX CXNX³fZ Uf»fe WX`Ü d´fL»fZ ¸ffWX þ¶f WX¸ffSXZ dUQZVf ¸fÔÂff»f¹f IYe ³feÔQ Jb»fe °fû CXÀf³fZ ¸ff»fQeU IZY dUQZVf ¸fÔÂfe ¸fûWX¸¸fQ AÀfe¸f IYû ·ffSX°f ¶fb»fUf¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ ÀfSXIYfSX ´fSXÀ°f EIY ¸ff»fQeUe AJ¶ffSX IZY BÀf IY±f³f IYf JÔOX³f dIY¹ff dIY k¸ff»fQeU IYf Àf¶fÀfZ ¶fOÞXf QbV¸f³f ·ffSX°f WX` AüSX Àf¶fÀfZ ¶fOÞXf QûÀ°f ¨fe³f WX`Ül CXÀf³fZ ·ffSX°f IZY Àff±f ·fe ¸fböY ½¹ff´ffSX Àf¸fÓfü°fZ IYe ¶ff°f IYWXeÜ ¸f`Ô³fZ d»fJf ±ff dIY ¹fWX dÀfRYÊ þ¶ff³fe þ¸ff-J¨fÊ WX`Ü A¶f ·ffSX°f ¢¹ff IYSXZ? ¹fdQ AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f Q¶ffU IZY IYfSX¯f dUSXû²fe ³fZ°ffAûÔ IYû ¹ff¸fe³f dSXWXf IYSX QZÔ, CX³f¸fZÔ ÀfUÊÀf¸¸fd°f IYSXUfEÔ AüSX ¨fb³ffUûÔ IYe §fû¿f¯ff IYSX QZÔ °fû ·ffSX°f IYû IbYL IYSX³fZ IYe þøYSX°f ³fWXeÔ WX` »fZdIY³f, ¹fdQ UZ °ff³ffVffWXe SXU`¹ff þfSXe SXJZÔ¦fZ °fû ¸ff»fQeU ¸fZÔ ASXfþIY°ff R`Y»f ÀfIY°fe WX`, dþÀfIYf Àfe²ff AÀfSX ·ffSX°f ´fSX ´fOÞXZ¦ffÜ ·ffSX°f ³fZ ¹fdQ 1988 ¸fZÔ Àf`³¹f-WXÀ°fÃfZ´f ³fWXeÔ dIY¹ff WXû°ff °fû dÀfÔ¦ff´fbSX AüSX ßfe»fÔIYf ÀfZ AfE WXbE WXbOÞXQÔ¦fe ¸ff»fQeU ¸fZÔ SXf¿MÑX´fd°f ¦f¹¹fc¸f IYf °f£°ff ´f»fMX QZ°fZÜ 1971 ¸fZÔ ßfe»fÔIYf IYe ´fi²ff³f¸fÔÂfe dÀfdSX¸ffAû ·fÔOXfSX³ff¹fIY IZY A³fbSXû²f ´fSX ·ffSX°f ³fZ ÀfZ³ff ·fZþIYSX CX³WXZÔ ¶f¨ff¹ff ±ffÜ ³fZ´ff»f IZY SXfþf dÂf·fbU³f IYe ·fe 1950 ¸fZÔ ·ffSX°f ³fZ SXÃff IYe ±feÜ 1971 ¸fZÔ VfZJ ¸fbþe¶f IZY d³f¸fÔÂf¯f ´fSX ·ffSX°f ³fZ ÀfZ³ff ·fZþIYSX ¶ffÔ¦»ffQZVf IYf d³f¸ffʯf IYSXUf¹ff ±ffÜ ¸ff»fQeU IZY ´fcUÊ SXf¿MÑX´fd°f ³fVfeQ °f±ff A³¹f ¸fWX°U´fc¯fÊ ³fZ°ffAûÔ ³fZ BÀf ÀfÔIYMX IYe §fOÞXe ¸fZÔ ·ffSX°f ÀfZ ¸fQQ ¸ffÔ¦fe WX`Ü ·ffSX°f IYû A´f³fZ d»fE IbYL ³fWXeÔ ¨ffdWXE »fZdIY³f, BÀf ¨ffSX »ffJ »fû¦fûÔ IZY QZVf ¸fZÔ Jc³f IYe ³fdQ¹fûÔ IYû ¶fWX³fZ ÀfZ SXûIY³ff CXÀfIYf IY°fʽ¹f WX`Ü -OXfg. UZQ´fi°ff´f U`dQIY (»fZJIY, ·ffSX°fe¹f dUQZVf ³fed°f ´fdSX¿fQ IZY A²¹fÃf WX`Ô)


12 RYSXUSXe 2018

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

¸fZWX°ff¶f ¶ff¦f ¸fZÔ d³f¹f¸fûÔ IYe IY¶fi ´fSX ¹fû¦f Af¦fSXfÜ OÑû³f CXOÞXfIYSX °ffþ IYe ÀfbSXÃff ¸fZÔ °ffþ ´fSX Vfd³fUfSX Àfb¶fWX °fe³f ¶ffSX OÑû³f ³fZ ´fSX IYSXe¶f Af²ff §fÔMXZ °fIY ¹fû¦f dIY¹ffÜ À¸ffSXIY ¸fZÔ ´fid°f¶fÔd²f°f ¹fû¦f WXû°fZ QZJ UWXfÔ ¸füþcQ ´f¹fÊMXIYûÔ U ÃfZÂfe¹f »fû¦fûÔ ³fZ UedOX¹fû ¶f³ff³ff VfbøY IYSX dQEÜ IYfRYe QZSX °fIY °f¸ffVf¶fe³f ¶f³fZ SXWXZ EEÀfAfB IY¸feÊ ÀU¹fÔ IYû RÔYÀf°fZ QZJ °fbSXÔ°f E¢Vf³f ¸fZÔ Af ¦fEÜ CX³WXûÔ³fZ ¹fû¦f IYSX SXWXZ dUQZVfe ´f¹fÊMXIYûÔ IYû UWXfÔ ÀfZ WXMXf dQ¹ffÜ A²feÃf¯f ´fbSXf°f°UdUQ OXfg. ·fbU³f dUIiY¸f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY dUQZVfe ´f¹fÊMXIYûÔ ³fZ ¹fû¦f IYSX³fZ IYe IYûdVfVf IYe ±feÜ þf³fIYfSXe d¸f»f°fZ WXe CX³WXZÔ °fbSXÔ°f ÷YIYUfIYSX UWXfÔ ÀfZ WXMXUf dQ¹ff ¦f¹ffÜ ÀfZÔ²f »f¦ff³fZ Uf»fZ IYf ´fbd»fÀf ´f°ff ·fe ³fWXeÔ CXOÞXf³f ·fSXe ±feÜ À¸ffSXIY IYe ÀfbSXÃff ¸fZÔ ÀfZÔ²f EEÀfAfB õfSXf dUQZVfe ´f¹fÊMXIYûÔ IYû ¹fû¦fe »f¦ff ÀfIYe ±fe dIY SXdUUfSX Àfb¶fWX ¸fZWX°ff¶f »f¦ff³fZ Uf»fZ IYf ´f°ff »f¦ff³fZ ¸fZÔ ´fbd»fÀf IYe VfbøYAf°f IYSX°fZ WXe CX³WXZÔ SXûIY³fZ IYe ¶ff¦f ¸fZÔ d³f¹f¸fûÔ IYe IY¶fi ´fSX ¹fû¦f WXû ¦f¹ffÜ ³ffIYf¸f SXWXe ±feÜ BÀf ¶fe¨f Àfb¶fWX IYSXe¶f ¶ff°f IYWXe þf SXWXe WX`, »fZdIY³f ÀfUf»f ·ffSX°fe¹f ´fbSXf°f°U ÀfUZÊÃf¯f (EEÀfAfB) AfNX ¶fþZ ¸fZWX°ff¶f ¶ff¦f ¸fZÔ ´fWXbÔ¨fZ EIY À¸ffSXIY IZY AÔQSX ¹fû¦ff ¸f`MX ´fWXbÔ¨f³fZ ´fSX IZY IY¸fʨffSXe °f¸ffVf¶fe³f ¶f³fZ SXWXZÜ BÀf Qþʳf ÀfZ Ad²fIY dUQZVfe ´f¹fÊMXIYûÔ õfSXf JOÞXf WXû SXWXf WX`Ü ´f¹fÊMXIYûÔ IYû ÀfbSXÃff ¶fe¨f IbYL »fû¦fûÔ ³fZ UedOX¹fû ¶f³ff³fZ VfbøY ¹fû¦f IYSX³fZ IYf ¸ff¸f»ff Àff¸f³fZ Af¹ffÜ þfÔ¨f U ¶f`¦f þfÔ¨f³fZ IZY ¶ffQ WXe AÔQSX dIYE, °fû J»f¶f»fe ¸f¨f ¦fBÊÜ Af³f³f- ´f¹fÊMXIY A´f³fZ Àff±f ¹fû¦ff ¸f`MX »fZIYSX þf³fZ dQ¹ff þf°ff WX`Ü ¹fû¦ff ¸f`MX À¸ffSXIY IZY RYf³f³f ¸fZÔ dUQZVfe ´f¹fÊMXIYûÔ IYû UWXfÔ ÀfZ ´fWXbÔ¨fZ ±fZÜ CX³WXûÔ³fZ AáIYû¯fe¹f MX`ÔIY IZY AÔQSX ´fWXbÔ¨f³fZ ÀfZ IY¸fʨffdSX¹fûÔ ´fSX ÀfUf»f DY´fSX ¸f`MX d¶fLfIYSX BÔÀMÑ¢MXSX IZY d³fQZVfûÊÔ CXNX SXWXZ WX`ÔÜ WXMXf¹ff ¦f¹ffÜ

´fSX¸ff°¸ff ÀfZ ¸f³f IZY °ffSX þûOÞXû, VfdöY¹ffÔ dRYSX þf¦fÈ°f WXûÔ¦fe Af¦fSXfÜ ¸fWXfdVfUSXfdÂf ´fUÊ IYû »fZIYSX ¶fišffIbY¸ffSXeþ Af¦fSXf Àf¶f þû³f õfSXf dUV½f IY»¹ff¯f ¸fWXû°ÀfU Af¦fSXf IYf»fZþ ´fifÔ¦f¯f dÀ±f°f ¦fÔ¦ff²fSX VffÀÂfe CXôf³f ¸fZÔ WXbAfÜ SXdUUfSX IYû WXbE BÀf IYf¹fÊIiY¸f IYf ¸fc»f CXïZV¹f ÀfUÊAf°¸ffAûÔ IZY IY»¹ff¯fIYfSXe d´f°ff ´fSX¸ff°¸ff IZY Àf°¹f ´fdSX¨f¹f AüSX ²fSX°fe ´fSX CX³fIZY dQ½¹f IY°fʽ¹fûÔ IZY ´fid°f þ³fþf¦fÈd°f IYSX³ff ±ffÜ Af¦fSXf Àf¶f þû³f ´fi·ffSXe ¶feIZY Vfe»ff ¶fWX³f ³fZ IYWXf dIY ´fSX¸ff°¸ff ÀfZ A´f³fZ ¸f³f IZY °ffSX þûOÞX³fZ ÀfZ ÀfûBÊ WXbBÊ VfdöY¹ffÔ dRYSX ÀfZ þf¦fÈ°f WXû þf°fe WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY Ad°f IYf AÔ°f d³fd›°f WX`Ü þ¶f °fIY Qbd³f¹ff ¸fZÔ ´ff´f A´f³fe ¨fSX¸f Àfe¸ff ´fSX WXû°ff WX`, WXSX Uû d³f¸³f À°fSX IYe §fMX³ffEÔ WXû³fZ »f¦f°fe WX`ÔÜ ¸ff³fU A´f³fe ¸f¹ffQfÊ IYe Àfe¸ff IYû »ffÔ§fIYSX A°¹ff¨ffSX, A³¹ff¹f AüSX A³fed°f ´fSX

CX°fSX Af°ff WX`Ü ¸ff³fU IZY ²f¸fÊ ·fiá WXû³fZ ÀfZ ´fiIÈYd°f IZY ´ffÔ¨f °f°U A´f³ff dUIYSXf»f øY´f dQJf³fZ »f¦f°fZ WX`ÔÜ EZÀfZ Àf¸f¹f ¸fZÔ ¸ff³fU IYû ´ff´fûÔ ÀfZ ¸fböY IYSXf³fZ, AVffÔd°f ÀfZ VffÔd°f IYe AûSX »fZ þf³fZ IYf SXfÀ°ff ¶f°ff³fZ AüSX Qû¶ffSXf ³fBÊ Àf°f¹fb¦fe ÀfÈdá IYe À±ff´f³ff IYSX³fZ IZY d»fE ´fSX¸f d´f°ff dVfU ´fSX¸ff°¸ff IYf dQ½¹f AU°fSX¯f WXû°ff WX`Ü UWX BÀf ÀfÈdá ´fSX AU°fdSX°f WXûIYSX ¸ff³fU IYû QZU ¶f³f³fZ IYf SXfÀ°ff ¶f°ff°fZ WX`ÔÜ ÀfWXþ SXfþ¹fû¦f IYe dVfÃff QZIYSX ³fBÊ SXfWX dQJf°fZ WX`ÔÜ EOXeþZ IYdU°ff d¸fßff ³fZ IYWXf dIY WX¸f Àf¶f ´fSX¸fd´f°ff ´fSX¸ff°¸ff IZY ¶f¨¨fZ WX`ÔÜ ¹fWX ÀfÔÀ±ff ÀfÔÀffSX ¸fZÔ dQ½¹f ¦fb¯fûÔ IZY þf¦fSX¯f IYf IYf¹fÊ IYSX SXWXe WX`Ü OXfg. AfÔ¶fZOXIYSX dUdU IZY IbY»f´fd°f OXfg. ASXdUÔQ IbY¸ffSX QedÃf°f ³fZ IYWXf dIY ÀfÔÀ±ff 130 QZVfûÔ ¸fZÔ dÀ±f°f A´f³fZ AfNX WXþfSX ÀfZUf IZYÔQiûÔ ÀfZ Qbd³f¹ff IYû þ¦ff³fZ

AüSX ßfZâ ¶f³ff³fZ IYf IYf¹fÊ IYSX SXWXe WX`Ü ASXdUÔQ þe ¸fWXfSXfþ ³fZ IYWXf dIY ¹fWX QZVf A²¹ff°¸f IYe ·fcd¸f WX`Ü ¹fWXfÔ IYe d¸f˜e ¸fZÔ A²¹ff°¸f IYe ¸fWXIY WX`Ü Af´fIYe CX´ffÀf³ff IYe ´fðd°f A»f¦f WXû ÀfIY°fe WX`, »fZdIY³f A¦fSX Uû Af´fIYû ´fSX¸ff°¸ff IYe AûSX »fZ þf°fe WX` °fû Af´f Af²¹ffd°¸fIY WX`ÔÜ BÀf ¸füIZY ´fSX ³fMXSXfþ IY±fIY ¢»ffÀfZþ Q¹ff»f¶ff¦f EUÔ ³fÈ°¹f ª¹fûd°f IY±fIY IZYÔQi VfWXþfQe IYe ¸fÔOXe IZY ¶f¨¨fûÔ ³fZ ¸f³f¸fûWXIY ³fÈ°¹f ´fZVf dIY¹ffÜ Àf×bSXÃff ½¹fUÀ±ff IYe IY¸ff³f E³fÀfeÀfe dUÔ¦f IZY LfÂf-LfÂffAûÔ ³fZ ÀfÔ·ff»feÜ AÔ°f ¸fZÔ dVfU ´fSX¸ff°¸ff IYf ÓfÔOXf RYWXSXf¹ff ¦f¹ff U ÀfÈdá ´fdSXU°fʳf IZY d»fE dVfU ÀfÔQZVf ÀfZ ¶fÔ²fZ WXbE ´ffÔ¨f WXþfSX ¦fb¶¶ffSXûÔ IYû AfIYfVf ¸fZÔ LûOÞXf ¦f¹ffÜ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ Af¦fSXf IYf»fZþ IZY ´fif¨ff¹fÊ OXfg. EIZY ¦fb~f, OXfg. ³fSXZÔQi ¸f»WXûÂff ´fi¸fbJ øY´f ÀfZ CX´fdÀ±f°f ±fZÜ

3

WXfRY ¸f`SXf±f³f ¸fZÔ ´fi¸fûQ AüSX SXe³fc ¶f³fZ dUþZ°ff Af¦fSXfÜ °ffþ³f¦fSXe ¸fZÔ SXdUUfSX IYû WXfRY ¸f`SXf±f³f WXbBÊÜ BÀf¸fZÔ 500 ²ffUIYûÔ ³fZ Q¸f dQJf¹ffÜ EIY»f½¹f À´fû?MXÐÀfÊ ÀMXZdOX¹f¸f ÀfZ VfbøY WXbBÊ SXZÀf ´fb÷Y¿fûÔ IZY d»fE 21 dIY¸fe AüSX ¸fdWX»ffAûÔ IZY d»fE 11 dIY¸fe IYe SXWXeÜ BÀf¸fZÔ Af¦fSXf IZY ´fi¸fûQ ¨ffWXSX AüSX A¸fSXûWXf IYe SXe³fc dUþZ°ff SXWXeÔÜ ¹fcIZY À´fû?MXÐÀfÊ ¢»f¶f õfSXf Af¹fûdþ°f WXfRY ¸f`SXf±f³f ÀMXZdOX¹f¸f IZY ¸fb£¹f õfSX ÀfZ Àfb¶fWX IYSXe¶f LWX ¶fþZ VfbøY WXbBÊÜ ÀfZNX dIYVf³f»ff»f ¹ffQU ³fZ SXZÀf IYû WXSXe ÓfÔOXe dQJfBÊÜ ´fb÷Y¿fûÔ IYe SXZÀf ÀMXZdOX¹f¸f ÀfZ WXûMX»f SX¸ffOXf RY°fZWXf¶ffQ SXûOX WXû°fZ WXbE Uf´fÀf ÀMXZdOX¹f¸f AüSX ¸fdWX»ffAûÔ IYe SXZÀf ÀMXZdOX¹f¸f ÀfZ MXeOXeAfB ¸ffg»f WXû°fZ WXbE Uf´fÀf ÀMXZdOX¹f¸f °fIY WXbBÊÜ ´fb÷Y¿f U¦fÊ ¸fZÔ Af¦fSXf IZY ´fi¸fûQ ¨ffWXSX dUþZ°ff AüSX QZUZÔQi ¨fü²fSXe CX´fdUþZ°ff SXWXZÜ dUþZ°ff IYû 21 WXþfSX AüSX CX´fdUþZ°ff IYû 11 WXþfSX ÷Y´f¹fZ IYf ³fIYQ ´fbSXÀIYfSX dQ¹ff ¦f¹ffÜ °feÀfSXZ À±ff³f ´fSX SXWXZ AfQZVf IYû 5100, ¨fü±fZ À±ff³f ´fSX SXWXZ Àfb³fe»f IYû 2100 AüSX SXf¸fdU³fûQ IYû 1100 ÷Y´f¹fZ IYf ´fbSXÀIYfSX d¸f»ffÜ ¸fdWX»ff U¦fÊ ¸fZÔ A¸fSXûWXf IYe SXe³fc dUþZ°ff AüSX »fJ³fDY IYe Vfe»fc ¹ffQU CX´fdUþZ°ff SXWXeÔÜ dUþZ°ff IYû 11 WXþfSX AüSX CX´fdUþZ°ff IYû 5100 ÷Y´f¹fZ IYf ´fbSXÀIYfSX d¸f»ffÜ °feÀfSXZ À±ff³f ´fSX SXWXeÔ d³fVff IYû 2100, ¨fü±fZ À±ff³f ´fSX SXWXeÔ ¸f³fe¿ff IYû 1100 AüSX ´ffÔ¨fUZÔ À±ff³f ´fSX SXWXeÔ ª¹fûd°f IYû 800 ÷Y´f¹fZ IYf ´fbSXÀIYfSX dQ¹ff ¦f¹ffÜ Qû³fûÔ U¦fûÊ ¸fZÔ LNXZ ÀfZ 20UZÔ ³fÔ¶fSX °fIY SXWXZ ²ffUIYûÔ IYû ÀffÔ°U³ff ´fbSXÀIYfSX dQ¹ff ¦f¹ffÜ Àf¸ff´f³f Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ ¸fb£¹f Ad°fd±f IY³fÊ»f þeE¸f Jf³f, ÃfZÂfe¹f IiYeOÞXf Ad²fIYfSXe SXfþZVf IbY¸ffSX dÀfÔWX, ³fSXZÔQi ¹ffQU, AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f E±f»feMX SX°f³f dÀfÔWX ·fQüdSX¹ff, CXd¸fÊ»ff ¹ffQU, SXfIZYVf ¶fZQe ³fZ dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYû ´fbSXÀIÈY°f dIY¹ffÜ ²f³¹fUfQ Äff´f³f Af¹fûþ³f Àfd¨fU SXf¸f»ff»f ³fZ dQ¹ffÜ

¶fQ»fZ d¸fþfþ ³fZ ¶fPÞXfBÊ ¸fbdVIY»fZÔ Af¦fSXfÜ ¸füÀf¸f IZY ¶fQ»fZ d¸fþfþ ³fZ dIYÀff³fûÔ IZY ¨fZWXSXZ ´fSX WXUfB¹ffÔ CXOÞXf Qe WX`ÔÜ dQ³f ¸fZÔ WXbBÊ WX»IYe ¶fcÔQf¶ffÔQe ³fZ þWXfÔ ¦fZWXcÔ dIYÀff³fûÔ IYû JbVf IYSX dQ¹ff ±ff UWXeÔ SXf°f IZY WXf»ff°f Àf·fe RYÀf»fûÔ IZY d»fE ¶fbSXe J¶fSX »fZIYSX AfE WX`ÔÜ d´fL»fZ dQ³fûÔ ²fc´f IZY °feJZ´f³f ÀfZ °ff´f¸ff³f ¶fPÞX SXWXf ±ff, BÀfÀfZ ¦fZWXcÔ dIYÀff³fûÔ IYû d¨fÔ°ff WXû SXWXe ±feÔÜ AfVfÔIYf ±fe dIY Àf¸f¹f ÀfZ ´fWX»fZ RYÀf»f ´fIY³fZ ´fSX Qf³ff NXeIY °fSXWX ÀfZ dUIYdÀf°f ³fWXeÔ WXû°ffÜ EZÀfZ ¸fZÔ CX°´ffQ³f IZY Àff±f ¦fb¯fUØff ´fSX ·fe AÀfSX ´fOÞX°ffÜ dQ³f ¸fZÔ þ¶f WX»IYe ¶fcÔQf-¶ffÔQe WXbBÊ °fû ¦fZWXcÔ dIYÀff³f °ff´f¸ff³f §fMX³fZ ÀfZ JbVf WXû ¦fEÜ WXf»ffÔdIY Af»fc AüSX ÀfSXÀfûÔ dIYÀff³fûÔ IYû ¹fWX d¨fÔ°ff Àf°ff SXWXe ±fe dIY ª¹ffQf ¶ffdSXVf WXbBÊ °fû RYÀf»f JSXf¶f WXû ÀfIY°fe WX`Ü EZÀfZ ¸fZÔ 15 RYSXUSXe ÀfZ ´fiÀ°ffdU°f JûQfBÊ IYf Àf¸f¹f »fÔd¶f°f WXû¦ffÜ Àff±f WXe Af»fc IZY JZ°f ¸fZÔ WXe ÀfOÞX³fZ IYe AfVfÔIYf ¶f³fe SXWXZ¦feÜ UWXeÔ ÀfSXÀfûÔ IZY Qf³fZ IZY ÓfOÞX³fZ AüSX RYÀf»f ´fi·ffdU°f WXû³fZ IYe OXSX Àf°ff SXWXf WX`Ü SXf°f ¸fZÔ QZWXf°f IZY IbYL dWXÀÀfZ ¸fZÔ Aû»ffUÈdá ·fe WXbBÊÜ A¶f A¦fSX Aû»ffUÈdá Af¦fZ ·fe WXbBÊ °fû Àf·fe RYÀf»fûÔ IYû ¶fOÞXf ³fbIYÀff³f WXû¦ffÜ ¶ffWX IZY dIYÀff³f SXf¸f dÀfÔWX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¨f³fZ IYf RcY»f ÓfOÞX³fZ ÀfZ ³fbIYÀff³f WXû³fZ IYf OXSX WX`Ü IYfIYSX´fbSXf d³fUfÀfe dIYÀff³f SXfþZ³Qi dÀfÔWX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY CX³WXûÔ³fZ Qû EIYOX ·fcd¸f ¸fZÔ ÀfSXÀfûÔ IYe RYÀf»f ¶fûBÊ WX` þû RYÀf»f ´fIY³fZ IYû WX` ܹfdQ ¶ffdSXVf WXû þf°fe WX` °fû ¶fOÞXf ³fbIYÀff³f WXû¦ffÜ ÀfU»fZ IYf ´fbSXf d³fUfÀfe dIYÀff³f ´ff°feSXf¸f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY CX³fIYe Af»fc IYe RYÀf»f ´fIYe WXbBÊ WX` ¹fdQ ¶ffdSXVf WXû°fe WX` °fû Af»fc JZ°f ¸fZÔ WXe ÀfOÞX þfE¦ffÜ

§fSXZ»fc ¦f`Àf dÀf»fZÔOXSXûÔ IYf ½¹ffUÀffd¹fIY CX´f¹fû¦f Af¦fSXfÜ dþ»fZ ¸fZÔ §fSXZ»fc ¦f`Àf dÀf»fZÔOXSXûÔ IYf Jb»fZAf¸f ½¹ffUÀffd¹fIY CX´f¹fû¦f WXû SXWXf WX`Ü Jf³f´ff³f IYe ¶fWXbÀfÔ£¹f QbIYf³fûÔ ´fSX ¹fWXe ³fþSX Af°fZ WX`ÔÜ B³fIYe °fSXRY ³f °fû OXeEÀfAû IYe ³fþSX ´fOÞX°fe WX` ³f WXe EOXeE¸f ³ff¦fdSXIY Af´fcd°fÊ IYeÜ Vfd³fUfSX IYû SXfU»fe ¸fWXfQZU ¸fÔdQSX IZY Àf¸fe´f EIY PXIZY»f ´fSX SXJZ IbYdIÔY¦f ¦f`Àf dÀf»fZÔOXSX ¸fZÔ Af¦f »f¦f ¦fBÊÜ BÀfZ ¶fbÓff³fZ ¸fZÔ QbIYf³fQfSXûÔ IYû JfÀfe ¸fVf¢IY°f IYSX³fe ´fOÞXeÜ BÀfÀfZ ´fWX»fZ ·fe ÷Y³fIY°ff AüSX ÀfÔþ¹f ´»fZÀf Àf¸fZ°f IYBÊ þ¦fWX BÀf °fSXWX IZY WXfQÀfZ WXû ¨fbIZY WX`ÔÜ ´fZMÑûd»f¹f¸f ¸fÔÂff»f¹f ³fZ IbYdIÔY¦f ¦f`Àf dÀf»fZÔOXSXûÔ IYf Qb÷Y´f¹fû¦f SXûIY³fZ IZY d»fE OXe¶feMXeE»f (´fWX»f) ¹fûþ³ff »ff¦fc IYe ±feÜ ¸ff³ff þf SXWXf ±ff dIY BÀfÀfZ IbYdIÔY¦f ¦f`Àf dÀf»fZÔOXSXûÔ IZY dU°fSX¯f ¸fZÔ ¦f`Àf EþZÔdÀf¹ffÔ WXZSXfRZYSXe ³fWXeÔ IYSX ´ffEÔ¦fe, ¶ffUþcQ BÀfIZY Jf³f´ff³f Uf»fe WXSX °feÀfSXe QbIYf³f AüSX PXIZY»f ´fSX Àfd¶ÀfOXe Uf»fZ ¦f`Àf dÀf»fZÔOXSX IYf ´fi¹fû¦f WXû SXWXf WX`, þ¶fdIY ¹fWXfÔ IYfg¸fdVfʹf»f dÀf»fZÔOXSX IYf ´fi¹fû¦f WXû³ff ¨ffdWX¹fZÜ QSXAÀf»f Àfd¶ÀfOXe Uf»fZ dÀf»fZÔOXSXûÔ IZY ½¹ffUÀffd¹fIY CX´f¹fû¦f IYf ´fi¸fbJ IYfSX¯f BÀfIYe IYe¸f°f WX`Ü Àfd¶ÀfOXe Uf»fZ dÀf»fZÔOXSX IYe IYe¸f°f 750 ÷Y´f¹fZ AüSX IYfg¸fdVfʹf»f dÀf»fZÔOXSX IYe IYe¸f°f 1300 ÷Y´f¹fZ WX`Ü


Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

12 RYSXUSXe 2018

4

eFkqjk U;wt

Qe³fQ¹ff»f IZY AÔ°¹fûQ¹f IYû Àf¸fÓf³fZ IYf UöY ¸f±fbSXfÜ UZMXZdSX³fSXe dUV½fdUôf»f¹f ¸fZÔ ·fe IZYÔQi WXû³fZ ¨ffdWXEÜ CX³fIYe Aüôûd¦fIY ³fed°f IYeÜ SXfª¹f´ff»f SXf¸f ³ffBÊIY ³fZ IYWXf dIY ´fiQZVf AüSX QZVf IYf d¨fÂf ¶fQ»f SXWXf WX`Ü ¶fWXb°f IY¸f Af¹fb ¸fZÔ ´fÔ. Qe³fQ¹ff»f AüSX ÀUf¸fe dUUZIYf³fÔQ ³fZ þû dU¨ffSX dQ¹ff, CXÀfZ þ³fÀfÔ§f ³fZ IY¸fʹfû¦fe IYe °fSXWX d¸f»fIYSX ÀfÔ¦fNX³f IYf JOÞXf dIY¹ffÜ Afþ IZYÔQi, ´fiQZVf AüSX IYBÊ SXfª¹fûÔ ¸fZÔ ·ffþ´ff IYe ÀfSXIYfSX BÀfe dU¨ffSX²ffSXf ´fSX ¶f³fe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY IÈYd¿f IZY ÃfZÂf ¸fZÔ WXSX JZ°f IYû ´ff³fe AüSX WXSX WXf±f IYû IYf¸f d¸f»f³ff ¨ffdWXEÜ IYWXf dIY ¶fþMX ¸fZÔ IÈYd¿f FY¯f IZY A»ffUf ¸f°À¹f ´ff»f³f, ´fVfb´ff»f³f AüSX ¸fb¦feÊ ´ff»f³f IZY d»fE ÀfSXIYfSX ¨ffSX RYeÀfQ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¹fû¦fe AfdQ°¹f³ff±f ³fZ ´fÔ. Àff°f 'E¸f' ´fSX dMXIYe WX`Ü UWX ¸f³fb¿¹f, ¶¹ffþ ´fSX FY¯f QZ SXWXe WX`Ü ´fVfb´ff»f³f ¸fÔÂfe Qe³fQ¹ff»f CX´ff²¹ff¹f IZY AÔ°¹fûQ¹f AüSX ¸ff»f, ¸fbQif, ¸fVfe³fSXe, ¸f³fe, ¸f`³fZþ¸fZÔMX EÀf´fe ¨ÀfWX ¶f§fZ»f ³fZ IYWXf dIY ´fcUÊU°feÊ ¦ff¹f Af²ffdSX°f A±fʽ¹fUÀ±ff IYe ¶ff°f AüSX ¸ffIZYÊMX IYû Àff±f »fZIYSX ¨f»f³fZ IYe ÀfSXIYfSX ³fZ ´fVfb²f³f ´fiÀffSX Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû IYWXeÜ CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY dIYÀf °fSXWX ¶ff°f IYWX°fZ ±fZÜ ¹fû¦fe ³fZ ´fÔdOX°fþe IZY ´fidVfÃf¯f dQ¹ff, »fZdIY³f SXûþ¦ffSX ³fWXeÔ EIYf°¸f ¸ff³fUUfQ AüSX AÔ°¹fûQ¹f ¦fif¸fe¯f Uf¦¸f¹f IZY Àff±f SXf¸f¸f³fûWXSX »fûdWX¹ff IYf dQ¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ ´fVfb²f³f ´fiÀffSX Ad²fIYfdSX¹fûÔ A±fʽ¹fUÀ±ff IYe ¶ff°f IYWX°ff WX`Ü ¹fWXe Uf¦¸fÔ¹f ´fPÞX³fZ IYe Àf»ffWX QeÜ IYWXf dIY IYû SXûþ¦ffSX QZ³fZ IYe ¦ffSXÔMXe IYe §fû¿f¯ff ÀfWXe Àf¸f¹f WX`, þ¶f ´fÔdOX°f þe IZY dU¨ffSXûÔ CX³WXZÔ JbVfe WX` dIY UZMXZdSX³fSXe dUdU IYeÜ BÀfÀfZ ´fWX»fZ IbY»f´fd°f ´fiûRZYÀfSX OXfg. ´fÔdOX°fþe IZY AÔ°¹fûQ¹f IZY d¸fVf³f ´fSX IYf¸f IZYE¸fE»f ´ffNXIY ³fZ ÀUf¦f°f ·ff¿f¯f dQ¹ffÜ IYû Àf¸fÓff AüSX CXÀfZ »ff¦fc dIY¹ff þfEÜ SXdUUfSX IYSXe¶f EIY ¶fþZ dUdU ´fWXbÔ¨fZ IYSX SXWXf WX`Ü UWX ¦ff¹f Af²ffdSX°f dUdU IYe E³fÀfeÀfe LfÂffAûÔ ³fZ SXfª¹f´ff»f ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ SXfª¹f´ff»f SXf¸f ³ffBÊIY IZY A±fʽ¹fUÀ±ff ´fSX ·fe IYf¸f IYSXZÜ ´fWX»ff AüSX ¸fb£¹f¸fÔÂfe IYû ¦ffOXÊ AfgRY Afg³fSX Àff±f ´fdSXÀfSX IZY ´ffIYÊ ¸fZÔ »f¦fe ´fÔ. IYf¸f ¹fWX WXû³ff ¨ffdWXE dIY ¦ff¹fûÔ IYe Qb¦²f dQ¹ffÜ DYþfÊ ¸fÔÂfe ßfeIYfÔ°f Vf¸ffÊ, ÀffÔÀfQ Qe³fQ¹ff»f IYe ¸fcd°fÊ IYf A³ffUSX¯f dIY¹ffÜ Ãf¸f°ff ¶fPÞXf³fZ ´fSX IYf¸f WXûÜ ·ffSX°fe¹f ³fÀ»f WXZ¸ff ¸ffd»f³fe, ²f¸ffʱfÊ ¸fÔÂfe ¨fü. »føfe CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ´fÔdOX°fþe AfþfQe IZY IZY ¦fûUÔVf ´fSX Vfû²f WXûÔ AüSX WXSX ¦ff¹f IYf ³ffSXf¹f¯f, dU²ff¹fIY NXf. IYf¨SXQf ¨ÀfWX, ¶ffQ CX³f IbYL »fû¦fûÔ ¸fZÔ ÀfZ EIY ±fZ, Qc²f CX°´ffQ³f 25 »feMXSX °fIY ´fWXbÔ¨fZÜ QcÀfSXf ´fcSX³f ´fiIYfVf, OXf»f¨fÔQ Vf¸ffÊ, ¸fWXf´füSX OXfg. dþ³WXûÔ³fZ ·ffSX°f IYû ·ffSX°f IYe údá ÀfZ IYf¸f ¦fû¶fSX ÀfZ ¦f`Àf ¶f³ff³fZ ´fSX WXûÜ BÀfIZY ¸fbIZYVf Af¹fʶfÔ²fb, ·ffþ´ff dþ»ff²¹fÃf ¨fü. QZJ³fZ IYe UIYf»f°f IYeÜ CX³WXûÔ³fZ JZ°fe, d»fE AfUfSXf þf³fUSXûÔ IYf BÀ°fZ¸ff»f ·fe °fZþUeSX ¨ÀfWX, OXfg. ¶feAfSX AfÔ¶fZOXIYSX ´fVfb´ff»f³f AüSX ¶ff¦fUf³fe IYû Àff±f »fZIYSX WXû ÀfIY°ff WX`Ü BÀfÀfZ E»f´feþe ´fSX WXû³fZ dUdU Af¦fSXf IZY IbY»f´fd°f OXfg. ASX¨UQ ¨f»f³fZ IYe ¶ff°f IYWXeÜ CX³WXûÔ³fZ WXe IYWXf Uf»ff J¨fÊ IY¸f WXû ÀfIY°ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ QedÃf°f, OXeE¸f ÀfUÊÄfSXf¸f d¸fßff AüSX dIY ²f¸fÊÀ±f»f dÀfRYÊ ´fcþf§fSX ³fWXeÔ WX`Ü ¹fWX Àf·fe ÀfZ dUV½fdUôf»f¹f IYû AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f EÀfEÀf´fe ÀUd´³f»f ¸f¸f¦ffBÊ AfdQ ¸füþcQ Àff¸ffdþIY AüSX ÀffÔÀIÈYd°fIY ¨fZ°f³ff IZY À°fSX IYf ¶f³ff³fZ ¸fZÔ ÀfWX¹fû¦f IYe A´fe»f SXWXZÜ

214 IYSXûOÞX IYe ¹fûþ³ffAûÔ IYf »fûIYf´f¯fÊ, 195 IYSXûOÞX IYf dVf»ff³¹ffÀf ¸f±fbSXfÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¹fû¦fe AfdQ°¹f³ff±f ³fZ SXdUUfSX IYû ´fÔdOX°f Qe³fQ¹ff»f CX´ff²¹ff¹f ´fVfb d¨fdIY°Àff dUÄff³f dUV½f dUôf»f¹f EUÔ ¦fû A³fbÀfÔ²ff³f ÀfÔÀ±ff³f ¸fZÔ A¦f»fZ ÀfÂf ÀfZ IYfg»fZþ AfgRY OXZ¹fSXe ÀffBÔÀf AüSX IYfg»fZþ AfgRY dRYVfSXeþ IYe ¢»ffÀf VfbøY IYSXfE þf³fZ IYe §fû¿f¯ff IYeÜ Qû³fûÔ WXe IYfg»fZþûÔ IZY ·fU³f EIY QVfIY ´fWX»fZ ¶f³fIYSX °f`¹ffSX WXû ¦fE ±fZÜ BÀf ¸füIZY ´fSX ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ 214 IYSXûOÞX IYe ¹fûþ³ffAûÔ IYf »fûIYf´fʯf AüSX 195 IYSXûOÞX IYe ¹fûþ³ffAûÔ IYf dVf»ff³¹ffÀf ·fe dIY¹ffÜ UZMXZdSX³fSXe IYfg»fZþ ¸fZÔ U¿fÊ 2008 ¸fZÔ IYfg»fZþ AfgRY OXZ¹fSXe ÀffBÔÀf AüSX IYfg»fZþ AfgRY dRYVfSXeþ IZY d»fE ·fU³f ¶f³fIYSX IZY °f`¹ffSX WXû ¦f¹ff ±ffÜ IYfg»fZþ ÀfÔ¨ff»f³f IZY d»fE dVfÃfIY AüSX IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYe d³f¹fbdöY IZY d»fE ¸fÔþcSXe ³f d¸f»f ´ff³fZ IZY IYfSX¯f ¹fZ ´ffNXйfIiY¸f VfbøY ³fWXeÔ WXû ´ff SXWXZ ±fZÜ BÀfd»fE SXfþIYe¹f d³f¸ffʯf dU·ff¦f ÀfZ UZMXZdSX³fSXe IYfg»fZþ ³fZ Qû³fûÔ ·fU³fûÔ IYû A´f³fZ ÀfÔSXÃf¯f ¸fZÔ ³fWXeÔ d»f¹ff ±ffÜ SXdUUfSX IYû UZMXZdSX³fSXe IYfg»fZþ ¸fZÔ ´fÔdOX°f Qe³fQ¹ff»f CX´ff²¹ff¹f IYe ´fid°f¸ff IYf A³ffUSX¯f IYSX³fZ IZY d»fE AfE ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ A¦f»fZ Vf`dÃfIY ÀfÂf ¸fZÔ IYfg»fZþ AfgRY OXZ¹fSXe ÀffBÔÀf AüSX IYfg»fZþ AfgRY dRYVfSXeþ IYf ´ffNXйfIiY¸f VfbøY dIYE þf³fZ IYe §fû¿f¯ff IYeÜ

¶fiþ ²fSXf ÀfZ VfbøY WXû ¦fû ÀfÔU²fʳf IYf Ad·f¹ff³f ¸f±fbSXfÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¹fû¦fe AfdQ°¹f³ff±f ³fZ IYWXf dIY UÈÔQfU³f ·f¦fUf³f IZY ¦fû ¨ffSX¯f AüSX ¦fû ´ff»f³f IYe ·fcd¸f WX`, EZÀfZ ¸fZÔ ¦fû ÀfÔU²fʳf IYf Ad·f¹ff³f ¹fWXeÔ ÀfZ VfbøY WXû³ff ¨ffdWXEÜ SXdUUfSX IYû ¹fWXfÔ ¨f`°f³¹f dUWXfSX ¸fZÔ ¸fWXf¸f³ff ¦fû ¦fif¸f ¸fZÔ ¸fb£¹f¸fÔÂfe IYf 19 d¸f³fMX IYf CXñû²f³f ¦ff¹f ´fSX WXSXe IZYÔdQi°f SXWXfÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY WX¸f³fZ ¹f¸fb³ff AüSX ¦ff¹f IZY Àff±f EIY þ`Àff ¶f°ffÊU dIY¹ff, CXÀfIYf Qb¿´fdSX¯ff¸f Àf¶fIZY Àff¸f³fZ WX`Ü ¦ff¹fûÔ IYû ¶f¨ff³fZ AüSX CX³fIZY ÀfÔU²fʳf IYf IYf¸f ¶fiþ ÀfZ ´fcSXZ QZVf ¸fZÔ R`Y»f³ff WXû¦ffÜ BÀfIZY d»fE WXSX dIYÀff³f IYû ·ffSX°fe¹f ¦fûUÔVf IYe Qû Qb²fføY ¦ff¹f ´ff»f³ff þøYSXe WX`Ü BÀfIZY d»fE ÀfÃf¸f »fû¦f ¦ffÔUûÔ IYû ¦ff¹f Qf³f IYSXZÔÜ ¦ff¹f DYþfÊ QZ³fZ IYf ÀfVföY ¸ff²¹f¸f WX`Ü UWX Qc²f, QWXe, JfQ, ¦f`Àf Àf¶f QZ ÀfIY°fe WX`Ü E»f´feþe dÀf»fZÔOXSX ´fSX J¨fÊ WXû³fZ Uf»fe ¸fbQif dUQZVf þf°fe WX`Ü ¦fû¶fSX ¦f`Àf ´»ffÔMX »f¦ffIYSX BÀfZ SXûIYf þf ÀfIY°ff WX`Ü ¶fbÔQZ»fJÔOX ¸fZÔ EZÀfe ¹fûþ³ff VfbøY IYe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ´fVfb Lb˜f §fc¸f SXWXZ WX`Ô, UWX BÀfd»fE dIY d´fL»fZ AfNX-QÀf ¸fWXe³fZ ¸fZÔ ¦fû °fÀIYSXe IYû SXûIYf WX`Ü ´fWX»fZ ¶fÔ¦ff»f IZY ¶fc¨fOÞXJf³fûÔ IZY d»fE ¦fû °fÀIYSXe WXû°fe ±fe, A¶f ÀfÔU²fʳf IYe þøYSX°f WX`Ü ¹fû¦fe ³fZ IYWXf dIY ¸fWXf¸f³ff ¸ff»fUe¹f IYe Àfû¨f ÀffIYfSX IYSX³fZ IYf Àf¸f¹f Af ¦f¹ff WX`Ü þc³ff¦fPÞX AJfOÞXZ IZY ¸fWXÔ°f AU²fZVff³fÔQ d¦fdSX ³fZ IYWXf dIY IYBÊ Vfû²fûÔ ¸fZÔ Àffd¶f°f WXbAf WX` dIY QZÀfe ¦ff¹f IZY Qc²f ¸fZÔ EÔMXe¶ffBdMXIYWX`Ü BÀf¸fZÔ AUÀffQ AüSX CXØfZþ³ff IYe Aü¿fd²f WX`Ü ¦ff¹f IZY À´fVfÊ ÀfZ ·fe IYBÊ SXû¦f QcSX WXû þf°fZ WX`ÔÜ LWX ¸fWXe³fZ °fIY ¦ff¹f IZY Qc²f Àf¸fZ°f CXÀfIZY CX°´ffQûÔ IYf ÀfZU³f ÀfZ Àf·fe SXû¦f QcSX WXû þf°fZ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ

IYWXf dIY CX÷Y¦UZ ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f QZÀfe ¦ff¹f WX`Ô AüSX UWXfÔ IYe ´fid°f ½¹fdöY Af¹f ÀfUf °fe³f »ffJ ÷Y´f¹fZ WX`Ü WX¸fZÔ ·fe ¦ff¹f IYû A±fʽ¹fUÀ±ff ÀfZ þûOÞX³ff WXû¦ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¦ff¹fûÔ IYû ¦fûVff»ffAûÔ ¸fZÔ ³fWXeÔ, dIYÀff³f IZY §fSX ¸fZÔ WXû³ff ¨ffdWXEÜ ¦fe°ff ¸f³fe¿fe ÀfÔ°f Äff³ff³fÔQ ³fZ IYWXf dIY ·ffSX°fe¹f ³fÀ»f IZY QZÀfe ¦fûUÔVf IYû ÀfÔSXÃf¯f d¸f»f³ff ¨ffdWXEÜ ¦fif¸f ÀfÔÀIÈYd°f IYû dRYSX ÀfZ þeUÔ°f dIY¹ff þfE, °f·fe ¦ff¹f AüSX QZVf IYf ·f»ff WXû ÀfIY°ff WX`Ü ¦ff¹f AfÀ±ff IYf dU¿f¹f °fû WX` WXe, U°fʸff³f ¸fZÔ ´fi¶f»f AfUV¹fIY°ff ·fe WX`Ü ¹fWX ´fSXÔ´fSXfAûÔ IZY þf¦fSX¯f IYf Àf¸f¹f WX`, d»fWXfþf WX¸fZÔ QZÀfe A±fʽ¹fUÀ±ff IYe AûSX »füMX³ff ¨ffdWXEÜ ÀfÔ°f dUþ¹f IYüVf»f ³fZ IYWXf dIY þ¶f °fIY dIYÀff³f ÀfZ ¦ff¹f IYf Qc²f ¸fWXÔ¦fZ Qf¸f ´fSX ³fWXeÔ d»f¹ff þfE¦ff, ¦ff¹f ³fWXeÔ ¶f¨fZ¦feÜ ¦ff¹f IZY Qc²f ¸fZÔ A¸fÈ°f WX`, »fZdIY³f ¦ff¹f IYf Qc²f ·f`ÔÀf IZY Qc²f ÀfZ ÀfÀ°ff d¶fIY SXWXf WX`Ü ÀfSXIYfSX IYû ¨ffdWXE dIY UWX SXfVf³f OXe»fSXûÔ IYe °fSXWX ¦ff¹f IZY Qc²f IZY d¶fIiYe IZYÔQi ¦ffÔU¦ffÔU Jû»fZÜ dIYÀff³f ÀfZ ¸fWXÔ¦ff Qc²f »fZ AüSX »fû¦fûÔ IYû ÀfÀ°ff Qc²f QZÜ CX³WXûÔ³fZ ´fiQZVf IZY ÀfÔ°fûÔ AüSX CXôû¦f´fd°f¹fûÔ IYf ·fe Af”f³f dIY¹ff dIY UZ ¦ffÔUûÔ AüSX dIYÀff³fûÔ IYû QZÀfe ³fÀ»f IYe ¦ff¹f Qf³f IYSXZÔÜ IYfd?¿¯fÊ ¦fb÷Y VfSX¯ff³fÔQ ³fZ IYWXf dIY CX³fIZY ¹fWXfÔ A»f¦f dIYÀ¸f IYe ¦fûVff»ff WX`, þWXfÔ CX³³f°f dIYÀ¸f IZY ³fÔQe ·fe °f`¹ffSX WXû SXWXZ WX`ÔÜ ¦fSXe¶f dIYÀff³f IZY d»fE ¦ff¹f °f·fe CX´f¹fû¦fe WX`, þ¶f UWX Afd±fÊIY dÀ±fd°f ¸fþ¶fc°f IYSXZ¦feÜ ¶fiþUfdÀf¹fûÔ IYû ¦ff¹f Qf³f IYSX³ff AdU³ffVfe IYe ÀfZUf WX`Ü ¦ff¹f ¦ffÔU AüSX dIYÀff³f IYe A±fʽ¹fUÀ±ff ¸fþ¶fc°f IYSX ÀfIY°fe WX`, »fZdIY³f ÀfSXIYfSX ¦ffÔU IYû ¹fcd³fMX ¸ff³fIYSX IYf¸f IYSXZÜ

´fVfbAûÔ ÀfZ ·fSXf I`YÔMXSX ´f»fMXf, LWX ´fVfbAûÔ IYe ¸fü°f ÀfbSXeSX (¸f±fbSXf)Ü ±ff³ff ³füWXÓfe»f ÃfZÂf ¸fZÔ ¦ffÔU EQ»f¦fPÞXe IZY Àf¸fe´f SXdUUfSX °fOÞXIZY ´fVfbAûÔ ÀfZ NXÀffNXÀf ·fSXf Af¹fVfSX I`YÔMXSX ´f»fMX ¦f¹ffÜ BÀf WXfQÀfZ ¸fZÔ LWX ´fVfbAûÔ IYe ¸fü°f WXû ¦fBÊ AüSX EIY Qþʳf §ff¹f»f WXû ¦fEÜ ¨ff»fIY AüSX ½¹ff´ffSXe ´fVfbAûÔ IYû °fOÞX´f°ff LûOÞXIYSX ·ff¦f ¦fEÜ ¨füIYe ¶ffþ³ff ´fbd»fÀf ³fZ ¦fif¸fe¯fûÔ IYe ¸fQQ ÀfZ I`YÔMXSX ÀfZ ¶ffWXSX d³fIYf»f³fZ IZY ¶ffQ ¸fÈ°f ´fVfbAûÔ IYû QRY³ff dQ¹ffÜ Af¹fVfSX I`YÔMXSX AfSXþZ 14 þeE¨f 5320 SXdUUfSX °fOÞXIZY ³füWXÓfe»f-¦fü¸f°f ¸ff¦fÊ ´fSX WXûIYSX A»fe¦fPÞX IYe AûSX þf SXWXf ±ffÜ dþÀf¸fZÔ IYSXe¶f Qû Qþʳf ·f`ÔÀf AfdQ ´fVfbAûÔ IYû IiYcSX°ff´fcUÊIY NXcÀf-NXcÀf IYSX ¶ffÔ²f SXJf ¦f¹ff ±ffÜ ¦ffÔU EQ»f¦fPÞXe IZY Àf¸fe´f A¨ff³fIY Ad³f¹fÔdÂf°f WXû³fZ ´fSX I`YÔMXSX ÀfOÞXIY dIY³ffSXZ ´f»fMX ¦f¹ffÜ dþÀfÀfZ CXÀf¸fZÔ ¶fÔ²fZ Af²ff Qþʳf ´fVfbAûÔ IYe ¸fü°f WXû ¦fBÊ AüSX EIY Qþʳf §ff¹f»f WXû ¦fEÜ WXfQÀfZ IZY ¶ffQ ¨ff»fIY AüSX ½¹ff´ffSXe §ff¹f»f ´fVfbAûÔ IYû °fOÞX´f°ff LûOÞXIYSX ¸füIZY ÀfZ ·ff¦f ¦fEÜ


12 RYSXUSXeX 2018

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

5

O;kikj txr ³fûMX¶fÔQe IZY 15 ¸fWXe³fZ ¶ffQ ·fe dSXþUÊ ¶f`ÔIY ¸fZÔ ´fbSXf³fZ ³fûMXûÔ IYe d¦f³f°fe þfSXe ³f¹fe dQ»»feÜ ÀfSXIYfSX IZY 500 AüSX 1000 ÷Y´f¹fZ IZY ´fbSXf³fZ ³fûMXûÔ IYû ¶fÔQ IYSX³fZ IZY 15 ¸fWXe³fZ ¶ffQ ·fe ·ffSX°fe¹f dSXþUÊ ¶f`ÔIY »füMXf¹fZ ¦f¹fZ ³fûMXûÔ IYe d¦f³f°fe, ¦fb¯ff·ff¦f AüSX CX³fIZY AÀf»fe-³fIY»fe WXû³fZ IYe ´fWX¨ff³f ¸fZÔ »f¦ff WX`Ü IZYÔQie¹f ¶f`ÔIY IYf IYWX³ff WX` dIY UWX °fZþe ÀfZ BÀf IYf¸f IYû IYSX SXWXf WX`Ü Àff±f WXe UWX »füMXf¹fZ ¦f¹fZ ³fûMXûÔ IZY ‘AÀf»fe-³fIY»fe’ WXû³fZ IZY Àff±f WXe CX³fIYe ÀfWXe d¦f³f°fe, ¦f¯f°fe¹f øY´f ÀfZ d¸f»ff³f IYSX³fZ IYf IYf¸f IYSX SXWXf WX`Ü Àfc¨f³ff IZY Ad²fIYfSX IZY °fWX°f QfdJ»f AþeÊ IYf þUf¶f QZ°fZ WXb¹fZ dSXþUÊ ¶f`ÔIY ³fZ ¹fWX ¶ff°f IYWXe WX`Ü dSXþUÊ ¶f`ÔIY IZY þUf¶f IZY A³fbÀffSX, ‘‘ B³f ¶f`ÔIY ³fûMXûÔ IYe AÔIY¦fd¯f°fe¹f ÀfMXeIY°ff AüSX UfdÀ°fUIY°ff IYe ´fWX¨ff³f IYe þf SXWXe WX` AüSX B³fIYf d¸f»ff³f ·fe dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü BÀfd»fE BÀf ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ d¸f»ff³f EUÔ ¦f¯f³ff IYe ´fidIiY¹ff IZY ´fcSXZ WXû³fZ ´fSX WXe þf³fIYfSXe ÀffÓff IYe þf ÀfIY°fe WX`Ü

VfZ»f IÔY´fd³f¹fûÔ IZY ¶ffQ A¶f '¶fZ³ff¸fe MÑZdOXÔ¦f' IYSX³fZ Uf»fûÔ IYe J`SX ³fWXeÔ ¸fbÔ¶fBÊÜ VfZ»f IÔY´fd³f¹fûÔ ´fSX Àf£°fe IZY ¶ffQ ÀfZ¶fe '¶fZ³ff¸fe MÑZdOXÔ¦f' ´fSX »f¦ff¸f »f¦ff³fZ IYe IYûdVfVf IYSX³fZ þf SXWXe WX`Ü RÔYOX IYû ´fSX°fûÔ ¸fZÔ dL´ffIYSX VfZ¹fSX ´fifBÀf ¸fZÔ CX°ffSX¨fPÞXfU »ff³fZ AüSX B³fÀffBOXSX MÑZdOXÔ¦f IYSX³fZ Uf»fûÔ ´fSX Àf£°fe IZY d»fE ÀfZ¶fe SXfÀ°fZ °f»ffVf SXWXe WX`Ü ´fSX°fûÔ ¸fZÔ RÔYOX IYû dL´ff³fZ IZY d»fE EIY IÔY´f³fe ÀfZ QcÀfSXe IÔY´f³fe IYû ´f`Àff »fû³f IZY øY´f ¸fZÔ dQ¹ff þf°ff WX`Ü ¹fWX JZ»f IYSXe¶f 9-10 IÔY´fd³f¹fûÔ IYe ¨fZ³f IZY þdSX¹fZ ¨f»f°ff WX` AüSX BÀf¸fZÔ AfdJSXe IÔY´f³fe IYû VfZ¹fSX JSXeQ³fZ ¹ff ¶fZ¨f³fZ IZY d»fE ´f`Àff d¸f»f°ff WX`Ü ¹fWX JZ»f QVfIYûÔ ÀfZ ·ffSX°fe¹f VfZ¹fSX ¶ffþfSX ¸fZÔ ¨f»f SXWXf WX`Ü dþ³f IÔY´fd³f¹fûÔ IYf BÀ°fZ¸ff»f RÔYOX IYû dL´ff³fZ IZY d»fE dIY¹ff þf°ff WX`, CX³f¸fZÔ ÀfZ IYBÊ IZY ´ffÀf Afg´fSXZdMXÔ¦f d¶fþ³fÀf WXû°ff WX`

AüSX UZ VfZ»f IÔY´fd³f¹ffÔ ³fWXeÔ WXû°feÔÜ CX³fIYf BÀ°fZ¸ff»f MÑZOX IZY ´feLZ IZY Vf£Àf IYe ´fWX¨ff³f dL´ff³fZ IZY d»fE WXû°ff WX`Ü MÑfÔþ`¢Vf³f IZY AÀf»f ¸fIYÀfQ ´fSX ´fQfÊ OXf»f³fZ IZY d»fE ·fe CX³WXZÔ BÀ°fZ¸ff»f dIY¹ff þf°ff WX`Ü d´fL»fZ WXµ°fZ ÀfZ¶fe IYe WXû»fMXfB¸f ¸fZÔ¶fSX ¸ff²f¶fe ´fbSXe ¶fb¨f ³fZ EIY ¸fedMXÔ¦f ¸fZÔ ¹fWX ¸fbïf CXNXf¹ff ±ffÜ BÀf ¸fedMXÔ¦f ¸fZÔ ÀMXfgIY E¢Àf¨fZÔþ IZY Ad²fIYfSXe, ÀfZ¶fe IZY IbYL UdSXâ Ad²fIYfSXe AüSX RYfB³f`ÔVf»f ÀfdUÊÀfZþ BÔOXÀMÑe IZY »fû¦f Vffd¸f»f WXbE ±fZÜ BÀf ¸fedMXÔ¦f ¸fZÔ WXbBÊ ¶ff°f¨fe°f ÀfZ UfdIYRY EIY Vf£Àf ³fZ IYWXf, 'VfZ»f IÔY´fd³f¹fûÔ IZY ¸fbIYf¶f»fZ '¶fZ³ff¸fe MÑZdOXÔ¦f' ´fSX »f¦ff¸f »f¦ff³ff ¸fbdVIY»f IYf¸f WX`Ü B³fÀffBOXSX MÑZdOXÔ¦f IZY d»fE EZÀfZ MÑfÔþ`¢VfÔÀf IYBÊ Àff»f

ÀfZ WXû SXWXZ WX`ÔÜ ÀfZ¶fe ¹fWX ´f°ff »f¦ff³ff ¨ffWX°fe WX` dIY EZÀfZ »fû¦fûÔ IZY dJ»ffRY UWX ´f¢IYf IZYÀf I`YÀfZ °f`¹ffSX IYSXZÜ' RÔYOX IYû ´fSX°fûÔ ¸fZÔ dL´ff³fZ IZY d»fE dþ³f IÔY´fd³f¹fûÔ AüSX ½¹fdöY¹fûÔ IYf BÀ°fZ¸ff»f WXû°ff WX`, UZ ¸f³fe ¸¹fc»Àf WXû°fZ WX`Ô, þû IY¸feVf³f »fZIYSX A´f³fe ´fWX¨ff³f, ¶f`ÔIY Jf°fZ AüSX OXe¸f`MX MÑZdOXÔ¦f AIYfCXÔMX IYf E¢ÀfZÀf QZ°fZ WX`ÔÜ EZÀfe J¶fSX WX` dIY ÀfZ¶fe ³fZ IYBÊ IÔY´fd³f¹fûÔ AüSX BÔdOXdUþbA»f IZY þdSXE RÔYOX IZY ÀfÔQZWXfÀ´fQ »fZ³fQZ³f IYf ´f°ff »f¦ff¹ff WX`Ü BÀf ¸ff¸f»fZ ÀfZ UfdIYRY EIY AüSX ÀfcÂf ³fZ ¶f°ff¹ff, 'EZÀfZ ¸ff¸f»fûÔ IYe þfÔ¨f IYSX³fZ ¸fZÔ IYfRYe Àf¸f¹f »f¦f°ff WX`Ü IYBÊ ¶ffSX °fû ¸f³fe µ»fû dIYÀfe Àff¸ff³¹f ½¹ff´ffdSXIY ¦fd°fdUd²f IYe °fSXWX dQJ°ff WX` »fZdIY³f

A¦fSX ¸fWXe³fZ ¸fZÔ 75,000 ÷Y´f¹fZ IY¸ff³fZ Uf»ff IYûBÊ Vf£Àf A¦fSX IYSXûOÞXûÔ ÷Y´f¹fZ IZY A³fdÀf¢¹fûOXÊ »fû³f ¸fZÔ OXe»f IYSXZ °fû CXÀfÀfZ VfIY WXû³ff ÀUf·ffdUIY WX`Ü' CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ´fi¸fûMXSX ¹ff E¢½ff¹fSXSX »fZ¹fOXÊ IÔY´fd³f¹fûÔ IYf BÀ°fZ¸ff»f VfZ¹fSX ´fifBÀf IYû ¨fPÞXf³fZ ¹ff IY¸f IYSX³fZ IZY d»fE IYSX°fZ WX`ÔÜ EIY A³¹f ÀfcÂf ³fZ IYWXf, 'BÀfZ SXûIY³ff ¸fbdVIY»f SXWXf WX`Ü Af¸f°füSX ´fSX þ¶f EZÀfe MÑZdOXÔ¦f WXû°fe WX`, °f¶f ÀfZ¶fe BÀf °fSXWX IYf ÀfüQf IYSX³fZ Uf»fûÔ IZY ´feLZ ´fOÞX þf°ff WX`Ü WXf»ffÔdIY, B³f ¸ff¸f»fûÔ ¸fZÔ ¶fZ³ff¸fe MÑZdOXÔ¦f IZY þdSXE VfZ¹fSX ´fifBÀf ¸fZÔ CX°ffSX-¨fPÞXfU »ff¹ff þf°ff WX`Ü EZÀfZ ¸fZÔ Af´f AÀf»f A´fSXf²fe °fIY I`YÀfZ ´fWXbÔ¨fZÔ¦fZ? BÀfIYf AfÀff³f þUf¶f WX¸ffSXZ ´ffÀf ³fWXeÔ WX`Ü'

¶fe°fZ Àf~fWX dIYSXf³ff À¸ffMXÊ dÀfMXe d¸fVf³f IZY d»f¹fZ ¸fûQe ÀfSXIYfSX ³fZ þfSXe dIYE 9940 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ ¶ffþfSX ¸fZÔ IYfSXû¶ffSX IYf d¸f»ff þb»ff ÷YJ ³f¹fe dQ»»feÜ ¶fe°fZ Àf~fWX SXf¿MÑXe¹f SXfþ²ff³fe IZY ±fûIY dIYSXf³ff ¶ffþfSX ¸fZÔ IYfSXû¶ffSX IYf d¸f»ff þb»ff ÷YJ SXWXf þWXfÔ ¶fPÞX°fZ §fSXZ»fc AüSX d³f¹ffÊ°f ¸ffÔ¦f IZY IYfSX¯f ÀMXfgdIYÀMXûÔ IYe d»fUf»fe ¶fPÞX³fZ IZY IYfSX¯f IYf»fed¸f¨fÊ, B»ff¹f¨fe AüSX ´fûÀ°ffQf³ff þ`ÀfZ ¨fbd³fÔQf ¸fÀff»fûÔ IYe IYe¸f°fûÔ ¸fZÔ ¸fþ¶fc°fe QþÊ WXbBÊÜ BÀfIZY A»ffUf ¶ffþfSX ¸fZÔ IY¸f ÀMXfgIY WXû³fZ IZY IYfSX¯f ·fe °fZþe IZY ÷YJ IYû Àf¸f±fʳf ´fif~ WXbAfÜ WXf»ffÔdIY d»fUf»fe IZY A·ffU ¸fZÔ IY»füÔþe AüSX þeSXf IYe IYe¸f°fZÔ IY¸fþûSX WXû ¦fBÊ AüSX B³fIYe IYe¸f°fûÔ ¸fZÔ IbYL d¦fSXfUMX AfBÊÜ ¶fPÞX°fZ d³f¹ffÊ°f ¸ffÔ¦f IZY IYfSX¯f IYf»fed¸f¨fÊ IYe IYe¸f°f 10 ÷Y´f¹fZ IYe °fZþe IZY Àff±f 440-590 ÷Y´f¹fZ ´fid°f dIY»fû¦fif¸f ´fSX ¶fÔQ WXbBÊÜ B»ff¹f¨fe d¨fØfeQfSX, IY»fSX SXûd¶f³f, ¶fû»OX AüSX E¢ÀMÑf ¶fû»OX þ`Àfe B»ff¹f¨fe LûMXe dIYÀ¸fûÔ IYe IYe¸f°fZÔ 50 ÷Y´f¹fZ °fIY IYe °fZþe IZY Àff±f IiY¸fVf: 1,000-1,100 ÷Y´f¹fZ, 925-950 ÷Y´f¹fZ, 950-975 ÷Y´f¹fZ AüSX 1,050-1,070 ÷Y´f¹fZ ´fid°f dIY»fû¦fif¸f ´fSX ¶fÔQ WXbBÊÜ Qf»f¨fe³fe IYe IYe¸f°f ´fWX»fZ IZY 155-160 ÷Y´f¹fZ IZY ¸fbIYf¶f»fZ Àf¸feÃff²fe³f Àf~fWX ¸fZÔ 160-170 ÷Y´f¹fZ ´fid°f dIY»fû¦fif¸f ´fSX ¶fÔQ WXbBÊÜ ´fûÀ°ffQf³ff (¨fe³f, CX.´fi. AüSX ¸f.´fi., SXfþÀ±ff³f) IYe IYe¸f°fZÔ ·fe 20-20 ÷Y´f¹fZ IYe °fZþe IZY Àff±f IiY¸fVf: 580-600 ÷Y´f¹fZ, 570-590 ÷Y´f¹fZ AüSX 590-610 ÷Y´f¹fZ ´fid°f dIY»fû¦fif¸f ´fSX ¶fÔQ WXbBÊÜ ²fd³f¹ff, ÀfüÔNX AüSX IY»füÔþe IYe IYe¸f°fZÔ d¦fSXfUMX IZY Àff±f Àf~fWXfÔ°f ¸fZÔ IiY¸fVf: 6,100-12,500 ÷Y´f¹fZ, 12,000-17,000 ÷Y´f¹fZ AüSX 10,800-11,000 ÷Y´f¹fZ ´fid°f d¢½f³MX»f ´fSX ¶fÔQ WXbBÊ þû IYe¸f°fZÔ d´fL»fZ Àf~fWXfÔ°f IiY¸fVf: 6,500-13,100 ÷Y´f¹fZ, 12,200-17,200 ÷Y´f¹fZ AüSX 11,20011,400 ÷Y´f¹fZ ´fid°f d¢½f³MX»f ´fSX ¶fÔQ WXbBÊ ±feÜ »ff»fd¸f¨fÊ (IY¸f ¦fb¯fUØff Uf»fe) IYe IYe¸f°f 600 ÷Y´f¹fZ IYe d¦fSXfUMX IZY Àff±f 6,000-15,500 ÷Y´f¹fZ ´fid°f d¢½f³MX»f ´fSX ¶fÔQ WXbBÊÜ WX»Qe IYe IYe¸f°f d¦fSXfUMX IZY Àff±f 8,100-11,000 ÷Y´f¹fZ SXWX ¦fBÊ þû IYe¸f°f d´fL»fZ Àf~fWXfÔ°f 8,600-11,500 ÷Y´f¹fZ ´fid°f d¢½f³MX»f ±feÜ AfUIY ¶fPÞX³fZ IZY ¸fbIYf¶f»fZ IY¸fþûSX ¸ffÔ¦f IZY IYfSX¯f þeSXf IYfg¸f³f AüSX ¶fZWX°fSXe³f ¦fb¯fUØff dIYÀ¸f IYe IYe¸f°fZÔ ·fe 600 ÷Y´f¹fZ °fIY IYe d¦fSXfUMX IZY Àff±f IiY¸fVf: 19,600-19,800 ÷Y´f¹fZ AüSX 22,600-23,100 ÷Y´f¹fZ ´fid°f d¢½f³MX»f ´fSX ¶fÔQ WXbBÊÜ

³f¹fe dQ»»feÜ IZY³Qi ÀfSXIYfSX ³fZ VfWXSXûÔ IYû A°¹ff²fbd³fIY ³ff¦fdSXIY ÀfbdU²ffAûÔ ÀfZ »f`Àf IYSX³fZ IYe À¸ffMXÊ dÀfMXe ´fdSX¹fûþ³ff IZY d»f¹fZ SXfª¹f ÀfSXIYfSXûÔ IYû 9940 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ þfSXe IYSX dQ¹ff WX`Ü BÀf¸fZÔ ´fb¯fZ AüSX ³ffdÀfIY ÀfdWX°f ¸fWXfSXf¿MÑX IZY AfNX VfWXSXûÔ IZY d»f¹fZ ÀfUfÊd²fIY 1378 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ AüSX Àff°f VfWXSXûÔ Uf»fZ ¸f²¹f ´fiQZVf IYû 984 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ d¸f»fZ WX`ÔÜ AfUfÀf EUÔ VfWXSXe ¸ff¸f»fûÔ IZY ¸fÔÂff»f¹f ³fZ A¶f °fIY IZY³Qie¹f ÀfWXf¹f°ff ÀfZ 99 VfWXSXûÔ IYû À¸ffMXÊ dÀfMXe ¹fûþ³ff IZY Qf¹fSXZ ¸fZÔ Vffd¸f»f dIY¹ff WX`Ü B³f VfWXSXûÔ IYû A°¹ff²fbd³fIY ÀfbdU²ffAûÔ Uf»ff ¶f³ff³fZ IYe ¸fûQe ÀfSXIYfSX IYe BÀf ¸fWX°UfIYfÔÃfe ¹fûþ³ff ´fSX 2.03 »ffJ IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IZY ´fiÀ°ffdU°f d³fUZVf IYSX³fZ IYe ¹fûþ³ff WX`Ü ¸fÔÂff»f¹f õfSXf þfSXe AfÔIYOÞXûÔ IZY ¸fb°ffd¶fIY BÀf ¹fûþ³ff ¸fZÔ ÀfUfÊd²fIY 11 VfWXSXûÔ Uf»fZ °fd¸f»f³ffOXb IYû A¶f °fIY 848 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ, Àff°f VfWXSXûÔ IYû À¸ffMXÊ ¶f³ff SXWXZ IY³ffÊMXIY IYû 836 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ AüSX ¨ffSX VfWXSXûÔ (þ¹f´fbSX, CXQ¹f´fbSX, IYûMXf EUÔ Aþ¸fZSX) Uf»fZ SXfþÀ±ff³f IYû 784 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ d¸f»fZ WX`ÔÜ ¹fûþ³ff ¸fZÔ AfÔ²fi

´fiQZVf IZY ¨ffSX VfWXSXûÔ IZY d»f¹fZ IZY³Qie¹f ½¹f¹f dSX´fûMXÊ IZY³Qi ÀfSXIYfSX IYû ·fZþe

ÀfWXf¹f°ff IZY øY´f ¸fZÔ 588 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ d¸f»fZ WX`Ô þ¶fdIY 10 VfWXSXûÔ Uf»fZ CXØfSX ´fiQZVf IYû 547 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ AüSX LWX VfWXSXûÔ Uf»fZ ¦fbþSXf°f IYû 509 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IZY³Qi ÀfSXIYfSX ³fZ A¶f °fIY dQ¹fZ WX`ÔÜ Àf¶fÀfZ IY¸f SXfdVf (AfNX IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ) EIY ¸ffÂf VfWXSX Uf»fZ ´fd›¸f ¶fÔ¦ff»f IYû d¸f»fe WX`Ü ¸fBÊ 2016 ¸fZÔ ³¹fc MXfCX³f IYû»fIYf°ff IYû À¸ffMXÊ dÀfMXe ´fdSX¹fûþ³ff ¸fZÔ Vfb¸ffSX dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ ¸fÔÂff»f¹f IZY EIY Ad²fIYfSXe ³fZ ¶f°ff¹ff dIY SXfª¹f ÀfSXIYfSX IYe °fSXRY ÀfZ ¹fûþ³ff ¸fZÔ Vffd¸f»f WXû³fZ IZY d»f¹fZ ³f °fû dIYÀfe VfWXSX IYf ´fiÀ°ffU Af¹ff AüSX ³ff WXe EIY¸ffÂf VfWXSX IZY d»f¹fZ ´fdSX¹fûþ³ff

¦f¹fe WX` dþÀf IYfSX¯f ÀfZ SXfª¹f ÀfSXIYfSX IYû SXfdVf þfSXe IYSX ´ff³ff ¸fb¸fdIY³f ³fWXeÔ WXû ´ff¹ff WX`Ü BÀf ¹fûþ³ff IZY °fWX°f À¸ffMXÊ dÀfMXe ¸fZÔ Vffd¸f»f VfWXSXûÔ ¸fZÔ À¸ffMXÊ ÀfOÞXIY, À¸ffMXÊ ÀIcY»f, À¸ffMXÊ ´fbd»fÀf°fÔÂf AüSX À¸ffMXÊ ÀMÑeMX »ffBMX IZY A»ffUf þ»ffVf¹fûÔ IZY ´fb³f÷YðfSX EUÔ ÀfüÔQ¹feÊIYSX¯f IYe IYf¹fʹfûþ³ff ´fZVf IYSX³fZ ´fSX IZY³Qi ÀfSXIYfSX õfSXf SXfdVf þfSXe IYe þf°fe WX`Ü SXfª¹f ÀfSXIYfSXZÔ AüSX À±ff³fe¹f d³fIYf¹f À±ff³fe¹f ¶ffgÔOX ÀfdWX°f A³¹f dUIY»´f A´f³ff IYSX ·fe BÀf ¹fûþ³ff IZY d»f¹fZ ÀU¹fÔ SXfdVf EIYÂf IYSX°fZ WX`ÔÜ


12 RYSXUSXe 2018

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

6

¸fûQe ³fZ IYe A¶fc²ff¶fe IZY VfWXþfQZ ÀfZ ¸fb»ffIYf°f, ´ffÔ¨f Àf¸fÓfü°fûÔ ´fSX WXÀ°ffÃfSX A¶fc²ff¶feÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe ³fZ A¶fc²ff¶fe IZY VfWXþfQZ ¸fûWX¸¸fQ d¶f³f þf¹fQ A»f ³ffWX¹ff³f ÀfZ ¸fb»ffIYf°f IYSX A³fZIY dU¿f¹fûÔ ´fSX ¶ff°f¨fe°f IYe AüSX BÀf QüSXf³f Qû³fûÔ QZVfûÔ IZY ¶fe¨f ´ffÔ¨f Àf¸fÓfü°fûÔ ´fSX WXÀ°ffÃfSX WXbEÜ BÀf¸fZÔ BÔdOX¹f³f Afg¹f»f IZY ³fZ°fÈ°U Uf»fZ IÔY´f³fe Àf¸fcWX IYû A´f°fMXe¹f °fZ»f ÀfbdU²ff ¸fZÔ 10% dWXÀÀfZQfSXe QZ³fZ IYf Àf¸fÓfü°ff ·fe Vffd¸f»f WX`Ü ´fi²ff³f¸fÔÂfe °fe³f QZVfûÔ IYe ¹ffÂff IZY QcÀfSXZ ¨fSX¯f ¸fZÔ þfgOXʳf ÀfZ ¹fWXfÔ ´fWXbÔ¨fZÜ WXUfBÊ AçZ ´fSX A¶fc²ff¶fe IZY VfWXþfQZ AüSX VffWXe ´fdSXUfSX IZY A³¹f ÀfQÀ¹fûÔ ³fZ CX³fIYe A¦fUf³fe IYeÜ Qû³fûÔ ³fZ°ffAûÔ ³fZ EIY QcÀfSXZ IYû ¦f»fZ »f¦ff¹ff ¸fûQe ³fZ WXUfBÊ AçZ ´fSX ÀUf¦f°f IZY d»fE VfWXþfQZ IYf VfbdIiY¹ff AQf dIY¹ff AüSX IYWXf dIY CX³fIYe ¹ffÂff IYf ·ffSX°f ÀfÔ¹fböY ASX¶f A¸feSXf°f (¹fcEBÊ) ÀfÔ¶fÔ²f ´fSX ÀfIYfSXf°¸fIY AÀfSX ´fOÞXZ¦ffÜ UWXeÔ ¹fcEBÊ Àf`³¹f ¶f»f IZY CX´f Vfe¿fÊ IY¸ffÔOXSX ¸fûWX¸¸fQ d¶f³f þf¹fQ ³fZ MXÐUeMX dIY¹ff, WX¸f A´f³fZ QZVf IZY Ad°fd±f AüSX ¸fc»¹fUf³f d¸fÂf ·ffSX°fe¹f ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZ³Qi ¸fûQe IYf ¹fcEBÊ ¸fZÔ ¦f¸fÊþûVfe ÀfZ ÀUf¦f°f IYSX°fZ WX`ÔÜ ¸fûQe IZY ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¶f³f³fZ IZY ¶ffQ ¹fcEBÊ IYe CX³fIYe

¹fWX QcÀfSXe ¹ffÂff WX`Ü IY»f Vff¸f CX³WXûÔ³fZ B³fÀfZ Qû³fûÔ QZVfûÔ AüSX ´fcSXZ Qbd³f¹ff IYû ³fZVf»f³f Afg¹f»f IÔY´f³fe (EOXeE³fAûÀfe) IZY ¶fe¨f Àf¸fÓfü°ff Äff´f³f ´fSX WXÀ°ffÃfSX dIYE ¦fEÜ BÀfIZY °fWX°f ·ffSX°fe¹f IÔY´fd³f¹fûÔ IZY Àf¸fcWX IYû A¶fc²ff¶fe IZY A´f°fMXe¹f »fûASX þfIbY¸f ÀfbdU²ff °fZ»f ÃfZÂf ¸fZÔ 10% dWXÀÀfZQfSXe d¸f»fZ¦feÜ ¹fWX ÀfbdU²ff CXÀfZ 40 Àff»f ¹ff³fe 2018 ÀfZ 2057 °fIY IZY d»fE d¸f»fZ¦feÜ BÀf¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff dIY ¹fWX ¹fcEBÊ IZY A´fÀMÑe¸f Afg¹f»f ÀfZ¢MXSX ¸fZÔ ´fWX»ff ·ffSX°fe¹f d³fUZVf WX`Ü BÀfIZY A»ffUf ßf¸fVfdöY, SXZ»fUZ °f±ff Afd±fÊIY ÃfZÂf ¸fZÔ Qû³fûÔ QZVfûÔ IZY ¶fe¨f Àf¸fÓfü°fZ ¹fWXfÔ þf¹fQ IZY Àff±f VffWXe ¸fWX»f ¸fZÔ EIY RYf¹fQf WXû¦ffÜ dIYE ¦fEÜ ´fid°fd³fd²f À°fSXe¹f Uf°ffÊ ³fZ°fÈ°U dIY¹ffÜ dUQZVf ¸fÔÂff»f¹f IZY ´fiUöYf SXUeVf IbY¸ffSX A¶fc²ff¶fe ¸fZÔ ´fi²ff³f¸fÔÂfe IZY ÀUf¦f°f IZY ¸fûQe A¦fÀ°f 2015 ¸fZÔ ´fWX»fe ¶ffSX ¹fcEBÊ ³fZ IYWXf dIY ´fid°fd³fd²f À°fSX IYe Uf°ffÊ ÀfZ d»fE A³fZIY B¸ffSX°fZÔ d°fSXÔ¦fZ IZY SXÔ¦f Uf»fe ´fWX»fZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¸fûQe AüSX A¶fc²ff¶fe IZY SXûVfd³f¹fûÔ ÀfZ þ¦f¸f¦ff SXWXeÔ ±feÜ ¸fûQe ³fZ IYe ¹ffÂff ´fSX ¦fE ±fZÜ ¸fûQe ´fWX»fZ EZÀfZ dUQZVfe ³fZ°ff WX`Ô dþÀfZ VfWXþfQZ IZY ¶fe¨f d³fþe ¶ff°f¨fe°f ·fe WXbBÊÜ A¶fc²ff¶fe IZY VfWXþfQZ IYe AûSX ÀfZ A¶fc²ff¶fe IZY VfWXþfQZ ³fZ VffWXe ¸fWX»f ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, Qû³fûÔ ³fZ°ffAûÔ IZY ¶fe¨f Af¹fûdþ°f ·fûþ ¸fZÔ ·fe dVfSXIY°f IYeÜ ¸fûQe Af¸fÔdÂf°f dIY¹ff WX`Ü VfWXþfQZ ³fZ ¹fcEBÊ IZY dSXV°fûÔ IYû AüSX ¶fZWX°fSX ¶f³ff³fZ IZY d»fE IYf Àfû¸fUfSX IYû Qb¶fBÊ ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f Àf¸fbQf¹f EIY Af²fbd³fIY QZVf IZY d³f¸ffʯf ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f ¶ff°f¨fe°f WXbBÊÜ ¶ff°f¨fe°f IZY ¶ffQ Qû³fû ´fÃfûÔ IYû ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX³fZ IYf ·fe IYf¹fÊIiY¸f WX`Ü ßfd¸fIYûÔ IZY ¹fû¦fQf³f IYe ·fe ÀfSXfWX³ff IYeÜ ³fZ DYþfÊ IZY ÃfZÂf, SXZ»fUZ, ßf¸fVfdöY AüSX UWX A¶fc ²ff¶fe ¸fZÔ EIY ¸fÔdQSX IZY ·fcd¸f ¸fûQe ³fZ MXÐUeMX dIY¹ff, A´f³fZ Aþeþ dUØfe¹f ÀfZUfAûÔ þ`ÀfZ ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ ´ffÔ¨f ´fcþ³f Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ ·fe Vffd¸f»f WXûÔ¦fZÜ d¸fÂf VfWXþfQZ ¸fûWX¸¸fQ d¶f³f þf¹fQ A»f Àf¸fÓfü°fZ dIYEÜ ¹fWXfÔ ·ffSX°fe¹f Qc°ffUfÀf ÀfZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¸fûQe Qb¶fBÊ IZY dUV½f ÀfSXIYfSX ³ffWX¹ff³f ÀfZ d¸f»fIYSX ´fiÀf³³f WXcÔÜ WX¸f Qû³fûÔ þfSXe EIY ¶f¹ff³f ¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff dIY BÔdOX¹f³f Àf¸¸fZ»f³f IYû ·fe ÀfÔ¶fûd²f°f IYSXZÔ¦fZ þWXfÔ ·ffSX°f-¹fcEBÊ IZY dSXV°fûÔ IYû Af¦fZ ¶fPÞXf³fZ IZY IÔYÀfûdMXʹf¸f (AûUeE»f, ¶fe´feAfSXE»f ·ffSX°f BÀf Àff»f Àf¸¸ffd³f°f Ad°fd±f WX`Ü d»fE ´fid°f¶fð WX`ÔÜ WX¸f ´fid°f¶fð WX`Ô dIY I`YÀfZ AüSX AfBÊAûÀfeE»f) °f±ff A¶fc²ff¶fe ¹fcEBÊ ÀfZ ¸fûQe Aû¸ff³f þfEÔ¦fZÜ

¸fûQe ÀfSXIYfSX IZY Àfü°fZ»fZ ½¹fUWXfSX ÀfZ ´fedOÞX°f WX` dQ»»fe: dÀfÀfûdQ¹ff I`Yd¸¶fiþ(A¸fZdSXIYf)Ü dQ»»fe IZY CX´f¸fb£¹f¸fÔÂfe ¸f³fe¿f dÀfÀfûdQ¹ff ³fZ IYWXf dIY SXf¿MÑXe¹f SXfþ²ff³fe IZYÔQi IZY ‘Àfü°fZ»fZ ½¹fUWXfSX’ ÀfZ ´fedOÞX°f WX`Ü CX³WXûÔ³fZ AfSXû´f »f¦ff¹ff dIY ÀfÔ§fe¹f ÀfSXIYfSX BÀf ¶ff°f IYû »fZIYSX ·fi¸f ¸fZÔ WX` dIY CXÀfZ dQ»»fe IZY Àff±f IZYÔQiVffdÀf°f ´fiQZVf IYe °fSXWX ½¹fUWXfSX IYSX³ff WX` ¹ff SXfª¹f IZY þ`ÀfZÜ dQ»»fe IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ASXdU³Q IZYþSXeUf»f ´fcUÊ ¸fZÔ IZYÔQi ´fSX ‘EIY d³fUfÊd¨f°f ÀfSXIYfSX IYû ´fSXZVff³f IYSX³fZ’ AüSX CXÀfIZY IYf¸fIYfþ ¸fZÔ AOÞXÔ¦ff »f¦ff³fZ IYf AfSXû´f »f¦ff°fZ SXWXZ WX`ÔÜ UWX IZYÔQie¹f IYSXûÔ AüSX Vfb»IYûÔ ¸fZÔ VfWXSX IYe dWXÀÀfZQfSXe IYû ¶fPÞXf³fZ IYe ¸ffÔ¦f ·fe IYSX°fZ SXWXZ WX`ÔÜ ´fid°fdâ°f WXfUÊOXÊ dUV½fdUôf»f¹f õfSXf Af¹fûdþ°f Ufd¿fÊIY ·ffSX°fe¹f Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ ‘ÀfWXIYfSXe AüSX ´fid°fÀ´f²feÊ ÀfÔ§fUfQ’ dU¿f¹f ´fSX Af¹fûdþ°f ´fdSX¨f¨ffÊ IZY QüSXf³f IY»f dÀfÀfûdQ¹ff ³fZ IYWXf, ‘‘dQ»»fe IZYÔQi IZY Àfü°fZ»fZ ½¹fUWXfSX ÀfZ ´fedOÞX°f WX`Ü’’,dÀfÀfûdQ¹ff ³fZ IYWXf dIY IZYÔQi IYe ´fcUÊU°feÊ ÀfSXIYfSX IZY QüSXf³f ·fe VfWXSX IZY Àff±f Àfü°fZ»ff ½¹fUWXfSX dIY¹ff þf°ff ±ffÜ WXf»ffÔdIY WXdSX¹ff¯ff IZY UdSXâ I`Yd¶f³fZMX ¸fÔÂfe I`Y´MX³f Ad·f¸f³¹fb ³fZ IYWXf dIY ³fSXZÔQi ¸fûQe ÀfSXIYfSX IZY IYf¹fÊIYf»f ¸fZÔ ÀfÔ§fUfQ ¸fþ¶fc°f WXbAf WX`Ü

SXfþ³fed°fIY Q»fûÔ ³fZ ¦fûSXJ´fbSX, RcY»f´fbSX CX´f¨fb³ffU IZY d»f¹fZ IYÀfZ IY¸fSX »fJ³fDYÜ CXØfSX ´fiQZVf IYe ¦fûSXJ´fbSX AüSX RcY»f´fbSX »fûIYÀf·ff ÀfeMXûÔ ´fSX WXû³fZ Uf»fZ CX´f¨fb³ffU IZY d»fE SXfþ³fed°fIY Q»fûÔ ³fZ °f`¹ffdSX¹ffÔ VfbøY IYSX Qe WX`Ü B³f CX´f¨fb³ffUûÔ ¸fZÔ A¶f IZYU»f EIY ¸fWXe³fZ IYf Àf¸f¹f ¶f¨ff WX`Ü ¦fûSXJ´fbSX AüSX RcY»f´fbSX »fûIYÀf·ff ÀfeMXZÔ IiY¸fVf: CXØfSX ´fiQZVf IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¹fû¦fe AfdQ°¹f³ff±f AüSX CX´f ¸fb£¹f¸fÔÂfe IZYVfU ´fiÀffQ ¸fü¹fÊ IZY BÀ°feRYf QZ³fZ IZY IYfSX¯f dSXöY WXbBÊ WX` ¢¹fûÔdIY ¹fZ Qû³fûÔ ³fZ°ff BÀ°feRYf QZIYSX CXØfSX ´fiQZVf dU²ff³f´fdSX¿fQ IZY ÀfQÀ¹f ¶f³f ¦f¹fZ WX`Ü CXØfSX ´fiQZVf ÀfSXIYfSX IZY ¸fÔdÂf¸fÔOX»f ¸fZÔ SXWX³fZ IZY d»f¹fZ B³f Qû³fûÔ IYû ´fiQZVf IYe dU²ff³fÀf·ff ¹ff dU²ff³f ´fdSX¿fQ IYf ÀfQÀ¹f WXû³ff þøYSXe ±ffÜ SXfª¹f ¸fZÔ ÀfØfføYPX ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ IZY d»f¹fZ ¦fûSXJ´fbSX »fûIYÀf·ff ÀfeMX ´fid°fâf IYf ÀfUf»f WX` ¢¹fûÔdIY ¸fb£¹f¸fÔÂfe

¹fû¦fe AfdQ°¹f³ff±f BÀf ÀfeMX ´fSX ´ffÔ¨f ¶ffSX þe°f WXfdÀf»f IYSX ¨fbIZY WX`Ü ¹fû¦fe IZY ´fWX»fZ CX³fIZY ¦fb÷Y ¸fÔWX°f AU`ô³ff±f BÀf ÀfeMX ´fSX °fe³f ¶ffSX »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU þe°f ¨fbIZY WX`Ü QcÀfSXe °fSXRY RcY»f´fbSX »fûIYÀf·ff ÀfeMX þû IY·fe IYfÔ¦fiZÀf IYf ¦fPÞX WXbAf IYSX°fe ±fe AüSX ´fWX»fZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe þUfWXSX »ff»f ³fZWXøY BÀf ÀfeMX ´fSX ´ffMXeÊ IYf ´fid°fd³fd²f°U IYSX ¨fbIZY ±fZÜ BÀf ÀfeMX ´fSX ´fWX»fe ¶ffSX ·ffþ´ff ³fZ 2014 ¸fZÔ þe°f QþÊ IYe ±fe AüSX IZYVfU ´fiÀffQ ¸fü¹fÊ ³fZ ¹fWXfÔ ´ffMXeÊ IYf ·f¦fUf ÓfÔOXf »fWXSXf¹ff ±ffÜ B³f CX´f¨fb³ffU IYû »fZIYSX SXfþ³fed°fIY Q»fûÔ ³fZ °f`¹ffdSX¹ffÔ °fZþ IYSX Qe WX`ÔÜ Àf¶fIYe d³f¦ffWXZÔ ·ffþ´ff ´fSX WXûÔ¦fe þû B³f ÀfeMXûÔ IYû Uf´fÀf WXfdÀf»f IYSX³ff ¨ffWXZ¦feÜ CXÀfIZY d»fE ¹fWX CX´f¨fb³ffU JfÀf°füSX ´fSX BÀfd»fE ·fe ´fid°fâf IYf ´fiV³f WX` ¢¹fûÔdIY d´fL»fZ Àff»f WXbE dU²ff³fÀf·ff

¨fb³ffU ¸fZÔ ¹fWX ´ffMXeÊ ´fi¨fÔOX ¶fWXb¸f°f ÀfZ ÀfØff ¸fZÔ AfBÊ WX`Ü ³fü RYSXUSXe IYû ¨fb³ffU Af¹fû¦f ³fZ Qû³fûÔ ÀfeMXûÔ ´fSX 11 ¸ff¨fÊ IYû CX´f¨fb³ffU IYSXf¹fZ þf³fZ IYe §fû¿f¯ff IYe ±fe AüSX ´fdSX¯ff¸fûÔ IYe §fû¿f¯ff 14 ¸ff¨fÊ IYû IYe þfE¦feÜ CXØfSX ´fiQZVf ¸fZÔ ÀfØfføYPÞX ·ffþ´ff IYe ´fid°fâf ÀfZ þbOÞXe ¦fûSXJ´fbSX AüSX RcY»f´fbSX »fûIYÀf·ff ÀfeMXûÔ IZY CX´f¨fb³ffU IYe §fû¿f¯ff IZY ¶ffQ ·ffþ´ff AüSX ¸fb£¹f dU´fÃfe Q»f Àf¸ffþUfQe ´ffMXeÊ (Àf´ff) °f±ff IYfÔ¦fiZÀf ³fZ CX´f¨fb³ffU ¸fZÔ þe°f WXfdÀf»f IYSX³fZ IYf QfUf dIY¹ffÜ ´fi¸fbJ dU´fÃfe Q»fûÔ Àf´ff AüSX ¶fWXbþ³f Àf¸ffþ ´ffMXeÊ ³fZ B³f Qû³fûÔ WXe ÀfeMXûÔ IZY CX´f¨fb³ffU ¸f°f´fÂfûÔ IZY þdSXE IYSXf³fZ IYe ¸ffÔ¦f ´fWX»fZ ÀfZ WXe IYe WX`Ü ·ffþ´ff ´fiUöYf SXfIZYVf dÂf´ffNXe ³fZ ¦fûSXJ´fbSX AüSX RcY»f´fbSX »fûIYÀf·ff

CX´f¨fb³ffU ¸fZÔ ·ffþ´ff IYe þe°f IYf dUV½ffÀf ½¹föY IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY CX³fIYf Q»f WX¸fZVff ¨fb³ffU IZY d»fE °f`¹ffSX SXWX°ff WX`Ü ·ffþ´ff IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ IYe ´ffMXeÊ WX`Ü ¸fbÓfZ dUV½ffÀf WX` dIY Af³fZ Uf»fZ CX´f¨fb³ffU ¸fZÔ ´ffMXeÊ AüSX ¶fOÞXZ AÔ°fSX ÀfZ þe°fZ¦feÜ WXf»ffÔdIY Àf´ff IYf QfUf WX` dIY ¸f°fQf°ff ¦fûSXJ´fbSX AüSX RcY»f´fbSX »fûIYÀf·ff CX´f¨fb³ffU ¸fZÔ ·ffþ´ff IYû CXÀfIYe UfQfdJ»ffRYe IYf Àf¶fIY dÀfJfEÔ¦fZÜ Àf´ff ´fiUöYf Àfb³fe»f dÀfÔWX ³fZ IYWXf dIY CXØfSX ´fiQZVf IYe þ³f°ff ·ffþ´ff IYû CXÀfIYe UfQfdJ»ffRYe IZY d»fE Àf¶fIY þøYSX dÀfJfE¦fe ¢¹fûÔdIY d´fL»fZ ¨fb³ffU ¸fZÔ ·ffþ´ff ³fZ þû UfQZ dIYE ±fZ UZ Afþ °fIY ´fcSXZ ³fWXeÔ WXbE WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ CX¸¸feQ þ°ffBÊ dIY CX³fIYe ´ffMXeÊ Qû³fûÔ WXe ÀfeMXûÔ ´fSX þe°f WXfdÀf»f IYSXZ¦feÜ A¦f»fZ

EIY-Qû dQ³f ¸fZÔ Àf´ff ¦fûSXJ´fbSX AüSX RcY»f´fbSX »fûIYÀf·ff CX´f¨fb³ffU IZY d»fE A´f³fZ ´fi°¹ffdVf¹fûÔ IZY ³ff¸f §fûd¿f°f IYSX QZ¦feÜ BÀf ¶fe¨f IYfÔ¦fiZÀf ³fZ ·fe QfUf dIY¹ff dIY ´fiQZVf IYe ¹fû¦fe AfdQ°¹f³ff±f ÀfSXIYfSX IZY VffÀf³fIYf»f ¸fZÔ OXSX IYf ¸ffWXü»f ¶f³ff WXbAf WX` AüSX CX´f ¨fb³ffU ¸fZÔ þ³f°ff BÀfIYf þUf¶f QZ¦feÜ CXØfSX ´fiQZVf IYfÔ¦fiZÀf IZY ´fiUöYf AVfûIY dÀfÔWX ³fZ IYWXf dIY IYfÔ¦fiZÀf ¦fûSXJ´fbSX AüSX RcY»f´fbSX »fûIYÀf·ff CX´f¨fb³ffU »fOÞXZ¦fe AüSX d³fd›°f øY´f ÀfZ ¶fZWX°fSX ´fiQVfʳf IYSXZ¦feÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY CXØfSX ´fiQZVf ÀfSXIYfSX WXSX ¸fû¨fZÊ ´fSX JfÀfIYSX IYf³fc³f EUÔ ½¹fUÀ±ff IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ¶fbSXe °fSXWX ³ffIYf¸f Àffd¶f°f WXbBÊ WX`Ü ´fiQZVf ¸fZÔ OXSX IYf ¸ffWXü»f WX` AüSX dIYÀff³fûÔ IYe QbV½ffdSX¹ffÔ J°¸f ³fWXeÔ WXbBÊ WX`ÔÜ


12 RYSXUSXeX 2018

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

7

lelkef;d

¸fûQe ³fZ Vfc´fʳfJf ¶fû»ff °fû ³fWXeÔ ±ff ´fSX SXZ¯fbIYf IYû EZÀff »f¦ff ¢¹fûÔ? IYfÔ¦fiZÀf ´ffMXeÊ ³fZ EIY ¶ffSX dRYSX ¸ff³fÀf¸¸ff³f IYe þÔ¦f »fOÞX³fZ IYf EZ»ff³f dIY¹ff WX`Ü ¦fbþSXf°f ¨fb³ffU IZY QüSXf³f ¸fd¯fVfÔIYSX A¹¹fSX IZY §fSX ´fcUÊ ´ffdIYÀ°ff³fe ¸fÔÂfe AüSX ¸f³f¸fûWX³f dÀfÔWX IZY ¶fe¨f WXbBÊ þe¸f³fUfSX IYf dU¿f¹f CXNXf³fZ IYû ·fe IYfÔ¦fiZÀf ³fZ ´fcUÊ ´fi²ff³f¸fÔÂfe IYf A´f¸ff³f ¶f°ff°fZ WXbE þÔ¦f LZOÞXe ±fe WXf»ffÔdIY ¹fWX A»f¦f ¶ff°f WX` dIY Qû-°fe³f dQ³fûÔ ¶ffQ WXe ¸f³f¸fûWX³f þÔ¦f-E¸f`Qf³f ¸fZÔ AIZY»fZ ³fþSX AfEÜ IYfÔ¦fiZÀf ³fZ A¶f U`Àfe WXe þÔ¦f IYf EZ»ff³f SXfª¹fÀf·ff ÀfQÀ¹f SXZ¯fbIYf ¨fü²fSXe IYû »fZIYSX dRYSX ÀfZ IYSX dQ¹ff WX`Ü ´ffMXeÊ ³fZ ¸ffÔ¦f IYe WX` dIY ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe IYû ´fcUÊ IZYÔQie¹f ¸fÔÂfe SXZ¯fbIYf ¨fü²fSXe ÀfZ ¸ffRYe ¸ffÔ¦f³fe ¨ffdWXEÜ AÀf»f ¸fZÔ ¸fûQe ³fZ SXfª¹fÀf·ff ¸fZÔ 7 RYSXUSXe IYû SXf¿MÑX´fd°f IZY Ad·f·ff¿f¯f ´fSX ²f³¹fUfQ ´fiÀ°ffU ´fSX A´f³fe ¶ff°f SXJ°fZ WXbE dU´fÃf ´fSX d³fVff³ff Àff²ffÜ EIY Àf¸f¹f EZÀff Af¹ff þ¶f ¸ffWXü»f ¦f¸fÊ ·fe WXû ¦f¹ff, »fZdIY³f ¸fûQe ³fZ CXÀf ¸ffWXü»f IYû ·fe °fÔþ ¸ffSX IYSX NXÔOXf IYSX dQ¹ffÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe IYe ¶ff°f ´fSX IYfÔ¦fiZÀf IYe SXZ¯fbIYf ¨fü²fSXe ³fZ ¶fWXb°f þûSX ÀfZ NXWXfIYf »f¦ff¹ffÜ BÀf ´fSX Àf·ff´fd°f UZÔI`Y¹ff ³ff¹fOXc ¦fbÀÀff WXû ¦fEÜ »fZdIY³f, ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZ ¹fWX IYWX IYSX Àf¶fIYû WXÔÀff¹ff 'Àf·ff´fd°f þe, Af´f SXZ¯fbIYf þe IYû IbYL ³fWXeÔ IYWXZÔÜ SXf¸ff¹f¯f ÀfedSX¹f»f IZY ¶ffQ ´fWX»fe ¶ffSX EZÀfe WXÔÀfe Àfb³fe WX`Ü' SXû¨fIY ¶ff°f WX` dIY ¸fûQe ³fZ SXf¸ff¹f¯f IZY dIYÀfe ´ffÂf IYf ³ff¸f ³fWXeÔ d»f¹ff ´fSXÔ°fb IYfÔ¦fiZÀf ³fZ ÀU°f: WXe BÀfIYf A±fÊ Vfc´fʳfJf ¹ff SXfU¯f ÀfZ »f¦ff d»f¹ffÜ SXWXe ÀfWXe IYÀfSX ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff ³fZ ´fcSXe IYSX Qe, dþÀf¸fZÔ SXZ¯fbIYf ¨fü²fSXe U SXfU¯f IYe ¶fWX³f Vfc´fʳfJf IYû d¸f»ff IYSX ´fiÀ°fb°f dIY¹ff þf³fZ »f¦ffÜ IZYÔQie¹f ¸fÔÂfe dIYSX¯f dSXþeþb ³fZ ·fe ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff ¸fZÔ BÀfe °fSXWX IYf dUUfdQ°f RYûMXû OXf»f dQ¹ff, dþÀfÀfZ IYfÔ¦fiZÀf IYû WX¸f»ff IYSX³fZ IYf AUÀfSX d¸f»f ¦f¹ffÜ ´fiV³f CXNX°ff WX` dIY þ¶f ¸fûQe ³fZ SXf¸ff¹f¯f IZY dIYÀfe ´ffÂf IYf ³ff¸f ³fWXeÔ d»f¹ff °fû IYfÔ¦fiZÀf dIYÀf Af²ffSX ´fSX CXÀf WXÔÀfe IYe CXQfWXSX¯f IYf A±fÊ Vfc´fʳfJf ¹ff SXfU¯f IYe WXÔÀfe ÀfZ »f¦ff SXWXe WX`, SXf¸ff¹f¯f ¸fZÔ A³fZIYûÔ ´ffÂf WX`Ô þû Àf¸f¹f-Àf¸f¹f ´fSX

WXÔÀfZ U ¸fbÀIbYSXfEÜ ¢¹ff IYfÔ¦fiZÀf JbQ WXe A´f³fe ³fZ°ff IYû Vfc´fʳfJf ¹ff SXfU¯f ³fWXeÔ ¶f°ff SXWXe WX`? IY·fe þeEÀfMXe IYû ¦f¶¶fSX dÀfÔWX MX`¢Àf ¶f°ff³ff, °fû IY·fe ´fIYüOÞXf SXfþ³fed°f IYSX³ff AüSX A¶f SXZ¯fbIYf ¨fü²fSXe IZY ¶fWXf³fZ ¸fdWX»ff Àf¸¸ff³f IYe ¶ff°fZÔ IYWXeÔ ³f IYWXeÔ BVffSXf IYSX SXWXe WX`Ô dIY IYfÔ¦fiZÀf ´ffMXeÊ IZY ´ffÀf ¦fÔ·feSX SXfþ³fed°fIY ¸fbïûÔ IYe IY¸fe WX`Ü dþÀf³fZ SXf¸ff¹f¯f ´fPÞXe ¹ff SXf¸f»fe»ff U MXeUe ´fSX QZJe WXû¦fe þf³f°ff WX` dIY ¶ff»f øY´f ¸fZÔ SXf¸f U ¨ffSX ´fbÂfûÔ IYû ´ff IYSX °fe³fûÔ ¸ff°ffEÔ U SXfþf QVfSX±f dIY°f³fZ ¸fbÀIbYSXfEÜ SXf¸f IYe ¶ff»f »fe»ffAûÔ ´fSX QVfSX±f dIY°f³fe WXe ¶ffSX NXWXfIZY »f¦ff°fZ WX`ÔÜ d¸fd±f»ff IYe UfdMXIYf ¸fZÔ SXf¸f-Àfe°ff d¸f»f³f IZY Àf¸f¹f Qû³fûÔ ¸fÔQ-¸fbÔQ ¸fbÀIbYSXfE AüSX ¸f³f WXe ¸f³f ´fSXÀ´fSX ¨ffWX³fZ ·fe »f¦fZÜ SXf¸f IYû QZJ Vf¶fSXe dIYÀf IYQSX A´f³fZ Af´f IYû ·fc»ff ¶f`NXeÜ BÀf °fSXWX AüSX ·fe A³fZIYûÔ AUÀfSX AfE þ¶f SXf¸ff¹f¯f IZY ¨fdSXÂfûÔ IYû ¸fbÀIbYSXf³fZ U NXWXfIZY »f¦ff³fZ IYf AUÀfSX d¸f»ff, »fZdIY³f ¢¹ff IYfSX¯f WX` dIY IYfÔ¦fiZÀf IYû IZYU»f Vfc´fʳfJf AüSX SXfU¯f IZY

NXWXfIZY WXe ¹ffQ SXWXZÜ »f¦f°ff WX` dIY AÀf»f ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf IYe AÔ°fSXAf°¸ff ·fe ¸ff³f SXWXe WX` dIY ÀfÔÀfQ ¸fZÔ SXZ¯fbIYf ¨fü²fSXe IYf ½¹fUWXfSX Àfe°ff AüSX Vf¶fSXe IYe °fSXWX Vff»fe³f ³fWXeÔ ±ffÜ ¹fWXe IYfSX¯f WX` dIY Àf·ff´fd°f U`ÔIZY¹ff ³ff¹fOXc IYû CX³WXZÔ Àf£°fe ÀfZ MXûIY³ff ´fOÞXfÜ ¸fûQe IZY BÀf ¶f¹ff³f IYû ¸fdWX»ffAûÔ IYf A´f¸ff³f ¶f°ff³fZ Uf»fe SXZ¯fbIYf ¨fü²fSXe ³fZ BÀfIZY dJ»ffRY ÀfÔÀfQ ¸fZÔ dUVfZ¿ffd²fIYfSX »ff³fZ IYe ¶ff°f IYWXe WX` ´fSXÔ°fb UZ AüSX CX³fIYe ´ffMXeÊ ·fc»f SXWXe WX`Ô dIY Àf¸ffþ ¸fZÔ Àf¸¸ff³f ´ff³fZ IZY d»fE JbQ IYf ½¹fUWXfSX ·fe Vff»fe³f WXû³ff ¨ffdWXEÜ SXf¿MÑX´fd°f IZY Ad·f·ff¿f¯f ´fSX ²f³¹fUfQ ´fiÀ°ffU IZY QüSXf³f »fûIYÀf·ff ¸fZÔ ´fi²ff³f¸fÔÂfe IZY Ad·f·ff¿f¯f IZY QüSXf³f VfbøY ÀfZ AÔ°f °fIY WX»»ff IYSX IYfÔ¦fiZÀf ³fZ AfdJSX dIYÀfe ÀfÔÀfQe¹f ¸f¹ffQfÊ IYf ´ff»f³f dIY¹ff? ¢¹ff ÀfÔÀfQ IYf ³fZ°ff ´fi²ff³f¸fÔÂfe dIYÀfe Q»f IYf ³fZ°ff WXû°ff WX`? ¢¹ff IYfÔ¦fiZÀf IYf ½¹fUWXfSX ÀfÔÀfQ IYe SXfþ³fed°f IYû ÀfOÞXIY IYe SXfþ³fed°f ¸fZÔ ´fdSXUd°fÊ°f IYSX°ff ³fWXeÔ dQJ SXWXf? ´fi°ffdOÞX°f ¸fdWX»ff WXû³fZ IYf dQJfUf IYSX ÀfWXf³fb·fcd°f ¶fMXûSX³fZ IYe IYûdVfVf IYSX

SXWXe IYfÔ¦fiZÀf ³fZÂfe SXZ¯fbIYf ¨fü²fSXe IYf JbQ IYf dSXIYfOXÊ QZJf þfE °fû ¶fWXb°f ÀfZ AUÀfSX EZÀfZ AfE WX`Ô þ¶f UZ ¶fû»f³fZ IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ dUUfQûÔ ¸fZÔ SXWXeÔÜ CX³fIZY SXfþ³fed°fIY IYgdSX¹fSX IYe VfbøYAf°f MXeOXe´fe ÀfZ WXbBÊ »fZdIY³f Àff»f 1998 IYf QüSX ±ff þ¶f SXZ¯fbIYf IYû dIY³ffSXZ IYSX dQ¹ff ¦f¹ffÜ BÀf QüSXf³f IZY Qû ¶f¹ff³fûÔ ³fZ IYfRYe ÀfbdJʹffÔ ¶fÔMXûSXeÔ, CX³WXûÔ³fZ ¨fÔQi¶ff¶fc ³ff¹fOXc IYû ¶fÀf ÀMX`ÔOX IZY ´ffÀf JOÞXf þZ¶fIY°fSXf ¶f°ff¹ffÜ BÀf ¶f¹ff³f IZY IbYL Àf¸f¹f ´fWX»fZ WXe SXZ¯fbIYf ³fZ SXfª¹fÀf·ff ÀffÔÀfQ þ¹f´fiQf IYû d¶fÔ¶fû IYWXf ±ff dþÀfIYf EIY A±fÊ IY¸fA¢»f Jc¶fÀfcSX°f AüSX°f ·fe WX`Ü Àff»f 2011 ¸fZÔ SXZ¯fbIYf ³fZ IYWXf ±ff, ¸f`Ô °fû A´f³fZ ´fd°f IYû ²fû°fe ¸fZÔ QZJ³ff ¨ffWX°fe WXcÔÜ »fZdIY³f Uû ²fû°fe ´fWX³f°fZ ³fWXeÔÜ A¶f ¨fcÔdIY ¸f`Ô ÀUfÀ±¹f ¸fÔÂfe SXWX ¨fbIYe WXcÔ °fû ¸fZSXZ ´ffÀf ¹fZ °f±¹f WX`Ô dIY ²fû°fe ÀfZ ´fiþ³f³f Ãf¸f°ff ¶fPÞX°fe WX`Ü SXZ¯fbIYf IZY BÀf ¶f¹ff³f ´fSX þ¸fIYSX WXÔ¦ff¸ff WXbAf ±ffÜ U¯fʳf³fe¹f WX` dIY SXZ¯fbIYf ¹fc´feE ÀfSXIYfSX ¸fZÔ ÀUfÀ±¹f EUÔ ´fdSXUfSX IY»¹ff¯f SXfª¹f ¸fÔÂfe ·fe SXWX ¨fbIYe WX`ÔÜ Àff»f 2015 ¸fZÔ E¹fSX BÔdOX¹ff IYe EIY

µ»ffBMX IZYU»f BÀf IYfSX¯f Àf¸f¹f ´fSX CXOÞXf³f ³fWXeÔ ·fSX ´ffBÊ, ¢¹fûÔdIY SXZ¯fbIYf JSXeQQfSXe ¸fZÔ ½¹fÀ°f ±feÔÜ AÀf»f ¸fZÔ ÀfSXIYfSX IZY dJ»ffRY WXSX AfUV¹fIY U A³ffUV¹fIY LûMXZ-¶fOÞXZ dU¿f¹f IYû þeU³f ¸fSX³f IYf ´fiV³f ¶f³ff³fZ Uf»fe IYfÔ¦fiZÀf IZYU»f dUSXû²f IZY d»fE dUSXû²f U ÀfÔÀfQ NX´f IYSX³fZ IYû WXe dU´fÃf IYf IYf¸f ¸ff³f ¶f`NXe WX`Ü ¹fWXe IYfSX¯f WX` dIY UWX dU´fÃf IZY øY´f ¸fZÔ ·fe AÀfRY»f dQJ³fZ »f¦fe WX`Ü SXf¿MÑX´fd°f IZY Ad·f·ff¿f¯f ´fSX ¶fWXÀf IZY QüSXf³f dUd·f³³f ÀfSXIYfSXe ¹fûþ³ffAûÔ ´fSX A´f³fe U`IYd»´fIY ¹fûþ³ffEÔ, ÀfSXIYfSXe ¹fûþ³ffAûÔ IYe °f±¹ff°¸fIY Jfd¸f¹ffÔ d³fIYf»f³fZ, ³fE ÀfbÓffU, ÀfSXIYfSX IYe IYd¸f¹ffÔ ´fZVf IYSX UWX ÀfSXIYfSX IYû ÀfRY»f°ff´fcUÊIY §fZSX ÀfIY°fe ±fe ´fSXÔ°fb VfûSX VfSXf¶fZ IZY ¨f»f°fZ IYfÔ¦fiZÀf ³fZ ¹fWX ¸füIYf ¦fÔUf dQ¹ffÜ IYe¨fOÞX RZYÔIY SXfþ³fed°f IYSX³fZ Uf»fZ Q»fûÔ IYû À¸fSX¯f SXJ³ff ¨ffdWXE dIY EZÀff IYSX°fZ Àf¸f¹f WXf±f CX³fIZY ·fe ¸fd»f³f WXû°fZ WX`Ô AüSX IbYL LeÔMXZ °fû CX³fIZY A´f³fZ Qf¸f³f ´fSX ·fe ´fOÞX°fZ WXe WX`ÔÜ -SXfIZYVf Àf`³f


12 RYSXUSXeX 2018

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

QdÃf¯f ARiYeIYf ³fZ Vff³fQfSX þª¶ff dQJf¹ff, þe°f IYe WXIYQfSX ±fe: IYûWX»fe þûWXfd³fÀf¶f¦fÊÜ ·ffSX°fe¹f IY~f³f dUSXfMX IYûWX»fe A´f³fe MXe¸f IZY WXfSX³fZ ÀfZ QbJe ±fZ »fZdIY³f CX³WXûÔ³fZ ÀUeIYfSX dIY¹ff dIY QdÃf¯f ARiYeIYf þe°f IYe WXIYQfSX ±fe ¢¹fûÔdIY CX³WXûÔ³fZ ¹fWXfÔ ¨fü±fZ U³fOXZ ¸fZÔ ´ffÔ¨f dUIZYMX IYe þe°f IZY QüSXf³f ¶fZWX°fSXe³f þª¶ff dQJf¹ffÜ ·ffSX°fe¹f MXe¸f ÀfeSXeþ ¸fZÔ 3-0 IYe ¶fPÞX°f IZY ¶ffQ ¸fbIYf¶f»fZ ¸fZÔ þe°f IYe ´fi¶f»f QfUZQfSX ±fe »fZdIY³f IbYL d¸f»fZ ¸füIYûÔ IYû ¨fcIY³fZ AüSX ¶ffdSXVf IZY ¶ffQ Qû ¶ffSX ´fOÞXe ¶ff²ff ³fZ CX³fIYe U³fOXZ ¸fZÔ þe°f IYe »f¹f °fûOÞX Qe dþÀfÀfZ QdÃf¯f ARiYeIYf ³fZ ÀfeSXeþ þeUÔ°f SXJeÜ IYûWX»fe ³fZ ¶fe°fe SXf°f ¸füÀf¸f ÀfZ ´fi·ffdU°f U³fOXZ IZY ¶ffQ IYWXf, Af´fIYû QdÃf¯f ARiYeIYf IYû ßfZ¹f QZ³ff WXû¦ffÜ ¸fbÓfZ »f¦f°ff WX` dIY CX³WXûÔ³fZ IYfRYe Vff³fQfSX þª¶ff dQJf¹ff, CX³WXûÔ³fZ ¶fZWX°fSX JZ»f dQJf¹ff AüSX UZ þe°f IZY WXIYQfSX ±fZÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, CX³fIYe MXe¸f A¨Le WX`, WX¸fZÔ CX³fÀfZ A¨LZ dIiYIZYMX IYe CX¸¸feQ ±fe AüSX UZ

A¨Lf ·fe JZ»fZÜ WX¸fZÔ ´f°ff ±ff dIY EIY BÀfIZY ¶ffQ MXe¸f »f¹f ¦fÔUf ¶f`NXe AüSX Àff°f d»f¹fZ B°f³ff A¨Lf ³fWXeÔ ±ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, ¶fiZIY IZY ¶ffQ ¸füÀf¸f ±fûOÞXf NXÔOXf WXû ¦f¹ff, Vff¸f ¸fZÔ dUIZYMX ±fûOÞXf °fZþ WXû ¦f¹ff AüSX EZÀff ´fcSXe ´ffSXe IZY QüSXf³f þfSXe SXWXf BÀfd»f¹fZ ¸fbÓfZ ³fWXeÔ »f¦f°ff dIY dJ»ffOÞXe QcÀfSXZ WXfRY ¸fZÔ IiYeþ ´fSX þ¸f ÀfIZYÜ IYûWX»fe IYû »f¦f°ff WX` dIY QdÃf¯f ARiYeIYf IYû ¶ffdSXVf IYe ¶ff²ff IYf RYf¹fQf d¸f»ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, JZ»f IZY AûUSX IY¸f WXû³ff AüSX »fùf IY¸f WXû³ff Vff¹fQ CX³fIZY ´fÃf ¸fZÔ SXWXf, CX³WXûÔ³fZ ¦fZÔQ IYû »f¦ff°ffSX dWXMX dIY¹ff, ·f»fZ WXe ´fdSXdÀ±fd°f¹ffÔ I`YÀfe ·fe SXWXe WXûÔÜ A¦fSX ¹fWX ´fcSXf ¦fZ¸f WXû°ff °fû ³fWXeÔ ´f°ff dIY ´fdSX¯ff¸f IbYL AüSX ·fe WXû AüSX þe°f QþÊ IYSX³fZ IZY d»f¹fZ WX¸fZÔ A´f³fZ dUIZYMX ´fSX 289 SX³f WXe ¶f³ff ÀfIYeÜ ·ffSX°f ÀfIY°ff ±ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, ¹fWX EIY °fSXWX JZ»f ¸fZÔ ÀfUÊßfZâ WXû³ff WXû¦ff AüSX BÀfIZY ³fZ 16–3 AûUSX ¸fZÔ ¸fWXþ 89 SX³f ÀfZ MXe20 IYf ¸f`¨f ±ff, dþÀf¸fZÔ Af´f ¶f³ff¹fZÜ IYûWX»fe ³fZ IYWXf, ¶fiZIY IZY ¶ffQ ¦fZÔQ¶ffþûÔ ´fSX WXfUe WXû þf°fZ WXû AüSX ¹fWX d»f¹fZ ¶fZWXQ IYOÞXf ´fdSXßf¸f IYSX³ff WXû¦ffÜ dVfJSX ²fU³f AüSX IYûWX»fe ³fZ A¨Lf þ¶f dVfJSX AüSX dþÔ¢Àf (AÔdþ¢¹f °f¶f ¸fbdVIY»f WXû þf°ff WX` þ¶f JZ»f dQJf¹ff ±ff dþÀfÀfZ ·ffSX°f ³fZ ¶ffdSXVf SXWXf¯fZ) ¶f»»fZ¶ffþe IZY d»f¹fZ CX°fSXZ °fû ¶f»»fZ¶ffþ »f¹f ¸fZÔ Af þf°ff WX`Ü þ¶f EIY IZY IYfSX¯f WXbBÊ ´fWX»fe ¶ff²ff ÀfZ ´fWX»fZ Qû dUIZYMX ±fûOÞXf A»f¦f °fSXWX ¶f°ffÊU IYSX SXWXf MXe¸f »f¹f ¸fZÔ Af þf°fe WX` °fû CX³WXZÔ SXûIY³ff dUIZYMX 200 SX³f ¶f³ff d»f¹fZ ±fZ »fZdIY³f ±ffÜ ¶fiZIY IZY ¶ffQ ¹fWX ¶f»»fZ¶ffþe IZY IYfRYe ¸fbdVIY»f WXû þf°ff WX`Ü

Aûd»fÔd´fIY: CXØfSX IYûdSX¹ffBÊ ¸fedOX¹ff AfBÀf WXfgIYe MXe¸f IYe 0-8 ÀfZ WXfSX ´fSX VffÔ°f

¶ffdSXVf AüSX d¸f»fSX IYû AfCXMX IYSX³fZ IYf ¸füIYf ¦fÔUf³ff ·ffSXe ´fOÞXf: ²fU³f

Àfû»fÜ CXØfSX IYûdSX¹ffBÊ ¸fedOX¹ff ³fZ Afþ ÀfÔ¹fböY IYûdSX¹ffBÊ ¸fdWX»ff AfBÀf WXfgIYe MXe¸f IZY Aûd»fÔd´fIY ¸fZÔ ´fWX»fZ ¸f`¨f IZY QüSXf³f dJ»ffdOÞX¹fûÔ AüSX Àf¸f±fÊIYûÔ IYe ÀfSXfWX³ff IYe »fZdIY³f MXe¸f IYe 0-8 ÀfZ WXfSX IYf dþIiY ³fWXeÔ dIY¹ffÜ CXØfSX IYûdSX¹ff IZY Vfe¿fÊ ³fZ°ff dIY¸f þûÔ¦f CX³f IYe ¶fWX³f dIY¸f ¹fû þûÔ¦f dÀUMXÐþSX»f`ÔOX IZY dJ»ffRY ¸f`¨f IYû QZJ³fZ IZY d»fE A´f³fZ QZVf IYe SXÀ¸fe ´fi¸fbJ IZY °füSX ´fSX QdÃf¯f IYûdSX¹ff IZY A²¹fÃf ¸fc³f þcB B³f IZY Àff±f ¸füþcQ ±feÔÜ ´¹fûÔ¦f¹ffÔ¦f IYe Afd²fIYfdSXIY IYûdSX¹ffBÊ ÀfZÔMÑ»f ³¹fcþ EþZÔÀfe ³fZ WXfSX IYe þ¦fWX MXe¸f AüSX CXØfSX IYûdSX¹ffBÊ ¨fe¹fSX»feOXSX IYû °fUªþû QZ°fZ WXbE °ffSXeRY IYe AüSX ³f°feþZ IYf dþIiY ³fWXeÔ dIY¹ffÜ CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY °feÀfSXe ¶ffSX ÀffCX±f IYûdSX¹ff AüSX ³ffg±fÊ IYûdSX¹ff EIY WXe MXe¸f ÀfZ JZ»f SXWXZ WX`ÔÜ BÀfÀfZ ´fWX»fZ dÀfRYÊ 2 ¶ffSX WXe EZÀff WXbAf dIY Qû³fûÔ QZVf EIY WXe MXe¸f IYe AûSX ÀfZ JZ»fZÜ ´fWX»fe ¶ffSX þf´ff³f ¸fZÔ WXbE U»OXÊ MXZ¶f»f MXZd³fÀf ¨f`Ôd´f¹f³fdVf´f-1991 ¸fZÔ Àff±f JZ»ff, þ¶fdIY QcÀfSXe ¶ffSX 1991 ¸fZÔ WXe ´fb°fʦff»f ¸fZÔ WXbE ÀffgIYSX U»OXÊ ¹fc±f ¨f`Ôd´f¹f³fdVf´f ¸fZÔ JZ»ffÜ

þûWXfd³fÀf¶f¦fÊÜ Àf»ff¸fe ¶f»»fZ¶ffþ dVfJSX ²fU³f ³fZ IYWXf dIY ¶ffdSXVf IZY IYfSX¯f Qû ¶ffSX WXbBÊ ¶ff²ff A`SX OXZdUOX d¸f»fSX IYû þeU³fQf³f QZ³ff ·ffSX°f IYû ·ffSXe ´fOÞXf, dþÀfÀfZ QdÃf¯f ARiYeIYf ³fZ CX³fIYe U³fOXZ ¸fZÔ Vff³fQfSX »f¹f °fûOÞXIYSX ¨fü±fZ U³fOXZ ¸fZÔ ´ffÔ¨f dUIZYMX ÀfZ þe°f QþÊ IYeÜ ¸fZþ¶ff³fûÔ IYe BÀf þe°f ÀfZ ÀfeSXeþ A¶f ·fe þeUÔ°f ¶f³fe WXbBÊ WX` dþÀf¸fZÔ ·ffSX°f 3-1 ÀfZ Af¦fZ ¨f»f SXWXf WX`Ü d¸f»fSX IYû Qû ¶ffSX þeU³fQf³f d¸f»fZÜ EIY ¶ffSX OXe´f ¸fZÔ CX³fIYf I`Y¨f LcMXf °fû QcÀfSXe ¶ffSX ¹fbþUZÔQi ¨fWX»f IYe ³fû ¶ffg»f ¦fZÔQ ´fSX UWX ¶fû»OX WXbEÜ UWX CXÀf Àf¸f¹f IiY¸fVf: LWX AüSX Àff°f SX³f ´fSX ±fZÜ CX³WXûÔ³fZ B³f þeU³fQf³f IYf RYf¹fQf CXNXf°fZ WXbE ¸fWXþ 28 ¦fZÔQ ¸fZÔ 39 SX³f ¶f³ff¹fZÜ ²fU³f ³fZ ¶fe°fe SXf°f ¸f`¨f IZY ¶ffQ ´fiZÀf IYfÔRiYZÔÀf ¸fZÔ IYWXf, ¸fb£¹f IYfSX¯f d³fd›°f øY´f ÀfZ I`Y¨f LûOÞX³ff AüSX dRYSX ³fû ¶ffg»f IZY IYfSX¯f EIY dUIZYMX ³fWXeÔ d¸f»f³ff SXWXfÜ BÀfIZY ¶ffQ ÀfZ »f¹f ¶fQ»f ¦f¹feÜ U³ffÊ WX¸f ¶fWXb°f A¨Le dÀ±fd°f ¸fZÔ ±fZÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, d³fd›°f øY´f ÀfZ ¶ffdSXVf IYf ·fe AÀfSX ´fOÞXfÜ WX¸ffSXZ dÀ´f³fSX CXÀf °fSXWX

ÀfZ ¦fZÔQ IYû MX³fÊ ³fWXeÔ IYSX ÀfIZY þ`Àff WXf»ffÔdIY °f¶f °fIY IYûBÊ AûUSX ³fWXeÔ IYMXf, »fZdIY³f ·ffSX°f ³fZ A´f³fe »f¹f ¦fÔUf Qe AüSX MXe¸f Àff°f dUIZYMX ´fSX 289 SX³f WXe ¶f³ff ÀfIYeÜ ¶ffQ ¸fZÔ ¶ffdSXVf ÀfZ EIY AüSX ¶ff²ff ´fOÞXe dþÀfÀfZ 113 d¸f³fMX IYf JZ»f JSXf¶f WXbAfÜ BÀfÀfZ QdÃf¯f ARiYeIYf IYû OXUIY±fÊ »fbBÊÀf ´fðd°f ÀfZ 28 AûUSX ¸fZÔ 202 SX³f IYf ÀfÔVfûd²f°f »fùf dQ¹ff ¦f¹ffÜ ²fU³f ³fZ A´f³fZ 100UZÔ U³fOXZ ¸fZÔ Vf°fIY þOÞXf ±ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, WX¸f³fZ ´fWX»fZ ¶f»»fZ¶ffþe IYf R`YÀf»ff BÀfd»f¹fZ dIY¹ff ¢¹fûÔdIY Vff¸f ¸fZÔ ¦fZÔQ ¹fWXfÔ ¸fcU IYSX SXWXe WX`Ü ¹fWXfÔ WXUf IYf ·fe AÀfSX ´fOÞX°ff WX` AüSX BÀfÀfZ ´fi·ffU ´fOÞX°ff WX`Ü ²fU³f ³fZ IYWXf dIY d¸f»fSX ³fZ þeU³fQf³f IYf ·fSX´fcSX RYf¹fQf CXNXf¹ff AüSX JZ»f IYf øYJ WXe ¶fQ»f dQ¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, d¸f»fSX ¶fWXb°f ¶fdPÞX¹ff JZ»ffÜ ·ff¦¹f CX³WXûÔ³fZ d´fL»fZ °fe³f U³fOXZ ¸f`¨fûÔ ¸fZÔ dIY¹ff CXÀfIZY Àff±f ±ffÜ ´fWX»fZ CXÀfIYf I`Y¨f ±ffÜ BÀfÀfZ AÔ°fSX ´f`Qf WXû°ff WX` ¢¹fûÔdIY LcMXf AüSX dRYSX UWX ³fû ¶ffg»f ´fSX ¶fû»OX ¦fZÔQ ¦fe»fe WXû þf°fe WX`Ü ¹fWXe IYfSX¯f WX`Ü WXbAfÜ Af¸f°füSX ´fSX dÀ´f³fSX ³fû ¶ffg»f ·ffSX°fe¹f ´ffSXe IZY QüSXf³f ¶ffdSXVf ÀfZ 53 ³fWXeÔ RZYÔIY°fZÜ CXÀf³fZ B³f þeU³fQf³f IYf d¸f³fMX IYf JZ»f JSXf¶f WXbAf, MXe¸f Qû ´fcSXf RYf¹fQf CXNXf¹ff AüSX JZ»f IYf øYJ dUIZYMX ´fSX 200 SX³f ¶f³ff ¨fbIYe ±feÜ WXe ¶fQ»f dQ¹ffÜ

8

¨fü±fZ EIY dQUÀfe¹f ¸fZÔ ²fe¸fe AûUSX IZY d»f¹fZ QdÃf¯f ARiYeIYf ´fSX þb¸ff³ffÊ þûWXfd³fÀf¶f¦fÊÜ QdÃf¯f ARiYeIYf ´fSX ·ffSX°f IZY dJ»ffRY ¨fü±fZ EIY dQUÀfe¹f AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f ¸f`¨f ¸fZÔ ²fe¸fe AûUSX ¦fd°f IZY d»f¹fZ þb¸ff³ffÊ »f¦ff¹ff ¦f¹ff dþÀf¸fZÔ CXÀf³fZ ´ffÔ¨f dUIZYMX ÀfZ þe°f QþÊ IYSX LWX ¸f`¨fûÔ IYe ÀfeSXeþ þeUÔ°f SXJeÜ AfBÊÀfeÀfe ¸f`¨f SX`RYSXe EÔOXe ´ffBIiYûµMX ³fZ EZOX³f ¸ffIYÊSXf¸f IYe MXe¸f IYû IY»f IZY ¸f`¨f d³f²ffÊdSX°f Àf¸f¹fÀfe¸ff ÀfZ EIY AûUSX ²fe¸ff ´ff¹ff, dþÀfÀfZ CX³WXûÔ³fZ þb¸ff³ffÊ »f¦ff³fZ IYf R`YÀf»ff dIY¹ffÜ dJ»ffdOÞX¹fûÔ AüSX Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY d»f¹fZ AfBÊÀfeÀfe Af¨ffSX ÀfÔdWX°ff IYe ²ffSXf 2–5–1 IZY A³fbÀffSX dJ»ffdOÞX¹fûÔ ´fSX d³f²ffÊdSX°f Àf¸f¹f ÀfZ ²fe¸fe ¦fZÔQ¶ffþe IYSX³fZ IZY d»f¹fZ ´fi°¹fZIY AûUSX IZY d»f¹fZ 10 ´fid°fVf°f þb¸ff³ffÊ »f¦ff¹ff þf°ff WX` dþÀf¸fZÔ IY~f³f ´fSX Qû¦fb³ff þb¸ff³ffÊ »f¦f°ff WX`Ü BÀf °fSXWX ¸ffIYÊSXf¸f ´fSX CX³fIYe ¸f`¨f RYeÀf IYf 20 ´fid°fVf°f þb¸ff³ffÊ »f¦ff þ¶fdIY QdÃf¯f ARiYeIYf IZY dJ»ffdOÞX¹fûÔ ´fSX 10 ´fid°fVf°f þb¸ff³ffÊ »f¦ffÜ A¦fSX QdÃf¯f ARiYeIYf ¸ffIYÊSXf¸f IZY IY~f³f SXWX°fZ BÀf CX»»f§fÔ³f IZY 12 ¸fWXe³fZ IZY AÔQSX U³fOXZ ¸fZÔ EIY AüSX AûUSX ¦fd°f IYf CX»»f§fÔ³f IYSX°ff WX` °fû ¸ffIYÊSXf¸f IYf ¹fWX QcÀfSXf CX»»f§fÔ³f ¸ff³ff þf¹fZ¦ff AüSX CX³WXZÔ EIY ¸f`¨f IYf d³f»fÔ¶f³f ÓfZ»f³ff WXû¦ffÜ ¸ffIYÊSXf¸f ³fZ ¸f`¨f IZY ¶ffQ ¹fWX ´fiÀ°ffdU°f þb¸ff³ffÊ ÀUeIYfSX dIY¹ff BÀfd»f¹fZ Afd²fIYfdSXIY Àfb³fUfBÊ IYe þøYSX°f ³fWXeÔ ´fOÞXeÜ ekuflag jktiwr lEiknd] izdk”kd] eqnzd o Lokeh ds fy, jktiwr izl s ] 216 ,y-vkbZ-th lS-4@,] vkokl fodkl dkWyksuh] cksnyk] vkxjk&7 ls Nik rFkk dk;kZy; nSfud nhi'khy Hkkjr ngrksjk] vkxjk&7 ls izdkf'kr A lEiknd % ekuflag jktiwr eks- 9897071357 iksLVy jftLVsª’ku ua-&,-th-108@2011&2013 Email:-deepsheel_bharat@rediffmail.com

12 february 2018  
12 february 2018  
Advertisement