Page 1

Af¦fSXf, dUIiY¸f ÀfÔU°f 2074 RYf»¦fb³f IÈY¿¯f EIYfQVfe, SXdUUfSXX 11 RYSXUSXe X 2018

nhi’khy Hkkjr 5

AfBÊ´feAû, IYfgSX´fûSXZMX ¶ffÔOX, dþÔÀf ¶ffþfSX ´fSX BÀf Àff»f WXû¦ff ÀfZ¶fe IYf þûSX

6

IZYÔQi EZÀff ¶fbSXf SXû¦fe þû A¨LZ OXf¢MXSX IYe Àfb³f³ff ³fWXeÔ ¨ffWX°ff: d¨fQÔ¶fSX¸f

8

R.N.I. No. UPHIN/2008/26902 U¿fÊ-10 AÔIY-68 IYe¸f°f 1 ÷Y´f¹ff ´fÈâ 08

A´f³fZ 100UZÔ U³fOXZ ¸fZÔ Vf°fIY þOÞX ´fWX»fZ ·ffSX°fe¹f ¶f»»fZ¶ffþ ¶f³fZ dVfJSX ²fU³f

SXf¿MÑX´fd°f A¶¶ffÀf ÀfZ ¸fûQe IYe ¸fb»ffIYf°f, Qû³fûÔ ³fZ ¶fPÞXf¹ff QûÀ°fe IYf WXf±f SXf¸f»»ff (´fd›¸fe °fMX)Ü ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe ³fZ dRY»fÀ°fe³f IYe A´f³fe EZd°fWXfdÀfIY ¹ffÂff IZY QüSXf³f SXf¿MÑX´fd°f ¸fWX¸fcQ A¶¶ffÀf ÀfZ ¸fb»ffIYf°f IYeÜ BÀf QüSXf³f Qû³fûÔ ´fÃfûÔ ³fZ °fe³f IYSXûOÞX OXfg»fSX IYe »ff¦f°f ÀfZ EIY Àfb´fSX À´fZdVfE»MXe AÀ´f°ff»f IYe À±ff´f³ff Àf¸fZ°f °fIYSXe¶f³f ´ffÔ¨f IYSXûOÞX OXfg»fSX ¸fc»¹f IZY Àf¸fÓfü°fûÔ ´fSX WXÀ°ffÃfSX dIY¹fZÜ SXf¿MÑX´fd°f A¶¶ffÀf ³fZ SXf¸f»»ff dÀ±f°f SXf¿MÑX´fd°f ´fdSXÀfSX ¸fbIYf°ff ¸fZÔ EIY Afd²fIYfdSXIY Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¸fûQe IYe A¦fUf³fe IYeÜ SXf¸f»»ff ÀfZ WXe dRY»fÀ°fe³fe ÀfSXIYfSX ÀfÔ¨ffd»f°f WXû°fe WX`Ü ¸fûQe dRY»fÀ°fe³f IYe Afd²fIYfdSXIY ¹ffÂff IYSX³fZ Uf»fZ ´fWX»fZ ·ffSX°fe¹f ´fi²ff³f¸fÔÂfe WX`ÔÜ Uf°ffÊ IZY ¶ffQ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¸fûQe ³fZ IYWXf dIY CX³WXûÔ³fZ SXf¿MÑX´fd°f A¶¶ffÀf IYû AfV½ffÀf³f dQ¹ff WX` dIY ·ffSX°f dRY»fÀ°fe³fe þ³f°ff IZY dWX°fûÔ IZY ´fid°f U¨f³f¶fð WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ·ffSX°f IYû ÃfZÂf ¸fZÔ VffÔd°f »füMX³fZ IYe CX¸¸feQ WX`Ü SXf¿MÑX´fd°f A¶¶ffÀf IZY Àff±f ÀfÔ¹fböY ÀfÔUfQQf°ff Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, WX¸f þf³f°fZ WX`Ô dIY ¹fWX CX°f³ff AfÀff³f ³fWXeÔ WX`, »fZdIY³f WX¸fZÔ ´fi¹ffÀf IYSX°fZ SXWX³ff ¨ffdWX¹fZ ¢¹fûÔdIY IYfRYe IbYL QfÔU ´fSX WX`Ü CX²fSX, SXf¿MÑX´fd°f A¶¶ffÀf ³fZ BÀf ¶ff°f IYû ÀUeIYfSX dIY¹ff dIY ·ffSX°fe¹f ³fZ°fÈ°U WX¸fZVff dRY»fÀ°fe³f ¸fZÔ VffÔd°f IZY ´fÃf ¸fZÔ JOÞXf SXWXf WX`Ü A¶¶ffÀf ³fZ IYWXf dIY dRY»fÀ°fe³f ÀU°fÔÂf QZVf IYf QþfÊ ´ff³fZ IZY A´f³fZ »fùf IYû WXfdÀf»f IYSX³fZ IZY d»f¹fZ ¶ff°f¨fe°f IYSX³fZ IYû WX¸fZVff °f`¹ffSX WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ·ffSX°f ÀfZ BþSXfB»f IZY Àff±f VffÔd°f ´fidIiY¹ff IYû Af¦fZ

´fi·ffUe °fSXeIZY ÀfZ A´f³ff IYf¸f IYSX SXWXZ WX`Ô ÀfbSXÃff ¶f»f: SXfþ³ff±f

³fZ IYWXf, WX¸f AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f AfUfþ IZY øY´f ¸fZÔ ·ffSX°f IYe ¶fOÞXe ´fid°fâf AüSX ¦fbMXd³fSX´fZÃf AfÔQû»f³f AüSX Àf·fe AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f ¸fÔ¨fûÔ ´fSX CXÀfIYe EZd°fWXfdÀfIY ·fcd¸fIYf AüSX SX¯f³fed°fIY °f±ff Afd±fÊIY À°fSX ´fSX CXÀfIYe ¶fPÞX°fe VfdöY IYû QZJ°fZ WXbE ·ffSX°f IYe ·fcd¸fIYf ´fSX BÀf °fSXeIZY ÀfZ ·fSXûÀff IYSX°fZ WX`Ô þû WX¸ffSXZ ÃfZÂf ¸fZÔ CXd¨f°f AüSX þøYSXe VffÔd°f IZY d»f¹fZ CX´f¹fböY WXûÜ Qû³fûÔ ´fÃfûÔ ³fZ ´ffÔ¨f IYSXûOÞX OXfg»fSX IZY Àf¸fÓfü°fZ ´fSX WXÀ°ffÃfSX dIY¹fZÜ BÀf Àf¸fÓfü°fZ ¸fZÔ ¶feMX ÀffWXcSX ¸fZÔ °fe³f IYSXûOÞX OXfg»fSX IYe »ff¦f°f ÀfZ EIY Àfb´fSX À´fZdVfE»MXe AÀ´f°ff»f IYe À±ff´f³ff AüSX 50 »ffJ OXfg»fSX IYe »ff¦f°f ÀfZ ¸fdWX»ffAûÔ IZY ÀfVföYeIYSX¯f IZY d»f¹fZ EIY IZYÔQi IYf d³f¸ffʯf IYSX³ff Vffd¸f»f WX`Ü dVfÃff ÃfZÂf ¸fZÔ 50 »ffJ OXfg»fSX IZY °fe³f Àf¸fÓfü°fZ AüSX SXf¸f»»ff ¸fZÔ ³fZVf³f»f d´fiÔdMXÔ¦f ´fiZÀf IZY d»f¹fZ CX´fIYSX¯f AüSX ¸fVfe³f IYe JSXeQ IZY d»f¹fZ

·ffSX°f AüSX dRY»fÀ°fe³f IZY ¶fe¨f ÀfÔ¶fÔ²fûÔ IYû ´fiû°ÀffWX³f QZ³fZ ¸fZÔ ¸fWX°U´fc¯fÊ ¹fû¦fQf³f IYû ¸ff³¹f°ff QZ°fZ WXbE SXf¿MÑX´fd°f A¶¶ffÀf ³fZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¸fûQe IYû ¦fi`ÔOX IYfg»fSX AfgRY Q ÀMXZMX AfgRY dRY»fÀ°fe³f ÀfZ Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ffÜ ¦fi`ÔOX IYfg»fSX dUQZVfe ¦f¯f¸ff³¹f »fû¦fûÔ IYû dQ¹ff þf³fZ Uf»ff dRY»fÀ°fe³f IYf ÀfUûʨ¨f Àf¸¸ff³f WX`Ü ¹fWX Àf¸¸ff³f SXfþfAûÔ, SXfª¹f/ÀfSXIYfSX ´fi¸fbJûÔ AüSX CX³fIZY Àf¸ff³f SX`ÔIY IZY A³¹f »fû¦fûÔ IYû dQ¹ff þf°ff WX`Ü BÀfÀfZ ´fWX»fZ dõ´fÃfe¹f Uf°ffÊ ÀfZ ´fcUÊ Qû³fûÔ ³fZ°ff ¦f»fZ d¸f»fZ AüSX Qû³fûÔ QZVfûÔ IZY SXf¿MÑX¦ff³f IZY Àf¸¸ff³f ¸fZÔ JOÞXZ SXWXZÜ CX³WXZÔ Àf»ff¸fe ¦ffSXQ ´fZVf dIY¹ff ¦f¹ffÜ I`Y±fûd»fIY ¨f¨fÊ IZY Af¨fÊd¶fVf´f ´ffg»fûÀf ¸ffSXIbYªþû AüSX A»f A¢Àff ¸fdÀþQ IZY ²ffd¸fÊIY ³fZ°ff ¸fûQe IYf Ad·f·ffQ³f IYSX³fZ IZY d»f¹fZ ¸fbIYf°ff ´fWXbÔ¨fZÜ ¸fûQe þfgOXʳf ÀfZ³ff IZY WXZ»feIYfg´MXSX ´fSX ÀfUfSX WXûIYSX A¸¸ff³f ÀfZ Àfe²fZ SXf¸f»»ff ´fWXbÔ¨fZ þWXfÔ dRY»fÀ°fe³f

IZY ´fi²ff³f¸fÔÂfe SXf¸fe WX¸fQ»»ff ³fZ CX³fIYf ¶ffQ dUãZ¿fIY ·ffSX°f-dRY»fÀ°fe³f ÀfÔ¶fÔ²fûÔ IZY ·fdU¿¹f IYû »fZIYSX ÀfUf»f CXNXf³fZ »f¦fZ ±fZÜ BÀf ¶ffSX ¸fûQe BþSXfB»f ³fWXeÔ þf SXWXZ WX`ÔÜ BÀfIZY þdSX¹fZ CX³WXûÔ³fZ ÀffRY ÀfÔQZVf dQ¹ff dIY ·ffSX°f BþSXfB»f AüSX dRY»fÀ°fe³f IZY Àff±f A´f³fZ ÀfÔ¶fÔ²fûÔ IYû A»f¦f-A»f¦f SXJ SXWXf WX`Ü ¸fûQe IYe dRY»fÀ°fe³f ¹ffÂff A¸fZdSXIYe SXf¿MÑX´fd°f OXû³ff»OX MÑÔ´f IZY ¹føYVf»f¸f IYû BþSXfB»f IYe SXfþ²ff³fe IZY °füSX ´fSX ¸ff³¹f°ff QZ³fZ IZY ¶ffQ ÃfZÂf ¸fZÔ °f³ffU IZY ¶fPÞX þf³fZ IZY ¶fe¨f WXû SXWXe WX`Ü ¹føYVf»f¸f IYû BþSXfB»f IYe SXfþ²ff³fe IZY °füSX ´fSX ¸ff³¹f°ff QZ³fZ IZY A¸fZdSXIYf IZY EIY°fSXRYf R`YÀf»fZ IYû ÀfÔ¹fböY SXf¿MÑX ¸fWXfÀf·ff ¸fZÔ ÀUf¦f°f dIY¹ffÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¸fûQe IZY ¨fb³fü°fe Qe ¦fBÊ ±feÜ UWXfÔ ·ffSX°f Àf¸fZ°f WXZd»fIYfg´MXSX IYe ÀfbSXÃff ¸fZÔ BþSXfB»fe Uf¹fb 128 QZVfûÔ ³fZ BÀf IYQ¸f IYû A¸ff³¹f ÀfZ³ff IZY WXZd»fIYfg´MXSX °f`³ff°f ±fZÜ ¸fûQe °fe³f NXWXSXfE þf³fZ IZY ´fÃf ¸fZÔ ¸f°fQf³f dIY¹ff ±ffÜ MÑÔ´f IZY ¹føYVf»f¸f IYû BþSXfB»f IYe QZVfûÔ IYe ¹ffÂff ´fSX WX`ÔÜ dRY»fÀ°fe³f IYe ²fSX°fe ´fSX IYQ¸f SXJ³fZ IZY SXfþ²ff³fe §fûd¿f°f IYSX³fZ IZY R`YÀf»fZ ´fSX ¶ffQ ¸fûQe ³fZ IYWXf, ¹fWX EZd°fWXfdÀfIY ¹ffÂff dRY»fÀ°fed³f¹fûÔ ³fZ ³ffSXfþ¦fe þfdWXSX IYe ±feÜ WX` þû ¸fþ¶fc°f dõ´fÃfe¹f ÀfWX¹fû¦f IYe AûSX BÀfIYû »fZIYSX ´fd›¸f EdVf¹ff ¸fZÔ ´fiQVfʳf »fZ þfE¦feÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¸fûQe A´f³fZ WXbAf ±ff AüSX BÀf ¶ff°f IYû »fZIYSX d¨fÔ°ff Àf¸fIYÃf WX¸fQ»»ff IZY Àff±f dRY»fÀ°fe³fe þ°ffBÊ ±fe dIY BÀfÀfZ ÃfZÂf ¸fZÔ AüSX ³fZ°ff ¹ffÀfSX ASXfRYf°f IZY ¸fIY¶fSXZ ´fSX ¦f¹fZ AdÀ±fSX°ff ´f`Qf WXû ÀfIY°fe WX`Ü AüSX ´fb¿´f¨fIiY ¨fPÞXfIYSX CX³WXZÔ ßfðfÔþd»f ¹fôd´f ·ffSX°f BþSXfB»f-dRY»fÀ°fe³f IZY QeÜ ¸fIY¶fSXZ IYû 10 ³fUÔ¶fSX, 2007 IYû ¶fe¨f ÀfÔ§f¿fÊ ¸fZÔ ´fÃfIYfSX ¶f³f³fZ ÀfZ QcSX SXWXf þ³f°ff IZY d»fE Jû»ff ¦f¹ff ±ff AüSX ¹fWX WX`, »fZdIY³f dRY»fÀ°fe³fe ³fZ°ffAûÔ ³fZ IYBÊ dRY»fÀ°fe³f IZY SXf¿MÑX´fd°f AfUfÀf ´fdSXÀfSX ¸füIZY ´fSX ´fd›¸f EdVf¹ff VffÔd°f ´fidIiY¹ff ¸fZÔ IZY ´ffÀf dÀ±f°f WX`Ü ASXfRYf°f IYû ·ffSX°f IYe ÀfÔ·ffdU°f ·fcd¸fIYf ´fSX þûSX dQ¹ff ßfðfÔþd»f QZ³fZ IZY ¶ffQ ¸fûQe ¸fIY¶fSXZ IZY WX`Ü ·ffSX°f Qû SXf¿MÑX IZY Àf¸ff²ff³f IYf ´ffÀf dÀ±f°f ASXfRYf°f ÀfÔ¦fiWXf»f¹f ¸fZÔ ·fe Àf¸f±fʳf IYSX°ff SXWXf WX`Ü BÀfIZY °fWX°f ¦f¹fZÜ BþSXfB»f IYe d´fL»fZ Àff»f A´f³fe BþSXfB»f AüSX ·ffUe dRY»fÀ°fe³fe SXfª¹f ´fWX»fe ¹ffÂff IZY QüSXf³f ¸fûQe SXf¸f»»ff ³fWXeÔ IYf VffÔd°f´fc¯fÊ °fSXeIZY ÀfZ ÀfWX AdÀ°f°U SXWX ¦fE ±fZÜ CX³fIYe ´fWX»fe BþSXfB»f ¹ffÂff IZY ÀfIY°ff WX`Ü

AWX¸fQf¶ffQÜ IZYÔQie¹f ¦fÈWX ¸fÔÂfe SXfþ³ff±f dÀfÔWX ³fZ IYWXf dIY ÀfZ³ff AüSX A³¹f ÀfbSXÃff ¶f»f ´fi·ffUe °fSXeIZY ÀfZ A´f³ff IYf¸f IYSX SXWXZ WX`Ô AüSX dIYÀfe ·fe ·ffSX°fe¹f IYf ÀfSX IY·fe ·fe Vf¸fÊ ÀfZ ÓfbIY³fZ ³fWXeÔ QZÔ¦fZÜ dÀfÔWX ³fZ IYWXf dIY þ¸¸fc ¸fZÔ Àf`³¹f dVfdUSX ´fSX WXbE WX¸f»fZ ´fSX dMX´´f¯fe IYSX³ff CXd¨f°f ³fWXeÔ WX`, ¢¹fûÔdIY Ad·f¹ff³f A¶f ·fe ¨f»f SXWXf WX`Ü dÀfÔWX ³fZ EIY IYf¹fÊIiY¸f IZY IYWXf, WX¸fZÔ Àfc¨f³ff

d¸f»fe WX` dIY Ad·f¹ff³f A·fe ¨f»f SXWXf WX`Ü ¸f`Ô Àf¸fÓf°ff WXcÔ dIY þ¶f°fIY Ad·f¹ff³f J°¸f ³fWXeÔ WXû þf°ff WX` °f¶f °fIY ¸fZSXe °fSXRY ÀfZ BÀf ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ dMX´´f¯fe IYSX³ff CXd¨f°f ³fWXeÔ WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf, AfV½fÀ°f SXdWXE... WX¸ffSXe ÀfZ³ff AüSX ÀfbSXÃff ¶f»f ´fi·ffUe °fSXeIZY ÀfZ A´f³ff IYf¸f IYSX SXWXZ WX`Ô AüSX A´f³fe dþ¸¸fZQfSXe ÀfÔ·ff»f SXWXZ WX`ÔÜ UZ IY·fe ·fe dIYÀfe ·fe ·ffSX°fe¹f IYf ÀfSX Vf¸fÊ ÀfZ ÓfbIY³fZ ³fWXeÔ QZÔ¦fZÜ þ¸¸fc ¸fZÔ ÀfbÔþf³f

Àf`³¹f dVfdUSX ´fSX Afþ °fOÞXIZY Af°fÔIYUfdQ¹fûÔ ³fZ WX¸f»ff IYSX dQ¹ffÜ BÀf¸fZÔ Qû þcd³f¹fSX IY¸feVfÔOX Ad²fIYfdSX¹fûÔ (þeÀfeAû) IYe ¸fü°f WXû ¦fBÊ þ¶fdIY EIY IY³fÊ»f SX`ÔIY IZY Ad²fIYfSXe °f±ff EIY Àf`³¹f IY¸feÊ IYe ¶fZMXe Àf¸fZ°f ¨ffSX »fû¦f þ£¸fe WXû ¦fEÜ §fMX³ff ¸fZÔ WX°ffWX°f WXbE »fû¦fûÔ IZY ¶ff¶f°f ´fcL³fZ ´fSX CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¹fWX QbJQ Àf¸ff¨ffSX WX`Ü dÀfÔWX ³fZ BÀfÀfZ ´fWX»fZ þ¸¸fc IYV¸feSX IZY ´fbd»fÀf ´fi¸fbJ ÀfZ ¶ff°f¨fe°f

¶fPÞXf³fZ IYe A´fe»f IYeÜ SXf¿MÑX´fd°f A¶¶ffÀf ·fe Àf¸fÓfü°fZ ´fSX WXÀ°ffÃfSX dIY¹fZ ¦fEÜ

IYe ±fe AüSX dÀ±fd°f IYf þf¹fþf d»f¹ff ±ffÜ ¦fÈWX¸fÔÂfe IZY IYf¹ffÊ»f¹f ÀfZ dIY¹fZ ¦fE MXÐUeMX IZY A³fbÀffSX,¦fÈWX ¸fÔÂfe ³fZ þ¸¸fc ¸fZÔ Àf`³¹f dVfdUSX ´fSX WXbE Af°fÔIYUfQe WX¸f»fZ IZY ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ ´fbd»fÀf ¸fWXfd³fQZVfIY EÀf. ´fe. U`ô ÀfZ dUÀ°fÈ°f þf³fIYfSXe ¸ffÔ¦fe WX`Ü MXÐUeMX ¸fZÔ ¶f°ff¹ff ¦f¹ff WX`, ´fbd»fÀf ¸fWXfd³fQZVfIY ³fZ CX³WXZÔ dÀ±fd°f ÀfZ AU¦f°f IYSXf¹ffÜ IZY³Qie¹f ¦fÈWX ¸fÔÂff»f¹f WXf»ff°f ´fSX IYSXe¶f ÀfZ ³fþSX SXJZ WXbE WX`Ü


Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

ÀfÔ´ffQIYe¹f

¸fþ¶fc°f ¨fb³fü°fe IYf BÔ°fþfSX Af¦ff¸fe »fûIYÀf·ff ¨fb³ffUûÔ IYe Àfb¦f¶fb¦ffWXMX VfbøY WXû ¦fBÊ WX`Ü ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¸fûQe õfSXf »fûIYÀf·ff AüSX dU²ff³fÀf·ffAûÔ IZY ¨fb³ffU Àff±f-Àff±f IYSXfE þf³fZ IYe UIYf»f°f IYSX³fZ ÀfZ ·fe BÀfZ ¶f»f d¸f»ff WX` AüSX ¸f ¶fþMX IZY ´fifU²ff³fûÔ ÀfZ ·feÜ A·fe dÂf´fbSXf, ³f¦ff»f`ÔOX AüSX ¸fZ§ff»f¹f ¸fZÔ ¨fb³ffU ¨f»f SXWXZ WX`ÔÜ ¦ff¸fe IbYL ¸fWXe³fûÔ ¸fZÔ IY³ffÊMXIY, SXfþÀ±ff³f, ¸f²¹f´fiQZVf AüSX LØfeÀf¦fPÞX ¸fZÔ ¨fb³ffU WXû³fZ WX`ÔÜ ¹fZ Àf·fe ¨fb³ffU A¦f»fZ U¿fÊ WXû³fZ Uf»fZ »fûIYÀf·ff ¨fb³ffUûÔ IZY d»fE ¢½ffMXÊSX-RYfB³f»f AüSX ÀfZ¸fe-RYfB³f»f þ`ÀfZ WX`ÔÜ dQÀfÔ¶fSX 2017 ¸fZÔ ¦fbþSXf°f dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU IZY ¶ffQ ÀfZ WXe »fûIYÀf·ff ¨fb³ffUûÔ ´fSX ´fOÞX³fZ Uf»fZ ´fi·ffUûÔ IZY IY¹ffÀf »f¦ffE þf SXWXZ WX`ÔÜ ¦fbþSXf°f ¸fZÔ ·ffþ´ff IYû 16 ÀfeMXûÔ IZY ³fbIYÀff³f, SXfWXb»f ¦ffÔ²fe IYe IiYf¸fIY°ff AüSX ³fSX¸f-dWXÔQb°U IYfOXÊ IYf »f¦ff°ffSX ´fi¹fû¦f AüSX ¦f`SX-·ffþ´ffBÊ Q»fûÔ õfSXf ÀffÓff-¸fÔ¨f ¶f³ff³fZ IYe IYûdVfVf-¹fZ Àf¶f d¸f»f IYSX ¢¹ff ¸fûQe IZY dRYSX ÀfZ ÀfØff ¸fZÔ ³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff IYû IY¸fþûSX IYSXZÔ¦fZ? SXfþÀ±ff³f dU²ff³fÀf·ff IZY °ffþf CX´f¨fb³ffUûÔ ¸fZÔ ·ffþ´ff IYe WXfSX IYû ·fe BÀfe ³fþdSX¹fZ ÀfZ QZJf þf SXWXf WX` AüSX ¹fWX ÀfUf»f CXLf»ff þf SXWXf WX` dIY ¢¹ff ¦ff¸fe »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU ¸fûQe IZY d»fE CX°f³ff Àff³f ³fWXeÔ WXû¦ff dþ°f³ff ´fWX»fZ Àfû¨ff þf SXWXf ±ff? »fûIY°fÔÂf ¸fZÔ SXfþ³fed°fIY Q»fûÔ IZY JZ»f ¸fZÔ þe°f-WXfSX IYe ÀfeMXe ¶fþf³fZ IYf IYf¸f þ³f°ff IYSX°fe WX`Ü ¹fWX IYf¸f UWX d³f¿´fÃf AüSX VffÔd°f´fc¯fÊ ¸f°fQf³f ÀfZ IYSX°fe WX`Ü ¸fedOX¹ff IYe þøYSX IYûdVfVf SXWX°fe WX` dIY þ³f°ff IYf ¸fcOX ·ffÔ´ff þfE, »fZdIY³f þ³f°ff ¸f°f¦f¯f³ff °fIY BÀf SXWXÀ¹f IYf CXîfMX³f ³fWXeÔ WXû³fZ QZ°feÜ WXf»f IZY SXfþÀ±ff³f CX´f¨fb³ffUûÔ ´fSX ´fófU°f IYû »fZIYSX SXfþ´fc°fûÔ IZY dUSXû²f IYf AÀfSX ´fOÞXf, »fZdIY³f CX´f¨fb³ffUûÔ ¸fZÔ °fû À±ff³fe¹f ¸fbïZ WXe WXfUe WXû°fZ WX`ÔÜ CX´f¨fb³ffUûÔ IYû ÀfSXIYfSX IZY dU÷Yð þ³ffQZVf ³fWXeÔ ¸ff³ff þf ÀfIY°ffÜ CXØfSX ´fiQZVf IZY CX´f¨fb³ffUûÔ ¸fZÔ ·ffþ´ff IZY ´fiQVfʳf AüSX 2017 IZY dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffUûÔ ¸fZÔ CXÀfIYe dUSXfMX dUþ¹f ¸fZÔ IYûBÊ ÀfÔ¶fÔ²f ³fWXeÔ ±ffÜ dU²ff³fÀf·ff AüSX »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU ¸fZÔ ¸f°fQf°ff A»f¦f-A»f¦f údáIYû¯f A´f³ff°ff WX`. d¶fWXfSX ¸fZÔ ³fe°feVf IbY¸ffSX ³fZ þ¶f ·ffþ´ff ÀfZ ¦fNX¶fÔ²f³f °fûOÞXf °f¶f þ³f°ff IYf IYWX³ff ±ff dIY CXÀfZ ³fe°feVf ÀfZ IYûBÊ Àf¸fÀ¹ff ³fWXeÔ, ´fSX »fûIYÀf·ff ¸fZÔ UWX ¸fûQe IYû UûMX QZ¦feÜ ¦fbþSXf°f ¸fZÔ þeEÀfMXe IYû »fZIYSX ½¹ff´ffdSX¹fûÔ IYe ´fSXZVff³fe ·ffþ´ff IZY d»fE dÀfSXQQÊ ±fe, ´fSX dþÀf °fSXWX Aüôûd¦fIY ¦fbþSXf°f ¸fZÔ ·ffþ´ff IYû ª¹ffQf UûMX d¸f»fZ CXÀfÀfZ ¹fWX À´fá WXû ¦f¹ff dIY þeEÀfMXe ÀfZ ½¹ff´ffSXe IYe dQ¢IY°f °ff°IYfd»fIY WXû ÀfIY°fe WX`, »fZdIY³f QcSX¦ff¸fe ´fdSX¯ff¸fûÔ IYû »fZIYSX V½fÀ°f WX`Ü Vff¹fQ BÀfed»fE þeEÀfMXe dUSXû²f, ´ffMXeQfSX ÔQû»f³f AüSX 22 U¿fûÔ IZY ÀfØff-dUSXû²fe ÷YÓff³f IZY ¶ffUþcQ ¦fbþSXf°f ¸fZÔ ·ffþ´ff IYf þ³ff²ffSX EIY ´fid°fVf°f ¶fPÞX WXe ¦f¹ff, ·f»fZ WXe ÀfeMXZÔ IY¸f WXbBÊ WXûÔÜ ¦fbþSXf°f ¸fZÔ SXfWXb»f ³fZ ¸fûQe ÀfSXIYfSX IZY dJ»ffRY ³f IZYU»f þfd°fUfQe ÔQû»f³f AüSX ³fSX¸f-dWXÔQb°U IYf ¸fû¨ffÊ Jû»ff USX³f CXÀf ´fSX dIYÀff³f-dUSXû²fe AüSX ÀfcMX-¶fcMX IYe ÀfSXIYfSX, AOXf³fe, AÔ¶ff³fe AüSX A¸feSXûÔ IYe ÀfSXIYfSX WXû³fZ IYe °fûWX¸f°f ·fe »f¦ffBÊÜ BÀfIYf RYf¹fQf IYfÔ¦fiZÀf IYû WXb ·feÜ IY¨L AüSX ÀfüSXf¿MÑX ¸fZÔ dIYÀff³f AüSX ¦fSXe¶f IYfÔ¦fiZÀf IYe AûSX ¨f»fZ ¦fEÜ ÀfÔ·fU°f: ·ffþ´ff ³fZ BÀfZ ¶fOÞXe ¦fÔ·feSX°ff ÀfZ d»f¹ff, ¢¹fûÔdIY dUØf¸fÔÂfe A÷Y¯f þZMX»fe ³fZ BÀf U¿fÊ EZÀff ¶fþMX ´fZVf dIY¹ff þû ³f IZYU»f ´fcSXe °fSXWX ¦fSXe¶f AüSX dIYÀff³f-IZYÔdQi°f WX`, USX³f dþÀf¸fZÔ A¸feSXûÔ AüSX CX¨¨f-¸f²¹f¸f U¦fÊ ÀfZ AüSX ª¹ffQf MX`¢Àf UÀfc»f³fZ IYf ·fe IYQ¸f CXNXf¹ff ¦f¹ff WX` °ffdIY ¦fSXe¶f þ³f°ff IYû ¹fb¿¸ff³f þ`Àfe ¹fûþ³ff ÀfZ ÀUfÀ±¹f ÀfbSXÃff Qe þf ÀfIZYÜ ¹fWX ·ffþ´ff õfSXf A´f³fZ Àfed¸f°f þ³ff²ffSX ¸fZÔ ´fdSXU°fʳf IYSX CXÀfZ ½¹ff´fIY ¶f³ff³fZ IYf ´fi¹ffÀf WX`Ü ·ffþ´ff IZY ´fi¹fû¦fûÔ IYe ÀfRY»f°ff ´fcUSXZØfSX ¸fZÔ dQJfBÊ QZ°fe WX`Ü UWXfÔ ·ffþ´ff IYû OXZPÞX-Qû ´fid°fVf°f UûMX d¸f»ff IYSX°fZ ±fZ, »fZdIY³f þ AÀf¸f, A÷Y¯ff¨f»f ´fiQZVf AüSX d¸fþûSX¸f ¸fZÔ CXÀfIYe ÀfSXIYfSXZÔ WX`ÔÜ dÂf´fbSXf AüSX ³f¦ff»f`ÔOX ¸fZÔ ·fe CXÀfIZY þe°f³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ffEÔ WX`ÔÜ ´ffMXeÊ B³f SXfª¹fûÔ ¸fZÔ IZYU»f ÀfØff-dUSXû²fe ÷YÓff³f ÀfZ °fû ³fWXeÔ þe°f ÀfIY°feÜ CXÀf³fZ UWXfÔ A³fbÀfcd¨f°f þfd°f¹fûÔ-þ³fþfd°f¹fûÔ IZY d»fE IYf¸f dIY¹ff WX` AüSX ÃfZÂfe¹f Q»fûÔ ÀfZ 2016 ¸fZÔ ¦fNX¶fÔ²f³f IYSX ³ff±fÊ OXZ¸fûIiYZdMXIY A»ff¹fÔÀf ¶f³ff¹ffÜ BÀfÀfZ ·fe ¦fZ ¶fPÞX IYSX ¸fûQe ÀfSXIYfSX ´fcUSXZØfSX SXfª¹fûÔ IYû dÀf¹ff³f AüSX ´fcUeÊEdVf¹ff IZY QZVfûÔ ÀfZ þûOÞXIYSX ³f IZYU»f UWXfÔ À±ff³fe¹f d³f¹ffÊ°f IYe ÀfÔ·ffU³ffAûÔ IYû ¶fPÞXf³ff ¨ffWX°fe WX`, USX³f ¨fe³f IYe ¸fWX°UfIYfÔÃffAûÔ IYû ·fe B³ff dQJf³ff ¨ffWX°fe WX`Ü ·ffþ´ff dUSXû²fe Q»fûÔ IYû ¸fûQe IYf VffÀf³f IZYU»f þb¸f»fZ Uf»ff »f¦f°ff WX` ´fSX ´fiV³f ¹fWX WX` dIY ¢¹ff þ³f°ff ·fe UfÀ°fU ¸fZÔ U`Àff WXe Àfû¨f°fe WX`? ³fûMX¶fÔQe AüSX þeEÀfMXe ´fSX °fû þ³f°ff IYf ³fþdSX¹ff QZJ ¨fbIZY WX`Ô, »fZdIY³f SXf¿MÑX´fd°f IZY ²f³¹fUfQ-´fiÀ°ffU ´fSX ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZ þ`Àff IiYf¸fIY þUf¶f »fûIYÀf·ff AüSX SXfª¹fÀf·ff ¸fZÔ dQ¹ff CXÀfÀfZ ¹fWXe ÀfÔIZY°f d¸f»ff dIY ´fi²ff³f¸fÔÂfe A´f³fe ÀfSXIYfSX IYe CX´f»fd¶²f¹fûÔ AüSX þ³fÀf¸f±fʳf IYû »fZIYSX V½fÀ°f WX`ÔÜ IYfÔ¦fiZÀf ¸fûQe dUSXû²f IZY EþZÔOXZ ´fSX IYf¹f¸f WX` AüSX dIYÀfe U`IYd»´fIY ¸ffgOX»f IYû ´fZVf ³fWXeÔ IYSX ´ff SXWXe WX`Ü IYfÔ¦fiZÀf IYû BÀf ´fSX ²¹ff³f QZ³ff ¨ffdWXE dIY þ³f°ff ³fZ CXÀfZ ¢¹fûÔ ³fIYfSXf? CXÀfZ BÀf ´fSX ·fe dU¨ffSX IYSX³ff ¨ffdWXE A´f³fe ³fed°f¹fûÔ AüSX ½¹fUWXfSX ¸fZÔ ¢¹ff-¢¹ff ´fdSXU°fʳf IYSX³ff ¨ffdWXE? »fû¨f³ff AüSX d³fÔQf IZY ÀfWXfSXZ þ³f°ff IYf ¸f³fûSXÔþ³f IYSX³ff EIY ¶ff°f WX`, »fZdIY³f ÀfØff ¸fZÔ Uf´fÀfe IZY d»fE UûMX ´fif~ IYSX³ff QcÀfSXeÜ SXfWXb»f IYû BÀfZ »fZIYSX ¦fÔ·feSX WXû³ff ¨ffdWXEÜ þ¶f ·fe »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU IYSXe¶f °fZ WX`Ô, °feÀfSXZ ¸fû¨fZÊ IYe Àfb¦f¶fb¦ffWXMX VfbøY WXû þf°fe WX`Ü BÀf ¶ffSX ¸ff¸f»ff þSXf ¶fQ»ff-¶fQ»ff Àff WX`Ü

11 RYSXUSXe 2018

2

Qe´fVfe»f ·ffSX°f

Qb¦ffÊ AüSX QSX¦ffWX ¸fZÔ dUV½ffÀf SXJ³fZ Uf»fZ AÔdIY°f Àf¢ÀfZ³ff IYf IYÀfcSX ¢¹ff ±ff? þ¶f IYûBÊ d³fQûÊ¿f ¸fSX°ff WX` °fû UWX IZYU»f d³fQûÊ¿f WXû°ff WX` AüSX ¸ffSX³fZ Uf»ff A´fSXf²feÜ ³f ¸fSX³fZ Uf»ff IYf ²f¸fÊ WXû°ff ³f ¸ffSX³fZ Uf»fZ IYfÜ Qû³fûÔ IZY ¶fe¨f EIY WXe dSXV°ff AüSX EIY WXe ´fWX¨ff³f WXû°fe WX` A´fSXf²fe U ´fedOÞX°f IYe, ´fSXÔ°fb QZVf IYf ÀfZ¢¹fb»fSX °ff³ff¶ff³ff A´f³fZ ½¹fUWXfSX ÀfZ ¶f°ff QZ°ff WX` dIY ¸fSX³fZ Uf»fZ IYf ¸fþWX¶f ¢¹ff WX` AüSX ¸ffSX³fZ Uf»ff IYü³f-Àfe AfÀ±ff ¸fZÔ dUV½ffÀf SXJ°ff WX`Ü QZVf IYf IYûBÊ AJ»ffIY ¹ff ´fWX»fb Jf³f A´fSXfd²f¹fûÔ IYf dVfIYfSX WXû°ff WX` °fû ÀfZ¢¹fb»fSX IY¶fe»ff ´fWXbÔ¨f þf°ff WX` SXfþ³fed°fIY ´f¹fÊMX³f IYSX³fZ, þZ¶f ¸fZÔ ³fûMXûÔ IYe ¦fdç¹ffÔ AüSX ¸fbÔWX ¸fZÔ ¦ffd»f¹ffÔ ·fSX IYSX ´fSXÔ°fb þ¶f dQ»»fe ¸fZÔ WXe AÔdIY°f Àf¢ÀfZ³ff ¸ffSXf þf°ff WX` °fû QZVf IYe SXfþ²ff³fe WXû°fZ WXbE ·fe IYûBÊ CX³fIZY §fSX VfûIY ½¹föY IYSX³fZ °fIY ³fWXeÔ ´fWXbÔ¨f°ffÜ ¹fWXe WX` QZVf IYf dUIÈY°f ÀfZ¢¹fb»fSXUfQ, þû AÔdIY°f AüSX AJ»ffIY ¸fZÔ ·fZQ IYSX°ff WX`Ü Qb¦ffÊ AüSX QSX¦ffWX ¸fZÔ Àf¸ff³f dUV½ffÀf SXJ³fZ Uf»fZ AÔdIY°f Àf¢ÀfZ³ff IYf A´fSXf²f IZYU»f B°f³ff WXe ±ff dIY UWX QcÀfSXZ ²f¸fÊ IYe »fOÞXIYe ÀfZ ´¹ffSX IYSX°ff AüSX CXÀfÀfZ VffQe IYSX³ff ¨ffWX°ff ±ffÜ ´fbd»fÀf IYe A·fe °fIY IYe þfÔ¨f ¸fZÔ ´f°ff ¨f»ff WX` dIY AÔdIY°f IYe WX°¹ff dÀfRYÊ BÀfd»fE IYe ¦fBÊ ¢¹fûÔdIY AfSXû´fe CXÀfIYe VffQe WXû³fZ ÀfZ SXûIY³ff ¨ffWX°fZ ±fZÜ 1 RYSXUSXe, 2018 IZY dQ³f AÔdIY°f AüSX CXÀfIYe ¸fdWX»ff d¸fÂf IZY ¶fe¨f AfdJSXe ¶ffSX ¶ff°f¨fe°f WXbBÊ ±feÜ BÀf ¶ff°f¨fe°f ¸fZÔ Qû³fûÔ ³fZ VffQe IYSX³fZ IYf R`YÀf»ff dIY¹ff ±ffÜ AÔdIY°f ÀfZ ¶ff°f IYSX³fZ IZY ¶ffQ CXÀfIYe ¸fdWX»ff d¸fÂf SXf°f IYSXe¶f AfNX ¶fþZ A´f³fZ ¸ff°ff-d´f°ff IYû §fSX ¸fZÔ ¶fÔQ IYSX AÔdIY°f IZY ´ffÀf þf³fZ IZY d»fE d³fIY»fe ±feÜ ¸ff°ff-d´f°ff IYû §fSX ¸fZÔ ¶fÔQ IYSX³fZ IZY ¶ffQ BÀf ¹fbU°fe ³fZ CX³WXZÔ ¶f°ff¹ff ±ff dIY UWX AÔdIY°f ÀfZ VffQe IYSX³fZ þf SXWXe WX`Ü AÔdIY°f AüSX CXÀfIYe ¸fdWX»ff d¸fÂf ³fZ MX`¦fûSX ¦ffOXʳf ¸fZMÑû ÀMXZVf³f ´fSX d¸f»f³fZ IYe ¹fûþ³ff ¶f³ffBÊÜ AÔdIY°f dIYÀfe IYfSX¯f ÀfZ °f¹f Àf¸f¹f ´fSX ¸fZMÑû ÀMXZVf³f ³fWXeÔ ´fWXbÔ¨f ´ff¹ff ±ff, BÀfe QüSXf³f »fOÞXIYe IZY Ad·f·ffUIYûÔ ³fZ A´f³fZ ´fOÞXûdÀf¹fûÔ IYe ¸fQQ ÀfZ §fSX IYe IbYÔOXe Jb»fUfBÊ AüSX AÔdIY°f IZY §fSX ¨f»fZ ¦fE, »fZdIY³f AÔdIY°f CX³WXZÔ §fSX IZY ´ffÀf IZY ¨füSXfWXZ ´fSX WXe dIYÀfe ÀfZ ¶ff°f IYSX°fZ WXbAf d¸f»f ¦f¹ffÜ ¦fbÀÀffE WXbE »fOÞXIYe IZY §fSXUf»fûÔ ³fZ AÔdIY°f IZY Àff±f ¸ffSX´feMX VfbøY IYSX QeÜ BÀfIYe þf³fIYfSXe dIYÀfe þf³fIYfSX ³fZ AÔdIY°f IZY §fSXUf»fûÔ IYû QeÜ UWX þ`ÀfZ WXe ¨füSXfWXZ ´fSX ¦fE °fû ¸ffSX´feMX IYSX SXWXZ »fû¦fûÔ ³fZ AÔdIY°f IYe ¸ffÔ IZY Àff±f ¸ffSX´feMX VfbøY IYSX QeÜ

BÀfe QüSXf³f AÔdIY°f þ`ÀfZ WXe A´f³fe ¸ffÔ IYû ¶f¨ff³fZ IZY d»fE ¦f¹ff °fû A¨ff³fIY WXe »fOÞXIYe IZY d´f°ff ³fZ CXÀfIZY ¦f»fZ ´fSX LbSXZ ÀfZ WX¸f»ff IYSX dQ¹ffÜ §fMX³ff ¸fZÔ AÔdIY°f IYe ¸füIZY ´fSX WXe ¸fü°f WXû ¦fBÊÜ ´fÃf´ff°f IYSX³fZ Uf»fZ ¸fedOX¹ff IZY EIY U¦fÊ ³fZ BÀf WX°¹ff IYû ³f¹ff ³ff¸f dQ¹ff WX` 'WXfgSXSX ¸fOXÊSX' AüSX ÀfZ¢¹fb»fSX BÀfZ 'Afg³fSX IYed»fÔ¦f' ¹ffd³f Vff³f IYe Jfd°fSX WX°¹ff Àffd¶f°f IYSX³fZ ¸fZÔ þbMXZ WXbE WX`ÔÜ ¹fZ UWXe »fû¦f WX`Ô dþ³WXûÔ³fZ À±ff³fe¹f ¸ff¸f»fûÔ IYû »fZIYSX IbYL A´fSXf²fe °f°UûÔ IYe QfQSXe ¸fZÔ AJ»ffIY AüSX SXfþÀ±ff³f ¸fZÔ ´fWX»fc Jf³f IYe IYe ¦fBÊ WX°¹ff IZY d»fE d¶f³ff IYûBÊ þfÔ¨f, d¶f³ff ´fi¸ff¯f IZY dWXÔQc ²f¸fÊ, AfSXEÀfEÀf U IZYÔQi IYe ¸fûQe ÀfSXIYfSX IYû Qû¿fe NXWXSXf dQ¹ff ±ffÜ AÔdIY°f Àf¢ÀfZ³ff IYe WX°¹ff IZY AfSXû´fe ´fdSXUfSX IYû »fZIYSX EIY ³fBÊ þf³fIYfSXe Àff¸f³fZ AfBÊ WX`Ü ´f°ff ¨f»ff WX` dIY ´fWX»fZ ·fe ´fdSXUfSX IYe EIY A³¹f »fOÞXIYe ³fZ 3 Àff»f ´fWX»fZ EIY ¶fifšf¯f »fOÞXIZY ÀfZ VffQe IYe ±feÜ ´fdSXUfSX ³fZ BÀfIZY ¶ffQ CXÀfIZY A´f³fZ SX§fb¶feSX ³f¦fSX Uf»fZ §fSX ¸fZÔ ´fiUZVf ´fSX ´ff¶fÔQe »f¦ff QeÜ BÀfÀfZ ÀffRY WX` dIY AfSXû´fe ´fdSXUfSX ²f¸fÊ IZY Af²ffSX ´fSX BÀf VffQe IZY dJ»ffRY ±ff AüSX WX°¹ff IYf IYfSX¯f ·fe AÔdIY°f IYf dWXÔQc WXû³ff WXe ¶f³ffÜ ¸ff¸f»fZ IYû Afg³fSX IYed»fÔ¦f BÀfd»fE ³fWXeÔ ¸ff³ff þf ÀfIY°ff ¢¹fûÔdIY BÀf °fSXWX IYe WX°¹ff CXÀf IZYÀf ¸fZÔ WXû°fe WX` þWXfÔ QcÀfSXf ´fÃf A´f³fZ ÀfZ Afd±fÊIY ¹ff Àff¸ffdþIY øY´f ÀfZ IY¸fþûSX WXûÜ ¹fWXfÔ AÔdIY°f Àf¢ÀfZ³ff IYf ´fdSXUfSX A´f³fe ´fiZd¸fIYf IZY ´fdSXUfSX ÀfZ dIYÀfe øY´f ¸fZÔ IY¸f WXû³ff °fû QcSX, WXSX údá ÀfZ DYÔ¨ff ±ffÜ BÀfd»fE BÀf WX°¹ff IYû Bªþ°f IZY d»fE WX°¹ff IYf ³ff¸f QZ³fZ Uf»fZ IÈY´f¹ff A´f³fe ¦f»f°fe Àfb²ffSX »fZÔÜ BÀf IY°»f IYû WXfgSXSX ¸fOXÊSX IYSXfSX QZ³fZ Uf»fZ ¶f°ff³fZ IYf IYá IYSXZÔ¦fZ dIY Qbd³f¹ff ¸fZÔ IYü³f-Àfe WX°¹ff WXû°fe WX` þû ·f¹ff³fIY (WXfgSXSX) ³f WXûÜ dUVfbð øY´f ÀfZ ²f¸fÊ IZY ³ff¸f ´fSX WXbBÊ BÀf

WX°¹ff IYf ´fcSXf ¸ff¸f»ff ·fMXIYf³fZ IZY d»fE ¶fbdðþeUe AfdJSX dIY°f³fZ ¿fOXйfÔÂf SX¨fZÔ¦fZ AüSX dIY°f³fe ³fBÊ Vf¶QfUd»f¹fûÔ IYf AdU¿IYfSX IYSXZÔ¦fZ? ¹fWXe ÀfZ¢¹fb»fSX IbY³f¶ff WX` þû AÔdIY°f IYe WX°¹ff IYû »fZIYSX Àf¸ffþ IYû ¦fb¸fSXfWX IYSX SXWXf WX` °fû QcÀfSXe AûSX »fU dþWXfQ þ`Àfe ¦fÔ·feSX Àf¸fÀ¹ff ´fSX BÀfIZY dU´fSXe°f ÷YJ A´f³ff°ff SXWXf WX`Ü VffQe-dUUfWX ¹fbUIY¹fbUd°f IYf d³fþe ¸ff¸f»ff WX` AüSX Qû³fûÔ IYf d³fþe R`YÀf»ff ´fSXÔ°fb þ¶f IYûBÊ ´fiZ¸f IYe ¶fþf¹f dIYÀfe AüSX CXïZV¹f ÀfZ QcÀfSXZ ²f¸fÊ IYe »fOÞXIYe IYû RÔYÀff IYSX A´f³ff ÀfÔIYe¯fÊ CXïZV¹f ´fcSXf IYSX°ff WX` °fû CXÀfIYf dUSXû²f WXû³ff WXe ¨ffdWXEÜ »fZdIY³f WX¸ffSXZ ÀfZ¢¹fb»fSXûÔ IYû CXÀf ¿fOXÐÔ¹fÂf ¸fZÔ ´¹ffSX Óf»fIY°ff WX` AüSX AÔdIY°f IYe ²f¸ffÊÔ²f ¸fü°f ´fSX ¶fû»f³ff ·fe CX³WXZÔ ¦fÔUfSXf ³fWXeÔÜ Qb:J °f¶f WXû°ff WX` þ¶f BÀf °fSXWX IYe d³fQûÊ¿f WX°¹ffAûÔ IYû °fIYÊÀfÔ¦f°f NXWXSXf³fZ IZY d»fE »fU dþWXfQ IZY dUSXû²f IYû Af¦fZ IYSX dQ¹ff þf°ff WX`Ü ¹ffQ IYSXZÔ AJ»ffIY IYe ¸fü°f ´fSX dIY°f³ff SXûE ±fZ ÀfZ¢¹fb»fSXÜ AUfOXÊ Uf´fÀfe Àf¸fbQf¹f ³fZ A´f³fZ ´fbSXÀIYfSX ¦fd»f¹fûÔ ¸fZÔ RZYÔIY³fZ WXe VfbøY IYSX dQE ±fZÜ dQ»»fe IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ASXdUÔQ IZYþSXeUf»f U IYfÔ¦fiZÀf IZY IYBÊ UdSXâ ³fZ°ff UWXfÔ SXfþ³fed°fIY ´f¹fÊMX³f IYSXIZY AfE ´fSXÔ°fb dQ»»fe ¸fZÔ SXWX°fZ WXbE ·fe B³f ³fZ°ffAûÔ ³fZ A·fe °fIY B°f³ff Àf¸f¹f ·fe ³fWXeÔ d³fIYf»ff dIY UWX AÔdIY°f IZY ´fdSXUfSX IYû PXfÔPXÀf WXe ¶fÔ²ff AfEÔÜ ¹fWXe ¸fSX³fZ Uf»ff U ¸ffSX³fZ Uf»fZ A»f¦f-A»f¦f WXû°fZ °fû Vff¹fQ B³fIYf ½¹fUWXfSX QcÀfSXf WXû°ffÜ dIYÀfe Àf¸f¹f ·ffSX°fe¹f Àf¸ffþ IYû ¶ffÔMX³fZ IZY d»fE AÔ¦fiZþûÔ ³fZ þeU³fQf¹fe ´fZ¹fþ»f IYû WXd±f¹ffSX ¶f³ff¹ff ±ffÜ CXÀf Àf¸f¹f SXZ»fUZ ÀMXZVf³fûÔ ´fSX 'dWXÔQc ´ff³fe' AüSX '¸fbdÀ»f¸f ´ff³fe' IYe A»f¦f ½¹fUÀ±ff IYe AüSX Afþ UWXe dU·ffþ³fIYfSXe ¸ff³fdÀfIY°ff ¹fWX IYf¸f ÀfZ¢¹fb»fdSXª¸f IZY ³ff¸f ´fSX IYSX°fe dQJfBÊ QZ SXWXe »f¦f°fe WX`Ü - SXfIZYVf Àf`³f


11 RYSXUSXe 2018

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

SXÔþc þfQü³f IZY ¶fZMXZ ³fZ IYe JbQIYVfe Af¦fSXfÜ dQUÔ¦f°f Àf´ff ³fZ°ff IZY ¶fZMXZ ³fZ Vfd³fUfSX Vff¸f IYû A´f³fZ §fSX ¸fZÔ »ffBÀfZÔÀfe d´fÀMX»f ÀfZ IY³f´fMXe ´fSX ¦fû»fe ¸ffSXIYSX JbQIYVfe IYSX »feÜ §fSX ¸fZÔ ¶fZOX ´fSX CXÀfIYf »fWXc»fbWXf³f VfU ´fOÞXf d¸f»ffÜ JbQIYVfe IZY ´feLZ ´ffdSXUfdSXIY dUUfQ ¶f°ff¹ff þf SXWXf WX`Ü SXdUÔQi ´ff»f dÀfÔWX CXRYÊ SXÔþc þfQü³f IYe U¿fÊ 2013 ¸fZÔ WXfMXÊ AMX`IY ÀfZ ¸fü°f WXû ¦fBÊ ±feÜ UWX CXÀf Àf¸f¹f Àf´ff IZY ³fZ°ff ±fZÜ CX³fIYe ¸fü°f IZY IbYL dQ³f ¶ffQ WXe ´f°³fe AÔþ³ff A´f³fZ ¸ff¹fIZY ¨f»fe ¦fBÊÜ CX³fIZY Qû ¶fZMXZ SXfþf, ·ff³fb AüSX EIY ¶fZMXe dVf´fif §fSX ¸fZÔ SXWX°fZ WX`ÔÜ Vfd³fUfSX IYû dVf´fif dIYÀfe IYf¸f ÀfZ ¶ffþfSX ¦fBÊ ±fe AüSX SXfþf A´f³fZ IYû»OX ÀMXûSXZþ ´fSX ¦f¹ff ±ffÜ §fSX ¸fZÔ 16 U¿feʹf ·ff³fb AüSX ³füIYSX ¶f¶f»fc CXRYÊ ´fiQe´f ±ffÜ Vff¸f 4.33 ¶fþZ ·ff³fb ³fZ ¶f`ÔIY IYfg»fû³fe ¸fZÔ SXWX³fZ Uf»fZ A´f³fZ QûÀ°f ¸feSX IYû RYû³f dIY¹ffÜ QûÀ°f CXÀfIYe ¶ff°fûÔ ÀfZ ¸ff³fdÀfIY WXf»ff°f Àf¸fÓf ¦f¹ff AüSX §fSX ´fWXbÔ¨f ¦f¹ffÜ CX²fSX, ¦fû»fe ¨f»f³fZ IYe AfUfþ Àfb³fIYSX ³füIYSX ¶f¶f»fc DY´fSX IY¸fSXZ ¸fZÔ ¦f¹ff °fû CXÀfIYf QSXUfþf AÔQSX ÀfZ ¶fÔQ d¸f»ffÜ ¶f¶f»fc ³fZ QcÀfSXZ §fSX ÀfZ ´fdSXUfSX IZY »fû¦fûÔ

IYû ¶fb»ff¹ffÜ UZ IbYÔOXe °fûOÞXIYSX AÔQSX §fbÀfZ °fû ·ff³fb ¶fZOX ´fSX »fWXc»fbWXf³f WXf»f°f ¸fZÔ ´fOÞXf ±ffÜ ´fdSXUfSX IZY »fû¦fûÔ ³fZ ´fbd»fÀf IYû Àfc¨f³ff QeÜ ´fbd»fÀf ³fZ »ffBÀfZÔÀfe d´fÀMX»f IYû IY¶þZ ¸fZÔ d»f¹ffÜ ·ff³fb IZY JbQIYVfe IYSX³fZ IYe J¶fSX d¸f»f°fZ WXe ·ffBÊ-¶fWX³f AüSX ´fdSXUfSX IZY Àf·fe »fû¦f ´fWXbÔ¨f ¦fEÜ VfWXSX IZY °f¸ff¸f »fû¦f ·fe ¸füIZY ´fSX þbMX ¦fEÜ ¸füIZY ÀfZ IYûBÊ ÀfbÀffBOX ³fûMX ³fWXeÔ d¸f»ff WX`Ü ´fbd»fÀf IZY ¸fb°ffd¶fIY, ·ff³fb IYe JbQIYVfe IZY ´feLZ ´ffdSXUfdSXIY dUUfQ WX`Ü Àf´ff ³fZ°ff IYe ¸fü°f IZY ¶ffQ CX³fIYe ´f°??³fe AÔþ³ff CX³fIZY ´fdSXUfSX ÀfZ ³ff°ff °fûOÞX³ff ¨ffWX°fe WX`ÔÜ þ¶fdIY ¶f¨¨fZ A´f³fZ ´fdSXUfSX IZY Àff±f WXe SXWX³ff ¨ffWX°fZ WX`ÔÜ Àff°f-AfNX ¸ffWX ÀfZ dUUfQ Ad²fIY ¶fPÞX ¦f¹ff ±ffÜ IbYL ¸ffWX ´fcUÊ CX³WXûÔ³fZ ´fdSXþ³fûÔ IZY dJ»ffRY »fJ³fDY ¸fZÔ EIY ¸fbIYQ¸ff ·fe QþÊ IYSXf dQ¹ffÜ BÀf¸fZÔ ¶f¨¨fûÔ ³fZ A´f³fZ ´fdSXUfSX IZY ´fÃf ¸fZÔ Vf´f±f ´fÂf ·fe dQ¹ffÜ dRY»fWXf»f ´fdSXUfSX Uf»fZ BÀf ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ IbYL ³fWXeÔ ¶fû»f SXWXZÜ ·ff³fb SXfþÀ±ff³f ¸fZÔ QÀfUeÔ ¸fZÔ ´fPÞX SXWXf ±ffÜ ´fdSXUfSX IYe IY»fWX IZY ¨f»f°fZ UWX EIY ¸ffWX ´fWX»fZ §fSX Af ¦f¹ffÜ °f¶f ÀfZ ¹fWXeÔ SXWX

ßfe³ff±f IYfg¸´»fZ¢Àf IZY AU`²f d³f¸ffʯf ´fSX dRYSX °f»fUfSX Af¦fSXfÜ ¸fdQ¹ff IYMXSXf dÀ±f°f ßfe³ff±f IYfg¸´»fZ¢Àf ¸fZÔ OXZPÞX Qþʳf QbIYf³fQfSXûÔ AüSX µ»f`MX ÀUfd¸f¹fûÔ IYe ¸fbdVIY»fZÔ ¶fPÞX ¦fBÊ WX`ÔÜ IYd¸fV³fSX IYûMXÊ ³fZ ¹ffd¨fIYf IYû JfdSXþ IYSX dQ¹ff WX`Ü EOXeE ³fZ B»ffWXf¶ffQ WXfBÊIYûMXÊ ¸fZÔ Vf´f±f ´fÂf QfdJ»f dIY¹ff WX`Ü ßfe³ff±f IYfg¸´»fZ¢Àf IYe ´ffdIÔYʦf ¸fZÔ Qþʳf·fSX QbIYf³fZÔ ¶f³f ¦fBÊ ±feÔ, þ¶fdIY AVf¸f³fe¹f ÃfZÂf ¸fZÔ Àff°f µ»f`MX AüSX LWX QbIYf³fZÔ ¶f³ff »fe ¦fBÊÜ B»ffWXf¶ffQ WXfBÊIYûMXÊ IZY AfQZVf ´fSX dQÀfÔ¶fSX ¸fZÔ EOXeE ³fZ IYBÊ QbIYf³fûÔ IYû °fûOÞX dQ¹ff ±ffÜ BÀfIZY dUSXû²f ¸fZÔ QbIYf³fQfSXûÔ ³fZ IYûMXÊ IYf QSXUfþf JMXJMXf¹ff ±ffÜ IYûMXÊ ³fZ IYd¸fV³fSX IYû ¸ff¸f»fZ IYe Àfb³fUfBÊ IZY d»fE IYWXf ±ffÜ d´fL»fZ dQ³fûÔ IYd¸fV³fSX IYûMXÊ ¸fZÔ QbIYf³fQfSXûÔ ³fZ A´f³ff ´fÃf SXJfÜ IYd¸fV³fSX ³fZ QbIYf³fQfSXûÔ IYe Q»fe»fûÔ IYû Àfb³ff AüSX ³f¢VfZ IZY dU´fSXe°f d³f¸ffʯf ´fSX ¹ffd¨fIYf IYû JfdSXþ IYSX dQ¹ffÜ BÀfÀfZ QbIYf³fQfSXûÔ IYe ¸fbdVIY»fZÔ ¶fPÞX ¦fBÊ WX`ÔÜ A¶f CX³WXZÔ IYWXeÔ ÀfZ SXfWX°f d¸f»f³fZ IZY AfÀffSX ³fWXeÔ WX`ÔÜ UWXeÔ IYûMXÊ ¸fZÔ EOXeE ARYÀfSXûÔ ³fZ Vf´f±f ´fÂf QfdJ»f dIY¹ff WX`, dþÀf¸fZÔ IYWXf WX` dIY ´ffdIÔYʦf IYe QbIYf³fûÔ IYû °fbOÞXUf dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¶ffIYe þû AU`²f d³f¸ffʯf ¶f¨ff WX`, CXÀfIYf ÀfUZÊ AfBAfBMXe, ÷YOÞXIYe IZY dUVfZ¿fÄfûÔ ÀfZ IYSXf¹ff ¦f¹ff WX`Ü EOXeE ¶f¨fe QbIYf³fûÔ ´fSX IYfSXÊUfBÊ IYSX ÀfIY°ff WX`Ü ßfe³ff±f IYfg¸´»fZ¢Àf IYe ´ffdIÔYʦf A·fe ´fcSXe °fSXWX ÀfZ Jf»fe ³fWXeÔ WXbBÊ WX`Ü ´ffdIÔYʦf ´fSX IYBÊ QbIYf³fZÔ ¶f³fe WXbBÊ WX`ÔÜ QZ³ff ¶f`ÔIY IYf IbYL dWXÀÀff ·fe MXcMX³ff ¶ffIYe WX`Ü

SXWXf ±ffÜ JbQIYVfe IZY Àf¸f¹f §fSX ¸fZÔ ¸füþcQ ³füIYSX ¶f¶f»fc ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ·ff³fb ÀfZ UWX IYBÊ ¶ffSX Jf³ff Jf³fZ IYû IYWX ¨fbIYf ±ff, »fZdIY³f CX³WXûÔ³fZ ³fWXeÔ Jf¹ffÜ §fSX ¸fZÔ QûÀ°f d¸f»f³fZ AfE ±fZÜ ´fWX»fZ CX³fÀfZ ¶ff°f¨fe°f IYSX°ff SXWXfÜ BÀfIZY ¶ffQ CX³fIZY Àff±f ¶ffWXSX ¦f¹ffÜ ¸f¦fSX, ¶ffQ ¸fZÔ »füMXIYSX Af¹ff AüSX AIZY»fZ ¶f`NX ¦f¹ffÜ ¶f¶f»fc IZY IYBÊ ¶ffSX ´fcL³fZ ´fSX ·ff³fb CXÀf ´fSX ¦fbÀÀff WXû ¦f¹ffÜ QÀfUeÔ IZY LfÂf ·ff³fb IYe AÔd°f¸f ¶ff°f A´f³fZ QûÀ°f ¸feSX ÀfZ WXbBÊÜ JbQ IYû ¦fû»fe ¸ffSX³fZ ÀfZ ´fWX»fZ CXÀfZ IYfg»f dIY¹ffÜ CXÀfÀfZ IYWXf dIY ¹ffSX ¸fZSXf EIY IYf¸f IYSX QZ¦ff? OXdSX¹fû ¸f°fÜ CXÀf³fZ WXfÔ IYWXf °fû IYWX³fZ »f¦ff dIY SXfþf ÀfZ IYWX Qe¹fû ¸f`Ô CXÀfÀfZ ¶fWXb°f ´¹ffSX IYSX°ff ±ffÜ BÀfIZY ¶ffQ IYfg»f dOXÀfIY³f`¢MX WXû ¦fBÊÜ ¸feSX CXÀfIZY §fSX ´fWXbÔ¨ff °f¶f °fIY ·ff³fb A´f³fe þf³f QZ ¨fbIYf ±ffÜ ·ff³fb ³fZ dþÀf d´fÀMX»f ÀfZ JbQIYVfe IYe UWX CXÀfIZY dSXV°fZQfSX IZYVfU IZY ³ff¸f ±feÜ IZYVfU ´fWX»fZ §fSX ¸fZÔ WXe SXWX°ff ±ffÜ A¶f UWX A»f¦f SXWX°ff WX`, »fZdIY³f CXÀfIYe d´fÀMX»f ·ff³fb IZY §fSX ´fSX ±feÜ

´fûd»f¹fû CX³¸fc»f³f IZY ´fi¹ffÀfûÔ ´fSX WXbBÊ ¨f¨ffÊ Af¦fSXfÜ SXûMXSXe ¢»f¶f BÔMXSX³fZVf³f»f IZY ´fifÔ°f 3054 IYf ¸fWXfIbYÔ·f Af³fÔQû°ÀfU Vfd³fUfSX IYû WXûMX»f þZ´fe ´f`»fZÀf ¸fZÔ VfbøY WXû ¦f¹ffÜ BÀf¸fZÔ SXfþÀ±ff³f U ¦fbþSXf°f IZY 126 ¢»f¶f IZY IYSXe¶f 1200 ÀfQÀ¹f Vffd¸f»f WXbEÜ ´fWX»fZ dQ³f ÀfQÀ¹fûÔ ³fZ dUIY»ffÔ¦f°ff d³fUfSX¯f IZY d»fE ¨f¨ffÊ IYeÜ ´fifÔ°f´ff»f ¸füd»f³f ´fMXZ»f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY BÀf Qû dQUÀfe¹f ´fifÔ°fe¹f Àf¸¸fZ»f³f IZY ´fWX»fZ dQ³f ´fûd»f¹fû CX³¸fc»f³f ´fSX ¨f¨ffÊ IYe ¦fBÊÜ Àff±f WXe BÀf dQVff ¸fZÔ WXû³fZ Uf»fZ IYf¹fûÊ ´fSX ¨f¨ffÊ IYe ¦fBÊÜ dVfÃff, ÀUfÀ±¹f, AdVfÃff d³fUfSX¯f, ÀfUÊdVfÃff AüSX ÀU¨L°ff Ad·f¹ff³f ´fSX ·fe ¸fÔ±f³f WXbAfÜ IYfÔRiYZÔÀf ¨fZ¹fSX¸f`³f SXfþZVf ´fiIYfVf ³fZ ¶f°ff¹ff dIY SXûMXSXe BÔMXSX³fZVf³f»f 112 U¿fÊ ´fbSXf³fe dUV½f IZY 208 QZVfûÔ ¸fZÔ ¸füþcQ WX` AüSX BÀfIZY ÀffPÞXZ 12 »ffJ ÀfQÀ¹f WX`ÔÜ BÀf d»fWXfþ ÀfZ ÀfÔ¦fNX³f dUV½f IYf Àf¶fÀfZ ¶fOÞXf ¦f`SX Àf¸ffþÀfZUe ÀfÔ¦fNX³f WX`Ü dUV½f IZY ·ffSX°f ÀfdWX°f IYBÊ QZVfûÔ ¸fZÔ ´fûd»f¹fû ´fcSXe °fSXWX CX³¸fc»f³f ÀfÔÀ±ff IYe ¸fWX°U´fc¯fÊ CX´f»fd¶²f WX`Ü

3

°ffþ ´fSX OÑû³f IYe CXOÞXf³f ÀfZ J»f¶f»fe Af¦fSXfÜ Ad°f ÀfÔUZQ³fVfe»f À¸ffSXIY °ffþ¸fWX»f ´fSX Vfd³fUfSX IYû °fe³f ¶ffSX A»f¦f-A»f¦f dQVffAûÔ ÀfZ WXbBÊ OÑû³f IYe CXOÞXf³f ³fZ ÀfbSXÃff EþZÔdÀf¹fûÔ ¸fZÔ J»f¶f»fe ¸f¨ff QeÜ °ffþ IYe ÀfbSXÃff ½¹fUÀ±ff ÀfÔ·ff»f SXWXZ IZYÔQie¹f Aüôûd¦fIY ÀfbSXÃff ¶f»f (ÀfeAfBEÀfERY) AüSX ´fbd»fÀf A»fMXÊ WXû ¦fEÜ dQ³f ·fSX OÑû³f CXOÞXf³fZ Uf»fZ IYe Jûþ¶fe³f ¸fZÔ ´fbd»fÀf þbMXe SXWXe, »fZdIY³f ´f°ff ³fWXeÔ ¨f»f ÀfIYfÜ °ffþ IZY SXZOX þû³f (À¸ffSXIY ´fdSXÀfSX) ¸fZÔ ÀfeAfBEÀfERY AüSX ¹f»fû þû³f (500 ¸feMXSX IYe ´fdSXd²f) ¸fZÔ ´fbd»fÀf ÀfbSXÃff ½¹fUÀ±ff ÀfÔ·ff»f°fe WX`Ü °ffþ IZY 500 ¸feMXSX IZY Qf¹fSXZ ¸fZÔ OÑû³f CXOÞXf³ff ´fid°f¶fÔd²f°f WX`Ü BÀfIZY ¶ffUþcQ ¹fWXfÔ Àf`»ff³fe þf³fIYfSXe IZY A·ffU ¸fZÔ OÑû³f CXOÞXf QZ°fZ WX`ÔÜ Vfd³fUfSX Àfb¶fWX 9:40 ¶fþZ IZY IYSXe¶f °ffþ ¸fZÔ OÑû³f CXOÞX°ff WXbAf ³fþSX Af¹ffÜ ¹fWX QdÃf¯fe ¦fZMX IYe °fSXRY ÀfZ Af¹ff ±ffÜ OÑû³f IZY ³fþSX Af°fZ WXe °ffþ ¸fZÔ °f`³ff°f ÀfeAfBEÀfERY þUf³fûÔ ¸fZÔ J»f¶f»fe ¸f¨f ¦fBÊÜ OÑû³f ´fSX d³f¦ffWX SXJ³fZ IZY Àff±f WXe ´fbd»fÀf IYû Àfc¨f³ff Qe ¦fBÊÜ OÑû³f dþ²fSX ÀfZ Af¹ff ±ff CX²fSX WXe Uf´fÀf ¨f»ff ¦f¹ffÜ ´fbd»fÀf ³fZ Jûþ¶fe³f VfbøY IYSX³fZ IZY Àff±f °ffþ¦fÔþ ¸fZÔ øYRYMXfg´f SXZÀMXûSXZÔMX U DYÔ¨fZ ¸fIYf³fûÔ IYe L°fûÔ ´fSX þfÔ¨f VfbøY IYSX QeÜ BÀfIZY ¶ffQ Àfb¶fWX 10:45 ¶fþZ IZY IYSXe¶f °ffþ IZY ¦fbÔ¶fQ IZY DY´fSX OÑû³f CXOÞX°ff WXbAf dQJfÜ Ad²fIY DYÔ¨ffBÊ ´fSX CXOÞX°fZ OÑû³f IYû QZJ ÀfbSXÃff EþZÔdÀf¹ffÔ EIY ¶ffSX A»fMXÊ WXû ¦fBÊÜ ¸fZWX°ff¶f ¶ff¦f IYe AûSX ÀfZ AfE OÑû³f IZY ´f¹fÊMXIYûÔ ³fZ BÀfIZY UedOX¹fû ¶f³ff³fZ IZY Àff±f RYûMXû ·fe JeÔ¨fZÜ °feÀfSXe ¶ffSX OÑû³f ´fcUeÊ ¦fZMX

IYe °fSXRY ÀfZ ÀfZÔMÑ»f MX`ÔIY °fIY Af¹ff AüSX Uf´fÀf »füMX ¦f¹ffÜ °fe³f ¶ffSX A»f¦f-A»f¦f dQVffAûÔ ÀfZ OÑû³f IZY CXOÞXf³f ·fSX³fZ AüSX ÀfbSXÃff EþZÔdÀf¹fû IZY °f¸ffVf¶fe³f ¶f³fZ SXWX³fZ ÀfZ °ffþ IYe ÀfbSXÃff ½¹fUÀ±ff ´fSX ÀfUf»f JOÞXZ WXû SXWXZ WX`ÔÜ Qû´fWXSX ¶ffQ EÀf´fe dÀfMXe IbYÔUSX A³fb´f¸f dÀfÔWX ·fe °ffþ ´fWXbÔ¨fZÜ CX³WXûÔ³fZ ´fcSXZ UfIY¹fZ IYe þf³fIYfSXe IYeÜ ´fbd»fÀf dQ³f ·fSX OÑû³f IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ þfÔ¨f ¸fZÔ þbMXe SXWXe, »fZdIY³f Vff¸f °fIY CXÀfZ CXOÞXf³fZ Uf»fZ IYf ´f°ff ³fWXeÔ ¨f»f ÀfIYf ±ffÜ °ffþ ¸fZÔ þ¶f QcÀfSXe ¶ffSX Àfb¶fWX 11 ¶fþZ IZY IYSXe¶f OÑû³f ¸fb£¹f ¦fbÔ¶fQ U CXôf³f IZY DY´fSX CXOÞXf³f ·fSX°ff WXbAf ³fþSX Af¹ff, CXÀf Àf¸f¹f IY³ffOXf IYe EOXUfÔÀf MXe¸f °ffþ IYe dUdþMX IYSX SXWXe ±feÜ MXe¸f ³fZ OÑû³f IZY CXOÞXf³f ·fSX³fZ ´fSX À¸ffSXIY ¸fZÔ ¸f¨fe J»f¶f»fe ´fSX dþÄffÀff þ°ffBÊ ±fe, »fZdIY³f MXe¸f IYû VfcdMXÔ¦f WXû³fZ IYe þf³fIYfSXe QZIYSX ¶ff°f MXf»f Qe ¦fBÊÜ IY³ffOXf IZY ´fi²ff³f¸fÔÂfe 18 RYSXUSXe IYû °ffþ IYe dUdþMX IYû Af¦fSXf Af SXWXZ WX`ÔÜ Qû dQ³f ´fcUÊ ¸fZWX°ff¶f ¶ff¦f IZY ´ffÀf OÑû³f »fZ þf°fZ WXbE dUQZVfe ´f¹fÊMXIY IYû QZJf ¦f¹ff ±ffÜ CXÀf³fZ A´f³fZ WXf±f ¸fZÔ OÑû³f »fZ SXJf ±ffÜ BÀfIYf RYûMXû ´fbd»fÀf IYû d¸f»f ¦f¹ff WX`Ü dQÀfÔ¶fSX IZY AÔ°f ¸fZÔ ·fe °ffþ ´fSX OÑû³f IYe CXOÞXf³f WXbBÊ ±feÜ °f¶f ·fe OÑû³f QdÃf¯fe ¦fZMX IYe °fSXRY ÀfZ Af¹ff ±ff AüSX CXOÞXf³fZ Uf»fZ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ´fbd»fÀf þf³fIYfSXe ³fWXeÔ IYSX ÀfIYe ±feÜ BÀfIZY IbYL dQ³f ¶ffQ ¸fZWX°ff¶f ¶ff¦f IZY ´ffÀf ¹f¸fb³ff IYe °f»fWXMXe ¸fZÔ Ãfd°f¦fiÀ°f OÑû³f ´ff¹ff ¦f¹ff ±ffÜ

Àf`IYOÞXûÔ dUôf±feÊ ´fSXeÃff ÀfZ SXWXZ QcSX Af¦fSXfÜ CX´fi ¶fûOXÊ IYe ´fSXeÃff ¸fZÔ LfÂfûÔ IYe A³fb´fdÀ±fd°f IY¸f WXû³fZ IYf ³ff¸f ³fWXeÔ »fZ SXWXe WX`Ü Vfd³fUfSX IYû Àf`IYOÞXûÔ dUôf±feÊ ´fSXeÃff ¸fZÔ ·ff¦f »fZ³fZ ³fWXeÔ ´fWXbÔ¨fZÜ Àfb¶fWX IYe ´ff»fe ¸fZÔ CX´fi ¶fûOXÊ WXfBÊÀIcY»f IYe ÀfÔ¦fe°f ¦ff¹f³f, BÔMXSX¸fedOXEMX IYe ¦fÈWX dUÄff³f, IÈYd¿f ·ff¿ff dUÄff³f IYe ´fSXeÃff WXbBÊÜ þ¶fdIY QcÀfSXe ´ff»fe ¸fZÔ BÔMXSX IYe IÈYd¿f dUÄff³f IYe ´fSXeÃff WXbBÊÜ ÀfÔ¦fe°f ¦ff¹f³f ¸fZÔ 626 LfÂf Vffd¸f»f WXû³fZ ±fZ, »fZdIY³f 611 WXe Vffd¸f»f WXbEÜ BÔMXSX ¦fÈWXdUÄff³f IYe ´fSXeÃff ¸fZÔ 3731 LfÂf Vffd¸f»f WXû³fZ ±fZÜ BÀf¸fZÔ 489 LfÂf ³fWXeÔ ´fWXbÔ¨fZÜ BÔMXSX IYe IÈYd¿f ·ff¿ff dUÄff³f IYe ´fSXeÃff ¸fZÔ 260 IZY ¶fþfE 251 LfÂf ´fWXbÔ¨fZÜ B²fSX, Vff¸f IYû BÔMXSX IYe IbY»f 12 dU¿f¹fûÔ IYe ´fSXeÃff WXbBÊÜ IÈYd¿f dUÄff³f dU¿f¹f ¸fZÔ 15 dUôf±feÊ A³fb´fdÀ±f°f SXWXZ, RY»f EUÔ Jfô ÀfÔSXÃf¯f ¸fZÔ ¨ffSX, AfVfb d»fd´fIY MXÔIY¯f ¸fZÔ °fe³f dUôf±feÊ A³fb´fdÀ±f°f SXWXZÜ þ¶fdIY ¶f`dIÔY¦f dU¿f¹f IYe ´fSXeÃff ¸fZÔ 51, MX`¢ÀfMXfB»f ¸fZÔ Àff°f ´fSXeÃff±feÊ Vffd¸f»f WXbEÜ ´fbÀ°fIYf»f¹f dUÄff³f ¸fZÔ EIY dUôf±feÊ A³fb´fdÀ±f°f SXWXf, SXZdOX¹fûSXÔ¦fe³f MXeUe dU¿f¹f ¸fZÔ 45 dUôf±feÊ Vffd¸f»f WXbE, AfgMXû¸fû¶ffB»f ¸fZÔ Qû dUôf±feÊ A³fb´fdÀ±f°f SXWXZ, ´fdSX²ff³f SX¨f³ff IYe ´fSXeÃff ¸fZÔ 22 dUôf±feÊ Vffd¸f»f WXbEÜ


11 RYSXUSXe 2018

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

4

eFkqjk U;wt ¸fb£¹f¸fÔÂfe Afþ IYSXZÔ¦fZ ¸fWXf¸f³ff ¦fû ¦fif¸f IYf ·fcd¸f ´fcþ³f ¸f±fbSXfÜ ·f¦fUf³f ßfeIÈY¿¯f IYe »ff»ff·fcd¸f WXfÀff³fÔQ ¦fûVff»ff ¸fZÔ ¸fWXf¸f³ff ¦fû ¦fif¸f ¸fÔÂfe EÀf´fe ¨ÀfWX ¶f§fZ»f CXþfÊ ¸fÔÂfe ßfeIYfÔ°f Vf¸ffÊ, Qb¦²f ¸fÔÂfe ¨fü²fSXe »føfe ³ffSXf¹f¯f, ¸feSX¦fÔþ IZY dU²ff¹fIY OXfg. OXf»f¨fÔQ U¸ffÊ, dU²ff¹fIY ´fcSX³f ´fiIYfVf, dU²ff¹fIY IYf¨SXQf ¨ÀfWX, ´fi·ffSXe ¸fÔÂfe ·fc´fZÔQi ¨ÀfWX, ¸fWXf´füSX OXfg. ¸fbIZYVf Af¹fʶfÔ²fb, °fe±fÊ dUIYfÀf ´fdSX¿fQ IZY CX´ff²¹fÃf Vf`»fþfIYfÔ°f d¸fßf, ·ffþ´ff dþ»ff²¹fÃf °fZþUeSX ¨ÀfWX AüSX IbY»f´fd°f IZYE¸fE»f ´ffNXIY ·fe Vffd¸f»f SXWXZÔ¦fZÜ UZMXZdSX³fSXe IYfg»fZþ ¸fZÔ ´fÔdOX°f Qe³fQ¹ff»f CX´ff²¹ff¹f IYe ´fid°f¸ff IYf A³ffUSX¯f IYSX³fZ UÈÔQfU³f ¸fZÔ SXdUUfSX IYû ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¹fû¦fe ¶fÀff¹ff þf SXWXf WX`Ü ¦fûUÔVf ´fSX Af²ffdSX°f IZY Àff±f WXe SXfª¹f´ff»f, ¸fb£¹f¸fÔÂfe AüSX AfdQ°¹f³ff±f ¸fWXf¸f³ff ¦fû ¦fif¸f IZY d»fE IÈYd¿f AüSX ´fif¨fe³f ¶fiþ IYf QVfʳf IYSXf³fZ IÈYd¿f ¸fÔÂfe CXôf³f ´ffIYÊ ¸fZÔ EIY-EIY IYQÔ¶f ·fcd¸f ´fcþ³f IYSX³fZ IZY Àff±f WXe EIY Àfü IYû ¶f°füSX ¸ffgOX»f ¸fWXf¸f³ff ¦fû ¦fif¸f ¸fZÔ IYf ´fü²ff SXû´fZÔ¦fZÜ SXfª¹f´ff»f, ¸fb£¹f¸fÔÂfe AfNX ¦ffÔUûÔ IZY Àf¸f¦fi dUIYfÀf IYe ¹fûþ³ff ¶fÀff¹ff þf SXWXf WX`Ü QZVfe ¦ff¹fûÔ IYe ³fÀ»f AüSX IÈYd¿f ¸fÔÂfe QÀf-QÀf d¸f³fMX °fIY Àf·ff IYf Vfb·ffSXÔ·f IYSXZÔ¦fZÜ BÀf IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ Àfb²ffSX³fZ IZY Àff±f 108 ¦ffÔUûÔ IZY Àf¸f¦fi IYû ÀfÔ¶fûd²f°f IYSXZÔ¦fZÜ ¸fÔ¨f ÀfZ WXe SXfª¹f´ff»f SXfª¹f´ff»f SXf¸f ³ffBÊIY Vffd¸f»f ³fWXeÔ WXûÔ¦fZÜ dUIYfÀf ¹fûþ³ff IYf ·fe ¸fb£¹f¸fÔÂfe AüSX ¸fb£¹f¸fÔÂfe UZMXZdSX³fSXe IYfg»fZþ ¸fZÔ LfÂffUfÀf AüSX ¹f¸fb³ff ´fSX ¶f³f IYSX °f`¹ffSX UWX UZMXZdSX³fSXe IYfg»fZþ ¸fZÔ Af¹fûdþ°f Vfb·ffSXÔ·f IYSXZÔ¦fZÜ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ Vffd¸f»f WXû³fZ IZY d»fE Af SXWXZ BÀfIZY ¶ffQ 11.20 ¶fþZ ´fÔdOX°f Qe³fQ¹ff»f WXbE ³fE ´fb»f IYf »fûIYf´fʯf ·fe IYSXZÔ¦fZÜ WX`ÔÜ ¹fWXfÔ SXfª¹f´ff»f AüSX ¸fb£¹f¸fÔÂfe Àf·ff CX´ff²¹ff¹f ´fVfb d¨fdIY°Àff dUÄff³f EUÔ ¦fû LfÂffUfÀf QÀf IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ ÀfZ ¶f³f IYSX IYû ÀfÔ¶fûd²f°f IYSXZÔ¦fZÜ ¸f¨f ÀfZ WXe ¹f¸fb³ff IZY A³fbÀfÔ²ff³f WX`»feIYfg´MXSX ÀfZ AfEÔ¦fZÜ CX³fIZY °f`¹ffSX WXbAf WX`, þ¶fdIY 88 IYSXûOÞX ÀfZ ³fE ´fbd»fÀf AüSX UZMXZdSX³fSXe IYfg»fZþ IZY UZMXZdSX³fSXe IYfg»fZþ ´fWXbÔ¨f³fZ ÀfZ ´fWX»fZ WXe ª¹ffQf IYe »ff¦f°f ¹f¸fb³ff ´fSX ³f¹ff ´fb»f SXfª¹f´ff»f SXf¸f ³ffBÊIY UZMXZdSX³fSXe IYfg»fZþ ¶f³ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀfIZY ¶ffQ Qû³fûÔ A»f¦fLfÂffUfÀf IYf »fûIYf´fʯf IYSXZÔ¦fZÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¹fû¦fe AfdQ°¹f³ff±f dQ»»fe ´fWXbÔ¨f þfEÔ¦fZÜ SXfª¹f´ff»f UÈÔQfU³f ¸fZÔ WXû³fZ A»f¦f WXZ»feIYfg´MXSX ÀfZ »fJ³fDY IZY d»fE E¹fSX´fûMXÊ ÀfZ 9.10 ¶fþZ ´fiÀ±ff³f IYSX 10 Uf»fZ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ Vffd¸f»f ³fWXeÔ WXûÔ¦fZÜ IYSXe¶f EIY ¶fþZ ´fiÀ±ff³f IYSXZÔ¦fZÜ OXeE¸f ¶fþZ UÈÔQfU³f ¸fZÔ ¸fWXf¸f³ff ¦fû²ff¸f ¨f`°f³¹f WXf»ffÔdIY SXfª¹f´ff»f AüSX ¸fb£¹f¸fÔÂfe ÀfUÊÄf SXf¸f d¸fßf AüSX EÀfEÀf´fe ÀUd´³f»f dUWXfSX RZYþ-MXc AfEÔ¦fZÜ ¹fWXfÔ ¸fWXf¸f³ff ¦fû 12.45 °fIY UZMXZdSX³fSXe IYfg»fZþ ¸fZÔ Àff±f- ¸f¸f¦ffBÊ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY Qû³fûÔ WXe IYf¹fÊIiY¸f ¦fif¸f IYe Af²ffSX dVf»ff SXJ³fZ IZY d»fE Àff±f SXWXZÔ¦fZÜ UZMXZdSX³fSXe IYIYg»fZþ ¸fZÔ À±f»f ´fSX ÀfbSXÃff IZY ´fb£°ff BÔ°fþf¸f dIYE ·fcd¸f ´fcþ³f IYSXZÔ¦fZÜ ·ffSX°f SX} ¸fWXf¸f³ff Af¹fûdþ°f IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ IÈYd¿f ¸fÔÂfe ¦fE WX`ÔÜ ´fbd»fÀf RYûÀfÊ IYe OXйfcdMX¹ffÔ »f¦ff Qe ¸fQ³f¸fûWX³f ¸ff»fUe¹f õfSXf À±ffd´f°f IYe ¦fBÊ SXf²ff¸fûWX³f, ÀffÔÀfQ WXZ¸ff¸ffd»f³fe, ´fVfb²f³f ¦fBÊ WX`ÔÜ

ÀfeE¸f ÀffWX¶f Af SXWXZ WX`Ô, Afþ B³f SXfÀ°fûÔ ´fSX ³f AfEÔ ¸f±fbSXfÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¹fû¦fe AfdQ°¹f³ff±f SXdUUfSX IYû ¸f±fbSXf Af SXWXZ WX`ÔÜ CX³fIZY Af¦f¸f³f IYû »fZIYSX IYBÊ ¸ff¦fûÊ ´fSX ¶fOÞXZ UfWX³f ´fid°f¶fÔd²f°f IYSX dQE ¦fE WX`ÔÜ ¹fWX ½¹fUÀ±ff Àfb¶fWX AfNX ¶fþZ ÀfZ IYf¹fÊIiY¸f Àf¸ff~ WXû³fZ °fIY SXWXZ¦feÜ ³fE ¶fÀf ÀMX`ÔOX ÀfZ SXûOXUZþ ¶fÀf ·fe ¸ff»f¦fûQf¸f ¸ff¦fÊ ÀfZ WXfBÊUZ þfEÔ¦feÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¹fû¦fe AfdQ°¹f³ff±f 11 RYSXUSXe IYû ¸f±fbSXf Af SXWXZ WX`ÔÜ UWX UZMXdSX³fSXe dUdU ¸fZÔ ´fÔdOX°f Qe³fQ¹ff»f CX´ff²¹ff¹f IYe ´fid°f¸ff IYf A³ffUSX¯f

IYSXZÔ¦fZ AüSX UÈÔQfU³f ¸fZÔ WXfÀff³fÔQ ¦fûVff»ff þfEÔ¦fZÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe IYe ÀfbSXÃff IZY d»fE ¨ffIY-¨fü¶fÔQ ÀfbSXÃff IYSX³fZ IZY A»ffUf MÑ`dRYIY ´»ff³f ·fe Qb÷YÀ°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü SXdUUfSX IYû Àfb¶fWX AfNX ¶fþZ ÀfZ IYf¹fÊIiY¸f Àf¸ff~ WXû³fZ °fIY MXfCX³fdVf´f d°fSXfWXf ÀfZ MX`ÔIY ¨füSXfWXf IYe AûSX ¶fOÞXZ UfWX³f ´fid°f¶fÔd²f°f SXWXZÔ¦fZÜ »føfe³f¦fSX ÀfZ MX`ÔIY ¨füSXfWXf AüSX UÈÔQfU³f þf³fZ Uf»fZ ¸ff¦fÊ ´fSX ¶fOÞXZ UfWX³f ³fWXeÔ ¨f»fZÔ¦fZÜ ²fü»fe ´¹ffDY ÀfZ ÀMXZMX ¶f`ÔIY ¨füSXfWXf

AüSX ÀMXZMX ¶f`ÔIY ¨füSXfWXf ÀfZ ¸fb¦ffÊ RYfMXIY IYe °fSXRY ·fe ¶fOÞXZ UfWX³f ³fWXeÔ þfEÔ¦fZÜ ³fE ¶fÀf ÀMX`ÔOX ÀfZ SXûOXUZþ ¶fÀfûÔ IYf ÀfÔ¨ff»f³f ·fe ¸ff»f¦fûQf¸f ¸ff¦fÊ ÀfZ dIY¹ff þfE¦ffÜ ÀfbSXÃff IZY d»fE 12 EEÀf´fe, 20 ÀfeAû, 15 EÀfAû, 20 BÔÀ´fZ¢MXSX, 150 EÀfAfB, 600 AfSXÃfe »f¦ffE þfEÔ¦fZÜ BÀfIZY A»ffUf MÑ`dRYIY ´fbd»fÀf IZY 40 þUf³f AüSX EÀfAfB ·fe »f¦ffE þfEÔ¦fZÜ QcÀfSXZ dþ»fûÔ IYf RYûÀfÊ ·fe Af ¨fbIYf WX`Ü

¹f¸fb³ff E¢Àf´fiZÀf UZ ´fSX RYSXfMXfÊ ·fSX°fe IYfSX ¶f³fe Af¦f IYf ¦fû»ff ÀfbSXeSX (¸f±fbSXf)Ü ¹f¸fb³ff E¢Àf´fiZÀf UZ ´fSX ³fûEOXf ÀfZ Af¦fSXf þf SXWXe BÔdOX¦fû IYfSX ¸fZÔ Vfd³fUfSX °fOÞXIZY ³füWXÓfe»f ÃfZÂf ¸fZÔ VffgMXÊ ÀfdIYÊMX ÀfZ Af¦f »f¦f ¦fBÊÜ ¨ff»fIY ³fZ IYfSX ÀfZ IcYQIYSX A´f³fe þf³f ¶f¨ffBÊÜ Q¸fIY»f IZY ´fWXbÔ¨f³fZ °fIY Af¦f IYf ¦fû»ff ¶f³fe IYfSX ´fcSXe °fSXWX þ»fIYSX JfIY WXû ¦fBÊÜ ±ff³ff ³füWXÓfe»f ÃfZÂf IZY ¦ffÔU VfÔIYSX¦fPÞXe d³fUfÀfe ¹fVf´ff»f ¨ÀfWX ³fûEOXf AüSX dQ»»fe ¸fZÔ dIYSXfE ´fSX MX`¢Àfe ¨f»ff³fZ IYf IYf¸f IYSX°fZ WX`ÔÜ Vfd³fUfSX °fOÞXIZY UWX ¹f¸fb³ff E¢Àf´fiZÀf UZ ´fSX WXûIYSX A´f³fe BÔdOX¦fû IYfSX ¹fc´fe 14 OXeMXe 4139 ÀfZ ¦ffÔU VfÔIYSX¦fPÞXe Af SXWXZ ±fZÜ ³füWXÓfe»f ÃfZÂf ¸fZÔ ¸ffB»f ÀMXû³f 64 IZY Àf¸fe´f IYfSX ¸fZÔ A¨ff³fIY VffgMXÊ ÀfdIYÊMX WXû ¦f¹ffÜ VffgMXÊ-ÀfdIYÊMX ÀfZ ²fbÔAf CXNX³fZ IZY ¶ffQ IYfSX ²fc-²fc IYSX þ»f CXNXeÜ IYfSX ¸fZÔ Af¦f QZJ ¨ff»fIY IZY WXûVf CXOÞX ¦fE, dIYÀfe °fSXWX IYfSX IYû SXûIYIYSX CXÀf³fZ A´f³fe þf³f ¶f¨ffBÊÜ Af¦f IYe »f´fMXZÔ CXNX°fZ QZJ AfÀf´ffÀf ¦ffÔU IZY IYfRYe »fû¦f ´fWXbÔ¨f ¦fEÜ B³f¸fZÔ °f¸ff¸f ¦fif¸fe¯f A´f³fZ ¸fû¶ffB»f ÀfZ þ»f°fe IYfSX IYe UedOX¹fû d¢»f¨´f¦f ¶f³ff³fZ »f¦fZÜ CX²fSX E¢Àf´fiZÀf UZ ´fSX ´fZMÑû¨»f¦f IYSX SXWXZ ´fbd»fÀfIYd¸fʹfûÔ ³fZ Af¦f QZJ RYf¹fSX d¶f¦fiZOX IYû Àfc¨f³ff QeÜ RYf¹fSX d¶f¦fiZOX IZY ´fWXbÔ¨f³fZ ÀfZ ´fWX»fZ WXe IYfSX þ»fIYSX ÀUfWX WXû ¨fbIYe ±feÜ Af¦f IZY IYfSX¯f E¢Àf´fiZÀf UZ ´fSX IYfRYe QZSX J»f¶f»fe ¸f¨fe SXWXeÜ IYSXe¶f ´fü³f §fÔMXf ¶ffQ ´fWXbÔ¨fe RYf¹fSX d¶f¦fiZOX IYe ¦ffOÞXe ³fZ IYfSX IYe Af¦f IYû NXÔOXf dIY¹ffÜ

ÀffÔÀfQ WXZ¸ff ³fZ dIYE VfWXeQ ´fdSXUfSX Àf¸¸ffd³f°f ¸f±fbSXf, ÀfüÔJÜ VfWXeQ IZY ´fdSXþ³fûÔ IYf Àf¸¸ff³f ¶fSXIYSXfSX SXJf þfE¦ffÜ ÀfSXIYfSX VfWXeQûÔ IZY ´fdSXþ³fûÔ IZY d»fE IYBÊ ¹fûþ³ff »fZIYSX AfBÊ WX`Ü VfWXeQûÔ IYe ´fd}¹fûÔ AüSX ´fdSXþ³fûÔ IYe WXSX Àf¸fÀ¹ff IYf WX»f ¦fÔ·feSX°ff ÀfZ dIY¹ff þfE¦ffÜ VfbIiYUfSX IYû ¦ffÔU ¶fûSX´ff ¸fZÔ VfWXeQûÔ IZY Àf¸¸ff³f AüSX dIYÀff³f Àf¸fÀ¹ffAûÔ IZY d³fQf³f IYû Af¹fûdþ°f IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ´fWXbÔ¨feÔ ÀffÔÀfQ WXZ¸ff ¸ffd»f³fe ³fZ VfWXeQ IZY ¸ff°ff-d´f°ff IYû ³f¸f³f dIY¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ VfWXeQûÔ IZY ´fdSXþ³fûÔ IYû ¸fbÔ¶fBÊ ¸fZÔ VfWXeQûÔ IZY Àf¸¸ff³f ¸fZÔ ´fid°fU¿fÊ WXû³fZ Uf»fZ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ¶fb»ff³fZ IYe ¶ff°f ·fe IYWXeÜ CX³WXûÔ³fZ VfWXeQûÔ IZY ´fdSXþ³fûÔ õfSXf ¦ffÔU ¸fZÔ VfWXeQ À¸ffSXIY, VfWXeQ õfSX U ÀfOÞXIY ³ff¸fIYSX¯f IYSXf³fZ IYe ¸ffÔ¦f ´fSX ¦fÔ·feSX°ff´fcUÊIY dU¨ffSX IYSX³fZ IYf AfV½ffÀf³f dQ¹ffÜ BÀfÀfZ ´fWX»fZ ÀffÔÀfQ ³fZ ·fU³f´fbSXf, QZdU¹ff, Aþf³f, Açf, ³f`³fc´f˜e, ³f¦f»ff JfSXe, ÀfüÔJ AfdQ ÀfZ AfE VfWXeQ IZY ´fdSXþ³fûÔ IYû SXf²ff-IÈY¿¯f IYe LdU AüSX Vff»f QZIYSX Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ffÜ dU²ff¹fIY IYf¨SXQf ¨ÀfWX, dþ»ff²¹fÃf °fZþUeSX ¨ÀfWX, ´fQ¸f ¨ÀfWX Vf¸ffÊ, ¨fZ°f³f ¸fd»fIY, Äff³fZÔQi SXf¯ff AfdQ ³fZ ·fe dU¨ffSX ½¹föY dIYEÜ BÀf ¸füIZY ´fSX ´fi²ff³f WXSXQ¸f ¨ÀfWX, ¨fZ¹fSX¸f`³f ÀfüÔJ ·fSX°f ¨ÀfWX, Àf·ffÀfQ ³feSXþ Vf¸ffÊ, IY~f³f ¨ÀfWX, ¦fb÷YQ¹ff»f ¨ÀfWX, dU³fûQ ¨fü²fSXe, ¨fÔQ³f ¨ÀfWX, ·f¦fUf³f ¨ÀfWX, QZUZÔQi ¨ÀfWX, ´fÔIYþ AfdQ CX´fdÀ±f°f ±fZÜ A²¹fÃf°ff RYüSX³f ¨ÀfWX U ÀfÔ¨ff»f³f SXÔ²feSX ¨ÀfWX ³fZ dIY¹ffÜ

88 IYSXûOÞX ÀfZ ¶f³fZ ¹f¸fb³ff ´fb»f IYf »fûIYf´fʯf Afþ ¸f±fbSXfÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe SXdUUfSX IYû ¹f¸fb³ff ´fSX ¶f³f IYSX °f`¹ffSX WXbE ³fE ´fb»f IYf »fûIYf´fʯf IYSXZÔ¦fZÜ dþ»ff ´fiVffÀf³f ³fZ UZMXdSX³fSXe IYfg»fZþ ¸fZÔ Af¹fûdþ°f WXû³fZ Uf»fZ IYf¹fÊIiY¸f IZY QüSXf³f dVf»ff³¹ffÀf U »fûIYf´fʯf IYe Àfc¨fe ¸fZÔ BÀfIYf ³ff¸f Vffd¸f»f dIY¹ff WX`Ü ³f¹ff ´fb»f ÀffPÞXZ °fe³f Àff»f ¸fZÔ ¶f³fIYSX °f`¹ffSX WXbAf WX` AüSX BÀf ´fSX 88 IYSXûOÞX ÀfZ ª¹ffQf IYe »ff¦f°f AfBÊ WX`Ü dþ»ff ´fiVffÀf³f ³fZ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¹fû¦fe AfdQ°¹f³ff±f õfSXf dVf»ff³¹ffÀf U »fûIYf´fʯf IYf¹fÊIiY¸f IYe þf³fIYfSXe °fû þfSXe IYe ¦fBÊ WX`, »fZdIY³f ¹fWX À´fá ³fWXeÔ dIY¹ff WX` dIY CXöY ³fE ´fb»f IYf »fûIYf´fʯf ·fe BÀf¸fZÔ Vffd¸f»f WX` dIY ³fWXeÔ, »fZdIY³f »fûIY d³f¸ffʯf dU·ff¦f IZY d³f¸ffʯf JÔOX AüSX ÀfZ°fb d³f¦f¸f IZY Ad²fIYfSXe BÀfZ AÔd°f¸f øY´f QZ³fZ ¸fZÔ »f¦fZ WX`ÔÜ Vfd³fUfSX IYû Qû³fûÔ dU·ff¦fûÔ IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ ¸füIZY ´fSX ´fWXbÔ¨f IYSX VfZ¿f ¶f¨ff d³f¸ffʯf IYf¹fÊ °fZþe ÀfZ ´fcSXf IYSX³fZ IZY d³fQZÊVf dQEÜ ¹fWXfÔ E´fiû¨f SXûOX IYf QÀf RYeÀfQ IYf¸f SXWX ¦f¹ff WX`Ü BÀfZ Vfd³fUfSX SXf°f °fIY ´fcSXf IYSX³fZ IZY d³fQZÊVf ´fWX»fZ WXe dþ»ffd²fIYfSXe QZ ¨fbIZY WX`ÔÜ ´fb»f IZY VfbøY WXû³fZ ÀfZ ¸f±fbSXf ÀfZ ¦fûIbY»f ¶f`SXfþ WXûIYSX A»fe¦fPÞX, ÀffQf¶ffQ AüSX WXf±fSXÀf þf³fZ Uf»fZ ·ffSXe UfWX³f A¶f BÀfe ÀfZ WXûIYSX d³fIY»ff IYSXZÔ¦fZÜ ´fbSXf³fZ ´fb»f IZY þþÊSX WXû³fZ IYe UþWX ÀfZ ·ffSXe ¹ff°ff¹ff°f d´fL»fZ IYSXe¶f ¨ffSX Àff»f ÀfZ ¶fÔQ ´fOÞXf WXbAf WX` AüSX Àf·fe ·ffSXe UfWX³f ¶f`SXfþ ¸ff¦fÊ ÀfZ WXûIYSX d³fIYf»fZ þf°fZ SXWXZ WX`Ô, dþ³f¸fZÔ dSXRYfB³fSXe IZY MX`ÔIYSX, MÑIY AüSX ¶fÀfûÔ IYe ÀfÔ£¹ff Àf¶fÀfZ ª¹ffQf WX`Ü BÀf ´fb»f IZY VfbøY WXû³fZ IZY ¶ffQ ´fbSXf³fZ U þþÊSX ´fb»f IYe ¸fSX¸¸f°f IYf IYf¸f VfbøY WXû þfE¦ff, þû IYSXe¶f OXZPÞX Àff»f ÀfZ dU»fÔd¶f°f ¨f»f SXWXe WX`Ü


11 RYSXUSXeX 2018

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

5

O;kikj txr ¸füþcQf AüSX ³f¹fZ PPF AfBÊ´feAû, IYfgSX´fûSXZMX ¶ffÔOX, dþÔÀf ¶ffþfSX ´fSX BÀf Àff»f WXû¦ff ÀfZ¶fe IYf þûSX Jf°fûÔ IYû IbYIYÊ dIY¹fZ þf³fZ ³fBÊ dQ»»feÜ ¶ffþfSX d³f¹ff¸fIY ·ffSX°fe¹f ´fid°f·fcd°f EUÔ dUd³f¸f¹f ¶fûOXÊ (ÀfZ¶fe) 2018 ¸fZÔ ´fifSXÔd·fIY ÀffUÊþd³fIY d³f¦fʸf (AfBÊ´feAû), IYfgSX´fûSXZMX ¶ffÔOX AüSX dþÔÀf ¶ffþfSXûÔ þ`ÀfZ ÃfZÂfûÔ ´fSX A´f³ff ²¹ff³f IZYÔdQi°f IYSXZ¦ffÜ ÀfZ¶fe IZY ¨fZ¹fSX¸f`³f Aþ¹f °¹ff¦fe IZY A³fbÀffSX 2018 AüSX A¦f»fZ Àff»f IZY QüSXf³f ´fif±fd¸fIY ¶ffþfSX ÀfZ ´fcÔþe þbMXf³fZ IYû ¶fPÞXfUf QZ³fZ IZY d»f¹fZ ÀfbdU²ff¹fZÔ ´fZVf IYSX³ff ÀfZ¶fe IYe ´fif±fd¸fIY°ff¹fZÔ WXûÔ¦feÜ ÀfZ¶fe d³fQZVfIY ¸fÔOX»f IYe Afþ ¹fWXfÔ WXbBÊ ¶f`NXIY IZY ¶ffQ °¹ff¦fe ³fZ IYWXf dIY d³f¹ff¸fIY Àfc¨fe¶fð°ff ¸fZÔ »f¦f³fZ Uf»fZ Àf¸f¹f, AfBÊ´feAû ´fidIiY¹ff AüSX d³f¹f¸fûÔ IYû ÀfSX»f IYSX³fZ ´fSX Af¦fZ dU¨ffSX IYSXZ¦ffÜ WX¸f ´fcÔþe þbMXf³fZ IZY d»f¹fZ B³WXZÔ ÀfbdU²ffþ³fIY ¶f³ff³ff ¨ffWX°fZ WX`ÔÜ d³f¹ff¸fIY IYe ¶fûOXÊ ¶f`NXIY IYû dUØf ¸fÔÂfe A÷Y¯f þZMX»fe ³fZ ·fe ÀfÔ¶fûd²f°f dIY¹ffÜ ÀfZ¶fe ´fi¸fbJ ³fZ IYWXf dIY BÀf dUØf U¿fÊ ¸fZÔ A¶f °fIY VfZ¹fSX IZY þdSX¹fZ 1.9 »ffJ IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ AüSX FY¯f´fÂf IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ IYSXe¶f 4 »ffJ IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ þbMXf¹fZ ¦f¹fZ

ÀfZ ÀfbSXÃff d¸f»f°fe SXWXZ¦fe: ¦f¦fÊ

WX`ÔÜ UWXeÔ, A¶f °fIY BÀf dUØf U¿fÊ ¸fZÔ 150 AfBÊ´feAû »ff¹fZ ¦f¹fZÜ þZMX»fe ³fZ ÀfZ¶fe IYû IYfgSX´fûSXZMX ¶ffÔOX IYf AüSX Ad²fIY dUÀ°ffSX IYSX³fZ IZY d»f¹fZ IYQ¸f CXNXf³fZ IYû IYWXf WX` AüSX CX¸¸feQ þ°ffBÊ WX` dIY AfBÊ´feAû ¸fZÔ þfSXe °fZþe dUd³fUZVf »fùf IYû ´fcSXf IYSX³fZ ¸fZÔ ¸fQQ IYSXZ¦feÜ °¹ff¦fe ³fZ IYWXf, "ÀfZ¶fe IYfgSX´fûSXZMX ¶ffÔOX IZY þdSX¹fZ ´fcÔþe þbMXf³fZ IYû »fZIYSX IÔY´fd³f¹fûÔ IYû ´fiû°ÀffdWX°f IYSX³fZ IZY d»fE BÀf ¶ff¶f°f þ»Qe WXe °füSX °fSXeIYûÔ IYf JfIYf ´fZVf IYSXZ¦ffÜ ÀfZ¶fe BÀf ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ dÀf°fÔ¶fSX ¸fZÔ d³f¹f¸f »fZIYSX Àff¸f³fZ AfE¦ffÜ" dþÔÀf

³fBÊ dQ»»feÜ ¶fþMX ¸fZÔ ´fiÀ°ffdU°f ¶fQ»ffUûÔ ÀfZ »fûIY ·fdU¿¹f d³fd²f (´fe´feERY) ¹fûþ³ff IZY °fWX°f d¸f»f³fZ Uf»fZ »ff·f J°¸f WXû³fZ IYe AfVfÔIYfAûÔ IYû JfdSXþ IYSX°fZ WXbE Afd±fÊIY ¸ff¸f»fûÔ IZY Àfd¨fU EÀfÀfe ¦f¦fÊ ³fZ Afþ IYWXf dIY ¸füþcQf U ³fBÊ ´fe´feERY þ¸ffAûÔ IYû IbYIYÊ dIYE þf³fZ ÀfZ ÀfbSXÃff d¸f»f°fe SXWXZ¦feÜ ¦f¦fÊ ³fZ EIY MXÐUeMX ¸fZÔ ¹fWX þf³fIYfSXe Qe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ d»fJf WX`, k´fe´feERY Jf°fûÔ IYû dIYÀfe °fSXWX IYe IbYIYeÊ IZY ´fid°f ÀfÔSXÃff WX`Ü ´fiÀ°ffdU°f ÀfSXIYfSXe ¶f¨f°f ÀfÔU²fʳf IYf³fc³f IZY Àff±f ´fe´feERY IYf³fc³f IYû ÀfbúPÞX IYSX°fZ Àf¸f¹f Àf·fe ¸füþcQf ÀfÔSXÃf¯fûÔ IYû ¶f³ffE SXJf ¦f¹ff WX`Ül dUØf dU²fZ¹fIY 2018-19 ¸fZÔ »fûIY ·fdU¿¹f d³fd²f IYf³fc³f, 1968 IYû Àf¸ff~ IYSX³fZ IYf EIY ´fifU²ff³f Vffd¸f»f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀfIZY ´fdSX¯ff¸fÀUøY´f ´fe´feERY ÀfdWX°f Àf·fe »f§fb ¶f¨f°f ¹fûþ³ffEÔ ÀfSXIYfSXe ¶f¨f°f ¶f`ÔIY IYf³fc³f-1873 IZY A²fe³f Af þfEÔ¦feÜ B³f ¹fûþ³ffAûÔ ¸fZÔ OXfIY§fSX ¶f¨f°f Jf°ff, SXf¿MÑXe¹f ¶f¨f°f ¸ffdÀfIY Af¹f (Jf°ff), SXf¿MÑXe¹f A¨f°f AfUÈd°f þ¸ff AüSX ÀfbIY³¹ff Àf¸fÈdð Jf°ff ¹fûþ³ff Vffd¸f»f WX`ÔÜ

¶ffþfSX IYû »fZIYSX ÀfZ¶fe ´fi¸fbJ ³fZ IYWXf dIY ¹fWX EIY ¨fb³fü°fe WX` ¢¹fûÔdIY dþÔÀf ¶ffþfSX IYf d³f¹f¸f³f ÀfZ¶fe IZY ´ffÀf ³fWXeÔ ±ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY dþÔÀf U¹fQf ¶ffþfSX ¸fZÔ ¸¹fc¨fbA»f RÔYOX IYû d³fUZVf IYe A³fb¸fd°f Qe þf¹fZ A±fUf ³fWXeÔ BÀf ¶ffSXZ ¸fZÔ ÀfZ¶fe þ»Q WXe A´f³ff dU¨ffSX °f¹f IYSXZ¦ffÜ VfZ¹fSX ¶ffþfSXûÔ ¸fZÔ IYfSXû¶ffSX IYf Àf¸f¹f ¶fPÞXf¹fZ þf³fZ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ´fcLZ þf³fZ ´fSX ÀfZ¶fe A²¹fÃf ³fZ IYWXf, kkBÀf ¶ffSXZ ¸fZÔ WX¸f³fZ IbYL ³fWXeÔ Àfû¨ff WX` AüSX ³f WXe CX³WXûÔ³fZ (IYfSXû¶ffdSX¹fûÔ ³fZ) WX¸fÀfZ BÀf ¶ffSXZ ¸fZÔ IbYL IYWXf WX`Üll »fJ³fDYÜ QZVf IYe ´fi¸fbJ ERYE¸fÀfeþe IY¸´f³fe AfBÊMXeÀfe IZY ¸fb£¹f Ad²fVffÀfe Ad²fIYfSXe (ÀfeBÊAû) ÀfÔþeU ´fbSXe ³fZ Afþ CXØfSX ´fiQZVf IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¹fû¦fe AfdQ°¹f³ff±f ÀfZ CX³fIZY ÀfSXIYfSXe AfUfÀf ´fSX ¸fb»ffIYf°f IYe AüSX Àfc¶fZ ¸fZÔ d³fUZVf IYe Àf¸·ffU³ffAûÔ IYû »fZIYSX dU¨ffSX-dU¸fVfÊ dIY¹ffÜ SXfª¹f ÀfSXIYfSX IZY ´fiUöYf ³fZ ¹fWXfÔ ¶f°ff¹ff dIY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ÀfZ ·fZÔMX IZY QüSXf³f ´fbSXe ³fZ CX´f·fûöYf Jfô Àff¸f¦fie, WXdSX°f DYþfÊ EUÔ ¦ffdþ¹ff¶ffQ ¸fZÔ »ffdþdÀMX¢Àf WX¶f IYe À±ff´f³ff IZY d»fE 1,100 IYSXûOÞX ÷Y´fE ÀfZ Ad²fIY ´fcÔþe d³fUZVf dIYE þf³fZ IZY Àf¸¶f³²f ¸fZÔ ´fiÀ°ffU dQEÜ ´fbSXe ³fZ d³fUZVf ´fiû°ÀffWX³f QZ¦ffÜ ·ffSX°fe¹f dSXþUÊ ¶f`ÔIY ³fZ 2015 ¸fZÔ EUÔ Aüôûd¦fIY dUIYfÀf IZY d»fE SXfª¹f ÀfSXIYfSX IYe ³fed°f¹fûÔ IYe ÀfSXfWX³ff IYSX°fZ WXbE 11 CXô¸fûÔ IYû ·fb¦f°ff³f ¶f`ÔIY Jû»f³fZ IYe IYWXf dIY CX³fIYe IY¸´f³fe CXØfSX ´fiQZVf ¸fZÔ A´f³fe IYfSXû¶ffSXe ¦fd°fdUd²f¹ffÔ ¶fPÞXf³fZ IYe ¸fÔþcSXe Qe ±feÜ B³f¸fZÔ ·ffSX°fe¹f OXfIY IYû ·fe B¨LbIY WX`Ü ¹fû¦fe ³fZ BÀf QüSXf³f IYWXf dIY SXfª¹f ÀfSXIYfSX kBÊþ AfRY OXcBÊÔ¦f d¶fþ³fZÀfl ¹fWX ÀfZUf VfbøY IYSX³fZ IYf »ffBÀfZÔÀf dQ¹ff IZY ´fiû°ÀffWX³f IZY d»fE WXSX Àf¸·fU ´fi¹ffÀf IYSX SXWXe WX`Ü Aüôûd¦fIY d³fUZVf EUÔ SXûþ¦ffSX ¦f¹ff ±ffÜ ·fb¦f°ff³f ¶f`ÔIY ¦fifWXIYûÔ, LûMXZ ´fiû°ÀffWX³f ³fed°f ÀfdWX°f ÀfZ¢MXSXUfSX ³fed°f¹ffÔ »ff¦fc IYe ¦fBÊ WX`Ô, dþ³f¸fZÔ CXô¸fûÔ IYe À±ff´f³ff ½¹ffUÀffd¹f¹fûÔ ÀfZ EIY »ffJ ÷Y´f¹fZ °fIY IZY d»fE AfIY¿fÊIY ´fifU²ff³f WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY B³f ÀfbdU²ffAûÔ AüSX dUIYfÀf IYf¹fûÊÔ ´fid°f Jf°ff þ¸ff ÀUeIYfSX IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ÀfZ ´fi·ffdU°f WXûIYSX d³fUZVfIY CXØfSX ´fiQZVf IYû d³fUZVf IZY d»fE AfQVfÊ SXfª¹f ¸ff³f SXWXZ LûMXZ ½¹ffUÀff¹fe ·fe BÀf¸fZÔ þ¸ff SXfdVf SXJ WX`ÔÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ ´fbSXe IYû Af¦ff¸fe 21 AüSX 22 RYSXUSXe IYû »fJ³fDY ¸fZÔ WXû³fZ Uf»fe ÀfIY°fZ WX`ÔÜ WXf»ffÔdIY, Àff¸ff³¹f ¶f`ÔIYûÔ IYe kB³UZÀMXÀfÊ Àfd¸fMXl IZY d»fE ·fe Af¸fÔdÂf°f dIY¹ffÜ °fSXWX ·fb¦f°ff³f ¶f`ÔIY ¦fifWXIYûÔ IYû IYþÊ AfdQ ³fWXeÔ QZ ÀfIY°fZ WX`ÔÜ

AfBÊMXeÀfe IYf CXØfSX ´fiQZVf ¸fZÔ 1,100 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYf d³fUZVf ´fiÀ°ffU

A´fi`»f ÀfZ ´fcSXZ QZVf ¸fZÔ WXû¦ff BÔdOX¹ff ´fûÀMX ´fZ¸fZÔMXÐÀf ¶f`ÔIY IYf ´fdSX¨ff»f³f ³f¹fe dQ»»feÜ kBÔdOX¹ff ´fûÀMX ´fZ¸fZÔMXÐÀf ¶f`ÔIYl (AfBÊ´fe´fe¶fe) BÀf Àff»f A´fi`»f ÀfZ QZVf·fSX ¸fZÔ IYf¸f IYSX³ff VfbøY IYSX QZ¦ffÜ ·ffSX°fe¹f OXfIY dU·ff¦f ³fZ EIY ¶f¹ff³f ¸fZÔ ¶f°ff¹ff dIY AfBÊ´fe´fe¶fe IYf dUÀ°ffSX IYf¹fÊIiY¸f þfSXe WX` AüSX A´fi`»f 2018 ÀfZ ´fcSXZ QZVf ¸fZÔ BÀfIYf ³fZMXUIYÊ IYf¸f IYSX³ff VfbøY IYSX QZ¦ffÜ QZVf IZY Àf·fe 1.55 »ffJ OXfIY§fSXûÔ ÀfZ BÀf ¶f`ÔIY IYe ÀfZUfAûÔ IYf CX´f¹fû¦f dIY¹ff þf ÀfIZY¦ffÜ OXfIY§fSX VffJfAûÔ IYû AfBÊ´fe´fe¶fe IYe 650

VffJfAûÔ ÀfZ ³fZMXUIYÊ Àf¸f±fʳf ´fif~ WXû¦ffÜ ¶f¹ff³f ¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff WX`, kkEIY ¶ffSX ´fiÀ°ffdU°f dUÀ°ffSX IYf IYf¸f ´fcSXf WXû þfE °fû CXÀfIZY ¶ffQ AfBÊ´fe´fe¶fe QZVf dUØfe¹f Àf¸ffUZVfe ÀfbdU²ffEÔ CX´f»f¶²f IYSXf³fZ Uf»ff Àf¶fÀfZ ¶fOÞXf ³fZMXUIYÊ WXû¦ffÜ OXfdIY¹fûÔ AüSX ¦fif¸fe¯f OXfIY ÀfZUIYûÔ IYe ¸fQQ ÀfZ ¹fWX »fû¦fûÔ IYû CX³fIZY §fSX °fIY dUØfe¹f ÀfZUfEÔ AüSX dOXdþMX»f ·fb¦f°ff³f ÀfZUfEÔ ´fWXbÔ¨ff³fZ ¸fZÔ ÀfÃf¸f WXû¦ffÜ ¹fWX QcSXQSXfþ ¦fif¸fe¯f AüSX VfWXSXe Qû³fûÔ Af¶ffQe IYû dUØfe¹f ÀfZUfEÔ

Af·fc¿f¯f d³f¸ffÊ°ffAûÔ IYe »f¦ff°ffSX d»fUf»fe ÀfZ Àfû³ff ¨fPÞXf, ¨ffÔQe MXcMXe ³f¹fe dQ»»feÜ U`dV½fIY À°fSX ´fSX IY¸fþûSX ÷YJ IZY ¶ffUþcQ À±ff³fe¹f Af·fc¿f¯f d³f¸ffÊ°ffAûÔ IYe »f¦ff°ffSX d»fUf»fe ÀfZ dQ»»fe ÀfSXfRYfÊ ¶ffþfSX ¸fZÔ Àfû³fZ IYf ·ffU 30 ÷Y´f¹fZ ¶fPÞXIYSX 31,200 ÷Y´f¹fZ ´fid°f QÀf ¦fif¸f WXû ¦f¹ffÜ BÀfe IZY Àff±f Àfû³fZ ¸fZÔ »f¦ff°ffSX QcÀfSXZ dQ³f °fZþe IYf ÷YJ SXWXfÜ WXf»ffÔdIY, Aüôûd¦fIY BIYfB¹fûÔ AüSX dÀf¢IYf d³f¸ff°ffÊAûÔ IYf CXNXfU §fMX³fZ ÀfZ ¨ffÔQe 180 ÷Y´f¹fZ MXcMXIYSX 39,050 ÷Y´f¹fZ ´fid°f dIY»fû¦fif¸f SXWX ¦fBÊÜ IYfSXû¶ffdSX¹fûÔ ³fZ

IYWXf dIY VffQe-¶¹ffWX IZY ¸füÀf¸f IYû QZJ°fZ WXb¹fZ À±ff³fe¹f Af·fc¿f¯f d³f¸ff°ffÊAûa IYe d»fUf»fe ¶fPÞX³fZ ÀfZ §fSXZ»fc WXfdþSX ¶ffþfSX ¸fZÔ Àfû³fZ IYe IYe¸f°fûÔ ¸fZÔ °fZþe SXWXeÜ WXf»ffÔdIY, U`dV½fIY À°fSX ´fSX IY¸fþûSX ÷YJ IZY ¨f»f°fZ °fZþe Àfed¸f°f SXWXeÜ U`dV½fIY À°fSX ´fSX ³¹fc¹ffgIYÊ ¸fZÔ IY»f Àfû³ff 0.20 ´fid°fVf°f d¦fSXIYSX 1,315.70 OXfg»fSX ´fid°f AüÔÀf þ¶fdIY ¨ffÔQe 0.37 ´fid°fVf°f MXcMXIYSX 16.43 OXfg»fSX ´fid°f AüÔÀf SXWXeÜ Ü SXf¿MÑXe¹f SXfþ²ff³fe ¸fZÔ, 99.9 ´fid°fVf°f AüSX

99.5 ´fid°fVf°f Vfbð°ff Uf»ff Àfû³ff 3030 ÷Y´f¹fZ ¶fPÞXIYSX IiY¸fVf: 31,200 ÷Y´f¹fZ AüSX 31,050 ÷Y´f¹fZ ´fid°f QÀf ¦fif¸f WXû ¦f¹ffÜ IY»f Àfû³fZ IYf ·ffU 220 ÷Y´f¹fZ ¶fPÞXf ±ffÜ WXf»ffÔdIY, Àfed¸f°f ÀfüQûÔ IZY ¶fe¨f AfNX ¦fif¸f Uf»fe d¦f³³fe 24,800 ÷Y´f¹fZ ´fid°f BIYfBÊ ´fSX dMXIYe SXWXeÜ UWXeÔ, ¨ffÔQe WXfdþSX 180 ÷Y´f¹fZ d¦fSXIYSX 39,050 ÷Y´f¹fZ ´fid°f dIY»fû¦fif¸f SXWXe þ¶fdIY Àff~fdWXIY dOX»feUSXe 45 ÷Y´f¹fZ ¶fPÞXIYSX 37,950 ÷Y´f¹fZ ´fid°f dIY»fû¦fif¸f WXû ¦f¹feÜ

ÀfZ¶fe IYe A¦f»fe ¶f`NXIY ¸fZÔ WXû¦fe kIYfSX´fûSXZMX ¦fU³fZÊÔÀfl IZY ³fE d³f¹f¸fûÔ ´fSX ¨f¨ffÊ

³fBÊ dQ»»feÜ ¶ffþfSX d³f¹ff¸fIY ÀfZ¶fe IYf d³fQZVfIY ¸fÔOX»f A´f³fe A¦f»fe ¶f`NXIY ¸fZÔ IÔY´fd³f¹fûÔ ¸fZÔ IYfSXû¶ffSX ÀfÔ¨ff»f³f ÀfZ þbOÞXZ d³f¹f¸fûÔ ´fSX ÀfbÓffU QZ³fZ IZY d»f¹fZ ¶f³ff¹fe ¦fBÊ IYûMXIY Àfd¸fd°f IYe SX´fMX ´fSX dU¨ffSX IYSX ÀfIY°ff WX`Ü ÀfZ¶fe ´fi¸fbJ Aþ¹f °¹ff¦fe ³fZ ¹fWX þf³fIYfSXe QZ°fZ WXbE IYWXf dIY BÀf ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ ´fiÀ°ffdU°f ³fE d³f¹f¸fûÔ ´fSX ÀfZ¶fe ³fZ IYfSX´fûSXZMX ¸ff¸f»fûÔ IZY ¸fÔÂff»f¹f AüSX dUØf ¸fÔÂff»f¹f IZY Àff±f VfbøYAf°fe ¨f¨ffÊ IYSX »fe WX`Ü kIYfSX´fûSXZMX ¦fU³fZÊÔÀfl ´fSX ÀfZ¶fe ³fZ ´fi¸fbJ ¶f`ÔIYSX CXQ¹f IYûMXIY IYe A²¹fÃf°ff ¸fZÔ EIY CX¨¨f Àfd¸fd°f IYf ¦fNX³f dIY¹ff ±ffÜ BÀfZ Àfc¨fe¶fð IÔY´fd³f¹fûÔ IZY ÀfÔ¨ff»f³f IZY d³f¹f¸fûÔ IYe ´fc¯fÊ Àf¸feÃff AüSX ³fE ÀfbÓffU QZ³fZ IYe dþ¸¸fZQfSXe Qe ¦fBÊ ±feÜ BÀf ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ Àfd¸fd°f ³fZ ´ffÔ¨f AöYc¶fSX IYû A´f³fe SX´fMX ÀfüÔ´f Qe ±feÜ ·ffSX°fe¹f ´fid°f·fcd°f EUÔ dUd³f¸f¹f ¶fûOXÊ (ÀfZ¶fe) ³fZ BÀf ´fSX ¨ffSX ³fUÔ¶fSX °fIY »fû¦fûÔ ÀfZ ´fid°fdIiY¹ff Af¸fÔdÂf°f IYe ±feÔÜ °¹ff¦fe ³fZ IYWXf dIY ÀfZ¶fe IYe A¦f»fe ¶f`NXIY ¸fZÔ CXQ¹f IYûMXIY Àfd¸fd°f IYe SX´fMX ¸fZÔ ÀfbÓff¹fe ¦fBÊ dÀfRYfdSXVfûÔ ´fSX dU¨ffSX dIY¹ff þfE¦ffÜ IYûMXIY Àfd¸fd°f IYe SX´fMX ¸fZÔ IYBÊ ÀfbÓffU dQ¹fZ ¦f¹fZ WX`ÔÜ B³f¸fZÔ EIY ÀfbÓffU IÔY´fd³f¹fûÔ IYf ¨fZ¹fSX¸f`³f IZYU»f dIYÀfe ¦f`SX-IYf¹fÊIYfSXe d³fQZVfIY IYû WXe ¶f³ff¹fZ þf³fZ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀfIZY Àff±f WXe d³fQZVfIY ¸fÔOX»f ¸fZÔ IY¸f ÀfZ IY¸f EIY ¸fdWX»ff d³fQZVfIY d³f¹fböY dIY¹fZ þf³fZ IYf ·fe BÀf¸fZÔ ÀfbÓffU WX`Ü


11 RYSXUSXe 2018

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

6

IZYÔQi EZÀff ¶fbSXf SXû¦fe þû A¨LZ OXf¢MXSX LØfeÀf¦fPÞX IZY ¨fb³ffUe U¿fÊ IYe Àfb³f³ff ³fWXeÔ ¨ffWX°ff: d¨fQÔ¶fSX¸f IZY ¶fþMX ¸fZÔ WXSX U¦fÊ IYû IYûd¨¨fÜ UdSXâ IYfÔ¦fiZÀfe ³fZ°ff EUÔ ´fcUÊ dUØf ¸fÔÂfe ´fe. d¨fQÔ¶fSX¸f ³fZ ¶fþMX IYe Af»fû¨f³ff IYSX°fZ WXbE IZY³Qi ÀfSXIYfSX IYû kJc³f ¨fcÀf³fZ Uf»fe ÀfSXIYfSXl IYSXfSX dQ¹ff AüSX IYWXf dIY QZVf IZY Àff¸f³fZ þû ·fe Àf¸fÀ¹ff¹fZÔ WX`Ô CX³f Àf·fe IYf EIY WXe þUf¶f WX` AüSX UWX WX` IZY³Qi ¸fZÔ k³f¹fe ÀfSXIYfSXÜl CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY dUØf ¸fÔÂfe A÷Y¯f þZMX»fe ³fZ IY»f SXfª¹fÀf·ff ¸fZÔ QfUf dIY¹ff dIY ÀfÔ´fi¦f ÀfSXIYfSX IZY QÀf Àff»f IZY IYf¹fÊIYf»f ¸fZÔ A±fʽ¹fUÀ±ff EIY kJSXf¶f OXf¢MXSXl IZY WXf±fûÔ ¸fZÔ SXWXeÜ BÀfIZY d»fE ·ffþ´ff ´fSX ´f»fMXUfSX IYSX°fZ WXbE d¨fQÔ¶fSX¸f ³fZ IYWXf dIY kUWX (IZYÔQi ÀfSXIYfSX) EZÀfe JSXf¶f SXû¦fe WX` þû dIY dIYÀfe A¨LZ OXf¢MXSX IYû ¹ff °fû Àfb³f³ff ³fWXeÔ ¨ffWX°fe ¹ff Àfb³f³fZ ¸fZÔ AÃf¸f WX`Ül d¨fQÔ¶fSX¸f ³fZ QfUf dIY¹ff dIY ·ffþ´ff ÀfSXIYfSX IZY IYf¹fÊIYf»f ¸fZÔ ÀUfÀ±¹f, dVfÃff, IÈYd¿f U SXûþ¦ffSX ÀfdWX°f ´fi¸fbJ ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ IYûBÊ UÈdð QþÊ ³fWXeÔ IYe ¦fBÊÜ CX³WXûÔ³fZ AfSXû´f »f¦ff¹ff dIY ´fi¸fbJ ¨fb³füd°f¹fûÔ IYf IYûBÊ Àf¸ff²ff³f ³fWXeÔ d³fIYf»ff ¦f¹ff WX` þ¶fdIY dÀfRYÊ ¶fOÞXe §fû¿f¯ffEÔ AüSX ¶fOÞXe

JbVf IYSX³fZ IYe IYûdVfVf

¹fûþ³ffAûÔ IYe WXe ¶ff°fZ WX`ÔÜ SXfþeU ¦ffÔ²fe dUIYfÀf A²¹f¹f³f ÀfÔÀ±ff³f õfSXf Af¹fûdþ°f EIY ÀfÔ¦fûâe ¸fZÔ d¨fQÔ¶fSX¸f ³fZ IYWXf, k´fZMÑû»f U OXeþ»f ´fSX CX°´ffQ Vfb»IY ¸fZÔ »f¦ff°ffSX UÈdð IYSX ¹fWX ÀfSXIYfSX IbY»f d¸f»ffIYSX Af´fIYf Jc³f ¨fcÀf SXWXe WX`Ül CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¸füþcQf ÀfSXIYfSX IYf ¹fû¦fQf³f IZYU»f ¹fWXe WXû¦ff dIY UWX Af¢ÀfRYûOXÊ BÔd¦»fVf Vf¶QIYûVf ¸fZÔ EIY ³f¹ff Vf¶Q kþb¸f»ffl Vffd¸f»f IYSXf ÀfIYe WX`Ü d¨fQÔ¶fSX¸f ³fZ IYWXf, kk´fcSXe A±fʽ¹fUÀ±ff IYe dÀ±fd°f IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ .... ¹fdQ OXf. ASXdUÔQ Àfb¶fi¸fd¯f¹f¸f (¸fb£¹f Afd±fÊIY

Àf»ffWXIYfSX) IYû BÀfZ ¶f°ff³fZ IYe ´fcSXe AfþfQe Qe þf°fe WX` °fû UWX ¶f°ff¹fZÔ¦fZ dIY ..... SXû¦fe ¶fWXb°f ¶fWXb°f ¶fe¸ffSX WX`Ü WXû ÀfIY°ff WX` dIY SXû¦fe ¸fSX¯ffÀf³³f ³fWXeÔ WXû »fZdIY³f UWX ¶fWXb°f ¶fe¸ffSX WX`.... Üll CX³WXûÔ³fZ IYWXf, kk¹fWX SXû¦fe OXf¢MXSX IYe ¶ff°f ³fWXeÔ Àfb³f³ff ¨ffWX°ff, CXÀfIZY B»ffþ IYû ³fWXeÔ A´f³ff³ff ¨ffWX°ff WX`, AüSX ¹fWXe UþWX WX` dIY ¸f`Ô IYWX°ff WXcÔ dIY Af´fIZY ´ffÀf A¨Lf OXf¢MXSX WX` »fZdIY³f SXû¦fe ¶fbSXf WX`Ü ¹fWX ÀfSXIYfSX EIY JSXf¶f SXû¦fe WX` þû dIY A¨LZ OXf¢MXSX IYe Àfb³f³ff ³fWXeÔ ¨ffWX°ff ¹ff Àfb³f³fZ »ff¹fIY WXe ³fWXeÔ WX`Üll

SXfWXb»f ³fZ SXfRZY»f IYSXfSX IYû ¶f°ff¹ff QZVf ¸fZÔ Àf¶fÀfZ ¶fOÞXf ·fiáf¨ffSX IYf ¸fbïf WXûÀf´fZMXZÜ SXfRZY»f »fOÞXfIcY dU¸ff³f IYSXfSX IZY ¸fbïZ ´fSX IZYÔQi IYe ³fSXZÔQi ¸fûQe ÀfSXIYfSX ´fSX A´f³fZ WX¸f»fZ þfSXe SXJ°fZ WXbE IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ³fZ IYWXf dIY SXfRZY»f Afþ QZVf ¸fZÔ ·fiáf¨ffSX IYf kkÀf¶fÀfZ ¶fOÞXf ¸fbïfll WX`Ü IY³ffÊMXIY IZY Af¦ff¸fe dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU IZY d»fE ¶fZ»»ffSXe dþ»fZ ÀfZ IYfÔ¦fiZÀf IYf ´fi¨ffSX Ad·f¹ff³f VfbøY IYSX°fZ WXbE SXfWXb»f ³fZ AfSXû´f »f¦ff¹ff dIY ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¸fûQe ³fZ A´f³fe RiYfÔÀf ¹ffÂff IZY QüSXf³f kk½¹fdöY¦f°f °füSX ´fSXll A³fb¶fÔ²f ¸fZÔ ¶fQ»ffU IYSXf¹ff °ffdIY UWX BÀfZ A´f³fZ EIY kkQûÀ°fll IYû QZ ÀfIZYÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¸fûQe ³fZ IYSXfSX IZY ¶ff¶f°f CX³fIZY °fe³f ÀfUf»fûÔ IZY þUf¶f A¶f °fIY ³fWXeÔ dQE WX`ÔÜ SXfª¹f ¸fZÔ ÀfØff²ffSXe IYfÔ¦fiZÀf IYe kkþ³f AfVfeUfÊQ ¹ffÂffll IYe VfbøYAf°f IYSX°fZ WXbE SXfWXb»f ³fZ IYWXf, kkAfþ SXfRZY»f dU¸ff³f (IYSXfSX) QZVf ¸fZÔ ·fiáf¨ffSX IYf Àf¶fÀfZ ¶fOÞXf ¸fbïf WX`Ü ¸f`Ô Af´fIYû BÀf ¶ffSXZ ¸fZÔ IbYL ¨feþZÔ ¶f°ff³ff ¨ffWX°ff WXcÔÜll SXfWXb»f ³fZ IYWXf, ‘‘¸fûQeþe RiYfÔÀf IZY ´fZdSXÀf ¦fE ±fZÜ RiYfÔÀf ¸fZÔ ¸fûQeþe ³fZ ½¹fdöY¦f°f °füSX ´fSX A³fb¶fÔ²f ¶fQ»fUf¹ffÜll IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf ³fZ IYWXf dIY ´fWX»fZ SXfRZY»f IYf A³fb¶fÔ²f ¶fZÔ¦f»fcSX dÀ±f°f ÀffUÊþd³fIY ÃfZÂf IYe IÔY´f³fe dWXÔQbÀ°ff³f ESXû³ffgdMX¢Àf d»fd¸fMXZOX

(E¨fEE»f) IYû dQ¹ff ¦f¹ff ±ff, þû d´fL»fZ 70 Àff»f ÀfZ ·ffSX°fe¹f Uf¹fbÀfZ³ff IZY d»fE dU¸ff³f ¶f³ff SXWXe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf, kkAfþ ¶fZÔ¦f»fcSX ¹fdQ A´f³fZ ´ffÔU ´fSX JOÞXf WX` °fû BÀfIYe EIY UþWX E¨fEE»f ·fe WX`Ü ¸fûQeþe ³fZ ¶fZÔ¦f»fcSX AüSX E¨fEE»f ÀfZ SXfRZY»f IYf A³fb¶fÔ²f »fZIYSX A´f³fZ QûÀ°f IYû QZ dQ¹ffÜll SXfWXb»f ³fZ IYWXf, kkWX¸f³fZ ¸fûQe ÀfZ °fe³f ÀfUf»f ´fcLZ WX`Ô ¸fûQeþe, Af´f³fZ dIYÀf Af²ffSX ´fSX E¨fEE»f ÀfZ A³fb¶fÔ²f »fZIYSX A´f³fZ QûÀ°f IYû QZ dQ¹ff AüSX dIYÀf IYfSX¯f ÀfZ EZÀff dIY¹ff? Af´f³fZ ¶fZÔ¦f»fcSX ÀfZ CXÀfIZY ¹fbUfAûÔ IYf ·fdU¿¹f ¢¹fûÔ Le³f d»f¹ff? A´f³fZ QûÀ°f IYû RYf¹fQf ´fWXbÔ¨ff³fZ IZY d»fE Af´f³fZ EZÀff ¢¹fûÔ dIY¹ff? kkCX³WXûÔ³fZ IYWXf, kkQcÀfSXf ÀfUf»f - Af´fIZY ³fE A³fb¶fÔ²f ¸fZÔ dU¸ff³f IYe IYe¸f°f ¶fPÞXe ¹ff §fMXe? °feÀfSXf ÀfUf»f - þ¶f Af´f³fZ ´fZdSXÀf ¸fZÔ ¹fWX

R`YÀf»ff dIY¹ff AüSX þ¶f ·ffSX°f IZY SXÃff ¸fÔÂfe ¦fûUf ¸fZÔ ¸fL»fe JSXeQ SXWXZ ±fZ, °fû ¢¹ff Af´f³fZ I`Yd¶f³fZMX IYe ÀfbSXÃff Àfd¸fd°f (ÀfeÀfeEÀf) ÀfZ Bþfþ°f »fe ±fe? WXfÔ ¹ff ³fWXeÔÜll SXfWXb»f ³fZ IYWXf dIY ¸fûQe ³fZ SXf¿MÑX´fd°f IZY Ad·f·ff¿f¯f ´fSX ²f³¹fUfQ ´fiÀ°ffU IZY QüSXf³f A´f³fZ ÀfÔ¶fû²f³f ¸fZÔ EIY §fÔMXZ °fIY ·ff¿f¯f dQ¹ff, »fZdIY³f SXfRZY»f ´fSX IbYL ³fWXeÔ ¶fû»ffÜ IYfÔ¦fiZÀf ³fZ ¸fûQe ÀfSXIYfSX ´fSX AfSXû´f »f¦ff¹ff dIY UWX ³füIYdSX¹ffÔ ´f`Qf IYSX³fZ IZY A´f³fZ ¨fb³ffUe UfQZ ´fcSXZ IYSX³fZ ¸fZÔ ³ffIYf¸f SXWXe WX`Ü SXfª¹f ¸fZÔ ¶fe EÀf ¹fZdQ¹fbSX´´ff IZY VffÀf³fIYf»f IYf WXUf»ff QZ°fZ WXbE SXfWXb»f ³fZ AfSXû´f »f¦ff¹ff, kk¸fûQeþe ·fiáf¨ffSX IYe ¶ff°fZÔ IYSX°fZ WX`ÔÜ IY³ffÊMXIY ¸fZÔ CX³fIYe ´ffMXeÊ IYe ÀfSXIYfSX ³fZ ·fiáf¨ffSX IZY dSXIYfgOXÊ °fûOÞX dQE ±fZÜll ·ffþ´ff ³fZ ¹fZdQ¹fbSX´´ff IYû A´f³ff ¸fb£¹f¸fÔÂfe CX¸¸feQUfSX ¶f³ff¹ff WX`Ü ·fiáf¨ffSX IZY AfSXû´f ¸fZÔ ¹fZdQ¹fbSX´´ff IYû ¸fb£¹f¸fÔÂfe ´fQ ÀfZ BÀ°feRYf QZ³ff ´fOÞXf ±ffÜ ¨ffSX dQ³f IYe IY³ffÊMXIY ¹ffÂff ¸fZÔ SXfWXb»f ¶fZ»»ffSXe, IYû´´f»f, SXf¹f¨fcSX, IY»f¶fb¦feÊ AüSX ¶feQSX dþ»fZ ¸fZÔ þfEÔ¦fZ AüSX þ³fÀf·ffAûÔ IYû ÀfÔ¶fûd²f°f IYSXZÔ¦fZ, SXûOXVfû IYSXZÔ¦fZ AüSX dIYÀff³fûÔ EUÔ A³¹f °f¶fIYûÔ ÀfZ ¸fbJfd°f¶f WXûÔ¦fZÜ

SXf¹f´fbSXÜ LØfeÀf¦fPÞX IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe SX¸f³f dÀfÔWX ³fZ SXfª¹f IZY d»fE 83,179 IYSXûOÞX øY´fE IYf ¶fþMX ´fZVf dIY¹ffÜ ¨fb³ffUe U¿fÊ IZY BÀf ¶fþMX ¸fZÔ SXfª¹f ÀfSXIYfSX ³fZ dIYÀff³f, ¦fSXe¶f, ¸fþQcSX AüSX IY¸fʨffdSX¹fûÔ Àf¸fZ°f WXSX U¦fÊ IYû JbVf IYSX³fZ IYe IYûdVfVf IYe WX`Ü dU²ff³fÀf·ff ¸fZÔ Afþ ¸fb£¹f¸fÔÂfe SX¸f³f dÀfÔWX dþ³fIZY ´ffÀf dUØf dU·ff¦f ·fe WX` ³fZ U¿fÊ 2018-19 IYf ¶fþMX ´fZVf dIY¹ffÜ BÀf QüSXf³f dÀfÔWX ³fZ IYWXf dIY ¶fþMX ¸fb£¹f øY´f ÀfZ dIYÀff³f, ¦fSXe¶f U ¸fþQcSX IYe Àf¸fÈdð, ¸fdWX»ff ÀfVföYeIYSX¯f, ¦fb¯fUØff ¹fböY Vff»fZ¹f dVfÃff, A³fbÀfcd¨f°f þfd°f AüSX A³fbÀfcd¨f°f þ³fþfd°f IZY U¦fûÊÔ IYe JbVfWXf»fe, ¹fbUf VfdöY IZY ÀfÔ²ff³f, ¦ffUûÔ IZY dUIYfÀf, A²fûÀfÔSX¨f³ff °f±ff ÀfbVffÀf³f IYe CXØfSXûØfSX ´fi¦fd°f ´fSX IZYd³Qi°f WX`Ü ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ A´f³fZ ¶fþMX ·ff¿f¯f ¸fZÔ IYWXf dIY U¿fÊ 2018-19 IZY ¶fþMX ¸fZÔ IÈYd¿f ÃfZÂf IZY d»fE 13,480 IYSXûOÞX øY´fE IYf ´fifU²ff³f dIY¹ff þû d´fL»fZ U¿fÊ ÀfZ 29 ´fid°fVf°f Ad²fIY WX`Ü SXfª¹f IZY þVf´fbSX, LbBÊ JQf³f, IYûSX¶ff, IbYøYQ, ¦fdSX¹ff¶fÔQ AüSX ¸fWXfÀf¸fbÔQ ¸fZÔ LWX ³fUe³f IÈYd¿f ¸fWXfdUôf»f¹f IYe À±ff´f³ff IYe þfE¦feÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ IYWXf dIY UdSXâ ³ff¦fdSXIYûÔ AüSX ´fÂfIYfSXûÔ IYû 30 WXþfSX øY´fE °fIY IYf Ad°fdSXöY ¶fe¸ff IYUSX »ff·f dQ¹ff þfE¦ffÜ UWXeÔ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ÀUfÀ±¹f ¶fe¸ff ¹fûþ³ff IZY AÔ°f¦fÊ°f 131 IYSXûOÞX øY´fE °f±ff SXf¿MÑXe¹f ÀUfÀ±¹f ¶fe¸ff ¹fûþ³ff IZY d»fE 315 IYSXûOÞX øY´fE IYf ´fifU²ff³f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü dÀfÔWX ³fZ IYWXf dIY VffÀfIYe¹f AÀ´f°ff»fûÔ ¸fZÔ B»ffþ IYe ÀfbdU²ff ¶fPÞXf³fZ IZY d»f¹fZ SXfª¹f IZY dþ»ff AÀ´f°ff»fûÔ °f±ff Àff¸fbQfd¹fIY ÀUfÀ±¹f IZY³QiûÔ ¸fZÔ ´f`±fû»ffþe EUÔ SXZdOX¹fû»ffþe ÀfÔ¶fÔ²fe Àf¸fÀ°f þfÔ¨f ÀfbdU²ffEÔ d³f:Vfb»IY CX´f»f¶²f IYSXf¹fe þfE¦feÜ BÀfIZY d»fE 30 IYSXûOÞX øY´fE IYf ´fifU²ff³f SXJf ¦f¹ff WX`Ü ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¶fþMX ¸fZÔ IY¸fʨffSXe SXfª¹f ¶fe¸ff ÀfZUfAûÔ IZY AÔ°f¦fÊ°f ¶fed¸f°f ½¹fdöY¹fûÔ IYû I`YVf»fZÀf CX´f¨ffSX CX´f»f¶²f IYSXf³fZ IYe ³fUe³f ¹fûþ³ff IZY d»fE 10 IYSXûOÞX øY´fE IYf ´fifU²ff³f SXJf ¦f¹ff WX`Ü BÀfÀfZ ßfd¸fIYûÔ IYû CX´f¨ffSX IZY d»fE °f°IYf»f SXfdVf IYe ½¹fUÀ±ff IYSX³fZ IYe d¨fÔ°ff ÀfZ ¸fbdöY d¸f»fZ¦fe °f±ff UZ AfÀff³fe ÀfZ A´f³ff CX´f¨ffSX IYSXf ÀfIZYÔ¦fZÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY U°fʸff³f ¸fZÔ d¸f°ffd³f³fûÔ IYû SXf¿MÑXe¹f ÀUfÀ±¹f d¸fVf³f õfSXf QZ¹f ´fiû°ÀffWX³f SXfdVf ´fSX 50 ´fid°fVf°f Ad°fdSXöY ´fiû°ÀffWX³f SXfdVf SXfª¹f VffÀf³f õfSXf Qe þf°fe WX`Ü A¶f BÀf¸fZÔ 25 ´fid°fVf°f IYe AüSX UÈdð IYSX°fZ WXbE SXfª¹f VffÀf³f IYe AûSX ÀfZ IbY»f 75 ´fid°fVf°f Ad°fdSXöY ´fiû°ÀffWX³f SXfdVf QZ³fZ IYf d³f¯fʹf d»f¹ff ¦f¹ff WX` dþÀfÀfZ 70 WXþfSX d¸f°ffd³f³fûÔ IYe U°fʸff³f ¸ffdÀfIY Af¹f ¸fZÔ 400 ÀfZ EIY WXþfSX øY´fE °fIY IYe UÈdð WXû¦feÜ

kB³UZÀMXÀfÊ Àfd¸fMXl IZY ³ff¸f ´fSX þ³f°ff IYû ¦fb¸fSXfWX IYSX SXWXe WX` ·ffþ´ff: Àf´ff »fJ³fDYÜ Àf¸ffþUfQe ´ffMXeÊ (Àf´ff) ³fZ CXØfSX ´fiQZVf ¸fZÔ ÀfØfføYPÞX ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ (·ffþ´ff) ´fSX BÀf ¸ffWX IZY AÔ°f ¸fZÔ Af¹fûdþ°f WXû³fZ Uf»fe kB³UZÀMXÀfÊ Àfd¸fMXl IZY ³ff¸f ´fSX dUÄff´f³fûÔ IZY þdSX¹fZ þ³f°ff IYû ¦fb¸fSXfWX IYSX³fZ IYf AfSXû´f »f¦ff°fZ WXbE IYWXf dIY BÀf Àfd¸fMX IYf ´fdSX¯ff¸f dÀfRYÊ ´fiÀ°ffUûÔ IZY IYf¦fþf°f °fIY WXe Àfed¸f°f SXWXZ¦ffÜ Àf´ff IZY SXf¿MÑXe¹f Àfd¨fU SXfþZ³Qi ¨fü²fSXe ³fZ ¹fWXfÔ IYWXf dIY ´fiQZVf ¸fZÔ B³UZÀMXÀfÊ Àfd¸fMX IZY ³ff¸f ´fSX IbYL EZÀff ¸ffWXü»f ¶f³ff¹ff þf SXWXf WX` dIY þ`ÀfZ CXØfSX ´fiQZVf IYf IYf¹ff´f»fMX WXû³fZ þf SXWXf WX`Ü ¶fOÞXZ-¶fOÞXZ CXôû¦f´fd°f¹fûÔ IYû ¶fb»ffUf ·fZþf ¦f¹ff WX`Ü CX³fIZY ÀUf¦f°f ¸fZÔ ´fcSXZ VfWXSX IZY ÀfüÔQ¹feÊIYSX¯f IZY ³ff¸f ´fSX SXÔ¦ffBÊ ´fb°ffBÊ ¨f»f SXWXe WX` »fZdIY³f BÀf Vfe¿fÊ Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ dÀfRYÊ ´fiÀ°ffUûÔ IZY IYf¦fþ WXe ¶fÔMXZÔ¦fZÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY d³fUZVfIY Àf¸fÓfü°fZ IZY IYf¦fþûÔ ´fSX WXÀ°ffÃfSX IYSXIZY ¨f»fZ þfEÔ¦fZÜ ³füþUf³fûÔ IYû SXûMXe-SXûþ¦ffSX I`YÀfZ d¸f»fZ¦ff, BÀfIYe ¢¹ff ¹fûþ³ff WXû¦fe, BÀf ¶ffSXZ ¸fZÔ ·ffþ´ff ÀfSXIYfSX IYû ¶f°ff³ff ¨ffdWXEÜ ¨fü²fSXe ³fZ AfSXû´f »f¦ff¹ff dIY ´fiQZVf ÀfSXIYfSX kB³UZÀMXÀfÊ Àfd¸fMXl IZY ³ff¸f ´fSX þ³f°ff IYû dUÄff´f³fûÔ ÀfZ ¦fb¸fSXfWX IYSX SXWXe WX`Ü ·ffþ´ff ÀfSXIYfSX dþÀf »fJ³fDY-Af¦fSXf E¢Àf´fiZÀf-UZ IYf þûSXVfûSX ÀfZ CX»»fZJ IYSX SXWXe WX` CXÀfIYf d³f¸ffʯf IYSXf³fZ Uf»fZ ´fcUÊ ¸fb£¹f¸fÔÂfe AdJ»fZVf ¹ffQU IYe ¨f¨ffÊ °fIY ³fWXeÔ IYe þf SXWXe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ´fiQZVf ÀfSXIYfSX IYû Àf¨¨ffBÊ IYf Àff¸f³ff IYSX°fZ WXb¹fZ d³fUZVfIYûÔ IZY Vfe¿fÊ Àf¸¸fZ»f³f IYe °f`¹ffdSX¹fûÔ ¸fZÔ AdJ»fZVf IZY IYf¹fÊIYf»f IYe CX´f»fd¶²f¹fûÔ IYf Àf¨f ¶f°ff³ff ¨ffdWXEÜ


11 RYSXUSXeX 2018

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

7

lelkef;d

ARYþ»f IYû RYfÔÀfe IYf ¸ff¸f»ff IYV¸feSX ¸fZÔ A¶f ·fe NXÔOXf ³fWXeÔ ´fOÞXf

13 dQÀf¸¶fSX 2001 IYû ·ffSX°fe¹f ÀfÔÀfQ ´fSX WXbE Af°fÔdIY¹fûÔ IZY Af°¸f§ff°fe WX¸f»fZ IZY ¿fOXйfÔÂfIY°ffAûÊÔ ¸fZÔ ÀfZ EIY UfQe IZY Àfû´fûSX IZY SXWX³fZ Uf»fZ ´fZVfZ ÀfZ OXf¢MXSX ¸fbWX¸¸fQ ARYþ»f ¦fb÷Y IYû °fe³f Àff»f ´fWX»fZ RYfÔÀfe dQE þf³fZ IZY ¶ffQ ÀfZ WXe IYV¸feSX A·fe ·fe CX¶ff»f ´fSX WXe WX`Ü IYV¸feSX IYf CX¶ff»f ´fSX WXû³ff ÀUf·ffdUIY WXe WX`Ü 32 Àff»f ´fWX»fZ ·fe EIY IYV¸feSXe IYû Af°fÔIYe ¦fd°fdUd²f¹fûÔ IZY d»fE RYfÔÀfe ´fSX »fMXIYf dQ¹ff ¦f¹ff ±ffÜ 11 RYSXUSXe 1984 IYû RYfÔÀfe ´fSX »fMXIYfE ¦fE ¸fIY¶fc»f ¶fMX IYe RYfÔÀfe ³fZ IYV¸feSX IYû ³fE ¸fûOÞX ´fSX »ff JOÞXf dIY¹ff ±ffÜ Af°fÔIYUfQ IYe ªUf»ff dUÀRYûMX ¶f³f IYSX Àff¸f³fZ Af JOÞXe WXbBÊÜ BÀf RYfÔÀfe IZY ´fdSX¯ff¸fÀUøY´f þû ªUf»ff IYV¸feSX ¸fZÔ Àfb»f¦fe ±fe Afþ ´fcSXf QZVf A·fe ·fe CXÀfIYe ¨f´fZMX ¸fZÔ WX` °fû ARYþ»f ¦fb÷Y IYe RYfÔÀfe IZY ¶ffQ ¢¹ff WXû¦ff IZY ÀfUf»f IYf þUf¶f, A¶f

Àf¶fIZY Àff¸f³fZ WX`Ü BÀfIZY ´fid°f IYûBÊ Qû SXf¹f ³fWXeÔ WX` dIY 32 Àff»f ´fcUÊ ¸fIY¶fc»f ¶fMX IYû Qe ¦fBÊ RYfÔÀfe IZY 5 Àff»fûÔ IZY ¶ffQ WXe IYV¸feSX þ»f CXNXf ±ff AüSX A¶f IYV¸feSX dRYSX ÀfZ ²f²fIY SXWXf WX`Ü ¹fWX Àf¨f WX` dIY IYV¸feSX ¸fZÔ LZOÞXZ ¦fE °f±ffIYd±f°f AfþfQe IZY AfÔQû»f³f IYû »fZIYSX dþ³f »fû¦fûÔ IYû ¸fü°f IYe Àfþf Àfb³ffBÊ ¦fBÊ WX` CXÀf¸fZÔ ¸fbWX¸¸fQ ARYþ»f QcÀfSXf EZÀff ½¹fdöY WX` dþÀfZ 32 Àff»fûÔ IZY ASXÀfZ IZY ¶ffQ ´fb³f: ‘VfWXeQ’ ¶f³ffE þf³fZ IYe IYUf¹fQ IYV¸feSX A´f³fe SXÔ¦f°f dQJf SXWXe WX`Ü BÀfÀfZ ´fWX»fZ 11 RYSXUSXe 1984 IYû þ¸¸fc IYV¸feSX d»f¶fiZVf³f RiYÔMX IZY ÀfÔÀ±ff´fIY ¸fIY¶fc»f ¶fMX IYû d°fWXfOÞX þZ»f ¸fZÔ RYfÔÀfe IYe Àfþf Àfb³ffBÊ ¦fBÊ ±feÜ IbYLZIY IYe ³fþSXûÔ ¸fZÔ dÀ±fd°f dUÀRYûMXIY WXû ¨fbIYe WX`Ü EZÀff Àfû¨f³fZ Uf»fûÔ IYe Àfû¨f ÀfWXe ·fe WX`Ü U¿fÊ 1984 ¸fZÔ ¶ffSXf¸fb»»ff dþ»fZ ¸fZÔ EIY ¦fb~¨fSX Ad²fIYfSXe °f±ff ¶f`ÔIY

Ad²fIYfSXe IYe WX°¹ff IZY AfSXû´f ¸fZÔ ¸fIY¶fc»f ¶fMX IYû RYfÔÀfe IYe Àfþf Qe ¦fBÊ ±fe °fû °f¶f IYe dÀ±fd°f ¹fWX ±fe dIY CXÀfIYe RYfÔÀfe Uf»fZ dQ³f ´fSX IYV¸feSX ¸fZÔ WXOÞX°ff»f IYf Af”f³f ·fe ³ffIYf¸f SXWXf ±ffÜ »fZdIY³f Afþ ´fdSXdÀ±fd°f¹ffÔ ¶fQ»f ¨fbIYe WX`ÔÜ »fû¦fûÔ IYe ³fþSX ¸fZÔ ¸fIY¶fc»f ¶fMX IYe RYfÔÀfe IZY ´ffÔ¨f Àff»fûÔ IZY ¶ffQ 1989 ¸fZÔ IYV¸feSX dþÀf QüSX ÀfZ ¦fbþSX³ff AfSXÔ·f WXbAf ±ff UWX A¶f ¸fbWX¸¸fQ ARYþ»f IYe RYfÔÀfe IZY ¶ffQ ²f²fIY CXNXf WX`Ü CX³fIYe AfVfÔIYfEÔ ·fe ÀfWXe WX`ÔÜ A»f¦ffUUfQe ÀfÔ¦fNX³f þWXfÔ RYfÔÀfe IYû ·fb³ff SXWXZ WX`Ô °fû QcÀfSXe AûSX Af°fÔIYe ¦fbMX BÀfIYf k¶fQ»ffl »fZ³fZ IYe Jfd°fSX WX¸f»fûÔ IYû °fZþ IYSX ¨fbIZY WX`ÔÜ IYV¸feSX ¸fZÔ d´fL»fZ 29 Àff»fûÔ ¸fZÔ EIY »ffJ IZY IYSXe¶f »fû¦f ¸ffSXZ ¦fE WX`ÔÜ Ad²fIY°fSX IYû IYV¸feSXe þ³f°ff kVfWXeQl IYf dJ°ff¶f QZ°fe WX`Ü »fZdIY³f IYV¸feSXe þ³f°ff IYe ³fþSXûÔ ¸fZÔ ´fWX»fZ ÀfWXe

AüSX Àf¨¨fZ kVfWXeQl ¸fIY¶fc»f ¶fMX ±fZ °fû A¶f QcÀfSXZ kVfWXeQl ¸fbWX¸¸fQ ARYþ»f WX`ÔÜ CXÀfIYe RYfÔÀfe ¢¹ff SXÔ¦f »ffE¦fe BÀf Àfû¨f ¸ffÂf ÀfZ »fû¦f °f·fe ÀfZ ÀfWX¸f³fZ »f¦fZ ±fZ þ¶f CXÀfZ RYfÔÀfe IYe Àfþf Àfb³ffBÊ ¦fBÊ ±fe ¢¹fûÔdIY ¸fIY¶fc»f ¶fMX IYe RYfÔÀfe 29 Àff»fûÔ ÀfZ R`Y»fZ Af°fÔIYUfQ IYû ´fdSX¯ff¸f ¸fZÔ QZ ¨fbIYe WX`Ü 18 dQÀf¸¶fSX 2002 ¸fZÔ RYfÔÀfe IYe Àfþf Àfb³ff³fZ ÀfZ ´fcUÊ °fIY, ³f WXe IYûBÊ ARYþ»f ¦fb÷Y IZY ´fdSXUfSX ÀfZ BÀf IYQSX VfûIY °f±ff ÀfÔUZQ³ff ´fiIYMX IYSX³fZ IZY d»fE þf SXWXf ±ff AüSX ³f WXe IYûBÊ CX³fIZY ´fid°f IYûBÊ JfÀf ¨f¨ffÊ IYSX SXWXf ±ffÜ »fZdIY³f CXÀfIZY ¶ffQ SXf°fûÔSXf°f ¸fbWX¸¸fQ ARYþ»f kWXeSXûl ¶f³f ¦f¹ffÜ IYV¸feSX IYe k°f±ffIYd±f°f AfþfQel IZY °f±ffIYd±f°f AfÔQû»f³f ¸fZÔ CXÀfZ kWXeSXû AüSX VfWXeQl IYf Àf¸¸ff³f dQ¹ff þf³fZ »f¦ffÜ d¨fÔ°ff ¹fWX ³fWXeÔ WX` dIY RYfÔÀfe dQE þf³fZ Uf»fZ IYû ¢¹ff ³ff¸f dQ¹ff þf SXWXf WX` ¶fd»IY d¨fÔ°ff IYe

¶ff°f ¹fWX ¸ff³fe þf SXWXe WX` dIY IYV¸feSX IYe ´fdSXdÀ±fd°f¹ffÔ A·fe AüSX ¢¹ff øYJ Ad£°f¹ffSX IYSXZÔ¦feÜ IYV¸feSX IZY AfÔQû»f³f IYe ´fWX»fe RYfÔÀfe IZY ¶ffQ þû Af°fÔIYUfQ ·fOÞXIYf ±ff UWX ¢¹ff QcÀfSXe RYfÔÀfe IZY Àff±f WXe Àf¸ff~ WXû þfE¦ff ¹ff dRYSX ¹fWX ²f²fIY CXNXZ¦ffÜ A¦fSX ¹fWX ²f²fIY CXNXZ¦ff °fû BÀfIYe »f´fZMX ¸fZÔ IYü³f-IYü³f AfE¦ffÜ B°f³ff þøYSX WX` dIY ARYþ»f IYe RYfÔÀfe ¢¹ff SXÔ¦f »ffE¦fe, BÀf ´fSX ¸fÔ±f³f WXe AfSXÔ·f ³fWXeÔ WXbAf ±ff dIY ²f¸fdIY¹fûÔ AüSX ¨fZ°ffUd³f¹fûÔ IYf QüSX ·fe AfSXÔ·f WXû ¦f¹ff ±ffÜ A¦fSX SXfþ³fed°fIY ´f¹fÊUZÃfIY IYWX°fZ WX`Ô dIY ARYþ»f ¦fb÷Y IYe RYfÔÀfe IYV¸feSX IYû ³fE ¸fûOÞX ´fSX »ffIYSX JOÞXf IYSX ¨fbIYe WX` °fû Af°fÔIYe ¦fbMXûÔ IYe ²f¸fIYe QZVf·fSX IYû Àfb»f¦ff³fZ IYe dQVff IYe AûSX »fZIYSX þf SXWXe WX`Ü -ÀfbSXZVf EÀf OXb¦¦fSX


11 RYSXUSXeX 2018

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

8

dVfJSX IZY Vf°fIY IYf ¸fþf dIYSXdIYSXf, d¸f»fSX¢»ffÀfZ³f ³fZ dQ»ffBÊ ÀffCX±f ARiYeIYf IYû þe°f þûWXfd³fÀf¶f¦fÊ Ü U³fOXZ ÀfeSXeþ IZY ¨fü±fZ ¸fbIYf¶f»fZ ¸fZÔ ÀffCX±f ARiYeIYf ³fZ ·ffSX°f IYû 5 dUIZYMX ÀfZ WXSXf°fZ WXbE ´fWX»fe þe°f QþÊ IYeÜ ·ffSX°f ³fZ ´fWX»fZ ¶f`dMXÔ¦f IYSX°fZ WXbE d³f²ffÊdSX°f 50 AûUSXûÔ ¸fZÔ 7 dUIZYMX IZY ³fbIYÀff³f ´fSX 289 SX³f ¶f³ffE, »fZdIY³f »f¦f·f¦f 2 §fÔMXZ °fIY ¶ffdSXVf IYe UþWX ÀfZ ¸f`¨f ÷YIY³fZ IZY ¶ffQ ¸fZþ¶ff³f MXe¸f IYû 28 AûUSXûÔ ¸fZÔ 202 SX³fûÔ IYf ÀfÔVfûd²f°f »fùf d¸f»ff, dþÀfZ CXÀf³fZ 5 dUIZYMX JûIYSX WXfdÀf»f IYSX d»fEÜ CXÀfIZY d»fE ¢»ffÀfZ³f ³fZ ³ff¶ffQ 43 AüSX OXZdUOX d¸f»fSX ³fZ 39 SX³f IYe ´ffSXe JZ»feÜ ·ffSX°f IYe »feOX A¶f 3-1 WXû ¦fBÊ WX`Ü 290 SX³fûÔ IZY »fùf IYf ´feLf IYSX³fZ CX°fSXe ÀffCX±f ARiYeIYe MXe¸f IYû ´fWX»ff ÓfMXIYf 8UZÔ AûUSX IYe QcÀfSXe ¶ffg»f ´fSX ¶fb¸fSXfWX ³fZ IY~f³f EOXZ³f ¸ffIYÊSX¸f (22) IYû LBW IYSX dQ¹ffÜ A·fe ¸ffIYÊSX¸f ´fdUd»f¹f³f »füMX WXe SXWXZ ±fZ dIY ¸f`Qf³f ´fSX EIY ¶ffSX dRYSX ¶ffdSXVf ³fZ QÀ°fIY QZ QeÜ d¶fþ»fe IYOÞXIY³fZ AüSX WX»IYe ¶ffdSXVf IZY ¶ffQ JZ»f IYû EIY ¶ffSX dRYSX SXûIY³ff ´fOÞXfÜ BÀfÀfZ ´fWX»fZ ·ffSX°fe¹f ´ffSXe IZY QüSXf³f ¶ffdSXVf IZY IYfSX¯f ¸f`¨f SXûIY³ff ´fOÞXf ±ffÜ BÀfIZY ¶ffQ ·ffSX°fe¹f Àf¸f¹ff³fbÀffSX, SXf°f 12 ¶fþZ ¸f`¨f VfbøY WXbAf °fû OXIYU±fÊ »fbBÀf d³f¹f¸f IZY A³fbÀffSX, ÀffCX±f ARiYeIYf IYû ÀfÔÀfûd²f°f »fùf 28 AûUSX ¸fZÔ 202 SX³fûÔ IYf d¸f»ffÜ þ¶f ¸f`¨f VfbøY WXbAf °fû CXÀfZ 20.4 AûUSX ¹ff³fe 124 ¦fZÔQûÔ ¸fZÔ 159 SX³f ¶f³ff³fZ ±fZÜ BÀfIZY ¶ffQ þZ´fe OXйfcd¸f³fe (10) AüSX WXfdVf¸f A¸f»ff (33) IYû IbY»fQe´f ¹ffQU ³fZ »f¦ff°ffSX Qû AûUSXûÔ ¸fZÔ AfCXMX IYSX dQ¹ffÜ A¶f ÀffCX±f ARiYeIYf IYf

ÀIYûSX 3 dUIZYMX IZY ³fbIYÀff³f ´fSX 77 SX³f ARiYeIYf þe°f IZY ¶fZWXQ IYSXe¶f ±ff °f·fe A´f³fZ U³fOXZ IYdSX¹fSX IZY 100UZÔ ¸f`¨f ¸fZÔ ÀffÓfZQfSXe IYe WXûÜ CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY B³f Qû³fûÔ IZY ¶fe¨f Àf·fe Vf°fIYe¹f ÀffÓfZQfdSX¹ffÔ dUQZVfûÔ ¸fZÔ WXbBÊ WX`ÔÜ BÀfÀfZ ´fWX»fZ EIY ¶ffSX dRYSX SXûdWX°f Vf¸ffÊ (5) IZY ÀfÀ°fZ ¸fZÔ AfCXMX WXû ¦fEÜ CX³WXZÔ BÀf ÀfeSXeþ ¸fZÔ SX¶ffOXf ³fZ °feÀfSXe ¶ffSX ´fdUd»f¹f³f IYf SXfÀ°ff dQJf¹ffÜ BÀfIZY ¶ffQ IYûWX»fe AüSX ²fU³f ³fZ d¸f»fIYSX ·ffSX°f IYe ´ffSXe IYû ¸fþ¶fc°f dIY¹ffÜ »fZdIY³f B³f Qû³fûÔ IZY dUIZYMX ¦fÔUf³fZ IZY ¶ffQ ·ffSX°f IYf d¸fOX»f AfgOXÊSX IbYL JfÀf ³fWXeÔ IYSX ´ff¹ffÜ ²fU³f IZY Vf°fIY AüSX I`Y´MX³f IYûWX»fe IZY 75 SX³f IZY A»ffUf AdþÔ¢¹f SXWXf¯fZ (8), ßfZ¹fÀf A¹¹fSX (18) AüSX WXfdQÊIY ´fÔOXйff (9) SX³f WXe þûOÞX ÀfIZYÜ d¸fOX»f AfgOXÊSX ¸fZÔ MXe¸f IZY Àfed³f¹fSX ¶f»»fZ¶ffþ E¸f. EÀf. ²fû³fe ´ffSXe IZY AÔ°f °fIY ·ffSX°f WXû ¦f¹ffÜ ÀffCX±f ARiYeIYf IZY 3 dUIZYMX OXZdUOX d¸f»fSX (39) ¨fWX»f IYe ¶ffg»f ´fSX Vf°fIY þOÞX³fZ Uf»fZ UWX ´fWX»fZ ·ffSX°fe¹f IZY d»fE CX´f¹fû¦fe SX³f þûOÞX³fZ IYe IYûdVfVf þøYSX d¦fSXZ ±fZ, »fZdIY³f CXÀf³fZ WXfSX ³fWXeÔ ´f¦f¶ff²ff WXû ¦fEÜ CX³WXûÔ³fZ 28 ¦fZÔQûÔ ¸fZÔ 4 AüSX Qbd³f¹ff IZY 9UZÔ ¶f»»fZ¶ffþ ¶f³fZÜ IYSX°fZ SXWXZÜ CX³WXûÔ³fZ ³ff¶ffQ 42 SX³f ¶f³ffEÜ ¸ff³fe ±fe, ¢¹fûÔdIY E¶fe dOX dUd»f¹fÀfÊ AüSX ¨füIZY AüSX 2 L¢IYZ »f¦ffEÜ ¶ffIYe IYf dVfJSX IZY Vf°fIY IZY A»ffUf I`Y´MX³f BÀfÀfZ ´fWX»fZ þ¶f ·ffSX°f 34.2 AûUSX ¸fZÔ d¸f»fSX ¸f`Qf³f ´fSX ±fZÜ dOX dUd»f¹fÀfÊ ³fZ IYf¸f RZYWX»fbIYUf¹fû AüSX ¢»ffÀfZ³f ³fZ ´fcSXf dUSXfMX IYûWX»fe ³fZ Vff³fQfSX 75 SX³f IYf 2 dUIZYMX ¦fÔUfIYSX 200 SX³f þûOÞX ¨fbIYf ¨fWX»f IYû EIY WXe AûUSX ¸fZÔ Qû L¢IYZ dIY¹ffÜ RZYWX»fbIYUf¹fû ³fZ °fû dÀfRYÊ 5 ¦fZÔQûÔ ¹fû¦fQf³f dQ¹ffÜ AÔ°f ¸fZÔ MXe¸f IZY Àfed³f¹fSX ±ff, °f¶f UWX ¶fZWXQ ¸fþ¶fc°f dÀ±fd°f ¸fZÔ »f¦ffIYSX A´f³fe CX´fdÀ±fd°f QþÊ IYSXf QeÜ ¸fZÔ 3 L¢IYZ AüSX 1 ¨füIYf IYe ¸fQQ ÀfZ ¶f»»fZ¶ffþ E¸f. EÀf. ²fû³fe ³fZ ³ffgMXAfCXMX ³fþSX Af SXWXf ±ffÜ CXÀf UöY ·ffSX°f BÀf WXf»ffÔdIY, UWX A¦f»fZ WXe AûUSX ¸fZÔ ´fÔOXйff 23 SX³f ¶f³ff°fZ WXbE 15 ¦fZÔQ VfZ¿f SXWX°fZ 42 SX³f IYe Vff³fQfSX ´ffSXe JZ»feÜ ÀffCX±f ¸f`¨f ¸fZÔ 300 IZY ´ffSX þf°ff dQJ SXWXf ±ff, IYe ¦fZÔQ IYû CXOÞXf³fZ IZY ¨f¢IYSX ¸fZÔ UWX ÀffCX±f ARiYeIYf IYû þe°f dQ»ff QeÜ ARiYeIYf IZY d»fE IY¦feÀfû SX¶ffOXf AüSX »fZdIY³f BÀf QüSXf³f ¹fWXfÔ ¶ffdSXVf ³fZ ¸f`¨f ¸fZÔ SXûdWX°f Vf¸ffÊ IZY WXf±fûÔ »f´fIZY ¦fEÜ BÀfÀfZ ´fWX»fZ MXe¸f BÔdOX¹ff ³fZ ARiYeIYe MXe¸f »fbÔ¦fe d¦fOXe ³fZ 2-2, þ¶fdIY ¸fû³fZÊ ¸fûIZYÊ»f J»f»f OXf»f QeÜ ¶ffdSXVf IZY IYfSX¯f ¸f`¨f A¶f »f¦f SXWXf ±ff dIY ·ffSX°f AfÀff³fe ÀfZ IZY Àff¸f³fZ 290 SX³f IYf MXfSX¦fZMX SXJfÜ BÀf AüSX dIiYÀf ¸ffgdSXÀf ³fZ 1-1 dUIZYMX A´f³fZ IYSXe¶f EIY §fÔMXf SXûIY³ff ´fOÞXfÜ »fZdIY³f þe°f þfE¦ff, »fZdIY³f BÀfIZY ¶ffQ d¸f»fSX ³fZ ¸f`¨f ¸fZÔ MXfgÀf þe°fIYSX ´fWX»fZ ¶f»»fZ¶ffþe ³ff¸f dIY¹ffÜ BÀf ¸f`¨f ¸fZÔ dVfJSX ²fU³f ¶ffdSXVf IZY ¶ffQ þ¶f ¸f`¨f VfbøY WXbAf, °fû ¸fû¨ffÊ ÀfÔ·ff»f d»f¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ ´fÔOXйff IZY IYSX³fZ CX°fSXe MXe¸f BÔdOX¹ff ³fZ dVfJSX ²fU³f AüSX dUSXfMX IYûWX»fe ³fZ SXZIYfgOXÊ 8UeÔ ¶ffSX ÀffCX±f ARiYeIYe MXe¸f ³fZ ¸f`¨f ¸fZÔ Vff³fQfSX EIY AûUSX ¸fZÔ WX`MX-dMÑIY ¨füIYf »f¦ff°fZ WXbE (109) IZY EZd°fWXfdÀfIY Vf°fIY IYe 100 ¹ff BÀfÀfZ Ad²fIY SX³f IYe ÀffÓfZQfSXe Uf´fÀfe IYeÜ CX³WXûÔ³fZ ´fWX»fZ Vf°fIY þOÞX ¨fbIZY MXe¸f ´fSX ÀfZ Q¶ffU WXMXf dQ¹ffÜ BÀf QüSXf³f ¶fQü»f°f d³f²ffÊdSX°f 50 AûUSX ¸fZÔ 7 dUIZYMX IYeÜ BÀf ¸f`¨f ¸fZÔ Qû³fûÔ ³fZ QcÀfSXZ dUIZYMX IZY dVfJSX ²fU³f IYû AfCXMX dIY¹ffÜ BÀfIZY ¶ffQ ¢»ffÀfZ³f IYû ¨fWX»f ³fZ ¶fû»OX AfCXMX ¦fÔUfIYSX 289 SX³f ¶f³ffEÜ BÀf ¸f`¨f ¸fZÔ d»fE 158 SX³f IYe ÀffÓfZQfSXe d³f·ffBÊÜ SXWXf¯fZ, A¹¹fSX, ´fÔOXйff IYû ·fe ´fdUd»f¹f³f dIY¹ff, »fZdIY³f AÔ´ff¹fSX ³fZ ³fû ¶ffg»f IYSXfSX A´f³fZ IYdSX¹fSX IYf 100UfÔ U³fOXZ ¸f`¨f dVfJSX AüSX dUSXfMX IZY d»fE ¹fWX ¨fü±ff IYe SXfWX dQJfBÊÜ »fZdIY³f AÔ°f ¸fZÔ ²fû³fe IYe dQ¹ffÜ BÀfIZY ¶ffQ °fû ¢»ffÀfZ³f ³fZ ·fe VffgMX JZ»f SXWXZ dVfJSX ²fU³f ³fZ Vf°fIY þOÞXIYSX ¸füIYf ±ff, þ¶f B³f Qû³fûÔ ³fZ ÀffCX±f 42 SX³f IYe Vff³fQfSX ´ffSXe IYe ¶fQü»f°f MXe¸f »f¦ff³fZ VfbøY dIYEÜ WXf»ffÔdIY, ÀffCX±f EIY JfÀf CX´f»fd¶²f A´f³fZ ³ff¸f IYeÜ ARiYeIYf IZY dJ»ffRY 100+ IYe BÔdOX¹ff 289 IZY ÀIYûSX °fIY ´fWXbÔ¨f ¦fBÊÜ

A´f³fZ 100UZÔ U³fOXZ ¸fZÔ Vf°fIY þOÞX ´fWX»fZ ·ffSX°fe¹f ¶f»»fZ¶ffþ ¶f³fZ dVfJSX ²fU³f þûWXfd³fÀf¶f¦fÊÜ MXe¸f BÔdOX¹ff IZY ÀMXfBd»fVf »fZµMX WX`ÔOXSX AüSX Aû´fd³fÔ¦f ¶f»»fZ¶ffþ dVfJSX ²fU³f ³fZ A´f³fZ IYdSX¹fSX IZY 100UZÔ U³fOXZ ¸f`¨f ¸fZÔ Vff³fQfSX ÀfZÔ¨fbSXe þOÞX Qe WX`Ü A´f³fZ 100UZÔ U³fOXZ ¸fZÔ Vf°fIY þOÞX³fZ Uf»fZ dVfJSX Qbd³f¹ff IZY 9UZÔ ¶f»»fZ¶ffþ AüSX ´fWX»fZ ·ffSX°fe¹f ¶f»»fZ¶ffþ ¶f³fZ WX`ÔÜ ¹fWX CX³fIZY U³fOXZ IYdSX¹fSX IYe IbY»f 13UeÔ ÀfZÔ¨fbSXe WX`Ü BÀfÀfZ ´fWX»fZ dVfJSX ³fZ 4 U³fOXZ ¸f`¨f ´fWX»fZ ßfe »fÔIYf IZY dJ»ffRY dUVffJf´fØf³f¸f ¸fZÔ ·fe ³ff¶ffQ 100 SX³f ¶f³ffE ±fZÜ A´f³fe BÀf ÀfZÔ¨fbSXe IZY d»fE dVfJSX ³fZ 99 ¶ffg»f IYf Àff¸f³ff dIY¹ff AüSX 10 ¨füIZY AüSX 2 L¢IYZ þOÞXZÜ

dVfJSX ÀfZ ´fWX»fZ UZÀMX BÔOXeþ IZY ¦fûOXʳf ¦fie³fZþ, ³¹fc þe»f`ÔOX IZY dIiYÀf IZY¹f³ÀfÊ, ¸fûWX¸¸fQ ¹fcÀfbRY (´ffdIYÀ°ff³f), IbY¸ffSX ÀfÔ¦ffIYfSXf (ßfe »fÔIYf), dIiYÀf ¦fZ»f (UZÀMX BÔOXeþ), ¸ffSXIYÀf MÑZÀfIYûd±fIY (BÔ¦»f`ÔOX), SXf¸f³fSXZVf ÀfSXU³f (UZÀMX BÔOXeþ) AüSX OXZdUOX Ufg³fÊSX (AfgÀMÑZd»f¹ff) ³fZ ¹fWX IYfSX³ff¸ff dIY¹ff ±ffÜ Ufg³fÊSX ³fZ ¶fe°fZ Àff»f ·ffSX°f IZY dJ»ffRY JZ»fZ 100UZÔ U³fOXZ ¸fZÔ ¹fWX CX´f»fd¶²f WXfdÀf»f IYe ±feÜ °f¶f UWX EZÀff IYSX³fZ Uf»fZ ´fWX»fZ AfgÀMÑZd»f¹ffBÊ ¶f»»fZ¶ffþ ¶f³fZ ±fZÜ BÀfÀfZ ´fWX»fZ ·ffSX°f IYe AûSX ÀfZ ´fcUÊ IY~f³f ÀfüSX·f ¦ffÔ¦fb»fe IZY ´ffÀf ¹fWX

CX´f»fd¶²f WXfdÀf»f IYSX³fZ IYf ¸füIYf ±ff, ÀffCX±f ARiYeIYf IZY WXe dJ»ffRY JZ»fe ±feÜ ÀffCX±f ARiYeIYf ¸fZÔ U³fOXZ ÀfeSXeþ þe°fIYSX Bd°fWXfÀf SX¨f³fZ IYe QWX»feþ ´fSX JOÞXe MXe¸f BÔdOX¹ff IYû dVfJSX ÀfZ A¶f A´f³fe BÀf ÀfZÔ¨fbSXe ¶fOÞXZ ÀIYûSX ¸fZÔ °f¶Qe»f IYSX³fZ IYe AfÀf ±feÜ WXf»ffÔdIY UWX 109 SX³f ¶f³ffIYSX AfCXMX WXû ¦fEÜ CX³WXZÔ ¸fû³fZÊ ¸fûIZYÊ»f ³fZ A´f³fe ¶ffg»f ´fSX E¶fe dOX dUd»f¹fÀfÊ IZY »fZdIY³f UWX 3 SX³f ¨fcIY ¦fE ±fZÜ °f¶f WXf±fûÔ I`Y¨f AfCXMX IYSXf¹ffÜ BÀfÀfZ ´fWX»fZ A´f³ff 100 U³fOXZ BÔMXSX³f`Vf³f»f ¸f`¨f JZ»f dVfJSX ¸füþcQf ÀfeSXeþ ¸fZÔ Qû dRYµMXe þOÞX SXWXZ ÀfüSX·f 97 SX³f ´fSX AfCXMX WXbE ±fZÜ ¨fbIZY ±fZÜ BÀf ÀfeSXeþ ¸fZÔ WXSX ¶ffSX A¨Lf A´f³fZ 100UZÔ U³fOXZ ¸fZÔ ¦ffÔ¦fb»fe ³fZ 97 SX³f ÀMXfMXÊ d¸f»f³fZ Uf»fZ dVfJSX ³fZ BÀf ¸f`¨f ¸fZÔ IYe ¹fWX ´ffSXe 1999 U»OXÊ IY´f IZY QüSXf³f A´f³fe A¨Le VfbøYAf°f IYû BÀf

EZd°fWXfdÀfIY CX´f»fd¶²f ¸fZÔ °f¶Qe»f dIY¹ffÜ BÀf ¸f`¨f ¸fZÔ dVfJSX IYe EIYf¦fi°ff ·fÔ¦f IYSX³fZ ¸fZÔ ¶ffdSXVf IYf ·fe AWX¸f SXû»f SXWXfÜ þ¶f ²fU³f 107 SX³f ´fSX ±fZ, °f¶f ¸f`Qf³f ´fSX ¶ffdSXVf ³fZ QÀ°fIY QZ QeÜ ekuflag jktiwr lEiknd] izdk”kd] eqnzd o Lokeh ds fy, jktiwr izl s ] 216 ,y-vkbZ-th lS-4@,] vkokl fodkl dkWyksuh] cksnyk] vkxjk&7 ls Nik rFkk dk;kZy; nSfud nhi'khy Hkkjr ngrksjk] vkxjk&7 ls izdkf'kr A lEiknd % ekuflag jktiwr eks- 9897071357 iksLVy jftLVsª’ku ua-&,-th-108@2011&2013 Email:-deepsheel_bharat@rediffmail.com

11 february 2018  
11 february 2018  
Advertisement