Page 1

Af¦fSXf, dUIiY¸f ÀfÔU°f 2075 ßfU¯f IÈY¿¯f A¸ffUÀ¹ff, Vfd³fUfSXX 11 A¦fÀ°f X 2018

nhi’khy Hkkjr 5

°f¦fOÞXf §ffMXf ÀfWX³fZ Uf»fZ EÀf¶feAfBÊ IYû dQÀfÔ¶fSX d°f¸ffWXe ¸fZÔ RYf¹fQZ IYe CX¸¸feQ

6

dVfUSXfþ ÀfSXIYfSX IYf ¸fQSXÀfûÔ IYû RYSX¸ff³f, ÀU°fÔÂf°ff dQUÀf ´fSX d³fIYf»fZ d°fSXÔ¦ff SX`»fe

ÀfÔÀfQ IYf ¸ff³fÀfcÂf ÀfÂf Ad³fd›°fIYf»f IZY d»fE À±fd¦f°f ³f¹fe dQ»»feÜ ÀfÔÀfQ IYf 18 þb»ffBÊ ÀfZ VfbøY WXbAf ¸ff³fÀfc³f ÀfÂf Ad³fd›°fIYf»f IZY d»fE À±fd¦f°f WXû ¦f¹ffÜ BÀf QüSXf³f »fûIYÀf·ff AüSX SXfª¹fÀf·ff ¸fZÔ WXÔ¦ff¸fZ IZY ¶ffUþcQ IYfRYe IYf¸fIYfþ WXbAf AüSX IYBÊ ¸fWX°U´fc¯fÊ dU²fZ¹fIYûÔ IYû ´ffdSX°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ dIÔY°fb ÀfSXIYfSX °fe³f °f»ffIY ÀfZ ÀfÔ¶fÔd²f°f dU²fZ¹fIY IYû dUd·f³³f Q»fûÔ IZY ¶fe¨f ÀfWX¸fd°f ³fWXeÔ WXû³fZ IZY IYfSX¯f SXfª¹fÀf·ff ¸fZÔ ¨f¨ffÊ IZY d»fE ³fWXeÔ SXJ ´ffBÊÜ ¸ff³fÀfc³f ÀfÂf IZY QüSXf³f IbY»f 17 ¶f`NXIZYÔ WXbBÊÔÜ BÀf QüSXf³f kÀfÂf IZY WXÔ¦ff¸fZ ¸fZÔ ²fb»f þf³fZ IYe ¸fedOX¹ff IYe AfVfÔIYfAûÔ IYûl ¦f»f°f Àffd¶f°f IYSX°fZ WXbE SXf¿MÑXe¹f d´fLOÞXf U¦fÊ Af¹fû¦f IYû ÀfÔU`²ffd³fIY QþÊ QZ³fZ ÀfÔ¶fÔ²fe ÀfÔdU²ff³f (123UfÔ ÀfÔVfû²f³f) dU²fZ¹fIY-2018 AüSX CX¨¨f°f¸f ³¹ff¹ff»f¹f IZY EIY R`YÀf»fZ IZY ¸fïZ³fþSX »ff¹ff ¦f¹ff A³fbÀfcd¨f°f þfd°f¹ffÔ EUÔ A³fbÀfcd¨f°f þ³fþfd°f¹ffÔ (A°¹ff¨ffSX d³fUfSX¯f) ÀfÔVfû²f³f dU²fZ¹fIY-2018 ÀfdWX°f IYBÊ ´fi¸fbJ dU²fZ¹fIYûÔ IYû ÀfÔÀfQ IYe ¸fÔþcSXe d¸f»feÜ »fûIYÀf·ff A²¹fÃf Àfbd¸fÂff ¸fWXfþ³f ³fZ Afþ ÀfQ³f IYe IYf¹fÊUfWXe Ad³f›°fIYf»fe³f Àf¸f¹f IZY d»fE À±fd¦f°f IYSX³fZ ÀfZ ´fWX»fZ IYWXf dIY ¹fWX ÀfÂf WXf»f WXe IZY d´fL»fZ Qû Àff±fÊIY ÀfÂfûÔ A±ffÊ°f ¶fþMX ÀfÂf 2017 IYf QcÀfSXf ·ff¦f (11UfÔ ÀfÂf) AüSX 2017 IYf ¸ff³fÀfc³f ÀfÂf (12UfÔ ÀfÂf) IYe °fb»f³ff ¸fZÔ IYWXeÔ ª¹ffQf Àff±fÊIY SXWXfÜ SXfª¹fÀf·ff IZY Àf·ff´fd°f E¸f UZÔI`Y¹ff ³ff¹fOXc ³fZ ÀfQ³f IYe IYf¹fÊUfWXe Ad³f›°fIYf»f IZY d»fE À±fd¦f°f IYSX³fZ ÀfZ ´fWX»fZ A´f³fZ ´ffSXÔ´fdSXIY ÀfÔ¶fû²f³f ¸fZÔ IYWXf, kkd´fL»fZ Qû ÀfÂfûÔ ¸fZÔ ¦fd°fSXû²f IYû QZJ°fZ WXb¹fZ ¸fedOX¹ff ¸fZÔ ¸ff³fÀfc³f ÀfÂf IYe IYf¹fÊUfWXe ·fe ¶ffd²f°f SXWX³fZ IYe AfVfÔIYf þ°ff¹fe ±fe »fZdIY³f ¸fbÓfZ JbVfe WX` dIY ¸fedOX¹ff ¦f»f°f Àffd¶f°f WXbAfÜll CX³WXûÔ³fZ ¸fedOX¹ff ÀfZ CX¨¨f ÀfQ³f IYe IYf¹fÊUfWXe IYû Ad²fIY À±ff³f QZ³fZ IZY d»fE ·fe IYWXfÜ ¸ff³fÀfc³f ÀfÂf IZY QüSXf³f WXe ÀfØff ´fÃf IYû EIY ¶fOÞXe ÀfRY»f°ff °f¶f WXf±f »f¦fe þ¶f SXfª¹fÀf·ff IZY CX´fÀf·ff´fd°f ´fQ ´fSX SXfþ¦f IZY CX¸¸feQUfSX WXdSXUÔVf IYû þe°f d¸f»feÜ WXdSXUÔVf ³fZ dU´fÃf IZY CX¸¸feQUfSX EUÔ IYfÔ¦fiZÀf IZY ¶fe IZY WXdSX´fiÀffQ IYû 105 IZY ¸fbIYf¶f»fZ 125 ¸f°fûÔ ÀfZ ´fSXfdþ°f dIY¹ffÜ BÀfÀfZ dU´fÃfe EIY°ff IYû ÓfMXIYf »f¦ff ¢¹fûÔdIY CX¨¨f ÀfQ³f ¸fZÔ ÀfÔ£¹ff¶f»f SXfþ¦f IZY ´fÃf ¸fZÔ ³fWXeÔ WX`Ü BÀfe

ÀfÂf ¸fZÔ »fûIYÀf·ff ¸fZÔ °fZQZ´ff ÀfQÀ¹f ßfed³fUfÀf IZYdÀf³fZ³feSX IYe AûSX ÀfZ ´fZVf dIYE ¦fE AdUV½ffÀf ´fiÀ°ffU ´fSX 20 þb»ffBÊ IYû 11 §fÔMXZ 46 d¸f³fMX IYe ¨f¨ffÊ ¨f»feÜ ¸f°f dU·ffþ³f IZY ¶ffQ ¹fWX ´fiÀ°ffU d¦fSX ¦f¹ffÜ ´fiÀ°ffU ´fSX ¨f¨ffÊ IZY QüSXf³f IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf SXfWXb»f ¦ffÔ²fe AüSX dU´fÃfe ³fZ°ffAûÔ ³fZ SXfRZY»f dU¸ff³f ÀfüQZ, ¶fZSXûþ¦ffSXe AüSX IÈYd¿f ÃfZÂf ÀfdWX°f °f¸ff¸f ¸fbïûÔ ´fSX ÀfSXIYfSX IYû þ¸fIYSX §fZSXfÜ ´fiÀ°ffU IZY þUf¶f ¸fZÔ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZ A´f³fe ÀfSXIYfSX AüSX CXÀfIZY IYf¸fIYfþ IYf þûSXQfSX ¶f¨ffU dIY¹ffÜ ÀfÂf IZY QüSXf³f »fûIYÀf·ff IYe 17 dQ³fûÔ IYe ¶f`NXIY ¸fZÔ IbY»f 112 §fÔMXZ IYf¹fÊUfWXe ¨f»fe AüSX IbY»f 22 ÀfSXIYfSXe dU²fZ¹fIY ´fZVf dIYE ¦f¹fZ AüSX 21 dU²fZ¹fIY ´ffdSX°f dIYE ¦fEÜ U¿fÊ 2018-19 IZY d»fE A³fbQf³fûÔ IYe A³fb´fcSXIY ¸ffÔ¦fûÔ (Àff¸ff³¹f) EUÔ U¿fÊ 2015-16 IZY d»fE Ad°fdSXöY A³fbQf³fûÔ IYe ¸ffÔ¦fZÔ (Àff¸ff³¹f) ´fSX ¨ffSX §fÔMXZ 46 d¸f³fMX ÀfZ Ad²fIY IYe ¨f¨ffÊ WXbBÊ AüSX BÀfIZY ¶ffQ B³WXZÔ ¸f°fQf³f IZY d»fE SXJf ¦f¹ff EUÔ ÀfÔ¶fÔd²f°f dUd³f¹fû¦f dU²fZ¹fIY ´ffdSX°f dIYE ¦fEÜ ¸ff³fÀfc³f ÀfÂf ¸fZÔ ´ffdSX°f dU²fZ¹fIYûÔ ¸fZÔ SXf¿MÑXe¹f d´fLOÞXf U¦fÊ Af¹fû¦f IYû ÀfÔU`²ffd³fIY QþÊ QZ³fZ ÀfÔ¶fÔ²fe ÀfÔdU²ff³f (123UfÔ ÀfÔVfû²f³f) dU²fZ¹fIY-2018 AüSX CX¨¨f°f¸f ³¹ff¹ff»f¹f IZY EIY R`YÀf»fZ IZY ¸fïZ³fþSX »ff¹ff ¦f¹ff A³fbÀfcd¨f°f þfd°f¹ffÔ EUÔ A³fbÀfcd¨f°f þ³fþfd°f¹ffÔ (A°¹ff¨ffSX d³fUfSX¯f) ÀfÔVfû²f³f dU²fZ¹fIY-2018 ´fi¸fbJ WX`ÔÜ B³fIZY Ad°fdSXöY d³f:Vfb»IY AüSX Ad³fUf¹fÊ ¶ff»f dVfÃff IYf Ad²fIYfSX (QcÀfSXf ÀfÔVfû²f³f) dU²fZ¹fIY-2017, ·f¦fûOÞXf Afd±fÊIY A´fSXf²fe dU²fZ¹fIY-2018, ·fiáf¨ffSX d³fUfSX¯f (ÀfÔVfû²f³f) dU²fZ¹fIY-2018, ½¹fdöY¹fûÔ IYf Qb½¹fÊUWXfSX (d³fUfSX¯f, ÀfÔSXÃf¯f AüSX ´fb³fUfÊÀf) dU²fZ¹fIY-2018, QfÔdOXIY dUd²f (ÀfÔVfû²f³f) dU²fZ¹fIY-2018 AüSX Ufd¯fdª¹fIY ³¹ff¹ff»f¹f, CX¨¨f ³¹ff¹ff»f¹f

´fi·ff¦f AüSX Ufd¯fdª¹fIY A´fe»f ´fi·ff¦f (ÀfÔVfû²f³f) dU²fZ¹fIY-2018, SXf¿MÑXe¹f JZ»fIcYQ dUV½fdUôf»f¹f 2018 IYû ·fe »fûIYÀf·ff ³fZ ¸fÔþcSXe ´fiQf³f IYeÜ »fûIYÀf·ff ¸fZÔ ½¹fU²ff³fûÔ AüSX BÀfIZY ´fdSX¯ff¸fÀUøY´f dIYE ¦fE À±f¦f³fûÔ IZY IYfSX¯f AfNX §fÔMXZ 26 d¸f³fMX IYf Àf¸f¹f ³fá WXbAf °f±ff Àf·ff ³fZ 20 §fÔMXZ 43 d¸f³fMX QZSX °fIY ¶f`NXIYSX dUd·f³³f ¸fWX°U´fc¯fÊ ¸fbïûÔ ´fSX ¨f¨ffÊ IYeÜ CX²fSX, SXfª¹fÀf·ff ¸fZÔ Àf¸f¹f IYe CX´f»f¶²f°ff IZY d»fWXfþ ÀfZ BÀf ÀfÂf ¸fZÔ 74 ´fid°fVf°f ÀfZ Ad²fIY IYf¸fIYfþ WXbAf þ¶fdIY d´fL»fZ ÀfÂf ¸fZÔ ¹fWX ¸fWXþ 25 ´fid°fVf°f ±ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY BÀf ÀfÂf ¸fZÔ CX¨¨f ÀfQ³f ÀfZ 14 dU²fZ¹fIY ´ffdSX°f dIY¹fZ ¦f¹fZ þ¶fdIY d´fL»fZ Qû ÀfÂfûÔ ¸fZÔ QÀf dU²fZ¹fIY ´ffdSX°f WXû ÀfIZY ±fZÜ À´fá WX` dIY d´fL»fZ Qû ÀfÂfûÔ IYe °fb»f³ff ¸fZÔ ¹fWX ÀfÂf 140 ´fid°fVf°f Ad²fIY RY»fQf¹fe SXWXfÜ CX¨¨f ÀfQ³f ¸fZÔ BÀf QüSXf³f 14 dU²fZ¹fIY ´ffdSX°f dIY¹fZ ¦f¹fZÜ ³ff¹fOXc ³fZ IYWXf dIY ¹fdQ d´fL»fZ Qû ÀfÂfûÔ ¸fZÔ WXbE IYf¸fIYfþ ÀfZ °fb»f³ff IYe þfE °fû ¸füþcQf ÀfÂf ¸fZÔ 140 ´fid°fVf°f Ad²fIY dU²ff¹fe IYf¸fIYfþ WXbAfÜ ÀfÂf IZY QüSXf³f »fÔd¶f°f ·fiáf¨ffSX d³fUfSXIY ÀfÔVfû²f³f dU²fZ¹fIY ·fe ´ffdSX°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ÀfÂf IZY QüSXf³f WXÔ¦ff¸fZ IZY IYfSX¯f 27 §fÔMXZ 42 d¸f³fMX IYf ½¹fU²ff³f WXbAfÜ dIÔY°fb ÀfQ³f ¨ffSX dQ³f d³f²ffÊdSX°f Àf¸f¹f ÀfZ Ad²fIY ¶f`NXf AüSX IYSXe¶f °fe³f §fÔMXZ Ad²fIY IYf¸f dIY¹ffÜ BÀf QüSXf³f IYBÊ ³f¹fZ ÀfQÀ¹fûÔ ³fZ Vf´f±f »feÜ B³f¸fZÔ ¸f³fû³fe°f ÀfQÀ¹f ·fe Vffd¸f»f WX`ÔÜ ÀfÂf IZY AÔd°f¸f dQ³f CX¨¨f ÀfQ³f ¸fZÔ ¸fbdÀ»f¸f ¸fdWX»ff (dUUfWX Ad²fIYfSX ÀfÔSXÃf¯f) dU²fZ¹fIY 2017 dU¨ffSX EUÔ ´ffdSX°f dIY¹fZ þf³fZ IZY d»f¹fZ Àfc¨fe¶fð ±ffÜ Àf·ff´fd°f ³ff¹fOXc ³fZ §fû¿f¯ff IYe dIY BÀf dU²fZ¹fIY IYû Afþ ¨f¨ffÊ IZY d»f¹fZ ³fWXeÔ d»f¹ff þf¹fZ¦ffÜ CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY ¹fWX dUUfQfÀ´fQ dU²fZ¹fIY »fûIYÀf·ff ¸fZÔ ´ffdSX°f WXû ¨fbIYf WX`Ü dUd·f³³f Q»fûÔ IYe BÀf ´fSX Af´fdØf¹fûÔ IYû QZJ°fZ WXb¹fZ IZY³Qie¹f ¸fÔdÂf¸fÔOX»f ³fZ BÀf¸fZÔ °fe³f ÀfÔVfû²f³fûÔ IYû ¸fÔþcSXe Qe WX`Ü ÀfÂf IZY QüSXf³f Qi¸fbIY ´fi¸fbJ AüSX °fd¸f»f³ffOXb IZY ´fcUÊ ¸fb£¹f¸fÔÂfe E¸f IY÷Y¯ffd³fd²f IZY d³f²f³f ´fSX CX³fIZY Àf¸¸ff³f ¸fZÔ AfNX A¦fÀ°f IYû Qû³fûÔ ÀfQ³fûÔ IYe IYf¹fÊUfWXe ´fcSXZ dQ³f IZY d»fE À±fd¦f°f IYSX Qe ¦f¹feÜ ¦fb÷Y ´fcd¯fʸff IZY dQ³f ·fe ÀfQ³f ¸fZÔ AUIYfVf SXWXfÜ

8

R.N.I. No. UPHIN/2008/26902 U¿fÊ-10 AÔIY-220 IYe¸f°f 1 ÷Y´f¹ff ´fÈâ 08

EÔOXSXÀf³f IZY '´fÔþZ' ¸fZÔ RÔYÀfe MXe¸f BÔdOX¹ff, 107 SX³fûÔ ´fSX Afg»f AfCXMX

UN ¸fZÔ dWX³Qe ¸fZÔ Àf¸ff¨ffSX ¶fb»fZdMX³f VfbøY, Àfb¿f¸ff ¶fû»feÔ- dWX³Qe IYû ¸ff³¹f°ff dQ»ff³fZ IZY d»fE ´fi¹ffÀfSX°f ³f¹fe dQ»»feÜ dWX³Qe IYû ÀfÔ¹fböY SXf¿MÑX IYe Afd²fIYfdSXIY ·ff¿ff IZY øY´f ¸fZÔ ¸ff³¹f°ff dQ»ff³fZ IZY d»f¹fZ ´fi¹ffÀf þfSXe SXJ³fZ IYe ´fid°f¶fð°ff ½¹föY IYSX°fZ WXbE dUQZVf ¸fÔÂfe Àfb¿f¸ff ÀUSXfþ ³fZ Afþ ¶f°ff¹ff dIY BÀf ´fWX»f IZY °fWX°f ÀfÔ¹fböY SXf¿MÑX ÀfZ ´ff¹f»fMX ´fdSX¹fûþ³ff IZY Af²ffSX ´fSX dWX³Qe ¸fZÔ Àff~fdWXIY Àf¸f¨ffSX ¶fb»fZdMX³f IYf ´fiÀffSX¯f VfbøY dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü dUQZVf ¸fÔÂfe ³fZ ÀfÔUfQQf°ffAûÔ ÀfZ IYWXf dIY dWX³Qe ¸fZÔ ÀfÔ¹fböY SXf¿MÑX ¸fZÔ dMXÐUMXSX EIYfCXÔMX ·fe Jû»ff ¦f¹ff WX`Ü Àfb¿f¸ff ÀUSXfþ ³fZ IYWXf, kkA¶f ´fcSXf dUV½f dWX³Qe ¸fZÔ Àf¸ff¨ffSX Àfb³f ÀfIY°ff WX`Üll Àf¸ff¨ffSX ´fdSXIiY¸ff IZY °fWX°f ¹fWX Àf¸ff¨ffSX ¶fb»fZdMX³f ¸fWX¶fc¶f Jf³f ´fPÞX°fZ WX`ÔÜ ¹fWX ´fi°¹fZIY VfbIiYUfSX IYû ´fiÀffdSX°f WXû°ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY BÀfZ ÀfÔ¹fböY SXf¿MÑX ¸fZÔ dWX³Qe IZY ´fi·ffUe ´fiUZVf IZY °füSX ´fSX QZJf þf°ff WX`Ü BÀfIZY Àff±f WXe UZ¶fÀffBMX ´fSX ´fi¸fbJ QÀ°ffUZþ dWX³Qe ¸fZÔ OXf»f dQ¹fZ ¦fE WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY dUV½f dWX³Qe Àfd¨fUf»f¹f IYf À±ff¹fe ·fU³f ¶f³fIYSX °f`¹ffSX WXû ¦f¹ff WX` AüSX SXf¿MÑX´fd°f BÀfIYf CXîfMX³f IYSX ¨fbIZY WX`ÔÜ dUQZVf ¸fÔÂfe ³fZ IYWXf dIY dWX³Qe IYû ÀfÔ¹fböY SXf¿MÑX ¸fZÔ ¸ff³¹f°ff dQ»ff³fZ AüSX EIY Afd²fIYfdSXIY ·ff¿ff IZY øY´f ¸fZÔ ÀUeIYf¹fÊ ¶f³ff³fZ IZY d»fE ÀfSXIYfSX IZY ´fi¹ffÀf þfSXe WX`ÔÜ dWX³Qe IYû ÀfÔ¹fböY SXf¿MÑX IYe Afd²fIYfdSXIY ·ff¿ff ¶f³ff³fZ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ AOÞX¨f³fûÔ IYf dþIiY IYSX°fZ WXbE Àfb¿f¸ff ÀUSXfþ ³fZ IYWXf dIY ÀfÔ¹fböY SXf¿MÑX IYe Afd²fIYfdSXIY ·ff¿ff IZY øY´f ¸fZÔ ¸ff³¹f°ff ´fiQf³f IYSX³fZ IZY d»fE ´fiÀ°ffU IYû Qû d°fWXfBÊ ¶fWXb¸f°f ÀfZ ´ffdSX°f IYSX³fZ IZY Àff±f Àf·fe ÀfQÀ¹f

QZVfûÔ IYû BÀf ´fSX WXû³fZ Uf»fZ J¨fÊ IZY d»fE AÔVfQf³f IYSX³ff WXû°ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY dWX³Qe IYû Afd²fIYfdSXIY ·ff¿ff IYf QþfÊ dQ»ff³fZ IZY ÀfÔQ·fÊ ¸fZÔ ÀfÔ¹fböY SXf¿MÑX ¸fZÔ 129 QZVfûÔ IYf Àf¸f±fʳf þbMXf³ff IYdNX³f IYf¸f ³fWXeÔ WX`Ü WX¸f³fZ ¹fû¦f dQUÀf IYû ¸ff³¹f°ff dQ»ff³fZ ¸fZÔ 177 QZVfûÔ IYf Àf¸f±fʳf þbMXf¹ff, AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ ÀfQÀ¹f°ff IZY ÀfÔQ·fÊ ¸fZÔ 183 QZVfûÔ IYf Àf¸f±fʳf þbMXf¹ffÜ dUQZVf ¸fÔÂfe ³fZ IYWXf dIY »fZdIY³f Afd²fIYfdSXIY ·ff¿ff IZY ÀfÔQ·fÊ ¸fZÔ ÀfQÀ¹f QZVfûÔ IYû UûMX ÀfZ Àf¸f±fʳf QZ³fZ IZY Àff±f Afd±fÊIY ¶fûÓf ·fe CXNXf³ff ´fOÞX°ff WX`Ü A¦fSX BÀfIYf ´fcSXf J¨fÊ ·fe WX¸fZÔ QZ³ff ´fOÞXZ, °f¶f ·fe WX¸f BÀfIZY d»fE °f`¹ffSX WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¹fWXe dÀ±fd°f þ¸fʳfe AüSX þf´ff³f IZY Àf¸fÃf ·fe WX`Ü ¹fZ Qû³fûÔ QZVf ·fe A´f³fe BÀf dUV½f d³fIYf¹f IYe Afd²fIYfdSXIY ·ff¿ff ¶f³ff³ff ¨ffWX°fZ WX`ÔÜ »fZdIY³f CX³fIZY Àf¸fÃf ·fe ¹fWXe ¶ff²ff Af SXWXe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ÀfÔ¹fböY SXf¿MÑX IYe Afd²fIYfdSXIY ·ff¿ff IZY øY´f ¸fZÔ dWX³Qe IYû ÀUeIYfSX IYSX³fZ AüSX Àf¸´fc¯fÊ dUV½f ¸fZÔ dWX³Qe IYû ´fi¨ffdSX°f IYSX³fZ IZY d»fE ÀfSXIYfSX »f¦ff°ffSX CX´ff¹f IYSX SXWXe WX`Ü

SXfWXb»f ¦ffÔ²fe IYf AfSXû´f, SXfRZY»f ÀfüQf A¶f °fIY IYf Àf¶fÀfZ ¶fOÞXf SXÃff §fûMXf»ff SXf¹f´fbSXÜ IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ³fZ SXfRZY»f »fOÞXfIcY dU¸ff³f ÀfüQZ IYû QZVf IYf kkA¶f °fIY IYf Àf¶fÀfZ ¶fOÞXfll SXÃff §fûMXf»ff IYSXfSX QZ°fZ WXbE BÀfIZY d»fE ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe IYû dþ¸¸fZQfSX NXWXSXf¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ ¹fWXfÔ EIY IYf¹fÊIiY¸f IYû ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX°fZ WXbE QfUf dIY¹ff dIY SXfRZY»f dU¸ff³fûÔ IYf Qf¸f 540 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ ´fid°f dU¸ff³f ÀfZ kkþfQbBÊ °fSXeIZY ÀfZll ¶fPÞXIYSX 1600 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ ´fid°f dU¸ff³f WXû ¦f¹ffÜ ·ffSX°f ³fZ 2015 ¸fZÔ RiYfÔÀf ÀfZ 36 SXfRZY»f »fOÞXfIcY dU¸ff³f JSXeQ³fZ IZY d»fE Àf¸fÓfü°fZ ´fSX WXÀ°ffÃfSX dIY¹fZ ±fZÜ ¦ffÔ²fe ³fZ IYWXf, kkÀfÔ´fi¦f ÀfSXIYfSX ³fZ SXfRZY»f IYSXfSX °f`¹ffSX dIY¹ff ±ff dþÀfIZY A³fbÀffSX WXSX dU¸ff³f IYf Qf¸f IYSXe¶f 540 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ ±ffÜ IYSXfSX °f`¹ffSX ±ff AüSX ¸fûQe þe IYû IZYU»f R`YÀf»ff IYSX³ff ±ffÜll ¦ffÔ²fe ³fZ IYWXf, kk»fZdIY³f, ¸fûQe þe RiYfÔÀf ¦f¹fZ AüSX CX³WXûÔ³fZ d´fL»ff IYSXfSX J°¸f IYSX dQ¹ff AüSX SXÃff ¸fÔÂfe °f±ff A³¹f I`Yd¶f³fZMX ¸fÔdÂf¹fûÔ IYû BÀfIZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ´f°ff ³fWXeÔ ±ffÜll IYfÔ¦fiZÀf ³fZ°ff ³fZ AfSXû´f »f¦ff¹ff dIY »fOÞXfIcY dU¸ff³f IZY ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ EIY A³fb¶fÔ²f ÀfSXIYfSXe dWX³QbÀ°ff³f EZSXû³ffdMX¢Àf d»fd¸fMXZOX ÀfZ Le³f d»f¹ff ¦f¹ff AüSX BÀfZ EIY d³fþe IÔY´f³fe IYû QZ dQ¹ff ¦f¹ff dþÀf³fZ IY·fe dU¸ff³f ³fWXeÔ ¶f³ff¹ff AüSX ³ff WXe IY·fe IYûBÊ SXÃff A³fb¶fÔ²f d»f¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ QfUf dIY¹ff, kkdþÀf IÔY´f³fe ÀfZ IYSXfSX dIY¹ff ¦f¹ff CXÀf ´fSX 45 WXþfSX IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYf FY¯f ±ffÜll ´ffMXeÊ IYe ´fiQZVf BIYfBÊ IZY ³fUd³fd¸fÊ°f IYf¹ffÊ»f¹f IZY CXîfMX³f IZY ¸füIZY ´fSX ¦ffÔ²fe ³fZ IYWXf dIY ¸fûQe ³fZ CXØfSX ´fiQZVf, d¶fWXfSX AüSX SXfþÀ±ff³f ¸fZÔ ¶f»ff°IYfSX IYe §fMX³ffAûÔ ´fSX EIY Vf¶Q ·fe ³fWXeÔ ¶fû»ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ¶f»ff°IYfSX IYe §fMX³ffAûÔ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ IYWXf dIY dÀ±fd°f kkd´fL»fZ °fe³f WXþfSX Àff»fûÔ ¸fZÔll B°f³fe JSXf¶f IY·fe ³fWXeÔ SXWXeÜ


Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

ÀfÔ´ffQIYe¹f

A¸fZdSXIYe Q¶ffU ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f dUQZVf ³fed°f BÊSXf³f ´fSX A¸fZdSXIYe SXf¿MÑX´fd°f OXû³ff»OX MÑÔ´f IZY ´fid°f¶fÔ²fûÔ IYf ´fWX»ff QüSX BÀf WXµ°fZ A¸f»f ¸fZÔ Af ¦f¹ffÜ A·fe °fIY BÀf¸fZÔ ·ffSX°f IZY d»fE SXfWX°f IZY IYû ÀfÔIZY°f ³fWXeÔ dQJZ WX`ÔÜ A¸fZdSXIYe IYfÔ¦fiZÀf ³fZ EIY EZÀff IYf³fc³f ¶f³ff¹ff WX` dþÀf¸fZÔ ·ffSX°f IYû øYÀf IZY Àff±f SXÃff Àf¸fÓfü°fûÔ IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ dSX¹ff¹f°f Qe ¦f WX`, »fZdIY³f ¹fWX LcMX ÀfVf°fÊ WX` þû EIY °f¹f AUd²f ÀfZ þbOÞXe WXb WX`Ü ·ffSX°fe¹f ¸fedOX¹ff LcMX ÀfZ þbOÞXZ IYf³fc³f IYf °fû CX»»fZJ IYSX SXWXf WX`, »fZdIY³f CXÀf¸fZÔ þbOÞXe Vf°fûÊ ´fSX ¸fü³f WX`Ü ·ffSX°f »fÔ¶fZ AÀfZÊ ÀfZ øYÀfe WXd±f¹ffSXûÔ IYf ¶fOÞXf JSXeQfSX SXWXf WX` AüSX ¨fe³f IZY ¶ffQ SXf³fe °fZ»f IYf QcÀfSXf Àf¶fÀfZ ¶fOÞXf Af¹ff°fIY WX`Ü EZÀfZ ¸fZÔ A¸fZdSXIYe ´fid°f¶fÔ²fûÔ ÀfZ ·ffSX°f IZY IYfRYe ´fi·ffdU°f WXû³fZ IYe AfVfÔIYf WX`Ü DYþfÊ EUÔ SXÃff þ`ÀfZ ¸fû¨fûÊ IYû »fZIYSX ³f dQ»»fe ´fSX QûWXSXf Q¶ffU OXf»fIYSX UfdVfÔ¦fMX³f ³fZ dõ´fÃfe¹f dSXV°fûÔ ¸fZÔ °f»Je ¶fPÞXf³fZ Uf»ff IYf¸f dIY¹ff WX`Ü ¹fWX BÀf ¶ff°f IYû SXZJfÔdIY°f IYSX°ff WX` dIY A¸fZdSXIYf IZY A³fbøY´f dUQZVf ³fed°f A´f³ff³ff ·ffSX°f IZY d»fE dIY°f³ff þûdJ¸f ·fSXf WXû ÀfIY°ff WX`Ü dIYÀfe QZVf ´fSX QÔOXf°¸fIY ´fid°f¶fÔ²f »f¦ff³fZ IZY Qf¹fSXZ IYf A¸fZdSXIYf ³fZ QcÀfSXZ QZVfûÔ °fIY dUÀ°ffSX IYSX CX³fIZY Àff±f ½¹ff´ffdSXIY EUÔ dUØfe¹f ¦fd°fdUd²f¹ffÔ ¶fÔQ IYSX³fZ IYe ²f¸fIYe Qe WX`Ü EZÀfZ ´fid°f¶fÔ²f AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f IYf³fc³fûÔ IYf ¸fJü»f CXOÞXf°fZ WX`Ô, dRYSX ·fe A¸fZdSXIYf A´f³fe °ffIY°f IYf BÀ°fZ¸ff»f EZÀfZ IYSX°ff WX` dþÀfÀfZ CXÀfIYe §fSXZ»fc IYfSXÊUf U`dV½fIY øY´f »fZ »fZ°fe WX`Ü A¸fZdSXIYe OXfg»fSX ¸fbQif øY´f ¸fZÔ EZÀff Ô²f³f WX` þû U`dV½fIY A±fʽ¹fUÀ±ff IYe ¦ffOÞXe IYû ¨f»ff°ff WX`Ü BÀfÀfZ A¸fZdSXIYe ´fid°f¶fÔ²f ¶fZWXQ ´fi·ffUe ¶f³f þf°fZ WX`ÔÜ Qbd³f¹ff ¸fZÔ ¶f`ÔdIÔY¦f ÀfZ »fZIYSX °fZ»f IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ WXû³fZ Uf»fZ ¶fOÞXZ »fZ³fQZ³f A¸fZdSXIYe OXfg»fSX ¸fZÔ WXe WXû°fZ WX`ÔÜ BÀf¸fZÔ IYû ÀfÔQZWX ³fWXeÔ dIY ¹fZ ´fid°f¶fÔ²f MÑÔ´f IZY dQ¸ff¦f IYe Àf³fIY WX`ÔÜ 1Afþ A¸fZdSXIYf IZY Àf¸fÃf ¹fWX ¨fb³fü°fe WX` dIY UWX SXf³f ´fSX »f¦ffE ´fid°f¶fÔ²fûÔ IYû ´fi·ffUe øY´f ÀfZ »ff¦fc IYSXfEÜ þWXfÔ °fIY øYÀf IYe ¶ff°f WX` °fû CXÀfZ »fZIYSX UfdVfÔ¦fMX³f ¸fZÔ A·fe ·fe MXIYSXfU IYe dÀ±fd°f ¶f³fe WXb WX`Ü BÀfÀfZ RYIYÊ ³fWXeÔ ´fOÞX°ff dIY øYÀf IYe A±fʽ¹fUÀ±ff dÀfIbYOÞXIYSX ¨fe³f IZY QÀfUZÔ dWXÀÀfZ IZY ¶fSXf¶fSX WXû ¦f WX` AüSX CXÀfIYf Àf`³¹f J¨fÊ ·fe ¨fe³f IZY Àff¸fdSXIY ½¹f¹f IZY 20 ´fid°fVf°f IZY ¶fSXf¶fSX dÀf¸fMX ¦f¹ff WX`Ü MÑÔ´f IZY ´fid°f¶fÔ²fûÔ IYf ¸fIYÀfQ SXf³fe A±fʽ¹fUÀ±ff IYf Q¸f d³fIYf»f³ff WX`Ü BÀfÀfZ ´fWX»fZ UWX SXf³f IZY Àff±f A¸fZdSXIYe ´fSX¸ff¯fb IYSXfSX IYû EIY°fSXRYf °füSX ´fSX J°¸f IYSX ¨fbIZY WX`ÔÜ CX³fIZY BÀf IYQ¸f ´fSX ¹fcSXû´f °fIY ¸fZÔ °¹fûdSX¹ffÔ ¨fPÞX ¦fÔÜ øYÀf ´fSX »f¦ffE ³fE ´fid°f¶fÔ²f A¸fZdSXIYe IYfÔ¦fiZÀf IYe ´fWX»f ´fSX »f¦fZ WX`ÔÜ CXÀf³fZ IYf³fc³f ¶f³ff¹ff dþÀfIZY Af²ffSX ´fSX MÑÔ´f ´fiVffÀf³f IYû ¸ffÀIYû IZY dJ»ffRY IYQ¸f CXNXf³fZ ´fOÞXZÜ IYfCXÔMXdSXÔ¦f A¸fZdSXIYfþ EOXUdÀfÊSXeþ ±fic ÀfZÔ¢VfÔÀf ¹ff³fe IYfMXÀff ³ff¸f IYf ¹fWX IYf³fc³f CX³f QZVfûÔ IYû ²f¸fIYf³fZ IZY d»fE WX` þû øYÀfe WXd±f¹ffSX JSXeQ³fZ IYe WXÀfSX°f SXJ°fZ WX`ÔÜ 1BÀfIYf ¸fIYÀfQ A¸fZdSXIYe WXd±f¹ffSXûÔ IYe d¶fIiYe ¶fPÞXf³ff WX`Ü A¸fZdSXIYf ´fWX»fZ ÀfZ Qbd³f¹ff ¸fZÔ WXd±f¹ffSXûÔ IYf Àf¶fÀfZ ¶fOÞXf dUIiYZ°ff WX`Ü EIY AüSX ·fe dUSXû²ff·ffÀf WX` dIY ·ffSX°f IYû WXd±f¹ffSXûÔ IYe d¶fIiYe IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ A¸fZdSXIYf IY¶f IYf øYÀf IYû ´fLfOÞX ¨fbIYf WX`Ü WXf»ffÔdIY þWXfÔ øYÀf ·ffSX°f IYû AfBE³fEÀf ¨fIiY þ`Àfe ´fSX¸ff¯fb ´f³fOXb¶¶fe AüSX AfBE³fEÀf dUIiY¸ffdQ°¹f ÀfSXeJZ dU¸ff³fUfWXIY ´fû°f CX´f»f¶²f IYSXf°ff WX` UWXeÔ A¸fZdSXIYf ·ffSX°f IYû Àf`³¹f ÀffþûÀff¸ff³f IYe d¶fIiYe IYSX SXWXf WX`Ü B³f¸fZÔ ´fe-8AfB Àff¸fbdQiIY d³f¦fSXf³fe dU¸ff³f, Àfe-17 ¦»fû¶f¸ffÀMXSX-3 AüSX Àfe130 þZ Àfb´fSX WXSX¢¹fbd»fÀf Àf`³¹f ´fdSXUWX³f dU¸ff³f Vffd¸f»f WX`ÔÜ IbYL AüSX IYfSX¯fûÔ ÀfZ ·fe ·ffSX°f ¸ffÀIYû IZY Àff±f SXÃff dSXV°fûÔ IYû ¹fIYf¹fIY Àf¸ff~ ³fWXeÔ IYSX ÀfIY°ffÜ UWX øYÀf d³fd¸fÊ°f SXÃff CX´fIYSX¯fûÔ IYe ¸fSX¸¸f°f AüSX SXJSXJfU IZY d»fE øYÀfe IY»f´fbþûÊ ´fSX d³f·fÊSX WX`Ü B³f¸fZÔ ÀfZ IbYL ÀfûdU¹f°f ÀfÔ§f IZY QüSX IZY WX`ÔÜ 1³fE A¸fZdSXIYe IYf³fc³f IZY °fWX°f ·ffSX°f IYû øYÀf IZY Àff±f »fÔd¶f°f SXÃff ÀfüQûÔ IYû ´fcSXf IYSX³fZ IYe þû ¦fbÔþfBVf d¸f»fe WX` CXÀfIZY °fWX°f UWX BÔMXSXÀfZ´MXSX ¶fZÀOX EÀf-400 MÑf¹fÔRY E¹fSX EUÔ EÔMXe d¸fÀffB»f dOXRZYÔÀf dÀfÀMX¸f þ`ÀfZ ÀfüQûÔ IYû ´fcSXf IYSX ÀfIY°ff WX`, ¸f¦fSX øYÀf IZY Àff±f ·fdU¿¹f ¸fZÔ SXÃff ÀfüQûÔ IZY d»fE ·ffSX°f IYe SXfWX ¸fZÔ ¹fWX A¸fZdSXIYe IYf³fc³f AOÞX¨f³f ´f`Qf IYSX ÀfIY°ff WX`Ü ·ffSX°f IZY A»ffUf dU¹f°f³ff¸f AüSX BÔOXû³fZdVf¹ff IYû ·fe øYÀf IZY Àff±f SXÃff ÀfüQûÔ ¸fZÔ A¸fZdSXIYe LcMX d¸f»fe WX`Ü BÀf LcMX ¸fZÔ ¹fWX ÀfÔQZVf ·fe d³fdWX°f WX` dIY °fe³fûÔ QZVf øYÀf ´fSX A´f³fe d³f·fÊSX°ff §fMXf SXWXZ WX`Ô ¹ff dRYSX A¸fZdSXIYf IZY Àff±f SXÃff ÀfWX¹fû¦f ¶fPÞXf SXWXZ WX`ÔÜ A¸fZdSXIYe IYfÔ¦fiZÀf IYe ¸fÔVff BÀf LcMX IYf RYf¹fQf CXNXf³fZ IYe WX`Ü SXf¿MÑX´fd°f ´fi¸ff¯f³f IYf A±fÊ WX` dIY B³f QZVfûÔ IYû CX³f IYQ¸fûÔ IYf ¶¹fûSXf QZ³ff WXû¦ff dIY UZ øYÀfe SXÃff CX´fIYSX¯fûÔ ´fSX d³f·fÊSX°ff §fMXf³fZ IZY d»fE ¢¹ff IYQ¸f CXNXf SXWXZ WX`ÔÜ BÀfIZY Àff±f WXe UfdVfÔ¦fMX³f IY¸¹fbd³fIZYVfÔÀf IÔY´f`dMXd¶fd»fMXe EÔOX dÀf¢¹fûdSXMXe E¦fie¸fZÔMX ´fSX WXÀ°ffÃfSX IYSX³fZ IZY d»fE ·fe ·ffSX°f ´fSX Q¶ffU ¶f³ff SXWXf WX`Ü 1·ffSX°f, BÔOXû³fZdVf¹ff AüSX dU¹f°f³ff¸f IYû dSX¹ff¹f°f QZ³fZ IYe UþWX ·fe ¹fWXe WX` dIY A¸fZdSXIYf B³f QZVfûÔ IYû A´f³fZ ´ff»fZ ¸fZÔ »fZ³fZ IYe IYûdVfVf ¸fZÔ »f¦ff WX`Ü °fbIYeÊ ·fe øYÀf ÀfZ EÀf-400 JSXeQ SXWXf WX`, »fZdIY³f BÀf ³ffMXû ÀfQÀ¹f QZVf IYû A¸fZdSXIYe ÀfÔÀfQ ³fZ IYOÞXe IYfSXÊUf IYe ²f¸fIYe Qe WX`Ü WXf»ffÔdIY ·ffSX°f, BÔOXû³fZdVf¹ff AüSX dU¹f°f³ff¸f ´fSX A¸fZdSXIYe Q¶ffU IZY ¶ffQ»f ·fe ´fcSXe °fSXWX ³fWXeÔ LÔMXZ WX`Ô, ¢¹fûÔdIY CX³WXZÔ Jb»fe LcMX ³fWXeÔ Qe ¦f WX`Ü A¸fZdSXIYf SXf³f ÀfÔ¶fÔ²fe ´fid°f¶fÔ²fûÔ IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ·ffSX°f IYe DYþfÊ Af¹ff°f ³fed°f IYû ´fi·ffdU°f IYSX³ff ¨ffWX°ff WX`Ü ·ffSX°f dRY»fWXf»f A´f³fe þøYSX°f IYf °fe³f ¨fü±ff ÀfZ Ad²fIY IY¨¨ff °fZ»f SXf³f ÀfZ Af¹ff°f IYSX°ff WX`Ü

11 A¦fÀ°f 2018

2

Qe´fVfe»f ·ffSX°f

RSS ´fSX ¸fdWX»ff dUSXû²fe WXû³fZ IYf AfSXû´f »f¦ff³fZ Uf»fZ SXfWXb»f ÀfÔ§f IYû þf³f°fZ WXe ³fWXeÔ WX`Ô

þ¶f ÀfZ SXfWXb»f ¦ffÔ²fe IYfÔ¦fiZÀf IZY A²¹fÃf ¶f³fZ WX`Ô, °f¶f ÀfZ UWX IbYL Ad²fIY WXe ¶fû»f³fZ »f¦fZ WX`Ô; ´fSX BÀfÀfZ CX³fIYf AÄff³f ·fe »f¦ff°ffSX ´fiIYMX WXû SXWXf WX`Ü UWX IYBÊ ¶ffSX IYWX ¨fbIZY WX`Ô dIY SXf¿MÑXe¹f ÀU¹fÔÀfZUIY ÀfÔ§f ¸fdWX»ff dUSXû²fe WX`Ü ¦f°f Àff°f A¦fÀ°f 2018 IYû dQ»»fe ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf IZY ¸fdWX»ff Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ dRYSX ¹fWXe ¶ff°f QûWXSXf¹feÜ AÀf»f ¸fZÔ CX³WXZÔ ´f°ff WXe ³fWXeÔ WX` dIY ÀfÔ§f IZYU»f ´fb÷Y¿fûÔ IYf ÀfÔ¦fNX³f WX`Ü BÀf¸fZÔ ¸fdWX»ffEÔ ÀfQÀ¹f ¶f³f WXe ³fWXeÔ ÀfIY°feÔ; ´fSX EZÀff WXe ‘SXf¿MÑX ÀfZdUIYf Àfd¸fd°f’ ³ff¸f IYf ¸fdWX»ff ÀfÔ¦fNX³f ·fe WX`, dþÀf¸fZÔ ´fb÷Y¿f ³fWXeÔ þf°fZÜ Qû³fûÔ IZY IYf¹ffÊ»f¹f, IYf¹fÊIY°ffÊ AüSX VffJfEÔ A»f¦f WX`ÔÜ VffJf ¸fZÔ ¸fb£¹f°f: VffSXedSXIY IYf¹fÊIiY¸f (JZ»f, AfÀf³f, ½¹ff¹ff¸f AfdQ) WXû°fZ WX`ÔÜ B³WXZÔ »fOÞXIZY AüSX »fOÞXdIY¹ffÔ ¹ff ´fb÷Y¿f AüSX dÀÂf¹ffÔ EIY Àff±f ³fWXeÔ IYSX ÀfIY°fZÜ þ`ÀfZ IY¶fçe IYû WXe »fZÔÜ BÀf¸fZÔ dJ»ffOÞXe Af´fÀf ¸fZÔ ¦fb°±f¸f¦fb°±ff WXû þf°fZ WX`ÔÜ A°f: BÀfZ ¹fbUIY AüSX ¹fbUd°f¹ffÔ EIY Àff±f ³fWXeÔ JZ»f ÀfIY°fZÜ EZÀff WXe A³¹f IYf¹fÊIiY¸fûÔ IZY Àff±f WX`Ü BÀfd»fE ÀfÔ§f IYe VffJf ´fcSXe °fSXWX ´fb÷Y¿f U¦fÊ IYe WXû°fe WX` AüSX Àfd¸fd°f IYe VffJf ¸fdWX»ff U¦fÊ IYeÜ Àff»f ¸fZÔ EIY-Qû IYf¹fÊIiY¸f Àff¸fcdWXIY ·fe WXû°fZ WX`Ô; ´fSX ½¹ffUWXfdSXIY IYdNX³ffBÊ IZY IYfSX¯f Qû³fûÔ IYe Q`d³fIY ¦fd°fdUd²f, VffJf, dVfdUSX AfdQ A»f¦f WX`ÔÜ AfBE, SXf¿MÑX ÀfZdUIYf Àfd¸fd°f IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ IbYL þf³fZÔÜ VffJf ¸fZÔ þf³fZ ÀfZ ÀU¹fÔÀfZUIY IZY dU¨ffSX AüSX ½¹fUWXfSX ¸fZÔ ·ffSXe ´fdSXU°fʳf WXû°ff WX`Ü EZÀff WXe A³fb·fU WXbAf U²ffÊ d³fUfÀfe ßfe¸f°fe »føfe¶ffBÊ IZY»fIYSX IYû, þ¶f CX³fIZY ¶fZMXZ VffJf þf³fZ »f¦fZÜ BÀfÀfZ CX³fIZY ¸f³f ¸fZÔ ¹fWX ·ffU³ff ´f`Qf WXbBÊ dIY EZÀff WXe ÀfÔ¦fNX³f ¸fdWX»ffAûÔ AüSX »fOÞXdIY¹fûÔ IZY d»fE ·fe WXû³ff ¨ffdWXEÜ

IbYL dQ³f ¶ffQ þ¶f ÀfÔ§f IZY ÀfÔÀ±ff´fIY OXf. WXZOX¦fZUfSX U²ffÊ Af¹fZ, °fû ßfe¸f°fe IZY»fIYSX ³fZ CX³fÀfZ ·fZÔMX IYeÜ OXfg. þe ³fZ CX³fIZY dU¨ffSXûÔ IYf ÀUf¦f°f IYSX°fZ WXbE CX³WXZÔ ¸fdWX»ff U¦fÊ IZY d»fE A»f¦f ÀfÔ¦fNX³f ¶f³ff³fZ IYû IYWXfÜ OXfg. þe ³fZ IYWXf dIY ¹fZ Qû³fûÔ ÀfÔ¦fNX³f SXZ»f IYe ´fMXdSX¹fûÔ IYe °fSXWX Àff±f-Àff±f AüSX EIY QcÀfSXZ IZY ´fcSXIY ¶f³f IYSX °fû ¨f»fZÔ¦fZ; ´fSX Af´fÀf ¸fZÔ d¸f»fZÔ¦fZ ³fWXeÔÜ BÀf ´fiIYfSX dUþ¹ffQVf¸fe (25 AöYc¶fSX, 1936) IYû U²ffÊ ¸fZÔ kSXf¿MÑX ÀfZdUIYf Àfd¸fd°fl IYe À±ff´f³ff WXbBÊÜ BÀfIYe IYf¹fÊVf`»fe ÀfÔ§f þ`Àfe WXe WX`Ü Àfd¸fd°f ¸fZÔ ·fe ¦fb÷Y IYf À±ff³f ½¹fdöY ¶fþf¹f ‘´fSX¸f ´fdUÂf ·f¦fUf ²Uþ’ IYû dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀfIYe VffJf °f±ff dVfdUSXûÔ ¸fZÔ ³ffdSX¹fûÔ IYû VffSXedSXIY AüSX ¸ff³fdÀfIY øY´f ÀfZ Àf¶f»f AüSX Àf¸f±fÊ ¶f³ff³fZ Uf»fZ IYf¹fÊIiY¸fûÔ IYf ´fidVfÃf¯f dQ¹ff þf°ff WX`Ü ßfe¸f°fe IZY»fIYSX (UÔQ³fe¹f ¸füÀfe þe) Ad°f Àff¸ffdþIY, ²ffd¸fÊIY AüSX ÀffWXÀfe ¸fdWX»ff ±feÔÜ 1947 ¸fZÔ QZVf dU·ffþ³f ÀfZ IbYL Àf¸f¹f ´fcUÊ °fIY CX³WXûÔ³fZ IYSXf¨fe °f±ff dÀfÔ²f ¸fZÔ ´fiUfÀf dIY¹ff ±ffÜ Àfd¸fd°f þeþf¶ffBÊ IZY ¸ff°fÈ°U, SXf³fe »føfe¶ffBÊ IZY ³fZ°fÈ°U AüSX QZUe AdWX»¹ff¶ffBÊ WXû»IYSX IYe IY°fʽ¹f´fSXf¹f¯f°ff IYû ³ffdSX¹fûÔ IZY d»fE AfQVfÊ ¸ff³f°fe WX`Ü BÀfIZY Àff±f WXe ÀfZdUIYfEÔ QbáûÔ IYû ¸ffSX³fZ AüSX Àfªþ³fûÔ IYû A·f¹fQf³f QZ³fZ Uf»fe QZUe ´ffUÊ°fe IZY Aá·fbþf øY´f IYe ·fe UÔQ³ff IYSX°fe WX`ÔÜ Àfd¸fd°f ´ffÔ¨f CX°ÀfU (U¿fÊ ´fid°f´fQf, ¦fb÷Y ´fcd¯fʸff, SXÃff¶fÔ²f³f, dUþ¹ffQVf¸fe °f±ff ¸fIYSX ÀfÔIiYfÔd°f) A´f³fe VffJfAûÔ ¸fZÔ ¸f³ff°fe WX`ÔÜ BÀfIZY A»ffUf QZVf, ²f¸fÊ AüSX Àf¸ffþ IZY CX°±ff³f ¸fZÔ ¹fû¦fQf³f QZ³fZ Uf»fe ¸fWXf³f ¸fdWX»ffAûÔ IYe þ¹fÔ°fe °f±ff ´fb¯¹fd°fd±f¹ffÔ ·fe ¸f³ff¹fe þf°fe WX`ÔÜ WXSX ¨ffSX-´ffÔ¨f Àff»f ¶ffQ SXf¿MÑXe¹f Àf¸¸fZ»f³f

WXû°fZ WX`ÔÜ dWX³Qc ÀfÔÀ±ffAûÔ õfSXf Àf¸f¹f-Àf¸f¹f ´fSX ¨f»ff¹fZ ¦f¹fZ ¦fûSXÃff, IYV¸feSX ¶f¨ffAû, AÀf¸f Àf¸fÀ¹ff, ²f¸ffʳ°fSX¯f IYf dUSXû²f, ÀUQZVfe IYf ´fi¨f»f³f, ßfeSXf¸f þ³¸f·fcd¸f þ`ÀfZ SXf¿MÑXe¹f Ad·f¹ff³fûÔ ¸fZÔ ·fe ÀfZdUIYfEÔ ÀfdIiY¹f SXWX°fe WX`ÔÜ Àfd¸fd°f ³fZ IYBÊ QZVf½¹ff´fe IYf¹fÊIiY¸f dIY¹fZ WX`ÔÜ B³f¸fZÔ UÔQZ ¸ff°fSX¸ À¸fÈd°f Vf°ff¶Qe, OXfg. A¸¶fZOXIYSX þ³¸fVf°fe, SXf³fe »føfe¶ffBÊ IYf 125UfÔ ¶fd»fQf³f dQUÀf, ·fd¦f³fe d³fUZdQ°ff IYf 125UfÔ þ³¸fdQUÀf, QZUe AdWX»¹ff dõVf°ff¶Qe, SXf³fe ¸ffÔ ¦ffBdOX³»¹fc þ³¸fVf°fe AfdQ ´fi¸fbJ WX`ÔÜ QZVf IYe SXÃff IZY d»fE Àfe¸ff ´fSX °f`³ff°f Àf`d³fIYûÔ IYû SXfJe ·fZþ³fZ IYe VfbøYAf°f Àfd¸fd°f ³fZ WXe IYe ±feÜ A¶f BÀfZ A³fZIY A³¹f ÀfÔÀ±ffAûÔ ³fZ ·fe A´f³ff d»f¹ff WX`Ü Àfd¸fd°f d¨fÂf ´fiQdVfʳfe, ÀfÔÀIYfSX IZY³Qi, ³ffMXIY, IY±ff, dUôf»f¹f, d¨fdIY°Àff»f¹f, LfÂffUfÀf, ´fbÀ°fIYf»f¹f, Uf¨f³ff»f¹f, ·fþ³f ¸fÔOX»fe, ¹fû¦ffÀf³f IZY³Qi, ´fbSXûdWX°f ´fidVfÃf¯f, ÀffdWX°¹f ´fiIYfVf³f AfdQ ÀfZ Àf¸ffþ IYe ÀfZUf IYSX SXWXe WX`Ü Àfd¸fd°f õfSXf dWX³Qc ÀfÔU°ÀfSX IZY A³fbÀffSX L´f³fZ Uf»fe kUfd¿fÊIY dQ³fQdVfÊIYfl QZVf WXe ³fWXeÔ, °fû dUQZVf ¸fZÔ ·fe ¶fWXb°f »fûIYd´fi¹f WX`Ü Àfd¸fd°f IYe A³fZIY ÀfZdUIYfEÔ dVfÃff, ³füIYSXe ¹ff IYfSXû¶ffSX IZY d»fE dUQZVf þf°fe SXWX°fe WX`ÔÜ WXþfSXûÔ ÀfZdUIYfEÔ dUUfWX IZY ¶ffQ UWXeÔ ¶fÀf ¦f¹fe WX`ÔÜ UZ UWXeÔ Àfd¸fd°f IYf IYf¸f IYSX°fe WX`ÔÜ dUQZVfûÔ ¸fZÔ ÀfÔ§f IYe Ad²fIYfÔVf VffJfEÔ Àff~fdWXIY WX`ÔÜ CX³f¸fZÔ ÀU¹fÔÀfZUIY Àf´fdSXUfSX Af°fZ WX`ÔÜ BÀfÀfZ ·fe UWXfÔ Àfd¸fd°f IYf IYf¸f ¶fPÞX SXWXf WX`Ü dUQZVf ¸fZÔ ¶fÀfZ ÀU¹fÔÀfZUIY EUÔ CX³fIZY ´fdSXþ³fûÔ IZY d»fE ´fif¹f: WXSX ´ffÔ¨f Àff»f ¶ffQ ·ffSX°f ¸fZÔ EIY Àf~fWX IYf dVfdUSX WXû°ff WX`Ü BÀf¸fZÔ Àfd¸fd°f IYe ÀfZdUIYfEÔ ·fe Af°fe WX`ÔÜ -dUþ¹f IbY¸ffSX


11 A¦fÀ°f 2018

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

3

'´ff´ff WX¸fZÔ þf³f ÀfZ ¸f°f ¸ffSX³ff, ¸f¸¸fe ³fZ ´fPÞXf³fZ IYû IYWXf ±ff' Af¦fSXfÜ '´ff´ff WX¸fZÔ þf³f ÀfZ ¸f°f ¸ffSX³ff, ¸f¸¸fe ³fZ WX¸fZÔ ´fPÞXf³fZ IYe IYWXf WX` dRYSX Af´f WX¸fZÔ ¸ffSX³ff ¢¹fûÔ ¨ffWX°fZ WXûÜ' ¶f¨¨fûÔ IYû ´f°ff ±ff dIY ´ff´ff þWXSX QZIYSX ¸ffSX³ff ¨ffWX°fZ WX`ÔÜ d´f°ff Qû ¶ffSX þWXSX »fZIYSX AfE, ¸f¦fSX ¶f¨¨fûÔ ³fZ ³ff³fe IYû ¶f°ff IYSX A´f³fe WX°¹ff IYe ÀffdþVf IYû AÀfRY»f IYSX dQ¹ffÜ UWX d´f°ff IYe »ffBÊ ¨feþûÔ IYû þ»Qe ³fWXeÔ Jf°fZ ±fZ, BÀfd»fE °feÀfSXe ¶ffSX ¸ff³f dÀfÔWX ³fZ þWXSX IYe ·f³fIY ¶f¨¨fûÔ IYû ³fWXeÔ »f¦f³fZ QeÜ CX³WXûÔ³fZ IZY»fZ ³fWXeÔ JfE °fû Qc²f ¸fZÔ þWXSX d¸f»ffIYSX d´f»ff dQ¹ffÜ BÀfÀfZ ¶fZMXe SX¨f³ff IYe ¸fü°f WXû ¦fBÊ, þ¶fdIY Qû ¶f¨¨fZ ¸fü°f ÀfZ ÀfÔ§f¿fÊ IYSX SXWXZ WX`ÔÜ ¸ff³f dÀfÔWX IYe VffQe SXe³ff QZUe ÀfZ 16 Àff»f ´fWX»fZ WXbBÊ ±feÜ °fe³f Àff»f ´fWX»fZ CXÀfZ I`YÔÀfSX WXû³fZ IYf ´f°ff ¨f»f³fZ IZY ¶ffQ CXÀfIYf dQ»»fe ÀfZ »fZIYSX þ¹f´fbSX °fIY IYBÊ þ¦fWX B»ffþ IYSXf¹ffÜ BÀf¸fZÔ CXÀfIYe ÀffSXe þ¸ff ´fcÔþe J°¸f WXû ¦fBÊÜ ´fdSXUfSX ÀfZ SXfSX IZY ¨f»f°fZ ¦ffÔU LûOÞX³ff ´fOÞXfÜ BÀf ´fSX ÀffÀf IYfÔ°ff QZUe ³fZ CXÀfZ °ffþ¦fÔþ IZY V¹ff¸fû ¦ffÔU IYf A´f³ff Jf»fe ¸fIYf³f SXWX³fZ IYû QZ dQ¹ffÜ IYfÔ°ff QZUe IZY ¸fb°ffd¶fIY ¸ff³f dÀfÔWX

´f}e SXe³ff IZY Àff¸f³fZ IYBÊ ¶ffSX Àff¸fcdWXIY JbQIbYVfe IYSX³fZ IYf E»ff³f IYSX ¨fbIYf ±ffÜ UWX SXe³ff ÀfZ IYBÊ ¶ffSX IYWX ¨fbIYf ±ff dIY ¹fdQ CXÀfIYe ¸fü°f WXû ¦fBÊ °fû UWX ¶f¨¨fûÔ IZY Àff±f A´f³fe þf³f QZ QZ¦ffÜ BÀf ´fSX ´f}e SXe³ff AüSX ´fdSXUfSX IZY »fû¦fûÔ ³fZ CXÀfZ Àf¸fÓff³fZ IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ff ±ffÜ ´f}e ³fZ A´f³fe ¸fü°f IZY ¶ffQ CXÀfZ ¶f¨¨fûÔ IYf ²¹ff³f SXJ³fZ AüSX CX³WXZÔ ´fPÞXf³fZ IYe UÀfe¹f°f IYe ±feÜ SXe³ff IYe 27 þb»ffBÊ IYû ¸fü°f WXû ¦fBÊÜ CXÀfIYe ¸fü°f ÀfZ EIY Àf~fWX ´fWX»fZ ¸ff³f dÀfÔWX þWXSX »fZIYSX Af¹ffÜ ¶f¨¨fûÔ IYe ¸f³f´fÀfÔQ JeSX ¶f³ff³fZ IYû IYWXfÜ BÀfIZY ¶ffQ dIY¨f³f ¸fZÔ þfIYSX ¨fb´fIZY ÀfZ ´fcSXf þWXSX JeSX ¸fZÔ d¸f»ff dQ¹ffÜ BØfZRYfIY ÀfZ CXÀfIYe BÀf WXSXIY°f IYû ¶fZMXe SX¨f³ff ³fZ QZJ d»f¹ffÜ CXÀf³fZ ³ff³fe IYfÔ°ff QZUe IYû ¶f°ff dQ¹ffÜ °f¶f °fIY JeSX Àf·fe IYû ´fSXûÀfe þf ¨fbIYe ±feÜ IYfÔ°ff QZUe ³fZ ¶f¨¨fûÔ ÀfZ JeSX IYe IYMXûdSX¹ffÔ Le³fIYSX §fSX IZY Àff¸f³fZ °ff»ff¶f ¸fZÔ RZYÔIY Qe ±feÔÜ BÀfIZY Àff±f WXe ¸ff³f dÀfÔWX IYû ´f}e SXe³ff AüSX ´fdSXUfSX IZY »fû¦fûÔ ³fZ Jc¶f JSXe JûMXe Àfb³ffBÊÜ ¸f¦fSX CXÀf¸fZÔ Àfb²ffSX ³fWXeÔ Af¹ffÜ ´f}e IYe ¸fü°f IZY EIY

Àf~fWX ¶ffQ WXe UWX Qû¶ffSXf þWXSX »fZ Af¹ffÜ ¶f¨¨fûÔ ³fZ BÀf ¶ffSX ·fe CXÀfZ IY¸fSXZ ¸fZÔ þWXSX IYe VfeVfe dL´ff°fZ QZJ d»f¹ffÜ d´f°ff ³fZ Àf¶fIYû ¸ffÔ ÀfZ d¸f»ff³fZ IYe IYWXf °fû ¶fZMXe SX¨f³ff AüSX ¶fOÞXZ ¶fZMXZ øY´fZVf IYû VfIY WXû ¦f¹ffÜ ³ff³fe IYfÔ°ff QZUe IYû ¶f°ff¹ff °fû CX³WXûÔ³fZ þWXSX IYe VfeVfe ¸ff³f dÀfÔWX IZY ¶f¢ÀfZ ÀfZ d³fIYf»fIYSX °ff»ff¶f ¸fZÔ RZYÔIY QeÜ BÀf §fMX³ff IZY ¶ffQ °fe³fûÔ ¶f¨¨fZ ¶fbSXe °fSXWX OXSX ¦fE ±fZÜ CX³WXûÔ³fZ d´f°ff ÀfZ ¦fbWXfSX ·fe »f¦ffBÊ dIY UWX CX³WXZÔ þf³f ÀfZ ³fWXeÔ ¸ffSXZÔÜ ¶f¨¨fûÔ ³fZ d´f°ff IYû ¸ffÔ õfSXf dQ¹ff U¨f³f ¹ffQ dQ»ff¹ff dIY UWX CX³WXZÔ ´fPÞXfEÔÜ ´fdSXþ³fûÔ IZY ¸fb°ffd¶fIY ¶f¨¨fZ OXSX IZY ¨f»f°fZ d´f°ff IYe »ffBÊ WXbBÊ dIYÀfe ¨feþ IYû þ»Qe ³fWXeÔ Jf°fZ ±fZÜ þ¶f °fIY dIY ´fdSXUfSX IYf IYûBÊ QcÀfSXf ¶fOÞXf CX³fÀfZ ³ff IYWXZÜ ¦fb÷YUfSX SXf°f IYû ¶f¨¨fûÔ ³fZ ¸ff³f dÀfÔWX IZY IYWX³fZ IZY ¶ffUþcQ IZY»ff ³fWXeÔ Jf¹ff ±ffÜ BÀf ´fSX CXÀf³fZ Qc²f ¸fZÔ þWXSX d¸f»ff dQ¹ff, ¶f¨¨fZ SXûþ IYe °fSXWX CXÀfZ ´feIYSX Àfû ¦fE ±fZÜ þWXSX IYf AÀfSX WXû³fZ ´fSX ¶fZMXe SX¨f³ff Àf¸fZ°f °fe³fûÔ ¶f¨¨fZ ¶fbSXe °fSXWX °fOÞX´f³fZ »f¦fZ ±fZÜ ¶fZMXe ³fZ ¨feJ³fZ IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ff

»fZdIY³f d´f°ff ³fZ CXÀfZ Q¶fû¨f d»f¹ffÜ CXÀfIZY ¸fbÔWX ´fSX A´f³ff WXf±f SXJ dQ¹ff ±ffÜ BÀfÀfZ CXÀfIYe ¨feJZÔ ¦f»fZ ¸fZÔ §fbMXIYSX SXWX ¦fBÊÜ VfbIiYUfSX Àfb¶fWX §fMX³ff IYe þf³fIYfSXe IZY ¶ffQ ¸füIZY ´fSX ¦fif¸fe¯f UWXfÔ þbMXZ ±fZÜ ´fi°¹fÃfQdVfʹfûÔ IZY A³fbÀffSX d´f°ff-´fbÂfe IYe »ffVf ¶fZOX ´fSX ´fOÞXe ±feÜ ¸ff³f dÀfÔWX ³fZ ¶fZMXe IYf ¸fbÔWX Q¶ff¹ff WXbAf ±ffÜ þ¶fdIY Qû³fûÔ ¶fZMXZ °fOÞX´f³fZ IZY ¨f»f°fZ RYVfÊ ´fSX d¸f»fZÜ ¸ff³f dÀfÔWX ³fZ Qc²f ¸fZÔ ¶f¨¨fûÔ IYû þWXSX QZ³fZ IZY ¶ffQ JbQ ·fe d´f¹ff ±ffÜ BÀfIZY ¶ffQ ¨ffSXûÔ d¦f»ffÀf §fSX IZY Àff¸f³fZ °ff»ff¶f dIY³ffSXZ þ¸fe³f JûQIYSX dL´ff dQEÜ Àfb¶fWX ¸füIZY ´fSX ´fWXbÔ¨fe ´fbd»fÀf IYû §fMX³ffÀ±f»f IYf d³fSXeÃf¯f IYSX³fZ IZY QüSXf³f d¸f˜e JbQe QZJIYSX VfIY WXbAfÜ ´fdSXþ³fûÔ ³fZ d¸f˜e WXMXfBÊ °fû ¨ffSXûÔ d¦f»ffÀf CXÀf¸fZÔ Q¶fZ d¸f»fZÜ SX¨f³ff IYe ³ff³fe IYfÔ°ff QZUe AüSX ´fOÞXQfQe V¹ff¸f QZUe IYf IYWX³ff ±ff dIY A¦fSX ¸ff³fdÀfÔWX õfSXf þWXSX QZ³fZ IYe dVfIYf¹f°f ´fbd»fÀf ÀfZ IYSX QZ°fZ °fû SX¨f³ff IYe þf³f ¶f¨f þf°feÜ ¸f¦fSX, ¸ffÔ IYf Àff¹ff dÀfSX ÀfZ CXNX³fZ IZY ¶ffQ ¶f¨¨fûÔ IZY QbJ IYû QZJ°fZ WXbE BÀfIYe dVfIYf¹f°f ³fWXeÔ IYeÜ

d¶f³ff þfÔ¨f, d¸f»ff³f ¶fZ¨ff þf SXWXf Jc³f, Àfe»f Af¦fSXfÜ þ³fÀfbdU²ff ¶»fOX ¶f`ÔIY ÀfZ Jc³f ¶fZ¨f³fZ IYf JZ»f ¨f»f SXWXf ±ffÜ Jc³f IYû d¶f³ff þfÔ¨f AüSX ¶»fOX ¦fib´f IYf d¸f»ff³f dIYE d¶f³ff dQ¹ff þf SXWXf ±ffÜ Aü¿fd²f dU·ff¦f IYe MXe¸f ³fZ 50 dQ³f IYe þfÔ¨f IZY ¶ffQ þ³fÀfbdU²ff ¶»fOX ¶f`ÔIY IZY ÀfÔ¨ff»f³f ´fSX SXûIY »f¦ff Qe WX`Ü Qû dRiYþ Àfe»f IYSX³fZ IZY Àff±f ¶»fOX ¶f`ÔIY IYf »ffBÀfZÔÀf d³fSXÀ°f IYSX³fZ IYe ÀfÔÀ°fbd°f IYe WX`Ü 17 þc³f IYû WXSXZ IÈY¿¯ff WXfgdÀ´fMX»f, SXf¸f¶ff¦f ¸fZÔ ·f°feÊ ³f¦f»ff ¶fÔQe, EMXf d³fUfÀfe ÀfSXûþ QZUe IZY d»fE EIY ¹fcd³fMX ¶»fOX ¸fÔ¦ff¹ff ¦f¹ffÜ °fe¸ffSXQfSXûÔ ³fZ Q»ff»f ÀfZ ÀfÔ´fIYÊ IYSX þ³fÀfbdU²ff ¨f`dSXMXZ¶f»f ¶»fOX ¶f`ÔIY, IYMXSXf ¸fQfSXe JfÔ ÀfZ 3500 ÷Y´f¹fZ ¸fZÔ ¶»fOX »fZ d»f¹ffÜ ¶»fOX ¨fPÞXf°fZ WXe ¶fZ¨f`³fe AüSX §f¶fSXfWXMX WXû³fZ »f¦fe, WXfgdÀ´fMX»f ÀfÔ¨ff»fIY ßfed³fUfÀf ¹ffQU ³fZ ¶»fOX ¶f`ÔIY ÀfÔ¨ffd»fIYf OXfg. ´fb¿´f»f°ff ¦fû¹f»f ÀfZ dVfIYf¹f°f IYeÜ Aü¿fd²f dU·ff¦f ³fZ ·fe BÀf ¸ff¸f»fZ IYe þfÔ¨f IYe, ¸fSXeþ IZY °fe¸ffSXQfSX ÀfdWX°f A³¹f »fû¦fûÔ ÀfZ ´fcL°ffL IYe ¦fBÊÜ ÀfWXf¹fIY Aü¿fd²f Af¹fböY dVfU

VfSX¯f dÀfÔWX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY þfÔ¨f ¸fZÔ Àff¸f³fZ Af¹ff dIY þ³fÀfbdU²ff ¶»fOX ¶f`ÔIY ÀfZ d¶f³ff IiYfgÀf ¸f`¨f dIYE AüSX dSX´»fZÀf¸fZÔMX IZY 2500 ÀfZ 3000 ÷Y´f¹fZ ¸fZÔ ¶»fOX dQ¹ff ¦f¹ff ±ffÜ BÀfZ dSXIYfgOXÊ ¸fZÔ ·fe QþÊ ³fWXeÔ dIY¹ff ¦f¹ff AüSX I`YVf ¶fbIY ÀfZ SXÀfeQ ·fe ³fWXeÔ IYfMXe ¦fBÊÜ BÀfe ¶»fOX ¶f`ÔIY ÀfZ 24 þc³f IYû þ³fdWX°f WXfgdÀ´fMX»f SXf¸f¶ff¦f ¸fZÔ ·f°feÊ ¶f»QZU d³fUfÀfe ´fc³f¸f Vf¸ffÊ IZY d»fE °fe¸ffSXQfSX ¶»fOX »fZ ¦fE ±fZÜ °fe¸ffSXQfSX ³fZ »fûIYdWX°f¸f ¶»fOX ¶f`ÔIY ¸fZÔ ¶»fOX IYû IiYfgÀf ¸f`¨f IYSXf¹ffÜ ¹fWXfÔ °fIY³fedVf¹f³f SXf¸f ´fiIYfVf ´fiþf´fd°f ³fZ þfÔ¨f IYe °fû ¶»fOX ¦fib´f ¸f`¨f ³fWXeÔ dIY¹ffÜ þfÔ¨f ¸fZÔ ´f°ff ¨f»ff dIY ´fc³f¸f IYf SXZ¹fSX ¶ffg¸¶fZ ¶»fOX ¦fib´f WX`Ü BÀfIZY d»fE ¸fbÔ¶fBÊ ÀfZ SXöYQf°ff ¶fb»ffE ¦fE ±fZÜ BÀfIYe þfÔ¨f ¸fZÔ Àff¸f³fZ Af¹ff dIY þ³fÀfbdU²ff ¶»fOX ¶f`ÔIY ÀfZ ¸fSXeþ IZY °fe¸ffSXQfSXûÔ IYû 3200 ÷Y´f¹fZ ¸fZÔ Jc³f ¶fZ¨ff ¦f¹ff ±ffÜ RÔYÀf°ff QZJ ¶»fOX ¶f`ÔIY IZY dSXIYfgOXÊ ÀfZ Jc³f QZ³fZ IYf ¶¹fûSXf WXMXf dQ¹ff ¦f¹ffÜ 10 »fû¦fûÔ ÀfZ ´fcL°ffL ¸fZÔ ¸ff¸f»ff Jb»f ¦f¹ff, MXe¸f ³fZ 10 þb»ffBÊ AüSX ³fü

A¦fÀ°f IYû þ³fÀfbdU²ff ¶»fOX ¶f`ÔIY IYf d³fSXeÃf¯f dIY¹ffÜ ¹fWXfÔ IYûBÊ MXZ¢³fedVf¹f³f ³fWXeÔ d¸f»ffÜ Aü¿fd²f EUÔ ´fiÀff²f³f Àff¸f¦fie Ad²fd³f¹f¸f IYf CX»»fÔ§f³f IYSX³fZ ´fSX ¶»fOX ¶f`ÔIY IZY ÀfÔ¨ff»f³f ´fSX SXûIY »f¦ff Qe WX`Ü ¶»fOX ¶f`ÔIY ¸fZÔ Qû dRiYþ ¸fZÔ ¶»fOX IZY ´ffCX¨f AüSX IÔY´fû³fZÔMX ±fZ, B³WXZÔ Àfe»f IYSX dQ¹ff WX`Ü UWXeÔ, Aü¿fd²f A³fbÄff´f³f EUÔ d³f¹fÔÂf¯f ´fifd²fIYfSXe, »fJ³fDY ÀfZ ¶»fOX ¶f`ÔIY IYf »ffBÀfZÔÀf d³fSXÀ°f IYSX³fZ IYe ÀfÔÀ°fbd°f IYe ¦fBÊ WX`Ü BÀf QüSXf³f Aü¿fd²f d³fSXeÃfIY SXfþIbY¸ffSX Vf¸ffÊ, ¶fiþZVf ¹ffQU ¸füþcQ SXWXZÜ ¦f·fÊU°fe ´fc³f¸f Vf¸ffÊ IYf ¶ffg¸¶fZ ¶»fOX ¦fib´f ±ff, CXÀfZ IiYfgÀf ¸f`¨f dIYE WXbE QcÀfSXf ¶»fOX ¦fib´f ¨fPÞXf³fZ ÀfZ þf³f þf ÀfIY°fe ±feÜ MXe¸f IYe þfÔ¨f ¸fZÔ Àff¸f³fZ Af¹ff WX` dIY ¶»fOX ¶f`ÔIY ¸fZÔ Jc³f IYe þfÔ¨f ·fe ³fWXeÔ IYe þf°fe ±feÜ BÀfÀfZ E¨fAfBUe, WXZ´fZMXfBdMXÀf ÀfdWX°f A³¹f ¶fe¸ffSXe R`Y»f³fZ IYf J°fSXf SXWX°ff WX`Ü WXSXZ IÈY¿¯ff WXfgdÀ´fMX»f ÀfÔ¨ff»fIY IYe dVfIYf¹f°f IZY ¶ffQ þ³fÀfbdU²ff ¶»fOX ¶f`ÔIY IYe ÀfÔ¨ffd»fIYf OXfg. ´fb¿´f»f°ff ¦fû¹f»f ³fZ WXe ÀfWXf¹fIY Aü¿fd²f Af¹fböY ÀfZ

dVfIYf¹f°f IYe ±feÜ CX³WXûÔ³fZ AfSXû´f »f¦ffE ±fZ dIY CX³fIYe ¶»fOX ¶f`ÔIY IZY ³ff¸f ÀfZ »fû¦f Jc³f ¶fZ¨f SXWXZ WX`Ô, ¹fWX Jc³f CX³fIYe ¶»fOX ¶f`ÔIY ÀfZ ³fWXeÔ dQ¹ff ¦f¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ ¶»fOX IYf ´ffCX¨f, »fZ¶f»f AüSX IiYfgÀf ¸f`¨f U EOXUÀfÊ dSXE¢Vf³f RYfg¸fÊ IZY Àff±f dVfIYf¹f°f IYe ±feÜ þfÔ¨f ¸fZÔ ¶»fOX ¶f`ÔIY õfSXf Jc³f ¶fZ¨f³fZ IYf JZ»f Jb»f ¦f¹ffÜ BÀfe ¶»fOX ¶f`ÔIY IYe EIY ¶fifÔ¨f ´fWX»fZ ÀfÔþ¹f ´»fZÀf ¸fZÔ ±fe, Aü¿fd²f dU·ff¦f IYe MXe¸f IZY Lf´fZ IZY IbYL Àf¸f¹f ¶ffQ ¶»fOX ¶f`ÔIY ¶fÔQ IYSX Qe ±feÜ A·fe ·fe »fû¦f A´f³fZ ¸fSXeþ IZY d»fE SXöYQf³f IYSX³fZ ÀfZ ¶f¨f°fZ WX`Ô, EZÀfZ ¸fZÔ UZ Q»ff»f IZY ÀfÔ´fIYÊ ¸fZÔ Af þf°fZ WX`ÔÜ 3500 ÀfZ 5000 ÷Y´f¹fZ ¸fZÔ dSX´»fZÀf¸fZÔMX IZY d¶f³ff Jc³f ¶fZ¨f dQ¹ff þf°ff WX`Ü ÀfcÂfûÔ IZY ¸fb°ffd¶fIY ³fVfZdOÞX¹fûÔ IYû EIY WXþfSX ÷Y´f¹fZ QZIYSX Jc³f d³fIYf»f d»f¹ff þf°ff WX`, ¶»fOX ¶f`ÔIY ÀfÔ¨ff»fIY Qû ÀfZ PXfBÊ WXþfSX ÷Y´f¹fZ IY¸ff°fZ WX`ÔÜ UWXeÔ, Q»ff»f 500 ÀfZ Qû WXþfSX ÷Y´f¹fZ °fIY IY¸ffBÊ IYSX SXWXZ WX`ÔÜ IbYL ¸ff¸f»fûÔ ¸fZÔ SXöYQf³f dVfdUSX ¸fZÔ Af³fZ Uf»fZ ¶»fOX IYû ·fe ¶fZ¨f dQ¹ff þf°ff WX`Ü

MXûSXÔMX ³fZ ·ffþ´ff ´fiQZVf CX´ff²¹fÃf IZY §fSX IYe d¶fþ»fe IYfMXe Af¦fSXfÜ ·ffþ´ff IZY ´fiQZVf CX´ff²¹fÃf ´fb÷Y¿fûØf¸f JÔOXZ»fUf»f IZY §fSX IYe VfbIiYUfSX IYû MXûSXÔMX IZY IY¸fʨffdSX¹fûÔ ³fZ d¶fþ»fe IYfMX QeÜ d¶f»f þ¸ff WXû³fZ IZY ¶ffQ IY³f`¢Vf³f þûOÞX dQ¹ff ¦f¹ffÜ ¸f¦fSX, ¸feMXSX IYe Àfe»f ³f »f¦ff³fZ ´fSX ·ffþ´ff ³fZ°ff IYe MXûSXÔMXIYd¸fʹfûÔ ÀfZ °fIYSXfSX WXû ¦fBÊÜ ¸ff¸f»ff ´fbd»fÀf ¨füIYe ¸fZÔ ´fWXbÔ¨ffÜ UWXfÔ MXûSXÔMX IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ AüSX ·ffþ´ff ³fZ°ffAûÔ IZY ¶fe¨f Uf°ffÊ WXû³fZ IZY ¶ffQ dUUfQ J°¸f WXû ¦f¹ffÜ ·ffþ´ff IZY ´fiQZVf CX´ff²¹fÃf ´fb÷Y¿fûØf¸f JÔOXZ»fUf»f IYf ¶fZ»f³f¦fÔþ ¸fZÔ AfUfÀf WX`Ü MXûSXÔMX IZY IY¸fʨffdSX¹fûÔ ³fZ VfbIiYUfSX IYû Àfb¶fWX CX³fIZY AfUfÀf IYe d¶fþ»fe IYfMX QeÜ ·ffþ´ff ´fiQZVf CX´ff²¹fÃf IYf IYWX³ff WX` dIY Qû dQ³f ´fWX»fZ CX³fIZY ¸fû¶ffB»f ´fSX d¶f»f þ¸ff IYSX³fZ IYû IYfg»f AfBÊ ±feÜ IYfg»f IYSX³fZ Uf»fZ MXûSXÔMXIY¸feÊ ³fZ 10 A¦fÀ°f °fIY d¶f»f þ¸ff IYSX³fZ IYû Àf¸f¹f dQ¹ff ±ffÜ Àfb¶fWX UZ ·f°feþZ IYû d¶f»f þ¸ff IYSX³fZ IYû ·fZþ SXWXZ ±fZÜ CXÀfÀfZ ´fWX»fZ WXe ÀffPÞXZ ³fü ¶fþZ MXûSXÔMX IYd¸fʹfûÔ ³fZ CX³fIZY §fSX IYe d¶fþ»fe IYfMX QeÜ CX³WXûÔ³fZ MXûSXÔMX IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû RYû³f ´fSX BÀfIYe þf³fIYfSXe Qe °fû MXûSXÔMX Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ MXe¸f ·fZþ QeÜ MXûSXÔMXIYd¸fʹfûÔ ³fZ CX³fIZY §fSX IYe d¶fþ»fe °fû þûOÞX Qe, »fZdIY³f ¸feMXSX IYe Àfe»f ³fWXeÔ »f¦ffBÊÜ Àfe»f »f¦ff³fZ IYe IYWX³fZ ´fSX IY¸fʨffSXe °fIYSXfSX IYSX³fZ »f¦ffÜ BÀfIZY ¶ffQ ¸ff¸f»ff ¶fPÞX ¦f¹ffÜ ´fbd»fÀf IYû ¶fb»ff³fZ ´fSX CXÀf³fZ ¸feMXSX IYe Àfe»f »f¦ffBÊÜ BÀfIZY ¶ffQ UZ ERYAfBAfSX QþÊ IYSXf³fZ þeU³fe ¸fÔOXe ´fbd»fÀf ¨füIYe ´fWXbÔ¨fZÜ UWXfÔ MXûSXÔMX IZY Ad²fIYfSXe AüSX BÔÀ´fZ¢MXSX LØff ´fWXbÔ¨f ¦fEÜ ¹fWXfÔ Uf°ffÊ IZY ¶ffQ ¸ff¸f»ff VffÔ°f WXû ¦f¹ffÜ ·ffþ´ff ³fZ°ff AüSX MXûSXÔMX IZY Ad²fIYfSXe A¶f dUUfQ IZY d»fE EIY QcÀfSXZ IYû dþ¸¸fZQfSX ¶f°ff SXWXZ WX`ÔÜ ·ffþ´ff ³fZ°ff IZY §fSX IYf ´ffÔ¨f dIY»fûUfMX IYf §fSXZ»fc IY³f`¢Vf³f WX`Ü IYSXe¶f ´fÔQiWX WXþfSX IZY d¶f»f IZY ·fb¦f°ff³f IYe d°fd±f 26 þb»ffBÊ ±feÜ ·ffþ´ff ³fZ°ff IZY ¸fb°ffd¶fIY ·fb¦f°ff³f IYe d°fd±f IZY QÀf dQ³f ¶ffQ °fIY d¶f»f þ¸ff IYSX³fZ IYf d³f¹f¸f WX`Ü þ¶fdIY MXûSXÔMX Ad²fIYfSXe ·fb¦f°ff³f IYe d°fd±f IZY ¶ffQ WXe IY³f`¢Vf³f IYfMX³fZ ¹fû¦¹f ¶f°ff SXWXZ WX`ÔÜ


11 A¦fÀ°f 2018

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

4

eFkqjk U;wt

dIYÀff³f AüSX þUf³f IYû ¦fb¸fSXfWX IYSX SXWXeÔ ÀfSXIYfSXZÔ ¸f±fbSXfÜ SXf»fûQ IZY SXf¿MÑXe¹f ¸fWXfÀfd¨fU þ¹fÔ°f ¨fü²fSXe Afþ A»f¦f WXe AÔQfþ ¸fZÔ ³fþSX AfEÜ Af¸f°füSX ´fSX VffÔ°f AüSX Vff»fe³f ·ff¿f¯f QZ³fZ Uf»ff SXf»fûQ IYf ¹fWX ³fZ°ff ·ffþ´ff IYe IZYÔQi AüSX ´fiQZVf IYe ÀfSXIYfSX ´fSX þ¸fIYSX ¶fSXÀffÜ IYWXf ÀfSXIYfSXZÔ dIYÀff³f AüSX þUf³f Qû³fûÔ IYû WXe ¦fb¸fSXfWX IYSX SXWXe WX`ÔÜ Àfe¸ff ´fSX þUf³f AüSX JZ°f ¸fZÔ dIYÀff³f dQ³f-SXf°f ¸fZWX³f°f IYSX SXWXf WX` »fZdIY³f CXÀfIYe Àf¸fÀ¹ffEÔ WX»f ³fWXeÔ WXû SXWXeÔÜ IbYL ÀfÔ¦fNX³f ²f¸fÊ AüSX ÀfÔÀIÈYd°f IZY NXZIZYQfSX ¶f³f ¦fE WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ d¶fþ»fe IYe ¶fPÞXe QSXûÔ ÀfZ ´fSXZVff³f dIYÀff³fûÔ IYe AfUfþ CXNXf°fZ WXbE 13 IYû ´fiQZVf ·fSX IZY d¶fþ»fe §fSXûÔ IZY §fZSXfU IYf WX»»ff ¶fû»ffÜ »fÔ¶fZ AÔ°fSXf»f IZY ¶ffQ ¸f±fbSXf ¸fZÔ WXbBÊ SXf»fûQ IYe Àf·ff ¸fZÔ ·feOÞX QZJ SXf¿MÑXe¹f CX´ff²¹fÃf ¨fü²fSXe þ¹fÔ°f ¦fQ¦fQ ³fþSX AfEÜ CX³WXûÔ³fZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe ´fSX d³fVff³ff Àff²ff °fû ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¹fû¦fe AfdQ°¹f³ff±f IYû ·fe AfOXZ× WXf±f d»f¹ffÜ ¶fþSXÔ¦f Q»f AüSX dUdWX´f ÀfdWX°f AfSXEÀfEÀf IYû ·fe ³fWXeÔ ¶f£VffÜ CX³WXûÔ³fZ d¶fþ»fe d¶f»fûÔ IZY dJ»ffRY ¨f»ffE þf SXWXZ ´fû»f Jû»f-²ffUf

¶fû»f SX`»fe ¸fZÔ CX¸fOÞXe þ³f°ff IYû Àff²fbUfQ dQ¹ff dIY CX³fIYe CX´fdÀ±fd°f QVffÊ SXWXe WX` dIY SXf»fûQ ÀfWXe SXfÀ°fZ ´fSX þf SXWXf WX`Ü ¸f±fbSXf-A»fe¦fPÞX SXûOX ´fSX d¶f¨f´fbSXe IZY Àf¸fe´f ¦ffÔU IcY¸WXf ¸fZÔ þ³fÀf·ff ¸fZÔ þ¹fÔ°f ¨fü²fSXe ³fZ IYWXf dIY d¶fþ»fe IYe QSXûÔ IYû »fZIYSX Àf·fe ´fSXZVff³f WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¨ffSX Àff»f ¸fZÔ 4800 WXþfSX IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ ¸fûQe ³fZ ´fi¨ffSX ¸fZÔ J¨fÊ IYSX dQEÜ CX³WXûÔ³fZ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¹fû¦fe AfdQ°¹f³ff±f ´fSX °fÔþ IYÀff dIY ¦ff¹f ¸ff°ff WX`, »fZdIY³f ¹fWXe dIYÀff³fûÔ IZY JZ°fûÔ IYû JSXf¶f IYSX SXWXe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ A»fe¦fPÞX ¸fZÔ ¦fûVff»ff IZY d»fE ²fSX³ff QZ SXWXZ dIYÀff³f IYû þZ»f ¸fZÔ ¶fÔQ IYSX³fZ IYe §fMX³ff IYf dþIiY IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY ÀfSXIYfSX IYû AfUfSXf ´fVfbAûÔ IZY ´ff»f³f-´fû¿f¯f IYe dþ¸¸fZQfSXe CXNXf³fe ¨ffdWXEÜ ¨fü. þ¹fÔ°f ³fZ IYWXf dIY RYþeÊ E³fIYfCXÔMXSX IYSX ÀfSXIYfSX ´feNX ±f´f±f´ff SXWXe WX`Ü Qû IYSXûOÞX »fû¦fûÔ IYû ³füIYSXe IYf UfQf IYSX³fZ Uf»fe ÀfSXIYfSX °ffSXeJ ´fSX °ffSXeJ QZ SXWXe WX`Ü d¶fþ»fe d¶f»fûÔ ¸fZÔ ·ffSXe ¶fPÞXûØfSXe IYf dþIiY IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY ¹fdQ dIYÀff³f

CXNX JOÞXf WXbAf °fû ßfeIÈY¿¯f IYe ³f¦fSXe ÀfZ ´fcSXZ ´fiQZVf IYû EIY ¶fOÞXf SXfþ³fed°fIY ÀfÔQZVf þfE¦ffÜ BÀfIZY d»fE dIYÀff³fûÔ IYû 13 A¦fÀ°f IYû A´f³fZ-A´f³fZ §fSX IZY AfÀf´ffÀf IZY d¶fþ»fe§fSXûÔ IYf §fZSXfU IYSX ²fSX³ff ´fiQVfʳf IYSX³ff WX`Ü ²fSX³ff-´fiQVfʳf EZÀff WXû³ff ¨ffdWXE dIY ÀfSXIYfSX AüSX ARYÀfSXûÔ IYû 440 Uû»MX IYf ÓfMXIYf »f¦fZÜ ´fd›¸fe CXØfSX ´fiQZVf IZY A²¹fÃf ´fcUÊ dU²ff¹fIY Ad³f»f ¨fü²fSXe ³fZ d¶fþ»fe ¨fûSXe ¸fZÔ QþÊ IYSXfBÊ þf SXWXe dSX´fûMXÊ IYe ²ffSXf 138E IYû Àf¸ff~ dIYE þf³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYeÜ dþ»ff²¹fÃf IbYÔ. ³fSXZÔQi ¨ÀfWX ³fZ ´fZMÑû»f AüSX OXeþ»f IYû þeEÀfMXe IZY Qf¹fSXZ ¸fZÔ »ff³fZ AüSX ¸f±fbSXf IYû °fe±fÊÀ±f»f §fûd¿f°f dIYE þf³fZ IYe ¸ffÔ¦f CXNXfBÊÜ OXfg. AVfûIY A¦fiUf»f ³fZ °fÔþ IYÀff dIY ·ffþ´ff IYWX°fe WX` dIY dU´fÃf ´fSX dUIY»´f ³fWXeÔ WX`Ü Lf°ff IZY þ¦fQeVf Àfb´ffd³f¹ffÔ ³fZ ¶fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ dU´fiûÔ IZY Àff±f SXf»fûQ IYe ÀfQÀ¹f°ff ¦fiWX¯f IYeÜ Àf·ff IYe A²¹fÃf°ff þÔ¦fd»f¹ff ¶ff¶ff ³fZ AüSX ÀfÔ¨ff»f³f dVfU¨fSX³f IYfIYf ³fZ dIY¹ffÜ

þ³¸f·fcd¸f ´fSX ÀfbSXÃff ½¹fUÀ±ff IYe JeÔ¨ff ¦f¹ff JfIYf ¸f±fbSXfÜ ßfeIÈY¿¯f þ³¸ffá¸fe ´fSX þ³¸f·fcd¸f U AfÀf´ffÀf IYe ÀfbSXÃff ½¹fUÀ±ff IZY d»fE ´fbd»fÀf-´fiVffÀf³f ³fZ VfbIiYUfSX IYû IY»f¢MÑZMX Àf·ff¦ffSX ¸fZÔ ¸f`SXf±f³f ¸fÔ±f³f IZY ¶ffQ JfIYf °f`¹ffSX IYSX d»f¹ff WX`Ü ßfðf»fbAûÔ IYû dQ¢IY°fZÔ ³f WXû, BÀfZ »fZIYSX ÀfÔ¶fÔd²f°f dU·ff¦fûÔ IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû dQVff-d³fQZÊVf dQE ¦fEÜ ¶f`NXIY ¸fZÔ dþ»ffd²fIYfSXe ÀfUÊÄfSXf¸f d¸fßf ³fZ IYWXf dIY ßfðf»fbAûÔ IZY þc°fZ-¨f´´f»f SXJ³fZ IZY d»fE þ¦fWX-þ¦fWX ½¹fUÀ±ff SXWXZ¦fe, °ffdIY ·feOÞX Ad³f¹fÔdÂf°f ³f WXûÜ Jfô ÀfbSXÃff dU·ff¦f IZY Ad²fIYfSXe IYû d³fQZÊVf dQE dIY þ³¸f·fcd¸f IZY SXZOX þû³f ÃfZÂf ¸fZÔ Af³fZ Uf»fe Àf·fe ¸ffÔÀf IYe

QbIYf³fûÔ IZY »ffBÀfZÔÀf d³fSXÀ°f IYSX dQE þfEÔÜ ¹ff°ff¹ff°f ½¹fUÀ±ff Àfb¦f¸f IYSX³fZ ´fSX ·fe dþ»ffd²fIYfSXe IYf þûSX SXWXfÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¸fb£¹f IYf¹fÊIiY¸f IZY dQ³f þ³¸fÀ±ff³f ÃfZÂf ¸fZÔ U³f UZ MÑ`dRYIY dÀfÀMX¸f SXWXZ¦ffÜ UfWX³f ´ffdIÔYʦf d³f²ffÊdSX°f À±f»fûÔ ´fSX WXe WXû¦feÜ ÀfRYfBÊ ½¹fUÀ±ff IYe dþ¸¸fZQfSXe ³f¦fSX d³f¦f¸f IYû QZ°fZ WXbE ¸fû¶ffB»f MXfg¹f»fZMX U ´ff³fe IZY MX`ÔIYSXûÔ IYe ½¹fUÀ±ff IYSXf³fZ d³fQZÊVf dQE ¦fEÜ d¨fdIY°Àff dVfdUSX U E¸¶fb»fZÔÀf IZY d»fE d¨fdIY°Àff dU·ff¦f IYû IYWXf ¦f¹ffÜ dUôb°f dU·ff¦f IZY ARYÀfSXûÔ IYû d³fQZÊVf dQE dIY þ³¸f·fcd¸f ÃfZÂf ¸fZÔ MÑfÔÀfRYfSX¸fSX U ´fû»fûÔ IYe ¶fZdSXIZY¨OX¦f IYSXf Qe þfEÜ EÀfEÀf´fe ¶f¶f»fc IbY¸ffSX ³fZ IYû°fUf»fe U

±ff³ff ¦fûdUÔQ IZY ´fi·ffdSX¹fûÔ IYû d³fQZÊdVf°f dIY¹ff dIY þ³¸f·fcd¸f ÃfZÂf ¸fZÔ ¸ffÔÀf IYe QbIYf³fZÔ d¨fd‰°f IYSX CX³fIZY »ffBÀfZÔÀf ¨fZIY IYSXZÔÜ dþ³fIZY ´ffÀf »ffBÀfZÔÀf ³fWXeÔ WX`Ô CX³fIZY dJ»ffRY ERYAfBAfSX QþÊ IYSX IYfSXÊUfBÊ IYSXZÔÜ BÀfIZY A»ffUf EIY dIY¸fe IZY Qf¹fSXZ ¸fZÔ ¸ffÔÀf IYe QbIYf³fûÔ ´fSX ´fid°f¶fÔ²f Àfbd³fd›°f dIY¹ff þfEÜ ¶f`NXIY ¸fZÔ EOXeE¸f RYfB³fZÔÀf SXUe³Qi IbY¸ffSX, ´fiVffÀf³f AfdQ°¹f ´fiIYfVf ßfeUfÀ°fU, ³f¦fSX ¸fdþÀMÑZMX OXfg. ¶fÀfÔ°f A¦fiUf»f, Àf·fe EÀf´fe, EÀfOXeE¸f, ÀfeAû, ßfeIÈY¿¯f þ³¸f·fcd¸f ÀfÔÀ±ff³f ÀfZ ¦fû´fZV½fSX³ff±f ¨f°fbUZQeÊ, õfdSXIYf²feVf ¸fÔdQSX IZY ßfe²fSX ¨f°fbUZQeÊ AfdQ ¸füþcQ ±fZÜ

ÀfeUSX »ffB³f ´fSX OXe»f¢Àf Vfü¨ff»f¹f IYf d³f¸ffʯf ¸f±fbSXfÜ SXZ»fUZ BÔþed³f¹fSXûÔ IYe EIY AüSX »ff´fSXUfWXe ´fiIYfVf ¸fZÔ AfBÊ WX`Ü þeAfSX´fe ±ff³fZ IZY Àff¸f³fZ OXe»f¢Àf Vfü¨ff»f¹f IYf d³f¸ffʯf ÀfeUSX »ffB³f ´fSX JOÞXf IYSX dQ¹ffÜ VfbIiYUfSX IYû OXe»f¢Àf Vfü¨ff»f¹f SXZ»fUZ Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY WX`ÔOXAûUSX WXû³ff ±ff, »fZdIY³f þ»f d³fIYfÀfe IYe ½¹fUÀ±ff ³f WXû³fZ ÀfZ ¹fWXfÔ Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ WXf±f JOÞXZ IYSX dQEÜ Af³f³fRYf³f³f ¸fZÔ þ»f d³fIYfÀfe IYe AÀ±ffBÊ ½¹fUÀ±ff IYSX³fZ IYe þb¦ffOÞX IYe þf SXWXe WX`Ü þÔ¢Vf³f SXZ»fUZ ÀMXZVf³f ´fSX þeAfSX´fe ±ff³fZ IZY Àff¸f³fZ 60 »ffJ ÷Y´f¹fZ IYe »ff¦f°f ÀfZ Vfü¨ff»f¹f IYf d³f¸ffʯf IYSXf¹ff ¦f¹ffÜ BÀf OXe»f¢Àf Vfü¨ff»f¹f IYf »fZ AfCXMX À±ff³fe¹f ÀfZ¢Vf³f BÔþed³f¹fSX ³fZ °f`¹ffSX dIY¹ffÜ »fZ-AfCXMX °f`¹ffSX IYSX³fZ ¸fZÔ »ff´fSXUfWXe ¶fSX°fe ¦fBÊ AüSX ¹fWX ²¹ff³f ³fWXeÔ dQ¹ff ¦f¹ff dIY BÀf À±ff³f ´fSX ÀfeUSX »ffB³f AüSX ¨f`Ô¶fSX WX`Ü d³f¸ffʯf ÀfeUSX »ffB³f IZY DY´fSX WXe IYSX dQ¹ff ¦f¹ff AüSX ¨f`Ô¶fSX ¶fÔQIYSX dQ¹ff ¦f¹ffÜ ÀfeUSX »ffB³f AüSX ¨f`Ô¶fSX ¶fÔQ WXû³fZ ÀfZ ¹fWX »ffB³f AûUSXµ»fû SXWX³fZ »f¦fe, ¹fWXe IYfSX¯f WX` dIY þeAfSX´fe ±ff³fZ IZY Àff¸f³fZ þ»f·fSXfU IYe dÀ±fd°f ¶f³fe SXWX°fe WX`Ü VfbIiYUfSX IYû SXZ»f dUIYfÀf d³f¦f¸f d»fd¸fMXZOX IZY Qû Ad²fIYfSXe OXe»f¢Àf Vfü¨ff»f¹f IYû AfBÊAûOX¶»¹fc IYû WX`ÔOXAûUSX IYSX³fZ AfE, »fZdIY³f AfBAûOX¶»¹fc ³fZ WXf±f JOÞXZ IYSX dQEÜ AfBAûOX¶»¹fc ³fZ ÀffRY IYWX dQ¹ff dIY þ¶f °fIY þ»f d³fIYfÀfe IYe ½¹fUÀ±ff ³fWXeÔ WXû¦fe, OXe»f¢Àf Vfü¨ff»f¹f WX`ÔOXAûUSX ³fWXeÔ d»f¹ff þfE¦ffÜ »ff´fSXUfWXe Àff¸f³fZ AfBÊ °fû SXZ»fUZ Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY ´fÀfe³fZ LcMX ¦fEÜ IYfSX¯f WX` dIY A·fe ´fZ¸fZÔMX ³fWXeÔ WXbAf WX` AüSX NXZIZYQfSX Ad²fIYfdSX¹fûÔ ´fSX WXfUe WXû SXWXf WX`Ü d³f¸ffʯf IYf¹fÊ IZY QüSXf³f »f¦ff°ffSX Ad²fIYfSXe d³fSXeÃf¯f IYSX ÀfÔ°fû¿f ½¹föY IYSX°fZ SXWXZÜ A¶f OXe»f¢Àf Vfü¨ff»f¹f IYû WX`ÔOXAûUSX IYSXf³fZ IZY d»fE þ»f d³fIYfÀfe IZY d»fE þb¦ffOÞX IYe þf SXWXe WX`Ü

CXôû¦fûÔ IYû 100 IYSXûOÞX QZ³ff ÀfSXIYfSX IYe ´fif±fd¸fIY°ff ¸f±fbSXfÜ ´fiQZVf ÀfSXIYfSX IYe EIY þ³f´fQ EIY CX°´ffQ ¹fûþ³ff IYf BÔdQSXf ¦ffÔ²fe ´fid°fâf³f ¸fZÔ WXbE IYf¹fÊIiY¸f IYf Àfe²ff ´fiÀffSX¯f ÀIiYe³f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ IY»f¢MÑZMX Àf·ff¦ffSX ¸fZÔ »ff·ffd±fʹfûÔ IYû dQJf¹ff ¦f¹ffÜ dþ»fZ IZY ´fi·ffSXe ¸fÔÂfe ¨fü²fSXe ·fc´fZ³Qi ¨ÀfWX ³fZ IY»f¢MÑZMX Àf·ff¦ffSX ¸fZÔ WXbE IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f »ff·ffd±fʹfûÔ IYû ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY ´fiQZVf ¸fZÔ IbYMXeSX CXôû¦fûÔ ÀfZ ¶fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ¹fbUfAûÔ IYû SXûþ¦ffSX d¸f»f°ff WX`Ü dþ»fZ IZY ¸fb£¹f CX°´ffQ ÀfZ³fZMXSXe dRY¨MX¦Àf IYe 60-70 LûMXe-¶fOÞXe BIYfB¹ffÔ WX`ÔÜ dþ»ff À°fSX ´fSX 100 IYSXûOÞX FY¯f dU°fSX¯f ÀfSXIYfSX IYe ´fif±fd¸fIY°ff WX`Ü ´fi·ffSXe ¸fÔÂfe ³fZ CXôû¦f dU·ff¦f õfSXf EIY þ³f´fQ-EIY CX°´ffQ IZY °fWX°f »ff·ffd³U°f dIY¹fZ ¦f¹fZ 53 »ff·ffd±fʹfûÔ, ¨ÀfOXeIZYMX ¶f`ÔIY õfSXf ¸fbQif »fû³f IZY 23, AfBMXeAfB õfSXf IYüVf»f dUIYfÀf d¸fVf³f IZY 24 ´fidVfÃf¯ffd±fʹfûÔ IYû OÑZÀf °f±ff ÀUeIÈYd°f ´fÂf, ´fi²ff³f¸fÔÂfe AfUfÀf ¹fûþ³ff IZY °fWX°f OXcOXf õfSXf 30 »ff·ffd±fʹfûÔ °f±ff SXf¿MÑXe¹f ´ffdSXUfdSXIY »ff·f ¹fûþ³ff IZY °fWX°f Àf¸ffþ IY»¹ff¯f dU·ff¦f õfSXf 30 »ff·ffd±fʹfûÔ ÀfdWX°f IbY»f 160 »ff·ffd±fʹfûÔ IYû dUd·f³³f ¹fûþ³ffAûÔ ¸fZÔ 4.33 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYe ²f³fSXfdVf IZY ÀUeIÈYd°f ´fÂf ´fiQf³f dIYE þf³fZ ´fSX ¶f²ffBÊ QeÜ CX³WXûÔ³fZ IY»f¢MÑZMX ´fdSXÀfSX ¸fZÔ ´fü²fSXû´f¯f ·fe dIY¹ffÜ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ¶f»QZU dU²ff¹fIY ´fcSX³f´fiIYfVf, dþ»ffd²fIYfSXe ÀfUÊÄfSXf¸f d¸fßf, UdSXâ ´fbd»fÀf A²feÃfIY ¶f¶f»fc IbY¸ffSX, ÀfeOXeAû SXf¸f³fZUfÀf, ·ffþ´ff dþ»ff²¹fÃf ³f¦fZ³Qi dÀfIYSXUfSX, ¸f±fbSXf ¶»ffgIY ´fi¸fbJ ´fid°fd³fd²f ´f³³ff»ff»f ¦fü°f¸f, ´feAû OXcOXf, Àf¸ffþ IY»¹ff¯f Ad²fIYfSXe, AfBMXeAfB UȳQfU³f IZY ´fi²ff³ff¨ff¹fÊ, E»fOXeE¸f, dþ»ff CXôû¦f IZY³Qi ÀfdWX°f dUd·f³³f ¹fûþ³ffAûÔ IZY »ff·ff±feʦf¯f CX´fdÀ±f°f ±fZÜ

SX¸f³f»ff»f ÀIcY»f ¸fZÔ ¸fþQcSX IYe ¸fü°f ´fSX WXÔ¦ff¸ff ¸f±fbSXfÜ WXfBÊUZ ÃfZÂf ¸fZÔ ¸fWXü»fe SXûOX dÀ±f°f SX¸f³f»ff»f ÀIcY»f ¸fZÔ VfbIiYUfSX IYû Qû´fWXSX IZY UöY ¸fþQcSX IYe ¸fü°f WXû ¦fBÊÜ þf³fIYfSXe ´fSX ´fWXbÔ¨fZ ´fdSXþ³fûÔ ³fZ þ¸fIYSX WXÔ¦ff¸ff dIY¹ffÜ ¶ffQ ¸fZÔ ´fi¶fÔ²f°fÔÂf ÀfZ CX³fIYf Àf¸fÓfü°ff WXû ¦f¹ffÜ ´fi¶fÔ²f³f IYf IYWX³ff ±ff dIY ¸fü°f ÀfZ ´fWX»fZ CXÀfIZY ´fZMX ¸fZÔ QQÊ WXbAf ±ffÜ ´fbd»fÀf ³fZ VfU IYf ´fûÀMX¸ffMXʸf IYSXf¹ff WX`Ü ÀIcY»f ÀfZ þbOÞXZ ¦füSXe ´»ffþf ´fdSXÀfSX ¸fZÔ d³f¸ffʯf IYf¹fÊ ¨f»f SXWXf WX`Ü IYf¸f IZY d»fE VfbIiYUfSX IYû Àfb¶fWX UWXfÔ ¦ffÔU d¶fSXþf´fbSX ¸fZÔ SXWX SXWXf ¸fþQcSX ¸fb£°¹ffSX ¨ÀfWX ´fWXbÔ¨ffÜ ¦ffÔU Àff¸fSXe, ·fSX°f´fbSX (SXfþÀ±ff³f) IYf d³fUfÀfe ¸fþQcSX ¹fWXfÔ ´f}e U Qû ¶f¨¨fûÔ IZY Àff±f dIYSXf¹fZ ´fSX SXWX SXWXf ±ffÜ ÀIcY»f ´fi¶fÔ²f³f ÀfZ þbOÞXZ ´fÔIYþ ¨ÀfWX AüSX ´fiUe³f ¦fb~f IZY ¸fb°ffd¶fIY IYf¸f VfbøY IYSX³fZ IZY IbYL QZSX ¶ffQ WXe UWX ´fZMX ´fIYOÞXIYSX ¶f`NX ¦f¹ffÜ


Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

11 A¦fÀ°f 2018

5

O;kikj txr IY¸fþûSX ¸ffÔ¦f IZY IYfSX¯f ¶ffþfSX ¸fZ Àfû³ff AüSX ¨ffÔQe IZY ·ffU ¸fZÔ AfBÊ d¦fSXfUMX ³f¹fe dQ»»feÜ IY¸fþûSX U`dV½fIY ÷YJ IZY ¶fe¨f À±ff³fe¹f Af·fc¿f¯f IYfSXû¶ffdSX¹fûÔ IYe ¸ffÔ¦f §fMX³fZ ÀfZ Afþ dQ»»fe ÀfSXfRYfÊ ¶ffþfSX ¸fZÔ Àfû³ff 40 ÷Y´f¹fZ d¦fSXIYSX 30,520 ÷Y´f¹fZ ´fid°f QÀf ¦fif¸f SXWX ¦f¹ffÜ dÀf¢IYf d³f¸ff°ffÊAûÔ AüSX Aüôûd¦fIY BIYfB¹fûÔ IYf CXNXfU §fMX³fZ ÀfZ ¨ffÔQe ·fe 75 ÷Y´f¹fZ »fbPÞXIY IYSX 38,895 ÷Y´f¹fZ ´fid°f dIY»fû¦fif¸f ´fSX SXWXeÜ ¶ffþfSX ÀfcÂfûÔ ³fZ IYWXf dIY JbQSXf dUIiYZ°ffAûÔ AüSX À±ff³fe¹f Af·fc¿f¯f IYfSXû¶ffdSX¹fûÔ IYe IY¸fþûSX ¸ffÔ¦f IZY Àff±f U`dV½fIY À°fSX ´fSX IY¸fþûSX ÷YJ ÀfZ IYe¸f°fe ²ff°fbAûÔ IYe IYe¸f°fûÔ ¸fZÔ d¦fSXfUMX Af¹feÜ U`dV½fIY À°fSX ´fSX dÀfÔ¦ff´fbSX ¸fZÔ, Àfû³ff 0.33 ´fid°fVf°f d¦fSXIYSX 1,208.10 OXfg»fSX ´fid°f AüÔÀf ´fSX SXWXf AüSX ¨ffÔQe 0.88 ´fid°fVf°f d¦fSXIYSX 15.29 OXfg»fSX ´fid°f AüÔÀf SXWXeÜ SXf¿MÑXe¹f SXfþ²ff³fe ¸fZÔ, 99.9 ´fid°fVf°f AüSX 99.5 ´fid°fVf°f Vfbð°ff Uf»ff Àfû³ff IiY¸fVf: 40-40 ÷Y´f¹fZ d¦fSXIYSX 30,520 ÷Y´f¹fZ AüSX 30,370 ÷Y´f¹fZ ´fid°f QÀf ¦fif¸f ´fSX SXWXfÜ d´fL»fZ Qû dQ³fûÔ ¸fZÔ Àfû³ff 25 ÷Y´f¹fZ d¦fSXf ±ffÜ WXf»ffÔdIY, AfNX ¦fif¸f Uf»fe d¦f³³fe 24,600 ÷Y´f¹fZ ´fid°f BIYfBÊ ´fSX WXe dMXIYe SXWXeÜ UWXeÔ, ¨ffÔQe WXfdþSX ·fe 75 ÷Y´f¹fZ d¦fSXIYSX 38,895 ÷Y´f¹fZ ´fid°f dIY»fû¦fif¸f AüSX Àff~fdWXIY dOXd»fUSXe 20 ÷Y´f¹fZ d¦fSXIYSX 38,000 ÷Y´f¹fZ ´fid°f dIY»fû¦fif¸f SXWXeÜ WXf»ffÔdIY, ¨ffÔQe dÀf¢IYf d»fUf»f AüSX d¶fIYUf»f IiY¸fVf: 73,000 ÷Y´f¹fZ AüSX 74,000 ÷Y´f¹fZ ´fid°f Àf`IYOÞXf IZY ´fcUÊ À°fSX ´fSX SXWXZÜ

Àf`RYe MÑÀMX ³fZ ¸fbÔ¶fBÊ ¸fZÔ QfDYQ IYe ÀfÔ´fdØf 3.51 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ ¸fZÔ JSXeQe ¸fbÔ¶fBÊÜ VfWXSX IZY EIY MÑÀMX ³fZ ·f¦fûOÞXZ AÔOXSXU»OXÊ OXfg³f QfDYQ B¶fifdWX¸f IYe EIY ÀfÔ´fdØf ³fe»ff¸fe ¸fZÔ 3.51 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYe JSXeQe WX`Ü Àf`RYe ¶fbSXWXf³fe A´fd»fµMX¸fZÔMX MÑÀMX (EÀf¶fe¹fcMXe) ³fZ QdÃf¯f ¸fbÔ¶fBÊ IZY d·fÔOXe ¶ffþfSX ¸fZÔ dÀ±f°f ÀfÔ´fdØf IY»f WXbBÊ ³fe»ff¸fe ¸fZÔ 3.51 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ ¸fZÔ JSXeQeÜ MÑÀMX IZY EIY ´fiUöYf ³fZ Afþ ¹fWX þf³fIYfSXe QeÜ ¨ffSX ¸fÔdþ»ff B¸ffSX°f ‘¸fÀfb»»ff’ IYe ³fe»ff¸fe IZY³Qie¹f dUØf ¸fÔÂff»f¹f ³fZ °fÀIYSX EUÔ dUQZVf dUd³f¸f¹f ‘¸f`³fe´fb»fZMXSX’ (ÀfÔ´fdØf þ¶°f¦fe) IYf³fc³f IZY °fWX°f IYSXfBÊÜ ÀfÔ´fdØf IYf 79.43 »ffJ ÷Y´f¹fZ AfSXdÃf°f Qf¸f SXJf ¦f¹ff ±ff AüSX BÀfIZY d»fE Qû ´fÃfûÔ ³fZ ¶fûd»f¹ffÔ »f¦ffBÊÔÜ EÀf¶fe¹fcMXe IZY A»ffUf dQ»»fe IZY EIY UIYe»f ·fc´fZÔQi ·ffSXõfþ ¶fû»fe »f¦ff³fZ Uf»fZ QcÀfSXZ ´fÃf ±fZÜ

þb»ffBÊ ¸fZÔ ¹ffÂfe ¶ffþfSX ¸fZÔ UfWX³fûÔ IYe §fSXZ»fc d¶fIiYe 2.71 ´fid°fVf°f d¦fSXe ³f¹fe dQ»»feÜ BÀf Àff»f þb»ffBÊ ¸fWXe³fZ ¸fZÔ §fSXZ»fc ¶ffþfSX ¸fZÔ ¹ffÂfe UfWX³fûÔ IYe d¶fIiYe 2.71 ´fid°fVf°f d¦fSXIYSX 2,90,960 BIYfB¹fûÔ ´fSX Af ¦f¹feÜ IÔY´f³fe ³fZ d´fL»fZ Àff»f IZY Àf¸ff³f ¸fWXe³fZ ¸fZÔ §fSXZ»fc ¶ffþfSX ¸fZÔ 2,99,066 ¹ffÂfe UfWX³f ¶fZ¨fZ ±fZÜ UfWX³f d³f¸ff°ffÊ IÔY´fd³f¹fûÔ IZY ÀfÔ¦fNX³f dÀfAf¸f IZY Afþ þfSXe AfÔIYOÞXûÔ IZY A³fbÀffSX, Af»fû¨¹f ¸ffWX IZY QüSXf³f §fSXZ»fc ¶ffþfSX ¸fZÔ IYfSXûÔ IYe d¶fIiYe d´fL»fZ Àff»f IZY 1,92,845 BIYfBÊ IYe °fb»f³ff ¸fZÔ ¸ff¸fc»fe d¦fSXIYSX 1,91,979 BIYfB¹fûÔ ´fSX Af ¦f¹feÜ BÀf QüSXf³f ¸fûMXSXÀffBdIY»fûÔ IYe d¶fIiYe d´fL»fZ Àff»f IZY 10,49,478 BIYfB¹fûÔ IYe °fb»f³ff ¸fZÔ 9.67 ´fid°fVf°f ¶fPÞXIYSX 11,50,995 BIYfB¹fûÔ ´fSX ´fWXbÔ¨f ¦f¹feÜ Qû ´fdWX¹ff UfWX³fûÔ IYe IbY»f d¶fIiYe ·fe 8.17 ´fid°fVf°f ¶fPÞXIYSX 18,17,077 BIYfB¹fûÔ ´fSX ´fWXbÔ¨f ¦f¹feÜ BÀf QüSXf³f ½¹ffUÀffd¹fIY UfWX³fûÔ IYe d¶fIiYe 29.65 ´fid°fVf°f ¶fPÞXIYSX 76,497 BIYfBÊ ´fSX ´fWXbÔ¨f ¦f¹feÜ dUd·f³³f ßfZd¯f¹fûÔ IZY Àf·fe UfWX³fûÔ IYe d¶fIiYe BÀf QüSXf³f 7.97 ´fid°fVf°f ¶fPÞXe AüSX d´fL»fZ Àff»f þb»ffBÊ IZY 20,79,204 BIYfB¹fûÔ IYe °fb»f³ff ¸fZÔ 22,44,875 BIYfB¹fûÔ ´fSX ´fWXbÔ¨f ¦f¹feÜ

¸fcd°fÊ ¨fûSXe ¸ff¸f»ff: MXeUeEÀf ¸fûMXÀfÊ IZY ¨fZ¹fSX¸f`³f IYû d¦fSXµ°ffSX ³fWXeÔ IYSXZ¦fe ´fbd»fÀf ¨fZ³³fBÊÜ °fd¸f»f³ffOXb ´fbd»fÀf IYe ´fid°f¸ff VffJf ³fZ Afþ ¸fQifÀf CX¨¨f ³¹ff¹ff»f¹f IYû WX»fRY³ff¸ff dQ¹ff dIY ¸fcd°fÊ ¨fûSXe IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ UWX MXeUeEÀf ¸fûMXÀfÊ IZY ¨fZ¹fSX¸f`³f UZ¯fb ßfed³fUfÀf³f IYû LWX Àf~fWX IZY d»fE d¦fSXµ°ffSX ³fWXeÔ IYSXZ¦feÜ ¸ff¸f»ff ¸fcd°fÊ ¨fûSXe IZY ¸fbIYQ¸fZ IYe Àfb³fUfBÊ IZY d»fE ¦fdNX°f ³¹ff¹f¸fcd°fÊ AfSX. ¸fWXfQZU³f AüSX ³¹ff¹f¸fcd°fÊ ´fe. OXe. AfgdOXIZYÀfUb»fb IYe JÔOX ´feNX IZY Àf¸fÃf Af¹ffÜ BÀfÀfZ ´fWX»fZ dIY ßfed³fUfÀf³f IYe AûSX ÀfZ ´fZVf WXbE UdSXâ Ad²fUöYf ¶fe. IbY¸ffSX A´f³fe Q»fe»fZÔ VfbøY IYSX°fZ, ¸fcd°fÊ VffJf IZY dUVfZ¿f þfÔ¨f Q»f IZY IY¸feÊ ³fZ A´f³ff WX»fRY³ff¸ff ÀfüÔ´ffÜ UWX AQf»f°f ¸fZÔ WXe ¸füþcQ ±fZÜ WX»fRY³ff¸fZ ´fSX ÀfÔÄff³f »fZ³fZ IZY ¶ffQ ´feNX ³fZ ¸ff¸f»fZ IYe Àfb³fUfBÊ LWX Àf~fWX IZY d»fE À±fd¦f°f IYSX QeÜ

°f¦fOÞXf §ffMXf ÀfWX³fZ Uf»fZ EÀf¶feAfBÊ IYû dQÀfÔ¶fSX d°f¸ffWXe ¸fZÔ RYf¹fQZ IYe CX¸¸feQ ³fBÊ dQ»»fe/¶fZÔ¦f»fb÷YÜ RYfB³f`ÔVf»f B¹fSX 2018-19 IYe ´fWX»fe d°f¸ffWXe ¸fZÔ 4,876 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYf ¶fOÞXf §ffMXf ÀfWX³fZ Uf»fZ ÀMXZMX ¶f`ÔIY AfgRY BÔdOX¹ff IYû °feÀfSXe d°f¸ffWXe ¸fZÔ ¸fb³ffRZY IZY Àff±f Uf´fÀfe IYSX³fZ IYe CX¸¸feQ WX`Ü »f¦ff°ffSX °feÀfSXe d°f¸ffWXe ¸fZÔ ¶fOÞXf ³fbIYÀff³f CXNXf³fZ IZY ¶ffQ QZVf IZY Àf¶fÀfZ ¶fOÞXZ ¶f`ÔIY IZY ¨fZ¹fSX¸f`³f ³fZ IYWXf dIY ¶f`OX »fû³f IZY AÀfSX ÀfZ ¶f`ÔIY dQÀfÔ¶fSX °fIY d³f´fMX þfE¦ff AüSX BÀfIZY A¨LZ ³f°feþZ QZJ³fZ IYû d¸f»fZÔ¦fZÜ ¶f°ff QZÔ dIY ³ffg³f-´fSXRYfgd¸fÔʦf »fû³f IZY ¨f»f°fZ ¸ff¨fÊ IZY AÔ°f °fIY ·ffSX°fe¹f ¶f`ÔIYûÔ IYû IYSXe¶f 150 ASX¶f OXfg»fSX IYf ³fbIYÀff³f WXbAf ±ffÜ B³f¸fZÔ ·fe EÀf¶feAfBÊ Àf¸fZ°f 21 ÀfSXIYfSXe ¶f`ÔIYûÔ IYe IbY»f ³fbIYÀff³f ¸fZÔ 86 RYeÀfQe dWXÀÀfZQfSXe WX`Ü B³f ¶f`ÔIYûÔ ¸fZÔ ·ffSX°f ÀfSXIYfSX IYf ·fe dWXÀÀff WX`Ü þc³f IZY AÔ°f ¸fZÔ EÀf¶feAfBÊ IZY IbY»f ³ffg³f-´fSXRYfgd¸fÔʦf »fû³Àf IYf AfÔIYOÞXf 30.8 ASX¶f OXfg»fSX °fIY ´fWXbÔ¨f ¦f¹ffÜ WXf»ffÔdIY ¶f`OX »fû³f IZY ´fiûdUþ³f ¸fZÔ ·fe IY¸fe AfBÊ WX`Ü

WXf»ffÔdIY IY¸fþûSX MÑZdOXÔ¦f B³fIY¸f AüSX ¨fZ¹fSX¸f`³f SXþ³feVf IbY¸ffSX ³fZ IYWXf, 'Af³fZ

dSX»ff¹fÔÀf IYû ´fLfOÞX TCS dRYSX ¶f³fe QZVf IYe Àf¶fÀfZ ¸fc»¹fUf³f IÔY´f³fe

¸fbÔ¶fBÊ-AWX¸fQf¶ffQ IZY ¶ffQ B³f VfWXSXûÔ IYû ¶fb»fZMX ÀfZ þûOÞX³fZ ´fSX ¨f»f SXWXf IYf¸f

³f¹fe dQ»»feÜ MXfMXf IÔYÀf»MXZÔÀfe ÀfdUdÀfÊþ (MXeÀfeEÀf) Afþ dSX»ff¹fÔÀf BÔOXÀMÑeþ IYû ´fLfOÞXIYSX ¶ffþfSX ´fcÔþeIYSX¯f IZY d»fWXfþ ÀfZ QZVf IYe Àf¶fÀfZ ¸fc»¹fUf³f IÔY´f³fe ¶f³f ¦f¹fe WX`Ü ¶fÔ¶fBÊ VfZ¹fSX ¶ffþfSX (¶feEÀfÀfBÊ) ´fSX Afþ IYfSXû¶ffSX IYe Àf¸ffd~ °fIY MXeÀfeEÀf IYf ¶ffþfSX ´fcÔþeIYSX¯f 7,63,360.46 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ WXû ¦f¹ff, þû dIY dSX»ff¹fÔÀf BÔOXÀMÑeþ (AfSXAfBÊE»f) IZY ´fcÔþeIYSX¯f 7,63,053.04 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ ÀfZ 307.42 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ Ad²fIY WX`Ü ¶feEÀfBÊ ´fSX MXeÀfeEÀf IZY VfZ¹fSX 0.98 ´fid°fVf°f ¶fPÞXIYSX 1,993.85 ÷Y´f?Z ´fSX ¶fÔQ WXbAf þ¶fdIY dSX»ff¹fÔÀf BÔOXÀMÑeþ IYf VfZ¹fSX 1.15 ´fid°fVf°f dRYÀf»fIYSX 1,204 ÷Y´f¹fZ ´fSX ¶fÔQ WXbAfÜ dSX»ff¹fÔÀf BÔOXÀMÑeþ ³fZ AfNX A¦fÀ°f IYû MXeÀfeEÀf IYû WXMXfIYSX ¶ffþfSX ´fcÔþeIYSX¯f IZY d»fWXfþ ÀfZ Àf¶fÀfZ ¸fc»¹fUf³f IÔY´f³fe WXû³fZ IYf QþfÊ WXfdÀf»f dIY¹ff ±ffÜ WXf»ffÔdIY, þ»Q WXe MXeÀfeEÀf dRYSX ÀfZ ´fWX»fZ ´ff¹fQf³f ´fSX ´fWXbÔ¨f ¦fBÊÜ dSX»ff¹fÔÀf BÔOXÀMÑeþ ³fZ BÀfÀfZ ´fWX»fZ 31 þb»ffBÊ IYû MXeÀfeEÀf IYû ´fLfOÞXf ±ffÜ WXf»ffÔdIY, A¦f»fZ WXe dQ³f MXeÀfeEÀf dRYSX ÀfZ ´fWX»fZ ´ff¹fQf³f ´fSX Af ¦fBÊ ±feÜ

MÑZþSXe »ffgÀf IZY ¨f»f°fZ QZVf IYe ¶f`ÔdIÔY¦f ¸fZÔ 20 RYeÀfQe dWXÀÀff SXJ³fZ Uf»fZ EÀf¶feAfBÊ IYû 4,876 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYf »ffgÀf CXNXf³ff ´fOÞXf WX`Ü BÀfÀfZ ´fWX»fZ Uf»fe d°f¸ffWXe ¸fZÔ ¶f`ÔIY IYû 77.18 ASX¶f ÷Y´f¹fZ IYf »ffgÀf WXbAf ±ffÜ ¹fdQ d´fL»fZ Àff»f BÀfe d°f¸ffWXe ÀfZ °fb»f³ff IYSXZÔ °fû dQ¦¦fþ ¶f`ÔIY IYû 20.06 ASX¶f ÷Y´f¹fZ IYf »ff·f WXbAf ±ffÜ ³f°feþûÔ IZY ¶ffQ ´fÂfIYfSXûÔ ÀfZ IYfg³RiYZÔÀf IYfg»f ´fSX ¶ff°f IYSX°fZ WXbE ¶f`ÔIY IZY

³fBÊ dQ»»feÜ ·f»fZ WXe A·fe ¸fbÔ¶fBÊAWX¸fQf¶ffQ IZY ¶fe¨f ¶fb»fZMX MÑZ³f ¨f»f³fZ ¸fZÔ IbYL Àff»fûÔ IYe QZSXe WX`, »fZdIY³f ÀfSXIYfSX ³fZ BÀf ¶fe¨f IbYL AüSX VfWXSXûÔ IYû ¶fb»fZMX ³fZMXUIYÊ ÀfZ þûOÞX³fZ IYe ¹fûþ³ff ´fSX IYf¸f VfbøY IYSX dQ¹ff WX`Ü »fûIYÀf·ff ¸fZÔ þf³fIYfSXe QZ°fZ WXbE ÀfSXIYfSX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY 6 øYMXûÔ IYû ¶fb»fZMX ¨f»ff³fZ IZY d»fE °f¹f dIY¹ff ¦f¹ff WX` AüSX B³f ´fSX dRYdþd¶fd»fMXe dSX´fûMXÊ °f`¹ffSX IYe þf SXWXe WX`Ü »fûIYÀf·ff ¸fZÔ ÀfUf»f IYf þUf¶f QZ°fZ WXbE ÀfSXIYfSX ³fZ IYWXf dIY QZVf IZY 4 ´fi¸fbJ ¸fZMÑû VfWXSXûÔ dQ»»fe, ¨fZ³³f`, ¸fbÔ¶fBÊ AüSX IYû»fIYf°ff IYû WXeSXIY ¨f°fb·fbÊþ ³fZMXUIYÊ IZY þdSXE þûOÞXf þfE¦ffÜ BÀfIZY A»ffUf ³ff¦f´fbSX AüSX ¶fZÔ¦f»fb÷Y IYû ·fe BÀf ³fZMXUIYÊ ¸fZÔ Vffd¸f»f dIY¹ff þfE¦ffÜ ÀfSXIYfSX IYe AûSX ÀfZ dQ»»fe¸fbÔ¶fBÊ, dQ»»fe-IYû»fIYf°ff (»fJ³fDY WXû°fZ WXbE), ¸fbÔ¶fBÊ-¨fZ³³f`, dQ»»fe-¨fZ³³f` (³ff¦f´fbSX IZY SXfÀ°fZ), ¸fbÔ¶fBÊ-IYû»fIYf°ff (³ff¦f´fbSX IZY SXfÀ°fZ) AüSX ¨fZ³³f`-¶fZÔ¦f»fb÷Y, ¸f`ÀfcSX IZY øYMX ´fSX dRYdþd¶fd»fMXe ÀfUZÊ IYSXf¹ff þf SXWXf WX`Ü ÀfSXIYfSX B³f øYMXûÔ ´fSX ¶fb»fZMX QüOÞXf³fZ IZY d»fE RiYfÔÀf, À´fZ³f,

Uf»fZ Àf¸f¹f ¸fZÔ ¶f`OX »fû³f IZY þbOÞX³fZ IYe ÀfÔ£¹ff IY¸f WXû¦feÜ BÀfIZY A»ffUf dOXRYfg»MX IZYÀfûÔ IYû ¶f`ÔIYSX´Àfe IYûMXÊ »fZ þf¹ff þfE¦ff, dþÀfÀfZ »fû³f dSXIYUSXe °fZþ WXû¦feÜ' ¹fWX ´fcLZ þf³fZ ´fSX dIY AfdJSX EZÀff IY¶f WXû¦ff, þ¶f ¶f`ÔIY A´f³fZ ³f°feþûÔ ¸fZÔ »ff·f IYe dÀ±fd°f QþÊ IYSXZ¦ffÜ SXþ³feVf IbY¸ffSX ³fZ IYWXf, '¹fdQ Af´f ¸fbÓfÀfZ 100 RYeÀfQe ´fcLZ °fû ¹fWX dQÀfÔ¶fSX d°f¸ffWXe ÀfZ VfbøY WXû¦ffÜ'

¨fe³f, þf´ff³f AüSX þ¸fʳfe ÀfZ ÀfWXf¹f°ff »fZ SXWXe WX`Ü ¹fZ 6 øYMX ¸fbÔ¶fBÊ-AWX¸fQf¶ffQ ´fifgþZ¢MX ÀfZ A»f¦f WX`ÔÜ ÀfSXIYfSX IYf IYWX³ff WX` dIY ¸fbÔ¶fBÊ-AWX¸fQf¶ffQ øYMX ´fSX ¶fb»fZMX MÑZ³f 2022 °fIY ¨f»f³fZ »f¦fZ¦feÜ BÀf ´fifgþZ¢MX ¸fZÔ þf´ff³f IYe AûSX ÀfZ ·ffSX°f IYû ¸fQQ IYe þf SXWXe WX`Ü dRY»fWXf»f ¸fbÔ¶fBÊ ÀfZ AWX¸fQf¶ffQ IZY ¶fe¨f ÀfRYSX ¸fZÔ 7 §fÔMXZ IYf UöY »f¦f°ff WX`, »fZdIY³f ¶fb»fZMX MÑZ³f ÀfZ ¹fWX ÀfRYSX 2 §fÔMXZ ¸fZÔ WXe ´fcSXf WXû ÀfIZY¦ffÜ BÀf ´fifgþZ¢MX IZY d»fE þf´ff³f BÔMXSX³f`Vf³f»f IYû-Afg´fSXZVf³f EþZÔÀfe IYe AûSX ÀfZ 88,000 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYf »fû³f ¸fbWX`¹ff IYSXf¹ff þf SXWXf WX`Ü BÀf »fû³f IYe AUd²f 50 Àff»f IYe WXû¦fe AüSX BÀf ´fSX ·ffSX°f IYû 0.1 RYeÀfQe IYf ¶¹ffþ ¨fbIYf³ff WXû¦ffÜ þf´ff³f ³fZ BÀf »fû³f IZY d»fE 15 Àff»f °fIY IYf Àf¸f¹f dQ¹ff WX`, CXÀfIZY ¶ffQ WXe BÀf »fû³f IYe Uf´fÀfe VfbøY WXû¦feÜ A³fb¸ff³fûÔ IZY ¸fb°ffd¶fIY ¸fbÔ¶fBÊ-AWX¸fQf¶ffQ ¶fb»fZMX ´fifgþZ¢MX ´fSX 17 ASX¶f OXfg»fSX IYe SXfdVf J¨fÊ WXû¦feÜ


11 A¦fÀ°f 2018

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

dVfUSXfþ ÀfSXIYfSX IYf ¸fQSXÀfûÔ IYû RYSX¸ff³f, ÀU°fÔÂf°ff dQUÀf ´fSX d³fIYf»fZ d°fSXÔ¦ff SX`»fe ·fû´ff»fÜ ¸f²¹f´fiQZVf ¸fQSXÀff ¶fûOXÊ (E¸f´feE¸f¶fe) ³fZ ´fiQZVf IZY 2700 ¸fQSXÀfûÔ IYû ÀU°fÔÂf°ff dQUÀf (15 A¦fÀ°f) IZY ¸füIZY ´fSX kk´f`¦ff¸f-E¸fûWX¶¶f°fll d°fSXÔ¦ff SX`»fe Af¹fûdþ°f IYSX³fZ IZY d³fQZÊVf þfSXe dIY¹fZ WX`ÔÜ ¶fûOXÊ IZY ¨fZ¹fSX¸f`³f B¸ff¸fbïe³f ³fZ k·ff¿ffl ¶f°ff¹ff, kk¶fûOXÊ IZY ´fÔþeIÈY°f EUÔ Àf¸¶fð ´fiQZVf IZY 2700 ¸fQSXÀfûÔ IYû ÀU°fÔÂf°ff dQUÀf IZY ¸füIZY ´fSX k´f`¦ff¸f-E-¸fûWX¶¶f°fl ³ff¸f ÀfZ d°fSXÔ¦ff SX`d»f¹ffÔ d³fIYf»f³fZ IZY d»f¹fZ IYWXf ¦f¹ff WX`Üll CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY BÀf Ad·f¹ff³f IYf CXïZV¹f ¹fWX WX` dIY ¸fQSXÀff dUôf±feÊ ¸fb£¹f²ffSXf ¸fZÔ Vffd¸f»f WXûÔ °f±ff A³¹f Àf¸fbQf¹f IZY »fû¦fûÔ IZY Àff±f CX³fIZY ÀfÔ¶fÔ²f ´fSXÀ´fSX dUV½ffÀf IZY Àff±f IYf¹f¸f WXûÔÜ B¸ff¸fbïe³f ³fZ IYWXf dIY CX³WXûÔ³fZ BÀf ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ ¸fQSXÀfûÔ IYû WXf»f WXe ¸fZÔ d³fQZÊVf þfSXe dIY¹fZ WX`ÔÜ dUd·f³³f ÀfÔÀ±ffAûÔ õfSXf ´fiQZVf ¸fZÔ d³fIYf»fe þf³fZ Uf»fe d°fSXÔ¦ff SX`d»f¹fûÔ ¸fZÔ ´f`¦ff¸f-E-¸fûWX¶¶f°f Af¹fûþ³f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ¸fQSXÀfûÔ IYû Vffd¸f»f WXû³fZ IZY d»f¹fZ IYWXf ¦f¹ff WX`Ü BÀfIZY Àff±f WXe ¸fQSXÀfûÔ IYû A´f³fZ À±ff³f ´fSX d°fSXÔ¦ff RYWXSXf³fZ IZY d»f¹fZ ·fe IYWXf ¦f¹ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY þWXfÔ A³¹f

ÀfÔÀ±ffAûÔ õfSXf d°fSXÔ¦ff SX`d»f¹ffÔ ³fWXeÔ d³fIYf»fe þf SXWXe WX`Ô, UWXfÔ ¸fQSXÀfûÔ IYû A´f³fe ´f`¦ff¸f-E-¸fûWX¶¶f°f d°fSXÔ¦ff SX`»fe IZY °füSX ´fSX d³fIYf»f³fZ IZY d»f¹fZ IYWXf ¦f¹ff WX`Ü ·fû´ff»f IZY ¸fQSXÀfûÔ IYû ´f`¦ff¸f-E-A¸f³f ³ff¸f ÀfZ SX`»fe d³fIYf»f³fZ IZY d»f¹fZ IYWXf ¦f¹ff WX` ¢¹fûÔdIY ¹fWXfÔ EIY ÀfÔ¦fNX³f õfSXf ´fWX»fZ ÀfZ ´f`¦ff¸f-E-¸fûWX¶¶f°f IZY ³ff¸f ÀfZ ÀU°fÔÂf°ff dQUÀf ´fSX Af¹fûþ³f dIY¹ff þf°ff WX`Ü BÀfIZY Àff±f WXe ¸fQSXÀfûÔ IYû, þû dIY A´f³fZ dUôfd±fʹfûÔ IYû ²ffd¸fÊIY AüSX Af²fbd³fIY dVfÃff QZ°fZ WX`Ô, IYû ÀU°fÔÂf°ff dQUÀf IZY ¸füIZY ´fSX ÀffÔÀIÈYd°fIY IYf¹fÊIiY¸f Af¹fûdþ°f

IYSX³fZ IZY d»f¹fZ ·fe IYWXf ¦f¹ff WX`Ü E¸f´feE¸f¶fe IZY ¨fZ¹fSX¸f`³f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¸fQSXÀfûÔ IYû B³f Af¹fûþ³fûÔ IYe UedOX¹fû dSXIYfdOXʦf IYSX³fZ AüSX BÀfZ ¶fûOXÊ IYû ·fZþ³fZ IZY d»f¹fZ IYWXf ¦f¹ff WX` °ffdIY B³f dSXIYfdOXÔʦf IYû ¶fûOXÊ IYe UZ¶fÀffBMX ´fSX OXf»ff þf ÀfIZYÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY B³f IYf¹fÊIiY¸fûÔ IZY Af²ffSX ´fSX ¸fQSXÀfûÔ IYû Ufd¿fÊIY ´fbSXÀIYfSX dQ¹fZ þf¹fZÔ¦fZÜ CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY BÀf ´fiIYfSX IZY Af¹fûþ³f WX¸f d´fL»fZ °fe³f Àff»fûÔ ÀfZ IYSX SXWXZ WX`ÔÜ BÀf Àff»f BÀfZ IZYU»f EIY ³f¹ff ³ff¸f dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀfIYf IYûBÊ AüSX ¸f°f»f¶f ³fWXeÔ d³fIYf»ff þf³ff ¨ffdWX¹fZÜ

´fi²ff³f¸fÔÂfe ¸fûQe ³fZ EIYeIÈY°f ´f¹ffÊUSX¯f ´fi¶fÔ²f³f ´fi¯ff»fe ´fdSXUZVf VfbøY IYe ³f¹fe dQ»»feÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe ³fZ ´fdSX¹fûþ³ff ´fiÀ°ffUIYûÔ õfSXf ´f¹ffÊUSX¯f ¸fÔÂff»f¹f IYû ÀfüÔ´fZ þf³fZ Uf»fZ ´fiÀ°ffU Afg³f»ffB³f þ¸ff IYSX³fZ, d³f¦fSXf³fe IYSX³fZ AüSX ´fi¶fÔ²f³f IZY d»fE Afþ EIY EIY»f dJOÞXIYe ÀfbdU²ff VfbøY IYeÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZ dUV½f þ`U BÊÔ²f³f dQUÀf IZY ¸füIZY ´fSX ¹fWXfÔ k´fdSXUZVfl (Af´fÀfe ´fSXf¸fVfÊ, ¦fb¯fIYfSXe AüSX ´f¹ffÊUSX¯f EIY»f dJOÞXIYe IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ÀfdIiY¹f AüSX þUf¶fQZWX ÀfbdU²ff) VfbøY dIY¹ffÜ ´fdSXUZVf EIYeIÈY°f ´f¹ffÊUSX¯f ´fi¶fÔ²f³f ´fi¯ff»fe IZY d»fE EIY»f dJOÞXIYe ÀfbdU²ff WX`Ü ´fi²ff³f¸fÔÂfe IZY dOXdþMX»f BÔdOX¹ff IYf¹fÊIiY¸f IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SXJ°fZ WXbE BÀf ÀfbdU²ff IYû dUIYdÀf°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀf¸fZÔ ³¹fc³f°f¸f ÀfSXIYfSX, Ad²fIY°f¸f VffÀf³f IYe ·ffU³ff ·fe Vffd¸f»f WX`Ü IZYÔQie¹f ´f¹ffÊUSX¯f, U³f AüSX þ»fUf¹fb ´fdSXU°fʳf ¸fÔÂfe OXfg. WX¿fÊU²fʳf ³fZ dMXÐUMXSX ´fSX A»f¦f A»f¦f MXÐUeMX ¸fZÔ ´fdSXUZVf IYe dUVfZ¿f°ffAûÔ IYû SXZJfÔdIY°f IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY AfUZQ³f þ¸ff IYSX³fZ °f±ff AfUZQ³f IYe Aô°f³f dÀ±fd°f IYû þf³f³fZ IYe ´fcSXe ´fidIiY¹ff ÀU¨ffd»f°f WX`Ü CX³WXûÔ³fZ d»fJf dIY ´fdSXUZVf IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe IZY BÊ-VffÀf³f IZY Àf´f³fZ IYû ´fcSXf

IYSX³fZ IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ´fdSXUZVf IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ´f¹ffÊUSX¯f ¸fÔÂff»f¹f, d³f¹ff¸fIY ³f WXûIYSX EIY ÀfbdU²ff ´fiQf³f IYSX³fZ Uf»ff ¸fÔÂff»f¹f WXû ¦f¹ff WX`Ü IZYÔQie¹f ¸fÔÂfe ³fZ ¶f°ff¹ff dIY IZYÔQi, SXfª¹f AüSX dþ»ff À°fSX IZY dU·ff¦fûÔ õfSXf dUd·f³³f ´fiIYfSX IYe ÀUeIÈYd°f¹fûÔ IZY d»fE (´f¹ffÊUSX¯f, U³f, U³¹fþeU AüSX °fMXe¹f ÃfZÂf ÀUeIÈYd°f¹ffÔ) AfUZQ³f þ¸ff IYSX³fZ, AfUZQ³fûÔ IYe d³f¦fSXf³fe IYSX³fZ AüSX ¸fÔÂff»f¹f õfSXf ´fiÀ°ffUûÔ IYf ´fi¶fÔ²f³f IYSX³fZ IYe ÀfÔ´fc¯fÊ ´fidIiY¹ff Afg³f»ffB³f WXû ¦f¹fe WX`Ü

CX³WXûÔ³fZ d»fJf dIY SXf¿MÑXe¹f Àfc¨f³ff-dUÄff³f IZYÔQi (E³fAfBÊÀfe), ³fBÊ dQ»»fe IZY °fIY³feIYe ÀfWX¹fû¦f ÀfZ ´f¹ffÊUSX¯f, U³f AüSX þ»fUf¹fb ´fdSXU°fʳf ¸fÔÂff»f¹f ³fZ BÀf ´fi¯ff»fe IYû dOXþfB³f AüSX dUIYdÀf°f dIY¹ff WX`Ü ´fdSXUZVf IYe EIY dUVfZ¿f°ff WX` Àf·fe ´fiIYfSX IYe ÀUeIÈYd°f¹fûÔ IZY d»fE EIY ´fÔþe¹f³fÜ ´fdSXUZVf AfUZQ³fûÔ ´fSX Af¦fZ IYe IYfSXÊUfBÊ IYSX³fZ Uf»fZ ´fi·ff¦fûÔ IYe ·fe ÀfWXf¹f°ff IYSX°ff WX` ¢¹fûÔdIY ¹fWX IZYÔQi, SXfª¹f AüSX dþ»ff À°fSX IYe ÀUeIÈYd°f¹fûÔ IZY d»fE EIY»f dJOÞXIYe ´fi¯ff»fe WX`Ü

6

¸feSXUfBþ IYe ²f¸fIYe, IYWXf- IYûBÊ AQf»f°f þ¸¸fc-IYV¸feSX IZY IYf³fc³f ¸fZÔ ³fWXeÔ IYSX ÀfIY°fe ¶fQ»ffU ßfe³f¦fSXÜ WXbdSXʹf°f IYfÔRiYZÔÀf IZY ³fSX¸f´fÔ±fe ²fOÞXZ IZY ´fi¸fbJ ¸feSXUfBþ CX¸fSX RYføYIY ³fZ BÀf ¶ff°f ´fSX þûSX dQ¹ff dIY ÀfÔ¹fböY SXf¿MÑX ÀfbSXÃff ´fdSX¿fQ (¹fcE³fEÀfÀfe) IZY ´fiÀ°ffUûÔ IZY IYfSX¯f þ¸¸fc-IYV¸feSX IZY d³fUfÀf (SXZdþOXZÔÀfe) IYf³fc³f IYû ¶fQ»f³ff dIYÀfe AQf»f°f IZY Ad²fIYfSX ÃfZÂf ¸fZÔ ³fWXeÔ WX`Ü ¹fWXfÔ þf¸ff ¸fdÀþQ ¸fZÔ þb¸fZ IYe ³f¸ffþ IZY ¶ffQ Àf·ff IYû ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX°fZ WXbE ¸feSXUfBþ ³fZ IYWXf, kk¹fWX dIYÀfe AQf»f°f IZY Ad²fIYfSX ÃfZÂf ¸fZÔ ³fWXeÔ WX` dIY UWX þ¸¸fc-IYV¸feSX IZY 1927 IZY UÔVff³fb¦f°f SXfª¹f d³fUfÀfe IYf³fc³fûÔ ÀfZ LZOÞXLfOÞX IYSXZ, ¢¹fûÔdIY þ¸¸fc-IYV¸feSX ´fSX ÀfÔ¹fböY SXf¿MÑX IZY ´fiÀ°ffU ÀffRY °füSX ´fSX IYWX°fZ WX`Ô dIY þ¸¸fc-IYV¸feSX IZY »fû¦fûÔ IYû ½¹fdöY IZY °füSX ´fSX A´f³fe AÔd°f¸f ÀfØff ´fSX R`YÀf»ff IYSX³ff WX`, AüSX ¹fWX Af°¸fd³f¯fʹf IZY Ad²fIYfSX IYf BÀ°fZ¸ff»f IYSXIZY WXû¦ff, ¹fWX EZÀff Ad²fIYfSX WX` dþÀfIYf BÀ°fZ¸ff»f WX¸f³fZ A¶f °fIY ³fWXeÔ dIY¹ffÜll ¸feSXUfBþ ³fZ IYWXf dIY ·ffSX°f IZY ´fWX»fZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZ þ¸¸fc-IYV¸feSX AüSX Qbd³f¹ff IZY »fû¦fûÔ IZY Àff¸f³fZ SXfª¹f IZY »fû¦fûÔ ÀfZ Af°¸fd³f¯fʹf IZY Ad²fIYfSX IYû »fZIYSX ´fid°f¶fð°ff þ°ffBÊ ±feÜ CX³WXûÔ³fZ ´fcLf, kk°fû IYûBÊ AQf»f°f ÀfÔ¹fböY SXf¿MÑX IZY ´fiÀ°ffUûÔ AüSX ·ffSX°f ÀfSXIYfSX IYe AûSX ÀfZ þ°ffBÊ ¦fBÊ CX³f ´fid°f¶fð°ffAûÔ IYû I`YÀfZ ¨fb³fü°fe QZ ÀfIY°fe WX` dþÀf³fZ ÀfÔU`²ffd³fIY SXÃff CX´ff¹fûÔ IYf AfIYfSX »fZ d»f¹ff WX`?ll ¸feSXUfBþ ³fZ IYWXf dIY þ¸¸fc-IYV¸feSX kkQbd³f¹ff IYf ¸ff³ff WXbAf dUUfQll WX` AüSX SXfª¹f IZY »fû¦f BÀf dUUfQ IZY Àfb»fÓf³fZ °fIY BÀfZ IY¸fþûSX ³fWXeÔ ´fOÞX³fZ QZÔ¦fZÜ CX³WXûÔ³fZ AfSXû´f »f¦ff¹ff, kkSXfª¹f IZY d³fUfÀfe IYf³fc³f ÀfZ LZOÞXLfOÞX IYf ¸fIYÀfQ SXfª¹f IYe þ³ffÔdIYIYe IYû ¶fQ»fIYSX, ¹fWXfÔ ¶ffWXSXe »fû¦fûÔ IYû ¶fÀffIYSX AüSX dRY»fÀ°fe³f ¸fZÔ BþSXfB»fe °füSX-°fSXeIZY IYe °fSXWX ¹fWXfÔ À±ff³fe¹f »fû¦fûÔ IYû A´f³fe WXe þ¸fe³f ´fSX A»´fÀfÔ£¹fIY ¶f³ffIYSX ´fcSXZ dUUfQ IYû IY¸fþûSX IYSX³ff WX`Üll ¸feSXUfBþ ³fZ IYWXf dIY EZÀff IYQ¸f ¶fQfÊV°f ³fWXeÔ dIY¹ff þfE¦ff AüSX ´ffÔ¨f EUÔ LWX A¦fÀ°f IYû SXfª¹f IZY »fû¦fûÔ õfSXf IYe ¦fBÊ þ¶fQÊÀ°f WXOÞX°ff»f ÀfZ ¹fWX dQJf dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü

Àfd¨f³f ´ff¹f»fMX IYf AfSXû´f, ¶fOXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ¸fÔdQSX °fbOÞXUf SXWXe WX` UÀfbÔ²fSXf ÀfSXIYfSX þ¹f´fbSXÜ IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf SXfWXb»f ¦ffÔ²fe IYe ¸fÔdQSX ¹ffÂffAûÔ IZY ¸fbïZ ´fSX ¸fb£¹f¸fÔÂfe UÀfbÔ²fSXf SXfþZ ´fSX ´f»fMXUfSX IYSX°fZ WXbE SXfþÀ±ff³f ´fiQZVf IYfÔ¦fiZÀf Àfd¸fd°f IZY A²¹fÃf Àfd¨f³f ´ff¹f»fMX ³fZ CX³fÀfZ IYWXf dIY UWX þ³f°ff IYû ¹fZ ¶f°ffEÔ dIY CX³WXZÔ þ¹f´fbSX ¸fZÔ ¶fOXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ¸fÔdQSX °fûOX³fZ IYf Ad²fIYfSX dIYÀf³fZ dQ¹ff ±ffÜ SXfþZ ³fZ ¨fb³ffU ÀfZ ´fWX»fZ SXfWXb»f ¦ffÔ²fe IYe ¸fÔdQSX ¹ffÂffAûÔ ´fSX ÀfUf»f CXNXf¹ff ±ffÜ ´ff¹f»fMX ³fZ BÀfIZY þUf¶f ¸fZÔ SXfþZ ÀfZ ´fcLf, kkCX³WXZÔ ¸fÔdQSX °fûOX³ff dIYÀf³fZ dÀfJf¹ff? CX³fIZY VffÀf³f ¸fZÔ þ¶f ¸fÔdQSX °fûOÞXZ þf SXWXZ ±fZ °fû CX³fIYe ²ffd¸fÊIY ·ffU³ffEÔ °f±ff ¸fÔdQSXûÔ IYû »fZIYSX d¨fÔ°ffEÔ IYWXfÔ ¨f»fe ¦fBÊÔ ±fe?' ´ff¹f»fMX ³fZ ¹fWXfÔ EIY ¶f¹ff³f ¸fZÔ IYWXf, kkSXfWXb»f ¦ffÔ²fe IYû ¸fÔdQSX þf³ff þUfWXSX»ff»f ³fZWXøY AüSX CX³fIYe QfQe °f±ff ´fcUÊ ´fi²ff³f¸fÔÂfe BÔdQSXf ¦ffgÔ²fe ³fZ dÀfJf¹ff ±ff þû ´fcSXf QZVf ·f»fe·ffÔd°f þf³f°ff WX` »fZdIY³f SXfþZ IYû EZd°fWXfdÀfIY °f±ff ´fif¨fe³f ¸fÔdQSX °fûOÞX³ff dIYÀf³fZ dÀfJf¹ff?' ´ff¹f»fMX ³fZ QfUf dIY¹ff dIY SXfþZ IZY VffÀf³fIYf»f ¸fZÔ þ¹f´fbSX ¸fZÔ 300 ÀfZ Ad²fIY ¸fÔdQSX °fûOÞXZ ¦fEÜ CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY þ¹f´fbSX ¸fZMÑû IZY IYf¸f IZY QüSXf³f ´fSXIYûMXZ IZY QüSXf³f ¸fÔdQSX °fûOXZ ¦fE AüSX CX³WXZÔ À±ff³ffÔ°fdSX°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ Àff»f 2015 ¸fZÔ ¸fÔdQSXûÔ IYû À±ff³ffÔ°fdSX°f dIYE þf³fZ IYû »fZIYSX IYBÊ dUSXû²f ´fiQVfʳf WXbEÜ IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf SXfWXb»f ¦ffÔ²fe IY»f EIY dQ³f IYe ¹ffÂff ´fSX þ¹f´fbSX Af SXWXZ WX`ÔÜ UWX ´fiQZVf ¸fZÔ ´ffMXeÊ IZY ¨fb³ffU Ad·f¹ff³f IYe VfbøYAf°f SXf¸f»fe»ff ¸f`Qf³f ÀfZ IYSXZÔ¦fZÜ ¦ffÔ²fe dUVfZ¿f øY´f ÀfZ °f`¹ffSX ¶fÀf ÀfZ þ¹f´fbSX WXUfBÊ AçZ ÀfZ UWXfÔ ´fWXbÔ¨fZÔ¦fZÜ BÀf QüSXf³f UWX EIY ´fi¸fbJ ¸fÔdQSX ·fe þf ÀfIY°fZ WX`Ô »fZdIY³f BÀf ¶ffSXZ ¸fZÔ A·fe IYûBÊ Afd²fIYfdSXIY §fû¿f¯ff ³fWXeÔ IYe ¦fBÊ WX`Ü ´ff¹f»fMX ³fZ IYWXf dIY ¦ffÔ²fe þ¹f´fbSX Af SXWXZ WX`Ô °ffdIY SXfª¹f IYû ·ffþ´ff ÀfSXIYfSX ÀfZ ¸fbdöY dQ»ffBÊ þf ÀfIZY þû Af³fZ Uf»fZ ¨fb³ffU ¸fZÔ °f¹f WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¸fb£¹f¸fÔÂfe SXfþZ IYfÔ¦fiZÀf IZY ÀfUf»fûÔ IZY þUf¶f °fû ³fWXeÔ QZ SXWXe WX`Ô »fZdIY³f UfWXUfWXe »fcMX³fZ IZY d»fE ¦f`SX dþ¸¸fZQfSX³ff ¶f¹ff³f¶ffþe IYSX SXWXe WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY A¨Lf WXû dIY ¸fb£¹f¸fÔÂfe IYfÔ¦fiZÀf õfSXf CXNXfE þf SXWXZ þ³f°ff ÀfZ þbOÞXZ ÀfUf»fûÔ IZY þUf¶f QZÔ °ffdIY þ³f°ff IZY ´fid°f CX³fIYe þUf¶fQZWXe Àfbd³fd›°f WXû ÀfIZYÜ ´ff¹f»fMX ³fZ IYWXf dIY ´fiQZVf IYe ¸fb£¹f¸fÔÂfe CX´f ¨fb³ffU IYe WXfSX ÀfZ A·fe °fIY CX·fSX ³fWXeÔ ´ffBÊ WX` BÀfd»fE A³f¦fÊ»f ¶f¹ff³f¶ffþe IYSX SXWXe WX`ÔÜ


11 A¦fÀ°f 2018

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

7

lelkef;d

¸f°f´fÂfûÔ ÀfZ ¨fb³ffU IYSXf³fZ IYe ¸ffÔ¦f QZVf IYû ´feLZ »fZ þf³fZ Uf»fe Àfû¨f

¹fWX I`YÀfe dUOXÔ¶f³ff WX` dIY QZVf IZY 17 SXfþ³fed°fIY Q»f ¨fb³ffU Af¹fû¦f ÀfZ ¸f°f´fÂfûÔ IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ¨fb³ffU IYSXf³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYSX³fZ þf SXWXZ WX`ÔÜ BÀfZ Qbd³f¹ff IZY Àf¶fÀfZ ¶fOÞXZ »fûIY°ffÔdÂfIY QZVf IZY SXfþ³fed°fIY Q»fûÔ IYe ´fid°f¦ff¸fe Àfû¨f WXe ¸ff³ff þf ÀfIY°ff WX`Ü BÀf Àfû¨f IZY ´feLZ þû IYfSX¯f ¶f°ff¹ff þf SXWXf WX` UWX WX` B»fZ¢MÑfd³fIY UûdMXÔ¦f ¸fVfe³f ÀfZ LZOÞXLfOÞX IYe ÀfÔ·ffU³ffEÔÜ ¸fþZ IYe ¶ff°f ¹fWX WX` dIY þû Q»f WXfSX°ff WX` UWXeÔ B»fZ¢MÑZd³fIY UûdMXÔ¦f ¸fVfe³f IYe dUV½fÀf³fe¹f°ff ´fSX ´fiV³f CXNXf°ff WX`Ü ¹fdQ AfVff³fbIcY»f ÀfeMXZÔ d¸f»f þf°fe WX`Ô °fû CXÀf SXfª¹f ¹ff À±ff³f ´fSX BÊUeE¸f IYe dUV½fÀf³fe¹f°ff IYû »fZIYSX IYûBÊ ´fiV³f d¨f³WX ³fWXeÔ CX·ffSXf þf°ff WX`Ü BÀfIYf Àfe²ff Àfe²ff ¸f°f»f¶f ¸feNXf ¸feNXf ¦f´´f, J˜f J˜f ±fc Uf»fe IYWXfU°f ¨fdSX°ff±fÊ WXû³ff WX`Ü QSXAÀf»f WXfSX³fZ Uf»fZ Q»fûÔ IYû QZVf IZY Af¸f ¸f°fQf°ff ´fSX dUV½ffÀf WX` WXe ³fWXeÔÜ CXØfSX ´fiQZVf ¸fZÔ ·ffþ´ff IYe dUþ¹f IZY ¶ffQ BÊUeE¸f IYû »fZIYSX Ad²fIY ´fiV³f CXNXfE ¦fEÜ WXf»ff°f ¹fWXfÔ °fIY WXbE dIY ¨fb³ffU Af¹fû¦f IYû BÊUeE¸f IYe dUV½fÀf³fe¹f°ff ´fSX ÀfUf»f CXNXf³fZ Uf»fûÔ IYû Jb»fe ¨fb³fü°fe QZ³fZ IYû ¶ff²¹f WXû³ff ´fOÞXfÜ ´fdSX¯ff¸f Àf¶fIZY Àff¸f³fZ WX`Ü WXf»f WXe ¸fZÔ IY³ffÊMXIY IZY ¨fb³ffU ´fdSX¯ff¸fûÔ IYû »fZIYSX BÊUeE¸f IYe dUV½fÀf³fe¹f°ff ´fSX ÀfUfd»f¹ff

d³fVff³f CXÀf ¦f¸fÊþûVfe ÀfZ ³fWXeÔ CXNXZ þû ´fWX»fZ CXNXfE þf°fZ SXWXZ WX`ÔÜ BÀfe °fSXWX ÀfZ ´fÔþf¶f IZY ´fdSX¯ff¸fûÔ ´fSX ´fiV³f ³fWXeÔ CXNXf¹ff ¦f¹ffÜ EZÀfZ ¸fZÔ ´fiV³f ¹fWX CXNX°ff WX` dIY SXfþ³fed°fIY Q»fûÔ IYe BÊUeE¸f IYû »fZIYSX B°f³fe ¶fûJ»ffWXMX ¢¹fûÔ WX` ? EZÀfZ ¸fZÔ ¹fWX ´fiV³f ·fe CX·fSX°ff WX` dIY IbYL SXfþ³fed°fIY Q»fûÔ IYû A·fe ÀfZ WXe »f¦f³fZ »f¦ff WX` dIY ¨fb³ffUûÔ ¸fZÔ CX³fIYe ´fSXfþ¹f d³fd›°f WX`Ü EZÀfZ ¸fZÔ BÊUeE¸f ¹ff ¨fb³ffU Af¹fû¦f IZY ÀfSX ´fSX NXeIYSXf A·fe ÀfZ RYûOÞX³fZ IYe IYUf¹fQ VfbøY WXû ¦fBÊ WX`Ü QSXAÀf»f WXû³ff °fû ¹fWX ¨ffdWXE dIY BÊUeE¸f ¸fZÔ dIYÀfe °fSXWX IYe Jf¸fe WX` °fû CXÀfZ QcSX IYSX³fZ IZY CX´ff¹fûÔ ´fSX dU¨ffSX ¸fÔ±f³f WXûÜ CXÀfZ QcSX IYSXf³fZ IZY ´fi¹ffÀf WXûÔÜ dþÀf °fSXWX ÀfZ ¨fb³ffU Af¹fû¦f ³fZ A³fUSX°f ´fi¹ffÀfûÔ ÀfZ ¸f°f´fÂfûÔ ÀfZ ¸f°fQf³f IYe ´fidIY¹ff ÀfZ Af¦fZ ¶fPÞX°fZ WXbE d³fSXÔ°fSX Àfb²ffSX IZY ´fi¹ffÀf IYSX°fZ WXbE BÊUeE¸f IYe ¹ffÂff °f¹f IYe WX` AüSX A¶f °fû ´fif¹fûd¦fIY °füSX ´fSX ¨fbd³fÔQf IZY³QiûÔ ´fSX UeUe´feEMXe IYf ´fi¹fû¦f VfbøY IYSX dQ¹ff ¦f¹ff WX`, CXÀfIYe ÀfSXfWX³ff WXe IYe þf³fe ¨ffdWXEÜ WX¸ffSXe ¨fb³ffU ´fidIiY¹ff AüSX ¨fb³ffU Af¹fû¦f IYe IYf¹fÊ´fi¯ff»fe IYf WXe ´fdSX¯ff¸f WX` dIY MXeE³f VfZ¿f³f Afþ Qbd³f¹ff ·fSX ¸fZÔ þf³fZ þf°fZ WX`ÔÜ Qbd³f¹ff ¸fZÔ Àf¶fÀfZ ¶fOÞXZ AüSX »fûIY°ffÔdÂfIY ¸fc»¹fûÔ IYû »fZIYSX ÀffSXe Qbd³f¹ff ¸fZÔ A´f³fe A»f¦f ´fWX¨ff³f ¶f³ffE WXbE WX¸ffSXf QZVf WX`Ü

BÀf¸fZÔ IYûBÊ Ad°fVf¹fûdöY ³fWXeÔ ¸ff³fe þf³fe ¨ffdWXE dIY Afþ »fûIY°ffÔdÂfIY ¸fc»¹fûÔ IYû »fZIYSX Qbd³f¹ff ¸fZÔ IYWXeÔ IYûBÊ ¶ff°f WXû°fe WX` °fû ÀffSXe Qbd³f¹ff IZY QZVf dWX³QbÀ°ff³f IYe AüSX QZJ°fZ WX`ÔÜ Qbd³f¹ff IZY QZVfûÔ ¹ff ÀfÔ¦fNX³fûÔ õfSXf ·fe IY·fe ·fe ·ffSX°f IZY ¨fb³ffUûÔ ¹ff ¨fb³ffU ´fidIiY¹ff ¹ff ¨fb³ffU ´fdSX¯ff¸fûÔ IYû »fZIYSX dIYÀfe °fSXWX IZY ´fiV³f ³fWXeÔ CXNXfE ¦fE WX`ÔÜ QZVf IYe d³fUfʨf³f ´fidIiY¹ff AüSX d³f¿´fÃf ¨fb³ffUûÔ IZY d»fE QZVfUfdÀf¹fûÔ IYû ¦fUÊ SXWXf WX`Ü Afþ Qbd³f¹ff IZY QZVfûÔ ¸fZÔ IYWXeÔ »fûIY°ffÔdÂfIY ½¹fUÀ±ff IZY d»fE ¨fb³ffU IYSXfE þf°fZ WX`Ô °fû ·ffSX°f ÀfZ ´f¹fÊUZÃfIY ¶fb»ffE þf°fZ WX`ÔÜ A·fe BÀfe ¸ffWX dþ¸¶ff¶¶fZ IZY ¨fb³ffUûÔ ¸fZÔ ·fe dWX³QbÀ°ff³f ÀfZ 8 Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY Q»f IYû ¶fb»ff¹ff ¦f¹ffÜ ¹fWX QcÀfSXe ¶ff°f WX` dIY dþ¸¶ff¶¶fZ IZY ¨fb³ffUûÔ ¸fZÔ dWXÔÀff AüSX ´fdSX¯ff¸fûÔ IYû »fZIYSX ´fiV³f CXNXfE ¦fE WX`ÔÜ d³fUfʨf³f Af¹fû¦f IZY A³fUSX°f ´fi¹ffÀfûÔ IYf WXe ´fdSX¯ff¸f WX` dIY Afþ ¨fb³ffU Ad²fIY d³f¿´fÃf AüSX ´fi·ffUe °fSXeIZY ÀfZ WXû³fZ »f¦fZ WX`ÔÜ EIY Àf¸f¹f ±ff þ¶f ¸f°f´fÂfûÔ ÀfZ ¸f°fQf³f WXû°ff ±ff, ¸f°f´fÂf RYfOÞX dQE þf°fZ ±fZ, ¸f°fQf³f ¶fc±fûÔ ´fSX ±fûIY IZY ·ffU IY¶þZ WXû þf°fZ ±fZ, ¸f°f´fZdMX¹ffÔ IbYAûÔ ¸fZÔ OÞXf»f Qe þf°fe ±feÔÜ QÔ¶f¦fûÔ õfSXf Af¸f ¸f°fQf°ffAûÔ IYû ¸f°fQf³f IZY³Qi °fIY WXe ³fWXeÔ þf³fZ dQ¹ff þf°ff ±ffÜ ¶fOÞXZ À°fSX ´fSX dWXÔÀff

WXû°fe ±feÜ ¹fWX Àf¶f BÀf QZVf ³fZ QZJf WX`Ü ¸f°f¦f¯f³ff ¸fZÔ EIY-Qû dQ³f »f¦f³ff Af¸f WXû°ff ±ffÜ Afþ dÀ±fd°f¹fûÔ ¸fZÔ ¶fQ»ffU Af¹ff WX`Ü ¨fb³ffU Af¹fû¦f IZY A±fIY ´fi¹ffÀfûÔ ÀfZ ½¹fUÀ±ff ¸fZÔ Àfb²ffSX Af¹ff WX`Ü SXfþ³fed°fIY Q»fûÔ AüSX QÔ¶f¦fûÔ IYf ´fi·ffU IY¸f WXbAf WX`Ü EZÀfZ ¸fZÔ A¶f Uf´fÀf CXÀfe ASXfþIY°ff Uf»fZ WXf»ff°f ¶f³ff³fZ IZY ´fi¹ffÀf dIY¹ff þf³ff IYWXfÔ °fIY CXd¨f°f WXû ÀfIY°ff WX` ? ¹fWX IYûBÊ dIYÀfe Q»f IZY ´fid°f ÀfWXf³fb·fd°f ¹ff ´fÃf´ff°f IYe ¶ff°f ³fWXeÔ WX` ´fSX UfÀ°fdUIY°ff °fû ¹fWX WX` dIY JfÀf°füSX ÀfZ 2014 IZY ¨fb³ffU ´fdSX¯ff¸f AüSX CXÀfIZY ¶ffQ IZY ¨fb³ffU ´fdSX¯ff¸fûÔ ³fZ SXfþ³fed°fIY Q»fûÔ IYe ¨fc»fZÔ dþÀf °fSXWX ÀfZ dWX»ffBÊ WX`Ô CXÀf¸fZÔ SXfþ³fed°fIY Q»fûÔ IYf ¸f°fQf°ff ¹ff ½¹fUÀ±ff ´fSX dUV½ffÀf ³fWXeÔ SXWXf WX`Ü EZÀfZ ¸fZÔ ¸f°f´fÂfûÔ IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ Uf´fÀf ´fbSXf³fe ½¹fUÀ±ff »ff¦fc IYSX³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYe þf SXWXe WX`Ü EIY Àf¸f¹f ±ff þ¶f ´fbSXf³fe ½¹fUÀ±ff IYû ³fIYfSXf þf³fZ »f¦ff ±ffÜ A°¹fÔ°f ¶fûdÓf»f, J¨fe»feÊ AüSX dWXÔÀff ÀfZ ·fe ½¹fUÀ±ff ¸fZÔ ¶fQ»ffU IYSXIZY þû ¸fbIYf¸f WXfdÀf»f dIY¹ff ¦f¹ff WX` CXÀf¸fZÔ Àfb²ffSX IYe ´fcSXe ¦fbÔþfBVf WX` AüSX ¨fb³ffU Af¹fû¦f Jb»fe Àfû¨f IZY Àff±f ÀfÔUfQ ¶f³ff°ff SXWXf WX` EZÀfZ ¸fZÔ ÀfUfd»f¹ff d³fVff³f ¹ff ´fid°f¦ff¸fe ½¹fUÀ±ff IYe ¸ffÔ¦f CXd¨f°f ³fWXeÔ ¸ff³fe þf ÀfIY°feÜ ´fcUÊ ¸fb£¹f ¨fb³ffU Af¹fböY MXeEÀf IÈY¿¯ff¸fcd°fÊ ³fZ ·fe

¸f°f´fÂfûÔ ÀfZ ¨fb³ffU IYSXf³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYû dÀfSXZ ÀfZ ³fIYfSX°fZ WXbE IYWXf WX` dIY ''¹fWX IYWX³ff dIY WX¸fZÔ Qû¶ffSXf ¸f°f´fÂfûÔ IYf BÀ°fZ¸ff»f IYSX³ff ¨ffdWXE, ¸fbÓfZ »f¦f°ff WX` dIY ¹fWX ³ff IZYU»f ´fid°f¦ff¸fe WX` ¶fd»IY ÀfÔ·fU°f: BÀf QZVf IZY »fûIY°fÔÂf IZY d»fE A¨Lf ³fWXeÔ WX`Ü'' B°f³ff AUV¹f WX` dIY ¨fb³ffU Af¹fû¦f IYû ·fe BÊUeE¸f ¸fVfe³f ÀfZ ¨fb³ffU IYû »fZIYSX R`Y»fe ·fifÔd°f¹fûÔ IYû QcSX IYSX³fZ IZY d»fE Af¦fZ Af³ff ¨ffdWXEÜ QZVf ·fSX ¸fZÔ ¦f`SX ÀfSXIYfSXe ÀfÔ¦fNX³fûÔ IZY ÀfWX¹fû¦f ÀfZ þf¦f÷YIY°ff AüSX AUZ¹fSX³fZÀf Ad·f¹ff³f ¨f»ffIYSX Af¸f »fû¦fûÔ IYû AU¦f°f IYSXf³ff ¨ffdWXEÜ dIYÀfe IZY ·fe õfSXf IYWXeÔ IYûBÊ Àfb²ffSX IYe ¶ff°f IYe þf°fe WX` °fû CXÀfZ ¹fdQ ½¹ffUWXfdSXIY U ÀfIYfSXf°¸fIY WX` °fû d³f:ÀfÔIYû¨f ÀUeIYfSX³ff ·fe ¨ffdWXEÜ dþÀf °fSXWX ÀfZ Afþ ¸f°fQf°ff ¸f°fQf³f IZY³Qi ´fSX þf°fZ Àf¸f¹f ´fWX¨ff³f IZY d»fE dIYÀfe SXfþ³fed°fIY Q»f IYe ´fSX¨fe ´fSX d³f·fÊSX ³fWXeÔ WX` CXÀfe °fSXWX ÀfZ ¸f°fQf³f ´fidIiY¹ff ¸fZÔ SXfþ³fed°fIY Q»fûÔ IYe ´fWXbÔ¨f U ´fi·ffU IYû ´fcSXe °fSXWX ÀfZ Àf¸ff~ dIY¹ff þf³ff ¨ffdWXEÜ SXfþ³fed°fIY Q»f A´f³fZ ´fÃf ¸fZÔ ¸f°fQf³f IZY d»fE I`YÔ´fZ³f ¨f»ffEÔ, A´f³fe ¶ff°f SXJZÔ ´fSX ¸f°fQf³f ´fidIiY¹ff IYû ´fi·ffdU°f ³fWXeÔ IYSX ÀfIZYÔ BÀf dQVff ¸fZÔ AüSX ´fi¹ffÀf WXû³fZ ¨ffdWXEÜ -OXfg. SXfþZ³Qi ´fiÀffQ Vf¸ffÊ


Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

11 A¦fÀ°f 2018

8

EÔOXSXÀf³f IZY '´fÔþZ' ¸fZÔ RÔYÀfe MXe¸f BÔdOX¹ff, 107 SX³fûÔ ´fSX Afg»f AfCXMX »fÔQ³fÜ BÔ¦»f`ÔOX IYe dÀUÔ¦f WXû°fe ¦fZÔQ¶ffþe IZY Àff¸f³fZ ·ffSX°fe¹f ¶f»»fZ¶ffþe IYf »fOÞXJOÞXf³ff »ffgOXÐÀfÊ MXZÀMX ¸fZÔ ·fe þfSXe SXWXfÜ VfbIiYUfSX IYû ¸f`¨f IZY QcÀfSXZ dQ³f dÀfRYÊ 35.2 AûUSX IYf JZ»f WXbAf AüSX BÀfe ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f ´ffSXe 107 SX³fûÔ ´fSX dÀf¸fMX ¦fBÊÜ BÔ¦»f`ÔOX IYe AûSX ÀfZ þZ¸Àf EÔOXSXÀf³f ³fZ ´ffÔ¨f AüSX dIiYÀf Uû¢Àf ³fZ Qû dUIZYMX d»fEÜ UWXeÔ ÀMXbAMXÊ ¶fifgOX AüSX Àf`¸f IYSX³f ³fZ EIY-EIY dUIZYMX d»f¹ffÜ ·ffSX°f IYe AûSX ÀfZ SXdU¨fÔQi³f AdV½f³f ³fZ Àf¶fÀfZ ª¹ffQf 29 SX³f ¶f³ffEÜ IY~f³f dUSXfMX IYûWX»fe ³fZ 23 SX³fûÔ IYf ¹fû¦fQf³f dQ¹ffÜ ·ffSX°f IYû ´fWX»ff ÓfMXIYf dQ³f IZY ´fWX»fZ WXe AûUSX ¸fZÔ ¸fbSX»fe dUþ¹f IZY øY´f ¸fZÔ »f¦ffÜ dUþ¹f Jf°ff ·fe ³fWXeÔ Jû»f ´ffEÜ BÀfIZY ¶ffQ dVfJSX ²fU³f IZY À±ff³f ´fSX MXe¸f ¸fZÔ Vffd¸f»f dIYE ¦fE ¨fZ°fZV½fSX ´fbþfSXf ³fZ »fûIZYVf SXfWXb»f IZY Àff±f d¸f»fIYSX ·ffSX°fe¹f ´ffSXe IYû ÀfÔUfSX³fZ IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ff »fZdIY³f EÔOXSXÀf³f ³fZ SXfWXb»f (8) IYû dUIZYMXIYe´fSX

þfg³fe ¶fZ¹fSXÀMXû IZY WXf±fûÔ I`Y¨f AfCXMX »fZdIY³f dRYSX UWX Uf´fÀf »füMX ¦fEÜ ´fbþfSXf »fZdIY³f ¦fZÔQ CX³fIZY ¶f»»fZ IYf ¶ffWXSXe dIY³ffSXf »fZ°fe WXbBÊ dÀ»f´f ¸fZÔ JOÞXZ þûÀf ¶fMX»fSX IZY WXf±fûÔ ¸fZÔ ¦fBÊÜ BÀf Àf¸f¹f ·ffSX°f IYf ÀIYûSX 49 SX³f ±ffÜ WXfdQÊIY ´fÔOXйff ·fe ¶f¨f°fZ-¶f¨ff°fZ WXbE WXe JZ»f°fZ ³fþSX AfEÜ UWX 11 SX³f ¶f³ffIYSX dIiYÀf Uû¢Àf IYf QcÀfSXf dVfIYfSX ¶f³fZÜ UWXeÔ d´fL»fZ ¸f`¨f IZY ¸f`³f AfgRY Q ¸f`¨f SXWXZ Àf`¸f IYSX³f ³fZ dQ³fZVf IYfd°fÊIY IYû 1 IZY d³fþe ÀIYûSX ´fSX ¶fû»OX dIY¹ffÜ SXWXf¯fZ ÀfZ A¶f ·fe CX¸¸feQZÔ ±feÔ »fZdIY³f UWX ·fe 18 IZY d³fþe ÀIYûSX ´fSX EÔOXSXÀf³f IYe ¶ffWXSX þf°fe ¦fZÔQ IYSXUf dQ¹ffÜ BÀfIZY ¶ffQ ¶ffdSXVf IZY ¨f»f°fZ IZY ´ffÀf Uf´fÀfe IYf IYûBÊ SXfÀ°ff ³fWXeÔ ±ffÜ ´fSX ¶f»»ff AOÞXf ¶f`NXZÜ JZ»f SXûIY dQ¹ff ¦f¹ffÜ »fÔ¨f IZY ¶ffQ þ¶f BÀfIZY ¶ffQ AdþÔ¢¹f SXWXf¯fZ ³fZ IY~f³f ·ffSX°f IZY ÀIYûSX IYû 100 IZY ´ffSX »fZ þf³fZ JZ»f VfbøY WXbAf °fû ·ffSX°f IYû ¨fZ°fZV½fSX IYûWX»fe ³fZ d¸f»fIYSX ·ffSX°fe¹f ´ffSXe IYû ¸fZÔ AdV½f³f AüSX ¸fûWX¸¸fQ Vf¸fe IYf ´fbþfSXf IZY øY´f ¸fZÔ ÓfMXIYf »f¦ffÜ ´fbþfSXf ÀfÔ·ff»f³fZ IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ffÜ BÀf þûOÞXe ³fZ ¹fû¦fQf³f SXWXfÜ AdV½f³f ³fZ ¨ffSX ¨füIYûÔ IYe EIY SX³f ¶f³ffIYSX SX³f AfCXMX WXû ¦fEÜ BÔd¦»fVf ¦fZÔQ¶ffþûÔ IYf dMXIYIYSX Àff¸f³ff ¸fQQ ÀfZ 29 SX³fûÔ IYf ¹fû¦fQf³f dQ¹ff UWXeÔ ´fbþfSXf ³fZ ¦fZÔQ IYû ÀffgµMX WX`ÔOX ÀfZ JZ»ff dIY¹ffÜ ¹fWX þûOÞXe þ¶f dÀ±fSX WXû°fe ³fþSX Vf¸fe ³fZ Qû ¨füIYûÔ IYe ¸fQQ ÀfZ 10 SX³f »fZdIY³f IY~f³f IYûWX»fe IZY Àff±f CX³fIYe Af SXWXe ±fe °f¶f IYûWX»fe IZY øY´f ¸fZÔ ·ffSX°f ¶f³ffEÜ BVffÔ°f Vf¸ffÊ AfCXMX WXû³fZ Uf»fZ ¦f»f°fRYWX¸fe IZY ¨f»f°fZ UWX AfCXMX WXû IYû ¶fOÞXf ÓfMXIYf »f¦ffÜ IYûWX»fe ³fZ ¦fZÔQ IYû AfdJSXe ¶f»»fZ¶ffþ SXWXZ þû Jf°ff ·fe ¦fEÜ IYûWX»fe ´fWX»fZ SX³f IZY d»fE QüOÞXZ »fZ¦f ÀffBOX ´fSX JZ»f³fZ IYe IYûdVfVf IYe ³fWXeÔ Jû»f ´ffEÜ UWX EÔOXSXÀf³f IYf ´ffÔ¨fUfÔ

·ffSX°fe¹f IYû¨f WXû³fZ ÀfZ A¶f ÀfÔUfQ IYe ¶ff²ff J°¸f WXû ¦fBÊ: ÀfSXQfSX dÀfÔWX ³fBÊ dQ»»feÜ ·ffSX°fe¹f WXfgIYe MXe¸f IZY UdSXâ dJ»ffdOÞX¹fûÔ ÀfSXQfSX dÀfÔWX AüSX ¸f³f´fie°f dÀfÔWX ³fZ IYWXf dIY SXf¿MÑXe¹f MXe¸f IYf ¸fb£¹f IYû¨f ·ffSX°fe¹f WXû³fZ ÀfZ A¶f ÀfÔUfQ IYû »fZIYSX IYûBÊ ¶ff²ff ´f`Qf ³fWXeÔ WXû°fe WX` °f±ff SX¯f³fed°fIY °füSX ´fSX WXSXZÔQi dÀfÔWX dIYÀfe dUQZVfe IYû¨f ÀfZ IY¸f ³fWXeÔ WX`ÔÜ WXSXZÔQi IYû ¸fBÊ ¸fZÔ WXfgIYe MXe¸f IYf ¸fb£¹f IYû¨f d³f¹fböY dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ CX³fIZY SXWX°fZ WXbE ·ffSX°fe¹f MXe¸f d´fL»fZ ¸fWXe³fZ ¨f`Ôd´f¹f³Àf MÑûRYe ¸fZÔ »f¦ff°ffSX QcÀfSXZ Àff»f CX´f dUþZ°ff SXWXe ±feÜ ÀfSXQfSX ³fZ IYWXf, ¸fbÓfZ A¶f ·fe ¹ffQ WX` dIY WXSXZÔQi ´ffþe ³fZ 15-16 Àff»f ´fWX»fZ ¸fbÓfZ SXf¿MÑXe¹f dVfdUSX ¸fZÔ ¶fb»ff¹ff ±ffÜ WX¸f »fÔ¶fZ Àf¸f¹f ÀfZ EIY QcÀfSXZ IYû þf³f°fZ WX`ÔÜ þ¶f UWX 2009 ¸fZÔ þûÀf ¶fifÀff IZY Àff±f ÀfWXf¹fIY IYû¨f ±fZ °f¶f ·fe ¸f`Ô CX³fIZY ¸ff°fWX°f JZ»ff ±ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, EIY ·ffSX°fe¹f IYû¨f IZY Àff±f IYf¸f IYSX³ff A»f¦f °fSXWX IYf AWXÀffÀf WX`Ü WX¸f CX³fIZY Àff±f IbYL ·fe ¨f¨ffÊ IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ UWX WX¸fZÔ Jb»fIYSX Àf»ffWX QZ°fZ WX`Ô AüSX

þf³f°fZ WX`Ô dIY Àfed³f¹fSX dJ»ffOÞXe WXû³fZ IZY ¹fWX SXWXf dIY A¶f dWX³Qe ¸fZÔ ¶ff°f¨fe°f IYSX°fZ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, dUQZVfe IYû¨f IZY Àff±f A¦fSX Af´f Qû d¸f³fMX IZY ¶fiZIY IZY QüSXf³f IYûBÊ EIY ´ffgBÔMX ·fc»f þfAû °fû ¹fWX dJ»ffdOÞX¹fûÔ IZY dQ¸ff¦f ¸fZÔ ·fi¸f ´f`Qf IYSX ÀfIY°ff WX`Ü IYû¨f ¶ffWXSX ÀfZ JZ»f IYf AfIY»f³f IYSX SXWXZ WXû°fZ WX`Ô dIY AüSX UWX A´f³fe ·ff¿ff ¸fZÔ Af´fIYû ÀfWXe °fSXWX ÀfZ IYfSX¯f WX¸f A´f³ff JZ»f ´fcSXe °fSXWX ÀfZ ³fWXeÔ Àf¸fÓff ÀfIY°ff WX`Ü Af´fIZY ´ffÀf Àf¸f¹f IY¸f ¶fQ»f ÀfIY°fZ WX`ÔÜ A·¹ffÀf IZY QüSXf³f ¶ff°f WXû°ff WX` AüSX BÀfd»fE EZÀfe ·ff¿ff dþÀfZ Àf¸fÓff³fZ IZY d»fE IYû¨f IZY ´ffÀf Àf¸f¹f Àf·fe Àf¸fÓf°fZ WX`Ô ÀfZ IYfRYe ¸fQQ d¸f»feÜ WXû°ff WX` »fZdIY³f dUQZVfe IYû¨f IYe Qû ÀfSXQfSX IZY Àff±fe ¸f³f´fie°f ³fZ ·fe CX³fIYf ¢½ffgMXÊSX IZY ¶fe¨f Qû d¸f³fMX IZY ¶fiZIY IZY Àf¸f±fʳf dIY¹ffÜ ¸f³f´fie°f ³fZ IYWXf, þ¶f ·fe QüSXf³f Àf»ffWX IYû Àf¸fÓf³ff ¸fbdVIY»f WXû°ff ³f¹ff IYû¨f Af°ff WX` °fû CXÀfZ ¹fWX Àfbd³fd›°f WX`Ü ¹fWXfÔ ´fSX WXSXZÔQi ³fZ ¶fOÞXf AÔ°fSX ´f`Qf IYSX³ff WXû°ff WX` dIY WX¸f JZ»f IYe A´f³fe dIY¹ffÜ ÀfSXQfSX ³fZ IYWXf, A¦fSX Af´f Vf`»fe ³fWXeÔ ¶fQ»fZÔÜ WX¸ffSXe °ffIY°f AfIiY¸f¯f QZJû¦fZ °fû CX³WXûÔ³fZ ¸fdWX»ff MXe¸f AüSX AüSX þUf¶fe WX¸f»ff IYSX³ff WX`Ü WXSXZÔQi ´ffþe þcd³f¹fSX MXe¸f IZY Àff±f ·fe A¨LZ ´fdSX¯ff¸f þf³f°fZ WX`Ô dIY I`YÀfZ EÀfUe Àfb³fe»f AüSX dQE WX`ÔÜ þcd³f¹fSX MXe¸f ³fZ dUV½f IY´f CX³fIZY AfIYfVfQe´f þ`ÀfZ °fZþ°fSXfÊSX RYfgSXUOXÊ IYf SXWX°fZ WXbE WXe þe°ffÜ CX³WXûÔ³fZ ÀfUÊßfZâ I`YÀfZ CX´f¹fû¦f dIY¹ff þfEÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, ´fidVfÃfIYûÔ IZY Àff±f IYf¸f dIY¹ff WX`Ü CX³fIZY UWX ¶fZWXQ ÀfIYfSXf°¸fIY ½¹fdöY WX`ÔÜ UWX Af³fZ ÀfZ Àf¶fÀfZ ¶fOÞXf ÀfIYfSXf°¸fIY ´fWX»fc IY¸f Àf¸f¹f ¸fZÔ ÀfWXe ¨feþZÔ IYWX°fZ WX`ÔÜ

dVfIYfSX ¶f³fZÜ BÀfÀfZ ´fWX»fZ, BÔ¦»f`ÔOX MXe¸f IZY IY~f³f þû øYMX ³fZ »ffgOXÐÀfÊ ¸f`Qf³f ´fSX JZ»fZ þf SXWXZ ÀfeSXeþ IZY QcÀfSXZ MXZÀMX ¸f`¨f ¸fZÔ MXfgÀf þe°fIYSX ´fWX»fZ RYed»OXÔ¦f IYSX³fZ IYf R`YÀf»ff dIY¹ffÜ MXe¸f BÔdOX¹ff IZY IY~f³f dUSXfMX IYûWX»fe ³fZ ¸f`¨f IZY d»fE 2 ¶fQ»ffU dIYE WX`Ô AüSX dVfJSX ²fU³f IYû ¶ffWXSX SXJf ¦f¹ff WX`Ü A³fb·fUe ¨fZ°fZV½fSX ´fbþfSXf IYû ¸füIYf dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü ´fZÀfSX CX¸fZVf ¹ffQU IYe þ¦fWX ¨ffB³ff¸f`³f ¦fZÔQ¶ffþ IbY»fQe´f ¹ffQU IYû þ¦fWX Qe ¦fBÊÜ BÔ¦»f`ÔOX MXe¸f ¸fZÔ ·fe 2 ¶fQ»ffU WX`ÔÜ Aû»fe ´fû´f BÀf ¸f`¨f ÀfZ OXZ¶¹fc IYSXZÔ¦fZ dþ³WXZÔ OXZdUOX ¸f»ff³f IYe þ¦fWX Vffd¸f»f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü Afg»fSXfCXÔOXSX ¶fZ³f ÀMXû¢Àf IYe þ¦fWX dIiYÀf Uû¢Àf IYû MXe¸f ¸fZÔ ¸füIYf dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¸fZþ¶ff³f BÔ¦»f`ÔOX ´fWX»ff MXZÀMX þe°fIYSX ´fWX»fZ WXe ÀfeSXeþ ¸fZÔ 1-0 IYe ¶fPÞX°f ¶f³ffE WXbE WX`Ü

IYûWX»fe IYe ÀfRY»f°ff IYf ßfZ¹f ¦ffUÀfIYSX ³fZ ¶f»»fZ IYe SXµ°ffSX ¸fZÔ ¶fQ»ffU IYû dQ¹ff ¸fbÔ¶fBÊÜ ·ffSX°f IZY ´fcUÊ IY~f³f Àfb³fe»f ¦ffUÀfIYSX ³fZ BÔ¦»f`ÔOX IZY dJ»ffRY ´fWX»fZ MXZÀMX ¸fZÔ dUSXfMX IYûWX»fe IYe ¶f»»fZ¶ffþe IYe °ffSXeRY IYSX°fZ WXbE CX³fIYe ÀfRY»f°ff IYf ßfZ¹f ¶f»»fZ IYe SXµ°ffSX ¸fZÔ ¶fQ»ffU IYû dQ¹ffÜ ¨ffSX Àff»f ´fWX»fZ BÔ¦»f`ÔOX QüSXZ ´fSX ³ffIYf¸f SXWXZ IYûWX»fe ³fZ ´fWX»fZ MXZÀMX ¸fZÔ Vf°fIY þ¸ff¹ff WXf»ffÔdIY ·ffSX°f IYû WXfSX ÀfZ ³fWXeÔ ¶f¨ff ÀfIZYÜ ¦ffUÀfIYSX ³fZ IYWXf, ¹fWX þ¶fSXQÀ°f ±ffÜ CX³WXûÔ³fZ ¶f»»fZ IYe SXµ°ffSX ¸fZÔ IbYL ¶fQ»ffU dIY¹ff WX`Ü 2014 ¸fZÔ UWX AfRY ÀMX¸´f ÀfZ ¶ffWXSX þf°fe ¦fZÔQZÔ ³fWXeÔ JZ»f ´ff SXWXf ±ffÜ A¶f UWX ¦fZÔQ IZY Af³fZ IYf BÔ°fþfSX IYSX°ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf, IYûWX»fe ³fZ þû ¶fQ»ffU dIY¹ff WX`, ¸ff³fdÀfIY øY´f ÀfZ JbQ IYû PXf»ff WX`, UWX AÀff²ffSX¯f WX`Ü ¹fWXe UþWX WX` dIY UWX SX³f ¶f³ff ÀfIYf WX`Ü ¹fWX ¸ff¸fc»fe Àff °fIY³feIYe ¶fQ»ffU WX` dIY UWX VfSXeSX IZY ´ffÀf ³fWXeÔ JZ»f SXWXZÜ ¦ffUÀfIYSX ³fZ IYWXf dIY BÔ¦»f`ÔOX ¸fZÔ RbYMXUIYÊ AüSX ÀfÔ¹f¸f IYe IYfRYe þøYSX°f WXû°fe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf, UWXfÔ RbYMXUIYÊ AüSX ÀfÔ¹f¸f

IYfRYe AWX¸f WX` ¢¹fûÔdIY ¦fZÔQ CXL»fIYSX

Af°fe WX`Ü WX¸f CXÀfIYe A´fZÃff ³fWXeÔ IYSX SXWXZ ±fZ ¢¹fûÔdIY þc³f þb»ffBÊ ¸fZÔ U`ÀfZ UWXfÔ ¸füÀf¸f ·ffSX°f þ`Àff WXe WXû°ff WX`Ü CX´f¸fWXfõe´f IZY dJ»ffdOÞX¹fûÔ IZY d»fE ¹fWX AfÀff³f ³fWXeÔ WXû°ff AüSX ¹fWXe UþWX WX` dIY ¸f`Ô IYWX°ff SXWX°ff WXcÔ dIY WX¸fZÔ »ff»f ¦fZÔQ IYf dIiYIZYMX Ad²fIY JZ»f³ff ¨ffdWXEÜ ekuflag jktiwr lEiknd] izdk”kd] eqnzd o Lokeh ds fy, jktiwr izl s ] 216 ,y-vkbZ-th lS-4@,] vkokl fodkl dkWyksuh] cksnyk] vkxjk&7 ls Nik rFkk dk;kZy; nSfud nhi'khy Hkkjr ngrksjk] vkxjk&7 ls izdkf'kr A lEiknd % ekuflag jktiwr eks- 9897071357 iksLVy jftLVsª’ku ua-&,-th-108@2011&2013 Email:-deepsheel_bharat@rediffmail.com

11/08/2018  
11/08/2018  
Advertisement