Page 1

Af¦fSXf, dUIiY¸f ÀfÔU°f 2074 RYf»¦fb³f Vfb¢»f ³fU¸fe, Vfd³fUfSX 10 ¸ff¨fÊ X 2018

nhi’khy Hkkjr 5

´feE³f¶fe þ`Àff ²fûJf²fOÞXe IYû WXû³fZ ÀfZ SXûIZYÔ ÀfSXIYfSXe ¶f`ÔIY: þZMX»fe

6

IYfÔ¦fiZÀf ³fZ ÀfSXIYfSX ´fSX SXf¿MÑXe¹f dWX°fûÔ IYû ³fbIYÀff³f ´fWXbÔ¨ff³fZ IYf »f¦ff¹ff AfSXû´f

8

R.N.I. No. UPHIN/2008/26902 U¿fÊ-10 AÔIY-90 IYe¸f°f 1 ÷Y´f¹ff ´fÈâ 08

dQ»fe´f UZÔ¦fÀfSXIYSX IZY ¶f¹ff³f ´fSX ßfed³fUfÀf³f ³fZ þ°ffBÊ IYOÞXe Af´fdØf

ÀfÔÀfQ ¸fZÔ WXÔ¦ff¸fZ IYe ·fZÔMX ¨fPÞX ¦f¹ff ´fcSXf Àf~fWX, ³fWXeÔ MXcMXf ¦fd°fSXû²f ³f¹fe dQ»»feÜ AfÔ²fi ´fiQZVf IYû dUVfZ¿f SXfª¹f IZY QþZÊ IYe ¸ffÔ¦f, ´fÔþf¶f ³fZVf³f»f ¶f`ÔIY (´feE³f¶fe) ²fûJf²fOÞXe ¸ff¸f»fZ, IYfUZSXe þ»f ´fi¶fÔ²f³f ¶fûOXÊ IZY ¦fNX³f ÀfdWX°f IbYL A³¹f ¸fbïûÔ IYû »fZIYSX IYfÔ¦fiZÀf, °fZ»fb¦fc QZVf¸f ´ffMXeÊ (°fZQZ´ff), UfBÊEÀfAfSX IYfÔ¦fiZÀf AüSX IbYL A³¹f Q»fûÔ IZY ·ffSXe WXÔ¦ff¸fZ IZY IYfSX¯f Afþ ·fe ÀfÔÀfQ IZY Qû³fûÔ ÀfQ³fûÔ ¸fZÔ ½¹fU²ff³f ¶f³ff SXWXf °f±ff U°fʸff³f ´fcSXf Àf~fWX WXÔ¦ff¸fZ IYe ·fZÔMX ¨fPÞX ¦f¹ffÜ WXÔ¦ff¸fZ IYe UþWX ÀfZ »fûIYÀf·ff EUÔ SXfª¹fÀf·ff ¸fZÔ Afþ ·fe ´fiV³fIYf»f EUÔ Vfc³¹fIYf»f ³fWXeÔ WXû ´ff¹ffÜ ¦f°f Àfû¸fUfSX ÀfZ VfbøY ¶fþMX ÀfÂf IZY QcÀfSXZ ¨fSX¯f IZY ´fWX»fZ Àf~fWX ¸fZÔ ¦fd°fSXû²f IYf¹f¸f SXWXfÜ ´fcSXZ Àf~fWX ¸fZÔ IY»f CX¨¨f ÀfQ³f ¸fZÔ VfbøYAf°fe EIY §fÔMXf A´fUfQ SXWXf, þ¶f AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f ¸fdWX»ff dQUÀf IZY AUÀfSX ´fSX dUd·f³³f Q»fûÔ IZY ÀfQÀ¹fûÔ dUVfZ¿fIYSX ¸fdWX»ff ÀfQÀ¹fûÔ ³fZ Af²fe Af¶ffQe ÀfZ þbOÞXZ ¸fbïûÔ ´fSX A´f³fe ¶ff°f SXJeÜ WXÔ¦ff¸fZ IZY IYfSX¯f Afþ »fûIYÀf·ff EUÔ SXfª¹fÀf·ff EIY EIY ¶ffSX IZY À±f¦f³f IZY ¶ffQ ´fcSXZ dQ³f IZY d»fE À±fd¦f°f IYSX Qe ¦f¹feÜ »fûIYÀf·ff ¸fZÔ Àfb¶fWX ÀfQ³f IYe IYf¹fÊUfWXe AfSXÔ·f WXû³fZ ´fSX »fûIYÀf·ff A²¹fÃf Àfbd¸fÂff ¸fWXfþ³f ³fZ ÀfQÀ¹fûÔ IYû IYûdSX¹ff IZY ÀfÔÀfQe¹f ´fid°fd³fd²f¸fÔOX»f IZY dUVfZ¿f Qe§ffÊ

¸fZÔ ¸füþcQ WXû³fZ IYe þf³fIYfSXe Qe Ü BÀfIZY ¶ffQ CX³WXûÔ³fZ ÀfQ³f IYû °fe³f ´fcUÊ ÀfQÀ¹fûÔ V¹ff¸ff dÀfÔWX, ·ff³fb IbY¸ffSX VffÀÂfe AüSX ´fi¶fû²f ´ffÔOXf IZY d³f²f³f IYe þf³fIYfSXe Qe Ü ÀfQ³f ¸fZÔ, dQUÔ¦f°f ÀfQÀ¹fûÔ IYû, CX³fIZY Àf¸¸ff³f ¸fZÔ IbYL ´f»f ¸fü³f SXJ IYSX ßfðfÔþd»f Qe ¦fBÊÜ BÀfIZY ¶ffQ A²¹fÃf ³fZ þ`ÀfZ WXe ´fiV³fIYf»f AfSXÔ·f IYSX³fZ IYû IYWXf, U`ÀfZ WXe °fZQZ´ff AüSX UfBÊEÀfAfSX IYfÔ¦fiZÀf IZY ÀfQÀ¹f AfÔ²fi ´fiQZVf IYû dUVfZ¿f SXfª¹f IYf QþfÊ dQE þf³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYû »fZIYSX WXf±fûÔ ¸fZÔ °fd£°f¹ffÔ d»fE A²¹fÃf IZY AfÀf³f IZY d³fIYMX ´fWXbÔ¨f ¦fE AüSX ³ffSXZ¶ffþe IYSX³fZ »f¦fZÜ ÀfQ³f ¸fZÔ °fZQZ´ff ÀfQÀ¹f AüSX ¸fÔdÂf¸fÔOX»f ÀfZ IY»f WXe BÀ°feRYf QZ³fZ ¨fbIZY AVfûIY ¦fþ´fd°f SXfþc ·fe ¸füþcQ ±fZÜ CX³WXZÔ AfÔ²fi ´fiQZVf IYû dUVfZ¿f SXfª¹f IYf QþfÊ dQE þf³fZ IYf ¸fbïf CXNXf°fZ QZJf ¦f¹ff Ü SXfþ¦f ÀfSXIYfSX ¸fZÔ °fZQZ´ff IYûMXZ ÀfZ Qû ¸fÔdÂf¹fûÔ AVfûIY ¦fþ´fd°f SXfþc AüSX UfBÊ EÀf ¨fü²fSXe ³fZ IY»f ´fi²ff³f¸fÔÂfe IYû A´f³ff BÀ°feRYf ÀfüÔ´f dQ¹ff ±ffÜ IYfÔ¦fiZÀf AüSX °fȯf¸fc»f IYfÔ¦fiZÀf IZY ÀfQÀ¹fûÔ ³fZ ´feE³f¶fe ²fûJf²fOÞXe ¸ff¸f»fZ IYû CXNXf¹ff AüSX IYfÔ¦fiZÀf ÀfQÀ¹f BÀf ¸fbïZ ´fSX WXf±fûÔ ¸fZÔ °fd£°f¹ffÔ »fZIYSX AfÀf³f IZY Àf¸fe´f ´fWXbÔ¨f ¦fEÜ A³³ffQi¸fbIY IZY ÀfQÀ¹fûÔ ³fZ IYfUZSXe

þ»f ´fi¶fÔ²f³f ¶fûOXÊ IZY ¦fNX³f IYe ¸ffÔ¦f CXNXfBÊ AüSX AfÀf³f IZY Àf¸fe´f þfIYSX ³ffSXZ¶ffþe IYeÜ °fZ»fÔ¦ff³ff SXf¿MÑX Àfd¸fd°f (MXeAfSXEÀf) IZY ÀfQÀ¹fûÔ ³fZ ·fe SXfª¹f ¸fZÔ AfSXÃf¯f IYûMXZ ¸fZÔ ¶fPÞXû°fSXe IZY ¸fbïZ ´fSX A´f³fe ¸ffÔ¦f IYû »fZIYSX »fûIYÀf·ff A²¹fÃf IZY AfÀf³f IZY d³fIYMX ´fWXbÔ¨fIYSX ³ffSXZ¶ffþe IYeÜ VfûSX VfSXf¶ff ±f¸f°ff ³fWXeÔ QZJ Àfbd¸fÂff ¸fWXfþ³f ³fZ ÀfQ³f IYe IYf¹fÊUfWXe Qû´fWXSX 12 ¶fþZ °fIY IZY d»fE À±fd¦f°f IYSX QeÜ WXÔ¦ff¸fZ IZY ¨f»f°fZ EIY ¶ffSX IZY À±f¦f³f IZY ¶ffQ þ¶f Qû´fWXSX 12 ¶fþZ ÀfQ³f IYe IYf¹fÊUfWXe dRYSX AfSXÔ·f WXbBÊ °fû dÀ±fd°f ª¹fûÔ IYe °¹fûÔ ¶f³fe SXWXeÜ ÀfQ³f ¸fZÔ WXÔ¦ff¸ff ³fWXeÔ ±f¸f°ff QZJ A²¹fÃf Àfbd¸fÂff ¸fWXfþ³f ³fZ IYf¹fÊUfWXe dQ³f ·fSX IZY d»fE À±fd¦f°f IYSX QeÜ CX²fSX, SXfª¹fÀf·ff ¸fZÔ ¶f`NXIY VfbøY WXû³fZ ´fSX Àf·ff´fd°f E¸f UZÔI`Y¹ff ³ff¹fOXc ³fZ þ`ÀfZ WXe

Vfc³¹fIYf»f VfbøY IYSX³fZ IYf EZ»ff³f dIY¹ff, ÀfQ³f ¸fZÔ WXÔ¦ff¸ff VfbøY WXû ¦f¹ffÜ A³³ffQi¸fbIY, Qi¸fbIY, °fZQZ´ff AüSX IYfÔ¦fiZÀf IZY ÀfQÀ¹f A´f³fe A´f³fe ¸ffÔ¦fûÔ IZY ´fÃf ¸fZÔ ³ffSXZ »f¦ff°fZ WXbE AfÀf³f IZY Àf¸fÃf Af ¦fEÜ IYfÔ¦fiZÀf, A³³ffQi¸fbIY AüSX °fZQZ´ff IZY IbYL ÀfQÀ¹fûÔ IZY WXf±fûÔ ¸fZÔ ´fûÀMXSX ±fZÜ A³³ffQi¸fbIY AüSX Qi¸fbIY ÀfQÀ¹f IY³ffÊMXIY EUÔ °fd¸f»f³ffOXb IZY ¸f²¹f IYfUZSXe ³fQe IZY ´ff³fe IZY ¶fÔMXUfSXZ IZY d»fE IYfUZSXe þ»f ´fi¶fÔ²f³f ¶fûOXÊ ¦fdNX°f IYSX³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYSX SXWXZ ±fZÜ Àff±f WXe UZ ´fZdSX¹ffSX IYe ´fid°f¸ff IYû Ãfd°f¦fiÀ°f dIYE þf³fZ IYf ·fe dUSXû²f IYSX SXWXZ ±fZÜ AfÔ²fi ´fiQZVf IZY ÀfQÀ¹f A´f³fZ ´fifÔ°f IYû dUVfZ¿f SXfª¹f IYf QþfÊ dQE þf³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYSX SXWXZ ±fZÜ IYfÔ¦fiZÀf IZY ÀfQÀ¹f ´feE³f¶fe §fûMXf»fZ IZY AfSXû´fe ³feSXU ¸fûQe IYû °f°IYf»f ·ffSX°f »ff³fZ AüSX CXÀfIZY

dJ»ffRY IYfSXÊUfBÊ IYe ¸ffÔ¦f IYSX SXWXZ ±fZÜ Àf·ff´fd°f ³ff¹fOXc ³fZ IYWXf kkEIY Àf~fWX IYf Àf¸f¹f ½¹f±fÊ ¨f»ff ¦f¹ffÜ ¹fWX NXeIY ³fWXeÔ WX`, ¹fWX QbJQ WX`Üll CX³WXûÔ³fZ ÀfQ³f ¸fZÔ WXÔ¦ff¸ff ³fWXeÔ ±f¸f³fZ ´fSX 11 ¶fþ IYSX IYSXe¶f 10 d¸f³fMX ´fSX ¶f`NXIY IYû Qû´fWXSX PXfBÊ ¶fþZ °fIY IZY d»fE À±fd¦f°f IYSX dQ¹ffÜ Qû´fWXSX PXfBÊ ¶fþZ ÀfQ³f IYe ¶f`NXIY VfbøY WXû³fZ ´fSX IYfÔ¦fiZÀf, °fZQZ´ff AüSX A³³ffQi¸fbIY IZY ÀfQÀ¹fûÔ ³fZ AfÀf³f IZY Àf¸fe´f AfIYSX ³ffSXZ¶ffþe VfbøY IYSX QeÜ BÀf ¶fe¨f IYfÔ¦fiZÀf IZY ´fi¸fûQ d°fUfSXe ³fZ ½¹fUÀ±ff IYf ´fiV³f CXNXf°fZ WXb¹fZ CX´fÀf·ff´fd°f ÀfZ ´feE³f¶fe §fûMXf»ff ¸ff¸f»fZ ´fSX ¨f¨ffÊ IYe ¸ffÔ¦f IYeÜ BÀf ´fSX IbYdSX¹f³f ³fZ d°fUfSXe ÀfZ IYWXf dIY UWX ³ffSXZ¶ffþe IYSX SXWXZ A´f³fe ´ffMXeÊ IZY ÀfQÀ¹fûÔ IYû CX³fIZY À±ff³f ´fSX »füMX³fZ IZY d»f¹fZ IYWXZÔ, °f¶f CX³WXZÔ ¶fû»f³fZ IYe A³fb¸fd°f Qe þf¹fZ¦feÜ IbYdSX¹f³f ³fZ ³ffSXZ¶ffþe IYSX SXWXZ ÀfQÀ¹fûÔ ÀfZ ÀfQ³f IYe IYf¹fÊUfWXe ¨f»f³fZ QZ³fZ IYf A³fbSXû²f IYSX°fZ WXb¹fZ IYWXf dIY ÀfQÀ¹fûÔ õfSXf CXNXf¹fZ þf SXWXZ Àf·fe ¸fbïûÔ ´fSX ¨f¨ffÊ IYSXf³fZ IYû °f`¹ffSX WX`Ô, ¶fVf°fZÊ ÀfQ³f IYe IYf¹fÊUfWXe Àfb¨fføY WXû³fZ Qe þf¹fZÜ ³ffSXZ¶ffþe ¶fÔQ ³fWXeÔ WXû³fZ ´fSX IbYdSX¹f³f ³fZ ÀfQ³f IYe IYf¹fÊUfWXe dQ³f·fSX IZY d»fE À±fd¦f°f IYSX QeÜ

¦ffÔ²fe R`Yd¸f»fe ÀfZ ¶ffWXSX IYf ·fe WXû ÀfIY°ff WX` IYfÔ¦fiZÀf ¨feRY: Àfûd³f¹ff ¸fbÔ¶fBÊÜ ¹fc´feE IYe ¨fZ¹fSX´fÀfʳf Àfûd³f¹ff ¦ffÔ²fe ³fZ VfbIiYUfSX IYû AWX¸f ¶f¹ff³f QZ°fZ WXbE IYWXf dIY ·fdU¿¹f ¸fZÔ ³fZWXøY-¦ffÔ²fe ´fdSXUfSX ÀfZ ¶ffWXSX IYf IYûBÊ Vf£Àf ·fe IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf WXû ÀfIY°ff WX`Ü Àfûd³f¹ff ³fZ IYWXf dIY 2004 ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ ¸f³f¸fûWX³f dÀfÔWX IYû ´feE¸f ¶f³ff³fZ IYf R`YÀf»ff BÀfd»fE d»f¹ff ¢¹fûÔdIY CX³WXZÔ »f¦f°ff ±ff dIY UWX CX³fÀfZ ¶fZWX°fSX Àffd¶f°f WXûÔ¦fZÜ EIY ³¹fcþ ¨f`³f»f IZY IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ Àfûd³f¹ff ³fZ ¦ffÔ²fe ´fdSXUfSX ÀfZ ´fSXZ IYfÔ¦fiZÀf ³fZ°fÈ°U IYe ¶ff¶f°f ´fcLZ þf³fZ ´fSX IYWXf, '¢¹fûÔ ³fWXeÔ? ·fdU¿¹f ¸fZÔ EZÀff WXû ÀfIY°ff WX`Ü' ¢¹ff ¦ffÔ²fe-³fZWXøY ´fdSXUfSX ÀfZ ´fSXZ dIYÀfe ³fZ°ff IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf ¨f»f ´ffE¦fe, ¹fWX ´fcLZ þf³fZ ´fSX Àfûd³f¹ff ³fZ IYWXf dIY IYfÔ¦fiZÀf IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ ÀfZ ¹fWX ÀfUf»f ´fcLf þf³ff ¨ffdWXEÜ ¦ffÔ²fe ³fZ IYWXf dIY IYfÔ¦fiZÀf ¸fZÔ ³fZ°ffAûÔ IZY ¨f¹f³f IYe »fûIY°ffÔdÂfIY ´fidIiY¹ff IYe ´fSXÔ´fSXf SXWXe WX`Ü IYfÔ¦fiZÀf ¸fZÔ UÔVfUfQ IYe ¶ff°f ´fSX Àfûd³f¹ff ³fZ A¸fZdSXIYe SXfþ³fed°f ¸fZÔ ·fe UÔVfUfQ WXû³fZ IYe ¶ff°f IYWXe AüSX IYWXf d¢»fÔMX³f EUÔ ¶fbVf ´fdSXUfSX BÀfIYf CXQfWXSX¯f WX`Ü BÀfIZY A»ffUf CX³WXûÔ³fZ QZVf IZY IYBÊ SXfª¹fûÔ

¸fZÔ ÃfZÂfe¹f Q»fûÔ IZY ¶fe¨f ·fe UÔVfUfQe SXfþ³fed°f IYe ¶ff°f IYWXeÜ IYfÔ¦fiZÀf ³fZ°ff Àfûd³f¹ff ¦ffÔ²fe ³fZ IYWXf dIY CX³WXûÔ³fZ U¿fÊ2004 ¸fZÔ ¸f³f¸fûWX³f dÀfÔWX IYû ´fi²ff³f¸fÔÂfe IZY °füSX ´fSX BÀfd»fE ¨fb³ff ±ff ¢¹fûÔdIY CX³WXZÔ A´f³fe Àfe¸ffAûÔ IYf Äff³f ±ff AüSX UWX þf³f°fe ±feÔ dIY ¸f³f¸fûWX³f BÀf ´fQ IZY d»fE EIY ¶fZWX°fSX CX¸¸feQUfSX WX`ÔÜ Àfûd³f¹ff ¸fbÔ¶fBÊ ¸fZÔ Af¹fûdþ°f BÔdOX¹ff MXbOXZ IYfg³¢»fZU ¸fZÔ ¶fû»f SXWXeÔ ±feÔÜ Àfûd³f¹ff ³fZ IYWXf, ¸f`Ô A´f³fe Àfe¸ffEÔ þf³f°fe ±feÔÜ ¸f`Ô þf³f°fe ±fe dIY ¸f³f¸fûWX³f dÀfÔWX ¸fbÓfÀfZ ¶fZWX°fSX ´fi²ff³f¸fÔÂfe Àffd¶f°f WXûÔ¦fZÜ ´fcUÊ IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf U¿fÊ2004 ¸fZÔ ÀfÔ´fi¦f IYû ÀfØff ¸fZÔ »ff³fZ IZY ¶ffQ ·fe ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fWXeÔ ¶f³f³fZ IZY R`YÀf»fZ ´fSX ´fcLZ ¦fE EIY ÀfUf»f IYf þUf¶f QZ SXWXeÔ ±feÔÜ SXf¹f¶fSXZ»fe ÀfZ ÀffÔÀfQ Àfûd³f¹ff ³fZ IYWXf dIY A¦fSX CX³fIYe ´ffMXeÊ °f¹f IYSX°fe WX` °fû UWX U¿fÊ2019 ¸fZÔ WXû³fZ Uf»fZ »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU ¸fZÔ BÀfe d³fUfʨf³f ÃfZÂf ÀfZ ¨fb³ffU »fOÞXZÔ¦feÜ SXf¹f¶fSXZ»fe ÀfZ ¨fb³ffU »fOÞX³fZ

IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ´fcL³fZ ´fSX CX³WXûÔ³fZ IYWXf, ´ffMXeÊ þû ·fe R`YÀf»ff »fZ¦feÜ 71 U¿feʹf Àfûd³f¹ff ¦ffÔ²fe19 U¿fûÊÔ °fIY IYfÔ¦fiZÀf IYe A²¹fÃf SXWXeÔÜ d´fL»fZ Àff»f ´ffMXeÊ IZY AfÔ°fdSXIY ¨fb³ffU IZY ¶ffQ CX³fIZY ¶fZMXZ SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ³fZ CX³fIYe þ¦fWX »feÜ Àfûd³f¹ff ¦ffÔ²fe ³fZ ´ffMXeÊ A²¹fÃf ´fQ LûOÞX³fZ IZY ¶ffQ ´fWX»fe ¶ffSX ¶fOÞXe WXe ¦fWXSXfBÊ AüSX ¦fÔ·feSX°ff IZY Àff±f Af°¸ffU»fûIY³f IZY »fWXþZ ¸fZÔ IYfRYe ½¹ff´fIY ¸fbïûÔ ´fSX ¶ff°f¨fe°f IYe dþ³f¸fZÔ CX³fIZY ¶f¨¨fZ, CX³fIYe A´f³fe IYd¸f¹ffÔ AüSX ·ffSX°f ¸fZÔ »fûIY°fÔÂf IYe ·fcd¸fIYf þ`ÀfZ ¸fbïZ Vffd¸f»f ±fZÜ SXfWXb»f IYû Àf»ffWX QZ³fZ ´fSX ´fcLZ ¦fE ÀfUf»f ´fSX CX³WXûÔ³fZ IYWXf, UWX A´f³fe dþ¸¸fZQfSXe Àf¸fÓf°fZ WX`ÔÜ ¹fdQ CX³WXZÔ þøYSX°f

WXû¦fe °fû ¸f`Ô CX³fIZY Àff±f WXcÔÜ ¸f`Ô Af¦fZ ¶fPÞXIYSX Àf»ffWX QZ³fZ IYe IYûdVfVf ³fWXeÔ IYSX°feÜ UWX ´ffMXeÊ IYû ´fb³fþeÊdU°f IYSX³fZ IZY d»fE UdSXâ ³fZ°ffAûÔ IZY Àff±f IbYL ³fE ¨fZWXSXûÔ IYû ´ffMXeÊ ¸fZÔ »ff³ff ¨ffWX°fZ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, UWX ¹fbUf AüSX UdSXâûÔ ¸fZÔ ÀfÔ°fb»f³f ¨ffWX°fZ WX`ÔÜ »fZdIY³f CX³WXûÔ³fZ ¹fWX ÀffRY IYSX dQ¹ff WX` dIY UWX ´ffMXeÊ ¸fZÔ UdSXâ ³fZ°ffAûÔ IYe ·fcd¸fIYf AüSX ¹fû¦fQf³f IYû ¸fWX°U QZ°fZ WX`ÔÜ IYfÔ¦fiZÀf IYe ´fcUÊ A²¹fÃf Àfûd³f¹ff ¦ffÔ²fe ³fZ Afþ IYWXf dIY 2014 IZY »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU IZY UöY ·fiáf¨ffSX IYfRYe ¶fPÞXf- ¨fPÞXfIYSX ´fZVf dIY¹ff ¦f¹ff ¸fbïf ±ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY2 þe À´fZ¢MѸf AfUÔMX³f ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ d³f¹fÔÂfIY EUÔ ¸fWXf»fZJf ´fSXeÃfIY (ÀfeEþe) IYe AûSX ÀfZ ³fbIYÀff³f IZY AfÔIYOÞXZ IYfRYe ¶fPÞXf- ¨fPÞXfIYSX ¶f°ffE ¦fE ±fZÜ ÀfÔ·fU°f: ´fcUÊ ÀfeEþe dU³fûQ SXf¹f IYe °fSXRY BVffSXf IYSX°fZ WXbE Àfûd³f¹ff ³fZ IYWXf, ·fiáf¨ffSX(2014 IZY ¨fb³ffUûÔ ¸fZÔ) EIY ¸fbïf ±ff, »fZdIY³f BÀfZ IYfRYe ¶fPÞXf- ¨fPÞXfIYSX ´fZVf

dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ CXQfWXSX¯f IZY d»fE2 þe ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ.ÀfeEþe ³fZ dUVff»f ²f³fSXfdVf IYf AfÔIYOÞXf ´fZVf dIY¹ffÜ ¸fZSXf ¸ff³f³ff WX` dIY A¶f Àf·fe IYû Àf¸fÓf Af ¦f¹ff WXû¦ff dIY ¹fWX IYfRYe ¶fPÞXf- ¨fPÞXfIYSX ´fZVf dIY¹ff ¦f¹ff AfÔIYOÞXf ±ffÜ CXÀf UöY BÀfIZY ´fi·ffSXe SXWXZ ½¹fdöY IYû A¶f IYfRYe Vff³fQfSX ³füIYSXe Qe ¦fBÊ WX`Ü IYfÔ¦fiZÀf IYe A¦fbUfBÊ Uf»fZ ÀfÔ¹fböY ´fi¦fd°fVfe»f ¦fNX¶fÔ²f³f( ¹fc´feE) IYe A²¹fÃf Àfûd³f¹ff ¦ffÔ²fe ³fZ Afþ IYWXf dIY QZVf ¸fZÔ EIY U`IYd»´fIY AüSX ´feLZ »fZ þf³fZ Uf»ff ³fþdSX¹ff( dUþ³f) ´fZVf dIY¹ff þf SXWXf WX` AüSX AfþfQe IZY Àff±f- Àff±f Àf¸ffþ IZY Àff¸f³fZ ½¹fUdÀ±f°f J°fSXZ ¸füþcQ WX`ÔÜ BÔdOX¹ff MXbOXZ IYfg³¢»fZU IYû ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX°fZ WXbE Àfûd³f¹ff ³fZ IYWXf, WX¸ffSXf QZVf, WX¸ffSXf Àf¸ffþ, WX¸ffSXe AfþfQe A¶f Àf¶f »f¦ff°ffSXAüSX ½¹fUdÀ±f°f J°fSXZ ¸fZÔ WX`Ü Bd°fWXfÀf dRYSX ÀfZ d»fJf þf SXWXf WX`, °f±¹fûÔ IYû ÓfbNX»ff¹ff þf SXWXf WX` AüSX ´fcUfʦfiWX EUÔ IY˜SX°ff ·fOÞXIYfBÊ þf SXWXe WX`Üll CX³WXûÔ³fZ IYWXf, kkAfþ WX¸ffSXZ Àff¸f³fZ U`IYd»´fIY AüSX UfÀ°fU ¸fZÔ ´feLZ »fZ þf³fZ Uf»ff ³fþdSX¹ff ´fZVf dIY¹ff þf SXWXf WX`Üll


Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

ÀfÔ´ffQIYe¹f

dUIYfÀf IYe ³fBÊ B¶ffSX°f dUIYfÀf-´fSXIY VffÀf³f ¶fZWXQ þdMX»f AüSX °fIY³feIYe WXû°ff þf SXWXf WX`Ü EIY VffÀfIY IZY d»fE ¹fWX Àf¸fÓf³ff dIY I`YÀfZ °fIY³feIY IYf ´fi¹fû¦f ·fiáf¨ffSX ¸fböY VffÀf³f AüSX þ³fIY»¹ff¯f IYe ¹fûþ³ffAûÔ IYe ¶fZWX°fSX dOX»feUSXe IZY d»fE dIY¹ff þfE, ¶fZWXQ þøYSXe WXû°ff þf SXWXf WX`Ü ¦fbþSXf°f IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe IZY øY´f ¸fZÔ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe ³fZ BÀfZ ¶fJc¶fe Àf¸fÓff ±ffÜ ¶ffQ ¸fZÔ IYBÊ A³¹f ¸fb£¹f¸fÔdÂf¹fûÔ ³fZ BÀf ´fSX A¸f»f dIY¹ffÜ EZÀfZ QüSX ¸fZÔ dIYÀfe ¦fZ÷YAf UÀÂf²ffSXe IYf SXfþQÔOX ±ff¸f³ff EIY AÀff¸ff³¹f ´fi¹fû¦f ±ffÜ WX¸ffSXZ þ`ÀfZ IYBÊ ãZ¿fIYûÔ IYû V½ffÀf ³fWXeÔ ±ff dIY ¹fû¦fe AfdQ°¹f³ff±f dWXÔQb°U IYû ²ffSX QZ³fZ IZY A»ffUf AüSX IbYL IYSX ÀfIZYÔ¦fZ, »fZdIY³f þû ¹fWX ¸ff³f°fZ ±fZ dIY 22 IYSXûOÞX Af¶ffQe, VffÀfIYe¹f CX³feÔQZ´f³f IZY dVfIYfSX AüSX BÀfIYe UþWX ÀfZ IYfÀf IZY °f¸ff¸f ´f`¸ff³fûÔ ´fSX d³f¨f»fZ ´ff¹fQf³f ´fSX JOÞXZ CXØfSX ´fiQZVf ¸fZÔ A¦fSX IbYL ¶fPXZ¦ff °fû °f³ffU, EZÀff Àfû¨f³fZ Uf»fZ ¦f»f°f Àffd¶f°f WXbEÜ ¹fû¦fe ÀfSXIYfSX IZY WXf»f IZY IbYL R`YÀf»fZ IYfÀf ¹fûþ³ffAûÔ IYe ¶ffSXedIY¹fûÔ IYe Àf¸fÓf SXJ³fZ Uf»fûÔ IZY d»fE ·fe ¨füÔIYf³fZ Uf»fZ WX`ÔÜ B³f¸fZÔ ÀfZ IbYL ´fSX IZYÔQi ÀfSXIYfSX A·fe A¸f»f IYSX³fZ IYe WXe Àfû¨f SXWXe WX`, »fZdIY³f ¹fû¦fe ÀfSXIYfSX CX³f ´fSX A¸f»f IZY ¸ff¦fÊ ´fSX ¶fPÞX ¦fBÊ WX`Ü dIYÀfe SXfª¹f IYf IYfÀf ¶fWXb°f IbYL SXfª¹f IZY ³fZ°fÈ°U ´fSX d³f·fÊSX IYSX°ff WX`, ³f dIY ¶ff°f-¶ff°f ´fSX IZYÔQi ÀfSXIYfSX IYf ¸fbÔWX °ffIY³fZ ¹ff dRYSX CXÀfIYf ÀfWX¹fû¦f ³f d¸f»f³fZ IYf SXû³ff SXû³fZ ÀfZÜ CXØfSX¸f²¹f ·ffSX°f ¸fZÔ IY¸f ÀfZ IY¸f °fe³f SXfª¹f CXØfSX ´fiQZVf, ¸f²¹f ´fiQZVf AüSX LØfeÀf¦fPÞX »f¦ff°ffSX Af¦fZ ¶fPÞX³fZ IYe IYûdVfVf IYSX SXWXZ WX`ÔÜ ¸f²¹f ´fiQZVf IZY dIYÀff³fûÔ IYe CX´fþ IZY CXd¨f°f ¸fc»¹f IZY d»fE ·ffUfÔ°fSX ·fb¦f°ff³f ¹fûþ³ff IYû IZYÔQi ÀfSXIYfSX ·fe »ff¦fc IYSX³fZ þf SXWXe WX`Ü WXf»ffÔdIY QdÃf¯f ¸fZÔ °fZ»fÔ¦ff³ff IYe BÀfe °fSXWX IYe ¹fûþ³ff ª¹ffQf ¶fZWX°fSX dQJ°fe WX`Ü LØfeÀf¦fPÞX IYe SXfVf³f °fSX¯f ¹fûþ³ff ·fe EIY CXQfWXSX¯f ¶f³fe WX`Ü ¹fWX Àf¶f °f¶f WXû SXWXf WX` þ¶f QdÃf¯f ·ffSX°f IZY IYBÊ SXfª¹fûÔ IYf ¸ff³f³ff WX` dIY CXØfSX ·ffSX°f IZY ÀfSXIYfSXe d³fIY¸¸fZ´f³f IYe Àfþf ¹fûþ³ff ÀfWXf¹f°ff IZY ¸fQ ¸fZÔ IYMXü°fe IZY øY´f ¸fZÔ CX³WXZÔ Kû»f³fe ´fOÞX°fe WX`Ü EZÀfe Àfû¨f ´fSX IZYÔQi IYf °fIYÊ WX` dIY CXÀfZ d´fLOÞXZ SXfª¹fûÔ IYû ¸fQQ IZY d»fE ´f`Àff QZ³ff WXe WXû°ff WX`, »fZdIY³f ´fdSXUfSX d³f¹fûþ³f ¸fZÔ AÀfRY»f SXWXf d¶fWXfSX þ¶f d´fLOÞXZ SXfª¹f IZY ³ff¸f ´fSX VfZ¿f SXfª¹f IZY QþZÊ IYe ¸ffÔ¦f IYSX°ff WX` °fû ¹fWX °fd¸f»f³ffOXb AüSX IZYSX»f IYû JMXIY°ff WX`Ü 1¹fWX Vfb·f ÀfÔIZY°f WX` dIY CXØfSX ´fiQZVf A-IYfÀf IYe dÀ±fd°f ÀfZ d³fIY»f³ff ¨ffWX°ff WX`Ü Af¸f °füSX ´fSX B³fUZÀMXSX Àfd¸fMX IZY QüSXf³f »ffJûÔ ÷Y´f¹fZ J¨fÊIYSX QZVf-QZVf IZY IbYL CXôû¦f´fd°f¹fûÔ IYf þ¸ffUOÞXf dIY¹ff þf°ff WX` AüSX dRYSX IbYL E¸fAû¹fc IZY þdSX¹fZ ¸fedOX¹ff IYû ¶f°ff¹ff þf°ff WX` dIY B°f³fZ »ffJ IYSXûOÞX IZY d³fUZVf IYf UfQf WXbAfÜ ´ffÔ¨f Àff»f ¶ffQ ³f¹ff ¸fb£¹f¸fÔÂfe dRYSX EZÀff WXe Af¹fûþ³f IYSX°ff WX`, »fZdIY³f »fJ³fDY ¸fZÔ WXf»f ¸fZÔ ÀfÔ´f³³f B³fUZÀMXSX ¸feMX IZY ¶ffQ ¹fû¦fe ÀfSXIYfSX IZY Vfe¿fÊ ARYÀfSX Àf·fe d³fUZVf ´fiÀ°ffUûÔ IYe Lf³f¶fe³f ¸fZÔ þbMX ¦fE WX`ÔÜ UZ d³fUZVfIYûÔ IYe ÀfÔSX¨f³ff°¸fIY þøYSX°fûÔ IYû ´fcSXf IYSX³fZ ´fSX ·fe ²¹ff³f QZ SXWXZ WX`ÔÜ IYSXe¶f ÀfUf ¨ffSX »ffJ IYSXûOÞX IZY d³fUZVf ´fiÀ°ffUûÔ IYf A²¹f¹f³f ¹fû¦fe ÀfSXIYfSX IYe ¦fÔ·feSX°ff IYû ´fiIYMX IYSX°ff WX`Ü EIY AûSX þWXfÔ d³fUZVf ´fiÀ°ffUûÔ IYû þ¸fe³f ´fSX CX°ffSX³fZ IYe IYûdVfVf WXû SXWXe WX` UWXeÔ QcÀfSXe AûSX IYf³fc³f EUÔ ½¹fUÀ±ff IYû Qb÷YÀ°f IYSX³fZ IYf Ad·f¹ff³f ·fe þfSXe WX`Ü ¹fû¦fe ÀfSXIYfSX IYf EIY A³¹f CX»»fZJ³fe¹f R`YÀf»ff ‘EIY dþ»ff, EIY CX°´ffQ ¹fûþ³ff’ IYf WX`Ü ¹fWX AU²ffSX¯ff þf´ff³f ÀfZ d³fIY»fe AüSX dRYSX QdÃf¯f EdVf¹ff IZY IYBÊ QZVfûÔ ¸fZÔ IYfSX¦fSX Àffd¶f°f WXbBÊÜ ¹fû¦fe ÀfSXIYfSX ³fZ EIY dþ»ff EIY CX°´ffQ ¹fûþ³ff IYû EIY Ad·f¹ff³f IYf ÀUøY´f dQ¹ff WX`Ü dþ»fûÔ ¸fZÔ °f`¹ffSX dIYE þf³fZ Uf»fZ CX°´ffQûÔ IYf ¨f¹f³f WXû ¨fbIYf WX`, þ`ÀfZ Af¦fSXf ¸fZÔ ¨f¸fOÞXf, dRYSXûþf¶ffQ ¸fZÔ IYfÔ¨f IYe ¨fcdOÞX¹ffÔ, ¸f±fbSXf ¸fZÔ ¶ff±føY¸fdRYdMXÔ¦Àf °fû B»ffWXf¶ffQ ¸fZÔ A¸føYQ AüSX ´fi°ff´f¦fPÞX ¸fZÔ AfÔU»ff CX°´ffQ³fÜ BÀf ¹fûþ³ff IYf »ff·f ¹fWX WXû¦ff dIY EIY dþ»fZ ¸fZÔ dÀIY»OX UIYÊSX AfÀff³fe ÀfZ CX´f»f¶²f WXû ÀfIZYÔ¦fZ AüSX °fIY³feIY IZY À°fSX ´fSX ·fe ²¹ff³f dQ¹ff þf ÀfIZY¦ffÜ JSXeQQfSXûÔ IYû þ¦fWX-þ¦fWX ³fWXeÔ þf³ff WXû¦ffÜ CX°´ffQ A¦fSX IÈYd¿f Af²ffdSX°f WX` °fû dIYÀff³fûÔ IYû CX´fþ IZY ´f¯f³f IZY d»fE À±ff³fe¹f À°fSX ´fSX ¶fZWX°fSX ¸fc»¹f d¸f»f ÀfIZY¦ffÜ CX°´ffQûÔ ´fSX Af²ffdSX°f CXôû¦fûÔ IZY d»fE À´fZVf»f SXfWX°f ´f`IZYþ ·fe QZ³fZ IYe °f`¹ffSXe WX`Ü CXØfSX ´fiQZVf I`Yd¶f³fZMX ³fZ ¨fÔQ dQ³f ´fWX»fZ R`YÀf»ff d»f¹ff dIY ¸fÔOXe E¢MX ¸fZÔ ÀfÔVfû²f³f IYSXIZYd³fþe ÃfZÂf IZY »fû¦fûÔ ¹ff³fe À±ff³fe¹f IÈYd¿f CX°´ffQIY ÀfÔ¦fNX³fûÔ IYû ¹fWX Ad²fIYfSX dQ¹ff þfE¦ff dIY UZ A´f³fe ¸fÔOXe JbQ À±ffd´f°f IYSXZÔ °ffdIY dIYÀff³fûÔ IYû ´fid°f¹fû¦fe ¶ffþfSX d¸f»fZ AüSX UZ A´f³fe CX´fþ IYf CXd¨f°f ¸fc»¹f »fZ ÀfIZYÔÜ 1¹fWX ³fed°f EIY ¸ffWX ´fWX»fZ IZYÔQi ÀfSXIYfSX IYû Àfü´fe ¦fBÊ Q»fUBÊ Àfd¸fd°f IYe dSX´fûMXÊ IYf dWXÀÀff WX`Ü dIYÀff³fûÔ IYe Af¹f Qû¦fb³ff IYSX³fZ IZY d»fE Àf»ffWX QZ³fZ Uf»fe Q»fUBÊ Àfd¸fd°f IYe dSX´fûMXÊ ¸fZÔ ´ffÔ¨f ¸fb£¹f ÀfÔÀ°fbd°f¹ffÔ WX`ÔÜ Àf¶fÀfZ ¸fWX°U´fc¯fÊ ÀfÔÀ°fbd°f ¹fWX WX` dIY ÀfÔ²ff³f ¸fZÔ ÀfÔVfû²f³f IYSX IÈYd¿f ´f¯f³f IYû Àf¸fU°feÊ Àfc¨fe ¸fZÔ »ff¹ff þfE °ffdIY dIYÀff³fûÔ IYû A´f³fZ CX°´ffQ ¶fZ¨f³fZ IZY d»fE AÔ°fSXSXfª¹fe¹f ¶ffþfSX d¸f»f ÀfIZYÜ ¹fWX ·fe IYWXf ¦f¹ff WX` dIY dIYÀff³f-CX°´ffQIY ÀfÔ¦fNX³f ¸fÔdOX¹fûÔ IYû À±ff³fe¹f À°fSX ´fSX ¨f»ffEÔÜ ¦ffÔU IZY Àff~fdWXIY ¶ffþfSX ·fe ¸fÔdOX¹fûÔ IYf ÀUøY´f »fZÔ AüSX ÀfWXe ¸fc»¹f ³f d¸f»f³fZ ´fSX dIYÀff³f A´f³ff A³ffþ ÀfSXIYfSXe ¦fûQf¸fûÔ ¸fZÔ SXJ ÀfIZYÔÜ BÀfIZY EUþ ¸fZÔ CX³WXZÔ þøYSX°f ´fOÞX³fZ ´fSX IYþÊ ·fe dQ¹ff þfEÜ dIYÀff³f BÀf IYþÊ IYû °f¶f »füMXfE þ¶f CXÀfZ A´f³fZ CX°´ffQ IYf A¨Lf Qf¸f d¸f»fZÜ BÀf ¹fûþ³ff IYf ¸fIYÀfQ WX` dIY dIYÀff³f À±ff³fe¹f ÀffWXcIYfSX AüSX AfPÞXd°f¹fûÔ IZY Vfû¿f¯f IYf dVfIYfSX ³f ¶f³f ÀfIZYÔÜ Q»fUBÊ Àfd¸fd°f IYe ÀfÔÀ°fbd°f IZY A³fbÀffSX ¹fZ ¸fÔdOX¹ffÔ SXf¿MÑXe¹f ´f¯f³f d¦fiOX ÀfZ þbOXe WXûÔ¦fe °ffdIY dIYÀff³fûÔ IYû A´f³fZ CX°´ffQ ¶fZ¨f³fZ IZY d»fE ½¹ff´fIY IY»´f d¸f»f ÀfIZYÔÜ BÀfe IiY¸f ¸fZÔ IYûBÊ °fe³f WXµ°fZ ´fWX»fZ ¹fû¦fe ÀfSXIYfSX ³fZ R`YÀf»ff d»f¹ff dIY dIYÀff³f A´f³fe þ¸fe³f ¶f¦f`SX »f`ÔOX-¹fcþ ¶fQ»fUfE IÈYd¿f Af²ffdSX°f CXôû¦fûÔ IZY d»fE Qe§fÊIYfd»fIY »feþ ´fSX QZ ÀfIY°ff WX`Ü BÀfIYf »ff·f ¹fWX WXû¦ff dIY CXô¸fe d³fUZVf IYSX ÀfIZYÔ¦fZ AüSX ÀfÀ°fZ dIYSXf¹fZ ´fSX ·fcd¸f CX´f»f¶²f WXû¦feÜ EZÀff »f¦f SXWXf WX` dIY ¹fû¦fe ÀfSXIYfSX Q»fUBÊ Àfd¸fd°f IYe dÀfRYfdSXVfûÔ IYû »ff¦fc IYSX³fZ IZY d»fE ´fid°f¶fð WX` AüSX A³¹f SXfª¹fûÔ ÀfZ ¶ffþe ¸ffSX »fZ³ff ¨ffWX°fe WX`Ü 1IYfÀf IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ¹fWXe ·ffU³ff A³¹f SXfª¹fûÔ ¸fZÔ ·fe dQJ³fe ¨ffdWXEÜ

10 ¸ff¨fÊ 2018

2

Qe´fVfe»f ·ffSX°f

»fZd³f³f IYe þ¦fWX ·ffSX°fe¹f IY¸¹fbd³fÀMXûÔ IYe ¸fcd°fÊ WXû°fe °fû EZÀff WXßf ³fWXeÔ WXû°ff CXØfSX ´fcUfÊÔ¨f»f ¸fZÔ SXfþ³fed°fIY ´fdSXU°fʳf WXbAf WX`- ¸fWXþ ¨fb³ffU ³fWXeÔÜ ³f¦ff»f`ÔOX AüSX ¸fZ§ff»f¹f ¸fZÔ E³fOXeE ÀfSXIYfSXZÔ ¶f³f³fZ ÀfZ Ad²fIY dÂf´fbSXf ¸fZÔ IY¸¹fbd³fÀMX VffÀf³f IYf AÔ°f CX°f³fe WXe ¶fOÞXe J¶fSX WX` dþ°f³fe 1957 ¸fZÔ IZYSX»f ¸fZÔ E¸fEÀf ³f¸¶fcdQi´ffQ IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ dUV½f IYe ´fWX»fe »fûIY°ffÔdÂfIY ´fðd°f ÀfZ ¶f³fe ÀfSXIYfSX ±feÜ 61 U¿fÊ ¸fZÔ ·ffSX°f IYf SXfþ³fed°fIY IY¸¹fbd³fÀMX AfÔQû»f³f Uf´fÀf IZYSX»f °fIY dÀfIbYOÞX ¦f¹ffÜ þWXfÔ A¦f»fZ ¨fb³ffU ¸fZÔ CXÀfIYf AÔ°f °f¹f WX`Ü WXfÔ, ¸ffAûUfQe-³f¢Àf»fe Af°fÔIYUfQ IZY øY´f ¸fZÔ ¸ff¢ÀfÊUfQ-»fZd³f³fUfQ IbYL AüSX dþÔQf SXWXZ¦ff- ¹fWX A»f¦f ¶ff°f WX`Ü ÀfUÊWXfSXf IYe IiYfÔd°f IYf ³ffSXf »fZIYSX ·ffSX°f ¸fZÔ IY¸¹fbd³fÀMX ´ffMXeÊ 1925 ¸fZÔ À±ffd´f°f WXbBÊ ±fe, dþÀf U¿fÊ ³ff¦f´fbSX ¸fZÔ OXfg. WXZOX¦fZUfSX ³fZ SXf.ÀU. ÀfÔ§f IYe À±ff´f³ff IYe ±feÜ Afþ ÀfÔ§f IZY þû ÀU¹fÔÀfZUIY SXfþ³fed°f ¸fZÔ ¦fE CX³fIYf ²Uþ A÷Y¯ff¨f»f ÀfZ ¦fbþSXf°f AüSX CXØfSX ÀfZ QdÃf¯f °fIY A´f³fZ ¶f»f ´fSX ¹ff ÀffÓff ÀfSXIYfSXûÔ IZY øY´f ¸fZÔ 29 ¸fZÔ ÀfZ 21 SXfª¹fûÔ ¸fZÔ »fWXSX SXWXf WX`- IY¸¹fbd³fÀMX ¹ff °fû þZE³f¹fc ¸fZÔ IbYL dQJ°fZ WX`Ô ¹ff IZYSX»f ¸fZÔÜ IY¸¹fbd³fÀMXûÔ ³fZ øYÀf ¸fZÔ ÀfZÔMX ´feMXÀfʶf¦fÊ IYû »fZd³f³f¦fifQ IYf ³ff¸f dQ¹ff ±ffÜ ¸fcd°fʹffÔ WXMXf³ff, ³ff¸f ¶fQ»f³ff, dUSXû²fe ´fÃf IYû À¸fÈd°f VfZ¿f IYSX³ff IY¸¹fbd³fÀMX ÀU·ffU IYf AÔ¦f WX`Ü þ`ÀfZ ÀfûdU¹f°f ÀfÔ§f ¸fZÔ »fûIY°fÔÂf IYe Uf´fÀfe IZY Àff±f »fZd³f³f¦fifQ ³ff¸f ´fb³f: ÀfZÔMX ´feMXÀfʶf¦fÊ WXbAf °f±ff Af°f°ff¹fe ¶f¶fÊSX ³fSXÀfÔWXfSXûÔ IZY þ³fIY »fZd³f³f IZY ´fb°f»fZ Àf¶f þ¦fWX ÀfZ WXMXZ, U`ÀfZ WXe dÂf´fbSXf IYe þ³f°ff ³fZ »fZd³f³f IYf ´fb°f»ff '¨f»fû ´f»fMXfBÊ' IZY Àff±f WXMXf dQ¹ffÜ dÂf´fbSXf IY¸¹fbd³fÀMX ´ffMXeÊ ³fZ dIYÀfe ·ffSX°fe¹f IY¸¹fbd³fÀMX IYû À¸fSX¯f ¹fû¦¹f ³fWXeÔ ¸ff³ff- ¹fdQ UWXfÔ ³f¸¶fcdQi´ffQ IYf ´fb°f»ff WXû°ff °fû ¶ff°f A»f¦f WXû°fe- CXÀfZ IYûBÊ À´fVfÊ ³f IYSX°ffÜ A·ffSX°fe¹f ¸ff³fÀf, A·ffSX°fe¹f dU¨ffSX, A·ffSX°fe¹f ´fiZSX¯ff ÀÂfû°f Uf»fZ IY¸¹fbd³fÀMX ·ffSX°f ¸fZÔ ÀUeIYf¹fÊ ³fWXeÔ WXû ÀfIY°fZÜ »fZdIY³f ·ffSX°fe¹f ¸fcd°fÊ·fÔþ¹f ³fWXeÔ WXû ÀfIY°fZÜ WX¸f °fû ¸fcd°fÊ·fÔþIYûÔ IZY dVfIYfSX WX`ÔÜ WX¸f dU¨ffSX IYf dUSXû²f dU¨ffSX ÀfZ IYSX ÀfIY°fZ WX`Ô- A³¹f±ff WX¸f¸fZÔ AüSX BÀ»ffd¸fIY AfIiY¸f¯fIYfdSX¹fûÔ ¸fZÔ ¢¹ff RYIYÊ SXWXZ¦ff? BÀfd»fE ¹fWX ¶fWXb°f ¸f³fû¶f»fU²fÊIY ¶ff°f WX` dIY ´fi²ff³f¸fÔÂfe AüSX ·ffþ´ff A²¹fÃf Qû³fûÔ ³fZ dÂf´fbSXf °f±ff °fd¸f»f³ffOXb ¸fZÔ »fZd³f³f AüSX ´fZdSX¹ffSX IYe ¸fcd°fʹfûÔ ´fSX WX¸f»fZ IYf dUSXû²f dIY¹ffÜ dÂf´fbSXf ¸fZÔ 31 ´fid°fVf°f þ³fþf°fe¹f Àf¸ffþ WX` AüSX ÀfUfÊd²fIY ¦fSXe¶fe, ¶fe¸ffdSX¹ffÔ, dUQiûWX, ¶fZSXûþ¦ffSXe UWXeÔ WX`Ü QÀf dIY»fû ¨ffU»f IZY d»fE A´f³fZ ¶f¨¨fZ QZ QZ³fZ IYe QQʳffIY J¶fSXZÔ, þ³fþf°fe¹f-¶fÔ¦ff»fe ÀfÔ§f¿fÊ (1987 ¸fZÔ WXe 111 ¶fÔ¦ff»fe dÂf´fbSXf ³fZVf³f»f Uf»fÔdMX¹fSX ³fZ OXf»fZ ±fZ) CXôû¦f dUWXe³f SXfª¹f, ÀIcY»f, IYfg»fZþûÔ ¸fZÔ Qb:dÀ±fd°f,

WX°¹ffAûÔ °f±ff §fȯff IYf ¸ffWXü»f AüSX ¨fb³fü°fe QZ³fZ Uf»ff dU´fÃf ³fWXeÔÜ EIY Àf¸f¹f ±ff þ¶f ÀfÔ°fû¿f ¸fûWX³f QZU þ`ÀfZ IYïfUSX ³fZ°ff dÂf´fbSXf ÀfZ Qû ¶ffSX »fûIYÀf·ff ¸fZÔ ¨fb³fZ ¦fE, ´fSX 7277 AüSX 1988-92 °fIY IYfÔ¦fiZÀf IYf SXfª¹f ¸fZÔ VffÀf³f WXû³fZ IZY ¶ffUþcQ IY¸¹fbd³fÀMX IY¸fþûSX ³fWXeÔ WXbE AüSX ³fÈ´fZ³f ¨fIiYU°feÊ (1978-88) IZY ¶ffQ ¸ffd³fIY ÀfSXIYfSX (1998-18) »f¦ff°ffSX SXfþ IYSX°fZ SXWXZÜ IYfÔ¦fiZÀf ³fZ dÂf´fbSXf ´fSX ¨füQWX U¿fÊ VffÀf³f dIY¹ff ´fSX dUIYfÀf IZY ³ff¸f ´fSX B°f³ff ·fiáf¨ffSX WXbAf dIY IY¸¹fbd³fÀMXûÔ IYû ´ffÔU þ¸ff³fZ IYf AUÀfSX d¸f»ffÜ BÀf ¶fe¨f ¦f°f ´f¨ffÀf U¿fûÊÔ ÀfZ SXf¿MÑXe¹f°ff IZY dU¨ffSX IYû »fZIYSX SXf¿MÑXe¹f ÀU¹fÔ ÀfZUIY ÀfÔ§f ³fZ »f¦ff°ffSX IYf¸f dIY¹ff-- ÀfÔ§f IZY ¨ffSX UdSXâ ´fi¨ffSXIY 1999 ¸fZÔ dÂf´fbSXf ÀfZ A´fÁ°f IYSX ¸ffSX OXf»fZ ¦fE-- ´fSX ÀfÔ§f IYf¹fÊ øYIYf ³fWXeÔÜ A´fid´fWX°f ´fdSXßf¸f, Àff²ffSX¯f þ³f°ff IZY ¶fe¨f IYf¸f, dUSXû²f IZY ¶ffUþcQ OXMXZ SXWX³ff, §fSX ´fdSXUfSX-I`YdSX¹fSX IYe d¨fÔ°ff LûOÞX þbMXZ IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ ³fZ WXUf-´ff³fe AüSX UöY IYf d¸fþfþ ¶fQ»f dQ¹ffÜ dÂf´fbSXf ¸fZÔ þ³fþf°fe¹f, IY¸¹fbd³fÀMX ´fi·ffU, ´fif¹f: Vfc³¹f ´fid°fVf°f SXfþ³fed°fIY UûMX ´fi·ffU, ´fifÔ°f ÀfZ »fZIYSX SXf¿MÑXe¹f ¸fedOX¹ff IZY ÀfZIbY»fSX-´fÂfIYfSX ·ffþ´ff dUSXû²fe- dRYSX ·fe ¹fdQ ·ffþ´ff 43 ´fid°fVf°f ¸f°f »fZIYSX 35 ÀfeMXZÔ »fZ Af¹fe °fû ¹fWX ·ffþ´ff IYe SXfþ³fed°f IY¸f, ´fdSXßf¸f °f±ff '¸fÈ°¹fb IYû WXSXf IYSX d¸fVf³f' ÀfRY»f IYSX³fZ IYf CXó°ff IYe ÀfRY»f°ff WX`Ü dÂf´fbSXf, ³ff¦ff»f`ÔOX, ¸fZ§ff»f¹f ¸fZÔ ·ffþ´ff ³fZ À±ff³fe¹f Q»fûÔ IYû Àf¸¸ff³f dQ¹ff, Àff±f ¸fZÔ d»f¹ff þ¶fdIY IYfÔ¦fiZÀf WXZ¹f°ff ÀfZ QZJ°fe ±feÜ ³fSXZÔQi ¸fûQe IYe IYNXûSX Bʸff³fQfSXe, SXf¿MÑXe¹f A³°fSXSXf¿MÑXe¹f »fûIYd´fi¹f°ff IYe LdU °fû Ad¸f°f VffWX IYe Aòb°f, AÀff²ffSX¯f þ¸fe³fe À°fSX °fIY IZY IYf¹fÊIY°ffÊ IYû IYf¸f ¸fZÔ þbMXf³fZ IYe IbYVf»f°ff- ¹fdQ ¸fûQe IYf Uf¢¹f WX`-- '³f JfDYÔ, ³f Jf³fZ QcÔ¦ff'- °fû, A¦fSX°f»ff, IYûdWX¸ff °f±ff dVf»ffÔ¦f IZY ·ffþ´ff IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ IYû Ad¸f°f VffWX '³f ÀfûDYÔ ³f Àfû³fZ QcÔ¦ff' þ`ÀfZ ²¹fZ¹fUfQe Uf¢¹f ¶fû»f³fZ »f¦fZÜ þe°f³ff WX`- AüSX ¶fc±f, ´f³³ff À°fSX, ¶»ffIY, ¦ffÔU ¸fÔOX»f °fIY ³f IZYU»f EIY-EIY ¸f°fQf°ff IYe ´fWX¨ff³f ¶fd»IY UWXfÔ IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ IYe MXe¸f JOÞXe IYe ¦f¹feÜ ¶fc±f ´fi¸fbJ, ´f³³ff ´fi¸fbJ, ¶»ffIY- ¦ffÔU ´fi¸fbJ, ¸fûQe ÀfSXIYfSX IZY ·fiáf¨ffSX dUSXû²fe Ad·f¹ff³fûÔ IYf ´fi¨ffSX ÀffBdIY»fûÔ ´fSX ´f`Q»f ¦fif¸fe¯f ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ ·ffþ´ff IZY ÓfÔOXûÔ IZY Àff±f d³fOXSX ´fi¨ffSX-B³f Àf¶f³fZ ¸ffWXü»f ¶fQ»ffÜ CXØfSX ´fcUfÊÔ¨f»f ¸fZÔ À±ff³fe¹f Q»fûÔ IZY Àff±f ¦fNXþûOÞX °f±ff QûÀ°fe ¸fZÔ ³ff±fÊ-BÊÀMX ÀMXfSX dWX¸fÔ°f dUÀUf Vf¸ffÊ IYf IYûBÊ Àff³fe ³fWXeÔÜ UWX d³fd›°f øY´f ¸fZÔ SXf¿MÑXe¹f SXfþ³fed°f ¸fZÔ ¸fWX°U´fc¯fÊ ·fcd¸fIYf d³f·ff³fZ Uf»fZ WX`ÔÜ dWX¸fÔ°fSXf¸f ¸ff²fU AüSX Àfb³fe»f QZU²fSX IYe Aòb°f

JOXЦf Àf¸ff³f °fZþ d¸fVf³f ·ffU³ff Uf»fe MXe¸f ³fZ dÂf´fbSXf ¸fZÔ þ³fþf°fe¹f-¸fû¨ffÊ BÔOXedþd³f¹fÀf ´fe´fb»Àf RiYÔMX AfRY dÂf´fbSXf, ¸fZ§ff»f¹f ³fZVf³f»f ´fe´fb»Àf ´ffMXeÊ IZY IYû³fSXfOX ÀfÔ¦f¸ff (´fcUÊ »fûIY Àf·ff²¹fÃf ´feE ÀfÔ¦f¸ff IZY Àf¶fÀfZ LûMXZ ´fbÂf) °f±ff ³ff¦ff»f`ÔOX ¸fZÔ ³fZVf³fd»fÀMX OXZ¸fûIiYZdMXIY ´fiû¦fiZdÀfU ´ffMXeÊ (E³fOXe´fe´fe) IYû Àff±f ¸fZÔ »fZIYSX À±ff³fe¹f »fû¦fûÔ IYû A´f³fZ ·fe CX°f³ff WXe À±ff³fe¹f WXû³fZ IYf AWXÀffÀf IYSXf¹ffÜ ¦fbþSXf°f ¸fZÔ þe°f³fZ IZY ¶ffQ Ad¸f°f VffWX EIY dQ³f ·fe dUßff¸f ³f »fZ°fZ WXbE ´fcUfÊÔ¨f»f IZY Ad·f¹ff³f ¸fZÔ þbMXZ AüSX CXÀfIZY Àf¸ff³ffÔ°fSX IY³ffÊMXIY ¸fZÔ °fcRYf³fe QüSXZ VfbøY dIYEÜ ¦f°f Qû U¿fûÊÔ ÀfZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¸fûQe ³fZ ´fi°¹fZIY I`Yd¶f³fZMX ¸fÔÂfe IYe WXSX ´fÔQiWX dQ³f ¸fZÔ EIY ¶ffSX CXØfSX ´fcUÊ IYe ¹ffÂff Ad³fUf¹fÊ ¶f³ff Qe ±feÜ CXØfSX ´fcUÊ IZY ¸fÔÂfe OXfg. dþ°fZÔQi dÀfÔWX °fû WXSX Àf~fWX dIYÀfe ³f dIYÀfe CXØfSX ´fcUÊ IZY ´fiQZVf ¸fZÔ dUIYfÀf IYf CX´fWXfSX »fZIYSX þf°fZ dQJZÜ A÷Y¯ff¨f»f IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ´fZ¸ff Jf¯OXc, AÀf¸f IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ÀfUfʳf³Q Àfû³fûUf»f AüSX ¦fÈWX SXfª¹f ¸fÔÂfe dIYSX³f dSXþeþc- B³f Àf¶f³fZ ´fcUfÊÔ¨f»f IYû ¸fûQe-Qc°fûÔ IYe EZÀfe AfIYfVf¦fÔ¦ff Qe dþÀfIZY Àff¸f³fZ dU´fÃf IYf EIY ·fe ³fZ°ff dQJ°ff WXe ³fWXeÔ ±ffÜ IY·fe IYWXf þf°ff ±ff dIY ·ffþ´ff ¸f²¹fU¦feʹf 'IYfDY¶fZ»MX' ´ffMXeÊ WX`Ü ¸ff³fIYSX ¨f»f°ff ±ff dIY BÊÀffBÊ ¶fWXb»f SXfª¹f ·ffþ´ff IYû ÀUeIYfSX ³fWXeÔ IYSXZÔ¦fZÜ »fZdIY³f 'SXf¿MÑX-´fi±f¸f, VfZ¿f ·fZQ ¦fü¯f' dÀfðfÔ°f ·ffþ´ff IYû AÀfÔ·fU dQJ°fZ SXfª¹fûÔ ¸fZÔ ·fe ÀUeIYf¹fÊ ¶f³ff ¦f¹ffÜ ¹fWX QZVf IYe EIY°ff EUÔ Àf¸f¦fi-·ffSX°fe¹f ÀfSXûIYfSXûÔ Uf»fe SXf¿MÑXe¹f SXfþ³fed°f IZY d»fE EIY Vfb·f ÀfÔIZY°f WX`Ü A·fe °fIY IYfÔ¦fiZÀfIY¸¹fbd³fÀMX À±ff³fe¹f ¸f°f·fZQ AüSX A»f¦ffU IYe ·ffU³ffAûÔ IYû ·fOÞXIYf IYSX ÀfØff ¸fZÔ Af°fZ SXWXZ- ´fWX»fe ¶ffSX ¸fûQe-VffWX ³fZ IYV¸feSX SXfþÀ±ff³f ¦fbþSXf°f IYû ·fe CXØfSX ´fcUfÊÔ¨f»f IYe ²ffSXf ÀfZ þûOÞXf °fû CXØfSX ´fcUfÊÔ¨f»f ·fe SXf¿MÑXe¹f SXfþ³fed°f IYe ¸fb£¹f²ffSXf IYf Ad·f¸ff³fe dWXÀÀfZQfSX ¶f³ffÜ ¹fWX EIY ³fBÊ ·ffSX°fe¹f SXf¿MÑXe¹f SXfþ³fed°f IYf dUÀ°ffSX WX` þû A¶f QdÃf¯f IYû ·fe IZYÀfdSX¹ff IYSXZ¦ffÜ CXØfSX ´fcUfÊÔ¨f»f SXf¿MÑXe¹f ÀU¹fÔ ÀfZUIY ÀfÔ§f/·ffþ´ff IZY d»fE SXf¿MÑXe¹f°ff AüSX ·ffSX°f-SXÃff IYf IYU¨f þ`Àff WX`- ¨fb³ffU IYf AJfOÞXf ³fWXeÔÜ Qû ÀfSXÀfÔ§f¨ff»fIY- IbY´.Àfe. ÀfbQVfʳf AüSX ¸fûWX³f ·ff¦fU°f- CXØfSX ´fcUÊ ¸fZÔ ÀU¹fÔ IYf¸f IYSX°fZ SXWXZ WX`ÔÜ dUôf»f¹f, AfSXû¦¹f IZYÔQi, IYfÔ¨fe VfÔIYSXf¨ff¹fÊ þ¹fZÔQi ÀfSXÀU°fe (dQUÔ¦f°f) IZY ÀfZUf IYf¹fÊ ¨f»fZ °fû d³fd°f³f ¦fOXIYSXe, þ¹fÔ°f dÀf³WXf, ´fe¹fc¿f ¦fû¹f»f IZY A·fc°f´fcUÊ dUIYf¹f IYf¹fûÊÔ ³fZ UWXfÔ IYe þ¸fe³f-AfÀf¸ff³f IYû ³f¹ff SXÔ¦f dQ¹ffÜ ´fWX»fe ¶ffSX CXØfSX ´fcUÊ CXØfSX ´fiQZVf þ`Àff ¸fWX°U´fc¯fÊ ¶f³ffÜ -°f÷Y¯f dUþ¹f


10 ¸ff¨fÊ 2018

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

§fSX ¸fZÔ ¨f»f SXWXf ±ff AU`²f IY˜eJf³ff Af¦fSXfÜ ¸fÔMXû»ff IZY EIY §fSX ¸fZÔ AU`²f IY˜eJf³ff ¨f»f SXWXf ±ffÜ ´fVfb IYû IYfMXIYSX À»ffgMXSX WXfCXÀf IYe ¸fûWXSX »f¦ffIYSX CXÀfZ ¶ffþfSX ¸fZÔ ¶fZ¨ff þf SXWXf ±ffÜ VfbIiYUfSX IYû Àfb¶fWX ´fbd»fÀf AüSX ³f¦fSX d³f¦f¸f IYe MXe¸f ³fZ Lf´ff ¸ffSXIYSX °fe³f IYû d¦fSXµ°ffSX IYSX d»f¹ffÜ §fSX ÀfZ EIY dþÔQf ·f`ÔÀf AüSX ¸feMX IZY A»ffUf ¨f¶feÊ ·fe ¶fSXf¸fQ WXbBÊ WX`Ü ´fbd»fÀf ³fZ d¦fSXµ°ffSX °fe³fûÔ AfSXûd´f°fûÔ IYû þZ»f ·fZþ dQ¹ffÜ ¸fÔMXû»ff IZY PXû»feJfSX dÀ±f°f AfdÀfRY IZY °fe³f ¸fÔdþ»ff ¸fIYf³f IZY ·fc°f»f ´fSX EIY WXfg»f ¶f³ff WXbAf ±ffÜ BÀf¸fZÔ AU`²f ´fVfb IYMXf³f ¨f»f SXWXf ±ffÜ VfbIiYUfSX IYû Àfb¶fWX ÀfWXf¹fIY ³f¦fSX Af¹fböY A³fb´f¸f Vfb¢»ff AüSX BÔÀ´fZ¢MXSX ¸fÔMXû»ff VfÂfbÔþ¹f dÀfÔWX ³fZ ´fbd»fÀf RYûÀfÊ IZY Àff±f §fSX ¸fZÔ Qd¶fVf Qe °fû ´fcSXf ¸ff¸f»ff Àff¸f³fZ Af ¦f¹ffÜ §fSX ¸fZÔ ·f`ÔÀf IYfMXe þf SXWXe ±feÜ ¸füIZY ÀfZ 12 MXe³f ´fVfb

IYe ¨f¶feÊ, ·f`ÔÀf IYf ¸feMX AüSX EIY dþÔQf ·f`ÔÀf IZY Àff±f WXe À»ffgMXSX WXfCXÀf IYe ¸fûWXSX ·fe ¶fSXf¸fQ IYeÜ ´fbd»fÀf ³fZ AfdÀfRY IZY ·ffBÊ ÀffdþQ, VfWXeQ ³f¦fSX d³fUfÀfe VffdWXQ ´fbÂf ³fUf¶fbïe³f AüSX MXe»ff ³fÔQSXf¸f d³fUfÀfe VffdWXQ ´fbÂf dWXÀff¸fbïe³f IYû d¦fSXµ°ffSX IYSX d»f¹ffÜ BÔÀ´fZ¢MXSX VfÂfbÔþ¹f dÀfÔWX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY AfSXûd´f°fûÔ IZY dJ»ffRY AU`²f ´fVfb IYMXf³f AüSX ²fûJf²fOÞXe Àf¸fZ°f A³¹f ²ffSXfAûÔ ¸fZÔ ¸fbIYQ¸ff QþÊ IYSX þZ»f ·fZþ dQ¹ff ¦f¹ffÜ AU`²f IY˜eJf³ff ¨f»ff³fZ Uf»fZ AfdÀfRY IZY ³ff¸f ÀfZ PXû»feJfSX ¸fZÔ EIY ¸feMX IYe QbIYf³f IYf »ffBÀfZÔÀf ·fe WX`Ü A´f³fZ §fSX ¸fZÔ ´fVfb IYfMXIYSX UWX QbIYf³f ´fSX ¶fZ¨f°ff ±ffÜ §fSX ¸fZÔ IYfMXZ ¦fE ´fVfb IZY ¸feMX ´fSX ³f¦fSX d³f¦f¸f IZY À»ffMXSX WXfCXÀf IYe ¸fûWXSX »f¦ffBÊ þf°fe ±feÜ BÀf °fSXeIZY ÀfZ UWX ERYOXeE IYe þfÔ¨f ¸fZÔ ´fIYOÞX ¸fZÔ ³fWXeÔ AfEÔÜ ÀfWXf¹fIY ³f¦fSX Af¹fböY A³fb´f¸f Vfb¢»ff ³fZ ¶f°ff¹ff

»ff´fSXUfWXe IYe ²fbÔ²f ¸fZÔ ¦fb¸f WXû SXWXZ IYfd°f»fûÔ IZY ÀfbSXf¦f Af¦fSXfÜ ¹fbUIY IYe Àf³fÀf³feJZþ WX°¹ff ¸fZÔ ´fbd»fÀf IYe þfÔ¨f °fe³f ¸ffWX ¸fZÔ EIY IYQ¸f ·fe Af¦fZ ³fWXeÔ ¶fPÞX ÀfIYeÜ Qû À±ff³f ´fSX d¸f»fZ ÀfeÀfeMXeUe RbYMXZþ IZY Af²ffSX ´fSX ÀfbSXf¦f d¸f»f ÀfIY°fZ ±fZÜ ¸f¦fSX, ´fbd»fÀf ³fZ IYdOÞX¹ffÔ þûOÞXIYSX Af¦fZ ¶fPÞX³fZ IYe IYûdVfVf ³fWXeÔ IYeÜ ³f°feþf ²feSXZ-²feSXZ ÀfZ IYdOÞX¹ffÔ ·fe MXcMX³fZ »f¦fe WX`Ô AüSX IYfd°f»fûÔ IZY ÀfbSXf¦f ·fe ¦fb¸f WXû SXWXZ WX`ÔÜ Qµ°fSXûÔ ¸fZÔ ¨f¢IYSX »f¦ff³fZ IZY ¶ffQ ´fdSXUfSX IZY »fû¦f ·fe §fSX ¶f`NX ¦fE WX`ÔÜ UZ IYWX°fZ WX`Ô ´fbd»fÀf IbYL ³fWXeÔ IYSX SXWXeÜ A¦fSX IbYL dIY¹ff WXû°ff °fû IYfd°f»f ´fIYOÞXZ þf°fZÜ E°¸ffïü»ff IZY MXZPÞXe ¶fd¦f¹ff ¸fZÔ dUôf ³f¦fSX d³fUfÀfe 24 U¿feʹf Àfû³fc CXRYÊ ·fû»ff ´fbÂf dU³fûQ Àff°f ³fUÔ¶fSX IYe Vff¸f IYû §fSX ÀfZ d³fIY»ff ±ffÜ BÀfIZY ¶ffQ Uf´fÀf ³fWXeÔ Af¹ffÜ Àfb¶fWX ³fü ¶fþZ CXÀfIYf VfU IYfd»fÔQe dUWXfSX ¸fZÔ ÓffdOÞX¹fûÔ ¸fZÔ ´fOÞXf d¸f»ffÜ ´fdSXþ³fûÔ IZY ´fWXbÔ¨f³fZ °fIY ´fbd»fÀf ³fZ VfU ´fûÀMX¸ffMXʸf IYû ·fZþ dQ¹ffÜ Àfû³fc IZY IY³f´fMXe ´fSX ¦fû»fe »f¦fe ±fe AüSX VfU ÀfZ ±fûOÞXe QcSXe ´fSX °f¸fÔ¨ff ´fOÞXf d¸f»ff ±ffÜ UWXfÔ VfSXf¶f IYe Jf»fe ¶fû°f»f AüSX ³f¸fIYe³f IZY ´ffCX¨f ·fe ´fOÞXZ d¸f»fZÜ Àfû³fc IZY d´f°ff dU³fûQ ³fZ AÄff°f »fû¦fûÔ IZY dJ»ffRY WX°¹ff IYf ¸fbIYQ¸ff QþÊ IYSXf¹ffÜ dþÀf À±ff³f ´fSX VfU ´fOÞXf d¸f»ff, CXÀfIZY ´ffÀf dÀ±f°f ÀIcY»f IZY ¶ffWXSX ÀfeÀfeMXeUe I`Y¸fSXf »f¦ff ±ffÜ ´fbd»fÀf ³fZ ÀfeÀfeMXeUe I`Y¸fSXZ IYe dSXIYfdOXʦf JÔ¦ff»fe °fû BÀf¸fZÔ §fMX³ff Uf»fe SXf°f EIY ¶fû»fZSXû þf°fe dQJeÜ AfVfÔIYf ±fe dIY Àfû³fc IYû BÀfe ¦ffOÞXe ÀfZ RZYÔIYf ¦f¹ffÜ §fSX IZY ´ffÀf dÀ±f°f EIY QbIYf³f IZY ÀfeÀfeMXeUe I`Y¸fSXZ ¸fZÔ Àfû³fc IZY ¶ffBIY ÀfZ Af³fZ IYe ´fbdá WXbBÊÜ QbIYf³fQfSX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY UWX ³f¸fIYe³f »fZ³fZ Af¹ff ±ffÜ BÀfIZY ¶ffQ ´fbd»fÀf ³fZ ¸ff¸f»ff NXÔOXZ ¶fÀ°fZ ¸fZÔ OXf»f dQ¹ffÜ ¶fZMXZ IYe WX°¹ff IZY QQÊ IYû dQ»f ¸fZÔ Q¶ffE Àfû³fc IYe ¸ffÔ ¶fÀfÔ°fe ´fbd»fÀf ´fSX »ff´fSXUfWXe IYf AfSXû´f »f¦ff°fe WX`ÔÜ CX³fIYf IYWX³ff WX` dIY ´fbd»fÀf ³fZ IYûBÊ IYfSXÊUfBÊ ³fWXeÔ IYeÜ QbIYf³fQfSX ÀfZ ´fcL°ffL ³fWXeÔ IYeÜ ÀfeÀfeMXeUe ÀfZ d¸f»fZ ÀfbSXf¦f IZY Af²ffSX ´fSX Af¦fZ þfÔ¨f ³fWXeÔ ¶fPÞXfBÊÜ d´fL»fZ dQ³fûÔ EÀfEÀf´fe ÀfZ d¸f»fZ BÀfIZY ¶ffQ ·fe IbYL ³fWXeÔ WXbAfÜ

dIY CXÀfIYe QbIYf³f IYf »ffBÀfZÔÀf d³fSXÀ°f dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü BÀfIZY Àff±f WXe AU`²f IY˜eJf³fZ ÀfZ ¸feMX JSXeQ³fZ Uf»fZ A³¹f QbIYf³fQfSXûÔ IYe þf³fIYfSXe WXû³fZ ´fSX CX³fIZY »ffBÀfZÔÀf ·fe d³fSXÀ°f dIYE þfEÔ¦fZÜ AfdÀfRY ³fZ A´f³ff §fSX BÀf °fSXWX ÀfZ ¶f³fUf¹ff ±ff dIY ¶ffWXSX ÀfZ QZJ³fZ ´fSX IYûBÊ ´fVfb IYfMX³fZ IYf VfIY ³f IYSX ÀfIZYÜ °fe³f ¸fÔdþ»ff ¸fIYf³f IYf ¦fZMX ´fcSXf ¶fÔQ ±ffÜ BÀf¸fZÔ AÔQSX WXfg»f ¸fZÔ MXfB»Àf »f¦fe WXbBÊ ±fe AüSX RYVfÊ IYf PX»ff³f EIY MX`ÔIY IYe AûSX ±ffÜ ´fVfb IYfMX³fZ ´fSX UWXfÔ Jc³f IYû ´ff³fe ÀfZ ²fû dQ¹ff þf°ff ±ffÜ Jc³f d¸f»ff ¹fWX ´ff³fe MX`ÔIY ÀfZ EIY ´ffB´f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ¸fWXfUeSX ³ff»fZ ¸fZÔ d¸f»f þf°ff ±ffÜ AU`²f IY˜eJf³fZ ÀfZ 12 MX³f ¨f¶feÊ ¶fSXf¸fQ WXbBÊ WX`Ü ´fbd»fÀf IYû AfVfÔIYf WX` dIY BÀfÀfZ AfSXûd´f°f §fe ¶f³ff SXWXZ ±fZÜ ¸f¦fSX, CX³WXûÔ³fZ ´fcL°ffL ¸fZÔ ¹fWX IY¶fc»ff ³fWXeÔ WX`Ü

Àf°¹fUeSX EIY UûMX ÀfZ ¶f³fZ E°¸ffQ´fbSX ¶»ffgIY ´fi¸fbJ Af¦fSXfÜ UfQ-dUUfQ IZY ¶fe¨f þ³f´fQ ¸fZÔ ¶»ffIY ´fi¸fbJ IZY Qû dSXöY ´fQûÔ ´fSX VfbIiYUfSX IYû ¨fb³ffU WXû ¦f¹ffÜ E°¸ffQ´fbSX ¸fZÔ ·ffþ´ff AüSX ¶ffWX ¶»ffIY IZY þ`°f´fbSX dUIYfÀf JÔOX ¸fZÔ d³fQÊ»fe¹f ´fi°¹ffVfe þe°fZÜ WXÔ¦ff¸fZ IYe AfVfÔIYf IZY ¸fïZ³fþSX Qû³fûÔ þ¦fWX IYOÞXe ÀfbSXÃff SXWXeÜ Àf¶fÀfZ dQ»f¨fÀ´f ¸fbIYf¶f»ff E°¸ffQ´fbSX ¸fZÔ WXbAfÜ E°¸ffQ´fbSX ¶»ffIY IYf¹ffÊ»f¹f ´fSX WXbE ¨fb³ffU ¸fZÔ Àf°¹fUeSX dÀfÔWX °fû¸fSX ³fZ ÀfÔ¦fe°ff IbY»fßfZâ IYû EIY UûMX ÀfZ WXSXf dQ¹ffÜ ´fid°fâf ¶f³f ¨fbIZY ¨fb³ffU ¸fZÔ Qû³fûÔ IZY ¶fe¨f EIY-EIY UûMX IYû »fZIYSX IYV¸fIYVf ±feÜ Qû³fûÔ ´fi°¹ffVfe AüSX CX³fIZY Àf¸f±fÊIY ¸f°fQf³f À±f»f IZY ¶ffWXSX OXMXZ ±fZÜ IYBÊ ¶ffSX dLMX´fbMX dUUfQ WXbAf, dþÀfZ ´fbd»fÀf ³fZ VffÔ°f IYSXf¹ffÜ EIY ¶ffSX ´fbd»fÀf IYû »ffNXe RYMXIYfSX IYSX Àf¸f±fÊIYûÔ IYû JQZOÞX³ff ´fOÞXfÜ IbY»f 81 UûMX ¸fZÔ ÀfZ 80 ³fZ ¸f°f IYf ´fi¹fû¦f dIY¹ffÜ °fe³f ¸f°f d³fSXÀ°f dIYE ¦fEÜ 39 UûMX Àf°¹fUeSX dÀfÔWX °f±ff 38 ÀfÔ¦fe°ff IbY»fßfZâ IYû d¸f»fZÜ

3

VfWXSX ¸fZÔ ´fbÀ°fIYûÔ IYf ¸fWXfIbYÔ·f Afþ ÀfZ Af¦fSXfÜ VfWXSX ¸fZÔ Vfd³fUfSX ÀfZ ´fbÀ°fIYûÔ IYf ¸fWXfIbYÔ·f Af¹fûdþ°f dIY¹ff þfE¦ffÜ SXf¿MÑXe¹f ´fbÀ°fIY ³¹ffÀf IZY °f°UfU²ff³f ¸fZÔ Af¦fSXf IYfg»fZþ ´fdSXÀfSX ¸fZÔ ´fbÀ°fIY ¸fZ»ff »f¦fZ¦ffÜ BÀf¸fZÔ 72 ´fiIYfVfIYûÔ IZY 72 ÀMXfg»fûÔ ´fSX ¨WXQe AüSX AÔ¦fiZþe ·ff¿ff ¸fZÔ LWX WXþfSX ´fbÀ°fIZYÔ CX´f»f¶²f WXûÔ¦feÜ ´fbÀ°fIYûÔ ´fSX Af¸f ´ffNXIYûÔ IYû 10 RYeÀfQ AüSX ÀIcY»f, »ffB¶fiZSXe ÀfZ þbOÞXZ »fû¦fûÔ IYû 25 RYeÀfQ °fIY dOXÀIYfCXÔMX dQ¹ff þfE¦ffÜ ³¹ffÀf IZY ÀfWXf¹fIY ÀfÔ´ffQIY OXfg.»fd»f°f dIYVfûSX ¸fÔOXûSXf ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ´fbÀ°fIY ¸fZ»ff ¸fZÔ ¶f¨¨fûÔ IZY d»fE IYf¹fÊVff»ff ·fe WXû¦feÜ BÀf¸fZÔ ¶f¨¨fûÔ IYû ¶ff»f ÀffdWX°¹f d»fJ³ff, IYWXf³fe IYf d¨fÂffÔIY³f, ¶fiþ ¸fZÔ ÀffdWX°¹f IYe »fûIY ´fSXÔ´fSXf þ`Àfe þf³fIYfSXe Qe þfEÔ¦feÜ ³fZMX IZY QüSX ¸fZÔ ´fbÀ°fIYûÔ IYf ·fdU¿¹f, ÀffdWX°¹f AüSX ¸fedOX¹ff ´fSX dU¸fVfÊ, U°fʸff³f Àf¸f¹f AüSX »f§fb ´fdÂfIYfEÔ AfdQ dU¿f¹fûÔ ´fSX ¦fûdâ¹ffÔ AüSX ÀffÔÀIÈYd°fIY IYf¹fÊIiY¸f ·fe WXûÔ¦fZÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY Ad·f·ffUIY ¶f¨¨fûÔ IYû ¸fû¶ffB»f IZY ¶fþfE ¸f³fûSXÔþ³f IZY d»fE Äff³fU²fʳf IYSX³fZ Uf»fe ´fbÀ°fIZYÔ QZÔ °fû CX³f¸fZÔ ÀfÔÀIYfSX ´f³f´fZÔ¦fZÜ ÀfWXf¹fIY d³fQZVfIY ¸f¹fÔIY ÀfbSXûd»f¹ff AüSX ÀfWXf¹fIY ÀfÔ´ffQIY dõþZÔQi IbY¸ffSX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY WX¸f À±ff³fe¹f ´fid°f·ffAûÔ IYû dUd·f³³f ÀffdWXd°¹fIY IYf¹fÊIiY¸fûÔ ¸fZÔ À±ff³f QZ SXWXZ WX`ÔÜ BÀf QüSXf³f ÀIcY»f IZY ¨fZ¹fSX¸f`³f EIZY dÀfÔWX, ¸fWXÔ°f ¹fû¦fZVf´fbSXe, ´fe¹fc¿f A¦fiUf»f AfdQ ¸füþcQ SXWXZÜ

°ffþ ¸¹fcdþ¹f¸f IYf WXû¦ff ÀfÔSXÃf¯f Af¦fSXfÜ °ffþ¸fWX»f ¸fZÔ ÀfÔ¨ffd»f°f °ffþ ¸¹fcdþ¹f¸f IZY ·fU³f IYf ÀfÔSXÃf¯f dIY¹ff þfE¦ffÜ ´fd›¸fe ³fü¶f°fJf³ff ¸fZÔ dÀ±f°f ¸¹fcdþ¹f¸f IYe ¶ffWXSXe QeUfSXûÔ IZY Àff±f WXe L°f IYe ¸fSX¸¸f°f IYe þfE¦feÜ BÀfe IYOÞXe ¸fZÔ °ffþ IYe ´fd›¸fe QeUfSX IYf ·fe ÀfÔSXÃf¯f dIY¹ff þfE¦ffÜ ´fd›¸fe ³fü¶f°fJf³ff ´fd›¸fe QeUfSX IZY ÀfWXfSXZ WXe ¶f³ff WXbAf WX`Ü ·ffSX°fe¹f ´fbSXf°f°U ÀfUZÊÃf¯f (EEÀfAfB) õfSXf °ffþ ¸fZÔ IYBÊ ¨fSX¯fûÔ ¸fZÔ ÀfÔSXÃf¯f IYf¹fÊ IYSXf¹ff þf SXWXf WX`Ü BÀfe IYOÞXe ¸fZÔ A¶f ´fd›¸fe ³fü¶f°fJf³ff IYf ³fÔ¶fSX WX`Ü ¸¹fcdþ¹f¸f IYe QeUfSXûÔ ÀfZ d³fIY»fZ B³f»fZ UIYÊ IZY ´f°±fSXûÔ IYû Qû¶ffSXf »f¦ff¹ff þfE¦ffÜ MXcMXe þf»fe Qû¶ffSXf ¶f³fZÔ¦feÜ CX³fIZY ¸fb°f¢IYZ »f¦ffE þfEÔ¦fZÜ UWXeÔ, Àf¸f¹f IZY Àff±f »fû³fe »f¦f³fZ ÀfZ JSXf¶f WXbE ´f°±fSXûÔ IYû ¶fQ»f³fZ IYf IYf¸f WXû¦ffÜ L°f IYe ¸fSX¸¸f°f ·fe WXû¦feÜ ¸¹fcdþ¹f¸f IYe AfCXMXSX Uf»f (´fd›¸fe QeUfSX) IZY JSXf¶f ´f°±fSX ·fe BÀf QüSXf³f ¶fQ»fZ þfEÔ¦fZÜ BÀf ´fSX IYSXe¶f 25 »ffJ ÷Y´f¹fZ J¨fÊ WXûÔ¦fZÜ °ffþ ´fd›¸fe ¦fZMX ´fSX dMXIYMX dUÔOXû IZY ³fþQeIY ´f¹fÊMXIYûÔ IYe ÀfbdU²ff IYû VfbøY dIYE ¦fE IYf¸f ³fZ SXµ°ffSX ´fIYOÞX »fe WX`Ü ¹fWXfÔ µ»fû¨SX¦f IZY IYf¸f IYe VfbøYAf°f IYe ¦fBÊ WX`Ü EEÀfAfB ´f¹fÊMXIYûÔ IYe ÀfbSXÃff þfÔ¨f U dMXIYMX ¨fZdIÔY¦f IYû ¦fZMX IZY ¶ffWXSX WXe BÀf À±f»f ´fSX OXûSX RiYZ¸f ¸f`MX»f dOXMXZ¢MXSX (OXeERYE¸fOXe) U MX³fÊ ÀMXfB»f ¦fZMX »f¦ffE¦ffÜ ¸fBÊ °fIY ¹fWX IYf¸f ´fcSXf WXû³fZ IYe CX¸¸feQ WX`Ü WXf»ffÔdIY, ´fcUeÊ ¦fZMX ´fSX SXZU°fe IZY ¶ffOÞXZ ¸fZÔ ¸f»f¶ff WXMXf³fZ IZY IYf¸f ¸fZÔ þZÀfe¶fe IYf BÀ°fZ¸ff»f ³fWXeÔ dIYE þf³fZ ÀfZ ¶ff²ff Af SXWXe WX`Ü CX²fSX, ÀfWXZ»fe ¶fbþÊ IZY ´feLZ ÀfZ ¶ff¦f Jf³f-E-Af»f¸f IZY d»fE ¶f³ffE þf SXWXZ SXfÀ°fZ IYf IYSXe¶f 70 RYeÀfQ IYf¸f ´fcSXf WXû ¦f¹ff WX`Ü EEÀfAfB ´fd›¸fe ¦fZMX ÀfZ ¶ff¦f Jf³f-E-Af»f¸f IYe °fSXRY þf³fZ Uf»fZ SXfÀ°fZ IYû ¶fÔQ IYSX³fZ þf SXWXf WX`Ü

¸f³fb¿¹f IYe °fSX¢IYe ÀfZ JbVf WXû°fZ WX`Ô ¸ff°ff, d´f°ff AüSX ¦fb÷Y Af¦fSXfÜ ÀfÔ°f ASXdUÔQ ¸fWXfSXfþ ³fZ VfbIiYUfSX IYû Q¹ff»f¶ff¦f dÀ±f°f ¶ff»ffþe ²ff¸f ¸fZÔ ßfe¸fQÐ ·ff¦fU°f IZY Àff°fUZÔ dQ³f Àfb¶fWX 10 ¶fþZ VfbøY dIY¹ff ¦f¹ffÜ ¸fWXfSXfþ ³fZ '³f þf³fZ IYü³f ÀfZ ¦fb¯f ´fSX Q¹ff³f³Q SXeÓf þf°fZ WX`Ô.¹fWXe Àf¶f ÀfÔ°f IYWX°fZ ¹fWXe Àf¶f ÀfÔ°f ¦ff°fZ WX`Ô.' AüSX '°f`SXe ´ffSX IYSXZÔ ¦fû ³f`¹ff ·fþ IÈY¿¯f IY³WX`¹ff.' þ`ÀfZ ·fþ³fûÔ ÀfZ ·föYûÔ IZY ¸fÔÂf ¸fb¦²f IYSX dQ¹ffÜ IY±ff IYe VfbøYAf°f ¸fZÔ AVfûIY d¸fØf»f, SXfþZVf A¦fiUf»f, dU³f¹f Vf¸ffÊ, ¶fe´fe ¦fü°f¸f, ¸f³fb þ`³f, ¨ffÔQ IY´fcSX, WXZ¸fÔ°f ÀffSXÀU°f, ¸f³fe¿f IbY»fßfZâ, ¸fbIZYVf d°fUfSXe, AfVfe¿f UdVfâ ³fZ ´fcþf IYSXIZY IYeÜ ¸fWXfSXfþ ³fZ ·f¦fUf³f ßfeIÈY¿¯f IYe ¶ff»f »fe»ffAûÔ IYû Af¦fZ ¶fPÞXf°fZ WXbE IYWXf dIY Qbd³f¹ff ¸fZÔ Àf¶f ¶fQ»f þf°ff WX`, »fZdIY³f ³fWXeÔ ¶fQ»f°ff °fû ¹f¸fb³ff, ¦fûU²fʳf AüSX ¶fiþÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ´fi°¹fZIY U`¿¯fU IYû EIYfQVfe IYf Ui°f SXJ³ff ¨ffdWXEÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¸f³fb¿¹f IYe °fSX¢IYe ÀfZ ÀffSXf Àf¸ffþ JbVf ³fWXeÔ WXû°ffÜ ´fSX³°fb ¸ff°ff-d´f°ff AüSX ¦fb÷Y JbVf WXû°fZ WX`ÔÜ BÀf QüSXf³f dUdVfá Ad°fd±f I`Yd¶f³fZMX ¸fÔÂfe EÀf´fe dÀfÔWX ¶f§fZ»f, dU²ff¹fIY þ¦f³f ´fiÀffQ ¦f¦fÊ, ¸fWXÔ°f WXdSXWXSX´fbSXe, ¶f³MXe ¦fiûUSX, OXfg. I`Y»ffVf ÀffSXÀU°f, SXfþIbY¸ffSX þûVfe, dU³f¹f Vf¸ffÊ, IY»´f³ff, d¨fÂff, A³fe°ff, »fd»f°ff, ¸f³fûþ, AVfûIY ÀfbSXZVf ¨f³Qi A¦fiUf»f ¸füþcQ SXWXZÜ


10 ¸ff¨fÊ 2018

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

4

eFkqjk U;wt ßfeVfZ¿fþe AüSX IY»´fUÈÃf ´fSX dUSXfþ d³fIY»fZ ßfe¦fûQfSXÔ¦f¸f³³ffSX UÈÔQfU³f (¸f±fbSXf)Ü QdÃf¯f ·ffSX°fe¹f ´fSXÔ´fSXf IZY SXÔ¦fþe ¸fÔdQSX ¸fZÔ ¨f»f SXWXZ ¶fišfû°ÀfU ¸fZÔ VfbIiYUfSX IYe Àfb¶fWX ¨ffÔQe IZY ßfeVfZ¿fþe ´fSX dUSXfþ¸ff³f WXûIYSX ·f¦fUf³f ßfe¦fûQfSXÔ¦f¸f³³ffSX ³f¦fSX ·fi¸f¯f IYû d³fIY»fZ °fû Vff¸f IYû IY»´fUÈÃf ´fSX ·föYûÔ IYû QVfʳf dQEÜ ·f¦fUf³f ßfe¦fûQfSXÔ¸f³³ffSX IZY QVfʳf IYSX³fZ IYû ßfðf»fbAûÔ IYf WXbþc¸f ÀfOÞXIYûÔ ´fSX CX¸fOÞX ´fOÞXfÜ Vfû·ff¹ffÂff ¸fZÔ ¶f`ÔOX¶ffþûÔ IYe ²fb³f ´fSX ßfðf»fbAûÔ ³fZ þ¸fIYSX ³fÈ°¹f dIY¹ff °fû þ¦fWX-þ¦fWX ·f¦fUf³f IYe AfSX°fe CX°ffSXIYSX AfSXf²¹f IZY ´fid°f A´f³fe AfÀ±ff þ°ffBÊÜ SXÔ¦fþe ¸fÔdQSX ÀfZ VfbIiYUfSX IYe Àfb¶fWX 8 ¶fþZ ·f¦fUf³f ßfe¦fûQfSXÔ¦f³³ffSX ¨ffÔQe IZY ßfeVfZ¿fþe ´fSX dUSXfþ¸ff³f WXbEÜ NXfIbYSXþe

IZY dUSXfþ¸ff³f WXû°fZ WXe ·föYûÔ ³fZ þ¹fIYfSXZ »f¦ffE °fû Uf°ffUSX¯f ¦fbÔþf¹f¸ff³f WXû CXNXfÜ ²feSXZ-²feSXZ NXfIbYSXþe IYe ÀfUfSXe ¸fÔdQSX ÀfZ ¶ffWXSX d³fIY»feÜ þWXfÔ ·föYûÔ IYf WXbþc¸f QVfʳf IZY d»fE ´fWX»fZ ÀfZ WXe JOÞXf ±ffÜ ¸fb£¹f õfSX ´fSX ´fWXbÔ°fZ WXe ·f¦fUf³f IYe AfSX°fe CX°ffSX³fZ IYû ·föYûÔ IYe »fÔ¶fe IY°ffSX »f¦f ¦fBÊÜ SXÔ¦fþe ¸fÔdQSX ÀfZ VfbøY WXbBÊ ÀfUfSXe ³f¦fSX ´ffd»fIYf ¨füSXfWXf WXû°fZ WXbE ¶fOÞXf ¶f¦fe¨ff ´fWXbÔ¨feÜ þWXfÔ dUßff¸f IZY ¶ffQ ÀfZUf¹f°fûÔ ³fZ CX³fIYe AfSX°fe CX°ffSXe AüSX ÀfUfSXe ´fb³f: ¸fÔdQSX IYû Uf´fÀf »füMXeÜ Vff¸f IYû ·fe BÀfe ´fiIYfSX dRYSX ÀfZ ÀfUfSXe d³fIY»feÜ dþÀf¸fZÔ NXfIbYSXþe IY»´fUÈÃf ´fSX dUSXfþ¸ff³f WXûIYSX ·föYûÔ IYû QVfʳf QZ³fZ d³fIY»fZÜ

·föYûÔ ³fZ NXfIbYSXþe IYe þ¦fWX-þ¦fWX AfSX°fe CX°ffSXe AüSX ´fb¿´fU¿ffÊ IYSX ÀUf¦f°f dIY¹ffÜ ´ffd»fIYf ¨füSXfWXf ´fSX Vff¸f IYû d³fIY»f³ff Qc·fSX: SXÔ¦fþe ¸fÔdQSX ¸fZÔ ¨f»f SXWXZ ¶fišfû°ÀfU IZY QüSXf³f Àfb¶fWX AüSX Vff¸f IYû ÀfUfSXe IZY QüSXf³f ¹ff°ff¹ff°f ´fcSXe °fSXWX ²UÀ°f WXû SXWXf WX`Ü ¶ffUþcQ BÀfIZY ¹fWXfÔ JOÞXZ WXû³fZ Uf»fZ MXZÔ´fû ¨ff»fIY þf¸f IYû ¶fPÞXfUf QZ SXWXZ WX`ÔÜ Àfb¶fWX WXû ¹ff Vff¸f ÀfUfSXe d³fIY»f³fZ IZY ¶ffQ þ¶f QcÀfSXZ UfWX³f BÀf SXfÀ°fZ ÀfZ d³fIY»f°fZ WX`Ô, °fû MXZÔ´fû ¨ff»fIY ÀfUfdSX¹ffÔ ·fSX³fZ IZY d»fE ¶fZ°fSX°fe¶f JOÞXZ SXWX°fZ WX`ÔÜ EZÀfZ ¸fZÔ §fÔMXûÔ »fû¦fûÔ IYû þf¸f IZY Óff¸f ÀfZ þcÓf³ff ´fOÞX SXWXf WX`Ü

d¸fÀfZþ BÔdOX¹ff ³fWXeÔ ·fc»feÔ WX`Ô ¸f±fbSXf IYe IY¨füOÞXe IYf ÀUfQ ¸f±fbSXfÜ dQÀfÔ¶fSX 2017 ¸fZÔ d¸fÀfZþ BÔdOX¹ff ´fifBOX AfgRY ³fZVf³f IYe dUþZ°ff ¸f¹fÔIYf Vf¸ffÊ ·f»fZ WXe IY·fe ¸f±fbSXf ³fWXeÔ SXWXeÔ »fZdIY³f CX³fIYf dQ»f WXSX Àf¸f¹f ¹fWXfÔ IZY d»fE ²fOÞXIY°ff WX`Ü CX³fIYf ´f`°fÈIY §fSX ³f IZYU»f ¹fWXfÔ WX` ¶fd»IY UWX ÀU¹fÔ ·fe »f¦ff°ffSX ¹fWXfÔ Af°fe SXWXe WX`ÔÜ NXfIbYSX ¶ffÔIZY d¶fWXfSXe IYe ·föY ¸f¹fÔIYf IYû ¸f±fbSXf IYe IY¨füOÞXe AüSX ¨ffMX ¶fZWXQ ·ff°fe WX`Ü ¦»fZ¸fSX Uc¸fZ³f WXû³fZ IZY ¶ffQ ·fe ¸f±fbSXf IYe ÀfÔÀIÈYd°f CX³f¸fZÔ Àf¸ffBÊ WX`Ü Vfd³fUfSX IYû UZ ¹fWXfÔ EIY À±ff³fe¹f WXûMX»f ¸fZÔ Af¹fûdþ°f IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ·ff¦f »fZ³fZ Af SXWXe WX`ÔÜ d¸fÀfZþ BÔdOX¹ff ¸f¹fÔIYf Vf¸ffÊ IYf ´f`°fÈIY d³fUfÀf ¸f±fbSXf ¸fZÔ Vfe°f»ff §ffMXe ´fSX WX`Ü

·f»fZ WXe ¶f¨f´f³f ÀfZ UWX ¶f»fÀffOÞX ¦fbþSXf°f ¸fZÔ SXWXeÔ, »fZdIY³f ¸f±fbSXf IYû UWX ³fWXeÔ ·fc»f ÀfIYeÔÜ ¶f»fÀffOÞX ¸fZÔ CX³fIZY d´f°ff A·f¹f Vf¸ffÊ IYf dSX¹f»f EÀMXZMX IYf IYfSXû¶ffSX WX`Ü UWX ´fid°fU¿fÊ ¸f±fbSXf Af°fe WX`Ô AüSX d¶fWXfSXe IZY QVfʳf IYSX°fe WX`ÔÜ ¹fWXfÔ IYe IY¨füOÞXe, »fÀÀfe, ¨ffMX IZY ÀUfQ IZY ¨fMXIYfSXZ »fZ°fe WX`ÔÜ IbYL IYSX³fZ IYe °f¸f³³ff ³fZ CX³fIYû d¸fÀfZþ BÔdOX¹ff ¶f³ff dQ¹ffÜ d¸fÀfZþ BÔdOX¹ff ¸f¹fÔIYf Vf¸ffÊ ´fMXZ»f ³fZ RYû³f ´fSX þf¦fSX¯f IYû ¶f°ff¹ff dIY U¿fÊ 2015 ¸fZÔ CX³fIYe VffQe WXbBÊ AüSX UWX ¸fbÔ¶fBÊ ¸fZÔ SXWX³fZ »f¦feÔÜ IbYL A»f¦f IYSX³fZ IYe ¨ffWX°f ¸f³f ¸fZÔ SXWX°fe ±feÜ U¿fÊ 2015 ¸fZÔ CX³fIYe EIY RiYZÔOX ³fZ ¦»fZ¸fSX

¦fbOÞX¦ffÔU ÀfÔÀ±ff õfSXf Af¹fûdþ°f d¸fÀfZþ BÔdOX¹ff ´fifBMX AfgRY ³fZVf³f Af¹fûþ³f IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ¶f°ff¹ffÜ BÀf¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ ·ff¦f »fZ³fZ IYf d³f›¹f IYSX d»f¹ffÜ BÀf Af¹fûþ³f ¸fZÔ ·ff¦f »fZ³fZ IZY d»fE IYfRYe ¸fZWX³f°f IYeÜ þe°f³fZ IZY d»fE ¹fû¦ff dIY¹ffÜ OXf¹fMX ´fSX IÔYMÑû»f dIY¹ff AüSX UfgIY IYf dSXWXÀfÊ»f dIY¹ffÜ Àff¸ff³¹f Äff³f ¶fPÞXf¹ffÜ BÀf ¸fZWX³f°f ¸fZÔ ´fZVfZ ÀfZ BÔþed³f¹fSX ´fd°f dWX°fZÔQi ´fMXZ»f ³fZ ·fe ÀfWX¹fû¦f dIY¹ffÜ dQÀfÔ¶fSX 2017 ¸fZÔ UWX d¸fÀfZþ BÔdOX¹ff ´fifBOX AfgRY ³fZVf³f IYe dUþZ°ff ¶f³feÔÜ ¸f¹fÔIYf Vf¸ffÊ Vfd³fUfSX IYû Jþf³fe UZ»fRZY¹fSX ÀfûÀff¹fMXe õfSXf À±ff³fe¹f WXûMX»f ¸fZÔ Af¹fûdþ°f WXû³fZ Uf»fZ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ·ff¦f »fZ³fZ Af SXWXe WX`Ü

´feÀf IY¸fZMXe IYe ¶f`NXIY ¸fZÔ ±ff³ff²¹fÃf ³fZ ¸ffÔ¦ff ÀfWX¹fû¦f ¸f¦fûSXfÊ (¸f±fbSXf)Ü VfbIiYUfSX IYû ±ff³ff ¸f¦fûSXfÊ IZY ´fifÔ¦f¯f ¸fZÔ ÃfZÂfe¹f »fû¦fûÔ IYe ¶f`NXIY Af¹fûdþ°f IYe ¦fBÊÜ BÀf¸fZÔ ÀfbÓffU ÀfZ Àf¸ff²ff³f d³fIYf»fZ ¦fEÜ ±ff³ff²¹fÃf AU²fZVf dÂf´ffNXe ³fZ A²fe³fÀ±fûÔ IYû d³fQZÊVf dQE dIY RYdSX¹ffQe IYû dIYÀfe ·fe UöY Àfe²fZ CX³fÀfZ d¸f»ff¹ff þfEÜ ´feÀf IY¸fZMXe IZY ÀfQÀ¹fûÔ ÀfZ CX³WXûÔ³fZ Àff¸ffdþIY ÀfòfU IZY d»fE WXSX ÀfÔ·fU ¸fQQ IYe ¶ff°f IYWXe °f±ff ÀfWX¹fû¦f IYe A´fZÃff IYeÜ ¦fif¸f ´fi²ff³fûÔ ³fZ CX³WXZÔ ÀfWX¹fû¦f IYf AfV½ffÀf³f dQ¹ffÜ ¶f`NXIY ¸fZÔ d³fSXÔþ³f ¨ÀfWX IbYÔ°f»f, ¶f³fUfSXe ´fi²ff³f, ÀfÔIZY°f A¦fiUf»f, UZQ ´fiIYfVf ´f´´f³f, ¨fÔQi ´fiIYfVf IbYÔ°f»f, ¦fÔ¦ff²fSX ¨ÀfWX, ÀfüÔJ ¨fZ¹fSX¸f`³f ·fSX°f ¨ÀfWX, Qü»f°f ¨ÀfWX, WXfdIY¸f SXf¯ff, ¸f³fÀfû ´fWX»fUf³f, SXf¸f¶ff¶fc ¸fbdJ¹ff AfdQ ¸füþcQ ±fZÜ

·f¦fUf³f þ¦f³³ff±f IYe ¹ffÂff ¸fZÔ CX¸fOÞXZ ·föY ¸f±fbSXfÜ BÀIYfg³f ·föYûÔ õfSXf VfWXSX ¸fZÔ d³fIYf»fe ¦fBÊ ·f¦fUf³f þ¦f³³ff±f, ¶f»f·fQi AüSX ¸ff°ff Àfb·fQif IYe SX±f¹ffÂff ¸fZÔ QZVf-dUQZVf IZY ·föYûÔ IYe Jc¶f ·feOÞX CX¸fOÞXeÜ BÀf QüSXf³f WXSXZ SXf¸ff, WXSXZ IÈY¿¯ff, ¦fûdUÔQ þ¹f-þ¹f, ¦fû´ff»f þ¹f-þ¹f IYe ²fb³f ´fSX ·föY ³ff¨f°fZ¦ff°fZ SX±f JeÔ¨f³fZ IZY d»fE þûSX Aþ¸ffBVf IYSX SXWXZ ±fZÜ ¹ffÂff ¸fZÔ Vffd¸f»f BÀIYfg³f IYe dUQZVfe ¸fdWX»ffAûÔ õfSXf ¸ff¦fÊ ¸fZÔ ÀfþfBÊ ¦fBÊ SXÔ¦fû»fe AfIY¿fʯf IYf IZYÔQi SXWXeÜ VfbIiYUfSX IYû ´fif°f: IYSXe¶f AfNX ¶fþZ ÀfUÊ´fi±f¸f ·f¦fUf³f þ¦f³³ff±f, ¶f»f·fQi AüSX ¸ff°ff Àfb·fQif IZY ¨f»f dU¦fiWXûÔ IYû UÈÔQfU³f ¸fÔdQSX ÀfZ ¨ffSX À´fZVf»f IYfSXûÔ õfSXf dUIYfÀf ¶ffþfSX dÀ±f°f ´fÔOXf»f ¸fZÔ »ff¹ff ¦f¹ff, þWXfÔ dU¦fiWXûÔ IYû dUSXfþ¸ff³f IYSX CX³fIYe ´fcþf-A¨fʳff IYe ¦fBÊÜ Qû´fWXSX IYSXe¶f 12 ¶fþZ L´´f³f ·fû¦f IYf ´fiÀffQ NXfIbYSXþe IYû Ad´fÊ°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ IYSXe¶f EIY ¶fþZ ßfedU¦fiWXûÔ IYû SX±f ¸fZÔ dUSXfþ¸ff³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ dRY»fe¨´fÀf ÀfZ AfE þ³ffÊQ³f ¸fWXfSXfþ, CXOÞXeÀff ÀfZ AfE U`¿¯fû ¸fWXfSXfþ, ÀfSXÀU°fe ´fi¶fb Af³fÔQ, BÀIYfg³f IZY A²¹fÃf ´fÔ¨f¦füOÞXf U dÂfIYf»f AÄfZ¹f QfÀf ¸fWXfSXfþ ³fZ NXfIbYSXþe IYe ¸fWXfAfSX°fe IYSX ¹ffÂff IYf Vfb·ffSXÔ·f dIY¹ffÜ dUIYfÀf ¶ffþfSX IZY ¸fb£¹f õfSX ´fSX IYe ¦fBÊ SXÔ¦fû»fe Àf·fe IZY AfIY¿fʯf IYf IZYÔQi SXWXeÜ SX±f¹ffÂff dUIYfÀf ¶ffþfSX ÀfZ VfbøY WXûIYSX WXû»fe ¦fZMX, LØff ¶ffþfSX, SXfþfd²fSXfþ ¶ffþfSX, OXûSXe ¶ffþfSX, ¨füIY ¶ffþfSX, ¸fÔOXe SXf¸fQfÀf, OXe¦f ¦fZMX WXû°fZ WXbE ¸fÀff³fe dÀ±f°f ¸fbIbYÔQ dUWXfSX ´fSX ´fWXbÔ¨fIYSX Àf¸ff~ WXbBÊÜ SX±f¹ffÂff ¸fZÔ Àf¶fÀfZ Af¦fZ §fûOÞXûÔ ´fSX ÀfUfSX ¶fiWX¸f¨ffSXe, CXÀfIZY ´feLZ VfWX³ffBÊ ´ffMXeÊ °f±ff CXÀfIZY ¶ffQ ´fi·fb´ffQ, ·ff¦fU°f ¦fe°ff, ¦füSX d³f°ffBÊ AüSX SXÔ¦ffSXÔ¦f ÓffÔdIY¹ffÔ ¨f»f SXWXeÔ ±feÔÜ BÀfIZY ´feLZ IYe°fʳf ¸fÔOX»fe IYe °fe³f MXe¸fûÔ ´fSX dUQZVfe ·föY d±fSXIY SXWXZ ±fZÜ AÔ°f ¸fZÔ ·f¦fUf³f þ¦f³³ff±f, ¶f»f·fQi AüSX ¸ff°ff Àfb·fQif IYf SX±f ±ff BÀfZ JeÔ¨f³fZ IYû ·föY »ff»ffd¹f°f dQJZÜ ¹ffÂff ¸ff¦fÊ ¸fZÔ Af¹fûþIYûÔ õfSXf þ¦fWX-þ¦fWX ´fiÀffQ ·fe dU°fdSX°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ¸fbIbYÔQ dUWXfSX ´fWXbÔ¨f³fZ ´fSX ·f¦fUf³f IYe AfSX°fe CX°ffSXe ¦fBÊÜ BÀfe IZY Àff±f IYf¹fÊIiY¸f IYf Àf¸ff´f³f WXbAfÜ BÀfIZY ¶ffQ NXfIbYSX þe IYû ´fb³f: UÈÔQfU³f »fZ þf¹ff ¦f¹ffÜ

dRYSX Àfb»f¦f³fZ »f¦ff A¸fSX IYfg»fû³fe WX°¹ffIYfÔOX ¸f±fbSXfÜ A¸fSX IYfg»fû³fe WX°¹ffIYfÔOX IYû ´fcSXf EIY Àff»f WXû ¦f¹ff WX`Ü BÀf AUd²f ¸fZÔ ´fbd»fÀf WX°¹ffSXûÔ IYf ÀfbSXf¦f ³fWXeÔ »f¦ff ÀfIYe WX`Ü BÀfÀfZ BÀfIZY dRYSX ÀfZ Àfb»f¦f³fZ IZY AfÀffSX ¶f³f³fZ »f¦fZ WX`ÔÜ WX°¹ffIYfÔOX IYe ¶fSXÀfe ´fSX dUd·f³³f ÀfÔ¦fNX³fûÔ ³fZ ¸fÈ°f QÔ´f°fe AüSX WX°¹ffIYfÔOX IYf ´fQfRYfÊVf ³f WXû³fZ ´fSX Af°¸fWX°¹ff IYSX³fZ Uf»fe ¶fZMXe SXfJe IYû CX³fIZY AfUfÀf ´fSX þfIYSX ßfðfÔþd»f QeÜ dUd·f³³f ÀfÔ¦fNX³fûÔ ³fZ BÀf WX°¹ffIYfÔOX IYf þ»Q ´fQfRYfÊVf ³f WXû³fZ ´fSX AfÔQû»f³f IYSX³fZ IYf EZ»ff³f dIY¹ffÜ A¸fSX IYfg»fû³fe ¸fZÔ d´fL»fZ U¿fÊ ¶f³fUfSXe AüSX CX³fIYe ´f}e SXdUUf»ff IYe WX°¹ff WXbBÊ ±feÜ WX°¹ff IYf ´fQfRYfÊVf ³f WXû³fZ ´fSX ¸fÈ°fIY QÔ´f°fe IYe ¶fZMXe SXfJe ³fZ þWXSX JfIYSX þeU³f »fe»ff Àf¸ff~ IYSX »fe ±feÜ VfbIiYUfSX IYû dUd·f³³f ÀfÔ¦fNX³fûÔ ³fZ ¸fÈ°fIYûÔ IYû ßfðfÔþd»f QeÜ BÀf ¸füIZY ´fSX ´fWXbÔ¨fZ ÀfeAû dSXRYfB³fSXe dU³f¹f ¨ÀfWX ¨füWXf³f, ±ff³ff WXfBÊUZ ´fi·ffSXe CXQ¹fUeSX ¨ÀfWX ¸fd»fIY ÀfZ WX°¹ffIYfÔOX IZY ´fQfRYfÊVf IYe ¸ffÔ¦f IYeÜ SXf»fûQ dþ»ff²¹fÃf ³fSXZÔQi ¨ÀfWX ³fZ IYWXf dIY ´fbd»fÀf AüSX ´fiVffÀf³f IZY PXe»fZ SXU`¹ff IZY IYfSX¯f BÀf ´fiIYSX¯f IYf ´fQfRYfÊVf ³fWXeÔ WXû ÀfIYf WX`Ü SXf¿MÑXe¹f »fûIYSXfþ ´ffMXeÊ IZY dþ»ff ÀfÔ¹fûþIY ¸f³fûþ ¨fü²fSXe ³fZ IYWXf dIY ¹fdQ ´fbd»fÀf BÀf ´fiIYSX¯f IYf þ»Q ´fQfRYfÊVf ³fWXeÔ IYSX°fe WX` °fû AfÔQû»f³f dIY¹ff þfE¦ffÜ BÀf QüSXf³f °ffSXf¨fÔQ ¦fûÀUf¸fe, SXfþZÔQi ¨ÀfWX dÀfIYSXUfSX, ¦füSXU ¸fd»fIY, SXûdWX°f ´fi°ff´f, ¸fbIZYVf ³füWXUfSX, OXfg. ¹fb³fcÀf IbYSX`Vfe, SXfþ´ff»f ·fSXÔ¦fSX, BVffÔ°f ¨fü²fSXe, dUV½fZÔQi ¨ÀfWX, SXUeÔQi ³fSXUfSX, A³fc Vf¸ffÊ, ÀfÔþc ¨fü²fSXe AfdQ CX´fdÀ±f°f ±fZÜ SXf¿MÑXe¹f þfMX EIY°ff Àfd¸fd°f IZY SXf¿MÑXe¹f A²¹fÃf Àfb³fe»f ¨fü²fSXe, AfQVfÊ þfMX ¸fWXfÀf·ff IZY þZEÀf þfMX, ¸fb»ff¹f¸f ¹fc±f d¶f¦fiZOX IZY dþ»ff²¹fÃf ÀfüSX·f ¨fü²fSXe, ´fiVffÔ°f IbY¸ffSX, SXf¸f CX´ff²¹ff¹f, ¸fÔþb»ff ¨füWXf³f, SXf²ff ¨fü²fSXe AfdQ ³fZ ßfðfÔþd»f QeÜ


10 ¸ff¨fÊX 2018

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

5

O;kikj txr ÀfZÔÀfZ¢Àf 43 AÔIY MXcMXIYSX ¶fÔQ WXbAf, d³fµMXe ·fe 15.80 AÔIY MXcMXf ¸fbÔ¶fBÊÜ IYfSXû¶ffSX IZY AfdJSXe QüSX ¸fZÔ d¶fIYUf»fe Q¶ffU»f IZY ¨f»f°fZ ¶fÔ¶fBÊ VfZ¹fSX ¶ffþfSX IYf ÀfZÔÀfZ¢Àf 43 AÔIY MXcMXIYSX 33,307.14 AÔIY ´fSX ¶fÔQ WXbAfÜ IYfSXû¶ffdSX¹fûÔ IYf IYWX³ff WX` dIY A¸fZdSXIYf ¸fZÔ IbYL BÀ´ff°f U E»¹fbd¸fd³f¹f¸f Af¹ff°f ´fSX Vfb»IY QSX »f¦ffE þf³fZ IZY R`YÀf»fZ ÀfZ ²ff°fb JÔOX IZY VfZ¹fSX Q¶ffU ¸fZÔ Af ¦fEÜ ¶feEÀfBÊ IYf °feÀf VfZ¹fSX IYf Àfc¨fIYfÔIY IYfRYe ÀfIYfSXf°¸fIY IYfSXû¶ffSX ¸fZÔ SXWXf AüSX EIY Àf¸f¹f 33,519.49 AÔIY IYe DYÔ¨ffBÊ ´fSX ´fWXbÔ¨f ¦f¹ffÜ WXf»ffÔdIY ¶ffQ IZY d¶fIYUf»fe Q¶ffU ¸fZÔ ÀffSXf VfbøYAf°fe »ff·f »fb~ WXû ¦f¹ff AüSX ÀfZÔÀfZ¢Àf AÔ°f°f: 44.33 AÔIY IYe d¦fSXfUMX IZY Àff±f 33,307.14 AÔIY ´fSX ¶fÔQ WXbAfÜ BÀfe °fSXWX ³fZVf³f»f ÀMXfIY E¢Àf¨fZÔþ IYf d³fµMXe 15.80 AÔIY MXcMXIYSX 10,226.85 AÔIY ´fSX ¶fÔQ WXbAfÜ

AfSX¶feAfBÊ ³fZ E¹fSXMXZ»f ´fZ¸fZÔMXÐÀf ¶f`ÔIY ´fSX NXûIYf 5 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYf þb¸ff³ffÊ ¸fbÔ¶fBÊÜ ·ffSX°fe¹f dSXþUÊ ¶f`ÔIY ³fZ ´fdSX¨ff»f³f ¶f`ÔIY ´fdSX¨ff»f³f IZY dQVffd³fQZVfûÊÔ IYf d¶f³ff dIYÀfe À´fá SXþf¸fÔQe IZY E¹fSXMXZ»f dQVffd³fQZÊVf AüSX A´f³fZ ¦fifWXIY IYû þf³fû (IZYUfBÊÀfe) d³f¹f¸fûÔ IYf CX»»fÔ§f³f IYSX³fZ IZY d»fE E¹fSXMXZ»f ´fZ¸fZÔMXÐÀf ¶f`ÔIY ´fSX 5 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYf þb¸ff³ffÊ »f¦ff¹ff WX`Ü dSXþUÊ ¶f`ÔIY ³fZ IÔY´f³fe ´fSX ¹fWX þb¸ff³ffÊ ¶f`ÔIY IZY QÀ°ffUZþûÔ IYe þfÔ¨f IYSX³fZ IZY ¶ffQ »f¦ff¹ff WX`Ü CXÀf³fZ ´ff¹ff dIY ¦fifWXIYûÔ IYe AûSX ÀfZ d¶f³ff dIYÀfe À´fá SXþf¸fÔQe IZY »fû¦fûÔ IZY Jf°fZ Jû»fZ ¦fEÜ IZYÔQie¹f ¶f`ÔIY ³fZ EIY ¶f¹ff³f ¸fZÔ IYWXf, '·ffSX°fe¹f dSXþUÊ ¶f`ÔIY ³fZ 7 ¸ff¨fÊ 2018 IYû E¹fSXMXZ»f ´fZ¸fZÔMXÐÀf ¶f`ÔIY d»fd¸fMXZOX ´fSX 5 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYf þb¸ff³ffÊ »f¦ff¹ff WX`Ü CXÀf ´fSX ¹fWX þb¸ff³ffÊ IZYÔQie¹f ¶f`ÔIY õfSXf þfSXe CX»»fÔ§f³f IYSX³fZ IYe UþWX ÀfZ »f¦ff¹ff ¦f¹ff ´fZ¸fZÔMXÐÀf ¶f`ÔIY ³fZ CX³fIZY Jf°fZ Jû»fZÜ dIYE ¦fE IZYUfBÊÀfe d³f¹f¸fûÔ AüSX ´fZ¸fZÔMXÐÀf WX`Ü' ¦fifWXIYûÔ IYe dVfIYf¹f°f ±fe dIY CX³fIYe E¹fSXMXZ»f IZY ¦fifWXIYûÔ ³fZ þ¶f A´f³fZ Af²ffSX

IYû dÀf¸f ÀfZ þûOÞXf °fû CX³fIYf ´fZ¸fZÔMXÐÀf ¶f`ÔIY ¸fZÔ Jf°ff Jû»f dQ¹ff ¦f¹ffÜ BÀfZ »fZIYSX ¸fedOX¹ff ¸fZÔ ·fe J¶fSXZÔ ±feÔ, dþÀf ´fSX dSXþUÊ ¶f`ÔIY ³fZ 20-22 ³fUÔ¶fSX 2017 IYû ¶f`ÔIY IYf ´f¹fÊUZÃf¯f QüSXf dIY¹ffÜ ´f¹fÊUZÃf¯f dSX´fûMXÊ IZY ¸fb°ffd¶fIY ¶f`ÔIY IZY QÀ°ffUZþûÔ ¸fZÔ ´ff¹ff ¦f¹ff dIY CXÀf³fZ IZYUfBÊÀfe d³f¹f¸fûÔ AüSX ·fb¦f°ff³f ¶f`ÔIY ´fdSX¨ff»f³f IZY dQVffd³fQZVfûÊÔ IYû ³fWXeÔ ¸ff³ffÜ BÀfIZY ¶ffQ dSXþUÊ ¶f`ÔIY ³fZ 15 þ³fUSXe IYû IÔY´f³fe IYû IYfSX¯f ¶f°ffAû ³fûdMXÀf þfSXe dIY¹ff AüSX ¶f`ÔIY IZY þUf¶f IYf AfIY»f³f IYSX³fZ IZY ¶ffQ CXÀf ´fSX ¹fWX þb¸ff³ffÊ »f¦ff³fZ IYf R`YÀf»ff dIY¹ffÜ E¹fSXMXZ»f ´fZ¸fZÔMXÐÀf ¶f`ÔIY ³fZ d´fL»fZ Àff»f þ³fUSXe ¸fZÔ ´fdSX¨ff»f³f VfbøY dIY¹ff ±ffÜ

Afd±fÊIY AfÔIYOÞXûÔ ¸fZÔ ³fWXeÔ ´feE³f¶fe þ`Àff ²fûJf²fOÞXe IYû WXû³fZ ÀfZ dQJ SXWXf ³f¹fZ ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ SXûIZYÔ ÀfSXIYfSXe ¶f`ÔIY: A÷Y¯f þZMX»fe SXûþ¦ffSX ÀfÈþ³f: dÀf³WXf ¸fbÔ¶fBÊÜ SXûþ¦ffSX ÀfÈþ³f IZY ¸fû¨fZÊ ´fSX²fe¸fe ª¹ffQf°fSX ¶fZSXûþ¦ffSX ¹ff A²fÊ- ¶fZSXûþ¦ffSX

´fi¦fd°fIY IYe Af»fû¨f³ffAûÔ IZY ¶fe¨f ³ff¦fSX dU¸ff³f³f SXfª¹f¸fÔÂfe þ¹fÔ°f dÀf³WXf ³fZ Afþ IYWXf dIY ¶fe°fZ ¨ffSX Àff»f ¸fZÔ ³f¹fZ ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ SXûþ¦ffSX ÀfÈþ³f ¶fPÞXf WX` »fZdIY³f ¹fWX dUd·f³³f Afd±fÊIY AfÔIYOÞXûÔ ¸fZÔA·fe Óf»fIY ³fWXeÔ SXWXf WX`Ü ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe ³fZ 2014 IZY Af¸f ¨fb³ffUûÔ IZY QüSXf³fWXSX Àff»f EIY IYSXûOÞX SXûþ¦ffSX ÀfÈþ³f IYf UfQf dIY¹ff ±ffÜ dÀf³WXf ³fZ IYWXf, ‘³f¹fe A±fʽ¹fUÀ±ff ¸fZÔ ÀfÈdþ°f WXû SXWXZ Àf·fe SXûþ¦ffSX AfÔIYOÞXûÔ ¸fZÔ ³fWXeÔ Af SXWXZ WX`ÔÜ Aû»ff U CX¶fSX ¸fZÔ QÀf »ffJ OÑfBUSX WX`Ô AüSX BÀf °fSXWX IYf IYûBÊ AfÔIYOÞXf Vffd¸f»f ³fWXeÔ WX`Ü’ dÀf³WXf IZY BÀf QfUZ IYf ´fid°fUfQ IYSX°fZ WXbE ´fcUÊ IZYÔQie¹f ¸fÔÂfe Àfd¨f³f ´ff¹f»fMX ³fZ IYWXf dIY ³f¹fZ CXôû¦fûÔ ¸fZÔ CX°f³fZ SXûþ¦ffSX ÀfÈdþ°f ³fWXeÔ WXû SXWXZ WX`Ô dþ°f³ff ¶f°ff¹ff þf SXWXf WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWX dIY BÀf Àf¸f¹f dVfdÃf°f ¹fbUfAûÔ ¸fZÔ ÀfZ

WX`ÔÜ IYfÔ¦fiZÀf IZY SXfþÀ±ff³f ´fiQZVff²¹fÃf ´ff¹f»fMX ³fZ IYWXf, ‘ Àf¸fÀ¹ff ¹fWX WX` dIY ´f¹ffÊ~ IYüVf»f dUIYfÀf ³fWXeÔ WXû SXWXf WX`Ü QZVf BÀf Àf¸f¹f d³f¯ffʹfIY ¸fûOÞX ´fSX WX` þWXfÔ A¦fSX WX¸f³fZ ¹fbUfAûÔ ´fSX ²¹ff³f ³fWXeÔ dQ¹ff °fû ¹fWX þ³fÀffÔd£¹fIYe RYf¹fQf ³f IZYU»f ½¹f±fÊ þfE¦ff ¶fd»IY A±fʽ¹fUÀ±ff ´fSX ¶fOÞXf ¶fûÓf ¶f³fZ¦ffÜ ÀfZÔMXSX RYûSX ´ffd»fÀfe A»MXSX³fZdMX½Àf IZY ¨fZ¹fSX¸f`³f ¸fûWX³f ¦fbøYÀUf¸fe IZY A³fbÀffSX UfÀ°fU ¸fZÔ ¶fe°fZ17 ¸fWXe³fZ ¸fZÔ QZVf ¸fZÔ ¶fZSXûþ¦ffSXe IYf CX¨¨f°f¸f À°fSX QZJ³fZ IYû d¸f»ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY WX¸ffSXZ QZVf ¸fZÔ ÀfSXIYfSX ´fcÔþe ´fdSX½¹f¹f IZY þdSXE UÈdð IYû ¶f»f QZ°fe WX` þû dIY ³fWXeÔ WXû SXWXfÜ IYûMXIY ¸fdWXÔQif ¶f`ÔIY IZY ´fi¶fÔ²f d³fQZVfIY CXQ¹f IYûMXIY ³fZ IYWXf dIY IYüVf»f U dVfÃff ´fi¯ff»fe ¸fZÔ‘ ¦fÔ·feSX Àfb²ffSX’ IYe þøYSX°f WX`Ü

³f¹fe dQ»»feÜ ÀfSXIYfSX ³fZ IYWXf dIY ´fÔþf¶f ³fZVf³f»f ¶f`ÔIY ²fûJf²fOÞXe þ`Àff IYûBÊ ¦fd°fdUd²f ¶f`ÔIY ¸fZÔ ³fWXeÔ WXû, ¹fWX Àfbd³fd›°f IYSX³fZ IZY d»f¹fZ ÀfSXIYfSXe ÃfZÂf IZY ¶f`ÔIYûÔ ÀfZ ¸füþcQf IYf³fc³fe EUÔ dUd³f¹ff¸fIY ÀfÔSX¨f³ff IZY °fWX°f IYfSXÊUfBÊ IYSX³fZ IYe ¨fZ°ffU³fe þfSXe IYe ¦fBÊ WX`Ü »fûIYÀf·ff ¸fZÔ ¸fb±f¸fÀfZMXe ßfed³fUfÀf SXfU AüSX SXf¸f ¸fûWX³f ³ff¹fOXc IZY ´fiV³f IZY d»fdJ°f CXØfSX ¸fZÔ dUØf ¸fÔÂfe A÷Y¯f þZMX»fe ³fZ IYWXf, ÀfSXIYfSXe ÃfZÂf IZY ¶f`ÔIYûÔ IYû ¹fWX Àfbd³fd›°f IYSX³fZ IYû IYWXf ¦f¹ff WX` dIY Àf·fe Vf´f±f ÀfbdU²ff ¹ff Vf´f±f ´fÂf (»fZMXSX AfRY AÔOXSXMXZdIÔY¦f) °f±ff EÀfOX¶»¹fcAfBÊERYMXe ÀfÔQZVfûÔ IZY ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ Àf¸fbd¨f°f A³fb¸fûQ³f, A´fZdÃf°f AfUZQ³f ¹ff QÀ°ffUZþ °f±ff ¶f`ÔIYûÔ IYe ´fi¯ff»fe ¸fZÔ ´fidUdá IYe ´fbdá, Jf°fûÔ IYe þfÔ¨f °f±ff d¸f»ff³f IYSX³fZ IYe ÀfbúPÞX ´fi¯ff»fe EUÔ ´fidIiY¹ff »ff¦fc WXûÜ þZMX»fe ³fZ IYWXf dIY ¶f`ÔIYûÔ ÀfZ IYWXf ¦f¹ff WX` dIY EZÀfe ²fûJf²fOÞXe IYe §fMX³ff ÀfZ ¶f¨ffU IZY d»f¹fZ Àf·fe A´fZdÃf°f IYQ¸f CXNXf¹fZÜ ÀfSXIYfSX ³fZ ÀfSXIYfSXe ¶f`ÔIYûÔ IYû ¹fWX Àf»ffWX Qe WX` dIY ´fiüôûd¦fIYe þûdJ¸f ÀfdWX°f ´fdSX¨ff»f³ff°¸fIY þûdJ¸f IZY ´fi·ffUe ´fi¶fÔ²f³f IZY ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ Àff¸fcdWXIY øY´f ÀfZ dSX´fûMXÊ °f`¹ffSX IYSXZ °ffdIY ²fûJf²fOÞXe IYe AfVfÔIYf IYû SXûIYf þf ÀfIZYÜ dUØf ¸fÔÂfe ³fZ IYWXf dIY ÀfSXIYfSX ³fZ ÀfSXIYfSXe ÃfZÂf IZY ¶f`ÔIYûÔ IYû ¹fWX Àf»ffWX Qe WX` dIY 50 IYSXûOÞX ÷Y´fE ÀfZ Ad²fIY IZY Àf·fe Jf°fûÔ IYe þfÔ¨f ÀfÔ·ffdU°f ²fûJ²fOÞXe IZY Àf·fe údáIYû¯f ÀfZ IYSXZ, ¹fdQ CX³WXZÔ E³f´feE IZY øY´f ¸fZÔ U¦feIYÊÈ°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü

³feSXU ÀfZ ´fWX»fZ ·fe »fbMXf ´feE³f¶fe, d´fL»fZ dUØf U¿fÊ ¸fZÔ 2,800 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYf ¨fc³ff ³fBÊ dQ»»feÜ ´fÔþf¶f ³f`Vf³f»f ¶f`ÔIY (´feE³f¶fe) IYû dÀfRYÊ ³feSXU ¸fûQe ¹ff ¸fZWXb»f ¨füIYÀfe ³fZ ³fWXeÔ »fcMXf WX`, ¶fd»IY IYBÊ A³¹f »fû¦fûÔ ³fZ ·fe QZVf IZY QcÀfSXZ Àf¶fÀfZ ¶fOÞXZ ÀfSXIYfSXe ¶f`ÔIY IYû ¨fc³ff »f¦ff³fZ ¸fZÔ IYûBÊ IYÀfSX ³fWXeÔ LûOÞXe WX`Ü ÀfSXIYfSX ³fZ VfbIiYUfSX IYû ¶f°ff¹ff dIY d´fL»fZ dUØf U¿fÊ ¸fZÔ ²fûJf²fOÞXe IZY IYBÊ ¸ff¸f»fûÔ ¸fZÔ ´feE³f¶fe IYû 2,800 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYf ³fbIYÀff³f WXbAfÜ BÀf °fSXWX IYe ²fûJf²fOÞXe IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ´feE³f¶fe IYû Àf¶fÀfZ ª¹ffQf Ãfd°f WXbBÊ WX`Ü ¹fZ ¸ff¸f»fZ BÀf Àff»f Àff¸f³fZ AfE 12,600 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IZY §fûMXf»fZ ÀfZ A»f¦f WX`ÔÜ ´feE³f¶fe ³fZ RYSXUSXe ¸fZÔ 2 ASX¶f´fd°f þc»fÀfÊ ³feSXU ¸fûQe AüSX ¸fZWXb»f ¨füIYÀfe IYe IÔY´fd³f¹fûÔ ´fSX ²fûJf²fOÞXe IZY þdSXE »fZMXSX AfgRY AÔOXSXMXZdIÔY¦f WXfdÀf»f IYSX §fûMXf»fZ IYf AfSXû´f »f¦ff¹ffÜ 2010 ÀfZ 2017 IZY ¶fe¨f B³f IÔY´fd³f¹fûÔ ³fZ ¶f`ÔIY IZY IbYL IY¸fʨffdSX¹fûÔ IZY Àff±f d¸f»fIYSX QZVf IZY Àf¶fÀfZ ¶fOÞXZ ¶f`ÔdIÔY¦f §fûMXf»fZ IYû AÔþf¸f dQ¹ffÜ dUØf ¸fÔÂff»f¹f ³fZ ÀfÔÀfQ IYû ¶f°ff¹ff WX` dIY ´feE³f¶fe §fûMXf»fZ IZY ´fiIYfVf ¸fZÔ Af³fZ ÀfZ ´fWX»fZ 31 ¸ff¨fÊ 2017 IYû Àf¸ff~ WXbE dUØf U¿fÊ ¸fZÔ ÀfSXIYfSXe ¶f`ÔIYûÔ ÀfZ 2,718 IZYÀfûÔ ¸fZÔ 19,533 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYf ³fbIYÀff³f WXbAfÜ ¸fÔÂff»f¹f ³fZ IYWXf dIY AIZY»fZ ´feE³f¶fe ¸fZÔ 2016-17 ¸fZÔ ²fûJf²fOÞXe IZY 158 IZYÀf Àff¸f³fZ AfEÜ ´feE³f¶fe ³fZ BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ dRY»fWXf»f IYfg¸fZÔMX IYSX³fZ ÀfZ B³fIYfSX dIY¹ff WX`Ü Afd±fÊIY ³fbIYÀff³f IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ´feE³f¶fe IZY ¶ffQ QcÀfSXf À±ff³f ¶f`ÔIY AfgRY BÔdOX¹ff IYf WX`, dþÀf³fZ 2,770 AüSX ÀMXZMX ¶f`ÔIY AfgRY BÔdOX¹ff ³fZ 2,420 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ ¦fÔUfE WX`ÔÜ


10 ¸ff¨fÊ 2018

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

Àf´ff-¶fÀf´ff IYf ¦fNX¶fÔ²f³f ÀUf±fÊ IZY d»fE dIY¹ff ¦f¹ff WX`: ¹fû¦fe AfdQ°¹f³ff±f

¦fûSXJ´fbSX(CXØfSX ´fiQZVf)Ü CXØfSX ´fiQZVf IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¹fû¦fe AfdQ°¹f³ff±f ³fZ ¦fûSXJ´fbSX »fûIYÀf·ff ÀfeMX IZY CX´f¨fb³ffU IZY d»fE ´fi¨ffSX IZY AÔd°f¸f dQ³f ¨ffSX þ³fÀf·ffEÔ IYeÜ ¸fcd°fʹfûÔ IYû °fûOÞXZ þf³fZ IZY ¸fbïZ ´fSX ¹fû¦fe ³fZ IYWXf dIY dIYÀfe IYe ·ffU³ffAûÔ IYû AfWX°f IYSX³fZ IYf Ad²fIYfSX dIYÀfe ·fe ½¹fdöY IYû ³fWXeÔ WX`Ü SXfª¹f ¸fZÔ dIYÀfe IYû ·fe VffÔd°f ·fÔ¦f IYSX³fZ IYe A³fb¸fd°f ³fWXeÔ Qe þfE¦feÜ I`Yd¸´f¹fSX¦fÔþ IZY SXf¸f¨füSXf ¸fZÔ A´f³fe ´fWX»fe Àf·ff ¸fZÔ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ IYWXf, kkÀf´ff-¶fÀf´ff IYf ¦fNX¶fÔ²f³f ÀUf±fÊ IZY d»fE dIY¹ff ¦f¹ff WX` AüSX Qû³fûÔ WXe Q»fûÔ ³fZ ¦fSXe¶f þ³f°ff IYû »fcMXf WX`Ü WX¸ffSXe ÀfSXIYfSX ³fZ QÀf ¸fWXe³fZ ¸fZÔ dUIYfÀf IZY IYBÊ IYf¹fÊ dIY¹fZ, þû Àf´ff-¶fÀf´ff IYe ÀfSXIYfSXZÔ 15 Àff»f ¸fZÔ ³fWXeÔ IYSX ÀfIYeÔÜll d´f´fSXfB¨f IZY þÔ¦f»f ²fcÀfSX ¸fZÔ EIY A³¹f Àf·ff

¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ Àf´ff-¶fÀf´ff ¦fNX¶fÔ²f³f IYû Qû³fûÔ Q»fûÔ IYe WX°ffVff ¶f°ff¹ff dþ³WXZÔ JbQ ´fSX WXe ·fSXûÀff ³fWXeÔ WX` °fû UZ ´fiQZVf IYe 22 IYSXûOÞX þ³f°ff IYf ·fSXûÀff I`YÀfZ þe°f ´ffEÔ¦fZÜ ¹fWX ¦fNX¶fÔ²f³f dUIYfÀf dUSXû²fe WX` AüSX ¹fWX ·fiáf¨ffSX, ASXfþIY°ff EUÔ dU·ffþ³fIYfSXe SXfþ³fed°f IYû ´fiû°ÀffdWX°f IYSXZ¦ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY Àf´ff AüSX ¶fÀf´ff IYe ÀfSXIYfSXûÔ IZY Àf¸f¹f ¦fbÔOXfSXfþ, ASXfþIY°ff AüSX ·fiáf¨ffSX ±ffÜ ¸ff°ffEÔ ¶fWX³fZÔ ÀfbSXdÃf°f ³fWXeÔ ±feÔÜ dIYÀff³f AüSX IYfSXû¶ffSXe AÀfbSXdÃf°f ±fZÜ ¹fû¦fe ³fZ IYWXf, Àf´ff ¦fSXe¶fûÔ IYe VfÂfb WX`Ü CXÀfIZY VffÀf³fIYf»f ¸fZÔ dIYÀfe ¦fSXe¶f IYû EIY ·fe §fSX ³fWXeÔ d¸f»ff þ¶fdIY WX¸ffSXe ·ffþ´ff ÀfSXIYfSX ³fZ ¸ffÂf QÀf ¸fWXe³fZ ¸fZÔ 11 »ffJ 22 WXþfSX AfUfÀf, 35 »ffJ SXfVf³f IYfOXÊ AüSX 25 »ffJ ¸fbµ°f d¶fþ»fe IY³fZ¢Vf³f ¸fbWX`¹ff IYSXf¹fZÜ CX³WXûÔ³fZ

´fidIiY¹ff WX`Ü ¸fÔÂff»f¹f BÀfIYf ¶¹fûSXf þbMXfE¦ff dIY IY¶f MXIY»ff ³fZ AfUZQ³f dQ¹ff ±ff AüSX IY¶f CXÀfIYf ´ffÀf´fûMXÊ ³fUe³feIÈY°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ RYf÷YIY MXIY»ff IZY ³ff¸f ÀfZ ¨fd¨fÊ°f ¸fûWX¸¸fQ RYf÷YIY Qb¶fBÊ ÀfZ ¹fWXfÔ ´fWXbÔ¨ff ±ff AüSX þ¶f UWX BÔdQSXf ¦ffÔ²fe AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f WXUfBÊ AçZ IZY AfUiþ³f IYfCXÔMXSX ´fSX ±ff °f¶f CXÀfZ Àfe¶feAfBÊ ³fZ d¦fSXµ°ffSX IYSX d»f¹ffÜ OXe IÔY´f³fe IYe CXÀfIYe ·fcd¸fIYf À´fá ³fWXeÔ WXû ´ff¹fe WX` »fZdIY³f IbYL ÀfbSXÃff Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYf IYWX³ff WX` dIY UWX AÔOXSXU»OXÊ OXfg³f IYf Qb¶fBÊ IYf IYf¸fIYfþ ÀfÔ·ff»f°ff ±ffÜ ÀfÔ¹fböY ASX¶f A¸feSXf°f ¸fZÔ ¶ffg»feUbOX AQfIYfSXf ßfeQZUe IYe ¸fü°f ´fSX ¸fÔOXSXf°fZ dUUfQ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ´fcLZ þf³fZ ´fSX IbY¸ffSX ³fZ IYWXf, þWXfÔ °fIY ¸f`Ô þf³f°ff WXcÔ dIY ÀfÔ¹fböY ASX¶f A¸feSXf°f ÀfZ IYf¦fþf°f WX¸fZÔ ÀfüÔ´fZ ¦f¹fZ AüSX CXÀfIZY Af²ffSX ´fSX WXe ßfeQZUe IYf ´ffd±fÊU VfSXeSX ·ffSX°f »ff¹ff ¦f¹ffÜ ¹fdQ IbYL ÀfÔdQ¦²f WXû°ff °fû UWX dSX´fûMXÊ ¸fZÔ Àff¸f³fZ Af ¦f¹ff WXû°ffÜ ÀfZVf»Vf ¸fZÔ kEþ¸´fVf³f AfBÊ»f`ÔOX ´fiûþZ¢MXl ÀfÔ¹fböY ´fdSX¹fûþ³ff WX`: dUQZVf ¸fÔÂff»f¹f ³f¹fe dQ»»feÜ ·ffSX°f ³fZ ÀfZVf»Vf IZY Àff±f

IYfÔ¦fiZÀf ³fZ ÀfSXIYfSX ´fSX SXf¿MÑXe¹f dWX°fûÔ IYû ³fbIYÀff³f ´fWXbÔ¨ff³fZ IYf »f¦ff¹ff AfSXû´f ³f¹fe dQ»»feÜ IYfÔ¦fiZÀf ³fZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe IYe ÀfSXIYfSX ´fSX SXf¿MÑXe¹f ÀfbSXÃff IZY Àff±f kkÀf¸fÓfü°ffll IYSX³fZ °f±ff 36 SXfRZY»f »fOÞXfIcY dU¸ff³f JSXeQ IYSX ÀfSXIYfSXe Jþf³fZ IYû 12,362 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYf ³fbIYÀff³f ´fWXbÔ¨ff³fZ IYf AfSXû´f »f¦ff¹ffÜ SXfRZY»f dU¸ff³f IYe d³f¸ff°ffÊ IÔY´f³fe OXÀff»MX EdUEVf³f IYe Ufd¿fÊIY dSX´fûMXÊ IYf WXUf»ff QZ°fZ WXbE IYfÔ¦fiZÀf ³fZ AfSXû´f »f¦ff¹ff dIY BÀf IÔY´f³fe³fZ A´f³ff EIY dU¸ff³f IY°fSX EUÔ d¸fp IYû dþÀf Qf¸f ´fSX ¶fZ¨ff ±ff CXÀfIZY 11 ¸ffWX ¶ffQ ·ffSX°f IYû CXÀf Qf¸f ÀfZ 351 IYSXûOÞX ÷Y´fE Ad²fIY ´fSX ¶fZ¨ffÜ IYfÔ¦fiZÀf ³fZ°ff ¦fb»ff¸f ³f¶fe AfþfQ AüSX SX¯fQe´f ÀfbSXþZUf»ff ³fZ ¹fWXfÔ ÀfÔÀfQ ·fU³f ´fdSXÀfSX ¸fZÔ ÀfÔUfQQf°ffAûÔ IYû ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY ·ffSX°f IYû 2016 ¸fZÔ 36 SXfRZY»f dU¸ff³f 7.5 ASX¶f ¹fcSXû ¸fZÔ ¶fZ¨fZ ¦f¹fZ þ¶fdIY IY°fSX EUÔ d¸fp IYû 2015 ¸fZÔ ¹fWX 7.5 ASX¶f ¹fcSXû ¸fZÔ ¶fZ¨fZ ¦f¹fZ ±fZÜ ´ffMXeÊ ³fZ QfUf dIY¹ff dIY BÀfIZY A³fbÀffSX ·ffSX°f IYû ´fi°¹fZIY dU¸ff³f IYSXe¶f 1670.70 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ ¸fZÔ ¶fZ¨ff ¦f¹ff þ¶fdIY IY°fSX EUÔ d¸fp IYû ¹fWXe dU¸ff³f 1319.80 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ ¸fZÔ ¶fZ¨ff ¦f¹ffÜ ´ffMXeÊ ³fZ°ffAûÔ ³fZ IYWXf dIY ´fi°¹fZIY dU¸ff³f IZY Qf¸f ¸fZÔ 351 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYf AÔ°fSX ±ffÜ AfþfQ, ÀfbSXþZUf»ff AüSX ´fcUÊ IZY³Qie¹f ¸fÔÂfe dþ°fZ³Qi dÀfÔWX ³fZ BÀf AUÀfSX ´fSX QfUf dIY¹ff dIY SXfRZY»f dU¸ff³fûÔ IYe JSXeQ ¸fZÔ ÀfSXIYfSX ³fZ ´fcSXe °fSXWX ÀfZ A´ffSXQdVfÊ°ff ¶fSX°fe WX`Ü AfþfQ ³fZ QfUf dIY¹ff dIY ¹fdQ ¸fûQe ÀfSXIYfSX ³fZ ÀfÔ´fi¦f ÀfSXIYfSX õfSXf 126 dU¸ff³fûÔ IZY d»fE dIY¹fZ ¦f¹fZ ÀfüQZ IYû SXï ³f dIY¹ff WXû°ff °fû UWX 41,212 IYSXûOÞX ÷Y´fE ¶f¨ff ÀfIY°fe ±feÜIYfÔ¦fiZÀf ³fZ°ffAûÔ ³fZ EIY ¶f¹ff³f ¸fZÔ IYWXf, kkSXfRZY»f ÀfüQZ ´fSX ¸fûQe ÀfSXIYfSX IYe ²¹ff³f ·fMXIYf³fZ Uf»fe ¹fbdöY¹fûÔ IZY IYfSX¯fBÀf ¶ffSXZ ¸fZÔ þUf¶f d¸f»f³fZ IZY ¶fþf¹f IYBÊ ÀfUf»f ´f`Qf WXbE WX`ÔÜll ´fi²ff³f¸fÔÂfe ´fSX SXf¿MÑXe¹f ÀfbSXÃff EUÔ dWX°fûÔ IZY Àff±f Àf¸fÓfü°ff IYSX³fZ IYf AfSXû´f »f¦ff°fZ WXbE AfþfQ ³fZ IYWXf dIY 126 dU¸ff³fûÔ IZY ¶fþf¹f 36 dU¸ff³fWXe ¢¹fûÔ JSXeQZ ¦f¹fZ þ¶fdIY ´fcUÊ ¸fZÔ dIY¹fZ ¦f¹fZ ÀfüQZ IZY d»fE AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f ¶fûd»f¹ffÔ Af¸fÔdÂf°f IYe ¦f¹fe ±feÔÜ CX³WXûÔ³fZ ÀfUf»f dIY¹ff, kk¢¹ff ¹fWX SXf¿MÑXe¹f ÀfbSXÃff IZY Àff±f Àf¸fÓfü°ff ³fWXeÔ WX`? ´fi²ff³f¸fÔÂfe EUÔ SXÃff ¸fÔÂfe JSXeQ ¸fc»¹f (SXfRZY»f dU¸ff³f IYf) dL´ff ¢¹fûÔ SXWXZ WX`Ô? ¢¹ff ¹fWX ÀfWXe WX` dIY 12 dQÀfÔ¶fSX 2012 IYe ¶fû»fe IZY A³fbÀffSX SXfRZY»f IZY ´fid°f dU¸ff³f IYe IYe¸f°f 526.1 IYSXûOÞX ÷Y´fE ±fe þ¶fdIY ¸fûQe ÀfSXIYfSX ³fZ ´fid°f dU¸ff³f IYe JSXeQ 1670.70 IYSXûOÞX ÷Y´fE IYe IYe¸f°f ´fSX IYeÜll ÀfbSXþZUf»ff ³fZ IYWXf dIY ¹fWX ÀfüQf I`Yd¶f³fZMX IYe ÀfbSXÃff ¸ff¸f»fûÔ IYe Àfd¸fd°f IYe ´fcUÊ A³fb¸fd°f IZY dIY¹ff ¦f¹ff dþÀf¸fZÔ SXf¿MÑXe¹f dWX°fûÔ IYû °ffIY ´fSX SXJf ¦f¹ffÜ Àff±f WXe 36 WXþfSX IYSXûOÞX ÷Y´fE IZY AfRYÀfZMX Àf¸fÓfü°fZ IYû dWX³QbÀ°ff³f E¹fSXû³ffdMX¢Àf d»f. IZY ¶fþf¹f EIY EZÀfe d³fþe IÔY´f³fe IYû QZ dQ¹ff ¦f¹ff dþÀfIZY ´ffÀf SXÃff d³f¸ffʯf IYf IYûBÊ A³fb·fU ³fWXeÔ WX`Ü

IYWXf, WX¸f³fZ ¦fûSXJ´fbSX IZY d»fE IYBÊ ´fdSX¹fûþ³ffAûÔ IYe §fû¿f¯ff IYe WX`Ü A¦fSX Af´f (¸f°fQf°ff) ¨ffWX°fZ WX`Ô dIY ¹fZ ´fdSX¹fûþ³ffEÔ þ¸fe³fe À°fSX ´fSX ·f»fe·ffÔd°f IYf¹ffÊd³U°f WXûÔ °fû ÀfWXe CX¸¸feQUfSX IYf ¨f¹f³f IYSXZÔÜ Af´f³fZ dUd´f³f dÀfÔWX IZY øY´f ¸fZÔ ÀfWXe dU²ff¹fIY IYf ¨f¹f³f dIY¹ffÜ A¶f CX´fZ³Qi Vfb¢»f IZY øY´f ¸fZÔ ÀfÔÀfQ IZY d»fE ÀfWXe ´fid°fd³fd²f IYf ¨fb³ffU IYSXZÔÜll ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ IYWXf, ´fWX»fZ d³fUZVfIY SXfª¹f ¸fZÔ Af³fZ ÀfZ §f¶fSXf°fZ ±fZ ¢¹fûÔdIY ´fcUÊ IYe ÀfSXIYfSXûÔ ³fZ SXfª¹f IYe LdU JSXf¶f IYSX SXJe ±fe »fZdIY³f A¶f WX¸f³fZ WXf»ff°f Àfb²ffSXZ WX`Ô AüSX kkB³UZÀMXÀfÊ Àfd¸fMXll ÀfZ ¹fWX ÀffRY ³fþSX Af¹ffÜll ¹fû¦fe ³fZ RcY»f´fbSX AüSX ¦fûSXJ´fbSX Qû³fûÔ WXe ÀfeMXûÔ ´fSX ·ffþ´ff IYe þe°f IYf dUV½ffÀf ½¹föY dIY¹ffÜ B»ffWXf¶ffQÜ CXØfSX ´fiQZVf IZY ´fcUÊ ¸fb£¹f¸fÔÂfe AüSX Àf¸ffþUfQe ´ffMXeÊ (Àf´ff) ´fi¸fbJ AdJ»fZVf ¹ffQU ³fZ ÀfØfføYPÞX ·ffþ´ff ÀfSXIYfSX ´fSX d³fVff³ff Àff²f°fZ WXbE IYWXf dIY þ¶f ÀfZ ¶fWXbþ³f Àf¸ffþ ´ffMXeÊ (¶fÀf´ff) ³fZ Àf´ff IYû Àf¸f±fʳf QZ³fZ IYf EZ»ff³f dIY¹ff WX` °f¶f ÀfZ ·ffþ´ff IZY »fû¦fûÔ IYe ·ff¿ff WXe ¶fQ»f ¦fBÊ WX`Ü ÀfbSXÃffÃfZÂf ÀfÔ¶fÔ²fe Àf¸fÓfü°fZ IZY ÀffUÊþd³fIY ¹fWXfÔ RYfRYf¸fDY ¸fZÔ EIY dUVff»f þ³fÀf·ff IYû ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX°fZ WXbE CX³WXûÔ³fZ IYWXf, "¹fWXe ·ffþ´ff WXû³fZÀfÔ¶fÔ²fe SX´fMXûÔ IYû IYûBÊ dUVfZ¿f ¸fWX°U ³f IZY ³fZ°ff IYWX°fZ WX`Ô dIY ÀffÔ´f AüSX LLbÔQSX IYf ¦fNX¶fÔ²f³f WXbAf WX`Ü WX¸f ÀfÔIY»´f »fZÔ dIY þ¶f UûMX QZ°fZ WXbE IYWXf dIY kEþ¸´fVf³f AfBÊ»f`ÔOXl ´fOÞXZ¦ff °fû AÀf»fe ÀffÔ´f AüSX LLbÔQSX IYü³f WX` ´f°ff ¨f»f þfE¦ffÜ" AdJ»fZVf ³fZ ¶f¸WXSXü»fe CXô¸f ÀfÔ¹fböY ´fdSX¹fûþ³ff WX` dþÀfIYf ¸fIYÀfQ E¹fSX´fûMXÊ ÀfZ RYfRYf¸fDY °fIY SXûOX Vfû dIY¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, "¶fWXb°f ÀfZ »fû¦fûÔ ³fZ dJdÀf¹ff IYSX CXÀf QZVf IYûCXÀfIZY A´f°fMXe¹f A³f³¹f ¶fWXb°f IbYL ¶fû»f dQ¹ffÜ þ¶f ¸f`Ô E¢Àf´fiZÀfUZ ¶f³ff SXWXf ±ff °fû IY·fe ³fWXeÔ Àfû¨ff dIY ¸f`Ô ¶f`IYUOXÊ Afd±fÊIY ÃfZÂf (BÊBÊþZOX) IYe ÀfbSXÃff ¸fZÔ WXcÔÜ WX¸f³fZ 55 »ffJ ¦fSXe¶f ¸fdWX»ffAûÔ IYû Àf¸ffþUfQe ´fZÔVf³f QZ°fZ Àf¸f¹f IY·fe ³fWXeÔ Àfû¨ff ¸f`Ô ÀfWXf¹f°ff IYSX³ff WX`Ü ·ffSX°fe¹f Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ ¶f`IYUOXÊ WXcÔÜ WX¸f dIY°f³fZ ·fe ¶f`IYUOXÊ WX`Ô, »fZdIY³f WX¸ffSXZ IYf¸f B°f³fZ RYfSXUOXÊ WX`Ô dIY WX¸f³fZ 23 BÀf ¶ff°f IYe ³f °fû ´fbdá IYe AüSX ³f WXe ¸fWXe³fZ ¸fZÔ E¢Àf´fiZÀfUZ ¶f³ffIYSX CXÀf´fSX »fOÞXfIcY dU¸ff³f CX°ffSX dQ¹ffÜ" CX³WXûÔ³fZ ·ffþ´ff ÀfSXIYfSX IYû B³fIYfSX dIY¹ff dIY ´fcUÊ dUQZVf Àfd¨fU EÀf ¨fb³fü°fe QZ°fZ WXbE IYWXf, "Af´f ´fcUfÊÔ¨f»f E¢Àf´fiZÀfUZ IYû 22 ¸fWXe³fZ ¸fZÔ ¶f³ff Qû WX¸f ¸ff³f þfEÔ¦fZ þÀfVfÔIYSXÀfZVfZ»Àf IYe ¹ffÂff IZY QüSXf³f WXbAf dIY WX¸f ¶f`IYUOXÊ WX`Ô Af´f RYfSXUOXÊ WXûÜ" Àf´ff ´fi¸fbJ ³fZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe ´fSX d³fVff³ff Àff²f°fZ ÀfbSXÃff Àf¸fÓfü°ff k»feIYl WXû ¦f¹ff WX`Ü dUQZVf WXbE IYWXf, "B³f dQ³fûÔ ·fiáf¨ffSX, ¶fZBʸff³fe ´fSX ¶fWXb°f ¶ff°fZÔ WXû SXWXe WX`ÔÜ A·fe ³fûMX¶fÔQe IZY ¶fWXf³fZ ¸fÔÂff»f¹f IZY ´fiUöYf SXUeVf IbY¸ffSX ³fZ IYWXf, ¦fSXe¶fûÔ IYf ´f`Àff ¶f`ÔIY ¸fZÔ þ¸ff IYSXf dQ¹ffÜ þ¶f B³f ¶f`ÔIYûÔ ¸fZÔ ´f`Àff þ¸ff WXû ¦f¹ff °fû ¶f`ÔIYûÔ IYf kk... ÀfZVfZ»Vf Eþ¸´fVf³f AfBÊ»f`ÔOX ´fdSX¹fûþ³ff ´f`Àff IYü³f »fZIYSX ¨f»ff ¦f¹ffÜ" AdJ»fZVf ³fZ IYWXf, "´fi²ff³f¸fÔÂfe IYWX°fZ ±fZ dIY CXØfSX ´fiQZVf IZY EIY ÀfÔ¹fböY ´fdSX¹fûþ³ff WX`Ü ÀfZVf»Vf ÀfSXIYfSX ±ff³fûÔ IYû ¹ffQU ¨f»ff SXWXZ WX`ÔÜ þfd°f IZY Af²ffSX ´fSX UZ EZÀff IYWX°fZ ±fZÜ dIYÀfe ´fbd»fÀf Ad²fIYfSXe IZY A³fbSXû²f ´fSX ÀfSXIYfSX BÀfIYf dIiY¹ff³U¹f³f IZY ³ff¸f IZY Af¦fZ ¹ffQU d»fJf WXû°ff °fû UZ IYWX°fZ dIY dSXV°fZQfSX WX` CX³fIYfÜ WX¸f ·fe ´fcL³ff ¨ffWX°fZ IYSX SXWXe WX`Üll CX³WXûÔ³fZ IYWXf, kkBÀfIYf WX`Ô dIY A¦fSX ¹ffQU ¹ffQU dSXV°fZQfSX WX` °fû ´f`ÀfZ »fZ þf³fZ Uf»ff dSXV°fZQfSX dIYÀfIYf WX`Ü A¦fSX ¹ffQU ¸fIYÀfQ ÀfZVfZ»Vf IYû ¸fûþfd¸¶fIY ¨f`³f»f IZY ¹ffQU IYf dSXV°fZQfSX WXû ÀfIY°ff WX` °fû ¶f`ÔIY IYf ´f`Àff »fZ þf³fZ Uf»ff ·fe dIYÀfe IYf dSXV°fZQfSX WXû Àf¸fe´f°fIY R`Y»f ÃfZÂf ÀfdWX°f Àf¸fZ°f UÈWX°f ÀfIY°ff WX`Ü" ´ffMXeÊ ´fi°¹ffVfe ³ff¦fZÔQi dÀfÔWX ´fMXZ»f IZY ´fÃf ¸fZÔ ´fi¨ffSX IYSX°fZ WXbE CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¹fWX BÊBÊþZOX IYe ÀfbSXÃff ¸fZÔ ÀfWXf¹f°ff IYSX³ff WX` þû ¨fb³ffU QZVf IYe SXfþ³fed°f ¶fQ»f³fZ Uf»ff ¨fb³ffU WX`Ü ·ffþ´ff IZY »fû¦f ¦fZÀMX WXfCXÀf Uf»fe ¶ff°f ¹ffQ ¸fb£¹f õe´f ¸ffWXZ ÀfZ 1000 dIY»fû ¸feMXSX QcSX dQ»ff SXWXZ WX`ÔÜ "¶fÀf´ff IYe ³fZ°ff IYû WX¸f³fZ ¶fbAf IZY A»ffUf IY·fe IbYL IYWXf WXû °fû Af´f °fIY R`Y»ff WX`Ü...´fiÀ°ffdU°f ÀfbdU²ff ÀfZVf»Àf ¶f°ffAûÜ »fZdIY³f ·ffþ´ff Uf»fZ °fû ·f¦fUf³f SXf¸f IZY ³ff¸f ´fSX ²fûJf QZ°fZ WX`ÔÜ" ·ffþ´ff ´fi°¹ffVfe IYe WXû¦fe AüSX BÀfIYf ´fi¶fÔ²f³f Qû³fûÔ ´fÃf IYüVf»fZÔQi dÀfÔWX ´fMXZ»f IYû ¶ffWXSXe ´fi°¹ffVfe ¶f°ff°fZ WXbE CX³WXûÔ³fZ IYWXf, "WX¸ffSXf ´fi°¹ffVfe °fû WX¸ffSXZ ´fOÞXûÀf IYf SXWX³fZ Uf»ff WX`Ü »fZdIY³f ·ffþ´ff IYf ´fi°¹ffVfe ´f`SXfVfcMX ÀfZ CX°fSXf WX`Üll ÀfÔ¹fböY øY´f ÀfZ IYSXZÔ¦fZÜll

ÀfSXIYfSX ´f°ff »f¦ff SXWXe WX` dIY MXIY»ff ³fZ I`YÀfZ ´ffÀf´fûMXÊ WXfdÀf»f IYSX d»f¹ff: MEA

³f¹fe dQ»»feÜ AÔOXSXU»OXÊ OXfg³f QfCXQ B¶fifdWX¸f IZY ÀfWX¹fû¦fe RYf÷YIY MXIY»ff IYe d¦fSXµ°ffSXe IZY EIY dQ³f ¶ffQ dUQZVf ¸fÔÂff»f¹f ³fZ IYWXf dIY UWX Qb¶fBÊ ¸fZÔ A´f³fZ d¸fVf³f ÀfZ ¹fWX ´f°ff IYSX³fZ ¸fZÔ þbMXf WX` dIY MXIY»ff ³fZ I`YÀfZ ´ffÀf´fûMXÊ WXfdÀf»f IYSX d»f¹ff AüSX CXÀfIYf ³fUeIYSX¯f·fe IYSXf d»f¹ffÜ ÀfÔ¹fböY ASX¶f A¸feSXf°f ÀfZ ´fi°¹fd´fÊ°f IYSX »ff¹fZ þf³fZ IZY ¶ffQ Àfe¶feAfBÊ ³fZ MXIY»ff IYû d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff ±ffÜ dUQZVf ¸fÔÂff»f¹f IZY ´fiUöYf SXUeVf IbY¸ffSX ³fZ IYWXf, WX¸f Qb¶fBÊ ¸fZÔ A´f³fZ d¸fVf³f ÀfZ ´f°ff »f¦ff SXWXZ WX`ÔÜ ¹fWX d¶f»IbY»f WXe À´fá WX` dIY UWX ·f¦fûOÞXf WX` þû ·ffSX°f ÀfSXIYfSX IZY d»fE UfÔdL°f WX`Ü WX¸f³fZ ÀfÔ¹fböY ASX¶f A¸feSXf°f IYe ÀfSXIYfSX IZY Àff±f ¹fWX Àfc¨f³ff ÀffÓff IYe ±fe AüSX WX¸f CXÀfIZY Àff±f BÀf ¸ff¸f»fZ ´fSX Af¦fZ ¶fPÞX SXWXZ ±fZÜ ÀfÔ¹fböY ASX¶f A¸feSXf°f IZY ´fiVffÀf³f ³fZ CXÀfZ ´fi°¹fd´fÊ°f IYSX dQ¹ffÜ þ¶f IbY¸ffSX ÀfZ BÀf J¶fSX IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ´fcLf ¦f¹ff dIY dIYÀfe IZYÔQie¹f ¸fÔÂfe IZY QJ»f IZY ¨f»f°fZ CXÀfZ ´ffÀf´fûMXÊ d¸f»ff °f¶f CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY UWX AMXIY»f¶ffþe ³fWXeÔ IYSX³ff ¨ffWXZÔ¦fZÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ´ffÀf´fûMXÊ þfSXe IYSX³fZ AüSX CXÀfIZY ³fUeIYSX¯f IYe IbYL

6

¶fÀf´ff IZY Àf´ff IYû Àf¸f±fʳf IZY ¶ffQ ·ffþ´ff IYe ·ff¿ff ¶fQ»fe: AdJ»fZVf


10 ¸ff¨fÊ 2018

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

7

lelkef;d

¹fc´fe ¸fZÔ AüSX ª¹ffQf dJ»fZ 'IY¸f»f', BÀfIZY d»fE þbMX ¦f¹ff WX` ÀfÔ§f CXØfSX ´fiQZVf ¸fZÔ SXf¿MÑXe¹f ÀU¹fÔ ÀfZUIY ÀfÔ§f (AfSXEÀfEÀf) IYe ÀfdIiY¹f°ff B³f dQ³fûÔ IYfRYe ¶fPÞX ¦fBÊ WX`Ü IbYL »fû¦f BÀf ÀfdIiY¹f°ff IYû ¶feþZ´fe IZY CX·ffSX ÀfZ þûOÞX IYSX QZJ SXWXZ WX`ÔÜ BÀfIYû »fZIYSX dÀf¹ffÀfe ¦fd»f¹ffSXûÔ ¸fZÔ SXfþ³f`d°fIY d³fdWX°ff±fÊ d³fIYf»fZ þf SXWXZ WX`Ô °fû ÀfÔ§f °fû ¹fWXe IYWX°ff WX` dIY UWX þfd°fUfQe ²ffSX¯ff IYû QZVf ÀfZ CXJfOÞX IYSX RZYÔIY QZ³ff ¨ffWX°ff WX`Ü BÀfed»f¹fZ 'SXf¿MÑXûQ¹f' þ`ÀfZ IYf¹fÊIiY¸f ¨f»ff¹fZ þf SXWXZ WX`ÔÜ UWXeÔ SXfþ³f`d°fIY ´fÔdOX°fûÔ IYû »f¦f°ff WX` dIY AfSXEÀfEÀf ´fi¸fbJ ¸fûWX³f ·ff¦fU°f ¶fWXb°f Àf»feIZY IZY Àff±f SXf¿MÑXûQ¹f IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ þfd°fUfQ IZY QÔVf IYû d¸fMXf³fZ IYf ÀfÔQZVf QZIYSX 2019 IZY »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU IZY d»fE ´fMXIY±ff d»fJ³fZ IYe IYûdVfVf IYSX SXWXZ WX`Ô °ffdIY 2014 IZY Af¸f ¨fb³ffU IYe °fSXWX EIY ¶ffSX dRYSX dWX³Qb°U IZY A»fJ IYû þ¦ff¹ff þf ÀfIZYÜ dWXÔQb°U IZY EþZÔOXZ ´fSX »f¦ff°ffSX IYf¸f IYSX³fZ Uf»fZ AfSXEÀfEÀf ³fZ WXf»f WXe ¸fZÔ 'þfd°f þûOÞXû' IYf Af¦ffþ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZ³Qi ¸fûQe IZY ÀfÔÀfQe¹f ÃfZÂf UfSXf¯fÀfe ÀfZ dIY¹ff ±ffÜ BÀfIZY ¶ffQ A¦f»fZ ´fOÞXfU Af¦fSXf AüSX ¸fZSXNX SXWXZÜ QSXAÀf»f, AfSXEÀfEÀf dWX³Qb°U IYû ¸fþ¶fc°f IYSX³fZ IZY d»f¹fZ þfd°fUfQ IYû d¸fMXf IYSX Àf·fe dWX³QbAûÔ IYû EIY L°fSXe IZY ³fe¨fZ »ff³ff ¨ffWX°ff WX` BÀfIZY d»f¹fZ ÀfÔ§f IYfRYe Àf¸f¹f ÀfZ ´fi¹ffÀfSX°f ·fe WX`Ü CXÀfIYf Àf¶fÀfZ Ad²fIY RYûIYÀf Àf¸ffþ IZY Àf¶fÀfZ d´fLOÞXZ °f¶fIZY Qd»f°fûÔ ´fSX WX`Ü dþÀfIYû Àff²f³fZ ÀfZ Àf¸ffþ ¸fZÔ þfd°fUfQ IYf þWXSX °fû IY¸f WXû¦ff WXe BÀfIYf dÀf¹ffÀfe RYf¹fQf ·fe d¸f»f³ff °f¹f WX`Ü Af¸f ¨fb³ffU IZY ¸fïZ³fþSX AüSX ¹fc´fe IZY Qd»f°fûÔ IYû Àff²f³fZ IZY d»fE ÀfÔ§f ³fZ A´f³fe ÀfdIiY¹f°ff ¶fPÞXf Qe WX`Ü ¸fIYÀfQ dWXÔQb°U IYû ²ffSX QZIYSX þfd°fUfQe ²ffSX¯ff IYû CXJfOÞX IYSX ·f¦fUf IYfdRY»fZ IYû ¶fPÞXf³ff WX`Ü 2019 IYf SXfÀ°ff ¶feþZ´fe IZY d»fE Àfb¦f¸f ¶f³ff¹ff þfE BÀfIZY d»fE IbYL dQ³fûÔ ´fcUÊ ÀfÔ§f ´fi¸fbJ ³fZ UfSXf¯fÀfe ¸fZÔ ´fiUfÀf dIY¹ff ±ffÜ þWXfÔ CX³fIZY õfSXf Àf¸fSXÀf°ff U EIY°ff ´fSX þûSX QZIYSX ¹fbUfAûÔ AüSX Qd»f°fûÔ IYû þûOÞX³fZ IYf ¸fÔÂf RcYÔIYf ¦f¹ffÜ CXÀfIZY ¶ffQ ÀfÔ§f ´fi¸fbJ Af¦fSXf ¦fEÜ UWXfÔ A´f³fZ Qû dQUÀfe¹f IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ·ff¦fU°f ³fZ dWXÔQc EIY°ff IZY BQÊd¦fQÊ A´f³ff ·ff¿f¯f IZYd³Qi°f

SXJf °fû ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¹fû¦fe AfdQ°¹f³ff±f ÀfZ 2019 IZY SXûOX¸f`´f ´fSX ¨f¨ffÊ ·fe IYeÜ ÀfÔ§f ´fi¸fbJ ³fZ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¹fû¦fe AfdQ°¹f³ff±f ÀfZ ¸fb»ffIYf°f IZY QüSXf³f þfd°fUfQ IZY Jf°¸fZ IZY d»f¹fZ NXûÀf ³fed°f ¶f³ff³fZ IYe ¶ff°f IYWXe °fû 25 dQÀfÔ¶fSX IYû ÀfÔ§f ´fi¸fbJ ³fZ ¸fZSXNX ¸fZÔ dWX³Qb°U IYe EIY°ff IYf ÀffSX A´f³fZ dWXÀff¶f ÀfZ Àf¸fÓff¹ffÜ CX¸¸feQ þ°ffBÊ þf SXWXe WX` ´fiQZVf IZY A»f¦f-A»f¦f dWXÀÀfûÔ ¸fZÔ ¶feþZ´fe IYe ´fÃf ¸fZÔ ¸ffWXü»f ¶f³ff³fZ IZY d»fE ÀfÔ§f BÀfe °fSXWX IZY ¶fOÞXZ Af¹fûþ³f Af¦fZ ·fe IYSX°ff SXWXZ¦ffÜ ¶ff°f SXf¿MÑXe¹f ÀU¹fÔÀfZUIY ÀfÔ§f IZY 25 RYSXUSXe IYû ¸fZSXNX ¸fZÔ 'SXf¿MÑXûQ¹f' ³ff¸f ÀfZ Af¹fûdþ°f ¸fWXfÀf¸ff¦f¸f IYe dIY þf¹fZ °fû ÀfÔ§f IYe °fSXWX ÀfZ QfUf dIY¹ff ¦f¹ff dIY ¹fZ QZVf ¸fZÔ A¶f °fIY IYf Àf¶fÀfZ ¶fOÞXf Àf¸ff¦f¸f ±ffÜ BÀf IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ IYSXe¶f °fe³f »ffJ ÀU¹fÔÀfZUIYûÔ ³fZ A´f³fe CX´fdÀ±fd°f QþÊ IYSXfBÊÜ BÀf Àf¸ff¦f¸f IZY þdSXE ÀfÔ§f IZYÔQi ¸fZÔ ¸fûQe ÀfSXIYfSX IYe Uf´fÀfe IZY d»fE SXûOX¸f`´f °f`¹ffSX IYSX°fZ ·fe dQJfÜ BÀfÀfZ ´fWX»fZ ÀfÔ§f ¸f±fbSXf ¸fZÔ ·fe EIY ¸fWXf Àf¸ff¦f¸f IYSX ¨fbIYf WX` »fZdIY³f UWXfÔ IZYU»f ÀfÔ§f IZY ´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ AüSX ¶feþZ´fe ÀfZ þbOÞXZ ¶fOÞXZ ³fZ°ffAûÔ ³fZ dWXÀÀff d»f¹ff ±ffÜ ¸fZSXNX IZY Àf¸ff¦f¸f ¸fZÔ Af¸f ÀU¹fÔÀfZUIY ·fe Vffd¸f»f WXbE ±fZÜ A¶f °fIY WXbE ÀfÔ§f IZY 'SXf¿MÑXûQ¹f' Àf¸ff¦f¸f IYf¹fÊIiY¸f ´fcSXe °fSXWX 2019 IZY »fûIYÀf·ff

¨fb³ffU ¸fZÔ ¶feþZ´fe ÀfSXIYfSX IYe Uf´fÀfe IZY d»fE ¸ffWXü»f ¶f³ff°fZ dQJZ WX`ÔÜ QSXAÀf»f, 2014 IZY Af¸f ¨fb³ffU ¸fZÔ dWXÔQc UûMXûÔ IYf ²fibUeIYSX¯f ¶feþZ´fe IYe °fSXRY WXû ¦f¹ff ±ffÜ ¹fWXfÔ °fIY dIY »fÔ¶fZ UöY IZY ¶ffQ Qd»f°fûÔ ³fZ ·fe ¸ff¹ffU°fe IYf Àff±f LûOÞXIYSX ¶feþZ´fe IYf Àff±f dQ¹ff ±ffÜ 2017 ¸fZÔ WXbE dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU ¸fZÔ ·fe Qd»f°f AüSX Ad°f d´fLOÞXZ ¶feþZ´fe IZY Àff±f dQJZ ±fZÜ SXf¿MÑXûQ¹f IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ AfSXEÀfEÀf ´fi¸fbJ IYe ´fcSXe IYûdVfVf SXWXe dIY þfd°fUfQ IZY ¶feþ IYû Àf¸ff~ dIY¹ff þfEÜ CX³WXûÔ³fZ Àf¸ff¦f¸f ¸fZÔ A´f³fZ ÀfÔ¶fû²f³f ¸fZÔ ÀffRY IYWXf dIY WX¸ffSXZ Óf¦fOÞXûÔ ´fSX Àf·fe A´f³fe SXfþ³fed°fIY SXûdMX¹ffÔ ÀfZÔIY°fZ WX`ÔÜ WX¸fZÔ ¹fZ ¸ff³f³ff ´fOÞXZ¦ff dIY WXSX dWXÔQc ¸fZSXf ÀfWXûQSX ·ffBÊ WX`Ü ´fÔ±f IYûBÊ WXû, ´fcþf ´fðd°f IYûBÊ ·fe WXû, þfd°f IYûBÊ ·fe WXû, AfSXf²¹f IYûBÊ ·fe WXûÜ ·ffSX°f IYû A´f³fe ¸ff°ff ¸ff³f³fZ Uf»ff WXSX IYûBÊ dWXÔQc WX`Ü Àf·fe ¸fZÔ EIY°ff IYû ¶fPÞXfUf QZ³ff WXû¦ffÜ CX³WXûÔ³fZ ¨fZ°ff¹ff ·fe dIY BÀf EIY°ff IYû SXûIY³fZ IZY d»fE ¿fOXйfÔÂf Jc¶f WXû°fZ SXWXZ WX`Ô, Af¦fZ WXûÔ¦fZ ·fe, »fZdIY³f WX¸fZÔ EIYþbMX WXû³ff WX`Ü CXØfSX ´fiQZVf IZY ¸fZSXNX ¸fZÔ A¶f °fIY IYf Àf¶fÀfZ ¶fOÞXf ÀU¹fÔÀfZUIY Àf¸ff¦f¸f Af¹fûdþ°f IYSX SXf¿MÑXe¹f ÀU¹fÔÀfZUIY ÀfÔ§f (AfSXEÀfEÀf) ³fZ A´f³fZ IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ IYû A¦f»fZ Af¸f ¨fb³ffU IZY d»fE IY¸fSX IYÀf »fZ³fZ IYf ÀfÔQZVf °fû dQ¹ff WXe BÀfIZY Àff±f WXe

ÀfÔ§f ³fZ QZVf IYû A´f³fZ Q¸fJ¸f IYf AWXÀffÀf IYSXf³fZ IYe IYûdVfVf ·fe IYeÜ Àf¸ff¦f¸f ¸fZÔ AfSXEÀfEÀf ´fi¸fbJ ¸fûWX³f ·ff¦fU°f ³fZ dWXÔQbAûÔ IYe EIYþbMX°ff ´fSX Àf¶fÀfZ ª¹ffQf þûSX dQ¹ffÜ CX³fIYf IYWX³ff ±ff dIY WX¸f þfd°f IZY Af²ffSX ´fSX Af´fÀf ¸fZÔ »fOÞX SXWXZ WX`Ô, þû WX¸ffSXZ SXfÀ°fZ ¸fZÔ AUSXû²f ´f`Qf IYSX SXWXf WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ÀfÔ§f IYf IYûBÊ dUIY»´f ³fWXeÔ WX`, ÀfÔ´fc¯fÊ Àf¸ffþ IYû SXf¿MÑXe¹f ÀU¹fÔÀfZUIY ÀfÔ§f ¶f³ff³ff WXû¦ffÜ QSXAÀf»f, dÀf¹ffÀf°fQfSXûÔ WXe ³fWXeÔ AfSXEÀfEÀf IZY d»fE ·fe CXØfSX ´fiQZVf dWX³Qb°U IYe EIY ´fi¹fû¦fVff»ff WX`Ü BÀfed»f¹fZ A°fe°f ¸fZÔ ·fe dWX³Qb°U ÀfZ þbOÞXZ Àf·fe ´fi¹fû¦f ¹fWXfÔ dIYE þf°fZ SXWXZ WX`ÔÜ JfÀfIYSX ´fd›¸fe ¹fc´fe °fû CXÀfIZY d»fE Àf¶fÀfZ ª¹ffQf ¸fbRYeQ ¸ff³ff þf°ff WX`Ü 2014 ¸fZÔ ¶feþZ´fe IYû ÀfUfÊd²fIY 73 »fûIYÀf·ff ÀfeMXZÔ CXØfSX ´fiQZVf ÀfZ WXe d¸f»fe ±feÔÜ BÀf¸fZÔ ·fe UûMX ´fid°fVf°f IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ´fd›¸fe CXØfSX ´fiQZVf IYfRYe Af¦fZ SXWXf ±ffÜ WXf»ffÔdIY B²fSX ¹fWXfÔ ÀfU¯fûÊÔ AüSX Qd»f°fûÔ IZY ¶fe¨f MXIYSXfU IYe IYBÊ §fMX³ffEÔ ·fe §fMXe WX`Ô, dþÀfÀfZ ÀfÔ§f d¨fÔd°f°f ¶f°ff¹ff þf°ff WX`Ü ¸fZSXNX ¸fZÔ 'SXf¿MÑXûQ¹f' Àf¸ff¦f¸f IZY Af¹fûþ³f IYf EIY CXïZV¹f BÀf MXIYSXfU ÀfZ ´f`Qf WXbE A»f¦ffU IYû QcSX IYSX³ff ·fe ±ffÜ BÀfed»f¹fZ ÀfÔ§f ³fZ Àf·fe ¸f°f-´fÔ±f IZY »fû¦fûÔ, ¸fdWX»ffAûÔ AüSX ÀfÔ°fûÔ IYf ¹fWXfÔ þ¸ffUOÞXf dIY¹ff ±ffÜ d´fL»fZ

Af¸f ¨fb³ffU AüSX CXÀfIZY ¶ffQ dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffUûÔ ¸fZÔ ÀfÔ§f ³fZ dþÀf ³fBÊ ÀfûVf»f BÔþed³f¹fdSXÔ¦f IYû A´f³fe SX¯f³fed°f ¸fZÔ þ¦fWX Qe WX`, CXÀfIZY ³f°feþZ CXÀfIZY d»fE ¶fOÞXZ RY»fQf¹fe SXWXZ ±fZÜ ÀfÔ§f þf³f°ff WX` dIY þfd°f Af²ffdSX°f MXIYSXfU BÀf SX¯f³fed°f IYû ¶fZþf³f ¶f³ff ÀfIY°fZ WX`Ô, BÀfd»fE ÀfÔ§f IYf Àf¶fÀfZ ª¹ffQf þûSX dWXÔQc EIY°ff ´fSX WX`Ü ¦füSX°f»f¶f WX` dIY d´fL»fZ IbYL U¿fûÊÔ ¸fZÔ ÀfÔ§f ³fZ ¶fQ»f°fZ Àff¸ffdþIY ¹f±ff±fÊ IZY A³fbøY´f A´f³fe SX¯f³fed°f AüSX IbYL ¸fc»f dÀfðfÔ°fûÔ ¸fZÔ ·fe ¶fQ»ffU dIYE WX`Ô, Àff±f WXe IYBÊ °fSXWX IZY ´fSXÀ´fSX dUSXû²fe °f°UûÔ IYû A´f³fZ ·fe°fSX ´f¨ff³fZ IYe Ãf¸f°ff AüSX »f¨fe»ff´f³f ·fe dUIYdÀf°f dIY¹ff WX`Ü Àf¸f»f`Ôd¦fIY°ff AüSX AfSXÃf¯f þ`ÀfZ ¸fbïûÔ ´fSX CXÀf³fZ A´f³ff ÷YJ ³fSX¸f dIY¹ff AüSX U`»fZÔMXfBÔÀf OXZ AüSX »fU þZWXfQ ´fSX CXÀf³fZ ¨fb´´fe Àff²f »fe WX`Ü VffJfAûÔ ¸fZÔ ¹fQfIYQf »fOÞXdIY¹ffÔ AüSX ¸fdWX»ffEÔ ·fe dQJ³fZ »f¦fe WX`ÔÜ ¸fZSXNX Àf¸ff¦f¸f ¸fZÔ ÀfÔ§f ³fZ A´f³fZ BÀfe øY´f IYe EIY Óf»fIY ·fe dQJfBÊ ±feÜ ÀfÔ§f A¦fSX A´f³fZ d¸fVf³f ¸fZÔ IYf¸f¹ff¶f SXWX°ff WX` °fû 2019 ¸fZÔ 'IY¸f»f' AüSX ·fe Jc¶fÀfcSX°f AfIYfSX »fZ ÀfIY°ff WX`Ü »f¶¶fû»fbAf¶f ¹fWX WX` dIY 2019 ¸fZÔ ¸fûQe IYe ´fb³f: ´feE¸f IZY ´fQ ´fSX Uf´fÀfe WXû þf¹fZ, BÀfIZY d»f¹fZ ÀfÔ§f A·fe ÀfZ dWX³Qb°U IZY EþZÔOXZ IYû ²ffSX QZ³fZ ¸fZÔ þbMX ¦f¹ff WX`Ü -Aþ¹f IbY¸ffSX


Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

10 ¸ff¨fÊX 2018

8

dQ»fe´f UZÔ¦fÀfSXIYSX IZY ¶f¹ff³f ´fSX AfBÊ´feE»f 2018 ÀfZ ´fWX»fZ ßfed³fUfÀf³f ³fZ þ°ffBÊ IYOÞXe Af´fdØf 'Vf¸fe ¸ff¸f»fZ' IYe Àf¸feÃff ¨fZ³³f`Ü AfBÊÀfeÀfe IZY ´fcUÊ ¨fZ¹fSX¸f`³f AüSX ¦f»f°f WX` dþÀfIYf IYûBÊ Af²ffSX ³fWXeÔ WX`Ü ¶feÀfeÀfeAfBÊ IZY ´fcUÊ A²¹fÃf ³fZ ¶f°ff¹ff dIY 2008 ¸fZÔ ßfe »fÔIYf QüSXZ IZY d»fE ·ffSX°fe¹f MXe¸f ¸fZÔ dIYÀfe EIY dJ»ffOÞXe IYe þ¦fWX QcÀfSXZ dJ»ffOÞXe IYû Vffd¸f»f IYSX³fZ IZY AfSXû´f ´fcSXe °fSXWX ¦f»f°f WX`Ô ¢¹fûÔdIY CXÀf ÀfeSXeþ ¸fZÔ ¶fQie³ff±f AüSX dUSXfMX, Qû³fûÔ IYû WXe ¸füIYf dQ¹ff ¦f¹ff ±ffÜ ßfed³fUfÀf³f ³fZ IYWXf dIY CX³fIYe UZÔ¦fÀfSXIYSX IZY Àff±f dIYÀfe °fSXWX IYe QbV¸f³fe ³fWXeÔ WX`Ü ßfed³fUfÀf³f ³fZ IYWXf, 'WX¸f Àf·fe UZÔ¦fÀfSXIYSX IYe ¶f»»fZ¶ffþe ´fid°f·ff IZY ´fiVfÔÀfIY SXWXZ WX`ÔÜ ¸fbÓfZ ¹ffQ WX` þ¶f Àff»f ¶feÀfeÀfeAfBÊ IZY ´fcUÊ A²¹fÃf E³f. ¹fWX Vf¸fʳffIY WX` dIY UZÔ¦fÀfSXIYSX ³fZ ¸fbÓf ´fSX 1994 ¸fZÔ BÔdOX¹ff Àfe¸fZÔMXÐÀf ³fZ EIY ¸f`¨f ¸fZÔ ßfed³fUfÀf³f ³fZ VfbIiYUfSX IYû ´fcUÊ dIiYIZYMXSX ÓfcNXZ AfSXû´f »f¦ffIYSX ¸fZSXe LdU JSXf¶f CX³fIZY RYf¹fQZ IZY d»fE EIY »ffJ ÷Y´f¹fZ IYf ¹fû¦fQf³f dQ¹ff ±ffÜ CXÀf Àf¸f¹f þû EIY dQ»fe´f UZÔ¦fÀfSXIYSX IZY ¶f¹ff³f ´fSX IYOÞXe IYSX³fZ IYe IYûdVfVf IYe WX`Ü Af´fdØf þ°ffBÊÜ ·ffSX°fe¹f MXe¸f IZY ´fcUÊ ¸fZSXe ³fþSX ¸fZÔ EIY ´fcUÊ ¨f¹f³fIY°ffÊ IYf BÀf ¶fOÞXe SXfdVf WXû°fe ±feÜ' CX³WXûÔ³fZ Àff±f WXe IY~f³f ³fZ EIY IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ QfUf dIY¹ff °fSXWX ¶f¹ff³f QZ³ff ´fcSXe °fSXWX ÀfZ ¦f`SX ´fZVfZUSX þf³fIYfSXe Qe dIY UZÔ¦fÀfSXIYSX IZY Af¦fiWX ±ff dIY 2008 ¸fZÔ þ¶f UWX BCCI ¸fZÔ SXU`¹ff WX`Ü' UZÔ¦fÀfSXIYSX ³fZ QfUf dIY¹ff ±ff ´fSX WXe QfQSX ¹fcd³f¹f³f ¢»f¶f IYe ³f`Vf³f»f dÀf»fZ¢Vf³f IYd¸fMXe IZY ¨feRY dIY MXe¸f BÔdOX¹ff ¸fZÔ °fd¸f»f³ffOXb IZY EÀf Af²ffSX·fc°f ÀfbdU²ffAûÔ IZY d»fE BÔdOX¹ff dÀf»fZ¢MXSX ±fZ, °f¶f dUSXfMX IYûWX»fe ÀfZ þbOÞXZ ¶fQie³ff±f IYe þ¦fWX 19 Àff»f IZY dUSXfMX Àfe¸fZÔMXÐÀf ³fZ 10 »ffJ ÷Y´f¹fZ dQE ±fZÜ EIY ¸fÀf»fZ ´fSX CX³fIYf IYf¹fÊIYf»f LûMXf IYûWX»fe IYû Vffd¸f»f IYSX³fZ IZY IYfSX¯f CX³WXûÔ³fZ IYWXf, '¸f`Ô³fZ CX³fIYf EIY dIiYIZYMXSX IYSX dQ¹ff ¦f¹ff ±ffÜ ßfed³fUfÀf³f ³fZ CX³fIYf IYf¹fÊIYf»f LûMXf IZY °füSX ´fSX WX¸fZVff Àf¸¸ff³f dIY¹ff WX`Ü QbJ WX` dIY UWX EZÀfe ¶ff°f IYSX SXWXZ WX`ÔÜ' ßfed³fUfÀf³f ³fZ IYWXf, '¹fWX ´fcSXe °fSXWX ÀfZ IYSX dQ¹ff ±ffÜ

IYSX SXWXf WX` OXZ¹fSXOXZdU»Àf

³fBÊ dQ»»feÜ BÔdOX¹f³f ´fied¸f¹fSX »fe¦f IYe RiY`Ô¨ffBþe dQ»»fe OXZ¹fSXOXZdU»Àf ¸fûWX¸¸fQ Vf¸fe ÀfZ þbOÞXZ dUUfQ ´fSX IYSXe¶fe ³fþSX SXJZ WXbE WX` °f±ff CXÀfIZY Vfe¿fÊ Ad²fIYfSXe BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ þ»Q WXe ¶feÀfeÀfeAfBÊ Ad²fIYfdSX¹fûÔ ÀfZ d¸f»f ÀfIY°fZ WX`ÔÜ Vf¸fe IYe ´f}e WXÀfe³f þWXfÔ ³fZ BÀf °fZþ ¦fZÔQ¶ffþ ´fSX §fSXZ»fc dWXÔÀff AüSX ½¹fd·f¨ffSX IYf AfSXû´f »f¦ffIYSX ´fbd»fÀf ¸fZÔ dVfIYf¹f°f QþÊ IYSXf¹fe WX`Ü ¶feÀfeÀfeAfBÊ ´fWX»fZ WXe CX³fIYf IZYÔQie¹f A³fb¶fÔ²f SXûIY ¨fbIYf WX`, ¢¹fûÔdIY ´fbd»fÀf §fSXZ»fc dWXÔÀff IZY AfSXû´fûÔ IYe A´f³fe þfÔ¨f þ»Q VfbøY IYSX ÀfIY°fe WX`Ü OXZ¹fSXOXZdU»Àf A¶f ¶feÀfeÀfeAfBÊ ÀfZ IYf³fc³fe Àf»ffWX IYf BÔ°fþfSX IYSX SXWXe WX` dIY CXÀfZ ¶fÔ¦ff»f IZY BÀf °fZþ ¦fZÔQ¶ffþ IYû dVfdUSX ¸fZÔ ·ff¦f »fZ³fZ IYe A³fb¸fd°f QZ³fe ¨ffdWXE ¹ff ³fWXeÔÜ dVfdUSX BÀf ¸fWXe³fZ IZY AfdJSX ¸fZÔ VfbøY WXû¦ffÜ RiY`Ô¨ffBþe IZY EIY Ad²fIYfSXe ³fZ IYWXf, OXZ¹fSXOXZdU»Àf ´fi¶fÔ²f³f BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ

EIY°fSXRYf R`YÀf»ff ³fWXeÔ IYSX ÀfIY°ff WX`Ü

AfBÊ´feE»f ¸fZÔ JZ»f³fZ Uf»fZ ´fi°¹fZIY dJ»ffOÞXe IYf dÂfÀ°fSXe¹f A³fb¶fÔ²f WXû°ff WX`, dþÀf¸fZÔ ¶feÀfeÀfeAfBÊ, RiY`Ô¨ffBþe AüSX dJ»ffOÞXe Vffd¸f»f WXû°ff WX`Ü WX¸f BÀf ÀfÔUZQ³fVfe»f dÀ±fd°f ÀfZ AU¦f°f WX`Ô AüSX ¶feÀfeÀfeAfBÊ IZY Vfe¿fÊ Ad²fIYfdSX¹fûÔ ÀfZ ¶ff°f IYSX SXWXZ WX`ÔÜ

·ffSX°fe¹f ¸fdWX»ff WXfgIYe ´fÔOXйff ÀfZ °fb»f³ff ÀfZ Q¶ffU ¸fZÔ ³fWXeÔ MXe¸f ³fZ QdÃf¯f IYûdSX¹ff Af³ff ¨ffWX°ff: dUþ¹f VfÔIYSX IYû 3-1 ÀfZ Qe dVfIYÀ°f Àfû»fÜ ·ffSX°fe¹f ¸fdWX»ff WXfIYe MXe¸f ³fZ Af»f SXfCXÔOX ´fiQVfʳf IYSX°fZ WXbE ´ffÔ¨f ¸f`¨fûÔ IYe ÀfeSXeþ IZY ¨fü±fZ ¸f`¨f ¸fZÔ Afþ ¹fWXfÔ A´f³fZ ÀfZ DYÔ¨fe SX`ÔdIÔY¦f IYe IYûdSX¹ffBÊ MXe¸f ´fSX31 ÀfZ þe°f QþÊ IYeÜ Qbd³f¹ff IYe QÀfUZÔ ³fÔ¶fSX IYe MXe¸f ³fZ BÀf °fSXWX ÀfeSXeþ ¸fZÔ3-1 IYe AþZ¹f ¶fPÞX°f ¶f³ff »fe WX` AüSX BÀfIYf AÔd°f¸f ¸f`¨f SXdUUfSX IYû JZ»ff þf¹fZ¦ffÜ ´fWX»fZ ¢½ffMXÊSX ¸fZÔ ¦fbSXþe°f IYüSX( QcÀfSXZ d¸f³fMX) AüSX Qed´fIYf(14) ³fZ ¦fû»f IYSX ·ffSX°f IYû2-0 ÀfZ Af¦fZ IYSX dQ¹ffÜ BÀfIZY ¶ffQ ´fc³f¸f SXf³fe ³fZ47 UZÔ d¸f³fMX ¸fZÔ ¸f`Qf³fe ¦fû»f Qf¦ffÜ ¸fZþ¶ff³fûÔ IZY d»f¹fZ d¸f WXb³f ´ffIYÊ ³fZ57 UZÔ d¸f³fMX ¸fZÔ ÀffÔ°U³ff ¦fû»f dIY¹ffÜ ¸f`¨f IZY VfbøY ¸fZÔ ·ffSX°f ³fZ QdÃf¯f IYûdSX¹ffBÊ dOXRZYÔÀf ´fSX Q¶ffU ¶f³ff Qe AüSX QcÀfSXZ WXe d¸f³fMX ¸fZÔ ´fZ³f»MXe IYf³fÊSX WXfdÀf»f dIY¹ff dþÀfZ ¦fbSXþe°f IYüSX ³fZ ¦fû»f ¸fZÔ °f¶Qe»f dIY¹ffÜ QdÃf¯f IYûdSX¹ff IYû WXf»ffÔdIY ¨fü±fZ WXe d¸f³fMX ¸fZÔ ¶fSXf¶fSXe IYSX³fZ IYf ¸füIYf d¸f»ff »fZdIY³f ´fZ³f»MXe IYf³fÊSX IYf ¹fWX VffMX UfBOX d³fIY»f ¦f¹ffÜ ·ffSX°fe¹f ¦fû»fIYe´fSX ÀUf°fe ³fZ10 UZÔ d¸f³fMX ¸fZÔ EIY AüSX ´fZ³f»MXe IYf³fÊSX IYf ¶f¨ffU dIY¹ffÜ ·ffSX°f ³fZ14 UZÔ d¸f³fMX ¸fZÔ ´fZ³f»MXe IYf³fÊSX WXfdÀf»f dIY¹ff dþÀf ´fSX Qed´fIYf ³fZ ¦fû»f IYSX MXe¸f IYû ´fWX»fZ ¢½ffMXÊSX ¸fZÔ2-0 ÀfZ ¶fPÞX°f dQ»ff QeÜ QcÀfSXZ ¢½ffMXÊSX ¸fZÔ Qû³fûÔ MXe¸fZÔ ¸füIZY þbMXf°fe SXWXeÔ »fZdIY³f IYûBÊ ·fe ´fid°fõÔõe ¦fû»fIYe´fSX IYû ´fÀ°f ³fWXeÔ IYSX ÀfIYeÔÜ WXfRY MXfB¸f °fIY ·ffSX°f IYe Qû ¦fû»f IYe ¶fPÞX°f ¶fSXIYSXfSX SXWXeÜ °feÀfSXZ ¢½ffMXÊSX ¸fZÔ ·fe ¹fWXe WXf»f SXWXf, ¸fZþ¶ff³f MXe¸f ³fZ BÀf¸fZÔ IYBÊ ´fi¹ffÀf dIY¹fZ »fZdIY³f ·ffSX°fe¹fûÔ ³fZ °feÀfSXf ¦fû»f IYSX Q¶fQ¶ff ¶f³ff d»f¹ffÜ UÔQ³ff IYMXfdSX¹ff IZY ´ffÀf ´fSX ´fc³f¸f SXf³fe ³fZ47 UZÔ d¸f³fMX ¸fZÔ ¦fû»f Qf¦ffÜ WXf»ffÔdIY ¸fZþ¶ff³f ³fZ57 UZÔ d¸f³fMX ¸fZÔ d¸f WXb³f ´ffIYÊ ³fZ ÀffÔ°U³ff ¦fû»f dIY¹ffÜ

IYû»fÔ¶fûÜ Af»f SXfCXÔOXSX dUþ¹f VfÔIYSX ³fZ IYWXf dIY UWX ·ffSX°fe¹f MXe¸f IZY d³f¹fd¸f°f dJ»ffOÞXe WXfdQÊIY ´fÔOXйff IZY Àff±f °fb»f³ff IYSXIZY JbQ IYû Q¶ffU ¸fZÔ ³fWXeÔ »ff³ff ¨ffWX°fZ AüSX BÀfIZY ¶fþf¹f UWX A´f³fZ ´fiQVfʳf ¸fZÔ Àfb²ffSX IYSX³fZ ´fSX ²¹ff³f »f¦ff¹fZÔ¦fZÜ dUþ¹f ³fZ Qû AWX¸f dUIZYMX ÓfMXIYIYSX ¸f`³f AfRY Q ¸f`¨f ´fbSXÀIYfSX WXfdÀf»f dIY¹ff dþÀfÀfZ ·ffSX°f ³fZ ¶fe°fe SXf°f dÂfIYû¯fe¹f ÀfeSXeþ IZY QcÀfSXZ MXe20 AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f ¸f`¨f ¸fZÔ ¶ffÔ¦»ffQZVf IYû LWX dUIZYMX ÀfZ dVfIYÀ°f Qe ±feÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, ¸fZSXZ d»f¹fZ, Àf¶fÀfZ ¸fWX°U´fc¯fÊ ¨feþ WXSX dQ³f ¶fZWX°fSX ÀfZ ¶fZWX°fSX WXû³ff WX`Ü ¸f`Ô WXfdQÊIY ÀfZ °fb»f³ff IYf Q¶ffU ³fWXeÔ ¨ffWX°ff ¢¹fûÔdIY UWX ·fe Af»f SXfCXÔOXSX WX`ÔÜ ¸fbÓfZ »f¦f°ff WX` dIY ª¹ffQf°fSX dIiYIZYMXSX °fb»f³ff ³fWXeÔ ¨ffWX°fZ, »fZdIY³f WX¸f Àf·fe IZY d»f¹fZ ¹fWX AWX¸f WX` dIY WX¸f A´f³ff ÀfUÊßfZâ dQJf¹fZÔ AüSX JbQ IYû Q¶ffU ¸fZÔ »ff³fZ IZY ¶fþf¹f A´f³ff ¶fZWX°fSX ´fiQVfʳf IYSXZÔÜ CX³fÀfZ ¹fWX ÀfUf»f ´fcLf ¦f¹ff ±ff dIY UWX ¶f°füSX Af»f SXfCXÔOXSX MXe¸f ¸fZÔ A´f³ff

À±ff³f ´f¢IYf IYSX³fZ IZY d»f¹fZ dIYÀf °fSXWX IYe ¹fûþ³ff ¶f³ff SXWXZ WX`Ô þ¶fdIY WXfdQÊIY BÀf À±ff³f ´fSX ¸fþ¶fc°fe ÀfZ ¶f³fZ WXbE WX`ÔÜ dUþ¹f IYû ´fWX»fZ AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f dUIZYMX IYf BÔ°fþfSX IYSX³ff ´fOÞXf ¢¹fûÔdIY ÀfbSXZVf SX`³ff ³fZ d¸fOX AfRY ´fSX I`Y¨f LûOÞX dQ¹ff ±ff AüSX UfdVfÔ¦fMX³f ÀfbÔQSX ·fe BÀf ¦fZÔQ¶ffþ IZY ´fWX»fZ AûUSX ¸fZÔ I`Y¨f IZY ´fi¹ffÀf ÀfZ ¨fcIY ¦f¹fZ ±fZÜ ¹fWX ´fcL³fZ ´fSX dIY ¹fZ I`Y¨f LûOÞX³fZ ÀfZ UWX ´fi·ffdU°f WXbE ±fZ °fû dUþ¹f ³fZ IYWXf, BÀfÀfZ ¸fbÓfZ ª¹ffQf AÀfSX ³fWXeÔ ´fOÞXf ¢¹fûÔdIY I`Y¨f LcMX³ff JZ»f IYf WXe dWXÀÀff WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, d³fd›°f øY´f ÀfZ CXÀf Àf¸f¹f A¦fSX ¸fbÓfZ ´fWX»ff dUIZYMX d¸f»f°ff °fû ¸fbÓfZ A¨Lf »f¦f°ff WX` »fZdIY³f WX¸f þf³f°fZ WX`Ô dIY ÀfRZYQ ¶ffg»f ÀfZ Qcd²f¹ff SXûVf³fe ¸fZÔ ÃfZÂfSXÃf¯f IYSX³ff AfÀff³f ³fWXeÔ WX`Ü ¸f`Ô³fZ BÀfZ B°f³fe AWXd¸f¹f°f ³fWXeÔ Qe ±fe, ¸f`Ô dÀfRYÊ A¦f»fe ¦fZÔQ OXf»f³fZ ´fSX ²¹ff³f »f¦ff SXWXf ±ffÜ ·ffSX°fe¹f IY~f³f SXûdWX°f Vf¸ffÊ ³fZ MXe¸f IYe °ffSXeRY IYeÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, ¹fWX Vff³fQfSX ´fiQVfʳf ±ff, CX³fÀfZ BÀfe IYe CX¸¸feQ ±feÜ ¸f`¨f IYe AÔd°f¸f ¦fZÔQ °fIY ¹fWX Vff³fQfSX

SXWXfÜ SXûdWX°f ³fZ WXf»ffÔdIY IYWXf dIY ·ffSX°f IYû QcÀfSXZ MXe20 ¸f`¨f IZY QüSXf³f ÃfZÂfSXÃf¯f ¸fZÔ PXe»fZ ´fiQVfʳf IZY ¶ffQ BÀf¸fZÔ Àfb²ffSX IYSX³ff WXû¦ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, WX¸f³fZ QZJf dIY ßfe»fÔIYf IZY dJ»ffRY ¢¹ff ¦f»f°f WXbAf AüSX WX¸f³fZ Àfû¨ff dIY dWXMX IYSX³ff IYfRYe A¨Lf dUIY»´f ±ffÜ WX¸f CX³WXZÔ »fÔ¶fe ¶ffCXÔOÑe IZY ´feLZ QüOÞXf³ff ¨ffWX°fZ ±fZÜ ¸fbÓfZ »f¦ff dIY ¦fZÔQ¶ffþûÔ ³fZ ¶fWXb°f A¨Le °fSXWX ¹fûþ³ff IYf IYf¹ffʳU¹f³f dIY¹ffÜ SXûdWX°f ³fZ IYWXf, WX¸fZÔ I`Y¨f IYSX³fZ IZY ´fi¹ffÀf ¸fZÔ Àfb²ffSX IYSX³ff WXû¦ffÜ WX¸f ´fi°¹fZIY ¸f`¨f ¸fZÔ ÃfZÂfSXÃf¯f ¸fZÔ ¶fZWX°fSX IYSX³ff ¨ffWX°fZ WX`ÔÜ

ekuflag jktiwr lEiknd] izdk”kd] eqnzd o Lokeh ds fy, jktiwr izl s ] 216 ,y-vkbZ-th lS-4@,] vkokl fodkl dkWyksuh] cksnyk] vkxjk&7 ls Nik rFkk dk;kZy; nSfud nhi'khy Hkkjr ngrksjk] vkxjk&7 ls izdkf'kr A lEiknd % ekuflag jktiwr eks- 9897071357 iksLVy jftLVsª’ku ua-&,-th-108@2011&2013 Email:-deepsheel_bharat@rediffmail.com

10 march 2018  
10 march 2018  
Advertisement