Page 1

Af¦fSXf, dUIiY¸f ÀfÔU°f 2074 RYf»¦fb³f Vfb¢»f Àf~¸fe, ¦fb÷YUfSX 08 ¸ff¨fÊ X 2018

nhi’khy Hkkjr 5

´fZMÑû»f ¸fZÔ d¸f»ff³fZ IZY d»f¹fZ E±f³ffg»f IYe dSXIYfOXÊ JSXeQfSXe WXbBÊ: ´fi²ff³f

6

·ffþ´ff AüSX ÀfÔ§f ¸fcd°fʹffÔ WXe ³fWXeÔ QZVf IYe EIY°ff ·fe °fûOÞX SXWXZ WX`Ô: IYfÔ¦fiZÀf

8

R.N.I. No. UPHIN/2008/26902 U¿fÊ-10 AÔIY-88 IYe¸f°f 1 ÷Y´f¹ff ´fÈâ 08

´ffUSX´»fZ IZY QüSXf³f WXe ßfe»fÔIYf ³fZ WX¸fÀfZ ¸f`¨f Le³f d»f¹ff: ²fU³f

dUd·f³³f ¸fbïûÔ ´fSX ½¹fU²ff³f IZY IYfSX¯f ÀfÔÀfQ ¸fZÔ °feÀfSXZ dQ³f ·fe ¦fd°fSXû²f ³fBÊ dQ»»feÜ ¶f`ÔIYûÔ ¸fZÔ Ad³f¹fd¸f°f°ff EUÔ þf³fe ¸ff³fe WXdÀ°f¹fûÔ IYe ´fid°f¸ffAûÔ IYû Ãfd°f¦fiÀ°f IYSX³fZ ÀfdWX°f dUd·f³³f ¸fbïûÔ ´fSX ÀfÔÀfQ IZY Qû³fûÔ ÀfQ³fûÔ ¸fZÔ Afþ »f¦ff°ffSX °feÀfSXZ dQ³f dU´fÃfe Q»fûÔ EUÔ ÀfØfføYPÞX SXfþ¦f ¸fZÔ Vffd¸f»f °fZQZ´ff EUÔ dVfUÀfZ³ff IZY WXÔ¦ff¸fZ IZY IYfSX¯f ¦fd°fSXû²f IYf¹f¸f SXWXfÜ ¶fþMX ÀfÂf IZY QcÀfSXZ ¨fSX¯f ¸fZÔ »f¦ff°ffSX °feÀfSXZ dQ³f Afþ ·fe Qû³fûÔ ÀfQ³fûÔ ¸fZÔ ´fiV³fIYf»f AüSX Vfc³¹fIYf»f ³fWXeÔ WXû ´ff¹ffÜ WXÔ¦ff¸fZ IZY IYfSX¯f »fûIYÀf·ff AüSX SXfª¹fÀf·ff IYe IYf¹fÊUfWXe EIY EIY ¶ffSX IZY À±f¦f³f IZY ¶ffQ ´fcSXZ dQ³f IZY d»fE À±fd¦f°f IYSX Qe ¦f¹feÜ Qû³fûÔ ÀfQ³fûÔ ¸fZÔ »f¦f·f¦f EIY þ`Àff ³fþfSXf QZJ³fZ IYû d¸f»f SXWXf WX` þWXfÔ dU´fÃfe Q»fûÔ IZY ÀfQÀ¹f AfÀf³f IZY Àf¸fÃf AfIYSX dUd·f³³f ¸fbïûÔ IYû »fZIYSX ³ffSXZ¶ffþe IYSX SXWXZ WX`ÔÜ AfÀf³f IYe AûSX ÀfZ ÀfQ³f IYe IYf¹fÊUfWXe IYû Àff¸ff³¹f PXÔ¦f ÀfZ ¨f»ff³fZ AüSX dU´fÃf õfSXf CXNXf¹fZ ¦f¹fZ ¸fbïûÔ ´fSX ¨f¨ffÊ IZY d»fE SXfþe WXû³fZ IYf AfV½ffÀf³f dQ¹fZ þf³fZ IZY ¶ffUþcQ Qû³fûÔ ÀfQ³fûÔ ¸fZÔ d´fL»fZ °fe³f dQ³f ÀfZ IYf¹f¸f ¦fd°fSXû²f MXcMX ³fWXeÔ ´ff¹ff WX`Ü SXfª¹fÀf·ff ¸fZÔ Afþ ´feE³f¶fe §fûMXf»ff ¸ff¸f»fZ, IbYL SXfª¹fûÔ ¸fZÔ ´fi£¹ff°f WXdÀ°f¹fûÔ IYe ´fid°f¸ffAûÔ IYû IYd±f°f °füSX ´fSX Ãfd°f¦fiÀ°f dIYE þf³fZ, IYfUZSXe ´fi¶fÔ²f³f ¶fûOXÊ IZY ¦fNX³f, AfÔ²fi ´fiQZVf IYû dUVfZ¿f ´f`IZYþ QZ³fZ IYe ¸ffÔ¦f þ`ÀfZ dUd·f³³f ¸fbïûÔ ´fSX

IYfÔ¦fiZÀf ÀfdWX°f A³¹f Q»fûÔ IZY ÀfQÀ¹fûÔ ³fZ ·ffSXe WXÔ¦ff¸ff dIY¹ffÜ ¶f`NXIY VfbøY WXû³fZ ´fSX Àf·ff´fd°f E¸f U`ÔIZY¹ff ³ff¹fOXc ³fZ CX¨¨f ÀfQ³f IZY ´fcUÊ ÀfQÀ¹f dþ³fZ³Qi IbY¸ffSX þ`³f IZY d³f²f³f IYf dþIiY dIY¹ff AüSX ÀfQ³f IYe AûSX ÀfZ dQUÔ¦f°f ´fcUÊ ÀfQÀ¹f IYû ßfðfÔþd»f Qe ¦fBÊÜ Àf·ff´fd°f ³fZ IYWXf dIY IbYL SXfª¹fûÔ ¸fZÔ þf³fe ¸ff³fe WXdÀ°f¹fûÔ IYe ¸fcd°fʹfûÔ IYû IYd±f°f °füSX ´fSX Ãfd°f¦fiÀ°f dIYE þf³fZ IYe J¶fSXZÔ CX³fIZY ÀfÔÄff³f ¸fZÔ AfBÊ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY EZÀfe §fMX³ffEÔ ¨ffWXZ ´fd›¸f ¶fÔ¦ff»f ¸fZÔ WXûÔ, dÂf´fbSXf ¸fZÔ WXûÔ ¹ff °fd¸f»f³ffOXb ¸fZÔ WXûÔ, ÀfWXe ³fWXeÔ WX`ÔÜ ¹fWX dUUZIYWXe³f IÈY°¹f WX` AüSX EZÀff ³fWXeÔ dIY¹ff þf³ff ¨ffdWXEÜ ³ff¹fOXc IZY B°f³ff IYWX°fZ WXe IYfÔ¦fiZÀf, Qi¸fbIY, A³³ffQi¸fbIY, °fȯf¸fc»f IYfÔ¦fiZÀf, ¸ffIY´ff AfdQ Q»fûÔ IZY ÀfQÀ¹f A´f³fZ À±ff³fûÔ ´fSX JOÞXZ WXû ¦fE AüSX ´fid°f¸ffAûÔ IZY Àff±f IYd±f°f LZOÞXLfOÞX IYe §fMX³ffAûÔ IYû »fZIYSX dUSXû²f þ°ff³fZ »f¦fZÜ CX²fSX °fZ»fb¦fc QZVf¸f ´ffMXeÊ (°fZQZ´ff), IYfÔ¦fiZÀf °f±ff UfBÊEÀfAfSX IYfÔ¦fiZÀf IZY ÀfQÀ¹fûÔ ³fZ AfÔ²fi ´fiQZVf IZY d»f¹fZ dUVfZ¿f ´f`IZYþ, A³³ffQi¸fbIY IZY ÀfQÀ¹fûÔ ³fZ IYfUZSXe ´fi¶fÔ²f³f ¶fûOXÊ IZY ¦fNX³f AüSX IYfÔ¦fiZÀf °f±ff °fȯf¸fc»f IYfÔ¦fiZÀf IZY ÀfQÀ¹fûÔ ³fZ ´feE³f¶fe §fûMXf»ff ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ AfSXû´fe ³feSXU ¸fûQe IYû QZVf ¸fZÔ Uf´fÀf »ff³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYSX°fZ WXb¹fZ AfÀf³f IZY Àff¸f³fZ Af IYSX ³ffSXZ¶ffþe VfbøY IYSX QeÜ ³ff¹fOXc ³fZ IYWXf dIY ¶f`ÔIY §fûMXf»ff,

AfÔ²fi ´fiQZVf IYû dUVfZ¿f ´f`IZYþ, IYfUZSXe ´fi¶fÔ²f³f ¶fûOXÊ IYf ¦fNX³f ¶fOÞXZ °f±ff ¸fWX°U´fc¯fÊ ¸fbïZ WX`Ô AüSX UWX B³f ´fSX ¨f¨ffÊ IYSXf³fZ IZY d»fE °f`¹ffSX WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ´fcSXf QZVf B³f ¸fbïûÔ ´fSX ¶fWXÀf ¨ffWX°ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ AfÀf³f IZY Àff¸f³fZ ³ffSXZ¶ffþe IYSX SXWXZ ÀfQÀ¹fûÔ ÀfZ A´f³fZ À±ff³fûÔ ´fSX »füMX þf³fZ AüSX IYf¹fÊUfWXe ¨f»f³fZ QZ³fZ IYe A´fe»f IYeÜ »fZdIY³f ÀfQ³f ¸fZÔ ½¹fUÀ±ff ³fWXeÔ ¶f³f°fZ QZJ CX³WXûÔ³fZ ¶f`NXIY 11 ¶fþ IYSX IYSXe¶f QÀf d¸f³fMX ´fSX WXe Qû´fWXSX Qû ¶fþZ °fIY IZY d»fE À±fd¦f°f IYSX QeÜ Qû´fWXSX Qû ¶fþZ ¶f`NXIY VfbøY WXû³fZ ´fSX ·fe ÀfQ³f ¸fZÔ WXÔ¦ff¸ff þfSXe SXWXfÜ IYfÔ¦fiZÀf, °fZQZ´ff, ¸ffIY´ff, °fȯf¸fc»f, Qi¸fbIY AfdQ Q»fûÔ IZY ÀfQÀ¹f AfÀf³f IZY Àf¸fÃf AfIYSX ³ffSXZ¶ffþe IYSX³fZ »f¦fZÜ IbYL ÀfQÀ¹f ´fûÀMXSX ·fe »fWXSXf°fZ dQJZÜ CX´fÀf·ff´fd°f ´feþZ IbYdSX¹f³f ³fZ WXÔ¦ff¸ff IYSX

SXWXZ ÀfQÀ¹fûÔ ÀfZ VffÔ°f WXû³fZ AüSX A´f³fe ÀfeMXûÔ ´fSX þf³fZ IYe A´fe»f IYeÜ »fZdIY³f ÀfQ³f ¸fZÔ WXÔ¦ff¸ff ³fWXeÔ ±f¸ff AüSX IbYdSX¹f³f ³fZ IbYL d¸f³fMX IZY AÔQSX WXe ¶f`NXIY dQ³f ·fSX IZY d»fE À±fd¦f°f IYSX QeÜ CX²fSX, »fûIYÀf·ff ¸fZÔ ´feE³f¶fe ²fûJf²fOÞXe ¸ff¸f»ff Lf¹ff SXWXf AüSX IYfÔ¦fiZÀf, °fȯf¸fc»f ÀfdWX°f IbYL A³¹f Q»fûÔ ³fZ BÀf ¸fbïZ ´fSX ÀfSXIYfSX IYû §fZSX³fZ IYf ´fi¹ffÀf IYSX°fZ WXbE ³ffSXZ¶ffþe IYeÜ A³³ffQi¸fbIY, °fZ»fb¦fc QZVf¸f ´ffMXeÊ (°fZQZ´ff), UfBÊEÀfAfSX IYfÔ¦fiZÀf, ¸ffIY´ff, °fZ»fÔ¦ff³ff SXf¿MÑX Àfd¸fd°f (MXeAfSXEÀf) AüSX dVfUÀfZ³ff ³fZ A»f¦f¸fbïûÔ ´fSX CXNXf°fZ WXbE AfÀf³f IZY Àf¸fe´f AfIYSX ÀfQ³f ¸fZÔ ³ffSXZ¶ffþe IYeÜ WXÔ¦ff¸fZ IYe UþWX ÀfZ »fûIYÀf·ff A²¹fÃf Àfbd¸fÂff ¸fWXfþ³f ³fZ ÀfQ³f IYe IYf¹fÊUfWXe VfbøY WXû³fZ IZY IbYL WXe QZSX ¶ffQ Qû´fWXSX 12 ¶fþZ °fIY À±fd¦f°f IYSX QeÜ Qû´fWXSX 12 ¶fþZ

IYf¹fÊUfWXe AfSXÔ·f WXû³fZ ´fSX dÀ±fd°f ª¹fûÔ IYe °¹fûÔ ¶f³fe SXWXeÜ IYfÔ¦fiZÀf AüSX °fȯf¸fc»f IZY ÀfQÀ¹fûÔ ³fZ ´feE³f¶fe ²fûJf²fOÞXe ¸ff¸f»fZ IYû CXNXf¹ff AüSX A²¹fÃf IZY AfÀf³f d³fIYMX ´fWXbÔ¨fIYSX ³ffSXZ¶ffþe IYeÜ UWXeÔ, AfÔ²fi ´fiQZVf ´fb³f¦fÊNX³f Ad²fd³f¹f¸f IYû ´fcSXe °fSXWX »ff¦fc IYSX³fZ AüSX dUVfZ¿f ´f`IZYþ IYe ¸ffÔ¦f IYû »fZIYSX °fZQZ´ff ÀfQÀ¹f ·fe ³ffSXZ¶ffþe IYSX°fZ WXbE AfÀf³f IZY d³fIYMX ´fWXbÔ¨f ¦fEÜ CX³fIZY WXf±fûÔ ¸fZÔ °fd£°f¹ffÔ ±feÔÜ UfBÊEÀfAfSX IYfÔ¦fiZÀf IZY ÀfQÀ¹fûÔ ³fZ ·fe BÀfe ¸fbïZ IYû »fZIYSX ³ffSXZ¶ffþe IYeÜ A³³ffQi¸fbIY IZY ÀfQÀ¹fûÔ ³fZ ´fZdSX¹ffSX IYe °fÀUeSX Uf»fe °fd£°f¹ffÔ »fZ SXJe ±feÔ AüSX UZ ³ffSXZ¶ffþe IYSX SXWXZ ±fZÜ MXeAfSXEÀf IZY ÀfQÀ¹fûÔ ³fZ SXfª¹f ¸fZÔ AfSXÃf¯f IYûMXZ ¸fZÔ ¶fPÞXû°fSXe IZY ¸fbïZ ´fSX A´f³fe ¸ffÔ¦f IYû »fZIYSX AfÀf³f IZY d³fIYMX ³ffSXZ¶ffþe IYeÜ dVfUÀfZ³ff IZY ÀfQÀ¹f ¸fSXfNXe IYû VffÀÂfe¹f ·ff¿ff IYf QþfÊ dQE þf³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYSX SXWXZ ±fZÜ VfûSX-VfSXf¶fZ IZY ¶fe¨f ¦fÈWX ¸fÔÂfe SXfþ³ff±f dÀfÔWX ³fZ IYWXf dIY ÀfSXIYfSX ¸fSXfNXe IYû VffÀÂfe¹f ·ff¿ff IYf QþfÊ QZ³fZ IYe ¸ffÔ¦f ´fSX dU¨ffSX IYSXZ¦feÜ ¸ffIY´ff IZY ÀfQÀ¹fûÔ ³fZ dÂf´fbSXf ¸fZÔ »fZd³f³f IYe ´fid°f¸ff d¦fSXfE þf³fZ IZY ¸ff¸f»fZ IYû CXNXf¹ff AüSX ³ffSXZ¶ffþe IYeÜ VfûSX VfSXf¶ff ±f¸f°ff ³fWXeÔ QZJ Àfbd¸fÂff ¸fWXfþ³f ³fZ Qû´fWXSX ¶ffSXWX ¶fþIYSX IYSXe¶f ´ffÔ¨f d¸f³fMX ´fSX ÀfQ³f IYe IYf¹fÊUfWXe dQ³f·fSX IZY d»fE À±fd¦f°f IYSX QeÜ

AdJ»f ·ffSX°fe¹f ´fSXeÃffAûÔ ¸fZÔ LfÂfûÔ IZY ´fÔþeIYSX¯f IZY d»f¹fZ Af²ffSX Ad³fUf¹fÊ ³fWXeÔ: SC ³fBÊ dQ»»feÜ CX¨¨f°f¸f ³¹ff¹ff»f¹f ³fZ IZY³Qie¹f ¸ff²¹fd¸fIY dVfÃff ¶fûOXÊ IYû d³fQZÊVf dQ¹ff dIY ³feMX-2018 AüSX A³¹f AdJ»f ·ffSX°fe¹f ´fSXeÃffAûÔ ¸fZÔ Vffd¸f»f WXû³fZ Uf»fZ LfÂfûÔ IZY ´fÔþeIYSX¯f IZY d»f¹fZ Af²ffSX ÀfÔ£¹ff Ad³fUf¹fÊ ³fWXeÔ IYe þf¹fZÜ ´fi²ff³f ³¹ff¹ff²feVf Qe´fIY d¸fßff IYe A²¹fÃf°ff Uf»fe ´ffÔ¨f ÀfQÀ¹fe¹f ÀfÔdU²ff³f ´feNX ³fZ Àfe¶feEÀfBÊ IYû d³fQZÊVf dQ¹ff dIY UWX A´f³fe UZ¶fÀffBMX ´fSX BÀf Àfc¨f³ff IYû A´f»fûOX IYSXZÜ BÀfÀfZ ´fWX»fZ, dUdVfá ´fWX¨ff³f ´fifd²fIYSX¯f

³fZ Vfe¿fÊ AQf»f°f IYû Àfcd¨f°f dIY¹ff dIY CXÀf³fZ ³feMX-2018 IYe ´fSXeÃff ¸fZÔ Vffd¸f»f WXû³fZ Uf»fZ LfÂfûÔ IZY d»f¹fZ Af²ffSX ÀfÔ£¹ff IYf ´fÔþeIYSX¯f Ad³fUf¹fÊ IYSX³fZ IZY d»f¹fZ Àfe¶feEÀfBÊ IYû Ad²fIÈY°f ³fWXeÔ dIY¹ff WX`Ü AMXf³feÊ þ³fSX»f IZY.IZY. UZ¯fb¦fû´ff»f ³fZ IYWXf ±ff dIY CX³WXZÔ dUdVfá ´fWX¨ff³f ´fifd²fIYSX¯f ÀfZ CX³WXZÔ ´fif~ d³fQZÊVf IZY A³fbÀffSX ´fSXeÃff ¸fZÔ ´fÔþeIYSX¯f IZY d»f¹fZ þ¸¸fc IYV¸feSX, ¸fZ§ff»f¹fAüSX AÀf¸f IYe °fSXWX WXe ´fWX¨ff³f IZY Àffùf IZY øY´f ¸fZÔ Àfe¶feEÀfBÊ ´ffÀf´fûMXÊ, ¸f°fQf°ff ´fWX¨ff³f ´fÂf

AüSX SXfVf³f IYfOXÊ IYf BÀ°fZ¸ff»f IYSX ÀfIY°fe WX`Ü ³feMX-2018 IYe ´fSXeÃff ¸fZÔ Vffd¸f»f WXû³fZ IZY B¨LbIY A·¹fd±fʹfûÔ IZY d»f¹fZ Af²ffSX ÀfÔ£¹ff ¹ff Af²ffSX ´fÔþeIYSX¯f ÀfÔ£¹ff Ad³fUf¹fÊ IYSX³fZ IZY IZY³Qie¹f ¸ff²¹fd¸fIY dVfÃff ¶fûOXÊ IZY R`YÀf»fZ IYû ¨fb³fü°fe QZ³fZ Uf»fe ¹ffd¨fIYf ´fSX Àfb³fUfBÊ IZY QüSXf³f dUdVfá ´fWX¨ff³f ´fifd²fIYSX¯f ³fZ ¹fWX dMX´´f¯fe IYeÜ ¦fbþSXf°f CX¨¨f ³¹ff¹ff»f¹f ³fZ Àfe¶feEÀfBÊ IZY R`YÀf»fZ IYû ¨fb³fü°fe QZ³fZ Uf»fe ¹ffd¨fIYf 27 RYSXUSXe IYû JfdSXþ IYSX Qe ±feÜ CX¨¨f ³¹ff¹ff»f¹f IZY BÀf d³f¯fʹf IYû Vfe¿fÊ AQf»f°f ¸fZÔ ¨fb³fü°fe Qe ¦f¹fe ±feÜ


Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

ÀfÔ´ffQIYe¹f

ÀfüÔQ¹fÊ IZYÔdQi°f ÀÂfe dU¸fVfÊ Ad·f³fZÂfe ßfeQZUe IYe ¸fÈ°¹fb ³fZ ¶fWXb°f ÀfZ CX³f ÀfUf»fûÔ IYû ·fe EIY ¶ffSX dRYSX ÀfZ ¶fWXÀf ¸fZÔ »ff dQ¹ff WX` þû ASXÀfZ ÀfZ Q¶fZ-dL´fZ SXWXZ WX`ÔÜ ¹fZ þû ¨f¸fIY°fZ ¨fZWXSXZ WX`Ô, þû WXSXQ¸f I`Y¸fSXZ IZY Àff¸f³fZ ¸fbÀIYSXf°fZ ³fþSX Af°fZ WX`Ô, dþ³WXZÔ Afþ IYe °ffIY°fUSX AüSX°f ¶f°ff¹ff þf°ff WX` AüSX Àff¸ff³¹f AüSX°fûÔ IYû Àf¸fÓff¹ff þf°ff WX` dIY Àf¸ffþ ¸fZÔ AÀf»fe AüSX°fZÔ ¹fWXe WX`Ô CX³fIYe Àf¨¨ffBÊ IbYL AüSX WX`Ü d³f¸ff°ffÊ d³fQZÊVfIY SX¸f¦fû´ff»f U¸ffÊ ³fZ ßfeQZUe IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ þû IbYL d»fJf UWX A¦fSX Àf¨f WX` °fû QbJQ WX`Ü CX³fIZY ¸fb°ffd¶fIY ßfeQZUe EIY ¶fZWXQ ´fSXZVff³f ¸fdWX»ff ±feÔÜ CX³f ´fSX ´fd°f AüSX ¶f¨¨fûÔ °fIY IZY PXZSXûÔ Q¶ffU ±fZÜ WX¸f ASXÀfZ ÀfZ ¸fe³ff IbY¸ffSXe AüSX ¸f²fb¶ff»ff IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ·fe ¹fWXe Àfb³f°fZ AfE WX`ÔÜ ´fQZÊ ´fSX SXfþ IYSX³fZ Uf»fe B³f Ad·f³fZdÂf¹fûÔ ³fZ d³fþe þeU³f ¸fZÔ °f¸ff¸f ÂfÀfQe ·fû¦feÔÜ QVfIYûÔ ´fWX»fZ ¸fbÔ¶fBÊ IYe EIY ¸fVfWXcSX OXfg¢MXSX þû Ad·f³fZdÂf¹fûÔ IYf WXe B»ffþ IYSX°fe ±feÔ, ³fZ IYWXf ±ff dIY dRY»¸f þ¦f°f IYe ¸fdWX»ffAûÔ IYû dþ³f ¸fbdVIY»fûÔ IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞX°ff WX` CXÀfIYe IY»´f³ff ·fe ³fWXeÔ IYe þf ÀfIY°feÜ BÀf OXfg¢MXSX IZY dWXÀff¶f ÀfZ Àf¶fÀfZ Ad²fIY ¨füÔIYf³fZ Uf»ff °f°U ¹fWX ±ff dIY ¶fWXb°f Àfe »fOÞXdIY¹fûÔ IYû ¶fWXb°f LûMXe CX¸fi ¸fZÔ WXe Vfû¿f¯f IYf dVfIYfSX WXû³ff ´fOÞX°ff WX`Ü ¦»f`¸fSX IYe Qbd³f¹ff IYe ¹fWX EIY ¶fOÞXe Àf¨ffBÊ WX` dIY UWXfÔ IYe ¨fIYf¨füÔ²f ¸fZÔ AüSX°fûÔ IZY QbJ AüSX °fIY»feRZYÔ IY·fe Àff¸f³fZ ³fWXeÔ Af ´ff°feÔÜ WXeSXûB³f ¶f³f³fZ IZY d»fE °fSXWX-°fSXWX IZY ´ff´fOÞX ¶fZ»f³fZ ´fOÞX°fZ WX`ÔÜ A¦fSX IYûBÊ A´f³fZ Vfû¿f¯f IZY dU÷Yð ¶fû»f³fZ IYe dWX¸¸f°f ·fe IYSXZ °fû CXÀfZ IYûBÊ IYf¸f ³fWXeÔ QZ°ffÜ Vff¹fQ BÀfed»fE Ad·f³fZÂfe FY¨ff ¨fèf ³fZ WXf»f ¸fZÔ IYWXf ±ff dIY ¸f`Ô ¶fWXb°f IbYL ¶f°ff ÀfIY°fe WXcÔ, A¦fSX IYûBÊ ¹fWX Uf¹fQf IYSXZ dIY BÀfIZY ¶ffQ ¸fbKû þeU³f ·fSX IYf¸f AüSX ´fZÔVf³f d¸f»f°fe SXWXZ¦feÜ 1¹fü³f Vfû¿f¯f IZY dU÷Yð ¨f»fZ ‘¸fe MXc’ Ad·f¹ff³f IZY þdSX¹fZ ¦»f`¸fSX þ¦f°f IYe Àf¨ffB¹ffÔ AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f AüSX SXf¿MÑXe¹f À°fSX ´fSX A¶f Àff¸f³fZ AfBÊ WX`Ô, »fZdIY³f ¦fbþSXZ þ¸ff³fZ IYe ¸fVfWXcSX Ad·f³fZÂfe WXÔÀff UfOXIYSX °fû ¶fWXb°f ´fWX»fZ A´f³fe Af°¸fIY±ff ¸fZÔ BÀf ¶ffSXZ ¸fZÔ ¶fWXb°f IbYL d»fJ ¨fbIYe WX`ÔÜ BÀf ´fSX ·fcd¸fIYf ³ff¸f ÀfZ dRY»¸f ·fe ¶f³fe ±feÜ BÀf ´fSX dU¨ffSX IYSX³ff WXû¦ff dIY ¹fWX I`YÀfe ÀfVföY AüSX°f WX` dþÀfZ JbQ IYû WX¸fZVff þUf³f dQJ³fZ IZY d»fE AüSX ´fb÷Y¿fûÔ IYe Qbd³f¹ff ¸fZÔ þ¦fWX ´ff³fZ IZY d»fE A´f³fZ VfSXeSX ´fSX ¢¹ff-¢¹ff A°¹ff¨ffSX ³fWXeÔ Kû»f³ff ´fOÞX°ff? ßfeQZUe IZY ´fiÀfÔ¦f ¸fZÔ WXe ¹fWX J¶fSX ·fe AfBÊ ±fe dIY CX³WXûÔ³fZ IYBÊ ¶ffSX IYfgÀ¸fZdMXIY ÀfþÊSXe IYSXfBÊ ±feÜ ¸fdWX»ff ÀfVföYeIYSX¯f IZY ³ff¸f ´fSX AüSX°fûÔ IYû ÀfbÔQSX dQJ³fZ AüSX ¶fgf»feUbOX IYû AfQVfÊ ¶f°ffE þf³fZ IZY IYfSX¯f ¹fWX ·fe WXû SXWXf WX` dIY B³f dQ³fûÔ °f¸ff¸f CX¸fiQSXfþ ¸fdWX»ffEÔ ·fe A´f³fZ WXf±fûÔ, ¨fZWXSXZ AüSX ¦fQʳf IYe ÓfbdÔʹffÔ d¸fMXUf°fe SXWX°fe WX`ÔÜ LØfeÀf, ¨fü¶feÀf, LØfeÀf AüSX þeSXû dRY¦fSX IYû Af¸f »fOÞXIYe IZY þeU³f ¸fZÔ BÀf °fSXWX ÀfZ CX°ffSX dQ¹ff ¦f¹ff WX` dIY »fOÞXdIY¹ffÔ Jf³ff Jf³fZ IZY ¸fbIYf¶f»fZ ·fcJf SXWX³ff ´fÀfÔQ IYSX°fe WX`ÔÜ UZ A¢ÀfSX VfeVfZ ¸fZÔ JbQ IYû dIYÀfe Ad·f³fZÂfe IYe °fSXWX QZJ³ff AüSX »fû¦fûÔ ÀfZ ¹fWXe Àfb³f³ff ¨ffWX°fe WX`Ô dIY °fb¸f °fû RY»ffÔ þ`Àfe dQJ°fe WXû ¹ff dRYSX °fb¸f °fû dRY»¸fûÔ ¸fZÔ þf³fZ »ff¹fIY WXûÜ ¶fe°fZ IbYL Àff»fûÔ ÀfZ ¸fdWX»ff dQUÀf IYû »fZIYSX dþÀf °fSXWX ¨f¨ffÊ ¶fPÞXe WX` CXÀfe °fSXWX ¹fWX ¶ff°f ¢¹fûÔ ³fWXeÔ ¶fPÞXe dIY »fOÞXdIY¹fûÔ IYû ÀfbÔQSX WXû³fZ IZY ¸fbIYf¶f»fZ ¶fbdð¸ff³f AüSX ÀffWXÀfe WXû³ff þøYSXe WX`Ü 1AüSX°f IYf AÀf»fe ÀfVföYeIYSX¯f CXÀfIZY ¶fbdð IYüVf»f ÀfZ WXe WXû ÀfIY°ff WX`, ³f dIY ÀfüÔQ¹fÊ IZY IYd±f°f ´fid°f¸ff³fûÔ ´fSX JSXf CX°fSX IYSXIZY ¹ff dRYSX dIYÀfe Ad·f³fZÂfe IYe ³fIY»f IYSXIZYÜ dUOXÔ¶f³ff ¹fWX WX` dIY IYBÊ QVfIYûÔ ÀfZ ¸fedOX¹ff IZY EIY ¶fOÞXZ dWXÀÀfZ ³fZ ¹fWXe dSXUfþ ¨f»ff¹ff WX` dIY »fOÞXdIY¹fûÔ, ¸fdWX»ffAûÔ IYû ¹fWX ¶f°ff¹ff þfE dIY ÀfZd»fd¶fiMXeþ I`YÀfZ SXWX°fe WX`Ô, ¢¹ff Jf°fe WX`Ô, IYWXfÔ þf°fe WX`Ô, ¢¹ff ´fWX³f°fe WX`Ô, I`YÀfZ Àfþ°fe-ÀfÔUSX°fe WX`Ô? ¦»f`¸fSX IYe Àfü RYeÀfQe ´fb÷Y¿fUfQe Qbd³f¹ff ¸fZÔ AüSX°fûÔ IYe ¹fWXe LdU ¶f³ffBÊ ¦fBÊ WX` dIY A¦fSX UZ ÀfbÔQSX ³fWXeÔ °fû dIYÀfe IYf¸f IYe ³fWXeÔÜ CX³fIYf þeU³f ½¹f±fÊ WX` AüSX ¶fbPÞXf´ff EUÔ ¶fPÞX°fe CX¸fi CX³fIZY IYdSX¹fSX ´fSX °ff»ff »f¦ff QZ°ff WX`Ü BÀfed»fE CX¸fiQSXfþ Ad·f³fZdÂf¹ffÔ IYf¸f ¸fZÔ d´fLOÞX þf°fe WX`Ô AüSX UZ CX¸fi IYû ´fIYOÞXZ SXJ³ff ¨ffWX°fe WX`ÔÜ UZ QUfAûÔ AüSX OѦÀf IYf ÀfWXfSXf »fZ°fe WX`ÔÜ IbYL ³fVfZ IYe Qbd³f¹ff ¸fZÔ OXc¶f þf°fe WX`ÔÜ B³fIYe °fIY»feRZYÔ WX¸fZÔ IY·fe IYWXeÔ ³fWXeÔ ¶f°ffBÊ þf°feÔÜ B³fIYe Qü»f°f, B³fIZY ¹fVf IZY øY´f ¸fZÔ EIY ¶fOÞXf ÓfcNX B³fIZY BQÊ-d¦fQÊ SX¨ff þf°ff WX`, dþÀfÀfZ Àf¨ffBÊ IY·fe Àff¸f³fZ ³fWXeÔ Af°feÜ IYf¸f ³f d¸f»f³fZ IZY OXSX ÀfZ ¹fZ ¸fdWX»ffEÔ ·fe ¸fbÔWX ³fWXeÔ Jû»f°feÔÜ B³fIZY SXfþ B³fIZY Àff±f WXe ¨f»fZ þf°fZ WX`ÔÜ Jc¶fÀfcSX°f dQJ³fZ IYe ¨ffWX°f IYûBÊ ¶fbSXe ¶ff°f ³fWXeÔ, »fZdIY³f Àf¶f IbYL ·fc»fIYSX dÀfRYÊ Jc¶fÀfcSX°f dQJ³fZ IYe ¶ff°f WXSX U¦fÊ IYe »fOÞXdIY¹fûÔ, ¸fdWX»ffAûÔ ¸fZÔ B°f³fe R`Y»f°fe þf SXWXe WX` dIY Afþ dIYÀfe LûMXZ-¸fûMXZ Àf¸ffSXûWX °fIY ¸fZÔ Vffd¸f»f WXû³fZ IZY d»fE »fOÞXdIY¹ffÔ AüSX ¸fdWX»ffEÔ Jf³ff LûOÞX QZ°fe WX`Ô °ffdIY ¸fûMXe ³f dQJZÔÜ UZ ´ff»fÊSX ¸fZÔ dQ³fûÔ AüSX §fÔMXZ d¶f°ff°fe WX`Ô dþÀfÀfZ ÀfbÔQSX dQJ ÀfIZYÔÜ IbYL Àff»f ´fWX»fZ BÔ¦»f`ÔOX ¸fZÔ EIY ¸ffÔ ³fZ ´»ffdÀMXIY Àfþʳf ÀfZ IYWXf ±ff dIY UWX d¶f»IbY»f A´f³fe ¶fZMXe þ`Àfe dQJ³ff ¨ffWX°fe WX`Ü BÀfIZY d»fE CXÀf³fZ þû IbYL Kû»ff UWX °fû ±ff WXe, ·ffSXe ´f`Àff ·fe J¨fÊ dIY¹ffÜ IÈYdÂf¸f ÀfüÔQ¹fÊ ´ff³fZ IZY ´fi¹ffÀf ´fiIÈYd°f IZY dU÷Yð ¨f»f³ff WX`Ü

08 ¸ff¨fÊ 2018

2

Qe´fVfe»f ·ffSX°f

þeUÔ°f AüSX ¸fþ¶fc°f SXf¿MÑX IZY d³f¸ffʯf ¸fZÔ ¸fdWX»ffAûÔ IYf ¹fû¦fQf³f ¸fWX°U´fc¯fÊ WX¸f dUV½f ¸fZÔ »f¦ff°ffSX IYBÊ U¿fûÊÔ ÀfZ A³°fSXSXf¿MÑXe¹f ¸fdWX»ff dQUÀf ¸f³ff°fZ Af SXWXZ WX`Ô, ¸fdWX»ffAûÔ IZY Àf¸¸ff³f IZY d»fE §fûd¿f°f BÀf dQ³f IYf CXïZV¹f dÀfRYÊ ¸fdWX»ffAûÔ IZY ´fid°f ßfïf AüSX Àf¸¸ff³f ¶f°ff³ff WX`Ü BÀfd»fE BÀf dQ³f IYû ¸fdWX»ffAûÔ IZY Af²¹ffd°¸fIY, Vf`dÃfIY, Afd±fÊIY, SXfþ³fed°fIY AüSX Àff¸ffdþIY CX´f»fd¶²f¹fûÔ IZY CX´f»fùf ¸fZÔ ¸f³ff¹ff þf°ff WX`Ü Afþ A´f³fZ Àf¸ffþ ¸fZÔ ³ffSXe IZY À°fSX IYû CXNXf³fZ IZY d»fE Àf¶fÀfZ ª¹ffQf þøYSX°f WX` ¸fdWX»ff ÀfVfdöYIYSX¯f IYeÜ ¸fdWX»ff ÀfVfdöYIYSX¯f IYf A±fÊ WX` ¸fdWX»ffAûÔ IYe Af²¹ffd°¸fIY, Vf`dÃfIY, Àff¸fdþIY, SXfþ³f`d°fIY AüSX Afd±fÊIY VfdöY ¸fZÔ UÈd²Q IYSX³ff, d¶f³ff BÀfIZY ¸fdWX»ff ÀfVfdöYIYSX¯f AÀfÔ·fU WX`Ü Afþ WXSX ¸fdWX»ff Àf¸ffþ ¸fZÔ ²ffd¸fÊIY øYdPÞX¹fûÔ, ´fbSXf³fZ d³f¹f¸f IYf³fc³f ¸fZÔ A´f³fZ Af´f IYû ¶fÔ²ff ´ff°fe WX`Ü ´fSX A¶f UöY WX` dIY WXSX ¸fdWX»ff °f¸ff¸f øYdPÞX¹fûÔ ÀfZ JbQ IYû ¸fböY IYSXZÜ ´fiIÈYd°f ³fZ AüSX°fûÔ IYû Jc¶fÀfcSX°fe WXe ³fWXeÔ, úPÞX°ff ·fe Qe WX`Ü ´fiþ³f³f Ãf¸f°ff ·fe dÀfRYÊ CXÀfe IYû WXfdÀf»f WX`Ü ·ffSX°fe¹f Àf¸ffþ ¸fZÔ Afþ ·fe IY³¹ff ·fic¯f WX°¹ff þ`ÀfZ IÈY°¹f dQ³f-SXf°f dIYE þf SXWXZ WX`ÔÜ ´fSX WXSX IY³¹ff ¸fZÔ EIY ¸ffÔ Qb¦ffÊ dL´fe WXû°fe WX`Ü ¹fWX WX`SX°f IYe ¶ff°f WX` dIY Qb¦ffÊ IYe ´fcþf IYSX³fZ Uf»ff BÔÀff³f Qb¦ffÊ IYe ´fid°føY´f ³fUþf°f IY³¹ff IYf ¦f·fÊ ¸fZÔ U²f IYSX QZ°ff WX`Ü BÀf¸fZÔ ¶ff´f, ´fdSXUfSX IZY Àff±f Àf¸ffþ ·fe ÀfWX¹fû¦f QZ°ff WX`ÔÜ Afþ þøYSX°f WX` dIY QZVf ¸fZÔ ¶fd¨¨f¹fûÔ IYû WX¸f UWXe Af°¸fdUV½ffÀf AüSX dWX¸¸f°f QZÔ þû »fOÞXIYûÔ IYû QZ°fZ WX`ÔÜ BÀfÀfZ ´fiIÈYd°f IYf ÀfÔ°fb»f³f ¶f³ff SXWXZÜ BÀfd»fE þøYSXe WX` dIY BÀf ²fSX°fe ´fSX IY³¹ff IYû ·fe ¶fSXf¶fSX IYf Àf¸¸ff³f d¸f»fZÜ Àff±f WXe CXÀfIYe ¦fdSX¸ff ·fe ¶f³fe SXWXZÜ BÀfd»fE A´f³fZ AÔQSX IYe VfdöY IYû þf¦fÈ°f IYSXZÔ AüSX WXSX ÀÂfe ¸fZÔ ¹fWX VfdöY þ¦ffEÔ °ffdIY UWX WXSX dUIÈY°f ¸ff³fdÀfIY°ff IYf Àff¸f³ff ´fcSXZ ÀffWXÀf AüSX ²feSXþ IZY Àff±f IYSX ÀfIZYÜ EIY ³ffSXe IZY d¶f³ff dIYÀfe ·fe ½¹fdöY þeU³f ÀfÈdþ°f ³fWXeÔ WXû ÀfIY°ff WX`Ü dþÀf ´fdSXUfSX ¸fZÔ ¸fdWX»ff ³fWXeÔ WXû°fe, UWXfÔ ´fb÷Y¿f ³f °fû A¨Le °fSXWX ÀfZ dþ¸¸fZQfSXe d³f·ff ´ff°fZ WX`Ô AüSX ³ff WXe »fÔ¶fZ Àf¸f¹f °fIY þe°fZ WX`ÔÜ UWXeÔ dþ³f ´fdSXUfSXûÔ ¸fZÔ ¸fdWX»ffAûÔ ´fSX ´fdSXUfSX IYe dþ¸¸fZQfSXe WXû°fe WX`, UWXfÔ ¸fdWX»ffEÔ WXSX ¨fb³fü°fe, WXSX dþ¸¸fZQfSXe IYû ¶fZWX°fSX °fSXeIZY ÀfZ d³f·ff°fe WX` AûSX ´fdSXUfSX JbVfWXf»f SXWX°ff WX`Ü A¦fSX ¸fþ¶fc°fe IYe ¶ff°f IYe þfE °fû ¸fdWX»ffEÔ ´fb÷Y¿fûÔ ÀfZ ª¹ffQf ¸fþ¶fc°f WXû°fe WX`Ô ¢¹fûÔdIY Uû ´fb÷Y¿fûÔ IYû þ³¸f QZ°fe WX`ÔÜ ·ffSX°fe¹f ÀfÔdU²ff³f õfSXf ´fiQØf ·ffSX°f IZY ¸füd»fIY IZY ¸füd»fIY Ad²fIYfSXûÔ IZY A³°f¦fÊ°f Àf·fe IYû A³fb¨LZQ ru-ry IZY A³°f¦fÊ°f Àf¸ff³f°ff IYf Ad²fIYfSX dQ¹ff ¦f¹ff

¶fišff³fÔQ SXfþ´fc°f WX`Ü þû dIY ¸fdWX»ffAûÔ AüSX ´fb÷Y¿fûÔ IYû ¶fSXf¶fSXe IYf Ad²fIYfSX QZ°ff WX`Ü BÀfIZY A³°f¦fÊ°f ¹fWX ·fe Àfbd³fd›°f dIY¹ff ¦f¹ff WX` dIY SXfª¹f IZY °fWX°f WXû³fZ Uf»fe d³f¹fbdöY¹fûÔ AüSX SXûþ¦ffSX IZY ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ dIYÀfe °fSXWX IYf ·fZQ·ffU ³fWXeÔ dIY¹ff þfE¦ffÜ AüSX ÀfÔdU²ff³f õfSXf ¸füd»fIY Ad²fIYfSXûÔ IZY A³°f¦fÊ°f dQ¹fZ ¦f¹ff Àf¸ff³f°ff IYf Ad²fIYfSX ·ffSX°fe¹f SXfª¹f IYû dIYÀfe IZY ·fe dJ»ffRY d»fÔ¦f IZY Af²ffSX ´fSX ·fZQ·ffU IYSX³fZ ÀfZ SXûIY°ff WX`Ü QZVf ¸fZÔ ¸fdWX»ffAûÔ IZY CX°±ff³f AüSX ÀfVföYeIYSX¯f IYû QZJ°fZ WXbE WX¸ffSXZ ÀfÔdU²ff³f IYû 1993 ¸fZÔ ÀfÔVfûd²f°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ 73UZÔ ÀfÔVfû²f³f IZY þdSX¹fZ ÀfÔdU²ff³f ¸fZÔ A³fb¨LZQ 243E ÀfZ 243Aû °fIY þûOÞXf ¦f¹ffÜ BÀf ÀfÔVfû²f³f ¸fZÔ BÀf ¶ff°f IYe ½¹fUÀ±ff IYe ¦fBÊ dIY ´fÔ¨ff¹f°fûÔ AüSX ³f¦fSX´ffd»fIYfAûÔ ¸fZÔ IbY»f ÀfeMXûÔ IYe EIY d°fWXfBÊ ÀfeMXZÔ ¸fdWX»ffAûÔ IZY d»fE ÀfbSXdÃf°f WXûÔ¦feÜ BÀf ÀfÔVfû²f³f ¸fZÔ BÀfIYe ·fe ½¹fUÀ±ff IYe ¦fBÊ dIY ´fÔ¨ff¹f°fûÔ AüSX ³f¦fSX´ffd»fIYfAûÔ ¸fZÔ IY¸f ÀfZ IY¸f EIY d°fWXfBÊ ¨fZ¹fSX´fÀfʳf IYe ÀfeMXZÔ ¸fdWX»ffAûÔ IZY d»fE ÀfbSXdÃf°f WXûÔÜ ´fÔ¨ff¹f°fe SXfþ ÀfÔÀ±ff³fûÔ õfSXf ¸fdWX»ffAûÔ IZY d»fE 33 ´fid°fVf°f AfSXÃf¯f IYû »ff¦fc IYSX³fZ ¸fZÔ ÀfIYfSXf°¸fIY IYf¹fÊUfWXe ÀfZ ¸fdWX»ffAûÔ IZY ´fid°fd³fd²f°U ¸fZÔ °fZþe ÀfZ UÈdð WXbBÊ WX`Ü UfÀ°fU ¸fZÔ QZJf þfE °fû QZVf·fSX ¸fZÔ ´fÔ¨ff¹f°fûÔ ¸fZÔ ¨fb³fe ¦fBÊ ¸fdWX»ffAûÔ IYf ´fid°fd³fd²f°U 40 ´fid°fVf°f WXû ¦f¹ff WX`Ü IbYL SXfª¹fûÔ ¸fZÔ ´fÔ¨ff¹f°fûÔ ¸fZÔ ¸fdWX»ffAûÔ IYf ´fid°fd³fd²f°U 50 ´fid°fVf°f °fIY ´fWXbÔ¨f ¦f¹ff WX`Ü d¶f³ff ´fid°fd³f²f°U IZY ¸fdWX»ffAûÔ IYf ÀfVföYeIYSX¯f AÀfÔ·fU WX`Ü þ¶f °fIY ¸fdWX»ffAûÔ IYû ´fid°fd³fd²f°U ³fWXeÔ dQ¹ff þfE¦ff °f¶f °fIY WX¸f ¸fdWX»ffAûÔ IZY ÀfVfdöYIYSX¯f IYe IY»´f³ff ³fWXeÔ IYSX ÀfIY°fZÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe õfSXf 8 ¸ff¨fÊ ¸fdWX»ff dQUÀf IZY dQ³f dÀfRYÊ ¸fdWX»ff ÀffÔÀfQûÔ ¹ff dU²ff¹fIYûÔ IYû ÀfÔÀfQ ¹ff dU²ff³fÀf·ff ¸fZÔ ¶fû»f³fZ IYf ÀfbÓffU ·fe ÀfSXfWX³fe¹f WX`Ü BÀf ÀfbÓffU ´fSX ÀfÔÀfQ AüSX dU²ff³fÀf·ffAûÔ IYû ¦füSX IYSX³ff ¨ffdWXEÜ »fZdIY³f Afþ BÀfIZY Àff±f-Àff±f þøYSX°f WX` dIY ÀfÔÀfQ AüSX dU²ff³fÀf·ffAûÔ ¸fZÔ ¸fdWX»ffAûÔ IYû CX³fIYe

Af¶ffQe IZY dWXÀff¶f ÀfZ ¹ff 33 ´fid°fVf°f AfSXÃf¯f dQ¹ff þfEÜ dþÀfÀfZ dIY ´fÔ¨ff¹f°fûÔ AüSX ³f¦fSX´ffd»fIYfAûÔ IYe °fSXWX ÀfÔÀfQ AüSX dU²ff³fÀf·ffAûÔ ¸fZÔ ¸fdWX»ffAûÔ IYf ´fid°fd³fd²f°U ¶fPX ÀfIZYÜ Àff±f WXe Àff±f þøYSX°f WX` dIY ¸fdWX»ffAûÔ IZY AfSXÃf¯f ¸fZÔ d´fLOXZ AüSX AfdQUfÀfe U¦fÊ IYe ¸fdWX»ffAûÔ IYû A»f¦f ÀfZ IYûMXf dQ¹ff þf¹fZ dþÀfÀfZ dIY d´fLOXZ AüSX Q¶fZ IbY¨f»fZ U¦fÊ IYe ¸fdWX»ffAûÔ IYû ´fid°fd³fd²f°U d¸f»f ÀfIZYÜ ·ffSX°f IYe dU²ffd¹fIYf ¸fZÔ ¸fdWX»ffAûÔ IYû AfSXÃf¯f dQ»ff³fZ IZY d»fE Àf·fe Q»fûÔ IYû Q»f¦f°f SXfþ³fed°f ÀfZ CXNXIYSX ¸fdWX»ff AfSXÃf¯f dU²fZ¹fIY IYf Àf¸f±fʳf IYSX³ff ¨ffdWXEÜ IYûBÊ ·fe SXf¿MÑX ¸fdWX»ffAûÔ IZY d¶f³ff VfdöYWXe³f WX`Ü ¢¹fûÔdIY SXf¿MÑX IYû WX¸fZVff ÀfZ ¸fdWX»ffAûÔ ÀfZ WXe VfdöY d¸f»f°fe WX`Ü dIYÀfe ·fe þeUÔ°f AüSX ¸fþ¶fc°f SXf¿MÑX IZY d³f¸ffʯf ¸fZÔ ¸fdWX»ffAûÔ IYf ¹fû¦fQf³f ¸fWX°U´fc¯fÊ WX`Ü ¸fdWX»ffAûÔ IYe SXfþ³f`d°fIY ·ff¦feQfSXe ÀfZ »fûIY°fÔÂf IYe þOXZÔ ¸fþ¶fc°f WXû°fe WX`Ü Afþ þøYSX°f WX` dIY Àf¸ffþ ¸fZÔ ¸fdWX»ffAûÔ IYû AÄff³f°ff, AdVfÃff, IcY´f¸fÔ¯OXbIY°ff, ÀfÔIbYd¨f°f dU¨ffSXûÔ AüSX øYdPXUfQe ·ffU³ffAûÔ IZY ¦f°fÊ ÀfZ d³fIYf»fIYSX ´fi¦fd°f IZY ´f±f ´fSX »fZ þf³fZ IZY d»fE CXÀfZ Af²fbd³fIY §fMX³ffAûÔ, EZ°fWXfdÀfIY ¦fdSX¸ff¸f¹fe þf³fIYfSXe AüSX þf°fe¹f dIiY¹ffIY»ff´fûÔ ÀfZ AU¦f°f IYSXf³fZ IZY d»fE CXÀf¸fZ Afd±fÊIY ,Àff¸fdþIY, Vf`dÃfIY, SXfþ³f`d°fIY ¨fZ°f³ff ´f`Qf IYSX³fZ IYeÜ dþÀfÀfZ IYe ³ffSXe ´fb÷Y¿fûÔ IZY Àff±f IÔY²fZ ÀfZ IY³²ff d¸f»ffIYSX Àf¸ffþ IYû Af¦fZ ¶fPXf³fZ ¸fZÔ ÀfWX¹fû¦f IYSX ÀfIZYÜ Àff±f-Àff±f Afþ þøYSX°f WX` dIY Àf¸ffþ dIY dþ°f³fe ·fe øYdPXUfQe Àf¸fÀ¹ffEÔ WX`Ô WX¸fZÔ CX³fIYf Àf¸ff²ff³f Jûþ°fZ WXbE WXMX²fd¸fÊ°ff °¹ff¦fIYSX Vf`dÃfIY, Àff¸fdþIY, ÀfûWXfQдfc¯fÊ, ½¹ffUÀffd¹fIY AüSX SXfþ³f`d°fIY ¨fZ°f³ff IYf ¸ff¦fÊ ´fiVfÀ°f IYSX°fZ WXbE ¸fdWX»ffAûÔ IZY Àff¸fdþIY CX°±ff³f IYf ÀfÔIY»´f »fZ³ff ¨ffdWX¹fZÜ ¢¹fûÔdIY WXþfSXûÔ ¸fe»f IYe ¹ffÂff ·fe EIY ´fWX»fZ IYQ¸f ÀfZ VfbøY WXû°fe WX`Ü ÀfWXe ¸ff¹f³fZ ¸fZÔ ¸fdWX»ff dQUÀf °f¶f Àff±fÊIY WXû¦ff þ¶f AÀfd»f¹f°f ¸fZÔ ¸fdWX»ffAûÔ IYû UWX Àf¸¸ff³f d¸f»fZ¦ff dþÀfIYe UZ WXIYQfSX WX`ÔÜ BÀfIZY Àff±f WXe Àf¸ffþ IYû ÀfÔIY»´f »fZ³ff ¨ffdWXE dIY ·ffSX°f ¸fZÔ Àf¸fSXÀf°ff IYe ¶f¹ffSX ¶fWXZ, ·ffSX°f IZY dIYÀfe §fSX ¸fZÔ IY³¹ff ·fic¯f WX°¹ff ³f WXû AüSX ·ffSX°f IYe dIYÀff ·fe ¶fZMXe IYû QWXZþ IZY ³ff¸f ´fSX ³f þ»ff¹ff þf¹fZÜ dUV½f IZY ¸ff³fÀf ´fMX»f ´fSX EIY AJÔOX AüSX ´fiJSX ·ffSX°f IYe °fÀUeSX °f·fe ´fiIYMX WXû¦fe þ¶f WX¸ffSXe ¸ff°fÈVfdöY A´f³fZ Ad²fIYfSXûÔ AüSX VfdöY IYû ´fWX¨ff³f IYSX A´f³fe ¦fdSX¸ff AüSX ¦füSXU IYf ´fdSX¨f¹f QZ¦fe AüSX SXf¿MÑX d³f¸ffʯf ¸fZÔ A´f³fe ´fi¸fbJ ·fcd¸fIYf d³f·ffEÔ¦feÜ


08 ¸ff¨fÊ 2018

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

3

³ff»fZ IYe QeUfSX PXWXe, Àff°f ÀfSXfÊRY IYe ´f}e ³fZ ÀfRYfBÊ IY¸fʨffSXe Q¶fIYSX §ff¹f»f dQJf¹ff ÀffWXÀf, ·ff¦fZ ¶fQ¸ffVf

Af¦fSXfÜ ÀfQSX ¸fZÔ LfU³fe ÃfZÂf IZY UfOXÊ ¨ffSX ¸fZÔ ¶fb²fUfSX IYû dÀf»MX d³fIYf»f³fZ IZY QüSXf³f ³ff»fZ IYe QeUfSX PXWX ¦fBÊÜ CXÀf¸fZÔ Q¶fIYSX Àff°f ¸fþQcSX §ff¹f»f WXû ¦fE, ¸füIZY ´fSX þbMXZ »fû¦fûÔ ³fZ §ff¹f»fûÔ IYû ¶ffWXSX d³fIYf»fIYSX AÀ´f°ff»f ¸fZÔ ·f°feÊ IYSXf¹ffÜ þû QeUfSX d¦fSXe WX` UWX EIY ¸fWXe³fZ ´fWX»fZ WXe DYÔ¨fe IYe ¦fBÊ ±feÜ LfU³fe ¶fûOXÊ ³fZ NXZIZYQfSX AüSX ÃfZÂf IZY BÔþed³f¹fSX Qû³fûÔ IYû ³fûdMXÀf dQ¹ff WX`Ü LfU³fe ÃfZÂf ³fü»f¢Jf dÀ±f°f UfOXÊ ¨ffSX ¸fZÔ 20 ¢½ffMXÊSX IZY ´fbSXf³fZ ³ff»fZ IYe QeUfSX IYû EIY ¸fWXe³fZ ´fWX»fZ DYÔ¨ff dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ ¶fb²fUfSX Àfb¶fWX ÀffPÞXZ ³fü ¶fþZ LfU³fe ´fdSX¿fQ IZY ÀfRYfBÊ NXZIZYQfSX IZY Àff°f IY¸fʨffSXe ³ff»fZ IYe dÀf»MX ÀffRY IYSX³fZ ¦fE

±fZÜ ÀfRYfBÊ IZY QüSXf³f ³ff»fZ IYe 15 RYeMX QeUfSX PXWX ¦fBÊÜ CXÀf¸fZÔ IYf¸f IYSX°fZ ßfd¸fIY Aþ¹f, øY´fZVf, Ad³f»f, ¨SXIcY, ÀfÔþeU, A³fc´f EUÔ Àfbd¸f°f Q¶f ¦fEÜ CX³fIYe ¨feJ´fbIYfSX Àfb³fIYSX AfÀf´ffÀf IZY »fû¦f UWXfÔ þbMX ¦fEÜ CX³WXûÔ³fZ 15 d¸f³fMX ¸fZÔ Àf·fe ÀfRYfBÊ IYd¸fʹfûÔ IYû ¶ffWXSX d³fIYf»f d»f¹ffÜ §ff¹f»fûÔ IYû ³ff¸f³fZSX dÀ±f°f EIY AÀ´f°ff»f ¸fZÔ ·f°feÊ IYSXf¹ffÜ Àfbd¸f°f IYe WXf»f°f ¦fÔ·feSX QZJ°fZ WXbE CXÀfZ AfBÀfe¹fc ¸fZÔ dVfµMX IYSX dQ¹ffÜ WXfQÀfZ IYe þf³fIYfSXe WXû³fZ ´fSX §ff¹f»fûÔ IZY ´fdSXþ³f AüSX ÀfRYfBÊ IY¸fʨffSXe ¶fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ LfU³fe ´fdSX¿fQ IZY IYf¹ffÊ»f¹f ´fWXbÔ¨f ¦fEÜ CX³WXûÔ³fZ WXÔ¦ff¸ff VfbøY IYSX dQ¹ff, ´fdSX¿fQ IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ õfSXf ¶fZWX°fSX B»ffþ IYSXf³fZ IYf AfV½ffÀf³f QZ³fZ

´fSX IY¸fʨffSXe VffÔ°f WXbEÜ §ff¹f»fûÔ IZY ´fdSXþ³fûÔ IYf IYWX³ff ±ff dIY EIY ¸fWXe³fZ ´fWX»fZ ¶f³ffBÊ QeUfSX I`YÀfZ PXWX ¦fBÊÜ CX³WXû³fZ d³f¸ffʯf IYe ¦fb¯fUØff ´fSX ÀfUf»f CXNXfEÜ BÀfIYe þfÔ¨f IYSXf³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYSX QeÜ ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ LfU³fe ´fdSX¿fQ IZY ÀfeBÊAû E¸f. UZÔIYMX ³fSXdÀf¸WXf SXZçe IYf IYWX³ff WX` dIY §ff¹f»fûÔ IYf B»ffþ IYSXf¹ff þf SXWXf WX`Ü þøYSX°f ´fOÞXe °fû ¶fûOXÊ §ff¹f»fûÔ IZY B»ffþ IYf J¨fÊ CXNXf¹fZ¦ffÜ BÀfIZY Àff±f WXe ³ff»fZ IYe QeUfSX ¶f³ff³fZ Uf»fZ NXZIZYQfSX AüSX ÃfZÂf IZY BÔþed³f¹fSX ÀfÔþ¹f dÀfÔWX IYû ³fûdMXÀf dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü CX³fÀfZ 24 §fÔMXZ ¸fZÔ þUf¶f QZ³fZ IYe IYWXf ¦f¹ff WX`Ü ¹fdQ CXØfSX ÀfÔ°fû¿fþ³fIY ³f WXû³fZ ´fSX RY¸fÊ IYû IYf»fe Àfc¨fe ¸fZÔ OXf»f³fZ IYe IYfSXÊUfBÊ IYe þfE¦feÜ

Af¦fSXfÜ SXIYf¶f¦fÔþ IZY BÊQ¦ffWX IbY°f»fb´fbSX §fbÀf³fZ IYe IYûdVfVf IYSX³fZ »f¦fZÜ ¶fQ¸ffVfûÔ ¸fZÔ ÀfSXfÊRY IYe ´f}e IZY ÀffWXÀf ³fZ ¶fQ¸ffVfûÔ IZY BSXfQZ ·ffÔ´f°fZ WXe ¸ffÔ ÀfSXûþ ³fZ CX³WXZÔ IZY ´f`SX CXJfOÞX dQEÜ ´fdSXUfSX VffQe ¸fZÔ ¨f»ff ²f¢IYf QZ dQ¹ffÜ QSXUfþf AÔQSX ÀfZ ¶fÔQ ¦f¹ff, ¸fdWX»ff §fSX ´fSX AIZY»fe ±feÔÜ BÀfe IYSX³fZ IYf ´fi¹ffÀf IYSX³fZ »f¦feÔÜ BÀf ´fSX QüSXf³f Qû ¶fQ¸ffVfûÔ ³fZ °f¸fÔ¨fZ IZY ¶f»f ´fSX ¶fQ¸ffVfûÔ ³fZ ´fcSXf þûSX »f¦ff dQ¹ff, UWX §fSX ¸fZÔ §fbÀf³fZ IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ffÜ ÀfSXfÊRY IYe ¦fû»fe ¸ffSX³fZ IYe ²f¸fIYe QZIYSX QSXUfþf ´f}e ³fZ ¶fQ¸ffVfûÔ IYû §fSX ¸fZÔ ³fWXeÔ §fbÀf³fZ Jb»fUf³fZ IYf ´fi¹ffÀf IYSX³fZ »f¦fZÜ ÀfSXûþ dQ¹ff, IYBÊ d¸f³fMX °fIY CX³fÀfZ þcÓf°fe SXWXeÔÜ QZUe ³fZ ÀffWXÀf dQJf°fZ WXbE ¶fQ¸ffVfûÔ BÀf ¶fe¨f VfûSX ¸f¨ff³fZ ´fSX ¶fÀ°fe IZY »fû¦f IYû AÔQSX ³fWXeÔ Af³fZ dQ¹ffÜ BÀf ´fi¹ffÀf §fSXûÔ ÀfZ ¶ffWXSX d³fIY»f AfEÜ JbQ IYû ¸fZÔ CX³fIZY WXf±f ¸fZÔ ¨fûMX ·fe »f¦f ¦fBÊÜ d§fSX°ff QZJ ¶fQ¸ffVf UWXfÔ ÀfZ ·ff¦f JOÞXZ EIY ¶fQ¸ffVf IYf WXf±f QSXUfþZ ¸fZÔ Q¶ff dQ¹ff, ÀfSXûþ IZY VfûSX ¸f¨ff³fZ ´fSX WXbEÜ IbY°f»fb´fbSX d³fUfÀfe SXf¸fUeSX U¸ffÊ IYe ¶fQ¸ffVf IZY WXüÀf»fZ ´fÀ°f WXû ¦fEÜ dIY³ffSXe ¶ffþfSX ¸fZÔ ÀfSXfRYf IYe QbIYf³f WX`Ü dIYÀfe °fSXWX UWXfÔ ÀfZ þf³f ¶f¨ffIYSX CX³fIZY ¶fZMXZ Vfb·f¸f Àfû³fe dUdWX´f IZY ·ff¦fZÜ Àfc¨f³ff ´fSX ´fbd»fÀf ¸füIZY ´fSX ´fQfd²fIYfSXe WX`ÔÜ Vfb·f¸f Àfû³fe IZY ¸fb°ffd¶fIY ´fWXbÔ¨f ¦fBÊÜ Vfb·f¸f Àfû³fe IZY ¸fb°ffd¶fIY ¸fÔ¦f»fUfSX SXf°f IYû ´fdSXUfSX dSXV°fZQfSX IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ AÄff°f »fû¦fûÔ IZY dJ»ffRY ¹fWXfÔ VffQe Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ Vffd¸f»f WXû³fZ ¦f¹ff °fWXSXeSX Qe ¦fBÊ WX`Ü ±ffÜ §fSX ´fSX CX³fIYe ¸ffÔ ÀfSXûþ U¸ffÊ ÀfSXfÊRY IZY §fSX ¸fZÔ ¶fQ¸ffVf SXZIYe IZY AIZY»fe ±feÔÜ QZSX SXf°f Qû ¶fQ¸ffVf CX³fIZY ¶ffQ AfE ±fZÜ AfVfÔIYf WX` dIY CX³fIYû IYû °ffþ¦fÔþ dÀ±f°f IYf¹ffÊ»f¹f »fZ ¦fBÊÜ QZSX §fSX ´fWXbÔ¨fZ, QSXUfþf JMXJMXf³fZ ´fSX ¸ffÔ ³fZ ´fWX»fZ ÀfZ ´f°ff ±ff dIY ÀfSXûþ §fSX ¸fZÔ SXf°f °fIY QbIYf³fQfSXûÔ ÀfZ ´fcL°ffL IZY ¶ffQ CXÀfZ Jû»f dQ¹ffÜ °f¸fÔ¨fZ ÀfZ »f`Àf Qû³fûÔ AIZY»fe WX`Ü CX³fIZY ÀffWXÀf ³fZ ¶fQ¸ffVfûÔ IZY ¸fb¨f»fIZY ´fSX CX³WXZÔ LûOÞX dQ¹ff ¦f¹ffÜ ¶fQ¸ffVf ²f¢IYf QZIYSX þ¶fSX³f §fSX ¸fZÔ ¸fÔÀfc¶fûÔ ´fSX ´ff³fe RZYSX dQ¹ffÜ OXeERYAû ¸f³fe¿f d¸fØf»f IYf IYWX³ff WX` dIY ¶fSXf¸fQ ³ffJc³f AüSX A³¹f AÔ¦f ¶ff§f ¹ff °fZÔQbE IZY WXû³fZ IYe AfVfÔIYf WX`Ü þfÔ¨f IZY d»fE B³WXZÔ QZWXSXfQc³f dÀ±f°f ´fi¹fû¦fVff»ff ·fZþf þf SXWXf WX`Ü ´fÔÀffSXe IYe QbIYf³fûÔ ´fSX þf³fUSXûÔ IZY ³ffJc³f AüSX A³¹f AÔ¦fûÔ IYû °fÔÂf dIiY¹ffAûÔ IZY d»fE ¶fZ¨ff þf SXWXf WX`, Àf`Ô¹ffÜ BSXfQ°f³f¦fSX ÃfZÂf IZY ¦ffÔU LØff´fbSXf ¸fZÔ MXйfc¶fUZ»f IYf d¶fþ»fe IY³fZ¢Vf³f IYfMXZ þf³fZ ¹fZ IYWXfÔ ÀfZ »ffE þf SXWXZ WX`ÔÜ BÀfIYe þfÔ¨f ´fSX ÀfcJ SXWXe ¦fZWXcÔ IYe RYÀf»f IYû QZJ dIYÀff³f IYû ÀfQ¸ff »f¦f ¦f¹ff AüSX JZ°f ¸fZÔ WXe ·fe IYe þf SXWXe WX`Ü d¦fSX ´fOÞXfÜ ´fdSXþ³f CXÀfZ AÀ´f°ff»f »fZIYSX ·ff¦fZ, »fZdIY³f ¶f¨ff¹ff ³fWXeÔ þf ÀfIYfÜ 63 U¿feʹf A¸fSX dÀfÔWX d³fUfÀfe LØff´fbSXf IZY ´ffÀf IYSXe¶f 32 ¶fe§ff þ¸fe³f WX`Ü ¶fOÞXZ ¶fZMXZ ¸fZ§f dÀfÔWX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY CX³WXûÔ³fZ JZ°f ¸fZÔ Af»fc, ÀfSXÀfûÔ AüSX ¦fZWXcÔ ¶fû SXJZ WX`ÔÜ CX³fIZY d¶fþ»fe IZY IY³fZ¢Vf³f ´fSX EIY »ffJ 18 WXþfSX ÷Y´f¹fZ ¶fIYf¹ff ±fZÜ 26 RYSXUSXe IYû ¦fZWXcÔ ¸fZÔ ´ff³fe »f¦f³ff ±ff, ´fSX CXÀfe Àf¸f¹f ¨fÔQe´fbSXf BSXfQ°f³f¦fSX RYeOXSX IZY IY¸fʨffSXe Af¹fZ AüSX MXйfc¶fUZ»f IYf IY³fZ¢Vf³f IYfMX ¦fEÜ BÀfIYe dVfIYf¹f°f EÀfOXeAû Vf¸fÀff¶ffQ ÀfZ IYe ´fSX IYûBÊ Àfb³fUfBÊ ³fWXeÔ WXbBÊÜ ´fcSXf d¶f»f þ¸ff IYSXf³fZ IYû IYWXfÜ CX²fSX, d´f°ff SXûþf³ff JZ°f ´fSX IY·fe ´fZ´fSX »feIY WXû³ff, IY·fe ´fidIiY¹ff þf°fZ AüSX ÀfcJe RYÀf»f IYû QZJ UWXeÔ ¶f`NX þf°fZÜ ¸fÔ¦f»fUfSX Àfb¶fWX JZ°f ´fSX ¦fE, UWXeÔ AüSX d³f¹fbdöY¹fûÔ ´fSX ÀfUf»f CXNX³fZ IZY d¦fSX ¦fEÜ CX³WXZÔ AÀ´f°ff»f »fZ ¦fE ´fSX ¶fb²fUfSX IYû CX³fIYe ¸fü°f WXû ¦fBÊÜ IYfSX¯f LfÂfûÔ IYf dUV½ffÀf OX¦f¸f¦ff³fZ »f¦ff dIYÀff³f dIYÀfe ´fiIYfSX ÀfZ ¦fZWXcÔ AüSX ÀfSXÀfûÔ IYe RYÀf»f ¸fZÔ ´ff³fe QZ³ff ¨ffWX°ff ±ff, »fZdIY³f WX`Ü BÀfd»fE CX³WXûÔ³fZ Af¹fû¦f IZY PXSXZÊ ¸fZÔ »ffB³f 11 WXþfSX IZY °ffSX ÀfZ IYfMXIYSX MXc RZYÀf IYSX Qe ¦fBÊÜ BÀfÀfZ dIYÀff³f CXÀfZ ³fWXeÔ þûOÞX ¶fQ»ffU »ff³fZ IZY Àff±f ´fZ´fSX »feIY ¸ff¸f»fZ ´ff¹ffÜ IYe þfÔ¨f Àfe¶feAfBÊ ÀfZ IYSXf³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYeÜ ¶fZMXZ ¸fZ§f dÀfÔWX IZY A³fbÀffSX EIY Àff»f ´fWX»fZ d´f°ff AüSX ¨ffSXûÔ ·ffBÊ ´fSX SXÔdþVf ¸fZÔ 302 SXÔþe°f ¹ffQU ³fZ ¶f°ff¹ff dIY EÀfEÀfÀfe ¸fZÔ IYf ¸fbIYQ¸ff »f¦ff¹ff ¦f¹ff ±ffÜ EIY ¸fdWX»ff ¶f¨¨fZ Àf¸fZ°f OXc¶fIYSX ¸fSX ¦fBÊ ±feÜ A´f³fe ´fZ´fSX d¶fIY SXWXZ WX`Ô, Àf¸f¹f ÀfZ ³f dSXþ»MX Af°fZ ¶ff°f Àffd¶f°f IYSX³fZ ¸fZÔ IYfRYe IYþfÊ WXû ¦f¹ff ±ffÜ BÀf IYfSX¯f d¶fþ»fe IYf d¶f»f þ¸ff ³fWXeÔ WX`Ô ³f ´fSXeÃff WXû°fe WX`Ü BÀf QüSXf³f ³feSXþ IYSX ´ffE ±fZÜ Qû Àff»f ¸fZÔ d¶f»f ¶fPÞXIYSX EIY »ffJ ANXfSXWX WXþfSX ÷Y´f¹fZ WXû ¦f¹ffÜ Vf¸ffÊ, AÔIbYSX Vf¸ffÊ, ¨SXIcY ¨ffWXSX, ¸f³fûþ EÀfOXeAû ÀfZ BÀf RYÀf»f IZY ´fIY³fZ IZY ¶ffQ d¶f»f ·fSX³fZ IYû d¸f³³f°f IYeÔ, »fZdIY³f IYûBÊ ¨ffWXSX, FY¿f·f NXfIbYSX AfdQ ¸füþcQ SXWXZÜ Àfb³fUfBÊ ³fWXeÔ WXbBÊÜ

´fÔÀffSXe IYe QbIYf³f ´fSX d¶fIY SXWXZ ¶ff§f IZY ³ffJc³f! Af¦fSXfÜ IYû°fUf»fe ÃfZÂf IZY §f³fZ ¶ffþfSX ¸fZÔ ´fÔÀffSXe IYe QbIYf³f ´fSX þf³fUSXûÔ IZY ³ffJc³f AüSX A³¹f AÔ¦f d¶fIY SXWXZ WX`ÔÜ ¶fb²fUfSX Vff¸f U³f dU·ff¦f IYe MXe¸f ³fZ Qû QbIYf³fûÔ ´fSX Lf´ff ¸ffSXIYSX B³WXZÔ ¶fSXf¸fQ dIY¹ffÜ ¨ffSX »fû¦fûÔ IYû ·fe dWXSXfÀf°f ¸fZÔ d»f¹ff ¦f¹ff, dþ³WXZÔ ´fcL°ffL IZY ¶ffQ ¸fb¨f»fIZY ´fSX LûOÞX dQ¹ffÜ AfVfÔIYf þ°ffBÊ þf SXWXe WX` dIY ¶fSXf¸fQ ³ffJc³f U AÔ¦f ¶ff§f IZY WX`ÔÜ U³f dU·ff¦f IYû SXfU°f´ffOÞXf ¸fZÔ ´fÔÀffSXe IYe QbIYf³fûÔ ´fSX þf³fUSXûÔ IZY AÔ¦fûÔ IZY d¶fIY³fZ IYe Àfc¨f³ff d¸f»fe ±feÜ OXeERYAû ¸f³fe¿f

d¸fØf»f IZY d³fQZÊVf ´fSX U³f dU·ff¦f IYe MXe¸f ¶fb²fUfSX Vff¸f ´ffÔ¨f ¶fþZ SXfU°f´ffOÞXf ´fWXbÔ¨feÜ ¦fifWXIY ¶f³fIYSX MXe¸f IZY IbYL ÀfQÀ¹f ´fÔÀffSXe IYe QbIYf³fûÔ ´fSX ´fWXbÔ¨fZÜ UWXfÔ QbIYf³fQfSX ´fÔdOX°fþe IYf ´f¨ffÊ QZJIYSX CX³WXZÔ ¶ff§f IZY ³ffJc³f AüSX A³¹f AÔ¦f QZ³fZ IYû °f`¹ffSX WXû ¦fEÜ °f·fe ÀfQÀ¹fûÔ ³fZ QbIYf³f ´fSX MXe¸f IZY QcÀfSXZ Àffd±f¹fûÔ IYû ¶fb»ff d»f¹ffÜ Lf´ff ¸ffSXIYSX ¨ffSX QbIYf³fQfSXûÔ IYû dWXSXfÀf°f ¸fZÔ »fZ d»f¹ffÜ QbIYf³fûÔ ÀfZ þf³fUSXûÔ IZY 10 ³ffJc³f AüSX A³¹f AÔ¦f ¶fSXf¸fQ dIYE ¦fEÜ ¹fWXfÔ ÀfZ MXe¸f ¨ffSXûÔ QbIYf³fQfSXûÔ

EÀfEÀfÀfe IZY dJ»ffRY ´fiQVfʳf IYSX Àfe¶feAfB þfÔ¨f IYe ¸ffÔ¦f Af¦fSXfÜ ÀMXfRY Àf»fZ¢Vf³f ÀfdUÊÀf (EÀfEÀfÀfe) IZY ´fZ´fSX »feIY IZY dUSXû²f IYe Af¦f VfWXSX °fIY Af ´fWXbÔ¨fe WX`ÔÜ Af¹fû¦f ¸fZÔ ½¹ff~ ·fiáf¨ffSX AüSX Ad³f¹fd¸f°f°ffAûÔ IYû »fZIYSX LfÂfûÔ ³fZ ¶fb²fUfSX IYû VfWXeQ À¸ffSXIY ´fSX ´fiQVfʳf dIY¹ffÜ Àf`IYOÞXûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ´fWXbÔ¨fZ LfÂfûÔ ³fZ þûSXQfSX ³ffSXZ¶ffþe IYSX Àfe¶feAfB þfÔ¨f IYSXf³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYeÜ EÀfEÀfÀfe IYf ´fZ´fSX »feIY WXû³fZ IZY ¶ffQ ÀfZ þfSXe LfÂfûÔ IYf dUSXû²f QZVf·fSX ¸fZÔ R`Y»f°ff þf SXWXf WX`Ü LfÂf

EIYþbMX WXûIYSX Af¹fû¦f ¸fZÔ ½¹ff~ ·fiáf¨ffSX AüSX Ad³f¹fd¸f°f°ffAûÔ IYû QcSX IYSX³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYSX SXWXZ WX`Ô, °ffdIY ·fd°fʹfûÔ ¸fZÔ ´ffSXQdVfÊ°ff AüSX d³f¿´fÃf°ff SXWXZÜ ¶fb²fUfSX IYû VfWXeQ À¸ffSXIY ´fSX WXbE ´fiQVfʳf ¸fZÔ VfWXSX ·fSX IZY ¹fbUf EIYþbMX WXbEÜ WXf±fûÔ ¸fZÔ ¶f`³fSX AüSX °f£°fe »fZIYSX CX³WXûÔ³fZ þûSXQfSX ³ffSXZ¶ffþe IYe AüSX ´fZ´fSX »feIY ¸ff¸f»fZ IYe þfÔ¨f Àfe¶feAfB IYû ÀfüÔ´f³fZ ¸ffÔ¦f IYeÜ LfÂf ³fZ°ff þeOXe ¨ffWXSX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY EÀfEÀfÀfe IYf¹fÊ´fi¯ff»fe »f¦ff°ffSX ÀfÔQZWX IZY §fZSXZ ¸fZÔ WX`Ü

ÀfcJ°fe RYÀf»f QZJ JZ°f ¸fZÔ WXe d¦fSX ´fOÞXf dIYÀff³f, ¸fü°f


08 ¸ff¨fÊ 2018

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

4

eFkqjk U;wt

JfIYe IYe ³ffIYf¸fe ¸fZÔ CX»fÓfe ³¹ff¹f IYe CX¸¸feQ ¸f±fbSXfÜ ¦fb÷YUfSX IYû A¸fSX IYfg»fû³fe WX°¹ffIYfÔOX IYû EIY U¿fÊ WXû þfE¦ffÜ WX°¹ffIYfÔOX IZY ´fQfRYfÊVf IZY d»fE ·ffBʶfWX³f EIY Àff»f ÀfZ CX¸¸feQ »f¦ffE ¶f`NXZ WX`ÔÜ WX°¹ffIYfÔOX IZY ´fQfRYfÊVf IYû ´fbd»fÀf IYSXe¶f 700 »fû¦fûÔ IYe IYfg»f dOXMXZ»f JÔ¦ff»f ¨fbIYe WX`Ü QþʳfûÔ ÀfÔdQ¦²fûÔ ÀfZ ´fcL°ffL ·fe IYe ¦fBÊÜ °fe³f »fû¦fûÔ IYf ³ffIYûÊ MXZÀMX IYSXf¹ff ¦f¹ff, »fZdIY³f ´fbd»fÀf ´fQfRYfÊVf IYSX³fZ ¸fZÔ ÀfRY»f°ff WXfdÀf»f ³fWXeÔ IYSX ÀfIYe WX`Ü d´fL»fZ U¿fÊ AfNX ¸ff¨fÊ IYû ±ff³ff WXfBÊUZ IYe A¸fSX IYfg»fû³fe ¸fZÔ ¦fÈWX ÀUf¸fe ¶f³fUfSXe»ff»f AüSX CX³fIYe ´f}e SXdUUf»ff IYe OXI`Y°fe IZY QüSXf³f WX°¹ff WXbBÊ ±feÜ þ¶f ´fbd»fÀf ³fZ WX°¹ffIYfÔOX IZY ´fQfRYfÊVf IYû PXe»ff SXU`¹ff A´f³ff¹ff °fû ¸fÈ°fIY QÔ´f°fe IZY ¶f¨¨fZ SXfJe, SXfWXb»f AüSX Qe´ff ³fZ »fJ³fDY °fIY ¸fÔdÂf¹fûÔ ÀfZ ¦fbWXfSX »f¦ffBÊÜ ²fSX³ff´fiQVfʳf AüSX ·fcJ WXOÞX°ff»f ´fSX ·fe °fe³fûÔ ¶f¨¨fZ ¶f`NXZÜ WX°¹ffSXZ ³f ´fIYOÞXZ þf³fZ ´fSX ¶fOÞXe ¶fZMXe SXfJe ³fZ A¢MXc¶fSX ¸fZÔ þWXSX JfIYSX JbQIbYVfe IYSX »feÜ SXfJe IYe ¸fü°f IZY ¶ffQ ½¹fUÀ±ffAûÔ ´fSX AÔ¦fb»fe CXNXeÜ ´fbd»fÀf

´fiVffÀf³f IYû ·fe IYNX§fSXZ ¸fZÔ JOÞXf dIY¹ff ¦f¹ffÜ »fû¦fûÔ IYf AfIiYûVf ÀfOÞXIYûÔ ´fSX Af¹ffÜ ´fedOÞX°fûÔ IYû ³¹ff¹f dQ»ff³fZ IZY d»fE I`YÔOX»f ¸ff¨fÊ ·fe d³fIYf»fZ ¦fEÜ SXfJe IYe ¸fü°f IZY ¶ffQ SXfWXb»f AüSX Qe´ff ³fZ ³¹ff¹f IZY d»fE AfUfþ ¶fb»fÔQ IYeÜ ¸ff¸f»ff dU²ff³fÀf·ff ¸fZÔ ·fe ¦fcÔþf AüSX WXfBÊIYûMXÊ ¸fZÔ þ³fdWX°f ¹ffd¨fIYf Qf¹fSX IYe ¦fBÊÜ ´fbd»fÀf ·fe Q¶ffU ¸fZÔ AfBÊ °fû IYSXe¶f 700 »fû¦fûÔ IYe IYfg»f dOXMXZ»f JÔ¦ff»fe ¦fBÊÔ, QþʳfûÔ ÀfÔdQ¦²fûÔ ÀfZ ´fcL°ffL IYeÜ dQÀfÔ¶fSX ¸fZÔ ¸fÈ°fIY QÔ´f°fe IZY ·f°feþZ dU³fûQ, dU³fûQ IYe ´f}e, ·ffÔþf SX¸f³f IYf ³ffIYûÊ MXZÀMX IYSXf¹ff ¦f¹ffÜ BÀf MXZÀMX IZY ¶ffQ ·fe ´fbd»fÀf WX°¹ffSXûÔ °fIY ´fWXbÔ¨f³fZ ¸fZÔ AÀfRY»f SXWXeÜ ´fbd»fÀf A·fe °fe³f AüSX »fû¦fûÔ IYf ³ffIYûÊ MXZÀMX IYSXf³fZ IYe °f`¹ffSXe IYSX SXWXe WX`Ü ¸fÈ°fIY QÔ´f°fe IZY dSXV°fZQfSX, EIY dVfÃfIY AüSX EIY ´fOÞXûÀf³f IYf ³ffIYûÊ MXZÀMX IYSXf¹ff þfE¦ffÜ ¸ff°ff-d´f°ff IZY WX°¹ffSXûÔ IYû Àff¸f³fZ »ff³fZ IZY d»fE SXfWXb»f AüSX Qe´ff »f¦ff°ffSX ´fbd»fÀf Ad²fIYfdSX¹fûÔ ÀfZ ¸ffÔ¦f IYSX SXWXZ WX`ÔÜ ¶f¨¨fûÔ IYû Àf·fe °fSXRY ÀfZ IYûSXZ AfV½ffÀf³f d¸f»f

SXWXZ WX`ÔÜ Àf¸ffþÀfZUe ¸f²fb¸fÔ¦f»f Vfb¢»ff IYWX°fZ WX`Ô dIY QÔ´f°fe WX°¹ffIÔYfOX IYf þ»Q ´fQfRYfÊVf WXû³ff ¨ffdWXE, °ffdIY ¶f¨¨fûÔ IYû ³¹ff¹f d¸f»f ÀfIZYÜ

¶f¨¨fZ QZÔ¦fZ ßfðfÔþd»f ¸f±fbSXfÜ ¸fÈ°fIY QÔ´f°fe IZY ¶f¨¨fZ SXfWXb»f AüSX Qe´ff ³fü ¸ff¨fÊ IYû §fSX ´fSX WXe ¸fÈ°fIYûÔ IYû ßfðfÔþd»f QZÔ¦fZÜ SXfWXb»f IYf IYWX³ff WX` dIY EIY U¿fÊ ÀfZ UZ ³¹ff¹f IZY BÔ°fþfSX ¸fZÔ WX`ÔÜ WXSX °fSXRY ÀfZ IZYU»f AfV½ffÀf³f WXe d¸f»f SXWXZ WX`ÔÜ

¶f¨¨fZ ³fWXeÔ ¦fE Uf°Àf»¹f ¦fif¸f ¸f±fbSXfÜ SXfWXb»f AüSX Qe´ff IYû ÀfbSXÃff IZY ¸fïZ³fþSX Uf°Àf»¹f ¦fif¸f þf³ff ±ffÜ »fZdIY³f SXfWXb»f AüSX Qe´ff ¹fc´fe ¶fûOXÊ ÀfZ A²¹f¹f³f IYSX SXWXZ ±fZÜ Uf°Àf»¹f ¦fif¸f ¸fZÔ CX³fIYû Àfe¶feEÀfBÊ ¶fûOXÊ IZY dUôf»f¹f ¸fZÔ ´fPÞX³ff ´fOÞX°ff, BÀf IYfSX¯f ´fSXZVff³fe Af SXWXe ±feÜ Qe´ff ³fZ BÀf U¿fÊ 10UeÔ IZY AüSX SXfWXb»f ³fZ 12UeÔ IYe ´fSXeÃff Qe WX`Ü

dU²fUf ¸ff°ffAûÔ IYû AÃf¹f´ffÂf ³fZ ¶ffÔMXZ °fûWXRZY ¸f±fbSXf, UÈÔQfU³fÜ AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f ¸fdWX»ff dQUÀf IYe ´fcUÊ ÀfÔ²¹ff ´fSX ¶fb²fUfSX IYû AÃf¹f ´ffÂf RYfCXÔOXZVf³f ³fZ EIY A³fcNXe ´fWX»f IYe VfbøYAf°f IYeÜ RYfCXÔOXZVf³f ³fZ UÈð dU²fUfAûÔ IZY Àff±f Af¹fûdþ°f Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ þ³f´fQ ·fSX ¸fZÔ d³fUfÀfSX°f dU²fUf UÈðfAûÔ IYû ´füdáIY ·fûþ³f ¸fbWX`¹ff IYSXUf³fZ IYf E»ff³f dIY¹ff WX`Ü A¶f °fIY RYfCXÔOXZVf³f VfWXSX IZY Afßf¹f ÀfQ³fûÔ ¸fZÔ d³fUfÀfSX°f EIY WXþfSX dU²fUf UÈðfAûÔ IYû WXe Qû´fWXSX IYf ·fûþ³f ¸fbWX`¹ff IYSXUf SXWXf ±ffÜ AÃf¹f ´ffÂff RYfCXÔOXZVf³f ´fdSXÀfSX ¸fZÔ Af¹fûdþ°f IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ´fi¶fÔ²fIY ·ffSX°f Vf·ffQfÀff ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ÀfÔÀ±ff QZVf ¸fZÔ 17 »ffJ ÀfZ ·fe ª¹ffQf ¶f¨¨fûÔ IYû ·fûþ³f ´fiQf³f IYSX SXWXe WX`Ü WX¸ffSXf »fùf

WX` Qbd³f¹ff IYû ·fcJ ÀfZ d³fþf°f d¸f»fZ °ffdIY IYûBÊ ·fe BÔÀff³f ·fcJf ³ff SXWXZÜ ¹fWXe IYfSX¯f WX` dIY dU²fUf ¸ff°ffAûÔ IZY d»fE ÀfÔÀ±ff ³fZ A³fûJe ¸fbdWX¸f VfbøY IYe WX`Ü dUdQ°f WXû dIY AÃf¹f ´ffÂf RYfCXÔOXZVf³f 12 SXfª¹fûÔ ¸fZÔ ÀIcY»feÔ ¶f¨¨fûÔ IZY d»fE ´füdáIY d¸fOX-OXZ d¸f»f ´fWXbÔ¨ff SXWXf WX`Ü BÀf ¸füIZY ´fSX ÀfÔÀ±ff ´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ LMXeIYSXf dÀ±f°f ¸ffÔ ²ff¸f ¸fZÔ UÈð ¸ff°ffAûÔ ÀfÔ¦f ¸fb»ffIYf°f IYSX CX³WXZÔ ·fûþ³f ´fSXûÀffÜ

LfÂffAûÔ ÀfZ IYe ¸fdWX»ff ÀfVfdöYIYSX¯f ´fSX ¨f¨ffÊ UÈÔQfU³fÜ WX³fb¸ff³f ´fiÀffQ ²ff³fbIYf dUôf»f¹f ¸fZÔ AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f ¸fdWX»ff dQUÀf IYe ´fcUÊ ÀfÔ²¹ff ´fSX ´fbd»fÀf A²feÃfIY ³f¦fSX EÀfIZY ¨ÀfWX IZY

d³fQZÊVf³f ¸fZÔ ¸fdWX»ff ÀfVfdöYIYSX¯f ´fSX ÀfÔ¦fûâe IYf Af¹fûþ³f ¶fb²fUfSX IYû dIY¹ff ¦f¹ffÜ ÀfÔ¦fûâe ¸fZÔ SX¸f¯fSXZ°fe ´fbd»fÀf ¨füIYe ´fi·ffSXe dUd´f³f ¦fü°f¸f ³fZ IYWXf ¸fdWX»ffAûÔ IYû A´f³fZ Ad²fIYfSXûÔ AüSX ÀfbSXÃff IZY ´fid°f Àfþ¦f SXWX³ff ¨ffdWXEÜ LfÂffAûÔ IYû Af°¸fd³f·fÊSX°ff, VffSXedSXIY QÃf°ff ´fSX ²¹ff³f QZ³ff WXû¦ffÜ CX´fd³fSXeÃfIY ¸fûdWX°f ¸fd»fIY ³fZ IYWXf ¸fdWX»ffAûÔ IZY Àff±f dIYÀfe ·fe À±ff³f ´fSX Qb?½¹fÊUWXfSX WXû°ff dQJfBÊ QZ °fû °f°IYf»f ´fbd»fÀf IYû Àfcd¨f°f IYSXZÔÜ ´fi²ff³ff¨ff¹ffÊ OXfg. AÔþc ÀfcQ, ´fó³ff·f ¦fûÀUf¸fe, ¶ffÔIZYd¶fWXfSXe Vf¸ffÊ, IZYE¸f A¦fiUf»f, dUV½f³ff±f ¦fb~f, SXZJf ¸ffWXZV½fSXe, Ud°fÊIYf ¦fû¹f»f ¸füþcQ SXWXZÜ

³fü ¸fdWX»ffAûÔ IYû dQ¹ff ³fUSX} Àf¸¸ff³f ¸f±fbSXfÜ SXf¿MÑXe¹f þ³f CXôû¦f ½¹ff´ffSX ÀfÔ¦fNX³f IZY °f°UfU²ff³f ¸fZÔ AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f ¸fdWX»ff dQUÀf IYe ´fcUÊ ÀfÔ²¹ff ´fSX ¸f±fbSXf dþ»fZ IZY dUd·f³³f ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ Af¹ff¸f À±ffd´f°f IYSX³fZ Uf»fe ¸fdWX»ffAûÔ IYû ³fUSX} ¸fdWX»ff Àf¸¸ff³f ÀfZ ³fUfþf ¦f¹ffÜ ¸f£¹f Ad°fd±f ÀfÔ¦fNX³f IZY SXf¿MÑXe¹f A²¹fÃf Ad¸f°f ¦fb~f ³fZ IYWXf dIY ¸fdWX»ff ÀfVfdöYIYSX¯f IYf Àf´f³ff °f·fe ´fcSXf WXû¦ff þ¶f ¸fdWX»ffAûÔ IYû CXd¨f°f ´fid°fd³fd²f°U IZY d»fE ÀfÔÀfQ õfSXf ¸fdWX»ff AfSXÃf¯f dU²fZ¹fIY Vfe§fi ´ffdSX°f dIY¹ff þfEÜ BÀf ¸füIZY ´fSX ÀfÔ¦fNX³f õfSXf Àff¸ffdþIY ÀfZUf IZY ÃfZÂf ¸fZÔ ´fid°f·ff Vf¸ffÊ EOXUûIZYMX, »fûIY¦fe°f IZY ÃfZÂf ¸fZÔ ¸ff²fbSXe Vf¸ffÊ, »fûIY ³fÈ°¹ffÔ¦f³ff ¦fe°ffþÔd»f Vf¸ffÊ, ÀffdWX°¹f EUÔ IYdU°ff IZY ÃfZÂf ¸fZÔ IYdU¹fÂfe ´fc³f¸f U¸ffÊ, d¨fdIY°Àff IZY ÃfZÂf ¸fZÔ OXfg. SXZ³fc A¦fiUf»f, dVfÃff IZY ÃfZÂf ¸fZÔ OXfg. ³fe°ff ¨ÀfWX, ½¹fUÀff¹f EUÔ ´fi¶fÔ²f³f IZY ÃfZÂf ¸fZÔ »f°ff ¦fû¹f»f, ¸fedOX¹ff IZY ÃfZÂf ¸fZÔ SXe³ff ¦fb~f EUÔ ¶fiþ »fûIY ¦ff¹f³f IZY ÃfZÂf ¸fZÔ UÔQ³ffßfe IYû Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ÀfÔ¹fûdþIY dþ»ff²¹fÃf BÔ. IY»´f³ff ¦f¦fÊ, ´fid°f¸ff ¨ÀfWX, ¸f¸f°ff ·ffSXõfþ, »fûIZYVf ³fü»fJf, þ¦f°f ³ffSXf¹f¯f A¦fiUf»f AfdQ ±fZÜ ¸fb£¹f Ad°fd±f IYf ÀUf¦f°f AfVfb°fû¿f ¦f¦fÊ EUÔ ¦fþZÔQi Vf¸ffÊ ³fZ À¸fÈd°f d¨f‰ ·fZÔMXIYSX dIY¹ffÜ ¸ff²fbSXe Vf¸ffÊ ³fZ WXû»fe IZY SXdÀf¹ff, ´fc³f¸f U¸ffÊ ³fZ IYdU°ff U ¦fe°ffÔþd»f Vf¸ffÊ ³fZ ³fÈ°¹f IYe ´fiÀ°fbd°f QeÜ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ Ãf¸ff ¦fü°f¸f, ª¹fûd°f, A³fe°ff SXûWXSXf, °fÈd~, d³fVff A¦fiUf»f, d³fVff Àf`³fe, SXþ³fe A¦fiUf»f, AfVff Àfû³fe, A³fe°ff ·ffSXõfþ, dIYSX³f Àfû³fe, ´fcþf Vf¸ffÊ, Ad³f°ff ±ff´ff, Àfb¿f¸ff, SXf²ff, SXZJf ¦f¦fÊ, ÀfÔ¦fe°ff Vf¸ffÊ AfdQ ¸füþcQ ±fZÜ

³füIYfdUWXSX »fe»ff QZJ³fZ þbMXZ dUQZVfe ·föY ¸f±fbSXf, UÈÔQfU³fÜ BÀIYfg³f ¸fÔdQSX ¸fZÔ ¶fb²fUfSX IYû ³füIYfdUWXfSX ¸fWXû°ÀfU IYf Af¹fûþ³f WXbAfÜ ¸fWXû°ÀfU ¸fZÔ ¸fÔdQSX IZY AfÔ¦f³f IYû þ»f ÀfZ ·fSXIYSX ÀfSXûUSX ¶f³ff dQ¹ff ¦f¹ffÜ þ»f ´fSX RcY»fûÔ IYe ÀffÔÓfe AüSX CXÀfIZY ¶fe¨f QZÀfe-dUQZVfe RcY»fûÔ ÀfZ Àfþe ³füIYf ¸fZÔ NXfIbYSXþe IZY ßfedU¦fiWX IYû dUSXfþ¸ff³f IYSXUf¹ff ¦f¹ffÜ NXfIbYSXþe IYû ³füIYf dUWXfSX IYSXUf¹ff °fû Qbd³f¹ff·fSX ÀfZ AfE ßfðf»fbAûÔ ³fZ WXdSX³ff¸f ÀfÔIYe°fʳf IYe ²fb³f LZOÞX QeÜ QZJ°fZ WXe QZJ°fZ ¸ffWXü»f ¸fZÔ ·fdöY IZY ÀUSX RcYMX³fZ »f¦fZÜ ³ff¸f ÀfÔIYe°fʳf IYe ²fb³f AüSX NXfIbYSXþe IYe LdU QZJ ßfðf»fb Àfb²f¶fb²f Jû ¶f`NXZÜ PXû»f, ¸fÈQÔ¦f AüSX ¸fÔþeSXf d»fE dUQZVfe ·föY WXSXZ SXf¸ff, WXSXZ IÈY¿¯ff IYf ÀfÀUSX ¦ff¹f³f IYSX³fZ »f¦fZÜ ¦fie¿¸f FY°fb IYe VfbøYAf°f WXû³fZ IZY Àff±f ¸fÔdQSXûÔ ¸fZÔ NXfIbYSXþe IYû Vfe°f»f°ff ´fiQf³f IYSX³fZ IYe IYûdVfVfZÔ VfbøY WXû þf°fe WX`ÔÜ BÀfe CXïZV¹f ÀfZ dUQZVfe IÈY¿¯f ·föYûÔ ³fZ ¶fb²fUfSX IYû BÀIYfg³f ¸fÔdQSX ¸fZÔ NXfIbYSXþe IYû Vfe°f»f°ff ´fiQf³f IYSX³fZ IZY d»fE ³füIYf dUWXfSX ¸fWXû°ÀfU IYf Af¹fûþ³f dIY¹ffÜ Vff¸f ´ffÔ¨f ¶fþZ VfbøY WXbAf ³füIYfdUWXfSX IYSXe¶f Qû §fÔMXZ °fIY þfSXe SXWXfÜ BÀf QüSXf³f WXSX ßfðf»fb NXfIbYSXþe IYe Àff²f³ff ¸fZÔ »fe³f dQJfBÊ dQ¹ffÜ dUQZVfe ¸fdWX»ffEÔ AüSX ¹fbUd°f¹ffÔ ³ff¸f ¸fWXf¸fÔÂf IYe ²fb³f ´fSX d±fSXIY°fe dQJfBÊ QeÔÜ

ÀU¯fÊ Àfc¹fÊ´fi·ff ¸fZÔ ¶f`NX ·fi¸f¯f IYû d³fIY»fZ SXÔ¦f³ff±f ¸f±fbSXf, UÈÔQfU³fÜ QdÃf¯f ·ffSX°fe¹f ´fSXÔ´fSXf IZY SXÔ¦fþe ¸fÔdQSX ¸fZÔ ¨f»f SXWXZ ¶fišfû°ÀfU ¸fZÔ ¶fb²fUfSX IYe Àfb¶fWX ·f¦fUf³f SXÔ¦f³ff±f Àfû³fZ IZY Àfc¹fÊ´fi·ff ¸fZÔ dUSXfþ¸ff³f WXûIYSX ·föYûÔ IYû QVfʳf QZ³fZ d³fIY»fZ °fû Vff¸f IYû ¨ffÔQe IZY WXÔÀf ´fSX WXbE dUSXfþ¸ff³fÜ ¸fÔdQSX ÀfZ VfbøY WXbBÊ Vfû·ff¹ffÂff IYf ßfðf»fbAûÔ ³fZ þ¦fWX-þ¦fWX AfSX°fe CX°ffSXIYSX ÀUf¦f°f dIY¹ffÜ ¶fOÞXZ ¶f¦fe¨ff ´fSX IbYL QZSX dUßff¸f IYSX NXfIbYSXþe ¸fÔdQSX »füMXZÜ SXÔ¦fþe ¸fÔdQSX ¸fZÔ ¶fb²fUfSX Àfb¶fWX QdÃf¯f ·ffSX°fe¹f dU´fiûÔ õfSXf CX¨¨fdSX°f UZQ¸fÔÂfûÔ IYe ²Ud³f IZY ¸f²¹f ·f¦fUf³f ßfeSXÔ¦f³ff±f IYf ´fcþ³f WXbAf, AfSX°fe IZY ¶ffQ CX³WXZÔ Àfû³fZ IZY Àfc¹fÊ´fi·ff ¸fZÔ dUSXfþ¸ff³f IYSXUf¹ff ¦f¹ffÜ BÀfIZY ¶ffQ VfbøY WXbBÊ ÀfUfSXe ¸fZÔ ¶f`ÔOX¶ffþûÔ IYe ²fb³f ´fSX ³ff¨f°fZ¦ff°fZ ¨f»f SXWXZ ßfðf»fb AüSX UZQ¸fÔÂfûÔ IYf CX¨¨fSX¯f IYSX°fZ ¨f»f SXWXZ UZQ´ffNXe ¶fifšf¯f »fû¦fûÔ IZY AfIY¿fʯf IYf IZYÔQi ¶f³fZÜ ¸fÔdQSX ÀfZ VfbøY WXbBÊ ÀfUfSXe IYf ßfðf»fbAûÔ ³fZ þ¦fWX þ¦fWX ÀUf¦f°f dIY¹ff AfSX°fe CX°ffSXeÜ ¶fOÞXZ ¶f¦fe¨ff ´fWXbÔ¨f³fZ ´fSX NXfIbYSXeþe IYû dUßff¸f dQ¹ff ¦f¹ff AüSX dRYSX AfSX°fe IYSX ´fb³f: ÀfUfSXe ¸fÔdQSX IZY d»fE SXUf³ff WXbBÊÜ Àfb¶fWX AüSX Vff¸f A»f¦fA»f¦f ÀU¯fÊ-SXþ°f UfWX³fûÔ ´fSX dUSXfþIYSX ·f¦fUf³f ·föYûÔ IYû QVfʳf QZ³fZ d³fIY»f SXWXZ WX`ÔÜ ¸fÔdQSX ¸fZÔ ¨f»f SXWXZ ²ffd¸fÊIY A³fbâf³f ¸fZÔ þWXfÔ UZQ´ffNXe ¶fifšf¯fûÔ IZY ¸fÔÂf ¦fcÔþ SXWXZ WX`Ô, °fû ¸fÔdQSX ´fdSXÀfSX ÀfZ »fZIYSX ¶fOÞXZ ¶f¦fe¨ff °fIY ¸fZ»fZ IYf ¸ffWXü»f ¶fPÞX°ff dQJfBÊ QZ SXWXf WX`Ü Àfb¶fWX ÀfZ WXe LûMXZ-¶fOÞXZ Ófc»fûÔ IYf Af³fÔQ »fZ³fZ IYû ßfðf»fbAûÔ IYe ·feOÞX CX¸fOÞX SXWXe WX`Ü


Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

08 ¸ff¨fÊX 2018

5

O;kikj txr ´fZMXeE¸f ÀfÔÀ±ff´fIY dUþ¹f ´fZMÑû»f ¸fZÔ d¸f»ff³fZ IZY d»f¹fZ E±f³ffg»f Vf¸ffÊ Àf¶fÀfZ IY¸f CX¸fi IZY IYe dSXIYfOXÊ JSXeQfSXe WXbBÊ: ´fi²ff³f ·ffSX°fe¹f ASX¶f´fd°f

³f¹fe dQ»»feÜ ¸fû¶ffB»f Ufg»fZMX ´fZMXeE¸f IZY ÀfÔÀ±ff´fIY dUþ¹f VfZJSX Vf¸ffÊ (39) Àf¶fÀfZ IY¸f CX¸fi IZY ·ffSX°fe¹f ASX¶f´fd°f WX`Ô þ¶fdIY E»IZY¸f »f`¶fûSXZMXSXeþ IZY ÀfZUf¸fböY ¨fZ¹fSX¸f`³f ÀfÔ´fiQf dÀfÔWX (92) Àf¶fÀfZ ¶fbþb¦fÊ ·ffSX°fe¹f ASX¶f´fd°f WX`ÔÜ RYû¶ÀfÊ ³fZ Qbd³f¹ff IZY ASX¶f´fd°f¹fûÔ IYe 2018 IYe Àfc¨fe ¸fZÔ 1.7 ASX¶f OXfg»fSX IYe ÀfÔ´fdØf IZY Àff±f Vf¸ffÊ IYû 1,394 UZÔ ´ff¹fQf³f ´fSX SXJf WX`Ü Vf¸ffÊ 40 Àff»f ÀfZ IY¸f CX¸fi IZY EIY¸ffÂf ·ffSX°fe¹f ASX¶f´fd°f WX`ÔÜ Vf¸ffÊ ³fZ 2011 ¸fZÔ ¸fû¶ffB»f Ufg»fZMX ´fZMXeE¸f IYe À±ff´f³ff IYe ±feÜ BÀfIZY Àff±f WXe BÊ-IYfg¸fÀfÊ IYfSXû¶ffSX ´fZMXeE¸f ¸ffg»f AüSX ´fZMXeE¸f ´fZ¸fZÔMXÐÀf ¶f`ÔIY ·fe JOÞXf dIY¹ffÜ RYû¶ÀfÊ ³fZ IYWXf, ''³fûMX¶fÔQe IZY Àf¶fÀfZ ¶fOÞXZ »ff·ffd±fʹfûÔ ¸fZÔ ÀfZ EIY ´fZMXeE¸f IZY 25 IYSXûOÞX ÀfZ ª¹ffQf ´fÔþeIÈY°f CX´f¹fû¦fIY°ffÊ WX`Ô AüSX BÀf ¸fÔ¨f ´fSX ´fid°fdQ³f 70 »ffJ »fZ³fQZ³f WXû°fZ WX`ÔÜ Vf¸ffÊ IZY ´ffÀf ´fZMXeE¸f ¸fZÔ 16 ´fid°fVf°f dWXÀÀfZQfSXe WX`, dþÀfIYf ¸fc»¹f 9.4 ASX¶f OXfg»fSX WX`Ü BÀf ¶fe¨f, E»IZY¸f »f`¶fûSXZMXSXeþ IZY ÀfZUf¸fböY ¨fZ¹fSX¸f`³f ÀfÔ´fiQf dÀfÔWX Àf¶fÀfZ ¶fbþb¦fÊ ·ffSX°fe¹f CXôû¦f´fd°f WX`ÔÜ 1.2 ASX¶f OXfg»fSX IYe IbY»f ÀfÔ´fdØf IZY Àff±f CX³WXZÔ Àfc¨fe ¸fZÔ 1,867 À±ff³f d¸f»ff WX`Ü dÀfÔWX ³fZ E»IZY¸f IYe À±ff´f³ff 45 Àff»f ´fWX»fZ WXe ±feÜ JbQ IYf ½¹fUÀff¹f VfbøY IYSX³fZ ÀfZ ´fWX»fZ UWX EIY QUf IYe QbIYf³f ´fSX IYf¸f IYSX°fZ ±fZÜ

³f¹fe dQ»»feÜ BÀf Àff»f ´fZMÑû»f ¸fZÔ dSXIYfOXÊ 140 IYSXûOÞX »feMXSX E±f³ffg»f d¸f»ff¹ff þf¹fZ¦ffÜ ÀfSXIYfSX ³fZ §fSXZ»fc ¶ffþfSX ¸fZÔ ´fZMÑûd»f¹f¸f ´fQf±fûÊÔ IYe þøYSX°fûÔ IYû ´fcSXf IYSX³fZ IZY d»f¹fZ Af¹ff°f ´fSX d³f·fÊSX°ff IY¸f IYSX IÈYd¿f CX´fþ ÀfZ d³fIY»f³fZ Uf»fZ ´fQf±fûÊÔ IZY BÀ°fZ¸ff»f IYû ¶fPÞXfUf QZ³fZ IYe VfbøYAf°f IYe WX`Ü ÀfSXIYfSX ³fZ ´fZMÑû»f ¸fZÔ 10 ´fid°fVf°f °fIY E±f³ffg»f d¸f»ff³fZ IYe A³fb¸fd°f Qe WX`Ü E±f³ffg»f ¦f³³fZ ÀfZ ´fif~ WXû°ff WX`Ü WXf»ffÔdIY, ¶fOÞXe ¸ffÂff ¸fZÔ BÀfIYe Af´fcd°fÊ IYû »fZIYSX d¨fÔ°ff ¶f³fe SXWX°fe WX`Ü BÀfIZY UfÔdL°f »fùf IYû WXfdÀf»f ³fWXeÔ dIY¹ff þf ÀfIYf WX`Ü ´fZMÑûd»f¹f¸f ¸fÔÂfe ²f¸fZʳQi ´fi²ff³f ³fZ ¹fWXfÔ ¹fcSXûd´f¹f³f ¹fcd³f¹f³f- BÔdOX¹ff IYfÔRiYZÔÀf Af³f EOXUfÔÀOX ¶ff¹fûµ¹fbA»Àf IYû ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX°fZ WXb¹fZ IYWXf, U¿fÊ 2016-17 ¸fZÔ 66.5 IYSXûOÞX »feMXSX E±f³ffg»f IYe Af´fcd°fÊ IZY Àff±f WXe WX¸f³fZ ´fZMÑû»f ¸fZÔ 2.1 ´fid°fVf°f E±f³ffg»f d¸fßf¯f dIY¹ffÜ U¿fÊ IZY QüSXf³f ¸fWXfSXf¿MÑX AüSX IY³ffÊMXIY ¸fZÔ ÀfcJf ´fOÞX³fZ ÀfZ

¦f³³fZ IYe RYÀf»f ´fi·ffdU°f WXbBÊ dþÀfÀfZ ÀfeSXZ IY·fe ³fWXeÔ IYe ¦fBÊ ±feÜ U¿fÊ 2013-14

IYe CX´f»f¶²f°ff IY¸fþûSX SXWXeÜ ´fi²ff³f ³fZ IYWXf dIY 2017-18 IZY QüSXf³f 139.5 IYSXûOÞX »feMXSX E±f»ff³f IYe Af´fcd°fÊIYf AfV½ffÀf³f dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü B°f³fe ¸ffÂff ¸fZÔ E±f»ff³f d¸f»f³fZ ÀfZ WX¸f ¨ffSX ´fid°fVf°f °fIY d¸fßf¯f IYSX ÀfIZYÔ¦fZÜ ´fZMÑû»f ¸fZÔ d¸f»ff³fZ IZY d»f¹fZ B°f³fe ¶fOÞXe ¸ffÂff ¸fZÔ E±f³ffg»f IYe JSXeQfSXe ´fWX»fZ

Af´fcd°fÊ U¿fÊ ¸fZÔ 38 IYSXûOÞX »feMXSX E±f³ff»f IYe Af´fcd°fÊ IYe ¦fBÊ ±fe þû dIY 201516 ¸fZÔ ¶fPÞXIYSX 111 IYSXûOÞX »feMXSX WXû ¦fBÊÜ ´fi²ff³f ³fZ IYWXf dIY þ`U-BÊÔ²f³f IZY Ad²fIYfd²fIY BÀ°fZ¸ff»f ÀfZ 2022 °fIY ´fZMÑûd»f¹f¸f Af¹ff°f d¶f»f ¸fZÔ 10 ´fid°fVf°f IY¸fe »ff³fZ IYf »fùf WXfdÀf»f IYSX³fZ ¸fZÔ ¸fQQ d¸f»fZ¦feÜ

¸fWXfSXf¿MÑX ¸fZÔ ¦fbMXJf d¶fIiYe ¦f`SX-þ¸ff³f°fe A´fSXf²f MXfMXf ¸fûMXÀfÊ ½WXfMXÐÀfE´f ´fSX OXfMXf »feIY WXû¦ff: ÀfSXIYfSX WXû³fZ IYe IYSXZÔ AfÔ°fdSXIY þfÔ¨f: ÀfZ¶fe

¸fbÔ¶fBÊÜ ¸fWXfSXf¿MÑX ÀfSXIYfSX ³fZ Afþ dU²ff³f ´fdSX¿fQ IYû ¶f°ff¹ff dIY SXfª¹f ¸fZÔ ´fid°f¶fÔd²f°f ¦fbMXJZ IYe d¶fIiYe IYû ¦f`SX-þ¸ff³f°fe A´fSXf²f IYe ßfZ¯fe ¸fZÔ SXJf þfE¦ffÜ ÀfSXIYfSX ³fZ IYWXf dIY BÀf A´fSXf²f IZY d»fE Àfþf IYû ¶fPÞXfIYSX °fe³f Àff»f IYe I`YQ IYSX dQ¹ff þfE¦ffÜ ³f¹fe dQ»»feÜ ¶ffþfSX d³f¹ff¸fIY ·ffSX°fe¹f WXû¦feÜ IÔY´fd³f¹fûÔ IZY d°f¸ffWXe ´fdSX¯ff¸fûÔ dU´fÃf IZY ³fZ°ff ²f³fÔþ¹f ¸fbÔOXZ ³fZ ²¹ff³ffIY¿fʯf ´fiÀ°ffU IZY þdSXE AfSXû´f »f¦ff¹ff dIY SXfª¹f ¸fZÔ ¦fbMXJf d¶fIiYe d³fSXû²fIY IYf³fc³f »ff¦fc WX`ÔÜ BÀfIZY ¶ffUþcQ ´fOÞXûÀfe SXfª¹fûÔ ÀfZ ¦fbMXJZ IYe °fÀIYSXe IYe þf SXWXe WX`Ü SXfIYfÔ´ff ³fZ°ff ³fZ AfSXû´f »f¦ff¹ff dIY Jfô EUÔ Aü¿fd²f ´fiVffÀf³f (ERYOXeE) IZY ·fiá Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYe ¸fQQ ÀfZ ¹fWX °fÀIYSXe WXû SXWXe WX`Ü Àff±f WXe CX³WXûÔ³fZ BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ A´fSXf²f þfÔ¨f dU·ff¦f (ÀfeAfBÊOXe) ÀfZ þfÔ¨f IYSXf³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYeÜ BÀfIZY þUf¶f ¸fZÔ ERYOXeE IZY SXfª¹f ¸fÔÂfe ¹fZSXfUSX ³fZ IYWXf dIY ¦fbMXJZ IYf CX°´ffQ³f CX³f SXfª¹fûÔ ¸fZÔ WXû SXWXf WX` þWXfÔ ¹fWX ´fid°f¶fÔd²f°f ³fWXeÔ WX` AüSX ¸fWXfSXf¿MÑX ERYOXeE ³fZ U¿fÊ 2012-13 ÀfZ A¶f °fIY 114.2 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYe IYe¸f°f IYf ¦fbMXJf þ¶°f dIY¹ff WX`Ü ¸fbÔOXZ ³fZ IYWXf dIY ¦fbMXJf ¨f¶ff³fZ ÀfZ I`YÔÀfSX IYe ¨f´fZMX ¸fZÔ Af³fZ Uf»fZ ¹fbUfAûÔ IYe Àf¶fÀfZ ª¹ffQf ÀfÔ£¹ff ¸fWXfSXf¿MÑX ¸fZÔ WX`Ü

AfSXIYfg¸f ³fZ AQf»f°f ÀfZ IYþÊQfSXûÔ IZY dWX°fûÔ IYe SXÃff IYSX³fZ IYe A´fe»f IYe ³f¹fe dQ»»feÜ FY¯f ¶fûÓf ÀfZ Q¶fe QcSXÀfÔ¨ffSX IÔY´f³fe dSX»ff¹fÔÀf IY¸¹fbd³fIZYVfÔÀf (AfSXIYfg¸f) ³fZ Afþ IYWXf dIY CXÀf³fZ A´f³fZ IYþÊQfSXûÔ IZY dWX°fûÔ IYe SXÃff IZY d»fE EIY ¹ffd¨fIYf ¶fÔ¶fBÊ CX¨¨f ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ QfdJ»f IYe WX`Ü CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY EIY ¸f²¹fÀ±f ´fÔ¨ffMX ³fZ IÔY´f³fe õfSXf A´f³fe AfdÀ°f¹fûÔ IYe d¶fIiYe ¹ff À±ff³ffÔ°fSX¯f ´fSX SXûIY »f¦ff Qe WX`Ü AfSXIYfg¸f ³fZ ¶feEÀfBÊ IYû Àfcd¨f°f dIY¹ff WX` dIY IÔY´f³fe ³fZ IYþÊQfSXûÔ IZY dWX°fûÔ IYe SXÃff IZY d»fE ¶fÔ¶fBÊ CX¨¨f ³¹ff¹ff»f¹f ÀfZ ¦fbWXfSX IYe WX`Ü ¸f²¹fÀ±f ´fÔ¨ffMX ³fZ AÔ°fdSX¸f AfQZVf ¸fZÔ EdSX¢Àf³f BÔdOX¹ff IYe ¹ffd¨fIYf ´fSX AfSXIYfg¸f IYû A´f³fe AfdÀ°f¹fûÔ IYe d¶fIiYe AfdQ ÀfZ SXûIY dQ¹ff WX`Ü CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY ¸fbIZYVf AÔ¶ff³fe IYe A¦fbUfBÊ Uf»fe dSX»ff¹fÔÀf dþ¹fû ³fZ AfSXIYfg¸f IYe ¸fû¶ffB»f IYfSXû¶ffSX AfdÀ°f¹fûÔ À´fZ¢MѸf, ¸fû¶ffB»f MXfUSX U Afd´MX¢»f MXfUSX AfdQ JSXeQ³fZ IZY d»fE Àf¸fÓfü°ff dIY¹ff WX`Ü

´fid°f·fcd°f EUÔ dUd³f¸f¹f ¶fûOXÊ (ÀfZ¶fe) ³fZ MXfMXf ¸fûMXÀfÊ IYû d³fQZÊVf dQ¹ff dIY UWX A´f³fZ d°f¸ffWXe dUØfe¹f ´fdSX¯ff¸fûÔ ÀfZ þbOÞXe ÀfÔUZQ³fVfe»f A´fiIYfdVf°f Àfc¨f³ffEÔ ½WXfMXÐÀfE´f ´fSX »feIY WXû³fZ IYe dþ¸¸fZQfSXe °f¹f IYSX³fZ IZY d»fE AfÔ°fdSXIY þfÔ¨f IYSXZÜ Àff±f WXe ÀfZ¶fe ³fZ CXÀfZ ·fdU¿¹f ¸fZÔ EZÀfe §fMX³ffAûÔ IYe ´fb³fSXfUÈdØf SXûIY³fZ IZY d»fE A´f³fe ½¹fUÀ±ff ¸fþ¶fc°f IYSX³fZ IZY ·fe d³fQZÊVf dQEÜ ÀfZ¶fe IZY d³fQZVffʳfbÀffSX MXfMXf ¸fûMXÀfÊ IYû ¹fWX þfÔ¨f °fe³f ¸ffWX ¸fZÔ ´fcSXe IYSX³fe WXû¦fe AüSX BÀfIZY ¶ffQ Àff°f dQ³f IZY ·fe°fSX ÀfZ¶fe IZY ´ffÀf BÀfIYe SX´fMX þ¸ff IYSXf³fe

IYe Afd²fIYfdSXIY §fû¿f¯ff ÀfZ ´fWX»fZ ÀfÔUZQ³fVfe»f dUØfe¹f þf³fIYfSXe »feIY WXû³fZ IZY ¨fd¨fÊ°f ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ MXfMXf ¸fûMXÀfÊ ÀfZÔÀfZ¢Àf ´fSX Àfc¨fe¶fð °feÀfSXe EZÀfe IÔY´f³fe WX` dþÀfIZY d»fE ÀfZ¶fe ³fZ ¹fWX AfQZVf þfSXe dIY¹ff WX`Ü BÀfÀfZ ´fWX»fZ ÀfZ¶fe BÀfe °fSXWX IYf AfQZVf Ed¢ÀfÀf ¶f`ÔIY AüSX E¨fOXeERYÀfe ¶f`ÔIY IZY þf³fIYfSXe »feIY WXû³fZ IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ þfSXe IYSX ¨fbIYf WX`Ü MXfMXf ¸fûMXÀfÊ ³fZ A´f³fe ´fid°fdIiY¹ff ¸fZÔ IYWXf WX` dIY UWX BÀf °fSXWX IYe ÀfÔUZQ³fVfe»f dUØfe¹f þf³fIYfdSX¹fûÔ IYe ¦fû´f³fe¹f°ff IZY d»fE ´fid°f¶fð WX`Ü ¹fWX §fMX³ff 2015 IYe WX`

AüSX UWX BÀfIYe ¦fWXSXfBÊ ÀfZ þfÔ¨f IYSX, BÀf ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ þUf¶fQZWXe °f¹f IYSXZ¦feÜ ÀfZ¶fe ³fZ ¸fedOX¹ff ¸fZÔ BÀf ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ J¶fSXZÔ Af³fZ IZY ¶ffQ ¸ff¸f»fZ IYe þfÔ¨f ³fUÔ¶fSX ¸fZÔ VfbøY IYe ±feÜ A´f³fZ dUÀ°fÈ°f AfQZVf ¸fZÔ ÀfZ¶fe ³fZ IYWXf dIY ´fi±f¸f úá¹ff ¹fWX ´fi°fe°f WXû°ff WX` dIY dQÀfÔ¶fSX 2015 ¸fZÔ Àf¸ff~ WXbBÊ d°f¸ffWXe IZY ´fdSX¯ff¸fûÔ IYû IÔY´f³fe ³fZ 11 RYSXUSXe 2016 IYû ½WXfMXÐÀfE´f ´fSX ´fiÀffdSX°f ÀfÔQZVfûÔ ÀfZ ´fWX»fZ ³fü RYSXUSXe 2016 ¹ff CXÀfÀfZ ´fWX»fZ AÔd°f¸f ÷Y´f QZ dQ¹ff ¦f¹ff ±ffÜ AfQZVf ¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff WX` dIY ½WXfMXÐÀfE´f ´fSX ´fiÀffdSX°f AüSX IÔY´f³fe IZY Afd²fIYfdSXIY d°f¸ffWXe ´fdSX¯ff¸fûÔ IZY AfÔIYOÞXZ ¸fZ»f Jf°fZ WX`ÔÜ BÀfÀfZ ´fi±f¸f úá¹ff ¹fWX ´fi°fe°f WXû°ff WX` dIY ´fdSX¯ff¸fûÔ IYe Afd²fIYfdSXIY §fû¿f¯ff ÀfZ ´fWX»fZ WXe ¹fWX AfÔIYOÞXZ »fû¦fûÔ IZY ¶fe¨f R`Y»f ¨fbIZY ±fZÜ BÀfZ ²¹ff³f ¸fZÔ SXJ°fZ WXbE ÀfZ¶fe ³fZ MXfMXf ¸fûMXÀfÊ ÀfZ IYWXf WX` dIY UWX VfZ¹fSX ¶ffþfSX IYe údá ÀfZ ÀfÔUZQ³fVfe»f A´fiIYfdVf°f Àfc¨f³ffAûÔ IZY »feIY WXû³fZ IYe ´fb³fSXfUÈdØf SXûIY³fZ IZY d»fE A´f³fe ½¹fUÀ±ff IYû ·fe ´fb£°ff IYSXZÜ


08 ¸ff¨fÊ 2018

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

·ffþ´ff AüSX ÀfÔ§f ¸fcd°fʹffÔ WXe ³fWXeÔ QZVf IYe EIY°ff ·fe °fûOÞX SXWXZ WX`Ô: IYfÔ¦fiZÀf ³fBÊ dQ»»feÜ IYfÔ¦fiZÀf ³fZ °fd¸f»f³ffOXb ¸fZÔ ´fZdSX¹ffSX IYe ´fid°f¸ff ÀfdWX°f QZVf IZY dUd·f³³f ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ þf³fe ¸ff³fe WXdÀ°f¹fûÔ IYe ¸fcd°fʹfûÔ IYû Ãfd°f¦fiÀ°f IYSX³fZ IYe ·f°Àfʳff IYSX°fZ WXbE EZÀfe §fMX³ffAûÔ ¸fZÔ Vffd¸f»f »fû¦fûÔ IZY dUøYð IYfSXÊUfBÊ IYe ¸ffÔ¦f IYeÜ Àff±f WXe ´ffMXeÊ ³fZ AfSXû´f »f¦ff¹ff dIY ·ffþ´ff EUÔ AfSXEÀfEÀf IZY »fû¦fûÔ ¸fZÔ ÀfdWX¿¯fb°ff J°¸f WXû°fe þf SXWXe WX`Ô AüSX UZ QZVf IYe EIY°ff IYû °fûOÞX³fZ IZY ´fi¹ffÀfûÔ ¸fZÔ »f¦fZ WXbE WX`ÔÜ IYfÔ¦fiZÀf IZY UdSXâ ³fZ°ff ¸fd»»fIYfþbʳf JOÞX¦fZ ³fZ Afþ ÀfÔÀfQ ·fU³f ´fdSXÀfSX ¸fZÔ ÀfÔUfQQf°ffAûÔ ÀfZ IYWXf, kkAfþ QZVf ·fSX ¸fZÔ ·ffþ´ff EUÔ AfSXEÀfEÀf IZY ³fZ°ffAûÔ IYe °fSXRY ÀfZ dUd·f³³f SXfª¹fûÔ ¸fZÔ ¦fbÔOXf¦fQeÊ IYe þf SXWXe WX`Üll CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY °fd¸f»f³ffOXb ¸fZÔ ´fZdSX¹ffSX IYe ¸fcd°fÊ IYû WXMXf¹ff þf³ff, CXÀfZ Ãfd°f¦fiÀ°f IYSX³ff ³f IZYU»f °fd¸f»f³ffOXb ¶fd»IY ·ffSX°f ·fSX IZY CX³f »fû¦fûÔ IYf A´f¸ff³f WX` þû ´fZdSX¹ffSX IZY dU¨ffSXûÔ ¸fZÔ AfÀ±ff SXJ°fZ WX`ÔÜ CX³f Àf¶fIYû ¶fWXb°f ¶fOÞXf ²f¢IYf »f¦ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY »fûIY°fÔÂf ¸fZÔ WXSX °fSXWX IZY dU¨ffSXûÔ IZY »fû¦f WXû°fZ WX`ÔÜ »fZdIY³f ·ffþ´ff IZY »fû¦fûÔ IYe ÀfdWX¿¯fb°ff J°¸f WXû°fe þf SXWXe WX` AüSX UZ AÀfdWX¿¯fb WXû°fZ þf SXWXZ WX`ÔÜ ´fZdSX¹ffSX ³fZ QidUOÞX IY¿f¦f¸f ³ff¸f ÀfZ ´ffMXeÊ ¶f³ff¹fe ±fe AüSX Àff¸ffdþIY ³¹ff¹f IYe »fOÞXfBÊ »fOÞXe ±feÜ CXÀfe dU¨ffSX²ffSXf ´fSX ¨f»fIYSX ¶ffQ ¸fZÔ QidUOÞX ¸fb³fZÂf IY¿f¦f¸f

(Qi¸fbIY) ¶f³ff¹fe ¦f¹feÜ dRYSX BÀfe dU¨ffSX²ffSXf IZY Af²ffSX ´fSX E¸fþeAfSX ³fZ A³³ffQi¸fbIY ¶f³ff¹feÜ °fd¸f»f³ffOXb ¸fZÔ Qd»f°f, d´fLOÞXZ AüSX d³f¨f»fZ °f¶fIYûÔ IYû Ad²fIYfSX dQ»ff³fZ IZY d»fE A¶f °fIY þû IYf¸f WXbAf WX`, CXÀfIZY ´feLZ ´fZdSX¹ffSX IZY dU¨ffSX WXe ´fi¸fbJ WX`ÔÜ BÀfd»fE ´fZdSX¹ffSX IYe °fÀUeSXZÔ WXMXf³ff ¹ff CX³fIYe ´fid°f¸ff IYû Ãfd°f¦fiÀ°f IYSX³ff ¦fSXe¶fûÔ IYf A´f¸ff³f WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY CX³fIYe ´ffMXeÊ °fd¸f»f³ffOXb ¸fZÔ ´fZdSX¹ffSX IYe ´fid°f¸ff IYû Ãfd°f¦fiÀ°f IYSX³fZ IYe ·f°Àfʳff IYSX°fe WX`Ü ²f¸fÊ IZY ³ff¸f ´fSX d³fdWX°f ÀUf±fûÊÔ Uf»fZ »fû¦f ¹fdQ EZÀfZ °fIYÊUfQe AfÔQû»f³f ÀfZ þbOÞXZ ³fZ°ffAûÔ IYû A´f¸ffd³f°f IYSXZÔ¦fZ °fû »fû¦f ¨fb´f ³fWXeÔ ¶f`NXZÔ¦fZÜ ¸fWXf°¸ff RbY»fZ WXûÔ ¹ff ´fZdSX¹ffSX, CX³WXûÔ³fZ Àf¸ffþ IYû ¶fQ»f³fZ ¸fZÔ A´f³ff ¹fû¦fQf³f dQ¹ff ±ffÜ dIY³°fb BÀfZ ·ffþ´ff EUÔ AfSXEÀfÀf IZY »fû¦f ÀfWX³f ³fWXeÔ IYSX ´ff SXWXZ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY þWXfÔ ´fi±f¸f ´fi²ff³f¸fÔÂfe þUfWXSX»ff»f ³fZWXøY AüSX IYfÔ¦fiZÀf ³fZ QZVf IYe dUdU²f°ff ¸fZÔ EIY°ff IYû ¶f³ff¹fZ SXJf

UWXeÔ þ¶f ÀfZ ·ffþ´ff IYe ÀfSXIYfSX Af¹fe WX`, QZVf IYe EIY°ff IYû °fûOÞX³fZ Uf»fZ »fû¦fûÔ IYû ´fiû°ÀffWX³f dQ¹ff þf SXWXf WX`Ü CX³WXûÔ³fZ AfSXû´f »f¦ff¹ff dIY ¹fZ »fû¦f dWX³Qc ²f¸fÊ IZY ³ff¸f ´fSX ¸f³fbUfQ IYf ´fi¨ffSX IYSX SXWXZ WX`ÔÜ kkEZÀfe ¶ff°fûÔ IYû WX¸f IY·fe ¶fQfÊV°f ³fWXeÔ IYSXZÔ¦fZÜ A´f³fZ dU¨ffSXûÔ IYû QcÀfSXûÔ ´fSX ±fû´f³fZ IZY d»fE ¸fcd°fʹffÔ °fûOÞX³ff, QÔ¦ff IYSX³ff NXeIY ³fWXeÔ WX`Üll ¸fZSXNX ¸fZÔ OXfg. ·fe¸fSXfU AÔ¶fZOXIYSX AüSX ´fd›¸f ¶fÔ¦ff»f ¸fZÔ V¹ff¸ff ´fiÀffQ ¸fbJþeÊ IYe ´fid°f¸ff IYû AÀf¸¸ffd³f°f IYSX³fZ ÀfÔ¶fÔ²fe J¶fSXûÔ ´fSX ´fid°fdIiY¹ff ´fcLZ þf³fZ ´fSX JOÞX¦fZ ³fZ IYWXf, kk»fûIY°fÔÂf ¸fZÔ ÀfdWX¿¯fb°ff WXû³fe ¨ffdWXEÜ IYûBÊ ·fe dU¨ffSX²ffSXf WXû, CXÀfZ »fû¦fûÔ IZY Àff¸f³fZ SXJIYSX CX³WXZÔ ÀfÔ°fbá IYdSX¹fZÜ BÀf °fSXWX IYe ¦fbÔOXf¦fQeÊ AüSX °fûOXRYûOÞX IYe WX¸f ·f°Àfʳff IYSX°fZ WX`Ô, ¨ffWXZÔ UWX QZVf IZY dIYÀfe ·fe dWXÀÀfZ ¸fZÔ WXûÜ ·ffþ´ff °fd¸f»f³ffOXb IZY Àfd¨fU ¹fWX Afd²fIYfdSXIY ¶f¹ff³f QZ°fZ WX`Ô dIY ¹fWX ¸fcd°fÊ ¹fWXfÔ ³fWXeÔ SXWXZ¦feÜ ¹fZ dU¨ffSX ³fWXeÔ ¨f»fZÔ¦fZÜ BÀf °fSXWX IYe ¶ff°f ÀffUÊþd³fIY °füSX ´fSX IYWX³ff °fû AüSX ·fe ·f°Àfʳff¹fû¦¹f WX`Ü QcÀfSXf, dþÀf³fZ ·fe ¸fcd°fÊ IYû Ãfd°f¦fiÀ°f dIY¹ff WX`, CXÀfIZY dJ»ffRY IYfSXÊUfBÊ IYe þfEÜll °fd¸f»f³ffOXb IZY UZ»»fûSX dþ»fZ ¸fZÔ ¸fÔ¦f»fUfSX SXf°f Àf¸ffþ Àfb²ffSXIY EUÔ QidUOÞX AfÔQû»f³f IZY ÀfÔÀ±ff´fIY BÊUe SXf¸ffÀff¸fe ´fZdSX¹ffSX IYe ´fid°f¸ff IYd±f°f øY´f ÀfZ Ãfd°f¦fiÀ°f IYSX Qe ¦fBÊÜ

AMU IYû dIYÀfe Àf¸fbQf¹f ÀfZ þûOÞXIYSX ³fWXeÔ QZJf þfE: SXf¿MÑX´fd°f A»fe¦fPÞXÜ SXf¿MÑX´fd°f SXf¸f³ff±f IYûdUÔQ ³fZ IYWXf dIY A»fe¦fPÞX ¸fbdÀ»f¸f dUV½fdUôf»f¹f (EE¸f¹fc) QZVf IZY dUIYfÀf ¸fZÔ A´f³fe JfÀf ·fcd¸fIYf d³f·ff°ff SXWXf WX`Ü SXf¿MÑX´fd°f ³fZ IYWXf dIY EE¸f¹fc U¿fÊ 2020 ¸fZÔ A´f³fZ Àfü Àff»f ´fcSXZ IYSX³fZ þf SXWXe WX`Ü BÀf dUV½fdUôf»f¹f IYe EIY ´fi·ffUVff»fe ´fSXÔ´fSXf SXWXe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf, kk¹fWXfÔ IZY ´fcUÊU°feÊ LfÂfûÔ ³fZ WX¸ffSXZ QZVf IZY d»fE °fSX¢IYe IYe Vff³fQfSX d¸fÀff»fZÔ ´fZVf IYe WX`Ô dþ³f ´fSX WX¸fZÔ ¦fUÊ WX`Ü CX³fÀfZ ´fiZSX¯ff »fZIYSX Af´f A´f³fe dþÔQ¦fe IZY ¸fIYÀfQ °f¹f IYSX ÀfIY°fZ WX`Ô AüSX A´f³fe A»f¦f ´fWX¨ff³f ¶f³ff ÀfIY°fZ WX`ÔÜ BÀf ¹fcd³fUdÀfÊMXe IYe dUSXfÀf°f IYû Af¦fZ »fZ þf³fZ IYe dþ¸¸fZQfSXe Af´f Àf¶f IYe WX` AüSX ¸fbÓfZ dUV½ffÀf WX` Af´f EZÀff IYSXZÔ¦fZÜll SXf¿MÑX´fd°f IYûdUÔQ EE¸f¹fc IZY 65UZÔ QeÃffÔ°f Àf¸ffSXûWX IYû ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX SXWXZ ±fZÜ IYOÞXe ÀfbSXÃff ½¹fUÀ±ff IZY ¶fe¨f Af¹fûdþ°f

Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, kk¶feÀfUeÔ ÀfQe IZY VfbøYAf°fe QüSX ¸fZÔ WX¸ffSXe AfþfQe IYe »fOÞXfBÊ þûSXûÔ ´fSX ±feÜ Àff±f WXe, WX¸ffSXZ QZVf ¸fZÔ Àf¸ffþ AüSX ÀfÔÀIÈYd°f IZY Àf·fe ´fWX»fbAûÔ ¸fZÔ Af²fbd³fIY°ff IYû ¶fPÞXfUf QZ³fZ AüSX d³fSX±fÊIY ´fSX¸´fSXfAûÔ ÀfZ ¸fböY WXû³fZ IYf Ad·f¹ff³f ·fe ´fcSXZ þûVf ´fSX ±ffÜ CXÀf QüSX ¸fZÔ, BÔÀff³f IYe ¶fZWX°fSXe AüSX °fSX¢IYe IZY d»fE °ff»fe¸f IYe ¶fbd³f¹ffQe AWXd¸f¹f°f ´fSX þûSX QZ³fZ Uf»fZ ¸fWXf´fb÷Y¿fûÔ ³fZ ·ffSX°fe¹f ¸fc»¹fûÔ ´fSX Af²ffdSX°f Af²fbd³fIY dVfÃff IZY ´fiÀffSX IZY d»fE A³fZIY dVfÃf¯f ÀfÔÀ±ff³fûÔ IYe À±ff´f³ff IYeÜll SXf¿MÑX´fd°f ³fZ IYWXf dIY EE¸f¹fc IZY d»fE Afd±fÊIY ÀfWXf¹f°ff QZ³fZ

Uf»fûÔ ¸fZÔ ¶f³ffSXÀf IZY ¸fWXfSXfþf ·fe Vffd¸f»f ±fZÜ EZÀfZ ¸fWX°U´fc¯fÊ ÀfÔÀ±ff³fûÔ IYû dIYÀfe Àf¸fbQf¹f ÀfZ þûOÞXIYSX QZJ³fZ IYe AfUV¹fIY°ff ³fWXeÔ WX`Ü BÀf dUV½fdUôf»f¹f IZY dUôfd±fʹfûÔ ³fZ ·ffSX°f ¸fZÔ WXe ³fWXeÔ ¶fd»IY ´fcSXe Qbd³f¹ff ¸fZÔ A´f³fe ´fWX¨ff³f ¶f³ffBÊ WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY BÀf dUV½fdUôf»f¹f ¸fZÔ dUÄff³f AüSX ´fiüôûd¦fIYe IZY ÃfZÂf ¸fZÔ, Afþ IYe þøYSX°fûÔ IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SXJIYSX ³f¹fZ IYf¸f dIYE þf SXWXZ WX`ÔÜ ¹fWXfÔ EIY kÀfZÔMXSX RYfgSX AOXUfÔÀOX dSXÀf¨fÊ B³f B»fZd¢MÑRYfBOX MÑfÔÀf´fûMXZÊVf³fl IYe VfbøYAf°f IYe ¦fBÊ WX` dþÀf¸fZÔ ·ffSX°f ÀfSXIYfSX AüSX BÔOXÀMÑe IZY Àff±f ÀfÔ´fIYÊ ¶f³ffIYSX CX´f¹fû¦fe °fIY³feIY IZY dUIYfÀf ÀfZ þbOÞXf A²¹f¹f³f dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü Af²fbd³fIY°ff IZY d»fE, dUÄff³f AüSX ´fiüôûd¦fIYe IZY Àff±f-Àff±f ´fi¦fd°fVfe»f Àfû¨f ·fe þøYSXe WX` dþÀfIZY ¸fb°ffd¶fIY Àf¸ffþ IYf WXSX °f¶fIYf ¶fSXf¶fSXe AüSX ·ffBʨffSXZ IZY Àff±f Af¦fZ ¶fPÞX°ff SXWXZÜ

6

Àfe¶feAfBÊ ³fZ IYfd°fÊ d¨fQ¸¶fSX¸f IYf ³ffIYûÊ ´fSXeÃf¯f IYSXf³fZ IYe A³fb¸fd°f ¸ffÔ¦fe ³fBÊ dQ»»feÜ IZYÔQie¹f þfÔ¨f ¶¹fcSXû (Àfe¶feAfBÊ) ³fZ EIY À±ff³fe¹f AQf»f°f ÀfZ AfBÊE³fE¢Àf ¸fedOX¹ff ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ IYfd°fÊ d¨fQ¸¶fSX¸f IYf ³ffIYûÊ E³ff»ff¹fdÀfÀf MXZÀMX (ÓfcNX ´fIYOÞX³fZ Uf»ff ´fSXeÃf¯f) IYSXf³fZ IYe A³fb¸fd°f ¸ffÔ¦feÜ dUVfZ¿f ³¹ff¹ff²feVf Àfb³fe»f SXf¯ff ³fZ IYWXf dIY AQf»f°f ³fü ¸ff¨fÊ IYû BÀf ¸ff¸f»fZ ´fSX Qû A³¹f AfUZQ³fûÔ IZY Àff±f dU¨ffSX IYSXZ¦feÜ A³¹f Qû AfUZQ³fûÔ ¸fZÔ IYfd°fÊ d¨fQ¸¶fSX¸f IZY ¨ffMXÊOXÊ EIYfCXÔMXZÔMX EÀf ·ff¿IYSX¯f °f±ff ÀfWX AfSXû´fe BÔQif¯fe ¸fbJþeÊ IYe ´fZVfe UfSXÔMX IYe ¸ffÔ¦f IYe ¦f¹fe WX`Ü ·ff¿IYSX¯f IYû ²f³fVfû²f³f ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü IYfd°fÊ IYû IY»f AüSX °fe³f dQ³fûÔ IZY d»fE Àfe¶feAfBÊ dWXSXfÀf°f ¸fZÔ ·fZþ dQ¹ff ¦f¹ff ±ffÜ AQf»f°f ³fZ IYWXf ±ff dIY Àf¨¨ffBÊ °fIY ´fWXbÔ¨f³fZ IZY UfÀ°fZ Àf¶fc°f þbMXf³fZ IZY d»fE þfÔ¨f IYe d³fSXÔ°fSX°ff WXZ°fb IYfd°fÊ IYe dWXSXfÀf°f ¶fPÞXf³ff þøYSXe WX`Ü

¸fb£¹f¸fÔÂfe IYf ¨fZWXSXf ´fZVf IYSX³fZ ´fSX AÔd°f¸f d³f¯fʹf ´ffMXeÊ »fZ¦fe: dÀfÔd²f¹ff ·fû´ff»fÜ QZVf ¸fZÔ WXû³fZ Uf»fZ dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffUûÔ IZY d»fE ´ffMXeÊ IYf ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¨fZWXSXf ´fZVf IYSX³fZ IYe dWX¸ff¹f°f IYSX³fZ Uf»fZ IYfÔ¦fiZÀf IZY UdSXâ ³fZ°ff ª¹fûd°fSXfdQ°¹f dÀfÔd²f¹ff ³fZ IYWXf dIY BÀf ¸fbïZ ´fSX AÔd°f¸f d³f¯fʹf ´ffMXeÊ Af»ffIY¸ff³f IYSXZ¦ffÜ ¸f²¹f ´fiQZVf ¸fZÔ BÀf Àff»f IZY AÔ°f ¸fZÔ WXû³fZ Uf»fZ dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf IYf ¨fZWXSXf ´fZVf dIY¹fZ þf³fZ ´fSX ´ffMXeÊ ³fZ°ffAûÔ ¸fZÔ WXbE ¸f°f·fZQ ´fSX ´fcLZ ¦f¹fZ ÀfUf»f IZY þUf¶f ¸fZÔ dÀfÔd²f¹ff ³fZ ¹fWXfÔ ÀfÔUfQQf°ffAûÔ IYû ¶f°ff¹ff, kk¨fb³ffU ¸fZÔ ¨fZWXSXf ´fZVf IYSX³fZ IZY ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ ³f IZYU»f IYfÔ¦fiZÀf ¶fd»IY QcÀfSXZ Q»fûÔ ¸fZÔ ·fe A»f¦f-A»f¦f SXfª¹fûÔ ¸fZÔ A»f¦f-A»f¦f SX¯f³fed°f WXû°fe WX`Ü WXSXZIY SXfª¹f IYe dÀ±fd°f A»f¦f WXû°fe WX`Ü ¸fZSXe Àfû¨f-dU¨ffSX ¸f²¹f ´fiQZVf IZY ÀfÔQ·fÊ ¸fZÔ ³fWXeÔ WX`Ü EIY SXf¿MÑXe¹f À°fSX ´fSX WX`Üll CX³WXûÔ³fZ IYWXf, kk¨fb³ffU IZY d»fE ¨fZWXSXf °f¹f IYSX³fZ IYf AÔd°f¸f d³f¯fʹf IYfÔ¦fiZÀf Af»ffIY¸ff³f »fZ°ff WX`Ü BÀf ´fSX dMX´´f¯fe IYSX³ff NXeIY ³fWXeÔ WX`Üll »fûIYÀf·ff ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf IZY ¸fb£¹f Àf¨fZ°fIY EUÔ ¸f²¹f ´fiQZVf IYe ¦fb³ff ÀfÔÀfQe¹f ÀfeMX ÀfZ ÀffÔÀfQ dÀfÔd²f¹ff ³fZ ¶f°ff¹ff, kk¸f`Ô Af¸f IYf¹fÊIY°ffÊ ±ff, WXcÔ AüSX SXWXcÔ¦ffÜll CX³WXûÔ³fZ IYWXf, kk¸f`Ô³fZ d´fL»fZ 16 U¿fûÊÔ ¸fZÔ ´ffMXeÊ õfSXf Qe ¦fBÊ WXSX dþ¸¸fZQfSXe d³f·ff³fZ IYe IYûdVfVf IYe WX`Ü ´ffMXeÊ ¸fbÓfZ þû ·fe dþ¸¸fZQfSXe QZ, CXÀfZ ¸f`Ô Qfd¹f°U ³fWXeÔ, USX³f ²f¸fÊ Àf¸fÓf°ff WXcÔÜll ¦füSX°f»f¶f WX` dIY ¸f²¹f ´fiQZVf ¸fZÔ BÀf U¿fÊ IZY AÔ°f ¸fZÔ WXû³fZ Uf»fZ dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU ¸fZÔ ¸fb£¹f¸fÔÂfe IYf ¨fZWXSXf ´fZVf IYSX³fZ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf ³fZ°ffAûÔ ¸fZÔ IYd±f°f øY´f ÀfZ ¸f°f·fZQ WX`Ü IYfÔ¦fiZÀf IYf EIY ¦fbMX ¨ffWX°ff WX` dIY ÀfUf ¨füQWX Àff»f ÀfZ ¸f²¹f ´fiQZVf ¸fZÔ ÀfØfføYPÞX ·ffþ´ff ÀfSXIYfSX IYû WXMXf³fZ IZY d»fE ¸fb£¹f¸fÔÂfe dVfUSXfþ dÀfÔWX ¨füWXf³f IZY dJ»ffRY ´ffMXeÊ IYû ¨fZWXSXf ´fZVf IYSX³ff ¨ffdWXE, þ¶fdIY QcÀfSXf ¦fbMX BÀfIYf ¹fWX IYWX°fZ WXbE dUSXû²f IYSX SXWXf WX` dIY IYfÔ¦fiZÀf ¸fZÔ EZÀfe ´fi±ff ³fWXeÔ WX`Ü WXf»f WXe ¸fZÔ ´fiQZVf IYe ¸fbÔ¦ffU»fe EUÔ IYû»ffSXÀf dU²ff³fÀf·ff ÀfeMXûÔ IZY CX´f¨fb³ffU ¸fZÔ ´ffMXeÊ IYe þe°f IYf AÔ°fSX U¿fÊ 2013 IYe þe°f IZY ¸fbIYf¶f»fZ IY¸f WXû³fZ ´fSX dÀfÔd²f¹ff ³fZ IYWXf dIY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¨füWXf³f EUÔ CX³fIZY ¸fÔdÂf¸fÔOX»f IZY Àf·fe ÀfQÀ¹fûÔ ³fZ »fÔ¶fZ Àf¸f¹f °fIY B³f Qû³fûÔ d³fUfʨf³f ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ OXZSXf OXf»ff AüSX ¸f°fQf°ffAûÔ IYû »fb·ff³fZ IZY Àf·fe ´fi¹ffÀf dIY¹fZ, »fZdIY³f dRYSX ·fe dURY»f SXWXZÜ

PM IZY ´fid°f AÀf¸¸ff³f dQJf³fZ Uf»fZ IYû d¸f»ff QÔOX, ¸fûQe ³fZ dQ»ffBÊ SXfWX°f ³fBÊ dQ»»feÜ d³f¹fd¸f°f A·¹ffÀf IZY QüSXf³f ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe IZY ´fid°f ''AÀf¸¸ff³fll dQJf³fZ Uf»fZ ¶feEÀfERY IZY EIY þUf³f IYû ¶f»f ³fZ Àff°f dQ³f IYe UZ°f³f IYMXü°fe IYf QÔOX dQ¹ff ±ffÜ »fZdIY³f ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZ ¶f»f IYû d³fQZÊVf dQ¹ff dIY UWX °f°IYf»f ¹fWX AfQZVf Uf´fÀf »fZ dþÀfIZY ¶ffQ þUf³f IYû SXfWX°f d¸f»feÜ ´fd›¸f ¶fÔ¦ff»f IZY ³ffdQ¹ff dþ»fZ ¸fZÔ °f`³ff°f ¶feEÀfERY IYe 15UeÔ ¶fMXfd»f¹f³f IZY IYfg³ÀMXZ¶f»f ÀfÔþeU IbY¸ffSX IYû CX³fIZY IY¸ffÔdOXÔ¦f ARYÀfSX (ÀfeAû) ³fZ 21 RYSXUSXe IYû Àfb¶fWX IZY A·¹ffÀf IZY QüSXf³f ''¸fûQe ´fiû¦fif¸fll þ`ÀfZ Vf¶QûÔ IYf BÀ°fZ¸ff»f IYSX³fZ IYf 'Qû¿fel ´ff¹ff ±ffÜ BIYfBÊ IZY ÀfeAû IY¸ffÔOXZÔMX A³fc´f »ff»f ·f¦f°f ³fZ AfQZVf þfSXe IYSX ''´fi²ff³f¸fÔÂfe IZY ´fid°f AÀf¸¸ff³f þ°ff³fZ IZY d»fEll þUf³f ´fSX ''Àff°f dQ³f IYf UZ°f³f þb¸ffʳffll »f¦ff¹ff dþÀfIYf ¸f°f»f¶f WX` UZ°f³f ¸fZÔ ÀfZ EIY WXµ°fZ IZY ´f`ÀfZ IYe IYMXü°feÜll ¶feEÀfERY IZY EIY ´fiUöYf ³fZ IYWXf, ''´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZ A´fiÀf³³f°ff þfdWXSX IYe AüSX ¶f»f IYû d³fQZÊVf dQ¹ff dIY UWX QÔOX IYû °f°IYf»f Uf´fÀf »fZÔÜ AfQZVf IYû SXï IYSX dQ¹ff ¦f¹ff AüSX ¸ff¸f»fZ ÀfZ dUUZIY´fc¯fÊ °fSXeIZY ÀfZ ³fWXeÔ d³f¶fMX³fZ IZY d»fE ÀfÔ¶fð IY¸ffÔOXZÔMX IYû Af¦ffWX dIY¹ff ¦f¹ffÜll Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY þeSXû ´fSXZOX ¹ff A´f³fe Afd²fIYfdSXIY ¦fd°fdUd²f¹fûÔ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ UdSXâ Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû þf³fIYfSXe QZ³fZ Uf»fe dSX´fûdMXÔʦf AÀfZÔ¶f»fe IZY QüSXf³f þUf³f ³fZ EIY IYf¹fÊIiY¸f IYf dþIiY dIY¹ff dþÀf¸fZÔ UWX Vffd¸f»f WXbAf ±ffÜ BÀf IYf¹fÊIiY¸f IYû CXÀf³fZ ''¸fûQe IYf¹fÊIiY¸fll IYWXfÜ CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ÀfeAû ³fZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe IZY ´fid°f þUf³f IZY BÀf ÀfÔQ·fÊ IYû A³fbd¨f°f ´ff¹ff AüSX CXÀfIZY dJ»ffRY þfÔ¨f IYf AfQZVf dQ¹ffÜ Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY þfÔ¨f EIY dQ³f ¸fZÔ ´fcSXe WXû ¦fBÊ AüSX BÀf¸fZÔ IYfg³ÀMXZ¶f»f IbY¸ffSX IYû Qû¿fe ¸ff³ff ¦f¹ffÜ


08 ¸ff¨fÊ 2018

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

7

lelkef;d

IYV¸feSX ¸fZÔ ISIS IZY UþcQ IYû »fZIYSX ´fbd»fÀf U JbdRY¹ff EþZÔdÀf¹fûÔ IZY ¶fe¨f ¸f°f·fZQ IYV¸feSX ¸fZÔ EIY AüSX Af°fÔIYe WX¸f»fZ IYe dþ¸¸fZQfSXe »fZ³fZ IZY ¶ffQ IYV¸feSX ¸fZÔ AfBÊEÀfAfBÊEÀf IZY UþcQ AüSX ¸füþcQ¦fe ´fSX ¨f»f SXWXf §f¸ffÀff³f °fZþ WXû ¦f¹ff WX`Ü ´fbd»fÀf ¸fWXfd³fQZVfIY ³fZ BÀf ¸ff¸f»fZ ´fSX ÀfRYfBÊ QZ°fZ WXbE IYWXf WX` dIY IYV¸feSX ¸fZÔ AfBÊEÀfAfBÊEÀf IYf ³f WXe IYûBÊ UþcQ WX` AüSX ³f WXe ¸füþcQ¦feÜ ´fSX JbdRY¹ff EþZÔdÀf¹ffÔ OXeþe´fe IZY BÀf ¶f¹ff³f ÀfZ ÀfWX¸f°f ³fWXeÔ WX`ÔÜ UZ IYWX°fe WX`Ô dIY UZ AfBÊEÀfAfBÊEÀf IZY ¸ff¸f»fZ ´fSX IYûBÊ dSXÀIY ³fWXeÔ »fZ ÀfIY°feÔÜ CX³fIZY ¸fb°ffd¶fIY AfBÊEÀfAfBÊEÀf IYf J°fSXf ¶fWXb°f ¶fPÞXf WX` dþÀfZ ³fþSXAÔQfþ ³fWXeÔ dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü ´fbd»fÀf ¸fWXfd³fQZVfIY OXfg. EÀf´fe U`Q ³fZ IYV¸feSX ¸fZÔ AfBÊEÀfAfBÊEÀf IYe ¸füþcQ¦fe ÀfZ B³IYfSX dIY¹ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY þ¶f °fIY ÀfüSXf WX¸f»fZ ¸fZÔ d»f~ Af°fÔIYe ´fIYOÞXZ ³fWXeÔ þf°fZ °f¶f °fIY IbYL ³fWXeÔ IYWXf þf ÀfIY°ffÜ ¸fbÓfZ ¹fIYe³f WX` dIY Af¸f IYV¸feSXe EZÀfZ ÀfÔ¦fNX³fûÔ IYû IYV¸feSX ¸fZÔ ´ffÔU ³fWXeÔ ´fÀffSX³fZ QZ¦ffÜ ¦füSX°f»f¶f WX` dIY SXdUUfSX IYû Af°fÔdIY¹fûÔ ³fZ ßfe³f¦fSX IZY ÀfüSXf B»ffIZY ¸fZÔ EIY ´fbd»fÀfIY¸feÊ RYføYIY AWX¸fQ IYe WX°¹ff IYSX CXÀfIYe SXfBRY»f »fcMX »fe ±feÜ Àfû¸fUfSX Vff¸f AfBÊEÀf ³fZ A´f³fe UZ¶fÀffBMX A¸ffIY ´fSX BÀfIYe dþ¸¸fZQfSXe »fZ°fZ WXbE »fcMXe WXbBÊ SXfBRY»f IYe °fÀUeSX ·fe A´f»fûOX IYe ±feÜ WXf»ffÔdIY ¹fWX ´fWX»ff AUÀfSX ³fWXeÔ WX` þ¶f IYV¸feSX ¸fZÔ dIYÀfe WX¸f»fZ IYe dþ¸¸fZQfSXe AfBÊEÀf ³fZ »fe WXûÜ d´fL»fZ U¿fÊ ·ffþ´ff IYf¹ffÊ»f¹f ´fSX WXbE WX¸f»fZ IYe dþ¸¸fZQfSXe ·fe A¸ffIY ´fSX EZ»ff³f IYSX°fZ WXbE AfBÊEÀf ³fZ »fe ±feÜ OXfg. EÀf´fe U`Q ³fZ AfBÊEÀf õfSXf ÀfüSXf WX¸f»fZ IYe dþ¸¸fZQfSXe »fZ³fZ ´fSX IYWXf dIY ¹fWX Af°fÔIYe ÀfÔ¦fNX³f IYf QfUf WX`Ü CXÀf³fZ A´f³fe UZ¶fÀffBMX ´fSX WXe BÀf UfSXQf°f IYe dþ¸¸fZQfSXe »fe WX`Ü WX¸f °f¶f °fIY IbYL ³fWXeÔ IYWX ÀfIY°fZ, þ¶f °fIY ÀfüSXf WX¸f»fZ ¸fZÔ d»f~ Af°fÔdIY¹fûÔ IYû ´fIYOÞX IYSX ´fcSXZ ¸ff¸f»fZ IYû WX»f ³fWXeÔ IYSX »fZ°fZÜ WX¸f³fZ WX¸f»ffUSX IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ IbYL ÀfbSXf¦f þbMXfE WX`ÔÜ WX¸f CXÀfZ þ»Q WXe ´fIYOÞX »fZÔ¦fZÜ WXû ÀfIY°ff WX` UWX AfBÊEÀf IYe dU¨ffSX²ffSXf ÀfZ ´fi·ffdU°f WXûÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY A¦fSX AfBÊEÀf IYV¸feSX ¸fZÔ WX` °fû ¹fWX ¦fÔ·feSX ¶ff°f WX`, »fZdIY³f Af¸f IYV¸feSXe IY·fe ·fe EZÀfZ Af°fÔIYe ÀfÔ¦fNX³fûÔ IYû §ffMXe ¸fZÔ ´f`SX ´fÀffSX³fZ ³fWXeÔ QZ¦ffÜ WX¸f IYV¸feSX IYû ÀfedSX¹ff U BSXfIY

³fWXeÔ ¶f³f³fZ QZÔ¦fZÜ OXeþe´fe IYWX°fZ ±fZ dIY VfWXSX ¸fZÔ »f¦ff°ffSX AfBÊEÀfAfBÊEÀf IYf ÓfÔOXf RYWXSXf³fZ Uf»fûÔ ¸fZÔ IYûBÊ ·fe Af°fÔIYUfQ ÀfZ þbOÞXf ³fWXeÔ WX`Ü CX³fIYf IYWX³ff ±ff dIY dþ³f Af°fÔIYe WX¸f»fûÔ IYe dþ¸¸fZQfSXe AfBÊEÀf ³fZ »fe WX` ´fbd»fÀf CX³f ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ þfÔ¨f IYSX SXWXe WX` AüSX AfBÊEÀfAfBÊEÀf IYf ÓfÔOXf RYWXSXf³fZ IZY dÀf»fdÀf»fZ ¸fZÔ A¶f °fIY dþ°f³fZ ·fe »fû¦fûÔ IYe ´fWX¨ff³f IYe ¦fBÊ WX` CX³f¸fZÔ ÀfZ IYûBÊ ·fe Af°fÔIYUfQ ÀfZ þbOÞXf ³fWXeÔ WX`Ü ´fbd»fÀf ¸fWXfd³fQZVfIY IZY ¶fIYü»f B³f §fMX³ffAûÔ ¸fZÔ Vffd¸f»f »fû¦fûÔ IZY dJ»ffRY ¸ff¸f»ff QþÊ dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ÀfZ³ff ³fZ BÀf ¸ff¸f»fZ ´fSX AfUfþ CXNXfBÊ ±fe AüSX IYWXf ±ff dIY ¹fWX d¨fÔ°ff IYf dU¿f¹f WX` AüSX ÀfbSXÃff IYe údá ÀfZ BÀf ´fSX dUVfZ¿f ²¹ff³f dQE þf³fZ IYe þøYSX°f WX`Ü VfWXSX IZY ´fbSXf³fZ B»ffIZY ¸fZÔ IbYL ASXÀff ´fWX»fZ EIY dUSXû²f ´fiQVfʳf IZY QüSXf³f IbYL ¹fbUfAûÔ ³fZ AfBÊEÀfAfBÊEÀf IYf ÓfÔOXf RYWXSXf¹ff ±ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY CX³WXûÔ³fZ ÓfÔOXf ¢¹fûÔ RYWXSXf¹ff BÀfIZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ´fcL°ffL ´fcSXe WXû³fZ IZY ¶ffQ WXe ´f°ff ¨f»f ÀfIZY¦ffÜ B°f³ff þøYSX ±ff dIY ´fcUÊ ¸fb£¹f¸fÔÂfe CX¸fSX A¶Qb»»ff IZY VffÀf³fIYf»f ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ B³f §fMX³ffAûÔ IYû IbYL ¸fcJÊ »fû¦fûÔ õfSXf dIY¹ff ¦f¹ff IYf¹fÊ ¶f°ff¹ff ±ff, dþÀfZ ¸fedOX¹ff Qb·ffʦ¹fUVf °fUªþû QZ SXWXe WX`Ü d´fL»fZ EIY ASXÀfZ ÀfZ IYBÊ ¶ffSX IYV¸feSX ¸fZÔ AfBÊEÀfAfBÊEÀf IZY ÓfÔOXZ »fWXSXf³fZ IYe J¶fSXZÔ AfBÊÔ ±feÜ B³f §fMX³ffAûÔ IZY ¶ffQ IYWXf þf³fZ »f¦ff ±ff IYe AfBÊEÀfAfBÊEÀf ³fZ ·ffSX°f ¸fZÔ QÀ°fIY QZ Qe WX`Ü A¶f BÀf ¸fbïZ ´fSX ¹fWX IYWXf þf SXWXf WX` dIY AfBÊEÀfAfBÊEÀf IZY ÓfÔOXZ »fWXSXf³fZ IYe þû §fMX³ffEÔ Àff¸f³fZ AfBÊ ±feÔ CX³f ÓfÔOÞXf »fWXSXf³fZ Uf»fZ ½¹fdöY¹fûÔ ¸fZÔ dIYÀfe IYf ·fe ÀfÔ¶fÔ²f dIYÀfe ·fe Af°fÔIYUfQe ÀfÔ¦fNX³f ÀfZ ³fWXeÔ WX`Ü ¶f°ff¹ff þf°ff WX` dIY ´fbd»fÀf ³fZ BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ þfÔ¨f IYe WX`Ü BÀf þfÔ¨f ¸fZÔ CX³WXZÔ ÓfÔOÞXf »fWXSXf³fZ Uf»fZ Ad²fIYfÔVf »fû¦fûÔ IYe ´fWX¨ff³f IYSX »fe WX`Ü B³f¸fZÔ ÀfZ dIYÀfe IYf ·fe ÀfÔ¶fÔ²f dIYÀfe ·fe Af°fÔIYe ¦fib´f ÀfZ ³fWXeÔ WX`Ü U`ÀfZ AfBÊEÀfAfBÊEÀf IYf ÓfÔOÞXf »fWXSXf³fZ Uf»fZ »fû¦fûÔ IZY dJ»ffRY IZYÀf QþÊ IYSX d»f¹ff ¦f¹ff WX`Ü ÀfZ³ff ³fZ ·fe ´fbSXf³fZ VfWXSX ÃfZÂf ¸fZÔ dUSXû²f ´fiQVfʳf IZY QüSXf³f IbYL ¹fbUfAûÔ õfSXf AfBÊEÀfAfBÊEÀf ÓfÔOXZ IZY »fWXSXf°fZ ´fSX d¨fÔ°ff þ°ffBÊ ±feÜ Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ IYWXf dIY B³f WXf»ff°f ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ ÓfÔOXf ¢¹fûÔ »fWXSXf¹ff BÀf

¶ffSXZ ¸fZÔ þfÔ¨f IZY ¶ffQ WXe IbYL IYWXf þf ÀfIY°ff WX`Ü BÀfÀfZ ´fWX»fZ ·fe ¹fWX IYWXf þf°ff SXWXf ±ff dIY dSX¹ffÀf°f ¸fZÔ AfBÊEÀfAfBÊEÀf IYf ÓfÔOXf »fWXSXf³ff IbYL ¸fcJûÊÔ IYe ARYÀfûÀfþ³fIY IYSX°fc°f WX`, dSX¹ffÀf°f ¸fZÔ AfBÊEÀfAfBÊEÀf IYf IYûBÊ QJ»f ³fWXeÔ WX`Ü OXeþe´fe IYWX°fZ ±fZ dIY ¹fZ Af´fIYû Àf¸fÓf³ff WXû¦ff dIY A¶f °fIY §ffMXe ¸fZÔ AfBÊEÀf ÀfZ þbOÞXf IYûBÊ Àf¸fcWX ¹ff ÀfÔ¦fNX³f ³fWXeÔ ´ff¹ff ¦f¹ff WX` ³f WXe EZÀfe IYûBÊ J¶fSX WX`Ü IbYL ¸fbJÊ AfBÊEÀfAfBÊEÀf IYf ÓfÔOXf »fWXSXf QZÔ BÀfIYf A±fÊ ¹fZ ³fWXeÔ WX` dIY §ffMXe ¸fZÔ AfBÊEÀfAfBÊEÀf ¸füþcQ WX`Ü WXf»ffÔdIY IbYL Ad²fIYfSXe IYWX°fZ ±fZ dIY ¸fedOX¹ff õfSXf BÀf ¸fbïZ IYû d¶f³ff ¶ff°f IYf °fc»f QZ³ff ÀfWXe ³fWXeÔ WX`, ÀfSXIYfSX BÀf ¶ffSXZ ¸fZÔ A´f³fe °fSXRY ÀfZ WXSX ÀfÔ·fU IYûdVfVf IYSXIZY Àf¨f IYf ´f°ff »f¦ff SXWXe WX`Ü ´fSX JbdRY¹ff EþZÔdÀf¹ffÔ BÀf ¸ff¸f»fZ IYû WX»IZY ÀfZ ³fWXeÔ »fZ SXWXe WX`ÔÜ CX³fIYf ¸ff³f³ff WX` dIY »fû³f Uû»RY AMX`IY IYf °fSXeIYf AfBÊEÀfAfBÊEÀf IYf WXe WX` AüSX Af³fZ Uf»fZ dQ³fûÔ ¸fZÔ BÀf¸fZÔ UÈdð WXû³fZ IYf AÔQZVff WX`Ü §f¸ffÀff³f IYf ´fdSX¯ff¸f ¹fWX WX` dIY SXfª¹f IYe þ³f°ff IZY dQ»fûdQ¸ff¦f ´fSX A¶f AfBÊEÀfAfBÊEÀf IYf J°fSXf AüSX QWXVf°f ¸fÔOXSXf³fZ »f¦fe WX`Ü B°f³ff þøYSX ±ff dIY IYSXe¶f °fe³f Àff»f ´fWX»fZ IYV¸feSX ´fbd»fÀf ³fZ CX³f 12 AfBÊEÀfAfBÊEÀf Àf¸f±fÊIYûÔ IYû dWXSXfÀf°f ¸fZÔ d»f¹ff ±ff dþ³fIYe ´fWX¨ff³f þb¸¸fZ IZY QüSXf³f »f¦ff°ffSX WXû³fZ Uf»fZ ´fiQVfʳfûÔ ¸fZÔ AfBÊEÀfAfBÊEÀf IZY ÓfÔOXZ RYWXSXf³fZ IZY AfSXû´f

¸fZÔ WXbBÊ ±feÜ CXÀfIZY ¶ffQ AfBÊEÀfAfBÊEÀf IYû »fZIYSX ¸ff¸f»ff NXÔOXf WXû ¦f¹ff ¢¹fûÔdIY ´fbd»fÀf ³fZ B³f d¦fSXµ°ffdSX¹fûÔ IZY Àff±f WXe AfBÊEÀfAfBÊEÀf IYf IYV¸feSX ¸fZÔ Jf°¸ff Àf¸fÓf d»f¹ffÜ ´fSX EZÀff WXbAf ³fWXeÔÜ Qû Àff»f IZY ¶ffQ ·fe IYV¸feSX ¸fZÔ AfBÊEÀfAfBÊEÀf IZY ÓfÔOXûÔ IYf dQJ³ff J°¸f ³fWXeÔ WXbAf WX`Ü WXf»ff°f AüSX d¶f¦fOÞX SXWXZ WX`ÔÜ AfBÊEÀfAfBÊEÀf IZY ÓfÔOXûÔ IYf Qf¹fSXf ¶fPÞX°ff þf SXWXf WX`Ü Àff±f ¸fZÔ IYV¸feSX ¸fZÔ AfBÊEÀfAfBÊEÀf IZY Af³fZ IYe QWXVf°f ·feÜ ´fbd»fÀf IYWX°fe WX` dIY CXÀf³fZ IYSXe¶f 12 AfBÊEÀfAfBÊEÀf Àf¸f±fÊIYûÔ IYû ´fIYOÞXf ±ffÜ IbYLZIY IYû ¶ffQ ¸fZÔ Àf¸fÓff³fZ ¶fbÓff³fZ IZY ¶ffQ dSXWXf BÀfd»fE IYSX dQ¹ff ¦f¹ff ±ff ¢¹fûÔdIY CX³WXZÔ ³ffÀf¸fÓf AüSX ¶fSX¦f»ffE ¦fE ¶f¨¨fZ Àf¸fÓff ¦f¹ff ±ffÜ ´fSX A·fe ·fe ¹fWX ÀfUf»f ¸fbÔWX ¶ffE JOÞXf WX` dIY A¦fSX B³f d¦fSXµ°ffdSX¹fûÔ IZY Àff±f WXe IYV¸feSX ¸fZÔ AfBÊEÀfAfBÊEÀf IZY Jf°¸fZ IYf þû QfUf dIY¹ff ¦f¹ff ±ff UWX IYWXfÔ °fIY ÀfWXe ±ffÜ ÀfUf»f þUf¶f BÀfd»fE ¸ffÔ¦f SXWXf WX` ¢¹fûÔdIY B³f Qû Àff»fûÔ IZY QüSXf³f Vff¹fQ WXe IYûBÊ VfbIiYUfSX EZÀff Jf»fe ¦f¹ff WXû¦ff dþÀf dQ³f AfBÊEÀfAfBÊEÀf IZY Àf¸f±fÊIYûÔ ³fZ þb¸¸fZ IYe ³f¸ffþ IZY ¶ffQ ´ffdIYÀ°ff³fe ÓfÔOXûÔ IZY Àff±fÀff±f AfBÊEÀfAfBÊEÀf IZY ÓfÔOXZ »fWXSXf IYSX AfBÊEÀfAfBÊEÀf IZY IYV¸feSX ¸fZÔ Af³fZ IYf ÀfÔQZVf ³f dQ¹ff WXûÜ IYV¸feSX ¸fZÔ AfBÊEÀfAfBÊEÀf IYe QÀ°fIY IYf BÔ°fþfSX IYSX SXWXZ ÀfbSXÃff ¶f»fûÔ IZY SXU`¹fZ IZY ´fid°f Àf¨¨ffBÊ ¹fWX WX` dIY CX³WXûÔ³fZ BÀf J°fSXZ

IYû ¶fWXb°f WXe WX»IZY ÀfZ d»f¹ff WX`Ü AfBÊEÀfAfBÊEÀf IZY ³ff¸f IYe QWXVf°f ·fe CXÀfe Àf¸f¹f IYV¸feSX ¸fZÔ R`Y»fe þ¶f AfBÊEÀfAfBÊEÀf IZY Af°fÔdIY¹fûÔ ³fZ ´fZdSXÀf ¸fZÔ UdWXVf¹ff³ff °fSXeIZY ÀfZ Af°fÔIYe WX¸f»fZ dIYEÜ B³f WX¸f»fûÔ IZY ¶ffQ WXe IYV¸feSX ¸fZÔ Af³f³fRYf³f³f AfBÊEÀfAfBÊEÀf IZY Àf¸f±fÊIYûÔ IYe ´fWX¨ff³f, CX³f ´fSX d³f¦fSXf³fe SXJ³fZ AüSX CX³fIYe ¦fd°fdUd²f¹fûÔ IYû þfÔ¨f³fZ IYe ´fidIiY¹ff ¸fZÔ d¶fþ»fe Àfe °fZþe »ffBÊ ¦fBÊÜ Àff±f WXe QfUf ·fe WXû ¦f¹ff dIY IYV¸feSX ¸fZÔ EZÀff IYûBÊ J°fSXf ³fWXeÔ WX`Ü SXû¨fIY ¶ff°f ´fbd»fÀf õfSXf dIYE ¦fE BÀf QfUZ IYe ¹fWX ±fe dIY BÀfIZY Qû WXe dQ³f ¶ffQ SXfª¹f ¸fZÔ °f`³ff°f ÀfZ³ff IZY UdSXâ Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ ¹fWX ·fe QfUf IYSX dQ¹ff dIY AfBÊEÀfAfBÊEÀf IYV¸feSX ¸fZÔ WX¸f»fZ IYSX ÀfIY°ff WX`Ü ¹fWX ¶ff°f A»f¦f WX` dIY CX³WXûÔ³fZ ¹fWX þøYSX IYWXf dIY UWX »fVIYSX IZY Àff±f d¸f»f IYSX ¹ff CXÀfIZY ³ff¸f ´fSX EZÀfe IYfSXÊUfBÊ IYSX ÀfIY°ff WX`Ü dRY»fWXf»f dIYÀfe IYû CX¸¸feQ ³fWXeÔ WX` dIY AfBÊEÀfAfBÊEÀf IZY J°fSXZ ÀfZ IYV¸feSX IYû ¸fbdöY d¸f»fZ¦fe ¢¹fûÔdIY IYV¸feSX ¸fZÔ °ffd»f¶ffd³f¹fûÔ AüSX ARY¦ff³f ¸fbþfdWXQe³fûÔ IZY ´fQf´fʯf ÀfZ ´fWX»fZ ·fe ÀfZ³ff AüSX ´fbd»fÀf ³fZ EZÀfZ QfUûÔ IYe ÓfOÞXe »f¦ffBÊ ±fe AüSX AÔ°f°f: CXÀfIZY ¶ffQ IZY ´fdSX¯ff¸f IYû IYV¸feSX Afþ ·fe ·fb¦f°f SXWXf WX`Ü ¹ffQ SXWXZ IYV¸feSX ¸fZÔ dRYQf¹fe³f WX¸f»fZ, IYfSX ¶f¸f WX¸f»fZ AüSX Af°¸f§ff°fe WX¸f»fZ B³WXeÔ °ffd»f¶ffd³f¹fûÔ °f±ff ¸fbþfdWXQe³fûÔ IYe QZ³f ±feÜ -ÀfbSXZVf EÀf OXb¦¦fSX


Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

08 ¸ff¨fÊX 2018

8

¶ffÔ¦»ffQZVf ÀfZ WXû¦ff ·ffSX°f IYf ¸fbIYf¶f»ff, d³fQfÀf MÑfgRYe ¸fZÔ ¶f³fZ SXWX³fZ IZY d»fE þe°f þøYSXe IYû»fÔ¶fûÜ ·ffSX°f IYe IY¸f A³fb·fUe dIiYIZYMX MXe¸f IYû ßfe»fÔIYf IZY WXf±fûÔ VfbøYAf°fe ¸f`¨f ¸fZÔ d¸f»fe WXfSX ÀfZ °fZþe ÀfZ CX¶fSX³ff WXû¦ff AüSX IY»f ¹fWXfÔ d³f²ffÀf MXÐUZÔMXe20 MÑfRYe ¸fZÔ ¶ffÔ¦»ffQZVf IZY dJ»ffRY WXû³fZ Uf»fZ ¸fbIYf¶f»fZ ¸fZÔ A´f³fZ JZ»f ¸fZÔ Àfb²ffSX IYSX³ff WXû¦ffÜ ßfe»fÔIYf IYû d´fL»fZ LWX ¸fWXe³fûÔ ¸fZÔ ·ffSX°f ³fZ ´fÀ°f dIY¹ff ±ff »fZdIY³f CXÀf³fZ IY»f IbYÀff»f ´fSXZSXf IYe 37 ¦fZÔQ ¸fZÔ 66 SX³f IYe ´ffSXe IYe ¶fQü»f°f Vff³fQfSX þe°f QþÊ IYeÜ §fSXZ»fc MXe¸f IYe BÀf WX`SXf³fe ·fSXe þe°f ³fZ MXc³ff¸fZÊÔMX IYû dQ»f¨fÀ´f ¶f³ff dQ¹ff WX` dþÀf¸fZÔ IY»f °fIY ·ffSX°f IZY Q¶fQ¶ff ¶f³ff³fZ IYe CX¸¸feQ ±feÜ ´ffÔ¨f dUIZYMX ´fSX 174 SX³f IZY ÀIYûSX IYf ¶f¨ffU IYSX³fZ IZY d»f¹fZ ·ffSX°f IZY IY¸f A³fb·fUe ¦fZÔQ¶ffþe AfIiY¸f¯f IZY ´ffÀf ´fSXZSXf IYe AfIiYf¸fIY°ff IYf IYûBÊ þUf¶f ³fWXeÔ ±ffÜ ¹fbþUZÔQi ¨fWX»f AÔd°f¸f EIYfQVf IZY ¸fb£¹f ¦fZÔQ¶ffþ ±fZ, CX³WXZÔ ·fe ³fWXeÔ ¶f£Jf ¦f¹ffÜ IY~f³f SXûdWX°f Vf¸ffÊ ³fZ WXf»ffÔdIY IYWXf dIY ¹fbUf dJ»ffOÞXe ¶ffÔ¦»ffQZVf IZY dJ»ffRY A¨Lf ´fiQVfʳf IYSXZÔ¦fZÜ CX³WXûÔ³fZ ´ffÔ¨f dUIZYMX IYe WXfSX IZY ¶ffQ IYWXf, ‘WX¸ffSXZ ¦fZÔQ¶ffþûÔ ³fZ WXSX ¨feþ Afþ¸ff³fZ IYe IYûdVfVf IYe, »fZdIY³f IY·fe IY·ffSX ¹fWX EZÀff ³fWXeÔ WXû°ff þ`Àff Af´f

¨ffWX°fZ WXûÜ ¸fbÓfZ »f¦ff dIY WX¸ffSXZ ¦fZÔQ¶ffþe þû MXe¸f IZY Àf¶fÀfZ A³fb·fUe dÀ´f³fSX WX`ÔÜ IYSX³ff WX¸fZVff WXe ¨fb³fü°fe´fc¯fÊ SXWXf WX` AüSX IY»f ·fe IbYL A»f¦f ³fWXeÔ WXû¦ffÜ ¸fWX¸fcQb»»ffWX ¨fûdMX»f VffdIY¶f A»f WXÀf³f IYe A³fb´fdÀ±fd°f ¸fZÔ MXe¸f IYe A¦fbUfBÊ þfSXe SXJZÔ¦fZÜ MXZÀMX, MXe20 AüSX U³fOXZ dÂfIYû¯fe¹f ÀfeSXþ IYf RYfB³f»f (Àf·fe ßfe»fÔIYf ÀfZ ¦fÔUf³fZ) ¦fÔUf³fZ IZY ¶ffQ ¶ffÔ¦»ffQZVf IYe MXe¸f Uf´fÀfe IZY d»f¹fZ ¶fZ°ff¶f WXû¦feÜ Àfed³f¹fSX ¶f»»fZ¶ffþ °f¸fe¸f BIY¶ff»f ³fZ IYWXf dIY MXe¸f IZY d»f¹fZ ¹fWX Àf¸f¹f A¨Lf ³fWXeÔ ¨f»f SXWXf »fZdIY³f CX³WXZÔ A¨LZ ´fiQVfʳf IYf ·fSXûÀff WX`Ü »ffB³f A´f IYfRYe A³fb·fU ´fif~ WX`Ü WXfÔ, ´fid°f·ffVff»fe »fûIZYVf SXfWXb»f IYû ´fWX»fZ MXe¸fZÔ BÀf ´fiIYfSX WX`Ô: ·ffSX°f: SXûdWX°f Vf¸ffÊ UZ ³f¹fZ WX`Ô »fZdIY³f CX³WXûÔ³fZ ´fiQVfʳf dQJf¹ff ¸f`¨f IYe AÔd°f¸f EIYfQVf ¸fZÔ ³fWXeÔ ¨fb³ff (IY~f³f), dVfJSX ²fU³f (CX´f IY~f³f), WX`Ü ¸fbÓfZ ¸f`¨f ÀfZ ´fWX»fZ IYfRYe ·fSXûÀff ¦f¹ff »fZdIY³f Àf»ff¸fe þûOÞXe °f¹f WX` °fû ¹fWX IZYE»f SXfWXb»f, ÀfbSXZVf SX`³ff, ¸f³fe¿f ´ffÔOXZ, ±ffÜ’ SXûdWX°f IZY A³fbÀffSX ·ffSX°f JSXf¶f QZJ³ff dQ»f¨fÀ´f WXû¦ff dIY CX³WXZÔ ¸f²¹fIiY¸f dQ³fZVf IYfd°fÊIY (dUIZYMXIYe´fSX), Qe´fIY VfbøYAf°f ÀfZ CX¶fSXIYSX NXeIY NXfIY ÀIYûSX ¸fZÔ ¶f»»fZ¶ffþe IYf ¸füIYf d¸f»f°ff WX` ¹ff WXbçf, UfdVfÔ¦fMX³f ÀfbÔQSX, ¹fbþUZÔQi ¨fWX»f, ¶f³ff³fZ ¸fZÔ ÀfRY»f SXWXf, þû ÀfbSXZVf SX`³ff IZY ³fWXeÔÜ UfdVfÔ¦fMX³f ÀfbÔQSX ³fZ ßfe»fÔIYf IZY AÃfSX ´fMXZ»f, dUþ¹f VfÔIYSX, VffQbÊ»f Àff±f ÀfÀ°fZ ¸fZÔ ´fUZd»f¹f³f »füMX ¦f¹fZ dþÀfÀfZ dJ»ffRY Àff°f SX³f ´fid°f AûUSX IZY NXfIbYSX, þ¹fQZU CX³ffQIYMX, ¸fûWX¸¸fQ MXe¸f ³fZ ³fü SX³f ´fSX Qû dUIZYMX Jû dQ¹fZÜ BIYû³fû¸fe SXZMX ÀfZ ¦fZÔQ¶ffþe IYSX°fZ WXbE Qû dÀfSXfþ AüSX dSX¿f·f ´fÔ°f (dUIZYMXIYe´fSX)Ü SXûdWX°f AüSX ²fU³f IY»f ¶ffÔ¦»ffQZVf IZY dUIZYMX WXfdÀf»f dIY¹fZ AüSX Àf¶fÀfZ ÀfRY»f ¶ffÔ¦»ffQZVf: ¸fWX¸fcQb»»ffWX (IY~f³f), dJ»ffRY dIYÀf °fSXWX ÀfZ VfbøYAf°f IYSX°fZ ¦fZÔQ¶ffþ SXWXZÜ þÀf´fie°f ¶fb¸fSXf AüSX d»fMX³f QfÀf, °f¸fe¸f BIY¶ff»f, Àfü¸¹f WX`Ô, ¹fWX ·ffSX°f IZY d»f¹fZ AWX¸f WXû¦ffÜ UZ ·fbU³fZV½fSX IbY¸ffSX IYû BÀfe ÀfeSXeþ ¸fZÔ ÀfSXIYfSX ¸fbdVRYIYSX SXWXe¸f, Àf¶¶feSX SXWX¸ff³f, AÔd°f¸f AûUSXûÔ ¸fZÔ ª¹ffQf ÀfZ ª¹ffQf SX³f AfSXf¸f dQ¹ff ¦f¹ff WX`, CX³fIYe A³fb´fdÀ±fd°f ¸fbÀ°fdRYþbSX SXWX¸ff³f, øY¶fZ»f WXbÀf`³f, A¶fb þbMXf³fZ IYf ´fi¹ffÀf IYSXZÔ¦fZÜ SXûdWX°f IZY AÔd°f¸f ¸fZÔ VffQbÊ»f NXfIbYSX AüSX þ¹fQZU CX³ffQIYMX þf¹fZQ, °ffdÀIY³f AWX¸fQ, B¸føY»f EIYfQVf ¸fZÔ Vffd¸f»f WXû³fZ IYe CX¸¸feQ ³fWXeÔ IYû AÔd°f¸f AûUSXûÔ ¸fZÔ A´f³fZ JZ»f ¸fZÔ IYf¹fZÀf, ³fbøY»f WXÀf³f, ¸fZWXQe WXÀf³f, WX` »fZdIY³f AÃfSX ´fMXZ»f IYû ¨fWX»f IZY Àff±f Àfb²ffSX IYSX³fZ IYe þøYSX°f WX`Ü ·ffSX°f IZY AdSXRbY»f WXIY, ³fþ¸fb»f BÀ»ff¸f, A¶fb ¦fZÔQ¶ffþe IYf ¸füIYf dQ¹ff þf ÀfIY°ff WX` d»f¹fZ LûMXZ ´fiføY´f ¸fZÔ ¶ffÔ¦»ffQZVf IYf Àff¸f³ff dWXQSX SXfg³feÜ

´ffUSX´»fZ IZY QüSXf³f WXe ßfe»fÔIYf ³fZ WX¸fÀfZ ¸f`¨f Le³f d»f¹ff: ²fU³f IYû»fÔ¶fûÜ ·ffSX°fe¹f MXe¸f IYû ´ffUSX´»fZ ¸fZÔ »f¨fSX ´fiQVfʳf IZY IYfSX¯f ßfe»fÔIYf IZY dJ»ffRY dÂfIYû¯fe¹f ÀfeSXeþ IZY VfbøYAf°fe ¸f`¨f ¸fZÔ WXfSX IYf ¸fbÔWX QZJ³ff ´fOÞXf AüSX Àf»ff¸fe ¶f»»fZ¶ffþ dVfJSX ²fU³f ·fe ¹fWXe ¸ff³f°fZ WX`Ô dþ³WXûÔ³fZ ¸fZþ¶ff³fûÔ IYe þe°f IYf ßfZ¹f Vff³fQfSX ´ffSXe JZ»f³fZ Uf»fZ IbYÀff»f ´fSXZSXf IYû dQ¹ffÜ ·ffSX°f ³fZ VfbøYAf°fe ¸f`¨f ´ffÔ¨f dUIZYMX ÀfZ ¦fÔUf dQ¹ff dþÀf¸fZÔ ´fSXZSXf ³fZ ¸fZWX¸ff³f MXe¸f IZY IY¸f A³fb·fUe ¦fZÔQ¶ffþe AfIiY¸f¯f IZY dJ»ffRY 37 ¦fZÔQ ¸fZÔ 66 SX³f IYe ´ffSXe JZ»feÜ ·ffSX°fe¹f MXe¸f ´fWX»fZ LWX AûUSX ¸fZÔ Qû dUIZYMX ¦fÔUfIYSX IZYU»f 40 SX³f WXe ¶f³ff ÀfIYe, CXÀf³fZ Qû AûUSX ¸fZÔ ³fü SX³f ´fSX Qû dUIZYMX Jû dQ¹fZ ±fZÜ UWXeÔ QcÀfSXe AûSX ßfe»fÔIYf ³fZ ´ffUSX´»fZ ¸fZÔ Qû dUIZYMX JûIYSX 75 SX³f ¶f³ff d»f¹fZ dþÀf¸fZÔ ´fSXZSXf ³fZ QcÀfSXZ

AûUSX ¸fZÔ VffQbÊ»f NXfIbYSX ´fSX ´ffÔ¨f ¨füIZY ³fWXeÔ IYSX SXWXZ ±fZÜ ¸f²¹f IZY AûUSXûÔ ¸fZÔ EZÀff ³fWXeÔ ±ff dIY CX³WXûÔ³fZ dÀ´f³fSXûÔ IZY dJ»ffRY EIY AûUSX ¸fZÔ 10 SX³f þbMXf d»f¹fZ ±fZÜ EZÀff BÀfd»f¹fZ ¢¹fûÔdIY dUIZYMX ±fûOÞXf ²fe¸ff ±ffÜ’ ²fU³f ³fZ ´fSXZSXf IYe °ffSXeRY IYe dþ³WXûÔ³fZ Vff³fQfSX ´ffSXe ÀfZ QVfÊIYûÔ IYû SXû¸ffÔd¨f°f dIY¹ff dþÀf¸fZÔ Af²ff Qþʳf ¨füIZY AüSX ¨ffSX L¢IYZ þOÞXZ ±fZÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, ‘dþÀf °fSXWX ÀfZ IbYÀff»f ³fZ CXÀf AûUSX ¸fZÔ 27 SX³f ¶f³ff¹fZ, CXÀfÀfZ UZ LWX AûUSXûÔ IZY ¶ffQ 75 SX³f ´fSX ´fWXbÔ¨f ¦f¹fZ, BÀfe ³fZ AÔ°fSX ´f`Qf IYSX dQ¹ffÜ’ ²fU³f 49 ¦fZÔQ ¸fZÔ LWX ¨füIZY AüSX B°f³fZ WXe L¢IYZ ÀfZ 90 SX³f ¶f³ffIYSX ·ffSX°f IZY d»f¹fZ Vfe¿fÊ ÀIYûSXSX SXWXZÜ AüSX EIY L¢IYZ ÀfZ 27 SX³f þûOÞXZÜ ²fU³f CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY VfbøY ¸fZÔ Qû dUIZYMX ³fZ IYWXf, ‘´fWX»fZ LWX AûUSXûÔ ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ ¦fÔUf³ff ·ffSXe ´fOÞXfÜ WX¸fÀfZ ¸f`¨f Le³f d»f¹ffÜ LWX AûUSX IZY CX³WXûÔ³fZ IYWXf, ‘´fWX»fZ Qû AûUSXûÔ ¸fZÔ ¶ffQ UZ B°f³fe þ»Qe þ»Qe ¦fZÔQ IYû dWXMX CX³WXûÔ³fZ Qû dUIZYMX ÓfMXIY d»f¹fZ dþÀfÀfZ

³fbIYÀff³f WXbAfÜ WX¸f³fZ A¦fSX ¹fZ Qû dUIZYMX ³fWXeÔ ¦fÔUf¹fZ WXû°fZ °fû WX¸f ª¹ffQf AfIiYf¸fIY WXû ÀfIY°fZ ±fZÜ WX¸f Àfbd³fd›°f IYSX³ff ¨ffdWXE ±ff dIY WX¸f AüSX ª¹ffQf dUIZYMX ³fWXeÔ ¦fUf¹fZ AüSX SX³f ·fe ¶f³ff¹fZÜ’ ¸f`³f AfRY Q ¸f`¨f ´fSXZSXf IYû ·fe ¹fWXe »f¦f°ff WX` dIY ßfe»fÔIYf IZY ´ffUSX´»fZ ¸fZÔ Vff³fQfSX ´fiQVfʳf ³fZ AÔ°fSX ´f`Qf dIY¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ ¸f`¨f IZY ¶ffQ IYWXf, ‘WX¸fZÔ ´fWX»fZ LWX AûUSXûÔ ¸fZÔ AfIiY¸f¯f IYSX³ff ±ffÜ »fùf 175 SX³f IYf ±ff °fû WX¸fZÔ IbYL »f¹f IYe þøYSX°f ±feÜ’ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, ‘þ¶f Af´fIYû BÀf °fSXWX IYe VfbøYAf°f d¸f»f°fe WX` °fû ´ffSXe IYû AfÀff³fe ÀfZ Af¦fZ ¶fPÞXf³fZ ¸fZÔ ¸fQQ d¸f»f°fe WX`, »fZdIY³f ¹fZ ·fe WX` dIY Af´fIYû WXSX ¸f`¨f ¸fZÔ BÀf °fSXWX IYe VfbøYAf°f ³fWXeÔ d¸f»f°feÜ ´fWX»fZ LWX AûUSXûÔ IYf ¸f`¨f ´fSX IYfRYe AÀfSX ´fOÞXfÜ

¨fûdMX»f MXZ»fSX IYe IYgdSX¹fSX IYe ÀfUÊßfZâ 181 SX³f IYe ´ffSXe ÀfZ ³¹fcþe»f`ÔOX þe°ff OXb³fZdOX³f( ³¹fcþe»f`ÔOX)Ü ¨fûdMX»f SXfgÀf MXZ»fSX ³fZ QQÊ IZY ¶ffUþcQ JZ»f°fZ WXbE ³ff¶ffQ 181 SX³f IYe Vff³fQfSX ´ffSXe JZ»fe dþÀfÀfZ ³¹fcþe»f`ÔOX ³fZ BÔ¦»f`ÔOX IYû ¨fü±fZ EIY dQUÀfe¹f AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f ¸f`¨f ¸fZÔ ´ffÔ¨f dUIZYMX ÀfZ WXSXfIYSX ÀfeSXeþ 2-2 ÀfZ ¶fSXf¶fSX IYeÜ MXZ»fSX þfÔ§f ¸fZÔ ¨fûMX IZY IYfSX¯f A´f³fe BÀf ´ffSXe IZY QüSXf³f »fÔ¦fOÞXfIYSX ·fe ¨f»f SXWXZ ±fZ »fZdIY³f CX³WXûÔ³fZ Vff³fQfSX þª¶ff dQJf°fZ WXbE A´f³fZ IYgdSX¹fSX IYe ÀfUÊßfZâ ´ffSXe JZ»feÜ BÔ¦»f`ÔOX IZY ³fü dUIZYMX ´fSX 335 SX³f IZY þUf¶f ¸fZÔ ³¹fcþe»f`ÔOX ³fZ ´ffÔ¨f dUIZYMX ´fSX 339 SX³f ¶f³ffIYSX þe°f QþÊ IYeÜ A¶f BÀf ÀfeSXeþ IYf R`YÀf»ff Vfd³fUfSX IYû IiYfBÀMX¨f¨fÊ ¸fZÔ WXû³fZ Uf»fZ ¸fbIYf¶f»fZ ÀfZ WXû¦ffÜ MXZ»fSX IYf ¹fWX 19UfÔ U³fOXZ Vf°fIY ±ff, CX³fIYe BÀf ³ff¶ffQ ´ffSXe ¸fZÔ 17 ¨füIZY AüSX LWX L¢IYZ Vffd¸f»f ±fZ dþÀfÀfZ ³¹fcþe»f`ÔOX ³fZ ¹fWX »fùf °fe³f ¦fZÔQ SXWX°fZ WXfdÀf»f IYSX d»f¹ffÜ UWX A´f³fe ´ffSXe IZY QcÀfSXZ dWXÀÀfZ ¸fZÔ ´fi°¹fZIY VffMX IZY ¶ffQ QQÊ ÀfZ IYSXfSX SXWXZ ±fZÜ þ¶f UWX ¸f`Qf³f ÀfZ ¶ffWXSX Af SXWXZ ±fZ °fû CX³fIYe AfÔJûÔ ¸fZÔ AfÔÀfc ±fZ AüSX QVfÊIYûÔ ³fZ JOÞXZ WXûIYSX °ffd»f¹ffÔ ¶fþf¹feÜ MXZ»fSX ³fZ ¹fWX ·fe Jb»ffÀff dIY¹ff dIY ¸fZdOXIY»f ÀMXfRY ³fZ CX³WXZÔ QQÊ IZY IYfSXf dSXMXf¹fSX WXMXÊ WXû³fZ IYf dUIY»´f ·fe dQ¹ff ±ffÜ MXZ»fSX ³fZ ´ffSXe IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ IYWXf, ‘‘A·fe °fIY ·fSXûÀff ³fWXeÔ WXû SXWXfÜ ¸f`Ô JbVf WXcÔ dIY ¸f`Ô³fZ IiYeþ ´fSX OXMXZ SXWX³fZ IYf R`YÀf»ff dIY¹ffÜ''³¹fcþe»f`ÔOX IZY IY~f³f IZY³f dUd»f¹f¸Àf³f ³fZ MXZ»fSX IYe ´ffSXe IYû ‘U³fOXZ IYe ¸fWXf³f ´ffdSX¹fûÔ ¸fZÔ ÀfZ EIY’ IYSXfSX dQ¹ff AüSX IYWXf dIY UWX CX¸¸feQ IYSX°fZ WX`Ô dIY UWX d³f¯ffʹfIY ¸fbIYf¶f»fZ ÀfZ ´fWX»fZ dRYMX WXû þf¹fZÜ MXZ»fSX IYe ´ffSXe IZY Àff¸f³fZ BÔ¦»f`ÔOX IYf Vff³fQfSX ¶f»»fZ¶ffþe ´fiQVfʳf ·fe RYeIYf ´fOÞX ¦f¹ff dþÀf¸fZÔ þfg³fe ¶fZ¹fSXÀMXû ³fZ 106 ¦fZÔQ ¸fZÔ 138 SX³f AüSX þû øYMX ³fZ 102 SX³f IYe ´ffSXe JZ»fe ±feÜ IZY³f dUd»f¹f¸Àf³f AüSX MXZ»fSX ³fZ 84 SX³f IYe ·ff¦feQfSXe d³f·ff¹fe, BÔ¦»f`ÔOX IZY ÀMXfSX Af»f SXfCXÔOXSX ¶fZ³f ÀMXû¢Àf ³fZ ³¹fcþe»f`ÔOX IZY IY~f³f IYû 17UZÔ AûUSX ¸fZÔ 45 SX³f ´fSX AfCXMX IYSX dQ¹ffÜ ekuflag jktiwr lEiknd] izdk”kd] eqnzd o Lokeh ds fy, jktiwr izl s ] 216 ,y-vkbZ-th lS-4@,] vkokl fodkl dkWyksuh] cksnyk] vkxjk&7 ls Nik rFkk dk;kZy; nSfud nhi'khy Hkkjr ngrksjk] vkxjk&7 ls izdkf'kr A lEiknd % ekuflag jktiwr eks- 9897071357 iksLVy jftLVsª’ku ua-&,-th-108@2011&2013 Email:-deepsheel_bharat@rediffmail.com

08 march 2018  
08 march 2018  
Advertisement