Page 1

Af¦fSXf, dUIiY¸f ÀfÔU°f 2074 RYf»¦fb³f Vfb¢»f ¿fâe, ¶fb²fUfSX 07 ¸ff¨fÊ X 2018

nhi’khy Hkkjr 5

dUØf ¸fÔÂff»f¹f ³fZ ¶f`ÔIYûÔ ÀfZ ¶fOÞXZ IYþÊQfSXûÔ IZY ´ffÀf´fûMXÊ IYf ¶¹fûSXf »fZ³fZ IYû IYWXf

6

EIYþbMX°ff IYe ´fWX»f, Àfûd³f¹ff ³fZ dU´fÃfe ³fZ°ffAûÔ SXfdÂf·fûþ ´fSX Af¸fÔdÂf°f dIY¹ff

8

R.N.I. No. UPHIN/2008/26902 U¿fÊ-10 AÔIY-87 IYe¸f°f 1 ÷Y´f¹ff ´fÈâ 08

ßfe »fÔIYf IZY ¶f»»fZ¶ffþûÔ IYû þe°f IYf ßfZ¹f: SXûdWX°f

IY°fʽ¹fûÔ IZY d¶f³ff Ad²fIYfSXûÔ IYf QfUf ÀfÔU`²ffd³fIY ¸fc»¹fûÔ IZY dU÷Yð: ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe ³fBÊ dQ»»feÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe ³fZ IYWXf dIY »fû¦fûÔ IYû CX³fIZY IY°fʽ¹fûÔ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ þf¦f÷YIY IYSX³ff þøYSXe WX` ¢¹fûÔdIY IY°fʽ¹fûÔ IZY d¶f³ff A´f³fZ Ad²fIYfSXûÔ IYe ¶ff°f IYSX³ff ÀfÔdU²ff³f IZY ¶fbd³f¹ffQe ¸fc»¹f IZY dJ»ffRY WX`Ü ¹fWXfÔ IZYÔQie¹f Àfc¨f³ff Af¹fû¦f( ÀfeAfBÊÀfe) IZY ³f¹fZ ·fU³f IZY CXîfMX³f Àf¸ffSXûWX IYû ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX°fZ WXbE ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZ IYWXf dIY Àfc¨f³ff IZY Ad²fIYfSX( AfSXMXeAfBÊ) IYe °fSXWX kE¢MX SXfBMX»fel ( ÀfWXe ÀfZ IYf¹fÊ IYSX³fZ) IYe AU²ffSX¯ff ´fSX ¨f¨ffÊ WXû³fe ¨ffdWXE AüSX ³ff¦fdSXIYûÔ IYû CX³fIZY Ad²fIYfSXûÔ IZY Àff±f IY°fʽ¹fûÔ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ Àfcd¨f°f dIY¹ff þf³ff ¨ffdWXEÜ CX³WXûÔ³fZ ÀfeAfBÊÀfe ÀfZ ³ff¦fdSXIYûÔ IYû ÀfWXe ÀfZ IY°fʽ¹f d³f·ff³fZ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ þf¦f÷YIY IYSX³fZ IYf IYf¸f A´f³fZ WXf±f ¸fZÔ »fZ³fZ IYû IYWXfÜ IY°fʽ¹f´ff»f³f dIY¹fZ d¶f³ff Ad²fIYfSXûÔ ´fSX QfUf IYSX³fZ IYû ÀfÔdU²ff³f IZY ¸fc»f·fc°f ¸fc»¹fûÔ IZY dU÷Yð ¶f°ff°fZ WXbE CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY A´f³fZ dWX°f ¸fZÔ ¹ff d³fdWX°f ÀUf±fûÊÔ IZY d»fE »fû¦fûÔ IZY Ad²fIYfSXûÔ AüSX VfdöY¹fûÔ IYf Qb÷Y´f¹fû¦f IYSX³fZ IYf ¦f»f°f °fSXeIYf ¶fÔQ

WXû³ff ¨ffdWXEÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, kk»fûIY°ffÔdÂfIY AüSX ÀfWX·ffd¦f°ff´fc¯fÊ VffÀf³f IZY d»fE ´ffSXQdVfÊ°ff AüSX þUf¶fQZWXe ¶fWXb°f þøYSXe WX`ÔÜll ¸fûQe ³fZ IYWXf, kkþ¶f ½¹fUÀ±ffAûÔ ¸fZÔ ´ffSXQdVfÊ°ff Af°fe WX`, »fû¦fûÔ IZY ´fid°f dþ¸¸fZQfSXe ¶fPÞX°fe WX`, CXØfSXQfd¹f°U IYf ·ffU WXû°ff WX` °fû ÀfSXIYfSXûÔ IZY IYf¸f IYSX³fZ IYf °fSXeIYf AüSX

¹fûþ³ffAûÔ IYf ´fi·ffU Qû³fûÔ WXe ¶fQ»f þf°fZ WX`ÔÜll Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZ ¶fZWX°fSX þ³f ÀfÔUfQ IZY ¸fIYÀfQ ÀfZ ÀfeAfBÊÀfe IYf EIY ¸fû¶ffB»f EZ´´f ·fe þfSXe dIY¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, kk¸f`Ô ¸ff³f°ff WXch dIY ÀfVföY ³ff¦fdSXIY WX¸ffSXZ »fûIY°fÔÂf IYf Àf¶fÀfZ ¸fþ¶fc°f À°fÔ·f WX`Üll ¸fûQe ³fZ IYWXf, kkd´fL»fZ ¨ffSX U¿fÊ

Àf¶fIYû WXhÀff³fZ, ¦fbQ¦fbQf³fZ Uf»fe Vf¸¸fe AfÔMXe ÷Y»ff IYSX ¨f»fe ¦fBÊÔ ³fBÊ dQ»»feÜ WX¸f Àf¶fIYe ´¹ffSXe Vf¸¸fe AfÔMXe ³fWXeÔ SXWXeÔÜ 89 Àff»f IYe CX¸fi ¸fZÔ Àfû¸fUfSX SXf°f CX³fIYf d³f²f³f WXû ¦f¹ffÜ 200 ÀfZ ª¹ffQf dRY»¸fûÔ ¸fZÔ IYf¸f IYSX³fZ IZY A»ffUf CX³WXûÔ³fZ IYBÊ dWXMX ²ffSXfUfdWXIYûÔ ¸fZÔ ·fe IYf¸f dIY¹ff ±ffÜ 'QZJ ·ffBÊ QZJ', 'þ¶ff³f ÀfÔ·ff»f IZY', 'ßfe¸ff³f ßfe¸f°fe', 'IY·fe ¹fZ IY·fe Uû' AüSX 'dRY»¸fe ¨f¢IYSX' ²ffSXfUfdWXIY Af´fIYû Afþ ·fe ¹ffQ WXûÔ¦fZÜ B³f ²ffSXfUfdWXIYûÔ ¸fZÔ Vf¸¸fe AfÔMXe IYf ÀfWXþ Ad·f³f¹f AüSX ¦fbQ¦fbQf QZ³fZ Uf»fZ ÀfÔUfQ QVfÊIYûÔ IYû Afþ ·fe ¹ffQ WX`ÔÜ Vf¸¸fe AfÔMXe dRY»¸f BÔOXÀMÑe IYe CX³f ¶fZWX°fSXe³f Ad·f³fZdÂf¹fûÔ ¸fZÔ ÀfZ ±feÔ dþ³WXûÔ³fZ A´f³fZ Ad·f³f¹f IZY ¶f»f ´fSX AüSX d¶f³ff dIYÀfe ¦ffgOXRYfQSX IZY A´f³ff ¸fbIYf¸f ¶f³ff¹ffÜ ¹fWX QbJQ ¶ff°f WX` dIY Vf¸¸fe AfÔMXe A´f³fZ AÔd°f¸f Àf¸f¹f ¸fZÔ ¦fÔ·feSX ¶fe¸ffSXe ÀfZ þcÓf SXWXe ±feÔÜ CX³fIZY d³f²f³f ÀfZ

¶ffg»feUbOX ¸fZÔ VfûIY IYe »fWXSX WX`Ü Qû Àf~fWX ¸fZÔ Qû Ad·f³fZdÂf¹fûÔ, ´fWX»fZ ßfeQZUe AüSX A¶f Vf¸¸fe AfÔMXe IYf ¨f»ff þf³ff Àf¶fIYû ¦f¸f¦fe³f IYSX ¦f¹ff WX`Ü Ad¸f°ff·f ¶f¨¨f³f ÀfZ »fZIYSX A³¹f IYBÊ dRY»¸fe dÀf°ffSXûÔ ³fZ Vf¸¸fe AfÔMXe IZY d³f²f³f ´fSX QbJ þ°ff¹ff WX`Ü Vf¸¸fe AfÔMXe IZY dRY»¸fe IYgdSX¹fSX IYe ¶ff°f IYSXZÔ °fû ¹fWX A´f³fZ Af´f ¸fZÔ ¶fWXb°f ¶fOÞXe ¶ff°f WX` dIY CX³WXûÔ³fZ »f¦f·f¦f 64 U¿fûÊÔ °fIY dRY»¸fûÔ ¸fZÔ

IYf¸f dIY¹ffÜ CX³fIYe ´fi¸fbJ dRY»¸fûÔ ¸fZÔ 'IbY»fe ³fÔ¶fSX 1', 'JbQf ¦fUfWX', 'WX¸f', 'A±fÊ', 'Q ¶fd³fÔʦf MÑZ³f', 'WX¸f Àff±f Àff±f WX`Ô' AüSX 'Bd¸°fWXf³f' ´fi¸fbJ WX`ÔÜ Vf¸¸fe AfÔMXe AfdJSXe ¶ffSX RYSXfWX Jf³f AüSX ¶fû¸f³f BÊSXf³fe IYe dRY»¸f 'VfeSXe RYSXWXfQ IYe °fû d³fIY»f ´fOÞXe' ¸fZÔ ³fþSX AfBÊÔ ±feÔÜ Vf¸¸fe AfÔMXe ³fZ LûMXZ ´fQZÊ ´fSX ·fe A´f³fe A»f¦f ´fWX¨ff³f ¶f³ffBÊ ¹fWXe ³fWXeÔ CX³WXûÔ³fZ QcSXQVfʳf IZY d»fE IbYL ²ffSXfUfdWXIYûÔ IYf d³f¸ffʯf ·fe dIY¹ffÜ Vf¸¸fe AfÔMXe IYe d³fþe dþÔQ¦fe ´fSX ¶ff°f IYSXZÔ °fû WX¸f Af´fIYû ¶f°ff³ff ¨ffWXZÔ¦fZ dIY CX³fIYf AÀf»fe ³ff¸f ³fd¦fÊÀf SXf¶fQe ±ffÜ CX³WXûÔ³fZ ¸fVfWXcSX dRY»¸f d³f¸ff°ffÊ Àfb»°ff³f AWX¸fQ ÀfZ VffQe IYe ±fe »fZdIY³f ¹fWX VffQe 7 Àff»f °fIY ¨f»fe ±feÜ UWX ¸fVfWXcSX R`YVf³f dOXþfB³fSX ¸f³fe SXf¶fQe IYe LûMXe ¶fWX³f ±feÔÜ

¸fZÔ Af´f³fZ QZJf WX` dIY dIYÀf °fSXWX IZYÔQi ÀfSXIYfSX ³fZ A»f¦f- A»f¦f ¸ff²¹f¸fûÔ ÀfZ QZVf IZY »fû¦fûÔ IYû Àfcd¨f°f IYSX³fZ AüSX ÀfVföY ¶f³ff³fZ IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ff WX`Üll ´fi²ff³f¸fÔÂfe IZY A³fbÀffSX Bd°fWXfÀf ¸fZÔ BÀf ¶ff°f IZY A³fZIY CXQfWXSX¯f d¸f»f°fZ WX`Ô dIY þ¶f Àfc¨f³ff IYû EIY¸ff¦feÊ ¸ff²¹f¸f IYe °fSXWX QZJf þf°ff WX`, °fû CXÀfIZY dIY°f³fZ

¦fÔ·feSX ´fdSX¯ff¸f d³fIY»f°fZ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, kkBÀfd»fE WX¸ffSXe ÀfSXIYfSX EIY dQVff ¸fZÔ ´fi¹ffÀf IZY ¶fþf¹f, Af²fbd³fIY Àfc¨f³ff WXfBÊUZ IZY dÀfðfÔ°f ´fSX IYf¸f IYSX°fe WX`Üll ¸fûQe ³fZ IYWXf dIY CX³fIYe ÀfSXIYfSX Af²fbd³fIY Àfc¨f³ff WXfBÊUZ IZY ´ffÔ¨f À°fÔ·fûÔAfÀIY (´fcL³fZ), d»fdÀf³f( Àfb³f³fZ), BÔMXSXZ¢MX( ÀfÔUfQ IYSX³fZ), E¢MX( IYf¹fÊ IYSX³fZ) AüSX BÔRYfg¸fÊ( Àfcd¨f°f IYSX³fZ) ´fSX IYf¸f IYSX SXWXe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf, kk·ffSX°f °fZþe ÀfZ dOXdþMX»f °fSXeIZY ÀfZ ÀfVföY WXû°ff Àf¸ffþ ¶f³f SXWXf WX`Ü Àfc¨f³ff ´fiüôûd¦fIYe IYf BÀ°fZ¸ff»f ³f dÀfRYÊ ´fidIiY¹ffAûÔ IYû AfÀff³f ¶f³ff³fZ IZY d»fE dIY¹ff þf SXWXf WX` ¶fd»IY BÀf °fIY³feIY ³fZ ´ffSXQdVfÊ°ff AüSX ÀfZUf IYe ¦fb¯fUØff ·fe Àfbd³fd›°f IYe WX`Üll ¸fûQe ³fZ IYWXf dIY 12 Àff»f ´fWX»fZ AfSXMXeAfBÊ IYf³fc³f IZY »ff¦fc WXû³fZ IZY ¶ffQ ÀfZ ÀfeAfBÊÀfe dIYSXf¹fZ IZY ·fU³f¸fZÔ IYf¸fIYfþ IYSX SXWXf ±ff AüSX CX³fIYe ÀfSXIYfSX ³fZ2014 ¸fZÔ Af¹fû¦f IZY d»fE A»f¦f ·fU³f d³f¸ffʯfIZY ¸fQ ¸fZÔ 60 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYf AfUÔMX³f dIY¹ff ±ffÜ

A¹fû²¹ff ¸ff¸f»ff: ßfe ßfe ³fZ AIMPLB ÀfZ AQf»f°f IZY ¶ffWXSX Àf¸fÓfü°fZ IYe A´fe»f IYe ¶fZÔ¦f»fb÷YÜ kAfMXÊ AfgRY d»fdUÔ¦fl IZY ÀfÔÀ±ff´fIY ßfe ßfe SXdU VfÔIYSX ³fZ SXf¸f þ³¸f·fcd¸f ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ Afg»f BÔdOX¹ff ¸fbdÀ»f¸f ´fÀfʳf»f »ffg ¶fûOXÊ( EAfBÊE¸f´feE»f¶fe) ÀfZ Afþ dRYSX AQf»f°f IZY ¶ffWXSX Àf¸fÓfü°ff IYSX³fZ IYe A´fe»f IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY ¸ff¸f»fZ IYf IYf³fc³f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ d³f´fMXf³f dIYE þf³fZ ´fSX kk¶fOÞXZ ´f`¸ff³fZll ´fSX ÀffÔ´fiQfd¹fIY QÔ¦fZ ·fOÞXIY ÀfIY°fZ WX`ÔÜ EAfBÊE¸f´feE»f¶fe IZY ÀfQÀ¹fûÔ IYû d»fJZ EIY Jb»fZ ´fÂf ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY AQf»f°f IYf SXfÀ°ff A´f³ff³fZ ÀfZ dWXÔQc AüSX ¸fbdÀ»f¸f Qû³fûÔ Àf¸fbQf¹fûÔ IZY d»fE RYf¹fQZ¸fÔQ ³fWXeÔ WX` AüSX EZÀfZ ¸fZÔ AQf»f°f IZY ¶ffWXSX Àf¸fÓfü°ff Qû³fûÔ Àf¸fbQf¹fûÔ IZY d»fE kkþe°f IYe dÀ±fd°fll WXû¦feÜ dWXÔQc °f±ff ¸fbdÀ»f¸f ³fZ°ffAûÔ ÀfZ ¸fb»ffIYf°f IYSX ¸ff¸f»fZ IYf Àf¸ff²ff³f d³fIYf»f³fZ IYf ´fi¹ffÀf IYSX SXWXZ SXdU VfÔIYSX ³fZ IYWXf, kk¸f`Ô Qû³fûÔ ²f¸fûÊÔ IZY ³fZ°ffAûÔ ÀfZ BÀf IYQ¸f ´fSX ¦fÔ·feSX°ff ÀfZ dU¨ffSX IYSX³fZ IYf A³fbSXû²f IYSX°ff WXcÔÜ A³¹f±ff, WX¸f A´f³fZ QZVf IYû ¦fÈWX¹fbð IYe AûSX ²fIZY»f SXWXZ WX`ÔÜll CX³WXûÔ³fZ ¨ffSX ÀfÔ·ffdU°f dÀ±fd°f¹ffÔ Qe, AQf»f°f ¹ff °fû þ¸fe³f ¸fbdÀ»f¸fûÔ IYû QZ QZ ¹ff þ¸fe³f dWXÔQbAûÔ IYû QZ QZ ¹ff B»ffWX¶ffQ CX¨¨f ³¹ff¹ff»f°f IYf AfQZVf ¶fSXIYfSX SXJ°fZ WXbE EIY EIYOÞX þ¸fe³f ¸fZÔ EIY ¸fdÀþQ IYf d³f¸ffʯf IYSXZ þ¶fdIY ¶ffIYe60 EIYOÞX ¸fZÔ ¸fÔdQSX ¶f³ff¹ff þfE ¹ff dRYSX ÀfÔÀfQ BÀf ´fSX EIY IYf³fc³f ´ffdSX°f IYSXZÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, kkÀf·fe ¨ffSX dUIY»´fûÔ ¸fZÔ ¹ff °fû AQf»f°f ¹ff dRYSX ÀfSXIYfSX IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ, ³f°feþZ Àf¸ff³¹f øY´f ÀfZ QZVf AüSX dUVfZ¿f øY´f ÀfZ ¸fbdÀ»f¸f Àf¸fbQf¹f IZY d»fE dU³ffVfIYfSXe WXe WXûÔ¦fZÜll SXf¸fþ³¸f·fcd¸f-¶ff¶fSXe ¸fdÀþQ dUUfQ IYf Af´fÀfe ¶ff°f¨fe°f ÀfZ WX»f d³fIYf»f³fZ IYe UIYf»f°f IYSX SXWXZ AfMXÊ AfgRY d»fdUÔ¦f IZY ´fi¯fZ°ff ßfe ßfe SXdUVfÔIYSX ³fZ QSX¦ffWX Af»ff WXþSX°f ´fSX ¨ffQSX ¨fPÞXfBÊ AüSX BØfZWXfQ-E-d¸f»»f°f IYfCXÔdÀf»f (AfBÊE¸fÀfe) IZY A²¹fÃf ¸fü»ff³ff °füIYeSX SXþf JfÔ ÀfZ ¸fb»ffIYf°f IYeÜ


Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

ÀfÔ´ffQIYe¹f

EIY Àff±f ¨fb³ffU ´fSX d¨fÔ°ff ¢¹fûÔ »fûIYÀf·ff AüSX dU²ff³fÀf·ffAûÔ IZY ¨fb³ffU EIY Àff±f IYSXf³fZ IZY dU¨ffSX IYû IbYL ³fZ°ff AüSX dUõf³f dÀfSXZ ÀfZ JfdSXþ IYSX QZ SXWXZ WX`ÔÜ AfdJSX CX³fIYe d¨fÔ°ffE ¢¹ff WX`Ô? ¨fcÔdIY ÀU°fÔÂf°ff IZY ¶ffQ ¨ffSX ¶ffSX A±ffÊ°f 1952, 1957, 1962, 1967 ¸fZÔ IYÀf·ff AüSX dU²ff³fÀf·ffAûÔ IZY ¨fb³ffU EIY Àff±f WXe WXbE ±fZ BÀfd»fE EIY Àff±f ¨fb³ffU IYf dU¨ffSX IYûBÊ EZÀff IiYfÔd°fIYfSXe dU¨ffSX ³fWXeÔ þû IY°fÔÂf ¹ff ÀfÔ§fe¹f ½¹fUÀ±ff IZY d»fE J°fSXf WXûÜ 1967 ¸fZÔ ¨fü±fZ Af¸f-¨fb³ffUûÔ IZY ¶ffQ AfNX SXfª¹fûÔ-d¶fWXfSX, CXØfSX ´fiQZVf, SXfþÀ±ff³f, ´fÔþf¶f, ´fd›¸f ¶fÔ¦ff»f, AûdOXVff, °fd¸f»f³ffOXb AüSX IZYSX»f IYe dU²ff³fÀf·ffAûÔ ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf IYû ¶fWXb¸f°f ³fWXeÔ d¸f»ff AüSX ÀfÔ¹fböY dU²ff¹fIY QÔ (ÀfÔdUQ) IYe ¦f`SX-IYfÔ¦fiZÀfe ÀfSXIYfSXZÔ ¶f³feÔÜ ¹fWX ·ffSX°fe¹f IY°fÔÂf IYf EIY ³f¹ff ÀUøY´f ±ffÜ BÀf³fZ ³f IZYU»f ¦f`SX-IYfÔ¦fiZÀfe QÔ IYû dUd·f³³f SXfª¹fûÔ ¸fZÔ SXfþ³fed°fIY ‘À´fZÀf’ dQ¹ff USX³f ´fid°fÀ´f²ffÊ°¸fIY ÀfÔ§fUfQ IYe VfbøYAf°f ·fe IYeÜ BÀf³fZ ¹fWX SXZJfÔdIY°f dIY¹ff dIY IZYÔQi ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf AüSX SXfª¹fûÔ ¸fZÔ ¦f`SX-IYfÔ¦fiZÀfe ÀfSXIYfSXZÔ WXû³fZ ÀfZ QZVf IYe ÀfbSXÃff AüSX dUIYfÀf ¸fZÔ IYûBÊ ¶ff²ff ³fWXeÔ AfE¦fe, »fZdIY³f SXfª¹fûÔ ¸fZÔ ÀfÔdUQ ÀfSXIYfSXûÔ IZY §fMXIY-QÔ ¸fZÔ IYûBÊ °ff»f¸fZ»f ³f WXû³fZ ÀfZ UZ ÀfSXIYfSXZÔ Q»f¶fQ»f AüSX AdÀ±fSX°ff IYf dVfIYfSX WXû ¦fBÊÔÜ BÀfÀfZ ¸f²¹ffUd²f ¨fb³ffUûÔ IYf QüSX VfbøY WXû ¦f¹ff AüSX IYÀf·ff EUÔ dU²ff³fÀf·ffAûÔ IZY ¨fb³ffU A»f¦f-A»f¦f WXû³fZ »f¦fZÜ ¨fÔQ dQ³fûÔ ´fWX»fZ ´fcUÊ SXf¿MÑX´fd°f ´fi¯f¶f ¸fbJþeÊ ³fZ A´f³fZ dU¨ffSXûÔ IYû ¶fQ»f°fZ WXbE EIY Àff±f ¨fb³ffU IYSXf³fZ IYe ½¹ffUWXfdSXIY°ff IZY Àff±f-Àff±f CXÀfIZY ´fid°fd³f²¹ff°¸fIY ÀUøY´f ´fSX ·fe ÀfUf»f CXNXfEÜ QZVf ³fZ þ¶f 1950 ¸fZÔ ÀfÔU`²ffd³fIY IY°fÔÂf ¸fZÔ ´fiUZVf dIY¹ff CXÀf Àf¸f¹f ÀfÔÀff²f³fûÔ IYf A·ffU ±ff, dRYSX ·fe ¨fb³ffU Af¹fû¦f ³fZ ÀfRY»f°ff´fcUÊIY EIY Àff±f ¨fb³ffU IYSXfE °fû dRYSX Afþ ½¹ffUWXfdSXIY°ff IYf ´fiV³f CXNXf³ff dIY°f³ff CXd¨f°f WX`? Afþ °fû ¨fb³ffU Af¹fû¦f IZY ´ffÀf A³fb·fU, ÀfÔÀff²f³f AüSX MXZ¢³fû»ffgþe, °fe³fûÔ IYe ´fi¨fbSX°ff WX`Ü ´fi¯f¶f ¸fbJþeÊ ³fZ ¹fWX ·fe À´fá ³fWXeÔ dIY¹ff dIY EIY Àff±f ¨fb³ffU ÀfZ ¶f³fe IYÀf·ff AüSX dU²ff³fÀf·ffEÔ I`YÀfZ IY¸f ´fid°fd³f²¹ff°¸fIY WXûÔ¦fe? AüSX ¢¹ff ´fi±f¸f ¨ffSX IYÀf·ffEÔ IY¸f ´fid°fd³f²¹ff°¸fIY ±feÔ? 1WXf»ffÔdIY EIY Àff±f ¨fb³ffU IYSXf³fZ ¸fZÔ Af³fZ Uf»fe IYdNX³ffB¹fûÔ IZY IYBÊ SXfþ³fed°fIY, ÀfÔU`²ffd³fIY AüSX ´fiVffÀfd³fIY ´fWX»fc WX`, »fZdIY³f ¢¹ff UfIYBÊ IYfÔ¦fiZÀf AüSX A³¹f SXfþ³fed°fIY QÔ IYû ¹fWX »f¦f°ff WX` dIY EIY Àff±f ¨fb³ffU ·ffþ´ff IZY ´fÃf ¸fZÔ ¨f»fZ þfEÔ¦fZ? ¢¹ff VfbøYAf°fe ¨fb³ffUûÔ, dþ³f¸fZÔ EIY Àff±f ¨fb³ffU IYfÔ¦fiZÀf IZY ´fÃf ¸fZÔ ¨f»fZ ¦fE ±fZ, IZY Af²ffSX ´fSX ¹fWX d³f¿IY¿fÊ d³fIYf»f³ff NXeIY WXû¦ff? ¶fQ»fZ WXbE ÀfÔQ·fÊ ¸fZÔ BÀfIYf CX»fMX ·fe °fû WXû ÀfIY°ff WX`? ¢¹ff d´fL»fZ ÀfØfSX U¿fûÔ ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f ¸f°fQf°ff ³fZ A´f³fe ´fdSX´f¢½f°ff ´fi¸ffd¯f°f ³fWXeÔ IYe WX`? ¹fdQ BÀf ¶ffSX EIY Àff±f ¨fb³ffU WXû ·fe þfEÔ °fû CXÀfZ Af¦fZ ·fe Àff±f-Àff±f IYSX³ff I`YÀfZ Àfbd³fd›°f dIY¹ff þfE? BÀf ÀfUf»f IYf WX»f Jûþ³ff þøYSXe WX`Ü AfdJSX °f¶f ¢¹ff WXû¦ff þ¶f ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¹ff ¸fb£¹f¸fÔÂfe ´ffÔ¨f U¿fÊ IZY ´fWX»fZ WXe °¹ff¦f´fÂf QZ QZÔ ¹ff AdUV½ffÀf ´fiÀ°ffU ´fSX ´fSXfdþ°f WXû þfEÔ AüSX IYÀf·ff ¹ff dU²ff³fÀf·ff ·fÔ¦f IYSX³fZ IYe Àf»ffWX QZÔ A±fUf A³fb.356 IZY °fWX°f dIYÀfe SXfª¹f ¸fZÔ Af´ff°fIYf»f »ff¦fc WXû³fZ ´fSX SXfª¹f ÀfSXIYfSX IYû ¶fJfÊÀ°f IYSX dU²ff³fÀf·ff ·fÔ¦f IYSX Qe þfE? EZÀfZ ¸fZÔ IYÀf·ff ¹ff dU²ff³fÀf·ffAûÔ IYû ·fÔ¦f IYSX³fZ IYf ´fifU²ff³f WXe IZYÔQie¹f WX` þû ¸f²¹ffUd²f ¨fb³ffU IYe AûSX »fZ þfE¦ff AüSX BÀfÀfZ EIY Àff±f ¨fb³ffUûÔ IYf IiY¸f ·fÔ¦f WXû þfE¦ffÜ BÀfÀfZ d³f´fMX³fZ IZY d»fE WX¸fZÔ ÀfÔdU²ff³f IZY A³fb 85(2)J AüSX A³fb 174(2)J ¸fZÔ ÀfÔVfû²f³f IYSX ‘·fÔ¦f’ IYe þ¦fWX d³f»fÔ¶f³f Vf¶Q IYf ´fi¹fû¦f IYSX³ff WXû¦ff A±ffÊ°f SXf¿MÑX´fd°f IYÀf·ff AüSX SXfª¹f´ff»f dU²ff³fÀf·ff IYû ·fÔ¦f ³fWXeÔ IYSX ÀfIZYÔ¦fZÜ UZ CXÀfZ d³f»fÔd¶f°f SXJZÔ¦fZÜ EZÀfZ A³fZIY CXQfWXSX¯f WX`Ô þ¶f dU²ff³fÀf·ffAûÔ IYû d³f»fÔd¶f°f SXJf ¦f¹ff WX`Ü WXf»f IZY Àf¸f¹f ¸fZÔ þ³fUSXe 2010 ¸fZÔ þ¸¸fc-IYV¸feSX, dQÀfÔ¶fSX 2013 ¸fZÔ dQ»»fe AüSX þ³fUSXe 2016 ¸fZÔ A÷Y¯ff¨f»f ´fiQZVf IYe dU²ff³fÀf·ff IYû d³f»fÔd¶f°f SXJf ¦f¹ffÜ BÀf ÀfÔVfû²f³f IYf ´fdSX¯ff¸f ¹fWX WXû¦ff dIY ÀfSXIYfSX °¹ff¦f´fÂf QZ³fZ ¹ff d¦fSX³fZ IYe dÀ±fd°f ¸fZÔ dUd·f³³f Q»f Af´fÀfe °ff»f¸fZ»f IYf ´fb³f: ´fi¹ffÀf IYSXZÔ¦fZ AüSX dIYÀfe Àf¸fÓfü°fZ ´fSX ´fWXbÔ¨f IYSX, d¶f³ff ¨fb³ffUûÔ IZY ÓfÔÓfMX ¸fZÔ ´fOÞXZ, EIY ³fBÊ ÀfSXIYfSX ¶f³ff ÀfIZYÔ¦fZÜ SXfª¹f´ff»f õfSXf A³fb 356 IZY °fWX°f SXf¿MÑX´fd°f VffÀf³f »f¦ff³fZ IZY Àff±f dU²ff³fÀf·ff ·fÔ¦f IYSX³fZ IZY ´fid°fUZQ³f ´fSX IZYÔQi-SXfª¹fûÔ ¸fZÔ WX¸fZVff dUUfQ WXû°fZ SXWXZ WX`ÔÜ CX´fSXûöY ÀfÔVfû²f³f ÀfZ B³f dUUfQûÔ IYf ·fe ´fMXfÃfZ´f WXû ÀfIZY¦ffÜ þfdWXSX WX` BÀfIZY d»fE CX³f Àf·fe ÀfÔU`²ffd³fIY ´fifU²ff³fûÔ ¸fZÔ ·fe ÀfÔVfû²f³f IYSX³ff WXû¦ff dþ³f¸fZÔ IYÀf·ff ¹ff dU²ff³fÀf·ffAûÔ IYû ·fÔ¦f IYSX³fZ IYf CX»»fZJ Af¹ff WX`Ü BÀfÀfZ »ff·f ¹fWX WXû¦ff dIY A´f³fZ ´ffÔ¨f U¿fÊ IZY IYf¹fÊIYf»f IZY ´fWX»fZ IYÀf·ff ¹ff dU²ff³fÀf·ffEÔ ·fÔ¦f WXe ³fWXeÔ WXû ÀfIZYÔ¦feÜ BÀfÀfZ ¸f²¹ffUd²f ¨fb³ffUûÔ IYf IYûBÊ ´fiV³f WXe ³fWXeÔ CXNXZ¦ff AüSX °f¶f EIY Àff±f ¨fb³ffUûÔ IYf IiY¸f ·fe IY·fe ³fWXeÔ MXcMXZ¦ffÜ ¹fWX ÀfÔÀfQf°¸fIY IY°fÔÂf ¸fZÔ EIY ³f¹ff ´fi¹fû¦f WXû¦ff þû dU²ffd¹fIYf IYû À±ffd¹f°U IYe AûSX »fZ þfE¦ff AüSX QZVf IYû SXûþ-SXûþ IZY ¨fb³ffUûÔ ÀfZ ¸fbdöY dQ»ffE¦ffÜ ¨fcÔdIY SXfª¹fÀf·ff AüSX SXfª¹fûÔ ¸fZÔ dU²ff³f ´fdSX¿fQûÔ IYû ´fc¯fÊ À±ffd¹f°U ´fif~ WX` BÀfd»fE B³f ÀfQ³fûÔ IYû ·fe À±ffd¹f°U QZ³ff IYûBÊ ¦f`SX-ÀfÔÀfQf°¸fIY ¹ff ¦f`SX-IY°ffÔdÂfIY IYQ¸f ³fWXeÔÜ ÀfÔ·fU°f: WX¸ffSXZ þ³f-´fid°fd³fd²f¹fûÔ IYû ·fe BÀfÀfZ IbYL SXfWX°f d¸f»fZ¦fe AüSX UZ ·fe ¨fb³ffUûÔ IZY ¶ffQ A´f³fZ d³fUfʨf³f ÃfZÂf IZY dUIYfÀf ´fSX ²¹ff³f QZ ÀfIZYÔ¦fZÜ A·fe °fû UZ ¨fb³ffU IYe d¨fÔ°ff ¸fZÔ »f¦fZ SXWX°fZ WX`ÔÜ

07 ¸ff¨fÊ 2018

2

Qe´fVfe»f ·ffSX°f

dÂf´fbSXf ¸fZÔ þe°f AfÀff³f ³fWXeÔ SXWXe, IYBÊ ÀfÔ§f IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ IYû ´fif¯f ¦fhUf³fZ ´fOÞXZ

·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ ´fcSXZ QZVf ¸fZÔ ´fcUûÊØfSX ·ffSX°f ¸fZÔ WXbBÊ dUVff»f þe°f IYf þV³f ¸f³ff SXWXe WX`Ü þWXfÔ »f¸¶fZ Àf¸f¹f °fIY CX³WXZÔ IYûBÊ ´fcL°ff ³fWXeÔ ±ff, UWXfÔ EZÀfe dUSXfMX ÀfRY»f°ff Àf¨f¸fb¨f Af›¹fÊþ³fIY WXe WX`; ´fSX BÀfIZY ´feLZ ÀfÔ§f AüSX Àf¸fdU¨ffSXe ÀfÔ¦fNX³fûÔ IYf þû ´fdSXßf¸f dL´ff WX`, CXÀfZ ·fe Àf¸fÓf³ff þøYSXe WX`Ü ÀfÔ§f IYf IYf¸f °fû Àfe²fZ-Àfe²fZ VffJf IYf WXe WX`, dþÀf¸fZÔ Àf¶f °fSXWX IZY »fû¦f Af°fZ WX`ÔÜ CX¸fi AüSX IYf¸f IZY dWXÀff¶f ÀfZ CX³fIYe A»f¦f-A»f¦f VffJfEÔ »f¦f°fe WX`ÔÜ VffJf ¸fZÔ Af³fZ ÀfZ A³fbVffÀf³f AüSX QZVf´fiZ¸f IYf ·ffU þf¦f°ff WX`Ü BÀfÀfZ d¶f³ff dIYÀfe dUVfZ¿f ´fi¹ffÀf IZY ÀU¹fÔÀfZUIY EUÔ IYf¹fÊIY°ffÊ IYf d³f¸ffʯf WXû°ff ¨f»f°ff WX`Ü ÀU¹fÔÀfZUIY A´f³fZ ½¹fUWXfSX ÀfZ IiY¸fVf: A´f³fZ ´fdSXUfSX, ¦ffÔU, ¸fûWX»»fZ AüSX Qµ°fSX IYû ·fe ´fi·ffdU°f IYSX°ff WX`Ü BÀfe °fSXWX ÀfÔ§f IYf IYf¸f ¶fPÞXf WX`Ü VffJf IZY A»ffUf ÀfÔ§f ³fZ AüSX IYBÊ IYf¸f ·fe VfbøY dIY¹fZ WX`ÔÜ ÀfZUf IZY IYf¸f B³f¸fZÔ Àf¶fÀfZ ¸fWX°U´fc¯fÊ WX`ÔÜ Af´ff°fIYf»f IZY ¶ffQ ÀfSXÀfÔ§f¨ff»fIY ßfe ¶ff»ffÀffWX¶f QZUSXÀf ³fZ ÀfZUf IYf¹fûÊÔ ´fSX þûSX dQ¹ffÜ ÀfÔ§f IZY UdSXâ ´fi¨ffSXIY ßfe dU¿¯fb þe IYe QZJSXZJ ¸fZÔ Àf¶fÀfZ ´fWX»fZ dQ»»fe IYe d³f²fʳf ¶fdÀ°f¹fûÔ ¸fZÔ AüSX dRYSX ´fcSXZ QZVf ¸fZÔ EZÀfZ IZY³Qi Jû»fZ ¦f¹fZÜ B³fIYe ÀfÔ£¹ff A¶f EIY »ffJ ÀfZ ·fe Ad²fIY WX`Ü dVfÃff, d¨fdIY°Àff, SXûþ¦ffSX ´fidVfÃf¯f, ÀfÔÀIYfSXVff»ff, IYe°fʳf ¸fÔOX»fe..þ`ÀfZ B³f IZY³QiûÔ ÀfZ ÀfZUf IZY Àff±f WXe ÀfÔ§f IYf dU¨ffSX ·fe »fû¦fûÔ °fIY ´fWXbÔ¨f°ff WX`Ü ÀfÔ§f dU¨ffSX IYf WXSX ÀfÔ¦fNX³f dIYÀfe ³f dIYÀfe øY´f ¸fZÔ ÀfZUf þøYSX IYSX SXWXf WX`Ü kU³fUfÀfe IY»¹ff¯f Afßf¸fl þ³fþfd°f¹fûÔ ¸fZÔ IYf¸f IYSX°ff WX`Ü ÀfÔÀ±ff õfSXf »fOÞXIZY AüSX »fOÞXdIY¹fûÔ IZY A»f¦f-A»f¦f Àf`IYOÞXûÔ LfÂffUfÀf ´fcSXZ QZVf ¸fZÔ ¨f»f SXWXZ WX`ÔÜ Àf¸ffþ IZY ÀfWX¹fû¦f ÀfZ ÀfÔ¨ffd»f°f B³f LfÂffUfÀfûÔ IZY LfÂf A³¹f SXfª¹f Uf»fûÔ IZY ÀfÔ´fIYÊ ¸fZÔ Af°fZ WX`ÔÜ BÀfÀfZ CX³fIZY ¸f³f IYf A»f¦ffU QcSX WXû°ff WX`Ü CX³WXZÔ ´f°ff »f¦f°ff WX`

dIY UZ IZYU»f A´f³fZ SXfª¹f ¹ff IY¶fe»fZ IZY ³fWXeÔ, ´fcSXZ ·ffSX°f IZY ³ff¦fdSXIY WX`ÔÜ ¹fZ LfÂf þ¶f Ufd´fÀf þf°fZ WX`Ô, °fû CX³fIZY ÀfÔÀIYfSXûÔ ÀfZ ´fcSXf ¦ffÔU ´fi·ffdU°f WXû°ff WX`Ü B³f LfÂffUfÀfûÔ ÀfZ Àf`IYOÞXûÔ ´fc¯fÊIYfd»fIY IYf¹fÊIY°ffÊ ¶f³fZ WX`Ô, þû A´f³fZ WXe ÃfZÂf ¸fZÔ IYf¸f IYSX SXWXZ WX`ÔÜ BÊÀffBÊ ·fe UWXfÔ BÀfe dUd²f ÀfZ ¶fPÞXZ WX`Ô; ´fSX UZ CX³WXZÔ A´f³fZ QZVf, ²f¸fÊ, ´fSX¸´fSXf, ·ff¿ff, ·fc¿ff AfdQ ÀfZ IYfMX°fZ WX`Ô, þ¶fdIY ÀfÔ§f B³fÀfZ þûOÞX°ff WX`Ü BÀfed»fE dþÀf A»f¦ffU IYû R`Y»ff³fZ ¸fZÔ d¸fVf³fdSX¹fûÔ IYû 300 Àff»f »f¦fZ, CXÀfZ ÀfÔ§f 50 Àff»f ¸fZÔ WXe QcSX IYSX³fZ ¸fZÔ ÀfRY»f WXû SXWXf WX`Ü dUV½f dWX³Qc ´fdSX¿fQ ·fe A´f³fZ À±ff´f³ff IYf»f (1964) ÀfZ ¹fWXfÔ IZY Àff²fbÀfÔ°fûÔ ¸fZÔ IYf¹fÊSX°f WX`Ü SXf¿MÑXe¹f AüSX AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f ²f¸fÊÀf·ffAûÔ ¸fZÔ þ¶f ¹fZ ÀfÔ°f þf°fZ WX`Ô, °fû B³fIYf údáIYû¯f ½¹ff´fIY WXû°ff WX`Ü BÀfÀfZ UWX ÃfZÂf °f±ff þ³fþfd°f ÀfÔ´fIYÊ ¸fZÔ Af°fe WX`, þWXfÔ B³fIYf ´fi·ffU WX`Ü dU.dWX.´f. IYe kEIY»f dUôf»f¹f ¹fûþ³ffl ÀfZ ·fe ¹fWXfÔ ½¹ff´fIY ´fdSXU°fʳf WXbAf WX`Ü AdJ»f ·ffSX°fe¹f dUôf±feÊ ´fdSX¿fQ õfSXf 1966 ÀfZ ÀfÔ¨ffd»f°f kAÔ°fSXSXfª¹fe¹f LfÂf þeU³f QVfʳfl ´fiIY»´f IYf ´fcUûÊØfSX ¸fZÔ ¶fWXb°f »ff·f WXbAf WX`Ü BÀfIZY A³°f¦fÊ°f ¹fbUfAûÔ IYû QcÀfSXZ SXfª¹fûÔ ¸fZÔ »fZ þfIYSX ´fdSXUfSXûÔ ¸fZÔ NXWXSXf°fZ WX`ÔÜ BÀfÀfZ SXf¿MÑXe¹f EIY°ff IYe ·ffU³ff dUIYdÀf°f WXû°fe WX`Ü EZÀfZ IYBÊ ¹fbUf SXfþ³fed°f ¸fZÔ ·fe ÀfdIiY¹f WX`ÔÜ IY³¹ffIbY¸ffSXe IZY dUUZIYf³fÔQ IZY³Qi ÀfZ ÀfÔ¨ffd»f°f dUôf»f¹f EUÔ LfÂffUfÀfûÔ IYe ·fcd¸fIYf ·fe ¸fWX°U´fc¯fÊ WX`Ü »fZdIY³f ¹fZ IYf¸f B°f³ff AfÀff³f ³fWXeÔ SXWXfÜ Uf¸f´fÔ±fe AüSX BÊÀffB¹fûÔ IZY IYBÊ ¦fbMXûÔ ³fZ ÀfÔ§f IYf ÀfQf dWXÔÀfIY dUSXû²f dIY¹ff WX`Ü A°f: ´fcSXZ QZVf ÀfZ Àf`IYOÞXûÔ ÀffWXÀfe, Àf¸fd´fÊ°f AüSX ÀfbdVfdÃf°f ´fi¨ffSXIY UWXfÔ ·fZþZ ¦f¹fZÜ ¸fWXfSXf¿MÑX d³fUfÀfe Àfb³fe»f QZU²fSX ·fe EZÀfZ WXe IYf¹fÊIY°ffÊ WX`ÔÜ ¹fZ Àf¶f À±ff³fe¹f ·ff¿ff, ¶fû»fe, Jf³f´ff³f AüSX SXed°fdSXUfþûÔ IZY Àff±f Àf¸fSXÀf WXûIYSX SXWX°fZ WX`ÔÜ B³fIZY IYfSX¯f À±ff³fe¹f IYf¹fÊIY°ffÊ ·fe ¶fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ´fi¨ffSXIY EUÔ ´fc¯fÊIYfd»fIY ¶f³f SXWXZ WX`ÔÜ BÀf

QüSXf³f IYBÊ IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ IYû A´f³fZ ´fif¯f ·fe Jû³fZ ´fOÞXZÜ EZÀfZ ¨ffSX IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ IYe ¨f¨ffÊ ¹fWXfÔ CXd¨f°f WXû¦fe, dþ³fIYf LWX A¦fÀ°f, 1999 IYû IÔY¨f³f´fbSXf LfÂffUfÀf ÀfZ A´fWXSX¯f dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ dÂf´fbSXf IZY Uf¸f´fÔ±fe VffÀf³f ³fZ CX³fIYe Jûþ IYf ³ffMXIY °fû dIY¹ff; ´fSX CXÀfÀfZ IbYL ³fWXeÔ WXbAf AüSX CX³fIYe d³f¸fʸf WX°¹ff IYSX Qe ¦f¹feÜ ¹fWX §fÈd¯f°f IYf¹fÊ ¶f`´fdMXÀMX BÊÀffBÊ d¸fVf³f ÀfZ ´fiZdSX°f Af°fÔIYe ¦fbMX E³f.E»f.ERY.MXe. ³fZ dIY¹ff ±ffÜ CX³f dQ³fûÔ dQ»»fe ¸fZÔ AMX»f þe IYe ÀfSXIYfSX ±feÜ þ¶f-þ¶f IZY³Qi ³fZ B³fIYe Jûþ IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ff, °f¶f-°f¶f CX³WXZÔ ¨fMX¦ffÔU (¶fÔ¦f»ffQZVf) ·fZþ dQ¹ff þf°ff ±ffÜ 28 þb»ffBÊ, 2001 IYû VffÀf³f ³fZ CX³fIYe WX°¹ff IYe §fû¿f¯ff IYSX QeÜ ¹fôd´f ¹fZ WX°¹ff LWX ¸fWXe³fZ ´fWX»fZ IYSX Qe ¦f¹fe ±feÔÜ ¸ff¨fÊ 2000 ¸fZÔ ¦fbUfWXfMXe IZY ÀfÔ§f IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ ¨ffSXûÔ õfSXf WXÀ°ffÃfdSX°f EIY ´fÂf Af¹ff ±ffÜ CXÀf¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ d»fJf ±ff dIY UZ A·fe þedU°f WX`Ô; ´fSX ·fe¿f¯f VffSXedSXIY AüSX ¸ff³fdÀfIY ¹ff°f³ff ÓfZ»f SXWXZ WX`ÔÜ ¹fZ IYf¹fÊIY°ffÊ ±fZ ´fcUfÊÔ¨f»f ÃfZÂf IYf¹fÊUfWX ßfe V¹ff¸f»fIYfÔd°f ÀfZ³f¦fb~, dU·ff¦f ´fi¨ffSXIY Àfb²ff¸f¹f QØf, dþ»ff ´fi¨ffSXIY Vfb·fÔIYSX ¨fIiYU°feÊ °f±ff VffSXedSXIY dVfÃf¯f ´fi¸fbJ Qe´fZ³Qi OXZÜ ´f°ff ³fWXeÔ CX³fIYe WX°¹ff IY¶f, I`YÀfZ AüSX IYWXfÔ WXbBÊ °f±ff CX³fIZY VfUûÔ IYf ¢¹ff WXbAf ? EZÀfZ ¸fZÔ CX³fIZY ´fdSXþ³fûÔ IYf QQÊ Àf¸fÓff þf ÀfIY°ff WX`Ü V¹ff¸f»f þe ¦fÈWXÀ±f ±fZ, þ¶fdIY ¶ffIYe °fe³fûÔ AdUUfdWX°f ´fi¨ffSXIYÜ BÀfIZY A»ffUf ÀfUÊßfe Aû¸f´fiIYfVf ¨f°fbUZQeÊ, ¸fbSX»fe²fSX³f, ´fi¸fûQ ³ffSXf¹f¯f QedÃf°f, ´fiRbY»»f ¦fû¦fûBÊ, Vfb¢»fZV½fSX ¸fZ²fe °f±ff ¸f²fb¸fÔ¦f»f Vf¸ffÊ ·fe AfÔ°fIY IZY dVfIYfSX WXbE WX`ÔÜ Afþ ´fcUûÊØfSX ·ffSX°f IZY IZYÀfdSX¹ff Uf°ffUSX¯f ¸fZÔ CX³f IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ IYe ¹ffQ Af³ff ÀUf·ffdUIY WX`Ü B³f WX°¹ffAûÔ IYe ´fcSXe þfÔ¨f °f±ff Af°fÔIYe ¦fbMXûÔ IYf Àf¸fc»f ³ffVf dÂf´fbSXf IYe ³f¹fe ·ff.þ.´ff. ÀfSXIYfSX IYe ´fif±fd¸fIY°ff WXû³fe ¨ffdWXEÜ -dUþ¹f IbY¸ffSX


07 ¸ff¨fÊ 2018

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

IZYÔQi d³f²ffÊSX¯f IYû »fZIYSX IbY»f´fd°f AfUfÀf ´fSX WXÔ¦ff¸ff Af¦fSXfÜ IZYÔQi d³f²ffÊSX¯f ¸fZÔ Ad³f¹fd¸f°f°ffAûÔ IYû »fZIYSX ÀfZ»RY RYfB³fZÔÀf IYfg»fZþ ÀfÔ¨ff»fIYûÔ ³fZ þ¸fIYSX WXÔ¦ff¸ff dIY¹ffÜ dUdU Ad²fIYfdSX¹fûÔ ÀfZ CX³fIYe °fIYSXfSX ·fe WXbBÊÜ IYfg»fZþ ÀfÔ¨ff»fIY IZYÔQi d³f²ffÊSX¯f ¸fZÔ ´ffSXQdVfÊ°ff ¶fSX°f³fZ AüSX ´fSXeÃff MXf»f³fZ IYe ¸ffÔ¦f ´fSX AOXZ× WXbE ±fZÜ dUdU ³fZ CX³fIYe ¸ffÔ¦f IYû JfdSXþ IYSX dQ¹ffÜ dUdU IYe ´fSXeÃff A½¹fUÀ±ffAûÔ IZY þf»f ¸fZÔ RÔYÀf ¦fBÊ WX`ÔÜ ´fSXeÃff ÀfZ ¨fÔQ §fÔMXZ ´fWX»fZ °fIY dUdU IZYÔQi d³f²ffÊSX¯f ¸fZÔ WXbBÊ ¦f»fd°f¹fûÔ IYû ÀfWXe IYSX³fZ ¸fZÔ þcÓf°ff SXWXf, °fû ÀfZ»RY RYfB³fZÔÀf IYfg»fZþ ÀfÔ¨ff»fIYûÔ ³fZ IbY»f´fd°f IZY dJ»ffRY ¸fû¨ffÊ Jû»f dQ¹ffÜ dUdU õfSXf þfSXe IZYÔQiûÔ IYe Àfc¨fe ¸fZÔ Ad³f¹fd¸f°f°ffAûÔ IYe dVfIYf¹f°f IYû »fZIYSX IbY»f´fd°f AfUfÀf IZY ¶ffWXSX ´fWXbÔ¨f ¦fEÜ CX³fIYf AfSXû´f ±ff dIY IZYÔQi ¶f³ff³fZ ¸fZÔ ´fÃf´ff°f WXbAf WX`Ü BÀfIYû »fZIYSX IbY»f´fd°f

IZY dJ»ffRY þ¸fIYSX ³ffSXZ¶ffþe IYeÜ ´fi¶fÔ²fIYûÔ ÀfZ Uf°ffÊ IZY d»fE ¨feRY ´fifg¢MXSX ¸f³fûþ ßfeUfÀ°fU ´fWXbÔ¨fZÜ IYfg»fZþ ÀfÔ¨ff»fIYûÔ IYe CX³fÀfZ ·fe °fIYSXfSX WXbBÊÜ CX³fIYe ¸ffÔ¦f ±fe dIY IZYÔQiûÔ IYe Àfc¨fe IYû ÀfWXe dIY¹ff þfE AüSX °f¶f °fIY ´fSXeÃff MXf»fe þfEÔÜ ´fi¶fÔ²fIYûÔ IYf dUSXû²f ¶fPÞX°fZ QZJ dUdU ´fiVffÀf³f ³fZ ´fbd»fÀf IYû Àfc¨f³ff QZ QeÜ OXeE¸f ÀfZ ·fe BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ dVfIYf¹f°f IYe ¦fBÊÜ BÀf ´fSX Vff¸f IYf ¸ff¸f»ff Àfb»fÓff³fZ IZY d»fE EOXeE¸f dÀfMXe IYû ·fZþfÜ QZSX Vff¸f dUdU ¸ff¸f»ff Àfb»fÓff³fZ IYû Uf°ffÊ WXbBÊÜ IbY»f´fd°f ³fZ ´fSXeÃff MXf»f³fZ ÀfZ BÔIYfSX IYSX dQ¹ffÜ ÀfZ»RY RYfB³fZÔÀf IYfg»fZþ EÀfûdÀfEVf³f ³fZ EOXeE¸f dÀfMXe IZY Àff¸f³fZ ´fSXeÃff IZYÔQi d³f²ffÊSX¯f ¸fZÔ ¦fOÞX¶fOÞXe IYe ¶ff°f IYWXeÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY Àfc¨fe ¸ff³¹f ³fWXeÔ WX`

EÀfOXeE¸f ÀfQSX AüSX UIYe»f d·fOÞXZ, WXÔ¦ff¸ff Af¦fSXfÜ °fWXÀfe»f ÀfQSX ¸fZÔ WX`dÀf¹f°f ´fi¸ff¯f ´fÂf IYû »fZIYSX EÀfOXeE¸f ÀfQSX AüSX UIYe»fûÔ ¸fZÔ d·fOÞXÔ°f WXû ¦fBÊÜ EÀfOXeE¸f IZY Àf¸f±fʳf ¸fZÔ °fWXÀfe»f ÀMXfRY Af ¦f¹ffÜ ¨f`Ô¶fSX IZY ¶ffWXSX ÀMXfRY AüSX UIYe»f Af¸f³fZÀff¸f³fZ Af ¦fEÜ Qû³fûÔ ´fÃfûÔ ¸fZÔ ¦ff»fe ¦f»füþ WXbBÊÜ EIY §fÔMXZ °fIY WXÔ¦ff¸ff ¨f»f°ff SXWXfÜ Af¶fIYfSXe dU·ff¦f ¸fZÔ VfSXf¶f IZY NXZIZY IZY d»fE ¨fdSXÂf AüSX WX`dÀf¹f°f ´fi¸ff¯f ´fÂf Ad³fUf¹fÊ IYSX dQ¹ff ¦f¹ff ±ffÜ IY»f¢MÑZMX ¸fZÔ dÀfÔ¦f»f dUÔOXû dÀfÀMX¸f ¶f³ff¹ff ¦f¹ff ±ff, »fZdIY³f BÀfIZY ¶ffQ ·fe UÀfc»fe IYe dVfIYf¹f°fZÔ Àff¸f³fZ AfBÊÜ þfÔ¨f IZY ³ff¸f ´fSX JZ»f dIY¹ff ¦f¹ffÜ d´fL»fZ dQ³fûÔ Ad²fUöYf ·f¦fUf³f dÀfÔWX ³fZ BÀfIYe dVfIYf¹f°f EÀfOXeE¸f V¹ff¸f»f°ff Af³fÔQ ÀfZ IYeÜ WXû»fe IZY ¶ffQ °fWXÀfe»f ¶ffSX EÀfûdÀfEVf³f ³fZ EÀfOXeE¸f ÀfZ d¸f»f³fZ IYf Àf¸f¹f d»f¹ffÜ ¸fÔ¦f»fUfSX Àfb¶fWX 11 ¶fþZ ´fÂf ·fZþf ¦f¹ffÜ EIY §fÔMXZ ¶ffQ EIY IY¸fʨffSXe UIYe»fûÔ IZY ´ffÀf ´fWXbÔ¨ff AüSX ÀffPÞXZ °fe³f ¶fþZ EÀfOXeE¸f ÀfZ d¸f»f³fZ IYf Àf¸f¹f ¶f°ff¹ffÜ °fWXÀfe»fQfSX ÀfQSX SXþ³feIYfÔ°f ³fZ UIYe»fûÔ IYû RYû³f IYSX ¶f`NXIY IYe þf³fIYfSXe QeÜ d³f²ffÊdSX°f Àf¸f¹f ´fSX Ad²fUöYf ·f¦fUf³f dÀfÔWX IZY A»ffUf

15 UIYe»f EÀfOXeE¸f ÀfQSX IZY IYÃf ¸fZÔ ´fWXbÔ¨fZÜ AfSXû´f WX` dIY WX`dÀf¹f°f ´fi¸ff¯f ´fÂf ¸fZÔ UÀfc»fe IYû »fZIYSX EÀfOXeE¸f ·fOÞXIY ¦fBÊÔÜ BÀf ¶fe¨f IYBÊ »fZJ´ff»f AüSX IY¸fʨffSXe IYÃf ¸fZÔ ´fWXbÔ¨f ¦fEÜ Qû³fûÔ ´fÃfûÔ ¸fZÔ °f³ff°f³fe WXû ¦fBÊÜ ¸ff¸f»ff ¶fPÞX°ff QZJ UIYe»f IYÃf ÀfZ ¶ffWXSX Af ¦fEÜ UIYe»f SXfþZÔQi IbY»fßfZâ IYÃf ¸fZÔ SXWX ¦fEÜ CX³fÀfZ IY¸fʨffdSX¹fûÔ ³fZ A·fQi°ff IYeÜ IYÃf IZY ¶ffWXSX d³fIY»f°fZ WXe UIYe»fûÔ ³fZ ³ffSXZ¶ffþe VfbøY IYSX QeÜ °fWXÀfe»f ÀMXfRY ³fZ ·fe BÀfIYf þUf¶f dQ¹ffÜ WXÔ¦ff¸ff VfbøY WXû ¦f¹ffÜ þû Vff¸f ÀffPÞXZ ¨ffSX ¶fþZ °fIY ¨f»ffÜ »fZJ´ff»f AüSX IY¸fʨffdSX¹fûÔ ³fZ UIYe»fûÔ IYû §fZSX d»f¹ffÜ UIYe»f ¶f¸fbdVIY»f ¶ffWXSX d³fIY»f ÀfIZYÜ °fWXÀfe»f ÀMXfRY ³fZ UIYe»fûÔ IZY dJ»ffRY d³fÔQf ´fiÀ°ffU ´ffdSX°f dIY¹ffÜ UWXeÔ AfIiYûdVf°f UIYe»f WXOÞX°ff»f ´fSX ¨f»fZ ¦fE WX`ÔÜ °fWXÀfe»f ÀfQSX IZY »fZJ´ff»f AüSX A¸fe³f ·fe WXOÞX°ff»f ´fSX ¨f»fZ ¦fE WX`ÔÜ IY¸fʨffSXe Ad²fUöYf ·f¦fUf³f dÀfÔWX õfSXf ¸ffRYe ¸ffÔ¦f³fZ ´fSX AOÞXZ WXbE WX`ÔÜ ¶fb²fUfSX ÀfZ WXOÞX°ff»f dþ»ff À°fSXe¹f ·fe WXû ÀfIY°fe WX`Ü ¶fb²fUfSX IYû IY¸fʨffdSX¹fûÔ AüSX UIYe»fûÔ IYe Qû´fWXSX ¸fZÔ A»f¦f-A»f¦f ¶f`NXIY ¶fb»ffBÊ ¦fBÊ WX`Ü

3

E¢Àf´fiZÀf-UZ ´fSX IYfSX ´f»fMXe, dU²ff¹fIY þ¦f³f ¶f¨fZ Af¦fSXfÜ ÀfZ »fJ³fDY þf°fZ Àf¸f¹f E¢Àf´fiZÀf-UZ ´fSX ·ffþ´ff dU²ff¹fIY þ¦f³f ´fiÀffQ ¦f¦fÊ IYe IYfSX MXf¹fSX RYMX³fZ ÀfZ ´f»fMX ¦fBÊÜ §fMX³ff d°fUfÊ IYû°fUf»fe ÃfZÂf IZY ¦ffÔ¦fZ¸fDY ¦ffÔU IZY Àff¸f³fZ WXbBÊÜ dU²ff¹fIY, ¨ff»fIY U ¦f³fSX ¸ff¸fc»fe øY´f ÀfZ þ£¸fe WXû ¦fEÜ dU²ff¹fIY §fMX³ff IZY ¶ffQ QcÀfSXe IYfSX ÀfZ »fJ³fDY SXUf³ff WXû ¦fEÜ ¸fÔ¦f»fUfSX Àfb¶fWX AfNX ¶fþZ ·ffþ´ff dU²ff¹fIY þ¦f³f ´fiÀffQ ¦f¦fÊ A´f³fe IiYZMXf IYfSX ÀfZ Af¦fSX ÀfZ »fJ³fDY IZY d»fE SXUf³ff WXbEÜ CX³fIZY Àff±f ¨ff»fIY AüSX EIY ´fbd»fÀf IY¸feÊ ±ffÜ ¦ffÔ¦fZ¸fDY ¦ffÔU IZY Àff¸f³fZ ´fWXbÔ¨fe IYfSX IYf MXf¹fSX A¨ff³fIY RYMX ¦f¹ff, dþÀfÀfZ IYfSX Ad³f¹fÔdÂf°f WXû ¦fBÊÜ ¨ff»fIY ³fZ ÀffU²ff³fe ¶fSX°f°fZ WXbE IYfSX IYû ÀfÔ·ff»f³fZ IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ff °fû IYfSX dOXUfBOXSX ÀfZ MXIYSXfIYSX øYIY ¦fBÊÜ IYfSX IZY Ad³f¹fÔdÂf°f WXû³fZ ÀfZ dU²ff¹fIY, ¨ff»fIY AüSX ´fbd»fÀfIY¸feÊ IZY ¸ff¸fc»fe ¨fûMXZÔ AfBÊÜ ´fbd»fÀf ³fZ ¸füIZY ´fSX ´fWXbÔ¨fIYSX °fe³fûÔ IYû IYfSX ÀfZ ¶ffWXSX d³fIYf»ffÜ §fMX³ff IZY ¶ffQ dU²ff¹fIY QcÀfSXe IYfSX ÀfZ »fJ³fDY IZY d»fE SXUf³ff WXû ¦fEÜ ¸füIZY ´fSX ´fWXbÔ¨fZ CX³fIZY ·f°feþZ ¸f³fûþ ¦f¦fÊ ³fZ Ãfd°f¦fiÀ°f IYfSX E¢Àf´fiZÀfUZ ÀfZ ´fbd»fÀf IYe ¸fQQ ÀfZ WXMXUfBÊÜ BÀfIZY ¶ffQ IYfSX IYû IYf³f´fbSX ·fZþf ¦f¹ffÜ ´fbd»fÀf IZY ¸fb°ffd¶fIY dU²ff¹fIY IYe IYfSX ´f»fMX³fZ IYe Àfc¨f³ff ´fSX ¹fc´fe-100 IYû ·fZþf ¦f¹ff ±ffÜ dU²ff¹fIY þ¦f³f ´fiÀffQ ¦f¦fÊ Àf¸fZ°f dIYÀfe IYû ¦fÔ·feSX ¨fûMXZÔ ³fWXeÔ AfBÊÜ dU²ff¹fIY þ¦f³f ´fiÀffQ ¦f¦fÊ IYf IYWX³ff ±ff dIY BÊV½fSX IYe IÈY´ff AüSX ÃfZÂf IYe þ³f°ff IZY AfVfeUfÊQ IZY IYfSX¯f WXfQÀff MX»f ¦f¹ffÜ

¢¹fûÔdIY BÀfZ ´fSXeÃff Àfd¸fd°f IZY Àf¸fÃf ´fZVf WXe ³fWXeÔ dIY¹ff ¦f¹ff WX`, þû dIY E¢MX IZY dJ»ffRY WX`Ü IbY»f´fd°f ³fZ ´ff»feUf»f ´ffIYÊ ´fdSXÀfSX ¸fZÔ ²fSX³ff QZ SXWXZ AüMXf ´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ IYû Vff¸f IYû Uf°ffÊ IZY d»fE A´f³fZ AfUfÀf ´fSX ¶fb»ff¹ff ±ffÜ AüMXf IYf¹fÊIYfdSX¯fe þ¶f ´fWXbÔ¨fe °fû IbY»f´fd°f IZY ÀfbSXÃffIYd¸fʹfûÔ ³fZ ¦fZMX ´fSX SXûIYIYSX Àf¶fIYe °f»ffVfe »feÜ BÀfIYf AüMXf ³fZ dUSXû²f dIY¹ffÜ ¸fWXf¸fÔÂfe OXfg. d³fVffÔ°f ¨füWXf³f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY BÀfIZY ¶ffQ ·fe UWX IbY»f´fd°f ÀfZ Uf°ffÊ IYû ´fWXbÔ¨fZ, »fZdIY³f UWXfÔ CX³fIYf dRYSX ÀfZ A´f¸ff³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ IbY»f´fd°f ³fZ Uf°ffÊ IZY d»fE IZYU»f AfNX »fû¦fûÔ IYû AÔQSX ¶fb»ff¹ff, EZÀfZ ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ ´fcSXe IYf¹fÊIYfdSX¯fe IZY Àff±f WXe ¶ff°f IYSX³fZ IYe ¶ff°f IYWXeÜ þ¶f IbY»f´fd°f °f`¹ffSX ³fWXeÔ WXbE °fû UWX d¶f³ff Af¦fSXfÜ SXf¸f¶ff¦f ¨füSXfWXZ ´fSX ¸fÔ¦f»fUfSX ¶ffBIY ÀfUfSX ¹fbUIY MÑ`dRYIY ´fbd»fÀf IZY QfSXû¦ff ÀfZ d·fOÞX ¦fEÜ CX³fÀfZ ¸ffSX´feMX IYSX Qe, UWXfÔ °f`³ff°f ´fbd»fÀfIYd¸fʹfûÔ ³fZ AfSXûd´f°f ¹fbUIYûÔ IYû Uf°ffÊ IZY »füMX AfEÜ ´fIYOÞX d»f¹ffÜ ´fbd»fÀf ³fZ AfSXûd´f°fûÔ IZY dJ»ffRY ¸fbIYQ¸ff QþÊ IYSXIZY þZ»f ·fZþ dQ¹ffÜ ¹ff°ff¹ff°f CX´f d³fSXeÃfIY SXfIZYVf SXfU MÑ`dRYIY dÀf´ffdWX¹fûÔ IZY Àff±f SXf¸f¶ff¦f ¨füSXfWXZ ´fSX ¨fZdIÔY¦f IYSX SXWXZ ±fZÜ BÀfe QüSXf³f ¶f»IZYV½fSX »ff»f ¸fdÀþQ d³fUfÀfe SXfWXb»f, Àf°¹fUeSX EUÔ dþ°fZÔQi ¶ffBIY ÀfZ MXZOÞXe ¶fd¦f¹ff ÀfZ Àf¶þe »fZIYSX þf SXWXZ ±fZÜ d¶f³ff WXZ»f¸fZMX AüSX °fe³f ÀfUfSXe WXû³fZ IZY ¨f»f°fZ ¨fZdIÔY¦f WXû°fe QZJ °fe³fûÔ ¶ffBIY ·f¦ff³fZ »f¦fZÜ MÑ`dRYIY ´fbd»fÀf IZY dÀf´ffdWX¹fûÔ ³fZ ¨füSXfWXZ ´fSX ¶ffBIY SXûIY »feÜ ¦ffOÞXe IZY IYf¦fþf°f ¸ffÔ¦f³fZ ´fSX °fe³fûÔ dÀf´ffWXe IYû WXOÞXIYf³fZ »f¦fZÜ dUUfQ WXû°ff QZJ ¹ff°ff¹ff°f CX´f d³fSXeÃfIY SXfIZYVf SXfU UWXfÔ ´fWXbÔ¨f ¦fEÜ CX³WXûÔ³fZ dÀf´ffdWX¹fûÔ IYf Àf¸f±fʳf IYSX°fZ WXbE ¹fbUIYûÔ ÀfZ ¦ffOÞXe IZY IYf¦fþ dQJf³fZ IYe IYWXf °fû CX³WXZÔ ·fe WXOÞXIYf³fZ »f¦fZÜ CX³WXûÔ³fZ MÑ`dRYIY ´fbd»fÀfIYd¸fʹfûÔ IYû ¶f»IZYV½fSX ¸fZÔ Af³fZ ´fSX QZJ »fZ³fZ IYe ²f¸fIYe QZ OXf»feÜ dUUfQ WXû°ff QZJ SXfWX¦feSXûÔ IYe ·feOÞX ¸füIZY ´fSX þbMX ¦fBÊÜ BÀf ¶fe¨f ¹fbUIYûÔ ³fZ SXfIZYVf SXfU ÀfZ ¸ffSX´feMX IYSX QeÜ BÀfÀfZ SXfIZYVf SXfU IZY ¨fûMX »f¦f³fZ IZY Àff±f WXe CX³fIYf ¨fV¸ff MXcMX ¦f¹ffÜ MÑ`dRYIY ´fbd»fÀf IZY IÔYMÑû»f øY¸f IYû Àfc¨f³ff Af¦fSXfÜ ÀfÔÀIÈYd°f, ²ffd¸fÊIY ´fSXÔ´fSXf AüSX QZ³fZ ´fSX ´fWXbÔ¨fe ´fbd»fÀf °fe³fûÔ ¶ffBIY ÀfUfSXûÔ IYû ´fIYOÞXIYSX ±ff³fZ »fZ ¦fBÊÜ BÔÀ´fZ¢MXSX IY¸f»fZVf Àff¸ffdþIY ¶fÔdQVfûÔ ¸fZÔ ¶f³f³fZ Uf»fe U»feÊ dÀfÔWX IZY ¸fb°ffd¶fIY AfSXûd´f°f ¹fbUIYûÔ IYû ¸fbIYQ¸ff QþÊ IYSXIZY þZ»f ·fZþf ¦f¹ff WX`Ü ´fZÔdMXÔ¦f A¶f ³fZ¸f, RZY¸f AüSX ¦»f`¸fSX IYe ¨fIYf¨füÔ²f ¸fZÔ SXÔ¦f ·fSX SXWXe WX`Ü B³f ´fSXÔ´fSXfAûÔ AüSX ´fi±ff IYû »ffÔ§fIYSX ¹fbUfAûÔ IZY þb³fc³f ³fZ SXfþ IYSX³ff VfbøY IYSX dQ¹ff WX`Ü EIY Àf¸f¹f ±ff, þ¶f »fûIY IY»ff ¹ff³fe RYeSXûþf¶ffQÜ dVfIYûWXf¶ffQ IZY ´fSXÔ´fSXf¦f°f °feþ ¸fZ»fZ ¸fZÔ QbÀÀffWXÀfe ¹fbUIYûÔ ³fZ EIY ¹fbU°fe RYûIY AfMXÊ ÀfZ IZYU»f ÀfÔÀIÈYd°f AüSX IYû ´fIYOÞX d»f¹ffÜ ¹fbU°fe IYe ¨feJ-´fbIYfSX ´fSX AfÀf´ffÀf IZY IbYL »fû¦f ¹fWXfÔ ´fWXbÔ¨fZ °fû A²¹ffd°¸fIY dUôf IYû QVff¹ffÊ þf°ff ±ffÜ VfûWXQZ ¹fbU°fe IYû LûOÞX IYSX ·ff¦f JOÞXZ WXbEÜ ¹fbU°fe IZY ´fdSXþ³f ·fe ¸füIZY ´fSX ´fWXbÔ¨f ¦fEÜ CXÀf ´fSX ÀfÔÀIÈYd°f AüSX ²ffd¸fÊIY ´fSXÔ´fSXfAûÔ d´f°ff IYe °fWXSXeSX ´fSX ´fbd»fÀf ³fZ ¨ffSXûÔ ¹fbUIYûÔ IZY dJ»ffRY ¸fbIYQ¸ff QþÊ IYSX d»f¹ff WX`Ü IYf ´fWXSXf EZÀff dIY IZYU»f ÀfbWXfd¦f³f B³fIYe d¦fSXµ°ffSXe IYû Qd¶fVfZÔ Qe, »fZdIY³f Àf·fe RYSXfSX WXû ¦fE WX`ÔÜ ¸fdWX»ffEÔ WXe §fSXûÔ ¸fZÔ QZUe-QZU°ffAûÔ IYf Àfû¸fUfSX IYû WXû»fe °feþ ´fSX ¦ffÔU AÀfbAf ¸fZÔ ¸fZ»fZ IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ ¦ffÔU d¨fÂf¯f IYSX ´fcþf IYSX°fe ±feÜ ¹fWXe WXf»f IZY WXe ³fWXeÔ AfÀf´ffÀf IZY °f¸ff¸f »fû¦f ¸fZ»fZ ¸fZÔ CX¸fOÞXZÜ SXf°f IYSXe¶f AfNX ¶fþZ ¦ffÔU ¸fZÔ WXe ÀfdQ¹fûÔ ´fWX»fZ ¸fWXfSXf¿MÑX IZY ±ff¯fZ dþ»fZ IYe SXWX³fZ Uf»fe EIY ¹fbU°fe ¸fZ»ff QZJ³fZ þf SXWXe ±feÜ SXfÀ°fZ ¸fZÔ ¨ffSX ¹fbUIYûÔ ³fZ CXÀfZ ´fIYOÞX AfdQUfÀfe þ³fþfd°f IYe ´ffSXÔ´fdSXIY d»f¹ffÜ ¹fbUIY BÀf ¹fbU°fe IYû JZ°f ¸fZÔ JeÔ¨f »fZ ¦fEÜ LZOÞXLfOÞX IYSX°fZ WXbE Qb¿IY¸fÊ IYf ÀfÔÀIÈYd°f U»feÊ ´fZÔdMXÔ¦f IYf ±ff, »fZdIY³f BÀf ´fi¹ffÀf IYSX³fZ »f¦fZÜ ¹fbU°fe ¶f¨ffU IZY d»fE ¨feJe °fû VfûSX Àfb³fIYSX AfÀf- ´ffÀf IZY ¦fif¸fe¯f ´fi±ff IYû U¿fÊ 1970 ¸fZÔ dþ½¹ff Àfû¸ff ¸ffVf ¹fWXfÔ ´fWXbÔ¨f ¦fEÜ ¦fif¸fe¯fûÔ IZY Af³fZ ´fSX ´fIYOÞXZ þf³fZ IZY OXSX ÀfZ AfSXû´fe ·ff¦f ¦fEÜ þ¶f ³fZ ¶f³ffIYSX °fûOÞX dQ¹ffÜ CXÀfIZY ¶ffQ ÀfZ §fMX³ff IYe þf³fIYfSXe »fû¦fûÔ IYû d¸f»fe °fû Àf³fÀf³fe R`Y»f ¦fBÊÜ ¹fbU°fe IZY ´fdSXþ³f ·fe ¹fWXfÔ QZVf·fSX IZY ¹fbUfAûÔ ¸fZÔ BÀf AfMXÊ IYf þb³fc³f ´fSX ´fWXbÔ¨f ¦fEÜ ¸fÔ¦f»fUfSX Àfb¶fWX ´fdSXþ³f ±ff³fZ ´fWXbÔ¨fZ AüSX °fWXSXeSX Qe, dþÀf ´fSX ´fbd»fÀf Lf³fZ »f¦ffÜ Af¦fSXf ¸fZÔ BÀf »fûIY AfMXÊ ÀfZ ³fZ dUþ¹f ¶ff¶fc ´fbÂf ·f¦fUf³f ¨ÀfWX, ´fU³f ´fbÂf SXf¸f¦fû´ff»f U Qû AÄff°f ¹fbUIYûÔ IZY IYSXe¶f 75 LfÂf-LfÂffEÔ A´f³ff ·fdU¿¹f dJ»ffRY LZOÞXLfOÞX IYf ¸fbIYQ¸ff QþÊ IYSX d»f¹ff WX`Ü ÀfÔUfSX SXWXZ WX`ÔÜ

MÑ`dRYIY ´fbd»fÀf IZY QfSXû¦ff ÀfZ ¸ffSX´feMX

IY·fe ±ff ÀfbWXfd¦f³fûÔ IYf WXb³fSX, A¶f IY»ff IYf »fÔ¶ff ÀfRYSX

°feþ ¸fZ»fZ ¸fZÔ ¹fbU°fe ÀfZ Àff¸fcdWXIY Qb¿IY¸fÊ IYf ´fi¹ffÀf


07 ¸ff¨fÊ 2018

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

4

eFkqjk U;wt

d¦fdSXSXfþþe IYe VfSX¯f ¸fZÔ ´fWXbÔ¨fe ´feE¸f IYe ´f}e ¦fûU²fʳfÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔ³Qi ¸fûQe IYe ´f}e þÀfûQf ¶fZ³f ¸fÔ¦f»fUfSX IYû A¨ff³fIY d¦fdSXSXfþþe IYe VfSX¯f ¸fZÔ ´fWXbÔ¨f ¦fBÊÜ ¹fWXfÔ CX³WXûÔ³fZ Qf³f§ffMXe ¸fÔdQSX ¸fZÔ ´fcþf-A¨fʳff IYSX A´f³fe ¸f³fûIYf¸f³ff ´fc¯fÊ WXû³fZ IYe IYf¸f³ff IYeÜ BÀf ¶fe¨f CX³WXûÔ³fZ d¦fdSXSXfþ IYe ²fSXf ´fSX Af³ff A´f³ff Àfü·ff¦¹f ¶f°ff¹ffÜ UWX SXfþ³fed°fIY ¨f¨ffÊ IYSX³fZ ÀfZ ´fSXWXZþ IYSX°fe SXWXeÔÜ ¹fWXfÔ ÀfZ UWX WXf±fSXÀf ¸fZÔ EIY VffQe Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ Vffd¸f»f WXû³fZ IZY d»fE SXUf³ff WXû ¦fBÊÜ þÀfûQf ¶fZ³f ¸fÔ¦f»fUfSX IYû SXfþÀ±ff³f IZY A»fUSX dþ»fZ ÀfZ WXf±fSXÀf ¸fZÔ EIY dUUfWX Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ dVfSXIY°f IYSX³fZ IZY d»fE þf SXWXe ±feÔÜ BÀf ¶fe¨f UWX ¦fûU²fʳf ¸fZÔ ÷YIYeÔÜ

þÀfûQf ¶fZ³f ³fZ ¦fûU²fʳf Qf³f§ffMXe ¸fÔdQSX ´fSX d¦fdSXSXfþþe IYf Qb¦²ffd·f¿fZIY dIY¹ffÜ ÀfZUf¹f°f SXf¸fZV½fSX ´fbSXûdWX°f ³fZ ¸fÔÂfû¨¨ffSX¯f IZY ¶fe¨f dUd²f dU²ff³f ÀfZ ´fcþf Àf¸´f³³f IYSXfBÊÜ ´fcþf IZY CX´fSXfÔ°f UWX ·ffþ´ff IZY UdSXâ IYf¹fÊIY°ffÊ ¸fWXfQZU Vf¸ffÊ IZY ¶ffOÞXZ ´fSX ¦fBÊÜ ¸fWXfQZU Vf¸ffÊ ³fZ CX³fIYf d¦fdSXSXfþ ´fi·fb IYf ´fiÀffQe Qb´f˜f ´fWX³ffIYSX AüSX À¸fÈd°f d¨f³WX ·fZÔMXIYSX ÀUf¦f°f dIY¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ ´fÂfIYfSXûÔ ÀfZ ¶ff°f¨fe°f IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY d¦fdSXSXfþ ´fcþf A¨fʳff IYe WX`, BÀfÀfZ ¸f³f IYû ¶fOÞXe VffÔd°f d¸f»fe WX`Ü ¶fiþ·fcd¸f ¸fZÔ UWX ´fWX»fZ ·fe Qû ¶ffSX Af ¨fbIYe WX`Ô, »fZdIY³f d¦fdSXSXfþþe ¸fWXfSXfþ IYe

JÔOXWXSX ÀfZ RcYMXe ¶fZWX°fSX dVfÃff IYe Àfb³fWXSXe dIYSX¯f ÀfüÔJ (¸f±fbSXf)Ü ¶fZdÀfIY dVfÃff ´fdSX¿fQ IZY ÀIcY»fûÔ ¸fZÔ dVfÃff IZY d¦fSX°fZ À°fSX IZY ¶fe¨f EIY dVfÃfIY ³fZ ¶fZWX°fSX dVfÃff IYe CX¸¸feQ þ¦ffBÊ WX`Ü ¹fWX IYdSXV¸ff dVfÃfIY ³fZ NXZNX QZWXf°f IYe EIY ¶fQWXf»f JÔOXWXSX³fb¸ff B¸ffSX°f ¸fZÔ IYSX dQJf¹ff WX`Ü Afþ ¦fif¸f ´fi²ff³f AüSX ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f IZY ÀfQÀ¹f ·fe A´f³fZ ¶f¨¨fûÔ IYû BÀfe ÀIcY»f ¸fZÔ ´fPÞXf³fZ IZY d»fE ·fZþ SXWXZ WX`ÔÜ IYÀ¶ff ÀfüÔJ IZY Àf¸fe´fÀ±f IYf ³f¦f»ff AfVff IZY ´fif±fd¸fIY dUôf»f¹f IYe QVff AüSX dQVff Qû³fûÔ ¸fZÔ A¸fc»f-¨fc»f ¶fQ»ffU IYf ßfZ¹f ´fi²ff³ff²¹ff´fIY IbYÔUSX ¨ÀfWX IYû þf°ff WX`Ü CX³fIYû dVfÃff dU·ff¦f ³fZ CX°IÈYá dVfÃfIY IZY dJ°ff¶f ÀfZ ·fe ³fUfþf WX`Ü IYSXe¶f Qû Àff»f ´fWX»fZ BÀf dUôf»f¹f IYe °fSXRY LfÂf ¸fbOÞXIYSX ·fe ³fWXeÔ QZJ°fZ ±fZÜ ¹fWXfÔ U¿fÊ 2015 ¸fZÔ LfÂf ÀfÔ£¹ff dÀfRYÊ OXZPÞX Qþʳf °fIY WXe dÀf¸fMX IYSX SXWX ¦fBÊ ±feÜ CXÀf Àf¸f¹f BÀf dUôf»f¹f IZY dVfÃff À°fSX IYe IYWXf³fe IYû ¶f¹ffÔ IYSX³fZ IZY d»fE IYfRYe SXWXf WXû¦ffÜ ¦fûU²fʳf ¶»ffgIY ÀfZ CX°IÈYá dVfÃfIY IZY ´fbSXÀIYfSX ÀfZ Àf¸¸ffd³f°f IbYÔUSX ¨ÀfWX IYe °f`³ff°fe U¿fÊ 2016 ¸fZÔ ´fi²ff³ff²¹ff´fIY ´fQ ´fSX dVfÃff dU·ff¦f ³fZ IYeÜ IYf¹fÊ·ffSX ¦fiWX¯f IYSX°fZ Àf¸f¹f CX³WXZÔ ¹fWXfÔ IYf ÀIcY»f ¶fQWXf»f JÔOXWXSX d¸f»ffÜ CX³WXûÔ³fZ dUôf»f¹f IYe SXÔ¦ffBÊ ´fb°ffBÊ IYSXfBÊ

AüSX ´fdSXÀfSX IYû ÀffRY IYSXf¹ffÜ BÀf IYf¸f ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ ¦fif¸fe¯fûÔ IYf ÀfWX¹fû¦f d»f¹ffÜ A´f³fZ A²fe³fÀ±f dVfÃfIYûÔ ÀfZ ·fe Àf¸f¹f ÀfZ ÀIcY»f ´fWXbÔ¨f³fZ IZY d»fE IYWXfÜ BÊVf UÔQ³ff IZY d»fE B»fZ¢MÑûd³fIY Ufô ¹fÔÂf IYf BÔ°fþf¸f dIY¹ffÜ IYÃfûÔ ¸fZÔ ´fiZSXIY d¨fÂffÔIY³f IYSXf¹ff AüSX dVfÃf¯f IZY d»fE ¨ffMXÊ »ff¦fc dIY¹ffÜ BÀfIZY Àff±f WXe ´fiûþZ¢MXSX IYe ·fe A´f³fe °fSXRY ÀfZ ½¹fUÀ±ff IYeÜ BÀfIZY ¶ffQ dVfÃf¯f IYf¹fÊ IYû ¶fZWX°fSX IYSX³fZ IYe dQVff ¸fZÔ IYQ¸f ¶fPÞXfEÜ ´fWX»fe IYÃff ¸fZÔ 'ÀMXf¸´f B¸fZþ' dVfÃff ´fi¯ff»fe »ff¦fc IYeÜ ¶f¨¨fûÔ IYû ¸fbWXSX »f¦ff IYSX d¨fÂf ¶f³ff dQ¹ff þf°ff WX` AüSX LfÂfûÔ IYû CXÀfZ ´fWX¨ff³f IYSX CXÀfIYf ³ff¸f ¨WXQe AüSX AÔ¦fiZþe ¸fZÔ d»fJ°fZ ±fZÜ dUôf»f¹f ¸fZÔ EIY ¸fûdMXUZVf³f IYÃf ·fe °f`¹ffSX IYSXf¹ff ¦f¹ff WX`ÔÜ ¸fWXf´fb÷Y¿f AüSX dUÄff³f IZY ¸ffgOX»f AüSX d¨fÂf ·fe »f¦ffEÜ V¹ff¸f´fMX ´fSX ´fiZSX¯ff QZ³fZ Uf»fZ dU¨ffSX d»fJ³ff VfbøY dIY¹ffÜ ´fi²ff³ff²¹ff´fIY IbYÔUSX ¨ÀfWX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY Qû Àff»f IZY ´fi¹ffÀf ÀfZ Afþ ÀIcY»f ¸fZÔ LfÂfûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¶fPÞXIYSX 70 WXû ¦fBÊ WX`Ü ´fcUÊ ´fi²ff³f V¹ff¸f ¨ÀfWX ´füÂf °f÷Y¯f AüSX ¦fif¸f Àf·ff ÀfQÀ¹f ¸fbIZYVf IZY ·fe A´f³fZ ¶fZMXZ ¶fZdMX¹fûÔ IYû ÀIcY»f ¸fZÔ ´fPÞXf³fZ IZY d»fE ·fZþ SXWXZ WX`ÔÜ U°fʸff³f ¸fZÔ CX³fIZY dUôf»f¹f IYû IZYU»f Qû A²¹ff´fIY WX`ÔÜ

´fcþf IYf Àfü·ff¦¹f ´fWX»fe ¶ffSX ´fif~ WXbAfÜ ¸fWXfQZU Vf¸ffÊ IZY ¶f¨¨fûÔ ³fZ CX³fIZY Àff±f RYûMXû IYSXf³fZ IYe IYe B¨Lf þfdWXSX IYe °fû UWX BÀfIZY d»fE ÀfWXþ °f`¹ffSX WXû ¦fBÊÜ ÀU»´ffWXfSX ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ ±fûOÞXf Qc²f AüSX EIY-Qû IYfþc WXe d»fEÜ BÀfIZY CX´fSXfÔ°f UWX VffQe Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ ·ff¦f »fZ³fZ IZY d»fE WXf±fSXÀf SXUf³ff WXû ¦fBÊÜ BÀf QüSXf³f dQ³fZVf Vf¸ffÊ, WXdSXAû¸f Vf¸ffÊ EOXUûIZYMX, ÀfÔþc »ff»ffþe, ¸fWXfUeSX Vf¸ffÊ, ¶fišff³f³Q Vf¸ffÊ, ¸fûWX³f Vf¸ffÊ, þb¦f»f ´fMXZ»f, IZYVfU ¸fbdJ¹ff, QfDYþe ¦füOÞX, ³fSXZÔQi ¸fbdJ¹ff, ³fSXZVf Vf¸ffÊ, dU¿¯fb Àf`³fe, ¦f¯fZVf ´fWX»fUf³f ¸füþcQ ±fZÜ

E¢Àf´fiZÀf UZ ´fSX IYfSX ÀfZ MXIYSXfBÊ ¶ffBIY, ÀfUfSX ¦fÔ·feSX ÀfbSXeSÜ ¹f¸fb³ff E¢Àf´fiZÀf UZ ´fSX ¸fÔ¦f»fUfSX Vff¸f Af¦fSXf ÀfZ ³fûEOXf IYe AûSX þf SXWXe ¶ffBIY Af¦fZ ¨f»f SXWXe IYfSX ÀfZ MXIYSXf ¦fBÊÜ dþÀfÀfZ CXÀf¸fZÔ ÀfUfSX Qû ¹fbUIY §ff¹f»f WXû ¦fE, EIY IYe WXf»f°f ¦fÔ·feSX WX`Ü ¸f`³f´fbSXe ¸fZÔ ±ff³ff dIYVf³fe IZY ¦ffÔU SXMX`¹f d³fUfÀfe ´fiZ¸f¨f³Qi ´fbÂf dUþ¹f ¨ÀfWX A´f³fZ Àff±fe Àf°¹fUeSX ´fbÂf »ff»ffSXf¸f d³fUfÀfe ¦ffÔU SXMX`¹f IZY Àff±f WXeSXû À´f»fZÔOXSX ¶ffBIY ÀfZ ¸fÔ¦f»fUfSX Vff¸f ¹f¸fb³ff E¢Àf´fiZÀf UZ ´fSX WXûIYSX ³fûEOXf IYe AûSX þf SXWXZ ±fZÜ ±ff³ff ÀfbSXeSX ÃfZÂf ¸fZÔ ¸ffB»f ÀMXû³f 80 IZY Àf¸fe´f Af¦fZ ¨f»f SXWXe ÀfZÔMÑû IYfSX E¨fAfSX 51 EE¸f 9931 IZY ¨ff»fIY ²feSXþ d³fUfÀfe ¦ffÔU À¹ffSXû»f ±ff³ff MX´´f»f ³fZ IYfSX IYû ÀffBOX ¸fZÔ SXûIY³fZ IZY d»fE ¶fiZIY »f¦ffE °f·fe ´feLZ ÀfZ Af SXWXe ¶ffBIY IYfSX ÀfZ MXIYSXf IYSX SXZ¨»f¦f ¸fZÔ §fbÀf ¦fBÊÜ dþÀfÀfZ ¶ffBIY ´fSX ÀfUfSX Qû³fûÔ ¹fbUIY §ff¹f»f WXû ¦fEÜ WXfQÀfZ IYe Àfc¨f³ff ´fSX ´fbd»fÀf IYe ´feAfSXUe 1876 ¸füIZY ´fSX ´fWXbÔ¨f ¦fBÊ AüSX §ff¹f»fûÔ IYû CX´f¨ffSX IZY d»fE EÔ¶fb»fZÔÀf IYe ¸fQQ ÀfZ CX´f¨ffSX IZY d»fE AÀ´f°ff»f ·fZþ dQ¹ffÜ §ff¹f»fûÔ ¸fZÔ Àf°¹fUeSX IYe WXf»f°f ¦fÔ·feSX ¶f°ffBÊ ¦fBÊ WX`Ü

AU`²f BIYfB¹fûÔ IYû ²fOÞXf²fOÞX WXû SXWXe Àff»ff³ff IÔYÀfZÔMX ¸f±fbSXfÜ E³fþeMXe ¸fZÔ »fÔd¶f°f ¹ffd¨fIYf ´fSX ¸ffÔ¦fZ ¦fE À´fáeIYSX¯f IZY ¶ffUþcQ CX´fi ´fiQc¿f¯f d³f¹fÔÂf¯f ¶fûOXÊ ³fZ þ»f ´fiQc¿f¯f R`Y»ff³fZ Uf»fe °f¸ff¸f BIYfB¹fûÔ IYû d³f¹f¸f dU´fSXe°f IZYU»f Qû dQ³f ¸fZÔ Àff»ff³ff IÔYÀfZÔMX QZ Qe WX`ÔÜ þ¶fdIY B»ffWXf¶ffQ WXfBÊIYûMXÊ IZY AfQZVf ´fSX ¨f»f SXWXe ¶ffB¶fiZMXSX BIYfB¹fûÔ IYû þeSXû »feMXSX dOXÀ¨ffþÊ (þZE»fOXe) ÀfÔ¹fÔÂf ³f »f¦ff³fZ IYf Af²ffSX ¶f³ffIYSX Àff»ff³ff IÔYÀfZÔMX ÀfZ UÔd¨f°f IYSX dQ¹ff WX`Ü ¹ffd¨fIYf IY°ffÊ IYfÔ°ff ³ff±f ¨f°fbUZQeÊ ³fZ ¸ff¸f»fZ IYe dþ»ffd²fIYfSXe AüSX E³fþeMXe ¸fZÔ dVfIYf¹f°f IYe WX`Ü OXeE¸f õfSXf ¦fb÷YUfSX IYû »fe þf³fZ Uf»fe ¹f¸fb³ff IYf¹fʹfûþ³ff IYe ¶f`NXIY ¸fZÔ ¹fWX ¸fbïf SXJf þf ÀfIY°ff WX`Ü WXfBÊIYûMXÊ ³fZ 1998 ¸fZÔ IZYU»f 64 ¨ffÔQe BIYfB¹fûÔ IYû VfWXSX ¸fZÔ ¨f»ff³fZ IYe A³fb¸fd°f ´fiQf³f IYe ±feÜ A¶f B³fIYe ÀfÔ£¹ff ¶fPÞXIYSX 250 ÀfZ ª¹ffQf WXû ¦f¹fe WX`Ü B³f¸fZÔ 64 IZY A»ffUf VfZ¿f Àf·fe BIYfB¹ffÔ AU`²f øY´f ÀfZ IYf¸f IYSX SXWXe WX`Ô, dþ³WXZÔ CX´fi ´fiQc¿f¯f d³f¹fÔÂf¯f ¶fûOXÊ IYf Jb»ff ÀfÔSXÃf¯f d¸f»ff WXbAf WX`Ü AU`²f BIYfB¹fûÔ õfSXf ¹f¸fb³ff ¸fZÔ d¦fSXfE þf SXWXZ ´fiQcd¿f°f þ»f ÀfZ ½¹fd±f°f WXûIYSX Qe§fÊ dU¿¯fb ¸fÔdQSX IZY ¸fWXÔ°f IYfÔ°ff ³ff±f ¨f°fbUZQeÊ ³fZ E³fþeMXe ¸fZÔ ³f IZYU»f ¹ffd¨fIYf QfdJ»f IYe, ¶fd»IY IYSXe¶f OXZPÞX Àfü AU`²f BIYfB¹fûÔ IZY ³ff¸f-´f°fZ Àf¸fZ°f Àfc¨fe ·fe QfdJ»f IYeÜ BÀf ´fSX E³fþeMXe ³fZ ´fiQc¿f¯f d³f¹fÔÂf¯f ¶fûOXÊ ÀfZ þUf¶f ¸ffÔ¦ff °fû ¶fûOXÊ IZY °f°IYf»fe³f ÃfZÂfe¹f Ad²fIYfSXe ³fZ ´fQZÊ IZY ´feLZ ÀfZ IYBÊ BIYfB¹fûÔ IYû Àff»ff³ff IÔYÀfZÔMX QZIYSX CX³WXZÔ U`²f IYSXfSX QZ dQ¹ffÜ ¹fWX ¸ff¸f»ff E³fþeMXe ¸fZÔ Af¦fZ ¶fPÞXf °fû E³fþeMXe ³fZ BÀf ´fSX ¶fûOXÊ ÀfZ þUf¶f °f»f¶f dIY¹ff WXbAf WX`, »fZdIY³f BÀf ¶fe¨f U°fʸff³f Ad²fIYfdSX¹fûÔ õfSXf þeSXû »feMXSX dOXÀ¨ffþÊ IYf d³f¹f¸f ±fû´f IYSX CX³fIYe Àff»ff³ff IÔYÀfZÔMX IZY AfUZQ³f ÀUeIYfSX ³fWXeÔ dIYE WX`Ô, þ¶fdIY AU`²f BIYfB¹fûÔ IYû ÀUeIÈYd°f QZ Qe WX`Ü ÀfcÂfûÔ IZY A³fbÀffSX °fe³f Qþʳf ÀfZ ª¹ffQf AU`²f BIYfB¹fûÔ IYû IÔYÀfZÔMX Qe ¦f¹fe WX`, þ¶fdIY d³f¹f¸ff³fbÀffSX Af³f »ffB³f AfUZQ³f AüSX IÔYÀfZÔMX WXû³ff ¨ffdWXE, dþÀf¸fZÔ d³f¹f¸ff³fbÀffSX ´ffÔ¨f dQ³f IYf Àf¸f¹f ÀfZÔ´f»f IYe þfÔ¨f AfdQ ¸fZÔ »f¦f°ff WX`Ü ¶fûOXÊ ³fZ CX³fIYf IÔYÀfZÔMX d³fÀ°ffSX¯f ¸ffÂf Qû dQ³f ¸fZÔ IYSX dQ¹ff WX`Ü BÀf ¶fe¨f ¸f±fbSXf ¶ffB¶fiZMXSX ½¹fUÀff¹fe EÀfûdÀfEVf³f ³fZ ¶fûOXÊ IZY »fJ³fDY ¸fb£¹ff»f¹f ·fe dVfIYf¹f°f IYe WX`, UWXfÔ ¶f°ff¹ff ¦f¹ff dIY þeSXû »feMXSX dOXÀ¨ffþÊ ¹fÔÂf IYe À±ff´f³ff CX³f BIYfB¹fûÔ IZY d»fE Ad³fUf¹fÊ WX`, dþ³fIZY ¶fOÞXZ ÀfÔ¹fÔÂf WX`Ô AüSX ´fid°fdQ³f 25 WXþfSX »feMXSX ÀfZ ª¹ffQf IYf ´fiQcd¿f°f þ»f d³fIY»f°ff WX`Ü BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ¹ff¨fe IYfÔ°ff ³ff±f ³fZ OXeE¸f IYû ·fZþZ ´fÂf ¸fZÔ AfSXû´f »f¦ff¹ff WX` dIY ÃfZÂfe¹f Ad²fIYfSXe ASX¨UQ IbY¸ffSX ³fZ ¦f»f°f PXÔ¦f ÀfZ ÀffNX¦ffÔNX IYSXIZY AU`²f BIYfB¹fûÔ IYû IÔYÀfZÔMX Qe WX`Ü UWX þfÔ¨f IYSXfIYSX AÀfd»f¹f°f ´f°ff »f¦ff ÀfIY°fZ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf WX` dIY UWX 8 ¸ff¨fÊ IYû ´fiÀ°ffdU°f ¹f¸fb³ff IYf¹fʹfûþ³ff IYe ¶f`NXIY ¸fZÔ OXeE¸f IYû ´fcSXZ ¸ff¸f»fZ ÀfZ AU¦f°f IYSXfEÔ¦fZ AüSX IYf¹fÊUfWXe IYe ¸ffÔ¦f IYSXZÔ¦fZÜ CX³WXûÔ³fZ E³fþeMXe IYû ·fe dVfIYf¹f°f IYe WX`Ü

CX²ffSX ¶f³fUf¹ff Vfü¨ff»f¹f, ³fWXeÔ d¸f»ff A³fbQf³f ¦fûU²fʳfÜ ¦fûU²fʳf °fWXÀfe»f IZY ¦ffÔU WXfd±f¹ff IZY ¦fSXe¶f ¦fif¸fe¯fûÔ ³fZ Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY IYWX³fZ ´fSX IYþÊ ÀfZ Vfü¨ff»f¹fûÔ IYf d³f¸ffʯf IYSXf d»f¹ffÜ A¶f CX³fIYû A³fbQf³f IYe ²f³fSXfdVf ³fWXeÔ d¸f»f SXWXe WX`Ü UZ ¦fif¸f ´fi²ff³f ÀfZ »fZIYSX Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY ¹fWXfÔ ¨f¢IYSX IYfMX SXWXZ WX`ÔÜ CX³fIYe IYûBÊ Àfb³fUfBÊ ³fWXeÔ WXû SXWXe WX`Ü BÀf ¸ff¸f»fZ IYe dVfIYf¹f°f ¸fb£¹f¸fÔÂfe IZY ´fûMXÊ»f ´fSX IYe ¦fBÊ WX`Ü AfSXû´f WX` dIY ÀU¨L°ff d¸fVf³f IZY AÔ°f¦fÊ°f ´fi²ff³f IZY AfV½ffÀf³f ´fSX ¨ffSX ¸fWXe³fZ ´fWX»fZ 115 »fû¦fûÔ ³fZ Vfü¨ff»f¹f IYf d³f¸ffʯf IYSXf¹ffÜ EIY Vfü¨ff»f¹f d³f¸ffʯf ¸fZÔ 16 WXþfSX ÷Y´fE IYe »ff¦f°f AfBÊÜ ¦fif¸f ´fi²ff³f ³fZ Vfü¨ff»f¹f d³f¸ffʯf IZY 8 dQ³f ¶ffQ ·fb¦f°ff³f IYSX³fZ IYe ¶ff°f IYWXe, WXf»ffÔdIY IbYL »fû¦fûÔ IYf ·fb¦f°ff³f ·fe WXbAfÜ ´fSXÔ°fb 35 »fû¦fûÔ IYû A³fbQf³f SXfdVf Afþ °fIY ³fWXeÔ d¸f»feÜ ¦fif¸fe¯f IYBÊ ¶ffSX ´fi²ff³f Àfe¸ff QZUe ÀfZ BÀfIYe dVfIYf¹f°f ·fe IYSX ¨fbIZY WX`Ô, dÀfRYÊ AfV½ffÀf³f d¸f»f°ff WX`Ü ¦fif¸fe¯fûÔ ³fZ ¸fb£¹f¸fÔÂfe IZY ´fûMXÊ»f ´fSX ´fi²ff³f Àfe¸ff QZUe õfSXf A³fbQf³f IZY ´f`ÀfZ ³fWXeÔ QZ³fZ IYe dVfIYf¹f°f IYe WX`Ü JØf³f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ´fi²ff³f IZY AfV½ffÀf³f IZY ¶ffQ ´f`ÀfZ CX²ffSX »fZIYSX Vfü¨ff»f¹f ¶f³fUf¹ffÜ ¨ffSX ¸fWXe³fZ WXû ¦fE »fZdIY³f ´f`ÀfZ ³fWXeÔ d¸f»fZÜ ¸ff¸fcSX ³fZ IYWXf dIY UWX A³fbQf³f SXfdVf IZY d»fE °f¸ff¸f Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYf QSXUfþf JMXJMXf ¨fbIZY WX`ÔÜ ¦fif¸f Àfd¨fU ÀfZ ·fe dVfIYf¹f°f IYe dÀfRYÊ AfV½ffÀf³f d¸f»ffÜ ¸fb¶ffSXIY ³fZ ¶f°ff¹ff dIY A³fbQf³f SXfdVf IYû CX³WXûÔ³fZ ¸fb£¹f¸fÔÂfe IYf QSXUfþf JMXJMXf¹ff WX`Ü A¦fSX ´f`Àff ³fWXeÔ d¸f»ff °fû AfÔQû»f³f IYSXZÔ¦fZÜ ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f Àfd¨fU ³fZÂf´ff»f ¨ÀfWX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¦ffÔU IYû AûOXeERY IYSXf³ff WX`Ü þ»Q WXe »fû¦fûÔ IYf A³fbQf³f CX³fIZY Jf°fZ ¸fZÔ WXû¦ffÜ ´fi²ff³f´fd°f SXf¸f ¦fû´ff»f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY A³fbQf³f SXfdVf Af³fZ ¸fZÔ QZSXe WXû ¦fBÊ WX`Ü °f¸ff¸f »fû¦fûÔ IYû ´f`ÀfZ d¸f»f ¦fE WX`ÔÜ


Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

07 ¸ff¨fÊX 2018

5

O;kikj txr

¶f`ÔdIÔY¦f VfZ¹fSXûÔ ¸fZÔ d¦fSXfUMX ÀfZ ÀfZÔÀfZ¢Àf 430 AÔIY MXcMXf, d³fµMXe ·fe 110 AÔIY ³fe¨fZ ¸fbÔ¶fBÊÜ ¶fÔ¶fBÊ VfZ¹fSX ¶ffþfSX IZY ÀfZÔÀfZ¢Àf ¸fZÔ Afþ IYfSXû¶ffSX IZY AfdJSXe §fÔMXZ ¸fZÔ þûSXQfSX d¦fSXfUMX AfBÊ AüSX ¹fWX430 AÔIY MXcMXIYSX IYSXe¶f °fe³f ¸fWXe³fZ IZY d³f¨f»fZ À°fSX33,317 AÔIY ´fSX Af ¦f¹ffÜ BÀf °fSXWX IYe J¶fSXZÔ AfBÊ WX`Ô dIY d³fþe ÃfZÂf IZY AfBÊÀfeAfBÊÀfeAfBÊ ¶f`ÔIY IYe ´fi¶fÔ²f d³fQZVfIY AüSX ¸fb£¹f IYf¹fÊIYfSXe ¨fÔQf IYû¨fSX °f±ff Ed¢ÀfÀf ¶f`ÔIY IYe ´fi¸fbJ dVfJf Vf¸ffÊ IYû ¦fÔ·feSX ²fûJf²fOÞXe þfÔ¨f IYf¹ffÊ»f¹f (EÀfERYAfBÊAû) ³fZ ´fÔþf¶f ³fZVf³f»f ¶f`ÔIY (´feE³f¶fe) IZY 12,000 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ ÀfZ Ad²fIY IZY §fûMXf»fZ IZY dÀf»fdÀf»fZ ¸fZÔ Àf¸f³f dIY¹ff WX`Ü BÀfÀfZ ¶f`ÔIYûÔ IZY VfZ¹fSX d¶fIYUf»fe Q¶ffU ¸fZÔ SXWXZÜ ¹fWX14 dQÀfÔ¶fSX, 2017 IZY ¶ffQ ÀfZÔÀfZ¢Àf IYf d³f¨f»ff À°fSX WX`Ü CXÀf dQ³f ÀfZÔÀfZ¢Àf33,246.70 AÔIY ´fSX ¶fÔQ WXbAf ±ffÜ ·ffSX°fe¹f ÀMXZMX ¶f`ÔIY, AfBÊÀfeAfBÊÀfeAfBÊ ¶f`ÔIY, ¶f`ÔIY AfRY ¶fOÞXüQf, ´feE³f¶fe, IYûMXIY ¶f`ÔIY, E¨fOXeERYÀfe ¶f`ÔIY, Ed¢ÀfÀf ¶f`ÔIY, RZYOXSX»f ¶f`ÔIY AüSX ¹fÀf ¶f`ÔIY IZY VfZ¹fSX2.77 ´fid°fVf°f °fIY ³fe¨fZ Af ¦fEÜ ·ffSX°fe¹f dSXþUÊ ¶f`ÔIY ³fZ E³f´feE U¦feÊIYSX¯f d³f¹f¸fûÔ IZY CX»»fÔ§f³f IZY d»fE Ed¢ÀfÀf

¶f`ÔIY ´fSX °fe³f IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ °f±ff IZYUfBÊÀfe ÀfZ33,317.20 AÔIY ´fSX ¶fÔQ WXbAfÜ dQ¹ffÜ ½¹ff´fIY øY´f ÀfZ Àf·fe ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ d¶fIYUf»fe IYf dÀf»fdÀf»ff ¨f»ffÜ E³f´feE IZY ¸fbïZ, DYÔ¨fe ¶ffÔOX ´fifd~ °f±ff IYû¿f IYe »ff¦f°f þ`ÀfZ ¸fbïûÔ IYe UþWX ÀfZ ¶f`ÔIYûÔ IZY VfZ¹fSX Q¶ffU ¸fZÔ WX`ÔÜ d³fUZVfIY ·fe Àf°fIYÊ WX`Ô AüSX UZ dIYÀfe ÀfÔIZY°fIY IYf BÔ°fþfSX IYSX SXWXZ WX`ÔÜ’’ EÀfERYAfBÊAû ³fZ ³feSXU ¸fûQe AüSX ¸fZWXb»f ¨füIYÀfe IYe IÔY´fd³f¹fûÔ IZY Àff±f IYfSXû¶ffSX IYSX³fZ Uf»fZ31 ¶f`ÔIYûÔ IZY UdSXâ Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû ¹fWXfÔ A´f³fZ IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ ¶fb»ff¹ff WX`Ü ¸fedOX¹ff IYe IbYL J¶fSXûÔ ¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff WX` d³f¹f¸f³fûÔ IZY CX»»fÔ§f³f IZY d»fE BÔdOX¹f³f IbY»f d¸f»ffIYSX d´fL»fZ ´ffÔ¨f ÀfÂfûÔ ¸fZÔ dIY AfBÊÀfeAfBÊÀfeAfBÊ ¶f`ÔIY IYe ´fi¶fÔ²f AûUSXÀfeþ ¶f`ÔIY ´fSX Qû IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYf ÀfZÔÀfZ¢Àf 1,129 AÔIY ³fe¨fZ Af¹ff WX`Ü d³fQZVfIY EUÔ ¸fb£¹f IYf¹fÊIYfSXe ¨fÔQf IYû¨fSX þb¸ff³ffÊ »f¦ff¹ff WX`Ü BÀfÀfZ ·fe ¶f`ÔIYûÔ IZY UWXeÔ ³fZVf³f»f ÀMXfgIY E¢Àf¨fZÔþ IYf °f±ff Ed¢ÀfÀf ¶f`ÔIY IYe ´fi¸fbJ dVfJf Vf¸ffÊ VfZ¹fSX Q¶ffU ¸fZÔ SXWXZÜ d³fµMXe ·fe EIY Àf¸f¹f10,400 AÔIY IZY IYû EÀfERYAfBÊAû ³fZ °f»f¶f dIY¹ff WX`Ü A³¹f EdVf¹ffBÊ ¶ffþfSXûÔ IZY ¸fþ¶fc°f ÷YJ À°fSX IYû ´ffSX IYSX10,441.35 AÔIY UWXeÔ ÀfcÂfûÔ IYf IYWX³ff WX` dIY BÀf °fSXWX IZY ÀfZ ¶fÔ¶fBÊ VfZ¹fSX ¶ffþfSX IYf30 VfZ¹fSXûÔ Uf»ff °fIY ¦f¹ffÜ ¶ffQ ¸fZÔ ¹fWX10,215.90 ´fÂf Àff¸ff³¹f°f: ¶f`ÔIYûÔ IZY ´fi¸fbJûÔ IZY ÀfZÔÀfZ¢Àf34,047.43 AÔIY ´fSX ¸fþ¶fc°f AÔIY IZY d³f¨f»fZ À°fSX °fIY Af¹ffÜ AÔ°f IYf¹ffÊ»f¹fûÔ ¸fZÔ WXe ´fWXbÔ¨f°fZ WX`ÔÜ B³f Jb»f³fZ IZY ¶ffQ34,060.13 AÔIY IZY ¸fZÔ ¹fWX109.60 AÔIY ¹ff1.06 ´fid°fVf°f §fMX³ffIiY¸fûÔ IZY ¶fe¨f ¶feEÀfBÊ ¸fZÔ ¦fe°ffÔþd»f CX¨¨fÀ°fSX °fIY ¦f¹ffÜ WXf»ffÔdIY, IYfSXû¶ffSX IZY ³fbIYÀff³f ÀfZ 10,249.25 AÔIY ´fSX þZ¸Àf IYf VfZ¹fSX IYSXe¶f ´ffÔ¨f ´fid°fVf°f IZY IZY AÔd°f¸f §fÔMXZ ¸fZÔ ¹fWX ³fIYfSXf°¸fIY Qf¹fSXZ ¶fÔQ WXbAfÜ ³fbIYÀff³f ÀfZ52 Àf~fWX IZY d³f¨f»fZ ¸fZÔ Af ¦f¹ffÜ EIY Àf¸f¹f ¹fWX dþ¹fûdþ°f RYfB³fZÔdVf¹f»f ÀfdUÊÀfZþ IZY Vfû²f À°fSX18.35 ÷Y´f¹fZ ´fSX Af ¦f¹ffÜ14 33,209.76 AÔIY IZY d³f¨f»fZ À°fSX °fIY ´fi¸fbJ dU³fûQ ³ff¹fSX ³fZ IYWXf, RYSXUSXe IYû ´feE³f¶fe §fûMXf»ff Àff¸f³fZ Af³fZ Af¹ffÜ AÔ°f ¸fZÔ ÀfZÔÀfZ¢Àf429.58 AÔIY ‘‘ÀfIYfSXf°¸fIY U`dV½fIY ÀfÔIZY°fûÔ IZY IZY ¶ffQ ÀfZ IÔY´f³fe IYf VfZ¹fSX75 ´fid°fVf°f ¹ff1.27 ´fid°fVf°f IZY ³fbIYÀff³f ¶ffUþcQ ¶ffþfSX ³fZ VfbøYAf°fe »ff·f ¦fÔUf MXcMX ¨fbIYf WX`Ü

dUØf ¸fÔÂff»f¹f ³fZ ¶f`ÔIYûÔ ÀfZ ¶fOÞXZ IYþÊQfSXûÔ IZY ´ffÀf´fûMXÊ IYf ¶¹fûSXf »fZ³fZ IYû IYWXf ³f¹fe dQ»»feÜ ´fÔþf¶f ³fZVf³f»f ¶f`ÔIY ¸fZÔ ²fûJf²fOÞXe IZYÀff¸f³fZ Af³fZ IZY ¶ffQ ÀfSXIYfSX ¶f`ÔIYûÔ IYf »fZIYSX QZVf ÀfZ ¶ffWXSX ·ff¦f³fZ IZY ¸ff¸f»fûÔ IYe SXûIY±ff¸f IZY d»fE IYþÊ IZY d³f¹f¸fûÔ IYû Àf£°f IYSX SXWXe WX`Ü dUØf ¸fÔÂff»f¹f ³fZ ÀffUÊþd³fIY ÃfZÂf IZY ¶f`ÔIYûÔ IYû45 dQ³fûÔ IZY ·fe°fSXEZÀfZ CX³f Àf·fe IYþÊQfSXûÔ IYf ´ffÀf´fûMXÊ IYf ¶¹fûSXf »fZ³fZ IYû IYWXf WX` dþ³WXûÔ³fZ 50 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ ÀfZ Ad²fIY IYþÊ »fZ SXJf WX`Ü BÀf ´fWX»f IYf ¸fIYÀfQ ²fûJf²fOÞXe IYSX³fZ Uf»fZ ³feSXU ¸fûQe AüSX dUþ¹f ¸ff»¹ff þ`ÀfZ »fû¦fûÔ IYû QZVf LûOÞXIYSX ·ff¦f³fZ ÀfZ SXûIY³ff WX`Ü ÀfcÂfûÔ ³fZ ¹fWX ¶f°ff¹ffÜ ÀfcÂfûÔ ³fZ dUØf ¸fÔÂff»f¹f IZY ´fSXf¸fVfÊ IYf WXUf»ff QZ°fZ WXbE IYWXf dIY A¦fSX IYþÊQfSX IZY ´ffÀf ´ffÀf´fûMXÊ ³fWXeÔ WX`, °f¶f ¶f`ÔIY IYû §fû¿f¯ff´fÂf IZY øY´f ¸fZÔ ´fi¸ff¯f´fÂf »fZ³ff WXû¦ffÜ BÀf¸fZÔ ¹fWX dþIiY WXû¦ff ÀfÔ¶fÔd²f°f ½¹fdöY IZY ´ffÀf ´ffÀf´fûMXÊ ³fWXeÔ WX`Ü ´fSXf¸fVfÊ ¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff WX` dIY IYþÊ AfUZQ³f RYf¸fÊ

¸fZÔ CX´f¹fböY øY´f ÀfZ ÀfÔVfû²f³f dIY¹ff þf³ff þf³f¶fcÓfIYSX IYþÊ ³fWXeÔ »füMXf³fZ Uf»fûÔ IYû AüSX CXÀfIZY dSXV°fZQfSX ¸fZWXb»f ¨fûIYÀfe IZY ´fÔþf¶f ³fZVf³f»f ¶f`ÔIY IZY Àff±f12,700 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYe IYd±f°f ²fûJf²fOÞXe IZY ¶ffQ BÀf¸fZÔ °fZþe »ff¹fe ¦f¹feÜ ¶f`ÔIYûÔ IYû ÀffRY- Àfb±fSXf ¶f³ff³fZ IZY ´fi¹ffÀf IZY °fWX°f dUØf ¸fÔÂff»f¹f ³fZ d´fL»fZ Àf~fWX ÀffUÊþd³fIY ÃfZÂf IZY ¶f`ÔIYûÔ IYû CX³f Àf·fe RÔYÀfZ IYþÊ Uf»fZ Jf°fûÔ IYe þfÔ¨f IYSX³fZ IYû IYWXf dþ³f¸fZÔ ¶fIYf¹ff50 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ ÀfZ Ad²fIY WX`Ü Àff±f WXe ¸ff¸f»fZ IZY A³fbÀffSX BÀfIYe Àfc¨f³ff Àfe¶feAfBÊ IYû QZ³fZ IYû IYWXfÜ BÀfIYf ¸fIYÀfQ ²fûJf²fOÞXe IYe ¨ffdWXE °ffdIY BÀf¸fZÔ FY¯f »fZ³fZ Uf»fûÔ IZY QZVf LûOÞXIYSX þf³fZ ÀfZ SXûIY³fZ IZY d»f¹fZ AfVfÔIYf IYf ´f°ff »f¦ff³ff WX`Ü ´ffÀf´fûMXÊ IYf ¶¹fûSXf Vffd¸f»f dIY¹ff þf Àf¸f¹f ´fSX IYQ¸f ³fWXeÔ CXNXf ´ff°fZÜ ³feSXU BÀfIZY A»ffUf ¸fÔÂff»f¹f ³fZ ¶f`ÔIYûÔ ÀfZ250 ¸fûQe, ¸fZWXb»f ¨fûIYÀfe, dUþ¹f ¸ff»¹ff AüSX IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ ÀfZ Ad²fIY IZY IYþÊ ´fSX ³fþSX ÀfIZYÜ ´ffÀf´fûMXÊ IZY ¶¹fûSXZ ÀfZ ¶f`ÔIYûÔ IYû ²fûJf²fOÞXe þd°f³f ¸fZWX°ff þ`ÀfZ IYBÊ ¶fOÞXZ ¨fcIYIY°ffÊ QZVf SXJ³fZ IYû IYWXf WX`Ü Àff±f WXe IYþÊ IYe IYSX³fZ Uf»fûÔ IYû QZVf LûOÞXIYSX ·ff¦f³fZ ÀfZ LûOÞXIYSX RYSXfSX WXû ¦f¹fZÜ BÀfÀfZ UÀfc»fe Vf°fûÊÔ IYf CX»»fÔ§f³f WXû³fZ ´fSX °fbÔSX°f EWXd°f¹ff°fe CX´ff¹f IYSX³fZ IYû IYWXfÜ ¹fWX SXûIY³fZ IZY d»f¹fZ Àf¸f¹f ´fSX IYfSXÊUfBÊ IYSX³fZ ´fi¯ff»fe IYe CX»fÓf³f ¶fPÞXe WX`Ü AüSX ÀfÔ¶fÔd²f°f ´fifd²fIYSX¯fûÔ IYû Àfcd¨f°f CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY d´fL»fZ Àf~fWX þ³fUSXe ¸fZÔ ÀffUÊþd³fIY ÃfZÂf IZY ¶f`ÔIYûÔ IZY IYSX³fZ ¸fZÔ ¸fQQ d¸f»fZ¦feÜ ¶f`ÔIY ´ffÀf´fûMXÊ IYf ¸fÔdÂf¸fÔOX»f ³fZ ·f¦fûOÞXf Afd±fÊIY A´fSXf²f d»f¹fZ LWX ÀfcÂfe Àfb²ffSX CX´ff¹fûÔ IYf dWXÀÀff ¶¹fûSXf ³fWXeÔ WXû³fZ ÀfZ ¨fcIY°ffAûÊÔ JfÀfIYSX dU²fZ¹fIY IYû ¸fÔþcSXe QZ QeÜ ³feSXU ¸fûQe WX`Ü

dSXþUÊ ¶f`ÔIY IZY IY¸fʨffdSX¹fûÔ ³fZ IYe ´fZÔVf³f ¸fZÔ ÀfÔVfû²f³f IYe ¸ffÔ¦f ³f¹fe dQ»»feÜ ·ffSX°fe¹f dSXþUÊ ¶f`ÔIY IZY IY¸fʨffdSX¹fûÔ AüSX Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ IZYÔQie¹f ·fdU¿¹f d³fd²f (Àfe´feERY) ¹fûþ³ff IYû ¨fb³f³fZ Uf»fûÔ IZY d»f¹fZ ´fZÔVf³f IYf dUIY»´f ¨fb³f³fZ IYf EIY AÔd°f¸f AUÀfSX QZ³fZ °f±ff ´fZÔVf³f ½¹fUÀ±ff ¸fZÔ ÀfÔVfû²f³f IYe ¸ffÔ¦f IYû »fZIYSX ¹fWXfÔ IZYÔQie¹f ¶f`ÔIY IZY ÃfZÂfe¹f IYf¹ffÊ»f¹f ´fSX ´fiQVfʳf dIY¹ffÜ CX³fIYe ¹fcd³f¹f³f ¹fc³ffBMXZOX RYûSX¸f AfRY dSXþUÊ ¶f`ÔIY AfdRYÀfÀfÊ EÔOX E¸´»ffBþ (dQ»»fe BIYfBÊ) ³fBÊ ´fZÔVf³f ´fi¯ff»fe (E³f´feEÀf) A´f³ff³fZ Uf»fZ IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû ·fdU¿¹f d³fd²f IYf ·fe »ff·f QZ³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYSX SXWXe WX`Ü ¹fcd³f¹f³f IZY A³fbÀffSX dSXþUÊ ¶f`ÔIY IYd¸f¹fûÔ ³fZ dQ»»fe IZY A»fUf QZVf ·fSX ¸fZÔ AfSX¶feAfBÊ IZY IYf¹ffÊ»f¹fûÔ ´fSX ²fSX³fZ ´fiQVfʳfûÔ IYf Af¹fûþ³f dIY¹ffÜ ÀfÔ¦fNX³f ³fZ ¸ffÔ¦f ´fcSXe ³fWXeÔ WXû³fZ ´fSX Qû dQ³f IYe WXOÞX°ff»f Af¹fûdþ°f IYSX³fZ IYe ²f¸fIYe Qe WX`Ü ¹fcd³f¹f³f ³fZ EIY ¶f¹ff³f ¸fZÔ IYWXf, WX¸f »fÔ¶fZ Àf¸f¹f ÀfZ ÀfZUfd³fUÈØfûÔ IZY d»f¹fZ ´fZÔVf³f ¸fZÔ ÀfÔVfû²f³f AüSX Àfe´feERY ´fSX Afdßf°f 2500 ÀfZUfd³fUÈØf IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû ´fZÔVf³f ¹fûþ³ff ¸fZÔ Vffd¸f»f IYSX³fZ IZY d»f¹fZ AÔd°f¸f ¶ffSX ´fZÔVf³f IYf dUIY»´f CX´f»f¶²f IYSXf³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYSX°fZ Af SXWXZ WX`ÔÜ IZYÔQie¹f ¶f`ÔIY IZY d³fQZVfIY ¸fÔOX»f AüSX ´fi¶fÔ²f³f IYe WX¸ffSXe ¸ffÔ¦fûÔ ´fSX ÀfWX¸fd°f IZY ¶ffUþcQ BÀfZ »ff¦fc ³fWXeÔ dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü ÀfÔ¦fNX³f IZY A³fbÀffSX ´fZÔVf³f ¸fZÔ ÀfÔVfû²f³f ³fWXeÔ WXû³fZ ÀfZ IYBÊ IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû IYfRYe IY¸f ´fZÔVf³f d¸f»f SXWXf WX`Ü ¹fcd³f¹f³f IYf QfUf WX` dIY BÀfÀfZ ÀfSXIYfSXe Jþf³fZ ´fSX IYûBÊ ¶fûÓf ³fWXeÔ ´fOÞXZ¦ff AüSX BÀfIYe ´fcSXe SXfdVf dSXþUÊ ¶f`ÔIY ´fZÔVf³f IYû¿f õfSXf UWX³f dIY¹ff þfE¦ffÜ ¹fcd³f¹f³f IZY Àfd¨fU Àfb³fe»f IbY¸ffSX ³fZ IYWXf, BÀf ¶ffSXZ ¸fZÔ dSXþUÊ ¶f`ÔIY IZY ¦fU³fÊSX OXf. CXdþÊ°f ´fMXZ»f ³fZ 20 AöYc¶fSX 2017 IYû ´fÂf d»fJIYSX ÀfSXIYfSX ÀfZ WX¸ffSXe ¸ffÔ¦fûÔ ´fSX ÀfWXf³fb·fcd°f ´fcUÊIY dU¨ffSX IYSX³fZ IYû IYWXf ±ff »fZdIY³f A¶f°fIY ÀfSXIYfSX IYe °fSXRY ÀfZ IYûBÊ þUf¶f ³fWXeÔ Af¹ffÜ

dIYÀff³fûÔ ´fSX þeEÀfMXe IYf Qe§fÊIYfd»fIY ´fi·ffU ÀfIYfSXf°¸fIY WXû¦ff: ÀfSXIYfSX ³f¹fe dQ»»feÜ ÀfSXIYfSX ³fZ IYWXf dIY ¸ff»f EUÔ ÀfZUf IYSX (þeEÀfMXe) IYe ½¹fUÀ±ff IYf dIYÀff³fûÔ ´fSX Qe§fÊIYfd»fIY ´fi·ffU ÀfIYfSXf°¸fIY WXû¦ff ¢¹fûÔdIY QZVf EIY»f ¸fÔOXe ¶f³f SXWXf WX` AüSX BÀfÀfZ AfÔ°fdSXIY ¶ff²ffEÔ QcSX WXûÔ¦feÜ »fûIYÀf·ff ¸fZÔ þZ þZ MXe ³fMXþeÊ AüSX AfSX ´ffd±fÊ´f³f IZY ´fiV³f IZY d»fdJ°f CXØfSX ¸fZÔ IÈYd¿f EUÔ dIYÀff³f IY»¹ff¯f ¸fÔÂfe SXf²ff¸fûWX³f dÀfÔWX ³fZ Afþ ¹fWX þf³fIYfSXe QeÜ


07 ¸ff¨fÊ 2018

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

6

dWX³Qc WXû³fZ ´fSX ¦fUÊ IYe A³fb·fcd°f WXû³ff EIYþbMX°ff IYe ´fWX»f, ¶fbSXe ¶ff°f ³fWXeÔ: ¹fû¦fe AfdQ°¹f³ff±f Àfûd³f¹ff ³fZ dU´fÃfe ³fZ°ffAûÔ

SXfdÂf·fûþ ´fSX Af¸fÔdÂf°f dIY¹ff

»fJ³fDYÜ CXØfSX ´fiQZVf IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¹fû¦fe AfdQ°¹f³ff±f ³fZ IYWXf dIY dWX³Qc WXû³fZ ´fSX ¦fUÊ IYe A³fb·fcd°f WXû³ff IYûBÊ ¶fbSXe ¶ff°f ³fWXeÔ WX`Ü ¹fû¦fe ³fZ IYWXf dIY ·ffþ´ff þû AÔQSX WX`, UWXeÔ ¶ffWXSX WX` AüSX UWX '´ffJÔOX' ³fWXeÔ IYSX ÀfIY°feÜ dU²ff³fÀf·ff ¸fZÔ SXfª¹f´ff»f IZY Ad·f·ff¿f¯f ´fSX ²f³¹fUfQ ´fiÀ°ffU IYe ¨f¨ffÊ IZY þUf¶f ¸fZÔ ¹fû¦fe ³fZ IYWXf, '¸fbÓfÀfZ EIY ´fÂfIYfSX ³fZ ´fcLf ±ff dIY Af´f³fZ Qe´fû°ÀfU A¹fû²¹ff ¸fZÔ ¸f³ff¹ff, WXû»fe ¸f±fbSXf ¸fZÔ ¸f³ff¹fe ... BÊQ IYWXfÔ ¸f³ffEÔ¦fZÜ ¸f`Ô³fZ IYWXf dIY ¸f`Ô BÊQ ³fWXeÔ ¸f³ff ´ffDYÔ¦ffÜ ¸f`Ô A´f³fe ÀfÔÀIÈYd°f AüSX ´fSXÔ´fSXf IZY A³fbøY´f BÊQ ³fWXeÔ ¸f³ff°ffÜ »fZdIY³f VffÔd°f´fcUÊIY IYûBÊ BÊQ ¸f³ffE¦ff °fû ÀfSXIYfSX ÀfWX¹fû¦f IYSXZ¦fe AüSX ÀfbSXÃff QZ¦feÜll CX³WXûÔ³fZ Àf´ff-¶fÀf´ff ÀfdWX°f dU´fÃfe Q»fûÔ ´fSX AfIiYf¸fIY °fZUSX A´f³ff°fZ WXbE IYWXf, 'AUÀfSXUfQe ¶f³fIYSX §fSX ¸fZÔ ¶f`NXIYSX þ³fZDY »f¦ffEÔ¦fZ AüSX ¶ffWXSX þfEÔ¦fZ °fû MXû´fe »f¦ffEÔ¦fZÜ ¹fZ IYü³f Àff ´ffJÔOX WX`Ü ¹fZ ´ffJÔOX ·ffþ´ff ³fWXeÔ IYSX ÀfIY°feÜ þû AÔQSX WX` UWXeÔ ¶ffWXSX WX`Üll ¹fû¦fe ³fZ IYWXf, kkdWX³Qc WXû³fZ ´fSX ¦fUÊ IYe A³fb·fcd°f WXû³ff

IYûBÊ ¶fbSXe ¶ff°f ³fWXeÔ WX`Ü WX¸fZÔ ·ffSX°f IYe ´fSXÔ´fSXf AüSX dUSXfÀf°f ´fSX ¦füSXU IYe A³fb·fcd°f WX`Ü °fe±ffÊMX³f IZY Àff±f-Àff±f ´f¹fÊMX³f IYû ¶fPXfUf QZ³fZ IZY d»fE ·fe WX¸f³fZ BÀfIYf CX´f¹fû¦f dIY¹ff WX`Ül CX³WXûÔ³fZ IYWXf, kkWX¸ffSXZ ´ffÀf ²ffd¸fÊIY ´f¹fÊMX³f IYe ´fi¨fbSX ÀfÔ·ffU³ffEÔ WX`ÔÜ IYfVfe WX¸ffSXZ ´ffÀf WX`Ü A¹fû²¹ff ´fSX IYü³f ¦füSXU IYe A³fb·fcd°f ³fWXeÔ IYSX ÀfIY°ffÜ Àf´ff-¶fÀf´ff IYe ÀfSXIYfSXZÔ A¹fû²¹ff IYû d¶fþ»fe ³fWXeÔ QZ°fZ ±fZÜ IYfVfe ¸fZÔ IYf¸f ³fWXeÔ IYSX³fZ QZ°fZ ±fZÜ ¸f±fbSXf ¸fZÔ dUIYfÀf ¹fûþ³ffAûÔ IYû AUøYð IYSX dQ¹ff ±ffÜ A¹fû²¹ff ¸fZÔ SXf¸f»f»ff IYe ´fSXÔ´fSXf, d¨fÂfIcYMX ¸fZÔ IYe°fʳf IYe ´fSXÔ´fSXf ¶fÔQ IYSXf Qe ±feÜ ¹fû¦fe ³fZ IYWXf dIY QZVf ¸fZÔ °fe±ffÊMX³f EUÔ ´f¹fÊMX³f IYe PXZSXûÔ ÀfÔ·ffU³ffEÔ CXØfSX ´fiQZVf ¸fZÔ WX`ÔÜ ´f¹fÊMX³f AüSX °fe±ffÊMX³f IYe dþ°f³fe ÀfÔ·ffU³ff CXØfSX ´fiQZVf ¸fZÔ WX`, BÀf¸fZÔ QÀf ¦fb³ff UÈdð IYe þf ÀfIY°fe WX`Ü 'BIYû MXcdSXª¸f, WX`dSXMXZþ MXcdSXª¸f' ¸fZÔ ·fe CXØfSX ´fiQZVf Àf¸fÈð WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY Àf´ff¶fÀf´ff ³fZ SXfª¹f IYe ÀfÔÀ±ffAûÔ IYû .. ¨ffWXZ ´fSX´fÔSXf¦f°f CX°´ffQ WXûÔ, WXÀ°fdVf»´f WXû ¹ff

´f¹fÊMX³f IYe ÀfÔ·ffU³ff WXû, CX³fIYe ·fic¯fWX°¹ff IYSX³fZ IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ff WX` Ü CXØfSX ´fiQZVf IYû ¶fQ³ff¸f dIY¹ff WX` »fZdIY³f d´fL»fZ 11 ¸fWXe³fZ ¸fZÔ AU²ffSX¯ff ¶fQ»fe WX`Ü ¹fû¦fe ³fZ IYWXf, kkd°fSXÔ¦fZ IYe Af³f ¶ff³f Vff³f IZY d»fE QZVf IYf ³ff¦fdSXIY A´f³fZ Af´fIYû Àf¸fd´fÊ°f IYSX°ff WX` »fZdIY³f IYfÀf¦fÔþ ¸fZÔ þû WXbAf, EIY d³fQûÊ¿f ¨fÔQ³f ¦fb~f IYe d³f¸fʸf WX°¹ff WXbBÊ BÀfd»fE ÀfSXIYfSX EZÀfZ °f°UûÔ ÀfZ Àf£°fe ÀfZ d³f´fMXZ¦feÜ dIYÀfe EZÀfZ Vf£Àf IYû ¶f£VfZÔ¦fZ ³fWXeÔ, þû d°fSXÔ¦ff ¹ffÂff ´fSX þ¶fSX³f SXûIY »f¦ff³fZ IYf IYf¸f IYSXZ¦ffÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ IYWXf dIY CX³fIYe ÀfSXIYfSX ³f¹ff ´ffNX¹fIiY¸f QZ³fZ þf SXWXe WX`Ü BÀf¸fZÔ ÀfÔ°f SXdUQfÀf, Uf»¸fedIY, AÔ¶fZOXIYSX, ÀfbWXZ»fQZU, Óf»fIYfSXe ¶ffBÊ, ÀUf²fe³f°ff IZY d»fE »fOX³fZ Uf»fûÔ IYû Àf¸ffdWX°f dIY¹ff þf¹fZ¦ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, kkWX¸f³fZ ÀIcY»f-IYfg»fZþûÔ IYe Lbd˜¹ffÔ Àf¸ff~ IYSX ¸fWXf´fbøY¿fûÔ IYû ´ffNX¹fIiY¸f IYf dWXÀÀff ¶f³ff¹ff WX` °ffdIY dUôf±feÊ CX³fIZY ½¹fdöY°U AüSX IÈYd°f°U ÀfZ ´fiZSX¯ff ´ff ÀfIZYÔÜll

Àf´ff IYf ¶fÀf´ff IYe ¦fûQ ¸fZÔ ¶f`NX³ff CXÀfIYe 'WX°ffVff AüSX d³fSXeWX°ff' IYf ´fi°feIY: ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¹fû¦fe AfdQ°¹f³ff±f »fJ³fDYÜ CXØfSX ´fiQZVf ¸fZÔ »fûIYÀf·ff IYe Qû ÀfeMXûÔ ´fSX WXû³fZ Uf»fZ CX´f¨fb³ffU IZY d»fE Àf´ff-¶fÀf´ff IZY ¶fe¨f °ff»f¸fZ»f ´fSX °feJf IYMXfÃf IYSX°fZ WXbE ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¹fû¦fe AfdQ°¹f³ff±f ³fZ IYWXf dIY Àf´ff IYf ¶fÀf´ff IYe ¦fûQ ¸fZÔ þfIYSX ¶f`NX þf³ff CXÀfIYe 'WX°ffVff AüSX d³fSXeWX°ff' IYf ´fi°feIY WX`Ü ¹fû¦fe ³fZ SXfª¹f dU²ff³fÀf·ff ¸fZÔ SXfª¹f´ff»f IZY Ad·f·ff¿f¯f ´fSX ²f³¹fUfQ ´fiÀ°ffU IYe ¨f¨ffÊ IZY þUf¶f ¸fZÔ ³fZ°ff ´fid°f´fÃf Àf´ff IZY SXf¸f ¦fûdU³Q ¨fü²fSXe IYe AûSX QZJ°fZ WXbE IYWXf, 'Af´f ¶fÀf´ff IYe ¦fûQ ¸fZÔ þfIYSX ¶f`NX þfB¹fZ .. ¹fZ d³fSXeWX°ff AüSX WX°ffVff ³fWXeÔ °fû ¢¹ff WX`?' Àf´ff—¶fÀf´ff ´fSX °feJf ´fiWXfSX IYSX°fZ WXbE ¹fû¦fe ³fZ IYWXf, '¸f`Ô ¶fÀf´ff IZY ³fZ°ff

»ff»fþe U¸ffÊ ÀfZ IYWX³ff ¨ffWXcÔ¦ff dIY Af´f À¸ffSXIYûÔ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ¶ff°f IYSX³fZ Af¹fZ ±fZÜ B³fIYf ÀfÔSXÃf¯f WX¸f Àf¶fIYf Qfd¹f°U WX` ¢¹fûÔdIY SXfª¹f IYf ´f`Àff »f¦ff WX`, ¨ffWXZ dIYÀfe ³fZ ·fe ¶f³ff¹ff WXû AüSX ¨ffWXZ UWX OXf. ·fe¸fSXfU AfÔ¶fZOXIYSX IYf WXû ¹ff IYfÔVfeSXf¸f IYf ..Ü' CX³WXûÔ³fZ IYMXfÃf dIY¹ff, 'Uû (Àf´ff) °fû ²UÀ°f IYSX³fZ IYe ¶ff°f IYSX SXWXZ ±fZ »fZdIY³f WX¸f A´f³fZ Àf¸f¹f ¸fZÔ ²UÀ°f ³fWXeÔ WXû³fZ QZÔ¦fZÜll Àf´ff-¶fÀf´ff IZY °ff»f¸fZ»f ´fSX ¹fû¦fe ¹fWXeÔ ³fWXeÔ øYIZY, ¶fd»IY ÀfUfd»f¹ff d³fVff³f JOXf dIY¹ff, 'Af¦fZ ÀfZ IYûBÊ ÀMXZMX ¦fZÀMX WXfCXÀf IYfÔOX °fû ³fWXeÔ WXû³fZ ´ffE¦ffÜ ¸fZSXZ Àf¸f¹f ¸fZÔ ³fWXeÔ WXû ´ffE¦ff ¸f`Ô BÀf ¶ff°f IYe ¦ffSXÔMXe »fZ°ff WXcÔÜ' ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ IYWXf dIY ½¹fdöY IYf

¶ffWXSXe AfUSX¯f ¶fQ»f þfE »fZdIY³f A´f³fe ´fiUÈd°f ÀfZ UWX ³fWXeÔ ¶fQ»f°ffÜ 'IbYL »fû¦f NXZIYf »fZ »fZ°fZ WX`Ô dIY WX¸f Àfb²fSXZÔ¦fZ ³fWXeÔ .. ¢¹fûÔ þ¶fQÊÀ°fe WX¸f CX³WXZÔ Àfb²ffSX³fZ ¨f»fZÔÜ d¶f¨Lc IYf ²f¸fÊ OXÔIY ¸ffSX³fZ IYf WX` °fû UWX OXÔIY ¸ffSXZ¦ff WXeÜll ¹fû¦fe ³fZ IYWXf dIY ·ffþ´ff ³fZ dÂf´fbSXf ¸fZÔ »ff»f ÓfÔOXZ IYû OXb¶fû dQ¹ff WX`Ü A¶f CXØfSX ´fiQZVf ¸fZÔ »ff»f MXû´fe IYû OXb¶ff QZÔ¦fZÜ »ff»f MXû´fe A¶f ³fWXeÔ ¨f»fZ¦feÜ 'A¶f IZYÀfdSX¹ff IYf Àf¸f¹f Af ¦f¹ff WX` AüSX IZYÀfdSX¹ff dUIYfÀf IYf ´fi°feIY WX`Üll CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ´fiQZVf ¸fZÔ 22 IYSXûOX þ³f°ff IYû ÀfbSXÃff QZ³fZ, dUIYfÀf AüSX ÀfbVffÀf³f ÀfZ þûOX³fZ IZY d»fE WX¸ffSXe ÀfSXIYfSX ´fcSXe °fSXWX ´fid°f¶fð WX`Ü

³f¹fe dQ»»feÜ IYfÔ¦fiZÀf ³fZ°ff Àfûd³f¹ff ¦ffÔ²fe ³fZ Àf·fe dU´fÃfe Q»fûÔ IZY ³fZ°ffAûÔ IYû 13 ¸ff¨fÊ IYû SXfdÂf·fûþ ´fSX Af¸fÔdÂf°f dIY¹ff WX` dþÀfZ ·ffþ´ff IZY dJ»ffRY dU´fÃf IYû EIYþbMX IYSX³fZ IZY °ffþf ´fi¹ffÀf IZY øY´f ¸fZÔ QZJf þf SXWXf WX`Ü ´ffMXeÊ ÀfcÂfûÔ ³fZ ¹fWX þf³fIYfSXe Qe WX`Ü ´ffMXeÊ IZY EIY þf³fIYfSX ÀfcÂf ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ÀfÔÀfQ ¸fZÔ ÀfSXIYfSX ´fSX WX¸f»ff ¶fû»f³fZ IZY d»fE dU´fÃfe Q»fûÔ õfSXf WXf±f d¸f»ff¹fZ þf³fZ IYe ´fÈâ·fcd¸f ¸fZÔ ¹fWX ´fWX»f dU´fÃf IYû ¸fþ¶fc°f IYSX³fZ °f±ff2019 IZY »fûIYÀf·ff ¨fb³ffUûÔ IZY d»fE ÀfÔ¹fböY ¸fû¨fZÊ IYe ³feÔUSXJ³fZ IYe dQVff ¸fZÔ EIY IYQ¸f WX`Ü Àfûd³f¹ff ¦ffÔ²fe³fZ ¹fWX ´fWX»f EZÀfZ Àf¸f¹f ¸fZÔ IYe WX` þ¶fdIY ¦f`SX ·ffþ´ff, ¦f`SX IYfÔ¦fiZÀf ¸fû¨ffÊ IYe ÀfÔ·ffU³ffAûÔ IYû »fZIYSX ¨f¨ffÊ WXû SXWXe WX`Ü BÀfÀfZ ´fWX»fZ MXeAfSXEÀf ´fi¸fbJ EUÔ °fZ»fÔ¦ff³ff IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe IZY ¨f³QiVfZJSX SXfU ³fZ BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ SXf¿MÑXe¹f À°fSX ´fSX dU¨ffSX dU¸fVfÊ IYSX³fZ IYf ´fiÀ°ffU dQ¹ff ±ffÜ IYfÔ¦fiZÀf IZY Àf¸fe´fe ÀfcÂfûÔ ³fZ BÀf ¶ff°f IYe ´fbdá IYe dIY Àfûd³f¹ff ¦ffÔ²fe IYf SXfdÂf·fûþ CX³f Àf·fe dU´fÃfe Q»fûÔ IZY Àff±f Af³fZ IYû SXZJfÔdIY°f IYSXZ¦ff þû ÀfÔÀfQ IZY ·fe°fSX AüSX ¶ffWXSX ·ffþ´ff IYf ¸fbIYf¶f»ff IYSXZÔ¦fZÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, kk¹fWX ¸fWXþ SXfdÂf·fûþ ³fWXeÔ WXû¦ff ¶fd»IY ¹fWX dU´fÃfe Q»fûÔ IYf VfdöY ´fiQVfʳf ·fe WXû¦ff þû ·ffþ´ff IZY IbYVffÀf³f IZY dJ»ffRY EIYþbMX WXûIYSX EIY ¸fû¨ffÊ ¦fdNX°f IYSX³ff ´fÀfÔQ IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜll

IYfÔ¦fiZÀf IZY þf³fIYfSX ÀfcÂfûÔ ³fZ Ad²fIY ¶¹fûSXf QZ³fZ ÀfZ BÔIYfSX IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY IYBÊ ³fZ°ffAûÔ ³fZBÀf¸fZÔ A´f³fZdVfSXIY°f IYSX³fZ IYe ´fbdá IYe WX`Ü WXf»ffÔdIY CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY Àfûd³f¹ff ¦ffÔ²fe BÀf ¶ff°f IYû »fZIYSX B¨LbIY WX`Ô dIY Àf·fe Vfe¿fÊ dU´fÃfe ³fZ°ff BÀf¸fZÔ Af¹fZÔ dþÀf¸fZÔ °fȯf¸fc»f IYfÔ¦fiZÀf ´fi¸fbJ ¸f¸f°ff ¶f³fþeÊ ·fe Vffd¸f»f WXûÔÜ ¸f¸f°ff ³fZ A·fe BÀf ¶ffSXZ ¸fZÔ ´fbdá ³fWXeÔ IYe WX` dIY UZ BÀf¸fZÔ Vffd¸f»f WXûÔ¦fe A±fUf ³fWXeÔÜ ¸f¸f°ff ³fZ SXfU AüSX Qi¸fbIY IZY IYf¹fÊIYfSXe A²¹fÃf E¸f IZY ÀMXfd»f³f ÀfZ ÀfÔÀfQ IZY ·fe°fSX AüSX ¶ffWXSX °ff»f¸fZ»f IZY d»fE ¶ff°f¨fe°f IYe ±feÜ dU´fÃf IZY EIY ¶fOÞXZ ³fZ°ff ³fZ A´f³fe ´fWX¨ff³f CXþf¦fSX ³fWXeÔ IYSX³fZ IYe Vf°fÊ ´fSX ¶f°ff¹ff dIY SXfþ¦f IYf §fMXIY Q»f °fZQZ´ff ·fe IYfÔ¦fiZÀf ³fZ°ff IZY SXfdÂf·fûþ ¸fZÔ Vffd¸f»f WXû ÀfIY°ff WX`Ü °fZQZ´ff ·f»fZ WXe SXfþ¦f IYf §fMXIY WXû dIÔY°fb °fe³f °f»ffIY IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ CXÀf³fZ IZY³Qi IZY øYJ IZY dJ»ffRY þfIYSX ÀfÔÀfQ ¸fZÔ dU´fÃfe Q»fûÔ IZY Àff±f dUSXû²f þ°ff¹ff ±ffÜ ´ffMXeÊ ³fZ AfÔ²fi ´fiQZVf IYû dUVfZ¿f ´f`IZYþ QZ³fZ IZY ¸fbïZ ´fSX ·fe ÀfSXIYfSXÀfZ AÀfWX¸fd°f þ°ff¹fe WX`Ü

AOXf¯fe IYe þUf¶fQZWXe °f¹f dIYE þf³fZ IYf UöY: Àfb¶fiWX¸fd¯f¹f¸f ÀUf¸fe ³f¹fe dQ»»feÜ ·ffþ´ff ÀffÔÀfQ Àfb¶fiWX¸fd¯f¹f¸f ÀUf¸fe ³fZ CXôû¦f´fd°f ¦fü°f¸f AOXf¯fe ´fSX AfSXû´f »f¦ff¹ff dIY k¦f`SX- d³f¿´ffdQ°f AfdÀ°f¹fûÔ( E³f´feE) IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ UWX ¶fOÞXZ IY»ffIYSX WX`ÔÜl BÀfe IZY Àff±f CX³WXûÔ³fZ AOXf¯fe IYe þUf¶fQZWXe °f¹f dIYE þf³fZ IYe ·fe ¸ffÔ¦f IYeÜ BÀfIZY þUf¶f ¸fZÔ IÔY´f³fe ³fZ IYWXf WX` dIY CXÀfIYe ÀffJ EZÀfe WX` dIY CXÀfZ dUd·f³³f pû°fûÔ ÀfZ IYþÊ ´fif~ WXû°ff SXWX°ff WX` AüSX ¶fOÞXe ´fdSX¹fûþ³ffAûÔ IZY d»fE ¶fOÞXZ IYþÊ IYe þøYSX°f WXû°fe WXe WX`Ü ÀUf¸fe ³fZ EIY MXÐUeMX ¸fZÔ IYWXf, kkÀfSXIYfSXe ¶f`ÔIYûÔ IZY E³f´feE ¸fZÔ ¦fü°f¸f AOXf¯fe Àf¶fÀfZ ¶fOÞXZ dJ»ffOÞXe WX`ÔÜ A¶f Àf¸f¹f Af ¦f¹ff WX` dIY CX³fIYe þUf¶fQZWXe °f¹f IYe þfE ¹ff CX³fIZY dJ»ffRY EIY þ³fdWX°f ¹ffd¨fIYf A´fdSXWXf¹fÊ WXû ¦fBÊ WX`Üll CX³WXûÔ³fZ QfUf dIY¹ff, kk¶fWXb°f Àfe ¶ff°fZÔ WX`Ô dþ³f¸fZÔ CX³fIZY dJ»ffRY IbYL ³fWXeÔ WXbAf WX` AüSX ³ff WXe CX³fÀfZ IYûBÊ ÀfUf»f IYSX SXWXf WX`Ü ¹fWX ÀfSXIYfSX IZY d»fE Vfd¸fÔÊQ¦fe IYf Àf¶f¶f ¶f³f ÀfIY°ff WX` ¢¹fûÔdIY UWX JbQ IYû ÀfSXIYfSX IYf IYSXe¶fe þ°ff°ff WX`Üll ÀUf¸fe ³fZ IYWXf dIY ÀfSXIYfSX IYû CX³f ¸ff¸f»fûÔ ¸fZÔ EIY dÀ±fd°f SX´fMX ¸fÔ¦ff³fe ¨ffdWXE dþ³f¸fZÔ CX³fIYe IÔY´f³fe Vffd¸f»f WX`Ü Àff±f WXe Àfc¨fe¶fð E³f´feE, IYû¹f»ff Af¹ff°f AüSX AfgÀMÑZd»f¹ff ¸fZÔ CX³fIZY IYfSXû¶ffSX ÀfZ þbOÞXZ dUUfQûÔ ´fSX ·fe dÀ±fd°f À´fá IYe þf³fe ¨ffdWXEÜ ÀUf¸fe IYe dMX´´f¯fe ´fSX AOXf¯fe Àf¸fcWX ³fZ EIY ¶f¹ff³f þfSXe IYSX IYWXf dIY kCX³fIYe IÔY´fd³f¹fûÔ IYf IY¸f »ff¦f°f AüSX LûMXe AUd²f ¸fZÔ dUV½fÀ°fSXe¹f AUÀfÔSX¨f³ff ´fdSX¹fûþ³ffAûÔ IYû JOÞXf IYSX³fZ IYf Bd°fWXfÀf SXWXf WX`Ül Àf¸fcWX ³fZ IYWXf WX` k´fcÔþe IYe A°¹fd²fIY AfUV¹fIY°ff Uf»fe ´fdSX¹fûþ³ffAûÔ ¸fZÔ d³fd›°f ÷Y´f ÀfZ FY¯f IYe ´fcÔþe »f¦fZ¦feÜ »fZdIY³f WX¸ffSXe ÀffJ WX¸fZÔ dUd·f³³f pû°fûÔ ÀfZ FY¯f ´ff³fZ IZY IYfd¶f»f ¶f³ff°fe WX`Ü AOXf¯fe Àf¸fcWX IYf IYWX³ff WX` dIY, kIYþÊ I`YÀff WX` BÀfIYe EIY ¸ffÂf IYÀfüMXe ¹fWX WX` dIY ¢¹ff CXÀfIYe dIYÀ°fZÔ d³f¹fd¸f°f WX`Ô AüSX AOXf¯fe Àf¸fcWX A´f³fZ ´fifSXÔ·f ÀfZ WXe BÀfIYû ¶fWXb°f A¨Le °fSXWX ÀfZ ´ff»f³f IYSX°ff Af SXWXf WX`Ül


07 ¸ff¨fÊ 2018

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

7

lelkef;d

SXfþ³fed°fIY AdÀ°f°U ¶f¨ff³fZ IYe ¨fb³fü°fe ³fZ Àff±f »ff JOÞXf dIY¹ff ¶fbAf-¶f¶fbAf IYû Àf¸f¹f WXû°f ¶f»fUf³fÜ ¹fZ IYWXfU°f °fû Af´fIYû ¹ffQ WXe WXû¦feÜ ¹fZ UöY WXe WX` dþÀf³fZ Afþ CXØfSX ´fiQZVf IZY ²fbSX dUSXû²fe ´ffdMXʹfûÔ IYû EIY Àff±f ¨f»f³fZ IYû ¸fþ¶fcSX dIY¹ff WX`Ü ¹fWXfÔ ¶ff°f WXû SXWXe WX` Àf¸ffþUfQe ´ffMXeÊ AüSX ¶fWXbþ³f Àf¸ffþ ´ffMXeÊ IYeÜ CXØfSX ´fiQZVf ¸fZÔ Af¦ff¸fe 11 ¸ff¨fÊ IYû »fûIYÀf·ff IYe Qû ÀfeMXûÔ ¦fûSXJ´fbSX U RcY»f´fbSX ¸fZÔ WXû³fZ Uf»fZ CX´f¨fb³ffU ¸fZÔ ¶fÀf´ff ³fZ Àf´ff IYû Àf¸f±fʳf QZ³fZ IYf R`YÀf»ff IYSX d»f¹ff WX`Ü SXfª¹f IYe SXfþ³fed°f ¸fZÔ ²fbSX dUSXû²fe ¸ff³fZ þf³fZ Uf»fZ Àf´ff-¶fÀf´ff IYe EIYÀff±f IYQ¸f°ff»f dIYÀfe SXfþ³fed°fIY ¨f¸f°IYfSX ÀfZ IY¸f ³fWXeÔ WX`Ü AüSX SXfþ³fed°f ¸fZÔ EZÀfZ ¨f¸f°IYfSX QZJ³fZ IYû d¸f»f þf°fZ WX`ÔÜ IYV¸feSX ÀfZ IY³¹ffIbY¸ffSXe °fIY ·f¦fUZ IZY ¶fPÞX°fZ Àff¸fifª¹f IZY ¶fe¨f ¸ff¹ffU°fe IYf Àf´ff IZY Àff±f Af³ff QcSX¦ff¸fe SXfþ³fed°f AüSX SX¯f³fed°f IYf ´fi¶f»f ÀfÔIZY°f WX`Ü B³f Àf¶fIZY ¶fe¨f ¹fWX ÀfUf»f AWX¸f WXû þf°ff WX` dIY AfdJSXIYSX Uû ¢¹ff IYfSX¯f WX` dþÀf³fZ ¶fÀf´ff IYû Àf´ff IYf Àf¸f±fʳf QZ³fZ IZY d»fE ¸fþ¶fcSX dIY¹ffÜ ¢¹fûÔ ¸ff¹ffU°fe ³fZ Àf´ff ÀfZ A´f³fe QbV¸f³fe AüSX ´fid°fõÔdõ°ff ·fb»ff Qe? ¢¹ff ´fcUûÊØfSX IZY °fe³f SXfª¹fûÔ ¸fZÔ ·ffþ´ff IYe ¶fPÞX°f ³fZ ¶fÀf´ff IYû Àf´ff ÀfZ ¸f³f·fZQ AüSX ¸f°f·fZQ ·fb»ff³fZ IYû dUUVf dIY¹ff WX`? ¢¹ff ¸ff¹ffU°fe 2019 IZY »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU ÀfZ ´fWX»fZ CX´f¨fb³ffU ¸fZÔ ¦fNX¶fÔ²f³f IYf d»fMX¸fÀf MXZÀMX IYSX³ff ¨ffWX°fe WX`Ô? B³f °f¸ff¸f ÀfUf»fûÔ IZY B°fSX AWX¸f ÀfUf»f ¹fWX ·fe WX` dIY ¶fÀf´ff IYf WXf±fe Àf´ff IYe ÀffBdIY»f IYû dIY°f³ff ¸fþ¶fc°f Qe ´ffE¦ffÜ ¹fZ ÀfUf»f ¢¹fûÔ? AÀf»f ¸fZÔ ´fSXÔ´fSXf³fbÀffSX ¶fÀf´ff CX´f¨fb³ffU ¸fZÔ dWXÀÀff ³fWXeÔ »fZ°fe WX`Ü 2012 ¸fZÔ Àf´ff ³fZ ¶fÀf´ff IYû ´fMXJ³fe QZIYSX ¹fc´fe IYf dÀfÔWXfÀf³f CXÀfÀfZ Le³f d»f¹ff ±ffÜ dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU IZY IYSXe¶f PXfBÊ Àff»f ¶ffQ dÀfÔ°f¶fSX 2014 ¸fZÔ ¹fc´fe ¸fZÔ dU²ff³fÀf·ff IYe 11 U »fûIYÀf·ff IYe EIY ¸f`³f´fbSXe ÀfeMX ´fSX CX´f¨fb³ffU WXbE ±fZÜ ¶fÀf´ff ³fZ ¨fb³ffU ³f »fOÞX³fZ IYf R`YÀf»ff d»f¹ff ±ffÜ ¶fÀf´ff ³fZ A´f³fZ UûMXSXûÔ IYû ÀfeMXUfSX d³fQÊ»fe¹f ´fi°¹ffVfe IYû Àf¸f±fʳf QZ³fZ IYf RYSX¸ff³f þfSXe dIY¹ff ±ffÜ Qd»f°fûÔ U d´fLOÞXûÔ IYû A´f³ff ´f¢IYf UûMX ¸ff³f³fZ Uf»fe ¸ff¹ffU°fe IZY RYSX¸ff³f IYe CX³fIZY Àf¸fʱfIYûÔ ³fZ ²fdªþ¹ffÔ CXOÞXf³fZ IYf IYf¸f dIY¹ffÜ ¶fÀf´ff Àf¸fd±fÊ°f ÀffSXZ ´fi°¹ffVfe d¸f»fIYSX ¶ff¸fbdVIY»f °fIYSXe¶f³f 50 WXþfSX UûMX WXfdÀf»f IYSX ´ff¹fZ ±fZÜ ÀfWXfSX³f´fbSX ³f¦fSX ¸fZÔ ¶fÀf´ff Àf¸fd±fÊ°f d³fQÊ»fe¹f ´fi°¹ffVfe Ad³f»f Vf¸ffÊ IYû ¸ffÂf 132 AüSX »fûIYÀf·ff IYe ¸f`³f´fbSXe ÀfeMX ´fSX ¶fÀf´ff Àf¸fd±fÊ°f d³fQÊ»f ´fi°¹ffVfe ¸ffÂf 2259 WXfdÀf»f IYSX ´ff¹ff ±ffÜ SXûWXd³f¹ff ¸fZÔ SX¸ffIYfÔ°f dÀfÔWX CXRYÊ d¸fÔMXc ³fZ °feÀf WXþfSX UûMX ´ffIYSX ¸ff¹ffU°fe IZY RYSX¸ff³f IYe »ffþ SXJe ±feÜ

CX´f¨fb³ffU ¸fZÔ Àf´ff ³fZ Q¸fQfSX ´fiQVfʳf dIY¹ff ±ffÜ BÀfd»f¹fZ ¹fZ ÀfUf»f »ffdþ¸fe WXû þf°ff WX` dIY ¢¹ff ¶fÀf´ff IZY Àf¸f±fÊIY ¶fWX³fþe IYe AfUfþ ´fSX ÀffBdIY»f IYe ÀfUfSXe IYSXZÔ¦fZ? ¹fc´fe IYe SXfþ³fed°f ¸fZÔ Àf´ff AüSX ¶fÀf´ff IYe SXfþ³fed°fIY QbV¸f³fe AüSX ´fid°fõÔdõ°ff dIYÀfe ÀfZ dL´fe ³fWXeÔ WX`Ü WXf»ffÔdIY, Àf´ff AüSX ¶fÀf´ff A´f³fe SXfþ³fed°f IYe VfbøYAf°f ¸fZÔ Àff±f SXWX ¨fbIZY WX`ÔÜ ¸fb»ff¹f¸f dÀfÔWX ¹ffQU ³fZ 1992 ¸fZÔ Àf¸ffþUfQe ´ffMXeÊ IYf ¦fNX³f dIY¹ff ±ffÜ ´ffMXeÊ ¶f³ff³fZ IZY EIY Àff»f ¶ffQ ¨fb³ffU WXbE °fû Àf´ff AüSX ¶fÀf´ff ³fZ ¦fNX¶fÔ²f³f IYSXIZY ¨fb³ffU »fOÞXf ±ffÜ °f¶f »fùf kSXf¸f »fWXSXl IYû SXûIY³ff ±ffÜ °f¶f EÀf´fe-¶feEÀf´fe ¦fNX¶fÔ²f³f IYû 176 ÀfeMX d¸f»fe ±fe AüSX ¶feþZ´fe IYû 177 ÀfeMXÜ Qû³fûÔ ³fZ d¸f»fIYSX ÀfSXIYfSX ¶f³ffBÊ ±feÜ ¸fBÊ 1995 ¸fZÔ ¦fZÀMX WXfCXÀf IYfÔOX IZY ¶ffQ ¦fNX¶fÔ²f³f MXcMXf °fû Afþ °fIY Qû³fûÔ Q»f Àff±f ³fWXeÔ Af ´ffE WX`ÔÜ Àf´ff AüSX ¶fÀf´ff IZY A»f¦ffU IZY ¶ffQ Qû³fûÔ ´ffdMXʹffÔ ¹fc´fe IYe SXfþ³fed°f IYf Qû ²fibU ¶f³f ¦fBÊÔÜ Qû³fûÔ Q»fûÔ IZY CX·ffSX IZY ¶ffQ ·ffþ´ff IbYL Àf¸f¹f IZY d»fE þøYSX ¹fc´fe ¸fZÔ ¸fþ¶fc°f SXWXe WX`, »fZdIY³f d´fL»fZ Qû QVfIY ÀfZ ¶fÀf´ff AüSX Àf´ff IYf WXe ´fi·ffU SXWXf WX`Ü U¿fÊ 2017 ¸fZÔ ¹fc´fe dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU IZY ³f°feþZ Af³fZ IZY NXeIY ´fWX»fZ dIYÀfe Q»f IYû ¶fWXb¸f°f ³f d¸f»f³fZ ´fSX Àf´ff AüSX ¶fÀf´ff IZY ¦fNX¶fÔ²f³f IYe ·fe ¨f¨ffÊ WXû SXWXe ±feÜ ª¹ffQf°fSX Ed¢þMX ´fû»f ÀfUZÊ ¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff ±ff dIY ·ffþ´ff ¹ff °fû ¶fWXb¸f°f »ff SXWXe WX` ¹ff dRYSX Àf¶fÀfZ ¶fOÞXe ´ffMXeÊ IZY øY´f ¸fZÔ CX·fSXZ¦feÜ BÀfe ¶fe¨f °f°IYf»fe³f ¸fb£¹f¸fÔÂfe AdJ»fZVf ¹ffQU ³fZ ÀfÔIZY°f dQ¹ff ±ff dIY A¦fSX þøYSX°f ´fOÞXZ¦fe °fû UZ ¶fWXbþ³f Àf¸ffþ ´ffMXeÊ IZY Àff±f þf ÀfIY°fZ WX`ÔÜ »fZdIY³f ³f°feþZ ·ffþ´ff IZY ´fÃf ¸fZÔ SXWXZ AüSX ¹fZ ³fü¶f°f WXe ³fWXeÔ Af¹fe dIY ¶fbAf AüSX ¶f¶fbAf ¸fÔ¨f ÀffÓff IYSX ´ffEÔÜ ¹fc´fe IYe dþ³f Qû ÀfeMXûÔ ´fSX ¨fb³ffU WXû SXWXf WX`, Uû ·ffþ´ff AüSX dU´fÃf Qû³fûÔ IZY d»fE AWX¸f WX`ÔÜ ¦fûSXJ´fbSX ÀfeMX ÀfZ ´fWX»fZ ¹fû¦fe AfdQ°¹f³ff±f ÀffÔÀfQ ±fZÜ d´fL»fZ Àff»f ¹fc´fe IYf ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¶f³f³fZ IZY ¶ffQ CX³WXûÔ³fZ »fûIYÀf·ff IYe ÀfQÀ¹f°ff ÀfZ BÀ°feRYf dQ¹ff ±ffÜ ¹fû¦fe 1998 ÀfZ »f¦ff°ffSX ¶feþZ´fe IYe dMXIYMX ´fSX ¦fûSXJ´fbSX »fûIYÀf·ff ÃfZÂf IYf ´fid°fd³fd²f°U IYSX SXWXZ WX`ÔÜ Àf´ff ³fZ d³f¿ffQ ´ffMXeÊ IZY SXf¿MÑXe¹f A²¹fÃf ÀfÔþ¹f d³f¿ffQ IZY ¶fZMXZ BÔþed³f¹fSX ´fiUe¯f IbY¸ffSX d³f¿ffQ IYû ¦fûSXJ´fbSX ¸fZÔ A´f³ff CX¸¸feQUfSX ¶f³ff¹ff WX`Ü þ¶fdIY IYfÔ¦fiZÀf ³fZ OXfg. ÀfbSXdWX°ff IYSXe¸f IYû ¨fb³ffUe ¸f`Qf³f ¸fZÔ CX°ffSXf WX`Ü ·ffþ´ff IYe AûSX ÀfZ CX´fZ³Qi Vfb¢»f ¸f`Qf³f ¸fZÔ WX`ÔÜ Àf´ff d³f¿ffQ ´ffMXeÊ U ´feÀf ´ffMXeÊ IZY Àff±f d¸f»fIYSX ¨fb³ffU »fOÞX SXWXe WX`Ü A¶f ¶fÀf´ff

IZY Àff±f Af³fZ ÀfZ CXÀfIYe °ffIY°f ¶fPÞXZ¦feÜ U¿fÊ 2014 IZY ¨fb³ffU ¸fZÔ ·ffþ´ff CX¸¸feQUfSX ¹fû¦fe AfdQ°¹f³ff±f IYû 5 »ffJ 39 WXþfSX 127 (51.80 RYeÀfQe) ¸f°f d¸f»fZ ±fZÜ Àf´ff U ¶fÀf´ff IYû IbY»f 38.7 RYeÀfQe ¸f°f d¸f»fZ ±fZÜ IYfÔ¦fiZÀf ´fi°¹ffVfe ¸fWXþ 4.39 RYeÀfQe ¸f°f WXfdÀf»f IYSX ÀfIYf ±ffÜ °fe³fûÔ Q»fûÔ IYf ¸f°f þûOÞX³fZ IZY ¶ffQ ·fe ¹fWX ¶feþZ´fe ÀfZ »f¦f·f¦f 9 RYeÀfQe IY¸f ¶f`NX°fZ WX`ÔÜ ¹fWXfÔ ¹fWX ¹ffQ SXJ³ff WXû¦ff dIY IYfÔ¦fiZÀf ¦fNX¶fÔ²f³f IYf dWXÀÀff ³fWXeÔ WX`Ü Àf´ff IZY Àff±f ´feÀf ´ffMXeÊ, d³f¶fÊ»f BÔdOX¹f³f Vfûd¿f°f WX¸ffSXf Q»f (d³f¿ffQ ´ffMXeÊ) WX`Ü ¶fÀf´ff IZY Àff±f Af³fZ ÀfZ ¦fNX¶fÔ²f³f IYe °ffIY°f ¸fZÔ BþfRYf WXû³ff »ffdþ¸fe WX`Ü ¦fûSXJ´fbSX d³f¿ffQûÔ IYe SXfþ³fed°f IYf Àf¶fÀfZ ¶fOÞXf IZY³Qi ¸ff³ff þf°ff WX`Ü ¦fûSXJ´fbSX ÀfeMX ¦fûSXÃf´feNX IYe ´fSXÔ´fSXf¦f°f ÀfeMX ¸ff³fe þf°fe WX`Ü ´fWX»fZ ·fe BÀf ÀfeMX ´fSX þe°f WXfdÀf»f IYSX³fZ IZY d»f¹fZ dU´fÃf ÀffSXZ WX±fIÔYOXZ AÀfRY»f WXbE WX`ÔÜ UWXeÔ ¶fÀf´ff Àf¸f±fÊIY ¶fWX³fþe IYf IYWXf ¸ff³fIYSX Àf´ff IZY Àff±f þ¸fe³f ´fSX CX°fSXZÔ¦fZ ¹fWX QZJ³ff AWX¸f WXû¦ffÜ RcY»f´fbSX ÀfÔÀfQe¹f ÀfeMX ´fSX 1996 ÀfZ 2004 IZY ¶fe¨f WXbE ¨ffSX »fûIYÀf·ff ¨fb³ffUûÔ ¸fZÔ ¹fWXfÔ ÀfZ Àf¸ffþUfQe ´ffMXeÊ IZY CX¸¸feQUfSX dUþ¹f ´f°ffIYf RYWXSXf°fZ SXWXZÜ 2004 ¸fZÔ IYd±f°f °füSX ´fSX ¶ffWXb¶f»fe IYe LdU Uf»fZ A°feIY AWX¸fQ ¹fWXfÔ ÀfZ ÀffÔÀfQ ¨fb³fZ ¦fEÜ A°feIY AWX¸fQ IZY ¶ffQ 2009 ¸fZÔ ´fWX»fe ¶ffSX BÀf ÀfeMX ´fSX ¶fWXbþ³f Àf¸ffþ ´ffMXeÊ ³fZ ·fe þe°f WXfdÀf»f IYeÜ þ¶fdIY ¶feEÀf´fe IZY ÀfÔÀ±ff´fIY IYfÔVfeSXf¸f ¹fWXfÔ ÀfZ JbQ ¨fb³ffU WXfSX ¨fbIZY ±fZÜ 2014 ¸fZÔ ¸fûQe »fWXSX ¸fZÔ ¶feþZ´fe IYf IY¸f»f ¹fWXfÔ dJ»ffÜ IZYVfU ´fiÀffQ ¸fü¹fÊ ³fZ ¶feEÀf´fe IZY ¸füþcQf ÀffÔÀfQ IYd´f»f¸fbd³f IYSXUdSX¹ff IYû ´ffÔ¨f »ffJ ÀfZ ·fe ª¹ffQf UûMXûÔ ÀfZ WXSXf¹ffÜ RcY»f´fbSX ÀfeMX IZY AfÔIYOÞXûÔ ÀfZ AÔQfþf »f¦ff¹ff þf ÀfIY°ff WX` dIY ¶feþZ´fe IZY d»fE ¹fZ ÀfeMX ¢¹fûÔ AWXd¸f¹f°f SXJ°fe WX`, þWXfÔ Àff»f 2009 ¸fZÔ ¶feþZ´fe IYf UûMX VfZ¹fSX ¸fWXþ 8 RYeÀfQe ±ff, Uû 2014 ¸fZÔ ¶fPÞXIYSX 52 RYeÀfQe WXû ¦f¹ffÜ U¿fÊ 2014 ¸fZÔ ¶feþZ´fe IYû

þWXfÔ 52 RYeÀfQe UûMX d¸f»fZ, UWXeÔ IYfÔ¦fiZÀf, ¶feEÀf´fe, EÀf´fe IZY IbY»f UûMXûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¸fWXþ 43 RYeÀfQe ¸f°f WXfdÀf»f WXû ´ffEÜ U¿fÊ 2017 IZY dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU ´fSX ³fþSX OXf»fZÔ °fû Uû dU´fÃf IZY d»fE SXfWX°f dQJ°fe WX`Ü AfÔIYOÞXZ ¶f°ff°fZ WX`Ô dIY ¶feEÀf´fe, EÀf´fe AüSX IYfÔ¦fiZÀf A¦fSX °fe³fûÔ EIY Àff±f dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU »fOÞX°fZ °fû IYWXf³fe IbYL AüSX WXe WXû°feÜ QSXAÀf»f, RcY»f´fbSX »fûIYÀf·ff ÀfeMX IZY AÔ°f¦fÊ°f ´ffÔ¨f dU²ff³fÀf·ff ÃfZÂf Af°fZ WX`ÔÜ 2017 dU²ff³fÀf·ff ¸fZÔ A¦fSX EÀf´fe, ¶feEÀf´fe IYfÔ¦fiZÀf IZY IbY»f UûMXûÔ IYû þûOÞX »fZÔ, °fû Uû ¶feþZ´fe ÀfZ OXZPÞX »ffJ ª¹ffQf ¶f`NX°fZ WX`ÔÜ Àff±f WXe A¦fSX ¹fZ °fe³f ´ffdMXʹffÔ EIY Àff±f ¨fb³ffU »fOÞXeÔ WXû°feÔ, °fû 5 dU²ff³fÀf·ff ÀfeMXûÔ ¸fZÔ ÀfZ 4 ´fSX ¶feþZ´fe IYû WXfSX IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞX°ffÜ RcY»f´fbSX ¸fZÔ Àf¶fÀfZ Ad²fIY ´fMXZ»f dRYSX ¸fbdÀ»f¸f ¸f°fQf°ff WX`ÔÜ BÀf ÀfeMX ´fSX ¹ffQU ¸f°fQf°ffAûÔ IYe ·fe A¨Le JfÀfe ÀfÔ£¹ff WX`Ü RcY»f´fbSX ÀfeMX ´fSX Àf´ff-¶fÀf´ff IYf ¦fNX¶fÔ²f³f ³f°feþûÔ IYû ´fi·ffdU°f IYSX ÀfIY°ff WX`Ü ¢¹fûÔdIY 2014 IYû LûOÞX d´fL»fZ Qû QVfIYûÔ ÀfZ ÀfeMX EÀf´fe-¶feEÀf´fe IZY ´ffÀf WXe SXWXe WX`Ü WXf»ffÔdIY 2014 ¸fZÔ ¹fWXfÔ ¶feþZ´fe ´fi°¹ffVfe IYû EÀf´fe, ¶feEÀf´fe AüSX IYfÔ¦fiZÀf °fe³fûÔ ´ffMXeÊ IZY ´fi°¹ffdVf¹fûÔ IZY IbY»f UûMX ÀfZ EIY »ffJ Ad²fIY UûMX d¸f»fZ ±fZÜ ¹fWXe dÀ±fd°f ¦fûSXJ´fbSX IYe ·fe ±feÜ IYfÔ¦fiZÀf ¨fcÔdIY ¦fNX¶fÔ²f³f ¸fZÔ Vffd¸f»f ³fWXeÔ WX`Ü EZÀfZ ¸fZÔ Àf´ff ¦fNX¶fÔ²f³f IYf SXfWX CX°f³fe AfÀff³f ³fWXeÔ WX`, dþ°f³fe DY´fSXe °füSX ´fSX dQJ°fe WX`Ü Àf´ff AüSX ¶feþZ´fe Qû³fûÔ Q»fûÔ ³fZ þf°fe¹f Àf¸feIYSX¯f Àff²f°fZ WXbE ¹fWXfÔ ÀfZ ´fMXZ»f CX¸¸feQUfSX CX°ffSXZ WX`ÔÜ Àf´ff ³fZ ³ff¦fZÔQi ´fMXZ»f AüSX ¶feþZ´fe ³fZ IYüVf»fZÔQi ´fMXZ»f ´fSX QfÔU JZ»ff WX`Ü IYfÔ¦fiZÀf ³fZ ·fe þf°fe¹f ¦fd¯f°f IYû QZJ°fZ WXbE ¶fifšf¯f ¨fZWXSXZ ¸f³fe¿f d¸fßff ´fSX QfÔU »f¦ff¹ff WX`Ü RcY»f´fbSX ¸fZÔ þf°fe¹f Àf¸feIYSX¯f IYfRYe dQ»f¨fÀ´f WX`Ü BÀf ÀfÔÀfQe¹f ÃfZÂf ¸fZÔ Àf¶fÀfZ ª¹ffQf ´fMXZ»f ¸f°fQf°ff WX`Ô, dþ³fIYe ÀfÔ£¹ff IYSXe¶f ÀfUf Qû »ffJ WX`Ü ¸fbdÀ»f¸f, ¹ffQU AüSX IYf¹fÀ±f

¸f°fQf°ffAûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ·fe BÀfe IZY AfÀf´ffÀf WX`Ü »f¦f·f¦f OXZPÞX »ffJ ¶fifšf¯f AüSX EIY »ffJ ÀfZ Ad²fIY A³fbÀfcd¨f°f þfd°f IZY ¸f°fQf°ff WX`ÔÜ RcY»f´fbSX IYe ÀfûSXfÔU, RYfRYf¸fDY, RcY»f´fbSX AüSX VfWXSX ´fd›¸fe dU²ff³fÀf·ff ÀfeMX Aû¶feÀfe ¶ffWXb»¹f WX`ÔÜ B³f¸fZÔ IbY¸feÊ, IbYVfUfWXf AüSX ¹ffQU UûMXSX Àf¶fÀfZ Ad²fIY WX`ÔÜ Àf´ff IYû ¹fWXfÔ ´fMXZ»f, ¸fbdÀ»f¸f, ¹ffQU AüSX ´ffÀfe ¸f°fQf°ffAûÔ ´fSX ·fSXûÀff WX`Ü ¶fÀf´ff IYf UûMX A¦fSX CXÀfIYe Ófû»fe ¸fZÔ ¦f¹ff °fû Àf´ff IYe ¶ff°f ¶f³f ÀfIY°fe WX`Ü U¿fÊ 1993 ¸fZÔ ³ffSXf »f¦ff ±ff kd¸f»fZ ¸fb»ff¹f¸f IYfVfeSXf¸f, WXUf ¸fZÔ CXOÞX ¦fE þ¹f ßfeSXf¸flÜ Àf´ff AüSX ¶fÀf´ff ³fZ d´fLOÞXûÔ AüSX Qd»f°fûÔ IYe EIY°ff IYf¹f¸f IYSXIZY QZVf ¸fZÔ EIY Àff¸ffdþIY IiYfÔd°f IYû AÔþf¸f dQ¹ff ±ffÜ ¹fWX IiYfÔd°f UfIYBÊ ¶fWXb°f ·fcIÔY´fIYfSXe ±feÜ »fZdIY³f ¹fWX ·fe Àf¨¨ffBÊ WX` dIY d´fL»fZ ´ffÔ¨f U¿fûÊ ¸fZÔ ·ffþ´ff ³fZ ·fe Qd»f°fûÔ AüSX d´fLOÞXZ U¦fÊ ¸fZÔ A´f³fe QJ»f °fZþe ÀfZ ¶fPÞXfBÊ WX`Ü BÀfe Àf¸feIYSX¯f ³fZ CXÀfIZY d»f¹fZ ÀfØff IZY QSXUfþZ Jû»fZ WX`ÔÜ ¹fc´fe ÀfZ þbOÞXZ Qd»f°f ³fZ°ff IYû QZVf IZY ÀfUûʨ¨f ´fQ ´fSX d¶fNXIYfSX ·ffþ´ff ³fZ Qd»f°fûÔ IYf ¸fþ¶fc°f ÀfÔQZVf QZ³fZ IYf IYf¸f dIY¹ff WX`Ü dRY»fUöY ´fcUûÊØfSX IZY ³f°feþûÔ ÀfZ ·ffþ´ff ´fcSXZ CX°ÀffWX ¸fZÔ WX`Ü UWXeÔ ¶fÀf´ff AüSX Àf´ff ³fZ°ffAûÔ IZY dQ»f AüSX ÀfbSX EIY WXû þfEÔ »fZdIY³f þ¸fe³f ´fSX IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ IYf d¸f»f³f AfÀff³f IYf¸f ³fWXeÔ WXû¦ffÜ UWXeÔ d´fL»fZ ´ffÔ¨f Àff»f ¸fZÔ ¶fÀf´ff IYe SXfþ³fed°fIY °ffIY°f AüSX ÀfeMXZÔ Qû³fûÔ §fMXe WX`Ü UWXeÔ ¶fÀf´ff IZY °f¸ff¸f ¶fOÞXZ ³fZ°ff CXÀfIYf Àff±f LûOÞX ¨fbIZY WX`ÔÜ A´f³fZ d¨fSXõÔõe ÀfZ WXf±f d¸f»ff³ff BÀf ¶ff°f IYû ´fb£°ff IYSX°ff WX` dIY ¸ff¹ffU°fe IYe SXfþ³fed°fIY þ¸fe³f dJÀfIY ¨fbIYe WX`Ü BÀf¸fZÔ IYûBÊ Qû SXf¹f ³fWXeÔ dIY Àf´ff-¶fÀf´ff IZY EIY Àff±f Af³fZ ´fSX d´fLOÞXZ, Qd»f°f AüSX ¸fbÀf»f¸ff³fûÔ IYf ¶fZWX°fSXe³f kIYfgd¸¶f³fZVf³fl ¶f³fZ¦ffÜ B³f °fe³fûÔ IYe Af¶ffQe SXfª¹f ¸fZÔ IYSXe¶f 70 RYeÀfQe WX`Ü °fe³fûÔ EIY ¸fÔ¨f ´fSX Af þfEÔ¦fZ °fû ·ffþ´ff IZY d»fE ¸fbdVIY»f WXû ÀfIY°fe WX`ÔÜ UWXeÔ A¦fSX Àf¸f±fʳf IZY ¶fZWX°fSX ³f°feþZ d³fIY»fZ °fû SXfª¹fÀf·ff AüSX dU²ff³f ´fdSX¿fQ ÀfQÀ¹fûÔ IZY ¨fb³ffU ¸fZÔ ·fe Àf´ff-¶fÀf´ff EIY-QcÀfSXZ IZY Àff±f SXWXZ¦feÜ B°f³ff WXe ³fWXeÔ Àf¶f IbYL NXeIY SXWXf °fû A¦f»fZ U¿fÊ WXû³fZ Uf»fZ »fûIYÀf·ff IZY Af¸f ¨fb³ffU ¸fZÔ ·ffþ´ff ÀfZ ¸fbIYf¶f»ff IYSX³fZ IZY d»fE Qû³fûÔ ´ffdMXʹffÔ d¸f»fIYSX ¨fb³ffU ·fe »fOÞX ÀfIY°fe WX`ÔÜ dRY»fUöY ¶fÀf´ff IZY Àf¸f±fʳf IYe §fû¿f¯ff IYû ¦fNX¶fÔ²f³f IYe SXfþ³fed°f IZY d»fE Vfb·f ÀfÔIZY°f ¸ff³ff þf ÀfIY°ff WX`Ü Àf´ff-¶fÀf´ff IYf ¦fNX¶fÔ²f³f CX´f¨fb³ffU ¸fZÔ dIY°f³ff AÀfSXIYfSXe WXû¦ff ¹fZ ³f°feþûÔ IZY ¶ffQ WXe ´f°ff ¨f»f ´ffE¦ffÜ -AfVfe¿f UdÀfâ


Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

07 ¸ff¨fÊX 2018

8

d³fQfWXfÀf MÑûRYe : ´fSXZSXf IYe ²f¸ffIZYQfSX ´ffSXe IZY Q¸f ´fSX þe°ff ßfe »fÔIYf IYû»fÔ¶fûÜ IbYÀf»f ´fSXZSXf IYe ²f¸ffIZYQfSX ´ffSXe IZY Q¸f ´fSX d³fQfWXfÀf MXe20 MXc³fʸfZÔMX IZY ´fWX»fZ ¸f`¨f ¸fZÔ ßfe »fÔIYf ³fZ ·ffSX°f IYû 5 dUIZYMX ÀfZ WXSXf dQ¹ffÜ þe°f IZY d»fE d¸f»fZ 175 SX³fûÔ IZY »fùf IYû ¸fZþ¶ff³f MXe¸f ³fZ 18.3 AûUSXûÔ ¸fZÔ 5 dUIZYMX IZY ³fbIYÀff³f ´fSX WXfdÀf»f IYSX d»f¹ffÜ ßfe »fÔIYf IYe þe°f IZY ³ff¹fIY SXWXZ IbYÀf»f ´fSXZSXf dþ³WXûÔ³fZ 37 ¦fZÔQûÔ ´fSX °ff¶fOÞX°fûOÞX 66 SX³f ¶f³ffEÜ ·ffSX°fe¹f MXe¸f ³fZ AfdJSXe AûUSXûÔ ¸fZÔ Uf´fÀfe IYe IYûdVfVf IYe »fZdIY³f »fÔIYfBÊ MXe¸f ³fZ ÀfÔ¹f¸f ³fWXeÔ Jû¹ff AüSX »fùf WXfdÀf»f IYSX d»f¹ffÜ »fÔIYfBÊ MXe¸f IYe AûSX ÀfZ d°fÀffSXf ´fSXZSXf 22 AüSX QfÀfb³f Vf³ffIYf 15 SX³f ¶f³ffIYSX ³ff¶ffQ SXWXZÜ ·ffSX°f IZY d»fE ¹fbþUZÔQi ¨fWX»f AüSX UfgdVfÔ¦fMX³f ÀfbÔQSX ³fZ Qû-Qû dUIZYMX d»fEÜ þ¹fQZU CX³ffQIY°f IYû EIY dUIZYMX d¸f»ffÜ ·ffSX°f IZY 175 SX³fûÔ IZY »fùf IYf ´feLf IYSX³fZ CX°fSXe ßfe »fÔIYfBÊ MXe¸f ³fZ ²f¸ffIZYQfSX VfbøYAf°f IYeÜ 7 AûUSX IYf JZ»f J°¸f WXû³fZ °fIY »fÔIYfBÊ MXe¸f IYf ÀIYûSX Qû dUIZYMX IZY ³fbIYÀff³f ´fSX 88 SX³f WXû ¦f¹ff ±ffÜ ßfe »fÔIYf IYû QcÀfSXZ AûUSX ¸fZÔ UfgdVfÔ¦fMX³f ÀfbÔQSX ³fZ ´fWX»ff ÓfMXIYf dQ¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ IbYÀf»f ¸fZÔdOXÀf IYû dVfJSX ²fU³f IZY WXf±fûÔ I`Y¨f IYSXUf¹ffÜ ¸fZÔdOXÀf ³fZ 6 ¦fZÔQûÔ ´fSX Qû ¨füIYûÔ IYe ¸fQQ ÀfZ 11 SX³f ¶f³ffEÜ BÀfIZY ¶ffQ ¦fb¯ffd°f»fIYf IYf Àff±f QZ³fZ AfE IbYÀf»f ´fSXZSXfÜ ´fSXZSXf ³fZ JfÀf°füSX ´fSX AfIiYf¸fIY ÷YJ A´f³ff¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ ´ffSXe IZY °feÀfSXZ AûUSX ¸fZÔ 27 SX³f ¶fMXûSXZÜ VffQbÊ»f NXfIbYSX IZY BÀf AûUSX ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ ´ffÔ¨f ¨füIZY AüSX EIY L¢IYf »f¦ff¹ffÜ ´fSXZSXf ³fZ 22 ¦fZÔQûÔ ´fSX WXfRY ÀfZÔ¨fbSXe »f¦ff¹feÜ

¦fb¯ffd°f»fIYf AüSX CX³fIZY ¶fe¨f QcÀfSXZ CX³fIZY AfCXMX WXû³fZ IZY ¶ffQ ·ffSX°fe¹f ´fWX»fZ WXe AûUSX IYe ¨fü±fe WXe ¦fZÔQ ´fSX ·ffSX°f IZY d»fE 5UfÔ AûUSX IYfRYe RYf¹fQZ¸fÔQ SXWXfÜ ³fbAf³f ´fiQe´f IZY BÀf AûUSX ¸fZÔ dVfJSX ²fU³f AüSX ¸f³fe¿f ´ffÔOXZ ³fZ 17 SX³f ¶fMXûSXZÜ AûUSX IYe ´fWX»fe Qû ¦fZÔQûÔ ´fSX ¨füIZY »f¦ffIYSX AûUSX IYe A¨Le VfbøYAf°f IYeÜ ´fiQe´f ³fZ AûUSX ¸fZÔ Qû UfBOX ¦fZÔQ ·fe RZYÔIYeÜ ¸f³fe¿f ´ffÔOXZ ³fZ AûUSX IYe AfdJSXe ¦fZÔQ ´fSX ¨füIYf »f¦ffIYSX BÀfZ ·ffSX°f IZY d»fE AüSX RYf¹fQZ¸fÔQ ¶f³ff¹ffÜ ·ffSX°f ³fZ 6 AûUSX IZY ´ffUSX´»fZ ¸fZÔ 42 SX³f þûOÞXZÜ 7.2 AûUSX ¸fZÔ A´f³fZ 50 SX³f ´fcSXZ dIYEÜ ·ffSX°f IYû ¸f³fe¿f ´ffÔOXZ IZY øY´f ¸fZÔ °feÀfSXf ÓfMXIYf »f¦ffÜ ´ffÔOXZ 35 ¦fZÔQûÔ ´fSX 37 SX³f ¶f³ffIYSX þeU³f ¸fZÔdOXÀf IYe ¦fZÔQ ´fSX AfCXMX WXbEÜ CX³WXûÔ³fZ dVfJSX ²fU³f IZY Àff±f °feÀfSXZ dUIZYMX IZY d»fE 95 SX³fûÔ IYe ·ff¦feQfSXe dUIZYMX IZY d»fE ¸fWXþ 3.3 AûUSX ¸fZÔ 58 ¦fZÔQ¶ffþûÔ ³fZ ¸f`¨f ´fSX ´fIYOÞX ¶f³ff³fe VfbøY Qb¿¸fÔ°ff ¨f¸feSXf IYe ¦fZÔQ ´fSX ¶fOÞXf VffgMX IYeÜ SX³fûÔ IYe °fZþ-°fSXfÊSX ÀffÓfZQfSXe WXbBÊÜ þ¹fQZU IYeÜ NXfIbYSX ³fZ ·fe ´fWX»fZ AûUSX ¸fZÔ ¸fWXÔ¦fe JZ»f³fZ IZY ¨f¢IYSX ¸fZÔ SXûdWX°f AfCXMX WXû BÀfIZY ¶ffQ ²fU³f IYf Àff±f QZ³fZ AfE ¹fbUf CX³ffQIY°f ³fZ ¦fb¯ffd°f»fIYf IYû 19 IZY ¦fZÔQ¶ffþe IYSX³fZ IZY ¶ffQ ¸f`¨f ¸fZÔ Uf´fÀfe ¦fEÜ þeU³f ¸fZÔdOXÀf ³fZ d¸fOX-AfgRY ÀfZ QüOÞX ¶f»»fZ¶ffþ FY¿f·f ´fÔ°fÜ ´fÔ°f WXf»ffÔdIY SX³fûÔ »f¦ffIYSX Vff³fQfSX I`Y¨f »f´fIYfÜ UWX IYû A´fZÃffIÈY°f SXµ°ffSX ³fWXeÔ QZ ´ff SXWXZ ±fZÜ d³fþe ÀIYûSX ´fSX FY¿f·f ´fÔ°f IZY WXf±fûÔ I`Y¨f IYe IYûdVfVf IYeÜ BÀfÀfZ ´fWX»fZ, dVfJSX ²fU³f IYe 90 SX³fûÔ ÀffBOX-Afg³f ´ffgdþVf³f ¸fZÔ ±fZ »fZdIY³f EZÀfZ ¸fZÔ ²fU³f ´fSX °fZþe ÀfZ SX³f þûOÞX³fZ IYf IYSXf¹ffÜ BÀfIZY ¶ffQ ·fe ´fSXZSXf IYe ¶f»»fZ¶ffþe ¸fZÔ IYe ´ffSXe IYe ¶fQü»f°f ·ffSX°f ³fZ d³fQfWXfÀf CX³WXûÔ³fZ L»ffÔ¦f »f¦ffIYSX I`Y¨f »f´fIYfÜ ¹fWX Q¶ffU ¶fPÞX°ff þf SXWXf ±ffÜ UWX MXe20 IYûBÊ IY¸fe ³fWXeÔ Af¹feÜ CX³WXûÔ³fZ dQ³fZVf MXe20 MXc³fʸfZÔMX IZY ´fWX»fZ ¸f`¨f ¸fZÔ ßfe »fÔIYf ¦fZÔQ AfgRY ÀMXÔ´f IZY ¶ffWXSX RbY»f ±fe »fZdIY³f BÔMXSX³f`Vf³f»f ¸fZÔ A´f³fe ´fWX»fe ÀfZÔ¨fbSXe IZY ¨fÔOXe¸f»f IZY Àff±f d¸f»fIYSX ´ffSXe IYû Af¦fZ IZY Àff¸f³fZ þe°f IZY d»fE 175 SX³fûÔ IYf SXûdWX°f VffgMX IYû A¨Le °fSXWX MXfB¸f ³fWXeÔ IYSXe¶f ´fWXbÔ¨f SXWXZ ±fZ dIY EIY ¶fOÞXf VffgMX ¶fPÞXfE SXJ³fZ IYf IYf¸f þfSXe SXJfÜ »fùf SXJfÜ ßfe »fÔIYf ³fZ MXfgÀf þe°fIYSX IYSX ´ffEÜ UWX Jf°ff ·fe ³fWXeÔ Jû»f ´ffEÜ JZ»f³fZ IZY ¨f¢IYSX ¸fZÔ dUIZYMX ¦fÔUf ¶f`NXZÜ IY~f³f ¨fÔOXe¸f»f 14 SX³f ¶f³ffIYSX ¹fbþUZÔQi ´fWX»fZ ¦fZÔQ¶ffþe IYSX³fZ IYf R`YÀf»ff dIY¹ffÜ ·ffSX°fe¹f ´ffSXe A·fe BÀf ÓfMXIZY ÀfZ CX¶fSXe UWX 49 ¦fZÔQûÔ ´fSX 6 ¨füIYûÔ AüSX 6 L¢IYûÔ ²fU³f ³fZ ¸f³fe¿f ´ffÔOXZ IZY Àff±f d¸f»fIYSX ·fe ³fWXeÔ ±fe dIY ³fbAf³f ´fiQe´f ³fZ ÀfbSXZVf SX`³ff IYe ¸fQQ ÀfZ 90 SX³f ¶f³ffIYSX AfCXMX WXbEÜ ¨fWX»f IYe dRYSXIYe ´fSX ¶fû»OX WXû ¦fEÜ ·ffSX°f IYû ¶fOÞXe ÀfRY»f°ff ´fSXZSXf IZY øY´f ¸fZÔ ·ffSX°f IYû VfbøYAf°fe ÓfMXIYûÔ ÀfZ CX¶ffSX°fZ IYû ¶fû»OX IYSX ·ffSX°f IYû QcÀfSXf ÓfMXIYf ¦fb¯ffd°f»fIYf ³fZ ²fU³f IYû AfCXMX dIY¹ffÜ d¸f»feÜ ´fSXZSXf AfdJSXIYfSX UfgdVfÔ¦fMX³f ÀfbÔQSX WXbE 5 dUIZYMX ´fSX 174 SX³fûÔ IZY ÀIYûSX dQ¹ffÜ ³fbUf³f ´fiQe´f ³fZ SX`³ff IYû ¶fû»OX IYSX d°fÀffSXf ´fSXZSXf ³fZ »ffg³¦f AfgRY ´fSX CX³fIYf IYe dRYSXIYe ´fSX AfCXMX WXbEÜ CX³WXûÔ³fZ Af¦fZ °fIY ´fWXbÔ¨ff³fZ ¸fZÔ ¸fQQ IYeÜ ¸f³fe¿f ´ffÔOXZ ³fZ dQ¹ffÜ SX`³ff ³fZ »fZ¦f ÀffBOX ´fSX ´feLZ WXMXIYSX I`Y¨f »f´fIYfÜ ´ffSXe IZY AÔ°f ¸fZÔ dQ³fZVf ¶fPÞXIYSX ¶fOÞXf VffgMX JZ»f³fZ IYe IYûdVfVf 37 AüSX FY¿f·f ´fÔ°f ³fZ 23 SX³fûÔ IYf ¶fOÞXf VffgMX JZ»f³fZ IYe IYûdVfVf IYeÜ CX³fIZY IYfd°fÊIY ³fZ 6 ¦fZÔQûÔ ´fSX 2 ¨füIYûÔ IYe ¸fQQ IYe »fZdIY³f UWX ¦fZÔQ IYe d´f¨f °fIY ³fWXeÔ ¹fû¦fQf³f dQ¹ffÜ ßfe »fÔIYf IYe AûSX ÀfZ °fe³fûÔ ÀMXÔ´Àf ³fþSX Af SXWXZ ±fZÜ RbY»f MXfgÀf ÀfZ 13 SX³f ¶f³ffEÜ FY¿f·f ´fÔ°f AfCXMX WXû³fZ ´fWXbÔ¨f ´ffEÜ dUIZYMXIYe´fSX dQ³fZVf IYfd°fÊIY Qb¿¸fÔ°ff ¨f¸feSXf ³fZ Àf¶fÀfZ ª¹ffQf Qû dUIZYMX ¦fZÔQ ´fSX SX`³ff ¨fcIY ¦fE »fZdIY³f ¦fZÔQ¶ffþ IYû Uf»fZ AfdJSXe ¶f»»fZ¶ffþ SXWXZÜ CX³WXûÔ³fZ d¸f»fe IYf¸f¹ff¶feÜ SX`³ff °fe³f ¦fZÔQûÔ ´fSX dÀfRYÊ 23 ¦fZÔQûÔ ´fSX EIY ¨füIZY AüSX EIY L¢IYZ ³fZ d¦fd»»f¹ffÔ d¶fJZSX³fZ ¸fZÔ IYûBÊ ¦f»f°fe ³fWXeÔ d»fEÜ IYe ¸fQQ ÀfZ 23 WXe SX³f ¶f³ffEÜ ·ffSX°f IYe VfbøYAf°f A¨Le ³fWXeÔ SXWXeÜ EIY SX³f ¶f³ffIYSX ¶fû»OX WXû ¦fEÜ IYeÜ

ßfe »fÔIYf IZY ¶f»»fZ¶ffþûÔ IYû þe°f IYf ßfZ¹f: SXûdWX°f IYû»fÔ¶fûÜ dUSXfMX IYûWX»fe IYe ¦f`SX¸füþcQ¦fe Vff³fQfSX ¶f»»fZ¶ffþe IZY Q¸f ´fSX 175 SX³fûÔ A²fÊVf°fIYe¹f ´ffSXe IZY Q¸f ´fSX WXfdÀf»f IYSX ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f dIiYIZYMX MXe¸f IYe IY¸ff³f ÀfÔ·ff»f SXWXZ IY~f³f SXûdWX°f Vf¸ffÊ ³fZ IYWXf dIY ¸fÔ¦f»fUfSX IYû d³fQfÀf MÑûRYe MXc³fʸfZÔMX IZY ´fWX»fZ ¸f`¨f ¸fZÔ ßfe »fÔIYf IYû d¸f»fe þe°f IYf ßfZ¹f MXe¸f IYe ¶f»»fZ¶ffþe IYû þf°ff WX`Ü SXûdWX°f ³fZ IYWXf dIY CX³fIYe MXe¸f A¦f»fZ ¸f`¨f ¸fZÔ A¨Le Uf´fÀfe IYSXZ¦feÜ AfSX. ´fiZ¸fQfÀff ÀMXZdOX¹f¸f ¸fZÔ JZ»fZ ¦fE ¸f`¨f ¸fZÔ ·ffSX°f ³fZ MXfgÀf WXfSXIYSX ´fWX»fZ ¶f»»fZ¶ffþe IYf »fùf dQ¹ffÜ BÀf »fùf IYû ßfe »fÔIYf d»f¹ff AüSX 5 dUIZYMX ÀfZ þe°f WXfdÀf»f IYSX°fZ WXbE dVfJSX ²fU³f (90) IYe ³fZ IbYÀf»f ´fSXZSXf (66) IYe Vff³fQfSX IYeÜ ¸f`¨f IZY ¶ffQ EIY ¶f¹ff³f ¸fZÔ SXûdWX°f ³fZ

IYWXf, WX¸f³fZ A¨Lf ÀIYûSX dIY¹ff ±ff, IYf ¸fþ¶fc°f WXû³ff þøYSXe WX`Ü AfVff WX` dIY »fZdIY³f ßfe »fÔIYf ³fZ »fùf WXfdÀf»f IYSX³fZ WX¸f A¨Le Uf´fÀfe IYSXZÔ¦fZÜ' IZY d»fE A´f³fe ´ffSXe IYe Vff³fQfSX ekuflag jktiwr lEiknd] VfbøYAf°f IYeÜ MXe¸f IYe þe°f IYf ßfZ¹f izdk”kd] eqnzd o Lokeh ds fy, s ] 216 ,y-vkbZ-th CXÀfIZY ¶f»»fZ¶ffþûÔ IYû þf°ff WX`Ü' SXûdWX°f jktiwr izl lS-4@,] vkokl fodkl dkWyksuh] ³fZ IYWXf, 'WX¸ffSXe MXe¸f IZY ¦fZÔQ¶ffþûÔ ³fZ cksnyk] vkxjk&7 ls Nik rFkk A¨Le IYûdVfVf IYeÜ WXf»ffÔdIY, IY·fe- dk;kZy; nSfud nhi'khy Hkkjr IY·fe WXf»ff°f Af´fIZY ´fÃf ¸fZÔ ³fWXeÔ WXû°fZ WX`ÔÜ ngrksjk] vkxjk&7 ls izdkf'kr A lEiknd % ekuflag jktiwr WX¸ffSXe ¹fûþ³ff ÀfWXe ´fiIYfSX ÀfZ »ff¦fc ³fWXeÔ eks- 9897071357 WXbBÊÜ WX¸f A´f³fe ¦f»f°fe ÀfZ ÀfeJZÔ¦fZÜ BÀf iksLVy jftLVsª’ku ua-&,-th-108@2011&2013 ´fiIYfSX IYe dUIZYMX ´fSX Af´fIYe ¶f»»fZ¶ffþe Email:-deepsheel_bharat@rediffmail.com

07 march 2018  
07 march 2018  
Advertisement