Page 1

Af¦fSXf, dUIiY¸f ÀfÔU°f 2074 RYf»¦fb³f IÈY¿¯f Àf~¸fe, ¶fb²fUfSX 07 RYSXUSXe X 2018

nhi’khy Hkkjr 5

d¶fMXIYfgB³f ÀfZ IY¸ffE ¸fb³ffRZY ´fSX »f¦fZ¦ff MX`¢Àf, Af¹fIYSX dU·ff¦f ³fZ 1 »ffJ »fû¦fûÔ IYû ·fZþf ³fûdMXÀf

6

ÀfSXIYfSX IYû ÀfWX¹fû¦fe Q»fûÔ IYû dUV½ffÀf ¸fZÔ »fZIYSX ¨f»f³ff WXû¦ff: dVfUÀfZ³ff

8

R.N.I. No. UPHIN/2008/26902 U¿fÊ-10 AÔIY-65 IYe¸f°f 1 ÷Y´f¹ff ´fÈâ 08

WX¸ffSXZ ´ffÀf E¢Àf R`Y¢MXSX, IYWXeÔ ·fe þe°f ÀfIY°fZ WX`Ô: ²fU³f

Àff±fe LbOÞXf³fZ IYe Jfd°fSX ßfe³f¦fSX IZY AÀ´f°ff»f ´fSX WX¸f»ff, ´fbd»fÀfIY¸feÊ VfWXeQ, Af°fÔIYe RYSXfSX ßfe³f¦fSXÜ Af°fÔdIY¹fûÔ ³fZ A´f³fZ Àff±fe Af°fÔIYe IYû LbOÞXf³fZ IYe Jfd°fSX Afþ ßfe³f¦fSX IZY ¸fWXfSXfþf WXdSX dÀfÔWX AÀ´f°ff»f ´fSX WX¸f»ff IYSX ´ffdIYÀ°ff³fe Af°fÔIYe ³ffUZQ IYû LbOÞXf d»f¹ffÜ WX¸f»fZ ¸fZÔ Qû ´fbd»fÀfIY¸feÊ VfWXeQ WXû ¦fEÜ BÀf ¶fe¨f, ³ffUZQ ·fe ´fbd»fÀf IYe d¦fSXµ°f ÀfZ ·ff¦f³fZ ¸fZÔ ÀfRY»f SXWXfÜ ÀfbSXÃff¶f»fûÔ ³fZ ´fcSXZ ÃfZÂf IYû §fZSX °f»ffVfe Ad·f¹ff³f ¨f»ff¹ff WX`Ü §fMX³ff Àfb¶fWX IYSXe¶f ÀffPÞXZ ¦¹ffSXWX ¶fþZ IYe WX`Ü þf³fIYfSXe IZY ¸fb°ffd¶fIY, IbYL ´fbd»fÀf IZY þUf³f ÀfZÔMÑ»f þZ»f ÀfZ LWX I`YdQ¹fûÔ IYû þfÔ¨f IZY d»fE EÀfE¸fE¨fEÀf AÀ´f°ff»f IYe B¸fSXþZÔÀfe ¸fZÔ »ffE ±fZÜ B³f¸fZÔ Qû Af°fÔIYe ·fe Vffd¸f»f ±fZÜ A¨ff³fIY ¦fûd»f¹ffÔ ¨f»f³fZ IYe AfUfþ WXbBÊ, dþÀf¸fZÔ Qû ´fbd»fÀfIY¸feÊ §ff¹f»f WXû ¦fEÜ BÀf QüSXf³f EIY IYe AÀ´f°ff»f ¸fZÔ ¸fü°f WXû ¦fBÊÜ ¶ffQ ¸fZÔ QcÀfSXZ ´fbd»fÀfIY¸feÊ IYe ·fe ¸fü°f WXû ¦fBÊÜ ´fif~ þf³fIYfSXe IZY ¸fb°ffd¶fIY dþÀf UöY Af°fÔdIY¹fûÔ ³fZ RYf¹fdSXÔ¦f IYe CXÀf UöY ´fbd»fÀf EIY ´ffdIYÀ°ff³fe I`YQe ³fUeQ þ˜ CXRYÊ A¶fb WXÔþb»ff Àf¸fZ°f A³¹f ´ffÔ¨f I`YdQ¹fûÔ IYû »fZIYSX þf SXWXe ±feÜ RYf¹fdSXÔ¦f

IZY IYfSX¯f ´fcSXZ AÀ´f°ff»f ¸fZÔ ARYSXf-°fRYSXe Af°fÔIYe ³ffUZQ CXRYÊ A¶fb WXÔþb»ff IYû °fIY ´fbd»fÀf ÀfÔ·f»f ´ff°fe, d¦fSXµ°ffSX IZY ¸fb°ffd¶fIY ³fUeQ »fVIYSX IYf Af°fÔIYe WX`Ü CXÀfIYe d¦fSXµ°ffSXe Àff»f 2014 ¸fZÔ Vfûd´f¹ffÔ ÀfZ IYe ¦fBÊ ±fe AüSX UWX ÀfZÔMÑ»f þZ»f ¸fZÔ ¶fÔQ ±ffÜ ·f¦fûOÞXZ Qû³fûÔ Af°fÔIYUfQe ßfe³f¦fSX IZY ÀfZÔMÑ»f þZ»f ¸fZÔ ¶fÔQ ±fZ þWXfÔ ÀfZ SXZ¦fb»fSX ¨fZIYA´f IZY d»fE CX³WXZÔ AÀ´f°ff»f »ff¹ff ¦f¹ff ±ffÜ CX³fIZY Àff±f Qû ´fbd»fÀfIY¸feÊ ·fe AfE ±fZÜ Af°fÔdIY¹fûÔ ³fZ ·ff¦f°fZ Àf¸f¹f AÀ´f°ff»f IZY ¶ffWXSX ´fbd»fÀf ¨füIYe ´fSX RYf¹fdSXÔ¦f ·fe IYeÜ §fMX³ff IZY ¶ffQ ÀfbSXÃff¶f»fûÔ ³fZ ´fcSXZ B»ffIZY IYe §fZSXf¶fÔQe IYSX Qe WX` AüSX Àf§f³f °f»ffVfe Ad·f¹ff³f ¨f»ff¹ff þf SXWXf WX`Ü UWXeÔ, ÀfbSXÃff¶f»fûÔ ³fZ ´fcSXZ AÀ´f°ff»f IYû §fZSXZ ¸fZÔ »fZ d»f¹ff WX` AüSX °f»ffVfe Ad·f¹ff³f ¸f¨f ¦fBÊ AüSX ´fbd»fÀf IYf ²¹ff³f I`YQe ´fSX dWXSXfÀf°f ¸fZÔ d»f¹ff ±ffÜ ¸fÔ¦f»fUfSX IYû Af°fÔIYe ³ffUZQ AüSX WX¸f»ffUSX Af°fÔIYe VfbøY IYSX dQ¹ff WX`Ü ´fbd»fÀf IYû VfIY WX` dIY ÀfZ WXMX ¦f¹ffÜ ´fbd»fÀf IYf ²¹ff³f ·fMXIY³fZ IZY ´fbd»fÀf CXÀfZ þfÔ¨f IZY d»fE »ffBÊ ±feÜ UWXfÔ UWXfÔ ÀfZ ·ff¦f ¦fEÜ RYSXfSX Af°fÔIYe BÀfe ÃfZÂf ¸fZÔ WXû ÀfIY°fZ WX`ÔÜ Àff±f WXe I`YQe ³fZ ´fbd»fÀf ÀfZ WXd±f¹ffSX ´fSX ´fWX»fZ ÀfZ WXe Qû ÀfZ °fe³f Af°fÔIYe Lb´fZ ßfe³f¦fSX EÀfEÀf´fe Bd¸°f¹ffþ BÀ¸ffB»f ³fZ ´fbd»fÀf Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY A³fbÀffSX, RYSXfSX Le³fIYSX RYf¹fdSXÔ¦f IYSX³fe VfbøY IYSX Qe WXbE ±fZ, þû dIY CXÀfZ LbOÞXf³fZ IZY d»fE AfE ¶f°ff¹ff dIY, LWX I`YdQ¹fûÔ IYû ´fbd»fÀf ÀfZÔMÑ»f ³ffUZQ »fVIYSX IZY UÀfe¸f ¦fbMX IYf WX` AüSX AüSX ¸füIYf ´ffIYSX UWXfÔ ÀfZ RYSXfSX WXû ¦f¹ffÜ WXbE ±fZÜ CX³WXûÔ³fZ ´fbd»fÀf IYd¸fʹfûÔ ´fSX þZ»f ÀfZ »fZIYSX Af SXWXe ±feÜ CX³f Àf·fe 2014 IZY ¨fb³ffUûÔ ¸fZÔ ³ff¦f¶f»f ¸fZÔ CXÀf³fZ Àff±f WXe RYf¹fdSXÔ¦f IZY ¶ffQ Af°fÔIYe ·fe ¦fû»fe¶ffSXe VfbøY IYSX QeÜ UWXeÔ, ³ffUZQ ³fZ I`YdQ¹fûÔ ¸fZÔ ÀfZ EIY ³fZ ´fbd»fÀf ÀfZ WXd±f¹ffSX EIY dVfÃfIY IYe WX°¹ff ·fe IYe ±feÜ CXÀf³fZ ·ff¦f ¦fEÜ ´fbd»fÀf IY¸feÊ ÀfZ WXe CXÀfIYe SXfBRY»f Le³f Le³ff AüSX ´fiûMXZ¢Vf³f ´ffMXeÊ ´fSX RYf¹fdSXÔ¦f EIY EEÀfAfBÊ IYe ·fe WX°¹ff IYe ±feÜ UWX Àff»f 2015 ¸fZÔ ´fbd»fÀf ³fZ »fVIYSX IZY »fe AüSX ¦fû»fe ¨f»ffIYSX ·ff¦f ¦f¹ffÜ þ¶f IYSX QeÜ I`YQe IYf ³ff¸f ³fUeQ WX`Ü dSX´fûMXÐÀfÊ A³¹f IYBÊ WX¸f»fûÔ ¸fZÔ ·fe Vffd¸f»f ±ffÜ

AfÔ²fi IYû SXfdVf QZ³fZ IZY d»fE °füSX °fSXeIZY °f`¹ffSX dIYE þf SXWXZ: þZMX»fe ³f¹fe dQ»»feÜ AfÔ²fi´fiQZVf IZY ¸fbïZ ´fSX ÀfÔÀfQ IZY Qû³fûÔ ÀfQ³fûÔ ¸fZÔ °fZQZ´ff IZY WXÔ¦ff¸fZ IZY ¶fe¨f dUØf ¸fÔÂfe A÷Y¯f þZMX»fe ³fZ IYWXf dIY AfÔ²fi ´fiQZVf IZY dU·ffþ³f IZY Àf¸f¹f IZYÔQi õfSXf dIYE ¦fE UfQûÔ IYû ´fcSXf IYSX³fZ IZY d»fE ÀfSXIYfSX ´fid°f¶fð WX` °f±ff SXfª¹f IYû SXfdVf QZ³fZ IZY d»fE °füSX-°fSXeIZY °f`¹ffSX dIYE þf SXWXZ WX`ÔÜ þZMX»fe ³fZ ÀfÔÀfQ IZY Qû³fûÔ ÀfQ³fûÔ ¸fZÔ ¶f¹ff³f dQ¹ffÜ BÀf dU¿f¹f ´fSX °fZQZ´ff, UfBÊEÀfAfSX IYfÔ¦fiZÀf AüSX IYfÔ¦fiZÀf IZY ÀfQÀ¹f AfÔ²fi ´fiQZVf ´fb³f¦fÊNX³f IYf³fc³f IYû ´fcSXe °fSXWX »ff¦fc IYSX³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYSX SXWXZ WX`ÔÜ dUØf ¸fÔÂfe ³fZ IYWXf dIY dþÀf U`IYd»´fIY ½¹fUÀ±ff ³fZ SXfª¹f IYû ²f³f ´fiQf³f dIY¹ff þf

ÀfIY°ff WX`, CXÀf ¶ffSXZ ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ Àfd¨fU (½¹f¹f) ÀfZ IYWXf WX` dIY AfÔ²fi ´fiQZVf IZY Àfd¨fU IYû °f°IYf»f dQ»»fe ¶fb»ffEÔ AüSX Aü´f¨ffdSXIY°ffAûÔ IYû ´fcSXf IYSXZÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY SXfª¹f IZY d»f¹fZ ´fWX»fZ ´f`IZYþ §fûd¿f°f WXû ¨fbIYf WX` AüSX SXfdVf UWXe WXû¦feÜ ´fcSXf dUV½ffÀf SXJZÔ dIY dIYÀfe °fSXWX IYe ´fSXZVff³fe ³fWXeÔ WXû¦feÜ þZMX»fe ³fZ IYWXf, AfÔ²fi ´fiQZVf IZY ¸fZSXZ d¸fÂf ´fcSXe °fSXWX AU¦f°f WX`Ô dIY ¸f`Ô ´fcSXe IYûdVfVf IYSX SXWXf WXcÔ dIY AfÔ²fi´fiQZVf ´fb³f¦fÊNX³f IYf³fc³f IZY WXSX dWXÀÀfZ IYû »ff¦fc dIY¹ff þf ÀfIZYÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY IZYÔQi ÀfSXIYfSX AfÔ²fi ´fiQZVf IZY d»fE dUVfZ¿f ´f`IZYþ AüSX SXfª¹f ´fb³f¦fÊNX³f IYf³fc³f IYû »ff¦fc IYSX³fZ IZY d»fE

´fcSXe °fSXWX ´fid°f¶fð WX`Ü »fûIYÀf·ff ¸fZÔ Afþ °fZQZ´ff AüSX UfBÊEÀfAfSX IYfÔ¦fiZÀf ÀfQÀ¹fûÔ ³fZ AfÔ²fi´fiQZVf ´fb³f¦fÊNX³f IYf³fc³f IYû ´fcSXe °fSXWX ÀfZ »ff¦fc IYSX³fZ, SXfª¹f IZY d»fE SXZ»fUZ þû³f °f±ff A³¹f ¸ffÔ¦fûÔ IYû »fZIYSX ·ffSXe WXÔ¦ff¸ff dIY¹ff dþÀfIZY IYfSX¯f ÀfQ³f IYe IYf¹fÊUfWXe °fe³f ¶ffSX À±fd¦f°f IYSX³fe ´fOÞXeÜ ÀfÔÀfQe¹f IYf¹fÊ ¸fÔÂfe A³fÔ°f IbY¸ffSX ³fZ IYWXf dIY ¨fÔQi¶ff¶fc ³ff¹fOXc IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ AfÔ²fi´fiQZVf Af¦fZ ¶fPÞX SXWXf WX` AüSX CX³fIYe ¸ffÔ¦f ´fiQZVf IZY dUIYfÀf IYû »fZIYSX WX`Ü WX¸f B³f ¸ffÔ¦fûÔ IYû »fZIYSX ÀfÔUZQ³fVfe»f WX`ÔÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe AüSX WX¸ffSXe ÀfSXIYfSX AfÔ²fi´fiQZVf IZY dUIYfÀf IYû »fZIYSX ÀfÔUZQ³fVfe»f WX` AüSX BÀf dU¿f¹f ´fSX ²¹ff³f QZÔ¦fZÜ

°fe³fdQUÀfe¹f QüSXZ ´fSX ÀfDYQe ASX¶f ´fWXbÔ¨feÔ dUQZVf ¸fÔÂfe Àfb¿f¸ff ÀUSXfþ dSX¹ffQÜ dUQZVf ¸fÔÂfe Àfb¿f¸ff ÀUSXfþ ÀfDYQe ASX¶f IZY ´fWX»fZ QüSXZ ´fSX ¹fWXfÔ ´fWXbÔ¨feÔÜ BÀf QüSXf³f UWX ÀfDYQe ASX¶f IZY þ³ffdQi¹ff ¸fWXû°ÀfU IYf CXîfMX³f IYSXZÔ¦feÜ °fe³fdQUÀfe¹f QüSXZ IZY QüSXf³f, Àfb¿f¸ff ÀfDYQe ³fZ°fÈ°U ÀfZ ¸fb»ffIYf°f IYSXZÔ¦fe AüSX Af´fÀfe dWX°fûÔ IZY dõ´fÃfe¹f, ÃfZÂfe¹f AüSX U`dV½fIY ¸fbïûÔ ´fSX ¨f¨ffÊ IYSXZÔ¦feÜ UWX ´fid°fdâ°f SXf¿MÑXe¹f ²fSXûWXSX EUÔ ÀfÔÀIÈYd°f ¸fWXû°ÀfU þ³ffdQi¹ff IYf CXîfMX³f IYSXZÔ¦fe, dþÀf¸fZÔ ·ffSX°f Àf¸¸ffd³f°f Ad°fd±f SXf¿MÑX WX`Ü ³fZVf³f»f ¦ffOXÊ õfSXf Af¹fûdþ°f ¸fWXû°ÀfU ¸fZÔ ÀfDYQe ASX¶f IYe ÀfÔ´f³³f ÀfÔÀIÈYd°f AüSX ²fSXûWXSX IYe Óf»fIY QZJ³fZ IYû d¸f»f°fe WX`Ü dUQZVf ¸fÔÂff»f¹f IZY ´fiUöYf SXUeVf IbY¸ffSX ³fZ MXÐUeMX dIY¹ff, WX¸ffSXZ ÀfÔ¶fÔ²fûÔ IYû ´fiQdVfÊ°f IYSX°ff ¦f¸fÊþûVfe ·fSXf ÀUf¦f°fÜ dSX¹ffQ WXUfBÊ AçZ ´fSX ´fWXbÔ¨f³fZ ´fSX ÀfDYQe Ad²fIYfdSX¹fûÔ AüSX ·ffSX°fe¹f SXfþQc°f AWX¸fQ þfUZQ ³fZ Àfb¿f¸ff ÀUSXfþ IYe A¦fUf³fe IYeÜ ÀfDYQe ASX¶f ·ffSX°f IYf IYSXe¶fe SX¯f³fed°fIY ÀffÓfZQfSX WX`Ü dUQZVf SXfª¹f¸fÔÂfe UeIZY dÀfÔWX ³fZ BÀfÀfZ ´fWX»fZ IYWXf ±ff dIY ¸fWXû°ÀfU ¸fZÔ ·ffSX°f IYe ·ff¦fZQfSXe ¶fWXb¸fbJe WXû¦feÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf ±ff, WX¸ffSXf EIY ·ffSX°fe¹f ´f`UZd»f¹f³f WXû¦ff þWXfÔ WX¸f IYBÊ ·ffSX°fe¹f ±fe¸f AüSX ´fiûþZ¢MX ´fiQdVfÊ°f IYSXZÔ¦fZÜ ´f`UZd»f¹f³f ¸fZÔ ´ffSXÔ´fdSXIY EUÔ Af²fbd³fIY ·ffSX°f IYe Óf»fIY WXû¦feÜ ÀfDYQe ASX¶f ¸fZÔ 30 »ffJ ÀfZ Ad²fIY ·ffSX°fe¹f SXWX°fZ WX`ÔÜ


Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

ÀfÔ´ffQIYe¹f

A²fcSXZ Uf¹fQZ ´fcSXZ IYSX³fZ IYf UöY ¸fûQe ÀfSXIYfSX IZY IYf¹fÊIYf»f IZY ¨ffSX U¿fÊ ´fcSXZ WXû³fZ ¸fZÔ A·fe IYSXe¶f °fe³f ¸ffWX IYe QZSX WX`, »fZdIY³f Af¸f ¶fþMX ¸fZÔ ¦ffÔU-¦fSXe¶fûÔ ´fSX ²¹ff³f IZYÔdQi°f dIYE þf³fZ IZY IYfSX¯f ¹fWX ²ffSX¯ff ¦fWXSXfBÊ WX` dIY ÀfSXIYfSX A·fe ÀfZ A¦f»fZ Af¸f ¨fb³ffU IYe °f`¹ffdSX¹fûÔ ¸fZÔ »f¦f ¦fBÊ WX`Ü ÀfSXIYfSX ·f»fZ WXe Af¸f ¨fb³ffU IYe °f`¹ffdSX¹fûÔ ¸fZÔ ³f þbMXe WXû, »fZdIY³f dU´fÃfe ³fZ°ff AUV¹f A´f³fe SX¯f³fed°f ¶f³ff³fZ IZY d»fE ÀfdIiY¹f WXû ¦fE WX`ÔÜ BÀf ÀfdIiY¹f°ff IYe EIY ¶fOÞXe UþWX CX³fIYe ¹fWX ¸ff³¹f°ff WX` dIY ¸fûQe ÀfSXIYfSX A¦f»fZ Àff»f A´fi`»f-¸fBÊ IZY ¶fþf¹f BÀfe Àff»f IZY AÔ°f °fIY Af¸f ¨fb³ffU IYSXf ÀfIY°fe WX`Ü BÀf ¸ff³¹f°ff IZY ´feLZ EIY Af²ffSX ¹fWX WX` dIY SXfþÀ±ff³f, ¸f²¹f ´fiQZVf AüSX LØfeÀf¦fPÞX dU²ff³fÀf·ff IZY ¨fb³ffU »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU IZY Àff±f IYSXf³ff ÀfSXIYfSX IZY d»fE RYf¹fQZ¸fÔQ WXû¦ffÜ ¹fWX þøYSXe ³fWXeÔ dIY ¸fûQe ÀfSXIYfSX U`Àff WXe Àfû¨f SXWXe WXû þ`Àff dU´fÃfe Q»f ¸ff³fIYSX ¨f»f SXWXZ WX`Ô, »fZdIY³f BÀf¸fZÔ IYûBÊ Qû SXf¹f ³fWXeÔ dIY A¶f ´fÃf-dU´fÃf IYe SXfþ³fed°fIY ¦fd°fdUd²f¹ffÔ Af¦ff¸fe Af¸f ¨fb³ffU IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SXJIYSX WXe ÀfÔ¨ffd»f°f WXûÔ¦feÜ Af¸f ¶fþMX IYe SXÔ¦f°f ·fe BÀfe AûSX ÀfÔIZY°f IYSX SXWXe WX`Ü WX¸fZVff IYe °fSXWX BÀf ¶ffSX ·fe ¶fþMX IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ A±fÊVffdÀÂf¹fûÔ ÀfZ »fZIYSX CXôû¦f-½¹ff´ffSX þ¦f°f IZY »fû¦fûÔ AüSX ¦fif¸fe¯f A±fʽ¹fUÀ±ff IZY dUVfZ¿fÄfûÔ IYe A»f¦f-A»f¦f SXf¹f WX`Ü IYûBÊ JbVf WX` °fû IYûBÊ d³fSXfVfÜ dIYÀfe IYû »f¦f SXWXf dIY BÀfÀfZ ¦fif¸fe¯f ·ffSX°f IYe °fÀUeSX ¶fQ»f þfE¦fe °fû IYûBÊ °f°IYf»f BÀf ³f°feþZ ´fSX ´fWXbÔ¨f ¦f¹ff dIY BÀfÀfZ IbYL ³fWXeÔ WXû³fZ Uf»ffÜ dIYÀfIYf ´fÃf ÀfWXe WX`, BÀfIYf d³f²ffÊSX¯f BÀfÀfZ ³fWXeÔ WXû¦ff dIY ¶fþMX IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ CX³fIYe SXf¹f ¢¹ff WX`, ¶fd»IY BÀfÀfZ WXû¦ff dIY ¶fþMX ¸fZÔ þû IYWXf ¦f¹ff WX` CXÀfZ IYSXIZY dQJf³fZ ¸fZÔ ÀfRY»f°ff d¸f»f°fe WX` ¹ff ³fWXeÔ?1¹fWX ¸fûQe ÀfSXIYfSX IZY d»fE EIY ¶fOÞXe ¨fb³fü°fe WX` dIY UWX dIYÀff³fûÔ IYû CX³fIYe »ff¦f°f IYf OXZPÞX ¦fb³ff Qf¸f QZ³fZ IZY Àff±f WXe ´ffÔ¨f IYSXûOÞX ´fdSXUfSXûÔ IYû ´ffÔ¨f »ffJ ÷Y´f¹fZ °fIY IYf ÀUfÀ±¹f ¶fe¸ff CX´f»f¶²f IYSXf³fZ IZY A´f³fZ Uf¹fQZ ´fSX JSXe CX°fSXZÜ B³f Qû³fûÔ ¶fOÞXZ Uf¹fQûÔ IYû »fZIYSX ÀfUf»f BÀfd»fE CXNX SXWXZ WX`Ô, ¢¹fûÔdIY ¹fWX ÀfSXIYfSX A´f³fZ IYBÊ Uf¹fQZ ´fcSXZ ³fWXeÔ IYSX ÀfIYe WX` AüSX IbYL ÀfZ ´feLZ WXMX ¨fbIYe WX`Ü BÀfIZY IYfSX¯f UWX dU´fÃfe Q»fûÔ Àf¸fZ°f Af»fû¨fIYûÔ-d³fÔQIYûÔ IZY Àff±f Af¸f »fû¦fûÔ IYe ³ffSXfþ¦fe IYf ·fe Àff¸f³ff IYSX SXWXe WX`Ü ¹fWX BÀf ³ffSXfþ¦fe IYf WXe ³f°feþf SXWXf dIY SXfþÀ±ff³f ¸fZÔ WXbE Qû »fûIYÀf·ff AüSX EIY dU²ff³fÀf·ff ÀfeMXûÔ IZY CX´f¨fb³ffUûÔ ¸fZÔ ·ffþ´ff IYû °f¦fOÞXe ´fSXfþ¹f IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞXfÜ BÀf ´fSXfþ¹f ¸fZÔ IZYU»f IYSX¯fe ÀfZ³ff IYf WXe WXf±f ³fWXeÔ QZJf þf³ff ¨ffdWXEÜ BÀfIZY Àff±f-Àff±f SXfª¹f ÀfSXIYfSX AüSX IZYÔQi ÀfSXIYfSX IZY ´fid°f Af¸f »fû¦fûÔ AüSX JfÀfIYSX dIYÀff³fûÔ IYe ³ffSXfþ¦fe ·fe QZJe þf³fe ¨ffdWXEÜ SXfþÀ±ff³f ¸fZÔ CX´f¨fb³ffU Uf»fe ÀfeMXZÔ ¦fÔUf³fZ IZY ´fWX»fZ ¹fdQ ·ffþ´ff ¦fbþSXf°f ¸fZÔ 99 ÀfeMXûÔ °fIY WXe Àfed¸f°f SXWXe °fû BÀfIZY ´feLZ ·fe EIY ¶fOÞXf IYfSX¯f dIYÀff³fûÔ IYe ³ffSXfþ¦fe ±feÜ dIYÀff³fûÔ IYe ³ffSXfþ¦fe ¶fPÞX³fZ IZY d»fE ·ffþ´ff A´f³fZ A»ffUf A³¹f dIYÀfe IYû dþ¸¸fZQfSX ³fWXeÔ NXWXSXf ÀfIY°feÜ CXÀf³fZ ¶fþMX ¸fZÔ dIYÀff³fûÔ IYû CX³fIYe »ff¦f°f IYf OXZPÞX ¦fb³ff Qf¸f QZ³fZ IYf þû Uf¹fQf dIY¹ff UWX d´fL»fZ Af¸f ¨fb³ffU IZY ´fWX»fZ ·fe dIY¹ff ±ff, »fZdIY³f ÀfØff ¸fZÔ Af³fZ IZY ¶ffQ UWX A´f³fZ BÀf Uf¹fQZ IYû ´fcSXf IYSX³fZ ÀfZ ´feLZ WXMX ¦fBÊÜ CXÀf³fZ Àfb´fie¸f IYûMXÊ ¸fZÔ WX»fRY³ff¸ff QZIYSX IYWXf dIY UWX A´f³fZ ¨fb³ffUe Uf¹fQZ IZY A³fbøY´f dIYÀff³fûÔ IYû CX³fIYe CX´fþ IYf ¸fc»¹f QZ³fZ ¸fZÔ ÀfÃf¸f ³fWXeÔÜ ¢¹ff ¹fWX dUd¨fÂf ³fWXeÔ dIY 2015 ¸fZÔ Àfb´fie¸f IYûMXÊ ¸fZÔ WX»fRY³ff¸ff QZIYSX ¹fWX IYWXf ¦f¹ff dIY »ff¦f°f IYf OXZPÞX ¦fb³ff Qf¸f QZ³fZ ÀfZ ¶ffþfSX JSXf¶f WXû þfE¦ff AüSX A¶f 2018 ¸fZÔ ¶fþMX IZY þdSX¹fZ ¹fWX SXZJfÔdIY°f dIY¹ff ¦f¹ff dIY »ff¦f°f IYf OXZPÞX ¦fb³ff Qf¸f dQ¹ff þfE¦ff? 1A¦fSX ¸fûQe ÀfSXIYfSX 2014 IZY A´f³fZ Uf¹fQZ ÀfZ ¸fbIYSXe ³fWXeÔ WXû°fe °fû Vff¹fQ CXÀfZ ¶fþMX ¸fZÔ CXÀfe Uf¹fQZ IYû QûWXSXf³ff ³fWXeÔ ´fOÞX°ffÜ B°f³ff WXe ³fWXeÔ, dIYÀff³fûÔ IYe WXf»f°f ·fe IbYL NXeIY WXû°fe AüSX CX³f¸fZÔ ÀfSXIYfSX IZY ´fid°f B°f³fe ³ffSXfþ¦fe ·fe ³fWXeÔ WXû°feÜ QSXAÀf»f ¹fWX dIYÀff³fûÔ IYe ³ffSXfþ¦fe IYf WXe ´fdSX¯ff¸f SXWXf dIY SXfþÀ±ff³f IZY CX´f¨fb³ffU ³f°feþZ ·ffþ´ff IYû ¸ff¹fcÀf IYSX³fZ Uf»fZ SXWXZÜ ¨fcÔdIY SXfþÀ±ff³f IZY CX´f¨fb³ffU IZY ³f°feþZ Af¸f ¶fþMX Uf»fZ dQ³f WXe Àff¸f³fZ AfE BÀfd»fE CX³f ´fSX ª¹ffQf ¨f¨ffÊ ³fWXeÔ WXû ÀfIYe, »fZdIY³f BÀf¸fZÔ ÀfÔVf¹f ³fWXeÔ dIY IYfÔ¦fiZÀf ³fZ ·ffþ´ff ÀfZ °fe³f ÀfeMXZÔ Le³fIYSX CXÀfZ °f¦fOÞXf ÓfMXIYf dQ¹ff WX`Ü BÀf ´fSXfþ¹f IZY d»fE IZYU»f IYSX¯fe ÀfZ³ff IZY ·ffþ´ff dUSXû²f ¸fZÔ CX°fSX³fZ IYû SXZJfÔdIY°f IYSX³ff Àf¸fÀ¹ff IYf U`Àff WXe ÀfSX»feIYSX¯f IYSX³ff WXû¦ff þ`Àff ¦fbþSXf°f ¸fZÔ ¸f³f¸ffdRYIY ³f°feþZ ³f Af³fZ IZY d»fE IZYU»f ´fMXZ»fûÔ IYe ³ffSXfþ¦fe IYû dþ¸¸fZQfSX ¶f°ff³ffÜ ¸fûQe ÀfSXIYfSX AüSX ·ffþ´ff IYû ¹fWX Àf¸fÓf Af þf³ff ¨ffdWXE dIY Uf¹fQf IYSXIZY ¸fbIYSX³ff ¹ff dRYSX ´fcSXZ ³f WXû ÀfIY³fZ Uf»fZ Uf¹fQZ IYSX³ff ¶fZUþWX ¸fbÀfe¶f°f ¸fû»f »fZ³ff WX`Ü VfWXSXûÔ IYû À¸ffMXÊ, ¦ffÔUûÔ IYû AfQVfÊ ¶f³ff³fZ ÀfZ »fZIYSX ¦fÔ¦ff ÀffRY IYSX³fZ °fIY IZY Uf¹fQZ IYSXIZY ¸fûQe ÀfSXIYfSX ³fZ A´f³fZ d»fE ¸fbÀfe¶f°f WXe ¶fPÞXfBÊÜ A¦fSX þ³f-²f³f AüSX CX«U»ff þ`Àfe ¹fûþ³ffEÔ ÀfRY»f WXû ÀfIYeÔ °fû Vff¹fQ BÀfd»fE dIY CX³fIZY dIiY¹ff³U¹f³f ¸fZÔ SXfª¹fûÔ IZY ÀfWX¹fû¦f IYe QSXIYfSX ³fWXeÔ ±fe, »fZdIY³f A³¹f °f¸ff¸f ¹fûþ³ffEÔ SXfª¹fûÔ IZY ÀfWX¹fû¦f ´fSX WXe d³f·fÊSX ±feÔ AüSX UZ EZÀfZ ½¹fUWXfSX IYSX°fe SXWXeÔ dIY Àf¶f IbYL °fû ¸fûQe ÀfSXIYfSX IYû WXe IYSX³ff WX`Ü1¨fcÔdIY ÀfSXIYfSXZÔ ¦f»fd°f¹ffÔ IYSXIZY WXe Àf¶fIY ÀfeJ°fe WX`Ô BÀfd»fE ¹fWX CX¸¸feQ IYe þf³fe ¨ffdWXE dIY ¸fûQe ÀfSXIYfSX ³fZ ·fe þøYSXe Àf¶fIY ÀfeJ d»fE WXûÔ¦fZÜ

07 RYSXUSXe 2018

2

Qe´fVfe»f ·ffSX°f

³fWXeÔ Af¹fZ A¨LZ dQ³f, ·ffþ´ff IYe Af¦fZ IYe SXfWX WXû¦fe IYdNX³f IZY³Qi ¸fZÔ ÀfØff÷YPÞX ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ ³fZ A¦f»fZ Àff»f WXû³fZ Uf»fZ Af¸f ¨fb³ffU IYe °f`¹ffdSX¹ffÔ VfbøY IYSX Qe WX`ÔÜ UWX d´fL»fe ¶ffSX IYe °fSXWX 2019 IZY »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU ¸fZÔ ·fe A¨Lf ´fiQVfʳf IYSX³ff ¨ffWX°fe WX`Ü BÀfIZY d»fE ´ffMXeÊ ¨fb³ffUe SX¯f³fed°f ·fe ¶f³ff SXWXe WX`, »fZdIY³f CXÀfIZY d»fE Af¸f ¨fb³ffU IYe SXfWX CX°f³fe AfÀff³f ³fWXeÔ WX`Ü BÀfIYe Àf¶fÀfZ ¶fOÞXe UþWX WX` ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ ÀfSXIYfSX IYe UfQf dJ»ffRYeÜ Àff»f 2014 ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ ³fZ þû »fûIY »fb·ffU³f ³ffSXZ dQE ±fZ, dþ³fIZY ¶fc°fZ ´fSX CXÀf³fZ »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU IYe U`°fSX¯fe ´ffSX IYe ±fe, A¶f þ³f°ff CX³fIZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ÀfUf»f IYSX³fZ »f¦fe WX`Ü þ³f°ff ´fcL³fZ »f¦fe dIY IYWXfÔ WX`Ô, UZ A¨LZ dQ³f dþÀfIYf BÔQi²f³fb¿fe Àf´f³ff ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ ³fZ CX³WXZÔ dQJf¹ff ±ffÜ IYWXfÔ WX`Ô, UWX 15 »ffJ ÷Y´f¹fZ, dþ³WXZÔ CX³fIZY Jf°fZ ¸fZÔ OXf»f³fZ IYf UfQf dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ IYWXfÔ WX` UWX dUQZVfe IYf»ff ²f³f, dþÀfIZY ¶ffSXZ ¸fZÔ UfQf dIY¹ff ¦f¹ff ±ff dIY CXÀfIZY ÀUQZVf ¸fZÔ Af³fZ IZY ¶ffQ þ³f°ff IZY WXf»ff°f Àfb²fSX þfEÔ¦fZÜ ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ dþ³f UfQûÔ IZY ÀfWXfSXZ ÀfØff IYe ÀfedPÞX¹ffÔ ¨fPÞXe ±fe, ÀfØff IYe IbYÀfeÊ ´ff°fZ WXe CX³WXZÔ ·fc»f ¦fBÊ AüSX NXeIY CX³fIZY CX»fMX IYf¸f IYSX³fZ »f¦feÜ ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ ³fZ ¸fWXÔ¦ffBÊ IY¸f IYSX³fZ IYf UfQf dIY¹ff ±ff, »fZdIY³f CXÀfIZY VffÀf³fIYf»f ¸fZÔ ¸fWXÔ¦ffBÊ AfÀf¸ff³f Lc³fZ »f¦feÜ ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ ³fZ ¸fdWX»ffAûÔ IZY dJ»ffRY WXû³fZ Uf»fZ A°¹ff¨ffSXûÔ ´fSX AÔIbYVf »f¦ff³fZ IYf UfQf dIY¹ff ±ff, »fZdIY³f AfE-dQ³f ¸fdWX»ff Vfû¿f¯f IZY dQ»f QWX»ff QZ³fZ Uf»fZ dIY°f³fZ WXe ¸ff¸f»fZ Àff¸f³fZ Af SXWXZ WX`ÔÜ ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ ³fZ dIYÀff³fûÔ IYû SXfWX°f QZ³fZ IYf UfQf dIY¹ff ±ff, »fZdIY³f dIYÀff³fûÔ IZY JbQIbYVfe IZY ¸ff¸f»fZ ±f¸f³fZ IYf ³ff¸f WXe ³fWXeÔ »fZ SXWXZ WX`ÔÜ ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ ³fZ ¹fbUfAûÔ IYû SXûþ¦ffSX QZ³fZ IYf UfQf dIY¹ff ±ff, »fZdIY³f SXûþ¦ffSX QZ³ff °fû QcSX, ³fûMX¶fÔQe AüSX þeEÀfMXe »ff¦fc IYSXIZY þû CXôû¦f-²fÔ²fZ ¨f»f SXWXZ ±fZ, CX³WXZÔ ·fe ¶fÔQ IYSX³fZ IYf IYf¸f dIY¹ff WX`Ü ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ IYe ÀfSXIYfSX þû ·fe RY`Àf»fZ »fZ SXWXe WX`, CX³fÀfZ dÀfRYÊ ¶fOÞXZ CXôû¦f´fd°f¹fûÔ IYû WXe RYf¹fQf WXû SXWXf WX`Ü Afg¢ÀfRYZ¸f ÀfUZÊÃf¯f IZY WXUf»fZ ÀfZ IYWXf ¦f¹ff WX` dIY d´fL»fZ Àff»f ¹ff³fe 2017 ¸fZÔ ·ffSX°f ¸fZÔ ÀfÈdþ°f IbY»f ÀfÔ´fQf IYf 73 RYeÀfQ dWXÀÀff QZVf IYe EIY RYeÀfQ A¸feSX Af¶ffQe IZY ´ffÀf WX`Ü IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ³fZ BÀf ¶ffSXZ ¸fZÔ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZ³Qi ¸fûQe ÀfZ ÀfUf»f ·fe dIY¹ff WX`Ü ¦füSX°f»f¶f WX` dIY SXfWXb»f ¦ffÔ²fe

´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZ³Qi ¸fûQe IYe dUQZVf ¹ffÂffAûÔ AüSX CX³fIYe ÀfSXIYfSX ´fSX A¸feSXûÔ IZY d»fE IYf¸f IYSX³fZ AüSX CX³fIZY IYþÊ ¸ffRY IYSX³fZ IYû »fZIYSX »f¦ff°ffSX WX¸f»ff IYSX SXWXZ WX`ÔÜ QSXAÀf»f, EIY °fSXRY IZY³Qi ÀfSXIYfSX A¸feSXûÔ IYû °f¸ff¸f ÀfbdU²ffEÔ QZ SXWXe WX`, CX³WXZÔ IYSXûÔ ¸fZÔ LcMX QZ SXWXe WX`, CX³fIZY IYSX ¸ffRY IYSX SXWXe WX`, CX³fIZY IYþÊ ¸ffRY IYSX SXWXe WX`Ü UWXeÔ QcÀfSXe °fSXRY ¦fSXe¶f þ³f°ff ´fSX AfE dQ³f ³f¹fZ-³f¹fZ IYSX »f¦ffE þf SXWXZ WX`Ô, IY·fe ÀU¨L°ff IZY ³ff¸f ´fSX, °fû IY·fe þeEÀfMXe IZY ³ff¸f ´fSX CX³fÀfZ UÀfc»fe IYe þf SXWXe WX`Ü Jfôf³³fûÔ AüSX SXûþ¸fSXfÊ ¸fZÔ IYf¸f Af³fZ Uf»fe ¨feþûÔ IZY Qf¸f ·fe »f¦ff°ffSX ¶fPÞXfE þf SXWXZ WX`ÔÜ ¸fSXeþûÔ IZY d»fE B»ffþ IYSXf³ff ·fe ¸fbdVIY»f WXû ¦f¹ff WX`Ü QUfAûÔ ¹fWXfÔ °fIY dIY þeU³f SXÃfIY QUfAûÔ AüSX Jc³f IZY Qf¸f ·fe ¶fWXb°f ª¹ffQf ¶fPÞXf dQE ¦fE WX`ÔÜ EZÀfZ ¸fZÔ ¦fSXe¶f ¸fSXeþ I`YÀfZ A´f³ff B»ffþ IYSXfEÔ¦fZ, BÀfIYe ÀfSXIYfSX IYû þSXf ·fe dRYIiY ³fWXeÔ WX`Ü ÀfSXIYfSX IYf ÀffSXf ²¹ff³f þ³f°ff ÀfZ IYSX UÀfc»fe ´fSX WXe »f¦ff WXbAf WX`Ü B°f³ff WXe ³fWXeÔ, ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ ³fZ Af¸f ¨fb³ffU ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf IZY dþÀf ·fiáf¨ffSX IYû, dþÀf §fûMXf»fZ IYû A´f³fZ d»fE ´fi¨ffSX IYf Àff²f³f ¶f³ff¹ff ±ff, CX³f ¸ff¸f»fûÔ ¸fZÔ ·fe AQf»f°f ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf ´ffIY-ÀffRY Àffd¶f°f WXbBÊ WX`Ü MXc þe À´f`¢MѸf §fûMXf»fZ ¸fZÔ IZY³Qie¹f þfÔ¨f ¶¹fcSXû IYe dUVfZ¿f AQf»f°f ³fZ ´fcUÊ QcSXÀfÔ¨ffSX ¸fÔÂfe E. SXfþf AüSX IYd³f¸fûBÊ ÀfdWX°f 17 AfSXûd´f¹fûÔ IYû Àf·fe ¸ff¸f»fûÔ ¸fZÔ ¶fSXe IYSX dQ¹ffÜ ³¹ff¹ff²feVf Aû´fe Àf`³fe ³fZ A´f³fZ RY`Àf»fZ ¸fZÔ d»fJf WX`, "¸f`Ô ¹fZ ·fe ¶f°ff QcÔ dIY ¶fe°fZ Àff°f Àff»f ÀfZ WXSX dQ³f¦f¸feÊ IYe Lbd˜¹fûÔ ÀfdWX°f, ¸f`Ô Àfb¶fWX ³fü ¶fþZ ÀfZ Vff¸f ´ffÔ¨f ¶fþZ °fIY ´fcSXe d³fâf ÀfZ Jb»fe AQf»f°f ¸fZÔ ¶f`NX°ff ±ff AüSX BÔ°fþfSX IYSX°ff ±ff dIY IYûBÊ AfE AüSX A´f³fZ ´ffÀf ÀfZ IYûBÊ EZÀff Àf¶fc°f QZ þû IYf³fc³fe °füSX ´fSX ¸fÔþcSX WXû, »fZdIY³f Àf¶f ¶fZIYfSX SXWXfÜ EIY ·fe Vf×£Àf Àff¸f³fZ ³fWXeÔ Af¹ffÜ BÀfÀfZ ´f°ff ¨f»f°ff WX` dIY WXSX IYûBÊ ARYUfWXûÔ, A³fb¸ff³fûÔ AüSX ¦f´fVf´f ÀfZ ¶f³fe Af¸f SXf¹f IZY dWXÀff¶f ÀfZ ¨f»f SXWXf ±ffÜ »fZdIY³f ³¹ffd¹fIY IYf¹fÊUfWXe ¸fZÔ »fû¦fûÔ IYe BÀf SXf¹f IYe þ¦fWX ³fWXeÔ WX`Ü " BÀf RY`Àf»fZ ÀfZ ¹fWX Àffd¶f°f WXû ¦f¹ff dIY MXc þe À´f`¢MѸf §fûMXf»ff ´fcSXe °fSXWX ÀfZ IYf»´fd³fIY AüSX ¸f³f¦fPXÔ°f ±ffÜ IYfÔ¦fiZÀf IYû ¶fQ³ff¸f IYSXIZY A´f³fZ ´fÃf ¸fZÔ ¸ffWXü»f ¶f³ff³fZ IZY d»fE ¶fOÞXZ »fû¦fûÔ IYû AfSXû´fe ¶f³ff¹ff ¦f¹ff ±ffÜ ¹fWX RY`Àf»ff ÀfÔ¹fböY ´fi¦fd°fVff»f ¦fNX¶fÔ²f³f IZY d»fE SXfWX°f IYf Àf¶f¶f ¶f³ff, »fZdIY³f ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ IYe IZY³Qi ÀfSXIYfSX AüSX IZY³Qie¹f þfÔ¨f

¶¹fcSXû IYNX§fSXZ ¸fZÔ þøYSX JOÞXZ WXû ¦fE WX`ÔÜ A»´fÀfÔ£¹fIYûÔ AüSX Qd»f°fûÔ ´fSX WXû SXWXZ »f¦ff°ffSX WX¸f»fûÔ IYû »fZIYSX ·fe IZY³Qi IYe ¸fûQe ÀfSXIYfSX ´fWX»fZ ÀfZ WXe ÀfUf»fûÔ IZY §fZSXZ ¸fZÔ WX`Ü WXf»ffÔdIY IbYL Àf¸f¹f ´fWX»fZ WXbE ¦fbþSXf°f AüSX dWX¸ff¨f»f ´fiQZVf ¨fb³ffU ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ ³fZ A¨Lf ´fiQVfʳf dIY¹ffÜ ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ ³fZ þWXfÔ ¦fbþSXf°f ¸fZÔ A´f³fe ÀfØff ¶f¨ffBÊ, UWXeÔ dWX¸ff¨f»f ´fiQZVf ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf ÀfZ ÀfØff Le³feÜ BÀf Àff»f QZVf IZY AfNX SXfª¹fûÔ ¸fZÔ dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU WXû³fZ WX`Ô, dþ³f¸fZÔ ¸f²¹f ´fiQZVf, SXfþÀ±ff³f, IY³ffÊMXIY, LØfeÀf¦fPÞX, dÂf´fbSXf, ¸fZ§ff»f¹f, d¸fþûSX¸f AüSX ³ff¦ff»f`ÔOX Vffd¸f»f WX`ÔÜ WXf»ffÔdIY ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ BÀf ¶ff°f IYû »fZIYSX AfV½fÀ°f WX` dIY B³f dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffUûÔ ¸fZÔ ·fe UWX A¨Lf ´fiQVfʳf IYSXZ¦fe, »fZdIY³f »fûIYÀf·ff AüSX dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffUûÔ ¸fZÔ ¶fWXb°f RYIYÊ WX`Ü dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU þWXfÔ ÃfZÂfe¹f ¸fbïûÔ IYû »fZIYSX »fOÞXZ þf°fZ WX`Ô, UWXeÔ »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU ¸fZÔ SXf¿MÑXe¹f ¸fbïZ Lf¹fZ SXWX°fZ WX`ÔÜ ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ IZY ÀffÔÀfQ BÀf ¶ff°f IYû »fZIYSX ´fSXZVff³f WX`Ô dIY UZ ¨fb³ffUûÔ ¸fZÔ þ³f°ff IYû ¢¹ff ¸fbÔWX dQJfEÔ¦fZÜ þ³f°ff þ¶f CX³fÀfZ ÀfUf»f ´fcLZ¦fe, °fû dÀfUf¹f ¶f¦f»fZ ÓffÔIY³fZ IZY UZ IbYL ³fWXeÔ IYSX ´ffEÔ¦fZÜ dRY»fWXf»f ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ A´f³ff þ³ff²ffSX ¶fPÞXf³fZ ´fSX JfÀff ²¹ff³f QZ SXWXe WX`Ü CXÀf³fZ d¸f»fZd³f¹f¸f UûMXSX I`YÔ´fZ³f ³ff¸fIY EIY ¸fbdWX¸f VfbøY IYe WX`Ü BÀf ¸fbdWX¸f ¸fZÔ CX³f Qû IYSXûOÞX ¹fbUfAûÔ IYû Vffd¸f»f IYSX³fZ IYe IYûdVfVf IYe þfE¦fe, þû Àff»f 2019 ¸fZÔ ´fWX»fe ¶ffSX A´f³fZ ¸f°ffd²fIYfSX IYf BÀ°fZ¸ff»f IYSXZÔ¦fZÜ B³f ¹fbUfAûÔ IYû ´ffMXeÊ ÀfZ þûOÞX³fZ IZY d»fE ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff IYe ¸fQQ »fe þfE¦feÜ d´fL»fZ »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU ¸fZÔ ·fe ´ffMXeÊ ³fZ ª¹ffQf ÀfZ ª¹ffQf ¹fbUfAûÔ IYû þûOÞXf ±ff AüSX CXÀfZ ¹fbUfAûÔ IYf Àf¸f±fʳf ·fe d¸f»ff ±ffÜ IYfd¶f»fZ-¦füSX WX` dIY '¸f³f IYe ¶ff°f’ IZY QüSXf³f ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe ³fZ ·fe ³f¹fZ ¸f°fQf°ffAûÔ ´fSX þûSX QZ°fZ WXbE IYWXf ±ff, 'WX¸f »fûIY°ffÔdÂfIY ½¹fUÀ±ff IZY d»fE B¢IYeÀfUeÔ ÀfQe ¸fZÔ ´f`Qf WXbE »fû¦fûÔ IYf ÀUf¦f°f IYSX°fZ WX`Ô, ¢¹fûÔdIY UZ ¹fû¦¹f ¸f°fQf°ff ¶f³f þfEÔ¦fZÜ CX³fIYf UûMX '³f¹fZ ·ffSX°f IYf Af²ffSX' ¶f³f þfE¦ffÜ ¶fWXSXWXf»f, ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ A´f³fe IYûdVfVf ¸fZÔ dIY°f³fe IYf¸f¹ff¶f WXû ´ff°fe WX`, ¹fWX °fû Af³fZ Uf»ff U×¢°f ¶f°ffE¦ffÜ »fZdIY³f B°f³ff þøYSX WX` dIY CXÀfIYe SXfWX IYfÔMXûÔ ·fSXe WXû¦fe, þû CXÀf³fZ A´f³fe SXfWX ¸fZÔ JbQ ¶fû¹fZ WX`ÔÜ -dRYSXQüÀf Jf³f (»fZdJIYf ÀMXfSX ³¹fcþ EþZÔÀfe ¸fZÔ ÀfÔ´ffQIY WX`Ô)


07 RYSXUSXe 2018

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

ÀffWXcIYfSX IZY ÀfcQ ³fZ »fe dSX¢Vff ¨ff»fIY IYe þf³f Af¦fSXfÜ VffWX¦fÔþ IZY Afþ¸f´ffOÞXf ¸fZÔ ÀffWXcIYfSX IZY A»MXe¸fZMX¸f ³fZ dSX¢Vff ¨ff»fIY IYû °fZþf¶f ´fe³fZ ´fSX ¸fþ¶fcSX IYSX dQ¹ffÜ EIY Àff»f ´fWX»fZ dQE ´ffÔ¨f WXþfSX ÷Y´f¹fZ ´fSX ¶¹ffþ þûOÞXIYSX 20 WXþfSX IYSX dQE ±fZÜ ¸fc»f ¨fbIYf³fZ IZY ¶ffQ ·fe ¨ff»fIY ´fSX ¶¹ffþ QZ³fZ IYf Q¶ffU ¶f³ff¹ffÜ SXIY¸f ³f QZ³fZ ´fSX §fSX ¸fZÔ §fbÀfIYSX ¸ffSX´feMX IYSX QeÜ BÀfÀfZ ¸fþ¶fcSX WXûIYSX ¨ff»fIY ³fZ A´f³fe þf³f QZ QeÜ §fMX³ff IZY ¶ffQ ÀfZ AfSXû´fe ÀffWXcIYfSX ¸fdWX»ff AüSX CXÀfIZY Qû³fûÔ ¶fZMXZ RYSXfSX WX`ÔÜ CX³fIYe d¦fSXµ°ffSXe IYû »fû¦fûÔ ³fZ ¸fÔ¦f»fUfSX IYû ´fûÀMX¸ffMXʸf IZY ¶ffQ VfU IYû ´fȱUe³ff±f RYfMXIY ´fSX SXJ þf¸f »f¦ff³fZ IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ffÜ Afþ¸f´ffOÞXf d³fUfÀfe 45 U¿feʹf A³feVf þc°ff IYfSXJf³ff ¸fZÔ ßfd¸fIY ±ffÜ EIY Àff»f ´fWX»fZ ³fûMX¶fÔQe IZY ¶ffQ þc°ff IYfSXJf³fZ ¸fZÔ IYf¸f d¸f»f³ff »f¦f·f¦f ¶fÔQ WXû ¦f¹ff ±ffÜ BÀfÀfZ ´fdSXUfSX Afd±fÊIY ÀfÔIYMX ¸fZÔ Af ¦f¹ffÜ A³feVf ³fZ ´f}e, ¶fZMXZ AüSX ¶fZMXe IYû ´ff»f³fZ IZY d»fE dSX¢Vff JSXeQ³fZ IZY d»fE ¶fÀ°fe IYe ¸fe³ff ³ff¸f IYe ¸fdWX»ff ÀfZ ¶¹ffþ ´fSX ´ffÔ¨f WXþfSX ÷Y´f¹fZ d»fE ±fZÜ ¸fe³ff AüSX CXÀfIZY ¶fZMXZ þfdIYSX U Àf»f¸ff³f ¶¹ffþ ´fSX

SXIY¸f QZ°fZ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ A³feVf IYû ´ffÔ¨f ÷Y´f¹fZ Àf`IYOÞXf IZY ¶¹ffþ ´fSX SXIY¸f QZ QeÜ ´fdSXþ³fûÔ IZY ¸fb°ffd¶fIY IYfSXJf³ff ¸fZÔ IYf¸f ³f d¸f»f³fZ ´fSX A³feVf dSX¢Vff ¨f»ff°ff ±ffÜ UWX 10 ¸fWXe³fZ °fIY ¶¹ffþ AüSX ¸fc»f IYe SXIY¸f IYf IbYL dWXÀÀff ¸fe³ff IYû QZ°ff SXWXfÜ Qû ¸fWXe³fZ ´fWX»fZ SXIY¸f AüSX CXÀfIYf ¶¹ffþ ´fcSXf WXû³fZ ´fSX dIYV°f QZ³ff ¶fÔQ IYSX QeÜ þ¶fdIY ¸fe³ff IYf IYWX³ff ±ff dIY ¶¹ffþ AüSX ¸fc»f A·fe ³fWXeÔ ¨fbIYf WX`Ü Àfû¸fUfSX Qû´fWXSX ¸fZÔ UWX ¶fZMXûÔ þfdIYSX AüSX Àf»f¸ff³f IZY Àff±f A³feVf IZY §fSX ´fWXbÔ¨feÜ ¸ffSX´feMX IYSXIZY A´f³fZ §fSX »fZ þfIYSX ¶fÔQ IYSX dQ¹ffÜ þf³fIYfSXe WXû³fZ ´fSX ¶fÀ°fe IZY »fû¦f UWXfÔ ´fWXbÔ¨fZÜ ¸fe³ff ÀfZ dIYÀfe °fSXWX CXÀfZ LbOÞXf¹ffÜ ¸fdWX»ff ³fZ Qû ¸fWXe³fZ IYe dIYV°f ³f ¨fbIYf³fZ ´fSX 100 ÷Y´f¹fZ SXûþ IYe ´fZ³ff»MXe »f¦ff QeÜ CXÀfZ ¶¹ffþ EUÔ ´fZ³ff»MXe Àf¸fZ°f 20 WXþfSX ÷Y´f¹fZ Àfû¸fUfSX Vff¸f °fIY »füMXf³fZ IYf A»MXe¸fZMX¸f QZ dQ¹ffÜ BÀfÀfZ A³feVf °f³ffU ¸fZÔ Af ¦f¹ffÜ Àfû¸fUfSX IYe Vff¸f ¨ffSX ¶fþZ §fSX ´fWXbÔ¨ff °fû CXÀfIYe WXf»f°f d¶f¦fOÞXe WXbBÊ ±feÜ ´fdSXþ³fûÔ IZY A³fbÀffSX AÀ´f°ff»f »fZ þf³fZ ´fSX OXfg¢MXSXûÔ ³fZ IZYd¸fIY»f ´fe³fZ IYe þf³fIYfSXe QeÜ CX²fSX,

AfSXû´fe ¸fe³ff AüSX CXÀfIZY ¶fZMXZ §fSX ´fSX °ff»ff OXf»fIYSX RYSXfSX WXû ¦fEÜ Àfû¸fUfSX QZSX SXf°f B»ffþ IZY QüSXf³f A³feVf IYe ¸fü°f WXû ¦fBÊÜ BÀfÀfZ ¶fÀ°fe Uf»fûÔ ¸fZÔ AfIiYûVf R`Y»f ¦f¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ ¸fÔ¦f»fUfSX Vff¸f IYû ´fûÀMX¸ffMXʸf IZY ¶ffQ VfU IYû ´fȱUe³ff±f RYfMXIY ´fSX SXJ þf¸f »f¦ff³fZ IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ffÜ ¸füIZY ´fSX ´fWXbÔ¨fZ ÃfZÂf IZY ¦fb»f¨f¸f³f VfZSXUf³fe AüSX BQSXeÀf AfdQ ³fZ »fû¦fûÔ IYû Àf¸fÓff ¶fbÓffIYSX þf¸f ³fWXeÔ »f¦f³fZ dQ¹ffÜ BÔÀ´fZ¢MXSX VffWX¦fÔþ dU³f¹f IbY¸ffSX d¸fßff IZY ¸fb°ffd¶fIY AfSXû´fe ¸fe³ff CXÀfIZY ´fbÂfûÔ Àf»f¸ff³f EUÔ þfdIYSX IZY dJ»ffRY ¸fbIYQ¸ff QþÊ IYSX CX³fIYe d¦fSXµ°ffSXe IZY ´fi¹ffÀf dIYE þf SXWXZ WX`ÔÜ ¶fÀ°fe IZY »fû¦f ¶¹ffþ ´fSX SXIY¸f QZ³fZ Uf»fe ¸fe³ff AüSX CXÀfIZY ¶fZMXûÔ IZY dJ»ffRY WXû ¦fE WX`ÔÜ »fû¦fûÔ IYf IYWX³ff WX` dIY ¸ffÔ-¶fZMXûÔ ³fZ QþʳfûÔ »fû¦fûÔ IYû A´f³fZ ¨fÔ¦fb»f ¸fZÔ RÔYÀff SXJf WX`Ü UWX ¶¹ffþ IZY ¨fIiY½¹fcWX ÀfZ ³fWXeÔ d³fIY»f ´ff SXWXZÜ ¸fc»f SXIY¸f IYf IYBÊ ¦fb³ff QZ³fZ IZY ¶ffQ ·fe CX²ffSX ³fWXeÔ ¨fbIYf WX`Ü RYSXfSX AfSXûd´f¹fûÔ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ »fû¦fûÔ IYf IYWX³ff WX` dIY CX³WXZÔ ¶fÀ°fe ¸fZÔ Qû¶ffSXf ³fWXeÔ SXWX³fZ dQ¹ff þfE¦ffÜ

I`YdQ¹fûÔ ³fZ ±ff¸fe °fIY³feIY IYe ´f°fUfSX Af¦fSXfÜ ³f þf³fZ ¢¹fûÔ IY·fe-IY·fe A¨ff³fIY ¨fMXJ°fe WX` ASX¸ff³fûÔ IYe ²fSX°fe, ¸fûWX¶¶f°f AüSX ³fRYSX°f IYe þÔ¦f ¸fZÔ ´fIYOÞX°fZ-´fIYOÞX°fZ ·fe ¶fWXb°f IbYL LcMX þf°ff WX`Ü IZYÔQie¹f IYfSXf¦ffSX ¸fZÔ d³f÷Yð QþʳfûÔ I`YdQ¹fûÔ IZY Àff±f ·fe ¹fWXe WXbAfÜ ´fdSXdÀ±fd°f¹fûÔ ³fZ CX³fIZY WXf±fûÔ ÀfZ IY»f¸f LbOÞXf IYSXIZY VfÀÂf ´fIYOÞXf dQ¹ffÜ Àf»ffJûÔ IZY ´feLZ ´fWXbÔ¨f³fZ IZY ¶ffQ B³f I`YdQ¹fûÔ ³fZ ·fdU¿¹f IYû ÀfÔUfSX³fZ IZY d»fE °fIY³feIYe IYe ´f°fUfSX ±ff¸f³fZ IYf R`YÀf»ff dIY¹ffÜ BÀfÀfZ dIY þû IbYL LcMX ¦f¹ff CXÀfZ Qû¶ffSXf WXfdÀf»f dIY¹ff þf ÀfIZYÜ IZYÔQie¹f IYfSXf¦ffSX ¸fZÔ U°fʸff³f ¸fZÔ Qû WXþfSX ÀfZ Ad²fIY Àfþf¹ffµ°ff I`YQe d³f÷Yð WX`ÔÜ B³f¸fZÔ QþʳfûÔ I`YQe Àfþf ´fcSXe WXû³fZ IZY ¶ffQ ¶ffWXSX d³fIY»f³fZ ´fSX Qû¶ffSXf WXd±f¹ffSX ³f CXNXf³fZ IYf ¸f³f ¶f³ff ¨fbIZY WX`ÔÜ UWX Àf¸ffþ

¸fZÔ JbQ IYû ´fb³fÊÀ±ffd´f°f IYSX³fZ IZY d»fE VfÀÂf IYf ³fWXeÔ ¶fd»IY °fIY³feIYe IYf ÀfWXfSXf »fZ³ff ¨ffWX°fZ WX`ÔÜ BÀfÀfZ dIY ´fdSXUfSX IZY Àff±f ³fE dÀfSXZ ÀfZ dþÔQ¦fe VfbøY IYSX ÀfIZYÔÜ BÀfIZY d»fE I`YdQ¹fûÔ ³fZ þZ»f ´fiVffÀf³f ÀfZ IÔY´¹fcMXSX IYûÀfÊ IYSX³fZ IYe B¨Lf þ°ffBÊÜ I`YdQ¹fûÔ IYû ´fidVfdÃf°f IYSX³fZ IZY d»fE dUIY»ffÔ¦f ÀfWXf¹f°ff ÀfÔÀ±ff Af¦fZ AfBÊÜ CXÀfIYe ¸fQQ ÀfZ þZ»f ´fiVffÀf³f ³fZ A´f³fZ ¹fWXfÔ Qû ÀfdIYÊ»f ¸fZÔ ´ffÔ¨f-´ffÔ¨f IÔY´¹fcMXSX »f¦ffEÜ B³f ´fSX 30 I`YdQ¹fûÔ IZY ´fWX»fZ ¶f`¨f IYû IYûÀfÊ IZY d»fE ¨fb³ff ¦f¹ffÜ B³f I`YdQ¹fûÔ IYû °fe³f ¸fWXe³fZ IYf ´fidVfÃf¯f dQ¹ff ¦f¹ffÜ BÀf¸fZÔ E¸fEÀf U?»OXÊ, E¢Àf»f, ´ffUSX ´UfBÔMX, UOXÊ ´f`OX, ³fûMX ´f`OX AfdQ IYf IYûÀfÊ IYSXf¹ff ¦f¹ffÜ BÀf ¶f`¨f IZY d´fL»fZ Àff»f A¢MXc¶fSX ¸fZÔ ´fidVfÃf¯f ´fcSXf IYSX³fZ ´fSX

OXeE¸f ³fZ CX³fIYû ´fi¸ff¯f-´fÂf dQ¹ffÜ I`YdQ¹fûÔ IYû IÔY´¹fcMXSX ¸fZÔ QÃf°ff WXfdÀf»f IYSX°fZ QZJ CX³fIZY Àffd±f¹fûÔ ¸fZÔ ·fe IYûÀfÊ IYSX³fZ IYe »f»fIY ¶fPÞXeÜ ´fidVfÃfIY SXþ°f Àf¢ÀfZ³ff ¶f°ff°fZ WX`Ô A¶f dÀ±fd°f ¹fWX WX` dIY 30 I`YQe IYûÀfÊ IYSX SXWXZ WX`ÔÜ BÀfIZY ¶ffQ °fe³f Àfü ÀfZ ª¹ffQf I`YdQ¹fûÔ ³fZ AfUZQ³f IYSX SXJf WX`Ü B³fIYf ¸fIYÀfQ VfÀÂf LûOÞXIYSX °fIY³feIYe IYe ´f°fUfSX ÀfZ A´f³ff ·fdU¿¹f ÀfÔUfSX³ff WX`Ü °fe³f ¸fWXe³fZ IYf IYûÀfÊ IYSX³fZ Uf»fZ I`YQe þZ»f ´fiVffÀf³f IZY IYf¹fûÊ ¸fZÔ A´f³ff ¹fû¦fQf³f QZ SXWXZ WX`ÔÜ UWX IÔY´¹fcMXSX ÀfZ ÀfÔ¶fÔd²f°f þZ»f ´fiVffÀf³f IZY IYf¸fûÔ IYû ´fcSXe QÃf°ff IZY Àff±f AÔþf¸f QZ°fZ WX`ÔÜ BÀfIZY Àff±f WXe ³fE LfÂfûÔ IZY d»fE dVfÃfIY IYe ·fcd¸fIYf d³f·ff SXWXZ WX`ÔÜ CX³fIYû IÔY´¹fcMXSX ÀffgµMXUZ¹fSX IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ´fidVfÃf¯f QZ°fZ WX`ÔÜ

3

´fbd»fÀf IZY ´fQfRYfÊVf ÀfZ AÀfÔ°fbá ´fdSXþ³f ²fSX³fZ ´fSX ¶f`NXZ ¸f»f´fbSXf (Af¦fSXf)Ü ³füUeÔ IZY LfÂf IYe WX°¹ff IYf ´fQfRYfÊVf ´fdSXþ³fûÔ IZY ¦f»fZ ³fWXeÔ CX°fSX SXWXfÜ ¸fÔ¦f»fUfSX IYû UZ BÀfIYû »fZIYSX ´fbd»fÀf ¨füIYe IZY Àff¸f³fZ ²fSX³fZ ´fSX ¶f`NX ¦fEÜ CX³WXûÔ³fZ §fMX³ff ¸fZÔ Vffd¸f»f A³¹f AfSXûd´f¹fûÔ IYe d¦fSXµ°ffSXe IYe ¸ffÔ¦f IYe WX`Ü ¸f»f´fbSXf IZY IYIbYAf d³fUfÀfe Àf»fe¸f IZY 16 U¿feʹf ¶fZMXZ AfdÀfRY IYe Qû RYSXUSXe IYû ¦f»ff §fûÔMXIYSX WX°¹ff IYSX Qe ¦fBÊ ±feÜ ´fbd»fÀf ³fZ QÀfUeÔ IZY LfÂf IYû dWXSXfÀf°f ¸fZÔ »fZIYSX ¸ff¸f»fZ IYf ´fQfRYfÊVf IYSX dQ¹ffÜ ´fdSXþ³f Àfû¸fUfSX IYû WXe BÀf ´fSX ÀfUf»f CXNXf EÀfEÀf´fe ÀfZ d¸f»f³fZ IY»f¢MÑZMX ¦fE ±fZÜ ¸f¦fSX, ¸fb»ffIYf°f ³fWXeÔ WXû ÀfIYeÜ ¸fÔ¦f»fUfSX IYû Àfb¶fWX ´fdSXþ³f IYIbYAf ´fbd»fÀf ¨füIYe IZY Àff¸f³fZ WXfBÊUZ dIY³ffSXZ ÀfOÞXIY ´fSX ²fSX³fZ ´fSX ¶f`NX ¦fEÜ Àf»fe¸f IYf IYWX³ff WX` dIY EIY ³ff¶ffd»f¦f ¶fZ»MX ÀfZ ¦f»ff §fûÔMXIYSX AfdÀfRY IYe WX°¹ff ³fWXeÔ IYSX ÀfIY°ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ´fbd»fÀf ´fSX AfSXûd´f¹fûÔ IYû LûOÞX³fZ IYf AfSXû´f »f¦ff¹ff WX`Ü CX³fIYf IYWX³ff WX` dIY UZ A³¹f AfSXûd´f¹fûÔ IYe d¦fSXµ°ffSXe ´fSX WXe ²fSX³fZ ÀfZ CXNXZÔ¦fZÜ ²fSX³fZ ´fSX Àf»fe¸f, ÀfbSXZVf, DYQ»f, dQ³fZVf, ¸ff VfWX³ffþ, ¶fÔMXe, SXe³ff, ¦fbçe AfdQ ¶f`NXZÜ

´fWX»ff ´fZ´fSX QZIYSX AfE, IbYL ¨fZWXSXZ dJ»fZ °fû IbYL ¸fbSXÓffE Af¦fSXfÜ ¶fûOXÊ ´fSXeÃff IYf ´fWX»ff dQ³f AüSX dUôfd±fʹfûÔ IZY ¸ff±fZ ´fSX d¨fÔ°ff IYe »fIYeSXZÔÜ ´fSXeÃff IZYÔQiûÔ ´fSX ´fSXeÃff±feÊ Àf¸f¹f ÀfZ Af²ff §fÔMXf ´fWX»fZ ´fWXbÔ¨fZÜ ´fSXeÃff Àf¸ff~ WXbBÊ °fû IbYL ¨fZWXSXZ dJ»f WXbE ±fZ, °fû IbYL ¸fbSXÓffEÜ Vf¸fÀff¶ffQ IZY ÀfÔ°f AfÀffSXf¸f BÔMXSX IYfg»fZþ ´fSX 10UeÔ IYe LfÂffEÔ ¦fÈWXdUÄff³f IYe ´fSXeÃffEÔ QZ SXWXe ±feÔÜ IYfg»fZþ °fIY ´fWXbÔ¨f³fZ IYf SXfÀ°ff ÀfÔIYe¯fÊ AüSX MXcMXf WXbAf ±ff, dþÀfIZY IYfSX¯f ´fWXbÔ¨f³fZ ¸fZÔ LfÂfûÔ IYû dQ¢IY°f WXbBÊÜ ¶ffWXSX ÀfOÞXIY ´fSX Qû »fû¦f °f`³ff°f ±fZ AüSX WXSX Af³fZ-þf³fZ Uf»fZ IYû MXûIY SXWXZ ±fZÜ CX³fÀfZ ´fcLf ¦f¹ff dIY EZÀff dIYÀfIZY IYWX³fZ ´fSX IYSX SXWXZ WX`Ô, °fû dIY³ffSXf IYSX ¦fEÜ RY°fZWXf¶ffQ IZY ·fû´ff»f dÀfÔWX BÔMXSX IYfg»fZþ ¸fZÔ ´fSXeÃff Àff¸ff³¹f ¨f»f SXWXe ±feÜ ´fSXeÃff QZ³fZ ´fWXbÔ¨fe IbYL LfÂffAûÔ IYe ¦fÈWXdUÄff³f IZY ´fZ´fSX IYe þ¦fWX ¦fd¯f°f ¨fPÞX ¦f¹ff ±ffÜ VffÀf³f ÀfZ d¸f»fZ d³fQZVfûÊÔ IZY Af²ffSX ´fSX CX³fIZY IÔYÀfeOXSX dIY¹ff ¦f¹ffÜ RY°fZWXf¶ffQ dÀ±f°f ÀfSXÀU°fe Äff³f ¸fÔdQSX BÔMXSX IYfg»fZþ IYf IbYL dWXÀÀff d³f¸ff¯ffʲfe³f WX`Ü IYfg»fZþ ¸fZÔ ´fSXeÃff Àff¸ff³¹f°ff ¨f»f SXWXe ±feÜ BÀf IZYÔQi ´fSX ·fe Af²ff Qþʳf ÀfZ Ad²fIY LfÂffAûÔ IZY ¦fÈWX dUÄff³f IZY ´fZ´fSX IYe þ¦fWX ¦fd¯f°f ¨fPÞX ¦f¹ff ±ffÜ LfÂffAûÔ IYû ´fZ´fSX QZ³fZ IYe A³fb¸fd°f QZ Qe ¦fBÊÜ ²fe¸fe ßfe IZY ßfeSXf¸f þe »ff»f BÔMXSX IYfg»fZþ ¸fZÔ ´fSXeÃff Àf¸ff~ WXû³fZ IZY ¶ffQ IYÃf d³fSXeÃfIY dVfÃff d¸fÂf ³fZ IYfg´fe LfÂfûÔ IYû QZ SXJe ±feÜ BÀfe QüSXf³f EÀfOXeE¸f ´fWXbÔ¨f ¦fEÜ CX³WXûÔ³fZ ÀfUf»f JOÞXf dIY¹ff °fû dVfÃff d¸fÂf ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ÀfedSX¹f»f ÀfZ IYfg´fe »f¦ff³fZ IYû Qe ¦fBÊ WX`ÔÜ EÀfOXeE¸f ³fZ dVfÃff d¸fÂf IZY dU÷Yð IYfSXÊUfBÊ IYe ÀfÔÀ°fbd°f IYe WX`Ü UWXeÔ IZYÔQi ½¹fUÀ±ff´fIY IYû WXMXf³fZ IYe ÀfÔÀ°fbd°f IYe ¦fBÊ WX`Ü

dÀfSX ´fSX IY»fVf, Qb»WX³f IZY d»f¶ffÀf ¸fZÔ dIY³³fSX Af¦fSXfÜ ¶f`ÔOX¶ffþûÔ IYe ²fb³fûÔ ´fSX dÀfSX ´fSX IY»fVf ²ffSX¯f IYSX Qb»WX³f IZY d»f¶ffÀf ¸fZÔ ßfÈÔ¦ffSX dIYE ¨f»f°ff Àf¸fcWXÜ CX³fIZY Af¦fZ dRY»¸fe ¦ff³fûÔ ´fSX NXb¸fIZY »f¦ff°fZ ¹fbUf dIY³³fSXÜ ¸fÔ¦f»fUfSX IYû JZdSX¹ff ¸fûOÞX dÀ±f°f IY¸ff»f JfÔ ÃfZÂf IYf ³fþfSXf IbYL JfÀf SXWXfÜ SXf¿MÑXe¹f dIY³³fSX Àf¸¸fZ»f³f IZY QüSXf³f WXbBÊ ¨ffIY ´fcþ³f IYe ´fSXÔ´fSXf IYû dIY³³fSXûÔ ³fZ ´fcSXf dIY¹ffÜ QcÀfSXûÔ IYû Af¶ffQ IYSX³fZ IYe QbAf QZ³fZ Uf»fZ dIY³³fSX Àf¸ffþ ³fZ Qû´fWXSX 12 ¶fþZ d¸f»f³f UfdMXIYf ÀfZ Vfû·ff¹ffÂff d³fIYf»feÜ BÀf¸fZÔ ´fcSXZ ßfÈÔ¦ffSX IZY Àff±f °f`¹ffSX WXûIYSX Àf·fe ÀfQÀ¹f IY¸ff»f JfÔ ´fWXbÔ¨fZ AüSX UWXfÔ ¨ffIY ´fcþ³f IYe SXÀ¸f AüSX ´fcþf ÀfÔ´f³³f WXbBÊÜ BÀf¸fZÔ IbY¸WXfSX (´fiþf´fd°f) Àf¸ffþ IZY ½¹fdöY ³fZ ´fcþ³f IYSXf¹ffÜ BÀfIZY ¶fQ»fZ ¸fZÔ dIY³³fSX ¦fb÷Y WXdSX¹ff ¶ffBÊ ³fZ CX³WXZÔ Àfû³ff AüSX A³¹f CX´fWXfSX ´fiQf³f dIYEÜ ¨ffIY ´fcþ³f ¸fZÔ Qb»WX³f IZY d»f¶ffÀf ¸fZÔ ´fWXbÔ¨fZ dIY³³fSXûÔ IYe Af·ff QZJ°fZ WXe ¶f³f SXWXe ±feÜ ¦fb÷Y WXdSX¹ff ¶ffBÊ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY Vfb·f U ¸ffÔ¦fd»fIY IYf¹fûÊ IYe VfbøYAf°f ´fcþ³f ÀfZ IYSX³ff Vfb·f ¸ff³ff þf°ff WX`Ü ´fcþ³f IZY ¶ffQ d³fIYf»fe ¦fBÊ Vfû·ff¹ffÂff Uf´fÀf d¸f»f³f UfdMXIYf ´fWXbÔ¨feÜ BÀf¸fZÔ Àf¸ffþ IZY ÀfQÀ¹f ¶f`ÔOX IYe ³fBÊ ´fbSXf³fe ²fb³fûÔ ´fSX þ¸fIYSX d±fSXIZYÜ B³WXZÔ QZJ³fZ IZY d»fE ·feOÞX þbMX ¦fBÊÜ IYûBÊ RYûMXû »fZ SXWXf ±ff, °fû IYûBÊ UedOX¹fû ¶f³ff SXWXf ±ffÜ ·feOÞX IYû ÀfÔ·ff»f³fZ IZY d»fE ´fbd»fÀf IZY Àff±f Af¹fûþIYûÔ IYû IYfRYe ¸fVf¢IY°f IYSX³fe ´fOÞXeÜ


07 RYSXUSXe 2018

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

4

eFkqjk U;wt

IbYL IYf¸f IYSX°fZ ³fWXeÔ, dÀfRYÊ ÀfSXIYfSX ´fSX ¶fûÓf WXû ¸f±fbSXfÜ þ³fdVfIYf¹f°fûÔ IYf d³fÀ°ffSX¯f °fIY ³fWXeÔ IYSX SXWXZ WXû, °fb¸f ÀfZ °fû ¸fþQcSX A¨Lf WX`, þû Qû-PXfBÊ Àfü ÷Y´f¹fZ ¸fZÔ dQ³f·fSX IYf¸f IYSX°ff WX`Ü IbYL IYf¸f IYSX°fZ ³fWXeÔ, ¦ffÔUûÔ ¸fZÔ þf°fZ ³fWXeÔ, °fb¸f dÀfRYÊ ÀfSXIYfSX ´fSX ¶fûÓf WXûÜ þ¶f IYûBÊ IYf¸f ³fWXeÔ IYSX°fZ WXû °fû dRYSX °fb¸fIYû UZ°f³f dIYÀf ¶ff°f IYf dQ¹ff þfE..Àf·fe IYf UZ°f³f SXûIY QûÜ ÀfQSX °fWXÀfe»f ¸fZÔ Af¹fûdþ°f ÀfÔ´fc¯fÊ Àf¸ff²ff³f dQUÀf ¸fZÔ ¸fÔOX»ff¹fböY IZY SXf¸f ¸fûWX³f SXfU ³fZ »ff´fSXUfWX ARYÀfSXûÔ ÀfZ BÀfe »fWXþZ ¸fZÔ ¶ff°f IYeÜ AfBþe SXfþf ßfeUfÀ°fU IZY Àff±f Qû´fWXSX ¸fZÔ UZ A¨ff³fIY ´fWXbÔ¨f ¦fEÜ °fWXÀfe»f ´fdSXÀfSX ¸fZÔ A´f³fe ¦ffOÞXe ÀfZ CX°fSX°fZ WXe ¶ffWXSX CX³WXûÔ³fZ RYdSX¹ffdQ¹fûÔ IYû SXûIY d»f¹ffÜ ¦ffÔU ÀfZSXÀff IZY dIYÀff³f dUþZÔQi ¨ÀfWX ³fZ A´f³fe RYdSX¹ffQ SXJe dIY CXÀfIZY ´ffÀf ¨ffSX ¶fe§ff þ¸fe³f WX` AüSX EIY Qf³ff ·fe ³fWXeÔ IY¸ff ´ff SXWXf WX`Ü ¶feOXeAû ÀfZ »fZIYSX ÀfeOXeAû °fIY UWX ¶ffSX-¶ffSX þ»f ·fSXfU IYe Àf¸fÀ¹ff IYf

Àf¸ff²ff³f IYSXf³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYSX SXWXf WX`, »fZdIY³f IYûBÊ Àfb³fUfBÊ ³fWXeÔ WXû SXWXe WX`Ü BÀf ´fSX IYd¸fV³fSX ·fOÞXIY CXNXZÜ ÀfeOXeAû ´fU³f ¦fÔ¦fUfSX ÀfZ ´fcLf dIY ÀfZSXÀff IZY dIYÀff³fûÔ IYe Àf¸fÀ¹ff IYf WX»f ¢¹fûÔ ³fWXeÔ WXû ´ff SXWXf WX`Ü ÀfeOXeAû ³fZ ÀfZSXÀff IYe Àf¸fÀ¹ff ¶f°ffBÊ °fû IYd¸fV³fSX ³fZ °f°IYf»f ´fiûþZ¢MX ¶f³ffIYSX VffÀf³f IYû ·fZþ³fZ IZY d³fQZÊVf dQEÜ UWXeÔ JOÞXe ·feOÞX ÀfZ ´fcLf dIY Af´fIYe Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYf WX»f WXû SXWXf ¹ff ³fWXeÔÜ BÀf ´fSX RYdSX¹ffdQ¹fûÔ ³fZ þ¶ffU dQ¹ff, ³f Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYf d³fÀ°ffSX¯f WXû SXWXf AüSX ³f IYûBÊ Àfb³fUfBÊ IYe þf SXWXe WX`Ü SX`´fbSXfþfMX IZY ¦fif¸fe¯f ³fZ U¿fÊ 2010 ¸fZÔ AÔ¶fZOXIYSX ´ffIYÊ ¸fZÔ SXJe ¦fBÊ ´fid°f¸ff IYû CXNXfIYSX ±ff³fZ ¸fZÔ SXJ dQE þf³fZ IYe dVfIYf¹f°f ´fSX IYd¸fV³fSX ³fZ þfÔ¨f IZY AfQZVf dQEÜ BÀfIZY ¶ffQ UWX ¸fe¨MX¦f WXfg»f ¸fZÔ ´fWXbÔ¨fZ AüSX Ad²fIYfdSX¹fûÔ ÀfZ CX³fIYe Q`d³fIY OXf¹fSXe ¸ffÔ¦f »feÜ Q`d³fIY OXf¹fSXe ¸ffÔ¦f³fZ ´fSX Ad²fIYfSXe EIY QcÀfSXZ IZY ¶f¦f»fZ ÓffÔIY³fZ

»f¦fZÜ ¨ffSX Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ Q`d³fIY OXf¹fSXe ´fZVf IYe °fû ´f°ff ¨f»ff dIY OXf¹fSXe ¸fZÔ ·fi¸f¯f IYf¹fÊIiY¸f NXeIY °fSXWX ÀfZ ³fWXeÔ d»fJZ WX`ÔÜ BÀf ´fSX IYd¸fV³fSX IZY °fZUSX °feJZ WXû ¦fEÜ CX³WXûÔ³fZ IYOÞXe RYMXIYfSX »f¦ffBÊ AüSX IYWXf dIY IYf¸f ³fWXeÔ IYSXû¦fZ °fû UZ°f³f ·fe ³fWXeÔ d¸f»fZ¦ffÜ IYd¸fV³fSX ³fZ Ad²fIYfdSX¹fûÔ ÀfZ ¹fWXfÔ °fIY IYWX dQ¹ff dIY UWX IYûBÊ IYf¸fIYfþ ³fWXeÔ IYSX SXWXZ WX`ÔÜ þ³f°ff ´fSXZVff³f WX` AüSX UWX Qµ°fSXûÔ ÀfZ d³fIY»f IYSX þ³f°ff IZY ¶fe¨f ³fWXeÔ þf SXWXZ WX`ÔÜ BÀfe ¶fe¨f ³f¦f»ff §feÀff IYe EIY ¹fbU°fe ³fZ A´f³fZ ´fi¸ff¯f ´fÂf ·fe IYd¸fV³fSX IYû dQE, »fZdIY³f CX³fIYû EÀfOXeE¸f ÀfQSX IiYfÔd°f VfZJSX ³fZ »fZ d»f¹ffÜ ¹fbU°fe IYf AfSXû´f ±ff dIY »fZJ´ff»f ³fZ ÷Y´f¹fZ ¸ffÔ¦fZ ±fZÜ ´fdSXþ³fûÔ ³fZ B³IYfSX IYSX dQ¹ffÜ BÀf ´fSX »fZJ´ff»f ³fZ ´fi¸ff¯f ´fÂf ´fSX VffQe VfbQf d»fJ dQ¹ff, þ¶fdIY A·fe CXÀfIYe VffQe ³fWXeÔ WXbBÊ WX`Ü IYd¸fV³fSX ³fZ BÀf ¸ff¸f»fZ IYe þfÔ¨f IYSX ÀfÔ¶fÔd²f°f »fZJ´ff»f IZY dJ»ffRY IYfSXÊUfBÊ

¶fSXÀff³ff IZY ¸fÔdQSXûÔ IYf ·fe WXû Ad²f¦fiWX¯f ¶fSXÀff³ff (¸f±fbSXf)Ü ÃfZÂfe¹f ¦fif¸fe¯fûÔ ³fZ ¦fûU²fʳf IYe °fSXWX ¶fSXÀff³ff IZY ¸fÔdQSXû IYf ·fe Ad²f¦fiWX¯f IYSX³fZ IZY d»fE ÀfeE¸f ¹fû¦fe IYû ´fÂf d»fJf WX`Ü ¦fif¸fe¯fûÔ ³fZ SXf²ffSXf³fe ¸fÔdQSX ¸fZÔ A¶f °fIY §fMXe §fMX³ffAûÔ IYf CX»»fZJ IYSX°fZ WXbE ÀfZUf¹f°fûÔ ´fSX ¸f³f¸ff³fe IYSX³fZ IYf AfSXû´f »f¦ff¹ff WX`Ü VfWXeQ ·f¦f°f ¨ÀfWX IiYfÔd°f Q»f IZY IYf¹ffÊ»f¹f ´fSX WXbBÊ ¶f`NXIY ¸fZÔ SXf²ffSXf³fe ¸fÔdQSX ´fSX A¶f °fIY §fMXe §fMX³ffAûÔ U A½¹fU±ffAûÔ ´fSX ´fiIYfVf OXf»ff ¦f¹ffÜ A²¹fÃf°ff IYSX SXWXZ ¶fiþ¨ff¹fÊ ´feNX IZY ´fiUöYf §f³fV¹ff¸f SXfþ ·f˜ ³fZ IYWXf dIY ¶fSXÀff³ff ÀfdWX°f Aá ÀfJe ¦ffÔU IZY ¶fiþUfÀfe U ¶fiþ¨ff¹fÊ ´feNX ¶fiþ·fcd¸f IZY dUIYfÀf IYû ¹fû¦fe ÀfSXIYfSX IZY ßffB³f ¶fûOXÊ ¦fNX³f IZY R`YÀf»fZ IYf ÀUf¦f°f IYSX°fe

WX`Ü ÀfSXIYfSX IYû ¦fûU²fʳf IZY Àff±f ¶fSXÀff³ff IZY ¸fÔdQSXûÔ IYf Ad²f¦fiWX¯f IYSX ßffB³f ¶fûOXÊ IYf ¦fNX³f IYSX³ff ¨ffdWXE, dþÀfÀfZ ßfðf»fbAûÔ IYû ¶fZWX°fSX ÀfbdU²ff d¸f»f ÀfIZYÔÜ IiYfÔd°f Q»f IZY ÀfÔÀ±ff´fIY ´fQ¸f RYüþe ³fZ IYWXf dIY ¸fÔdQSX ¸fZÔ A¶f ßfðf U AfÀ±ff IYf A·ffU WX`Ü þû ßfðf»fb ª¹ffQf ´f`Àff ¨fPÞXf°ff WX`, CXÀfZ WXe Àf¸fe´f ÀfZ QVfʳf U ´fiÀffQ d¸f»f°ff WX`Ü UöYfAûÔ ³fZ IYWXf dIY A½¹fUÀ±ffAûÔ IZY ¨f»f°fZ 2012 ¸fZÔ ·f¦fQOÞX ¸f¨f ¦fBÊ ±fe, dþÀf¸fZ °fe³f ßfðf»fbAûÔ IYe ¸fü°f WXû ¦fBÊÜ ¸fÔdQSX IZY ³fe¨fZ dÀ±f°f °fûd¿f°fJf³fZ IYû Jb»fUf³fZ IZY d»fE 2013 ¸fZÔ IYûMXÊ ¸fZÔ ¸fÔdQSX dUUfQ IZY °fWX°f ¹ffd¨fIYf Qf¹fSX IYSX SXJe WX`Ü ¦fif¸fe¯f ¨´fMXc VffÀÂfe ³fZ IYWXf dIY SXf²ffSXf³fe ¸fÔdQSX IZY ³ff¸f IYSXe¶f

1100 ¶fe§ff þ¸fe³f ±fe, þû A¶f ¸ffÂf 600 ¶fe§ff SXWX ¦fBÊ WX`Ü ·fSX°f ´fÔdOX°f ³fZ IYWXf dIY dUIYfÀf IZY BÀf IYQ¸f IYf Àf·fe IYû ÀfWX¹fû¦f IYSX³ff ¨ffdWXEÜ ·fSX°f¨ÀfWX EOXUûIZYMX ³fZ IYWXfdIY ¸fÔdQSX ´fSX ·fû¦f ´fiÀffQ U ½¹fUÀ±ffAûÔ IZY d»fE ßfðf»fb Qf³f QZ°fZ WX`Ô, »fZdIY³f ¸fÔdQSX ´fSX Af³fZ Uf»fZ ¨fPÞXfUZ IYf EIY ·fe ÷Y´f¹ff ¸fÔdQSX IZY dUIYfÀf IYf¹fÊ U ßfðf»fbAûÔ IYe ÀfbdU²ffAûÔ ´fSX J¨fÊ ³fWXeÔ dIY¹ff þf SXWXfÜ BÀf ¸füIZY ´fSX ³fSXZVf SXfþ´fc°f, ¦fû¨UQ ¸fb³fe¸f, Àf°feVf °fû¸fSX, SXfþZÔQi WXÔÀf, Qe´fIY Àfû³fe, A¸fSXQe´f, SXfIZYVf Vf¸ffÊ, IYd´f»f Vf¸ffÊ, SXfIZYVf ¶f§fZ»f, SXf¸f, dUVff»f Vf¸ffÊ, dWXSXZVf Vf¸ffÊ, »føf¯f Àf`³fe, ´fiWX»ffQ AfdQ ³fZ ¸fb£¹f¸fÔÂfe IYû ´fÂf d»fJIYSX ßffB³f ¶fûOXÊ ¦fNX³f IYe ¸ffÔ¦f IYe WX`Ü

dIYE þf³fZ IYe dSX´fûMXÊ EÀfOXeE¸f ÀfQSX ÀfZ ¸ffÔ¦fe WX`Ü IYd¸fV³fSX ³fZ d´fL»fZ dQ³fûÔ WXbBÊ dVfIYf¹f°fûÔ IZY d³fÀ°ffSX¯f IYû »fZIYSX RYdSX¹ffdQ¹fûÔ ÀfZ ·fe IYfg»f ´fSX ¶ff°f¨fe°f IYe, »fZdIY³f RYdSX¹ffdQ¹fûÔ ³fZ dVfIYf¹f°fûÔ IYf WX»f WXû³fZ ÀfZ ÀffRY B³IYfSX IYSX dQ¹ffÜ BÀf ´fSX CX³WXûÔ³fZ JÔOX dUIYfÀf Ad²fIYfSXe RYSXWX IYf UZ°f³f SXûIY³fZ IZY d»fE IYWXfÜ IYd¸fV³fSX ³fZ EÀfeE¸fAû OXfg Àfªþ³f IbY¸ffSX, ¶feOXeAû, RYSXWX »fZJ´ff»f Àf¸fZ°f ¨ffSX Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY UZ°f³f SXûIY³fZ IZY d³fQZÊVf dQE WX`ÔÜ Àf¸ff²ff³f dQUÀf ¸fZÔ ´fif~ WXbBÊ 70 þ³fdVfIYf¹f°fûÔ ¸fZÔ ÀfZ ¨ffSX IYf WXe d³fÀ°ffSX¯f WXbAfÜ AfBþe þû³f SXfþf ßfeUfÀ°fU ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¦ffÔU AOXcIYe ¸fZÔ ´fbd»fÀf IYe ¦fû»fe ÀfZ ¸ffSXZ ¦fE ¶ff»fIY IYe þfÔ¨f ´fcSXe IYSXIZY VffÀf³f IYû ·fZþ Qe ¦fBÊ WX`Ü þfÔ¨f ¸fZÔ IYü³f Qû¿fe WX` IZY ÀfUf»f ´fSX CX³WXûÔ³fZ BÀfZ dUUZ¨f³ff IYf dWXÀÀff ¶f°ffIYSX þf³fIYfSXe QZ³fZ ÀfZ B³IYfSX IYSX dQ¹ffÜ

´ffIY IYû ¶f°ff dQ¹ff ¦fû»fe IYf þUf¶f ¦fû»fe WX`: d¶f˜f UÈÔQfU³f (¸f±fbSXf)Ü AdJ»f ·ffSX°fe¹f Af°fÔIYUfQ dUSXû²fe ¸fû¨ffÊ IZY A²¹fÃf ¸f¨³fQSX ¨ÀfWX d¶f˜f ³fZ AfE dQ³f VfWXeQ WXû SXWXZ Àf`d³fIYûÔ IZY ÀfUf»f ´fSX IYWXf ´ffdIYÀ°ff³f IZY DY´fSX þû ¨WXQbÀ°ff³fe RYûÀfÊ »f¦ff°ffSX WX¸f»ff IYSX SXWXe WX` UWX BÀfÀfZ ´fÔQiWX ¦fb³ff ª¹ffQf WX`Ü ´ffdIYÀ°ff³f IYû A¶f ¶f°ff dQ¹ff ¦f¹ff WX` dIY ¦fû»fe IYf þUf¶f ¦fû»fe WX`Ü NXf. ¶ffÔIZYd¶fWXfSXe ¸fÔdQSX ¸fZÔ ¸fÔ¦f»fUfSX IYe Vff¸f QVfʳf IYSX³fZ AfE d¶f˜f ³fZ IYWXf dIY Àf`d³fIYûÔ IYe VfWXfQ°f WX¸ffSXZ d»fE QbJQfBÊ WX`Ü ¸f¦fSX, ¸ff°fÈ·fcd¸f IZY d»fE VfWXfQ°f WX¸f Àf¶fIZY d»fE ¦fUÊ IYe ¶ff°f WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ÀfUf»f dIY¹ff dIY ¢¹ff Af°fÔIYUfQ IZY Af¦fZ A¶f °fIY ÀfSXIYfSX ÓfbIYe WX` ¹ff ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZQi ¸fûQe AüSX RYüþ ÓfbIYe WX`Ü ¹fWXe IYfSX¯f WX` ´ffdIYÀ°ff³f A¶f ¶füJ»ff SXWXf WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY A¦fSX, BÀf¸fZÔ IYûBÊ SXfþ³fed°f IYSX°ff WX` °fû ¹fZ ¦f»f°f WXû¦ffÜ þû »fû¦f BÀf ¶ff°f ´fSX ¶fû»f°fZ WX`Ô, QZVfdWX°f ¸fZÔ CX³WXZÔ VfWXeQûÔ IZY ´fdSXUfSXûÔ IZY Àff±f JOÞXf WXû³ff ¨ffdWXE AüSX CX³WXZÔ Afd±fÊIY ¸fQQ QZ³fe ¨ffdWXEÜ ´f°±fSXUfþûÔ ´fSX IYfSXÊUfBÊ IYSX³fZ IZY ¶ffQ ÀfZ³ff IZY dJ»ffRY ¸fbIYQ¸ff QþÊ IYSXUf³fZ IZY ÀfUf»f ´fSX d¶f˜f ³fZ IYWXf dIY WX¸fZÔ BÀf¸fZÔ IYûBÊ dQ¢IY°f ³fWXeÔÜ

¦fûd´f¹fûÔ IZY Af¦fZ EIY ³f ¨f»fe dUõf³f CXðUþe IYe UÈÔQfU³f (¸f±fbSXf)Ü NXf. SXf²ffSX¸f¯f»ff»f þc IYe ÀfZUf ¸fZÔ »fe³f ¨f`°f³¹f ÀfÔ´fiQfSX¹f Af¨ff¹fÊ þ¦fíb÷Y ´fb÷Y¿fûØf¸f ¸fWXfSXfþ IYe ´fi±f¸f ´fb¯¹fd°fd±f ´fSX þ¹f¨ÀfWX §fZSXf ¸fZÔ ¨f»f SXWXZ ²ffd¸fÊIY Af¹fûþ³f ¸fZÔ AáûØfSXVf°f ßfe¸fQ·ff¦fU°f IY±ff ½¹ffÀf ¨f`°f³¹f ÀfÔ´fiQf¹f Af¨ff¹fÊ UZ¯fb ¦fû´ff»f ¦fûÀUf¸fe ³fZ LNXUZÔ dQ³f ¦fû´fe CXõU ÀfÔUfQ ´fiÀfÔ¦f ´fSX ´fiU¨f³f QZIYSX SXÀf¸f¹fe Uf¯fe ÀfZ ·föYûÔ IYû SXÀfdÀföY dIY¹ffÜ Àf~QZUf»f¹fûÔ ¸fZÔ ´fi¸fbJ SXf²ffSX¸f¯f ¸fÔdQSX IZY Àf¸fe´f dÀ±f°f þ¹f¨ÀfWX §fZSXf ¸fZÔ Af¹fûdþ°f Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ ¸fÔ¦f»fUfSX IYe Àfb¶fWX U`dQIY ¸fÔÂfû¨¨ffSX¯f IZY ¸f²¹f ·ff¦fU°fþe IYf ´fcþ³f AfSXÔ·f WXbAfÜ Qû´fWXSX IYû ½¹ffÀf´feNX ´fSX dUSXfþ¸ff³f WXûIYSX ¨f`°f³¹f ÀfÔ´fiQf¹f Af¨ff¹fÊ UZ¯fb¦fû´ff»f ¦fûÀUf¸fe ³fZ ¦fû´fe-CXðU ÀfÔUfQ ´fiÀfÔ¦f ´fSX ¸ffd¸fÊIY ´fiU¨f³f dQEÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ·f¦fUf³f ßfeIÈY¿¯f IZY õfdSXIYf ¦f¸f³f IZY ¶ffQ þ¶f ¦fûd´f¹ffÔ CX³fIZY BÔ°fþfSX ¸fZÔ Àfb²f¶fb²f Jû ¶f`NXe ±feÔ AüSX ·f¦fUf³f IYû BÀf ¶ff°f IYe þf³fIYfSXe WXbBÊ °fû CX³WXûÔ³fZ A´f³fZ ´fSX¸f d¸fÂf AüSX dUõf³f CXðUþe IYû ¦fûd´f¹fûÔ IYû Àf¸fÓff³fZ IZY d»fE ¶fiþ ·fZþfÜ CXõUþe ³fZ ¦fûd´f¹fûÔ IYû Àf¸fÓff³fZ IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ffÜ ¸f¦fSX, ¦fûd´f¹fûÔ ³fZ A´f³fZ IÈY¿¯f ´fiZ¸f ÀfZ þ¶f CXðUþe IYû CX´fQZVf QZ³fZ VfbøY dIYE °fû ¸fWXfÄff³fe CXðUþe ·fe ¦fûd´f¹fûÔ IZY Af¦fZ ÓfbIY³fZ IYû ¸fþ¶fcSX WXû ¦fE ±fZÜ UÈÔQfU³f ¸fZÔ ¹f¸fb³ff dIY³ffSXZ Äff³f¦fbQOÞXe À±f»f IYf ³ff¸f WXe BÀfe »fe»ff IZY Af²ffSX ´fSX ´fOÞXf WX`Ü BÀf ´fiÀfÔ¦f ´fSX ½¹ffÀf´feNX ´fSX dUSXfþ¸ff³f ¦fûÀUf¸fe ³fZ ÀfbÔQSX U¯fʳf dIY¹ff °fû ßfðf»fb ·ffUdU·fûSX WXû CXNXZÜ Àfb¶fWX ÀfZ Vff¸f °fIY ¨f»f SXWXZ ²ffd¸fÊIY Af¹fûþ³f ¸fZÔ ßfðf»fb Af³fÔdQ°f WXû SXWXZ WX`ÔÜ


07 RYSXUSXeX 2018

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

5

O;kikj txr ¹fcAfBÊEOXeAfBÊ ³fZ VfZ¹fSX ¶ffþfSXûÔ ¸fZÔ CX±f»f ´fb±f»f þfSXe, ´»ffdÀMXIY Uf»fZ Af²ffSX IYfOXÊ ÀfZÔÀfZ¢Àf AüSX 561 AÔIY »fbPÞXIYf ¸fbÔ¶fBÊÜ VfZ¹fSX ¶ffþfSXûÔ ¸fZÔ ·ffSXe CX±f»f ´fb±f»f IZY ¶fe¨f EIY AüSX ¶fOÞXe d¦fSXfUMX QþÊ IYe ¦f¹fe AüSX ¶fÔ¶fBÊ VfZ¹fSX ¶ffþfSX IYf ÀfZÔÀfZ¢Àf 561 AÔIY »fbPÞXIYIYSX EIY ¸fWXe³fZ IZY ³¹fc³f°f¸f À°fSX 34,195.94 AÔIY ´fSX Af ¦f¹ffÜ A¸fZdSXIYe ¶ffþfSX ¸fZÔ ·ffSXe d¦fSXfUMX ÀfZ EdVf¹ff Àf¸fZ°f ´fcSXe Qbd³f¹ff IZY ¶ffþfSXûÔ ¸fZÔ BÀf Àf¸f¹f ·fc¨ff»f Af¹ff WXbAf WX`Ü ·ffSX°fe¹f ¶ffþfSXûÔ ¸fZÔ ¹fWX »f¦ff°ffSX LNXf IYfSXû¶ffSXe ÀfÂf WX` þ¶f ¶ffþfSX ¸fZÔ d¦fSXfUMX¶f³fe SXWXeÜ d³fUZVfIY dSXþUÊ ¶f`ÔIY IYe dõ¸ffdÀfIY ¸füdQiIY ³fed°f IYû »fZIYSX ·fe d¨fÔd°f°f WX`ÔÜ ¸füdQiIY ³fed°f Àf¸feÃff IY»f ´fZVf IYe þfE¦feÜ UWXeÔ ¶fþMX IZY ¶ffQ d¶fIYUf»fe IYf Q¶ffU ¶f³ff WXbAf WX`Ü ¶ffþfSX IYe VfbøYAf°f Afþ d¦fSXfUMX IZY Àff±f WXbBÊÜ ÀfZÔÀfZ¢Àf IYfSXû¶ffSX VfbøY WXû³fZ IZY IbYL WXe d¸f³fMXûÔ ¸fZÔ IYSXe¶f 1,275 AÔIY IYf ¦fû°ff »f¦ff°fZ WXbE 34,000 AÔIY IZY ³fe¨fZ Af ¦f¹ff þ¶fdIY E³fEÀfBÊ d³fµMXe 390 AÔIY ³fe¨fZ ¨f»ff ¦f¹ffÜ ¶feEÀfBÊ ÀfZÔÀfZ¢Àf d¦fSXfUMX IZY Àff±f 33,753.78 AÔIY ´fSX Jb»f³fZ IZY ¶ffQ EIY Àf¸f¹f ³fe¨fZ 33,482.81 AÔIY °fIY ¨f»ff ¦f¹ff ±ffÜ IY¸fþûSX U`dV½fIY ÷YJ ÀfZ ¶ffþfSX ¸fZÔ d¶fIYUf»fe Q¶ffU SXWXfÜ WXf»ffÔdIY ¶ffQ ¸fZÔ ¨fbd³fÔQf VfZ¹fSXûÔ ¸fZÔ

IZY ´fid°f Af¦ffWX dIY¹ff

d»fUf»fe QZJe ¦f¹fe AüSX ÀfZÔÀfZ¢Àf AÔ°f ¸fZÔ 561.22 AÔIY ¹ff 1.61 ´fid°fVf°f MXcMXIYSX 34,195.94 AÔIY °fIY ¨f»ff ¦f¹ffÜ ´ffÔ¨f þ³fUSXe IZY ¶ffQ ÀfZÔÀfZ¢Àf IYf ¹fWX ³¹fc³f°f¸f À°fSX WX`Ü CXÀf Àf¸f¹f ÀfZÔÀfZ¢Àf 34,153.85 AÔIY ´fSX ¶fÔQ WXbAf ±ffÜ ´f¨ffÀf VfZ¹fSXûÔ ´fSX Af²ffdSX°f E³fEÀfBÊ d³fµMXe ·fe 168.30 AÔIY ¹ff 1.58 ´fid°fVf°f IYe d¦fSXfUMX IZY Àff±f 10,498.25 AÔIY ´fSX ¶fÔQ WXbAfÜ BÀfÀfZ ´fWX»fZ, °fe³f þ³fUSXe IYû ¹fWX 10,443.20 AÔIY ´fSX ¶fÔQ WXbAf ±ffÜ IYfSXû¶ffSX IZY QüSXf³f ¹fWX 10,276.30 ÀfZ 10,594.15 AÔIY °fIY ¨f»ff ¦f¹ff ±ffÜ IYfSXû¶ffdSX¹fûÔ IZY A³fbÀffSX Uf»f ÀMÑeMX ¸fZÔ IY»f IYe d¦fSXfUMX IYf AÀfSX Qbd³f¹ff IZY

³f¹fe dQ»»feÜ ·ffSX°fe¹f dUdVfá ´fWX¨ff³f ´fifd²fIYSX¯f (¹fcAfBÊOXeEAfBÊ) ³fZ þ³f°ff IYû Af¦ffWX dIY¹ff dIY UWX ´»ffdÀMXIY Uf»fZ ¹ff »fZd¸f³fZMXZOX Af²ffSX À¸ffMXÊ IYfOXÊ IZY ¨f¢IYSX ¸fZÔ ³fWXeÔ ´fOÞXZ ¢¹fûÔdIY B³fIYe A³ffd²fIÈY°f L´ffBÊ ÀfZ ¢¹fcAfSX IYûOX IYf¸f IYSX³ff ¶fÔQ IYSX ÀfIY°ff WX` ¹ff CX³fIYe ÀfWX¸fd°f IZY d¶f³ff WXe ½¹fdöY¦f°f þf³fIYfSXe ÀffUÊþd³fIY WXû ÀfIY°fe WX`Ü ´fifd²fIYSX¯f IYf IYWX³ff WX` dIY Af²ffSX ´fÂf ¹ff BÀfIYf IYMXf WXbAf ·ff¦f, Àff¸ff³¹f IYf¦fþ ´fSX Af²ffSX IYf BÔMXSX³fZMX ÀfZ d³fIYf»ff ¦f¹ff ÀfÔÀIYSX¯f ¹ff E¸f Af²ffSX ´fcSXe °fSXWX U`²f WX`Ü ´fifd²fIYSX¯f IYf IYWX³ff WX` dIY Af²ffSX À¸ffMXÊ IYfOXÊ IYe A³ffd²fIÈY°f L´ffBÊ ÀfZ CX´f¹fûöYf IYû 50 ÀfZ 300 ÷Y´f¹fZ IYe »ff¦f°f AfE¦fe þû dIY ´fcSXe A³ffUV¹fIY WX`Ü ´fifd²fIYSX¯f ³fZ EIY ¶f¹ff³f ¸fZÔ IYWXf WX`, k´»ffdÀMXIY ¹ff ´feUeÀfe Af²ffSX À¸ffMXÊ IYfOXÊ IYf Af¸f°füSX ´fSX ¢¹fcAfSX IYûOX IZY øY´f ¸fZÔ BÀ°fZ¸ff»f ³fWXeÔ dIY¹ff þf ÀfIY°ff ¢¹fûÔdIY A³ffd²fIÈY°f L´ffBÊ IZY QüSXf³f ¹fWX IYûOXÊ IYf¸f IYSX³ff ¶fÔQ IYSX QZ°ff WX`Ül BÀfIZY A³fbÀffSX BÀfIZY Àff±f WXe BÀf ´fidIiY¹ff ¸fZÔ CX´f¹fZöYf IYe ½¹fdöY¦f°f þf³fIYfSXe CXÀfIYe ¸fÔþcSXe IZY d¶f³ff WXe ÀffUÊþd³fIY IYe þf ÀfIY°fe WX`Ü ¹fcEOXeEAfBÊ IZY ÀfeBÊAû Aþ¹f ·fc¿f¯f ´ffÔOXZ ³fZ IYWXf dIY ´»ffdÀMXIY À¸ffMXÊ IYfOXÊ ´fcSXe °fSXWX A³ffUV¹fIY U ¶f¶ffQeÊ WX` ¢¹fûÔdIY OXfCX³f»fûOX IYSX Àff¸ff³¹f IYf¦fþ ´fSX ´fiIYfdVf°f Af²ffSX IYfOXÊ ¹ff kE¸f Af²ffSXl ´fcSXe °fSXWX U`²f WX`Ü

QcÀfSXZ ¶ffþfSXûÔ ´fSX ´fOÞXfÜ EdVf¹ff IZY A³¹f ¶ffþfSXûÔ ¸fZÔ ·fe d¦fSXfUMX QZJe ¦f¹feÜ ¸fþ¶fc°f Afd±fÊIY AfÔIYOÞXZ IYû QZJ°fZ WXbE RZYOXSX»f dSXþUÊ õfSXf ¶¹ffþ QSX ¸fZÔ UÈdð IYe AfVfÔIYf ÀfZ ¶ffþfSXûÔ ´fSX ´fi·ffU ´fOÞXfÜ Qbd³f¹ff ·fSX IZY VfZ¹fSX ¶ffþfSXûÔ ¸fZÔ þfSXe d¦fSXfUMX IZY ¶fe¨f Àfû³ff 330 ÷Y´f¹fZ ¨fPÞXIYSX 14 ¸fWXe³fZ IZY CX¨¨f À°fSX 31,600 ÷Y´f¹fZ ´fid°f QÀf ¦fif¸f ´fSX ´fWXbÔ¨f ¦f¹ffÜ VffQe-¶¹ffWX IZY Àfeþ³f IYe ¸ffÔ¦f IYû ´fcSXf IYSX³fZ IZY d»f¹fZ À±ff³fe¹f Af·fc¿f¯f d³f¸ff°ffÊAûÔ ÀfZ ¸fþ¶fc°f ¸ffÔ¦f ³fZ ·fe °fZþe IYf Àf¸f±fʳf dIY¹ffÜ Aüôûd¦fIYe BIYfB¹fûÔ IZY CXNXfU ¶fPÞXf³fZ ÀfZ ¨ffÔQe ·fe ¨fPÞXIYSX ³f¹fe dQ»»feÜ ÀfSXIYfSX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY dQÀfÔ¶fSX 2017 IYe dÀ±fd°f IZY A³fbÀffSX, ´fi²ff³f¸fÔÂfe 40,000 ÷Y´f¹fZ ´fid°f dIY»fû¦fif¸f IZY À°fSX þ³f-²f³f ¹fûþ³ff (´feE¸fþZOXeUfBÊ) Jf°fûÔ IYe ÀfÔ£¹ff 30.84 IYSXûOÞX WX` dþ³f¸fZÔ ÀfZ ´fSX ´fWXbÔ¨f ¦f¹feÜ 24.69 IYSXûOÞX Jf°fZ ÀfdIiY¹f WX`ÔÜ dUØf SXfª¹f ¸fÔÂfe dVfU ´fi°ff´f Vfb¢»f ³fZ SXfª¹fÀf·ff IYû ¹fWX þf³fIYfSXe QeÜ CX³WXûÔ³fZ ¹fWX ·fe ¶f°ff¹ff dIY B³f Jf°fûÔ ¸fZÔ Àf¸f¦fi þ¸ff SXfdVf 71,501 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ WX`Ü dUØf SXfª¹f ¸fÔÂfe ³fZ ¶f°ff¹ff kkþ³f-²f³f Jf°ff ²ffSXIY õfSXf dIYE ¦fE »fZ³fQZ³f IZY Af²ffSX ´fSX dIYÀfe þ³f-²f³f Jf°fZ ¸fZÔ VfZ¿f SXfdVf dQ³f ´fid°f dQ³f Af²ffSX ´fSX ´fdSXUd°fÊ°f WXû ÀfIY°fe WX`Ü ¹fWX SXfdVf dIYÀfe dUVfZ¿f dQ³f IYû 10 ÷Y´f¹fZ ÀfZ IY¸f ¹ff Vfc³¹f ·fe WXû ÀfIY°fe WX`Ü Vfb¢»f ³fZ EIY ´fiV³f IZY d»fdJ°f CXØfSX ¸fZÔ ¶f°ff¹ff dIY ÀfSXIYfSXe ÃfZÂf IZY ¶f`ÔIYûÔ ³fZ Àfcd¨f°f dIY¹ff WX` dIY U°fʸff³f ¸fZÔ Vfc³¹f VfZ¿f Uf»fZ þ³f-²f³f Jf°fûÔ IYû ÀfdIiY¹f ¶f³ff³fZ IZY d»fE ¶f`ÔIY IZY A´f³fZ ½¹f¹f Vfe¿fûÊÔ ÀfZ LûMXe SXfdVf¹ffÔ AÔ°fdSX°f IYSX³fZ IYe IYûBÊ §fMX³ff þf³fIYfSXe ¸fZÔ ³fWXeÔ AfBÊ WX`Ü

þ³f-²f³f ¹fûþ³ff IZY 30 IYSXûOÞX Jf°fûÔ ¸fZÔ ÀfZ 24 IYSXûOÞX Jf°fZ WXe ÀfdIiY¹f

d¶fMXIYfgB³f ÀfZ IY¸ffE ¸fb³ffRZY ´fSX »f¦fZ¦ff MX`¢Àf, Af¹fIYSX dU·ff¦f ³fZ 1 »ffJ »fû¦fûÔ IYû ·fZþf ³fûdMXÀf ³fBÊ dQ»»feÜ A¦fSX Af´f³fZ ·fe d¶fMXIYfgB³f þ`Àfe dIYÀfe dIiY´MXûIYSXÔÀfe ¸fZÔ d³fUZVf IYSX SXJf WX` °fû Af´fIZY d»fE ¶fbSXe J¶fSX WX`Ü B³fIY¸f MX`¢Àf dU·ff¦f d¶fMXIYfgB³f ¸fZÔ d³fUZVf IYSX³fZ Uf»fZ EZÀfZ d³fUZVfIYûÔ IYû ³fûdMXÀf ·fZþ³fZ þf SXWXf WX` dþ³WXûÔ³fZ A´f³fZ B³fIY¸f MX`¢Àf dSXMX³fÊ ¸fZÔ BÀfIYe þf³fIYfSXe ³fWXeÔ Qe WX`Ü EZÀfZ »f¦f·f¦f 1 »ffJ »fû¦fûÔ IYû ³fûdMXÀf ´fWX»fZ WXe ·fZþf ¨fbIYf WX`Ü ÀfZÔMÑ»f ¶fûOXÊ AfgRY OXf¹fSXZ¢MX MX`¢ÀfZþ (Àfe¶feOXeMXe) IZY ¨fZ¹fSX¸f`³f ÀfbVfe»f ¨fÔQif ³fZ BÀfIYe þf³fIYfSXe ¸fÔ¦f»fUfSX IYû EÀfû¨f`¸f IZY EIY IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ QeÜ ÀfbVfe»f ¨fÔQif ³fZ ¸fedOX¹ff ÀfZ ¶ff°f IYSX°fZ WXbE IYWXf, 'IYBÊ »fû¦fûÔ ³fZ dIiY´MXûIYSXÔÀfeþ ¸fZÔ d³fUZVf IYSXIZY ¸fb³ffRYf IY¸ff¹ff WX`, »fZdIY³f BÀfIYe þf³fIYfSXe A´f³fZ B³fIY¸f MX`¢Àf dSXMX³fÊ ¸fZÔ ³fWXeÔ Qe WX`Ü WX¸f EZÀfZ »fû¦fûÔ IYû ³fZdMXÀf ·fZþ³fZ þf SXWXZ WX`Ô ¢¹fûÔdIY ¹fWX d³fUZVf ÀfZ IY¸ff¹ff ¦f¹ff ¸fb³ffRYf WX` AüSX ¹fWX MX`¢ÀfZ¶f»f WX`Ü' CX³WXûÔ³fZ Af¦fZ ¶f°ff¹ff, 'B³fIY¸f MX`¢Àf dOX´ffMXʸfZÔMX ³fZ dIiY´MXûIYSXÔÀfe E¢Àf¨fZÔþû ´fSX IYBÊ ÀfUZÊ IYSXIZY SXZ¦¹fb»fSX IYfgd³MѶ¹fcMXÀfÊ, E¢Àf¨fZÔþûÔ ¸fZÔ SXdþÀMXSX IYSXUf³fZ Uf»fûÔ AüSX B³f´fSX MÑZdOXÔ¦f IYSX³fZ

·fdU¿¹f ¸fZÔ §ffMXZ IYf »fùf WXfdÀf»f IYSX³ff Ad²fIY AfÀff³f WXû¦ff: þZMX»fe Uf»fûÔ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ þf³fIYfSXe þbMXfBÊ WX`Ü' A´f³fZ ¶f¹ff³f ¸fZÔ ¨fÔQif ³fZ IYWXf, 'IYBÊ »fû¦fûÔ IZY d³fUZVf IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ dÀ±fd°f ÀffRY ³fWXeÔ WX`, BÀfÀfZ ¹fWX ´f°ff ¨f»f°ff WX` dIY »fû¦fûÔ ³fZ A´f³fZ d³fUZVf IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ NXeIY ÀfZ þf³fIYfSXe ³fWXeÔ Qe WX`Ü OXf¹fSXZ¢MXSX þ³fSX»f AfgRY B³fIY¸f MX`¢Àf QZVf·fSX ¸fZÔ EZÀfZ »fû¦fûÔ IYû ³fZdMXÀf ·fZþ³fZ þf SXWXf WX`Ü' ÀfSXIYfSXe EþZÔdÀf¹fûÔ IZY °ffþf ÷YJ ³fZ EIY¶ffSX dRYSX ¹fWX À´fá IYSX dQ¹ff WX` dIY ÀfSXIYfSX d¶fMXIYfgB³f þ`Àfe dIiY´MXûIYSXÔÀfeþ IZY BÀ°fZ¸ff»f AüSX CXÀfÀfZ ¸fb³ffRYf IY¸ff³fZ Uf»fûÔ ´fSX dIY°f³fe Àf£°f WX`Ü

¦füSX°f»f¶f WX` dIY Àfû¸fUfSX IYû WXe ³¹fcþ EþZÔÀfe SXfg¹fMXÀfÊ ³fZ dUØf ¸fÔÂff»f¹f IZY ÀfcÂfûÔ IZY WXfUf»fZ ÀfZ J¶fSX Qe ±fe dIY ÀfSXIYfSX d¶fMXIYfgB³f þ`Àfe dIiY´MXûIYSXÔÀfeþ IYû ´fZ¸fZÔMX dÀfÀMX¸f ¸fZÔ AU`²f ¶f³ff³fZ IZY d»fE IYQ¸f CXNXf³fZ þf SXWXe WX`Ü Àff±f WXe ÀfSXIYfSX dIiY´MXûIYSXÔÀfe E¢Àf¨fZÔþûÔ ´fSX ³fþSX IZY d»fE EIY SXZ¦¹fb»fZMXSX ·fe d³f¹fböY IYSX³fZ þf SXWXe WX`Ü' Af´fIYû ¶f°ff QZÔ dIY dIiY´MXIYSXÔÀfeþ ÀfZ þbOÞXZ ¸fbïûÔ ´fSX dU¨ffSX IYSX³fZ IZY d»fE ÀfSXIYfSX ³fZ EIY IYd¸fMXe ¦fdNX°f IYe WX`, ¹fWX IYd¸fMXe A´f³fe dSX´fûMXÊ 31 ¸ff¨fÊ °fIY ÀfüÔ´f ÀfIY°fe WX`Ü

³f¹fe dQ»»feÜ dUØf ¸fÔÂfe A÷Y¯f þZMX»fe ³fZ A¦f»fZ dUØf U¿fÊ ¸fZÔ SXfþÀU ÀfÔ¦fiWX ¸fZÔ UÈdð IYû »fZIYSX CX¸¸feQ þ°ff¹fe AüSX IYWXf dIY SXfþIYû¿fe¹f §ffMXZ IYf »fùf ÀfZ 0.3 ´fid°fVf°f Ad²fIY WXû³ff ÀffÔd£¹fIYe IZY ³fþdSX¹fZ ÀfZ kÀfÔ£¹ff ¸ffÂfl WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ¹fWX ·fe IYWXf dIY ·fdU¿¹f ¸fZÔ §ffMXZ IYf »fùf WXfdÀf»f IYSX³ff Ad²fIY AfÀff³f WXû¦ffÜ IYSX ¨fûSXe d³fSXû²fIY CX´ff¹fûÔ ÀfZ A³fb´ff»f À°fSX ¶fPÞXZ¦ff AüSX A¦f»fZ Àff»f ÀfZ ¸ff»f EUÔ ÀfZUf IYSX (þeEÀfMXe) ÀfZ ´fcSXZ 12 ¸fWXe³fZ IZY SXfþÀU IYe ¦f¯f³ff WXû¦feÜ þZMX»fe ³fZ IYWXf, kkCXÀfÀfZ ÀfÔ¦fiWX ¶fPÞXZ¦ff AüSX BÀfed»fE Af³fZ Uf»fZ U¿fÊ ¸fZÔ BÀf Àff»f IZY ¸fbIYf¶f»fZ SXfþIYû¿fe¹f §ffMXZ IYf »fùf WXfdÀf»f IYSX³ff Ad²fIY AfÀff³f WXû¦ffÜll CX³WXûÔ³fZ dUØf U¿fÊ 2017-18 IYû ¶fQ»ffU Uf»ff U¿fÊ IYSXfSX dQ¹ff AüSX IYWXf dIY ¸füþcQf U¿fÊ ¸fZÔ IYBÊ ¨fb³füd°f¹ffÔ SXWXe WX`ÔÜ dUØf ¸fÔÂfe ³fZ IYWXf dIY SXfþIYû¿fe¹f §ffMXZ IYf 0.3 ´fid°fVf°f Ad²fIY SXWX³fZ IYf IYfSX¯f SXfþÀU ÀfÔ¦fiWX ¸fZÔ 36,000 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYe IY¸fe WX`Ü ÀfSXIYfSX ³fZ ¨ff»fc dUØf U¿fÊ IZY d»f¹fZ ¶fþMX ¸fZÔ SXfþIYû¿fe¹f §ffMXf 3.2 ´fid°fVf°f SXWX³fZ IYf »fùf SXJf ±ff þû ¶fPÞXIYSX 3.5 ´fid°fVf°f ´fWXbÔ¨f þf³fZ IYf A³fb¸ff³f WX`Ü


07 RYSXUSXe 2018

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

ÀfSXIYfSX IYû ÀfWX¹fû¦fe Q»fûÔ IYû dUV½ffÀf ¸fZÔ »fZIYSX ¨f»f³ff WXû¦ff: dVfUÀfZ³ff ³f¹fe dQ»»feÜ SXfþ¦f ¸fZÔ ÀfWX¹fû¦fe Q»f dVfUÀfZ³ff ³fZ ¸fûQe ÀfSXIYfSX ´fSX d³fVff³ff Àff²f°fZ WXbE IYWXf dIY Àf¶fIYf Àff±f, Àf¶fIYf dUIYfÀf IYe ¶ff°f IYSX³fZ Uf»fe ÀfSXIYfSX IYû ÀfWX¹fû¦fe Q»fûÔ IYû dUV½ffÀf ¸fZÔ »fZIYSX ¨f»f³ff WXû¦ffÜ »fûIYÀf·ff ¸fZÔ SXf¿MÑX´fd°f IZY Ad·f·ff¿f¯f ´fSX ²f³¹fUfQ ´fiÀ°ffU ´fSX WXû SXWXe ¨f¨ffÊ ¸fZÔ ·ff¦f »fZ°fZ WXbE dVfUÀfZ³ff IZY Af³fÔQ SXfU AOXÀfb»f ³fZ IYWXf dIY ÀfSXIYfSX ³fZ ¹fûþ³ffEÔ °fû A³fZIY VfbøY IYe WX`Ô dþ³f¸fZÔ A¨LZ CXïZV¹f Uf»fe ¹fûþ³ffEÔ ·fe WX`Ô »fZdIY³f CX³fIZY dIiY¹ff³U¹f³f ´fSX IYûBÊ d³f¦fSXf³fe ³fWXeÔ WX`Ü AOXÀfb»f ³fZ IYWXf dIY 2014 IZY ¨fb³ffU IZY ¶ffQ þ¶f ¹fWX ÀfSXIYfSX AfBÊ ±fe °fû QZVf ¸fZÔ ¶fOÞXf ´fdSXU°fʳf Af¹ff ±ff AüSX »f¦ff ±ff dIY ¹fWX SXfþ¦f IYe ÀfSXIYfSX WX` dþÀf¸fZÔ dVfUÀfZ³ff ÀfWX¹fû¦fe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf, kk»fZdIY³f ¶ffQ ¸fZÔ »f¦f³fZ »f¦ff dIY ¹fWX ·ffþ´ff IYe WXe ÀfSXIYfSX WX`Ü Àf¶fIYf Àff±f AüSX Àf¶fIYf dUIYfÀf IYe ¶ff°f IYSX°fZ WX`Ô °fû Àf¶fIYû dUV½ffÀf ¸fZÔ »fZIYSX ¨f»f³ff WXû¦ffÜll CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY

þ¶f Àf¶fIYf dUIYfÀf WXû¦ff, °f·fe Àf¶fIYf Àff±f d¸f»fZ¦ffÜ AOXÀfb»f ³fZ IYWXf dIY ÀfØff ¸fZÔ ÀfWX¹fû¦fe °fZQZ´ff IZY ÀfQÀ¹f ·fe ÀfQ³f ¸fZÔ A´f³fe ¸ffÔ¦fûÔ IYû »fZIYSX ´fiQVfʳf IYSX SXWXZ WX`Ô dþÀfÀfZ »f¦f°ff WX` dIY CX³WXZÔ ·fe dUV½ffÀf ¸fZÔ ³fWXeÔ d»f¹ff ¦f¹ffÜ ·ffþ´ff IYe ÀfWX¹fû¦fe dVfUÀfZ³ff ÀfQÀ¹f IYWXf dIY kkSXfþÀ±ff³f CX´f¨fb³ffU IZY ³f°feþZ Àf¶fIY dÀfJf³fZ Uf»fZ WX`ÔÜll AOXÀfb»f ³fZ IYWXf dIY dVfUÀfZ³ff AüSX ·ffþ´ff ¸fZÔ AMX»f d¶fWXfSXe Ufþ´fZ¹fe AüSX »ff»fIÈY¿¯f AfOXUf¯fe IZY Àf¸f¹f ÀfZ WXe kdWXÔQb°Ul IZY dÀfðfÔ°f ´fSX °ff»f¸fZ»f SXWXf WX`Ü CX³WXûÔ³fZ SXfþ¦f ÀfSXIYfSX IYe A³fZIY ¹fûþ³ffAûÔ IYf ³ff¸f d¦f³ff°fZ WXbE CXQfWXSX¯f

IZY °fSXeIZY ´fSX d¨fÔ°ff þ°ffBÊ WX`Ü Àf¶fÀfZ ´fWX»fZ WX¸f³fZ Àf·ff´fd°f IYû ´fÂf d»fJIYSX A´f³fe d¨fÔ°ff ÀfZ AU¦f°f IYSXf¹ff WX`Ü BÀf¸fZÔ WX¸f³fZ IYWXf WX` dIY dU´fÃfe ÀfQÀ¹fûÔ IYû ¶fû»f³fZ ³fWXeÔ QZIYSX, ÀfSXIYfSX »fûIY°fÔÂf IYe WX°¹ff IYSX SXWXe WX`Üll Àf·ff´fd°f IYû d»fJZ ´fÂf ´fSX °fȯf¸fc»f IYfÔ¦fiZÀf, IYfÔ¦fiZÀf AüSX Uf¸f Q»fûÔ ÀfdWX°f IYBÊ dU´fÃfe Q»fûÔ IZY ³fZ°ffAûÔ IZY WXÀ°ffÃfSX WX`ÔÜ CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY °fȯf¸fc»f IYfÔ¦fiZÀf ³fZ ·fûþ³ffUIYfVf ÀfZ ´fWX»fZ Àf·ff´fd°f IYû ³fûdMXÀf QZIYSX ÀfÔU`²ffd³fIY ´fifd²fIYfdSX¹fûÔ õfSXf A´f³fe Àfe¸ffAûÔ IYf CX»»fÔ§f³f IYSX³fZ IZY ¸fbïZ ´fSX ¨f¨ffÊ IYSXf³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYe ±feÜ ´fÂf ¸fZÔ AfSXû´f »f¦ff¹ff ¦f¹ff WX` dIY ³ff¹fOXc

¸ff»fQeU ÀfSXIYfSX IZY Af´ff°fIYf»f IYe §fû¿f¯ff ÀfZ ·ffSX°f d¨fÔd°f°f ³f¹fe dQ»»feÜ ¸ff»fQeU ¸fZÔ ¨f»f SXWXe SXfþ³f`d°fIY CXNXf-´fMXIY ´fSX °feJe ´fid°fdIiY¹ff ½¹föY IYSX°fZ WXbE ·ffSX°f ³fZ IYWXf dIY UWX UWXfÔ IYe ÀfSXIYfSX õfSXf Af´ff°fIYf»f IYe §fû¿f¯ff dIY¹fZ þf³fZ ÀfZ d¨fÔd°f°f WX`Ü ·ffSX°f ³fZ ¹fWX ·fe IYWXf dIY CX¨¨f°f¸f ³¹ff¹ff»f¹f IZY ´fi²ff³f ³¹ff¹ff²feVf AüSX SXfþ³f`d°fIY WXdÀ°f¹fûÔ IYe d¦fSXµ°ffSXe d¨fÔ°ff IYf dU¿f¹f WX`Ü ·ffSX°f ³fZ A´f³fZ ³ff¦fdSXIYûÔ IYû ´fSXf¸fVfÊ þfSXe IYSX CX³fÀfZ õe´f QZVf IYe ¦f`SXþøYSXe ¹ffÂff ³fWXeÔ IYSX³fZ IYû IYWXf ±ffÜ dUQZVf ¸fÔÂff»f¹f ³fZ EIY UöY½¹f ¸fZÔ IYWXf, kkWX¸f ¸ff»fQeU ¸fZÔ ÀfSXIYfSX õfSXf EIY RYSXUSXe IZY CX¨¨f°f¸f ³¹ff¹ff»f¹f IYe ´fc¯fÊ ´feNX IZY ÀfUÊÀf¸¸f°f R`YÀf»fZ IYf ´ff»f³f IYSX³fZ ÀfZ BÔIYfSX IYSX³fZ IZY ¶ffQ Af´ff°fIYf»f »f¦ffE þf³fZ AüSX ¸ff»fQeU IYe þ³f°ff IZY ÀfÔU`²ffd³fIY Ad²fIYfSXûÔ IYû d³f»fÔd¶f°f dIY¹fZ þf³fZ ÀfZ d¨fÔd°f°f WX`ÔÜll ¸fÔÂff»f¹f ³fZ IYWXf, kkCX¨¨f°f¸f ³¹ff¹ff»f¹f IZY ´fi²ff³f ³¹ff¹ff²feVf AüSX SXfþ³f`d°fIY Vfd£Àf¹f°fûÔ IYe d¦fSXµ°ffSXe ·fe d¨fÔ°ff IYf dU¿f¹f WX`Üll BÀfÀfZ ´fWX»fZ, d³fUfÊdÀf°f ´fcUÊ SXf¿MÑX´fd°f ¸fûWX¸¸fQ ³fVfeQ ³fZ ·ffSX°f ÀfZ ¸ff»fQeU ¸fZÔ ¨f»f SXWXZ ¸füþcQf SXfþ³f`d°fIY ÀfÔIYMX IYf Àf¸ff²ff³f IYSX³fZ IZY d»f¹fZ Àf`³¹f WXÀ°fÃfZ´f IYSX³fZ IYf A³fbSXû²f dIY¹ff ±ffÜ ³fVfeQ ³fZ ¹fWX A³fbSXû²f ³¹ff¹f´ffd»fIYf AüSX SXf¿MÑX´fd°f A¶Qb»»ff ¹ff¸fe³f IZY ¶fe¨f ¶fPÞX°fZ MXIYSXfU IZY ¶fe¨f dIY¹ff ±ffÜ ¹ff¸fe³f ³fZ IY»f QZVf ¸fZÔ Af´ff°fIYf»f »f¦ff dQ¹ff ±ff AüSX QZVf IZY Vfe¿fÊ ³¹ff¹ff²feVf IYû d¦fSXµ°ffSX IYSX d»f¹ff ¦f¹ff ±ffÜ ´fi²ff³f ³¹ff¹ff²feVf A¶Qb»»ff ÀfBÊQ AüSX EIY A³¹f ³¹ff¹ff²feVf A»fe WX¸feQ IYû ¹ff¸fe³f õfSXf QZVf ¸fZÔ Af´ff°fIYf»f »f¦ffE þf³fZ IZY IbYL §fÔMXZ ¶ffQ d¦fSXµ°ffSX IYSX d»f¹ff ¦f¹ff ±ffÜ CX³fIZY dJ»ffRY dIYÀfe þfÔ¨f ¹ff AfSXû´fûÔ IYf IYûBÊ dUUSX¯f ³fWXeÔ dQ¹ff ¦f¹ffÜ ´fcUÊ SXf¿MÑX´fd°f ¸fü¸fc³f ¦f¹fc¸f IYû ·fe CX³fIZY §fSX ¸fZÔ ³fþSX¶fÔQ IYSX d»f¹ff ¦f¹ff ±ffÜ ¦f¹fc¸f dU´fÃf IYf Àf¸f±fʳf IYSX SXWXZ ±fZÜ

dQ¹ff dIY ¸fbQif ¹fûþ³ff ·fe A¨LZ CXïZV¹fûÔ IZY Àff±f VfbøY IYe ¦f¹fe ±fe »fZdIY³f CX³WXZÔ A´f³fZ ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ IYûBÊ ¶fZSXûþ¦ffSX ³fþSX ³fWXeÔ Af°ff dþÀf³fZ BÀf ¹fûþ³ff ÀfZ »ff·f CXNXfIYSX A´f³ff SXûþ¦ffSX VfbøY dIY¹ff WXûÜ AOXÀfb»f ³fZ ³fûMX¶fÔQe IYû »fZIYSX ·fe ÀfSXIYfSX IYû AfOÞXZ WXf±f d»f¹ff AüSX IYWXf dIY A±fʽ¹fUÀ±ff ´fSX BÀfÀfZ dU´fSXe°f AÀfSX ´fOÞXfÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY þeEÀfMXe QZVf IZY d»fE A¨Le ½¹fUÀ±ff WX` »fZdIY³f BÀfZ ·fe VfbøY ¸fZÔ ÀfWXe ÀfZ »ff¦fc ³fWXeÔ dIY¹ff ¦f¹ff WX` AüSX ´fid°fIcY»f ³f°feþZ Àff¸f³fZ Af¹fZ WX`ÔÜ AOXÀfb»f ³fZ IYWXf dIY ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³¹fc³f°f¸f ÀfSXIYfSX, Ad²fIY°f¸f ÀfbVffÀf³f IYe ¶ff°f IYSX°fZ WX`Ô »fZdIY³f ÀffSXZ Ad²fIYfSX ³füIYSXVffWXûÔ IYû QZ dQ¹fZ WX`Ô, BÀfd»fE ¹fûþ³ffAûÔ ´fSX ÀfWXe ÀfZ IYf¸f ³fWXeÔ WXû SXWXfÜ WXf»ffÔdIY dVfUÀfZ³ff ÀffÔÀfQ ³fZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ÀfbSXÃff ¶fe¸ff ¹fûþ³ff, AMX»f ¶fe¸ff ¹fûþ³ff, þ³f²f³f ¹fûþ³ff þ`Àfe IbYL ¹fûþ³ffAûÔ IYe °ffSXeRY IYe »fZdIY³f Àf·fe ³f¹fe dQ»»feÜ dQ»»fe ·ffþ´ff A²¹fÃf ¸f³fûþ d°fUfSXe ³fZ ¦fÈWX ¸fÔÂff»f¹f ÀfZ BÀf Af²ffSX ´fSX A´f³fe ÀfbSXÃff ¶fPÞXf IYSX þZOX ßfZ¯fe IYf IYSX³fZ IYf A³fbSXû²f dIY¹ff WX` dIY U°fʸff³f ÀfbSXÃff ¸fb£¹f¸fÔÂfe IYf¹fÊIiY¸fûÔ ´fSX d³f¦fSXf³fe þøYSXe ¶f°ffBÊÜ

¸f³fûþ d°fUfSXe ³fZ SXfþ³ff±f ÀfZ IYWXf: UfBÊ ßfZ¯fe IYe ÀfbSXÃff ´f¹ffÊ~ ³fWXeÔ

ÀfSXIYfSX IYf dU´fÃf IYû ³ff ¶fû»f³fZ QZ³ff »fûIY°fÔÂf IYe kkWX°¹ffll WX`: dU´fÃf ³f¹fe dQ»»feÜ dU´fÃfe Q»fûÔ ³fZ SXfª¹fÀf·ff IZY Àf·ff´fd°f E¸f UZÔI`Y¹ff ³ff¹fOXc IYû EIY ´fÂf d»fJIYSX CX¨¨f ÀfQ³f ¸fZÔ dU´fÃfe Q»fûÔ IZY ÀfQÀ¹fûÔ IYû ¶fû»f³fZ ³fWXeÔ QZ³fZ IYf AfSXû´f »f¦ff¹ff AüSX IYWXf dIY ÀfSXIYfSX »fûIY°fÔÂf IYe kkWX°¹ffll IYSX SXWXe WX`Ü ÀfÔÀfQ IZY ¶fþMX ÀfÂf IZY QüSXf³f Ad²fIY°fSX dUSXû²fe Q»fûÔ ³fZ ÀfQ³f IYf ¶fdWX¿IYfSX dIY¹ffÜ BÀfIZY ¶ffQ ÀfÔÀfQ ¸fZÔ SX¯f³fed°f °f¹f IYSX³fZ IZY d»f¹fZ CX³fIYe ¶f`NXIY WXbBÊÜ ¶f`NXIY IZY ¶ffQ dU´fÃfe Q»fûÔ ³fZ Àf·ff´fd°f IYû ´fÂf d»fJIYSX CX¨¨f ÀfQ³f IZY ÀfÔ¨ff»f³f IZY °fSXeIZY ´fSX d¨fÔ°ff ½¹föY IYeÜ °fȯf¸fc»f IYfÔ¦fiZÀf IZY OXZSXZIY Aû ¶fif¹f³f ³fZ ¶f°ff¹ff kkWX¸f³fZ ´fÂf ¸fZÔ CX¨¨f ÀfQ³f IZY ÀfÔ¨ff»f³f

6

³fZ dU´fÃfe ÀfQÀ¹fûÔ IYû ¶fû»f³fZ WXe ³fWXeÔ dQ¹ff AüSX ÀfQ³f IYe IYf¹fÊUfWXe IYû À±fd¦f°f IYSX dQ¹ffÜ °fȯf¸fc»f ³fZ°ff ÀfbJZ³Qb VfZJSX SXf¹f ³fZ IYWXf kkWX¸fZÔ Äff°f WX` dIY Àf·ff´fd°f IZY ´ffÀf dUVfZ¿ffd²fIYfSX WX`Ô AüSX CX¨¨f°f¸f ³¹ff¹ff»f¹f ³fZ ·fe IYBÊ ¶ffSX IYWXf WX` dIY dUVfZ¿ffd²fIYfSXûÔ IYf BÀ°fZ¸ff»f ¶ffSX ¶ffSX ³fWXeÔ ¶fd»IY dIYRYf¹f°f ÀfZ ¹fQfIYQf IYSX³ff ¨ffdWX¹fZÜ Àf·fe dU´fÃfe Q»f BÀf ¶ff°f ´fSX EIY¸f°f WX`Ô dIY »fûIY°fÔÂf ¸fZÔ dUSXûd²f¹fûÔ IYe AfUfþ ·fe Àfb³fe þf³fe ¨ffdWX¹fZÜll dU´fÃfe Q»fûÔ IZY ³fZ°ffAûÔ ³fZ IYWXf dIY BÀf ¸fbïZ ´fSX A¦fSX CX³fIYe ¸ffÔ¦f ´fcSXe ³fWXeÔ WXbBÊ °fû Af¦fZ IYe SX¯f³fed°f °f¹f IYSX »fe ¦fBÊ WX`Ü

A¦fSX IY³ffÊMXIY ÀfSXIYfSX ·fiá °fû ¶fJfÊÀ°f IYSXZ ¸fûQe: dÀfðSX¸f`¹ff ¶fZÔ¦f»fbøYÜ IYfÔ¦fiZÀf ³fZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe IYû ¨fb³fü°fe Qe dIY ¹ff °fû UWX IY³ffÊMXIY ¸fZÔ ´ffMXeÊ IYe ÀfSXIYfSX IYû ¶fJfÊÀ°f IYSXIZY ·fiá »fû¦fûÔ IZY dJ»ffRY ¸ff¸f»ff QþÊ IYSXf¹fZÔ ¹ff CXÀfIZY dJ»ffRY AfSXû´f »f¦ff³fZ ´fSX d¶f³ff Vf°fÊ ¸ffRYe ¸ffÔ¦fZÔÜ ´ffMXeÊ ¹fWXfÔ EIY þ³fÀf·ff ¸fZÔ dÀfðSX¸f`¹ff ÀfSXIYfSX ´fSX ¸fûQe IZY WX¸f»fZ ´fSX ´fid°fdIiY¹ff QZ SXWXe ±feÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZ IY³ffÊMXIY IYe IYfÔ¦fiZÀf ÀfSXIYfSX ´fSX ·fiáf¨ffSX IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ³f¹ff IYed°fʸff³f À±ffd´f°f IYSX³fZ IYf AfSXû´f »f¦ff°fZ WXbE BÀfZ kkQÀf ´fid°fVf°f IY¸feVf³f Uf»fe ÀfSXIYfSXll ¶f°ff¹ff ±ff AüSX IYWXf ±ff dIY CXÀfIYe CX»MXe d¦f³f°fe VfbøY WXû ¦fBÊ WX`Ü IYfÔ¦fiZÀf IYe IY³ffÊMXIY BIYfBÊ ³fZ IYWXf dIY ¸fûQe ³fZ dÀfðSX¸f`¹ff ÀfSXIYfSX IYû kkQÀf ´fid°fVf°f IY¸feVf³f Uf»fe ÀfSXIYfSXll þ¶fdIY IZY³Qie¹f ¸fÔÂfe OXe Ue ÀfQf³fÔQ ¦füOXf ³fZ BÀfZ kk30 ´fid°fVf°f IY¸feVf³f Uf»ff SXfª¹fll IYWXf ±ffÜ IYfÔ¦fiZÀf ´fiUöYf Ue EÀf CX¦fSX´´ff ³fZ ¹fWXfÔ ÀfÔUfQQf°ffAûÔ ÀfZ IYWXf, kkþ¶f Af´fIYû SXfª¹f ¸fZÔ ¸füþcQ ·fiáf¨ffSX IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ þf³fIYfSXe WX` °fû Af´f ÀfÔdU²ff³f IYf A³fb¨LZQ 356 »f¦ffIYSX ÀfSXIYfSX IYû ¶fJfÊÀ°f IYSXIZY ·fiáf¨ffSX ¸fZÔ Vffd¸f»f »fû¦fûÔ IZY dJ»ffRY Af´fSXfd²fIY ¸ff¸f»fZ VfbøY ¢¹fûÔ ³fWXeÔ IYSX°fZ?ll

ASXdUÔQ IZYþSXeUf»f IZY AfUfÀf ´fSX CX³f ´fSX IYd±f°f WX¸f»fZ IZY QüSXf³f AüSX SXfª¹fûÔ IZY CX³fIZY ´fi¨ffSX IZY ¸fïZ³fþSX A´f¹ffÊ~ Àffd¶f°f WXbBÊ WX`Ü d°fUfSXe ÀfdWX°f dQ»»fe ·ffþ´ff IZY ³fZ°ffAûÔ ³fZ AfSXû´f »f¦ff¹ff WX` dIY VfWXSX ¸fZÔ Àfed»fÔ¦f Ad·f¹ff³f ÀfZ ´fi·ffdU°f ½¹ff´ffdSX¹fûÔ IYû SXfWX°f ¸fbWX`¹ff IYSXf³fZ IYf SXfÀ°ff d³fIYf»f³fZ IZY d»fE þ¶f UZ »fû¦f ¦f°f 30 þ³fUSXe IYû IZYþSXeUf»f IZY Afd²fIYfdSXIY AfUfÀf ¦fE ±fZ °f¶f UWXfÔ Af´f dU²ff¹fIYûÔ AüSX kkAÀff¸ffdþIY °f°UûÔll ³fZ kkQb½¹fÊUWXfSX AüSX WX¸f»ffll dIY¹ff ±ffÜ d°fUfSXe ³fZ ¦fÈWX ¸fÔÂfe SXfþ³ff±f dÀfÔWX IYû d»fJZ A´f³fZ ´fÂf ¸fZÔ IYWXf dIY CX³fIZY ´ffÀf UfBÊ ßfZ¯fe IYe ÀfbSXÃff WX` »fZdIY³f WXf»f IYe §fMX³ffAûÔ IZY ¸fïZ³fþSX UWX A´f¹ffÊ~ Àffd¶f°f WXbBÊ WX`Ü CX³WXûÔ³fZ A´f³fZ ´fÂf ¸fZÔ d»fJf WX`, kkQû §fMX³ffEÔ...´fd›¸f ¶fÔ¦ff»f ÀfSXIYfSX õfSXf SXfª¹f ¸fZÔ ´fi¨ffSX IZY QüSXf³f ÀfbSXÃff ¸fbWX`¹ff IYSXf³fZ ÀfZ B³fIYfSX IYSX³ff AüSX dQ»»fe IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ASXdUÔQ IZYþSXeUf»f IZY AfUfÀf ´fSX WX¸f»ff...¹fWX Àffd¶f°f IYSX³fZ IZY d»fE ´f¹ffÊ~ WX`Ô dIY U°fʸff³f ÀfbSXÃff ½¹fUÀ±ff ´f¹ffÊ~ ³fWXeÔ WX`ÔÜll CX³WXûÔ³fZ ´ffMXeÊ IZY kk´fi¨ffSX AüSX dUÀ°ffSXll IZY d»fE A³¹f SXfª¹fûÔ IZY A´f³fZ QüSXûÔ IYf CX»»fZJ dIY¹ff AüSX dÀfÔWX ÀfZ þZOX ßfZ¯fe IYe ÀfbSXÃff ¸fbWX`¹ff IYSXf³fZ IYf A³fbSXû²f dIY¹ffÜ CXØfSX ´fcUÊ dQ»»fe ÀfZ ÀffÔÀfQ d°fUfSXe SXfþ²ff³fe IZY ³ff±fÊ EUZ³¹fc ¸fZÔ SXWX°fZ WX`ÔÜ

AfÔ²fi IYû SXfdVf QZ³fZ IZY d»fE °füSX °fSXeIZY °f`¹ffSX dIYE þf SXWXZ: þZMX»fe ³f¹fe dQ»»feÜ AfÔ²fi´fiQZVf IZY ¸fbïZ ´fSX ÀfÔÀfQ IZY Qû³fûÔ ÀfQ³fûÔ ¸fZÔ °fZQZ´ff IZY WXÔ¦ff¸fZ IZY ¶fe¨f dUØf ¸fÔÂfe A÷Y¯f þZMX»fe ³fZ IYWXf dIY AfÔ²fi ´fiQZVf IZY dU·ffþ³f IZY Àf¸f¹f IZYÔQi õfSXf dIYE ¦fE UfQûÔ IYû ´fcSXf IYSX³fZ IZY d»fE ÀfSXIYfSX ´fid°f¶fð WX` °f±ff SXfª¹f IYû SXfdVf QZ³fZ IZY d»fE °füSX-°fSXeIZY °f`¹ffSX dIYE þf SXWXZ WX`ÔÜ þZMX»fe ³fZ ÀfÔÀfQ IZY Qû³fûÔ ÀfQ³fûÔ ¸fZÔ ¶f¹ff³f dQ¹ffÜ BÀf dU¿f¹f ´fSX °fZQZ´ff, UfBÊEÀfAfSX IYfÔ¦fiZÀf AüSX IYfÔ¦fiZÀf IZY ÀfQÀ¹f AfÔ²fi ´fiQZVf ´fb³f¦fÊNX³f IYf³fc³f IYû ´fcSXe °fSXWX »ff¦fc IYSX³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYSX SXWXZ WX`ÔÜ dUØf ¸fÔÂfe ³fZ IYWXf dIY dþÀf U`IYd»´fIY ½¹fUÀ±ff ³fZ SXfª¹f IYû ²f³f ´fiQf³f dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX`, CXÀf ¶ffSXZ ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ Àfd¨fU (½¹f¹f) ÀfZ IYWXf WX` dIY AfÔ²fi ´fiQZVf IZY Àfd¨fU IYû °f°IYf»f dQ»»fe ¶fb»ffEÔ AüSX Aü´f¨ffdSXIY°ffAûÔ IYû ´fcSXf IYSXZÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY SXfª¹f IZY d»f¹fZ ´fWX»fZ ´f`IZYþ §fûd¿f°f WXû ¨fbIYf WX` AüSX SXfdVf UWXe WXû¦feÜ ´fcSXf dUV½ffÀf SXJZÔ dIY dIYÀfe °fSXWX IYe ´fSXZVff³fe ³fWXeÔ WXû¦feÜ þZMX»fe ³fZ IYWXf, kkAfÔ²fi ´fiQZVf IZY ¸fZSXZ d¸fÂf ´fcSXe °fSXWX AU¦f°f WX`Ô dIY ¸f`Ô ´fcSXe IYûdVfVf IYSX SXWXf WXcÔ dIY AfÔ²fi´fiQZVf ´fb³f¦fÊNX³f IYf³fc³f IZY WXSX dWXÀÀfZ IYû »ff¦fc dIY¹ff þf ÀfIZYÜll CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY IZYÔQi ÀfSXIYfSX AfÔ²fi ´fiQZVf IZY d»fE dUVfZ¿f ´f`IZYþ AüSX SXfª¹f ´fb³f¦fÊNX³f IYf³fc³f IYû »ff¦fc IYSX³fZ IZY d»fE ´fcSXe °fSXWX ´fid°f¶fð WX`Ü »fûIYÀf·ff ¸fZÔ °fZQZ´ff AüSX UfBÊEÀfAfSX IYfÔ¦fiZÀf ÀfQÀ¹fûÔ ³fZ AfÔ²fi´fiQZVf ´fb³f¦fÊNX³f IYf³fc³f IYû ´fcSXe °fSXWX ÀfZ »ff¦fc IYSX³fZ, SXfª¹f IZY d»fE SXZ»fUZ þû³f °f±ff A³¹f ¸ffÔ¦fûÔ IYû »fZIYSX ·ffSXe WXÔ¦ff¸ff dIY¹ff dþÀfIZY IYfSX¯f ÀfQ³f IYe IYf¹fÊUfWXe °fe³f ¶ffSX À±fd¦f°f IYSX³fe ´fOÞXeÜ ÀfÔÀfQe¹f IYf¹fÊ ¸fÔÂfe A³fÔ°f IbY¸ffSX ³fZ IYWXf dIY ¨fÔQi¶ff¶fc ³ff¹fOXc IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ AfÔ²fi´fiQZVf Af¦fZ ¶fPÞX SXWXf WX` AüSX CX³fIYe ¸ffÔ¦f ´fiQZVf IZY dUIYfÀf IYû »fZIYSX WX`Ü WX¸f B³f ¸ffÔ¦fûÔ IYû »fZIYSX ÀfÔUZQ³fVfe»f WX`ÔÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe AüSX WX¸ffSXe ÀfSXIYfSX AfÔ²fi´fiQZVf IZY dUIYfÀf IYû »fZIYSX ÀfÔUZQ³fVfe»f WX` AüSX BÀf dU¿f¹f ´fSX ²¹ff³f QZÔ¦fZÜ


07 RYSXUSXeX 2018

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

7

lelkef;d

þZMX»fe IYe ¶fþMX §fû¿f¯ffAûÔ ¸fZÔ QfUZ ª¹ffQf AüSX WXIYeIY°f IY¸f

dUØf ¸fÔÂfe A÷Y¯f þZMX»fe õfSXf AfdJSXe ´fc¯fÊ ¶fþMX ´fZVf IYSX³fZ IZY ¶ffQ VffQ Aþe¸ff¶ffQe IYe ¹fZ ´fÔdöY¹ffÔ ¹ffQ Af SXWXe WX`Ô- °f¸f³³ffAûÔ ¸fZÔ CX»fÓff¹ff ¦f¹ff WXcÔ....dJ»fü³fZ QZ IYSX ¶fWX»ff¹ff ¦f¹ff WXcÔÜ dUØf ¸fÔÂfe IZY ¶fþMX ·ff¿f¯f IZY QüSXf³f Àf¶fÀfZ ª¹ffQf °ffd»f¹ffÔ CXÀf Àf¸f¹f ¶fþeÔ þ¶f SXf¿MÑX´fd°f, CX´f SXf¿MÑX´fd°f, SXfª¹f´ff»f AüSX ÀffÔÀfQûÔ IZY UZ°f³f IYe ¶fPÞXû°fSXe IYf ´fiÀ°ffU »ff¹ff ¦f¹ff, BÀfIYf Àfe²ff-Àff °ff°´f¹fÊ WX` dIY ¶fþMX B³WXeÔ »fû¦fûÔ IZY d»fE ±ffÜ ¶fþMX 2018-19 ¸fZÔ Àf¶fÀfZ ª¹ffQf ²¹ff³f ¦ffhU, ¦fSXe¶f AüSX dIYÀff³fûÔ ´fSX dQ¹ff ¦f¹ff, Ufdþ¶f ·fe WX`Ü ¢¹fûÔdIY ·ffSX°f IYe 62 ´fid°fVf°f þ³fÀfÔ£¹ff ¦ffÔUûÔ ¸fZÔ SXWX°fe WX`Ü CX³fIZY dUIYfÀf IZY d»fE Ad²fIY ½¹f¹f WXû³ff Ufdþ¶f WX`, »fZdIY³f ·ffSX°f IYe SXf¿MÑXe¹f Af¹f ¸fZÔ CX³fIYf ¹fû¦fQf³f ¸ffÂf 14 ´fid°fVf°f WX`Ü ¹fWX IYWXfh °fIY CXd¨f°f WX` dIY þû »fû¦f (¸f²¹f¸f U¦fÊ) ·ffSX°f IYe SXf¿MÑXe¹f Af¹f ¸fZÔ Àf¶fÀfZ ª¹ffQf ¹fû¦fQf³f QZ°fZ WX`Ô, A´f³fZ Jc³f ´fÀfe³fZ IYe IY¸ffBÊ ÀfSXIYfSX IYû ¸fWXÀfc»f IZY øY´f ¸fZÔ QZ°fZ WX`Ô CX³fIZY IY»¹ff¯f IZY d»fE IYûBÊ ¶ff°f ³fWXeÔ IYe ¦f¹feÜ B³fIY¸f MX`¢Àf ¸fZÔ °fû IYûBÊ SXfWX°f ³fWXeÔ Qe ¦f¹fe ¶fd»IY 1 ´fid°fVf°f ÀfZÀf ¸fZÔ AüSX ¶fPÞXû°fSXe IYe ¦f¹feÜ dUØf ¸fÔÂfe dþÀf 40,000 ÷Y´fE IYe LcMX

IYe ¶ff°f IYSX SXWXZ WX` CXÀf¸fZ 34,200 IYe LcMX °fû ´fWX»fZ WXe ±fe ¸ffÂf 5800 ÷Y´f¹fZ IYe LcMX QZIYSX EZÀff þ°ff³fZ IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ff þf SXWXf WX`, þ`ÀfZ dIY ¶fWXb°f ¶fOÞXf AWXÀff³f IYSX dQ¹ff WX`Ü UWXeÔ dUØf ¸fÔÂfe ³fZ 70 »ffJ ³füIYdSX¹fûÔ IYf AfV½ffÀf³f dQ¹ff WX`, »fZdIY³f I`YÀfZ ? dIYÀf ÃfZÂf ¸fZÔ ? BÀf ¶ff°f IYû À´fá ³fWXeÔ dIY¹ff AüSX A´f³fZ ¨fb³ffUe EþZÔOXZ ¸fZÔ dþ³f 5 IYSXûOÞX »fû¦fûÔ IYû SXûþ¦ffSX QZ³fZ IYe ¶ff°f IYWXe ±fe CXÀfIYf ¢¹ff WXbAf ? ·ffSX°fe¹f ßf¸f ¸fÔÂff»f¹f AüSX SXûþ¦ffSX ¸fÔÂff»f¹f IZY A³fbÀffSX dU¦f°f 3 Àff»fûÔ ¸fZÔ ¸ffÂf 26 »ffJ »fû¦fûÔ IYû ³füIYdSX¹ffÔ d¸f»fe WX`Ô, °fû ¶ffIYe IYe 4 IYSXûOÞX 74 »ffJ ³füIYdSX¹ffÔ ¢¹ff Af¦ff¸fe 2 Àff»fûÔ ¸fZÔ ÀfÔ·fU WX` ? Af´fIYû ¶f°ff QZÔ dIY Àf³ 2010 ¸fZÔ ¶fSXfIY Aû¶ff¸ff ³fZ A¸fZdSXIYf ¸fZÔ EIY ¹fûþ³ff »ff¦fc IYe ±fe dþÀfZ 'Aû¶ff¸ff IZY¹fSX' IYWXf ¦f¹ff ±ffÜ dþÀf¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ QZVf IZY 15 ´fid°fVf°f ¦fSXe¶f ´fdSXUfSXûÔ IYû d³f:Vfb»IY B»ffþ ´fiQf³f dIY¹ff ±ffÜ QZJf þfE °fû A¸fZdSXIYf EIY dUIYdÀf°f QZVf WX` þWXfh IZY 95 ´fid°fVf°f »fû¦f B³fIY¸f MX`¢Àf IYf ·fb¦f°ff³f IYSX°fZ WX`Ô, °fû UWXfh dUØf IYe IYûBÊ Àf¸fÀ¹ff ³fWXeÔ ±fe dIY³°fb ·ffSX°f ¸fZÔ ¸ffÂf 23 ´fid°fVf°f »fû¦f B³fIY¸f MX`¢Àf IYf ·fb¦f°ff³f IYSX°fZ WX`ÔÜ ¹fWXfh Àf¶fÀfZ ª¹ffQf Àf¸fÀ¹ff dUØf

IYe WX` ¢¹fûÔdIY WX¸f »fû¦f A´f³fZ IbY»f J¨fZÊ IYf 19 ´fid°fVf°f °fû CX²ffSX ÀfZ IYf¸f ¨f»ff°fZ WX`Ô EZÀfZ ¸fZÔ B°f³fe ¶fOÞXe SXfVfe IYWXfh ÀfZ AfE¦fe ? BÀf ¶ff°f IYf dUØf ¸fÔÂfe ³fZ IYûBÊ CX»»fZJ ³fWXeÔ dIY¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ 10 IYSXûOÞX ´fdSXUfSXûÔ ¹ffd³f IYe 50 IYSXûOÞX »fû¦fûÔ IYû 'Af¹fb¿¸ff³f ·ffSX°f' ¹fûþ³ff IYf »ff·f dQ»ff³fZ IYe ¶ff°f IYWXe WX`Ü ¹fdQ BÀf ¹fûþ³ff ÀfZ 1 ´fid°fVf°f »fû¦f ·fe »ff·f »fZ°fZ WX`Ô °fû ¹fWX SXfdVf 50,000 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ WXû°fe WX` °fû dRYSX 100 ´fid°fVf°f IZY d»fE dIY°f³fe SXfVfe IYe AfUV¹fIY°ff WXû¦fe BÀf ¶ff°f IYf Af´f A³fb¸ff³f »f¦ff »fedþE ! B°f³fe ¶fOÞXe SXfVfe IYWXfh ÀfZ AfE¦fe ? dRYSX ÀfZ ¸f²¹f¸f U¦fÊ IYf Vfû¿f¯f WXû¦ff, ¹ff dRYSX ÀfZ dUd³fUZVf IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ·ffSX°fe¹f Àf¸´fdØf¹fûÔ IYû ¶fZ¨ff þf¹fZ¦ffÜ ¶f¨f°f WX¸fZVff ¸f²¹f¸f U¦fÊ IYSX°ff WX` AüSX CX³fIYe ¶f¨f°f ´fSX ·fe 10 ´fid°fVf°f IYe QSX ÀfZ MX`¢Àf »f¦ff dQ¹ff WX`Ü BÀfÀfZ CX³fIYe ¶f¨f°f ´fSX ³fIYfSXf°¸fIY ´fi·ffU ´fOÞXZ¦ffÜ 2022 °fIY IÈY¿fIYûÔ IYe Af¹f IYû Qb¦fb³ff IYSX³fZ IYf ¦fd¯f°f ¹fWX WX` dIY IÈYd¿f »ff¦f°f ¹ff Àf¸f±fʳf ¸fc»¹f IYe ¦f¯f³ff ¹ff A³fb¸ff³f IÈYd¿f »ff¦f°f EUÔ ¸fc»¹f Af¹fû¦f IYSX°ff WX` AüSX CX³fIYe ¦f¯f³ff ¸fZÔ ¶fWXb°f dUÀfÔ¦fd°f WX`Ü BÀf ¶ff°f IYû ·ffSX°f ÀfSXIYfSX õfSXf ¦fdNX°f ¨fÔQif Àfd¸fd°f ³fZ

¸ff³ff WX`, CX³fIYe ¦f¯f³ff ¹fdQ ÀfMXeIY WXû°fe °fû ·ffSX°f ¸fZÔ WXSX Àff»f »ffJûÔ dIYÀff³f Af°¸fWX°¹ff ³fWXeÔ IYSX°fZÜ þ¶f ·ffSX°f ÀfSXIYfSX 70 Àff»fûÔ ÀfZ Afþ °fIY IÈYd¿f »ff¦f°f IYf ÀfWXe A³fb¸ff³f ³fWXeÔ »f¦ff ÀfIYe °fû ¸fûQe ÀfSXIYfSX EIY Àff»f ¸fZÔ IÈYd¿f »ff¦f°f IYf ÀfWXe A³fb¸ff³f ´f°ff ³fWXeÔ dIYÀf þfQc IYe LOÞXe ÀfZ »f¦ffE¦feÜ Àff±f WXe, ´fi²ff³f¸fÔÂfe CX«U»ff ¹fûþ³ff dþÀfIYf dUØf ¸fÔÂfe ³fZ ¶fþMX ·ff¿f¯f ¸fZÔ ¶ffSX-¶ffSX dþIiY dIY¹ff WX`Ü BÀf ¹fûþ³ff IYe Àf¨¨ffBÊ ¹fWX WX` dIY dþ°f³fZ ·fe CX«U»ff ¹fûþ³ff ¸fZÔ ¦f`Àf dÀf»fZÔOXSX dU°fdSX°f WXbE WX`Ô CX³f¸fZÔ ÀfZ ¸ffÂf 19 ´fid°fVf°f dÀf»fZÔOXSX WXe dSXdRY»f WXbE WX`Ô (29 þ³fUSXe IYû þfSXe Afd±fÊIY Àf¸feÃff IZY A³fbÀffSX) ¶ffIYe Àf¶f ²fc»f RYfÔIY SXWXZ WX`ÔÜ Àfe²ff-Àff ¸f°f»f¶f ¹fWX WX` dIY ÀfSXIYfSX CXÀf AfQ¸fe IYû ¨f³fZ ¸fbµ°f ¸fZÔ QZ SXWXe WX` dþÀfIZY ´ffÀf ¨f¶ff³fZ IZY d»fE QfÔ°f WXe ³fWXeÔ WX`Ü UWXeÔ AÔd°f¸f ´fc¯fÊ ¶fþMX ¸fZÔ QZVf ·fSX ¸fZÔ ³fE 24 ¸fZdOXIY»f IYfg»fZþ Jû»f³fZ IYe ¶ff°f IYWXe ¦fBÊ WX`Ü »fZdIY³f OXfg¢MXSX IYWXfh ÀfZ AfEÔ¦fZ BÀf ¶ffSXZ ¸fZÔ IYûBÊ þf³fIYfSXe ³fWXeÔ Qe ¦fBÊ WX`Ü B²fSX dUØf ¸fÔÂfe þZMX»fe ³fZ ÀIcY»f ÀfZ ¶»f`IY ¶fûOXÊ WXMXfIYSX dOXdþMX»f ¶fûOXÊ »f¦ff³fZ IYe ·fe ¶ff°f IYe WX`Ü »fZdIY³f ¢¹ff dOXdþMX»f

¶fûOXÊ »f¦ff³fZ ÀfZ dVfÃff ¸fZÔ ¦fb¯fUØff Af þfE¦fe ? ¢¹ff dVfÃff IYf À°fSX ¶fPÞX þf¹fZ¦ff ? ¸fZSXf þUf¶f WX` ³fWXeÔ, ¢¹fûÔdIY ·ffSX°f ÀfSXIYfSX dVfÃff ´fSX ¸ffÂf A´f³fZ ¶fþMX IYf 3 ´fid°fVf°f IZY »f¦f·f¦f J¨fÊ IYSX°fe WX` þû dIY A´f¹ffÊ~ WX` BÀfe IYfSX¯f ·ffSX°f ¸fZÔ dVfÃff IYf À°fSX ³fWXeÔ ¶fPÞX ´ff SXWXf WX`Ü dUØf ¸fÔÂfe þZMX»fe ³fZ ¦fif¸fe¯f EdSX¹ff ¸fZÔ UfBÊ-RYfBÊ IYf dUÀ°ffSX IYSX³fZ IYe ¹fûþ³ff IYf ¶fþMX ¸fZÔ ´fifU²ff³f dIY¹ff WX`Ü »fZdIY³f BÀfÀfZ ª¹ffQf þøYSXe CX³fIZY d»fE ´fe³fZ IZY ´ff³fe EUÔ 24 §fÔMXZ dUôb°f IYe ½¹fUÀ±ff IYSX³ff WX`Ü ÀfSXIYfSX A´f³fe ¹fûþ³ff IYû ´fcSXf IYSX³fZ IZY d»fE dUØf IYe ½¹fUÀ±ff IYSX°fe WX` AüSX Ad²fIY°fSX dUØf IZY d»fE dUd³fUZVf ´fSX d³f·fÊSX SXWX°fe WX` »fZdIY³f dUd³fUZVf IZY DY´fSX ª¹ffQf d³f·fÊSX°ff WX¸fZVff WXe A¨Le ³fWXeÔ WXû°feÜ WXSX Àff»f dUd³fUZVf IZY ¸f²¹f¸f ÀfZ ÀfSXIYfSX ·ffSX°fe¹f Àf¸´fdØf IYû ª¹ffQf ÀfZ ª¹ffQf ¶fZ¨f³fZ IYf ´fi¹ffÀf IYSX SXWXe WX`Ü BÀfd»fE BÀf Àff»f IZY AÔd°f¸f ´fc¯fÊ ¶fþMX IZY þ¸fe³fe ²fSXf°f»f ´fSX ÀffIYfSX WXû³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ffEÔ IY¸f ³fþSX Af SXWXe WX`ÔÜ U`ÀfZ ·fe ¹fWX Àf¨f WX` dIY ÀfSXIYfSX IZY AÔd°f¸f U¿fÊ ¹ffd³f ¨fb³ffU Af³fZ ÀfZ ´fWX»fZ ´fZVf dIY¹ff ¶fþMX ¨fb³ffUe §fû¿f¯ff ´fÂf WXe WXû°ff WX`Ü -QZUZÔQiSXfþ Àfb±ffSX


07 RYSXUSXeX 2018

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

8

IZY´f MXfCX³f U³fOXZ: 3-OXe IZY ¶ffWXSX WXû³fZ ÀfZ ¸fbdVIY»f ¸fZÔ ÀffCX±f ARiYeIYf, ·ffSX°f IYe SXfWX AfÀff³f IZY´f MXfCX³fÜ ·ffSX°f ³fZ QdÃf¯f ARiYeIYf QüSXZ IYe VfbøYAf°f ³¹fc »f`ÔOXÐÀf ¸f`Qf³f ÀfZ WXe IYe ±feÜ A¶f EIY ¶ffSX dRYSX UWX ¹fWXfÔ »füMXe WX`, »fZdIY³f BÀf ¶ffSX Uû ¸fþ¶fc°f dÀ±fd°f ¸fZÔ WX`Ô AüSX ¸fZþ¶ff³fûÔ ´fSX CXÀfIYf ´f»fOÞXf ·ffSXe ·fe »f¦f SXWXf WX`Ü °feÀfSXf U³fOXZ ¸fZÔ ·ffSX°f IYû BÀfe ¸f`Qf³f ´fSX JZ»f³ff WX` þWXfÔ UWX QdÃf¯f ARiYeIYf ÀfZ ¶fWXZQ ¶fZWX°fSX dÀ±fd°f ¸fZÔ JOÞXe WX`Ü ¸fZWX¸ff³f MXe¸f ³fZ VfbøYAf°fe 2 U³fOXZ þe°f 6 ¸f`¨fûÔ IYe ÀfeSXeþ ¸fZÔ 2-0 IYe ¶fPÞX°f »fZ »fe WX`Ü °feÀfSXf U³fOXZ CXÀfIZY d»fE A´f³fe ¶fPÞX°f IYû AüSX ¸fþ¶fc°f IYSX³fZ IYf ¸füIYf WX` AüSX dþÀf dÀ±fd°f ¸fZÔ ¸fZWX¸ff³f »f¦f SXWXZÔ WX`Ô CXÀfIYû QZJIYSX CXÀfIZY d»fE þe°f AfÀff³f ³fþSX Af SXWXe WX`Ü BÀfIYe Qû UþWXZÔ WX`ÔÜ EIY ¹fWX IYe ·ffSX°f U³fOXZ ¸fZÔ ¸fZþ¶ff³fûÔ ÀfZ IYBÊ ¶fZWX°fSX, ÀfÔ°fbd»f°f AüSX ¸fþ¶fc°f MXe¸f »f¦f SXWXe WX` QcÀfSXf QdÃf¯f ARiYeIYf IZY dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYû ¨fûMXûÔ IZY IYfSX¯f ¶ffWXSX WXû þf³ffÜ ¨fûMXûÔ IZY IYfSX¯f CXÀfIYf ¶f»»fZ¶ffþe IiY¸f EIY °fSXWX ÀfZ d¶fJSX ¨fbIYf WX`Ü ´fWX»fZ dOX dUd»f¹fÀfÊ 5 U³fOXZ ¸f`¨fûÔ IZY d»fE ¶ffWXSX WXbEÜ UWX ¨fü±fZ U³fOXZ ¸fZÔ Uf´fÀfe IYSXZÔ¦fZ ¹ff ³fWXeÔ ¹fWX IYWX³ff A·fe ·fe ¸fbdVIY»f WX`Ü CX³fIZY ¶ffQ IY~f³f RYfRY OXb ´»fZdÀfÀf CXÔ¦f»fe ¸fZÔ ¨fûMX IZY IYfSX¯f ´fcSXe ÀfeSXeþ ÀfZ ¶ffWXSX WXû ¦fE WX`ÔÜ CX³fIZY ¶ffQ dUIZYMXIYe´fSX ¶f»»fZ¶ffþ d¢½fÔMX³f dOX IYfgIY ·fe ¨fûMX IZY IYfSX¯f ¸f`Qf³f ÀfZ QcSX WX`ÔÜ EZÀfZ

¸fZÔ ¸fZþ¶ff³fûÔ IZY d»fE ¸fbÀfe¶f°f ´fWXfOÞX ¶f»»ff SX³f ¶f³ff°ff þf SXWXf WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYe ¶f»»fZ¶ffþe IYf ·ffSX WXfdVf¸f A¸f»ff, AüSX »fZ¦f dÀ´f³fSX ¹fbþUZÔQi ¨fWX»f IYe dÀ´f³f þûOÞXe ÀfZ ´fSXZVff³f SXWXZ WX`ÔÜ °feÀfSXZ ¸f`¨f ¸fZÔ ·fe IY~f³f IYûWX»fe B³f Qû³fûÔ IYû A´f³fZ WXd±f¹ffSX IZY øY´f ¸fZÔ BÀ°fZ¸ff»f IYSXZÔ¦fZÜ ¦fZÔQ¶ffþûÔ ¸fZÔ MXZÀMX ¸fZÔ ¸fZþ¶ff³fûÔ IZY ´ffÀf OXZ»f ÀMXZ³f AüSX U³fûʳf dRY»f`ÔOXSX IZY øY´f ¸fZÔ Qû dUV½f À°fSXe¹f ¦fZÔQ¶ffþ ±fZ, »fZdIY³f U³fOXZ ¸fZÔ QdÃf¯f ARiYeIYf IYû B³fIYe ÀfZUfEÔ CX´f»f¶²f ³fWXeÔ WX`Ü WXf»ffÔdIY CXÀfIZY ¶ffQ d¦fOXe, IYfd¦fÀfû SX¶ffOXf, dIiYÀf ¸ffgdSXÀf IZY øY´f ¸fZÔ A¨LZ dUIY»´f WX`ÔÜ A´f³fZ ¨fü±fZ U³fOXZ ¸fZÔ QcÀfSXe ¶ffSX IY~f³fe IYSX SXWXZ QdÃf¯f ARiYeIYf IZY EZdOX³f ¸ffIYÊSX¸f IZY Àff¸f³fZ ·ffSX°fe¹f ¶f»»fZ¶ffþûÔ ÀfZ d³f´fMX³fZ IZY A»ffUf A´f³fe MXe¸f ¸fZÔ ÀfbÔ°f»f³f ¶f³ffE SXJ³fZ IYe ¨fb³fü°fe WX`Ü MXe¸fZÔ : ·ffSX°f:- dUSXfMX IYûWX»fe ´fWX»fZ U³fOXZ ¸fZÔ Vf°fIY þOÞXf ±ffÜ CX³fIZY þZ´fe OXйfcd¸f³fe AüSX OXZdUOX d¸f»fSX ´fSX (IY~f³f), dVfJSX ²fU³f, SXûdWX°f Vf¸ffÊ, ¶f³fIYSX JOÞXe WX`Ü 3 ¶fOÞXZ dJ»ffdOÞX¹fûÔ IZY ¨fûdMX»f WXû³fZ ÀfZ A»ffUf ´fWX»fZ U³fOXZ ¸fZÔ AdþÔ¢¹f SXWXf¯fZ WXû¦ffÜ B³f °fe³fûÔ ¸fZÔ ÀfZ IYûBÊ ·fe A·fe °fIY AdþÔ¢¹f SXWXf¯fZ, ßfZ¹fÀf A¹¹fSX, ¸f³fe¿f ³fZ A²fÊVf°fIYe¹f ´ffSXe JZ»fe °fû QcÀfSXZ A´f³fe RYfg¸fÊ IYf ´fdSX¨f¹f ³fWXeÔ QZ ´ff¹ff WX`Ü ´ffÔOXZ, dQ³fZVf IYfd°fÊIY, IZYQfSX þf²fU, ·ffSX°f IYe SXfWX AfÀf³f WXû ¦fBÊ WX`Ü 3 MXZÀMX ¸f`¨fûÔ IYe ÀfeSXeþ IZY ´fWX»fZ MXZÀMX U³fOXZ ¸fZÔ dVfJSX ²fU³f ³fZ 51 SX³f ¶f³ffE ¦fZÔQ¶ffþe ¸fZÔ ·ffSX°f IZY ´ffÀf ·fbU³fZV½fSX ¸fWXZÔQi dÀfÔWX ²fû³fe, WXfdQÊIY ´fÔOXйff, ¹fbþUZÔQi ¸f`¨f ¸fZÔ ¹fWXfÔ °fZþ ¦fZÔQ¶ffþûÔ IYf ¶fû»f¶ff»ff ±fZÜ ·ffSX°f IZY ¸f²¹fIiY¸f IYû WXf»ffÔdIY A·fe IbY¸ffSX AüSX þÀf´fie°f ¶fb¸fSXfWX WX`Ü ¨fWX»f, IbY»fQe´f ¹ffQU, AÃfSX ´fMXZ»f, SXWXf ±ff AüSX QdÃf¯f ARiYeIYf IZY ´ffÀf °fIY dIiYþ ´fSX CX°fSX³fZ IYf ¸füIYf ³fWXeÔ ·fbU³fZV½fSX ³fZ BÀfe ¸f`Qf³f ´fSX JZ»fZ ¦fE ·fbU³fZV½fSX IbY¸ffSX, þÀf´fie°f ¶fb¸fSXfWX, A¨Lf °fZþ ¦fZÔQ¶ffþe AfIiY¸f¯f WX` AüSX d¸f»ff WX`Ü A¦fSX ·ffSX°f IYf Vfe¿fÊ IiY¸f ´fWX»fZ MXZÀMX ¸fZÔ Vff³fQfSX ¦fZÔQ¶ffþe IYe ±feÜ ¸fûWX¸¸fQ Vf¸fe, VffQcÊ»f NXfIbYSXÜ ¹fWXfÔ ·ffSX°f IYû ÀffU²ff³f SXWX³fZ IYe þøYSX°f dURY»f WXû°ff WX` °fû dþ¸¸fZQfSXe IZYQfSX BÀfe ¸f`Qf³f ´fSX JZ»f°fZ WXbE ¶fb¸fSXfWX ³fZ MXZÀMX QdÃf¯f ARiYeIYf:- EZdOX³f ¸ffIYÊSX¸f WX`Ü ·ffSX°f IZY ´ffÀf ·fe WXf»ffÔdIY A¨Lf þf²fU, ¸fWXZÔQi dÀfÔWX ²fû³fe, WXfdQÊIY ´fÔOXйff dIiYIZYMX ¸fZÔ ´fQf´fʯf dIY¹ff ±ff AüSX A´f³fe (IY~f³f), WXfdVf¸f A¸f»ff, þZ´fe °fZþ ¦fZÔQ¶ffþe AfIiY¸f¯f WX`Ü EZÀfZ ¸fZÔ ¸f`¨f IZY IÔY²fûÔ ´fSX WXû¦feÜ ²fû³fe IZY SXWX°fZ MXe¸f AWXd¸f¹f°f IYû JZ»f IZY »fÔ¶fZ ´fif÷Y´f ¸fZÔ ·fe OXйfcd¸f³fe, RYSXWXf³f ¶fZWXSXQe³f, B¸fSXf³f ¸fZÔ ¶f»»fZ¶ffþûÔ IYe ·fcd¸fIYf AWX¸f WXû ´fi¶fÔ²f³f d¶f³ff d¨fÔ°ff IZY SXWX ÀfIY°ff WX`, Àffd¶f°f dIY¹ff ±ffÜ B³f Qû³fûÔ IZY A»ffUf °ffdWXSX, WXZB³fdSXIY ¢»ffÀfZ³f, OXZdUOX d¸f»fSX, ÀfIY°fe WX` AüSX BÀf ÃfZÂf ¸fZÔ ·ffSX°f »fZdIY³f ¸fZþ¶ff³fûÔ IYe ¶f»»fZ¶ffþe IY¸fþûSX ´fÔOXйff °feÀfSXZ °fZþ ¦fZÔQ¶ffþ IZY dUIY»´f WX`Ô ¸fû³fZÊ ¸fûIYÊ»f, dIiYÀf ¸ffgdSXÀf, »fbÔ¦fe d¦fOXe, ¸fZþ¶ff³fûÔ ÀfZ Af¦fZ WX`Ü ¶f»»fZ¶ffþe ¸fZÔ WX`Ü dOX dUd»f¹fÀfÊ, OXb ´»fZdÀfÀf, dOX IYfgIY ´fWX»fZ Qû U³fOXZ ¸fZÔ QdÃf¯f ARiYeIYe AfÔdQ»fZ RZYWXb»fIYUf¹fû, IYfd¦fÀfû SX¶ffOXf, ·ffSX°fe¹f IY~f³f dUSXfMX IYûWX»fe IYf (3OXe) IZY ·ffSX WXû³fZ ÀfZ QdÃf¯f ARiYeIYf ¶f»»fZ¶ffþ ¨ffB³ff¸f`³f IbY»fQe´f ¹ffQU °f¶fSXZþ Vf¸Àfe, Jf¹fZd»f“Z þûÔOXûÜ

´ffdIYÀ°ff³f ¸fZÔ dUSXfMX IYûWX»fe IYf Vf°fIY ¶f³ff³ff ¸fbdVIY»f IYSX QZÔ¦fZ: ´ffdIYÀ°ff³fe IYû¨f d¸fIYe Af±fÊSX ³fBÊ dQ»»feÜ 'SX³f ¸fVfe³f' dUSXfMX IYûWX»fe IZY ¶f»»fZ IYf »fûWXf ·f»fZ WXe Qbd³f¹ff ¸ff³f°fe WXû, »fZdIY³f ´ffdIYÀ°ff³fe MXe¸f IZY IYû¨f d¸fIYe Af±fÊSX IYf ¸f³f³ff WX` dIY UWX ´ffdIYÀ°ff³fe ¸f`Qf³fûÔ ´fSX AfÀff³fe ÀfZ Vf°fIY ³fWXeÔ »f¦ff ´ffEÔ¦fZÜ CX³WXûÔ³fZ ·ffSX°fe¹f MXe¸f IZY þ»Q WXe ´ffdIYÀ°ff³f QüSXZ ´fSX þf³fZ IYe CX¸¸feQ »f¦ff°fZ WXbE ¹fWX ¶ff°f IYWXeÜ Àff±f WXe ´fcUÊ AfgÀMÑZd»f¹ffBÊ dJ»ffOÞXe ³fZ ·ffSX°fe¹f IY~f³f IYe ¶f`dMXÔ¦f IYe »fb°RY CXNXf³fZ IYe ¶ff°f ·fe IYWXe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf, 'dUSXfMX IYûWX»fe Vff³fQfSX dJ»ffOÞXe WX`Ô, »fZdIY³f WX¸ffSXe MXe¸f ´ffdIYÀ°ff³f ¸fZÔ CX³fIYf Vf°fIY ¶f³ff³ff ¸fbdVIY»f IYSX QZ¦feÜ CX³WXZÔ Qbd³f¹ff·fSX IYe MXe¸fûÔ IZY dJ»ffRY SX³f ¶f³ff°fZ QZJ³ff ÀfbJQ A³fb·fU WX`Ü CX³fIYe ¶f»»fZ¶ffþe WX¸fZVff WXe Af³fÔQf¹fIY WXû°fe WX`Ü ¶ffUþcQ BÀfIZY ´ffdIYÀ°ff³fe ¶fû»fÀfÊ CX³WXZÔ Vf°fIY ¶f³ff³ff ¸fbdVIY»f IYSX QZÔ¦fZÜ' CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY ´ffdIYÀ°ff³fe dIiYIZYMX MXe¸f IZY IY~f³f ³¹fc þe»f`ÔOX ÀfeSXeþ IZY ¶ffQ ÀfZ AfgÀMÑZd»f¹ff ¸fZÔ Lbd˜¹ffÔ d¶f°ff SXWXZ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ A´f³fZ BÔMXSX½¹fc ¸fZÔ IYWXf, '¸fbÓfZ CX¸¸feQ WX` ·ffSX°fe¹f MXe¸f ´ffdIYÀ°ff³f IYf QüSXf IYSXZ¦feÜ' d¸fIYe IYf ¹fWX ¶f¹ff³f °f¶f Af¹ff WX`, þ¶f ·ffSX°fe¹f IY~f³f ³fZ ÀffCX±f ARiYeIYf IZY dJ»ffRY U³fOXZ IYdSX¹fSX IYf 33UfÔ U³fOXZ Vf°fIY »f¦ff¹ff WX`Ü QZJf þfE °fû CX³fIZY Jf°fZ ¸fZÔ 54 BÔMXSX³f`Vf³f»f ÀfZÔ¨fbSXe QþÊ WX`ÔÜ BÀf¸fZÔ 33 U³fOXZ AüSX 21 MXZÀMX ÀfZÔ¨fbSXe Vffd¸f»f WX`ÔÜ UWX ¸f`¨f QSX ¸f`¨f dIiYIZYMX SXZIYfgOXÐÀfÊ A´f³fZ ³ff¸f IYSX°fZ þf SXWXZ WX`ÔÜ

WX¸ffSXZ ´ffÀf E¢Àf R`Y¢MXSX, IYWXeÔ ·fe þe°f ÀfIY°fZ WX`Ô: ²fU³f IZY´f MXfCX³fÜ Àf»ff¸fe ¶f»»fZ¶ffþ dVfJSX ²fU³f IYf ¸ff³f³ff WX` dIY ·ffSX°fe¹f U³fOXZ MXe¸f IZY ´ffÀf A¶f ÀfWXe ÀfÔ°fb»f³f AüSX E¢Àf R`Y¢MXSX WX` dþÀfÀfZ MXe¸f IYWXeÔ ·fe þe°f QþÊ IYSX ÀfIY°fe WX`Ü ²fU³f ³fZ ÀffCX±f ARiYeIYf IZY dJ»ffRY °feÀfSXZ U³fOXZ ÀfZ ´fWX»fZ IYWXf, 'WX¸ffSXZ ´ffÀf IYfRYe A³fb·fU WX`Ü ¹fWX ÀffCX±f ARiYeIYf IYf ¸fZSXf QcÀfSXf QüSXf WX` AüSX ¸f`Ô BÀfIZY d»fE ¶fZWX°fSX °f`¹ffSXe IZY Àff±f Af¹ff ±ffÜ ¸ff³fdÀfIY AüSX IYüVf»f ¸fZÔ ·feÜ BÀfÀfZ ¶fOÞXf RYIYÊ ´fOÞXfÜ' CX³WXûÔ³fZ IYWXf, 'A¨Le ¶ff°f ¹fWX WX` dIY MXe¸f ¸fZÔ ¹fbUf AüSX A³fb·fUe dJ»ffOÞXe WX`ÔÜ ¹fbUf dJ»ffOÞXe ·fe EZÀfZ JZ»f SXWXZ WX`Ô þ`ÀfZ CX³fIZY ´ffÀf IYfRYe A³fb·fU WXû AüSX ¹fWXe WX¸ffSXe °ffIY°f WX`Ü'

CX³WXûÔ³fZ IYWXf, 'WXfdQÊIY ´fÔOXйff þ`ÀfZ Af°¸f¸fb¦²f°ff IYf dVfIYfSX ³fWXeÔ WXû¦feÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, '¸fbÓfZ ³fWXeÔ »f¦f°ff dIY Af°¸f¸fb¦²f°ff IYûBÊ ¸fÀf»ff WXû¦feÜ WX¸ffSXZ d»fE ¹fWX ¶fOÞXe ÀfeSXeþ WX`Ü ÀffCX±f ARiYeIYf ³fZ MXZÀMX ÀfeSXeþ ¸fZÔ A¨Lf JZ»ff d»fWXfþf UZ Uf´fÀfe IYe IYûdVfVf IYSXZÔ¦fZÜ' WXSXRY³f¸fü»ff IZY WXû³fZ ÀfZ MXe¸f ÀfÔ°fbd»f°f WXû ¦fBÊ WX`Ü WX¸ffSXZ ´ffÀf dÀ´f³fSXûÔ IYû þ»Qe ³fWXeÔ CX°ffSX³fZ IYf dUIY»´f WX`Ü BÀfÀfZ MXe¸f ¸fZÔ »f¨fe»ff´f³f ¶fPÞX ¦f¹ff WX`Ü WX¸fZÔ ´f°ff WX` dIY dÀ´f³fSXûÔ IYû QZSX ÀfZ ¦fZÔQ ÀfüÔ´fe þf ÀfIY°fe WX` AüSX WXfdQÊIY CXÀf Àf¸f¹f ¦fZÔQ¶ffþe IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ¹fWX E¢Àf R`Y¢MXSX WX`Ü' VfbøYAf°fe Qû ¸f`¨f þe°f³fZ IZY ¶ffUþcQ ²fU³f ³fZ IYWXf dIY CX³fIYe MXe¸f

ekuflag jktiwr lEiknd] izdk”kd] eqnzd o Lokeh ds fy, jktiwr izl s ] 216 ,y-vkbZ-th lS-4@,] vkokl fodkl dkWyksuh] cksnyk] vkxjk&7 ls Nik rFkk dk;kZy; nSfud nhi'khy Hkkjr ngrksjk] vkxjk&7 ls izdkf'kr A lEiknd % ekuflag jktiwr eks- 9897071357 iksLVy jftLVsª’ku ua-&,-th-108@2011&2013 Email:-deepsheel_bharat@rediffmail.com

07 february 2018  
07 february 2018  
Advertisement