Page 1

Af¦fSXf, dUIiY¸f ÀfÔU°f 2074 RYf»¦fb³f Vfb¢»f ´fÔ¨f¸fe, ¸fÔ¦f»fUfSX 06 ¸ff¨fÊ X 2018

nhi’khy Hkkjr 5

VfZ¹fSX ¶ffþfSXûÔ ¸fZÔ d¦fSXfUMX þfSXe, ÀfZÔÀfZ¢Àf 300 AÔIY »fbPÞXIYf

6

¹fû¦fe ³fZ Àf´ff-¶fÀf´ff °ff»f¸fZ»f IYû ÀffÔ´f-LLcÔQSX IYf ¦fNXþûOÞX ¶f°ff¹ff

8

R.N.I. No. UPHIN/2008/26902 U¿fÊ-10 AÔIY-86 IYe¸f°f 1 ÷Y´f¹ff ´fÈâ 08

d³fQfWXfÀf MÑûRYe: SXûdWX°f ¶fû»fZ, WX¸f dIYÀfe MXe¸f IYû IY¸f ³fWXeÔ AfÔIY SXWXZ

BJP IYf d¨fQÔ¶fSX¸f ´fSX WX»»ff ¶fû»f, IYWXf d³fþe IÔY´fd³f¹fûÔ IYû ´fWXbÔ¨ff¹ff RYf¹fQf ³f¹fe dQ»»feÜ ·ffþ´ff ³fZ IYfÔ¦fiZÀf IZY UdSXâ ³fZ°ff AüSX ´fcUÊ IZYÔQie¹f ¸fÔÂfe ´fe d¨fQÔ¶fSX¸f ´fSX WX¸f»ff ¶fû»f°fZ WXbE AfSXû´f »f¦ff¹ff dIY CX³WXûÔ³fZ2014 IZY »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU IZY UûMXûÔ IYe d¦f³f°fe IZY dQ³f §fûMXf»fZ ¸fZÔ RÔYÀfe ¦fe°ffÔþd»f þZ¸Àf ÀfdWX°f Àff°f d³fþe IÔY´fd³f¹fûÔ IYû Àfû³fZ IZY Af¹ff°f IYf »ff·f ¸fÔþcSX dIY¹ffÜ ·ffþ´ff ³fZ IYfÔ¦fiZÀf ÀfZ ÀfUf»f dIY¹ff dIY BÀf R`YÀf»fZ IZY d»fE dIYÀfZ dIY°f³ff kkdWXÀÀffll d¸f»ffÜ ·ffþ´ff IZY UdSXâ ³fZ°ff EUÔ IZYÔQie¹f IYf³fc³f ¸fÔÂfe SXdUVfÔIYSX ´fiÀffQ ³fZ ¹fWXfÔ EIY ´fiZÀf IYfÔRiYZÔÀf ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf AüSX d¨fQÔ¶fSX¸f IYû AfOÞXZ WXf±f »fZ°fZ WXbE IYWXf dIY ¹fWX dU´fÃfe ´ffMXeÊ IYe kkÓfcNX AüSX NX¦fe IYe SXfþ³fed°f IYf ´fQfRYfÊVfll WX`Ü ¦füSX°f»f¶f WX` dIY Àfe¶feAfBÊ ³fZ ·fiáf¨ffSX IZY EIY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ d¨fQÔ¶fSX¸f IZY ¶fZMXZ IYf°feÊ d¨fQÔ¶fSX¸f IYû d´fL»fZ dQ³fûÔ d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff WX`Ü ´fiÀffQ ³fZ AfSXû´f »f¦ff¹ff dIY IYfÔ¦fiZÀf IYe A¦fbUfBÊ Uf»fe °f°IYf»fe³f IYfÔ¦fiZÀf ÀfSXIYfSX ³fZ AÀf»f ¸fZÔ RÔYÀfe WXbBÊ ÀfÔ´fdØf¹fûÔ IYû ¶f`ÔIYûÔ IZY ¶fWXe- Jf°fûÔ ¸fZÔ

´fiQdVfÊ°f ³fWXeÔ WXû³fZ QZIYSX A±fʽ¹fUÀ±ff IYû kk¶f¶ffÊQll IYSX dQ¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY IYfÔ¦fiZÀf IZY VffÀf³f IZY AÔd°f¸f LWX U¿fÊ ¸fZÔ ¶f`ÔIYûÔ IYe AûSX ÀfZ Qe ¦fBÊ IbY»f Ad¦fi¸f SXfdVf2008 ¸fZÔ18.06 »ffJ IYSXûOÞX ÷Y´fE ÀfZ ¶fPÞXIYSX52.15 »ffJ IYSXûOÞX ÷Y´fE WXû ¦fBÊÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY BÀf Ad¦fi¸f SXfdVf IZY ¸fWXþ 36 RYeÀfQe dWXÀÀfZ IYe ´fWX¨ff³f RÔYÀfe WXbBÊ ÀfÔ´fdØf IZY °füSX ´fSX IYe ¦fBÊ, »fZdIY³f UZ ¶fPÞXIYSX82 RYeÀfQe WXû ¦fBÊÔÜ CX³WXûÔ³fZ AfSXû´f »f¦ff¹ff dIY °f°IYf»fe³f kk°f±ffIYd±f°f A±fÊVffÀÂfell ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¸f³f¸fûWX³f dÀfÔWX AüSX d¨fQÔ¶fSX¸f IZY VffÀf³f ¸fZÔ QJ»fÔQfdþ¹fûÔ, ÀfÔSXÃf¯f AüSX Q¶ffU IZY õfSXf ¶f`ÔdIÔY¦f ½¹fUÀ±ff IYû ´fMXSXe ÀfZ CX°ffSX³fZ IYe IYûdVfVf IYe ¦fBÊÜ ¶fWXSXWXf»f, ÀfØff²ffSXe ´ffMXeÊ IZY d³fVff³fZ ´fSX ¸fb£¹f øY´f ÀfZ d¨fQÔ¶fSX¸f WXe ±fZÜ ´fiÀffQ ³fZ AfSXû´f »f¦ff¹ff dIY d¨fQÔ¶fSX¸f ³fZ16 ¸fBÊ 2014 IYû 80:20 Àfû³ff Af¹ff°f ¹fûþ³ff IZY °fWX°f Àff°f d³fþe IÔY´fd³f¹fûÔ IYû »ff·f ´fWXbÔ¨ffEÜ

16 ¸fBÊ 2014 IYû WXe d´fL»fZ »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU IZY UûMXûÔ IYe d¦f³f°fe WXbBÊ ±fe AüSX ³fSXZÔQi ¸fûQe IYe A¦fbUfBÊ Uf»fe ·ffþ´ff ÀfØff ¸fZÔ AfBÊ ±feÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, kkBÀfIYf ¢¹ff ¸f°f»f¶f WX`? 16 ¸fBÊ IYû ¸f³f¸fûWX³f dÀfÔWX ÀfSXIYfSX WXfSX SXWXe WX`, ´fe d¨fQÔ¶fSX¸f IYe IbYÀfeÊ J°fSXZ ¸fZÔ WX`.... d¨fQÔ¶fSX¸f AüSX IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf SXfWXb»f ¦ffÔ²fe IYû WX¸fZÔ ¶f°ff³ff ¨ffdWXE dIY CXÀf dQ³f Àff°f d³fþe IÔY´fd³f¹fûÔ IYû RYf¹fQf ´fWXbÔ¨ff³fZ IYf AfQZVf ¢¹fûÔ þfSXe dIY¹ff ¦f¹ffÜ ¹fWX ·fiáf¨ffSX WX` ¹ff þb¸f»ff?ll ´fiÀffQ ³fZ IYWXf dIY UWX d¨fQÔ¶fSX¸f IYe AÀf»fe °fÀUeSX QZVf IZY Àff¸f³fZ

»ff³ff ¨ffWX°fZ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYfÔ¦fiZÀf Af»ffIY¸ff³f ´fSX ·fe WX¸f»ff ¶fû»f°fZ WXbE QfUf dIY¹ff dIY °f°IYf»fe³f dUØf ¸fÔÂfe QcÀfSXûÔ IZY kkAfVfeUfÊQll ÀfZ EZÀff IYSX SXWXZ ±fZÜ ·ffþ´ff ³fZ°ff ³fZ IYWXf dIY16 ¸fBÊ IYû EZÀff R`YÀf»ff IYSX³ff kk¶fZVf¸feÊ IYe WXQll ±feÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY BÀf R`YÀf»fZ IYû IbYL dQ³f ¶ffQ ·ffSX°fe¹f dSXþUÊ ¶f`ÔIY ³fZ ¸fÔþcSXe QZ Qe ±fe, »fZdIY³f ³fSXZÔQi ¸fûQe ÀfSXIYfSX ³fZ ÀfØff ¸fZÔ Af³fZ IZY IbYL WXe ¸fWXe³fûÔ IZY ·fe°fSX BÀf R`YÀf»fZ IYû d³fSXÀ°f IYSX dQ¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, kkßfe¸ff³f d¨fQÔ¶fSX¸f, IÈY´f¹ff þUf¶f QZÔÜ ¹fWX þb¸f»ff WX` ¹ff §fûSX ´fÃf´ff°f, Qb·ffÊU³ff´fc¯fÊ ½¹fUWXfSX WX` ¹ff ·fe¿f¯f ·fiáf¨ffSX? IYfÔ¦fiZÀf ´ffMXeÊ IYû þUf¶f QZ³ff ¨ffdWXE dIY ¦fe°ffÔþd»f IZY d»fE »ffg¶feBÔ¦f IYSX³fZ Uf»fZ ¹fZ »fû¦f IYü³f ±fZ AüSX dIY°f³ff dWXÀÀff d¸f»ff ±ff?ll IYf³fc³f ¸fÔÂfe ³fZ IYWXf dIY ·ffþ´ff ÀfSXIYfSX dIYÀfe ·fiá ½¹fdöY IYû ³fWXeÔ ¶f£VfZ¦feÜ ¦füSX°f»f¶f WX` dIY d¨fQÔ¶fSX¸f ³fZ ·ffþ´ff ÀfSXIYfSX IYe ³fed°f¹fûÔ IYf ¸fþfIY CXOÞXf³fZ IZY d»fE

A¢ÀfSX kþb¸f»ffl Vf¶Q IYf BÀ°fZ¸ff»f dIY¹ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ·ffþ´ff ÀfSXIYfSX IYû d³fVff³ff ¶f³ff³fZ IZY d»fE kkJüRY, ÓfcNX, °fûOÞX¸fSXûOÞX AüSX ·fi¸f R`Y»ff³fZll IYf IYf¸f IYSX°fe SXWXe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ SXfRZY»f IYSXfSX EUÔ IYBÊ A³¹f ¸fbïûÔ ´fSX dU´fÃf IYe ¸fbdWX¸f IYf dþIiY IYSX°fZ WXbE QfUf dIY¹ff dIY ¹fZ Àf¶f ¶fZ¶fbd³f¹ffQ AfSXû´f WX`ÔÜ ´fiÀffQ ³fZ IYWXf dIY IYfÔ¦fiZÀf Àfb²ffSX dUSXû²fe WX` BÀfd»fE Af²ffSX EUÔ þeEÀfMXe IYf dUSXû²f IYSX°fe SXWXe WX`, ¢¹fûÔdIY B³f IYQ¸fûÔ ÀfZ ´ffSXQdVfÊ°ff EUÔ ·fiáf¨ffSX ´fSX »f¦ff¸f »f¦f°fe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ÀfSXIYfSX IZY ÷YJ IYû QûWXSXf¹ff dIY CXÀfIZY IYf¹fÊIYf»f ¸fZÔ dQ¹ff ¦f¹ff IYûBÊ ·fe IYþÊ RÔYÀff WXbAf IYþÊ( E³f´feE) ³fWXeÔ ¶f³ff WX`Ü ´fiÀffQ ³fZ IYWXf dIY IYfSXû¶ffSXe þd°f³f ¸fZWX°ff2012 ¸fZÔ ·ffSX°f ÀfZ RYSXfSX WXbAfÜ ¸fZWX°ff ´fSX ·fe IYþÊ ³f ¨fbIYf³fZ IZY IYfSX¯f ·ffSX°f ÀfZ ·ff¦f þf³fZ IYf AfSXû´f WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY SXfWXb»f ¦ffÔ²fe IYû BMX»fe ÀfZ »füMX³fZ ´fSX B³f ÀfUf»fûÔ IZY þUf¶f QZ³fZ ¨ffdWXEÜ

·ffþ´ff IYf ÀUd¯fʸf ¹fb¦f A·fe ·fe Af³ff ¶ffIYe WX`: Ad¸f°f VffWX ³f¹fe dQ»»feÜ ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ (·ffþ´ff) IZY SXf¿MÑXe¹f A²¹fÃf Ad¸f°f VffWX ³fZ IYWXf dIY ´ffMXeÊ IYf kkÀUd¯fʸf ¹fb¦f A·fe Af³ff ¶ffIYe WX`ll AüSX ´ffMXeÊ ³fZ°ffAûÔ IYû ´fcUûÊØfSX ¸fZÔ ´fi·ffUVff»fe ¨fb³ffUe ´fiQVfʳf IZY ¶ffQ Af°¸fÀfÔ°fbá ³fWXeÔ WXû³ff ¨ffdWXEÜ VffWX ³fZ IYWXf dIY ´ffMXeÊ IYf ÀUd¯fʸf ¹fb¦f °f¶f °fIY ³fWXeÔ Af¹fZ¦ff þ¶f °fIY ´ffMXeÊ ´fd›¸f ¶fÔ¦ff»f, IZYSX»f AüSX AûdOXVff þ`ÀfZ SXfª¹fûÔ ¸fZÔ ÀfØff ¸fZÔ ³fWXeÔ Af þf°feÜ CX³WXûÔ³fZ ³fZ°ffAûÔ ÀfZ QZVf ¸fZÔ WXSX ´fÔ¨ff¹f°f ¸fZÔ ´fid°fd³fd²f°U IZ Y UfÀ°fZ WX S X ¸f°fQf³f ¶fc ± f ´fSX IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ IZY d»fE »fùf d³f²ffÊdSX°f IYSX³fZ IYû IYWXfÜ ·ffþ´ff ´fcUûÊØfSX IZY SXfª¹fûÔ dÂf´fbSXf, ¸fZ§ff»f¹f AüSX ³f¦ff»f`ÔOX ¸fZÔ A´f³fZ ¦fNX¶fÔ²f³f ÀfWX¹fûd¦f¹fûÔ IZY Àff±f d¸f»fIYSX ÀfSXIYfSX ¶f³ff³fZ þf SXWXe WX`Ü ·ffþ´ff A²¹fÃf ³fZ IZY³Qie¹f ¸fÔÂfe dUþ¹f ¦fû¹f»f IZY AfUfÀf ´fSX EIY IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ IYWXf, kkIbYL IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ ³fZ ¸fbÓfÀfZ IYWXf dIY ·ffþ´ff IYf ÀUd¯fʸf ¹fb¦f VfbøY WXû ¦f¹ff WX` »fZdIY³f ¸f`Ô ¹fWX À´fá IYSX³ff ¨ffWX°ff WXcÔ

dIY ¹fWX ´ffMXeÊ IYf ÀUd¯fʸf ¹fb¦f ³fWXeÔ WX`Ü ·ffþ´ff IZYSX»f, ´fd›¸f ¶fÔ¦ff»f, AûdOXVff AüSX IY³ffÊMXIY þ`ÀfZ SXfª¹fûÔ ¸fZÔ A·fe ÀfØff ¸fZÔ ³fWXeÔ WX`Üll CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ´ffMXeÊ IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ IYû °f¶f °fIY AfSXf¸f

IYSX³fZ IYf IYûBÊ Ad²fIYfSX ³fWXeÔ WX` þ¶f °fIY ·ffþ´ff B³f SXfª¹fûÔ ¸fZÔ ÀfSXIYfSX ³fWXeÔ ¶f³ff »fZ°feÜ VffWX ³fZ ³f¸fû ¹fûþ³ff IZY³Qi IYf CXîfMX³f dIY¹ffÜ ¹fWX EZÀff IZY³Qi WX` þû ´fi²ff³f¸fÔÂfe

³fSX Z ³ Qi ¸fûQe õfSX f Vfb ø Y IYe ¦fBÊ IY»¹ff¯fIYfSXe ¹fûþ³ffAûÔ IZY RYf¹fQûÔ IYû ´fif~ IYSX³fZ ¸fZÔ »fû¦fûÔ IYe ¸fQQ IYSXZ¦ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, kkIYBÊ ¶ffSX IYf¹fÊIY°ffÊ Àfû¨f°fZ WX` dIY UZ ÀfSXIYfSX IYf dWXÀÀff

³fWXeÔ WX` AüSX UZ IZYU»f ÀfÔ¦fNX³f ¸fZÔ WX`Ü »fZdIY³f þ¶f ´ffMXeÊ ÀfØff ¸fZÔ Af°fe WX` °fû IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ IYf IYf¸f AüSX Ad²fIY ¸fWX°U´fc¯fÊ WXû þf°ff WX`Ü CX³WXZÔ ÀfSXIYfSX õfSX f Vfb ø Y IYe ¦fBÊ IY»¹ff¯fIYfSX e ¹fûþ³fAûÔ IYf »fû¦fûÔ IZY ¶fe¨f ´fi¨ffSX IYSX ³ ff ¨ffdWX E AüSX »fû¦fûÔ IYe Àf¸fÀ¹ffAûÔ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ÀfSXIYfSX IYû ¶f°ff³ff ¨ffdWXEÜll VffWX ³fZ IYWXf dIY IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ IYe Qû °fSXRYf dþ¸¸fZQfSXe ¶fWXb°f ¸fWX°U´fc¯fÊ WX` þû »fû¦fûÔ AüSX ÀfSXIYfSX IZY ¶fe¨f EIY ´fb»f IYe °fSXWX WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¸fûQe IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ ´ffMXeÊ IYf IYfRYe dUÀ°ffSX WXbAf WX` AüSX A¶f ´ffMXeÊ IZY 10 IYSXûOÞX ÀfZ ·fe ª¹ffQf ÀfQÀ¹f WX`ÔÜ ³f¸fû ¹fûþ³ff IZY³Qi IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ¶ff°f IYSX°fZ WXbE ·ffþ´ff ´fi¸fbJ ³fZ IYWXf dIY ¸fûQe ÀfSXIYfSX ³fZ QZVf ¸fZÔ ¦fSXe¶fûÔ IYû E»f´feþe dÀf»fZÔOXSX, d¶fþ»fe IZY IY³fZ¢Vf³f AüSX Vfü¨ff»f¹fûÔ IYf AfV½ffÀf³f dQ¹ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf, kk¸fbÓfZ CX¸¸feQ WX` dIY ¹fWX IZY³Qi »fû¦fûÔ IYû ÀfSXIYfSX õfSXf VfbøY IYe ¦fBÊ B³f ¹fûþ³ffAûÔ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ¶f°ff¹fZ¦ffÜll


Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

ÀfÔ´ffQIYe¹f

¶fÀ°fZ IZY ¶fPÞX°fZ ¶fûÓf IYe d¨fÔ°ff ¸ff³fU ÀfÔÀff²f³f dUIYfÀf ¸fÔÂfe ´fiIYfVf þfUOÞXZIYSX ³fZ E³fÀfeBÊAfSXMXe IZY ´ffNXйfIiY¸f IYû Af²ff IYSXf QZ³fZ IYe §fû¿f¯ff IYSXIZY ÀIcY»f þf³fZ Uf»fZ ¶f¨¨fûÔ IZY þeU³f ¸fZÔ EIY ¶fOÞXe ÀfbJQ ÀfÔ·ffU³ff AüSX WX»f¨f»f ´f`Qf IYSX Qe WX`Ü BÀf J¶fSX ÀfZ ´fdSXd¨f°f WXbE Ad²fIYfÔVf ¶f¨¨fûÔ IZY ¨fWXSXZ ´fSX ¨f¸fIY Àfe dQJfBÊ QZ°fe WX`Ü UZ ¹fWX ´fcL°fZ WX`Ô dIY ¢¹ff ¹fWX Àf¨f ¸fZÔ WXû þfE¦ff? IY¶f °fIY WXû¦ff? I`YÀfZ WXû¦ff? dVfÃff þ¦f°f ¸fZÔ ·fe ¹fWX BÀf Àf¸f¹f IYf Àf¶fÀfZ Ad²fIY ¨fd¨fÊ°f dU¿f¹f ¶f³f ¦f¹ff WX`Ü Ad²fIYfÔVf »fû¦f ¹fWX ³f°fZ WX`Ô dIY ´fWX»fZ IZY A³fb·fUûÔ IZY IYfSX¯f CX³fIYe AfVffAûÔ ´fSX AfVfÔIYfEÔ WXfUe WXû þf SXWXe WX`ÔÜ IYfSX¯f À´fá WX` dIY ÀfSXIYfSXe ÀIcY»fûÔ ¸fZÔ »f¦f·f¦f CXÀf WXSX ´fÃf ¸fZÔ ¶fOÞXe IYd¸f¹ffÔ ¸füþcQ WX`Ô þû ÀUeIYf¹fÊ À°fSX IYe dVfÃff ´ff³fZ AüSX QZ³fZ IZY d»fE AfUV¹fIY WX`ÔÜ d³fþe ÀIcY»f ¶fÀ°fZ IYf Ad²fIY ÀfZ Ad²fIY ¶fûÓf »ffQ³fZ ¸fZÔ Af´fÀf ¸fZÔ ´fid°fÀ´f²ffÊ IYSX°fZ WX`ÔÜ B³f¸fZÔ ÀfZ Ad²fIYfÔVf Àfe¶feEÀfBÊ IZY Àff±f ÀfÔ¶fð WXû³fZ IZY IYfSX¯f E³fÀfeBÊAfSXMXe IYe ´ffNXйf´fbÀ°fIZYÔ »ff¦fc °fû IYSX°fZ WX`Ô, ¸f¦fSX »f¦f·f¦f WXSX dU¿f¹f ¸fZÔ d³fþe ´fiIYfVfIYûÔ IYe IY¸f ÀfZ IY¸f Qû-°fe³f ´fbÀ°fIZYÔ AüSX ·fe JSXeQ°fZ WX`ÔÜ ¨fcÔdIY Ad²fIYfÔVf °ff-d´f°ff Afd±fÊIY øY´f ÀfZ ÀfÔ´f³³f WXe WXû°fZ WX`Ô BÀfd»fE UZ ¶f¨¨fûÔ IYf ·fdU¿¹f ¶f³ff³fZ IZY d»fE BÀf ¶fûÓf IYû ÀfWX¿fÊ ÀUeIYfSX IYSX »fZ°fZ WX`ÔÜ CX³WXZÔ Ad²fIY ÀfZ Ad²fIY AÔIY ¨ffdWXE, »fZdIY³f ¶f¨¨fZ ´fSX ¢¹ff ¶fe°f°fe WX` BÀfÀfZ UZ d¨fÔd°f°f ³fWXeÔ WXû°fZ WX`ÔÜ ¹fWXe ³fWXeÔ BÀf U¦fÊ IZY ¶f¨¨fûÔ IYû Ad²fIY ´fbÀ°fIYûÔ IZY ¶fûÓf IZY Àff±f-Àff±f EIY ÀfZ Ad²fIY MXйfcVf³f AüSX IYûd¨fÔ¦f IZY d»fE ·fe þf³ff ´fOÞX°ff WX`Ü IbYL CX°ÀffWXe °ff-d´f°ff BÀfe ÀfZ ÀfÔ°fbá ³fWXeÔ WXû°fZ WX`ÔÜ UZ CX³WXZÔ OXfÔÀf, MXZ¶f»f-MXZd³fÀf, dÀUd¸fÔ¦f B°¹ffdQ IYe IYûd¨fÔ¦f ¸fZÔ ·fe ·fZþ°fZ WX`ÔÜ þfdWXSX WX` dIY ¶fÀ°fZ IZY »f¦ff°ffSX ¶fPÞX°fZ ¶fûÓf IZY d»fE E³fÀfeBÊAfSXMXe IYû IZYU»f AfÔdVfIY øY´f ¸fZÔ WXe dþ¸¸fZQfSX ³ff þf ÀfIY°ff WX`Ü d³fþeIYSX¯f, þû EIY °fSXWX IYf ½¹ff´ffSXeIYSX¯f WXe WX`, IZY ¶fPÞX³fZ IZY Àff±f ¶f¨¨fûÔ ´fSX ¶fûÓf ¶fPÞXf WX`Ü QcÀfSXe °fSXRY ÀfSXIYfSXe ÀIcY»f WX`Ô þû SXfª¹fûÔ IZY ¶fûOXÊ ÀfZ ÀfÔ¶fð WX`ÔÜ B³f ÀIcY»fûÔ ¸fZÔ dIY°ff¶fZÔ AüSX ÀUZMXSX ·fe Àf¸f¹f ÀfZ ³fWXeÔ d¸f»f ´ff°fZ WX`ÔÜ A²¹ff´fIY ¹ff °fû Ad°fd±f A²¹ff´fIY ßfZ¯fe IZY ¹ff IY¸f ³fQZ¹f Uf»fZ WXe ÀffSXf CXØfSXQfd¹f°U d³f·ff°fZ WX`ÔÜ UZ A´f³fZ AÀ±ffd¹f°U ÀfZ d¨fÔd°f°f AüSX CXdõ¦³f ¶f³fZ SXWX³fZ IYû ¸fþ¶fcSX WX`ÔÜ EZÀfZ ¸fZÔ »f¦f³fVfe»f°ff AüSX IY¸fÊNX°ff IYe A´fZÃff IYf IYûBÊ Ad²fIY A±fÊ ³fWXeÔ SXWX°ff WX`Ü B³f ÀIcY»fûÔ ¸fZÔ ¹fWX ´fiV³f ÀfQf WXe CX·fSX°ff WX` dIY B³f ¶f¨¨fûÔ IYû IYü³f ´fPÞXfE, IYü³f CX³WXZÔ ´fiû°ÀffWX³f QZ AüSX Àf¸fÀ¹ff Àf²ff³f ¸fZÔ ÀfWXf¹fIY ¶f³fZ? ¹fWXfÔ ¶f¨¨fZ ´fSX ¶fûÓf AüSX Q¶ffU IYe ´fiIÈYd°f ¶fQ»f þf°fe WX`, ¸f¦fSX ´fdSX¯f AÀfWX³fe¹f WXe WXû°ff WX`Ü ½¹fUÀ±ff ¸fZÔ ÀfZ IYûBÊ ·fe IYd¸f¹fûÔ IZY d»fE CXØfSXQf¹fe ³fWXeÔ WXû°ff WX`Ü IZYU»f ¶f¨¨ff WXe RZY»f §fûd¿f°f IYSX dQ¹ff þf°ff WX` AüSX UWX BÀf A´f³f ¶fû²f IYû þeU³f ·fSX PXû°ff SXWX°ff WX`Ü1¶fÀ°fZ IZY ¶fûÓf ÀfZ ÀfÔ¶fÔd²f°f d¨fÔ°ff AüSX ¨f¨ffÊ ³fBÊ ³fWXeÔ WX`Ü »f¦f·f¦f °feÀf U¿fÊ ´fWX»fZ ¶fÀ°fZ IZY ¶fûÓf ´fSX EIY QZVf½¹ff´fe ¶fWXÀf WXSXZ A°¹fÔ°f Àf¸³f³fe¹f ÀffdWX°¹fIYfSX AfSXIZY ³ffSXf¹f¯f IZY SXfª¹fÀf·ff ¸fZÔ dQE ¦fE CX³fIZY ´fWX»fZ ·ff¿f¯f IZY ¶ffQ ´fifSXÔ·f WXbBÊ ±feÜ CX³WXûÔ³fZ A°¹fÔ°f d¸fÊIY Vf¶QûÔ ¸fZÔ BÀf d¨fÔ°ffþ³fIY dÀ±fd°f IYf U¯fʳf dIY¹ff ±ff dþÀfZ ÀffSXZ QZVf ³fZ þf³ff AüSX CX³fIZY ´fi¹ffÀf IYû ÀfSXfWXfÜ AfSXIZY ³ffSXf¹f¯f ³fZ ¶f°ff¹ff ±ff dIY dIYÀf ´fiIYfSX ¶f¨¨fZ ¶fÀ°fZ IZY ·ffSXe ¶fûÓf IZY IYfSX¯f Af¦fZ IYû ÓfbIYIYSX ¨f»f³fZ IYû ¸fþ¶fcSX WXû°fZ WX`Ô AüSX BÀfIYf CX³fIZY ÀUfÀ±¹f ´fSX dIY°f³ff §ff°fIY ´fi·ffU ´fOÞX°ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ¶f¨¨fûÔ IYe ´feNX ´fSX ´fid°fdQ³f »ffQZ þf³fZ Uf»fZ ¶fûÓf IZY d»fE AÔ¦fiZþe IYf Vf¶Q ‘´f`IY-¸¹fb»f’ IYf ´fi¹fû¦f dIY¹ff ±ffÜ AfVf¹f ±ff dIY WX¸f ¶f¨¨fûÔ IZY Àff±f UWXe Àf»fcIY IYSX SXWXZ WX`Ô þû J¨¨fSXûÔ IZY Àff±f dIY¹ff þf°ff WX`Ü CX³fIYf IYWX³ff ±ff dIY WX¸f ´fif°f: ¶f¨¨fûÔ IZY DY´fSX ·ffSXe ¶fÀ°fZ IYf ¶fûÓf »ffQIYSX AüSX ÀIcY»f IZY d»fE dUQfIYSX A´f³fZ IY°fʽ¹f IYe Bd°fßfe Àf¸fÓf »fZ°fZ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ ÀfQ³f ÀfZ A³fbSXû²f dIY¹ff ±ff dIY UWX BÀf ´fSX dU¨ffSX IYSXZ AüSX dVfÃff ½¹fUÀ±ff IYû BÀf ´fiIYfSX ¶fQ»fZ dIY ¶f¨f´f³f IYû ´fiÀRbYdMX°f WXû³fZ IYf AUÀfSX d¸f»f ÀfIZYÜ ÀfSXIYfSX ´fSX AÀfSX WXbAf AüSX ¨fÊ 1992 IYû ´fidÀfð U`Äffd³fIY AüSX dVfÃffdUQ ´fiûRZYÀfSX ¹fVf´ff»f IYe A²¹fÃf°ff ¸fZÔ EIY Àfd¸fd°f ¦fdNX°f IYe ¦fBÊÜ BÀf Àfd¸fd°f IYû ¶f¨¨fûÔ ´fSX dUVfZ¿fIYSX LûMXZ ¶f¨¨fûÔ ´fSX ¶fÀ°fZ IYf ¶fûÓf IYû IY¸f IYSX³fZ IZY CX´ff¹f ÀfbÓff³fZ ±fZ AüSX Àff±f WXe Àff±f ÀfeJ³fZ IYe ¦fb¯fUØff ¸fZÔ Àfb²ffSX AüSX þeU³f ´f¹fÔÊ°f ÀfeJ³fZ IZY IYüVf»f dUIYdÀf°f IYSX³fZ IYe ·fe dQVff QZ³fe ±feÜ B³WXZÔ ´fiUZVf IYe AWXÊ°ffEÔ ´ffNXйfIiY¸f ´fcSXf WXû³fZ ´fSX CXÀfIZY EIY-QcÀfSXZ ÀfZ þbOÞXZ ´fÃfûÔ IYû ·fe QZJ³ff ±ffÜ Àfd¸fd°f ³fZ ¦fWX³f dU¨ffSX-dU¸fVfÊ AüSX dUõf³fûÔ ÀfZ SXf¹f-¸fVfdUSXf IYSXIZY A³fZIY EZÀfZ ¸fWX°U´fc¯fÊ ´fÃfûÔ IYf d³f²ffÊSX¯f dIY¹ff dþ³f¸fZÔ Àfb²ffSX AfUV¹fIY ±fZÜ BÀf¸fZÔ Àfc¨f³ff AüSX Äff³f IZY AÔ°fSX IYe Àf¸fÓf ´f`Qf IYSX³ff A°¹fÔ°f þøYSXe ´ff¹ff ¦f¹ffÜ ´ffNXйfIiY¸f ¶f³ff³fZ AüSX ´ffNXйf ´fbÀ°fIYûÔ IZY »fZJ³f ¸fZÔ EZÀfZ »fû¦fûÔ IYe ·fSXSX WXû³ff ÀfWXe ³fWXeÔ ³ff ¦f¹ff þû ÀIcY»fe dVfÃff ÀfZ ½¹fUWXfdSXIY øY´f ÀfZ þbOÞXZ ³fWXeÔ WXû°fZ WX`ÔÜ ´ffNXйfIiY¸f IYe IZYÔdQiIY°ff, CXÀf¸fZÔ À±ff³fe¹f °f°UûÔ IYe CX´fdÀ±fd°f IYf A·ffU WXû³ff AüSX BÀf IYfSX¯f CXÀfIYf A÷Yd¨fIYSX WXû þf³ff ·fe Àff¸f³fZ Af¹ffÜ ¹fWX ·fe ´ff¹ff ¦f¹ff dIY IYûNXfSXe Af¹fû¦f (1964-66) IZY ¶ffQ ÀfZ A³fZIYf³fZIY À°fSXûÔ ´fSX ¶ffSX-¶ffSX ´fSXeÃff ´fi¯ff»fe ¸fZÔ Àfb²ffSX IZY d»fE IYe ¦fBÊ ÀfÔÀ°fbd°f¹fûÔ IYf »ff¦fc ³f WXû ´ff³ff AüSX SXMX³fZ ÀfZ ¶f¨¨fûÔ IYû d³fþf°f ³f QZ ´ff³ff ·fe A³ffUV¹fIY ¶fûÓf ¶f³f SXWXf WX`Ü BÀf Àfd¸fd°f ³fZ ‘Àf¸fÓf IZY ¶fûÓf’ IYe ·fe ¶ff°f CXNXfBÊ ±fe AüSX A²¹ff´fIYûÔ AüSX dVfÃf¯f dUd²f ¸fZÔ ´fdSXU°fʳf IZY d»fE ·fe ÀfÔÀ°fbd°f¹ffÔ IYe ±feÔÜ

06 ¸ff¨fÊ 2018

2

Qe´fVfe»f ·ffSX°f

IYfÔ¦fiZÀf ¸fböY ·ffSX°f ÀfZ ´fWX»fZ QZVf Uf¸f´fÔ±f ¸fböY WXû³fZ IYe SXfWX ´fSX ´fcUûÊØfSX ·ffSX°f IZY °fe³f SXfª¹fûÔ- dÂf´fbSXf, ¸fZ§ff»f¹f AüSX ³ff¦ff»f`ÔOX IZY dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU IZY ³f°feþZ ·ffþ´ff IZY d»fE k¦fbOX ³¹fcþl »fZIYSX AfE WX`ÔÜ dÂf´fbSXf ¸fZÔ °fû ·ffþ´ff A´f³fZ Q¸f ´fSX ÀfSXIYfSX ¶f³ff³fZ IYe dÀ±fd°f ¸fZÔ WX`Ü UWXeÔ ¸fZ§ff»f¹f U ³ff¦ff»f`ÔOX ¸fZÔ CXÀf³fZ Q¸fQfSX ´fiQVfʳf ÀfZ dUSXûd²f¹fûÔ IYe ³feÔQ CXOÞXf³fZ IYf IYf¸f dIY¹ff WX`Ü ·f»fZ WXe °fe³fûÔ SXfª¹fûÔ IYe d¦f³f°fe SXfþ³fed°fIY AüSX ÀfeMXûÔ IYe dWXÀff¶f ÀfZ LûMXZ SXfª¹fûÔ ¸fZÔ IYe þf°fe WXûÜ »fZdIY³f IbY»f 180 dU²ff³fÀf·ff ÀfeMXûÔ AüSX 5 »fûIYÀf·ff ÀfeMXûÔ Uf»fZ B³f °fe³f SXfª¹fûÔ ¸fZÔ ·ffþ´ff IYe ¶fPÞX°f IYBÊ ¸ff¹f³fûÔ ¸fZÔ AWX¸f WX`Ü ¦fbþSXf°f ¸fZÔ IYfÔMXZ IYe MX¢IYSX IZY ¶ffQ d¸f»fe þe°f, SXfþÀ±ff³f AüSX ¸f²¹f ´fiQZVf IZY CX´f¨fb³ffU ¸fZÔ d¸f»fe WXfSX IZY ¶ffQ ´fcUûÊØfSX ÀfZ þe°f IYe WXUf d³fd›°f °füSX ´fSX CX°ÀffWX ¶fPÞXf³fZ IYf IYf¸f IYSXZ¦feÜ JfÀfIYSX dÂf´fbSXf þWXfÔ ·ffþ´ff ³fZ ´f¨¨feÀf Àff»f ´fbSXf³ff IY¸¹fbd³fÀMXûÔ IYf dIY»ff PXWXf³fZ IYf ³ff¸fb¸fdIY³f IYfSX³ff¸ff dIY¹ff WX`Ü AÀf¸f ¨fb³ffU IZY ³f°feþûÔ ÀfZ ´fWX»fZ ·ffþ´ff IYû À±ff³fe¹f »fû¦f þ¸ff³f°f þ¶°f ´ffMXeÊ IZY øY´f ¸fZÔ QZJ°fZ SXWXZ WX`ÔÜ »fZdIY³f Àf¸f¹f ÀfZ Àff±f ¶fWXb°f IbYL ¶fQ»f ¦f¹ffÜ AÀf¸f IZY Àff±f-Àff±f ¸fd¯f´fbSX AüSX A÷Y¯ff¨f»f ¸fZÔ ·ffþ´ff IYe ÀfSXIYfSX WX`, °fû dÀfd¢IY¸f ¸fZÔ ´fU³f ¨ff¸fd»fÔ¦f E³fOXeE IYf dWXÀÀff WX`ÔÜ QZVf IZY 19 SXfª¹fûÔ ¸fZÔ ·ffþ´ff AüSX CXÀfIZY Àf¸f±fÊIYûÔ IYe ÀfSXIYfSX WX`Ü dÂf´fbSXf ¸fZÔ ¨fb³ffU ´fi¨ffSX AüSX UûdMXÔ¦f IZY ¶ffQ EZÀfe J¶fSXZÔ Af SXWXe ±feÔ dIY ´fcUûÊØfSX ¸fZÔ ¶fQ»ffU IYe ¶f¹ffSX ¶fWX SXWXe WX`Ü dÂf´fbSXf ¸fZÔ ´fWX»fe ¸f°fʶff ·ffþ´ff ³f IZYU»f ¸fbIYf¶f»fZ ¸fZÔ JOÞXe dQJfBÊ QZ SXWXe ±fe ¶fd»IY Uf¸f´fÔd±f¹fûÔ IZY °fe³f QVfIY IZY EIYfd²fIYfSX IYû °fûOÞXIYSX ÀfØff ¶f³ff³fZ IYe WX`dÀf¹f°f ¸fZÔ dQJ SXWXe ±feÜ A·fe °fIY AfE ¨fb³ffU ´fdSX¯ff¸f ¸fZÔ ¨füÔIYf³fZ Uf»fe ¶ff°f ¹fZ WX` dIY 60 dU²ff³fÀf·ff ÀfeMXûÔ Uf»fZ CXØfSX ´fcUÊ IZY BÀf LûMXZ ÀfZ SXfª¹f ¸fZÔ A¶f °fIY ¸fb£¹f dU´fÃfe Q»f SXWX³fZ Uf»fe IYfÔ¦fiZÀf IYf »fZJ d»fJZ þf³fZ °fIY EIY ·fe ÀfeMX ´fSX Jf°ff ³f Jb»f³ff IYfÔ¦fiZÀf AüSX dUVfZ¿fIYSX ´ffMXeÊ A²¹fÃf SXfWXb»f ¦ffÔ²fe þû dRY»fUöY BMX»fe ¸fZÔ §fc¸f SXWXZ WX`Ô, IZY d»fE ¶fZWXQ Vf¸fÊ U d¨fÔ°ff IYe ¶ff°f WX`Ü ¨fb³ffU ³f°feþûÔ IZY øYÓff³f IZY A³fbÀffSX ·ffþ´ff dÂf´fbSXf ¸fZÔ A´f³fZ Q¸f ´fSX ÀfSXIYfSX ¶f³ff³fZ IYe dÀ±fd°f ¸fZÔ WX`Ü ·ffþ´ff ¹fdQ dÂf´fbSXf ¸fZÔ ÀfSXIYfSX ¶f³ff »fZ°fe WX` °f¶f AÀf¸f AüSX ¸fd¯f´fbSX AüSX A÷Y¯ff¨f»f IZY ¶ffQ CXØfSX ´fcUÊ ¸fZÔ ¹fWX CXÀfIYe ¨fü±fe ÀfSXIYfSX WXû¦fe þû BÀfd»fE ¸fWX°U´fc¯fÊ AüSX CX»»fZJ³fe¹f WXû¦ff ¢¹fûÔdIY IbYL ¶fSXÀf ´fWX»fZ °fIY ¸fd¯f´fbSX AüSX dÂf´fbSXf ÀfúVf ´fiQZVfûÔ ¸fZÔ ·ffþ´ff IYf IYûBÊ ³ff¸f»fZUf °fIY ³fWXeÔ ±ffÜ dÂf´fbSXf IZY À±ff³fe¹f Àf¸ff¨ffSX ´fÂfûÔ AüSX MXeUe ¨f`³f»fûÔ IZY þû ÀfUZÊÃf¯f AüSX Ed¦þMX ´fû»f AfE ±fZ CX³fIZY ¸fb°ffd¶fIY dÂf´fbSXf IZY ¹fbUf U¦fÊ ¸fZÔ Uf¸f´fÔ±fe ÀfSXIYfSX IZY ´fid°f IYfRYe SXû¿f ½¹ff~ WX` dþÀfIYe UþWX ÀfZ ·ffþ´ff IYû A´f³fZ d»fE CX¸¸feQZÔ ³fþSX Af SXWXe ±feÔÜ ·ffþ´ff ³fZ EIY À±ff³fe¹f þ³fþf°fe¹f ÀfÔ¦fNX³f AfBÊ´feERYMXe IZY Àff±f d¸f»fIYSX ¨fb³ffU »fOÞXf ±ffÜ dÂf´fbSXf ´fSX ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ AüSX AfSXEÀfEÀf IYe ³fþSXZÔ d´fL»fZ IYfRYe

Àf¸f¹f ÀfZ ±feÔÜ AüSX ´ffMXeÊ ²feSXZ-²feSXZ A´f³fe °f`¹ffdSX¹fûÔ ¸fZÔ þbMXe ±feÜ AfÔIYOÞXûÔ ´fSX ³fþSX OXf»fZÔ °fû dÂf´fbSXf ¸fZÔ 2013 IZY ¨fb³ffU ¸fZÔ ¶feþZ´fe ³fZ 50 CX¸¸feQUfSX ¸f`Qf³f ¸fZÔ CX°ffSXZ, dþ³f¸fZÔ ÀfZ 49 IYe þ¸ff³f°f þ¶°f WXû ¦fBÊ ±feÜ 2008 ¸fZÔ ·fe ´ffMXeÊ IZY 49 CX¸¸feQUfSXûÔ IYe þ¸ff³f°f þ¶°f WXbBÊ ±feÜ BÀfe °fSXWX 2003 ¸fZÔ ¶feþZ´fe IZY 21 CX¸¸feQUfSX A´f³fe þ¸ff³f°f ³fWXeÔ ¶f¨ff ÀfIZY ±fZÜ 1998 ¸fZÔ ´ffMXeÊ ³fZ ´fWX»fe ¶ffSX SXfª¹f IYe ÀffSXe 60 ÀfeMXûÔ ´fSX ¨fb³ffU »fOÞXf, »fZdIY³f ´ffMXeÊ IZY 58 CX¸¸feQUfSXûÔ IYe þ¸ff³f°f þ¶°f WXû ¦fBÊÜ U¿fÊ 2013 ¸fZÔ dU²ff³fÀf·ff IZY ¨fb³ffUûÔ ¸fZÔ ¸ff¢ÀfÊUfQe IY¸¹fbd³fÀMX ´ffMXeÊ IYe 49 ÀfeMXZÔ Af¹feÔ ±feÔ þ¶fdIY ·ffSX°f IYe IY¸¹fbd³fÀMX ´ffMXeÊ ¹ff³fe Àfe´feAfBÊ IYû EIY ÀfeMX d¸f»fe ±fe AüSX QÀf ÀfeMXûÔ ÀfZ Àff±f dÂf´fbSXf ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf ´ffMXeÊ ¸fb£¹f dU´fÃfe Q»f ±feÜ dÂf´fbSXf ¸fZÔ ´ffMXeÊ IYe þOÞXZÔ þ¸ff³fZ IZY d»fE ·ffþ´ff A²¹fÃf Ad¸f°f VffWX ³fZ IYfRYe AfIiYf¸fIY SX¯f³fed°f ¶f³ff°fZ WXbE AÀf¸f ¸fZÔ ´ffMXeÊ IYû ÀfRY»f°ff dQ»fUf³fZ Uf»fe MXe¸f IYû dÂf´fbSXf ¸fZÔ ¸fû¨fZÊ ´fSX OXMXf dQ¹ff ±ffÜ dÂf´fbSXf IYû »fZIYSX ·ffþ´ff IYe MXe¸f IYfRYe WXQ °fIY AfV½fÀ°f ±feÜ ·ffþ´ff ³fZ°fÈ°U IYû BÀf ¶ff°f IYf dUV½ffÀf ±ff dIY dÂf´fbSXf ¸fZÔ ¹fdQ Uf¸f´fÔ±fe dRYSX ÀfSXIYfSX ¸fZÔ AfE °f¶f ·fe ·ffþ´ff IYf ¸fb£¹f dU´fÃf IZY øY´f ¸fZÔ À±ffd´f°f WXû³ff °f¹f WX`Ü ´ffÔ¨f Àff»f ´fWX»fZ ´fcUûÊØfSX IZY dþÀf SXfª¹f dÂf´fbSXf ¸fZÔ ¶feþZ´fe A´f³ff Jf°ff ·fe ³fWXeÔ Jû»f ÀfIYe ±fe AüSX UWXfÔ IZY dÀf¹ffÀfe ¸ffWXü»f ¸fZÔ CXÀfZ ¦fÔ·feSX°ff ÀfZ ·fe ³fWXeÔ d»f¹ff þf°ff ±ff, CXÀf³fZ Àf·fe SXfþ³fed°fIY dUãZ¿fIYûÔ IYû ¨füÔIYf°fZ WXbE dÂf´fbSXf ¸fZÔ ¶fZWX°fSXe³f ´fiQVfʳf dIY¹ff WX`Ü dÂf´fbSXf IZY ³f°feþûÔ ³fZ IYfÔ¦fiZÀf IYe d¨fÔ°ff ¶fPÞXf³fZ IYf IYf¸f dIY¹ff WX`Ü EZÀff Af·ffÀf WXû SXWXf WX` dIY IYfÔ¦fiZÀf IZY d»f¹fZ ¹fWXfÔ d¨fÔ°f³f-¸fÔ±f³f IYe ÀfÔ·ffU³ff ·fe J°¸f WXû ¦f¹fe WX`Ü ³ff¦ff»f`ÔOX IZY ¨fb³ffU ³f°feþZ ·fe ·ffþ´ff IZY ´fÃf ¸fZÔ þf°fZ dQJ SXWXZ WX`ÔÜ ³f¦ff»f`ÔOX AüSX ¸fZ§ff»f¹f ¸fZÔ ·fe ·ffþ´ff ´fWX»fe ¸f°fʶff »fOÞXfBÊ ¸fZÔ ³f dÀfRYÊ dQJfBÊ QZ SXWXe ±fe ¶fd»IY UWX ÀfSXIYfSX ¶f³ff³fZ IZY BSXfQZ ÀfZ ¸f`Qf³f ¸fZÔ CX°fSXe ±feÜ ·f»fZ WXe IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ÀfdWX°f UWXfÔ IZY ¨f¨fÊ ´fQfd²fIYfSXe ·ffþ´ff IYû dWX³Qc ´ffMXeÊ ¶f°ffIYSX BÊÀffBÊ ¸f°fQf°ffAûÔ IYû ·f¹f·fe°f IYSX SXWXZ ±fZ dIY³°fb LûMXZ-LûMXZ ÃfZÂfe¹f Q»fûÔ ÀfZ Àf¸f¹f SXWX°fZ ¦fNX¶fÔ²f³f IYe UþWX ÀfZ IbYL ¶fSXÀf ´fWX»fZ °fIY B³f ´fcUûÊØfSX SXfª¹fûÔ ¸fZÔ A´fdSXd¨f°f ¶f³fe SXWXe ·ffþ´ff IYf ¸f`Qf³f ¸fZÔ ¸fbÀ°f`Qe ÀfZ OXMXZ SXWX³ff AüSX SXf¿MÑXe¹f SXfþ³fed°f IZY ´fid°fd³fd²f IZY °füSX ´fSX A¶f °fIY CX´fdÀ±f°f IYfÔ¦fiZÀf IYf dUIY»´f ¶f³f°fZ þf³ff ¸ff¹f³fZ SXJ°ff WX`Ü ¸fZ§ff»f¹f ¸fZÔ Àff»f 2013 ¸fZÔ WXbE d´fL»fZ ¨fb³ffU ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf ³fZ 29 ÀfeMXûÔ IZY Àff±f þe°f QþÊ IYe ±feÜ IYfÔ¦fiZÀf IZY A»ffUf ÀfeMXûÔ IZY Af²ffSX ´fSX QcÀfSXZ ³fÔ¶fSX ´fSX d³fQÊ»fe¹f CX¸¸feQUfSX SXWXZÜ d³fQÊd»f¹fûÔ ³fZ 13 ÀfeMXûÔ ´fSX IY¶þf þ¸ff¹ff ±ffÜ ¹fc³ffBMXZOX OXZ¸fûIiYZdMXIY ´ffMXeÊ (¸fZ§ff»f¹f) IYû IbY»f 8 AüSX dWX»f ÀMXZMX d´f´fb»Àf OXZ¸fûIiYZdMXIY ´ffMXeÊ IYû dÀfRYÊ 4 ÀfeMXûÔ ÀfZ ÀfÔ°fû¿f IYSX³ff ´fOÞXf ±ffÜ E³fÀfe´fe ³fZ ·fe 2

ÀfeMXûÔ IZY Àff±f SXfª¹f ¸fZÔ A´f³fe CX´fdÀ±fd°f QþÊ IYSXf¹fe ±fe, þ¶fdIY ·ffþ´ff ¹fWXfÔ Jf°ff ·fe ³fWXeÔ Jû»f ´ff¹fe ±feÜ Àff»f 2008 IZY ¨fb³ffU ¸fZÔ ·fe IYfÔ¦fiZÀf ³fZ 25 ÀfeMXZÔ WXfdÀf»f IYe ±feÔ, þ¶fdIY E³fÀfe´fe IYû SXfª¹f ¸fZÔ 14 ÀfeMXZÔ d¸f»fe ±feÔÜ ¹fc³ffBMXZOX OXZ¸fûIiYZdMXIY ´ffMXeÊ IYû 11 AüSX ·ffþ´ff dÀfRYÊ 1 ÀfeMX ÀfZ ÀfÔ°fû¿f IYSX³ff ´fOÞXf ±ffÜ ³ff¦ff»f`ÔOX ¸fZÔ d´fL»fe ¶ffSX ·ffþ´ff ³fZ 11 CX¸¸feQUfSX ¸f`Qf³f ¸fZÔ CX°ffSXZ ±fZ dþ³f¸fZÔ ÀfZ 8 CX¸¸feQUfSX þ¸ff³f°f ³fWXeÔ ¶f¨ff ÀfIZYÜ 2008 ¸fZÔ ·ffþ´ff õfSXf ¸f`Qf³f ¸fZÔ CX°ffSXZ ¦fE 23 CX¸¸feQUfSXûÔ ¸fZÔ ÀfZ 2 WXe ¨fb³ffU þe°f ÀfIZY þ¶fdIY 15 IYe þ¸ff³f°f þ¶°f WXû ¦fBÊ ±feÜ 2003 ¸fZÔ ´ffMXeÊ ³fZ 38 CX¸¸feQUfSX ¸f`Qf³f ¸fZÔ CX°ffSXZ, dþ³f¸fZÔ ÀfZ 7 CX¸¸feQUfSX þe°fZ AüSX 28 IYe þ¸ff³f°f þ¶°f WXû ¦fBÊÜ 1993 ¸fZÔ ·ffþ´ff IZY 6 CX¸¸feQUfSX ±fZ, dþ³f¸fZÔ ÀfZ dIYÀfe IYe ·fe þ¸ff³f°f ³fWXeÔ ¶f¨feÜ ´fcUûÊØfSX IZY Àf¶fÀfZ ¶fOÞXZ SXfª¹f AÀf¸f IZY A»ffUf A÷Y¯ff¨f»f AüSX ¸fd¯f´fbSX ¸fZÔ ·ffþ´ff ´fWX»fZ ÀfZ WXe IYfd¶fþ WX`Ü ¹fWX CXÀfIYe Àfbd³f¹fûdþ°f SX¯f³fed°f IYf dWXÀÀff WX` dþÀfIZY AÔ°f¦fÊ°f A¶f °fIY ALc°fZ SXWXZ SXfª¹fûÔ ¸fZÔ ·fe A´f³ff ´fi·ffU ÃfZÂf ¶fPÞXf³ff WX`Ü QcÀfSXe °fSXRY IYfÔ¦fiZÀf dþÀf °fSXWX ´fcUûÊØfSX IZY B³f LûMXZLûMXZ SXfª¹fûÔ ¸fZÔ WXfdVf¹fZ ´fSX dÀf¸fMX°fe þf SXWXe WX` UWX CXÀfIZY d»fE A¨Lf ³fWXeÔ WX`Ü ´fcUûÊØfSX ¸fZÔ ´fWX»fZ IYfÔ¦fiZÀf IYe dÀ±fd°f ¸fþ¶fc°f WXbAf IYSX°fe ±fe dIY³°fb ²feSXZ-²feSXZ UWXfÔ AfdQUfdÀf¹fûÔ IYe ÃfZÂfe¹f ´ffdMXʹffÔ ´f³f´f ¦fBÊÔ dþ³WXZÔ BÊÀffBÊ d¸fVf³fdSX¹fûÔ ³fZ ÀfÔSXÃf¯f AüSX Àf¸f±fʳf QZIYSX ²f¸ffÊÔ°fSX¯f IYf A´f³ff EþZÔOXf »ff¦fc dIY¹ffÜ ´fdSX¯ff¸fÀUøY´f B³f SXfª¹fûÔ ¸fZÔ dWX³Qc Af¶ffQe §fMX³fZ IZY Àff±f WXe Àff±f d¸fVf³fdSX¹fûÔ IYe VfWX ´fSX A»f¦ffUUfQe °ffIY°fZÔ ·fe ´fi·ffUVff»fe WXû°fe ¦fBÊÔÜ BÀf¸fZÔ IYûBÊ Qû SXf¹f ³fWXeÔ WX` dIY SXf¿MÑXe¹f SXfþ³fed°f IYe ¸fb£¹f²ffSXf ´fcUûÊØfSX ¸fZÔ ª¹fûÔ-ª¹fûÔ ÀfcJ°fe ¦fBÊ °¹fûÔ-°¹fûÔ QZVfdUSXû²fe VfdöY¹fûÔ IYe ÀfdIiY¹f°ff ¶fPÞX°fe ¦fBÊÜ ¸¹ff¸ffÔSX, ¶ffÔ¦»ffQZVf AüSX ¨fe³f ÀfZ B³f °ffIY°fûÔ IYû ´f`Àff, ´fidVfÃf¯f, AÀÂf-VfÀÂf AüSX VfSX¯f d¸f»f³fZ ÀfZ AfÔ°fdSXIY ÀfbSXÃff IZY d»fE J°fSXZ ³fZ À±ff¹fe øY´f ÀfZ ´f`SX þ¸ff d»fEÜ IYV¸feSX IYe °fSXWX ¹fWXfÔ ·fe ·ffSX°f dUSXû²fe ·ffU³ffEÔ ¹fdQ ¸fþ¶fc°f WXbBÊÔ °fû CXÀfIZY ´feLZ d¸fVf³fdSX¹fûÔ AüSX CX³fIZY Àff±f Uf¸f´fÔ±fe ¦fbMXûÔ IYe ÀfÔ¦ffd¸fdØf IYe ¶fOÞXe ·fcd¸fIYf SXWXe WX`Ü »fZdIY³f ¶fe°fZ IbYL U¿fûÊÔ ¸fZÔ AfSXEÀfEÀf AüSX CXÀfIZY A³fb¿ffÔd¦fIY ÀfÔ¦fNX³fûÔ ³fZ ¹fWXfÔ IYe þ³f°ff IYû ¸fb£¹f²ffSXf ÀfZ þûOÞX³fZ IYf þû ´fi¹ffÀf dIY¹ff CXÀfIYe UþWX ÀfZ ·ffþ´ff IZY ´fid°f ÓfbIYfU ¸fZÔ ¶fPÞXû°fSXe WXbBÊÜ þû dWX³Qc Af¶ffQe A´f³fZ IYû QfÔ°fûÔ IYe ¶fe¨f þe·f IYe dÀ±fd°f ¸fZÔ A³fb·fU IYSX°fZ WXbE Q¶fe ÀfWX¸fe SXWXf IYSX°fe ±fe UWX EIYfEIY ¸fbJSX WXû ¨f»feÜ AÀf»f ¸fZÔ dÂf´fbSXf ¸fZÔ ·ffþ´ff IYe ÀfSXIYfSX ¶f³ff³fZ IYe AûSX ¶fPÞX°fZ IYQ¸f Uf¸f´fÔd±f¹fûÔ ÀfZ Ad²fIY IYfÔ¦fiZÀf IZY d»fE ¶fbSXe J¶fSX WX`Ô ¢¹fûÔdIY Àff¸¹fUfQe AfÔQû»f³f IYe þOÞXZÔ °fû ÀfcJ³fZ IYe IY¦ffSX ´fSX WX`Ô WXe dIY³°fb CXÀfIZY À±ff³f ´fSX ·ffþ´ff IYf CX·ffSX IYfÔ¦fiZÀf ¸fböY ·ffSX°f IZY ³ffSXZ IYû UfÀ°fdUIY°ff ¸fZÔ ¶fQ»f³fZ IYe UþWX ¶f³f°ff þfE¦ffÜ -AfVfe¿f UdVfâ


06 ¸ff¨fÊ 2018

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

61 Àff»f IZY 'þUf³f' QZ SXWXZ WXüÀf»fûÔ IYû CXOÞXf³f UþWX ÀfZ CX³fIYf E¢ÀfeOXZÔMX WXû ¦f¹ffÜ BÀf¸fZÔ dQ»fe´f IZY IYfg»fSX ¶fû³f ¸fZÔ ¨fûMX »f¦f ¦fBÊÜ BÀfÀfZ CX³WXZÔ A´f³fe ¹ffÂff IYû ¶fe¨f ¸fZÔ WXe SXûIY³ff ´fOÞXfÜ CX´f¨ffSX IZY ¶ffQ ´fcSXe °fSXWX ÀUÀ±f WXû³fZ ´fSX UWX SXdUUfSX IYû Af¦fSXf ´fWXbÔ¨fZÜ Àfû¸fUfSX IYû CX³WXûÔ³fZ A´f³fe 150 dQ³fûÔ IYe ¹ffÂff IYf QcÀfSXf ¨fSX¯f VfbøY dIY¹ffÜ CX³fIYf »fùf QZVf IZY 29 SXfª¹fûÔ U LWX ÀfÔ§f VffdÀf°f ÃfZÂfûÔ IYû IYUSX IYSX°fZ WXbE IYSXe¶f 30 WXþfSX dIY¸fe IYe ¹ffÂff ¶ffBIY ´fSX IYSX³fZ IYf WX`Ü BÀfIZY Àff±f WXe UWX ³fZ´ff»f, ·fcMXf³f AüSX ¸¹ffÔ¸ffSX ·fe ¶ffBIY ÀfZ þfEÔ¦fZÜ Af¦fSXf ÀfZ UWX Àfû¸fUfSX IYû »fJ³fDY ¦fEÜ UWXfÔ ÀfZ ¦fûSXJ´fbSX WXû°fZ WXbE ³fZ´ff»f þfEÔ¦fZÜ dQ»fe´f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY CX³WXZÔ SXû¸ffÔ¨f ´fÀfÔQ WX`Ü CX³fIYe B¨Lf ±fe dIY QZVf IZY A»f¦fA»f¦f IYû³fûÔ ¸fZÔ þfIYSX ³fBÊ þ¦fWXûÔ IYû QZJZÔÜ IYfSX ÀfZ ¹fWX ÀfÔ·fU ³fWXeÔ ±ffÜ BÀfd»fE dSXMXf¹fSX WXû³fZ IZY ¶ffQ ¶ffBIY JSXeQeÜ RZYÀf¶fbIY ´fSX ¶ffBIYÀfÊ IYû PXcÔPXf AüSX CX³fÀfZ þf³fIYfSXe þbMXfBÊÜ BÀf¸fZÔ CX³fIZY ¶fZMXe-Qf¸ffQ ³fZ ´fcSXf ÀfWX¹fû¦f dIY¹ffÜ 2004 ¸fZÔ Qû´fdWX¹ff UfWX³f ¨f»ff³ff LûOÞX ¨fbIZY ±fZ, Qû¶ffSXf EIY ¶ffSX dRYSX WXf±f

Afþ¸ffEÜ dQ»fe´f ¶f°ff°fZ WX`Ô dIY þ¶f E¢ÀfeOXZÔMX WXbAf °fû ¸fZSXe dWX¸¸f°f Qû¶ffSXf SXfBOX IYSX³fZ IYe ³fWXeÔ ±fe, »fZdIY³f ´f}e ³fZ IYWXf dIY þ¶f Àfû¨f d»f¹ff WX` °fû dRYSX CXÀfZ ´fcSXf IYSXIZY SXWXZÔ¦fZÜ dQ»fe´f ³fZ IYWXf dIY dSXMXf¹fSX¸fZÔMX IZY ¶ffQ ·fe A¨LZ ÀfZ þeU³f dþ¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü Qbd³f¹ff ¶fWXb°f Jc¶fÀfcSX°f WX`Ü þ¶f °fIY ÀUfÀ±¹f Àff±f QZ¦ff, °f¶f °fIY A³fQZJe þ¦fWX þf°fZ SXWXZÔ¦fZÜ Af¦fSXf ¸fZÔ CX³fIYf ÀfWX¹fû¦f Af¦fSXf SXfg¹f»Àf IZY d³fQZVfIY ¸f³fûþ þfQü³f AüSX Ue SXfg¹f»f SXfBOXÀfÊ IZY ÀfÔþ¹f ¶f`þ»f, ¸fûdWX°f ¨füWXf³f, WX¿fÊ, ·fSX°f Àfû»fÔIYe, dUIiY¸f Àfû»fÔIYe ³fZ dIY¹ffÜ dQ»fe´f ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe ÀfZ IYfRYe ´fi·ffdU°f WX`ÔÜ A´f³fe ¹ffÂff IZY QüSXf³f UWX ´fÀfÊ ¸fZÔ Ad²fIY SXIY¸f ³fWXeÔ SXJ°fZ WX`ÔÜ IYfOXÊ ÀU`d´fÔ¦f ¹ff Afg³f»ffB³f ´fZ¸fZÔMX IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ·fb¦f°ff³f IYSX°fZ WX`ÔÜ ¨füWXf³f IYWX°fZ WX`Ô ·ffSX°f Àf¨f ¸fZÔ A³fZIY°ff ¸fZÔ EIY°ff IZY QVfʳf IYSXf°ff WX`Ü A´f³fe ¹ffÂff IZY QüSXf³f CX³WXûÔ³fZ ßfe³f¦fSX ¸fZÔ ¸fbdÀ»f¸f ´fdSXUfSX IZY Àff±f QVfWXSXf ¸f³ff¹ff °fû ²f¸fÊVff»ff ¸fZÔ ³fZ´ff»fe ´fdSXUfSX IZY Àff±f Qe´ffU»fe ¸f³ffBÊÜ

d³f¹f¸f °fûOÞX ¶f³fZ ±ff³fZ IYf OXeþe´fe ÀfZ IYSXf¹ff CXîfMX³f

¶ff»f¦fÈWX IZY ¶f¨¨fûÔ IZY Àff±f JZ»fe WXû»fe

Af¦fSXfÜ 61 Àff»fÜ CX¸fi IYf ¹fWX Uû QüSX WX`, þ¶f BÔÀff³f dSXMXf¹fSX¸fZÔMX IZY ¶ffQ §fSX ´fSX ÀfbIcY³f ÀfZ ¶ffIYe dþÔQ¦fe d¶f°ff³ff ´fÀfÔQ IYSX°ff WX`Ü BÔQüSX d³fUfÀfe dQ»fe´f ¨füWXf³f IYe Àfû¨f IbYL A»f¦f WX`Ü BÀf CX¸fi ¸fZÔ UWX ¶fb»fZMX ´fSX ´f}e IYû Àff±f »fZIYSX QZVf ¸fZÔ A³fQZJe þ¦fWXûÔ IYû °f»ffVf³fZ d³fIY»fZ WX`ÔÜ ¹ffÂff IYf QcÀfSXf ¨fSX¯f Àfû¸fUfSX IYû CX³WXûÔ³fZ °ffþ³f¦fSXe ÀfZ VfbøY dIY¹ffÜ UWX A´f³fe ¶fb»fZMX ´fSX QZVf IZY Àf·fe SXfª¹fûÔ U ÀfÔ§f VffdÀf°f ÃfZÂfûÔ IZY Àff±f ³fZ´ff»f, ·fcMXf³f U ¸¹ffÔ¸ffSX ¸fZÔ IYSXe¶f 30 WXþfSX dIY¸fe IYf ÀfRYSX °f¹f IYSXZÔ¦fZÜ BÔQüSX d³fUfÀfe dQ»fe´f ¨füWXf³f EÀf¶feAfB ¸fZÔ ¸f`³fZþSX IZY ´fQ ÀfZ A¦fÀ°f, 2017 ¸fZÔ dSXMXf¹fSX WXbE ±fZÜ »ffBRY AfµMXSX dSXMXf¹fSX¸fZÔMX ±ffgMX IYû »fZIYSX CX³WXûÔ³fZ ´f}e ´fcþf ¨füWXf³f IZY Àff±f 21 dÀf°fÔ¶fSX, 2017 IYû A´f³fe ¹ffÂff BÔQüSX ÀfZ VfbøY IYe ±feÜ IYSXe¶f 5500 dIY¸fe IYf ÀfRYSX CX³WXûÔ³fZ ¸f²¹f ´fiQZVf, SXfþÀ±ff³f, dQ»»fe, ´fÔþf¶f, þ¸¸fc-IYV¸feSX, CXØfSXfJÔOX AüSX CX´fi ¸fZÔ °f¹f dIY¹ff ±ffÜ BÀfe ¶fe¨f 25 A¢MXc¶fSX IYû Af¦fSXf Af°fZ Àf¸f¹f ¹f¸fb³ff E¢Àf´fiZÀf UZ ´fSX ¶ffBIY ´fÔ¨fSX WXû³fZ IYe

Af¦fSXfÜ °ffþ³f¦fSXe ¸fZÔ ´fbd»fÀf U ´fiVffÀfd³fIY Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ VffÀf³f IYû AÔ²fZSXZ ¸fZÔ SXJIYSX d³f¹f¸fûÔ IYe IY¶fi ´fSX ¶f³fZ dÀfIÔYQSXf ±ff³fZ IYf CXîfMX³f OXeþe´fe Aû´fe dÀfÔWX ÀfZ IYSXf d»f¹ffÜ ·ffSX°fe¹f ´fbSXf°f°U ÀfUZÊÃf¯f (EEÀfAfB) ÀfZ ±ff³fZ IZY d³f¸ffʯf IYû IYûBÊ A³fb¸fd°f ³fWXeÔ »fe ¦fBÊ ±feÜ A¶f BÀf ´fSX ²UÀ°feIYSX¯f IYe °f»fUfSX »fMXIY SXWXe WX`Ü PXWXf³fZ IZY d»fE EEÀfAfB ¸fWXfd³fQZVfIY IYû ´fÂf ·fZþf WX`Ü A³fb¸fd°f d¸f»f³fZ IZY ¶ffQ IYfSXÊUfBÊ IYe °f`¹ffSXe WX`Ü E³fE¨f-2 IYû ·ffSX°fe¹f SXf¿MÑXe¹f SXfþ¸ff¦fÊ ´fifd²fIYSX¯f (E³fE¨fEAfB) õfSXf dÀf¢Àf »fZ³f IYSX³fZ IYf IYf¸f »fÔ¶fZ Àf¸f¹f ÀfZ ¨f»f SXWXf WX`Ü BÀfIYe þQ ¸fZÔ Af³fZ ´fSX dÀfIÔYQSXf ±ff³ff IYe ´fbSXf³fe B¸ffSX°f IYû °fûOÞXIYSX ³f¹ff ·fU³f ¶f³ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¹fWX EEÀfAfB õfSXf ÀfÔSXdÃf°f À¸ffSXIY dÀfIÔYQSXf IYe ¨ffWXSXQeUfSXe IZY ³fþQeIY ¶f³ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü EEÀfAfB IZY d³f¹f¸fûÔ IZY A³fbÀffSX À¸ffSXIY

IZY ³fþQeIY d³f¸ffʯf ³fWXeÔ WXû ÀfIY°ffÜ BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ EEÀfAfB ³fZ ±ff³ff dÀfIÔYQSXf ¸fZÔ WXe ¸ff¨fÊ, 2017 ¸fZÔ AU`²f d³f¸ffʯf IYe ERYAfBAfSX IYSXfBÊ ±feÜ CXÀfIZY ¶ffQ IYBÊ ³fûdMXÀf ·fZþZ ¦fE, ¸f¦fSX ´fbd»fÀf ³fZ ÀfÔÄff³f ³fWXeÔ d»f¹ffÜ EEÀfAfB IZY ¸fWXfd³fQZVfIY IYf¹ffÊ»f¹f, dQ»»fe ÀfZ AfE ³fûdMXÀf IYf ·fe þUf¶f ³fWXeÔ dQ¹ff ¦f¹ffÜ BÀfIZY ²UÀ°feIYSX¯f IZY d»fE d´fL»fZ ¸fWXe³fZ WXe ¸fWXfd³fQZVfIY CX¿ff Vf¸ffÊ IYû EEÀfAfB IZY ÀfdIYÊ»f AfgdRYÀf ÀfZ ´fÂf ·fZþ dQ¹ff ¦f¹ff ±ffÜ AU`²f d³f¸ffʯf IYe ßfZ¯fe ¸fZÔ Af³fZ Uf»fZ dÀfIÔYQSXf ±ff³fZ IYf SXdUUfSX IYû Af¦fSXf AfE OXeþe´fe Aû´fe dÀfÔWX ³fZ CXîfMX³f dIY¹ffÜ EEÀfAfB õfSXf BÀf AU`²f d³f¸ffʯf IYe þf³fIYfSXe ´fcUÊ ¸fZÔ WXe ´fiVffÀf³f IYû QZ Qe ¦fBÊ ±feÜ A²feÃf¯f ´fbSXf°f°UdUQÐ OXfg. ·fbU³f dUIiY¸f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY dÀfIÔYQSXf ±ff³fZ IYf d³f¸ffʯf d³f¹f¸fdU÷Yð WX`Ü

Af¦fSXfÜ UZ»fRZY¹fSX EÔOX EþcIZYVf³f»f ÀfûÀffBMXe IZY ´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ VffWX¦fÔþ dÀ±f°f SXfþIYe¹f dVfVfb ¶ff»f¦fÈWX ¸fZÔ ¶f¨¨fûÔ IZY Àff±f WXû»fe JZ»feÜ ÀffÔÀIÈYd°fIY IYf¹fÊIiY¸fûÔ IYf Af¹fûþ³f dIY¹ffÜ ¶f¨¨fûÔ IZY Àff±f ·fûþ³f dIY¹ffÜ ÀfÔÀ±ff IZY Àfd¨fU AfÄff ¸ffWXZV½fSXe ³fZ IYWXf dIY ÀfSXIYfSX õfSXf B³f ¶f¨¨fûÔ IYe ´fSXUdSXVf IYe þf SXWXe WX`, dRYSX ¹fZ ¶f¨¨fZ WX¸ffSXZ-Af´fIZY WX`ÔÜ B³fIZY d»fE BÀf ´fiIYfSX IZY IYf¹fÊIiY¸f d³f¹fd¸f°f WXû°fZ SXWX³fZ ¨ffdWXEÜ ³fÈ°¹f IYe CX¸Qf ´fiÀ°fbd°f QZIYSX AfNX U¿feʹf ¸fbÀfSX°f ³fZ CX´fdÀ±f°fþ³fûÔ IYû ¸fb¦²f IYSX dQ¹ffÜ ¦ff³fZ ¸fZÔ ¸fWXIY, JbVf¶fc, ³fbÀfSX°f ³fZ ¶ffþe ¸ffSXeÜ IbYÀfeÊ QüOÞX ¸fZÔ °f÷Y¯f ´fi±f¸f, dVfUf³fe dõ°fe¹f AüSX SXdV¸f ³fZ ¶ffþe ¸ffSXeÜ ÀfÔÀ±ff IZY A²¹fÃf AVfûIY ¸ffWXZV½fSXe ³fZ Àf·fe ¶f¨¨fûÔ IYû AfVfeUfÊQ AüSX ´fbSXÀIYfSX dQEÜ BÀf QüSXf³f ¸fb£¹f Ad°fd±f IZY øY´f ¸fZÔ OXfg.AVfûIY IbYVfUfWXf, EÀfE¸fE¨f þfRYSXe ¸füþcQ SXWXZÜ

3

QdÃf¯fe ¦fZMX ³fWXeÔ Jb»ff °fû IYSXZÔ¦fZ ·fcJ WXOÞX°ff»f Af¦fSXfÜ QdÃf¯fe ¦fZMX ¶fÔQe IZY dUSXû²f ¸fZÔ QbIYf³fQfSXûÔ U ÃfZÂfe¹f »fû¦fûÔ IYf ´fiQVfʳf þfSXe WX`Ü Àfû¸fUfSX IYû »f¦ff°ffSX ³fUZÔ dQ³f ¶ffþfSX ¶fÔQ SXWXfÜ QbIYf³fQfSXûÔ U ÃfZÂfe¹f »fû¦fûÔ ³fZ IY»f¢MÑZMX ¸fZÔ ´fiQVfʳf IYSX dÀfMXe ¸fdþÀMÑZMX dQ»fe´f IbY¸ffSX dÂf¦fb¯ff¹f°f IYû Äff´f³f ÀfüÔ´ffÜ Àfû¸fUfSX Qû´fWXSX IY»f¢MÑZMX ´fWXbÔ¨fZ QbIYf³fQfSXûÔ ³fZ IYWXf dIY UWX ´fePÞXe QSX ´fePÞXe ¹fWXfÔ ½¹ff´ffSX IYSX°fZ Af SXWXZ WX`ÔÜ ·ffSX°fe¹f ´fbSXf°f°U ÀfUZÊÃf¯f ÀfÔÀIÈYd°f ¸fÔÂfe IYû ¦fb¸fSXfWX IYSX SXWXf WX`Ü AfQZVf Àf`»ffd³f¹fûÔ IZY ´fiUZVf IYû SXûIY³fZ IYf WX`, ¦fZMX ¶fÔQ IYSX³fZ IYf ³fWXeÔ WX`Ü BÀf ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ UWX ÀfÔÀIÈYd°f ¸fÔÂfe OXfg. ¸fWXZVf Vf¸ffÊ, EÀfÀfe Af¹fû¦f IZY A²¹fÃf ÀffÔÀfQ SXf¸fVfÔIYSX IYNXZdSX¹ff, IZYÔQie¹f ßf¸f SXûþ¦ffSX ¸fÔÂfe ÀfÔ°fû¿f ¦fÔ¦fUfSX AüSX A»´fÀfÔ£¹fIY ¸fÔÂfe ¸fb£°ffSX A¶¶ffÀf ³fIYUe ÀfZ ·fe d¸f»f ¨fbIZY WX`ÔÜ þ¶f °fIY ´fcSXf ¦fZMX ³fWXeÔ Jb»fZ¦ff ¶ffþfSX ¶fÔQ SXWXZ¦ffÜ ¸ffÔ¦f ´fcSXe ³fWXeÔ WXû³fZ ´fSX ·fcJ WXOÞX°ff»f IYe þfE¦feÜ Äff´f³f ÀfüÔ´f³fZ Uf»fûÔ ¸fZÔ WXfþe °ffdWXSXCXïe³f °ffdWXSX, ÀfûWXZ»f, SXf³fe ¶fZ¦f¸f, CX¸ff, IY¸f»f³ff±f, SXfþc ßfeUfÀ°fU, IYSX¸f¨fÔQ, SXf¸fUeSX, AVfûIY dÀfÔWX, ¶fÔMXe, AdJ»fZVf AfdQ Vffd¸f»f ±fZÜ

Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ d¶fJSXZ ¶fiþ IYe WXû»fe IZY SXÔ¦f Af¦fSXfÜ ÀMXZMX ¶f`ÔIY AfgRY BÔdOX¹ff ´fZÔVf³fÀfÊ EÀfûdÀfEVf³f IYe Af¦fSXf VffJf ³fZ ´f¨fIbYB¹ffÔ dÀ±f°f JÔOXZ»fUf»f ÀfZUf ÀfQ³f ¸fZÔ WXû»fe d¸f»f³f Àf¸ffSXûWX ¸f³ff¹ffÜ SXÔ¦f ¶fSXÀfZ, ¦fb»ff»f ¶fSXÀfZ IYe ·ffU³ff IZY Àff±f Àf·fe ´fZÔVf³fÀfÊ ³fZ Àf¸ffSXûWX IYf Af³fÔQ d»f¹ffÜ ¶fiþ IYe WXû»fe IYû Àf¸fd´fÊ°f IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ WXû»fe ¦fe°f, WXfÀ¹f ´fdSXWXfÀf, ¨fbMXIbY»fZ, ½¹fÔ¦ff°¸fIY Ãfd¯fIYfEÔ, »fûIY¦fe°f AfdQ IYf ´fiÀ°fbd°fIYSX¯f dIY¹ff ¦f¹ffÜ °fZWXSXf dÀ±f°f VffÔd°f d³fIZY°f³f IYfg»fZþ IZY LfÂf LfÂffAûÔ ³fZ ÀffÔÀIÈYd°fIY IYf¹fÊIiY¸f ´fiÀ°fb°f dIYEÜ RcY»fûÔ IYe WXû»fe IYû Àf·fe ³fZ ÀfSXfWXfÜ 75 Àff»f ÀfZ Ad²fIY IZY UdSXâ ´fZÔVf³fÀfÊ IYû Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ IbYL ÀfQÀ¹fûÔ ³fZ A´f³fZ ÀfÔÀ¸fSX¯f Àfb³ffEÜ ÀfÔÀ±ff Àfd¨fU E¸fE»f JÔOXZ»fUf»f ³fZ ÀfÔ¦fNX³f IZY dIiY¹ff IY»ff´fûÔ EUÔ ´fZÔVf³f UÈdð IYe þf³fIYfSXe QeÜ CXîfMX³f ¸fb£¹f Ad°fd±f EÀf¶feAfBÊ IZY CX´f¸fWXf´fi¶fÔ²fIY ÀfÔQe´f IbY¸ffSX QØff AüSX ÀfÔÀ±ff A²¹fÃf UeIZY ¦fb~ ³fZ dIY¹ffÜ BÀf QüSXf³f EÀf¶feAfBÊ IZY ÀfWXf¹fIY ¸fWXf´fi¶fÔ²fIY SXf¸f ¸ffWXZV½fSXe, ¸fb£¹f ´fi¶fÔ²fIY E¨fAfSX WXSXeVf Àf¶f»fûIY, ÀfÔÀ±ff CX´ff²¹fÃf dUVf³f IbY¸ffSX þ`³f, E³fIZY þüWXSX, ¸fZ§f dÀfÔWX, AVfûIY A¦fiUf»f, þeOXe JÔOXZ»fUf»f, EÀf¨fe ¦fû¹f»f, Àfb¸f³f IbY¸ffSX A¦fiUf»f, UeEÀf UøY¯f, EIZY ¸fZWX°ff, AVfûIY IbY¸ffSX, IZYE¸f d¸fØf»f, AfSX´fe ¦fb~f AfdQ ¸füþcQ SXWXZÜ

ÀfÔ°fû¿f ³fZ IYe ±fe WXþfSXûÔ ¦fe°fûÔ AüSX ·fþ³fûÔ IYe SX¨f³ff Af¦fSXfÜ IYdU¹fÂfe Àf´f³ff Àfû³fe IZY d´f°ff ÀfÔ°fû¿f U¸ffÊ IYe ´fb¯¹f À¸fÈd°f ¸fZÔ ÀffdWX°¹f ÀfÔ¦fe°f ÀfÔ¦f¸f õfSXf ßfðfÔþd»f Àf·ff IYf Af¹fûþ³f Àfû¸fUfSX IYû ³ff¦fSXe ´fi¨ffdSX¯fe ¸fZÔ dIY¹ff ¦f¹ffÜÀf·ff IYe A²¹fÃf°ff Àfû¸f NXfIbYSX ³fZ IYeÜ ÀfUÊ´fi±f¸f U¸ffþeÊ IYû ´fb¿´ffÔþd»f Ad´fÊ°f IYe ¦fBÊ,Àf´f³ff Àfû³fe ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ÀfÔ°fû¿f U¸ffÊ 30 U¿fûÊ ÀfZ »fZJ³f ÃfZÂf ¸fZÔ ÀfdIiY¹f ±fZ, CX³WXûÔ³fZ WXþfSXûÔ ¦fe°fûÔ AüSX ·fþ³fûÔ IYe SX¨f³ff IYeÜ IÈY¿¯f UÔQ³ff Vfe¿fÊIY ÀfZ CX³fIYe EIY AfgdOX¹fû ÀfeOXe ·fe ¶f³feÜ CX³fIYe IbYL SX¨f³ffAûÔ IYf ÀfÀUSX ´ffNX ÀfbVfe»f ÀfdSX°f ³fZ dIY¹ffÜ BÊV½fSX Q¹ff»f,dVfU Àff¦fSX,´fSXUZþ AfdQ ³fZ CX³fIZY À¸fSX¯f ´fiÀ°fb°f dIYEÜ ¸fbÓfZ »f»fIY ¶fÀf ´fi·fb ¨fSX¯fûÔ ¸fZ ¸f³f »f¦ff³fZ IYe ·fþ³f Àf´f³ff ³fZ ´fiÀ°fb°f dIY¹ffÜ Àf·ff ¸fZÔ IÈY¿¯f ¸fûdWX°f IbY¸ffSX, d´fi¹ffÔVfb, SXdU, ÀfüSX·f, dUUZIY, ´fSX¸ff³fÔQ, OXfg.SXfþZ³Qi d¸f»f³f, AVfûIY, BÊV½fSX Q¹ff»f, ³fe»fZ³Qi, dQ³fZVf ßfeUfÀ°fU, IY¶feSX, OXfg.SX¸fZVf Af³fÔQ,VffdWXQ ³fQe¸f, IYfÔ¨fe dÀfÔ§f»f AfdQ CX´fdÀ±f°f SXWXZÜ


06 ¸ff¨fÊ 2018

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

4

eFkqjk U;wt ´ffB´f »ffB³f »feIZYþ WXû³fZ ÀfZ Lf°ff AüSX ¸ffÔMX ¸fZÔ ²fÔÀfe ÀfOÞXIY, WXfQÀff MX»ff ÀfUfÊd²fIY ³fbIYÀff³f ¸f±fbSXfÜ ³f¦fSX d³f¦f¸f IZY UfOXÊ ³fÔ¶fSX 38 IZY IZYVfû´fbSXf-¸f³fûWXSX´fbSXf ÃfZÂf dÀ±f°f ¶fÀ°fe Uf»fe ¸fdÀþQ, ¶fOÞXe ¶ffJ»f ¸fZÔ ´ff³fe IYe ´ffB´f »ffB³f »feIZYþ WXû³fZ ÀfZ ÀfOÞXIY ²fÔÀf ¦fBÊÜ ¦f³fe¸f°f SXWXe dIY ¶fOÞXf WXfQÀff WXû³fZ ÀfZ MX»f ¦f¹ffÜ Àfc¨f³ff QZ³fZ IZY §fÔMXûÔ ¶ffQ ·fe ³f¦fSX d³f¦f¸f IYf IYûBÊ Ad²fIYfSXe U IY¸fʨffSXe ¸füIZY ´fSX ³fWXeÔ ´fWXbÔ¨f ÀfIYf ±ffÜ SXdUUfSX SXfdÂf IYSXe¶f QÀf ¶fþZ ¶fÀ°fe Uf»fe ¸fdÀþQ, ¶fOÞXe ¶ffJ»f ¸fZÔ A¨ff³fIY ÀfOÞXIY ²fÔÀf ¦fBÊÜ Àfû¸fUfSX Àfb¶fWX À±ff³fe¹f »fû¦fûÔ ³fZ

¸fZ¹fSX OXf. ¸fbIZYVf Af¹fʶfÔ²fb IYû BÀfIYe Àfc¨f³ff Qe, CX³WXûÔ³fZ °UdSX°f BÀf ¸ff¸f»fZ IYû dQJUf³fZ IYf AfV½ffÀf³f dQ¹ffÜ Àfc¨f³ff IZY §fÔMXûÔ ¶ffQ ·fe ³f¦fSX d³f¦f¸f IZY dIYÀfe Ad²fIYfSXe ³fZ ¸füIZY ´fSX þf³fZ IYe þWX¸f°f °fIY ³fWXeÔ CXNXfBÊÜ À±ff³fe¹f IYfÔ¦fiZÀfe ³fZ°ff d»f¹ffIY°f IbYSX`Vfe ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ´f³QiWX¶feÀf dQ³f ´fcUÊ IY¸fʨffdSX¹fûÔ õfSXf BÀf À±ff³f ´fSX ÀfeUZþ »ffB³f OXf»fe ¦fBÊ ±fe, BÀfe IZY ¶fSXf¶fSX ÀfZ ´ff³fe IYe ´ffB´f »ffB³f ·fe ¦fbþSX SXWXe WX`Ü ÀfeUZþ »ffB³f OXf»f°fZ Àf¸f¹f WXe ´ffB´f »ffB³f »feIZYþ WXbBÊ WXû¦fe, »f¦ff°ffSX

dSXÀffU WXû³fZ IZY IYfSX¯f þ¸fe³f IYSXe¶f ´ffÔ¨f-L: RYeMX ³fe¨fZ ²fÔÀf ¦fBÊÜ dVfIYf¹f°f IZY ¶ffQ ·fe IYûBÊ Ad²fIYfSXe ³fWXeÔ ´fWXbÔ¨ffÜ À±ff³fe¹f ³fBʸfbïe³f, ¦fb»»fc, ¶fVfeSX þ¸ff»f, OXfg. ³fIYe¸f, ¶fbSXWXf³f, IYQeSX AWX¸fQ AfdQ ³fZ BÀf §fMX³ff ´fSX SXû¿f ½¹föY dIY¹ff WX`Ü IbYL »fû¦fûÔ ³fZ ª¹ffQf ´ff³fe »fZ³fZ IZY d»fE ³fe¨fZ ÀfZ IY³f`¢Vf³f IYSXUf SXJZ WX`ÔÜ WXû ÀfIY°ff WX` BÀf IYfSX¯f ´ffB´f »ffB³f »feIZYþ WXbBÊ WXû, ´ffB´f »ffB³f RYMX³fZ IYe Àfc¨f³ff d¸f»fe WX`, »fZ¶fSX ·fZþ Qe ¦fBÊ WX`Ü BÀfZ Vfe§fi WXe ÀfWXe IYSXf dQ¹ff þfE¦ffÜ

Qû UÈðfAûÔ IYû d¶fLbOÞX³fZ IYf ¦f¸f, d¸f»f³fZ IYe JbVfe ¸f±fbSXf, UÈÔQfU³fÜ A´f³fûÔ õfSXf NXbIYSXfE þf³fZ IZY ¶ffQ þeU³f IYf AÔd°f¸f Àf¸f¹f Afßf¹f ÀfQ³f ¸fZÔ ¦fbþfSX SXWXeÔ Qû dU²fUf UÈð ¸ff°ffAûÔ IZY d»fE Àfû¸fUfSX IYf dQ³f CX»»ffÀf ÀfZ ·fSXf SXWXfÜ IYSXe¶f EIY QVfIY ÀfZ ´fdSXUfSX ÀfZ QcSX SXWX³fZ IZY ¶ffQ ¶fZMXûÔ IYû ¸ffÔ IYe ¸f¸f°ff UÈÔQfU³f °fIY JeÔ¨f WXe »ffBÊÜ Àfû¸fUfSX IYû Qû ¸ff°ffAûÔ IZY ¶fZMXZ Afßf¹f ÀfQ³f ´fWXbÔ¨fZ AüSX ¸ff³f ¸f³fbWXfSX IZY ¶ffQ CX³WXZÔ A´f³fZ Àff±f ´fdSXUfSX IZY ¶fe¨f þeU³f IZY AÔd°f¸f dQ³f ¦fbþfSX³fZ IZY d»fE »fZ ¦fEÜ ÀfQ³f ¸fZÔ SXWX SXWXeÔ QcÀfSXe dU²fUf ¸ff°ffEÔ ·fe BÀf úV¹f IYû A´f³fe AfÔJûÔ ¸fZÔ Àf¸fZMX ³ff ÀfIYeÔ AüSX CX³fIZY AfÔÀfc ·fe L»fIY ´fOÞXZÜ ¨f`°f³¹f dUWXfSX dÀ±f°f ¸fdWX»ff Afßf¹f ÀfQ³f ¸fZÔ Àfû¸fUfSX IYe Àfb¶fWX A»¸fûOÞXf d³fUfÀfe ³ffSXf¹f¯f ¨ÀfWX A´f³fe 85 U¿feʹf ¸ffÔ ´ffUÊ°fe IYû »fZ³fZ IZY d»fE ´fWXbÔ¨fZÜ ³ffSXf¹f¯f

¨ÀfWX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ³fü Àff»f ´fWX»fZ CX³fIYe ¸ffÔ dIYÀfe Àff²fb IZY Àff±f WXdSXõfSX ¦fBÊ ±feÔ, BÀfIZY ¶ffQ UZ §fSX ³fWXeÔ »füMXeÔÜ IYfRYe Jûþ³fZ ´fSX ·fe ÀfRY»f°ff ³fWXeÔ d¸f»feÜ ¶f°ff¹ff dIY CX³fIYe ¸füÀfe WXeSXf QZUe IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ CX³WXZÔ ´f°ff ¨f»ff dIY CX³fIYe ¸ffÔ UÈÔQfU³f IZY dIYÀfe Afßf¹f ÀfQ³f ¸fZÔ SXWX SXWXe WX`ÔÜ IbYL ¸ffWX ´fcUÊ þ¶f UWX ¸ffÔ ÀfZ d¸f»f³fZ UÈÔQfU³f Af¹ff °fû ¸ffÔ ³fZ §fSX »füMX³fZ IZY d»fE ¸f³ff IYSX dQ¹ffÜ SXdUUfSX IYû EIY ¶ffSX dRYSX UWX UÈÔQfU³f ´fWXbÔ¨ff AüSX CXÀf³fZ A´f³fZ ¶fZMXZ-¶fZdMX¹fûÔ ÀfZ RYû³f ´fSX CX³fIYe A¸¸ff IYe ¶ff°f IYSXUfBÊÜ ´fû°fZ-´fûd°f¹fûÔ ÀfZ ¶ff°f IYSX³fZ IZY ¶ffQ UÈðf IYf dQ»f ´fÀfeþf AüSX UWX §fSX Uf´fÀfe IYû °f`¹ffSX WXû ¦fBÊÜ EIY A³¹f ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ 65 U¿feʹf ³fed»f¸ff IYüSX þû dIY dÂf´fbSXf IZY IZY»ff VfWXSX IYe

SXWX³fZ Uf»fe WX`, QÀf Àff»f ´fWX»fZ ÀfQ³f ¸fZÔ AfIYSX SXWX³fZ »f¦feÔÜ CX³fIZY ¶fZMXZ IYû ´f°ff ¨f»ff dIY ¸ffÔ UÈÔQfU³f ¸fZÔ WX`Ô, °fû CXÀf³fZ A´f³fZ QûÀ°f IYû ¸ffÔ IYû §fSX »ff³fZ IZY d»fE ·fZþ dQ¹ffÜ Àfû¸fUfSX IYû ³fed»f¸ff IZY ¶fZMXZ IYf QûÀ°f ÀfbVfe»f QfÀf Afßf¹f ÀfQ³f ´fWXbÔ¨ff AüSX UÈðf IYû A´f³fZ Àff±f §fSX »fZ ¦f¹ffÜ Qû³fûÔ WXe ¸ff°ffAûÔ IYû Afßf¹f ÀfQ³f IZY ´fi·ffSXe ÀfÔ°fû¿f d¸fßff, A²fedÃfIYf ¦fe°ff QedÃf°f, SXÔþ³ff ¦fb~f, d´fi¹fÔIYf ¨ÀfWX, A³feÀff ¨ÀfWX ³fZ ¸ff»ff ´fWX³ffIYSX dUQfBÊ QeÜ ÀfQ³f IY¸fʨffSXe EZÀfe ¸ff°ffAûÔ IYû dþ³fIYf ·fSXf ´fcSXf ´fdSXUfSX WX`, CX³fIZY ´fdSXUfSX ¸fZÔ ´fb³f: ´fb³fUfÊÀf IYSXUf³fZ IYe ¹fûþ³ff ¨f»ff SXWXZ WX`ÔÜ BÀfe IYf ´fdSX¯ff¸f WX` dIY ³fü Àff»f ÀfZ ÀfQ³f ¸fZÔ SXWX SXWXe ´ffUÊ°fe AüSX ³fed»f¸ff IYû EIY ¶ffSX dRYSX ´fdSXUfSX IYf ÀfWXfSXf d¸f»f ¦f¹ffÜ

dSXMXf¹fOXÊ QfSXû¦ff WX°¹ffIYfÔOX ¸fZÔ ¨ffSX IZY dJ»ffRY dSX´fûMXÊ »føfe ³f¦fSX (¸f±fbSXf)Ü ³f¦f»ff »fûIYf ¸fZÔ SXdUUfSX IYû dSXMXf¹fOXÊ QfSXû¦ff IYe ¦fû»fe ¸ffSXIYSX WX°¹ff dIYE þf³fZ IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ¨ffSX »fû¦fûÔ IZY dJ»ffRY ³ff¸fþQ dSX´fûMXÊ IYSXfBÊ ¦fBÊ WX`Ü ³f¦f»ff »fûIYf ¸fZÔ SXdUUfSX IYû ´fi²ff³f ¸fûWX³f ¨ÀfWX IZY ´fbÂf IYf Àf¦ffBÊ Àf¸ffSXûWX ±ffÜ BÀf¸fZÔ IY³WX`¹ff IbYÔþ IYfg»fû³fe d³fUfÀfe dSXMXf¹fOXÊ QfSXû¦ff dSXÀff»f ¨ÀfWX ·fe Vffd¸f»f WXû³fZ IZY d»fE ¦fE ±fZÜ ¹fWXfÔ CX³WXZÔ ¦fû»fe ¸ffSX Qe ¦fBÊÜ WX°¹ff IZY ´feLZ IZY IYfSX¯f A·fe °fIY À´fá ³fWXeÔ WXû ÀfIZY WX`ÔÜ Àfû¸fUfSX IYû ¸f³fûþ ´fi°ff´f ¨ÀfWX ³fZ ¸fûWX³f ¨ÀfWX, °ffSXf, »ffJ³f ¨ÀfWX, d³fUfÀfe¦f¯f ³f¦f»ff »fûIYf ±ff³ff ¸fWXfU³f AüSX ¦fû»ff CXRYÊ ¶f»fUeSX ¨ÀfWX d³fUfÀfe ¦ffÔU ¨fIY»ff ±ff³ff ¸ffÔMX IZY dJ»ffRY A´f³fZ d´f°ff IYe ¦fû»fe ¸ffSX IYSX WX°¹ff dIYE þf³fZ IYe ³ff¸fþQ dSX´fûMXÊ IYSXfBÊ WX`Ü ¸f³fûþ ´fi°ff´f ¨ÀfWX IYf IYWX³ff ±ff dIY AfSXûd´f°fûÔ ³fZ CXÀfIZY d´f°ff IZY Àff±f A·fQi°ff IYe ±feÜ d´f°ff ³fZ BÀfIYf dUSXû²f dIY¹ff °fû CX³fIYû ¦fû»fe ¸ffSX Qe ¦fBÊÜ ¸fWXfU³f ±ff³fZ IZY BÔÀ´fZ¢MXSX ·ff³fc´fi°ff´f ¨ÀfWX ³fZ ¶f°ff¹ff ´fbd»fÀf ³fZ AfSXûd´f°fûÔ IYe °f»ffVf ¸fZÔ Qd¶fVf Qe, »fZdIY³f Àf·fe ¦ffÔU ÀfZ RYSXfSX WX`ÔÜ

¸f±fbSXfÜ Aû»ffUÈdá ÀfZ dþ»fZ IYe Lf°ff AüSX ¸ffÔMX °fWXÀfe»f ¸fZÔ ¶feÀf RYeÀfQ °fIY RYÀf»fûÔ IYf ³fbIYÀff³f WXbAf WX`Ü þ¶fdIY A³¹f °fe³f °fWXÀfe»f ¸fWXfU³f, ¦fûU²fʳf AüSX ÀfQSX ¸fZÔ ´ffÔ¨f ÀfZ QÀf RYeÀfQ °fIY SX¶fe IYe RYÀf»fûÔ ¸fZÔ ³fbIYÀff³f IYf AfIY»f³f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü Àfû¸fUfSX IYû SXfþÀU dU·ff¦f AüSX IÈYd¿f dU·ff¦f IYe MXe¸f ³fZ ÀfÔ¹fböY ÀfUZÊ IYSX RYÀf»fûÔ IYû WXbE ³fbIYÀff³f IYe dSX´fûMXÊ VffÀf³f IYû ·fZþ Qe WX`Ü B²fSX, dIYÀff³f ´f¨ffÀf RYeÀfQ ÀfZ Afd²fIY RYÀf»fûÔ ¸fZÔ ³fbIYÀff³f ¶f°ff SXWXZ WX`ÔÜ ¸füÀf¸f ³fZ SXdUUfSX IYû A¨ff³fIY IYSXUMX ¶fQ»f »fe ±fe, »fZdIY³f QcÀfSXZ dQ³f Àfû¸fUfSX IYû ¸füÀf¸f ÀffRY SXWXfÜ SXdUUfSX IYû °fZþ WXUfAûÔ IZY Àff±f Aû»fZ ·fe d¦fSXZ ±fZÜ BÀfÀfZ dIYÀff³fûÔ IYe RYÀf»fZÔ °f¶ffWX WXû ¦fBÊÜ ³füWXÓfe»f, RYSXWX, Lf°ff AüSX ¨fü¸fbWXfÔ dUIYfÀf JÔOX ÃfZÂf ¸fZÔ Aû»ffUÈdá ÀfZ Ad²fIY ´fi·ffdU°f SXWXZÜ EOXeE¸f RYfB³fZÔÀf SXUeÔQi ¨ÀfWX ³fZ Lf°ff °fWXÀfe»f IZY ¦ffÔU Q»fü°ff, þfU»fe, ¦ffÔ¦fSXü»fe AüSX ³fü¦ffÔU ÃfZÂf ¸fZÔ IÈYd¿f dU·ff¦f IYe MXe¸f IZY Àff±f RYÀf»fûÔ IYf ÀfUZÊÃf¯f dIY¹ffÜ EOXeE¸f RYfB³fZÔÀf ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ÀfUZÊ ¸fZÔ »f¦ffBÊ ¦fBÊ MXe¸fûÔ ³fZ A´f³fe ÀfUZÊÃf¯f dSX´fûMXÊ ÀfüÔ´f Qe WX`Ü °fWXÀfe»fûÔ ÀfZ AfBÊ ÀfUZÊÃf¯f IYe dSX´fûMXÊ ¸fZÔ Lf°ff °fWXÀfe»f ¸fZÔ 18 ÀfZ 20, ¸ffÔMX ¸fZÔ 15 ÀfZ 20, ÀfQSX °fWXÀfe»f ¸fZÔ 5, ¸fWXfU³f ¸fZÔ 6 AüSX ¦fûU²fʳf ¸fZÔ 5 ÀfZ 10 RYeÀfQ °fIY Aû»ffUÈdá ÀfZ RYÀf»fûÔ IYû Ãfd°f ´fWXbÔ¨fe WX`Ü EOXeE¸f ´fiVffÀf³f AfdQ°¹f ´fiIYfVf ßfeUfÀ°fU, EÀfOXeE¸f ¸ffÔMX U÷Y¯f ´ffÔOXZ¹f IZY Àff±f °fWXÀfe»f IZY ¦ffÔU ¸ffÔMX, ÀfbSXeSX, ³füWXÓfe»f ÃfZÂf IZY ¦ffÔUûÔ ¸fZÔ IÈYd¿f dU·ff¦f IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY Àff±f RYÀf»fûÔ IYû QZJfÜ ¦ffÔU WXSX³fü»f, SXf¹f´fbSX, JbVf»ff¦fPÞXe, d°f»fIYf¦fPÞXe, RYSXeQ¸f´fbSX AüSX ³ff³fIY´fbSX ·fe CX³WXûÔ³fZ RYÀf»fZÔ QZJeÜ ¦ffÔU A³ffSX¦fPÞXe »fL¸f³f ¨ÀfWX ³fZ Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû JZ°fûÔ ¸fZÔ

¦fZÔWXc AüSX ÀfSXÀfûÔ IYe ¶f¶ffÊQ RYÀf»f IYû dQJf°fZ WXbE ¶f°ff¹ff dIY RYÀf»f ¸fZÔ IYSXe¶f 80 RYeÀfQ ³fbIYÀff³f WX`Ü ÀfSXÀfûÔ IYe RYÀf»f RYd»f¹fûÔ ÀfZ ÓfOÞX ¨fbIYe WX`Ü ¦fZÔWXc IYe RYÀf»f JZ°f ¸fZÔ ´fcSXe °fSXWX ÀfZ d¶fL ¦fBÊ WX`Ü CX°´ffQ³f ¸fZÔ ·ffSXe d¦fSXfUMX AfEÔ¦feÜ dIYÀff³f dOX¦f¸¶fSX ¨ÀfWX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY SXf¹f´fbSX ¸fZÔ Aû»ffUÈdá ÀfZ A¶f IbYL ³fWXeÔ ¶f¨ff WX`Ü RYÀf»f ´fcSXe °fSXWX ÀfZ ¶f¶ffÊQ WXû ¨fbIYe WX`Ü VffÀf³f-´fiVffÀf³f IYû ´fedOÞX°f dIYÀff³fûÔ IYû °fbSXÔ°f CXd¨f°f ¸fbAfUþf dQ»fUf³fZ IYe IYf¹fÊUfWXe IYSX³fe ¨ffdWXEÜ SXf»fûQ ³fZ°ff, ¹fû¦fZVf ³füWXUfSX IYf IYWX³ff WX` dIY Aû»ffUÈdá ÀfZ ´fi·ffdU°f IbYL ¦ffÔUûÔ ¸fZÔ IYSXe¶f 40 RYeÀfQ °fIY RYÀf»f IZY ³fbIYÀff³f IYf A³fb¸ff³f WX`Ü EOXeE¸f ´fiVffÀf³f AfdQ°¹f IbY¸ffSX ßfeUfÀ°fU ³fZ ¶f°ff¹ff dIY Aû»fZ d¦fSX³fZ ÀfZ WXbE RYÀf»f IYf ÀfUZÊ dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü ÀfUZÊ IYe dSX´fûMXÊ VffÀf³f IYû ·fZþe þfE¦feÜ

dIYÀff³fûÔ ³fZ IYe ¸fbAfUþZ IYe ¸ffÔ¦f: IYûÀfeIY»ffÔ: SXdUUfSX IYe QZSX ÀffÔ¹f °fZþ WXUf IZY Àff±f AfÀf´ffÀf IZY ¦ffÔUûÔ ¸fZ WXbBÊ °fZþ ¶ffdSXVf ÀfZ dIYÀff³f ¶f¶ffQeÊ IZY IY¦ffSX ´fSX ´fWXbÔ¨f ¦f¹ff WX`Ü A³³fQf°ff IYe JOXe RYÀf»f ¶ffdSXVf WXû³fZ ÀfZ »fZMX ¦f¹feÜ Ad²fIYfÔVf dIYÀff³fûÔ IYf IYWX³ff WX` dIY JOXe IYMX³fZ IYû JOXe RYÀf»f A¨ff³fIY ¶ffdSXVf Af³fZ ÀfZ »fZMX ¦f¹fe dþÀfÀfZ CX³fIYf Ad²fIYfÔVf RYÀf»f ¨f`´fMX WXû ¦f¹fe WX`Ü ¦ffÔU ¶fNX`³f, ¶fNX`³f JbQÊ, IYûMXU³f, QWX¦ffÔU, ´fe´fSXUf»ff, ³f¦fdSX¹ff, RYf»f`³f, ´f`¦ffÔU, ³fUe´fbSX, IYfQü³ff, CX¸fSXf»ff, JSXüMX, WX°ff³ff, »ff»f´fbSX, VfWXþfQ´fbSX, VffWX´fbSX, ¶fbJSXfSXe, VfZSX³f¦fSX, øY´f³f¦fSX, ²ff³fü°ff, AfdQ QþʳfûÔ ¦ffÔU IZY ¦fif¸fe¯fûÔ ³fZ dþ»ffd²fIYfSXe ÀfZ ÀfSXIYfSX ÀfZ ¸fbAfUþf dQ»ff³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYe WX`Ü

¦fûU²fʳf ¸fZÔ WXbSXÔ¦ff IYe ²fc¸f ¸f±fbSXf, ¦fûU²fʳfÜ ¦fûU²fʳf IZY Qf³f§ffMXe ¸fÔdQSX AüSX AOÞXeÔ¦f ¸fZÔ WXbSXÔ¦ff IYf Af¹fûþ³f ²fc¸f²ff¸f ÀfZ WXbAfÜ Àfû¸fUfSX IYû Qf³f§ffMXe ¸fÔdQSX ´fifÔ¦f¯f ¸fZÔ ´fb¿´f U¿ffÊ IZY ¶fe¨f WXbSXÔ¦ff JZ»ff ¦f¹ffÜ ¸fdWX»ffAûÔ ³fZ ´fiZ¸f ´f¦fe »ffdNX¹ffÔ ¶fSXÀffBÊ °fû ÀfÔ¦fe°f ´fSX WXbdSX¹ffdSX³f AüSX WXbdSX¹ffSXZ þ¸fIYSX d±fSXIZYÜ ÀfZUf¹f°f SXf¸fZV½fSX ´fbSXûdWX°f ³fZ ´fb¿´f U¿ffÊ IYeÜ AOXeÔ¦f ¸fZÔ WXSX U¿fÊ IYe °fSXWX BÀf ¶ffSX ·fe WXbSXÔ¦ff ¸fZÔ ¸fdWX»ffAûÔ IYe 750 ¸fe. IYe QüOÞX IYSXfBÊ ¦fBÊÜ BÀf QüOX ¸fZÔ 20 ¸fdWX»ffAûÔ ³fZ ·ff¦f d»f¹ffÜ þf³fIYe ³fZ QüOÞX ¸fZÔ dUþ¹f ´fif~ IYe, dUþ¹fe ¸fdWX»ff IYû ²f³¹fUfQ QZIYSX PXû»f ³f¦ffOÞXûÔ ÀfZ ÀUf¦f°f dIY¹ffÜ Af¹fûþ³f IY¸fZMXe IYe °fSXRY ÀfZ ´fcSX³f ¹ffQU ³fZ EIY ÀffOÞXe U 11Àfü ÷Y´f¹fZ ³fIYQ ´fbSXÀIYfSX dQ¹ff Ü


Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

06 ¸ff¨fÊX 2018

5

O;kikj txr A´f³fZ Af²ffSX ÀfZ þbOÞXZ ¸fû¶ffB»f ³fÔ¶fSXûÔ IYe þf³fIYfSXe »fZ ÀfIZYÔ¦fZ CX´f·fûöYf

VfZ¹fSX ¶ffþfSXûÔ ¸fZÔ d¦fSXfUMX þfSXe, ÀfZÔÀfZ¢Àf 300 AÔIY »fbPÞXIYf

¸fbÔ¶fBÊÜ §fSXZ»fc VfZ¹fSX ¶ffþfSXûÔ ¸fZÔ »f¦ff°ffSX ³f¹fe dQ»»feÜ ·ffSX°fe¹f dUdVfá ´fWX¨ff³f dUIiYZ°ff ¹ff EþZÔMX dIYÀfe °fSXWX IYe ¦fOÞX¶fOÞXe ¨fü±fZ dQ³f d¦fSXfUMX QþÊ IYe ¦f¹feÜ ¶fÔ¶fBÊ VfZ¹fSX ¶ffþfSX IYf ÀfZÔÀfZ¢Àf þWXfÔ 300 AÔIY ÀfZ Ad²fIY »fbPÞXIY ¦f¹ff UWXeÔ E³fEÀfBÊ d³fµMXe IYSXe¶f 100 AÔIY MXcMXfÜ A¸fZdSXIYe SXf¿MÑX´fd°f IZY ¶f¹ff³f IZY ¶ffQ dUV½f ½¹ff´ffSX ¸fZÔ MXIYSXfU IYe AfVfÔIYfEÔ ¶fPÞX³fZ ÀfZ ²ff°fb, ¶f`ÔIY, °fZ»f EUÔ ¦f`Àf °f±ff UfWX³f IÔY´fd³f¹fûÔ IZY VfZ¹fSXûÔ ¸fZÔ d¦fSXfUMX QþÊ IYe ¦f¹feÜ ¶feEÀfBÊ ÀfZÔÀfZ¢Àf IYSXe¶f Qû Àf~fWX IZY ³¹fc³f°f¸f À°fSX ´fSX Af ¦f¹ffÜ BÀfIYf IYfSX¯f d³fUZVfIYûÔ ¸fZÔ A¸fZdSXIYe ´fifd²fIYSX¯f( ¹fcAfBÊOXeEAfBÊ) ³fZ Àf·fe ³f IYSXZÔÜ SXf¿MÑX´fd°f OXû³ff»OX MÑÔ´f IYe BÀ´ff°f AüSX QcSXÀfÔ¨ffSX IÔY´fd³f¹fûÔ ÀfZ A´f³fZ ¦fifWXIYûÔ IYû QcSXÀfÔ¨ffSX IÔY´fd³f¹fûÔ ÀfZ IYWXf ¦f¹ff WX` dIY UZ A»¹fc¸fed³f¹f¸f Af¹ff°f ´fSX Ad²fIY Vfb»IY EZÀfe ÀfbdU²ff QZ³fZ IYû IYWXf WX` dIY dþÀfÀfZ ¹fWX ?³f¹fe ÀfbdU²ff15 ¸ff¨fÊ °fIY VfbøY IYSX »f¦ff³fZ IYe ¹fûþ³ff IYf ¶ffþfSX ´fSX ´fOÞX³fZ UZ þf³f ÀfIZYÔ dIY CX³fIZY Af²ffSX ÀfZ CX³fIZY QZÔÜ BÀf ÀfbdU²ff IZY °fWX°f CX´f¹fûöYf IYe AfVfÔIYf WX`Ü BÀfÀfZ ²ff°fb IÔY´fd³f¹fûÔ IZY IYü³f IYüSX ÀfZ ¸fû¶ffB»f dÀf¸f Àf¸¶fð WX`ÔÜ EÀfE¸fEÀf IZY þdSXE ¹fWX þf³f ÀfIZYÔ¦fZ dIY VfZ¹fSXûÔ ¸fZÔ d¦fSXfUMX QþÊ IYe ¦f¹feÜ BÀ´ff°f ´fifd²fIYSX¯f IYf ¸ff³f³ff WX` dIY BÀf ´fWX»f ÀfZ CX³fIYf ¸fû¶ffB»f ³fÔ¶fSX Af²ffSX ÀfZ Àf¸¶fð AüSX A»¹fc¸fed³f¹f¸f Af¹ff°fûÔ ´fSX Vfb»IY dÀf¸f IZY A³ffd²fIÈY°f BÀ°fZ¸ff»f IYe WX` ¹ff ³fWXeÔÜ BÀfe °fSXWX UZ ¹fWX ·fe þf³f »f¦ff³fZ IYe A¸fZdSXIYe ¹fûþ³ff IYf EdVf¹ffBÊ ÀfÔ·ffU³ffEÔ QcSX IYe þf ÀfIZY¦feÜ ´fifd²fIYSX¯f ÀfIZYÔ¦fZ dIY CX³fIZY Af²ffSX ³fÔ¶fSX ´fSX dIY°f³fZ IZY A³¹f VfZ¹fSX ¶ffþfSXûÔ ¸fZÔ Q¶ffU SXWXfÜ IZY Àf¸fÃf BÀf °fSXWX IYe §fMX³ffEÔ AfBÊ WX`Ô ¸fû¶ffB»f ³fÔ¶fSX þfSXe WX`Ô ¹ff Àf°¹ffd´f°f WX`ÔÜ BÀfIZY A»ffUf ÀfZUf ÃfZÂf IYe ¦fd°fdUd²f¹fûÔ dIY IbYL JbQSXf dUIiYZ°ff, Af´fSXZMXSX U ´fifd²fIYSX¯f IZY ÀfeBÊAû Aþ¹f ·fc¿f¯f ³fZ IYf ÀfÔIZY°f QZ³fZ Uf»fZ ‘d³f¢IYZBÊ BÔdOX¹ff QcSXÀfÔ¨ffSX IÔY´fd³f¹fûÔ IZY EþZÔMX ³f¹fZ dÀf¸f ÀfÔ´fIYÊ IYSX³fZ ´fSX ´feMXeAfBÊ ·fff IYû ¶f°ff¹ff þfSXe IYSX³fZ, ³fÔ¶fSXûÔ IYf ´fb³fÀfÊ°¹ff´f³f IYSX³fZ dIY Àf·fe QcSXÀfÔ¨ffSX IÔY´fd³f¹fûÔ ÀfZ15 ¸ff¨fÊ IZY d»fE Af²ffSX IYf Qb÷Y´f¹fû¦f IYSX SXWXZ WX`Ô °fIY A´f³fZ ¦fifWXIYûÔ IYû ¹fWX ÀfZUf QZ³fZ IYû AüSX UZ BÀfIZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ QcÀfSXZ ½¹föY IYû IYWXf ¦f¹ff WX`Ü dÀf¸f þfSXe IYSX SXWXZ WX` ¹ff QcÀfSXZ IYf CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY QZVf ¸fZÔ1.2 ASX¶f ÀfZ Àf°¹ff´f³f IYSX SXWXZ WX`ÔÜ ´fifd²fIYSX¯f ³fZ Ad²fIY »fû¦fûÔ IYf Af²ffSX IZY d»fE QcSXÀfÔ¨ffSX IÔY´fd³f¹fûÔ IYû Af¦ffWX dIY¹ff WX` ³ff¸ffÔIY³f WXû ¨fbIYf WX` þû dIY12 AÔIYûÔ dIY UZ Àfbd³fd›°f IYSXZÔ dIY CX³fIZY JbQSXf IYe dUdVfá ÀfÔ£¹ff WX`Ü ³f¹fe dQ»»feÜ QZVf IYe Àf¶fÀfZ ¶fOÞXe IYfSX IÔY´f³fe ¸ff÷Yd°f ÀfbþbIYe IYe Af»MXû IYe IbY»f d¶fIiYe IYf AfÔIYOÞXf 35 »ffJ BIYfB¹fûÔ IYû ´ffSX IYSX ¦f¹ff WX`Ü Af»MXû IÔY´f³fe IYf Àf¶fÀfZ ª¹ffQf d¶fIY³fZ Uf»ff ¸ffgOX»f WX`Ü IÔY´f³fe ³fZ ¶f¹ff³f ¸fZÔ IYWXf dIY 2017-18 ¸fZÔ Af»MXû ¶fifÔOX IYe UÈdð QSX LWX ´fid°fVf°f SXWXe WX`Ü ¸füþcQf dUØf U¿fÊ ¸fZÔ BÀf ¸ffgOX»f IYe ¶ffþfSX dWXÀÀfZQfSXe 33 ³f¹fe dQ»»feÜ ½¹ff´ffdSX¹fûÔ IZY ÀfÔ¦fNX³f IY³fRZYOXSXZVf³f AfRY Af»f BÔdOX¹ff MÑZOXÀfÊ (I`YMX) ³fZ ´fid°fVf°f WX`Ü QZVf ¸fZÔ BÊ IYfg¸fÀfÊ ÃfZÂf ¸fZÔ Ad³f¹fd¸f°f°ffAûÔ ´fSX ÀfSXIYfSX õfSXf A·fe °fIY IYûBÊ IYQ¸f ³f ¸ff÷Yd°f ÀfbþbIYe IZY UdSXâ IYf¹fÊIYfSXe CXNXf¹fZ þfE þf³fZ ´fSX IZYÔQie¹f Ufd¯fª¹f ¸fÔÂfe ÀfbSXZVf ´fi·fb IYû ´fÂf d»fJf WX`Ü ´fÂf ¸fZÔ IYWXf d³fQZVfIY (dU´f¯f³f EUÔ d¶fIiYe) AfSX EÀf ¦f¹ff WX` dIY ÀfSXIYfSX À±ff³fe¹f ½¹ff´ffSX IZY À±ff³f ´fSX dUQZVfe IÔY´fd³f¹fûÔ IYû ª¹ffQf °fSXþeWX IY»Àfe ³fZ IYWXf dIY Af»MXû d´fL»fZ 14 QZ SXWXe WX`Ü ´fÂf ¸fZÔ I`YMX A²¹fÃf ¶fe Àfe ·fSXd°f¹ff AüSX ¸fWXfÀfd¨fU ´fiUe¯f JÔOXZ»fUf»f ³fZ Àff»f ÀfZ §fSXZ»fc ¶ffþfSX ¸fZÔ Àf¶fÀfZ ª¹ffQf BÊ IYfg¸fÀfÊ IÔY´fd³f¹fûÔ ´fSX AfSXû´f »f¦ff°fZ WXbE IYWXf IYe ¹fZ IÔY´fd³f¹ffÔ ÀfSXIYfSX IYe ´fi°¹fÃf d¶fIY³fZ Uf»ff ¸ffgOX»f WX`Ü IY»Àfe ³fZ IYWXf dUQZVf ³fed°f :ERYOXeAfBÊ: ³fed°f IYf Jb»ff CX»»fÔ§f³f IYSX°fZ WXbE Àfe²fZ CX´f·fûöYfAûÔ IYû dIY 2017-18 ¸fZÔ IYSXe¶f 55 ´fid°fVf°f Àff¸ff³f ¶fZ¨f SXWXe WX`Ô þ¶fdIY ¹fZ dÀfRYÊ d¶fþ³fZÀf MXb d¶fþ³fZÀf WXe ½¹ff´ffSX IYSX ÀfIY°fe WX`ÔÜ CX´f·fûöYfAûÔ ³fZ A´f³fe ´fWX»fe IYfSX Af»MXû ´fÂf ¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff WX` dIY A´f³fZ ´fûMXÊ»f ´fSX ¹fZ IÔY´fd³f¹ffÔ ·ffSXe LcMX AüSX A³¹f ¹fûþ³ffAûÔ IZY øY´f ¸fZÔ WXe JSXeQeÜ UWXeÔ 25 ´fid°fVf°f IZY þdSX¹fZ IYe¸f°f IYû ´fi·ffdU°f IYSX°fe WX`Ô þû ³fed°f IZY °fWX°f CXd¨f°f ³fWXeÔ WX`Ü ¦fifWXIY EZÀfZ WX`Ô, þû Ad°fdSXöY UfWX³f IZY ´fÂf ¸fZÔ ERYOXeAfBÊ ³fed°f 2016 IYe ²ffSXf 2 .3 IYe CX´f²ffSXf 9 IYf WXUf»ff QZ°fZ WXbE øY´f ¸fZÔ WXe Af»MXû JSXeQ SXWXZ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf IYe BÀf¸fZÔ À´fá WX` IYe BÊ IYfg¸fÀfÊ ¸ffIZYÊMX´»fZÀf ¸ffgOX»f IZYU»f °fIY³feIYe ´»fZMXRYf¸fÊ IYWXf dIY 44 ´fid°fVf°f Af»MXû IYfSXûÔ IYe CX´f»f¶²f IYSXfE¦ff AüSX dIYÀfe ·fe øY´f ¸fZÔ Àfe²fZ A±fUf A´fi¹f°Ãf øY´f ÀfZ IYe¸f°fûÔ IYû JSXeQ 35 Àff»f ÀfZ IY¸f IZY ¦fifWXIY IYSX°fZ ´fi·ffdU°f ³fWXeÔ IYSXZ¦ff AüSX ³f WXe AÀf¸ff³f ´fid°fÀ´f²ffÊ IYf ¸ffWXü»f ¶f³ffE¦ffÜ ´fÂf ¸fZÔ IYWXf WX`ÔÜ d´fL»fZ °fe³f Àff»f ¸fZÔ BÀf Af¹fb U¦fÊ ¦f¹ff WX` dIY ³fed°f IYf CX»»fÔ§f³f IYSX³ff B³f IÔY´fd³f¹fûÔ IYe AfQ°f ¶f³f ¨fbIYf WX` AüSX ÀfSXIYfSX õfSXf Af»MXû IYe JSXeQ ¸fZÔ ¨ffSX ´fid°fVf°f IYû BÀf dQVff ¸fZÔ IYOÞXZ IYQ¸f CXNXf³fZ ¨ffdWXEÜ IYf BþfRYf WXbAf WX`Ü

¸ff÷Yd°f IYe Af»MXû IYe d¶fIiYe IYf AfÔIYOÞXf 35 »ffJ BIYfBÊ IZY ´ffSX

I`YM ³fZ BÊ-IYf¸fÀfÊ IÔY´fd³f¹fûÔ ´fSX d³f¹f¸fûÔ IZY CX»»fÔ§f³f IYf »f¦ff¹ff AfSXû´f

ÀfdUÊÀfZþ d¶fþ³fZÀf Ed¢MXdUMXe BÔOXZ¢Àf’ ÀfÂfûÔ ¸fZÔ ÀfZÔÀfZ¢Àf 398.81 AÔIY MXcMXf ±ffÜ

IYf ·fe ¶ffþfSX ´fSX ´fi·ffU ´fOÞXfÜ RYSXUSXe ¸fZÔ ¹fWX §fMXIYSX 47.8 ´fSX Af ¦f¹ff þû þ³fUSXe ¸fZ 51.7 ±ffÜ A¦fÀ°f IZY ¶ffQ Àfc¨fIYfÔIY IYf ³¹fc³f°f¸f À°fSX WX`Ü °feÀf VfZ¹fSXûÔ Uf»ff ¶feEÀfBÊ Àfc¨fIYfÔIY d¦fSXfUMX IZY Àff±f Jb»ff AüSX IYfSXû¶ffSX IZY QüSXf³f 33,653.41 AÔIY °fIY ¨f»ff ¦f¹ffÜ AÔ°f ¸fZÔ ¹fWX 300.16 AÔIY ¹ff 0.88 ´fid°fVf°f IYe ¶fPÞX°f IZY Àff±f 33,746.78 AÔIY ´fSX ¶fÔQ WXbAfÜ BÀfÀfZ ´fWX»fZ, d´fL»fZ °fe³f

¶feÀf RYSXUSXe IZY ¶ffQ ÀfZÔÀfZ¢Àf IYf ³¹fc³f°f¸f À°fSX WX`Ü CXÀf Àf¸f¹f ¹fWX 33,703.59 AÔIY ´fSX ¶fÔQ WXbAf ±ffÜ ´f¨ffÀf VfZ¹fSXûÔ ´fSX Af²ffdSX°f E³fEÀfBÊ d³fµMXe ·fe 10,400 AÔIY IZY ³fe¨fZ Af ¦f¹ff AüSX EIY Àf¸f¹f 10,323.90 AÔIY °fIY ¨f»ff ¦f¹ffÜ AÔ°f ¸fZÔ ¹fWX 99.50 AÔIY ¹ff 0.95 ´fid°fVf°f IYe d¦fSXfUMX IZY Àff±f 10,358.85 AÔIY ´fSX ¶fÔQ WXbAfÜ

IY¸fþûSX ¸ffÔ¦f ÀfZ Àfû³fZ IYe ¨f¸fIY RYeIYe ´fOÞXe, ¨ffÔQe ¸fþ¶fc°f ³f¹fe dQ»»feÜ À±ff³fe¹f Af·fc¿f¯f dUd³f¸ff°ffÊAûÔ IYe IY¸fþûSX ¸ffÔ¦f ÀfZ dQ»»fe ÀfSXfRYfÊ ¶ffþfSX ¸fZÔ Àfû³fZ IYe IYe¸f°fZÔ 50 ÷Y´f¹fZ IZY ³fbIYÀff³f ÀfZ 31,450 ÷Y´f¹fZ ´fid°f QÀf ¦fif¸f ´fSX Af ¦fBÊÔÜ WXf»ffÔdIY, U`dV½fIY ¶ffþfSXûÔ ¸fZÔ ¸fþ¶fc°fe IYf ÷YJ ±ffÜ WXf»ffÔdIY, Aüôûd¦fIY BIYfB¹fû °f±ff dÀf¢IYf dUd³f¸ff°ffÊAûÔ IYf CXNXfU ¶fPÞX³fZ ÀfZ ¨ffÔQe 70 ÷Y´f¹fZ IZY »ff·f IZY Àff±f 39,600 ÷Y´f¹fZ ´fid°f dIY»fû¦fif¸f ´fSX ´fWXbÔ¨f ¦fBÊÜ IYfSXû¶ffdSX¹fûÔ ³fZ IYWXf dIY À±ff³fe¹f Af·fc¿f¯f dUd³f¸ff°ffÊAûÔ AüSX RbYMXIYSX dUIiYZ°ffAûÔ IYe IY¸fþûSX ¸ffÔ¦f ÀfZ Àfû³fZ IYe IYe¸f°fûÔ ¸fZÔ d¦fSXfUMX AfBÊÜ WXf»ffÔdIY, A¸fZdSXIYe SXf¿MÑX´fd°f OXû³ff»OX MÑÔ´f õfSXf E»¹fb¸fed³f¹f¸f AüSX BÀ´ff°f IZY Af¹ff°f ´fSX Vfb»IY »f¦ff³fZ ÀfZ OXfg»fSX Q¶ffU ¸fZÔ ±ff AüSX U`dV½fIY ¶ffþfSXûÔ ¸fZÔ ¸fþ¶fc°fe IYf ÷YJ ±ff dþÀfÀfZ ¹fWX d¦fSXfUMX Àfed¸f°f SXWXeÜ U`dV½fIY À°fSX ´fSX dÀfÔ¦ff´fbSX ¸fZÔ Àfû³ff

0.28 ´fid°fVf°f IZY »ff·f ÀfZ 1,326.30 OXfg»fSX ´fid°f AüÔÀf ´fSX ´fWXbÔ¨f ¦f¹ffÜ ¨ffÔQe 0.18 ´fid°fVf°f ¨fPÞXIYSX 16.54 OXfg»fSX ´fid°f AüÔÀf SXWXeÜ SXf¿MÑXe¹f SXfþ²ff³fe ¸fZÔ Àfû³ff 99.9 ´fid°fVf°f AüSX 99.5 ´fid°fVf°f Vfbð°ff 50-50 ÷Y´f¹fZ MXcMXIYSX IiY¸fVf: 31,450 ÷Y´f¹fZ AüSX 31,300 ÷Y´f¹fZ ´fid°f QÀf ¦fif¸f ´fSX Af ¦f¹ffÜ Vfd³fUfSX IYû Àfû³ff 140 ÷Y´f¹fZ ¨fPÞXf ±ffÜ AfNX ¦fif¸f IYe d¦f³³fe IZY ·ffU WXf»ffÔdIY 24,800 ÷Y´f¹fZ ´fSX IYf¹f¸f SXWXZÜ UWXeÔ QcÀfSXe AûSX ¨ffÔQe WXfdþSX 70 ÷Y´f¹fZ ¨fPÞXIYSX 39,600 ÷Y´f¹fZ ´fid°f dIY»fû¦fif¸f ´fSX ´fWXbÔ¨f ¦fBÊÜ Àff~fdWXIY dOXd»fUSXe IZY ·ffU 180 ÷Y´f¹fZ IYe ¶fPÞX°f IZY Àff±f 38,515 ÷Y´f¹fZ ´fid°f dIY»fû¦fif¸f SXWXZÜ ¨ffÔQe dÀf¢IYf d»fUf»f 74,000 ÷Y´f¹fZ ´fid°f Àf`IYOÞXf AüSX d¶fIYUf»f 75,000 ÷Y´f¹fZ ´fid°f Àf`IYOÞXf ´fSX IYf¹f¸f SXWXfÜ


06 ¸ff¨fÊ 2018

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

6

ÀfbSXÃff ¶f»fûÔ ³fZ ¹fû¦fe ³fZ Àf´ff-¶fÀf´ff °ff»f¸fZ»f IYû ÀffÔ´f-LLcÔQSX IYf ¦fNXþûOÞX ¶f°ff¹ff ÀfbÔþfU³f Af°fÔIYe WX¸f»fZ IZY ¿fOXйfÔÂfIYfSXe IYû ¸ffSX d¦fSXf¹ff

¦fûSXJ´fbSX (CX´fi)Ü CXØfSX ´fiQZVf IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¹fû¦fe AfdQ°¹f³ff±f ³fZ d´fL»fZ Àf~fWX WXû»fe IZY ¸füIZY ´fSX þb¸fZ IYe ³f¸ffþ IYf Àf¸f¹f ¶fQ»f³fZ IZY d»fE Afþ ¸fbdÀ»f¸f ²f¸fʦfb÷YAûÔ IYf ²f³¹fUfQ dIY¹ffÜ ¹fû¦fe ³fZ ¦fûSXJ´fbSX »fûIYÀf·ff ÀfeMX IZY CX´f¨fb³ffU IZY dÀf»fdÀf»fZ ¸fZÔ WXbBÊ þ³fÀf·ffAûÔ ¸fZÔ IYWXf dIY UWX WXû»fe IZY IYfSX¯f þb¸fZ IYe ³f¸ffþ IYf Àf¸f¹f ¶fQ»f³fZ IZY d»fE ¸fbdÀ»f¸f ²f¸fʦfbøYAûÔ IYf ²f³¹fUfQ IYSX°fZ WX`ÔÜ þb¸ff Àff»f ¸fZÔ 52 ¶ffSX Af°ff WX` þ¶fdIY WXû»fe U¿fÊ ¸fZÔ IZYU»f EIY ¶ffSX Af°fe WX`Ü ¸fbdÀ»f¸f ²f¸fʦfbøYAûÔ ³fZ ³f¸ffþ IYf Àf¸f¹f ¶fQ»f³fZ IYf R`YÀf»ff dIY¹ff AüSX WXû»fe IYf °¹füWXfSX VffÔd°f´fcUÊIY ÀfÔ´f³³f WXû ¦f¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY þ³f°ff AfVfÔdIY°f ±fe ¢¹fûÔdIY WXû»fe AüSX þb¸ff EIY WXe dQ³f ´fOÞX ¦f¹fZ ±fZÜ »fZdIY³f dWX³Qc ·ffB¹fûÔ ³fZ WXû»fe VffÔd°f´fcUÊIY ¸f³ff¹feÜ ´fWX»fZ þ¶f BÀf °fSXWX ÀfZ Qû JfÀf AUÀfSX EIY WXe dQ³f ´fOX°fZ ±fZ °fû QÔ¦fZ Af¸f ¶ff°f ±feÜ ´fcUÊ IZY U¿fûÊÔ ¸fZÔ þ¶f »fû¦f ¸fdÀþQûÔ ÀfZ ³f¸ffþ IZY ¶ffQ ¶ffWXSX Af°fZ ±fZ AüSX dWX³Qc WXû»fe JZ»f°fZ ±fZ °fû QÔ¦fZ WXû þf°fZ ±fZ »fZdIY³f BÀf ¶ffSX Àf¶f IbYL VffÔd°f´fcUÊIY ÀfÔ´f³³f WXû ¦f¹ffÜ ¹fû¦fe ³fZ ´fcUÊ ÀfSXIYfSX ´fSX WX¸f»ff ¶fû»f°fZ WXbE IYWXf dIY Àf´ff ÀfSXIYfSX IZY Àf¸f¹f dUVfZ¿fIYSX WXû»fe IZY AUÀfSX ´fSX QÔ¦fZ Af¸f ¶ff°f ±fe... Àf´ff Uf»fZ QÔ¦ffB¹fûÔ IYf Àf¸¸ff³f IYSX°fZ ±fZÜ »fûIYÀf·ff CX´f¨fb³ffU IZY d»fE Àf´ff— ¶fÀf´ff IZY Àff±f Af³fZ ´fSX ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ IYWXf dIY dUIYfÀf IYf IYûBÊ dUIY»´f ³fWXeÔ

WX` AüSX ·ffþ´ff dUIYfÀf Àfbd³fd›°f IYSX SXWXe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY SXfª¹f ÀfSXIYfSX ÀfbVffÀf³f Àfbd³fd›°f IYSX SXWXe WX` AüSX ·fiáf¨ffSX IZY AUÀfSX ³fWXeÔ WX`Ô þ¶fdIY ´fcUÊ IYe Àf´ff— ¶fÀf´ff ÀfSXIYfSXûÔ IZY Àf¸f¹f A¦fSX IYûBÊ d³fUZVfIY SXfª¹f ¸fZÔ d³fUZVf IYSX³ff ¨ffWX°ff ±ff °fû CXÀfZ dSXV½f°f QZ³fe ´fOX°fe ±fe »fZdIY³f A¶f WXf»ff°f ¶fQ»f ¦f¹fZ WX`ÔÜ þ`°f´fbSX IYe þ³fÀf·ff ¸fZÔ ¹fû¦fe ³fZ Àf´ff—¶fÀf´ff IZY ¨fb³ffUe °ff»f¸fZ»f IYe Af»fû¨f³ff IYSX°fZ WXbE BÀfZ ÀffÔ´f—LLcÔQSX IYf ¦fNXþûOX ¶f°ff¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ À¸fSX¯f IYSXf¹ff dIY þ¶f Àf´ff IYe ÀfSXIYfSX ±fe °fû CXÀf³fZ IYWXf ±ff dIY UWX ¶fÀf´ff õfSXf ¶f³fUf¹fe ¦f¹fe B¸ffSX°fûÔ AüSX ¸fcd°fʹfûÔ IYû ²UÀ°f IYSX QZ¦feÜ NXeIY CXÀfe °fSXWX ¶fÀf´ff ³fZ IYWXf ±ff dIY ÀfØff ¸fZÔ Af³fZ IZY ¶ffQ UWX Àf`RYBÊ IYû ²UÀ°f IYSX QZ¦fe

»fZdIY³f A¶f Qû³fûÔ EIY Àff±f WXû ¦f¹fZ WX`ÔÜ ´fdSXUfSX, UÔVf, þfd°f EUÔ ÃfZÂf IYe SXfþ³fed°f ´fSX WX¸f»ff IYSX°fZ WXbE ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ IYWXf dIY WX¸f d¶f³ff dIYÀfe ·fZQ·ffU ³füIYdSX¹ffÔ ¸fbWX`¹ff IYSXf¹fZÔ¦fZÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ´fcUÊ IYe ÀfSXIYfSXûÔ ¸fZÔ IZYU»f EIY WXe ´fdSXUfSX ÀfÔ´f³³f°ff IYe SXfWX ´fSX ¨f»ff »fZdIY³f ·ffþ´ff Àf¶fIZY d»fE dUIYfÀf »fZIYSX Af¹fe AüSX ´fdSXUfSX Af²ffdSX°f ¹fb¦f IYû Àf¸ff~ IYSX dUIYfÀf Af²ffdSX°f SXfþ³fed°f VfbøY IYe ¢¹fûÔdIY dUIYfÀf IYf IYûBÊ dUIY»´f ³fWXeÔ WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY Àf´ff—¶fÀf´ff IZY °ff»f¸fZ»f ÀfZ ¨fb³ffUe ³f°feþûÔ ´fSX AÀfSX ³fWXeÔ WXû¦ffÜ A¦fSX ·ffþ´ff þe°fe °fû ¹fWX dUIYfÀf IYe dUþ¹f WXû¦feÜ A¦fSX ·ffþ´ff dUþ¹fe WXbBÊ °fû þ³f°ff ÀfbSXdÃf°f SXWXZ¦fe... ·ffþ´ff IYe dUþ¹f ¦ffÔU, ¦fSXe¶f AüSX »fJ³fDYÜ CXØfSX ´fiQZVf IZY ¦fûSXJ´fbSX AüSX RcY»f´fbSX »fûIYÀf·ff CX´f¨fb³ffU ¸fZÔ ¶fÀf´ff IZY øYJ IYû Àf´ff ·fdU¿¹f IZY ÀfÔ·ffdU°f ¦fNX¶fÔ²f³f IZY øY´f ¸fZÔ QZJ SXWXe WX`Ü WXf»ffÔdIY, ·ffþ´ff IYf dIYÀff³f IYe dUþ¹f WXû¦feÜ ¸ff³f³ff WX` dIY ¹fWX ¸fþ¶fcSXe ¸fZÔ CXNXf¹ff WXbAf IYQ¸f WX`Ü ¦fûSXJ´fbSX AüSX RcY»f´fbSX IZY À±ff³fe¹f ¶fÀf´ff ³fZ°ffAûÔ ³fZ Àf´ff ´fi°¹ffVfe IYû Aü´f¨ffdSXIY Àf¸f±fʳf QZ³fZ IYe §fû¿f¯ff IYSX Qe WX`Ü ¶fÀf´ff IZY BÀf d³f¯fʹf ÀfZ Àf´ff IYfRYe AfVffd³U°f dQJ SXWXe WX`Ü CXÀfIYf ¸ff³f³ff WX` dIY Afþ IYf ¹fWX Àf¸fÓfü°ff IY»f EIY ¦fNX¶fÔ²f³f IYf øY´f »fZ ÀfIY°ff WX`Ü Àf´ff IZY ´fiUöYf AüSX dU²ff³f ´fdSX¿fQ ÀfQÀ¹f Àfb³fe»f dÀfÔWX Àffþ³f ³fZ IYWXf, '¶fÀf´ff AüSX Àf´ff øY´fe Qû VfdöY¹fûÔ ³fZ SXfª¹f IYe ÀffÔ´fiQfd¹fIY VfdöY¹fûÔ ÀfZ »fOÞX³fZ IZY d»f¹fZ WXf±f d¸f»ff d»f¹ff WX`Ü AüSX Ad°f d´fLOÞXûÔ IYû dUIYfÀf IYf »ff·f Àf¸ffþ IZY Qd»f°f, Ad°f d´fLOXZ AüSX d´fLOXZ U¦fÊ IYû ³fþSXAÔQfþ dIY¹ff þf SXWXf WX` AüSX dQ»ff³fZ IZY d»fE ´fid°f¶fð WX`Ü QZVf ¸fZÔ Qd»f°f A¶f ¹fWXe U¦fÊ ´fiQZVf ¸fZÔ ÀffÔ´fiQfd¹fIY VfdöY¹fûÔ IYû ¸ffIcY»f þUf¶f QZ¦ffÜ' CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY AüSX d´fLOÞXZ Àf¸ffþ ÀfZ ÀfUfÊd²fIY ÀffÔÀfQ ³f¹fZ Àf¸feIYSX¯f ³ff IZYU»f ÀffÔ´fiQfd¹fIY VfdöY¹fûÔ IZY d»f¹fZ ¨fb³fü°fe Àffd¶f°f WXûÔ¦fZ ¶fd»IY U dU²ff¹fIY ·ffþ´ff ³fZ ¶f³ffE WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ CX³fIZY dJ»ffRY ¸fþ¶fc°fe ÀfZ JOXZ× WXûÔ¦fZÜ BÀf ¶fe¨f, SXf¿MÑXe¹f »fûIYQ»f ³fZ ·fe RcY»f´fbSX AüSX IYWXf dIY ¸fûQe ÀfSXIYfSX AüSX CXØfSX ´fiQZVf ¦fûSXJ´fbSX ¸fZÔ WXû³fZ Uf»fZ »fûIYÀf·ff CX´f¨fb³ffU ¸fZÔ Àf´ff ´fi°¹ffdVf¹fûÔ IYû Àf¸f±fʳf QZ³fZ IYf IYe ¹fû¦fe ÀfSXIYfSX IZY ¶fþMX ¸fZÔ Ad°f R`YÀf»ff d»f¹ff WX`Ü ´ffMXeÊ õfSXf Afþ þfSXe EIY ¶f¹ff³f ¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff dIY SXf»fûQ IZY SXf¿MÑXe¹f Qd»f°fûÔ AüSX Ad°f d´fLOÞXûÔ IYf »fûIY A²¹fÃf Adþ°f dÀfÔWX ³fZ ·ffþ´ff VffdÀf°f IZY³Qi EUÔ ´fiQZVf ÀfSXIYfSX õfSXf dIYÀff³fûÔ ÀfZ IYe IY»¹ff¯fIYfSXe ¹fûþ³ffAûÔ ¸fZÔ dUVfZ¿f ²¹ff³f ¦f¹fe UfQfdJ»ffRYe AüSX Vfû¿f¯f IZY dJ»ffRY °f±ff Àff¸´fiQfd¹fIY°ff IZY R`Y»ffU IYû SXûIY³fZ SXJf ¦f¹ff WX`Ü ´ffÔOXZ¹f ³fZ IYWXf dIY A¶f IZY d»fE, dU´fÃfe EIY°ff IYe ´fWX»f IYû ¸fþ¶fc°f IYSX³fZ IZY CXïZV¹f ÀfZ Af¦ff¸fe 11 ¸ff¨fÊ °fIY ÓfcNXZ ³ffSXûÔ U ·ffBÊ-·f°feþfUfQ IYû ´fiQZVf IZY RcY»f´fbSX AüSX ¦fûSXJ´fbSX ¸fZÔ WXû³fZ þf SXWXZ »fûIYÀf·ff IZY CX´f¨fb³ffU ¸fZÔ Àf´ff ¨f»ffIYSX þ³f°ff IYû dUIYfÀf ÀfZ UÔd¨f°f ´fi°¹ffdVf¹fûÔ IYû Àf¸f±fʳf QZ³fZ IYf d³f¯fʹf d»f¹ff WX`Ü Àff±f WXe Af¦ff¸fe SXfª¹fÀf·ff AüSX IYSXIZY ¦fSXe¶fe EUÔ d´fLOÞXZ´f³f IZY dU²ff³f ´fdSX¿fQ IZY ¨fb³ffU ¸fZÔ ·fe Àf´ff AüSX ¶fÀf´ff IZY ´fÃf ¸fZÔ ¸f°fQf³f IYSX³fZ IYf R`YÀf»ff ¸fIYOÞXþf»f ¸fZÔ RÔYÀffIYSX SXJ³fZ Uf»fZ Àf´ff- d»f¹ff WX`Ü ¦fûSXJ´fbSX AüSX RcY»f´fbSX ÀfeMXûÔ ÀfZ IiY¸fVf: ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¹fû¦fe AfdQ°¹f³ff±f AüSX ¶fÀf´ff AüSX dU´fÃf ÀfZ Ad°f Qd»f°fûÔ U CX´f ¸fb£¹f¸fÔÂfe IZYVfU ´fiÀffQ ¸fü¹fÊ »fûIYÀf·ff ÀffÔÀfQ ±fZÜ CX³fIZY BÀ°feRYûÔ IZY ¶ffQ ¹fZ ÀfeMXZÔ Ad°f d´fLOÞXûÔ IYf dUIYfÀf QZJf ³fWXeÔ þf dSXöY WXbBÊ WX`ÔÜ ·ffþ´ff IZY ´fiQZVf ´fiUöYf SXfIZYVf dÂf´ffNXe ³fZ IYWXf dIY ¸ff¹ffU°fe ³fZ SXWXf WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¸fûQe ÀfSXIYfSX ¸fþ¶fcSXeUVf ¹fWX IYQ¸f CXNXf¹ff WX`Ü dÂf´ffNXe ³fZ IYWXf dIY ·ffþ´ff IZY d»fE ¨fb³ffUe ¸fbïf IYe ¹fûþ³ffAûÔ ÀfZ »ff·ffd³U°f Ad°f Qd»f°f dUIYfÀf WX`Ü CX²fSX, CXØfSX ´fiQZVf IYfÔ¦fiZÀf IY¸fZMXe IZY ´fiUöYf AVfûIY dÀfÔWX ³fZ IYWXf dIY WX¸fZÔ AüSX Ad°f d´fLOÞXZ Àf¸ffþ IZY »fû¦f dUV½ffÀf WX` dIY Qû³fûÔ WXe CX´f¨fb³ffUûÔ ¸fZÔ WX¸ffSXe þe°f WXû¦feÜ WX¸f AfþfQe IZY ¶ffQ ÀfZ WXe AUÀfSXUfQe °ffIY°fûÔ IZY dJ»ffRY »fOÞX SXWXZ WX`Ô AüSX Af¦fZ ·fe ¹fZ »fOÞXfBÊ þfSXe SXWXZ¦feÜ þf¦føYIY WXû ¨fbIZY WX`ÔÜ

Ad°f Qd»f°f EUÔ Ad°f d´fLOÞXZ Àf¸ffþ IZY dUIYfÀf ÀfZ OXSXZ Àf´ff-¶fÀf´ff: ·ffþ´ff »fJ³fDYÜ ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ ³fZ IYWXf dIY Ad°f Qd»f°f EUÔ Ad°f d´fLOÞXZ Àf¸ffþ IZY dUIYfÀf ÀfZ Àf´ff AüSX ¶fÀf´ff OXSX ¦f¹fZ WX`ÔÜ ·ffþ´ff IZY ´fiQZVf A²¹fÃf ¸fWXZ³Qi ³ff±f ´ff¯OXZ¹f ³fZ IYWXf, 'Ad°f Qd»f°f EUÔ Ad°f d´fLOÞXf Àf¸ffþ IZY dUIYfÀf ÀfZ Àf´ff-¶fÀf´ff OXSX ¦f¹fe WX`... Qd»f°f EUÔ d´fLOÞXf Àf¸ffþ IYf dUIYfÀf ·ffþ´ff IYe ´fid°f¶fð°ff WX`Ü' CX³WXûÔ³fZ IYWXf, '¸fûQe ÀfSXIYfSX õfSXf ¦fSXe¶fûÔ, Qd»f°fûÔ EUÔ d´fLOÞXûÔ IYû dUIYfÀf IYf Àfe²ff »ff·f dQ»ff³fZ ÀfZ Àf´ff AüSX ¶fÀf´ff ´fSXZVff³f WX`ÔÜ Qd»f°fûÔ AüSX d´fLOÞXûÔ IYû ÓfcNXZ ³ffSXZ EUÔ QfUZ ÀfZ dUIYfÀf ÀfZ UÔd¨f°f SXJ³fZ Uf»fZ Àf´ff—¶fÀf´ff IZY ÓffÔÀfZ ¸fZÔ A¶f þ³f°ff ³fWXeÔ Af¹fZÔ¦feÜ' ´fiQZVf A²¹fÃf ³fZ IYWXf dIY ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe IZY ³fZ°fÈ°U Uf»fe IZYÔQi ÀfSXIYfSX IYe ¹fûþ³ffAûÔ, ³fed°f¹fûÔ AüSX IYf¹fÊIiY¸fûÔ ÀfZ Ad°f Qd»f°f AüSX Ad°f d´fLOÞXZ Àf¸fbQf¹f

IYf Àf¸¸ff³f, dUIYfÀf U CX°±ff³f °feUi ¦fd°f ÀfZ WXû SXWXf WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY dUIYdÀf°f Qd»f°f EUÔ d´fLOÞXf Àf¸ffþ ¨fcÔdIY Àf´ff, ¶fÀf´ff AüSX dU´fÃfe Q»fûÔ ÀfZ ÓfcNXZ ³ffSXûÔ AüSX QfUûÔ IYf dWXÀff¶f ¸ffÔ¦fZ¦ff, BÀfd»fE Àf´ff U ¶fÀf´ff Qd»f°fûÔ-d´fLOÞXûÔ, ¦ffÔU¦fSXe¶f IYû Àf¸fd´fÊ°f ¸fûQe ÀfSXIYfSX IZY dJ»ffRY ÀffdþVfûÔ IZY ÀffÓfeQfSX ¶f³fIYSX ¦fb¸fSXfWX IYSX³fZ ¸fZÔ þbMXZ WX`ÔÜ ´ff¯OXZ¹f ³fZ IYWXf dIY ·ffþ´ff Ad°f Qd»f°fûÔ

ßfe³f¦fSXÜ ÀfbSXÃff ¶f»fûÔ ³fZ þ`Vf- E¸fûWX¸¸fQ IZY Af°fÔIYUfQe ¸fbµ°fe UIYfÀf IYû QdÃf¯f IYV¸feSX IZY AUÔ°fe´fbSXf ¸fZÔ ¸fbNX·fZOÞX ¸fZÔ ¸ffSX d¦fSXf¹ffÜ CXÀfZ d´fL»fZ ¸fWXe³fZ WXbE ÀfbÔþfU³f Af°fÔIYe WX¸f»fZ IYf ¿fOXйfÔÂfIYfSXe ¶f°ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü ÀfZ³ff IZY A³fbÀffSX EIY dUVfZ¿f Àfc¨f³ff IZY Af²ffSX ´fSX CXÀfIYe EIY LûMXe MXe¸f ³fZ dUVfZ¿f Ad·f¹ff³f Àf¸fcWX IZY Àff±f d¸f»fIYSX AUÔ°fe´fbSXf ¸fZÔ WXMXUfSX B»ffIZY IYû §fZSX d»f¹ff AüSX EIY §fSX ´fSX kÀfdþÊIY»f WX¸f»ffl dIY¹ffÜ ÀfZ³ff IZY A³fbÀffSX BÀf Ad·f¹ff³f ¸fZÔ þ`Vf- E- ¸fûWX¸¸fQ IYf IY¸ffÔOXSX UIYfÀf ¸ffSXf ¦f¹ff þû þ¸¸fc IZY ÀfbÔþfU³f Àf`³¹f dVfdUSX ¸fZÔ WXbE Af°fÔIYe WX¸f»fZ IYf AüSX QdÃf¯f IYV¸feSX IZY »fZ±f´fbSXf ¸fZÔ ÀfeAfSX´feERY IZY EIY dVfdUSX ´fSX Af°¸f§ff°fe WX¸f»fZ IYf ¸ffÀMXSX¸ffBÔOX ±ffÜ ÀfZ³ff ³fZ IYWXf dIY BÀf ¸fbNX·fZOÞX ¸fZÔ IYûBÊ AÀf`³¹f ³ff¦fdSXIY WX°ffWX°f ³fWXeÔ WXbAf WX` °f±ff A³¹f IYûBÊ ³fbIYÀff³f ·fe ³fWXeÔ WXbAf WX`Ü UIYfÀf IZY ¸ffSXZ þf³fZ IZY ¶ffQ þ`Vf IZY ¸fÔÀfc¶fûÔ IYû ÓfMXIYf »f¦ff WX` dþÀfIZY EIY AüSX IY¸ffÔOXSX ³fcSX ¸fûWX¸¸fQ °ffÔÂfZ¹f IYû BÀfe B»ffIZY ¸fZÔ17 dQÀfÔ¶fSX IYû ¸ffSX dQ¹ff ¦f¹ff ±ffÜ Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY A³fbÀffSX2017 ¸fZÔ IYV¸feSX §ffMXe ¸fZÔ §fbÀf Af¹ff ´ffdIYÀ°ff³fe ³ff¦fdSXIY UIYfÀf Af°fÔIYe ÀfÔ¦fNX³f IZY Af´fSXZVf³f IY¸ffÔOXSX IZY °füSX ´fSX IYf¸f IYSX SXWXf ±ff AüSX CXÀf³fZ QdÃf¯f IYV¸feSX IZY Âff»f ÀfZ Af°¸f§ff°fe WX¸f»ffUSXûÔ IYû þ¸¸fc ·fZþf ±ff þWXfÔ CX³WXûÔ³fZ10 RYSXUSXe IYû ÀfZ³ff IZY dVfdUSX ´fSX WX¸f»ff dIY¹ff ±ffÜ

BSP IZY Àff±f ÀfZ CX°ÀffdWX°f WX` SP, BJP ³fZ ¸fþ¶fcSXe ¸fZÔ CXNXf¹ff ¦f¹ff IYQ¸f ¶f°ff¹ff


06 ¸ff¨fÊ 2018

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

7

lelkef;d

¸f´fi ¸fZÔ IYBÊ dQ¦¦fþ ·ffþ´ff ³fZ°ff BÀf ¶ffSX ¶fZMXûÔ IYû ¨fb³ffU »fOÞXUfEÔ¦fZ!

¸f²¹f ´fiQZVf ¸fZÔ »f¦ff°ffSX d´fL»fZ °fe³f dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU þe°fIYSX ÀfØff ÀfÔ·ff»f³fZ Uf»fe ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ IZY IYBÊ dQ¦¦fþ ³fZ°ff Af¦ff¸fe dU²ff³fÀf·ff IZY WXû³fZ Uf»fZ ¨fb³ffU ¸fZÔ ³fWXe dQJfBÊ QZÔ¦fZÜ EZÀff ³fWXeÔ WX` dIY B³f ³fZ°ffAûÔ IYe AWXd¸f¹f°f J°¸f WXû ¦f¹fe ¹ff B³fIYf UþcQ dÀf¸fMX ¦f¹ff WX` AüSX ÀfdIiY¹f SXfþ³fed°f ÀfZ B³WXZÔ QSXdIY³ffSX dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü QSXAÀf»f ·ffþ´ff IZY dQ¦¦fþ ³fZ°ff A´f³fe dUSXfÀf°f A´f³fe Af³fZ Uf»fe ´fePÞXe IYû ÀfüÔ´f³fZ IZY d»f¹fZ B³WXZÔ SXfþ³fed°f IZY ¸f`Qf³f ¸fZÔ CX°fSX IYSX JbQ IYû ³fZ´f±¹f ¸fZÔ »fZ þf³fZ IYû °f`¹ffSX WX`ÔÜ BÀfIZY d»fE B³f ³fZ°ffAûÔ ³fZ A´f³fZ ´fbÂfûÔ IYe ´fÈâ·fcd¸f ·fe °f`¹ffSX IYSX »fe WX`Ü ¦füSX°f»f¶f WX` dIY ¸f²¹f ´fiQZVf ¸fZÔ A¦f»fZ dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU ³fUÔ¶fSX ¸fZÔ WXû³fZ WX`ÔÜ Àf¶f IbYL NXeIY NXfIY SXWXf °fû ´fiQZVf IYe SXfþ³fed°f ¸fZÔ IYBÊ ¨fd¨fÊ°f ¨fZWXSXûÔ IYe þ¦fWX CX³fIZY ´fbÂf »fZ »fZÔ¦fZ, »fZdIY³f ¹fZ BÀf ¶ff°f ´fSX ·fe d³f·fÊSX IYSXZ¦ff dIY B³f ³fZ°ff ´fbÂfûÔ IYû þ³f°ff dIY°f³fe ÀUeIYfSX IYSX°fe WX` ¹ff CX³fIYe »ffÔd¨fÔ¦f CX³fIZY d´f°ff dIY°f³fZ ¶fZWX°fSXe³f °fSXeIZY ÀfZ IYSX ´ff°fZ WX`ÔÜ IYfÔ¦fiZÀf IZY ¹fbUf ³fZ°ff IYWXZ þf³fZ Uf»fZ ª¹fûd°fSXfdQ°¹f dÀfÔd²f¹ff dþ³WXZÔ ´ffMXeÊ ¶f°füSX Àf¸·ffdU°f ¸fb£¹f¸fÔÂfe IYfÔ¦fiZÀf ´fZVf IYSX ÀfIY°fe

WX`, IZY Àff¸f³fZ A·fe °fIY IYûBÊ ¹fbUf ¨fZWXSXf ·ffþ´ff IZY ´ffÀf ³fWXe WX`, ¦füSX°f»f¶f ¹fWX ·fe WX` dIY ·ffþ´ff ¸fZÔ WXe 70 ´ffSX CX¸fi IZY RYf¸fc»fÊZ IZY °fWX°f ¸f²¹f ´fiQZVf ¸fZÔ ¶fbþb¦fÊ ¸ff³f IYSX ¸fÔdÂf¹fûÔ IYû §fSX ¶f`NXf¹ff ¦f¹ff WX`Ü EZÀfZ ¸fZÔ IYWX³ff þøYSXe ³fWXeÔ WX` dIY Af¦ff¸fe ¨fb³ffU ¸fZÔ ·fe CX¸fiQSXfþ ³fZ°ffAûÔ IYû dMXdIYMX d¸f»fZ¦ff ¹ff ³fWXeÔ, »fZdIY³f IYBÊ ³fZ°ffAûÔ ³fZ A´f³fZ ´fbÂfûÔ IYû A´f³fe dUSXfÀf°f ÀfüÔ´f³fZ IYe °f`¹ffSXe VfbøY IYSX Qe WX`Ü EZÀfZ ³fZ°ffAûÔ ¸fZÔ IZYÔQi À°fSX ´fSX ´ffMXeÊ IZY SXf¿MÑXe¹f ¸fWXfÀfd¨fU I`Y»ffVf dUþ¹fU¦feʹf AüSX IZYÔQie¹f ´fÔ¨ff¹f°fe SXfþ EUÔ ¦fif¸fe¯f dUIYfÀf ¸fÔÂfe ³fSXZ³Qi dÀfÔWX °fû¸fSX Vffd¸f»f WX`Ô, dþ³WXûÔ³fZ A´f³fZ ¶fZMXûÔ IZY SXfª¹ffd·f¿fZIY IZY d»fE d¶fÀff°f ·fe d¶fLf Qe WX`Ü WXf»ffÔdIY »fûIYÀf·ff A²¹fÃf AüSX BÔQüSX ÀfZ »f¦ff°ffSX AfNX ¶ffSX IYe ÀffÔÀfQ ßfe¸f°fe Àfbd¸fÂff ¸fWXfþ³f A´f³fZ ´fbÂf IYû A·fe °fIY SXfþ³fed°f IZY ¸f`Qf³f ¸fZÔ ³fWXeÔ »ff ÀfIYe WX`ÔÜ UWXeÔ ¸fb£¹f¸fÔÂfe dVfUSXfþ dÀfÔWX ¨füWXf³f JbQ A´f³fZ ´fbÂf IYfd°fÊIZY¹f IYû SXfþ³fed°fIY Àf¸fSX ¸fZÔ »ff³fZ IYe °f`¹ffSXe IYSX ¨fbIZY WX`ÔÜ CX³fIYe ´f}e Àff²f³ff dÀfÔWX IYe ·fe Àff¸ffdþIY Af¹fûþ³fûÔ ¸fZÔ ·ff¦feQfSXe BÀf ¶ff°f IYe ÀfÔ·ffU³ff IYû ¶f»f QZ SXWXe WX` dIY ¦ffWXZ ¶f¦ffWXZ UZ ·fe SXfþ³fed°f ¸fZÔ

IYQ¸f SXJ ÀfIY°fe WX`ÔÜ AfVfÔIYf BÀf ¶ff°f IYe ·fe WX` dIY ¹fdQ dVfUSXfþ dÀfÔWX ¨füWXf³f IYû ¶feþZ´fe IZYÔQi IYe SXfþ³fed°f ¸fZÔ »fZ þf°fe WX` °fû CX³fIYf ´fid°fd³fd²f°U ´fiQZVf ¸fZÔ ·fe ¶f³ff SXWXZ BÀfd»fE UZ A´f³fZ ´fbÂf ¹ff ´f}e IZY ¶fWXf³fZ SXfª¹f IYe SXfþ³fed°f ¸fZÔ A´f³fZ SXÀfcJ IYû IYf¹f¸f SXJ ÀfIZYÔÜ ¸f²¹f ´fiQZVf ÀfSXIYfSX IZY Qû ¶fOÞXZ ¸fÔdÂf¹fûÔ þ¹fÔ°f ¸f»f`¹ff AüSX ¦fû´ff»f ·ff¦fÊU ³fZ ·fe A´f³fe SXfþ³fed°fIY dUSXfÀf°f IZY d»fE CXØfSXfd²fIYfSXe °f¹f IYSX dQE WX`ÔÜ BÀf ¶ff°f IYf BVffSXf BÀfÀfZ d¸f»f°ff WX` dIY B³f ¨ffSXûÔ ³fZ°ffAûÔ IZY ¶fZMXûÔ IYf ÀfÔ¦fNX³f IYe SXfþ³fed°f ¸fZÔ ´fQf´fʯf WXû ¨fbIYf WX`Ü ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ¹fbUf ¸fû¨ffÊ IYe IYf¹fÊIYfdSX¯fe ¸fZÔ IZYÔQie¹f ¸fÔÂfe ³fSXZÔQi dÀfÔWX °fû¸fSX IZY ¶fZMXZ QZUZÔQi dÀfÔWX °fû¸fSX, SXfª¹fÀf·ff ÀfQÀ¹f ´fi·ff°f Óff IZY ¶fZMXZ dÂfVf¸fc»f Óff, ´ffMXeÊ IZY SXf¿MÑXe¹f ¸fWXfÀfd¨fU I`Y»ffVf dUþ¹fU¦feʹf IZY ¶fZMXZ AfIYfVf dUþ¹fU¦feʹf, ´ffMXeÊ IZY ´fiQZVf A²¹fÃf ³fÔQIbY¸ffSX ¨füWXf³f IZY ¶fZMXZ WX¿fÊU²fʳf dÀfÔWX, ¸fÔÂfe ³fSXûØf¸f d¸fßff IZY ¶fZMXZ ÀfbIY¯fÊ d¸fßff, ¸fÔÂfe ¦fû´ff»f ·ff¦fÊU IZY ¶fZMXZ Ad·f¿fZIY ·ff¦fÊU Vffd¸f»f dIYE ¦fEÜ 'SXfª¹f CX´f·fûöYf ÀfÔSXÃf¯f ´fdSX¿fQ' ¸fZÔ ·fe ´ffÔ¨f ³fZ°ff ´fbÂfûÔ IYû þ¦fWX Qe ¦fBÊÜ

´fiQZVf IYe SXfþ³fed°f IZY Àff±f SXf¿MÑXe¹f ·ffþ´ff ¸fZÔ ·fe QJ»f SXJ³fZ Uf»fZ ·ffþ´ff IZY SXf¿MÑXe¹f ¸fWXfÀfd¨fU I`Y»ffVf dUþ¹fU¦feʹf ´ffMXeÊ IZY SXf¿MÑXe¹f A²¹fÃf Ad¸f°f VffWX IZY JfÀf dÀf´fWXÀff»ffSXûÔ ¸fZÔ d¦f³fZ þf°fZ WX`ÔÜ ¹fZ IY¹ffÀf »fû¦fûÔ IYe þb¶ff³f ´fSX WX` dIY CX³fIZY ¶fZMXZ AfIYfVf dUþ¹fU¦feʹf A¦f»fZ dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU ¸fZÔ d´f°ff IYe ¸fWXc dU²ff³fÀf·ff ÀfeMX ÀfZ CX¸¸feQUfSX ¶f³f ÀfIY°fZ WX`ÔÜ AfIYfVf IYe ¸fWXc ¸fZÔ SXfþ³fed°fIY ÀfdIiY¹f°ff ÀfZ BÀf ¶ff°f IZY ÀfÔIZY°f ·fe d¸f»fZ WX`ÔÜ ¹fZ ÀfÔ·ffU³ff BÀfd»fE AfÔIYe þf SXWXe WX` dIY SXf¿MÑXe¹f SXfþ³fed°f ¸fZÔ IYQ ¶fPÞX þf³fZ ÀfZ I`Y»ffVf dUþ¹fU¦feʹf A¶f SXfª¹f IYe SXfþ³fed°f ÀfZ QcSX WXû³ff ¨ffWX°fZ WX`ÔÜ ¸f²¹f ´fiQZVf IZY ´fÔ¨ff¹f°f EUÔ ¦fif¸fe¯f dUIYfÀf ¸fÔÂfe ¦fû´ff»f ·ff¦fÊU ³fZ ·fe A´f³fZ ¶fZMXZ IZY SXfþ³fed°fIY ´fQf´fʯf IYe °f`¹ffSXe IYSX »fe WX`Ü þWXfÔ °fIY Ad·f¿fZIY IYe SXfþ³fed°fIY ÀfdIiY¹f°ff IYe ¶ff°f IYSXZÔ °fû ¶fbÔQZ»fJÔOX B»ffIZY ¸fZÔ Ad·f¿fZIY d´f°ff IYe SXfþ³fed°fIY dUSXfÀf°f EIY °fSXWX ÀfZ ÀfÔ·ff»f ¨fbIZY WX`ÔÜ IZYÔQie¹f ¸fÔÂfe ³fSXZ³Qi dÀfÔWX °fû¸fSX IZY ¶fZMXZ QZUZ³Qi dÀfÔWX °fû¸fSX ·fe d´f°ff IYe dUSXfÀf°f ÀfÔ·ff»f³fZ IZY d»fE °f`¹ffSX WX`ÔÜ ³fSXZ³Qi °fû¸fSX IYf ¸f²¹f ´fiQZVf IYe ÀfØff AüSX ÀfÔ¦fNX³f ¸fZÔ JfÀff QJ»f

WX`Ü IYf¹fÊIY°ffÊ ÀfZ »fZIYSX ¶fOÞXZ ³fZ°ff ·fe QZUZ³Qi dÀfÔWX °fû¸fSX IZY BQÊ d¦fQÊ ³fþSX Af°fZ WX`ÔÜ ·ffþ´ff IZY ´fiQZVf A²¹fÃf ³fÔQIbY¸ffSX dÀfÔWX ¨füWXf³f IZY ¶fZMXZ WX¿fÊU²fʳf dÀfÔWX ¨füWXf³f, ·ffþ´ff IZY SXf¿MÑXe¹f CX´ff²¹fÃf ´fi·ff°f Óff IZY ¶fZMXZ dÂfVf¸fc»f Óff, ´fiQZVf IZY dUØf¸fÔÂfe þ¹fÔ°f ¸f»f`¹ff IZY ¶fZMXZ dÀfðf±fÊ ¸f»f`¹ff, ´fÔ¨ff¹f°f EUÔ ¦fif¸fe¯f dUIYfÀf ¸fÔÂfe ¦fû´ff»f ·ff¦fÊU IZY ¶fZMXZ Ad·f¿fZIY ·ff¦fÊU, ´ffMXeÊ IZY SXf¿MÑXe¹f ¸fWXfÀfd¨fU I`Y»ffVf dUþ¹fU¦feʹf IZY ¶fZMXZ AfIYfVf dUþ¹fU¦feʹf, ¸fÔÂfe ³fSXûØf¸f d¸fßff IZY ¶fZMXZ ÀfbIY¯fÊ d¸fßff, IZYÔQie¹f ¸fÔÂfe ³fSXZÔQi dÀfÔWX °fû¸fSX IZY ¶fZMXZ QZUZÔQi dÀfÔWX °fû¸fSX, »fûIYÀf·ff A²¹fÃf Àfbd¸fÂff ¸fWXfþ³f IZY ¶fZMXZ ¸fÔQfSX ¸fWXfþ³f, ¸fÔÂfe WX¿fÊ dÀfÔWX IZY ¶fZMXZ dUIiY¸f dÀfÔWX, ´fcUÊ ¸fÔÂfe IYSX¯fdÀfÔWX U¸ffÊ IZY ¶fZMXZ dU¿¯fb U¸ffÊ, IÈYd¿f ¸fÔÂfe ¦füSXeVfÔIYSX d¶fÀfZ³f IZY ¶fZMXZ ¸füÀf¸f d¶fÀfZ³f, U³f¸fÔÂfe ¦füSXeVfÔIYSX VfZþUfSX IZY ¶fZMXZ ¸fbdQ°f VfZþUfSX, SXfª¹fÀf·ff ÀfQÀ¹f Àf°¹f³ffSXf¹f¯f þdMX¹ff IZY ¶fZMXZ SXfþIbY¸ffSX þdMX¹ff, »føfe³ffSXf¹f¯f ¹ffQU IZY ¶fZMXZ Àfb²feSX ¹ffQU, ¸fÔÂfe ¸ff¹ff dÀfÔWX IZY ¶fZMXZ d´f°ffÔ¶fSX dÀfÔWX ÀfdWX°f IYBÊ ³fZ°ff ´fbÂf SXfþ³fed°f ¸fZÔ AU°fdSX°f WXû³fZ IYû ¶fZ°ff¶f WX`ÔÜ -V¹ff¸f ¹ffQU


06 ¸ff¨fÊX 2018

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

8

d³fQfWXfÀf MÑûRYe: SXûdWX°f ¶fû»fZ, WX¸f dIYÀfe MXe¸f IYû IY¸f ³fWXeÔ AfÔIY SXWXZ IYû»fÔ¶fû Ü SXûdWX°f Vf¸ffÊ IYe A¦fbAfBÊ ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f dIiYIZYMX MXe¸f d³fQfWXfÀf MÑûRYe JZ»f³fZ ßfe »fÔIYf ´fWXbÔ¨f ¨fbIYe WX`Ü °fe³f QZVfûÔ IZY BÀf MXe20 MXc³fʸfZÔMX ¸fZÔ ·ffSX°f IZY A»ffUf ¸fZþ¶ff³f ßfe »fÔIYf AüSX ¶ffÔ¦»ffQZVf IYe MXe¸fZÔ ·fe ·ff¦f »fZ SXWXe WX`ÔÜ ·ffSX°fe¹f MXe¸f ³fZ BÀf ÀfeSXeþ ¸fZÔ A´f³fZ IYBÊ ¶fOÞXZ ³ff¸fûÔ IYû AfSXf¸f dQ¹ff WX`Ü BÀf QüSXZ ´fSX MXe¸f BÔdOX¹ff A´fZÃffIÈY°f ³fE ¨fZWXSXûÔ IZY Àff±f ¸f`Qf³f ´fSX CX°fSX SXWXe WX`Ü ·ffSX°fe¹f MXe¸f A´f³fZ Ad·f¹ff³f IYe VfbøYAf°f ¸fÔ¦f»fUfSX IYû IYû»fÔ¶fû IZY ´fiZ¸fQfÀff ÀMXZdOX¹f¸f ´fSX ¸fZþ¶ff³f ßfe »fÔIYf IZY dJ»ffRY IYSXZ¦feÜ MXe¸f IZY IY~f³f SXûdWX°f Vf¸ffÊ ³fZ IYWXf dIY UWX MXe¸f IYe IY¸ff³f ÀfÔ·ff»fIYSX IYfRYe JbVf WX`ÔÜ SXûdWX°f ³fZ IYWXf dIY CX³WXZÔ CX¸¸feQ WX` dIY ¹fbUf dJ»ffOÞXe BÀf ÀfeSXeþ ¸fZÔ d¸f»f³fZ Uf»fZ ¸füIYûÔ IYf RYf¹fQf CXNXfEÔ¦fZÜ ¸f`¨f IYe ´fcUÊ ÀfÔ²¹ff ´fSX ´fÂfIYfSXûÔ ÀfZ ¶ff°f IYSX°fZ WXbE SXûdWX°f ³fZ IYWXf, 'WX¸f ¹fWXfÔ

AfIYSX IYfRYe JbVf WX`ÔÜ WX¸fZÔ CX¸¸feQ WX` dIY ÀfÔ·ff»f³ff ¸fZSXZ d»fE RYJi IYe ¶ff°f WX`Ü BÀfÀfZ A»f¦f WX`Ü BÀf QüSXZ ´fSX ·ffSX°f IZY d³f¹fd¸f°f IY~f³f dUSXfMX IYûWX»fe, ´fcUÊ IY~f³f ¸fWXZÔQi dÀfÔWX ²fû³fe, Afg»fSXfCXÔOXSX WXfdQÊIY ´fÔOXйff IYû AfSXf¸f dQ¹ff WX`Ü BÀfIZY A»ffUf ·fbU³fZV½fSX IbY¸ffSX, þÀf´fie°f ¶fb¸fSXfWX AüSX IbY»fQe´f ¹ffQU ·fe BÀf MXc³fʸfZÔMX ¸fZÔ MXe¸f IYf dWXÀÀff ³fWXeÔ WX`ÔÜ EZÀfZ ¸fZÔ ¹fbUf dJ»ffdOÞX¹fûÔ IZY d»fE ¹fWX MXc³fʸfZÔMX EIY ¶fOÞXZ AUÀfSX IZY øY´f ¸fZÔ QZJf þf SXWXf WX`Ü SXûdWX°f ·fe BÀf ¶ff°f ÀfZ ÀfWX¸f°f WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, '¹fWX QZJ³ff dQ»f¨fÀ´f WXû¦ff dIY ¹fbUf dJ»ffOÞXe BÀf QüSXZ ´fSX WX¸f d³fQfWXfÀf MÑûRYe ¸fZÔ A¨Lf ´fiQVfʳf WX¸ffSXZ d»fE ¹fWX ÀfeSXeþ ·fe ¸fWX°U´fc¯fÊ WX`Ü' I`YÀff ´fiQVfʳf IYSX°fZ WX`ÔÜ' WXf»ffÔdIY BÀf MXc³fʸfZÔMX IZY d»fE ·ffSX°fe¹f CX³WXûÔ³fZ IYWXf, 'WX¸f JbQ IYû RZYUdSXMX ³fWXeÔ IYSXZÔ¦fZÜ' SXûdWX°f ³fZ ÀffCX±f ARiYeIYf IZY dJ»ffRY MXe¸f ¸fZÔ IYBÊ ¶fOÞXZ ³ff¸f ³fWXeÔ WX`Ô »fZdIY³f dRYSX ¸ff³f SXWXZ WX`ÔÜ MXe20 ¸fZÔ IbYL ³fWXeÔ IYWXf þf AfdJSXe MXe20 BÔMXSX³f`Vf³f»f ¸f`¨f ¸fZÔ MXe¸f ·fe CXÀfZ IY¸f°fSX ³fWXeÔ AfÔIYf þf SXWXf WX`Ü ÀfIY°ffÜ Af´fIYû »f¦ff°ffSX A¨Lf ´fiQVfʳf IYe IY~f³fe IYe ±feÜ ·ffSX°f ³fZ CXÀf ¸f`¨f ¸fZÔ ßfe »fÔIYfBÊ IYû¨f ¨fÔdQiIYf WX±f¦fb÷YdÀfÔ§ff ³fZ IYSX°fZ SXWX³ff ´fOÞX°ff WX`Ü' SXûdWX°f ³fZ IYWXf dIY 7 SX³f ÀfZ þe°f WXfdÀf»f IYe ±feÜ SXûdWX°f ³fZ IYWXf dIY ·f»fZ WXe ·ffSX°fe¹f MXe¸f ¸fZÔ IYBÊ WX¸ffSXe Qû³fû dU´fÃfe MXe¸fZÔ IYfRYe ¸fþ¶fc°f WX`Ô IYWXf dIY UWX MXe¸f IYe IY¸ff³f ÀfÔ·ff»fIYSX ¶fOÞXZ dÀf°ffSXZ ³f WXûÔ »fZdIY³f UWX MXc³fʸfZÔMX ¸fZÔ AüSX WX¸f EIY IYOÞXZ ¸fbIYf¶f»fZ IYe CX¸¸feQ JbVf WX`ÔÜ SXûdWX°f ³fZ IYWXf, 'MXe¸f IYe IY¸ff³f RZYUdSXMX WX`Ü WXf»ffÔdIY SXûdWX°f IYe SXf¹f IYSX SXWXZ WX`ÔÜ

Aþ»ff³f VffWX: ·ffSX°f IYf Àff¸f³ff RYfg¸fÊ ¸fZÔ ¨f»f SXWXe AfgÀMÑZd»f¹ff ÀfZ B´fûWX (¸f»f¹fZdVf¹ff)Ü A·fe °fIY EIY ·fe þe°f QþÊ ³fWXeÔ IYSX³fZ Uf»fe ·ffSX°fe¹f MXe¸f IYû IY»f Aþ»f³f VffWX IY´f WXfgIYe MXc³fʸfZÔMX IZY AWX¸f ¸f`¨f ¸fZÔ RYf¸fÊ ¸fZÔ ¨f»f SXWXe dUV½f ¨f`Ôd´f¹f³f AfgÀMÑZd»f¹ff IYe IYOÞXe ¨fb³fü°fe IYf Àff¸f³ff IYSX³ff WX`Ü ·ffSX°fe¹f MXe¸f IYû ´fWX»fZ ¸f`¨f ¸fZÔ Aûd»fÔd´fIY ¨f`Ôd´f¹f³f AþZÊÔMXe³ff ÀfZ WXfSX IYf ¸fbÔWX QZJ³ff ´fOÞXf AüSX QcÀfSXZ ¸f`¨f ¸fZÔ CXÀf³fZ BÔ¦»f`ÔOX ÀfZ 1-1 ÀfZ OÑfg JZ»ff dþÀfÀfZ UWX LWX MXe¸fûÔ IZY MXc³fʸfZÔMX ¸fZÔ ¸fWXþ EIY AÔIY ÀfZ ¨fü±fZ À±ff³f ´fSX ¶f³fe WXbBÊ WX`Ü UWXeÔ AfgÀMÑZd»f¹ffBÊ MXe¸f Qû ¸fbIYf¶f»fûÔ ¸fZÔ Qû þe°f ÀfZ °ffd»fIYf ¸fZÔ Vfe¿fÊ ´fSX WX`Ü CXÀf³fZ BÔ¦»f`ÔOX IYû 4-1 ÀfZ þ¶fdIY ¸fZþ¶ff³f ¸f»f¹fZdVf¹ff IYû 3-1 ÀfZ ¸ff°f QeÜ ·ffSX°f IYû A¦fSX MXc³fʸfZÔMX ¸fZÔ ¶f³fZ SXWX³ff WX` °fû ¸fÔ¦f»fUfSX IYû WXfSX CXÀfIYe CX¸¸feQûÔ IYû IYSXfSXf ÓfMXIYf QZ ÀfIY°fe WX`Ü AfgÀMÑZd»f¹ff ³fZ A·fe °fIY ¸fþ¶fc°f MXe¸f CX°ffSXe WX` AüSX CXÀfIZY dJ»ffOÞXe Vff³fQfSX RYfg¸fÊ ¸fZÔ WX`Ô þ¶fdIY ·ffSX°f IYe MXe¸f ÀfSXQfSX dÀfÔWX IYe A¦fbAfBÊ ¸fZÔ A³fb·fUe dJ»ffdOÞX¹fûÔ IZY d¶f³ff ¹fWXfÔ JZ»f³fZ Af¹fe WX`Ü

dVfUf ³fZ ¶f³ff¹ff SXf¿MÑXe¹f SXZIYfgOXÊ, Àfe¸ff ¸fbÓfZ B¸fSXf³f IYe ¹ffQ dQ»ff°fZ WX`Ô IYûWX»fe: VffÀÂfe ´fcd³f¹ff IYf SXf¿MÑX¸fÔOX»f JZ»fûÔ ¸fZÔ þf³ff °f¹f ´fdMX¹ff»ffÜ °fd¸f»f³ffOXb IZY Àfb¶fi¸fd¯f dVfUf ³fZ 22UeÔ RZYOXSXZVf³f IY´f Àfed³f¹fSX EZ±f»fZdMX¢Àf ¨f`Ôd´f¹f³fdVf´f IZY ´fWX»fZ dQ³f Àfû¸fUfSX IYû ¹fWXfÔ ´fb÷Y¿fûÔ IZY ´fû»f Ufg»MX ¸fZÔ JbQ IYf SXf¿MÑXe¹f SXZIYfgOXÊ °fûOÞXf þ¶fdIY Àfe¸ff ´fcd³f¹ff ³fZ ¸fdWX»ffAûÔ IZY ¨f¢IYf RZYÔIY ¸fZÔ ¦fû»OX ¸fZOX»f þe°fIYSX SXf¿MÑX¸fÔOX»f JZ»fûÔ IZY d»fE A´f³fe ÀfeMX »f¦f·f¦f ´f¢IYe IYeÜ ·ffSX°fe¹f ÀfZ³ff ¸fZÔ WXU»fQfSX dVfUf ³fZ 5.15 ¸feMXSX IYe DYÔ¨ffBÊ ´ffSX IYSXIZY 5.14 ¸feMXSX IYf JbQ IYf SXZIYfgOXÊ °fûOÞXf þû CX³WXûÔ³fZ ³fZ°ffþe Àfb·ff¿f SXf¿MÑXe¹f JZ»f ÀfÔÀ±ff³f ¸fZÔ WXe d´fL»fZ Àff»f ¶f³ff¹ff ±ffÜ BÀf SXZIYfgOXÊ IZY ¶ffUþcQ ¹fWX 21 U¿feʹf EZ±f»feMX EERYAfBÊ õfSXf SXf¿MÑX¸fÔOX»f JZ»fûÔ IZY °f¹f dIYE ¢½ffgd»fRYfBÔ¦f ¸ff³fIY 5.45 ¸feMXSX °fIY ´fWXbÔ¨f³fZ ¸fZÔ ³ffIYf¸f SXWXfÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY IbYL dQ³f ´fWX»fZ °fIY ¶fbJfSX ÀfZ ´fedOÞX°f SXWX³fZ IZY IYfSX¯f UWX BÀf QcSXe °fIY ³fWXeÔ ´fWXbÔ¨f ´ffEÜ dVfUf ³fZ IYWXf, d´fL»fZ Qû dQ³fûÔ ÀfZ ¶fbJfSX ±ffÜ

¸f`Ô A·¹ffÀf ¸fZÔ 5.40 ¸feMXSX IcYQ »f¦ff SXWXf ±ffÜ A¦fSX ¸fZSXe dRYMX³fZÀf A¨Le SXWX°fe °fû ¸f`Ô ¢½ffgd»fRYfBÔ¦f IZY IYSXe¶f ´fWXbÔ¨f þf°ffÜ Àfe¸ff VfbøYAf°fe dQ¢IY°fûÔ IZY ¶ffQ ¦fû»OX IYûÀMX SXf¿MÑX¸fÔOX»f JZ»fûÔ IZY d»fE EERYAfBÊ IYe 59 ¸feMXSX IYe QcSXe ´ffSX IYSX³fZ ¸fZÔ ÀfRY»f SXWXeÜ CX³WXûÔ³fZ A´f³fZ AfdJSXe ´fi¹ffÀf ¸fZÔ 61.05 ¸feMXSX ¨f¢IYf RZYÔIYf þû dIY ¸feMX SXZIYfgOXÊ ·fe WX`Ü ¹fWX Àfe¸ff IYf d´fL»fZ Qû U¿fûÊÔ ¸fZÔ ÀfUÊßfZâ ´fiQVfʳf WX`Ü UWX U¿fÊ ¸fZÔ ´fWX»fe ¶ffSX dIYÀfe ´fid°f¹fûd¦f°ff ¸fZÔ ·ff¦f »fZ SXWXe ±feÜ ´fcd³f¹ff IZY ¶ffQ ³fUþe°f IYüSX 57.75 ¸feMXSX IZY Àff±f QcÀfSXZ À±ff³f ´fSX SXWXeÔÜ CX³WXûÔ³fZ BÀfe À±ff³f ´fSX EIY Àf~fWX ´fWX»fZ ·ffSX°fe¹f ¦fifÔ ´fie IZY ´fWX»fZ ¨fSX¯f ¸fZÔ EERYAfBÊ ³ff¸fÊ WXfdÀf»f IYSX d»f¹ff ±ffÜ ¦fûdUÔQ³f »føf¯f³f ³fZ ´fbøY¿fûÔ IYe 5000 ¸feMXSX QüOÞX 13 d¸f³fMX 47.28 ÀfZIZYÔOX ¸fZÔ ´fcSXe IYSXIZY ÀU¯fÊ ´fQIY þe°ff °f±ff ³f¹ff ¸feMX dSXIYfOXÊ ¶f³ff¹ffÜ

WXf»ffÔdIY UWX 13 d¸f³fMX 25 ÀfZIÔYOX IYf SXf¿MÑX¸fÔOX»f ¢½ffgd»fRYfBÔ¦f ¸ff³fIY WXfdÀf»f IYSX³fZ ÀfZ ¨fcIY ¦fEÜ ¸fdWX»ffAûÔ IYe 5000 ¸feMXSX QüOÞX E»f ÀfcdSX¹ff ³fZ 15:46:96 IZY Àf¸f¹f IZY Àff±f þe°feÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY UWX þf³f°fe ±fe dIY 15:09:00 IZY ¢½ffgd»fRYfBÔ¦f ¸ff³fIY IYû WXfdÀf»f IYSX³ff ¸fbdVIY»f WX`Ü CX³fIYe d³f¦ffWX A¶f ¸fdWX»ffAûÔ IYe 10000 ¸feMXSX QüOÞX ¸fZÔ ¢½ffgd»fRYfB IYSX³fZ ´fSX WX`Ü ¸füþcQf ¨f`Ôd´f¹f³f ÀfdSX°ff QZUe IYû ·fe WX`¸fSX ±fiû ¸fZÔ ¦fû»OX ¸fZOX»f þe°f³fZ IZY ¶ffQ d³fSXfVff WXf±f »f¦feÜ CX³WXûÔ³fZ 63.80 ¸feMXSX IYe QcSXe °fIY °ffSX ¦fû»ff RZYÔIYf þû 65.25 ¸feMXSX IZY CX³fIZY ÀfUÊßfZâ ´fiQVfʳf ÀfZ ·fe IY¸f WX`Ü SXf¿MÑX¸fÔOX»f JZ»fûÔ IZY d»fE ¢½ffgd»fRYfBÔ¦f ¸ffIYÊ 68.32 ¸feMXSX SXJf ¦f¹ff WX`Ü BÀf ¨ffSX dQUÀfe¹f ´fid°f¹fûd¦f°ff ¸fZÔ 700 ÀfZ Ad²fIY EZ±f»feMX ·ff¦f »fZ SXWXZ WX`Ô þû dIY ¦fû»OX IYûÀMX JZ»fûÔ IZY d»fE ¨f¹f³f MÑf¹f»f ·fe WX`Ü

IYû»fIYf°ffÜ ·ffSX°fe¹f dIiYIZYMX MXe¸f IZY IYû¨f SXdU VffÀÂfe ³fZ IY~f³f dUSXfMX IYûWX»fe IYe °ffSXeRY IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY IYûWX»fe CX³WXZÔ ´ffdIYÀ°ff³f IYû dUV½f IY´f dþ°ff³fZ Uf»fZ IY~f³f B¸fSXf³f Jf³f IYe ¹ffQ dQ»ff°fZ WX`ÔÜ VffÀÂfe ³fZ IYWXf, dUSXfMX IZY d»fE A·fe ÀfRYSX VfbøY WXbAf WX`Ü UWX A·fe ·fe IYfRYe ¹fbUf WX`Ô »fZdIY³f BÀfIZY ¶ffUþcQ UWX ßfZâ dJ»ffdOÞX¹fûÔ ¸fZÔ þ¦fWX ¶f³ff ¨fbIZY WX`ÔÜ UWX Af¦fZ ¶fPÞXIYSX ³fZ°fÈ°U IYSX³ff ¨ffWX°fZ WX`ÔÜ UWX ¸fbÓfZ B¸fSXf³f Jf³f IYe ¹ffQ dQ»ff°fZ WX`ÔÜ UWX IYfRYe ¹fbUf WX`Ô »fZdIY³f CX³f¸fZÔ B¸fSXf³f IZY IbYL ¦fb¯f WX`Ô, JfÀf°füSX ´fSX MXe¸f IYf ³fZ°fÈ°U IYSX³fZ IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ UWX B¸fSXf³f þ`ÀfZ WX`ÔÜ U»OXÊ ³f¸¶fSX-1 U³fOXZ ¶f»»fZ¶ffþ IYûWX»fe ³fZ WXf»f WXe ¸fZÔ QdÃf¯f ARiYeIYf IZY dJ»ffRY WXbBÊ U³fOXZ ÀfeSXeþ ¸fZÔ 500 SX³f ¶f³ffE ±fZÜ UWX ¹fWX ¸fbIYf¸f WXfdÀf»f IYSX³fZ Uf»fZ ´fWX»fZ ¶f»»fZ¶ffþ ¶f³fZ WX`ÔÜ B¸fSXf³f AüSX IYûWX»fe IZY ¶fe¨f IYe Àf¸ff³f°ffAûÔ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ´fcLZ þf³fZ ´fSX VffÀÂfe ³fZ IYWXf, IYûWX»fe AüSX B¸fSXf³f ¸fZÔ OXfgd¸f³fZMX IYSX³fZ IYe Ãf¸f°ff ±feÜ Qû³fûÔ ´fid°fÀ´f²ffÊ IYSX³ff þf³f°fZ ±fZÜ ¸ffWXü»f þ`Àff ·fe WXû, Qû³fûÔ »fOÞX³ff þf³f°fZ WX`ÔÜ IYûWX»fe ¸ff³f°fZ WX`Ô dIY UWX A´f³fe IYfd¶fd»f¹f°f

QcÀfSXZ dJ»ffdOÞX¹fûÔ ¸fZÔ ·fe ÀfÔ¨ffdSX°f IYSX ÀfIY°fZ WX`Ô AüSX ¹fWXe B¸fSXf³f IYe ·fe Àfû¨f ±feÜ IYûWX»fe dRY»fWXf»f U³fOXZ SX`ÔdIÔY¦f ¸fZÔ Qbd³f¹ff IZY ³fÔ¶fSX EIY ¶f»»fZ¶ffþ WX`ÔÜ ÀffCX±f ARiYeIYf IZY dJ»ffRY LWX ¸f`¨fûÔ IYe U³fOXZ ÀfeSXeþ ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ 558 SX³f ¶f³ffEÜ UWX dIYÀfe dõ´fÃfe¹f U³fOXZ ÀfeSXeþ ¸fZÔ 500 ¹ff CXÀfÀfZ ª¹ffQf SX³f ¶f³ff³fZ Uf»fZ ´fWX»fZ ¶f»»fZ¶ffþ ¶f³f ¦fEÜ BÀf ÀfeSXeþ ¸fZÔ IYûWX»fe ³fZ °fe³f ÀfZÔ¨fbSXe AüSX EIY WXfRY ÀfZÔ¨fbSXe ·fe »f¦ff¹feÜ ¹fWX dIYÀfe ·fe ·ffSX°fe¹f ¶f»»fZ¶ffþ IYf ÀfUÊßfZâ ´fiQVfʳf SXWXfÜ IYûWX»fe AüSX B¸fSXf³f IYe Àf¸ff³f°ffAûÔ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ¶ff°f IYSX°fZ WXbE VffÀÂfe ³fZ IYWXf, ´fdSXdÀ±fd°f¹ffÔ ¨ffWXZ þ`Àfe ·fe WXûÔ IYûWX»fe ·fe B¸fSXf³f IYe °fSXWX A´f³ff ´fi·ffU LûOÞX³ff ¨ffWX°fZ WX`ÔÜ ekuflag jktiwr lEiknd] izdk”kd] eqnzd o Lokeh ds fy, jktiwr izl s ] 216 ,y-vkbZ-th lS-4@,] vkokl fodkl dkWyksuh] cksnyk] vkxjk&7 ls Nik rFkk dk;kZy; nSfud nhi'khy Hkkjr ngrksjk] vkxjk&7 ls izdkf'kr A lEiknd % ekuflag jktiwr eks- 9897071357 iksLVy jftLVsª’ku ua-&,-th-108@2011&2013 Email:-deepsheel_bharat@rediffmail.com

06 march 2018  
06 march 2018  
Advertisement