Page 1

Af¦fSXf, dUIiY¸f ÀfÔU°f 2076 ¸ff¦fÊVfe¿fÊ Vfb¢»f Aá¸fe, ¶fb²fUfSX 04 dQÀf¸¶fSX X 2019

nhi’khy Hkkjr 5

¶f`ÔIYûÔ IZY dU»f¹f ÀfZ IYûBÊ ³füIYSXe ³fWXeÔ þfE¦fe, ¦fifWXIYûÔ IYû ¶fZWX°fSX ÀfbdU²ffEÔ d¸f»fZÔ¦fe : ÀfSXIYfSX

6

WX¸ffSXe ÀfSXIYfSX ³fZ ¦ffÔU AüSX VfWXSX IYf ·fZQ J°¸f dIY¹ff WX`: ¹fû¦fe AfdQ°¹f³ff±f

8

R.N.I. No. UPHIN/2008/26902 U¿fÊ-12 AÔIY 13 IYe¸f°f 1 ÷Y´f¹ff ´fÈâ 08

¸fZÀÀfe ³fZ dSXIYfOXÊ LNXe ¶ffSX RYeRYf IZY ÀfUÊßfZâ dJ»ffOÞXe IYf ´fbSXÀIYfSX þe°ff

d¨fQÔ¶fSX¸f IYe þ¸ff³f°f ¹ffd¨fIYf ´fSX IYfÔ¦fiZÀf IZY UfgIYAfCXMX IZY ¶fe¨f EÀf´feþe SC ¶fb²fUfSX IYû Àfb³ffE¦ff R`YÀf»ff A¸fZÔOX¸fZÔMX d¶f»f SXfª¹fÀf·ff ¸fZÔ ´ffÀf, VffWX ³fZ ¨fb³f-¨fb³fIYSX dQ¹ff IYfÔ¦fiZÀf IZY AfSXû´fûÔ IYf þUf¶f ³fBÊ dQ»»fe, ¹fc³feUf°ffÊÜ »fûIYÀf·ff IZY ¶ffQ SXfª¹fÀf·ff ³fZ ·fe EÀf´feþe A¸fZÔOX¸fZÔMX d¶f»f IYû ¸fÔþcSXe QZ Qe WX`Ü d¶f»f ´fSX ¨f¨ffÊ IYf þUf¶f QZ°fZ WXbE ¦fÈWX ¸fÔÂfe Ad¸f°f VffWX ³fZ IYfÔ¦fiZÀf IZY AfSXû´fûÔ AüSX AfVfÔIYfAûÔ IYf ¨fb³f-¨fb³fIYSX þUf¶f dQ¹ff AüSX ´fcLf dIY EÀf´feþe ÀfbSXÃff IYe WXe dþQ ¢¹fûÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY EÀf´feþe IYf BÀ°fZ¸ff»f ÀMXZMXÀf dÀfÔ¶f»f IZY d»fE ³fWXeÔ WXû ÀfIY°ffÜ VffWX ³fZ IYWXf dIY ¦ffÔ²fe ´fdSXUfSX IYe ÀfbSXÃff WXMXfBÊ ³fWXeÔ ¦fBÊ WX` ¶fd»IY ¶fQ»fe ¦fBÊ WX`Ü BÀf QüSXf³f CX³WXûÔ³fZ IZYSX»f ¸fZÔ ¶feþZ´fe AüSX AfSXEÀfEÀf IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ IYe SXfþ³fed°fIY WX°¹ff IYû »fZIYSX »fZµMX ´fSX ·fe °f¦fOÞXf WX¸f»ff ¶fû»ffÜ IYfÔ¦fiZÀf ÀfQÀ¹fûÔ IZY UfgIYAfCXMX IZY ¶fe¨f ¸fÔ¦f»fUfSX IYû ¹fWX d¶f»f SXfª¹fÀf·ff ¸fZÔ ·fe ´ffÀf WXû ¦f¹ffÜ 'd¶f»f ¦ffÔ²fe ´fdSXUfSX IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SXJIYSX »ff³fZ IYf AfSXû´f ¦f»f°f' ¦fÈWX ¸fÔÂfe Ad¸f°f VffWX ³fZ IYWXf, 'd¶f»f ´fPÞX³fZ IZY ¶ffQ ·fe ÀfQÀ¹fûÔ ¸fZÔ IbYL ·fifÔd°f WX`, þ³f°ff ¸fZÔ ·fe WX`, ¸fedOX¹ff ¸fZÔ ·fe WX`Ü IbYL »fû¦f IYWX SXWXZ WX`Ô dIY BÀf d¶f»f IYû EIY ´fdSXUfSX IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SXJIYSX »ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¦ffÔ²fe ´fdSXUfSX IZY 3 ÀfQÀ¹fûÔ IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SXJIYSX »ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü EZÀff ³fWXeÔ WX`Ü BÀf d¶f»f AüSX ¦ffÔ²fe ´fdSXUfSX IYe EÀf´feþe ÀfbSXÃff IZY ¶fe¨f IYûBÊ ÀfÔ¶fÔ²f ³fWXeÔ WX`Ü' '´fWX»fZ IZY ¨ffSXûÔ ¶fQ»ffU EIY ´fdSXUfSX IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SXJIYSX WXbE' ¦ffÔ²fe ´fdSXUfSX ´fSX ÀMXZMXÀf dÀfÔ¶f»f IZY d»fE EÀf´feþe ÀfbSXÃff SXJ³fZ IYf AfSXû´f »f¦ff°fZ WXbE Ad¸f°f VffWX ³fZ IYWXf, 'EÀf´feþe EZ¢MX ¸fZÔ 4 ¶ffSX ´fdSXU°fʳf WXbAfÜ ¹fWX ´ffÔ¨fUfÔ WX`Ü 5UfÔ ´fdSXU°fʳf dIYÀfe ´fdSXUfSX IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SXJIYSX ³fWXeÔ dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü CXÀfÀfZ ´fWX»fZ WXe Àf¸feÃff IYSXIZY CX³WXZÔ ÀfeAfSX´feERY þZOX ´»fÀf ÀfbSXÃff Qe ¦fBÊ þû EEÀfE»f AüSX EZÔ¶fb»fZÔÀf IZY Àff±f WX`Ü ¹fWX 24 §fÔMXZ WX`Ü ¹fWX QZVf ¸fZÔ dIYÀfe ½¹fdöY IYû Qe ¦fBÊ ÀfUûʨ¨f ÀfbSXÃff WX`Ü AÀf»f ¸fZÔ d´fL»fZ ¨ffSXûÔ ´fdSXU°fʳf EIY ´fdSXUfSX IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SXJIYSX dIYE ¦fE ±fZÜ' 'ÀfbSXÃff ÀMXZMXÀf dÀfÔ¶f»f ³fWXeÔ, SPG IYe WXe dþQ ¢¹fûÔ?' Ad¸f°f VffWX ³fZ IYWXf, 'ÀfbSXÃff IY·fe ÀMXZMXÀf dÀfÔ¶f»f ³fWXeÔ WXû ÀfIY°ff WX`Ü EÀf´feþe WXe ¢¹fûÔ? WXû ÀfIY°ff WX` dIY QZVf IZY ´fi²ff³f¸fÔÂfe ÀfZ ª¹ffQf dIYÀfe Af¸f AfQ¸fe IYû J°fSXf WXûÜ SXf¸f ¸fÔdQSX AfÔQû»f³f IZY UöY AVfûIY

dÀfÔ§f»f IYû °f°IYf»fe³f ´fi²ff³f¸fÔÂfe ÀfZ ·fe ª¹ffQf J°fSXf ±ff »fZdIY³f CX³WXZÔ EÀf´feþe ³fWXeÔ d¸f»feÜ EÀf´feþe ´fi²ff³f¸fÔÂfe IZY d»fE ¶f³fe WX`Ü' CX³WXûÔ³fZ Af¦fZ IYWXf, 'A¶f IYûBÊ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fWXeÔ SXWX°ff WX` °fû ¶ffQ ¸fZÔ ·fe CXÀfZ EÀf´feþe ÀfbSXÃff d¸f»fZ¦fe, EZÀff ³fWXeÔ ¨f»f°ffÜ ³fSXZÔQi ¸fûQe BÀf QZVf IZY ´fi²ff³f¸fÔÂfe WX`Ô, CX³WXZÔ WXe EÀf´feþe ÀfbSXÃff d¸f»fZ¦feÜ þWXfÔ °fIY J°fSXZ IYe ¶ff°f WX` °fû ¦ffÔ²fe ´fdSXUfSX WXe ¢¹fûÔ, ¦ffÔ²fe ´fdSXUfSX Àf¸fZ°f 130 IYSXûOÞX ³ff¦fdSXIYûÔ IYe ÀfbSXÃff IYe dþ¸¸fZQfSXe ÀfSXIYfSX IYe WX`, SXfª¹f ÀfSXIYfSX IYe WX`Ü »fZdIY³f WX¸fZÔ °fû dÀfRYÊ EÀf´feþe ¨ffdWXE, ¹fWX dþQ Àf¸fÓf ¸fZÔ ³fWXeÔ Af°feÜ' '¦ffÔ²fe ´fdSXUfSX IYe ÀfbSXÃff ¸fZÔ UWXe þUf³f þû IY·fe SPG ¸fZÔ ±fZ' ¦fÈWX ¸fÔÂfe ³fZ IYWXf dIY ¦ffÔ²fe ´fdSXUfSX IYe ÀfbSXÃff ¸fZÔ þû þUf³f °f`³ff°f WX`Ô UZ IY·fe EÀf´feþe ¸fZÔ ·fe SXWX ¨fbIZY WX`Ô, BÀfd»fE ÀfbSXÃff ÀfZ Àf¸fÓfü°ff IZY AfSXû´f d³fSXf²ffSX WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, 'EÀf´feþe ¸fZÔ 33 ´fid°fVf°f ¶feEÀfERY ÀfZ, 33 ÀfZ 34 ´fid°fVf°f ÀfeAfSX´feERY ÀfZ, 17 ´fid°fVf°f ÀfeAfBÊEÀfERY ÀfZ, AfBÊMXe¶fe´fe ÀfZ 9 ´fid°fVf°f AüSX A³¹f SXfª¹fûÔ IYe ´fbd»fÀf ÀfZ 1 ´fid°fVf°f þUf³f WX`ÔÜ 5 Àff»f ¶ffQ B³WXZÔ B³fIZY ÀfÔ¦fNX³f ¸fZÔ Uf´fÀf ·fZþ dQ¹ff þf°ff WX`Ü ¦ffÔ²fe ´fdSXUfSX IZY °fe³fûÔ ÀfQÀ¹fûÔ IYe ÀfbSXÃff ¸fZÔ UWXeÔ »fû¦f »f¦ffE ¦fE WX`Ô þû IY·fe EÀf´feþe ¸fZÔ SXWX ¨fbIZY WX`ÔÜ EÀf´feþe IYUSX dÀfRYÊ ´fi²ff³f¸fÔÂfe IZY d»fE WX` AüSX CX³fIZY d»fE WXe WXû³ff ¨ffdWXEÜ' SXfþ³fed°fIY ¶fQ»fZ IZY AfSXû´fûÔ IYû dIY¹ff JfdSXþ Ad¸f°f VffWX ³fZ IYWXf, 'IYWXf þf SXWXf WX` dIY SXfþ³fed°fIY ¶fQ»fZ IZY d»fE ¹fWX EZ¢MX »ff¹ff þf SXWXf WX`Ü ¹fWX ¦f»f°f WX`Ü BÀfÀfZ A¦fSX dIYÀfe IYû ³fbIYÀff³f WXû¦ff °fû ³fSXZÔQi ¸fûQe IYû WXû¦ffÜ þ¶f UWX ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fWXeÔ SXWXZÔ¦fZ °fû CX³WXZÔ EÀf´feþe ÀfbSXÃff ³fWXeÔ d¸f»fZ¦fe, A³fÔ°fIYf»f °fIY ³fWXeÔ d¸f»fZ¦feÜ' CX³WXûÔ³fZ IYWXf, 'IYfÔ¦fiZÀf IZY ÀfQÀ¹f ¶fWXb°f ª¹ffQf

B¸fûVf³f»f WXû ¦fE dIY ÀfbSXÃff IZY Àff±f dJ»fUfOÞX WXû SXWXf WX`Ü BÀf QZVf ¸fZÔ dÀfRYÊ ¦ffÔ²fe ´fdSXUfSX IYe ÀfbSXÃff ³fWXeÔ WXû ÀfIY°feÜ' '¦ffÔ²fe ´fdSXUfSX IYû UWX ÀfbSXÃff þû SXf¿MÑX´fd°f, ¦fÈWX ¸fÔÂfe AüSX SXÃff ¸fÔÂfe IZY ´ffÀf' ¦fÈWX ¸fÔÂfe VffWX ³fZ IYWXf, 'WX¸f ´fdSXUfSX IYf dUSXû²f ³fWXeÔ IYSX SXWXZ WX`Ô ¶fd»IY ´fdSXUfSXUfQ IYf IYSX SXWXZ WX`ÔÜ ´fdSXUfSXUfQ ·fe EIY A½¹fUÀ±ff WX` AüSX WX¸f BÀfIYf ´fbSXþûSX dUSXû²f IYSX°fZ SXWXZ WX`ÔÜ' BÀf QüSXf³f IbYL IYfÔ¦fiZÀf ÀfQÀ¹fûÔ ³fZ MXûIYf dIY ¦ffÔ²fe ´fdSXUfSX IZY 2 ÀfQÀ¹fûÔ IYe VfWXfQ°f WXbBÊ ±feÜ VffWX ³fZ IYWXf, 'ÀfbSXÃff WXMXfBÊ ³fWXeÔ ¦fBÊ WX` ¶fd»IY ¶fQ»fe ¦fBÊ WX`Ü CX³WXZÔ UWX ÀfbSXÃff Qe ¦fBÊ WX` þû SXÃff ¸fÔÂfe IZY ´ffÀf WX`, ¦fÈWX ¸fÔÂfe IZY ´ffÀf WX`, SXf¿MÑX´fd°f IZY ´ffÀf WX`Ü QZVf IYe Àf¶fÀfZ ¶fOÞXe ³ff¦fdSXIY ÀfbSXÃff CX³WXZÔ Qe ¦fBÊ WX`Ü þZOX ´»fÀf, dUQ EEÀfE»f AüSX dUQ EZÔ¶fb»fZÔÀfÜ' CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY SXfþeU ¦ffÔ²fe IYe WX°¹ff IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ Af¹fû¦f IYe dSX´fûMXÊ ³fZ ¹fWX IYWXf ±ff dIY ´f¹ffÊ~ ÀfbSXÃff dQE ¶f¦f`SX EÀf´feþe ÀfbSXÃff WXMXfBÊ ¦fBÊ ±fe BÀfd»fE CX³fIYe ÀfbSXÃff ÀfZ Àf¸fÓfü°ff WXbAfÜ WX¸f EZÀff ³fWXeÔ IYSX SXWXZ WX`ÔÜ IZYSX»f ¸fZÔ SXfþ³fed°fIY WX°¹ffAûÔ ´fSX VffWX IZY WX¸f»fZ ÀfZ »fZµMX IYf WXÔ¦ff¸ff BÀf QüSXf³f Ad¸f°f VffWX ³fZ IZYSX»f ¸fZÔ ¶feþZ´fe AüSX AfSXEÀfEÀf IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ IYe WX°¹ffAûÔ IZY ¶fWXf³fZ »fZµMX ´fSX ·fe °feJf WX¸f»ff ¶fû»ffÜ BÀf ´fSX »fZµMX IZY ÀffÔÀfQ A´f³fe ÀfeMXûÔ ´fSX WXûIYSX dUSXû²f þ°ff³fZ »f¦fZÜ VffWX ³fZ IYWXf, 'SXfþ³fed°fIY ¶fQ»fZ IYe ·ffU³ff IZY °fWX°f IZYSX»f ¸fZÔ ¶feþZ´fe, AfSXEÀfEÀf IZY 120 IYf¹fÊIY°ffÊ ¸ffSX dQE, Àfe´feE¸f IYû °fû ´fûd»fdMXIY»f UZÔOXZMXf IYe ¶ff°f IYSX³fZ IYf °fû WXIY WXe ³fWXeÔ WX`Ü' BÀf ´fSX »fZµMX IZY ÀfQÀ¹f dUSXû²f þ°ff³fZ »f¦fZ AüSX dIYÀfe ÀfQÀ¹f ³fZ ¹fWX IYWXf dIY IZYSX»f ¸fZÔ IY¸¹fbd³fÀMX ´ffMXeÊ IZY IYf¹fÊIY°ffÊ ·fe ¸ffSXZ ¦fEÜ BÀf ´fSX VffWX ³fZ IYWXf dIY IZYSX»f ¸fZÔ ÀfSXIYfSX ¨ffWXZ »fZµMX IYe WXû ¹ff IYfÔ¦fiZÀf IYe, ¶feþZ´fe AüSX ÀfÔ§f IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ IYe WX°¹ffEÔ WXû°fe WX`ÔÜ VffWX ³fZ IYWXf, 'WXû ÀfIY°ff WX` dIY ¸fZSXe ¶ff°f dIYÀfe IYû IYMXb »f¦fZ »fZdIY³f ¹fWX Àf¨f WX`Ü IY¸¹fcd³fÀMX ´ffMXeÊ IZY IYf¹fÊIY°ffÊ ·fe ¸ffSXZ ¦fE »fZdIY³f WX¸f VffÀf³f ¸fZÔ ³fWXeÔ WX`ÔÜ IZYSX»f ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf IYf VffÀf³f IYû ¨ffWXZ »fZµMX IYf, »fZdIY³f ¸ffSXZ þf°fZ WX`Ô ¶feþZ´fe IZY IYf¹fÊIY°ffÊÜ'

³f¹fe dQ»»feÜ AfBÊE³fE¢Àf ¸fedOX¹ff ²f³f Vfû²f³f ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ þZ»f ¸fZÔ ¶fÔQ ´fcUÊ dUØf ¸fÔÂfe ´fe d¨fQÔ¶fSX¸f IYe þ¸ff³f°f ¹ffd¨fIYf ´fSX CX¨¨f°f¸f ³¹ff¹ff»f¹f ¶fb²fUfSX IYû A´f³ff R`YÀf»ff Àfb³ff¹fZ¦ffÜ d¨fQÔ¶fSX¸f ³fZ CX³fIYe þ¸ff³f°f ¹ffd¨fIYf JfdSXþ IYSX³fZ IZY dQ»»fe CX¨¨f ³¹ff¹ff»f¹f IZY 15 ³fUÔ¶fSX IZY R`YÀf»fZ IYû Vfe¿fÊ AQf»f°f ¸fZÔ ¨fb³fü°fe Qe WX`Ü ³¹ff¹f¸fcd°fÊ AfSX ·ff³fb¸fd°f, ³¹ff¹f¸fcd°fÊ E EÀf ¶fû´f³³ff AüSX ³¹ff¹f¸fcd°fÊ FYd¿fIZYVf SXf¹f IYe ´feNX ³fZ 28 ³fUÔ¶fSX IYû ´fcUÊ dUØf ¸fÔÂfe ´fe d¨fQÔ¶fSX¸f IYe þ¸ff³f°f ¹ffd¨fIYf ´fSX Àfb³fUfBÊ ´fcSXe IYe ±feÜ ´feNX ³fZ IYWXf ±ff dIY BÀf ´fSX R`YÀf»ff ¶ffQ ¸fZÔ Àfb³ff¹ff þf¹fZ¦ffÜ IYfÔ¦fiZÀf IZY BÀf 74 U¿feʹf ³fZ°ff IYe þ¸ff³f°f A´fe»f ´fSX Àfb³fUfBÊ IZY QüSXf³f ´fiU°fʳf d³fQZVff»f¹f IYe AûSX ÀfZ Àffg»fedÀfMXSX þ³fSX»f °fb¿ffSX ¸fZWX°ff ³fZ QfUf dIY¹ff ±ff dIY ´fcUÊ dUØf ¸fÔÂfe dWXSXfÀf°f ¸fZÔ WXû³fZ IZY ¶ffUþcQ ¸fWX°U´fc¯fÊ ¦fUfWXûÔ ´fSX A´f³ff ‘´fi·ffU’ SXJ°fZ WX`Ô þ¶fdIY ´fcUÊ dUØf ¸fÔÂfe IYf IYWX³ff ±ff dIY þfÔ¨f EþZ³Àfe BÀf °fSXWX IZY d³fSXf²ffSX AfSXû´f »f¦ffIYSX CX³fIYe ´fid°fâf AüSX IYdSX¹fSX ‘¶f¶ffÊQ’ ³fWXeÔ IYSX ÀfIY°fe WX`Ü d¨fQÔ¶fSX¸f IYe þ¸ff³f°f ¹ffd¨fIYf IYf dUSXû²f IYSX°fZ WXb¹fZ ¸fZWX°ff ³fZ IYWXf ±ff dIY ²f³f Vfû²f³f þ`Àff A´fSXf²f ¦fÔ·feSX dIYÀ¸f IYf WX` AüSX ¹fWX dÀfRYÊ QZVf IYe A±fʽ¹fUÀ±ff IYû WXe ³fWXeÔ ´fi·ffdU°f IYSX°ff ¶fd»IY ½¹fUÀ±ff IZY ´fid°f þ³f°ff IZY dUV½ffÀf IYû OX¦f¸f¦ff°ff WX`Ü ¸fZWX°ff IYf IYWX³ff ±ff dIY þfÔ¨f IZY QüSXf³f d³fQZVff»f¹f ³fZ 12 ¶f`ÔIY Jf°fûÔ IYe ´fWX¨ff³f IYe WX` dþ³f¸fZÔ BÀf A´fSXf²f ÀfZ d¸f»fe SXIY¸f þ¸ff IYe ¦f¹fe AüSX EþZ³Àfe IZY ´ffÀf EZÀfe 12 ÀfÔ´fdØf¹fûÔ IYf ·fe ¶¹fûSXf WX` dþ³WXZÔ IYBÊ QcÀfSXZ QZVfûÔ ¸fZÔ JSXeQf ¦f¹ff WX`Ü ´fiU°fʳf d³fQZVff»f¹f ³fZ QfUf dIY¹ff ±ff dIY d¨fQÔ¶fSX¸f ³fZ kd³fþe »ff·fl IZY d»f¹fZ dUØf

¸fÔÂfe IZY k´fi·ffUVff»fe IYf¹ffÊ»f¹fl IYf BÀ°fZ¸ff»f dIY¹ff AüSX BÀf A´fSXf²f IYe SXIY¸f IYû WXOÞX´f ¦f¹fZÜ d³fQZVff»f¹f ³fZ ¹fWX ·fe QfUf dIY¹ff ±ff dIY ´fcUÊ IZY³Qie¹f ¸fÔÂfe WXû³fZ IYe UþWX ÀfZ d¨fQÔ¶fSX¸f ¶fWXb°f WXe ¨f°fbSX AüSX ´fi·ffUVff»fe ½¹fdöY WX`Ô AüSX BÀf Àf¸f¹f CX³fIYe CX´fdÀ±fd°f WXe ¦fUfWXûÔ IYû ·f¹f·fe°f IYSX³fZ IZY d»f¹fZ IYfRYe WX`Ü d¨fQÔ¶fSX¸f IYe AûSX ÀfZ UdSXâ Ad²fUöYf IYd´f»f dÀf¶¶f»f ³fZ Q»fe»f Qe ±fe dIY CX³WXZÔ kA³fbd¨f°f °fSXeIZYl ÀfZ d´fL»fZ 99 dQ³f ÀfZ dÀfRYÊ BÀfd»fE þZ»f ¸fZÔ SXJf ¦f¹ff WX` ¢¹fûÔdIY UWX AfBÊE³fE¢Àf ¸fedOX¹ff ²f³f Vfû²f³f ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ¸fb£¹f AfSXû´fe IYfd°fÊ d¨fQÔ¶fSX¸f IZY d´f°ff WX`Ô AüSX BÀf ¸ff¸f»fZ ÀfZ CX³WXZÔ þûOÞX³fZ IZY d»f¹fZ CX³fIZY dJ»ffRY kEIY ·fe Àffùfl ³fWXeÔ WX`Ü d¨fQÔ¶fSX¸f IYû ´fWX»fe ¶ffSX AfBÊE³fE¢Àf ¸fedOX¹ff ·fiáf¨ffSX ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ Àfe¶feAfBÊ ³fZ 21 A¦fÀ°f IYû d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff ±ffÜ BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ CX³WXZÔ Vfe¿fÊ AQf»f°f ³fZ 22 A¢MXc¶fSX IYû þ¸ff³f°f QZ Qe ±feÜ BÀfe QüSXf³f 16 A¢MXc¶fSX IYû ´fiU°fʳf d³fQZVff»f¹f ³fZ AfBÊE³fE¢Àf ¸fedOX¹ff ·fiáf¨ffSX ¸ff¸f»fZ ÀfZ d¸f»fe SXIY¸f ÀfZ ÀfÔ¶fÔd²f°f ²f³f Vfû²f³f IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ d¨fQÔ¶fSX¸f IYû d¦fSXµ°ffSX IYSX d»f¹ffÜ ´fcUÊ dUØf ¸fÔÂfe BÀf Àf¸f¹f 11 dQÀfÔ¶fSX °fIY IZY d»f¹fZ ³¹ffd¹fIY dWXSXfÀf°f ¸fZÔ WX`ÔÜ Àfe¶feAfBÊ ³fZ 15 ¸fBÊ, 2017 IYû EIY ¸ff¸f»ff QþÊ dIY¹ff ±ff dþÀf¸fZÔ AfSXû´f ±ff dIY 2007 ¸fZÔ °f°IYf»fe³f dUØf ¸fÔÂfe ´fe d¨fQÔ¶fSX¸f IZY IYf¹fÊIYf»f IZY QüSXf³f dUQZVfe d³fUZVf ÀfÔUðʳf ¶fûOXÊ õfSXf AfBÊE³fE¢Àf ¸fedOX¹ff Àf¸fcWX IYû 305 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYf dUQZVfe d³fUZVf ´fif~ IYSX³fZ IYe ¸fÔþcSXe QZ³fZ ¸fZÔ Ad³f¹fd¸f°f°ffEÔ WXb¹feÔÜ BÀfIZY ¶ffQ ´fiU°fʳf d³fQZVff»f¹f ³fZ ·fe ²f³f Vfû²f³f IYf ¸ff¸f»ff QþÊ dIY¹ffÜ


Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

ÀfÔ´ffQIYe¹f

¶fQfÊV°f ÀfZ ¶ffWXSX °fZ»fÔ¦ff³ff IZY WX`QSXf¶ffQ ¸fZÔ EIY ´fVfb d¨fdIY°ÀfIY ¹fbU°fe IZY Àff±f Àff¸fcdWXIY ¶f»ff°IYfSX AüSX CXÀfIYe WX°¹ff IZY ¶ffQ CXÀfZ dþÔQf þ»ff dQE þf³fZ IYe §fMX³ff ³fZ QZVf IYû dWX»ff IYSX SXJ dQ¹ff WX`Ü ÀfOÞXIY ÀfZ »fZIYSX ÀfÔÀfQ °fIY BÀf ´fSX AfIiYûVf ·fOÞXIY CXNXf WX`Ü BÀf WXfQÀfZ ³fZ EIY ¶ffSX dRYSX Àff°f Àff»f ´fbSXf³fZ d³f·fʹff IYfÔOX IYe ¹ffQ dQ»ff Qe WX`Ü Afþ WXSX QZVfUfÀfe IZY ·fe°fSX ¹fWX ÀfUf»f WX` dIY AfdJSX WX¸ffSXf dÀfÀMX¸f NXeIY CXÀfe °fSXWX IZY WXfQÀfZ ·fe ¢¹fûÔ ³fWXeÔ SXûIY ´ff SXWXf WX`? dþÀf dQ³f WX`QSXf¶ffQ IYe §fMX³ff §fMXe CXÀfIZY NXeIY EIY dQ³f ´fWX»fZ ÓffSXJÔOX IYe SXfþ²ff³fe SXfÔ¨fe ¸fZÔ ¶ffSXWX »fû¦fûÔ ³fZ ½¹fÀ°f ÀfOÞXIY ÀfZ EIY »fOÞXIYe IYû CXNXfIYSX CXÀfIZY Àff±f Àff¸fcdWXIY ¶f»ff°IYfSX dIY¹ffÜ B³f Qû³fûÔ §fMX³ffAûÔ ´fSX þ¶f ¶fUf»f ¸f¨ff °fû Qû¿fe ´fIYOÞX d»fE ¦fE AüSX °fZ»fÔ¦ff³ff Uf»fZ ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ °fe³f ´fbd»fÀfIYd¸fʹfûÔ IYû ÀfÀ´fZÔOX IYSX dQ¹ff ¦f¹ffÜ Vfe§fi Àfb³fUfBÊ IZY d»fE EIY RYfÀMX MÑ`IY IYûMXÊ ·fe ¦fdNX°f IYSX dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü »fZdIY³f ¹fWX ´fiV³f A´f³fe þ¦fWX IYf¹f¸f WX` dIY WX¸ffSXZ VfWXSX ¸fdWX»ffAûÔ IZY d»fE A¶f ·fe B°f³fZ AÀfbSXdÃf°f ¢¹fûÔ WX`Ô? AfdJSX ¢¹fûÔ UZ OXSX-OXSX IYSX dþÔQf SXWX³fZ IYû ¸fþ¶fcSX WX`Ô? d´fL»fZ Àff»f AfE ±ffg¸fÀf³f SXfg¹fMXÀfÊ RYfCXÔOXZVf³f IZY EIY ÀfUZÊ ³fZ ´fcSXe Qbd³f¹ff ¸fZÔ ·ffSX°f IYû ¸fdWX»ffAûÔ IZY d»fE Àf¶fÀfZ J°fSX³ffIY AüSX AÀfbSXdÃf°f QZVf ¶f°ff¹ff ±ffÜ Àf¨ffBÊ ¹fWX WX` dIY WX¸ffSXe ½¹fUÀ±ff ¸fdWX»ff ÀfbSXÃff IZY ´fid°f þSXf ·fe ÀfÔUZQ³fVfe»f ³fWXeÔ WX`Ü d³f·fʹff IYfÔOX IZY ¶ffQ IYBÊ IYf³fc³fûÔ ¸fZÔ AWX¸f ¶fQ»ffU dIYE ¦fEÜ ´fMÑûd»fÔ¦f ÀfZ »fZIYSX ERYAfBÊAfSX IZY °füSX-°fSXeIYûÔ AüSX MÑ`dRYIY ½¹fUÀ±ff °fIY ¸fZÔ RZYSX¶fQ»f dIYE ¦fEÜ ´fbd»fÀf IYe Àfû¨f ¶fQ»f³fZ IYû »fZIYSX ·fe IYfRYe ¹fûþ³fûÔ ¶f³ffBÊ ¦fBÊÔÜ 2013 IZY IZYÔQie¹f ¶fþMX ¸fZÔ d³f·fʹff RÔYOX ³ff¸f ÀfZ 100 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYf ´fifU²ff³f dIY¹ff ¦f¹ff ±ff, dþÀfIYe SXfdVf ¶fPÞXIYSX A·fe 300 IYSXûOÞX WXû ¨fbIYe WX`Ü B³f ¶fQ»ffUûÔ IYf ¸fIYÀfQ EZÀfZ BÔ°fþf¸f IYSX³ff ±ff dIY ¸fdWX»ffEÔ §fSX ÀfZ ¶ffWXSX ÀfbSXdÃf°f SXWX ÀfIZYÔÜ QZVf ¸fZÔ 600 EZÀfZ IZYÔQi Jû»fZ þf³fZ ±fZ, þWXfÔ EIY WXe L°f IZY ³fe¨fZ ´fedOÞX°f ¸fdWX»ff IYû d¨fdIY°Àff, IYf³fc³fe ÀfWXf¹f°ff AüSX ¸f³fûU`Äffd³fIY ´fSXf¸fVfÊ WXfdÀf»f WXû ÀfIZYÜ ÀffUÊþd³fIY þ¦fWXûÔ ´fSX ÀfeÀfeMXeUe I`Y¸fSXZ »f¦ff³fZ, ¸fdWX»ff ±ff³fûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¶fPÞXf³fZ AüSX ³fBÊ WXZ»´f»ffB³fZÔ VfbøY IYSX³fZ IYe ¶ff°f ·fe IYWXe ¦fBÊÜ ¸f¦fSX B³f Àf¶f IYf ³f°feþf ¢¹ff d³fIY»ff? ¹fWXe dIY °fIYSXe¶f³f SXûþ WXe QZVf IZY dIYÀfe ³f dIYÀfe IYû³fZ ÀfZ ¶f»ff°IYfSX AüSX WX°¹ff IYe J¶fSXZÔ Af SXWXe WX`ÔÜ A´fSXfd²f¹fûÔ IZY ·fe°fSX IYf³fc³f IYf IYûBÊ JüRY ³fWXeÔ WX`Ü ¶f»ff°IYfSX IZY ¸ff¸f»fZ ´fWX»fZ ÀfZ ª¹ffQf QþÊ WXû³fZ »f¦fZ WX`Ô »fZdIY³f A´fSXfd²f¹fûÔ IYû Àfþf dQ»ff³fZ IYe QSX ª¹fûÔ IYe °¹fûÔ WX`Ü A´fSXf²fe IYû Àfþf Afþ ·fe ¨ffSX ¸fZÔ EIY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ WXe d¸f»f ´ff°fe WX`Ü BÀf dÀ±fd°f ÀfZ CX¶fSX³fZ IYf EIY LûSX ¹fWXe WX` dIY °UdSX°f ³¹ff¹f WXû AüSX »fû¦fûÔ ¸fZÔ Àfþf IYf JüRY dQJZÜ QcÀfSXf LûSX VfWXSXûÔ ¸fZÔ ´fbd»fÀf °fÔÂf IYe ¨füIYÀfe ÀfZ þbOÞXf WX`Ü ÀfOÞXIYûÔ ´fSX ¦fV°f B°f³fe WXû³fe ¨ffdWXE dIY A´fSXf²f IYSX³fZ ÀfZ ´fWX»fZ A´fSXf²fe IZY WXf±f IYfÔ´f þfEÔÜ BÀfIZY d»fE þøYSXe WXû °fû ´fcSXZ ´fbd»fÀf ¶f»f IYe AûUSXWXfgd»fÔ¦f IYe þfEÜ dþ°f³ff ·fe ´f`Àff »f¦fZ, »f¦ff¹ff þfEÜ WXe»ff-WXUf»fe IYf SXU`¹ff WX¸fZÔ IY·fe °fû LûOÞX³ff WXû¦ffÜ

vkidk viuk nSfud fgUnh nhi”khy Hkkjr i<rs jfg;s

04 dQÀf¸¶fSX X 2019

2

Qe´fVfe»f ·ffSX°f

¸fÔQe IYf SXf¦f LûOÞXZÔ, þeOXe´fe Àfb²ffSX³fZ IZY d»fE Af´f ·fe ¶f¨f°f IYe þ¦fWX J¨fÊ ¶fPÞXfEh QZVf ¸fZÔ Afd±fÊIY ÀfbÀ°fe EUÔ dUIYfÀf IYe SXµ°ffSX ¸fZÔ »f¦ff°ffSX Af SXWXe d¦fSXfUMX d¨fÔ°ff EUÔ d¨f³°f³f IYf IYfSX¯f WX`Ü VfbIiYUfSX IYû þfSXe AfÔIYOÞXûÔ IZY ¸fb°ffd¶fIY þb»ffBÊdÀf°fÔ¶fSX, 2019 IYe d°f¸ffWXe IZY QüSXf³f ÀfIY»f §fSXZ»fc CX°´ffQ (þeOXe´fe) UÈdð-QSX IYe »f¦ff°ffSX LNXe ¶ffSX d¦fSXfUMX WXû³ff AÀff¸ff³¹f Afd±fÊIY §fMX³ff WX`Ü BÀf d°f¸ffWXe ¸fZÔ þeOXe´fe QSX 4.5 ´fid°fVf°f QþÊ IYe ¦fBÊ WX`Ü ¦füSX°f»f¶f WX` dIY þeOXe´fe dIYÀfe JfÀf AUd²f IZY QüSXf³f UÀ°fb AüSX ÀfZUfAûÔ IZY CX°´ffQ³f IYe IbY»f IYe¸f°f WX`Ü ·ffSX°f ¸fZÔ IÈYd¿f, CXôû¦f AüSX ÀfdUÊÀfZþ °fe³f ´fi¸fbJ §fMXIY WX`Ô dþ³f¸fZÔ CX°´ffQ³f ¶fPÞX³fZ ¹ff §fMX³fZ IZY AüÀf°f IZY Af²ffSX ´fSX þeOXe´fe QSX °f¹f WXû°fe WX`Ü d´fL»fZ IbYL Àf¸f¹f ÀfZ B³f °fe³fûÔ WXe ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ ·ffSXe ÀfbÀ°fe EUÔ d¦fSXfUMX dQJ SXWXe WX`, ¹fWX ÀfSXIYfSX IYe Afd±fÊIY ¸fû¨fZÊ ´fSX dURY»f°ff IYû QVff°feÊ WX`Ü ¸fWXfSXf¿MÑX IZY °ffþf §fMX³ffIiY¸f EUÔ ÓffSXJÔOX ¸fZÔ WXû³fZ þf SXWXZ dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffUûÔ IYû QZJ°fZ WXbE þeOXe´fe IYf d¦fSX³ff ·ffþ´ff ÀfSXIYfSX IYe ÀfZWX°f IZY d»f¹fZ A¨Lf ³fWXeÔ WX`Ü EZÀff ·fe ´fi°fe°f WXû°ff WX` ÀfSXIYfSX ¸fZÔ IYûBÊ EZÀff ÀfÃf¸f EUÔ ´fi·ffUe Afd±fÊIY dÀ±fd°f¹fûÔ IYû ´fMXSXe ´fSX »ff³fZ Uf»ff ³fZ°fÈ°U ³fWXeÔ WX`Ü A±fʽ¹fUÀ±ff Aþe¶f dUSXû²ff·ffÀfe QüSX ¸fZÔ WX` dþÀf¸fZÔ »f¦ff°ffSX CX°´ffQ³f ¦fd°fdUd²f¹ffÔ IY¸fþûSX WXû SXWXe WX`Ô, d³fUZVf §fMX SXWXf WX`, ¶ffþfSX ¸fZÔ ¸ffÔ¦f IY¸f WXû SXWXe WX` AüSX d³f¹ffÊ°f §ffMXf ·fe ¶fPÞX SXWXf WX` °f±ff dUQZVfe ¸fbQif OXf»fSX ¸fWXÔ¦fe WXû SXWXe WX` ¸f¦fSX VfZ¹fSX ¶ffþfSX ¶fPÞX SXWXf WX` AüSX Àfû³fZ IYe IYe¸f°fûÔ ¸fZÔ ·fe »f¦ff°ffSX UÈdð WXû SXWXe WX`Ü ¸fbQifÀRYed°f IYe QSX ¹ff ¸fWXÔ¦ffBÊ ¸fZÔ IY¸fe IYû ·fe B³WXeÔ Àf¶f Af²ffSX·fc°f Afd±fÊIY ¸ff³fIYûÔ ÀfZ ¶ffÔ²f IYSX QZJ³ff WXû¦ffÜ BÀfIYf Àfe²ff ¸f°f»f¶f ¹fWX WXû°ff WX` dIY ¶ffþfSX ¸fZÔ ÀfdIiY¹f Afd±fÊIY VfdöY¹ffÔ d³fSXfVff EUÔ WX°ffVff IYe dÀ±fd°f ¸fZÔ WX`ÔÜ ´fiV³f WX` dIY ¹fWX dÀ±fd°f ¢¹fûÔ ¶f³f SXWXe WX`? ÀfSXIYfSXe ¶fþMX IYû Af¸f »fû¦f Àf¸fÓf°fZ WXe ³fWXeÔ dIY CX³fIZY ²f³f IYf dIY°f³ff CX´f¹fû¦f ¹ff Qb÷Y´f¹fû¦f WXû SXWXf WX`Ü þû Àf¸fÓf°fZ WX`Ô UZ dÀfUf¹f dUSXû²f IZY IbYL ³fWXeÔ IYSX°fZÜ ³fSXZ³Qi ¸fûQe ÀfSXIYfSX ³fZ A±fʽ¹fUÀ±ff IYû ´fMXSXe ´fSX »ff³fZ IZY d»fE d´fL»fZ dQ³fûÔ þû CX´ff¹f dIYE WX`Ô, CX³fIYf AÀfSX A¦f»fe d°f¸ffWXe ÀfZ dQJ³ff VfbøY WXû þfE¦ff, EZÀff dUV½ffÀf dIY¹ff þf SXWXf WX` AüSX ¹fWX þøYSXe ·fe WX`Ü ¢¹fûÔdIY BÔOXÀMÑe IYe ¦fiû±f SXZMX 6.7 RYeÀfQe ÀfZ d¦fSXIYSX dÀfRYÊ Af²ff ´fid°fVf°f SXWX ¦fBÊ WX`Ü ¸f`³¹fbR`YˆYdSXÔ¦f ÀfZ¢MXSX IYf °fû ¶fbSXf WXf»f WX` dþÀf¸fZÔ ¶fPÞXûØfSXe IYe þ¦fWX Af²fZ ´fid°fVf°f IYe d¦fSXfUMX QþÊ WXbBÊ WX`Ü IÈYd¿f ÃfZÂf ¸fZÔ UÈdð IYe QSX 4.9 ÀfZ d¦fSXIYSX 2.1 RYeÀfQe AüSX ÀfdUÊÀfZþ IYe QSX ·fe 7.3 RYeÀfQe ÀfZ d¦fSXIYSX 6.8 WXe SXWX ¦fBÊ WX`Ü ¸fbdVIY»f ¹fWX WX` dIY Af¸f CX´f·fûöYfAûÔ ³fZ WXf±f ¶ffÔ²f SXJZ WX`ÔÜ »fû¦f Àff¸ff³f ³fWXeÔ JSXeQ SXWXZ WX`Ô, UZ A´f³fZ SXûþ¸fSXfÊ IZY J¨fÊ ¸fZÔ IYMXü°fe IYSX SXWXZ WX`Ô AüSX ª¹ffQf ÀfZ ª¹ffQf ¶f¨ff³fZ IYe IYûdVfVf IYSX SXWXZ WX`ÔÜ EIY ·f¹f

EUÔ Af°fÔIY IYf ¸ffWXü»f ¶f³ff WXbAf WX`, BÀfÀfZ ¸ffÔ¦f ´f`Qf WXû ³fWXeÔ SXWXe WX` dþÀfIZY IYfSX¯f CX°´ffQ³f ·fe ´fi·ffdU°f WXû SXWXf WX`Ü IYfSXû¶ffSXe QbdU²ff ¸fZÔ WX`ÔÜ IÔY´fd³f¹fûÔ IYû A´f³ff CX°´ffQ IY¸f IYSX³ff ´fOÞX SXWXf WX`Ü CX³f¸fZÔ ÀfZ IYBÊ A´f³fZ IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYe LÔMX³fe IYSX³fZ IYû ¸fþ¶fcSX WXû SXWXe WX`ÔÜ QSXAÀf»f ¶fOÞXZ ´f`¸ff³fZ ´fSX SXûþ¦ffSX ´f`Qf ³f WXû³fZ, AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f À°fSX ´fSX Afd±fÊIY d¦fSXfUMX IYe J¶fSXZÔ Af³fZ, AfUfÀf ´fdSX¹fûþ³ffEÔ RÔYÀf³fZ, ´fd¶»fIY ÀfZ¢MXSX IYe IYBÊ IÔY´fd³f¹fûÔ U ¶f`ÔIYûÔ IZY ÀfÔIYMX ¸fZÔ ´fOÞX³fZ AüSX IYBÊ UÀ°fbAûÔ IYe ¶fPÞX°fe ¸fWXÔ¦ffBÊ ³fZ »fû¦fûÔ IYû AfVfÔIYfAûÔ EUÔ d³fSXfVffAûÔ ÀfZ ·fSX dQ¹ff WX`Ü UZ JSXeQfSXe AüSX d³fUZVf ÀfZ IY°fSXf SXWXZ WX`ÔÜ ¦füSX°f»f¶f WX` dIY ÀfSXIYfSX ³fZ dUQZVfe d³fUZVfIYûÔ ÀfZ ÀfSX¨ffþÊ WXMXf¹ff AüSX IYfg´fûSXÊZMX MX`¢Àf ¸fZÔ IYMXü°fe IYeÜ AfgMXû ÀfZ¢MXSX IYe ¶fZWX°fSXe IZY d»fE §fû¿f¯ffEÔ IYe ¦fBÊÔ, ÀfÔIYMX¦fiÀ°f SXe¹f»f EÀMXZMX AüSX ³ffg³f ¶f`ÔdIÔY¦f RYfB³f`ÔVf»f IÔY´fd³f¹fûÔ IZY d»fE ·fe IYQ¸f CXNXfE ¦fEÜ B³f Àf¶fÀfZ ¶ffþfSX ¸fZÔ Àfb²ffSX IYe AfVff WX`Ü ÀfÔ·fU WX`, ¶ffþfSX ¸fZÔ dOX¸ffÔOX ¶fPÞXf³fZ IZY d»fE dSXþUÊ ¶f`ÔIY A¦f»fZ WXµ°fZ dRYSX ¶¹ffþ QSXZÔ §fMXfEÜ ¸f¦fSX B³f Àf¶fIZY Àff±f-Àff±f ÀfSXIYfSX IYû SXûþ¦ffSX ¶fPÞXf³fZ ´fSX dUVfZ¿f ²¹ff³f QZ³ff ¨ffdWXEÜ A¦fSX »fû¦fûÔ IYû ¶fOÞXZ ´f`¸ff³fZ ´fSX ³füIYSXe d¸f»f³fe VfbøY WXbBÊ °fû BÀfÀfZ Af¸f CX´f·fûöYfAûÔ ¸fZÔ dUV½ffÀf AüSX CX°ÀffWX ´f`Qf WXû¦ffÜ ÀfSXIYfSX UöY IYe ³fþfIY°f Àf¸fÓfZÜ A±fʽ¹fUÀ±ff ¸fZÔ ³fBÊ þf³f RcYÔIY³fZ IZY d»fE UWX Q»fe¹f ·fZQ·ffU ·fb»ffIYSX Àf¶fIYû Àff±f »fZ AüSX IbYL NXûÀf U IYfSX¦fSX R`YÀf»fZ IYSXZÜ dU´fÃf IYû ·fe ÀfIYfSXf°¸fIY WXû³ff WXû¦ff, BÀf ÀfÔIYMX IZY Àf¸f¹f IYûSXe Af»fû¨f³ff ÀfZ SXf¿MÑX Ad²fIY ÀfÔIYMX¦fiÀ°f WXû¦ffÜ WXSX ³ff¦fdSXIY ´fid°fdQ³f ÀfSXIYfSX IYû dIYÀfe ³f dIYÀfe øY´f ¸fZÔ IbYL QZ°ff WX` AüSX CXÀfIZY dQ¹fZ ²f³f IYf Qb÷Y´f¹fû¦f UWX ÀfWX³f ³fWXeÔ IYSX ÀfIY°ffÜ ASXÀ°fb ³fZ ·fe Àf¨fZ°f dIY¹ff ±ff dIY IYSXQf°ff IYû þ¶f ¹fWX Äff³f WXû°ff WX` dIY ÀfSXIYfSX IYû dQ¹fZ ¦f¹fZ IYSX IYû ¨fbd³fÔQZ ½¹fdöY AüSX ³füIYSXVffWX A´f³fe Àf¸fÈdð IZY d»fE Qb÷Y´f¹fû¦f IYSX SXWXZ WX`Ô, °fû IYSXQf°ff BÀfZ IYØfBÊ ¶fQfÊV°f ³fWXeÔ IYSXZ¦ffÜ »fZdIY³f B³f ·fiáf¨ffSX EUÔ ¶fZBʸff³fe IYe dÀ±fd°f¹fûÔ ´fSX U°fʸff³f ÀfSXIYfSX ³fZ ³fIZY»f OXf»fe WX`Ü CXÀfIYf ½¹ff´fIY AÀfSX ·fe QZJ³fZ IYû d¸f»ff WX`Ü Afd±fÊIY ÀfbÀ°fe IZY IYfSX¯f dIYÀfe ÀfZ dL´fZ ³fWXeÔ WX`ÔÜ B³f IYfSX¯fûÔ ¸fZÔ Àf¶fÀfZ d¨fÔ°ffþ³fIY ¹fWX °f±¹f Àff¸f³fZ Af³ff WX` dIY CX´f·fûöYf J¨fÊ IY¸f WXû SXWXf WX`Ü ¹fWX IY¸fe VfWXSXe AüSX ¦fif¸fe¯f, Qû³fûÔ ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ WXû SXWXe WX`Ü BÀfIYf ¸f°f»f¶f WX` dIY »fû¦f ·fdU¿¹f IYû »fZIYSX AfVfÔdIY°f-·f¹f·fe°f WX`Ô AüSX ¶f¨f°f IYSX³ff ´fÀfÔQ IYSX SXWXZ WX`ÔÜ BÀfÀfZ B³IYfSX ³fWXeÔ dIY ¶fe°fZ Qû-°fe³f ¸fWXe³fûÔ ¸fZÔ ÀfSXIYfSX EIY IZY ¶ffQ EIY IYSXe¶f Qû Qþʳf IYQ¸f CXNXf ¨fbIYe WX` AüSX B³f¸fZÔ IbYL IYQ¸f EZÀfZ SXWXZ dþ³WXZÔ IiYfÔd°fIYfSXe IYWXf ¦f¹ff, EZÀfZ ¸fZÔ ÀfSXIYfSX IYû IbYL EZÀfZ ·fe CX´ff¹f IYSX³fZ ¨ffdWXE dþÀfÀfZ

¸ffÔ¦f ¶fPÞXZÜ ¹fWX °f·fe WXû¦ff þ¶f CX´f·fûöYf A´f³ff J¨fÊ ¶fPÞXfEÔ¦fZÜ CXd¨f°f WXû¦ff dIY IYfgSX´fûSXZMX MX`¢Àf ¸fZÔ IYMXü°fe IZY ¶ffQ ½¹fdöY¦f°f Af¹fIYSX QSXûÔ ¸fZÔ IYMXü°fe IYSX³fZ IZY Àff±f A³¹f UZ CX´ff¹f dIYE þfEÔ dþÀfÀfZ »fû¦f A´f³fe J´f°f ¶fPÞXfEÔÜ ¹fWX ÀfUf»f CXNX³ff ·fe »ffdþ¸fe WX` dIY ¢¹ff WX¸f ¸f³Qe IZY QüSX ¸fZÔ RÔYÀf SXWXZ WX`Ô? dU´fÃfe ³fZ°ff BÀfIYf IYfSX¯f A·fe °fIY ³fûMX¶f³Qe U þeEÀfMXe IYû ¶f°ff SXWXZ WX`ÔÜ ÀfSXIYfSX IYe B³f Afd±fÊIY ³fed°f¹fûÔ ÀfZ A±fʽ¹fUÀ±ff ¸fZÔ EIY ¶ffSX NXWXSXfU ¹ff d¦fSXfUMX IYf Af³ff »ffdþ¸fe ±ff ¢¹fûÔdIY Àf¸fc¨fe A±fʽ¹fUÀ±ff IYf ÀUøY´f Afd±fÊIY A³fbVffÀf³f IZY ÀffÔ¨fZ ¸fZÔ PXf»ff þf³ff ±ffÜ A¶f ·fe ¹fdQ dUIYfÀf QSX IY¸f WXû°fe WX` °fû BÀfIYf ¸f°f»f¶f ¹fWX ·fe d³fIY»f°ff WX` dIY IYf»fZ ²f³f IYe Àf¸ff³ff³°fSX Afd±fÊIY ´fi¯ff»fe ²UÀ°f WXû SXWXe WX`Ü ³fûMX¶f³Qe IYf Àf¶fÀfZ ª¹ffQf AÀfSX þ¸fe³fþf¹fQfQ IZY ÃfZÂf ¸fZÔ ´fOÞXf WX` þWXfÔ A¶f ³fIYQ þf¹fQfQ IYf JSXeQ³ff ¸fbdVIY»f WXû ¦f¹ff WX` AüSX ÀffSXf IYf¸f d³f¹fd¸f°f, A³fbVffdÀf°f Afd±fÊIY ´fi¯ff»fe IZY þdSX¹fZ WXe WXû ÀfIY°ff WX`Ü IY¸f ÀfZ IY¸f ¶fOÞXZ-¶fOÞXZ VfWXSXûÔ ¸fZÔ ¹fWX ´fdSXU°fʳf WXbAf WX` ´fSX³°fb QcÀfSXe °fSXRY ¶f`ÔIYûÔ IZY IYfSXû¶ffSX ¸fZÔ IY¸fe Af¹fe WX`Ü BÀfIYf ¸f°f»f¶f ¹fWX WX` dIY ¶f`ÔIYûÔ IYe FY¯f QZ³fZ IYe Ãf¸f°ff ¸fZÔ d¦fSXfUMX Af¹fe dIY³°fb BÀfZ ÀfSXIYfSX ³fZ Qb÷YÀ°f IYSX³fZ IYe IYûdVfVf ·fe IYeÜ ¶f`ÔIYûÔ IZY ´ffÀf ´fcÔþe ´fi¨fbSX°ff ¶f³ff¹fZ SXJ³fZ WXZ°fb 70 WXþfSX IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYe ¸fQQ QeÜ A°f: ´fcÔþe ´fi¨fbSX°ff IZY ¶ffUþcQ ¶f`ÔIYûÔ ÀfZ IYþÊ »fZ³fZ ¸fZÔ ¹fdQ dWX¨fdIY¨ffWXMX QþÊ WXû SXWXe WX` °fû BÀfIYf A±fÊ ¹fWX d³fIY»f°ff WX` dIY ¶¹ffþ QSXZÔ DYÔ¨fe WX`Ô, ¶f`ÔdIÔY¦f ´fi¯ff»fe ¸fZÔ Jfd¸f¹ffÔ, ·fiáf¨ffSX EUÔ ·fZQ·ffU ½¹ff~ WX`, dþÀfIYe UþWX ÀfZ d³fþe d³fUZVfIY IYþÊ »fZ³fZ ÀfZ §f¶fSXf SXWXZ WX`ÔÜ B³f ´fi¹f}ûÔ IZY ¶ffUþcQ ¹fdQ Afd±fÊIY ´fdSXúV¹f ²fbÔ²f»fZ WX`Ô °fû WX¸fZÔ ¹fWXe Àfû¨f³ff WX` dIY BÀf Uf°ffUSX¯f IYû dIYÀf °fSXWX ¶fQ»ff þf¹fZ ? ¸fûQe ÀfSXIYfSX IYe CX³f Àf¸ffþUfQe ¹fûþ³ffAûÔ IYe Af»fû¨f³ff IYSX³fZ ÀfZ IbYL ³fWXeÔ WXû¦ff þû ¦fSXe¶fûÔ IZY WXf±f ¸fZÔ ²f³f IYe ´fi¨fbSX°ff IYû ¶fPÞXf SXWXe WX`Ô AüSX ÀfSXIYfSXe Jþf³fZ ÀfZ Ad²fIY ²f³f IYû Àfb»f·f IYSXf SXWXe WX`ÔÜ ÀfSXIYfSX IYû þ³f°ff IYe þZ¶f ´fSX IYSX IZY øY´f ¸fZÔ WX¸f»ff ³f IYSX°fZ WXbE, CXQfSX údáIYû¯f A´f³ff³ff WXû¦ffÜ ¨ff¯f¢¹f ³fed°f ¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff WX` dIY dþÀf ´fiIYfSX RcY»f ÀfZ ·fÔUSXf ¸f²fbIYSXe IYSX d¶f³ff RcY»f IYû ³fbIYÀff³f ´fWXbÔ¨ffE IYf¸f ¨f»ff°ff WX`, NXeIY CXÀfe ´fiIYfSX ÀfSXIYfSX IYû þ³f°ff ÀfZ IYSX »fZ³ff ¨ffdWXEÜ Ad²fIY ³fWXeÔÜ ¸f³fbÀ¸fÈd°f ¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff WX` dIY ÀfSXIYfSX IYû ¹f±fûd¨f°f ¸ffÂff ¸fZÔ WXe IYSX »fZ³ff ¨ffdWXE A³¹f±ff Àff²ffSX¯f þ³f °fû ¢¹ff Àff²fb-ÀfÔ°f ·fe dUQiûWX ´fSX CX°fføY WXû þf°fZ WX`ÔÜ WX¸fZÔ d¸f°f½¹f¹f°ff IYe UÈdØf ³fWXeÔ ¶fd»IY J¨fÊ IYSX³fZ IYe ´fiUÈdØf IYû ´fiû°ÀffWX³f QZ³ff WXû¦ff, °f·fe WX¸f QZVf IYe Afd±fÊIY AdÀ¸f°ff EUÔ AJ¯OX°ff IYû ¶f¨ff ÀfIY°fZ WX`ÔÜ -»fd»f°f ¦f¦fÊ


04 dQÀf¸¶fSXX X 2019

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

11UeÔ IZY LfÂf IYe WXSXIY°fûÔ ÀfZ AfWX°f LfÂff ³fZ Jf¹ff þWXSX, ·fZþ°ff ±ff Aãe»f ÀfÔQZVf AüSX dMXIY-MXfgIY UedOX¹fû Af¦fSXf, ÀfÔUfQQf°ffÜ d¸fPÞXfIbYSX IZY EIY ´fd¶»fIY ÀIcY»f ¸fZÔ 11 UeÔ IYe LfÂff IZY ¸fû¶ffB»f ´fSX CXÀfIZY ÀfWX´ffNXe ³fZ Aãe»f ÀfÔQZVf ·fZþZÜ CXÀfIYe UedOX¹fû ¶f³ffIYSX ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff ´fSX OXf»f³fZ IYe ²f¸fIYe QeÜ BÀfÀfZ AfWX°f WXûIYSX LfÂff ³fZ þWXSX JfIYSX þf³f QZ³fZ IYe IYûdVfVf IYeÜ CXÀfZ ¦fÔ·feSX WXf»f°f ¸fZÔ d³fþe AÀ´f°ff»f ·f°feÊ IYSXf¹ff ¦f¹ff WX`Ü ´fbd»fÀf ³fZ IZYÀf QþÊ IYSX d»f¹ff WX`Ü AfSXû´fe A·fe d¦fSXµ°ffSX ³fWXeÔ WXbAf WX`Ü LfÂff IZY ·ffBÊ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY 15 A¦fÀ°f ´fSX CXÀfIYe ¶fWX³f ¸fû¶ffB»f »fZIYSX ÀIcY»f ¦fBÊ ±feÜ ÀIcY»f IZY EIY A²¹ff´fIY ³fZ CXÀfÀfZ ¸fû¶ffB»f Le³f d»f¹ffÜ EIY LfÂf ³fZ ¸ffÔ¦ff °fû CXÀfZ Uû ¸fû¶ffB»f QZ dQ¹ffÜ AfSXû´f WX` dIY LfÂf ³fZ CXÀf ¸fû¶ffB»f ÀfZ A´f³fZ ¸fû¶ffB»f ´fSX IYfg»f IYeÜ BÀfÀfZ LfÂff IYf

³fÔ¶fSX d¸f»f ¦f¹ffÜ BÀfIZY ¶ffQ Uû »f¦ff°ffSX CXÀfZ Aãe»f ÀfÔQZVf ·fZþ°ff SXWXfÜ LfÂff IYfRYe dQ³f ¨fb´f SXWXeÜ BÀfÀfZ AfSXû´fe IYf QbÀÀffWXÀf ¶fPÞX ¦f¹ffÜ CXÀf³fZ LfÂff ÀfZ Af°fZ-þf°fZ LZOÞXJf³fe VfbøY IYSX QeÜ CXÀfIYe UedOX¹fû ¶f³ff³fZ »f¦ffÜ BÀf¸fZÔ RYûMXûVffg´f IZY þdSXE LZOÞXLfOÞX IYSX dMXIYMXfgIY ´fSX ³fE UedOX¹fû ¶f³ffE AüSX LfÂff IYû ·fZþZÜ BÀf ´fSX LfÂff ³fZ ¸ffÔ IYû þf³fIYfSXe QeÜ 28 ³fUÔ¶fSX IYû LfÂff IZY Àff±f CXÀfIYe ¸ffÔ ÀIcY»f ´fWXbÔ¨feÜ CXÀf³fZ dVfÃfIY ÀfZ IYWXf dIY LfÂf CX³fIYe ¶fZMXe IYû ´fSXZVff³f IYSX SXWXf WX`, ¦fÔQZ ÀfÔQZVf ·fZþ SXWXf WX`Ü AfSXû´f WX` dIY BÀf ´fSX dVfÃfIY ³fZ AfSXû´fe LfÂf IYf WXe Àff±f dQ¹ffÜ LfÂff ³fZ ¸ffÔ IYf IYWX³ff WX` dIY MXe¨fSX ³fZ IYWXf, ¨fb´f SXWXZÔ, dSX´fûMXÊ IYe °fû LfÂff IYû ÀIcY»f ÀfZ d³fIYf»f dQ¹ff þfE¦ffÜ 30

³fUÔ¶fSX IYû LfÂff ³fZ AfWX°f WXûIYSX þWXSX Jf d»f¹ffÜ CXÀfIYe WXf»f°f ¦fÔ·feSX ¶f³fe WXbBÊ WX`Ü ¶fûQ»ff IZY EIY AÀ´f°ff»f ¸fZÔ CXÀfIYf CX´f¨ffSX dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü LfÂff IZY ·ffBÊ IYf IYWX³ff WX` dIY CX³WXûÔ³fZ ÀIcY»f AüSX ±ff³fZ ¸fZÔ dVfIYf¹f°f IYSX³fZ ÀfZ ´fWX»fZ AfSXû´fe LfÂf IZY d´f°ff ÀfZ RYû³f ´fSX ¶ff°f IYeÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY CX³fIYf ¶fZMXf EZÀff ³fWXeÔ WX`, UZ EZÀfe ¦fÔQe WXSXIY°f IYSX WXe ³fWXeÔ ÀfIY°ff, CX³WXZÔ A´f³fZ ¶fZMXZ ´fSX ´fcSXf ·fSXûÀff WX`, Af´f A´f³fe ¶fWX³f IYû Àf¸fÓffBEÜ EÀf´fe ´fd›¸f SXdU IbY¸ffSX IYf IYWX³ff WX` dIY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ERYAfBÊAfSX QþÊ IYSX »fe ¦fBÊ WX`Ü AfSXû´fe LfÂf ³ff¶ffd»f¦f WX`Ü CXÀfZ dIYVfûSX ³¹ff¹f ¶fûOXÊ IZY Àff¸f³fZ ´fZVf dIY¹ff þfE¦ffÜ CXÀfIYe °f»ffVf IYe þf SXWXe WX`Ü A·fe d¸f»ff ³fWXeÔ WX`Ü

°feSX Àfe ¨fb·f³fZ »f¦feÔ ÀfQÊ WXUfEÔ, ´ffSXf @ 9.2 dOX¦fie, þfd³fE A¦f»fZ °fe³f dQ³f I`YÀff SXWXZ¦ff ¸füÀf¸f Af¦fSXf, ÀfÔUfQQf°ffÜ ´fd›¸fe dUÃfû·f (UZÀMX³fÊ dOXÀMXSX¶fZÔÀf) IYe QÀ°fIY IZY ¶ffQ ´fWXfOÞXûÔ ´fSX þ¸fIYSX ¶fRYʶffSXe WXû SXWXe WX`, UWXeÔ ´fd›¸fe CXØfSX ´fiQZVf ¸fZÔ Af¦fSXf Àf¸fZ°f IYBÊ dþ»fûÔ ¸fZÔ Vfe°f »fWXSX VfbøY WXû ¦fBÊ WX`Ü CXØfSX ´fd›¸fe ÀfQÊ WXUfEÔ °feSX Àfe ¨fb·fe °fû dQ³f ¸fZÔ ²fc´f ·fe ¦fb³f¦fb³fe ¸fWXÀfcÀf WXû³fZ »f¦fe WX`Ü ¸fÔ¦f»fUfSX IYû Ad²fIY°f¸f °ff´f¸ff³f Àff¸ff³¹f ÀfZ ³fe¨fZ SXWXf, UWXeÔ ³¹fc³f°f¸f °ff´f¸ff³f »fbPÞXIY IYSX 9.2 dOX¦fie ÀfZd»Àf¹fÀf ´fSX Af ¦f¹ffÜ ¸füÀf¸f dU·ff¦f ³fZ Àfb¶fWX IYûWXSXf Lf³fZ IZY AfÀffSX þ°ffE WX`ÔÜ ¸fÔ¦f»fUfSX IYû CXØfSX ´fd›¸fe ÀfQÊ WXUfAûÔ IYf ´fiIYû´f SXWXfÜ Ad²fIY°f¸f °ff´f¸ff³f Àff¸ff³¹f ÀfZ EIY dOX¦fie ³fe¨fZ 24.8 dOX¦fie ÀfZd»Àf¹fÀf WXû ¦f¹ff, þ¶fdIY ³¹fc³f°f¸f °ff´f¸ff³f Àfû¸fUfSX IZY ¸fbIYf¶f»fZ Qû dOX¦fie ³fe¨fZ 9.2 dOX¦fie ÀfZd»Àf¹fÀf QþÊ dIY¹ff

¦f¹ffÜ Àfb¶fWX WX»IYf IYûWXSXf SXWXf, »fZdIY³f ¸f`Qf³fe B»ffIYûÔ ¸fZÔ CXØfSX ´fd›¸fe ÀfQÊ WXUfEÔ ¨f»f SXWXe WX`ÔÜ °fZþ SXµ°ffSX ¨f»f SXWXe ÀfQÊ WXUfAûÔ IZY IYfSX¯f WXUf ¸fZÔ ´fiQc¿f¯f IYe ¸ffÂff ¸fZÔ IY¸fe AfBÊ, UWXeÔ AfÀf¸ff³f ÀffRY WXû³fZ AüSX Qû´fWXSX ¸fZÔ °fZþ ²fc´f AüSX WXUf IZY IYfSX¯f d¸fd¢ÀfÔ¦f WXfBMX ¸fZÔ ·fe BþfRYf WXbAfÜ IZYÔQie¹f ´fiQc¿f¯f d³f¹fÔÂf¯f ¶fûOXÊ õfSXf ¸fÔ¦f»fUfSX Vff¸f Àfc¹fûÊQ¹f IZY Àff±f WXe dJ»fe ²fc´f SXWXe, ´fSX IYû þfSXe IYe ¦fBÊ ´fiQcd¿f°f VfWXSXûÔ IYe Àfc¨fe Qû´fWXSX °fIY ÀfQÊ WXUfAûÔ IZY dÀf°f¸f ÀfZ ²fc´f ¸fZÔ Af¦fSXf IYf E¹fSX ¢½ffd»fMXe BÔOXZ¢Àf 74 SXWXf WX`Ü ¹fWX ¸ff³fIY IZY IYSXe¶f WX` AüSX SXfWX°f ³f dQ»ff ÀfIYeÜ ¸füÀf¸f dU·ff¦f IZY ´fcUf³fÊb¸ff³f IZYÔQi IZY Uf¹fb ¦fb¯fUØff ÀfÔ°fû¿f þ³fIY À°fSX ´fSX ¸ff³fe ¸fb°ffd¶fIY A¦f»fZ °fe³f dQ³fûÔ ¸fZÔ Àfb¶fWX ¦fBÊ WX`Ü WX»IYf IYûWXSXf Lf¹ff SXWX ÀfIY°ff WX`, UWXeÔ E¢¹fcAfBÊ 74 WXû³fZ ´fSX IYf¶fʳf Qû´fWXSX ¸fZÔ AfÀf¸ff³f ÀffRY AüSX dJ»fe ²fc´f ¸fû³fû¢ÀffBOX IYe ¸ffÂff SXf°f 9 ÀfZ 12 ¶fþZ ¶f³fe SXWX ÀfIY°fe WX`Ü Àfb¶fWX IYûWXSXZ IZY Àff±f °fIY, ³ffBMÑûþ³f OXfB¢ÀffBOX IYe ¸ffÂff ³¹fc³f°f¸f °ff´f¸ff³f ·fe QÀf dOX¦fie ÀfZd»Àf¹fÀf Vff¸f 6 ÀfZ SXf°f 11 ¶fþZ, ´feE¸f IY¯fûÔ IYe ¸ffÂff Qû´fWXSX 12 ¶fþZ AüSX Àf»RYSX ÀfZ ³fe¨fZ WXe SXWX³fZ IZY AfÀffSX WX`ÔÜ ´fd›¸fe dUÃfû·f IZY IYfSX¯f ´fWXfOÞXûÔ ´fSX ¨f»f OXfB¢ÀffBOX IYe ¸ffÂff SXf°f °fe³f ¶fþZ Àf¶fÀfZ SXWXe ·ffSXe ¶fRYʶffSXe IZY IYfSX¯f CXØfSXe CX¨¨f À°fSX ´fSX SXWXeÜ

3

JZ°fûÔ ¸fZÔ ´fSXf»fe þ»ff³fZ Uf»fZ 22 dIYÀff³fûÔ ´fSX dSX´fûMXÊ, ¦ffÔUûÔ ¸fZÔ WXOÞXIÔY´f IYf ¸ffWXü»f Af¦fSXf, ÀfÔUfQQf°ffÜ JZ°fûÔ ¸fZÔ ²ff³f IYe ´fSXf»fe þ»ff³fZ ´fSX Af¦fSXf dþ»fZ IZY dIYÀff³fûÔ ´fSX ·fe IYfSXÊUfBÊ IYe þf³fZ »f¦fe WX`Ü BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ¦ffÔU IYeNX¸f, IYfÀfüMXe AüSX ÓffSXüNXe IZY IYSXe¶f 22 dIYÀff³fûÔ IZY dJ»ffRY dSX´fûMXÊ QþÊ IYSXfBÊ þf ¨fbIYe WX`Ü BÀfÀfZ ¦ffÔUûÔ ¸fZÔ WXOÞXIÔY´f IYf ¸ffWXü»f ¶f³f ¦f¹ff WX`Ü d¦fSXµ°ffSXe IZY OXSX ÀfZ dIYÀff³f A¶f §fSXûÔ ´fSX ·fe ³fWXeÔ d¸f»f SXWXZ WX`ÔÜ ¸ff³ff þf SXWXf WX` dIY JZ°fûÔ ¸fZÔ ´fSXf»fe þ»ff³fZ IZY IYfSX¯f ´fiQc¿f¯f ¶fPÞX SXWXf WX`Ü BÀfZ SXûIY³fZ IZY d»fE dþ»ff ´fiVffÀf³f IZY d³fQZÊVf ´fSX °fWXÀfe»f ´fiVffÀf³f »fZJ´ff»fûÔ IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ JZ°fûÔ ¸fZÔ ´fSXf»fe þ»ff³fZ Uf»fûÔ IYû d¨fd‰°f IYSX SXWXf WX`Ü °fWXÀfe»fQfSX SXfþc IbY¸ffSX ·fe ÃfZÂf ¸fZÔ ´fSXf»fe þ»ff³fZ Uf»fûÔ IYe d³f¦fSXf³fe IYSX SXWXZ WX`ÔÜ dU¦f°f dQ³fûÔ IZY QüSXf³f IYBÊ ¦ffÔUûÔ ¸fZÔ dIYÀff³fûÔ IYû ²ff³f IYe ´fSXf»fe þ»ff³fZ IZY AfSXû´f ¸fZÔ d¨fd‰°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü EÀfOXeE¸f IZY d³fQZÊVf ´fSX °fWXÀfe»fQfSX ³fZ ¦ffÔU IYeNX¸f IZY dQ³fZVf, Le°fdSX¹ff, »ffJ³f, ¸fWXfSXfþ, SXfþZVf AüSX ¦ffÔU IYfÀfüMXe IZY 15 ¦fif¸fe¯fûÔ IZY dJ»ffRY Ad·f¹fû¦f ´fÔþeIÈY°f IYSXf¹ff WX`Ü B²fSX, »fZJ´ff»f ¸ffd³fIY¨fÔQi ³fZ ¦ffÔU ÓffSXüNXe IZY þe°f³f dÀfÔWX AüSX EIY A³¹f AÄff°f IZY dJ»ffRY Ad·f¹fû¦f ´fÔþeIÈY°f IYSXf¹ff WX`Ü °fWXÀfe»fQfSX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY A·fe AüSX IYfSXÊUfBÊ A¸f»f ¸fZÔ »ffBÊ þfEÔ¦feÜ þ³fÀUfÀ±¹f IZY Àff±f dJ»fUfOÞX ³fWXeÔ IYSX³fZ dQ¹ff þfE¦ffÜ EÀfAû ÀfÔþeU IbY¸ffSX °fû¸fSX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY Ad·f¹fû¦f ´fÔþeIÈY°f IYSX d»f¹ff ¦f¹ff WX`, þfÔ¨f IZY ¶ffQ IYfSXÊUfBÊ IYe þfE¦feÜ dþ»fZ ¸fZÔ ´fWX»fe ¶ffSX dIYÀff³fûÔ ´fSX BÀf °fSXWX IYe IYfSXÊUfBÊ ÀfZ dIYÀff³fûÔ ¸fZÔ ·f¹f IYf ¸ffWXü»f ¶f³f ¦f¹ff WX`Ü dIYÀff³f A¶f JZ°fûÔ ¸fZÔ JSX´f°fUfSX þ»ff³fZ ÀfZ ·fe ¶f¨f SXWXZ WX`ÔÜ d¦fSXµ°ffSXe IZY OXSX ÀfZ UWX §fSX ´fSX ·fe IY¸f WXe d¸f»f SXWXZ WX`ÔÜ dRYSXûþf¶ffQ dþ»fZ ¸fZÔ ´fSXf»fe þ»ff³fZ ´fSX IYfSXÊUfBÊ IYe ¦fBÊ WX`Ü ±ff³ff þÀfSXf³ff ÃfZÂf IZY ¦ffÔU dQ³fû»fe ¦füSXUf ¸fZÔ ³fSXZVf IbY¸ffSX ´fbÂf WXU»fQfSX dÀfÔWX ³fZ ²ff³f IYe ´fSXf»fe þ»ffBÊ ±feÜ §fMX³ff ÀfWXe ´ffE þf³fZ ´fSX ´fbd»fÀf ³fZ dIYÀff³f IZY dJ»ffRY ¸fbIYQ¸ff QþÊ dIY¹ff WX`Ü CXÀfÀfZ °fe³f WXþfSX ÷Y´f¹fZ IYf þb¸ff³ffÊ ·fe UÀfc»f dIY¹ff ¦f¹ffÜ

A¹fû²¹ff ´fiIYSX¯f J°¸f, ´fb³fdUʨffSX ¹ffd¨fIYf Qf¹fSX IYSX³ff ¦f»f°f: ´fcUÊ SXfª¹f´ff»f Aþeþ IbYSX`Vfe Af¦fSXf, ÀfÔUfQQf°ffÜ CXØfSX ´fiQZVf AüSX CXØfSXfJÔOX IZY SXfª¹f´ff»f SXWXZ Aþeþ IbYSX`Vfe ³fZ A¹fû²¹ff ´fiIYSX¯f ´fSX IYWXf WX` dIY Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fZ °f±¹f ³fWXeÔ AfÀ±ff IZY Af²ffSX ´fSX d³f¯fʹf dQ¹ff WX`Ü A¶f ¹fWX A²¹ff¹f ¶fÔQ WXû ¨fbIYf WX`Ü ¸fbdÀ»f¸f ´fÀfʳf»f »ffg ¶fûOXÊ IYû ´fb³fdUʨffSX ¹ffd¨fIYf Qf¹fSX ³fWXeÔ IYSX³fe ¨ffdWXEÜ Af¦fSXf IZY ÀfdIYÊMX WXfCXÀf ¸fZÔ Àfû¸fUfSX IYû ¸fedOX¹ff ÀfZ øY¶føY WXû°fZ WXbE ´fcUÊ SXfª¹f´ff»f ³fZ IYV¸feSX ÀfZ A³fb¨LZQ 370 WXMXf³fZ IYf Àf¸f±fʳf dIY¹ff, »fZdIY³f BÀfIZY °fSXeIZY ´fSX E°fSXfþ þ°ff¹ffÜ BÀf QüSXf³f CX³WXûÔ³fZ ¹fc´fe IYe ¹fû¦fe ÀfSXIYfSX ´fSX ·fe WX¸f»ff ¶fû»ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY A³fb¨LZQ 370 WXMXf³fZ ÀfZ ´fWX»fZ UWXfÔ IYe þ³f°ff AüSX SXfþ³fed°fIY Q»fûÔ IYû ·fSXûÀfZ ¸fZÔ »fZ³ff ¨ffdWXE ±ffÜ ¸fWXfSXf¿MÑX ´fiIYSX¯f ´fSX ¶fû»fZ dIY SXf°f ¸fZÔ »fûIY°fÔÂf IYe WX°¹ff WXbBÊÜ ÀfÔU`²ffd³fIY ´fQûÔ ´fSX ¶f`NXZ »fû¦f IZYÔQi IYe IYNX´fb°f»fe ¶f³f ¦fEÜ UWXfÔ ·ffþ´ff IYe dIYSXdIYSXe WXbBÊ AüSX ¸fbÔWX IYe Jf³fe ´fOÞXeÜ SXf¸f´fbSX ¸fZÔ Afþ¸f Jf³f ´fSX QþÊ dIYE þf SXWXZ ¸fbIYQ¸fûÔ IYû CX³WXûÔ³fZ SXfþ³fed°fIY ¶f°ff¹ffÜ Aþeþ IbYSX`Vfe ³fZ ¹fû¦fe ÀfSXIYfSX ´fSX WX¸f»ff ¶fû»ffÜ IYWXf dIY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¹fû¦fe ³fZ IbYSX`Vfe Àf¸ffþ IZY À»ffMXSX WXfCXÀf AüSX ¸feMX IYe QbIYf³fZÔ ¶fÔQ IYSXf Qe, dþÀfÀfZ ¹fbUf ¶fZSXûþ¦ffSX WXû ¦fE WX`ÔÜ ´fiZÀfUf°ffÊ IZY ¶ffQ ´fcUÊ SXfª¹f´ff»f ³fZ d¶f»»fû¨f´fbSXf QSX¦ffWX ´fSX ¨ffQSX´fûVfe IYeÜ BÀf QüSXf³f OXfg. dÀfSXfþ IbYSX`Vfe, ¸fb¶ffSXIY WXbÀf`³f IbYSXZVfe, ¸fûWX¸¸fQ VfSXeRY IYf»fZ Àff±f SXWXZÜ

Af¦fSXf dþ»fZ ¸fZÔ 27 þ³fUSXe °fIY »ff¦fc SXWXZ¦fe ²ffSXf 144 Af¦fSXf, ÀfÔUfQQf°ffÜ A¹fû²¹ff R`YÀf»fZ IZY ¶ffQ þfSXe dIYE ¦fE A»fMXÊ IYû Af¦fZ ¶fPÞXf dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü ´fiVffÀf³f ³fZ dþ»ff AüSX ¸fWXf³f¦fSX ¸fZÔ 27 þ³fUSXe °fIY ²ffSXf 144 »ff¦fc IYSX Qe WX`Ü BÀf QüSXf³f ´ffÔ¨f ¹ff BÀfÀfZ Ad²fIY ½¹fdöY Àf¸fcWX ¸fZÔ EIYdÂf°f ³fWXeÔ WXû ÀfIY°fZÜ ²fSX³ff, ´fiQVfʳf, þb»fcÀf ·fe d¶f³ff A³fb¸fd°f IZY ³fWXeÔ d³fIYf»fZ þf ÀfIZYÔ¦fZÜ A´fSX dþ»ff ¸fdþÀMÑZMX ³f¦fSX OXfg. ´fi·ffIYfÔ°f AUÀ±fe IZY A³fbÀffSX, dUd·f³³f ²ffd¸fÊIY ´fUÊ, ³fUU¿fÊ dQUÀf, A¹fû²¹ff ¸fZÔ ßfeSXf¸f ¸fÔdQSX IYû »fZIYSX U°fʸff³f ´fdSXdÀ±fd°f¹fûÔ, ´fSXeÃffAûÔ IZY údá¦f°f ÀfbSXÃff ½¹fUÀ±ff ¶f³ffE SXJ³fZ IZY d»fE 27 þ³fUSXe °fIY ²ffSXf 144 »ff¦fc IYe ¦fBÊ WX`Ü CX³fIYf IYWX³ff WX` dIY IbYL AÀff¸ffdþIY °f°U VfWXSX IYe VffÔd°f ½¹fUÀ±ff ·fÔ¦f IYSX³fZ IYf ´fi¹ffÀf IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ BÀf AUd²f ¸fZÔ ´ffÔ¨f ¹ff CXÀfÀfZ Ad²fIY ½¹fdöY¹fûÔ IYf Àf¸fcWX d¶f³ff ´fcUÊ A³fb¸fd°f ´fif~ dIYE dIYÀfe ÀffUÊþd³fIY À±f»f ´fSX EIYdÂf°f ³fWXeÔ WXûÔ¦fZÜ dIYÀfe ´fiIYfSX IYf ´fiQVfʳf, IYûBÊ ÓffÔIYe, þb»fcÀf ·fe d¶f³ff A³fb¸fd°f IZY ³fWXeÔ d³fIYf»f ÀfIZYÔ¦fZÜ


04 dQÀf¸¶fSX X 2019

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

4

eFkqjk U;wt ·ffþ´ff ÀfSXIYfSX ¸fZÔ WXe dVfÃff ½¹fUÀ±ff ÀfZ JbVf ³fWXeÔ ÀffÔÀfQ WXZ¸ff, ¶fû»feÔ100 ¶f¨¨fûÔ IYû ´fPÞXf SXWXf EIY dVfÃfIY ¸f±fbSXf, ÀfÔUfQQf°ffXÜ ÀffÔÀfQ WXZ¸ff¸ffd»f³fe ³fZ dþ»fZ ¸fZÔ 100 LfÂfûÔ ´fSX EIY dVfÃfIY ´fPÞXf ÀffÔÀfQ WXZ¸ff¸ffd»f³fe ³fZ »fûIYÀf·ff ¸fZÔ ´fiV³fIYf»f IZY QüSXf³f ¹fWX ¸fbïf CXNXf¹ffÜ ·ffþ´ff ÀffÔÀfQ ³fZ IYWXf dIY ¹fWX dÀ±fd°f ¸f`Ô IYBÊ SXfª¹fûÔ ¸fZÔ QZJ SXWXe WXcÔÜ SXfþÀ±ff³f, ¸f²¹f ´fiQZVf, CXOÞXeÀff, CXØfSX ´fiQZVf IZY ¸fZSXZ ÀfÔÀfQe¹f ÃfZÂf ¸f±fbSXf ¸fZÔ ·fe QZJ³fZ IYû d¸f»ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ·ffSX°fe¹f ÀfÔÀIÈYd°f ³fZ dVfÃff IYû ¶fWXb°f ¸fWX°U dQ¹ff WX`Ü AfþfQe IZY 62 Àff»f WXe ÀfWXe 2009 ¸fZÔ dVfÃff IYf Ad²fIYfSX IYf³fc³f »ff¦fc dIY¹ff ¦f¹ffÜ dRYSX ·fe ÀfSXIYfSXe ÀIcY»fûÔ ¸fZÔ ¶f¨¨fûÔ IYf ³ff¸ffÔIY³f 62 ´fid°fVf°f ÀfZ ·fe IY¸f WX`Ü ÀffÔÀfQ WXZ¸ff¸ffd»f³fe ³fZ EIYeIÈY°f dVfÃff ·ffþ´ff ÀfSXIYfSX ¸fZÔ WXe dVfÃff ½¹fUÀ±ff ÀfZ SXWXf WX`Ü JbVfe ³fWXeÔ WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ¸fÔ¦f»fUfSX IYû WXZ¸ff¸ffd»f³fe ³fZ IYWXf dIY IYBÊ À±ff³fûÔ ´fSX ¹fûþ³ff IZY d»fE ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe IYû »fûIYÀf·ff ¸fZÔ ´fiV³fIYf»f IZY QüSXf³f WXf»ff°f ¹fWX WX`Ô dIY IYWXeÔ dVfÃfIY WX`Ô °fû ¶f²ffBÊ QZ°fZ WXbE SXfª¹f ÀfSXIYfSXûÔ IYe ¶fQWXf»f dVfÃff IYf ¸fbïf CXNXf¹ffÜ ÀffÔÀfQ ³fZ LfÂf ³fWXeÔ AüSX LfÂf WX`Ô °fû dVfÃfIYûÔ IYe »ff´fSXUfWXe ÀfZ BÀfIZY dIiY¹ff³U¹f³f ³f WXû³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¸fZSXZ ÀfÔÀfQe¹f ÃfZÂf ¸fZÔ EIY WXe ÀfÔ£¹ff IY¸f WX`Ü ¸f`Ô³fZ QZJf WX` dIY Afþ ·fe ´fSX d¨fÔ°ff ·fe þfdWXSX IYeÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ÀIcY»f IYe B¸ffSX°f ¸fZÔ ¨ffSX-´ffÔ¨f ÀIcY»f ¹fWXfÔ ¶f¨¨fûÔ IYf ÀIcY»f ´fZOÞX IZY ³fe¨fZ ÀfSXIYfSXe d³fþe ´ffMXʳfSXdVf´f IZY °fWX°f dVfÃff IYe ¦fb¯fUØff IYû Àfb²ffSX³fZ IYf IYf¸f dIY¹ff ¨f»f SXWXZ WX`ÔÜ d³f¹f¸ff³fbÀffSX 30-35 LfÂfûÔ ¨f»f°ff WX`Ü ´fSX EIY dVfÃfIY WXû³ff ¨ffdWXE »fZdIY³f BÀfIYf ÀfÔÄff³f »fZ°fZ WXbE ¸fÔ¦f»fUfSX IYû þfEÜ

¶feEÀfE IYf UZ°f³f SXûIYf, dþ»ff IÈYd¿f Ad²fIYfSXe IYû ´fid°fIcY»f ´fidUdá ¸f±fbSXf, ÀfÔUfQQf°ffXÜ dQÀfÔ¶fSX IZY ´fWX»fZ ¸fÔ¦f»fUfSX IYû ¸ffÔMX °fWXÀfe»f ¸fZÔ Af¹fûdþ°f ÀfÔ´fc¯fÊ Àf¸ff²ff³f dQUÀf ¸fZÔ OXeE¸f ³fZ IYf¹fÊ ¸fZÔ »ff´fSXUfWXe Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY ´fid°f IYOÞXZ °fZUSX dQJfEÜ BÀf QüSXf³f CX³WXûÔ³fZ ¶feEÀfE IYf EIY dQ³f IYf UZ°f³f SXûIY dQ¹ffÜ UWXeÔ dþ»ff IÈYd¿f Ad²fIYfSXe IYû ´fid°fIcY»f ´fidUdá QZ³fZ IZY d³fQZÊVf dQE WX`ÔÜ BÀf QüSXf³f OXeE¸f ÀfUÊÄfSXf¸f d¸fßf ³fZ IYWXf dIY Af¸f þ³f°ff EUÔ dIYÀff³fûÔ IYe Àf¸fÀ¹ff IYf Àf¸f¹f¶fð °fSXeIZY ÀfZ d³fÀ°ffSX¯f dIY¹ff þf¹fÜ AÀ±ffBÊ ¦fûVff»ffAûÔ ¸fZÔ d³fSXfdßf°f ¦fûUÔVf ·fZþf þfEÜ dIYÀff³fûÔ ÀfZ A´fe»f IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY d³fSXfdßf°f ¦fûUÔVfûÔ IYû ÀU¹fÔ ´ff»fZÔ, dþÀfIZY d»fE CX³WXZÔ ´fi°¹fZIY ¦fûUÔVf ´fSX 30 ÷Y´f¹fZ ´fid°f dQ³f dQ¹ff þfE¦ffÜ CX³WXûÔ³fZ EÀfOXeE¸f IYû 14UZÔ dUØf Af¹fû¦f IZY ¸fQ ÀfZ ¶f³fZ °ff»ff¶fûÔ IYe ´fc¯fÊ þfÔ¨f IZY d³fQZÊVf QZ°fZ WXbE Qûd¿f¹fûÔ IZY dJ»ffRY ERYAfBÊAfSX QþÊ IYSXf³fZ IYû IYWXfÜ BÀf QüSXf³f dIYÀff³f Àf¸¸ff³f d³fd²f ¹fûþ³ff IZY AÔ°f¦fÊ°f ´fÔþeIYSX¯f dIYÀff³fûÔ IZY ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ þf³fIYfSXe ³f QZ³fZ ´fSX dþ»ff IÈYd¿f Ad²fIYfSXe IYû ´fid°fIcY»f ´fidUdá QZ³fZ, Àf·fe ±ff³ff A²¹fÃfûÔ IYû ·fcd¸f dUUfQ ÀfZ ÀfÔ¶fÔd²f°f 10 ´fiIYSX¯fûÔ IYû EÀfOXeE¸f ÀfZ Àfc¨fe¶fð IYSXf³fZ, LûMXZ dUUfQûÔ IZY d³fÀ°ffSX¯f Qû³fûÔ ´fÃfûÔ ¸fZÔ Àf¸fÓfü°ff IYSXf³fZ, ¶feEÀfE IYe ¦f`SX ¸füþcQ¦fe ´fSX EIY dQ³f IYf UZ°f³f SXûIY³fZ IZY d³fQZÊVf dQEÜ ¦fûUÔVf IYe Àf¸fÀ¹ff IYû »fZIYSX ·ffdIY¹fc ·ff³fb ¦fbMX IZY dþ»ff²¹fÃf QZUZÔQi ´fWX»fUf³f IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ ³fZ OXeE¸f IYû Äff´f³f dQ¹ffÜ BÀf QüSXf³f ÀfÔ´fc¯fÊ Àf¸ff²ff³f dQUÀf ¸ffÔMX ¸fZÔ 73 dVfIYf¹f°fZÔ ´fif~ WXbBÊ, dþÀf¸fZÔ ÀfZ 6 IYf ¸füIZY ´fSX d³fÀ°ffSX¯f IYSX dQ¹ffÜ BÀf ¸füIZY ´fSX Vf»f·f ¸ff±fbSX, EÀfOXeE¸f ¸ffÔMX Ad·f¿fZIY ¦fû¹f»f, ÀfeE¸fAû OXfg VfZSX dÀfÔWX AfdQ ¸füþcQ SXWXZÜ

IYfSX ¸fZÔ OXf»fIYSX »fZ ¦fE ¹fbU°fe, A´fWXSX¯fIY°ffÊ MX´´f»f ÀfZ Q¶fû¨ff

¸f±fbSXf, ÀfÔUfQQf°ffXÜ ÀfbSXeSX IZY EIY ¦ffÔU IYe ¹fbU°fe ¸ffÔ IZY Àff±f MX`ÔMXe¦ffÔU ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f ÀMXZMX ¶f`ÔIY ¸fZÔ ´f`Àff þ¸ff IYSX³fZ AfBÊ ±feÜ »füMX³fZ IZY QüSXf³f þ¶f UZ IYSXfWXSXe IZY ´ffÀf ´fWXbÔ¨fe °f·fe EIY ¹fbUIY Af¹ff AüSX dIYVfûSXe IYû IYfSX ¸fZÔ OXf»fIYSX »fZ ¦f¹ffÜ Àfc¨f³ff ´fSX ´fWXbÔ¨fe ´fbd»fÀf ³fZ ´feLf IYSXIZY A´fWXSX¯fIY°ffÊ IYû MX´´f»f ÀfZ ´fIYOÞX d»f¹ffÜ UWXeÔ, ¹fbU°fe IYe ÀfIbYVf»f ¶fSXf¸fQ¦fe IZYZ d»fE ´fbd»fÀf IYe MXe¸f B¦f»ffÀf ¦fBÊ WX`Ü IYû°fUf»fe ÀfbSXeSX IZY EIY ¦ffÔU IYe ¹fbU°fe A´f³fe ¸ffÔ IZY ÀfÔ¦f Qû dQÀfÔ¶fSX IYû MX`ÔMXe¦ffÔU ¶f`ÔIY ¸fZÔ ´f`ÀfZ þ¸ff IYSXf³fZ AfBÊ ±feÜ ¹fWXfÔ ÀfZ »füMX SXWXe ¸ffÔ-¶fZMXe IYSXfWXSXe IZY ´ffÀf ´fWXbÔ¨fe ±fe dIY IYfSX ÀfUfSX ¹fbUIY ¹fbU°fe IYû þ¶fSX³f IYfSX ¸fZÔ OXf»fIYSX »fZ ¦f¹ffÜ VfûSX ¸f¨ff³fZ ´fSX EIYdÂf°f WXbE ¦fif¸fe¯fûÔ ³fZ ´feLf ·fe dIY¹ff, ´fSX WXf±f ³fWXeÔ »f¦ffÜ Àfc¨f³ff ´fSX ´fWXbÔ¨fe ÀfbSXeSX ´fbd»fÀf ³fZ ´fcSXe þf³fIYfSXe þbMXfBÊÜ A´fWXSX¯f IYe dSX´fûMXÊ QþÊ IYSX³fZ IZY ¶ffQ ¹fbU°fe IYe ¶fSXf¸fQ¦fe IYû þbMXe ´fbd»fÀf IZY WX°±fZ A´fWXSX¯fIY°ffÊ °fû ¨fPÞX ¦f¹ffÜ UWXeÔ, ¹fbU°fe ³fWXeÔ d¸f»f ÀfIYeÜ IYû°fUf»fe ´fi·ffSXe SXf¸f´ff»f IYfSXÊUfBÊ IYe þf SXWXe WX`Ü þ»f d³f¦f¸f IZY dÀfÔWX ·ffMXe ³fZ ¶f°ff¹ff dIY A´fWXSX¯fIY°ffÊ AfVfe¿f d³fUfÀfe ¦ffÔU ´fWXfOÞX´fbSX (MX´´f»f) ÀfZ Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYf IYWX³ff WX` þ¶f °fIY ´fIYOÞX d»f¹ff WX`Ü AfSXû´fe IZY ¸ff¸ff IZY §fSX B¦f»ffÀf ¸fZÔ ¹fbU°fe IYû ¶fSXf¸fQ IYSX³fZ IZY d»fE ³ff»fZ ´fcSXe °fSXWX ÀfZ MXZ´f ³fWXeÔ WXû þf°fZ °f¶f ÀfbSXeSX ´fbd»fÀf IYe MXe¸f ·fZþe ¦fBÊ WX`Ü °fIY ³ff»fûÔ IYf ´ff³fe ¹f¸fb³ff ¸fZÔ Àfe²fZ °füSX ´fSX d¦fSX°ff SXWXZ¦ffÜ ´fiQc¿f¯f dU·ff¦f õfSXf þWXSX CX¦f»f SXWXe R`Y¢MXdSX¹fûÔ IYe þfÔ¨f U¿fÊ ¸fZÔ ¶f¸fbdVIY»f ¸f±fbSXf, ÀfÔUfQQf°ffXÜ ¶fQf¹fcÔ IZY VfZ»MXSX WXû¸f ÀfZ Qû dQ³f ´fWX»fZ »ff´f°ff WXbAf dQ½¹ffÔ¦f EIY QRYf IYe þf°fe WX`Ü UWX ·fe þfÔ¨f dIYVfûSX Àfû¸fUfSX IYe Vff¸f ¸f±fbSXf SXZ»fUZ þÔ¢Vf³f ´fSX d¸f»ffÜ AfSX´feERY ³fZ ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ¸fWXþ Aü´f¨ffdSXIY°ff ·fSX WXû°fe WX`, VfZ»MXSX WXû¸f IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû Àfc¨f³ff QZ Qe WX`Ü dþÀfIYf »ff·f CXNXfIYSX R`Y¢MXSXe AfSX´feERY IYû Àfû¸fUfSX IYe Vff¸f ´»fZMXRYf¸fÊ AfNX ´fSX EIY 11 U¿feʹf dQ½¹ffÔ¦f dIYVfûSX ÀfÔ¨ff»fIYûÔ õfSXf IZYd¸fIY»f IYû d¶f³ff »ffUfdSXÀf WXf»f°f ¸fZÔ d¸f»ffÜ dIYVfûSX ¸fcIY ¶fd²fSX WX`Ü BÀfIZY ¶ffQ AfSX´feERY ³fZ CXÀfZ MÑeMX dIYE WXe ³ff»fûÔ ¸fZÔ ¶fWXf dQ¹ff þf°ff ¨ffB»OX »ffB³f IZY Àfb´fbQÊ IYSX dQ¹ffÜ BÀf QüSXf³f dIYÀfe °fSXWX dIYVfûSX IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ þf³fIYfSXe WX`Ü þbMXfBÊ ¦fBÊÜ ¨ffB»OX »ffB³f IZY ARYÀfSXûÔ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY dIYVfûSX ¶fQf¹fcÔ dÀ±f°f VfZ»MXSX WXû¸f ¹f¸fb³ff ¸fZÔ ¸füþcQ þ»f¨fSXûÔ IYe ¸fü°f IZY ÀfZ Qû dQ³f ´fWX»fZ »ff´f°ff WXû ¦f¹ff ±ffÜ BÀf ´fSX ¨ffB»OX »ffB³f IZY »fû¦fûÔ ³fZ ¶fQf¹fcÔ IZY dþ¸¸fZQfSX A´f³fe-A´f³fe dþ¸¸fZQfSXe ÀfZ VfZ»MXSX WXû¸f IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ ÀfZ ÀfÔ´fIYÊ dIY¹ffÜ ·ff¦f°fZ ³fþSX Af SXWXZ WX`ÔÜ IYLbAf IYe ¸fÔ¦f»fUfSX Vff¸f VfZ»MXSX WXû¸f ¶fQf¹fcÔ IZY »fd³fÔʦf I`YÔ´f IZY UfOXʳf ¶fiþ·fc¿f¯f AüSX dVfÃfIY ¸fü°f °f±ff A³¹f þ»f¨fSXûÔ IZY þeU³f ´fSX ¸f³fûþ IbY¸ffSX ¸f±fbSXf ´fWXbÔ¨fZÜ CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY dIYVfûSX Qû Àff»f ´fWX»fZ VfZ»MXSX WXû¸f ÀfÔIYMX IYû ¶f¨ff³fZ IZY d»fE þ»f d³f¦f¸f, »ff¹ff ¦f¹ff ±ffÜ UWX Qû dQ³f ´fWX»fZ »fd³fÔʦf I`YÔ´f ÀfZ A¨ff³fIY IYWXeÔ »ff´f°ff WXû ¦f¹ff ³f¦fSX d³f¦f¸f, ´fiQc¿f¯f dU·ff¦f U³f dU·ff¦f ±ffÜ UWXeÔ ¨ffB»OX »ffB³f IZY IYûAfdOXʳfZMXSX VffdWXQ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY dIYVfûSX IYû ¶ff»f IZY Ad²fIYfSXe AüSX ³fQe ´fbd»fÀf IY»¹ff¯f Àfd¸fd°f IZY Àf¸¸fbJ ´fZVf dIY¹ff ¦f¹ffÜ CXÀfZ dRYSX ÀfZ VfZ»MXSX WXû¸f ·fZþf þf dþ¸¸fZQfSXe »fZ³fZ IYû °f`¹ffSX ³fWXeÔ WX`ÔÜ ÀfIY°ff WX`Ü

IYLbAf IYe þf³f d³f¦f»f ¦f¹ff R`Yd¢MѹfûÔ IYf þWXSX ¸f±fbSXf, ÀfÔUfQQf°ffXÜ ¹f¸fb³ff ¸fZÔ ¸fSXf WXbAf IYLbAf d¸f»f³fZ IYe J¶fSX ´fSX ´fiQc¿f¯f d³f¹fÔÂf¯f dU·ff¦f ¸fZÔ J»f¶f»fe ¸f¨fe WX`Ü ¸fÔ¦f»fUfSX IYû dU·ff¦f IYe MXe¸f ¹f¸fb³ff IZY §ffMX ´fSX ´fWXbÔ¨f ¦fBÊÜ MXe¸f ³fZ IYLbAf IYe ¸fü°f IZY IYfSX¯f °f»ffVf³fZ IZY d»fE ¹f¸fb³ff þ»f IZY Àf`Ô´f»f d»fE WX`ÔÜ MXe¸f ¹fZ ´f°ff »f¦ffE¦fe dIY ¹f¸fb³ff þ»f ¸fZÔ OXeAû (dOXþf»U Afg¢Àfeþ³f), ¶feAûOXe (¶ff¹fûIZYd¸fIY»f Afg¢Àfeþ³f dOX¸ffÔOX) °f±ff ´feE¨f ÀIZY»f U`»¹fc dIY°f³fe ¸ffÂff ¸fZÔ WX`ÔÜ ¶f°ff¹ff þf SXWXf WX` dIY B³f dQ³fûÔ ¸f±fbSXf IZY 21 ³ff»fûÔ IYe MX`d´fÔ¦f IYf IYf¸f ¨f»f SXWXf WX`Ü BÀfd»fE ³ff»fûÔ IYe ´ff³fe Àfe²fZ ¹f¸fb³ff ¸fZÔ LûOÞXf þf SXWXf WX`, dþÀfÀfZ ¹f¸fb³ff þ»f ª¹ffQf ´fiQcd¿f°f WXû ¦f¹ff WX`Ü ¹f¸fb³ff ¸fZÔ IY·fe ¸fL»fe, IYLbAf, Àf´fÊ °f±ff A³¹f þ»f¨fSX d³fUfÀf IYSX°fZ ±fZ, ´fSXÔ°fb A¶f ¹f¸fb³ff ¸fWXfSXf³fe dÀfRYÊ ³ff¸f IYe ¸fWXfSXf³fe SXWX ¦fBÊ WX`ÔÜ Àf`IYOÞXûÔ R`Y¢MXdSX¹fûÔ ÀfZ d³fIY»ff IZYd¸fIY»f BÀf¸fZÔ Àfe²fZ d¸f»f SXWXf WX`Ü BÀfIZY

¨f»f°fZ A¶f B³f¸fZÔ SXWX³fZ Uf»fZ þ»f¨fSXûÔ IYe þf³f IYû ÀfÔIYMX Af ¦f¹ff WX`Ü BÀfIZY d»fE dþ¸¸fZQfSX ÀfSXIYfSXe ³fb¸ffBÔQZ dþ¸¸fZQfSXe ÀfZ ´f»fOÞXf Óff»f SXWXZ WX`ÔÜ dQ»»fe ÀfZ Àf¶fÀfZ ³fþQeIY ¸f±fbSXf A¶f ²feSXZ-²feSXZ IYSXIZY ¶fOÞXZ Aüôûd¦fIY ÃfZÂf ¸fZÔ dUIYdÀf°f WXû SXWXf WX`Ü ´fcSXZ ¸f±fbSXf ¸fZÔ LûMXe ¶fOÞXe IYSXe¶f 300 R`Y¢MXdSX¹ffÔ WX`ÔÜ CX³fIZY õfSXf IZYd¸fIY»f IZY þdSXE IYf¸f dIY¹ff þf°ff WX`Ü Ad²fIY°fSX CXôû¦fûÔ õfSXf IZYd¸fIY»f IYf d³fÀ°ffSX¯f °f¹f ¸ff³fIYûÔ ÀfZ ³fWXeÔ dIY¹ff þf°ff WX`Ü BÀfIZY ¨f»f°fZ ¹fWX IZYd¸fIY»f ³ff»fZ-³ffd»f¹fûÔ IZY ÀfWXfSXZ ¸fWXf³f¦fSX IZY 20 ÀfZ Ad²fIY ³ff»fûÔ ¸fZÔ d¸f»f þf°ff WX`Ü þWXSXe»ff ´fiQcd¿f°f ´ff³fe Àfe²ff WXe ¹f¸fb³ff ¸fZÔ d¸f»f SXWXf WX`Ü þ»f d³f¦f¸f õfSXf °f`¹ffSX ³f¸ffd¸f ¦fÔ¦fZ ¹fûþ³ff IZY °fWX°f ¹f¸fb³ff IZY dIY³ffSXZ ÀfeUSX IZY þ»f IZY d»fE ³ff»ff ¶f³ffE þf³fZ IYe ¹fûþ³ff WX`Ü BÀf QüSXf³f þ»f d³f¦f¸f õfSXf ³ff»fûÔ IYû MXZ´f IYSX³fZ IYe

¶fQf¹fcÔ IZY VfZ»MXSX WXû¸f ÀfZ ·ff¦ff dIYVfûSX, ¸f±fbSXf þÔ¢Vf³f ´fSX d¸f»ff


Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

04 dQÀf¸¶fSX 2019

5

O;kikj txr

þZ´fe B³RiYf dQUf»ff ¸ff¸f»ff: E³f¶feÀfeÀfe, ÀfbSXÃff SXe¹f»MXe ³fZ AÔd°f¸f ¶fûd»f¹ffÔ þ¸ff IYSXfBÊÔ ³f¹fe dQ»»fe, ¹fc³feUf°ffÊÜ ÀffUÊþd³fIY ÃfZÂf IYe IÔY´f³fe E³f¶feÀfeÀfe d»f. AüSX ¸fbÔ¶fBÊ IYe ÀfbSXÃff SXe¹f»MXe ³fZ ¸fÔ¦f»fUfSX IYû dQUf»ff WXû ¨fbIYe SXe¹f»MXe ÃfZÂf IYe IÔY´f³fe þZ´fe B³RiYfMXZIY IZY Ad²f¦fiWX¯f IZY d»fE AÔd°f¸f ¶fûd»f¹ffÔ þ¸ff IYSXfBÊÔÜ FY¯fQf°ffAûÔ IYe Àfd¸fd°f (ÀfeAûÀfe) ³fZ E³f¶feÀfeÀfe AüSX ÀfbSXÃff SXe¹f»MXe IYû A´f³fZ d´fL»fe ¶fûd»f¹fûÔ ¸fZÔ ÀfÔVfû²f³f IZY ¶ffQ AÔd°f¸f ´fZVfIYVf °fe³f dQÀfÔ¶fSX ¹ff³fe ¸fÔ¦f»fUfSX °fIY QZ³fZ IYû IYWXf ±ffÜ WXf»ffÔdIY, Qû³fûÔ IÔY´fd³f¹fûÔ IYe AûSX ÀfZ IYe ¦fBÊ AÔd°f¸f ´fZVfIYVf IZY ¶¹fûSXZ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ °f°IYf»f þf³fIYfSXe ³fWXeÔ d¸f»f ´ffBÊ WX`Ü BÀfÀfZ ´fWX»fZ ÀfcÂfûÔ ³fZ IYWXf ±ff dIY E³f¶feÀfeÀfe d»f. FY¯fQf°ffAûÔ IYû Ad²fIY þ¸fe³f IZY Àff±f 20,000 µ»f`MXûÔ IYû ´fcSXf IYSX³fZ IYe Àf¸f¹fÀfe¸ff IYû §fMXf³fZ IYe ·fe ´fZVfIYVf IYSX ÀfIY°fe WX`Ü ÀfcÂfûÔ ³fZ Àfû¸fUfSX IYû IYWXf ±ff dIY ¸fbÔ¶fBÊ IYe IÔY´f³fe ÀfbSXÃff SXe¹f»MXe A´f³fe ¶fû»fe IYû Ad²fIY AfIY¿fÊIY ¶f³ff ÀfIY°fe WX`Ü IÔY´f³fe dUØfe¹f FY¯fQf°ffAûÔ IYû Ad°fdSXöY ³fIYQe AüSX þ¸fe³f IYe ´fZVfIYVf IYSX ÀfIY°fe WX`Ü BÀfIZY A»ffUf ÀfbSXÃff SXe¹f»MXe IYe AûSX ÀfZ §fSX JSXeQfSXûÔ IYû AfUÔMX³f ¸fZÔ QZSXe IZY d»fE DYÔ¨fZ ¸fbAfUþZ IYe ·fe ´fZVfIYVf IYe þf ÀfIY°fe WX`Ü ÀfcÂfûÔ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ÀfbSXÃff SXe¹f»MXe FY¯fQf°ffAûÔ IYû dIY¹fZ þf³fZ Uf»fZ Ad¦fi¸f ·fb¦f°ff³f IYû ·fe ¶fPÞXf ÀfIY°fe WX`Ü ÀfÔIYMX ¸fZÔ RÔYÀfe þ¹f´fiIYfVf EÀfûdÀfEMXÐÀf IYe A³fb¿fÔ¦fe þZ´fe B³RiYfMXZIY A¦fÀ°f, 2017 ¸fZÔ dQUf»ff ´fidIiY¹ff ¸fZÔ ¨f»fe ¦fBÊ ±feÜ SXf¿MÑXe¹f IÔY´f³fe dUd²f A´fe»fe¹f ³¹ff¹ffd²fIYSX¯f (E³fÀfeE»fMXe) ³fZ BÀf ¶fSXZ ¸fZÔ AfBÊOXe¶feAfBÊ ¶f`ÔIY IYe A¦fbUfBÊ Uf»fZ ¦fNXþûOÞX IYe A´fe»f IYû Àfb³fUfBÊ IZY d»fE ÀUeIYfSX dIY¹ff ±ffÜ A³fbþ þ`³f IYû AÔ°fdSX¸f Àf¸ff²ff³f ´fZVfZUSX d³f¹fböY dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ d´fL»fZ Àff»f WXbBÊ þZ´fe B³RiYfMXZIY IYe ´fWX»fZ QüSX IYe dQUf»ff ´fidIiY¹ff IZY QüSXf³f ÀfbSXÃff Àf¸fcWX IYe BIYfBÊ »fÃfQe´f IYe 7,350 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYe ¶fû»fe IYû FY¯fQf°ffAûÔ ³fZ JfdSXþ IYSX dQ¹ff ±ffÜ BÀf Àff»f ¸fBÊ-þc³f ¸fZÔ QcÀfSXZ QüSX IZY QüSXf³f FY¯fQf°ffAûÔ ³fZ ÀfbSXÃff SXe¹f»MXe AüSX E³f¶feÀfeÀfe IYe ¶fû»fe IYû JfdSXþ IYSX dQ¹ff ±ffÜ CXÀfIZY ¶ffQ ¹fWX ¸ff¸f»ff SXf¿MÑXe¹f IÔY´f³fe dUd²f A´fe»fe¹f ³¹ff¹ffd²fIYSX¯f (E³fÀfeE»fEMXe) ¸fZÔ ´fWXbÔ¨ff AüSX dRYSX CX¨¨f°f¸f ³¹ff¹ff»f¹f ¦f¹ffÜ CX¨¨f°f¸f ³¹ff¹ff»f¹f ³fZ LWX ³fUÔ¶fSX IYû þZ´fe B³RiYfMXZIY IYe dQUf»ff ´fidIiY¹ff IYû 90 dQ³f ¸fZÔ ´fcSXf IYSX³fZ IYf d³fQZÊVf QZ°fZ WXbE IYWXf dIY dÀfRYÊ E³f¶feÀfeÀfe AüSX ÀfbSXÃff SXe¹f»MXe ÀfZ WXe Àf¸ff²ff³f ¹fûþ³ff ¸ffÔ¦fe þfEÜ FY¯fQf°ffAûÔ IYe Àfd¸fd°f ¸fZÔ 13 ¶f`ÔIYûÔ AüSX 23,000 µ»f`MX JSXeQfSXûÔ IZY ´ffÀf ¸f°fQf³f IYf Ad²fIYfSX WX`Ü µ»f`MX JSXeQfSXûÔ IZY ´ffÀf 60 ´fid°fVf°f ¸f°f WX`ÔÜ dIYÀfe ·fe ¶fû»fe IYû ¸fÔþcSXe IZY d»fE 66 ´fid°fVf°f ¸f°fûÔ IYe þøYSX°f WXû°fe WX`Ü µ»f`MX JSXeQfSXûÔ IYf QfUf IYSXe¶f 13,000 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ AüSX ¶f`ÔIYûÔ IYf IYSXe¶f 10,000 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYf WX`Ü

¶fiZ³f»fe IZY 90 ´fid°fVf°f ·ffSX°fe¹f ¹fcþSX ¶fZÀf IYû »f¦f°ff WX` ¹fWX ´»fZMXRYf¸fÊ Vf`Ãfd¯fIY ´fiQVfʳf ¸fZÔ RYf¹fQZ¸fÔQ ³f¹fe dQ»»fe, ¹fc³feUf°ffÊÜ U¿fÊ 2019 J°¸f WXû³fZ IYû WX`Ü ¹fWX Àff»f IYe UWX AUd²f WX` þ¶f WXSX IYûBÊ ´feLZ ¸fbOÞXIYSX A´f³fe CX´f»fd¶²f¹fûÔ AüSX AÀfRY»f°ffAûÔ IYû QZJ°ff WX` AüSX Àff±f WXe A¦f»fZ Àff»f IZY d»fE JbQ IYû °f`¹ffSX IYSX°ff WX`Ü BÀfe IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SXJ°fZ WXbE LfÂfûÔ, Ad·f·ffUIYûÔ AüSX dVfÃfIYûÔ IZY d»fE Qbd³f¹ff IYe Àf¶fÀfZ ¶fOÞXe ´fe¹fSX-MXc-´fe¹fSX »fd³fÔʦf IY¸¹fbd³fMXe ¶fiZ³f»fe ³fZ 2019 ¸fZÔ A´f³fZ ·ffSX°fe¹f ¹fcþSX-¶fZÀf ÀfZ þbOÞXZ LfÂfûÔ IZY Vf`Ãfd¯fIY ´fiQVfʳf IYû þf³f³fZ IYe IYûdVfVf IYe AüSX EIY ÀfUZÊÃf¯f dIY¹ffÜ BÀf ¸fWX°U´fc¯fÊ AUd²f ¸fZÔ QZVf ·fSX IZY 1700+ ÀfZ Ad²fIY LfÂfûÔ ³fZ Af°¸ffU»fûIY³f AüSX ³fBÊ VfbøYAf°f IYû »fZIYSX A´f³ff údáIYû¯f ÀffÓff dIY¹ffÜ dQ»f¨fÀ´f ¶ff°f ¹fWX WX` dIY 43.6% LfÂfûÔ IYû »f¦f°ff WX` dIY CX³WXûÔ³fZ UfÀ°fU ¸fZÔ A¨Lf ´fiQVfʳf dIY¹ff WX`, þ¶fdIY 28.4% ÀfZ Ad²fIY ³fZ þUf¶f dQ¹ff dIY CX³WXûÔ³fZ IYfRYe A¨Lf ´fiQVfʳf dIY¹ff WX`Ü 46.3% ÀfZ Ad²fIY, B³f¸fZÔ ÀfZ »f¦f·f¦f Af²fûÔ ³fZ »f¦ff°ffSX A´f³ff ÀfUÊßfZâ ´fiQVfʳf IYSX³fZ IZY d»fE ´fiZdSX°f IYSX³fZ IYf ßfZ¹f A´f³fZ ¸ff°ff-d´f°ff AüSX ¸fZÔMXÀfÊ IYû dQ¹ff, UWXeÔ 27.2% ³fZ IYWXf dIY CX³WXûÔ³fZ A´f³fZ ÀfÔQZWX QcSX IYSX³fZ ¸fZÔ ¸fQQ »fe AüSX 16.7% ³fZ WXû¸fUIYÊ AüSX AÀffB³f¸fZÔMX ¸fZÔ ´»fZMXRYf¸fÊ IYf »ff·f d»f¹ffÜ Àff±f WXe 50.2% ÀfZ Ad²fIY ´fid°f·ffd¦f¹fûÔ ³fZ 2020 ¸fZÔ A´f³fZ Vf`Ãfd¯fIY ´fiQVfʳf ¸fZÔ Àfb²ffSX IYe CX¸¸feQ þ°ffBÊÜ 37.2% IYû IbYL IÔYÀfZ´MXÐÀf IYû Àf¸fÓf³fZ ¸fZÔ IYdNX³ffBÊ WXbBÊ, þ¶fdIY 29.9% ³fZ ¸fWXÀfcÀf dIY¹ff dIY CX³WXZÔ A²¹f¹f³f IZY d»fE ´f¹ffÊ~ Àf¸f¹f ³fWXeÔ d¸f»ff AüSX 18.2% ³fZ Àf¸f¹f ´fSX A´f³fZ WXû¸fUIYÊ AüSX AÀffB³f¸fZÔMX IYû ´fcSXf IYSX³fZ IZY d»fE ÀfÔ§f¿fÊ dIY¹ffÜ BÀfIZY A»ffUf 28.5% LfÂfûÔ ³fZ A´f³fZ ¸ff°ff-d´f°ff AüSX ¸fZÔMXÀfÊ IYû ´fPÞXfBÊ ´fSX Ad²fIY ²¹ff³f QZ³fZ IYe þøYSX°f ¸fWXÀfcÀf IYe, AüSX 34.2% ³fZ AfVff ½¹föY IYe dIY UZ °f³ffU ÀfZ IbYL LbMXIYfSXf ´ff³fZ ¸fZÔ ¸fQQ IYSXZÔ¦fZ þû LfÂfûÔ ´fSX ¶fûÓf WX`ÔÜ þ¶f CX³fIZY Vf`Ãfd¯fIY ´fiQVfʳf ¸fZÔ ¶fiZ³f»fe IZY ¹fû¦fQf³f IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ´fcLf ¦f¹ff °fû 35% ÀfZ Ad²fIY LfÂfûÔ ³fZ IYWXf dIY ´»fZMXRYf¸fÊ ³fZ CX³WXZÔ Àf¸f¹f ´fSX A´f³fZ IYf¸f IYû WX»f IYSX³fZ ¸fZÔ ÀfÃf¸f ¶f³ff¹ff, 32.5% ³fZ ¸fWXÀfcÀf dIY¹ff dIY BÀfÀfZ CX³WXZÔ IÔYÀfZ´MXÐÀf IYû Àf¸fÓf³fZ ¸fZÔ ¸fQQ

¶f`ÔIYûÔ IZY dU»f¹f ÀfZ IYûBÊ ³füIYSXe ³fWXeÔ þfE¦fe, ¦fifWXIYûÔ IYû ¶fZWX°fSX ÀfbdU²ffEÔ d¸f»fZÔ¦fe : ÀfSXIYfSX ³fBÊ dQ»»fe, ¹fc³feUf°ffÊÜ ÀffUÊþd³fIY ÃfZÂfûÔ þUf¶f ¸fZÔ IYWXf dIY dUd·f³³f ¶f`ÔIYûÔ IZY ¸fÔÂfe ³fZ IYWXf dIY 1998 ¸fZÔ ³fSXdÀf¸WX³f Àfd¸fd°f AüSX ¶ffQ ¸fZÔ »fe»ff²fSX Àfd¸fd°f AfdQ ³fZ ¶f`ÔIYûÔ IZY dU»f¹f IYe dÀfRYfdSXVf IYe ±feÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ÀfSXIYfSX ³fZ ÀffUÊþd³fIY ÃfZÂf IZY 10 ¶f`ÔIYûÔ (´feEÀf¶fe) IYf dU»f¹f IYSX CX³WXZÔ ¨ffSX ´feEÀf¶fe ¸fZÔ ¶fQ»f³fZ IYû Àf`ðfÔd°fIY ¸fÔþcSXe QZ Qe WX`Ü BÀfIYf »fùf ÀfbúPÞX ¶f`ÔIY °f`¹ffSX IYSX³ff WX`, þû Ad²fIY Àff¸f±¹fÊUf³f AüSX »ff·fIYfSXe WXûÔ¦fZÜ BÀf IYUf¹fQ IZY °fWX°f ¹fc³ffBMXZOX ¶f`ÔIY AfgRY BÔdOX¹ff (¹fc¶feAfBÊ) IYf dU»f¹f ´fÔþf¶f ³f`Vf³f»f ¶f`ÔIY ¸fZÔ dIY¹ff IZY dUd·f³³f ¶f`ÔIYûÔ IZY dU»f¹f ÀfZ ³füIYdSX¹ffÔ dU»f¹f ÀfZ UZ ¸fþ¶fc°f AüSX ´fid°fÀ´f²feÊ þfE¦ff, þ¶fdIY B»ffWXf¶ffQ ¶f`ÔIY IYf þf³fZ IYe AfVfÔIYf IYû JfdSXþ IYSX°fZ WXbE WXûÔ¦fZÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¹fWX Àfbd³fd›°f BÔdOX¹f³f ¶f`ÔIY IZY Àff±f dU»f¹f WXû¦ffÜ ÀfSXIYfSX ³fZ ¸fÔ¦f»fUfSX IYû SXfª¹fÀf·ff ¸fZÔ dIY¹ff ¦f¹ff WX` dIY dIYÀfe ·fe IY¸fʨffSXe IYe CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¹fc¶feAfBÊ IYf IbY»f IYWXf dIY BÀfÀfZ dIYÀfe IYe ³füIYSXe ³fWXeÔ ³füIYSXe ³fWXeÔ J°¸f WXûÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY IYfSXû¶ffSX 2,08,000 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYf þfE¦fe, ¶fd»IY IY¸fʨffdSX¹fûÔ IZY dWX°fûÔ IYe ¶f`ÔIYûÔ IZY dU»f¹f ÀfZ IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû WX`, þ¶fdIY ´feE³f¶fe IYf 11,82,224 SXÃff WXû¦fe °f±ff ¦fifWXIYûÔ IYû ¶fZWX°fSX Ad²fIY°f¸f »ff·f WXû¦ff AüSX dU»f¹f ¸fZÔ IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ WX`Ü dU»f¹f IZY Àff±f, IbY»f ÀfbdU²ffEÔ d¸f»f ÀfIZYÔ¦feÜ dUØf SXfª¹f ¸fÔÂfe CX³fIZY dWX°fûÔ IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SXJf SXWXf WX`Ü IYfSXû¶ffSX AfIYfSX 17,94,526 IYSXûOÞX A³fbSXf¦f NXfIbYSX ³fZ CX¨¨f ÀfQ³f ¸fZÔ NXfIbYSX ³fZ IYWXf dIY dU»f¹f ´fidIiY¹ff IZY ÷Y´f¹fZ WXû¦ff AüSX ¹fWX QZVf IYf QcÀfSXf Àf¶fÀfZ ´fiV³fIYf»f IZY QüSXf³f ´fcSXIY ÀfUf»fûÔ IZY QüSXf³f WX¸f³fZ ´f¹ffÊ~ ÀffU²ff³fe ¶fSX°fe WX`Ü ¶fOÞXf ¶f`ÔIY ¶f³f þfE¦ffÜ

´¹ffþ IYe AfÀf¸ff³f Lc°fe IYe¸f°fûÔ IYû SXûIY³fZ IZY d»fE IZYÔQi IYf EIY AüSX IYQ¸f, ÀMXfgIY d»fd¸fMX ¸fZÔ ÀfÔVfû²f³f ³fBÊ dQ»»fe, ¹fc³feUf°ffÊÜ QZVf ¸fZÔ ´¹ffþ IYe IYe¸f°fûÔ IYû ¶fPÞX³fZ ÀfZ SXûIY³fZ IZY d»fE IZYÔQi ÀfSXIYfSX ³fZ ¸fÔ¦f»fUfSX IYû EIY AüSX IYQ¸f CXNXf¹ff WX`Ü IZYÔQie¹f CX´f·fûöYf ¸ff¸f»fûÔ IZY ¸fÔÂff»f¹f ³fZ ´¹ffþ IYe ÀMXfgIY d»fd¸fMX IYû °f°IYf»f ´fi·ffU ÀfZ ÀfÔVfûd²f°f dIY¹ff WX`Ü ±fûIY dUIiYZ°ff A¶f 25 MX³f ÀfZ ª¹ffQf ´¹ffþ ³fWXeÔ SXJ ´ffEÔ¦fZ, UWXeÔ JbQSXf dUIiYZ°ff IZYU»f 5 ¸fedMÑIY MX³f ´¹ffþ SXJ ÀfIY°fZ WX`ÔÜ Af¹ff°fIYûÔ IYû Af¹ffd°f°f ´¹ffþ IZY d»fE B³f ÀMXfgIY d»fd¸fMX ÀfZ LcMX Qe ¦fBÊ WX`Ü QZVf·fSX ¸fZÔ ´¹ffþ IYe AfÀf¸ff³f Lc°fe IYe¸f°fûÔ IYû »fZIYSX I`Yd¶f³fZMX Àfd¨fU SXfþeU ¦fü¶ff ³fZ Àfû¸fUfSX IYû Àfd¨fUûÔ IYe Àfd¸fd°f IZY ¶f`NXIY IYe A²¹fÃf°ff IYeÜ BÀf QüSXf³f ´¹ffþ CX°´ffQ³f IYSX³fZ Uf»fZ 11 ´fi¸fbJ SXfª¹fûÔ IZY ¸fb£¹f Àfd¨fUûÔ ³fZ dUdOX¹fû

IYf³RiYZÔdÀfÔ¦f IZY þdSX¹fZ I`Yd¶f³fZMX Àfd¨fU IYû AüSX ³ffdÀfIY ÀfZ ´¹ffþ IYe ³fBÊ RYÀf»f ´¹ffþ IYe ¶fPÞX°fe IYe¸f°fûÔ ´fSX d³f¹fÔÂf¯f IZY Af³fZ IZY ¶ffQ WXe ´¹ffþ IYe IYe¸f°fûÔ ÀfZ SXfWX°f d¸f»f ÀfIY°fe WX`Ü dQ»»fe ¸fZÔ dRY»fWXf»f A»fUSX ÀfZ ´¹ffþ IYe AfUIY WXû SXWXe WX`Ü ÀfSXIYfSX ³fZ °fbIYeÊ ÀfZ 11 WXþfSX ¸fedMÑIY MX³f ´¹ffþ IYf Af¹ff°f IYf R`YÀf»ff dIY¹ff WX`Ü A´f·fûöYf ¸ff¸f»fûÔ IZY ¸fÔÂff»f¹f ³fZ BÀf ¶ffSXZ ¸fZÔ þf³fIYfSXe QZ°fZ WXbE ¶f°ff¹ff dIY d»fE SXfª¹fûÔ õfSXf dIYE þf SXWXZ CX´ff¹fûÔ IYe MMTC ³fZ 11 WXþfSX E¸fMXe ´¹ffþ IZY Af¹ff°f IYf AfgOXÊSX QZ dQ¹ff WX`Ü °fbIYeÊ ÀfZ þf³fIYfSXe QeÜ IYBÊ SXfª¹fûÔ ¸fZÔ ´¹ffþ 120 ÷Y´f¹fZ dIY»fû Af³fZUf»ff ´¹ffþ ·fe »fû¦fûÔ IYû þ»Q °fIY d¸f»f SXWXf WX`Ü dQ»»fe Àf¸fZ°f IYBÊ SXfWX°f ³fWXeÔ QZ³fZ Uf»ff ¢¹fûÔdIY ¹fWX dQÀfÔ¶fSX SXfª¹fûÔ ¸fZÔ ´¹ffþ IYe AfUIY IYfRYe §fMX AÔ°f ¹ff þ³fUSXe IYe VfbøYAf°f °fIY ·ffSX°f ¦fBÊ WX`Ü SXfþ³f`d°fIY ´ffdMXʹffÔ ·fe BÀfZ »fZIYSX ´fWXbÔ¨f ´ffE¦ffÜ ÀfSXIYfSX ³fZ d¸fp ·fe 6090 IYfRYe ´fSXZVff³f WX`ÔÜ þf³fIYfSXûÔ IYf IYWX³ff E¸fMXe ´¹ffþ ¸fÔ¦ff¹ff WX`, þû dQÀfÔ¶fSX IZY WX` dIY ´fbSXf³ff ÀMXfgIY »f¦f·f¦f J°¸f WXû³fZ ¸f²¹f °fIY ·ffSX°f ´fWXbÔ¨fZ¦ff, dþÀfÀfZ IYe¸f°fûÔ IYû WX` AüSX 15 þ³fUSXe IZY ¶ffQ ¦fbþSXf°f ¸fZÔ ±fûOÞXe SXfWX°f IYe CX¸¸feQ IYe þf SXWXe WX`Ü


04 dQÀf¸¶fSX 2019

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

WX¸ffSXe ÀfSXIYfSX ³fZ ¦ffÔU AüSX VfWXSX IYf ·fZQ J°¸f dIY¹ff WX`: ¹fû¦fe AfdQ°¹f³ff±f ¦fûSXJ´fbSX, ¹fc³feUf°ffÊÜ CXØfSX´fiQZVf IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¹fû¦fe AfdQ°¹f³ff±f ³fZ ¸fÔ¦f»fUfSX IYû I`Yd¸´f¹fSX¦fÔþ °fWXÀfe»f IZY ¦fif¸f ¶ff³f (¶fPÞX¹ff NXfNXSX) ´fe´fe¦fÔþ-¸fZÔWXQfU»f ¸ff¦fÊ ´fSX SXf~e ³fQe ´fSX ¶f³fZ ÀfZ°fb IYf »fûIYf´fʯf dIY¹ffÜ BÀf ¸füIZY ´fSX CX³WXûÔ³fZ ¦fûSXJ´fbSX U ÀfÔ°fIY¶feSX ³f¦fSX ÀfZ þbOÞXe 17,920 »ffJ ÷Y´f¹fZ ÀfZ Ad²fIY IYe 14 ´fdSX¹fûþ³ffAûÔ IYf »fûIYf´fʯf AüSX dVf»ff³¹ffÀf ·fe dIY¹ffÜ EIY ¶f¹ff³f IZY ¸fb°ffd¶fIY, ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ IYWXf WX` dIY ¦fûSXJ´fbSX AüSX ÀfÔ°fIY¶feSX ³f¦fSX IYe þ³f°ff NXfNXSX ´fb»f IYe ¸ffÔ¦f »fÔ¶fZ Àf¸f¹f ÀfZ IYSX SXWXe ±feÜ Afþ Qû³fûÔ dþ»fûÔ IZY »fû¦fûÔ IYf ¹fZ Àf´f³ff ÀffIYfSX WXbAf WX`Ü ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ IYWXf dIY dUIYfÀf WXe JbVfWXf»fe IYf EIY¸ffÂf þdSX¹ff WX`Ü I`Yd¶f³fZMX ³fZ ¸fÔ¦f»fUfSX IYû ÀfÔ°fIY¶feSX ³f¦fSX IYe ¶fZ»fWXSX IY»ff AüSX ¶fZWX»fSX JbQÊ ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f IYû ³f¦fSX ´fÔ¨ff¹f°f ¶f³ff³fZ IYf R`YÀf»ff d»f¹ff WX`Ü Af³fZ Uf»fZ Àf¸f¹f ¸fZÔ ³f¦fSX ´fÔ¨ff¹f°fûÔ IYe ÀfÔ£¹ff AüSX ¶fPXZ¦feÜ ³f¦fSX ´ffd»fIYfAûÔ AüSX ³f¦fSX d³f¦f¸f IYe Àfe¸ffAûÔ IYf ·fe dUÀ°ffSX dIY¹ff þfE¦ff BÀfÀfZ »fû¦fûÔ IYû AüSX ¶fZWX°fSX ¶fbd³f¹ffQe ÀfbdU²ffEÔ d¸f»fZÔ¦feÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ IYWXf dIY ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe ³fZ d¶f³ff ·fZQ·ffU IZY dUIYfÀf IYe Àfû¨f IYû 2014 ¸fZÔ Af¦fZ ¶fPÞXf¹ff ±ff, AfQVfÊ ¦fif¸f AüSX À¸ffMXÊ dÀfMXe ·fe CXÀfe IYe IYOÞXe WX`ÔÜ WX¸ffSXe ÀfSXIYfSX ³fZ ¦ffÔU AüSX VfWXSX IZY ¶fe¨f IYf ·fZQ J°¸f dIY¹ff WX`Ü A¶f ´fiQZVf IYf WXSX dþ»ff AüSX WXSX ³ff¦fdSXIY JfÀf WX`Ü PXfBÊ U¿fÊ ´fWX»fZ IbYL WXe dþ»fûÔ IYû d¶fþ»fe d¸f»f°fe ±feÜ AfþfQe IZY ¶ffQ ÀfZ WXþfSXûÔ ¦ffÔUûÔ IYû

d¶fþ»fe ³fWXeÔ d¸f»fe ¸f¦fSX WX¸ffSXe ÀfSXIYfSX ³fZ EIY IYSXûOÞX 80 »ffJ »fû¦fûÔ IZY §fSXûÔ ¸fZÔ d¶fþ»fe ´fWXbÔ¨ffBÊ, ²ff³f IiY¹f IZYÔQi Jû»fZ, ¦f³³ff ¸fc»¹f IYf ·fb¦f°ff³f dIY¹ff AüSX ¶f³Q ¨fe³fe d¸f»fûÔ IYû ¨f»ff¹ff WX`Ü AfdQ°¹f³ff±f ³fZ IYWXf dIY ´fWX»fZ IYe ÀfSXIYfSXZÔ ¹fûþ³ffAûÔ IYf »ff·f QZ³fZ IZY d»fE »fû¦fûÔ IYf ¨fZWXSXf, þfd°f AüSX ¸fþWX¶f QZJ°fe ±feÔ, ´fSX WX¸ffSXf EIY¸ffÂf ¸ff³fIY dÀfRYÊ ´ffÂf°ff WX`Ü BÀfe Af²ffSX ´fSX A¶f °fIY WX¸f³fZ AfUfÀf, Vfü¨ff»f¹f, SXÀfûBÊ ¦f`Àf IY³fZ¢Vf³f, SXfVf³f IYfOXÊ, dU²fUf AüSX dUIY»ffÔ¦f ´fZÔVf³f IZY þdSXE »fû¦fûÔ IYû »ff·ffd³U°f dIY¹ff WX`Ü ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ IYWXf dIY ´fWX»fZ CXØfSX´fiQZVf IYe ´fWX¨ff³f QÔ¦ff AüSX AüSX ASXfþIY°ff Uf»fZ SXfª¹f IZY °füSX ´fSX ±feÜ Afþ IYf³fc³f-½¹fUÀ±ff, ÀfbVffÀf³f AüSX °fSX¢IYe ³fBÊ ´fWX¨ff³f WX`Ü U¿fÊ 1947 ÀfZ »fZIYSX 2016 °fIY QZVf ¸fZÔ IZYU»f 12 ¸fZdOXIY»f IYfg»fZþ ±fZ, ¸f¦fSX WX¸ffSXe ÀfSXIYfSX ¸fZÔ 2017 ÀfZ 2019 °fIY 15 ³fE ¸fZdOXIY»f IYfg»fZþ IYf d³f¸ffʯf dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü BÀf Àff»f 14 AüSX ³fE ¸fZdOXIY»f IYfg»fZþûÔ IYû ÀUeIÈYd°f d¸f»fZ¦feÜ BÀf ´fiIYfSX 3 U¿fûÊÔ ¸fZÔ 29 ¸fZdOXIY»f

IYfg»fZþ ¶f³ff¹fZ þfEÔ¦fZÜ AfdQ°¹f³ff±f ³fZ IYWXf dIY ¸fZdOXIY»f IYfg»fZþûÔ ¸fZÔ ´fPÞX³fZ Uf»fZ OXfg¢MXSXûÔ ÀfZ ¶ffÔOX ·fSXUfE þf SXWXZ WX`Ô °ffdIY Uû IY¸f ÀfZ IY¸f 2 U¿fûÊÔ °fIY ¦fif¸fe¯f ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ A´f³fe ÀfZUfEÔ QZ ÀfIZYÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY A³¹f ´fiQZVfûÔ EUÔ ³fZ´ff»f IYû þûOX³fZ Uf»fZ ¸ff¦fûÊÔ IYû RYûSX »fZ³f dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü dþ»ff ¸fb£¹ff»f¹fûÔ, °fWXÀfe»f EUÔ dUIYfÀf JÔOXûÔ IYû RYûSX»fZ³f AüSX MXc »fZ³f IYe ÀfOXIYûÔ ÀfZ þûOÞX³fZ IYe ¹fûþ³ff WX`Ü ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ IYWXf dIY ´fcUfÊÔ¨f»f E¢Àf´fiZÀfUZ ´fSX ¹fbð À°fSX ´fSX IYf¹fÊ ¨f»f SXWXf WX`Ü ¶fbÔQZ»fJÔOX IYû ·fe °fZþe ÀfZ Af¦fZ ¶fPÞXf³fZ IZY d»fE ¶fbÔQZ»fJÔOX EZ¢Àf´fiZÀfUZ IYf ·fe d³f¸ffʯf dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü UWXeÔ ¸fZSXNX ÀfZ ´fi¹ff¦fSXfþ IYû þûOÞX³fZ Uf»fZ QZVf IZY Àf¶fÀfZ ¶fOÞXf ¦fÔ¦ff E¢Àf´fiZÀfUZ IYf d³f¸ffʯf dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü U¿fÊ 2023 °fIY þZUSX ¸fZÔ E¹fSX´fûMXÊ IYf d³f¸ffʯf ´fcSXf WXû þfE¦ffÜ BÀfÀfZ IYSXe¶f EIY »ffJ IYSXûOÞX ÀfZ Ad²fIY IYe Af¹f WXû¦feÜ þZUSX EASX´fûMXÊ AüSX °fe³fûÔ E¢Àf´fiZÀfÀfUZ IZY VfbøY WXû þf³fZ ÀfZ SXûþ¦ffSX IYe ÀfÔ·ffU³ffEÔ AüSX ´fid°f½¹fdöY Af¹f ·fe ¶fPXZ¦feÜ

370 WXMX³fZ IZY ¶ffQ IYV¸feSX ¸fZÔ Af°fÔIYe dWXÔÀff ¸fZÔ AfBÊ IY¸fe, §fbÀf´f`NX IZY ´fi¹ffÀf ¸fZÔ QþÊ IYe ¦fBÊ UÈdð ³f¹fe dQ»»fe, ¹fc³feUf°ffÊÜ ÀfSXIYfSX ³fZ »fûIYÀf·ff ¸fZÔ ¸fÔ¦f»fUfSX IYû ¶f°ff¹ff dIY BÀf Àff»f ´ffÔ¨f A¦fÀ°f IYû þ¸¸fc IYV¸feSX ÀfZ A³fb¨LZQ 370 IZY Ad²fIY°fSX ´fifU²ff³fûÔ IYû WXMXf³fZ IZY ¶ffQ SXfª¹f ¸fZÔ Af°fÔIYUfQe dWXÔÀff IYe §fMX³ffAûÔ ¸fZÔ IY¸fe AfBÊ WX` þ¶fdIY Àfe¸ff ´ffSX ÀfZ §fbÀf´f`NX IZY ´fi¹ffÀfûÔ ¸fZÔ UÈdð QþÊ IYe ¦fBÊ WX`Ü »fûIYÀf·ff ¸fZÔ SXfIZYVf dÀfÔWX IZY ´fiV³f IZY d»fdJ°f CXØfSX ¸fZÔ ¦fÈWX SXfª¹f ¸fÔÂfe þe dIYVf³f SXZçe ³fZ IYWXf dIY 12A´fi`»f ÀfZ 4 A¦fÀ°f 2019 IZY QüSXf³f Af°fÔIYUfQe dWXÔÀff IYe 106 §fMX³ffEÔ §fMXeÔ þ¶fdIY 5 A¦fÀ°f ÀfZ 27 ³fUÔ¶fSX 2019 °fIY IYe 115 dQ³f IYe AUd²f ¸fZÔ BÀf ´fiIYfSX IYe 88 §fMX³ffEÔ §fMXeÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY QcÀfSXe AûSX, Àfe¸ff

´ffSX ÀfZ §fbÀf´f`NX IZY ´fi¹ffÀfûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ UÈdð QþÊ IYe ¦fBÊ WX`Ü 9 ¸fBÊ ÀfZ 4 A¦fÀ°f 2019 °fIY EZÀfZ 53 ´fi¹ffÀf QþÊ WXbE þ¶fdIY 5 A¦fÀ°f ÀfZ 31 A¢MXc¶fSX 2019 IYe 88 dQ³f IYe AUd²f IZY QüSXf³f EZÀfZ 84 ´fi¹ffÀf WXbEÜ SXZçe ³fZ IYWXf dIY ÀfbSXÃff EþZÔdÀf¹fûÔ IYû Àfe¸ff ´ffSX ÀfZ Àf¸f±fʳf EUÔ ´fif¹fûdþ°f Af°fÔIYUfQe ¦fbMXûÔ IZY þ¸¸fc IYV¸feSX ¸fZÔ Af°fÔIYe WX¸f»fûÔ ¸fZÔ Vffd¸f»f

WXû³fZ AüSX ÀfbSXÃff ·fÔ¦f IYSX³fZ IZY BSXfQZ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ »f¦ff°ffSX þf³fIYfdSX¹ffÔ ´fif~ WXû°fe SXWX°fe WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY B³f þf³fIYfdSX¹fûÔ °f±ff þ¸¸fc IYV¸feSX ¸fZÔ Àfe¸ff´ffSX ÀfZ Af°fÔIYUfQ IZY d´fL»fZ Bd°fWXfÀf IZY Af²ffSX ´fSX ÀfbSXÃff ¶f»fûÔ õfSXf Af°fÔIYUfdQ¹fûÔ IYf ÀfRYf¹ff IYSX³fZ IZY d»f¹fZ ÀfdIiY¹f øY´f ÀfZ §fZSXf¶fÔQe AüSX °f»ffVfe Ad·f¹ff³f ÀfdWX°f EWXd°f¹ff°fe þøYSXe IYQ¸f CXNXf¹fZ þf°fZ WX`ÔÜ ¦fÈWX SXfª¹f ¸fÔÂfe ³fZ ¶f°ff¹ff, kkU¿fÊ 2019 IZY QüSXf³f A¶f °fIY 157 Af°fÔIYUfQe ¸ffSXZ þf ¨fbIZY WX`ÔÜ BÀfIZY Ad°fdSXöY VfZ¿f Af°fÔIYUfdQ¹fûÔ IZY dUøYð Afg´fSXZVf³f VfbøY IYSX³fZ IZY d»f¹fZ ÀfbSXÃff d¦fiOX ³fZ A´f³fZ ÀfÔ¹fböY ´fi¹ffÀfûÔ ¸fZÔ UÈdð IYe WX`Üll

6

ÀfSXIYfSX AüSX Àfb²ffSXûÔ IZY d»f¹fZ °f`¹ffSX: dUØf ¸fÔÂfe d³f¸fÊ»ff Àfe°ffSX¸f¯f ³f¹fe dQ»»fe, ¹fc³feUf°ffÊÜ dUØf ¸fÔÂfe d³f¸fÊ»ff Àfe°ffSX¸f¯f ³fZ ¸fÔ¦f»fUfSX IYû IYWXf dIY ÀfSXIYfSX ·ffSX°f IYû d³fUZVf IYf AüSX Ad²fIY AfIY¿fÊIY À±ff³f ¶f³ff³fZ IZY d»fE ³fed°f¹fûÔIYf¹fÊIiY¸fûÔ ¸fZÔ Af¦fZ AüSX ·fe Àfb²ffSX IYSX³fZ IYû °f`¹ffSX WX`Ü U`dV½fIY IÔY´fd³f¹fûÔ IYû d³fUZVf IZY Af¸fÔdÂf°f IYSX°fZ WXbE CX³WXûÔ³fZ ¹fWX ¶ff°f IYWXeÜ CX³WXûÔ³fZ ·ffSX°f-ÀUeOX³f ½¹ff´ffSX dVfJSX Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ IYWXf dIY ÀfSXIYfSX ³fZ IÔY´f³fe IYSX ¸fZÔ IYMXü°fe Àf¸fZ°f Afd±fÊIY Àfb²ffSXûÔ IYe dQVff ¸fZÔ dUd·f³³f IYQ¸f CXNXf¹fZ WX`ÔÜ dUØf ¸fÔÂfe ³fZ IYWXf, kk¸f`Ô °fû IZYU»f Af´f IYû Af¸fÔdÂf°f WXe IYSX ÀfIY°fe WXcÔ AüSX AfV½ffÀf³f QZ ÀfIY°fe WXcÔ dIY ·ffSX°f Af¦fZ A±fʽ¹fUÀ±ff IZY dUd·f³³f ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ AüSX ·fe Àfb²ffSX IYSX³fZ IYû ´fid°f¶fð WX`Ü BÀf¸fZÔ ¶f`ÔdIÔY¦f ÃfZÂf WXû ÀfIY°ff WX`, ¶fe¸ff AüSX J³f³f ÃfZÂf WXû ÀfIY°ff WX` AüSX EZÀfZ A³fZIY QcÀfSXZ ÃfZÂf ·fe WXû ÀfIY°fZ WX`ÔÜll CX³WXûÔ³fZ Af¦fZ IYWXf dIY ÀfSXIYfSX ³f IZYU»f ·ffSX°fe¹f ÀUfd¸f°U Uf»fe IÔY´fd³f¹fûÔ ¶fd»IY ¹fWXfÔ IYf¸f IYSX SXWXeÔ QcÀfSXZ QZVfûÔ IYe IÔY´fd³f¹fûÔ IYe ¨fb³füd°f¹fûÔ IYf ·fe Àf¸ff²ff³f IYSX SXWXe WX`ÔÜ Àfe°ffSX¸f¯f ³fZ IYWXf, kk¶fþMX IZY ¶ffQ ÀfZ ¸f`Ô³fZ CXôû¦f IZY Àff±f d³fSXÔ°fSX ¶ff°f¨fe°f Àfbd³fd›°f IYe WX` °ffdIY CX³fIYe ¨fb³füd°f¹fûÔ IYû Àf¸fÓff þf ÀfIZYÜ ¹fWXe IYfSX¯f WX` dIY ¶fþMX IZY ¶ffQ d¶f³ff A¦f»fZ ¶fþMX IYf BÔ°fþfSX dIY¹fZ WX¸f³fZ IÔY´f³fe IYSX ¸fZÔ IYMXü°fe þZÀfZ ÀfÔSX¨f³ff°¸fIY Àfb²ffSX dIY¹fZÜll CX³WXûÔ³fZ IYWXf, kk¹fWX EIY Àfb²ffSX ¶f°ff°ff WX` dIY WX¸ffSXe ÀfSXIYfSX Àfb²ffSXûÔ ¸fZÔ dIY°f³ff ·fSXûÀff SXJ°fe WX`Ü Afþ ¸f`Ô IYWX SXWXe dIY WX¸fZÔ Af¦fZ AüSX IYBÊ IYQ¸f CXNXf³fZ WX`ÔÜll CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY ÀfSXIYfSX ³fZ dÀf°fÔ¶fSX ¸fZÔ IÔY´f³fe IYSX IYe QSXûÔ ¸fZÔ 10 ´fid°fVf°f °fIY IYe IYMXü°fe IYeÜ BÀfIZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ CXô¸fûÔ IYûIbY»f 1.45 »ffJ IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IZY ¶fSXf¶fSX IYe IYSX SXfWX°f IYf ¸fIYÀfQ Afd±fÊIY UÈdð ¸fZÔ °fZþe »ff³ff WX`Ü ¹fWX 28 Àff»f ¸fZÔ Àf¶fÀfZ ¶fOÞXe IYSX IYMXü°fe WX`Ü BÀfIZY °fWX°f ¸füþcQf IÔY´fd³f¹fûÔ IZY d»f¹fZ IYSX IYe QSX 30 ´fid°fVf°f ÀfZ §fMXIYSX 22 ´fid°fVf°f ´fSX Af ¦f¹fe WX`Ü UWXeÔ EIY A¢MXc¶fSX 2019 ÀfZ ´fi·ffU ¸fZÔ Af³fZ °f±ff 31 ¸ff¨fÊ 2020 ÀfZ ´fWX»fZ ´fdSX¨ff»f³f VfbøY IYSX³fZ Uf»fZ ³f¹fZ dUd³f¸ffʯf ÀfÔ¹fÔÂfûÔ IZY d»f¹fZ ¹fWX 25 ´fid°fVf°f ÀfZ 15 ´fid°fVf°f ´fSX Af ¦f¹fe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ÀUeOX³f IYe IÔY´fd³f¹fûÔ IYû ¶fbd³f¹ffQe PXfÔ¨ff dUIYfÀf ´fdSX¹fûþ³ffAûÔ ¸fZÔ d³fUZVf IYf ³¹fü°ff dQ¹ffÜ ·ffSX°f IYe A¦f»fZ ´ffÔ¨f Àff»f ¸fZÔ ¶fbd³f¹ffQe PXfÔ¨ff ÃfZÂf ¸fZÔ IYSXe¶f 100 »ffJ IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ d³fUZVf IYe ¹fûþ³ff WX`ÜdUQZVfe IÔY´fd³f¹fûÔ IYû d³fUZVf IZY d»f¹fZ Af¸fÔdÂf°f IYSX°fZ WXbE dUØf ¸fÔÂfe ³fZ IYWXf dIY ·ffSX°f ¸fZÔ IYfRYe ÀfÔ·ffU³ff WX`Ü ¹fWXfÔ IYf³fc³f IYf VffÀf³f WX`Ü ¹fWXfÔ ³f IZYU»f ¶fOÞXf ¶ffþfSX WX` ¶fd»IY Af¦fZ ¶fPÞX³fZ IYe AfÔIYfÃff SXJ³fZ Uf»ff ¶fOÞXf ¸f²¹f¸f U¦fÊ WX` dþÀfIZY ´ffÀf A¨Le JSXeQ VfdöY WX`Ü

þZOXeEÀf-IYfÔ¦fiZÀf ¦fNX¶fÔ²f³f ´fSX dÀfðSX¸f`¹ff ¶fû»fZ, ¨f¨ffÊ IZY ¶ffQ IYfÔ¦fiZÀf Af»ffIY¸ff³f IYSXZ¦ff R`YÀf»ff ¶fZÔ¦f»fb÷Y, ¹fc³feUf°ffÊÜ IYfÔ¦fiZÀf IZY UdSXâ ³fZ°ff IZY.dÀfðSX¸f`¹ff ³fZ ¸fÔ¦f»fUfSX IYû IYWXf dIY IY³ffÊMXIY ¸fZÔ ´ffÔ¨f dQÀfÔ¶fSX IYû WXû³fZ Uf»fZ CX´f¨fb³ffU IZY ¶ffQ SXfª¹f ¸fZÔ ÀfØfføYPÞX ·ffþ´ff A¦fSX ¶fWXb¸f°f IZY AfÔIYOÞXZ °fIY ³fWXeÔ ´fWXbÔ¨f°fe WX` °fû ÀfSXIYfSX ¶f³ff³fZ IZY d»fE þQ(EÀf) IZY Àff±f ¦fNX¶fÔ²f³f ´fSX R`YÀf»ff ´ffMXeÊ ³fZ°fÈ°U IYSXZ¦ffÜIYfÔ¦fiZÀf IZY IYBÊ ³fZ°ff CX´f¨fb³ffU IZY ¶ffQ SXfª¹f ¸fZÔ (þQEÀf IZY Àff±f) ¦fNX¶fÔ²f³f IYe ÀfÔ·ffU³ff IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ´fWX»fZ WXe IYWX ¨fbIZY WX`Ô dIY UZ BÀfIZY dJ»ffRY ³fWXeÔ WX`ÔÜ dÀfðSX¸f`¹ff IYf ¶f¹ff³f BÀfIZY ¶ffQ Af¹ff WX`Ü þQ(EÀf) ÀfZ ¦fNX¶fÔ²f³f IYe ¨f¨ffÊ IYû »fZIYSX dIYE EIY ÀfUf»f IZY þUf¶f ¸fZÔ dÀfðSX¸f`¹ff ³fZ WXb³fÀfbSX ¸fZÔ ÀfÔUfQQf°ffAûÔ ÀfZ IYWXf, kk³fWXeÔ, EZÀff IbYL ³fWXeÔ WX`Ü BÀf ¶ffSXZ ¸fZÔ Af»ffIY¸ff³f ¨f¨ffÊ IYSXZ¦ff AüSX R`YÀf»ff »fZ¦ffÜll BÀfÀfZ ´fWX»fZ CX³WXûÔ³fZ ¸f`Àfc÷Y ¸fZÔ ÀfÔUfQQf°ffAûÔ ÀfZ ¶ff°f¨fe°f ¸fZÔ IYWXf dIY CX´f¨fb³ffU IZY QüSXf³f IYfÔ¦fiZÀf AüSX þQ(EÀf) IZY ¶fe¨f IYûBÊ AfÔ°fdSXIY ÀfWX¸fd°f ³fWXeÔ WX` AüSX Qû³fûÔ Qe EIYQcÀfSXZ IZY dJ»ffRY ¦fÔ·feSX°ff ÀfZ »fOÞX SXWXZ WX`ÔÜ ³fü dQÀfÔ¶fSX IYû CX´f ¨fb³ffU ´fdSX¯ff¸f IZY ¶ffQ kA¨Le J¶fSXl QZ³fZ ÀfÔ¶fÔ²fe IYfÔ¦fiZÀf IZY UdSXâ ³fZ°ff ¸fd»»fIYfþbʳf JOÞX¦fZ IZY WXfd»f¹ff ¶f¹ff³f IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ´fcLZ þf³fZ ´fSX dÀfðSX¸f`¹ff ³fZ IYWXf, kkBÀfIYf ¸f°f»f¶f WX` dIY WX¸f (IYfÔ¦fiZÀf) Àf·fe 15 ÀfeMXZÔ þe°fZÔ¦fZÜll JOÞX¦fZ Àf¸fZ°f IYfÔ¦fiZÀf IZY IYBÊ ³fZ°ff IYWX ¨fbIZY WX`Ô dIY CX´f¨fb³ffU IZY ¶ffQ A¦fSX ·ffþ´ff ¶fWXb¸f°f IZY AfÔIYOÞXZ °fIY ³fWXeÔ ´fWXbÔ¨f°fe WX` °fû CX³WXZÔ þQ(EÀf) IZY Àff±f WXf±f d¸f»ff³fZ IZY dJ»ffRY ³fWXeÔ WX`Ü UWXeÔ þQ(EÀf) ³fZ ·fe d¸f»fZ-þb»fZ ÀfÔIZY°f dQE WX`ÔÜ IYfÔ¦fiZÀf AüSX þQ(EÀf) IYe SXfª¹f ¸fZÔ 14 ¸fWXe³fZ °fIY ¦fNX¶fÔ²f³f ÀfSXIYfSX ±fe, Qû³fûÔ Q»fûÔ ³fZ »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU ·fe EIYÀff±f »fOÞXf ±ff »fZdIY³f þb»ffBÊ ¸fZÔ E¨fOXe IbY¸ffSXÀUf¸fe IYe ÀfSXIYfSX d¦fSX³fZ IZY ¶ffQ Qû³fûÔ Q»fûÔ IYe SXfWXZÔ A»f¦f WXû ¦fBÊ ±feÜ


04 dQÀf¸¶fSX X 2019

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

7

lelkef;d

QZVf IYe AfþfQe AüSX dVfÃff IZY ÃfZÂf ¸fZÔ AWX¸f ¹fû¦fQf³f SXWXf ´fSX¸f´fcª¹f ÀUf¸fe ¶fišff³fÔQ þe IYf ÀUf¸fe ¶fišff³fÔQ IYf ½¹fdöY°U ¸fWXf³f ±ffÜ CX³WXûÔ³fZ Àf¸ffþ Àfb²ffSX IZY d»fE IYfRYe IYf¹fÊ dIYEÜ QZVf IYe ÀU°fÔÂf°ff IZY d»fE CX³WXûÔ³fZ þWXfÔ ÀU¹fÔ IYû Àf¸fd´fÊ°f IYSX IYBÊ AfÔQû»f³fûÔ ¸fZÔ þZ»f IYfMXeÜ AfþfQe IZY ¶ffQ QZVf IYe SXfþ³fed°f ¸fZÔ ·fe CX³fIYf ·ffUe ¹fû¦fQf³f SXWXf WX`Ü ÀUf¸fe þe ³fZ dVfÃff IZY ÃfZÂf ¸fZÔ ¶fWXb°f WXe IYf¹fÊ dIYEÜ Àf¸ffþ IZY »fû¦fûÔ IYû dVfÃff IYe AûSX ²¹ff³f QZ³fZ IYf AfWXUf³f dIY¹ffÜ ÀUf¸fe ¶fišff³fÔQ ¸fWXfSXfþ IYf þ³¸f 04 dQÀfÔ¶fSX 1894 IYû CXØfSX ´fiQZVf IZY WX¸feSX´fbSX dþ»fZ IYe SXfNX °fWXÀfe»f IZY ¶fSXWXSXf ³ff¸fIY ¦ffÔU ¸fZÔ Àff²ffSX¯f dIYÀff³f ´fdSXUfSX ¸fZÔ WXbAf ±ffÜ ÀUf¸fe ¶fišff³fÔQ ¸fWXfSXfþ þe IZY d´f°ff IYf ³ff¸f ¸ff°ffQe³f »fû²fe °f±ff ¸ff°ff IYf ³ff¸f þVfûQf¶ffBÊ ±ffÜ ÀUf¸fe ¶fišff³fÔQ IZY ¶f¨f´f³f IYf ³ff¸f dVfUQ¹ff»f ±ffÜ ÀUf¸fe ¶fišff³fÔQ ³fZ ¶f¨f´f³f ÀfZ WXe Àf¸ffþ ¸fZÔ R`Y»fZ WXbE AÔ²fdUV½ffÀf AüSX AdVfÃff þ`Àfe IbYøYd°f¹fûÔ IYf OXMXIYSX dUSXû²f dIY¹ffÜ ÀUf¸fe ¶fišff³fÔQ þe IYe ´fifSXd¸·fIY dVfÃff WX¸feSX´fbSX ¸fZÔ WXe WXbBÊÜ BÀfIZY ´f›f° ÀUf¸fe ¶fišff³fÔQ þe ³fZ §fSX ´fSX WXe SXf¸ff¹f¯f, ¸fWXf·ffSX°f, ¦fe°ff, CX´fd³f¿fQ AüSX A³¹f VffÀÂfûÔ IYf A²¹f¹f³f dIY¹ffÜ BÀfe Àf¸f¹f ÀfZ »fû¦f CX³WXZÔ ÀUf¸fe ¶fišff³fÔQ ÀfZ ¶fb»ff³fZ »f¦fZÜ IYWXf þf°ff WX` dIY ¶ff»fIY dVfUQ¹ff»f IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ÀfÔ°fûÔ ³fZ ·fdU¿¹fUf¯fe dIY ±fe dIY ¹fWX ¶ff»fIY ¹ff °fû SXfþf WXû¦ff ¹ff ´fi£¹ff°f Àf³¹ffÀfeÜ ¶ff»fIY dVfUQ¹ff»f IYf ÷YÓff³f Af²¹ffd°¸fIY°ff dIY °fSXRY ª¹ffQf WXû³fZ IZY IYfSX¯f d´f°ff ¸ff°ffQe³f »fû²fe IYû OXSX Àf°ff³fZ »f¦ff dIY IYWXeÔ UZ Àff²fb ³f ¶f³f þfEÜ BÀf OXSX ÀfZ ¸ff°ffQe³f »fû²fe ³fZ ÀUf¸fe ¶fišff³fÔQ þe IYf dUUfWX Àff°f U¿fÊ IYe CX¸fi ¸fZÔ WX¸feSX´fbSX IZY WXe ¦fû´ff»f ¸fWX°fû dIY ´fbÂfe SXf²ff¶ffBÊ ÀfZ IYSXf dQ¹ffÜ Af¦fZ ¨f»fIYSX SXf²ff¶ffBÊ ³fZ EIY ´fbÂf AüSX EIY ´fbÂfe IYû þ³¸f dQ¹ffÜ »fZdIY³f ÀUf¸fe þe IYf d¨fØf A¶f ·fe Af²¹ffd°¸fIY°ff dIY °fSXRY ±ffÜ ÀUf¸fe ¶fišff³fÔQ þe ³fZ 24 U¿fÊ IYe Af¹fb ¸fZÔ ´fbÂf AüSX ´f}e IYf ¸fûWX °¹ff¦f ¦fZøYE

UÀÂf ²ffSX¯f IYSX ´fSX¸f ´ffU³f °fe±fÊ À±ff³f WXdSXõfSX ¸fZÔ ·ff¦feSX±fe IZY °fMX ´fSX kkWXSX dIY ´fZOÞXell ´fSX Àf³¹ffÀf dIY QeÃff »feÜ ÀfÔ³¹ffÀf IZY ¶ffQ dVfUQ¹ff»f »fû²fe ÀfÔÀffSX ¸fZÔ kkÀUf¸fe ¶fišff³fÔQll IZY øY´f ¸fZÔ ´fi£¹ff°f WXbEÜ ÀfÔ³¹ffÀf ¦fiWX¯f IYSX³fZ IZY ¶ffQ ÀUf¸fe ¶fišff³fÔQ ³fZ Àf¸´fc¯fÊ ·ffSX°f IZY °fe±fÊ À±ff³fûÔ IYf ·fi¸f¯f dIY¹ffÜ BÀfe ¶fe¨f CX³fIYf A³fZIY ¸fWXf³f Àff²fb ÀfÔ°fûÔ ÀfZ ÀfÔ´fIYÊ WXbAfÜ BÀfe ¶fe¨f CX³WXZÔ ¦fe°ff SXWXÀ¹f ´fif~ WXbAfÜ ´fÔþf¶f IZY ·fdMXÔOXf ¸fZÔ ÀUf¸fe ¶fišff³fÔQ þe IYe ¸fWXf°¸ff ¦ffh²fe þe ÀfZ ·fZMX WXbBÊÜ ¦ffh²fe þe ³fZ CX³fÀfZ d¸f»fIYSX IYWXf dIY A¦fSX Af´f þ`ÀfZ 100 »fû¦f Af þf¹fZÔ °fû ÀU°fÔÂf°ff AdU»f¸¶f ´fif~ IYe þf ÀfIY°fe WX`Ü ¦fe°ff SXWXÀ¹f ´fif~ IYSX ÀUf¸fe ¶fišff³fÔQ ³fZ ´fÔþf¶f ¸fZÔ A³fZIY dWXÔQe ´ffNXVff»ffEÔ Jb»fUf¹feÔ AüSX ¦fü¶f²f ¶fÔQe IZY d»fE AfÔQû»f³f ¨f»ff¹fZÜ BÀfe ¶fe¨f ÀUf¸fe þe ³fZ A³fZIY Àff¸fdþIY IYf¹fÊ dIY¹fZ 1956 ¸fZÔ ÀUf¸fe ¶fišff³fÔQ IYû AdJ»f ·ffSX°fe¹f Àff²fb ÀfÔ°fûÔ IZY Ad²fUZVf³f ¸fZÔ AfþeU³f ÀfQÀ¹f ¶f³ff¹ff ¦f¹ff AüSX CX³WXZÔ IYf¹fÊIYfdSX¯fe ¸fZÔ ·fe Vffd¸f»f dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀf AUÀfSX ´fSX QZVf IZY

´fi±f¸f SXf¿MÑX´fd°f ÀU¦feʹf OXfg. SXfþZÔQi ´fiÀffQ þe Àfd¸¸fd»f°f WXbEÜ ÀUf¸fe þe Àf³ 1921 ¸fZÔ ¦ffh²fe þe IZY ÀfÔ´fIYÊ ¸fZÔ AfIYSX ÀU°fÔÂf°ff AfÔQû»f³f ¸fZÔ IcYQ ´fOÞXZÜ ÀU°fÔÂf°ff Af³Qû»f³f ¸fZÔ ·fe ÀUf¸fe ¶fišff³fÔQ þe ³fZ ¶fPX ¨fPXIYSX dWXÀÀff d»f¹ffÜ 1928 ¸fZÔ ¦ffh²fe þe ÀUf¸fe ¶fišff³fÔQ IZY ´fi¹ffÀfûÔ ÀfZ SXfNX ´f²ffSXZÜ 1930 ¸fZÔ ÀUf¸fe þe ³fZ ³f¸fIY AfÔQû»f³f ¸fZÔ dWXÀÀff d»f¹ffÜ BÀf ¶fe¨f CX³WXZÔ Qû U¿fÊ IYf IYfSXfUfÀf WXbAfÜ CX³WXZÔ WX¸feSX´fbSX, WXSXQûBÊ AüSX IYf³f´fcSX dIY þZ»fûÔ ¸fZÔ SXJf ¦f¹ffÜ CX³WXZÔ ´fb³f: dRYSX þZ»f þf³ff ´fOÞXfÜ ÀUf¸fe ¶fišff³fÔQ þe ³fZ ´fcSXZ CXØfSX ·ffSX°f ¸fZÔ CX³WXû³fZ A¦fiZþûÔ IZY dJ»ffRY »fû¦fûÔ ¸fZÔ A»fJ þ¦ffBÊÜ ÀU°fÔÂf°ff Af³Qû»f³f IZY Àf¸f¹f ÀUf¸fe þe IYf ³ffSXf ±ff CXNXû! UeSXû CXNXû!! QfÀf°ff IYe þÔþeSXûÔ IYû °fûOX RZYÔIYûÜ CXJfOÞX RZYÔIYû BÀf VffÀf³f IYû EIY Àff±f CXNXû Afþ ·ffSX°f ¸ff°ff ¶fd»fQf³f ¨ffWX°fe WX`Ü CX³WXû³fZ IYWXf ±ff IYe QfÀf°ff IZY þeU³f ÀfZ ¸fÈ°¹fb IYWXe ßfZ¹fÀIYSX WX`Ü ¶fSXZ»fe þZ»f ¸fZÔ ÀUf¸fe ¶fišff³fÔQ IYe ·fZMX ´fÔdOX°f þUfWXSX »ff»f ³fZWXøY þe ÀfZ WXbBÊÜ þZ»f ÀfZ LcMXIYSX ÀUf¸fe ¶fišff³fÔQ dVfÃff ´fi¨ffSX ¸fZÔ þbMX ¦fEÜ

1942 ¸fZÔ ÀUf¸fe þe IYû ´fb³f: ·ffSX°f LûOXû AfÔQû»f³f ¸fZÔ þZ»f þf³ff ´fOÞXfÜ ÀUf¸fe þe ³fZ Àf¸´fc¯fÊ ¶fb³QZ»fJÔOX ¸fZÔ dVfÃff IYe A»fJ þ¦ffBÊ Afþ ·fe CX³fIZY ³ff¸f ÀfZ WX¸feSX´fbSX ¸fZÔ dOX¦fie IYfg»fZþ ¨f»f SXWXf WX`Ü dþÀfIYe ³feU ÀUf¸fe ¶fišff³fÔQ þe ³fZ 1938 ¸fZÔ ¶fišff³fÔQ dUôf»f¹f IZY øY´f ¸fZÔ SXJeÜ 1966 ¸fZÔ ¦füWX°¹ff d³f¿fZ²f AfÔQû»f³f ¸fZÔ ÀUf¸fe ¶fišff³fÔQ ³fZ 10-12 »ffJ »fû¦fûÔ IZY Àff±f ÀfÔÀfQ IZY Àff¸f³fZ AfÔQû»f³f dIY¹ffÜ ¦füWX°¹ff d³f¿fZ²f AfÔQû»f³f ¸fZÔ ÀUf¸fe ¶fišff³fÔQ IYû d¦fSX~fSX IYSX d°fWXfOÞX þZ»f ·fZþ dQ¹ff ¦f¹ffÜ °f¶f ÀUf¸fe ¶fišff³fÔQ ³fZ ´fi¯f d»f¹ff dIY A¦f»fe ¶ffSX ¨fb³ffU »fOÞXIYSX WXe ÀfÔÀfQ ¸fZÔ AfEÔ¦fZÜ ÀUf¸fe ¶fišff³fÔQ þe ·ffSX°f IZY ´fWX»fZ Àf³¹ffÀfe ±fZ þû AfþfQ ·ffSX°f ¸fZÔ ÀffÔÀfQ ¶f³fZ EUÔ dþ³WXûÔ³fZ ¶fbÔQZ»fJÔOX IYe AdVfÃff EUÔ d´fLOÞXZ´f³f IYû QcSX IYSX³fZ IZY d»fE ÀfVföY IYQ¸f CXNXfEÜ ÀUf¸fe þe 1967 ÀfZ 1977 °fIY WX¸feSX´fbSX ÀfZ ÀffÔÀfQ SXWXZÜ þZ»f ÀfZ ¸fböY WXûIYSX ÀUf¸fe þe ³fZ WX¸feSX´fbSX »fûIYÀf·ff ÀfeMX ÀfZ þ³fÀfÔ§f ÀfZ 1967 ¸fZÔ ¨fb³ffU »fOÞXf AüSX ·ffSXe ¸f°fûÔ ÀfZ þe°fIYSX ÀfÔÀfQ ·fU³f ´fWXbÔ¨fZÜ QZVf IYe ÀfÔÀfQ ¸fZÔ

ÀUf¸fe ¶fišff³fÔQ þe ´fWX»fZ UöYf ±fZ dþ³WXû³fZ ¦füUÔVf IYe SXÃff AüSX ¦füU²f IYf dUSXû²f IYSX°fZ WXbE ÀfÔÀfQ ¸fZÔ IYSXe¶f EIY §fÔMXZ °fIY A´f³ff EZ°fWXfdÀfIY ·ff¿f¯f dQ¹ff ±ffÜ 1972 ¸fZÔ ÀUf¸fe þe ´fcUÊ ´fi²ff³f¸fÔÂfe BÔdQSXf ¦ffh²fe IZY Af¦fiWX ´fSX IYfÔ¦fiZÀf ÀfZ ¨fb³ffU þe°fIYSX ÀfÔÀfQ ´fWXbÔ¨fZÜ ´fcUÊ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ßfe¸f°fe BÔdQSXf ¦ffÔ²fe AüSX SXf¿MÑX´fd°f UeUe d¦fdSX ÀfZ ÀUf¸fe ¶fišff³fÔQ IZY IYfRYe d³fIYMX ÀfÔ¶fÔ²f ±fZÜ ÀUf¸fe þe IYe d³fþe ÀfÔ´fdØf ³fWXeÔ ±feÜ Àf³¹ffÀf ¦fiWX¯f IYSX³fZ IZY ¶ffQ CX³WXû³fZ ´f`Àff ³f Lc³fZ IYf ´fi¯f d»f¹ff ±ff AüSX BÀf ´fi¯f IYf ´ff»f³f ¸fSX°fZ Q¸f °fIY dIY¹ffÜ ÀUf¸fe ¶fišff³fÔQ A´f³fe ´fZÔVf³f LfÂf-LfÂffAûÔ IZY dWX°f ¸fZÔ Qf³f IYSX dQ¹ff IYSX°fZ ±fZÜ Àf¸ffþ Àfb²ffSX AüSX dVfÃff IZY ´fiÀffSX IZY d»fE CX³WXû³fZ A´f³ff þeU³f Ad´fÊ°f IYSX dQ¹ffÜ UWX IYWXf IYSX°fZ ±fZ ¸fZSXe d³fþe ÀfÔ´fdØf ³fWXeÔ WX`, ¹fWX °fû Àf¶f þ³f°ff IYe WX`Ü IY¸fʹfû¦fe Vf¶Q IYf þeUÔ°f CXQfWXSX¯f ¹fdQ ·ffSX°f QZVf ¸fZÔ WX` °fû ÀUf¸fe ¶fišff³fÔQ IYf ³ff¸f Ad¦fi¸f ´fÔdöY ¸fZÔ d»fJf WX`Ü IY¸fÊ IYû ¹fû¦f ¶f³ff³fZ IYe IY»ff A¦fSX dIYÀfe ¸fZÔ ±fe °fû Uû ÀUf¸fe ¶fišff³fÔQ þe WXe ±fZÜ ÀUf¸fe þe IYf U`SXf¦¹f ³f`Àfd¦fÊIY ±ff CX³fIYf U`SXf¦¹f ÀU¹fÔ ¹ff A´f³fZ Af´f °fIY Àfed¸f°f ³fWXeÔ ±ffÜ ¶fd»IY CX³fIZY U`SXf¦¹f IYf »ff·f ÀffSXZ Àf¸ffþ IYû d¸f»ffÜ WX¸fZVff ¦fSXe¶fûÔ IYe »fOÞXfBÊ »fOÞX³fZ Uf»fZ ¶fb³QZ»fJ¯OX IZY ¸ff»fUe¹f ³ff¸f ÀfZ ´fi£¹ff°f, ÀU°fÔÂf°ff ÀfÔ¦fif¸f ÀfZ³ff³fe, °¹ff¦f¸fcd°fÊ, Àf³°f ´fiUSX, ´fSX¸f ´fcª¹f ÀUf¸fe ¶fišff³fÔQ þe 13 dÀf°f¸¶fSX 1984 IYû ¶fišf»fe³f WXû ¦fEÜ »fZdIY³f CX³fIYf þeU³f AüSX dVfÃffEÔ Afþ ·fe WX¸fZÔ SXfWX dQJf°fe WX`ÔÜ Afþ WX¸f °¹ff¦f¸fcd°fÊ, Àf³°f ´fiUSX, ´fSX¸f ´fcª¹f ÀUf¸fe ¶fišff³fÔQ þe IYû CX³fIYe 125UeÔ þ³¸f-þ¹fÔ°fe 04 dQÀf¸¶fSX 2019 ´fSX ³f¸f³f IYSX°fZ WXbE ¹fWXe IYWX ÀfIY°fZ WX`Ô dIYkk»ffJûÔ þe°fZ »ffJûÔ ¸fSX°fZ ¹ffQ IYWXf dIYÀfe IYe SXWX þf°fe, SXWX°ff ³ff¸f A¸fSX CX³WXe IYf þû QZ þf°fZ A³fb´f¸f ±ff°fell - ¶fišff³fÔQ SXfþ´fc°f, Af¦fSXf


04 dQÀf¸¶fSX 2019

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

¸fZÀÀfe ³fZ dSXIYfOXÊ LNXe ¶ffSX RYeRYf IZY ÀfUÊßfZâ dJ»ffOÞXe IYf ´fbSXÀIYfSX þe°ff ¸f`dOÑOX, ¹fc³feUf°ffÊÜ A´f³fZ ¢»f¶f AüSX QZVf Qf¦ffÜ

IZY d»f¹fZ IYdNX³f QüSX ¸fZÔ ·fe RbYMX¶ff»f IZY ¸f`Qf³f ´fSX A´f³fZ RY³f IYf Vff³fQfSX ¸fbþfdWXSXf ´fZVf IYSX³fZ Uf»fZ AþZÊÔMXe³ff IZY ÀMXfSX d»f¹fû³fZ»f ¸fZÀÀfe ³fZ dSXIYfOXÊ LNXe ¶ffSX RYeRYf IZY ÀfUÊßfZâ dJ»ffOÞXe IYf ´fbSXÀIYfSX þe°ffÜ d´fL»fZ ÀfÂf ¸fZÔ ¶ffÀfe»fÊû³ff IYf ´fiQVfʳf AüÀf°f SXWXf þ¶fdIY IYû´ff A¸fZdSXIYf IZY ÀfZ¸feRYfB³f»f ¸fZÔ ¶fifþe»f ³fZ AþZÊÔMXe³ff IYû WXSXf dQ¹ffÜ BÀfIZY ¶ffUþcQ ¸fZÀÀfe IYf ´fiQVfʳf 2019 ¸fZÔ Vff³fQfSX SXWXf Ü A¶f CX³fIZY ³ff¸f RbYMX¶ff»f IZY Bd°fWXfÀf ¸fZÔ Àf¶fÀfZ Ad²fIY ¶ffSX ¹fWX Àf¶fÀfZ ´fid°fdâ°f ´fbSXÀIYfSX WXû ¦f¹ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ´ffÔ¨fUfÔ ‘¶f»fc³f dOX AûSX’ ´fbSXÀIYfSX ¨ffSX Àff»f ´fWX»fZ þe°ff ±ff Ü CX³fIZY d¨fSX ´fid°fõÔõe dIiYdÀMX¹ff³fû SXû³ff»OXû , þûWXf³f IiYRY, ¸ffBIY»f ´»ffd°f³fe AüSX ¸ffIYûÊ Uf³f ¶ffÀMXZ³f IZY ³ff¸f Qû Qû ´fbSXÀIYfSX WX`Ü ¸fZÀÀfe ³fZ BÀf Àff»f 54 ¸f`¨f JZ»fIYSX 46 ¦fû»f dIY¹fZ AüSX 17 ¦fû»f ¸fZÔ ÀfcÂf²ffSX IYe ·fcd¸fIYf d³f·ffBÊ Ü CX³WXûÔ³fZ ¶ffÀfe»fÊû³ff IZY d»f¹fZ 44 ¸f`¨fûÔ ¸fZÔ 41 ¦fû»f dIY¹fZ AüSX 15 ¸fZÔ ÀfWXf¹f°ff IYe dþ³f¸fZÔ °fe³f WX`dMÑIY Vffd¸f»f WX`ÔÜ ¶f°füSX IY~f³f ¸fZÀÀfe ³fZ ´fWX»fZ ÀfÂf ¸fZÔ MXe¸f IYû »f¦ff°ffSX °feÀfSXf »ff d»f¦ff dJ°ff¶f dQ»ff¹ff Ü CX³WXûÔ³fZ »fZUfÔMXZ IZY dJ»ffRY RYfB³f»f ¸fZÔ dUþ¹fe ¦fû»f ·fe

¨f`d¸´f¹fÔÀf »fe¦f ¸fZÔ WXf»ffÔdIY ¸fZÀÀfe IZY Qû ¦fû»f IZY ¶ffUþcQ ¶ffÀfe»fÊû³ff IYû »feUSX´fc»f ³fZ ÀfZ¸feRYfB³f»f ¸fZÔ WXSXf dQ¹ff Ü IYû´ff OXZ»f SXZ IZY RYfB³f»f ¸fZÔ CXÀfZ Uf»fZÔdVf¹ff ³fZ WXSXf¹ffÜ ¨f`d¸´f¹fÔÀf »fe¦f ¸fZÔ ÀfUfÊd²fIY 12 ¦fû»f IYSXIZY ¸fZÀÀfe ³fZ »f¦ff°ffSX °feÀfSXZ Àff»f ¦fû»OX³f Vfc ´fbSXÀIYfSX þe°ff þû CX³fIZY I`YdSX¹fSX IYf LNXf dJ°ff¶f ±ffÜ IYû´ff A¸fZdSXIYf ¸fZÔ d¨f»fe IZY dJ»ffRY °feÀfSXZ À±ff³f IZY ´»fZAfRY ¸fbIYf¶f»fZ ¸fZÔ SX`RYdSXÔ¦f IYe Af»fû¨f³ff IZY IYfSX¯f ¸fZÀÀfe IYû °fe³f ¸fWXe³fZ AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f RbYMX¶ff»f ÀfZ d³f»fÔ¶f³f ÓfZ»f³ff ´fOÞXfÜ »füMXIYSX Af³fZ IZY ¶ffQ UWX ¨fûMX IZY dVfIYfSX WXû ¦fE Ü BÀfIZY ¶ffQ ·fe CX³WXûÔ³fZ ´ffÔ¨f ¸f`¨fûÔ ¸fZÔ LDY ¦fû»f dIY¹fZ Ü CX³WXûÔ³fZ »ff d»f¦ff ¸fZÔ 34UeÔ WX`dMÑIY »f¦ffIYSX SXû³ff»OXû IZY dSXIYfOXÊ IYe ¶fSXf¶fSXe IYeÜ ¢»f¶f IZY d»f¹fZ Vff³fQfSX ´fiQVfʳf IYSX³fZ Uf»fZ BÀf ²fbSXÔ²fSX IYe WXf»ffÔdIY IYBÊ A²fcSXe £UfdWXVfZÔ WX`Ô dþ³f¸fZÔ ¨f`d¸´f¹fÔÀf »fe¦f dJ°ff¶f AüSX dUV½f IY´f MÑfRYe Vffd¸f»f WX` Ü CX³fIZY I`YdSX¹fSX IZY IbYL WXe Àff»f A¶f ¶f¨fZ WX`Ô »fZdIY³f A´f³fZ ´f`SXûÔ IZY þfQc ÀfZ CX³WXûÔ³fZ BÀf Jc¶fÀfcSX°f JZ»f IZY ¸fWXf³f°f¸f dJ»ffdOÞX¹fûÔ ¸fZÔ A´f³ff ³ff¸f Vffd¸f»f IYSXf d»f¹ff WX` Ü

RbYMX¶ffg»f´fiZd¸f¹fûÔ ÀfZ ¸fZÀÀfe ³fZ dIY¹ff UfQf, ¶fû»fZCX¸fi IYf AÀfSX JZ»f ´fSX ³fWXeÔ ´fOÞX³fZ QcÔ¦ff ´fZdSXÀfÜ LNXe ¶ffSX RYeRYf IZY ÀfUÊßfZâ dJ»ffOÞXe IYf ´fbSXÀIYfSX þe°f³fZ Uf»fZ 32 ¶fSXÀf IZY d»f¹fû³fZ»f ¸fZÀÀfe ³fZ IYWXf dIY UWX CX¸fi IYû A´f³fZ JZ»f IZY AfOÞXZ ³fWXeÔ Af³fZ QZÔ¦fZÜ A¸fZdSXIYf IYe dUV½f IY´f Àfb´fSXÀMXfSX ¸fZ¦ff³f SXûd´f³fû ³fZ ¸fdWX»ff U¦fÊ ¸fZÔ ´fbSXÀIYfSX þe°ffÜ ¸fZ¦ff³f ´fbSXÀIYfSX »fZ³fZ ³fWXeÔ ´fWXbÔ¨f ÀfIYe »fZdIY³f ¸fZÀÀfe A´f³fe ´f}e AüSX Qû³fûÔ ¶f¨¨fûÔ IZY Àff±f Af¹fZ ±fZÜ ¹fWX 2015 IZY ¶ffQ ¸fZÀÀfe IYf ´fWX»ff ‘¶f»fc³f OXeAûSX’ ´fbSXÀIYfSX AüSX I`YdSX¹fSX IYf dSXIYfOXÊ LNXf ´fbSXÀIYfSX WX`Ü ¸fZÀÀfe ³fZ d´fL»fZ Àff»f IZY dUþZ°ff »fcIYf ¸fûOXdSX¨f ÀfZ ´fbSXÀIYfSX »fZ³fZ IZY ¶ffQ IYWXf dIY ¸f`Ô³fZ QÀf Àff»f ´fWX»fZ ´fWX»fe ¶ffSX ¹fWX dJ°ff¶f þe°ff ±ffÜ ¸f`Ô ¶ffBÊÀf ¶fSXÀf IYf ±ff AüSX A´f³fZ °fe³fûÔ ·ffB¹fûÔ IZY Àff±f ¹fWXfÔ Af¹ff ±ffÜ ¸fZSXZ d»f¹fZ ¹fWX Àf´f³fZ þ`Àff ±ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY Àf¶f IbYL NXeIY SXWXf °fû ¸fbÓfZ »f¦f°ff WX` dIY IbYL Àff»f AüSX JZ»f ÀfIY°ff WXcÔÜ Àf¸f¹f ¸ff³fû CXOÞX SXWXf WX` AüSX Àf¶f IbYL A¨ff³fIY WXû SXWXf WX`Ü ¸fbÓfZ CX¸¸feQ WX` dIY ¹fcÔ WXe JZ»f IYf ¸fþf »fZ°ff SXWXcÔ¦ffÜ Qbd³f¹ff ·fSX IZY ´fÂfIYfSXûÔ IZY ´f`³f»f IZY ¸f°fQf³f ÀfZ ¨fb³fZ ¦fE ´fbSXÀIYfSX ¸fZÔ ¸fZÀÀfe ³fZ »feUSX´fc»f IZY dOXRZYÔOXSX UdþÊ»f Uf³f dOXIY IYû ´fLfOÞXf þ¶fdIY dIiYdÀMX¹ff³fû SXû³ff»OXû °feÀfSXZ À±ff³f ´fSX SXWXZÜ d´fL»fZ ³fü Àff»f ¸fZÔ ´fWX»fe ¶ffSX SXû³ff»OXû Vfe¿fÊ Qû ¸fZÔ þ¦fWX ³fWXeÔ ¶f³ff ÀfIZYÜ ÀffdQ¹fû ¸ff³fZ ¨fü±fZ AüSX ¸fûWX¸¸fQ Àff»ffWX ´ffÔ¨fUZÔ À±ff³f ´fSX SXWXZÜ

¨fûMX ÀfZ CX¶fSX³fZ IZY ¶ffQ ¶fb¸fSXfWX ³fZ dQ»»fe I`Yd´fMX»Àf IZY MÑZ³fSX IZY Àff±f dIY¹ff A·¹ffÀf ³f¹fe dQ»»feÜ ¨fûMX ÀfZ CX¶fSX ¨fbIZY ·ffSX°f IZY ÀMXfSX °fZþ ¦fZÔQ¶ffþ þÀf´fie°f ¶fb¸fSXfWX ³fZ AfBÊ´feE»f RiYZÔ¨ffBþe dQ»»fe I`Yd´fMX»Àf IZY MÑZ³fSX SXþ³feIYfÔ°f dVfUÄff³f¸f IZY Àff±f A·¹ffÀf VfbøY IYSX dQ¹ff WX`Ü ¶fb¸fSXfWX IYû dÀf°fÔ¶fSX ¸fZÔ IY¸fSX ¸fZÔ ÀMÑZÀf RiYZˆYSX WXbAf ±ffÜ UWX QdÃf¯f ARiYeIYf AüSX ¶ffÔ¦»ffQZVf IZY dJ»ffRY §fSXZ»fc ßfÈÔJ»ff¹fZÔ ³fWXeÔ JZ»f ÀfIZYÜ UWX UZÀMXBÔOXeþ IZY dJ»ffRY Af¦ff¸fe ßfÈÔJ»ff ·fe ³fWXeÔ JZ»f ÀfIZYÔ¦fZÜ EIY ÀfcÂf ³fZ ¶f°ff¹ff dIY UWX E¸fÀfeE ´fSX A·¹ffÀf IYSX SXWXZ WX`ÔÜ ¹fWX d³fþe ¶fÔQû¶fÀ°f WX`Ü ¶fb¸fSXfWX A¦f»fZ Àff»f ³¹fcþe»f`ÔOX QüSXZ ´fSX Uf´fÀfe IYSXZÔ¦fZ dþÀf¸fZÔ ·ffSX°f ´ffÔ¨f MXe20, °fe³f U³fOXZ AüSX Qû MXZÀMX JZ»fZ¦ffÜ dQ»»fe AfBÊ´feE»f MXe¸f IZY IY¸fʨffSXe WXû³fZ IZY ¶ffUþcQ SXþ³feIYfÔ°f dJ»ffdOÞX¹fûÔ IZY Àff±f ½¹fdöY¦f°f °füSX ´fSX ·fe IYf¸f IYSX°fZ WX`ÔÜ dQ»»fe I`Yd´fMX»Àf IZY EIY ÀfcÂf ³fZ IYWXf dIY þ¶f AfBÊ´feE»f ³fWXeÔ ¨f»f SXWXf WX` °f¶f SXþ³feIYfÔ°f dIYÀfe IZY ·fe Àff±f IYf¸f IYSX³fZ IZY d»f¹fZ ÀU°fÔÂf WX`ÔÜ

8

ÀffCX±f EdVf¹f³f ¦fZ¸Àf: ·ffSX°f IYf EZ±f»fZdMX¢Àf, d³fVff³fZ¶ffþe ¸fZÔ Vff³fQfSX ´fiQVfʳf, QcÀfSXZ dQ³f þe°fZ 27 ´fQIY IYfNX¸ffÔOXc, ¹fc³feUf°ffÊÜ ·ffSX°fe¹f dJ»ffdOÞX¹fûÔ ³fZ MÑ`IY EUÔ RYe»OX AüSX d³fVff³fZ¶ffþe ¸fZÔ Q¶fQ¶ff ¶f³ffIYSX 13UZÔ QdÃf¯f EdVf¹ffBÊ JZ»fûÔ (Àf`¦f) IZY QcÀfSXZ dQ³f ¸fÔ¦f»fUfSX IYû ¹fWXfÔ 11 ¦fû»OX ÀfdWX°f 27 ¸fZOX»f þe°fZ AüSX UWX A¶f ·fe ¸fZOX»f °ffd»fIYf ¸fZÔ QcÀfSXZ À±ff³f ´fSX ¶f³ff WXbAf WX`Ü ·ffSX°f ³fZ EZ±f»fZdMX¢Àf IZY ´fWX»fZ dQ³f QÀf ¸fZOX»f (¨ffSX ¦fû»OX, ¨ffSX dÀf»USX AüSX Qû ¶fifg³þ) þ¶fdIY d³fVff³fZ¶ffþe ¸fZÔ ³fü ¸fZOX»f (¨ffSX ¦fû»OX, ¨ffSX dÀf»USX AüSX EIY ¶fifg³þ) þe°fZÜ Ufgd»f¶ffg»f ¸fZÔ ´fb÷Y¿f AüSX ¸fdWX»ff Qû³fûÔ MXe¸fûÔ ³fZ ¦fû»OX ¸fZOX»f þe°fZ þ¶fdIY °ffB¢½ffÔOXû ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f dJ»ffdOÞX¹fûÔ ³fZ EIY ¦fû»OX AüSX °fe³f ¶fifg³þ ¸fZOX»f WXfdÀf»f dIYEÜ ·ffSX°f ³fZ BÀfIZY A»ffUf MXZ¶f»f MXZd³fÀf ¸fZÔ ´fb÷Y¿f AüSX ¸fdWX»ff Qû³fûÔ U¦fûÊÔ ¸fZÔ ¦fû»OX ¸fZOX»f A´f³fZ ³ff¸f dIYEÜ ·ffSX°f A¶f °fIY 43 ¸fZOX»f (18 ¦fû»OX, 16 dÀf»USX AüSX ³fü ¶fifg³þ) þe°f ¨fbIYf WX` AüSX UWX ¸fZþ¶ff³f ³fZ´ff»f (23 ¦fû»OX, ³fü dÀf»USX AüSX 12 ¶fifg³þ) ÀfZ ´feLZ WX`Ü ßfe»fÔIYf 46 ¸fZOX»f (´ffÔ¨f ¦fû»OX, 14 dÀf»USX AüSX 27 ¶fifg³þ) IZY Àff±f °feÀfSXZ À±ff³f ´fSX WX`Ü EZ±f»fZdMX¢Àf ´fid°f¹fûd¦f°ff IZY ´fWX»fZ dQ³f A¨fʳff ÀfbÀfeÔQi³f (¸fdWX»ff 100 ¸feMXSX), E¸f þfÀf³ff (¸fdWX»ff DYÔ¨fe IcYQ), ÀfUZÊVf Ad³f»f IbYVffSXZ (´fb÷Y¿f DYÔ¨fe IcYQ) AüSX Aþ¹f IbY¸ffSX ÀfSXûþ (´fb÷Y¿f 1500 ¸feMXSX QüOÞX) ³fZ ¦fû»OX ¸fZOX»f WXfdÀf»f dIYEÜ ÀfbÀfeÔQi³f 100 ¸feMXSX QüOÞX ¸fZÔ 11.80 ÀfZIZYÔOX IYf Àf¸f¹f »fZIYSX JZ»fûÔ IYe Àf¶fÀfZ °fZþ ¸fdWX»ff ¶f³feÔÜ CX³WXûÔ³fZ ßfe»fÔIYf IYe ±ff³fbþe A¸ffVff (11.82) AüSX »fdÃfIYf ÀfbÔ¦fQ (11.84) IYû ´feLZ LûOÞXfÜ ¸fdWX»ffAûÔ IYe DYÔ¨fe IcYQ ¸fZÔ þfÀf³ff ³fZ 1.73 ¸feMXSX IcYQ »f¦ffIYSX ¦fû»OX ¸fZOX»f þe°ff þ¶fdIY øYd¶f³ff ¹ffQU ³fZ 1.69 ¸feMXSX IZY Àff±f ¶fifg³þ ¸fZOX»f WXfdÀf»f dIY¹ffÜ IbYVffSXZ ³fZ ´fb÷Y¿fûÔ IYe DYÔ¨fe IcYQ ¸fZÔ 2.21 ¸feMXSX IZY Àff±f Àfû³fZ IYf °f¸f¦ff A´f³fZ ³ff¸f dIY¹ffÜ ·ffSX°f IZY ¨fZ°f³f ¶ff»ffÀfb¶fiWX¸f¯¹f¸f ³fZ 2.16 ¸feMXSX IYe IcYQ »f¦ffIYSX dÀf»USX ¸fZOX»f þe°ffÜ ÀfSXûþ ³fZ ´fb÷Y¿f 1500 ¸feMXSX ¸fZÔ °fe³f d¸f³fMX 54.18 ÀfZIÔYOX IZY Àf¸f¹f IZY Àff±f ¦fû»OX ¸fZOX»f þe°ff þ¶fdIY Aþe°f IbY¸ffSX ³fZ °fe³f d¸f³fMX 57.18 ÀfZIZYÔOX IZY Àff±f dÀf»USX ¸fZOX»f A´f³fZ ³ff¸f dIY¹ffÜ ³fZ´ff»f IZY °fÔIYf IYfIYeÊ ³fZ ¶fifg³þ ¸fZOX»f þe°ffÜ IYdU°ff ¹ffQU ³fZ ¸fdWX»ffAûÔ IYe 10,000 ¸feMXSX QüOÞX 35 d¸f³fMX 7.95 ÀfZIZYÔOX ¸fZÔ ´fcSXe IYSXIZY dÀf»USX ¸fZOX»f WXfdÀf»f dIY¹ffÜ

BÀfÀfZ ´fWX»fZ ·ffSX°f IYe ¨fÔQf (¨ffSX d¸f³fMX 34.51 ÀfZIZYÔOX) ³fZ ¸fdWX»ff 1500 ¸feMXSX ¸fZÔ dÀf»USX þ¶fdIY CX³fIYe WX¸fU°f³f d¨fÂff ´ff»ffIYeþ (¨ffSX d¸f³fMX 35.46 ÀfZIZYÔOX) ³fZ ¶fifg³þ ¸fZOX»f þe°ffÜ ¦fû»OX ¸fZOX»f ßfe»fÔIYf IYe CXQf IbY¶fbSXf»ff¦fZ (¨fSXf d¸f³fMX 34.34 ÀfZIZYÔOX) ³fZ þe°ffÜ d³fVff³fZ¶ffþe ¸fZÔ ¸fdWX»ffAûÔ IYe QÀf ¸feMXSX E¹fSX SXfBRY»f À´f²ffÊ ¸fZÔ ·ffSX°f ³fZ QfÔU ´fSX »f¦fZ Àf·fe ¸fZOX»f þe°fZ dþ³f¸fZÔ ÀfZ ¸fZWXb»fe §fû¿f ³fZ dUV½f SXZIYfgOXÊ ÀfZ ¶fZWX°fSX ÀIYûSX IZY Àff±f ¦fû»OX ¸fZOX»f þe°ffÜ ¸fZWXb»fe IYf ´fi¹ffÀf WXf»ffÔdIY dUV½f SXZIYfgOXÊ ³fWXeÔ ¸ff³ff þfE¦ff ¢¹fûÔdIY QdÃf¯f EdVf¹ffBÊ JZ»fûÔ IZY ´fdSX¯ff¸f IYû AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f ÀfÔÀ±ff (AfBÊEÀfEÀfERY) SXZIYfgOXÊ IZY d»fWXfþ ÀfZ ¸ff³¹f°ff ³fWXeÔ QZ°feÜ ·ffSX°f ³fZ QÀf ¸feMXSX E¹fSX SXfBRY»f MXe¸f À´f²ffÊ ¸fZÔ ·fe ¦fû»OX ¸fZOX»f þe°ffÜ CX³³feÀf U¿feʹf ¸fZWXb»fe ³fZ RYfB³f»f ¸fZÔ 253.3 AÔIY ¶f³ffIYSX Àfû³fZ IYf °f¸f¦ff WXfdÀf»f dIY¹ffÜ CX³fIYf ¹fWX ´fi¹ffÀf dUV½f SXZIYfgOXÊ 252.9 ÀfZ 0.4 ¶fZWX°fSX WX`Ü dUV½f SXZIYfgOXÊ EIY A³¹f ·ffSX°fe¹f A´fcUeÊ ¨fÔQZ»ff IZY ³ff¸f ´fSX WX`Ü ßfe¹fÔIYf ÀfQfÔ¦fe ³fZ 250.8 AÔIY ¶f³ffIYSX dÀf»USX ¸fZOX»f þ¶fdIY ßfZ¹ff A¦fiUf»f ³fZ 227.2 AÔIY IZY Àff±f ¶fifg³þ ¸fZOX»f þe°ffÜ ´fb÷Y¿fûÔ IYe 50 ¸feMXSX ±fie d´fÀMX»f ¸fZÔ ¨f`³f dÀfÔWX ³fZ ¦fû»OX AüSX AdJ»f VfZSXû³f ³fZ dÀf»USX ¸fZOX»f þe°ffÜ ¹fû¦fZVf dÀfÔWX AüSX ¦fbSX´fie°f dÀfÔWX ³fZ 25 ¸feMXSX ÀfZÔMXSX RYf¹fSX d´fÀMX»f ¸fZÔ IiY¸fVf: ¦fû»OX AüSX dÀf»USX ¸fZOX»f WXfdÀf»f dIYEÜ ·ffSX°f ³fZ 25 ¸feMXSX ÀfZÔMXSX RYf¹fSX d´fÀMX»f MXe¸f À´f²ffÊ ¸fZÔ ·fe dÀf»USX ¸fZOX»f þe°ffÜ ·ffSX°f ³fZ Ufgd»f¶ffg»f À´f²ffÊ ¸fZÔ ´fb÷Y¿f AüSX ¸fdWX»ff Qû³fûÔ U¦fÊ IZY dJ°ff¶f þe°fZÜ ·ffSX°f IYe ´fb÷Y¿f Ufgd»f¶ffg»f MXe¸f ³fZ IYOÞXZ RYfB³f»f ¸fZÔ ´ffdIYÀ°ff³f IYû 20-25, 25-15, 25-17, 29-27 ÀfZ WXSXf¹ffÜ ¶fifg³þ ¸fZOX»f ßfe»fÔIYf ³fZ þe°ffÜ ¸fdWX»ff RYfB³f»f ¸fZÔ ·fe ¦f°f ¨f`Ôd´f¹f³f ·ffSX°f ³fZ ³fZ´ff»f IYû ´ffÔ¨f ÀfZMX ¸fZÔ 25-17, 23-25, 2125, 25-20, 15-6 ÀfZ WXSXf¹ffÜ ekuflag jktiwr lEiknd] izdk”kd] eqnzd o Lokeh ds fy, jktiwr izl s ] 216 ,y-vkbZ-th lS-4@,] vkokl fodkl dkWyksuh] cksnyk] vkxjk&7 ls Nik rFkk dk;kZy; nSfud nhi'khy Hkkjr ngrksjk] vkxjk&7 ls izdkf'kr A lEiknd % ekuflag jktiwr eks- 9897071357 iksLVy jftLVsª’ku ua-&,-th-108@2011&2013 Email:-deepsheel_bharat@rediffmail.com

Profile for DEEPSHEEL BHARAT

04/12/2019  

04/12/2019

04/12/2019  

04/12/2019

Advertisement