Page 1

Af¦fSXf, dUIiY¸f ÀfÔU°f 2073 ¸ff¦fÊVfe¿fÊ Vfb¢»f dõ°fe¹ff, ¦fb÷YUfSX 01 dQÀfÔ¶fSXX 2016

nhi’khy Hkkjr 6

÷Y´fE IYe QSX IYf ¸fc»¹ffÔIY³f Àf¸fbd¨f°f À°fSX ´fSX WXû: d³f¸fÊ»ff

10

³fûMX¶fÔQe IZY ¸fbïZ ´fSX ³fe°feVf ÀfZ A»f¦f øYJ ³fWXeÔ: VfSXQ ¹ffQU

þ³f²f³f Jf°fûÔ ÀfZ EIY ¸fWXe³fZ ¸fZÔ 10 WXþfSX WXe d³fIYf»f ÀfIZYÔ¦fZ ¸fbÔ¶fBÊÜ ·ffSX°fe¹f dSXþUÊ ¶f`ÔIY ³fZ þ³f²f³f Jf°fûÔ ÀfZ ³fIYQ d³fIYfÀfe IYe Àfe¸ff 10,000 ÷Y´f¹fZ ´fid°f ¸ffWX °f¹f IYSX Qe WX`Ü IYf»ff²f³f SXJ³fZ Uf»fûÔ õfSXf þ³f²f³f Jf°fûÔ IZY Qb÷Y´f¹fû¦f IZY ¸fïZ³fþSX ¹fWX IYQ¸f CXNXf¹ff ¦f¹ff WX`Ü dSXþUÊ ¶f`ÔIY IYe BÀf ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ þfSXe Ad²fÀfc¨f³ff ¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff WX` kk´fi²ff³f¸fÔÂfe þ³f²f³f ¹fûþ³ff (´feE¸fþZOXeUfBÊ) Jf°ff²ffSXIY dIYÀff³fûÔ AüSX ¦fif¸fe¯fûÔ IYe ÀfbSXÃff IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SXJ°fZ WXb¹fZ ¹fWX IYQ¸f CXNXf¹ff ¦f¹ff WX`Ü CX³fIZY Jf°fûÔ IYf ¸f³fe »ffÔdOÑÔ¦f ¦fd°fdUd²f¹fûÔ IZY d»f¹fZ BÀ°fZ¸ff»f IYSX³fZ AüSX BÀfIZY ´fdSX¯ff¸fÀUøY´f ¶fZ³ff¸fe ÀfÔ´fdØf »fZ³fQZ³f EUÔ ¸f³fe »ffÔdOÑÔ¦f IYf³fc³f IZY IYOÞXZ ´fifU²ff³fûÔ IYû QZJ°fZ WXb¹fZ EWXd°f¹ff°f IZY °füSX ´fSX EZÀfZ Jf°fûÔ IZY ÀfÔ¨ff»f³f ´fSX IbYL Àfe¸ff »f¦ff¹fZ þf³fZ IYf R`YÀf»ff dIY¹ff ¦f¹ff WX`Üll IZY³Qie¹f ¶f`ÔIY ³fZ IYWXf WX` dIY dRY»fWXf»f ¹fZ CX´ff¹f AÀ±ffBÊ °füSX ´fSX dIY¹fZ ¦f¹fZ WX`ÔÜ Ad²fÀfc¨f³ff IZY A³fbÀffSX dþ³f þ³f²f³f Jf°fûÔ ¸fZÔ A´f³fZ ¦fifWXIY IYû þf³fû (IZYUfBÊÀfe) IYe Àf·fe Vf°fûÊÔ IYf A³fb´ff»f³f dIY¹ff ¦f¹ff WX` CX³f¸fZÔ ÀfZ WXSX ¸fWXe³fZ 10,000 ÷Y´f¹fZ °fIY AüSX EZÀfZ

þ³f²f³f Jf°fZ dþ³f¸fZÔ Àfed¸f°f A±fUf IZYUfBÊÀfe A³fb´ff»f³f ³fWXeÔ WX` CX³f Jf°fûÔ ÀfZ ¸fWXe³fZ ¸fZÔ 5,000 ÷Y´f¹fZ WXe d³fIY»f ÀfIZYÔ¦fZÜ BÀf¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff WX`, WXf»ffÔdIY

¶f`ÔIYûÔ IZY VffJf ´fi¶fÔ²fIY ¸füþcQf °f¹f Àfe¸ffAûÔ IZY Qf¹fSXZ ¸fZÔ SXWX°fZ WXb¹fZ ¸ff¸f»fZ IYe ¦fÔ·feSX°ff IYe þfÔ¨f ´fOÞX°ff»f IYSX³fZ IZY ¶ffQ EZÀfZ Jf°fûÔ ÀfZ ¸fWXe³fZ ¸fZÔ QÀf WXþfSX ÷Y´f¹fZ IYe Ad°fdSXöY d³fIYfÀfe IYe ·fe A³fb¸fd°f QZ ÀfIY°fZ WX`ÔÜ dSXþUÊ ¶f`ÔIY ³fZ IYWXf WX` dIY þWXfÔ °fIY þ¸ff SXfdVf IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ þ³f²f³f Jf°fûÔ IZY d»f¹fZ 50,000 ÷Y´f¹fZ IYe Àfe¸ff WX`Ü IZY³Qi ÀfSXIYfSX IZY 500 AüSX 1,000 ÷Y´f¹fZ IZY ³fûMXûÔ IYû ¨f»f³f ÀfZ WXMXf³fZ IZY R`YÀf»fZ IZY ¶ffQ þ³f²f³f Jf°fûÔ ¸fZÔ A¨ff³fIY ´f`Àff þ¸ff WXû³fZ »f¦ffÜ IYBÊ Jf°fûÔ ¸fZÔ 49,000 ÷Y´f¹fZ °fIY þ¸ff IYSXf¹fZ ¦f¹fZÜ BÀf °fSXWX IYe dSX´fûMXZÊÔ AfBÊ WX`Ô dIY IYBÊ »fû¦fûÔ, dUVfZ¿fIYSX

¦fif¸fe¯f B»ffIYûÔ ¸fZÔ dþ³f »fû¦fûÔ IZY Jf°fûÔ ¸fZÔ ³fûMX¶fÔQe IYe §fû¿f¯ff IZY dQ³f °fIY IYûBÊ SXfdVf ³fWXeÔ ±fe, CX³f¸fZÔ A¨ff³fIY ´f`Àff Af ¦f¹ffÜ ÀfSXIYfSX IYû AfVfÔIYf WX` dIY IYf»ff²f³f SXJ³fZ Uf»fZ A´f³fZ AU`²f ²f³f IYû U`²f ¶f³ff³fZ IZY d»f¹fZ dIYÀff³fûÔ AüSX QcÀfSXZ »fû¦fûÔ IZY þ³f²f³f Jf°fûÔ IYf BÀ°fZ¸ff»f IYSX SXWXZ WX`ÔÜ ³fûMX¶fÔQe IZY ¶ffQ d´fL»fZ IZYU»f 14 dQ³f ¸fZÔ WXe þ³f²f³f Jf°fûÔ ¸fZÔ 27,200 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYe þ¸ff´fcÔþe Af ¦fBÊÜ B³f 25.68 IYSXûOÞX þ³f²f³f Jf°fûÔ ¸fZÔ 23 ³fUÔ¶fSX °fIY IbY»f þ¸ff SXfdVf 70,000 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYf AfÔIYOÞXf ´ffSX IYSX°fZ WXb¹fZ 72,834.72 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ °fIY ´fWXbÔ¨f ¦fBÊÜ ³fûMX¶fÔQe ÀfZ ´fWX»fZ B³f Jf°fûÔ ¸fZÔ 45,636.61 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ þ¸ff ±fZÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZ³Qi ¸fûQe ³fZ 8 ³fUÔ¶fSX 2016 IYû A¨ff³fIY 500 AüSX 1,000 ÷Y´f¹fZ IZY ³fûMXûÔ IYû A¸ff³¹f IYSX³fZ IYe §fû¿f¯ff IYeÜ CXÀfIZY ¶ffQ ÀfZ þ³f²f³f Jf°fûÔ ¸fZÔ 27,198 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYe Ad°fdSXöY ´fcÔþe þ¸ff WXbBÊ WX`Ü WXf»ffÔdIY, ¹fWX ·fe °f±¹f Àff¸f³fZ Af¹ff WX` dIY 25.68 IYSXûOÞX þ³f²f³f Jf°fûÔ ¸fZÔ ÀfZ 22.94 ´fid°fVf°f Jf°fûÔ ¸fZÔ A·fe ·fe Jf»fe WX`ÔÜ

12

R.N.I. No. UPHIN/2008/26902 U¿fÊ-8 AÔIY-310 IYe¸f°f 1 ÷Y´f¹ff ´fÈâ 12

EIY AQQ Àf»ff¸fe þûOÞXe IZY d»f¹fZ þcÓf°fZ SXWXZ WX`Ô IY~f³f IYûWX»fe

¶feEÀfERY IYf QfUf ; þ¸¸fcIYV¸feSX ¸fZÔ ¨f»f°fe MÑZ³fûÔ IYû CXOÞXf³ff ¨ffWX°fZ ±fZ §fbÀf´f`dNXE Af°fÔIYUfQe

þ¸¸fcÜ ¶feEÀfERY IZY Vfe¿fÊ Ad²fIYfSXe ³fZ BÀf ¶ff°f IYf QfUf dIY¹ff dIY ÀffÔ¶ff dþ»fZ ¸fZÔ Àfe¸ff ÀfbSXÃff ¶f»f (¶feEÀfERY) IYe AûSX ÀfZ ¸ffSX d¦fSXfE ¦fE °fe³f WXd±f¹ffSX¶fÔQ Af°fÔIYUfQe ¨f»f°fe MÑZ³fûÔ AüSX ´fMXdSX¹fûÔ IYû AfBÊBÊOXe AüSX ´f°ff »f¦ff³fZ ¸fZÔ ¸fbdVIY»f °fSX»f dUÀRYûMXIYûÔ ÀfZ CXOÞXfIYSX dÀf»fdÀf»fZUfSX ¶f¸f ²f¸ffIYûÔ IYû AÔþf¸f QZ³fZ IYe Jfd°fSX þ¸¸fc-IYV¸feSX ¸fZÔ §fbÀfZ ±fZÜ ¶feEÀfERY IYe AûSX ÀfZ °fe³fûÔ §fbÀf´f`dNX¹fûÔ IYû ¸ffSX d¦fSXf³fZ IZY EIY dQ³f ¶ffQ Vfe¿fÊ Ad²fIYfSXe ³fZ IYWXf dIY °fe³fûÔ Af°fÔIYUfQe °fSX»f dUÀRYûMXIY ‘MÑfBʳffBMÑûd¦»fÀfSXe³f’ IYe ´ffÔ¨f ¶fû°f»fZÔ »fZIYSX AfE ±fZÜ ¶feEÀfERY IZY Ad°fdSXöY ¸fWXfd³fQZVfIY (EOXeþe) AüSX dUVfZ¿f ¸fWXfd³fQZVfIY (´fd›¸fe IY¸ff³f) AøY¯f IbY¸ffSX ³fZ ¶f°ff¹ff, ‘¶fOÞXe UfSXQf°fûÔ IYû AÔþf¸f QZ³fZ IZY d»fE Af°fÔIYUfdQ¹fûÔ ³fZ §fbÀf´f`NX IYe

±feÜ CX³fIYf ¸fIYÀfQ ±ff SXZ»f IYe ´fMXdSX¹fûÔ AüSX MÑZ³fûÔ IYû ²f¸ffIZY ÀfZ CXOÞXf³ffÜ WX¸f³fZ AfBÊBÊOXe AüSX °fSX»f dUÀRYûMXIY ¶fSXf¸fQ dIYE WX`ÔÜl IbY¸ffSX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY §fbÀf´f`dNXE IYBÊ ¶fOÞXe Af°fÔIYUfQe UfSXQf°fûÔ IYû AÔþf¸f QZ³fZ IZY d»fE AfE ±fZ, dþÀf¸fZÔ ¨f»f°fe MÑZ³fûÔ IYû ²f¸ffIZY ¸fZÔ CXOÞXf³ff ·fe Vffd¸f»f ±ff dþÀfÀfZ MÑZ³f ¸fZÔ Af¦f »f¦f þfEÜ AfBÊBÊOXe AüSX °fSX»f dUÀRYûMXIY »ff³fZ IYf ¸fIYÀfQ ´fMXdSX¹fûÔ IYû CXOÞXf³ff AüSX Af¦f »f¦ff³ff ±ffÜ CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff, k¹fdQ WX¸ffSXZ þUf³fûÔ ³fZ B³f WXd±f¹ffSX¶fÔQ Af°fÔIYUfdQ¹fûÔ IYû IYf¶fc ³fWXeÔ dIY¹ff WXû°ff AüSX CX³WXZÔ ³fWXeÔ ¸ffSX d¦fSXf¹ff WXû°ff °fû BÀfÀfZ ¸fb£¹f B»ffIZY ¸fZÔ ¶fOÞXZ ´f`¸ff³fZ ´fSX ³fbIYÀff³f WXbAf WXû°ffÜ ¶feEÀfERY IZY ¶fWXbÀ°fSXe¹f ÀfbSXÃff IYUSX IZY IYfSX¯f WXe ¹fWX Af´fQf MX»f ÀfIYeÜl

þ¸ffJûSXûÔ IYû 50 RYeÀfQe IYf»ff ²f³f Uf´fÀf WXû SXWXf: SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ³fBÊ dQ»»feÜ IYfÔ¦fiZÀf CX´ff²¹fÃf SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ³fZ ÀfSXIYfSX ´fSX AfSXû´f »f¦ff¹ff dIY Af¹fIYSX IYf³fc³f ¸fZÔ ÀfÔVfû²f³f IYSX UWX IYf»ff ²f³f þ¸ff IYSX³fZ Uf»fûÔ IYf ÀfWX¹fû¦f IYSX SXWXe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY A¶f Af²ff A§fûd¿f°f ²f³f CX³WXZÔ »füMXf dQ¹ff þfE¦ffÜ CX³WXûÔ³fZ ÀfÔÀfQ IZY ¶ffWXSX IYWXf dIY ÀfSXIYfSX ³fZ dRYSX ÀfZ Af²ff IYf»ff ²f³f þ¸ffJûSXûÔ IYû »füMXf dQ¹ff WX`Ü Af¹fIYSX IYf³fc³f (QcÀfSXf ÀfÔVfû²f³f) dU²fZ¹fIY ¸fÔ¦f»fUfSX IYû »fûIYÀf·ff ¸fZÔ ´ffdSX°f dIY¹ff ¦f¹ff dþÀf¸fZÔ ³fûMX¶fÔQe »ff¦fc WXû³fZ IZY ¶ffQ IYûBÊ ·fe ½¹fdöY IYSX ¨fbIYfIYSX A´f³fZ IYf»fZ ²f³f IYû U`²f ¶f³ff ÀfIY°ff WX`Ü dU²fZ¹fIY IZY ¸fb°ffd¶fIY þû »fû¦f ¶f`ÔIYûÔ IYû IYf»ff ²f³f IYe þf³fIYfSXe QZÔ¦fZ CX³WXZÔ CX´fIYSX AüSX þb¸ff³fÊZ ÀfdWX°f 50 RYeÀfQe IYSX QZ³ff WXû¦ffÜ »fûIYÀf·ff ¸fZÔ dU´fÃf IZY ÀffÔÀfQûÔ IZY ¶fdWX¦fʸf³f

IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ SXfWXb»f ³fZ IYWXf, ÀfÔÀfQ ¸fZÔ ´fSX¸´fSXf WX` dIY þ¶f ·fe dIYÀfe IYf d³f²f³f WXû°ff WX` °fû WX¸f Àf¸¸ff³f QZ°fZ WX`ÔÜ ´fWX»fe ¶ffSX VfWXeQ WXû³fZ Uf»fZ Àf`d³fIYûÔ (³f¦fSXûMXf WX¸f»fZ IZY) IYû ßfðfÔþd»f ³fWXeÔ Qe ¦fBÊÜ BÀfd»fE dU´fÃf ³fZ ¶fdWX¦fʸf³f dIY¹ffÜ þ¸¸fc ¸fZÔ ÀfZ³ff IZY dVfdUSX ´fSX Af°fÔIYUfQe WX¸f»fZ ¸fZÔ VfWXeQ WXû³fZ Uf»fZ Àf`d³fIYûÔ IYû ßfðfÔþd»f QZ³fZ IYe dU´fÃf IYe ¸ffÔ¦f IYû »fûIYÀf·ff A²¹fÃf õfSXf JfdSXþ IYSX³fZ IZY ¶ffQ dU´fÃfe ÀfQÀ¹f ÀfÔÀfQ ÀfZ ¶ffWXSX ¨f»fZ ¦fEÜ A²¹fÃf ³fZ BÀf Af²ffSX ´fSX ßfðfÔþd»f QZ³fZ ÀfZ BÔIYfSX dIY¹ff dIY A·fe ´fcSXf ¶¹füSXf Àff¸f³fZ ³fWXeÔ Af¹ff WX`Ü SXfWXb»f IZY AfSXû´fûÔ IYf þUf¶f QZ°fZ WXbE Àfc¨f³ff AüSX ´fiÀffSX¯f ¸fÔÂfe E¸f. UZÔI`Y¹ff ³ff¹fOXc ³fZ IYWXf, kk¹fWX Qb·ffʦ¹f´fc¯fÊ WX` dIY QZVf IYe SXÃff ÀfZ þbOÞXZ ¸fbïZ ´fSX IYfÔ¦fiZÀf SXfþ³fed°f IYSX SXWXe

SXfWXb»f ¦ffÔ²fe IZY AfSXû´f ´fSX SXdUVfÔIYSX ³fZ dIY¹ff ´f»fMXUfSX

³fBÊ dQ»»feÜ ÀfSXIYfSX ´fSX Af¹fIYSX IYf³fc³f ¸fZÔ ÀfÔVfû²f³f IYSXIZY IYf»ff²f³f SXJ³fZ Uf»fûÔ IYe ¸fQQ IYSX³fZ IYf AfSXû´f »f¦ff³fZ IZY d»fE IYfÔ¦fiZÀf CX´ff²¹fÃf SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ´fSX ´f»fMXUfSX IYSX°fZ WXbE IZYÔQie¹f ¸fÔÂfe SXdUVfÔIYSX ´fiÀffQ ³fZ Afþ IYWXf dIY IYfÔ¦fiZÀf ³fZ°ff IYû EZÀfZ ¶f¹ff³f ÀfQ³f ¸fZÔ QZ³fZ ¨ffdWXEÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY IYfÔ¦fiZÀf IYû ¨f¨ffÊ ¸fZÔ øYd¨f WX` ¹ff ¨f¨ffÊ IZY d³f¹f¸fûÔ ¸fZÔ? ´fiÀffQ ³fZ ÀfÔÀfQ ·fU³f ´fdSXÀfSX ¸fZÔ ÀfÔUfQQf°ffAûÔ ÀfZ IYWXf, kSXfWXb»f ¦ffÔ²fe ¹fZ ¶ff°fZÔ ÀfQ³f ¸fZÔ ·fe IYWX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ UWX ¨f¨ffÊ ÀfZ ¢¹fûÔ ¶f¨f SXWXZ WX`Ô? A¦fSX UWX A´f³fZ ¶f¹ff³f ´fPÞX³fZ ¸fZÔ ÀfWXþ WX`Ô °fû CXÀfZ ·fe ´fPÞXZÔÜ »fZdIY³f B°f³fZ dQ³fûÔ ¶ffQ Afþ UZ AÔQSX Af¹fZ dRYSX UfIYAfCXMX dIY¹ffÜ UfIYAfCXMX dIY¹ff AüSX dRYSX ÀfQ³f ¸fZÔ AfEÜl CX³WXûÔ³fZ IYWXf, kCX³WXZÔ ¨f¨ffÊ ¸fZÔ SXd¨f WX` ¹ff ¨f¨ffÊ IZY d³f¹f¸fûÔ ¸fZÔ?l IYfÔ¦fiZÀf Àf¸fZ°f dU´fÃfe Q»f ³fûMX¶fÔQe ´fSX ´fcSXe ¨f¨ffÊ IZY QüSXf³f ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe IYe ÀfQ³f ¸fZÔ CX´fdÀ±fd°f IYe ¸ffÔ¦f IYSX SXWXZ WX`ÔÜ »fûIYÀf·ff ¸fZÔ d³f¹f¸f 56 IZY °fWX°f IYf¹fÊÀ±fd¦f°f IYSXIZY ¸f°fdU·ffþ³f Uf»fZ ´fifU²ff³f IZY °fWX°f ¨f¨ffÊ IYe dU´fÃf IYe ¸ffÔ¦f ´fSX ´fiÀffQ ³fZ IYWXf, kþWXfÔ °fIY ¸f°fdU·ffþ³f IYe ¶ff°f WX` °fû QZVf IYf þ³ffQZVf WX`Ü ·ffþ´ff ³fZ ¦fbþSXf°f ¸fZÔ, ¸fWXfSXf¿MÑX ¸fZÔ, AÀf¸f AüSX ¸f²¹f ´fiQZVf ¸fZÔ WXfd»f¹ff ¨fb³ffUûÔ ¸fZÔ ÀfRY»f°ff WXfdÀf»f IYe WX`Ü UZ ¶fÔ¦ff»f AüSX dÂf´fbSXf ¸fZÔ WXfSX ¦f¹fZÜ AfEÔ AüSX ¨f¨ffÊ IYSXZÔÜl WX`Üll CX³WXûÔ³fZ IYWXf, A²¹fÃf ³fZ Àfcd¨f°f dIY¹ff ´fSX ´f»fMXUfSX IYSX°fZ WXbE ³ff¹fOXc ³fZ IYWXf, QZVf ¨f¨ffÊ ¨ffWX°fe WX` ³f WXe ÀfQ³f ¨f»f³fZ QZ³ff dIY ³f¦fSXûMXf ¸fZÔ Àf§f³f °f»ffVfe Ad·f¹ff³f ¨f»f IZY »fû¦f EZÀfe AûLe SXfþ³fed°f ÀfZ §fȯff IYSX°fZ ¨ffWX°fe WX` ¢¹fûÔdIY CX³WXZÔ A´f³ff ·ffÔOXf RcYMX³fZ SXWXf WX`Ü Ad·f¹ff³f Àf¸ff~ WXû°fZ WXe ÀfQ³f ¸fZÔ WX`ÔÜ IYfÔ¦fiZÀf ´fiV³fIYf»f IZY QüSXf³f ¶ffWXSX ¨f»fe IYf OXSX WX`Ü ¹fWX ³f¦fSXûMXf IZY VfWXeQûÔ IYf Àf`d³fIYûÔ IYû ßfðfÔþd»f Qe þfE¦feÜ IYfÔ¦fiZÀf ¦fBÊ AüSX dRYSX Uf´fÀf AfBÊÜ IYfÔ¦fiZÀf ³f °fû A´f¸ff³f WX`Ü


Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

ÀfÔ´ffQIYe¹f

AUÀfSX ¦fÔUf°ff dU´fÃf dU¸fbQieIYSX¯f ¹ff³fe ³fûMX¶fÔQe IYe ¨fb³fü°fe ÀfZ d³f´fMX³fZ IZY d»fE ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe ³fZ QZVf IYû ³fIYQe¸fböY A±ffÊ°f I`YVf»fZÀf ½¹fUÀ±ff IYe AûSX »fZ þf³fZ IYf Af”f³f dIY¹ff WX`Ü EZÀfZ ÀfÔIYMX Àf¶fIZY d»fE IbYL ³f IbYL IYSX³fZ IYf AUÀfSX »fZIYSX Af°fZ WX`ÔÜ dU¸fbQieIYSX¯f IZYU»f ÀfØfføYPÞX Q»f IZY d»fE WXe ³fWXeÔ, dU´fÃf IZY d»fE ·fe ¸füIYf WX`Ü ¹fWX ¸füIYf WX` ÀfIYfSXf°¸fIY SXfþ³fed°f IYfÜ ¹fWX ¸füIYf WX` ÀfØfføYPÞX Q»f IYf dUSXû²f IYe ¶fþf¹f CXÀfIYf Àf¸f±fʳf IYSXIZY ßfZ¹f »fZ³fZ IYfÜ dþ³fIYû ´fSXZVff³fe WXû SXWXe WX` CX³fIYe ¸fQQ IYSXIZY Af¸f »fû¦fûÔ IYe ÀfWXf³fb·fcd°f AüSX Àf¸f±fʳf WXfdÀf»f IYSX³fZ IYfÜ BÀf ¶ff°f IYû EIY dU´fÃfe ³fZ°ff ³fZ ¶fJc¶fe Àf¸fÓff WX`Ü UWX WX`Ô d¶fWXfSX IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fe°feVf IbY¸ffSXÜ þû dU´fÃfe ´ffMXeÊ BÀfIYf Àf¶fÀfZ ª¹ffQf RYf¹fQf CXNXf ÀfIY°fe ±fe UWX WX` IYfÔ¦fiZÀf, ´fSX UWX d¶f³ff ÀfZ³ff´fd°f IYe ÀfZ³ff IYe °fSXWX ¨ffSXûÔ °fSXRY QüOÞX SXWXe WX`, »fZdIY³f ´fWXbÔ¨f IYWXeÔ ³fWXeÔ SXWXeÜ dU¸fbQieIYSX¯f IYf R`YÀf»ff IYSXIZY ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZ ¶fWXb°f ¶fOÞXf Afd±fÊIY AüSX SXfþ³fed°fIY þûdJ¸f d»f¹ff ±ffÜ CX³WXûÔ³fZ A´f³fe ´fcSXe SXfþ³fed°fIY ´fcÔþe QfÔU ´fSX »f¦ff QeÜ ¸ff¸f»ff dIYÀfe ·fe °fSXRY þf ÀfIY°ff ±ff, »fZdIY³f Af¸f »fû¦fûÔ IZY ²f`¹fÊ AüSX Àf¸f±fʳf ÀfZ EIY ¶ff°f ÀffRY WX` dIY »fû¦fûÔ IYf ·fSXûÀff ¸fûQe ÀfZ dOX¦ff ³fWXeÔ WX`Ü Àf¶fIZY ¸f³f ¸fZÔ EIY ¶ff°f WX` dIY ¹fWX QZVf IZY ·f»fZ IZY d»fE WXbAf WX`Ü ¦fbþSXf°f AüSX ¸fWXfSXf¿MÑX IZY À±ff³fe¹f d³fIYf¹f IZY ¨fb³ffU ³f°feþûÔ ÀfZ ·fe ÀffRY WXû ¦f¹ff dIY WXUf dIYÀf AûSX ¶fWX SXWXe WX`, ´fSX dU´fÃf WX` dIY BÀf ÀfÔQZVf IYû Àf¸fÓf³fZ IZY d»fE °f`¹ffSX ³fWXeÔ WX`Ü1³fûMX¶fÔQe IZY þdSX¹fZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZ EIY °feSX ÀfZ IYBÊ dVfIYfSX dIYE WX`ÔÜ IYf»fZ²f³f ´fSX WX¸f»fZ IZY A»ffUf BÀfÀfZ ¶fOÞXe ¸ffÂf ¸fZÔ ³fIYQe ¶f`ÔdIÔY¦f ½¹fUÀ±ff ¸fZÔ Af ¦fBÊ, ¸fWXÔ¦ffBÊ AüSX ¶¹ffþ QSXûÔ IZY §fMX³fZ IYf SXfÀ°ff Jb»f ¦f¹ff AüSX A±fʽ¹fUÀ±ff IZY AÀfÔ¦fdNX°f ÃfZÂf IZY ÀfÔ¦fdNX°f ÃfZÂf ¸fZÔ Af³fZ IYe þ¸fe³f °f`¹ffSX WXû ¦fBÊ WX`Ü BÀfIYf Àf¶fÀfZ ¶fOÞXf AüSX Qe§fÊIYfd»fIY AÀfSX ¹fWX WXû¦ff dIY ·ffSX°fe¹f A±fʽ¹fUÀ±ff ³fIYQe Af²ffdSX°f ÀfZ I`YVf»fZÀf IYe AûSX ¶fWXb°f °fZþe ÀfZ ¶fPÞX ÀfIZY¦feÜ Af²ffSX IZY þ³fIY AüSX IYfÔ¦fiZÀf ³fZ°ff ³fÔQ³f d³f»fZIY¯fe IZY ¸fb°ffd¶fIY dþÀf IYf¸f IYû IYSX³fZ ¸fZÔ IY¸f ÀfZ IY¸f °fe³f Àff»f »f¦f°fZ UWX dU¸fbQieIYSX¯f IZY ÓfMXIZY ÀfZ A¶f °fe³f ÀfZ LWX ¸fWXe³fZ ¸fZÔ WXû þfE¦ffÜ QZVf IYû I`YVf»fZÀf ½¹fUÀ±ff IYe AûSX »fZ þf³fZ IYf IYf¸f EZÀff WX` dþÀfIYe ³feÔU IYfÔ¦fiZÀf IZY SXfþ ¸fZÔ SXJe ¦fBÊÜ ³fZVf³f»f ´fZ¸fZÔMX IYfgSX´fûSXZVf³f AfgRY BÔdOX¹ff 2008 ¸fZÔ ¶f³ff AüSX 2009 ¸fZÔ BÀf³fZ IYf¸f IYSX³ff VfbøY IYSX dQ¹ffÜ BÀfe ³fZ ³fZVf³f»f ¹fc³feRYfBOX ¹fcEÀfEÀfþe ´»fZMXRYfg¸fÊ ¶f³ff¹ff WX` dþÀfÀfZ ¶f`ÔIY Jf°fZ IZY þdSX¹fZ ¸fþQcSXe IYf ·fb¦f°ff³f AüSX Àff¸ff³f IYe JSXeQ-RYSXû£°f WXû ÀfIY°fe WX`Ü Af²ffSX ¹fc´feE ÀfSXIYfSX IZY WXe Àf¸f¹f VfbøY WXbAfÜ 1I`YVf»fZÀf ½¹fUÀ±ff IYe AûSX þf³fZ IZY d»fE QZVf IYf MXZ¢³fû»ffgþe BÔRiYfÀMшYSX °f`¹ffSX WX`Ü BÀf Àf¸f¹f þøYSX°f WX` »fû¦fûÔ IYû BÀfIZY BÀ°fZ¸ff»f IYf °fSXeIYf Àf¸fÓff³fZ IYfÜ dU´fÃfe Q»f BÀf¸fZÔ ¶fWXb°f ¶fOÞXe ·fcd¸fIYf d³f·ff ÀfIY°fZ WX`ÔÜ B°f³ff ³fWXeÔ BÀf BÔRiYfÀMшYSX IYû °f`¹ffSX IYSX³fZ IYf ßfZ¹f °fû IYfÔ¦fiZÀf WXe »fZ ÀfIY°fe WX`, ´fSX dIYÀfe ³fZ ÀfWXe IYWXf WX`-þfIYû dUd²f Qf÷Y¯f QbJ Qe³WXf, °ffIYe ¸f°f ´fdWX»fZ WXSX »fe³WXfÜ ´fSXZVff³fe IZY Àf¸f¹f »fû¦fûÔ IYe ¸fQQ IYSX³fZ IYe ¶fþf¹f IYfÔ¦fiZÀf IYû »f¦f SXWXf WX` dIY ÀfÔÀfQ NX´f IYSX³fZ ÀfZ UWX ÀfSXIYfSX IYû ¸fbdVIY»f ¸fZÔ OXf»f ÀfIY°fe WX`Ü ¹fWX EZÀfe ´ffMXeÊ WX` þû A´f³fZ dIYE IYf¸f IYf ßfZ¹f »fZ³fZ ÀfZ ·fe ·ff¦f SXWXe WX`Ü WXû³ff °fû ¹fWX ¨ffdWXE ±ff dIY þ¶f ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZ ³fûMX¶fÔQe IYe §fû¿f¯ff IYe °fû UWX Af¦fZ ¶fPÞX IYSX IYWX°fe dIY I`YVf»fZÀf A±fʽ¹fUÀ±ff IYe AüSX ¶fdPÞXEÜ WX¸f³fZ CXÀfIZY d»fE ÀffSXf BÔRiYfÀMшYSX °f`¹ffSX IYSX dQ¹ff ±ffÜ ³fZ°ff UWX WXû°ff WX` þû ·fdU¿¹f IZY ¶fQ»ffU IYf ´fWX»fZ ÀfZ AÔQfþf »f¦ff »fZÜ þû IYf¸f ¹fbUf WXû³fZ IZY ³ff°fZ SXfWXb»f ¦ffÔ²fe IYû IYSX³ff ¨ffdWXE ±ff UWX ³fe°feVf ³fZ dIY¹ff WX`Ü dUOXÔ¶f³ff QZdJE dIY SXfWXb»f CX³f VfSXQ ¹ffQU IZY Àff±f JOÞXZ WX`Ô dþ³WXZÔ QfEÔ-¶ffEÔ IYf IbYL ´f°ff WXe ³fWXeÔ WX`Ü UWX þ³f°ff IYe ¢¹ff Àf¸fKûÔ¦fZ þ¶f A´f³fe WXe ´ffMXeÊ IYe »ffB³f ³fWXeÔ Àf¸fÓf ´ff SXWXZ WX`ÔÜ1QZVf ¸fZÔ IYSXe¶f °feÀf IYSXûOÞX »fû¦fûÔ IZY ´ffÀf À¸ffMXÊ RYû³f WX`ÔÜ B³fIZY d»fE dSXþUÊ ¶f`ÔIY IZY ´fcUÊ ¦fU³fÊSX SX§fbSXf¸f SXfþ³f ³fZ A´fi`»f 2016 ¸fZÔ ¹fc´feAfB (¹fc³ffBMXZOX ´fZ¸fZÔMX BÔMXSXRZYÀf) »ffÔ¨f dIY¹ff ±ffÜ ¹fc´feAfB IYû Àf¶fÀfZ A¨Lf AüSX ÀfbSXdÃf°f ´»fZMXRYfg¸fÊ ¸ff³ff þf SXWXf WX`Ü

vkidk viuk nSfud fgUnh nhi’khy Hkkjr i<rs jfg;s

01 dQÀfÔ¶fSXX X 2016

2

Qe´fVfe»f ·ffSX°f

ÀfÔÀfQe¹f §f¸ffÀff³f ¸fZÔ ´feLZ LcMX°fZ ¶fbd³f¹ffQe ¸fbïZ! þ³f´fid°fd³fd²f,»fûIY°ffÔdÂfIY VffÀf³f ½¹fUÀ±ff IZY ²fbSXe WXû°fZ WX`ÔÜd»fWXfþf,CX³fIZY ½¹fUWXfSX ´fSX ´fcSXZ QZVf IYe ³fþSX SXWX°fe WX`ÜCX³fIYf EIY A¸f¹ffÊdQ°f Af¨fSX¯f A±fUf dQ¹ff ¦f¹ff EIY AVfû·f³fe¹f ¶f¹ff³f CX³WXZÔ ¨f¨ffÊ U dUUfQ IYf IZYÔQi ¶f³ff QZ°ff WX`ÜÓffSXJÔOX dU²ff³fÀf·ff IZY ¨ff»fc Vfe°fIYf»fe³f ÀfÂf IZY °feÀfSXZ dQ³f ÀfQ³f ¸fZÔ ¦f°f 22 ³fUÔ¶fSX IYû dU´fÃfe Q»fûÔ IZY dU²ff¹fIYûÔ ³fZ dþÀf °fSXWX IYf Af¨fSX¯f ´fZVf dIY¹ff, UWX ·ffSX°fe¹f »fûIY°fÔdÂfIY Bd°fWXfÀf ¸fZÔ IYf»fZ dQ³f IZY ÷Y´f ¸fZÔ QþÊ dIY¹ff þfE¦ffÜUfÀ°fU ¸fZÔ CXÀf dQ³f ÀfQ³f ¸fZÔ dU²ff¹fIYûÔ IYf ¶f°ffÊU A¸f¹ffÊdQ°f ±ff AüSX ´fcSXZ QZVf ¸fZÔ BÀf §fMX³ff IYe ·f°Àfʳff IYe þf SXWXe WX`ÜÀfQ³f QZVfdWX°f IZY ¸fbïûÔ ´fSX ÀfIYfSXf°¸fIY ¶fWXÀf IYSX³fZ IYe þ¦fWX WXû°fe WX`Üþ¶f ¹fZ ¶fWXÀf dWXÔÀfIY ÷Y´f »fZ »fZ°fe WX` ,°f¶f CXÀfZ ¦fbÔOXf¦fQeÊ IYe ÀfÔÄff Qe þf°fe WX`Ü ÓffSXJÔOX dU²ff³fÀf·ff ·fe dU´fÃfe dU²ff¹fIYûÔ IYe ¦fbÔOXf¦fQeÊ IYf ¦fUfWX ¶f³ffÜSXfª¹f IYe þ¸fe³f ÀfZ ÀfÔ¶fÔd²f°f Qû ¸fWX°U´fc¯fÊ ÀfÔVfû²f³f dU²fZ¹fIYûÔ,LûMXf³ff¦f´fbSX IYfV°fIYfSXe (ÀfeE³fMXe) Ad²fd³f¹f¸f °f±ff ÀfÔ±ff»f ´fSX¦f³ff IYfV°fIYfSXe (EÀf´feMXe) Ad²fd³f¹f¸f ´fSX ¨f¨ffÊ IZY QüSXf³f dU´fÃf IbYL BÀf °fSXWX AfIiYf¸fIY°ff ´fSX CX°fSX Af¹ff dIY IbYL dU²ff¹fIYûÔ õfSXf »fûIY°fÔÂf IYe ÀffSXe ¸f¹ffQfÊEÔ WXe °ffSX-°ffSX IYSX Qe ¦fBÊÔÜWXQ °fû °f¶f WXû ¦fBÊ, þ¶f dU²ff³fÀf·ff A²¹fÃf dQ³fZVf CXSXfÔU ´fSX dIYÀfe dU²ff¹fIY ³fZ þc°fZ RZYÔIY dQ¹fZÜþ¶fdIY,WXû-WXÔ¦ff¸fZ IZY ¶fe¨f dU²ff¹fIYûÔ õfSXf ¶fZ»f ¸fZÔ þ¶fSX³f §fcÀf³fZ IYe IYûdVfVfZÔ IYe ¦fBÊ AüSX Àf·ff²¹fÃf IZY Af¦fZ SXJe ¸ffBIY IYû ·fe °fûOÞX dQ¹ff ¦f¹ffÜ´fcSXf ÀfQ³f IbYL Àf¸f¹f IZY d»fE ¸ff³fûÔ SX¯f-ÃfZÂf ¸fZÔ °f¶Qe»f WXû ¦f¹ffÜIbYÀfeÊ U ¸fZþ ´fSX ·fe dU²ff¹fIYûÔ ³fZ þ¸fIYSX ¦fbÀÀff d³fIYf»ffÜ NXeIY EIY Àf~fWX ´fWX»fZ 15 ³fUÔ¶fSX IYû SXfª¹f À±ff´f³ff dQUÀf ´fSX ÓffSXJÔOX IYû DYÔ¨fZ ¸fbIYf¸f ´fSX »fZ þf³fZ IYe Vf´f±f »fZ³fZ Uf»fZ dU²ff¹fIYûÔ ÀfZ ¹fWX AfVff °fû IY°fBÊ ³fWXeÔ ±fe dIY A´f³fZ AÀfÔÀfQe¹f U A¸f¹ffÊdQ°f Af¨fSX¯f ÀfZ SXfª¹f IYû BÀf ´fiIYfSX ÀfZ ¨f¨ffÊ IYf IZYÔQi ¶f³ff QZÔ¦fZÜdUOXÔ¶f³ff WX` dIY WX¸ffSXZ ³fZ°ff¦f¯f ¶f°füSX þ³f´fid°fd³fd²f A´f³fZ ´fQ IYe ¦fdSX¸ff IYf £¹ff»f SXJ³fZ ¸fZÔ ·fe AÀf¸f±fÊ WXû°fZ þf SXWXZ WX`Ô Ü ¶ff°f dÀfRYÊ ÓffSXJÔOX dU²ff³fÀf·ff IYe ³fWXeÔ WX`, ´fif¹f: Àf·fe SXfª¹fûÔ ¸fZÔ ÀfQ³f ¸fZÔ dU´fÃfe Q»fûÔ IYf SXU`¹ff IY¸fû¶fZVf ¹fWXe SXWX°ff WX`ÜÀfQ³f ¸fZÔ ÀfIYfSXf°¸fIY ¶fWXÀf IYe ¶fþf¹f CX³fIYf IYf¹fÊUfWXe ¶ffd²f°f IYSX³fZ ´fSX °fb»fZ WXû³ff »fûIY°fÔÂf IZY AfQVfûÊÔ IYf ¦f»ff §fûÔMX³fZ þ`Àff WX`ÜÀf¨¨ffBÊ ¹fWX WX` dIY ¸ff³f³fe¹fûÔ IZY ³f`d°fIY ´f°f³f ÀfZ CX°´f³³f ÀfÔÀfQe¹f §f¸ffÀff³f ¸fZÔ IYWXeÔ ³f IYWXeÔ þ³fdWX°f IZY ¸fbïZ ´feLZ LcMX°fZ þf SXWXZ WX`ÔÜQSXAÀf»f,ÀfÂf VfbøY WXû°fZ WXe SXfþ³fed°fIY Q»fûÔ U WX¸ffSXZ ³fZ°ffAûÔ IYf AWX¸(Bʦfû),´fSXfAWX¸(Àfb´fSX Bʦfû)´fSX WXfUe WXû þf°ff WX`Ü dRYSX ÀfQ³f ¸fZÔ þû ³fþfSXZ QZJ³fZ IYû d¸f»f°fZ WX`Ô,Uû Vff¹fQ Àf·¹f ·ff¿ff ¸fZÔ A·fQi°ff WXe IYWXe þfE¦feÜ ·f»fZ WXe WX¸ffSXf QZVf

dUV½f IZY Àf¶fÀfZ ¶fOÞXZ »fûIY°ffÔdÂfIY QZVf IYe CX´f¸ff ÀfZ A»fÔIÈY°f WX`, »fZdIY³f UfÀ°fU ¸fZÔ WX¸ffSXe ÀfÔÀfQe¹f SXfþ³fed°f ¸fZÔ 'dU´fÃf' IYe ´fSXÔ´fSXf¦f°f ´fdSX·ff¿ff dQ³f-¶f-dQ³f ¶fQ»f°fe þf SXWXe WX`Ü ´fi°fe°f WXû°ff WX` dIY ¸füþcQf ´fdSXúV¹f ¸fZÔ dU´fÃf IYf EIY¸ffÂf A±fÊ SXWX ¦f¹ff WX`,ÀfØff ´fÃf IZY dIYÀfe ·fe ³fed°f ¹ff dÀfðfÔ°f IYf EZÀff ´fbSXþûSX dUSXû²f dIY J¶fSX ¶fiZdIÔY¦f ³¹fcþ ÀfZ ³fe¨fZ ³f ¶f³fZÜ ¸fZSXf BVffSXf dIYÀfe EIY ´ffMXeÊ IYe AûSX ³fWXeÔ WX`,¢¹fûÔdIY ÀffSXe ´ffdMXʹfûÔ IZY ³fZ°ff¦f¯f dU´fÃf ¸fZÔ SXWX³fZ ´fSX BÀfe °fSXWX IZY ½¹fUWXfSX IYf A³fbIYSX¯f IYSX°fZ ³fþSX Af°fZ WX`ÔÜÀUÀ±f »fûIY°fÔÂf IZY d»fE ÀfØff ´fÃf IYe IYd¸f¹fûÔ IYf ÀfÔU`²ffd³fIY °fSXeIZY ÀfZ dUSXû²f IYSX³ff d³fWXf¹f°f þøYSXe WX`,»fZdIY³f ÀfÔÀfQe¹f ¸f¹ffQfÊ IYf CX»»fÔ§f³f IYSX A´f³fe Q¶fÔ¦fBÊ Àffd¶f°f IYSX³ff IYü³f Àfe ¶fWXfQbSXe WX`? QSXAÀf»f, d´fL»fZ IYBÊ QVfIYûÔ ÀfZ ·ffSX°fe¹f »fûIY°fÔÂf ¸fZÔ EIY ¦f»f°f ´fSXÔ´fSXf IYe VfbøYAf°f WXbBÊ WX` dIY ¹fWXfh IZYÔQie¹f AüSX SXfª¹f À°fSX ´fSX ÀfØff ´fÃf ¸fZÔ ¶f`NXZ »fû¦f ¨ffWXZ dIY°f³fe ·fe A¨Le ³fed°f¹ffh QZVfdWX°f ¸fZÔ ¶f³ff »fZÔ,dU´fÃf CXÀfIZY dUSXû²f ¸fZÔ ÀfÂf ¸fZÔ WXû-WX»»ff IYSXZ¦fe WXe!¦f»f°f ³fed°f¹fûÔ,dU¨ffSXûÔ ´fSX dUSXû²f °fû þ÷YSXe WX`,´fSXÔ°fb dWX°fIYfSXe ³fed°f¹fûÔ ´fSX þ¶fSXQÀ°fe dUSXû²f IYSX ÀfÂf IYf Àf¸f¹f ½¹f±fÊ IYSX³ff Àf¸fÓf ÀfZ ´fSXZ WX`Ü ·ffþ´ff,IYfÔ¦fiZÀf WXû ¹ff A³¹f LûMXe-¶fOÞXe ´ffdMXʹffh,Àf·fe IYf ÷YJ ´fif¹f: EZÀff WXe WXû°ff WX`Ü þ³f´fid°fd³fd²f¹fûÔ IYf ÀfÂf IZY Àf¸f¹f ÀfeMX LûOÞXIYSX CXNX³ff,VfûSX ¸f¨ff³ff AüSX UZ»f IYe °fSXRY ¶fPÞX³fZ IYe °f°´fSX°ff EZÀff ¸fWXÀfcÀf WXû°ff WX`,¸ff³fû UZ ÀfØff ÀfbJ ³f ·fû¦f ´ff³fZ IYe A´f³fe ·fOÞXfÀf d³fIYf»f SXWXZ WXû! Qbd³f¹ff IZY A³fZIY QZVfûÔ ¸fZÔ ÀfÔÀfQe¹f »fûIY°fÔÂf WX`Ü»fZdIY³f, þ`Àff úV¹f ¹fWXfÔ IZY ÀfQ³f ¸fZÔ dQJfBÊ QZ°ff WX`,U`Àff A³¹fÂf IY¸f WXe dQJfBÊ QZ°ff WX`Ü UfÀ°fU ¸fZÔ,·ffSX°f þ`ÀfZ ¸fWXf³f »fûIY°ffÔdÂfIY QZVf ¸fZÔ dU´fÃf A¶f BÀf IYfd¶f»f ·fe ³fWXeÔ SXWX ´ff¹ff WX` dIY UWX ÀfSXIYfSX IZY A¨LZ IYf¸fûÔ A±fUf R`YÀf»fûÔ IYe Jb»fZ ¸f³f ÀfZ °ffSXeRY WXe IYSX ÀfIZYÜ JbQ ÀfØff ¸fZÔ WXûÔ, °fû IYûBÊ ¶ff°f ³fWXeÔÜA¦fSX dU´fÃf ¸fZÔ ¶f`NXZ WXbE WXûÔ, °fû ÀfSXIYfSX IZY WXSX R`YÀf»fZ IYf ´fdSX¯ff¸f CXÀfZ ¨ffSX dQ³f ¸fZÔ ¨ffdWXE WXû°ff WX`Ü A·fe ÀfÔÀfQ IYf Vfe°fIYf»fe³f ÀfÂf ¨f»f SXWXf WX`Ü AWX¸f ¸fbïûÔ ´fSX ¨f¨ffÊ IYe þf³fe WX`, °f¶f dU´fÃfe Q»f ¶ff²fIY °f°U IZY ÷Y´f ¸fZÔ Àff¸f³fZ AfIYSX JOÞXf WXû ¦f¹ff WX` AüSX A´f³fe dþ¸¸fZQfdSX¹fûÔ ÀfZ ¶fZdRYIiY WXûIYSX ¶fZ¸f°f»f¶f IYf QZVf-¶fÔQ IYSXf³fZ dIY °f`¹ffSXe IYSX SXJe WX`Ü Àf¸fÓf ¸fZÔ ³fWXeÔ Af SXWXf WX` dIY ·ffSX°f þ`ÀfZ dUV½f IZY Àf¶fÀfZ ¶fOÞXZ »fûIY°ffÔdÂfIY QZVf ¸fZÔ dU´fÃf B°f³ff »ff´fSXUfWX U dUIYfÀf dUSXû²fe I`YÀfZ WXû ¦f¹ff? ÀfÔÀfQ ÀfÂf IYf ´fcSXf EIY Àf~fWX IYf ¸fWX°U´fc¯fÊ Àf¸f¹f dU´fÃf IZY WXNX´fc¯fÊ U AÔ²f-dUSXû²f IYe ·fZÔMX ¨fPÞX ¦f¹ffÜÀfSXIYfSX IZY ³fûMX¶fÔQe IZY EZd°fWXfdÀfIY R`YÀf»fZ IYû þ³fdUSXû²fe ¶f°ffIYSX A´f³fe SXfþ³fed°f ¨f¸fIYf³fZ ¸fZÔ ½¹fÀ°f ³fZ°ffAûÔ IYû QZVf IYe d¨fÔ°ff ³fWXeÔ WX`Ü ÀfQ³f IZY Àff°f IYf¹fÊdQUÀf IYf d¶f³ff dIYÀfe

NXûÀf ¨f¨ffÊ IZY ²fc»f þf³ff, UfIYBÊ d¨fÔ°ffþ³fIY WX`Ü ¸ff»fc¸f WXû dIY BÀfe ÀfÔÀfQ ÀfÂf IZY QüSXf³f ÀfØff ´fÃf IYû þeEÀfMXe ÀfZ þbOÞXZ °fe³f dU²fZ¹fIYûÔ AüSX dIYSXf¹fZ IYe IYûJ IZY d³f¹f¸f³f ÀfÔ¶fÔ²fe dU²fZ¹fIY ÀfdWX°f A³fZIY ³f¹fZ dU²fZ¹fIYûÔ ´fSX ÀfIYfSXf°¸fIY ¨f¨ffÊ IYSX CXÀfZ IYf³fc³f ¶f³ff³fZ IYe AûSX A¦fidÀf°f ·fe IYSX³ff WX`, »fZdIY³f ¸füþcQf dÀ±fd°f IYû QZJ°fZ WXbE ¹fWX IYWX ´ff³ff IYdNX³f WX` dIY ÀfØff ´fÃf IYû BÀf dQVff ¸fZÔ ÀfRY»f°ff d¸f»f ´ffE¦feÜ ¹fWX QZJIYSX Af›¹fÊ WXû°ff WX` dIY dþÀf ÀfÔÀfQ ·fU³f ¸fZÔ QZVf IZY dUIYfÀf IYe ´fMXIY±ff d»fJe þf°fe WX`,UWXfÔ WX¸ffSXZ ÀffÔÀfQ ÀU¹fÔ ³ffMXIY IYf ¸fÔ¨f³f IYSX°fZ ³fþSX Af SXWXZ WX`ÔܹfWX ·fe ¦füSX IYSX³fZ »ff¹fIY WX` dIY þ³fdWX°f IZY ¸fbïûÔ ´fSX ´fif¹f: SXfþ³fed°fIY Q»fûÔ ¸fZÔ EIYþbMX°ff IYf §fûSX A·ffU dQJf¹fe QZ°ff WX`, þ¶fdIY þ³f´fid°fd³fd²f¹fûÔ IZY UZ°f³f-·fØfZ ¶fPÞXf¹fZ þf³fZ ÀfÔ¶fÔ²fe d³fþe ¸fbïûÔ ´fSX ¸fbÀIbYSXfIYSX Àf¶f Q»f EIY Àff±f WXû þf°fZ WX`ÔÜ Afþ 28 ³fUÔ¶fSX IYû, dU´fÃf õfSXf ³fûMX¶fÔQe IZY dJ»ffRY QZVf ¶fÔQ IYe §fû¿f¯ff IYSX Qe ¦fBÊ WX`ÜÀf¸fÓf ¸fZÔ ³fWXeÔ Af SXWXf WX` dIY dU´fÃf ¨ffWX°ff ¢¹ff WX`? BÀf °fSXWX IYf CX³fIYf QZVfdWX°f IZY dU÷Yð dIY¹ff ¦f¹ff IÈY°¹f Vfû·ff ³fWXeÔ QZ°ffÜÀfQ³f IYe IYf¹fÊUfWXe ¸fZÔ ·ff¦f »fZ³fZ IYe ¶fþf¹f dU´fÃfe Q»f ¸ff¨fÊ IYSX A´f³ff dUSXû²f þ°ff SXWXZ WX`Ô,þ¶fdIY BÀf Àf¸f¹f CX³WXZÔ ÀfÔÀfQ ¸fZÔ ¸fWX°U´fc¯fÊ dU¿f¹fûÔ ´fSX ÀfØff ´fÃf ÀfZ ¨f¨ffEÊÔ IYSX³fe ¨ffdWXE ±feÜ ÀfÔÀfQ ÀfÂf IYf ¶fdWX¿IYfSX IYSX A±fUf CXÀf¸fZÔ ½¹fU²ff³f OXf»fIYSX UZ AÔ°f°fû¦f°Uf QZVf IYf WXe ³fbIYÀff³f IYSX SXWXZ WX`ÔÜ·ffSX°f ¶fÔQ IYf AÀfSX ¹fWX WXû¦ff dIY IYSXûOÞXûÔ ÷Y´f¹fZ IYe ÀffUÊþd³fIY ÀfÔ´fdØf RcYÔIY Qe þfEÔ¦fe, ½¹ff´ffSX U SXûþ¸fSXfÊ IYe dþÔQ¦fe NX´f WXû þfEÔ¦feÜ dIYÀfe ·fe »fûIY°ffÔdÂfIY ½¹fUÀ±ff ¸fZÔ ÀfØff ´fÃf AüSX dU´fÃf EIY ¦ffOÞXe IZY Qû ´fdWX¹fZ IZY Àf¸ff³f WX`Ü »fûIY°fÔÂf IYe þe°f IZY d»fE BÀfIZY Qû³fûÔ ´fdWX¹fûÔ IYf ÀUÀ±f AüSX ÀfWXe dQVff ¸fZÔ ¦fd°f¸ff³f WXû³ff d³fWXf¹f°f þ÷YSXe WX`Ü»fûIY°fÔÂf IYe ÀfRY»f°ff Qû³fûÔ ´fÃfûÔ IYe ÀfdIiY¹f°ff ´fSX d³f·fÊSX IYSX°fe WX`Ü »fZdIY³f AfþfQe IZY Àff°f QVfIY ¶ffQ ·fe Afþ ÀfÔÀfQ AüSX SXfþ·fU³f ¸fZÔ þû IbYL QZJ³fZ IYû d¸f»f SXWXf WX`,UWX »fûIY°fÔÂf IYe ´fdSX´f¢½f°ff AüSX dUV½fÀf³fe¹f°ff ´fSX CXÔ¦f»fe CXNXf³fZ IZY d»fE IYfRYe WX`! IY·fe-IY·fe WX¸ffSXZ SXfþ³fZ°ff AfUZVf ¸fZÔ AfIYSX IbYL EZÀff IYSX þf°fZ WX`Ô dIY WX¸fZÔ SXf¿MÑXe¹f U IY·fe-IY·fe AÔ°fSXfÊ¿MÑXe¹f À°fSX ´fSX Vf¸fÊÀffSX WXû³fZ IYe ³fü¶f°f WXû Af°fe WX`Ü »fûIY°fÔÂf ¸fZÔ dU´fÃf IYe CX´fdÀ±fd°f ÀfÔþeU³fe IZY Àf¸ff³f WX`ܹfWX ÀfØff ´fÃf IYû CXd¨f°f dQVff ¸fZÔ IYf¹fÊ IYSX³fZ IYû ¸fþ¶fcSX °fû IYSX°ff WXe WX`,Àff±f WXe »fûIY°fÔÂf,SXfþ°fÔÂf IYf ÷Y´f ³ff »fZ »fZ,BÀfIYe ·fe ¦ffSXÔMXe QZ°ff WX`Ü»fZdIY³f ²¹ff³f SXWXZ,¶fWXÀf AüSX Af»fû¨f³ffEZÔ IZYU»f ÀfIYfSXf°¸fIY dQVff ¸fZÔ WXûÜ WX¸f ·fe SXfþ³fed°f IYSXZÔ,»fZdIY³f QZVf AüSX Àf¸ffþ IZY d³f¸ffʯf ¸fZÔ ÀfQ³f IYe þû SX¨f³ff°¸fIY ·fcd¸fIYf WX`,IÈY´¹ff CXÀfZ ¶ffd²f°f ³ff IYSXZÔÜ - Àfb²feSX IbY¸ffSX (¹fbUf »fZJIY U À°fÔ·fIYfSX)


01 dQÀfÔ¶fSXX 2016

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

EIY AüSX Qc»WXZ ³fZ ¸ffÔ¦fe IYfSX, »f¦³f ´fSX WXbAf RYSXfSX Af¦fSXfÜ ¶fZMXe IYe VffQe IYSX³fZ IYf d´f°ff IYf Àf´f³ff ´fcSXf ³f WXû ÀfIYfÜ »f¦³f ´fSX ÀfÀfbSXfd»f¹fûÔ ³fZ °fe³f »ffJ ÷Y´f¹fZ AüSX IYfSX IYe ¸ffÔ¦f IYSX QeÜ d´f°ff IZY IYfRYe Àf¸fÓff³fZ ´fSX ·fe ³fWXeÔ ¸ff³fZÜ Qc»WXf ·fe §fSX ÀfZ RYSXfSX WXû ¦f¹ffÜ ´fedOÞX°f ³fZ ´fbd»fÀf ÀfZ ³¹ff¹f IYe ¦fbWXfSX »f¦ffBÊ WX`Ü ´fbd»fÀf IYf IYWX³ff WX` dIY þfÔ¨f IZY ¶ffQ IYfSXÊUfBÊ IYe þfE¦feÜ ±ff³ff LØff ÃfZÂf d³fUfÀfe ÀfÔþ¹f (´fdSXUd°fÊ°f ³ff¸f) EIY ÀfSXIYfSXe dU·ff¦f ¸fZÔ ¨f°fb±fÊ ßfZ¯fe IY¸fʨffSXe WX`ÔÜ ÀfÔþ¹f ³fZ ¶fZMXe IYf dSXV°ff Qû Àff»f ´fWX»fZ E°¸ffïü»ff ÃfZÂf d³fUfÀfe ¹fbUIY IZY Àff±f °f¹f dIY¹ff ±ffÜ ÀfÔþ¹f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY °fe³f dQÀfÔ¶fSX IYe VffQe °f¹f WXbBÊÜ 29 ³fUÔ¶fSX IYû »f¦³f Àf¦ffBÊ IYf IYf¹fÊIiY¸f ±ffÜ ÀfÔþ¹f IZY ´fdSXUfSXeþ³f ¸fÔ¦f»fUfSX IYû »f¦³f »fZIYSX ¹fbUIY IZY §fSX ´fWXbÔ¨f ¦fEÜ AfSXû´f WX` dIY Qc»WXf §fSX ÀfZ ·ff¦f ¦f¹ffÜ þ¶f BÀf ¶ffSXZ ¸fZÔ CXÀfIZY §fSXUf»fûÔ ÀfZ ´fcLf °fû CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY °fe³f »ffJ ÷Y´f¹fZ AüSX IYfSX ¨ffdWXEÜ

¶fOXÊ dSXÔd¦fÔ¦f IZY þdSX¹fZ MÑZÀf WXû¦fe d¨fdOÞX¹fûÔ IYe »fûIZYVf³f

þ¶f °fIY QWXZþ ³fWXeÔ QZ°fZ °f¶f °fIY Qc»WXf ³fWXeÔ AfE¦ffÜ ÀfÔþ¹f ³fZ IYWXf dIY EIY »ffJ ³f¦fQ AüSX EIY »ffJ IYf Àff¸ff³f dSXV°ff °f¹f IYSX°fZ Àf¸f¹f dQ¹ff ±ffÜ ¶fe¨f¶fe¨f ¸fZÔ ·fe IYBÊ ¶ffSX Àff¸ff³f QZ°fZ SXWXZÜ BÀfIZY ¶ffUþcQ BÀf ¸ffÔ¦f IYf ¢¹ff ¸f°f»f¶f WX`Ü BÀf ´fSX ÀfÀfbSXfd»f¹fûÔ ³fZ °fe³f dQÀfÔ¶fSX IYû ¶ffSXf°f »ff³fZ ÀfZ B³fIYfSX IYSX dQ¹ffÜ dUSXû²f IYSX³fZ ´fSX ¦ff»fe¦f»füþ IYSX°fZ WXbE §fSX ÀfZ ·f¦ff dQ¹ffÜ ´fedOÞX°f ³fZ ±ff³ff E°¸ffïü»ff ´fbd»fÀf IYû Àfc¨f³ff QeÜ Qc»WXZ AüSX CXÀfIZY ´fdSXUfSXeþ³fûÔ IZY dJ»ffRY °fWXSXeSX Qe WX`Ü

¨fbIZY WX`ÔÜ ¸f`dSXþ WXû¸f AüSX WX»fUfBÊ ·fe ¶fbIY IYSX ¨fbIZY WX`ÔÜ ´fdSXUfSX ¸fZÔ IYûWXSXf¸f ¸f¨ff WXbAf WX`Ü Af¦fSXfÜ Qû ÀfZ ¨ffSX dQÀfÔ¶fSX °fIY ¨fÔ¶f»f d³fSXeÃf¯f dIY¹ff AüSX Àf¸f¹f ´fSX IYf¸f ´fcSXf CX³WXZÔ Àf¸fÓf ³fWXeÔ Af SXWXf WX` dIY A¶f ¢¹ff IYSXZÔÜ CX²fSX, Qb»WX³f IYf SXû-SXûIYSX ¶fbSXf WXf»f WXû ¦f¹ff WX`Ü ´fdSXUfSXeþ³fûÔ IYf IYWX³ff WX` dIY A¶f CX³fIYe ¶fZMXe ÀfZ IYü³f VffQe IYSXZ¦ffÜ

Qb»WX³f IZY ³fWXeÔ ÷YIY SXWXZ AfÔÀfc

ÀfRYfSXe þSXfSX ¸fZÔ Af¹fûdþ°f WXû³fZ Uf»fZ AÔ°fSXfÊ¿MÑXe¹f ¶fOXÊ RZYdÀMXU»f ¸fZÔ QZVf-dUQZVf IZY ´fÃfe dUVfZ¿fÄf ´fdÃf¹fûÔ IZY ´f`SXûÔ ¸fZÔ L»»ff ´fWX³ffEÔ¦fZÜ °ffdIY ´fdÃf¹fûÔ IYe »fûIZYVf³f AüSX CX³fIZY ½¹fUWXfSX IYû MÑZÀf dIY¹ff þf ÀfIZYÜ IYf¹fÊIiY¸f IYû IYûAfdOXʳfZMX IYSX³fZ Uf»fZ dQ»»fe IZY d³fdJ»f dQUfÀfSX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ÀfÔIYMX ¸fZÔ ´fOÞXZ ´fdÃf¹fûÔ IYû ¶f¨ff³fZ ´fSX ¸fÔ±f³f IZY Àff±f WXe ¶fOXÊ dSXÔd¦fÔ¦f IYf IYf¹fÊIiY¸f JfÀf WXû¦ffÜ ¶fb²fUfSX IYe Vff¸f IYd¸fV³fSX ¨fÔQiIYfÔ°f ³fZ ¨fÔ¶f»f ÀfRYfSXe þSXfSX ´fWXbÔ¨fIYSX Af¹fûþ³f IYe °f`¹ffdSX¹fûÔ IYf þf¹fþf d»f¹ffÜ UWXfÔ A¶f °fIY WX`»fe´f`OX ³f ¶f³f³fZ ´fSX ³ffSXfþ¦fe þ°ffBÊÜ QZVf IZY QcÀfSXZ ¶fOXÊ RZYdÀMXU»f ¸fZÔ ¶fOXÊ Ufd¨fÔ¦f, ¶fOXÊ dSXÔd¦fÔ¦f AüSX ¶fOXÊ IYû ¶f¨ff³fZ ´fSX ¸fÔ±f³f IZY IYf¹fÊIiY¸f WXûÔ¦fZÜ ´fWX»fZ dQ³f ¹fc´fe ÀfSXIYfSX IZY ¸fÔÂfe Ad·f¿fZIY d¸fßf, QcÀfSXZ dQ³f ¸fb£¹f¸fÔÂfe AdJ»fZVf ¹ffQU IYf IYf¹fÊIiY¸f ´fiÀ°ffdU°f WX`Ü °f`¹ffdSX¹ffÔ þûSX VfûSX ÀfZ ¨f»f SXWXe WX`ÔÜ dU¨ffSX ¸fÔ±f³f WXf»f, d¨fdOÞX¹fûÔ IYe ¦f`»fSXe ÀfZ »fZIYSX dSXWXf¹fVfe AfUfÀf °fIY IYf d³f¸ffʯf VfbøY WXû ¦f¹ff WX`Ü WX`»fe´f`OX À±f»f, ¶fOXÊ RZYdÀMXU»f IZY BÊUZÔMX À±f»f ÀfZ »fZIYSX dSXWXf¹fVfe À±f»f °fIY IYf IYd¸fV³fSX ³fZ

d´f°ff ³fZ ´ffBÊ-´ffBÊ IYSXIZY SXIY¸f þbMXfBÊÜ VffQe IYe °f`¹ffSXe ´fcSXe IYeÜ A¶f ÀfÀfbSXfd»f¹fûÔ IYe ¸ffÔ¦f ÀfZ ´fdSXUfSX IZY Àff¸f³fZ ÀfÔIYMX JOÞXf WXû ¦f¹ff WX`Ü Qb»WX³f IZY WXf±fûÔ ¸fZÔ ¸fZÔWXQe »f¦f ¨fbIYe WX`Ü dSXV°fZQfSX §fSX Af

VfWXSX ¸fZÔ ´fWX»ff ³fWXeÔ WX` ¸ff¸f»ff VffQe ÀfZ ´fWX»fZ IYfSX ¸ffÔ¦f³fZ IYf ¸ff¸f»ff VfWXSX ¸fZÔ ´fWX»ff ³fWXeÔ WX`Ü ³¹fc Af¦fSXf ÃfZÂf IYe ¹fbU°fe IYe VffQe °ffþ¦fÔþ ÃfZÂf IZY ¹fbUIY ÀfZ WXbBÊ ±feÜ »f¦³f Àf¦ffBÊ IZY ¶ffQ Qc»WXZ IZY §fSXUf»fûÔ ³fZ IYfSX IYe ¸ffÔ¦f IYe ±feÜ ¸f³ff IYSX³fZ ´fSX Qc»WXf §fSX LûOÞXIYSX ·ff¦f ¦f¹ff ±ffÜ BÀf ´fSX ´fedOÞX°f ³fZ ¸fbIYQ¸ff QþÊ IYSXf¹ff ±ffÜ ´fbd»fÀf ³fZ AfSXû´fe Qc»WXZ IYû d¦fSXµ°ffSX IYSX þZ»f ·fZþ dQ¹ff ±ffÜ

IY»´f°f÷Y d¶f»OXMXZIY IZY ¸ffd»fIY ÀfdWX°f ¨ffSX ³ff¸fþQ Af¦fSXfÜ ÀfÔþ¹f ´»fZÀf dÀ±f°f IY»´f°f÷Y d¶f»OXMXZIY ´fifBUZMX d»fd¸fMXZOX IZY ¸ffd»fIY AVfûIY SXf³ff ÀfdWX°f ¨ffSX IZY dJ»ffRY ±ff³ff þ¦fQeVf´fbSXf ¸fZÔ ²fûJf²fOÞXe ÀfdWX°f A³¹f ²ffSXfAûÔ ¸fZÔ ¸fbIYQ¸ff QþÊ dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü AfSXû´f WX` dIY IÔY´f³fe IYe RYSXWX dÀ±f°f ¹fûþ³ff ¸fZÔ ¨ffSX ¸fIYf³fûÔ IYe ¶fbdIÔY¦f IYSXfIYSX ²fûJZ ÀfZ »ffJûÔ IYe SXIY¸f WXOÞX´f IYSX »fe ¦fBÊÜ ´fedOÞX°f ³fZ dþ»ffd²fIYfSXe ÀfZ dVfIYf¹f°f IYeÜ BÀfIZY ¶ffQ IYfSXÊUfBÊ WXbBÊÜ ·fe¸f ³f¦fSX, þ¦fQeVf´fbSXf d³fUfÀfe ¸fWXZVf ¨fÔQi Àfû³fe IYe §fSX IZY ´ffÀf QbIYf³f WX`Ü ¸fWXZVf ³fZ ¶f°ff¹ff dIY PXfBÊ Àff»f ´fWX»fZ CXÀfIYe QbIYf³f ´fSX þMX´fbSXf (»fûWXf¸fÔOXe) d³fUfÀfe ÀfÔþ¹f A¦fiUf»f Af¹ffÜ CXÀf³fZ JbQ IYû ÀfÔþ¹f ´»fZÀf dÀ±f°f IY»´f°f÷Y d¶f»OXMXZIY ´fifBUZMX d»fd¸fMXZOX IYf IY¸fʨffSXe ¶f°ff¹ffÜ ÀfÔþ¹f ³fZ RYSXWX

3

dÀ±f°f ¸f±fbSXf WXfBÊUZ ´fSX ¶f³f SXWXZ ¸fIYf³fûÔ IYe þf³fIYfSXe QeÜ BÀfIZY ¶ffQ A´f³fZ AfdRYÀf »fZ ¦f¹ffÜ ¹fWXfÔ ´fSX IÔY´f³fe ¸ffd»fIY AVfûIY SXf³ff, IY¸fʨffSXe Àfb³fe»f, dUd´f³f AüSX A³¹f ³fZ ¶ff°f IYeÜ AVfûIY SXf³ff ³fZ IYWXf dIY ¸fIYf³f ¶f³f ¦fE WX`ÔÜ BÀfIZY d»fE RYf¸fÊ ·fSX QûÜ BÀf ´fSX ¸fWXZVf ³fZ ¨ffSX ¸fIYf³f ¶fbIY IYSXf dQEÜ B³f¸fZÔ Qû ¸fIYf³f (°fe³f ¶feE¨fIZY) A´f³fZ AüSX Qû ¸fIYf³f (°fe³f ¶feE¨fIZY) ´f}e VffSXQf QZUe IZY ³ff¸f IYSXf dQEÜ ¶ffQ ¸fZÔ ´f°ff ¨f»ff dIY ¸fIYf³f ³fWXeÔ ¶f³fZ WX`ÔÜ CX³fIYe ¶fbd³f¹ffQ °fIY °f`¹ffSX ³fWXeÔ WXbBÊ WX`Ü þ¶f BÀf ¶ffSXZ ¸fZÔ ÀfÔþ¹f AüSX AVfûIY SXf³ff ÀfZ ¶ff°f IYe °fû CX³WXûÔ³fZ AfV½ffÀf³f dQ¹ff dIY Qû ¸fWXe³fZ ¸fZÔ ¶f³fIYSX °f`¹ffSX WXû þfEÔ¦fZÜ EOXUfÔÀf IZY °füSX ´fSX ¸fWXZVf ÀfZ °fIYSXe¶f³f 3.40 »ffJ ÷Y´f¹fZ ·fe þ¸ff IYSXf d»fEÜ

´fi°¹fZIY ¸fWXe³fZ ¨ffSXûÔ ¸fIYf³fûÔ IYe dIYÀ°f IZY øY´f ¸fZÔ 40 WXþfSX ÷Y´f¹fZ ¨fZIY ÀfZ ·fe QZ°fZ SXWXZÜ AfSXû´f WX` dIY BÀfIZY ¶ffUþcQ Afþ °fIY IYûBÊ ¶fbd³f¹ffQ ³fWXeÔ ·fSXe ¦fBÊÜ RYSXWX ´fSX IYûBÊ ¹fûþ³ff ·fe ³fWXeÔ ¨f»f SXWXe ±feÜ BÀf ´fSX ¸fWXZVf ³fZ dIYV°f QZ³ff ¶fÔQ IYSX dQ¹ffÜ þ¶f ÷Y´f¹fZ Uf´fÀf ¸ffÔ¦fZ °fû AVfûIY SXf³ff MXf»f¸fMXû»f IYSX°fZ SXWXZÜ ´fedOÞX°f ³fZ ±ff³fZ ´fSX dVfIYf¹f°f IYeÜ Àfb³fUfBÊ ³fWXeÔ WXû³fZ ´fSX ¸ff³fUfd²fIYfSX Af¹fû¦f, EÀfÀfeEÀfMXe Af¹fû¦f, ´fi²ff³f¸fÔÂfe IYf¹ffÊ»f¹f, AfBÊþe AfdRYÀf ÀfdWX°f A³¹f IYf¹ffÊ»f¹fûÔ ´fSX dVfIYf¹f°f IYeÜ WXf»ffÔdIY ¶ffQ ¸fZÔ OXeE¸f ÀfZ dVfIYf¹f°f IYeÜ BÀfIZY ¶ffQ °fe³f dQ³f ´fWX»fZ ±ff³ff þ¦fQeVf´fbSXf ¸fZÔ AVfûIY SXf³ff AüSX CX³fIZY °fe³f IY¸fʨffdSX¹fûÔ ´fSX ²fûJf²fOÞXe ÀfdWX°f A³¹f AfSXû´f ¸fZÔ ¸fbIYQ¸ff QþÊ dIY¹ff ¦f¹ffÜ

IYSX³fZ IZY d³fQZÊVf dQ¹fZÜ BÀf QüSXf³f ¹fc´fe ÀfSXIYfSX IZY Àf»ffWXIYfSX AfSX´fe dÀfÔWX, EOXeE¸f SXfþIbY¸ffSX ßfeUfÀ°fU, ´feOX¶»¹fcOXe IZY E¢ÀfBÊE³f ´fi·ffIYSX Vf¸ffÊ, U³f ÀfÔSXÃfIY dUV½fþe°f ¶f³fþeÊ, EÀfOXeE¸f A÷Y¯f IbY¸ffSX dÀfÔWX, °fWXÀfe»fQfSX QZUZ³Qi dÀfÔWX ¹ffQU, ÀfeAû E³fIZY ¨fü²fSXe AfdQ ¸füþcQ SXWXZÜ IYf¹fÊIiY¸f IZY IYûAfdOXʳfZMXSX d³fdJ»f QZUfÀfSX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¶fOXÊ Ufd¨fÔ¦f, ¶fOXÊ dSXÔd¦fÔ¦f IZY A»ffUf ÀIcY»fe ¶f¨¨fûÔ IZY d»fE ´fZÔdMXÔ¦f, AfMXÊ ¦f`»fSXe, RYûMXû¦fifRYe ´fid°f¹fûd¦f°ff IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff þfE¦ffÜ

WX`»fe´f`OX À±f»f IYf dIYÀff³f ³fZ ¸ffÔ¦ff ¸fbAfUþf ¶ffWXÜ WX`»fe´f`OX À±f»f ¸fÔ¦f»fUfSX IYe Vff¸f OXeE¸f ¦füSXU Q¹ff»f, EÀfEÀf´fe OXfg. ´fied°fÔQSX dÀfÔWX ³fZ RYfB³f»f dIY¹ff ±ffÜ ¶fb²fUfSX IYû IYd¸fV³fSX IZY d³fSXeÃf¯f IZY QüSXf³f dIYÀff³f ¸fWXfSXfþ dÀfÔWX IZY ´fbÂf dQ»fe´f dÀfÔWX ³fZ A´f³fe ²fd³f¹ff IYe RYÀf»f IYf UfÀ°ff QZIYSX A³¹fÂf WX`»fe´f`OX ¶f³ff³fZ A±fUf RYÀf»f IYf ¸fbAfUþf QZ³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYeÜ CX³fIYf IYWX³ff ±ff dIY d´fL»fe ¶ffSX ·fe RYÀf»f ¶f¶ffÊQ WXû ¦fBÊ ±feÜ

¨fÔ¶f»f ÃfZÂf IZY dVfÃfIYûÔ IYû IYLbAf, §fdOÞX¹ff»f, OXfd»RY³f ÀfÔSXÃf¯f IYf ´fidVfÃf¯f Af¦fSXfÜ ÀfÔIYMX ¸fZÔ ´fOÞXe IYLbAûÔ IYe ´fiþfd°f, SXf¿MÑXe¹f þ»fe¹f þeU OXfd»RY³f AüSX §fdOÞX¹ff»f IZY ÀfÔSXÃf¯f ÀfÔU²fʳf IYf ´fidVfÃf¯f ¶fb²fUfSX IYû ¨fÔ¶f»f ÃfZÂf IZY ´fdSX¿fQe¹f ÀIcY»fûÔ IZY dVfÃfIY-dVfdÃfIYfAûÔ IYû dQ¹ff ¦f¹ffÜ ´fidVfÃf¯f IZY ¶ffQ ÀIcY»fe ¶f¨¨fûÔ IYû B³fIZY ÀfÔSXÃf¯f IZY d»fE ´fiZdSX°f dIY¹ff þf¹fZ¦ffÜ ¶ffQ ¸fZÔ ¸fZ»fZ IYf Af¹fûþ³f IYSX ´fid°f·ffVff»fe ¶f¨¨fûÔ IYû ´fbSXÀIÈY°f dIY¹ff þf¹fZ¦ffÜ ¶fb²fUfSX IYû ¨fÔ¶f»f ÀfZÔˆYйfbSXe IZY ³f³Q¦fUfÔ ¸fZÔ ¶f³fZ ´fiþZÔMXZVf³f ÀfZ³MXSX ¸fZÔ SXfþÀ±ff³f ÀfZ ÀfMXZ SXZWXf ÀfZ »fZIYSX BMXfUf ÀfZ ÀfMXZ CXQ¹f´fbSX JbQÊ °fIY IZY ´fdSX¿fQe¹f ÀIcY»fûÔ IZY dVfÃfIY-dVfdÃfIYfAûÔ IYû BMXfUf IZY UfB»OX »ffBRY UfOXʳf ÀfbSXZVf ¨f³Qi SXfþ´fc°f ³fZ SXZOX þû³f ¸fZÔ AfBÊ IYLbAûÔ IYe ´fiþfd°f¹fûÔ IZY ÀfÔSXÃf¯f IZY d»fE ´fiZdSX°f dIY¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ OXfd»RY³f AüSX §fdOÞX¹ff»f IZY ÀfÔSXÃf¯f IYf ·fe Af”f³f dIY¹ffÜ


01 dQÀfÔ¶fSXX 2016

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

4

gsYiykbu uacj

eaMyk;qDr ftykf/kdkjh MhvkbZth lh,evks uxjvk;qDr

QeÃffÔ°f Àf¸ffSXûWX IZY dUSXû²f ¸fZÔ d³fþe IYf»fZþ ÀfÔ¨ff»fIYûÔ ³fZ Jû»ff ¸fû¨ffÊ Af¦fSXfÜ OXf. ·fe¸fSXfU AÔ¶fZOXIYSX ¸ffIYÊVfeMX I`YÀff QeÃffÔ°f Àf¸ffSXûWXÜ’ QeÃffÔ°f ¸fZÔ

¶f`NXIYSX

dUV½fdUôf»f¹f

Àf¸ffSXûWX IZY Af¹fûþ³f IYû RYþeÊ ¶f°ff¹ffÜ EÀfûdÀfEVf³f IZY ´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ IYWXf dIY Vf`Ãfd¯fIY ÀfÂf 2012-13 ÀfZ LfÂfûÔ IZY ´fdSX¯ff¸f »fÔd¶f°f WX`ÔÜ AÔIY´fÂf ³fWXeÔ dQE ¦fE WX`ÔÜ °fe³f ¶ffSX RYþeÊ QeÃffÔ°f Àf¸ffSXûWX IYSXf¹ff ¦f¹ffÜ LfÂf ´fdSX¯ff¸f IZY d»fE dUV½fdUôf»f¹f IZY ¨f¢IYSX IYfMX SXWXZ WX`ÔÜ §fÔMXûÔ »ffB³f ¸fZÔ JOÞXf WXû³fZ IZY ¶ffQ d³fSXfVf »füMX³ff ´fOÞX°ff WX`Ü Qû´fWXSX IYSXe¶f 3:30 ¶fþZ ¶fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ IYf»fZþ ÀfÔ¨ff»fIYûÔ AüSX LfÂfûÔ ³fZ IbY»f´fd°f AfUfÀf IYe AûSX ÀfZ IcY¨f dIY¹ffÜ ´fWX»fZ ¦fZMX Jb»fUf³fZ IYe IYûdVfVf IYeÜ ¦fZMX ³f Jû»fZ þf³fZ ´fSX CXÀfZ °fûOÞXIYSX Àf·fe AfUfÀf ¸fZÔ ´fiUZVf IYSX ¦fEÜ ´fdSXÀfSX

Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY dJ»ffRY ³ffSXZ¶ffþe IYSX³fZ »f¦fZÜ Àfc¨f³ff IbY»fÀfd¨fU IZYE³f dÀfÔWX, ¨feRY ´fifg¢MXSX ´fiû. ¸f³fûþ ßfeUfÀ°fU IZY A»ffUf EOXeE¸f dÀfMXe ²f¸fZÊÔQi dÀfÔWX, EÀf´fe ´fiûMXûIYfg»f dUôfÀff¦fSX d¸fßff AfdQ ¸füIZY ´fSX ´fWXbÔ¨f ¦fEÜ IYSXe¶f PXfBÊ §fÔMXZ ´fbd»fÀf AüSX ´fiVffÀfd³fIY Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY Àff¸f³fZ dUV½fdUôf»f¹f IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ IYf»fZþ ÀfÔ¨ff»fIYûÔ ÀfZ ¶ff°f IYeÜ IbY»fÀfd¨fU ³fZ AfV½ffÀf³f dQ¹ff dIY U¿fÊ 2012-13 ¸fZÔ dSXþ»MX °f`¹ffSX IYSXf³fZ Uf»fZ EþZÔÀfe IYû ¶fb»ffIYSX ´fdSX¯ff¸f NXeIY IYSXf¹ff þfE¦ffÜ BÀf¸fZÔ IbYL Àf¸f¹f »f¦f þfE¦ffÜ WXf»ffÔdIY QeÃffÔ°f Àf¸ffSXûWX

Af¦fSXfÜ ÀfZ»RY RYfB³fZÔÀf IYf»fZþ EÀfûdÀfEVf³f IYe AûSX ÀfZ dUV½fdUôf»f¹f IZY JÔQfSXe I`YÔ´fÀf ¸fZÔ ‘¦fû ¶f`IY ¦fU³fÊSX’ IZY ´fûÀMXSX »f¦ffE ¦fE WX`ÔÜ ´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ IYf IYWX³ff WX` dIY UWX dUSXû²f ´fiQVfʳf þfSXe SXJZÔ¦fZÜ

U¿fÊ 2016 IYe ¸ffIYÊVfeMX SXûIYe ¦fBÊ WX`Ô Af¦fSXfÜ dUV½fdUôf»f¹f ¸fZÔ 717 d³fþe IYf»fZþûÔ IYf RYeÀf IYf 13.99 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ ¶fIYf¹ff WX`Ü B³fIYf ´fdSX¯ff¸f °fû dUV½fdUôf»f¹f ³fZ þfSXe IYSX dQ¹ff WX`, ´fSX ¸ffIYÊVfeMX SXûIY »fe WX`Ü BÀfIZY dUSXû²f ¸fZÔ IYf»fZþ ÀfÔ¨ff»fIY IYûMXÊ ¦fE WXbE WX`ÔÜ IYf»fZþ ÀfÔ¨ff»fIYûÔ ¸fZÔ AÔIY °ffd»fIYfEÔ SXûIZY þf³fZ ÀfZ ·fe SXû¿f WX`Ü

°fe³f ¶fZdMX¹ffÔ ´f`Qf WXû³fZ ´fSX dUUfdWX°ff IYû ¸ffSX OXf»ff Af¦fSXfÜ °fe³f ¶fZdMX¹ffÔ ´f`Qf WXû³fZ ´fSX ÀfÀfbSXfd»f¹fûÔ IYf dUUfdWX°ff ´fSX IYWXSX MXcMX ´fOÞXfÜ Ad°fdSXöY QWXZþ IYe ¸ffÔ¦f IYû »fZIYSX CXÀfIYf CX°´feOÞX³f dIY¹ffÜ ¶ffQ ¸fZÔ CXÀfIYe d´fMXfBÊ IYe AüSX ¦f»ff Q¶ffIYSX ¸ffSX OXf»ffÜ ¸fÈ°fIYf IZY ·ffBÊ ³fZ ÀfÀfbSXfd»f¹fûÔ IZY dJ»ffRY WX°¹ff IYf ¸ff¸f»ff QþÊ IYSXf¹ff WX`Ü ¶ffWX IZY ¸fÔ¦fQ´fbSX ¦ffÔU d³fUfÀfe SXf¸fþe»ff»f IYe ´fbÂfe ¶fZ¶fe (27) IYe VffQe Àff°f Àff»f ´fWX»fZ þ`°f´fbSX IZY ¦fPÞXeSX¸f´fbSXf ¦ffÔU d³fUfÀfe ÀfbSXZ³Qi dÀfÔWX IZY Àff±f WXbBÊ ±feÜ VffQe IZY ¶ffQ ¶fZ¶fe ³fZ °fe³f ´fbdÂf¹fûÔ Af¹fb¿fe (´ffÔ¨f Àff»f), ´fifÔVfe (¨ffSX Àff»f) AüSX ÷Yd¨f (Qû Àff»f) IYû þ³¸f dQ¹ffÜ »f¦ff°ffSX °fe³f ¶fZdMX¹ffÔ ´f`Qf WXû³fZ ´fSX ÀfÀfbSXf»feþ³f °ff³fZ ¸ffSX³fZ »f¦fZÜ CX³fIYe VffQe IZY d»fE Ad°fdSXöY QWXZþ IYe ¸ffÔ¦f IYSX

CX°´feOÞX³f IYSX³fZ »f¦fZÜ AfSXû´f WX` dIY ¸fÔ¦f»fUfSX SXf°f ¶fZ¶fe IYe d´fMXfBÊ IYe AüSX dRYSX ¦f»ff Q¶ffIYSX WX°¹ff IYSX QeÜ §fMX³ff IZY ¶ffQ ÀfÀfbSXf»feþ³f VfU §fSX ¸fZÔ WXe ´fOÞXf LûOÞXIYSX ·ff¦f ¦f¹fZÜ ¸fÈ°fIYf IZY ·ffBÊ »fUIbYVf ³fZ þ`°f´fbSX ±ff³fZ ¸fZÔ ´fd°f ÀfbSXZ³Qi dÀfÔWX, ÀffÀf WXdSX´¹ffSXe, ³f³fQ LûMXe, ³f³fQûBÊ ³fUe³f d³fUfÀfe ´fbSXf ¨fü²fSXe IZY dJ»ffRY Ad°fdSXöY QWXZþ IYe ¸ffÔ¦f ´fcSXe ³f WXû³fZ ´fSX WX°¹ff IYSX³fZ IYe dSX´fûMXÊ QþÊ IYSXfBÊ WX`Ü þ`°f´fbSX ´fbd»fÀf ³fZ VfU IYf ´fûÀMX¸ffMXʸf IYSXf¹ff WX`Ü

AfBÊÀfeAfBÊÀfe AfBÊ ¶f`ÔIY IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ ´fSX ¸fbIYQ¸fZ IZY AfQZVf

IZY MXf»f³fZ ´fSX ÀfWX¸fd°f ³fWXeÔ QeÜ dUV½fdUôf»f¹f ³fZ QeÃffÔ°f Àf¸ffSXûWX IYe ´fcSXe °f`¹ffdSX¹ffÔ IYSX »fe WX`ÔÜ Af¸fÔÂf¯f ´fÂf ·fe dU°fdSX°f dIYE þf³fZ »f¦fZ WX`ÔÜ UWXeÔ Af¦fSXfÜ IYûMXÊ ³fZ ÀfÔþ¹f ´»fZÀf dÀ±f°f IYf»fZþ ÀfÔ¨ff»fIY AOÞXZ SXWXZ dIY LfÂfûÔ IZY dSXþ»MX NXeIY WXû þf³fZ IZY ¶ffQ QeÃffÔ°f Àf¸ffSXûWX IYSXf¹ff þfEÜ dUSXû²f ´fiQVfʳf ¸fZÔ ²feSXþ ¹ffQU, AfVfb°fû¿f ´f¨fü²fSXe, dQ»fe´f IÔYÀff³ff, ¹fbUSXfþ ´fdSXWXfSX, IÈY´ff»f dÀfÔWX AfdQ Vffd¸f»f SXWXZÜ

¦fû ¶f`IY ¦fU³fÊSX IZY »f¦ffE ´fûÀMXSX dUV½fdUôf»f¹f IZY QeÃffÔ°f Àf¸ffSXûWX IZY dUSXû²f ¸fZÔ ¶fb²fUfSX IYû d³fþe IYf»fZþ ÀfÔ¨ff»fIYûÔ ³fZ ¸fû¨ffÊ Jû»ffÜ ´fWX»fZ JÔQfSXe I`YÔ´fÀf dÀ±f°f ¦fZÀMX WXfCXÀf IZY Àff¸f³fZ ²fSX³ff dQ¹ffÜ BÀfIZY ¶ffQ ¦fZMX °fûOÞXIYSX IbY»f´fd°f AfUfÀf ¸fZÔ IY¶þf þ¸ff d»f¹ffÜ ´fiVffÀfd³fIY AüSX ´fbd»fÀf Ad²fIYfSXe ¸füIZY ´fSX ´fWXbÔ¨f ¦fEÜ IbY»fÀfd¨fU ÀfZ IYf»fZþ ÀfÔ¨ff»fIYûÔ IYe Uf°ffÊ IYSXfBÊÜ ÀfÔ¨ff»fIY ¸ff³fZ ³fWXeÔ, ¦fb÷YUfSX ÀfZ ·fcJ WXOÞX°ff»f ´fSX ¶f`NX³fZ IYf E»ff³f dIY¹ff WX`Ü ÀfZ»RY RYfB³fZÔÀf IYf»fZþ EÀfûdÀfEVf³f IZY ¶f`³fSX °f»fZ ÀfÔ¨ff»fIY JÔQfSXe ´fdSXÀfSX ¸fZÔ EIYdÂf°f WXbEÜ ²fSX³ffÀ±f»f ´fSX Àf·ff WXbBÊÜ BÀf¸fZÔ ÀfUf»f JOÞXf dIY¹ff dIY ‘d¶f³ff

9455417491, 2226830 9454417509, 2260181 9454400246 9411911989 9358277455

´fSX dUUfdWX°ff IYû ¸ffSX OXf»f³fZ IYf AfSXû´f »f¦ff°fZ WXbE dSX´fûMXÊ QþÊ IYSXfBÊ ¦fBÊ WX`Ü ¦ffÔU ³ffU»fe d³fUfÀfe ´fb¿´fSXfþ dÀfÔWX IYe VffQe ¸f`³f´fbSXe IZY ´fOÞXdSX¹ff ¦ffÔU IYe SXZ³fc CXRYÊ Àff²f³ff IZY Àff±f 24 ³fUÔ¶fSX 2008 IYû WXbBÊ ±feÜ AfSXû´f WX` dIY ÀfÀfbSXf»fe QWXZþ ¸fZÔ ¨ffSX ´fdWX¹ff UfWX³f IYe ¸ffÔ¦f IYû »fZIYSX SXZ³fc IYf CX°´feOÞX³f IYSX SXWXZ ±fZÜ þ`°f´fbSX ±ff³fZ ¸fZÔ QþÊ IYSXfBÊ dSX´fûMXÊ ¸fZÔ d´f°ff SXf¸fVfSX¯f ¨füWXf³f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¨ffSX ´fdWX¹ff UfWX³f IYe ¸ffÔ¦f ´fcSXe ³f WXû³fZ ´fSX QWXZþ IYe ¸ffÔ¦f ´fcSXe ³f WXû³fZ ´fSX Àfû¸fUfSX IYe SXf°f ÀfÀfbSXfd»f¹fûÔ ³fZ SXZ³fc IYe WX°¹ff IYSX QeÜ þ`°f´fbSX ´fbd»fÀf ³fZ ´fd°f ´fb¿´fSXfþ, ÀfÀfbSX SXfþdIYVfûSX, ÀffÀf ´fb¿´ff QZUe, dUUfdWX°ff IYe þf³f »fe þZNX dSXÔIcY, þZNXf³fe Àf´f³ff IZY dJ»ffRY dSX´fûMXÊ QþÊ IYSX VfU ¶ffWXÜ þ`°f´fbSX IZY ³ffU»fe ¦ffÔU ¸fZÔ QWXZþ IYe ¸ffÔ¦f ´fcSXe ³f WXû³fZ IYf ´fûÀMX¸ffMXʸf IYSXf¹ff WX`Ü

AfBÊÀfeAfBÊÀfeAfBÊ ¶f`ÔIY IYe VffJf IZY ´fi¶fÔ²f°fÔÂf IZY dJ»ffRY ±ff³ff WXSXe´fUÊ°f ¸fZÔ ²fûJf²fOÞXe IYf ¸fbIYQ¸ff QþÊ IYSX³fZ IZY AfQZVf dIYE WX`ÔÜ BÀf¸fZÔ d¶f»OXSX ÀfdWX°f °fe³f AüSX »fû¦fûÔ IYû ³ff¸fþQ IYSX³fZ IZY AfQZVf dQE WX`ÔÜ ¸fÔ¦f»f¸f EÀMXZMX, Q¹ff»f¶ff¦f d³fUfÀf SXdU ¸ffWXZV½fSXe ³fZ IYûMXÊ ¸fZÔ ´fif±fʳff ´fÂf QZIYSX IYWXf dIY d³fdJ»f WXû¸Àf ÀfÔþ¹f ´»fZÀf IZY OXf¹fSXZ¢MXSX Vf`»fZÔQi A¦fiUf»f ÀfZ CX³fIYe ¸fb»ffIYf°f ±feÜ CX³fÀfZ CX³fIYe EIY A³¹f IÔY´f³fe ¸f`. IbY³ff»f ÀMшYSX»f OXZU»f´fÀfÊ IYf IYf¸ff¹f³fe WXfdÀ´fMX»f IZY ´ffÀf dÀ±f°f µ»f`MX JSXeQ³fZ IYe ¶ff°f °f¹f WXbBÊÜ Vf`»fZÔQi ³fZ AfBÊÀfeAfBÊÀfeAfBÊ ¶f`ÔIY ÀfZ RYfB³fZÔÀf IYSXf³fZ AüSX EOXeE ÀfZ ´fi¸ff¯f ´fÂf »fZIYSX µ»f`MX IYf ¶f`³ff¸ff IYSX³fZ IYe ¶ff°f IYWXeÜ 26 RYSXUSXe 2014 IYû ¶f`ÔIY ³fZ 32.50 »ffJ IYf »fû³f ÀUeIÈY°f dIY¹ffÜ ¹fWX ²f³fSXfdVf Vf`»fZÔQi A¦fiUf»f IYû AQf IYSX QeÜ BÀfIZY ¶ffQ IYBÊ dIYÀ°f ·fe þ¸ff IYSX QeÔÜ ¶ffQ ¸fZÔ ´f°ff ¨f»ff dIY CXöY µ»f`MX 47.20 »ffJ ÷Y´f¹fZ ¸fZÔ ³fü dÀf°fÔ¶fSX 2013 IYû ´fWX»fZ WXe ¶fZ¨ff þf ¨fbIYf WX`Ü AfBÊÀfeAfBÊÀfeAfBÊ ¶f`ÔIY IZY ´fi¶fÔ²f°fÔÂf ³fZ ¹fWX ¶ff°f dL´ffBÊÜ µ»f`MX ´fSX »fû³f dQ¹ffÜ ÀfeþZE¸f Aû¸f´fiIYfVf ³fZ ¶f`ÔIY IZY ´fi¶fÔ²f°fÔÂf, d³f·fʹf ³f¦fSX d³fUfÀfe Vf`»fZÔQi A¦fiÊUf»f, RY°fZWXf¶ffQ SXûOX d³fUfÀfe dUIYfÀf dþÔQ»f AüSX dIYVf³f ³f¦fSX, ¶f»IZYV½fSX d³fUfÀfe Vf`»fZÔQi IZY dJ»ffRY ¸fbIYQ¸ff QþÊ IYSX³fZ IZY AfQZVf dIYE WX`ÔÜ


01 dQÀfÔ¶fSX 2016

Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

5

eFkqjk U;wt

IYûWXSXZ IYe ¨ffQSX ¸fZÔ d»f´fMX IYSX AfBÊ NXÔOX ¸f±fbSXfÜ ¶fb²fUfSX IYû Àfb¶fWX ³fü ¶fþZ °fIY §f³ff IYûWXSXf SXWXfÜ ´ffÀf IYf ·fe dQJ ³fWXeÔ SXWXf ±ffÜ A¦fSX IYûBÊ ±fûOÞXe QZSX IZY d»fE ·fe ¶ffWXSX Af ¦f¹ff °fû ¶fSXÀf³fZ Uf»fZ IYûWXSXZ ¸fZÔ ·fe¦f³fZ »f¦f°ff ±ffÜ ¸füÀf¸f ¸fZÔ ·fe NXÔOXIY Af ¦fBÊÜ A·fe °fIY ¶f¦f`SX ÀUZMXSX d³fIY»f³fZ Uf»fZ ·fe þ`IZYMX ¸fZÔ dQJZÜ ¶f¨¨fZ °fû dÀfSX ÀfZ ´ffÔU °fIY ´f`IY WXûIYSX ÀIcY»f ¦fEÜ A³¹f dQ³fûÔ IZY ¸fbIYf¶f»fZ ¶fb²fUfSX IYû NXÔOX ·fe Ad²fIY ±feÜ A¦fSX ¶fb²fUfSX IYe Àfb¶fWX IYf AfÔJûÔ QZJf WXf»f þf³f³ff WX` °fû dIYÀfe ¸ffd³fÔʦf UfgIY ´fSX þf³fZ Uf»fûÔ ÀfZ d¸fd»fEÜ Àfb¶fWX ÀffPÞXZ ´ffÔ¨f ¶fþZ ÀfZ LWX ¶fþZ °fIY °fû WXSX °fSXRY IYûWXSXf WXe IYûWXSXf SXWXfÜ ¶f»¶f ·fe dMX¸fdMX¸ff°fZ ³fþSX Af SXWXZ ±fZÜ IYûWXSXf EZÀfZ ¶fSXÀf SXWXf ±ff dIY ´f»f ·fSX ¸fZÔ WXe dÀfSX IZY ¶ff»f ¦fe»fZ WXû þf°fZÜ ¨fÔQ³fU³f IYf»fû³fe ÀfZ MX`ÔIY ¨füSXfWXZ °fIY Àfb¶fWX Àf`IYOÞXûÔ »fû¦f MXWX»f°fZ dQJ þf°fZ WX`ÔÜ ¶fb²fUfSX IYû ÀfÔ£¹ff IY¸f WXe SXWXeÜ Àfb¶fWX IYû ¶f¨¨fZ ·fe ¦f¸fÊ IY´fOÞXûÔ ¸fZÔ ´f`IY WXûIYSX d³fIY»fZ ±fZÜ Àfb¶fWX AfNX ¶fþZ ·fe IYûWXSXf þÀf IYf °fÀf SXWXfÜ ÀIcY»fûÔ ¸fZÔ ·fe ¶f¨¨fûÔ IYe WXfdþSXe A³¹f dQ³fûÔ IZY ¸fbIYf¶f»fZ IY¸f WXe SXWXeÜ Àfb¶fWX ÀfZ Vff¸f WXû ¦fBÊ »fZdIY³f Àfc¹fÊ QZU°ff IZY QVfʳf Qû´fWXSX IZY UöY ¶fÀf IbYL WXe QZSX IZY d»fE WXbEÜ

´fi±f¸f IYûWXSXZ ³fZ A´f AüSX OXfCX³f øYMX IYe MÑZ³fûÔ IYe À´feOX ´fSX ¶fiZIY »f¦ff dQEÜ §fÔMXû IYe QZSXe ÀfZ ¨f»f SXWXe MÑZ³fûÔ IYf þÔ¢Vf³f SXZ»fUZ ÀMXZVf³f ´fSX ¹ffÂfe BÔ°fþfSX IYSX°fZ SXWXZÜ IYBÊ ³fZ A´f³fe ¹ffÂff WXe SXï IYSX QeÜ ¶fb²fUfSX IYû A´f øYMX IYe LØfeÀf¦fPÞX E¢Àf´fiZÀf ´ffÔ¨f §fÔMXf, ´fÔþf¶f E¢Àf´fiZÀf, ¦fû»OX³f MXZÔ´f»f E¢Àf´fiZÀf AüSX °ffþ E¢Àf´fiZÀf PXfBÊ §fÔMXf QZSXe ÀfZ ¨f»feÔÜ OXfCX³f MÑ`IY ´fSX IYûMXf-´fMX³ff E¢Àf´fiZÀf LWX §fÔMXf, IY³ffÊMXIYf E¢Àf´fiZÀf PXfBÊ §fÔMXf, þ¹f´fbSXB»ffWXf¶ffQ E¢Àf´fiZÀf Àff°f §fÔMXf, ßfe²ff¸f E¢Àf´fiZÀf Qû §fÔMXZ, Àf¨fJÔOX E¢Àf´fiZÀf Qû §fÔMXf AüSX ¸fÔ¦f»ff E¢Àf´fiZÀf EIY §fÔMXZ QZSXe ÀfZ ¨f»feÜ

§fÔMXû QZSXe ÀfZ ¨f»feÔ MÑZ³f, ¹ffÂfe IYSX°fZ SXWXZ BÔ°fþfSX

E¢Àf´fiZÀfUZ ´fSX ±f¸fe UfWX³fûÔ IYe SXµ°ffSX

²f¸fʳf¦fSXe ¸fZÔ Àfb¶fWX ÀfZ Lf¹ff IYûWXSXf ²f¸fʳf¦fSXe ¸fZÔ ¶fb²fUfSX IYû Àfb¶fWX §f³ff IYûWXSXf Lf ¦f¹ffÜ ÀfOÞXIYûÔ ´fSX UfWX³fûÔ IYe ¦fd°f ±f¸f ¦fBÊ AüSX Af¸f »fû¦fûÔ IYf ·fe ¨f»f³ff Qc·fSX WXû ¦f¹ffÜ ¹f¸fb³ff dIY³ffSXZ AüSX ´fdSXIiY¸ff ¸ff¦fÊ ¸fZÔ ßfðf»fbAûÔ IYe ¶fWXb°f IY¸f ·feOÞX ³fþSX AfBÊÜ Àfb¶fWX ¸fÔ¦f»ff AfSX°fe, ´fdSXIiY¸ff AüSX ¹f¸fb³ff À³ff³f IZY d»fE Af³fZ Uf»fZ ßfðf»fb ·fe IYûWXSXZ ÀfZ ´fi·ffdU°f dQJZÜ WXf»ffÔdIY Qû´fWXSX IYû ²fc´f d³fIY»f³fZ ´fSX »fû¦fûÔ ³fZ SXfWX°f IYe ÀffÔÀf »feÜ

³fUÔ¶fSX ¸ffWX IZY AfdJSXe dQ³f ÀfQeÊ IZY ¸fÔ¦f»fUfSX SXf°f ÀfZ LfE §f³fZ IYûWXSXZ IZY

dUØf¸fÔÂfe ³fZ ÀUeIYfSXf I`YVf IYe dIY»»f°f ÀfZ »fû¦f ´fSXZVff³f ¸f±fbSXfÜ dUØf¸fÔÂfe A÷Y¯f þZMX»fe ³fZ ÀUeIYfSXf dIY ´fd›¸fe CXØfSX ´fiQZVf IZY VfWXSXûÔ ¸fZÔ I`YVf IYe dIY»»f°f ÀfZ »fû¦f ´fSXZVff³f WX`ÔÜ BÀfIZY d»fE CX³WXûÔ³fZ »fJ³fDY ÀfZ Àf¸ff²ff³f IYSXf³fZ IYe ¶ff°f IYWXeÜ BÀfIZY A»ffUf QZWXf°f ¸fZÔ ´»ffdÀMXIY ¸f³fe IZY BÀ°fZ¸ff»f IZY d»fE BÀfIZY ´fi¨ffSX IZY ÀfbÓffU ´fSX ÀfWX¸fd°f þ°ffBÊÜ CX³fÀfZ d¸f»fIYSX ¶fb²fUfSX IYû »füMXZ ÀfeE ´fid°fd³fd²f¸fÔOX»f ³fZ ¹fWX þf³fIYfSXe QeÜ dþ»fZ ¸fZÔ I`YVf IYe dIY»»f ÀfZ »fû¦f ´fSXZVff³f WX`ÔÜ AfE dQ³f ÀfOÞXIYûÔ ´fSX þf¸f, ¶f`ÔIYûÔ ¸fZÔ »fÔ¶fe IY°ffSX AüSX »fû¦fûÔ IYe WX°ffVff ÀfZ ÀffÔÀfQ WXZ¸ff¸ffd»f³fe ·fe d¨fÔd°f°f WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ ¸f±fbSXf IZY ÀfeE ´fid°fd³fd²f¸fÔOX»f ÀfZ ¸fb»ffIYf°f IYe AüSX ÀfbÓffU þf³fZÜ ÀfbÓffUûÔ ÀfZ ´fi·ffdU°f ÀffÔÀfQ ³fZ dUØf¸fÔÂfe A÷Y¯f þZMX»fe ÀfZ BÀf ´fid°fd³fd²f¸fÔOX»f IYe dQ»»fe ¸fZÔ ¸fb»ffIYf°f °f¹f IYSXfBÊÜ dUØf¸fÔÂfe ÀfZ ¸fÔ¦f»fUfSX IYû ¸fb»ffIYf°f IYSX³fZ Uf»fZ ¨ffMXÊOXÊ EIYfCXÔMXZÔMXûÔ IZY ¸fb°ffd¶fIY CX³WXûÔ³fZ ¸f±fbSXf IZY U°fʸff³f WXf»ff°f AüSX WXf»ff°fûÔ ¸fZÔ Àfb²ffSX IZY d»fE IbYL ÀfbÓffU SXJZÜ BÀf ´fSX ¦fÔ·feSX dUØf¸fÔÂfe A÷Y¯f þZMX»fe ³fZ AfgdRYdVf¹f»fe ³fûMX ¶f³ffIYSX CXÀf ´fSX A¸f»f IYSXf³fZ AüSX I`YVf IYe dIY»»f°f IYf Àf¸ff²ff³f ¨ffSX-´ffÔ¨f dQ³f ¸fZÔ IYSXf³fZ IYf AfV½ffÀf³f dQ¹ffÜ ´fid°fd³fd²f¸fÔOX»f ¸fZÔ IbY»fQe´f ASXûOÞXf, Ad·f¿fZIY ¦f¦fÊ, SXfþIbY¸ffSX A¦fiUf»f, ÀfÔþeU A¦fiUf»f, SXf¸fIbY¸ffSX ÀffSXÀU°f, Af»fûIY ³ff¦fSX, SXûdWX°f IY´fcSX Vffd¸f»f ±fZÜ

IYfSX¯f ¹f¸fb³ff E¢Àf´fiZÀfUZ ´fSX UfWX³fûÔ IYe SXµ°ffSX ±f¸f ¦fBÊÜ ¶fbb²fUfSX Qû´fWXSX IYû ²fc´f dJ»f³fZ °fIY UfWX³f dQ³f ¸fZÔ ·fe »ffBMX Afg³f IYSX ¨f»f³fZ ¸fþ¶fcSX WXbEÜ þ¦fWX-þ¦fWX ¨ff»fIYûÔ ³fZ ÀfOÞXIY dIY³ffSXZ UfWX³f SXûIY IYSX ²fbÔ²f LÔMX³fZ IYf ·fe BÔ°fþfSX dIY¹ffÜ E¢Àf´fiZÀfUZ ´fSX ¦fV°f IYSX SXWXeÔ ´fbd»fÀf ³fZ ·fe IYûWXSXZ ¸fZÔ A´f³fe ¦ffOÞXe ÀffBOX ¸fZÔ »f¦ff QeÜ dQ»»fe-Af¦fSXf WXfBÊUZ ´fSX ·fe UfWX³fûÔ IYe SXµ°ffSX ¶fZWXQ IY¸f SXWXeÜ dþÀf QcSXe IYû UfWX³f Af²ff §fÔMXZ ¸fZÔ °f¹f IYSX »fZ°fZ ±fZ CXÀfZ ´fcSXf IYSX³fZ ¸fZÔ WXe OXZPÞX §fÔMXf »f¦f ¦f¹ff ±ffÜ Àfb¶fWX IZY UöY °fû WXfBÊUZ IZY dIY³ffSXZ UfWX³fûÔ IYe »fÔ¶fe IY°ffSX »f¦fe ±feÜ ·ffSXe IYûWXSXZ IYû QZJ°fZ WXbE ¨ff»fIYûÔ ³fZ A´f³fZ UfWX³f ÀfOÞXIY dIY³ffSXZ ¸f±fbSXfÜ ´fbd»fÀf CX´f ¸fWXfd³fSXeÃfIY Af¦fSXf SXZÔþ ¸fWXZVf d¸fßff IZY d³fSXeÃf¯f ¸fZÔ Ad°f ÀfÔUZQ³fVfe»f ßfeIÈY¿¯f þ³¸fÀ±ff³f IYe ÀfbSXÃff ¸fZÔ »ff´fSXUfWXe CXþf¦fSX WXbBÊÜ BÀf ¶ffSX JOÞXZ IYSX d»fE ±fZÜ ²fc´f dJ»f³fZ ´fSX ¶fPÞXe þ³¸fÀ±ff³f IZY ´fiUZVf õfSXûÔ ´fSX °f»ffVfe ¸fZÔ dPX»ffBÊ d¸f»fe °fû Uf¨f MXfUSX ´fZOÞXûÔ ÀfZ PXÔIZY ±fZÜ d¶f³ff ¶fb»fZMX ´ficRY þ`IZYMX ÀfeAfSX´feERY þUf³fûÔ IYe OXйfcMXe ´fSX OXeAfBÊþe ³fZ ³ffSXfþ¦fe ¨fWX»f-´fWX»f þ°ffBÊÜ IYV¸feSX ¸fZÔ ¸fÔ¦f»fUfSX IYû WXbE Af°fÔIYe WX¸f»fZ IZY ¶ffQ ¶fb²fUfSX IYû OXeAfBÊþe ¦fif¸fe¯f AÔ¨f»fûÔ ¸fZÔ ¶fb²fUfSX IYû §f³fZ IYûWXSXZ ¸fWXZVf d¸fßff Ad°f ÀfÔUZQ³fVfe»f ßfeIÈY¿¯f þ³¸fÀ±ff³f AüSX BÊQ¦ffWX IYe ÀfbSXÃff ´fSXJ³fZ IZY IYe ¨ffQSX LfBÊ SXWXeÜ Àfb¶fWX 11 ¶fþZ °fIY d»fE ´fWXbÔ¨fZÜ ¹fWXfÔ ´fSX ¸fb£¹fõfSX, AfUÀfe¹f ¦fZMX AüSX ¦fûdUÔQ³f¦fSX ¦fZMX ´fSX ´fiUZVf IYSX³fZ IYûWXSXf SXWXfÜ BÀfÀfZ »fû¦fûÔ IYû ´fSXZVff³fe ·fe Uf»fZ ßfðf»fbAûÔ IYe ¨fZdIÔY¦f ¸fZÔ dPX»ffBÊ ¶fSX°fe þf SXWXe ±feÜ WXbBÊÜ ÀIcY»fe LfÂf-LfÂffEÔ AüSX IYf¸fIYfþ OXeAfBÊþe ³fZ ÀfbSXÃff þUf³fûÔ IYû dIYÀfe IYû ·fe d¶f³ff IYOÞXe °f»ffVfe ´fiUZVf ³f QZ³fZ IZY IZY d»fE þf³fZ Uf»fZ »fû¦f ´fSXZVff³f SXWXZÜ d³fQZÊVf dQEÜ BÀfIZY ¶ffQ Uf¨f MXfUSXûÔ IYe dÀ±fd°f IYû ´fSXJfÜ Uf¨f MXfUSX ´fSX ÀfbSXÃff þUf³f Qû´fWXSX ¸fZÔ ²fc´f dJ»f³fZ IZY ¶ffQ ÀfOÞXIY °fû ¸fbÀ°f`Q d¸f»fZ »fZdIY³f ´fZOÞXûÔ ÀfZ PXÔIYf Uf¨f MXfUSX QZJIYSX OXeAfBÊþe IYf ¸ff±ff NX³fIY ´fSX ¨fWX»f ´fWX»f ¶fPÞXe AüSX ¶ffþfSX ¸fZÔ ¦f¹ffÜ °f°IYf»f EÀfEÀf´fe ¸fûdWX°f ¦fb~f IYû ´fZOÞXûÔ IYû LÔMXUf³fZ IZY d»fE IYWXfÜ ·fe IbYL SXü³fIY ³fþSX Af³fZ »f¦feÜ d³fSXeÃf¯f ¸fZÔ OXeAfBþe IYû IYBÊ ÀfeAf´feERY IZY þUf³f d¶f³ff ¶fb»fZMX ´ficRY þ`IZYMX IZY d¸f»fZÜ d¨fdIY°ÀfIY OXf. ¸fbIbY»f A¦fiUf»f IYf OXeAfBÊþe ³fZ ¶fb»fZMX ´ficRY þ`IZYMX IZY Àff±f WXe OXйfcMXe ´fSX SXWX³fZ IYf AfQZVf dQ¹ffÜ d³fSXeÃf¯f IYWX³ff WX` dIY IYûWXSXZ ¸fZÔ AÀ±f¸ff IZY IZY QüSXf³f EÀfEÀf´fe ¸fûdWX°f ¦fb~f, EÀf´fe dÀfMXe AVfûIY IbY¸ffSX dÀfÔWX, EÀf´fe IiYfB¸f EUÔ IYf¹fÊUfWXIY EÀf´fe ÀfbSXÃff þ³¸fÀ±ff³f SXfþZVf Àfû³fIYSX ¸füþcQ SXWXZÜ Àfb¶fWX IYe Àf`SX ¶fÔQ IYSX QZÔÜ

500 ÷Y´f¹fZ IYf dÀf¢IYf dQ»ffE¦ff ¸fWXf´fi·fb IYe ¹ffQ ¸f±fbSXfÜ ¨f`°f³¹f ¸fWXf´fi·fb IZY UÈÔQfU³f Af¦f¸f³f IZY 500UZÔ þ¹fÔ°fe U¿fÊ Àf°f°f Àf¸ffSXûWX IZY AUÀfSX ´fSX ÀfÔÀIÈYd°f ¸fÔÂff»f¹f ·ffSX°f ÀfSXIYfSX ³fZ 500 ÷Y´f¹fZ IYf À¸ffSXIY dÀf¢IYf AüSX 10 ÷Y´f¹fZ IYf ´fi¨f»f³f Uf»ff dÀf¢IYf þfSXe dIY¹ff WX`Ü BÀfIYf dU¸fû¨f³f ¸fÔÂff»f¹f IZY Àfd¨fU ³fSXZÔQi IbY¸ffSX dÀf³WXf ³fZ dIY¹ffÜ UÈÔQfU³f Vfû²f ÀfÔÀ±ff³f IZY d³fQZVfIY Àf°feVf ¨fÔQi QedÃf°f IZY A³fbÀffSX ÀfÔÀIÈYd°f ¸fÔÂff»f¹f ³fZ Af¹fûþ³f IZY d»fE UÈÔQfU³f Vfû²f ÀfÔÀ±ff³f IYû ³fûOX»f ÀfZÔMXSX ¶f³ff¹ff ±ffÜ 25 ³fUÔ¶fSX 2015 IYû ÀfÔÀ±ff³f IZY A²¹fÃf AfSXOXe ´ff»feUf»f IZY d³fQZÊVf³f ¸fZÔ ¨f`°f³¹f ¸fWXf´fi·fb IZY UÈÔQfU³f Af¦f¸f³f IZY 500 U¿fÊ ´fcSXZ WXû³fZ IZY CX´f»fùf ¸fZÔ Àf¸ffSXûWX IYf Af¹fûþ³f ·fe UÈÔQfU³f Vfû²f ÀfÔÀ±ff³f õfSXf dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀf¸fZÔ ¨f`°f³¹f ´fiZ¸f ¸fZ»ff IZY Àff±f WXe ¨f`°f³¹f ´fiZ¸f SX±f Àf¨f»f ´fiQVfʳfe ·fe ÀfÔÀ±ff³f ³fZ ·ffSX°f ¸fZÔ CX³f À±ff³fûÔ ´fSX Af¹fûdþ°f IYe þWXfÔ ÀfZ WXûIYSX 500 U¿fÊ ´fWX»fZ ¨f`°f³¹f ¸fWXf´fi·fb ¶fiþ AfE ±fZÜ BÀfe àÈÔJ»ff ¸fZÔ ÀfÔÀIÈYd°f ¸fÔÂff»f¹f IZY ÀfWX¹fû¦f ÀfZ UÈÔQfU³f Vfû²f ÀfÔÀ±ff³f AüSX ¸ff¹ff´fbSX BÀIYf³f IZY ÀfÔ¹fböY °f°UfU²ff³f ¸fZÔ ÀffÔÀIÈYd°fIY IYf¹fÊIiY¸f Af¹fûþ³f dIYE ¦fEÜ CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY BÀfe àÈÔJ»ff ¸fZÔ Vfe§fi WXe ÀfÔÀ±ff³f IZY õfSXf ¦füOÞXe¹f ÀfÔÀIÈYd°f ÀfZ Ad·f´fiZ°f ¶fiþ Àfd»f»ff ´fdÂfIYf IYf ¨f`°f³¹f ¸fWXf´fi·fb dUVfZ¿ffÔIY AüSX ¶fiþ ÀfÔÀIÈYd°f A²¹fZ°ff ´fi¦fd°f Vf¸ffÊ õfSXf d»fdJ°f ¶fiþ IYe AIY¶fSXIYf»fe³f ´fbÀ°fIY NXüSX AfdQ ¦fiÔ±fûÔ IYf dU¸fû¨f³f dIY¹ff þfE¦ffÜ

þ³¸fÀ±ff³f IYe ÀfbSXÃff ¸fZÔ dRYSX PXe»f

·ffþ´ff IZY d»fE ¶fc±f ´fSX ³fþSX AfEÔ¦fe ¸fdWX»ffEÔ ¸f±fbSXfÜ Af¦ff¸fe dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffUûÔ IZY QüSXf³f ¸fdWX»ffEÔ ·ffþ´ff IZY d»fE ¶fc±f ´fSX ³fþSX AfEÔ¦feÜ ·ffþ´ff ¸fdWX»ff ¸fû¨ffÊ ³fZ ¶fc±f °fIY ÀfÔ¦fNX³f IYû JOÞXf IYSX³fZ IYe °f`¹ffSXe IYSX »fe WX`Ü ¶fb²fUfSX IYû ·ffþ´ff dþ»ff IYf¹ffÊ»f¹f ´fSX ¸fdWX»ff IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ IZY Àff±f ¶f`NXIY IYSX°fZ WXbE ´fiQZVf A²¹fÃf ÀUfd°f dÀfÔWX ³fZ 15 dQÀfÔ¶fSX IYû Af¹fûdþ°f WXû³fZ Uf»fZ dþ»ff Àf¸¸fZ»f³f IYe °f`¹ffdSX¹fûÔ ´fSX ¨f¨ffÊ IYeÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ÀfÔ¦fNX³f IYû ¶fc±f À°fSX °fIY JOÞXf IYSX³ff WX`Ü BÀfIZY d»fE ´fiQZVf À°fSX ´fSX °f`¹ffdSX¹ffÔ WXû ¨fbIYe WX`ÔÜ Af¦ff¸fe ¨fb³ffU ¸fZÔ B³f °f`¹ffdSX¹fûÔ IYf AÀfSX ·fe ³fþSX AfE¦ffÜ BÀf QüSXf³f CX³WXûÔ³fZ ¸fdWX»ffAûÔ IZY Àff±f WXû³fZ Uf»fZ A³¹ff¹f IZY dJ»ffRY ·fe »fOÞXfBÊ LZOÞX³fZ IYe °f`¹ffdSX¹fûÔ ´fSX ·fe ¨f¨ffÊ IYeÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¸fdWX»ff IYe IYûBÊ þfd°f AüSX ²f¸fÊ ³fWXeÔ WXû°ff WX`Ü ¸fdWX»ffAûÔ IYe Àf¸fÀ¹ffEÔ EIY Àf¸ff³f WX`ÔÜ ¸fbdÀ»f¸f ¸fdWX»ffAûÔ IYû Àf¸ff³f°ff IYf Ad²fIYfSX dQ»ff³fZ IZY d»fE ·ffþ´ff IYf¸f IYSX SXWXeÜ BÀf¸fZÔ °fe³f °f»ffIY ´fSX ¸fdWX»ff ¸fû¨ffÊ ¸fbdÀ»f¸f ¸fdWX»ffAûÔ IZY Àff±f JOÞXf WX`Ü °fe³f °f»ffIY IYf dUSXû²f þfSXe SXWXZ¦ffÜ


Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

01 dQÀfÔ¶fS 2016

jk”Vªh; lekpkj »fûIYÀf·ff A²¹fÃf IZY WXÀ°fÃfZ´f IZY ¶ffQ ·fe ÀfQ³f ¸fZÔ ¦fd°fSXû²f þfSXe ³fBÊ dQ»»feÜ ³fûMX¶fÔQe IZY ¸fbïZ ´fSX »fûIYÀf·ff ¸fZÔ ¨f¨ffÊ IYSXf³fZ IZY ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ dU´fÃfe Q»fûÔ ³fZ A´f³fZ ÷YJ ¸fZÔ ±fûOÞXe ³fSX¸fe dQJf°fZ WXbE dIYÀfe QcÀfSXZ d³f¹f¸f IZY °fWX°f ¨f¨ffÊ IYSXf³fZ ´fSX ÀfWX¸fd°f þ°ffBÊ »fZdIY³f ¸f°fdU·ffþ³f IYSXf³fZ IYe A´f³fe ¸ffÔ¦f ´fSX IYf¹f¸f SXWXZÜ ÀfSXIYfSX ³fZ °f°IYf»f ¨f¨ffÊ VfbøY IYSX³fZ ´fSX þûSX dQ¹ff WXf»ffÔdIY UWX ¸f°fdU·ffþ³f IZY d»fE °f`¹ffSX ³fWXeÔ WXbBÊÜ A²¹fÃf Àfbd¸fÂff ¸fWXfþ³f ³fZ ¨f¨ffÊ dIYÀfe ·fe d³f¹f¸f IZY Qf¹fSXZ ¸fZÔ IYSXf³fZ IYe ¶fþfE Vfc³¹fIYf»f IZY °fWX°f VfbøY IYSXf³fZ IYf dU¨ffSX SXJfÜ »fZdIY³f BÀf ´fSX ÀfWX¸fd°f ³fWXeÔ ¶f³feÜ IYfÔ¦fiZÀf, °fȯf¸fc»f IYfÔ¦fiZÀf °f±ff Uf¸fQ»fûÔ IYe AfÀf³f IZY Àf¸fe´f ³ffSXZ¶ffþe þfSXe SXWXe dþÀfIZY IYfSX¯f ÀfQ³f IYe IYf¹fÊUfWXe ´fcSXZ dQ³f IZY d»fE À±fd¦f°f IYSX Qe ¦f¹feÜ IYfÔ¦fiZÀf, °fȯf¸fc»f IYfÔ¦fiZÀf AüSX SXfþQ IZY ³fZ°ffAûÔ ³fZ A´f³fZ ÷YJ ¸fZÔ ±fûOÞXf ¶fQ»ffU IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY ¹fdQ d³f¹f¸f 56 IZY °fWX°f ¨f¨ffÊ IZY d»fE ÀfWX¸fd°f ³fWXeÔ ¶f³f SXWXe WX` °fû ÀfSXIYfSX ·fe d³f¹f¸f 193 IZY °fWX°f ¨f¨ffÊ IZY A´f³fZ ÷YJ ÀfZ ´feLZ WXMXZ AüSX dIYÀfe EZÀfZ d³f¹f¸f ¸fZÔ ¨f¨ffÊ IYSXfBÊ þfE dþÀfIZY ¶ffQ ¸f°fdU·ffþ³f WXû ÀfIZYÜ ÀfSXIYfSX ³fZ °fbSXÔ°f ¨f¨ffÊ VfbøY IYSX³fZ ´fSX ÀfWX¸fd°f þ°ffBÊ »fZdIY³f ¸f°fdU·ffþ³f IYû °f`¹ffSX ³fWXeÔ dQJeÜ dUØf ¸fÔÂfe A÷Y¯f þZMX»fe ³fZ IYWXf dIY þ³f°ff IYe ´fSXZVff³fe ´fSX A»f¦f ¸f°f ³fWXeÔ WX`Ô AüSX Àf·fe þ³f°ff IYe ´fSXZVffd³f¹fûÔ IYû QcSX IYSX³ff ¨ffWX°fZ WX`ÔÜ BÀfd»fE ¸fWX°ff¶f IZY ÀfbÓffU IZY Af²ffSX ´fSX °f°IYf»f ¨f¨ffÊ VfbøY WXû þf³fe ¨ffdWXEÜ A²¹fÃf Àfbd¸fÂff ¸fWXfþ³f ³fZ IYWXf dIY Qû³fûÔ WXe ´fÃf EIY QcÀfSXZ IZY ÀfbÓff¹fZ d³f¹f¸fûÔ IYû ³fWXeÔ ¸ff³f SXWXZ WX`ÔÜ BÀfd»fE d³f¹f¸fûÔ IYû A»f¦f SXJIYSX Vfc³¹fIYf»f ¸fZÔ ¨f¨ffÊ VfbøY IYe þf ÀfIY°fe WX`Ü »fûIYÀf·ff A²¹fÃf ³fZ IYWXf dIY UWX Vfc³¹fIYf»f VfbøY IYSX³fZ IZY d»fE IYWX ¨fbIYe WX`ÔÜ Qû³fûÔ WXe ´fÃf EIY QcÀfSXZ IZY ÀfbÓff¹fZ d³f¹f¸fûÔ IYû ÀUeIYfSX ³fWXeÔ IYSX SXWXZ WX`ÔÜ BÀfd»fE EZÀff WXû ÀfIY°ff WX` dIY Àf¶f d³f¹f¸fûÔ IYû A»f¦f SXJIYSX Vfc³¹fIYf»f IZY °fWX°f ¨f¨ffÊ VfbøY IYSX Qe þfEÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, kkVfc³¹f ÀfZ ¶fišffÔOX °fIY IYe Jûþ WXû ÀfIY°fe WX`Ü WX¸f Àf¶f d¸f»fIYSX Vfc³¹f ¸fZÔ IbYL Jûþ³fZ IYf ´fi¹ffÀf IYSX°fZ WX`ÔÜll »fZdIY³f Qû³fûÔ ´fÃf A´f³fZ A´f³fZ øYJ ´fSX IYf¹f¸f dQJZÜ IYfÔ¦fiZÀf, °fȯf¸fc»f IYfÔ¦fiZÀf AüSX Uf¸fQ»fûÔ IZY ÀfQÀ¹fûÔ ³fZ dRYSX ³ffSXZ¶ffþe VfbøY IYSX QeÜ BÀfÀfZ ´fWX»fZ Qû´fWXSX 12 ¶fþZ ÀfQ³f IYe ¶f`NXIY ´fb³f: VfbøY WXû³fZ ´fSX IYfÔ¦fiZÀf IZY ¸fd»»fIYfþbʳf JOÞX¦fZ ³fZ ¦fd°fSXû²f Àf¸ff~ IYSX³fZ IZY d»fE dIYÀfe A³¹f d³f¹f¸f IZY °fWX°f

¨f¨ffÊ VfbøY IYSXf³fZ ´fSX ÀfWX¸fd°f þ°ffBÊ »fZdIY³f ¸f°fdU·ffþ³f IYe ¸ffÔ¦f QûWXSXfBÊÜ JOÞX¦fZ ³fZ IYWXf dIY dU´fÃf IYf¹fÊÀ±fd¦f°f IYSXIZY ¸f°fdU·ffþ³f Uf»fZ ´fifU²ff³f ÀfZ ÀfÔ¶fÔd²f°f d³f¹f¸f 56 IZY °fWX°f ¨f¨ffÊ IYe ¸ffÔ¦f IYSX SXWXf WX` dþÀfZ ÀfØff´fÃf ÀUeIYfSX ³fWXeÔ IYSX SXWXfÜ BÀfd»fE ¦fd°fSXû²f QcSX IYSX³fZ IZY d»fE dIYÀfe ·fe EZÀfZ d³f¹f¸f IZY °fWX°f ¨f¨ffÊ VfbøY IYSXf »fe þfE dþÀf¸fZÔ ¨f¨ffÊ WXû AüSX CXÀfIZY ¶ffQ ¸f°fdU·ffþ³f IYSXf d»f¹ff þfEÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY A²¹fÃf Àfb´fie¸f WX`Ô AüSX CX³WXZÔ ÀfUûʨ¨f Ad²fIYfSX WX`ÔÜ UWX dIYÀfe ·fe d³f¹f¸f IZY °fWX°f ¨f¨ffÊ IYSXf ÀfIY°fe WX`ÔÜ dþÀfIZY ¶ffQ ¸f°fdU·ffþ³f IYSXf d»f¹ff þfEÜ JOÞX¦fZ ³fZ IYWXf, kkdU´fÃf ¨f¨ffÊ ÀfZ ·ff¦f ³fWXeÔ SXWXfÜ WX¸f ¨f¨ffÊ IZY d»fE °f`¹ffSX WX`ÔÜll °fȯf¸fc»f ³fZ°ff ¶fÔQû´ff²¹ff¹f ³fZ ·fe JOÞX¦fZ IYe ¸ffÔ¦f IYf Àf¸f±fʳf IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY AfÀf³f IYû °feÀfSXf SXfÀ°ff d³fIYf»f³ff ¨ffdWXE dþÀfÀfZ ¨f¨ffÊ WXûÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ÀfØff´fÃf ¶fWXb¸f°f ¸fZÔ WXû³fZ IZY ¶ffUþcQ ¸f°fdU·ffþ³f ÀfZ ¢¹fûÔ ¶f¨f SXWXf WX`Ü °fȯf¸fc»f ³fZ°ff ³fZ IYWXf, ''WX¸f d³f¹f¸f 56 IYe ¸ffÔ¦f IYû Uf´fÀf »fZ³fZ IYû °f`¹ffSX WX`Ô, ÀfØff´fÃf IYû ·fe 193 IYe ¸ffÔ¦f ÀfZ WXMX³ff ¨ffdWXEÜ’’ ¸ffIY´ff IZY ¸fûWX¸¸fQ Àf»fe¸f ³fZ IYWXf dIY ³fûMX¶fÔQe IZY R`YÀf»fZ ÀfZ þ³f°ff ´fSXZVff³f WX` AüSX ÀfSXIYfSX IYû SXfÀ°ff d³fIYf»f³ff ¨ffdWXEÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, ‘‘EZÀff ³fWXeÔ WXû dIY »fûIYÀf·ff ÀfSXIYfSX IYe ¸fÔVff IYe A³fb¹ff¹fe WXû þfEÜ ¹fWX »fûIY°fÔÂf IZY d»fE IYf»ffdQ³f WXû¦ffÜ’’ BÀf QüSXf³f ¸ffIY´ff IZY ´feIZY ¶feþc A´f³fZ À±ff³f ´fSX ¶f`NXZ WXbE WXe IbYL IYf¦fþ dQJf SXWXZ ±fZ dþÀf ´fSX A²¹fÃf ³fZ ³ffSXfþ¦fe ´fiIYMX IYe AüSX ¶feþc ³fZ IYf¦fþ ³fe¨fZ IYSX d»f¹fZÜ SXfþQ IZY þ¹f´fiIYfVf ³ffSXf¹f¯f ¹ffQU ³fZ ·fe ¸f°fdU·ffþ³f Uf»fZ dIYÀfe QcÀfSXZ d³f¹f¸f IZY °fWX°f ¨f¨ffÊ VfbøY IYSXf³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYeÜ ÀfÔÀfQe¹f IYf¹fʸfÔÂfe A³fÔ°f IbY¸ffSX ³fZ IYWXf dIY WX¸f 16 ³fUÔ¶fSX ÀfZ ¨f¨ffÊ IZY d»fE °f`¹ffSX WX`ÔÜ dU´fÃfe Q»fûÔ IZY ³fZ°ff ¨ffWXZÔ °fû ÀfSXIYfSX A·fe BÀfe UöY ÀfZ ¨f¨ffÊ VfbøY IYSX³fZ IZY d»fE °f`¹ffSX WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf, kkÀfÔÀfQ ¸fZÔ IYf»fZ²f³f IZY dU¿f¹f ´fSX Qû ÀUSX ³fWXeÔ d³fIY»f ÀfIY°fZÜ BÀf dU¿f¹f ´fSX ¸f°fdU·ffþ³f IYe ¶ff°f IYSX³ff ÀfWXe ³fWXeÔ WX`Ü BÀfÀfZ dU·ffþ³f IYf ÀfÔQZVf þfE¦ffÜll ¶feþQ IZY ·f°fÈÊWXdSX ¸fWX°ff¶f ³fZ IYWXf dIY ³fûMX¶fÔQe ´fSX ¨f¨ffÊ ³fWXeÔ WXû³fZ ´fSX ÀfQ³f AfÀf³f IYe ´feOÞXf IYû Àf¸fÓf°ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY dU´fÃf A¦fSX ¸f°fdU·ffþ³f IYe ¶ff°f IYSX SXWXf WX` °fû IYf»fZ²f³f IZY dU¿f¹f ´fSX A»f¦f ÀfbSX ³fWXeÔ ¶fd»IY þ³f°ff IYû WXû SXWXe

´fSXZVff³fe IZY ¸fbïZ IYe ¶ff°f IYSX SXWXf WX`Ü BÀf ´fSX dUØf ¸fÔÂfe A÷Y¯f þZMX»fe ³fZ IYWXf dIY þ³f°ff IYe ´fSXZVff³fe ´fSX ·fe A»f¦f ¸f°f ³fWXeÔ WX`Ô AüSX Àf·fe þ³f°ff IYe ´fSXZVffd³f¹fûÔ IYû QcSX IYSX³ff ¨ffWX°fZ WX`ÔÜ BÀfd»fE ¸fWX°ff¶f IZY ÀfbÓffU IZY Af²ffSX ´fSX °f°IYf»f ¨f¨ffÊ VfbøY WXû þf³fe ¨ffdWXEÜ WXf»ffÔdIY ¨f¨ffÊ IZY ¶ffQ ¸f°fdU·ffþ³f IZY d»fE ÀfSXIYfSX IZY °f`¹ffSX ³fWXeÔ WXû³fZ ´fSX IYfÔ¦fiZÀf, °fȯf¸fc»f IYfÔ¦fiZÀf AüSX Uf¸fQ»fûÔ IZY ÀfQÀ¹f ´fWX»fZ IYe °fSXWX WXe AfÀf³f IZY Àf¸fe´f AfIYSX ³ffSXZ¶ffþe IYSX³fZ »f¦fZÜ A³³ffQi¸fbIY IZY ÀfQÀ¹f A´f³fZ À±ff³fûÔ ´fSX JOÞXZ ±fZÜ BÀf ´fSX A²¹fÃf ³fZ IYWXf, kkAf´f ¨f¨ffÊ ³fWXeÔ ¨ffWX°fZ WX`ÔÜll CX³WXûÔ³fZ WXÔ¦ff¸fZ IZY ¶fe¨f WXe Vfc³¹fIYf»f ¸fZÔ IbYL ÀfQÀ¹fûÔ IYû A´f³fZ ÃfZÂfûÔ ÀfZ ÀfÔ¶fÔd²f°f ¸fWX°U´fc¯fÊ dU¿f¹f CXNXf³fZ IYf AUÀfSX dQ¹ffÜ VfûSX-VfSXf¶ff ¶fPÞX°ff QZJ CX³WXûÔ³fZ Qû´fWXSX IYSXe¶f 12 ¶fþIYSX 35 d¸f³fMX ´fSX 10 d¸f³fMX IZY d»fE IYf¹fÊUfWXe À±fd¦f°f IYeÜ 12:45 ¶fþZ ÀfQ³f IYe ¶f`NXIY dRYSX VfbøY WXû³fZ ´fSX ·fe WXÔ¦ff¸ff þfSXe SXWXfÜ A²¹fÃf ³fZ IbYL AüSX ÀfQÀ¹fûÔ IYû Vfc³¹fIYf»f ¸fZÔ A´f³fe ¶ff°f SXJ³fZ IYf AUÀfSX dQ¹ff AüSX EIY ¶fþZ ÀfQ³f IYe ¶f`NXIY ´fcSXZ dQ³f IZY d»fE À±fd¦f°f IYSX QeÜ BÀfÀfZ ´fWX»fZ JOÞX¦fZ ³fZ ³ff¦fSXûMXf WX¸f»fZ ¸fZÔ VfWXeQ þUf³fûÔ IYû ßfðfÔþd»f QZ³fZ IZY dU¿f¹f ´fSX Àfb¶fWX ´fiV³fIYf»f ¸fZÔ UfIYAfCXMX dIY¹fZ þf³fZ ´fSX JZQ þ°ff°fZ WXbE IYWXf, kkWX¸f³fZ Àfb¶fWX þû ßfðfÔþd»f CX»»fZJ dIY¹ff ±ff UWX AfÀf³f IZY dJ»ffRY ³fWXeÔ ±ffÜll CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY dU´fÃf IYf ¹fWX IYQ¸f ÀfSXIYfSX õfSXf WX¸f»fZ ¸fZÔ VfWXeQûÔ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ þf³fIYfSXe ³fWXeÔ dQ¹fZ þf³fZ IYû »fZIYSX ±ffÜ °fȯf¸fc»f IYfÔ¦fiZÀf IZY ÀfbQe´f ¶fÔQû´ff²¹ff¹f ³fZ ·fe BÀf dU¿f¹f ´fSX UfIYAfCXMX dIY¹fZ þf³fZ ´fSX JZQ þ°ff°fZ WXbE IYWXf dIY WX¸ffSXf ¹fWX IYQ¸f A²¹fÃf IYû AfWX°f IYSX³fZ IZY d»fE ³fWXeÔ ±ffÜ BÀf ´fSX A²¹fÃf Àfbd¸fÂff ¸fWXfþ³f ³fZ IYWXf dIY UWX WX¸fZVff ßfðfÔþd»f QZ°fe WX`Ô AüSX ¹fWX CX³fIYf d³f¯fʹf WXû°ff WX`Ü BÀf¸fZÔ ÀfSXIYfSX IYe IYûBÊ ¶ff°f ³fWXeÔ WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY UWX Àfb¶fWX WXe IYWX ¨fbIYe WX`Ô dIY ¸fÔ¦f»fUfSX IYû Af°fÔIYe WX¸f»fZ IZY ¶ffQ A·fe ÀfZ³ff IYf ²fSX´fIYOÞX EUÔ °f»ffVfe Ad·f¹ff³f ¨f»f SXWXf WX`Ü ÀfÔÀfQe¹f IYf¹fÊ ¸fÔÂfe A³fÔ°f IbY¸ffSX ³fZ IYWXf dIY Àfb¶fWX dU´fÃf ³fZ þUf³fûÔ IYû ßfðfÔþd»f QZ³fZ IYe ¶ff°f IYWXe ±feÜ ¸f`Ô B°f³ff WXe IYWX³ff ¨ffWXcÔ¦ff dIY A·fe IYfSXÊUfBÊ ¨f»f SXWXe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf, kkßfðfÔþd»f ´fSX SXfþ³fed°f Vfû·ff ³fWXeÔ QZ°feÜll CX³fIZY BÀf ¶f¹ff³f ´fSX dU´fÃf ³fZ dUSXû²f QþÊ IYSXf¹ffÜ

6

÷Y´fE IYe QSX IYf ¸fc»¹ffÔIY³f Àf¸fbd¨f°f À°fSX ´fSX WXû: d³f¸fÊ»ff ³fBÊ dQ»»feÜ Ufd¯fª¹f ¸fÔÂff»f¹f ¨ffWX°ff WX` dIY U`dV½fIY WXf»ff°f IYû QZJ°fZ WXbE ÷Y´f¹fZ IYe dUd³f¸f¹f QSX IYf ¸fc»¹ffÔIY³f Àf¸fbd¨f°f À°fSX ´fSX WXû ¢¹fûÔdIY dUd³f¸f¹f QSX IYf d³f¹ffÊ°f ´fSX AÀfSX ´fOÞX°ff WX`Ü Ufd¯fª¹f EUÔ CXôû¦f ¸fÔÂfe d³f¸fÊ»ff Àfe°ffSX¸f¯f ³fZ IYWXf dIY ¸ffÔ¦f IYe °feUi°ff, ¶ffþfSX ¸fZÔ dWXÀÀfZQfSXe, ¸fc»¹f »f¨fe»ff´f³f, A³¹f ¸fbQifAûÔ IYf ¸fc»¹ffÔIY³f þ`ÀfZ IYBÊ ´fWX»fb WX`Ô þû d³f¹ffÊ°f ´fSX AÀfSX OXf»f°fZ WX`ÔÜ EIY ´fiV³f IZY d»fdJ°f CXØfSX ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ SXfª¹fÀf·ff IYû ¶f°ff¹ff, 'Ufd¯fª¹f ¸fÔÂff»f¹f ³fZ U`dV½fIY ¶ffþfSX IYe dÀ±fd°f¹fûÔ IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SXJ°fZ WXbE ÷Y´f¹fZ IZY Àf¸fbd¨f°f ¸fc»¹ffÔIY³f IYf ÀfbÓffU dQ¹ff WX`Ü ÀfSXIYfSX EUÔ dSXþUÊ ¶f`ÔIY §fûd¿f°f AüSX UfÀ°fdUIY dUd³f¸f¹f QSX EUÔ ½¹ff´fIY Afd±fÊIY ³fed°f¹fûÔ ÀfdWX°f ´fdSXdÀ±fd°f IYe ¶ffSXeIYe ÀfZ d³f¦fSXf³fe IYSX SXWXZ WX`ÔÜ' CX³fÀfZ ´fcLf ¦f¹ff ±ff dIY ÷Y´f¹fZ IZY ¸fþ¶fc°f WXû³fZ ÀfZ dIYÀf WXQ °fIY d³f¹ffÊ°f ´fSX AÀfSX WXû¦ff AüSX ¢¹ff ¸fÔÂff»f¹f ³fZ d³f¹ffÊ°f ¶fPÞXf³fZ IZY d»fE ÷Y´f¹fZ IYf AU¸fc»¹f³f IYSX³fZ IYû IYWXf WX` AüSX dSXþUÊ ¶f`ÔIY õfSXf EZÀff IYSX³fZ ÀfZ BÔIYfSX IYSX³fZ IYf IYfSX¯f ¢¹ff WX`Ü ¨ff»fc dUØfU¿fÊ IYe A´fi`»f ÀfZ AöYc¶fSX IYe AUd²f IZY QüSXf³f d³f¹ffÊ°f 0.17 ´fid°fVf°f §fMXIYSX 154.91 ASX¶f OXfg»fSX SXWX ¦f¹ffÜ

³fûMX¶fÔQe ÀfSXIYfSX IYe °ff³ffVffWXe Uf»fe IYfSXÊUfBÊ WX`: A¸f°¹fÊ ÀfZ³f ³fBÊ dQ»»feÜ ³fû¶f»f ´fbSXÀIYfSX dUþZ°ff A¸f°¹fÊ ÀfZ³f ³fZ ¸fûQe ÀfSXIYfSX IZY ³fûMX¶fÔQe IZY IYQ¸f IYû k°ff³ffVffWXe Uf»fe IYfSXÊUfBÊ IYSXfSX dQ¹ff WX` þû dIY ·fSXûÀfZ ´fSX dMXIYe A±fʽ¹fUÀ±ff IYe þOÞXZÔ JûJ»fe IYSXZ¦feÜl ÀfZ³f ³fZ E³fOXeMXeUe ÀfZ IYWXf, k¹fWX (³fûMX¶fÔQe) ³fûMXûÔ IYe A³fQZJe WX`, ¶f`ÔIY Jf°fûÔ IYe A³fQZJe WX` ¹fWX ·fSXûÀfZ Uf»fe ÀffSXe A±fʽ¹fUÀ±ff IYe A³fQZJe WX`Ü BÀf d»fWXfþ ÀfZ ¹fWX °ff³ffVffWXe ·fSXf R`YÀf»ff WX`Ül BÀfIZY Àff±f WXe CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ³fûMX¶fÔQe IYû »fZIYSX CX³fIYe ¹fWX °ff°IYfd»fIY SXf¹f Afd±fÊIY ´fWX»fc IZY d»fWXfþ ÀfZ WX`Ü k·ffSX°f SX}l ÀfZ³f ³fZ IYWXf, k·fSXûÀfZ IYe A±fʽ¹fUÀ±ff IZY d»fE ¹fWX Af´fQf IZY Àf¸ff³f WX`Ü ¶fe°fZ 20 Àff»f ¸fZÔ A±fʽ¹fUÀ±ff ¶fWXb°f °fZþe ÀfZ UÈdð IYSX SXWXe ±feÜ »fZdIY³f ¹fWX ´fcSXe °fSXWX ÀfZ EIY QcÀfSXZ IYe þb¶ff³f IZY ·fSXûÀfZ ´fSX Af²ffdSX°f ±feÜ BÀf °ff³ffVffWXe´fc¯fÊ IYfSXÊUfBÊ IZY þdSXE AüSX ¹fWX IYWX°fZ WXbE dIY WX¸f³fZ UfQf °fû dIY¹ff ±ff »fZdIY³f CXÀfZ ´fcSXf ³fWXeÔ IYSXZÔ¦fZ, Af´f³fZ BÀfIYe þOÞXûÔ ´fSX ¨fûMX IYe WX`Ül CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ´fcÔþeUfQ IYû A³fZIY ÀfRY»f°ffEÔ d¸f»feÔ þû dIY ½¹ff´ffSX ¸fZÔ ·fSXûÀfZ IZY þdSXE AfBÊÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY A¦fSX IYûBÊ ÀfSXIYfSX d»fdJ°f ¸fZÔ IYûBÊ UfQf IYSX°fe WX` AüSX CXÀfZ ´fcSXf ³fWXeÔ IYSX°fe °fû ¹fWX °ff³ffVffWXe IYQ¸f WX`Ü ÀfZ³f ³fZ IYWXf, k¸f`Ô ´fcÔþeUfQ IYf ¶fWXb°f ¶fOÞXf Àf¸f±fÊIY ³fWXeÔ WXcÔÜ »fZdIY³f QcÀfSXe AûSX ´fcÔþeUfQ ³fZ A³fZIY ¶fOÞXe ÀfRY»f°ffEÔ QþÊ IYe WX`ÔÜl CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY ÀfSXIYfSX ³fZ 8 ³fUÔ¶fSX IYû ³fûMX¶fÔQe IYe §fû¿f¯ff IYe dþÀfIZY °fWX°f 500 U 1000 ÷Y´f¹fZ IZY ³fûMXûÔ IYû ¨f»f³f ÀfZ ¶ffWXSX IYSX dQ¹ff ¦f¹ffÜ

³fûMX¶fÔQe: ´fiU°fʳf d³fQZVff»f¹f ³fZ 40 þ¦fWXûÔ ´fSX °f»ffVfe »fe ³fBÊ dQ»»feÜ ´fiU°fʳf d³fQZVff»f¹f (BÊOXe) ³fZ ³fûMX¶fÔQe IZY ¸fïZ³fþSX IYSXÔÀfe E¢Àf¨fZÔþûÔ, WXUf»ff OXe»fSXûÔ U A³¹f IZY ´ffÀf IYf»fZ²f³f IYe ±ffWX ´ff³fZ IZY d»fE Afþ QZVf ·fSX ¸fZÔ 40 À±ff³fûÔ ´fSX °f»ffVfe »feÜ Afd²fIYfdSXIY ÀfcÂfûÔ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY EþZÔÀfe IYe A³fZIY MXe¸fZÔ BÀf °f»ffVfe ¸fZÔ »f¦fe WX`ÔÜ dUd·f³³f VfWXSXûÔ ¸fZÔ CXÀfIZY 100 Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY Àff±f À±ff³fe¹f ´fbd»fÀf ¶f»f BÀf Ad·f¹ff³f ¸fZÔ »f¦ff WX`Ü ´fcUeÊ ·ffSX°f ¸fZÔ dþ³f À±ff³fûÔ ´fSX °f»ffVfe »fe ¦fBÊ CX³f¸fZÔ IYû»fIYf°ff ¸fZÔ LWX, ·fbU³fZV½fSX, ´ffSXfQe´f U ¦fbUfWXfMXe ¸fZÔ Qû Qû þ¦fWX Vffd¸f»f WX`ÔÜ d³fQZVff»f¹f IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ IYû»fIYf°ff ¸fZÔ EIY d¨fdIY°ÀfIY IZY ´fdSXÀfSX ÀfZ 10 »ffJ ÷Y´f¹fZ IYe ³fIYQe ³f¹fZ ³fûMXûÔ ¸fZÔ þ¶°f IYe WX`Ü d³fQZVff»f¹f ´fbSXf³fZ ¹ff³fe A´fi¨fd»f°f ³fûMXûÔ IYe AU`²f AQ»ff ¶fQ»fe IZY ÀfÔ·ffdU°f ¸ff¸f»fZ QZJ SXWXf WX`Ü


Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

01 dQÀfÔ¶fSX 2016

7

dSfj;j

viuk

¶fišffÔOX IZY SXWXÀ¹fûÔ ¸fZÔ WX` ÷Yd¨f °fû ¶fd³fE EÀMÑû³fû¸fSX dUÄff³fûÔ ¸fZÔ ÀfZ AÔ°fdSXÃf dUÄff³f Àf¶fÀfZ ´fif¨fe³f WX`Ü J¦fû»f dUÄff³fe WX¸fZVff WXe ¶fišffÔOX ¸fZÔ dL´fZ SXWXÀ¹fûÔ IYû þf³f³fZ ¸fZÔ »f¦fZ SXWX°fZ WX`ÔÜ »fZdIY³f dRYSX ¶fišffÔOX B°f³ff dUÀ°fÈ°f WX` dIY BÀfIZY ¶ffSXZ ¸fZÔ dþ°f³ff ·fe þf³fZÔ, CX°f³ff IY¸f WX`Ü A¦fSX Af´f ¶fišffÔOX IZY SXWXÀ¹fûÔ IYû þf³f³fZ ¸fZÔ øYd¨f SXJ°fZ WX`Ô °fû ¶f°füSX EÀMÑû³fû¸fSX A´f³ff EIY ÀfRY»f ·fdU¿¹f QZJ ÀfIY°fZ WX`ÔÜ

¢¹ff WXû°ff WX` IYf¸f EIY J¦fû»f dUÄff³fe IYf ¸fb£¹f IYf¸f UZ²fVff»ffAûÔ AüSX CX´f¦fiWXûÔ IYf dUãZ¿f¯f IYSXIZY þf³fIYfSXe BIY™f IYSX³ff WXû°ff WX`Ü ¶ffQ ¸fZÔ EÀMÑû³fû¸fSX A´f³fe þf³fIYfSXe IYe ÀfWXf¹f°ff ÀfZ dSX´fûMXÊ °f`¹ffSX IYSX°ff WX`Ü UWX ¹fWX þf³fIYfSXe þbMXf³fZ IZY d»fE MXZ»feÀIYû´f U A³¹f CX´fIYSX¯fûÔ IYf ÀfWXfSXf »fZ°ff WX` °f±ff CXÀf þf³fIYfSXe IYe ÀfWXf¹f°ff ÀfZ CX´f¦fiWX ÀfÔ¨ffSX, ³fZdU¦fZVf³f U AÔ°fdSXÃf CXOÞXf³f ¸fZÔ Af³fZ Uf»fe Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYû QcSX IYSX³fZ ¸fZÔ ¸fQQ d¸f»f°fe WX`Ü CX³fIYf IYf¸f J¦fû»fe¹f d´fÔOXû U ´fȱUe IZY Uf¹fb¸fÔOX»f ÀfZ ¶ffWXSX ¶fišffÔOX IYf A²¹f¹f³f IYSX³fZ ÀfZ þbOÞXf WXû°ff WX`Ü J¦fû»f dUÄff³f IZY IYBÊ CX´fÃfZÂf ·fe WXû°fZ WX`Ô, dþ³fIZY Af²ffSX ´fSX B³fIZY IYf¹fÊ IYû dOXUfBOX dIY¹ff þf°ff WX` °f±ff IYBÊ VffJfAûÔ ¸fZÔ dU·ffdþ°f J¦fû»f dUÄff³f ¶fišffÔOX IZY SXWXÀ¹fûÔ IYû þf³f³fZ ¸fZÔ ¸fQQ IYSX°ff WX`Ü

úPÞX°ff, Àf¸fÀ¹ff Àfb»fÓff³fZ AüSX dUãZ¿f¯ff°¸fIY IYüVf»f ·fe WXû³ff ¨ffdWXEÜ Àff±f WXe CX³f¸fZÔ ¦fd¯f°fe¹f U IÔY´¹fcMXSX IYüVf»f CX³fIZY IYf¸f IYû AfÀff³f ¶f³ff°ff WX`Ü ¨fcÔdIY CX³WXZÔ »fÔ¶fZ Àf¸f¹f U Ad³f¹fd¸f°f §fÔMXûÔ °fIY IYf¸f IYSX³ff ´fOÞX°ff WX`, BÀfd»fE CX³f¸fZÔ ²f`¹fÊ ·fe WXû³ff ¨ffdWXEÜ CX³f¸fZÔ CX°IÈYá ¸füdJIY U d»fdJ°f ÀfÔ¨ffSX IYüVf»f ÀfZ IYf¸f IZY Àf¸f¹f ´fSX IYfRYe AfÀff³fe WXû°fe WX` ¢¹fûÔdIY CX³WXZÔ EIY MXe¸f ¸fZÔ IYf¸f IYSX³ff ´fOÞX°ff WX`Ü CX³WXZÔ U`Äffd³fIY §fMX³ffAûÔ IYû Àf¸fÓf³fZ ¸fZÔ ÀfÃf¸f WXû³ff ¨ffdWXEÜ Àff±f WXe A´f³fZ IYf¸f IZY QüSXf³f BÀ°fZ¸ff»f ¸fZÔ Af³fZ Uf»fZ Àf·fe CX´fIYSX¯fûÔ IZY ¶fZWX°fSX ´fi¹fû¦f IYe EIY J¦fû»f dUÄff³fe ¶f³f³fZ IZY d»fE þf³fIYSXe WXû³ff ·fe ¶fZWXQ AfUV¹fIY Af´fIZY ·fe°fSX dþÄffÀff, CX°ÀffWX U WX`Ü EIYf¦fi°ff IYf WXû³ff Ad³fUf¹fÊ WX`Ü BÀfIZY Ad°fdSXöY CX³f¸fZÔ CX¨¨f IY»´f³ff,

dÀIY»Àf

¹fû¦¹f°ff

þû LfÂf BÀf ÃfZÂf IYû ¨fb³f°fZ WX`Ô, CX³WXZÔ 12UeÔ ¸fZÔ dUÄff³f dU¿f¹f JfÀf°füSX ÀfZ dRYdþ¢Àf U ¸f`±Àf IYf WXû³ff Ad³fUf¹fÊ WX`Ü WXf»ffÔdIY IbYL dUV½fdUôf»f¹f EÀMÑû³ffg¸fe ¸fZÔ AÔOXSX¦fiZþbEMX ´fiû¦fif¸f ·fe IÔYOX¢MX IYSX°fZ WX`Ô, »fZdIY³f Af¸f°füSX ´fSX EZÀff IY¸f WXe WXû°ff WX`Ü Af´f ·füd°fIYe ¹ff J¦fû»f dUÄff³f ¸fZÔ ¸ffÀMXSX dOX¦fie IYe ´fif~ IYSX³fZ IZY ¶ffQ EÀMXû³ffg¸fe ¸fZÔ ´feE¨fOXe IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ A¦fSX J¦fû»f dUÄff³f ¸fZÔ dSXÀf¨fÊ IYSX³ff ¨ffWX°fZ WX`Ô °fû Af´fIYf ´feE¨fOXe IYSX³ff Ad³fUf¹fÊ WX`Ü ´feE¨fOXe IYSX³fZ IZY d»fE ´fWX»fZ Af´fIYû EIY ÀfÔ¹fböY ´fiUZVf ÀIiYed³fÔ¦f MXZÀMX QZ³ff WXû¦ffÜ BÔÀMÑc¸fZÔMXZVf³f J¦fû»f dUÄff³f ¸fZÔ ·fdU¿¹f QZJ SXWXZ LfÂf ¶ffSXWXUeÔ IZY ¶ffQ ¶f`¨f»fSX AfgRY BÔþed³f¹fdSXÔ¦f IYSXIZY BÀf ÃfZÂf ¸fZÔ IYQ¸f ¶fPÞXf ÀfIY°fZ WX`ÔÜ

ÀfÔ·ffU³ffEÔ

EIY J¦fû»f dUÄff³fe dUd·f³³f ÀfSXIYfSXe ÃfZÂfûÔ þ`ÀfZ SXÃff AüSX AÔ°fdSXÃf A³fbÀfÔ²ff³f ÀfÔ¦fNX³f, AfdQ IZY d»fE IYf¸f IYSX ÀfIY°ff WX`Ü BÀfIZY Ad°fdSXöY UWX d¶fþ»fe AüSX B»fZ¢MXfgd³fIY CX´fIYSX¯f d³f¸ff°ffÊAûÔ IZY d»fE ·fe IYf¸f IYSX ÀfIY°ff WX`Ü CX³fIZY d»fE IYd¸fÊVf¹f»f, ³ffg³f IY¸fdVfʹf»f dSXÀf¨fÊ, dUIYfÀf AüSX ´fSXeÃf¯f ´fi¹fû¦fVff»ff, UZ²fVff»ffAûÔ, °ffSXf¸fÔOX»f U dUÄff³f ´ffIYÊ ¸fZÔ ·fe IYf¸f IZY SXfÀ°fZ Jb»fZ WXû°fZ WX`ÔÜ Af´f ¨ffWXZÔ °fû BÔdOX¹f³f À´fZÀf dSXÀf¨fÊ Af¦fZ³ffÊBþZVf³f, dUIiY¸f ÀffSXf·ffBÊ À´fZÀf ÀfZÔMXSX, À´fZÀf dRYdþ¢Àf »fZ¶fûSXZMXSXe AfdQ IZY Àff±f ·fe þbOÞX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ

A³fbÀfÔ²ff³f IYf¹fÊ ¸fZÔ Af´f VfbøYAf°fe QüSX ¸fZÔ 10000 ÀfZ 15000 øY´fE ¸ffdÀfIY AfÀff³fe ÀfZ IY¸ff ÀfIY°fZ WX`ÔÜ UWXeÔ ÀfSXIYfSXe d³fIYf¹f AüSX A³fbÀfÔ²ff³f ÀfÔÀ±ff³f J¦fû»fdUQûÔ IYû CX¨¨f UZ°f³f IZY Àff±f-Àff±f A³¹f ÀfbdU²ffEÔ ·fe ´fiQf³f IYSX°fZ WX`ÔÜ

´fi¸fbJ ÀfÔÀ±ff³f

- CXÀ¸ffd³f¹ff dUV½fdUôf»f¹f, WX`QSXf¶ffQÜ - BÔdOX¹f³f BÔÀMXeMX¹fcMX AfgRY ÀffBÔÀf, ¶f`Ô¦f»fûSXÜ SX¸f³f dSXÀf¨fÊ BÔÀMXeMX¹fcMX, ¶f`Ô¦f»fûSXÜ - BÔMXSX ¹fcd³fUdÀfÊMXe ÀfZÔMXSX RYfgSX EÀMÑû³ffg¸fe EÔOX EÀMÑûdRYdþ¢Àf, ´fb¯fZÜ -Af¹fÊ·f˜ dSXÀf¨fÊ BÔÀMXeMX¹fcMX AfgRY BÀf ÃfZÂf ¸fZÔ Af´fIYf ´ffdSXßfd¸fIY Afg¶þÊUZVf³f»f ÀffBÔÀf, CXØfSXfJÔOXÜ ÀfÔ¦fNX³f, Af´fIZY A³fb·fU U IYf¸f IZY - d¸f°ff»fe þ`³f ´fWX»fbAûÔ ´fSX d³f·fÊSX IYSX°ff WX`Ü

Af¸fQ³fe


Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

01 dQÀfÔ¶fSX 2016

8

O;kikj txr ·ffSX°f ¸fZÔ þ³¸fZ ¨ffSX ÀfeBÊAû ÀfüSX DYþfÊ d¶fþ»fe IYe QSX 3 ÷Y´f¹fZ ´fid°f RYfg¨¹fcʳf IYe Àfc¨fe ¸fZÔ Vffd¸f»f ¹fcd³fMX ´fSX ´fWXbh¨fe

³¹fc¹ffIYÊÜ ¸ffBIiYûÀffgµMX IZY Àf°¹ff ³fOXZ»ff AüSX ¸ffÀMXSXIYfOXÊ IZY Aþ¹f ¶fÔ¦ff ÀfdWX°f ·ffSX°f ¸fZÔ þ³¸fZÔ ¨ffSX ÀfeBÊAû IYû RYfg¨¹fcʳf IYe kd¶fþ³fZÀf ´fÀfʳf AfgRY dQ BʹfSXl Àfc¨fe ¸fZÔ À±ff³f d¸f»ff WX`Ü RZYÀf¶fbIY IZY ÀfÔÀ±ff´fIY ¸ffIYÊ þbIYSX¶f¦fÊ BÀf Àfc¨fe ¸fZÔ Àf¶fÀfZ Vfe¿fÊ ´fSX WX`ÔÜ RYfg¨¹fcʳf ´fdÂfIYf IYe kU¿fÊ IZY CXôd¸f¹fûÔl IYe BÀf Àfc¨fe ¸fZÔ Àf°¹ff ³fOXZ»ff IYû ´ffÔ¨fUfÔ À±ff³f d¸f»ff WX`Ü ³fOXZ»ff IZY A»ffUf UfMXSX WXeMXSX IZY d³f¸ff°ffÊ d¸f»fUfgIYe dÀ±f°f E.Aû. dÀ¸f±f Adþ°ff SXfþZ³Qi 34UZÔ À±ff³f ´fSX, E¨fOXeERYÀfe ¶f`ÔIY IZY ´fi¶fÔ²f d³fQZVfIY AfdQ°¹f ´fbSXe 36UZÔ AüSX ¶fÔ¦ff 40UZÔ À±ff³f ´fSX WX`ÔÜ ´fdÂfIYf ¸fZÔ Qbd³f¹ff IYe þf³fe ¸ff³fe 50 IÔY´fd³f¹fûÔ IZY ´fi¸fbJûÔ IYe BÀf Àfc¨fe ¸fZÔ

þbIYSX¶f¦fÊ ´fWX»fZ À±ff³f ´fSX SXWXZ WX`ÔÜ RYfg¨¹fcʳf ³fZ IYWXf WX` dIY U¿fÊ 2016 IZY QüSXf³f CX»»fZJ³fe¹f IYf¸f IYSX³fZ Uf»fZ B³f kkB³f ÀMXfSX CXôd¸f¹fûÔ IYe IYf¸f IYSX³fZ IYe Vf`»fe CX³fIYe Àfû¨f IYfRYe A»f¦f A»f¦f SXWXe WX` »fZdIY³f EIY ¶ff°f Àff¸ff³¹f SXWXe WX` AüSX UWX WX` dIY ÀfÔIYMX IZY Àf¸f¹f CX³WXûÔ³fZ A´f³fZ A´f³fZ ÃfZÂf ¸fZÔ ¶fZWX°fSX IYf¸f dIY¹ffÜll RYfg¨¹fcʳf ³fZ IYWXf WX` dIY 2014 ¸fZÔ ³fOXZ»ff ³fZ ¸ffBIiYûÀffgµMX IYe IY¸ff³f ÀfÔ·ff»fe WX`, °f¶f ÀfZ IÔY´f³fe IYe dÀ±fd°f ¸fZÔ °fZþe ÀfZ Àfb²ffSX QZJf þf SXWXf WX`Ü ´fdÂfIYf ³fZ ¸ffBIiYûÀffgµMX IZY ´fcUÊ ÀfeBÊAû ÀMXeU ¶ff»¸fZSX IZY WXUf»fZ ÀfZ IYWXf WX` dIY ³fOXZ»ff BÀf ´fiüôûd¦fIYe ÃfZÂf IYe IÔY´f³fe IZY d»f¹fZ k¦fiZMX »feOXSXl WX`ÔÜ A¸fZdSXIYf IYe BÀf ´fdÂfIYf IZY A³fbÀffSX

³fûMX¶fÔQe ÀfZ A±fʽ¹fUÀ±ff IYû Qe§fÊIYf»f ¸fZÔ »ff·f: ´f³f¦fdPÞX¹ff ³fBÊ dQ»»feÜ ³fed°f Af¹fû¦f IZY CX´ff²¹fÃf ASXdUÔQ ´f³f¦fdPX¹ff ³fZ IYWXf dIY ÀfSXIYfSX IZY ³fûMX¶fÔQe IZY R`YÀf»fZ IYf Qe§fÊIYf»f ¸fZÔ A±fʽ¹fUÀ±ff ´fSX IYfRYe ÀfIYfSXf°¸fIY ´fi·ffU WXû¦ff ¢¹fûÔdIY BÀfÀfZ »fû¦f Ad²fIY ÀfZ Ad²fIY dOXdþMX»f »fZ³fQZ³f IYe AûSX ¶fPÞXZÔ¦fZÜ ´f³f¦fdPÞX¹ff ³fZ ¹fWXfÔ ·ffSX°fe¹f CXôû¦f ´fdSXÀfÔ§f (ÀfeAfBÊAfBÊ) õfSXf Af¹fûdþ°f U`dV½fIY DYþfÊ ´fdSX¨f¨ffÊ ´fSX Af¹fûdþ°f IYf¹fÊIiY¸f IZY ¸füIZY ´fSX IYWXf, kkAf´fIYû BÀfIYf (³fûMX¶fÔQe) IYf ´fi·ffU »fÔ¶fZ Àf¸f¹f ¸fZÔ dQJfBÊ QZ¦ffÜ ¹fWX IYfRYe ÀfIYfSXf°¸fIY WXû¦ffÜll ´f³f¦fdPÞX¹ff IZY dU¨ffSX IZY CX»fMX IYBÊ A±fÊVffdÀÂf¹fûÔ AüSX dUãZ¿fIYûÔ ³fZ ¹fWX AfVfÔIYf þ°ffBÊ WX` dIY ³fûMX¶fÔQe ÀfZ ¨ff»fc dUØf U¿fÊ IYe QcÀfSXe L¸ffWXe ¸fZÔ Afd±fÊIY UÈdð ´fSX ´fid°fIcY»f AÀfSX ´fOÞXZ¦ffÜ ´f³f¦fdPÞX¹ff ³fZ A´f³fe ¶ff°f IYû Af¦fZ ¶fPÞXf°fZ WXb¹fZ IYWXf, kk¶f`ÔIY Jf°fûÔ ¸fZÔ þ¸ff SXfdVf ¶fPÞX³fZ IZY Àff±f WXe dUØfe¹f ¸f²¹fÀ±f°ff ¶fPÞXe WX`Ü BÀfIYf ¸f°f»f¶f ¹fWX WX` dIY dþÀf ´fcÔþe IYû A¶f °fIY d³fþe °füSX ´fSX d³fUZVf dIY¹ff þf°ff SXWXf WX` CXÀfZ A¶f dUØfe¹f ÀfÔÀ±ff³fûÔ IZY þdSX¹fZ d³fUZVf dIY¹ff þf¹fZ¦ffÜ BÀfIYf A±fʽ¹fUÀ±ff ´fSX A¨Lf ´fi·ffU ´fOÞXZ¦ffÜ þ`ÀfZ þ`ÀfZ WX¸f dOXdþMX»f »fZ³fQZ³f IYe °fSXRY ¶fPÞXZÔ¦fZ WX¸ffSXe »fZ³fQZ³f IYe Ãf¸f°ff ¶fPÞXZ¦feÜ ¹fWX ·fe ÀfIYfSXf°¸fIY WXû¦ffÜkk dRY¨f SXZdMXÔ¦f ³fZ IY»f WXe ·ffSX°f IYe ÀfIY»f §fSXZ»fc CX°´ffQ (þeOXe´fe) UÈdð IZY A³fb¸ff³f IYû 7.4 ´fid°fVf°f ÀfZ §fMXfIYSX 6.9 ´fid°fVf°f IYSX dQ¹ffÜ EþZÔÀfe ³fZ IYWXf

³fûMX¶fÔQe IZY ¶ffQ Afd±fÊIY ¦fd°fdUd²f¹fûÔ ¸fZÔ AÀ±ffBÊ øY´f ÀfZ ¶ff²ff CX°´f³³f WXbBÊ WX`Ü ³fûMX¶fÔQe IZY ¶ffQ Afd±fÊIY UÈdð IYû »fZIYSX A±fÊVffdÀÂf¹fûÔ AüSX SXZdMXÔ¦f EþZÔdÀf¹fûÔ õfSXf d¨fÔ°ff ½¹föY dIY¹fZ þf³fZ ´fSX ´f³f¦fdPÞX¹ff ³fZ IYWXf, ‘‘WXSX IYûBÊ A´f³fZ dU¨ffSX ½¹föY IYSX SXWXf WX`Ü ¹fWX QZJ³fZ IYe ¶ff°f WX` dIY Af¦fZ ¢¹ff WXû°ff WX`Ü E¨fOXeERYÀfe ¶f`ÔIY IZY AfdQ°¹f ´fbSXe ³fZ IYWXf WX` dIY BÀf ¶ffSXZ ¸fZÔ (þeOXe´fe UÈdð ´fSX ³fûMX¶fÔQe IYf ´fi·ffU) ¶fPÞXf ¨fPÞXfIYSX ¶f°ff¹ff þf SXWXf WX`Üll ³fûMX¶fÔQe IYû »fZIYSX dU´fÃfe Q»fûÔ IZY dUSXû²f IZY IYfSX¯f d´fL»fZ IYBÊ dQ³fûÔ ÀfZ ÀfÔÀfQ IZY Qû³fûÔ ÀfQ³fûÔ ¸fZÔ IYf¸fIYfþ ¶ffd²f°f WX`Ü dU´fÃfe Q»f BÀf ¸fbïZ ´fSX Qû³fûÔ ÀfQ³fûÔ ¸fZÔ »f¦ff°ffSX WXÔ¦ff¸ff IYSX IYf¹fÊUfWXe ³fWXeÔ ¨f»f³fZ QZ SXWXZ WX`ÔÜ dSXþUÊ ¶f`ÔIY IZY ³fIYQ AfSXdÃf°f A³fb´ff°f (ÀfeAfSXAfSX) IYû AÀ±ffBÊ øY´f ÀfZ ¶fPÞXf³fZ IZY ¸fbïZ ´fSX ´f³f¦fdPÞX¹ff ³fZ IYWXf, kk¹fWX dSXþUÊ ¶f`ÔIY IZY Ad²fIYfSX ÃfZÂf IYf ¸fbïf WX`Ü ¶f`ÔdIÔY¦f ´fi¯ff»fe ¸fZÔ þ¶f IYfRYe ³fIYQe Af þf°fe WX` °fû dSXþUÊ ¶f`ÔIY BÀf °fSXWX IZY CX´ff¹f IYSX°ff WX`Üll CX³WXûÔ³fZ Af¦fZ IYWXf, kkSXZ´fû QSX (dþÀf ´fSX dSXþUÊ ¶f`ÔIY QcÀfSXZ ¶f`ÔIYûÔ IYû RYüSXe þøYSX°f IZY d»f¹fZ ³fIYQe CX´f»f¶²f IYSXf°ff WX`) AüSX ¶f`ÔdIÔY¦f °fÔÂf ¸fZÔ °fSX»f°ff EIY QcÀfSXZ IZY A³fbøY´f WXû³fe ¨ffdWX¹fZÜ ¶f`ÔdIÔY¦f °fÔÂf ¸fZÔ IYSXe¶f 8 »ffJ IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ Af¹fZ WX`ÔÜ A³¹f CX´ff¹f ¸füdQiIY dÀ±fSXeIYSX¯f ¹fûþ³ff IZY þdSX¹fZ dIY¹fZ ¦f¹fZÜ »fZdIY³f BÀf¸fZÔ AüSX Àf¸f¹f »f¦f°ffÜll

SXfþZ³Qi ³fZ k¸fZIYSX AfgRY UfMXSX WXeMXÀfÊl IZY ÀfeBÊAû IZY °füSX ´fSX ¨ffSX Àff»f IYf IYf¹fÊIYf»f IYfRYe ÀfdIiY¹f SXWXf WX`, ¸fb³ffRYf Qû¦fb³ff WXbAf AüSX CXÀfIYf VfZ¹fSX ¸fc»¹f °fe³f ¦fb¯ff ¶fPÞXf WX`Ü ´fbSXe IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ E¨fOXeERYÀfe ¶f`ÔIY d´fL»fZ Qû QVfIY ¸fZÔ ¨ffSX IYSXûOÞX OXf»fSX ÀfZ ¶fPÞX°ff WXbAf Afþ ·ffSX°f IYf 5.6 ASX¶f OXf»fSX IYfSXû¶ffSX IYSX³fZ Uf»ff ¶fOÞXf ¶f`ÔIY WX`Ü ´fdÂfIYf IZY 50 ½¹ffUÀffd¹f¹fûÔ IYe Àfc¨fe ¸fZÔ Af¸fZþ³f IZY ÀfeBÊAû þZRY ¶fZþûÀf, QcÀfSXZ, A»RYf¶fZMX ÀfeBÊAû »f`SXe ´fZþ, ¨fü±fZ, A»fe¶ff¶ff IZY IYf¹fÊIYfSXe ¨fZ¹fSX¸f`³f þ`IY ¸ff, QÀfUZÔ, E´´f»f ÀfeBÊAû dMX¸f IbYIY, 11UZÔ, CX¶fSX ÀfeBÊAû MÑfdUÀf IYf»ffd³fIY 15UZÔ AüSX ÀMXfSX¶f¢Àf ÀfeBÊAû WXfgUOXÊ Vfb»þ 29UZÔ À±ff³f ´fSX SXWXZÜ

¶ffþfSX ¸fZÔ °fZþe ¶fSXIYSXfSX, ÀfZÔÀfZ¢Àf 259 AÔIY AüSX ¨fPÞXf

¸fbÔ¶fBÊÜ ¶ffþfSX ¸fZÔ »f¦ff°ffSX ¨fü±fZ dQ³f °fZþe SXWXeÜ ¶fÔ¶fBÊ VfZ¹fSX ¶ffþfSX IYf ÀfZÔÀfZ¢Àf 259 AÔIY ¶fPÞXIYSX Qû Àf~fWX IZY CX¨¨f À°fSX 26,652 ´fSX ¶fÔQ WXbAfÜ ÀfIYfSXf°¸fIY U`dV½fIY øYJ IZY ¶fe¨f §fSXZ»fc ÀfÔÀ±ff¦f°f d³fUZVfIYûÔ IZY ´fcÔþe ´fiUfWX ÀfZ ¶ffþfSX ¸fZÔ °fZþe SXWXeÜ ³fZVf³f»f ÀMXfIY E¢Àf¨fZÔþ IYf d³fµMXe ·fe 8,200 AÔIY IZY DY´fSX ¶fÔQ WXbAfÜ ÀfZÔÀfZ¢Àf 26,441.02 AÔIY ´fSX Jb»ff AüSX EIY Àf¸f¹f 26,680.55 AÔIY IZY CX¨¨f À°fSX ´fSX ´fWXbÔ¨f ¦f¹ffÜ AÔ°f ¸fZÔ ¹fWX d´fL»fZ dQ³f IZY ¶fÔQ IZY ¸fbIYf¶f»fZ 258.80 AÔIY ¹ff 0.98 ´fid°fVf°f ¶fPÞXIYSX 26,652.81 AÔIY ´fSX ¶fÔQ WXbAfÜ ÀfZÔÀfZ¢Àf IYf 11 ³fUÔ¶fSX IZY ¶ffQ ¹fWX CX¨¨f À°fSX WX`Ü CXÀf Àf¸f¹f ¹fWX 26,818.82 AÔIY ´fSX ¶fÔQ WXbAfÜ d´fL»fZ °fe³f ÀfÂfûÔ ¸fZÔ ÀfZÔÀfZ¢Àf 533.84 AÔIY ¨fPÞX ¨fbIYf WX`Ü ´f¨ffÀf VfZ¹fSXûÔ Uf»ff E³fEÀfBÊ d³fµMXe ·fe 82.35 AÔIY 1.01 ´fid°fVf°f ¶fPÞXIYSX 8,224.50 AÔIY ´fSX ¶fÔQ WXbAfÜ IYfSXû¶ffSX IZY QüSXf³f ¹fWX 8,234.25 ÀfZ 8,139.25 AÔIY IZY Qf¹fSXZ ¸fZÔ SXWXfÜ

³fBÊ dQ»»feÜ ÀfüSX DYþfÊ IYe Vfb»IY QSX §fMXIYSX 3 ÷Y´f¹fZ ´fid°f ¹fcd³fMX IZY A¶f °fIY IZY dSXIYfOXÊ d³f¸³f À°fSX °fIY ¨f»fe ¦fBÊ WX`Ü Àfû»fSX E³fþeÊ IYfSX´fûSXZVf³f AfgRY BÔdOX¹ff õfSXf Af¸fÔdÂf°f d³fdUQfAûÔ ¸fZÔ BÀf QSX ´fSX Af´fcd°fÊ IYe ¶fû»fe E¸f´»fÀf E³fþeÊ Àfû»¹fcVfÔÀf ÀfZ d¸f»fe WX`Ü E¸f´»fÀf E³fþeÊ Àfû»¹fcVfÔÀf ³fZ Afþ EIY UöY½¹f ¸fZÔ IYWXf dIY CXÀf³fZ L°fûÔ ´fSX À±ffd´f°f ÀfüSX DYþfÊ ÀfÔ¹fÔÂf IZY d»f¹fZ A¶f °fIY IYe Àf¶fÀfZ ÀfÀ°fe d¶fþ»fe CX´f»f¶²f IYSXf³fZ IYe ¶fû»fe »f¦ff¹fe WX`Ü E¸f´»fÀf E³fþeÊ Àfû»¹fcVfÔÀf IZY Ab³fÀffSX CXÀfZ 10 SXfª¹fûÔ ¸fZÔ 14.5 ¸fZ¦ffUfMX IZY ÀfüSX DYþfÊ ÀfÔ¹fÔÂfûÔ IZY A³fb¶fÔ²f d¸f»fZ WX`ÔÜ B³f¸fZÔ °fe³f SXfª¹fûÔ ¸fZÔ dSXIYfOXÊ °fe³f ÷Y´f¹fZ ´fid°f ¹fcd³fMX ´fSX ÀfüSX DYþfÊ QZ³fZ IYe ´fZVfIYVf IYe ¦f¹fe WX`Ü ¶ffIYe SXfª¹fûÔ ¸fZÔ ¹fWX QSX 5.3 ÀfZ 6.2 ÷Y´f¹fZ ´fid°f ¹fcd³fMX IZY Qf¹fSXZ ¸fZÔ WX`Ü ¹fZ QSXZÔ 25 Àff»f IZY d»f¹fZ °f¹f IYe ¦fBÊ WX`ÔÜll UöY½¹f IZY A³fbÀffSX E¸f´»fÀf ³fZ ¹fWX ¶fû»fe L°f ´fSX »f¦f³fZ Uf»fZ d¦fiOX ÀfZ þbOÞXe 500 ¸fZ¦ffUfMX IYe ÀfüSX DYþfÊ ´fdSX¹fûþ³ff IZY °fWX°f WXfdÀf»f IYe WX`Ü ¶fû»fe IZY °fWX°f CXØfSXfJÔOX, dWX¸ff¨f»f ´fiQZVf AüSX ´fbçb¨fZSXe IYû 3 ÷Y´f¹fZ ´fid°f ¹fcd³fMX IYe QSX ´fSX ¹fWX d¶fþ»fe CX´f»f¶²f WXû¦fe þ¶fdIY IY³ffÊMXIY, ¸f²¹f ´fiQZVf AüSX ¸fWXfSXf¿MÑX þ`ÀfZ SXfª¹fûÔ IYû 5.56 ÷Y´f¹fZ ´fid°f ¹fcd³fMX, SXfþÀ±ff³f IYû 5.38 ÷Y´f¹fZ ¹fcd³fMX, WXdSX¹ff¯ff IYû 5.76 ÷Y´f¹fZ AüSX ´fÔþf¶f IYû 6.20 ÷Y´f¹fZ ´fid°f ¹fcd³fMX IYe QSX ´fSX d¶fþ»fe CX´f»f¶²f IYSXfBÊ þf¹fZ¦feÜ

JeÔ¨f°ff³f IYf AÀfSX MXfMXf IÔY´fd³f¹fûÔ IYe SXZdMXÔ¦f ´fSX ³fWXeÔ: ¸fcOXeþ

³fBÊ dQ»»feÜ ¸fcOXeþ B³fUZÀMXÀfÊ ÀfdUÊÀf ³fZ IYWXf dIY MXfMXf Àf¸fcWX ¸fZÔ d³fQZVfIY-¸fÔOX»f IZY AÔQSX IYe JeÔ¨f°ff³f IZY ¶ffUþcQ Àf¸fcWX IYe IÔY´fd³f¹fûÔ IZY IYf¸fIYfþ ´fSX IYûBÊ AÀfSX ´fOÞX³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff ³fWXeÔ WX`, ´fSX SXZdMXÔ¦f IÔY´f³fe ³fZ Àf°fIYÊ dIY¹ff WX` dIY Àf¸fcWX IYe SX¯f³fed°f ¹ff dRYSX Àf¸fcWX IYe WXûd»OXÔ¦f IÔY´f³fe MXfMXf ÀfÔÀf IYe °fSXRY ÀfZ IYfSXû¶ffSXe IÔY´fd³f¹fûÔ IZY Àf¸f±fʳf ¸fZÔ ¶fQ»ffU ÀfZ CX³fIYe SXZdMXÔ¦f ´fSX Q¶ffU ¶fPÞX ÀfIY°ff WX`Ü ¸fcOXeþ ³fZ IYWXf WX` dIY Àf¸fcWX ¸fZÔ d³fQZVfIY ¸fÔOX»f IZY À°fSX ´fSX þfSXe RZYSX¶fQ»f IZY ¶ffUþcQ MXfMXf Àf¸fcWX IYe ¨ffSX IÔY´fd³f¹fûÔ IYe SXZdMXÔ¦f IYû ¸fb£¹f WXûd»OXÔ¦f IÔY´f³fe MXfMXf ÀfÔÀf IZY Àf¸f±fʳf IYf »ff·f d¸f»f°ff SXWXZ¦ffÜ ¸fcOXeþ IZY CX´ff²¹fÃf AüSX UdSXâ dUãZ¿fIY IYüÀ°fb·f ¨fü¶f»f ³fZ IYWXf, kkWX¸f CX¸¸feQ IYSX°fZ WX`Ô dIY Àf¸fcWX ¸fZÔ d³fQZVfIY ¸fÔOX»f IZY À°fSX ´fSX þfSXe RZYSX ¶fQ»f IZY ¶ffUþcQ þøYSX°f ´fOÞX³fZ ´fSX MXfMXf ÀfÔÀf A´f³fe ´fi¸fbJ ÀfÔ¨ff»f³f IÔY´fd³f¹fûÔ IYû Àf¸f±fʳf QZ³ff þfSXe SXJZ¦ffÜ Àf¸fcWX IYe IÔY´fd³f¹fûÔ ¸fZÔ CXÀfIYe ½¹ff´fIY ³fIYQ WXûd»OXÔ¦f AüSX CXÀfIYe Àfc¨fe¶fð Bd¢½fMXe d³fUZVf IZY CX»»fZJ³fe¹f ¸fc»f¹f IYû QZJ°fZ WXb¹fZ MXfMXf ÀfÔÀf ¹fWX IYSX°ff SXWXZ¦ffÜll BÀf d»fWXfþ ÀfZ MXfMXf Àf¸fcWX IYe ¨ffSX IÔY´fd³f¹fûÔ- MXfMXf ¸fûMXÀfÊ, MXfMXf IZYd¸fIY»Àf, MXfMXf ÀMXe»f AüSX MXfMXf ´ffgUSX IYe SXZdMXÔ¦f »f¦ff°ffSX EIY ´ff¹fQf³f DY´fSX ¶f³fe SXWXZ¦feÜ ¸fcOXeþ IYf ¹fWX AfIY»f³f BÀf ¶ff°f ´fSX Af²ffdSX°f WX` dIY þøYSX°f ´fOÞX³fZ ´fSX IÔY´fd³f¹fûÔ IYû MXfMXf ÀfÔÀf ÀfZ Àf¸f±fʳf d¸f»f°ff SXWXZ¦ffÜ þWXfÔ °fIY Àf¸fcWX IYe A¦fi¯fe IÔY´f³fe MXfMXf IÔYÀf»MXZÔÀfe ÀfdUÊdÀfþ IYe SXZdMXÔ¦f IYf ÀfUf»f WX`, IÔY´f³fe IYe AfÔ°fdSXIY ÀffJ ¸fþ¶fc°fe CXÀfIYe SXZdMXÔ¦f ¸fZÔ Óf»fIY°fe SXWXZ¦feÜ ¸fcOXeþ IZY dU¨ffSX ¸fZÔ, kk³fZ°fÈ°U ¸fZÔ ¶fQ»ffU IZY ¶ffUþcQ MXfMXf IYe SXZdMXÔ¦f Uf»fe Àfc¨fe¶fð IÔY´fd³f¹fûÔ IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ IYf¸fIYfþ ¹f±ffU°f ¨f»f°ff SXWXZ¦ffÜll


Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

01 dQÀfÔ¶fSX 2016

9

,Vk U;wt

¶fe¸ffSXe IZY ¨f»f°fZ ¸ffÀfc¸f IYe ¸fü°f EMXfÜ ³fûMX¶fÔQe IZY IYfSX¯f B»ffþ ³f IYSXf dQ³fûÔ ÀfZ ¦f»»ff ¸fÔOXe ¸fZÔ WXOÞX°ff»f ¨f»f d³fIYf»f³fZ Àfû¸fUfSX IYû ¦fif¸fe¯f ¶f`ÔIY IYe À±ff³fe¹f VffJf ´fWXbÔ¨fZÜ þWXfÔ IYBÊ §fÔMXZ »ffB³f ¸fZÔ »f¦f³fZ IZY ¶ffQ ·fe ´f`ÀfZ ³fWXeÔ d¸f»fZÜ ¸fÔ¦f»fUfSX IYû ·fe ´f`Àff d³fIYf»f³fZ ¶f`ÔIY ¦fE »fZdIY³f ·fb¦f°ff³f ³fWXeÔ d¸f»f ÀfIYfÜ EZÀfZ ¸fZÔ ¶fZMXZ IYû ÀfSXIYfSXe AÀ´f°ff»f IYe WXe QUf IYSXf°fZ SXWXZÜ ¶fb²fUfSX IYû Àfb¶fWX ¸ffÀfc¸f ³fZ Q¸f °fûOÞX dQ¹ffÜ ¶fQ³f dÀfÔWX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¶fZMXZ IYû d³f¸fûd³f¹ff IYe dVfIYf¹f°f ¶f°ffBÊ ¦fBÊ ±feÜ ¸ffÀfc¸f IYe ¸fü°f ÀfZ ¦ffÔU ¸fZÔ A³¹f »fû¦fûÔ ¸fZÔ ·fe AfIiYûVf QZJf ¦f¹ffÜ ´ff³fZ ÀfZ EIY ¸ffÀfc¸f IYe ¸fü°f WXû ¦fBÊÜ ¶f¨¨fZ SXWXe WX`, dþÀfÀfZ UWX ¸fþQcSXe ·fe ³fWXeÔ ¸ffÀfc¸f IYe ¸fü°f IYe WXû¦fe IZY d´f°ff IYf AfSXû´f WX` dIY Qû dQ³f ¶fZÔIY IYSX ´ff SXWXZÜ ¶fQ³f dÀfÔWX IZY ¸fb°ffd¶fIY §fSX þfÔ¨f IYe »ffB³f ¸fZÔ »f¦f³fZ IZY ¶ffQ ·fe CXÀfZ ´f`ÀfZ J¨fÊ ¨f»ff³ff ·ffSXe ´fOÞX SXWXf ±ffÜ BÀfe ³fWXeÔ d¸f»f ÀfIZY, dþÀfIZY IYfSX¯f UWX ¶fe¨f ¶fZMXZ IYe °f¶fe¹f°f d¶f¦fOÞX ¦fBÊÜ CXÀfZ OXeE¸f IZY dUdþ¹fZÔQi ´ffÔdOX¹f³f ³fZ ´f¶fÀfSXf ¸fZÔ ¸ffÀfc¸f IYf CXd¨f°f B»ffþ ³fWXeÔ IYSXf ÀfIZY »fZIYSX ÀfSXIYfSXe d¨fdIY°Àff»f¹f ¦fEÜ UWXfÔ WXbBÊ ¸ffÀfc¸f IYe ¸fü°f IYe þfÔ¨f IYf dþ¸¸ff AüSX CXÀfIYe ¸fü°f WXû ¦fBÊÜ Aû´feOXe ¸fZÔ dQJf¹ff AüSX OXfg¢MXSX IYe EÀfOXeE¸f IYû ÀfüÔ´ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¶fQ³f dÀfÔWX d³fUfÀfe ´f¶fÀfSXf IZY ¶fZMXZ d»fJe QUfEÔ QZ°fZ SXWXZ »fZdIY³f AfSXf¸f d´f°ff AüSX ´fdSXUfSXeþ³fûÔ ³fZ ³fIYQe IYe QZUSXfþ (4) IYe ¶fb²fUfSX IYe Àfb¶fWX ³fWXeÔ d¸f»ffÜ WXf»f°f ª¹ffQf d¶f¦fOÞXe °fû Àf¸fÀ¹ff IYû »fZIYSX ´fiVffÀf³f ÀfZ ÀfÔ´fIYÊ ³fWXeÔ §fSX ´fSX ¸fü°f WXû ¦fBÊÜ ¶fQ³f dÀfÔWX ¦f»»ff ¶fZMXZ IYû ´fifBUZMX d¨fdIY°ÀfIY IYû dQJf³fZ dIY¹ff »fZdIY³f Àfc¨f³ff d¸f»f³fZ IZY ¶ffQ UWX ¸fÔOXe ¸fZÔ ´f»»fZQfSXe IYSX°fZ WX`ÔÜ d´fL»fZ 20 IYf ¸f³f ¶f³ff¹ffÜ BÀfIZY d»fE ´f`ÀfZ ¸ff¸f»fZ IYe þfÔ¨f IYSXf SXWXZ WX`ÔÜ

¶f`ÔIY ¸fZÔ ³fWXeÔ I`YVf, Qc»WXZ IYe ¸ff»ffAûÔ ¸fZÔ ÀfþZ ³fûMX EMXfÜ ³fûMX ¶fÔQe IZY IYfSX¯f ´f`ÀfûÔ IYe dIY»»f°f ÀfZ »fû¦f þcÓf SXWXZ WX`ÔÜ ¶f`ÔIYûÔ ¸fZÔ I`YVf IZY d»fE SXûþf³ff »fû¦fûÔ IYe »fÔ¶fe »ffB³fZÔ »f¦f SXWXe WX`ÔÜ EIY °fSXRY þWXfÔ »fû¦f LûMXe ³fûMXûÔ IZY d»fE ´fSXZVff³f WX`ÔÜ UWXeÔ ´fid°f¶fÔ²f IZY ¶ffQ ·fe ¶ffþfSX ¸fZÔ ³fûMXûÔ IYe ¸ff»ffAûÔ IYe d¶fIiYe þfSXe WX`Ü BÀfIZY A»ffUf 10 IZY ³fE ³fûMXûÔ IYe ¦fçe 1200 ÀfZ 1500 ÷Y´f¹fZ °fIY ¸fZÔ d¶fIY SXWXe WX`Ü BÀf ¸f³f¸ff³fe ´fSX ´fiVffÀf³f IYûBÊ IYfSXÊUfBÊ ³fWXeÔ IYSX SXWXf WX`Ü VffQe ¸fZÔ Qc»WXZ IYû ³fûMXûÔ IYe ¸ff»ff ´fWX³ff³fZ IYf ¨f»f³f WX`Ü Qc»WXZ IYû ¶ffSXf°f ¸fZÔ þf³fZ ÀfZ ´fWX»fZ 10, 50 ¹ff 100 IZY ³fûMXûÔ IYe ¸ff»ff ´fWX³ffBÊ þf°fe WX`Ü WXf»ffÔdIY dSXþUÊ ¶f`ÔIY IZY d³f¹f¸fûÔ IZY ¸fb°ffd¶fIY ·ffSX°fe¹f ¸fbQif IYf ½¹ff´ffSX IYSX³ff ¦f`SXIYf³fc³fe WX`, »fZdIY³f dþ»fZ ¸fZÔ d³f¹f¸fûÔ IYe ²fdªþ¹ffÔ CXOÞXfBÊ þf SXWXe WX`ÔÜ ³fûMX ¶fÔQe IZY ¶ffQ þWXfÔ ¶ffþfSX ¸fZÔ Jb»fZ ÷Y´f¹fûÔ IYe dIY»»f°f WX`, UWXeÔ ³fûMXûÔ IYe ¸ff»ffAûÔ IYe þ¸fIYSX d¶fIiYe WXû SXWXe WX`Ü 10 ÷Y´f¹fZ IZY ³fûMX IYe ¸ff»ff þWXfÔ 1500 ÀfZ 1800 ÷Y´f¹fZ °fIY d¸f»f SXWXe WX`Ü UWXeÔ 50 AüSX 100 IZY ³fûMX IYe ¸ff»ff IYe d¶fIiYe ¸fZÔ ·fe ¸fb³ffRYf IY¸ff¹ff þf SXWXf WX`Ü UWXeÔ Jb»fZ ÷Y´f¹fûÔ IYe ´fcd°fÊ IZY d»fE ·fe »fû¦f B³f ³fûMXûÔ IYe ¸ff»ffAûÔ IYû JSXeQ SXWXZ WX`ÔÜ WXf»ffÔdIY ½¹ff´ffSXe Ad³f»f IbY¸ffSX ¶f°ff°fZ WX`Ô dIY ³fûMX ¶fÔQe IZY ¶ffQ ¸ff»ffAûÔ IYe d¶fIiYe ¸fZÔ d¦fSXfUMX AfBÊ WX`Ü

IbYL ¶f`ÔIYûÔ ¸fZZÔ dÀf¢IYZ, IbYL ¸fZÔ UWX ·fe ³fWXeÔ

EMXfÜ dþ»fZ IYe ¶f`IY VffJfEÔ AüSX EMXeE¸f ¸fZÔ ´f`ÀfZ ³fWXeÔ WX`Ü EÀf¶feAfBÊ AüSX ÀfZÔMÑ»f ¶f`ÔIY IYû LûOÞX IYSX dþ»fZ IYe ª¹ffQf°fSX VffJfAûÔ ÀfZ ¶fb²fUfSX IYû »fû¦f ¸ff¹fcÀf »füMXZÜ JfÀf ¶ff°f ¹fWX WX` dIY A¶f ¶f`ÔIYûÔ ¸fZÔ ´fbSXf³fZ ³fûMX þ¸ff IYSX³fZ ³fWXeÔ, ¶fd»IY ´f`ÀfûÔ IYe d³fIYfÀfe IYe ·feOÞX WX`Ü ÷Y´f¹fZ ³fWXeÔ d¸f»f³fZ ÀfZ A¶f »fû¦fûÔ ¸fZÔ AfIiYûVf ·fe ´f³f´f³fZ »f¦ff WX`Ü Af¸f WXû ¹ff JfÀf WXSX IYûBÊ ³fIYQe ÀfÔIYMX ÀfZ þcÓf SXWXf WX`Ü IZY³fSXf AüSX EÀf¶feAfBÊ IYe VffJfEÔ dÀf¢IYZ ¶ffÔMX SXWXe WX`, »fZdIY³f ¦fifWXIY BÀfZ »fZ³fZ ÀfZ IY°fSXf SXWXZ WX`ÔÜ ¶fb²fUfSX IYû dþ»fZ ¸fZÔ dÀfRYÊ EÀf¶feAfBÊ IYe ¸fZ³f ¶fifÔ¨f IZY EMXeE¸f ÀfZ 100 ÷Y´f¹fZ IZY ³fûMX d³fIY»f°fZ dQJfBÊ dQE, »fZdIY³f ·feOÞX IZY IYfSX¯f »fû¦fûÔ IYû IYBÊ §fÔMXZ »ffB³f ¸fZÔ JOÞXf WXû³ff ´fOÞX SXWXf ±ffÜ Àf¶fÀfZ ª¹ffQf ´fSXZVff³fe UZ ´fdSXUfSX CXNXf SXWXZ WX`Ô dþ³fIZY ´fdSXUfSX ¸fZÔ VffQe IYe °f`¹ffdSX¹ffÔ ¨f»f SXWXeÔ WX`ÔÜ ¶f`ÔOX¶ffþf, WX»fUfBÊ, ¶fÀf, IYfSX, ¦fWX³fZ, IY´fOÞXZ JSXeQ³fZ WX`Ô, »fZdIY³f ¶f`ÔIY IYe »ffB³f ¸fZÔ »f¦f³fZ IZY ¶ffQ Jf»fe WXf±f ¸ffÀfc¸f WXûIYSX §fSX »füMX SXWXZ WX`ÔÜ Af»f¸f ¹fWX WX` dIY þ÷YSX°f »ffJûÔ IYe WX` AüSX Jf°fZ ¸fZÔ ÷Y´f¹fZ ·fe WX`Ô, »fZdIY³f ¶f`ÔIYûÔ ¸fZÔ I`YVf ³fWXeÔ WXû³fZ IZY IYfSX¯f »fû¦f A´f³ff WXe ´f`Àff ³fWXeÔ d³fIYf»f ´ff SXWXZ WX`ÔÜ ¶fb²fUfSX IYû VfWXSX ÀfZ »fZIYSX EMXfÜ ¸ffCXÔMX d»fMÑf þe ÀIcY»f AüSX IY·fe ·fe WXfSX ³fWXeÔ WXû°feÜ þû ¸fZWX³f°f dUþOX¸f ´fd¶»fIY ÀIcY»f A»fe¦fPÞX, dõ°fe¹f ¦fif¸fe¯f ÃfZÂf ¸fZÔ ³fIYQe ÀfÔIYMX IZY IYfSX¯f ·fOÞXfÀf d³fIYf»f°fZ ³fþSX AfEÜ

A»fe¦fPÞX IYe MXe¸f °ffB¢½ffÔOXû ¸fZÔ ¶f³fe ¨f`Ôd´f¹f³f

A¶f dÀf³fZ¸ff §fSXûÔ ¸fZÔ ´fWX»fZ SXf¿MÑX¦ff³f dRYSX WXû¦ff ¸f³fûSXÔþ³f

dOXdÀMÑ¢MX °ffB¢½ffÔOXû EÀfûdÀfEVf³f, A»fe¦fPÞX IYe °fe³f dQUÀfe¹f dõ°fe¹f BÔMXSX ÀIcY»f þû³f»f °ffB¢½ffÔOXû ¨f`Ôd´f¹f³fdVf´f IYf ¶fb²fUfSX IYû Àf¸ff´f³f WXû ¦f¹ffÜ Àf¸ff´f³f Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ dUþZ°ffAûÔ IYû ´fbSXÀIÈY°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ ¶f¨¨fûÔ ³fZ ÀffÔÀIÈYd°fIY IYf¹fÊIiY¸fûÔ IYû ´fiÀ°fb°f dIY¹ffÜ A»fe¦fPÞX IYe MXe¸f ¨f`Ôd´f¹f³f ¶f³feÜ EEÀf´fe WXSXZÔQi ´fi°ff´f ¹ffQU ³fZ IYWXf dIY ¸fZWX³f°f IYSX³fZ Uf»fûÔ IYe

IYSXZ¦ff CXÀfIYf RY»f CXÀfZ þ÷YSX d¸f»fZ¦ffÜ Àfed³f¹fSX UfBÀf ´fiZdÀfOXZÔMX ¹fc´feMXeE BSXRYf³f SXWX¸f A»fe ³fZ IYWXf dIY ¨füÔd´f¹f³fdVf´f ÃfZÂfe¹f À°fSX IYe WX`Ü Ad°fd±f ·fc¿f¯f AfSXEÀfOXe ³fZ IYWXf dIY ¶f¨¨fûÔ IZY ÀfUfÊÔ¦fe¯f dUIYfÀf IZY d»fE JZ»f EUÔ A³¹f dIiY¹ffAûÔ IYû Àfd¸¸fd»f°f IYSX³ff þøYSXe WX`Ü ´fi¶fÔ²fIY Qe´fIY ¦fb~f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY À´f²ffÊ ¸fZÔ IbY»f 24 ÀIcY»fûÔ ³fZ ·ff¦f d»f¹ffÜ ´fi±f¸f À±ff³f ´fSX

À±ff³f ¸ffCXÔMX d»fMÑf þe ÀIcY»f IYfÀf¦fÔþ AüSX °fÈ°fe¹f À±ff³f ´fSX SXZdOX¹fÔMX ÀMXfÀfÊ BÔd¦»fVf ÀIcY»f A»fe¦fPÞX SXWXfÜ dUþZ°ffAûÔ IYû Ad°fd±f¹fûÔ ³fZ MÑfRYe QZIYSX ´fbSXÀIÈY°f dIY¹ffÜ dUôf»f¹f IZY ´fi²ff³ff¨ff¹fÊ AdU¿fZIY ¸fþc¸fQfSX ³fZ Àf·fe IYf Af·ffSX ½¹föY dIY¹ffÜ BÀf QüSXf³f Àf¶f SXdþÀMÑfSX SXfIZYVf ¨fÔQi, ¦fZ¸Àf MXe¨fSX ´fiUe¯f þfQû³f, ·fbU³fZVf Vf¸ffÊ ÀfZIiYZMXSXe, WXSX´fie°f dÀfÔWX AfdQ ¸füþcQ SXWXZÜ

EMXfÜ Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fZ dÀf³fZ¸ff WXf»f ¸fZÔ dRY»¸f dQJf³fZ ÀfZ ´fWX»fZ SXf¿MÑX¦ff³f ¶fþf³fZ AüSX QVfÊIYûÔ IYû BÀfIZY Àf¸¸ff³f ¸fZÔ JOÞXZ WXû³fZ IZY d³fQZÊVf dQE WX`ÔÜ IYûMXÊ IZY R`YÀf»fZ IZY ¶ffQ dþ»fZ IZY »fû¦fûÔ ¸fZÔ JbVfe IYe »fWXSX QüOÞX ¦fBÊÜ UWXeÔ, VfWXSX ¸fZÔ ÀfÔ¨ffd»f°f ªUf»ff MXfIYeþ ´fi¶fÔ²f³f ³fZ SXf¿MÑX¦ff³f ¶fþf³fZ IYe °f`¹ffSXe ·fe VfbøY IYSX Qe WX`Ü Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fZ ¶fb²fUfSX IYû QZVf·fdöY ÀfZ þbOÞXZ ¸ff¸f»fZ ´fSX R`YÀf»ff Àfb³ff¹ffÜ A¶f dÀf³fZ¸ff WXfg»f ¸fZÔ dRY»¸f dQJf³fZ ÀfZ ´fWX»fZ dUÄff´f³f AüSX ÀfSXIYfSX IZY ´fi¨ffSX-´fiÀffSX IYe dRY»¸fZÔ ³fWXeÔ dQJfBÊ þfEÔ¦feÜ ¶fb²fUfSX IYû Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fZ þ³fdWX°f ¹ffd¨fIYf ´fSX Àfb³fUfBÊ IYSX°fZ WXbE dRY»¸f dQJf³fZ ÀfZ ´fWX»fZ SXf¿MÑX¦ff³f ¶fþf³fZ IYf R`YÀf»ff Àfb³ff¹ffÜ AfQZVf ¸fZÔ Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fZ IZYÔQi ÀfSXIYfSX IYû QZVf·fSX IZY dÀf³fZ¸ff§fSXûÔ ¸fZÔ dRY»¸f dQJf³fZ ÀfZ ´fWX»fZ SXf¿MÑX¦ff³f ¶fþf³fZ IYû IYWXf WX`Ü Àff±f WXe QVfÊIY SXf¿MÑX¦ff³f IZY Àf¸¸ff³f ¸fZÔ JOÞXZ WXû³fZ IZY d³fQZÊVf dQE WX`ÔÜ UWXeÔ, ÀIiYe³f ´fSX SXf¿MÑXe¹f ²Uþ ·fe ´fiQdVfÊ°f WXû¦ffÜ IYûMXÊ IZY R`YÀf»fZ IYf »fû¦fûÔ ³fZ ÀUf¦f°f dIY¹ff WX`Ü Af¦fSXf SXûOX dÀ±f°f ªUf»ff MXfIYeþ ´fSX R`YÀf»fZ IYe þf³fIYfSXe IYSX³fZ IYû »fû¦f ´fWXbÔ¨f³fZ »f¦fZÜ ´fi¶fÔ²fIY SXfWXb»f IY´fcSX ³fZ IYWXf dIY Àfb´fie¸f IYûMXÊ IYf R`YÀf»ff ÀfSXfWX³fe¹f WX`Ü dU·ff¦fe¹f AfQZVf AüSX SXf¿MÑX¦ff³f dRY»¸f d¸f»f°fZ WXe dQJf³ff VfbøY dIY¹ff þfE¦ffÜ d³fQZVfûÊÔ IYf AÃfSXVf: ´ff»f³f WXû¦ffÜ Âf¸ffÔ°f ÀfZUf ÀfÔÀ±ff³f ³fZ IYûMXÊ IZY R`YÀf»fZ ´fSX WX¿fÊ þ°ff¹ff WX`Ü dVfU IbY¸ffSX, SXfþZÔQi dÀfÔWX, ³fUe³f IbY¸ffSX, dþ°fZÔQi IbY¸ffSX, ÀfbSXZVf IbY¸ffSX, ¸f³fûþ SXfþ´fc°f, I`Y»ffVf ¶ff¶fc, dU¸f»fZVf IbY¸ffSX ¸füþcQ SXWXZÜ


Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

01 dQÀfÔ¶fSXX 2016

10

¸f³fûþ d°fUfSXe dQ»»fe ·ffþ´ff ³fûMX¶fÔQe IZY ¸fbïZ ´fSX ³fe°feVf ÀfZ A»f¦f øYJ A²¹fÃf, d¶fWXfSX ¸fZÔ d³f°¹ff³fÔQ ³fBÊ dQ»»feÜ ·ffþ´ff ÀffÔÀfQ ¸f³fûþ d°fUfSXe IYû ´ffMXeÊ A²¹fÃf Ad¸f°f VffWX ³fZ dQ»»fe BIYfBÊ IYf A²¹fÃf d³f¹fböY IYSX dQ¹ff AüSX d³f°¹ff³fÔQ SXf¹f d¶fWXfSX BIYfBÊ IZY A²¹fÃf ¶f³ffE ¦fE WX`ÔÜ d°fUfSXe ³fZ Àf°feVf CX´ff²¹ff¹f IYe þ¦fWX »fe WX` AüSX SXf¹f ³fZ ¸fÔ¦f»f ´ffÔOXZ IYe þ¦fWX »fe WX`Ü ´fcUÊ A²¹fÃfûÔ IYf IYf¹fÊIYf»f ¶fWXb°f ´fWX»fZ WXe Àf¸ff~ WXû ¨fbIYf ±ff AüSX ¶fe°fZ IYBÊ ¸fWXe³fûÔ ÀfZ ³fBÊ d³f¹fbdöY¹ffÔ »fÔd¶f°f ±feÔÜ SXf¹f, ¹ffQU Àf¸fbQf¹f ÀfZ Af°fZ WX`ÔÜ ¹fWX UWXe Àf¸fbQf¹f WX` dþÀf ´fSX SXfþQ ´fi¸fbJ »ff»fc ´fiÀffQ ¹ffQU IYe A¨Le ´fIYOÞX WX`Ü CX³fIYe d³f¹fbdöY IYû ÀfU¯fûÊÔ ÀfZ B°fSX Àf¸fbQf¹fûÔ IZY ¶fe¨f ´f`NX ¶f³ff³fZ IZY ·ffþ´ff IZY ´fi¹ffÀf IZY °füSX ´fSX QZJf þf SXWXf WX`Ü JfÀf°füSX ´fSX BÀfZ þfd°f¹fûÔ IZY ´fid°f ÀfÔUZQ³fVfe»f SXfª¹f ¸fZÔ A³¹f d´fLOÞXf U¦fÊ IYû »fb·ff³fZ IYe IYûdVfVf ¸ff³ff þf

³fWXeÔ: VfSXQ ¹ffQU

ÀfIY°ff WX` þWXfÔ d´fL»fZ dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU ¸fZÔ ·ffþ´ff IYû þQ¹fc AüSX SXfþQ IZY ¦fNXþûOÞX ³fZ IYSXfSXe dVfIYÀ°f Qe ±feÜ CX²fSX, dQ»»fe IYe ÀfØff ÀfZ d´fL»fZ 1617 U¿fûÊÔ ÀfZ ¶ffWXSX ¨f»f SXWXe ·ffþ´ff ¸fZÔ UdSXâ ³fZ°ffAûÔ IYû QSXdIY³ffSX IYSX ¸f³fûþ d°fUfSXe IZY øY´f ¸fZÔ ³f¹fZ ¨fZWXSXZ IYû Af¦fZ dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü UWX d³fU°fʸff³f A²¹fÃf Àf°feVf CX ´ ff²¹ff¹f ÀfZ IYf¹fÊ · ffSX

ÀfÔ·ff»fZÔ¦fZÜ d°fUfSXe 2014 IZY »fûIYÀf·ff ¨fb³ffUûÔ ÀfZ ´fWX»fZ ·ffþ´ff ¸fZÔ Vffd¸f»f WXbE ±fZ AüSX U°fʸff³f ¸fZÔ CXØfSX ´fcUeÊ dQ»»fe ÀfZ ÀffÔÀfQ WX`ÔÜ CX³fIZY d»fE A¦f»fZ U¿fÊ WXû³fZ Uf»fZ dQ»»fe ³f¦fSX d³f¦f¸f ¨fb³ffUûÔ ¸fZÔ ´ffMXeÊ IYû þe°f dQ»ff³ff ¨fb³fü°fe´fc¯fÊ WXû¦ff ¢¹fûÔdIY ´ffMXeÊ »f¦ff°ffSX Qû ¶ffSX ÀfZ d³f¦f¸f IYe ÀfØff ¸fZÔ WX` AüSX CXÀfZ Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ ÀfZ IYOÞXe ¨fb³fü°fe d¸f»f SXWXe WX`Ü

³fBÊ dQ»»feÜ ³fûMX¶fÔQe IZY ¸fbïZ ´ffMXeÊ ´fi¸fbJ ³fe°feVf IbY¸ffSX IZY Àff±f ¸f°f·fZQ IYe J¶fSXûÔ IZY ¶fe¨f þQ¹fc IZY UdSXâ ³fZ°ff VfSXQ ¹ffQU ³fZ þûSX dQ¹ff dIY BÀf ¸fbïZ ´fSX WX¸ffSXZ øYJ A»f¦f A»f¦f ³fWXeÔ WX`Ô AüSX SXØfe ·fSX ·fe AÀfWX¸fd°f ³fWXeÔ WX`Ü VfSXQ ¹ffQU ³fZ ÀfÔÀfQ ·fU³f ´fdSXÀfSX ¸fZÔ ÀfÔUfQQf°ffAûÔ ÀfZ IYWXf dIY CX³WXûÔ³fZ 500 ÷Y´fE AüSX 1000 ÷Y´fE IZY ³fûMXûÔ IYû A¸ff³¹f IYSX³fZ IZY d³f¯fʹf IYf dUSXû²f ³fWXeÔ dIY¹ff ±ff ¶fd»IY ³fIYQe IYe IY¸fe IYe ¸ffSX ÓfZ»f SXWXZ ¦fSXe¶fûÔ IYe ´fSXZVff³fe ´fSX d¨fÔ°ff ½¹föY IYe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf, kkWX¸ffSXe ´ffMXeÊ ¸fZÔ BÀf ¸fbïZ ´fSX SXØfe ·fSX ¸f°f·fZQ ³fWXeÔ WX`Ü ¸f`Ô³fZ ³fûMX¶fÔQe IYû Uf´fÀf »fZ³fZ IYe ¸ffÔ¦f ³fWXeÔ IYe WX`Ü AüSX ³fe°feVfþe ¢¹ff IYWX SXWXZ WX`Ô.. UZ IYWX SXWXZ WX`Ô dIY ³fûMX¶fÔQe ÀUf¦f°f ¹fû¦¹f IYQ¸f WX`Ü ¸f`Ô³fZ IY¶f IYWXf dIY BÀf IYQ¸f IYû Uf´fÀf d»f¹ff þfEÜll VfSXQ ³fZ Af›¹fÊ þ°ff¹ff dIY A¦fSX UZ dIYÀff³fûÔ, IÈYd¿f ¸fþQcSXûÔ AüSX IYf¸f¦ffSXûÔ IYû BÀfIZY IYfSX¯f ´fZVf Af SXWXe ´fSXZVffd³f¹fûÔ IZY dU¿f¹f IYû CXNXf°fZ WX`Ô °fû IYWXf þf°ff WX` dIY ´ffMXeÊ ¸fZÔ ¸f°f·fZQ WX`Ü EIY A³¹f ÀfUf»f IZY þUf¶f ¸fZÔ VfSXQ ¹ffQU ³fZ IYWXf dIY dU´fÃf ¨ffWX°ff WX` dIY ÀfQ³f ¨f»fZ AüSX ÀfSXIYfSX IYû CXÀfIYe ¸ffÔ¦f (´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZ³Qi ¸fûQe IZY ÀfQ³f ¸fZÔ ¸füþcQ SXWX³fZ) ´fSX dU¨ffSX IYSX³ff ¨ffdWXEÜ CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY VfSXQ ¹ffQU ³fZ °fȯf¸fc»f IYfÔ¦fiZÀf IYe AûSX ÀfZ Af¹fûdþ°f dUSXû²f ´fiQVfʳf ¸fZÔ dWXÀÀff d»f¹ff ±ffÜ

dÀf³fZ¸ff§fSXûÔ ¸fZÔ dRY»¸f ÀfZ ´fWX»fZ »fû¦f AÔ ¦ fQf³f IZ Y d»fE ¶fþZ SXf¿MÑX¦ff³f: Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fBÊ dQ»»feÜ CX¨¨f°f¸f ³¹ff¹ff»f¹f ³fZ d³fQZÊVf dQ¹ff dIY QZVf·fSX IZY dÀf³fZ¸ff§fSXûÔ ¸fZÔ dRY»¸f ´fifSXÔ·f WXû³fZ ÀfZ ´fWX»fZ SXf¿MÑX¦ff³f ¶fþf¹ff þfE AüSX »fû¦f JOÞXZ WXûIYSX CXÀfIZY ´fid°f Àf¸¸ff³f QVffEÊÔÜ ³¹ff¹ff»f¹f ³fZ IYWXf dIY þ¶f SXf¿MÑX¦ff³f ¶fþf¹ff þf SXWXf WXû °f¶f d±f¹fZMXSX IZY ´fQZÊ ´fSX SXf¿MÑXe¹f ²Uþ dQJf¹ff þfEÜ ³¹ff¹ff¸fcd°fÊ Qe´fIY d¸fßff AüSX Ad¸f°ffU SXfg¹f IYe ´feNX ³fZ IYWXf dIY ¹fWX QZVf IZY WXSX ³ff¦fdSXIY IYf IY°fʽ¹f WX` dIY UWX SXf¿MÑX¦ff³f AüSX SXf¿MÑXe¹f ²Uþ IZY ´fid°f Àf¸¸ff³f QVffÊEÜ ´feNX ³fZ IYWXf, kk»fû¦fûÔ IYû ¹fWX ¸fWXÀfcÀf WXû³ff ¨ffdWXE dIY ¹fWX ¸fZSXf QZVf AüSX ¸fZSXe ¸ff°fÈ·fcd¸f WX`Üll ´feNX ³fZ IZYÔQi IYû d³fQZÊVf dQ¹ff dIY BÀf AfQZVf IYû WXµ°fZ ·fSX ¸fZÔ »ff¦fc dIY¹ff þfE AüSX BÀf ¶ffSXZ ¸fZÔ ´fi¸fbJ Àfd¨fUûÔ IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ Àf·fe SXfª¹fûÔ AüSX IZYÔQi VffdÀf°f ´fiQZVfûÔ IYû Àfcd¨f°f dIY¹ff þfEÜ ´feNX ³fZ IYWXf, kkSXf¿MÑX¦ff³f IZY d»fE þû d³f¹f¸f WX` CXÀfIZY ¸fc»f ¸fZÔ SXf¿MÑXe¹f ´fWX¨ff³f, AJÔOX°ff AüSX ÀfÔU`²ffd³fIY SXf¿MÑX·fdöY WX`Üll CX¨¨f°f¸f ³¹ff¹ff»f¹f IYe ´feNX ³fZ IYWXf dIY IYûBÊ ·fe ½¹fdöY SXf¿MÑX¦ff³f ¶fþf³fZ IZY EUþ ¸fZÔ ½¹ffUÀffd¹fIY »ff·f ³fWXeÔ »fZ AüSX BÀfIYf ³ffMXIYe¹f °füSX ´fSX ´fi¹fû¦f ·fe ³fWXeÔ dIY¹ff þfEÜ Vfe¿fÊ AQf»f°f ³fZ IYWXf dIY

°f`¹ffSX, ÀfbdU²ffAûÔ ¸fZÔ Àfb²ffSX WXû: ³fçf

AUfÔdL°f UÀ°fbAûÔ ´fSX SXf¿MÑX¦ff³f ³ff °fû ¸fbdQi°f dIY¹ff þfE AüSX ³ff WXe dIYÀfe ·fe øY´f ¸fZÔ BÀfZ CX³f ´fSX QVff¹ffÊ þfEÜ ³¹ff¹ff»f¹f ³fZ dUd·f³³f IYf¹fÊIiY¸fûÔ ¸fZÔ SXf¿MÑX¦ff³f ¶fþf³fZ AüSX BÀfIZY ÀfÔdÃf~ ´fiføY´f IYû IYWXeÔ ·fe ¶fþfE þf³fZ ´fSX ·fe ´ff¶fÔQe »f¦ff Qe WX`Ü ³¹ff¹ff»f¹f ³fZ d³fQZÊVf dQ¹ff dIY BÀf AfQZVf IYû B»fZ¢MÑfgd³fIY AüSX d´fiÔMX ¸fedOX¹ff ¸fZÔ ´fi¨ffdSX°f dIY¹ff þfE AüSX BÀfIYf ´fcSXe °fSXWX ÀfZ ´ff»f³f dIY¹ff þfEÜ ´feNX ³fZ IYWXf, kkA¶f Àf¸f¹f Af ¦f¹ff WX` dIY »fû¦f ¹fWX ¸fWXÀfcÀf IYSXZÔ dIY UZ EIY SXf¿MÑX ¸fZÔ SXWX°fZ WX`Ôll AüSX kk¹fWXfÔ °fIY dIY VffÀÂfûÔ ¸fZÔ ·fe

SXf¿MÑXUfQ IYû ÀUeIYfSX dIY¹ff ¦f¹ff WX`Üll V¹ff¸f ³ffSXf¹f¯f ¨füIYÀfe ³fZ þ³fdWX°f ¹ffd¨fIYf Qf¹fSX IYSX ³¹ff¹ff»f¹f ÀfZ ¹fWX d³fQZÊVf QZ³fZ IYf A³fbSXû²f dIY¹ff ¦f¹ff ±ff dIY SXf¿MÑX¦ff³f IYû QZVf·fSX IZY dÀf³fZ¸ff WXfg»fûÔ ¸fZÔ dRY»¸f ´fifSXÔ·f WXû³fZ ÀfZ ´fWX»fZ ¶fþf¹ff þfE AüSX BÀfZ ¶fþfE þf³fZ AüSX Afd²fIYfdSXIY IYf¹fÊIiY¸fûÔ ¸fZÔ þWXfÔ ÀfÔU`²ffd³fIY ´fQûÔ ´fSX AfÀfe³f Vfd£Àf¹f°fZÔ ¸füþcQ WXûÔ, UWXfÔ BÀfIZY ¦ff¹f³f IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ¶ffIYf¹fQf d³f¹f¸f ¶f³ffE þfEÔÜ Vfe¿fÊ AQf»f°f ³fZ d´fL»fZ ¸fWXe³fZ IZYÔQi IYû ³fûdMXÀf þfSXe IYSX ¹fWX ¶f°ff³fZ IYf d³fQZÊVf dQ¹ff ±ff dIY SXf¿MÑX¦ff³f IZY A´f¸ff³f IZY Qf¹fSXZ ¸fZÔ ¢¹ff ¢¹ff Af°ff WX`Ü

³fBÊ dQ»»feÜ IZYÔQie¹f ÀUfÀ±¹f EUÔ ´fdSXUfSX IY»¹ff¯f ¸fÔÂfe þZ´fe ³fçf ³fZ ¸ff³fU AÔ¦fûÔ IYe ¸ffÔ¦f AüSX Af´fcd°fÊ ¸fZÔ AÔ°fSX IYû QcSX IYSX³fZ IZY d»fE ¸ff³fU AÔ¦fûÔ IYû d³fIYf»f³fZ EUÔ CX³fIZY ´fid°fSXû´f¯f IYe ÀfbdU²ffAûÔ IYû Àfb²ffSX IYSX ¶fZWX°fSXe³f ¶f³ff³fZ IYe UIYf»f°f IYeÜ ³fçf ³fZ þûSX dQ¹ff dIY »fû¦f AÔ¦fQf³f IYSX³fZ IZY B¨LbIY WX`Ô »fZdIY³f EZÀff IYSX³fZ IZY d»fE Àf¸fbd¨f°f ¨f`³f»fûÔ IYf A·ffU WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf kk»fû¦f AÔ¦fQf³f IYSX³fZ IZY d»fE °f`¹ffSX WX`ÔÜ »fZdIY³f WX¸fZÔ ÀfbdU²ffAûÔ ¸fZÔ Àfb²ffSX IYSX³ff WXû¦ffÜ WX¸fZÔ AUÀfÔSX¨f³ff IYû ¸fþ¶fc°f IYSX³ff WXû¦ff, ¹fWX QZJ³fZ IZY d»fE Ãf¸f°ff ¶fPÞXf³fe WXû¦fe dIY ¸ff³fU AÔ¦f d³fIYf»f³fZ AüSX CX³fIYf ´fid°fSXû´f¯f IYSX³fZ IYf IYf¸f ÀfWXe °fSXeIZY ÀfZ WXû SXWXf WX`Ü ´fid°fSXû´f¯f IZY d»fE ¸ff³fU AÔ¦fûÔ IYe ¸ffÔ¦f AüSX Af´fcd°fÊ ¸fZÔ ¶fWXb°f ¶fOÞXf AÔ°fSX WX`Üll ³fçf ³fZ IYWXf kkAfþ A¦fSX Qû »ffJ ¦fbQûÊÔ IYe þøYSX°f WX` °fû WX¸f IZYU»f 6000 ÀfZ 7000 ¦fbQZÊ WXe AÔ¦fQf³f ÀfZ CX´f»f¶²f IYSXf ´ff°fZ WX`ÔÜ BÀfe °fSXWX 30,000 dþ¦fSX IYe þøYSX°f WX` AüSX WX¸f IZYU»f 1500 WXe CX´f»f¶²f IYSXf ´ff°fZ WX`ÔÜ IYSXe¶f 50,000 »fû¦fûÔ IYû ùQ¹f IZY ´fid°fSXû´f¯f IYe þøYSX°f WX` »fZdIY³f WX¸f IZYU»f 100 »fû¦fûÔ IYe WXe þøYSX°f ´fcSXe IYSX ´ff°fZ WX`ÔÜll IZYÔQie¹f ÀUfÀ±¹f EUÔ ´fdSXUfSX IY»¹ff¯f ¸fÔÂfe þZ´fe ³fçf Àff°fUZÔ ·ffSX°fe¹f AÔ¦fQf³f dQUÀf ´fSX ¶fû»f SXWXZ ±fZÜ »fû¦fûÔ ¸fZÔ þf¦føYIY°ff þ¦ff³fZ IYe þøYSX°f ´fSX þûSX QZ°fZ WXbE ³fçf ³fZ IYWXf dIY MÑf¸ff ÀfZÔMXSX ¹fcd³fMXûÔ, AfBÊÀfe¹fc IZYÔQiûÔ AüSX ¸ff³fU AÔ¦f d³fIYf»f³fZ Uf»fZ ÀfZÔMXÀfÊ IYû CX³f AÀ´f°ff»fûÔ IZY Àff±f ÀfÔ¶fð dIY¹ff þf³ff ¨ffdWXE þWXfÔ ´fid°fSXû´f¯f IYe ÀfbdU²ff WX`Ü


Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

01 dQÀfÔ¶fS 2016

11

LokLF; U;wt

EOXÐÀf ÀfZ ¶f¨ffU WXe EOXÐÀf IYf ¶fZWX°fSX B»ffþ EOXÐÀf IYf ¸f°f»f¶f WX` CX´ffdþÊ°f ´fid°fSXÃfe A´fc¯fÊ°ff ÀfWX»fÃf¯f (Acquired Immune Deficiency syndrome) EOXÐÀf HIV ¸ff³fUe¹f ´fid°fSXÃfe A´fc¯fÊ°ff dU¿ff¯fb (Human immunodeficiency virus) ÀfZ WXû°ff WX`Ü þû dIY ¸ff³fU IYe ´fifIÈYd°fIY ´fid°fSXû²fe Ãf¸f°ff IYû IY¸fþûSX IYSX°ff WX`Ü E¨fAfBÊUe VfSXeSX IYe SXû¦f ´fid°fSXû²fe Ãf¸f°ff ´fSX AfIiY¸f¯f IYSX°ff WX`Ü dþÀfIYf IYf¸f VfSXeSX IYû ÀfÔIiYf¸fIY ¶fe¸ffdSX¹fûÔ, þû dIY þeUf¯fb AüSX dU¿ff¯fb ÀfZ WXû°fe WX`Ô ÀfZ ¶f¨ff³ff WXû°ff WX`Ü E¨f.AfBÊ.Ue. SXöY ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f ´fid°fSXû²fe ´fQf±fÊ »fÀfeIYf-IYûVfû ´fSX WX¸f»ff IYSX°ff WX`Ü ¹fZ ´fQf±fÊ ¸ff³fU IYû þeUf¯fb AüSX dU¿ff¯fb þd³f°f ¶fe¸ffdSX¹fûÔ ÀfZ ¶f¨ff°fZ WX`Ô AüSX VfSXeSX IYe SXÃff IYSX°fZ WX`ÔÜ þ¶f E¨f.AfBÊ.Ue. õfSXf AfIiY¸f¯f IYSX³fZ ÀfZ VfSXeSX IYe SXû¦f ´fid°fSXû²fIY Ãf¸f°ff Ãf¹f WXû³fZ »f¦f°fe WX` °fû BÀf ÀfbSXÃff IYU¨f IZY d¶f³ff EOXÐÀf ´fedOÞX°f »fû¦f ·f¹ff³fIY ¶fe¸ffdSX¹fûÔ Ãf¹f SXû¦f AüSX I`YÔÀfSX AfdQ ÀfZ ´fedOÞX°f WXû þf°fZ WX`Ô AüSX VfSXeSX IYû IYBÊ AUÀfSXUfQe ÀfÔIiY¸f¯f ¹ffd³f Af¸f ÀfQeÊ þbIYf¸f, RbYµRbYÀf ´fiQfWX B°¹ffdQ §fZSX »fZ°fZ WX`ÔÜ þ¶f Ãf¹f AüSX IYIYÊ SXû¦f VfSXeSX IYû §fZSX »fZ°fZ WX`Ô °fû CX³fIYf B»ffþ IYSX³ff IYdNX³f WXû þf°ff WX`Ô AüSX ¸fSXeþ IYe ¸fÈ°¹fb ·fe WXû ÀfIY°fe WX`Ü

EOXÐÀf I`YÀfZ R`Y»f°ff WX`? A¦fSX EIY Àff¸ff³¹f ½¹fdöY E¨fAfBÊUe ÀfÔIiYd¸f°f ½¹fdöY IZY Ue¹fÊ, ¹fûd³f pfU A±fUf SXöY IZY ÀfÔ´fIYÊ ¸fZÔ Af°ff WX` °fû CXÀfZ EOXÐÀf WXû ÀfIY°ff WX`Ü Af¸f°füSX ´fSX »fû¦f E¨f.AfBÊ.Ue. ´ffgdþdMXU WXû³fZ IYû EOXÐÀf Àf¸fÓf »fZ°fZ WX`Ô, þû dIY ¦f»f°f WX`Ü ¶fd»IY E¨fAfBÊUe ´ffgdþdMXU WXû³fZ IZY 8-10 Àff»f IZY AÔQSX þ¶f ÀfÔIiYd¸f°f ½¹fdöY IYe SXû¦f ´fid°fSXû²fIY Ãf¸f°ff Ãfe¯f WXû þf°fe WX`Ü °f¶f CXÀfZ §ff°fIY SXû¦f §fZSX »fZ°fZ WX`Ô AüSX BÀf dÀ±fd°f IYû EOXÐÀf IYWX°fZ WX`ÔÜ EOXÐÀf ª¹ffQf°fSX ¨ffSX ¸ff²¹f¸fûÔ ÀfZ WXû°ff WX`Ü (1) ´fedOÞX°f ½¹fdöY IZY Àff±f AÀfbSXdÃf°f ¹fûd³f Àf¸¶f³²f À±ffd´f°f IYSX³fZ ÀfZÜ (2) Qcd¿f°f SXöY ÀfZÜ

(dUV½f EOXÐÀf dQUÀf 01 dQÀfÔ¶fSX 2016 ´fSX dUVfZ¿f)

(3) ÀfÔIiYd¸f°f ÀfbBÊ IZY CX´f¹fû¦f ÀfZÜ B³RZY¢Vf³f IZY IYfSX¯f) (4) EOXÐÀf ÀfÔIiYd¸f°f ¸ffh ÀfZ CXÀfIZY - WX`þf WXû³fZ Uf»fe ÀfÔ°ff³f IYûÜ - ·fûþ³f ÀfZ A÷Yd¨f - »fÀfeIYfAûÔ ¸fZÔ Àfcþ³f EOXÐÀf IZY »fÃf¯f ²¹ff³f SXWXZ dIY DY´fSX dQE ¦fE »fÃf¯f E¨f.AfBÊ.Ue ÀfZ ÀfÔIiYd¸f°f »fû¦fûÔ ¸fZÔ A³¹f Àff¸ff³¹f SXû¦fûÔ IZY ·fe WXû ÀfIY°fZ »f¸¶fZ Àf¸f¹f °fIY EOXÐÀf IZY IYûBÊ »fÃf¯f WX`ÔÜ A°f: EOXÐÀf IYe d³fd›°f øY´f ÀfZ dQJfBÊ ³fWXeÔ QZ°fZÜ »fÔ¶fZ Àf¸f¹f °fIY (3, ´fWX¨ff³f IZYU»f AüSX IZYU»f, Aü¿f²fe¹f 6 ¸fWXe³fZ ¹ff Ad²fIY) E¨f.AfBÊ.Ue ´fSXeÃf¯f ÀfZ WXe IYe þf ÀfIY°fe WX` U IYe IYf ·fe Aü¿fd²fIY ´fSXeÃf¯f ÀfZ ´f°ff ³fWXeÔ þf³fe ¨ffdWX¹fZÜ E¨f.AfBÊ.Ue. IYe »f¦f ´ff°ffÜ Ad²fIY°fSX EOXÐÀf IZY CX´fdÀ±fd°f IYf ´f°ff »f¦ff³fZ WXZ°fb ¸fb£¹f°f: ¸fSXeþûÔ IYû ÀfQeÊ, þbIYf¸f ¹ff dU¿ff¯fb EÔþfB¸f d»fÔ¢OX B¸¹fc³fûE¶þfg¶fZÊÔMX EÀfZÀf ¶fbJfSX WXû þf°ff WX` ´fSX BÀfÀfZ EOXÐÀf ¹ffd³f Ed»fÀff MXZÀMX dIY¹ff þf°ff WX`Ü WXû³fZ IYf ´f°ff ³fWXeÔ »f¦ff¹ff þf ÀfIY°ffÜ EOXÐÀf IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ E¨fAfBÊUe Uf¹fSXÀf IYf ÀfÔIiY¸f¯f WXû³fZ IZY ¶ffQ CXÀfIYf VfSXeSX ¸fZÔ ²feSXZ ²feSXZ R`Y»fe WXbBÊ ·fifÔd°f¹ffÔ R`Y»f³ff VfbøY WXû°ff WX`Ü þ¶f Uf¹fSXÀf IYf ¶fWXb°f ÀffSXZ »fû¦f Àf¸fÓf°fZ WX`Ô dIY EOXÐÀf ÀfÔIiY¸f¯f VfSXeSX ¸fZÔ Ad²fIY WXû þf°ff WX`, ´fedOÞX°f ½¹fdöY IZY Àff±f Jf³fZ, ´fe³fZ, CXÀf Àf¸f¹f ¶fe¸ffSXe IZY »fÃf¯f dQJfBÊ CXNX³fZ, ¶f`NX³fZ ÀfZ WXû þf°ff WX` þû dIY QZ°fZ WX`ÔÜ EOXÐÀf IZY »fÃf¯f dQJ³fZ ¸fZÔ ¦f»f°f WX`Ü ¹fZ Àf¸ffþ ¸fZÔ EOXÐÀf IZY ¶ffSXZ AfNX ÀfZ QÀf Àff»f IYf Àf¸f¹f ·fe »f¦f ¸fZÔ R`Y»fe WXbBÊ ·fifÔd°f¹ffÔ WX`ÔÜ Àf¨f °fû ¹fWX ÀfIY°ff WX`Ü EZÀfZ ½¹fdöY IYû, dþÀfIZY WX` dIY SXûþ¸fSXfÊ IZY Àff¸ffdþIY ÀfÔ´fIYûÊÔ VfSXeSX ¸fZÔ E¨f.AfBÊ.Ue Uf¹fSXÀf WXûÔ ´fSX ÀfZ E¨f.AfBÊ.Ue. ³fWXeÔ R`Y»f°ff þ`ÀfZ EOXÐÀf IZY »fÃf¯f ´fiIYMX ³f WXbE WXûÔ, dIY:E¨fAfBÊUe ´ffgdÀfdMXU IYWXf þf°ff WX`Ü (1) ´fedOÞX°f IZY Àff±f Jf³fZ-´fe³fZ ÀfZÜ EZÀfZ ½¹fdöY ·fe EOXÐÀf R`Y»ff ÀfIY°fZ WX`ÔÜ (2) ¶f°fʳfûÔ dIY ÀffÓfeQfSXe ÀfZÜ EOXÐÀf IZY IbYL ´fifSXd¸·fIY »fÃf¯f WX`Ô:(3) WXf±f d¸f»ff³fZ ¹ff ¦f»fZ d¸f»f³fZ ÀfZÜ - Uþ³f IYf IYfRYe WXQ °fIY IYf¸f WXû (4) EIY WXe MXfg¹f»fZMX IYf ´fi¹fû¦f IYSX³fZ þf³ff ÀfZÜ - »f¦ff°ffSX JfÔÀfe ¶f³fZ SXWX³ff (5) ¸f¨LSX ¹ff A³¹f IYeOÞXûÔ IZY - ¶ffSX-¶ffSX þbIYf¸f IYf WXû³ff IYfMX³fZ ÀfZÜ - ¶fbJfSX (6) ´fVfbAûÔ IZY IYfMX³fZ ÀfZÜ - dÀfSXQQÊ (7) JfÔÀfe ¹ff LeÔIYûÔ ÀfZÜ - ±fIYf³f EOXÐÀf IYf CX´f¨ffSX - VfSXeSX ´fSX d³fVff³f ¶f³f³ff (RÔY¦f»f

EOXÐÀf IZY CX´f¨ffSX ¸fZÔ EÔMXe SXZMÑûUfBÊSX»f ±fZSX´fe QUfBʹfûÔ IYf CX´f¹fû¦f dIY¹ff þf°ff WX`Ü B³f QUfB¹fûÔ IYf ¸fb£¹f CXïZV¹f E¨f.AfBÊ.Ue. IZY ´fi·ffU IYû IYf¸f IYSX³ff, VfSXeSX IYe SXû¦f ´fid°fSXû²fIY Ãf¸f°ff IYû ¸fþ¶fc°f IYSX³ff AüSX AUÀfSXUfQe SXû¦fûÔ IYû NXeIY IYSX³ff WXû°ff WX`Ü Àf¸f¹f IZY Àff±f-Àff±f U`Äffd³fIY EOXÐÀf IYe ³fBÊ-³fBÊ QUfB¹fûÔ IYe Jûþ IYSX SXWXZ WX`ÔÜ »fZdIY³f Àf¨f IYWXf þfE °fû EOXÐÀf ÀfZ ¶f¨ffU WXe EOXÐÀf IYf ¶fZWX°fSX B»ffþ WX`Ü

EOXÐÀf ÀfZ ¶f¨ffU EOXÐÀf ÀfZ ¶f¨ffU IZY d»fE Àff¸ff³¹f ½¹fdöY IYû E¨f.AfBÊ.Ue. ÀfÔIiYd¸f°f ½¹fdöY IZY Ue¹fÊ, ¹fûd³f pfU A±fUf SXöY IZY ÀfÔ´fIYÊ ¸fZÔ Af³fZ ÀfZ ¶f¨f³ff ¨ffdWXEÜ Àff±f WXe Àff±f EOXÐÀf ÀfZ ¶f¨ffU IZY d»fE d³f¸³fd»fdJ°f ÀffU²ffd³f¹ffÔ ¶fSX°f³fe ¨ffdWXEÜ (1) ´fedOÞX°f Àff±fe ¹ff ½¹fdöY IZY Àff±f ¹fûd³f Àf¸¶f³²f À±ffd´f°f ³fWXeÔ IYSX³ff ¨ffdWXE, A¦fSX IYSX SXWXZ WXûÔ °fû ÀffU²ff³fe´fcUÊIY IÔYOXû¸f IYf ´fi¹fû¦f IYSX³ff ¨ffdWXEÜ »fZdIY³f IÔYOXû¸f BÀ°fZ¸ff»f IYSX³fZ ¸fZÔ ·fe IÔYOXû¸f IZY RYMX³fZ IYf J°fSXf SXWX°ff WX`Ü AüSX A´f³fZ þeU³fÀff±fe IZY ´fid°f URYfQfSX SXWXZÔ, EIY ÀfZ Ad²fIY ½¹fdöY ÀfZ ¹fü³fÀfÔ¶fÔ²f ³ff SXJZÔÜ

(2) Jc³f IYû A¨Le °fSXWX þfÔ¨fIYSX WXe CXÀfZ ¨fPÞXf³ff ¨ffdWXEÜ IYBÊ ¶ffSX d¶f³ff þfÔ¨f IZY Jc³f ¸fSXeþ IYû ¨fPÞXf dQ¹ff þf°ff WX` þû IYe ¦f»f°f WX`Ü BÀfd»fE OXfg¢MXSX IYû Jc³f ¨fPXf³fZ ÀfZ ´fWX»fZ ´f°ff IYSX³ff ¨ffdWXE dIY IYWXeÔ Jc³f E¨f.AfBÊ.Ue. Qcd¿f°f °fû ³fWXeÔ WX`Ü (3) CX´f¹fû¦f IYe WXbBÊ ÀfbBÊAûÔ ¹ff BÔþZ¢Vf³f IYf ´fi¹fû¦f ³fWXeÔ IYSX³ff ¨ffdWXE ¢¹fûÔdIY ¹fZ E¨f.AfBÊ.Ue. ÀfÔIiYd¸f°f WXû ÀfIY°fZ WX`ÔÜ (4) QfPÞXe ¶f³fUf°fZ Àf¸f¹f WX¸fZVff ³ffBÊ ÀfZ ³f¹ff ¶»fZOX CX´f¹fû¦f IYSX³fZ IZY d»fE IYWX³ff ¨ffdWX¹fZÜ (5) EOXÐÀf ÀfZ þbOXe WXbBÊ ·fifÔd°f¹fûÔ ´fSX ²¹ff³f ³fWXeÔ QZ³ff ¨ffdWXEÜ Afþ ·fe ·ffSX°f QZVf ¸fZÔ ¹fûd³f dVfÃff IZY A·ffU ÀfZ Ad²fIY°fSX »fû¦fûÔ IYû EOXÐÀf AÀfbSXdÃf°f ¹fûd³f Àf¸¶f³²f AüSX EIY ÀfZ Ad²fIY ½¹fdöY¹fûÔ ÀfZ ¹fü³fÀfÔ¶fÔ²f ¶f³ff³fZ ÀfZ WXû°ff WX`Ü dVfÃff IZY A·ffU ¸fZÔ »fû¦f IYBÊ ¶ffSX ÀfÔIiYd¸f°f ÀfbBÊ, ¶»fZOX IYf ·fe ´fi¹fû¦f IYSX þf°fZ WX`Ô, ¹fWX ·fe EOXÐÀf R`Y»f³fZ IYf ¶fWXb°f ¶fOÞXf IYfSX¯f WX`Ü dVfÃff IZY A·ffU ¸fZÔ E¨f.AfBÊ.Ue. Qcd¿f°f SXöY IYf ¨fPÞXf¹ff þf³ff ·fe EOXÐÀf R`Y»f³fZ IYf ¸fb£¹f IYfSX¯f WX`Ü BÀfIZY d»fE þøYSX°f WX` ÀfSXIYfSX IYû Ad²fIY ÀfZ Ad²fIY EOXÐÀf ÀfZ þbOXe WXbBÊ dVfÃff »fû¦fûÔ °fIY ´fWXbÔ¨ff³fe ¨ffdWXE AüSX »fû¦fûÔ IYû EOXÐÀf IZY ´fid°f þf¦føYIY IYSX³ff ¨ffdWXE Àff±f WXe Àff±f »fû¦fûÔ IYû dUd·f³³f ¸ff²¹f¸fûÔ ÀfZ ¹fûd³f dVfÃff IZY ´fid°f þf¦føYIY°ff R`Y»ff³fe ¨ffdWXE °f·fe EOXÐÀf ÀfZ »fOÞXf þf ÀfIY°ff WX`Ü

¶fišff³fÔQ SXfþ´fc°f

On twitter : @33908rajput On facebook : rajputbrahmanand On Instagram : brhama_rajput E-Mail : brhama_rajput@rediffmail.com


Q`d³fIY Qe´fVfe»f ·ffSX°f, Af¦fSXf

01 dQÀfÔ¶fSX 2016

12

WXfgIYe ¸fZÔ EIY AQQ Àf»ff¸fe þûOÞXe IZY d»f¹fZ AfÀMÑZd»f¹ff ÀfZ WXfSXf þcÓf°fZ SXWXZ WX`Ô IY~f³f IYûWX»fe ·ffSX°f, ßfÈÔJ»ff ¶fSXf¶fSX

³f¹fe dQ»»feÜ dUSXfMX IYûWX»fe IYe IY~f³fe AüSX ´ffÔ¨f A²fÊVf°fIYe¹f ÀffÓfZQfdSX¹ffÔ BÀf ¶fe¨f 18 ´ffdSX¹fûÔ ¸fZÔ ´ffSXe IYe VfbøYAf°f IYe AüSX CX³WXûÔ³fZ 39–70 IYe AüÀf°f ÀfZ 675 SX³f ¶f³ff¹fZ »fZdIY³f ¨fûMX AüSX JSXf¶f RYf¸fÊ IZY IYfSX¯f UWX dRY»fWXf»f MXe¸f ÀfZ ¶ffWXSX ¨f»f SXWXZ WX`ÔÜ BÀfIZY A»ffUf SXfWXb»f ³fZ ²fU³f IZY Àff±f ·fe ´ffÔ¨f ´ffdSX¹fûÔ ¸fZÔ ´ffSXe IYf Af¦ffþ dIY¹ff »fZdIY³f B³f Qû³fûÔ IZY ¶fe¨f ·fe EIY A²fÊVf°fIYe¹f ÀffÓfZQfSXe WXe ¶f³feÜ SXfWXb»f ³fZ Qû ´ffdSX¹fûÔ ¸fZÔ ¨fZ°fZV½fSX ´fbþfSXf IZY Àff±f ·fe ´ffSXe IYe VfbøYAf°f IYe »fZdIY³f B³f Qû³fûÔ ¸fZÔ ·ffSX°f ³fZ ·f»fZ WXe A¶f °fIY JZ»fZ ¦f¹fZ d³f·ff¹feÜ B³f¸fZÔ ÀfZ ¸fbSX»fe dUþ¹f ³fZ ´ffdSX¹fûÔ ¸fZÔ UWX ³fWXeÔ ¨f»f ´ff¹fZ ±fZÜ ²fU³f 20 MXZÀMX ¸f`¨fûÔ ¸fZÔ ÀfZ 12 ¸fZÔ þe°f QþÊ IYe ÀfUfÊd²fIY 27 ´ffdSX¹fûÔ ¸fZÔ ´ffSXe IYf Af¦ffþ AüSX SXfWXb»f IZY ¨fûdMX»f WXû³fZ IZY IYfSX¯f WX` »fZdIY³f BÀf¸fZÔ Aû´f³fSXûÔ IYf ¶fWXb°f dIY¹ff AüSX BÀfd»fE CX³WXûÔ³fZ 40–73 IYe ¦fü°f¸f ¦fÔ·feSX IYû MXe¸f ¸fZÔ Uf´fÀfe IYf ¸füIYf Ad²fIY ¹fû¦fQf³f ³fWXeÔ SXWXf AüSX Af»f¸f AüÀf°f ÀfZ BÀf ¶fe¨f 1059 SX³f ·fe d¸f»ff »fZdIY³f CX³WXûÔ³fZ BÀf ¶fe¨f þû ¨ffSX ´ffdSX¹ffÔ JZ»fe CX³f¸fZÔ JfÀf ´fiQVfʳf ³fWXeÔ ¹fWX WX` dIY IbYL dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYe ¨fûMX °fû ¶f³ff¹fZÜ IbYL IYe JSXf¶f RYf¸fÊ IZY IYfSX¯f CX³fIZY dUþ¹f ³fZ ÀfUfÊd²fIY 13 ´ffdSX¹fûÔ ¸fZÔ dVfJSX IYSX ´ff¹fZÜ ¦fÔ·feSX ³fZ dUþ¹f IZY Àff±f ´ffSXe IY~f³fe IYf¹fÊIYf»f ¸fZÔ ·ffSX°f A¶f °fIY ²fU³f IZY Àff±f ´ffSXe IYe VfbøYAf°f IYe IYe VfbøYAf°f IYe AüSX B³f Qû³fûÔ IZY ¶fe¨f LWX Àf»ff¸fe þûdOÞX¹ffÔ Afþ¸ff ¨fbIYf WX`Ü »fZdIY³f ¹fZ Qû³fûÔ EIY Qû AUÀfSXûÔ IYû BÔ¦»f`ÔOX IZY dJ»ffRY SXfþIYûMX ¸fZÔ ´fWX»fZ IYûWX»fe IYû MXZÀMX MXe¸f IYe IY~f³fe IYSX°fZ LûOÞXIYSX Ad²fIY°fSX AUÀfSXûÔ ´fSX MXe¸f IYû MXZÀMX ¸f`¨f IYe ´fWX»fe ´ffSXe ¸fZÔ 68 SX³f IYe WXbE »f¦f·f¦f Qû Àff»f WXû ¦f¹fZ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ A´fZdÃf°f VfbøYAf°f QZ³fZ ¸fZÔ ³ffIYf¸f SXWXZÜ ÀffÓfZQfSXe IZY A»ffUf IYûBÊ CX»»fZJ³fe¹f A¶f °fIY 20 MXZÀMX ¸f`¨fûÔ ¸fZÔ MXe¸f IYe ²fU³f AüSX dUþ¹f ³fZ ¶ffÔ¦»ffQZVf IZY ÀffÓfZQfSXe ³fWXeÔ d³f·ff¹fe ¦f¹feÜ ¸fûWXf»fe ¸fZÔ IY¸ff³f ÀfÔ·ff»fe WX` dþÀf¸fZÔ ·ffSX°f ³fZ 12 ¸fZÔ dJ»ffRY RY°fb»»ffWX ¸fZÔ ´fWX»fZ dUIZYMX IZY dUþ¹f IZY Àff±f ´ffd±fÊU ´fMXZ»f ³fZ ´ffSXe IYe þe°f QþÊ IYe þ¶fdIY Qû ¸fZÔ CXÀfZ WXfSX d»f¹fZ 283 SX³f þûOÞXZ ±fZÜ BÀfIZY A»ffUf VfbøYAf°f IYe »fZdIY³f Qû³fûÔ ´ffdSX¹fûÔ ¸fZÔ UZ d¸f»feÜ ¶ffIYe LWX ¸f`¨f OÑf LcMXZÜ B³f ¸f`¨fûÔ CX³WXûÔ³fZ Qû A²fÊVf°fIYe¹f ÀffÓfZQfdSX¹ffÔ ·fe MXe¸f IYû A¨Le VfbøYAf°f ³fWXeÔ dQ»ff ¸fZÔ Ad²fIY°fSX ´ffdSX¹fûÔ ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f Àf»ff¸fe d³f·ff¹feÜ B³f Àf¶fIZY ¶ffUþcQ B³f Qû³fûÔ ³fZ ´ff¹fZÜ dUþ¹f B³f Qû³fûÔ ´ffdSX¹fûÔ ¸fZÔ ³fWXeÔ ¨f»fZ þûOÞXe MXe¸f IYû A¨Le VfbøYAf°f QZ³fZ ¸fZÔ EIY Àff±f ¸fZÔ IZYU»f 537 SX³f WXe ¶f³ff¹fZ »fZdIY³f ´ffd±fÊU ³fZ A¨Le ¶f»»fZ¶ffþe IYe ³ffIYf¸f SXWXeÜ IYûWX»fe IYe IY~f³fe ¸fZÔ WX`Ô dþÀfÀfZ A³fb¸ff³f »f¦ff¹ff þf ÀfIY°ff WX` dþÀfÀfZ IYûWX»fe A¶f CX³WXZÔ ³f dÀfRYÊ ·ffSX°f ³fZ þû 35 ´ffdSX¹ffÔ JZ»fe CX³f¸fZÔ ÀfZ dIY ¶ffIYe QÀf ´ffdSX¹fûÔ ¸fZÔ UZ MXe¸f IYû dUIZYMXIYe´fSX ¶fd»IY Àf»ff¸fe ¶f»»fZ¶ffþ Àf»ff¸fe þûOÞXe ³fZ IZYU»f EIY Vf°fIYe¹f A¨Le VfbøYAf°f ³fWXeÔ QZ ´ff¹fZÜ ²fU³f ³fZ IZY dUIY»´f IZY øY´f ¸fZÔ ·fe QZJ SXWXZ WX`ÔÜ

´fe IYV¹f´f ¸fIYfDY Aû´f³f IZY ´fie ¢½ffMXÊSX RYfB³f»f ¸fZÔ ¸fIYfCXÜ Uf´fÀfe IYSX SXWXZ SXf¿MÑX¸fÔOX»f JZ»fûÔ IZY ¨f`d¸´f¹f³f ´fe IYV¹f´f 120000 OXf»fSX B³ff¸fe ¸fIYfDY ¦fifÔ ´fie ¦fû»OX ¶f`OXd¸fÔMX³f MXc³ff¸fZÊÔMX IZY ´fbøY¿f EIY»f ¢½ffMXÊSX RYfB³f»f ¸fZÔ ´fWXbÔ¨fZ »fZdIY³f WXfÔ¦fIYfÔ¦f Àfb´fSX ÀfeSXeþ IZY RYfB³f»f ¸fZÔ þ¦fWX ¶f³ff³fZ Uf»fZ Àf¸feSX U¸ffÊ WXfSXIYSX MXc³ff¸fZÊÔMX ÀfZ ¶ffWXSX WXû ¦fEÜ IYBÊ ¨fûMXûÔ ÀfZ CX¶fSX³fZ IZY ¶ffQ IYV¹f´f ÀfZ OXZ³f¸ffIYÊ Aû´f³f ¸fZÔ dWXÀÀff d»f¹ff ±ff »fZdIY³f BÀfIZY ¶ffQ dRYMX³fZÀf AüSX A´f³fZ JZ»f ´fSX IYf¸f IYSX³fZ IZY d»fE CX³WXûÔ³fZ ¶fiZIY d»f¹ffÜ BÀf ·ffSX°fe¹f ³fZ ¨fe³fe °ffB´fZ IZY ¨fb³f UZBÊ ¨fZ³f IYû 21-19 21-8 ÀfZ WXSXf¹ffÜ UWX A¦f»fZ QüSX ¸fZÔ ¨fe³fe °ffB´fZ IZY d»f³f ¹fc dÀfE³f ÀfZ d·fOÞXZÔ¦fZÜ WXfÔ¦fIYfÔ¦f ¸fZÔ d´fL»fZ WXµ°fZ Vff³fQfSX ´fiQVfʳf IYSX³fZ Uf»fZ ¹fbUf

Àf¸feSX IYû BÔOXû³fZdVf¹ff IZY ¸fûWX¸¸fQ ¶ff¹fc IZY ¹fb³f »fbÔ¦f AüSX »fe ¢¹fb³f WXû³f IYe þûOÞXe IYû 21-11 17-21 21-9 ÀfZ WXSXf¹ffÜ UWX A¦f»fZ QüSX ¸fZÔ dÀfÔ¦ff´fbSX IZY OX`³fe ¶ffUf dIiYÀf³ffÔ°ff AüSX WXZÔQif dUþf¹ff ÀfZ d·fOÞXZÔ¦fZÜ EIY ¸fWXe³fZ ÀfZ Ad²fIY Àf¸f¹f ¶ffQ ÀfdIYÊMX ´fSX Uf´fÀfe IYSX SXWXZ IYV¹f´f ³fZ ´fWX»fZ ¦fZ¸f ¸fZÔ 5-0 IYe ¶fPÞX°f ¶f³ffBÊ AüSX UWX ¸f²¹ffÔ°fSX °fIY 11-7 ÀfZ Af¦fZ ±feÜ ¨fb³f UZBÊ ³fZ BÀfIZY ¶ffQ »f¦ff°ffSX AfNX AÔIY WXfdÀf»f dIYEÜ ·ffSX°fe¹f dJ»ffOÞXe ³fZ Uf´fÀfe IYSX°fZ WXbE ÀIYûSX 16-19 dIY¹ff AüSX dRYSX »f¦ff°ffSX ´ffÔ¨f AÔIY IZY Àff±f ´ffÔd¦fÀ°fb IZY dJ»ffRY 18-21 13-21 ÀfZ ´fWX»ff ¦fZ¸f þe°f d»f¹ffÜ QcÀfSXZ ¦fZ¸f ¸fZÔ dVfIYÀ°f ÓfZ»f³fe ´fOÞXeÜ ÀIYûSX 5-5 ÀfZ ¶fSXf¶fSX ±ff dþÀfIZY ¶ffQ ´fbøY¿f ¹fb¦f»f ¸fZÔ ¸f³fb AÂfe AüSX ¶fe. Àfbd¸f°f IYV¹f´f ³fZ Q¶fQ¶ff ¶f³ff¹ff AüSX dRYSX SXZçe IYe °feÀfSXe USXe¹f þûOÞXe ³fZ WXfÔ¦fIYfÔ¦f AfÀff³fe ÀfZ ¦fZ¸f AüSX ¸f`¨f þe°f d»f¹ffÜ

¸fZ»f¶f³fÊÜ UeAfSX SX§fb³ff±f IZY Qû ¦fû»f IZY ¶ffUþcQ ·ffSX°fe¹f ´fbøY¿f WXfgIYe MXe¸f IYû AfÀMÑZd»f¹ff IZY dJ»ffRY QcÀfSXZ AüSX AÔd°f¸f ¸f`¨f ¸fZÔ 3-4 ÀfZ WXfSX IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞXf dþÀfÀfZ Qû ¸f`¨fûÔ IYe ßfÈÔJ»ff 1-1 ÀfZ ¶fSXf¶fSX LcMXeÜ ·ffSX°f IYe °fSXRY ÀfZ AfIYfVfQe´f dÀfÔWX (LNXZ d¸f³fMX) AüSX SX§fb³ff±f (22UZÔ AüSX 25UZÔ d¸f³fMX) ³fZ ¦fû»f dIY¹fZ þ¶fdIY AfÀMÑZd»f¹ff IZY d»f¹fZ MXZÔMX d¸f˜³f (13UZÔ), þ`IY UZMX³f (23UZÔ AüSX þZSXZ¸fe WXZUfOXÊ (38UZÔ AüSX 54UZÔ d¸f³fMX) ³fZ ¦fû»f Qf¦fZÜ °feÀfSXZ ¢½ffMXÊSX ¸fZÔ Ad²fIY°fSX Àf¸f¹f QÀf dJ»ffdOÞX¹fûÔ IZY Àff±f JZ»f³fZ Uf»fZ ·ffSX°f ³fZ A¨Le °fSXWX ÀfZ ¶f¨ffU dIY¹ff »fZdIY³f AÔd°f¸f WXcMXSX ¶fþ³fZ ÀfZ LWX d¸f³fMX ´fWX»fZ AfÀMÑZd»f¹ff d³f¯ffʹfIY ¦fû»f IYSX³fZ ¸fZÔ ÀfRY»f SXWXfÜ ·ffSX°f IYû AfIYfVfQe´f ³fZ LNXZ d¸f³fMX ¸fZÔ WXe ¶fPÞX°f dQ»ff Qe ±fe »fZdIY³f ´fWX»ff ¢½ffMXÊSX Àf¸ff~ WXû³fZ ÀfZ Qû d¸f³fMX ´fWX»fZ AfÀMÑZd»f¹ff ³fZ d¸f˜³f IZY ¦fû»f ÀfZ ¶fSXf¶fSXe IYf ¦fû»f IYSX dQ¹ffÜ QcÀfSXf ¢½ffMXÊSX IYfRYe §fMX³ff ´fiQf³f SXWXfÜ IY~f³f SX§fb³ff±f ³fZ 22UZÔ d¸f³fMX ¸fZÔ ´fZ³f»MXe IYf³fÊSX IYû ¦fû»f ¸fZÔ ¶fQ»fIYSX ·ffSX°f IYû dRYSX ÀfZ ¶fPÞX°f dQ»ff¹fe »fZdIY³f ·ffSX°f BÀfIYf Ad²fIY QZSX °fIY

þV³f ³fWXeÔ ¸f³ff ´ff¹ff ¢¹fûÔdIY AfÀMÑZd»f¹ff ³fZ þUf¶fe WX¸f»ff IYSXIZY ´fZ³f»MXe IYf³fÊSX WXfdÀf»f dIY¹ff dþÀfZ UZMX³f ³fZ ¦fû»f ¸fZÔ ¶fQ»f³fZ ¸fZÔ IYûBÊ ¦f»f°fe ³fWXeÔ IYeÜ ·ffSX°f ³fZ ¸f²¹ffÔ°fSX ÀfZ ´fWX»fZ WXf»ffÔdIY dRYSX ÀfZ ¶fPÞX°f WXfdÀf»f IYSX »feÜ SX§fb³ff±f ³fZ ´fZ³f»MXe IYf³fÊSX ´fSX ¦fû»f dIY¹ff dþÀfÀfZ ·ffSX°f ¸f²¹ffÔ°fSX °fIY 3-2 ÀfZ Af¦fZ ±ffÜ BÀf ¢½ffMXÊSX ¸fZÔ ·ffSX°f Ad²fIY°fSX Àf¸f¹f EIY dJ»ffOÞXe IZY d¶f³ff JZ»f°ff SXWXfÜ ¶fe¨f ¸fZÔ °fû EIY Àf¸f¹f EZÀff ·fe Af¹ff þ¶fdIY d³fd¢IY³f d±f¸¸f`¹ff AüSX ´fiQe´f ¸fûSX Qû³fûÔ IYû ´fe»fZ IYfOXÊ d¸f»fZ AüSX ·ffSX°f IYû ³fü dJ»ffdOÞX¹fûÔ IZY Àff±f JZ»f³ff ´fOÞXfÜ ¨fü±fZ AüSX AÔd°f¸f ¢½ffMXÊSX ÀfZ ´fWX»fZ Qû³fûÔ MXe¸fZÔ 3-3 ÀfZ ¶fSXf¶fSXe ´fSX ±feÜ AfÀMÑZd»f¹ff ³fZ AÔd°f¸f ¢½ffMXÊSX ¸fZÔ ¶fZWX°fSX JZ»f dQJf¹ff AüSX CXÀf³fZ »f¦ff°ffSX ·ffSX°fe¹f ¦fû»f ´fSX WX¸f»fZ dIY¹fZÜ WXZUfOXÊ ³fZ EZÀfZ ¸fZÔ ´fZ³f»MXe IYf³fÊSX IYû ¦fû»f ¸fZÔ ¶fQ»f³fZ ¸fZÔ ¦f»f°fe ³fWXeÔ IYe AüSX BÀfIZY ¶ffQ AfÀMÑZd»f¹ff ³fZ AfdJSXe Ãf¯fûÔ ¸fZÔ A´f³fe ´fcSXe °ffIY°f ¦fû»f ¶f¨ff³fZ ¸fZÔ »f¦ff QeÜ ·ffSX°f ³fZ BÀfÀfZ ´fWX»fZ ßfÈÔJ»ff ¸fZÔ ´fWX»fZ ¸f`¨f ¸fZÔ AfÀMÑZd»f¹ff IYû 3-2 ÀfZ WXSXf¹ff ±ffÜ

AÀf¸f IZY dJ»ffRY ÓffSXJÔOX IYû ´fWX»fe ´ffSXe ¸fZÔ ¶fOÞXe ¶fPÞX°f dUþ¹f³f¦fSX¸fÜ BVffÔIY þ¦¦fe Vf°fIY ÀfZ ¨fcIY ¦fE »fZdIY³f CX³fIZY ¶fOÞXZ A²fÊVf°fIY IZY ¶ffQ ¦fZÔQ¶ffþûÔ IZY CX¸Qf ´fiQVfʳf ÀfZ ÓffSXJÔOX ³fZ SX¯fþe MÑfRYe ¦fib´f ¶fe ¸f`¨f ¸fZÔ AÀf¸f IZY dJ»ffRY ´fWX»fe ´ffSXe ¸fZÔ 190 SX³f IYe ¶fOÞXe ¶fPÞX°f WXfdÀf»f IYeÜ AÀf¸f IYe MXe¸f ¨ffSX dUIZYMX ´fSX 251 SX³f ÀfZ Af¦fZ JZ»f³fZ IZY d»f¹fZ CX°fSXe AüSX CXÀf³fZ ´fWX»fe ´ffSXe ¸fZÔ 316 SX³f ¶f³ffEÜ 80 SX³f ÀfZ Af¦fZ JZ»f³fZ CX°fSXZ þ¦¦fe 93 SX³f ¶f³ffIYSX AøY´f QfÀf IYe ¦fZÔQ ´fSX ´f¦f¶ff²ff AfCXMX WXû ¦fEÜ CX³WXûÔ³fZ 179 ¦fZÔQ IYf Àff¸f³ff IYSX°fZ WXbE Àff°f ¨füIZY AüSX EIY L¢IYf ¸ffSXfÜ d³f¨f»fZ IiY¸f IZY ¶f»»fZ¶ffþ ·fe dMXIYIYSX ³fWXeÔ JZ»f ´ffE dþÀfÀfZ MXe¸f ³fZ Afþ 65 SX³f þûOÞXIYSX ´ffÔ¨f dUIZYMX ¦fÔUf dQEÜAÀf¸f IYe AûSX ÀfZ IÈY¿¯ff QfÀf ³fZ 65 SX³f QZIYSX ¨ffSX dUIZYMX ¨fMXIYfE þ¶fdIY AøY´f AüSX A¶fb ³fZd¨f¸f IYû Qû Qû

dUIZYMX d¸f»fZÜ AÀf¸f IYe MXe¸f BÀfIZY þUf¶f ¸fZÔ SXfWXb»f Vfb¢»ff (48 SX³f ´fSX ¨ffSX dUIZYMX), Aþ¹f ¹ffQU (26 SX³f ´fSX Qû dUIZYMX), AfVfe¿f IbY¸ffSX (21 SX³f ´fSX Qû dUIZYMX) AüSX VffWX¶ffþ ³fQe¸f (24 SX³f ´fSX Qû dUIZYMX) IYe ²ffSXQfSX ¦fZÔQ¶ffþe IZY Àff¸f³fZ 52–2 AûUSX ¸fZÔ WXe 126 SX³f ´fSX PXZSX WXû ¦fBÊÜ ÓffSXJÔOX IYû 190 SX³f IYe ¶fPÞX°f d¸f»fe AüSX MXe¸f R`YÀf»ff IYSXZ¦fe dIY QcÀfSXe ´ffSXe JZ»fZ¦fe ¹ff AÀf¸f IYû RYf»fûAf³f QZ¦feÜ ekuflag jktiwr lEiknd] izdk’kd] eqnzd o Lokeh ds fy, jktiwr izl s ] 216 ,y-vkbZ-th lS-4@,] vkokl fodkl dkWyksuh] cksnyk] vkxjk&7 ls Nik rFkk dk;kZy; nSfud nhi'khy Hkkjr ngrksjk] vkxjk&7 ls izdkf'kr A lEiknd % ekuflag jktiwr eks- 9897071357 iksLVy jftLVsª’ku ua-&,-th-108@2011&2013 Email:-deepsheel_bharat@rediffmail.com

01 december 2016  
01 december 2016  
Advertisement