Page 1

AyŞE KLJLII{


-l'iirl.çc

E,,lcbiı,ıt

l44

Vetlır

Esir Şehirde Bir I(onak Al,şc l.Qılin

I(ıp-ıak tısı,ırıııı :

LJtkıı

1-oıı,ılı.ı

(l(ıpırktır F'ırıısto Zcıırı,ıro'ırııı,ı Saı,nı,lııırıııı|,Pııııt<ı İsİı-ı,ı

l

lılostı

İ ta

ıı

dilır

\/i.lr?lrl

ını l nlıştı

c,lcl Scrrırgli«,ıl

r. )

Dizgi : Bıılıirr I(ı,ını @ 2007,Ar,şc l(ı-ıliıı @ 2007; l,ırı kitııbıır tiiırı r,ıuııı lıııklırır

Evcrest Yalı

ı,ı

lıırı'ııır

ırittİ r. I}

l.

Rılsııı1: Hkinı 2007

(l00.000 aclct)

lııı,

Cilt: A{clistı Matl,ıaacıhk

1el: (02l2 )674 97 23 Fax:

(02l2)67497 29

ilvEtlilsl' YAYINLAIU f i cırrc tl,ıırııc St

'l'cl: (2l2

ıkıık

N o:

5

3 Cıığııloğl ı ı/ISTA.ı\

1}

U

L

34 20-2l Fırr: (2l2) 5I2 33 76 Gcııel L)ırğıtıııl: Alfh, 'l'cl: (,2|2) 5l l 53 03 F;rx: \2|2) 519 .33 00 )

c-

5l3

postil: el,crcst@irlfirkitlılı,ccıırı \\ıu/\\/.c\/crcstıraViıılııi.

}ıve

rcst, Al{ir

Yııııı]aıı'

ırı ır tcsci

ıııı

lli ıııırrkırsıclı

0

Al,J vn

e

t ll

nt

Te ıl, i ç' in

a

zi z

l,ı

ııt ıı, a s nı

ı,ı

pe

iSRN: 978 975 - 289 , 440 - 2 ilırsl<ı r,c

i ilı i i k d e d

r"

kitabı y flz,nrkcn

h

ayb

cnğ inı aııvı 0 ciii?n Sitoı,

e'y a


l)ccleıır ıı-ıcrlıı,ıırr Alrırıct

Rcşart Yctiiç'iır, gıırbctteıır ırilcsiııc giiııtiırııiz -l'tirkçcsiırc çevirıırcyi kalıtıl cttiği vc özcl aı§iviırclc tıı.ılı-ıırtrır Dalriliyc N;ızırı nrcrlrı,ıııı Alrı-ııct Reşit llcv ilc l'alat P:.rşa'ırıır cşi ıırcrlıtınre H al,fi yç Haırı ıııc fcncli' ııi ıı l"ıatıratıırcl ilı, ayrı ca

1,azclığı ırrcktııplırrı

kiirii çılıancsiııcl cki çcşi tl i lıi ttıp,ı r.c bc lgclcrdc ır yal arl aırnranıı sağladığı içiıı, de ğc rli arkadaşı ıır

MUllAT I}Al\DAIÇI'ya tcşckkiir cc-[criıı.

Gı163


-y d

t1,

n r-(

iJ]

V l_i

u Li (J

(r> Lr

a

rJ]


rSiR şı]HiR.Dtr BiR I(ONer( G;-§l4b

),

ar) ırıcvsiıııi ge çtiktcır sotlı-ı1 vağclı nrı\rdı, haşnıctikay[ıcclcrcli. Uztııı \,e zorltı [ıir kışın soırtıııda, ÇiÇcldcriı-ı ilçılıtlsı bekleııirkcıl zıltlliııısız gclcır kar, İstırırbı.ıl'tı seclef rcı'ıgi [ıir nrırsal şclrrc cl()ııtişttircccğiırc:, çaınurltı yolların ve

ııi

lıcıyırsı aşınıılış alışap cvlcriır tizcrinclc t<ız şekcri serpiştirilıııiş gi-

bi cğrcti clı-ınıv<ıı't-lu. A,lıl7dı,ıı-ı kızıırınış stıran ve doırır,ıtış cllcriylc, iki atııl ç'cktiği fhyt«ıırtı lrızla stireır iırabacı, Bcı,azıt senrtiııdc, clcııize ineıı ikiııci soktrğın L,ıaşııra gclincc ciizginlcre asıldı. Araba birkaç nıctrc siinikicııip clı,ırclı.ı. Alıırıct Rcşat, yer yer L-ırızlaırıırış scıkakta ıralltrnır kaydlğlııı bildiğiııclcıı, atlara cziyct <ılmasın ciil'c sokiığııı L-ıaşıırclır iırı,ııcvi tcrcilı etınişti. Faytoııclaır atladı, ııriıbacınııı parasıı"tı iıclcdi, sokağır saptı, scrpiştircır karcla dtişme-


ıı-ıek için dikkatli \ıc VAvAş r,tiniclti. Az sc_ıırrı,ı sırbah czanl okuırac;rktı. l{cşat l}cv, saııtlcr siircıı vc aı-tık kiıı,ıscclc cİcğil l<<ıııiışııcırk,

cİı,işiiııccek lıal k;rlnıactığı içiıı yiırc bir scrııtıcı.ı ı,,.ıraı]);,ıcllı] soılıl crdirileıı toplırırtıclaır cltılavı bitkiııcli. Sti<ağıır cırtıll:ırıırci1, 1ı[il,iidiiğii istikaırrctiır siığ tarıfİıu tlıtan cviııiıı iiriiırclc, içcri girıııcdeır bir aır clıırclu. İçiııclcıı kirnsıırıır tJcriır bir ı.ıı,,ktıtla olırı;ısıı-ıı dilcdi., çtiııkii toplarırtıırın ırcıtlcır [ıtı saatlcrc sı,ırktığıırıır lrcsi,ıbıırı vcrnleyc nıccali yoktı.ı. Balıçe kıl,ıısı 1-ı;rrı-ı-ıirklırrıııı cltıkı-ıııcirırırrası1,Ia ırçıI ır,crt-li

.

"Sa[,ıah şcriflcriııiz hı.wrolstıır cfbırc,liııı," cictli }{iisııii E,fbııdi.

"Bu

seıarttc kapııııır üıı,iııclc işiır ırc Hıisııii Efbııciii Bcııi bcklcnıcıriıı cliyc tcııbilı ctı,ııccliı,ır nıil,di lıcpiırizc|" "NAıııl1zı1 kalkacaktıın zeti. Pcırccrcc]cır gördıiın gclcliğinizi.

Ycırgı,ıırstınrız bevi ın. "

"Olırrarz mıyıılı. IQıç giiııcltir ı,ıı,kı.ıytr hasrcıtiz. Allalr soııLııllLızı-ı hayrctsiıı."

"lunin." Alınıct Rcşirt, öııiiııtlcır çckilırıcven i,c g()zlcriıri gözlcriırclcır

ayırınayan kilıl,ırya ırıılavışla [:ııktı.

"Kötti bir lııber yık, Fliisı,ıii E,fbııdi, lrcr zaıırtrırki işlcr nıttıı bcııi bu saatlcrc kırclar. Ciit kıl ılaılıllztı]ı lriıvdi." Htisııii öırclcır koşturııl-ı kcıırağıır kal-ıısıııı ırçtı. Alrınet l{cşirt, cvc gircr girıııez lıtırııı.ııra çaı,pan kcskiıı lizcıl k<ıkrısuırc{aır )ıii[<stincrck y'ıiziinii Lıı,ırrışttırciı,ı, kal,ııı,ııır ı,akıı-ııırcleki iskcııılcyc çcıkıip avakkarbılirrını çıkirrclı, fcsiııi kirr.ı.ıklrığa, rcciiı-tgotlııltı }:Iiisııti'ırtiır kollarııra bırıkıpı, çcıraplı.rrıvla sclıın-ılığa girdi. Ct-ııırıır öııüırclcki scdirclc bir-iki saırt kcstircL,ıilınc ı,ııı,ıı.ıcltıvla, alııı cllcı,iniıı tizcriırde, yıizı,ikoyıın tızaııc]ı. I};ışı çtıtlarcasııııı ıığrı\,tırtlı,ı. Btiniıı bir giiıı vc gccc bopıııca koırı,ışı.ılaırlan, yaşırır;ııılan Llıtlttarak, gevşcmcyc çalıştı. Mırlıir cııra, bövlc clı.ınııırlirrda, kafirsıııı boşalnp, içiııc deriır ııefbsler çckıırcsiıri sarlık vcrnıişti. Deriır Lıir ırcfbs aict, içinde bir stirc tı,ıttlp ya\/aşça vcrcli... Bir dal-ıa... l}ir d,alıa... Gerçekteır dc ivi gcldi arkaclıışııııır tavsiycsi, gcr,şccü, cs-

ııccli, rı\'ktlYır kcııtliı'ıi bırakııııclırn öııcc sıı,ttistti clöırclii, scclire tlztıırılkcır 1'crc bıriıktığ köşc ır;ı.stığıırı ıılıp başınııı a]nıra koyclı.ı,, iÇi geÇcı' gibi olclı-ı. 'I'anı clalırrıştı ki, tc\,zcsiniır sigaı-aclaı,ı çatııl-

lışınış scsiylc irkildi.

ını

"tviırcle

'.rğır lıastası olaıır iırsarr Rcşat Bey ggl.r,-,rr"

btı stratc kadar dışarıcla kalır

Yanığı ycrdeır t«ıparlaıııl-ı ottırurken söylendi: ..Btı saate kacla r dışırrıcia kalmaııı z keyfi nıi zd cıı değil, teyzarıı m.'' "Nc işiyıııiş böylc sabahlara k;ıcl.ar|'' "T'c1,7ç.lginı, dtıırıırrliııı bilııriyor değilsiıriz. Ni.ve bövlc koııııştırsıııııız| " "l)cvlct iŞi gtincliiz gi\ztiılc yapıılır oğltıııı. Geccler ilıac-lct ve tı\'ktı iÇiırclir. Rıiy'iikbıbalaırı,ııı-ı da ır-ıcvki]cri seniı"ıkindeır aşagı dcğilcti anıa gı:cc lıcp çvlcıiııclc tı\.ı.ııLardı, Rcşat Bcy.'' "Nc kirclar Şırııshı'nıışlar ki <ıııltını-ı ıııcınleketi işgai altıırcla clcğil ııriş, tcvzal,ıı ılı. " "var ırrı, y<ık ıııı,ı bu işgal! olıırtış iştc. olnruşlı olırrtişc çare vokttır, <ığltınr. Aırıtr bak, yçgçııiıı lrcııiiz ölırıedi. Seıı mcmlcketiı-ıi lılrak, i(eıııaliıııi t-ltiştiıı birtız dtr! l)tin gcce viı,ıc sat-ıalıa kac'lar öl<stirdıi. I(ıııı kı,ısırıası ),arkıırclır. lJir lrastaııcve gitıı.ıcsi lazını. Hcıııcn lıtıgiiır." " ivil eşııı şti lraıı i i Mri t,ıııl ağa cc] ı,or olnıa\ıastnı z | " "I}alıa iııaııınıı\,<rr nltısLtıl Rcşati IQç gcccdir öksıiıtiğii ı1]11h;ll]cl'i nırLı\|or aıı-ıa scıı Lırırtrcla clcğilsiır l<i cltıvasıır! Gtiırlerclir scııi ı'a]<a]anıava çalışır«rıııın <ıĞltını, Kcırral'iır ştıı-ı.ıt,ıu bitırrck iizcrc, könıiiniırıriz clc ç«ık az kalclı. L,li cloğrıı dtirtist ısltaın1)/()ı,[ıZ. " "Şı.ırı,ılıtı \'arlll Pcra cczaı-ıclcrindc art,ıtıııııı. l}iziııı tarafta baktırttııı-ı, lıı.ılamaclılar. I(cıırıiirc gcliırcc, tcyzc, Sartrv'c-la lıilc k(ınriir sıkıııtı.sı çckilivcır. Odun üıakııcaksıırız.'' "Oc'lı-ııı da [ıı.ıltııııııı.ır,cır ki. Lla]lırıki l(cnıal'iır kanırı ivi ısıtmınilz lazıılı." "Arka balıçcclcki agaçhrı kcssiıı balıçır,aır.'' i

i


Alııııct llcşat kalktı

clikilcıı tcı,zcsiıı'ı1 sırtıı ı ı rıl<şaclı, Lıakır\,ı ııı l(eııı,ıi'c tc yzcciğiırı, " clecli. "Scıriır bakııraıı Vctıl]ez. Oı-ıı,ı al lrıstaııclıc g()tuir." "Bililr6ç5lıırıız ki bı,ı iıııki,ıısız, " "Nedcırırriş|" "Arıııda tcvkif cclilir cic c-ıııc]aır. l(eıı-ıirl'iıı rcsıı,ıi ayi;rrcı,. dtı" (iitlip

scclircİc,ır, birşıııtla

varlarda kaldı, lreıneır taııırlar. "

"Bcııiırr torLlnlıırı \/ateıı lraiıri ııri| }{ıurgi biriııiz gitti clc cloııdı.ı o beıııbcyaz cclrcnırcnrcic| Hangiııiz savaştı vataııı içiıı| () lrain, scır kahraııatısııı, ö1.1c ıni)"' "Bcn kalrramaıı cleğiliııı trır-ıır z;rbıta tarırfiırdaır clir arannıI)/oı:Lıı-ıl.

"

"Onrı

araltan

lriikiinıct cltişırıccli ırrivcli gcçcırlcrc-lc| İratic ırıi

kaldı ııccliste ki bu kııcler k«ırkıııtı]<ttlsııı|"

"Htiktinıetlcr gclir giclcr ;rııı;r irııclc tal-ıtıırcitr orLırttvor tcv,zcciğiır-ı. I(cırıaliıriziıı lıtrşıııı istcvcır clc o zatcn. f)tılıa clr.>ğnıstı oıltııl kayıııbiracleri " "Bcn aıılaırıaıı. I(cnı;ıl'in bir hasttlllcde ıııtişahacic altıırır trlıı-ıınası lazıın." "]Jal«ır tcyztlnlın) olıLı tıeırdcı-ı gizli cvc alciıırız, [riısta lııstır ııtıka]<larda kalıııtrsııı cli,vc hatırlııız içiıı bı-ııra göz yı-ııı-ıclı,ııır. Şiı-ııcii de [ıcııdcıı ailcıııi tciılikcyc atecaj( şc),lcıi istcıııcviır. Vcrcıır dc olsa, lrırstaırcıriır yap;rbilcccği şcy, ılıLıtltilz;ııır btıkıır-ı r,c ilirçtır. i(eınal'c cvde save ırizclc iyi biıkılı\,,r,ıı,. Mclrl,ıarc gccc gtiııdriz cicıııcclcı-ı [ıaşıırda clı.ırı.ıy«ır. İlirçlarını btılırrava gayrct ediyonız. Brı balrsi [ırıracla kaçıartalıııı rıc L,ıir cl;ürı lıiç ırçıırııı,alını. Lritfbıı tcvzc!" .

"F_[ıilı Reşat!"

l(adİrİ lıışııııla çıktı cıcl;ıcl;ııı, ı-ırcrclİvcıılcrc c.İoğırı yiirticlii. 'fclr7ç51 gidiııce Ahıı-ıet llcşat scc{irc çölırii, ı,cıridcır arğrııı-ıırya tıeışlavan başıırı cllcrirıiıı arasltt;ı ,ılıp çarcsizlik içiııtlc kalakalciı.

I)eı'ı-ııaıısız clcı,tlc,rlc clört [ıir vaırd"ır krışatılıı-ııştı Ahıııct I\cŞat. Pcılistcıı sakIaclığı r,cğcııini tctlar,i\.c götiircırıivor, koırağa ı'ıl<ııı closnı Mtrlıiı''iır dışıııtla tlcıktor çi,ığıraııııvorcltı. I(cıı-ıarl'i

eviı-ıdc stıkliıclığı drıyı.ıltırsa. o saıı-ıi\ıc stiriiliirctı"i. i(nısc ııc göztiıriiıı vtrşıı]tı' ııc clc dcvlcti içiıı ı,ıllarclır akıtnğı cıııcğc r.c. vckilctcll tistlt:ndiği nrcı,,kilıe 1,,,.k,ırclı. Alınrct llcş;rt, lıiç laf aıılaınıD,1n

\/crcııı bıılaşııciığı [<orktısrıırclaır ciırclırı bitip tıikcırıııcvcn kırrısııııır irrırsıırda [ıtınahy<ırclı,ı, FIer iki kaclııı cia dcğişik ırcclcıılcrlc I(cırıal'i hastıılç\/c göııdcrnıck isti)/orlarrrlr. l(cnıa] cırclc ivilcşcııriı,ordtı. Sanl<iııııış n]accr;lsı hcııı bccicı,ıiırclc, lrcıır clc riılrı.ındır <ıııı.ı[ııraz \,ııralar açmıştı. Ahınct llcşıt'ıır gözlcriıriıı öıııinclc crivcır ),cğcıri,, siyaısi stıçltıyc{tı. Öncc İttilıatçılaı'tı tarıf olcluğ.ı. s()ıır,.1 c,lı oırlara sırt çcrıircliği içiıı,, 1ı;rŞlı tcrrzcısiırlc,, çcıcı,ıklaıııli,ı

lrcııı İttilıiıtçılrrı'ıır, lrcı,ır cle kerşıtlirırı,ııır ırczdinclc sapına kadar srıÇlrıı'dtı, kcrcta. I,Iiiıl,il,ct Aşığı I(cıı-ıal'iıı İttilratçılarla arasıırdaki clcriır u(:Ltrtıtıı ça[ıı-ık eıçılııııştı irııı;ı irtlıııı İmilıatçı\,a çıkaıtı-ırıs-

tı biı' kcrc.

lllll

Ilatt;r Ahrııçt lkşırt'ıı-ı kiılıığııırr, çı,ılışnııı arkadaşları"İttilıırtçı I(cınıl"i l<ısaltarırl<, "Biziıır llcşat'ıı,ı it " diyc cl al gtr gcçti kleıi bilc çiı l rıı,ı,ı ıştı

erralarıııcla

Kc ırrtıl'i

ı

.

Darısı ktiçtik tltişıiriilı-ırcyi ııc k;rtlar lrak ctıni)/o$a, I(cııral clc l<acJırr lıak ccli1,ordıı. Liscvc bışlatlığı griııdcıı itiberrcır [ıaŞı [ıcliıclirır lıtıı-trılınlııllıştı. Jtııı 'I'tirklüiktcır Mirsrıı,ıltığiı dck lrer tiirlii [ıclar,;r bı.ıiaşrırıl,il )/cıı]iıı ctıııiş git-ıi,vdi. Eli klılcm runt\Ior, \'ırzılirrıııı Sara\r'ııı g<iztiııclc lıiç ıııal<l.ıı-ıl <ılıııaı.aır clergilcrdc 1rx-

"it"liği o

\|ı ıı

l

ıltı)/or ve ırırı

lr alİ

f 1,1,

.-' .,.la

cl ti şti p,ı

kalkıvıırcİıı,

İttilıatçılar ıırcııılckct idarcsiıri clc gcçircliklcriırcle, I(eıı1a| öırcc ç<ık ıı,ıcıı-ıı-ırıır olırriış, kısa siirc s<ıırra cla oırlarla fikir ;ıvnlığıııa clılştlpı tıaş cltişııraı,ılerrı kcsilırrişti. () kadar ki, İttihatçılar_ dıtı Lızıil( kalınak içiıı Saııkaıııış'a g()ııiillıi gitmcyi tcrcilr ctınişti. HiÇ olıııtızsa,, giıztiııiiıı öıriiııclc ı,;rpılıırakta ol;rır valriııı lıatalarclaı tızakta, Rrıslarla sırvaşırclı. Vı,ıtaııı içiıı fhvclalı bir şcy yapıırış o1tırclı.ı.

5


Y«ılı çıkeukcıı, tı ı-la biıılcrcc ıskcr gibi, ırasıl bir cchcırrıcırrc uitırıcktc olcltığııntıır tiukında ctcğitcli. Sank,aırrış'a İstaırLıtıl'clııı gidcırler, FIa1,'darpaşiı Garı'ırclaıı dtı;,,ıl;rrla, ırr;,ırşlarlı, tıırıuırla ıığı-ırlzurnrışlarclı. Zaf'crlcri içiı-ı kı.ırbıııılıu kcsilı-ıriş, clı,ıaIar ctlil-

I(eı-ııı1, çcktiklcriııclcır lriç tlcrs ıı.lırıaırıış cılırralı l<i. Lııı kcz cic göıılıi l\,lillicilcı,c kavııııştı. l)aıısı, srrclruzirnrtr k;ıclırr çıkıp,ı, ı,cğcıri

ııriş, aclııklar ad,.rırıırış, arkal;uıırcluı nrcııciillcr strllaırırrıştı.

rıı1,,

[Jzı,ıır sıirmcırrişti işiıı kcyifli vc şcref]i \/ıltlı. Aıaclolu'ııtıır Lıir tıcı.ıırclaır ötekİ uclıııı1, öııcc vag<ıırları tıklııır tıkış cloltı bir trcırdc, soııra da btız gibi lravı,ıdı at a,r;rbirlaııırclıı stircltiı-ıilcıı czii,ctli ve uzLıtl bir y<ılcı"ılıık yapıı-ıışlardı. Nilr,.ır,ct ıı-ıcıızilc ı_ıltıştıklırrıııda, arcı ]ıakikat, bcl,azlar giviırı-ııiş bir ccllırt gibi clikilırıişti kaı,şılarına. Cclrcırrrcnı, alcv kırırrızısı rrc )r;rkıcı cılııı;rlı\ıtü. Oys..ı, <ıırları bckleyeır cchcıIlcııl, bcnıbcrraz vc cltıııcltırııcuı}ıclu. O kırciar cloırdunıctılı{t, ki, crlcriır clicri, ıl)ıa[1.,r., },ı"izlcri yaıııırorclı.ı s()ğuktaıı. Tıpkı atcşe clcğırriş gi[ıi, r,;rııık vaırirları açılılı1l1ç|lı s<ıgçııkla tcınas edcır tcıı,lcriırclc:

.

3

Sankaıııış faciasıırclaıı ptlçıl),ı kı.ırttrralrilcırlcı,iır sa)/ısı 1ıck ıızdı. I(eıııal'in öltiıır lıtılrcriı,ıi bcklcycı-ı cı, lıirlkı öııcc csir clıiştiiğii hirberiıri ,a_[ınış., clokrız ı§/ sol]ra clıı gcııç irclırırrı iırsaırlıktaır çıl<ıııış bir 1ıalclc, balrçe kırpısıırtr \,ığılınış lrılcJc Lııılır-ııışlarclı. I(cııral'iır çıcrİşaıı [ıedeırini ),cııic{cır sağlığıırır kavı,ışturıırak serbır işiı,cti, irı,-

]arrca lıastanedc,, Lıir ııl [ıcı1,,ı-ıııca crrdc tcclavi ctı-ırişlcrcli aırra. rı.ılırıırtr stığlığa kar.ı,ıştı-ırıııtı\ıeı sirt,ıır clar ı,ctıııcnrişti arırlıışılaır.

Alrııct llcşat, citiştiırcclcriııi \/c c\ılcıırlcriıri tasvip ctınccliği yeğeıriıri, Sarıkaııırış'tir çcktiği acılıır )ııizıiırcleı-ı tıağışlatıırtwiı çı1lışııışn. Allah canını bağışla,vıpı oııu ailcsiııc gcri 1ollaclığııra göre,

aı,caba

Saray da af}Ltıırcz ıı,ıi_vcli lıatalırrıırclırır clcrs trlır-ıış \,c töv-

bckaı' olıırtış bı,ı gcırç acliınrıl l(cırıııl taluilliycli. Lisırıı bilirort{tı. Dı.iıryx göı:ıııtişltiğti vtırc,lı. L,li kalcııı nırtı\/ordlı. Bir ıı-ıı_itcrciırr-

lik işiııdc ıncsela, çıck1li iş. yara}/abiliı,cli. Alrıııct Rcşıt, Saray'daki ilişkilcrini \/c itibarıırı kı.ıl]aırtrrtı.k, r.,cğcıriıriıı paçasııı1 ku rtı-ırnı ıryı

aşarı,ıııştl

Ll

1ıı

e1.,

lrcv

h

ar

t

!

irtlırrı.r

ıf dilcırilı öztir lıcır,ır ctlcrkcıı,

<ı.,

Vnkit

vt:

Alışııııı gazctc-

lcrİırcİc lrtikiiıı-ıcr alcvlrİırc tltıp tLıtiur ),ıızılır yavııılliltı\,cırclıı. Sır-

iııızısıırı lıile dcğiştirıırc),c gcrck görıııcclcır gırzctclcrclc

göstcrcır

[ıı-ı

Nc lrali

Lı<ı1,

scı,scın içiıı soırtıı-ıcl.r tı.ıttıkliıınrı cıırri çıkartılııştl.

varsa görstiır divcrck, 1,eğcııiıri cvdcır atıl]ıştı llcşat

l].ü,.

Sıra\4ıIr"ııiıı]'ııı, torlıtllılıLr tckr,.rr lrı"ıstaltrıııırcı gizlicc cvc

irl-

tır,aıı arasiırcliıl<i hizıı-ıctkirltrı, böltiıırıiıriic saklirırrirkt,.r cılcltığıııııı (ığrcııciiğiııclc: ()fkc:clcır clcliyc clöırıırı.iştti. Eıı ç<ık c{ı gcrçcği kcırcliı,ıclcır sirklayıııı kırısııra kızıırıştı. 'l'cyzcsiıriıı cvclckilcri clillcr cl()kcrdk, riişr,ctlcr ı,crcrck vc l,ıı.rttı.ı tchditlcr stlvtırırırk ııasıl kııırclırı-ııış «ıltrlıilcccğiııi talııııiır cclivorclıı ilılı,.ı l}cl,ıit-[ığıırı \,,t:

cç'ıriı-ı Lıı-ıırlarır çıabrıç bıra.kııraıı1,.ısıılı bcklcrcii. I(ı.rrısıı,ııır gözvaşları tl()kcrck ırııl;rttığı gibi, sıııı,ıiııri [ıir acıırra lrissi\ılc \/c ilcrclc kcııcliııi gcııç ılcia-ııııııı öltiıııriııc,lcır s<ırı.ıırrltı rı.ıtır-ııı,ı"ıırk içiıı ılli. ıroksı.r pııclişıı[-ıııı ()crkez irsıllı ııı,ıalıl<laııı,ıclırıı t-ıiriıriır vııktiylc tclızcsiı-ıc lrcclivc cttiği <ı ç«ıl< t,leğcrli clııııı.s t,ırcışrııı salıibi cılıııak içiır

ırri bı.ı ktııırl,ıırsı tlıhil <ılclı,ığı.ıırır kırrırr \,,crclılct]ıişti. Çtiııkıi tcvzcsiıriır rtişı,ct rrcrıırcktc ırc l<ırclar [,ıcccrikli cılcltığıınıı ı-laı, kırıısııııı,ı ırıticcı,lıcrııtıı c,ltişklinltlğiiırii clc ii,i biliı,di. I-lcr şcl,c rığırıcn, vicclırııı l,ıast:.r ),cğcıriııi s«ıkağa att]raya clı,crıııcııriş, iyilcşcııc klrcl

ar çırü

k,.ıtı

ııtl

ı.r

sakl aır

ıı-ı ası

ııı.ı ırriistıaclc ctır,ıişti.

Alrınct llcştrt'ııı, aıilcsiı-ıiır cliğcr fLrtlcriı4c tlc bı.ığlırı ırcrc.lcvı,ıoktıısıııtlıyclı. I(zleırıııııı ytiztiııii lıırftılar ı,ıır ki görcı,ııil,t_ır, lıansıırlı L,ıir çift laf cc{ccck zı"lıııaııı L,ıı-ılııır-ıı1,<>rtiı,ı. Iır, lıalkıııııı clcrtlcriırc, ırrcsclclcriı,ıe cı k:ıclar tızık lıalıırıştı l<i, sı.ıı"ıl<i o koırirktı clcğil clc başkı bir şelıircic )ı,.rşılılıl,ç{ç. Hviııc lrcrkcs ı.ıvsc

k<>pııırır

kı,ıclı-ıı,kcır d()ııi.iııor, kiı-ı-ısc tııranırrıclaır, satıarlrıır karırnlığıııclıi çıkıp işiııc gicli1,orciıı.


l)criıı lıir

Alrıııct Rcş;ıt. I}ııırltır crıiır içiııclc]ii ıncsc\'tı lıiÇ[ıiı' çırrc bı.ıhıııııı,ıayıln ırrcııılckcriır kirrgırşirsı., ()sı lrırl l<ı ııı ıı [ıitıırcl,ç1l acıları | iÇ gcÇircli

lclt:ı"cİi. ııı ırır

l

Ncrrlcı,sc ild i,ılclır işgal ııltıııclavclı şclrir. Monclros Atcşl<csi'ııi İııgiltcrc iıciıııa iınzalal,aır Aıırira] ()ıitl-ırol-ıc, ()sırıaıılılarıı.ı tcııısilcisi ilıi.ıf l}cır'c İstaırlıtıl'a askcr sokırıayıcakliı.rıııır ı.]ıir vc rııı i ş

fİı

l<at sö z

ti

ncl

c

cl ıı

ı:ıntrı ır ı ştı

s()z

.

İŞgılcilcr, Çlli b.ş parçadaı,ı c-ıltışaır cloı,ıaırırralıırı\,la, "Ratııı, ı'c l(tltsal Rı-ılı" clil'c ai;ıyıı alıııtııı tığrırstiz ı_içlı,iırıiıı, r,airi İttilı;rt vc 'l'çra]<ki'ıriıı lic-lcılcri lıııı,cr., 'l-alat r.c Ccırıırl 1,ıışalarııı gizIicc ıT ııtclı.şıııir k;rçışlaııı-ıııı tloktızrıı,ıcı-ı 11iııiiııtle gciırıişlcrt{i ()ğtı1

l I} «ığıızı'ııtr. IJiÇ ı'al<it k;r1'[ıctıncclcıı

İ.staı ıL,ıı.ı

liklcri vcrlcŞlııiŞti. FIıır,daıpı"ışa'tlaı-ı itibı-ırcıı clcır,ıin,olı_ı g;ıizcrgiilıoylrı

İııgilizlcı- ttıtıl-ttlştLı. bayraklarır,la gcıırilcriıı kırrşısıırcla tirŞkııl scviırÇ göstcrilcrincle [ıı.ılııııı-ırı.ışlırciı. Zııı,a|Iı İst;ıırl-ıtıllrılar {l)/ilcıı bir dc ŞtıL'ıtrt ayıırdir, [ıcyn7 tltıtıııı ı.izcriırı-lc ıııtızaf}er [-ıir flıtilr ctlısıı'lı liasıl,.ı kasılı, azıııiıklırııı alkışlaı,ı r.c scı,iı,ıç çığlıklı,ırı l'ıı:arsıııclı.ı (]adclc-i I(cbir'i- bırştaır Lıaşiı gcçcı-ı Frııısız kcıırıtıtaııı_ ırııı, ılırlriş \/c tatltııııasıı]a kertlaırıırak zoruııcliı ktrlıııışlarclı. osıııarılı l)crrlcti Lıztııı vıllırra 1,ı.ıyılırıı iıirtirlıuıırıır bcclcliııi ç<ık ığır Şı-ıı-tlııri;ı öclcı-ııcyc [,ıışlalıllştı. İst;ınL,ıtıl'iııı I-Lristivaır azııılıkları, r'ı.izl'ıllarıır öctiııii alnrirk isterccsiııc işgalcilcrlc işbirliği },ıuıı_ r«ır, Mtisliiı-ıı,.rırları lıcr firsatta ilrb;rr cclilro1, Vcr \ıcr lraş g(ıstcreıı clircıliŞ l-ıarckctleri, işgalci giiçler tırafiırclirı-ı lıcıııcı-ı cczirlaırtiırılıl'Ç1', clircırcıılcı:e ıırcrkcz ve k;ırak<ıljart-l;r korl<ııııç işkcııccler yaı{tı

bcı1.1111ç1

lltııırlıır cllcriııc]c Yuııaı,ı

Beyoğlu.

ırrısıırcla ab;rıtılarak

a_ırlirtılır,<ır, ort;,ılıkta ırzııılıklerı,ıır .N4iislilıırirıı-

lırrı cza cttikicri vc kadinlil,lıı pcçclcriııi pı-ırçılaciıliları ri

clcıi ırşıyo

r, ın;lııcvii/,"rtl ar

cl

ır

ayrıca çıcri şaır cclil iycırcl ıı

riı,aı,ctlc-

.

I}ıı söl4eırtilcriır çoğlı safbata olalıilircli anıa tlavaırılınası z<ır gcrçcklcr de r.,u,clı . Bazı eı,lcr z<>rlı sıüipleriııdcır alıırıı,or, lıibirli r,ç kiistıılı İı-ıgilizlcr, sac-lccc lralkı değil, dcr4ctiıı ıırcırıtırlırnnı] tılcL-ıtıslırrıırı vc ırazırlarıırı cla a,ş;rğılaırraktarı ve lrıri,ıılanrakt;rır çckiı-ıırrilı«ll|n1.1ı. İşgal clöncnılcriırdc ;rrkiı arkaı,;ı sı.rdrazııırlık vı-ı[,ıarr Ali llıztr, Sırlih Hı,ılı"ısi vc 'I'cvflk 1,ıaşalar, Atcşkcs Aırtlaşıırırsı'ırıı,ı lrı,iktiırrlcriırc ı,istti kııçıalı dir cılsa clircııiş giistcrınİş <ılclı,ıkları içiıı, İırgiliz L-ı;ıskısıı,lır ıır;rkaırrlirrıırciaır cclilıırişlcrtli. Sır,.rclur lıı,rlk arasıırtlır [-ıilc sataşıı-ıalırr [-ııışlaı,ırıştı.

]<araytı as]<cı-

çıkiırıııı-ı\,ı.ı [raşlırıı-ıışlarclı. 1]cığarz'cla., Aııac{<ıltı }zııkasıı,ıııı l.nıkarı bölgclcı-iııc Yı_ıır..rıı bir-

lrıııı

foliisiiiııııır lstıır[,ıı.ıllı"ıl;rr, czik, Lıitkiıı r,,c 1,ıcrişıırcJıl;rr. çclı.tililcri }ıetıııczırıiş gi[ıi, scııcgaili ıskcrlcriır tırşkıırlıkları iıalk

pıhl«.ırtlı,ı.

ci}.!t-6ö

Oır

[,ıcş

gtin ktıclıır öı,ıcc, llcşat l}cy'iır

kcııuığııra zivirrctc gclcır akr;ılıerlı,rn Dilırı[ıa Flaıııırr 'r.rrllış,dıt cıtı.ıı-ıırkeıı, "Sizlcr kifi otıırcllıtıtız) kalkiniz lraııriı-ıı, otlırıııi,t sirırsi lıizticclir," clil,ç oı]lztıııLı cltirtıiklcycı,ı bir ııı;ıtlaııra tırı,afiırciııı, ür.riırclcır kırlciırılıruş, g(ızvaşları iç:iııtic licırcliıri [ıir s«ıırralri tlı.ır;rktir ;rşırğı irttuı kıltiıırc,ağız,lQrrirki-ırı'cleır Bcyazıt'tı 1,tiriiyerck gitırıişti.

'['iiıır bı.ıırlırra

r,.-ığırrcır [-ıiızıları

işgılc clircıııırcı,c

trzinılil,clilcr.

A,ıkara'clır L-ıir lıtiktiı-ı-ıct kı,ırtılıırı.ış ve variığı Avrtıpıı cicvlctlcriııc

rcsıııcıı ii tııı cc-lilırıişti. Gcrç,i İstaırl.ıtıl FItiktiıı,ıe ti, Aırkara'cla kiırtılaır lrıi[<iiıııctiır birşkaııı Mı-ıst;rtil l(cııral içiır iclanı kaı,ırı,ı çıkaı,tırıış, paclişiılı clır bu kirrarı iır-ızırlaırııştı ırına kiııısc Aııkarrı'yır gic-[ip Miıstatir l(cırıııl'i tıınıklaıı-ı,aya ccsırct cclcıırivcırclı,ı. Hatt;r kıbiııcclclti 1,ıel<. çok ırazır irçıkça söi,lcıırcsc tıilc, Ankirra'cltrlçi Miııicilcriı-ı b;rşırrısıııı içiıı içiır tcırrcırıri etıı,ıcktcvclilcr. İvi clc, lııırgi silalıla, lraııgi ısl<eı,lc, All:ıh L,ıilir, clivc citiştiı,ıdii Alrıı-ıct lleşıt. Sckiz \ııldaıı bcı,i biı-ı bir ccpl,ıcclc sar,ışat1 y<ıl"g1,,r, i.lç

vc çıçılak

i-ıskcrlcrlt,,

bazı ıııaccrtlpcrcstlcr saıtcce

İstarırL,ıı.ıl'iı


.l,,tlıl. ;\ıı.ı,|,,lıı't tı ,l,ı l.ı|ı,l,ıı-.ıı,.ılilııı,ıııı zıııırctlİl,crrltrrclı.

c}\r6b

l}<ışı,ıııı-ı

l,ıı, ll.ıı,ı,t,ı ı ı lııı!

ı\lııııı,ı l(t,l.ıl

()rır_ crı,ta katiı çıkııral,ı cltiştiıldti. scliur-ılıkta c-lır clırclırcı tcvzcsiıri btılalıilırrt, ilıtiırı;ıli kirrşısıırcla.,

P..rrıırak ı,ıçlırıı_ı..r

iııiıı cclılcriııt]c tıitiiıı tirbakasıııı ;rravıl,ı tla l,ııl,ııı|.ı\,ııı(,ı ,rs.rlıilt,şli, l,ıiı, kiitİir s:.,ır,ııı"clı.r vc ot]acltı \ıalııı\,ılı-ıız ,,1.1ıı1,,rı lı,ıltlt, lıız.ıı,tlı. İçiııttc btıluırclı.ıgtı cltıı-uın oııtı değiştirt

t,lit,ı

ıııiş, siııiı,li. lııı,çıı) [:ıir tıtlaın )Iapıı"ııştı. I(tifiir ctıne trlış[<aıılığı ollııltlc, sık sık ağzınclaıı köni laf]ar firlı1,61dtı. Sigaıa),ı çcrt.;ılııııışıı. liı,iırc: cl()ııdtiktcn soltra) c[ ayirk çckilıırişsc, ki ırtık lıclı i)ı,lc <ıIrı1,1_11jr,) gc\/şcınek için yatırıaclaıı (ıııcc tıir tck atnıavıı [ıışl;rıııış,, ırcfbsi rakı koktrığı,ıırdırır, k,.ııısıııa [-ıir şikılvct scbc[-ıi tlııl,ı:ı \/i.lrıtııııştt. Ycııi alışkıılıklanııclatr kcırcli clc ılıt: nlııLııı clcğiltli ıırıır ö1,1e gıiı,ılcr 1,1ş;11,,,,aktavclılar ki., övlc çilcli, ()ı,lc lıavsi\.,ct kıncı1 cla1\,aılt11..| 7or gtiıılcr, insaııın kırtlaııal-ıilıııcsi için ç:clil< gibi siırirlcrc sahip <ılııası lazııııc]ı. Nc )/azık l<i ıırcıı,ırırLııltıı,t. plrr;lsıtıı i)tlcrıcıırcı,cıı bir ı,ııtrliyeyi itlıuc cc{crkcıı, çclil< gi[ıi siırirlı_:r c]alıi l<ifi $clıniy9ld11 ırıtık. Osıııtııılı'ıııır Lıorctı gıı"tlakta1,{1. Al-ıı,ı,ıct ll.eşat hcr Allalı'ıır grinti Lıir L-ıırşka alırcı.rklıl,ir l,ıcsal,ı r.crı,ırck z<ırııııcla kırlıı,cırdı,r. I}ir yıl ()ırccki ııııli ııhır biitçc ırçığı, [ıtı yıl iki ııri.sli ııı,tııcağı işiıı,ctlcı,iııi verıırişti. Cilıaıı }]u,bi ıııağclrırliırıırıı-ı tığrırdıklı,ırıı-ıı iclcliir cttilderi z;rrıırlarla, bri ıııil<tar ç<ık vakıı,ıııı.ı,lı1,,ı

da clal-ıı cie ı,,ıiksclccckti"

Ahıırct lkşat ),criı-ıclen

i<alkıpı oclı,ıı,ıın

içiııdc gcriııcrclr

cl<ılaştı.

Yat:,ık tıclır.sıııa çıkıı"ıaı,ı kalksa k,.ırısıııı tıvaı,ıc{ırıcaktı. I(ızlrrrı tla lıXl;i ı-ır,ktıc]a olıı-ıırlı}ıdılar. Eviır tırlıtır ıırcrclir,cıılcri., iı,ıip çıl<aıılırrıı-ı a}ıi1|.1,,r, irltıııcla gıcır glcır gıcırtlarclı. Lllrktısu cİcıiıı olıır,ıl,ıurlar,

tlıı

t,ı;rs,.,ı

bısı

Lıiraz clılıa lıcstirıırçr,e liarar ı,crdi. l(cınal'iır Pcrişaır lrıliı'ıi görliıciu, ırıcc]cır c\,\,cl, Lıir;rz c-tiırlcniçı kcıırlinc gclıırck istiy<ırcltı. Nc kızırslr kızsııı, cliııdc bii.viiıırtiş ycğcııiıli ()li.iıııiiıı cşiğiılilc g()r_ t'ıtisı-ı]ç),c tlq,111,,,,,.,.I krıl;ıy tlcğilcli. Sıizı,ilnıtiş )'iiziiırclc gciz-lcri zlrıtil Lıtittiıı iri tlııraır, sız bcırizli gcııç aclaıırı hcr gördiiğiiııclc_

[ııitıiıı kal,ı:.rlıertlcıiııi [ııığışlıır olıırı,ıştLı sOıı z,.rıır'ıırlartlir. Alııırct llcşıt scclirc otltrtlp peırccrctlcıı öı,ı bılıçcl,c L-ıırktı, (]ıırrıır ()ııiiııclcki ııraır<_ılVı,ı ığııcı, yap,ıraklaı"ıırcla lıcııiiz criıırcır-ıiŞ isc kırr scrl-ıiııtilcri1,lc lıtiziiıılti bir gcliıı gitıi,vdi" Az ilcrclcki clııra tlli,lrt giiııcşiırc ırlclı,ıırıl,ı çiçcğc crkcır dtrrnrı.ış, arııi bastırırır soğııklır cl«ıır ycırıişti, l)uciaıkltrrıııa alııl,cı bir giilıinlscıııc gclip ycılcşirkcn, tıpkı bizlçr gilıi, clil,c cliiştiırclti Alrıı_ıct llcşıt, ırzıcık ışık gö_ riiııcc lrcıırcı,ı scviııcıı \/c soılra clıl cllcri böğrtinclc kılııır, clrırlıi

kııçıılırr..ü

clırı;r irğarcı!

oırlar cla cııtrvi ctcğil l

ı,ıril,d11..,

lQzıl Stlltaır gitti, lrıirriyct

ıı, soll rıl cla clöv ıi ıı l]lcyc L,ıaşl ayanlar G clcıı c r gi cle ırlcri lı cl_ı ırr,.ıtıyorcl ı.ı, ırc lri kıırctsc

i\,9,

.r'

u.

scı,i ıl

c

l

gc_

r } !

ittilrirtçıltrırırclcbışlaırlitıçıırcıı,ınel,daııL.ıı'ısctbrcicc{iııiclı'ı1,. gı.ılırrı söır-ıtirıııc)/c )/;rtlııır Hiirriyç1 ı,c İtİlaf Pırrtisİ'ırİıı clcbırŞlarıııı kırlırrıştı. Il,ılliııı sltkııllı1 bı.ı paı-ticlcıı dc ça[-ı1ık sıyrıl;,ı,cağı .bes_ ItilırfLıcllil,tli. Alııırct l(cşıt, Srıltııl,ııı bcl bağlaclığı [{tirrivct Vc pııı-tisi'ıriıı, kcırtliıri İrıgiliz v;rıılısı ilıur ctıııclilc, lralkııı gi)zı,iırelc

gccc l,ıolrLıııca ırıercliı.cıılcrdcır kiııılcriır ıııı,ıtfirĞı, lıaıı-ııııı,ıiı, tıışlığa indiğiııi kolt,ır,c;r aı-ılavabilirlcrtli. IJı,ı clı-ırı,ıırıclıııı eır çok kaıısı rıIııttsız olrır, "Sarı\rlılıiıııııır kı,ılııl..larıııı clikırıiş,, lrıı,ı-ıirı-ııı İııip iııllıcclİğİıııİzİ clİıılil,c_ırclıır 1,jırç," di1,. sızlırırırclı. Aırıa rnllıırın içiııclc, kı,ırtlırıır kcıı-ıircliği cskiırriş talıtayı., kııpı ıı-ıcı,ıtcşclcri gi[ıi yağlayıl,ı gı cı rcla ıırırsı ırı c ıı gcl cıııcvc i ırı kılır 1«ıktı,ı ki

giiıı birırz clalra scviıırsizlcştiğiıri görnrti1,or clcğildi, iİtihat vc fcrırkki clöırcııriırdc siirgı-iııc göııcicrilcıı P'ıc:k Ç«ık siyasi stıçlrı, ),cıri çıkarılaır ııf ırcdeniylc geri tlöııını,iş r,c şcıl,ıirclc lrızla iırtik:rnrcı [,ıir ıı-ıtılralcfbt ycşçr11tcve başlaııııştı. Yctıırczııriş Erıılcıri Partgi[ıi, iştc taııı cla bı.ı sıracla, İstırırlıul'daki Rtıııı ı,c ,frirkil,c,vi işgal ,iııüe,"i, işgılcilcıiır sadccc istaır[ıı.ıl,tı dcğil, tiinr ctırıclcri içiıı cllcı-iırclcıı gclcııi 1,arl-ıırıirktal,c]ılar. E,ırrcllcriııc ı,ılı-rŞa-

l0

ll

!

l

l-ıcr gcçcır


bilıııcleri içiıı ırıeııılcl<cttc l(argaşa «ıiırıalıvdı. l]ı,ı ııccicıılc, l(ı.ıır,ıliırl;ı Erıı-ıcrıilcr, lv{iisli.iıııırıı lral]<ı kışkırttırırlr arbctlc çıl<;rıtıııirl< içiıı ttirlii ycıllara tıirşr,,ı-ırtı\rcırlarcJı. Ozt:lliklc Rı-ııı-ıliır fbıııı lıalc{c irzıı]ış) şııır;rrıırışlı,ıı,clı. O kadar ki, I(eı:;,ıkö1,'.1. L,ıir llrıır-ı, l<cııdiı,ıc ait bir l<clıııl,çı clril<kAı-ııııı cJcı-ıctlcıı,ıcl< istcı,cıı Şclrrcıııiııi- Vckili Ccıııil Paşa'rı cleğııcklc l<r>r,ırlt,ıı,ırlıilccck kac-lar ilcri gitıı"ıişti. lJı"ı <ıiavı l,ı;rtırlaı,ıııca Alıııict l\cşat'ııı [ıırşıırıı cırsçsiı,ıtlcır cloğı-LI üıiiksclcı-ı l<cskiıı lıir ağrı gircli. Bo\,ırı.ııırı sı,ığır s<ılır çcrrircı,cl< gc\Işcıııcvc çiılıştı. Hır talıanıırrtillı.i, tcvekıillti iırsııılirr içiıı bilcı 1,ı"ışıııaııltrrı 1,ıezırıctınck giclcı,ck z<ırlırşır,ortitı. İşgalclcıı l-ıcri -I'tirl<Icr sııL,ıır kıipıi kcsilnıişlcrcli. I(ık ı,ıllık lıcıı,ışcrilcriı,ıiıı, k«-ııırştılırrıırııı tirşkıı-ılıklanııı görıııczliğc gclil,ı ilişkilcıini csltisi gi-

bi viiıiitıııclıc *.r,,ct

ccli\ıot,lırc,lı.

Alııııct

Al,ıı"ırct Rcşat [,ıtı Lııl,ttıtstız çır[]lt-ıışııır t,ııı tcç,ıctırklirk giclişiı-ı lreııı pıarçası, lıcı-ı-ı clc sevircisivcii. Eliııclcıı hiçbir şc1, gclıııiv()rtltı. Erl<cklcr asla ağlanıaıı,ıalı1,{l aı-ııa Reşat I]ev gözleriı-ıiıl vaşarnlasııla vc sol gözkapağınıır şidtletlc scğirıııcyc [ıırşlirıırasına cııgcl

Belediye başkanı.

|2

ve

SARAYLIF{ANIM

(İ}qrab

Rc.şat'ııı cyiııtlcl<i l}ıl,ı-

ç1\/ılıı Aı,ct Hfbırdi'r.lc, <>n tıcş gı.iırcic bir dikişc ı,c iittivc gclcıı Rtııır kızı l(ıtiı,ıtr \,crlcriııclc cltınılı91|111{1. Maliı,e Nczarcti'ırcle] ki Yalıı.ıcli cliıriııc ıııcılslıp ıııaliyc ıııcıııı.ırları, lıiç[,ıir şc\/ olııııııırışç;lsııla ı,ızifblcı-iıre dcvaıı-ı ctnıcktcvclilcr. I(r[ıiııcdcki I{ıı:istivaı ı,ıazırlırla, ıırcclistcki Hıristi,vaıı ıııclıı.ıslar clir öylc. lrcsatlıl< cltlştll]Cnlcrİır \ıanı sıra) hiç stıçtı olııra\raır Rııı,ırlar vc lıı:ıırcırilcr clc cl_ bcttc r,ıırclı \,c Allalıtaıı Yalıuclilcı, Osııra,ııılıltrri,ı l,ıili saclılitılar. Rı-ııır basıırı açık açıI< 'i'ıirk dtişıııarırlığı val,ıarkcıı, Yılırıcli gazctclcri, ccınııı,ıtlcriııi 'l'tirklcriıı l,ıırklarııra saygı giıstcrıııcı,e d;rvct eclivorcltı. I-{cı,ır de İstırııbrıl'cltrki Yuııırıı Yiiksck l(cıııriscı,i'ııiır ırcııi kı,ıırıliıır Ilı.ıırr-Erıırcııi Fcclcraslr«)ı-ıtı'ıla, Yalıtıclilcri clc l<atııak içiı-ı göstercliği <ıııca çabayl1 rağı-ıren.

<ılıııııırdı.

BEHİCE, MEHPARE

cliırclc içi tiilbcırt c-l<ılıı tasla, gtiriiltii ctılıc-/Zrlrpıırrc ıırck içiır ;ıırırıakliuınıır Lıclına L-ııser blrs,.ı ıırcrtli_ vcırlcrclcır iııcrkcır, tur,ıictc gitırıckte olaıı l}clricc Htrıııı-ıı';ı l<ıil

1'a-

ırııclı.

Bcl-ıicc'ııiır ıizcriı,ıdc, İst,ırbtıllıı gclİıılcrİır cltiğtin gcccsİırİır siıbırl-ııı"ıtl;r gi),ıncıvi ;lclct cciiırcliklcri ı-ırtisliı-ı paçırlığı r'artlı. Yıllartn içiııdc clL,ıiscıriıı pcnrLıcsi iyicc s<_ılırrtrş, yerkasıırı çcvrclcl'cır gül kı.ır1ıstı ktırclclc vc cJaııtcllcr, yıkaırıp ıiri.ilcırır'ıcktcıı 1'ıPıraır1ııiştl vc Bclricc'ı-ıiır cloğtııııl,.rrclan soılra irilcşcır göğiislcri, clbiscıriır eliiğıııclcriıri zorltıvordtı . Gcı-ıç k;rclıır, gcliııliği gi[ıi, paçıılığıırı da saııcliktıı <jzcır]c saklaırrıştı 1,ıllarcı. 13irkaç ,ıy öııcc 1,ıaçalığı sarrdıkt;rır çıkı.uıırıŞ, lr;.rvı-

i3


tittilcıııişti. Soıı

clcvlct ııcııııırlıırııııI1 cışlcriıriıı irrtık yçlli gi1,5i]ç1 c{iktirıı-ıc giiciinc *rlrip olaı,ıraciıki;rrıırclaır tlcgil, l<oceısııııı-ı onLı cl tistünclc tı.ıttı.ıürı, ırcrclc\rsc Saat başı tıp'ıiil'ı koklaclığı gtiıılcri aıllılısattlğı içiır dc, ycııic{cır gil,ınevc [ıırşlaıırıştı çıaçalığıııı. C)ı-ıtı givdiğinc{c, keı,ıcliııi cski cıılıı.ı-ıclırıırış, Vıktrıırış,

zırnr,.ıı,ılarclır

tlaıı-ııı'ıa l<iır.,ıışnırış git,ıi lıisse clil,«ırclıı rre ııasıl c,la özliir.orrltı, toP1.1ZLlılLı ç()zc{riğtiııcİc saçlaırnrır karlçılirı,ıırtr kacl;rr şclalclcr gi[ıi

aktığı r'c l<ocasınıı1 otıLııı giizclliğinc-lcı-ı Lıaşl<a lıiç[ıir şc\rc tıııcın r.'crıııctliği, o ı.ızi'ıl<ta kalaıı rnlları. Rcşat Bc1,'iıı cviırc crl<cııclcı,ı clcinclliğti, salıırhları işiııc arııı.k stirı.iü,crck gittiği., lı;rftir soıılırrıırı l<arısııııır kc-ılırrında gcçircliği, karısıııa cltişktinlllğıiırcicn dolirl,ı

diğcr nıın'ı

ırkra[-ıa l<adıırlarıır

lıaset dı,ıvgrılırnııı ka[,ıaıttığı, Siıravlıl-ıa-

içiıı içiır kısl<aııclırclığı ,vıIlı,ır ç<ık gcrilcırdc kalırrıştı. S<ıır tıcş-altı scırcclir lıcr şcv iııırırılı-ııırz bir l,ıızla clcğişıııişti,, heı-ıı lrırc-la

ııırtlirnııc,la, I,ıcı,ı,ı clc ıııcı,ırlckctlcriııclc. Aı-tık ı,ıc ırkşırıııları çalclığr

tıclıııııı ı,c s(ıvlc:diği İstıııı[ıiıl ş;rrkıla,ıırııa l<tıIak vcri1,111-{u kocısı, ırc clc ıltıır [ıı,ıklcli kızlırnııa vakit ırl,ırıyortltı, Çok gcç sairtlcrclc bir kıırış stıreıtl,.r girivtıı,dtı c\/c:, oıı;1 sonı sornıa}/a ccsarct ccleı-ı tck kişiııiıı,, tcyzcsiııiı,ı s<ırı.ıl;rrına kısa }ıirırıtlar vcrı-ırcklc vctiııi\/or) [ıtıltılı bLılt|ştLırLılaral< lrazırltuı..rıı ),cıırcklcriıı taclıııt-ı bilc [ıakııııyor., [,ıir tirs ç«ırlııryı zor tıitiripı 1,irtağ..r giı,i«ır vc sırba,ılrır kaclar s;rrnklavarıü, çıı,pııraı,ak ki[,ıtıslı.ı Lılılç,,,1,,,." clıılı1,11161,.

Rchicc vırıılış lıtıtırlaını\/orsa., kcıcasıııcliıki rı,ılıi bı_ınalııırlar, I(cıııt,ıl'iı-ı gcııcccik vaşıııcla Sarıkaı-ııış seftıiııc kırülı,ııasııda [ıaşlıtıltştı. Aslıııcİır çctiıı ccvizcli l\cşat ]]cv. Oı,,lc scfbrl:ıcrlil( )ıar clı,ı saVaş sıl<ıı'ıtılıırıııa,t 1,ıa[ıtıç t-ıırakaıı tırkııırclaır dcğilcti. Eıır,cr Paşiı Fltiktiıııcti, l9l4 Eı,liilıi'ııclc, İngiltcrc, Fı,,.rııstı ı,c RLıs\,ı'\,aı lııırp ilııı cylccliğiııclc ["ıilc kılı kıpırdaınanrıştı. Hep sa\/lrşııııştı zlıtcı"ı Osııraı-ıcrğlı.ı., lıa lıir stır,arş cksik olırıuştı,ı, lra [-ıiı, fazla! Osıı-ııırlılıır sııı'ı'ışltırıı ı'c saı,aşlıırılr gctİrclİği zorlı.ıklartr ırlışıktıIar. l)<ılar,ısı ilc btı sıı\Iı,lşı tlıı tcvckl<ıillc kaşılaııııştı k<ıcası. Niccdir, ıııırğlııt,ıit,ct lıı'ıbcrlcriııc clc alışııışlarclı. Aı-ıa I(cııral'iır soııtı [ıaşıııclııı [,ıclli I4

l'ıİr ıı-ııılraı,cL,ıcl,e l<atılı-ııası, solıra

ılııştı koc;rsını. Yıizii

c-lır

csir cltiştiiğıintiıı lıabcıi 1ık-

liç gtilıııcycıı bir k<ıca

rrc siirckli ağlaytrıı

tCl z-cvlc c\, )/aşaılıı-ıırz lıalc gclı,ırişti.

Ncırsc l<i, tızı-ıır zaıııttnc]ır dtıyı116,x lrasrct l<aldıkltıır bir zafbr lıa[,ıcrir'lc Lıirıız olstıır tcsclli btılıııı-ışlirrclı. Çanakkılc'dc kı,ıztrnılırır zafbr, lıcr cvcic <ılcltığıı gilıi, oı-ılııı:ıı-ı korı;rğıııcla tlır Lı«>n-ı[ıa gi-

'l-atlılar, börcl<lcr L)atlaıı]ıştl. IJırı,rarıır ctıııişlcrc{i. ,vtrpıp k<ıııtı krıı-ııştı\rıı göı-ıclcrıııişlcı,cli. Iıı,lcriııiır içi sal,ıalı zirıarctçileriylc dolı'ııııŞttı, ı"ıııılıalle |ıall<ı lııırrırıı l<ı-ıtltrr gi[ıi [:ıir[ıiı,iı-ıi tclırike gitıııiş-

bi

ti. Aııı;r ser.iı"ıç tızLıı1 sı.irı,ırcıı-ıiş, [:ırı zafcrlc gclcı,ı iviıı-ıscrlik l}clıic-e'ııiıı l<tırsırğıırclir kırlııııştı. Rcşat l}cr,, ),iııc tiziilcccl< Lıir şcylcr bıılıırtı.Ş, "Çıııakktı]c'ı-ıiıı iırtikırıırıııı a]ınıık içiır <ılsa gcrck., iııgiltcrc Vc Frtrırsır aralıırıııtla gizlicc ıııılaşırak Oı-ıil<i Aclı,ı'ı,ı İtıI1,1'y..

Bizc tlııııışüı,.n,ir c,la]ri üIcı,cl( üIöı,ıııcclcıı ııasıl 1,ırl,ıtılırr tırııııı|" clirrc tııttııı,ıııLıştLı. Yiııc stırırüııclaır diişcır biıı 1ııırça <ıl-

rrcrnrişlcr. l11tlşttt.

"Aycıl., ]<<ısk<ıctı I}osı,ıa Hcrsel< gitti., l}alkanlar gitti, Oııiki Atla'ı'a ı-ıc cliı'c lıa\rıf-laııı\rorslıılLız) ilalıi lleşat |}çy," clilıc ç:ıkışı-tılştı krrcasıı-ııı Bclricc.

Iıısııı'ı zııır'ıırııla, acılıırı, kctlcrleıi cJc ki,ııııksıvordtı nıtıtlı_ılrığtı l<aırıksaclığı gibi. I(aclcr, s?1\/;1şı gıiııclclik vılş?lıııtıı [-ıir çıarçasl ctıııişti scıııtıııcl,"r. S,.u,ılşıl, lıattır işgtrle tılışıl-ı l.aşaıııiı clcvaın ctı-ııektcır bırşl<:ı çtrre r,<ıkrrı. Yctcr ki Allalı, cliııdekilcri cksik ctıı-ıcsiııdi.

Çarcsiz

clc rt.,

cl

ct,asız

lıcr kaclııı

l-ı

:rstal

ı

l<

vc rııı

esindi.

lıcr şcyclcır öııcc ailcsiıriıı, çoctıklaııcıılııİvct İçiırtlc vaşilnıelaı,ıırı istirrordı.ı. Çok ştiktir, r'ıırlıl<ll bir ailcııin kızıırtJı. ()tuı:cltıkları k«ıııağı lıtiylift k,r, [,cBclıicc.,

ıııır l'ıtızı,ır

ıılen'ı ıı

gi[,ıi,

\1c

ğtı ı,ı l [,ıatıası l-ı ccl ive ctıı-ıişti <ıı-ı lara. İ[,ıralıiır,ı I}cı., aı,ıırcsi cloğtııııcla ölcır ),cginc cviııclıırıır c,l<ığcl

ı,ı

lıir

clc-

cliğiı'ıi il(i ctıırczc]i. Sırırra sı.rçlı, gtizcl Bchiccsiıri, l}cl,pazarı'ndıı

l5


r,ırrhliiı r,c ıriifrızlı.ı [,ıir t<ılırak ırğırsıırtr cl;,r vçrcbilircli .'ııııır <ı., istaırlıı-ıl'clı ııcsillcrtlir Stuay'a hizırıct cdcır scı\4ı-ı bir Çcrkc z ııi, lc,n_iır <_ığltıııtı,, t-ıiı,İst,rıı[-,ı.ıl [-»cl,cfbıreiisiııi tcrcil,ı ctıııişti. l)ıııı,ıatlı cl;r Eırt,lcriıı,ı'tiı,ıı-ı \,ctişır,ıc ataları gibi clcr4et hizıııctiııdcvcli. Osıııaıılı [,ıiir«>krııtlılılt]ııı cicrırıaırsız lııstılığı oiaıı riişr,cı1 illctiııc nıtı-ılırıııı,ıış, lıclıl sıit cırıırıiş Lıir arilcl,c Iı)clısLıp tıiırıeılıl,jı l<i., Sırı,ıı1,',, )/ırl<ııı <ılırrırsııra rığıırcır lıül,ıik sellıct salribi dcğilc'li. l}ı"ı, iyi [ıir Nlıisliiıııııı <ılııı İtıı,alıiıı-ı l}cv içiır ç:ok i)ı-ıcnıli bir lrı.ıstısttı. Kzıııı l{cşırt lJcrr'c vcrirkcır, L-ıtı lrrıstısı-ı gl\z ıırcİı ctı]ıcmişti.

çc_ık

Itııııçirik<ı tıcr,lcriııclcıı gclcı-ı Nrıırct l{cşat, tıpk kcırclisi giL,ıi. L,ıir gi)ııtil ırtl;ıı,ı-ıır,c,|ı, hıs Mtisliiıııaır'ciı. I-1ı.rraı,ıra vc ııaırılıhrcıırc ;islı cl tızıtırrazc-lı. Asla rı.işr,ct kabiıi ctıırczcli, I(ızııııır ı,istiiııc ıslır giil l<«>kli,ıırrirz, kı_ıııı;ı gctirıııczt{i. İştc btı 1,ıiz.t{cıı, İlrrıl,ıiııı l}c1,, kızıı,ıa ilrtivırcınlt1 dx tisttiııclc ıııadcli \,;lı,t,lııı,ııılı csirgcn-ıil,cırdtı. Anıa tlıınılclııIıı gLırLırtıırı,ı kırıııı.ıırıııl,., c>ııı-ı ki.içtii< clrişi.irırrcıııck içiır ı)c ıılaııcvraıl;rrl;r, ırc Lıiır clcrcclcıı sLı gctirı,ı)clcrlc, i}clıicc'lrç vc tcırtııılal,ıııı1 giz]ıi gız|i ıırırrirğirırl;rr göırticrırıclcrlc,, k«-ırrağıı"ı kilcriııi I}c,vlıazaıı'ııc]aır 1,<-ıllatlığı crzirklı. t]<ıltltırırralarla, cr'clcki kt>cııkarııııır bilc göııliiırıi lrcış ttıtıırıılırlır, cliıri iisttiııclc ttıtı.ı1,9ra1., iril cıriıı. l)criıı c{criır içini çckti Belıicc. İstırıı[ıtıl'ı gcliır gclcrck, lriç trırlirır,ıirtlığı dcrrlct işlcriırc-lcıı buıı-ıılaır bİr k<ıcirı,ııır sLırıltlııı çcİ(tırcıl< vcrİnc, Bcvpı,.ız;ln'ııııı stılti,ıııı tılirri,ık ıru kelsırl,clı c]İvc tliişİiııcltiğLi ıırl,"ır tılıırtı1,or clcğiltli. (]iinkii cvliliğiııiı-ı ilk vıllırıırc{a işık cılclı_ığtı adaırr gitıniş, ııcriırc öııce i,cğcııiıriıı t,ıaşııııı gclcırlcrtlcıı c1oliryı kcclcrli, işgaldcıı bcı,i clc giclcrck al<.sileşcıı, kcı,ıcliırc-le n tızai<laşaıı bir llcşıt gcln,ıişti. Saralrlıl,ı;rılıırr'ııı I(eırııı]'i gizlicc evc ılı[,ı tA\,;ııl ırasıııda salılaıııayt1 lıaşlirıı,ıası cla nız L,ıibcr ckır-ıişti kcıcısıı,lı ilişI<ilcriırc. lkşat l}cy, |3.t icc'yi btı cltırı.ıııııı, göz ).tııırclı,ığı-ı içiıı l-ıiç ;rf}btırrcınişti. Ne 1,ı,ıl-ısaırdı ztrr,ırllı l]clricc) Hastaırı kı,ıl,ıı öııriırc ııri k<ıyaı,c{ıl ..§inıcli, I(eırral'iı-ı lrastırlığıırııı sevri clcğiştil<çc, }/ır[,ıtığıırır [ıiıı pişırraır tılnr;rktır1,{1 eırra artık çok gcçti. Alı trl-ıt;rl kaclııı! Hcıır k<-ıcı-

l6

cır çok k«ırknığiı lrıst;rlığı cı,iııiır içiı,ıc s<ıl<ııltıştLı, Nasıl I<tırııyıcaktı Lıtı illettcıı ç<ıcrıklaırıııı) Hviıı c-l(iı-t biı, r,trıııı-ıı isiıiıto ilc sildiı,iı,or, Mcl,ı[,:,ıırc'ııiıı cllcı-iı-ıi yıkıl'ıp \,ıkııırrırt-hğıırı siircl<li k<ıııtırıl cdivor, I(cıııırl'iıı l<ııll;rırtlığı tır[:ıak, ç:aııiığıır t>ııltrrıı-ıl<,iııc l<ıırışıı,ıı-ıı,ı-ıılsıııa gıu/ret cciiı,ortlıı. l'itİzlİğİ ilc ıraı,ıı sıılıırış Sarı,ı1,}1|111ıııı,ı, s()z l<cıı-ıı_ıstı lıirster J<cııcli torllııtı oliıııca, I(cırrııl'iır gt)ıılti ]<ırılır"ıırsıı,ı diyç, tır[ıı,ık çaırıüıırııı ırvır ttıtı-ılı-ırasıırır [ıilc kıırşı ç-ıkınıştı. Sır[ [ırı vtizclcı-ı, I(cınirl'iır [-ıtılaşıklırrıııı ticııctiın ııltıırcla ttıtı,ırırl< içiıı çıl<ıııaz olıırı.ışttı ıı,ıtıtfhktaıı. Bclıicc, işua"l altıııcla Lıir şclrriıı sıkıııtısıııı rrc ı,oldı_ığı.ıııtı çckcrI<c:ıı., [ıir )/ırı-ıclııı-ı dı cvclcl<i firntlı1,\/|1 g(iütis gcrıııcktctr )ı<lçu,.,,-16ı',,. I}irl<aç a},c{ırn bcri kocısı cı.iııc irırt,ırk sııbalıa cl<ığırı gclırıcvc [:ıirşlirırııştı. Üstclit< cvtlcki cırt{cr ziııırırı-ılıırıırı citr I(cır-ıııl'lc siytrsi ııı|iı'ı,.ık,.ışırlırr ),,ır[,ııır,.rk ucçiriy<ırcltı. Nc ttıl,ıtrftı ştı c:rkcklcriır arırlarıırr]ııl<i titrvırııışırrı,ı! Yalıir'isill<tiği ),cğeııiı,ıi, ıııcııı]ckct ı,ııcsciclcı-iı,ıi koııtıştırl<eıı l<aıısıı,ıır tcrci[ı ccİir,«ırclı,ı. Oirr,, ıtz ııı1 çıırcl< sarf'ctırıişti lıocasıııııı göziiırc ürirıı-ıck içiıı. Frırılslzc;lsıtıı iIcrlctıniş, okrııııaıdığı ıııccırıtıa, gilzctc bırırkırıaı,ııış, <ıI<rıcltıl<lırıııra da\rı,ıııar.k, I}all<a,ıı ıırıılrırrcLıcsiıriır )/1ı]ıllirrı hcııtiz sınlırrtrtltrn, ikiııci [ıir harbc girilıııcsİırİ clcığrtı [-ıtılırıııc{ığıırı [,ıtılirtıııiş, rıiııc clc varan"ıı,ıt,ıınıştı. Saı"ı'ııdılı,rıııırı'dııı1, "I(ıztılı, ııcııc lırzıın scıriır crkcl< işiı,ıc burııtıı,ırı s<ıl<irrırk harlı tistiiııc {İkir cvleırıck," c,liırc ırztrr i.şitıı-ıişti. l\cşat Bcy isc kcııc]iırc vıircır olırrak karısını dcğil, I(cırıtıl'i scçıııişti. sı\rla arırsın1 açı,ııış, l,ıcı-ıı t,lc cliinvada

I(cıııııl, gcııçliğiııiır vcrcliği 1ıcı,ccı,ıırleı, claııısııııır fıkiı,lcrinc vc g<>ı,iişlcriııc kırrşı çıkırclı lıcl,ı. Nirckinı, o Allalı'ııı cczası lınvcr Paşı.r, Rı.ıslarıı l<ırrşı sırırtrş cıırri çık;ırclığıııcla, cl;ııısııııır itirazlaııııa, Sarıwlılıırııtııı'ııı kcııdiıri ),crclcıı )/ct,c,.ltıllasına hiç baknıadaır, si_ lılı ktışııırıçı Sarıkaıııış'a l<oşıııtıştu. Deii Çcrkcz iştc! Akıllaıınrak içiır Azrail'iıı ırcfbsiı-ıi cııscsiı-ıclc l,ıissctıııcsi şıııt ııııı,tlı| Oıra ırasilıırt ccic'ıı btiı,iiklcriııi diırlcnıcıııck, I(cı-ı-ıal'e, clcıııclı,ığtı içiıı kcsilcı-ı iki a},;ıl< parıı-ıarğıııa, zcclelcııcır ciücrlcriırc, iltilrırpılaı-ıııı,ı L-ıöL,ırc ği ıı c vc: \/?1 rı ııı kırl ırır ;rkl ı ır a ıı,ıal oi ıı,ı ı,ı ştıı .

L7


l]clricc'ıriır l(cırra]'c ırlcczlu_) göztivlc birkııı;rsı, Sarraiıi1|11ıııı]l'ıı1 hiç lr<ışı,iırı gitıııİı,orcltı. Aırrır sırtıırhlara kacler çırptııi.ltl.,

sırvıklayıııı,

cıı

"]}cır lrcr şcürİ

sıcek cıclılırcltr cl;rlri l-ıcp tiştivcıı, stircl<li ırraırgıl

Lıerşıırcl;r ()tLırLıp iltcşi scyrcclcıı biriı,ıc t-lc taırr

lıcrlıaltle

I}ak, cvclc kiiçıik ç<ıcııklar var., nıAAzallıılı!! Rcşat Bcy'c hiç laf ıııılatı'ııırııi()ı-Lıılt:, crlıııız kİ L,ıölr|g, lrıısta cleclİğİn lrastaırclrc \ıatar.''

ahllı

.

SaravhlraıInl) torLıntınıl tcız kcıırdlırııraz(ü. "l'iiı,ıı sırrııı,iılar gi[ıi <ı cla kaçıktı [,ıiraz. l(ıçıkhğı stıralı|1 cılırı,.rsıııclıtl ıılt) voksır Çcrkczliğindeı-ı ırri gcliı,oı,cltı, t-ıtıııiı ttrnr kırrırr ı,creıııi\,cırclrı [lclricc. l}ir kcrc, aşırı titizdi. L,llcriıriır clcrisi, giiır Lıcıl.tı clcflılıırce )ııkaııııriütirır pııl çıııl olıırrıştı,ı. ()t]asııra kiırıscı,i scıkııııız, hiç[ıir şcl,iııi

cllctıııczdi. Aırııcsiıri kıiçıik \,ılştil k.u,bc.lcır llcşat l}c1,, kcııtliıri öz cvlırtlirrıı"ıcltrı-ı a\,ırıırac]irıı biiyıitcıı tcvzc*iııe çok |rıirı,ııct t:c{crcii. Yaşlı kaclıır <ığlıııırı savirştı1, lrızıı,ıı tiıı cicığrıı-ııciır karylıcttil<tcır sonfa, torLıııtı l(cırral'lc birliktc Rcşat lJcır'iır }/,.1tılı]i,ı taşıılıııış \/c cvclcki hcrkcsc kök söktiirırrı,iştti. llcşat l]cr,'iır lııtıı:ııı;ı, cv lıı1l<ı Saraı,lıl-ıtrıılılı'a lrtirırrcttc kı.ıstır ctı,ırczrli. I]chicc, kııyıııvılclcsi sııvıltııı ı'aşlı kaclıı,ıı,ı, içiı-ıclcır gcılıırccliğiııdcıi. ııc i,ılıılc) ı-ıe clc tcyzc cliycbilıı-ıişti. Oııa aırcık b;rzı cltıl,gtısal aırlarcltı, "r,;rliclc" ;ıırı,.1 çoğuırlııkla "Saravlılralııırr" cliyc hital,ı cclilıo1 \,c kocrrsıırıı-ı lrırtııı içiıı kırçırisleı,iırc tıtıwıır cğırıcvc ç;rlışıvorı.lı,ı. Nc\,sc lii soır gıiıılcrclc, I(cırıal'iır bir l,ıastaııcyc ııııl<li licıırı.ısı.ıı,ıcla, gcliı,ı-kayııılı]ı il]< kcz fikir lıirliği cclcbilıııişlercii.

cfbııclim, ıııcrak ctıncyiııiz siz,"

şaı,tlılıç111111

tlcc]i Mclrpirre.

clcırcıırczt]i

'Bclıicc

FIirırııı-ı l-ıclaı,a girip-ı kapısıııı kaçıatıııca) Mclıl,ıarc ralıat katı ktışrı,ı. Bezlcri içiırc salıı-ıır reırclclccliği

t-ıir ııef.ls al;u';ık aşağı

kaı,ııar stılıa |r.'rrırkcn bir vaırclaıı da, "Hasttl lrast.ancclc yatar-

ııııŞ! Evclc btıııcıı kişiviz, bir

l-ıııst;ı\ra

ıııı

bırkan-ıavacağüz," clil,ç

s()1rlcııii,cırcltı,

J'iilt-ıcııtlcri lcğcırc [ıı.ıstıı,ıp lcğcııi clc ıııııırgıılc{irki atcşiır tizcıiııc i'crlcŞtirtliktcır s<ıı'ırır, lrastası içiıı [ıallı srit l,ıtızırlaclı. Ciiiıırtiş tcpısiıriır içinc (ızcıılc 1,crlcştiı:cli. 'l'cl,ısi cliııdc, \.ı.ıkırrı çıkııralrn lıirzırli,ıı-ıırl<cır, btı kcz clc hışıır'ılır ıırııtfiığıi cltrlaıı l]tirıiil<lıaıııın'a yakirltıntlı. "Sıı[-ıırh cziıııııı;,t l<arlır öksiirclii ;,ısl;ıırıııı. O i)ksiirdı.i, bcıı iıül

ıld

l

lrr. Sı ı'tıııa )ıakı

ı,erp ıırırt,l

ı

ır

tıı1

|

"

"Yıpıtı ıı-ı cfbııcliırı. l,al<i ıı fhl,j" r.crıı-ıccli " I(aıı kı,ısıı\rtır ıııtı )"

.

Atcşliycli çok. "

",FIa1,11""

"Yenıiıı ct." "Val

la lı

i

L,ıi

ll

al,ıi

k

ı,ısıırtı \,or. SacJecc

krını öksii

ıti

I<.

"

"il{alıtıllc cl<ıktrırı_ıırtıı,ı [-ıakıı,ıirsı1,lıı olıııaız ki! I-Itlsttlı]c\rc göSöılcdiııı Rcşııt';.r erııırr cliı,ılctcıı-ıccliırı." "Hastancclc lıiç [ıı,ıl<irını,ızlır. Üşiitıiılcr. l}ir L-ıilctiği varclır L,ıc\,-

tı"irır-ıck lazını.

l}clricc, ıırcrc{ivcııclcır iı-ıcır N[cl,ılı1l,ç'ııiır 1,olı,ıı,ıı,ı licsti. Gözlcri bir gccc öırccsiıriır ı.ıı,kuısıızlrığı.ıırclıır ııııı[ıı-ı-ııır, kcıcl-tsıırııı cve clöırdii ğiiııclc ır lrııbc, rsiz ol tlrı ğtı çi ıı sc si lrı rçı ırclı. "I(cırıal viırc s;r[,ı;ı,hlara katl;rr ökstirclti," dcdi cırc.lişcvle, "içirdiğin şı.ırtıplar baırtr ılılslı] dcı-ırccli, Atcşi },tiksck ıııi lrİlili" "Gece boy'ı,ıırciı, alcv alcr, ytlııtlı. T'tilbcırtlcri s«ığtık sııc-la ıslatıl'ı ıslatıp alı-ııı-ıa,, kol[;ınıra k<ıvclı,ıı,ır clıı, aız biraz dıişılrclıinı atcşini. Dalct şiındi." "Arıııtıl, bu ttilbcırtlcrİ lrcnreır ka)4ıi.ltı\.cr, kızıııı. I(ıılıl<acağıırı cla, çtrı-ııaşırlarıı,ıı da çok ivi ş,.rrtl;r. Ellcriııi c]cfirlarcır vıka... i

1B

fbırdiıriı-ı."

"Nc: bilctiği olııcak! i(rzıı,or I(cıııaliıııc başıııa bııvrtık clivc, cı ıı c] ııır lıijıd c ya pı\/()r. Flırstaııc şı1 ı-[. " "Oracla

btıtltır. İIaçlarııtt zaltı-ıatıIırcla rrcrınck..." "()<ık koı-ıı-ışırıa Mcl-ıparc! Scııi ı-ıiyc scçtiırr lıcn karclcşlcriııiıı, clır yal'ıtrcaklııır

Vcğcırlcıiniır arasıı-ıti;rıı| 'fcrlıivclisiıı vc itaııt ctıı-ıcı,i biliyç1-51111 cliYc. 'I'cırı.ııılırıırrtr iı,i [-ıir ()rııck <ıl clivc. Ev işiırc koştışnırıırak l<ıifi gclsc, [ırıltırclı,ıırr cli işc 1ı11[11, [ıir Ilı,ııı r,cva h,rıncı.ıi kızı, okuır-ıa \/azıııllsı tlır olı-ırcJı,ı. "."

t9


"lJeıriıır clc

va1,."

"Scııi Lcıııaıı'ııı cİersiııc kırttıı,ır tİa, ıı yiiztlcıı ıı;ır. llocir},x

se-

ıriır içiıı a\/rı para (ıtlcttiır,ı."

N,lclılıırrc, "Allılr razı olsLıı1." dccli aır,ıır içiııtlcıı. "İı,iliğiııizclcıı dcğil, size cı k;ıctıır ıı,ıccırrtıai;lıllıı) cıır çok c-[ır I(cırııı,i IJcrr'iır viızılırıırı okı.ıVtıı,crcyiııı cliı,c oktııııır öğrcttiıriz [ıi,ııra," clive gcçirıli.

"Ncvsc ki b<ışa çıkarrrı;rtlıı,I gi1\/ı,ctiııli. i,eıııaıı'tlırır i)ırcc si)kttiıı c_ıkuıııaı,ı. Aliıllısıır aılıı,t tlillisiıi l\'[clrlıırc," elccli Sarirı4ıir,rıııııı. "Yarıı-ı öbtir griır l..ocırvı giclcccksiıı. l}ö1,1c lrc>rc>z gi[-ıi lıcı' iirfiıı altıı-ıclırıı kalklırsaıı) kcıcaır nıttıığıı gibi gcri 1,cıllırr scl-ıi." " l} c ıı kcıcıı, i stc ı,ıı ilrglı,ıırı c tb ıı cl ırr " "SLıs. l}ıiı.ıiklcriı-ı ırıı,ııı-ıclı l<oırıışiılıııırz. Fikir [ıcyaıl cdilıııcz. Sıı.clecc c,liıılcırir. Sövlc [,ıırkıVıır-ı, siıbalr ılı"ttı1,.ızıı11 kıl«_lıır ıııı scıı)" "Vırlrit bı.ıl;ııı-ıııclıırı lrcııiiz. 1}cl,i11-,. siiriiııii dc içircyiı'ır 'dc:, i

.

sotıra kılarıı-ıı."

"İr,', ib;,ıdctiı-ıi sıkııı ilııı-ıııl ctlııc ki

Allılı

[-»ıı

çı4)ılıl)ıiıııılzııı

kıırşılığııu \,çrsiı]." Mclıl,ıtrrc'ıriı-ı iııcecilı bcclcrıi, bir vılııı gibi kır,rıltrr,ıli siiztiit{ti \ıaşlı kııdııııır y;rırıı,ıtlı,ıır. Allı-ılr'ıır l(cıual'i sıbırlı ılillııiızı l<ırrşılığıı"ıcla iyi cclcccğiırc iııirıısı,ı, L,ıırşı sccclcclcır kırlkırrır\,ıc;rl<tı. Aı-ı-ıa i,ıırritsiz vak,.ıl,clı i(cııı.,ıl. Sac-lccc ciğcrlcri tılsıı iıri. rı.ılrı.ı cliı \,ıır,ılıı'clı. Sırıkaıııış flılaketiııtlcı,ı kııı-trılııl-ı cviııc cli)ırdtiktcıı soıırt1, ııcrtlcırsc [ıir yıl l-ıcıyııtrca gccclcri ı.ıl,kı.ı girıııcır-ıişti g()zlcriııc. 1)ırltlığı ııı,lırıl,rrci,rır çığhl< çığlığtı tu/ııııtıllş] sııLıirl,ılı.rı,ı kaclırr kibııs görırıiiş, y;rz liış ;ılırıııı.rcl;rıı, cı] sıcirl< gtiı,ılcrclc, cır sıcak ot]ırlıırcla bilc riştiıııiişni. Ztııııırn içindc kİ[-ıııs[ırı ez,.rlıı-ıış, titı:cıırcsi gcçırıiş, sokirğa çıkar., g;lzctcve gictcr gclir olıırtışttı. Hiıttir cvclcıı bilc avrılıırıştı. I}ck;ir cı{<cğc avn cv gcrck, clc:ıııişti Rcş;rt l}e1,. l',,,,-, iırilcşti clerlcrkcır, ırcrcclcıı [-ıı.ılcltıl,sı, lıı.ı ırrclı,ıır htrstırlığı rtıttıl-

'l'iilı, tıilı! Ağzıı-ırclaıı ı,cl irlsıı'ı tlcvip cliliııi ısırclı Mclrpaı,c" I(cıııirl'iır lıastılığı içiıı, ciğcrlcri zavıf düişı,ııLış, kcıııırğ;r gcri gclıııişti.

20

ırıtiş., ztrfil,ç1 gcçiriı,or, tlcıııişlcrcli clcıktoı,irrr. Anıa istcr istcı,ırcz () ktitti ilıtiıııal gclivcı-i1,111{11 iırsaıııır tıklıı,ıı. Mclıparc,, ııc zallltllltlır pcs ctıııcclcı,ı. 1.tırıılırıak ı,ıcclir [ıilıııcclcı-ı r,c lıiç g()cı.ıı1ı,ıı,.rc-l

ırıı l-ıırkır«_ırcltı oıla.

Mcrt1ivcııclc

Stitii

L-ıaşl<ır

ıilc

f.:rtlcriııc rırstitınraırral< içiır acclc: ctti.

içirıııck istil,1;1.1ı.,. Odava girdiğiı-ıtcr vc 1sttrilp ı,|İklı"İ lıİr ı.ızı-ııı gccc:ırİır ağır k<ılıtıstı 1ıçllİclcı,ı çarptı ı.tiziiııc. 'l'clısirri sclrlıı.rı,a [ıırerktı, ı.atirğtr viıklirşu. l)criıı bir ıryktı\,ır clırlııııştı i(cııral. l}cı,ırz yırstığııı iizeriııcle saıı tıir saz gi[,ıi t]tırı.ıı,<ırtlı.ı iırcc L,ı<rı.ııı.ı. Sırçları tcrclcır ırlıııırır }ıapıştılıştı. ()ıııı ı,ışıııdıır [ııiı,tik g()stcrcıı kcclcrli gözlcri kırpılı <ıldtığııırt{ıııı, ztıl,ıf bir çoctıl< gi[,ıiı,tli ıı:,ıtaktır. Arır sıra içiııi ç:cki)ıof, i,ııılıışılırraz bir şcı,icı, s()r,liiı,rıı,clıı. İçi titrccli Mclrparc'ıriı,ı. Uı,ırı-ıc,tırıı1;,t\/ı1 l<ı\,ırı,ır,rtlı [ıırstasfnı. Siitli, scriırclç c,lıırsı,ııı cliyc 1-ıcnccı,cııirr (iııiiııc [-ıırirkıp çıl<,.ırl<cır, llcşıt 13ç1, girtli t.ıclavır. Mcl-ıp-ıarc sir)ıgıvtlc,

lr;ısttrsıı,ıır s<ığı,ıtırrırriııır

t,ıtcş,

la gcri çckiliçı ır«ıl r.crtli.

"Gccc l,,iç Lıvtı1)1ıtıı)ış] ör,lc ıı-ıii" c-liı,c Scıı,tlıı, I\4cl-ıçıırc'ıriır iizcıiırc alclığı LızLııı şalıırııı ırlnııclırki gccclik cııtarisiı,ıi g()rı,ı-ıc-

ıııczliğc gclcrcl<. "Atcşi ı,ı,ırdı cf.:ııcli

" " "I(i[,ıı,ıs g()rc{ii ııı ii| "Yr)li, kibusl;rr kcsiltii Alliılııırıa ıı-ı.

şi.il<tir.

l)oktor

[ıc1,|11

ştırltp i),i gc,lr,li. Soı-ı zaırıaı-ılartl;,ı çol< iı,i idi lekiıı... İştc..."

ı,crcjiği

"Lakiıı ırci" "Cicçcır l-ıııftir Lrir zivarctçisi gclcli, sclııı-ılıktir görtiştiilcr. Sclıııılık sr-ığıık <ıltır, ııraltıı,ı-ıı,ıııı-ız. lJcır lıcı-ırcır biiı,"ı-ik ıırı,ıııgalı ıral.,p g()tiircliiııı fhl<at oclaclaki rtıtı-ıt-ıcti kıraınaclı ırraııg,al. ()rtıclır iiştitıniiş zılıir." " I(i ıııt] i ziyi,1..rrf IJ arı a ııiı,c söıılcıı ıııec]i i " Mclıparc [,ı<ış[,ıoğazlıl< cttiğiııc Lıiıı 1-ıişırıaır, t-ıaşıırı önc eğdi: " B l ııril,t>rı.ı ırı cfbırcliırr. " i

2I


"N{clrParc, bak kızıırr, bcıı cı,tlc ycıkkcır bı.ırır\,ı kiırısc aiıııı-ııaVac,lk." "

1}ı.ı

ra\,ı clcğil cfbırcl i ııı,

"Scl;rırılığir da

scl

aıırlı

ğar.

. .

"

iç kiırrscyi

al ııı,ıvircaksı ıı ı z. I-I iç ki ıııscvi " "I(ı,lfirVır l(cııral l]cv'iır trskcrlil< arl<ırtl;rşı <ılcltığtıııtı sö1,Ie ıı-ıiş clc... I(iÇiiklıcy pck sıkılıyır vı cı,clc tck başıııa, lıiiı,iikl-ı,rıııırr

ır-ıtis;ıaclc ctırriş zivirrctçivc.

.

lr;rr,,lı.ısı-ıırı,ı ]<<ılıııra

"ıJı-ıııü

takıp giriş katıırc]aki lrııııraıııir yöı-ıclcli.

"

"Lctntlıı'ıır Fraıısızcil vc tarilı lrocırlarıııııı tiışıııclı, gclcır kişi bcır 1racliŞalııır cığltıy11111 cla clcsc, cvc ılıırır,ıiryırcak. ..\ıılıışılclı 1ııı

kızıır,ı|"

"Iivct cfbırdinı."

"Hıcli git cıclaııı

Cak. Alrrır balrır sıirckli l<;rlııı1111,k tasl;rı,ırıı lıiııııııı., koc."ıı.ı-ıııı ııı-ıı,ısı lıilc clcğil," cliı'c lıa)'ıfl;ıııciığııra kaç kcrc ktılak ıırisafiri olıı-ıtıştıı Bclricc F{aıııııı'ıı-ı. MclıParc cıclısıı-ııı girip sccci,tclcsjıri scrcli. Al-ıclcst içiır

cla giviır. Sıb;rlı tıltlı-ı artık."

Mclrparc gcri gcri giderck çıktı oclacitrıı, Rcşat IJc\,'c geccliüi

İlc yıüıılaııclığı İçİıı Lıtançtan i\ıi1[.1,-,r, tlcılaırırı-ırk rıtlırsııı..r k<>şttı.

,

Gıilficlaır lQlfir ıııtıtfirkta lıcr z;rırr,.rııki gibi tırırgır tlıııglır scslııızırlı1,91j11. I(cırcli ctı tıfak [-ıir g|irtiltii veıptığıırcla,, sözgcliır-ıi kıişığı çıy bı,ırcllrğıırclir [ıiı,ez firzla şıııgır cİı'lttlğlıicİa lrcı'ı-ıcır ürcrdi azılrı. l]iiı,.iildı.ıı,ıııır, I(ıfl<asvı'cliuı gctirt_ tiği kalfhl.a t(>z l<<ıııc-[ı,ırır-ıazclı. Mclıpırrc clc Çcrkcz'cli ııırır istriııLıııl'c'la ci<ığıııtışttı. I}iı ııcdcırlc, ı.ızıktırıı ırkraLıır cıidı.ıklırı lıalt-lc, kalfİr kaclaı' İtİL'ıarı ),ol<tıı Biiı,iikhirııııı]'1ı1 göziiııclc. Sırırı,lıhaı-ıııır

lcr çıkirrtarıık kirlrvaltı

cvi lras ()cırkczlcıLc clcılc{ıırt]ıLıştLı. L,r,clc LIıristivtrıı lrizıı-ıctçi istcırlczcli. Sırdccc Aı'ct L,fLnc,li., ı,az ı,ıı,lı.rrıııciır lrattacirı iiç, kışları iscı aYcla t'ıir-iki l<crc bıüçc L-ııkııı-ıı içiır ııürı,ırtlı koırağa, lıir clc l(ıtiırlr titii\ıc, c-likişc gclirc{i, gcliır lıtıı,ıııır içiır. ()ııir sclırıır [,ıilc vcrılrcztli IJiil'iiklraııııır. lJtı "Sarırylılı.rrıı,ı" [ıci-ı Lıirırz çirtlıık cılcltık]ır-

rıııı söı,lcıırişlcrcli Mcl,ılriırc'Vc., oıı ilii t,ıışııır

c{cılcitırırr;-ıdaır kcıı-ıır-

ğa y<ılliıırırkcıı. I(1ı kırk \,ı.ırarl;ır, cır tıfiık şc)ıiıı iisttiırclc clı,ırı-ırlırr, lrtıYsıızclı,ırltrr, aşırı titizc]irlcr, clcırrişlcrtli. Gcrçcktcır clc <ıı,lc cılcJiıklırıırı kcırc{i g()zlcıiı.lc g()rıırı,iştii, kız. llcşat I}c1,'i11 tcvzcsi, clırclın lriç ['ıitıııcycır, cr,lcre şcırlik bir kiıciiııclı. Gcliıriıri cic çcığı.ı

kcz Çileclcır Çıkarırdı. "Haıri kıyıırvtrliclcırı 22

ols;,ı, c;ııııt,t) \,iııllıla\,ıı1-

Cr}ir-6t

Alrırıct Rcş,.rt, I(cıı-ıirl'iıı )/iltağıırıır al,akııcı_ıııa ilişil-ı cliııiır tcrsİylc t-ı<ı\rıııııııı, alıııırı cllclzçlç|ç ycğcı-ıiııiı.ı irtcşiıri koııtrol ctti. l(cı'ıral'iır ııtcŞi diişı-ıriiştı,i. Alırı, dııclırklarıırıır ı.istti tcrlii,cli. ()ıra tıpkl şLı ılı1 rıldtığıı gi[ıi., şclktıtlc, içi titrcl,çlçk L-ıaktığı., ııı,;rırclırı,ııırya korkaı,irk 1ıaırııri,ık tıçlaıryla pcıııbc Lıebek yaı.ı.al<lru]ıtı,ı dol<ııııdtığu griırtlcıı btı villııl orlrz kiisrır inl gcçırrişti. Ifuııral'iıı ralıııretli aırırc.si, bcbcğiııi clüiıryaya gctiriliktcıı s<ııırır, kırl< giin stirıırcsi gcrckeır l<ılrustılığıırı s<ıııı,ı crdircıııcclcıı, FIal<k,;r 1.ıi_ rtiıırtiŞtii. I(lc]cr lıcP tcl<rırr cclcrcii kcııc,liıri ()sıııı.rır]ı arilclcriııclc. I(aclıı'ıl;ır, kı.rııirırıirlar c{ı.ı rcltı rıılirırıadığı,, iltihaiılıııı ılııllarıı1 öııı.iııc gcÇilcınccliği iÇiıl cloğı,ııırciıı, crkcklcr ccplıcclc öltirciti. l)<ığaır Ç<ıcı-ll<llrrı tc-vzclcr, clırırlaı-, aıı,ıcalı-ır, l-ııılalar btiviittirtlti. I(cıırırl,iıı tıatıası, bcbcğini göı'cıııcclcır l'ı,irk-Yı.ıırııır ını_ılrarrcbcsiırclc şclıit cliişnıiişrii. llcşat, kcırcli gitıi ökstiz vc )ıçlip 1,cğcı.ıiıriır sorun-ılrr_ ltığtıı-ııı oır,ıı.ızl;ıclığıııcla gcııcccik clclikaıılıyclı. I(cınal'i evlat ),criırc kcı\ııltıŞ, biÜıı-ı]ıtı1 tc\/zcsiırc,, cğitiı-ııiı-ıi İstaırbtıl'rııı iiıılti h<_ı_ calirırı-ıır vc clı gözclc oktıltıırır L,ıırakırrış, oııtı cıı iyi şckilclc yctiştirıııiş ırııra sözı"iııti gcçircmcıııiştİ. I(cıııal, alırıııır dcğcır cliır tcıııasıyla aralac{ı gözlcıiıri.

"l)iıyı," "

clcc]i.

Nırsılsııı

l(cııra,ıl

I Uı..ıyaı-ıı ırn]rşslıı cliiıı gccc. "

"AtcŞlivdiırr. Islıık tıilbcııtlerlc Mclıpiuc'ııiır lrıırıuctiııri dii_ ııı.''

ştirıırçlrç çalıştığıırı lıaı,ırl ıııcval lratırhyorlı " L)ol<tonı çırğırayıııı ıı-ıı |''

"İstcıııcır-ı clal,ı. İ.viyiııı

şiı,ırcJi.

" 23


1-ıcı-ıccrcı,ıiır pcıvl,ızıı-ıtia clurır lıalh " l} ir-i ki vıı cltııır içırıcı,c çal ış, göğsiinti \ıtı tl,Iıışetır. "

lleşat l}c\,,

siitc

ı.ızııııclı.,

"St)ılral dayı. A4elıparc nc \/ıpar cc{cr,, içirir birıırr sı.itri, ıııerirl< ctıllc\ril1. "

"Saııa "

çol<

ivi lıakır,cır |<ızcağız.

T'clr7ç111

çrık L,ıcccrikli ı,ctiştir-

c]i <ıı-ıtı.

"Elı, gıicri bı,ıııa yctıııcviı,ıcc L,ıaşka içiıı. " Giiltiırrscdi Ift ınal.

biriııi brıldu krıl cvlcıııck

"I]clki Şinrdi lıir şcr4cr cıiı.ır. Aıatl<ıltı tcşkilatlanıı]aya lraşlall'llŞ. İŞgalc kaırŞı ıııı,ıkavcınct taşrada tlttarsa, İstaıılıı.ıl clir lrarckctlcnir." "iştc o zarıltul iırgilizieriıı bizlcrc yaptıcağıırdaıı korl<aı-ıııl.'' "Siz cJc ıııi Srıltaıı gibi cltiştiıııııcyc tı:rşlaclıırızI Valr ı,ıılı!" "Ştıııtı i),i bil ki lfuınal, Sııltırır [-ıuEJiiırc kııriar gclnriş gcçı.ı.ıiş sı-ıltırırlarrn ç<ığtıııclaır daha kötüi c{cğilclir. I(ötii oları, zavallıı-ıııı kaclcriclir. I]tı rığı,ıı:stiz işgal onı.ııı saltıııı;rt clcr.riırc dcırk gc,lcli.

"Sıına saclccc tcvzcıniır dcğil, lıcıriııı gıiciiııı cle yctı,ırecli, 1rçğcır. Alı I(cıııal, scıı ııcclcıı böı,lc laf cliıılcıı,ıctliıı cle l,ıı,ı [,ıallc:rc

Sı-ıltaır, tllrı 1ıii7 yıllık t,alrn konıırıak içiır clinclcır gclcııi Vapı\rüır." "Y;r lıizleriI Millctiıri c-lc korı,ı},,()r l1ıLı tılıtı gibi)''

"Beıriııı lıaliıır ıı,ıcırılcketiıı dıişniğti lıııliıı \rıııııııdır soltlı sıfir kerlır, dain. B<>vııı.ı clevrilcsicc Geııcrıl cl'Espcı"cır'in, nıtızafTbr R<ıırıa koıırutaıılan ş4ibi, Frirıısız Sefhrcti'ııc giclişi hilA riiı,alarııııır girİycır. Üstclİk bcl,ırz ata lıiırııriş laı,ıct lıcı,ifl AkIı sırır, İstaırbı.ıl'rı l,ıcvaz at ı*isttiııclc fttlıcclcn Fıtih Sultaır'ir ııırzirc ü,tıı,ııvrıı,! Scn bcvaz atla gelclin alclın şclrri, şinıcli clc bc,ıı bcyaz atla gclc-

lıirliktc }ıı1nanz,"

cliiştiiır| "

rck scııclcn gcri alıyon,ı ı ıı,

"Şşşt. İ)ri ş*ylc, c{tiştiır.

" Soııra kibııslar g()ı,iiı,orsuır."

cle

rccsiı,ıc.

..

"I(cşkc Sirnkanrış'tır ölcy{iş dc

o giiırc

şal,ıit olıı,ıal,al,dıı,ıı,

cla\4."

Alııııct Rcşat sıkıırtıvlır kıpırtlırırtlı, "Scıı

<ııru bunrr bıı-ak claı yaşac{ığıı-ııı şı,il<rct cığlı.ııır.," cliyetıildi.

"Nlarıış'ta Fraırsızltıra l<arşı silalılı f)oğrıı ı-ı-ıu btı|" "Evct, gclcli lıırlıcri. "

ıırı.iceıc{e

başlatınışlar.

"l}ı.ı ç<ık iyi lrabcr, dal,ı!" "İlalıi Iftnıal! ,Nlı,itaı:ckeıriıı imzırlırırırr,.rsıırclan s()nra, lrak'tıı-

ki Ali İhsaıı Paşa, birliğiııiır silıılrIarıııı tcsliııı ctıncnıiş, Mcld<c kcııııutanı Fırlrrcttiır Paşıı isc iki ay clalra ını-ıharcbc ctıııişti. Nc-

ticcclc lıir şcı, oldı-ı ıntr| Olmaclı! 'I';rın tcrsi, biz oııltutı karşı gclcl kçc oırla ırır tisni ıı,ı ii zcl c ki Lıash a rı fazl alaşıyüır. " i

l

24

"'l'aht lrcçıiııriziıı scnrb<rliicjiir oğhıırı. 'I'aht c-ltişcrsc, biz tlc

"l)iYÇ|i11 rinizi lıil ıırck

ki

i

cltiştüi.

sti yoı,ı.ı

O vakit tıc vilpıııilyı

ııı. "

c-liiştinıircltiııiiz| Fik_

"lJcıl bir ırrcıırı,ırlmı oğlı,ııır, [ıir ıırırliycciyiırr. Nczarcttcki vazifLırıi cİahi vckilctcıı vllpı-ıltıktal,ıın. Mcclistc ırrcbı.ıs bilc clcğiliıır. Bcııiıır fıloiıııiı-ı ııc iircı-ıri vırr kil'' "lJcıriırr içiıı (iıcıııi vılr." "Scıı ırc dii.Şiiırcltiğiiıııti zt,ttctı biliyorsuı-ı l(cırıal, Yıllarrc.hr sa_ v;tşıyorlız, lltıs lıar[ıi, I]alkaır lrıu [ıi, l\,ablıısgarpı ccplıcsi.." Sır1, Sillı L"ıitııriYor. I(rı'bcttiğiıııiz tı|irıii]< har|,ı clerscıı, ıı-ı1rlıvctti bizi. Aıtık kiır'ıse lrıırp ctıı-ıck istcırrivcır. Silıılr ıııilırlr c.leı ycıli ztrti cliı-ııiztlc. Hepsiııe cl koı"ıtılclı_ı, I}ı,ı r,aızilıçllç, cllıçttc işual ıırcsclcsiııiıı dip-ıl<ıııiatik 1ı9j1,..4.rı çöziilır-ıcsiııdcıı, vaıri Sııltırıı'cliııı ),anaüııın.'' "Flatil YarPtığıırı kııbııl ctscıriz lıilc, Stıltaıı'claıı yaırısıırız, öylc ııri|" "Bcıiır-ı ycdi cec{cliıır Saraı,'a lrizıırct ctııriş, Saraıyr'dn11 ckırrck Ycı-ı-ıiŞtir. P;ıcliŞalıııırıı ihaıret ctıılcırli ya cla kaışı gclıı-ıcıııi lıcklcırrc bcııdcn. Oğlıl )/criırc k<ıı,clı.ığı.ııır ycğcııiın olarak, scır de ilraııet ctınc. FIiç ,vakışık alıı-ıaz." I(cınal scs ctıırcdi. Şl,, bitkiıı lrali,vlc c{avısııra çeıre yctiştirecek giicti yoknı, aıni,ı dayısı oclada kalsııı, oıra clış cliiny..1{x, halıcı-ler vcrsiıl, Lızttlı LızLııl stılıbct ctsiırler istil,orcltı. Yatağa cliiştti25


gtiııclcır bcri kııdıı-ılarlıı saırlıılıştı çc\rrcsİ. l}İı, ıı<ıktadırır sollra ki

l

ı-ııcz

c>l

Çc-

ınavir başlır,orltırdı.

lleşat Bclı 11,"ga kııIktı. "Scııi ı-ıı,ktıırcl;rır ıırrırı-ıclırclıırı. C]ide)ıiırı beır, ttvıırslııl yiııc." I(cırıal clini Lız,.lttı clavısıııtı. "DııVı gitıırcı,iır, kalııı. N'cıhır koııtışalıııı Lıiraz. " l\eşat Bc1, yatağııı iry,akrıctıırtı ycnidcn ilişti. Bir siire lıirbirlcriıriı-ı gözlcıiıriır içiııc baktılıır. Rcşat, Veğcııiııin ycırgı"ıır tıakıŞliırıııc{a rırlıı-ı-ıetli aı'ıı-ıcsiniıı gözlcriırclcki ışığı )ıtrkal;ır gibi cılt]tı, Ylıırrtışak bir scslc s<ırtlı.r: "I(eınal, gcçeır lrafta. kinı ziyırrct ctti scııi|" "Nc zamaır dayı|"

"Cicçcn lıafta selaııılıkta tıir kcıııı,ık kabul ctnıişsiıı. I(ıı-ıcji o

cığlı-ıın|"

"l)aırıcığım, Alıdtillraıırit clı,işerkcn lıafiyclcriı-ıi sizc ıııi ctııaırct bıraktı| Ncrcdcn du\rc]tıııtız)" "Bcıı dlı\,tınn." "CastıslırnnıZ ıılı var cvdc|" "Bcııi kızclrrına ycğcıı. I(iıır gcldi, bilırrck istiy<ırtıııı." "l]ski bir askcrlik arkaclaşıın." "Aske rli k iı rkaclaşl arı ır cl<ı ır ara k ölt1 ti c r. " "Btı esir clı"işnııiştti, gcri gclıııiş." "Ac]ı ııe|" "Ceıııil Ftıat. lrcvzi Prrşalarıı-ı tızaktaıı akrirlıası olüır." "İttilratçı ml|" "İttilıatçı ını kalclı clavıi Sarıktrıı-ıış'a gic{cırlcr cl<ıııchılaı', ktırrı.ıltrn L,ıirkaç kişi tövbekar oldtı, btırada kalırnlı,ııı cla işgalcilcr ilc Dııırıat Ferit ipıtc sallaııdırclılar. " Rcşat Be,r, btı cloğı-ıı tcspiti dtılııı"zlı"a gclc{i. "Nc istiyorınıış|" "Bcııi görıııclıc gclıniş. I}ir şcy isteı-ııcsi ıııi lazını|" "Ziıraretçileriıı gclip gitıı,ıcı,c b;ışlaclı ııııyclı, arl<asındaı] ıılLıtl

lakaı bir nrcltıııct

çıkılr." 26

bcııtlc tclılikeli işlerc kı.uışıcı.rk lrıü ıııi kılçıksa ccııazcıırin çıkacağıırı siz t-[c biliı,tıı"si.ı-

"Iüc,.r cdcriıır cla\,ı,

tlıi Bıı ıl LıZ.

"

<-ıclircltur çıks,.r

"Allrrl"ı k<>rlısı-ıır. L)alıa çok gcnçsin. İı,i tliırlcııir, ivi bcslcnirscıı, bı.ırı-ıtıırtı cl;r tclılikcli işlcrc sokrrıazsırır, vakti gclcliğiırclc sc11

lıcırİıır çcırazcı,ı-ıİ kırldırırsııı İırşrllalı. Zııtcıı scırclcn başka ciı kal-

ki!" "l)avıcığım, siz ccııırzcııiz içiıı lriç cırciişclcııırrcyiıı. I(zlarıırız <> kaclar giizcllcr ki,, tıtı cvc cltııı-ııtları tcz zaı-ır,aırclır s<ıkarlaı:. Elr, bcllıi Lıir soıırıüi scfbrc hcl,ı bckiccliğiııiz cı cıtck çocı,ık da gclivc rir., lıcıri ıır bti ctııır uı daııı ır atar. " "Scıı şiırıcli bırak bu gcvczcliği cic l(cı-ııal., evirııizc kiıı-ıscl,i çağırı,ıravac:,rğııra clair söz vcr. " "Sizi tclrlikcvc artacak [<iırrsclcri çağıı,ır tnıvıı]ı lıiç." "Bc:ıı bı,ı lafları çök clııycltırır. I(<ıırırğııı 1ıcılislcrlc sırnlclığı gccc\rİ clc tıııtıtnıadıııı. " l(cıı-ıa,ıl bir şcvler sör,4cıncye ycltcııcli irı-ııa bir ökstiriik ııöbctiııc ııakalaııcLğı içiır kcıırtışamaclı. Rcşat Bey, öksiirnresi cltıı:ı.rırca, stitti ycıriclcır tızatü ycğcırinc. Btı kcz birkaç }[ıcluın içti lfuııral, soılra) "l)rryı, cltıl,c{çır, k' Sııltan'ıır clırır-ıaclı İsnrail Harkkı I}ey., Millicilcrc tırraf- olıııı,ış. Saray'la aı,alıırıırı btılnraya çıüışılıç1IılLtş. l)«ığnı ıııı,ı btı)" clil,e scırdı"ı. "scıı tavan arasındaki oclarırdtı ırasıl lrabcrdar <ılııvorsuır btitii ıı L,ıı.ııılıırciaı,ı | Gizlicc sokağa ıırı çıkııı akt;rsıır \ıoksa| " "IJclli zilı1l1çla gclcır o trrkadirş vilr \/i1) o tııılattı." "Ytrırlış ııırlatıııış. Başııııza ııc gclcccksc, scııiıı ı,c İsıır;ril Htrkkı gibi nıaccracılarııı ı,.ıiztiırdcıı gclccck. S<ıkakler İııgiliz tiıriforıırası gir,ırriş llı.ıı-ıılırr vc L,rııcııilcrlc cloltı. Bı,ııılar İııgiliz l(rıırrtıtaırlığı tarafiııcltıır istilrbırratçı oltrr:ık çirlıştirılıyorlar. Iftış LıçurtnıLı),or lrcrif]cr. Yok Fraıısızlar bizc seırrpati dı,ıyiıy<ırları,ı-ıış, \ıcık Miilkiler Aıtıc,l<ılı-ı'da toplaıııvorlarıııış... Laf bı.ıırlarıır lrepsi. ijitti L,ııı iş l(cnıırl, bitti. Bittik biz. l,ırac]olı.ı vcr ycr işgal altıırc]a. İstııı-ı[ıtıl'tı r,c Hilafbt'i kunırrabilirsek ıre ili. Stıltaır sırc{ıracak kiıırsc kalırraciı. Sirvaş irileclc erkck bırakırıtrclı

1-»tı

17


decc gcçici bir siiı"c içiıı İııgiliz idarcsiı-ıi katıtıle rıızı. Taıılamcıı p;rrÇalırnmaktıııı, )ıolı <ılı-ııaktaır crrlatlır. İşte sırf btı 1.ıizclcır, İır_ gilizlcrlc ivi gcçinnrelirriz."

oıılaıla i),i gcçiı-ıirkcıı, lıir y111{1ı da fuıacl<ılrı'c-ltr "l]ir başlayırıı lraırckctlcııı,tıcvc c{cstck olsa kcşke, Stılttrı-ı. l3rı [-ıarcketi kti ç iinısc ıııeııi ıı i z dayı. Aır ad cıl tı'ıra [ıı.ı rad aır gc çc ır lcr c{c vAı:ıılış. " "Alıağa giyccek postal lıile ı,cıkkcır, ccçılıaırcliklcr k<ıırtrol altı ı,ıclı14<cı-ı, b ıitti n İ staıı b ııi Aıracl <ıltı'Va taşı lı sa ııc çı kt,ır | " "Allal,ıtaır unıııt kcsilıı-ıcz. " "l-aıı,ı da dccliğiıı gibi, işiııriz Allalr'ar kalclı, vcğcn. I{irziı,ıc taüxtal(ır, mcnıLıra ılııaşııı1 öclcı,cıı-ıivoı:Lız. O kaclerr ki, lratlcıırtılcrc olsı,rıı öclcvcbilı-ırck içiıı, btı a1, biırılaıı:clal<i kuııı tcırba]anırı, b,ılta, l<azın;ı, kösclc, lıtırdıı cleıııir, ııe lıtılcltıksa satılığa çıkarffık." I(e ııı al'iıı lraşı 1ı11511 gı ıı ır gc ri cl iiştti "Haydi cliııleır ırrtık. Yorc{ı,ıın scııi sabııh sabalı," dccli Rcşat Bcı,. "l]cır dc bir il<i lcıkıııa bir şcv |ttışüra\lııı, işiıııiır başıııa döııcyiıır. I(cırcİiıri iüri lıissctıııezsctı, lıiıbcr gönclcr clc- ırkşaı-ı-ıa Doktor Malrir'i yollatalnırı. " ı,aı-ıclaır

.

I(emal y?rı]ıtlaıılaclı daınsıııı. S<ıkal<tiııı sırtıalr satıcılarıırııı, sı_itçtiı-ıtiıı, siıııitçiııin scslcri gclnıcı.c bıışlaıırıştı. Yavaş vılvtlş tı\ıanı),oı,dtı İstaırbul. Yıircklcri acı ve trtaııç dolu, czik iırsaıılılrııı, soktıklarcla a},ald;uıırı stiniyt,rck, başl;ırı cğik vrini),cceklcri lıir başl<a işgal giiıriinc tı\,iıııı\,cırdtı. Paırcıırlırırır ırrasıııclaır stizı.ilcıı s;rbtrlr ışığı dalrıı gıiçlıi \,.Lırına\/a bırşlanrıştı lralır,a.

G.i/-;b

Alııı-ıct llcŞat, r,'alrtığı işlcri kirıısrı-ııı ııırlatal-ıilccci< clı.ırı.ınrcia ilcğilcli. Zıtcıı iyi lıir iş val,ııl-ı ı,ırp,ıırı;rclığıııı J<cı-ıdi clc cırıiır sıl,ılıı'ıirzclı. Sıcİrazırııı tarı,rfİırcl,ur çcık özcl bir işlc görcı4enc{irilcliğini saclcce Malıir lıiliiıglçlr,. Çtiııkii o t]ır kcncii gibi ivi Fraırsızcıı bi]dİği iÇiır, bcırzcri bir gizli görcvc t-ıtaııınıştt. Fraırsızcaları ilcri tiiizcvclc olaır lıazı r,iiksck rtitbcli ıııcırrı.ırlarclıır., bazı )ıiiksck rı.ittıcli Fraırsızlırrlır clostlıık kı.ırı-ı-ıtrlaıı, akşaıır veırıckicıiırc çıkıual;r_ ıı, briÇ, satrılılç gi['ıi tıyıııılırr cıvırııırıalirrı istcırınişti. Alrıırct ltc_ Şxt, tıııa vcrilcır vazifcıriır cıı,sı.ıslı.ık <_ılıııadığııra kcı,ıdiııi b<ıştııra iıraırdırıııayır çalışıırıştı. İşgal kuvvctlcriı,ıiiı karsalaı-ıırı vclıi1 çckı'ı-ıccclcriıri açarıık, Mıittefi]<lcriır gizli bclgclcriııi, şifi:eleıiıri çırlacak clcğillcrcli clbcttc. Saclccc ştı sıralarciıı arıı]aıı İırgilizlcılc pck clc ii'i cılıı-ıaclığı gözlöırcır }rı,ııısızltırdırır, ı,ıcicr cılı_ıp bittiğiııi, ırc_ clcı-ı A'lıittcliklcr arasıırcl;ı Lıızı scıı-ı,ıı-ıların [ııış vcrıııiş olcitığııırı,ı <)ğrcnıı-ıclcri isteııiyorcluı. l}rınu clır ;rncai< Fraıısızcalırı yctcrli vc sosvıl k<ıırrrıı,ıl;ırı L-ıtı lıişilcılc ah[ı;rlılık tcsis cttııcyc tatkıır, 1ıit|ise k rüitbc li ıııc ırrtırl ırrderıı istcı,c [ı ilirlcrcü. ll.eŞat l}cY, Saclrazaın Ali Rıza Pırşa'nıır L,ıaşvavcıi tarırfiııclaıı lıı-ızı.ıra clavct cclilcliğiııclc, ırıaliycyc ilişl<iıı bazı bilgilcr vcreceği-

ıri zaırırcclcrck, bir siirii cvrakla birliktc gitırrişti zilıtl.ç1.. Paşr-ı ilc nrtrliYcvc cjair tck [ıiı, kcliıııc koııtışırraırrışlıırdı. I(ahvc solılıcti bitiırcc sırdede gcliııııişti. İki akşııı,ıı soılra) Boğaı"z'ııı Aıadolrı yakasıırclaki I(oırt Ostırır<ıg'ıııı 1ıx|151ncİa, Fraıısız Yiiksek l(oıııiscri'ırin clc brılı.ıııacağı bir aI<şaıır \,cı]lcğinc Lıirliktc gidcccklcriııi, gccc [ıo\ı-ıııca )/apılacirk sohbctler sırasıncJa kııliıklarıırı açık tı.ıtıılası ılı tcnrbil-ılcınişti pırşa.

Rcşat Bc1, 115.,1.a kiılktı, aı-tık kcıııtışırıak isteıı,ıccliği içiır clalı]ıtş gibi y11,1111 I(cııral'i tıyanc{ırınılıırav,a ga),rct cc]crck scssizcc dışarı siizı,ilc]ii. Rir kat tışiığıdal<i <ıdasıııa iı,ıcrkcrı, kaıısıırclan işitcccğİ sİteınler ),riziiııclcı,ı cııclişcliı,di. Ncı,clcırsc lıir arl clır sııLıarlra karşı döııtiırorc,lı,ı cvcı lriç avııııtılı bilgi vcrıııi\,<ırclu r.c 1}c[ıicc, Maliyc Nazcrcti'ııcle vckilctcır ııirzırlık görcviııi ),tirtitcıı k<_ıcasıııııı salıalrlarıı, kaclirı,ııc iş ı,aptığıııı çok ıııcral< cdiı,cırduı.

Vatur aşkııra clalıi <ılsı,ı, bıı riir alcngirli işlcrc lıiç alışık clcğildi Alrırıet Reşırt. İçi clışı bir, iyi aile tcrbiycsi alırrış, cliiriist [,ıir iıısu-ı_ clı- AYakları geri gcri giclcrck katılnrıştı davctc. l)avctliieriır irrasııı-

2B

29


cla Malıir'iıı c.le brıluıduğrınu göıı,iırcc içi tıiraz oisı-ıır ralıtrtlaıı"ıış, cski d<ıstı.ı l(oı,ıt Crrpıriııi'r,lc karşılaşıııca cla ac,lcta kcl,i1'1.,,,,,,-,'r''. "Ctrçırini L,fbnc]i! Rtı ııc giizcl [ıir tcsatliit. Uzı.ıır zaırra_ırclır eöıri şıırc ıı-ıiştik. Afivcttcsiı-ı izcli r in şal l alr. " "Aziz clostı-ııır! Sizi görcltiıı-ı., ciiıl,ıir irri

oldııın. Gcliıı

vc çckilip biraz lıasrct giclcırlirıı," deırrişti l(oııt Calıriı-ıi.

şı"ı köşe-

I(oı-ıt Cal,ııiııi, şLı işgal griıılcriırdc, gtiva İtalvaı"ı l(onıiscrliği'ırdc iclari işlerc [:ı;rkı-ııırk, i].ınA irslıııcitı İtıılı,aıı Polis Birlik]criııc ktıııraııcJa ctıııck \,,e 'l'iirl<leı:le ıııı,ıl,ıtcıı,ıcl çatışı,ıııılaıı öıılcınc]< aı-ııacıyla göııdcrilııişti İstaııbı.ıl'a. J'tirk dcıstı.ı,vdtı. Vaktii lc Girit

'l'iirklcrİı-ıİıı l<atlİ sırasıııdır, tcsacltiftır oracliıki janclıırı,ııa tcşlrilııtıııda görevlİ bı.ıİtını-ı-ıtış \/c [ıİı,ç«ık 'I'tirk'ı.i öltiıırc]cn ktırrarıIlştı. Btı iıısaııi clavraırışıııa k;rrşılık, Stıltırır II. Abdiill,ıaınit zaınaıııııc]a bir ııişaırla taıltif cclilcrck, "I(<ıııt Cirlıriııi Hfbııc]i" tııı\raıı,ıııı alıııştı. A]rırıct llcşirt'ıı-ı l(oııt C;rl-ıriııi'ı,lc olan tlostlı.ığı,ı çcık cla[ra,cskilcrc clayııııılrlly{11. Alrıııct l{cşat, Sclıuri!..'tc göı,cv 1,ırl,ıarkcıı, I(oııt Caçıriıri [ıtı şclıircleki Osııraıılı Jandirrıı,ıir 'I'cşkilııtı'nı ciı,izcırlcıı-ıclrç tılcııllır cdilcıı k:.rdronı.ıı-ı arasıııda\lclı. O )ıılltırda gcnçlil<-

lcrini

)/aşa}/aıı l(oırt r.c Al-ıı-ııet llc:ştrt, bir vcsilcvlc tııırışıı,ıış, )rakııı olıırtış, tıu strlril şclrriıriıı cğlcırcc 1,crlcriııi dcf].rlarca [ıirliktc ziı,arct ctılıiş., satraııç pıırtilcriı-ıe katılıııış \/c at biıııııişlcrcii. yıliar solıra işgn] gtiıılcriııdc, İstaırbı-ıl'dıı birkııç kcrc kırrşılaşnrışlırc{ı aır,ıtr Ahıı-ıct llcştrt, ıııtrğcltır tar;rfta olııı,.ıırıır göı-ıtil kırıklığı İlc cski cl<ısnıntlaır tızııl< cltırır-ıa\r tcrcilı ctıııişti. Anıa kaclcr btı gccc lıcr ikisiııi dc tryt,u ıIesı,tılıı1 bi,ışıırdır tcl<rıı,r bulıışrurıılLıştLı iştc. Ycırıcğc orurır,ıaclııır [ıiı,-iki kcliıııc lirf cc]ccc]< zı111111n btılııtışI;rrclı. "Nc zamıır ki tıir ilrtiı,aç lıasıl cılı.ır, tıaııtr lıeıııcır gcliııiz ll.ecl«_ıst

şııt Bcvcfbı,ıcli," dcnrişti l(oı-ıt, İçiı-ıclcıı, Allalı lıcni lıiç[ıiı:iırizc ıırıılıtaç l<ılı-ı-ıtrsıır., dir.,c gcçircır Alııırct Rcşat, "Bcrl,ıtıciırr oltıı-ıtız, ()al,ıriı-ıi lifbırcli," clcı,ııcl<lc ycıtinıı-ıişti.

Ycırıekteıı soııril crkcklcr grtıplarir a}ın|,-,.n'. bı,iç r,c stltraılç oırnan,ıışlarclı. o akştıın kınıseclcıı lıiçbir ınaltııırııt sızc-lırı-ırak 30

ıııiiıırl<ıiır olnıaınıŞtı. Satirazırnı) o gtiır oracla başlatılan clostltıkliırıır stirclı-irii]ıırcsiııdcıı ı,aırirl,clı. Giiıı gclir, işc yaraytıcak bir ir_ tiLıat kıınılalıilircli. I(nı biliı-i S<ıılı"aki

giiırlcrclc Fraıısızlıı{ıı sıkça [ıirliktc cılıııtışlar, bir

ı'csiııclc' Pcra'c'lır [,ıir tlırı-ıs göstcrisiııc l<atılılı scııırırclıı"ı uirıııişlcrdi, içi<iııiır gcvşcttiği ırğızlarclı,ıır, A[rırıct Rcşat

l<e-

[ıir bara lıiç ilgi-

lcıııl"ıiVcırıırı-ıŞ gi[ıi 1,;ıparırk bazı bilgilcr durıınuşrı,ı. Frırırsızlar lrra]irrıııcla koııııŞrırlarl<cıı, gtızlcriııi sıılıııeı,c, krıl:ıklaırnı koııı.ıştı-

lııılarıı

I]riııısızlıırııı, A4iittcfik l(tıwctlcri ıırcırsı.ı[ıu cla <ılsa, kcırc'lilcriııclcır cılırra\.ırn Lıiriı-ıiır kcıırrrrtası altııra girırrcık istcıırccliklcıiı-ıi ı.c [ıı.ı ı,tizclcır İııgiiiz cicııcrali wils<ıır'a kök stık <ıcİakl;ıı-ııış,

tiirclii kIeri ı-ıi t)ğrcırıııişti.

Eı'tesi

giiıı

t{tıvc-lı-ıl<larını rapor lıaliııcic lıazırlıukcıı çok sıkıırYa biriıriıı"cliırc gcçccck olırı.clı [-ıtı er,,rak. Alrnıct Reçcl<n-ıişti. Şat bir caslls ctcğildi Id! O Lıir ııraliycciyjj. F{azırlaclığı rap<ııLaı-ı \/lrttlllŞ vc Ali l\za PııŞıı'ı'ıııı ıııaktlııılılıl çıkırrıık dı.ır,cltık]anııı

şifi,ı-

lrcı-ı ıraldctırrİştİ.

() giiıı bııgiiılcltir, sık sıl< Frırırsızlarlrr [ıirliktc satraııç ı,c [-ıriç ())/lli,ıııla)/ı1 çağrıIır«ırdtı. Çiiııkti Fraırsızlaı- cla, İngilizlcrc karşı,,

Osır-ı:rırlı lırir<ıkr;ıtlanı,la sıkı cl<ıstlı.ıklar krırarıık, i)ri ilişkilcr gcliş_ tircrck ı-ıis1'lct \/ııpı)la1 pıcşiııclc,vcljlcr. I(oııt Calıriıri'ı-ıiır ağzııil araııravı i.sc l<cııcliııc ü,ctlircıııcnrişti. Nc clc «ılsıı cski clostı.ıırcltı o.

Ali Iüzı PaŞır kırlıincsiıriır, Aırl<tutı lıcycti tırraliııc]aır lrazırlalı.tll Miserl<ınıilli'l'i- ka[ıul ctır-ıcsiııclcıı solıra) işlcriır cltizcIcccği-

ı-ıc cltrir L'ıir tııı-ıı-ıcla kırl,ıılı,ııış \/c z()rılki i.istlcııcliği tatstz vtrzifccleıı I<tıı,trılactrğıırı strırııııştı Ahı,ı-ıct Rcşat, cı\,sı-ı fblck oııa 1ıçtli stirpriz-

lcr lrazırl aııı trklır ıırcşgı.ı ldii

.

Miliisınırlar.

3l


SUII(AST

"Vcrcııı clıılga gcl:ıııcı,i

Ğ}.l2-5b

i ı

ktır, ş,ırkıtlaır

|1<_,,şlar,ı

i<alc,lırı,ıı:rı,ilcılk

kırdar ciclc,li

lıir

hasta-

ııraz. "

"()lcliiriir." "Eı,ct. Aıı,ı;r scııi vcrcırr clcğil, Lıı trsalıivct ölcltirccck l(cırral."

"Vcrcııı cicğil nıirriıır },aı,ıii" "Yauı1 lıarstaırcc{cıı sclİrkcıı l<tılıklıl< gctirip Lıir tlc ö1,1c diıılcvcce ğiırı ciğcdcriııi. Vcrc:ıır oIcltığı.ıırı-ı si1l}ııııVorlrtıı. Şictdcdi tiştitıııtişstiır. Aırıır röııtgcı-ı çckırıcticı,ı cnriır olııraırr ıııüıırktin

cicğil."

"l-Iastaııc)rc gizlicc gclseırı... Cic:cc ıırcscla|"

"l)alra fhzl,ı clilıkırt çckcr, Flııstırııc boş kalıııyor ki! Nölıctçi dol<torıı r';rr, hııclcıııcsi ı,ılr., Iıcıı-ışircsi var. F{eın scıı clalıı birkaç lrırfta sokağa çıl<ıııasiıır iyi cclcrsiıı. I-{ır.alır [-ıtız gibi." "()ok

"

sıkılclı ırı Iv{ırltir.

"Eıııiııiııı. Aıırıı bıı ciğcrlcıri

[.ıiı, kcrc tlelra ı,iştitiirseıı, btı kez lıııiş o1 " " I}cn lreı,at brırrtı lıı-ı ır tı ıı l<oı:]<u stıvl ı ıı-ıı ı,:rşırvacırğl nı | " "Ayırcır öı'lc ı,ırlıarçaksıır. Bcclcıriııi o kaclar lıırlıalaıırışsıır ki,

kcsiı ı vakırl arsıır ı,crcııı i,

lıiç ıııııkavcıııctiıı

oktor Malrir, bir cliıriıı a\ıılstııı )Iatırğıırclı dik

()nır-

ılı,.lya çırlış,.rıı l(cınirl'İır çıplıık sırtıı]ı.1 r,erlcştİıİp, ötckİ cliı-ıiı-ı 1-ıarnıaklırrıyla tık flk nıı:clı.ı. l)<ıktorlın ılz crııcl sal-ıtıırlı,ıclığı siığı.ık cllcri slrtıılln tlcğişik ııoktalarıırcla gcziııirkcı,ı iirpcrcli Iftırı,al, l)oktor Mırhir, bıııruırlır yctiııırrcdi., kı-ılırğıı11 sırtlırx daya},lp ıtztııı LızLııı ciğcrlcriııclcır gclcır sesi clinlccü, 1)<ığrıılr{u, "Üsninc bir şcy 8iü, lrcıııcır, iişiıtırrc," clccli gcırç ıı.clııniı. Mclıpiuc, cliııcle hrıIclcki s<ıbtrırııı yıktııtııa k<ıı,ıır"k ısıtUğı iç çaırraşırlan,vl;r lrcıırcır scğirtti. Kcır-ıal faırilasıııı kçııdi givdi, |<ız pijaınasıırııı tistiinri tLıffLı k<ıllirnnı ral-ıat gcçirı-ırcsi içiır. Driğııclcriııi dc iliklcnıel,cı Lıaşlalnııcir ııstılcır itti ltrzı, "Bcıı llilparlıı1," clecli. S<ııır,a c]oktort-ı döııtip gözlcriı-ıiıı içiııc Lıakn vc clcnıli bir scslc, "Vcrcnl şar[<ısı nrı sö\,liiırtır ciğcrleriır-ıi" cliı,c s<ırdtı. 32

Lıi

!

Ciğcrlcriıı, [,ıöt_ırcklcriıı lrastalaırıııak ()ırlırrır içiıı l,ıırlıtrııe iııı\,<ırltır. Lıı.ı [ıirlıi-ıııc),i ısltr \ıcrııle)Icceksiıı." kalıı-ıarıı-ıış.

"Yıuıİ lıclı 1,111|çtır },ıltacağııır, örılc ıııi|" "Nc ıırtiırasc[,ıct, I(afiııııı çalışrııasıı-ııı,ı tliğcr orgirı-ılarıı,ıa lriç zilı;111 <ıhırirz.

lcırı,ırcvcccl<siıı,

Aıııır iişiitıııcrrcccksiıı, )rcırı.ılı-ıralracaksın., eıslır siırirrııkıı,ı fhzlıı ktrçırıııtryacaksııı, clgara içır,ıcyecck-

lıaırııır [,ırılı,ıl-ı cı4cırcccksiıı., sirkiır ve ı]lczıııııtlıı LızLıtı }/x,sıırsıı-ı." " I}tı c ırl<azir r,;rrir[,ıi lccck [ıi ri ııi tıırııror nlıısLı ı) | " "Yakışıklı lıir lıaıp ırıaltılıiııc ı,nırı,ıcak çok kız ı,ar, taıııclığını." "Verc ıı,ı clc ı] pılçllvı kıı rtı rclı l< cl iırc i ııı " "Vcrc'nı olı,ılı c>lıırac]ığıırı bilcırıir,«,ıı-tız hcnı"iz. l]ııriır olııral< için röırtgcni bc]<lcı,c]iırı. " "'l'ut lıi ı,crcııı dciiiliı-ıı. Sııtıahır ka«-lırr Lı\ıı1111nr,.,-ı, bağırıı çağırı ]<İ[ıtıs g()rcıı bir aciııırııtl 1ı1111n.ln \/i"ltıllilün kiırı ister|" siı-ı. Stııra i),i lııı]ıırcalı L,ıir

sı-ıt bir haııat stircccl<siıı. İştc o

l

", ,,

JJ

...


"I(ibtıslaı, gcçecck. Zırıırıırl;r azalı.rrırk gcçccck. Azırlırrırclı Zati|"

kııbiırccic k<ıııııştılaırlırrı [,ıileıı,ıcz l(i. Saciccc Sııra\,'claır erı,ı ı ç<ık ın ı-ı kctı,ı ırıcl ı-ı r| "

irl,ıcr vcrc [ıi lir,<ır. D

ı

"Silıılr vc cliğcr

"Yazclığıı-ıı şiırı-ıplırı içıııivor ı-ııLısLııı)" Berşıyl a i\lc lı pırc'ü,i şarct ctti I(c ıııal,

"l]aııa bir şevlcr içirilı clıırııır<ır. Fliç scırıı)Lılıüı1,1,r,,r, ııc ırcc]ir div.." l(rz ııtilclı. "Nc }rtrzclıırızsı ;rltlırtlılı. l}cycfbııcli tıij<cııeıılcri tıiriki giin içiırdc t-ıı.ılclı,ırı.ıyt>r, sırü tılsı,ıır. ]Jcır clc lrcl-ısiıri cllcriır-ılc içiri1,orıııı-ı, ı.ailılri. Flcırr clc clal<ikası clırkikasıııır, lriç ııksıtı-ııatiııı"ı."

"Afbriir kızıın! Uvkı,ılıırı dtizcldi ıni|" "Allel,ı'a şiikiir diizclc]i, Arır sıra ),iıre kİlıiıs görıit,t)r aı])i.l cskisi giL,ıi değii. Ha., bir tlc s<ı[,ıavı illaki vıtırğıırrın \,ııııtıil ktıı'uıır clil,c rlıttlıı,ıııLıvor ırrtık. I}irkııı, söktiik bilc s<ı[ı,.ryı, lr<ılc aldık.

Çtinkıi çok sıciık oltıy9ç{11 ktiçtıclik odı." "Flclısi geçccek. Şiıııcli atcş dc dtiştüiğiiı,ıc göre, aıtık öırcırrçok ivi bcslcı-ıırrcsi., cliıılcııırrcsi vc ı.iştitırıcıııcsi." "Anladıııı cfbncliı-ıı," tlccli Mclrl,ıırrc. İlıçları \/c ştıı.rıpları lıcr zalnaıl trtılaı-ııaclıklıırıırı, ct si.lttıı ı,ı.lııraktır sıkıırtı çcktİklcrİııİ, lrtı<ılaır

içiır l}c1,1ıazaıı'ırclııır ı,ollııraır kolilcrc ıııı-ılıtaç cılclı,ıl<lıuıııı sördcnrccli. Blıırlıuı t-ıilı,ıresiııiır l(eıııal'c bir tirvtlısı «ılıııazclı. "Hayc{i Nlclıçıare, iır irştığıyı tla lıizc bircr ircı kalrvc yılp, gcbı,ıLıat

tir," dccli l(cırıal.

I(z

çıkıç-ı kapıvı ;ırk,.rsıırclırır k;rçııtıı,ıcı, trırlat baırtı!" clccü Mtrhir'e

"Nclcr

olLı\,ü)r, ç;ıbı.ık

.

Malrir isltcnılcsiııi ivicc

\ıırl<lırştırclı 1,lrtağıl., fisıiclı},ar;rk k<ıııı.ış-

maya başlaclılirr.

"Ycr,.rltı 'I'cşkilatı b.rş clı,ırıırı,ıv<rr Kcırı;rl. (icçcıı akşi,tıı-ı I ikı,cşli Çiftliği'ııclc tcıl,ılırırtı vapılclı. Öıreırı]i uclişırıelcr cılııy<>r. Nc var ki bizc Siıray'ııı içiııclcıı L-ıilgi lazıı,ıı." Sıı ltzrn

Flaırıııı

[:ıi

l

gi

zclırıy<ırcl ı-ı

34

ıı-ııılzcınc[cı-iııiıı çl(iktiıııtinti vc ırercleı-ci c ciıol ııırt] ğı ır ı bi cvd k çtık zarıırır ıı l<tızı,ıırı r«lı k. " "l}u ııraltııııt,ttı ırırcak Harlıivc Nazııı haiztlir.'' "Malil,ç clc lıilir, çii ııkti lrtırtlılaıı stıtlşa çıl<trrıV<.ırl ar.'' "Arxrııl-ı ırğzıııı. Ştı sırı,ıltrr lrastıı <ılcltığı.ıır-ı içiıı, btı işlcrtlcıı c1

i

"Malırııı

lr

"()ğrcı,ııırck istccliğiıriz ırcı-tir|"

"Elı!"

li

"O,

nı1

lr

aıı

ii

"

ı

si1\,ılş

l

i

ıııı zaırıı cclil«>r. l]c l<i Lıi r şcvlcr ılı.ı lanr.'' "AIr l(eııral., onlı ytlııın7lza çckcLıileııc{ik o kadar fiıydalı bir

zak

l<;ılc,lığı

l

elcıırııır olrırclıı

ki

!

"

"I)ı'ıvıı-ı'ıııı Stıltııır'tı srrclakııti ti.lırıclı1,, Mirlıir. Sı.ıltaır'ııı lıatır

rıirptığıırı bildığı lıırlcJc oıra ihırırct ctıııck istcnıiyor."

"I(cırcliııcc haklı kettcıl ıı-ıctlct

s2lı1|1.. I(iırrsc Aır;rclolıtı'cla başlirvıııı [-ıir lrare-

Lıı-naı"ılı\,()r.

"

ııc \ıapılal,ıilir

l<i| İıısaıı lıiç olıırazsa iıırkiır" "İstcr istcıılesiı)c clc, pck çok kişi Aııaclolrı'cl;rki lraı,ckctiı"ı ba-

"BirŞka Çı'ıre K)ksa

sızı clcııcırıck istcıııcz

ı,ı,ıi|

var zrrııııctİi\,<ıı,. İttilrııtçıltrrclaır lrerkcsc gııra gcldi. Strııkaınış fiırask<ıstıırdiıır s()tlral, l<iın tıııların peşiııe dtişcr ııı-tık| Hırltrtıki, bıı işiıı [ıaşıntlaki Mustııf} I(cn"ıtrl Paşir, İttihatçıllucl,aı'ı cıı az Stıltaı:ı kıc,l;rr ırcfl,ct ctılıc](tc. Nc vazık ki btııııı bi_ lcı,ı ç<ıl< ıız." "İttilr;rtçılar l,ıtili <ııtaIıl<tıılartnış, N{a[ıir. Reıı l(arak<ıl'c-la vazife alaırlirı,ıır ırrıısıııclır cski İttilıııtçıltrr \/ilrınış clil,ç dtıvcluırı. Doğrıı dcğil ıııi btı pckil,i)" "Dcığrı-ı. E,ski tcşl<ilatııı atl;.,ıı,ıılaırııı kı,ıllaırırıak zonıııdavız. Oır]ırıııı L'ırı işlcrc{c tccnibclcri çcıktııı". l,akiır ıutık oırlaı-a İttihatçı deıı,ıck ç<ık zor. Untltı]ıa ki scıı clc [ıir zı,ııııııılar irtilıatçılrdıı1." "Amıuı, <ı giiırl cri lı atı rlatııra [ı..uıı1. " "Bak, qördı.iır ıniil Liclcr clcğişiı-ıcc fikrivat cia clcğişi},or lraliY]c. I(tır'ırlr Milliyccileriıı arasıııcla, clbcttc cski İttilratçıliırtltrır tck ttik ı,ıır. Aına aı-tık cıı,ılar..." Şıırclır İttil-ıirtçılar

35


".Nlillici." "I(ola1, gcliycır iığzına tııı

'Millici'

l,.ıfi.,

ctcğil

"

ıııii"

"(iönltiıne clc yakıı,ı $cli,yol,. I(cııcliırri Lıtr clar,,aı,tı fbcla ctı-Iıcvc 1ıçlr-,in cttiırı. Sılrlrırtiıır ciı,crctiği giiıı ııc istcrscıriz \rapıııı)/ı [-ıazırııı."

"Sctı lıelc öncc bir iı,ilcş. I}ıı arırcla cliıı,ıırc,l"rr ırc

kap,ıarl-ıilirscır

trizc arktar."

dccli.

ıriıı Fraırsı zcaıı

-

bc ıri

ı

z bcı,i ıı-ı. l(alr rrc ııı i istcıııiş tiııiz?''

i<ap an ı-

"I}cıl ıııllılüIıllı.

.. " ıııaııııalı şi ıııcii. l}cııi "Aılız1 tiştivcccl<siııiz... "

"Iiakırköv biraz rızak l<alıı,cır, Akıırctlcr'cic lıir vcr tlıttlıli. Iırtikali dc, kaçışı clı kt>lır1,. A).,,ı]<altı lıir yç1..." r)aha ııırlatacırktı aına Mchpare kalııclar cıliııclc kirlrvclerlc göztiktiırcc sltstlı l)oktor -Vla]rir. (Jantasıırdaır çıkardığı biı-takıırı Fr;rıısızca tlcı,gilcri ııııısıırıı-ı tizcriı-ıc bırııktı, "I}üı ı-ııccır-ıtı,a]arı saııa ()vaıleu]ıt,sıır clil.c gctjrdiı-ıı aııl,cl başır-ıırkalcvi tcrctiıııc cclcbilirscı"ı ılıcılıııtıı1 ollırLım," " Sc

rtı ırışsıı-ı

arc, kal,ııın

tıltsı n ltitfbıı.'' Mclrl'ıırc aÇık Lıırakfiğı kirl:ıır,ı kalıatp masanııl [ıaşıııa diiııtiti. "I}tır'.ırliı scıır ottırclı,ığtıırı.ızcla tbıra tişiitıııı,işttiıriiz. Ni,c incjiıriz ki biıral,tı| Maııgıılı yaknrıp gctirc\ıiıı-t bcıı...'' "I(auŞıır-ıa OtLır." I(cıııal, mıısıttııtı ötc ı,aııınclaki clcri kolt1ığrr c lr p

işarct ediıordı-ı.

ftliktc ıııisiıriz lr;llii "

" (Ji

Bcı,ıi çağı

"i\4

ırıiii ııclc

ıı

ir.ic] i r.

" Bırııl<

"Mclrpaı,c ! LIşiı ııı

r,.ı.ırdı,ı.

vc bcıri diırlc.''

kızıııı, tırırırcla [ıir ı,ııcknıp \rar. Saııa gclıııiş." ıııı ıııı l Anr aıı A] lhlıı ırı ! I( ııı \rt>l ltr ıı-ıış)'' " lır.iı-ıclcı-ı gclırıiş. " "i]vclc bir Şc}' ıııi cılıııtış| iliri ıııi lıirstalaırı-ııış| F{alaııı nu

vcıl<sal"

"Eviı,ıclc bir lıasta lıcııı \riır, lrcıır 1ı9[.''

"Nasıl

r' şcV o, aı-ıla\rirıı-ııctın.

"Ru ıııcktrıl-ı çlıin{c bir lıastır N4c "

Lıiı- lrasta t>ltltığiııırı bildirivcır.

Aırıa

ö1,1c

)/<ık."

lıçıarc 51özlc ri ııi kocaırraır açar;-ık lı ııl,ı-ctl c baktı ı\{ cktııb rı bcıı \razclı ııı, Mclrl.ıarc.''

.

Korkıııir.

"Siz ııri|"

"E\,'ct Lıeıı- Nlcknıptı'I lrıılirıııır lıastırlıınc]ığı, scıri üIörnıck istc-

tiiği ı,irzı\,or." "Ni\,c Lıöylc lıir ıı-ıckttıp vazclıııız lıcyip1)'' "Çı-iııl<ii Sen brı ır-ıcktrı[ıtı S;rravlılraıuı],ı'ı1 göstcrcrck cıriııe gitmck içiır iziıı ıılırcak ı,c Bcşiktaş'a iırcccksiıı.'' "Aıl-ıaıı Allalıı ırr ! " "Ncclcıı korktı\rorstıır| Bcşiktaş lıilciiğiıı scmt clcğil ır-ıi| orac,la

36

sLIs

"I}ak

"I}cırinr vaktiın v<ık."

I(cıııal'i tıreış olnrtış, giı,iırnıiş, sclanrlıktırki }razı ıılasiısııııır birşıırda <ıtı,ıı:urkcrr btıltıırcar şaşırciı Mclıprırc. I]iı, lrafta öırccsiırc kaclar cıdasıı-ıdirıı çıkacak lıirli y<ıktı.ı gcı]ç aclamıı-ı, Nc çabrık toparl,anırııştı, ıııaşallalr. L,liylc L-ıelli ctlııcdcn üıazılraırcıriır tehta,ısıııa

nıcli

" I]ı,ı

"

Ğ}lra)

ıi},<ıı-tıı,ıı ! Şi

ırle...''

Mchl,ıarc k<ıltı,ığıı ilişti. " l} uıltırtıı) lıclıj111. "

j

Acı acı giildli l(cırı;rj. "Bcııclc i.sc bcış r.akittcıı başka bir şcv ycrl(," Melrpare kalrvelcri ı]ıilsa\ra l_ıırirl<tı., I(cı,ı,ııl'iır ycrc cltişcıı [ıtıttaıilvcsiıri kaldırıp k;ıtladı, tlizlcriıriır ı,izcriııc t)rttli \,,c scssizcc çıktı cıc-[;ıclaıı. Mcrc,lirrcı-ılcıi iırcrkcır kcırdi kcncliırc söi,lcıriyrıı,ciiı, "IIirıııd<ılsı.ıır,, d<rktor vcrctn cilnradığıırı siı1,ltiyrır. Olsayciı tlırlri, bcır <ııra <ı kadar iyi bakardııır ki, ırrı,ıdırka. ir.ilcşirdi. All;rlrıır-ı, ıre olrır [-ıcıriııı öıırrtiıııii <ıııı.ıı,ıkiırc kat, ()11Lı c]sirgc btiviik Allılrıın!"

cli

[ıı"ivı,iıııcc,liıı

ıııi

scıı l "

,,

ir/"1


"Biliıiıır

"Ylplıı ııl,ı ıı Lıcı,i ırr. \,alırı ıı ııı-ı-ı )ıılp ıl,ı ııyı ıı. )' "O z;ıırııııı clccliğiı"ı-ıi 1,11r, " Nlclrl,ıı.rrc ağlıı,ııava bıışlaclı. Hllcriııi ),tizı-iııc kalrırtırıış,

I}cşiktaş'ı. "

"İ\ri iştc. Halaırı zi1,11..r. giclcccksiır." "Aı]ıa bc1,111,,... NiVc| "

"Çtiı'ıkü N{clrparc bcır övlc istil,cı1,11,-,,- 13ı-, ıncktı,ıbı-ı tı;rlrıırc olar,ak kı,ıllaııı-ıcirk vc l}eşiktaş'tt,ı saıla vcrcccğiırı ıı,drcsc giclc:ccksin. Oırlarıı lıcnclcıı bir ,virzı görüircccksiır. Oırliır ciir bıııra gctir-

ıırcn için siıııır bir zarf vcreccklcr. Hcşısi btı." "Saraylılrirırı ırr beıri lıırırkıı-ııız " "Dcırcycccğiz. l]cııiı-ı-ı v,.rztlığıııı ıı-ıcktı,ıLıı,ı oktı1,1111ç,1 [ıırakacaktır." "Nc zamaır gclcliğiıri stıracak. Nc c]criııı olıa1|" .

"Postacı hcp ayııı sirı.rtlcrclc gclıııirrcır ı-ırı,ı| Satııılr

oıı

siıl,.rrııı-

deı|"

"BVct."

"İştc o sırıı.lerıda be ır scni bıııa tiitiiı-ı ,.ılır-ı;rıı içiır lıal<kiıltı,\,o1layacağııı. Scır tanr lial,ııcla p()stilcıytl rilstlaıııış olacırksıır. Mcktııt,ıı.ı postacıdan alacaksıı,ı. Zıırh \4rnp atectrk, ırıckttıbı-ı olıuıVııııc,.r,, irğlırl,arırk Saraylılıaılııı-ı';ı giclcccksiıı. lJchicırırııır'tr girlc),iıır clcırrc s;rkın, o benİıı-ı )/azlmı tanlr."

"Ya baııa iııaırıı-ıazs;ı. Ya zirrfi göı,ıııck istcı,sc|" "Zarf, yırtıp attıtı vi.l. l}alıçctlcki çöçıc ılttıı1." "Yal-ıaınııırı bcyiırı . B c ııi ıf}c cliıı, ı,ap,ı ı,ı-ı iuı1. " "Yal-ıacaksııı Melıl,ıırıt. Sııra [ıı,ıııtıır içiır [ıalrşiş r,crcccğinr." "İste me

n,ı cfbııc{iır,ı. L,liııizi a),ağıırızı öpcrıiıı, göııdcrıııc)ıiır

bcııi." "Scı1 gitı,ırczscır, L,ıcıı giclcccğiın. " "Aaaa olıııaz! Sokağır çıkaıııazsıııız. Atcşiı-ıiz vcıri cltiştı,i, "

"Atcşiır-ı öncnıli clcğil, asıl tclrlikc yakalirı-ıır-ıanrdır. Yakırltrnırs;ınr beııi hap-ıse atarlırr."

Hapsc giı,erscıriz ölrirstiııti z. Ölıııck ıııi istiyorsüııı

Lı z ) " Anrır bırı-ı;r yarclıııı v,.rr. işlcrinr Dalra rraüıacak "İstcnıiv<ırLın]. ctıTıczscn gıtmcye kalkıuııır, ),a yııkılırııırıııı ya cla iişıiniriiıır. Her ikisi clc öliiıırıinıc sclıcpı oltır."

"

38

L-ıir (_ıııc

L,ıir arkt11,;1 sal l;ıı-ı ır,<ırtl ı.ı.

I(cırıırl ı'criııclcır kirlktı, kızııı \.ıilııtıı;l giclip cliz çökrıi, cliııi l'cırıcırisiırin kcı'ı;'ıı'ıırciaır ytiziiırc ciiişcıı saçı, s()ıırıı yaıla_

tıZi-rtlP.,

ğıııı okşaclı.

"Mcı'a]< ctı'llc Mclıl'ıirrc,

lıiçbir şc1, olırriryacak. Scır Sı.rrırylılr;r_ ııııı-ı'rlııır ızİıı alıp öırcc lriılırnıır cviırc, sotrr;ı ciı 1U<ıırctlçr,tleki cvc gicİcccksiır. Orır1'1 Lıir z;ırf lıırırkıçı bir zırrf alııcıksıır lıcpsi [ıı-ı," clccii )/Lııı)Lışacıl< bir scslc.

"Yır ()ğrcııirlcısc)"

"SııÇtı Lraııa atttrsıı]. Scıri z<ııLaciığııııı söylcrsiır. l)cığrııstı clir [-ıı"ı clcğil ıııi z."ıtcıtl" "Öğrcırirlcrsc bdtri ko\,;ırlar. " " ()ğrcırıırcl,ecc klcr. " "iığcr clı,ı\'ıılı.ıı'",ı... llcşirt l}cyçf.;,11.1i... 13til,iiklııııııı-ır... Aııriur Allıılııırr, cliişiiırııick bilc isttıır-ıi\ı<ırı.ııı. An-ıcalarııır bcıri vtırı.ırlır.'' "I(iıırsc kllıııa c{okı-ıııirıııırz. Saıra zarar vcrilıncsiırc iziıı vcrıııc ıı]. I(<ıvıı l iırsarr seıri "N,.tSıl|"

lri ı-ııırvcı-ı-ıe

alıı:ıııı.''

l(cıırirl giilclii. ifuı-ıciisi lrnli clırrısıılııl l-ıiırıaı,csiııcicykcır, A4clı1-ıi,ırc'vc [ıilc iııaırt]ıııcı gclnrczdi blı r,aı"rt. "Scıri ırikilrıııra allrıı]ı."

"Alı! "

[-{iç <ılıır

Ii\ıct., cıl

nlüı!"

r. Alaııı tız nrıylı]ı

yaı-ı

i I

r'

"\4iisaırclc ctıııczlcr. "

"l}ıızı işlcr içiıı nriisaaclc gcrcltırıcz Mclıpırı-c. Buıı itiııa ,e Şcfkıtlc b'akıi'<ırsrıır. Scıı <ılıııııstıırciıır ivilcşcıırczcliıır. Üstt:lik ç«ık ti.ı giizclsiıı. Akıllı \,c tcrl,ıil,clisiıı clc. L)cc, dıılra nc istcr bir cr]iciii Aırrıı L,ııurı clcrscır ki, siz lrasta vc 1ılş[rr,,rız, bcıı sizi istc-

ıııcı)1,

bırşk;ı!"

"() ırasıl söz

Lıc1,|11ı.

İıstağtrırı*ıllaiı."

39


..() zaınıuı scı,t Lııı işi bir kcrc clı,ılıt-ı cltiştiıı. Akşaıııa kat{ar Val<tiıı vırr. I(ıL-ıı_ıl cclcrscır ııc İ[İ. Etırrccliı,ısc \/anıl bcır LıaŞıııllll Ç11rcsi ııc t-ıi,ıl<aıı ııı " .

r l-ıaşkirsılı| 1 nrı y<>llavacaksı ı,ı ı z ııı ckftı t,ıı,ı | " " L{ ıı\,ır. l}cıı lrcııtli ıı'ı gi clccc ği ııı c{c cli ıı1 ya. "

"

l}

i

l(c ııı al

ci

cığru ldu, kt ıl tı-ı,ğı-ı

ıı

a gid i p orı,ı rcl

ı_ı,

"llal,çi1 şiıırcli git., bana bir kalıvc getir," I(z ı,ıı,lırgczer gibi çıktı odaclan. Mcrc]ir,cn sirlıaı-ılığıııcla clti-

Başı doniivorçlu. l}ir cliıri I(c:n-ıal'iı-l clol<tıırriı,lğı,ı irtışlarıııı vı\,aşlatıl'ıtrk istcrccsiııc göğsıi1,tıııağıırtı, diğeıiııi kalp ırc bıstırclı. l)tişıı-ıcııck içiıı clııvarları,a ı,a.lıırırak ü.iirtitJii ılltıtftlvaı.ı1 \,11slilıldı.

ğir katlırı:.

S;,rrıvlıl-ıaılln) t()rtlılLıtlut1 tiı\/tııl arirsılrc,lıki r_ıtl;ısıııı kapı\'ı r'tırı-ııac]ı.rır cJtrlclı. I(cnıal gtiıı ışıüınt]ırır İstİfİıdc ctıı,ıck İÇiır 1'ıcııcerc-

davatlığı kiiçıik ıı-ıasacla bir şcvlcr yazıı,<ırtltı. Bıil,til<aııırcsiııin clcsttırsuz odaya delıı-ıısıııcları rahırtsız <rltlı.ı, "I-Iı\'rtrltr Sırtrvlıh..1ıııtılı iıri ki giviırıırişiı-ıı az t)ırcc, aıcil bir ırıcsclc ıı'li ı''.ır-

ııiıı öıriiııc

sorc]ı-ı.

F{iç orirlı olıırac]ı ı,aşlı kırdııı,

"Oğlı-ıırr, bal< btı kız lıir şc)'lcr söı,lcl,ip-ı tlLırlıvor,"

"I(iıı,ı|" ..Mclrl-ıarc. Giiva tıir ınckrupı gclıııİş clc.., Hılırsı lrastıı,İ,.lıııı'ıış cla... i}cııiııı gözlcriıır iyi scçı,ııil,clr, <ıkı_ı [:ıal<,ıvııır ŞLllrll bı,ltl;l."

I(cı.ııtıl, lıti)ıril<anırcsiıriıı <_ıkı-ınr;,r biİnıczliğİıri viiziinc vLırıll'.ıtlı. giilıiıırscl,ercl< kcırcliırc tızatılaı-ı nrckrtı[,ıuı ırltlı, clil<katlc iııcclccli.

.,Btılnikvaliclcciğiın, lvlclrparc'ı,ıiıı

cvc rığrı,ııılAsıııı rica ccliyorlar."

..()ııcıı-ıli tıir lrastalık ıııı\,nıış)

lıılirsı lııstıl;ıırıırış, bııgtiıı

Hiisııii

rit." "I

"Hıılasııra lıir şc1, <ıltırsa ır-ıaazallı,ıl,ı, kaclıııııı iki cli \.ırkırııızclır l<,ı]ır va]lalıi. Düiiı gccc l)ilı-ı-ıba Flaı-ıın-ı'a (:atpllıtı gclıııış. I}ırakın gitsiır lQz."

"() giclcrsc sılla ]<iıır bııkac,ık a oğlı.ıırr|" "Scırqili t,ıtivıikvirlicicırı, [,ıcııı çocı,ık tTıtılı11111) Bakıır il,ilcştiı-ıı artık, cviıı içiııclc tlolışabili\/orLılıı. Yalııır;rııır ct,tıılıı,ı) bıı kırclaı, ı.isttiıırc cltişıııcl,iır [ıcı,ıi ııı. " "()ırlc ciiı,cırsırır gitsiıı tıırri. Bırıra bak I(cıırıl, Lıtı ı,ırckttıi-ı lı4clıl-ıırc'ıriır bir tcrti[,ıi cılıırısıırI Nercclc L-ııı ıırcktı.ıLıtıır zarii) l}iı,isiı,lc [ııılıışırc-ırk

6},.ir-at

dıi" dii,c

"I(ız ırasıl gitlcr oralıu,a tck lıaşıırai Hiisııii Bfcııtii giclcr, lrııl hllttr s()rar, Lıİzc l,ıabcr gctİrİr. l]İrız cla çıara vcrİrİırr c[İırc, İlıç fİlırıı l.ızınısa ılsııılır t{il,ç."

{[isııti'ııii dcğil,

zı istiyoı,l ar,

40

c,.1ııı ıl-ı,

"

Efbırcli'r,i gr)ırdcrivcri-

c1a

tlolapı ıırı çcviriır<ır acabıı?"

"Allırh iırsıırlan kı.ırı.r iftiratlirıı koırısı,ıır. Ncrcclcır çıl<ırrn1,11şsLııltız Lııınlirrı) I(ız "ıı,lart]ır cvclcıı bı,ırırı,ıırıı çıkirrtaıı-ıaclı bcı,ıiıır ı,iiziiırrclcıı. "

"lJalikala çı.rkkıltr gitlir,,cır v;ı ilrı sıra. Biı{<,.rç kcrc c{c tl<ıktorıııı cviırc ),ollırt,lık scll tıı-ılıraıı gcçirtliğiır sıracla. Lıkiıı çc-ık clalgıır s<ıır giiırlcı,tlc. I.-açıır kur,.ısıyıırr., <ı l-ıtilyılı bırkışlıı,ı [ıiliriııı L-ıt,ıı. l)ılıçı dıilıi,ı git-liı,cır kız. .\ık ıırtışık cılı-ı-ııısııı, clccliııı." "V;ıll;r lıı,ill,iılı L-ıırkışl;ı,rıı-ıı Lıilcıııcııı iul]a bir zarfi vııttığıııı bcıı görcliiııı. " "Yaı1!"

"ll\,ct,

sı-ı ırlı,ııırk

"Oğlı-ııır

içiıı ıııutfhğa iııırriştirır dc.,."

ııİ1,1' scslcırıı-ıi1/ofsLtı1 N'[clrl,ıarc'l,c.

oılca ırrcrclivcıri

Nivc

iııi1,orsı,ıır

ıııtitfirğe kırciır|"

"Oftırıllılkrıır c;rııııır sıkılıı,trr tıii1,1i|ryalitlcıır. l}aııa

cl;r lrarckct

biraz iııil,ı çıkıırırk. " "Yılııi clivorstıır ki, L,ıtı ıııckrı,ılı süici." "Virllı.,ıhi bcıı göziiınle g(ırcliiın, ziı.ıd yürtıp ıııclitı,ıbıı çıkarclı. ()J<rıclıı, erğl aırrırl,ı.r tıırşlaclı. " "ScırırıııcJııı ıırı ııcclcıı ırğhyori "

<.ıltıycır

4I


()

balıçcdcırcli. Mrıttiığııı pcırccrcsiııc{eır g(ırcliiıır. Aırlıışılclı iştc ırivc ağlaclığı. llırıri(ır qitsiır." "'fck bırşıııa <rlı-ııırz. Hiisırıi göttiriir oıııü." "(iitıırişkı:ır [-ıaııa clı niniıı alıvcrsiır, l}cşil<tırş'tıki tiitiiııcti(tcrı. " "Seııa dirtiırti yısakiaıııacJı ıırı clc_ıkt<rri"

"S<ırıııııclıııı.

"Yasaklamaclı, azalffı.

Aıtık ttitıiııtiırıc dc

ralrtıt voksa veuıc,lııı-ı

gitti, " "Sc11 l<cı'ıcliıri çoktaır cllcriııle \rıık[ııı, a oğlı,ıı,ı-ı. Riziıır çırpıı]ıııilıııız, tlalıir c,lır bcter olına c{il,c. Saclccc 1.cırıcl<lerdcı,ı s«ıırrı içıııc sözii vcrııscıı alclırtırınr. " "PckAli," dccli I,(cnrırl. Canı sıkıln,ııştı. "Si)r,lcviıı clc gitıııccİ c ı-ı ı.ı ğrtısı ıı, tli tii ncii ı-ı ı.i ır ycriı-ıi tari fcclcı,i nı " .

Sırı"avlılraı,ııırı, cliııclc ıırcknıpla li

çıktı cıdetlırır. İkiııci katte

ııiı,lc l<ıı,şıIaştı "Dışarcian Lıiı, istccliğin var ıı,ıı kızıı-ıı|" cliı,c

rc:'\,i l3cşil<tıış'iı ),o[lı,ı)«ırtııır cJa... lJcvaz c]iiıı... Isıııarleı,alıı,ıı ırrı| "

"Nccicıı l}cşiktaş'a kacltır

gidi1,111,,r,,.,,u'

s<_ırcitı,

ibrişiııı

ge-

ı,ı

ır

I}cvt,ızıt'ta clı.ikkiır ıı"ıı

YOl(i "F{aılası lrırstalaıııııış cla." L,liııclcki ıııcl<ttıbir iştrret ctti bırşıvlı.

"Vcriır baıkavıııı..." "Ncviırc bak;ıcakınışsın! l]cıı bıktıııı. Ciözlcriııı lıırt]cri i),i scÇı-ı-ıİ1,'crr clİl,c I(cpıalinıc clc okı_ıttrııı-ı. yolltıyoı,tı111 kızı iştc. Hc_ ıııcırcccik gicliçı gclccck. Sipirrişiır

"llcştıt l}cv'iı-ı lıtrlıeri var Soııra kızıııasın

claı.

\,,ars?l

ı1]1

o

ı,crirsiıı, ırlır gctjıir." k;-ıtlar ı,ızağır giclct:eğiııdeı,ıl

"

"I(cşııt Bcy'iıı bir cırdcki lıizınctkAr taifbsiylc ı,ığrtrşırıısı cksik kalı,ırıştı, ilalıi gcliır

lıanıııı."

Yırşlı l<ıclıır alçak scslc, "Hasl-ıt,ı lrcı, taşıır altıı,ıclaı,ı çıkacırk illı.ıki. lJırbası lıcr ıı\, kövtiırclcır crz;rk yıllaclığı içiıı tafiasıııcliııı gc42

clalıalc ctır,ıcclcıı Lıir ırıı öırcc ycriırc gctirtıı-ıck içiır, tcııccrcıriır b ıışı ır clıı r>\,al;ııııı ıı Nlclr arc'l,e scsl e ııcl i "Hır1,{i kızıı,ıı., giclccckscıı crkcır yol al. Htisı,ıii Efcııdi lrazırlaırsıır. Scıı clc git lıcıı-ıcı-ı çırrştrfları cla cliişı-iır _vc_ıla. İkiııili czatltırcii,ıı,ı cvı.cl cı..clc <ılacaksııı, biık. Uzatırı;rk }ıcık ziı,arctiıri. FIal lratlr sorar, lıalaırıı-ı ilrti\,1ç1,11,,ırı öğrcı,ıir cİöı-ıcrsiıı. İ-laa, bir clc tii:

1-ı

tiiıı

ırlı

ııirciık

ııııl

I(c

l}cy'ç .

LJ ır ıı

cc ıtirıız ctıılcsc otıtıtl vcrtliği

" gcçıııelil,ji

tıı-ıa saklıı.

Ytışaclığı sıiı,ccc sacjccc ()ııLıll sözii

[ıı_ı evclc. l]clıit,ıclki cle göı,ıclcrıırcyccckti N[clrtrıarrc'y,i- Aıııa

t;-ıliı-ırata

itiraz ctırıişti gclini " l] ata ctııii şti.

llcşırt'ı I}clıicc'ylc cvlcırc]ircli kırç yıl cılırıı.ıştuı, lı,ili tcrl-ıil,c cclcırrcır-ıişti gcliııiııi. Zcııgiıı babırsıırııı lıiricik kıi,11,,.11' cvlııclı),clı }/ı,

"Mclrpa-

[ıitti tliı«ırcl

Görcliıı-ı lıirkalıııı, kiırıiıı sözti gcçir«-ır [-ıtı cvclc," c{iyc s<jvlcırcı'ck ;ışağı kaıta incli, ıııutfhğa gircli, taliır-ıaüırı gcliı-ıi ırıı,içihr-ıir,<-ır.

[,ıi

ri.rz şıııı ırrı

ktı

ıı"lıii 7 jç

1",.

A,lclrpıırc, 1,aşlı kaclııra laliırı ikilctı-ırcclcn, cliırcleki kcpçcyi

tczgİlrt-ı lıırakı p

fi

rladı,

«ıcl

asııı tı gi1,|11plçlıe koşnı.

Gır-6i)

[Iiisııti Efcı-ıcli'i,]ç Mcl,ıparc, I}cşiktaş'a aııcak tiç trtrınvt), tlcğiştircrck vara[ıiltiilcr. y«ıllar )/abaırcı tilkelcrin üiırifiırıııirlırrıııı gil'ı'ııiş tıskcrlerlc kırvırı1,<rrclı-ı. Stıkaklırcla işiııc gticı"iııc gitlcı,ı Miisltiı'ıraıı ()sırr:rırlılaı,ıı-ı <ııııtızları-ı clıişı.ik, ytizlcri tısık,, b;rşları ()ııc eğikti. llıııı-ılaıla Ernıeııilcriır ı,.ıizlcriııcic isc gıillcr ttçılıç16{11. I-1ıristiııaır r>lsı.ııı, Miisltinr;ııı cılsrıır, pck az kaclıır ı,arclı ctrafttr. i}irkıç saıklı hoca, ıığır yiil<lcriııiır altıırcla iki biikliiıı-ı olı-ırı.ış L,ıirkaç l'ıı'ııııal, vcrc tıağtlaş kı-ırır"ıı,ış clileırcilcr, sıskir ırtlaııırı kırbaçlir)'aı-ı aratııcılar, bcLıclcrİıri sırtlaırırcla tırşıyırır Çiııgcııc kac{ıııltu, rrc scıkiıkları dolt,lı.ıraır mtılıırcirlcr Mclrparc'niır göztiırc sıkçıt çar1ıaıılirr arasıırda'ıvclı. Mtıl-ıtıcirlcri scyrcclcrkcır içi 1-ıarç;rl;rırıv<ırclı.ı kızıır. ZırıI zırı| ağlayarıı, \,ırtık giü,sili çocuıklirrıııı g(iğiislcriııe bastırıııış, kartrlırr giü,ıııiş kıclıırlırrlar., paçavralar içiırcleki çocı,ılJa43

I


ı,ııı cşlil< cıtiüi ı.ııı, z.tır vtir[iycır 1ıllşll[ır, içlcriııc cliişnil<lcıi korl<ııııç clı,ıı:ı,ııııi.ı [,ıclli ctıırcl]ıc giı\/rcti içiııclcvclilcr. Oııli,ır lıcr şcırlcriııi l<ıçtıl<lırıı vcı,a kor.ulclrıkiarı topral<larıııclı bırakınIş, Ltn]LıtsLız iıısı-ıı,ı]ıı,c{ı. Saclccc gı-ınırlrırı k;.rlıı-ııştı cllcriııclc. Aslıı şikıiı,ct ctıl,ıi\,ürr. sığıııı[-ıilcliklcri barakalırdı.r \1aşaıı1 sı\ıılşı vcriv<.ırlıırclı. ı\{cl,ıparc, kcırcli ırilcsi dc tol,ırirl<larıı-ıcla,ıı,ı stıkiı]crck [ıııralara gclıniş <ılclrığtı içiır, clcriır L,ıir kcclcr dtıl.c{tı r,iircğiııtlc. Yrıl L,ı<.ıvtıııcır b;rŞıııı traı]ı\/ı)/ııı caıılıı]a cl;ryayıp işgiıl altıırdal<i şclıriı,ıiıı lrtizriıı-

"B[,ı tı\,ızclıı l<ııpıciır tıcklcırir ıııi aı,cıll Yıriırız çıkıııını ziltcl-ı, l'ıı]ızıc-lcı,ırlc giclcriııı. lJıırırcla ırcrcclc ııc satılı1,<;r, cır iyi o [,ıilir. Siz [,ıir kalrvcvc ırri giclcrsiıriz, L-ıışka işlcriııiz ııri vartlır, ıftık ıı;ısıl istcrscııiz."

Melıpı.rrc, ),ııl<ırrıtlırl<i 1ıcııcı:rcclcn bir il,ıiır tıcrıırt{a aşrrğı st-ırltıtıl;ııı scl,ıcttcki biiı,ii]< clcıııir aıralrtaı,ı alclı, l<iliclc scıktı.ı. "İyi b;rri. (,iclırıişkcı,ı [-ıcır tJc arka lı,.rlrçc içiıı tolıtıııı ıılıı\,ıııı. M:ıı-t irlı çıktı ıııı\,dı, ckiıır zaıılaııı gclivcrir," clccli l-{tisııti Efbndi.

"(icliırcc ttıkınığı

lti, ı,ııırrıtstız iırs;rırlanllt Sc\/rctti. l}cşil<taş'tı tr,.1ıl}va,vclaır iııc{ilcr. l)ilrtı[ıı-ı I--I;rıııiı,ı'ıır otı.ırcltığuı ııriılııllcı,c gclcırc kirc-lar Htisııii E,fLnc{i'tlc }ıatı \/ıtt,ı|1 viirticltilcr. l)iikkiıılır kclıcı,ılrlcriıri çcıktiıır açn,ıışlı,ırcit atı,ti.,ı s;rtışa srıırıılıııı iiriiıı ),(ık gibiydi. .N4ehlıarc, Bcşiktaş Çı,ırşısı'ıııır içiııdel..i vıııı lıiıllartlirır Lıiriırc s;rlıırı;ıciaı-ı ()ırcc, )zcıl iizcriııdcl<i [ıir ıı-ııu,ıavcla Llıııa satılclığıııı g()rtiııcc g()zlcıiııc iıraııırırraclı. Sııriıı,lılıeı,ııı-ı,ı clıl"ıı bir lıaftıı ()ııcc., [ıalıçırrııııı nıcwc ıılıı-ı,.ısı iq:iıı pllzırıl ı:<>llatıı,ıış. ırtlı,ıı,ırctrğız c\/c cli [ıoş clöırıırıiştri. Hiç tcrcclcltit ctı,ııcclcıı lıir l<csel<İğıdı cltılusı.ı clılıil sıltııı alclı Mclılıarc. Soırrır kııtbsli cvlcriır krıı,şılıklı dizilctiği c{ar scıkaklarc{ı, tı öırclc, kilıva [,ıirk;rç ıt]ıııı gc-

risiııclc lıızlı hızlı ilcılcclilcr. İki katlı,

[ı<ı.valaır clöl<ı.ilnıiiş

bir

ııl,ı-

şalı cviır öııiiırclc cltırclıılar. Mclrparc k,.ıpı t<ıkıırtrğıııı vtırtıl-ı bcl<lccli. Ust kıt pcı-ıccrcsiııcleı-ı kır saçlı bir k:rtlıır başı gözı-ikrii. ltadııı Mclrparc'ııin arırlıcJığı çırrşafiırdıur ytiztiı-ıii giıriiırcc scı,iı-ıçlc cl sıllııt{ı.

"LIıisırii lıfbı,ıcli, [ıizinr]<ilcr cvc{clcr. Siz gic{iır, işlcriııizi göriiıı. Bcııi ikiııcli czııııı cıkııı-ııııatlaıı <)ııcc alıııırva *clirsiııiz," cJccli. Fliisııii L,fbırtli lıir,.ııı öııce kcııdi işlcıini g(>rı-ııcl,e cılıı atı)/()rdı.ı ırırıır ı.ısrılcıı ayık siiriiclti, "Sipıııri şlcı, \.ılrdı

ıı lııll

...

Oıı ları

[ıc

pıtlır, l:ıcrııtıcr giclcı,i

cd

z.

lıcır lıcırıcır iırcriıır," dctli ivlclılıarc.

Mc[ıl,ıarc, ,"rırtılrtır cliırclc, lıış ttrşlığa girdi, I-Iıisıııi h,tcırcli'clcır

kı-ırttılıııııırıır ı,crtliği scviırçlc c-lar ıırcrclivcııi ]ıızla çıktı. I,{ıılısı, tılŞıırtlı lıtıvaz )ıcı)]cı]İsİylc ırrçrdivcnlcıiıı Lıaşıııcla Lıckliyor.lıı, ()ırcc kiıciıırıır cliıri öçıtip başıırır k<ıvclı,ı, sonra birbirlcriılc sarılıl,ı

öl,ıtiştiilcr.

\

"Bir ka)tailiik vok, dcğil ı,ıri yavrırıır|" cliyc stırtlı.ı DilrııLıa I-Iaııııı), "l}ı\/raı]ı tlcğil, scvrın clcğil, scıri kapıda g()riiııc,c lrcırı çok scrri

ırcliıır, l,ıcnr tic korktıı ırr. [-|xlı1,6|ı ) "

"Üst tistc rı.irıaıııcla görcltiıır sizlcri., içiı-ııc

[,ıir atcş cliiştii," ciccli Mchparc, clinclcki kcscl.iğıclıırı tızatü. "L,lıııt-ı scvcrsiır hıl,ıcığlUl, ()cşnıcırİıı },ııırıırclırlii ıırıııavclt,ııı ırlclııır tıtıııları|" "l(cseı,ıc bcrckct çocı.ığtıırrr" clcc-li lr;rlırsı, "otla1,,.1 gir clc sol,ı;ıılııı \/aııınıı otllr, bak buz giL-ıi olıııtış ),ıııra]<l;rrıır. Çay iç-cr ıırisiır|" "içcıi ırı vlrll alı i. " "Ycııi clcıırlcıı-ıiştiırı, ırz bcklc. " Scıbaıııır tizcriırc cİizilııriş kcstıurclcri göniırcc giiliiııısccli

Mchl-ıırıc.

"(iclcccğiıır içiııc ııri cloğtlıı lrala,

bııJ<

clizıırişsiıı licstaııclcri

bcıriırı içiır."

"Pck scvcrsiı,ı, clcğil ııriI Olıııak tizcrclcr." Maşıiyla clöııdtir-

"

criııı . Hcpsiı,ıi ıı ),cıi ni Lıi liı,ortı ırr. " "Ytrlııız [ıırşıı-ııza clolıı-ıııraırız dcığırı r>lııraz. l}cıı [,ıcl<lcı,iıır ka"

\,rLırLııı.,

" 44

clii lıcpsiıri tekcr tckcr. "Si)r,lc kızıırı, kötii şcylcr ıııi görcttiır rii\ıırt:ıcltr| Aırlert lı;rkirlıır-ı." "Sıkıırtıcla tıldıığtııır içiı-ı lrcp sıliıntılı rı,ir,alau görtir«ırtıııı lıiılaı."

45


"Sırırylı clçlisi scııi çcıi< ıııı.ı sıl<ıyc>r .Nlclrçı;rrcııı| Y<ıksı ürclinlc ıı-ı i gcçiı-ı c nıiı,orstı ı,ı i " "_Kjıııscıriıı tıcııi tizcliiğii, sıktığı ı,ok, lı,.ılıcığıı-ı-ı. Iicıı sırclccc I(cıı,ıal llcr,'iır lrırstiılığııra tiztilıiy<)rtlılı. Rİr ttirlii tcıparlırııııuı\'Or." "Aılı;lı,ı kızııııı, Strrıkaıırış'ta Oılç;ı ciı,ıı-ı clt>ırıırak call vcrcli. Nc sağlıııı [ıı,iııl,csi r,ırrıııış ki tlıryırı-ıııbilnıiş cı scı$ıüır. Siz strğ sıri ııı tl öı-ıc] ii ğii ııc ş i.ikrccliıı I(ı: ı,ırırl Bcviırizi ır. " "Sı.rğ c1()ııclti ıuııa sıllitıı «-lcğil, lıala. Sıl< sıl< lıastaılıı'ıır'<ır. lJ'rzcıı hili l<xl-ıı.ıs gi)ı-iiııoı,. Yiız s<ıl,ıtılıiı cloğrı_ı il,ilc,şıılişti." "lıcc, dalıı ırc istiycırsrıı-ıtız) ()liinrclcıı d(ını,ııck k<ılaı, ıııı)" "İı,ilcşiı-ıcc ııt,nlctvclı cı,dcıı. ifulclığı )ıcrlc,rclc iı'i [,ııI<;rııltrlll1Ş]ar hcrlrırlclc, [-ıı.ı scfer clc ciğcrlcriıri tişıitı-ııiiş. Sarırvlıl'ıirıllı11 c\rc gcri gctiı,t]i <ıııı,ı. (icçcıı l-ıafta çtık ırtcşi varclı, All;ll'ı koruısı-ııı, iı'ıl

c-c lrırstalık clir,c çc_ık k<ırknı I}clıİcc A[-ıla, l-ıastaı'ıcyc )/tltıı-tılıak İs-

tccii."

3

"IJcl,ıicc Haırıı,ıı cvclcki ç<

ıcı.ı kl

arır

ıkıı

rsı

ır clil,c

c1

tişii

l-ıastı.r n

gicliııcc seıriı'ı çllcriı-ı Lı<ıŞıılır ç. "

"I(ızliır btivtidiilcr lıırla. Bakııııır ilıtir,;rç:lirıı

k;rlıırt,ıc]ı."

" z cıır c]öı,cl " I} tir,ıi k "Lcıı,ıaı] btı 1,1} oır bcşiııi lıitiı,ivor. l(,ırclcşi tlc ı,i

[<ı

clıı

iilıllç{11

ı-ıc basııııştı

r-

cl<ıl<tızrıırı.ı sı.i-

ıti\,(rt,."

"l)al,ıir \ıarnış olıları c\rcrıılc\/c. O cvclcır çıkılc:,.rl< İlk gclİıl scıı t>lacırksıır clcscııc. Ilclc l(cı-ııal l}c1, |1,1,11lısıvla ivicc aü,aklaıısııı cla iırşallal,ı, s()ııı,asl Lıizc tlıiğtiır

t]e

"Aıılavirııı aclııı). "

rı-ıck..."

varı]ıa )/ilşıtl gcltii clc gcçiYor. lJaııa söz rıcrnıişti Sarı},Iılıı.uıııı,ı, saırir ivi bir kısırıct [,ıtı_ laci,ığıııa clırir. Hcııı,iz dcğil clbcttc, I(cırıirliırc kiıı-ı L'ı:,rkacırk scıri

"Nc var

aııla1,..,tıııavacak|

cvcrirsc. Aıırer

Scııiı,ı

k<ıciıı,,.ı

ivilcşir iürilcşırıcccz..."

"Aaa tışk<ılstıı,ı Aına, l,ıala! Bcıı l<<ıca fil;rır istcıııiı,cıırııı,ı." "() ı,ıirsı1 laf iivlc. I(cıcı,a varılıtl\Iıp clir ır'ctçcksiıı) I(z l<tıııısu nltt tılırcırksın|"

"OlıırLııl1." 46

"A]lılr ]<<ırı-ıstıır! Scır cvlcı,ı l<i, N4ı,ıallaıı,ılı, A.,lc:zii,ctiı,ırc clc sıı,ı uclsiıı, <ıırlırıır kısırıctlcri cic açılsıır." "Strlı i, kızlıır ırcrcclc lc r bııııii ıı i " dirrc stıı,t] ı-ı A,Icı lr}ıarc. "il,lczi\,ct ıııcktcl-ıtc. Nlı,ıallır, r,cııgcsiı-ıclc l<ılıırıştı clıiıı gccc. I}irazclırı,ı

gcIir. l}ııl< A4clıpercnl, lııfi clcğiştirnıc, izclivaç sırasını

lıozıııiık ytık. Sırır scııclc," \4chl,ıiırc licrı-ııı\,ıı dcüiştiı,ıııc:l< içiıı l<ıll<ıp ıııı_ıtfiığıı \,iirtidLi. "Çı1, clcıııleı,ııı,ıiştir lıalııcığıı-ır, t,ıir tıırc{a-ık içcviıı,ı clc çık,ı,ııı-ı. Sii,ıırişlcri ı,ıırtlı evtlckilcriır. l)ırl,ıı gidip «>ı,ılirrı ııliıcirğıııı," dccli ıır ı-ıtfirğı,ı üIircı.ltc ıı

.

"Scıl ılışr,cıişc gc:lıııişsiıı l<ızıı,ıı, l,ıcııi gi)rıııc\le dcğil," dirrc "itcııı cttİ lıı,ılası. "()lı.ır ır-ırı lrtrlıı! Sa[,ııl-ı il<i gt)ztinı ii<i çcşı,ııc ağlaclıııı eviırıc giclcccüiııı, ırıcral<tı,ıılı,clivc, <>ırlar t]a lrazır uitıırişl<cıı ,srı si1-:ıarişIcri ırlır,cr cicc]ilcr. Işlcriır"ıi [ıiti riçı gclcl,i111, otlı rLırLız. " l\4clıpırc çı1\/ıtıI ırcelcvlc içti. I}ir aıı (jırcc I(cıırirl'iır tirliıı-ıirtlırrıııı \,criııc gctirır,ıck istil,cırclıı. Herltrsı [ıiı, şc),lc:r aıılatıp dtırı_ı\rordı.ı tııırtr oııLıtı l<ııfİrsı Lıışka ),crclcvdi. Boştıle,ıı,ı lıarclırklaıı ıırtıtfi,ığıı ttrşıclı., ıırcrclivcırlcıiır [ıaşıııı gcldiğiııcic 1ıcşiı,ıclcır scğirtti lrali,ısı. "Nc o, giclivcır ı"ııtıstıı1|" " Hcı,ııcıı gitlil,ı d()ııcccğiıı,ı. " " }l cl<l c cl c çırrşırt) ırıı ır,crcvi ııı, lıcrıbcr gi cl cl iıı,ı " Mclıp-ıirrc ııc ciivcccğiııi bilcıırccicı,ı sıkıı"ıtıvlır kıpırd,"ı.ı,ıciı. "I-Ialı, bir şcv ricır ctseııı... Scıriı-ı gözlenıclcı,iııi 1"ıek ()zlcııişiı-ıı. I}cıı cl()ııcııc l<ac]ırr L-ıt-ıırı l-ıırzırlavır,crscllc.., Yıı-ıi zirlrıııct rılıl]iıZsi,ı. " "Nc zırhıııcti \/ıl\,rlıı11. I(cıııırkttr gözlcıı,ıc ı,rrpıı-ıılıo1"[ry ıııı lı ııı-ı l ırr i Aşçı [ıışı ı,,.rrtl i l,ı ııı-ı i " "Aşçı\riı \,()l ı,crtlilcrtli . Zııtcı^ı kiı,ııscııiıılıi scııiııkilcrc lıeıızcıııivcır, h,ılaııı." "I(z ırlclıı1 ü,İırc göı,ıliiı,ırı,i! Pcvırirli ııri istcrsiıri" "-[{ıı, [-ıclılliç|i olstııı." .

|

47


J\lchparc, lr,.rlırsı ırrııtfağır viıııclirkcır ıct:lcvlc iırtJi ıııçı,tlivcıricııi, clışırı çıktı. IQr c{iııınişti. ();rrşıvıı tloğrı.ı ı.tiı,iiırrc\,ç bışlıclı.

ttitiiııcii tı[cltığı,ıı,ıı-ı L,ıili1,<rrtlı.ı ,.1ıı1,.ı ııcrctlcl,cli. () kıtl;u Lıztıtl zılıllaıı ()lır)LıştLı ki l}cşiktış ()arşısı'ııciirıı gcçıııci,cii, [ıızı ciiikkiırlar kıçı.ıırırrış, vcı-ıilcri irçılı-ı-ııştı. Aliııh 1,;ıı,clıı"ı-ı ccicrsc bir tıılıafi}/cci, bir clc tiitiiııcii bıılrırclı-ı ı,r>lı-ıırııır iizcriırclc. l}ıılirıırx\ıllç,l|ç trltırsa, clöırcrkcıı l}cı,ırzıt Çırrşısı'ııclirıı ılırclı silıırişicri, If,ızlı lıızlı vüriirkcıı, ırl,ırğı l<aı,ıııcı cliişc,cck gi[,ıi <ılclıı. Lıir siı-ıritçiııiır tirblırsıırir çi,lrptt. Siırıitlcr karlıruır tizcriırc tliikıildiilcr. Sa,ır,lcııc si)ı,lcırcı 1,crclcıı siıııitlcri tol,ılıl,ııı r,c 1,ıirırtolcrı,ıtııı;ı siirtcrck tizcrlcriııc vepışıılış karlırrı tcı-ııizlcıırcyc çirlışırır sİırıitçİdcıı ı.içt,ıcş siırıit satıır alclı, t<ıı,[ıılsılıı1 ı.rttı. l]ı,ı kcz tcıırkiırli ıclıı,ıılırlı.ı r,ıı.vaş )za\/trş )ıtirtiı,crck stİ<ağıır [,ıırşıııa gclİp caclcİcl,c çıktı, A[<ıı,ctlcr'c dtığrıı kır,rıldı. Aclrcsi czbcrlcıııişti. "Çok ytiriiıııcycccksiır,, l]ııralarciı,ı, biı:

gİdCCCğİll c\/ \/okLışı.ıır <ııTı1lırnıli.t \/arıı]ı.ıclıııı, lrcı,ıicır sıığ tiırtıfta," clcnıişti l(cıırırl, "cviıl clcırrir kapısı cla, paııcı.ırları clır k<ıl.ı.ı ycşilciir. Görtirrcc lrcır,ıcır ııııl;rrsııı z;ltcı]. " I(;rçııl;ırıı, 1,ıırnctırlarır bak;r [:ıal<ır v<ıkı.rşı.ı tırılı,.ıı,ııııiı\/ı1 başlaclı Mtrçk,.r'\rıı cl<ığırı. IJı.ırırlırrıır ııcı,iıri scı,ilıç15,1, l}cl-ıicc Hııırıır-ı il-

lır tıtı ırıı,ılritc tışıırırrak istivtır, Saı,aı4ıl,ıııırıııı da liırrşı çıkıt/ortlı-ı gcliııiırc, Sirravlılraıııılı'ı1 görc, bı.ır;,rltırı Miislıiırrarı-ı ııri"ılrallclcri dcğildi. Ijalbtıki Sirı:ırv çı.ılışırırları ),tlşlyorlırı,tlı., Lıtı sıra sırir ,ıvııı lıoycla dizilıııiş sırı cr,]crclc. A]cıııcli [ıtı Sartrı,lılıııırıııı! F{crlıılc,lc gcliııiırc sırf itirıız cılsı,ıı,ı tliyc i)1,1ç st)r,liiı«ırclı-ı. A-ırı,.rır ırc clc ivi cclilı111,, cli,vc: gcçircli lvlclrpaı"c: içiırtlcıı, çiiırkti tıtı gcııiş cırclclcclc l}cyazıt'ıır scı,iıııii sc;k,.rl<lirrııııır ctııılılığı ),(ıl<tı.ı. El trrab;rlarıylı.r clcılaırırıı sokıık sıtıcılilı,ı, ırrı.rllırıırı cşcklcriır sırnı]a ı,tiklcıııiş [-ıatatcs-s()ğaııcılıır, şcrlıctçİlcı: clc göziikıı,ıti\rorclrı., [ıtılrçııcı kırclıırlar cla. Ciıclclcclcıı sadccc tek tiik favt<ıırlar giciilı gcii1,91,, kırlclırııı"ılırrcla cta tcsli erkcklcr \,iırtiyorltrrc]ı. Ara sıra clı,ı işgalcilcrc ıit bir-il<i tıtoıırııl,ıil gcçivortltı. Itcsbclli ki zcııgiıılcı"iıı ı,c Sırrır1,|1lirrın ı-ıııhallcsiycli [ıı,ırirsı. Bı.ı ııtizclçıı istiyor olırrırlır,c]ı Bclıicc .l8

tli.

I-1irırıırr tıtırı'ıva t?lŞıı'ıılliı\/ı. N'latlcı,ıı <ıırtı

ı,ı tia ltiI<s

tıir ıııirlıırllcclc

İ<İ

kcıcası ı]azır 5çlıilıçsi1l{çlı_

<>ttırtrrak cırl<i.ı sııtıııa]< lrirkkır,c]ı

clL,ıcttc.

sai/6;b

iVclrpırrc [,ıirliıç cv ijtcclcki ı,cşiI pıırcı.ırltrrı görı.iı.ıcc lıızlı.ıııclı. ljr.,iır kırl-ıısı tlır, I(cııral'iıı sör,lct{iği gibi, ktıt.ıı lıir \,cşilc lroı,irlıı,clı. Iıliııclcki l<iğıtta bir ııı,ııııiıf;r )ı;t71|11ı{ı aıı}ı1 kırpıclı ııtııırt-ıra gı)rc:ıırccli. Sp-ıor I(tıIıibti gibi L-ıir şcvlcı,\,azllıı bir ralıel;r vırc{ı strt{ccc. Ytışil kııpılı cı.i gcçcrcl< ı.cıkı.ıştıır tcpcsiııc cl<ığrı.ı 1,tinit{ıi, b;ışkır YcŞi] kal-ıılı cr'ı'tıl<ttı. Cicıi t{öııtlii, r,cuaiııc vcşil kııl-ıılı cr,iır zilini çalıp L,ıcklcc]i. Az soırrır l<apı ırıılııı'ıclı. (icınç [ıiı, crl<cl<, "I(iııri ırrı,ıclıııız|" cli_ ü'c

stıı,tlıı.

},

"(]cııril l}cr, [,ıııı,.ıcla ııııi Ccıııil Frıııt I}cl,i'' "()ı,lc biı,i rı<ık." "Aı]la Lıaı'ıı tııı aclı'csi vcrıııişlcrcli... Ccıı-ıil l]crr'c [-ıir ırıcktııp bırııl<acel<tıııı. " "l(jı-ı-ı ),ollirdıi"

"I(cıııııl lJcv. I(cııııl i-Iırlinı Bclı." "r§ıı Sırı,ıl<ırı-ırış uızisi | " " li\rct. " "(]cıııil l}cy'c ııri rı<ıllaclı|" "I]\rct."

"Vcriır

[-ıı,ına."

"I{aııİ [ıı.ıratlıı

"l}cıı Ccıı'ıal ıııcşgı,ıl."

tıiri y<ıl<tı.ıi" clcdi fulchpar(ı. alllılıutşıı11, af}Lclcrsiııiz. Ce ıııil l}er,

()1,1c:

"l}c:ıı ıııckttıLıu ırııcı]<

"İçcıi giriı-ı «ı lıııltlt:,

şrı

ancla

Ccıııil lJcv'i ıı kcııdisi ırc vcrcL,ıiliriırı. " l<trpıcla c{ tı rı-ı-ı ırvııı . Ş ıı racla [ıcl<lcyi ıı, gc

birırztlirı-ı," tlccİi gcı)ç aıclıuıı.

ı\4clıl,ııırc içcri girtli, tlı.ır ı,c Lıztııı taş lrcılclc cltıraıı tırhta 49

l

i

r

sırtr-


tıtı,ırcltı, bcklccli. H,trtrtta l<cıicliı-ıdcıı bırşk;.r kiıırscr:il<lcr voktuı, l,.l'ıclı1]ir_iki kişi ıırcrclir,cır lıoşlı.ığuıırclaı-ı [,ıışl:,ırıı-ıı Lız,.rüP ÇırŞıİİı

ı,ı

ırı

lravrctlç b;rktıl,ır., cı kacl,.rr. Ir,[clıl-ıırrc lrcırıcıı baliışllrrıııl ycrc cğtii, [ıir d,.rlıir

Az

sc>ııra

l(cıırıl'iır

L,ıiri1,1c

[,ıirşıı,ıı

göz gözc ııcliırçc

Vı,ıkırı k,ıltlırııretlı.

yırşllrrıırt,l;r, kıl,ırcıl< sıçlı., \,Orgtıll 1,iizlii,

s,.rrı_

şııı bir aciaıır i ırtli ıırcrclivcıılc rclcır. ..l}cı-ı (]cııril'iıır," tlctii. "I(cır,ıı] lic1,'{çr, lrılıcr ıııİ gctİrtlİılİz)" ıırcktı.ıp vcıllatlı." Mtılıparc torbısıırclırır siır-ıit sı.ısııı,ıltrnı"ıtr lıelcı-ıırıİŞ zartİ Çıkart-

"Sizc

t-ıir

sı.ısı.rnrlırıı silkclcl,il,ı, ırıırlrctılı, LıZilttl zırfı. Ccıı_ıil sı.ısı_ı.ıı,ıları g()rır-ıczclcıı gclcrck zaıfl acclcylc ırçtı., \,azıl,.rıılıra g<)z ırttı, ..Sizclcır tlc [-ıir zırf bckliyorll,tlış," clctii lvlclıParc.

tl,

ııri)" "h,\,ct., lıiliı,ortıırr. I(cııııl 1}cv n,.rsıl, sığlığı iı,i Hı,ıst,,r iştc," Att:şlcırırıişti." ırlııııştı... "Pck ivi c{cğil. Soğrıl<

..(icçı-ııiş tıisı,ıı,ı. Zıırfı lrirzırlatılı gctircccğiııl. lJelilc)'iı1 llittcn,"

"LJzLın sıircr ırri|"

" Cicırç aclarıı-ı }/Ltkırır çıktı. Ivlclrlıerı,c sırl-ıırltr bcklccli. Ceııril cliırtic btiytıkçc t-ıir sarı zlrı,fla Mclri,ıarc'ıriır ylııııırı gclcli, birşır4ı,ı kı_ ,,I\

zıır

ıızı

ıır

c

t<ır[-ı,.rsıırı

cııı ı.ı ılar vtıl

l

lwl-ı.ctığı

ııl. . . U

z

işarct cclcrck, "Zzırf sığı_ıcirk

ı_ı

n

s

ti

rır,ıc z.

ııııi" divc

s<ırclı,ı,

..Sığar," cic,cli Mcl,ıl-ıı.rrc, "şı,ııılaı,ı çıkt'ırtırsııır cğcr,.." '-['orbıı-

daır çlkardığı siı-ı"ıitlcri [-ıırakal)ilcccği [,ıir vcr arlrdı.

.,Siırritlcri sizc vcrcbilir ııril,İllri Yokstı zarfİ sığtlır,.rıırirvııcığıırr tor[ıal-ı-ıı-ı. " C]cı,ııil L,ıaşıvla ilcrclc clı.ırı-ııı ç()p biclontıırı.ı iş;rrct ctti,

"Bıı krtlıktı ıriırıcti atırıak giiıriılı olıı-ıız ılı1}" Gtiltiıı-ısccli Ccıııi1, "Vcıirı t,ıaııır siı-ı-ıitlcriı'ıizi," c]ccli, "arkal]cv,c dc_ claşlaırla bircr çalı 5ğlı|çı:, \,criz." Siıı,ıitlcri alclı. "I(cıır;rl için $clırriyoçllz ziYlrrctiııc, Inşırl1riır ki., oııtı rırlrıtSıZ ctıllcı,ırck lalr iı,ilcşiılcc () gclir aı,tık."

.,H..rvalı- cliizclsiı-ı

dc," clccli Mclri-ıırc. Rİr ırır

birbirleı,iııc b,ıkulı.r.

"Beıı

koırı,ışır'ıtıcliı.ır

"Sciırıırlaı,lıllızı s()rrlcı,iır.., Ytıkıırclaki arl<ad;ışl;uııı da sclııırrı \,,af

."

I(ıl,ııl,ır ınirticltilcr. ()cı-ııil., cliı,ıclc siırıitlcrlc [-ıirı.,ız zorlaıraıak Mt:lıl,ııırc')ıc çıkıı-ıırsı içiıı kırl,ıııı ııç:tığı aırcltr ı,ı,ıiitlriş L-ıir patlaırıiı scsi clı-ıı,tılc,lıı, l,ıcr il<isi clc gcrivc. taşlığıır t]ibiı-ıc cl<ığrıı sı,rrılt-itılılr, i1l,ııı aııtlı,ı taı,aııclııı"ı iizcrlcrİııc taş, toprak vc t<ız ylğllxr,.,, tııışlaclı. Çığlılılır, ktıtrıck tılııı,ııtrl,.rıı, korıraliır vc sircır seslcri bir-

l,ıiriırc kaıışırı-t-ık ı,ıil<sclcii, Mclıperc savrlılcltığtı vcrcle ı,ı cl«ığırıl,)ı,.1v,a ç;rlıştı. Ccıı"ıil ı.izcriııc tlıiştıiğıi içiır lııı-ıııltlıııaır-ııyordıı. Strğ ()ıılzı-ı ç_rık fcı-ıa ı,ıcı\.orclLı, bıırıııııı,.ı, gözlcriııc: ttız cJolııriıştrı. I(csif cltıırııııclaıı c)ttirii lıiçbir şcv gcırcıııil,ç11-|u afftıl çcvrcsiııclcki l<<ıştışı-ıııl,.-trııı, [-ıırğrışır-ıi,ılarııı fiırl<ıırclavc-lı.

50

<ılıırtışttı acııb,.ı| 1]ir

clcprcıır ıııivcli, ),()ksa l<ıı,aıııct ıni kcıpıırrıştııi İçi gcçcr gilıi <ıldtı fa]itrt [ııral<ı,ııırc]ı kcııtliııi, stiı-tiııcrcl<, tisttiırc clıişııııiş aclaırııı-ı ırğıriığıırclırıı l<ı-ııtı,ılclı.ı.,Al,ırğa kı"ılkınırva çalıştı. Etrırf],.ırıııclar [ıiıılcrcc l<işi Lıir ağızdırır l<<rııı-ıştı\/orınLış giLıi bir iığtılnı vırrclı. B.şluıı,ıa },ı.ıkaı,cl;,ıı-ı taş) tolrrakla birliktc kiğıt çıı-ırçirlı,ııı cla vağrıraktaı,tlı. Ayakiıı,rııra dcılaırıııı çirrşafiııı topirrIaclı, trçılaı,ı btrşıırı örttl]c\ıc çı[ıa.lirc{ı. A,vağa k;rlktı. Scrscırı gilıiı,di. }ıliı,ıt-lcki torbıı cla l<iııı [ıilir 1ıcrc\/c sıır,ııılırrtışttı. Altıı-ıtlaı] zilr z<ır sı\,rılcJığı Ccırıil., tl tıvaııı ıı kc ır ırırcla dc rtol,ı cılııı tı ş, iır livorcl ı,ı . :.r

M c lrp,ıarc i ıı i l tlcı,c ıı

trtl

ııııı ı ıı

)/i11]

t

Iıa1

çökti

i .

"Ncvi ıri z ı,ar| l}aşıııı zı ı111 r,Lırtjlı ılLı z | " "I}tırııuı-ıı kıı,ılclı galiba," clcdi Ccıııil. İki ciiı,lc rıtizı,iırii avtıçlıınııştı. I\4clıçıarc aclaını l<olttıklal,ar;rk kılclırırıırı,a çırlıştı. Ccıııil, [ıir cli Mclrparc'clc, cliğcri1,1c tlı_ıı,ariı tııttıı-ı;r tLıtLınıl kalktı. Btırırı,ı k,.uıır,tırdtı. Az öırcc lıoırrboş cılaır tt,ışlıl< birdcııbire viizlcrce iırsirırla tltıltırrerıırişti, l}iıiedır <ıtı.ır,.rırlırıı,ı l-ıel,ısi ıırcrdirrcıılcrclcıı itişc kakışa iırcrck sokırl< k;ı,pısıırar \/arıııılvt,t çıJışıy<>rlarclı. Yaırık kok ı.ı stı gcıı izl cıiıı i \,ıkır,orcltı. "Yı.ıkıutla Vllı,ıgIıı çıkıı,ıış <ılıı-ıalı. Ilcıneır clışirrı çıknıı,ıırıız lır-

zıııı. Ytiriilrcbilivor nıLıslıııtız| "

$iclclıi111..."

Ne

5r


"

"Siz lriı, iııı t)ııcc clışırrı çıl<ııı r,c [-ıeı-ırcır ıızalili.'ışııı," tlccli (-lcıııil. ()ııları lıir öııccki gibi sır.rırılı,.ıvıl,ıı) şiclc{cti ciiiştik Lıir 1ratlııırı cliılra oltltı. Mclrçıirrc Vı,rk,.rrı Lıırkıı,ıcı iist kattıri<i ıılcvlcri görclii. Yırııık lic_ıkı,ısıı tla l<cslıiı-ılcşıı,ıişti. N4clıpırc, (]cı-ıril'clcır irl'ıılıp kavlıcttiĞi torl-ıasıırı araı]lavtl bışltrııııştı ki, tıirdcn [ıirisi sınısıkı L,ıil c

ğiırtlc ır vakalıclı . M c lrl,ı ırrc kc-ı rk "Siz- ırc arıVot,st,ıııırz btırırclıı} "

ı-ır,l

ıı clöı,ıcl ıi

:

I(z,

karşısıııciiı. kcırcliı,ıe scslcırr:ı-ı t<ızır lrclcırıııİş aclaırıı tılıIılı;1bilıncl< içiır gı)/rct sıul ctti, r\ı-i;rıııııı kirlril<lcri, sırç-lıırı t<rztlıır L,ıc ıır lıcyazc{ ı ;rıırir scsi tıı-ı ı clı k ge li 1,c>rı.lrı .

"Aıla lvlalıir l}cr,!" ciccli. "Rcı-ıiııı, c\ıct. Ş()ylc gcliıı kıçııı,ır rık çıkıli

L,ıir

ci<.ığrıı...

Hıi,cli çıbıık... l(ı-

şcı,iıriz },ok ),ir?"

ı

l

lıyc,lı.

"Yok." "Ağr,ıııızı btırırtıırı.ıztı öı-ttiıı...

Ş,_,

ra ,.u,ıliıtııı."

kal-ııtlıır çık;riıııı da.."

" S<ıı,ı_

ğııı içiı-ıclc ırvakl,.rrı bir ara ),cı"clcıı kcsiliı, gi[,ıi oldıı Nlclıi'ııirc'ıriır. Hcrkcs bir[,ıiriıriıı iizcriırtİçıı ;ıtlıı,ııiı\,,.r ç,.ı,lıştuak k()şttırLıVOr(İLl. l}irkaç ıııctrclik ıııcsafbvi, itişc küışa, lriç bitırıcı,ccek gibi geicır bir zaıırırır ciiliırriı,ıclc aştılırr. l)ışırısı içcrisiııclcıı t-[c [-ıctcrcli. İttıi),ccilcrlcı 1.ı,izlcrcc çı<ılis L-ıiı, ı,ı.ırı-lır ırcrctlcı-ı çıkıırışlarsa, kirpıırıır öı'ıı-iırc vığılırıışlarclı " lvlıılıir, IVlcılı[,ıirrc'tıiır Lıilcğiııc o kırtlirr sıkı )'apışııııştı kİ, clİ Lt\/LışılıLıştıı kızıır. " lhı ı,,;rclir ı-ıc ı.rrı yo rcllul tı z lVI clı ırc Ll iırı ır,ı | " 1-ı

I} ı-ı ı:arclarıı

"Aıll ıı [ıc ıl si zi çcrclc "Tcırbaıııı arrıvorclı.ıı]ı i

gcçil,c>rctLı ı)ı.

b ıı l clı,ı .. .

ıı-ı,

Nc

"

1,i11-11r,,-ırcl ı,ı

ııı,ı

z orırtlır | "

"

I]Clrİ

ı, kİ

a

ırıirclı. l}c

ıı orc,laıı

gcçiı,t>rcltı ııı.

"

cı ıı cı rııcl iı ıı uc ç ir,<ırci ıı ı-ıı .'l'ii tti ııc ti iı rıırcırcl Lı ün " "Sizc kiıır ııc clcrsc tlcsiıı, lıcl,ı [,ıı-ı Vıııttı vcriıı c ırıi Mclıçıarc Hırıııırr!" Yllıılılrııı,.'ı İl<İ p<ılİsİı] )ıııl<l:rştığını uöriiııcc i\lalıir l<ızııı bilcğiııi [rıraktı, lrızlırırclılar. "Siz... Hcı,\l, sizlcr... F{cr ikiııiz tlc cltırıııı." Malıir ı,c N4clrpıırrc cltırı-lı.ılar. Yiııılııriıra gclcır iıızi[ıat, "Çr,lıuk şıı ilcı,clcl<ilcriıı \.aı,,ııı,ıı,r gitliı-ı," tlcc-[i. l}<ııırL-ıırltrı-ıaır biııaııııı ;rz ötcsiııtle, tiç-[ıcş zııbıttrııııı iırtizııı,ııa s<ıkıııaı,ı.ı ç,ılıştığı bir iırstur 13

.

kalı[-ııhğı r,iırclı, "N crcl,ç gi clcccği "Aıı1:.1ıı

52

ı-ıısc \ıcıll

zi

" cl il,c

s«ırcl

tı folclıparc.

"I(ırral<ola."

"

"Nc torbası|" "'l'orlıa iştc. İçcrclc kalclı. Lıitfcn gcri tlöııcliııı. 'f<-ırtıııııı ıııılıyııı,ı. Liittbıı."

ı

ı

"İ),i. Siz [,ııı l,ıikıiı,cırizclc ısrılrcı olııır c ı-ı,ıi!" "

1(ırçıır,ıı clc_ığnı kcışı.ışırır kıla[,ıılığa kaıışıp ü,iiriiı'İiilcı'. I(rlııbalı-

" I}cıı. . . l]c ır. ..

içiıiclci" "Y<ık. MccıırtıalAı, ı,tlrdl tjA. " "I(rvl-ıcttiğiııiz isırlıct <ılı,ırtış. }'tiriir.tiıı... Ştı ıırirtlan gc:liır... Yii rti,.,ti ıı lı ırvt,l i, }J rırl< ıır ırı,ıır cli ıır i sı l(ı ı,ı. " "I}ilcğiııı acıctı Mırlrir IJc\,." "Ztlr,ar v<ıI<. Polislcr lıizi titırc{tıracak tılı,ırsa lıiç koıııışı]ıa\4ıı. Iie ııi ıı ıl c Lıcı,iılıcrcli ıı\z. Siz lrcııışircsi tıiz, taıı,ı rrııı ını | " "l)cğiliırı I(i..." "l(cıı-ıal l}cy'c [ıakaıı siz clcğil ıırisiııizi 'l".rıı,ıaııı işte, iıcıırşircsiııiz." "Nc <_ılclu Mıılrir ]}cı,| Nc cıiclıı Allırlrtı.şkıııı|" " R ı.ı tı ırtl tı ğı,ı ı r tı z ırrc kİ ı,ı ır [,ı<ı ıı bır tl[tı l iır. " " l}t>ı,ır[,ı,.r ııı ı i Netlc:ır I I( ıı,ıleı, ııttı l " "'I'clılikcli [ıir ycrc gcli,liııiz. I(cıııal sizi L-ıı-ırı,ıl,ır 1,cıllı,ııı-ııııırı"()<ık ıı]Lı pırra rıırrclı

lJcıı iviı,iııı."

Ailıılııııı!" Mclrpıarc lıiç k.rl,bctı,ııccliği stiküırctiııi ilk

kcz kı,ıı,tıcdcr gibi ırl-

G()zlcıi kararıı-ıııya başlı-ıtlı. Ycr ı,ıı,aklırrıı,ıııı altıııclaır kiryıı,<ıı,giLıivtli. Malıir kolttı]<ı]tlarıııt]aır ntffu lQzı. "Rcı,ıi alııı trııra ]ıerırııııı bırarl<ııı gitsiıı." <>lclrı.

53


"(

)lıııız.

" [,l ıl1'1ç,

()

Polis fikriııi clcğiştirir clc oııtı claı k;uıkcıla göniri_ir korkı_ıslıysola sıptl) lralasıı"uır Bcşiktaş'ııı içlcriırclcki cı,iııc c{oğı,tı lrızlı lrızlı vtiriidii.

clı [,ıiıııtlıı,ı çıktı."

tı clışıırclılı,clı. "

l,.r, kcışar adınılu,la

"Siz ııcrcclcıı biliv<)ı,slıııLız)" tlil,c s<ırtlıı polis.

ıı içertlcycli ıı,ı . Oır tı cl ışırrı çı kıırcır g()rcl ı.i ırr. " "lJı_ıırlırn karıkoiclir aıllılnrsıllız aıtıl<. Uğrrıştırı-ıttı\/ı11 [ıcııİ, viiıii\.iiıı." Mirlrir )/iırı §1l1ıgııı kızı tlüı\,ıırı clı-ıı,ıclı. Mclrlıırrc ztırltıklı ı\,ııkt;r cl ıını\,<ır., gtızl cri ırclc ıı scl gi bi yış trkı\« ırtlı"ı. "l]ııkıır cfcırdiıı-ı, [ıcır cJtıl<torlııl"ı. İçcrt{cı,ciiı11 çLiılkai bir kirilı krizi ı,irkası içiır çağrılıırıştıııı. Aırı,.r btı lıırıııııı, tıırkıırız cıırdırı'ı [,ıaşka k;ıdııı \,cık btıralarclır... l}ırvılnıık tizcrc zavır]lı. Zırtcıı fcır:,r lralclc kcırl<ı,ırtış... i(ıpııırıı-ı öııriırclcıı gcçıı-ıcktcl,ıııİş [ı<>ııı[ıir p;rtlaciı ğı ırclir. . Oırı,ı ycrlcrtlc s iirii klcırirkcıı b tı lc-llı ııı. " "-l-aırıyor ıııLı sıı ııüız | " " riııııycırtıııı. I}cıVırzıt'tir ()turLı\Ior. M,.rlivc i\,1iistcşaı,ı A|ııırct Ilcşirt l}ev'iır ırkrabalırrıırclıırc,lır. Oırı.ııı lıiıııırı,csi ırltıı'ıtl;rclıı'. lltı işlcrlc ılakısı olirıır;ız, I}ır;rkıır gitsiır, }/()ksı,ı [ııt\,ılıvcrcccl<, [rir clc tıır tı ırli-ı tığrışacaiisıııı z. " "Nc işi \/21t,1111ş tck [ıırşıırı bıırariırrclır|" ı-livc söy,lcııc{i polis. Mclı 1-ıare' ı ıi ır vii zi-i kiil gi bil,cl i.'I'i r tir titriııtırclı-ı "Akrııbıl;,,ırıırrı görıııcvc uclırıiştiıı-ı," cli,vcbildi. Flıçl<ırı-ırıl'ar " lJc

.

.

[ı;işlaclı.

"Çırııtasıı-ıı c]ır o l<trı,girşırcia çirlırıışltrr.," tlctli Mirlrir., "çilııtiısılı1 ınırorchı zavırllı. Sİviılr rLıg,.1ıı bİr çaırtıi/ı-ılış. Görcırİııİz vilr ıılıİ"

"Bı,ı ktrclaır cla thzlı ırıı-ıa! N'titlct cırıı dcrtİiırclc, bu çıllıtasıııı sortılıor! Haırıııı gitsiı-ı, lıaşıırıır çarcsiııc L,ı;rksıır. Siz [-ıcıriııılc gcliır," clccli p<ılis. /Vlal,ıiı,, "Evc ı"ıasıl döırcccksiıriz|" clivc st>rclı,ı, lrcı-ırcıı ıızaklışıırıya [ıışlaı,aır Mclıl-ıiıre'\rc. "Mtisaaclc ccliır, sizc ),<ıl parılsı

Sıırırylılraırıırr, cliırclcki tcl,ısidc sıcırk ç-ıcığıçırlırr vc bir tiııcı.rır ılılı,ıırrurla, ııcfbs ırcfbse tırııraııdığı nıcı,clivcnlcriır soıftına varıtıc;ı, "()ğltıırı kallı cla kalıılrı aç, cllcriın cloltı," cliyc scslcndi. i(cı-ı-ıal yazı 1,azdığı ıırasadaır kalkıpı od,.ı,sıırın kapısını açtı.

"Aaa! Btivtikrr;rlicleciğiııı ırivc zalıır-ıet cttiıriz, btrııca ıncrdi-

vcııi çıkınasayclınız. " "Mcl-ıçıarc \ıok ya, iş baııa c{riştıi." "I(dfe var. 'fcıı-ıizliğe gelcır luz ı,ıır. Lcnraır cvcic clcğil "S

cııiıılc koıı şacalolarrııı dır vardı ı-ı

" I-I a\,ro la

P<ılis, Meıhir'i aralıaırın içiırc itiştiıirkcıı, Mclrpırrc, "Hıılaıılllı cvi lıcıırcır ştıı,ııcıkta," dil,c scslcırcli., "lıalıı-ırclırır ıılırıır-ı. 'I'cşckkı.ir

"

54

oğl

ı.ı

nı.

ıııi|"

"

I Yi ırc ırc kir [:ıalı irt işlcci i ııı ) "

"Nc ktrbılıatİ İşlcycccksİır tavaı1 arasıırcla orlırtlp dtinırkcn} Sıhlratiııi koırtışır-ıay;ı gcldiı-ıı. Bak oğlı"ıııı, ı]c zaıııa-ırclır ııtcşiır diiştii, öksiirıiğtiır clc ıızaltlı, ıır;rıı.şirllerlı. Yırkıırtla scır s<ıkağtı çıkmaya kalkarsıır." "

İıışırllalr, "

"İştc beıri cltı rırr,"r

zsıır, bili

cııdişclcırcliı:e ı,i

ııı . M

ıı tl

ıka

ıı clc bi

bı,ı. Sokağa ç:ıktın ıırıvclı tck b ı-ılıışı rsı ıı. "

r bclayı,ı

" F{o1-ıl,ıalaa!"

"Öylc. Bilırıcz ııril,iııri Seıri beır btiyi1l1r.4iırr ııriI Aklıııur crcliği gtiııdcıı itibırcır ır-ıtılrırlcfbt ctlccck L,ıir şcvi ııırıtl,.rka btılı.luır. Hiç ralriıt c]ı-ırı-ııaclııı. Nc Vazlvofstıır bakayınr şiıırcli, boylc ılıtısa [ıaşı ııcla saatlcrcc

)

"

"F raıısızcırc{an bir kitep tc rcı,i ıırc " I(rarllırrı

vcrcyiırr."

cclcri ıır cfcı-ıcii ı,ıı.

Gır6b

ır,

stı

ltaıı l an n

ı-ı

ası

c

clil,«ırıı ıır

l clevrilccc ğinc

Bir şiir kitalıı." "Hac,li orclaıı!" I(cııral giilıneııc [ı;rşlaclı. "FI,ılr11 cf.:ııcliıır.

55

.

"

ci ai

r ııı

i|

"


Serrı"rvlılıaıııın gcvrcl< gcvrck giilclti, "Nc çöpçataırıııı., ılc t-ic k<ıcı doltı bir scçıctiırı var. Saclccc l<oırı.ı kcıııışı.ı ıuirsıncla itil,ı;-ırıırr vc irtilıatlaı,ıı]ı vtu,)" clccli.

"Il-ılaıııunıırrı soğrınıyoı,slııır" decli Saraı,.lılıaıııırı fiırcaırı ı.ı-ıııtıı]a tızatarak, "iç ştıırtı haydi. İçiııc bıl koycltın-ı," Kc nral

ı

lrl

aıntırc-laır bi rkaç

\,ı,ı

clrı ı,ıı al

dı.

"Btirnikvalidcciğiın, ivilcşip yaranıazhk yapnranıı istenriyorsantz [-ıeni ırcdcn beslirı<ırsLı ntız bövlc| " "Çiiııkti iyileşiııce scni bir at] c\,\,cl I}cypazan'ııa, aıı]canııı yarulıa yollayacağıırı. " "Btı karaıı siz ııri vcrcccksiııiz bcııiıır aclıı-ıra|" "I]vet. Bı,ıradır kalaııı:ızsın cvlırclııır. Dqnı-ı arandığını sövltiy()r. Eı,dc lıast,.,ı yatarkcı1 telrlikc y<ıkttı. l(iıııscırin aklına Rcşat Bcv'iır cviııi araınırk gclınczcli. Aıra scır sokağa çıkııraya başlaclığıır an, peşiııe takılacark lrafivcleı,i cvc kadar gctirirsiıı ııaazallah. Behicc gcliııc lıer zeuraır lııık \/crmem anıa bıı cırdişcsiııi aıllı\roı-tıııı. " "Giclcrim. Aına gidcccğinr ycrc tıeıı karaı vcriıiııı." "Bclrpazaıl'na..." "Hayır. İstantıtı['da [<alac,"ığıııı. " "Ncredel" "Arkaclaşlarııııla. " "Olııra,ız oğltını. Saııa [ıakıı,ıı lazııır. Saııkaıııış'ta o kadar çok lıııpalanmışsın l.i, clalıa scııclcrcc bakııır lazıırr saıla. Bcvlıazaıı'ııder akrabalaı,ıırın çiftliğindc bcsle nirsiır, btrkrlırsıır, kcııdinc gclirsiır. Belki bir clc helal stit cnrııriş kız bııltırlar sana cşraftıın." "Olr nc il, bir clc eı.leı,ıdirdiıriz bcni." "Gcırç adamsıır, elbctte cvlcııcccksin. Scıı ivilcşip gittiktcıı sollra Mclrçıiıre'yi dc evlc ırc1 irecc ği nr i ıışal alı. " I(cnral tcyzesiı-ıi ır gözleri ıri ıı içiırc baku "Bir istel,eıri nıi yar|" "Olıııaz ını| Gtil gilıi l«z. Aııa söz vcrcli L,ıaııa, scn ivicc ayaklarııaııtı kadar kocal,a filı,tıı gitnlc,rıçççk. Beıı dc lralasına söz vcr1

l

.

clİıll. Scnİ \ı<ılctı cttikten sonra oııa i,gi bir kcıca btılacağım."

"Çöpçataır ı)lıslnlz sizi İçi koca dolrı bir scpctiniz ıni var

}'oksa|"

56

"Sariıylılreıntnı] nc zaıllııtl gitıırcııri istivtııştıııtızi Yırrııı ıııı) lıirft,al,a ıı-ıı|" I(cııral, ktisl<üıı \,a tl" cicltli olduğu zanraırlır bi.irıiikıırııcsiırc Sarırvlılıaııııı-ı cül,c lıitirp cc,lcrtii . " İ laüıi oğltıı,ır, gticcırcliıı Lıilı]a. " "Sıclccc bı.r cvdc nc kac{ar vıl<tiırriır kaldığıııı soı,dtıııı." "Bu cv scıriır clc cviır. İstcrsc,r lıcp kılırsılı aına... l]iliv<ırsı-ıır iştc, Nc zıt"tııtı ttlıılııılıçıı iyilcşirsiıı. sokakl;ua çıkacırk lralc gclirsiır, ırııcak o zanlıuı giclcrsiıı. Anık lı;üiırlar ıırı siirer., aylar ıllı) o scııiır kcırcliııi ivi lıissctıncırc birğlı. Aırrar giclcccğiır ygr Beiıpızııı'clıı,. Bı,ıııı.ı lıövlc bil." "O l'ı;llctc hiç il,ilcşırıc)/cccğiııi. " "İyileşırredikçc clc s<ıkığir çıkaıııazsıır, övlc clcğil ıı:ıil" "Elbctte. Bcır oclaııııla ()tLırLır, yarzılarıııı Vaz.ırıtl]., Melıpaue clc

tııııı [ıiıkır."

"Mclıp-ıarc saııa

lıir vcrc kıclır bıkar. Itz

yirı-ırisiııi sı.iıii1,or. Yirıııisiıri gcçti ı,ı-ıiyç{i, cvcle kirlır-ıış rli.vc ııclı çıktu," Bcn ırıcsııliyctiıri yiiklcııcliğiıır kızıır i.stikbaliıri clc diişiiıııı-ıck nrccbrırivctiııcicyiırr... Al şu pıcığaçaclaır cla at ırğzııra, scr.,cliğiır gibi ıspaııaklı i,ırp-

trclıııı,," dcdi

Sar,.r1,1ıhaırııır.

"Bclrice'ıriır pcc-leri, cksik olı,ırasııı,

Zcrzcyilt VC }ıq1l1çı-ta ırıll"tl]1ıştı kÖyclcıı, s<ıır kalaır ıı-ıalzcıı-ıcler-

lc lrızırlattınr btııılıuı. I(:yfiııi çıkart, çriııkti tıir dalra bıı tıızcsi ıı i

[-ı

ıı l aırı

ayııbilirsiıı. H attıı [ıiç bıı

l

anı;ryeıbil

i

rsi ıı

.

ktrciar

"

I(cnı;ıl kcırdiııc tızatılaır poğaçıyı alıl,ı ısırclı. İştüıırıır birkaç gtiııdıir gcri tliiırdiiğtiııc seı,iıriyorcltı içiıı içiır. "A},cıl, i]<iırcli okı.ıırclı.r, ııcrccle kaldı bı.ıırlı,ıı,|" cliyc s()ı,lcııcii Sarırırlılrırıu

ı-ır.

"lJirıızdırrı gclirlcr," clccii l(cı"ıral.

"Bcı1

<ıclaı-ıra

iırcyiıı-ı clc ılalIazıı-ılı kılayım," dcdi

ıfın), "bLı poğaçıliırıı-ı lreçısiııi bitir c ııri cığiııın." " iJitiririırr, ()ok g|ize| <>lırrı-ışlar. Mclrpuc nıi 57

vaçıtı?

"

Sara1,lılrtr-


"A),oü scııiır ctcğiıri tcıplaı-ıral<tan lııııııtır a,tçacak zanlaılı ını oııtın! Gtilficjtııı pişirdi." Saravlılıaırıııı, poğiıçar t;rbağıııı l(eırııl'iıı çalışn-ıa ıılasaslııtıı ı"izcriııc bırakü, t,ıoşalaııı ılrlaırıtır fiı-ıcaıııyla tepsiyi alarak çıktı. I(eırrirl btiytikaııncsiııiır öııtiırtlc saldtınraı,a çalıştığı cııclişcsiııi açığa r,.ı.ırarak,, "Ncrcdc kalclı Lıı-ı kız| Btı stıate kaclar döıınıcsi lazıınciı,," diyc sö,vleırdi. Puınak ı,ıçlarıırcia ı.ıiksclcli, tava,na yakıır kiiçtik pcırcercclcır sol<ağı görırıcyc çtlhştı. Hafiftcıı kar scıpiştirnlevc btışlaıı-ııştı \riııc. rrau

*-t26i MCllparc ycr },cr pıarç;rlaıııııış çarşafi, korl<ııclaır btivünıtiş gözlcriylc Htisıııi Efcncti ilc birliktc gcç s,.lattc cve gclc{i gelcli, Strraylıhanıııı'ıı1 gözlcıi, Rclıicc'ıriır srıçlayaıı [ıal<ışlarır4a karşıl

ırıaınak

içi ır,

örınc ktc

<ılcl tı

g,ı

claın tc

lclcı-ı kırl kı-ıı,aırıştı.

Yollar kcsildiği, traıııvaı,,lıu saatlcrcc gccil<tiğ, l}cşiktaş'taır l'<rplıaııe'yc tızanaır cııdclerri zalııtalar göz lrapsiırc alclıkları içiır İstaırtıtıl'cla kinısc cviııc vaktiııdc ulaşanıaınıştı. Reşat Bclz'iı1 dç cve gelişi geciknıişti.

Evdckiler Akaretlcr'dcki bornbalaına olalnırı cltılrm..1,kl"r,, için, Melrparc'Ve ırc olcltıgrınıı bilcırrcıııişlcrcli. Acıı[,ıa lralası ç<ık l-ıastıyclı da, kız gcce,r,i clc mi Bcşikt;rş'ta gcçirınc},c karar \/crnıişti? Yoksa koııakta lıasta baknraktaır btııralıp lıalasııııı,ı cviııc ıni kaçınıştı) Melrparc dönnıcdiği gibi, Hrisııti Efbncli de oıtalıkta yokttı. Bir treıııır,ay kazası ırıı olıı-ıtışttı voksa) Geliır-kııyıraııa baş başa ı,erip çcşid i

i

h ti

ıııallc ri gözc,lc n

gc çi

rıııişlcrc-li.

lıaldc Mchpare'ııiıı höli cvc döııırrcmiş olnıirsı., geliır-kaynana arasıırcla siirdi.irtile ıı giz\i savaşın o gtiııkti galibiııi çoktur tayiır etıniş bı.ılunı,ır.orcltı. Bclrice'ıriıı,, "Bcn size denıcdiırı ııi|" diye ıneydaı-ı cıkı.ıVaır cdasıııı görıneıırck için, yırşlı kadıır odasınıı crkcır çekilmiş, geç Har,,a karardığı

58

döııcn Mclıptırc'yi oclasıııcla strrgtılaıırlş \/c [ıaş ağrısıııt bırlraurc edcrck ycırrck l-ıilc vcıııcclcır r,,.rtarğa girıııişti. M,y-

satrdeı:de evc

tlıı,ıı sıı,aşın gaiibinc bırirkınıştı. l3cl,ıicc, Siıriıvlılraı]ıııf'a kilrşı pck cnclcr clc gcçircbildiği galit-ıivctini sotıLlıla kırclar kı,ıllıırırıava kararlır,dı. O gı,iırıiır cıl,ıYlırrı'ııı kocasıııa Sırraylılıaırıın'daıı öırcc ıu,ıltrtabilnrck iÇiıı Pcııccrcıriır öırtiı,ıclc Rcşiıt }Jcv'iır gclişiııi bcldcıı-ıişti. Bir taşia iki ktış rtırir-

caktı. F{cıır Sı-ıı,lılruııılı'ııı cvclcki lrtil.tinırıurlığıırıır )ıaşlılık ırccieırivlc soır brılırrası ltizııı,ııtııra, hcırı clc I(cıı-ıal'in cl'lcriırdc ı'aıızaklaŞtııılı'ııırlı1'şı),or olıııı,ısıııır vcbaliırc İşarct ecleccktİ. Hvclcır göz irrclı İhtinralİırİ taşltna ııril<robtı r,crcın clı l(cı-ı-ıal, Ycğcııiı-ıiıı olıırak tılak kızı gcııcccil< cc-lcbileı-ı kocası, scırtrıırltılı,rğu altıırdaki ktıl l ırıınıa lıti nııı] ini lıağışlaınavacaktı . L,miııdi btıırdan !

i

Bcy cı gtiıı'tlc lrcr zaııranki gibi geç sıı,.rtlerc,lc cviırc clondtiğtiırclc k;uısıırı üst kattaki orurma odaluıııdiı, pcııccrcniıı Rcşert

öırı"indc bulclı.ı.

ıı lıAli,vatnıaclı ırı z siz? " "l}ir lıı.ıstıstı görüşnıck içiıı sizi lıeklcclinı." "I]rı saatc kaclar lıcklecliğiırizc görc ç<ık ıııtilriırı <ılırıalı." "Sizi sab;rh btılnıak ıırı-iırrktiı-ı dcğil. Erkcırdcır gidiyorstııruz. Ycgiırc gönişcbilcccğiıııiz zaıılaıı şiı-ııdi." Alrıııct Rcşirt kırırcpcyc karısııııır yaııına otlırdu, on-ıllzlann,.l .,

FIayı ola hanı ıİ,

"

clöktilcır sarı saçlaııırı

c{ccli, "ııeclc

<ıkşarclı.

"Mcnılcketiır haliıri cltiştiırıırcktcıı ailcırıi ilrnral cniğimi biliyorLttıı. An-ıa ııclcrlc rığraştığımı bir bilscııiz baııa l<lzıı'ıak Ycriııc tlclrslılız gtizcliın." I(arısıırıır gözlcriıriır içiıre baktı. "Bcııiıı-ı de sizc söylc)ıcccklcriı,ıı var,.. "

..llcşat Bcy, öırcc bcııi diırle_ı,iıı ltitfbır. Bcıriıır söyleycccklc-

riırr çok cl,ıeırıı-ıriyctli."

"Eec, aıılatın bakalııır, Lcmaıı mı Varanazlık yapn

Stıat ıırı)"

bı_ıgtin,

.'Aşkolstııı Reşat l3cy. Beıı çocı.ıklaı,ııı yaramırzlıklaırırı Şik'İvct 59


ctnlck için biı stratlcı,c ktrdar l,ıcklcr ı,ıriyiırı| Çok dalıa valıim lıir clrıı-ııııı var. I]tı siıtıalı jVlclrparc'}ıc gtiya lıir ınckttıl,ı gclırriş, lralirını göı,ıırcı,c gidcccğinr divc ttrtttırcirı. Saraylılraıııııı'claır izin istcırıiş, o da vcrıı"ıiş..."

"Eecc|" "Bcn sizdcır iziıısiz şçitıncsiıri doğrıı [-ıtılıı-ıadııır, lakiır Sara1,|1hıııııın'aı laf gcçirıııck ıııtiı-ııl<tiır olııadı tırbii. Nevsc, Htisırti L,fbırcli'1,1c tıirliktcı gittilcı,. Öglcdcn sonra oldtı, gelı-ı-ıezlcr. İkiııc]i cıl<rıııdu, gclıııczlcr. I{ava kararclı, gclırıczler, Ç)«ık ıııcrak cttik. ivleğcrsc Akarctlcı,'dc lıonıbalıııraı,ı bir biııaııın öırrindc... ıırtık öııtiırclc ıııi, içincle ıııi bilcıni\,oruııı... lıtıltıııdrığtı içiır, arııcak akşaırı czaıııı-ıdırıı sonra, iistı-i başı tr-ıerişaır |ıeılclc döırdti. Bizin-ı I(cn-ıal ilc fisır fisır koııı.ıştı.ığ.ıı,ıtı g()rdtiııı. I(cnıal için bir heıL,ıcr gtitüirdiiğtiııti saı-ııı/oı:Lıııı. t,lL,ıcttc iı,ıl<ıir cdiy61, aıııa l,ıilcınct11 aı,tık. I]u evdc siz 1ı9|çtr.r, nclcr oltıvcır, l,ıırlıcriıriz <ılstııı istecliııı.'2, Bchice kcıcasıııııı çtrtılaır kaşlanırı göniııcc, ilzcriııc clı,işe ıri vtlpıllış olıııırııııı göııtil ralıatlığı içiııclcı kalkn, şalı orııtızlarıııcla, gcccliğiıriıı eteğiııi srirtivcrck kaçııya 1,tiniciti. 'faın kapıcl;ııı çıkarkcı-ı, "I}aı-ıtı lrcı-ı-ıen l(cırıal'i )ıollatııı, halnlm," clcdi llcşat Bc\/, "sclaınlığa gelsiıı." L,r,dcki kadınlarııı kı.ılark ıııisafirliği ),aFıabilcce kle ri orta kat salcıııı.ıııda koıırışnııık isteıniı,oı,cltr ı,cğcııi ilc. l}elrice, ağıı- ağır ıııeı:dirrcıılcri çıktı vc çatı katıııc,la, I(cın,.ı,l'iı,ı odasıııırr karşısıııa dtişcır karpıyı tıklattı.

"Mclıpııre kızııı-ı,

ktrll<,

I(cınal Bclr'ç

l-ıerbcr

vcr. I}cırefeırc]i sc-

lırnrlıkta, öııcc seııiıılc sonra <ıııtıı-ıla l<oırtışıntık istiı,<ır," dcdi.

Mcl,ıpıare yatağıııciaıı firladı, giü,iııcli, aşağı katır koşrıçı, öırcc sclaıırlıktaki ıııangalııı ateşiııi nınışturclı,ı vc llcşııt Bclı'i11 arka ar-

"Z;7rar y<ık."

Dışıuı çık;rır l(cı-ıral'iıı pcşiırcleıı cliırclc battaııiyclerle k<ıştıırdıı Mclılıarc. Saraylıl-ıanıı]l'ııı oclasınclaı] çıt çıkııııy<ııdu. Mcrclivcırdcki ayak scslcıiııiır clrşıırcla, clcıiır bir scssizliğc gönıtilı-ırı.işni ev. d;*t63 Sclıııı-ılığıır kırrşılıklı

iki

dı.ıvarına yasleıırıırış sedirleriır birinde

Alrırıct Rcşat, cliğcriırdc I(cırral otıırı,ıy<ırclı,ı. Oıtacla cltu:irıı piriırç ıııırırgırlıır sıc;rğı oclaııııı rııttıbctiııi kırıııal,a yctnrcc-[iği içiıı, I(cnral'iır cüzlcı,iı-ıclc ı,c sırtınclır Mclıparc'ııiıı zor|a koydugrı battaıriyclcr varclı. -l-avaııclaki aıııptılclcır citiktilcır solgtıır sarı ışıkta, I(cıııal'in yuzii oldıığı.iırdaıı tla san gözükiiycırclu .

"Btınca yldır yaıııııazdadır Mclıpiuc, ilk dcfa cvinc gitııreü,c kalkıyor. İlk dcfa cviırclcıı baııa) tcyzcınc yıı cla 1,cırgcnc c-lcğit dc bacak kadar kıza lraber )ıolltıyorlar. Gtiya lralası l-ıastalaırııış! Buna inanınanrt ını bckliyorsun bcırdcır|" cliyc sordu Reşat Bey.

Fliç yaırıt gciırrecli l(cııral'clcn. "I(cırciiırc vcrcliğiır z,a|ır }rctmezııiş gibi, şiındi de ailcııi tclılikcyc atınaya başlac,lıır l(eınal. Mclrçıarc'yi haııgi ccsarctlc ycraln tcşltilatıı:ııır bultırıclı.ığu biıraya ),ollarsın| l}cş paralık izıır kalııradı ır-ıı sencle| Bıı ırc crirrct| Bıı ılc peıvasızlık| Btı ı-ıe dılştlırccsizlik| Nasıl yaptlıı tıu işiI I(<ıııı,ış!" "Hiçbir şcy söylcyccck dcğiliın clayı. Çtinkıi biliyol,ç1, ki, ıre sövlcscırr boş."

kal,x sıraladığı cııılarca sorLı\rLı) cli ,ayağı titırlıglç|ç )ıaırıtlaıı,ıa),a çalıştı. S<ıırra tckrar çatı kartıııır tırrnaırclı. I(cıı-ıal'iır odasıııa gircliğiırde, gcllç adaırıı çıaııtaloııtıtıLı vc lıırkasıııı giü,iıımiş btıldtı. "Dtrvdtıınr" clccli l(cıııal, "i11iyçpp1. " "Az dt,ıl-ıa lıcklcyiır lıcviın. ()cla ısınınan-ııştır lıcırtiz."

"Allahtaıı sLıçLıııLı biliyor vc kabııl ediyorsı.ın." "Hayır aırra dııyı... Ltitfcır..." "Sus! Nasıl yapıabildin bı.ııru lftınai| Itz ölebilircli. Sakat kalabilirdi. Vicdaırın sızlaıırayacak mıydıi Tevkif'cclilcbilircli. Oırrıır iziııi stirerkcn scıri de ı,akalarl;rıdı btıracla. Hepiırriz yaııardık. Scn ııc biçiın adaıırsııı| I(ırıe çektiır sen lıar|"

6ı0

6l


Ahıırct Rcşat kall<tı cıttıı,clı.ığtı ycrclcn, oclaı-ııır İÇİırdc [ıİr aŞ;ıt,ıileğı., bir \.ı.ıkan astrbil,cttcıı titrcycrck gcziı,ıcii_ Nc )r,apacağını döı-ıkaır gözlcri çaırtı.ğınrr ıniırorc]tı. I(ırrşısıııcla rcırqi nlııııl gibi, ıniiş, cllcri titrcveıı, L,ıattani\ıelcrc sanlı bİr cııl<r'ız vardı. I(cııclİnİ vc riinı ailcsiııi dcfhlarca tclrlikcvc atı)rış lıir cııkaz... l]ir dcli, bir ıııccııı_ıır! Siırirli lraucke tlcrlc içip clı,ırcİtığtı sİgtrrasıırı ıııaırg;rlıı'ı atcşiııc bırakıp gcldi., tllıır karşısıııcliı cltırcltı I(eıııerl'iır, Ştrl"ıirdctp ıu ı,ıı

ağıır ı b

tı rı,ı ı.ı ıı tr

cloğnı

"Scıl clciisiır l(cırı,al.

Eıı

zllttı.

zııı,allı Lıir nlılstıın [<ızı, tcsadiifcıı lQrakol şubcleriııiıı biriıriı,ı öııtiııclcıı gcçerkcır lıoırrbtı 1,ıatlaciı cliye cczaı.laırdırmır'Itiniııcii }/ın. Yiılı,ıurnııı size. Mclrparc lıaıra tiitiiııcii an\,<ırdtr. I(criı-ır Efcncli'ııin citikkAııınr tarif- ctıııiştiııı. fck kabalıııti brıdtır. " kası

<>ln-ıayaıı

"f'cli

l-ıırşıııa ı,ıc ctiretlc çıl«tı|"

"-l'ck [:ıiı,şıırı çıkırıtrclı. Htisııii h,fcırcli ilc birlikte gittilcr." "Halasııııır cviırc varıııcıı llrisııı.i'rti salı-ııış, sokağa tck bırşıııa Çık ıı'l ş. H al eısı cl tılıi 1rçft 1rı ıı ş \,aııı ııcl,ı. " "Nlıılraşkıııa clııyı, l,ıuırctııı ııc çıkirri l(ıdıırlar aıtık çırlıştnava [ıaşladı bı.ı şcl,ıirclc. Ntıciı,,ç Srıitırıı hinıaı,csiııde ktınılaır tcşkilat taratiııclııır,, ç,.rlışııraya tcşr.il< cclilii,orltır. Yaı-ıi siziıı nııılrallzakir Strrı1, ıı,ıcnsı.ılılarıırız clalri ;rı-rık l<ırtlıırlirrııı cvlcrdc lıaçıis kalıır,.rlaııııt-[ırıı )rilııır clcğiller. İstaııbııl Bclccliycsi, kocaları ınulrarcbclcrclc ölcn kadıııları, cr,lcriııc cl<rııck gtıttircbilsinler diye işe alnra!,a t,ıaşlaıııış, I}iz btırtrch. vccli göbcktcıı talrsilli bir ailcı-ıin fbrtlcl:İ olarııI< nclıi tartışı\ıonrz, krızi.ıırı| Mclrp,ıırrc ııccien tek L-ıaşıııa sokıktir ı,ti ıti ııı ii ş ! Bı,ı ır ıı ıxLı tiutı şl\roı-Lı z | " I(eıııırl, tleyısııııır dikkatiı-ıi başkt-ı [,ıir ıı<ıkta),tr çckıırck içiır boşLıtı|1 çabırlaıırırkta olclıığı.ıırtı, ırdaıırıır bakışlanırdaki ifadeyi göri.iııcc aı-ılaclı. Scsi titrcycrck, "l3tiytikıuıırcıı,ılc ycırgenıiır iıı:alarıırtlaki çckişıııcl,c ktırban ctıııclıi11 tıı.ı kızı, cliııizi aryağıııızı öpcı,iıı-ı clavı, oırı.ı lıağışlırlrır. İır,rırıır hiç stıçıı )ıok. Baıra cla lıir lrafta ııı"isaıtlc ctliır, lıir ı,crc]cıı j-ııbcr bckli,voruın, lrabcr gclir gelırıcz bcır clc gicicriıır, ralrat cdcrsiııiz," clil,ç5i1.1'. ı

[-ıt-ışta

aıılaıııaıır gcrckeııİ rıcdcıısc aır-

cakaı-ılayabildiın.Saırakızaı.ııı),<ıntıılçi.iııkiiscırdclisiııoğltııır. CialiL,ıa scniır kı,ırnıiı,ıştıır da L-ıtı l,ıakİl<atİ kabııllcırıı-ıcktc Vtltt\/or. Seııi clokt<ırlırra tcslim edeccğiııı. Alcl doktorların:r. (]tinkti scıriır zonıı-ı ciğcrleriırdc filaıı dcğil, aklıırcla. l)oktcırlar kCırcliııc vc bizlcrc Zarar Vcrnlen]cıı içiır gcrckcııi 1,,.rparlar. jJcıı scı-ıi kortrYa_ lnl\/Orllm." !

"Davl... l.iitfbıı... Diırlcviır..."

..Scııi lreı- başıı-ıı belayar soktıştıı,ıclıı diırlccliırr. llcr scfbriırdc bağışlac-tıırı. Hcp, c,lcırsiııi trln-ııştır, aıtık adaı-ı-ı <ılur dil'Ç Lıı]ltıt cttİıı-ı. Helıl-ıat!"

"Dayl..."

"Scınııcrıııtı lıiç cltişiiııırrcdcı-ı ffıaslıı-n bir kızcağızı l(aı'akol Ve oıru ırasıl korklıttllllsa, Oırrı İkl-ıe etmck içiır lıaııgi şcvtani v<ılları lrı-ıllaııdııısa, kız kcııdiııi sana fbda ccliy<ır. oradaıı gcçi,vorıııı,ış! Tı.ittiılctil,e $icli1,()1,111.,r1 Mclıç,ıirrc: L-ıııgriı,ıkii boıı-ıba fblakctiııclc \,,.ıralaıııııtrdı., ölırıccli,, göziı.ltıııtı alııııı-ıaclı cliye scviı,ınrc sakııı! O, bı,ıgtiıı scnirı rüztiı-ıdcıı Yaluıcı cıldtı. Göziimdcki itiban sıtirı,ı iırcli." "Dayı beı-ıi istccliğiniz gibi cezaltıı,ıdıırn. Errcİcır ırtııı. Evct, tıcıı tclılikcli işlerc bı.ırııtıııtı soktrıı bir aclaı-ııııı,ı. Evct, siziır c]e talııniıı cttiğiıriz gibi l(arak<ıl T'cşkilan ilc ilişkilcriııı r,zu. Çtiı'ıkti lıtikiiınctiı-ı \ıataıı ıııticlafirsıırdtr kifhyetsiz kalclığııra iııaıııyor-Lııll. Btı r'aziyct l<a_ı-şısıııcla eliııı l<olrıı-ır Lıağlı <ıttırıııak istcırıiycıı-ı-ııır. Bcıri kor'ıl)atıtza Lıir t-lii,cççğim 1,g1 aıı-ıtr Allal-ı rızasl içiır, btlırliula lıiÇ ar[a-

-{'eşkilatı'ıra yo||1y6rsuı1.

62

Alrıııct Rcşirt

lıızla ıtıru,ak çıktı. I(cnıal, clayısının ınertlivcırlcri tlör,cıı ac{ııılirrıırı tliıılctli. yatak c>clası kapısııııı,ı da lıışımla l<apaııclığıııı dı,ıydtıktirır ,az sonra kalktı, ışığııı cliiğıııcsini çcr.,irdi, scııclclcycrck ıııcrc,livcırlcrc vtinic-lii. Enclişedcır vc vicdaıı ırzılııııtlırıı lıclık <ılıııtıştı.ı. Dcğil iiç kıt ıı,ıerclir,cıı tırıı-ıaııınak, karpıı,ı

al,aktir dıı racak l-ıali

karl

ıııamıştl.

63


I(cıııa] tırabzaırlaı,ı rLınıııa tüıtlına, arı. sıra, clurı,ıl-ı ııcfcslcırcrck nrcrdivenlcri çıktı vc odırsııra girdi. Başı,ıctıııclalıi idarc laıır-ıbasıırııı çiğ ışığıııcl;r, cıttırtltığı,ı iskcı-ıılct,lcır ktrllııp bir l'ı,ıy,.ılct gi[-ıi cıııa d<ığnı yı,iniyeır Mchl-ıarc',vi görtiııcc şaşırclı. "lVlclıçıare ! Ne yepıVorstln L-ıtıriıdır| Yatıııad-ıır

ıııı scni"

"Bcviıı-ı, cüırlc,yiıı [,ıcı-ıi, bcıı lriçbir şcy aırlatııraclııır bcvctbııcr§,,e. Dırlrtı öırce de sizc clcdiğiııı uilıi, ırc A4;ıhir Bc\,'c, ırc c-[e davıırızıı beııi siziır yollaclığıırızı sö,vlenıediııı. l]cır oratlaır gcçınektc ikcır bir patlırıııır oldı,ığııııtı sovlcdiııı lıcp. Bu ifhclcıııi lıiç clcğiştirıırc)/cccğiırı. I}ı.ıırtı biliıı. Sizc buıırtı siı\rlcıııcyc gcl-

diııı." "Aiı Mclrparc!" clccli l(cıııal. "Mahir I}cy sizc soracak cılursa sakırı L-ıir şc1, sö\ılcıırcviır,.. Çtiırkti t-ıcni siziıı ),cıll;rclığıııızı aırladı... Bcn lıcp iırk;ir cttiın. Oradaıı gcçiy<ırduın, clecliırı. " Hcyecaırclaır göğsti iııil,ı kalkıl,çç{tı, tıkaırıvorııltış gibi [ıızlı lrızlı koııtıştıyorclu. I(cnra] cllcriııi tııtltı, ).ıltağıı] kcırıırııı,.ı otlırnıası içiıı çekti kızı. Y,.rıı yaıla otıırc]ı,ılıır. "

Mchparc, rııerak ctınc., liiıı-ıscyc bir şcv söylcı,ı-ıcl,cccğinr. "

"Alla Rcşalt Beyçfç,-,.1i zaırırecli},or ki. .' "O sac,lecc talrıııiır ccliı,or. Flakikati cı cla bilııriyor. Scıri .

suçla-

y,.lınaz. Seıri enıiır olıııeıt{ığı bir ilıtin,ı;rl i.izcriı,ıc göı-ıclcrıılc\ıc kalkmaz) cırclişclcırırrc. Bcır tatlınnı claıııırı. Aclilclir, sakıır k<ıı'kırıa."

"Alr

bcyiırı, kcrrkı.ııır kcntliırı içiır tlcğil. Sizi biıradarır tızaklaş-

tıırr clil,c korktıyonıırı, "

cİııır. Dıryıı-ııııı baııir kızırraktır },crclcn göğc kırdırr hakkı var." "Ora,ısı ııcrcsiclir. beyiııı ) "

"Bir " Bir

l,ıaınr ccmiı,cti."

[ıa\..ı ı, ccmiı.cti ııi ıril,c boıntıalırsıııl tu ki| " I(cırral cc\Iıu) vcrıırccli.

"l}cııi oraya vollavacak l<iıtlır itimat ctliyoısı"ıırltz ılılla ncrcye gittiğiıııi beııclc n sa klır,orstı ııLız. " I(cıııirl kızaıdı, "Orada bazı siyn5i çalışnralar da yapılıVcır," dcıı,ıck] cı },ctiı,ıdi. "-fcvck.l<cl i cieğil... I(ıı:akol... IQıra l<ol l ııfi ıı

"Nc

ı

cl

tıl.tı ıı c a tc

l<iır;ık<-ılu)

Nc

lafiııı | "

ı-tc clc

bcır. Böylc kaç

"Sizc bir şcy olı,ırsa... Oltırsa... Bcniırı ü,iiztiırrdendir... Yaırlış zaınarrdiı gittiın orava. l)alra crkcır $idcl,ç]|pr, halan-ıla haslıilrırl edcccğiırıc lrcır-ıc ıı gitlcycli ııı. Aftcclin bc ıri bcyiıır " .

6+

aışi

Ah ııc ı,ıırclı I(c

kat-tırr k<ırkrı.ı ıır... ı,ıı al

"

.

cliyı>rstıır scn| Ncrclcır dı.ıyclı,ıır [-ıı,ı karakol

"F{ııa ! Ni ve söırl

eı,ır c cli

ır

[-ıtı

nı.ı

cl

alı a cr.ııcl

"Mırlıİr l}c1,'i g(irdiiğıiırrii söı,lcciiırı

y1!

|

"

"

götti ni l ıııc k isteırt{iği ni sdvlc ıır cdi ı,ı. " "Sirriıl'hlratlım'ı tlalıa cla tclaşlaııdırıp kızclırııraı-ıııü için söı," I(tırııl<ola

lcıııcdiııı." "

Nc seır giclcccksiıı)

l

"R<ıırıbi,ı p,ı;rtl,ılınca hcrkcs dışaıı koşı"ışRı ytl., iıızibat rrarclı orıtlar. Malıir l}er,'[e bcıri cle kıırai<olır göttirn-ıek istedilcr anıa M;rl,ıir Bcv, cksik <ılııı;ısııı, ıııirııi oltlı.ı."

"Al lalrı ın, bc ı,ı ırc

"Bizi ırri dinlediıı scnl"

yaırıtlaınaclı kız. "Üztilınc Mcl,ışıarc. firtıııa atlattık biz."

"Asıl af dilcıırcsi gerckcıı bcııiırı. Döııı"işiiıı gccikiırcc, başıııa bİr şc}, gcldi clil,c ı,ııısıl korktıığtııııtı bilcırıczsin. Scır Htisnti lıftııcli'1'lc tıirliktc _ı«.ılı.ııı başıı-ıda bcliı"cııc kırclar al<lır karayl seçtiırı. I}tiı,ıik lı;rta cffiıır Mcl,ılrirrc, scıri oıalri1 asla yollaııraıııalıv-

Nercclcn

L,ıi l e L,ıi

L-ıı.iı.ii

" f) ii ş ii ırc Lıi l ııı c l i l,di ıı,ı .

"l}oıı[ıa ıist

vaç,ı ıırışı ıır " boııbalaııııcağıııı. " öl scı,cl ır ! Yırriıl aırsayclı n "

k ııptırllı k

!

lircli ııi z oı,anııı

kartta

i

!

patlıclı. |\iz aşağıclakilcrin başııııı

sırdecc

" "Allırlı kortııırrış scı)i." "I(orı,ıtltı. Ne1,.5ç, bc:ıı kalkırı,ıırr ıırtıl<. I}ir istcğiniz \/ar mı| Yatırıııclıın sizc bir bırllı ılılırıııı.ır gctircviın ııri|" taŞlu" )rağc! ı.tıl<arcİaır.

65


Kcırıal kı,zııı <ınıtızlarınc-[ıu-ı tı,ıtırırk a1,,.,ığıı kırlkırrasııra ııııııi olclu, "Scn Lıir ınclcksiır Nlelıl,ıarc," clccli., "Lıcııin-ı ıı,ıclcğiıırsiıı scır. Bcnİ scır İlıi|gşlirdiır. Scıısiz öliircitiıı-ı lrcı,lı;-ılclc."

I(z, iırcc uztın parı-ııırklanvla ağzıııı kaçıtrttı l(cına]'iır. "Allah konıstur. O ııasıl s<jz bcı\,iırı." l(cıı,ıal, ağzıııa clcğcıı ırariır cli ()pti.i. l)uc,laklerı ateş gilıiııtli. fulelıpıaı,c tlyağa kalktrcırk giicıi brılaı-ııt,ıc]ığı içiıı kıılak,a_lıırıştı otlırdıığı.ı ycrdc aırıtı ı,ı,ircği o kaclar lrızlı çirrl,ııvorcltı ki, tıltızııırı-ıır ,altıııdı bir ktış çırpıılı\ror gibiycli. Göğsıiııclcır ytil<scleıı ıırcnckşc kokustı başını clöndtirclı.i l(cıırel'iıı, cğilcli, sıcak ,.rğzıııı kızııı L-ıcyaz Lıovnuıra dcğdiı:di, soırrtı onızllıla cloğı-ıı iırcii cluclaklıuı. "Alr bevilrr... YapıııavıIı," clil,c iırlctli kız. I(cmıl birdcıı çckti kcırtliııi. , "Haldısın Mclrparc. Yapınırınalıyıı,ır. H;tst,"lvtılı beıı. Röırtgcır çektircnrccliğiın içiıı cnıiıı olaıııı\rorıız., belki clc rrcı-cnıiıır. Seıri öpır-ıcyc lrakkıın yok." "Hayır, vcrenr değilsiıriz. ()lsı.rırız bilc lıcıriılı catllııl sizc fccla," dcdi Mchpaıc vc 1zxşlııclırıı, tccrtibcsizliğinclcır lriç lıcklcırmeyctl [ıir ıtaklıldtr, lıoyııı-rnır sarılc]ı I(cıııal'iır. Ycı-ırcırisi l<oy,rı ktıır-ıral saçlarıırdan kaınL-ı oırıtızlarıııa dı.işcrkcır, I(cıı,.rl'iır 1rii7ii kızın gözyaşlarıyla ıslııırc{ı. I(cıııııl kızı kcırcliırclcır tızaklaştlrıp yı-iztiırc baktı. Bu yi.iz,, btı çok gcııç r,c clrırrı 1.tiz ıvlarc;r gözlcı,iııi artılırdığıırda görebilcliği tck gtizcllikti. l)ef.rlarca, gcccıriır koyu karaırlığıncla sakliur;rıı ölı.iııriiır yaııı başıırcieur gcçcrck sabirl,ıa ı.ılaştığıırdar, Mclrparc'ıriıı kıc-lifbyi ırı-ıclıraıı l<alrvcrcı,ıgi göz[crinİır İçİırc bakarak yakalaııııştt vaşalr-t ı-ıırrı.ıclı.ıııı,ı. L)efhl;rrcir kara toprağıır altıııa göırrtilırıtiş... l)ctiltırcir fıliz v<;rlliş... l'ckrar tckrar gönriilıniiştü, ,vcıricleı-ı drığıırak, ,vcııit{cır filiz vcrıırck içiır... Dcfh]arca... Vc lrcr clirilişiırclc [ıı-ı vı-izti, [ıı.ı nrastıııı t-ıırkışlı gözlcrİ görııriişni. Oırtııı )/aşılııı ırrcİcği., ışığı., ı.ııırı.ıclıı, lralıırtta kırld:ğııra vc yaşanıa)ra clcvaırr cclcccğine c{air tck nıtijtlcsi... lrcr gözi.inii aralaclığıırcla, lrcr kibııstıır lıitiırriırclc, l-ıcr kriziır soırtıııcla lıep ayırı aydııılık, scrrcccır yiiz! I{cp avııı tıtılı,ıgaç \rc nıaslıın ifirdc, 66

i,ı.ıır,ıtışal< [ıakışlı, kadifc gözlcı,! Mclrpaı,e! sı,ı nittivrırdrı sı"rçlarıııc]ır. I}ı.ı koktır.iı içine

Hafif bir sabı,ın koku-

çckti rrc çcık LızLın zaıı,ıaııdiıır lıcri lriç [,ırı kaclır ırrtıtlı.r <ılı-ıradığıırı dtişüırdtl Kcnral. I(ızııı bltıztıırtıı-ı tist cltiğıııelcıi açılıııış, Lızttn saçlan clağılıııştı. l}ovırrıırı,ı }raııa büikırrtiş, koçıarılıırııyıı lıazrr,, ııaıiıı bir lalc gibi sa_ \/tıııtııilsız c]urtı\rordtt karşısıırda. Yaııan )ıiiztiııii Mclıparc'ııin göğsı,iııc daı,aclı. Mcl,ıptrı,c, btı kı,ıırrrırl başı, kalbiniır içiıre sc,ık-

ıırık istcrccsirıc, cllcri1,lc sıırrsıkı lıasurtJı göğsıine

.

Gıİ-6i) Al,ınrct Rcş;ıt, 1,irtak <ıtlasın,.r giı,diğindc kansıırı soyLrnlnLış, \r()r!çaııııı altına girnıiş, tıulcİıı. Pcııccrcııiır tam kaışısıırda y.ıiksclcır ırıclıtarbıır L-ıcyaz ;riıtlııılığı, l}clıicc'ııiıı 1,15Şğa clağılnıış saçlarıııa wlnı}'ordı-ı. Ur,'tııııı.ış <ılıı-ıırlıı,dı. Pcrdclri indircli, }r,.,ü\ıilş ),a\ıaş so\,ırııclıı, tirırı ııatxğa siiziiltirkcn., oııa doğrıı clöndli Bclıicc: " İçi ııı geçnıiş r" cl cdi ıırirlrıırtı r ıııalıIntı r. "Açınıryın tıyktıırı,ızı,ı. Size sör4clıcccklcriırı varclı aıııar sabalı söırlcrinr aı,tık." l]c

lıicc tlirscği

ııi n

ı,i

zcriıı clc doğruılrıp kcıc;rsıııa baktı.

"I(örLi lıir şey olıııaclı clcğil ıııi Rcşırt Bc1,| Iç,-,r,.rl'i evden kovmava filan kalknıııclıııız iıışallalı| Btı sırtıttc iıısaır scıkağtı kcclisini

Hiç olnıirzsa yeı,ııla kiıclar bcl<lcyip l(cmııl'c,.." Bclıicc'ı-ıin söztinti kcsti Ahııret Rcşıt. "Beııinı sölıleyeceğiıır

clalri at,"rıııaz.

I(cııral'c cl;ıir clcğilc-li lrıuıııı,ı. " "Aaa! Ncdir pekivi| Nczaı:ettc ıni bir şcylcr cıldrı| Ödeıne yrrPaCak paramız üı<ık clir,orcl1ıııtız, lraciz ırri gclc,li, Allalr k<ınısun|" "Yok, kötii bir şcv dcğil," giilclti Alrınet Reşat, "aıı-ıtl lrtryırlı ırıı, değil ıııi zaırıaır gösterccek." "Aeı-ırsiıı iz

be7r r

sövlcscııi ze,

m

c

r,.rktaıl çatlavacağını. " L,ıir l7azff zcvccsisiııiz."

"PckiilA! Bclıicc Haııınıcfbırdi, siz aıtık

"Aaa!" Bir çığlık tıttı Bclıice. Yııtağıır içindc clinıdik orı.rrdtr, "Tcklif ettiler vc siz clc kalıul nıri cttiniz?" 67


*Sirlilr Paşar, saclrazırırı talıi1-, cclildi vc bugı.iır ycıri bir kabiııc

ktırdtr. Aı-tık şu işiır adıııı i<oyalııı Rcşat l}cv, nc zıııııaırclır bı,ı vazifi:yi veki,lcteıı )rtinitıı-ıckteycliııiz zatcıı) clecli. Paş;rya lrak r.cr_ diın, irirız etmcdi ııı. " Rclricc kollaıını kocasıııırı b<ıyırı,ııra d<ılarkcıı scırdtı: "Nctlcıı biı grizcl ıntijclcyi bzu,ıa gclir gclırrcz vcrıuccliııiz|" "Vcreccktiırı aıııa siz kcırcli ıırcsclcnizlc c-ı kaclar nlcşg;tıldti-

niiz ki, öı-ıcc onu hallctıırcl< istccliın." "Aaa d<ığriı, söylcl,cccğiıır bir şc)r v;lr clcıniştiııiz. Ncrcclcır bilcbiiircliııı ki, siz öylc sı.rkiır sakiıı k<ıııtışı.ıırca! Aşkcılstıır sizc vallahi, iıısaır L,ıir nrüjclevi tıylc ırıi verir| Ncyşç, lıırvırlı tığı-ırlıı <-ılsuır nrakanrınız. FIeıır ıncırrlcl<ctiıırizc, lreııı ailcııizc lıryırlar gctirsiır. Su aylılranıııı lıiliyor ıııüı|" "Ncrcclen bilecck, rlalra ytiztiııii görırıcdiırr ki. Oıra cİ,.'ı v;rııır sabah soyleriırr

arük."

"Ya l(cmal|" "I(cıır;rl'lc bö1,lc

tLırılrtış

ve

koınşularıııııı cliinrini olaır İstaırbtıllıı ırilcıriıı clevlct kapısınclır vazifbli c,iclikaııIı rığlı,ıııa, claıııat a.clal,ıı-ıı görırıec{eıı göz

Ne kadar lri,ıklırınış ıııcğcr! Babasııııır sağclul.ıısl. savcsİı'ıcle, ertcsİ sa[ı.ılı )Iatağıııclırır bir nızl: kansı olarak kalkacaktı I}clıicc. u,kıısrı iyicc ırçılınıştı. Hcyccanclaır her yaııı ateş gibi l<cıı,ıııi,ışttı-

\'ııııı\'<ırc{tı, Ciör'cicsiııi kcıcırsıııa ı.aslaırkeıı., L,ıiraz tttaı]arak cltıc-lak_ ltrrı1'la ırğzını tlravıp bı.ıldıı ve tıztııı zaıııaııclaıı

lık aldı gcnç

kaclıır.

Alıııct llcşat giiııiiıı

şc1,ler konı,ışınaclık.

Nc )/azık ki tatsız bir

k<ı-

"Sadecc beır biliyorı-ııı vaııii" "Ailenıizde

,

evet."

Bt:hicc, cı sabah Sı'aı'lılızuııın'lıı Mclıparc'l,c ı,,crdiği ırrtisaadc,vc içiıı içiıı scvincli. Sarıylıhaııııır btı trkşaın ortılarcla clolaŞıyoı: olsayc]1, ırıi.ijdcyi ilk dı.ı}raır nıutlaka viırc o «ılıırdrı. Allalr yarclım ctınişti vc btı gtize| lrabcri ilk tiırcc lJclricc alı-ıııştı. L)oğrııstı btıydtı

işte

!

"Artık ev lıalkıııa ıııtijdcyi ),ur,,r,, sabah vcriliz," tlcdi seviııç içinde. "Bcybabaııa cla L,ıiı, telgrıf çckeliııı, olı.ır n-ıtı Rcşırt l3cvciğiıır|"

Başıııı yastığa bırakırkcır, birbasıııın nc karclirr ilcıi göriişlti ['ıir adaın oldtığtıırrı dtlştiıııncktcıı kcırclini alaınadı Bclricc. Yörcleriııde oılca zeırgin koca aclaı,ı sıraya girıııiş L,ıckicrkcır, babası "Bcırinı kızımııı nrala ırrtilkc ilrtil,nçl yok. Oıırr ö),lc [,ıir izcliı,aç yaptıracağıııı ki, kocasıırclan para clcğil, ikbal göı,ccck," cliııe tı.ıt68

ill<

kcz

kaı:şı-

gcrginliklcriırcleı-ı krııTı.ılınak istcı,ccsiırc., kansıırıır clııclakliuıırı hırsla öPcrkcır, sıcak bcclcıriıri clc ;ıltıııa çcl<ti vc Belricc,yi ıre ktrc,lar özlcır-ıiş olclıığtıırı.ı lralı-ctlc fark ctti.

7

ntışln?l olcltı biziınki. "

bcri

lral,ırli, lıal.ıısız ttinı

69


MART L92o

llör,lc clııygıısııl aıılırrclıı, tclı7ç5l,r. "vtıliclc" clir,c lritapr cdercli. "l}cıı tlc sal-ıırlr crkeırtlcır kıılkıp aıbclcst alclıırr, I(ı.ır'ııı cıkı.ıclı.ıırr siziıı içiıı," clccii Bclıicc kırgıır t-ıir scslc, oııclııır cltıır r_ıkrıırıı.rsı is-

Ğ!İ/*)

tcıııııccliği içiıı.

"Arırlanır clı.ıasıırııı ıisniırc ııcıktı,ır," clcdi 'lar ccırııcttcır çıkırraclıı". " "l}cıı clc [ıir ııııl1ı1111,)' clcc,li I]clıicc, ııı-ıııı niıı cicdiğiııi cilıyırıaclı.

S;rraı,h lr;rılıı_ı1, "tlı,ı.]._ Sırrir1,lı lr;ııı

ıııı

gcliıri_

Mclrpi,ırc, C]iilfic-lııı lQlfh, Htisırti Efbııcli vç cviıı cliğcr çalışaırlauı ırriijclcli lıabcri öğrcııdikteıl soılra, tcbriklcriıri cviır bcyiııi salıgı)'la ),crdcır ctcklcl,çlçk stındıılar. O sirbalr cıciiısıırclırıı l-ıiç Çıkııraclığı içiır, Mclıparc söldcycııc kırclıı.r, I(cınal'iır bı.ı tıryiırtlcır lral:ıcri

rılııı,rclı

?:

Ahırrct llcşat kırl,ııclaıı çık,.,ırkcır tcyzesi yilıııı,tıl ü,aklaşıp sorclıı: "I(cıı-ıal'e halıcri vcrcyiııı ı-ı-ıi| Ç<ık iftilıar cclcccktir."

"Hiç zaı-ıırctırrivorLını," tlccli Rcşat Bcy. "Nasıl söz bu!

ğaır bir

B.y

"5.1,gisi

ıııiijclcsiııi cı, lrıl[<ııra s,ıba[r, kalıvaltı ırıasasıırc,la vcı:cli. Sııı:aylılraırıın, ycğcııi çok olır-

eşat

"Bcıı

tıryİ1i,-,1r,

şc1, söyltiy<)rn]Lış

gil,ıi fhzla lrcyccırır g()stcrıırccli.

"Scıl ııc z;tınanclaıı bcri vckiictcır cı ırrcvkiclc}rc{iı-ı zatcıı, Reşat Bcy oğlııııı, ı-ıilıavct ıııak;rı-ırıırrıl Lııtvanıı1l ttlşıVor olırrırıı, gayct tabiiclir," dedi sakiır sakiır. "Allalı beııiırr soyrtııla c,lcr.4ctc lıirr.rılı lrizıııct nasip ctırıiş. Hayırlı olsrııı vavrlıılı. Yaırıırr,.ı gcl dc

lrıı

cl

İ

I(cıı-ıarl

scıri tıab;rsı gil,ıi scvcr."

kifi gclııiivor:, tcyzc, söztiıııı,i dc diıılcıırcsi lazııır." Şiıııcli, dayısı [ıtı ıırcr.,kitlclrkcıı

koırı,ışı-ırı-ıı,ı,ı cını,ıırla.

l<katlİ davrıı,ı ırrası

" l}<ışrıır,.r

cla-

lazııır gcldİğİııİ ıııılatı rıırr. "

ırefbs tiikctıııcyiır. "

"Oltır ıııtı lriç! ()cıcıık dcğil ki lfuıııal. I]iitiiır gözlcriır ırtık -fiih tıilı l-ıcp-ı iisttiırrı,izclc cılac:.rğıırı bilıııcz ıııi| tiilı! Allalr ılazar-

scıri alırıırclaır öp,ıc\riııı. "

lıırdirıı k<ıı-ı,ıstııı ırilcır-ıi. Eı-ı ivisi, bir ttitsti )/aptıra)nıı-ı bcır l,ırıgiiır." "Mti[ıi.'ılağır cclivorsLıııLız tclı7ç. H;u,atııırızcl;ı dcğişcıı [ıir şcy vtık. Ilcır Lıı.ıgtiır yİıre a),.ııı ııe ztu"ctc, a)41ı cıclalı;1, ay111 1,il7ifçlıi

Rcşat Bcy'le birliktc ]<ızla-ır cla bağrışxrak 1ıçl]çriırclcıı kalktılu, ve scviırç içiırclc cliıri öçıcrck, bcıi ırı"ııra stuılaral< ktıtlaciılar L,ıırb,a]anırı. llcşat B.y, alııııı öpnirdtiktcır s()ılrll tcvzcsiııin cliııi

görıııcvc giclivcını ı-ıı. l'ck clcğişcı-ı paycııiclir. " ".Sırğlıcı.rkla git, ;ıfir,ctle clijır ırslaı-ııın," clccli Saravlılraı,ııı,ıı, i}cı icc',vi lıatific 1,ırırir cloğrıı itcklcverck 1rcğcıriııin sırüııı sır,trzlaclı.

öpiip başıııa

ko,vcltı, "Dtıalarıırı csirgcıırc va,ılitlcciğiır,ı," clcdi,

"çok ilıtiyacım olacak. "

l

Giı-eb 70

7l


Alıırıct llcşat paltostıııtıır ),akalıınırı kalclııılı

"Nlciıi-ıarc," dct'li lJclricc vı"iıntışak L,ıir scsic,, "Lcıı-ııul'1ır L-ıirkırç ıitiisıi varclı, Zclıra bugtiır gclcııreycccknriş, cğc:r cliır clcğcrsc...'' "'I'a[ıii rittileriırr, Ijcl'ıicc Abla. l(cııral lJcv'itı biıııa ilrtiyiıcı ıızıldı. Nl;rlııırra Lıiıı şiikiir, kcırcii işiııi görccck lrırlc gcldi. Oi,lc

k;rpııclaı-ı çıktı.

Ciı.incş karltın taffıanıcıı eı,itııriş, sokak çaıntır clcı1,1.111. ciöı-ınıiiştti. Rclli ki lrıır'ırlırı' ısıtınıa\,a başlarracaktı ı,al«ııc-l,ı. PaııtcılcıııttııLtıı 1'ıiıÇ;rJiıırırı çaıırı,ırlatııllt]]ava dikkıt cdcı,c]< lıızlı lrızlı viinidii 1ıarkcı taŞlarııı tizcriııc]c. I}ir sı.ircc{cır [ıcri arabı [,ıı.ılnıtık zorlaştığı İÇİll, [ltı sa['ıalı ),iııc işiırc ytirti,vcrck gitıııck zorı_ıırdaı,dı.

I}clıicc, sofrarı kalclırıı,kcıı stirekli bardakları clcvircıı., çtly! cliıkeır fulclıçıarc'vc lraı,rctlc baktı . IQz bir riiva Alcııriııclc gczi\'«ırtİtı sııırl<i. Ytizti bcıııbcl,x7, gözleri kıpkırınızıvclı. İşittiği azarlarııı tt:siriırclcıı lrcııtiz ktırttılamaırrış zılıir clivc diişıiııdıi. Acal'ıa iisttiııc fhzla ıııı gitıı,ıişlcrcli. Nc clc <ılsa lıir eıı,ıir kı,ılrıy_lrı <ı. Saravhlıaı'ııııı'ııı cıııriııclcıı çıl<ırrarsı ıııtiıırkiiır olırravaır bir kölc! Nc cııırccliiiısc ()ııLı !t,ıl,ıılı1;1cl11. I(cıı-ıal kızı L,ı<>n-ıbılaıraıı ıııckıllrir l'<lllaıtıışsa., Saralrlılıaıııırı cİaı iziır ı.crn-ıişsc, ııe srıçtı ı,;-ırclı zt1v;rllıırııri I}tıgrinc kaclar keırdiııc k.ışı [ıir savgısızlık \/aptığlıI görıı-ıcıııişti. Lrıı-ıarıı'lı Stıat';r yllarcı scvgi ı,c şcfkatlc bı-ıkınıştı. Ne zaıııirııdır da lriç şikivct ctmcclcn l(cınal'iıı başıırda L,ıclilir«ırcltı. I}irclcıı kızı kocarsııııı ganrınazladığı içiıı clcriır [,ıir pişınaı-ıhk cl ı.ıvtltı ııircğiııtlc. "A,lc lıparc,, " cl ccli ustı lctı. D uvın."ıdı kız. "Mclrçıarc, sağır mıstıl:, kızını| " "Alr..." I{ız sıçraclı acJctıı. "IıtLı-ıdiııı Bclıicc A[ılır, L-ıir şcı, ırıi istctliıilz)" "Ncviıı rrtu ktıztıııı| Nedir btı lraliıı|" Mc,lıçıarc kıçıkırınızı oldtı. Hiçlıir şc), sör,lcnıedcıı öııtiııe

t,ıaktı.

[ıaşı

ı,ı

c{a

tlcvaıı rlı

72

klc

ı,ı

si ı,ı

istc ırr i r,<ır zıltc ıı . r'

"İ,vilcşti ıııı.ıclcnı, ırcclcıı h,llİ ıııccli ııri clalr;,ıl "

ilıç

içiı-i),<ırsıın| Öl<stıı:ıığti gcç-

"Oksıiriiğüi azalciı d;ı, ktıvvct şıırrıpıları var. l)okt<ır kcsırrcyiır clccli. 13ir clc, tıilir«ırstııruz, sılkiırlcşıırcsi \/c c.lcriıı ı-ır,tıiıı[ıilrrtc,ti İçİır claıııltısı vır },ıı..." I(zıır iiıfiırı bitirtıııccli l]clıicc. "Scıl üıiııc tlc: oııLıtı talııığıırı çarağıırı a),rı tı.ıt luzıırı, ııc <ılrır ııc olıııaz."

"Olıır

a[ıitı," c,lccli Mehpltrc, ı]ı;lsadaır kaldırclığı b<ı.şaiırıış çııy

v(' kıılrr,ı"rltıhklırı clolc,lıırtlı.ığrı tcl-ısiyi alclı, d()ııclı.i vc çaıpıştı, scırclclccli, clizlcı-iıriıı ıistıiırc tlıiştüi. T'cpsicickilcr L,ııiyıik biı: gıirtiltiiylc ü,crc yı-ır,trrlııııtlılar. Sı.ıı"rt cllcriı-ıi çııl-ıarak kahkalrirlarlı,-ı gıilıııcı.e tıaşleclı. "l)tişeırc gliliiııırrcz," ılil,ç lızarlaclı ki.içtik kızıırı Bclricc, '.gtilcccğiııc git tlc ı,crc tliişcıılcı:iı,ı t<ıl-ılaırrıısıtlx \ılt1{1111 ct.'' "Ycık Vok, scıı s;r]<ıır \ıılklırşııaı cliııi kcscı,siır ırraazallarlr," clc_ c{i Mclıparc, "[,ıııksaııır ]rcr ycr cıııl kırığı cl<ılı,ı.'' "lJcı-ı )ıirrclııır cclcıırcıır zatcıı) ıırcktcLıc gcç kalac-ağıırr ııırırcciğiırr," clccli Siıat, "[ıAlüııı, clırh;r s.lçııııı L,ıilc örıııccliı-ıiz,'' "(iit, <ıclaıııclaır tarı,ığııı,ıı al clıı gcl, cı lralclc,'' clccli lJcliicc. I(rıl<ları t<ılılırııı;r\,ır çirlışııı Mclıçı;ırc'yc, "Ncviı,ı ı,aır scııiıı btı salıalr, kızııı-ıİ" ciilıc 5.r,,.1ı.ı Si,ıravhhi,lıııııı. ..Az cv\rcl clc ıııcrclivcırcrclc ır clii şüiv<ırcl ı.ı ıı " Mclıpıırc, toplatlıkl;rrıırı tcpsiyc koycltı r,c [ıaşı vcrtlc, k<ışırrak l'ıırclai<laııı11

ı.rrkırsıırclır bİtiı'crcır Sııı,avlılr,rırıııı'la

l

"Çcık ıı-ıtı lrııpaladı dtin gecc scı,ıi Rcşat Bev|" " H ;rk ctti nı cfbııd inı. Oıı cl ıııı lra bc rsiz gitıııcır,ı cliırtli ın. " "Olan <ılıırtıŞ. I]ir dalraki sefbı:c SaravlılıaıIüI'tl dcğil., Lıaıra ırıılatırsıı'ı clcrc]iıri. Nc clc olsa rraşlu,ıcL artık, yirıılış kaı-arlar alalıili\or, sonra cla böyle tiztiırttilcı: yaşıy<ırtız." " Haklısıııız cfbııdinr. "

L-ıc

.

çıktı <ıclaclaıı. " D ii ıı

kti lr;rcliscıriıı tcsiri ı,ılüntla olnıalı., " clccli

"l)ıiııkii lıatliscl,i

"kiini bir tcsadiif

l}e hicc. biiyı_itırrcyc clcğırıcz,'' clcc{i Sarra1,Iılıırııınr,

<ılı-ırı.ış."

"Rc,şlıt lJerı tcsacliif cılctıığuıııa iıraırııtllıo.,ıı c-lcdi l}clıicc.

73


"llcşat Bc1, [1rnrıık içiıı [,ıalraı-ıc arıvü)r," clccii "kı,ş [-ıir tıirlı,i bitmck bilıırcl,illçg lıcrkcsiıı asirlıı liı,lc.

S;rraylı lı"ıııı ıır.,

bcızı.ılclı.ı lıtr-

"

"llcşırt l}cy'iır ısa[ııırııı [ıcızı.ıklı,ığı-ı l-ıavırlırrt{aıı clcğil," clccli l]clıicc, "<> ıııcı-ıılckctiıı alrvaliırc ı-izıilri}ı«ır. Eı,tlcki lrıızurstızlrık dı cırlıası. Ncvsc ki vtizcltik yı-izc,ltil«, l<tır,ırığrına gelclil<." "Ncyiı] ktı\,rtığı,ııra gcltlik|" cliyc s<,ırdtı Strrıl4ılıaırııır. "I(öni gicl

i

şartı

ır

ı,ı-ı

ı, cvrl

ır nııı | "

cl<,i lr tı zı.ırsı,ı zl tı ğı,ı

Nc c]iı,cccğiııi bilcnrcclcıı Lıaktı Bclricc. "Mcıırlcl<ct ıııcsclclcriııi biz kaclıır kısırrı iııılırvıınııyız. Aııra crrt{cki vaziü,cti kirstcdiy<ırsaı-ı geliır lrıııııır, I(cııııl'i valrıırıla BclıPılZ;lrı'ı,ı,.ı ),t>ll;rrız, scır tlc r;rl-ıat bir ııcfbs alıı,sııı."

"()

ı,ıi;-ı\nıı-ı)

llirSll söz, Sartı.),lılı;rırıııı| ltcırıa.l gicliııcc ı-ıirrc r,ılrat ııcfcs

O L-ıcııiııı

clc kardeşiı,ıı stıl.ılır."

"İıısaıı kırrcİcşiııc lrirstalaııdığı zaıı-ıııır şcfkt,ıt ı.c ilgi q()stcrir."' "I}cıı az ıııı baktıııı l(cn-ıal'c Saııl<aırıış clönıiştiırt{c. Aına siz dc l-ıirırz aıılt,ıl,ışlı oltın, ktızı.ın-ı. Evc{c il<i l<iiçiik çocı.ık varkeıl, sılı:i

lıir lıtıstırlıktan ..." l,afi "

ııı bitirtnıecli Sarar,lılıırııı

ırı

.

Iır.cleki ktiçtl k çocrıklaır scvsi ırlcr. I(azık kaclı,ır olcltılar. "

"Oıılar lrcr zaınaıı t,ıcııiırr ıııiııik krışlanıııclır," clccli Be[ıicc., gözlcri d<ıltı dcıltr, oclaclirıı dışan firlaclı. Şıı Sııravlılıaııııı-ı, lıoca-

stt]ıı1 r,crclİğİ ıırrijcleııİıı tatJıırı çıkarıııirsıııa Lıİlc firsat verırıi1,1ı1{g.

F{r;ş, kcııcii clc cı,ııiır dcğildi çok- scviııdiğindcı-ı. Erret, kocasıııııı taviııiııclcı,ı c-loları çcık gçı-ıırırlaırıırıştı aııra içiırcic scbebiııi lıiç bi-

lcıııccliği ttılrııf bir sıkıırtı r,ardı. Onırıııır otlasııııır pcnccre öııtindcki sccliriırc 1,cılcşil,ı giiıııtiş tabakasıırclaı-ı iırcccik bir kilğıt çıkardı, içiııc lıirtız nittiıı kolup sart{ı, cliliyle ıslirtırrtrk pcltiştircii vc ırraı"ıgahır lıcııiiz tamxı]ıcn söıııırcıııİş atcşİııclc Lıctııltı ttıftıştı.ırLıp içiırc çckti. Sigarirıuıı tltınıaı-ııırı tan] kcı,if'lc iiflcıırişti ki, içcıi s<ııı clerecc tclırşlı göztikcıı kalth girc{i. Hiç ralrat vcık, cliyc çlilrı.'r.,.r" Bclricc, bıkkııı bir scslc sorclrı:

"Yiııc ııc

<ılc{u|"

74

"ZiYıı

Paş;.r'ıııı-ı rcfikası

lv{iiııirc Flaırııııcfcırtli, lrırbcr

ıııışlar, tclırik lıcvtıııııııı gclırıck istir.oriarıııış.''

1,ollat-

"Nc Zılılı:lı,ı|" "Btıgriır öğlcclcn sonrı],. " "IJıı\'tırstııılı-," tlccii Iiclricc. I-Icırr gı.ırı,ırlaırn,ıış, lıcıır cle tctİirgiır olıl,ıLıştLı. Sigiırasıırııı ikiı-ıci ırcfbsiııi a\,ırı kcyiflc çekeıııcc-li içiııc, çtiııkti lialfiıııır arkasıırclı sırraırlıl,ıarnıın clııııı\,or vc yiırc rraı.z vcıi\,<ııdı.ı.

"1]tı zivırctlcr sirclccc Ziyır Pışa'ıııı-ı lıarcırıi1,lc lıitırıcz. Dırlra ç<ık gclcıılcr olacal<tır. Yaırır, öbtir gtiır, ırtık cv clol;u- taşar. Hır-

zırlık 1,apırr,ılıVız, börck açııralıvız, şcrbct lrırzır ctıırcli\ıiz. Gclirı lı,.ııııııı, oraclıı otLırtıp cigirra 1ıiiliirclctnrç)ıiır, ııazır kaıısı <ılırrirk kcılaY dcğildiı:, iş [raşıııa, lıaydi bakiılıın. Zchre',ı,ıı lıal-ıcr v<ıllatacağıııı, gclsiıı dc cr.i it,icc siisiıı, siilıiirstiır.'' "I-1aırgi ıııalzcırıc\,lc ikı-aırr vapacağlz cfcııcliır-ı| I(lcriıııiz tıııı-ıtııkır. " "I(ıtlıır kısı-ıııırııı nıarifbti, kıthkta clahi brıIııp btıitışttırırıa]<tır. İcirbıırıı [ıakı.rcaı.ğız clbcttc," clccJi Sarın,lılraırııı-ı. I]tı lraşiıı tı\/rıı1 ııltıı'ıcla kırlı'ırirk istcırıc\ıcır Bclricc, "Valiclcciğiın, lratırlatır,crcYİıı-ı, ZİYa PaŞa'ırııı hırtıı,lılı sakııı sorn.ıyıır clir ııyıl,ı olnıısıır. Sı.irgı,iırclc rıılıiı'ırtı Lı<ızı.ılıırrıştLt )Ia) bir tiiılti t<ıp,"rrltrırıuıı..1ılıış., lrirttır cialrı kötiiyc gitıııiş, paş,.lyl Brırsa't,laki al<ralıaltuıırıı) yıllıııa y9|lırıırıŞlırr. Orıcltr b;rkılıy<ırn]Lışr" dccti vc sigar;ısıııı bitirıırcclcır klillliğc bastırıp sönclıirclti. Ağır ağır kalktı )ıcriırclcı-ı, sıılıırirrak Sara1'lıl-ıaıııııı'ııı \,;rıııııclaıı geçcrkcıı, "Siz cv işlcıini cliizcırc korrcltığlıııtızer g()ı:c, lıaııa c{ir giyilljp siislcıııırektcır btışkır bir şc}, dlişır-ıri1,91,.

IJtıri Lıcır clc (ıylc yapir\ıı-ıı," clivcrck çıktı oclaclaır. dĞ\*-6ö

Elinclcki ktipıiklii kalıı,cyi dökıncırıcyc gayrct cclcrck ıııcrcliVcıılcri tırırıaırclı NIchpıiırc, I(cırr;rl'iıı l<apısıııı tıklırttı. "(iir" cli\rcır scsİııİ t{ı.ı\rtıı,ıc;r kalııyı ;rçıçı <ıc{ava siizıitdti, kalryel,i yatağııı_ 75


da iızirı-ııııakta olaır gcııç trclaınııı [,ıeşııcı.ıırci;rki ıııasa\la tııraktı. İçcri gcliş [ı;ı,lııııcsiı,ıi ).ıizii kızarıuak fisıldirclı: "Saravlılrırnıııf'a lıişi ıiı,cırcli.ı ııı cl a, si z de st.crsiıriz clivc cltişti ı,ıcl ii n-ı " i

Mclrlıırrc iÇiırclcıı l(cırıal'iıı otltı lıiç bırakır-ıaıılası.ı]ı] göğstiırı,iır ı.ıctı trğzıırda, sotısttzı1 kaclar ö1,Iccc kaiıırasıııı cjilccli. i]iittiıı vti

c ı.ı

.

"l}cıriır,ı istctliğiııı şc1, tıtışka," clccli l(cn,ıal. Yatağıı-ı \,i,ınınc,la dikilcı,ı kızı l,ı<ıyratç;r çckcrck, \,.rtı.rğa, göğstiııiiır iizcriııc cltişiirdti. I(«;llarır,ia sınısıkı l<avravar;ık l<açıııasıııa ır-ıtıııi cılclıı. l)tıdaklıırıvlx, itiraz ctıııcvc ç:ılışaıı ıığzıııı kal,ıattı, ıtzıttı Lıztıı-ı öptii. Ncfcs ııcfcsc l<ılırır Me hlıarc, alı ;rl tıortt ıııor l<ı.ııtarclı kcııcliııi, "IJc\ıiıı1, bir gclcıı oltır... .N'[alır,olııı.tıtıl... R.czil cıltıırııı... Ynp[I]a\4ır... Bırakııı." I(cıııır1 lıir cli1,1c l«zı ttıtıı,ıı a ç:alışırl<cıı, cliğeriı,lc blrızuıı-ıtıı,ı dtiğınclcıi ııi ;rçtı, başı nı göğsti ııc gönı iip k<ıkl ıc{ı . " N ı"rsıl b<ıyl c gti zcl kokalıi iv<)rslııl Mcılıp-ıarc i " " l}cl,i ırı bırakııı, ytrlr.aırırı ııı bırakı ıı. " " Ci cl c ıı <ıl ı.ı rsi aü,ak scslc ri ı-ıi tlı,ı\raı,ı z. " "()ocı,ıklırrıı1 ırylığltıda tol,ıı,ıkliı tcrlik ırok. Leııı;ltı \/t1 da Sı-ıiıt cl

tıVıııiıVı

z.

"

Lcıııaıı'la Stıat'ı ıı [ıc:ıri ıı,ı <>d ıınıır gclırrcl cri },asak. " I(cıııal kızııı göğtisleriıriır ar;ısıırı öçıtıi. Hafifç:c iıılecli Mclrpırc., itti I(cnıal'i. I(cı-ıııl çekilııredi, kızııı göğsiiııtiır ar;rsıııclatl tıztııı bolııl11 1r,r)/Lılıcıı çcıresiııc \/ariltıa kııdar cliliııi gczdircrck gclcli vc drıcltrklı,ırıııı vcııiclcıı öçıtti. Httlil dircncıı kıza soltık soluğa s<ırclı,ı: "IJcııi istcıııi,vor ıııLısun Mclrçıare |" Y,.rırıtIaırradı kız. I(cıı,ıal l,ıiraz cicğiştircrcl< ı,iııelccli srırı-ısı.ıı-ırı: "lJcııi scvıı,ıi\r«ır mLıStııı | " "Sizi yıllu,claır bcri scı,ilı9ç11111. Uı-ı-ıtıtstızca scrri\roı:Lııı1. l(cır"

cli caııııırclan [,ıilc çok scviyoı:LııI." "Nivc dircııiı,siı-ı <ı lrtılclc|" I(ızııı ğiisi criı,ıclc

ıı

bi

riııiır

Lt

cltiğıırclcıiııi ılçtp cliri

g()-

ctı tıLt ağzı ıra alcl ı.

"Acı\4ı-ı t)aıli,t," clccli Mclıparc) tir tir titrirrorc]ı,ı.

"Btı gcccl,i de clı,iıı gccc gibi bcııiııı söz vcrirscıı Lıırııkınııı. "

76

1,aı-ıııııda gcçircccğiırc

ır

a clöıı ıııtiş, 1,aır ı yorclı.ı

.

"Vcriyt>ıııır-ı... Söz ı,cı-iy<_ııııııı.''

Yaıııııda yatııriıZsaılı Zatcn Lı\an)ııı|l1i11-11. Scııi görırıczscıl]] sallı1 dokı-lırınazsilıl-t zaten yıı.şavatnaın, c"livc ıltişLiııclıi. I(cııral kolltrrıırı gcr,şctiırcc isteıırccJcıı kırlktı },Lıkarı toplıuııııış ctcklcriııi c]tizcltti, clışarı taşaıl ıı-ıcıııclcı,iııi iç göıırlcğiırc ı,crlcştircrck bitıztııırıır cliiğıııclcriııi ili]<lccli, ),crı: ciıişcıı 1zcırrcıril,i bışıııa

ko1,1i1,.

"l(alrvcııiz soğrıdrı," clcc{i alçak scslc. "() zaııııııı [ıaıııı Lıir 1.cırisiıri gctir.'' "Salıi rııii" Gaildli l(cıır.rl. "Scır dc öptişıııcvi, k<ıklaşırriryı lıcıriırı kıclar

l

gcl i rsc

clı-ı alev tolıtı

çok siz

i.sti1,oı:sAıı, sıılıi. "o

"Aslıııcla lıcır sizc lıir ırrıijdc vcrınc},c gelıı-ıiştiıı-ı iııııı.ı bcyiııı ıırı bırşı ıııclaır aldıııız, afi ını u ı]Lıttlıılı.'' "Nclr1l1iş tı ıııtijdc| " "I}clki SarııylılraıIıI'ıı,ı söylcıııcsi clalra cl<ığırı cılrır. i(zatıilir

al<lı

l

bcır sör,lcctiırı

t-iive

."

"Scn söylc, [ıcı-ı clııyıııııırıış gi[-ıi yaptuıın.r' "Bcırcfcntl i ı,ıazır talıi11 cclilniş.''

"Dalıııı

ıl-ıı|"

"EVct." "Alılıl,ı ! " c{ccli l(cırıa]. "Aaıı, seviıııı-ıccliıriz ırri| " "Scviııırrccliııı Nlclrparc. Mıılivc Nazırı ıırı olınrış|r'

"EVct."

"Allalr sonlıntı lıayrctsiıı," clccli l(cııral, Çok ciiişiiı-ıccli bir

ha]i ı'arrclı. Nlclıparc çok tuhaf bir aclanıa ilşık <ılcltığturtı cltişiiııcrck scsizcc çıktı odadan. dc.-.}i.6b

77


N,Iı,iııirc HırııııırçfbırıJi ı,tı l<ızı Azr;r L-Iııııı-ı-ı'ı., arl<a t-ııılıçcııc [-ıı-

pck cııtlcr kıılltıı,ıdıkları içiıı 1-ııırjı,ırlan çoğLı kcz k;rpirlı dtıı,aıı l<ırdifc kolrı.ıl<1ı.ı strl<ıııc]a kabı.ıl ctti Bcl-ıicc. Sirlcıı'ı, kol'ı,ı ı'cşil kaılifb çıcrdclcri yııllara ç:ektil<leıi ı,c 1ıirı-ıjrırlırrı arciıırır l<ııdıı' açtıldırrı lıalclc lıİli loşnı. Çtiııkıi ;,ığirçlıırıır giiııcşi kcstiği ırrkır [-ıılıçc kı-ızcvc btrkı1'<ır vc ırz ışık ılıı,cırclı,ı, Iitı \ıtizticı,ı ağır vc clcı,ırli l,ıir lraı.ası ı,iırclı sııl<_ıı,ırıı-ı. Selaıı,ılık va tla scıkağa [ı;ıl<tıı'ı ctııırl-ıılt ocla gibi scclirlcr vc 1,ırstıklarla cleğil, frııl'ıc kaclifbVlc l<ir['ıl;1nıııış ü,irlclızlı kı.ıırapc vc kolttık takıınlirrıı,la c{()şcnıırişti. İl<i 1,ıcııccrcııiır tıı-tasıırdaki caı-ııckİııclır clcğerlİ Osıırirıılı 1'ıc>ı'sclcı'ılckaıı

\,,c

ı,i, bcr,kozlar) aşLırcIiklcr sc,ı:gilcırivorclı-ı. l)tıv;rrli'ırclır tiÇ adct (]ilı1111ı;rıı inız;ı,h., gccc ıııtrııziıralı iki tılt'ılo ğcrli Çiır talıeğı 1ıç

clc-

ırsı-

tıir ga)'riırrtisli-

hvciı. l]ir Mıisliiırrtrı,ı cviııdeıı çcık,, iist tı.rbırkacle'ıır ıııiır }}an zcı.ki_ırlc c-[öşcırnriş crriıri anc]ırıı,orc]tı lıtı sa]<>ır. Bcl-ıicc, Azrı llıııııı-ı'ın tabl<ıları clcğcı-ı [-ııkışlırıııc{tı [-ıir bcğcıri,virl<aiır gibi oltiıı. Cicırç kaclııı başıl4a clı.ıı,;rrc]aki rcsııri işırrct cdcrck l<iınLışttı. ()ıığılclal'aıı stıl;rr gibi gtir vc ştıkrık bir scsi vardı, "Ciı,irı11,..11ı'ııı

V()ı-Lını

gccc

ı,ı-ıanzartıl,ı.rıı,ıı [-ıcır t{c

pck scvcriı'ıı. G<jrii-

ki siz dc rcsıııc diişkiiıısı.iııi"iz. Rcsİıır yaplvor

cfcııdiııı|"

Misıfiriıı

ınLıstıllLız

sözlcriıri, c]tırrarlırr;r rcsiırı ,.,ısılııasııra kıı.rşı çıkaır Sı-

raylılırırıı-ır'tr ilk firsattır ııaıklctıı,ıcyc alrclcclcır Rcl'ıic:c, "Maalcscf bcır rcsiıı1 \ıılpılıl\I()ı.tıı11 alıııi.,ı. bti\/iik kızıın [,cırrtrıı 1'ıck ı-ııcraklı.

Flcııı

rcsiır-ı )Iaptlt,, lrcıı-ı clc çok gtizcl iş işlcr,," clil,ç )1ılııtlirtlı gcılÇ

cşi cılırralı çcktiği zorhıklar l,ıal<kıırcla kcıııı-ıştı-ılar. O da l,ıcr ıı-ıcr,l<i sı,ılıibi crl<cğiıı k;ıırsı gibi, cşiııi pcl< az görnıı-iş, çoctıklarıı,ııır ıııcsrılivctiııi tck başıııa sırtlırırıııt,ıl< zoıııırtlir kalı,ırış c,ı[ıı,ıal<tırı,ı val(ıı-ıı\,«ıı,, l}clıicc'l,i oırtı bcklc\/ctı z()r giiıılcr içiıı ikaz ctlil,cırclıı. "IJcıı ııc zatııaııclır alışığııı-ı bı.ı lıııllcrrı cfcı-ıcliırı," dcıırckle 1,ctiırtİi Rchicc, "I}cı,iırıiı-ı 1,ıcşiırtlc, çrıltıli ç:octrk, *Sııııı'ciı, I{<ıcl<ıs'tıı,

Sclııııil<'ti, clt>lirııtlık c]tırcltıl<. Hiç <ılırıı,ızsa şiıııcli kirııhl< l<<ıı,ıal<larclir clcğil, kcırcli cr,,iı-ırizclcviz. Akrır[ıtı]iırınlızIı1, c,lostlarııırızıt,t \.i1l<ı ırı ırclııyı z. Ş i ktı.ct ctlııcyc lrakkııı,ı ),ol<. "

Sırrırvlılııııııın'ı1] il<rıın fiıslı

bırşI,arnı-ıca scılıbct L,ııı.şka alaı,ıltrra Yaşlı l<aciıır, koııtı koır-ışrıııtıır irı,ılarttıkl,.ırıııtl,.rır,, işgıl ktıvvctlcriııc tııclısLıp t-ısl<crlcriır sokel<ta rırstlaclıl<lın Mlisliiıı"ıiıı-ı kiıclıırIııı,ır iışiığıl;rııcı lıirrcl<ctlcrc,lc brıluı-ıclı-ıkltrrıııı öğrcııcliğiı,ıi vc <ııtırlıkta c]<ılaırırıaırrırI< içiır pazarı1 iırırıcktcır vazgcçtiğiııi sö\,1ti)r<ıı'clrı. l]tı rrtizdcır clc"aırc;rk ı,ı,ıı,ılrııl[c ıııirııarıııdaıı zrhşr,criş ctlcL-ıİlİt'<ır yc zcl,zcvatı 1-ıeı.zt-ırclaıı tırzc tazc sırtıtl ırlaıı,ıadığı içiı-ı, veııck]cri ırrtık aırı,ıı lczz,cttc <ılırıı,ıırordtı. Ştı irııda ikrtrııı ctırrcktc cılcltığtı L'ıörçk c{ç ıııaı,ılescf iştc brı lczzctsiz ı,cırıcklerclcn biri,vdi. IV{ırlzcıırc bı"ılııııırıatlığı içiıı, ıspıaıııklı ya da pclrllir11 clcğil, l<aırclı.

si'ıc]c\ıcli.

"1-{iıııınıcfcııdi," dccli Nliiııirc Haıııırı, "pıızırrla::clar clılıi lıiç[ıir şcı, [,ırılınaI< ııriiıııktiı-ı dcğil ırıtık. Şclıirclc lıcr ttirlti gıclaırııı

I<ıtlığı LıiışIıclı. Y<ılliır kapanclığı lrcı-ırcıı lrcırrcıı clıırıı-ıtış. "

içiıı, Aıracl<ıltı'dt,ııı gıcl,ı

scrıkiı,tıtı

Hirıııınlar, Sı.rr,ıı,lılıaı]ıtı1 ikrırıır tcpsisinc tıezarct cclcrcl< iÇcri gclcııc katlarr, Mtiırirc Haırınrcfbııtli'ııiıı clc [,ıir zı'ııı'ııırlar ırazır

dcğil, tıe zaıııtlııtlır sitr,ıaı,iş r,crip dtıı-lı1,61ç|ı-ıın lkşat Rcı, cığlı-ııııa aıııil hiç cıralı <ılırrlı)ıol,ç{l,,. F]sl<idcııı ıığzııııclaır bir söz çıkıırırya görstiır, akşaıı,ıeı l<ırlır-ıaz, yollatırclı istccliklcriıııi," clec]i S;rrtr)rlılııııııııı, "lıtrıri işgalci gıir.ıırlarr k:ıclınları taciz cc{ilr<ır clcıı-ıcsclcr, l<cııc{iırı giclip alt,ıcağıı-ıı A4ısır Çtuşısı'ırdırır. l\iraz tızırk ırı,ır,.r <_ır;rc] a 1ı 1 i lıcr şcı, btı l ı.ıırtıvcırcl ı.ı r c ıı-ı i ııiııı " Mtiırirc lJaıııır-ı, Mısır ()aşısı'ııdir clalri aı,tık lrcr şcyiır lıtıltınaı-ırtrc-lığını Lıİldİğİııc,lcıı, yaşlı kııcİııra İtİrtız ctı]le\/c \ıcltcııclİ aınil] "I(adıııltrrı taciz cclcırlcr, işgiilcilcriır tiııifi>rırrılaırnı gilı-ııiş Rlıın-

78

79

]<adıı,ıı.

llcşat l3cy 11ç ivi ctıııişti tlc salcıırıı. iısılııı;ı.k iizcrc [ıtı tal'ıl<ıliırı [-ıirl<eıç vıl ()ııcc satıır alıırıştı, I(<ıcırsııı..ı zııı-ı,ıaıııııdiı, "Rcsiııılcrc btı k;rcltrr pi'tra vcrilir ıı-ıi, ilirlri [ıcrr, kcşkc lıtıııların ycriııc [ıiıktrç l,ıa]ı alsaı,clıırız!" tliYc Çıkı ştı ğı ı-ıı lratı rl ı\ıırcrı lratıfic kı zarrclı B c lı i cc .

"l'cı,cl<l<cJi

l

.


l.ıı,r,t, l,,ı,ıııt,ııılı,ı,tlıı,." tIivt,.ılı1,1ı ltızı. "tlt,ıı lııl.ıl,.ıı, ıtı,ı(lııı.t 1ıl.ı \/()ı,l,ıııl sı ıIi.ıı,..ı. l lı,lı, ( ııl(,ı !1( )sı(,ı ıl, ı,.ılı,ıısız (,ıııı(,\,(, Iı.ıllıııııl.ıı lıcııi! l lclısiııiıı lıııı,ııııııtlıııı 1lt,ıiı,iı,iııı .ılııııııll:ılı!" "lçıchıı lııliııizlc ııc 1,ılıı[ıİlıı,siııiz lıı lı.ııııııı Itızıııı)" tIj1,1, rı ıı clı.ı

Sar;ıylılraırıı-ıı. "()ı,ılırrı t,l()r,t:cclt clcğil.siııiz lıcı,lıııltl,.,."

bıışıı,ırıı cl()r,cıııcııı clt,ıcttc. Aıııı ()ı,lc [ıiı, çıııuııı, 1,ıIi,ıı,ı rıır) ]d, ırıalı,ıllclİyc sıra cliıl,ağı çckti ı,ti ri ıı,ı lıc 1ısi ı c. " "Alı1,.1l1 ya\ırLııI, sa]<ıır }/apır)a)/ıır. l}ırşıııızır tıiisl,ıiitiiıı iş ıçılıı, E,ır ivisi, on]anıı \ıolrı iizeriı-ıdc clı,ırııli,tıı),.ll(." "Bcıı ayıı {ikirtlc dcğiiiın ctbırcliııı," clcc{i Azı,ı ll;ııııı,ıı. "()ıı lırıdaıı çckiı,ıcrck, tc,.1,ıkisiz kıltır;rk \/,ııılış \/tu)ı}orlız. İşgıl ıltıııtl.ı

"'fclı

ı

c{a r>lsa, Lıı.ırası

biziıı-ı şclrriırıiz."

"Siz dc kcrinrcıriz gi[ıi ıııi tlı.işı,iııiiytırstıııLız|':' tlilıç 59ş{11 (,1 rır1,1ılraırııır, Miiırirc l-{ırırıırrcfcırc.li'ıriır gözlcriııiır içiııe [,ıakırırl<. "Azra'ılıı,ı ıivcsi oldıığtı bir ccmi\/ct var. Ccnriı,cttc çırlışııı kııclıırlar işgırl koı,ıı.ısı.ıırcla

ctıırck içiır

'I.tirk k,.rc]ııılarııu tçııı,iı, 1ıc[< lrassısl,ı,.

k<ıırfbraıırslar cltizcırliyorl;rr, kcıırı,ışı-ıral;rr

.Valıİlı91,1,1r.

Azra h,ilivlc bu tiıııliyctlcriıı tcsiıi ırltıırda kalıvor," clccli fultiııirc Haırııı,ıefcııdi.

"Flallgİ ccııril,ç1 Lıu|" clilıç ,.r.Oiı lJclricc. "Mticlatha-i Hııkııki Nisvaır Ccıııilıcli." clı,ığtıııı,ı z bir ccırıiı,ct \/ar ıırı, lJclıi ce FI

ı.ı

ır

ıııı

c fb

Siziıı ııcli

|

ırrcırstıbtı

()l-

"

"Yoktıır. Bclıicc Haırıııı iki kız cvlat biiviinixır. I(oııırğın çckipı çcvıilırrcsi cic oı]Lıı1 t_ıırıı.ızlirııııclıı. Vakti kiılırııı,<ır ccırriyct işlcriııc." "l}iziırı ccııril,ctiıııiztlc dc 1ıck çol< haırııır cvli vc çoctıklı.ıclur. Eviıriır ıırcstıliyctiı-ıi taşır,or olıırtrk bir ccıııilzcttc çtrlıştııtr},ı ıııaı,ıi clcğil ki cftııcliııı," c,lcdi Azra Haırııır. I}chicc, kcııcJiıre sorııları sorLı),rLı ot]ıııı }/t:riırc )/aıııtladığı içiı,ı Sarirvlıhaı]ını'a kızgın Lıir Lı;ıkış ılttı vc Azr,.r Flaıırnı'a döırclti: Kadın Haklarını Konıma Derneği.

t,t, ı ı ı Vc ti ı i zc g( )tii rii ıscıı i z şı,ikrııl cl ı-ı,lı11.1111.'' '"Alı;.ı, l]clıicc: }{irırıırr kızııı! Nazır bcl,c s<ırıı-ıatlaır lıi1! Nc clcr ıcırl-ıır|" cliı,c itiı,ız ctti Saraıılıl,ıırıııı,ıı. '

ı

l

t,

i

ı

"llıııiı'ıiıır

Ç<>l<

ı,ı,ıu

ı-ııcırıIıLtiı c,ılıır, Zcvciı"ır clc l-ıaırııı-ıliırııı fhal ol-

,ltıı'',

<)1ılç .1.U'' ırri cfcııcliı-ııi" ()ı'ıı, scır,İsİırİ 1ıxp1l,ıaıl<ta <ılıııı A4chpırrc kıılak kcsilıırişti. t]clri_

('C, Sırırvlı[rırı-ııııı l<arşısıııtlıki czikliğiıriır, şiıırc,li ıııisirfirlcriıı yaıııırc'lıı iı'ıtikaırııı'ıı;rlıı,ör giL,ıil,di. Misafıı, lııı,ııırrlırr tcrlıi\ıclcrir-ri lıiÇ Lı<ızıı-ıacjaıı aırr;ı r.tizlcriırclc Sirravlılıaırııır'ı pcl< ı,,lc cic,lclivc al_ ı)ıi,1\,,ııı bir ifhclcvlc c>tı.ıı-ı-ıı,trrlardı. I(tırır;ız Çcrl<cz, ycııilgiyi kokc>Iay

l<abtılc rezı clcğilcli:

"IJaırır işlcri içiıı clc bazı ccır-ıil,çl|çr varlııış. Rclricc cğcr bir ı17,.ı olaıctrksı <jı'lc [,ıir taııcsiırc, ı,ııcsclt,ı Hil;rl-i Ahıııer

ccı'ı'ıiı'ctc (

]cırıiı,cti',]a" arn cılı-ııalı."

"HaııtıIcfcııcliciğiıır, şiırıcliki gcı-ıçlcr bizlcr gibi dcğil. ]'ahsil Avrıılıı'claır qclcır ıııccı,ııtıaları <ıktı1,<11-I:ır," dcdi I\4iiııire Flaıııırıcf.:ııc,li, "ırkılltrıı çıck L,ıir başlarıııclıı. Iı.cııt]ilcri tayi11 cclcbilirlcr haı,ıgi ccnıivctc kiıtılıııak isteıliklcriııi, ()1,1c clcğil ı,ıri cfcndiırı|" "lJizlcr clc tırhsil, tcrbivc görcliik," clcdi Sarırvlılrııııı-ır clikleccİiı'cırl"ır, lisaı-ı Lıiliııorlılr,

ııcrck.

"Göı:dtik el[:ıcttc. Ucla ıııızrıu) \tırıııilstıtı, ştrrkı geçı-ırcsiııi

rcırclik. I(ur'ıır'ı czlıcr cttil(. Aı,ııır nc lıizlcrcr Kızılay.

tt0

olrır

ııı:ılırıııtlııı1 }u1l1ı,ı' tlccli Rclıicc, ..ııitckiırı [-ıtı nizc]cn I-cııııııııınızııı tılısili iÇiıı lı<ıcalarrı cr,c çırüııtnıışkcır, kliçtll< Sı.ıat'ı ınc]<tcl-,c t''lllırııriı\'ıı karirr rrcrı'ııccli ıııiI Nc clcınişler, 'zıı.ıı1|,tııttııl ..rytrk ı,ıv_

lıı,

Saralrlılıanıırı gcliıriıriır ırırırıtlaıl)asıııı [ıcklcı,ı,ıcclcı-ı trtıldı.

"

"|ııs.ııı I..iıliil<. \'()(tıl(lrı\,l(cıı, liı\,ııır,,rliclcıııiıı dcttiği gibi c\/ı lı'ıl l't'l. .ıı'ı'ıl.ııııı\'«ıı, ııııı ltızl:rrıırı ııtıl< b{il.ricliilcr cfbııcliır]1 oı1l.ıı tl.ı ıııcltıcl'ıIi <ıltlıılır. I«ıııırğııı işlcriıri d.., cksik <ılıııasıırlar. l.,ıı,ıııı,:ılitlcııı lıcırt,lcır ç<ıI< cltrlıa gtizcl idirrc ccli1,1;1. Eliıııi sıcııli "ııtl,ııı .s<ığtıl< su\'ıt scık[Lıtttıı;lz) sı,ığ <ılstıır. Rİı, gtiıı ltitfbdil,ı lıcııi

8t

ııc

öğ_

cie valicleleriıı-ıi-


zc, L'ıizlcı,i lraııata

hazırlrryırcı.ık ııralı.tıııatı \Icrıı-ıcdilcı,. I-tcp döı,t

c,ltıvır ;-rr;rsıırde kalclık yakın zatııaııi.l kaciır. Şiıııcli vcııi vcııi öğrc lr ıırcktc)rİ z dti ırü,irıu ır kaç bı.ıctrk ol tlı.ığı.ııı ı.ı "

"N{cl<tiılıleşı1,91,5,1,-,ız,

lıcklctliğiıııizi

li

oııcltrıı 1,iı-ıe [-ıizi tcırvir cdici nıakalclcr liitfbıı cfbncliııı. sclaııılıınnrızı vc şi-

yıı,zzır nııstııtz

tcnrcırı-ıilcriıı,ıizi clc tıilcliriıı lı.itfbıı," dccli

Azrı.

.

"f'CCriibC cliYe t'ıir şc)ı 1ı;1,,ıı dct]i Sıırırvlıl,ııııııııı, "nıAlLııııııt k;.ıclar clcğcrliclir cfcnt-lin-ı., ı,ıc yazık ki tccıiibc gcııçlcrt{c bı-ıltıır;ıır-ıı-

vor... I(zıın Mcıhl-ıare, lıııııı-ıcfbırtlilcriıı çırvlarıırı trrzclc... Sizc c{c bir cliliı-ır lıörck clırlrı vcrc[ıilir ıııil,iıı,ı, yavrlıılı... Şı,ı kı,ırı.,ıbil,çclcır ırlıycl ı7ız." Azrı Hıırıın tıbıığıııı y;rşlı kartlııra rızırtırkcıı, Mclrlıarc çay [-ıırt]akl:rrıvlır tlışıı.rı çıkrı. Aldı saloırcj;r kcıııı,ışuIı.ıırlırrcia l<iılıııışti. Cicri gcltiiğiııclc Azrı r.c Bclıicc lrırırıııılu Vilıı 1ı111,1 cıtı,ıı:ıııtış, alçak seslc öııcınli bir şcv koırı.ışıııal<tırı,dıl.r. Azra FIt,ııııı-ı-ı'ırr çırırıııı vaı-ııııcla]<İ sclrçııya [-ııralurkcıı gcılç kaclııııır, "iVlticııclclcırıizi aıtık kcırdi lıaklıırıırıız içiır clcğil, vataıı içiır 1,11-1111aktıry17. Ncsibc vc Saiıırc lıaı,ıııırltuıır öırı-iıırtiztJclii lıiıfrı L-ııı lrtısı,ıstır k<ıırtışırrı,ıları <ılırcak, gcliçı cliırlcıırck istcr ıııisiıriz|" tlccliğiııi tltı1,{11. I}clıicc ır $önintil,tı rc-lı,ı . Mchpaır ırris;rfİrlcrc ça\,larıı-ıır kcılı11111o.ı içiıı gezclirtliği ş.kcrlİğİ ılıasilvı bırı]itıİ<t;rır s()ı]rı, gİclİp k;lpıtıı11 1,ıııııııcl;ı cllcrİııİ öıriiııclc ka\.Lışrlırlıl,ı clı-ırdtı. I(cııcli iç t"liiı11,6ıııar clırJıp scvcliğiıriır şaşkı

lrirytrliıri ktırıııi.ı\,ı lı;rşlaıırıştı

ki,

L,»irı.ieır

lc kcırcJiı,ıc gclcli, silkindi vc kı,ılak kcsildi.

krılıığıııı çalıı,ıirn bir isiırı-

Azra Haııııı-ı, "Allalr sclirırrct vcrsin, I(cırıı,ıl l}clr'i11 clc zc| 7,,.ızı|ırı çıknııştı

bıı

ç<ıl.

gii-

ıı-ıcvzt,ıdar" cliyorcltı, "soılra ırc yırzık ki

yılz|,naz olcltı."

"Sırrıl<aıııış clöııiişi.i

ııLtlıl," clccli

Stı.rırylı

tızlırı bir ııckıılrct ctcvrcsi gcçircli tortı-

lıaırınr.

"Şiı-ırcli afiı,cttcciir iırşallalr. "

"İstaırL'ıtıl clışıırclaclır. Aırrciısıııtıı \ıaıIııa gitti, orircla cliırlcıri},or-"

Azra'ııııı bıı açıldanııVit iıııııııırı\,ıtır gözlcri Bclıicc'ıriı-ı

l

;rrııı a tı,ıkı lınceı, lıafi

tic

zararık i)ııii ııc lıirktı 82

i}clri cc.

bakış-

Scı,ı clc

kiıı

oltıyorslıtı, clivc gcçiı,di içiııtlcıı Mclrparrc. Siırir

liatlıır! Ncrcclcıı çıkuıı scı,ı| Vcrcnılc, öksiirıikle, lıöbrck saırcılırı'ı\,liı ı,c s;rbalrlırra i<ac]iır stirc,ır kıil,ıııslıırla btışır çıkatıilircli, brını[ıalırırat"ıilir, 1ı<ılislcrlc Lıoğaz [ıoğız:r gclc[,ıilirtli ırşl<ı içiır, aıııa ştı ktılrrığır ktırı,ılnııış, 1ıcrçcıırini alııııra dtişıirıı,ıiiş ııkalır gcı,ıç katlııılır lıaşa çıl<ır,ıtısı iıııl<ılırsızclı. Yiircği l<ıskançlıl<la l<avırılclı.ı. Gö-

[ıcğiııiır tizcriııtlc kırr.tıştı,ırcltığtı cllcrini çözcrel< l<apıclıın clışarı siizıildii. I}ir iri v;rş clerıı,ıit,ısı, [ıı.ıı:ı,ırıı"ııı gıciıklav;rrak çcı,ıcsiııc clcığrıı irkıvorc,ltr. tliııiıı tcı,sir4c siltli ı,aşıııı., ıııcrtiivcırlcri tlrnıanııli,tı,a başladı. Sr>rsa ccı.aplu, ınıı,clı acırtıa l(cıııa] I}cv| Sövlcr ıniı,c{i ıştriı s;ıl<ıırtlir ç;rv içcıı'o ç:ol< [-ıilıı-ıiş kırclınlı nc alakası olclı,ığı,ıııiı| () ı.ıktıl;r, şıl< giviırrli, okı"ıırıı,ış ctniş, ağzı laf vapan ]<aclııı bir eslti llilZınn l<ızı\'tlt. lVlclıparc isc tıir lıiçti oırııır vaıııırc-la. l,cırıırır <ıkrıııır yaznıe t)ğrcııirkcır, clcrslcriı,ıe l<ı.ıtılar,.rk okrıı,ı-ı;1)/1 sökcbilıııiş, ı.azısı htllİ bcr[ı;rt., dtinvirc]aır lııbcrsiz, yaşadığı cıriıı cirrarıııclaıı beşka vcr tanııIa\/aıl zava]lı bir kızdı. Kcııral ııc ürapsıııdı <ıııtı) Aııcak <-ıcli-ısıırır ıııalıkÜınkcıı lıakarclı yriziiııc. Ytı sonrı,r| İyilcşil,ı clc çckiçı gittiktcır sotırı:, lraıtırlırr ıırıvdı di.iııya ytizi.iırtlc Mcl,ıparc cliyc [,ıiri cılcltığııııı-ı| Riı, cialra aslı,ı mtisıaclc ctnıc}ıccckti <>ırı,ı ()1,ıınesiııc, seııııcsiııc. Aslıı, asla!

Misafirlcriır sa\,ısı, Sara1,1ılıaırıılı'ıt1 tırlıııriır cttiği gibi, Mıiırirc Haııınıcfcııcli vc kızıyl,"ı sıırırlı kalıı-ıarclı. Gtiıılcrce tcbıik ziyarctiııe gclcırlcrlc cJ<ılc{tı taştı k<ıııak. Nc N4chp,Jrc, ırc dc eviıı ı-]iğcr s;rl<iı"ılcri <ııı giiı-ı stire),lc iştcır l,ıaşlaırnı kaşıyacal< zanraıı bul;ı[,ıilcliIcı'. Sıırııı,lılıaı,ııııı, Rcşırt l]cv'in c{ı.ıyıırııınasııra çok dikkat cderck, koltıırcl:.ıki tiç aclct ırlüıı btırnıasıııı sattı. I(aclıırlaı, ellcriııe gcçen pı,ıı,eıı4tr vtiksck tırlıakırclaır koırtıklara İkraııı edilıııck iizcrc, Pera 1-ıastaırclc:riııclcır tı.ırtal,"rr, ktıttı kutu çikolatalar vc B3


ı'iılc cviı-ı tıcyiııclcıı lrabcrsiz, karı.ı[-ıoış;rclaır, gcrckli ıırııtfir]< ilrtil'aÇlarıı-ıı aldıı:clılau. NIalrııllc,lii,c, cşc ciosta \/c akrı,L-ıılara ),cclirıırcl<, iÇiı:ıııck

lcr,

Şcrbctle

r

içiır tcpsi tcpsi bi)rcklcr pişircliicr, ltıkırra c{ökriilrırzıı 1aclılırr. Sclaııılığıır ()rtlt sııl<>ııır, \rcıırck rıclası

<ıiı.rrak kullaı-ıc]ıidarı s<ıfi-ılı;ı., başktı oclırltrrtlırır

iskcııılclcı- taşıclılıır. Yirlıtrııcı vc iti[,ı;ırlı koırı.ıklırrı kadifb koltı.ıklu sel<ıırclı, crl<cklcri sclaıırlıktar, yeıkiıı alrL,ıaplarıırı ctııır[,ıtrlı cıdac];ı ağırlaclılar. .l\,1isatir-

lcr gittiktcır s()ı]ı:a., giclcıılcriıı clökiiııttile riııi t<ıplırlıılı, [ııılaşıklırıırı ykayıp, crtcsi gtintiır k<ıııı-ıklı.rrıııa lıtrzırlık )rirptıl.ır. Ciccclcrİ güııcltizlcriırc kanşü, 1,orgıııılı.ıktırıı lrclal< oltiı_ılirr. Bı.ı

k<ı-

I}clricc babırsıılıır ircclc göııclcrciiği hirrç:lıkla, l(rtİı-ıa'iı çıığırtıp birbiriııclcıı gıizcl )Icüri cllıisclcr,

ŞLlŞtLlrl]rı], arasınc{ıı,

cvc tcrzi ctckler ı'c lıluzlır

Artıır ktıııraşlartlırır Lcııraıl \/c Sı_ıiıt'a lirfiılı tıirbiriııiır cşi clbisclcr clc ),epılclı

cliktircii.

kcırırrlan L-ıiyç|i, yakzıl;ırı

Vc 1ıÇlli elbisclcıi ilc l}cy11711 s(rırıtiııiır tiıılai fotoğı,;ıfiısııı;r. gic{ibabalarıvla birlikte fiıt<ığraflaır çcktirilcii. Azlcı,lit

liP, kızlarıır tıkı,ınıldı.ı.

Çok ıııı.rsraflı, çcık yorı.ıcı.ıl,clLı ıı;lzır karısı olıı-ıtrk ırıııı bir o l<aclar cla cğlcırccli)rdi, Bclıicc, S;uırylılriı.ııııfl'ılı ısrarıyiir, b;ı[-ı;rsıırı Lıir ıııiic'lclct vaırlıırıı,ıtla li,ılırıırsı içiıı clıır,ct ctti. Sr-ırıyiılraırıı-ır, lrcııl İbrırlriııı Bcy'in ]Jc\/ptlzarı'ııclaıı cli kolı.ı crzaklır dolı.ı gclcccğiırc cııriıııli, lrcıır cjc zilral.ri,r'rr soırtıırdır ırıcıırlcketiııc c{öııcrkcıı, I(cırral'i İLırırlıinı I}ey'iıı )ıiııııııa katıp I}c1,1-ıırzaıı'ıuı \rcıllaırrırVı pl;rırlıvcırclı,ı. İbralriırı I]cı,, işlcriııi btrl-ıaıııc cclcrck ıııiızcret lıcvıın cffi. l)ıı"ırirclıyla çok gı.ırtır clrılarrrışttı ıııı);1 firseıtçı gibi clır|ıa ilk gtiııtlcıı claıııaclıırıır kcıırırğıırıı kapıılarrırıı\r tlcığrlı lıtıllllalnlŞü. Nlisııfır fİıryasıı'ıı ağırlaı,ırcak 1ıaraı,ı çoktarır [ıirirır-ıiş

<>1trıı

l'ebrilı zivırrctlcri siirersc cviıı ititıarıııı nasıl k«>rı,ıyacırklarclı| l}cışalııııılIır ),tiz tLıtan crzak t<ırlıalarıyla ıri,ısıl ikı,aırı Vapaca]dartlıi l(cıırıı kcıııışı.ı, lrarp içiırclc clalıi olsıı,, tıir ılaztnn cvinc-le satıalr akşaır-ı çrırlıir içilciiğini vc çcığuı zaıılilı-t ptıpaı,a yc1l{j giıri bilcıııczdi vc as] ;r [ıi[ı,ı-ıcıırcli),cli. 1,'ıŞlı kaclıırıır ['ıı.ı işc c;rırı sıkılc-lı.

t]4

isc citrl,ısınclaıl ılzar işittiği <ı gcccclcır lıcıi lriç iıınıiı'<ırcllı aŞlığı kat]ıırı'ı. Iliı:kaç kcre, ııczarctc tayiııiıri kııtlııırırk I(cnrnrl

içiır lışlıl<ta gclişiııi [ıcklcıı,ıiş, aıırır clal,ısı gccc vınlarııra kııc-iar cyiıre tl(ıııcıırccüğiı-ıclcır, tcL-ıriklcriıri <ıcl;rsıııa ı,cıllaclığı nrcknıl-ıtı bclirtıı'ıişti \/c stıçtııltı bilcliğiııcicır, karşı kirrşıyır gclmccliklcriııc

lllclıltltlll bilc ı'ıP-ıılıakl;r vc l<İtap

içiıı-

(]iiııleriııi ılı;lsılsıııııı [ıaşıııt{a çcviı.i <ıktıınırlçla $cçirilı111{11. Mclrpıırc ),cıııcklc.rini tıtlıısıııtı çıkaııyc.ıl-, gıincle 1ıirkııç scfbı: \IAlııı-ıiı giclip bir arzLıstt <ıltlP olı]ıadlğıırı SOr[ıyor' iliıç sııııtlcı,iııcle lı;,ıl,ılarıııı içirip aşağı '-'lcır

<-ılnıııştıı.

iı,ıiv<_ırt]ıı l<ız.

Sırrı1'lılranıırr, McIrptrrc'ııiır griııclc clcfirlaı,ctr ırre rclirrcıılcri iııil"ı çıl<ırıırktaı,ı r,c tclıriğc gcleır koırtıklara l-ıirzırlık

\/orqun cltiştiiğiiııti cltiştiııii1.orclrı. t-cı scıl

mtış, gözlc ıİııi ıı

tr

lt, ııcl

ıı

nı<>ı- h

1ııı1,-ıırraktırı.ı

I(zııı stııı gtiırlcrdc lı.izti

ırlkalar oluşıııtı ştlt

ivi-

.

(icrçckteıı tlc ç<>l< "\'t'rgitınclı.ı Mclıl-ıı,ırc. (]cccııiır gcç sııatlcı'iı'ıc'lc cv siliı'ıilı siipnilıip rrcıri biı, ığırlırıııır giiııtiırc lıazır cclilı]il<_ tt]ıl Sonril, v<ırglıırlı-ıktaır kiilçc gibi kcııcli katıııı-ı §ıkıy9161,. ()cla_ sıı'ııı giriııcc, clalra S()11ra1 ;rÇarkcıı qıcırclaırrasıır clivc kırpısıııı ıra-

lık bırııkır'orclı-ı. h,r'tlc cl ;'ıı'ak çr:kilip lıcr]<cs rıykı_ıya clalıırcır, ışığa krışt-ııı pcır,aırclcr gi[ıi, öırı,iııc gcçilcıııcz [-ıir çckin-ıle karşı <lclava, I(cıırıl'iır kcı1'111111, siiziilı,iı,orclıı. Scvcliğiııin,, ,ro.g.n,r.,,r, ıltınc]ir kor gibi }ıaılaır vc oı]tt salıırsızlıl<la bckİcl,cn sıcııi< lıcdeııiıliır )ian1lla ka\'l\'Or, kcılları ari,ısıııclı.,ı criır<ırcltı. I(cıııal, sA\Iaş,

cSaret 'i'c lrirstalık ırcclcııiü'lc l<ııciıırsız kalaır 1nllanııın acısıılı çı_ l<artıı-ıtık istcrccsiırc, l,ıolı,ı,ıtçir scı,i1,ortltı kızı. l)tıc{aklıııııı, göğtislcriıri, .,1ııLız [-ıaşlırrıırı tapt;lzc lıir ınclvcı,i c{işlcr gibi

ısıraral< öpti1,61,, k<ıl<ı.ısı-ıırı.ı

içiırc

işalıla

Iriç tloyaınadaıı, lriç ,vorrılııraclaır clefalarca tckrar tckrıu scvişiycırcltı sabıılrın ilk saatlcriçcl<i1,<ıı-,

lle kac]ar. Mclrpare clc clcıl,ıııLılıc1..1., scvişıncyc. D,r)r.,rrıvoı:dtı. iftncliııi bir k<ılc tcsliıııivctivlc sı.ıırarkcıı, tıırırkırcak

olsa boğazı_

ılı \4ı-rar'k fiılaYacırk Çığlıkltıııııı Lıasnrıı,ıak için eliııi 1^,,rrr.,k ,,rPlP ağzıı-ıa ki'ıPatıı'rır, )/astıkları dişliı,<ır. kcırdiıri dizgiırlcırrcve gavrct CclİVclıdıı. Ve ııc [ıoş lıir ç:a[ıq,lal Dcyiııcıı gcııç L.ıir l<ısrak 85

],'l

,,i

=


I(AÇIŞ

gibil,cli I(cırrıl'iıı kçnıikli zıılılf ürör,clcsiıriır altıırciı.r. Sabı.rl-ıııı ilt( ışıklarıııclaıı crvcl, vtırgtııılı.ıktaıı ı,c ıı-ıtıtlıılı-ıktirır s,.ırlıoş., cıcl;ısıııar clöııtiı,«ır at,ıı|l ,.1z öırcc 1,aışac-tıldırıııı ctiişiiırırrcktcıı tır,ktıyır bırııkaırıı\,orcltı kcııdini. Gı,iııe ş cloğırrkcıı, scssizcc zcı-ı-ıiıı kattiıki lrırıııtıtna iııi1,91,, tıbcicst ırlılı 1,11[;1rı, <ıtiasıııa çıkı1,<ır, tl|1tılilzıtlı kılıycırdrr. Soıırır giııiıril,ç1,, ıırlıtfilğıl iıriçı kalrvaltı l-ıirzırlı\'Oı' \'c lfuıııal'iıı oclasııla bı,ı kcz tlc clinclc kalrvıı,ltı tcl,ısisilılc gcri cli-ıırtii,o,clrı. I(cııral, LızLıl1 gcccıriır s<ıırı.ıı-ıc{,.T çoğtı kcz dcriıı trir ııl,ktıya cialmış oltı\,orclı,ı., o gcri gelcliğiırclc. Mcl-ıp,ıarc, scvgilisiniır giizcl 1ı.iztinti ı,ıyktıcla scvrcdebilıırck içiıı başı,ıctıırı,ı çöklivcır' iııcc, ttzlılı pıırıııklaırylı 1.ı.iztiırti, seçlaı,ıırı cıkşıryirrırk tıytı.ırıı-ıtısıırı tıckliı,<ırclıı. S<ıı-ırır clır gtiıı bcıı.tı l-ıcr balıaırcı4c iııil-ı çıh,vorclrı ıncrcüvcıı_lcri", l}cı"iıııc ycıııcğiıri giınircviırr", Bcl,il1" kahvcsiıli vcıip gclcı,iıır... Beyiırriır scsiıri clu1.,;ır gitıi <ılcltıırr, bir şc1' istiı'or j cılııeısıır... Bcyiııriıı ilaç saati gclcli...

"I(ızıııı, l(cıııııl ilc ırıisıfirlcıiıı ;ırıısıııcl;ı lrclık cılclı.ıır. 1]ırri

GtP6b

iYi

beslcı,ı, y<ıksır scır clc hastılaırircaksıı]," clcıırcye L,ıaşlıııııştı Sılraylılraııınr. Çtiırlıti Mclrpırrc'ıriır ır,,ı-ırtlan clt,ı, gözlcriı'ıin ıltı gibi

iyicc çökıırtiştii ve }/tizti lıcı-ırbcyazclı bir sıircclir. l}ir clcri bir ıııil< kırlırııştı kız.

ke_

J

Uıraylı[ııırttn vc I]clricc tebrik ziyarctlcriıriır l,ıızıııı

ka_lr-

lıcttiği «ı satııl,ı, yiırc clc ne cılı-ır ırc <ılınaz diyc .rk.,rı-lcır giyiıııııiş, il<raıırı lıızır etı,ıriş, aııra artık k<ıı-ıı,ıki;ır ivicc azalclığı iÇiır, tırtlı bir rclriıvct içiı-ıcic, ctıınbııırıır scdirlc,riıre karşılıklı kiırıılınıış, kırlır,clcriııi içiytııiarclı. Gccc boylı stircır silü scslcriırcicıı cl<ılıı,vı iyi ı,ır.tıvaı"ıraınışlarclı. Yiırc kiııi tıilir ııcrclıç §n5kııı \ialpıılıştı işg;rl ktıın,ctlcri" İştcri gtiçlcri, Saı,ary,lı[-ıaı]ıııı'ııı "ıu'Aktakııılı" tabİr cttiğİ, ıırııkılı,cnıctçİlcri kcıvıılirıııakil zırtcı1. Kac{ııılar ııiccclir silııh scslcriırc ;rlışık o[c-ltıklırrıırtlaıı, tcclirgiıı olıırarırıışlirrcİı. Reşat Bc), çok cı,[<cır ıryrılırrıştı cı,clcıı. l,cıııaı,ı, o giiıı piyırıro clcrsi oldı,ığrınclııır, 1,ıiyaırosı.ıırı.ııı başına ()tLırıııLış, ÇahŞıl'<ırdı.ı. Sııirt'ııı ıııckte Lıiııc-lc sa[ıa[ı clcrslcri, 1.iiksck sıırıf]ıırB6

87


c]ıl..i kızlanır

lıir

g()stcrisi olthığtı içitı iptal ctlilıııişti. Aırırcsiııiıı

ctcğiııiıı cli[ıiırclc, \,crc

r,avc{ığı

kiğıtlıırı lıir şcylcı:

çizilitiriı'<.ıırltı

çcıcı"ıl<,

vıltııı]iı gidip rahıtsız cdç\ıiırr clc:nrc. Bırk [ıcı,L,ııı[,ıeı,ıar söylcriıır, çcık klzaı,," clccii Bclıicc. " l].iılı tsız ctııı iııcırıı ırı ki, sııcl c cc scl,rccl ),()rLı ıı ı. " " İstcnıiycır ıııac{cı,ı-ı, sclılalrra. " "Scı,rcclerkcıı ()ğrcı,ıil,ı, 1ıi\,ırıı<ıl,ı.ı c>ırclııı tlı,ılrı i_vi çi-ılacırğıııı "l3ı,ıg[iıı al-ılaıı clcrs

ı,ırpıtrı,kcı,ı sı,ıkııı

i

i,ı

tliiıc 1,raftıılı9..ıı

"Scıı

1ıiyaıı<r

çtılıırak istcınctliır

]<i."

" "Ha\'ır, istclırct'liıı! Scn kcıııırııı tc:ı,cilı cttitı, iü,i ,lc <ılt,ltı, iki l<arclc:ş tıirliktc [:ıelı§11,,",,,ıza k<ıııscrlcr vcrcbilirsiııiz ilcı:clc," clccli Bclricc, "hcılı [ıiliyoı: ıııı,ıstııı Stıııt. l<cııltrı-ııııı lrcr vcrc \,ııı,ııııcltı taşı},,ıp çtılalıilirsiıı. Oysı at-ılıır [-ıil,ı1,,,,r.,,,,., aııc;rk cvdc çır1.1['ıiIir, çtiııkti <ı kcıcaıı-ıiıır alcti lıiçL,ıir )/cı,c] götiircı]ıcz." l]clıicc kızıı,ıa [ıı,ıırtı s<)1,1ç.k.,, birırz ııttrııtlı. Aslıııcla Sı,ıırt'a 1,ıiıı;,,ııı<ı c,lcrsi alclıraıııırıırılarrıırııı ııcc]cıri. [rıırtrıı'ııı 1ıil,iıırostıııt-t kinıscl,c cl si_irclıirtıırcıı,ıcsivcli. Özclliklc clc l<ıırtlcşi c'lc>krıı'ıc{tığtıırc{ıı kırraıııcti k<ılıırtıı,c>rcltı. Pil,ırı,ı<ı, f.cı,ııaııı'i1 <ııı virşıııa [ıtrstığı 1nl alıırınıştı. İkiııci biı, piı,aı,ıo irlaı,ııııı,acıl<lıırııııı g()rc, cı'clc sıirckli kavga giirtiltıi cılıırasın clil.c., Stıat'ı kcn-ıırııtı ),öıılc:ııtlirıııişlcrcli. ()octık, arlılırsıırııı cvclc <ılırıaclığı zaıııırıılaıı l<<ıllal'ıl'ı,, pilra1,,,r,r.r,. bırşıııa k«ışarirk, ktılır[<tıııı clcılıııa [ıir şcy]ç1 tıııgırcla" İstcc]iııı.

tıırordtı.

"İrri Lıt çarlııııryı c]a öğrcııeccl<siıı ıı-ıtıtlal<a," clccli Sarııı,lılıaIıınl., "cviıııiziı,ı t,ıiiniıı kızları tıt çırlıı-ıar,ı [ıilıııcli. I]cıı N4clıparcyc cle öğrcttiııı. Ciiıyct giizcl çıılı\,tıı", ııraşeıllalr." "lJaı,ıa d;r öğrct ılcılc." "Hclc [-ıir nıcktcplcr pır,tlos ctsin, rıt clcrslcriııc <ı zırıı-ıaıı [ıaşlıı:ız iırşallırlı, kızıııı. IJ;rk clcc]cıı c-lc gclıııclıi cltişı.iıriiı,<ırınrış lıırziı,ıııı başıırdtr. O clı çtık scı,cr ııt cliıılcııı.ü,i." "Ah., *çı,gili 1ıcdcriııriıı [ıcırıcır şiı"ııc,li [,ıtıradır, bizlcr[c <rlıııırsıtlB

Iıı ııc kırclır ç<ıl< istc:rcİiıı]," cliyc atılt{ı Ilclıicc, "kızları ı.rylaı"clır görıııctli. Lcıııııı'ı ç<ıcıık lıırakıırıştı, gcldiğiııcie gcııç l<ız bı.ılır-

cırk. 1]ircicır tıtıı, ilttı ve gclişivcrcli, I-cııııııı."

"Acla'\,ıı gcçcrkcn ırıısıl <ılsı gclcccktir." "I{Cşlt I}cy'i11 tıılıi1l1rri dı,ı1,11ç tlı.ıı,rıı;ız gclir sıııclıırıclı. Acla'1,,.1 gitıırcıırizc ılc kalc]ı ki ştıırLııı şı.ırasıırclıı, Lıirız bı-ıraclır kırlırclı, soııril hcl,ı lıirliktc... " ifutfı <ıtlıı\'ı.ı alışık t>lırıırclıklı.rrı [,ıir tcıl:ışlı clı]ıırcir, I}clıicc lefiııı Lıitircıııe cli. "N(, \,ııı: ]<ılfhi" cicc,li sıkıııtılı [ıiı: scslc. "Aıııeıı Giilficlırır, sıkıır [ırı strattc ıııisıfir gclcli tlcırrc b:,ıııı.1," di i,c,,1, 1.1, Sıır;ı1,1

ılrıurıırr.

"Arct h,fb ırcl i gclc,li. Si zlcrc tliyccc l<lc ı,i r,ırrı ırış cf.:ııcli ırr. " "Allalı Ailiıh! Nc işi \/11r oı]tılı [ıı,ıgtiıı L,ıtırircliıl" clctii l}clicc, "Sirbıılr sır[,ıirlr ırc istiı,9ı,ır-ıı,ış| Ilcl<lcsiıı, kalrvclcriıırizi içcliııı lrclc, sııırıa iırcriırı aşağı."

"I-{ıııııı,ıııırı, şclrirtlc

lıir ırıclırııct

[ıı,ıgiiıı. Sizç lıcırrcır

\/11ı,t]]1ş

lııL-ıcr vcrı-ırcırri si>ırlccli. "

l}clıiçc vc Sıtra\/lılrırııııır ıllıı,ı, fiı:lirr,ıp lı;rçııl,a cl<ığrıı gitti"r,,.rr,, lcr. Sııat 1,ıcşlcriııclcır koştıı. l}clıicc, kiıpıclı.r vışlı kıclıııı ueçırrcsi i5:İıı vol r,çrcİİ, İçİııtlcır Slrı,a1,|1|1111)ıı-ıl'ııı i)ııiiııe gcçip bir ırır c\,ı,cl zcırriıı kırta ı.ılirşıııırl< ucIsc clc, kayıı,ır,ırlitlcsiıriır L,ıısırıııırklırıı ağır ığır iırırıcsiırc tırlrırıırırrı.il g(ıstcrıııcvc çıılıştı. Aııııcsiıriıl ),e[ıırıı,ıat{ığıırı Sııııt \ıxptı, S;rrı.rı,lıhıııııııı'ııı )rıırıırtlııı sıl,rılıiı öııiiırc gcçcı,ck ill< o iı,ıcli ışıiğı kııta. Eli avırğı titı,cı,cır Aret, ),irırıııcia Htisııii lı

fb ıı

"

cii'ylc., taşlıl<tıı [*I

ayr<ıla Arc

t

<ıır

ltrn bc klil,ç1{

E fcn

c{ i |

"Htıııııırlarıııı, sizlcri

"

t,l

c:

cl

i

11.

S eıı,;r1,1

rı.rlr,.rtsız

1

]1 ;1

1

11,,,,

.

cttiğiııı içiır

]<iısı.ırııır-ı;r

tıık-

Iııa\/uıız aırıa sokı.ıklıır tclrlİl«clİclİr bııgtiı,ı. Hı[:ıcrİııiz tılsı.ııı İstc-

t'liııı. Fliçbiriniz srıkırğa çıl<ır,ıavasıırız. Rcır sırl-ıalıııı altısıı,ıcltııı lıcri ı«ılclıyııı-ı. Aırcirk gc]cbiiclinı. Hcr ttuaf iıızibat \Ic askt:r liıi\4ıı\r(ıı,.

"Nc

"

<ılı,ıııış| Nc \,,.],r|" clccli iJchicc.

89


..yine yoilar nlı kcşilııriş bııgüı-ı|" clivc sordtı SaraYlıhıı-ııııı..Tcvckkcli cleğil, bcn c]c Lcıııtrıı,ııı pil,aııo lıtıcası ıreredc kaldı cliır<ırdunı."

..Boşıııra lroca filaır bcklcnrc,rıin. I(inısc sıirclaır şLlrayıl gidcırrcz btışfliıı."

".Beıf nıcktcbc giclcıııcyccck ıniviın şinıdi|" ılivc lrırçıırlaşn

Stıirt.

"'I'cvkifatlar varınış declilcr," c{ccli fuct Efbııcli, "Bcııl Bcıı| Beır n,ıektcbe gitııeyccck nriviırri"

kızıın," ciccti l}elıice, "rahiıt r,cr de öğrcncliırı lrıkalııır nc olıırış." ..yiııc ittilratçılan nlt t<ıplııyorlarınış|" diye s<_ırclu Sara1,lılra..Sı,rs

l1ltn. ..

B

i l

ıııirrorı*ı

cfc ııdiı-ıı .

Hcr

),erc{c

"l(iıırlercleı-ı A.ı,et Efeııdi|" .,L-,cırebileriır askcrlcriııdcır.

cııılarclıır

Varc1

1.

" 1

ingilizlcr lrer yerclcvdilcr.

doıllarlir ü,cıllan kesııişlcrc]i. Bcıı

aı,er

l(<ır_

1ıolliırdaıı doiaııarak gcltlim.

lıir kızdı. Ilelricc'ııiır. «ığlaıı lıcklcrkcır kız doğırıı bctıcğiııc crkek ç-iıcıık içiır lrtrzırlı,rclığı Sı,ıat adıııı r,crıncsirrclcıı clolavı [ıöı,lc i/ırııııaz cılcltığtıırtı iclclia cclcıı Stı,rı1,|1|11pıırr'a lıak vcıdiği aırlu oiılruştlt. lrıır,ur'ıı-ı, Sıiat'ın )Iaşıı,ıclıyl<cı-ı işlcc{iği \,?1sük lıaşlarıııı, ııılls,.ı cjrnile riııi l«ııJlaırıııal,x l<ıyaınızlarkcıı, Sı.ıat d<ığrtı c{iirtist lıir tcvc] bilc aturrı}/ort{ı-ı. Aıırtr cjc,ı,slcri pıırl pırıldı. Üç tıl r)ı-ıcc: [,ıışladığı ı"ııcktcptc, lıcııt,liııdcır iki yış tıiiviiJ<lerlc avırı dcrsi göı,iivordrı lriç zrırlurııracl,"rı-ı. Yazısı ı-ıerc:clcvsc trl,ılasıırıırki l<ac-lar iviy<li. Brı kadar akılh «ılırrası lııisbüniır tiztiyordu Belıice'yi, ç1l<cl<

I]chicc ıırcrclivcırlcri çıkıp, kızıı,lir birlii<tc <ıı-ra kat cıııııbasıııııı önı"iırdcki sccürc ycrleşti. Oır [ıcş gtirı öııcesiııc kaclır, sol köşe çıcnccrcsiı-ıcleır balıılclığıııcla lrııacılclclcyi ralratça görıırck ıı,ıriıııkiiırclii aıırtr ı«ılrİir ıizeı,iırc{cki bıtlcın ağacı .vaprığa clı,ıralı

[ıcri caclclc göıriırnrcz

..Haycli kim giclecckse gitsin, bizc dc lılıbcr gctirsiır, nlcrtrk_ laııclık şirndi,'' decli Saraylılı..ıırıırı. Hi.isni.i vc Aı'ct cfcııclilcr birlikte kapıva yönelirkcır, Bchicc ctckleriııi toçıarlayp }rlıkırn çıl<ırı,a1,1 başlactı. Stıat zurırcsiıriır ctcklcriırc clolaıraı,ak yiııe önc gcçti. "A1,, cltişi_ircccksin bcni kızıııı," cledi Belıice, "clikkat ctscnc, ablaııa, lıiç. Maclcnr erkck çocrık gibisiır, A]lalr Hiç

çeknıccliıı

selamct ırcrsiıı, bari

<ığlerır

d<ığayclın."

,.I(cşke doğavclım," clecli Suat,, "al-ılaınla gcrgcf işlc,rıccçğlr., balrçcclc ağaçlara tırınanırdım, " " S ıınki trrm alııxıyorstııı ! " Bclricc ki.içı.ik l<ızıyla ntrsıl baş etlcceğiııi bileııiyordtı, Lcnıaır ıre kaclar ağırtraşlı,, sakiır bir ç«ıcuıkstr, Sırat da taın tcısiııc, bir crbilç afacan, ycrinclc dı.ıranrayaır, içi içiıre sığııral,aıı l..ck ç<ıctıktan

90

cılıırı,ıştıı

. Az soılra

kapıclır Saraylılranıın

l,ıitti. Telaşlı [-ıir lraüi varclı.

"l(ızını seıı alılaıııt] y;lııılra gitscırc. l3ak oclıısıııcla ı,ıakış

Cadde kapalı."

,.Ben ctıcldcl,c kaclar gidip bir Lıakavını," clccli Htisnti Efbncli.

cloğıııatlığı içiıı.

),()rr" dcdi Sııat';t. "siziıılc kalınak istiı onıırr ncnc. " "Biz bti\rtiklcr bir şey koııtışırcağız. .Ha,vdi "l]cıı cJc diıılcscıır olrıraz ını, ııcnc|"

l.ıakaraı-ır

işli-

cıduıa."

"Olmaz." Saravlıhatlııı] kirpıyı açlp ıırcrclivcıılcrclcn ltıkarı

scslcırc-li:

"Mclrp,ıarccc,, gclscırc kızııır, gel şu Sı,ıat'ı al cla ıııcşgtıl ctlivcr l,ı

i

raz. . . Mclrp-ıarcce ! Ncrc-lcsiır kızıırı

|

"

Melıparre'ııin telaşlı tryıÜ scslcrini duyııı Stıat, gcnç kızla opııı ıır,ırayabiln-ıck ı.ıırıucltıyla lrcırreır clışarı çıl<n. Saraylıhanım Sııııt'ırı

gcliıiııiıı yaıııııa otlırclu. diycceğiıır, Arct'iır söylcdilderi d,rğı,[t\ıse... Yaıri eğer yiıre tcvkifiıt başlaclıysa., bizc dc gclirlcr." "Niyc gclsiıılcr a caıııı-ır! Biziıır cvdc İttihatçı 1ıc>[ ki! Burada sıı ltirııııı saciık ktıiları Vaşıyor. " .ırkırsıııdaır sıkclr örttii kapıl,ı, gclip

"Bclricc kızııır,,

b* ıle

9t


"()Ylc clc, sör'lc lıaııa kızıııı, boylc tıir lıııı|" "Nc yırpalıiliıiz l<i Sar;ıldılııtıııı,n | " "I(cıııırl'i

"[:ı;rhçc

tcl,ılil<c cılrırsır nc

\/1ıp.1-

clıır,ıırıııtlııı] tlşırıp ıraır l<cıııışLıılLıt]t tviııc g()tii-

rcbiliıiz." "Etıc l"ıı,ıı-ıııırııı cviııc

ıı-ıi

"iJcl,ıicırıııııı kızıııı., zcı,ciııiz l)cı,lct-i Aliyc'1,1 tcırısil cclcıı bir

zilttır.,

"H\rct."

"llicır

cı,ı-ıcğİ

lJiziııı cviıı

var."

ç<,ıcı.ıl(lırnıllıı diiırıreı.-

"Sırraylılıaııııı-ı, [,ı()ı,ic ürapırsııl< l<oııtı k<ııııştıv;r L-ıir stıçltı saklaclığııı,ıızı [ıcı,aıı ctııliş tılı,ıraz ül,ıı\,ız)"

"()lı-ırıız da, hırnı:isi tlırlıır l,ıırı,ırlıt{ır, [ıir tliiştiııcliı-ıı lııkelınr. I(cıı,ı;rl'i tcsliııı ctıııck nıi, 1ıt;|151 kcıırı.ı ktrıırştıvtr tlcclil<r-ıcltı ıı-ı..r[-

zcıııesi crlıııııl< ıııı | "

I}clıicc'lıiıı içiı'ıc fbı,ıtılıl<lar [ıi-ısııııı\,ır bıışlaclı. ]}ir kcrc rczil <>lııruŞlarclı Zıltcüı ıııalıallcı,c. l(cı,ııal İttilıııtçılarla çatıştığıııda [,ıtı c\/c pıolisiıı gclnıişliği ı,ıırclı. Yara[-ı[ıi, ktıı-tı,ılaı.ırııl,acal< ııııyclı tıtı baş t'ıclası ıüı,a[ıırclaıı) I(cıcasl \/c kızlırrı1,1a lrı,ıztıı-lı.ı bir lraı,ıt ı,aŞaıll11\/ıl lrakl<ı ür()k ıııLı\/cltı cıı-ıtıır|'I'am c]tı ııazır cşi <ılcltıı-ı-ı cJivc r)ıti ırti ı,kc ır, scrri ııci kıırsağııı cla kııl ıır ıştı "Bilıııiı,<ırı.ıııı r,allılri, ltcşat l3cy'ç sorıllıııı.'' "Soralıııı cia,, l\cş;rt l]cı, ırcrcdci S<ıkırkli,ır tııtıılcltılı5i1 cvc zaı,ııtıırı ırdır cJ öııcıırcz. " "Nc r.'ı.rkit zaıııı.rıııırc{tr tlöıııiyc>r ki zırtcıı|" c{ccli Bclıicc tıı,tıtıt.

lıcrlııııgi tıir l{cşıt ljftıııtli dcğildir. İşgılci

gtiçlcı: L-ıı,ı cvc crsc lıcsır[-ıı ı-ıı cliı ı,cri rl c r. " Akşaııı kocası cvc, ti<ıırcliiğıiırdc, yaşlı kaciıı)ıır 1ınllt|plıkta <ılclı-ığtıırtı hcp [ıirliktc öğı'e ırcceklcrcli ııt)li,l () ı,ttl I]clricc içiııcicır Sıırıylı lıı,ıııı ılı' ı1 ı ;,ıkl ı cılırıasııu c] il ctli. gi

ccJcrscl< 11|1ıç ç1111ç,c'11l

ljclişİııclc

ı

tı [ıcs[,ıclli.

i"

"I(a[-ırıl cclcr ıııi | " },a

"Btıriısı [ıııgıiııc [ıtıgiııı [ıir ırirzırııı cvi," tlccii, "bcııirn ccscıııi çiğı ı cı ırcclcır lii ırr sc içcri atl ııı ı ıı ı ııt;lı-ı-ııız !'' "İŞgirlcilcriır zat'ııtırlarııııı v|z gclir kiıııiı,ı cvi olclı.ığtı," c{cc{i I}clıicc, kcıcasıııııı 1'cı'ıi 1'ıı\,csiı,ıiıi öı,ıcıııiııi lrcırtiz l<ıı,rayttttıılııılş-

cii

rıııcl,c

c ii

ırt

1

ctlc:ı,l

l

I(ılfir, Hiisırıi tfbırt'li'ııiıı gcri uclcliğiııi lıılıer vcı,iırcc

hcçı

birliktc ışıığı iırc-lilcr, "l)tır'clı,ııır l<i N{cclİs-i iVIct,ıı,ısııır'ı Lıasırıışl;ır," c]ccli Iltisırti Eltııcli, PcriŞaır göı'iiıııivorcJtı. "İşgırl kı,ır,r,ctlcriırc kırşı gclcıı kiıırsclcı'c rraııclaşlıl< cclcırlcri tcvkif ccliyorlırrırıış. Erı cv .irtlı))t,t vıt-

pıl«ırlirrırıış. "

Rclricc'ıriır rcırgi sıu)sılrı <>lclı-ı. I(«ıcısı tclılilit:clç ııriycli arcabaI Neı'sc ki, lkşııt l}cv a]<ıllı iırsaııclı, cıı rrtıiriııı dtırı.ıırrlarc-la clalri ııiısıl clırrraııacırğıı'ıı bilircli ıılıil Vll evleriııclcki şal,ııs? Araırıa yap_ ıııılyil kalkar clıı I(cırıal'i cıvclc brılıırlııısa [-ıaşlırrıııa gclnlecİik tıcJa ktrlnıazclı.

"§ikAl,ç1 ır-ıalıiyctitrc{c sti)ılcıııccliııı," clccli ]}clıicc. Yırşlı l<adııııır ırğzıı'ıl aÇtlnp saatlcrcc ırtaltrııııt,l;rıı t]cııı \tırılıasıtıı rıc ı,ıı_rttıI<

Sırral4ıl,ıtıırıırı iılclacclc ırrcrcli,c ıılcri tırtlı.ı,ılıı-tlu/ı1 [-ıaşlırVıııca, l}cl-ıicc ()ııLıı1 l(cıı,ııı]'e giniğini tal,ııı-ıiıı cclil,ı 1ıcşiııclcır k<ıştrı. I(aclıırlaı' cır ı.ist kırttırki <ıclavır ırcfbs ırcfcsc girdiklcıiırclc, /Vlclrlıarc'\'i I(crırırl"iı-ı 1';1ı-üıılclıı, t,ıir fiııcaı-ı ılrlaırrtırı.ı l<arıştırırl«cıı buılc-lı.ılır. I(cırr;il ııııısasıı-ııır başıırcla bir şc1,1ç1),azırıaklir ı,ııcşgulclti. "C)ülı,ıııı, telrlikc]i [ıiı, r,aziyct \/,.1r. Hcırıcır bıırırdaır x)/fllııraır lazı ııı," clccli Sıı,aylılıaıııırr.

Çckıııcsiııi istcıı-ıi1,111{g. Aı,aıl;ıırırclı tartışırlııı:kcıı, t,ıirc]cıılıirc Salııııı ı-ıı avaĞ"ı kal l<tı, l<tılları ııı lıc liııe cl tıı,ırclı .

lırşıı,sa tişiitiiı,.

StlZcır.

'uI(ıZıılı, scıriıı kocaır ı,ııalııllc [ıa]<l<alı dcğil. A4iilıinı ıırcr4<ilcrcic ÇallıŞaıı cı'kcklcı'iıı cı,c, c,liıniiş sat,ıtlc:ri [ıclli <ı]ııı;rz. I(iıtlaııacırk-

Sııı kıZıııı."

rarrl

ı

92

"Ncrcyc giciccck l<i|"

c{ir,c srrrtlı.ı Nlclıpırrc. "Sok;rklarda clcı-

" 93


"I(ızıı-ıı, bir scıı cksiktiıı! Sı.ıs bakıVıılı)" cliyc azıı,rlac]ı Saraı,Iı

lıaırı rır.

I(cıııal ınasasıııcjtiır kalktr, bir t;ıbtırc çckil,ı üsniırc çıktı,

p,ıç11-

ccretlclı dışaıısını görınerıc çdıştı.

"Ncrevc gicicceğiııı | " l(zlarıı1,la "Ilcn, cbc lr,anıııııır cviırclc saklıırsaıı ,,cliyortur. şayaır,vaşlı lıir l<aclıırıır cviıri l<inısc araııl;lz. "EL,ıc l-ıaırııır bcııİ saklaınıık İstcr ıırİ L,ıııkalıııı| Lıclarra sc-ıksı.rıı

ki)"

c,lecli

Ne clil,c

Lıırşıııı

I(cııral.

scvc yardın-ıcı oltır. Böy|ç işlcrlc illil,cd var) I1ç dc crlsiı."

A,(clrparc'ırin ıtizti Lıcı-ııbcyaz olııııışrı.ı. "Evctc kaliır bcyiıır," cliye 11,1.1ı,"lıiz sizi saj<laıız. I(lcrdc sırl<l,arız, kiııısclcr [ıı.ılaıı-ıaız." "Saçırıalanra Meiıçıarc," dccli Sarayiıl-ı:,ııııııı, "l,ıeı: \,cıi diclik diclik ararlar. Btırırın ırriı-ıılcdilcr bir kcre." "A7,ra Haırıırılarııı cviııi arııı-ırazlar ıııı sırııl<iI Mirclcırr btırırlrnu böı,lc işlı:rc soktılıoı:, ontııı cvi clc ıniıı-ılcnııriştir, ö1,1c dcğil ırıi)"

"Melıpıare, saııa filtrini soraır <ılcltı n,ıı.ı| Haclciiııi bil kızııır, Ij.cnı sen nc anvorstııl bı,ıradıı, htıydi çocrıklırııı] yaııına git," dccli l}c,lrice. Hcr z;lınAıl 511rgılı crlaıı l<ız, korktı vc lıcı,ccaı,ıdaıı <ılsa gcrck, ölçiisiiııii şaşlrnıış göniııti1,orcltı. Itızarclı, crniiııc l,ıalrtı

vcriııdcıı la nıı cl ıını ac{ı M clı 1,ııırc. "Onlarrıır btılrçesiııı-lc bir gizli gcçit vartlı r,ıllar öııcc. I\iz ç<rctıklar, o kaçııdaıı çıl<ırr, kiıııselcrc di,ı\,.ı.ırııraıdatı gczcr ge zcr) geri gclirclil<. Gcçit hilıt dı,ırı_ıyoışa, z;lbıta oriı\ra gclc{iği tirkdirclc, o geçidi kullanartrk bı-ırava döırcı,iııı. Nasılsa Lıiinin cvlcrc r},rıı ancla c]alacak dcğilicr. l['cl<cr tckc:r arıvorlarclır," l

clccli I(cıııiı.[.

94

cja lratıılı\Ioı,sııı1

btı gcç:itlcri fil:ıır|'' clilre

scırc{tı Saray-

"Hıtır]ırııl'.lz ıııı}ııtıı! Eski tıtıırt{ı.ığtıır-ıı-ız evcle kırpı koınşı,ıstı dcğil ııilrdil< AzraılaıLa. Hcr gtiır bcrırbcr o1ııarcük, Azra, bcır vc ral-ııııctli Ali l\ıza. "

"Her

ıra-

"Aklıırrir bir şc1, gcldi," clccli l}ci,ıicc, "Azra f{aırıınlarıı,ı crri bizc vıkııı. Aıka sokirl<taıı cla gidilcl,ıilir, O cJır scıriı-ı gibi siı,ıi fikirli biri ),a I(cııı,ı], diyoı-ı_ııır ki rıırları lıabcr salsııl<..." "İyi clllştlndliıltiz yç1"1gç," c]cc,[i I(cırıııl, "Az.r1 mticac,lclc cttnc\/c ,alışık, ccstıı, [,ıir kirclıırclır. Mticlali-i Lltıkrık-tı Nisviur Ccıı-ıiycti'ırdc kaclın haklirrı içiı-ı i\,7, ır-ıı.icirdclc vcrırrccli. IJıııııİ scvc

aırra

"Nısıl lılrırırıııı.

ncrcVc] giclccckscniz,

lıir

c{i N4cl-ıl,ıırrc.

çirrşırfa biirüntiı,ı, [ıcı,irn,' clc-

"İl'i fil<ir! FI.§'di O z,.'tı]laıı) çıılırık olalını," clccli Bclıicc. .,Mc[ıparc, cıt LtzLıı1 lıcıırlı"ıırıı.ız scıısiıı, kcış, çaı-şırfiırı gctir odaırdan.'' Mc hparc ı,i ırc kı ırıılcli-ıırıaclı. "Stınl1 soı'lcdiıır ırtır, kLıZıınl|

"

kızıııı. Biı, şcvlcr

«ılc,lıı

saııil [ıı"ıgı.iıı.

Ncyi11

dc I(c ııral Bc1,1 1-,r1. gi ci cı,i ııı, c fb ııcJ ııı.'' "Ncclcırııriş o|" ,, *iki kaclııı saııl<i ç]t,tı§ı\ra çıkıı-ıış gi[ıi k<-ıl k<ıla gircr, rriiniıtiz. l]iıi lıir ŞcV Sor'.1(:ak <ıltırsaı [ıcıı krıı-ıı.ıştıı,tıIlı) I(enıal Ilcy lıiç koiı[ışıllaZ. " "

Bc ı]

i

"Btı kız çok akıllı, dcıııcıı-ıiş ırıiy{ip1 size|'' dccli S;rraürlılraırııır Az öııcc l}clricc'ıriıı Mchl,ıare'r,,e çatnaslna içerlcnıişti. "(Jcrkeızlcr lıcıylc zcki olı-ırlar işte! Maclcııı öylc, git,

g.ırı-ırlir.

scıı

çarşaflaır

Halıd1 cltırıı,ıırJ" Mclrl-ıırrc firlaclı. c,lc.

"Sizlcr clc

rıciıuı,ıc{aır

Kcınirl.

çıkıır l<i, bcır lrcıırcır $iy,inclrjp,''

clccli

SaraYlılrirırım'lıı Bclıicc ıışağı kata iııclilcr. Cıınıbalı oclaclal<i sc_ Hcr ikisiıriıı clc llcl,ççl,r.lAn vLı korktıc{aıı

c]irc vaır vııııa onrı-dı.ıl;,rr.

cIlcıi, ;.ır''a]<laıı titriYorcltı. I]clıicc'ıriır caırı bir sigtua sarırıak isti_ yordtı aııreı Saırav]ı[ıaırıırı'ıı-ı 1raırıı-ıcla vap;lnıur<ırdtı lıtıııtr. Üzcrlcriı'ıc Çökclı htiziiırlii scssizliği Saraı,lılrııı.ııt]ı [ı<ızclıı, taclı bir scslc, "I3ircr cıgaril sar c{a içcliıir l<arşılıklı lJelrict: geliır,'' dccii, .'lıöylc lrrıstısi giiırlcrcle tıi.irmcttc ktısı.ır oIabilir... Haycli lıııl,ç.|i, çckinıırc. 13eşl<ır niriti gcçnıck bilıııcz btı kalıçıc zitıııılıı.'' 95

i

l] 1

]


llclıicc, l,,cııiııı.rl<lııırı tıkı.ıc,luı ilıtivtrr till<i, tlir,c geçirtli iç.iııtlcıı. Sıl,ııılılığıııııı cctıiı,ıt]cıı ttittiıı tııi,ıııl<;rsıııı ç:ıl<ıı,tiı, sigıırırlırı l

LIşık ıı-ıİsıfİıJcı-i lıalıçcrrc ırlıl-ı l<ap.ııı,ı 1,cııiclcır siirgiilccli vc öırl<tı,Ştıııdıı. I(iŞkiiı-ı ıııcrcliı,cıılt:ıiııi ırğııağır çıl<tılirr, kal.ıı ()ı,ıtiııcJc fİızlı [ıcklclilı.ııctlcıı içcıi bı-ı1,111. ..lll.-tll... l(cı-ııa.l., krı..lın liıt'tıfltİııclc cılcliığııııtı r-ıı-ırıtiıl.ı., ;l)/tllc aiışkıııılığı ilc zcnıiıı kiıttırki sclıılılığar ı'ciı"ıcJcli aıllılr rı,saĞııı şışkııı [ııl<ışlarıı'ıı gcııiiııcc, Veı.t€lc _ siı'lt: N{clıl'ıııı'c'ıriı-ı 1-ıcşiııc tırkılıl-ı tist l<atıı. ıııisafiı- ,.],r,-,r,,.,. ç,İ.n. L,rşık rllşarı çıkiır çıl<ıııız çaışıti sıırır«lı iizcı-iııtlcıı. Azriı ı,c Miiıri_

tlcıı

ııızırl ııı,ıııı,,a Lıışlıclı. ('Y;ı\ıftıı1),

[ıcııİıı-ı scırtleı,ı [ıİr cle İ,stİrlıııı,ııııı rılııcııİ(."

l}clıicc, ()ııA ancııl< lıir çıltırı <ıltlı.ığı.ıııtiı1 "\,.l\,rlı ııı" gi[,ıi sıcırl< S(iZlCrlc llİtalı cclcı'ı },ışlı l<ıtlıı,ıııı ı,iiziiııc [ıııltılr ııc s()\,lct,cct:ğiııi bcklcdi.

"St;ıı tlc «ıııl;rrlır l,ıirliktc gitlcr ıııisiıı , Livıı l'ıışılırı l<ırtlıri Vırzivetiıı ıcilivetiıri izalı cılcrtIiıı, I(.|r,.1,,, 1ıırt clivc I(cırıirl ilc kırrşıl:.ı,şıı-ıırsııılıır. l,.skİ tl()stı,ız;lı])ıı cı,tlı: crkcl<lcı,İ \,ü)lisıı, ııe Lıİlcı,İııı l,ıeı,ı, \,ııI<ışılı

rc lılrıııııılııJ' ()ıll,t l-ıtı

.rlıııaz işre 1ı(ıı,lc lıırlıcrsiz giciiı,crıırclı."

ı,ı!" "İlılrj )ıavrlıılt., Mclıpeı:c ilc scıı 1ıir ıııisin) Scır t,ıııgiiııc [ıı,ıgtiır lıir ııirzır zcvccsisiıı. S(ıziiırtiıı ığırlığı r,ırtlır. St:ı,ıi kılııclııı "ı\'le lıııı",ırc gicliyt>r

çcvirccck [ı:.ıl[cri ıııi

i,ıı,!)'

,

"()cıcııklaı, clı cvticlcr,-{i tle Lrtı,]iitı..."

şiıı-ıt{i

birkaç

giiııliiğiiııc Ijı'cııl<(ı}"clcl<i ırlılasıııııı \,ııl)ıııi.t giniğiııi ııırlııttı, ktılr,cleı'iııi ıı:r,sıl iÇtil<lcriııi srırt{ıı, I<ı,ıpıtliı bckl.,1,c,r*

vcrck istcksiz bir şckiltlc ıııcrı-livcırc voııclı.li.

"(]<ıztiıııi sevcyiııı ııcclc ct cvlılçiııı1," clivc scsicııtli ırrkısıı-ı-

ıı,ı,

Sııı,ı.tı,iı

lr

kııIfiıı,ır J<ıılır,clcri

s(iı'lctli, {ful{i Çıl<ıııcıl, I(cıııııl çckiı,ıgcıı [ıiı, scslc, .sırlıalrııı

ııırı ı,ır.

ırtiırtıc ııcclcıı tıı,iıtlıı [ıtıltıırtltıl<larıııı ]<ısııcıı ııtılirtnıa\/ıı çirhştı.

gıiltiı,dii iııırır tıştrk ııcrctlcıı [ıilclıilirdi lrırııgi ırrılisırtlır gclclil<lcriııi. 96

sa_

tcı']<ifhrllıı'

zıt s<ıkıklaı'ıııt'lir cv cv arıtıııit

c{tılaı,ıa-

rık, yı.rıruııı 1,criıri gcçip ir\,ııt ııııllıllctlcki Ziyir I'ırşir k«ıııırüıııı gclclilcr. Ziva Pirş;rlaı,ıır L-ıirlrçcsi licııcli lıılrç,-ılı-:ı,iırtlt:ır ç<ık tlelıa' [-ıii1,tiktii. Ycşilc bcrı,ırlı arğır ticıııir kıçııırıır çııı9ırııĞıııı çırlıl-ı [ıclılctiilcr. lvıiııl,ı ilçıııl ı.ış;rğı, "Miiııire l Iıı,ıiıııcfcııtli'ı,c .,\,1aliı,c Nı,ızırı ll.cşıt ilcı,'iıı zcvccsi iıclc-i zirıırctc gc:lı,ıriş tlil,c lıılıcr vcrir ıı-ıisiııiz ltittcıı," ticc,li I}clricc, i.tizii lıafiftcn kızırarıık. İacic-i zivı,ıı,ctiı,ı sal-ı;,ılrııı köriinclc vc lrır[ıcrsiz 1,11,,,1,-,,,ır\,f,cxğıılı bilcccli kırclıır g()r-

lıiı

"işfc [ı()ı,lc... Nclcr <ıltltığtıııtı [ıilıııiı,t>rtız anla ııılaşılı\rcır ki ı'cı'ıirlcıı Lıışlaırıış. lititiiıı ı«_ıllııı.ı kcsnrişlcr ,iııc. Bc1,1_

Az stıı-ır;r, Ilcş;rt l]cı,'iıı l<oırıığıııı,lııır, Lıiri oIciııkçı LızLtıı [-ıcıı,]uı tiç çırşıflı kıtlıı,ı çılitı ı,c tlcııizc tl<ığrıı iııcı,ı v«>lrltr tclışlı ırclııı,ılarla uızılılırştı[;,ır. Aııııcıtlt,lcı,c lıiç çıliı,ııac{ııı], ılrıı srı]<alılarclırır

ttc gi)ı,siiııicı- istcıııir,<ırc{rı.

ıııislıfir cı'lasır'la ()ı tlrtnirsıtıcltıı,ı birtız tctlırgiır olıııı_ışttı erır.ı..r ı.cıık ı'crıırccli, A'Iisir{irlcıiııc r':ılitlcsi ı\Itiııiı"c [-Itrıııı,ııcfbııtli,ııiı-ı

kılııııtlılırr. :,r kızııır)" S()vlcvcccIi si)z [ıiılııır;rtlı l]clıicc, "(iitlil-ı [ıirzırl,.rır;rı,ııı]," cli"()<ıcııklı,ır Lırı ı:r,cic l,ıiç ıı,ıi .scıı.siz

tl

ıırasl<;.rt,ı \,ılzive

l(cı-ıllıl, l}clıicc ı'e ı\'1clıpılı,c, Zi1,11 Paşır l<rıııağıııııı ıııisafir sa]o_ ııııııtllr tccİirgiıılik içiııcİc l-ıcl<lctlilcı,. llcslıc:lli .uiİ.-l ü-,.,-,,ır-ılırı.ı saL_ıırlr ,seL'ıılı lııLıcrsiz qcIcır l<tıııııl<lirrıııı lıcırıcır lia[,ıııl etlccck c.lı,ırı.ıırıc.la dcüillcırii. (liı,iı,ıı-ııcIcri, tıırıırııııılıııı qcrcl<iı,<ırtlıı. Az s<>ıırı içcriVc r\zrır gil'c'li, I(tıııı.ıl<lı'ııııı aı,asıırtlır l(cııııl'iır clc bulııııcltığtıııı,ı üI()ı:tiı-ıcc çol< scviı'lıli." }ll sıI<ııı;ı l,iıs]ıııtiaı,ı s()ılra <ıtrırtltı]irı-. Azrıı, Lıir lııtta ()ııcc <ıııl:ırıı [ıizı,ııct crlcıı ı\,Iclıl,ıırc,ııiıı, l<aşısıııcla

.

"

" l]

i l

l]e ıı..

ivtıı,rı ıı-ı," tlcıi

i

vill,ıı\,üırlı,ıı:ıııış. I}cıı clc,

Ar,rıı,.'aıl liıııı

ı

biliı,cr,a;..

ştı ı11.''

"(iizli gcçit, lııili ı'cı'iııı.,lc ciııı,tıırıı, ıl,ıtıl" t{iı,c *tıı- ltı l(cııııl. "Ciizli gcçit şiıııtli ,ilngııı ı,cııiııc tlcğil, Aksöğıit Sol<i.ığı'ııa ııçı-

l}iziııı ç<ıcrıl<l<cı'ı tır,ıııt{ığııı-ıız iırı,le artıl< [ıir stıl<ıık tılcJıı.,, "AZı'lı FJlııııııı, tıtırııdır ztı[ııtır gclcııc keclırr lıcl<lcr ı,c <rıılirr öıı l<alrıı'ı r'tır«Jrıklırııılclı Lıcıı () g.ri,r.n \:ı](ıı,üIic{crscıı.ı. ralri.ıtsız ıl tı r ı,ııtıstıı)ı.ıZi " ]ıi'<ır,

<

"Nısı] lıf

I(t:ı,ıı;rl," tlccli

Azrı. 97

S<ıırra

llclıicc,ı,c

c.li)ııclıi


"Belrice Hı,ııııırrcft:ııtli, şiıırrii biz tıstılcır lıirbiriıııizcı bc\,, lıaııını cill,c lıitıp cdiyırı,ız anıı,ı) bti]<ı-ı-ıir\rıı siz .uıııııızclirki bii liiztıılfsLız ırczaketc. I(e ırııl'le çcık yıliııı tlostı,ız ),ıilarclıır bcri. Ralııııctli kaı:tlcşiınlc l(cırral'iıı içtiklcıi stı ayri gitıııcztli. lkisi .-{c ıllaccracl) söz clinleıılcz çoçtıkl,.rrtlı, Dclikııılılıkları dı fiulrlı o]ırraclı. Nitckiıır kalkılı fblakctlc ırilrıvctlcıreccği bclli olan şrı nıcııhı,ıs savaşa katılclıiar. Ceııırb-ı Hak, btı savaşta Ali llız,.ı'\4 \,i,ıııına alclr, l(cınal'i csirgccli. I(.rclcr iştc! Maclcıır ki A]l;ılr ontı Lıizc bağışladı, biz dc <ıırtı koı-ı-ıınak içiıı cIiıırizc{eır gclcııi ),aü_ıırrız." "Allalr rırzı <ılsı,rn.," clccli l}clıicc. kcrnal anidı.

cıı tıfak bir tcrcddıitiin varsa cğcr..." "Hiçbir tcrccldiitıiırr ı,ok. Şiırrcli Hı}<l<ı lifbııdi'ye lrııbcr vcrcccğiııı, balıçc kapısıırııı t)ıııiııclc ıröbct tlıtslın. Gclccek oltı,ıLarsa hemcıı çıııgırağı çalsııı. Scır arka tarafh geçıııcclcır cınlara kapıyı "'A7,ra,

açnlı1.lz."

"Yiı iırka

kııpııdzur gclirlersci Yır cla

o kapıılıı ırölıctç:i

k<ıi,aıLar-

sa)" cliye s<ırdı.ı Kcmal.

"cicçcıı vaz cvinıizc aı:ktı kaçııclaıı lıırsız gircli. pcclcrimiır vitıiırclcki liı,akat nişaırlırrıırı çiılıırış. Valitlcırı ç<ık iiziilclii,, arka ka-

pıyı iptal cttirip vcriılc c,lı.ıvirr iırciı.irclii." "Şclıir kalabalıklaştıkça l-ıırsızlıl< çoğıılclı," clctli Bcliicc. "Gc-

çeırlcrclc Beşiktırş'ta boıııba olavı «_ılnıuştı,ı ),x, tı l-ıcııgiiıırcclc lvl chp,ı,arc' ıriıı clc ça ntasıır ı çal ıırışla r. " "Biiyiik gcçırriş r>lsı.ııı. 1-1cc, talıii btı kaciar çok nriılracir gclirse bir şehrc, lraliylc lrcr riirlii ı,ığtırslızltık c_ılacek. C]clcıılcrin arasıırda iyisi clc var, hıılısı-lrırsızı cia," clctli Azrir. "Aın;l ııc clcıırişlcr, lrcr iştc bir lrayır ı,arclır, b,ıkııı şimdi bıl,ıçcdc ikiırci liıl,»ıırıır Ollııal,ışıırıır faydalanııı görcc cğiz." Ç1[1,c:lcr zıırflırııı içinclcki iııcc porsclcırlcrdc gclcli. Scssizce kalrvcleriııi içtilcr. "Çocı.ıkkcı-ı cıl,ı,ıaclığıırıız salrlaırıbırç ())^ıırtırrtı bı-ı \,aştil tla

nayıcağıın lriç aklınıa gclııczcü," clccli Kcırrirl. 9B

o1,-

"İstırııtıı_ıl'ıııı işual cclilcccği lıiç aklınır gclir nıivdi|"

"Alrh! Ytrraıırı kiıııatıı-ıtr, Azra"'clccii l(eıııııl,

"l]ıızcıı içiınclcıı şcvttlı1, tıcian-ılıı:ı \,ı.ıı," divoı,," dccii [-ıaktı. Nıısıl [_ıir kaclıırclı lıı,ı?

samiırıi,ı,,ctle

.

al cliıre pec-İcriır tatıaırcasıııı, git bu Az,rı. IJclricc gcnç kaclıırz,ı lıarrrct[ç

"Mcrak ctıllc Azra Fltuııır, cı ciliştiırclıiğiinti birilcri

ç<ık 1,a-

kıırtla }/2lpacak,," c{ccli l(cnıal. "13ı_ı iş L,ıölrle gitn-ıez." "işg;rlcilcrlc sjavılşircak ask«:r ı,ııi kalrlı cla tıtlvlc sövliivorsı.ıır I(cllltrl| İst;ıırbı,ıl'a. al.ak [rırsar basıır:rz, lrclısinin silalılarıırı tcslinr erti

rıırcdilcı, ıni | " t{ivc scırclı,ı Bc lıic:c.

"IJcpısiıri cleğil," clcdi I(cııriıl. "Kiııri ktıınanclaıılar silalılan vcrırıcı])işlcr. I'cı,lıis cclilcıı biıLiklcriıı silalış<ırlan c-la sokaklaıda $cziııiy91,, Mcsclc oııları

ınakta."

bir

arıl)/ıt gctircbilecck tcşl<ilatı ktır-

?,

"Siiırlrsız, nıtihiıırıı,ıatstz ı]c işc y;,ırarlırr ki

<.ı

insaırlar|" divc ıs-

rar cttİ Rclıicc,.

"O işiıı crı kcılav kısıııı, yct]gc. Pirr;,r\ı basııır silalıı alır." "İltrlri I(cıııal! Pararı l,ıasaı,ılar ırcrcdeır al;rcıklarınış btı silalrlarıi Hcl,ısi dclrolarcla ırrı.ılr;rirza alnırı-tı. İngilizlcr ıııi, voksa Frirnsızlar nıı satacaklar, kcııclilcı:iııc l<trrşı kııllaırılsıır cliyc. Çocuık gibi kcııırrştılrorslı ı1. " "Paraııııı başt?lır çıkarirırı,ıytıctığı ç<>k az İrısaır vardır, )ıcnge," clccji l(cnıa[. "Hcrkcsin dc bir fi1,111 r,iırdır. Alt tarafi, kcncli )rLtı-tlarıııdtrn kilcııııetrclcrcc ı-ızırktıı lıir ıırcnrlekcti işgal etıırişlcr. Vatırır içiıı sa\ıaşnuvorlar ki! Oırları r«ılcltıır çıkarıırarıın bir yoltı cllıcıttc btıltıııtır. Yctcr ki bizlcrdc

ııziı,ıı olsrııf ."

Azra, lvlclrl,ıiırc'ııiıı keskin balaşlaır altıııcla, Kcnıal'i lravraıılık vc ilgiylc cliııiivordtı.

"Elin"ıdeır bir şc_v gclcbilcccksc hıtıeriııı <ılsııır Keıııal.," dedi "Nc gcrcl<irsc yaparlıI. " "Ne vap;rlıilirsiıriz kii" rliyc sorclı,ı Bclricc. "Aracı]ık edcıim. Tcrctiınırnlık vapaııırı. FIaLıcr getirir, gönirı.iıiiırı. Para btılırıava çalışıı,ırn. " 99


"l}ı,ıı,ılıır [,ıir kirt,lıır içiıı ç:tıl< tclıIilit:li işlcr." "Siziır [ııı ıırcvzı,ı5,ıı rıziık tlıırıııırırızı ıııılıı,tırrııı,ı iiclıit:t, 1,1ııııı

"()rıcı -

tıııc giil gitıi \,;,tvrlıııLız ı,ıır. Zcvciııiz ı,iil<sck ıııcı,kiAııra [ıcır ııc cvliı,inr, ııc clc çrıcııl< sa[ıi[,ıii,iııı. I(<ıcııııı .şciıit

uıcfLııcli. İki

clc. cİiiştiiktcıı soıır;ı tck gırilcııı \/ı[|ııııııııır

tılclıı." "Fliı]<lısıırız," tlctli l]clıicc, "sizi tırkciir ccliVtırııııı. " İ]İr siirc hiç li<ıırıışııliırlııı), cliişıiıı.'cli [ıir halı.le t.ıtı,ıı,cltılıır. "Yeı-ıgcciğiıır, Mclıl,ıırc ilc sız l-ııır,"rc]ı [,ıtışrııra [ıcltlcı-ııcrıiıı. L,r,c cii)ıriiır, [ıiziırr cı,tlc eı,,.ııııır \,ılıılclıktııı s()ı)ı,ı.1 t,Iiisııii F,tbııcli I<ı,ırtıilı-ışrı

ilc: lrıT[-ıcr ı«ıllırsıııiz, t,ıcıı \,ı,lzil,ç,1 ıırtisıit <;ltıııc,.r ı\J<söğiit Scıkığı'ııa çıI<ıır, ara yılları kııllirı,ııirı.rk cvc tl(iı-ıcrinı," tJctli I(cıırirl.

"Olırrırz!"

Azrıı, l}elıicc vc I(cıı-ıal, lıııvrctlc cliııriil-ı

ful

clı

p,ı

e

rc'vc lıirktı

"()lıırız

l

ilk

l<ez l<tıııı-ışıır

irr.

[ıcl,iı-ıı.

Siz

1,11tı,, l<ırlıııııııırltsıt]ız.

l}clıicc A[ılıııİ gir-

siı,ılcr. l}cır sizi L,ıcklcriııı, Lıirliktc cli)ııcriz." "Mclrlıarc) Iıç diı,t>rsı.ı ır ktı zıı ıı,ı | " t,livt, s<ıı,t]ıı iiclıi cc. "l]cı,iııı r,iırc çar.şıfii L,ıiiriiııcccl<, tltığil ıı-ıi st-ıl<ırlitı.r ııiiriirkcıı. Yı sol<al<ta Lıiri <>ııtı ı,«ıl s()rlrrsı r,,cva [,ı,ışl<:.ı t,ıir şcy s()rırsıi 'l'clı. bırşııra bİr kıclıırın s<ıkılitı-t ııc vıptığıııı ıııcrırl< ctlcır [ıiı, ırııiırirsc-

Nasıl cc\,;tp vcrcccli lii, [ıeıı Cc\ıaplı\,aı\,ııı). "

[_ıct.siz ç:ıl<arsai ıı-ııılılı1111

crl<cl< sc.si1,11,>

"Buı][ı lıiç tliişiiıııııcıııişriııı"'clctli Azrı,

l}cıı ırırıııııclı

t.ıl-

"tcli,rı,ı-ı;.ıtlırı,tlır ııc

biri [,ıtı 1<1zııl:ıt7." "() ç<>k akıllıclır," tlctJi l(cııııl. ı']Jc:ı1 ırırsıl cl<ıırcccğiıır tck Lıaşııırııi" tlil,ç scırcltı l}cliicc.

kac{irr t]il<l<ıtlİ

"Y:]ılıııızA Lıirisiııi k;.ıtıırız., ırıerırl< ctıııcyiır. Zercıı ııc liıtlıırcıl< yol!" clccli Azrtr, scsiırt,lc bclli bclirsiz L,ıir l<ı.iç:tiırıscıııclı]ç.

"O

lralcle rica cclcviıı-ı, rcfirkırtçiı-ı-ıi tırviır ccliır clc [,ıcıı t,ıir ırıı öııcc cı,iıııc clöırcviı-ıı. Ifuzlı,ı.r cvdc L-ıcıri [-ıcl<liı«ırlırc,lır şiıııt{i., Sararylıl,ıaıı ı ıı,ı cl a ırrerık çinclccli r, " cl ccli l}c h cc. j

i

Azrı cıtlaclırır çıl<ıııcıı, "A7rı Ll;rırııı-ı'ııı [:ıir crkcktcır firrkı ),()l(," tlctli Bclricc, "ııltlş;lllıh, gt>zii karıı. " t00

t]c ()ı,lci,tli. l]clıcklcı-irr]c ı\,ııırlılçllğıırı l,ıclı Lıiziııı r, ııüııçl arıı tı rııl.ı ı] ı )ıııli i stcı,tl i "

ıl<l<c:ıı

1ıcşi ıııi zc tııIiı

"Allılı

l ı

<

.

r,cı,c t,lc [-ıiziıı,ı Stııltıı,ııız l,ıi)r,lc <ılıııtrsır.

lıcr tırşııı ııllıııtlaır çıkııı çıılilıilıııiş [ıir liilçiil( 1ıi lri

.

()

ı-le şinıtlitlcıı

cıı]ıı\,:.1r. tılıl<ı Azrzı

"

"Niı,c tıeğcıııııiı,()ı,sı,ıı]t.ız r\zrı'\,ı, \,cııgt:)" tlivc s<ırtltı I(cırıııl. "'l'tıtttığı-ıı,ıı-ı l<<ıl,ııır:.rıı, irliıllı, gtiçlıi tıir l-ııııııı,ı cı. I};ışliası tılsa, cşi

şcİıit cliişiiı-ıcc ı,ır cliiırvatlııı,ı cliııi ı1\,ığın1 çckcr ı,ır tlı ),cııit]crı cr,lcııiı,tli. Az,r,ı cı,lcırıı-ıctliği gitıi. l<çııt,liııi tlc l,ırral<ttrırtlı; kitıp <ıkıı\,<ır, c]i l<alcııı tLıtLı\,()r, tcrcıiıııclcr \,.ı[)ı\,()r. l}ir kac]ııııı,ı illır tltı cı,tlt: «ıttırrılı ııekış i,şlcıııcsi ırıi lazıı-ıri" " I(ııtl ı ı-ı

l<ı

sırı ı ıı ır i/ırliı şı

ıı

<

)t]

tı r.

"

"Ycı,ıütıcİğİıır, l<ustıı,ır [,ıal<ıı"ı;rl,ıır ıltıı,.ı l<(ırlc }/tıtıı-ı şılşt t,lcrlcır, sizi l,ıiiı,iiI<ı,ııliclJİ,ıı l<cı,ıclisiııc l,ıcıızc:tıııiş."

l<ıll<trr

zi.ıııııı] gi)rcliııı seııi i(cırıal, cli kalcııı tı,ıt;rıı zcvcc ıııi tcı,cilı ctlivtırsı.ıır, cli <ıl<liır,ıı tı-ıtııı ıııı| I)ışarclaıı gızcl <ıktııırı,ık l<<ılırı,tlır, lırl<iıı lıcr crl<cl< cıiı,ıttc l,ıırıııııı lrırı,ıııı,ıcıl< "1-1clc [ıir

cvlcıı tlc

lıİr cş İstcr,"

r\zrı ()c-lıı\,ıı giriııcc stıstLü Ilcl,ıicc. Nlclıl,ı;rı,c içiııtlcıı, "lJclıicc A[ılaıııı t{ı-ıl,ı.ııı ı_İıı, üıııtı sır[ııtlrtaıı akşirıııır ınutfal(tlr r.ı_ıfka aç1\/or sılılAcak"' tliı,e üIc,ç'rc{i. Giiıı [ır.ıırtı sırticcc 1ıivtrır<ı ırır ıla tıt çırlar, ıı,ıistıfİı, ka[-ıııl cclcr vc ıırrl<ış işlcı:cli l}clıicc. Mtıttiık işlcrivlc pıck ıırırsı ı,tıktıı.

"I-{alikı tıfLntli sizc rcfhlıırt ctlcccl< l}clıicc I{aııııııc{bııtli," tlccli, gt:ri clr)ııcıı Az.ı".ı, "lıılıçctlc sizi lıcl<Iivtır."

I}chicc: çırrşıtliıırıııtıı-lırıı öııcc I(cııııl'c sıııısıkı saı,ılclı, "İşin rırst qİtsİıl l<arclcşİırı," tlccli, s()ılı,a ırl,arktır L-ıcklclrç11 N,lclrp-ıare 'ı,c cl(ıııcrcıI<, "l)clil<iıı-ılfilıı7ı saılıı ctıı:,ıııct ccliı,t)rltıl-ı., Mclıl,ıarc. Scır cıırdıııı ç<ıl< clıılrır tct1[,ıirlisiır. Aırriıır tlikkıtli cı[ııı,ı, c ıııi ciıılıııı," cli\ıc te nı[ıilı ctti.

"Ltitfcıı biıhçc kırlıısııııır stiı,qtistiilii içcrtlcıı

l0l

stiı:t,ltirıııcııiır,


lJclıicc Abla. İç:eri acclc girııreırıiz lazınr gclirsc kapı öııtiııc,lc lıcklcırıcyeliın, " cüve ri cırcla bı,ıl ıı ırclı-ı Mclr parc "I(apıruır içıini dışarı sıu,kıtaılıatı]) gclcır gcçcıı içeri dalar ü,cıksa. Aına öylc bir t),nrlaı,ııır ki, cleliktcl] paınlağıııı tızatırsırır lıcmcn yakalayabilirsiır. " .

Belıice vc Azra çıktıla"r.

"Bcninı içiıı )/aptıklarıiıı ırasıl ödcycccğiıni

Mclrpare ," dedi l(eı-ııa], "Siz afiyctte ve cnııriyctte olı,rıı,

L,ıilc:ı-ı-ıiy<ırı,ıııı,

ycriırdeıı.

"PckAli." Azra birırz

,

şırşl<ıır, l(cıı-ıaJ'c

c]öııclıl.

"O

lralc,lc, I(c-

ııral scn Lıeııiııric gel., ktittii-ılııııcye gcçeliııı. Cicçcıı av sipırriş cttiğim kitaçılar geldi. IJir tirııcsiıri sıı.ıra ı,crıııck istiy<ıı,cltınr. 'I'crcı,iıııc cclilnrc,vc cleğer lıtılı,ır mlrsLın cliyc fikrini trlacaktıııı." I(eııral k,alktı, Az,ra'nın çıcşiırdcıı çıktı. Mclrptrrc sırloı,ıcla \,ı1I7r7, l<a]c-lı. İfiştiği iskcıırlcclc., cilcriııi kı.ıcirğıırcla kar.ı.ışiı.ırnltış., diııclik otı-ırulıglju. Ytiztiııdc lriçbir ifhtlc ycıktıı. Gözyaşları içinc akılrolclrı, y[ilçgiı-ıc cloğırı. ,r;tr-6b

"Siziıı cıriır haııııı-ıltrrı bir ilcııı," clcdi Azra, I(cıırırl'lc ıırcrtlivcırleri çıkarlarkcn. "Ycırgcıı 1,ıck ııazcııiıı, cl<_ıkı,ııısırıı kıı'ılırcak, Melrpaı,e clc taırı tersiııe, clcırrir lcblebi gibi bir kız. I}irırz dı l,rırgrıır galiba bcyiınizc! " "Ne ı-ııı-iırascbet. 1]ırıra lrıstalığııı,ı sır,.rsıırcia <-ı L-ıaktı. Pck ihtiııam etti. Şiırrdi de bcıri bebcği zaırııccliy<ır, [,ıarşıı,ııtr bir şc1, gclnıesiır d},. lıiıııal,esi altıııtlır tLitıırak İstİyor, İlaçlarııııı a]ıııırı,ı tı tlutınayayım., üştitınc,veı,i ııı cliyc gtıl gc gitıi pcşi ınrlc " .

L02

Azra."

"Aııla ıklııı tııııtlır, öylc clcğil ııri| l}ı.ı zirvallı kızcırğızlıl ıişık <>ldıığuırıı görccck kaclı, ıklııı r,ar, Allah'ı şı,iktiı,."

stltlı1

"L)iı,clinr ki öylc, ııc \,"rpa[,ıiliriıır l<i|"

"Üırıit vcrıııczsiır. I(cırcli scviycsiııtle biriylc cr'lcıııııcsiııc

<ı baııir vcter," dccli Mcl-ıL)arc.

Azra, Bclrice'yi gcçircliktcn soııfa gcri gcldi. "Nitıtfhğa gcçnıck istcr ınisiıriz Mcl-ılıararıım|" diye soı,du vltılllışak bir scslc. "Nazik lQlfa vufka açıvordı.ı, bclki siz dc görnrck istcrsiıriz." "Bcıl vrıfkır açına\4 biliyç111111 cfbırdiııı," clccli Mchpıırrc. Hiç kınrılclaıııaclı

"L{ırstalıııır clokt«ırl,.ırıııa, hcınşirclcı,iır clc 1ıastalırıır;r ilşık iıiırıaları ıl"t Lı t,.ıt lı ııtİ iscı-lir. " "IJcıriııı ırcviırrc işık cılirt:,ıi<| I}cıı ı,an sakııt L,ıir crkcğiıır aıtık

silc \,tıratır,, lıavatıııı saııa lrcba ctıııcsiııc cırgcl ollürslııı." "Scıı lıcpı ayrıı tıkalı kızsııı, L-ıili,ırçş ıı-ııısLtt] Az,ra. Ali

ı'e-

llza'yı

clır

ktiçlicLil( boiı1111l1 icİarc ctıncyc kalkıırdıır. Saı'ıır ciıııciıırc c'lcrtlik."

"söı,lccliklcriırı işiırc gclıııccli galibı.'l

"N'lclrparc'ıriır nruffhğa gitıııcvcrck sılııa kırşı l<cıl'ıırı.rsıııır içerlccliır, clcğil ııri) l}cıı siltlı]t izırlr e tlcyiın, oııLı[ı cvinıiztlcki ırıcr,kii lıizıııctçilik İlcgiü.lir. Sıraı,lılıırıIıı]'ın tıza]<taıı ılirır[ıısı rılı.ı1,111,. İ-Icr irileııiı-ı çcşitli ırcclcırlcrlc ı,<>kstıl kalıııış 1.:rtlçıri vırrdır. Mclıl,ıırrc clc i.ştc ci,,,lc tılilrsiz bir ciar,ı tortıntı iırıiş, [ır,ılc g()niillı,i crl;ırirk [ıirç<ıl< lrizıııctc k<ışri\,<ır iıırıı sırf kcııcli istccliği içiıı. Yoksiı. Sırr,"ı,ı,lıl,ıı,ıırıııı otıa ç<>ktırıı ıırtiırasip bir kiitip a!|iırlaıııtş <ıl uırtltı " "Ncclcıı bir kitiplc cvlcırcccğiııc göııtillüi olarırk lıizııretc koştı.ığtıntı clıiştiırıırcciiır ırri lıiç| " " l)iişii ıı ırrccliırı. " "Siz crkcklcr biit,lcsiııizclir iştc! İstcıırct{iğiıiiz şc1,1c,ri görnıczclcır gclirsiıriz. I}cır saııa s(ır,lc.rıcl,ilır <ı hiiltlc, kız scıri istiyor. ()ııı.ıır kitiLıi scrısiıı. " "(,) scıriıı tcı,ccciilrı,iır. tjksİk çıarı,ıraklı, lrastıılıklı, },arıİrr ['ıİr ircliııııı, ıistclik bir t{c lriikı.iı-ırcttt:n sıkiaıııırak zoı,tıırdır kalan [ıiriııi r,cıksı-ıl ıkrıil-ıı l<,ızı lıilc istcıııcz." "S;uıı,,t iltifiıt cclcl,iıı-ı c{it,c cliııclcıı gclcı,ıi yapıvorsLIıı ııntr ctıııcycccğiııı. Şiıı,ıtli söı,lc lıakerlıııı l(cırrıl., [ı<>ı-ı-ıl,ıirlııua olııı ilc i[giii ııc [ıilil,cırsı_ııı| Mclrçıiuc'ııiıı tİc o gtiır <ıı"ı.rlırı:tlir gczİıriytır cıl.

ı])tısı) tltığriısı.ı 1,ıcli cırtcresıııı."

l03


"1,I ır]ırsı

llcşil<tırş'tıt ()tLıı-Lı\/or. Oıı ıı g()ı,ı ııcı,c gitıııiş tı giiıı . "

" lJııl< scıı

!"

"I}ıı işlcrc tıc ltatlır tıtılırştığıııı tıilıııck istiı,«ıı,ı,ıııı. Scııi kııçırllli'ıtı1 İçİıı [-ıaııa sığıııtlığıııır ui)rc, bırı,ıır itiıııırt,lııı tılıııaılı. N4ılıııııı,ıtıttıızı [ıaı,laşınıktı fiıvcltı \,aı,." " [-I ;rl<l ısıır, i(ıral<«ıl atll ı tcşki lılttırıı lıı[,ıcri ıı v..1ı, ıııı | " "İttihıtçılırııı tcşliilırı, tleğil ıııii" "[ısl<itlcır İttilııtçılıırıı,ı tcşl<ilıtıı,tlı ı-ııııı şiıı,ıt,li, l\ııırt,lııltı'tlı \1i"ıt;lı,tı ltıırt:rrıııak içiıı gclişıı-ıcktc «ılıııı fiııı|iı,ctlc 1,ı,ıl<ıııclııır ırlal<alı. ()rıclıı ı't'ızifcli [,ıızı l<işilcrin;ıcllıı,ı İııüıiliz,lcı,iı,ı cliııc $cı.-ıııiş. Ifuti tJclil \'()l( anıi,t şiilılıclcııı,ııiş[cr, I]tı r,ıizticıı ür()zdıitı r,crıııcl<, içiır [rtııırl,ııılııılılır ırııııı lriç[:ıir clıcı,ırı,ıriı,cti ı,«ıl<. Iiaşl<ır ııtlı csc tı,ışıııtlı tcşliilırt." "Scııiıı tcşl<ilıttıl<i r,,.ızifcır ııctiir|" "llcı'ı lıısrır tılclıığııııı iç:iıı ııc r,ızıl< ki k;lfi t{cı,eccrlc tjıı,tlıılı «ılıırrı\ırrııııı. l]r,clc [ıazı ı,irzılaı,ı l<ı,ılc.ıı,ıc ırlıırırl<, qizli c,,,rıklııı.ı tcrctİ ııı c ctİ c rck 1.ırrtl ıır cı rl ııı ıı\,ir çııl şıı,<rı,rı nı " "l}cıı lııısta cicğiliııı, iıtilıtıt içiı,ı l-ıcııi ktıllıııral,ıilirsiıı,.." "Scııi ['ıcır ;rslı [..rıllııııı,ııuıı i.lıııa] cğcı, istir.()ı,s,.lıı s;ltıi.ı iı,ti[ııt krırtrlıilcct:ğiıı [ıiı: isiııı \,c ııtlrcs ı,crclıiliıinı. Nltirircıııt crlcrsiıı., g()riişı.iı,siiır. " Azrır ),cı'iııclc:ır firlırciı, ı,ırzılııu,ıcııiır g()ziiırtlc:ıı [ıiı, lıcı,az ki$t vtı l<trlcııı çıI<erclı, kılcırıi ıııı,ircıI<l<cl,ı lr<ılikasıııtı [,ııtınl,ı scırtlı_ı: "Si)\,lc, \,ilzt\,()rtı ıll. " I(cıııal isırıi ı'c aıtircsi vcrcliktcıı s()tlriı, "() şırhsır [ıcııiııı ııt,lıı,ııı vcrirsitı," clcdi., "ıırtıl< tcşkilatıı ııc gi[ıi bir fiıı,dıııııır ciı>l<ııııtıcırğıırtı tıı'ıl:.rr l<ırrar vcıİrlcı:. Aclı rrc i,ıclı,csi czt-ıcrlc, solır;.l clı k;iğıclı ii,i ÇıtrrÇalır, lrııttı.r yıık..." Lıılİnı [ıitircıııc:cli I(cı,ıııl. [ıir iıı1 cltıı,tlrı, s()ı]riı tclaşlı, "])iıılc: Azı,ı.,. l}ak, çıııuırık çıılı\ı«)r," clctti. İ{Cl' İliİsİ Lıirtİcıı ü,crlçriııclcıı firlıır,ılı ıııcrtliycııc l<<ıştı,ılıır. 1\z_ t,lı, krışırkcır I<iğıdı katlırl,ıl-ı g(ığsiiııc s<ıl<ttı. A,,Iclıpııı,c ç<>ktıuı t

ı

t

()4

I(cııııl çıı,şııti l<ıılıtı, "()ıbtık cıl ı\lclılrırc," tictli. i)ııtlc. r>ııl;rr ıu,klrtlı l<cışırrırl« [ıir I<ıt tl.rlrı iırtlilı:r, l<ilcriıı r'ııııııdırki l<ıilıı.lııı ıırltir lııılıçcl,ç çıkıl», tlrır,ar clilriııc siııcrck il<i 1ıiikltiııı, hız,lı lrızlı ilerlctlilcr. "(icçit l-ıııı,ırlaı,,.lırvLlı," dcdi I(çııııl. Üçıi [-ıircjeır clıır,i-ırcl;r [ıir Vırrık ırrırcİılı'ır. (icçicli Azra lııılciıı, tizcriııttcl<i <ıtIırrı, ç:ırlı çıı})ıyı ırccleYlc: tcıııizlcclilçr, ı.lclrlizc ırçılaır t]ırr ırrırlıktaıı girnıcclcır ()ırcc, l(cı)]ııl, "Scı1 lıcırıcıı c\/c tl()ıı Azı,ıı," clctli. "1]cıri ırıcı,ali t:tıı}c\/iıı. Asil siz çcık clikkıtli olıııı. l)ırtlıı ]i;rlırs,.,tı,ıız yi ı ıe [ıı"ı ı,ı\,ır cl()ı-ıtiıı. " "t\llıh scı,ıc]cıı r;ızı (rlsLıı]." i(cıııı-ıl iı,ıcc varıktıır tlclrliz(, ),aı,ı r,ııır girtli. "I{ırytli i,lchlıırc, sırıı scırclc. Gir içcri c{c, bcıı cslıi haliııc gctiı,ci,i ııı bLıı,ıü\,ı," clccli .&r;ı. lVlclıi'ıırre tlc vılıı }/aıı gircii 1,ırıüı1,, I(cırrııl'c cliııi uzattı. l(cııııl l..ııraıılığtr c{<ığı,ıı çckti kızı. I}ir siiı,c iki bilkliiır,ı r,iiı,tic{iilcr. \'iizlcriııc c)rı,iıııcck ı,ığlırı tııkılıt«ırclıı. l}ir-il.i )/;ıı,ilsiı tıçtıştLt bırşiıırıııı ıı iizcri ı,ıtlcı,ı. "Az kırlclı," tlctli I(cırıırl, "[ıirırztlırır ötcki tıcı tılırşıcığız." livtırc,ltı.

Az-ı'ır

"Azı,il, ııc öğı,cıııırcl< istivcırslıı-,ıi"

ı

çıı,şetiııı giı,ıııiş, clintlc I(cıırırl'c gi),c,liretcıği çıırşıf)ı tışlılita tlilii-

.

Azrıı, çı-ıIı çıı'lııı,ı clar gcçitiıı ığzıır;r cskisi gi[>i vc,rlc,stiı,il-ı cvc: tltığrıı k<ıştıı. Zcıırİıı kıltıır ırı,ka kı,ılıısıırtlaır giı,ip, ııcfcıs ırcfisc ıııcrclivcıılcri çıkıırl<cır, 1ıcırccrctlcıı öıı [,ıılıçctlc., }/ııl,ıaı-ıcı ıiııittırıır;ılı zııt,ıİtİıı \,ı,ııııııcla clı.ıı,ıır lltıııı'ır lııf ırıılıtııı..ıvı1 çı.rlışııı ıışırğı gördii. (]ırır-ıı ırçıl,ı scslcııtlİ "Nc ı,ılr| Nc «ılı,ıyc>r orırtlıi Nc isrivorltrı,ırrış|" " [-l ;ı ıı ı ıı ıc fL ırcl i, ılrı ıı ıı \,ıı r c,\,l c rcl c. " "l)ırlııı ııclcr! Pırşır k«ııı;rklı.rıırı clı ıııı ılıllı111|.,, ıı[ırıııııııclıı,ı|" "Pıısıı ıı)ılsi.ı tirk ctı-ıriı,<>r. lJı.iriiır cvlc,r aırıırıızıık bı.ıuiiıı," tliyc scslcı-ıcji llı.ıııı tcrciinraır. "ÜZcriınc tıir şcv gil,cl,iııı, gcliı,ortıırı. lJcır lioırtışLırltıı) ()ıı_ :

ı

. .

lı,lı."

t05


lı-iztıın. Bcn ıııılatti oc isti\ıorlırr," "Scı1 dırlr;r dcrğrı_ı c{tiriist Ti.irkçc koırı-ışaıırı).,orslıtı, ırcrctlc

"Siziır k<ıırtışına

ü,<ık

k:rlınış İııgilizcc konı_ışercaksııı! [Jcklcsiıılcı:, gcliı,ortını. Scııiır li salılııı.1 itiıııac{ın,ı \,<ılr bcııiırr. I(az'ı köz aı,ılarsııf scı,ı.'"

içiıı kcııcli kcı,ıclis«ılııIdaırbcklcc]i, Lıir siirc gcıisinclc ııc: gi.iliiııısccii, 1,ıcııcereıriı-ı c,lı, saçlarıırı diizcltti cllcıiylc. Soııra az öırcc koşarıık çıktığı ııfcri,liveır]cri ırğır ağır iııcli, bıışı vc slrn clinıclil<,, giığsıi ilcrclc, ktrlııi'a

Rııılı'ıı ktiçlik

cl<ığı-tı r,ii ı-ıic,lıi,

cllişi.irmc fiı,satıııı val<alaclığı

balıçcvc

çıl<tı.

6i.\l4b I(cıırııl'lc Mclrlıare, clar vc Lıztııı bir rıınğı ııı'ıclırı.ııı gcçidiıı içiııclc tızlıtlcıl bir stirc bckledilcı,. Soırrir pcş pcşc clışaıı çıkıçı ctrıfi k<ı[ıçırn cttilcır" Az,ra'ı,ıııı taritıııc görc, Aksöğiit S<>kığı'ıacİı-ı olınalılıı gcrciıi,vorcltı. Sokak scssiztü. Evlcriıı çcığtıı-ıtııı pat]ctırliı,rı r,c pcıdclcri ktrpalıl,clı. Görünıncz lrir cliişıı,ı,ııa karşı pıtıstıya vatılrış gitıi cltır;,ın scssiz vc tcırlrır sokaktaı lıiç koıııışııratlaır lrızlı adıı,ırltırlıı \,.Lirudiilcr. Caciclevc vald;rşıı{arkcır gtirtiltıilcr bırşlatlı. Silalı seslcri, bığırırriılar, çığlıklar, kırılırıı ciınıla,trıı-ı şangııtıları, sircnlcr, cllldıiklcr... Sanki aı-ıacadtlcdc kı\,aıııet l<crl,ınıaktal,clı. Şaşkııı şaşkııı Lıirbi rlcri ııc, bııktılıu

"Siz

1,ıtı].,"

btıratla. Mclıparc. clccli clı.ıı-ı-ıı-ı

.

Bcıı sokağııı

başıı-ıa kaclar

gidip

baka-

"Oln,ııız. Sçır brıracla bckle, bcır gi dipı L-ıakı,rlnıır." " Rt,\,iııı ı,aktılaııırsanız sizi ıııalrptısa atarlır. Hıll,ıı,ıki biııra bir şey vapaıııazlar. Sorgrıı,a çekip salzu{ar. Bcır gidel,iı1)." Çarcsiz kabııl ctti l(eınal. "Bir tclılike sezcrscniz siz }ıiıre o gizli geçiclc giriı-ı. Bcıı sizi orııtla bı-ıltrrı-ıiır," dcc,li Mchptrrc.

l(ız lıızlı adınılaria

sokağıı-ı caclclcvc kar,,ıışttığrı \ıöııc: cl<ığrı.ı y.ıinirkcır, I(eıııal cltıı,ann cübinc çönıclcırip lıcklccli. Başı <rıırı,ız-

l06

larııra göııriik., gözİcri 1,crdc, (i1,1ç.. otLırlıp tlı_ınırkcır birılcır bir [lczgİıılİk çi)ltrii i,ıircğiı-ıc. Hcııı lıırsız gibi saklaırırrtrlr ı,;rşııııı.,ıktiııl, ht:ııı c.İc l-ıİç L,ıİtıııcırcıı lrastılıkliınırclirır fbnı iıaltic tısx!,ıı]"}ıştl, Hiıstı,ılıklarıırciiıır tl<ılayı, ııriicadclcci ;rrkaclaşlirnıllıı },ıu)ılıdı \Icr iılaıır"ıı1,9çç[11. Hiçbir iş. y;-ır;ııııı\rorcltı. Virtaııııra lıiirrivct gcisiır tlil,c vcrcliği oırcır çtrLıırtlan soııre) işgıl ıltıırclaki İsttrırbııl'tl;r },,f,şaır-ıırk zaı,Lırcti İsc lıcr şcyc,lcır clarlıa kalırcdiciytli. E,ır btlvtik iiic,.rli <ıliıır lriiı:river tıkriırttcıı çoktarır vazgcçıııişti. Pııı-lişalı istiL-ıciıtı-

ıııı Lıilc rızıVtlı artık, ),etcr ki şıı cltişıııtuı askerlcıi cc:lıeırırcııı <ıiı,ıp qitsinlercii ttıl-ıraklarıııtlaır. E,ğcr i<alıcıvsalar, l«cşkc öicl,cli. l}ıı clıişı.iırccsiırc iıruıııııık istedi aına lıir kıiçiik şiiplıc vartlı )ıiircğiııctc... Olıinı istcğiııc karşı bir cılız itiraz, bir ırıtıkavcıııct. (]ok cicriııclcır bir scs, "Siıkıiı ölıııc, clalra ölnıc," clcr gibiycii. IJuırcı kırrirııısarlığıır., çarcsi4Jiğiır içiııcie, liııı<>ır çiçcği k<ıkaıı lıir katlııııı-ı lrırl,ali, lıir ririinıccğiıı ağzıırciırn çıkiıır o bclli Lıclirsiz şcftııf ağ kıc'lar iı'ıcc Lıir içılildc bığlıycır ıırtıvclı.ı crırtr ı,,oksır, ııiccciir k<ıpıııak istccliği l-ıaıvatıı| Gcııç bir kızıır ıri,ıriır lıcclcni, sct{cfi aırdıı,aır cltıri,ı, cstılcr tcııi, gı"il nrcıııclçri, irğzı 1"iircğiııc -saclccc viircğiıre ırri- clı.ıclaklarıntr, kollırııra, kasıkl;rrına, lıcr )/anıtlıl) tı-iıır l,ıi_icrclcriırc krpıkızıl Lıir kor gibi cltişi.iı,or, kaırıııı atcşlivor, ak]ıııı lıirşıırc];rıı ehvor., şclır,cttcır çılclıı,tı)lordıı oırı_ı. Yatirğıırclaıı çıkıp,ı gittik-

tctr soırrı1, clcı,iıı ııl,kıılırrıırdıı bilc kokustı tiitiivorclıı tıı.ırııı_ıııclı"ı Nlchpırrc'ııiır. lJir zirıııirıılar ıualaı,ıırtia scılrt,ıct cclcrlcrkcıı, vcrcııı illctiııiır crkcklcriır şclrvctiıri u,rırclığıııı sövlcıııişti A{alrir, Vcrcııı tıldrığııırir biraz ciı L-ıu rrtizdcır iırirırırraktı)ı{r. Gcııcccil<, Vatırk o\ııı,ıl-ıırcltıır Lıı,ı kırclirr lrabcrsiz, dtını sıı gibi tcırriz vc sal Lıir lo-

kaciı, Lıiiı,,ıik [ıir iştalrla, [-ıcr aıı istecliğiırc görc, r,crcırrtii kcsiıı. ()ırcclcri lıarstalığı kıza Lıı-ılaştırıııe cırdişcsi içiırdc, kcırcliıri kcıııtrol ctırlcyc çalışırkcn, ı.rıtık <ıırı c{iı bcış vcrırıişti. Utaııç vcrici bir ı,,ı.ırclı.ıır-ıclı-rı,ırrazlıkla, ıı,ıı,iıırkiiır oltıır lrcr dtıı-rııııcl,ı,, lıırpıa[lrlrxç.1o, piıriılıvırık., talil-ısiz yi,tşılıılıtrın iırtikaırrıı-ıı ılır-ıirk istcrccsiııc salıipı oltıyorcltı Nlcl"ıpıre'yc. Yirkıı,ıclıı ııasıls;r ölccckti. Az kı,ıltuı öırıı,iiııi.ııı 1,cgı.iırc kcyflpi gcırrlcl,çllıiyordtı iştc! Sıı,tıırı tlaLıı.ı

L07


Yıldığı tlııı'ıı'tlıı'ı rrıtrıtıct kaplıüıırı firrli ctliı,,ıcc, (iııc tlrığrıı l<ılı,liılrlı, cclılcı'iııtlc talııl<a.sıırı aı,ı,ı,,lı, [-ıı-ılıııııtlı. l)rılit<ır tiittitıiiılii llzılltığıııtlıılr bcri Mclıp;rı'c \.,c Sırrırvlılrıurıııı sigıı,;rlırıırı ırşırtp sıll<lıı'«ıı'lıı'rJı. [)r>ğı'ıılt{ıı r'c biı,tlcıı stıkağıır [ıışıııtlıı [ıclircıı ırskcr-

]cı,i ui),,t{ii. (Jiiıııcldiği ı,cı,clcıı l<ıll<rı, gcri cli)ııt|ii, rıııcc lıız)ı lııı,lı ı'iiriitliiı s()ııı'ı1 k<ışırıııra [rıışlııtlı. Aı,]<ıısıııdıı 1,ı<ısta!larıı,ıııı çıl<art'İıüı ral'ı r;l1ılırı r'c "l)tJR!" tliı,c lıığıı,ııı scslcı,i tlı.ıı,ı.ıı,rırtlıı. Giz-

li gcÇidiıı l-ııılııııdtığtı ııtrktıtli,ı diişı,ııii.ş git-ıi ı,crc ç(ıl<tti vc ı,ır,ışÇı iÇcı'i stiziiltiii. }'ıı,ığııı ıı.ğzııı:,1 ııcclcı,le birl<ıç iri tış t«ıl,ılırıılı iist üistc l<«ıı'tltı. lşıl<sız tlclılizclc ilcılcı,ilı \tı,c çi)](tii. l)ışırı,ıclı l<<ışıışırır ı"ı(lxüı]liırııı scslcriı,ıi cltır,ıLıilivtırtlı.ı.

Rı-ıııı ıl<sıınlı 1,ıiı.i. "Ştı aŞılıtı\'ılı cvc girıııiş «ıln,ı;-ılı," cliı,<ırtiıı [,ıir lrıışl<asııııı. "1,L:r 1,1_ ıılıl,ı içiııc girıııctli r,ı. I}ı-ı cvt,lc \«ıl<sa ötcl<iııtictliı-," "Arl<ı,ı [rılıçclcı,tlcııı atlııııııı,al< kırçı,ıııştıı,," S<ıı-ıı,ıı l,ıir

tliırırt{ıı cİiğc:ı-i.

cıı-ıir tlrı\,clrı: "I}tı stıkığı sırnıı! F,r,lcı,i

'

i,ıı.;.1\,ıı,ı."

Ç<)ıııcltiiği vcı,tic. tızi,lıııp yilttı vcrc). Şiıııdi ıkıl ctiil,ı ,u,ırııüııı ıığzıırtlıı'ı iÇcri tııl<salırr lrilc, vcrtlc yataı-l<cıı ()tıtı üri)rçıııczlcrtli. l}iı' stirc [-ı()ı'Iccc l<alıı,ıılıı.,clı. Iıı,ct, l,crclc ı,ııtaı,licıı ıi.ştiı,cccl<ti, ),c_ ı-ıidc:ı,ı ııtc.şlcııccckti. Şiı ırııtlır \/ct-cıllsc uc[ıcri1-, gidcrdi, tlcğilsc, kcsiıı \/crctı) olurclrı. Aırıır tliişıııııı cliııc cltişıııcktcır iı,ii,tli vcrcııltlcıı i)lıı'ıcl<. llattı l'ıcr i|<isiııclcıı clc ıili [,ıir i)liiııı r,;ırcJı. [jr.iııc \Iırıl('al( l<ıtlırı'.şıltısı «ıltıı,sıı, clctlctJcıı l<ırlıırır tı[,ı;ıııcır\,ı [ıiifi.ı"ıiı"ı il<iııci Çckıııcccsiııclcır çıl<ırrıcak, kıırştııı stiı,iilı kıfhsıııı sıkıcııkrı cı'l<cliÇc iilıııck içiıı r.ç cll:ıcttc A,Iclılıırc'\,lc s<,ııı [,ıir kcz sı..r,iştiktct]

liıı

[ıiçiıı,ı tızııı-ııırııliır, silıcrlcı,clc tllişıııııııclıı-ı sıklırırırıırli iÇiıı vıılııiırtİı. Askcrlcr ı,iiztil<or,ı.ıır rıi.rttı1,1ırı ı,eı,lcı,rİcıı tırı.rclı.r [ıiı' kırfİılırı,ıııı çıl(:,ıfır, ;,rtçş cdcrlcrtİi. t,,ğcr <ı kısırçıl< ıııtlıı r'ı.ıı'tılırıirc{ılıı'sı, [ıir siirc clırlıı \,iizlı<rr,ı-ıır l<:,rlır, s()ııriı tcl<rar ct<ığrtıiı,ıl'ı i'cıritlcıl ıltcş ctlcrlcı:ıli. LIiç olııııızse clcığırılırbileı:cklcri [ıir ıı'ıcsiıfc tıltırtliı lıiışlırı,ıı,ııır iizcı,iııtle. I(cııı:ıl şı-ı ;iırtlır cl«ığrı,ılıcık tılsır, gcÇitliıı t.ı\/ıııı tırşlıı,ıııı lıaşıııı r,ı.ır,ıcıılıtı. iiircicıı bııııalclı. ()tıcııklıcı1 ()ıl'.t

ı)lı.

lıiç c,lc ırIçık ı,c,,_lır qclı,ııcycı,ı gcç-İt, ştı.ıİr.l,r <ıırt]ıı talıtltl l*.t>l'ııllı,ıŞ lıissi ı,ırııtı\.()r] ı,üiı,cğİ sıl<.ışıı,rırclı.ı. ljİr aır cı,ı,cl çıliıııak İstİı't;rtİıl t,ııırtıtlırıı 11ı,ııi,l zıııı]aıı tlıırırrtıştıı saııltİ. Vıliİt gcÇlırİvtılrlıı. Sığı stılı l<cışı.ışturılı} fiıı,c]criı-ı clışıırcla lıiçlıir şcviıı l<ııırılttırıııırt{ığı L'ıtı t{ıriı,cık ıııekıiırclır, ccııclcrcvc sıkışıırışlık cirıı'gtısı.ıırcliııl kıırtıılıılık içiıı Lıcll<i tlc cıı iyisi, lıazır tızıı-ııı,ıışkcır ı,ıl'ı.ııı-ıal<tı. LJ\'ı.ıılrilk! U\,ııııı;,rli! Llırtııırıl< sİiırsıızır

lcbck giL,ıi

s;,ır,rı.ılırı,ııl<

Uçtış;rıı Lıir kır

kıtlır!

riizgİnı,ı öırtiı,ıtlc, ı,ctli kat göğıi

ııŞır'ıırk,..

t:lı]csi tılırrirk... I(ırr <ılıırık... l}cı'az ı'c st>ııstız ol-

ırrirk. .. Soırsıızltıl< <ılıııırli!

s(u]1,11.

LIzcı'iııt'lcki 1:irrşıfi sı\,ır,ı,,1l, c,lcrt<ılı t:tlip gi)ğsiiııiiıı ırltıııı tı-

I<ıŞtırl'ı-ıır'ı ııl<ıl ctti, t<ıpı,ağıır rtıtı-ılıct_iııt,lcır ciğcrlcı,iııi l<tırıııırırli iÇiıı. liışıı)tt} ıız ilcrisintlcıı [ıir f.]ırc gcçti gitti. lJrı ıııcı,siıı,ıclc liırrıııciılıır lıclrtiz ı'cıı'[iztiırc ç:ıl<ıııırıııış cıldııl<lıırı içiıı şanslıı,tlı. FIiç <ıllıııızsıı iizcrİııclc [,ıörtı.i[-ıöccl< clrılışır-ııı,rırdtı. Ijtı:ırfiııtl;r ciı-it ırtaı,ı firı,clcri g()rıı-ıcıırcI< içiı,ı g<)zlt:riıri \,ı.ııı,ıtlıı. [,ıir şc!ılcr cltiştiı-ıl"ılcYc Çılıstı. Aklıırıı lıcpı kötil şcvlcr gcliı,<ırcİrı. İııs,rıı ı,rrtağıırtlıiı,ı

[ıaŞkı ı'cı't'lc lıt)vlc ü,iiztil<rıüıııı ı.ızaırclı ı,ııı\,clı, lıııı,ırlı «ılıııazt,lı srı-

t08

S<ıırstızır l<ıtlirr. i]cyırz ['ıir kC-

l09


r;rırLz orün,ı fö!i.-.b

LJttıııraıırer,,ı

ccrclıilıırck

[ıe

l<;ıfh

nıtıılaktı., dircıııııckti bcvaz

öii"iı-ııc.

kırşı ko\ııı"\,ı. Nc ttılıaf, bc.",;ız gclinc dircırııişti clc, Mclıparc'ü,c clircııcırıcınişti I(cın;ıl. Oitiıırc ı-ııcvtlirı-ı crkı,ıırraır bcccrcı,ı atlaııı, şclrvctc ()<ık ıız iırsırtı tıaşııralıilıııişti

ı,cııi k clıişı-ıı iiştii. l)a

a ıırı zcırci ı.ı

şc

[

ır,ctc

c{i

rc

ı-ı

ı,ııc k|

()lı,iıııc ırrcvc{ırır cıl«ı-ııııııl<, lıalr;l1n ersılı-ıraktr, Allalı'ııı ı,e rciiği cırıaııcti Azrail'deıı sııl<ıııırıı,ı]<tı. llir ııc{cs dal,ıa alıL,ıilnrckti, c-iğcri lıaı,avla [,ıir kcz clal-ı:r cl<>lclıırı-ıl,ı b< şaltabilııckti. Bir kcz dalıa atıııısıırc]ı l<allriıı, k,.rı,ııır c[ıııır;rıdır Lıir scfbr da]ı,"r dolaırıırasıl,clı, L-ıir ırır, L,ıir seırirıc, lıir salisc dalrar ycıyi.iztiı,ıı.]c kırlı,ıraktı, <ıııct,ı ı,ıcıva, ıstırtıba, çılgııra çcı,ircı,ı soğtıüır rırğıııcıı. T'ııl^ıırf l,ıir

iırırttı (iltiıııc ciireırıııck, Nasıl cıldtığı-ıırıı anlatır-ıaı,ıı

bir gccc

Nlcİrpaı,c'l,c. Sabılıları kat{ar çırl,ııııclığı., kALıtıslarlı ııvaırclığı gccclcriır biriı-ıclcrr]ilcr. Daldıktaır [rirkrrç sıTat

çalışnıı,stı

Soılra lravkı rtrr;rk tı\ıılıılnıştı

.

"()ıt bcıri, tiştir«ırtıııı. Ört [,ıcııi. Ört bcni. Üştivcınıııı." Üzcıiııc \r<ırgaırlırr, battaıriyclcr yğıyordu |<ız. "Yariılıırıııız ı]lt

O)ı -il

Sarıktıınış,tıı, As_ \,ı.ını.ık, ölınc,vc yırtınak dcırıckti yaıı v,,11ıtl [iz-criırc Lcrlcri,, bö.vlc viiztikovııır l<ırı,ııı [ıirbirlcriıli cltirti-iklcdil<tızaırclıkl,.rnııcla, .,y*,,rn,,,.k içiı-ı stircl<li l(cıntrl, |(ar altıııcitı lcri, lafir tutnıklan giiıılcri, gccclcri lratrlac{ı cn tath, cıı kcl,ifli öltiıntir,_ uvkı,ıva cltrlnılık, c{iiırı,;ıırln clr gi_izel, l(cırdiııi ı,ı\,krıv,r çalıtılr bı_ clti. Acısı z, sızısızclı. Sessiz scc"lasızclı. gc:lir, iııcitınccleıı irlırclı raktrıra., [-ıcvız [,ıir kccli giLıi, \,ı.ıı,ııtışiıcıl< gil,ıııiş, clı,ır,ağıııı caııı. Uı,ktıı,a clircııcııiıı karşısıııa ise gcliııliğiııi öltiıı-ı' l'ıcırıbcYaz t,ıeliriı:di takırıış, cliinvı gi.izcli tıir kız Stırctindc gözlcı,i_ li;ıra ıı,ıtllrtcşcı,ı-ı F]l cclcrcji , gtjz kırpaı,clı, dı.ır,ağıııı ari,ılır ilrcliririr, clolgrıır ıri, ctcğiııi k,ı1.1ırır., c]iri L_ıtrcaklanıı; ),,.lkısıırı kcışarlarclı gcırıııe ıııclcriıri gtıstcrirtti, I(ırşı k<ıl,x11,,n,, şcl,ır,etlc ccci k ceı-ı ır L,ıı-r [,ıcı,,"rz geli ıriıı lıııllaırıra, l

ll0

,.1cıy()r, parrıııırl<l,.rnıllZ

er)ır-,k1,,,nr,,rr,.

içireıriıır. "

ırrı sızlıı,rır L,ıeı,inr., ııZt,ıt]ı1 baıııı, ova\4ıı1 (larırıııız )/Ltııı),oı,sıı Meılrir l}e),'i,, vcrcliği claııılaclaıı

"Yarlı,lıırıııı dcğil N{clılıare, r..tirc:ğiırr sızlı1,91. Aııliryaınııror) tıc ı,ı.ızı k ki . Çii ııkii bilıııiı,«ırstı ır. f"asar"ırı r edcıııiyorsı.ı n. " "Aıılirtııı <ı lrılclc. Bcıı clc siziıılc lıirliktc acı çckcviıı-ı. lJcviııı,, aıılatııı ki içiııizcieır çıI<sııı rı lıatıralar., tıcniırı <ılsııırlar. l}cıı riztilcviııı. Bcıı tişıilıc!,iın." "Nc kırtlıu, aı-ıllltseııı' r,rircğİı-ııdcl<İ Varavı görcıırczsİıı, İsrraııııı,ıı ııııl;ı},;ulıı,tzsııı. Ark;ıc,lışlırrınllıl dcıııarırk <ılcltlşl, aç l<tıı"tlara vc E,rıncııi çctclcrc lreırı cıIt]ıığı.ı <ı sefbr«lcır L,ıcri, t,ıcııi tıcıtaıı tıaırıbır.şl<e [-ıir şcvclir l4clıpirrc. Vırttrıı içiır doı-ıtrı,ı-lık, vatan içiıı ölcydik gırın \ıcıııcvcccktiııı. Rizlcı, o kı.ırlı dağlaı,ır ııiç:iıı tırııırrııdık, bilir ıııisiııi Rı,ıslırl;ı sar,lr.şaıı Alıııaıılırı,ıır lratırı içiır. lks krırı,,ctstı

ı1

tl1

lii

i


leriııi 1ıcşiıııizc ciiirsiircliııı clc., ,,\lıırıı,ı ıskcrlt:ri ı,;,ıli;.rtlı,ı.sıır cliı,e , [ıir Şııl< cc:lılıcsi i.lçıl}ilsı içiıı [,ıı.sl<ı r,,ıl,ıılclı ()sıııırıı]ı'\,ır. lııır,cr tlclisi stirclti bjzlcri [,ıcvız cclıcııırtııııtı, ticılisııı [ıiı-ı gcılç ı.ıctı-uııı, üı()ztiıııi kırpııııtlaıı stirc{ii clıiğlıra. Aı,ıi-ı ç()llc:riııclc:ıı gclt:ıı[cr iizcı,lcriırclc iııçccik l<ı,ııır;rştııı tiııiliırıııılıırl;ı, bizlcr ,.ri,ırğıırrıztlıı k()sclc i,ı<,ıstıllırlır, karııı rizcriı-ıt{c gtiıılcrcc ı,tiı,iit]iik. lltizgİı,t{ı 1rıız-t,lırıı kelıl-ılirrıı tl()ırırıiiş kıpı"ıtlırrıı)ılzıı) içiııtlc, k<>llıı:ııırız-ı liıl,ıırtiırı ırıırı),rıı,c,ltılı. l}rız tı[,ıı.ıtlaı,tı l<tıırıı,ıtış ui[ıiı,dil<. lıltlivt:ı,ılcı:iı-ı iç,iırtlc 1,ıır-

iiııcc

rlıılıı

lıissizlcşip tl<ıııt,lıı. [)()ı,tişcıııcclcıı, [,ıir kurşıııı;rtırıı,ıı"ıclıııı tcl<cr tcl<cr ıı,ıırklııı,ıırrız

ıişticlı.i, s()ıırı1 ı,ırırclı acıc,lııır,,

s()ılı,ı,ı,

cl<ıııclıırc,lıı [,ıizi. «.)lt|tirdti [,ıizi liırvcr." "l}cl,j11-1...

i}cviııı... Ytrlııırıirııı. Ağlııı])ııvıı"ı, Allıh (ıvlc

ız:-rzıı,ıış

\,ırzılırrıııı ()lcıılcriıı. Siziıı cliııizc{cıı ııc gclir ki. Uırı.ıtıııı tı gtiıılcri, cı gtıcclcıi. L]ııııtı,ııı gitsiıı!" "l(,1r «)ı,ıcc kc[c[rcklcr gibi pıııııışıt:ıl< rıçtışırı,ıl.. iizcrİııiizc cli"işi.ilor, l<al,ıııtlırrıı]ıızıı} içiııc işliı«ırclıı. Scıııı,ır Lıiı,tJcır rrizgir çıI<tı. I(ıçıııtlarıı-ı riizgiırcla lıiız tlıtttığLü () gecc \/ilı, \,ıı] rı gccc ırklııııtl;rır çıksa «jtişiiıııc uiı,cr, tltişiiıııcleıı l<ırçsır ciiiştiııt'cıııc !,crlcşir. ['aslı [ııçıl< \/erilsı gi[ıi ıı.:ıtıı, hıili lıcııı ctinıi, lrcııı clt, ruılrıııııtı s<ığtıl<. [lı.ıl,ıurıı l<alclıı,sır cğcr, ruılrtııırcl,.rıı Lıiı, pırrçtcıl< kıltlır,s,.r tt:ı1 l<ııfcsiıırclc., titrcşir, tişiir, tirlıcı,ir lrı[ıirc. () griıı [ıııgiiııı,ltir

lrcır cliıı-ıı.{c cıg:,ırlİırr hcl,ı scılıır Jicıı.lı,ıııi.1 ttiııcıiııı )ıılz l(tş. I'alırırcl()kcıı'ctc [ıcııi sırlılirı,ırıı ııilcıriı,ı liı.ıliii,ıcsiııcle k:.ılırkcıı, ırıııltizı söııtltirtırıccliırr lıalrirr gcltliğiı,ıclc, ı\,Iclıpt,ırc. ()lı ki [,ıir gccc içiııı titrcl,ivcrir, cliırr tı\,i.ığııı-ı Lı\,ı,ıştır] sırtlı]) iişiir clc q()ıiiı,ıttisii <>lstıır içiıııi ısıtlrJ bcr,ız <ıliiııııi tlc: tirI<üitiir tlivc, ktırcjı.ırciı,ığtıııı scıL,ıalıu \,?|,z k,ş l<ılclırtıı-ıı.rclııır i,crlcriırclcıır, [ıilii,<ır ıı-ııısrııri () s«ığ11[, s<ığuık, stığıılt vc [,ıcııılıcl,ırz gcccıriıı l,ı,ıtırıısıı,ıc{ıur ktırtrılı.ışı,ıır,ı ıı-ı ii ıukriıı ticığil, .ı\4c ["ıl,ı;rrc. " "Uı-ı[ıtLııı artıl< <ı gcccvi [ıcl,iıı,ı, B:rltıır cviııizticsiııiz işte. Sıcacık t>clırıııztiırsıııız, I(ıirayııı gözlcrinizi, clılııı. l]cıı L-ıaşıırızc,ltr otLırLıı:Lıtıı siılı;ı,hı l<ııclıı,, scr[ıı,ı s()ııcrsc cirıılırırtlırıı,ıııı, lr;,ırlı.ıı,ııır ı.rtcşİ,

iişiiıırczsİırİz. Uı,tıı,Lııı sİz."

I12

"l)İlllC Mclrl-ıartı, tlİıılc. l}ı,ııılırrı tck

L,ıırşııııa tıışı\ııtıııı\:()rLıılı

ııı,ttl(,.."

"i)iı'ıliı'tırtıı'ıı. I(ıılaI<larıııı siztlc, g<.)ı:ıliiııı sizt{c, ıklııı siztlc [-ıc1,1 11,,. ı\ırlırtı ıı. " "Solııl< kcscıı riizgıiı' l<erlırı ırc:ır,lcıı l<irltlıı,ıl-ı liırltiırıp iizcriıı,ıi7c SllvLlrtl\ı()l', ığzııırızıı., [ıııı'ııLıırırızı,ı, g()zlcrİıııİzc tJcıltlrırı,ıı,r>r_ cltı. Isııııııııl< içiır [ıirlıiriıı,ıizc viısl,.ıı,ııııış, iç içc gcç:ırıiş, tcl< r,iictır

<ılıııııŞ, ()ı'lc ı'tiriivtıırlııl< gcccıriır iç:iııc{c. Açtıl<, lıastııı,tlıI<, [ıitliı,'l'ifiis l<.ırı'ı'ııştı tıc]iıııizi. dil<. Yiııc t,lc lrauııı,ı,ct,, cliişc l<ıılkı, tlrrııı

tlöl<iilc yiiı'ıiıııcı,c ç:rLıılıl,«ıı-«-lııli l<aı,ııı iiz.cı,iııclc. I(<ııııııtııliılltz l<ıŞlıı'ır cİ()ıııııcıı-ıizi Lı\ıg,.,,,, rl(ırıııiişrıi ılılı;ı İstıııLıııl'tlal<i pılş1l\ıı1

laf' aııl;ıtı-ılllt\/()rdLı. Iiiiı,iil< \,cı"clcıı utılil«ırtiiı cıııir. l)ı.ırııııryacırl<_ tık. l}cl<lcıııcı'c:ccl<til<. ll.tıs c,lcııııtızı-ıııtı ırrl<ırclııı çcvirct:ck., })LısLı-

i'e <lt'işiirccc'l<tik. LIzcıiııtı [ıt,zlcr [-ııçır,rıtaı. sırı.tlığıırıız tlclik iıtıs_ tirllarııl içiııtlcki ıı'ıılilırı,ııııız.ı l,ıissctıı,ıcc,lcıı ı,iiı,iiı,t>rtJı,ıl<. Sıığııl<taıı ıklıırı r'itircırlcı' \'ılrtlı ;1ı,ııl,ııztlil. I(ıııiıııiz l<ıç:ııııl< içiıı ağıçiarııı arısııli,t t,|ırlt\,<ıt-t|tı, u[iciiıııiiz vctcrsc l<cı..srıp ucri gc:tiril«ırclı,ıli r>ı,ılııı,ı l<i, l<ıçtıl< tliı,c l,ııı,şı.ııızr clizilıırcsiı,ılt:ı, },a r{ir l<tırdıı ktıŞ11 \/ct1l ()lı'ııirsıtılxı,. Ağlır,<>rcJııli. (ic)zlcriıı,ıiztlcı,ı tl(iltiilcı-ı r,ırş|ırr

ı,aııığıııııztlı

t,l<>ırı.ıı,<ıı,c,lı_ı. Yırıııııç, 1,ı.ıl<irrı tıı-ırrııı-ıırl<cıı ııt:fl.si lıtis['ııitüiıı l<csilcıılcr, ıtriı sıriı ),tıı-c çiı]icrcl< scılııl<lıııııııırl< istir«ırlaı. r,c )1crc ç(il<tiiklcı'i aı'ıclır tıı'l<ıı\,ıı [ıırırl<ıı,<ırlı,ırclı l<cııtlilcı,iııi. ()ııl;rrı z<ırla Avağıı liırlclırıı'«rr, clcııııııiış cl[criıı,ıizlc tloııı-ııtış r.tizlcriı.ıi ttıl<ırtll\'<ır, k<ıllırrııı;r gircrcl< kırrıır iizcı,iı,ıc,lt, stırı_ililtiıır>rcltıl<. I(ıııi

z'.ltllllll tlır giiciiıı'ıtiz Vctıııi\'<ıı'tİrı tı\,l<iı iic aüırlıışıııı ırkı,ıtlışl;ırıılllZl il)Iırğı l<ııl«-lırıııırı'ıı. lJırakır,cıı,c,ltıl< ırcı,cjc. (ii>ı.clclcı,i irıııııclı tirzc l':,ığııı ]<ırııı ırltıııcJı ı«>k <ılı.ır,rırc,lıı. ()ltiııısc ı,ırıın.ıızclı c]<ılı-

ııılı

alırı' ctliı'tırclıı [ıiziııılc. Dcrlcr ki, caı,ı alıııır\rıı uclirl<cı,ı, çc.şitztılrıır cclcrı,ı-ıiş Azrail. () ırrıiılı ucccsi, lrırliıııtl(ikcıı Dığları'ııtlı1, [ıt:ı,azIırr giyiıııı,ıiş gcliıı gi[,ıiı,cli öliiııı. (Iıırzır \ıc ar_ sız l.ıir gtlliı'l gibiı'tii. I)<ı\'ı,ıııı\«ırc.ltı, tltıı,ırıtrli [_ıilı,ııiyortltı. CicııccciI< crlcıı,iıı lrclısiııi [ıiı,tlcıı istir,<>rdı.ı l<,tıvırrıııe. I}iziııı alı1,{1, 1.,.-

li

l<ılıl<Iılrtl;r

1'ıiıııizi ııldı cliı, ıııcııl< [ıiı{iaçııııız l<ıırtıılıı[,ıiltJi cliııc]cıı. f)iıı,ıı,ırtlı

ll3


Mı_ısı Ç..rvı_ış, Üzıiıı-ıclcrcli İsıııeil, FIacilarıır -LI;ıss<.ı, [ıir clc bcı-ı krıı-tarabiJc,lik p"ıaçarr! L]izi ırcclcı,ı alıııal< istcıı-ıcdİ., orastııl bİlcı]lcııı. Llasso'ırıın cltıııırıuş ayirlilırrıırc]ıır l,ıırVır gclıı-ıcc'li L-ıir clalıa. Diz altıııtJan kestilcr bıı.cırklarıııı. lvtrıısa ()aı,ıış ak]ıııı vitircti. İsırrail'clcır lriç lı;rtıcr ırliıırrtrtlrır-ı. licn strdccc iki 1ııı'ırrirğııııı kat'bcttiıı-ı <ı gccc, böbrcğiııri varalac,lıııı, ciğeriırıi ı.işütttiıır, bir clc s<.ıba cli_işktiırii oldı_ıııı, ktıiclııı. Ucıız atltrttıır., clctlİlcı,. I)oğı-ııdtırı yilırı;ıçlara hcr kır tliiştiiğı,iııclc tıstııı-ıcl;1 cınlllılırır cı lç<ırkı.ıtıÇ gcccıriır hatıraslnı vcıri baştur \/aşilı"ılillllll Vc ytlz kış lrc1.ı riştiıııcıriır cİışıııcla, tıcLız atlattııır bcır. Şİıırtlİ, böbrcİilçrİırıclc sallcıılı) gccclcriıııdc köbı_islanıırla, cksik pu,ııraklirrııııla, alı-lığıın lrcr ıır:fbstc., sa,bırla lresap soracığıırı giiııii beklcıııckte)/iın. o güiıı gcldiğintlc, iki cliıılc Yakasırra }/aplşalcağlı,ı1 İlnver,iır l,c ()ıl;1 Sarıklrnırş scyriisefbrirıc{c, clağlarcla d<ıııarak ölcır clol..sıır biıı askcriıı l-ıcsa[ııııı soracağıııı. Yiıkıııcla. (lok vakıııcliı,. lJcır clc ııi[ııı'ct Lıcl'aZ kclcbcklcr gitıi tıçtışı,ıl,ı, bcırdeı:ı çrıok öııcc cloııı_ıp giclcır arkaclaş-

larııııııı },tllıtı]ir vardığııırcla.. "Ağz;ıtıızclan ycl alsııı bcyiıı-ı. l(rıluııı,ız kölcııiz oiayıırr, Sttstrtı. Öltiıııclcır söz ctıırcviıı ki uz,ık clı-ırsı.ıır bizc. Uyı.ılnııı siz, lıayc-li tıytıvltıl biraz." N(clrl-ıtrrc'ııiır taclı scsivlc sövlccliği ıriırııiı,i cliıilcve rck, baŞı clizlcriııcle , saçlarını okşıyıı,ı şctkatli cllcıiıriır gür,cıı \,creıı yLımuşaklığııra kcııcliııi lıırakırrak ı,ıınırtlı-ı lıirkaç sıtrt içiıı. Scıırra Vcıric-lcır kİbııs! Ycniclcıı titı:cmc krizlcri! Vc ıril-ıal,ct, ııcrclc)/sc şclrvec,lc bcklecliği sirbalr! Gtiırcşiır sıcirk ışığı 1-ıtırclcııiır ııralığıırclır lralıyir \rLırnıaya başlaclığıııtla cl,.rlı,ırdı. Sabalr «ılclı,ıysı, gtiııcş doğclı,ılı5x iılırıcz aı,tık. Bir giiıı cli-ılıa gcçti, o lılli sığ! .

(iözlcriıri açtl) \/anğıır ağzıııa dizclccliğİ taşlırııır ırasıırclaır sızaır iırcecik bir lıı-ızırıc, bir ışık,, }/ılşi,-ıtılı nrtijclclcycır scviırrli aytJıırlık içiırc sLı scrpti l(eıııal'iıı. Göğsiinii ı,ı.ıslııtlığı zcırıiır kar gibi ı,ıııırı,ışı.rk, ralrat r.c davctk,Ar clcğildi. lfulLıiniı-ı lıcırrcır altıııa, bir şcylcr b,.,ıtıy<ırdtı böğriiı,ıc, [-ıcli iığnnıı.ıı,ır lıirşleııııştı ırııı,.ı clclı-

ll4

iiziıı lLıl-ı

ağzıırclaır qclcn ışık r,:.rrclı, ışık vır <ılclı-ıkça iiı.ırit clc varciı. atl;rclı., gö zle ri ııi 1, ıııı"ıcl tı ve yiırc tıı,.ı.ı clı.ı Kc ııral.

Uzı,ıır zırı-ıraııdlr göı'ıırcc,liği kİbı-ıslaı:ı tcl<ı,ırr g(_ırsüiıı, palıııclöl<cı'ı'tlc vtiziikovıııı 1'ırttığı geccı,ıiıı saL-ıalrıııciır, kcırcliıri ctratiırcla ı'ı,izlcrcc cl«ıırırrı-ıŞ ıskcrlc btılclıığı.ı gtiırc bir kcrc clalrıı döııstiır cliı'c, uı'krı saırki Sıı-[ıtı;1 L-ıiırıııiş, },tııllLış bir kcc{i gibi ttrtlı tat]ı L'ıııstıııVortl ıı. Uyııcltı ıri ırc.

"Rcviııı., bcyiııı... I(cırıiıl l}ev! Hiş,sşt Lu/tlııtitıllızel... lJvaırıır.. Ll\/itt] ıı1I\,(ırstıııı,ı zI Uyaırıı-ı! i{işşt! I(eıııal

.

Aırı ııır Allılrıııı, ı,ıctlcır l]ct', I(cııra] I}cı,l "

\'ıizıiırc art ..lrcla J<tiçlil< tokatl ırı. i ııiv«ırclrı. Açtı gözlcı-i ııi "Olr Y;ırı,ı[ı[ıiırı, saı-ı ır şii kı,i rl cr olsı.ıır ! Oc1 ii ıııii koçıırrcl ııı ız.'' .

"A4clrçıirrc!"

"lJcıriıır [,ıc\riııı, l-ıcıliı-ıı. (]<ık bcklctliı-ıiz cleğil ııri btı yllg91ı, içiııclc. l)cığnılrııı biraz. Ü,şı-iııııişsı.iı,ıiizc.liir. Hcr yırııınız Lı\/Lışl]ltıştlır. Iicıı sizc }ıtıı,clıırr ctJcı,iıı-ı clc clcığırılrıır. I(cııral Lı\.ı-ıştı,ıLış tızı-ır4aııııı yattığı ),e:rclc tckcr tcker lrarckct cttirırrcvc ÇalıŞtı. Hcı: }/aı]ı tııtıılıı,ıtışfiı. l)cl,ıliziıı varı karanlığı

bile g<ızlcı,iıri acıt;ıcak kııdaı- ayjllr1, P $cli1,9..1., oırı şiıııc-li. "İçiıır gcçıııiş. Ç<ıl< ktlnl rtiı,a].r göı:tltiır.ı. Içll-ıtıslar... yinc Saıı kılnıış'a clai r kıitıı,ıslar,.. r'

"Ritti

Ycık Sırrıkaıırış LıcViıır, nıazi olcltı o

aıtıI< Sarıktııırı.ş.

griıılcr. H aycli, d<ığrıılııpı orııı:ı.ııı.''

I(cıııal clizlcriılin iizcriı-ıt'lc cl<ığırılcltı, zorlı.ıkla onırup sırtıılı

dtır,aı,a tlaı,atlı.

"Nc kaclar Zallnall geçti bcıri bıı,akalı| Nclcr olı,ıvor c{rşanclai,, "l)ış;rrısı kıü,rrıııct giiırii gibi. Hcr tar;rf işgalcilcrin askcrlcriylc kavıııYor. I(an göı,dcyi göniı-iivor. Riziııı lıı_ıralırrcla L-ıüitiiıı cvleri arrv<ırlar. Hilal-i Al,ııncr'i clc btrsıııışlar. Hcr ycrclc Millicjlc-

ri

aı:ıvorlirrıntş. İttilrartçıları cla aııvor]arırrış Lıcvinr. Beır cbe lıaııı-

ıTlıl] cviııe liadırr giclcbilcliıır, <ıracla l,ıcklccliıır. Ytrralanaıılar var_

ınış, ebc lıtlırıını

arlıp-ı

götiirc.|

üi

I

cr,''

tt5


I(iırılcri (iiı,ıırlır ıııı i" "Ytık 1'«-ıl<, [ıiz-iııı]<ilcr. Ilcı-lııltlc r,ırılılırrı \,ırtliılıcı <ılsıııı t]ivtı." "Vır]<it ııc <ılclrı ııcıl,ııı|" "İl<iııtli çrıl<tııı cıl<ı.ıırclrı. llıırıclı tızLııı l<ıit{ıı,ıız. liirız cluırtıltır "

tlı tıı,tılık., sizi ;rlııı;ıı,ı gt:ltliıı,ı." " l]iziııı cıri ıırı.rıııışlırı, ı-ırıclı ri " "l}iziıır sol<ığıır b.ı.şıııtlı lıili ııs]<cı,lcr vırrtlı lıcıı üıelirlttııı. I\iz ),iııc Ziyı,ı l'ışalaı,ıır l<(ışliilııcı tlr)ııcliııı. ()ıılır:r [,ıir l<crc tlılıı gclı-ırczlcr. ()rıclı [ıcıklcvcliııır cvc ivicc karııırlık L,ıırsıırcıı cl()ı,ıcriz." "Scııi cvc voll,ırıııı, tclılikc iı<ıl<sır [{iisııii l:]fl,ııcli gclir, bcı-ıi ıılır. " "Sizsiz gitırıcıır. Siz [,ıaırı cırı;rırct.siıriz. Aııcır [,ıcr;rbcr l<aııcır gi[,ıi t>lı.lıı

I(c:ıııal l<lrı'ııılılttı l<cııı{iııc clrığrtı

gclcıı lıiı- kırıltı g()rtiırcc tc_ cliıgiıılil<lc l<ıPırclııırlı, kırJl<ıl,ı I<ırçıı,ıal<ltr rılt,ltığıı ı,cı.clc l<ırlıııaJ< aı.a_ sıı,ıtlır tıir ııılıl< tcı.ctJı-l(it ı,aşıtlı.

"I(cııııll l)'c\', <-ıı'aı-lı nlısıırızi I(ıı,;ııılıl<tı sizi scçcıııiı«ırLııl]r,, 'clil'Ç sÇsIl'ııcıl cıııcl<.tırr I lıl<lıı l,ıl,LııcJi'ı,i tl tııııırcrr g()ı-ı iil ı.;ılıtıtlığı ilc liall<ıpı ı-ıtlırıııı cJtığı.ı,ı ı,iiriicJii. "]J

ıı

cf.:

ı,ı

tl

i

ııı, "

i,c I(c ıı ı ırl'c rrıl q()stcrcli ıı şırl<. sizi çtık riıhııtsız ctı-ı-ıcc.liğini ıiıı.ıit

d

[lıılııı'ıcfcııtli ağızlııı,ıııııı

gittilcr."

ctlc_

pa\/ıırı r,cı.cli. Iır,clc [ıiı.aı.ırıııa

"()lı! İı,i. ii,i.'' "Mcı,ııl< ctı]]c\Iiıı [ıir tjahı gclıııtızlcıclcı.ıcliı.ıı,'' clctli tışal<.

"A] l ;ılr N

lt6

\,t ı ı,tı

"AZl'l1 \|:ri)ıp

[-ıcra["ıcr."

lılı ! M t:lrl,ı;rrc [,ıcır çcıc ı.ı k ıııLıv Lıl]ı ) " "Estıığfiıı,ııilılı [:ıcı,iırı. () nısıl sözl Şiı^ııtiı lriz [,ııırıtiıır çıkıp-ı lt()şl<c giclclinr. tlıvdi beviırr, (lıl\ırılııııı." I(cııuıl tı\/LışıııLış Lıııcıklırrıırı bir ıııiiclclct rır,ırlıtlılttıı,ı s()ılrı cltığrııltlu. l)clıliziıı içiııclc ilii [ıtililiiıır [,ıılıçc çıliışıııı tl<ığriı ilcrlctlilcr. Azrır clclıliziıı ığzıııı <ıtl;,rrlı., tıışlı,ırltı il,icc kılı;ıtı]ıış cılclıığı,ıırclirıı, [ıir siirtı ı,ığrıştılar çılıışı ıı,çıııırl< içiıı. Nilr;rvct virrıkttrıı siiziilıip'ı pcşpcşc [_ıılıç:ci,c çılitılır. I(cıırirl kolltırıııı lıiıı,ı,ı\,:,,t kıltlırıp [ıİr ıııiiclc'lct ör,lc tLıttı,ı. l}ıçıı|<lırrıııı ()ı,ıc, ırl<ıu,ıı ıjıı\.tırdLı. lvlı.ılrtcşcııı İ>İr şcl,dİ biittiıı üıztı\,laı,ıııı «ıliıt,ıiltliğiı,ıcc Ltzırtı]ı;lk) gcrırıcli vc ıııcklı-ıı ci,liıılıııı istcdiği gibi scrcscrpc işgıl cclc["ıilıııck. l)ırıcık lıiicrclcrc kıpıtılıııı.ş ııııhküırılııı:ı tiiişiiıııiı,ıce tir1ıcrtli. i)ır tıir ırlırıra hııl,ıscılııı;rli[ıırsı iılıııevi tcrcih ct]c:rcli. "Siz şı,ı ırğtrcı siper cdil,ı t-ıcl<lcl,in, lıcı,iıır. l'rcıı l<öşkc gidip bık,.ı\,ıırı. 'l'chlikc i,tıksa gclir ırlıı,ıı]ı sizi," cltıc{i il,'[clıpırc. I(cırral, srrbalrtıır [ıcri Nlclıl-ıırrc'ııiıı iclırcsiııı"lc <ılıııir\ıa ;rlışııııştı. Scsiııi çıkı-ırıırııclı. (), çııırr ığı.rcıı,ıııı gcııiş gör,tlcsinin tlibiııc ç(ıı-ı-ıclirlicıı, kız k()şl<c ct«ığı,tı ilcrlccli.

"}'l1l'ıııı'ıCı ırsl<cı'lcı'iıı ı,iııı"' clccli I(cıııırl.

Azrır ı,c N4clıpıı-t, IĞıııırl'i k()şl<tiıı l<alıısıı-ıcla [ıcl<lit«ırIırclı. "(icçıııi.ş <ılsıııı, I(cı.ı-ıtı],'' tlctJi Azı.ıı. '.A,{clıl.ıırı-c IJıııııı.ı-ı ırıılııt-

L'ıııgiiıı [ılrşıı'ıızır qclcıılcı,i. () clıır;rcıI( )rçı,tlc .kr.,.,-.,. j<ııclıı- sıkı_ Şılı l<alıııılt ltıılııı, dt:ğil ııııııı ı,ııl<alaı.ıı.ııaktırıı iı,itlir. ()r>ı.[ııı lıitzırlattıııı tişiiıı,ıii,ssiiııtliiı- tliı,c. D<ığırıcir s<ıli;.ıı,ıı gcİcli,ıı ıııi|'' "V;iliclcııiz il()ııtliilcr nıi|" tliı,c s<ırtlıı I(cıııııl. "II;ı\ır, ()ııı,ı ctlıı-ıaclalr (iııcc bcl<lcıııiv<ıı,t,lııırı ziıtcıı. yaı-ırı cır_ talıl< [ıiraz siiküııct [ıtılııııışsı"ı, [ıcı.ı t{c I(atlıl<(i\,'c:

c]tıııı ıtıııı \/iıpLıı- işlcıııiı,<ıt.ıııtış gılibıı.''

ı{cçıııcl< isti\«_ır-

"I}iltliğliıır l<lltlıı'ıı'lıl ı-ıc r'ıl-ıı-ırlı]r, tıe trırı-ıırııı\,lırı. cltığırı cliiriist '

işliı,<ırıı-ııış s()tı

giiı-ılcı.tlc.''

"}lVt'lcıı Çıl<ıı'ıırı'ııır cl ai ı, 1,ıç|1

ğc r

ıırırl

ı

ı ı

ı-ı

ııtl ısı

lıiri

ıı I(cııı

rılarııl<, şchiı,cJc al,ıı,;ıIiıı rıa.sıl <ıltJıığtıııa .''

ııl

"E'lııü'ısiı'ıcJc «ılııı'ı sirticcc [:ıcııiııı," tlctli I(cır-ıırlr..ııilcııiıı tlifc,ıtl c ı,i sc

IJclı

ı-lrcsrçc

cl

o l ıışııt ıi l iı,r

ııl ıır.''

birIil<tc l<r),skiiır ı'cırıck rıclası <ılıırak c]tizcırIcıııı-ıiş s<ıfiıı,;ı ü'iiriidiilcı" Esl<itJcıı rıclalıırııı ııçılilığı stıfirlıır, s<ııı ııllıı.clır 1,cıırcl< «ıclaları «>lıu'ırl< l<ııllıııılır «ılııırıştıı. z\lafi,aııga lrırvırt tarzıııı [-ıcııiııı_ Sc\/cll ıri]c]cr, r'cıııcI<lcı'iı-ı siııiItırclc r,,,r,,l,,,,,,,rı ıitlctiııtlcıı. 1,111zilş

1|7


\ıllııi.lş

ıılasıllilcla Vt:üııck vcı])cvc g.çiş

}/ı.11-ıılıçl]rlltlı.

Azra, I(cııral'i

n)ilsiillıtf bışıııa otlıı-ttlı, kcııcJisi sağııra gc:çti, sol tarııfiırıı fuIchpi.lrcı'l,i brı\,.ı"ır ctti. A4clıpirrc lıirtrz tcclirgiıı., iltıııı rcı-ıl< r,crıııccleır., göstcrilcıı \ıcrc «-»trırc,İı-ı. I]cl-ıicc'ııiır kırclıır ı,ııccırıtıalaııııcla c>ktıirıı.ış «ılclı,ığiı sofİ,ir acJııbıııı ciair kıidclcı-i avrıııtılırıvlt,ı lıırtırl;ıırra\ıi1 ç:.ılıştı , "Teuıclı esıınsırıda ıı,ıııındıı dİle zrxırx,tvırız) lıııllnrıııızı

d,ııj,nıı,ınl,ıııız, qğzuıızı şa/ııı,rlııtıı,ıı,I,1ıı7ı?z., l,ıııtta ağz.ıııız_ da ye ınck ırnrlccıı lıorııışıwıılıı,rıız," c{ivç 1,iızıVortlrı, I(adınlaı,n Mahsııs (Jnzctirle. OturcitıĞrı 1,ç..1. sırnılı gcril,ı sopa gibi ciikildi, cli ısckl cıi ıri ya\/aşça ııı;ısııcl ıııı çe kti . 77,1&Saya

Ycırrcktc Azrıı ilc l(cıııtı.l, bir gizii tcşkilıttıtıı s(ız c:cliy<ır]ırdı. Azı:ıı, koırıışttık]ırrııı Nlclrçıarc'ııin ııııleıni.lsıııı isteıııccliği ze,-

I-Ia]<kı Efbnt'li

ğ lıııbcriıri

aZ SOılra gclip, scıkaklarclır tclr]ikcıriır

gctiriırcc kalktıl;rr.

"Siz yiırc c-lc ç<ık tcdL-ıirli <ıluıı, " divç tcıırlıilrtc btılı,ıı.ıc{ıı Azra. "IJtı hald<ıırı sana ırasıl öc{cvccc:ğiıır," cülr1; sorclrr Ifu-

Azr,.1'\,a, ıı"ı.ıl vc

cla.l ırşı rl

aı,kcır.

"l3ir griıı tle scır tıcııi saklırııı;ık zcırrıı,ıcia kala[ıiliı,siıı,"

Azra, "ödcşiriz." 1ıı-l

lııır., cılı.ır 11ıLı|" cliyc sızlırırclı I(cııral'c.

"İstcrscııiz öırcc Hakkı lifcııtli't,i g(iııclcı:ilı 1,<ıllırı krılıçııı ctrcliır,ı,"

c-lcc{i

Azrir.

ılıı cfcııdiı-ır) " "'l'cırıkiııli olıııak lrcr zaınaır ivitlir," t{iırc ısrırr crti Azra. "l(alıvcleıiıırizi içcırc kactıır, giclcı,gclir l-Iıkkı Efbırtli. Siz lıirliktc gitıırck istcr ıırivtliııizI L]viırizc t,ıırırkırtlı sizi, \/()ı-gtııı göriiııii)r(>ı:SLlılL,ı Z. " "Hrı\,ır. I(cııı;rl Bcı,'lc [,ıirlilrtc giclcccğiı-ıı. () L-ıaııtr cıııılııcttir." "Mclrçıı,ırc L-ıcır l,ı;ıstavkcı-ı Ltzltıı ıırıit]c{ct l-ıelttı yı baırır,, kcı,ı"

diıı i

[-tizı,ınr \/ar

Lıc ııi

ı,ıı

a ı}

ılc ı11 zırır

"I}ir ııııırc içiıı

ırec,l i vcı

iızlıı gcııç

r,"

ci

ccti l(c

ırr

ırl gıil crck.

r,c gtizcl," tlccli Azrıı. Mcl-ıparc

kıp,ı-

kırıırızı <ıltlı.ı. }Jıı kirtlıııtıı tcpcdcır bırkıır lıtıl[criırc]cıı [ıir aıı cr,ı,cl kı.ırtı,ılı,ıp cviırc c](ınıırck istir.cırclı.ı. ()ı,ıiiı-ıc k<ıı,ıırır sıcl,ık lıaIrı,cl,i sırııki çir[:ıı-ık t-ıitirirsc l-ıcırrcıı kalltacıklırıııış uitıi, [,ı<ıĞ,.rzıııı \,ı,ıl<,ıral< içti r,c sabırsızlıklır l(cııııl'lc Azrıı'ııııı stıl-ı["ıctiıriı1 s()ıı,.1 crıl)esiııi [,ıci<lcr{i. l

18

clccli

l(cıııal'iır yaııl sıra lıalıçc k;ıpısıııa clr-ığrı,ı ı,.tirtirlerkcn, Mclıpamırvi gözlıi kaclıı-ıırı ırc kaclıu, tchlikcli bir kişi olclı,ığı.iııtı r,c clostlı"ığuıruır l(cııral'c lıiç lrayırlı gclrı-ıcycceğiıri citiştiırtiycırcltr. rc

ıniııilerda, Fr,.ııısızca koııı,ışırrık Nlclıp,ıııı,c'Vi çilctleır çıkırrtıı,<rr.lı,ı. Ycıııcğiıı s()1ıLıt1;1 cloğrı,ı Mclrp;rrc, ;ırtık cla,vırııarırıaclı \,c, "Eırcickilcr L,ıizi ç<ık ıııcralı ctıııişlcrclir, vcırrcğiır-ıiz [ıitcr bitıııcz kail<aı-

ti

k:riırrac{ı_

l19


16

MART

rnciesr

6F!*-*b

l<av;rrak

sırtıIıı kiıpıl,a clayadı. Yorgurlrıktaır avakta clı,ıracak

li kalııraırrıştı.

"Ycrdc ottırnıavıır. Üşiitiiıstintiz," clcdi Mclrparc. "İkiıniz de iişıittı.ik lrcrlıalc-lc bugtin, Sea.tlcrcc nınıbetli

üıır içiııdc L-ıcklccli[<," cicıdi l(cıııal.

konağıırıır btılrıırcltığrı soktrğın clcniz ta_ "u^rBcv,in rafinclaki nıavi karanlığıırcla, iki iııcc, Lrzll11 kaclıı,ı siliıcti belircli. Yzur .vana., tcclirgiıı aclıııılarla L-ıoıııb<ış sokaktı ayak (iiiıı bcıpı scsi çıkartmamaya gavrct cdcrek scssizce ytirüdiilcr. silalı scslcriyle, çığlıklarla, ktifrirlcrlc uğuldayaır sokağıır tığul_ nısu kcsilnıiş, cleıiır lıir scssizliğe göıntllnriiştii malıallc. IQdıır_ lar cvlcrclcn birinin kapısıırııı öntiııdc dtırdı.ılar, sırğı s<ılı"ı kolaçan cttiler. l(in-ıseler kalnaıırıştı s<ıkakta. Mc[ı.lrır iş;lrctparıırayakalavıp ğıırı kapıırın tizeriırcleki ctcliğc sokttı, il-ıi ınal-ıaı,etlc asılclı. fnk cliye bir ses dul,ııldu, dcınir kaçııl,ı itcrek açıp içeri girditer ye lıcnıen kapattılı. l(cnıal tıztın dcıııir sı.irgtilı_i \,aı\/a_ sıııa stircltiktcıı sonra kapıya yaslanıp L,ıir <ılı çckti, Sonra vcre

9

L20

l.ıa-

v;ırı-

"Haycli bc1,11ı, bir gayrct kalkıı-ı, eviırrizc iiç ırclınr kala pcs crılıc\riıl. " I(zıır Lızattığı cliıri tı-ıttırak, zorlııkla kalktı I(cııraı,l. l]irbirlcrjırc Y;ıslaılerak cvc doğı-iı vtinidtilcr. Sclaıırlığııı pcrclclcriırirı ırralığıırclaıı sarı bir ışık sızıvcırdıı. lıviıı kırlrlsıııa ),öııcleır Mclıpırrc'yi d.,r.ltı rclrı l(cıııal. "i}ı.ı saattc selaıırlıkta ıriı,c ışık rrari Dı-ır Mehparc, scssiz ol, trcaılı:.r içcrcic ırıtiırırsclıctsiz biri ırıi var) Dikkatli <ılalıın.'' İıi bir taŞl pcııcercııiıı ılüıriı taşıclı, tizcı,iırc çıktı, 1-ıırııraklaı-ıllln Llcllllclır Yı,ikselcrğk içersiııi görıı-ıcyc çalıştı. Bir ı.ıhıııııı sesi., L,ıastırılıırış çığlık gibi nıl,ıaf bir scs, I(cııral pcırccrcvc ivicc ı,aklirştı,.- Aıraıı Allalrıııı, <ı cla rıc! İçcrdc Alrıııct l\cştrt Vııınrtığı.ıırı,ı <ıdanııı clı,ıv,.ınırı iı'ıcliriy<ır, iııdiı,iyor, iııcliı:ir«ır. l'ckır-ıcliyor sağı solıı. Diğcr yı.ın,ırı,ığı-ıü,la ağzıııı kapatıııış ttı1111 l(cıııal l<ırpırlı ca_ nıııı arclınclzuı bılc cıtıırtıyor clavısıırın scsiıri. oclaıla biri clalrır var saılıvor tjııcc. l)ayısıırıır :ırkal,x kavkılıııış fclsi hiltl başıırcla. Haı,rct! llcŞat Bcv'iıı errc gircr girırıcz ilk işi fbsiııi çıkırnp k:rr,.ııklıığa bırııknıaktır ()vstl. ()ııcc fbsiı-ıi çıkarır, sonra pı<ıtiırlcriııi. Hcr zaırraır övlc Y;Uıırr, Arra şiıııcli clarısıırıır tcsi L,ıaşıııda, çılclırıırış gibi oclaırıır içiııt{c kcnc]iııi bir köşctlcır ötcki köşc,vc trttığııu göni-

yot, I(cıı-ıal. Üstcli k cıcleda yapııyıl ırız

!

l(eınal, pcşindc Mclıparc'vlc kapıı,a kcıştıpı zili ç:alıııava ycltcırirkcıl aÇıiıvcrdi kırpı. IQılth trsık stıratıvlıı, "Nerccle kaldıırız| Sizi çok ıııcrak cttik. Başıııızir bir şcy gclcliğini ztı.nılettik,'' c.liyc s(ı1,lcııdi. MclıPıuc viıkaı'ı kattr krışarkerr, çı<ıtiırleı,iııi çıl<irrtınayer çaJışaı-ı l(cıııal'in öııriırc ciikilcli kalfh, "l}cviıı,ı., bct,ctbırdiıırizc bir şc1,-

lcr <ılcltı. IJir saattiı,içcrclc dı.ır,trrlırn

12l1

clör.ı.i1,1r1," clccli cııc{işclrlc.


16

MART

l<,ıyırak sırtltıl kıpı,va clayıdı. Yorguırltıktaır ayalıtır dı.ıracak ha-

FACIASI

lİ karlıııaırrıştı.

Gtİ,fr

"Ycrde otlrrı]-ıaylıl. Üştittirstintiz, " dedİ N4chparc. "İl<imiz de iişiittiik hcrlı,ı]clc bı,ıgiiır. Saaıtlcrcc rı.ınıbetli y;rıığııı içiııde bcklcclik," cicdi l(cırrırl. "Haydi bcyiırı, bir gayrct kalkıı,ı, eviıırizc iiç irclıırı kala pcs crılıc\riı1,"

I(zıır tızattığı cliııi ttrttırak, zcırlııkla kılktı I(cnaı,l. I]irbirlc1ıaslaırarak evc doğıu yi.inidtilcr. Sclaıırlığııı pcrclclcriıriıı

riııc

ırralığıııciaıl saı,ı bir ışık sızıvordrı, }ıvin ktıp-ıısııra ),öırclcır Mclıpirrc'yi dl,r4tırcltı l(cırıal. 'oI}ıı saattc selaıırlıkta ıriırc ışık vı,ıri l)tır Mclıpalc, scssiz ol, acalıiı içcrdc nrtiırırsclıctsiz biri nıi var) Dikkatli olalıın."

İıi bir taşı pcııccrcııiıı ıltıırıı taşıclı., iizcıiırc çıktı, 1-ıırııraklarıııın LıcLıııclır yıiksclcrğk içersiıri görırıcyc ç,ılıştı. Bir iıhııı,ııı scsi, bastırılıırış çığlık gibi nılıaf bir ses, l(cıııal pcılccrcvc ivicc yaklaştı... Aııaır Allı,ılrııır, <.ı c-la rıc! İçcrclc Alrır,ıct llcşert Vuırrrı.ığı,ıırı,ı -l'cknrclivor

<ıdanıır clı.ıvtınıra iı-ıciiriyor, iııdiriyor, iırctirirrcır. sa,ığı y.ınrrlığı-ıvla scılı-ı. Diğer ağzııu kapatırrış ı,tılıı Kcıııal lııpırlı canuı,ı arclınclzuı bilc cttıyı,lyo. clavısıırın scsiıri. Oclaclı biri dalre var

Saıııvor öırcc. l)ayısıııııı :,ııka1,1 kavkılıırış fcsi

g

sokağın dcniz

ta_

eşat Bcy,in konağıııııı blıltıııduğıı uzlll1 kadııı sirafındaki nıavi karaırlığıııcla, ıkiince,

luctibelircli.Yuryana,tcdirgiııadııı.ıluhbonıboşsokaktıayak scsiçıkartmamayagavrctc.{crcksessiıtvürudtilcr.Gtiırbcı1,.ıı uguldayaır sokağııı ı_ığu[_ sil;ılr seslcriyle., ç,gi,ı.ı.ın, kiiflirlcrlc nısrıkcsilnriş,a.ı,,biı.sessizliğegönıılmüştıimalıallc.I(adıır. durcltılar, s,,rğı s«_ıltı kola_ lar cvlcrclcn biriııin kapısınııı öniinc]c sokakrı l!(clrlııue işalretparırla_ çan cttilcr. Itinrselcr kalrnaıııştı yakalavıp clcliğc soktri,ıpi ınal,ıaı,etlc ğıırı kap.ııırın iizcriırctcki itcrek açıp içcri asıldı. .[nk cliyc bir ses cltlytıldu, clcnıııkıpıvı stirgiilıi Fıvaıuun tlcmir girdiler ve lıcnıcıı kaşıattılu. Iknral bırolı çckti, Sonra ı,cre sına siircliikteıı sonfa kapıya yaslaıııp

lr6.1t1

başıııcla. Flırr,-

rct! llcşat Bcv'iıı errc gircr girıııcz ilk işi fbsiııi çıkırnp kaı,.ııklıığa bır:,ıknıaktlr ()vs;l. ()ırcc fcsiıri çıkarır., sonra çıtıtiırlcriııi. Hcr zaırraır övlc y;rpar. Arra şinıdi clavısıırıır fcsi başıırda, çıldırııış gibi oclaırıır içiııclc kcnc]iııi bir köşctlcır ötcki köşc,vc ırttığını göniyor l(cıııal. Üstclik cıclacia yapııVıi ılız !

l(cıııal, pcşiııdc Mclıparc'vic kapıı,a kcışı-ıp-ı zili ç:alıııava vcltcırirkeır açıhvcrdi kırçıı. IQılfh asık stıratıvla, "Nerct,lc kalclıııız| Sizi ç-ok ıırcrak cttik. Başıı,ıızi,ı bir şcv gclciiğiıri z;lnılettik," ciiyc s()1,lcırdi. Mclıpıue 1tıkaı,ı kattr k<ışarkcrr., çıtıtiırleıiııi çık;-ırtnıtrya çalışaır l(eııral'in öırriırc ciilrilc{i kalfiı' "13cyiııı, [ıclıçlç,,,4'ınizc bir şcı,lcr oldtı. Bir saırttiı, içcrclc dtıı,,.ırlırn clör.,uilılı1," tlccli cııclişc1.lc. 1,2|

l20

-


H anı nılar ırc rcdelc r| I} tii.ii kan ılc ılt, vc, ıı gc nı | " "Yıık;,ırdalaı,. I(orkucia.ır kiınsc ),anına giı-cıııil,cır. Aslaırlar gi"

cliğe

ı: ıırcıkczi ıııalra]lcIcıirı sokak

[-ıaşlarııra

ııritralyözlcr koy-

},alırız bırarl«n )/oksa caılıılızı üıak,"ıı'ıııı,' diyc. Ç<ıltık çocuk ağlaşıvorlırr yı,ı]<arc|a. Hclc L,c,nraıı l{aırını pek ıııı.itcc,ssir, l]cvefbııc,li c_ı kaclarr asabi ki, I}clricc lJirııııır y'ıircğiırc iırc-

ınıışlar. Yctıııcıı,ıiş., sokaklar,ı rraftırlar vapışt]rıııı.şlar,, iizcrleriırc-lc İııgiliz I(rııı,,ctlcri'ıriır şclrı:i işgai ctııiş <ılc-[ıığrı \/c nıukavcnıct cclcıı cri ıı ağır şcliil clc cc zalıııi tlı ı,ı l ac;,ığı y,.lzı\ıü)r. "

rıırcl;r gcçırıiş niırı kırgııılıklaıı, l<ızgıııhkları bir trırda uııtıtiırtı.l<, kaçı yı cl alıi w rnı aclaıı scl aıırl ığa cl;rl ciı . "l)ıyı," c-[cdi, "ııc brı lıaiiniz| Alltrlr rlzası içiıı ıre btı lraiiııiz)

Rcş;ıt }Jclı, t{uvara vurıı],ıktirır )/cr )ıcr 11oı,aIıllış r,c kaııııınış cllcrii,le şiıııdi başıııı tı-ıtar,ık, tıtltrırıır içiırdc lıir aşağı bir \,ı-ık.rı tlcılirşıp c{ı.ırı_ı\,rırclı.ı. I(lse t,ıir stirc (jııcc 1,cğcıri ile aralıırııtla gcçcIı ratsız lraciiscyi va hatırlırülı\;o1, },ır cla iizcriırdc dıırrı,ıı,ıVcırt,iu

bi kıikrcdi, 'Beııi

cek ciive korktıy<ır. Acaba cloktoru çağırsıık ııı|" "Öııcc ırc olclıığı_ııri,ı lıir ()ğrcııcrriıır." I(cıııal, darnsıı,iir ıır,alaı

Nc olclı-ı)"

"Nc ııri oldtıi Nc ııri <_ıldı,t| L,ıı fbııa şcv olcltı! İırgiliztcr bıı giiıı Mcclis'i bastılar! I(cırııı_l dtişiiııclıiliycır ıııtıstıır, ktistal,ı İııgi-

lizler, sefiı:lcrini yollayp izırl,ıataı bilc iiizı.ıııı görırıcclcı,ı., İstilr[ıarııt Zabiti Beırnctt deırcır lrcriflc Mcclis'c ani L-ıir ba^skın }raptılaı: \ı<ı R;ruf Bcv ilc l(ıra Vasıf' Ber,'i tcvl<if cttilcr. Ytiksck ıtitbeli dcı4ct ınt:ını_ırl;ınnı cllcriııc kclcpçc ırrır;rrak, çcşitIi lrakarctlcrc ıTıarllz bırakara]<, kaıı-ı1,oıılar;ı cioldrınıçı gönirıntişicr. Mcclis'i L-ıasıı,ıaları \,etmczmiş gibi, Ççırıat Paşa'vla Doktcır Esat Pırşı'yı, giy,iıııııclcriı.ıc dalri ırrtisaacle etııcdcn., cvlcriııclcı,ı pijaıııaltrrıyla çıkartıırış tıtanı,ırırzlaı,, cllcriııi bağlayıp lrıısız göriirür gibi s|iriiklcl,çı ,'r*lilcyc alıııışlar. Esat Pırşir'ya yolda czilıç1 dc ctıııişlcr... Sö1,1 cmcyc diliırı varnll)/or, dör,ıııti şI cr. " "NC di1'orsuııırz!" "Sabalıa karşı lıarakolliuı basarak ıırtıkavcıııet cclcıı ııöbctçilcri şelrit etıııişlcr. Şelızadebaşı I(arak<ılı.ı'ııdir nıızıkiıcı cfi,aclıırı tıykı.ılarıırda ölc{tirmtişlcr. Oırı.ıırctı l(afl<irs Fırki,ısı I(araı:gıilrı'ııda sağ iırsan bırakn-ıarrıışlaı,. Meğcr sabalıa karşı cltıydtığtıırıtız o silalr sesleri [ıu y.tizcleı-ıırıiş. Allalıtan t-ıiziııı askcrlcriıniz kışlalaıııı;r çekilctiği için fhzla kaır dökiilııresiıre n,ıevclaıı vcrilııreıııiş" İııgilizlcr L,ıiiniıı silal,ı]aır tcıplaıırışlaı. G,alata l(öp-ıriisti'ntiır lıcmcn oraya bir lra4,ı gcınisi denıir atıılış. Sara\,'ın öııtiııc, toplerır Saray'n çcvrili cılarak başka lıir geıııi clcıııirlcırriş. I(cndi scf,rrctlcı,iniır ve L22

l

i'ırtık. I(eııral, c-{ch]izlcrdc s;-ritltrı-ıılı cltıruıL<cır ırclcr olıııtıştıı şcl,ı,irdc! I)cıııcl< ki kibı-ıslırırırıı gcri ı-lclııcltigliııti zarrırcclcrkcı-ı dı.ıı,c-lı.ığu sİlaİı scslcrİ, bİr köni hiltıraııııl }ıeırkılaıınıııJauı },a cİ;r zilııriıriır Lıir o\rı.ıırı,ı değil, ucrçckti. Şclıirrlc kıyaıııctlcr koparkcn, lrir ti-ırc gi["ıi sal<ltıııt,lığııra laıçt etti aıııa, kcııdiııc acılıxç",k zaIl]anı \,cıktıı, clayısı lrakik;ı.tcıı pcrişaıı lıalclcycli.

"Dayı.,, L)aü,ıcığıırr, otltı,ur ıl,ıtlstılllız ltitfi:n. Sakiıılcşin. Sil alrl arı oı"ılard an gcri ırl ıırasıırı L-ıi liriz. " "Silal-ıleıı gcri aln"ı;ıklır iş L-ıitsc kcşkc.. Haubil,c Nazın'ııııı göğsiiııe siiırgiilii silalrlarıırı claı,aırıış r,c cnıirlcriııi tcbliğ c:tıncsiıri söylcırıişlcr. Nazır, btı v;rziıuctte lıiçbir cırıir vcrcıılcycccğiııi bilclirırriş dc, aırc,.rk o zaırı,.ıı] tıiftklcrini aşirğı alırrışlar. Nırzır, yol boyı,ıııca birikııriş clüişırıaırlarıır, [\tııı-ı vc Erı-ııcııiledn lraktrrcttrnıiz tczalrtiratluı ,irasııüda, l}abıılli'l,c gcldi. I]iz <ı sıracla kıbiı-ıeclc içtiırracia idik. I*Ieıırcır ırrillctiıııiziır şcrcfiııc layık şiclcictli bir protesto ı-ıotasl lrazırlırdık. l,a]<iır ııc faicİc! 'Ianr ıı,ıanasıyla csir şclrir <ılcltık, <ığlııııı. S<ıırı.ınclir csir şclrir tılduk! Zat-ı Şalraırc'ııiır ctu]ra nanıaz[la giclip $itırrclıçççği6 clalri İııgilizlcrc sorıxı1),,a ıırccl,ırır tıırakılc,lık. 'I'ek lıir iırsanııı dairi silalı taşıııası yasaklaır-

dığıııa görc, clrnra)/a giclccck

<_ıltırsiı,

ıııiifrczc rıc olacak)"

Zat-ı Şal.ıarre'yi

krıruyan

"İııgilizle rdcn ırriisaacle alırraya vcsilc cılaca]<sa gitıırcsin ctı-

ııılya."

"Gitıııck istiyor. Bı.ı lıir vazifc-i diııil,ycclir, divor." Elleriııi L23


tlı_ıa

cclcr gibi açıçı lııl,kırclı Alrırıct Reşat, "Allaluııı, lıizc btıırla-

rı ırccicır rcva [4ördliıı|"

"Ne kaclılr ırıtitccssir

bir

şc1,

olcltığtıı-ıtızı.ı bilivorlıı11 anıa clcicır gclcır

yoiı."

I(cnıal, kaçıırı ;tçtı vc kı.ılırğıırı kalııl,ır davaıırış olcllıglı iÇitl, içcıi 1rır,arlaıınr;ısın;ı raıırak kalaıı kalhı,a [,ıir lıarcltık stı gctirıncsini sÖvlcdi. Ifulth tı,z tızı,ıklaşmlŞü l<i, kapıırı açıp ıreniclcır scsicncli: "Su1,.ı_ııı vaı]ı sıra, ral<ı r,c iki dc kaclclı gctiıivcriıı, Giilfıc{tııı I(ılth." D.ayısı şiıncli sct]iricıdcır lıiriniıı tizcı,iııc ottıı,tlltış] dtır'an t.tı ııını kl aınaktaı-ı dolıyı acıyaı,ı el lc riıı i o\ru ştLını\,orcltı "Elcleıı bir şcv gcln-ıiı,or clccliıı \,a, I(cıı-ı;ıl, iştc beııi dcli cdeır tlc btıcltır. Biliı«ırstıır, bir stini rivaüıct d<ıltışıvorclı-ı <ırtirlıkta. Yok l\_ıı-ırl:ırla Erıırcıriler Mı,isltin-ıaııları kcscccklcrıı,ıiş., yok Avısofı,a Caıırii'ııc ikoııarlaıı gcri koyac.kl,r,,r,,,r, ),ok cfbı"ıdinı Hııistiyaır pt,ıpı,tzlar Mtisltiı-ıııııılarrn yctimhaııclcriııc cl kol,mtışlt,ır. Bı"ittiıı L-ıuı,ılar ırrtibalığalı safsııtalardı trına lr,"ıllrı ayaklırırclıı,tııı\/a yctcrdi. Halbtıki İstıııbı,ıl lrıı.llo, btı laf]aılıı galcvana gclnıiş c,leğildir. Nedeıı| Çiiı-ıkti htiktiıııet l,ıalkıı-ıı teskin ctıncsiıri lrclı bildi." "I(cşkc dizginlcri bıraksa},drnız da arbccle çıkaı,dı. Cııııııra okrınayclı işgalcilcri ır. " "Doğırı olnrırzdı. Acısıııı fbıra çıkaıtırlardı. Bu nillct clalra ııclcre göğtis gcrdi, I(cırıal! Havsil,ç1 kıııcı ıı_ltıaıırelclcri siııcvc çcl<tik. Pck çok şcyi g()rınczclcıı gcldik. Şclıirdc kaıı döktilstiı,ı isteınilı6ldg|ç. Sadece Mtisliiıııanlarııı koıraklııırııa, köşklcriııc el kcıl,tllı911",r. Çıkan bı,itiiır lıadisclerclc lıeçı Mı.islriıııaıılaır suçlal,arak taı,afgirlik yapı1,<ırlar. İııan ki, bıı gtı,tırlar öfl<cli kalalıalılda_ nn eliııde liııç cdilırrcdilerse, Osınaırlı za[ııtasıırıı-ı salıcsirrt1..rrr. I(zgııı halkı aırcak oırlar zapnırapta alııbiliy<ır. Hiç olııazsa btı lrtıstıstı gözcterck tıthcık bir kac{irşinaslık örııeği göstcrsclcrcli. " " İ ltılıi dal,ı ! İ ııgili zle rcle n t-ıalr scdi1,o..r, [ıtı racla. " Bir Wnrruk da öııtincleki selrlıavır int{irdi Al-ıırrct Rcşat. Sclı.

çıadir clı.ıraıı cam l<iilli.ik verc cliiştip pıtrrçal;,ırtı böliinclti.

|24

"B*, göriiyor ıtllıslııı ıııal,

şLıııLı) iştc bcıriııı kalbiıı-ı

dc Lıöylc

I(c-

" "f)ayı, lrer iştc bir iıalnr vaı:dır. Buırlaı, caıni duırarıııa işcıııc),c bışitıyıııca., bak siz bilc islr1l cffiıriz. Halbııki İırgilizlcrc sığıırı-ı-ıaktaır başkı çarc ),ok dcyip d iıırıyordlınlız. " Alrııret Rcşat vcğcı,ıiııi )rarıttlaü/acağına, saırki gözleıiıri kaparsa lrtrtırlaıntık istcırıcdiği göniııtiiler kaı,ar bir pcıdcıriır arkasıııcla l<alaclkırıış gibi., boş lıir ga)zrctlc sıııısıkı 1.ı.ımc{rr gözleriıri. H.ylıırt! Nc yaparsa yapsın, baskııuır ),apıldığı aıf) vc o at]ııl çaresizliği gözleriıriır öııtiırclcıı gitııriyoıdu. "Sııltaıı ılc yapnlış bı,ı vazivet karşısıırcla)" diı,c sordu l(eınıı]. "Ona l-ıalıcıi götiircnler, ıstırabını clilc getirmcktc z<ırlanclılar. Yrizti sapsan olırrı.ış, omı.ızlan çöknıtiş, cllcri titrcır-ıiş." "Nc sövleıı"ıiş, pckiyi|" "Gözlcrini sıırısıfu \r,üıııılıLış, LtzLttı bir zan-ıan öylccc tlurmtış, Soı]ra açıpı ı.ızakl,aı,a bıünıış. Bir şcyc çok ıiztilciiiğLiırdc hcp öylc }';lp;ır... " "l)ayı, c{ayıcığun, yegAırc kalıalıatleri vırtaırlanıI scvıııck <ılzuı clcvlct aclaınlııırnrız aşağılaııaı,ak tcvkif cdiliyorlar ve lraşırıctli Stıltaııııırız göz|cnni yı,ıırıınaktur başka bir şcy yapaıı-ııyor. Doğbö1,Ic paı,anlparça.

rLı I)]Lı cllu/ciLın])"

"Nc

Vapnlasıru

bckli1,91,51111,

l(cıııal| Ifufh tuttrığu takclircİc buııtı göze

crıırı da ;ışağılanraları bir ilrtiıııaükcır, koskoca srıltan alabilir ıııi)"

"l(cırcji [ıı.ıııtı gözc akıırırlrl§ilir, lakiır öltiıırti bile gözc alaıı-

Sultır." "Oğltıırr, arka çıkıııyor nrLı zaırırcdiyorsı-ııı| Siiailı tcslimatı vapıırayartrk, cınirlcre itaat ctııreycrck ıırukavenıet gösteren paşı-rları,r nıtisanıalra cdcır sadrazamları ınakanrlıırıııa kiın tayiır cc{ivor) Oıru ycrli vcrsiz, lriçbir şey bilırıedcır stıçlaıı-ıa, rica cclelara arka çıkmalıycü

riııl. "

"Şlıııa eııriır oltıır ki clayı, eğcr Sultaır da bir kuı,tııluş planı lrazırlanıakla mcşgıılsc lıay;ıun ona teda <ılsı,ıır."

I25


"Scıı Lıtı cviı,ı içiııc lıapsolclı-ıgtıııtlan lıcri, tı<:rclırr cıiırıııı1,orstıır lrırliı,lc.

İşgıllcilcr

Ali Rıza

[ıirç<ıl< şc},clcır iıa-

Paşa'r,ı ııilıç

i5fi12

cçiı-rilcrdi saırıı,c>rstıııi I}ılrril,c Nazırıırıızıır, Aırkıra'dırki Hcycti '['eırrsiliyt: ilc iırızalaclığı A,ı-ıaş,e Protrıkolti'ııc itıit oldtıkları için dtişiiı dı_ilcr lıiikiinıcti. " iftnıal lıar,,rctlc dalısııre Lıa]<tı. Rcşat Bcv stjrdrirt,lti k<ıırtışl1"lilstlll.

"Ne vardı bıı 1,ırotokoldc| Vatııııı tirnıanıiyçt ı,c istiklali vıırclı. Gal,ıiıııı-isliıırlcı,c, 'l'iirk lrikiıniııctiı,ıi ilılal cclici iıııtivazlarııı vcıilıı-ıcmcsi r.ardı. "

"llıı

dcığ;ırı cla, Sı.ıltaıı..."

lil< ctı'ı"ıck zonınclıılır. I_,;rf aı,;ırııızcla, Sı_ıltaır Valrclcttiıı, [ıtı lraziı'ıcve İırqilizlcı'iır cl kovıııasıı,ıdaıı tcıraı l-ı;ıltlc cııclişe etıırektecür.r,

"İlalıi clirr'ıcığıırı. ha]lıuki lıirna ı.ılırşaır ıı-ıaltııı-ıırt, Stıltaır'ın ingilizlcrlc gizli ['ıir ıırııiılıcclc iı-ı,ızal;,ııırış olclı.ıSın;i clııircli. Sultan, İııgiltcrc ını'ıı-ıtlası altıııa gircccğiıri ı,ı" Ililafct rııakamıırııı nılra_ ı'ıi, ııılrııcvi biitiiıı kııdrctiııi l.ııglliz ırıcırfiratlcriııilr hizırıetiırcic l<ııllaı'ıircırğıııı \'aılt ctılıİş bİİe. FIiıziııcvi c"lcğil a,na, istiklalimizi q()zcİcıı çı iiirrnrış Sı-ılrııı. " "Sı.ıltirır sırclccc zııılıat] k:,ızaırııı,",ı\.ı1 çalışıVor, i(cırıal. O talıtııı_ c'lır otrırıclı-ınıı{<cı-ı, futillici Harckct ı,ııticaclclc ctnle iıııknırı bı,ılı_ı_ }'Or,"

I(oııu şttı ı,tnrird ı 1,cğc ıı i ıı i Alrınc t lleşat.

ta saırını-ıkttrsıııi IJtı kııdar nrı bı.ıclalasıı,ı,

"Madcııı

oğlrıııı|"

.

i)vlc., ıredcır İstırırbtıl'dal<ilcr Arkirrar FIcl,cti'1,1c tcşrİkİ lrresaİ )rapını)roı,lar davı| l}iılcşsiırlcr, bitsiıı tıtı iş."

"Btı soı1 ı-ırticssif olar,,dıı,ır s()nrı, zatcıı Zııt-ı Şalıaııclerj, Aıı,.ıcltıltı ilc iıtibatıır lıcıııen tcmiıriııi fbrnıaır btıı,ı,ırnıuş. Daha i)ııcç c{c aırlaş;rbilirlerdi, lakiıı Mtıstafh I(eıırırl Ptış,"ı, C)sıı-ıaı-ılı Mcclisi M

c

L-ı

ı.ısaırı'

ırı

i l l

a

Aıı kııra'

cl

a tol,ı

l

a

a l<

i

stiı,or. "

"Ecc, il,i 1ıx, l-ıcıırcn yapın c{ccliğiı-ıi. Ankarıı işg,"ıl altıııila clcğil." "I(emal ç«ıcıık gibi koırı-ışırrtrsana. İstaııbtıl lıilatct ııral<aınıciır. Ytizlcrce seı,ıclik iıııpaı,atorltık ıııcrkczidir. A4eclisi başka rrcrc tıışı nrak, İstar-ı tı l' d an rraz gcçıırck oltır. " "Yaıri sııf Lıu scbcptcıı dolirl,ı ıırı Aırkara Hclıçfi ilc ;ıırlaşan-ııüıoısılııtız|" "I(lfi sebcpı değil ırıic,lir)" "Dcğilclir, dt§,ı." "Yapııra cı,laclıııı! Padişalr, Pcygtııııbcriıııiziır nıtıkııclclcs ctıııınctlcriııiı-ı bekçisi olarak bı.ıracla brılı-ıı-ıırıak zcırı.ıııdacJır. Ycıksa maaza]lalr., btı cıııaılctlcrc l,ıaşkııları cl kor,ına\ıa kalkar. O, sııdcce enlaırctlerc clcğİl, Osıııanlı Haı,ıcc{ııııı'ııın lıirziııclcriırc dc bckçiL-ı

L26

İı,ışailalr ölıtç.1

"

"Ankııı,ır Hcvcti'ııiır lrırtlarıııı çizcliği Misakııııilli'r,,i, Osıııaıılı N(cbıısaı-ıı kabı.ıl etnıişsc, bı.ıı,ılır Sultaır'clirn lrtrbcrsiz ırıi <ı[ıır,ı]<-

;..

"

"()\rlc."

"Şıııııı

c'ltı

biiıııcııi iştcriın, Stıltırıı ziı,ıhar kabiııeıriı-ı istifh

ıırcsiırdcı,ı 1,ıırır clcğilc-lir. "

Itılıı

ct_

ıırıltıııcir llcş;ıt Bcv koırtışnlasıtıl kcsip, "Giıiıf ,'' clecli. I(ıpıc{iı, cliııclcki tclısiclc rakı kııcleIılcı.iylc karafakiyi taşı\,an BcıT

hicc g<ıziiktti.

"Siz ırivc zıılınıct cttiıriz lıırırıııı| T'cpsiyi gctirccck kiııısc kalıııı cırtlc| " "Sizi ıırcrırk cttiııı lleşırt I]cy. İl,i ıııisiııiz kı,ıztıı-ı-ı| I(orktıtttı-

ıır,.rc{ı

ı,ııız

"

L-,ıizi. Saki

nlcşti niz ıııi| "

İl,ilri11, i\riı,inı,

"

ÇoI< ıncı:ık ettik. l]ıı saırtleı,c kaciar başlaııııa, ı-ıe ııelcr olduI Mclriıtrrc \nıkaı:clıı bizc lrcr şcl,i aırlattı ama, Siıı'aı'lılraıııır gözlcıiylc görıııek istiytır tortıılLıılLı. Mtis:raclc

"I(cnrirl'i cle

uclcli.,

ccicrscııiz, gcisiır ıııi ) "

" l]tı\,ı.ırsı.ı ııitu,r" clcdi llcşat Bcy. Belıicc tclısilıi sclıpal,a bırakıp çıl<tı. I(<ıcirsıyla vcğeıriıri kar,ga cclcrkcır btılacağıı-ıı Lırnnıtlşftı anla ctrırf sıitliıır;ıııclı. İki erkck scctirclc karŞılıl<lı OtLırıı)Lış, l<<>ıırışıııırktııı,clılar,. I(ayga ecler bir lıal]cri ı'oktıı. Hcrlıırlclc gtiııiin vahiırı lıırc,liscjcriııiıı tizcriııc, Rcşat l}c1, lıir clc cı'iııc'le lrrızlırsuzltık varatıııak istcn,ıcıırişti. Sır;rvlılraıIı]ı,a,

L27


"Aşağıda stiküırct bcrkeınııl. l\cşat lJ,cy sakiırlc,şıniş göziikı.i1,or, isterseniz yaıılaırııa iı-ıcLıilirsiı-ıiz," tlil,ç ıniijtlcsiııi vcrcii l]clrice "Olr ııc ilıi, nç ilıi! Mt,ıdcın ()ylc, bcıı gitıııcvclıi111 yaırlarıı-ıı şinıdi. Hazır stıllr olnrrışkcır, cl,ayı-ycğcır [ıaş başa kalsıırla,ır tıiraz," Ailcııiıt kadınlanııır göztiııde, kcııdi cvlcı,iıriır içiııdcki lruztrr vc afiyet her şeyiır iisttiırclcycli. Dalı ilc ycğcııiır barışırıış olıııı_rsıııclan dahtr öncıııli ırc <ılabilircli ki Su,aylılraırıııı iç:iır| "Beıı yatmava gidiı,orunı, kızıııı., bı_ıgiiır pck yonıctı bir gtiırdti,' dcc,li kaçııclan çıkarkeıı. "Bcıl de kızlarııııır yanına çıkıy«ııı.ııır, Sırraylıhiltııı11,') clccli Bclrice. "Leıııaıf pek ıırtitecssir cılclrı çıc:deriıriıı lrirliııc. I'csclliYc

"Uzcriı'ıc L-ıir şc1, ııl da çıkıçı [ıakalııı.ı.'' Al,ırııct lleşat 1-ıeırccrcvi iııclirip.ı tlışırrı

,

l-ı

a

"Yiııc köni bir şcı,lcr oltıvor bcy.... Aaa, siz ııcrc,e gicliyorstultlz böv]cI Olıııaz! Alliılr rızilsl içiıı gitıııeyiıı. I}aşıırıza Üi. krr_ şrııı isııbct cc-lc[ıi]ir. Ytılv.ı,ırıır-ı l{cşat Bcy, cvclc kalın.'' I(ollaııı,ıa sarıl.ııı l<ıınsınclırıı tısı,ılca sııı-ıldı Alrıı-ıct l{cşat, potiııleriıli giı'cli, sclaıııllığa gcri clönıil,ı [ıaşıııdaıı vcrc wv;ırlaıııı-ıış

ııi d ı, kafirs ı1 a yc çşti rcli, klrpııl,a rıi d ii )ıti "Sarııı,lılraıııııı, valideciğiıır, tıaıi siz söt,lcyiır clc gitııcsiıı. Sizi cliırlcr, gitınesiı-ı., ııraazallalr, başıı-ıa bir şe1, g.ı.c.k,'' cliye çırfbsi

ilrtiyacı varclır."

aı l

1-ııı-ıclr

"Da\ıcığııır" dcdi l(cıııal, "nlaclcn] İstaııbtıl rrc Aırkırrır lıtikümetleri bir birlcşnc,vc doğnı gitmcktclcı:, gcliıı btı kadclıi vatanımızın tıiittin bclala.rclaıı ve c{ı,işı-ııaı,ılaıdaır kı,ırtı-ılııası Şcrcfi-

tl

I(e

!

-

"Yirıc nclcr oluyor|"

"Sabalrki tevkifat c-lcvaıı-ı ediyordı.ır." Alrnıct l\eşat pcncercdcn clışarıya uzaırclı. Htisnti Efcncli, ka bahçedeki krıltibcsiırclen çıkıııış, koşıırak c\/c gcliy(ırdu. "Fltisrıri Efeırdi, ırec-lir [ırı siltrlr seslcri|"

"Bilıııiyoı,tınr efbırcliırı. "

ar_

dccl i Saraylıh a_ıııııı.

rl

i

ktcı gcceı,ıiır kara ırl ığı ırcl a kar,lıoldrı

.

ıır',rl.' sclı'ınılıkttı

}/ıırlnı L-ıır;rktığı ralosıırı çarçabıık bitirclik_ soılı,a) oıTa ktrtta ağlışaı:ak dır\ısıııı bc]<]cyen lıı.ivı,ikaııırcsiylc ı,cı,ıgcsiııiıı \/aııına gitti. Enclişeli kaclıııları ovalaıııa-k niırct§rle, sa['ııılrtaır bcıi lıırŞlndaır gcçcırlcr lıakl<ıııcla a_rrrıııtılı bilgi verc.li ve

kadelılcriııi t<ıkı,rşttırıırak

|çy,rr.1.,

.

I}cl-ıicc.

i i lc bi

tcıı

ııe içcliın." IQrafhkiclcıı tckrar r,ıkı b<ışırlttı kaclcirc. "Dcvlctiııriziır lıayır vc afilzglinç "

clı-ılıt1

ı-|

"Ev lıalkı s?lna cınaılct. Oırlara Dıtıkallıe1 9|,ı' clccli A.hmet llcŞat, evcİcır Çıktı, brrlrçc kapısında onıı L,ıckleyeır Hüisnii E,fcı.ı_

içiır l(cnral'e trzatn.

belirsi z çığlıldar, l«ifi.i rlcr, bağırışI ar

1

" Er]<ckl criıı işiırc kirırşılırraz, kızıı.ıı,'' I(ıçıırı davısına l(cmal açtı.

I(eııral, Bclrice'ırin selrpaya lııraktığı karatiıkiclcn kadclrlcrc rakı koycltı, stiralriclcki stıyla btılaırclınp Lıiriıri davısıııı vcrcli. A-hınet Rcşat bir dkiştc içti rakıyı, kadcl-ıiııi )/cnidcır clolclı,ırması

tizcrc birbirlcriırc ı,ızatııışlarTaın dı ki, gcceıriır sessizliğiııcic ycııiclcn art arda pırtlavırı-ı silalr seslcri drıyı.ılclu. Duı-uıp ktılak kabaıttlar. Silalı scslcri dtırıırrrı'ordtı. Uzarrıp pcırcercyi wıkaıı kaldırclı Alu-ıct Rcşat. Uzakttrn tıclli

çıktı. Belrice ve Szuaylı-

ı-ııırr tcl aşla ııı ercl ivc ıı lcrdcır aşa ğı inilrol1ry.lr.

<ıırları gİdİp )zataklanı-ıa Vetına\/a ikıra cftil(tcn sonra, r,orgı.ınltık_

tal] \'ıkıllrrak ırilııı.ı'ct

cıc-lasıı,ıa çıktı. Dayısııııı-ı döıııişriı-ıti bckle_ aıııa ı.ıı,kı-ıduı gözlcıi kapanıvorclu. Gtintin clayaııılıırası giiç gcrginliğiııclcn a)ıırkta z<ır cltınıyordtı. I(açıısını açıp iÇcri giıdiğiııclc, Mclrpaı,c'yi 1,ıcııccı,cı-ıiır öııtintle, tizcrincle iırcc_ cik L,ıir gccclil<lc oırrı beklcrkcıı L,ırılclı.ı. Ştışırclı "FIa1'191,. Mclıp-ıare I Scni ç<ıktan ,attı sııııl\,ordl]ıı1.'' "Yatıııac,lıııı. Sizi bcl<lccliıır"' clccli kız, "bclki bir şey isteısiııiz tliı,c diişi' ııclii ı-ır. " "Teşckktir cclcı,iır,ı, Fliçbir istcğiırı Sen clc

ıııck

l

ı

isti1,<ırc,ltı

1«ık.

cıııeı,ı giclip yı-ıtabilirsiıı.''

l2tJ

|29

\,,orgunstın,


Mclrl-ıarc kıı,ıııldaı]ıİclı. Gözleıiıri Kcm;rl,iır gözieriııc ,iinıtlik b.ıliı,vortlrı. Bcı,lıZ gccciiğiıı ıltıırt{erır cslllcr ıııcırrclcriııiı-ı kızıır içiııilc ı_ıç:l.ıı il,icc bclli oluyorılı.ı. I(eırıal tİii<kıt]i b;rkıırcı,

clikn-ıiş,

çaııaşınnı11 lıtıluırı-ıraclığıırı

{irk ctti. Yııt,ütıki scyişıııc

ıiışıı-ıcliı gözlcıiııi yı:rclcır kalclırıııaıIa kıza ırc cılıırı-ıştıı btı gccci "Ncviiı r,aı, scırin)" riivc s<rrtlı,ı,

rırııılarııııı

Melrparc kcırdiırdc, "l}cıriııı ırcı,ilr-ı ııri

[ttaı1;11f ır-ıalrcı_ıl-ı

Bcırde Azı,a t-la_ [<i bcııclc oılltı) tılilıi

_r,aı:i

lıcpsi r,ırr, lıkiıı ırc \,,,,ızık söl4cyok,,, di,cbilccc]< cçsırçti btılınıl,ı ç<ık istetli. l}ir ŞcYlcr ıııck içiıı ağzıııı açtl aııla lıiç scsi ç:ıliıırıdı, ..Üştıycccksiıı buı:;rtla [ıö1,1c..." İ:livlc l<ızıır kıı'ıfctİır' İŞarct ,olravcli git vıt. l}ııgüıı ii<iııriz cİc çok yc>ı-rrlcltık"" ctti I(cıııal, ıvlclıparc aı]celk istcırıırccliğiıri aı,ılıvıırca lıcııcliırcıc l<oııırşıcık ı-ııı-ı,ı'cla olaırl;rrıır

,z,tr_

cesarctİ tıı"ılcltı.

"Şiıırdi btırac{a beniııı Vcriıırc Azra Haıııın

c{tırııV<ır t>İsavdı,

ona cla git dcr nrivdiııiz, bcyiı,ır|" I(cııral ktılaklarııra inıırınraclı,

..I)rıycltlıltız." B;ışııu kiistahça kırlı_lıı,ıırış, ıırcvdlıır

<_ılıtıl,

gibi

bakı),<ırcltı.

..O bcııinr oclaıııa tıslı bövlc davctsİz gcllllCZCİİ." ..olı,rbilir aııla catrını clır siziır içiır fccia ctıııczcli_" ..Neclcıı bcııiıı içiır cıırını tbclı çtsiıı kiI l]cırclcıl (ıııa ılc|" ni

ıı

tlutl,.ıi,.]

,,o siziır çociıkluk

ı,c ııra

ri

fbte

lı a,rı,ctle ı, içi ııcl

c kal

ı

ı,<ırcl tı

.

I(cıırııl çal-ıtık tli]<cııch. IQzın içiı-ıt{cn çıktı. Mciıi,ıarc l(cmal'e sııı-ısıl«ı stırclığı kcıllanııı vc btrcağınt gc\,,şctınivorclrr. Kcndiııi zorlı gcri çckil-ı clini kızıır L,ıircaklannlı] tıl,eslııa stıknı. "Btııltı ırru istivordı.ıır lrı? Al iştc... L)tır,ıııak lıilııreycır kiiçlik ışı-iftc scı-ıi, ırl!"

"N c divorsı,ıır All ılr,.ışloıı;r | "

Melrpırc'

liıpkırıııızı, gözlcri irtcş sıçel,a_lı nıcyt{aır ırkuv«ırrlı.ı l(cınal'c. l(cııriıl tı,ılıaf tıir gLıt,Lır clııvc{tı bö1,1ç"iııe scviliyor <ıiıııaktan. Iftzı lıt>liıı,ıciıır ttıtarak pcııccrcniıı rjıri"iırdcıı çcktİ., cluvırtr yasladı, lıİr cliı,lc l<cııcli p;rırtalcıırı-ııııı çözcrkcn, cliğeı,iı,lc kızın gcceliğiıri sıı,ıı,;rrak [rcıı,ratçır aLıaııdı Nlclılıırrc'ırc. Mclr[ıarc I(.c,ınal'[c cltıvarın .ırıısıııclıı De 1ıllp,l1ç"ı'ğıırı bilcıı,ıcc]cır sıkışıp kiriııııştı. I(cıııal'iır saç]ırıı,ıtiarı kavravartrk lıirşiııı çckiiı lıırsla tiı.ıtlaklaııırır asılınasıııa, l<cırtliı,ıi içiırc zoı:laııı,"rsıııii tcpki göstcrı,ırcdi. Hattı bir bacağıııı liırldırarak lıcliııc cltılırdı crkcğiıriıı., kcııcliııi irrice yaslırdı rıııa. I(cııı;ıl, kızıı,ı [ıcl<irctiııi lıcızdtığLı ı_nt l-ııtıılaırıasal oıllı lıcr tiirlti aşk vc şcılrvct o}rtılltıııı1 ;ılışık, liaşırrlaıııı,ıış [ıiı, frilıişc ztuııreclcbilircli. ;\ııı;ı cı,lcriıı,-1c biiııi.iııriiştii lr{clıpıı.rc, Nc kaclar tcrıriz \Ic ılıastııl'ı tıicİı,ığtıırı,ı <ı kaclar i,vi [ıili1,orciıı ki, scvişirkcır göstcrcliği cesarctc

an titrivcırdu,

u,kaciışıııız. S\z oııa öırcnı r,cri),<ırsı,ıııtız,

Oııunla lrcr şcl,i koırtı şıbiliy«-ırsı-ıırı,ız,,, Oıruırla,,, " ..Mclıpare! Yoksıı scır Azra F{aırınr,ı nıı kıskıılıyorsuıı|" Gözleri doltı d<ılu oldu kızııı, lı,,ıkkı varI(cınal giilstiıı ıııii, ığlasln lnl bileıırctii, Azra'ıııır latııL,ıasıııııı cılız, clı, bu kız tbıra lrıılclc Aşık olnıııştLı oılı. id,rrc

titrek ışığıncla viicı,ıcltrırı,ıır tı,iııı lrirtları bclli bclirsiz Melrparc, koYtr ktııırral saçl;rrı <ıırruzlarıııa clijlıii[ıırı,iş, t30

göztikeı_ı

ı,aı,ıaklarl

Itz cliııiır

ııltıncla kır,rurclı, Saçlıırı tcr içincle a]nııra }/ir,pışıı,ı.ıştı. Sağ göğsti geccliğiııiır clışııra iirlırıı,ııştı. l(eınal cgilcli, göğsiiııiiıı tıctıııtı eğzıııir ırltlı. l}iraz sont,a \rcııitlcn seıtlcşırıiş, içindeyt]i

kızııı. N{cı"c{ivcırlcrdc ay,"ü scslcriıri c-lı,ı\,ııııca

l(cınal istcıııcl,c istc-

tlıc)/c çckti kcırdiııi, "Saçıııı blışını c{tizclt Mclıpıırc, iizcrinc şalıııı a.l. çabuli," decli tclaşlı. R c lri cc, " I(c ııııraal, " cl ive sc:s lcırirr<ı ı,tl ıı [,ıi ı: kat aşa ğıdaıı.

Kirçııyı

ara.lı11,111.ft

bczgiı,ı Lıir scslc, "Nc oldtı ürcııgci" | "

c{iye

soı:clu. "f)aılııı,ı ıırı clöııdti

"I)öırdri. Aşağıc{a scıri bckli}/or." I(cııral, bilcklcrine diişıııı.iş pxlltılonLıt)tr pıkarı çckti, cliiğırıclcrini iliklcdi. l(ınsolıın ı.izcıitrdc duraır tasııı içiııdcki ibriktcır cllcıiııc stı tlöktip saçlarııu düzcltti.

t3l

]


"Beır ini1,oııııır, scıı clc t<ıparlıı, oclaıra git," decü Mclıparc'ye. i(z, bir önimcck gibi duvara yapışıp kalır4t. Yiiziindc aşağlaıınıış, ağlamakh bir iirdc varclı. Kcmal onurı bu pcrişarı lıalini göriiııce dayaıraınadı, yarıııa gidip alırııra şctkat cl<ılı.r lıir öpticiik kondrırdrı. "Scnin kinrseyi kıskaıımaya ihtiyacııı yok, Mchpaı,c," clcdi, "hiç kinrsc scı,ıin elirıe srr dökcnıcz." Ultıyaır yeğeirleriı-ıi ı.ıyaııdrrnııınak içiıı nıcrdivcnleri parınak rrçlanna basaıak alclacclc iııdi. Dayısı, eliııdc fcııcrlc havava asılııış girııılı bir lıal,alct gibi dırnryordu karı-ılık tElıkta. "Day1" Scsi yorgııııdu Alrıııct Rcşat)n. "Çauşmalar oluyoı, I(emal, İı-ıgilizleriıı buııca tcdbiıiııc karşılık, uılaşılan bizim 1,eraltı teşkiladan boş tlurmı,ıyorlı,. ,Eyüp civanııdaki Fransız kışlalarınr lraval,a uçrrı,n,ııya kılkışınışlar," dedi, "},aruı yine çekeceğimiz var cllcıindcır." Fenerin beyaz ışığıırda, Alıınet Rcşat'u-ı voı grııılrrktan siiziilnıiiş kcdcrli 1,iizündcır, brr drrnımdalı mcınrıuııiyct ı,ııi, yoksa endiş mi duydrığrınrı arılayaır-ıadı vcğcııi.

NISAN 1920 Ğlt<b

,-ZrUrO"

Hııırmcfi:ndi lGdıköy taıafinda ırralısı,ır

nıış"' dedi Bchice, 'Azıa Harunılıı bizlere

kalgös-

tcrdiği lıiisııi,i kabul içiıı ııilıayet di,iıı sabah teşekltiire gittinrdi ya, oracla iiğrcırdirn, r,aptırlar işlcıııiyonııuş. Her iki yaka arasında gcliş gidişler için mi.isaade zanıriyeti gctirııişler." "Anık dalra nclcr!" dedi Sarıylılranını. "Vallahi doğru sö,vliiyonını. Va|idesi gclcııcyiııce, zavallı Azra, koca konakta uşak ve bal,ıçıvanla yapal,alnız kalııış. Pek acıdım." "Evleriı,ıdc hcı, zaıııaıı birkaç kailrıı hizıııetkdr brrlunurdı.ı." "O eski gtinlcrdel,di valdeciğim. Soıı ziya«:tinıizde sadcce Nazik Ka]Fı vırrdı, o da son hadis,;dcn sonra ailcsinin tclaşına diişiip kiiyiinc gitnıiş."

I32

l33


"Yaa! Biziıır

cr,-c

tcşrif L-ıtıvrırsrııı ö1,Icvsc. '['ck

lr

"Bcn dc öylc cltiştiııcliiııı, lakiır

çcsarcıt ccicıııc:tliıı-ıcli.

S<>fi,a-

mızın lraliııc şalıit cılı-ırsa a}/ıp olıı,ı;ız I7,ııi" "Btı işgaliıı r.ıırınaclığı lraııc ıııi kalclı, ilı,ıl-ıi llclrice kızırır. Eıı tarrtaıralı koııald ar d alıi ıı gçti n c,rcl c ),i),ccc k kıtl ı ğı §cl<i lıl; çd ll r. " L-ı

l

"Ncrcdc yatırırız?" "SııAt'ı Lcmaıı'ııı <ıdasıııir alınz, vılidcsi clöırcırc kı.rriar Stıat'ın oclasıırcla kalır biıkaç giiır." "Bcıı oclaıııc-laıı çıkııraııı. Bcır cıcl;rıııclirıı ırslir çıkırr;rırı. l]cn tr[.ılaınla yııtnıanı." "Bcn clc ontı isteırriıroırın-ı oclaıırar iştc. IQtil,Vcıı gclıııcsiı,ı." "lreırran! Dtıvııraırrış <ılaırıırı, krzııır. Scni clc şiıııcli ayal<ia_tınııır altııra alıırcı-iıiııı Sı-ıat, siıs btıkayıııı! I]tiı,.ıikler ıic diı,oıs,r "vlc olı.ır."

"Bcıı

Sı.ı;rt'la ayııı odada ka]nraıır. FIcı,ıı

çıık tlağıı-ıık, iıcn-ı

clc

hcr fi rsırtta saçltuııı-ıı çcki\ror. " "I(azık kad;ır olcltını-ız. hAl,i clictişi\ıt»,sııırı.ız bir[ıiıiııizlc. Hiç LıtaılıTıaruz yok!"

"Bcn abianrla tıc-lasıırcla yatsrıı.

"Siz giiliiıı

Lıaşıır;.ı, I<a]ırrı-

sıır k«ıc;r konakta."

a\zııı odıc,la ),atnaı-rı.

O

ırrisalir lrırıııııı, ııııizik

"

Ol ınaz ! Piya1lorr-rl,ı çalırı a1,1ı l<al k;rı,. " "İkiııiz dc lıcıncıl stısıtıazsılr11z) bcylıııbaırız gclir gelıncz, [ıii"

tiin brı yaptıklarınlzı oııa ııaklcdcccğiııı. Siz t{iişıiıriiı-ı

trı-tık soır-

rasıılır" clctli Relıicc.

"Ç.rk gcç kaldıır gcliıı lrarıııır, lıızjar tcpcıırizc çıkrıktaıı scıırra, terbiye ctıncvc kalkışırraııın nııııası ııı1 kalclı| L,skic,lcn bizlcr bi\,tiklcıiıriziır öııı-iırclc cleğil k<ıııtışnralr vc itirtrz ctıııek, g<>zlc,riıırizi ycrclcır kaldıraırrazclr]<. " Sı-ıat gözlcriıri şaşıltaı"ak 1,ççç barktı. "Bövle ıni Vapartlınız, llcııcl" l,cınaıı vc Belıicc gtilıırcrıc başlaclılar. ].34

iirır-ıct

ct

«-lalriı.

liıı

giclişlc cvtlc l<ıiırcıksıııız. J]iiviiklcriiıc "

t]ıcyc ır kızl;rrı ki ırrsc lc r allı],ıaz.

lJcıı ziıtc tt cı,lcıılııcvecc ğİ ııı, "Ncdeııııriş tıi" " lJcıı ş,.rir <ılırcağiırr. " "Ncrctlcır çıktı şiı-ııdi bı,ı|" "

ııc

ııc,"

tleı-lİ

S ıı

at.

"Ş"i, lrıırıır,ılar ı,ar. llcır clc tııılırrtlırır <ılıcırğııır." "Al-ıtırI al-ıtal kcıııtışıır:,ı! [{cıııcır cıc]alarıı,ııziı gicliı,ı, gözıiııı görırıcı;İır sİzİ! " clct]İ Sırrırr,lılrırııııır. "ı\,1clrl-ıerrc Al-ılırı-ıızı da ;,tşağı g(iııclcriıı," clccli l]chicc. "() ıı,ıisafiıiıııiziıı vı.,ttıcağı ocla\,ı lrırzırlarkcır, L,ıcıı clc Lıir nıcktı-ıl-ı \,ılzıp Htisnii lıfcııcii'ylc v<ıllatavıırr. Azra I-1ııırıı,ır ht:ıııcır L-ıizc tırşıırsıır. Pivtrırcıytı scıf},ı,ir tilşıtıı,ız, ııriizik cıclasına kaıryola kı.ır;uız. Nctlcır lreıırcır al<ıl cclcıııcctiırı ıırı,izik crc,iası ıı ı lrazırliıtıırıyı | " S;uı1,|1§llııııı, "Seııclc akıl yok cla <.ıırclaı1." diye içiııclcıı gcçiriıteı,ı, "Stıat'ı cvdc tırlrsii cttirn,ıc),ip ıırılrallc nıcktcL,ıinc vt>llaılı,.ı\/;1 iiallıırrsaı-ıız, iştc böı,lc şair ııııir olııra\rır kırlkı..sır," clii«: s()r,,lcııir,<ırclı,ı. Bclıicc'ııiıı kızlarııra f)zl;ı \ıı-iz vcrıncsiııtlcı-ı lriç ıııcııııııııı c{t:ğilcli. Özcllil..le cic SLı,.1t'ıı1, cvc gclcır lrtıcılırclaıı clcrs ıılıır;ık clı,ırı.ırkc:ıı, ır-ııılrırllc ırıcktc[ıinc gciııclcıilnrcsiırc pıck içcrlcıııişti. l}u asrilcşılıc ılrcrakıııııı, gcliııiıı L,ııışıırıır altıııclaıı çıknüııriı cırıiırtli. l(cır-ıııl'iıı ı,c lkşıt'ııı kaı,ıııra tl,.r o girı-ı-ıişti ııltıtiırka. Yoksa kökicıi ticriırc iııcır bir Çcrkcz ailcclc, <ıylc Z,ıt-ı Şalrııı,ıclcriıriır icriıııtlarıırı bcğcıııııcıırclcr, kız ç<ıcııklı.rrıı,ıı ıır;ılıallc ıııcktcbiırc g()ırclcrırıclçr tjlırır si)z kcıırı.ısı,ı olaıı,ıaztlı. 1}cl,ıicc zclıirlir,«ırcİrı Rcşırt'ltı Keı,ıı;ıl'i. Az oıicc, 1,ıiı,iıı,ıt>ı,ıı.ıı-ı scıf},r,a tırşırılarırlı, ırıtizik cıtj,.rsıırıır Azr;,ı F{ırıııırr içiır lrazırl;rııı-ııısıı]1 söı,lcclil<lcriı,ıtlc, ),tiztiı-ıc{cıı kiıır çckilcıı vc dtişı-ırcı,ııck içiıı krıpıya clıı\,iıniııı NIchpırrc'ıriı,ı tırı l<ırc]ar hırlsiz kalıııırsıırıır scLıcbiıri tlc, 1,iırc l]clricc'ıriı-ı kcııdi clcikıiııt[isiiırti tcıpl;ı__Vılırlı\/ac,.1k kadı,ır ırı.ızlı <rlıırısıtlıı [ıağlıılııştı Sırır\4th.ıılı11. Ziu,,i,,ı.l[ı Mclıparc, cyc,le lrcrkcsiıı işinc koştur_ ı,rrııktillı bi tal-ı tlıişiit«ırclrı.

l35


ci-iı_fü Bclricc, Azrıı'vaı clavct ıırcktı.ılııı vazııriık içiır kırlenı k:iğıt araıı}a\/a ()tİasııla çıkarkeır içiıı içiıı scviııivorcltı. l}irkaç griıılıiğiiııc Lıilc c,lsa cvclc [ıir n,ıisafiriıı bı-ıluı,ııırası ivi cılircakti. Bıkırrıştı Stırır\4ılıaırıırr'ltr gccc gi.inclriz ayııı l;rf]an koırı,ışııriı.kteııı, iıvılı ııasihatlaır cliıılcnrcktcır. Azı:a, ıııLıtlııka tazc bir rtizgir estirccckti

cvlcriırcic. l{atta bclki l(cııriri'c cie i"vi gclccckti ıııcvcudivcti. i{ı,ıı l-ıilir, lıcll<i t,le çrık il,i gclccckti.

l<ız;rcıksıırız cliyc cırtlişclcıri),or.ltıırr. Ir.tşkc clüiı,ı gccctlcır sö1,1cscvdiıriz brıgı,iıı işc Eçitıııcı,cccğiırizi." "-I1\,c gclcliğiıırcle Lı\/Lııl,ıLıştLıftLtz. i}cıı clc sizi tırraııdırnı;l\,;ı kı)/,.lıllildüılı. liİ göztiıır. " İ

"Sizc clc bir

l<a[rr,c

söylevcviıır tı lrırlclc," tlccli l]clıicc.

"Sö1,1cı,iır sö,vlcı,iır, rı-ı 1-ı

t{ccl i kcıcltı

l

ırıı,

k

ıılek

btıgiiır [ıcır ıJc lıaı-ııııılırıır ı,asıırtla ıı-ıi

sıfi ı,i ol

a\,1

ıır

.

<ıtrı-

"

l)cclikcıclu vapıllıV(ırdıık," c{ct,li Bclricc.

"

biz

kırtlınlarıır clcdikocitı ı,ı[,ııı-ıaktaıı c{ırlrır ()ııcıııli ı,ııcvztıları \/ilr) cfcı,ıclin-ı," clccli Azrıı, tlizlcriırclc ciı,ırırıi clcrgiyi

"Ar-tık

işırrct ccie rck. CE:lr-;t)

"Nc\rı]li* o ıııcvzıılari"

Al-ııırct Rcşart, cı sabtılr cırtlr kattaki cıttırı-ı"ııı <ıcJasıııa iizcrinclc cı, l<ı1,;1fçli),lc giriııce, ırırkış işlcıı,ıcktc <>laıı kızları scı,iııçlc) '(Rc.)lLııL,ı;rırıız t,ırıgtiır Lıiziıırlc cvcle kalıy()r." divc bağrıştılar. tviıı btitiiır kartlrırlarır, Azra Haırıııı'la birliktc, sccliricrc vayılıııış sıL-ıırlı ka]ır'csi içcrlcrkcn, Saral4ılr?ıı-tıtıı) Sııat'a zr>r|ıı l<aııırviçc öğrctnrc-

vc çaiışıv<ır, fcıııaır cla bccçrildi elleri_ı,le ciaırtcl örüiyorclıı. "Siz btıgtiıl ılczafcte gitnrivor nıtıslılıLız|" diı,c sorcltı Bchicc. "

[-i a\.,ı ı,.

"

" Alrıııet l{cşat, lrcnı dc ırısıl riılııtsızıırr, ciivcbilıırcııi çok istcdi, kal[ıinr ağııyor, 1.ıircğiırı sıkışıl,crr, ııcfbs alırıakta z<ırlı,ık çckiy<ınıın. Fakat tlıtnl keııcliııi rre çok tr<ırııal lıir şcy sövlerıırişçcsiııc, "Salilr Paşa kııbincsi istith ctti," clccli, "bcıı ıutık iş"All lı A] ar

la lı

| Ral-ıatsız llıısı

n17.

\ıokstı

|

siziı,ır."

"Ağzıııızclan ycl alsın ltcşat Bcy, ırırsıl söz o iil4çl" "Üztilıırcyin lr;'ınım, ycni kaılıiııc ktırtılaıra kaclar lıizlcr vazjfblcriınizi ilrırr;rl ettnevcceğiz. Yaıri [,ıtır;rcla ayaık altıııdir dolanıçı siz lranınrları ralratsız cciccck dcğiliz," clccli Rcşat l}c1,. "Aılı1, llcşat Be},, başımıztı1 tistiiırde )/criniz rrar. Rcır [ııı sa-

balı

tılıar,,r-,rnOığıırızı görtincc, çcık yorgtııısrrııtız clil,c ı,ılıı-ıırclıriçiıı baıra

mava kıvan,ıaclımdı. Bir taraftaıı daı, trvaııdırıırtıtlığınr

l36

"fulcııılckctiırriziıı salıılıır kar,ı.ışırıtrsı içiıı |ıiz kaciıırlırr cla cliırlİZclcıı gcİcı,ıİ )/ırpııüalı\/lz, öiılc clcğil ırri cfeırtli ıır l " Ell-ıcttc Azı:ıı FIiııııııı. "

"

"Rc1) l]cl,ıicc I-Itırıı,ı,ı';ı içiııclc

ç<>k

kıvıııct]i lrirıııırı ıııtılrırrrirlc-

riır ıırırkılclcriııiır bultıııciıığLı şLı ılıccnıt]a\,ı göstcıiı,<ırtiı.ıı,ır. l}itlrıss;ı Nakİyc Htrıııııı'a clair }rızt)ıı rıkııııı,.rsııı1 ta.vsi},c cclil,tırcllıı11.

"

"Nc \,,ı7ı\/()rnlLlş «ırııclıı| " Azra, tıkı.ıtıırırk istcctiği

strl,fİı,,ın

kır,ır,.,ırık

I{cşıt I}cı, sırvfiwıı göz ilttı vc tılçık scslc., ıtl;,rııa

llcşat lJcy'c tızılttl. irtl,.rviı <ıkı,ıcltı:

"[-Iııııırrıı-ı lııııııııı,ıı, lıir fiızilct örııcği rılııı Nırkil,c Haıııın.,. [-iıırııı-ı... lığcr ırıtiırıtaz, ırrtiırew,cı, r,c ırrı.istcsırıı tıir l'iiı,k kaclıııı dılıi ırıilli t{arraırrıza birş ko\rıırı.ışsıı, ı,ıaıııııslıı crl<cklcrclcıı clc aı,ırıırı, l,ıırttır cial,ıa tirzl;ısıııı 1,apııırılıırıııı tıcklcn,ıck... Flııııııııı,ı." "I(iıırıııiş Lıı.ı Na]<ii,c Fiı.ııııııı, ltıızı.ıırı|" cli\rc s<ırc'ıı Sarar4ı lrtrırı

ırı.

"Üsktitlır'clirld Fc.vzilıc Mcktc[ıi'ıriır Miitliircsi, c[cııtliıır," clccli Azrı. "}ırkcklcriır ı,;rzifclcriııi trıtık k;ıclıırlı.ır nıl yapıt, oltliılırr| l}ı"ı lıarıııııı, talc[ıclcı,iıriıı ctcrslcrivle ı,ığrıışstr 1a!" diyc anlt,lı Sirraı,lı1ıirırıııı,

|37


mücltirclcri dcği1, Sı,ıltaıı Abcltillrııııit Etbırcliı-ı-ıiziıı l<ızı N;ıinıc Sııltaı,ı r,e Sı.ıltirıı A4ı"ırat L,fbııtliıııiziır kızı Felriıııc Sı.ıltaıılarr cla r,ataıı için ç:ırlışıııaliır ı,.ılıııı;rktıı bcis görıııii-

"Saclccc

ı,ı-ıcktcpr

v<ırlar, cfbncliı,ı-ı," clccli Azrıı, sonra Rcşat llc1,'ç cl(ıııcrck cklcc]i:

"FIaıttıı siziıı pck tarııftarı cılclı.ığrıntız İııgiltcıı,c'tlc, kaclıırlaı: Harb-i Uıı,ıuıni sıı,iısıııcla, l,ıeırr cepılrcdc, lreıır dc ccçılrc gcrisiııclc cııırl;r btışla çalışıı-ıaclıliır ııı cfbııdimI Hiırbc gitlcn kcıc,.rlaı:ııı-

ılaıı

|ı<>şalaı-ı tczg1[ıları., fhbrikalı,ın, dı.rircicri

tlcıldıırııp, ıııcıırlt:-

kctiır iktisatli hiryartı [ıozı.ılııııısıır dil,e cliı:sclr ç:tiriitıııeciilcr ırri)" "Pcl< iı,i vaptılır da, bcıriıır İııgiltcı:c tar;rfteıı <ıicltığtııııtt ncrcclcır çıkardıırız Azrı If ırııırır|" c]iyc stırclıı llcşat I}cı,. "S

ı.ı

!tırır

İ

ıı gil

i

z tarı.rftarı ctcği l

ıır

i |

"

"Stıltaı-ı İııgiliz tarırftaıı <ılılıilir. Hiirriııct vc İtilat P:rrtililcr

c]c

İırgiliz t:.rrırftaır rıl;ıt,ıilirlcr. I'rcır nc o paftilliır, ııc cJc İı,ıgilizlcriı-ı tarııftaıı\ıırr. 1}cn siıdccc 1ıadişalıııı tırı,aft;rrııııııı. Çıiııktl oııttI tcırrsil cttiği l,ıirırcclaır, asırlarclır ırrcııılckctiıııiıı l-ıtikı,iı"ııdarıclır." "Ilcır ııksiııi sörılcırıediırı ki cfbııc,liın. lJcn saclccc kaclıırlirrıır cla artık t-ırı ıııcırrlckcttc nclcr olııçı t,ıittiğiı-ıtlcır lıı[,ıcrdırr rılıııalaırırı vc tliişıı,ıaı,ıtr kiırşı erkcklcrlc L,ıirliktc sırf ttıtııralıırıııı istivortıııı."

"İ)rığrı-ı clıişiiı,ıı.i,n«)t,sLıılLız Azrıı H,.rırıırr. Aırra şrııra İıraııııı kİ, Sı.ıltııııııırız cla ıırcnılckctimizt-lcki kaclıı"ılarıır talısil göııırcsiırclcı-ı, kab tı ğtı ıı ti aır çı l<ıııası ırdan 1,aılelcil r. " I(oııtıştılirıı kcıırıiltrrclarr sıkılaıı Lcı,ıııııı, pirraııcı çırlışnr;rk içiıı iziı,ı istcyip çıkukcır, pcşiııclcıı koşaıır Suat'le taltışınava başlac,lı. "Otı,ır cıttırdıığı-ın verdc ktızıım., scır işiııi işlc. Şiıı-ıdi wıkarı gclipı lran;r ralıat

vcrnıcycccksiır."

l "I(ardcşiırizc karşı l>iraz cl;ılra ırıiişfik cılaıbilirsiıriz [_,Lılı;uı," c,li.ve araya girdi Belricc,, scsiıri scıtlcştirnıc},c çalışarırk. Ya[ıaı,ıcılarıır varrıııc{,.r kızliuııra siz diyc lıitap ctı-ı,ıclıi ahşkanlık lrııliıre gctirıııişti. "Yaııııııza otlıl,Lıp nota dcftcrjıriziıı s;ıı,fiıl"ıını çevirsc fbna n-ıı oltır." "İstcırrcın cfbırclinr. Onuır cllcri lrcp kirliciir. Zııten cltiır dc, çcırck ycclikteır sonra yağl ı peıı"maldarıylnr ttışlanırrı kirletti " .

l38

Bclıicc brı sctl,r ktiçtik kızıırar clöııdti. "Sı,lat! l]cır sizc tlcırrcc{iı-ıı ırıi atılaııızıır 1-1la\racaksıııız cli\rc! 13ir t{alııı tiı_ıVai,saırr, ıırtr kitlcriıı) ()ııLı clı çakııııızsıı:l,z."

"Pivelılovlı ıla dolabııııza kitlcl,iır)

pivarr<_ısıırıa ciokı.ıı.ı-

kcıııaıııııızı ılır,

o zanıalı ()ııtı

c{olabı_

c]]cycı,ııcııır"

clct{i Suat.

Az,ra kcnt-İiıri tlıtaııla\ıp gtiltlti. Çocıığtııı tıı,ı yillııtla aııııcsiııc liaı:Şı gcltİiğiııi ıliiştiııcı-ı i}cl,ıicc., Stıırt'a ıııiiı-ıasilı [-ıir ecyap ycr-

ıırcsi iÇiıı clöı-ıiipı kocirsıııa lıaktı. Miif-Iis Osııraıılı ır,ıırliı,csiııi ),,]l,.rrt-lır İdarc ctıllcvİ biışaratı A]ııııct ll.eşırt, kiiçıik kızıııııı sivri cliliııiıı i<ırşısıırı.,la ıic tiil,cccğiııi [-ıil<:ıııczkcıı, Mclıparc uüıııı,iş tcl-ısiclc taşıclığı kırlrvcl4c, biı, kı.ırtıuıcı gibi oclava girdi. "NIclılı;rrc) \/iı\'rlıııı,, git l(cıırıı,l l}cv'c lralıcr vcr, brıriıcla ırıcrrılckct ıı'ıcselclcri ıizerjnc göriiş bcyrrıı cdiliyor, orıtııt cleğcrli fikirlcri aıllaı] <rla ]<i ci<sik kalıırasıır. Araıırıza katılıpı bizi tcııvir ctsiı1," clccli llcşat l}clı. "l]eıı ııl'Ilcaına lrıbcr vcriririıır," clivc birğırırrırk ve ııirzlı ırıı"zlı vtiıiiycır Lc ııı ııı'ı tcklcvcrck clışıırı fj rl,.-ııl ı Stı at. i

Mchl,ıarc, Ilcşıt ljcı,'iır kalrvcsini öırtiııc bıral<ıp çıktı. Stıra\,lıhaırıırr dirrnvlıı vcğeııiır arralanıııır clı,ize lnrcsiııc scviırı-ııişti ırıırır

Al'ııııct lleşat'ııı, Azrır'ııııı öıriiııtlc l(cırra] lrıkkıırda kiııayç|i |ç1ıırLlŞtllilsılrı ciltll sıkılınıştı. I(cırc{İsİ ciiırılc ıllcnri cİiliylc perişıır ctsc cİc, vabaırcıl;rııır lıtızı,ırı-ıırcli,ı ailc fcrtlcriıri |rcl-ı 1,iiccltir, akra[:ıırlarıırııı kcııt-iiııclcır birşkıı biri tarafiı-ıclaır tcırkit eclilıııcsiırc pck içcrle rcü.

"(ieııçlcriır clalri fikıiırc lrtirırrct cdilıırclidir, llcşırt 1}cy oğl[ıın," diVc söl'lcııcli. "Ama bcır ştıırı.r bilip şı,ııııı sövlcriııı lrcp,ı: Sivasct crkck işiclir. I(ac]ıııltrrıır bı.ı ıılcvzLı\/a ıııticlalıil cılırral;rrıırı cloğrıı

btı lırrtrı,orlı ı]ı.

"

Azrı, sal'ıırlı bir öğrctı-ııcır cc]iısıvla, tarrc taırc kontış;rrak, clıırlırıır ıriııc lıcııı hayiltııl, hcnr clc siyısctiıı içiırclc tılırıaları ı'cktiğiııi anli,ltıne}/a bışlaclı. l]clrice gcnç kac]ıııı lravraırlıkltı t39

kiıgccüır-


lcııcıılcri tasr.ip e tırıccliğiııi lıcvaıı içiıı, ır dışarısıırı scıı,ccliıroı,clı-ı. Oırsa llcştıt l}c\,, Azrır'vlı.ı

lcr[<cır, Saı,ııı,lılıaırııır 1ıcııc-crccle

s()t

Osıııanlı kadıııı çok ııztıı,ı bir ztrı-ıraı ıizcrinc ölii rol-ırığı scıpilıııiş giLıi scssiz ı,c şalısiü,ctsiz ktrlırııştı. Allalrtaıı soıı vıllarcla :,ırt artla açılı,ııı ıııcktcl,ılcı:clc kızlaı, tlalra ivi vctişınc iıırl<iı-ıı clclc cclir,<ırlardı. Hclc şLı s()ır ıncktclı, bcş-altı vıl öırcc açılaıı İı,ı,ıs D,ır'til-Ftiııiıııtı- kızlırra vtiksck talısil tirsertı clalıi taırııı\ıı1, On'.tİcydi;

)'oı,clı-ı.

"I(ızlı,ıııııızı btı nıcktcL-ıc ı,<ıliı,ııırıı\.ı dıişıiı,ıiiı- ıı-ıtisiiıri_iz

aca-

trai" dil,ç sorcitı Azrıı.

Ikşat I}c1,, "licn ıılcıııtıLııril,ctlc Vollarıııı, liıkin kızlarıır istikbııliı,ıi ırlaktrtlar ccicır lıtısı.ıslartla Ilclricaı]ıın'ıı] cla iikriııi alııak z<ııııııclııırını," c,lccli l<arısıııa l-ıııkırrak vc oııciaır tas\ıip lıcklcl,crck. I(zlarrın crkcır ,vaşta cı,lcırnrcsiırtlcır )/xna «ılaır l}elıicc, göz,|cri

vcrdc,

ı-ır al,ı cı.ı

p ııı alrc ı,ı p gti

lti ııı sc n-ıel<lc vcti ııc,ii

.

Ytıkarı kattaır L.cıııaıı'ırı çılıııal<ta olc{tığu

pi1,11rrc sonanı]ıtı

scsi gcii1,<ırcltı.

"Pck

l<;rlıilivctli ınıışııJlıılr!"

clcdi Azre. "Dtiır qccc baıra kti-

ı,crdi." "İvi bir kulağı \,tlıı,," dccli l}clıicc. "Sı,ıat'ı clar l<cırıaıra biışl;ıttıl<, öı'ıcc pck hcvcsli göniııtiy<ırclı,ı aır,ıa Lcınaıı kaclar kabiliyctli

çtil< [,ıir k<ıııscr

çıkıııtıdı. İlla piı,aıro çalı-ırak istil,ç1,."

"Dalıa tliiır bir, btıgçıiıı il<i," dcdi Sar,"r1,lılıırııııır. "l]irılz z,.lıııtln

taııı\/ıı1 kızıı, a caııını1 Birkaç ayır kalıııaz, o da açılıı,."

l]clricc, Sirraylılıanıın'ıı1 çcık yauılr]ıtlz olcltığrı içiı-ı sıircl<li ıızarltrr,ıp tlı.ırcltığtı \/c pck hoşlaıın-ıa,ıclığıırı dtişiinclıiğı,i Stıat'ı k<_ıt,ttılıllsıl,tı,t ş;ışırclı. S;rğı

soltı bclli cıhııtıycırcltı )rırşlı kııcJıııııı.

I(cnıal'iıı irraılaııııa katılıııasıylir k<ıırtı viııc ıırcııılckct ıııcsclclcrinc c,l()ndıi. İstith cdcıı lıiikı,inıcttcır pck çcık kişi l(tır,a'vı Millivc'rrc kıtılıırak tizcrc Aı,ıııclolrı'r,,a geçınişti ı,c Vcııi sııclrı-ızıı-

l40

ının kiı-ır olııcıığı iü,icc bclli olıı-ıuşnı. Elbcttc ki L,ırı ırıakııııırı İırgiliz lıayrııtıı \/c l(rır,ayı Millivc cliişıı-ıırırı l)aıırat Fcrit Pıışa tııyiıı

cclilccc]<ti.

"l)aıııat Feıit ü'iırc sadrazil]ı ıırı olaca.ki Ew,alı!'' clccli ltclıi-

cc, biraz gcÇ clc olsa., kocıısııılıı az cr.rıci clccliklcriıi nilıayct icirırk ctıııiş <ılıırak., "Son giiırlcrclc, I(cmal'iır tcsiri1..lc siz dc bıı Millicilere, ıırıralcscf iYi gözlc bakırı;rya başlaıırıştıırız. Ncızaı:eti-

ı-ıiz lı;r]<ikateıl soııı1 crccck clcıı-ıck ]ıi.''

"Hıı,kikatcn sona crcli zatcır lıaıııııı,

laü<iıı }rcııi bir nazır taviır cdilcııe kaclu v;rzitbırıc der.,aır,ı cc-lcccğiıne clair Zat-ı şalıaııcicriııc söz l'crc{iıır. I(ıbinc düşsc c{c clcvlet çarkı clöırıııcyc clcı,aın

Cclilı111."

Belricc, kocasııuır t.ıczarctiııiı1 soıı bulcJuğıııra kcsiır kırıraat ır liıştı-Iış ] gözlcri c-[<ılırı rışttı. Azra, k<ıırı,ılr11 cfcğiştirınck içiır, ..Yaı-ın [ıcıı Ştikı.ıfb Nihal t{aıılıll'ııı Şiirleriııi L>izzat <ıkı,ıı'acağı [,ıir kabul gtiııtiıre giclcccktiıır. fuIiisaaclc ccJcıscıriz, I}clricc Haırıırr tla bcıriıı-ılc bir]ikte gclsiır, gctİrİırcc cltırgıı

cfbncliırı," clecii.

"Arılıul, sakııı lıa!" tlil.e atıldı Sarirylılrurıırı. kızıITıııı hiç alırkası yoktı.rr tcşkilatlaıLa, ceırıiyctlerlc! Ncycü o, Stıl.'l]elıictrıııırr

tanalrırıct Mcyclaııı'ırcia [-ıöyle [ıiıtakıııı kontışııra[ar 1,ırpılıırış, ı.ı.izlcrcc kaclıır bcıv göstcrn-ıişti sokaklarda. Nc al,ıp!'' "Sırrayiıhanınıcfbırcli," dccli Azraı, "yeırııı bizler Mırkbı.ılc Haılııll'ıı1 kabul gtiııiiııcle, sac-lccc lıasbılıal edeccğiz vc şiir cliıı]cvc-

ccğiz. I(oıra.klan clır btırayiı pck yakıır.'' llcŞat I}cY teYzcsiı-ıiır, ıı-ıisafir hanıınırr öııtiııclc l}e[ıicc,r,i kıiÇük dtiŞlircıı, lııislıfiri clc ırcrcJcırsc reırciclc ccleır çıkışıırclaır lr<ış-

laırıı-ıııırııştı

.

"l]clricc Haııııır arzLı ediyorsa yırııı sizinlc birliktc gclcbilir Azrzı Hanım," clctli. ..Malrıııı, sokaklar tckiır ctcğl bı.ıgı,inlcrc{c,

Hı.isırti Efc

ııcl

i siziırle birlikte gclsiır,''

"İstirlraııı ccliı,tıı-ı.ını cfcırcliırr, acaba lıaıra rı,ır ıııtı\rdLıılLız| " 14I

clı,ı ırrüsaac]e [ıtıvtı-


llcşat

I}c,1, [,ııı,ştıı <>lııral<

i.izere 1ıcçısi lrıı\,rctlc [ıtı sc:siıı geldiği

t;rrııfh Lıııktılar. l}tışaiaır l<alır,c fiı-ıcaı,ıl;rnırı

tolılaııııktıı

«>lııır

Mclı-

paı-c, gözlcri vcrcİc, k<_ıııtışı,ıı,ordtı: "1]rcı,ı c]c lıııı'ııırılarla [''İı:lil<tc giclcvinr, llcılıicc AIıIaııra rcfhl<ı,tt cdcrclinr... l,titf.;ıı cfcılcliııı... Pck istcrcliııı gitıııck r,c şiir cliırlcırrck." İtirirz t:tıl]ck içiıı ağzıı11 ;1çıııı Sırı:;rrrlıl,ıtrıılıı]'tl lcrir,lç strsııı,.lstılı işaı,ct ctti.

lkşat l}cı' göz-

..pckİli. iiitfi,n gcç l<alıııavlı1 Azrı }-l,.1ıılıı,ı," clcdi <ıtoı'l1ç1 tıir scslcı, "L-ıLı cviıı lraırıııılaır, ikiı"ırli t>l<rıııdtı ıııtıı,c]u cvlcıiııclc olııı:.ıl< zoı-ııı-ıclirtlırlı,ır. Üiııit cc,lcriıır., },11t,]ıı ı-{ır lıı,ı l<ııitlc lıcıztllııı'.ız." " l]cıztı l ı"ıraı,lıcak c tbırd ın," ttc cl i Azra. l}clıicc'ıriı1 scrscnılcırıiş [ıir lııli ı,arclı. Scviı'ısiı'ı ıııi, tiziilsiiı'ı ır,ııi [,ıilcııriı,ordı_ı. I(acİııılarııı siı,;rsct kcıııı.ışacaklırrı bir t«>plaıltıclıı ırc işiııı r,ıır cliyc di.işilıııırcklc l-ıirliktc, lıtıcrı,sı Sıriıvlılıirıııııı'il karşı lıakkıı,ıı l<oruıntış <>lcltığı,ı içiıı ıııcnııırıırcltı, i

!

lııı-ıliışıl«ır, ölıiiştiı,tır., hiıl l,ıi,ıtıı: sc>rııı,tırrlı,ı. I}chicc, Azrır yc N4cl,ıl-ıırrc yi.ııı vt,tı,ıı1 Lıircr [ır;ş s;rııdıl)rc L,ıtılııp cıtıırclıılar. Hiznıctlii rl,.ır tcp sic{c li ırıoıiıtırl ır rrc şcrbctlcr gc ztliı,iı,ordı.ı Bclıicc, l<adınlıırıır ç<ıĞtıııı,ıır rııtrşlırlılarını çıkarıııış olcltık]trrıııt görclii. sıkırıal,ıırşlarııııır vaı,ılarıııcjırı,ı kaşlarıırııı ı-izcı-iırcı vır cla şııl<ıklarıııai luvrıı,ıı l<ır,rıırr pcrçcı-ııicri çıl<ıı,«ırclı_ı. l}cl,ıicc ıııcctntıılıı'c'laki çiziııılcrcic cjc giiı,cltiğti [ıtı silç tuvalctiııi, cı,iırc t]()ırcr t](ııııııcz lıcıırcıı ırl,i-ıı l<iırşısıııcl;ı clcııcırıcı.c l<arar vcrcli. Oırleın iç l<apıclıı l<ırşıl;ıvirıı, cı,iı,ı salıitıi olclı.ığuırı.ı tal-ııniıı cttiği l<tııı-ıriri iıcrçcır,ıli gcııç l<eclııı, clizclcı,ıı,ıriş sırııclaılı,c:lcriıı tııtısıı,ıtlaki alaııiı iIe rlcycrck !,iiksck scslc., "LIcçıiııiz lr<rş gclcliı-ıiz cfcırtliır'ı," t.lccli, "[,ıtıgtiıı ı,cııi lıir ıııisııli nı,ııir, ı.ıır. Araıııızıı ıııiisttrfi i\4tılivc N;rzırııııız llcşııt I]cı,frlııcl''ıı'ıı rcfil<ılırı:ı Rclıicc I{ıı-ııırıcf.lııcli ilc, ırl<rıt-ıısı N[clr[,ıırrc H,.rı,ııırr dır ktrtılnıış [,ıtıltiılıı\'<ırI"ı'. l(<.ıırı.ışı'ırırlırı,ı" L,ıırşlirırıiıclırır ()ııcc tıııiıırı lırış gclciiııiz tj iı,cliır,ı " I(ıdııılt'ırıır ırrasıııcltr fisılc{ıııııalır, l<ıtrıırd;ıırıı-ıalirr L,ıışlaclı. Rclıicc kııliılilarıırı.r l<ırtlıır kızırı,ıııştı. Ncrcı,c bırl<acağıırı, ııc }ıept,tc;,ığıııı L'ıilcınil,cırclu. fulakbıılc I-{aıııırı'a kinıIiği lıakl«ı-ıclı.rl<i tıilgiı,i lıcrlralcİc Azreı ]ıır[,ıcr vcrıırişti. A4ı,iııııscbctsiz Azr;r! Raşı_r,la,ı lıafif L'ıir sclırııı vcrı-ı-ıcklc vctiııcli \/c g(iztıcı,ıı,ler Nlelrçıi,ırc'l,c [,ıırl<tı. Mclıpıırc, gözlcriııi l<arşı clrır,arcltr t,ıir 1,crc clikmiş, aıklı fikıi cıra.

.

Gır.j;b Mal<[ıtılc }{..u-ıııır'ııı köşktiııiiıı bıılrçc kllpısıı)a varclıklaııı-ıcl;r I}cl,ıicc, Azra'\,a t<ıplaırtınıt-t tlc kaclar sı,ire[,ıilcccğiııi sortlı,ı. "I(ır..rat bir s;rat siirsc, s<ıl,ı[ıct vc İkraıııa ç|1 ["ıİr Saat aYlrstlk, İkİ

sıııtttcıı crn,cl [,ıİtıı-ıez," dedİ Az-ra. "Hiisırii L,fbırdi, scıı şinıcli errc clöır, İkİ )'a gelirsiır," clecli I}clricc.

sonrtl Lıİzİ alıııı'ı-

cİa c'lcğil clc bırşkiı t,ıir 1,çl{ç,,ı-ıriş gi[,ıi, iskeı-ırlcsiııc-lc cliı-ııclik ve ifir_

Azra vc l}clıicc öırdc, Mclıparc iki ııdııır gcdclc., bıılıÇcclc lrız-

I(rclııılırnıı lıir kısı,ııı )icrlcriı-ıclcıı kalkarak Rclıicc vc Mclıl,ıaı,c ilc t;rlıışılııık içiır vaıılırıııa gelclilcr. Bclıicc, ayaüıııa l<ıciırr gclcıı ı'e oıııı iltifhtlar vağc]ır,ııı kadııılırrın qözicriııdcıı tıakışlarıı-ıı

sı'ı,.'ıt

l:ıızlı ı,iirtiüıcrck köşkc ı,ılaştılar.

Maklıtılc Hıııııııı'ın saloı-ıtı tıkış tıkış lıırı-ıııırlarla clolı.ıVclı-ı. Mcı,lit cıkı.ıı-ıaır cvlcrc]c oldtığıı gibi [ıirl,ıiı,inc irçılaıı odiılara ı'ıı'ı

L-ıtı sirırc,lalvclcrdc <ıriırııl1 ottıZ bcşl,ıtrrıl cllçriııclcki l<iğıtlıırı ['ıirlıı,ırıl lurk kişilik [,ıir k:ıclıır grııt-ıı_ı, birlcriııc ucçirıırcklc vc fisır fisır l<oı,ııışıı,ıırklıı ıı-ıcşgtılt]iiler. Azra,

\rırı,ıa sıırıtl,ılü,clcr

dizilıııişti ı,e

lraııııırlaırııı pclk ç<ığtıı_ıtı tılılı)/Or <ılıııalır,clı |42

l<i, (ıııı.iı,ıc

gclcırlc

se_

tlcsiz c>nıırıı'orclrı. ALıaıtılı alal<atlaıı I}clricc kııclırr ralıatsız rılmaınış göriiııiiı,ortltı.

kıçırartık, ıı,ıalıcı-ılıiiıct içiııdc karşılık vcrıııc\/c çalı,stı. I(cı-ıt{iı-ıc, ıııtistı.ıfi clc olsır., bir ırazır cşi cılarrirl< lıclli l,ıir r<ıIüı,ı t,ıiçildiğiniıı fhrl<ıııdırvclı aıııır Lıtı ı,cıl İçİır ııasıl bir ta\ıır takııııırası gcrclrtiğiı-ıi l'ıilclıı-ıil«ırcltı. Ailcsiıriır, trl<rtı[ııılarınıır vc ç<ık 1,ırkıır arkaclaşltıııırııı c'lışıırdir, l-ıiçlıir tlı"iırı,ırsı,, fil<ri., g<i,tişıi rrc tavrı <ıiı-ııtlıı]tştl rı gı.iırc

l43


l..ıt|;ıı,, t,,r,ıııııı ııl.ıı,t,siııı ,l.ılıi S.ıı,.ıılılı.ııııııı'.ı l,,tı,.tltıııış ıı1,1ııılıııııı illı lı.ez. itlı,;ılt ctliı,ı)ı,ı ııc \,.ı[)ııı.ı\ı !,.eı,(,l(ıİllıııc lı.ıı'.ıı'\'('ı('ıılı\'()ıılıı

lıiı' ııııtl.ı tıçıı}) !lıı 'l'cr içiııtlcı,tli, l'ıııiIile tliğiııi lıclli t.l ıı)cı) ı(,\ ıııişti kııthsıırtlıır. r,c sıkılırrıştı. çaiışıy«ırcltı atııa iiıtıııiiş "Gcçcır sefçrki tııtr,ılaırtıırıızı ]:clıiıııc Sııltııı şcı,ctlcııtliı,ıııişlcı l)cı,giIçı,t,lc r,ı.: gız.cıclcrtlc <ılıııtlııgıı lıilgilcı,

(,

cli. Hatta bizlcre, I(ııııı,ın-ı,ı Esırsi şcrctiııc l,ıcstclctliklcı,i 1ıivıııı,, s()ılaüru çalıırak lı.itfiıııcla Lıııltıırııriışlardı. llııgiiıı t,lc si,ı [ıizlt'ı'ı, şcrct vc kuıırct vcrdiııizr" clcdi cv sı,ılri[,ıcsi lrirırııır. "l}tıııtlırıı [ı(it' lc sizlcri hcl,ı ari.rı-ııızcla göriirıiz iırşiılliı[ı cfcııcjiıı,ı, bı"ı lı;,rıııırılııı,ı bir şcvlcr söylcıııck istcr ırrisiırizl" lJclricc ölcctığiıri zaı]netti. Zorlııkla lioııı.ıştıı. "T'eşckl<tir cl_ııır.

Bcni

ccjcıiııı cfbırtliıır. I(cıııı,ışıııa içiır lrtrzırlıli

af}bcliıriz.

"

Ilclicc, Makbıılc Haıııın

"IJaııiı içccck biı,

şc1,

),aıııırcl,.rır

)',.1pt])ıı

tızıılılırşır ı-ızırklışırıız,

gctirscı]c ııc trlı-ır Nlclıl-ıarc," ciccli

J/ırı,ııııtliı

otlıraıı kıza., "boğirzıır-ı krıı-iıc{rı. l)cırrin liırrrııratır gczcliri)ıorlıı, clı... Suya bilc razıvıı-ı-ı."

Mclıparc ayağa kalkıp iız evı,cl tci,ısivlc

lu claır biriıri görı-ırcyc çalıştı.

tl<ıltrı-ıırır lıjzır,ıctltıir

"Bclricc Haıuııı, bakın ştı bizc cloğrtı gclcı,ı [raıııı"ır Şair Ştikııfb Nig,ı, FIaırııı,ıcfbırcli'clir. Birazdirıı şiirlcriııi <ıkuvacak. Tirııış nl,.rk istcr ııriydiıriz|" clil,ç s<ırdtı Azra. "Soııra taıxşır,ıı11 Az,rı FIaııııır. lJiraz L-ıtışıı-ı-ı clcıırclti clc." Azra ısr;lr ctn}ccli. Zatcll t;lt]l o sırırc,lı [,ıırırıır,ıları.]aır L-ıİrİ kıılkıp oclaıılıl ottıısıııa ),iiriiıııtiş, strğ cliırdclıi gtiıırtiş kaşığı c'liğcr cliııdcki ktiçiik tepsivc vtırarak clil<kı,rtlcri çckıııcvc çı.ılışı1,orcltı. "Hişşşt. Liitfcır susalııır lraııııırlar, lıepiııiziır pck tirkdir cttiği, [ıııgtinkii koııtışn]acıı1]12 <ıliı,ır ırıtıhtcrcıı1 lıaırııırcfbırclivi takciinr ccliYoı'l-tt]1. Ş,ücırclc Haırııııctbııdi., [ıtıl,rıı-ı-ıır cfcırcliııı," I(lsa b<ıylı,ı, t<ıplı,ıcar bir lr;ıırııır tıcl,"rıııır ortasıııeı cİ<ığrıı yiiriirkcır,, Mchpirrc cliırc,lc [-»ir liı,ır<ıı,ıata [ıırdağı ile gclcli., baı,dıığı Bclıicc'r,c tızattı vc vcriı-ıc oturcllı. I]clıicc liıır«ııratadaıı iki bti|+1

tıtli t,tttltıtıt ıçıi vc ı

lıtı.sııc;ıl< gi[_ıi

tılclıı. l}ardağı Mcl,ıp,ıarc'yc gc

ı ı,.,ı,tli.

"Al ııl,

şrıırrı öırtiı-ırılcıı. Pck fcı-ıa kt>]<rı},or," dccli vavılşça. "ıV[is gi[ıi ıraırc kt>ktı\ıtır." çci<

"( i(ıııliiıırti lıtılaııclırc,h. İstcrscıı sctı İç, Mclrp,ıarc."

fn!ı-;b *Sırlrcııdc }.[aıııı-ıı konLışı-ııitva birşlirvıııcır sı-ısrı-ılirr. Bcl,ıice iü,i ııiı,ctlc, k<ıırtışırıı katlıırı cliırlcıııcl,c çalışrı aıııa kı,ılaklaır uğuldııı,<ıı,tlı,ı. I(rfİrsıııııı içiııclc ),tizlcrcc siııcl< ı.ıçtır«_ııdıı saııki. l]tiniır o ııqııltı-ı]tı ıızıltıııııı aırıısıııdiı, ılottL,tt, ıııcnılclıctı İstiklnl, lıiiı.rfuvt ıiil'ıİ laflır çıul'ıılı1;1,{11 kı.ılıığııııı, tirl<iıt ctiııılclcri kııçırıvor, sör,lc_ ııcıri aıı]ırııralitir z<ırlirı-ııı,<_ııdtı. Yiırc clc [-ıiiı,ıik bir clikkatlc cliııli\,()rıı]ıış gilıİ, gözlcrİııİ,J<tıırtışı-ııı kaclına clİkmişti. I(cıııı.ışı,ırircı clıı,, l,ıir ırazır cşiııc gcrckcır sa\Igı\Iı göstcrıı-ıck aıııııcı\,la, sık sık ]}ciricc'c'lcıı oıııı)I bcldcrccsiııc, uc)zIcı,iııiı,ı içiııc bakı)/or, gcı]ç ktrciııı_ tl;.,ıır sö/ctliklcriı,lc heıııfil<ir cılcltığı,ıı,ıtı [,ıc]iı-tcıı işarctler bckIiı,tıı,cltı. Btı lrcvccıırlı k<ıırı.ışırııılar tıltsız şcr,lcr çağrıştırı)rorclrı. l]clıicc'\ıc. sıl<ılırıış ürrıırrrı-ıklerla vc cllcriııdc tırşlar, sopalırrla [ıağıra çığırtr üıiiıtivcı,ı iırsaı-ılıır., aırltrınırclığı [ıir lisanc,la ktifiir <ılcltığtıırtı tııhıı,ıiı,ı cttiği çirkiır Lıırğıışıııali,ır, tlöı.ıilırıc, aşirüılanırra rrc öltiırr 1.orlıı.ısıı! 'fcr içiııclc},di, Şal-ıcııclc Haırııı,ı ılc ı_ıztıırlı,ıkta Lıir koııtışıne },ar[,ııı«-ıı,dıı, ııclcr ıu,ılatı1,1;1{ıı, fhrkıı-ıda [ıile dcğildi I}chicc. Az (jııcc içtiği iki rrı.ıc]tııır liırr«ınatı,rr,ı öğiircrel< çıkartıııaıırtrk içiıı biiı,tik [ıir gavrct sırf ccliı,<ıı,cltı. Mchparc, l}clıicc'ı-ıiır sıl<ıırtısıııı \,e alırıırda L-ıirikcır tcrlcıi odırııııı lıavtısızlığıırtr ı,crdi. Bircicı"ı L,ıir all<ış l<cıpnı. Bclıicc dc cliğcrlcriylc L,ıirliktc cllcriı:ıi çtt,ptt. Şiıııcii [,ıı,ittiıı lraı,ııırılar aı\,aklarıı:ı,ıışlar, koıruşıııacı kac,lıırı tclıı,ik ccjivorl,rrcJı. lJclıicc c,le ycriııdcıı kırlknıırl<, teLııil< l<rıl,nlg,,ırlr girırıclt İstiıorcİLı ıllııa lıı,ışı <ı kacİar c-löııiivorclı-ı ki, tıyağır kalkIııe\ıı,ı korl<tıvcırclrı. Azra, ar;ılarıırdlı ()rLıraı,t .\4chpirrc'ııiıı tizcı,iırdcn tızııırırak scırclı.ı :

|45


kaclar, Eviıriır ic'İaı'csiııi cltrlri Saraı,]ıhaıııııı'a bırakıırış ilk kcz iclrıık cc-iiyor, t]c \/apnıası gcrcktiğiırc l<ırar

<ılciuğtıırı.ı

ı,cı-cırıi1,<>rclı,ı.

l)ergilcrdc ,c lTılzctclcrdc oktıclıığtı bilgi-lcr bir aııcla uçııl.» gitııriŞti kırfhsıırcl;ur, 'ltr içiııclcvcli. -t'aııikİctliğiııi çalışıy«ırc{tı

aıı.ı

a tiı lııııri

ş,,.

tıclli

rrüu

l

"GcÇcıı setLıki t()Platltlır.ıız1 Fclıiırıc Sı,ı.lt;rıı şcrcflcııclirırrişler_ cli. Hatta bizlcrc, I(aııı.ııı-ı,ı -E,strsj şcrcfiııc L.ıcstc]ccli]<icrj

Brıgiiıı dc siz [ıizlcrc

Ilclricc, Makbulc Haırıırr 1raııınt,İlııı ıızaklırşır

,.,,,,.,-Ş,'İİ'?:|,.,,,l]:''il'.,f ı«ırci rı

}.ırpnla-

1,ırıııırd;ı

l)cı-ııin ]iıııoııııtı gczcliıiirgl]x1-

aYağa kalkıP 'JZ crn,cl tcpısivlc cltılaırırır lıizıııct]iirı _ ,'"|'PT: Iü,claıı bırını görıııcyc çtrlıştı.

"Belıicc Haıııııı, bakıır ştı bizc cloğrıı gclcıı lraırıırr Şıir Şiikı_ıfb Nig,ar FIaırıırıcfbııcli'clir. Birazctırır şiirlcıiııi <ıl<ı-ıvacııl<. 1'aııışııııÜ istcr ırriycliııiz|'' .lil,ç s<ırclı,ı Azrıı.

ın Azra -F{ aırıııı, I\iraz bırşı ı-ı-ı cl öıld ıı (ic. r' Azra lsrılr ctlllcçli. Zatcı.] taı]1 o sırlıc,İ..ı lraılıırılartl;uı L.ıiri kal_ kıp oclaırıır oı-raslııa ,tirı.iıııiiş, sağ cliııclel<i gtiıııiiş kışığ cliğcr clindcki kiiçiik tcl,ısivc, vurarak tli]<katlcri çckıırcvc çıilışıl.ıırc{tı. "HiŞŞŞt, l,titfcır stısahıır lıirııııırltır, hcl,ıiıriziıı pck tırkdir ctti_ ği, bilgtinkİi kolııışıııaclnlız <ılaır ını.ıhtcrcI]1 lıaıııırrcfbııc.livi "Soı-ı ra tııx şın

tık_ L'tl\diırr ecliyoı-Ltı]1. Ştrlrcııclc FIırnııncfbırdi, L-ırı1.11,.,,., .r;;;;İ;;;,;"''' I(sa boYlı,ı, tcıPlrıcır bir lııııııııı crc,lırırııı orrasltltl

kcn,, Mclıpare cliırcJc

cloğrıı yririir_

bir liııronırta bardağı ile gclcli,

baı.clığı

]i,-,,,,r,rotacla,-,

btr_

lJclricc'ı'c LlZılffl Vc vcriııc <ıtrırcltı. i}clıicc L41

ilii

.

':i;il.,"

L-ıırşlır\,ı

ııca

stısftı

ı

ar.

Be ıı

i

il

cc

iı,j

I(a fisııı ır ç iıl cl c }..,, r *:'.:';,, :i" :l,İ İ' i; ];i: : JlillT ı, ıığıılrııltl rızılnlıııı arıısıırcl,ı, ı,at[ılı, ı.nt:ıu/glt97, istiklal, gilıi laflar çırıl'ıılır;1{11 lıii,ıı.iı,et kıılagııı,ı, fikat cıı,.,.,t.l..i kaçırıvor, ,öı,i.ırcııi aır]ırıııai<ta z,r,J.,",,,,rr,-.I,,. Yiııc tJc ırtiınii Lıir clikkatlc \'()rllltlŞ gibi' gözlcriıli ctiıılikt»rı-ışırır k..l;. İlİ"lİr,, l(<ıııtışı.ııııcı ci:ı, lrir ırızır cşiııc gcrckcıı .r.,,g,r,, grrr..,r.i l,r..,rra, sık sıl< l]chicc'clcn oıı:ı)/ bc.]<]cıtcsi,r., ]tİrl..riıriı.ı içir. t;Iyor, gcııç kaclıııclaıı s()y]cc,iklcıiı,lc ]ıcnriki-ı: olduğuııtı ır"t*.,, işarctler

ıızaklıışınıız.,

"I]aııa içcccl< bir şc}' gctirscııe ,r" .ri,,. A,lclıpıiıc," clccli OtLlralı kıza, "boğirzıırr i<tıı..ıcltı.

scı, iç, Mclrparc.''

*+-tı6.}

kcıırı.ıştıı.

içiıı lrazıılık

c>]clıı. l}arciağ Mclrtr,ıarc'yc gc-

k<ı]<ıı\,cır,''

lr.uuııı. ..I]uırclaır Lıövle sizlcri hcP uaıırızciiı görüirıiz iıışall;ılı .tbr,.li,r,, ;,;';;;;;;. "T'cşcki<iir ccjcıiın cfbırclinr. I(c»ııışıııa clıııı. IJcıri aftbcliııiz.''

gibi

"C](ıırliiıı-ıti [ııılaııclı..i,. jrr.rscıı

pi\rtrntı

s()ılaüru ÇaJıııak ltitfiıı'ıc{a L,ıtılıııııırı.ışlardı, şcrcf vc ]<tıı,ııct ı,crdiıriz," clccli cv s;ılribesi

dr... Suya bi]c razıVıııı.''

krısııctri<

"A-l nJ, Çcl< Şııı-ırı öırıiıı-ıcicıı. Pck fLııa ko]<tııror,'' dccli vavarşça. "Mis gibi ııanc

cttl)cıl]c)/c

rrrrştr.

bir şcvlcr söı,lcırrck istcr nrjsiııizi'' IJclıicc ölcccğiııi zaııırctti. Z<ıriııkla

içti vc

;l'[,.["r.ıııı

ı

i

Ş.:;:'İl.]ilil.-;l] fi: H:,;1 ",.,",,,, çı ğıra ,t ıri ı,c r ıı sa r, .,;: JJ: i

ı

l

l.,

ı

ı I ır

i

L-ıckli-

ş.,,,ı..'çn g., o,,, ,.orcı

Bc

*{*

t;ılıııriı'l cttiği :',ı Çiıl<iıı ır.,g,rş.r*İar, t{cıı.ıilı].ıc, a.şıığı]tırıırıa vc ö,tiıı_ı l<<ıl*ıısı-ı! 1'cr içiııc{.r,.li,'Ş.lr.rl.r. Hırı-ıını ',.İJİH,,.',:,?# r.]'rrrrrlııkta bir ]<<ı_ IlLlşllla ,,al,ııy<ıı,drı, ııclcr ırıllııülı1111-|iı, fhıkıııclo i'ı. ctcğildi I]clıi()ııce içtiği iki ırıtJııııı İ. :: A,

i

çi

ıı

rısıı)ı

btil,ii

\t

k

[-ıiı- gaı.ı

ct sarf .u,r;]::

l?ill*::;:l,:::il:'H]İ:

lıirikcıı tcrlcıi ,r.ir,r,,, haviısızhğıri,ı rrrcJi. Birclcıı bir all<ış k<ıçını. B.lri,

\Iı-Ptı.

rc[ııik

alırıırcJ;r

Şiııltti Lıiiriiıı

cdiı,rır],ıı,c-İı.

]ıtuıııı-ılaı.

l}clıicc

j]i:,ffi]il,".ii:|Hi ,l.rı ,,r,.,,r.,_ri

r,ro.,,

.:;,İ:,,İ'ff:l.']::,,|];',l:,.:

.;l.;,T

.ı.'ı.ı"9.,., ı..ı.rr.ı., t.ır,ıı. ktılrıığrı.ı,,,ıı,;;;i,,

:,ş;,i,.ın. .rlı orlıı-ılıı

t<i,

avağa

k;;

A4clıparc'ııiı.ı tizcıiır-

l]

,ii i

lir

l45

i]i: {ı]ı

1]i

İi;


" Ş irlı

crıtlc

I-Iır

ırııı' ı ır

k<ııı ı,ışııı ırsı ıı

ı

ırası l

b ı,ı

l

tltı ırtı

z

|

"Dcği l... Yaıri l-ıilıı.ıivorrıııı.''

"

ndini z iıri ırır;rrıtk, " l]cıvkırl ıcie, " cl c tli l] c ı cc. "l]tıııı-ı siztlcır dtı\,ars,r pck ııreıııntııı rıltır. Şiikııfb Ilirı-ııırı'ııı kıraa,tİ başla ııracl ilı ) )/ıltı nA k;rtlırr gİ cl c lİıı,ı istcrsc r i z. " I(c

l

}

ı

i

si

"Ncclcıı b:rı'ılc]ı sizcc| Üşiitıııtiş ır,ıtirıcliiı I{ırsta nrıırclıi Miclc_ ıııi ı:ıılratsızdı i'' tii,'' cl ccli Mclıpxı-c. "I(oırıışı,ııilllız oııtı lıc\rcc,rııl.ıırclırıııış <ılalrilir,'' c-iccli Azı.a. "Delııı ılclcr!" cicdi Şılrcııclc Flıııııııı, A{akL-ıiılc Il;rı-ıırn,ııı "

ı

"Giclcliı,ır."

l}clıicc, Mcl,ıpaı:c'ıriır kuliığıııa eğilcii, "I(t>lı.ıırrı gircr ırrisiı,ı liittbıı. I(cırcliıni i"vi lrissctı-ırii,orlıtı]," ciccli. Mclıpırc tıirırz şeşl<ııı, kılktı, ]Jclrit-c'ıriır kcıluııır girtti. Şılrcııtlc Hııııııl'ııı Lııılı.ıırc{uğı,ı \'crc doğruı yiiı:iiıııclıe çr.1,*tılır. S;ıl<ııı kiriabirlılt ı,c lıaı,;ısızdı. Hcr kathclaıı bir scs çıkıvcırclı.ı ı,c Lııı gıiriiltıi ]Jclıicc'ııiır kril,aklırrıııclıı l<cslıiır çııılaıırıliua ırccicır cılı-ılıçld11. Birkiıç ardıırr attıktaır soııra, Behicc dclışctlc ıya]ç|r,,r,rırt vç cllcı-iııiır ı-ıı,,rışı-ıı"kt,r <ılclıığıııriı tıuk ctti. Dizlcri tlc çöziilıııcl<,tcycli. Mclrlıarc, kcılrıııa gİrdİğİ k;ıdıırırr }/a\I;lş V;lv|lş 1,crc ç()kırrcktc cıltiı,ığrıııtı lrissccliııcc bclirıc sarılarak cliişıırcsiıri öırlcıırcvc çırlıştı. 7

"Bc:lricc A[ıla... l}çl-ıicc AL,ıla, ırcı,iıriz virr) Aaır, l]clıicc A[ıla... Aınaıı Allirlrı nr, diiştivorsuntrz. . l)tiştivoı". " "l}trlrıldı. Aınaıııır btrvılc-lı " "Nclcr c>lı.ılı91 kı_ızı.ıır-ı | " "Çckilin... Çckilin... Açılııı şöylc..." .

..

!

"l(ill-1 bavılcjr .§ıcıl} Aiur, l}clricanııı1 lııryılırıış. I(cışı.ııı! l(cışı.ıır!"

Şılrcırtlc Flaırıııı, diğcr lrııııııı-ılirrı otoıitcr bir tavırla Bclıicc'ııiıı başıırc,lırır tızaklaştırtlı, yaırına çönrcltli. Mclrparc, Bclıicc'ııiır başıııı clizlcriırc d;ıyaı,ı,ıış, t,ılıızı-ıı,ıı-ın tlı"iğıııclcriı"ıi l1çııla)/a çalışıvtırclı.ı.

"[-iıncııı lrol<ıııyeısı \/,.u, ıııı cvclc| Varsa lrcıırcn i4ctirivcriıı ltitfcıı," clcdi Şılıcııclc Harııı,ıı, "Pcııccrcl,i clc ar;rliıyıı-ı ltitfbıı. 'I'cııriz lrava giısiıı oclava." Scııırır Ntcl"ıç-ıırrc'ye Lrııktı, "Siz Bclıictııııırr'la birlil<te gclcliııiz, ırkı,a[ı;rsıı,ıız tlcğil ıııi kizııır|" clil,ç s«>rclı.ı. "Evct cfcırclinr." "B;lvılırııı htı1,11 ı,ar ııııclır| " " Yokttı r. B ı,ı g ii ııc k:.rdarr bal,ıl cl ğı ıı lriç uöı,ıııctliııı. " "H;rnıilc ırıi|" ı

L46

ı

Y<ık, irastır clcği

l

ko_

Şarak gctircliği l<<ll<ııri'11'1 ar'ııçl;,ıııırtr clökeı,ck şal<trklarııra sıirclıi, [ıı,ııı-ırıırır kcıklamı ]Jchicc'ııiıı. I)rıclaklanı,ııır tizcriırtlcki,

rıııclaki soğııl<

şırkakla_

tcılcıi

1}cl-ıicc'ııiıı ilıcl< lıaş()rttisiiü,lc silcli. Yiiziiırc l<iiÇ:ticiik tol<i'ıtlır irttı" Bcl-ıicc: \/al\,aş vı1\,;ış kcııtliııc uclil,cırc.lı,ı.

Grızlcri aı'ıılanch, ,s;rŞluır şıışkıır tıal<lırclı. Şıl,ıcırclc FI;ııiııı-ı,ııı riııc cğilıııiş cııclişcli 1'iirii,-,r' g(iriiırcc, rtiver g()rclıiğtiııii

rize_

zaııtıc_

gözlcriııi. "Mcrak ctıııc\ıiır \,11\rrlınt, bir şcl,iıriz ,t>k. ,Bir fLııılık gcçirdil,ıiz"" I}clıicc ırclcr tıliıP [ıittiğiııi fıırk cciiııcc iıtarıcıııriıuı ölcccğiııi Zl1l1ılctti, FiiÇ ttuıııııaclığı tıiriııiır cviırtle, <ıııltıı:t-aı kaclıııııı orteslıı_ dlr 1'ıat clivc cltiŞii1--ı Lıal'ılırııştı. Rczil <ılırırıştrı, içiııdcıır c{İp tcl<ı:ıır 1,ı,ııırt,lı_ı

?.

ıığl aııı ak gcli ı,cı rcl ıı .

Mclı

pıır

av?l,z avez rc' ıı i ır yirrc] ı ıırıvl a otltrıl] aya ça lı ştı.

"Htlı-ııı-Ilcfcı-ıt{il'i Vatak <ıtlılarıırcları

tıiriııc altrlıırr cla Lıir ıırrı_ cc{cırinr," clccli ŞaI.ıcııclc F{ırrrıırı. I(aclııı \,ıuııııc{iııı tıza,klaşıııca, Bclricc Azrıı'\,a, "iJtı Iıiııııırı cioktcıı- ııırı|'i clil,ç ,,r.oıı. S«ı:.1}/cııc

ııc kac{;ır aptırlca olclı,ığı-ıırtııı f]ırkıııc-l"§.(-lr, bir kadıır ııasıl clcıl<tor «ılabiliı"diI Aıııır Şıılıcııdc Hırıııırı l<cııtliııc-lcır cı kacl;rr cnıiır bir tıulür içiııı-lc*cli l<i... Saırki c{cıkt<ırı-ıııış gibi lrarckct ccüı,L!stııtLıt]

Vorcltr.

"Şalıcırclc Haııırır ç<rk tccriilıcli biı, cbcclir,'' tlccli Azra. Bclıicc biisbtitiiır pirniğc kaçıılclı. ytiziiııc 1,cııi ycııi gclıııcktc olirır rcıık L,ıir kcz clalra kaçtı.

"Belricırnıırı, isrcııril«ırstıtıız ı-nLıa\/cııc <ılııııü< zonıırcla clcğilLıc ıı sö,vl cri ı ıı Şalıcııclc 1-I aıı ıııı'a.,'' clcc.l i Azra.

siıriz,

"Aınl,ı cı]ınırz ıılı

)

r'

"Olnıaz." L47


l]clıicc \';1\/ılş )ra\,ış ,.u,ağır kalktı. l}aşı lıili clöırı.ir«>rtlı.ı. ir{clrpare \/e Azrtı'ııııı kolı.ıırcla, Makbulc Hıııııı,ıı'ııı \,atık odasııra cloğırı yıiriiclıi. İçcrclc Şalrcı-ıclc Hu,ııııı, ),cııi yıkirclığı cllcriııi kctcn bir lravluva ktırı,ılaıırı]<la ı,ı-ıcşgıılcli"i. l}clrice'ı,i görıiııcc glil

iinrscrrcı,ck yaırıırır gcltli

ıırılk| Evİııdc OnırLıp tıclııııı-ı çalırrak., 1.ıiııtinı.i örme]< r.arkcır., işi ırcı,cli oı-ılaı,ca rıka]tr kaclııııı,ı arasıırcla. Üstclil< bir clc cltiştip ba-

ı'ılı-ırış,, rcz1l

kcpazc <ılıntışrıı. Mclrparc'clcır tıtanmasa lrtiırgrir htın$ir ıığlaı'acaktı. Eı,lcriııc 1,akl,rşırlarkcıı, Mchparc'\,e, ..Alla-

.

lıaşkıııa [-ıiıEçıiır L-ıaşııırır gclcnlcıdeıı cvclc sakıır ]<inrseı,c [-ıalısct_ ı]ıc c nıi. Hclc Sartr\rlthıuıııır lriç cl.ıvnraıııırlı,'' cli,c yalvıırclı. "Aı-ııa crlı.ıı' ını-ı I]clıicc Ablıı,r' clccli Mclrç,r-., ..fclııalık geç:ircliniz, Bir cloktor görıncsiır ıni sizi) Ncclcı.ı Lı..ryrlc|ığıııızı

"Korkıııavııı klzıııı.,"

c-tcdi, "saclccc n;rbzıırızı cliıılcvcccğiıır. llııgriıı vcıııck }ıt; trrecliıriz ıııi siz|"

"Ycciinı."

IJclricc'ııiı'ı iırcc tıileğiııi ;ı,vcLtııiı ırlıl,ı, c{ı.ıtlakları kıp-ıır kıpıır,

"Sı kıı,ıücltıır

"l)iliırizi

çıkarrııı L,ıııkayıırı.".lJclriçc ağzıııı i].çıL) ciiliııi uzattı. l(cırcliı-ıi çaı,csiz bir kıiç:iik kız gibi lıisscclivorcltı.

"Diliııizcjc tıir şcy Vok," tlccli Şalrcııclc H;ııııııı,, "\,ıızivct aııL-ıiı, scbclılc bayılır-

Ncrcdcır LıyıırtıştLı Azrıı'ırııı aklıııa clır brırıları gclıııişti. ()ıra ırcvcli lrı,irril,c1, aclırlct, ırrtiserrıı-rt ırrcsclclcriırc{cır. O cltılra er.dcki cliizcııİırc sıılrİçı çıkaıırirır-ıışkcıı, oııı1 ı)lı k;ılırrıştı \/i]tatıı kı,ırtır-

l48

l<ı

ı-ı.ı.''

rrtıcl

"I-iı'ı-ıcıırata ıı'ıis gibiı'cli. I(ı,ırscyc clokıınırıatlı cla

ci<ıl<ı-ıırcl

"

"Ncdeır bayılırlarl" "Mırltını ırcdcıı]c," l]chicc kıpkırıııızı <ılcltı. "L,ğcr t;rhıniı'ıiıır cl<ığı-uıvsaı zaııliııll gcldiğiırtlc [ıtı [ıe[ıcği cltiıryaya bcıı gctirnıck isteriırr. " "Haıııilc <ıldıığtıırıı.ı sanııııVorlını cfbırtliırr, aıııa ;rlakaıııza pck ç<ık tcşckJctir ctlcriııı.," decli l}clıicc. BıışıııcJa lıcklcı,cır Mıkbıılc Haırıı]l'a döııclti. "Sizlcrc çok zairırrct rrercliıır. Mcclisiııiziır t;rclıırı kaçırtlıı,ır. Mcl-ıl-ıirrc ilc.bcır cviıırizc cl(ıırcliır-ı ,.rı-tık. Azra FIaıııır-ı koırıışııalar bittiktc11 sottı,tı gclir." l}clıicc lıatırıırı sorıııak içiıı kııpııııır öıriiırclc tol,ılaşırıı 1raırıııılıra Lriır bir tcşclikiir cttiktc.ıl \/c cv strhibcsiıriır ırr:lbasıırı vcrııle tcklifini tcıııiz lrava alnrak istcdiğiııi söt4cvcrck gcri çcrıirdiktcır soılra, A4clrpaıc'ırİır k<ıltıırclır ağır ırğır vtiriiycrck ırırrılclı cvclcıı.

t-ıtrı,ı l clı

ırıı l<i ı-ı-ı sc L-ııu,ıl ırı.r z.'' " Liırıcııı;,ıta d crl<ı,ı ıı c.l tı .'' "Sı

llışılclı. Siziıı yaşıırızclirlıi gcırç k;rclıırlar sırclccc laıı,. ..

ıncrak

ctı]ıiyor ı]ıüıStıııLız|''

ırabzıı,ıı sayclı.

"

ı.ı )

"

Ol ırlıili r.

I} c ı-ı i

ırı

ı-ııi

"Bakııı,

İİ

c

ııı

lıasseıstı

bir sizc ııri

r.''

er,clekile ı,c scrırlcırıeıırcyc L-ıir şartlı scız rreı.irinr.r' "Nc\ııriş <ı)"

"Bir c,l<ıktora gönincccksiıriz. A,(ıılriı: Bc\,'c lr;rL-ıcı: vollatalııır. Oıııı ııclcr c.ılclı,ığııııtı aıılatıpı fikdni soı,ıılını. I(e nıal Rev çığııtnrış gitıi lıııL-ıcr ycıllaıız. Sizi l(cınal I}cy'Ip odasıııcla

ıl\rcllc

C:Clcr.

ınLı-

"

l]clıicc cliiştiı,ıccli),c{i. Aslıııclır kcııtli clc cııdişc ctıııişti bavıldıiçiır aına I(cnrırl'lc bir sır pavlaş.ııı-ık fil«indcn ğı lroşlaııırramışn. N4clıParc'nin tcrcdcliiniırti anltrnıış git,ıi, "I(cı-ırtrl Bcv kiııısclerc s()1ı|ÇPlar, iı'ıaııııı lıana," clccli, "Sıraıdılıtrılıılı,ııı ııc ktıclar c\,_ ı ırıırlı <ılclıığtıırtı <r l-ıclıiırıiztleı.ı i)ri bi lir.'' "PcktllA," clccli l]clıicc, "öyle olsı.ıır. sö1.Ic bakalıııı baııı, Şalıcırclc Htrı-ııı-ıı nclcr aııIartı) I}eı-ıiıırŞiındi ]<tılaklanırı tığ.ılcluı,,or_ l

ıı, l ıiçtıir şeV cltıı,trıııaclınl.'' "Şa-lreırc [ıir koırtı§Dltı 1ıx1-11,. Oııtı cliırlcrkcır iıısaııııı içiııclcıı silılr ktışaıııl,ı lıeıııcıı giclcsi gcliyorclı.ı cltişını.ıııa , l

l(ıclııl crkck lıclıiıııizi

ı .ığırclı.

"

karşı clı.ırıııava.

Aııacl<ılrı'clar başlavaır ı-,,-,,-.k.],. *;;İ;;;;;;

L49


"Ne

1,i1l1j,

cckıı,ıişizi"

çcılıık çcıcı.ığııııruzıı Lııraliıp AıratloItı'}/ıı

ıııı

"Cicçırıcıııiz şaı,t clcğilnriş. Pırı.r vilr(,lııııı clir )/apırtıilirırıişiz. L,ş},'., lıattaıriyc, lrırka, ıü,ııkkabı ı,c crzıı]i göııdcrcbilirırıişiz. Strrgı bczi clikclıilir, ilaç tcclırik cc]cL,ıilirıııişiz. Oylc tlccli \,;ıı-ıi."

"Scı1 sakııı [,ıı,ıırlaıı Rcşat Pıc\.'iı1 ),aıııırciı söylcycyiıır cicırıc, L,»izi tıuııltrrıır kcıırı.ışuicltığı.ı bir ıırcclisc gt)tiirdiiğii içiır,

ı,ıllalıi

Azra l-{aırııır'ı hcı,ırcı-ı cı,iııc geı,i 1«;il,rr," clcdi i]clrice. "l}cııcc llcşırt Rcy clc \,ıtııııııı ç<>k scrrivüır," tlcdi Mcl-ıp;rır,

"rı 1,1iraiaıı bizc kızıııı,ız, ırrcrirk ctı)ıçlıi11." "Nc ttıh,.rf bir kızslıı seıı," tlccti Bclıicc. "l(cırıırl

ıııi

öğrctiycır

" "I(iıı-ısc öğrctıııiııor cfcııcliıır," dcc{i Mcl,ıparc, "lıcl,ıiıııiz göırltiıntiztlc scr.gilcriırıizlc doğtıyori17... Vatııı,ı 5çl,giırrizlc., cvlat 5çl,giıı,ıizlc, ana-LıiıL,ıa sevgiır-ıizlc, irşkııırızlıı. Z,.rırrırı,ıı gcldii(çc için-ıizclcki 5çl,gilcr filiz r.,crivor sac{ccc. l]cır [,ıö1,1c clı"işıiıriiı«)rlın-ı

s;rıııı [ıtı ııliı.rı

|

\rııııi..."

"Nc zalııaı,ı cl ı"işii ır iivc-ırsı-ıı-ı scır b ı.ini ı ı [ı ı.ıır lirrı i " "lJcıı gccclcrce ı.ıy,ı-ıınaclııııt.[ı Vtl., l(cıırırl lJcıriırriıı

G§İ-;b

gcçc-

başıı,ıcla bck-

lcrkcn, iştc cı zın)aıı çok cltiştiı,ıcliiırıclii."

"İlelıi Mclrpırrc! A-tık çok ciıişiiırırrc clc Lılııl,rorr. bak gcccicri. Ui,kiıstızlııktan, )/orguı-ı]tıktırıı sarırrıp stılt]tııı. IJöı,lc giclcrsc scıı cle lrastalaırııcaksııı. l}cı"ıinr gibi tıal,ı|ırrcı,irsiır s<ııırar," clccli I}clricc.

"Siz bcııi ırrcrak ctıırcyiır l]chicc Abla.," clctli kız gıiliiıı,ıscvcrck, "L,ıir şcı,cik olııraz b;rırıı. Biz Çcrkczlcr ccfhı,a ırlışkıı-ııztlır. l(cıııal 1}cıviıı-ıiz lıilc, [ıiıılcrccsi clcıırarırk öitirkcıı S.rrıkaıırış'tirır sağ saliıır clöııcbilcli \,:,ı cviııc, iştc <ı zalıllıltı iır,.urclıırı ki, Allı.ılr biz Çerkcz kı.ill;rrııu kayırıı,or azıclk."

"I(cnrirl'iıı clöııtltiğii gtiııkti lıııli göztiıırtiır ()ırı.iırc gclivor oııa siığ saliıır clöııclii ciiyel,ıilıırck içiır lıcrlrırlclc (Jcrkcz <ılı-ırak lazıı,ıı, ilalıi N{clrlıtrrc," dcdi l]clıicc.

l)aıııat l-crit Pırşır, },cni saclrerzıı-ı <ılırrak, karbiıresiııi kurarkcı'ı ııı;rlİVc tlazınırı clcğiştirıırccli. Nlalil,c ııazırlığı tcknik ıı-ıalrı_ ınilt gct,cktireır bir ınıü<aıırdı, Al"ııırct llcşat uzttıı y,ıllıu-dan bcri Lıtı ııra]ı.ııırı'ıta hıizcli vc btıgtiırc kacJar partizaıılığı gönilırrcııriŞti. Alrııle t llcŞat isc lr<ışlaııırrırclığı saclrazırııır kalıiırcsiırdc 1,cr alnrayı, kacliı,ır ct<ıstıı Alrıııct llcşit'iır de ayııı kabincdc DahiliYc Nczarcti'ırc taviı-ı cdilcliğiıri öğreııiırcc içi ralratlayarak kabtıl ctti.

I)cıktcır Malıir, lrcırr aile dostı.ıııtıır cski ıır..r[<aınııra ycıriclcır tıviıliııi tcbrik ctırıck lreıı clc l]clıicc Haırıııı taraliırclaır göııcle-

rileır ıncktı.ıptaki cJıır,ctc icabct etnrck içiı-ı, sab;ü saatlcriırde ReŞ;rt BcY'iır koırağıırır biç ziyarcttc brılı.ıırırıı,ışrLı vc lıcr zaıııaııki gi-

bi, öırcc l(cnıal'in odasııra çıkıırıştı. I(cııral'lc görtişiirlerkcn ka1ıı vı-ınılnılış, Belıicc pcşiııdc Mclıpııre ilc içcıi sıiztilırrtiştti. Iftınal'c gözleri ycrde, utaıı,ıak rica ctn-ıişti; gcçcırlçrclc bir fcııalık gcÇirıııiŞti. Mtilriııı bir şcy cleğilcli trırra dcıktoı: beydcır tavsivc alırrai< istiYcırcltı. Acabtr kıs;ıcık bir siirc, NIclrl,ıue 'ııiıı odasıırcla L,ıc

ilir ııri,vcl i ) "Elbcttç )ıengc, bcır aştrğ iııeriııı,'' dcıırişti l(cı.ıral.

kl cl,c b

"Yok Yıık,

aŞaığı iırırrcyiır I(cırıııl, Sarııvlılıanıın'lıı clikkatiııi EııcliŞclcnırıcsiır Çckı-ıre)ıclirrr. b<ışı.ıııır. Mc[,ıparc'ıriıı oclasıırcler L,ıcklcyivcriır. " i

I(cırral çıkıırca Belricc lrcırrcır sacledc gclc-ti. Meknıbunclır belittiği gibi, cloktorclaı-ı bir ricası r,arcl.ı. Bı.ı ırıtıayencıriıı eı. lralkıııı tclaŞa Vcrnemck acfuı'ıa, kiınsc tarafiırclaır biliıııııcırıcsiıri, aralarıırda kalınasıı-ıı ı,ica ccliyordu.

<-{,r.,

t50

l)oktor Miılıir, nıuaycııcsiııi bitircliktcıl sonra) ellcriııi yıkı-ıııralt iÇiıı iziıı istcrıip oclaclan çıktı. I(cmtrl'iır yirtağıncta uzarııııa.k-

t5r


ta olaır Bclricc doğıııIdtı., saçlarıııdan k;ıvaıı ijrnivii cltizeltti r,c başuıda bekle\,crı Mclrtrıarc'ye, "Havcli git, I(cınal Bcv'c lral,ıcr vcr

c]c <-ıdasııra

clöıısün," dcdi.

l)oktor Mılıir, "Efcırclinı, göniııtirdc l-ıiçbir ralıatsızlığıııız )ıok," dcdi, "Sö1.,lcdiğiniz gilri,, clıc l-ıaı,ııın Lıil_ ıııiş, lrerlıaldc lıaınilcsiniz. l}ir şişcye L"ıiraz idrırr kol,x1, tıana vcrirseııiz, size taııı ııeticcvi eıı kısa zanıancla lıildiririıır." "N,.ısıl oltır} FIaı, Allalrl" "Ncdcır r>lııasıır| Rı.ı scfcr, bcll<i dc o kac,lar tıcklcdiğitıiz crOc{aya gcri gclcır

kck cvlacla kar,.tışıırsLıııLız. " "Rc.şat Bey içiıı istiyoruırıı bir crkek evlat, kcırcliırı içiıı cicğil,

lvlalıir l}.y." "Rcşat Belı |ç171x.rııdan ç<ık lroşırlıt., gördtiğii ıır k;rdarıyla. "

"Biliyorsuntız Strart'ı nıektcbc volladı, crkck çocı.ıkıntış gibi. l}ir oğlıı oltırsır kızları ralıat bıral<ır." 7

"Fena n,ıı kıziaııır da rıktınıaları|"

"I(ızlann terbivc ve tıılrsili ayrıdır, cfcırcliıır. Sı,ıat'ııı cliırdcır daha cloğnı cliinist bir kanaviçe L-ıile çıkıırıı,or. Ut çalanrıv<ır. L,r,de kalmıyor ki öğrcnsin bı,ıırları. Mcktcbc gitti gicleli, lıayta olclu."

l)oktor Ma-lıir ui.ilc-lii, "Ya Lcn-ıaır|" dil,c s<ırdtı. "Ontı Reşııt Bcy'iıı eliı,ıdeıı Su,avlılıaıııın kuıtardı. lrıııtlıl'ın gözlerini, Lıolnınrı poslrıltı) lıir dc aşırı titizliğiıri keırcliııe [-ıeırzctİvor ya) oıla Çerkcz )rcııreklcri <iğretip dtırtıl,ç1. Lakiıı Lcıı-ıaıı çıck tcıırbcl. Pivano çalnıaktaır lıaşka scvc,liği lıiçlıir şcy yok." "7,ot yıışl;ırıdır kızlırıır btı yaşlar," clcili Malıir, "tcırılıclliği },akıııdır gcçcr cfcırcliırr. Şiıncli <ı ıre bir çocı.rk, ıre dc tıir gcırç kız. Hıılivle şaşkındır L,ıiraz."

Mclrparc I(cıııal'lc birliktc oclaya gcri döırcltiği.iııcle, Mtrlıir çalrtasllll çoktaır tcıp,ılirnlıştı.

"Ecc tloktor, yeırgcınin sebcb-i 6xl,gııılığıııı t,ıtılabildiıı ıııi|"

diyc ş9l4tı l(emal.

L52

"Ycırgcıiır scbcb-i Lıavgıı-ılığı ştı tıırclıı Mali,vc Nczarcti'nc{c işiırin btrşıırda hcrlrılcle, " clccli N{ırlrir gtilcrek. "Yap'ııı-ıa \ıahı.ı!"

"Stirck"li sa\/aş;ul bir ırrillctc sıirckli ırüfiıs takviycsi gcrcl<, clLıcttc !" "Bcıriıırle cğlcırn-ıcyiıı," dccli l}chicc, "bclki dc lıakikatcır hc-

vccaııclıuı lıayılclıırı. Sclaırik'tcıı lıiıdiscli kaçışıınızdın beri tıöylc l<alıbalıkları pck gclcırıivorı.ıırr. Hcıııcıı 1.ıircğiııı sıluşılr61". O ),ı,izt{cır, yalr,,ıırııı lrcr ikiıriz tlc lıcırıiz kiınscl,ç biı, şcy söl4eıııc-

Viıı, c ııri!"

"ıMcrak ctıDc\/irl Bclricc Haııııır, bir cloktor iıastirsı ilc olaıı Bcn tahliliır ııcticcsiıri sizc ırrı.ıtlırktr bilcüririı-ıı, s()tırası aı-tık sizc kıılnuş. l(iırıc istcrlırısı,ısi ıı-ıcselclcııini irsl;r l<iırısevcı firş cclcıııcz.

scıriz oııar söylcrsiıriz."

"Ya lraıııilc clcğilseıİı?"

"Bir

cl,.rlra bııyılııazs,a|\z.,

nıcselc y<ık. Ilırvılııı;rlar tckrar cdcr-

sc lrastırırcyc biı.yı.ırlırsltııtlz, bazı talilillcr vırclır, cıııları vapanz. Aırıl'ı şiıırcli gidiır,, bir şişe brıltıır vc aşaüı iıııııctlc,ır iclrerr ıltlnrlıırcsiıri bırııtr gctiriır li.itfbır. " lJclıicc Malıir'e tcşckkiir eclcrck ociaclan çıl<ıııca Mclrpirrc pcşiırclcır scğirrd, "Bclrice Abla, bir krıloııva şişcsi varclı,, ağzı tıpalı. Ontı bcışaltıp yık;rıııaıııı istcr ırrisiıriz|" c,liyc scırdı,ı. " Ziy an cılınasın kolcıırlra| " "Ç<ık az kalıı-ııştı zatcıı." "Tcşckkür cdcıiın Mclıpıarc, lıızır ccliırcc lıcıııcıı getirivcr \,ırt;rk

oılaıııaü."

Bcl'ıicc cıciasııı;r çckiltli. IQrpısıııı kilitlctli, t-ıltızuıırı.ı çıktrrdı,

;ı1,-

öıriiırdc gög;ıislcriııİ koırtrol ctti. Mcırrc ııçlu:ı lı;ıfifie kcı1,ı.ıl,ışırrıştı. Sabalıları caı1l lriçLıir şcy yt:rnck istcnri1.ordı.ı ı,c kcıkrılııra kırrşı L,ııırırtı iyice lressaslaşırııştı. }{iııı-ıilc <-ılır,ı;r ilrtiıııali varclı ı1l]ıil, o t()pIaırtı gı"iıriiıriin sılııırtı vc cııclİşcsİııdcıı clc bayılıııış <ılabilirdi. l}ir ı-lalıir asla girı-ııcı,cccıkti btiı,lc ),crlcrc. Melıpıarc iyiı1;1nıı1

t53


ce çııikırlaclığı kolon)ıa şişcsi clindc ktrpıyı mıı.ittlca, kapıyı açtı

"I(ötü biı,

şişeyi kaptığı gibi nıı,aletc koşttı.

Malrir, kac,lıırlirr cıdadaır çıknktaır soılr,a,, I(cnıal'iır masaya Vaplırıış soır çcvirilcriıri t<ıp-ıarla,dı vc çılt]tasıııclaıı ycni dcrgilcr çı_

kartıçı arkaclaşıııa tızilttı. "J'crciinıc yaıl,ıınak baırtr kAfi gelnıiyor, Mtılrir," c,lccü l(cnral,

"kcı-ıdiırri soır dcrecc sılil-ıatli vc ktırnıctli lrisscdiyoruıır. Araıııza katılıııır zamaıIın gcldi. " "Sı[-ıl-ıııtinc kavrışnığtıı-ırı iı,ıl<Ar cclcıırcl,cccğiı,ıı. Anıaı. btiııvcıı h Xl A zayıf Kcı-ııal. I(cırcliııi ç<ık zorla,ııılanalıslıl. "

"Bir oclaırıır içiııcle

lıaçıs<ılı-ııa_k nrtıııcvil,xlln,,,

lıaıaçı etıncktc.

B<ıyle gic{erse aldı ını kaçıı,ı.ıcağııır. "

-I'cvl<ifht cınıin cılııra"I(olay olıııırclığıııı biliyorı-ııır dosttııır. cl<ıltı. .I(m c2lsLıs etraf aıı.ıa alclırırııştım sayclı seııi çol<tan çiftliğc lrafiye, kiıır dcğil, aırlan-ıak zorlaştı." "Göniırttinıde bazı cleğişikliklcr yapabiliriııı, Mırlıir. Sakal bırakınm, saçlarınıı b9lr1l1ş, gözlı_ik takarıın. Saraylılıaırıı1l,ıı] ara

slr?1

lratırersl vaı-,'' de<li l(cnral.

C)ğrcırırıcır-ıc1c ııralrstır \rar ıı-ıı |'' "Ncdcrr bu kaclar nıerak cttiıı Meiıpare|'' "

"Saclcce ablıınrı yardııııcı olalıilınck

]aürını cliyc dtiştlırcliin-ı. cicçcıı gı.iır gittiğimiz koıraktaki kalabalığııı «ınrı çcık ralratsı z c,ttiğiııi ıı fhrkı ncİaylın.'' "Doğru ıııtişalıadc ctıııişsiır. Ifulaba-lık vc gririilnic-icn o griırdcır beri tirkcr Ycllgcılı. I)ayıır l}tıikaır H;ırbi sırasıırcla ailcsiylc birlikte Sclaırik'tc ı,ıızifcli),di. }{ıu.bi kaybccliırcc., Osnıanlılar çcık kısıı bir zaıllan içiırdc şelrri boşaltnıı.ık ıı-ıccbı,ırilretiııclc bırakılclı-

lar. Dayıı-ı.,, yengcıTti ı,c hcırı.iz kı.içtik yaşta olaı-ı kızlar-ıııı, ilk kalkaır gcırri)rlc bir aıı öırcc istaırbtıl'a g(>ı-ıdcrırıevi ı.ıygtııı gcırıniiştti. Çiiırkti oıalarda kİlıııak tchlikcli cılıır;ry;r başlanrıştı. Rtııırlar, 'ftirkleı-e cziyct vc lrakarct ediyorlarnış.'' "Siz oırlarla birliktc clcğil ıııi,vdiııiz bcyiııı|'' " l} cıı b ı.ı ıadır., lc1.li ırıcktcpte tııle bcycli ıı.ı .'' "Yolcla başlrrrııra bir şe1, ııri gelıniş ),oks;r|''

krıllandığı kııra var mcscla..."

"I}ak bu fbna fikir değil. Saçlırınaı kırıııızı biı, toıı vcrirscı'ı, scni Yalıtıdi zaırııcdcbilirlcr. 1}öl4ccc işgııl ktııı,etleriııiıı lrışııııııdan lıcnıeır kuı,tı,rlı.ırstııı, çiiırkti onl;uıır clcrdi ckarliyetlerle clcğil, Mtisltinıanlarla." I(apı vı.ıı-ı_ıltınca slrsru Malıir. Mclıpare, Bclricc'niıı idrar şişcsini gctirıııişti. "Belricanıııı buıru size vcrnıeıııi söyledi," clcdi şişeı,i Mırlıir'e tızatırkerı. Malriı: şişcyi alıp tıptısını kontı,<ıl ctti vc köniklll cloktor çantasının içiırc k<ıyclu.

"I(cınal Bey, size Lıir şcy sorabilir ırriyiın|" c,lccli ivlclrpare "Sor bakahın." "Bclrice Ablaıırın Selanik'te bırşına ırc gcldi| Neycli o li kaçış hikiyç5i| Ifutii bir lıatırast ırıl var|" Malrir'lc l(cınal birbirlcriırc lıaktılırr.

l54

.

lraclise-

içiıı. Eğcr lıııı-ııile dcğil-

Sc Vc Yarlir ötrüir giiıı ,viırc tıal'ılacak oltrrsa, lrakikati biliı-seırı [ıclki eliıııdcır k«>loırl'a koklatınırktırır clalra fazlası gclir, <ıııtı relıat-

"Çolı-lk Çoclık cı'lcriıriır kapısıırc-laır, cliryıı-ıııır closrı_ı olaıı ll1ıs Scfiri'ııiır fhYtoırrııra biırııriş, liıırancla clcırıirli geınivc kaclar se_ firiır lrrısrısi faytoırLıııclir gitnrişlcr. l{tıs keır.as, trilevi nııılıtcır-ıcl

stılclırıliırdaın k«ırtınrak içiır yol b<ıy1111çr, errabacıııııı yarnıııd;ı otLlrıllllŞ. Şehir boŞaltılırkcn, ycrli Rtııırl;,tr, l-iirkleı-iıı bindiklc_

ri

,asıtı,ılara taş atıyor., kıiftirlcr, [rakarctlcr ccliycır, cllcriııc geçircliklcriııi l-ıırpalırrcır, cş\,alarıııı talaı.ı cclil,cı111.,rr,r. Çok tehlike]i bir )'olcultlktall sonra liııııuıa ıılaışıp gcı-ııivc binıııişlcr aı-ıra

biırcırc kaciıır cla işitıııeclikleri lıakarct k;ılıır;ıırıış. Biraz tartak_ laırıırışlu,. o sıı"ada ycngcn haı,ırilcyııriş, rraşaclığı koıkıı ve

yecırııc-laır,

hc-

gcııi

yolctılı.ığı,ı sırasında bcbcğiııi cliiştirıntiş. o giiıılcri hatırlataır bırğıııl-ı çağnşırıırlar, ııı.iıııayişlcr,, lratta ınasılnı kalabalıklar dalri vcılg.-nlc lrep kötti tcsir cclcr. İstuıbul'a döırdıikten sonra LızLın zaffıan toparlaıramaınıştı. Ifulay cteğil tabii,

l55

]


\Iaılıncla ktiçıik kızlırıryla gcncccik

bir kaclın, kocası cia

yaı-ııırcla

cleğil.,."

iktc cl öıııırc ırr iş ? " "Dtıl4ılı, asırhk arrşirrlcri t<ıptulıırıak zoırıırcia\ıclı. O birkaç ay "

ll«:şat

iJ

cı,efbnci i ııirrc

kac]ar sonra clöırırıtiştii.

ai

lcsiyle

bi ıl

"

"IJcı-ıiııı 1-ıcdcriıırlc t-ıirliktc clöııdtilercli," ı{ccli l)oktor Mal-ıir, lıilnrccliğiııiz L-ıir şcııi clalra öğrcırcccksiı-ıiz bugtiır Melıpıa,traılltlı. i]iz ta o Scl;rnik griıılcıiııcleıı bcri ailcce tatltşınz Rcştrt Rcyctcırdilcrlc. Flcm koıııştıvclı.ık, lrcn dc pcclerlcrinriz ıneslektırştılirr. l)cftcrclarlıkta birlikte çahştılıır vc ıırııccralı clöııtişlcı,iıri clc birliktc vırptlar. l}ı.ı yiizclcn 1,ıcl< ),akıırızdır, aclcta akrırba gi"[-ıal<,

bivizclir." "Allarlı gaııi gaı-ıi ralııırct cylcsiır, Mırlıir Bcy'iır pıcclcı,i da1,111,,,r-, ıııniriydi," c-ledi Ifumal. "Scrriır biziııı vanlmlza gclnrcır dc ycııgcınin İstırııbul'a clöncltiğti <ı gtiırlerc rastlar, Yeııgcırr kaybcttiği Lıebektcıı clolavı kaıısız kalıııış, yataklara cltişııııişni, çocı-ıldaıı1,lx ilgilcneıııivorclı.ı. Btiyiikaırııcı-ıı, Lcıııan'ı \rc Srıat'ı oyalasıır cliı,c, akrabadaır bir Çcrkcz |ızınııı cviıııize ıııisafir gclcccğini lral,ıcr vcrcliydi. I(içtictik yaşıırda L,ıilc bizim [-ıı,ışaır kızlıırı lıizırl,a sokınayı bilc-lin. Nc a.kı[lı r,e gtizcl biı, çoclıknııı Mclrpare." Mclıpıarc kıpkırıırızı oldı.ı. "Pck clc çocı,ık s,ıvılı-ı-ıazdın aınil..." "Nasıl savılnıazdııı| Oıı iki-oır riç yxş111.1a var \roktıın." Mehçıaı,e birc]eıı tclaşlaırdı, "Alı bc,viıı-ı! Söyleııreyi uıırrtftıııı, şİnrdİ kızacak )ıiı-ıe bııııa Saraylılıanıııı. Nec{eır lıAlA aşağı iırmedi-

ğinizi merak ccliyor bcyiııı, Malrir Bcy'c sclaııılıkta ikraııı

cakınış btiytikaırn cniz," "Sen iır, biz de gelivcıruz Mclrptrre," clccli I(cn-ıal. Mc lıparc cıdac-laır çıkı ııca l(eın al yiı-ı e l<<ıııtı\,a clöııclti. "Papaz kıyafctiııc ırıi girsem acaba, tlc c]crsin|" cli__ve l(cmal.

yapa-

s<ırdı,ı

"Birader, zamanl gcldiğindc, çiftliğe giclcrkcıı scn yine

çarşafh btirün. Çifrliğe vasıl <ılclı,ın ırıı-ıyc-ltı, gerisi l<olay." " Diğer pJti ırlcrde lre \rilpacağın i Scıkakta doltı,şırken | "

r56

"Scıriıı scıkakta yaptrcağuı işler gıinciı-iz göziiıılc yaçıılıııyrır, I(eırıirl. Giiırcltizlcri zaten lrcp içerde çalışıyor olaca-ksııı. Aıactolıı'\,a ka.çaıı stıbavlara tcrlris belgclcri ve ycni lrıivitıctlcr lıazırl;rıxvor. Bu çalışınalı,a kaulacaksıı-ı. " "Gccclcri clc silalr kırçırııcağız, cleğil ıı-ıi|''

"Silalı kaçııarı boltiklcriıniz yar. İşlcıiıri g]yct il,i yapıl«ırlar. Allah korı.rsıırl, eksilecck cılrııLarsa scır cle ]<atılırsıır. Aııra scı-ıiır i,azifbıı başka bir şcy."

"Nc|" "Fraıısız ktıwctlcriırc bağlı Cczııyirli birliklcr r,,ırr. I]tıırlar ll.a_ ııri l(lŞlirsı'ırt'la ikaıııet cdiyorlar. Ctıırrır ııiilTıazı içiıı ii1,.tipsrıltaır Caır-ıii'ıre gclivorlar. Vae,ızlarda vaizlcr, [ııı Müsltiınan as]<erleri t{iıı kaıdcşlcriırc ilraııet etmcnıclc:ri içiır ikırar,a çalışıyor. scn vrrizlcrin sözlcriı,ıi CczayiıLi askerlcrc tcrctiıırc ccleceksiıı,'' I(cnıal'iır lrayal kırıft lığını

yti

ztiırdc

ı,ı

oktıırrak nrı.iırı ktiııdii

.

"Üztilıııc, btıııtın vanl sıra başkı r,iızifclcriır clc olacak, lıiraz

clıüar tclı]ikcli işlcr.

"

"Nasıl işlcı,|" "Sırası gcliııcc aırlatırcırğııır. " "

IJeı]

Aradoltı'ya gcçmck

istilro111 ı-ıı

Malrir.''

"l}iliyınıııı ku,dcşiıır. A,iıra lıerkcs Aııacİoltı'ya gcçcrsc Lırıı.aclaki iŞlcri kiııı scvk vc iclarc cdccck| l]iittiıı silalılaı. istzurbul'da

tcıırin edilcrcl< Aı;rdoltı'va eıktanlıyor. l'er}ris cılaıı askcrleriıı ycııiclcır top;rrlaırıırası, sivillcrle birliktc taşraya kaçırılırıası btıraclıuı 'f;rşrayır geçccck cılaırlaı,a cvrak lrazırlaınai<., para tc}/apılıüzor. ıı-ıİrr etırıck, F'rzuısız r.,e İtalyaırlardıııı silalr s?ıttı1 almak... Btıırle-ı_ rıır hcpsi öııcınli birer iş. Çarpışırı.ak ]<aclar öııcırrli, Zanıaııı geliırcc furac{oltı'ya cl;ı gcçcrsiır, hcırr sılrhatçc ciıüa c-la gtiçlcnnriş

olarak."

"Hakkıır var." L,ıiı:

"Dayır-ııı yeni kunılaır l)aıırat Fcrit l(abiırcsi'ırdc

lık vernıcleri çok cl c]c

cdcbilcceğin

iüri ına_l

yiırc nazlr-

oldu, lıiliyor ıntıslııı l(cınal, llcşat Bey'dcn ı,ıııı at

çok faydaiı L57

ol

alıili r.''


"l)alrlşn lıtrtıeri sLın|

olıı-ıacJaıı castıslrık

nıtı yaptıı,ıııaıl]ı

istiyor-

"

"Iılbcttc havır anıa tlrantrnla:,ııı r.e tevkif cdilcccl<lcriır adlarını öğrcııcbilirscı-ı, bizi lıiıbcıdaı, ctıııcırdc fhl,da var." "l)ayııı-ıtı lıcııiıır ytizı"iırrclcn zarır gclsiıı istcıı,ıcnı. Sen lıcııi l-ıayırlısıvla ç:iftliğcı ı,asıl cvlc, orada baıı,.r ıre iş btıl.ı-ırı.ırlıır.sa \/apılrım. Larkiıı [,ıir kercı k<ıııaktıuı çıktıktaır scıırra, c\riınc döı-ıırıcırr artık Mtılıir. Oıılan d;r tclr]il<c)ıc atlıla\/a lıiç lıakkını v<ık." "Doğru söyliiyorsrııı cla, tlavıırclaıı ccliı:ıcccğiı-ı ıııirltıırıat çok tlcğcı,li... Acalıtr kcıııaktrr kıünral,a dcvaırr ı-ırı ede\ıdin|"

"Ç.rk sılalclıın

Avrıca l<alsaırı cltr, d,ıl,ın,ıclaı,ı nıaltlııat ;ılınak, <ı istenrcc]ikçc... Olıııtrz [-ıe Malrir!" "Haksızsııı c-lcıı-ıiı,<ırlrn1 anlır ailc terbiycsiııi tıırtıtıııak zaıı]aııı geldi bcııcc. Vatiur cldeıı gitti giclecck." "Dayııı vakıııc-la ikı-ıa <ılacaktır" İr.a,r barıa, Mcclis'in trslInası vc Şclızadclıtışı l(ırak«ıltı katli,.rınt onlı çol< sarstı." "O lıalde lrcr şcvi zaı]];1ı1:,1 bırtrkalıı,ıı, I(cııral," dccli Miılrir, "hcr şcyi ztlmana bırakahnı cla, ırc l<arclar zaffıat] kaldı) Bliniır L,ıtıracla.

ıncscle ort,ıda!"

d}ı16l)

Azra )reırrck ınasas!ııııı başındaır alc{ığı bir iskcnılcyi piü,aıı<ı çalışııakta olaır lrmar-ı'ııı tabtırcsiıriıı 1r11111ru kadar taşıdı, kızıır ,v,.,ını başııra onırdtı. "Birlikte çalabilcccğiııiz bir pirrça ı,ıu:. Göstcrcyiı-ıı istcr nrisiıı|"'diye sorc,ltı. "Çift el ıııi|" "EVct." "İstcriırı ırma Suat görıııcsiıı." "Ncdcır|" "Gönirse <ı da öğretrncyc kalkar." "F-cııa ını, iki karclcş birliktc çalarsıırız." I58

"lstcıncıır Azrir Ablı. Suat bahçccle çaını.ırladığı ellcriıri yıkaır tı.ı şl arır cl okı,ı ırı.ır,cır. İ lc t ccliyçt1- bc ıı i. " "Scıl Saı:aı4ılrtrııını'a çckırrişsiır, titizsiır biraz." " ()ı,lcyi ııı. Ki ırrsc cş}/alarınıı elicsi ır stc ı-ııc ııı. " "'I'cırriz ı'c tcıtipıli «ılıııtı]< ivi L,ıir şcvdir aına ifiata kiıçınaırrak şaı,tıylıı," tlecli Azrar. "Gi.izcl çırlı\,orsıın Leıııan. I}ir piyirırist olır-ıal< istcr ıı-ıiydiııi " "Nasıl Viıni)" "Bıiyiik saloırliırcla ]<<ıııscrlcr vcrnlck, piyano çalmayı ı-ııcslek ııı

acJ a

l

i

ccliııırıek| " "

l(zlar c,l

"İstcrlcı-sc:

.saa

ııcc bOylc

nazlıır

" yııparlır f,cı,ırırıı. Scır cırlcı-ıırrck nıi istiyor.sıın ycık-

cıri

şc),lc r ytrpaı

İ

"Hcıııcıl clcğil ırıııa

birl<i,tç

I<i., Azı,,d

ALıla.

scırc soılıa. Ncıreıı-ıiz diyor ki., il,i

Lıir klsıııct çıI(tı ı]:u\/t{ı, kaçırıhırtrııralıclır. İrri kısırıetlcr l«zlara atlcık geııçkeıı çıkırrırıış."

"Oylc ır-ıi\,ııriş)" ()rrlc

tal-ıi i. I}akı ıı, siz evlcı ıc ı,ı-ı ivr>rsturtı z işte.'' Azra gii lıı,ıcl,c btışlaclı, "Saravlı lıatlı ı]ı nıt sö,vledi lırınu

"

L:ıııaır lrayır tıı,ılirırııııdır başıırı sirlladı. "Siz nive

|

"

cvleırı,ı-ıi1,,<ır_

slıı,ıtız Azra Alılıri "

"Rcıl cvlcııciiııı kızııır. Anıa koc:trııı ıırrılrıırcbedc şclrit crldtı." " lJ r kcrc clalıı.r evlcııcıııcz ırrisiııiz | " "()lat-ıilir aına bcır kocırnrııı hatırasııra sadık ka]ınak istirrorLı ı]l. " "AıIeı Azra A[:ılır, btitüıı bir lıavat t,ı(jyle gcçer ıni eı,lcırnıeclcır, çocrılrstız filaır ! " "AırlaŞabilcccğinr cı'l<cği btılııııık kol:,ıı, clcğil L,eıııııı-ı, Saıaylı_ lıaıııı,ıı lıaklı sa\ıIır, [,ıcırİıır )/xşıtıııı crkcklcriır lıclısi cvleııcli, çoi

luk çocuğa karıştı." "Llcpsi dcğil. I(cırıtrl Aı,ırcııııı beknr." "A,.rı! I(iıııclcı,ı çıktı bıı fikir, bııl<ıı},ıııı|"

l59


"

Gcçcııicrclc koırrıştıyt ıılardı

biziııı]<il cr.

"FIıınııını! Arlaşıldı. Ncırcır Lıcıri

"

aırrctrıı_la

başgöz ctınck

Scı't

is-

[i1,9a."

<rırı,ıııla kıuclcş

gibi birliktc btivticltik.

AZı,il."

"BanA sö\'lcvcceklcriırl«; kiıı-ıı.ı kcııırşı.ıva böbtırleı-ıeccğinri ıni

L\izc

slllllVOr.sLl ıı., ktı

nikAh cliişıırcz."

"

"Yazık! Beır sizi tr-ıck scvi\,c-ırııırı. Eviırıizc yabaııcı kaclııılar gclsiıı isteıııcııı." "Aırıcıtııııı btı aralıır cvlcııır-ıcve ırivcti v«ık, ı-ııcra]< ctır-ıe Leılıan."

"Halbrıki aıınenı oılllıı biı,

B

erryel baş

aşka nirlti ııesuliyct sarlrilıi olaıııazıııış.

göz ctıırelı

vorstı ır Azrı | Ne L-ıcıtıiirl cnırrcsi |''

l(cır-ırıl.

Azrı lıcklcınccli ği lııı sorrı

k:_ırşı sı

s<ırc-[u

ırclır şaşı rclı.

"E\rct. N'<ılırcal<|" "()lrclı.llr Lıİzİırr İçİır ınaltııııtrt ırlırralrı LıcccrcLrilir nrisiır|'' litı kcz ııcraklıı, "Nc gibi ıııalrııırat|" cliyc sorcltı. "Şı.ı f.S. ııııııı.ızlı_ı ccırıilrç1 \,.ar ya...r'

"

..Evet.Çolukçoctığakarrışıı..satıs]tııılrdi1«ıranncl-ı1...,'< "OnLü lrizal,a gctirırrcli içiır clc bcııi scçtiıriz deıııck." "Ann«:ıır, I(eırral Aırrca'ı,ıııı lrakkıııdan aırc,ak tccriibcli biıiniır

Azra bir ırır ciiiştinclı-i.

"Haııgİ ccıııİvct| I{;la, c\.ct.'' "İŞte cııılar, cliıri ti'ılısil vcrcıı ıı-ıcktcplcre ve ciiı-ıi teşckkiilleı.e parı akıtar,ırk, Mti lkilerc l<aı:şı ccplıc ilçnıaya

gcleccğiııi dtlştintirıor, lakiıı ııctfcın toı.ı.ııltuıa lıiç cı,lcı-ıırrcırriş g€nç bir zevcc isterıııiş. Oı,le clcdi."

çaiışıyorlar.''

"Zaıııaru geliırce l(cııral Aıırcaı-ı evlcırcccği iraırııırı kcırdi lrtılur iıışallalı. Gcl şimcli biz çalacağınıız parça)Iil bal<eılıırr." 'fanr birlikte çalırrırvır l,ıaşiaıırışlartlr lti, I(cırıal'iı-ı yuilurıra

"C)ylcyııiş. Bizinı lraırııırlarıır trrasıııda cla koııı-ışrılu1,91. bu

ll Lıstıs. " "I)iişı.inseırc Azra, [ıtı ccııriyctiır Aııaclolıı'da 25'in tisniırde dini ırrcktcbi ["ıııltıııcltığtı tcspit cclilı-ııiş. paclişalrtırır gele n yar-

ırresiylc clurdtriar. "Azra., biraz gclebilir ı-ırisin, koırırşııraınız lazıın." clccli l(cnıııl. " Leınaıı'la piya1<l çııl ı şıvtıı-ı.ı z. I)alra sol1ra koırtı şirlını. "

l60

cli

Bileırrcnı ! Nc dirrcccksiıı btıııeı, söylc b..-ık;ılıııı sırrıııı !'' "Scıl Fclıiıırcı Stıltan'la ivi arkirclaşsııı, clcğil ı,ıri|" c{iye

istiyoı,.

"Ltitfbır Azra,söylcycccğiıır öırcıııli. " Lcırıaır gözündc şcytanca pınltılaı,la Az.ra'\,a ba_kiuak, "Siz şiıncli anıcamla koırtıştııı, biz soırra yiı-ıc birliktc çaluız," clcyince, Azra cnrrivaki,, r,,ıircğiııdc ttılrırf bir ı:alrırtsızlıkla kalktı )Icriııcleır. Bclrice, kızıırı da alct ettiğj lıir o1r1111x ıırı getiı,ivordtı Azra'yı| Bir emıivaki nıi }rapıyorcltı| Hıı]buıl..i koııağa lriçL,ıiı: aıt ıriyct düşiiırrilııredcır clavct cdilcliğiııi zaırırctıııişti. I(cırral'iıı pcşiırdcn 1.iinidli, otlırma odasıııa lıirliktc girclilcr.

Nc

zrılıı| "

"

"Yaa)"

gel

seslc, "Nc1,1ni, brı çcık ını-ilıiın şcy, sövlc bakalıın,,''

"RLı sö)'lcvcccğiııliıı ırriııııızdıı [-ıir slr olzuak kalnıası lazıııı

"l(e.ı-ııal Amcaını sizc tılrgtıır görcıı ılcılcnı clcğil, aııırcıııdir. l}irli ktc ç<ık ivi aıriaşacağuı ı zı cl ii ş iiııtiycır. "

"Ne vıızık ki biz

lıir

clccli,

clııı-ılarla Pal'a iÇiırclc 1'ıiziivorlarıı,ıış. Paclişııh b., Lı11 i

u1,o1 c,lcrsiır

|

"

p..rln

,-,.-...l.,,

"Ncrcdcıı bı-ıltıyoı-)'" "Parıl işgal ktııı,ctlcı,iı,ıdcıı gcliy61. Yani İırgilizler pardişalra ödcınc ),iıpıürorlar, <ı tla lııışta Ş.yl, Sait <ılırıak tiz..c, İrrgiliz t.raftırrı şcriatçıl;rra gcçiri,c)rn]Lış parayı. Fclıiıııe Stıltaır, pırlişa[ıa ]

ırda btı ır tı bir sö1,lctclıili rsc. . .'' "Bciylc <ıIdtığtı aşikir ctcğil nıi Keınırl|''

ırf ırr,.ısı

"Aşikiı, anıa kcııdi ağzıvla tclıi1 ctı-ııesi baıırbaşka

Ycıkstr, padişaha iftira

ctııliş cltırı.ıınrııra cltişcriz.''

t6l

olı_ırdu.


"Ycır gcn ıraı]ı tzı \/apııf ,.lvtı çalışı\r<ır, lıalıcrin oisltı-ı. "

I(cııra.l öırcc

Az,ra,cttişcrsckcltişeriz,ııcolirca]i1.;rrıi,tlivc..tiişiiırdii.Kcıııel sıkıırtliı göni ır ti\ıorclıı,

[,ı;rktı, s()nril giil

"

ıı ı,ı Seıı "Ah,,.rırlaclı ırı, claı,ı ırd,,rıı korktıVors ..l(iırısccJc,ı kork,]_rl1vorllll1. S:,rclcc-c cı-ıriıı t>lı,ırıl« istiyortıın ki, l

l]ir giiıı lıcsaL,ıınıaltıırratı g<iıriil rırİıatlığı ilc kııllaıııL-ıilcliıır, cılsrrır, kiır,ıscı,c iftirı ct_ nl Vcrlllclı zrırlıııcla l(alırsak ;rlıııırrız ık

[,ıı.ı

ııcıııiş <ıliılıııı."

..Viltı-ıı-ı. tcll,ırırklarıırı

işg,ıl ctırıiş clcvlctleriı,t Pilrasl ilc

otı_ırcltı_

dcğcr ır"ıii" bir paclişalı içın [ıı.ı kıcllrr zalrıırctc ğı.ı clalı kescıı

..l)eğcr. Bu lı;ıkikatiıı bizzıt 1,ılrtlişirlıılr ağzıııtlııı Çıktığıııı

tluı'arsa tlalnıır clalri tıizc kırtılır,"

ııri crcri" "Başıı,ııız göğc --urltığtıııı.ı

..Eğcr p,rr.

katılırsa, c\Iet, lıaşııırız göğc ..L)a1,111

cliırclcı ttıtirn bir lçişi bİziılı cl,ı,r'aırıızı

crclıilir,"

!

I(cırral|"

..iıısaırllu scvc]iklcri vcvit nrtıkaclclcs ırcic]cttikleri kiııısclcriır

sı.ırlarıı-ıa

.

g()rcınıl'«-ır, ııasıl olı_ıvcrr cla [,ıiziııı görcl-ıilcliklcriıırizi

kuşı kör

ktı_

lıir Sen sc)vlc baırir şiıırd,i, Fclıiıııc Stlltıı,ır

t>lı,ır.

;rğzıırcl'.u-ı ılabilir ırri?" s«:ılrbct csı.ıiısıııcl..r btı ıııalı,ıır-ıatı Stıltıır'ııı ..tı,irnc clöırcl,iş1 clc: Hık-kı Efbııtli'l4c tıir ır_ıclrttılı göııtlcrcarz oııa1 bir ziiıarcttc btılı,ııııır,ık istccliğiırri Yiın Fclıiıırc Stıltaıl'ı1,

cclcyiırr."

..Bir aır öncc git lrıtfcıı. Btı nraltııııiıt t,ıizc pclı çok taIirfttır kir_ zaırclır,.ıc aktır, in,ıı biıııa, " .,Mcrark ctıllc) bcıliıı tlc acclcırl \ıilr, A,ııırcıı_ı ktrrşı y,,rkaırııl btı

kııı"ı:,rat gctirııriş, bcninı clc taraftaıı c]alrıı cıııııil,ctli <ılclı,ığıırıa kelın_aıırı isti,vor, lrclıi_ oırurıla biriiktc Ercırl<öı"tlc, tJvzcııılcrc]c görı,ııeliviııl, Sizlcriıı ıııi_ mc Stlltaıı,ı Ercrıköv,c gcçı_ırcclcır öııcc ctlr_ıcırr ck lazı ııl '" sırfiıpe ııeı:liğiıri zi cle stı sti ırıirl ..Sıklnör,lccltiştinııc.l};rşııııızıı-ıtisttiırclcycriır\,ar.,, gizli nıaltımat da t_ıeıı vcrc_ "Yaa, öylcynıiş ıııcğer! S,.rııir [_ıir yim, istcı, ıııisiır|" "Sör,lc lıcnıcn," i

|62

Azrıı'ııııı ıre clcdiğiı,ıi aıılıı\.ııııaclı, şaşkın

ıırcl,ç lıırşlatlı

şaşkıt,ı

.

"B ıı tıtı clır ırcrcclc-ıı çıliarttıır | " "l)e rlcr \,ı,ı, çcıCııktirı,ı al lraberi."

"Stıat ııu sör,lt:tli|" "l,cmaIı söı,iccli. Anııcsiıri lıizi lıirtıiıiıııizc yakıştırırkcn

cltı1^

llıLış. "

"Vallılıi lıiç fbıra tikir dcğil. I}cır [ıtı ltoııtıde bir diişi.iıreviı,ır," ilccli l(cınai, l,ıilıi pitiltiı,orciı.ı. "Hclc lıir tliişiiırt-ııcve ccsJrct Az,ra?" "l]cn kcııcliıı-ıi s,ıırır lıı,ık görtir scıı [ıcııiııı "Estağfiıırıllalı, kcırcliııi ııiı,c l<arclcışi

ııı

si

ır, [ıı.ı rti

zcl c

ıı

o

l ı

" scıı Lıcırdcıı çtık

ı,ıi,ı.z.

ivilcrinc lalrksııı. Sıığlıklı, ııkıllı,, ptlrası vcva ı]ıcslcği «ılaıı clcğcrli iırsaı-ıltua la"I(:rrclcşiı,ı tılıııiı.s;ıııf tla,

cl,"r[,ıı

\,ıksııı." "l}t)vlc birileri var ılıt) I(cıır,ıli"

"Var tıılıii." " I(i ııı

ııriş

tıtı ırlar|

"

"Mcselı,r l)cıkt<ır Malıi

"Aıııııı

r.

"

Alllrl,ıııırr" clcc{i Azrzı, "bcn clostltunrın k«ıırıığına gcldiğinri st,tı,ıınıştııır, ııcğcr bir çöpıçatatı \rtıvıısııra gelmişiıır. Sakın N4alıir adıırı tckrtrr cclc_rriırr c{cmc l(cııral, sonr,.l fbııa b<ıztışurlız. l]ir tlıha rri.iziiırc l,ıalrıııaırı. " "Brı kııcları, kızacak ııc \/ar, Az,ra?" "Bir dalra tel«ar cttncycccğiırc söz vcr." "Söz! Aıııa scır dc Fclriıııc Stıltırıı'lı g<)riişıırcvi ilınral ettııc}/cccğİııe söz vcr."

"Vcri\ıOı,uı]1."

"Azrıı.,. Siiziiıırii tlıtaıııavacırğııır İçİıı krzıııa sakııı... Ncclcn A4alıir'c bı-ı kırclar ırııılıalitiin| Scııi ralratsız edecck bir şcy ıni

}'ı|ıtı| "

t63


"Nc ırıtiııasebct." "O halde ııiyc oylc şicltlctle idraz cttiıı|" "Btı lıı-ıstısi bir ıncvztı." "Arlaclııır. Saı,ıa açılnı.ü istcdi, scıı itiz verıncciiır.

"Ne

Azra, "ııc zt,ııııııııclır içeııriyordtını L,ıir ırcı kalır'c, Mclıçıartlnltıl) kalrvcıı-ıi içiı,ıcc bir f.ıl kapaıtirınnı, Bchicilıtıtıı Pc]<il,i.,

ıncsck: kaçıaırır,ııştır. Bir clalra laliırı etıılcın,"

"Ncı dcı-ı

çı

karclıır bı.ı saçıntr

clti ştiı-ıceyi

|

"

"Birkaç e), öııccsiırc: kaclar iyi clrrsttı.ıırı.ız. N'lalrir tlc zanııttl t-ıcni zivıuctc gclsc siziır köşl<,c rlc ı.ığrartlı. l)cıırek alırka.sıııc]irıı ralratsız olduır." Azr,"ı bir sı.irc Lıaşıııı cğip ciurtltt, soılra aı-ıi

bir kırarla

[-ıiışurı

kaitlırt,lı, bıkışlannı l(cııral'iır gözlcriırc clikiçı koııtıştı,ı: "HıVıı,,, taııı tcrsi rılcltı l(eırral. Aırlirdiın ki L-ıcn Mel-ıir l]cıı'i lıiç ,ıiakatlır Ctı'ııİlı9n1p1.)'

"Voy ;lptal lv{alrir," tlccli Ifuınırl. "BrırııLıı]ıı,ı s«ıktıığtııır içiır bağışla tıeıri Azra. Bir

clalr,.r

alnl,.lıI." istcıırcırrcsiıri bir lıal,şil,ç1 1

yaırurcla aciıııı arğzıııra

"Yoo, aiabilirsin. Beıri cş olaı-ak

nıcsclcsi lıaliıre gctirııriş cicğiliırı. Oıtacla bir ıırcsclc clc vc.ık zırten, bcn arkaclaşlığltnlzııl ıııırlrivctiıri ı,aırlış aırlınrışıı-ır. " "Scııiıı gil-ıi biriı-ıi bcğcırıı"ıeırıck.., ()lııcak şcy c{cğil."

"Rcni bcğcıriyor. l.akiır aşk birşka bir

şc1,,

I(cınal."

"'Alr hzrıı, bilnrcz ı-ı]iviııı," clcdi l(cnral, "görı[il lıirkikıtcıı

fb

rırı;rı-ı di ırle ıırirror. I(cş ke kal Lıiıı-ıi zc sö z gcçi rc bi lsck.

"Vc arzlılaııııııza. Siz

"

erkcklcı: kıl[ıiırizcicır çcık ı.rztılıurırızıır

csiri <ılrıv<)rstııftı z galiba. " "]ltı ırcticeyc nasıl vardığıııı soratıilir ınilıi111)"

Azra \ı,.lı,ııtianıak iizcrc,v,cii aı,ıııa lrıııiııı., cılincleki giiıırtiş tcpısiıriır tizeriı,ıc,lc iki lröpiiklıi kalır,c vc pcşiııclc Mchparc ilc cıtlaya giriırce sustlı. "I(oırtışıırernzl lıöldiik, af}bdiıri" clccli N4clıp-ıare, tıaışıyla Leııaıf'l işarct cclcrck, "lıı.ı ktiçtiklraıııırı sizc salıalr kür,csi ikraıır ctınektc ısrar ctti."

cl

i\ri yıltr-ıırıış," dcı-li

ivoıdrı ki, siz

irrı

lırı,ıırışsııı z tirltlaır. "

"Fal ırcılir l<i.," clcı-li ivlehptu,c, "r,.akit gcçsiıı cliyc iştc, ıırrdtır tıvtlıır, ırıılırt. l]ırııa ı"le Sırtrvlılraıııııı öğrctti şekillcrtlcn n]ana çıl<a.rıırayı."

"l]akirlıııı bcıriın tclrrcdeıı ırıuıl maırıılırr çıkacakl yırkıırcla sarı\r'a tl<ığrtı lıir ,vrıl görtiırtiyot, ılllı btuııı, faida göreccğiz," dcdi Azra, I(cııızrl'c göz kııpırral<. tr4clılıare 'ıriır göziiı,ıdcıı, ikisiııin arasıırdaki bı.ı [ıir salisclik bakışma kıçınaclı. Arılirnııc]ıı gizli bir ıncselc oldtığu aşikirclı. "AaA Az,rıı ALıla, Sara\"ıı nıı giclcccksiııizi Yiırc anncıni gönirccck ıırisiııiz|" "Aırııcıri göttirnrtııcccğiııı Lcırıııır. Ilcni alakıılurclıraır nıevzı.ılar cıırtı bırl,ıltı\ror," tlcdi Azı,a giilcrck. "}'cngcıniıı giiııalrıırer girıııclri11., [ıa\,ılınasıııııı baınbaşka scbcçılcri \,ıır," tlccli l(cırral.

N[clıpare, l,cırıaıı'ııı trıtttığtı teçısideıı Az,ra'ııın kalı,csiıri alarak öııı"iııdcki sclıl-ıa1,1 bırirktı. .İkiırci fincırnı I(enıal'e ı.ızatırkcn nası] «;ldı,ıı'sıı l-ıirclcn c]i titrccli vc kalrı,,c l(cırıal'iı,ı tizeriı-ıe dcıkiilciü. "A)Try! Afibc{ersiııiz Lıe}ıirn. Ijcnıeır [ıiı: Lıcz alıp gelevinr. Sıcaktı kahvc. İıışalltılı \raıııııııdıııız! " I(cnıal, k;'ılrvc lckcsiııiır gidcrck var,ıldığı paııtalonı.ınıtn iiırtiırı"i çckiştircrck kalktı, dışarı koştı-ı. Pcşiııdeır gelcn N{elrparc'yc "Yallcllnı," dİ1.. fisılclaclı, "lıcr gcçcır üIiiıı ırasıl yllçşış olduğı.ı_ ııru birırz clılra iyi aıılı\,«ıt-ttı,ıı." C}-tr6t,

Leınaıı, orta kattırl<i ctıırrbirlı oe]aıııır kapalı kapısıııııı arcfuırcla, ilc tıabasıırııı scsiııi dtryrıırcır kt-ı1-,ııyı tıl«rdattı. Saraylılıuıırıı

an'ıCilsı

"Fliç clc dcğil," clccli l,cınaıı, "asıl Mchpare Ablı,r istetli sizc kür,c pişiı:ırrcı,i."

tiu'iriiııdaır, ç<ıcuk ıraşıırdırıı bcri., tıclalara kiı,l,ıırı rnırırradan girnreıırcsi iÇiır ö\4csiııe tcırıL,ıilılcı,ıı,ırişti ki, "qirin" söıztinti dtı,vaı,ıa kıı-

|6+

t65


Nc nılıaf, lıabası r,c dı1,151 içcrcicvtlilcr, sesleı:i geliy<ırclı,ı at-na on,.l bir ti.irlti "gir" clcırrirrcırlarclı ncclcırsc. Soııuırda davananı'ıdı, kapılı ıırırlavıp b;rktı. Dıyı-l.eğcır scclirclc dar kapıı öırtinde bcklcdi.

kıuŞılıldı otlırmuş, kal,ııl,ı dı-ıyaıırayircak dcrccccJc c,lcriır bir solıL-ıctc clalnıışlarclı. I(ız içcri giriııce lııbasıııa d<ığrı.ı koştlı: "Bcvbab;rcığııır, gı.iıılcrclir Stıirt'ler birliktc lıazırlaıııırırktıryı2. O baıra kenıırnıvla ı'cfhkat ec{ccck. Sizc akşaıll \.cıncğiııc-leıı soırra bir k<>ırser vcrcceğiz," clctli lıcı,ccaıı içiııclc. "Ai<şaırı )/eıl,ıeğiııclcıı soıI,a cvdc cı]ı,ııayacağıtıı gtıze| l<ızlııı,"

"Aıra beyl,ıırbacığıırr, b,.rıra clcniştiı-ıiz l«i... Baırıı Suat'ı çıılıştırınadığııır içiıı darılııııştıtıız \/a, tıcır de sitcııı]criı-ıizin tizcıiırc, gtiıılerdeır bcri..."

"Btr gccc Alrınct l\cşit Bcr,'iır l«tıırağııra giclcccğiı,ıı. Birliktc

hazırliıırraırrız lazııır gelcn cvrak viu. Bıışktr zanıarr diııleriırr ;ııtık." "Aına beybabacığıııı, bi z kaç giind ı-i r l-ıirz ı rl..-ıırı1, or;|z., .''

"l,erılan Haırııır! I(oırscrinizi başka gtiır icra ccleı-siııiz! Şirı-ıliitfcıı!" A)'larclır gcııç kızlıkla çoctıkltık ar,.ısıııclı., clcğişik aırl.arıır illıanı cniği lraüctiı-tılriycyc görc siirekli giciip gclcıı Lcııraıı, azarlaırınca., tıpkı ktiçtik [,ıir ç<-ıctık gi[-ıi ıltıclılğıııı btikcrek, [-ıaşı cğik cli çıkın ve kapıyı da arkaırıztlan karpıatııı

çıktı ocladrur. "

G tice ııcJirciiıri z kı zı,

"Blı cviıı

d a\,ıcl üı ı],).,

" clccli

l(e ııı al.

yccliclcır ı,ctırıişe [ıtittin kaclıı,ıları, ır-ıcırrlckctiıı içiııclc btıltıncltığı,ı dtırı.ııııı.ıır fhrkıııcliı clcğil," clccji AIrıı,ıct llcşırt. "I(cıırseriır sırısı ırıı şiırrdi." "Çoctık ırc bilsiır, dayı." "Hırklısııı. Asabııır soır L,ıirkaç gıinclıir çol< bozrıl< I(cı,ırıü."

"Hayrola|"

"Ne tiırıitler bağlaı,aı,irk tcşkil cttiğiıııiz l(tır,ıryı İııziL,ıirtiyc'yi lağızctnrc kararı alclık. Bı,ı akşaııı llcşit Bclı'i11 cviııc, Ccıııaıl Paşa da gclecek, bı-ı lrı-ıstıst;r çalışırcağız." "Zaten ııe lı.izı.ıııru varclı l(ıır,ayı Millil,c dtıırırkcır bir

tcşkilat nıeyclaıra gcd rırıcııiıri "

I66

1ıç11

"Vıırdı [,ıir l ıiztıırıı.ı." "I]cııiırı aklıııı lıiç crırıcıııişti [ııı ]iiztııııa." "l)ışartlaıı gıı.zcl oktınrak kolal,tlır, I(cı,ııal L,ft,ııtli! İşg.ılcilcr, l(ııvirr,ı A,tilliırc'ııiır iizcriııc gitıırcırriz vc oırlıln ),tık ctırrcıı-ıiz içiıı l-ıtikıiırıctiıııizc [ıir ıırıılıtırı,ı vcrnrişlcrcli, lıırtırlaclııı ıı-ıı|" "Hırürlı.ııııaz <ılı.ır ı,ırtıl,ı-ıııı! Sizlcr de lrcırrcıı kabtıl btıyıırtltıı,ııızciLı. " "Mı.tlrtır,ı\,ı rcclt{cclcrsck lri.ikiiıııctiırrizi fbslrctıı-ıc ilıtiıı,ııllcri vaı:clı. I}iz bııırır ıır;rııi <>lıırırk için istcklcı,iıri kirbtıl cttik." "Alıaıı ııc iı,i cttiıriz. I}ö)ılccc siya ısilcri aıııa csastil \,ıtllııı kı.ırtı,ırırı;ı1,;r çırlışııı iı,ısi.rırları czıılcVi., [ıirstırııı;rl,ı kıtıuıl ctııriş ol,.]tıılLıZ. " "Nçclcıı cttik, cllişiiırdiiır ırrti liiç| İşgalcilcr, lıiziııı sil;ılılı ıırtifi:czenriz olıırııclığı içiıı, kcııclilcriııc rı.icıı ctı,ııcıırizi vc t,ıiziın eliırıizclc silalı v<ık Lıcvlcr, islril11 cdcıı[crlc başıı çıkaı-ııirı,ız, L,ıtıyı,ı.ıı-ı bı,ı işi siz yılpılı, clcııreııizi bcklcciilcr." "l(cşkc clcscycliıriz clayı. l(tıvaı,ı Milliyc'yi ),<ık ctır-ıc kiutrırı,ııır vc lıal i si zlc ri ır sı rtı ııı za kı.rlıııazciı " "Alr I(cııral., aırlaırıı}/()r ı]ıLısı.ıı"ı, bı.ı bir tıızaktı. ,ivlıılrtıı,al,ı k,r[,ıııl ctıııcsck, lrtikiinrcti ciığıtırlırrclı. Silülı ıırtifi,czcııriz ı,<>k clccliğiıııiz tiıktlirtlc, btı v;rzifb),i İzırıit'tc alcstı bcklcl,cıı ı,iiz biıı kişilik Yrıııııır <ırcltıstııra vcrirlcrtli. l)cvlct idarc ctır,ıck iırcclik istcr, <_ığltını. L)cı.,lct ırclaıııı, hcr attığı a..iıııııır oır acüıır ötcsiıri görc[,ıilırıclitlir. l}izlcr dc [-ııı lıaiır ttızağır cliişıırcı-ı-ıck içiır ılcltıcclc bıı tcşkilatı ktırcltık ki, I(i.ır,ayı Milliı,c'vi bastın\/orııltış giLıi ylp1l1r,, vc Millicilcrc gıiçlcırıırcleri için ztrırraır lraz;rnc{ıralıırr. Sırası geldiği zt,ııtıetı clı, btı silalrlı tcşkilt,ıtııııızı Aııaclcıltı'yı.ı işg.l ctıniş Ytıııaıı'ıı kırşı ktıllıı.na]ı ı]1. " I(cırııl hayrctlc tl;ı\,ı.ııııı-ı yı.iziiırc baktı. Ahıııct llcşıt, paclişarlıa körii kcjriiırc bağlı lıiı: ırdaırr dcğil clc bir \/atıulse\/cr ırıivcli| Iiğcr öırlcl,sc, ırcclcır t,.ı,ılı),iıııraılrıştı cialıısıırı btıırca yılclır [,ıuırııı,ıııtın tlibiırdc yaşadığı lıalclc. .

L67


"N{ı'lclcın

{)1,|ç.

şinrc{i nive lıgl,cdi\r,ırsı.ıırrrz [,ıtı tcşkilatı|"

c.1i_

)/C Sorcltr.

cllcriırıizlc ),ok cdcccğiz. Alııııct llcşit Bcv vc (-cııııl Pırşa iic ı-ı

"Iıvc,lcki lrcsaçı çarşıya trvınıldl nııalcscf' I(cıııal. Elıil tlçvlct tıclaıırları clcğilıııişiz ki fhka tıııstık. Biz lriikriıırctiıı başııra vc FIubiı,c Nazırlığı'ırı bırşkal;ırıırı diişiiııınüişttil<. Lırkiır Daırrirt Fcı,it, ,.ıttııırca gibi beldcrıniş, tiirlti ınaııcvralarla lrer iki nrtrkırıııı cla, çı,ıc{işirlrı ikıra cclerek, o k;rpü."

tıır lrıızı rlığıırı

Vıu)

L-ııı-

ııraktaylz."

"H,llcriııdcki silalılırrı ıüır[ıilccck ırıisiııiz ;ı,ca.[ıirI O silelrlıuı lvlil li ci lc rc ır aklctlc bi ı ı,ıc lı lıaı,i ka t>lrı rcl tı. " "Hclc öırcc tcşkilatı lır$,ecleliııl) sır,.l silahl;ıra cla gclir," "işiıriz ç:<ık z<>r, dıryıcığııır," tlccli I(cıırııl., "lraliııizi gör<liikçc cv ıı-ıel-ıpı,ısltığtıııra ştil<rcclcsiıır gciiycır. Siziır vcriırizclc olıııavı l

1ıiç isteıı,ıcztiiııı."

"Fcı-it'iır fırsııtçılığı iııaırılır gibi clcğil." "Stıltaııı'ııı kız karcleşivle cvli olduğrı

"İştc biz, bir tıcubcyc clöırı.işcıı btı tcşkilatı, kcırdi clleriınizlc ı-ıırsıl vtrr eylediysck, hızır Ferit brıraclır değilkcıı, 1,i1,1ç keııdi

"İstifir ctıııcı,i çc»k dtişiiııcli_iııı. l;rkiır kcutliıııi bilclinı [,ıilcli., ckııreğiıri 1,ccliğiııı, ik[,ıa]ini görctiiğiiıı,ı clcvleti, şinrdi clıra clüşttiğtiı"ıclc, lıırtirır geıırivi tcrl< ccleır firrclcr gilri tcrk ctıııcvi kcrıc]iıırc yakıstırirırııvoılıı]ı. ()ırcsiz, göğtislcvcccğiz lıaşıırrızır gclcccklcri." "Allalr k«ıliıylık vcrsiiı," clccli l(cnıal. "Verıı,ıil,rır vılIahİ. I]iziııı lıiiktiıııctiır içiııclc iki avn fikrir,at yokrırtış gibi., bir lriiktiıırct tlc Ankaı,a'ıiır icraat \,apıv()r. Çiırlilcıriır bir lafi vılrciır, iki cfbnc{isi <_ıleı-ı köpck irç:lıktırıı oliir, clcrlcr. Allalı sotıLııııLızrı lııryrc1,Icsiı1. " Alııırct llcşat, kalktı 1,criııclcır, "llcşit l}cv'i [ıcklctırıcvcl,iıı1, Val\,aş \1avaş y<>la c{iiziilscııı i)ri cılıır," cletli, "ısııııırlaclığıırr ırr,.r[ııı uclır-ıiştir çoktaıı. " l(cırrai'iıı içiııclcıı, kcı-ıcli cırclişclcriııi dc tıırıtızlirıııra r,ıik_lctliği ccfal<İr cl,ı\,ısıııııı b<ı\ııtıı,ı,.r sıı,ıısıkı sarılıırirk gcçiı,ortlıı ıı)ı;ı 1.Azırlıı.irıttııır lrcışltrı,ıır-ıiıc{ığıırı L-ıilctiği içiır ttıttı,ı lrcı-ıtiiıri. 'fırır-ı k;rl,ııttırır çıkıııışkcır gcıi cliiırrlti Alııı,ıct ll.cşat: "Şc,v c{il,ccc[<tiııı I(cııııl... Şıi l,cı,ııaı,ı'ıı,ı 1-ıiyiııı<ıstı... Ifulbiı,ıi kırtlııır yivrLıııltlıt. Bıı ııl<ş;.ııı,ı kızler lic>ııscı,i L-ıcıriıır ı,criıı,ıc s;ıır;ı diırlctsclcr, trlrır ılll,ı)" diı,c .<>rtiıı. "'l'ılııııı-ııııiil göstcrct,ıilir ıııisiır Sııırt'ıı-ı kcııııııııırıı| " "l}cıı sİzİıı 1ıçl,İııizi tııtıılıiiir ıııiı,iııı lıiç| ()nl;ır sizc göstcrıııclt istiı«ırlarc]ı ıııirrifctlcriııi. l]clki varııı ı_ıkşırııı cliıılcrsiıriz." "Sıkııı öı,lc [,ıir iiıııit vcrıılc kız];ırır. lJcııiıır viiziiırıti [_ıtı öırı.iıııiiztlcki giinlcrtlc 1,ıck görcır,ıcvccck.iı7iz," cicdi Alııııct llcşıt.

l68

l69

içiır Sırrav'clırır çıl<ııııl-laliylc Zıt-ı itinı;ıt cttiği Ştrlıanc'ı-ıiır \,cgine kişi lrerlincı i/or.

gclcli."

"l]övlcce Milliciierc öltiırı fbrnrııııı çıkar-rtırı,ııir)ı1 t,1,, ıırı.ıvaf}hk oldtı." "Oııı-ıırla da kıılıııaclı, I(rrvayı İıızi[ıııtiı,e'ı,i [ıiziııı lrıılrn| cttiğiııriz istik;rmcffe clcğil, taııı tcrsiııe, Ntillicilcri ezıııck içiıı kı.ılljırıTıa\ra bışlırdı." "İlahi dalncığıın, r)aıırat Fcrit'in taüıl bir İttiI,ıatçı cltişırı:,ıırı cılcltığrınrı bilıı,ıi1,or ıı,ıı_ı\rtlı.ıırrrzI Millicilcri cle İttilriıtçılarla Lıir tlırLıyor. O kaclırr dar görtişlti L-ıir zıt ki, brırıırıırtııı ı.ıcı,ıırrı görmcktcn aciz." "Bir ıııtısilrct dalıa ztılıtır ctti btı arader. lırzibat alııldan, İzıırit r"izcrirıc]cırr Aıradolıı'\,tı gönc{crilııişti. Ora\ıa rru,clıklırıırdir bı,ı ktırvctlcrc, İznıit'tc [-ıcklcvcn Çcrkczlcr cl koyınaya ktrlkışırıış, Meğcr <ııılırrııı clı göııliindc Lıir Çerkcz clcvlcti kurıııak

y,.ltt,trıIlş.

Aırlırr,,ircırğın, öırtiırc gclcır Osırıi,ıırlı'va ilr;ıırct ctır,tcktc, I(cnıal."

"IJı,ct, <ılaırlıı:ı bcır clc cJı.ıvcitını." " R akı\,onrıı-ı,, isti

lıbaratııı

pıe

k

l<trvrrctl i.

"

"Dcığrtıdrır." "O halcle Danıat Fcrit'iır, Osırranlı'ılttı cncamını tqı|11 ctıırck iizcrc, bir Paris sclıx|rr''rre lı;ızırlandığıııı cla clrrl,ırıtışsııııdı_ır." I(cnııı[ ccvap,u,crıııcdi.


I}elıicc, "Zaterı ııc vakit gt)ı,tivrırtız ki vtizı,iıriiziii" cliı,e nıızı

lclaıııırak iiirçıı tla bclircli.

"Ara[-ıa istctnıişsiniz Rcşat B.,u, ltrl<iıı [ıulaıııaı,ı,ıış Flı.isırti lltbııcİi. Bcıı sizc vakti,vle clcı,ıriştinr bir krıpa cciiırcliıır cliı,c aıı,ıtı diıılcıııcdiı"ıiz. Ytirıir.ı"iıı lıakalııır şiııcli Rcşit l}c\r'iır cviırc kırclaı-." "IJlı, ı,'ıiniyclinı clc hanınıııllızı1] lı,ıfiııı ciiı-ılcıırcıncıriıı cczirsı-

ııı Çckclinı,"

clccli llcşııt Bcy, "Allahtaır ıncı,siııı nıtisırit, lraı,alar

pck lııtif."

L)ıııısıı,la ycııgcsi çıkıııca, <ıttırdtığı.ı scı,tlirclc, cllcriııi başıı,ııır ııltııra k«ıı.tıüı tızaırclı gcnç aclaııı. Yorgtıı,ı lıissccliv<ırc-[tı kcııcliııi. l}tı ı'cırgrıırltrk, beklcdiği lrabcıiıı biı, tıirlii gclırıcırrcsiırt-lcıı kaı,ırııklırırı\'<ırcltı. ()c]irsıııcla orLırLıp tcrctiınc \/apıılanııı \ic Mclıpaı,c'ı,lc scvişıııcı,ıiıı clışıı-ıcla, İıa\rat" kirrışaırranla](tilıı iü,icc tısaıınııştı. Yaıı irçıl< çıcı-ıccrcdeır clcniz kokaıı lıir yç| csti içcri. Kcırıal [ırı kokııı,'ıı özlcıı-ılc ciğcrlcriııc çckti, ırğır ağır karıırırrt,ıktiı <ı[ırıı gökYtiziiırc L-ı;rl<tı. Pcırccrcıriır öııtiırdcıki ırraııcılı.aııııı bcı,ırz çiçcldcri kısa ön-ıiirlcriı"ıi d<ılcltırııruş, ycıııvcşil ciiıi yıprirklaı:la kaplrurn,ııştı ırğaç. Aıılaşılaır balrar bı.ı seııc clc, ktıç },ılc]ır 1,ırpıtığı gibi, göırtillerc tığraıı'ıarlaır, kiı-ııscıriır kanını nınışnlrılıırclaıı, scssiz seciasız gcÇip gidccckti İstaıı:ıbı.ıl'claııı. Göırcırınck, scr.iııı,ııck, crışıııtık iç:iıı bir [-ıaşka balıaı,ı bcklcnıck z<ınıırclırı,c{ı şclrir.

Aziz l(ordeşiın

IQyn nl,

Bu ınchtıılııı, FS'nin yazı orl,nsında aceleyle ı,nzl.yo?,ıı,nx.. L-S'deıı lıeni heklediği hatıeı,iııi alır nlınaz, lıenıen ziı,nı,ctiııe gittiın. IJeııi lıeı, zaıııanki ııezaketiyle karşılndı. IJzıırı ı,lz?l?ı

ınalııyn uı.eyzwlaı,ı konııYıık. ()na siziıı rneı,alı cttğiniz l,ııısı,ısıı soı'dwnc. İkl glln §O?L?"n, kwzenin scne-i rleuriyçşi,77e tesit ı,esilcsİvle çny santiııse ncalcını kği7,1e lıiırarayq, gclccoklcıriııi, lııızıır.ıla1'11grr, biı' y977rrıı. lıulıılı bu, ırıeıızırytı. telrua.s erlecğiıci vc eılinecği ınnlıınaatı bnııa bir nıektııpla lıildiı,ccğini sliı,lcdi, Vopııı,L7üJ

lnı'ıı'ı ne Zflvlııı?ı sclcı,t çıkncığı haln tıetli [tüitfti. Valirlcııı berıi ıııeı'nlı efliYor vc 1ıck iiziilı.iı,oı,ı biliı,orsoııııız L'S, [ıeııi l,ııısoısi kııvğı ile (Jskiirlnr'o yollııtwıah lütfınırla, lıı,ılııııdığıı içiı.ı, sizlaı.lc vcdnlıışaıı,ındnıı, flz s,?rya, kaı.şı tnı.nJa gcçecğiwı. Snı.ııllıııııınıoJcıırli ile ]]clıice Haııııı,ıefbndileı,e rle ı7y?.ıcfl biı,er teşckkiir 1,1c ı'arln ıııthtı1,1ııı wllaı,ııcnliıııı. l}eklcıtğiııciz ııııılıı?ı,tLı,tı ıılıı" ııl_ ?vl,tLZ, Yirıc Hnkkı EJbıcdi ile size ıılııştıı,ncağıı,ıı. ]Jnıııı ııilcce sıılıoiıııi nıisafiı,lıcı,vı:rlğc 11iistcı'dğiııiz peh çok toşchhiiı, erlcriıı,ı. Lc ııa nıı y c Sıı n t k i i ç ii k lı ıı n ı ııı lnr ı ıı ii z l eı i rı rl c ıı ıi ı,iııı. 1J 1ı e "

IIe

ı,ıışiı,aııiz

Azra Ziyrı I(cııral, ıncktı.ılıtu karlayp cckctiıriır ccbiırc kol,clıı. Azrtı'ııııı ikinci ı-ııcktı.ı[ıu gclcırc kırclarr, cn az lıir lııılta tltrlrı lıcklcıı-ıcsi g.-girckccckti. İstccliği ırıaltııııatı alabilıııişsc, clırlısıırı il<ıra i"rü1,,,-,. clcccl<ti. I(cırdiııc curla lıaşla bırkıur ırilcsiııclcır bir lıırsız gibi Üçarak vc oı,tlı clcfirlaı,ca bağışlaıırış olzur dayısıyla arısıırcltrki köpnilcriı-ıi üııkırrek a}/rılı-ırıı,k istcnriyorclrı cviııclcıır. Vccla ctıırccicır giclccck «ılursa [-ıir clarlra gcri clöırcı-ııc\/cccğiıri clc biliy<ırclıı. Aııra cğer c{ayısıırr kcırcli satlııııır çckcbilirsc... L,ğcr çckcbilirsc... Bır azılrdaır lı.ülı <ılc{tığrııra ikıra eclcbiliısc, cvcleıı ;ı,yırlırkcır scycliklcri1'le rahatÇa vcd'.ılrrŞabilirc]i. Oırlarar sııırsılq sıı.rılır, koktılarıırı iÇiııc Çckcrcli. H;ı,ur c{ı,ıalırrıırı alırclı. Oc{asııııır içiırclc yaı.alı bir ırslaır gi[ıi [ıiı, ırşağı Lıir pıkarı }riirtirkcır, btiyiikaııııcsiıri., kızları, ),cırgcsini, cla\ısıirı içi burkı.ılarıık dılştınclti. Vc Mclrpare 'ı,i Mclılıarc'rıi bir clalra görenıeırıek, ()ııa sarılırıııaıınırk, piinizsiiz tcıriıri öÇıcıırcıııck... l}<ığ;rzıııtı L-ıir ı,.ıııırırı ycrlcşti. Soıırı ıırcrcliı'cı-ıc'lc Yııkarı Çıkıiır aYak scslcriııi cluydtı. Mclrçıerc'ıriıı ac.lıırılarııla tıcırzcınivordı.ı. Scıt crkck ac{ıınlarıy.lı bı-ıırlıu-. Day151 sabü crkcııdcıı gittiğiııc görc, kiıı-ı gcliyorcl.ı 1nıkarıva pckivi| Htisırı,i L,fbırc-li'ıriıı ;ıslıı icicti c-lcğilcli cviır içiııclc ciolınıııak! Raşııcı.ıı.ıtla clur;rn 1ıiriııç şanrdarıı cliıre alcü., <ıclır kırpıırıır arkasııra gcçti, Lıcklccli. I\k tık vtıı-ı"ılclı.ı ktıpı. 17I


t'l]asllll söYlccli. MclıParc l<cışarak Bclricc'ıriır <ıciasıııır iııcli. Az soııra birlikte c,löncliiler.

"I(inısiıı | "

"Malıir."

"(lcl

Rı],ıet [-ıir ııcfcs alcL, erçtı kal,ııln. "[-layr<ılır

Nliılriri" dcdi. "I}iı,şc1, ıııi oltltı|" çıknr,",ııı,ıı söı,lcdi cie, lıcır dc gcl-

"Sarı\,lılrtrıııııı d<ığnı ı..ı.ıkarı ciiır-ı iştc."

"Scıri [-ıt,l<lcıırcdiğiı,ır için korktı.ıın birt,ız. Btı ketıı,

ki,ıtlıırlaı:claır

[,ıtrşkı kiıırsc ç:ıkırraz da."

"Ycııgcıriıı talılii ııcticcsiıri bir aıı i)ncc [ıilclircl,iııı c{il,c gclı,ıriştiııı. Sırravlılıaırııı-ı kıpıc{ir k;ırşııııa çıkıııcır scıri g()rıııclıç gç|ıiiğiıııi sör,lt,cliırı, <ı r«ıliatlı [ıcııi \rı.ıkan." " l'ılılil ıı«: çıl<tı)" öııcc vcıı gcııc bilcli rcyiıır. " I(cı-ıral clışarı çıkıçı kaırşı cıdaıııır kııpısıııı tıklerttı. Açıhırar,ıırca

"

Mli

sairc]c cclcrs;cıı bı.ı ırı,ı

aşağı kııtı,ı, Mclrptrrc'),c scslcı-ıcli

:

"Miılrir lJcrr'lc satla ayran çırpıy()r. Birazclııı1 gctirir," cliı,c

\rır-

ırıt gclclİ Saraı,hlraıııııı'claıı. "Azra'cltı.ır bir nrcknıçı alclıı,ıı, Malrir," ciccli l(cı,ııeıl, "L-clrinıc Stıltaı,ı ti-tıı] dır btıgtiıı paclişalrı görccckırıiş. Ağzıııı uayacırk. Rcı,ıcc açıkça scıracarktıı:. İırgiliz ttrrafta.ıı cılchığtıııtı saklaı,ıııvor ki Valrdcıttiıı, ııivc sornıasııı) ö1,1c clcğil ıni)"

"Ş.),l, Sait'iı,ı lıerkesiıı parasızlıktaır iıııaıııırııı gcvrccliği ştı gti ıı lerclc isrııf i çiııdc 1,irşaciı ğı ııı [,ıi iyoı,s ıııı, clcğil ıııi | " "Pıra\4 Sait'c ıııi verivor İııgilizlcr|" "Oııa c-[iı. ayrıca veriyrıl|ryclır, cıı,ıiırinı. Sait'iır tcşkilatınırl )/anı slrA) başkı,ı İı-ıgiliz }raıılısı tcşkilatlar cla ı,iıı". Hiiı,riyct vc İtilaf Partililcr, paraıııı] tanıanıııııır Sait'iıı cliııc,lc o]ıırırsınclaır lıoşlaıııı-ıtızl,.ır. İngilizlcr clc vanclirşlı,ıı:ıırı kızciırıırak istcııezlcr lıcıfi;rltlc. l

Paraı-ıııı

L-ıir

kısıırını, gcrekli ycrlcrc clağıtıııası içiır,

rııtıtlarl<a pacli-

şahir vcriycrrlarclır. "

Melıpıarc, biz scııiıı ociaırır gcçcliııı., 1,cırgeıı-ılc

bıış başa koırtışsı.ıırlar," clcdi l(cnıal.

Onlaı' Çıklııcır, I(cırrıl'iıı ı,atağıırıır tıcur]a ilişeıı vc kiıcıığııcltr cllcri titrevcı-ck bcklcv.en Bclıicc'ı,c,., .'Göztiııtiz e,tydıı]., cfbııcliırı," clccü Malrir, "gcçirdiğiıriz lıavgııılık içiır başka sc L-ıeplcr aranı aıı-ıı zir l ı-iz tı ıır kal ıııtıclı . i{ırıni lesiııiz.'' "Alrlrlr ! Yıpıııarı,ııı " "Scviıııırcdiııiz nri l,oksa| Hcp bir crkck ç<ıcı,ık bcklccliğiııizi llaVrıŞtıırc-ltığrı

!

ıışallıılr [ıiı, o çocuktrrr.'' Öırüıre baktı l}clricc, hiç scviıııııiş bir hali yoktu.

biliyc11-11111,

i

"kııııı,

k<ıcaırıaıı bir kız olclıı, ırcrc]cvsc gclinlik çiığıııa gclivor. Oıra sörrlcrkcır ıı ıalrcııbiyct clı,ıyacağı ı-ıı.''

"Aına si z lıilıi ç,rf g.,rçriııiz lrı_rırııırcfbırtli.'' "FIıııP içiırclcYi7. Biıı nirlıi sıkıırtınrız var. Zııııaılslz olclıı bu

çocı,ık. Erkck olacağı da lıiç ııra]um cleğil.''

Allılı sıl"ıhatli, lrıılırl; cvlat,crsiıf .'' "Aılıiıl." "Bana lıir taı'ilr vcrcbilirscıriz., ııc zanıaıı clcığacağıırı "Şırı-t tla dcğil.

s<j\,,lcriııı sizc."

"Sizç

bıışl<a za_Iıınct \/ernıc}/e\riıır

şiiriiırı arük." "Nasıl istcrscıriz.," decli

|72

doktor. L,be lraııınrlir göni-

Müir.

"Bclıicc Haırııırcfbııdi...'' " "Şiıııcli Lraı-ııı sortırlarsa ıre cJi}ıcyirırI l(cıııal, Sar-erylılıaırınr fi"BLl1,111,1",,,

laıı sorirrlarsa|"

"Bana [,ıiıkaç g[iır zaııran tanl\4n. Rcşat Bcy'ç lral-ıcri ilk

"O

Ayraı-ıları getircn Mclıçıarc'r,c l(crı-ıal, )rc,,lgcsiıri ı,ı,ıkarı çağır-

lrcsapılar,,

"Mtisaaclc ııiz\c t-ıcıı çıkavıııf ...''

vcı,cyiın,, soııra diğcılcri ırc

"l)ııa ct de övle olstıır."

cloi<tcır

c-lc

söı,lcriz.''

L-ıcn

lıalclc bcıı hcıriiz lıiçbir şc1, bilnıiyoı,Lıııı., cfbırtliırı. 'falilil ııctıcesını lreıı ui z alıııırclı ırı.'' ı.73


"'l'cşcld<iir ecle riııı tlcıktor." I}clıicc çıktı. Mırlıir., lıırıııilclik lıaberiırc scr.iııcı-ııcıniş, ırıalrzı,ııı kaclıııın arkasıııclaır [ıakııkalclı. İşgiıl altıncla bir şcIıirclc1 ııc ııazırlık ikl-ı;ıliııc cırişırıiş bir kocıı, ılt: 1ıçn| lıir Lıet,ıcğiı-ı ıııiijclcsi tıir l<aclıırı ıı,ıLıtltı ctıılc\lc Vcti\,()rdtı. I]alıaıln cr[]Lı\,aı,ılarıııcltr, sıiın[-ıtilleriııdc cl;rlıi lraziıı Lıir lıava vırrtlı. Gcırç, ilrtil,ar, lrattı,ı ç:tıctıl<, lıcrkcsiır vcı lıcr şcvİı-ı iizcriırc lrtiziinclcır örtilırıiiş cflanııı t,ıir nil tıtılıırış gil,ıiycli.

Mı,ılıir oclac,la birırz dal-ııı L-ıcklccji. Acclcsi varci1, I(cıııal gcri gclı,ııcvincc çıktı cıdaclaıı, ı-ııcrclivcırlcri iıııııc}rc tıirşladı. Aşirğıc{aıı

scsi gclirrorclti. Ortir l<amaki solratiıı, Lcııra,ıır 1ıiyıın1; ç,,,1ır-ıaktevdı. N4crcjivcıılcrclcki a)ıtrk scslcriııi clı_ır.tıırcır bışıırı kı,ılclırclı, gtili.iırıscdi. I(tııırrarl sı,ıçları clalga dirlgiı «ınıı.ızlaııııa clöktilı,ııı.iştti. l}aşı açıktı. Pcırccrcdcıı \rLıraıı ışıktıı, saçlınırd,.,ı kızıl ışıltılar, 1,ıivaı-ı<ı

iıi veşil gözlcriııiır içiııclc bııl rcngi ııcıktalar gt)rclii Malıir. Ne

zıı-

L-ıtr kız| Nc ziııııırır btı k,.rdıır giizcllcşı-ı-ıiştiI "Nasılsıııız l,cınaır... Haırıı,ır|" divc s<ırdı.ı, "hanınl"ı z<>r|a1'artıl<. Scltrırik'tcl,kcn clizlcı,iııdc lıoplattığı l<tiçiik kıza "lıılnııl-ı" divc lıitap ctıııck k<ıla), dcgılcti aııra Lıir çoctığı.ı, clır lriç bcırzcıı,ıi-

ıııaı-ı L,ıiirrıiıı,ııiştti

)rord tı

ıııtık Lcıııirır.

"İviı,iııı clcıktor. Siz ırasılsıııız| I(cınııl Aırıcaıırı n]ualyetıcvc

ıı-ıi

gclcliıriz|"

"li\.ct. Aıııa ontııı ıııııavcııcvc pck ilrtiıracı kirlıırac]ı, Aı"ııcaırız ır-ı. " "Nc il,i! Mclıparc Abla viı,ıc lıizc kalır." "Melıparc Ablanızı pck ıııi scvivorslıllLız|" "E\,ct. İyi aıılışırız oııııııla." "()alıııal,a clcvaırı cdiır Lcııran.., Haırını. Pck gtizcl çalıırcrsıı ılLıZ. " -faıııı,or"Rtı parça)/ı lıaıra Azrıı Ablırıır öğrcni gcçcı1 lıafta. stıııtız Az-rıı Haıı,ını'ı, clcğil ırıi|" "'laılı\,OrLııl]. " "O clı giizcl çalıy<ır." ivi lcşti,, ktiçı"i klraııı

|74

" LIz

ztr ıır a

ırtlı r

c,l i

ı-ı

lc

ırıçdi ırı.''

"Yazılü," clccli l,cıırl,tl,t, "t) bcırclcıı

"o

dı-ıl-ıa i)ri

kaciar ilcrlcıı-ıiŞ ı,ıLlz."

"Ncılcı]l

çalıvor, clbctte .''

siz clc cıııı,ıı"ı )ıirşıııir gcliııcc kiın tıilir ırc «ıltrc;rl<sıırız. Siz lıeııiiz ç<ık gcırç:siııiz. Ç<ıcrıksıı-

\,ılltırclır çırlıı«ır.

saI<ııı clııı'ıı-ırısııı

bıı,ıır ç<ıcrık tleciiğiırizi.

O

[-ıcııi cr.-

" "l)al'ıi'ı ırclcr! Pcclcriıriz aslir ııriisaaclc ctıırcz! IQrç vaşıırcia «ıltltıırtız siz,?" "Oıı lrcşiıı,ıiıı içiııdcviııı. I]irl<aç ır)/ soıtra <>ır altı <ılacağıırr.'' "Btilıii1l1iiŞsı.iı-ıtiz Irı'ııaı-ı. I]cıı f).ırk ctıııeclclı tıiir,ıinıtiş r,c çok giizcl L'ıir gcı'lÇ l<ız cılınrışsüıııLız," clccli N4alıir, "[,ıcıı şiır-ıcli nıiistraclcırizi istcı'c\'iıı-ı. Bir gtiıı sırf pıiı,aıroııLızLı cliıilcırıcl< içiıı gclcccğiırı." "Öırccclcıı lıabcr vÖı,irscııiz AzraAblanıla sizc cltict vapırız.'' l

cııcli rı,ı-ıclrc

ııi

l<ırlkıVc>r.

Mahir tııŞlığır iııdi, kıır.ııkltıkta cltıraır kalpırğıııı alclı, ıncslcıi_

gi,vdi, Portnlaıltovıı astığı 1-ıc:lcriıri oı]ıztına attı, çıktı kap-ııclaır.

liaşıııı çcı,iripı l<<ııııığıır ortır kat pcııccırsiırc bııkırraıııak içiır gayrct sarf ctti. I}ırksirYclı, nil pcrclcıriır gcrisiı-ıdc, gic-lişinr seı,reclcır l,cıı-ıan'ıı,ı ktıırrral sııçlı gtizcl bıışıırı görcccl<ti.

Mclıpıarc, ırtcşli ilrna kısa bir <)pıtişırrc faslıııdaıı soılrıl, Iftırı;rl'iıı iılclacelt' kcı-ıcli rıclasıı,ıa ucçcrl<cıı giyıııevi tııırıttı,ığtı, yerc

cltişıırriş cckctiı-ıi l<ıılclırtlı, sill<elccli, vatağıırııı ı.izeriııc }ıır)/d1. İııcc Parınııklı'ırıl'la cekctiır vtll<asıııı. k<ıllarıı-ıı, okşal,trrak, scr,ercl< cltizeltti. Azı:e k<ıııı.rğir gcldiğindcı-ı [ıcri, rıc <ıtliısıırar gclcıı, ııc dc <lııu kclıcli cıdı'ısıırı çağıraıı l(cıırııl'i çok özlcı-ııişti. Azra'ııııı kcrırııkta kalclığı gtiı,ılcrclc, cv l-ıalkı tıl.tın-ıak tizcrc oclirlanıra çckil-

cliktcn

I(cırral'iır <ıclı,ısıırdar bir lrırrckct cıltıısa dtıyııbilıııck iÇiır, kiılıık kcsilınişti gccclercc. Flattır a,vak scslcriııi l<açırırıaııı;ık S()l]ra.,

içiır l<ıılıısıırı aralık L,ıırakııııştı. Hiç[ıir gcce ııe I(cınal çıkıı-ııştı Azrı () oclı.ı1,11 girıııişti. Bcıvlc <ıldtıg;ıııra acü gi-

oc,iasıırciul) ı-ıc tlc

|75


]

bi cnriırcü Mcl-ıpirıc. Aııı,.ı Azr,.r evlcriııclc ıııisafir olchığrı siirccc, l(cına] Melıpıarc'ı,i ırcrclcysc görırrezcicıı gclıııişti. lJtı sarlıalr cllr l)<ıkt<ır Malıir _vcngcsiııi mtraycnç cclcrkcır L'ıclrlcıııck iÇiır <lıruıı oclasııra gclcliğiırcic, ()ntı sac-lccc (ılııııcklc )ıctiıurıişti. Mclıparc,, "Bcıri özlcıııccliıriz ırıi|" clivc uısı.ılca sorıntiştı_ı içi titrcvcrck. "Özlcnıcz olrır ınLıruı,ıı aılıa ycııgcırılc Müir bcıriı-ır lirr. F{cr ııı btırayir gclcbiiirlcr."

ııı) Yal,ıııııryıı Allalııışkııııza!" dcıııişti giir,zor tLıtarak. O l(cnral ki, kiıırlcriır gclırrcsiıli gözc ılı-ı-

"Bcııinı

Vaşlarıırı

<ıdada-

c>cl,"ınıır

rak clcfhlaı,ca salıalılaııııştı <ıı-ıı-ıııla. Aırlıvortlrı, lıeVccırııı bitıııiŞti, alcvi söırıııtişni ;ışl«ıııı-ı. Göıılti gcçırrişti onclırır. A,zıısı.ı lıir saıırırır alcrri gibi pırrlaıııış, Mclıpı,ı,c'},i cidc cttiktcıı, ali,rcıığıırı ılclıktan soılra scrrdryı bıışktr gtizcllcrclc erriınıirk iizcrc )'crltına dcrıaıır ctııııştı. Az cw,cl <ıkşavarak iliizclttiği cckcti btit|iır lıızıvla c{İıvara çarptı. Hızıırı ;-ılaırıı.,ıclı, ,vcrc cliişcır cckctiıı i.izcriırtlc tcr tcr tcPiırcli. Birclcıı ),aşlar, lıoşııııdı gözlcriırcleır. Cckcti vcrclcıı 'alclı, kokltrdı, göğsi.iırc b;rstırclı, \ıtiziiııi_i kılıır kıııııi,ışır ü{i)ırıcrck lııÇkırclı. Mchparc, bı_ı aşkıı"ı ontı ııcrcyc kirclirr siirı.iklcvcccğiı'ıi bilırıilıcr ycrc gitı]ıcYç |r.)/orciı.ı. Aırra I(cınıl'iıı p,ıcşiırclc, gictcbildiği zırclı. O bu evcle kalacaksa, ölcııc katltır vırırıı-ıcla kılalıilircli. Br'lcııcırk, ırrcscla hzra ilc, başl«r cvc çıl<ıca]<sa l(cırrarl'iıı lıizırıctiııi görn-ıck balıaııcsir,4c cr4criırc gitıııcvc, Azra'ııııı kııı'ııirsı, I(cınai'iır <ıdalığı, cariycsi, ıııctı,csi, kölcsi <ılıııava rtızıycİı.

Çökniğti ycrclcı,ı al,ağa kalktı, cckcti tckrirr vayclı Vatağıır i.izcıiııc, bir licz claha okşaya scvc cliizcltirlicır, cckctiır sı'ığ ı'erıı cclıiırclcır bir kiğıt hışırtısı gcliııcc ilrcc pılrııraklarıırı cc['ıc claldırclı vc clörclc kııtl;rırıı-ıış ırıcktlıbu çıkarclı. l}ir aıı nıcknıp cliırclc, cltırcltı, lıeklccli. ]Vlcktubtı açtı, katlııclı, ı,iırc açtı vc ııilıııVct ııetl siırc ycırilcrck yi,ızıya göz ;rttt. lvlcktı.ılıı.ıır scıırııırcla Azı'ı adıııı göıriııcc., il,i ışık ;rlnııü içiıı 1-ıcııccrcıriıı öııiiırc i'tirticlti. f)izlcri çözi.ilriyor vc k;,ılbi o kaclar çok çarl-ıııcıı,dı.ı ki, oclacl;r biri cılsıı kalç,ı atı

şlaııııı

cl

tıyııbi

l i

rdi . O ktı

c,l

ıı

.

|76

Mckttıtıtı lıatlırr,ıLı ı,iıtığa <ıttırtltı. l(çııral ilc Azra'ııırı arasıntlı,ı, <ılıliıüı-ııırı .sirııdığ gibi l-ıir ıışk ilişkisi voktu. Btı iyiycli. Aırrır I(cı,ı,ııl ilc Azra'ıllı1 ;lrilsııltla, ı>ıııııı l(eııral ilc ı-ırasıı-ıtla lriçbir zaıııııır <>lıırırsııu bel<lcvcırrcı,cccği bir bağ ı.ardı. Ilirlil<tc, I(cııral'iır (iliiı-ıriiııc ıııııl <ıl,.rlıi]ccck l<ararırlık işlcrc [ıtırtıırlaııııı sr>ktı\,cırlarcjı. liıı ç<ıI<, çol( l(ötti\,dil, ()zcırle katlatlığı ır,ıcktı.ı[,ıtı ccl<cti ıı cc[ıiııcı gcri k<>vcltı. Azra cı,iııc c{(iııı,ııtiştii, AIlırlr'a şıiktir. Fakat tıcs[ıelli ki mcktı-ıplırşın;rlıııı clcr,;.ııır cdecckti vc lıtı ııı:.ır,i gcizlii çı}riııı kadıır, l(cırıırl'i atcşc irtırııktırıı çcl<iıııııcvcccl<ti. Nc v|lpsa\/dl) S,"rravlı[ıaı]'ııll'ı1 aırlatsa bİr İşc )/ır|ır ır,ıı\,tlı) [)tığrııcltııı llcşıt Bcy'c ıııi git_ scı,cliI Reş;rt lJcr, ı,a clıı Sırrn,lılıııııııı,ı, tıc z.ınıaıı söz gcçircbilıırişlcrdi ki I(cııral'c! 1}clki clı cl<>ürtısı.ı,, Azrt,ı'ııııı kırpısıırı çalıl,ı <,ıııı-ıııla l<oııtışıııııl< r>ilırcliı. I(cıııtıl'iıı ç()l( ığır [ııılıraıılıırclaıı, ;rtcşli l-ııstırlıklırcliıır clalrıl vcıli lirirttıldı"ığtıııtı iıııliıtır, ontı ı:alıtrt [ıırakıııtısıırı rica cclc:bilirdi. Yiizlcırc gcılç acJırır-ı cıIıııalıydı ciışı-ıı,ıda, lı()vlc işlcrc kcııcjilcriiri ııtırra)ı;r l,ıızır. Azrir oıılardaır biriııi l,ıtılıırılır,clı tcl,ılikcli <ı\nııılınııı o\/tl,.ıl,ııilk için" Kcmal lıir kcı,e clı-

tcrrl<if cclilcc,ck }/x clır lr;rstıl;rıı,.ıcek oltırsı,ı,

All:rlr konıslııı.,

ıtıııa ıılışkaıılığı ı«ıknı

kim bilir, belki c]c tl<iverdi A,{clrl,ıtırc'vi. Varsıır tliir.stiııtJti. Öğrcı-ıirsc bir daha ytiziiırc dc L,ııkıııazc\ı. Vaı,sıır )ıiiztiırc cle tıakııııısıııdı! Yctcr jd ölıııcsiıı, ı,ıışirsıırclı. Yctcr ki Mchl,ı;rrc) olıLtıı L,ıtı tltiırvir i.izcıiııde bir )/crclc ı,ıcfbs ;rlıl,ı ı,crcliğini t,ıilsiııcli. Azra, ıııckttıl,ıtır [,ıir yçlç gidcccğiıri \,,ılzııılvor ıııtıı,clı.ı) Mcktı,ı[,ıtı tc,krirr çıkarıp-ı oktıcJtı. IQırşı 1,ırkıya gcçıııiş cltiıı. Acaba ikı-ıa cdebilir ıı-ıi lJc]ıicc Abltısıııı, Azra'\rı Ercııkcirr'dcki cı,lcriııtlc ziı.arct ctıllcvc. Belıiçc Ablasıııı cclcırrcsc clc, [-cı-ııtııı'ı il<ııa cclc[-ıilir. lrırıtrn 1ıck hoşlaırııııştı iyi ?lnlaJ

t,ıir 1-ıivaırist <ılirıı Azrtr'claır. Aralırıııdı bir cl<ıstltık ktırıılmtıştLı. Vc lrıı-ıiın [ıİr şcv İstcvİp tlc ti.ıttlırclı.ı ıııı.ıı,dtı, c> şclıi cldc ctıııcırıcsi ıııtiırıktiıı clcğiIcli. Çiiııl<ii istctiiğiııi eılc]c eclcııc kadırr [ıit177

1ll

il

lı ]i

l

I

il 1i

il

fr, lı

]l

1

ü

s<.r-

ırtı olı-ırtlı,ı. Evct c\/ct, cı,ı clcığı-tıstı [ıul,j11. E,n c,loğruslı) gidip Azrı ilc krııııışıııiıktı. I(cı-ııııl btı 1,ırlıtığıı-ıı öğreııccck oltırsa, [ıı.ı cıriıı

cıl<ckleırirıiıı claı,ak

l

,

lı] ]


"Vcrıı,ıcz cılur ır-ıtı! Siz ıı;rzıı, dcğil ıırisiı-ıiz krıztııııl'' "Harl'ı iÇindcl'i7, lraırıııı. İşgal altıııcJaı,ız. Sıkıntılı gtinlcr ya-

ınczdi clırdırı. Eı,ct, l-cııı;uı'ııı kaı,ıııı;r girıırcliircii E,renkö)r'e gitıııclcri içiır.

Şt\I()l',

BclrİCc, irlış,.ııı-ı )/cıırcğindcı] sotır;1, <ıdarsııı;ı gidip cslıiır-ıiş pır,.rıııi,ı artık çalığııu soır kcz giytli. İçiırc sığırr;ısı kolıy r_ılırı;rıııştı [-ıir cltıl,ıır bıı tıçtık pcırrtıc cll-ıiscvi lriç gil,çllrcvcccğiıri biliı,ordtı. Saçlı,ıııı filc-lişi sal,ılı iirçırsıvl,.i Ltztııı Ltztıı1 firçalıdı, vırırak]arrııra kıiçıil< tokırtliu atarak kızarrttı. Rcşııt l}cv, Iıcr zaırrıııil<i gibi gccil«ııişti. İt]arc laıııbıısıırı yaktrreık vatırğa uızaı,ıtlı., lrafiftcıı ı.ıdLıılLı nııgırclatıTaya başliıdı.

(,;,ır;c Ahıırct llcşat cvc clöııcli.iğtiııclc, [-ıı.ılcl

ı.ı

karısurı. U cltı

eli

ırclcır

l<iı,vı 1,ı

vc

lalı btı scfbr crkck ()ltı[."

bırşl<a

çarc

rrtıl<.

Evct,

iıı.şal-

l}clricc, kocı.rsıırıır clirlıa öı-ıccl<i haıııilcliklcriniı,ı lıabcrlcıiı-ıi ııl_ clığı zırı-ı-ıiıılkİ coşktısttııLı [ıoştıırı,ı t,ıcl<lctliğiıri aıı]aclı. Alııııct llc_

şat,

avır

ğir kııl

l<ı

1-ı

soı,lı

ır ı.ı

ı-kc ı-ı

s< ı

ı:tİ tı

:

ııı L,ıi ı,or ırrtı | I(i r-ı c rc sör4 c t{ iııiz?'' Rclricc, gittiği t<l1'ılaıltıde l.ıılıldıöıııı, kocıısıırc];rıı lralıcrsiz d<ıl<toı:a gt)ıiinclıiğtiı'ıii, şrı aırır krrt]ır ıırlirtıııaıııış olduğrı içiır vır"'r'cvzc

l i

ı

l

laıı sö1,lccli. yırt:rğıı-ı ı,izçriııclc Lılıı,kl,-,.U.r,

rc

c1 ı.i

şırrti ştii

.

"Üşiiyeccksiıriz hiıırıııı, ıri\,ç iir.,,iııizc bir tıattuıiye çckıırcdiııiz?" cliyc sortlı.ı, kiınsı gözlcıiıri açlılcir) "cı,ıtzu,iıriz clc pck iılcc." "Paçalığııııı gi1,{i11, b.y." "lJtr lıaıreıclı dalıa kılıır bir şc1, giyevtlİı-ıiz 1rır." "Sizc vcrcccğiırr lıatıcri btı clbi.scyi giycrkcır vcrırrck istcc{iırr." Alrıırct lleşlıt irkildi, "Arrlılyaırıııclın,ı, Bcl,ıicc H Aılıılı. "

"Da[ıa öııcelcı,i dc lrcp L,ıtı cl[ıisci,i giycliıııcli, ııgrırltı htryırlı olstıır cliye..." Öııiiırc lıaktı l}clricc, clııc].üları titriı,c-ırclı,ı. I(<ıcası gclcli., yaııııla otı,ırcltı. "l}clricc, ıre <ılclı"ı| Nc lıııL-ıcriI Ncviııiz var, giizclinr|" Genç kırclıır, clcriıı bir ırcfcs çckti, göz|cri 1.crclc kcııruşnı. "Haıırilcyiıı-ı l\cşat Bc,v. Bclki [ıtı scfcrki crkck olLır." l(ocası tızttlı bir si.irc ktrıruşaıııırclı. ScssizJliği ıızııyıııca l}chice lqsık bir scslc

clıılrıı da btiı,til< sıl<ıııtıl;rr [ıckliirortız. Aııra ıııaclcııı olıırtış,

Allalı tıııı;ıııııııı'ı crc{iışiır clcıııelttcır

s<ırc-lrı:

ııısc bilırriıor. " "O halclc cv l'ıırIk+ıre \/anıı s()vlcriz. Sılrlıatiırizc, 1-ıcrlıiz iııizç Çok c{ikkat ctır-ıcıriz lazııır lıtııııııı, siziır haıııilcliklcriııiz pck ko_ "I(i

|

11,

gcçı,ııi\«ır, lıiliy<ırstııııız. "

ı,ııi gııvct iı,i lrissctli\,ü)ı.ıııı, " clcd i I}c h i cc. "Yaı]Iı Mtrhir gclipı sizi Lıir nıtta\.Ict.ıc ctsiıı.'' " I(cı-ı cl

i

"Hiç gcrck r.ok. Etıc lraırıı-ırı çarğıırıını.'' "Bcl]icc Haıııı'lı, ztlıı,ıtltt clcğişiı,<ır . Hazır L,ıir aile cl<ıkt<ırtıııırız vilrl<cn., ııivc ol]Lıtl tcbııbctiırclcıı istifhdc ctınc\iclinı. Doğıın-ıcla c[-ıc lıaııııı) }'ilıc L-ıı,ıltııısrııı aıııa l)ol<ttır Mıılıirlc clc lıir gönişiiır.,, "GcÇcır gıiı'ı gittiğiın l<atlıırlar tcrplırııtısıııtlır Şalıcırcic Haırıır-ıla tlllılŞıl'tıŞttıı1. Rcccp Bcır'iıı lıaı,cıııi... Pck ıııtiııcvvcr [-ıir

.lrııırıı-ııclı."

llcŞat IJcı"irr i'tizıiııdc tlıtslz bir ific,lc bclirdi. '.l)tıvcltıın biı hırılıı'ııııı ı.rtlıı'ıı aıı-ıir sİz vİıre [,ıiziıır l<ırk ıı-ıalrajlc ebcnrizdcn 1ıllıl<

şaşınayı ı1"' de di.

BcI,ıice, [ıı.ırırtıııı.ı crkck ıırcsclclcıiı.ıc sr>kuı;ı ktiısıilcrclc lıar,]<ıraıı kırclıı'ılarclırır biri <ıltrıı Şalıcı,ıclc E[ıc'\,c kcırcliı-ıi tesliın ctnrc_

"Mc ınılıiır oln-ıaclıı-ıız galibı| " "H,ıyırlı olslttl," dccli llcşatt l3cy, "L,ıirız zııı]llı]slz tıldı,ı aırıa Allalı btıırtıır cla ıızkurı vcrir."

clcır öncc, sı,ıbe-ılr erkcı-ıtleır D<ıktor Malıir'e lrırbcr yollatacaktı., ıniilrarsİl-ı zaıııtrıııııcla cvlcriı,ıc ]<aclar zılıırrct cclil"ı lic[ıicc,yi n-,tı_

178

179

]l

]l] l

i1

i ]

l


;1\'cııc ctırresi

içiır. liİr

öı,ıccİ<İ lı;-ııııilcliğinclc bel-ıeğiııi c{iişiirıııiiş-

tÜ kaı'ısı. Btiııl,ç5İ lıırssırstı. Ilrtiıniıııı g()ı,ırrcsi lızınrı_iı. clc, yaşlı kaclıırıır ka]bini l<ırıırat,liıır tcnıbil,ıtc Lıı.ılı.ıırırra]lü,tlı, cc'ıri cl ı.isti.iııc]e tcvzc.siı'ıin

tLıtıı,ıası.,

ivi ı.ıircldi

l}clıi-

iiziip siııirlcırclirıncrııcsi içiır. llcş;ıt

Lıt1;1

iır;u,ıciığıırı bi l irc{i

"Y,.1ı'ııı A4ı[rİı'

1}e

Lıırşkı-ı

vc. hcııı clc sizc

ç<ıcııkltır }rılpiıcirk <ıhıısııl< rriııc ı.ığıır gctirsin tli-

çcıl< r,al<ışı\ı()r."

İ

şa*P_6b

olıır.;rsııra r:.rğırıı-ııı, kıryııır,altlclcıiıı ıı,ıa]<ııır.

1,'ç

lııbcr

vollirtacağıırr

sizi g()ı,ıırcsi içiıı,"

clccli ]3clıicc' ııi ıı sırçl irn ıı ı okşalı;lç{i.

nıcyc ç<ık utuıı.vr-ırı,ıııı, çok," diyc

ıııırldaırı.i.

"Ncdeirııriş o|" "l(cııcü ırcrcdcysc gcliırlik çağuıa gciiytır." "Bcıriı,ıı cviııc,leır, Sırırfılıaıııırı'a ıağıııcn hiçbir kız ııc l,ıasııadan gcliıı gidcı,ııcz."

"Aıa, ilahi lkşat Bcy, ktzlan

},irrııisirıdcrr s<ıııra

avol| Hcrkes tazc gcliıı istcı. Siz bcıriıır yrnıiyc

ıı-ıil"

1,irıııisi-

kiııı alır,

§x5111rn,,,

1r.11.-

"İbrıhiın Bcy, kızııııı verıırcnr clcscydi bcklcıdinr clbcnc. Krzluın,ıızı 1,aruıııızcia miinikiiır rıltluğu kaclır uztııı tutalınr, hiıtta tlanıat}:ur içgiivcysi alalıır,ı, olıır ıırı.ı lrırırııııl" "Kızlanıııza [-ıu kadı, t,liişkiiıı tıIc]ı,ığııııtızı.ı bihı-ıivoıdunı." "l§ç yılclıt, vazifc aşkııra ç<ıcrıldaııır-ra l,ıasrct yışıy<ırı,ıı,ır, teloiit oIduktaır sonrı cliziııiı-ı tlibiı,ıt,lc istcıiııı oırlan. Avrıca, cv]cı-ıiılcı,kcn ıloğrı kaıarı r,erclıilccck yaşta <ılı-ııalirnııı tla istcriıır. Stiylcl,in §2knl,n,, I}clıicc Hııııı,ıı, siz barıa ırcı dcvsc ç<>crık yaştı

gcldiniz. Baıra vardığıııza lriç pişııriııı <ılır,ıaı.lıııız ınıl" "Hiç <rlırradıın. l}u yaşııııclır, yiııc sizi scçcı,ı.{iııı." "Bı.ı 1ıcınbe cllıiseyi sırkıır eskidi clit,c atmavı1ı Bclıicc"'clccli Alııırct Rcşat, kırısıı,ıııı oııırrzlarıııı,r tliığılnış saçlar-ıııı lrtıkliıya-

l80

ııi

fuIclılıırrc, kirl,ııı,ı tıkııdatır tıkırd:ıtnlaz, I(cınirl'iır gİr clcırrcsi-

Lıcltlcır,ıcdcı-ı clıldı <>c,lırı,a. I(cırııl, vatağııı iizcriııe kol,ç{çgı,.ı r,alizc kitırplıırıııı ı,crlcştirivcırdıı. Iv{clıptrrc'ıriır kcskin lıakışltuı rıda\,ı lrızla tar;rc{ı ı,c kİttrplırrıır iizcriırc{c cltırclrı.

IJchicc iri<ilcli" I(t>cırsıııc]aır lıalıcrsiz, clcıktcıı,ır zetcı1 göriiırıırtiş oIc-[rığıııru sövlesiıı ırıi, sıJ<iısıı] ı-ı11 [,ıilcıı-ıer-li. l,ırfi k;rııştırı'ırıı.k vc vıizı.iıriiıı kız,.rrııı,.,ısıııa bir b;ılrıırc bıılnı;ık içiır, "Bililr<ır ı]ıLısııı]ıtz Rcşıt Bcy, 1zcııi lıir kaı,cicşi olıcığırı lrırıaıı'a sövlc-

diııiz

"hcııı

l}cy

larıırı sağlaııııı alıırırk içın gcliıılcriııi siirckli tcııkit ctırrcIcri ltizııııı

rAk,

-I'cvzcsiııc

"Bcyinı|" "Nc viır Mclrpıırc|" "

l}eııi çağırdıırız ztlııııctti ııı. "

"Çağrmachı,ıı." "Valiz toplrıvorsaııv sizc yaı,clınr cdcyiırı." Bcır yapıyonı11, |ilztıııı yok." "Giricl,in-ı ıni 1ani)"

'Git,lcbilirsiıı." Mclıpaıe, I(cnıal'c cloğırr \üriidii, valizc koyınak iizcre olducliııclcıı aldı. kitabı ğu "Niyc bı,ı kitaplııı r'alizc clizi.voı'sı.urrrz|" " Kaldıııyorrıııı. " "Btııılar siziıı lrcp okrıdrıgrıı,ıuz kitaplır anıir." "Bitirdinı lrcpsini." "O lraldc Vanıı bcıı <»ılan iist rirfları yerlcştircyinr. Valizcle clı.ırıııaz ki kitap." "IŞiıııc brııı'ıı.ınrı sokına Mclrl'ıarc!" Kenıal, kızın göğsiinc lıasnrdlğı kitabı

ainra,r.a ç1|1ş6

anıa alaıııadı.

"l}ei'inr, ır'oltıyorl Bir vcrc mi şçidiyıırsı.ını,ız| Biidin çaını§ırlannızı yıkıttınız, iitiilcttiııiz___ Necleıı|" "Eliırriır altıııdı, tcıııiz clursunlıır cliye." "HiÇ ['ıöylc yapmazdıııız." "Bıık, gcÇ oldu, beni ıalıat MclıPaı'e kııı'ılldamadı.

bıra[<,

l81

git otlana vat!"


I(cınal, lrtryrctlc vüztiırc bııktı kızııı. Mclıl,ıarc, kitabı yattrğa blı,ıztrırı.ııı cliiğıııclcnııi çözıırcyc t-ıışltrı,ıııştı. "Yalııııa, kapat öırtiır ii . Cıını ıır stc ıırivoı,. " I( z cltıyıııııı rrıızlı ğa gcli ırcc l(c ırrır 1 siı ı i rlc ırcli.

bırakınış,

yi1\/1ş y2l\Iilş

i

"Saııa oclaııa git cicclinr, N,lcılrlııırc." Mclıl,ıarc tanı karşısııla gcçti Kcrıral'iır. "Griırlcrclir rız,ak citırLı\/orstıılı-ız Lıaııır.

ti beırclcır. I}clld

Yıiziiırrc bilc

[-ıakıılılıol,rr,rrı-rz.

(]öııltiıııiz gcç-

[ıiı,iııc..."

l,ıtrşka

"Ö,vlcysc beııi ırive kovu1,9ç5çııLız|"

"Blı işlcr zorla olnıız, Mclılıarc," lı:,,ı[-ıcr

ctccli l(cıırııl, "kırfirı-ır karbckliy<ırııırı, bir nirlti gclıııivor. İçiııı sıkılı-

yoı, vc ciulıtıı lıiçbir şcr, çckıniyor." "O lı:,rldc lı;,ıııa içiııizi clöktiıı. Aı,ılatıır ııc bcklccliğiııizi."

"RXZı

şc1,Icr

aııılatılı,ııiız."

3

"Bııla lrcr şcvi irırlatabilirsiııiz."

I(cııriıl, koııı.ıştı.ıklırır sı.irccc, clüiğır-ıclcriııi \/ı.lvttş }/al\ıış çözcrck,, b[uzLınLr ve içgöııılcğiııi sıl,ırırıış «>laır kızıır iı-ıcc tlirırrarl;,ırı görtiııcıı cliri rırcnrelcriırc bıktı. Sı.ıırki Lıirirz clılra irilcşı-ırişlcrcli. Mclrp;rrc'ııiır kovtr krrıırral saçl;rrı wizıiııc clokiilııri.iştii. İırcccik parırraklarıylıı ctcğiııiıı kopçırsıııı ııçır«>rclıı şiıırdi. I(rsılılarııra [ıir arcş clıişni I(cıırirl'iıı, bir ıtı lıiçbir şc}, diişiiırcırıccli. Acclc1,lc pe-tıltalotllıırı.ı sıyırclı, vatağıır tizcriırclcki vıılizi itcrek ycrc diişıirclı,i vc kaışısıırcla ılrtil( çıı,ılçıpılak cltıraır kızı 1ı1,112tg,ı clcvircrck, bi,ıcaklaırııı cllcrivlc V;rıılırrir itil,ı içiıre girtli. I]titiin lııı,sıııı, lıalı1| 1i,rıklığıııı <ıııclaır çıkuıııak istcrıı-ıişçcsiırc, [ıoi,r;rtça, l,ıızlı lıızlı giclil-ı gclcli tistıiııclc. I(ız yirırır kırviırı.rk kı,ıı,tı.ılc-lıı iizcriııclcki Ifuıııal'clcır, "Aırlatıı,ı baı,ıal," dccli. Soltıli scılı.ığa sorc,ltı I(cıııal. "Nc\ril" "Nc bcklccüğiırizi|" clccli kız. I(cıruü, Mclıpıuc'r-ıiıı tclo,ar içittc girc[,ıilıırck içiıı çalıırlııdı anııt () lrer scfbriırclc, bir ı,ılaıı git-ıi kıvı,ılarık kLırtanyorclu kcırclİırİ. "Al lirlriışkııra M clrçı arc, cloĞrtı c-ltı r " !

I82

" "Seıri aı'ıasıılı..." cclcccği ktititi zor tLIttLı. Bir kcz t-llırnıalın.

ırc çıkııraya çalıştı kızıır. Yiırc krırtırrclı kcırcliıri "I(ız, ciövcceğinl anla şiındi scıli."

clalrar tisni-

Mclıpuc.

"l)övı,iı-ı."

"Mclıparc ra,ılrırt c{tırsura. " "Aniarın [ıaıra. I(ııri bcldivorsııııLı

z|

"

"l}ak lvtclrpare, yctti an,ıa. I(cırcliır gclıırecliır vişınck istcycır scır dcğil ıııisiıı|"

"Y<ık öylc bir şcy!"

ın,akarışık. Rir

"Arlatııı baııa. Yoksır

nıi

cıc-laına| Sc-

"Bcrıiıır beıriııı. Gecclcrdir göztiırrc tıyku girınivor. Gccclcrclir bcdeniırr atcşlcr gibi yanlvor l-ıı.ısrctiııizcleıı. Sııstrclıırr size,

özlcdinı sizi. Bcıri scviıı, bcıri öptiır cliı,c gcldiı-ır." I}iisbtitıiır şahlaıruı şclıvetiylc, bir kcz clırlra yakalayıp altııra çckti Mclıpare'vi l(cırr;rl, T'anı içiırc girccekkcıı, |<ız kı,ırnıliıp kırçtı yataktarr, kapınııı 1&ırııra gidiçı oraclır clrırciı_ı. " I} aııa söylc ırıc zscıri z gicliy<ırı.ı ırr, " cl ctl i "I}rı kılıktit n-ı1) çırılçıplirk| " "Btı kılıkta. I(ap-ııırrı kjlitlcyeccğiın içcri girnrcviıı cliye vc L-ıir .

clalıa asla baııa cloktııranıayacaksıırı

z.

"

l(cına] çaresizlildc baktı Mehptırc'vc. l(rt,ıarıı-ıış cıkcldiği

zoırklırına)/a başlaı-ıılşü. Gcncccik kıza karşı koırenıarıli.ısıııa, cliıı-

dc bir oytıııcağa clöniişıııcsiııc ııriithiş kızar;ık, "Gcl

dccli. Mcl,ıpııre tıir kccli gibi ytımı.ışırcık lrırrckctlerlc ğa, I(cırıal'iır tizcriırc çıkıp ottırtlu.

buıraya,"

1rx1l1r1,

yıta-

"Aıılatııı."

I(cnıal, bir yaııclaır scı,işirkcır, ı-ıcfcs ırcfbsc, s<ılı.ığtı kcsilcrck koı,ıı,ışrı.ı, "Habcr bekli1,oırım, gcliııcc gidcccğiırı, alılı... ınüca... clc... le.,. \,e... karfıl... ırı:.r]< iç... alıhlrlrlı!" Mchparır clc hıızzııı dorıık ııoktirsıırclay(il, göz|crı şclilalaşınıştı vc I(cırıal'c cğilıııiş oldiığı,ı için gözyaşları ya,ığırrur gibi c-laıı-ılıvordtr I(c nı;rl'i ır 1ıii 7 ii r-r..

"Bcıri bırakıp gidcceksiıriz. Beııi lıır;tkıl-ı..." I(cııı;ıl kızı öpc-

rck sı,ısnırclrı,

t83


cıa§r6b

"YavrLınl, brı bir btlyıik miicadele. Seninle bcnim aşkıından ço[<

çok claha önenıli, anlamıv<ır ıı-ıtıstııı|" dcdi şefkatle.

"Beniın içiır aşlamızcJaır dalıır mtil-ıiıı lriçlıir şcy yok." "Seııiır için btı doğnı olabilir. Ama lıeniırı aşktaıı clüa ııtilriın işlcriıTı var Mchpu,e . Bcn bir erkcğiııı." "Bcniın cıkeğinısiı7iz," dccli Mchpare, I(cıııal'iır,ı,ıiztiırü clleriııin içiıre aldı. ağzıru, btırrıtıntr, lıcr tarafinı öptti. Yeııideır sevişnreye başladılar, brı scfbr tısul tısul, ytrmuş?lk lrarckctlcrlc, scvgiyle, c{rıyguyla, birbirlerini parirlan,ıaclaıı scviştiler. Ncdcn sonra göğstiıriin iisttiııde ul.ı"ılrakalaıı l(emal'iır ;rltıırdaıı varvaşçtı sı.i, ztildti Mehparc, er,,deır aynlına fikriııiıı ti.im izlcriı,ıi ortaclan kaldırmak istercesinc, yerc saçılmış kitaplaıı toplayıp cski 1ıçl|gçirr. yerleştirdi, valizi yatağın altıııir siirdti, ycı-c dtişıntiş vatak örttistine bı,ininiip, kendi clbisclcıiıri cline alıp çıktı ocladan.

Gşr6b Dcıktor Malıir, sclaıırlıkta, o gi.iır ctıtıla oldıığiı içiır mcrasiıı Alınıct Rcşırt'ııı karşısıırd;ı <rtıınırkcn biraz ralratsızclı. Alrrıret Rcşat, Ctıına Sclırnilığı töı,eııindcır ycni dönıntişni. FIer ctıına Padi,salı H,alifb, saltaırat arabasıl,ia çLıııa naıTıazlnı kılmaya alayişlc gic{crdi. Arabasııııı arkasıırda nitbe sırasına görc seuay görcvlileri ycr alır, araba Saray Maşı'yla lrarekct edcrdi. Naınazın kılıııacağı canıiıriır avltıstıırcla, törcn giysilcıi içiııde, başta sadrazanı olmak tizcre nazırlar, ayan iiyeleri, sivil ve askcri dcvlct görcı,lilcri, lıancdarı daınatlan, clçilik teııısilcileri ve konı,ıklu sıralaı-ııırış olıırdrı. Crıına ıramazlarında Padişalr Halifb'ı,ıiıı lıalka göıtinırrcsi aclcttcııdi. Bir stircclir, işgal kuw,cdcri. Crıına Selaıılığ'ıra Silalrlı T'örcıı Birliği'ııiıı katılıırasıııı yasaklanrış «ıldııgrı içiı-ı, alaylu, eskisi kadar gösteıişli olanııyor, lıalk da padişalıını görmcyc eski c<ışktrsuyla gelııril<ıl,xş.,irr' giymiş

ycırdu.

l84

Padişalr al:ryıırı

o

sabalı

clı

ka]abalılt bi]c dcııcıııcyccek bir

iırsııun ,ılkışl;rıııaya clahi iişcııcliğiıri görüııce Nrn-ıct Rc şat'ln içi sızlaırıışti. Paclişahiarıııa hcr claiırı bağlı Miisliiııraıı ha[lııır bile sıtkı sılzlılırraya başlzu-ıııştı dcıncl< ld baştal<ilcrcieıı. Ken_ cli dc bu artık sevilııcvcır bastakilcrc clalrildi ,u,c bı,ıırctaır btil.tik avLrç

L,ıi

r ra]ıatsı

zl

ık cllıynı aktayclı.

Malrir'iı-ı ralıatsızlığı ise başkıı ııctlcıılerdcır kayıraldtu"ııvcırclu. l}irkaç g(iır öncc, Bchicc'ıriır ricırsı tizcı,iıre, Rcşat lley'deır kaı,ış; ıI rnuilycnc etıniş olclıığıııru saklırıııai< z<ırı.ıırda kalınıştı. Yetınezıniş gibi, şiırıcli de l(cınal'iır koıı;ıkttın alır,l|ryak örgütc katılııak içiıı yapnrış <ılcluğu ç-ılaııdauı dıryısıı,ıııı habcri <ılınadığıırr aırlıycı1 vc eski bir closttııı arrkaşndaıı iş çcviıil,c_ır tılınaktan utanıyorcltı.

Reşat Bcy'i kcırcli saf]arıııa çckırrck ıııtiınkiiır oiııraırrışu. O, Stıltaır'ırı cr gcç İııgilizlcrc gtivcırırrcklc l,ıata cttiğiııi aı,ılayacağıı-ıa lıaln iııurıyordu. Bcklediği gtin ırasılsa pck yakıııcla gclccekti. Bir cr,,lat nasıl ki babasına karşı çıkarnaz) oıra ilraırct edcırrczcli. Alrınet llcşat clir, ştr ;uıcla zaaf içiırdc gördtiğti strltaıııııı, <>ıra ilratlct ctıTlcdcıı, sırı çcvirıneden, iırcitnredeır bcldcnıek zoı-ı-ıııdavdı, ta ki Sultan lıatasıı-ıı fark ccleırc kadar. Mahir içiııdeır, o zanaıı gcldiğiııclc, Alrııct llcşat'ıır çok gcç kalııraırıış olırrasıırı di lcdi saıniırıiyctle. I}u-ciağıırclaki liınoırataırıır soıı yı,ıdtıfitlttltı dtı içip, bardağı scdef kakıııalı sehpaya bırıktı. "Pck gtizel olnıı.ış. I(ıır vaptı,vsa clleriııc sağlık," clccli vc Rcşat Beıı'iır, "Bi.i1,.tik kızıı,ıı Vapınışnr," dİyerck ltrfi lrnıaıı'a getirıncsiıri [,ıoş bir tiıııitle bcldedi. Acaba ll.eşat Bey., cn yakıır dost-

laırııdur biri saydlg, Malrir'in, on bcş yaşıııclaki kızını düştiır-

ıırcktcır kcırdiııi alanradığııı bilse ıre vaparclır "Lirnonlar biziıır arka büçecleki ağ;rçlaıııı ıııahsiilı,i. Bir gi.iır ır-ıcınlekctinrizdc kıtlılr olacağıııı bilıniş gibi, birkaç 1nc),1/c ağacı dil<ıırişiz zaıııırıııcla. I(ş b<.ıı,tınca nıcınıcıri hcp balrçenrizclcır yecJik. I(c»ıtı koıırşı.ıya da volladık. Hiçbir şev bı.ılııırınlıvor artık İstB5

1l

1l1l

lll

i]

]] 1

l

]


tzuıbtrl'da, bilivorstııllızr" dedi, karşısıırclar otLrran dosttınun diiştinccleıiıri okuyan-ıavan Alıınet Rcşat.

"Bilıııez cıltır mı-ıyllıl-ı. " "Eksik olınasıı-ı, kayınpcdcrin-ı sık sık crzak yolladı cı,iıırizc trına artık 1,ollar cskisi gibi tekiır değil. Bazı v<ıllar isc tanr?lnıcn

kcsik."

"Öy[c. Biz zabitlcr cla.lri kolay scyalıat cdcı,ııiyonız. Mı.itcıııadil,çn vcsika koırtrolleri yapılıyor. Bakılıı-ır ııirsıl sıkrırtıltu yaşayııcağız ıııcnzilimizc varana kadar. " "Allalr yoltıırtıztı açık etsin, lakin İstaııbrıl'daıı tızaklaşmanlz biziıı-ı içiıı pek fcna oldtı M;üir Be\r," c{edi Ahmct Reşat, "lrclc Belıicc Haıını ),eni bir belıek bcklcı,[<cır, size çok ilıtivaci

olaıcaktı."

"Bcn cle bıı aralirr )raıııııızda olnıayı çok istcrcliın. Aııra nc vazık ki salgıır lrastalıklarııı öni.iııti alabilnrck içiır karaııtiııa bölgelerindc çalışnraıı-ı lazım gcliyor. Haııııncfbı-ıdiyi son dcrccc sıh-

hııtli görc{tiın. I(ola}, bir lıanrilclik gcçireccğinc cıııirriın. " "Bilivor ffıustrnlız' Mtı.lrir, bu sıkıııtılı gtiıılcrinıizdc bir çocuk dalra )rapınayı lıiç dtlştiırnrcı-ııiştik. Lakiır lrabcı,i aldığıınclan beri içimcle bir hafiflik var. Saııki [ıtı çocul<, yeıri ve gtizel griıılcrin ınrijdecisi olacak." "İırşallalı, lakiıı gıizc| gı.iırlcrc kar.ıışı,ırak içiır dalra rızı.ıır lıir

ıntiddet beklcycccğiıııiz aırlaşılıyor. İşgalcilcrin biz Miisliiıııaır Osnıaıılıiara cn tıfhk ti,ılıammtilleri yok. Nitckinr soıı gtiırlcrcle yeni bir idet çıkarttılar,, siz askcr olınadığıııız içiıı faı:kıırcla clcğilsiııizdir. Osınanlı stıb;ı,ylaırnın, lraııgi nitbedcır oltırsa <ılstıır, btiniır Mti ttefi k askcrlerini sel aınl aı-ırası ı,ı ı stiyorlar. " "A-ılanıakta zoı,laırıyonını Malrir l3ey, tist nitbede bir Osınaırlı subaln, er dalıi olsa, Mtittcfik askcri sclamlaınak zonında i

ıTıı

yxni|"

"A.Vncır öyle efcııdin-ı. Farz-ı ıııtılıa[, bir Osııranlı paşası, tıir İırgiliz, Frarrsız ya cla İtalyaıı ırcfcrc sclaın dtırınak nrccburiyetincle . Hatta lıir Yuııaırlıva."

l86

"Nc zanaı-ıclrr|" "Bİr aydır bö1,1e. Yal<lııda buırı,ı lrı.iktiıırctinize yıızıIı olarak bildirecck ve sizlcı,clcır dc işbirliği istcyccel<ier. Bı.ı r.,aziyet, Ttirk stıbaylanııul ıTıaııcviyauırcla bti)riik bir talrıibata yol açıyor. Pck Çok kişi bu aşırğılayıcı clıınıma dtişırıcıııek içiıı sokakta tiııifbrııra giü,ıııcırıcye başlaclı. "

Alrıırct Rcşat'ıır nriclcsiırc birdcn

c-lavaırılnıaz acl \reren bir kraıı-ıp girdi. İçiı-ıclcır öğtirıırck, ktısırreü gcliyorclu. Farloırcta oiıı-ı;rclan bir cliyle ıııidcsiıri tlıttLı., cliğcriııi ıığzııra kapattı. "Ncyiııiz var| Yı.izrintiz ktil gil,ıi olc,lı.ı, Reşat B.y," dcdi Mırlıir. "Birdcıı nıidcırr btılaırdı nedctısc. "

f)iliııize lııı]<abi r ıııiyim, ıııtisaırclc c tlcrscı ı i z ) " "İ)'iyi'' Mahir Bcy, iviyiın. fal:ıii lıçr L,ıiriııriz ııe kacl,ar i),i olabilcccksck o kadar il,iyiııı. Nlerirk ctınclıiı1, gcçti." I]ir siirc, konrışıı-ıal,a ıııccallcri kalıııırır-ıış gibi ku-şı kaı-şıya "

l i

otı"ırdı.ılerr.

Sessizliği Mahir b<ızdıı.

"İnarıııı sizleri, lrelc Bclıice F{aırıırı bı,ı cltırı,ıırrdaykeır, bırakıp tızağa gitınek zoruııdar kaldığıırr için tiztiliiyoruın. Sizc, hiııi lraccttc arayabilcsiıriz cliyc, bir clokt«>r arkırdaşıır adıırı r,c adı.esiı-ıi bır;ıkacağım. Akil Mı.ılrtar, yakııı d<ısrtıırrdtır vc ıniikeııııncl bir cloktordur." "T'cşckktir edcrim."

"Lcııı;ııı Maıriıır da biiwidri aıtık. Pek aklı başıııda biı.gcnç . kız olı-ııtış. Arııcsiııe yardııırcı oltrr, enıiııinı." "Leman olı.ır da, aırırelcr ııralı.ıınrıırrız, cvlatlarına lıcçı çoctık ıllll;rnlclcsİ yapaı'lar. I}clrİcaırııır kızlanır cliıri iş. siircltiıtırıtiyor.

Oırlaı, daha çocı.ıkı-ı-ırış! Beırcc lratalıdır aııra çocı.ıldan vctiştirıııck lrurııııırr sclalriyctinc-lc, bcn pck kuışmıyorlun. Malrir Bcy

kardcşiıır, siz gı.ırbettc ıre kadaı kalacarksıırızl" "'l'tızla'daki lıastaııe)/c kolcralıları topl;rdılar. Tifiisc ı,c ztilrrevi lrastalıklara yakalanaırlar c-la dcğişik verlcrdc k;lrantinı\/a alınıııaktalar. Bir dc soır göçlcrlc gclcıı fu.vır gribi çıktı başııırıL87


za. Öııcc T'uzla'ya tcftişe gideccğim. S<ıırrası lrentiz belli değil aına btı hastalıkları dizginlcmeclcn gcri gclnrenr ıniimktiır ol-

"Uzerinıe bir şcy alayını, $elilzçn,, henıeıı," dedi Alrınet Rcşat. Meıdivcırleri çıkaı{<cır, aşağı iırınckte olan l(enıal'le kar-

n],aL."

şılaştı.

"Bu kadar ç«ık göç alaır bir şclıircle sari lıastalığın olınaınası ıntiıııktin dcğildi," dccli Ahıııct Rcşat, "İııarıilır gibi clcğil anra Balkan Harbi csnasında, btl topraklara geleır göçıırcır sa},ısı, saclcce İstaırbııl'da altnıış beş bin kişidir. lJuna bir de ı-ıerde,vsc doksan biırc vaklaşaır llrıslarla, 1.ıiz biıri aşkııı lQnnr göçmeııini ilave cdin." "Ncysc ki l(rınılılarla gelcn tifi.is salgınınl zamaıııırda önleyebildik."

Alrııret Reşat, dışardır birtakım giiıtilniicr, koırı,ışın;ılar duFınca orurctuğtı verden kalktı, penccrc)/c gitti. Ralrçe kapısıııın öniiırde Hı.isııii Efcııdi biriyle lrararetli lı,ıuetli konuşrıyordtı. Arkası döntik olaıı adaııın cl kol lrarckctleriııdcır öııenıli bir şey anlatınakta olduğtı belliydi. Adam yı.iztinti peııccrcdcır ı,ana döırtiırcc tanıdr kinı <ıldtığuııtı. "Aaal, Ziya Px1şlann Hakkı Efencüsi gclıniş. Ne istiy<ır trcaba) Azra Flaııım'ın bir şeye ilıtiynç1 mı olclu|" "Allah Allalı!" Malıir de meraklannııştı. Pcı-ıccrcye doğru pirtidti.

Alrmet Reşırt selamlıktaır çıktı, cı,iıı kapısııu açınca Hakkı Efcııdi ilc brının brınııra gclclilcr. Zaval.|ı uşak tir tir titıiyordu. "Beyfbndim, cı,iınizc işgalciler gcldi. Eviıııize işgalciler geldi. Evimize işgalciler geldi." "Ne işgalcisi| Ne diyorstıır cfcırcli)" "Allalıtan lıanımlarıın cvde dcğiller. Onlar kaışı yakadayclılar. Allahaşl«ı,ıa geliııiz lreyçfçr4lın, bir şcylcr yapınız. Allalıaşkına geliniz..." "Anıaıı Aliüını! Ne diyoı:sun F{,akkı E,feırcli|" "I(onağıırıza el koyııyorlar. Sizi diırlcrler, orılara ını.isaade etmeyin. Yalvannm gdıiniz." l

B.3

"Malrir Bey gelmiş, b,aııa habcr vernıiyo1,5tınlız) vallalri aşk cılsuıı! Day| Nedir brı haliniz, dayı|" I(emal'i eiiyle y,aıra itip 1,,ııkarı k<ışnı Ahnıet Reşat. I(eınal, selaıırlık kapısında dikilcıı Mahir'lc bcti bcırzi atınış Hakl« Efeııdi'yi göniırcc palclır l«ildılr inııreyc başladı ırıerdivenleri. "Ne oldu Malrir|" "Ziya Paşalaıın koııağıııa cl koyıntışlar." "Yapnra yalrı-ı! Nc zanraı-ı olıntış btı|" Hakkı Efcndi, eli ayağ titrcycrck, az örıcc yaşactldzuıırı ırakledil,çlç|q ki, Ahnrct Rcşat gi),iırııriş olaı,ak gcri geldi, Hakkı tfcııdi'yle Lıirliktc aielacclc çı[<nlar. Malrir ve Kcıııal "taşlıkta kalakalınışlaıdı. Malıir aıkasında bir lıışırtı clrryı.ıırca clönclü. 'Iaşlığııı aı,ka balıçcyc açılan kapısıılııı öııtiırcle, iri gözleıiııcic lrayrct vc korkuyla lrnraır durtıyorcltı. Eliırdcki scpettc balrçcdcır yeni toplaclığı balıar dallan

]

]t

l

rardı.

"Alr Lenıan... FIıırıın," dedi, kcndiıri yiıre "haıIm" cleıncye zorlayryxft, "Oracla mıyclıırızI Geldiğiııizi drryınadım." fuabi

piztiııc bir gıiltiıııscıııc )/a)ıılnrışu. "Balrçcdc crkcıı çiçek açmış birkaç dal vardı. Oırları toplaciııı, vazoya kcıyup resinıleriıri yaçıacağım. Nclcr oltıyor krrzrım) I(cırıal Amcacığım, nedir btı tclaşlı lreıliııiz| Beybabanr nereye gitti cıylc koşarak) Bugtiır ctrnla; daircler kapalı değil ııri, ktızlıın|" *Acil bir iş içiır çiığırmışlaı,. Scıı ytıkaır çık gı,izelim," dedi l(c nı al,

"Malrir Anca.ırl

a scl aıııh lıta |ıir az konuşacağ z,

"

Mahir, Keııral'iıı ona Lenran'ııı öı,ıiiırde, "Malrir Anrca" di1,e lritap etııresiııc griceııik, sclaınlığa girerkcıı, dontip bir kez clalıa kızır bakırıaıktan kcndini alaınadı. l(ozaclan yeıri çıknıış bir kclcbck kadar zarif' vc kırılgaııdı Lcnran. Hep lrtiztiırlti cltıra_ır t89

l


ytiztiııde, )/cşil l-ıarcli iri gözlcr... ,Vl;rlıir., cliııclc olırıadaıı içiııiır titrcdiğiııi lrissctti. "l(cıırtrşıırarırz [-ıitiırcc yı"ıkarr gcliıı dc sizc 1,ıilrnl,r,, ç,a_layıııı," dcdi Lcır-ıaır.

"Çok ıııtı scvivtırslınlız piyı,ııı<ı çalıı-ıalı)" diırc sorclı.ı Malıir. "Çok. En çok cla Clıoçıiıı çalı-ırırrı scvivoı-tıııı ama istc:diğiın ırcıtaları btılanıadın-ı. " "Siz l-ıangi ırotalan istecliğiııizi baı,ıa yaaar vcıiı,scniz., y-arıı-t Cırcltlc-i I(cbir'c gidcccğiııı., orac,laki ıııtizik c-ltild<aıılaırırda ara rıın, Lcnıaıı FIıııııııı. " "Alr nc ktrdar ııaziksiııiz, cfcncliırı." Irınaıı gtiltimselriı-ıcc, Malıir bir aıı btıli-ıırc-[ı"ıklı,ırı tırşlığa ışık yağdığıııı zaırnctti. "Bırakıır şiırıdi çıivaırcı solrlıctiııi," dcdi l(cnıal, "çok ıııiilriıır ıııcsclclcr var [<oı,ıtışacağııııız." Malrir'i trdetır itelevcrek sclaıırlı ! ğa sokı,ıp kapırı kap:ıttı.

G\ra Sabalıın crkcn saatlcriırdc, cviı-ıi toptırlayıp, işg.l krrıııctlcrinc teslirn etnıek içiıı İstaııbı-ıl taratına gcçcll r,c Reşat Bcrr'iıı konağıııda dinlcırcıı Azra'ııııı kısa stircdc cpcy kilcı ı,erdiği belli olı-ıyordtı. Gcizlcriıriır altıırda ıııor lıalk,.ı]ar varclı. t]clli ki soıı olayl;ırcla çok yıpranmlştı. Yiı,ıc clc başını dik nıtnıaya ve nc kad

ar ii zgi.i n oldu ğtı ırrı göstc rıııcnıe)/c çalı

"Sİzc gıpta

iüri

ecli},o1,um

şı

1ı9lç1,,

.

Azracığım," cledi Bchicc, "ı,allalıi

çol<

dayaırıyorsuılı,ız. I3cıı olsayd ı ı,ıı ı,eıtaldaua cliişmti şni ın. " "Dtişnrezdiniz canını. İırsaı-ı başııra gclnıeclen lıilcıni),or aııra

lrcr nrtısibet, clayaıııııa gtictiylc birliktc gcliyor. Scvgili çıcclcıiııı stirgriırc gittiğiııclc, arğ,.ı[ıel,iş| kaybçnlginıizc-le valcleciğinıiıı lrcp lıastalaıııp }ıataklara dtişeceğini bcldcıniştiırr; öylc olrnaclı. Bcniııı içiır ayakta kalnıasıııı bildi. Şinıdi dc beır, valiclcın için ktıvvetli olm;ık zoı-ı_ıırdal,ıııı. Ayrıca, dı,işıırırnınfa lıc kaclar iiziil diiğLiıxti gösternrck stc miy<)ı-Lı ı11. " i

t90

"l}cırinr clc sizc bir haberiffı

va],.

l}cır pck gtiçlıi bir kadın

sa-

Vılıı-ıaırı, lakİır [ıİr İ<adıırIaır nıcclisİnclcki kcııııışınalaı,ılı tesiri altınt]a kalııca]< kıclar cla zııyıf cleğiliııı. Makbııle Hanııı,ı'ııı evinde

[ııırılclığıın içiıı çok ırralrcrıpı oIıııtıştLınr. Meğer lıanrilcyınişim. cırcl şclcı-ı cli rcii ği ııı içi ı"ı tıağışlaın ır. " "Alı lJelrictıtıltıı, lıtıırcır koniltil( içiııdc ııc gı,izcl bir lrabcr brı! Si zi tclııik cc]ivoırı ı,ır. Pck nıc nl tı Lı ıı ıl cl tı ııı. " "I(<ltrırğıı-ııztlıki cş}ıa)/ı tcıp;,ırlırıırırı,ı üIicİcrken sizinlc gclıı-ıeırıi Sizi

i

<

istcr ıı,ıisiniz|"

"I(ativcıı rılnrıız! Siz btı giizcl lıı,ı[ıcri r.crırıemiş olavdıııız kal,ıtıl cclercliıır trırra şinrcli bclıek [ıcklctliğiııizi bilince... Sakıır gelıı-ıcviır Bclricanıırr, cliişırraır zatııtısıııı cllcıiırdc silalılaııyla cviıı ctrılfiılı sırrn]ış gc)ıtiııcc fcııır olı.ıı,sLıtlLız. \'aıılırnııcİtl nıLıtlaka bir c]c ktistırlr Rı-ıır,ı ırıtitcrciııı ı,ırc,lır. (]ııııırız sıl«lır. Üztilıneıriz cltığı-tı clcği1,, siz cvdc katır." "O lıalclc Mclrptırc'rri ırlıır yaııılıızı1. Pakctlcıı-ıck istcdiğiııiz cş\,aları s,;ıı,a[, alıııak istctliklcriı-ıizi avtnr, size Vardınlcı cıltırrlLı. "

ıııcnıtııııı ollıı:Lım," dccli Azra. "Hcmcıı lralıcr ı,crcl,i111, lıazırlıırsııı." "Ç<ık

6F-\lr6R)

I]clıicc ıııı.ıtf..ığıı-ı yaırıııclaki ktiç:tik cıclerda buldu Mcl-ıparc'yi. I(cıı-ıal'iır çaıııaşırlarını titiiliiyorcltı. "Azra [{anııırla oırlann koırağııra kadu, gicliı,crir ıırisin Mclrtr-ı;,ırcı|" cli,vc sordtı. "I(<rnağı tcsliııı ctnredcır öncc cvdcki cşvanın listcsiııi çıkarıı-ıak vc lılısusi cŞvalarıı)ı sılnp q,ırınak istiycır. l}cır gic{ccektiıır aına ııridcıırin tıc zınıaır bı"ılaıracağı bclli olıııtı\,or, al,erk bağı <ılnıak isteııriyoı.Lınl

."

"HcıTıcn " t,ıc

l<alclıı,ıv<ırtııır

titti)ıii Bclıicc Abla," clcdi Mclrpare,

ıı gitlcr, ııe 1.arc,L ı-ıı gcrc kiygrsıl "Allalr razı <ılstııı. "

\rıu-ı aı-ı

t9l

ııı. "


Behicc odadur çı[uııca, Mehpa_ı,c, iyi olacak lrastaırrır cloktor ba_ ayağına gelirnıiş, cliyc dtiştıırclti. o, kaırşı tarath gcçmck içiıı kadar 1,olhanc bulırıaya çalışırkcıı, Allirlı Az_raı'yı oııLııı ayağııra isgörnrccli, gcrek kata çlkartıılaya lanrıştı. Ürtiledlklerini _1a.l[arı koşttı, nıaya al tifl everck şifonyeriıı |izcri ııc bır,aku, ]ıeldirınesini C--l'6b

Azr;ı'ıııır I(cırral'c yazmış <ılclıığtı sol1 ırıcktup., Alrınct Rctıkıpı L-ıııştiıır şat'ın c].izlcdıriır ı.izeriııcle duırtıytırdı,ı. Gözltiklerini sona dikkatlc oktın]Llşnl ınektı,ı[ıı,ı. Bir lıtlstıs cJıŞıııcla bilınccliği hiçbir şcy ),oktı.ı Fclıiırre Sultaıı'ııı LızLııı Lızadıya Azrıı'va )/azıııış oiduğu mckrupta.

Bill,ıııssa Şel,h Sait, arnlaı,ıııcln nüfıız.,lıı Eı,wıeruileriıı d,e sılıı bulıırıd,wğu İngilız Mwhi,plcı"i Cerniyeti'rıin- ii,yıeleriı,le çok liil?\il_ kendi i,icretiıı biı, kısııcını fekod.ır. onlnrrl,nn ntd,ğı yi,ilıseh İııgiliz yıııılısı lıiı" leatnrnnrniyle da ne israf ed.iyor, biı, kısınıııı biııe tcşekkül ettirryıek için lıoıncı),oı,nııoş, Bıı hııbirıc, ı:ıı,el cnıiı,Ierit d,e Milticileri urt&d,firı lenlrl,ıı,ıyınkln vnziftli olacalıwıış", ,bıızı olwp, içinde Pnşa, Millicileı,e lıarşı bir isynn hnzırlğı I{iirt aşiretleı,iyle göı,dişırıeloı,ini hızlanılıı"wıış, Bw iı,tibntloı,ı Snit tewıiıc o?La) kerıd,i d,e zaten bir I(üı,t nşiı,et reisi oları Şeylı ediyoı,wıwş.."

Alrınct Rcşat, ıııeknıbtı biı, kerc dalrır <ıktıdtıktat] sonra) son

ciinrleyi yanlış anlanıaciığıılı tcyit içiıı bir kcrc de scsli tckrıır cffi: y b e ı' rl al' d lr. " '' 1' a d, ğ ob ı rıı ız b ıı n z iy e tt cn b a gözlriklcriıri çıkaıtıP ),cğeı-ıiırc baktı, Soııra lalravlc çekcrck, ..işte böylc, clayıcığııır," clccli I(cırral. "Paıclişıılııılıız bııcltır!

Mahir biraz ccsaret L-ıtılabilscydi sizc çoktaıı aıılatacaktı

"

İngiliz Dostları Cemiyeti.

|92

cılı.ıÇı bi-

tcırleri., lakiı,ı lrer ağzıııızı araclığıırda srıktrtu hayııle tığnı,vor, vazgcçiyordu açılırıakt;ııı. "

"Scnin ııasıl bir dcli olduğrıntı bildiğinıdeıı btı işlcriır içiııde aına o aklı başıırda. ı,ırcslck salıibi Malrir! Hiç tırl r ıni ır etıııezdiın ye raitı teşkilııd aıına btı larşacağıırı. " "Aklı başında iıısirırlırııır lrepsi ıu,tık bu safta, dayı. Sadece biziırr ı,ataııpeıı,cricriıı-ıiz dcğil, Fraıısızlır clalri Anadoltı'c{a başlavaı-ı Lıtr harckctc destek vcriyor." "Fraıısızlarııı bize desteği, bilesiıı ki bizim kara göztımiz içiıı clcğil. İııgiiizlcrlc lresaplaşııralarınclaıı kayıraklzulıyof," dedi Alıınet Rcşat, "İtırlyırnlara söz vcrilcn ır,ıcı,kilcri şiındi Yı-ınan istilı91,. İııgilizlcıiır Ytııran'a arka çıkıı-ıası, Fraıısızlann vc billrassa İt;rlyanlanır'I'i.irklcrc yaklarşnıaiılflna sebciı olclu. Btrııtı bizzat Calıriııi L,fcırdi'dc ıı clı.ıl,dtıır,ı. " "Btııılar ııcticcvi clcğiştirıırc,z ki. Stıltaı-ı }rtııılış yoldadır, görıııı.iırcır ıııusLııltız cla\rı l " <rlı-ışı-ına şaşıı"ıaclım

Cevap verıııedi Alrıııet [\cşat. Görmcz olur mtıl,tıın, bal gibi

göriiyoırı.ııı, dcııck istiyor anıa bir tiiflti soylcyemiyordtı. Biat cttiği Stıltaırınıır denizc diişttigtiırde saı,ılıı-ıak i.izcre seçtiği ınlan,, Osırraı-ılı tizcıindc cn btipik cırrcllcri taşıyill1 İngilizlerdi ve Sultaıl'ııl bu terciliıri anlanıakta z«ırluk çckiı,ordu. İngilizleriıı, Osınaırlı'claıı zaçıtedeccklcri topraklardtr, iplcriıri istedilderi gibi çekcbilccckleri, Şeylı Sait idırı,csiırcle bir l(ı,iıt devleti kurmayı planlaclıklaı,ı o kadar aşikirclı ki, Alınrct Rcşat birkaç aydan beri, Srıltaır ile F{iirıiyct ı,c İhtilaf Paıtisi mcırstıplannın buntı nasıl görcnıeclikieıiıre şaşı1,ordtı. Ycık yok, şaşınıyordrı artık, anlaınıştı; I(tirt Sait, para grictivlc, pıopagalrdavla, lrcr ncyse ırcylc aıııa kesiıı stırctle, Osnıaniı ır,ıiiııcr.ııcrleriııiır lıir kısmıııı kathkola almıştı ve iştc oıılar, Sultaı:ı'ı a§ioııltıyorlarclı. Alımct Reşat'ın sıtkl lıcr gcçcır giiır biraz clalıa sıyırlı1,orc{tı, fclakct lıaberlcri karşısında gözlcriıri kapatıp dtişi.incclcrc clirlıırııktı,ıır başkı,ı bir şey yapanıayan Zat- ı Şahiuıclcriııdcıı.

l93

ri

]l.


Dahiliyc Nazırı Alrınct Ilcşit Bcy'lc trralaııırcla az ıllı k<.ıııı"ışıııuşl,ı,clı brı koırtıyı.r. Hcr ikisi clc Stıltaıııı köni köıiiırc İııgiliz taraftaır olııı;rsıııclaır şika,vctçil,cliler fiıkat Verlrclcttiır'iı,ı ırıilliycrtcıl ziyacic dini öııc çıkııraır ttrttımuı]Lr öırcclcri lıaklı bıılıntışlerctı. Çilnkti diıri aidil,ctiıı ınillil,ctc ağır lıastığıırı, ııe \/azlk ki clalıa iş galiıı biriırci griıriinclc bizzıt yaşay;uak öğcırnrişlcrdi. Hıristiyan tebalanır hcr biri, kcırcli kiliscsiııc ait cılan dcvleti şakşırklaııııştı. Bulgarlar, Sırpl,ar vc Ort«ıdcıks Eı:ırreırilcr Rtısltırıır, I(ıtcılik Erıııcniler ise Fraırsızların p-ıcşiııc t,.rkılıı-ııştı. Arrcrikalılara geliııcc, on_lar ()smaniı FJıristivaı-ıl,arıırıı,ı c,lcğişik ınczlreplcriıri keııdi kiliseleriırdc toplamak içiır yıliardır Aıratlolu'da cirit iltmaktaylfu|n1. Diıı nıtkalclı da, ııcdcrrsc bir ()sınırırlı bcccrcıııeıııişti btı nıtkalı kı-ıilaırnrar,ı. Arabistaı]'ııl Mtisltiııraıı ırşirctlcri, cliır kartlcşleriııi ve Halitblerini arkadan Lııçaklııı-ıraktıı lriç tcrcddti t etıncııişlcrcli. 3

Yeriırdcn kalkıp cliııtieki sigara kiiltiırriıı lraiıva c{öl<tilıncsiıre hiç aldırnıad,ır., sıkıııtıylir odırırııı içiııclc bir aşirğı tıir ytıkaır ytirüclti Alımet Rcşat. Alı ıre yazık, ne t-ıril,ıik bir yazıktı! l}eş yüz yıllık koca iıırparatorlı,ıSın sı.ıbaylan, Yrııraıı crleriııc ilırlri çalulıpı sclaırı vcı,ı]ıc mecburiyetiııclc bırakılmışltrrclı. Stıltııı'ııı ycgtiırc lıan-ıiliği isc şcrİat İstcyen ccıııİyetlcr İçİııclİ. Hııyır, lıayır, bu kadan clır tılaıııaz di! İırceldiği,vcrdeıı vaı,sltı kopsııırdu bu içı! Ktıpstıır!

"Oğlunr,," cledi yorglılı bir scslc, "ırrillctiııriz ikiyc böltiıııııiiş dtrrumclatlır: I}ir yaırcla yııbaııcı işgaliııc silırhla karşı k<ıl,ırraya inanarılırr, öte yaırcla lrala ıııiitırrckc şartlarıırı cliplcıırıasi yolıı1,1a yunuşaünxyx çalışaıılar. Biziıır ıırali bakıınclaır bir lıtrrp clalıa k,aldıracak dtınınıda <_ılmaclığıırıızı y,ıkıııcliııı bildiğiın için, bcıı hep İkİııcİlcrdeır yana olııı.ry tcrcİlı cttİnr. A,nıa şu son bİıkaç ııyclır yaşaclıklarınrız bcıri, nıiicac,lelc ctınek istcycıllcri dcstekleıııenin lüzumuııa inarrdırdı."

"Hakikati siz dc görcbiliğiııizc göre, bizclcır ytuclımlarıııızı esirgcnreyiır ltitfbıı. " L94

Al'ınıct Rcşat saırki söylcvccekleriı-ıi kiııısclere dtrı.tırtırraınak istcrccsiırc, 1,cğcıri ırin yantna giclipı otLrrdtı, adcta fisılc{adı. "Mıılivc tanıtakır. Silıılr içiır para istiı,cırsanız, biliıı ki para yol(."

"Para 1,arciınrı istcmiyoluz. Hıikiiıırct cc,lcn kişilcriır lıatır vc scl,.ılri,vctlcriı-ıc ilıtiyacıIıllz cılacak. Sizc <ı zaınaıl başvuracağrr." " B aşı.tı rdtığı,ıntı z zaman c l iıııc{cır gc c ııi vapmaya çalışı rı ıır. " "l)alncığınl) var cıltııı, sağ <ıltıır! Rcn biliyoı:dum bir gı,iır... Bir gtiıı..." Ltrfirrı bitirnrcdcıı sLısftı l(cııral. Gözpınaılarıırda l

dııısıı-ıııı eliıre sarılclı, öpıip,ı Lıaşıııır koydu. "l)ayı,, [,ıeıı babaıııı hiç l"ıatırliıırrıııı. Bcninı için lraba, her zaınaıı sizcliı-ıiz. Gcırcccik \|aşıııtza rırğıırcıı bcırinı gibi bir [ıalt..ının ıncstılİyctiırİ oıııı.ızlırrıırıza alclırrız., L-ıcıııi yctiştirdiıriz ve biinin kabıılratleıiıııi bağışladınız. Bı.ı evclcır siziıı ıııtisaac,leııizi alnradan .§,rılsayclıııı cğcr, oldtiğllın takdirdc gözı.iın açık gidcrcliın. Şimcli içiırr çok ralr;rt. Beııi bahtil,xl cttiıriz." "Ne zatnıul gic{cccksin cığlı-ıııı|" cliyc s<_ırclu Alrnrct Reşat, onun da gtızlcri vaşlıyjl. " Hırbcr bc kliy<ıı-ıı ııı. Ciclir gclıııcz gicl eccği ırı. " "Ölllriiın )ıiırc scııi ırıerırk etıneklc geçnıeye başlayacak. ,I_.y_ zcııı 1ı|lç lıcr Allalı'ıır gtiııii gözyaşı dökccck. Bu cv bir kere dal-ıa clcııı r,c cnclişc )rln/asl olacak." "Sankaıııış'taır döııcl-ıileıı bcı-ı, Rarkırkör,'clen nri döııemcvcccğiıır|" "FIaııi Arıadoltı'vır geçiyorduıı ) " "Soııra. Sı rası gcli ırcc. ir{tıl zeıncl c rlc [,ıi rliktc... " "Allalr gazanl nıtibarek etsinr" dcdi Alııııet Reşat, "a\rrılacağın gtine kacltrr cvde kiıırscyc lıir şcy sc)ylcıırcvclim." " Flabc r öıı ti ınti zci cki lrirft alard a gc lc Lıili r. " "Hiç cılıııtızsır birl<irç lrafta clalıır sakin kafayla vaşarız şuradıı,. IQrciır vaveylırsı çckecck gticiiın lıiç 1,ok." lrıııarr, eliırcic bir ırota kitalııylı )ıxllltrrııı;r gelincc srıstuiar. "Bakıııız bcvbaba, d<ıkt<ır bcy §lrr" btı notalan yollatınış." ı aşlarla,

l95


"Aaa, öylc mi kızıırı| Malıir Bcy gitıııecli ıııiyclii" "Enıireri getirdi az önce. O İstiuıbı.ıl'a döıreııc kaclzu btrradaki parçııları öğrenirscm) oııa Lıir stirp-ııiz yaparııır."

"Haydi bakalım, krzıın." "Nc zanıan döneccğiııi söylcdi ıni size|" "İşi bitiırce." "İşi ne zan]an bitcr|" "Beıı ııe bileyiııı lrırran. Flastuıclcr, tralronrdaır tiliise sari hastalıklaıL a kaynly6r. U zuı,ı zam an döırc meyebi lir. " "Allah vcre de ona bir şc)ıcikler <ılrnasa." "Ailah doktorlan korllı,," dedi l(cı-ıral, "çoctıklan k<-ıırıduğu gibi." *Artık Allalı'ın çocrıklıu clalril lıiç kiıııscyi konıduğrııra irıarrmıyonrm," dcdi Alımet llcşat. I(cnral lıayı:ctle clayısıııa bıktı. İlk dcfh bu ıncalde bir şcy cltıı,ıı),<ırdu ağzıırdaır. Sadakatlc [ıağı oldrığu padişalrından vazgeçnresi,, kiııı bilir ırasıl bir talııibat yapmıştı nılrtında.

(fş\l6b

Melrptırc'ıriıı cğiliçı kalkıırırktaır beli trıtı,ılııuş, çıakct 1,11,1ıxaktan parırıaldanı]ln ııçlaı,ı Lı\rLrşmLıştLı. I(oca köşktiıı sal<ıırtırıda, çalışnıa vc yatak odalarıırc-la ııc var ıle v<ıksa siuıp sıu,nıalı-

yof, lıolrçaiaı:a kaldırıyorlardı. Eliırcleır gcçcn değcrli cşyalırrııı lıer biriıre lıayraıı lra),1x11 bakarkeıı, içindcıı kcııdi k<ınaklarııııır bu kadar gösterişli olınaırıasıııa şükrcdiyorclu Mclrpare. Oıı ceplıcsinde, arkadakinc ılilzaraıl oldukça kiiçıik bir lıaılıçcsi olaır, sokak içiırdeki koııakiarı, ştiktirlcr olsrıır kııçıırıştı gi>z\criııden gavuıLann. Ycıksa, lıazır ıllazır diırlenıez, onlan cla kal,ıı önüne koyarlardı kış gtiııti. Aile dostları olaıı Şakir Paşalarıır Taksim'dcki evlerine İngiliz\er c| koyı-ııuşlardı, mcscla. Zavallı, lar kış griırii çoltık çoctık Btiyükada'claki yırzhk köşldcıiııc taşlılmak zonıırda kalnrışlaı,dı. Oırlanır da başıııa ayılı şc\I gclccck ol196

sa, onlar da lrcrlraldc, Acla'daki köşke giclcrlerdi.,. Ve don.arlardı. Şclıirdeki cr.i ısıtırınazkcııı, Ada'nııı povraza açık, çamlı tepclcrindc I(cm;rl vcrcı"ırdcır ölı.ir, ç<ıcı,ıkltrrla Saraylılıanını zanirrc

Mchparc, lriltl koıra]<lanııclir yaşaınakta o]clı_ıkltuı içiı-ı, kiıı-ıscyc cltryı-ırırraclaıı, çcık alçak sesle Saraylılıanım'ın ()ğrettiği ştiktir dııasını ctti, talıtılva vuı:Lıp ktıl;ık meııesirri ç.<ılı.ırdtr, r'allalri.

kiştircli.

"Çok yorııic{tık. Aı,uk biraz cltıralııır da biırcr çay içclim," decli, bt§,ıikçc lıir Accın lralısını sardığı çaışafin ağzını btiznıcye

ç;rlışaır Azra.

"Sizc varclııır cclcyinr." Mclıp-ıarc, ınahir çıarınaklanyla Az ra'nlııı bir nirlıi bcccrcıııediği işi, Lıir saırivcdc lıalletti. Üzeıiıri 1,ı

atİska örnivl c

k al-ı

attıkl arı

"Bize cJeıırli biı,cr ğıırrızla

ça),dırırlı[<

lıili

apclrc Vaır va

k,.uı

ır 2r

<ını

rcltılar.

çJ1, gctirir ıııisiır, Nazik Kalta| ispiıto oca-

cski ycriııclc <ılmalı," clcdi Azra. cE_{235

Ifulfh dışarı çıkırrca, Azra

ilc

N4clıpu,e <ıdada ııilrayet yalırız

kalc,lılar. İçcriyc kiınse gc:lıırcden, ı\{chlıaı-c ınak istccli.

dcıdini hcmcır ırnlat-

"Azra l:[aııını," dccli., gcnç kaclııırır ıııavi gözleriııin içinc bakarak, "sanrimiyetinizc sığıı-ıırralı size bir ş€y sölılcınek istilı<ı-

ı.Lım."

"Ne s(ıyleycccksiıriz, Mclıparc. - " "I(cnıtrl Bcyinıc clair bazı şcyler söylcvcccğiın.''

"Haa! Ştı ıncscle," Azra, lozın ona Kcnıııl ile arralannda bir şcy oltıp olınadığıııı soracağıılı zatıncfti. Mclrp.are'yi tersleıneye lrazırlırırarak bcklccl i,

"Evct, bclki tahınin cttiııiz Azra Haııım, sizdcn bir ricada

bıılı.ınacağını."

"Nelımiş g)"

|97

iltl


"I(cmal B.y, siz bilıııczsiıriz, ç()k ağır h;ıstılıkl,.rr gcçirdi.

Hem

ı-ı.ılri,,

hcm dc..."

Mclıpaı:c, " "FIer şeyi bilmivcırsııırı,ız cf'bırtiiın. İki seırcl,c vakrı-ı bir stirc kcndiırc geleıııcdi. Ciğcrlcı:i zayıftır. Böbrcklcri lrakcza." "Btınlan baııa ııedcır sövlı.iyırstııltız| " "Çiiırkti bir dalıa lıastalaııircak oltırsa kurtı.ıl;ııırrız. Öltir. D<ıktor Mahir clc öyle söylccli,, başkiı clokt<ırlıır d;r." "Oııa çok iyi bakıır o lıaldc. Zateıı tisniııe titrccliğiııizi görti "Bili1,61,11nr

yorLıı,ı1."

"Azra Flaııın, istirlıaıır

cc-[criııı.,

re btılaştırnlal,ııl."

"Ne

cliyorstrnuz Allalraşkınıza|

)ralvanııııl otltr telılikeli işlc-

Haııgi tclrlikcli işlcrıniş

bı,ııı-

lar|"

"Siz bilirsiııiz haııgi işlcr. Siz akıllı bir iırsaırsıruz. Mcrhlckctiı,ı s,alalıı içiır çalıştığınızı biliyoıuıır vc sizi ç<ık takclir cdiy9111111. Aına l(enıal Bcy, eviııriztlcır i,ıyrılacıık oltırsıı, tişı,ittiısc, vcırı,ıltırsa... t{astalaııır vc... vc... Sö),lcınck gclınilıor içiıı,ıt,lcır. İ,r,ıırıır o \Iataılı içiıı cliııdcn gclcıri ü,.ptr. Mı,ılrırcbcı,c katılclı. Atk cıırı,ı ralıat lıırakıır. Nc oltır Azrzı LIaıuırı, ılc ollır." "Siz çok yoriıldtınrız. Nc söı,lcdiğiırizi bilırril/orstııllız) Mclrparc."

"Ona nı: vılpt[nrak istiyorsaııız ,viırı, gıiçlti1,.ı-i ııı.

Azra t,.ıırr c-li.,

"

L,ıaııa ),apürıı-ı.

l]eıı sılılıatli-

"I(iı-ııseyc lıir şcy ı,ııptırıııak istcıırivonııır. Yctcr aı-nk. Zıwa, lanıavı kcsiır li.itfbır."

Azra, lrırsla yeriı-ıdeı-ı kalktı, odaı-ııır içiııclc scrt ırclınılırrla

t,ıir

aşağı bir yrıkarr dolaştı.

Zatcı,ı bugı-iıı içiırr kıınllyor, }rlıvllıırı cliişın;rıı] ;rrıırra tcsl iırr ctmcye lıazırlaıııyorlım) biı: clc btı mtiııtrsclıctsiz kcrı-ıtışıırirları çckcn-ıen,ı. IQlfa çauilzt gctirccck. İçtiktcıı soırra cviırizc clöııebilirsiıriz Melrpare, bana k,ifi yllç{l1rıcı crldtıırtız. Tcşekktir cclcriıır." "

l98

kırp,ııclaıı

çıkıırirk tizcrcvkcı-ı, Nı[cl,ıl-ıarc k<ışırrıık gcl

k<ıltıırır Vapıştı.

"lJall'.r kızırra1'111. i}cır sırtlece bcıriııri konıırrayı çalışıı,ortııır.

\/c Az.r;ı F{aıııııı, ılc zanıııı istcrscııiz sizc yerclııır ccicriı,ıı. I-Itr[ıcr gctirir, götı.irtirı.iııı. Mcktı,ıir gctirir, gönirı,irtiı,ır... Silalr bilc gö-

ııı. I(ıı lirnı ıı bcıri, lriç kcırl<ırı ııın. "' Azrıı, koluııa trsıIıırış g(rııç kırclııııır çarcsizliği karrşısıırcla nc ı'irpı'ıcağıırı bİlcıırctİcıı ılurdu, ctrııfiırı [,ıaktı. Şı.ı aııcl;ı, koltııklarıır rizcriırc ı-rtılırıış pııtiskır öı,ttilcrivlc, boşalıııış rarflzu,ıylı, l"ıalr;1lctleri l<abtılc l-ıırzırliııran [ıiı, ıırckiır gilıi cltıraır oda. lıir zatllılıllar şcır k;rlrkırlr;,rlirnır ıtılclığı, ışılılı, fcralr bir salonciıı. t].ahınctli l<ııı"clcşiırin silırırct dıiğiiııti clc, rtrlrıırctli Nccdct'lc ırişaır törcırlcri clc bı.ı stıloııcla vapılıırıştı. l}irkaç gıiııc kt,ıdar blıraya İııgilizlerİıı İstİhbarırt stıb;rı,ları vcrlcşcccktİ. Aşığı katııı sıLl()ıılilnrıı \/c scıthsıııı Hıristiyıııı çtıcııklıı,rtr clcrslik <ılarak kııllaıııcı-ıklirrclı. 'I'ck tcscllisi [ıiır,clıı Azr;ı'ırııı... Hiç cılıııazstr, ktiçtik tllasttılı çcıcı,ıklıu k<>ştışttırıcıkn oıllıı1 cla [ıir zarır-ıırıılar kırclcşiylc ktıştıştı-ırtlıığıı sotiıltrrclır... Alr ırc kaclar zırliırrc,li lraı,ırt! Vc ştı aı,ıı_la kollıııııa Vapışıılış [ıir zavallı gclrç kırclıır, cliııtlcn bir şc1, gclcccğiııi zııııııcclcrck, scr,,cliği ı.rtiaııı içiır cıırır )ıır.lr.ırrıv<ırc,ltı. Hcrkcsiır tlcrdi ııe l<adar dcğişikti. Birclcır ytireğiırc{c clcriıı lıir acın)a lrissi ttiı:iirii

l

ııl,ı-ı ılcl ı.

"Mclıl'ıırı'c," tlccli, "cııdişcırizi ;urlıy<ırLıırı anıa cliırııleır lıiçtıir şeı, gclcıırcz. I(cııral IJcr, karar r.,crtliysç, giclccck vc \/apınak istccliği vızifbi,i iistlcnccçktir. ]}ııııır ırc bcıriırı, ırc cic siziı-ı ııriıri oIılıaıllza iıııkaiıı ycık. Avrıc;r., L,ıcrri ci,tsLıs z,"ı,ı-ıırccliy<ıı,stllıız, clcğiliııı. i(rrdcşiıı-ıi, cşiı-ıri kııııLıcttiı,ır, zirı,allı ç,:ıcclcriırı Bursı'clı lıiç ııııistalrık olırıirclığı [ıiı, r,azivcttc soıı giiııleriııi gcçirivcır. Vatalunrcltrıı bırşka tLıtLııracak lriçbir şcü,iııı kirlııraclı, krırttıltıştıı-ıcla Lıcırinr cic pıl,ı ı-ı-ı <ılstı ır isti 1-,r, cı kaclı.,ı r. " "Öziir dilcriııı. Siziı-ı castıti cıldı.ığtıııı.ızı.ı hiç dı.lşiiırıırctliı,ır t,ıcır." "Sizc biı, şcy tllrlra söiilcırrck isti\ıorı.ıır,ı..." 11111,11

"BüıyrLt11."

|99


"I(cınerl B.),, ktırnıluş mı.icadelcsine katılırrak tizere cvdcır avrılabiliı:. Gi ıiştiği ını.icaclclcclc ölcbilir dc. .. " Mel,ıp,.lre atıldı. "Allalr konısrın! " " Iabii, Allalı koırıstın. Anra l(cnral Iley gibi biıılcrcc crkck, gcride scrrdiklcriıri bırakarak, vataıfını kıııtıumnvn koştı\ı«ır. Sadccc crkckler dcğil, kadııılar cla koşuy<ır." "I(adıırlarıır clinclcn nc gelir kir"

Ceplıc gcrilerindc veınck },apınaktaıı) \,,ara sarıııırktaı-ıı sargl bczi |ıazırlaırrırktan ttıt, gercktiğiııdc silal-ı ktıllanma\.ı, ıriıbet ttıtmaya kaclar, ç,ıck ç<ık iş. Hr,p eclcır insaırla,ınır da vcınck ycnrcğc, Lıwtn,ava, giyiırırıcvc ilrtiyaçları "Çc>k şcv gclir, Mclıpare.

\ıar,

Lııl tıtı,ll,ı\4n.

"

"F{ııklısıııız."

"Yaa, iştc biıvlc. Bugiiıılcrclc canlnıızı vc caııııılıı1l12ı dcğil, sadcce vatanınızı cltiştinnıeliyiz. Btı 1rizclcı,ı I(cırral'e anlaİvış gösteriır."

"Af}btlcrsiııiz," dcdi Mchpare, vcırilgivi ktıbtıllcııcrck, "böylc clı.işiiııınek hiç aklııııa gclıııcmişti. I(cınal Bey gidecck oltrrsa, madcıır kadıırlara cla vcr var, bcır clc l<ıtılıbilir nıi_viııı arıınıZa?"

"I(cmerl Bey gitmcl,ccck <ılsa da katılabilirsiniz. ()krııııa yaznlanız var, değil mi)" "Var. Hasta balanayı da biliriın." "İyi, aklınıda olsuıı." "Siz dc gcçecck ıııisiııiz Aııadoltr'l,a|"

"Rtrraclaki işlcriııı bitmedi. Zarnaııı gelincc elbcttc gcçccc_

ğiııı."

"I(arluanıaıı bir kaclııısınız, Siziır gibi olıırayı çok istcrdiırr," dcdi Mclıparc. "lJcıriırı bir lrtıstısivctinı ,vok. Vat,ırını scvcn biriyiııı, lrcpsi btı." "Rcn dc seviyorum \/atanıını anla kaclınlarıır cler vataıra lrİzıı e t cdcbil cccğiııi sizi ıile tanışıırcaya keclu, bilııriı,«ırdlı nl. " 200

"I(aclııılarıır cvlcı,iırc kı,ıpıatıldığı gtiıılcr gcıiclc kirldı. Hr,?Mclrp;rrc, kaciıırlar zaı:Lırctteır çalışınava başlaclı[ar. I(<ızısırrclaır çıktı ınıvtlı tııtıI, koza),a gcri gireı-ırcz aı-tık. Osnrıırlı kııciıırları claı bı-ıırciaıl bö\,lc Avrııçıalı lıeıırciırsleri gibi, lrer ıırcvzııc,[er crkcğiııiır yırırıırclır yçr ı.,ılırıık zortıırt{aciır. L3ö1,[ç kal-ıı dibinclc kcını.ışııray;rlınr, bı.ıvruır

lcr ailclcriıı çoğunu crkeksiz bıraktı

içeri."

lzlclıçıarc, "Bcıı karaırlık bıısırıırciaıı döırc}ıirr) cvc. l}ıııra ilıtiy;ıyiııc gclir, 1,ıııdııı-ı cclcriın sizcr" clccJi. "I(alın liitfbn, çayı lıirliktc içcliıır. l]irız ci,ı_lıa krrııtıştır, birbiriırıizi clalra ivi iıırlarız." Mclrpare b<ı\,ııttııı.ı [ııikiip, az cr,ı,cl çıktığı <ıciaıra gcri wirti clii. Azrt,ı, ilc kılıflaııırrış kırı.rpcvc viııc yiuı \/at]a ottırtıp, kalfhırıır iııcc bclli barclak-lırrcla getirdi ği çaylii, ı ıı yı.ıcl ı,ı ııılıciıl ır. "(]oy bövlc kı-ırı.ı ktırtı içilıniyçş iıırra ktıstıra b;rliıırırl4ıı..." "Nc zıı)]aıldıı, alıştık, §erlıı i..,rrı ktıı,ıı içıIcl,c," clccii i\{cirçıırc, "bizclcki ıııı çı,ıı,ılıırıır clitıi göriiırcli cııı gtiırii gc\-ri, l}cı,pazarı'ııtlaıı ikııra] gclıırctü bLı ilv." "Bizclc azıcık karlnııştı çrıvalıır clilıiııclc. Söylcyeviırı c{c <ıı,ıtı sizc versiıılcr." cııl:,z olı-ırsa habcr ı,criıı,

ı

"

Zı-rlınıc:t ctııl c sc\/d İniz."

"Nc zahırrcti! Nı,ızik

I(ıılfa'ylır Hakkı Efbııcli'ı,c vcrccektiırr ı.ıırı,ı kırlaıı siz a]ııı. Ifcrlıaldc tltişırrııırınrıı bırırkırkiicrdc erzağı, cık clcğilinı. Çöpc cliıkcıiıır clc cıı,ıları bırakı,ııırııı."

Çıwlirrıırı L,ıitiriııcç Mclrparc kirll<tı, ycldirırıcsiııi sırtıııı alciı,

kırpıva vtirtidii.

"'fcşckki.ir ccicriııı, Mclıpıarc. I{cr şcl,i tol-ıi,ırlaclık Lıı.ıgiiıı, ycııizcic"' cictli Azra. "Yarıt,ı clır gcleviırı ıııi|" "YAnıı cı,i tcrk cdivorı"ıırı zıltcıı."

"\\ize ıııi gcli v«ırslııı " I(iuşı yılı;r,vı,r

gc

z|

ç iv<ır ıı

" nı ., vıl iclc

20l

ı-ıı

i

ıı

Vaıı

ı

ı,ıtı.

"

sa-


"Allırlr )ıoltıırtıztr açık ctsin," dccli Mclıp,ıarc. Azra, kıza

lıçı 1,x1l.Plan ırclırıı öpni.

"Ev lralkıııa lıtirnıctlcriıı-ıi

sö},Icı,in,

\r<ıI ı-ı

saı:ı-

bilc,liriır. I(eıııal'c c-lc sclaıılarıını

açık olslın. "

bcıriıır clc sizlcrc kernlnraınır dair kcıırtışnıklarııııızı ııaltlcclebilir ıııiviııı|" dive sordı.ı Mclıparc. "Elt,ıcttc. Dcğil siziıı gibi al«llı, bcccrikli bir kızııı, lıir çoctığl.ıl-ı tlalrİ )ıiırdıınııra ilrtil.aç dı_ıı,clı.ığiınr1ız bir zaıır,.rııderlnz. Nc zaffıatı islcrseııiz gcliır, kanlııı. " "siz ilıtiyaç lıasıl oldiığrıırda baıra habcr göndcriır. E]iıııdcn gclcıri \/ılptlnm. Belıicaırııır cla ç<ık istcı-ı-ıişti sizlcrc l<ırtılırrak aır-ıa bilivorstıılt]z o şiıııdi... " "Evet, bilivcınıı,ıı. " "Alltrlraısıııırl,.rdık Azre [{aııını, kcııdiııizc mtıkıryvct cılrıır "O11a1,

e

ını," dcdi Mchparc. "Siz cle öylc. Yiı,ıc gcınişeccğiz Mclıparc."

1

Mchçıare. Azra'ırın yaılıtla kattığı uşağııı öııtiırcle lrızlı lıızlı

eviııc cl<ığırı vürtirkcır, k<ıırrıştı,ıklu,ıııı cltiştiııtivordu.

I(cınıı['lc

birliktc Aıraclcıltı'va gcçccck olı.ıısa cıı,ıu kcrru),abilirdi. Ycıııcğini pıişirir, tiştitıııcıııcsiııc clikkat ctler, ilirçlaı,ıııı vcrirtli. lıvct, vateltı içiıı nrticadclc ctnıck clc giizclcli aırıa o Azra'l,ıı tıir ycrclc katılıııılıllşç{ç, Mclrparc içiır önce vateul clcğil, aşkıyclı aslcılaır. Öncc I(cınıı.l., sotua vatan, So|lra catı) soııra g$rlır, tlaınlıs, alil;ü., trile, cliiırl,a., ccnııet, neysc ırc... Aına lrcr şcyclcır öııcc., illa cla lftmal! O gidecck olı.ırsa pcşiırdeıı giclccckti, gcrckirse tıı cclrcnncı,ırc karclar.

G.tr6b

Haziran başıncla, Saraylılranım, Bchice, kızlar vc Gtilficjaıı IQılf].ı, Zclırı'yı clıı yxn|xlıırır alarak Acla'claki köşkc taşıııciılar. Hcr yaz, kırry,ıı.ız kıbtığu dcnizc dtiştı.iktcn soııra, dcııklcr bağ202

laııır, valizlcr kılıflare gcçirilir,, tabak takıınları tcırckc ktıttılara 1,crlcştirilir vc \|ı1z| gc:çirnrcyc Ada'yx gidilirdi. L,1,ltil solllına cl«ığrıı, har,alırr scı:iırleırrcyc ).ıiz tlrt,.lr tlıtmaz., Bcyazıt'taki kcıırağ;r

geri gclirlerdi.

Acliı'cla lrıyat çok kcyiili oltırclıı. Çaırı ağaçlarııııır ıltıı,ıa scıilcır halılaı,ır yastıklar atılır, çıırar irğıçlarıırın arasıııa çocııklu, içiır ıls|ııa sırhııcaklarr, bıiy,ıiklcr içiır [raı-ııaklerr kurtıltırt-lı.ı. 1}clricc ıriır vc Saraylıh,.ıııını'ırı ııc kaclar akralıtrsı \Iıırsa) \/az bowrnca gccc yıltısııl11 davct ccliliılcrcli. Şcl-ıir ha\/ıltıııdaıı lıoşl;rıııırayaır İbr,üirrı Bclı'i11, l<ızını vc torı,ıırlarııu ziır,.rrcti tlc, Acla'ııııı şifiılı lııır,ıısıııdan ııasibiııi almtısı içiır yaza rast gctirilircli. Gccc yaüsııra gclcırlcriıı ıraırı sıra, k«ıııtı koınşı.ı cla sık sık sııbalr kahvcsiııc, akştrıııi.istti çavııra, [ıirk,.ıç cl pokcı,c] gccc cıttırıııı-ısıııır clavct cdilir., soılril cla sıravl;ı iacle-i ziyarctlcr yapılırclr. Mcyvclcr balrçcclcki cltıt, kayısı, şcftali ağaçlarıııclaır, tiztiırılcr balıçcdcki bırğclaı,ı, sebzclcr dc bcıstırırdan tcıııiıı cclilirdi. Iftşıır [,ıiı-ıcklc),cıı [ıckçi ilc kıııısı, iki-tiç ay bcıı,ııııca lrcr işc koştrıruıLardı. I}tıiıca ıııisafiri ağırlavebİlnlek İçiır 1,x7 |ıoytıırca bir aşçı clalıa ttıtı,ılı,ırcltı. Hr,iır ,.ırkasııı_ claki ı-ııiisttı,kil mtıtfhğın bırcasıırclaı-ı dı.ıırıiıır hiç cksik olıırızclı. Scriır c,lı,ırıırtrları için kaıpıizlar, kavı.ııılar filclcrlc bahçctlcki kıı1,.ı,ılııra s;ırkıtılır,, sı,ılırr sırlı testilcrclc saklaııırclı anıa Rcşat i}ey yazlık cı,iııc bir clc bı.ızc1olalıı yitptlrtmıştı. İçi çiııkcı kırplı meşt: d«ılıbııı alt vc tist raf'larııra bııhkçılarclaır tcıniıı ccülen kalıpı buz laır loırlarak vc ttrziı,ı bczlcrc s,ıılartrk koıııır, btızlarrrıı ,.ıralt.rıııa riıkı ı,c ;rğzı tıpalı şişclcrc cJolcltırtılıııtış liın<ıııata \/c şcrbetlcr istitlcırirtli. Koııtıklaıııra s<ığı.ık mcwc stılırn vc bı-ız gitıi rakı slınil bilıııc evrıctrlığı olur [ıtı cvclc tclırş r,c ikranr lriç cksik olır,ıtrzdı. Akşaırı ycıııcklcriı,ıi çoculdu arka btrlrçcclc crkeııcc ycr, biir,ı.iklcr öıı balıçcdcki çarclağın altıııa ktınılaır ral« sofrasıncla clcıırlcııir, geç saatlerc ktıdar saz ve ı.ıt cşlİğİırclc şarkılar söylcrlcrcli. Bcyazıt scıntincleld k<ınağıı-ı ağırl-ıaşlı., sakin ,vaşatl tarzıııa iı,ıat, Acla'cla lıalr11 keı,ifli gcçcrdi. Bcş clöııtiıııliik kocanrtrı-ı balrçcsi, bağı, 203


bostııırı, çaııılığı, tirşhğı ilc çoctıklar için <ılcluğı,ı kadau. eş akrıbalar içiır dc cşsiz bir ccııılctti Ada'daki cr,.

c{<ıst

ve

TEMMUZAGUSTOS L92o d}lrft

Nc var ki biı:kaç yıldaıı tıcri Aclar'ııır cla kcvfi vc taclı kaçırııştı. Savrrştaıı ctl<ilcırnıcı-ıin vaıI sıra) ailc l(cınal'i varptıra t,ıiırdirip Ac]a'\,a gönirıncvi gözc alaıırıvcırdu. Kcnıal,, brı vaz viı"ıe şe[ıircicl<i kcııral<ta Mcirparc ve Htisııti L,fcııdi ilc birliktc kalacaktı. Rcştıt l}cy, işlc,riııin çoklı-ığtıırclaıı aırca]< lıafta s<_ıııları giclebilcccktİ irİlcsİııİıı }/anlna. Rcşat Bcv'in şchirde kdacağııa eıı çok sc_ viırcıı I(cııraü olııtıştlı. Eviı-ıdeıı ayrılınaclaır öırcc dar,ısıyla birliktc baş başa gcçircccği akşanılarcla, ontıırla cı:kck crkcğe koırtışıırır iırıkaııı L-ıulacak ı,c aralaırndaki bağı cski gticiiııc karTıştı.ırıı-ıava çtılışacal<tı. I(nr bİlİr, bclkİ clc oı,ıtı tatıı ınanası1,la kcııclİ saıfİııa çckırrcyi başarabilccckti.

/ gZO ya^ çok sıcırk geçiyorcltı, Melrpare, l}clıx711'1"1i koııağıır öıı çıcııccrcleriııclcki parctırlan sıcaığı vc griırcşi

iÇcri sızclırı'ııaırıak için kapıalı trıtırruş, eüıı erkcklcriııc, ottırm;lları iÇiır, arrka balrçcdcki ılıliıırrrır ağ;ıcıırın ııltıııı lrazırlaınıştı. I{cşat 13clı, ııc yazık ki, balrçcclc akşaııları bile orunlla)/a vakit brılırıırılrçlj11. Sadrazirın [r*ş şartlaıını görtişı,ırek tizerc, Dalıiliyc

Nazıır ilc birliktc yı.ırtclışıııclayclı. Dalıilil,c Nazırı r,ckilctiııi Alrıırct lleşat'a lıırakınlştı. Zav,allı adaıır geç saatlcrclc cr,,iırc clöırclü gtiırcle yorgı-ııılııktaıı ktilçe gibi yatağına yıkılıyor, sabalı crkcırden, kalrvaltı dalıi ctıncden çıluvordı,ı. Dal,ısı ile tıztııı scılıbetlcr yapınail lra1,,{ cclcır l(cııal, cltiş larıldığı içindeyc-li.

204

205


(f-!t63

ıııiş. Çckiı.oıız iştc cczaıırızı. FIiisı-ıı"iiiti L,fbırdiii, gctir ştı rıkıyı. Ncı:ct]e kıılc]ıı-ı \u.ılıtı " "Dtlvı, siz cr.c gclıııct{cı,ı clc içıırişsiıriz biraz g,ıliba|" "İçıııişscıır ııc olıııı,ış| Ar,ık l<ıılı-ı-ıaı,ııır tıiı, faycla"ı ıııı olııvor| Aiık kırlıııc,.r }ı,.rııııki işgallcrc ııraııi olat,ıilccck ırril,iı-ı-ı, lıa| Hırı,clj l<cış, git, gctiı, sı.ı rtıkıl,ı clı scır c,lc [ıeı:ıiıı-ılc L,ıirliktc <ıriır iç." :

l}ı.ııraltıcı sıctrklanıı hıiktiın siiıdi_lğii [ıir tcııııırtız akşaıı-ıı) c\/c alışılııııştiıır crkcıı c]önclii Alınrc:t Reşet. Oclısıı'ııı Çıkıı'ılrrİaıı, txŞlıktı,ıl<i ıı,ıtısltıktır cllçriııi vc ü,tiztiırii r,ıkadı. Htisırii lıfbııcli'l,c ağacıı,ı altıı-ıı.r acclc lıir rakı t,ıı;lsası hazırlıııı,ııı,sıırı sö\'lc}'ip arka ['ıalıÇcycr

ııı

gcçti. l(cıııal, içki içınc alışkanlığı btılıııınıa\'ırıı ci;.ıııSlnln Canlsılıeır [ıir clrırı.ını oldı,ığııntı lreı-ırcı-ı aı-ıladı. Ortac]a scviııccck

lıiçlıir şcv

<>lıı,ıırdığıııiı görc, clcıırck ki viırc ı-ı:ılı<ış

lııtıcrlcr

r':ıı'clı.

}}ahçcl,c çıktı, Alrıııct Rcş,.ıt'ııı tıztıııdığı haınağıı-ı bışııre gcltlİ. ,.I)a\4, bııgiiı-ı keyfiııizi kaçıracak nc olc,lı_ır" cjiyc sorc,ltı.

"Nccicır stırcltın|" "Siz cltıırıpı clııı-ı.ırkcır r;ıkı içıııczsiııiz. }{clc cic btı

s;.lt,ıttc."

"Bı,ıııiiır oğltıııı, İtilaf clcr,]etlcriı-ıin bizc tcklif cttiği, dı'ılıa cl<ığrtısı.ı clavtıttığı sı.ıllı ıırııalrcclcsiııi, Şuravı Saltıı'ıııt kıı[ıul İtti. Aıılaclııı ıı)ı şiı-ırdi ııc oldıığtıırı.ı} NctJcır içıııcli, l(iifblik olı-ııak, cl ı.ıt ol ırıı.rl< i stccl i ği ıııi aırltıc,l ı ıı ıııı şi ıncl i | " "Anlırclıırr dtıyı." "Yı,ııraırlılar c{iiıı T'ckirdağ'a girdilcr. İki gtiıı öııcc dc bir Erırrcı-ıi ııla\,ıııııı Adaııeı'\,a girc,liği lıabcri gclıııişti. Uç gtiır öııcc, İııgilizlcr İzıııit'i işgal cttiler. Döı-t gtiıı <)ırcc Ytıııı'ıırlılar I}ı.ırsa'l'ı işgal etıırişlercli. Da]ra öııccl<i güıılcrclc cle, sırasıyla l}aırdıı'ıııeı,

Dalıı

slrvayını istcr ırrisiıı|" " "H ayır. l.iitfbıı "Sırııki [-ıtı rratirıı bir kaıpıız c]a lıcr gcçctı gı.iır cliı-ıclcl<i diliıırc-lcır, ;rğzııııı,ı stıları ırl<arirk, bir parça t-lahtr ısınvor givıır. İÇiıııclcır [,ıaşıırıı clı.ır,arlara vtırıııırk gcliv<ır. Aıııa btıgtiır vi.lr \'ı1 [ırıgtiıı [-ırıgi.iıı lrcl,ısiı,ıdcıı fbııa tcsir ctti bana. Rtıgiiır aırlaşılcİı ki, Lıtitıin bırşıı-ı-ııza gclcırlcri siı,ıcııc çckıırcyc nrcct-ıı,ırtız. l]ir lıafttıVır kı.rln,ıaz, [-ıtıgiiıı ka[ıı.ıl cttiğiı-ııiz akcli iıı,ızaiıırız. I}ör'lccc ['ıiterrr!" Alrı,ııct Rcşat cllcriııi lıirlıiriı-ıc stiıttii. "Bitcrrr, bööıılc iştc, lıitcr vc gitti giclcrrr koskoçıı ()sıııaıılı İınparirtorlrığı"ı. Riziıı ırcsil ııasıl bir gtint,ıh işlcır,ıişsc, Allah btı lıitişi iırrzt,ılaı,ı-ıır},ı [-ıizc ırasiçı cıtI(irnıasn

r,,c

l}alıkcsir dtişni.

siıVıı,ıııyı ıı.

206

I(cı,ıral, c1;,ı\rsıırıı-ı ılcısItıı lıafif]cte[ıilıı,ıcl< için lıiçbir şcv \Iapaıllalt,tlılt,ıtıı çıırcsizliği içiırclc c{olaırclı tızıııtlığı lıaııriığıır ctrafiııcia.

Az sonra Hı.isııii

Etcı,ıdi cliııtle

tcçısivle cvdcır çıkıp,ı gcldi, tci,ısivi bahçc n]asasllııl-} iizcriııc rıcı{cştirdi. Mclıparc rtrkı},ir althk trlsuı-ı cliyc Çiiri'k taba]<lara cloııratcs \.,c ker.ı.ın cliliırrlcıi vcrlcştirı-ııişti. k<_ıcanıt,tı,ı t-ıir

Hiisırti Eteı-ıcli. "F{iisırti Efbııdi, o ztıl]ı,.11] L-ıı.ı tlonıtrtcslcri göztiır gibi sal<lir çiinkı.i vakıııde cliıı,ıizclc lıalıçc cltııııartcslcıiııclcır başka lriçtıir şcı, kalıı-ıayacık," dccli Alrıııct llcşıt. "Allirlr k«ırı,ısı.ıır " "Allılı ltortıı,ııtıvrır iştc, cfcııc-li. Allalı sirttı bizi. Allalr, ılc zı1ı,ı-ıaııdır sııtlccc gAr.ı.ır ktıllanı-ıa kıvak çel<iı,or. " "'l'()r,,bc tör,[ıc " ctli FI i.is ı-ı ti E fbııd i. "Paril oı,ılarc,iır, gı"iç cııılaı,da, iliır-ı oırlırrtia. Biz. ııil,c bövlc olt{tık, sö1,Ic b;ıııa cfLı-ıdiI Havcli sctı L,ıilcır,ıczsiır tlivcliı-ıı," I(cıı,ıtıl'c c{r)ııc{ti, "scıı ııııılıtcreIı1) scıı ki ttrlrsiliııc ar.tıç cloltıstı p11ra döktilıııi.iş tıir allııınc-i cilıtııısıı,ı., [,ıcr şcl,i lıerkcstcıı cjalıa iyi biltliğiııi iclclia eclcrsiır, s<ıı4c bakıılııır, bizc btı tıt,.ttlcı) [ıı,ı zillcti ııiırç rcr,,,ı görıirıor Ccna,ıLı-ı Hııl<| Nivc oırlara cicğil cic bize t"ıcırlc davranı\«ır| I-Ia| "Barclağıııı rızı,ıttı. "I)<ıldur ştıııtr lrtrr,c,li. Birız c7a sıı kov ıizcriırc. Stıı,,ı.ı ktıı.ı,ıcl,ııı ıııı çcktiıriz| ÇckıııediırizSc, Çcl<İır. Ha\rrıırı göıtiıı 1rırıri kııl.LrııLıztıı,ı. (Jünkti kı,ıl.ı_ıı-ırııı t{a soı-ı gı"iı-ılcriclir, bilcsiııiz. Yakıı,ıc{a [ıı,ı balıçc clc çıkirr cliıııizclcıı... Az [<alclı, azzz!" "I]tı

ci<ııı-ıatcslcr L,ıi,ılrçcn-ıiziırclir, Lıc\riı1]," -lccli

!

!

c,l

207


Gıı-*ö

Alrıııct

I(cınal'lc Htisı-ıii Efbı,ıcti çarcsizlik içiırclc [ıirbirlcrinc baktılar. Her ikisi clc Ahııet Rcşat'ı lr;ry,.ıtlarıırda ilk kcz bö1,le göniyrırlarclı. Efbırdisiııiır o ıllcştıılı r6 Miut gccesiııdc dtrlıi bl.ı hale cltişıırecliğiıri lratırlayaır I-Iiisırii L,fcııcli, l(cı,ıral'i kcıltındaır tııtarak, az ötcye çckiştircli. "Hcr şey Lıitti ıııi l(tiçıikbc1,| DoğrLr ınLı bu clcdikleri, bcycfeııdiııin|" clil.c scırclı.ı clııcl;rkları titrcycrck. I(eı-ıral

nc dil,eç.girri

bilcı-ı,ıccliği

içiıı, "l)Lır bakalıırr FItisnıi

E,fi:ndi, gtiır cloğırıaclan ırclcr clcığ;,ıı,," tlcıııcklc 1,ctiııcli. l cçısidcki boş baı,dırğı o cla rakı1,Ia d<ılcltıı-ıılı slıslız clikti. İçki boğazıııı

1,akuak ııriclcsiırc iırcli, bir sıcırklılt r,,ıvıldı içiııc. Hanıağıır yaıItıtl) ycrc otı,rrclı.ı. Da),ısıırııı cliırclcki kaclclr çoktaıı boşalıııışU ııııra Alrnrct llcşat yiycccklcıiır lıiçbiriıre dokı.ıııırrııı]lştı. l}aıdağını toprağa bııakırrış, gözlcriııi kapatıııış, lıiç kıçıırciaır:ıaclııır öylccc }/atlyortllı lruıakta.

"l)ayı... Hiç ıni tiırrit yok|"

"I(cııral, 'rcvtık Paşa, Paris'tc bizc ciı,ryatılaıı Scvr ivlu,alıcclesi'ıri iı,ırzalaıııayı rcddcttiydi, [ıili1,orsur. Paşir, İtilaf clcvlctleriı'ıin aralarrırcla aırlaşaırıaclıldan lrusı.ıslar oldıığuıriı icirak ctıııişti, bizler clc btırrd;ur istifadc etırrck içiıı, ıırı.ıalrccleyi $ıiyn iırcelcı,ip cluıranyor, v;rkit kızairıııaya çalışı1,orcltık. l,iıkiır Tra§,1',r,n aıri istilası biiniır lrcsaplarıırıızı alttist ctti." " Dayı cığı ııı, bı.ıırl;u, hcp bi lcti ğinriz l-ı ı.ı stıslıır," "Oğluıı, bilı,ııcc-liklcriıı clc vır. Bugiiır Saltırırat Mcclisi yiııc t<ıplandık. Hcıiflcriıı bizc yolladığı ıraııeı,İ sanr satır cıkı,ıyıırer-k bir kcrc dalra ıııtitalaa ctıı,ıclıç bıışladık. D.§,attıklırı ırrirdcli ı,c ırr,.rırcvi şaı-tl,ar birt,ıiriırclcıı ,.rğır. Haı4ı ilaıı cdcrck ı,crırriş olclı,ığı.ıııtız iırsani ziyaırıır tizcriırc bir dc yüzlcrcc ıırilvaılık tıiııir r,c ııra]ın talrribine sebcçı olduguıı-ıtız içiır ayrıcı1 ceza cklcclilcr. Para cczasttıı siırcyc çckı-ııektcır barşka çarcıniz ),oktLr, lakiır başka çok ağır ş,anlırr var ki..."

RcŞert crksiirıııcvc L-ıışlaclı. I(cmal salıırla cl."r\ısınıır ök_

siiıtigriııiiı-ı kcsilıııcsiıri bel<lcdi.

"Mcscla, Mritcf}ildcr biziııı cliğer ııillctlcr iizcrinclclri haki ırrivctiıırizc artık cbcdivcır ııilravct r,,erıııck zaffıaııının gclcliğiıre l<aı"ar vcrııriŞlcr. Brıırclan L-ıöylc biz s,"ı.dcce Ttirk tclıaasııra lrtik_ ıııccİccckıııiŞiz \ic zatcn 'I'rtrkviı'tia vc İzınir'clc ckaliyctteıııııiŞiz... DiiŞtiırscııc l(cınal..." J'ckrar bir y"ıııluırı rakı alıın Alrır1ct l(cşat ıriııc ökstirırıc\re t,ııışlaclı. I(eırıal boğııltırcasına ()kstircıı ıı

c-l

ıı

ııı

ı

ıı

slı-tı

tt 1ı

\u rnı aVı

cl

c ıı e c{i

.

".Dılvı, rakı lıoğazll|za. kaçtı g;rliba,''

"İstirııbrıl Şclıriııi., ltitfLclcı,ck, \.iııc [ıiziııı payi11|11,,,,-,ız olarak bırakına iıliccıri,ıplığıırı gösterirı<ırl;ır. Lakiıı Boğiızlar... Eşşcığlııla-r... Söylemcvc lıilc ditinı \,i.rnıı\/or..." A-hıl,ıct Rcşırt stısrtı. Stıratı kıl'ıl<ırtnıZl olırrı.ışttı. l]ir ıı,ıtiddct koırtışırıadaı,ı, ökstirıncclcır, ııcfts Lıilc alnıacJaır cltırdı.ı. "l)ırın... İ),i ırıisiıriz clq,ı|" I(cnıal, cla\nsıırıır kırmızıvkcıı gic{crck solaıl, acJcta 1'cşilc çaltıır ıcııgiı-ıi gönincc tcleışlaırclı . L)izlcriniı,ı ı.izcriııcle ki 1-ıeçctcı,i sı,iı:tılıi)re dırldırıp ıslatarak, şal<a[<larıırdaki boırcıık L,ıoırcı,ık tcılcri sildi. "l}ir kriçiik iiınit lı.ilil r.,ar davı. Hcr şcü, bitıııcc{i.'' "Bitti, oğlı.ıııı." "Bitıııec'li dirvıcığıırr. Aı-ıl<aı,a Htiktiıııeti Sevr'iıı şartlanııı katiycıı ka[-ı tıl ctnı cycceğiııi tiıi ıı,vaya lan etı-ıriş btıltıııtıyor.'' "Alrlı l(cırral! Rııgiiır biz nrı,izakcrcdcykcıı, Reşit Mtinrtaz IJcr"deır ikiııci lıir tclgrtrf gclcli. Şayct ıırrıalıcclc lrcıııcn inrza cdilır-ıez isc Mütcfiiklcr İstaııbııl'rı 'I-rirklcrc{cn gcri alırıa karaıı vcrnıişlcr." i

Bı,ı kcz ırcfcsini tı,ıRıl,ı bcl<lcnıc strası l(cnıal'dcycli.

Alıınct Rcşat'ıir scsi

<ı kııclıır lıafif çıktı ki, I(cnral cloğıtı işittiğinclcıı bir aır tcretltltitc clıiştı.i. "Scı,T

'i inrzırladık, çarcsiz." aEİ/6t)

20B

209


İkiııci katıır ııçık pcııccrcsiııclcı-ı, çalclığı pirre' ıriır scsi gcliyorcltı lrırf ı f lriıti

f

ııclı.ı cşlik cclcır

vÜzrnşMELER

Mclı_

d--rr-6b

.

I(iıı+seye ct?ı?e?n şiki,vct nğlarıııı lıeıı lınlinıe 'f i t ı, c ı, i ıyı ıı ı ü cr i w ı g i lı i b nk t ı lı ıı i st i lc lı ıı li ııo c. ç

6v

v/aı

ve tcrnmuz a),ları boytınca Ada'lr1 tığravaıııaması iizcriııc, kızlarıırı Saraylıhaırıırı'la bırakıırık, E1,ltil'iiır gclıııcsiı,ıi bcklcıncdcıı, crkcırcc iııcli koııağıı rrc dcıııtilı döııcccğiııc 1ıişnıaıı oldı,ı. Rcşat H.y, lrayatında <ılııradığı kadar lrı,ıztırstız ve asııbilrcli. Hcr aksııın, eve döııcltiktcıı solıra, aıL<a L.ıahçcc,lcki çardıkta scssizcc rai<ısıırı içiyor, lıiç kimseylc, l-ıatta Kcınal'lc bilc koııtışnrtılı1l1dg. Bclıicc'ııiır aklııra bin L-ıir tiirlii kötti ilıtiıııal geliyırdu, I(ocası acııba biriırc ırıi ırşık olmtışnır I(ş ııı,ltrrı L-ıo\.tıııca st,ıtraılç vclı1 ft.r' oyıranıak İçİn gİttiği saloıılarrcl;r güzcl bir ccııcL,ıi kııdııra kal,ıtırıııış <ılabilir miycli cl-ıicc: k<ıcasıırııı iraziraır

göırltiırı.i? Y<ık rrok, ha\rır, Rcştrt Bey'i11 ailc tcrbiycsi asltı nrtisait

clcğildi lıöylc ırraccralara girnıcsiııc... Anra crkck kısmınııı nt: va-

2LI 2I0


bcili olıı-ıirzdı. Hcr ıkşaı-ır cvtlcki, göbeği vc göğı.islcri btipiıırtiş, yüzii ırblak_[aşıııış lrturrile kırsııı;r bakacağını... I(iırr bilir| Belricc'ııin vtireğiııc kccler, gözleriırc 1,aışlirr clolıı1,ordı,ı. Sevsc dc, se ıımesc clç dcrtlcşclıilcccği tck l..işi, Saraı,lılıanıııı paça}/ı cla

Acia'ciayclı. Cicıçi A4clrparc cı,clcycli iltlıı1 ()lllıırl;r 1ıii7g5z olıı,ıa]< istcıırıiyordtı, Soırı,ında çarcsizliktcıı l(cı-ı-ı;ıl'c açılııayı kırı,trr,vcrdi.

"Reşat Bcy'iır btı kaclar clı.ırgtııı vc kcc{crli <ılıırasıırııı bir se[ıc[ıi <ılııralı, l(cırral," clccli, ";lcaba bir güıtil ıırcsclcsi ıııi| l3ğcr ö1,1çlı5ç, bcıı seıriır ırblaıı savılııın-ı, bcı-ıi ikırz cdcr ırıisiır ltitfbır. l}ı"ı giL,ıi şcyleri lıyclııları olLır."

iş iştcıı

gcçı,ııcclcır, zaırı,.rırıırc,la L,ıilırrcııiı,ı çcşitli

"Ycırgc! Nasıl cltişiiııcbilirsiııiz böyle bir şcvi|" c,lctli l(cıntrl tlcl,ışct içiırdc. "l)iıyııı sırkııı oli,ı ki btı eııclişclcriırizi clı.ıyırrtısın. Vallalıi sizc lıcııı çok kızar, lıeııı cic giiccııir." "O lralc]c ırcdir biı lrali l(cıııai| Acla'clıur clöııclüıır clöııcli bir kcrccik gtildliğtlııı.i görırrcc{iıır. IJir tiercli vtlrsa ırcdcır baııa lıçılıı-ııvori l}cır zcı,ccsi clcğil ı,ıriyiıı-ı|" "Ycırgcciğiıır, lıırluıı şiır,ıcli, cl;ı\,ıı-ıı sizc şöylc tlcsc: Baı,ıa Scvr Mlıalrcclcsi'ıriı-ı ırkdiııi iırrzılattılar. fulıı iırızalıııııık istcııriı,<ırdtıııı, çtiııkti btı akit, bcııiırı vatanıınııı 1,ıarçırlı,ınıııtısı, bcııiıır clcı,lctiııriıı, istild,aliııriır ilgıısı cleıırcktir. I(cııtli ipiıııi cliıırlc çcl«ııreııı clcınektir. Lakiı-ı, İraclc-i Şalraııc'ıriır ırrzrısı.ı istikanretiııdc, o iır-ızalaırrasııı clir bir ııçık ki-ıpı k,alsıır clive, lıiz kabiııc lılctlslıplırrı bı,ı akcli iıırzalaıırerk zoı,ı.ıırcla kalciık. Dcılıryısı ilc ıre kiıııscylc koırtışnıak, nc dcı-tlcşınck istiy<ırtıırı. Üztiı-ıtiiıııı.i, ı-ıtaı-ıcıırıı tcl< başııııtı vzrşaıırak İstİlronılr., baııa llitfbıı aırlı.rlaş g(>stcriıı. Bcırlc clesc, ııc \rııF,ıarclrnız| " BClrİcc ha1'1ç11. Kcıırirl'iıı }riiztiırc baktı. "Ncclcır kcııcli ipiııi çckıııiş olstııı|" cliyc sorclıı,,

"Zııt-ı Şılıııırclcri ()ylc ırrzu ctti,vsc, l(cşat Bey'i11 kal,ıalrati clcğil ki tıu. Elbcncı Sııltaırııırız hcl,ıiıırizc-lcır ivisini tıilir. Oıııtlr arztı s ıı

1,1

ır }rapılcİ ıvsar

ııcclcıı

ii

z ti l ti 1ı c-[tı

2|2

rlı\,()r

)

"

I(cııral, sö,ıı[ç'l1trl'riııi l]clıice'ıriıı iclra]< ctıırcsiııdcır tımtıclı.ıırtı "Ycııgc, clcclikleriı-ı-ıi Lıııtırltnıtz," clccli sırkiır sakiır, ..Ja_ l<iıı l<csiııcc,

şı,ıntı iı,i tıiliıı ki, claı,ıııuı,ı başkıı bir ktıdıı-ıla alakası vok. Haı,ıı[ıııcltı, vazifcsiııtlcn \/c kcc-icriırdcır başkir ırıçt i. ş., l]"*i"r,',r' ııiz rırlııt ctsiı.ı.''

Gt2-;b

Mclıparc cliııcle içıc scrilccck ç:aı-ıııışırlarla cioltı scpctle arka [ıalıÇcl'Ç Çıktığıncla, çarclırğııı aJtındı rig.r;;;;;, nirttiı.eıı I(cır-ıal,i

u()ıtiııcc, scpcri 1,crc lıırakıp }.aıttıııı scğirrti lrcıııcıı. "Aaa, böı,lc clc cılırraz ki, tcyinı!'' tlctli .scsini

Çt'ılıŞıırak,

"Nc

clcc{iü'cli d<ıl<tor'

sertlcştirnıeyc

tıııtıttlıııLız ı,ıııı| Cıgara ıırtisaac1e_ ııiz lrepsi ycrııcklcrclcı, soıua ohııak [izcıı,, giiııclc saclccc tiç: taıı cı'c-li lıeıni ! Hcı-ıreır söırdii riiıı ()ııLı ) kı,ırbtrır <,I,İtın.'' "R ıraık bitiı,cl,i11,, 1,cııiektcır so t] rıı baş kı çıı.ı.. ıı ı .'' Mclıtr'ıarc kararlı aclııı'ılırrla rniriic-lı.i, çtgilriı\4 aiınak için clini i

LıZatt].

"Vcriıı <ıııtı bana. Soı-ıtııra

lıiıııını'tı şikil,ç1 cc{cı-iırı.''

gclı,ı,ıiş zaıti. Vcrırrczscı-ıiz Sara,lı-

I(cııral sİgaralı )/crc aüp tizcrİııc bııstı,

"Sizi cvclc görırrcviırcc

aırlaııralıl.dıııı [ıir nıı.ızı.ırlı_ık pıcşiııclc tıldtığı-ıırtıztı. Nc zııılıaıı balrçclrc çıksaııız, ttittiinivorslıı]Lız.,,

Mchçıarc sc,--ıctiır .izcriııctcıı ırcnrli bir n-ıcııcliı .i,, I(cnıal'iıı tiiniııc{cıı sar?rrt]llŞ Parnıaklıuıııı silcrkcır söylcııcli: ..J,tittiırtin k<ı_ l<ıısıı siııiYor cl]criırizc, lriç tınLIttlırnlllvor kcııdiıri,, ıııcret!,, "Nc <rlıııı.ış ytıııi [.ıir cıgırraclaıı|r' " Ciğcrlcıi nize zaı.ıır .'' "C)laır ohıırış zatcn Mclıparc.''

"Bcviııı, zarann ııcrcsiııclcır, clöırseııiz kirclır. Henr siz clcğil ıılisiıriz \Iatan ]rizınctiırc kcışmaya lrazırlaır;rııi Stığlam ve ktırı.ctli cılırıaırız lazıın. I(cııc{iırize iyi bakıı 1antzlazıı-ıı.''

ııııı

"scıı yaııııırdıı olnravıırca baklrıııııı da.

cı:r kalınayacak, gartliya-

Hcrlıaldc öltiniıı-ı arrık," cliyc clalga gcçti ltcınal.

2I3


"Ölnrcvcccksiniz. Size yipç bcır tıakırcığıııı." " Evdc ıı ayrıl c-lıktırıı soırra clcnrck istc cii ıır. " "Evct, yiııc sizc bcıı bakat:ağıı-ır. Bcı-ı t]c 1-ıcşiı-ıizclcır gclcccğiırr bcviı-ır."

"Bcııiııı gittiğiııı

)/erde kaclıırlara ),cr )ıok."

"Var! Btirtiır keclıırlar

Aıacl<ıltı'y,.ı dırğılıycırlar ırrtılrarcbc cdcır bırbaiarıırı,r, kcıcirlarııra., kirrclcşlcriırc \,,ıırciııııcı olı,ı-ı:"ık içiıı. l}cıı c{c c>ırlar gi L,ıi, Aııaclc>lu'1,;1 gcçccc ği ır-ı. " Kcıırıl ağzı bir karış açık [-ıııkakılc]ı. Bı.ı Mchparc oırı,ı lrer :ııı

ıı lra\,rc tc ci ii ş tirıiıro rcltı . "Ncrcclc öğrcırcliıı scır btııılırır|" tliyc sorclıı. "İlk clefı., I}clricc Ablaıııla gittiğiırı köşktc tığrcırcliıır. Soııra Azrı Hılırıırı'la k<ıırtıştı.ık. Flattiı cıırtıııla lıerabeı" bir ır-ıcclisc cla-

lr ıı

lr:,r

ı,rcttc

katılclııır."

"Nc ırreclisiıre|" "I(aclıırlar ıırcclisiırc. Orada lıcr vaşt, lıirıııırı vılrdı." "Saraı,lılıaıııırr lıilivc)r 1)1t1 ora)/,c,t giniğiııiI Nasıl [,ııraktı scıri|" "Azrı F{aııııır'lır bcraber çıkırrırı-ııi,ı ııııtisaıclc ctti. l]izclc kalı-

Aralır, iştc c> zilıılllıı gittik." "Vı1, Azı1ı \,AV!" "OılL,ıtı kirbalrati ,r,,ok., bcır çok ısrirr cttiı"ıı." "Yaııi şinıdi scır Aırlıcloltı'yı.r nıı gcçilıo1,5çr.; .Evclckilcr sııııır iziır vcıirlcr ıııi Stlııı\,orslııl)" "Bcviı,ıı,, siz giclivorsuı,ILız. Ircşkc ırraıri cılabilcyclinı ırırrer bcı-ıi tliıılcıııccliıriz. L,ı,c,lcki kiırrscl,i cliıılcıı-ıcciiıriz. Giclcccğiıriz biliy<ırtııır çı.iııkti Sırrıkaıııış'tT cla böy|ç kiırrscıriıı rızi.lsl1]1 alıırırc{ırır gitıııiştiıriz. Siz btı cl,clcıı ı},rılciıktaır s()ıua L,ıtırıları baıra dır gclir. Ncfbs alaırraz olurı.ıı-ıı. lJari bcı-ı clc gitlcviııl) vataıı lrizırıctiırc baş kcıyayı ın clc cli nı. 1} cll<i o zılıTıtl ı1 gö zii ıı ti zcl c yti ksc li rcli ııı. "

vc>rcltı ytı biı,

i(cıııııl vcriııclcır kalktı, l,ıcrlıaırgi biıiniır çıcırccrclcrclcır cıı-ıl,.rı:ı qörırrcsiırc lriç ılciırırıırclı-ı sıırrsıkr sarılclı Melıp-ıirrc')/c. Mcl,ı[-ıarc'rıiıı cliırclc tı,ıttuğu ıııcırclil vcrc cİı,iştı-i. B:.rşıııı I(cı-ı-ıi,ıl'iır göğsıiırc dirr,aclı.

2|4

"Scn beıriırı göztimtle ırlçtık bir ycrdc tleğilsiıı ki Mchpaı,cı)ı," clccli. "Sakırr keırcliıri buı ytizclcıı tclrlikcyc atna. Sakıır!"

"Bcyiı-ıı, gitnıck istiyorııırr. Biı, işc yar;rıııak istivoırıın. Itzlar lıiivı.idtilcr. Eviır işiıri yapıtıcirk lrizırıetkıir]ar var. İziır r,,crin, giclcı,iııı, bcn clc cliğcr lıaırııı-ılar gibi lrerstabalqcılık yarpayııır. I(iın [,ıilir, belki siziır <ılclrığı.ını,v yerc vollanıırıır) o zanr;ıır yiıre sizc ıi zıırctc devanı cclerim. " "Mclıparc, ben vakıııda ayrılıyortım aına ccplrcye geçırıcdcır ()ırcc, İstaırbrıl'cla bir btrşka )/crclc kalacağıın. Actru vcrcnlcnl) çiiııkti çok gizli. Oracla bir vazifcııı vıır. S<_ınra Garp ccplresiırc gcçcccğiın. Şark'ta clalıal11|nı., soğı-ıklar <ıltır. I]cııiıı ciğerler ıırılun-ı. I}u yiizclcır beni havası ıııtilır}ıirır Lıölgelercle ttıtacaklar, l

cksik olıırasııılar."

"Hiç 1,ollaı-ııasaltırclı ya. " "Her eli silalı rLrtaıl crlftğe ilrtiyaç varkcır, o ırasıl söz! Bcııiıı bir harp tccıribcrn ıncvctrt) ırc cle olsa talinrclcıı gcçı-ııiş lıiriyiııı. Giclcccğiııı ırrtıtlaka. Scıı de illa giclecekscır, Gaıp ccplrcsiııi tcrcilr ct. Ne yapaı, cdcr, beır seıri bulrrruırı."

Melrpıuc biı, aı,ı 1,ıircğiıriır scvinçten dıırac;rğıııı zannctti. LIavallcriniır dc ötesiırdc bir şey oluyordtı. I(cıı-ıal, sadccc oııLtıl yataktaki scvgilisi cleğil, fikir arkaclırşı, sırclaşı <ılınak tizcreydi. Ne çok kıskat}nlştı A7,rıı'v:., ne kaclar çok parçalzurııııştı ü.tireği, scvcliğiı,ıi o lafi bol, ıııavi gözlti kaclıırla diz dize koırtışı.ır, clcı-tlcşir gördtikçc. Gccclcrcc yatağında sabalrlara kadar gözyaşı ciökıırtişni. Aına şiındi, işlcr değişivcırclrı, I(cıııal'iıı inc{iırc{c kıvıııctc lıiııiy<ırdrı Mclıpare. Eviır lıizınctiılc koşan bir kızkcır, \/atan iıizıııctine koşaıı biri olacaktı, tıpkı Azra gibi. l<ı-ıdar

dĞır6b saraırlılraıılıTı) sigarasıırdaır derin bir ırefcs çektiktcn sonra ktiliiırti küve fiııcaıunııı tabağıı-ıa silkclcyip l}elricc'yc dikti gözlcrini. "Ştı işiıı strnnl bir c,lc ben öğrcırclıil11 Bclıicanınl kızıılı,"

2I5


clcdi. Bclıicc, Saravlılıaıııın tarafinc{ırıı sorglıya çckilııcııin rıc clcnıck oldtığuırı_ı bildiği içiıı irrızursuzca k4,ıırclaı-ıdı otı-ırcltığı-ı }'crclc.

"Vtı-llıılri siz ııc §||ilıol,s.l1z bcn cle ontı biliyoıuırr. Derslcre gidiyor iştc. I{eınşiı,e olacakı]-)ış, "

"Ncı,cdcı-ı çıktı şinrdi clrırııp cluıl,ırkcı,ı lıcııışirc <ılıııak| Zatcıı lrasta bakmı)ror muydtı kaç scne<İir| I(cnraliııriır başıııı o beldc-

ıııi lrııstaykcıı| " "O L,ıcklccli." "Ece, lrasta b,akaırkeıı istcnıcdi cle lıenrşirc <ılnıak; şiındi ıni

ıırcc]i

aklına gcldi|"

"Baıla ıril,e kızıyorsuntız a c,.ltlıll-t' btiti.iıı l:ırıııları beır sokınlırs2u1 ıza S ırrervlı l-ı aılı ılı, " dc s«ırclı.ııır, Doıırrız gibi bakş/or )rLiztinrc. Ccırap "I(eııc-lisiırc venııİ\,or. Bclkİ saııa aırltrtııııştır. " "Esniş işte. Vcsikalı lıeııışirc <ılınaya karar vcrmiş. Azra çclıniş olabilir aklıııı. "' "A]<lıııı Azra'ııııı çcldiği bcsbclli clc, bcniıır Reşat <ığluın ıiyc ıırtisaade cder tıtı saçııralıklara! Gidcıırczsiıı dediğim zaınatı., beyefcırcli ıııi.isaadc etti diyc paız vcriycır baııır. Bugtiıılcri cic ııri görccektinı kızıııı. Evine al, okı,ıt, ct' yctiştir) soılra bovlc ısi kcsilsin lıaşıııa." "I{cr iştc bir lravır vardır clcrler, bcniırı cloğumunıda yardııııı doktıırur bakarsıırız. Scıırra vaşlanı\,onız lıcpinıiz, evimizdc ştı

nr gi bi kafhsıııa I I(c ndisi ıı c so

bir lrcınşire btıltııınıası fbna nrı <ılrır|" "I}rr evclc lıir 1ınş|6an vaı:sa o d;r lıcıriıı' aı.ılamadıııı sannıa, gclin lıanım." "Siz yaşlarru1,<ı1sırt]Lız dir Lıiz ycı:inrizclc nıi sırytyol-Lız| Hep birlikte ilrtirıarlı)ronız iştc. "

"Şinıdi

"Ay, tilcıırsiıriz ı,allalri. Nc iş gelccek ki btışınal Uç adıın öteclclri Hilal-i Ahıııcr'c kaıclaı, giclip clöırıiyor. Geçcnclc Srı;rt cliıri kcsınişti, Nlelrparc öylc bir pansLıılıalr ytlptı ki, ı\{alıir Bc1, y.rr, zaııırcclcrsiııiz. Dcğı-ıre cloktorclaır iyi sardı kızıır piırıııağıııı."' "Boşı.ınıı clcıııcırrişlcr ;rklıır bilc thzlıısı zarif cliye. Bı.ı Melrp;ı.ı,c ciıı gibiycii çocı,ıkkcır, Fazla akıl kiıırscl,e yarelnrı}ror., kızıı,ıı. I-uh tuh tulr! Allalr t-ıiziııı lQzları k<ırıısıııı." "Ncclcn kortısııır, fhzla alqldan ırıri İlairi Sar,ı1,1ılıaırrııı " "Scıı t-lalra giil bırna. I(ız clcdiğiı-ı yerini bilıncli. Hcr şcyc !

[ı ı-ı

rıı

ııırtı sokııı

aı-ııak.

"

"Orası öyle. Lakiıı Mclıpare sardccc lreırışire olınak istiyor. lJı,ıııda bir köniliik 1,9k.,, "Scn öyle zanırct! Cicçcır gı,iır l(cııral'lc koırı.ıştıy<ırlardı fisır fisır. Brı iş sac-lccc lrastarbakıcılıkla bitıııi1,or, bilcsiıı." "Oırl,.u ı nıı c]iırlccünlz y6|çşx|'ı

"f)iırlcdiırr tabii." "Ncreclc|"

"Çartlağıır or,.rtla. Yavaş }iavaş gittiı-ı-ı, ılrlaırrtıırın clibindc

ciı.ırclunı., bcıri görıırcdiler.

"

"Aaa! Saraylılraıııırı! Nasıl yaptınız! Yakışır ıı-ıı size|"

"Yaluşıp yakışınaınası tııııurıııııcla tlcğil. Bcıı öğrcneccğiıııi öğrcırdiııı." "Neyırriş pckiyi|" "Bizinr dcli l(cııral, aklı sırır yinc vatarr klıı-taünava gidilıo1 yx, efl:ırcliı,ıı, vatanı birliktc kı.ırtare,ıcald;lrn,ıış. Mehparc ccphecie varalılara yarclıın cdccekıniş. Ncier clc ncler. Scn dalra bekle, öğrcııcliklcriylc cloğı,ıında sana yardıııı ec-lcr cliye. Oırııır nıaksa,ıdı baırrbaşka."

"Alı Azra alı!" dedi Bclıicc, "I}uırlar" lrcp oııı,ııı L-ıarşınırr altıırdaıı çıknrış olınalı. Azra beıriıır karuma gircıneyince orıuırkirıc

btı dcğil. Mclıpıarc'ırin böyle lrer Allalı'ın griırti Azra'nın peşiırc talulıp bir ycrlcrc gitn-ıcsi bcııinı asablı-ıll bozLılıç1. Yann öbtir gtiır bırşına bir iş gelccek olursa, lıesabı bizdeıı soııılrır."

giıdi clcıııck ki." "Vatan kuffırrmak ne zaınaılcları bcri kadıırlaırıı vazifbsi <ılclu, ktlZı,ııırl" dİlrc ,,rr.rtı Stırırylılranım. "Vataııı crkeldcr kı_ırtanr. Içr_

2L6

217

barlris nıcvztıLı


dıır kısnrınir diişen, erkeğiırc lrizıırct ctıııektir. Evindc lrtıztır brılzu,ı

crkek, vatanl da kurtarır, clı,iı-ıya,vı da, değil mi ama kızııı|" Bclrice yine esas konı,ıVar clöı,ıcrek, "Strravlılıaırınr, doğnı cllıy_

cllığrrntıza enıin nrisiniz| Melrparc nıuh,aıcbeyc katılmavı ır-ıı dtiştiırtiyor lıakikatcn|" diyc bir kcz dalra s<ırdtı. "Bcn öyle dtıvdtıın. Rcşat'a şikAyet cdcceğiın. IJırkalıııı o vakit nc yapacak|" dcdi ytrşlı kadın, sigarasının son dı_ınıaııı.ııır iiflel,ip tablaya Lıastırarak söırdtirdti. Belrice'ıiır duınaııdaıı ralıatsız oldugrı içiıı gidipı penccrcyi ardıııa kadar açmasına dik

dik baktı. Pck nazeıriır bir şcy{i bu gcliır. Ya böylc çıtlurıldım oltırlardr ya da Melrpıaıe gilıi crkek Fatııra. Şıı kcııağa tanr kıvanrıırcla bir kadın scıkaıııaı,ırış olınaslna lrayıfianıy<ırdı_ı. Bir ara I(eıııal'e Azra'y diiştiırüp,, sonra hcıııcı-ı silır,ıişti aklınclıııı. Sanki, tövbeler olstın, Ccırab-ı F{tık, crkek tasarlamışkcıı, dalgınlığıııa geliçı kadııı slıretiııdc yaratrvermişti ontr. Aınan anıan anıan) cr4crdcn ıızak! Azra ile katiycıı clcğil aına l(emal de baş_ göz ec{ilmeliycti aı,tlk. Zateıı biı- karısı olsa bu işlcre lıiç kallaş_ ınazdı. Şu dlişmaıı askcrleıi yollaı,cla dcılaşıı-ıtrsırlaı, riç ınalralle aşağıda al"ıbapları vardı gidebileceği, l(cmal'c nrtinasip

ce

arayabileceği.

Lakiıı göz açtırnııı,ordlı gAı,tınrır

lıir

zcv-

yezitlcri.

Her'grin bir başk;r lrikAyc diırliyorlarclı. Bu vaziyeffe k,.,ıdın kısınlna s<ıkaklarda clcılaşınak vakışınazı_lr, ontın gibi yxşlnı başını alıırış da olsa. Saclcce Az,r,.ı gibi dclilcr ccsaret edcrdi sokaklarda gcznreyc. "A,ıTıan kızım,

köni huylar si},arct cder,

Sai<ıır

lrıı-ıanıını tc-

sir ,altıııda bırakmasına nrtisaırde ctnıe Melıçıare'nin," dcdi Saraylılraırııır, "lıeınşiı,e meınşire oiıııaya kalkışnrasııı saİ<ın. " "'fam da adaınıııı btıldı.ınrız. l,cırıan bucak btıcak kaçar hastalıktan. O kadar sevcliği l(cmal Anıcasıırııı bile katıı,ıa çıkmaz oldu mikrop korkrıstına. Dikkat ctnıediniz ıni, eskiden krrcağından inmezdi, artil< yaruna bilc yaklaşffıı1,,91," dedi l}elrice . "Biiylidii de onrııı içindir. Artık kucağa onıracak yaşı çoktan geçti. I(azık kadar cıldtı. Yakıncla çarşafa girer." 218

"Aaa iırsaf, dalıa çarşafh soknıaııı kızınıı." "Sokırıazsııı da ılc yaparsııı| Givrır kokcın.aları gibi

ııi

clola-

şacak sokaklardal"

"O daha çocrık." "Çocı,ıkmuş! Bcypazarı'ırda onun yaşındaki kızların kcııdi çoctıkları olrıyor. Gcçeıı giiır Mahir Bcy nxr1 bakıyordıı lçza görııcdin ıni|" "D,alra ırcler Saraylıhııuııı," dedi Behicc, "balıası ycıindc ıdanı! Dalra nelcr!"

"Ncredcn çıka.r-ttıır babıısı kadar oldrığtıııtı. Bilııez miyiın bcn Mairir'iır yaşıırı. O kadar k<ıırışuluk yaptık Selanik'te. FIenı crkckler cn az o1ı-oıı beş yxş btıyıık olınalı lrareıırlerindeır. I(adııı kısmı çabuk }/ıpranlr krzıııı. }lahmetliye gclin gittiğiıncİe bcn oır beşi ıııdeyd.inı,, o kırkıııa ınerdirreıı clayamıştı. " "Zanıluı içinde btifiiıı Adctler değişiyor efeırdiııı. ]Jeır kızlarıırıı yaşlı erkcldere vcrmek istcıniyoılıın. Müir Bey clerseniz, o cıı 1ıakr,. aile closnrtnlız. [,cmaır'a baknysa bile, nc kadar bliy-Lıdiiğtiııii ırıiişüadc etmek içiıı bir baba şcfl<atiylc bakmıştır." İçinclen brı kaclıır fbsatlıktaır başka bir şey diiştiırıırez mi cliyc gcçirerck ka}ktı sedirdcır, kapıya ytirtidti. Taın çıkarkcn durdı.ı. "Melıparc'yc çatınayın sakııı Saraylılranını, l(eşat Bcy çlç 1"rvip ccliyor lrcırrşirelik derslerine gitırıesini. Mulruebe lraliııde bir n-ıeırılckette hcr aır ilrtiyacım:ız var lıeırrşirelerc," clccli. "Hamilc kalıııasaydıııı ben de gidcccktiııı bu derslere. I(sınct clcğilı-ııiş işte."

Bchİce, Sar,alrlılraırııI'ııl yanıtlıll bekleııredcı,ı lıcııreır çıktı ka-

pıdarıı, koşar adııır ı.ist kattaki yatak odasııra gitti. Müir Bcy l,ernaın'a baknrışınış! O kibar, l,ıcyefbırdi Malrir Bey,, el kaclar çoclı-

ğa bakıırışnrış! Olacak şe}ı ıni)ıdi brı şinıdi| Bazeıı tal-ıarnıı-ıiil ecleıniyorclu Sartr1,1ıhaııım'ı1. Oc{asına girincc yatağıııa uzarrclı, tıaşucuııclaki komicliııcle dı.ırarı lavaııta kol«ııryasıııı aldı, göğsiiırc, şakaklarııı;r siirdri. İçi çckilir gibi olını,ışru. l(cırdini clalra iyi lrisscdiııcc,, cliııi karnıı-ıııı iizeriııc kol.ı,11,1, bir kınrıltı fhrk cdcbil219


ırrck içiıı c-likktrt kcsilcli, Hayır, lriç lrarckct \rokttı. Uslu bir bcbckti karırıııdırki. Akıllı, ı,ısltı bir rığlancıku, tıph bııbası gibi. Adı ıır bti\rii k babaslıla atfc ır Raif l<oyacald

iıı

trrclı

.

"ıncrlramct"i ilc llcşat'ııı "lıak 1,olrıııa ko1,ı-ılıııası" ıııiırıllarıı-ıı adıııd;ı L,ıirlcştireır, aclryltr nıtiscırınıa, gtizcl Raif Rcşat! Raif

bir iıısan olacaktı cloğacak oğltı.

d}*r6c

gileriııi,

ccrileriııi, tecıti beleri ni aktarmaktayd ıl arr. I(ontışnıanın sonı.ında, Şalıcnde FIaııını, sıırıftaki lıaıııııılardaıı kaç kişiniır Aıradolrı'ya gitırrevc göııiillii olabileccğiııi sordu. Sııııfta ortız tiç kaclıır vardı. Aı,alaıında Azr,,ı vc Mclrpare'ırin L,ı

e

bultındtı$ı on yccli kişi cllerini kalclırdılar. "Mtılrtcrcnr henrşirelcı:inı, ştı aı-ıda cn kaırlı çaıpışınalar cenubi vilayetlerimizde yapılmaktadır. Maraş vc Aırtcp nrıırtıkalade

nda lriıstabakıcılarır aci lcır ilrtiyaç

lı irsı

l olmı,ıştur. "

"Beıı lıer vere gitıırcye lıazırım cfeııc{inrr" kaldırdı Azra.

c-lilrç }ıeıriclcn

cliııi

"Aranızda Fraıısızca tıileıılcr \ıarsa oıılar cia cllcrini kaldırSln."

Azra'ırııı cli lravada kalktı. 220

\razıyonıııı." "Fransızcıının ıre alakası var efbırdiıır|" "Ma,alcscf o ırrıırtıkaya Fransızltı.r lrAkiıııdirlcr. Lisaıı bilen c:rkekleriır lrenıcn lrcpsi mtılrarcbccJe oldtıkları içiıı şclıirde tcrcı,iınaır sıkıııtısı yaşıyorlarıııış. Lisaur biiıııeniz çok işe yarayacak. Yanıııızdaki ıukadaşıırızı dtr siziıılc bcrabcr listcye alatC lİstclıc

),ıın

Sıırıfiıı arka sıral;ırıırdair lıirinclc, Az,ra'ııııı yaıııı,ıda oturtrvordtı Melrparc. I(aı,a talrtaya asılı lrırritada, cliııdc değnelde, Flilali Ahı-ırcr'in Anadcılrı'da tcşkilatlaııarak 1,n1llılarıır vc ıntılrtaç lıall«ır yarclıınııra kcışrı.ığu 1.eıLeri iş;rrct ccleır Şalıeırde Haırıııı'ı halrraıılıkla diııliyold1l. Vatan evlartlan, dağcla taşta dtişııanar, karşı savaşırlarkcır, aııaları, bacılaıı vc }ıar,ı.ıkltıları oırlanıı arkasıırcla dtırıııalıvdı. Hatta öııdeıı gidip y<ıllanırı açmalıydı. Silalrlanır sipcrlere taşlnı]rasına, sİper gerileriırde tcncereleriır kayııatılırıasına) yaralarırı sarılnıasıııa )ıxrtJııncı olıııalıydı. Hilali A[rnrer ve Mıidafh-i Htıktık-tı Nisvan başta olmak rizcre, lılinin kadıır tcşkilatlan taşrada şubeler açnakta}ıclılar. oradaki lqz karclcşleriırc bil

"Azra Flaıunrctbııcli, Frirırsızca bilctiğinizc gi)rc, sizi Aırtcp

ı,ilayctiırc yollaırı,nak tizcre, Nenrciye vc Nc\rir lrarırıııılarla birlik-

ıııı|"

"Yok yok!" diye atılclı Melrparc. "Aıkaciaşınxn yawklusu Gup ccplıc,siıre gcçecck. Mehparc L{aıııırı'ı İzmir taraf]arına yt-ıllarsaııız ırriırrrettar olunı z. " "Hrrp içindcyiz iıanıırılar. Yavtıkltılaı,ınızla, scvdiklcriııizle bı.ıltışıııa lıcvcsiııdc olıırayıruz rica cdcrinr, Aslolzur lrizınettir. " Azra ayağı,ı kalktı. t'Efbırcliııı, Mehpıuc Haırım'ııı yar..ııkltıstı ile birliktc olırrak isteır-ıcsiııin scbcbi, gerekirse onuı1 bakıııı vc )ıardıııırııa da koşabilınck, cfcncünı. zira l(cıııal Bey sarıkaırrış ıırtılıaıcbcsiırdc ığır yaralar alırırş bir gaziınizclir.'feclavisi iraleıı siirıırektc olur bazı ralratsızlı kltrrı vıırc{ır. " Mclrpare'ıriır 1,ı.ircği cız ctti. Şüende Haırım'ııı, lrastı iırsaırın ceplıcdc nc işi var, cliyc sorınasıırdaır korknı. "Pckili, btı lıaıunrı cla Ciarp ceplrcsiııc v<ıliaırıalr i"izcre listeye ıılırız," dcmckle yctiııdi ve, "şiıırdi ycriııri N,ıkiyc Hanınr'a bırakıyorı-ıırı. Bilırreycırlcr içiıı söldcycyiıı-ı, Nakiye Flar-ıııır Üskticlar'da]<i Fevziye

Lisesi'ııiıı ırıticliresiclir. Onu can kulağı ilc

cliıılcrriır lıaııınrlar," diycrck yeriııc orıırdtı.

l(oırtışırıalar bittikteır sonra, ,Lzra ve Melrparc sıırıli tcrk

cdcıLcrkcır, Şalreırcte Flaırıııı Vaırlanııa gcldi. "Azra

Haıııııı,"

clc-

cli, "siz ırruiıtcıırelcır vakıııda yola çıkacerksıırız. Anadolu'va geçırrcclcn öııcc, diğer arkaclaşlaııııızla btılı-ışaı-ıa kadar, karşı yakada bir tckkcclc ikaıırct btıyuracaksııfız. " " Btı tckkeıriır ıraırıını dtıydı-ı ın cfbırdi ıı-ı. " "O lrtrlcle çok cnriır cllerdc olacağıruzı da biliyorslınüız." 22L


tte." "C)rada bir stirc L-ıckleıııek zortrııda kalabilirsiniz. Çtiııl«i ki,ıfilclerin }rcıla çıkabilmesi Lıirçol< şcyc bağlı. sizlcre göz ytıınacak

kcıı lcri

cı,zak gönircıı [,ıir araLıaya biııclirileceksiniz. Yaıııırızcl;r zevciııiz

r,ı.rzılırııştı. Hırftırıııır

"ElL-ıe

ııöbctçilcriır vazifbt]e oldrıgrı güırti bcklel,eceksiı,ıiz. Arıacloltı'va

dc btıluııacak elbettc."

" "'l'elaşlaııına\nn. Zeı,ciııizıııiş gibi davranacak aıkadaşınıız da Aııadoltı'ya gcçmek zortıırclır olaır lıiridir. 'I'ek başıırıza sey;rlrat cderseıriz ştiplıe çckcrsiniz. Diğcr hanımlula birliktc, bir ailcv"

Laki ır lı ırıııırrefbndi bc nim zcvciırr vefat eclcli.

..

nıiş gibi gideccksiııiz. rcfcrruıtlaıı tekkcyc vardığıııızda

hoca

cfcndi sizc zuılatır."

"Nc zaınaı-ı yola çıkacağını|" "Bu lıafta sona erınedeıı karşı

)rx|çxya

ilavc ediıı. sizin içi., ü.,,n, geleıı lrazırlığı taınama ercliriııce size lrabcr yollatıı:ııır. Flastabakıcılrdln17 değil nıi kızım|" "Evct lakin hcr işi yaparım efeııdim. Oktımaııı )razınanr da \rar."

"Siz İznrir'c ıni geçırrek istiyordtıntız|" "Garp ceplıesiııe." "Garp-ı ceçılıesi gcniştir. O taraflarda nasıl bir 1,xld1,,ra ilrtiyaç hasıl olmuş, örıce oı:ıu öğreırırıeliyiın." "Ben bir lrafta sonra geleyim ıni|" "Biz haber yollatırız. " "Siz zahmet ctmeyiır efbndim. Beıı gclir öğreırirtliııı."

"Ailenizin izni olnıadaır mı gitıneye kalkışıvoıslınlız )roksa| Ailcniz miistrade ctıııiyorsa aramıza katılınaııız doğnı olınaz kız|fn. Haftayx Hil,ıli Alrıner'c gclirkeıı, lıaminizclcıı ınrisaade nrcktubtrntı da yanınızda gctiriıı, c ıni."

222

iki gtiııti ktırsı birliktc gidiçı

geliyorlardı.

Lr.ra, Mclıparc'ıriır cltını zcl<isıııclaır, sirflığıırdaır ve saminriyetiırdcır ctkileırmişti, Mel,ıçıarc t-lc Azra'vı, ara sıra kabaran loskaı'ıçlık clı.ıyg;ıılanırir rağıı,ıcır, ()rırck tılıııır,ıırsı gcrekcn bir abla gi[,ıi bcııiıııscınişti. Flayraırclı cııııı. Yolda Mcl,ıparc cltiştiııcclivcli. "I(crııııl Rey'deır benim için ı-ı-ıckttıl-ı }ıelznıasını istc\rcccğiıır," tlccli, "Şahcndc F{aııım bcni cvclcn kaçıy<ııııı ıı sanı\ror. " "I(açıı,ııvor ınııstııı | "

geçmiş olacaksırıız."

*itH:;:'ffi:Uil.}ii[cyc

G\ra

Vcclalaşıp çıktılar. f)ivanyo]tı'ııclan Bel,x711'" doğnı piı-ı"irlerk<-ıl k<ıla girdilcr. Azra'ııııı cviııcle cşrra toplaıııakla gcçirdiko giiırc-leır bcri yakın arkadırş cılını.ışlarc{ı. Mchparc, Rcşat lJcı"c]eıı izin alar;ık, Azra'ııııı dcvaııı ertiği lremşirclik ktrrstrıra

"L,vct aır,ıa l(cnıal Bçy'lc birliktc. Yaı-ıi o cia kaçı1,oı,,

ö1,1c de-

!'t

gll mtİ'\r'

"Halnr Mclrlıa,ıre, o gidiy<ır. Aırıa scn kaçılrorslıtı. Beırcc I(eıııal'i ikna ct dc, kaçn-ıak yeriıre birliktc giciiıı." "I(oııtıştı,ık biz. Bcn öııcc gic{eccğinr, vatanıma yararlı olmagayrct ccleccğİm. Btı fikİr oırtı çok nıcsllt effİ." )ra "Mclrparc, otllı n]cmıllın ctırrck için n-ıi yapıyorslııı bı-ı işi|" "Hcm <ıırtııılar olınak, lrcın clc oıllı ıncınııun ctıılck için. Az,ra Hanıııı, iııaırıı-ı vat,aruma l-ıizmct ecleccğinı içiıı de çok mesucltıın. Lirkiıı l(cmal'in .çl,gisi biraz dalra ağır [ıasıyor." "Öltiırıc aırcak bir ideal tığnıııa giclilıııeli Mehpare." "I(enıal Bev gittiktcıı sonra bcninı o cvin içinde ölüiclen fhrkıın kalııraz." "Alı Mchparc," dedi Azra, "bir erkcği seııiıı gibi scvcbilnre-

]lıl

),i ırc kııd,ar çok istcrc-linr." "

Zcı, ciııizi scrrıııe ııriş ınilıc-li

ıT

iz

|

"

"E,lbcttc çok scvcliııı, lakiıı scııirı l(eııral'i sevdiğin gibi ölesiaşkla değil." "İırşallalı bir gtiır siz cle tıirini bö1,|ç scvcrsiniz."

.vc L-ıir

223 ]l


"Saııııulrl)rLrnı. I}cır ottrz

iki vaşııra gclcliırr. Böylc aşklar içiıı

çok gcç kalclım, Mclrparc." "AŞkırı ),aşı <ılmazr" c{ccli Mclıpare

.

"Ncreclcır bilivorstıır| "

lız ıŞığıııcltı L'ıilc, yaşlı kırcJıırııı ü.üziiırdeki cnclişclıi görebiliyorclu Kcıırırl. Sarııylılıaııırı,ı l..rprl, kaçıattı, I(cnrırl'iıı yatağına <ırı-ırdrı, cliv]c yatııııt işiırct etti: .'Orrır,'' ırıal itir az ctınccj cn crn-ı rclrı biiyıi "Şİı'ııclİ bcıri ivi clinlc I(cııral.,, I(e

"HisscclivorLıı-ı]."

,Mra, içiırdeır Mclıparc'ıriır bu sczgisiıriı-ı gcrçck olı-ıııısıııı dilcdi. Gcııç kaduı, Şahcırcle Flanııır'c,l,.rıı lrabcr gclcııc kaclar birkaç güıı dalıa Rcşat Bcı,'iır koııağındar kalacak, soılı,!,ı, ka_ı,şı yakaya gcçccckti. Evlcriııe sapaıı scıkağıı-ı [-ıaşııra gcliırcc Mclıparc dtırdtı. "Bir şcy

clalrar

l]cıiıı

|<1z|."

"Çook. Lcnıaır var, Sııat Bazeıı Azrı7...'' "Btı işiır şakava gcliç yırııı

clivcır...

ırrrıtlııl<a c{oğnıl.ıı söylcrıcceksiıı.

"İçinıe doğdrı."

"Deli

I(cınal biraz cırclişeli., Lıcklccli. "Scn bı-ı kıza nc yaptln|'' "-[{aııgi kıza|'' "I(aç taııe kız var cviırıizclc|''

gibi, dcliccsiııe ."

"Yal«nda." "İçiıre doğctu deıııck." dedi Az-ra. dl9\**)

pıkarı çıkıı-ıakta oltrır l(cıııal, <>dasına varaıl n)erdivcnlcrin başıırcla bti}rLikaırtrcsiıri göniırcc şaşırclı. Eliırclcki ıırı.ııılLtt1 tİtrck ışığıııda, gölgesİ hewlıı gİL-ıİ uzavariık dtıvara çarpaıl yaşlı kadın, oınıızlanna kaclar iııcn tızrııı, bcıraz ııam;ız öıtiisii rıc uç-uk ınavi gcceliğiniıı içiııcle bir havaleti ıııdırılıordrı. "Hayrola stıltaıırın," c-lecli, "siz btı katı pek şercflcııdirırıezc]iYatırı,ak içiır

niz. Ne oldtı da geldiııiz?" "Oclana gir! içcrdc kcıı ıuşaca ğrr."

"'l'aıııaııı tanıanı, giriyonıırı. Btı ııc şicldet btiytikıurncciğiırı,

bir lıataın ını oldı"ı sizc k;uşı|"

I(enıal, Saraylılraııını'ıı1 açtığı kapıclaır giı-cli,, kcııcli cliırclcki şaıııdanı ınasaya koı,cJtı. Birkaç gtiı-ıdiir clcktril<lcr kcsikti, gaz

bultııııııuvordu. Aıcak nırıınlarla aydıı,ılanıyorlarclı. Mtınırıır cı224

ırcsiıı in yaıIna.

"Eırrrin olı-ır srıltanıı]ı.'' "La{iıııı kcsıı-ıc. Maskaralık lıalclırııcal< lıir nıevztı clcğil bu.''

hissccliy<ırunı Azrır Htrnıın," t{ccli.

"Ne|" "Siz de işık olacaksırıız. "Yaa! Nc zaman|"

l<aı-ı

.

rraı:,

Mclıpalrc var, I(ıtina geiip gı-

v<ık

oğlrım. B;ırıa lıcnıeır şimdi ve

Melrpa..'1,. ııc

"HİÇbir şe)/ )/ılpı]ıadı nı.'' "Yalaıı sölıleı-ııc." "Ncclcrı yal aır söylcycyiın ki tıülytikanııc |'' "Melıl,ıaı-c kal ı nlaşu, göğtisleri L.ıüy.ıi clti .''

yapnı1 |,,

"Aııııııa keskiır gözlcriııiz vartnış siziır. Ben lriç fhrk

" "Ncdetı tıöyle oidu clcısiıı, I(enıal Bcy|"

cliırı.

ctmc-

"ŞişınaııJanışür.r'

"-F{ayır oğlrın-ı, Şişııraııianıaclı.

koyc{uğı.ı

"o

yok.''

Zatcıı gıinlerclir ağzına bir şey

l,ıalcle 1'aıılış görırrtişstiırtizdtir caıııın. Size öyle gelmiştir.''

"Bcıı bıı lrtısrısta lriç 1raırılnraıır. IQıçııı kı.ırasıVıın bcıı.r' "l)iliniziıı altıı,ı claki baklayı çıkanr mısIıı tz l[itfcn.''

"Melıpıarc lraınilc, oğlı.ım.'' "Aaııa!" dcc{i l(eı-ıxü- Itplarnıızı olnıı.ışrı-ı. Sesinin titremcsiırc ınAııi <ılaıııa\raral< sorcltı :

"Btı lraınilcliğe kız lıiraz şişnırırlaclı cliyc ıni karı- vercliniz|''

"Hıı\ır

sacJccc o scbcple clcğil. Başka ını.işalıadeleriın cle oldı.ı.''

225


"Bu kadar ağır bir itlıaırı ı,aptığııııza görc, o miişlradcleriııizi sorabiiir nriyiıır|"

"Sabalrları ınutfhkta pıişcır vcııeklcriıı kcıkı,ıstrna day,.rnaıııyor, öğüriiyor. Zor atıyor keı,ıcliııi ırrtıtfhktan dış;rrı. Başka işarctlcr de var scııi

alakacl,.rr

ctıırcı/ecck."

Keırral, brınca zanrarrclır, tıöylc bir ilrtimali ırasıl göz ardı eciebilcliğiııc şaşarak vc kcırcliırc, çok lazarak, srıçlı,r ç<ıcuk gibi scssiz vc bo\/nlr bükük otunıyorclı,ı bıil,ıikuıncsinin Vaıııııda. .,Şimdi oğluıır, gelclinı sadcdc. Btı kız tıiziın cviııizde, clinrizdc btiyüclli, Bizc eıı-ıaııet edilc]i. Bu işiıı ıııcstılri seırscn btrna hcnrcıı itiraf edeccksiıı. Melıpıirre eviııiziıı dışıırda tanImadığı kiııısclcrle ilişkiye girebilccck üyııette bir kız tlcğildir. Gcrçi bir ıııüddettir Azra FIaı,ıııır'ııı peşiılc talulıp $riy1 Hihl_i Alrmcr'e gidip geliv<_ır, l,akiır asla ırrtiııkiiır dcğilclir dışancla bir varaınazlık yapnıası. Buna cesarct cdcıırcz. Gcriyc scll kalır,orSLıı1."

Kcıııal lıiçbir şc}, söylcırrcdcıı otıırLryor, tcrliklcriıriır ııcllıla

bakıycırclrı.

"I(cmal, yriztiırıc t-ıak. " Kenral gözlcriıri isteksizcc kalclırıp biiyrikıurncsiııc baktı. "l(ur'aıı i.isttine el basar nııslı1 btı lıaıııilcliğiır ıııtiscbbibi bcıı değilim diyc|" I(eııral cevap verııedi.

"Şiındi oclaııdan l(trr'an'ımı gctircccğiın. Ancak o zaıııaıı iı,ıanlrlm sana. E,ğer sen olınaclığııra iknar olı,ırsam, ttirlti ,vollara baş\tl nr) nc yapaf eclcr koıruşrtırtırlıın kızı. Öğrcniriııı. İştc o zaman Melrpare 'nin de , o ırz dı-işırıaıtlnın da vay lrıliııc!" "Küz| rüat bırakııı bül,ıikuıırc," cledi l(eıııal lrınltılı bir scsle, "eğcr lraııileysc miisebbibi beırinr. Sakıı-ı ola ki «ıırrr iırcitıırcyin. Bu lırrsusta zccrrc kaıclar stıçı,ı yoknır. Ifubalrat beııdc. Oıırı ben zorladıırr... Beır ikna cttinr... Suç bcırclc yaıri."

226

"utaıııııadıır ıırı oğııırı| Hiıııavcınizc bıralulmış kızc-lan

baş-

kiırıseyi bulıınradın mı şchvetinc ıı.lct cdccck|'' I(cıııal, 1.ıllarclır Melrparc'clcıı lıaşka kaclııı görmccüğini, başka bir kadıııa clcğil gitıııek, ırcrclcyse c-[iışı.ınnıc imkiııı dahi olııac-lığıırı bi lcn btipikanııcsine lravrctlc baktı. "Üzgtiııtinı btiy.ıikannc. İstcnrcclcn olcltı. l(rpıldııır. Btılıranlı bir geccıırclcycliın. Üzgiirriinr.'' "Yarın sabah kızla k<ıııtışacağıırı. Eğcr gcrçekten l-ıaıııile ise ...'' "F{ani eıı-ıiııc{iııi z) " ktr

"Hiç ştiplrcm ycık. Lal<iıı bu ,aziycti kcndisiııiıı cjc tevit ctırrcsi lazlındır. Eğcr oylc isc lrcıııcır c{ayııra Melıpaı-e'vi ııikAhııra alnak istccliğiıri söylcrsiır, öırtiıııtizclcki hıfta içincle, evdc nikilı kıyxl-rr. Dıryıır kızıır lramilcliğini asla bilmcınelidir.'' "Ncdcıı|"

"Gözıiııc,lcn cltişcr$ır. Nc scıri,

ı-ıc

oıru lıağışlar.''

I(cıııal a.vağa kalkıçı siııirli siııirli cl«ılaııclı odaırın içiırcle, ,.Ne fırk eder ki., davıınıır göztiırdc siyasi fikri,lrxnpclaır clolayı zatcn bir ilcğcrinı 1ıç|ç," dedi, "Bı.ı iŞ bir fikriyat srıçtı dcğilclir. Irz, ı-ıaı-ııtıs işiclir. Öğrcniı:se

seııi ırsla affctmcz." "Haklısı ııız btil.tl kaırne. " "DLıa et dc vaırılırıış olayınr. Eğcr lıaırıile c{eğilse, Mclrpıırc'yi lıcınen lralasıııııı vantıla göı,ı«lcrcccğiıır. Dayna ve yengene balrancyi ben tı,vcltırtıı-Lıın. " "Haınilc cicğilsc hzı ırcden uzırklaşüı-ıyorslııltrz cvdcıı bııı.ı.ı-

kaıınc|"

"Ellıettc ki bu mtiırırscbctc bir sott vernlck içiır. Maliyc Nazırı Reşat Bey'in -veğcni, çıaşa kızları cltırurkcn, evdeki yanaşma

krzır mı kaldı| İzc{ivaç için seır kiınlcre layık dcğilsiır ki|'' "Haııi Mclrpırrc bizinr a]<rabanıızdı| Dcğil ırriycli yoksa|''

"Olııaz oltır nııı, annc tırratimdan c{ayı toı.tınlı.'' "Biz lQırıçcrik<ı bcylerinirr alır,adı clcğil miyizi Şu kimscniır

eliırc stı dökeırrediği asalct ktııırktıı-ırası aşirctiır|''

227


"

El lıaırıc{ iiriil l,ah

"Onlaıdaıı kız karrııe

!

"

alıııalıaçng1111

cia kiıılcrclcır alacağıııı, bıifi-

|"

"Öl4e ]akİıı [,ıeıı Mchpı.rrc'l,i yctiştirıncscydiı-ıı,

okutırrasay-

dıın...." "Yctiştircliı-ıiz vc oktıtttıııuz. Eviıriıı içiırc{e, gözı,iırıiztiır c)nıiırde btiyıidti." "Mel,ıp,ıarc'yi aırcak scırclcıı lıaıırilc kaıltlı,vsa ırikalrlıııırır;ı niisaade cclcriın. Flamilc dcğilsc scıri dc, <ıııı.ı cla hcırıcıı cıı miiııasip kiırıselcrlc, kcııdi cliı-ııle baışgöz cclcccğiıı."

"Offf'offl" "Hiç off çekıne l(cııra] Bcy! I(cırdi dtişcn ıığliıııı.ız," dccli Saraylılıaııın]. "DLıa et dc bcır yeııı]ıııış olalnıı,ı, lııııııile olıııı,ısııı kız. Eğer lraıııileysc brı ınc\rzlı araıııızda k,alacak. Bir Allalı'ıır ktrlı-ı dirlıi dııynıayacak, bilı-ı-ıcyccck. Beır lrcr şeyi lrallcdcccğim." "I(ız haııilc olmasa cia ııikAlrııııa alacağım oıltı." "Flamile cleğilse gerckn-ıcz. lJcır oııa ıntiııasip biı, kcrca bulı.ırunı." " F{iç zalrmet €tıırclıi11. Ilcn ırikırlrlavacağıırı Nlclrşıırc'yi. " "Şı.ıııa da bal«ıı lıelc, lrcı-ıı sı.ıçltı, lıcırı gtiçlii! Nc vapacağıırıız^ yaril:, cbc lıaııııır geldiktcıı sonra kı,a_r vcrccçğiz. " 3

kalktı otrırclı,ığıı )/erdcıı, etz;lıııctlc pirıidıi kapııya doğı,ı.ı. Odacl;ın çıkıııı,ıclirı-ı clı.ırcltı, l(cınal'c baktı, cltıdaklanru tızata üzat\ "Aptal!" clct,li. I(eırıal btiyükanırcsiıriı,ı talrta basaıuırkliuda tızaldaşzur ayak sesini cliıılecü. Soırra kırlkıp,ı karşı «ıclaıl,a, Nlclrparc'ııin yalılna geçtİ. Mclıparc yatağıırın İçİırclc onırıxlış, saçlaırnı fİrçarlıyortlti. I(apısınııı açıldığıııı dı.ıl,ı,ıııc;r, yatağıır varuııa bıraktığı piriırç şaırrclanı yı-ıkirrı lıalclırıp içcri gircııc baktı. "Aaa bcl,iırı., lıiç lıcldcırrilrorcltııır sizi. Uı,.,]<ı_ı tılLı tı_ıtıııaclı|" Saıa1,|1[nrln1 ya\/aşçir

dil,e ,oro.,. "

Baıı a

aı-ı

l

atacakl anıı r,arcJ ı r

cl

iyc

228

cİti şıi ırc1 ti

ıır, Melrparc. "

"Aırlattıııı \ra size cr.c ciöncr cl(ınnıc z. Aına istivorsaırız bir l}ııgtiır \ıiııc o ırıcktcl.ıte toplırclık. Şaycstc

l<cre clı.rl-ıa zuıİatırlnıı.

I-Iaırıın rar lr;rr,ıi, ebc lraırıı-ıı,

tcşkilatııı başınclavııış) beııi...r'

IQzıır lırfiı-ıı lıidnırrecli i(cıııırl. "lJı-ıı,ılaı:ı sormlry()ruııı Meiıpa_

ı,c," dccli, "baııa ısıl sijvlcııreır gcrckcıri aırlat.r'

"Aırletıı\,ıtıı. Siz cı,clcır avrılcJıktaıı [ıi,kaç gtin s<rırra beır dc Aııadcrlu'l,a gcçcccgiın. Öırcc karşı t;rrafi-alii Özbck Tckkcsi'ndc lta]:ıcakı-ııışıın bir-iki gecc. lu-tıI< ı]c zilı1-!ılıı gicli1,oısaı kafilc, oırlera katılarak İzınit'c, cloğırı vola çıkı,ıcığıı,ı-ı.

"Mclrpaı,e!"

Vc sonra....''

'(Rcyill1ı' "l}aı,ıa söl4e ırıck istccliğin bir şcı,\,ol( ııııı|'' "Sizc lrcp söylcıııck istediğiı.ıı, sizi ııc kacliır scvdiğiındir. Ca-

ırıı-ııdaır dalıa çok. "

"&[c:lrParc, Yctcr! lİırak lıtınları cia Lııııır şLıtltı söı,lc. Seır lrır_ ıııiIc ıııisiıı|" §ı[clrParc )/xtılktıııı lirlaclı, I(cıııııl'iıı kıı-şısıııc-ia tlıırclı_ı. Dizlcri

tlc dı-lclırklırı'ı gibi titriy<ıri,lıı irıııa I(cırıal saclccc clı.ıclaklanırın rit_ rccliğiı-ıi gönivorcl.ı. I(z, çekik göz|cri vcrclc, alçtü scslc koçok l]tıŞnı:

"Bilnıilr<ıluın bcyiııı. " "Nelsıl bİlııilı<ırstıni Biliıııneycccl< bir şcy ırri btı|''

"Enıiıı dcğiliın."

"o ]ıaldc yarın cbe lraıımı çağıı:ırız, cnıiır oltırsun.'' Mclıparc diz çökiip Kcnral'iır bacaklanıra sanldı. ..Be,inı \ralviırırııır çocı-ığıınııı clokı-ınnlaun. İstcırıczseniz bcır h.-.r, gideriıı-ı. Sizcleır öııcc geçeriıır Aııııc{olrı'lra. Göztiııiizc göztikıııcITı bir dalıa. Çt>cuğtıına cl<ıkı-ıırıııavln, avağınızıır altıııı öpe-

}'inı."

"I(ız sen nc di1,or"rın Lıöyle apıtal açıtal) Ne koırı.ışııyorstın scı1|" I(cınal, Melrpare"l,i kolnıkiarıııın altınclan rutarıü ayağa kaldırnraya çalıştı. I(z ktilçe gilıi <ılıırıışttı. Yriziindc bıız gıbİ Ğ.

tıııccikleri vtırdı.

229


"Melrpare , ııeyiır var| I}ayıliyor ıııtısı.ıııi Bavılıııa sakıır... Drrr, afiıan dtır, uzan bakayııı yatağına." Kcınal kızı zorlukla yat;rğıır tizcriırc Lızaffı. l3aşııuır altıır;ı \'as-

tığı çekti. ..Melrparc,ııedcırkorkı.ı1,g1stıııscıı|Saraylıl.ıanııı.ı,clannıı|,,

cyiın, tı c b e ği ıır e «>krı ır m ayıır Al irlr aşlona. " "O beıriıır de bcbcğinı cleğil ırri| Neclcıl zarar vcrcyitıl ki kzu,ıııırdaki çcrctığal" Mclıparc ağlamaya başltıdı. "Yaıri ıııiisaacle cdccek ıııisiıriz doğıırınaına| " diyc s<ırclrı. "Elbctte . İlk firsatta ırikİl-ılaııacağız vc scıf çtıctı$ııııuztı cltiır"B

l

c1

Ya)'a 8ctİrcceksiıı,"

I(enral'in göğsüııe yaslaıııirn Mclıpare lııçkırarak ağiaınaya

başladı.

"I(uzrrın Mclıparc, ne zantlcttiır scır beııi) Bcır caıravıf mıyın-ı| Nedcn söylemcdiır baı-ıtr! " " İstcınemenizdeıı korknıın. "

"Tııt ki istcnredim. Nesıl sakl ayac,aktın lraırrilc olcltığı"ıırı_ı | " "Bcıl $icliYoldg'' ya zateıl Aradoltı'l,a", Evclcn halnrlısıi,l,ı

bir ayrl}xlrlm) Sonrası Allalr kcriın, cİiye dtiştiıımiİşrı"inı." "Seıriır lriçbir ycre gitnıcııe lracct kalnradı. Yaırır cialnıırl'ı ko-

ntışacağıııı.Bı'ıhaftaiçilrclc,bcırcvcicıra)ırılınadaııırikalrlaırırız.,, "Nikalrltrnınz aıııa beır viırc c-[c Anacloltı'\,a gcçcccğiırr. Sizi oriıcla beklcycceğiı-ı-ı. Yetcr ki siz btuııı bir ıııı,isaraclc ıı-ıcktı.ıbtı yazıı1."

"Olmaz Mchparc. l}u işi plirırlarkcır seııin lraıııilc olclıığtıılı.ı bilıniy<_ırclı.ıııı. Çoctık beldcyç11 bir kaclııııır içinclc y;rş,ayabileccği şaıtlar Arıacloltr'da yok. Btı lıaliırlc bir ınacerava atılt,ıııı;lzslı]."

"Ben kuvı,etli),iın. Llcr şcyiır iistesiırclcn gcliriırr. Bcııi geıiclc

bırakıııalrııı, sizi ınerak etınckteır vc kalrnırrclaır cıliiriiı'ı-ı soııra." "Fl;ryr. Btırada kalıp ç<ıcı,ığtıırıı,ızı,ı doğı,ıracırksıır. l}tı l-ıı4-ı ilclcbet clevaııı ctme\recck. Heçısi gibi bu cla bitccck. () zaır,ıaıı kıı_ r,,tışacağı z . Eı,leı.dı nıı zı b i rl iktc [,ı tiyı,ite c e ği z " .

230

"Ilcır sizsiz öliirtiıır. " "Ölırrcyccçl<siır. İkinıiz clc ölıııcycccğiz Mchpırrc. Scıı şinıdi lrrtık saclccc bcııiııı içiıı değil, kiırıııırda taşıclığııı bc[,ıck içiıı dc yırşlyıcıksıır. Oırı.ı kcırı.ıl,ac;rksııı. O biziııı bcbcğiııriz, [-ıı.ıırı.ı LüılLıtılli1.

"

"Alr bcı,iıır, bcıri gcricic [-ıırakıır;rlrıt,I) ı)c olur." "Aııacl«>lrı'cla kaır gövclcyi g()niriiyor. FIcr t,.rri-ıftar işgırl askcrlcri karrrıvor, ı,akıp 1ıl<ı1,orlar. Hıstiı,lık dcrscıı cliz boyı.ı. l(tlık var, iıısarıl;ır açlıkta.ıı öliiyor. Btı şartlarclır ııasıl sığlıklı bir çoctık clı-iırvaya gcti rc [ıilirsi ıı l " "Yir siz ııc oliıcaksıırız| Nasıl katlaıracaksınız <ı şaıtlara)" "Rcn lraıııilc clcğiliırı." Mclıpıiı.rc gtilnrcyc başlaclı. I(cııral., )/orgaı]ı açıp kızı yatiığıır içiııc s<ıkttr, l<eııcli t-[c ı,ıl.ııına uz;.ıııclı, yorgaılı ıizcı:lcriırc çekti, ınlıılıLt iiflcyerck söıxltirc-lti vc sıııısıkı sıuılclı Mclıpiırc'\rc, "F{aVcli b"üalııır, ilk clcfiı iiçiiıırıiz bir arada tr\.ııvnılııır, btı gccc,," clccli, "),ııı,ııı çok işiıııiz cılirceıli çiinkti. l)a\ıı,ıra izc{irrirç ıırı"ijclcsi \/crcccğiıı-ı, lr<ıca bı.ıltıır;ı,cak, ııikilı lıazıılıklan 1,al,ıılırcak... Nclcr tlc ırclc[." "Sirr,ıVlılıalılı]ı ı:ıc ciiyccck aıcaba

"Allalı ikinizi clc cbcclivctc

L,ırı

işe|" diyc sordtı Nlclrparc.

karclar saırclct İçiırclc vaşıltsııı, dİ-

},ccck."

O razı gclir ıııi ııikıllılilıııııııııza|" " l{ızı gc l ır-ıcsi çiır c i ıııclcır gclcıri i,ııp,"lc ırğı ı,ır. " I(cıır;.ıl bir siirc gözlcri tılvana clikili cltişiiırciı.l, s()ıırtl \/avaşç,.r., "Oııı.ııı aklıııa öylc bir ilrtiıııal gctircccğiııı ki, ıriki[rıııuza nza "Ya

c{ş,111ız?

i

l

göstcrecck, .Nlclrpıtrre," clccli. "Yaılıreırırııır bebcktcıı balısctn-ıcl,iır, Voksa Lltt,tııçtan

öliiriinı."

"Mcrak c[ınc) bcbck hırkkıııd;r kiıı-ıseye bir şcy sö},lcıırcyccc-

ğiz. H;ıa, Sırraylılr;rırıırr kcırcli fhrk eclcrsc oıltı lıilıırcırr."

"I)oğclıığLı zil,ıtlaı} zateıı ;ınltr5ılçnftlı.ır aıntr lıiç olıı-ıazsa cı gtiııc kaclar ),ri ztiırr ıre rclc k,.r lı,ırasıır. " "lJı.ı zor şartlartlir, ),ılıri tı,.r[-ıırsı savilşt|r <ılclıığı.ı içiıı, aırırcsi cıı23]i


dişc içiııtlcvkcn, bir bcbcğiır vaktiı-ıdcır biraz öı,ıcc cloğıııası cla çok nıtiıııki.iır, öyle dcğil nıi|" Bir sıire lıiç koıııışıııat{aır öylccc silrnıaş dolaş ),;ıttılar. Soııra rısıılctı, "Siz ırasıl anlaclıııız bclı|111)" cliyc sr>lçlıı. Mclıp,ıarc. "Bcı,ıinı göztiırıdcı1 sana clair liçbir şcy kaçınaz!" di,vc zararsız [ıİr },alaır sö1,4cdi l(cııral.

I(ız. r.ıircği scvgiylc çarpıarak ıııinik bir ktıını:ıı gil,ıi btiztildti

kcıllırrıııcla I(cnral'iıı, a\rlardaır bcri

ilk kez lrtıztırltı bir

ı.ıykı,ıya

dtrldı.

}/e

cli-

açık Lııralolaır 1ıcnccreleri kapıatı-ırış, kalıır kadifc 1-ıcrtlclcri ,çc-

l<i1,1i..1,,.

"Uştic{tiır ınti <,ığluııı| Hırva çıck letit, ı-ıi\.c ()r,lc sııırsıkı kapatı\,orstııı lıe r tırı:afi,," cli\rc sordu Rcşat Bcı,. "Htısı.ısi ıır;ılıilrçllg l<<ıı-ıtışacağız. Rir dtıyırn <ılıııı,ısııı,, clediıır." " I(iırı tlı-ıvıcak ki | " "l)ırıcığınr, biziıı eün lıanıınları çıck tekiı,ı clcğildirlcr, lrcr rrcrclc ktılaklan, gözlcri vardlr." "licc, aı,ılıt lıal<alınr yeğcı,ıiırr, btı lraırııırlırclaıı gizli, lrtıstısi ırı

irlriı,çttc şe1,1cr ııclcrclir| "

"Bcklcdiğiın lıabcr gclcli tlavı. Öııi.iıntizdcki ctııııır giiııii koııı. " Alrırıct llcşat sarsılclığını bcili etınck istcnrcdi. "Yaa!" tlcııreklc ııctiııdi. "l]vct. Çiftliğc geçcccğiıır. Orirda ıııcbzı.ıl ıııiktarda dtizeııicııccck crrrak-ı ıı-ıırlıstısa vartııış. Aıracl<ıltı'ırtı gcçcırlc:r için lıiivivctlcr lıazırlaı-ıııcırk. Zıman içiııclc kifi nriktırrcla silalı tcc]arik cclilc{iktcıı soılra, bilil,ç11-5.,rrı.ız iştc, beır cle silalrlarla birliktc ceplıcl,e giclcccğiıı-ı. " "I(cıı-ıal, Sırıkaırıış'a gitnıcııi ttlsvi[) ctıııeıı,ıiştiıır aırıa lafiıııı ıı al<taı"ı ı,ıvrı l ac iığı

"l}cır Aııııd<ıltı'r,a, gcçincc Rcyp-ıazıı'ıra l-ıabcr vollanırr. Oıilıu siziırlc tcııras cclcrlcr, L,ı(ıylcce kinrscıriır clikkatiıri çekıırcviz

clayı." ,,:

t{ iişti ıııır iişsii ı,ı. " "Size lıtiti.iır lrabcrlcri hcçı Bcl,p,.ız,arı t\zcriııclcır v<ıllarıın. Ailcıniziır bir ltısı,ırı cıratla ikaıırct cttiğiı-ıc görc, cıırlırla ırıcknıçıl;rştı)itı)lz) lıa L,ıcrlcşırıcıı iz g;lyct tabi iclir, d cğil ıııi ) "

"

Iı,i

"El[ıc:ttc."

G\tr4;?,,

Alııırct Rcştıt sclaınlığa girdiğindc, I(cııral ocla |ıırvalansııı

cliır]cıııcc{iıı. Oiiiıı-ıclcır zc,r l<ı,ıı-tı,ıltitııı. Şinıcli c{c gitınetlc ılı[ı\/;ıfakat etıııi\rortını., bilcsiır. Lı,r]<iır scni cltırduramaıır, v<ılııı-ı ilçık <ı[sıııı oğlı,ıııı. Bizi lralıcrsiz bıra]<mı. "

"Aııadt>lı"ı'clir bı,ıiırcağııııız silalr]ar içiıı pua lazıırr <ılı_ırsa sizc bıışı,ııracağııır. l}cıı sizc 'şckcr' tiiye vazdığıırıclıı, cı silırlrtır. Şcl<cr

kıtlığı \ııır 1ıi1 şclıirdc, cviıı-ıizc crzaık Beypazaıı'ırdaıı 1«ıllaırıyç1 ya hcp, iştc o yiizdeıı, ırıcknılılar lıir gtin clc gcçsc bilc şiip,ılıc çckı-ııcz."

"l}cıriııı cviır,ıc gclccck ırıckttıpları açıp oktıyacaklanırı si.ttlıllıv()rlı tl). Lakiır tccibi ri c ldcıı L-ııra,l<nranıak lazı ııı. " Dai,ı 1,cğcıı, sanki btı bcrabcrliklcıiııiıı sotı olclrıglıırı.ıır hukıııclaı,ırrışçasltıa., a)4ı1 lrırrzayl tcııe fitis e tıırcıriır r,,crtliği lıtızrırla, c{.ıkikalırcır lıiç k<ıırı,ışı,ıratlatr, kcclcrli bir scssizlik içiırclc otlırdtı]ar. Alıırrct llcşat, I(eı-ııal'i ilk kiıcağıır:r alclığı aıll lratırlıdı, Gcnç Vaşta dayı 91,-,rtışttı. İııcitırrc\re k<_ıı:karak lıoilarıırcl,ı tLıttlığıı bcbcğin [ıaL-ıasıırc-lıır Lıztıtl zııınaırclır lralıcr alnraırrışlartlı vc [ıilivorlarclı ki, zav;rllı acJaır,ı <ığlı-ıırıı biığrııra lriç Lıasılııı;u,,.ıc,ı]<tı. Bı.ı [-ıcbck, gcrçck [ıabısıırıır Vcı:iırc, lıal,ırtı bovtıırca, t,lıyısıııı bıba [ıilccckti. Alrırıct llcşat, ştı a,tııda, oğııl ycriırc kcıycltığtı l(cnriri'i ilk kucaklı.rclığı ,"rırc{aır itibirrcır bir öırıiir oırrı ır;ısıl scvil,ı kollıtlığıııı, i"viliği içiır nc fcclalt,irlıklara kırtlaııclığıırr aırlı,ıtı-ııiı,k, oııa, "(iitıırc,, [,ıtır;rciı kal, lıiç çalışınasaır tla l-ıeıı saııa yillc bırkarııır ,"1ı)ıe ölırıcııc kırtlanaırraı]ır" tlcıııck istivor, ıığzıırdaıı tck bir söz çıl<ıırıy«_ırdu. Nilıayct koırtışrıığrıırcla, scsi titriv<>rtlı.ı. /\a,,

232

zŞö

,.--..-

-.::5

--

=


"Oğluın, şimdi oralarc]a s;rna btır,.,ıdaki gibi b,akaıı birileri olnıavacak. Sağhğına clikkat ctınck zoı-ı-ıırclasın. İlaçlaııııı s,.rkııı ilr-

ınal ctıııc, Ben Sılrlriyc Nazırı'ııcluı, içiıııc doğı,ııtı.ş gi[ıi, k<ıla1,cıı L,ıtıltıırınayan ilaçlzuıııdaır tcdarik ctııcsiııi rica ctmiştiırı. Yarıı-ı bana bir kutu yollayacaktı. Ontı V,anına alırsıır. Taşrarcla iltrç. btılnıırk zor ollır," dcdi. "Öıırriiııtizc bcreket diıyıcığııır. " Yiııc susttılar. Btı scfcr l(cmal lafa ı,ıasıl lıaşlayacağıııı dtişiiııi.iü,cırcltı. Soııtıırcla cesaretiıri toçılıryıp, "Gitıncclcn öııcc, sizdcır t'ıir ı var," clccli. Ncyı-ııiş| Pa,rir nıı isti1,orstın| " "Ha1,11. }laı.ır dı,ıaııızı yc rızar§zı istiyoı-ı.ınr."

isti rhaıı,ıııı

"C) da bcııiırı kıdar çok istiyor brı izdivacı. IJana baktığı, [ıauı aıırılıı radığı sı rırl arcl a scvdik birbi riıııizi. " "Sıravlılranlırl'Iı1 tastik ctnıediği bir izdivııç yapiu§an, kıziı lıiç ı:üat vcrıııez) lrırbcıiır cılstiır. l)tiırlr;ry oııa clar ccjcr. licır clc Şıhsclr onltıı ıırı.ır,afhkatiı,ıi aln-ıac-lan, ıı-ıı.isaaclc ctnrck istcırrcıı-ı. O şı nıd

.. t)LıVtl gtll,t,ıtlZtl tır. "

t

"O lrtısı.ısuı ıırcrak ctırreviıı. Eğcr ırriisaclcırizi vcrir clc lıcıııcır ırilı,ilılenırsak, bcır çiftliğe gicliııcc Mclrparc cvcic kılııa}ıacirk. O cİa Azra Haııııır ilc birliktc Aııacloltı'vtl, vataıfa lrizıııct cüııcvc

gcçccck."

"

"Vcrclim

"Nc!"

1,i1."

"f)al,ı., başka bir ıııesclc içiır nzan:rzı istiı,oruııı. Flı,ısı,ısi bir nrcsclc içiır. Btıırtı sizc söylcrkeı-ı çok ınalrctıbiyct çckmcktcvim,,lakiı,ı itiraf ctırıt:ııı lazım. l)ay1, bcn Mchparc'yc Aşık oldunı. Evclcır avrılı-ıraclan

oılu nikilııına alnıak istiyonııır mtistraclc cc]crseı-ıiz."

Alrnıct Rcşat, ağzı açık bakakalclı. "Mclıparc'Vii" "Evct dayı, nrtisaadc cttiğiniz takc-lircle, cltıcttc." "Mclrparc cr,iıııizin kızıdır. Akrabaıırızdır <ığ[tııır. Yııkışık alır

ıııı lriç|" "Uzak akrabaıııız. Evinıiziıı kızı olclı.ıg;ıı içiı,ı nri.iı-ıasil'ıtir

za-

tcır, göziiırrti arkarda bırakmayacak bir zcvce oltrr baııaı."

"Btiviikanıren

asla kabul

ctınez."

"NikAlılaııac,ak olan bcniırr, daln."

"Scııi cı lıtipittti l(cn,ıal. Üzcrindc lrakkı var." "Saraylılıaı-ııtn'ın bcırim için gözti çcık yiıkarlarcla. Halbtıki bcır lıırstalıklıyııır, lıriktimct tarafiırclaı-ı Araıııyoı-Lını \'c sonlıllLt bilıııcdiğinr bir tnaccra)/a gidiyoı-uııır. Bcni .N{cl"ıparc'cleıı başka' kiıı,ısc isteııcz, cıniı-ı ollıı1." "S(>r,lec,lildcriır cloğı-ııysa, Melrparc'l,ç vıızıl< clcğil ıııi., oğlıııı,ı | " 234

"EVet dalr. A'tık blıgrin btittiır iyi ailc kızlaı:ı vatatı içiır caııını vcrıılc},c lrazır. Birçok gcırç lranıırı, Aıradolı,ı'daki köl4ti kaclıılltrrı tcŞkilatlıuıclıı,arak ccplrc gcrisiııclc çaJıştırıııak içiır tışraya İ'

gcçiyorlar."

"Aınaıı AlIırlrııır, bcııiııı cviındcır bir lrız y«ıllara diişccck...'' "Yollııra clı.işrırcvccck, vat,.rnı krırtarııraya giclccck. I}tıııtian şcrcf cltıyıııalısı ırız doyr. " "Terk-i nıckılırııı clışıırdır da şcrcf dı.ıylılacak işlcr 1ri11.11la[ıilir,

vırtatl İçİır."

"Mclıl-ıarc'ııiıı bir tıışka ınaksaclı clalıa var. Bcır ccplrcyc gcÇiırcc, oırtı lıtıltıııcluğtıı-ır ırııırtıkaya alclıracağıırr. Baııa yiırc cski_ si gibi bakacak, sağlığıırıla alakadar olac.ak.'' "MclıPaı'c'ıriıı lrcnışirelik dcrslcrinc gitıııck istcırıcsiniır arkasıııc'[a ııeğcr şc),taıri fikirlcri varıııış. " "Gı.iıralrıırtr girıı-ıclri11 kızıır clayı, lrcnrşiı,c olıır;ı,yı lrcpiırrize fiı1,4,1r, clokuırs ı.ııı diyc stcciilrç{i. " "()ğltııır, siz bırıra ciaırışınaclaır zaten lrııvatıırızı taııziın ctıı-ıişsiııiz," clccli Alııııct Rcşat. "I{ızı nikalılaclıktan soııra, o artık scırirr lrareminclir. I}erıra kanşııriık cltişınez. Eğcr ki ırikil-ılaıırasaYclıır, cltiııy;rtla ırrtisaaclc ctıııezcliın kendiıri böyle bir nrırccrııya i

atnlasıü-ıa." "

Dal,ıcığıırı., ırikallr içiır iziıı rrcriyorsı.ıııuz, dcğil ırıi |''

235


dc lıe )/apaylnl l(eıııaıl," dccli Alrıııct Rcşıt, "\,crncvcyiın dc ııc yapayını| Nika]rlaıııııadıııı giclccck c_ılursaıı, "Vcrır-ıc\.c),iı-ı-ı

o cliı pcşinc

tliişırrcı,e kalkarsı, ailcsiı-ıiıı }.iiziiı-ıe ırasıl lıaktrrım.

Halası ıı;r ııe lıesaçı vcririııı) " tı]<

"Giciecck oltırsa siziı-ı kat-ıalratiniz olıı-ııız o. Alınış başını gitnriş clcrsiııiz."

ki.

I(ocan-ızur

kız

ırr-

"l]cn ıncsrılivctiıri sııtlaırdığın,ı irrsaırııı lıer lrarckctiııc{cır kcı,ıdiıııi ıı,ıestıl tlıt{tnm. Yoksa scııiıı btı halleıiııc, [ıu kaıdar çcık ..

..!,.

..

LlZLl l LIr l]lLlYC]

!..

\1'

tllll i

"I)ayıcığırıı, ı-ıikAlra nza göstcriyorsaılız) ()ırıcr Floca'ı,a lra[ıcr göııdcı,c),iııı, İziır vcrirscniz Hıisııii Efcııdi'yi c]c Dilrıı[,ıa Flerla'ırııı cviırc vollatahııı da ıikıllıa çağırdıın. Ç)octıklanırı alıp,ı gclsiıı,, 1-ıcrşcıı-ıL,ıe griııtiııdcıı öncc, bir aı,ı cwcl kıyirlını ı-ıiktilrıınlZı." "Öllcc lıocııln a}rarla da, oııa görc 1,<_ıllarsın tsIiisı,ıti'yı.i Dilnı_ L,ıa'\,a. Eırclcır ayrılıı,ıadırn [ıtı ırikıl[ı işiııi n-ıııtlaka lıııllct, I(emal," dccli Alın]ct lleşat:, bezginlil<lc. "Enlrcdcrsİırİz clal,ıcığıırı," I(cnral claysıııın \ıanııla gidip cli_ ıri öçıni. "

H ııkkı ııı zcla lıay ı lı crlstın, oğlı-ıııı," dcdi clal,rsı

.

"Dalrı, cğcr Mclıpare'nin Anırdoltı'Va gcçıTtcsi sizi tizcccksc, söz vcriııol1ıılf oıllı evclc kalnıaya ikna cdeccğinr."

"()ğlı.ınr, kızlanıırızın başlarıırı .lrp Aııtrdolı-ı )/ollarına dtlşınclcriııi kativen tasvip ctırıiycıruın. Harp lıaliııde bir ıııcıı-ılckcttc, lrcr |cr 1ıç1[1 yabaııcı askcr kayııukcıı, lıcr ycrcle çatlşılla varken, vapavzıl.ııız bir kızıır başııra ncler gelebilir, cltişı.inınck bilc istcır-ıiı,oırııı-ı. Mcl-ıparc illir bir şeyler yırl,ııııak isti1,61,5,l tıı,ırada bcııiıır kanaclııııın altıııclaykcn yapsııı. İstaııbrıl'c]aki lıastaırelcrcie çalışsıır. Ttrşravıı geçnıesi şaı-t n-ıı|"

"I(oırı.ışacağım N(ehpare

ilc. Macleın tasvip

hiçL'ıir 1,crc gitırıcsiırc iziı-ı vcrıııem." "İ),i c,clcrsiı-ı oğlı,ıın. "

Ot-tlıt1

"lJir istirhılnltnı dalra olacak, clAyl," clccli l(eınal. 236

ctıniyorstınrız,

lkşat

i}c}, |.1-,,,ulc çekerek gözl

"Sara1'|1|11ııını'a

iildcriırin

ri

zcriııclcıı lıaktı

.

ııikAlr lrabcriıri siz verir ıııisiıriz ki, r,ıvcyla

k<ıpınasın," ciccli l(eııral, artık çcık olııraya başladığınııı bilcrck. "Yok irıtık! Sar,avlılrılıın'ıı halreri bcır vcrı-ııcnl!" ciccli Ahıııct ll.cşat. "Er.deıı avrılacerğıııı clı burtr sör4cttiır, yctti aıtık. Ya lrcr

Şcyi gözc alır, kcncliır ı,crirsiıl ya da Mclıparc

ilc cı4cıııııcktcır

vazgcç!"

Saraylıhaılıın) ınlıtthktaıı çıkarkcıı, "I(ahvcıııi çaı,dağıır iıltına

gctir, Mclip,»arcr"

decİİ.

"zclırzı iic vollaı:ıırr cfbırcliııı," clccü dcılıııa

clolc-luı:ırıaktir cılaıı

Mclıpiı.rc. "I(eırclin gctir."

"Elleriın s<ığaıılı cla, fiırcaıra kcıktı sinırrcsiır divc..." "I(cırdiır getir, "clccliııı." Saravlılıaırını'ıı1 stıratıııdaıı dtişcıı bİır parça olı_ılı9lç{ç iki güııdıir. Mclrpaır işiıri bıraktı, cllcriıİ sabuırladı, Zclrra'rııır tızltıf zaınanclır kalrvc bı.ılaıırirdıldarı içiır ır<ıhı.ıtı.ı ktrvtırarak pişircliği küveyi alıp arka bıüçeyc gcçti. Çarclağrn alnnclaki lrasır k<ılnığa otLınnuş beldiyorclu Saraylılrzuııırr.

Y;rkltrşıp kalrvcyi ı,ısı,ılc,.ı. ıTlasaya L-ııraktı. Ycşil gözlcriıri clcvirc dcvirc piztiıre bakn S;rraylılraırıırr.

"I}u ııikilrın scbcbiııi biliyonııır, Mclrparc." I(z lriç scsiııi çıkaı,ınadaır öııtiırc lıaktı.

"Bcıı scni crriınizc gctirirkcıı, lrclal stit cıırıniş, ıraı,ırı,ıslu, akıllı bir loz olcluğLııllı sanııııştıııı." "l}cn öylcl,iıır, efcırdiırı. " "Naırrusltı kızlu scııiır vaptığıııı \ıapıııaz! " Mclılıarc, gözlcıi ycrdc bcklecli. "A-kıllı olclıığıııı bclli. lJari aldıırı buııclur sonra cla iyi krıllaır." "Ben saclecc... Ç<ık scvdiıır efbndiırr. Bcyiıni çok scvdinr."

"Ec-lcpsizlik ctıırc! IJtııılar ırasıl sözlcr!

I(e

nıal'iır

[ı;ııırLıışl<ı

bİr İzcİİvaç yapnlaslılı arztı cclerdİ gönliiıır. l,ırıa seıı akıllı bı,ıııa iınk,iır vernrccliır... "

237

çıl<t,ıır,


Ii

Onıı lıcr zaıılan

"-L,fc,ııt,liııı... "

"Süıs, lafiıııı kesıırc! Şiıncli lıcııi i,vi diıılc Mclrparc, dtınııııtıtlu kiııısc [ıilır-ıiı,or. lJilmc\ıecck dc. I(cıııal'i clqısıırııı göziiııilc

ktiçtik clıişi.irıııe k istcııiyorı.ıııı. l}cır, cbc l-ıırı-ııırıla k<ınuşacak, hcr işi lıallctlcccğiın. Oylcı Ş^),.rt. el-ıelcr fjlaı,ı iıdııır atrı,ıı,acak cı,iıııizc, hııL,ıcriır <ılstııı. l)<ığtiırrtıı-ıtı l<ocaırıır tızakttr olnıası ncc{cı"ıivic ıiziiııtticlcı-ı dolavı vaktiııdcır cwcl yepınış <ıl,"rcırksıır. Aırladıır ını ııc c]cnrck istccliğiııri)"' l(1-ıl<ırırıızı oldtı Melrpare, gtizlcri cl<ıltı cloltı, "Aıılııclıırı cfcı'ıdiıı-ı," dccli.

Dcğil ıııivcli zarteır| L,lbcttc dvlcı,di. Eliırclcır gclcıri vapnıtştl, öııcc l(cırıail'iıı ilgi-

siııi çclınel<, s<>ııra da bı,ı ilgiyi clıriı,ı-ı kılt,ıbilnrck içiır. Yrık 1,,<ıl<, lraur, o lıir ;rşiiftc dcğilcli, c-ı aşkıııı r,.ıircğiı,ıe göıı,ıcı'cl< saclccc vazifesini \/apnavi,t çırlışırkcır) ()ntı öpcıı I(eıııtıi ol-

ılltlŞtlı. Evct c\ıct, I(cıı-ıal olıırı-ıştı.ı. Ytircğindcl<i yangıılı kcırcli tlıııiı kilıriti çakaır I(cnıal'di. ()ııtı ilk öpnigrı aırı lra-

[,ıtrşlatıı,ııştı tı rl aı:kc

ır, gözl eri n i

l<;ılı

ayıp

tiı:l,ıc rcli

L-ıilııriyor

ınııstın|"

"Ncrcnc|"

"I(t,ılL,ıiırrc."

Mchparc, 'İlk nt: zaman kaırştırdığtı]ıl) cvet, ell-ıcttc bilij,ortıın anıa) ılc zernan gebc kaldıııı, oııLuı fhrkıııclı dcğilinr, avakl,ıııı"ı ycrc l-ıi,ısırrıyorcltı, göztinı hiçl,ıir şcv görnrtivcıı:dı,ı,' cliyç11-,i)rcceği içiır cludıklanııı tsll,ıp öııtiırc baktı. "I(<ıırtış! Nc zaııaıı kcsildiır)" Melrpirrc kıpkırıırızı oldtı, "Bcıl 1,ıck cltizcııli i,lcğilcliın... Göııltinıtiır btılaııır"ıası bir ry filaır... Siz yazlıktald<cır..." "'l'abii, biz 1,i171,ktaykeır! Nasıl da dıişılnıırcdiııı. I(cdilcı, çckiliııce etraf fhı,clcrc kalırmış! I(cşkc scıri dc alavdıl< Ada'r,a. Alı akılsız [:ıışınr! Şinıdi scn iki avlık ıırı lıaııilcsiıı|" "Evct, bclki." "'f aı-ı-ıan-ı . FI ı§,cJi git şi ı-ırcli,, gözri nr görıııcsiıı scıli " Mclıl,ı;rrc, içiniı-ı çekildiğini lıisscni. l)tişırıcııck içiır ıTıas:.lva clıyanıl,ı Lıir aır bekledi, sonra boyı-ıtıı-ıı.ı bir kuğu gibi vaııır [ııiktip, göz),aşlarıııı içiııe akıtaı,ak mı,ıtfağıı döııdtl. Sı,ıçlrıl,drı. Bı.ı-, ııtı tıilir«ır, ,.lına lıiç 1,ıişnıaı,ı.lık clrı},ııltllı9lç|.r. Kcıııal cı,clen avrıldıktaıı soııra) Sarırrdılıaııııl-ı'lıl iıısarfiır;r kalacak., hcr gı,iır azar işitecckti. L,ırde kilcr doğun,ı r,aki oldtığtıııcla, zaıııaıılaıı-ıır lrcsabı

*O saııcılırr siziır

İ aşlaı"c]a Vakaııızı [ıırakı-ııaz," c]cdi ka]fa. Zc\ıra kıkır kıkır giildii. Mcl,ıFıarc tcl,ısiıriır içiırclcır bir nrıırcık I<ı\'ııla ırlıp rıaprıığııı içiırc koy{11, sarılıaya lııışlaclı. ]]ilivordı.ı lri lral'at, sipcılcı'iır gcrisiı,ıclc, silalılarıır, ktırşrıııltrrıır gölgcsiııclc vaŞtrrkcır çok cltılıir kola1, olabilirdi., btı cyclc ),ı-ışaıııaktzur. Aına l,ıcr Şcü'i göze a]ı-ı'ı,.ık zorı.ıırcl,al,d1 bebcği içiıı. I(cnrtıl'iır oğhıırtı cıı ır-ıtisait şıırtlarcltr diiırvaya gctirecckti. Oğltı ııtı| Ncclcıı övle clıişiiıınrtiştı.i acabal Mtiı,ırkıiır ıııı,iydti lıcbcğin crkck cılnrası| Evet, cr.ct! İçiıre ö1,1c cloğıırışru. Mutlirka bir erkck çoctık c|cığtırac;rk-

tı scvgilisiı-ıe . Mtıtlaka.

.

yapnıayı

.

"Mclıparc Abla ivi ı-ııisiıı|" "İl,il,i11 Zclır,.ı. Bir saırcı gircli çıktı."

"S()r4c bırkalııı-ı,, kaç a1,lık karırındırki | "

"Eıııiır clcğili ırr... " "Nasıl clcğilsiıı| l}u lıaltı nc zanlaıı karıştırclığıııı

l<cıllavtur llcşırt Bcı,'i dıılri karşısıırır alabilirdi. ljviır clclikaırlısıııı baştaır çıl<arınış ışiiftc cltınııııı.ıııa cltişcrcli.

a]<ıl

edcrlersc, btı koırakta tck bir clostı.ı kaln,ıiryabilircli.

238

239

Lt


EI«M L920 d}!İ-;b

A4chPıılrc'ıriır scÇilıııcsi,, <ııııııı lraiaııııı l<ızlaırırcltrıı clıılrır giizcl olcjııgrı ııriırilsııra ıııı gclit,orclı.ı|

Hiılaırııı kızlaır cia kcııdi gi[,ıi boylrı pcısltı, kaşlı gözlti, lroş kızlarcll. ScÇilınc ııcclcıriııi ç<ık dtiştiııırrtiştii Azlclrpırre. Soııtıırcla

[ıı,ılırıtıŞtı,l., lrıu,'ıı:, clı'ılrı gtizel, clırlra akıllı, cltı.lra tcrbiyeli olcltığrı iÇiıı dcğil, Çölısiiz tiziiııı oldtığtı içiır oııı.ı scçınişti Saraylılıaı-ıım. I(ıırscsizliği, acizliği vı,iztiııclen. I()tii ırruaırıclc gorcltiğri takclirdc şikfu,ct cdcccği kiı,ııscsi, kırçıp giclcccği bir wır,ası) at];lsı babası <ılıııadığıı-ıdırıı. Ah tilki kaclın! Ne var ki,, Allirlr L-ıtiı,.til<ni. Maclcıır oırtı "il'iliği iÇiır" baŞka cvc vollaıı-ııştı lıtrlası., cicvraıı clöı-ııırtiş vc ııil-ıal'ct "olltıll i)'iliği" arciııra c-la bir şcylcr olıırtışt1ı bıı ailcıırdc. I(İılıScsİz L'ıİr çoctık olaı:ak c\/e gcliı-ı <ı]ı.ıı,orcjı.ı. Iç1ıııiieı,<ıllaııc]ığ1 ı'iııc görc, tı cviıı ktiÇıikbel,iıri baştaıı çıkarı-ı,ııştı, kinrilcıriı-ıc görcy_ sc l<tiÇtikbev kiıııscsiz |<ıza ilşıI< olıı-ıı,ışrtı. I(iııı ııc clcrse .l.rİrr, bi,pcri nrasalıırdı L,ıı.ı. A4clı}'ıı,c [,ıı.ı ı-ııastrlııı kalırııırraırılıj1.

Şı,ı

l(eırıal'iır «:',cleır ;ıynlırrasıırclaıı ıiç griır öııcc, koııakta kıyclılar. Haliısı, kızliı.rı Mtıirlltr, fuIcziyet Vc oğlı_ı Rcccl.ı,ic birliktc gccc )/xtlsıı_ıa gclıı_ıiş, Mclrçıarre,ıriır boyırtıııa bir "beşibiıycrclc" tiıkırrıştı. Kırr bilir lraııgi çocı,ığtı_ tıLııf lrakkıııı ),i),crck, ökstiz \ıc vctiıı1 )rcğcı'ıiırc ;rurı'ırtştl kıYınetli altııııırı. Oırı.ı cl kapısıııa vcrcliği içiı-ı ircp czilrlik cluvctuğtıırı_ı söylercli iralası. "Scıriıı i,viliğiıı içiır, IV[clıpırcıır. l}iziıırlc birliktc,voksı,ıllrığı,ıır cziyctini çckıırcycsiır cliyc," dcrcli. Ma_ cleııı iyilik içiıı vcriliı,orciı.ı, ırcclcn kcırcü çoctıklarıırclaıı biriıli

Jnnı

vcrııreırrişti Rcşat Bclı'in koırağınaI "Saı,aylılrurııır scıri seçti," cleıırişti lr,ılası. "I]iitıiır çcıctıkların ıuasıııcl,.ı., o seni Scçti."

240

arırdar

Saral4ılraıııı"ır k<ılrıııa

lıir

bı-ırııı:r altııı bilczik tal<ı)ror-

cltı. Rtı bilcziği ),ıllar öııce Reşat ]]çlı Şaııı'clırır gctirıı.ıişti telı7çsiııc. Nc kadıır [ıcğcı-ıı,ı-ıişti Mclrparc. G(iz r.iıvalaııııcla birer yakrrr.ıır brılı.ıırcltığıı, iki ),ılan başıırın birIcştiği nol<tac-ltr kopçalallalı o altıır bi]cziği, Parıııırğıı'ııır rıctıı,ltr <_ıkşaclığı gtiııti " ()o

k nıı,ı [-ıeğc ırcli

"Ç<ık L,ıeğeıı

lıatıı]ac-lı.

ır

|

" tliıre scırıııtışrı.ı

S aııar4ı h

aıı ıı-ıı.

cli ı.ı-ı.''

"İıışallah ilcrclc saı,ıa kocaı-ı clalıa grizcllcrini ahr.''

Gözlcriıri kaçıınıış, vtizti bclirsiz L-ıir kocanın, k<ılı.ıııa büılc lıir aloır lıilczil< takınasınııı lr;rı,al ctmişti. İştc şinıcli o bilezik ı.., luırcla1,1fi. Hafia]zucar, lratta aırlaı"c;,ı içi titreı,crck tıl,tırkcn seyrettiği kcıcasınıır 1'ıizti isc gözleıiııiıı öırtiırclc o kaclar lıclirgiırdi ki, cınrı bir clalra lıiÇ göı:ıııcvccck olsa, cıı ı.ıfak ırı,rıılnsııı1) kiıpikle-

riı-ıiır kır,nlışıııı dalıi asla tlnlıttlınazclı yaşadığ srirecc.

Halası ökstiz Ye

YÇli111

}/cğcıriıri cr.4cndiriy<ır olıırauııır seyiırci),-

lc zıırl zıı,ıl ağl;ırkcıı, Önrcr Hc>ca davııcii sesiyle l-ıoldc cltıa oktıÜ'cırcltı. I(cıııal kiıpıııııı tırclıı-ıcjtr lrcıcırı,lir birliktcvcli. Drıa fhslı bit_ 24l^


Allalr'ıır tiktcır soıua, lıoca soracak, l(cı,ıral, "Mclrp,arc H,,rnıııı'ı Vcccvap cliye cıırri, Pc)/ganbcriır kıvli Vc kcııdi rızıırrltı_ ıılclııx," cılclı,ığı,ııırr ı,rır_ ı.ccckti. Milrr_i ıniiccccl Vc ıııil-ır_i ıırlıircccl gibi ııc kiğıtlar laıııaclığı birtıkıırr laf]anıı gcçtiği k<_ıırı_ışııralırr clı.ı\,acak, iıı-ızalaııacak ve o aırclzuı itibarcır karısı ol;rcırktı l(cııral'iıı, Alltri,ıııı-ı, "I(cırral'iıı ııikİlrlı kaıısı olıırak! Allalrıı,ır, cy biipik gcri gc_ b;rıra sirğliıır sağ clalrtr ırc istcycbiliriıı scırclcıı| I(cırııliııri ırc bctirll-ıcııc{cn başka hiçbir clilcğinı )/ok, Nc altur tıilczikler, Varsıır lıcıri zcbil ctsiırlcr, dcırıstiır,, şibiıvcrclcler, ırc para, ırc 1ıtıl. bağışışığılasııılar. l]ana vız gclir. Yctcr tri 5çl,gili kocaıııı bı,rıı,"r la,, Nlahııır, lıcr şc},c katlaııırım!" L-ıaktı, Bi_ Melrpare başı 1,crd e , g(iz tıclıylı «ıcliıcla orLırl1nl.lra Sara1,lıl-ıaıııın'ııı Evct, rırz lıaksızlık ctırıiytır ırıı,ıyclıı bu iırsırıılara| ıııısi[,ıiııi ııl_ diliırclcır cpcvi çckıııişti aırıa kollaütıkilcrdcıı lıaırgisi ırt_ mılnlştl ki iıaclıı_ıln sivri cliliııclcır| I}u cı,iı-ı cşiğiılc{en trclıınıııı abl,"r lıas onı,ı ü atalı tek bir fiskc ycıııcıırişti Mclrçıı,c. Çocuklar l]clrice Hı.ırııır lrcr zaırran yllnlttŞak, Rcşat yeriıre 'u., koyıntışlarch. S;,ıray[ıl_ıirılıı]l,ıı1 fırçasıııı yc_ şcfkatlc clavr..ulııııştı. Arar Sll,a bizlcr kaclar cııırclaı,ı ,_,işti, o ka<lar. I(cırdil,ç{i, cliır kirclıııı [_ıcyiır,ıc I(iılısc on_ bakaııraz, cli),crck [,ıir lrcıırşirc ttıtLılınalslı_ıa ıııAni olaıı.

daıı btı kaclar çcık işi 1,tikleıııırcsiııi istcıırclıııişti. o, lrcırtliliğinclcıı rtlttl]asllr,a ,al,ş_ k<ışıışnırcllıkça., Zanllln içiırcle hcr işiır ı.ıcrrncl;rn ıırışlar,SonradalrcrŞc),ioırdaırbeklçrolrnı,ışlaı.clı.EviııYcıkstıl lıaşlakızı mcı-tcbcsiırclcır cr,iı,ı lıizırıctçisi nıcıtcbcsinc kayı,ı,ır clıys;r, kabalrat kenclincleydi, kiınscdc dc ğil,

tizcre" Nikö,lr kılnlclıktaı] sonrt1, Lcın,.rıı'la Suat lıışta <ılıı,a]< kızları, Bckatlınlar Melrpare'yi öçıııcye kcışı.ıştıılirr. Halası, lııla vc ctı soı1ra da <ıtı,ırlrice , Giilficlaıı lQlfh, Azra Haııııır, Lc|ıra duğu ycrden öptı.irı,ırek içiır cliııi Llzıtan s;ıravlılııırıııı sıraylır öçıtii, I(z,_ tebrik bcyaıı cttilcr. Mclıpirre clc biiyi.iklcriı,ıiıı cllcıiııi 242

<ıı,ıtı öçıtictiklcrc boğıırasırıa, Bchicc ilc Azriı'ııııı sıı-ı-ısıkı sı rılıııalarıı,ıa kırrşılık, Sar,.r1,,lılıaıııı,ıı geliııiııiıı alıııııa soğuk bir (\ıii-

lurır

crik korıdtırı,ı"ıırkla )/ctiııc]i. Mclılıarc clalrır soıua crkcklcriıı tcbriklcriıri kabul

ctri. llcşı,ıt

Be\r'le lıcıcaıııır cllcriııi öl,ıtii, lıala oğltıntıır elini sıktı. Oclava en soıı gircıı l(cıı,ıal., kaı,ısıııııı öııiiı-ıclc clı.ırcltı, Mchl:ıare oıırııı clı cliıri cılııırcyc ı,clteııcli aıı,ıa lıtıııa nri.isaaclc ctıııedi l(cnıal. l(zıır clleriıri a\ıctına aldı r,c tıztıtı ttztrıı gözlcriniı"ı içiırc barktı. Mclıçıarc bir şcrı sö,vlcycccğiııi zaııırcclcrck bekledi. Hiçbir şcv s()ylcıııedi kocası, Nc clil,cccğiııi bilcıı-ıez lıir lrali ı,arc,lı.

Giiıııtiş tclısidcki ılaılc kokulu liıııoıratırları Zchra

getircli.

l]ıınclııı,ı bör,lc, gctir götiir işleriııi Zehrı 1,ırpıacaktı cvde. Mclı-

parc'ı-ıiı ı ıri tlıcsi,

" kı"i ç ii

k gcli

ır "

c

1,tikse

l

ıııi şti.

l3el-ıice., gi.iırtiır şqçtlt,ın claha i)risiııc

clvcrıııccliği içiıı, rni.itcva-

zı bjr cltiğtin vcıncği lıazırlatıııştı. Di.iği.in çorbası, cdi pilar,,, iki clcğişik zcvtitı\ıağlı ı'c lıcışaf vaptııtınıştı, Dıiğiiıılerin ı,arzgcçilnıezi zcrdcyi üra[-ııı,ıak içiır safi,ııı L,ıultlurnıak ıı-ıiiıııktiıı olnıaıruşa. Liıı,ıonatalan vc tathı,ı, şckcr bı"ıltınamadığı içiıı, İlıral,ıiırr Bev'in t-ıiı" haftır öırcc ycılltıdığı bal ilc tatlaırclırıııışlartlı. I(zlar veıırel<tcıı sonrıl birliktc kcır-ıırır \|c 1ıivaıro çaiıııışlar., lrılt,ı kızları clır tıt cşliğiııclc şarkılar söylcınişlcrcli. Buna rağıncn cvdc bir dilğtiıı coşl<rısı.rı,ıclaı,ı zi},ırclc, bir ccnazc hı.iznii var gibi"vdi. I{ala ile çoctıklaıınıır dışıııda, kiınsc fazla kcyifli görtiııını.ivcırcliı. L]rkcklcr ırargilclcriıri fbkrırc,lırtnıak içiıı sclaırılığa gcçiı,ıcc, kaclııılı, dıı iist k;rttırki ottırt]lıl <>c{asurcla l<cı,ıdi arırlanııcla solrbctc kcıırıılırırışlıırclı. Azra scclirclc ottı[aıı Melıparc'ıriıı vanııla ilişerck, "Aııacioltı'ya gitırrckteıı vazgeçı,ııişsiııiz Mchpıarc," clcdi aılçak scslc.

"I(cırral Bcy izin vcrınccli."

"Hirııi oırtr valırız bıra]<n-ıak isteııreıııiştiııiz de, t,ıeı,ı de saııdıııı ki..." "Bcı1 çok istediın, lakiıı l(eırıa] Bcy ftçp.lisiııc katılınamı doğrı.r [ıı-ılııadı." 243


"Allah Allalı! l)alra cıır gı.Ln öııcc ı,ırarııgalcla ktil bır,akır-ıııordı.ı I(eırıal BeV. l)cırrek ]ıirlrrıırraıilıkları btrşkaltrfl viıparsa ırıı.ıkıc]cİcs cılııyor btı vazifclcr. " "l}aşlta [,ıiı- ciıırııııı var Azra Hııııılı," clccli Nlclı;ıarc, "sizc şiıırcii izalr cclc nıcvccc ğiırı, l ai<iır soıırır,ınl ayıcai<sıırız c fb ırcli ırr. " "Ncyıniş|"

bir ıııcrrztı. Bcıriırıle a]akı.rlı. " Azra göz tıctıyla stizclti Mclıpıı:c'yi., scsini çıl<ırrırıaclı. "l(cı,ıral 1}c1, 1-1ç zanlın ıyrılıyrır cvclcııi" tliyc sorclı,ı-

" Flı-rsı-ısi

"Cu,n-ıa gtiııii.

"llcşat l}ey bili1,or ınü1|" "O ztrtcır biliyordu. Saraylılraıuııı tİa h;rbcı,c]iudı ıı,ııra bı"ı kadirr crkcı-ı gidcceğiıri sanırrıycırclı.ı. Saartlcrcc ;ığlac{ı, zoı: tcsclli cttik." " l-cvckkcli clcğil, gözlcıi şiş şiş. O lralclc bcır clc bı,ı akşaın ,Veclalaşaıını l(çırıal'le: Yarıır ç<ık crkcıı ırvrılacağıııı cvc{cır. Siz ycıri crrlilcr lıcrlralclc ı,ı\,kıı cltı oltı rsı,ıırtrz bc ıı gicl crkcıı. "

"Siziır l(cı-ıral Bciıi111|ç çiftliktc vır cla Aırııc1olı,ı'da görtişct,ıilıııc ilrtiıııaliııiz vır. Asıl vcda cclccck cılaır bcırinı... Alr,,. i(ırr tıilir, biz tıiı: dtrl-ı;r lıc zanı,.-tır bı.ıltışırcağız|" Gözlcıri ),;ış içiııclcycli

gcı-ıiŞ odalı1 Çift kiŞilik bir 1'iıtak scı:crck zifhf odası lrazırlaııışl;rrdı. Ycııi cr,'lilcriıı birliktc gcçirccckleri saclcce birkaç gtiıılcri ı,ar-_ cİı. Mclrparc'ıriıı öııııtiı-ıiiır sotıtıtı.a k..rtlar lranrlavacağı, }raşama giiciiııtilr sc[ıcLıi olecak, birl<ııç ını-ıtlı.ı giiıılcri. I(oıı1ıklar, l-ıep

birlil<tc Lıir varııı-ı saat kaclırr cltrlııı ararltrnııclır sol-ıbct cttikten s<ıırra, RcŞat 3Ç1', '(I{tlııcli Lıal<alıı,ıı çoctıklar, aı-tık r.eıri errlilcri oda_ ltrrı rr a

"Bcıl clc pek

ııııı]," clcdi, "siz ı]c ziltııılı1 gicliyorsuııtız|" "Bcn clc lraftı,ıı,a iırşallıü." "Allalr V<ıltıırı,ı zı,ı açık ctsiı,ı. "

vc ırargilc kcvif]criııi tırır-ıaır-ıa crcliı'ip geliııcc, zc|ırı ilc kalfiı sclaırılığı lrirvır"laırclırıııak ve

n 1

gcl cli,

"

y«ırtılcİı.ıır-ı

c]cd

i.

cfcııtliın. Miisaaclclcriırizi rica cdc-

),iın'" clccli Bclricc ırrisatir]eriııc. l{cşat l}cy vc l]clıicc c>clalırrııı:r çıl<tılrrı-. Azra, Kcnıal'iır "}/antııa gclcli. "BLı gecc scııiıı ı'ı'ıttığıır oclacl;r kalacaığını. Eşlalarıı-ıı karıŞtırırıııı divc koıkıırı-ıı.or ıııtısıııı|" cli\,c scırclı_ı gtilcrck, ..ç«ı_ cı"ıklÇcıı ağtrL'ıcvinrlc pe k tclaşlıı,ıırclıııız kitırplırııı,ıızı, «_lcftcrlcıiırizi kiıı,ı ştı racııüı ı,ıı, aşk nıcktı-ı pl arıııı zı btı acağı ıır cl iyc. " "Al-ı Azra, cr Ç<ıctıl<hık ı'c ill<gcnçlik üriiıılcriııri ı-ııısıl özlı,ivol'Lıl1l, lıilscır.," cie di I(cıı]al, "hAytltıIl-ıııı cıı ttlsllsız zaıı,ıırı,ılaı-t\411ış ırreğcr. İırsan ı,iışarkcır l<ıl,ıııctiıri [ıilnıivor.'' "O Zall'tı1ll bclıcleır saıra sö1.1cıncsi, kıırıı-ıııı l<ıyıırctiı,ıi ztlnıa_ l

ırıırcla İ),İ L-ıil, scıri çok sc\riyor," c,lccli Azra. " ]] il i\,<ıı-ı_ı ıı-ı

.

"

"O 1'iir.l.ır ıııi Aııat-loltı'ya

Me [-ıparc'ııiır.

"Ağlaıııayır Mcl-ılı;rrc. Mctıııctiırizi kaybc,tıııcyiır, kı.ızı.ııı-ı. İı,ısaır tlliğtiıı giiırüiırclc ağliu ıııı lıiç|" MclrPılrc gözı,iııclcır stiztilcıı ),aşı silcii, "Haklisiırız Azra H.a,

vol l irı-ııtr zanla

şc1,

gclıı,ıesiıı

"

c{iı,c|

"

O lıLı ı1 cltı ru ıırtı

ır cl

çıl<nıasıı,ıtı

a, c,cl e kahı-ııısı c]r.ılra

ıııi,ııi olcitııı| Başıııa bir doğrıı

<rl

aciık.''

Azrzı, aırlıriışla giiltiı-ırsccli. "Scı,ıi çalıkıır .sctıir'' clcıırcklc \ıetiırcli vc cliıri tızattı Kcııal'e. "}}crı }/ırüır crkeııdcır gidcceğiıır. Uztııı [ıi r zaııı an göıii şcrncrrcl,ıiliri z. A] l alı aı sıı ı arlirclı l< I(cnı a[.''

"Saıla ocİaııır kaclar rcfhkat cdclıiı11.,'' .1..1i I(cmal,

..ı.ı.ıl<arcia

vcclAIaşııız."

lralaıııı-ı oğlı.ııra ıratak scrıırcl< içiır lıcıııcır aşarğı kırta iııclilcr. Halı.ıyla kızlarıırı lvlclrp-ıarc'ııiır, Azra'\,ı l(cıırıl'iır <ıc]asıırclar ıııis;rfir cc,lcccklcrcli. Azra'ııııı evı-lc koı-ıı,ık oltluğıı zaıır,.rııltrrd;r rıattığ1

Azra vc l(enıal'in fisıldaşirral< \/c gı,iltişcrck birliktc octadaı-ı 1:ıl<ıırali'ırı karŞısıııcla., McIıpaı,c'ııiır ı-ııalrzrınlaştığını g()rcıı Stıra\rIılraı-ııııı, "Mclrp,"rı'e kızıın, h:ılırıılir kızları <ıt{al..rrıı,ıa çıkarıı.erscııc., tıc cltıriurc>rstııı [ıtırada| "clccli, başı1,|1 1,.ı,ıktrır gitıı-ıcsiııi iş;.ırct ctlcrek, "yılııına ı]ltı ıTı alırı al,ı cİ a tı ııtıtııııı.''

214

245

L,rlrcklcr sohbctlcriıri \.ı.ıkarı ocltıya

i

il

i

]


Mclr parc "

S

araylılraııı m' a ırı iıı ırc tlc b,ak;uak, lrirltısııra clöııdti

.

l}u\ırtrıı lralacığııı-ı. "

"Scıı koctrııla git, Mclrp,ıarc. IJiz oclaıırızı L-ıtrltınız," cicdi Dilnı[ıı flaırıın. "l]cır tnLıtfhğa kedıu, iııip,ı stı alı.ıcırğıır-ı Mclrparc Abla, sctr clı ivisi lıcırinılc ucl, çtiııkti ı-ııtıtfhkta ııc ırcrcclc lıilcıırcıır," c-lcdi lıali,ı kızı. Mchpare çarcsiz kalktı, kızlı tıirliktc ıırtıtfhğa iııırrcdcı,ı öııcc, Sara1,lılraııınl'ıt] cliııi öpı,ip bırşııraı kolr{11, cliğcrlcriııc dc i,lıi gccclcr clil cyip ııllıtthğtn volı,ı ntı tLı rtlr. "N{clrçıırrc A[ıla, ııasıl L,ıccercliıı yakışıklı irdırı,ıııı-ı kalbiııi çclıırevi. Virllalri tıfcriır sana!" ciccli Mczivct, ıırtıtfhğıır kapısıırı sıkıca kıp,ıırttıktıul soııra) "Sırral4ılı,rnıın'lı1 sı.ıratıırclirıı clıişeır biıı parça aırıı scıı lriç alclırırrir!"

bitiırcc scccırclcyi katlaınak için

fi ı lı,rc{ı.

"Dur," dcdi l(cmal, "acclc ctnlc) kalclırırsııı soııra.'' Ccbiır-

clcır bir clıırırs 1tizük çıkarclı.

"Bu beniııı aıurcırıiııcli

Mcl-ıl-ıtırc.

rL].Z."

"Yılrııl sııb;rlr biz ciöıriiyorL|z anıa." ırc içiııticıı, sırbc t ccli1,111,.11 ı,ız, d iyc geçircli "Hae1, ırırlatiıın, talıii tabii, clan-ıtrt bcy 5çr-,i bckliyorcltır şiındi. Nasıl d;r cltiştiııcıı-ıccüın. I-Iaycli k<ış <ıclaırı"r Mclrpı.rrc At-ıla, claırraclı bcklctı-ııc," clccli Mcziyct. .N[ci-ıp-ıırrc ki.ipiin a,ğzınlr ttill,ıe ırti vc kerl-ıığıııı r,crlcştirip, |<ız bışkr şcü,lcr sorırıac,iaır acclcylc çıktı ıı-ıtıtfhktarır, lrızlı lrızlı n]crctivcırlcri tırıııırclı 11

i

.

Yıiztiı-ıı.i lriç görı-ı-ıcdiğim

anacığınrıırclı. Nikilıtır babaııı tırkınış <ııra. A,rraİ]la Varallradı aına iıışallalı saıra tığı-ır gctirir.''

Mclıpare yli zıi ğıi alclı, öptti, 1.ıırırrıığı ır a gcçircli. "Sana lıir şcy clıı,lıa sövlcırıck istiycıruıırr... Beıı ctıınaya gicliyorlıın biliyorsı,ııı.'' "Evct beyiıır." " Ç<ıc ı,ığuıır ıız doğarkcır )raırıırclır <ıl ıırıızsaııı .'' ı.r

I(pkırınızı oldu Mclıpi-ırc. "Haı,c{i al sı.ıyı-ıırtı clır <>ciaıı;ı git, iv{czi),ct," dcdi ktiçıtiıı iİzcriırcicki tiilbcırti kirlclıı,ırkcır. "Nivc liızclıır öyle| D<ığnı söylcnrivor ı-IıLıyLıııı) Aııırcı-ıı cliyor ki, şiırrcli scıl ııi,lzır cviııc gcliır <ılc-lı,ığtııra görc, Lıcır clc iyi bir izclivaç yapabil irıırişi nr. " "G.ç olcltı Mczivct. YcırglıııLıııı. l}ı.ıııları \,ınıı sirlıah k<ıırı,ışı.ı-

ivl elrp

I(cıı,ıal octalarııra oırdaır öırcc gclırriş, ziflıf ııaııı az|nı kıhyorcltı, A'lcılrParc, Yatağıı-ı Lıctıılıl otlıı-Lıp beklc<li. I(cınal,iır na,,ılzı

..

"Olurstıııuz beyinı, oltırstıııtız... r' "iırsaırlık hali bu Melrparc, tıclki ycılcla <ılrırııırı, belki uza]<ta olı,ır'ı-ınr", NeYse, Yalııırc-la clcğilscırı, cıııa kız olı,ırsır aııelıılın, cr-

kek olı.ırsa babamıır acfuırı vcr.''

"Eıkck olacak." "O lıaldc aclıırı Hııliırr kovarsııı.'' "oğluını.ızı-ıır adıııı krılağııı a siz okııyacaksuuz, iırşallalr,'' cle di Mehp;ue. Gözlcriırdeır s{iziiiııeyc bşlayaır yaşlan görıııcırrcsi içiır arkasıııı döııclti kocasına. "şu cltiğnrclcı:i açar n-ıısıırız bc-

),iıır|" cliyc sorcllı titrcyen scsiylc, "Elim crişmiyor da.''

.

Mclıpare 'ıriıı nikih alnırcla cleğilkcııki ciiretkArlığıııdaır, ı"ıtırırıııazlığındtıır eser kalırıaıTıtştı ırecleırse. Ürkek bir ccylan gi-

lıiYdi, I(cınal'in r,'tiztiııe cialri bakaını1,o1ç[tı. I(cınai elbiseıriır dtiğınelcriıri çözdii, krzıır uzııı. saçlarıııı elleriyle toplayıp etısesiııi öpni. Ürpcrdi Mchpare, tizcriııcicki giysilcri sıyırıp, çabı,ıcak

ÇıPlak Yakalaırınamak İçİır, siiratle 1,x125ııa kcışt1ı, yastığın alnna kcıııınrış geceliği iisniırc geçircli, yorgaru boğazına kaclaı. çekti.

dş-!l-ft

"Yeııi gcliıı ılazı ,,ı yaçıacaksın|'' cliyc sorclrı l(cııral grilerck, "\'aP L-ı'akarlınr, hakkındır," Yorgıııilıf LıcLıııLı kalclırıp o cltı sı.izı,il-

246

247


dti 1,atağa., |ıza sanlcfu, öpınek istccli. Ytııııtışak biı, lıarekctlc ınAııi oldu Mclrpare. "Bir nrı,iddet sadece bövle biı:biıiırıize sanlıp )ratalıın olı-ır ıırLı|" diye sorclll, "Nc <ılur bcl.inr, bir ıniiclclct tiçtimtiz bir arada, hiç lopırclaıııaclaıı, böyle sarmaş dolaş yatalım."

Crrırıa salıalrı, öncc Ctrma Sclanılığı'na kanlacak sonra c{a, Anaclolı,ı'daıı geleır bazı lrabcrlcri clcğerleırdirmck içiıı birkaç kabİllc arkadaşı1,Ia bir gönişnıe yapacak olaıı Alrınct Rcşat) erkcıı saatte taşlığa incliğiırde, sokak kapısınıır vanına akşamclıın hazır

e

di lı ııi ş v

a|izi göni

n

cc

lıı.i z

tiııl eıı cli .

"}{eniiz ı-ıyaııınaclılar rnı biziıır mrı htrblıctktışlan | " divc sordu. "Az öııcc Mclrçıare'nin aya§<rltııra gittiğiıri dtıyduın. Uyanınışlardırr" decii, lıcr zaııraır a1,,ak altıırc{ır dolaşan Strralrlılraıııın. "Zehra'yıyollatsak da kapılerrıııı tıklatsa." . "Reşat Bey 9g1.,ırr, driır gece gcç saatlcı,e kadar «ıttırdtıırıız I(cınal'lc, koıruşmırlara dçlrnmadı nız mı| " "Vcda edeceğiın tcyzeciğiın. Ben evc t{öırıııcden gidcbilir. Aırabaırın ne zamaıı geleccğini bilmiyor ki|"

"Nc vardı evlcııir cvlcıımez giclecek! Vatanı ktırtaracakınış! Vataıı burada dtıruyor işte. Oııa tlıı kaldı vataru ktırtarınak| I(eıııal'in iştiraki olmazsa vatan ktııttılamayacak sırırki! Ne olacak, Allalr'ın dclisi işte! Yine gidecek, çıerişan olup döııccck evinc,.."

"Btiyrikanne

.,

sö1,lcdikle

rinizi dtrytıyoruın bilesiniz," diy.

seslendi l(cmal, bir tist katııı tırabzaırlaırndan saıkaı,ak. "I)avıcığını, bekleırin, bcn dc şimdi aşağı gcliyorduııı." Basanral<lan ikişer tiçer iırerek geldi yanlarına. "Geç yattıktl ya, uylıyakalıırışım. " Saraylılrarum lafinııı kesilıncsine kızgın, söylcıııncyi stirdtirdü : "Ay, dtryarsan clrıy. İşte y.ıiztiırc karşı bir kcı,e daha söyitiyo-

rtım. I(inrlere karışıp ne işler çeviriyorstııı bclli cleğil. Güctiın yetsc seni bir gtizcl eürc çcvire döverdim. Dayıııa diişüyor seni 248

cİövıııek ama YaPttlıyor ırczakctiırclcır. İnsan iiç- gtinitil< kaırsıııı bırırkıp gider ırri| fukcrc sturlri!

çağıı,ıyorlar FIaııi çtrğırsalar, pıclişalr iradesiyle gitscır, canım yannlaz. I(eııcli kcncli.ırc gcün ğtı-d. vcy olı.ıp lıaşıırı bclay1 sokıııaya giclivorsrıır. Bak, yaral,.r,p gclınc },iııc. Çektiğinı iz y etcr scııiır c]iııc{c:ır.'' "DLıı..ıt1, ırcfbs a]ıır büiyiikanner'' clcdi lfunıal, '.tıktınaırıp kaı]acaksıııız beııi azaı laıteıı.''

"-ükaıracağııır tabii. Ölriınıiın .seııin },.ıizı.indcıı

lrcrzcleriııe

ziilıırcktcıı.'' "'fcyzeciğiııı, haycü siz yiıkarı çıkıır lcşeyiın yeğeıriıııle,'' clccli Reşat Bcy. "]Jeıl buraclaykcır hclallcşiıı.''

olaca.[<.

Scıriır

ti

cleı beır rırlrat ralrat lıelal-

"Saı,aylılranım, llidbn ! r'

Yaşlı kaclııı, l\cşat Bcy'in sesiırcleki ciclcüyetteıı etkileırcrek ctclderini toplayıp ırıcı]diveıılcı.c yöırclc{i. yalırız kaldıklaır zaırıaır l(cnral dıyısıııııı ellerinİ ttıtttı, "Asıl beır lrclallcşeccğiııı siziıılc. F{akkıırız öclennrcz .1uyr. Hakkıındaki lıer lıııyırlı şey siziıı sayeırizdcc{ir. Şiıncli dc Mclrpa-

rc'yi sizc göztiın arkacla kalır-ıacjarı enranct cclivorı-ıın,'' " Oıııı kcndi kızlaı ıındaır ay,.t ctıncvcccğiın l(cırral.''

"Buııdaıı cıniıriıır. Sizi kcşke lıiç iizıııcscydinr... Iftşke lıer

şcy banrbaşka

olsaydı..."

.

"I(cırralim, lrcr

iştc bir lrayır vaıclır oğluın. Göztin iukada kalırraclaır git, keııdine çok dikkat ct ve bizc sağ sırğliırr geri clöır.

Bak, Şiırıdi Yoluııtı gözlcycıı bir cle zevceıl

tclılikeye atılmır. I(cııdini kolla, e ııri oğltını.''

,", b., evclc.

Sakııı

Alııı]et ReŞat sarılch ycğcniııc. ilıi crkck lıir ıııtiddct ö,vle

clılar. Ayrıldıklanırda lrer ilıisiııiı-ı cle gözti yaşlıydı.

kal_

"I(onuşnığı.ımuz gibi dayı," cledi l(enral, .'sizi lraberdar ede-

ccğim... Biliyorsııı]Lız.''

"Biliyoıııııı. Mcrak cüIc. Fler şcy

ycılı.ına girecek. Sen gcri

clöırcceksiır ve btı vatzur tekrar biziın oiu.ok. ğiz cığltııır."

249

İıi gtııler

görecc-


(F§r& Alrınct Reşat, I(eırral'e gözleriırc,leır akaır yaşları gösterıne_ ınek içiır lıızla çıktı kapıdan. Bahçeyi gcçerkcn cebiırde mcndilini arayıp buldrı. Ustılca gözyaşlannı vc burııtrııtı sildi. I(c-

avrılmasıyla tamaffteı1 kachırlarla kırlacağı btı koırakta tek tıaşııra nc kadu çok sıl«lalıilcceğiııi dtiştiı-ıdti. I(cmalsiz ka-

ınal'iıı

tıı]ıtıt. Allah bti).tikni! Aracİolu'ya gcçil,ı mtrlrarcbeye kanlama_ 1,acaktı aııra İstaırbrıl'cla, Maliyc Nazırı sıfatıyla cliırdeır nc gcliyorsa yapacaktı.

Liıııanda denirli gcmilcri görmcmck için başıırı ötc yaııa çcvirip hızlı lıızlı pinidii ve "Allııhıııı," dil,c dua ctti 1ürtirkcıı, "bizi brı zillcttctr tez vakittc ktırtar. l(cııralini de kayrr, ııc <ılı-ır.

ları cr.,de lçiıniııle cleıtleşck, kiıninlc koırı,ışacaktı mcıılckct nrcsclelcriniI sabalı seriııliğincle lıızlı lıızlı yıiniı,crek sokağıır başına gclcli. ingiliz tiı-ıif«ırıııası g\ınriı biı.kaç l\uııı vc Erıııeı_ıi, kolltık krırnretlcri olarak, caddede bir aşağı biı, },ukarı nırlı,ıyorlardı. İçiııden bir kriftir sa\rlırup Sirkcci istikaırıctiııc doğnı ilcı:ledi. A?, ilcrde, kuşı kaldınn,ıda dcğişik tilkclerdcn gclnıiş bir tabur jaııclarnıa, tcl< sırtr lıalindc 1riiniyoı,dtı, Eliııdc bast<ıııı.ıvla kazık gibi rıztın bir İngiliz, bclini kalııı bir keıı-ıcılç sıkmış, parlak siyalı bıyıldı bir Fraırsız, niylti şapkası vc parlak kırınızı etekleri,ırle nılıaf lıir ktıştı aındırtrn İtalyx11, sacle giyimli vc alçakgöniillı,i Ttirk polisinin yaırında ıııağırır adrmlarla ilerliyorlardı. IQlacak ,vcr bulamayan llrısiar, saçak altltrnncla keırdilcriıre rrzanacak ),erler yapnrışlardı. Flapislraıreler, lcşalalar, iınarctlraneler ağzına kadar dolrıl,d11, Btiniır nrtiltecilere kalacak yer bulmaya iıııkAıı yoknı ki! Sokaldarda artık öltilcrc clc rastlaıııak mti nıl«iııdti. Sirkcci've iırincc, limana deınirli zırlrlıları görc-lti trzalktaıl. İngilizler Anadolrı'ya kaçırılan silalrlara ve göntillii askcrlerc mAni olabilmek içiır karakolları bastıktan sonra, İstanbul'rr taııı bir esir şclrir lraline getirmişlerdi. Alımet Rcşat, her işte bir lıtryır olduğrına inananlardaııdı. Şchzadebaşı l(arakolu'ııdaki faciayı gözleıiyle görmescydi ve Felıiıne Sı,ıltaır'daıı gelcn nreknıp olnrasalıdı hAlA padişalıtan yana saf tıınıyor <ılabilirdi. Bu hadiscler b,akış açlsıtlı değiştirnriş, Aırac1olu'daki nıticadcleclen mc_ det ummaya başlamıştı yeğeni gibi. Şinıdi zayıf da olsa bir uınlıt vardı. Bir ınrımtıır titrck aydııılığı gibi c/ıız, zayıf lıir

Belricc ve Saraylılranıın pcııccı,cvc koştışı,ırlarkcn, I(eınal ;ıyı,ıı kanıki odasııra gitti, gcceden |ıazır cttiği nraşlalıı sıı-nna gcçirdi. Bir gcce öııcc, Mclıçııuc ınaşlalrıırıır ctck baskısıırı sökırrtiş, cır clibiırcleır tcyclleırıişti. l}ölrlcce l(eınaıl'iır ayakkabılarıırın iizeriırc dı-iştiyordtı ctclderi. Mehpare ınaşlalrın cteğini bastırırkeıı l(cırıal, kcndisiırc cldcır getirilcıı ve yola çıkırrak içiıı kadıır kıyafLtiııe btininııesiıri tenrbihleyeır meknıbu ktiçtictik parçalaı- ha-

250

25l.

Oıruı bize bağışla. Yeıri geliırinc bağışla."

FIer okrrduğuııda içine fbrahlık vcrcn dı.ıa, ncdense y.ıireğini

ralratlatııaclı brı scfcr. Scsiniır Allalr'tı ıılaşırradığıııı dtiştlırc{ll. Pckil,i, o da öğlc ıraınazıııda ıncsciclc iırer, orada ederdi cluasıIıı. Olnıadı, ikindi ııanrazırrda bir kcrc clalıa cleırcrdi. Soırunda ırirsılsa duyacaktı onu Allalı. l)uyacaktı vc kı.ırtaracaktı şclıriııi L,ırı zillctteıı. Ve koruyacaktı,vcğcniııi.

"*rro l(cmal'i, Topkapılı Caıırrbaz Mclrn-ıct'iıı tcşkilatındaır bir uabacı aiırraya gcldiğiırdc, akşaııı czanı okı,ının,ak tizcreycli. Ahmet Rcşat lıeırüz cvirıc clörreıırcınişti. Balıçc kapıısıırıır öniindc dtıraıı fi1,19r.u ilk fark eclcn, caıırdarr stirckli clışanvı kontrol etınekte <>ltrır Mclrparc oldu. Bir çığlık firladı cltıclaklaı-ından. "Hayrola, bir şcy ııri vaı: cliye sordtı|" Saraylılranıııı. "Bir araba drırı-ıyor kapıırrızcla," clcdi Melrpare. Ytizti bcnı['ıclı;l7çlr.

"Gitnıc vakti gcldi

lraldc," c]ccli I(cnral.

{

ll

l


linde yırttıktaıı sonra) Melrparc'niıı endişcli bakışlan altında maırgalda yakınıştı. cEdr--a)

Evin kadııılaır ve çoctıklaır l(cmal'iır p-ıcşinde s<ıfalıa çıktılar. Bir ağızdan stirekli bir şeyler sorlrvoı,, bir şcyler aıılatnıırya çalışl}rorlaı,clı. l(enıal aşağı iırıııclıc baışla,r,ıııca bu kez dc peşiırdeır itiş kakış ırıcrdivcırlcrdeı-ı iırerek taşlığa dizildilcr. Zehra ile Giilfidaıı lQlfa'ya o gtiıı izin vcriiınişti. Evdc Fltisırti Efcndi'dcn başka lrizmctkAr ,voktı.ı. O da kapıırıır )/aruı,ıda, abtıs bir çclırcylc dikilııriş, dudaklan kıpır kıpır, srirekli dtra cıktıvordrı.

l(eıııal öncc ağlayıp drıraır btiytlkaııııcsiıriıı eliııi öptti. Yaşlı kaclın aıtık azarlaınıyorcllı. torLrnuntı, k<ıırtışacak lı,ılİ kaln]atıllŞtl, saclcce ağlıyordu. I(cnıal'i öpiip kol<ladıktan soılril karşısıııa geçti, tıztlll ttzlltl dua ctti vc 1,ı,izı.iııc doğnı iifledi. Sara1,lılıanım'ın duası ve vcda fash bitiırce sıra yengcsiııe gclcli. Belrice, lıastalığı sırasında vereffı zanncttiği için evdcn uzaklaştırmak istediği l(cmal'in gidişiııdeır nılraf bir stıçlrıltık dul,ıyordtı. Sımsıkı saırlc]ı l(emal'c, lııçkırarak ağlanıaya başladı. "Bir stıçtrmtrz olcluysa..." diyebildi.

"Yenge! Nasıl söz o! Asıl sizleıe karşı kab,alıatli olan bcnim. I{eşı dcıt getirdiııı eve, lrep hastalık... Sizi uğraştınp drırdLıı],ı." "Sana vercliğiıniz cırıcği lrclal ettik l(cmal," dcdi Behicc.

l,eınan ve Stıat da l(enıal'iıı kollarına asılmış, ağlıyorlardı.

Yı,iziinc iırdirmeclcı-ı öncc Melrpare'yi koltrııclaıı ttıtru, az ilcri çekti, bovııun ı-ı, yaıraklırıırı, gözleriıri öçıni. "Döııeccğiın Mclıpare. Sal«ır ı.izıırc kcııdini. Oğlıınıuza ivi

b;ık," cüye fisıldadı.

Eır soıı ona kapıyl açaıı Htisnti Efbncü',vle kucaklaştı l(cıııal. Aclaınıır gözlcrindcn stiziilcır yaşlan görınezclen geleı-ek fbraccYi Piziiııe iırctircli, nııışlalrıır öııiiırti kavuşrurdrr, ktiçük vaiiziıri eline alclı vc kcndini bckleyç11 arabırya doğırı ytirüclı-i. Arabacıırıır yanurda pala bıyıklı bir başka aclam dalra ,ar<i. I(eıııail'iır kapıclan çıktığuıı görtince ycrc atlaclı, clinden valizi ,l,p 1,eıinc ycrleştircliktcıı vc l(cııral'iır aralıaya binnıesiııc yarclıııı ettikteıı soııra, <ı da arabaya trmanıp karşısına onırclu. Melrpare, Hüsırri Efendi'niiı hazır cttiği kovaclaki srıytı yola çıkarı ırabanııı arkasıırdan döknrck içiır balrçcyc koşnı. Hı.isırri Efcndi'Yle birlikte koılayı kaldıraıak fhytoıruır arkasıııclan sawrr-

clrılar. Fuşşş cliyc bir ses cltı)ıdrr l(eınal.

sı.ı ycrdc giderek btipiycn bir lekcye clöırı-işürken, fhlton.ııı ktiÇtik Pencercsiırdc l(eınal'iır cldiveırli cliıri oııa salladığırı görclti Mehparc.

"Allah'a eınanet ol, sevgiliıır," c{edi ve l(eıırai'iır yaırıırdalrkcıı söylenrcyc ccsarct cclcnıecliği L,ıı,ı sözii, ıuhrı, 1.uireği vc cludakları vanarak defalıuca tckraı,ladı kcndi kcndine, '.scvgilinr, scvgilinı, scvgilim..." Araba sokağın ağzıncla, sola döıriip gözden kaybolclrı.

Stıat an-ıcaslnın ktrcağıııa tırmandı.

"Seni kucağıma alııaı,alı beri iyiçç ağırlaşıııışsın tavşan L<lz," dcdi l(cıııal, "ne zaman btiytidıin bö,vle|" Behice zoriukla sökni kızı l(enrai'iır kollaıında_ır. İçlerindc en metill olanları Melrpaı:e'l,cli. Gtinlerdir gızli gizli ağlaclığıırdaıı gözpınarları ktrnııııLıştlı. Bir daıııla yaş yoknı gözleıiııdc. I(cııarda dtırmrrş, I(enıal'in ailesiylc vedalaşmaslnl scyrcdiyoı:du. I(emal başını örtni, cldivcııleri zorlaııarak clicrinc gcçirdi, feracc,vi 252

253


HAyAT çirrril(TE G!2fü

Çam,aşırla,ı,rı tenıiz oltırdtı. I(eına-l, yıllardir hayatıır içine karışanraclaır, bir İstaııbul konağınııı astıc-lc lıavasıııda vaşamaya ;ılışrnış olınasına bir kerc claha laııct etti ve <ırdtıya kanldığı grin-

nıazclı.

lcri dtiştiııdri. İlk başlarc-la, ayırı şinıcli hissettiği gibi, garip bir pişınaırlık dı,ıygrısu sarmıştl nıhrıntı. Anıa Dogrı'ya lrarekct ettiktcıı sonra) scığuk, beyaz ipcktcır bir çıelcrin gibi lıcr nirlti melaırcti öıtmrişni. O savaştaın tek aklıırcla kalan soğı-ıktı-ı. Soğrığa davaıııırak,, soğrıkla başa çıkmak, s<ıg;uğa venilmenıek, soğuğa csir dtişıncıırck! Btı dııınanlı, tıklıııı tıkış, lıavasız, dar ve LızLın <-ıdı,

soğ.ığ.ı ,ıatacak nrıyçfi acaba oııa|

I(oğtıştıır lıavasızlığııa asla alışaııııı,yacırğını cliişi.incn I(emal, bİr saat soıırı kokrıl.ı-ı vc clrın-ıaııı aıtık fhrk etmccliğini görünce şaşırı-lı. Ttılrarf bir ıırıülııkttı iırsaııoğlrı. Belki de cır blıyük gücii, lıışka çıkar yol olnradİg,- lıisseniğiırde, ,.rraziye uy.iım sağlamasıydı.

I(eınııl kokuya vc dtınrana çabrık alışmıştı anıa cviııiır ral-ıatıbtı kadiı.r çabtık ,ara)ınçlğ,,-,ı dtiştiırmcnıişti. Mclrp,ıe'niır var|ığııra rağnrcıı, bir aır öncc.ktııtlıln,ıak içiıı griır saydığı, ırerdeyı-ıı

qr

cn-ııll tızlın vc meşakkatli bir volculuktaır sonra, vtrliziçiftlikte kcırcliıre talrsis edileıı ranzanlıı altına ru yerlcştirip kitaplarını istiflerkcn, bı.ırada kalacağı günlcıiır çok Lrzatnaınasıııı tementri ctti, lfugışta ağır bir koku vardı, Pcncegri relcr açık olınasııra rağııerı, sigareıların dunıanı tavııırda adcta iyi soııra abdcstlerclcır bir kapak olı,ışnırııruştLı. Accleyle alıııan bilktırulaıımanlş a,vaklaıa giyilçıı kirii Çoraplarlll sclıcp olclugu clik ayak k<ıkı,ılaıııra., tcr vc ncfcslcrclc niten sarınısak kol«ıstı da aına karışrlrorcltı. Erkcklcrlc doltı k«ığrışleırda yatıTıaya alışıktı oııtınla yataklrancleri paı.vlaşınış olaıılar, kcırcli gibi koııaklarda, köşklerclc btiyıiııııiş, biirokı,at ),a dıı varlıklı csnaf çoctıklarıydı, oırlıırıır sigara alışkanlıklarııra rağnlen ııefcsleri, ayakları kok-

JZ

254

sc lıapislraırc addcttiği koııağa, ştı aır iınkAırı olsa koşa koşa geri döncrdı. Her sabalı lıaır,alandınlaıı, toztı alınan, yerıeri silinen tavan arasınclaki dtizenli, ktiçıik odasıırı şiddede özledi. Hiç taırıınaclığı kaba saba adaınlann arasıııda bir bitkiıılik çökmtişni tistı.iırc, başı ağrııırava başlanııştı. Oysa, ne btiyŞÇ bir lrcvesle bekleırıişti btıraya gelme,vi. Yolcultıgu c,la iyi gcçnriş salnlırdı.

Biııdiği fhl.toıı birkııç l<cz zzıbıtdar tareıfindan dtırdtınılmuş, karşısıırda otllrillı şalrıs aşağı adanrış ve arabacılrla birlikte sonrları ccvaüıladıktaıı sonra yola clcvanr cdilıııişti. IQdıır kı).afbtiırdc lriçbir işe yaranıaclaıı ottıırıyor <ılınak zoruna gittiği için, il-

lc clc ncdcır

ını.rşlalı giynıek zonrı-ıcla kaldığını rehkatçisinc sorn-ıadırır edeır-ıeı-ııişti, I(cıııal. Bir diıı adaını kıyafctinc biirüncıırez ıııil,di nıescla! Azrtı.'ırıır eviırdc saklaııclığı gi.iır çarşafa gir-

255


fı)eyç |t|raz etmeılıişti irına L)irırzdaır ilk kez ttıııışacağı çiftlikteki erkcklcriıı arasıııa katlıı-ı kılığıırda katilnıa,vı gtırLırLına ycdirelnİ1,oı:du.

"Soıı gtinlcrclc kadııılara

sataşırrtrlırr <ıldıı, bıi},,Lık arbcclc çık-

tı, İşİtıırecliı-ıiz ııri|" dİyc sorınrrştu aclaı,ır.

"Hiç dtıyıııadııır." "Ncrcdcıı drıyacaksııı bcyİııı, nıatbLlat saıısı,ir altıııcla. Gİı.ı.ır keırdi kabalratiıri gazctcdc ilıır cclcr ırıi lıiç! Gcçcır lrafta ıiç Frarrsız askeı,i kafaluı çekırrişlcr, Giillıaıre Parkı'ırda d<ıl;rşaır l<aclıırlara szu,knıışlar."

"Ecc|" "Ecc'si ştı: Hcriflcrin üçti dc bıçakltrndı. İçicriırclcn biıi ağır yaralıydı. Gebercli ıni artık bilcıncın.' "İyice azlttı btınlar, clcscııe ,"

"Azıttılar beyiırı. Lııkin kavga giiniltıiyc ıııahal vcrırrcnıök içiır, k<ıırırıtaırlan kadınlara bı-ılaşnıaırralaııı-ıı iyicc tcınbilı etınişler btı lreriflcre. seıri kadıır kıvartbtiırc sokmaffuztll setıcbi clc lıııdtır. Heıdiseler heırtiz tazc ytı, fbraccii ırrcraccli olı.ırsan, liiıırsc sana yanaşmaya cesaret eclcırıcz dİye dıİşİİııdlİk."

Kemal, bu açıklaı,ııa rizcriı,ıc fcraceyi açnı;ı,va ccstlret edcnıeyerek, çiftliğin iç ar4usı,ıır,.r kaclar o kıyırfbtle gitıııiş anrtr arabadıı

inııreclcır öırcc çıkarmıştı üzerindeır Saravlılıaırln'ln n-ıaşlahıırı. Ulrı ağaçların gölgesi altıırdaki balrçcdc piriiycrck, sarı kagir koııağa ön kapıdauı girnrişler, aıka kapısındaıı lıir Lıtışka avllıya çıkmışlar, yiııc bir başka bırhçctleıı gcçip, ırilıayet kalacağı [,ıiı-ıayeı varıırrşl,arct.

Fazla btiylik olnravaıı bir koğuşta oır yç{i lıişi birlikte kalıyorlaıdı. I(eınal'in taıııclığı clirenişçi aıkaclaşlaııırclaıı lıiçbiri ortalıklarda yokru. Etıafi, pala bıyıklı, sakallı, pottırlu, Saray]ılıaıllı]ı'ln tabiriyle "ayaktakıını" aclaırrlarla doluycltı. I(oğtış arkardaşları, Kcn-ıal'iıı valizinclcıı çıkanl-ı yastığının altıııa dizcüği ilaç ktıttrlarııra alaylı rloyl, baknıışlaı,dı.

256

"Avdaır cJcıı biıi

ay;r sancılanı]

sıııtırrak.

nI ftıtııyor :ıbil'' tlilre ,,r.,rıLıştlı içlcrin-

".Jcn Sıınl<ırınış'ta saıraşıı,kcn btjbreğinri zedc]cciiıır, ciğcıLeıiıni tiştitttiın. Hcr g[iıı bir stini ilaç nl,İrr1," ırıccbtır-ı.ınr, arkadaşlar. Sılıhatli olıııazsaıır sizlcı.e pck fayctanı d<ıkurmaz,'' decli I(cııra-l' Sarı]<erınıŞ'tıı L'ıııluırırıuş oIıııı.rsı, ctrafiırclakileriır ıizcrincle bir ti sniııltik \ıc Savgl l1lık sağlaıırasltla ııcc-[e ıı olclı.ı. "S ankaıırış'ta ıırı çırrpıştı ıı | " cl iırc sorcl tı l)ıaırııı.lı. "Çırı1'lışıııaYa Pck vakit tırılaıııırciaır cl<ıııdı.ık kalctık nıaa]cset.,, "I,cıkcs d:oııarkcn scır ırası] sağ clcire

lıildin lanl'' "Allalr clcftcrimi c-ltirmck isteıırcıniş. Öııce c-sir dıişnik, dıı dönc{tik iştc.'' "Pek gcııç göıtiııiirrorsıııı cla.'' " Göniiı iişc ır.l claıı ınalç alı,'' c.lcdi

s<ıııra

I(e ın al.

Gcılcktcır dc görıiııtişc alclaıımaınırk gcrekiyorcltı. EtrafinclaJ<i çcığtı hanrallıktan ,e aralıacılıktr,, g.ınic adanılarııı, icabıııda öltiınti gör: a]arak clepcılarclaır silalı i.r,r-ı, rı, hzlailcri gitİcır azıııhk

zabıtalaı'ıııa clcısicriııi ,,..,rr.-ı..i ve işgalcileıi bezcli_ rccck cı']cııılÇri gcrÇeklcştirıııclcri dcstaıısı bir taıih ctilimi oluş_ ttırııraktaydı. cestır I(aradcıriz uşakları, lrarbiıı başlarıırcla takalarıvla l}cığazlaı,a ,cılcştirileır ı,ıaııır]an tcker teker toplayıp Flarbiı,c Nczared'ııe teslinı ctmişlcrcli. Şiıncli clc Galata'da çalışaıı lraııral]ar ,c köı,ııtir taşıına işlcriııclcki ırırrclelcr, ccphzurc ve silalrlarııı Aıracl<ıltı'ya scrrkeciilmcsincJc cşsiz hizmctler vcriyorlarclı. I(cmal, cğcr istaııbuI işgı,ılcilere ktrn kıısnıruyorsa, bu aclaıııIanır sal'csiırdeclir, dil,e cltiştiııcrek, etıaiiırc_iaki aclaınla lıştı. Malrir oırı

ı,etıcriııin,..ı..J,:lşL*'işj*,l..lai[İt,hi:hl

ki lııı,sız vc yaırkcsicilcrlc c-lc rtirtinilc-itıgtinıı anlatnaıııış nrıyclı| Silalı dcpolirnııı soyan ,r. ç,-,ırrrt, nıalzcıııcledn ,\raciolrı'da

çarPlŞall Millicilcre rılaŞıııasıııı sirğıryanlar, iştc brı iırsanlardı. oırla_ ra ııriııııet borc-ır varkeıı

,rr,ı ktiitlk g<irc-l-ıilirc-li btı insan-larıl I(eııral clincle olııraclaıı tiıpcıdi, keı-ıcli koğıştıııcla lıiç olmazsa hr257


sızlann buluıımanıasıılı tcn,,ıcnni ctti vc yataklraırc,,ukaclaşlanırıır nıeslcklerİnİ scıru şttırıılanf ava o

tıı

kıT

ralr \rcrclİ.

da, çiftliktc l(emai,, koğuştakilcriıı gcçnıişlerini sorgtılırnıasa

cdcnlcr kalctığı günler iiirr.1., tıulrıııtlı.ığrı ycri idruc giiıılcr.r"rl, biği salıibi otdtı. Mal,ıir aracılığı ilc örgtite girdiği tazla Lıilgi cdiııcclc, lrücrc sistcminclen clolayı, tcşkilat lrakkında -fek bilc]iği, Aıaclolu ile istaııbui arasıııcla, iıısaıı vc si_ mcnıişti. Btı lrattaır lalr akt.anını için bir ırakil lratn kunılıırrış olmasıydı, lra]d<ıırtla

kİhYasıYsorunltr olan kişi clc 1ıalk ar..ısında-ır çıkıııış bir arabacı dı. o günc clek pek i,isniıı görc_ti.ığı,i ta_lısiliııiır ve bül,ii]çaıurcsi_ nin iftilıar vesilesi savdığı sar.ay tcrbivcsinin, blllunduğu Çevrcağıza ak_ dc tıiçbir anlaırıı kalmaııııştı. Çalıştığı biriıııdc, ağızclan öğrcııil,ç1 1,ç tuılzur hikiyclerden hiç bilınccliği t_ıazı gerçcklcri , her ycni cclincliği bilgivlc lrayrettcır lıayrcte dtişii.vordu

.

gLizc|, ıre dc

I(cmal, çiftlikte, lrayatta ııc ıntıtlak iyi, tloğı_rı, içiııdc mtrtlak kötı_i, yanlış, çirkiıı olıııadığııu öğrcıli),orcltl, Şu cır zcır gtiırlcriır_ btıluırdtığtı tcşkilat, cğcr Vatallln işgal altındaki göııtil vcrip öı,ıcc yıllar de vat.aıra lrizıııet içiıı çırpınıyorsa, brrntı ktırduğtı sonra ııetict ettiği İttilıaçılara borçluydı.ı. İttilratçılarıır ittihatçılar, os_ T,eşkilat_ı MahsJısa pek çok ajuı yctiştirmişti. scbcp muılıları Biriııçi cihaır Harbi,ırc sokı.lp malrvolınalarına l'ıırtdıŞına kaÇolcluktan sonra ikticlarclzuı cltişnrrişlcrcli. Liderlcri yıl ya nınıklanııılş, ise mış, Teşkilat_ı Malrstısa dağıtılıııış, iiyclcri

gizlicc clöır_ sıirtilmtiştti. l'eşkilatııı ayakta kalıııası, siirgiiırdcır Kcırıtrl'iır ıncyi başarabilen bozl tiyelcriıriır saycsindevdi, Şinıdi tecnibclcricski de bir tiYcsi oldugrı örgtit, ),cniclen yaıl,ıılaıınrış, başla_ nin ışığında ç.alışmaya Ve l(rıvayı Milliyc,yc ;ırka çıkırıaya küra_ gclenlcr, çeşidi n ,şrr. §ehriıı lrcr bir seı,ııtincle bir ar,.ıyrr gcı,i kal_ diğerindcıı scıılt lıiçlıir ve manlıklar sergilemcktcvdiler clayı ı,c tıbi lanrak isteıniy<ırclu. Malralleleriır kabactavıları, a[ıca) kabıyla anılaır erkeklcri vatallpelvcrliktc birtıirlcrivle varışıııa),a kayıkçılar, h.r,r.l,ı"r. istanbul,tııı giz|i ırıuka,cn_ıct 1rllyx|lrıırdıı, 258

balıkçılar, lıanrallar, fiııncılar., aı,abııcılırr, işçiler, mcıırurlar, csnaf a)ıdıırlar, yaııi btı savaştn biliırıneycıı, isimsiz küraırıanlan, ktııııılrış clestanıııa giclcır yolı,ı tiış tış döşcmekteycliler. Ve göniyordu ki, cirgrinin sivil giysilcrlc, çoğu kcz dc dini kıyafetlerle Allırclcıltl')ıa kaçırdığı askcrlcr vc İstarnbul'daki clepolardaır çaldı_

vc

ğı

savaş ııralzcınelcri olmaksızııı, kuıtultrş savaştna girişmck

mtiırıkrin olınalıl§i|irdi. Çtinl<ti İtalı,zurlanıı r,e lratta Fransızlanı-ı clclıo amirlcriırc vcı,ilccck paralar, lra dclrillç. btıltıııanııyordı.ı. Zaınan zanan clcpıcıl,arclırıı silalr çalıııava ıırecbtrr kalıyorlardı. İştc o sovgı,ı ıılan başıu,ıvla gcrçcldcştircıı iıısanlardı bı.ı ıılar. I(cır-ıal'iır gccc vorgLııı arglıl ranzasınir tızaırdığıırda, bir zaınaırlar lanct ettiği İttilıatçılara, cğer o griır vata]] içiıı hayırlı bir iş gcrçeklcştirebilnrişlcrse lıalır dı,ıası «ıkudı_ıgrı da sık oluvordu.

Ycıritlcır örgiitleırirkeır I{arakol adıııı al,.uı r,c zame,tıl içinde çok acl değiştireır tcşl<ilat, satlccc dcpolırrdaır silalr vc nıiilıiırrınat çal-

ııralda kalınıyor, lrallaıı ıııancr.ivatıı,ıı viikscltccck, işgalcilerinkiıri isc perişııı cdccck cylcınler dc lıazırlıy<ırcltı sık sık.

I(eıııal, scıkaklarcla gcrçckleştirileır btı cylemlcrc katılaınıvor, cı gı,iıı b<ıytıı-ıca Aıracloltı'ya gcçiıilecek kiınselerirı salrtc lıtiviyet ctizda,ıılarını \ıe iziır vesikalarıı-ıı terırzim ccliyordtı. Çtiııkti Müttcfildcrin Pırsarpoıt Btirostı'ııdirıı izin ahnınaksızın, şehrin bir uctıırc{a Aıradoltı Fcneri'ırden, diğcr ı.ıcrıırcla ise Pendik'teır öte}/c geçmck vasaklannııştı. I(eı,ıcli gibi gtizc| vazı yazabileıı birkaç arkaclaşıyla, tı,iccar, esııaf, doktor vc artıkatlarra aitmiş gibi göriiııcır rrcsikaıltırı, saatlcrcc elleri tıwşana kadar yaz|yor ve danıgalı!,orlarclı. Kenıal dalıa lrareketli ve tclılikeli cylemlerclc yer almak i

çiır gı,in sayır,orclı,ı.

Bir akşaıır kogııştaki solrbcte katılıp, dcpo baskıırlarıııda ve sokak cylcmlerinde ycr alaırıırclığı içiıı sızlanınağa başladığında, Draı-ıııılı'tlan azar bilc işitıııişti. "I(oırtışaıra bak hc[c," denıişti l)raııalı, "saııki bizlcr onLın işiıri bccerelıilirırrişiz gibi, bize özcıriy<ır. Flcrkcsin eliırden geleır

l

ll

ll

259

l


iş başka. Beş parnıağın l-ıiçbiri bir cliğeriııe bcnzcr ıııi| iııci gibi yazIy: kiııı yazıyor| Scır! Bı,ı r,csikalan kiın taııziııı cclccek) Yiııc seır! Baıra yap cleselcr, yapabilir ır-ıil,ip> Yapaııraır-ı! ]Jcııiııı cliıııden ancak ktırştınrı tanı lrcclcf,b isabet ettirı-ııck gelir. L,lr, ıııacicııı oylc, hcrkcıs sızlaıımaclaıı ti zc ri nc d iişc n i yııl,ı;rcak, bcl,iırı ! " Susmtşru l(enral, I(cığrışı,ıner 1.ıirtirıtip rallzasına Lrz,arlıırıştı. Az sonra bitınişti başıncla l)rııırıalı, "Üzdiik ıııı.i scııi bcy|" clcmişti. "Yoo, tiztil ıırediın. Hııklısı ıı l)raııra]ı. " "Sen dc lıaklısın l(cııral Bcy. Buııaldın bı.ıradıı. Balı nc diyeceğm, yal«ırda şu Biııit givı,ıruıtı lıaklayeıcağız. Çok istiyorsaıı kanl aramlza." "Polis Şefi Beneff'i ıııi)" "_LIaa, OnLı."

"A,nlaıı Draıııalı, başııııza bclayı nıustrllat etnıcıriı-ı. Yakalaııırsanız yakarlar

hcpiırizi.')

,

"Yakalanmnyxcağız."

"Pckili, Bcır dc gcliriın sizlcrle." "Bı,ı herifiıı cliliııclcn trııiar nıısın scn)" "Biraz İngilizcc biliri nı. " "İ)'i, ııiy'e gcbeıtınck zortıııtl;ı kalclığınıızl:, olta grizclce 'r'rtr aıılatırsııı," cleıııişti ranzırıııtı tizcıindeır t-ışağı doğırı s;rrkan BörekÇi .Flasaıı, "arkacltışltınmıza cttiği biıı bir işkeni:eniır lrcsabını öclctmek içiır gcbcıteceğiz Biııit'i." "Be nctt'İ."

"Aklınra 'bin taırc it'ten gelivor cla aclı. l,akiır tek bir Topl-ıaııe itiııiır attiğı tırııak cılıııaz bu lrcrif. Buırtr da lıöylece söylersiıı Ona, taıTıatn nlı tcrcİİınaıı|" "l'an]ıınl," c-leıııişti l(emal. Soııra da bir cinayete katkıda bulıııracağ fikriniır gctirdiği iç btılaırtısını bastırmak için, yasnğııtııı alnırcleııı, Mclıpare'ııiır başharf]cıiıri clivlc işlediği ve tizcriırc lavaııta çiçeği serçıttği nıeırdiliııi çıkanp kokusuırtı içine çckırrişti

"Bu hcrifi gcbcrtirseııiz, ycriırc bir

başkası tayiıı cclilir. Lakiıı

olrrrsar silü clepıolanııı kiıır L-ıasacak| Yaçııırayn, etmcyin arkaclaşlar. Vazgcçiır btı scvdadırıı." "Göztin ınti korkttı vcıksa, [ıcv|" "Göztiın korkınadı da, lı,izı,ınrsıız btıldunı. Çirkcfi ı-isttinıtizc

sizlerc bir şey

sıçratnanııı Aleıni var ını)"

"Biz ltiztınr görclük, b.y." "Pelrlivaır'ııı lrabcri var ıııı bu yapacağıııız iştcn)" "B.y, seıı koırağıııcl;ı ktış stiti.ilılc bcslcırirkeır, biziıı-ı Millicilcre bu herifin rcva gördtigri işkenceleı,i lriç dııvınanışsın ırırlaşıluı." "I(oııağıında kuş stini ıre gezcr Dranralı) İstaırbı,ıl'c-laki kıtlık koııakları da ı.ı,ırclu, biz clc hcrkcs gilıi sıkıntı çektik." "Lafi cl<ılandırırıa, bı.ı lrerifi devircceğiı-ııiz griır yanıınızda olınak istiyor nllsun, istcıııivor ıntısl,ın) sen oıllı sövlc." I(cmal, bu işc bulaştığna çoktaıı biıı pişnıan olnıtıştlr ama artık gcri döırnıcsiııc iıı-ık6.ır )/okttı. İstcıııiy«ırııın clcc-liği iı.ıı, tı.iırr koğuşun saygısılx yitircccğni biliyordtı. 260

.

Birliktc gcçircliklcri son gcccleriııdc, iizıiııttidcn bir yaprak gibi titrc),ctl gencecik kansıırın gözııaşlıuıırı sildiği ırrcııc{ili tckrar yastığııı altına scıktışnırdtı.

Ne yapıvordu iıcaba 5çygilisi şı.ı aııclal Mcnckşe k<ıkulrı seıçlanııl oılıtızlaırıra seı,miş firçalaıııırkta ııııvdı, yoksa ınışıl nıışıl uyuyor ıntı),dtı| Rtivırsıııcla l(cmal'i göniyor ırrtıydu) Oıru özliiyor mtrlı{ç| Sarar,lılıaıııın'la başcclcbiliyor ınrıvdtı| Hanıile oldı,ığtıırrı aırlaırrışlar ııııvdı acaba evdckiler| l(cnaıl, ]]cırııc:tt'c clcrsiı,ıi vcrn-ıeye firsat bulaınadan, ilk kez çiftliğin dışıııda bir gtırcve çağnlınca çok lreyccanlanclı. Akşam ycmcği ııi,vetiırc çıkaıı karavaı-ıaclaki ktını tisulyeyi ,veni bitirmişlcr, taba]<laıı tolılrılıçllxççfu ki, I(enıal'e El.ıip Sultan Camii'nc götlinileccği habeıi gclcli. "Biraz lıeklcrlcr nıi, abdcst ıılavıın)" dilrç sordu l(cın.al. "Gittiğin )ıerde alırsın. Açelc c-t." Elindeki lrırvluwı katlırdı, )ıatağınııı tizcrine bıraktı, gönılcği261^


niıı sıvaınış

<ılclrıgrı kollannı indirdi, cckctiıri, fbsini alclı, kcııdiMolla'rııı peşinc takılıp çıktı.

ni çağıran Faik

Fraırsız klır,rıedcriııc bağlı Cczalril|i askcrlcr L,yiip yakıırlarıır-

daki Raııri IQşlası'ııda barıırdınlınaktaydılar.'|alinıdc

olclı.ıkla-

rından, cLrma llamazını öğleııde kılanraır-ıış, ikiırdiyc bır,akıı-ıışlardı. Toplrı lıalde Ey-ı.,p Stıltaır Caırrii'ne getirilecclder vc caı-ııi imaıırıııın öğtiderini diırlcycccklerdi. Caıııide ctıı)ıa gtiırlcıi, Fransızca bilcır ve vaiziır sözleriııi cczavirli crlcrc terctiıırc cdcı-ı bir subayın lrazır bulrıııması tldet lraliırc gclıırişti. Btı lıafta, ter-ferctinraıılığı onuıl adıııa ciiman_lık yapan strbav lrastalaıııııştı. I(eınal tistleırecekti. I(cnıal bı,ı vazifbyc zaten lrıızırlıklıydı. Çiftliğe gelnıeden çok öııcc lıalıerdar ctınişti oıru Mal-ıir, tisdcııcccği görevlerdcrr.

I(emal, nafiıaz kılıırdıktırır sonra, r,aizin Vaıııııcla, ccıııaatiıı öntindc clı,ırdu vc dizlcriııin tizcrinc çökıntiş gcılç, esn]cr crkckleriır gözleriııin içine baktı. I(ocirııraır siyalr gözlcdııde tarif}iz bir korkı,ı ve çaresizlik görclti. Btı zavallı iırsaı,ılarııı vataırlarrıra, keııdileriırdeıı çok dalra bilgili, cğitiırıli vc zcııgiır tıir başka ıırilletiır askerleıi gelıııiş, topraklaırırı zapclctııriş, oıılarr csir alıırış vc

nılılarıııa sahip çıknıışlardı. Şiırıcli karşısıncla, lıa.lııun ı,izcriııc c{izelenırıiş Cezayir|i geırç askcrler, bclli ki zoraki giı,clilderi Frırır-

sız tiniformaılarının içiırcle keırdilcriıri soır dcrccc rüatsız vc cğrcti lrissedcrek otı_ırtırken, bir bışka kıtaıdaki Mıisliinraır iilkc,vc ıriçiır savnrlnıı,rş olduklarıııı dtişı,iııtip, kadcrleriırc lıırct ccliyg1lardı kıışkıısıız.

sızlarıır ııreırf;.ratlcri

sırvaşnıaya gctiıilırrişlcrcli. Ovs,.r, bı.ı sa-

zıyirli gcırçlcr| Cczayir'tlc otlıı,ilıı ailclcri, kardcşlcri, ı.ıııırclcri., batıaları| Biı şclrri, lıatta bu rilkcyi işgal ctıırclcri s<ıırtıctıııcla, oır-

lirrııı hayırtı dcğşccck n-ıiv,cli| Hayır! Mtisliimar Cczal,i1,1iler, Hıristiyırır Fransızl;uıır cmri altıırda yaşaı]laya clcı,aırr cclcccklercli. Nc zırnı;rırir kırclari l(ınliklcriıri, clilleriııi vc cliırlcriııi tıırtıtaıra kaclar. Fr;rırsız cfbııclilcıi strycsiırdc kaırııları c{<ıl.ı.ıyor <_ılabilirdi anla) teı"ılcriıriıı csnıerliği ve cliırlcri, cıı-ılaı-ı keırcli vatırırlarıırtla clalıi hcçı ikinci sıırıf adaırı <ılıırağa ınalrküıır ccliyordı,ı.

Vaiz öırcc tlc oldrığııırtı arrlaırrac]aıı bcklccli. S<ıırra l(cıııal'iır söylccliklcriııiır ç<ık ıızadığıırı giırı.iııcc tclaşa kırpıldı. Koluııı.ı çckiştiıip strstnasıılı işarct ctti. Hiç oralı cılııraclı l(cırral. Vaiz claha soıfa Kcınal'i sözlc ilrtar ctti. "Nc arı_latıyorslınlız oırlara| Sııstıı-ıtız. Başıırızı L-ıelaya sokıl]avınıZ."

l(cmal çarcsiz stısttı. Oııu cliıılcıııcktc oliur Cczay,irlilcrclcır şidclctli bir ı,rlkış kopttı. Bazıları ağlı1.orlarclı. I(ocırn-ıaır kara gözlcı,iıı clcır yiışlar döktil tivcırdtı csırrcr

1.ıi zl

crinc.

"Oıılara nc dcc-[iıriz|" cliyc bir kcrc clalra

sorc{tı r,aiz endişcvlc.

"Oıılarir kcncli lıakikatlçriııi anlattın-ı," clcdi l(cıııal, "bizleri cıııiıı oluır ki, bı.ırirda ottrraınlarclaır lıiçbiri

\/Lırnliı cmri rrcrilirsc, ıtcş ctlılc),cccktir. " "Sözlcriır-ı i ır

I(cnıal, önceleı,i vaizin Ccz,ayirlilcrin, Mtisltiınaı-ı kardcşleri-

içiıı

\/aştan kcırcli pıü.lanııa acıdaır bırşka lriçbir şcy clı,işır-ıcyccckti. Ölccck, yar,ıılaıractrk, kolstız, bacaksız kalırcaldardı. Niçiıı| Fraırsızlar clalrar zcırgiır olstııı,, clahı iyi yaşasıırlar diyc. Ya oıılar, Cc-

clı

şııra çıkırı anıah)rdıııız. "

"Mı.istcril,ı olllı1," clccli l(cırıal. "Bcır bcniıı-ı olcluğıı kerclar, sizin yiircğiıriztlcır gcçcıılcri dc söylcclinı. Hcpıinıiz al,ııı ıırillct tartrfiırc]arır csir alıııınış iıısaırlanz şuraclır. ()ııları, cla, bizlcr tlc."

nc asla ateş etı-tleıırclerİırİ ögritleycır sözlcrİnİ lıaı{İveır çevİrıncktcykcır, birdcn coştlı. İınaınıır söylcdiği soır ciiıırlcyi çcvirdiktcıı so ıx,a su s m aclı, konrı ş ıı,ı ası ııı sı,ird iirclti. Oıılar, şiıncli kaışısıncla ottırııı,akta oluı Cezayirli cliır karc-lcŞleri, lriçbir lrusrıırıet bcslcııcdikleri Osıırırırlı kardcşlcriylc., Fraıı-

() ai<şirıır koğuşa clöııtiiiğiiırclc, Eyiipı Caıı,ıii'ırcİcl<i koırı.ışır,ıtrsltıııı lıabcrlcı,iııiıı kcııcliırdcır öııcc çiftliğc vardığıırı öğrcıriırcc

262

263


şaşırdt. I(oğrış arkadaşlaıı etrafinı sanp a.vrıııtılı bilgi istcdilcr. Taıır raıızastı,ıa otlırup, kendiııi çevrclcycırlcrc lrirraretli hararçtli yaptığı koırrışnralrı ırlatınaya başlanııştı ki, k<rğuşa dalan Peh-

zı,iııc göziiııc bulaştırırrış olcluğı"ııııı cli.işiiırclii. Hcrlıalclc lıir dalra rıiıclaıı çiftliğin dışıırcla lıiçbir iş ),rp,rr.sıııı istcınevcccklcrdi. ()ııırıi vcsikar tarrziırı ctıırcklc gcçccckti.

livaır gök5nirtilnisti gibi grirlcdi:

I(eınal ratlzaslna tırınandı, ellcri başıırıır altıııda, sırttistii uzaırdı ve çiftliğiıı dışıı,ıdaki ilk vazifbsiıri, içi daralarak, narsıl yü-

l(orkttığııırııır başııra gclırıcycccğiııi heırıeır crtcsi giiırı,i trğrcndi. Sabalı giviııirkcıı koğuşa gelcır Pclılivirıı, "Vcsika taııziırr iŞini öğlcııc kaclar bitiı:ıırcyc bak, çtiırkıi öğlcclctı soııra civarclaki k;rhvelraııclerclc bazı çalışırralar yapacaksııı, " clcyiırce şaşırti. " Itılrvc lraırclcrcle ıııi | " "FIcp caırıiyc giclccek clcğilsiıı va. lJı"ı scfer dc k;rlrvclıırıreyc giclcccksiıı. Haııgi kahvelruıclcrc gidcccğiıri saııa biz söyleycccğiz. Hilafct Orclustı askcrlcriııiır clevaırr cttiği bir-il<i kı.rlrvclrerırc tcsPit ettik. Y;uıuıcla iki ırrkaclaşıı-ı clahır olırcak. I(cırdiırizc ırargilc söylcycccksiııiz. Etrafiııızclakilerle , billrassa da askcrlcrlc s<ılrbctc başlayacakslnız. Bir cl pişti vcya tırvltr cialıi o1ııl4ın§i|i1siııiz. Alrbaplık ilcrlcclil<çc, paclişalrrn ltcırcli istcği ilc dcğil, İııgilizleıin baskısı ilc oırları si]alı trltıııtr alchğını aııl;rtıııayiı lıaşlayacaksıırız. Saırki riçtiırtiz aranızcla ctcıtlcşiyorınuşsLıııLrz cla, <ıırları da dcrcliı-ıizc ortak cclivorırıtışslııllız gibi, lıiç kavga ctıııcc-[cıı, zorlaıııadaır... Oylesinc, dec-likoclu }rapıvormrış, lıasbılr;ıl ccliyorırııış gibisiııc." " I\izc i ırarıırlar ını| " "Oııları iııaırclırıı-ıirk siziıı işiıriz. Sizlcri hcp ağzı iyi laf yttpaır bev sınıfiııclaır scçtik. Scıriı-ı ınlcaıl ı:razır clcğil ııri1,{1>' " Dalıııı. " "İyi y;1 iştc, giiya clayıırdarr c-luycluklanırı aırlatacaksıır. Yaırııı* claki trrkac,laşlarıııın biri Hu,iciyc kııleıniırclc. Diğcri Saray';r 1,erkın. l)oğrrı nraltıırıatı sizlcr bilıırcycceksiııiz dc kinı bilccckI Araırızda koırtışatltıracaksıırız. DcrtlcşiyorsLıılLız. l}tı işgale iiziiııı tizüm tiztiltiyorslılıuz aına cliııizdcır [,ıir şey gelıııi5,6t-. i(cşkc İııgilizlcriır ırrcnfharti için savaşalr btı Mtislıiıı-ıaıılıır, saf clcğiŞtirsclcr clc Aıracl<>lı,ı'yır gcçilı Yuırarı'a kıırşı dtırsaiar. Yı.ııraırlılar vavaş )/avaş Balıkcsir'i, Blırsa'\rı, İzıııit'i, clcrkcır cfbırcliırr 'fckirclağ'ı işgal cc,liyorlar,. Rtıırlar yalaır ırrı| Hcrkcsiıı bilciiği şcvlcr

264

265

"Bı,e kcırdiııi bilmcz l(eınal Bey! Biz scııi <ırıwa ııı-ıttılı tıt cli)Ic ıni y«ıllacİk, tcrctiırre yap cüye nıi|" "Bcn terctinıc de yaptıın aına ben..." "Sus! Ba_ııa aırlatma! Biz scırden nc isti1,61-r.P saclccc cı kadirrınl yapacaksııı, anladııı mı|" Pclrlir,,aır, işıırctparınağıırı l(cın;rl'iır kafiısıı,ıa clayıgıxlxtr inircli. I(eıııal benrlıcyaz oldtı. Raırzadırn ycrc atladı.

"DLır bakalıın Pclrlivaıı, ileri gittiır biraz." "İlcri gideır scıısiıı bcy oğlıı. I}uracla scnin bcyliğiıı siıl<mez, beııiın b<rı-ı-ııır öter. Bu böltik beııim idareın alüııdadır." "Ordrıda clcğiliz." "Sivil rırdtı bıırası. İtirar,,-, varsa lıcıııcıı k<ıııağıı,ıa gcı,i döır. Scııin işiıri yaçıacak bir başkasıııı bı,ılunrz." "l)öırırıcsiırc clöncriı-ıı dc, L,ııı kötti nrrıaıııclc)/e ınill1lz k,.ı"lıırerıı-ııır scbebiııi öğrencL-ıilir nriviıır| " "Scn şiıııdi oracla marifct cttiğini zaııııcc{iyc)rslıı1., dcğil ıı,ıil Etırıediı,ı. Sadcce nazarlaıı iizcriıre çcktin. Sivrildiıı. Canri ccıIaati ktrlıııclcrdc bı.ı geceki lrerzclcriıri koııtışıırakttı şu aırda. Drıı,t ct clc işgalcilcrin kulağına gitnıesiır. Ncticeclc sadcce seııiıı başın vaıracak <ılsa tıırıtıı,ıııııda dcğil, anıa bizi clc yxftx§ilirsiır. I}iziıır \ıaptığınlız iştc siıniliğc yer yoknır. parlanrava, tiırlcırmcyc lıiç ü,cr ycıknır, Silik, lratta göniı-ııııcz cılacaksııı. Btı iş cr ıncl,daııındtr sar,aşnıal,ır bcıızefllcz. Aılatlııı ırıı be1, oğlı,ı|" I(cı,ııal'iır az öncc be ınlıei az olırır 1.tizti btı sefcr kıpkırnıızı ,7

oldrı. " l}

ağışla Pclrliva

n,

" decli, "lıata ctıırişiıır, lıilc

ıncc]i ın

"H<>roz|antna o zaıılaıl) $ir yxlxgrıra zıbar, tı)ı1l.ıı

.

"


btıırlar. İzmir n-ıizmir clcrkcn, sıra İstaırbtıl'tr dır gelecck. Billrassa Yrınanlılar çok istcmcktc İstanbtıl'tı. Bıı gidişlc alacaklar da. Bı_ıııa göıriil dayarııabilir n-ıi) İşlcr son kcı-tcvc davtrıııı-ıaclaıı bir şcylcı: vapıııak lazını, öylc değil mi) Rtı Osııaıılı askerleri, İngilizlcriır cınri arltıırcla çat]şıp tluracaklarıııa, silalrlııryla Aıradolu'c]aki diıı karcleşlcriırc iltilıak ctsclcr fcıra ııı oltır| Meselc [ıuclur işte, I(eıııal Bcy! Sizlcr aranızda clcrtleşirkeır, koııı,ıştırkeı-ı ıııaksat onlan cltişi.inmcyc sevkctnıek ve ncticcclc gözlcıiıri açıırak. Aıııa bu işi c{tin akşaıııki gibi şicldctli bir lrevccanla clcğil, usıılctle, srikı,ınctle yapnrarllz. Sizcleır istcdiğiıniz bı.ıdur.' "S(ıılra|" "Soılra ııe|" "-l'anıam, bı.ıırlaıı koırrışacağız. S<»ıra ırc oiacaki Ya kaııclırırmazsak|"

"I(;rnclırı-ııayacaksıırız. Ytireldcriııe şriplıc tolrtııııları scrpeceksiı-ıiz. Solılıctiıriz rre kalrvcleriniz Lıitiı-ıcc, orac'laır çıkıp biışka kalrr,,clıanclcrc gidcccksiniz.

Ayırı k<ıntışmaları orıı.larcla da

},a[-ıa-

caksınız. Siz gittikten soılrtl aynı kalrvclraırclere başktr arkaclaşlırr gclccck, ayırı şckilclc konuşffta)/a devaırı cdeccklcr. fı,ı ki [ıu askcılcr ikıra olıırir kadar." "Ya o]nrazlarsa)" "Barclağııı lrcçı dcıltı kısmıııı görcceksiır Itcmal Bcy! Y,,,

<_ılı.ır-

larsir|" I(cırıal şaşkıır şaşkııı Pclıliv,.uı'a tıaktı

.

"Seııi akşaııa bir beycfbncli kı,vafbtiııe sokınak içiır,

btır,aya

gclirkcıı ı,ııaşlalııı-ı altıııa g\,diğiıı cltıiscııi iittilcttiıı-ı, fbsiııi de kalıba ko,vdülrdtıı11," dedi Pelılivııı. "Ağzııııır ivi laf vaptığıııı diiır gccc göıdiik. Brı gccc cle ikna kabili},ctiı-ıi göstcr bakalıın, I(cıııal lJcv."

dua cdiy«ırcltı. Oırcc oırı.ı bcklcc-liklcriıri saııarırk ırclcr yaptığıııı aırl;,ıtı-ırava girişır-ıişti

ki, l(aırdıralı, cliylc stıs işarcti yaptı.

"Scııiıı ınaccralaııılı

sot]ra cliırlcriz bcy.

cltıa ct."

Scıı şiıncli bizc katıl,

"Hayrola|" cledi l(cııal, "l)uava ilrtiyaç cltıy,ı,ılaıı bir ıııcsele " "llcn'ı de ırasıl!" clcdi l(aırctr,alı', "l}tı akşıınr l)raııralı, Caıııbazlıırla birliktc, l}init itini lraklanraya gitti. Dalıa döırırıcdilcı,. ()ırlarııı sağ sııliııı clöııiişlcri içiıı dııa cdiyoırrz." "lJcııi clc sötlircceklcrtli hı,ııri | " "olur ıntı ber,! I}iırit itiııiır dolaştığı yerlcr bı-ı gccc gittiğiır ıııckAırlarra benzcnıcz, oralucla lrcıııcn taıxıIrsıır. Biııit scııiır gib i ıı-ı<ıırbcyleı-iıı ııı ıı lıiti ırclc doluıır. " "Scıl t'ıcııiıır ırcrclcrcle cl<ılaırcl_ığınrı ncrcc,lcır [ıiliyoı,stıır I(aıınli

\.aı,|

clıralı|

"

}

"Façaıırdiuı bclli oltıyor ııcı,clcrdc clolandığıır. Scn Caclcic-i I(ebir' clc cğl e ırcırlcr takı ını ııdaıı dcği l ııisiıı | " I(cn'ıa.l, çok tızı,ıır zaırraırclır cviııclcıı burııı.ınu bilc çık,.rranraıııış olcluğrııru söylcıııcvc üşcırcli. Yorgrındtı. Soy.ııııdlı) raılzaslna tırınanclı. Hcırıcır tıVkuya clalacağıııı saırıyordu ama hclrçço-rdan rıyktı ttıtıııadı. O c-la diğcrlcri gibi, l}cırncü'i lr;rklaıııaya çı-

kaır ekibiır ciöııiişiiııi.i l-ıcldeırrcyc tıaşlaclı. Draı,ııalı'ıııır c-löırıişti srrbalr saatlcrini bulc-lı.ı. Peşiırclckileıi atlatmak içiır tcrs istikan"ıetteki ııreüallelcre doğnı kaçmıştı. IGğıtlraıre tizeriııdeır dolarııarak, cltrğlaı,ı bııyırlan aşıp gclnıişti. Caırı sıkkıı-ıdı. Adaıııı yıırırlan.ıış aına öldiircııre ıırişlcrcli. Elı, öldtircıııcselcr clc, işkcııccyc lıltıl-LıZ kalaır arkadaşlaııııııı iırtikanılurnı alınışlarclı ya, vicclanı biraz cla olsa ralratlaııııştı.

I(eıııal o akşanr dört kalıvclraııc dolaşınış olarak, be,ışı ııargilc içıııcktcıı lrayli drrınaırlı, çiftliğe clöncltiğtlndc koğtışı.ındakilcri tllıx].," btılc,ltı. I(mi natnaza durmtışttı, kinri Lıir köşcl,c siıınıiş,

"I}aııa si)z ı,crnıiştiniz, lakiır yanıruza katın,.rdınız. Yccliğiııiz içtiğiniz siziır cılsrıır, berri yaptıldurıırzı aırlatıır," dccli l(eırral. "Nerc{cysc iki aydır btı Biırit itiııiır pcşiırclc dolanıyordıı tıc{aırrlırrıı,I11z.," clccli l)ranralı, "lrcrif akşamcı, karılara cla dtişkı-iıı. Hcr akşiııır sefaya çıkar. O lrangi gaziıı<ıya gitsc, peşiırcle-

266

267


t,

ki

.ıtl.ııııl,ıı,ıııııztl.ııı l,iıi tlt. lıt.ıııt.ıı ()ıııııı \,,ıııııııl,ıl..ı ııı.ıs.ıl,ıı..l.ııı lıiı'iııc l iıııcı', li<ıııtışıııılırı,ıııı tiiııle ı,, lıııı,clicılcı,iııi izlt.ı,. l),iiı,iilt tlt'ı'c'tlc sıl< zivıırct cttiği [,ıir ıııcvhııı,ıc ı,ı,ıı,tlıı,. lliııir ı,.ıliı\,ıı lrı\,ı lır. I(iıı'ı,ılırrtr s:ırl<ıtılıı-ıış, [ıtızlııltrıı. \,:rtırılıııış [ıtığtıltı rıl<ı şi.sclc riı-ıi, ı-ıctis ınczclcri dizcrlcr tı]AsilsıI]a., Rtıın c]il[ıerlcriııi clc .sıığı ıı;r, soltııra ottırnıı{ar, gccc \ransına ]<atl;rr l<afı çckcr lıcrit. Ifuırlaıl;r o)/nılşır. Scıırra otoııotıilinc biırcr, zifıri kırraıılık ),ollırı-clır,

Avazağa yoktışı-ıı'ıdaır 1,ııkan \rtırLır., Flacıosıı-ıaııbaVırı'ııtlaır gcçef, Şişli-Harbiyc-'l'ırksiııı giizcrgilıı tizcrindcn l(rcıl<cı- ()tcl'c !4cri diıırcr. Oclaşıııa çıkıp lıcıırcır zıbarmaz. §irl,c1' gcri gclcliğindc bırskııılirrcla clc birkırç f'ı,irk gcçirilırıişsc, otclin ırıal-ızcı,ıiııclc oııları kırı,ııçısıı,la bir gtizcl bcırzctir, sonra ),atar. Alrlı alr, I!1okcr ziııdaıııııın ağzı olsa cia aırlatsa. lırkadaşlirrııllıza nelcr cttiğiıri... " "l]ırık şiırıdi <ıııtı. Seır aırlat!" "şinıdi bu bizinr tcşkilatlarıır re islcri lıir xı-alı1 gclcrck ,bıı lıcrif-in iclanr lıtikırri.iı-ıe karar vcrnıişlcr. Pclrlivaır cla tasvip ctıııiş. " GcÇcırlcrdc 1eıniş oldtığu firçaırın iııtikaıırıı,ıı alnıak istcrccsittc, "Nazarlaıı tistiinriizc çekccck olaır lriikmti vcrcıılcrdcır biri cJc dcmck serısin, lıa I'clrlivan)" diye sorcltı l(cıııal, yataklarclaır biriırc bağctaş kıırnıtış Pelılivaı-ı'a bakarak. ((Vatırııpcıvcr arkadaşlara lıAkinı olırrak hcr zanraır ıııtiırrktiır cleğil, I(cınal Hfbırdi.," clccli Pclılivaıı, "aı,a sıra gazluıııı alnııü cla lazıııı." Lafi tızatn'ıırdı l(cıırirl. Zatcn hcr]rcs lıikılyeıriıı dcvaıırıııı din-

lcıırek içiır mcraktaır öltivordu. Sazı 1,illç l)ranıalı aldı cliı_ıc.

iıııcc tltırtlı,ıracırkük, .scıııı,ı l)cli I lııııı z.ı. ı.ı[rııııcJ ilc <ıttııır<ıl,ıili dclik dcşik cclccekti. Y«ıl kcırarıırtiaki lıiiı,tik ıtjıcı sil,ıcr ıılclıl<. Flcpiııriz taılaizu,a y"ıiztik<ıvıın ı.,.rttık. ()rıılıktı çıt \/()k., yaprak kıırııltlaını\r<ır. Allalrtaır karaıılık, ıırchtapsız l,ıiı, gccc. YılcLzltrr göktc ııalr böylc, clıııa gil-ıi lrer [ıiri. Biz ııcılL,s ılııııı,;,ı l<oı:l<ııı,t-ırtız. l)crkcı-ı tızaktaı:ı lrcrifiır arabirsıı-ıııı ışıklaı,ı g(ıı,iiııtiıi. Hızla clönenrccc girdi. Yol kcıı;rrıııciaki koca irğıcı i)ı,ıct:clcır tcstcı,cle ılıiştik. Gör,t,lcsiııi eliırrizdclıi iplcrlc zar zor :u/irkta rlıtı,ıvorçltık. ()t<ııırobil taııı ağacıır öniiırclcıı gcçcı{<cır .1cvircccktik. l}ir aı,ı ıırcsclcsi arrlıyor ı]ıLıslttlLız| Bir ,ıı nıcsclcsi! l]ir sııııivc gcç kalsırk ırral,ır,olLıruz) çiiırkii lrerifiır nrtılrafizlı.,ırı bizi dclil( clcşik cclcbilir. Otonıcıbil ),aü<]ırşıırciı Lıizinıkilcrclcıı biıi ıslık çılcü. Ağacı sa,lclılar. Btiytik bir çatıı,clı işitilcli. Araba ficır vaüıtı. (iırrrrç diyc bir scs... HAli kı.ılıığırnda. Ağaç ıuabirrrıır tistiiırc dcğil, taııı öıriiııc ciiiştti. l]iziıııl.ilcr aralıayı yaylını ateşiııc tı.tttlılar. l]iırit'iır ını,ılrılizları tla kcırdi silalrlarıl4tı. ctrıfi taran]ava lıaşlaciıl.u. ]Jçıriıı) yılnt basıır-ıc,taki Htisarnr Çar.ı,ış clindclii b<ııırb;,ıvı bıittin güctivlc ıırabayır fırlartı. C]Avrırliucian biıiniıı çığlığıııı, diğcriıriıı l,ıaylaıdığıın duyclı.ık. Dcli Haıılza yçplilıi billalr cclivor, Biırit'iır kanlırr içiı,ıclc sol ttualiıra yığılclığını görnıliş. O karaıılıkta ırasıl görcltiü,s" " tlııl,.. llt,ı,iiiıı ()l()ı)ı(ı[ıiliııi

"V;ıy

"rr,O''

"Atık o

aırclaır itibarcır, orası bir ııralışcr gıiırü. I(öpcldcr bckçi clıidiildcıi Lıirbiriııc kaırşıyor, bağıraııliu, çağıraırlar, koştışaııltu, trna avrat ktillir cdcıı]cr... I}iz arkaıırıza bıkıı-ıa-

lıavlı1,<ır,

claır bayır tışarğı kaçtık." " lJ

"Şimdi brı hcrifiıı <ıton-ı<ıbili, B<ığaz sel1l;rrıııclalı soııra., otelc clöııtişlcrde ışıklırrıırı 1,aıkarak lıep ycı|çllşu nrınanır., ttl tızaktan biliıiz gcldiğini. Başka clar oton,ıobil gcçıIcz zati oradaıı, o sı,latlcrde. Biz [ıtı gccc, yoltıır tizeriırcleki ağaç tlipıleriırc, ağaç tistlcıiııe,

[,1ç1"

e ır

ırct ölcltiysc gtrzctcle rdc oktıııız, " dcdi I(cııı al.

"SanstirlcnffIczsc cğcr. " "Saırsürlense clc koktısu çıkır, ıııcrak ctı],ıc."

ç;ılılıklaıa, oır [ıcş gözcti yerlcştirdik. 'l'epelerc clc gözcrilcr koy-

Ölıncıniş olınası ırı teınc ırııi ccl iyoı-ı-ım," clcdi Pc]ıliv,aıı. "Ncclcıı bc Pclılivaırl lJı,ınca gayrct boşa ıııı gitsiıı|" "Ölnrcsiıı clc, cttiği işkeııcelcı,iıı cczasııtı çektiğiıri bilsin. Buntı bilıııek, öl üiırrcleır bctcrc,lir. "

268

269

"


"Hal<lısın. Eğcr siığ kalclıysa l-ıcp ölıiır-ı k<ırktrstıvla

yaışıı\,ac,.rk

I(oNAKTA

c{cnıcktir."

O giin

koğllŞtakiler, ul,ktı),a ancak sal,ıalr ı-ıaııazıııtla!ı sonra

dalar[ıildilcr tll,ı.ıdtıla.

akşı.rma kacla.r

vc çcktiklcri lrcyccaıııı,ı bitkinliği ile

lrıııct Rcşat, Nczarct'tcki işlcıiıri lıitirir

bitirnıcz,

fhzltr oval;ıııınadtıır cviıre döıınrcye tı;rşlaınıştı. IQbincdeki ırtızııltırın çogrıvla ,.ırıısı \,<ıktı"ı. Oırlarla giı:iştiği sontı gclıılcycıı vc l-ıiçbir ılcticc vcrmcyen ağız clalaşlaırııdaır tlsaıltı]ıştı. Zatı Şalıancleriı-ıclcır soğtıı,ııtış olcluğuırı.ı kiıırsclerc açanıtyorclu. Zııtcıı Arıkara'ı-ııır clavasıııa yarclııııcı <ılabilccck bilgilerdcn uz;ık cliişııcıırck içiır, Alrıı,ıct Rcşat'ııı özclliklc stıskun olınası gcrckivorc{ı.ı, içiı,ıdc btıltıııdı"ıgu bu c-ltırtıııı, oıla taşııııası zor bir tıt?lııç tluvgtıstı vc acr \/criyoı,) kcırdiı-ıi ikiyiizlti bir lraiır gibi hissctırıcsirrc ı,cıl açıy<ırcltı. Oysa biiniıı istecliği, \/;ltallııltn selanıeti Ve İstİklalİ),di. Y<ıllarc-lı,ı rastlaclığı işgrl kı.ıwetleıiı,ıiır askerleriırc bir ıııı-iclc-lettcn bcri tırlraırrırri.il ccleıncz lıalc gclınişti. Mcslcki :":.

r;: ^i]i!

€.

ffi

270

271


toplaırtılarcla sık sık bir xraıyn gclctiği ccııebilcrc cltılıi tcrs lıir laf etırrcıııe]< içiıı t,ıtiı,,tik gayrct sirrf cdcr olır-ııı.şnı. Gtiıılüik lrayatın içiırdc [ıı.ı sıkıı-ıtıları vaşırrkcıı, cviııclc tlc pck tnLltlLt sayılıırazclı, Çok tavrıldtı kiiıncsc kirp,ıanlıııış bir lrorcız;r bcıızctivorcltı kcııdini. Yakııılarıırcla yu,cıılik cdebilcccği, clcrtlc Şcccği kinrscsi kaiırıaııııştı, Şchriıı rıziıl< scı]ltlcriılclc ottıraır akra-

ba vc c{ostlarına tıl;rşır-ıırsı, cı giiıılcriıı şıutlarrıırciı.r zordtı, Evdcki scılıbct İse tanrıııniylc ),eııi doğacak [ıc[ıcr,e <ıclaklıırıı-ııştı. 'l'atil gtiırlcriırclc. orta k;ıtıı-ı scclirli oci;rsııra ılc ziıtlıılır girse, Sarqı|fixıırı-ı'la Bclıice'r,i bcbcğc isiırr artırlırrkcıı btıltı)/ordtı.

GcliŞ gidiŞler, nıalrıırı, kola1, cılıırtıyorclı,ı. Bu ıreclen]e Alınrct 1(çşat g(ııltiııı.i fbriılr ttıtııışıx çalışsı cla, içi ralıat clcğildi. iştc, zcır geÇıııcktc olaır tıu gıiıılcriıı [-ıiriırde, viııc çalışııla nı..lsasıırıır [ıa-

Şıntla rııktıırılarla rığı'aşıı:kcır, cliııclc bir zırıflıı di içcri.

Alrıııct

yabiliriz. Ya da ırc bilc\riırı, I(cnaıı vcya §iil.rr,.ıı

"Pcdcıiııize çok ayılı olur, kızıııı. IJcııcc c>ğlı.ııı-ıtıztııı ırclı İbralriıır Raif olnrıılı. Hcr iki taı,afııı cla göııltiırti lrrış nıilııiılısıııız," cliyı^ 1"P, kaıışıvordu SaraylıhaıIm. Bclricc itiraz ccliyorc{ıı. l\cşat B.y kaclııılarıır çckişıırcsiııdcır kurtulır-ıak içiıı clışarı kaçarkcır, "I)oğıııaınış bctıcğc cloır lıiçiyorstıılıız. Bclki ı,iırc krzııı]ız oltır," dcıneyİ İlınrııl etırrİyoı dtr.

"Hayır, bu scfcr crkck

<ılırcark. Rı,ivırırıclır

qördtiın!"

I3chicc'yi rizıııcıııck içiır ırriurtık pirtitıırıivor, "Flaınrlısı ııcırsc o <ılstııır"diycrck sclamlığx iııi1,111,, yazı ıı]asasıırı başıırır gcçilı, loŞ oclaırrır scssizliğiırdc, Fraıısa'cltr btılı.ııraır l)ahiliı,c Nazırı Alrnrct llcşit'c ırıcınlckctiır lraliıri aıılı,ıtan LızLtıl ıncknıplar yazlyor) kİtap okulıç1 vc l(cnral'cleıı habcr t,ıckliy<ırtlı,ı .

Hiisııii

L,ltııc,ti'ııiır rızattığı zaıfı alııken, ..Pos-

tacı ını gctirtli|" clivc sorclı.ı. "IJir l,ıtrırını gctiı:tli, cfbııdiııı. "

"I(in,ı|" "Ri l eıııcırı. Çarş;rflı

}Ic{ı. " kiııı 1,ol aclı cl ivc ) " "BalıÇc ktlPıSltlııı çıngıraüı çıldı. (iittjıır açtıı"ıı, bir kaclııı bı,ı z;ııfi rızaü\'or. I(iıııclcır geliyg1" dccliııı, zaıfın iizcıiııi iş.ı-ct ctti,

"

"YavrLııILıza clbcttc pcdcıiıriziır aclı olaıı Raif k<ırracak, lakiır bu isıriiır btışını,ı bir başka isiın dalıiı gclıırcli. Şiıııcli artık ç<ıctıkl,"u'a asri isiııılcr tırkıiılıg1, Reşat Bcy. P..r-ı ırrrılıal, Firıızaıı ko-

Rcşırt.,

Fliisnii Efbncti gir-

Scırıırı,ıd ı ır ıı-ıı

l

sizcclir zalıir cliyc {.1,,-,,,." "Pckıi]i Htisııti Iifbırcli," clcrli Alrırıc:t Rcşııt, "Ciiclc:lıilirsiı1." " E lt ırcl i ııı, <ı ka,ıclı ır gitı,ırc c{i, kapı da bc kli\ıor.'' .

"Nc

bckli)r<ır|"

"Mckrı.ı[,ıtın ccviıbıırı l-ıcı lra.lde. r' Alrırıct llcŞı'ıt,, zarfiır rizcı,iırcicki vazııırıı l(cırıal'e ait <ılduğuııtı göıtiııcc, gclcıriır çtrrşırtlı lıir erkck olabilcceğiııi talıınin etti. Nc kaclar $ıı5ı1'.' cc'lcrsc ctsiıı, bazı gerçcklcıi Htisnti lıft:ııcli'dcıı saldtryaıııa}/acaktı. Çarcsiz, "Hanın]ı içeri al, altına

oturt. içccck tıir şcylcr ikraıır eclivcr.

oktır, ccvabını Vazan|]-ı,"c]cdi. "Haıııırrlar soracak oltırlarsıı...''

Az

çarclağıır bcklcsiır, ırrel<ttıbtı

"Sakııı lra! H;rıııırrları karıştırına btı işc. Soran oltırsa, o kişiıriıı scıri ziyaretc gelıııiş bir al<riıbırır <ıldııgrıııı.ı sölrlersiıı.'' Hıisı,ıti l]fcncJi çıkıııca, zarfi açtı, ııckrubtı \razılraneıriır ı.ize-

Uztıır zamarrclan bcri çiftlil<tcıı lrabcr gctircıl <ılııaıı-ııştı. I(eııral'iıı btrşııra köni [,ıir şc1, gelsc öııcc biziııı lrebcriıııiz olıır, diyc tesclli brılınaya çalışılu<ııdıı Alrıırct Rcşet. Ycğcııiniır cvclen ayrılışıııııı iiçtiııcti giiııtiı-ıde, koııağııı k;ıpısııra gelcır tıiri, gicleccği l'cre saliırrcır vırsıl olduğuııır clair lıarraclis getirırriş, cıııclırır bir ıı'ıtiddct lraber alanıazl;rrsa ıırcrirk ctıı-ıcınclcıiııi dc ilaı.,c ctıııişti.

ıiııclcki iclarc lırırıL,ıasıırın ışığıııın c,ltişniğti ırol<tıı\ra uza,ttı vc okı.ıdtı. I(cırral,, tizcri kapırlı L,ıir şckilclc, afivettc <ılcltı$ıııtı bilc-liriyor, cvclckilcre sc\'gi ı'e sclaııılarıııı göı-ıclcriıror rre sacleclc gclirrorclı.ı. IJırzı s'.rı'aŞ ıııalzcıncleri tcırıiır etnıişlcırcli ırına paralanııı öclemcktc gtiçltil< çckiyoıJardı. I(cıııeıl kaç partrya ilıtivaçları oldtığLıntl)

272

273


şifrclcrlc, şckcr ıııiktarlur gibi vazıı)ış, ııcrcyc ötlcırcçcğiııc dair bazı ip,ıı,ıçları verı-ııişti. Mekrlıpta bir boltinr clalra vırrt,lı ki, okı.ıcl.ı.ıktaır soırra Ahıırct llcşat'ıır sııtınduı ter boşaııciı. I'cıııiıı ettiklcri silahları bir İtalyaıı geıııisiylc Aıradcılı.ı'lı1 ı.ılaştırınak isti)ıorlarclı. Ytildenreniıı 1ılp11.1rilıırcsi içiır Liııııır Mticlıirti Paııclik-

vaıı EfbncJi ilc temas cdilıııcsi gcrckivorclı-ı. lJı.ı kişi ç«ık gtivcırilircli, fı"irk closttıydı,ı. Alrıı"ıct Rcşat'ıır iç hı.ızıırı,ı içiırdc birşrrı,ıra[ıilcceği bir kişiycli.

"I(a[ırrc çcknıişti cjc caııın-ı. " "İlalri Rcşat Bcy çgl.rıır. L,r.in içiııcleki ıııtıtfiık nc gtiııe c]unıvor. Btırac{a cczr«: Lıile btıltıııı]taz. I]ı.ırası kokı_ıltı ycnıeklcr 1 tzg^-

ralu içiıı kı.ıllaııılıırı\.or

lar."

ıı-ıı.ı| I(cıı-ıtıl gideli

bcri sizc clc olcltı olaır-

"Haklısıı-ı|z tc\rze) ç<ık dalgııııtn," dcdi A]rınct Reşat, Fliisııı.i ilc göz gözc gclnrcıncyc çalışaıak selaıı-ılığa geri cltındtı.

Efbncti

I(cm;rl'iıı siltılılar içiıı ııcdcır pafa istccliğiııi anlayabiliyorclrı. ıııalzcıııclcriıriır nıtılıaf,rza ccülc,liği c,lcçıolarıır sık sık basılıp silalılann Aırad<ılu'vır kaçırılıııasııııı ınAııi olaıııa).aıı İııgilizlcr, bir lrtrfta öııcc, cllcriırdc ka]aıı [ııittiıı silalrlaıı vc nlcrıılileri, ,A,.ıradolı-ı'clır ÇarpıŞlııı liirklcrc vir <ılııraı-ııası içiıı t<ıplavıp Adırlar'ıır aÇığıııda Mırrıııırra Dcııizi'ırc tıcışaltmışlardı. İstııırbtıl'cla basılacak clcpo kalııra&ğı içiır,, si[a[ı ihtivacını başka ),ollardaıı lıallctınck zoırıııda kaldıkl;rİı açıktı. İtıri,1,11|21daıı vcya Fraırsızlu-d;ur Sa\/aŞ

Alrrııct Reşat, şificlcrle yazılırıış ıııckttıbtı cloğrıı aııl;ıclığıııciaır cırrin olıırak için iiç kcz tlalıa dikk;rtlc okrıclı-ıktaır vc bazı ılotlar alclrktaır sonril) kAğıdı katlayp ccl-ıiırc soktrr, clışarı çılrtı, balrçcclcki ınlıtfhğa yiirtic-lti. Evlcriııdc lrer )/crdc gözti kıılağı <ılı.rır Saraylılıar-ııır-ı gibi ııreraklı biı,i yaştukeır ıırcktııt-ıtr yırtıp parçalaıııayı ycterli görırrcınişti. Hiisııii ]ıfbndi ıntıtfirğıır taşlırrıırı paspaslıyorclu. lleşat l}cy'i görtiırcc scğirtti.

silalr satıır alı-ııışlarclı clcn-ıck ki.

"I(aclııı gitti nri|" cliye sorclu Alııııct llcşat. "Haıırııılar görıııesiırlcr cliyc bcı-ıiın oc-lava [ıtıl,ı,ır cftiıır. Oracia bekliyor." "İyi ctıııişsiır," dcdi mutfağa girerkcır. "Bir arztııltız ı]lLı vardı cfbırcliııı|" "Ocak yaıııyor InLı|"

Piınclikvaı,ı L,tbırcli'/c tcıııtls ktırnıak, para tcıniır ctmc]<teıı ç<ıl< tlalrtr zor olactr]<u. I(oskoca Nltrli),e Nazırı, Limaı-ı Mi.icliini Paııclikı't'ı.ıl'ıır btirostıııa cliııi kcıltıırtı sallarraıırk gidenıezdi. Aclıı-

"öğleıı yeıırcği içiır az ewcl 1ıakııııştııı-ı. Hcırtiz lrarltrırraclı. lQhvc ııri isteıııiştiııiz| Şıı ııolıı,ıt k,.ılrvcırrizdcn var. 'raşlıktaki

nLütfİ.kta yalptırayıııl

c

fbırclİ

ı-ır

.

"

"I(alrvc istcniyoıtınr Hı.isıri.i Efbırcü. Şı.ı ocağıır kaçıağıırı iıı-

clir bakayııır."

Adanr koşttı, kuziırcııiır kapağıırı açtı. Alıınct Rcşat cğiliırce 1,.ıiziiırc ocaktan gcleıı sıcaklık çarptı. C]elıiııdcıı çıkırrclığı ıırcknıbtı yııttıktırn soılra, kAğıt ptrrçircıklzu,ıırı ocağııı içiııc bıralop kapağını kırpattı. Doğnılunca, ktrpıııııı ağzıırcl,a. oıı;ı hılrrg1. 1rokur Saraylılrarrınr'ı gördti. "Burac,lıı ııc arlvorslıılttz aslarııırı| " 274

mı ınaktıııııııa cla çtığıraıııazclı. f)ikkirt çekcıdi. Er.inc haşa! Bir

yolrıı'ıtı btılul,ı P;ınciil<),al'x lrabcr volIanrırhyclı aına ırasılI Fakat öırcc ııreknıbiı cc\/ap \raznııılı, FIı.isnti Efcııcli'niıı odasındır bcl<-

lcycır çu-şaflıvı azat ı:tılıcliydi. Yazı n]asaslna otı,ırtıp çckıı,ıcccc-lcır kAğıt çıkıırdı, ıırirekkcp lrokkırsınıır kaçıağıııı açtı, kalcnıiııi batıırp lıir siirc cltıştiııclti. Ift_ nıal oıııı clavt clivc lritap etırreıırişti. Mtılrtcrcırr efcırdiııı, clil,c lıaşlır,ordtı ıı-ıektııp. o da ycğcniııc dcğil cle, saııki lıir ahtıabıııa vazar gibi başladı nıcknıba. Üsni kaçıalı bir şckildc, cvcle herkcsİn sılrlrat ve afi\ıetiı-ıiıı vcrindc olc.ltığı.ıırtı lıclirttiktcıı soırra, ba-

tazc lralıcrlcr ı,crdi. Ştı sıralar, Doğu'claır I(Azım lQı-abekir Paşa'nııı Erıı-ıeırilcrclcıı Sankirınış'ı vc l(ars'ı geri arlııak tizere olduğu lraberlcı,i gcli1,oı-dı.ı l-ıtiktinıctc. Btııılırr iü,i lıabcrlcrcli. Kö-

tıi

lra[,ıeı,lcr clc ı,aırdı:

ytıııaıılılar işgal alaıılarını geırişlcterek, 275


kadu gclırıişlcrdi. Alrıııct llcşat nlcktLıblı bitircii, iırrzalardı vc çarşıflı kadına vcrıncsi içiır Fltisııi.i Efbııtli'ı,c tcsliırr cttiktcıı sorlra, i,izerini clcğiştirı-ırck için oclasıııtı gitti. Ntillicilcre tırırf cıldtığtıııtı gizlcııreycıı Balrriyc N;,tzırı'vl;r lrcırrcıı tcnlas ctıırcliydi. Oıılaıla aynı saft.a olaır tliğcr tıazır ıı,rkadaşl;rnnı lıtılııralılı{1. Silalılarıır ödcıı ıııcsi içiıı bir çtrrc cli.i şti ırıırclil,cli lcr. t{ilal-i Alrırıcr Ceıııiycti'ııc ödcııcır ü,ırrciıııılırıır ç<ığıı, Aırat1olı_ı'da çaıpışaırlara göırderiliı,orcltı. FIatta, ccınivctiıı icabıııcla kcırcüııc ait L,ıazı ıııi.ilklcri satarak ıııilli ordtıya pıra tcrııiır cttiği clc olıırtışnı. Hcrlıaldc kcndi cle ayırı yola bırşvı.ıracal<, bir nriktar parayı bu ccırriyetiıı lrarcaırralanna tüsis ctıIiş gilıi çıkış yııpacak vc Fliiai-i Alııncr'i aracl olarak ktıllaıracaktı. l)aınat Fcrit, bir I}ı_ırsa'y;r

ıırtiddct dalıa Fraıısa'da kalacağı içiır, işi ırispctcır kolaydı. s<ıırrtr cla nc },apıp edip paurdi§ırır işiııi hallctıı-ıcliydi. Alr ırc kadar lıayflaıııyordtı ttiııı sırlaırı-ıı paylaştığı ıırcslektaşı vc kaclcr arkaclaşı Alrıııet Rcşit Bey'iır şı.ı sır;rlırr yı,ırtclışıırda crlı,ışı,ıııa.

Alıırret llcşat, giyiııirken kiıırscııiıı c,likkıtiııi çckırıcdcıı Paırcli§aıı'a ulaşıııaıııır yollarıırı cliiştiırıip ciurı.ıyorcltı. lJirclcır aldııra _Fraırsız stıbaylanırın ağzıncl;rıı laf kalıabilırıck içiır onlarl;ı S,<ltralrÇ

<ıyıradığı akşanrlarııı bazılarııra Paırtlikl,nn Efbırdi,ııiı,ı cle katılıııış

olduğı_ı gclcli. Adaııra Hrisııti Efbııdi ilc bir ır<ıt göııclcril,ı, oııu bir lıriç partisiırc çağırır gibi yapacakü. Ncrevc çağırsııyclı ıctıba|

';

*. g

x

ğ!F §

..h şi 1:

;i

I}ir ara kaciiın clcrsttı Caçıriııi Etbııcli'ııiır cviııclc btıltışııravı cltiştiırclti. Soıır;r lreıııcır vazgcçti. Yakıır clost cla ols;ıltu karşı talııııriudayclılu. Nc kaclar giivcııilebilircli bir İta]yaır'a| I}irclcır akıl ctti, Sirkcci'cleki Şalıiır Paş;r Otcli'ıriı-ı bir cıclırsıırda btılı-ışabilirlcrcli. Zeııgin taşralılanır nrckİır tı.ıttı.ığtı, gircırİ çıkiurı bol L'ıİr otcldi, ki mscıin c] ld<;,ıti ııi çe kıırc zlc rcli, Alrıııet Reşat vc Pırndikyaıı L,fcırcli, Şalriır Paşa Otcli'niır bi_ rinci kauırclaki bir odacla ikiııdi vakti buluşnılar. Rcşat Bcy oclaVı öırccclcı1 rlrtnıLış, ıırcktubıııra Parrclݧaır'ı davct cttİğİ ocla ırui

ıılar;rsıllı }/azmıştı. Oı-laya bir çay scırı,ır,cri vc iırcc bclli c]akları gctirtırri şti.

*,,

ğ,, at

sF, ğ,

ffi w-

,ffi :E

276

çıy

barr-

BriÇ Pitı'tiSiııc kiıtı[;,ıcağıırı cliiştiırcrck gclcır adaııı, çağnlclığı dc içcrdc satlecc bir kişi görıiı-ıcc şaşkın şaşkııı ctra-

odal.i1 girip fiııa lıakıırclı.

"Af

brılrtlrLtlıLız Paırciik)raı-ı Efcııdi," c-lccli Alıırıet Reşat, ..siyollaclığını tcskcrccle, tcclbiri elclcn l-ıırakınak istenrcdim. Btıraya sizi kııı,t o1nıanrırk içiıı değil, bıış başa göriişınck içiır çağırdıın." "'falrırrin ctırıcli\ıdiıır cfcndinr," clcdi Paırclikı,aıı, .'lakin dalra öırcelcri lıirlil<tc briç oyrll,rr,, oldtığunıtız içiıı., lıaıri bir ilrti-

zc

mal..."

İki aclaııı kısa bir stirc baıkıştılar. l)aı,et sılribi, kc»ıtır,.tı ıııadı, "Sizi ıı 1,ı,ırd ırııl aıı ıı ızer ilrtiy;lc lın vi-[f ,'' cl ccli. "

L,stağfiı ııı l l alr llcştrt

l}

clıç f|pcli

Ltzat_

Hazretlcri.''

Alıırıct RcŞtrt, scı'ııavcrdeır lrer ikisiırc, cle çıry ko,vcltı. Paırdik-

vaıı E,fbııdi'),i k<ıltrığa otlırtru, l<cırclisi yatağın ııctına ilişti. "Parıclikl'arı-ı E,fbııcli, [ıcıı sizin Dcvlet-i Alivcrniziıı ne katlıu lratırŞiıras vc sadık bir tcl-»ıısı oltlrığııııtızu bilııriy<ır clcğiliın. Aııir_ dolı"ı'claki istiklııl ıı-ıiicaclclesiııc ı.ardıııılanııız pek btil.ıikıntiş. İır-

gilizlcriıı cllcriııclcki giz|i aıııtıarları, ccçıIıaıre vc silalı nıiktırrlanırı, lıırtta bı,ıırlırrııı r,al-ıtırlarltı ııcrclcrc scvk cdilcliğini lıcp siz lıil-

clirıııişsi ıriz gcrckli )/crlcre. "

"Fltrşa cfbırdiı-ıı. Htıştr. l3cıı sil,tı5ctin dışıırclayım lrcr zaıııaıı. Beır sadcce ['ıir ıTtcılltınım. E,liıııdcn gclcır irııcak furııralitclcıri

kolırvlaştırnıakür. "

Alıınct llcŞaıt, aclaıııı tirktitniğtinti aııladı. İdınaclıııı

kırzaır-

ıııası için [,ıir şcylcı, }/apınirsı gcrckccckti. "Vaıt,.ıııııı kuıtulı-ıştı clavasııra göııtil kolrp11* 1rakınlaı.ıın var. Adıırızı oırlar vcıdilcr. Zııten taırışılıold11[, ınaluın... Btıl.ıırclı.ı-

ğ,ıırtız gibi, lıirkaç kcre briç <ıvırınrışlığıını z viır avtlı ınasacla.'' Alııırct Rcşat scsiıri derlra cla ılçaltarak, I(aı,akcıl teşkilatınclaıı biriki isiııı r,erdi.

"Bcırclcırizclcıı

ııc bcklcrsiııiz|" dive

dcn dcılayı rır]ıatlavaır Panili§an Efcırdi..

277

s<ırdtı, cltıydı.ığu isiıırleı--


"l}tı liırrarrclaıı ilk kalkacak İtall,r111 gcıırisiııc bazı ıı-ıisatirlcri biırclircccğiz. Ytiklcri ağırcaclır. Yti]<lcıırc işlcri içiır vardıırrıırıza

ihtil,aç|ry olacak."

"Öırtiırrı.izdcki l-ıafta içinde liıırıurclaır lriç İtırlyaıı baırclıralı gcııri ka]kınıı,or."

"Biraz acilclir işiıııiz. Acarba biııiş iicrcti

aı,tırılırs:.r kalk,ı, ını|" "Rtı Pareyla ilgili bir n-ıcvzrı dcğilc{ir. Bı.ı ırr;ılır İtalyn11 gcıııilcriııi ktılinrırııraııızı tavsiyc ctıııcııl. Gcçcırlcrclc İngilizlcr bir baskıır yaptılar, zor durı.ıındır kılıııclı. A-tık İt.l1,xr, gcıırilcriıri sıkı

talrip tclcr."

"Eyvalr! Bu ıraklil,cniıı aıcilil,cti vtrıdı. Maluıııtıırı,ız, Yrıııaınlılar ilerlcıırcktc..."

"l}cırinı tavsiycde buiuırtrcağıı,ıı bir b;rşka geıni var. I(apıtaırı-

ıI taıInn-ı."

"Haırgi genıi, bilıııcıırc{c ııralrstır vılr ılıı|" "A,arat." "İdırradııırıza şayaıl ırııdır| " "olnrasa tcklif cdcr ııriyiır-ı| yctcı, ki fiyiıtta ruılaşabilcsiııiz." "

Bıı

lı u

stısta bana

ııc

zaı]l

|1ı1

ııı ırlıı ıı-ıııt vcrc bilirsİ ıı

i

7

"Hcıııcn öğrcırcccğiııı r,c bu ııraltııırtrtı, size ırrekttıbı.ı rcn a\rllı Şalıısla Yollavacağıırı. Paraıııır tcıııiııi htısı,ısiıııcla

itiınat cclebilirsiııiz.''

"Sizc itiııat ctnrczscııı., lıiıırc cıclcccğiııı cfcırcliın|" dccli pırnclikvan. "Beııclerıiz de siziıı itiı-ıracJıırlza şavan cılcitığtıırr içiır iııaırııı ki şcrcf clrı}rcilııı1." "Al ltı.h rirzı olstııı. closrLıııl.

r'

"Bcl'Ç6rrcli lrazrctlcri, avııı gcıııiıriıı

v<ılcı-ısı.ıı.ı_rz.

(icnıi

batar-

sa lrcPiııriz lıoğultınız. Batrııaıllası içiıı bcır şalıscn, cliırrcleıı gclcıri yapıyorlım. Görtiyorıııır ki siz dc yapıyoı§Lıı]Lız.''

"Bir kcre clalıa tisniırc basa basa ı.c kalbi söylriy<ırçm, Allalı rıızı <ılstıır,," c-lccli Alıırrct Rcşat. Ayağa kalkıp cliıri Panclikyaır'a ıızaürkeıı lıislcnır-ıişti. Böylcsi c-lc varrdı iştc. I(ııri Eı-nıcııi, iizeıiırde Fraıısız iiırif<ırınası) yıizlcrcc )/ıllık kapı kcıınşLıstııra sizc-lcıı

kök sökttiriirkcıı, kiıı-ıi de ırice has Mtisltinrarı'a taş çıkarırcasııra cliıri taşııı altına sokı,ıyoıdıt \zilteu.,ıı krırnılrıştı için.

z I

"Flaftir içiırde..." "Uzaıııasıır. Yarıır cılaıııaz ıırı|" "Yriklcriıı ır-ıiktaıı vc ağıılığıırı dıı siz öğrcııclıilir ı-ııisiıriz yarıııa kadar|"

İçiırdcır vuıclık dil,e gcçircii Nrır-ıct Reşat. l(cııra] 1.ıiztindcır btı iŞc gittikçc clalra fi,ızlar btılırşıı,cırcli.ı. Hcr ırclııııcler biraz dalra clcriırc battığı bir bataldığa girıııiş gibivcli. Üstclik başkalarrıırı c,la l'ıatırıvorclu kcrıdiylc tıirlikrc. Ulık <ılarık kı,ıllaırıırakta <ılclıığıı Htisıııi Efcırcli'yi ncscla. F{cııı Paırtlik\rırtı'a istccliği bilgivi vcrc[ıilınck, l-ıeın clc silalrları bir lıaşka gcırıiyc 1,.ıiklcıırcl,c oıııry ainıiıi< içiıı ırdaıııcarğızı çiftliğc göııclcrıııcsi gcrckccckti. Allalıtaıı çiftliktc bazı sebzclcr rıetiştiıilırıcktc, kiiııcs lıar,rıaırlan bcslcıın-ıcktcldi. Herlı;rırgi bir tatsızlık olc-[ıığıı t;rkcliı,clc, tolrtıuıltık vcytı gıcla nraclclcsi ılmava gittiğini stı1,lcı,cbilircli Hıisıııi L,fbııdi. 278

getibaıra

279


GÖRElrE CAGRI Gir6D

gcııiŞ bir oclarcla btıldı-ı. l)uvarıı-ı dibiırdc bir ı,azı masası, ottıı )/crdc i.se tizcri iıaritırlaria k;rl,ılı, geıriş tıir ıııasa dalıa vırrci_ı. MaSanlıl etrafiılda taıııın;rclığı birkiıç kişi lıaritelarıı cğilniş, koırı,ıştıyorlarclı. Aralirırııclııır sivil si),iınli tıir genç aclaıır, I(eınal'e bir askcr sclaını Çalaırca, o da ayaklaı,ını l,ıiılcştirerek, başıyla sclaıııladı kaışı s ıırc-lakiııi.

"Beıı Erlıaır-ı Harl-» Yrizbaşısı Scvri, bı-ıraya Aırkara'cl.aır bir gcccliğine gclcliırı. Bazı tcıntıslarclir btılı,ıırı,ıp lrcır-ıcır gcri cirıııcceğiın." " Beııdeniz l(eıııal Flaliıır. " "I}tıyruı-ı, otlırlııl." Yazı ırrasasıntn karşısıııdaki iskcmleyi işa-

rct ctti,

]<eııcli

de ıırasaırın bırşııra gcçip <ıturdı.ı.

"Hakkıruzda cpcyi marltııItltıııı vLıI,," t-lccİi. "Büı ııalı.ıınatı çol< giivcncüğinı ark"ış.laşlaıııırdan alclım. Sadede gcleyiırr. Siziı-ı Sarıkaırıış tccni bcıriz varıuş. " "'fecriibe clcııebiüı,se tabii. Çaıpışaınaciaır cl«ıııclıık kıılclık, bi" "Mtılrarebcye göııiillıi gittiğinizc görc göz{ipck bir arkaclaş olınalı.sıru z. Siziıı gibi insanlarir ştı anda çok ilrtiyacınıız var. Yuıraıilılar Trakya'cltı iierlivorlar... " "l}cıri silalr altııra ıııı al;rcaksıııız)" "Lüzı.ıııı lıası] olursa ontı cla yapanz. Lakiır şu sıracla istilıbarat bizim iÇiır çok öııcırrlidir. Arıkara ilc ccplıcniıı lıalıerleşcbilıııcsi fbvkalirdc öncın taşıvor." "A]1 nc bii)/Lik yazık ki, 1ı<ısta idarcırriz Mtittcfiklcrin elinliyorsı.ıııı,ız.

,.%*,,salıalrınçrıkcrkeırbirsaatiırclc,dalrakalıval.

tıslnl bilc ctnıedcn aııa biııarra çağrılclığıırı öğreniıı-

ce şaşıı,dı. Heıneır clini yıizüırii yıkal,ıp iizeriııc tcmiz bir nrirıtan geçircli. Saçlanrıı ıslatarak iki ,vaırına yapıştlrnava çalıştı. Oııa halıeıi gctiren adaınııı yanı sıra aıra biıral,a yünic{ii. Çiftliğe ilk gclcliği $ln göninilınüş olduğu tist kattaki odaya gideceğiııi zanııederck ınercliveırlcrc yönelcli. Refhkatçisi, "Yukarı çıkıııyoruz belr, b<ıyle btıy,ur," dc,viırce, çıktığı iki basanıağı indi, koridonın sontlna kac{ar lrızlı hızlı yi.irüdi.iler. Adaın koıidorlıır sonuırdakİ btil.iik alrşap kapıl,ı tıklattı, gir eınriııi dupınca kapıvı açü, I(emal'c yç| verdİ. I(eırral keırdini bir <ırdrı komrıtzurıııııı odası gibi diizenleıımiş

280

t{c," clcdi I(cıııa].

"Pek öylc sayıl|lıaz," diye lath gircti lnasanın karşı tarafiıida clrıran kalPaklı adam, "eliınizclc bazı gizli tclgraf lıatları btıltıırtıy>r. iırgi|iz|cr bizclen telgraf şebekesiııiır şeınasını isteclilcr. Böy-

lc bir şemaıın olııradığııı söyledik. Birkaç kişi hatian ezbeı-c biliyorclı,ı, onlarrla idu,c cdiyordu işi clcclik. Bizi rı kaclzu lror giırtiv<ırlaf ki, iıraırdılaı'. I'elgrııf ııreııırırlarınııza, birkaç lratu keırclilcri içiıı avtrtıp, ,A,nadolu'yır gidcır btittın hatları kcstirniler. l)a28I


lıa cloğnısu, kestiıttikleriıri zanııecliyorlu. L,liırrizde az cla olsa lıAlA biı:kaç giz\i hattııııız var. Anıar 1,ctnıiyor clbcttc. I(tırvclerc dc ihtiyacımız oltryor."

Iftmal oturduğıı yerde ktılak kesilnıişti. "I(cınal Halin Bey, sizi lıcnr telgraf işleriırde , lrcııı dc kurye ağı içiırde ktıl]aırmak istiy<ını z. Bazı ç<ık gizli raporlan ve plaırla-rı telgrafla yollan-ıak mlimktin değil. Brırada vesika tedarikiırde çalıştığınızı biliyoıuın ama eğer kabul cderseıriz..." I(cıııal aclama lafinı bitiıtı,ııedi, "Edivoı,Lıın," dil,c .'r'.rı, "kabrıl ediy<ınım efbırclinı. Hcr nirlti vazifbün yeı,ine gctirmcye lıazff|m. Ceplrcye de gidcbilirinı." "Sağlığıırız ccplrc şaıtlarına ıntisııit değilnıiş. Lakin btı vazi-

İlcrdc Ç<ıcuklarıııa, tonıırlar,ına aktaracağı lıatıraları, kalrraırrırır-

lık dcstaırları, maccraları...

Fakat bir eziklik vardı yi.ircğindc. l)ayısııra, biiytikaırııcsiııc, lqzlara vccla ctncdeır gitnıek... Mclrpare'l,i sotı bir kez (\ıtip koklaınadaıı, saçlannda ttitcır mcı-ıekşe kokrısuıru içine çekcnredcır... Zarar yok, döırtiştiırde k<ıklarclı doya clo),n. Ailcsiırc bir

vccla ıırcktubtr yazıııak tizcre koğı-ıştı ııa i,<ıllandı.

fecle de )ıakalaııarak işkcııcc görıııc ve oldtlnllmc ihtimırli mer,cut. İyi dtişı.iırtiıı. I(tııyeliği kabtıl cttiğiniz takc]ircle, Anad<ıltı'l,a geçişinizi ıntiınktiır l«laca]< vesikayı lıazırlatacağız, I(enral Haliıı,ı Bcy." "Ben lıazıırm. Yolculuk nc zaıTıan|" dil,ç sordtı l(cınal. "Flafta başıırcla vola çıkarsıııız. " "Efenclim, evinıe bir lraber vollatabilir miyinr yola çıktığııııa dair| Ncrcye gittiğinri bilıııelcri ş.aı,t değil aına İstanbul'dan ayrıldığımı bilsinler." "Yollatın. Ne yazık ki 1.ıız yt|ze rrcda.laşmalar için ı,aktinriz dar. Zor grinler gcçiriyonız. Yunaırlılarııı ilcrleyişinc nıaııi oiınak için bir aıı önce ne lerzıınsa yapılmalıdır." "Elbette . Ben istediğiııiz gtiır vc saatte hazır olacağınr."

Iftmal konuşacak başka bir şey kaln-ıayıırca, hcrkesi başıyla selamlayıp çıku. En çok istediği şey gerçcklcşmek tizercydi. Bunca zaman, kaclınlann aı,asında ınalrstrr kalıp declikodularını diıılediği yetmeıııiş gibi, şimdi dc nasibiıre, hcr akşaın ontın bir niı,lii kanlmacLğı baskınlan koırrrşaır bir koğuş clolusı-ı cıkeğiıı lafazanlığını diırlemek dtişmiişni. Başkalaı,ının hikAyclcriıri diırlemckten ktııtullıyordu yakında. Onrın da bir lıikAycsi olacakn. 282

283


ğ,

BULUŞMA cla

"A4chçıarc FIiııııııı, lrcıııcıı içeri girin. S.aı-ayhlraruffı sizi btırabcııiıırle göı,sc, ırallahi tıilıırcırı artık nc c{er, ııe yaçıar!'' "Sİz l(cınal Bclr'ç gidiyorsı_ıııuz, dcğil ıııi|'' "ıçeri girin kiiçtik-lraııııır. sizc ııc ncreve gittiğimdcıı!" "H üsnri Efencli, bcıriııı zevciıııi görırreyc gi cliy9lş11 17L|z.'' "Kim dcıniş)" "Ncreye gidiyorsuıluz o lrıüdc|'' "Söyleyeıııeıır. Gizli vazifb. Bcyi111 eınrctti, gidiyoruırı işte.''

MelıPare, Hüsırti Efcırdi'yc eliırdc tııtfiığıı l(ı_ıraır'ı uzattı, "I(cmal Bc/ç gitıncdiğiııizc dtrir ),cırriıı ccliıriz vc l(ı,ıran'ı öpüp

başıırıza koyrıırtız cı lı.a_ldc. " "Nc istiv«ırsuııLız lıeırcleır .N{clıparc FIaırrıır| l)crcliıriz ncclir|'' "Bcııi de gönirtiır."

"Dünyada olınıız!" o "I(ocanrı görıııck isteıncye lrakkınr yok ınu|'' "Beyfeırdidcn iziır alın. " Mchparc, adanıııı l(cıııal'i görııreyc gittiğine crrıin oluııca ıs-

rara başlaclr.

"Sizde ştr kadarcık ins,ııiyet var isc cğcr beni dc yaırınıza alır-

Z

üsnii Efbııdi, sabalrıır karaıılığıııcla, kapıııın de adan kişncyip dı,ıraır

çıkarkeır, girişiır gölgc firlaclı.

a-rabaırar

önüı-ı-

biıımck içiıı e,cleıı

hcncn yanındaki clına ağacııırır

arclınclan bir

"Alrıarriin! I(msin be|" Eliııc-leki bastoıırı kalclırdı, lrırsız

zaırırettiği kişiye indirnrck tizcre . "I)urun drının Htisnti Efcırdi... Vtırmaırın... Beıriın beıı.'' "Aatla, Melıçıaı:c l{anıın! Nc aıryorstıntız siz buracla, bı.ı saatte|" "Asıl siz ııcreye gidivcırduırtız salıalrııı köıtiııde l'' "İşiıı-ı var."

"Dalıa grineş doğınadı Htisırti Efbndi, 2B4

ı-ıc

işi bı.ı|''

sııl-ıZ."

"Alaınaııı Nlehçıare Flaıflın." Fliisırti Efeırdi, Mehparc'ırin

kcıiuıırı sımsıkı nrtan peırçesiııdcn ktırttıhna)ra çalıştı.

"Hiisnti Efeırdi, kocam nikAlrııırız loyıldıktaıı tiç griır soıua ayrıldı evc,[cn. oırı,ı belki clc bir dal,ıa lriç göreıııeyeceğiıır. Bclki

şchit dtişecek. Yalvaı-ıvoruın size .'' "Toş çadasa <ılınaz!"

"O11a1, söyleıneın gerekeır çok öııcmii bir şey var.'' "Bana söyleyiıı, [ıeıı ıraklcdcrinı.''

"Çok lrustrsi." "Fleıneıf bir ııeknıp yazın. Siz yn2lra kad;rr bekledın.'' "I(cnd iın söylc ınek istiyorı,ıırr.''

"Olınaz dedim va." 285


Hrisnti Efbndi kıırtarclı koltıırı_ı, arabava ytirüdıi. Pcşiııdeır koşnı Melıparc:.

"Hi.isırri Efbııdi, Allah nzast içiır... Avağıırızııı altıııı öpeYiıır..." Gözleriırc{cn slril sıra )ılış iıriyordtı, "bakıır fbııa oltıvo-

rlını... Bayılı1,onıın galiba..." Htisırti h,fcndi döııclii, Mchl,ıarc'nin ktil gibi olnruş fizüı,ıı.i gördti, tam dtişcrkeır lıelinclcıı yakaladı kızı. Mchparc'niıı clinclcki lQır'an yerc dtişınıiştii. Htisni.i Efendi lalravlc çckerek I(ı.ır'an'ı \,crdcıı aldı, öçıni başııra koydıı ve Mclıpare'yc vercli. "I(itabıırı zı a|ıp lrcn-ıeıı içcri giriır MelrparaıIm. tasıllız. A),azda brisbtiniır iişı"itmcyiıı. Haydi. "

Bclli ki

has-

"F{asta değiliı-ıı. Bakıır, sizc bir str vereccğiıı. Hamilcyim bcır. Beyiıne bu giizel lıabcri kcncliın vcrıııek istccliın. O yaloırcla Aı-ıadolu'ya gcçccck. Ya döııcr, \,a döırenlcz. Sizc yalvarclım, lakiı-ı sizdc lriç iıısafyokır-ırış

Htisııti

Efbııdi."

7

Adaıı çarcsizlik içincle kıvr;rııdı. "Gidin, Rcşat Beycfcndi'clcıı nıtisaadc istcl,in, Ondaır lıabersiz gönircmeffı sizi."

"O

bilıncyccck. Sizinle giclip döneccğinr. Döırı,işte beni yoltııı başıııa bırai<ın, bcn sizcletl ayn gideıinı cvc. Llalana gitnıiş olciuğı,ııııı.ı sö1,lerim." Mclrptrrc yeıridcn yapıştl Htisnii Efeır_ di'nin kcrltıııar. "Hrisnti Efbı-ıdi, I(eıııal belki de çocuğtına iik ve son [<ez dokuııacak, beniın karnıınııı tisnindeır. Beır oıra btı mıijcleyi r,crcıııedcır ona bir şey oltırsa çok vicdaır azabı çekersiniz."

Az

sonra Mel-ıpare, arabi,ıda Htisnti Efeırdi'ııiı'ı yaırında ottlrıntış, sallaııa prıllana giderlerkcıı, aclaıncağız clayuıanıayıp, çiftliğe gitııck üzere oldtığrıırrı nasıl aııladığıırı sordıı. "Berı lıer sabah ı,ıvanclığını aııdaır itibarcıı ta akşanı oltıp da yatağııııa yatana kadar, btiniıı gı,in kocanıdaıı gclccck lıcı,haııgi bir lraberi tıeklcı,iııı. Btı sabalı da crkcırden kalkınış, pcncereı'ıiıı

öntiııdeki iskcmlcyc otlırınLrş, I(tırarr okuyorcllım. Atların kişnediğiııi dupınca camdaır baktıın ki bir aı,aba gelıııiş. Bir şeyleriır 286

aij

cloııclllğtiııti hcıncıı aırlırclıırı. sizi bal,ıçedc gönince lrcmen çarşafiıırı kaçııl-ı koşnım. o tclaşla l(ı.ır'an'ımı Lıırakmayı bile tınutnltışüıın."

"Siziır ııtiztintizclcıı başıırı bela\rar girccek,'' cledi Htisırti Efencli. "Girnrcz, Ağzıırı sıkıdır bcırin-ı. Geçeır sabalr gelcn kacl-ın da kaçıııaınıştı göz.iırıdcıı. I(ınsevc lafi ııı cttinr ıııi| " "O kadıırı görcltintiz dcnıck!'' "Gördl,im. l)alıa soııra L-ıcycfcııdi bizlcı,c l(cınal'iıı sıhlrat ve afil'Ç1 lrabcrleriııi L'ıildiıince, cr kaciıı,ıııı zcvcinıden lıabcr gedrcliğiı'ıc iYicc cmiır oldııın. Allalı sizc-[cı"ı rırzı cılsun, Hiisııii Efeırdi, btlvılk scvap şlirro ısı"ı n gz lıizi bı,ı ı.ı şru rıırakla.'' Fltisnti Efcııdi ccvap vcrmcdiği gibi, ),ol boü.Lıııca cla lriç koırtrşınaclı. Çiftliğe Mclrparc'ı,i cle göttirıırekte <ılcltığtııırı Reşat i

B

l

ey öğrcndiğinclc b;ışı ıı a,gel ecck] eri clı.işti nriyorclı.ı.

I(cmal, sal-ıalıııı erkeıı saatleriııdc işiniıı başına orLırınuş, vesikalan dtizcırlcnrevc btrşlaı}rıştı, yiııc çok lre,vecanlı bir gece ge-

çirıırişlerdi. Btiniır k<ığtış sal,ıalra kadar Lı),.Lınamlşltırclı.

Btı kez dc pelrlivan'ııı başı çektiği oıı iki kişilik bir ekip, okıncydaııı'ııcliı doıranıııııya ait baırıt fabrikasııra girerck barutları aşınp FIaliç'tcki Ayııalıkavak Tersirncsi'ırc taşın.ıştı. İngilizler bir

ını.icldct öırcc, clcl,ıolardan silalr çalıırdığı gerekçesiyle tıirkaç fhbrikaYı nıı-ilırirlcııriŞlercli. Barrıt f,rbrikası btı ıııtilıürlcncıı yerlerin aıasındaydı. Diı,eırişçiler şıiphe ulınnç[ırmaınak içiır, mı.ihtirlti ka-

pıya lriç cloktıırmadaıı, fabrikaıııır içiırc danıdaır girmişlerdi. Daırıdaki kircııritleıi sökcrkcır bir kecli gibi scssiz ,c ınalıir olına\l gercktireır btı cl4cınclc, canıl-ıazltun ckibiıre btiy.ıık iş cttiş-

ıırtiştti. I(cnrallcriıı koğtıştınclaır bı.ı operasyona beş kişi katılınış, clu,.r ederek, kalplcri çıırparak, heyççr, içiırcle beklcşıııişlcrc]i. sabal-ııır ilk ışıklarıırdaıı az cwel clöırcır arkadaşlarııııır ı-ııaccrıılirrıırı cliırlcrkcıı ıfamaz saati gelmişti. I(cm al, gözlcri tıykusrızltıktaıı kıpkırırıızı olınasııra rağmen başarıyla tamaıılanırıl baskıııın kel.fi içiııdc, sirlıtc cvraklaıı lıtızırlaına işiııe

gcridc kalanlar

287


ki, içeriyc suraonlrnlltş, bir ııakil vcsikası ),azıırakleı ıııcşgı,rlc,lii tında yıiık bir ilhdcyle kcığı,ış tcıııizlikçisi 55irdi, .,l}eyiıı, zivarctçİlcı-İııİz var'. " I(cnıal hiç iizeriırc ahırııraciı,

..Be\,im,ziyaretçiyibcklctıııckayıpolııycıraı-ıla,..,' "Ban,ı mı declin Siilo|" "Yoksa ziy,arçlri bci<lcıııiyor

m

usuıııız| "

lıir Lıaşka saşkınlığa cltiştirtiy<ırslıt"ı.," clcdi l(eııral, "bcıı geccden bcri scni ı-ıasıi görcl-ıilirim clive kıvrıırııy<ırdııııı. " "Beııi niyaııızdıı ıııı gtirdiiıriiz

__voksa,

de düıı

bcyim|" Melrparc,, kcı-

ctlsına cilveleırirkcn) yaı]ı başlarıııda lıitivcrcır F{tisnü Efbndi lıeıııcır ]afh gircli: "Beycflııcli sizc bir ınckttıp yolladı. Çabucak okrılıç11 ve ccvaplayıır l<üçiiklıcy. Fazla vaktiıniz vok." Nlcknıbu kuşağıııclan çıkarıp I(eınal'c trzattı.

"FIayır."

,,ycırgc gclmiş, ycıı.gc! Yirn l-ıalıçeyc aldık, l}ckiil'cıÇ," tıtirüıııırtiş biri ıırektrıp,ı I(eınal., n..nja. vinc 1a.l,ır kıyafbtinc soırtıırdaki kapıclıu-ı getirırriştir cliye düşriırcrek, tızı_rıı k<ıricloırıır

Uzıı]çta, çlllann altını{ı Hiisırii E,tbıı_ çıkıp yaır [ıahç.y. ytirt.lii, [_ıiri dalıa di,yi scçer gibi-olclu. Yanıııdiı tlzlrnca bovltl, çaı,şat)ı Azra,ıııır Aırtcp tarat] vardı. Acaba fız,tamı diyc gcçircli içiırdcır, Bclki vcd,"r etırıcyö gcl_ larına gitıırek tizerc olcltığıuru lıilivoıdu, lreyccuıa kapılclı, o katlın ınişti. Biraz clalıa vaklaşınca ttılıaf bir fcraccsiıri açlllca) I(eırral hzractcğilcli. Hızl'aııarak ytırtidi_i. I(adıır kalbinin clrrracağıııı zaııııctti,

başlaclı. Mclıpuc clc "Aın,aıı Allalrınr, Melrşı,,rrc!" I(oşnraı,a atıldı, oıra cloğnı koşttı, Keırııl'iıı bol,ı-ıuna I(cınal, lozııı Mchparc.., Görcn oltır", f)tır, yal-ıma."

"Dur

Yaprak gibi titril,crrc-lu kollarını boyııundaıı çözclti., cllcriıri tttttlı, karısı. Gözleri yaş içiııclcydi, ıre Nikilılı zcvccııiz cleğil miyiş1| Size kar,,ıışn-ıak

"Görsiinlcr.

Allalr'a şiikür iyisigtizel! Bilseniz ne tbııa rüy,alar göriiyorclı,ııır, niz." ..iyiyim. gclıJin btıralara| L)a\nm lıiliyor nrtr gcl_

Scıı ııedcıı

I(eıırarl çııltıl,lıı ciitriııc ç:ökni, ı-ı,ıcktubtı okı,ıdı.ı. Ayağa kıılkar-

kell, "Cc\ıxp 1ıx7l1a\ıa İçeri giclir,orııııı," clcdi, "siz bcıri btırada bcklcyin."

Hızla ıızaklaşaır

kocasıı,ııır 1,ıcşindcı-ı gitı,ırcyc yeltcııdi Melr-

pare.

"İçeri gireıırezsin, ç-ıtılm. Yabarncıları lrelc de kaclınlan istcıııczlcr lıtırada. Zaten nc cesaretlc gclcliğiıri aklım alınıyoı: Melrpare. Ya takip cdilc{inizse I Yır bışııııza bir şey gelirse |" "'Iakip filan eclilıııcdik. Kaldı ki, bcır sizi görmek için tehlike,ve

dc atılırım, bcyim."

"İki cın

taşlyorsLtır. I(eııdinc clikl<at etınclisiıı.

Iliisnii

Efen-

di deli <rlırralı, scni getiıdiği için."

"C)tlıl kızınayıır sirkıı"ı. Bcır ç<ık lsrar ettilıl. Hatta ona devin l<i, size yiııe lıaber gctiı-ccck oltırsa vanl!ıa bcni de katsın. Habcr]i olı.ıısxıTı, ııilıı;çck ve tcııriz çamaşür cla getiririın." "Başk,.r scfcr oln,ıavacirk Mclıparc. Bu lrafta içiııclc arynlıyo-

nıııı l,ıtrradAn." "Ncc!!!" "DııVııııa aırlatıısııı, G..p ccphesiııcle postacı olarak görev vapecağını."

diğini|" diye sordu l(cıııal,

"Ah' nasıl da içiırıc doğırıtış! Bcl,in1, beıı de gitııeliydiın

..HiisntiEfcncli,ninpeşinct,akılclurr.,,I(cııııl,iırelinikarırlnıır Etbııcli,ırin btı ta_ tizcriııe koyclu. "Biz çoi özlcclik sizi. Hi.isırii «ıırıı göz lıapsiıre aldık rafa geleccğiıri talrmilr cctiırcc, aııa «ığtll ve iştc şimcli buradayız ikiıniz dc," ,.Melıparc, seıl sczgileri ılc krıın,etli Lıir iıısursıll, l}eıri lrer an

" "Nclcr di1,91,rı.,,, ktızı.ıın! Bcıı seıriıı btırava gelıncırdcn dalri cııclişe cltılı{çnr." Bir aı] sLısttr l(cıııal, karısınııı iki clini ellcrinin arllslna alclı. "Mclrpare, bakına lıöylc dccliğiıııe, aslıııcla ivi oldrı

2BB

289

ziııIc. Yaırınızcl a

crl

nı alı)ıdı nı.

si-


gcldiğiıı,,, clecli, "scııiı:ılc vcclalaşaıııadaıı, lıclııllcşcmccleıı git_ *.k lrt"-iyordum. Biipikaııııcılıc, clayıııra, )ıengeme, kızlara da söyte... Ev halluna de ki, haklauıırı lrelal ctsiıller. Muharcbeye kanlacakdcğilim,lakilı)laPacağııılişııcdcolsatclılikclidir.Ba. ııa bir şey olursa clayııııı cnıanctsiır. Şimdi oıra bir ııcktııp )/azıp göndercccğinr seninle. "

"Beni kimselere effıeılet ctırrcyiıı, S"ğ sağliıı clöntip

geliır

bcyiııı. Ben sizi bekliy<rıuırr. Oğltını da bckliyor." "İıışall,alr!"

Iftınal karısııuır cllcriıri bırakıçı iç avlı_ıya ytiriidti. Mchçı;ı,rc., Hüsnii Efbırcd'ırin yaruna seırdclcycrek clöırclü, ç111,.1ra yaslaırdı. "BLı iyiligınizi Hç Lrnlltı-navacağımr" dccü., "kocaını sayenizdc bir kere daha görmiiş olcltıııı."

Mıijdenizi verdiııi z

" Mel-ıpare ne mtijdesi dcıııck iizcrcyken hanrladı, ,,Allah razı olsuıı sizclen," clecli. Sessizcc l(eııal,i beklec{iler, l(enral biraz sonra cliırdc birkaç zarfla döndti, ikisini büyükanıresiylc clayısııra, cliğcrini Mchpare'ırirr t,ııınadığı biriıre )Iazınlş"

m7|

folelrparc vc l(eınal el clc gelctilcr. Kcmal onlaıla dış avlrıya kadar ),,Lıriidlı. I(arısııra sanldı, ürıırdaır öpni, sonra Htisnii lifbııdi'ylc vedalaştı. "Mclrpare Hıııım'a çok dikkat ct, sarsnadaır gönir c ıni Fltisırti Efbndi," decli Kcınal. Aırlal,rşla baktı aclaın., koııaktaır çıktığından bcri ilk dcfa, Mehpare'niır gclıncsinc iziır vercliği içiır mcmııııırivct dtıydrı. Mclrparc'niır c llerini l(ernal'iıı koluııtlaır sökmek k<ılay olmaclı. "Baıla bir adrcs bıraknrirlısınız. Oğlumtızun d<ığtımtınu lralıer vcrıırck istcrin,ı. " " Öğrenir öğırırıncz )razanın. " "Bir dılra btıltışana kadar scvgili lıcyiın... Yolı.ııruz açık olsun,"

D()ırtiş voluırda, Mclıpauc'niıı yol bowırca ağlayacağnı bilıııiş gibi, Fliisııii Efbırdi bu scfbr genç kadınııı karşısıııa clcğil,

arabacııııı yat,ııııa onırdu. Saatlcr sonra scıııtlerinc gclcliklcrinde inip cvc yüıtiıı-ıe-

aral-ı;ryı dtırcltırclu., Mclrpare'yc yolı.ın başıııda

siıri söyledi.

"l)oğnıı,.tı söylenıcvc karar vcrclinı," cledi Melıpaı,e

.

"Belrgfcncü çok kızacak."

tı. Mclrpare zarfların tiçtinri de koynrııra sokru, ..Haycli cfeırclim, aıtık clöırcliııı," cledi Hiisnii L,fbırcli,, "Volu_

"Bcyefbııdiyc siz ırrabacıırın Fıxna bindikten sonra, size fhrk cttirınccleıı gizlicc arkayı tırıııaırclığıırıı söylcyeccğiı,ır. Btiniır srı-

n]uz LıZLıı]." "Azıcık dalra. Ltitfcn."

çrı tizcriııre alacağıın. "

Melrpare kenral,iır koltııra girip uz,ıklarşnrclr gcılç aclaıırı, Htisnri Efbncli az ilerclc nrırıl ırıınl krınuşuı çiftc önce dııygıılanarak bakarl<eıı, koıltışmalan LlZ,.lylnca htızrrrstrzlaırn]aYa başla_ clı. Mehparc, Kcınal'iır elleı,ini karıııııııı iki yal]ııla bastırmştı, yarrlarına gitmek isteııiyorclu aııa etrafta krışakl,.rrınclan sil,,rlıla_ rı göztikcır iriyarı aclamlar clcılınıyorlardı. ilcrclcki ınazılarıır ar_ biıradıncla taliın yapan bir tabur varclı. Arkada kalıııı sarı boyalı biriııi ya doğrı,ı yaralı olcltığu hcr lraliırdeır bclli olaıı iki lıtikltiııı trş,y.rrıu..İ. Bakışlanru ncrcye çevirse, görıneıııcsi gcrcktiğine iıranclığı bir başka ffIanzaraya tanık olrı,v<ırdtı, Rahııtsız olını,ışttı, "I(eınal Bey, haycli artık, yolrııııı.ız Lızüııı," cliyc seslcııdi,

290

"Siziırlc kinrse başa çıkaınaz, ktiçtikhaıı].m," dcdi Htisırti Efbııdi. "Btıyrtııı iıriıı. Eınanctlcri baııa vcriır, beycttndiye göni-

receğim."

"IJcıı de sizinlc gelirronıııı. Kemal Bey'iır dapsına naklctıneıııi istecüği şeylcr vaf." "Arabayı köpniniin başıırda bırakacağım. Pazarlığımlz oraya kadardı. Siz onca yolu ytiniveıııczsiniz." "Ytiıtiniın." Geııç kadıııın iıradını bilctiği içiır, dişlerinin arasuıdarr, "Ne lıaliıı varsa gör!" diyc söylcnerck, parasıılı odcmek tizcrc arabacıııtıl,vanına gcıi döndti Htisnti Efbııdi.

29l


Glr6,b Mehpare ve Htisırii Efbırcü, Maliyc Nczarcti'ıriır öırı.ine varclıklarıırcla, ıTıcıt-ıLırlaı cvlcriırc gitırrck iizcrc dağılnıaya başlaıırış_ larc{ı. Htisırii Efcııcü, naznıl özel kalcırıirıe çıkarak bir zivarctçi gctirdiği lraberini vcrdi. Mchpare'ylc içcri gircliler. Mclıparc taş nıerc]ivcııleıin ilıtişanıııa lıayruı olarak yı,ıkaıı kııta çıktı vc llcşat

Bcı,'iır ıTıakanlının bcklcınc sal<ıııtıııa girdi, IGtiçı kiın olcluğuırtı soılıt]ca, "Geliııiyim. Evden acil bir lıatıer getirdirn," clcıcli. l(itip lrcmcır .ara odaya alclı gcııç ktıdını. Az scrııra ılazırın karŞısıııdaYclı. Alrnrct Rcşat ırıırkamında Mchpare'vi göı,iincc ycriırdeıı fir_ ladı,

"Behicele

bir şey ırri cıldu) Yoksa tevzcııı|""

..Evclckilcr gayct i),iler. Beııi bağışlayııl cfbııdiırr," dcdi Mclr_ pllre, "ben yiııe haclcliıni aşarak rntinascbetsiz bir iş yaptın. Btı-

gtiırHüsntiL,fbııdiKcırra.lBc1,,igörıne,vcgidcrkcır,onllnlrabcri olııra]<sızıır arabaya t,ıinip bcıı dc zevciırıi görıııclıc, çiftliğe git_ tim."

"Ne ctircdc| Dcii ıırisin kızınr scıı|" .,ona verecck bir lrabcriı,ır viırciı efbırctim. İll,r cla bıı habcri cıııa bcır Verııek istediııı. I}cni arfİbctiniz ctbı_ıt_liııl." "Neyıııiş bı.ı öırcnrli lıaberl Anac{<ıltı'yıl geçnlcl,c ııri kallaşıyorsun yoksa) Bcııiın izıriıııi ırlanrayacı,tğıııı bilıliğiırdcn, I(cıııal'c gittiır, cleğil ıni)" Miısasıııclaıı kalkıııış, Mclrparc'ııin kiu:Şısıı'ıcl'.r geinriş, gözleriıriıı içinc bai<ıyorclrı. ,.Değil cfcndiırı. l}cıı cfcırcliıır... l}eır lıamileyinr cfcırclim. I(cırıal Bcy bluıu ilk bcııdcıı drıı,sı,rıı istccliın efbndiıır_" Ahınet Rcşat'ıır ktirckleri stıva inc,li. Masasııırır [-ıaıŞııla clöıriiP otrırclu.

"Eıııiır ııisiniz kızııı|" "Eıırinim efeııdinı." *Allalı taman1[la crclirsiıı. Flal,ırlı iığ,ırliı olstırr. l(cıııal'i rctıildiııiz mi bari)" 292

gcı-

"Giircttinı. Size tiç aclct ınckttıp },ollac-lı." I(oynı,ındaıı rırckttıplaır çıkanl,ı masanııl üzcrinc bıraktı. Alrmct Reşat, kcııcliıre ait olanı açııradan öııce, A4cl-ıp,ıarc'yi lıir kcrc daha azarlaııradaır cdcnrcdi.

"Çiftliğc gitnrck istecliğini bana bildirıııclil,din Mclıpare." " Iziı,ı vcrrııc zdiıriz efbııcl ın. Iieıı cle si ze karşı ucleıııe zclinı. " "I(eııclini btı cltıruıırcla bilc tclılikeyc atnıaktan geri kalınatlıır. Scniır dc k<ıcanclan bir fhrkııı yok! T'cvckkcli clcğil, tcılcerc ı.ıırraı l aııır-ıış, kaptrĞıırı bulnrtış " "B<:ı-ı artık evc clöı-ıcyiırr ırıiisaatlcııizlc, sizi ıııcşgııl ctıııeyei

!

),iın."

"Oncı volıı giciip gclnrişsiııiz. t(m bilir ırc kadu yonıldı.ın. l}ckle dc bir arırba biılc{tırayıın., biıliktc dörıeriz artık. Mcsai bittİ zatcn."

Alrıırct llcşat ıııcktubJİııa göz attlktaı1 sonrar Mcl:ıpue'yi clışarrı çıkartçı Htisırti Efbncli'yi <ıdirsırra çağrtn. Melrpaı,e kAtibiıı <ıclasıırcla beldccli. Oıı dakika kac-lar sonra, I{risnü Efcırdi aceleylc ırraba artlnaya gitti. [Jzuııca bir zanıan beldediler. Nilıayet aralıir gclcliğiııclc, llcşat Bcy'lc birlikte cı,lcrinc doğnı yola çıktılar. Hüsııti F]fbııcJi nrcktulılıuciaıı lıiriıi ktışağna sokaıak oırlardaıı ayrıldı, tcrs istikaınete doğruı }.Linidtl. Arabacla gitlcricı:kcn, "I(cmal'i ırasıl t,ıuldı.ın| Çok zayıflanrış ınıi" cliyc sorc-lu Rcşat Be,v. "Ontı çok i1,| görc{tiııı," dccli Melıl,ıarc, "Yiiziiırc renk gel-

ııriş. Sizc },azmlşt] r cfbndin,ı, ccplıcve gicli1,<_ırıııtış. " "Yaznıış. Ailalr yolı.ıııtı açık etsirr."

Hcr ikisi dc dtiştiııccleriııc odaklı, çok fiızla koııuşnıadaır koırağa ırarclılar. Btitiiıı gtiır evcle olıırtrlrzur Melıpare 'niır Rcşat Relı'[ç birliktc arab,.rclan iııdiğiıri gören kırc,lınlar, tclaşla vc biırlercc soırıyla etrılflanııı sardığnda, "I{ızı ralrat bırakınr" dedi Alrınct lleşat. "Mchpıarc sabalr bcııiıılc birliktc çıktı, Kemal'i görnıeye gitti. oııa verilccek lıir lrabcri varc]ı çüııkri." 293


"Ne haberiymiş btr|" diye sorciu

Saraylılıanııır,, koııakta bil-

gisiniıı dışurda bir şeyler yaşarunış o[ıııasııııı-ı kızgııılığı içiırcle

Mclıparc ı,iizti kızararak ccvapladı:

"Ben odama çıkıyoırım. Mchparc anlatır size ." Mehpare oıta katın sedirli odasıııa, pcşiııcle kadınlar ve lızlarla birlikte g.di, canin öırtiırdcki scdirc yerlcşti. I(eırcliııdeır açıklama beklcyeır ev halkınııı arasıırcla, 1nizı.iırri Bchicc'),c clöıı_ sesle, "Beıf cİc siziır gibi, bir bcbck bckliy<ıı-ıın,ı, Bcdü ve "lç"k nice Abla," dedi. Saraylıhaıııııı zateı1 bilctiği lrabcri ktiçtinıscverck, "Bu lnlıydu lraber|" dive sordı,ı. "Aaaa, daha ne olstrır S,aravlılraıııı!" c,liyc siteı)l ctti Bclricc,

Melrpare'yi öpnıeye koşırkcır. I(zlar evlcri yakıırcla lıcbcklerlc şeırleneccği için rnetnlllııl olıııı,ışlarclı. Flcr kafhdaır lıir scs çıkıyordu. Aııııclcri brı scfcr aıtık bir oğla_ır doğuracağıııa görc, kcşke Mehpare'ııin bcbeği kız olaydı. I{ız <ıltırsa adıırı Lcnra.ıı'scçmeliydi. Leınan, lıeıncır bcbcğc pembc terkımlar örıııeyc başlayacaktı. İ),i olacaktı doğrtıstı, çtiırktl doğacak crkck kardcşiırc nıavi nıltımlar örınekten bıkııııştı. "Ne zanıaıı doğacak|" diye s<ırcltı Bclıicc. "Nikilrlaırdıklan taıihten lıcsaçı edersiniz," clcdi Saraylılıanlm, "crkcn doğunı <ılnıazsa eğcr..." "Neden crkeır doğuırı olstııı ki, sılrlratli vc genç bir kırdıır o,"

dııı

ama diişıik yaptu1 İşte , ur,ıtıtrtıı-ı

"Vall;rlıi clcğil. [{cşı rtivıılaırı-ırır giriyorcltı, ki gitıııişillı., onlı çok il,i btılcluıı-ı." "l}ir clalıaki scfbre bılııa cla halıeı, vcr ııııır, "bcır clc scııiırlc gcliriıır."

Dayarraır"ıac,l_ını. İyi

c ıııi,"

clccli Siıravlılra-

Mcl'ıp-ıarc, vaşlı l<adııra tonıı,ıLıııLın ç:<ık vıl«ırcla tclrlikcli [-ıir yolclılı,ığa çıkac;ığıırı sövlcı,crck oırı-ı iiznrck isteıııcdiği içiıı, llcşıt l}cl/iır koırağıırıır kırclıırları cırılclııştuak koırı.ışılrilya clcvaırı ettilcr. I(rc,lıırlirr iu,trlarıırciı lıilA kct.ifli s<ıl,ıbctlcr },al,ıılıiliy«ırlarc{ı.

kaclıır-

ıııtı|"

Bchicc içindcıı, "lJnutnıaırra firsat vcrıııiycrrsuır ki, lııırzır ilrtiyar," diye geçirdi, "lıer firsatta yıiztin-ıe ka]<trcaksıır erkek çoctığtımtı dtiştirdtiğtiınii." Sonra, gtrrlırLr yriztiııdeıı oktıııtrn A4clıp-ıare'ye clöndti, "Ne zaı]lan cloğarsa d«ığsuıı, artılarıııc'la ır;rsılsa bir fark olacak. Benimki oıla ağabeylik yapar arnk," clcdi. kiırrscSaraylıhaı-ııırr bir ara Mclrpeuc'ııiıı Vaıııırtl 1ıx1l1u1, ''a cliyc gittiır|" niçiır "I(eııal'c içiıı fisılclayarak, ye duy,rırnraınak sordı.ı.

294

ç«ık iızlcıııiştiıır

"I)<ığru söylc! FIasta filaır olı,ırasınl"

dedi Behice.

"I(ızııı, bu işler belli mi olrır| Scır dc sılrlıatii bir gcnç

"Oıııı

cfbırdiırı."

.

295


ı)(X] LIM datt;ıi)

vc kİlİsclcr, gcıııİ gıivt,ı,ıclcı,iııt,lc sil,ıılı kılıııtlırı,ı1,lı, avai<ta vc göğtis göğtisc 1,aptıldaı,ı ıııcş:rlil<ıtli ı«ılcı,ılııklırclaıı sonra) nilrııvct İstaııL-ıul'ıı ıılaşaır bı.ı ııııiltccilcrlc c{o1,ıdoltıvciı.ı. Yorgtıır şclıir, l}alkaıılar'daıı vc l(af: kı.sl:.ır'c,lırıı gclcı-ı Lıiirtik göçlcr yctnrcmiş gi[ıi., şiındi ılc lVrarr_

lıışıılı g,,ltlilcr. l(ışlı ı,c lı.ıstıııclcı,,

I<ııııl'ılı'ır

gcl'iı,ı [:ı;ışıboş askcrlcriıri ağırlayacakn. 'l'aıı-ı da o gtiırlcrdc l\,ıs cloııaruTıastn;l ait iki adct savaş gcıııi-

si Haliç

T'crsırırcsi'ırde taıırir görnıekteycli. Millicilcıiıı ycraltı tcşkilatı, Wr,.rngcl'iır cııı:irıdcki Rus askcrlcriırin, Yrııraır ıskcrlcriylc birliktc bıı gcıııilerc bindirilerck lQıraclcıiz sılrillcriırc görıc{criicccğiırc clair lrabcr alıırıştı. Maksatları., Millicileriıı Aııatlolı.ı'yı c{eıriz yoltılria kaçırdıkları silalı vc iııs;rrr yLıklii tak;ılara ıırİ.ı-ıi

olırrak vc l(arade ıriz kıl,ılaı-ıırı işgal ctırrckti.

l(cııral'dcır ci<_ılıryı aı-tık iyiçg lraşır l,ıcşir olduğtı ycrırltı örgritti btı bilgivi ona sızclıı:ınca) Al-ınrct Rc.şat kcırdiııi Bahril,c Nazıri'ılıı] <ıcltrsıııda btılırıtışttı. Balrriye Nazın'ııın da, a\ırı kcırc{i gibi, vicdaıııııd,.ı, Anadoltı'ytı yardııııcı tıluııınası gcrcktiğiırc dair seslcr cluydııgrııra cır-ıiırcli. İki Osr,-,aıılı ııazın, kırfh kıftıya ı,crip bir lra] çaresi ı,aııuşlırrclı.

gr^icc'.ıi.

ağnlzur ckinı a}lıl,, ilk lraftasıııcltı, Ahınet Rcşat lVrangcl cırc]ııstıııtıır sonııılarvlir lıogrıştıı:kcıı ttıttlı. ]fuzıl Or-

dtı'ııtrn ll.tıs çarıı'ıı ttrlrtıntiaıı iırclirip I(tısı,a'cl,r id;ırcı,i cılc gcçiı"ı-ııcsiııclcı-ı s()ılra, çar yaıılısı bazı gcncrallcr, I(zıl Ordı,ı'ya karşı bir iÇ Savllş tıaşlatıııışlardı. I}tı gcrıcrırllt:ı,dcır lıiıi clc Wraııgcl'cli. IJcı'az Ruslar, lVrırııgci'iıı krınrutasıııdtı bir stiı-c zatcrclcır zirflrc l<oŞı-ııuş, sonra aııiclcn [ıeklcıınıedik bir şcl<ildc çözıilıııiişlcrc{i. I(nnı'ln tı vıl crkcır iırcrr korkı,ıırç soğiığtııra clayaııaınaı,ıırııl< clökiilnıcrrc, dcııraraık can \ıerntc\rc lıaşlaı-ıııışlaı-dı. Yiiz clli biıı kişi kadarclılıır. Orc{tıntın t;rlrliyesiırc kara, r,eriliırcc, hay,atta kalaıılar, diğcr BcYaz ll.tı.slar gibi, Osırıaırlı t<ıpraklarııra sığıırı]la,va l<arar vcrc'lilcr, çcşitli saıi lıastalıkları vc bitlcıiylc birlikte gcırıilcı-c do296

döff bir t;uaf: I(tirtlcr, Ernrenilcr, yaırl §lra) İşgalcileriıı tı.ııı kıışııulıırışlarcfu. ()crkczler, l{trınlar, kısaçası iınparatorlıığuır ttiııı katııraırları keırcİi clcvlctlcriııi krırnıa pcşiırdcydiler vc yctıTıczıniş gibi, lıir clc İstırırbı.ıl Hi.iktiıırcti'ı,ıiıı askcrlcriylc L,ıaşa çıkınaya çalışıyorlardı. Bu k;rcl;rr z<ır tltırrımcla oleır Millicilcr, nıtıtl;ıka Wrtıı-ıgcl tclılikcsiı"ıclcı-ı lrcıııcıı hiı,bcrclar cdilmeliydilcr. Saclccc Mtıstafh Keıııal vc ıskcrlcıi cieğii, ttim Aııaclolu lralkı, lVrurgcl'iır ınaksadıııı bir rrn öı-ıcc öğrcnııreli,vdilcr ki, koııtıkscvcrliklcri ilc rıranıf btı aliccırap lıalk, k<jni ııil,ctli askcrlcrc klıcık açtl]aslı1; I(araclcııiz'tle ,1'1'fiirklcr, Rı.ıs vc Yı.ıırtuı ı-ıskcrlcriıriır lıir clcıırııııırırı,la 'fıirk şavaı] sal-ıillcıiıri zaptil çıkacağıırclirır lrcıırcıı hıberdırr tılsı.ıırlarr; yerli Aıracl<ıltı'cla vataırıı,ı kurnılı,ışrı içiır çarpışaırlırr,

ıl k gııfi l irı4atıır-ııısı n, ()ırlcıılc ı,iııi ılsı

297

ıı

.

il


İyi dc, <ınlara brı lraberi nasıl ileteccklercli)

Balrıiııc Nazırı bu lıaberi gazetelcrde dtı\.ı-ırına}/ı önertli. İyi fikircli. Böylcce bilgi ayıı ağızclan vataln satlıına yayılacaktı. Vakit kaybctırredcı:ı, kaleme alclıldan lıabcrİ btirtiı-ı gazetclere cldcır göırdcrcliler. Aııa işlcr istediklcri gibi gitmcyccckti, çtinkti Mtittefiklcr btı lıabcri lrcmen surstir cdeccklcrdi.

Alrnıct Rcşat, sabeı.lr erkeırclen makaıırıı-ıa gclmiş, gazetclcrcle lıcırtiz saııstirlendiğini bilnıecliği lıaberi araıxaya başlaııııştı ki, <ıdacı cviı-ıc]cn bir başka habcr gctirdi. Zat-ı Dcı,letlilcriııin kİlı1,151 aşağıclaydı ve htrztıra kabtıltinti beldiü,ordtı. Alıııct Rcşat şaşırdı. }Jıı sabalı balıçc, kapısıırı oıı:ı Hı,isııii Efbndi açıı-ııştı, bir istcği olsa söylcmez mi,vciiI Bcl,ıicc'ıriıı cloğtııııtıııa isc clalıtr bir aır,daır fazla bir zamaıı r,ardı. Mutlaka l(eıııaıl'le ilgili bir tcrslik olıırtışttı. Yakalaırup tııttıklıı,ırmış mıydı acaba ycğcııi| Hıisnti L,fbncli'yi lreıncır <ıclasııra çağırtu. I(lhy1 tclaşlı göztiktil,gr.1,.,.

"Flavrola! Bir tcrslik mi oldlı|"

di,l,e sorcltı ytircği sıkışarak.

"Haııııııcfcncü sancılandr," dcdi Fliisırıi Efcııcli, "Ben buraya gelnrcdcı,ı cbc lıaıııına koştuıır, oııı.ı koııağa yolladılıl) sonra da sizi hal-ıcrdar ctmeye gcldiıır." Alıınct lleşat'ıır beti lıeırzi atınıştı. "Doğı,ııııiı cİaha vakit vardı," di)ıcbilcli. "Btiyiiklıaıııırra görc doğum başlanrış. " "Sen lıcııreıı eire c{ön Htisı-ıri Efbırdi, sakın cırdcn aynlııa, saııa ilıtivııç dtıya§i|lr1... Bizim çok öıremli bir mtitalaamız var şimdi, sonra da biriylc görüşınem lazıı,ııdı. Hav Allalı! Ncvsc, işlcriın biter bitınez geleceğinı," cledi. "Bir ihtivaç olursa beıri lrcmcıı habcrdar ct." "İlıtİyaç lrasıl olmadıkça sİzİ ralratsız ctmcnr cfcııclİın," clcdİ Htisııti Efcnc{i. Efbndisiııiır ııc cılı.ır rıc <ılınaz cliyc uzattığı bir tomar parayl alıp çıktı. Alımet Rcşat'ın c,anı çok fbıra sılolmlştı. f)oğumda karısının yaıııııda olmak istiyordu aıTta az soııra Os29B

ır-ıanlı Bor1:ları idarcsi ile bir toplaııtısı, sonra da Imperial Onoınan lJaırk'ııı ırıticltiıti ilc bir riındevLtslı ı,ardı, tabii ki )ıiııe Osıııan]ı borçlanıııır cıtcleırıııcsiı-ıi talcp etınck ti zcrc. Biittiıı kadınl;ır çocı.ıklarıılı gccc sabaha karşı cloğtıırırlarkcıı, Bchicc ırcclcır sabalıııı iş saatiıri scçnrişti acaba| Oııı,ı z<ıra koş-

ıırak için nıi|

]loplaııtrya gitnrek içiır odasındaır çıkırrak tizcre kapısıırı açtığıılc{a, Dokt<ır Malıir ilc bı,ırtıır btır,tıı-ıa gclcli. Alrıırct llcşat gözlcriıre iııtuıeıııı a\raı,ak baktı. H aı,a] nri göniyordti| "Mahİr Beiı! }ogru ı]ıtt bu| Siz [:ıı_ıraclasıııız!" "Evet cfbııdiı-ıı. I(sır lıir süirc içiır bı,ıraclayııır. Şıı tifiis vc kcılcra r.akaları. " Malrİ r'İ konı,ışttı rtıırad ı Al,ı ırr t:t Rcşırt. "D<ıstııııı, sizi bana Allı,rlr y«ıllaclı. Vallalıi Allal-ı ycıllırdı. l'ifiis, kolerar vakalarıırı soılra aırlatırsıırız bura. Llızır gibi ),ctiştiıriz Mırl-ıir Bey. l]clricc sııırcıliıırınış. l}cır yaırııra giclcııriyorııın. Ak..

şama kadırr çok öırcırıli görıişnıclcriın vau. Aklını evdc. Allah rızası içiır, öııcıırli bir vazifcniz yok isc biziırr cvc kaderr giclin, bcııiır-ı cle içiın rahat ctsiıı."

Nc

Malrir.,

"Hcıııcıı gidiyoırınr," dcdi, "Ytircğiııizi fbrah

tı,ıttııı.

gcrckİrse 1,x1,1xçağın. Göııiil rahatlığı ilc işlcriırizi görtiıı. Siz gclnıcclcır cvdeıı,ayrılınaı,ıı. " Hcr iki adaııı cltr alclaccle ıncrdivcnlcrdeıı iırip aksi istikaııctlcrc koşnılar.

Gtı6b Ahırıet l(cşat, gı,iırı,iır soırrıııda eviıre bitkiır bir halclc döırerkcıı kcırdiıri soır derece srıçltı lıisscdiyorclıı. T'ck tescllisi Malrir'i Bclricc'ıriıı ['ıa'tşııra yollanıış olınasıırdı. Lcııraır'ın cioğtınrtıırtıır clıŞıncla, diğer doğı"ıınlarcla karısııııır başıırda btıluııaırraıırıştl. Hclc bir öırccki doğtıııı ölii bir bcbcklc sonlurclığıııcla,, karısına nıancn Viırdıııcı cılaııraclığı içiır çok vicdaır azabı çekıırişti aııra eliırdcır ııc gclirdi ki! Ayırı şclrircle bilc clcğilclilcr. Fliılbuki bu 299


giiıı, cviı]c ç ]ç..1ar yal«ılkcn, yillç gidcmeınişti iştc Relricc'niıı [ıaşııraı. İçiırdcn clcığ_ınruır hcıriiz gcrçcklcşıııcıniş <_ılnıası içiıı dtıa ctti. Bclki de hele saııcı çckiı,orcltı Belricc. Zatcn L-ıebck cl<ığıırı_ış rılsa, Hı,isıııi Etbncİi'vi ı,a da bir başkasıııı y«ıllatıpı ıniijc{cyi vcrclirıırczlcr ınil.diI

Nczırrct'tcır çıktıktaıı soııra araba bı,ılaırrarııış, salrıuılığınclaıı sall«ırr saçak iırsanl,arrır saıktığı ç,ol< kalabalık bir tramvava atlaılııştı zar zor. l)ivan1,olu'nda iırııiş, s<ıkağının lıaşına gcliııceyc kaclar koşnrtışttı. l(öşcyr döırtiırcc yavaşladı, bir aı-ı clııırıp solııklanciı ve tckrar koşar adın-ı eviıre r.ıiniclıi. I(apıırıır stirgtistinti ııçtı, bırlıçeye girc{i. hv sessizdi. i}cbel< ağlaınası filırır clı.ı1,tılıırı-ıı,orcltı berlrçcden. l}aşıııı kalclınp pcırccrclcrc tıaktı. Otı-ır-

"

Belrice

F{ırıı

ııır yorgrtn. Bir ıntisckki ıı verdiı11, ıılı1l1ıç1-.''

"Diğcrlcri|" "Odal arıır;r

çc kilclil cr.

"

"Mahir, aıılatıır baııa, doğı-ınr zoı, n]Lı olclu| Ncclir lıı-ı csraı,cııgiz lıarra) I}cbcğiıı bir z<ıı:tı tıllı var) cli alılğ1 dıizgtiıı ıııti, Al-

lelıaşkıııa sö1,lcyiıı." "Rcşat Bcv, ottınıır şii/e . Fliçbir köni şey yok... Yalı-ırz...''

"Nlalıir Bclı!" Malıi r ye riııdeıı fi rlzu,kcır kitabıırı ycre cltişı,i rd üi "Bir şcy nıi cıldtı| I(öni bir şcy <ı[clrı dcğil ıni| Söylcyiıı bana| Bclıicc ivi ııri| Rcbek yaşıyor ınLı|" "Hcrkcs iyi. Bchice Haıııın da, bebck dc sılılrat vc afi,vcttelcr." "O zılıIaıı ırcdir btı scssizlik| Nccleır baııa lıaber 1,ollaıııııac]ı| -fcyzcın ıriye <ııtalarda değil| Itzlar ııereclc|"

"Yiılııız ııc|" "Yaiııız lıerkes biraz sukı-ıtıı lraıiıx|ç ı,ığraclı. Saı-aylılraııınr'la Rclıice Ifınını pck tiztilcliilcr çtiııJrii... " "Çı,inkti ırc|" "Çiinkı,i lıctıck viırc krz geldi. Yzuri tıir |<ızıııız claha var,'' "Sağlaın, sı |rlratli nıi| " "Elbettc. Çok cla grizel." "AJlalıınr, sarrr. şifk.irlcr olsrıır," clcdi Alrınct llcşat. ''Öcltiın patladt aziziıı,ı.I]ir teı:slik var zatlncttiırr. Nercdc bcbck şiırrdi|" "Arncsiıri tıvaırdırnıastıl cliye,, Sara1,lılranıın bcbeğiır bcışiğiııi Mclrlıirrc'ıriır odasına gönirclti. Pck ağladı Belricc Haırını. Pek ıı,ıalrstın oicltı. Oı,ıtı tcselli ctıncııiz gerckccck. Biraz hırçınlık yapırrsll krısı,ıruna baknıayııı. lplrtısalauda olı-ır böylc gclgitli rulr lıa]lcıi. Sakııı ı.isttiırc varmaun Rcşat B.y," "KIz doğı.ırclıı clil,c oıııı kızacağınrı mı sarrıyorstıırtız| Beni hiç ı-ııi taııımaciııuz Malrir Bcy|" "Estağfiınıllırh cftııclim. L,r.iır lranıınları o kadar tiztildülcr ki, siz illa da eıkck bclıliyorsıuıtız zaruıcttiırr. Lcmırıı Hanıın'ııı bilc ctrııı sıkıldı. l}cbcğiır btiniıı çeyiziıri ınavi işlcnriş." "Deli ıni btınlar|" Alrıırct l\cşat kapılr açıp dışarı sesleııcü. IQlth koşaı-ak gclcli, ciiııi öpı.il,ı tebriklcrini sı-ındtı. "Serraylılraıilıı'a, Melrpare Hırnını'a ve kızlara lıaber vcriıı, lrcpsi otı-ırnıır oclasıııcla toplansııı," cledi cviır bcyi, "Gtilficlaır IQlfa, bu ı,ıe biçiın iş, tıs çıknııyor. Doğı-ııır olaır cv bövlc n-ıi oltı r| Lolrı.ısa şe rl,ıcti lrazırlac{ınız ıııı | "

300

30l

ııraı oclası k;ı.raıılıktı. Yatak odalarıırııı pcrdclcri çekilİycli a,tıııt], sclaııılıktır ışık vardı. Herhalclc N{trlrir onlııl cvc clöıın-ıcsiııi lıckli-

}'Ordtı.

Bahçctle y,ıiıtirkcıı, Htisırti Efbırdi konağıır kapısıııı ,.ıçtı, içcri girıııcsiııi bcklcdi. Taşlıkta da kiıırselcr yoktı,ı. l)rı$ınr oliıır cr4crclc tclaş, lıcyççnrr, coşktı olurdu. İçiıre bir kıırt cltiştti. "l)oğunı olciı.ı ıntı|" tliyc sorclu korka k«ırka. " ()ğlcı-ı saatlcrinde," dccli Htisııı.i Efcııdi .

ıı baırar lrııbcr rrcrınediııiz|" Haııı ıncfbndi isteıı-ıccli. "

"Ncc-le "

Caırı lıı.islıiitiiır sıkıldı Alın-ıct Rcşat'ıır. Sciaııılığııı

kııl,ıısıııı

açtı, Mi,ılrir onırclrığu koltuktıı, kitabı dizlcriııiıı tizcriııclc,

rıy,ı-ı-

rıakalııııştı. .


"Ell,ıcttc." "İkrırını vtıkarı <ıdadıı yapııı. Zelıra'ya clıı lrı,ıbcr vcıiıı, hazır, lıklırir ı,arclııı-ı ctsiır. Allah'ııı gticiinc giclccck," clcdi lkşeıt Bc\,, "cvdcn cclıazc çıkıırış gibi, ırc btı Allahaşkınızaı)"

Az

soııraı, oı-ta kırta ktıcağıııda kı.ıırclı]<la Nlclrpiu,c gclcli. Biıttaııi_vclcıi araleıyıl-ı 1ı}rçlır,r,, [ıcL,ıeğiıı 1üztiııc t,ıakn tıatıtrsı.

"AııAıı A.llalrııır!" clcdi Alrmct Rcşat. "Nc kaclar ııriırik btı!" "Riraz crkeır cloğc{u," dccli Ma.lıir. Rcştrt Bcy'iıı cnclişcli pizı,iııti görtiırcc atıltlı. "Hiç öırcnrli clcğil. Yakıııda tol,ıeular. Pek şckcr bir şcv."

Bcbeğin erkcı-ı cloğırıasına içiıı içiır scı,iııcıı Mclrl,ıarc, ).ti ztiı-ıdc k«_ıcaı,ı,ııııı bir gıiliimscmcylc, "Altııı gi[,ıi saçlan \ıar, bakııü," ciccli, "tcııiıri görscııiz, bcırıbcyaz, stit gibi, btırııtı lrokka, dtıdılrlar saırki kalcıııle çizilnriş. Pck gıizcl bir kız ıı,ıaa§allalr!"

"Maclcııı bu kaclar gtizcl lıir y-izti ı,ar, aclı Sabııhat olstııı," dedi Alrıııct Rcşat. "Şaıısı da gtizel olı.ır inşallal,ı," cliyçlçk içeri girdi Saravlılıaırııır. l-cvzcsiı-ıiır elini öprii Reşat Bcy., "Erkek «ılıııadı diye ı-iztilıı-ıi.işsiiırtiz, öylc ıni tcyzcciğinı?" dil,e ro..r,,.

"Aman bcn ne tiztileceğiıı, ı,iztileı-ı scIı <ılırıalısıır, srirccek olaıı soı, scıriırki," dedi Saraylılraıııırr, l,ıırçıır bir scslc. "Belrice Lu/aılclı, scııi vtrnııra istiyor. " A[ııııct Reşat, bebeği Mehpare'ırin kollarıırdaır aldı, bağrına [-ıırstı, )/avaş Vavaş ıııerdivcıılcri çıkn:ıa}ıa [-ıaşladı. [,cı-ııaır'la Srıııt çıalclır ktilclıir aşağı iı ıivorlardı.

"lJiraz clikkadi oltıır l-ıanıııılar, kardcşiı-ıizi tıyırırclıracal<sııılz,"

"Aclı, valicleniz itiı-zız etnlcz ise Sabalıat olacak.'' "Sabalr riizgılıı ıııı c-lcıırek| "

"Ha\nr. Sabalrat, ytiz glizclliği, siııa lctafeti cleıırck. Sizlcr gibi, L,ıı.r karclcşiıriz clc çok gıizcl <ılacak. Şiırrdidcıı bclli.'' "Biz gıizd ıniviz bcvbaba|" dil,ç kıkırc]aclı Sı.ıırt.

"Gtizclsiı-ıiz at'Iltl gtizcllik \/ctıılcz) akıllı, ıırırltııııatlı

lrtır4ı.ı da <>Irııı," decli Alrn-ıct Reşıı,t.

vc

iıri

Belricc, işlcıııeli yirstıklaııır iizcriırdc, lıcmbcvaz bir ınan<ıll,a gibi lıitkin }ıatı)'cırcltı. Gözlcri ırğlıınaktirıı şiş r,c kıpkırıııızıyclı. Alrmct Rcşırt'ı göniııcc, "Yiııe L,ıcccreırrccliıı-ı, bcyr'' clecli zayıf ['ıİr

lrz'ı

scslc, "sizi 1rillç stıktıtı,ı [ra1,{ç ı.ığrı.rtilırı."

"O ııırsıl laf Belıicc Flt-ıırıı,ır! l}aıra gtizcllcr giizcli bir kız c-larrerdiııiz. Diiıılzalar lıeıriırr <ılcltı. l}ırkııı şLıııLıır yı,iztiııtiıı iııce-

liğiııc, zaırafctinc. Dalııf şiıncliclcıı ıltıır rcııgi saçlaıı ı,ıır. Bclli ki size bcı,ızcvccck. İsıııiıri, r.ıizıiırtiıı giizclliği içiır, Sabalıat koy-

dtını, itirazıııız vcva birşkır bir tcrcilriniz var mı|''

"IJeıı Ilaif İbrırlıiıı-ı'i bckli1,91{ç*, kız isnıi lrazırlaınaınış-

tın]," clecli Belıicc. "O isıni bir clalıtıki scfcrc koyaıız.'' "Alli,ılı btıı-ıa bir crkek cvlat ırasiçı etıne}rccck.''

"Allalı'ıır işiııc kaıışılıı,ıaz, lıaıııııı. Haprlı clanratlar ırasip cdcr iııŞtıllalı. Şiıncli, [ırı gıizel kızııııız ailenrizc clc, millctiıııi-

zc

c]e tığı.ırlar gctirsiır." IQzıı-ıı karısınıır kollaırııa bıraktı Alr-

tllct Rcşat.

"Çcık lrıılsizin:ı belr, tılı11. kalırıııı, dtişcr k<ıllarıı-ırclan. Sabalrat'i Mclrpı,c'lıc ı,eriıı, eıırzirıııe zalnanl gclcıre kaclar o meşgııl olsıııı, c ılli."

"Ben kızlaırmdaır çok lneıTtnlıtıtııı cfcndinı. Gayct iyi olclı-ı." "Adıırı nc koyacağız?"

Alrınct Rcşat karısıııııı alırıı-ıa lıir öşıı.iciik koı-ıdıınıp bebcği tckrırr koll;rrına alclı. "Siz Lı\lı}aın, cliııleıriır gtizclinı,'' dccli, .'yarıır biziıır lı<>cavı çağıırnz, lıir gtizel <ıktır kızııl,ızı." Ocladarı çıktı, ırıcrdiveı-ılcri iırcıkeıı burırtrnu bcbcğin içıck gitri )/tınltış?lk bo1,111r,,,. dal,avıp koklııdı. ..Miııicik Sabalrat Ha-

302

303

clccli 1,avtrşça.

"Al,ı lıcybaba! Yiııe kız oldtı, sordtı lrıııaır.

biliy91,51111tız,

değil ıni|"

cli,vc


,.kız olclı,ığuır içiıı r,,aliclcıri iizdiiır, li,ıkiır bcn scııi tılı_ ılıın,,, clccii, kı bir crkek cvlatıırış gilıi itiıra ilc talısil cttircccğinl, tı,ıttlığLııltı ırrcrdivcırlcriır basa_ kcıpar.ırn bir kız c>llıcııksııı iıış,ıllalr." sonra

ıııaklar,ıııır <ıtırrclrı, kı.ıcağıııtİaiıi kızıı-ııır kı,ilıığıııiıı-lı_ıı

ilc

irclıııı

oktıc-ltı. i.iflcc{i. cli_ ilriırci katıır sofasıııcla l_cıııaıı piy;rı]ovı Ottlrınuş) L-ıaşıırcla kilcıı lvlılrir,c ycni öğrcncliği bir ışk şarklsıııı çılıv<ıı:clı,ı. gcçıııck_ "l)oğıı,ı cliirıist bir şcy çılseıra kızııl-ı," dccli oradaıı lvlrısikiyc te olaıı Sara1,lılraıilnl, "ıleclir btı bövle taılglr nlnglrr.

bcırzcr bir şcy clcğil çalclığıı,ı," L,ıir şansoiı, ilcnc." .,Şaııışoınııuş! Ç.al kızım bir rast ıırtrkırmı. lr{ılıir Bcy clc diı-ılcsiıı gtizcl giizcl." cdcr," cie"Siz ırcneıııc bıkıır,ayıır ctcııcliııı. O lıcr şcl,e itiraz ıl,ı ılrcı,ı 1_ı ol,,rrlrk, c]i Lcırıan, ııcııcsiıri ıı b il gisizliğiırtlc ıı .'Btrıılar zen-ı.crtlc çociıklaıı," c-lccli Sarayhlrırı,ılı]1, "y;ışlıya 1,""ıııcti ctc bilınezlçr. Allıl-ı sclaıırct vcrsiıı, kızlanırı böYlc ŞlıTlırtlyor iştc lleşat l}cy. iırşırllalı tıir giiır cliziıri clör,ıncz!"

"Btr

7

clcğillcrcli. Pardişırlrlırı,ıır itir,.rzıııı aırhyoruın. I(iın ister cliııdcl<i iktittııı,ci aıı i ıntiııa ctıııck) " "Avrupalıltrr vapırraktıılır, c{tııdiın! Btiniır l«,allaırır pıarlcır-ıcırttılan, ıırcclislcri var" İktidariaııııı parlcııreırt<ılıuryla paylaşı)/orlar. I}ir tıiz [ıcccrcıııcclik L,ııı işi."

Uzı-ırr [,ıİr sı.irc ıncı,ıılckct ıncscılclcrİı,ıİ l<rıııı.ışnılar. Çıknreza girıııiş inıparatorluğtın çarcsizliği lreı: il<isiı,ıiır dc iizcliiği.i içiıı, bir ıııticlclct clc başlırrı cğik, susktıır ottırcltılı-ır" S<.ııırı, "Bilivor nltrstııı Mırlıir lle1,,ıı clccli Alrnrct Rcşalt, "cı-ı Lıi.iviik şırıısıırıı z Iıı-

gilizlcrlc Fraıısızlıııır biı,birlcıiııi stirckli kıskırırnıası. Aralarınclal<i rckabct [ıiziıır işiır-ıizc ),itı,l\,,or. IJer ıı,ıcr,zı.ıda lıcınfikir olsalardı, \,aıııı-ııştık aziziırr. "

"ıtılı,aıılaııır cla yı.lııaıılılan kıskaırııııısı ckıııcğiıııize vağ stiı:iilı1;1,. Yoksır, Aırac]oltı'üıir silılı l<ııçııııkcıı., İtirl),aırlardan bıı l<aclaı, ı,ardı ııı görc ıı-ıczdi k. " "l}cır İt;rlr,ırııları olduııı olırsı scvcııın, aziziırı, ç<>k iyi dostl;,ırım vardır aralarıııtla," tlccli Alrıııct Rcşaıt. "Birkın ırc divcceğiırr, brı gcce tıizdc kalııı. Sizc, lıtırırva lıir vatıü serdiririm." "Eı,iı,ı tclaşı r.,ar. Şiıııdi bir clc t,ıeıriıı-ı ,vıtağııırla filaıı uğraşınaslı]l,.1r,"

([i{t-6c

içiır se_ saraylılıaıııı-ıı,lıı kızlaııırıır çckişıııclcriııc{cı-ı ktııtı_llır-ıak incır Alrınct Rcşilt, tıriıtltr Mırlıir'lc btış lıaştr kalclıklırrıır_

dcdi N(alrir.

"Rtı saattcıı soıtra ı]c traı]lvılv, ııc dc

verptır işler. Başka çarc-

ıriz y<ık."

lanılığa ııziziııır" cliyc dcrt clır, "Saraylılraııım ztlınatla ay{i 111ı{Lırıltııt\/or., kızlarclaır yr,r.t, tcyzcsiııclcı,ı, "tlcğişikliklcre tlircıriyor vc lrırsını zırırraırıırcia clcğişnrcvi vc iısrilcşıırcyi ç,ko.ry,r.. Ha]buki bizlcr

"Lalir c]a.lıırca br),vlc cılclu iştc," decli Malıir. "I(<ıııtışacak nc çok şev birikırıiş." "Gı-ilficlııır'a lıcıncıı lrirlıcr ı,,crc\riııı cle vatırıadaır şuraya yata-

lıvclrıraır-ıaclık, İırkişıfiıııızı şcyc ktrrşı clircııclik. Asrıınıza ayık borç alınak zo_ clcğişıııcl,c kcırcliırıiz yapaırratllğııırız içiıı, [ıizi aııcak ırıııda kalclığıınız nıeııılcketlcr zorlact, [1h, zorlairrıı1,ltr da [ıı,ı kaclar oltır.... Olıııaz yani," "Nc lralkııırız, ııc dc paclişal,ılarınılz lrtirril,g1 fikrinc ıncln,al

Nrnrct llcşirt çıkıııcıı A{a[ıir.,,.rrtrlirrında l<oırtışttıklarıırı diişiiııcli.i. Biır biı: clcı:tlc tığraşaır Alrıııct Rcşat'ıır canlnt) aırlaclığıııa göre, bir clc soıı giiı-ılcrclc oıtıılrer çıkaı,ı Wruıgcl nrcsclcsi sıl«ıııştı. Aırtrclcılı,ı'tlir carılırrıııı clişlcı:iııcı tıkırrış, diişıııaırla baş ctıırcve

304

305

bcceı-ebileydik, bıışıı-ırızıı tıiittiır

bıı

L,ıclalar gclıırcycbilirdi, FIer

ğıırızı scrsiıı."


çalışaıı iırsaı-ıl,ara lıer bir köşeclcır ycıri ycıri bclırlar çıkıyordtı, il-ıiıri kopararı, kcııcliıri Osıııanlı tcıçıraklarıııa atıyordtı. Elbctte! I(ı,ırt drımaırlı lıavayı scvcrdi. Osıııaıılı i.ilkcsiırclc isc göz gözii görırrtiyorclı.ı toz dtımeıııdaır.

Al-ınıct llcşat odaı,a kalfayla lıirlikte clondti. "IJiz iist kata çıkalıııı azizim," dcdi, "bı.ırayı siziır

çanıak bir göz aftı Malıir. Icıııanlır btıgtin piyaıro çalarken sırtıııa aldığı cf]a&ıır şal, piyaııontın öntinclcki tabtırcclc yere doğnı sarkır.,orcltı. Malıir şırlı toparlayıpı pilran<ıııtııı üzerirıe bıraktı Vc cliııi btırııtıııa götiiı'crek f,cınaıı'ıır şalııra sinııriş liırroır koloır_

)/aslnı bclli ctıncdcı-ı içiıre çckti.

içiıı hazır-

layacaklar." "

Siz clc yorgu ıısll

ıı u

z

efcırc] iı-ır. Ytrtnı ak isteııre

z ıııisi

ı-ıİz

|

"

"l)alıa dcğil. Oırca şcy l<onıışnık, bcır İstaırbtıl'a niçiıı geri clöı-ııııı.iş oldrığuırtızı,ı öğrcırcnıccliııı dalıa. Heıhalclc Bclricc'ye cloğrı ırı yaptırnıaya gcl ıııcdi |ı\z|."

Müir, "F{ayır cfcırdiııı. I(şlada kolcra sarlgıııı bıışlaalnıava gclclinr," clcdi. tcclbiriııi vacak "I(olcra salgıırı ırıı beışlirdı " Güildi.i daı,

|

"Öbtir giiıı birşlayacak. " "Nasıl salgııı bu Mırlıir Bcy, cmiı,lç n-ıi başlıyor|" "Bı.ı scfbr öylc olacak ctcııcliı-ıı. Eı-ııirlc l,ı;ışlıryacak vc btittiıı

kışlaya siral,et cdccck."

"Allalr Allalı!" "Böylccc kışla lrcıııen boşaltılacak. Yaıri slıbaylu, kışlayı boşaltıırak zorıında kalacaklar ki, lıer 1,eri ilaçlııı,alıilcliııı. l)cp»ol;ırıda ilaçlayacağız elbcttc. Bı.ıracta bıılı.ııııııaıı-ıııı ııcdcııi, loşlalur boşaltacak lrastalığıır tespitidir. I(şl;ıcla bir lıayli ırğır vıüa olduğtıntı tcspit \,,c rılpor eclcceğiın ki, ltizrıınlıı tccllıiri dc ııliıbilelim. Bilnıcııı anlatabildinr n-ıi cfcırı]iııı| " "Ç,rk iyi aırladıııı Malıir Bct," clccli Alııırct Rcşat. "Sa[ıalrat'iır doğı.ııırtııru vc kolcr;.r sıılgıırıı,ı ırrıır,ırf]lkiyctlc dıırclı.ınılabilmesini bircr ılrlırıııtır içcrck tcsit cc-lcliıı,ı, cliycıı-lıııı. S<>ırrı cJa yatar, ıııışıl mışıl uytırı-ız."

"Harika olur." "Gı,ilficlırıı lfulfa, t,ıizc ılılaıııtır kayııatır,,cıir ıııisiır bir zalrnıct| Yatağı sotlra yıyarsınız," dcdi Alrıı-ıct l{cş;rt. Malıir'lc birlikte tist kata çıktılaı,. Onırırıa <ıclasııra gircıkcıı,, sofhclaki 306

1,ıiyaır<ıya ka-

307


"Kcıntrl LJe\,," clecli l}iııbarşı, "bıı gccc iki adet ırrotorun]Lız l(ıı,aınıirscl'c ucçecck. O ınotorlardırn birivlc sizi dc o ıncvkiyc scırl< ctıllc karirrı ılclık. Soııra kaıa 1r9|1ıürla Aık;ıra'Viı gidccck, cıracla tclgraf lratn l<tırırrar iizcriırc [.ıir dcrs g(ırccck r.c birkaç gtiır İÇİnclc Egc'l,ç ı,tısı l olarciıl(sıııız. " "Eı,ct cfcırdiııı." "Btı izalı cttiğiııı çalışııraıııır lıaricinclc, sizclcn bir istirlıamı-

BASI«N

ı]lıZ Var."

"Estağfurullalr."

"Mt,ıdcırı Lıtı gCCC

.%*ır1,

ccsarct istel,ç

11

tc tıli *c

kcı-ı, r,csika t]tizeırlcıııck ı,tı

gancla yııç.ııı_ıaktaıı sıkılırraya başlıciığı

li i şlcre

btı laşııı

Millicilcr

ak,ar_

aclııri,ı Plopa_

içiıı, ccplıcyc yollaııacağı

Bir ikiııtlii.istti, raırztrsında piııcklcrkcıı, aııiı ğti,..i iple çckiyorcltı. givinerck, ertık ),olu_ biııava çağrılcfuğı l_ııberi vcriliırcc, ılcl,;rcele Herlrılclc Aıado_ ,ru iyi ulıagi oclaya scviırçli ırc]ıınltrrlar yiiriiclii,

gclııişti, gcccsiııiıı ı"ıriı,ııarri tırı bckliyorclı,ı, baskın bir oıırı odacla ı,e l}iırlıaşı diye lrit_ I(cır-ıal, çiftliğin ko,.,.,t,.,.ı olarirlı bilciiği otLıran irdiııırlanıı tııp cttikleri ş^l-r-s,rr clışıncltr) 111ils;lılılr ctratinc,la eliylc ycr göstcr_ lıiçbiıiıri tanlıTlıyorcltı. içeri girincc Biırbaşı cıııa,ı

lı-ı'ya göırclcrilıırc ztlnlaıll

cli.

I(cııııl onırclu.

308

zc

L'ıiilrii

ıırrıtc.rrlarc-lırır

),ıırclıın

ıı,ı ı

birinclc z;ltcıı lırılrııracaksıııız, biı l r. "

z d okiı ııtıbi

i

"Nasıli" "Btı gcce, brıratlır görtlüğtiııı,iz jütıstıfir vc Al,ııııet kaptaırlar, idarclcriııclcki ır-ıotoı{arla Haliç'tcki l(uiıağaç ccplıaneliğiırclcır tcclarik cdcçcklcri silrılr, vc ceplıaııclcri, Aıradolıı'cla ıırı,ılrarcbc ccleır arkaclirşl u,ı ı-nl za n a klcdcc cklcrtlir. " I(cınal, Biırbaşı'ııııı iki ),aıriırda ottıraıı ve lrer lıalicriııdeır I(arac{cııiz iışaklan olcltıkları lıclli olan kaptaırları beşıyla selaınla,ıc{ı. "Silalrlırııl taışiılnıası sırasıı,ıc{a, clbcttc vat,"1ırpcıl/er, clıil \/c eı] öırcnılisi, soı,ı "clcrccc lıctı.ıı-ıı kiırısclerlc ç,ılışıııak istcdik. Sizi cic bı.ı 1.ıizdcıı ıırtiırasiçı gördtik. Biz sizclcıı silah ve ccplıaııcleri taşlmanızı istcııril,çnız. I-akiır [ıı.ı iş dcrulıtc ct{ilirkcır, ç<ık ıntıııtazaııl kayt tlıtnlak gcrckccck. Silalı ırıikt;rrlııırırı, taştı]lacı arkada,slar o tclıışla kcışttıı-ı"ırkcıı, kayıt ırltına ırlanrırzlar. Siziır bı.ı gcccki baskıncla ıııcrtorlarclı.rı,ı birindc btıltıır,arak, btı raziflıyi deruhtc ctıneırizi, ırıazılll,.rh lıir ıksilik ı)ıc)ıj;111 gcldiği ttıkdirdc ise işgal polisini onlarııı listıırıırı koııtışarak o1ın|.nronızı vc size öğretccc ğİ tıı z lıİkİl,çlrİ ı,ıırklctıırcıri zi stclıcçç gi r.'ı "Hayhay cfcırcliın." "Bı.ı beskıır tehlikcli bir iştir. Soııı.ı ölriınle bitclıilir." i

İ

"E,lbette."

"I(abtıltintiz

ırı ti

|

"

"Ii\rct." 309

]

]


Gırab

,,rl-

..Sarıkaıırış,a göırtiilti katılırrış bir g,ıziııizc ),akıŞaıı ccr,ı,rbı liırila gibi iç çaııaşın ve ırrış bıılrııllıyorlını]" clccli Biırbaşı. "Siz, AbcJrıllalr, Aırer_ bcz ticarcti yapan t_ıir ti.iccarsınlz. Aclıııız Glrf]lır göttiriiYcır:} Ortlcirıltı vakilslna istanbı,ıl'cl.ır btı sı^ıyclığıııı ı'ıralltlrı 'l'icarct gctiri),orsltııLız, .1rr, .lr. İstııırbtıl'a zcrzavxt \/c lrtıbııbat

taşıl,acııksıbir tirıııanız var. Vcsikaırız lrızırclır, y;ııııııızcla yan Odiwil cla sot]ra ştı ırız. Şiıırcli kcığı.ışrııııızı gitlip tcıparlaırın) yol boytırrcil gcçin vc siziır için lrazırllrclığıı,ırız kyirfcti gi,vilı, vcrc cc klcr, " [.1.rtarl,., ı ır-ıı z si zc l ü ztı ııl tı nı,.rltı ıııiıtı

}ıapan

ar,,ısıııclirıı stl-

l(cılıal k<ışar iıclııı koğtışı,ıır,.r döırclii, cş,v,ılı,ıılıır, Vc ilaçlarıırı )/;lılına clccc Mclrçıarc,ıiır Olltlll içiıı işlcdiği ıııcırclili ,ılt raıızadn Hcırrşiırli C)sınarr'a cıılatlct ct),atirır

irlclı, kitırPl'"rrıııı

;ıı'ıtl biııaı'a gitti rıc koğı,ış .ıkaclışları5,la veclı,ılirştı. Scıırra tckrar clcğişti, ti, gil,cccği kıvirfbtin bulunclıığtı <ıclayı gcçcrck ı,izcriıri }}iırl,ıışı,,vı askcr sclaıııı ııi,Ğ,rşnrr,,,r.-torr,ra giclip cıclaclakilcri,c ilc sclaıırlayarak çıktı. bir atlı arlrlıırya lvltlstath ve Alrırıct kaçıtırıllarl;ı birliktc öırcc bcklcl,ç1 oıılarr t,ıir iskclcyc varc]ıl;rr. islıclcclc

bincrck, sal-ıilclc ;r çı ktı lar, tc laıcyc gcç i 1,ı Alı rkapı',va cloğı-iı 1,«>l Kcıııal'i Scrt bir rıizgir csi1,ordtı, l)cııizc pck alışık olı-ııal,x1l lravir kiu,,ırııı,ıya b;rşla_ t.akarrııı 1rıılpurianırıSl Sersclı ctti. Allirlrttuı olıırtıyorclrı, I(cmal, clığıırclaır, 1.ıiziiıriiır Saps,an kcsildiği bclli Oırcl,ır lrizınet tığtrnrcmck için btivük biı: gayrct sarf ec-livortltı, olırıaktaır o kaclar korbcklcvcır iıısaıriarıır Öı,ıi.iııdc ktısirrıü rczil kıı-ı-ıılclulrıclirıı cltırı'ı-ıaqn ktıı,cırcirı ki, gözlcriııi tıir n«ıktayı clikiP cltıl,ı_ı-ıı_ışltığı,ı clcırctli. Bir ycrlcrclcır böylc \,ıpılı-ı,ıası gcrcktiğini ı

varclı.

Bir

l(cııal

dc kal,ıtaır sıri.Vlır k<ıırtışarak, l(c-

Saat Solua lıar,ıı, i),icc kıırarıırça clcııiz dıişcr,

kcııcliırc gclir gibi olc]tı. Hcr iki aıılatııla}/a ııral,e o gccc lcrçcklcştircccklcıi lıaskıııı avnııillan),la dirrlc:ıııcyc başlaclı lıışlıı,clılır. Usltı L-ıir öğrcırci cclırsı},la clcrsiııi I(cıııırl.

3l0

Cilıırır FIarbi'ıriıı s<ıırı,ıırda, Osıı-ıaıılı'ırırr savaşl lıaybctırrcktc olciuğu anla.şılıncı., İttilıatçılar şclrriıı ırıulrtcnıel işgaliırc k;rrşı pıck ço[< aırrbara silalr vc ccphırırclik clcçıolırııışlarclı. Haliç'tcki l(ıraağaç aır-ıbarıııda da bcş yriz saırdık ccplıaıre <ılcluğu biliniyorclı,ı. Aıraclolıı'c-laki Yı.ııraır işgaliıri c,ltırc-[tıı-ı-ııak içiır şiındi btı saırc-lıklara ilrtiyaç lrasıl cılmlıştlı. Allalı'ıır izıril4c bu gcce ceçılıaııcyi Aııac1olu'ya ıraklccJcccklcrcli. l(orktılacak bir dı-ırtıın y<ıktı.r., çtiırkii l(ıraağaç celılraırcliğiırin aı-ıı[.ıar nıcnıtınt Nirzııri Bcy, tcşkilatııı ıdaınlarıırc-iaııdı \rcj [ıı,ı ge cc vapılacılk Lıaskıırd,"rıı lra[,ıcrclardı.

Alıırkapı'ya varclıklırırııdi,ı yiııe Lıir ı,abayır biııcrck Haliç'c gicleccklcrcli. Oraclır, ıırotorlar oırları bckliyor olacaktı. Alrıırct I(aptaır'ın ıflotorLı) b;rskıncılarla öırdcır giclccck, I(cınal, Mustailr l(ıptiııı'ııı nıotoırı,r,, 6ir..r.k, Al-ıııret l(aptaır'ı t,ıkip cclccckti, l] ı.ılaııtısıı-ıı n clı,ırııriısı şcrcfi ıre, kcııdiırc ikram cclilcır tiittiırdeır bir ncft:s çckti I(cnral. Allalr kılrrctsiır, ttitiiır cicğil zclrircü saııki! Mrıstırfh l(apttrn'claı] soılril] Alıı,ıret l(aptaıı'ııı da aırlatacırkları vardı. I(enıal, yiııc kıılak kcsilcli. Bı.ı gecc baskıırı yirpırcak vc () çok a.ğır silılrları teışıytrcıü kırk

kişiyi bıılıııakta zorltık çckıırişlcrcli. Öylc lrcr öırtiırc gelcıılc cılıırtı\rorclı.ı btı işlcr. Yaı,ılarııra kıtacirldan aclaıırlar, ccstır) kuwctli, cliııc çabuk vc ağzı sıkı olırrirlıyclı. I(ılay cteğildi yaııi btı r.asıf] ta iırsaıılıır lıa clcyiırcc tııılıırak. İtiııraclaı şavaıı bcş ;ryrı kaptan ırrkaclaşa tıı.ı vasfh lıaiz kişilcri irraşürıp btılnralarıırı söı.lcnrişlcrcli. A]lalı yarüıır ctırişti dc tcz btıluıınıuşlarclı btı akşaırıki baskıııa kırtılıcak «ılıuılar.

Rtııııcli vc Arııdııltı yal<ırl;rn arasıırda ırorm,al sctbr yolctı \ıapııl,Lı keptaıılaıı k,.ıcl;u sııkiı,ı vc kcırclilcriııclcır },ırp,an cııriırtlilcr. Oı-ıların stil<tıırctiıriıı adctir sirayct cttiği I(eııı;rl, avıp olıııirsıır divc s<ını,ııra k;rtiırr içtiği zclrir zıkkııı sigar;ryı tleırizc firI(al-ıtaırlar,

lıttı.

3ll


"Şiıncli bı.ı arkadaşlara, bir aksilik çıkarstr ktıllaırıı-ıaları için tat,ıirnca ve kanıa dağıtacağız. Sizc cle bir tabanca r,ercccğiırr, l(cınal }3cy. Allalı kuliaıımaln nasip ettirnresin anıa lıcr ilıtiıııırle kıuşı tisnintizde btıitıırsrrn,," clecli Mustafh l(aptaıı. "A1'buytırtııı, bili,vorsrııııız dcğil ıni kullaırınasını} " "Biliy<ınrnı," decti l(emal. Bir bcşikte sallarıır gibiydi, gözkapakları kaçıaırıy<>rdtı. İçiırdeıı, "Beııi ınalrcup etne Allalrıın.," cliye diıa etti ve bcş yıl önce, Sankanıış'a gidcrkeı] nc kadar dalıa gcnç, ı,e sağlıklı oldtığı_ıııtı cltiştiııclti. I(<ıprıilcriıı altındaıı ç«ık stılar akııııştı. Anık ıle sağlıklı,vdı, ılc dc yirmileriııi stircır [ıir gcı"ıçti. Deııiz tlrtnıası isc bcrlıtrt bir şcydi. I(eırcliııi bilıncnin ve altıııdan kalkaınayacağı işlcı:e kalkışmiın-ıılslntn zaınanıııın geldiğiııi dtişiiııdtı. Btı gcceyi ve oııa tcvdi cdilcıı vazifeyi alrıınıır akıyltr sona erdirirsc, evine clöıriip, Melrptrre'ırin kollan arasına sığınıp,, havatlnı sadece yaA yazarak kazaıracal< vc ınaceraclaır tızak c{ı.ıı,an, akılh tıslu biı, kcıca) sevccetı bir baba <ılactıktı, ba1'ısı gİL,ıİ.

Alrırkapı'da tekncdeır inip kcndilcrini beklc},cıı aralıalara L,ıindiler vc Haliç'in kıyısıncla bir rılrtrına geldilcr. Hcr iki ııotor da lıazırdı. Ağaçlaııır dipleriııdeıı, biıralann l<apılaııırclan sessizcc çıkan iıısanlar, ı.içcr bcşcr kişilik grı"ıplar haliırdc bircleııbirc bitivcrdiler yanlarıı,ıcla. Hcpsi clc nc vapacağıııı çok i,vi bilivordtı. Belli ki bı.ı nir pck çok baskıırc,la birliktc çalışmışlardı. Ytizleri cjrriili.i erkcklcriı-ı çoğtı, viııe bir kcdi scssizliği içiııdc. biı,iııci nı<ıtorır d<ıluşriılar. I]azısı I(cnral'iıı brıltıııdtığtı ınotora bindi. Hcr iki nlotonln Lıaşaitıtra vc kıç aınl-ıaı{aırna çönıclcrck siııdilcr. .lv(<ıt<ırlar ya\Iaş yavaş s;ılrildcı,ı ayrılc-h. I(nıscdeır çıt çıkııııvordı.ı. Ncfcs alışları dalıi clrıvırrak ııriinıktiıı değildi. Egzoz borı,ıları deırizc vcrilıniş, mot<rrlar sesleri boğtılsrııı diyc iıavlularla stınln-ııŞtı. I{crkes dikkat ve kulak kcsilııriş, konı.ışnradaıı, ökstirnrcdcn., irapşırınaclaıı bcklir,<ırdu. Keırı,al, dcniz tlıtınasull çoktan trilı.ıtıntıştLr. Gözlerir4e bir pus gibi ctrafi tararkcn,, sadecc kalbiııiıı atışl

arıırı clul,ııyordrı.

3|2

I(a,aağaç ır-ıevkiiırdcır siyalr sulaı:ı vara }/ara geçtiler. Aırrbanır

iskclcsiııc yanaşülar. İskclcde ıröbct tlıtnıakta o]arr ıröbetçi, "

f)cstLıtır ! Yaıraşıııayıır iskelc\rc ! " cliırc lı a1,l«rdı.

"Yabaııcı cleğiliz arkadaş... Saııa gclcccğiıııizi haber r,erıırccli-

lcr ıni|" clivc scırdtı Mrıstafh lQptan. "Ver,ınedilcr. Yirklaşnlavıır sakııı ! "

"Nazıııi Bey'c lrabcr ctselıc arkaclaşıırı. "Yaklaşmayııı dccli ın. " N o betçi

si

l

Bcldir,cı

r bizi.''

alııırı clc-ığnıltnr.

"A]ialı Allalr! N'<ılı.ıv<ır bc dtişnıaılı]ltşız gibi| Sen

silüıırı

ba-

ııa clcğil, lrakiki clti.şııraıra cloğı:ıılt. Ayrp ccliy-ırstiıı aı]]a." Alrırıet l(ıptaır arkırc{a krrlırkcn, MustaPa l(;rptaır'ıır nlotoru iskcleyc yaıraştı.

"Bak ;ırkadaşını, adrrr ırc scııiır. Gir bak t]rotora. Tcrtcıııiz. iırgilizlcr kiğıt çıkarırıışlar ccplraırc tcınizliği içiır. Maltııır, lrır-

sızlıldar «ıltıy«ır va hcp, lıtrşa çıkaını\Ior hcıiflcr.., I]ari clcrıize dökeliırr cle Osnıanlı'ırıır işiırc yaranıi.lstn dcııişlcr. O ıriyctlc gclclik. Ytiklcyip az ilcrdc... Yaıri deriırdc sallayacağız sulara, ne onlar;ı, ııc clc bizc varanasıtl onca fişek ıırişck. Giın{il istcıııez ıırıa biz dc cınir krılı,ıyLız," Itaptan k<ıııı,ışı-ırkcır, ağır ağır yaıraşmlş, cliylc iskclcl,i yak,"ı] irı-ırıştı .

I(cırral, ııöbctçiıriır gcrisiııdc, uzakta kıırrılday;rıı gölgclcr görc-[ti. Nöbctçi y.ıizti dcııizc ctöııiik olclı,ığtı için arkasına olı.ıp lıitcıricri fhrk ctmcırrişti. I(ındi onlar| "Mustafa l(aptaır, baksarıa.,." cliyccck oldtı, IQıptan lreıııeır atıldı, I(cırıal'iır kolı-ııru sıkarL<cıı bir 1,.11.1.,ıı clı k<ıııı,ışııvordu: "I(cnral Bcy, bir cl rrcr bakayırr, scır tLlt şu nrotor-Lı stırclil,'' dcııresivlc Mrıstafa l(ap-ıtan artlayır,erdi iskclcl,c. Nölıctçiyle kotlllŞmaslılı karacla sıircltirc]ii. I(ıraıılığın içinc-lcıı çıkıı,crenlcr il,icc Yaklaşıııışlarclı. I(cırıırl lıcr iki cliylc iskclcıriır deınirine btinin kuvvctİyle trsıldı. Motor yavaş )/avaş suda kayarak kıyıclaıı açılıyor, I(eııral ırrotorla iskclc arasıırda,, cttcıl bir köpni gibi uzadıkÇa Llzlllordlı. Sııya cltişnıe ıroktasında, lıaşaltıırclırır çıkaıı bir dc17 a J-ı J


ııİzcİ., Lrzanıp

gtiçlıi kcılları1,Ia ürakaladı iskeleı:ıiır talrtırsıııı, moto_

ı-ıı 1ıçnid.n yanaşnrdı İskcleye

.

I(ollaııııı k<ıptırr" dcdi l(cıııal. daı tızamıştır abi. Alışık değilsiır bu işlere galiba." "l)enizci değilinı ben... Aaa, ncler oluvor|" I(cınal ntotoı-Lr iskelc,ve yakın nıtmaya çabalarkcn, diğcr m«ıtcırclaır scssizce ka-

geçişlerini lrabcr vcrdikçe iş dıını\,or, baskıırcılar yerc yartarak bir an lıarcketsiz kalıyor, soı]ra yinc arı gitıi çalışnaya başlır,.or-

"

larclı.

"I(opınasa

I(cııral birkaç bti1,.ı"ik çrıvalıır ağzını açtırtıntş, ccpiıancliklcr içiır lrazır etırrişti, Mtilazinı Nazmi E,fbırc]i'ııin yar-dıınıyla, öncın sırasıtta göı,e, fişckler bir çuvalaı, diğcıLcri bir başka çı-ıvala, ktırşı.ınlar da ebadaı,ına görc clcğişik torba vc saır<ildara atılıyordıı. Dolaır saırclık vc çtıvallar lıcıııcır ırı<ıtorlara r.tikleniyordrı. l)ePodaır a-lıırac,ak ınalzemelcr taıı-ıaınlaıInca) kaptaıılarıır cırrli ilc, esir alclıkları adaırrlur da önlcrinc katarak ıırotorlara doluştıılar ve bı.r kcz çok sessiz olınaya fhzla alclırınadaıı,, kaı-aıılığııı içinde köpniye doğnı yol alnıaya başladılar. Elleri bağlı, ağız\arı tıkalı csirlcriır niıııiiı"ıı-i Alrnret I(aptan'ııı başaitııra ycrleştirmişler, başlaıına ınulıafizlar clikmişlerdi. Iftp

ralıa or1".,ı\rercn adanılar, lıer biri nc yapacağıırı gayet ivi bilerck,, ııöbetçi onbaşıyı dcıtc]est etııriş, ağzını bir ıı-ıeırdille tıkaınış, ttkadaır l<ollaııııı bağlıvcırlaıdı. Yiııc tıpkı nıotcırda gelirken oldıı-

ğu gibi çıt çıkııııyordtı. Mustafa l(aptan'ııı ıılotorLrtıdern da, I(eıııa['iıı sağıırdaıı, soltıııdan birer gölge gibi iırsaırlar atlıyordtı kara_ya. I(cmal karaırlığıır içinde, ayak tıclrna lıasa basa dcpoya cloğırı tızaklaşanları, avrıca dtıvarın ı,izeriııclc İngiliz ıröbetÇileri ayaklanndan çekerek dtiştlnivercır ba,ışkalarıırı gördti. Döıt kişi clc I(eıı-ıal'iıı brıltıııdrığu ınotora yaklaşıl,cırc,ltı. "Verin eliırizi de atlayın kıuirlıx|" clcdi içleriııdcn biri,

"Siz kimsiniz?" cliye sordrı l(cnıal. "Biz btı baskıııı hazırlayan takınrdtınız. Buraıda sizlcri

7

taıı lar aralannda btı iırsaıdarı ıre yapacaklzu-ını konı,ışrıyorlarclı

Mı.ıstafa l(alıtaır, onlaıı uzaklarda) ısslz iizcrine indirnreyi tcklif ctti. L'ıckli-

yorcluk. Geliıı."

I(cınal keııdinc tızatılaır eli nınıp karaya atladı vc deırizdcıı krııttıldtıgu için şrikrctti.

"Mrilazim Nazmi kapılan açtı, bizimkilcr içerdelcr şinıdi.

Saııdıklan sayarak tcslim alac,ak olaır sizcliniz, değil nri| Çabıık oltın, lraydi."

bir sahilde

.

kayalanır

"Bcııcc onlarr l(araıı-ıtirsc['e götıirlin vc l(tıvayı Milliye'ye tcslinı ecliır. Yol b<ıy'ıınca) oıılaıa İngilizieriır c-[eğil, vataııır lr;rs cr4adar,ıırrıı tırrafiııda olınalan lrizı,ıırruırtr telkin ccleirz,'' dedi I(cınal.

"İkna olı,ırlaı, ıııı|" diye sordı-ı Alrııret l(aptaıı. bir ilıtiıııallc olurlaı,. Beır btı ycılculuğa çıkaıra kadaı-,

*Bıi1,,ıik

Seııcgtıllisinden Cczayirlisiırc, Mlisltimaır Hiırtlisine kadar çcık iıısaıra lrep bı-ı ncvi tclkinlcrcle bı,ıluırduııı. Geldiğiırı yerde işinı Lıuyclu. Muvalhkiyetlc ırcticelcnıırcyctl il«ıa mesaiın vok denccek kadaı,;rz. Btr ç<ıcı.ıklaı, Ttirk tistc]ik." "Biıkaç tanc de İngiliz var aralanııc{a." "Hoy A]lah! Onları ıriyc aldık|" "SaiaYdık da lraber ıni etselerdi eşkaliırrizi, ıııotorlarıınızı|

Adanrlardan ikisi ınotortrn başında t,ıckleı:ken, I(emal diğcr ikisiıri takiP eni, Anrbara dalan tal,fhlar, ),inc hiç koııtışıııadaıı, lriç vakit kaybetınedcn bti).Llk bir stiratlc saırdıklaır elden ele geçirerek fftotora ı.ılaştırıyorlardı. I(eınal, clindeki deftere kıl_ ranlıkta ıre yazdığıı-ıı görmeden, stirckli n<ıt alırken,, yolda taıııştığı Jandarına lakaplı iriyarı gelrç, ağızları bezlcrle tıkalı ve koiları iplerle bağlı askcrlere ııaınltısuntı çevirmiş, gözleri bir aşağı bir yııkarı gezerck, en rıfak lıaıckcti kaçırınadan ıntıhafizlık yapıyordtı. Nöbetçiler, salıilc yakın kavıklarıır, takalarıı-ı

"Haldısıır dr, buııları bir de yol bowıırca beslemek lazıın. Ci:ivuırlar biziıııkilcr gibi açlık çelrnrcye alışık değildir.''

3L4

3r5

l}aşııııız hcıneır bclalra girercli. "


,.I]ıı kötii lravacla clalıi cır fhzla il<i gcce siiı-ccck bir yoiculuk_ yctııcselcr dc açlıI<taır ölıııczlcr, ırrcrak etnrel,in," ta, l-ıiç[,ıir

şey

,lec{i I(eınal.

Uzı-ın tartrşmalaı:daıı soırra,, lıel,ı birliktc I(aranrı,irscl'e kadar giclip cllcriı-ıcieki aclaırrlarıır lıcpsiııi l(,ıva_vı Millive'vc tcsliıır ctırtcvt: karaı vcrclilcr.

İngiliz askerlcıi içiır 1ıazarlık yapıla[ıilirdi

ıııcsela.

Flaiiç'tc mola vcı,ip ırıotorlardaır biriııi braırcla l,ıczlcri, pcr_ dclikkuı-ıraşvciççatIlaştnkı,ıttılan1,la.,cliğcı.iırizcrzcr,adaclolcttırdı.ılar. Baskım Vapaırlarııı ç:oğı.ıntı evlcriırc dağıiınaları içiıı iırdircliler.,l-ckrar ı,ola diiztildLil(lcriırde, motorda kalanlar Ha_ tizcıiıre istiflecliler. 1.ıi|<lcctiklcri nıallaı"ı siltrlı t<ırbalarıırııı ı1,91d11, aşl Şiıncli ffıaccran ı n iki nci kısıııı b

liç'tcn

Deııiz cltimdtiz ı,c kapkartrnlıktı. Özellildc scçilrniş geccdc

ıry

)rokttı.

I(cınal, cicıriz yolcultığrını çok çabuk alıştığıırı, lıatta bu iştcıl l-ıoşlanclığıı,ıı clüşriıııııcye başlaınıştı. Fışır fişır fişır... Aklına clay151 ile ivlarıııara'da çıktıklaır sandal geziırtilcri gelcli. Eliıri

Llzatff, suylrn içinc sokarclı, ta ki eti stıda kalnıaktıı.ıı btınıŞı.ıP ilrtiya1 .1i,r. clöııenc kadar. Sonra ırcşc içiııdc berğınrclı: "Bakın da,ıa, ben dc siziıı gibi ilıtiyar oldurn!"

Dayısıgı,ilerekbaşınıokş,ırdr,..Hcmilrtil,al,heırrberlrtıdal oiurslrır iırşallalr," dcrdi.

ctecliği daysının o gtinlcrdc darlreı yirınilerini siircliiğiiırti dtişi.iırtiırcc clindc olınaclaıı glilı,imscdi. ..Neşcııiz yeriııc gelcli ama asıl tclrlikc şiııc]i baŞlıYc-ır l(eııral

Siziıı gibi ihtiyar oldı.rın,

cy," clecl i kapta ıı. " U ııkapanl t(öprii si.i, ıre vaklaşıVorlı z. " l(cıııal,in gı,ilri ııscıırcsi dtı d aklarınd ır doııdtı kal dı . Uırkapanı l(opnisi.i'ndcıı lıiçl,ıir cııgclc takrlnrt,ıdur gcçip lfurakö1, I(öpıtisii'ırc d<ığru ilcrlecliler. I(öp-ıni giriş çıkıŞlaııılın koııtrollcri [-ıtı ıııcvkidc yapılıyordrı. I(a.raıilıkta bile I(cnıırl, kaÇı-

B

tanı n 1.ıi zii ırdeki

c

ııdişcvi okul,abi l iyordu

316

.

"Motordtl arana

yarptular ünı|" cüye sordrı.

"Eğer tcşkilanııııza nrcıısrrp ıırcıırtırlar tiırrit c:ttiğinriz gibi ııöbenc isclcr, lıayır." "Dcğilsclcr|" "O zaıııaıı işiııriz biraz zor."

I(öpniyc yaldaştılar. I(<ıprii girişiırclc bir aclam clinclcki fbırcr]e işarct veriyorclıı. Mrıstafh lQçıtan kcskiıı bir ıslık çalctı. I(ıpni tisnindeki i<aral;r, beıızeıi bir ıslıklır cevılp vcrdi. Motor yavi,ışlaclı. l(aptaır k<ıı,ıtrol yeriılc yakııı gitnreı,c başlaclı. IQmal kalbiniıı atışlaırırı tlı,ıl.ı,ılroçd11, l)cııiz iizcriııdc seyir, Sarıka_ ıııış'ta ı:iizgİra karşı buz tizeriırdc cioıııuak y,iiriinrek kadar cziyetli cleğildi anra, öliiı-ııtiır lıcr zaııraıılriıdcıı çok tlaha yakııııııda diırduğtırıtı biliyorclu şLı anda. En ı.ıthk lblsocla rizerlcı,ine ktırşı,ııı yağacakti. Yazİk olacakta. Ölcllikleriıre değil, lıepsi ölıiıırti gözc alınış insaırlardı, baskıırcla eldc ettiklcri silahliııı, vcrleriııc tesliıır edcıırcden ölcceklcri, otlca cıııek boşa gidcccği içiır yx7{ç olacaktı. I(cııal, içiııdeıı işlcriı-ı ycıltıııda gitırrcsi içiıı bir dı,ıa mırıldaırınirya başlaclı. Eğcr ölcccksc bir işe yaıa.vıçı övlc ölcyc-li. Sarıkaıııış'ta lravbc)/c gidcn caırltrr gibi, bir kurşrın <ılslıt1 atanadaıl, boştı boştııra ölnrcyeycli. Btınlan dtişriıırirken tok bir scs dtıydu.

"Ptuola|"

*Hilal."

"İşarct|"

"Meırzil." "G.ç. Yo]tın açık oisun." "Elvallalr." I(opnideıı geçiçı hızla Mauıııara'ırırr koyııı.ına daldılar. (Jzı.ııı [ıİr stire gİttİlcr. I(cıııal ffıotorun kıçıııda, iist riste atılmış ağlarir stıtıil dayamış, çclıtiği lreyccanda[ yorguıı, karaı,dık denizi scyrcdiyorclu. Mustafa l(aptaır, I(cnral'iıı vaıIlltt gelcli, clini oıızrı3L7


ıra l<orrdtı., "Artık bir yaranıazhk olmaz! iııiır aşağı da biraz kcstirin," cledi. "Yok, iyivim btrradir." "Hava patlavacak oltırsa... ki ö1,1e bir kol<tı alıyor btrrııtrııı, aşağıda kalamazsınız l(emal Beı,, midcıriz tıtılzurır. iyisi mi, lrazır siitliman giclcı keıı ı,ıvktınlı zıı alııı. " l(cıııal, sağ vanıırcJa tızanaır kara parçasıntn lacivcıt ıntirckkePlc çizilıniş gi[ıi c-lı.ıraıı ışıl<sız gönintı.isıiıre lıaktı. Uzaklarcla tck nik \/c çok cılız birkaç ışık vardı o kadar. Seyre c{eğer bir şe1, brılaıııayırca, kcırdiııe söyleııeni 1r2ppak tizcır doğnıldıı, (]cıi-

lcır siııir]cıi

l-ıoşaldığıııc-lan

bcri iizçriıre bir bitkiırlik

gelıııişti.

M<ıtortın kıç tarafiıra geçip buldtığtı ilk ıntiııasip köşcyc btiztil-

Sahilclc lıeldcYcıılcriır arıısınclaıı cla saııclıkl;rn taşıı-ııak içiır moto_ ı,ıtl ııVaı-ı l

ra

lc gözıinti açtı. Nercdc oldrığtııru

t<ıparlayaınadı lrcnıcır. I(oraıızasında nrı vatıVordrı| Alışkaırlıkla başıırı kollavarak ğtışta, doğnılclrı. Boğtıctı)rdtı lıavır. Ayaldaırdı, el vorclamıyla 1.ıirüme),e çalıştı. Riiyasındaki tul-ıaf sesler devaın edilıç1.1.,. Üç basaın;ıklı nıerdiveni çıktı ve ağarıırava başlamış yldızsız göğe baktı.

"Sabah şeıifleriıriz lıayırlı olstııı," c]cdi Mtıstafa lQpttııı, '.tti-

fek sandığııı dtiştırdtıler taşırkeır, rıyıındırdılar sizi." I(emal'iır zilıninde darınadağın dı-ırzuı parçalar vcrlcriıre onırdı-ı. "Menzile varcjık Inı | " "Varctk hayırlısıyla. Epcy rıl.ııduıı l(cnıal Paşa.''

"Uykı-ıda paşalığa ırrı tcrfi cttinr|" diye sordtı l(enıal grilcrck. "Balrr-iyc paşaiığırtr. "

Motorda onlarla kalaır talıfulı,., getirııriş oldtık]trrı çrırralları, sanclıkları yiııe Lıir karıııca çalışkanlığı içiııdc sal-ıile taşılıoflx..1r. 3rB

.

"Diğcr ınotor ııcrcde|'' diyc sorclıı I(cnıa]. "Hcıriiz gclınccli, bckliı«ıruz.'' "Biz gclcli ırc kac-iar <ılclui''

"Rİr saııtc }.akiaştı. ''

"Anınıiı da tı\,,ı,ınrlıştııTı Mı.ıstafh l(aptaıı. Iftşke tı)ıan.lr.*rırız bcıri. Diğer ırrkı-ıclaşlar ı-ıedeıı lr., ko.,n, |..'ı.arı.. acaba| Baş]aı:ıırıı bir şcv gelıniş <ılınarsıır|''

"Pcşlıcşe gcliy<ırclı,ık. Daırca'daıı s()ııra gözcleır kaybç6inr... l} oztıl nıı.ış olabilirler.''

"Allallı koı-tıstı

dti, içi geçti.

Telaşlı scsler, k<ıştışına.lu, "Bı.iltik bir ateş yakalınr;" cliyc bağrışmaiar, iııerr çıkaıı, acclcci avırk sesleri... T'u[raf bir n\ıa gğri.iyorc{u l(enıal. Gi.inrın diyc c{tişcn ağır biı- sanclığın gıinilnisliv-

ar, \.arcü ıııa koşaırl ar rrarcü

ıı.

r'

"BeIki iskclcyi ıskaladılar," c.lccli \ıLLıl silalılıırı JıJ.tlrıat,r qlşan ciıı taşıyaıl tayfabiri.

larclaır

"I(ııvmırkaıır

tlllvor

c-la

öİc

clıışiiııclii clc, işaı.ct vcnı.ıek içiıı atcş yak-

l<ıl'ıcla. Hoş., :ıırc-lıırlarrıü/of 1ıxlı.lş },ilvelş <ırtalık.,,

keınal ııırıtordaıı

clışzuı çıkıırca tirpcrcli. Hafif bir nizgir çıkmışü. T'ıı).falarııı taşıclıklırrı ııralzcmclcr bir kenarcla dağ gibi yığılı dıını1,ordu. Cebiırclcn kaıanlıkta ı,azdığıdefteriııi çıkarc-lı, babala.ıdan biriııiıı iizeı.iırc ilişti, oktıın1l,n çalışn. Ycterince ışınıamışü gtin lıcntiz. Yazgcçti. I(ocaıııaır bir atcş paı{a dı azileısiırde , Kayınaıkaııuıı, ınevzilcriııi bildirınck için y.kt,rd,g, ateşd bu. I(emal, ı,ılıünıur tizcriırdc biı, ileri bir gcri c1olzuııp a,i.ar. Gökıtizii arnk stiratlc avdıırlaııı1lordu. Defteri yeniclcıı ccbinclen bu çıkarıp kcz iyi kottı görcbildiği ııalzcı-ııe listcsiııi kontrol ctmeyc başlaclı.

İkinci filotor. gcciktikçc astrplaı. bozrılıı},ordrr. I(enıal,in bu_ ltıı'ıcltığrı teluıe-r'le gcleı'ı btittiıı ıııa]zcmclc]r nlrrııııda bekle,',ç,1 arırbalarir telŞırıınıŞ, oırlardaıı boşalaıı 1,crlcre zcrzcvatsaırdıklan ),crleştirilı,ııişti. I(cnıal'iıı giiya ticarctjrıi yaprığ braııda bczlcri, pcrdclik ktııılıışlar fhırila krınılan cla ıılrrııııdl k.,rr.. istif edil_ 'c mişti.

3l9


I(cııal'iıı yanna gcldi, "Yiılctı ),<ılrıııda dccli, "biziııı artık aynlmaıııız lazııI."

ivlustafa Kaptan, rck Keınal Paşar"

gc-

"Bir an ewel gidiıı,, arkaclaşlar bir 1,ç1,1, L-ıozulı,ıp kalıııışlarsa, yardın]cl olurstrnuzr" clccü l(cıı,ıal. "Bahriye paşası oldripçı,ııı bclli oluyor." I(clı kclr gtilclri Miıs-

tafa lQ.ptan. "Bozı,ılıııtışlaı,sır [-ıtı cleriır dcnİzclc dcırıir tLIttllramazl,ar l(cınal Bey, srirüklcnıı-ıişlcrdir kiıır bilir ııcrcyc-" I(eııral kcndini apte{ gibi hisscclcrkeır, kaptuı clini ı,rzatlp vcda etti.

lcıL<eır., rıftıkta bir ırokta gibi göninclti ikinci motor. ytircklcıi ağızlarıııda bekledilcr. Evct, gclcnlcr «ıı-ılarcL. f)anca önlerincle ırı<ıtorlan bozrılırırış > a,ıza\\ dtizeltınek için çok zanlan lıarca-

ırrışlardi.

ltılrnınc,la bcklcycırler motot-Lı sc,u.inç tczalrriratlarıyla kuşıladılar" Silalılar boşaltıldı, csirlcr silalıiaıı almaya gelcn l(ı-ır,tryı Milliye komlıtanıırı tc,sliırr cclilc{i. lJ

Mrrstafa Kaptan'ıır lnot()runlııı palaınarlaır çöztilclı,i, pata pa-

kauııaya başlaclı vc sabalııır ilk ışıklarıyla yç1 ver ko\,,ı,ı saı,lya:} yer ycr kıı:ıırızıva boyanaıı deııizde giderek ıııiııiııriırnacık bir ırokta cıldtı n-ı<ıt<_ır. lfunral, ontı şelrrine bağlayaı-ı sorl ilıncği dc tröı4ccc çözcltiglinti dtiştlndti. İstaırbul'a ait tckncııiır gözclcn kaybolnrası,vla, §iıncli artık taıııaıTtcn grırbcttcydi. İçinclc lrcııı acal,işı bir boşltık, lrenı dc bir hafiflik hisscdcrck, gtiya ticaı"etini yaptığı fhnila krınıiarııı-

ta diye sesler çıkartarak sı,ıda

aç:ığır cl<ığrı.ı

i

r bııskı ır dalıa başarı1,la soırı-ıçl aıı ın ıştı.

ingilizlcriıı btı baskııra karşılığı pck şicldetli olclıı. Tutuklaclıkları çıck çok kinrscr,i işkencc cclcrck k<ıııtışt..ıırnaya çalışular. İstaırlıiıl Iliil<i.iırıeti'ııi tclıdit cttilcr vc lıava karu-dıktaıı soılra köpriileıiır altıııdaır, fuıııgi b<ıl,jx c_ılı.ırsa cılstııı, lrer nirlti deı-ıiz

vastt?lslıltn geç ıırcsİ ııİ kcsİ

ır

l İ

kl

c \,ırsırkl ırcİılar..

dan biıinin üzerine ilişilı sayıılltlıl yapıııak içiır ikinci ınotoı-Lı beldenıcye başladı sabırla.

ikiırci motorLln gclişinclcıı öğlcn satrdetinc cloğrı.ı tiıııitlcrini kcsmcye başladılar. Gtiııeş ı.ıftıktıı iyicc yıiksclınişti. I(aı'anrı"irsc1 kayınakaııı ve yanıııdakiler, tılotorlın dcırizlcrdc koırtr<ıl yapaır

iırgiliz hticuınbotiar,ıııdur lıiriırc

yak,.ıluıclığıırclaır cırriı'ıdilcr.

Herkesin yıiztindeıı dtişeır bin parça olı"ıyorclı,ı. "Öyle bir ilrtima] belirdiğiırdc silırlılırrı tlcırizc c-lökecclderdi," dedi Kem,al, teselli vcrırrek isterccsiırc. Scınra lreırıcır lratirladı ki,

silalılan denize döknıcklc dc paçayı kllrtaranazlarclı, çtiırkti silahlann çoğı.ı Kcmal'iır biırdiği notora ycrlcştirilirkcı-ı, csir alınan askerler Ahınet l(aptırı-ı'ıır ffıotoruna biırdiı-ilı:ırişlerdi. İırsanl,a.ıı

da clenizc dökccck değillercli ı,a!

"Btrrada n\zgirı yivcrck bcklcşcccğiıırize kaseıbaı,a döırelin-ı,"

dedi kaymakaııı, "bclki İstanbul'dan bir lrabcr gclir." [Jıııtıtstızltığun soıı kcrtesİırdc., rılrtııırclarır ayrılıııak tizerc-

320

32I


3r ARALIK 1920 Gt2*)

bir koııakta, ı,ızakt;rıı cla o]sa rtikclaılan bir akralı.ası buluırcluğtı_ ntt unlıtaıırıyordtı. Bir griır cleıık cliişcr clc Reşat Bcyetbırcli, I.lcnıinc{cki gcııç katiplcrclcıı bir-ikisiııc, c,lcırıne

lo'

t-ıı,ılı,ıırcluSıırı-ı fisıldirr,ır,criısc,

çağıııcia akraba-

iıangi l<itip isteınczdi nazıı.ın lıclal siit cınırriş gcııç :ıkıabalarını cş olarir]< alnıayı. ııc vcrdiği Mchçıaı,c cüır ktiçtikbcyiııi avirıtabildiİse, Fliınıryelcrik;;:i;;; lanırııı ı-ıasibiı-ıc dc ktiçıikbcyiıı ı,ıriincr,ııer arkadaşlannclan biriic_ ri clüŞcrdi cll'ıet. Mııaila rrc Mczilrct) o zaıı1an Beşiktaşln brı mii-

tc\lazl scıkağıırdaki b<ıl'n|lır c{ökiilıırtiş alışap er.rlen krırrtıirır, ıra_klara gcliır giderlercli.

kr_ı_

YaklaŞık kıık tıl ölrcesiırdc Lıabası ttırırfiı,ıdaır saüı1 alıırclığıır_ da, clbcttc Lıöylc lrarabc clcğilcli ı-iç katlı cv. Beyırza boyalı, kırıı,ıızı kiıcıııitli, ctınılıalı, şiıiır bir istaı-ıbul cviydi. Di]nıba Haırınr

çoctıknı lıcniiz. 93 Harbi'nin crtcsiırclc., I(afkaslar'daki korkunç kılııırdaıı kaç;rrak gelrnişlcrcli İstırılbtıl,a, pck r"k ö;;;^,;* giL-ıi, Etck tıçlarına, astarlanıra, s;ıçlarııı" ,*klayar-ak l<açırabildiklcri akıırlaı'ıvla bu evi alıııışlarclı. Yeıri y.ıırtlarında lıtıztırltı bir va_ şaıır krırnıırl.ı lrııyal ctıırişleıcli. Ne var ki, osnranl,'ı.n ,*,rr., çi)ztilınc dcvriııc rast gclı-ırişti gclişleri. Aileııin erkckleıiı.ıi

larclt'ı, kadıırIarını doğlıırıltırcla, çocııkle,ınııı

ilrı,ıba Flarrı ı-ır trkşaın vcırıcğiııclcıı soııra) otLırııla odasıııda çı:ılc çirlaır kızlarıııtr katılmıclı. Abclcstiıri

aidı, ıramazıılı kıiclı, yatağııra girip-ı gcç saatlcre kac]ar l(ı,ırerı-ı oktıdu. Soırra Klıranını bıştıcı,ıı-ıa bırarkıp dtıasıııı ctti., gccc göı,cccği rüyaırııı lrayırlara vcsilc olıııasıı-ıı tcırreııııi cdcrck istilraı,cl,c vattı. İl<i hafta öncc, Mtıallasıırı arka sokaktaki koınştııruıı oğlııııa istcıırişlcrdi. Iftııdi hıllcriırclc, clı"iırist, iyi iırsaınlarclı istcycıılcr. Yıllar öııcc ,anıreler ayırı malralle bakkalıırclırıı ,alışvcriş cclcrlerkcır taırışmışlar, birbiıleı,iniıı cviııe sabah kahvesiıre, bayraırı ziyuetlcrinc gictip gclnıişler, b«ırck vc rcçcl tariflcri ırlılı r,erıııişlcr, il,i -fanıdığı ve scvdiği bu ailcye kızını verıırcıııczlik aırlaşmışlardı. edemivordrı; ama Dilırıba Hanıııı'ııı aıfnc rrtireği, l}clıa711'1oki 322

savaş-

siıri lrastaiık salgıııla_ rıırda l<aybetmişlcıdi. yokstılliışınış, mııtsı.ızlaşnıalardı. yiıre de Allalr'a şüikrctnıck lazıırıdı. Hiç cılınazsa bu vatancla caııları ve ırzlaır tclılikccie dcğildi ve ikbal görıııı,iş akrabalan ,arclı icabıncla clleriı-ıden n-ıtacak. Eğcr kızlıırclırır ııiri, ivi bir izclivaç vapacak Rccep'e clalıi miiırasip bir iş ayarlıuıabilirdi clevlct kapı:]:i:.,

Stlltlı1.

Dilnıba Haııını, lıecliyesi cliırdc, ]<ızlan peşiırde, Bclricc Had<ığ.tmuııLı tcbrikc k<ııı;-tğa giniğiııdc ve cloğı.ınr ziyaretlcriıri kabrılc{e zorlaıran cv lıalkın" içiıı !^rj1,xşyx kaldı-

ııını'ııı son

ğıncla, saraldılızurını'a cla

çı

datın ıştı btı cttışıiııccsini.

Saıavhlıaırııır, Rcşııt Rcy içiır,'Rtıgtiıılcrdc burııtınclan solı.ı_ vor, çöiıçatanlık }raüıacak hali hiç yok,' c{eıı-ıişti, anıa ilerdc, Mclr-

parc'ıriır cl<ığtıııı.ınc{a, vinc birkaç gecc kalmak tizcre koırağa 323


söz vcrgclcliğiırde, iırşallah, k<ıııtıw Rcşat Bcy'c fisıldayacarğııra ınişti. S araylı lrarum scvc rdi çöpçataıılık 1,ap-"r,, Dilnıba F{aıırm, M.clrparc,ııin cl<ığlımtllta kadar, ıı-ıcvlıi salıi_ bi vc ıııulıteııelen clalra zcırgiıı bir daırıat aclaı,ı için kızı lıekletmi, yoksa komşuııı,ın oğluıra nıı vçı,siır, lıarar, \ıcrcmclııişti,

sin

bir iş ol_ Hayat oıra, iıazır stılaı_ akarkcıı cilcı,i vıkaırıiıııııı akıllıc;r ,N,lı,ıd.,ğ,,,.., pek çok tccrıibcylc öğrctırıiş btılunı,ıyordı,ı. Ayrıca, cla alla,ruıı adırrııl ınalıallccle "kcndiııi bcğcıııııiş"e çıkıı-ıırsınct;ıır kaçır,cıircli, tcpcrscn korkrıyorclu. Iğsmet ayağa kactar gclir aıııa Biinin bı,ınları clı,iştiırüyordrı cla, aklııra kızınııı istcğini sorırıa_k lriç gelmiyorclu. onu kocaytr verirlcıkcıı kiırrsc de oıra clırıırşıı-ıa_

m§;. çocuklara eş seçmck, btil,tikleriır, akral-ıalaı,ıır, lratta kom_ ınesuliyctiır ,altıırdir czilir, karan_ ştılann işivdi. Şimdi bıı bül.ıit<

nl vereınezkcn, bai<,alıın rı,iyıl,.rn <ıııa ııası[ bir yol göstcrccektii Dilı-ııba Harıım, deriıı ı_ıvkusuııdaıl art art{ir işitilcıı padaırra «ılscslcriylc uya.ırrı. Rtiyasıırcla krzlarıııa çifte clüğiiıı ytlpıırakta yüziin_ drığu için, cluyduğıı gi.inilrtiyii dar.tıl scslcri zirırııcdcrck, «ııııı lrayır, Aırıa yatağıncla, giiltiıırscııı-ıc1,|ç dikildi

dc mutlrı bir

clı,ırııırıyorrıyanclıran scs, davul scsi clcğil, bon-ıba sesilıdi ı,c lıiç cliiŞcdu. yataktan o kadar çabıık firlaclı ki, birur tıaŞı döndii, aı,alirc]ı, perdcyi cck gibi olclu. seırdcleycrcl< pcırcereyc wirıidıi,

bir İki ka.lı cvlcrin claınları tizcrinclcır göniırcıı gökwizii kıplıızıl demek! ışıi<la ayclınlannlşo. Yahnl.ıda bir ycrdc yaılgıır çıkınıştı dopdo_ sokaklar, şaşkııı ve çarcsiz, sağa s<ıla koşrışirn insanl,arleı scrk;rkluydu. Boınbalar patlaııraya clcvaın ediy<ırclu. .Dtişı,ıraırlar miydi Ölcltircccklcr larıırı ını basnıışuİ Evlcrine ı-ıri gircccklcı,cli) ,ay_ ve tlışuı firlaciı on_laı,ı| Yağıııdayacaklar ııııydıi l)clrşet içiııde

nlgtiri.ilniycLr)ıa1',-,,u,,Vanlnakoşarkızları1,lxç?lıpıştl.lfuzliu korktıdaır tir tir titri),orlardı.

"Nelcr oluyor aılıre| BoınbalaıIyor ıırtıyı_ız) Ncclir btı gii-

riltlr,"Ağabcyiııiz ırerde| lkcep ııerdc|" "Döıımemiş heıriiz." i.!

..\t'

324

"Btı saatc kadar ııesıl döırn-ıez| Allalııın, oğltıma bir şey ııri

<ıltluI Vunı[clı.ı mtı, ııc <ı[clu|"

"Allırlı konıstııı anııe ) ağzıııclaıı ycl alsın."

"Çal,ırık giviııiıi kızlar, çarş;ıflaıııır," cliı,cbildi yiıre pencereclcıı bakarıık, "bakın, l,ıcrkcs kaçıyor. Biz dc kaçalıın." "Btı s,.ıattc ncrcve giclcceğiz,.rıınc|" "Reşat l}cl"in l<oııağıııa giclcriz. Oravtr sığıırınz. Vükela cvidir, hiç olınazsa emıriycttc o1ııııız." "Nasıl giclcriz orava kadarl" "Bclki Lıizi Sirkcci'vc atacak bir saııdal btı]tırıız. Oimaciı, wininiz. Haydi çabtık oltıır. Gidin, giviniır. Recep'e ncreye giniğiırıizi ylz, softıdırki k<ıırsoltııı tizcriırc [,ıırak, e nri Meziyct...

Hı1,{| çabtık <ıl." Patlanralaı, aft arda, kulaklan sırğır cclercesine dcvaııı ederkcır, Dilı,uba Haııım oclasıırdtrki saııdığındt,ın, içiırdc kasa niyctinc altınlarını ve eviır taptıstllltı sıklaclığı tcnekc kı.ınıy"ıı çıkardı, cl 1,9r.1.,.,,ı ilc çckmclcrin biıiı-ıclc anahtınııı buldı-ı, kutı.ıl,u açtı, ve bir an etr,.rfina lıartriınarak, kulltrırııbileceği bir şev araırclı. Sonra acclcylc yataktalıi yastıklard;ın biriniır kılıfinı çckip ktınıdaki birkaç parça ıııticcvlıerini vc altırıırrı yastık kılıfinın içinc boşalttr, ağzıırı sımsılQ dtigriııılevip, kılıfi tıztrn bir kuşakla bcliııe bağladı, ınaııt<ısııııtr gi.vdi, rizcıjı-ıc çarşafinı aldı. "İ{azff n-ıtsıı,tız kızlar|" diyc seslcntli. "Hazırız anne ."

"lleccçı'c..."

"Yazdıııı aıI]c) Vazdını, koırsola bıraktıın,," dedi Meziyct. f)ilnıt-ıa Hanııır vc kızlaıı, patlaına sesleri arasında itiş kaloş iııip sokak kap,ıısıııı açtılar, dış,arı stiztildtilcr. Sokak aııa baba !ıiııtıyç{ii. Evlcrdcır firiaıırış insaıilar, birbiıLeriıre korl<ıı içiırclc ııelcr olc{ı,ığııırtı sonıvor, kadınlarr bağnşıvor, çoctıklar ayaz ayaz ağlıyo1, köpcklcr lıavlıvor, bckçiler diidiil<lerini ötniıı-ip drınıycırlarclı. Pcncerelcrdcır salkım salkınr insan]aı, sarl«_vorı,ırcrdiveııdeır

325

i1

l

ill ll

lll1

ii]

lil li1

ll]l


du. Hcrkcs bir ağızdaıı bağırclığı için hiçbir şcy aırlaşılaııriyordrı,

Dilnıba Flanııır kızlarına, "Eliııri sııırsıkr tlırLııl) sakııı bırıÜmayn," c-liyc ,.iiPsck scslc bağırclı, <ı gtirıilnide kcırcliıi cİı-ı\'ıırın;rk için, "birbiriıııizi kalabalıkta kaybcdcrsck, l}cşikt;ış Vapıır İskelesi'ndc brrluşuıtız,, c ıni! " Halk, sokağıır arrtrca,_1dcı,e açılaıı ağzııııı cioğnı k<ıştıy<ıı:tiı,ı, İtiş kakış, birbirlerini ezcrck, c-ltişcnlcriır tizcriırc btrsırrak gicü,.ıyalüabıliuıırı gi),nrcyi yorlarch. Dilnıba F{aırıırı, o tcl;rş içiırcle tınuttlığunu fark eni. Şıpıctık terlilderlc [ıeı,ıı ),tirı,ivcırıiyor., lrcıır de ay.aklan üşüyordı,ı. lğzlann cllcriıri bırııkıııaırrı\'a ÇırlıŞarırk, bclindcki torbayı koırtrol ctti, yirstık kılıfi Lıağlırclığı ycrdc tltıırıyordtı. İçi ralratladı. Patlaınalar kısa aı,alıklarlı clcvaırr ccliY«-ır, gö§iizii lıer patlaııacla cıııcc kıpkırıırızı olı,11,91, sot[a çcşitli renklerc bünintiyordı,ı. Mavi, sarı, turuIlcLı vc ııor ışıklar ç"üıyordtı başlarıırıır

tizcriırcJc.

4

Yaşlı bir adaın, "Ityanret koçıı,ıvor," diyç lrald<ırclı. "L}oııı[ıı filaır cleğil,, kıyanıet btı!" iırsaırlar biisbtittiır galeyaura gclcrek, çığlıklar içiırdc koşnıa_ ya başladılar. Arkasıııc,laki lrişi, Dilnıba Haırıın'ırı çarşirtiıra t,ıasnca kaclın scırdcledi, diişccck gibi <ıldtı, başıırdaki öı,ti.i kal,ı1,1 yere diişni. Eğilip alırrıısı iırrkArısızdı. Nasılsa lrcp birliktc ölıılck iizcrcydilcr. I(oırtı kcııırşLıya rczii olacağıın cliyç 51, cııdişcsi kıılfftaıTllştı. Örnıytı clliştiiğii vcrclc bırakıpı krzlarıırı çckiştircrck Yıirünıeyc clcvaııı ctti. I(arşı istikaıı-ıcttcn gelcır, kalabalığııı gittiği yöııı_iıı tcrsiııc zorlarrarak yrirtiıııcyc çalişaır tıİı'İ varclı. l(olİarıııı yanlara açlTtlş, ı,istlcriırc tistlcrinc gcliy<ırclu. Aclılı-ıı taıır kırrŞılirırna gelip, arriclcıı l)ilnıba Haııiıı'ı r,c kızlarıırı göğtislcvivcriırcc, "Aııeuıiiiır! " cliye lıaykırclı kadıır. "Arnc! Neclir btı lrı.rliıriz) saçıı]ız birşıııız açık!| Nercyc gicliyorstrnLl z Allalraşkıııai " "Aaa, Rcccçı! Oğltıııı! I(yaııet koptıy<ır, görıııı-ilı<>ı' ıırtrsı,ııı| Gölçınizti biıı bir rcırk alciı. I(açıvortız iştc." Dört kişi birclcır s<ıkağın «ıı,ra ycriırcle dtırı,ıııca,, aı:k,.rclirır gc326

lcırlcr ilcrlcıırck içiır oırlaıı itckleırrevc, clirscklcıırcyc [,ıışiadılar. lleccp gtiçlıclır ırı,ıırcsiıri vc kırdcşlcriıri 1,oltıır kcrıauıııır çckti. Bir

kapı clibi ırc sığıırciılır. "Aı11].c,

dclircliııiz ıııi sizi Çabı,ık ytiniyıiır cı,iııizc, lravtliı"

"Oğllınr, bon-ı[ı,.ıl;rr patlılıg1,, dı,ıyınıı1,<ır ırrtısuır| llcşat l}c},|grc giclcliııı, ()ra)/a sığııraılııır. " "Ne boıııbası, ırc kılrllrr.'ir" diyc s<ırdıı l\ecepı. "Görnriiııor n]tıstın) Hcrkcs kaçıy«ır iştc!" "I}iz cviı,ırizc clöıriiyorLız.," cicdi Rcccl,ı,, "İıışallalı kı,ıpıyı çckıııcyİ Lıı]Lrtıııanıışsıırıztlır. Y<ıksa ç<ıktirır cvi b«ışalttlltştır lrırsızlırr." 'I'aıır <ı csıracla bir [_ıtil.tik patlaıııa clalra olclıı. "l3ak, görtlı,iıı ınti ııısıl boırıbalıı,orlırı,|" tlccü Mczivçt. "I(ızlar. <ı lıoınba cleğil, «ı bir lrırvai fişck, dciriz kıyısıırıı ka-

clar gidcbilcl,cliıiz, fışclılcri görcbilcccktiııiz," ciccli Rcccp,ı, ),Liziiırclc giilnıcklc ığlauıık trrası tulraf if;ıcleyle . "Givurlar ycıri pla girişlcriıri tesit cdivorlar. 13cşiktaş öırlcriııc clcınirlcdiklcri biı,

krtıvırzörclcır vill,lıı1 sai-tttctl bcri halvaya lıavai fİşcktcr atı\,cırl,rı,. Ytiı'ti)ıti rı cviırizc, lraı,cti ! " "Aaiı, ırc c-livorsı.ıır <ığluıır, scn|" cliyc gcvclccii DilrııL,ı;r Haılılıı, "hiı,vai fişck kışıır aulııraz ki!"

l)ilırıba Hanıııı, tcrliğiniır tcki ve baş()rttisti kayb<ılıılLış, saçları clağılıııış, bcliırc [ıağladığı torba kıyarak kirlçırsıırıır [izcriııc kaclar iııı-ıriş, scığı,ıktaıı c-ioırıı-ıı.ış, 1,ıcrişaıı lıir vaziycttc cviırc d.ğrtı yii{|111eyc çalıılaıkcn, bı,ı gccc yattığı istiharcclcıı gcrckli clersi alclığıırı cliiştiııiiv«>rclı,ı. Allalr oırtı öırce kı\ıaıııct giiııüi sırırclığı lıir ırıılrşcrcic ölıinrlc btınıır bı.ırtıırıı gctirırriş, sotlt,|ı 1ıı,ıyatıı iaclc ctıırişti. L,r,iır kal,ıısıırı cğcr sıkıca çckıırişsc vc l,ıırsızlirrclaır korııırırl'ıilırıişsc, fİrzla tızıtıı,ıiıcİ;uı yanır Muallir'vı istcycıı ırilcı,c ırzasıııı bilclirccckti. Flavırlısı ııcvsc o olstıııciı-ı. Ч2.a \r--}7D!,

a "\Jz/


Alrınet Rcşat, <>dasında gözltiğti göztiırdc., caıııın öırı,inclc clı-ırıntış, gtiıı ışığıııcian istitadc edcrcl<, cliııdc tı,ıttuğı.i ınckrıılırı okuvrırdtı. l}itiriııcc ırrckttı[,ıı,ı katladı. cckctiııiıı cebiı,ıc korı-ılı, ıı t«ıplaırdığı <ıı-ta kata i ırcli . "citilfidaıı'a srııılc de lreçıimizc lıircr kalrrrc vapslıı., ağız taclıy-

kırdı

ır l arı

lır içeliı,ır, Mclrl,ıare

Gclin," ı]cdi.

"I(alfiıııın cllcri s<ığanlıdır şinıc,li, [ıeı,ı hcnrcıı size pişirip gctircviıır clcırcliııı.," dccli lvlelıptırc, "lakiıı liitfbıı [ıcıri ı-ıı;ızı,ıı^ g()rtiır., içiırı pck kaldırnlı\ıor" kalrve içeıııi\,<ırı-ıı-ır."

lıicc Ablaııa pişir o lrıılclc. Oı-ılaı, içcr." "I}aııa da 1.ııl-ııırır Mclıparc, kahvcıriı,ı f}zlası stittiıııc zarar," tlccli l}clıicc. Asiıııda, kalrr.,el,i sadecc k<ıntıklarılıa \/c Rcşat l}cv'c içirc[,ıilıııck içiıı tı,ısarıııf ytıpı1.orlarclı kirclınlar.'l'ısırırıf sadecc liırlır,cı,c iIişkiıı dc dcğildi. BeL,ıcI< belı]cı,cıı Mcl,ıl-ıırrc'ı,ıiıı ivi beslClrlllcsİ İçİıı, 1,1'11ıcklcrde lıcpı c;ıııı çckırıcıııiş gi[,ıi v;rp-ıara.k, ct |ıiş_ tiği giiıılcr, kcnc]i paun1 cılıa vc kız}irrına bırakı\,<_ırc{tr I]cl,ıicc, Oncclcıi gcliıriıriıı üıilz \/ı,ıpt]ğıııı zırırııcclcı-ı ı,c \.Lıtncklcrc [ıı_ırtıı-ı kırıı"ırrısııra kızaıı Saravlılraıııırı, clurı.ııııtı fark cttiğindcır bcri 1} c l-ı i cc'vc cl.r[riı ü,i clavrıırır cıl ıı ırışrı,ı . Mcl"ıpırc, llcşat Bcv'lc Sarırırhlraıııııı'!ı] kalrr,clcrini,vtıpıııal< "Sıı,ıır,hlraııırıı'lıı

i]e

i

iizcrc çıktı

rıdarclan.

"I-Itıyı'11[1 ı"tlnlı

)

lkşat

Bc1, çg1,.,ın., ııcrccİcı-ı

çıktı şiıııdi Lıtı kalıvc ik-

"

"N4aksat srıl,ılıct olsrııı, i<alır,c L,ıalıaııc," tlec,li

"Siz ııc

zıııı-ıırrrciır

Aliıııct llcşııt.

[ıiz lı;rıııııılırrliı srıl,ılıetc ()tLırtir olcltıııı-ız Rc-

Şat 13çlıİ" cliyc "<ırclu Bclricc.

"S<ıIıbct cclcc-ck nc\/zlı

olı-ı

ııctı ırctl cır otlırn]aya\ılıı] | "

"]Jir ıııcvzlı ılllı \,;lri"

"Şaıt," clccii Alrıııct lleşat, "çiiııkti

zcvciırc clair."

söylcyecc]<lcriı-ıı oııııı)

"A;la:ı, asl;rııııııcl."rıı lrabcr ıııi gclcÜ| Al,cıl s(ılrlcscırc r_ığlııı-ıı. Nlcı:iıktaır Çatlalzarciığıırr şiıırc,li. Iy rniyııriş| Sılr[ıat afiı,cttc ıııiyıniş) Ccçıhc\/c varıııış ıııı|'' "Flcpsİırİ söylclzcççğiın. Hclc ıVlelıpaı.c gclsin clc...'' Elindcki scclcf tcpsiclc bir kalrvc fincarrı,, bir clc çav lıardırğı ile

içcri gircır Mclrpaı:c, kiüvcyi Alıırrct Rcşat'a Lızatn:, soırrar yırşiı kaclııııır )ranrııa 1,iiriidii. "Siz bol şckcrli içcrsiııiz ya kahvcyi., sizc, şckcr kaiırıaclığı içiır, ça.y yaptıırı cfbırcliın,r' clccli, ..çavııııza

bir kaşık bal kovcltıın." Sirravlılr;rıııırr çaVıılı alırkcn, "itıraliııı Be1,'iır sotı y<ıllaclığı lıal ııc kaclır [ıcrckctlil,ıııiş, bitırıccli ırri dal-ıa)'' diı,c 5,r.4,_,. "İclarc]i ktıllaııciık. Var clalra.''

"İYi. Ottır Şı-lrava"da cliıılc kızııı-ı, bak l(enıaliıırc{cır

ıılış. "

_halıer r,;rr-

MclrÇıarc'ıliıı clizlcıi titrcdi. Scclircle, Lızıttığı tıacııklirrıırıır iizcriı,ıclc, hatif lrıfif'bcbcğiıri sallavaıı lJclricc'ıriıı yaııııra ilişti.

"I(cıııaj btı ıırcktııbu Aırlıara'clan yaznrlş,r' clccü Al-ııırct llcş;.ı,t, "oraya L-ıir vaylı ilc ırırcak iki gtiııclc vasıl olabilırriş. Gtiya kıııırlrŞ ticaı-cti YaPııır bir tiiccıırıırış gibi lıtiviyet lr;rzırlaı-ııışlır <ıııa, hiçbir ırriııi ilc kzu,şılaşnraclırn, gayct k<ılavcı gitnriş. Aıraır, ayakl,rılI} karacla olsuır cla, yağmı.ıriı, doltıVa, l-ıatta kırra clahi .,,rr5.rr-,

tiiyc vazır,<ır. Aırlaşılarır <ı ki, clcniz scyirlratiııi lriç scvırrcııriş.'' "Alr va\rı.tıııı," clccli Sarirlrlıhanınr, .'çcrctıkltığtıırcjaır [ıc:ri hiç arıısı yoktrır tlcırizlc. HartııLıyor nıLrstın llcşat l}ey 9g1.,ıı, tiç ya: Şıııclavkcır fiı-rıntry;r tı-ıtıılıırııştuk Acla döntişüi. T'alrtcşştıi-u,ı,ı işl.-

ırriş zı,ıhir."

MclıParc içiırclcır, )'aşlı kırclıtıttl sLısılııslnı \/c l(cı-ıral'iır

"Viıı, \ra." ölr-i iirıııcvirı ırıeraktaıı, söı,lcscııi zc Al "A4chparc gcisiıı de," clerli llcşat Bcy.

"Av

"İlıılıi lleşııt l}cv «rğlı,ııı! Nlchparc'ıriıı 328

I

ah

aşkıııa. "

dtı_vıırası ş;rı-t

nııi"

lrava_

clislc:ri bitcırc kirc,lırr lriç i<cıııı.ışnıanlasıııı clilccii, Reşat I}ey, ıncktı.ı bı"ı özctlcırıcıri siirc]ıirclti.

"Aık;rra'tlı bir tırş ıırcktcp ırri ııe varınış. Orac]ır [<alıııışlar lıir ınticic-İct. I(cırrıl'e tclgra.f çckırıcsi ıri, okı,ıırrasıırt vc ilyrıctı tclgraf-329


lraııcler ktırnıasını öğretnıişlcr. Sonra yanına tcllcr ve telgraf

fiı,ı-

F, ge tara f] arı n;r ycıllaıııı şlu". " "Ecc|" "Sanırıııı Yuııaı,ı'ın işgal ettiği ınahallcrde telgraflrırırc ktıracak vc Aııkara ilc iıtibat sağlayacak." "Ameur Allalııırı, o ne aırlar telgraftarı|" diyc lraykırdı Sı,ırx\r lıhaırın-ı. "Yavrr,ııııtıır başıırı clcrde sokacaldı,. O tellcri direklcrc çckcrkcn vtikscldcrdc başı döntil,ı dtişccck... " "İlalıi validcciğiın," dcdi Bel:ıicc, "I(cıııal çckecek clcğil ki c-lirek]crc tclleri. O işlcri başkalaıırıra yaçıtıırrlzu,." "Flaıııınlaı"," dccli Ahmet Rcşat, "aranızda ıırtiırakırşa ctmcyi bırakııı cltr baııa kulak vcrin. Bir lrarradisiıı dalra vzrr ki, çcık lr<ı-

caırlan rrcrc rek ontı

_

şttııttza giclecek,"

"Ncuııiş)" "I(cııı,.rlAııkara'clakinıiıılckarşılaşıııış,L,ıilinl,ıkalım|", ıniırlc, ki ıı,ıiırlc | " "Gazi Paşa ilc mi|" cliye sordtı Mchparc. "I}ilcıncdiniz." " Flayc-li, çatl,atna bi zi m craktaur, oğltı ın. " " I(i

rtı' d

A_yağa kalkıp Rcş..ıt l}cy'iır btırııtrntıır

dibinc kaclar gclmişti, "Nc

işi varnıış oralarcl;.ri" clivc tckrtrr ctti.

"O da telgrafiılık öğrcnmel,c gclıniş." "G.rp ccplıesine mi gcçccckıniş|" cliyc scırd1ı Azra'l,ı scvıllc-

siıre rağmcır kocasılrla tıtılı,ışmasıı]l kıskaııan Mclrpare, taraz rırz L,ıir scsle.

clecli

S

araylılraırı ıır.

"Başka lrabcr var

tıı cfcırdim bcyiııclcır|'l

cliyc s<ırcltı Mclr-

parc.

"Mckttıbu vcreyiııı de kcı-ıcliır oku kızınr. A,rrıa çok ycıi ırıarla vazı-i ğı içiır pek aırlal.anıayacaksın. " Melrpare bir hanriede kcırdiıri Rcşat Bcy'iır yaıııncla [ıulc-lrı.

ırrı-ı zl

L,liııdcır aclcta kaptı nıeknıbu. "Sana cla iki nıcktı.ıp var, Mcl-ıl,ıırc kızıııı," clcdi Ahınet llcşat. Üç kaclıır cla yiizleriırclc şaşkıırlıkla baktı]ar.

"Biri l(cırıal'clcırdir. Ya ötcki kinrden|" cliyc

sorcJır Sauaylıha-

nln-ı.

llcşat Bcy ccbiııcleıı çıkarciığı zu,flan Mchparc'yc ı,ızattı, I(rz, I(cmal'iır yazısını tılıuyınca yırtarak açtı zarfi. "Öteki ıırcktı.ıp kiındcırıniş asılI Sövlcscırc lozıı-ıı!'' Mclrparc ),aşlı kaclınclaıı kı.ırnılnra]< içiır ötcki zıufi diı ytrttı:, ırıcktııbı.ın soııtıııdalri iırrzaya baktı, "Azra Haırrnı bzura bir ırıcktup yazıııışr" dccli, "nrı-isaadc cdcrscıriz odanrcla <ıktıyacağınr ırıcktı,ıpları. "

a Az,r a Haırı ıır' la kar,şı lı,ışnı ı şl ar. " "Aala!" Fırltrnrasına ınAııi olaı-ıradığı ııiclalu dı.ıı-clı,ırıırak iÇin clivlc ağzıı,ıı kapattı Mclrpare . "Azr."1'ııın <ırac]tı ıle işi viırnıış|" diyc sortltı Sırravlılraırıııı. "Aırka

"I(aclıır clcğil cle bir erkck Fatnıa. Allalı kızlı,ırınrızl korlıstıı],"

til_

"Böı,lc ycrli vcrsiz yollaııaıı ıııektı-ıplar lriç dc lra),ra ıılaınct

" clccli Sar;ı},lılıaıırır-ı. Mclrpu,e, yı,rşlı kaclıırın iırıa dcıltı sözlcrini dtıyırazlığa, Bclricc'niıı wiztincleki, ırıcknıbtın kcırdinc cleğil oıra y<ıllırıııış olınasııılıt ı,crdiği iırcinnıiş ifadcyi dc görnıczclcır gclcrck bir koştı clcğil,

oclasııra çıktı. Parırra-[<larıırı l(cııral'in el )/azlslılııl rizcıiııclc <ıkşiu gibi gczdirdi. S<ıııra kiğıdı, scvcliğiniır cllcıi clcğmiş olcluğu içiır,

iÇi titrcycrck öptıi ve kcndiııc yazılmış <ılaır ı-ııckttıbı_ı oktıııraya başladı.

Maraş taraflarıııda çalışılıorıxlış. ()ğrcııcccğini öğrcııııriş., \ıiırc Mı,ıraş'a clöıınrtiş_ " Mclıparc, ralıat bir nefes alclığını göstcrıııcmck içiır z<ırlaı-ıırkeır, Bclıicc, "l)cli mi ırc btı Azra.," dil,c sö1,lcııc-li,

Ev lralkııra sclaırılırrla başlıy<ırcltı nıcktup. Saravlıl-ıanım'cJan Sabalrat'c kadar ircrkcsiır lrırl vc lratırııııır sortılıırasıırır acclcyle

330

33l

"L{ayır.

O

göz gczdircliktcır sollral, I(cırral'iır A,ırkar;ı'cla Azrı'ya ıııc fhslını clild<atlc, tckra.r tckrar oktıcİtı. Hayır, oırtı

tcsacltif ctkorl<Lıtaçak


t,ıı ııl.ıli lıİt'İııııt,ıı 1,ııltlıl ıııt,ltlıı|ı|.1 lrt,ııı,ıl lııllıııı,,,ıııııııııı,t,lİ ı|t,, t'sl.i .ıı'lı..ıtl.ışııı.ı ı',ı,,ll.ııılı) ,ılııı.trtıtttı \(,\,ııı( lıtı ı,.ıı l,ı\ıı,ııı,lıı l,..ııı sı\rlıı. |/,;ı|t,ıı ilıı 1lıiıı İl,İııtlt, ı\zı,.ı, l\l.ıı,;ış'.ı !,,t,ı ı tlı ıııııııışltı. lr.t,ııı,ı| tlc l<cıııliııc r,ı:ı'ileıı ı,ıziti,ı,i iiı ctıııcli iiz«,ı,t, lıt,.t"tlı,, ıııt,liıııl,ıı;ı iıdıtıı \/crnıcdiği [ıir kıısır[,ııı,ır ucçıııcli i!z.e ı,cı,,tli. St,ı,ı.].ili lı<,t,,ı*ı. rüival,ıı,ıııcl,r ıı]akLts kırt{crlcriıriı,ı dcğişcccğiııc tlıiı,işıı,ctlcı,qi)ı, cltiğtiııti \Ic cı1 tiızla [-ıir Vıl srıııı,a ınutlıl(tl l<,.rr,ıışırcııl<lıı,ıııı iııııı clığıııı 1,azı\,<ıı,drı. Ytircğini f.:ralı ttıtstınclı.ı Mclıpırc vc kcııtliııe. bclıcklcıiılc çol( itiııa ctsiııdi. McIıl,ı;ırc u(izl,aşlaıı içiı-ıdc t>kı.ıclıığı.ı ıırckttıtıtı ["ıitiı,iııcc. I(c şat Bcıı'c Vtızılırır ır-ıektııbı,ı cla oktııııi,trıı ko1..ı.ılclı.ı. [)ıryı.5111i1 u., <,:ckteı,ı dc birzı rLımtızlar kı"ıllaırırrak, \/ıu]ilcağı işc dtıir tlalrır aı,nııtılı bir ıııcktrıp yazııııştı I(eıı,ıerl. Azra'ırın ıııckrtıbtıı,ıır sıra, I(cıı-ı

al'i ıı ki lc r dcfalarca oktıııdı.ıkttlıı soııra geld i.

"Cc.fhhnı. pc

ftdnkar Heınşiı,tııı Mebparc Hıı,vıı?ıa'fl" cli,vc ıııckttıp. Azta öırcc Aıkara'da l(cııral'lc tcsacli.if ctıncsiıri ırnlatıyordı.ı. Oııı.ı pck ivi vc sılılıatte görnıtişrii, Mclıparc'ı-ıiıı kcıcasıı-ııı-ı sağlığı içiıı cndişcIcı-ııırcsir.c l"ıiç: lüizunr vokru. Yalıtığı işlcrdcıı l-ıaz vc gLırur clrıyrı}ıcırdLl vc lratta İstaııbı,,ıl'da ikcı-ı |,ıcl,ı hasta gibi olıırasınııı scl,ıcbiııi, cvcle kerlıalı kalırrasına vc Lıaşlır«ırclrı

bİr İşc \/artlıı]amaslnlıı gctİ Scrı-ırar [,ıir

lıabcr.

rclİ

ğİ ç sıkıııtı sıııa lıağl ır,ordı.ı İ

.

bir öırcnıli lıalıcr vcriyorclu Mchlıiırc'ye. Çok öırcıııli

Geçeı-ı s<ıııba[ıar, [ıirliktc Ş.ü,crt. Htrıuııı'ı diıılcnrcvc gittiI<lcri gtiıı, cvlcriı"ıc döırcrlcrkcı-ı., Azra kalbiııin tıztıı1 zaınırnciır [,ı<ış oldtığı.ıırrı r,c bir crkcği tıl,ıkı Mcl,ıparc'ıriır l(cnıal'i scvdiği gilıi dclicc scvı]ıcyi arzı,ılaclığıııı itiraf ctnrişti. Melıp,ıarc de 1.ıircğiııde c]ıır,dtığrı bir scsin )ıal<ıııda biriııi scvcccğiıli fisıldadığ,ıı s()ı.lcıırişti. Mclrpııre'ı-ıin lıissi hirkikat olrıırışttı, Azrıı., Mırraş't:1 taı,ııştığı [ıir biı-ıL-ıaşır,a tişıktı. Btı sırrı Aırkara'cla karşılaştıklaı,ıııclır l(cıııal'c de itiraf ctnıişti ,n.c şiıı-ıcli Mclrçıarc ilc çıavlıışı\,«ırclrı. I(ınscı-ıiıı bilmcmcsiı-ıi tcrcilr cttiği aşkıııı diiııya ilcıııc a\/az il\/ilz lıarı,kırıııal< gelİ,vorclu İçİııdcn ırıı-ıır .N4clıparc söz vcr-

332

ıııı,lıı,tli lıtıııtı lııı, sıı, ııl.ıı,ılt s,ıltl.ıt,.ıt.ıılııı.ı. llcı,tlt, [ıiı, ıı(iıı, iıışıll.ılı lsı.ııılıııl'tlıı lııılıışıııltl;ıı,ıııılıı, kiııı «ılt,ltığtııııı tlı s()ı,lcrtii, sağ ltıı[.lıılı l.ılıtliı,tlc.

.Sııt ltıltlığı tıl<clirclc!

llıı ctiıırlc

1,iircğiı-ıc ;ltcş

gibi

tltiştii

ı\'lclılı1l,ç'l1i11.

Y;ııığııı kcıııııııır ()rlırlıp cllcı:iırj açtı vc, "Nc olı.ır, hcpiııiz sıü l<ılııı," cli\ıc

tlı-ıa cttj.

ı\tcl<ttıçıltırı tckcr tckcr vcııi lıaştaır oktımavir lrazırlaırırlicıı tlış l<apııun çıılgtrağıırı <ltıytıtrca pcl]çcrcırin öı-ıiiııc gitti. Şaşırclı. LIılası r,c kızları r)ırtle, cllcıi kcıllan paketlcrlc tl<ılı,ı olaıı Rcctıp

ırrliadı, l<oı-ıı,ışa u|iliişc Lıirlrçcyc giriyoriardı. FIiç lrabcri vc_ıknı gclcccklcrinclcır. Mcktıip-ılarıı-ı [ıcpsiııi 1,astığıııııı erltııı11 scık,.rrak ışığı kcıştı.i.

Dilırıba FIanıı,ı-ı, "lreııı Mualla'yiı söz kcstiklcriııiıı lıırbeı,iııi lıcıır cic oıı üIiiır kaclar öırce Lıaşlarıııa gclcır olaıııı lıcvccatullı hili ırıtılıaf,aztr cttiği içiıı, çcktiği i.iziiırtii vc cırdişcyi

\/cı,ıııcvc.,

lıalkıylır pırylirşı,ııırva gclırıişti. GAviırlirrııı 1ıçlli Lıir vıla gircliklcri $ccc 1ıxplıkjarı ıl)tıazzaı)l gtirtilttiyii, nrüalle lralkıııın sokaklaı,a dökriltişı-iııii, ıwakkabısıırı kal,§ç.liulrri aırlatırkeır, kızları vc oğ[Lı sık sık lafiııı kesiı,or, o gcccki ta]<lidini )rapl}ıorlu,clı. l<oı-ıa]<

[rnıan, Sı-ıat vc Bclricc giilıncktcır kırılırkcır, Sırraylılraııınr, faz|ı gi"ilıııck a)np olclı.ığu içiıı, kcncliııi sıkarak cicldi lıir ytiz ifhdcsi takıırıır;ıVa çalışıycırclu, Mclıpare'ıriır tülıvsa taınilıı,ıen vastığıırıır ııltıııcla bırarktığı ıııcktrıplarclaydı. Yukaıı çıkıp sırrhlarıııa I(eııral'iır p;ırıııakl;ınndırır siııdiğinc iıraııclığı kokı.ıyı.ı kokl;rı-ı"ıak, ıırcknıpları tckı""rr tckr;ır crktııııak, kcırcli cltiır\rasıır.r clöııı,ırck istiy<)r, a\np oltrr cliye ırrisiıfirlcriır yiı.ırıı-ıclaı,ı ayıılaııııvc>rclrı.

HikXycsiııi birkııç kcrc arılatıp cv l,ıall<ıııı ivicc eğlcı,ıclirdiktcıı Hıııııııı, "I(ızını., scır sakıır ikiz bckliyor t>hrra|" ciivc scırclu fulclrçıaı,c'\ıe , "l(arırııı 1,ıck btiylik, nrışallı.rlr." Mclrparc btı sonıyıı alışık olclıığu içiıı gtiltiıırseırrcldc )/ctiı)di. sonra, l)ilnıba

aaa JJJ


ŞUBAT L92L

"lJiziı-ı-ı ailec]c ikiz vok anra bclki Mchpaı'c'ırİır tlııııc tırrafİnd

a olııL,ıi

li

ı,. D tıyıı,ırışltığıı

n ı,ı

z var m ıvclı c fbnd i ırı

|

"

G!r-;b

Sarıvlılıaıııır-ı, l)ilrtıbiı Hanıııı'a mtina,sip tıir ccvap vcrmc)/c l-ıazı rl,.rııırkeır içcıi kalfıı girdi. "Aşağıcla lıiri varıı-ıış, bcycfbncli,ve elcleıı bir l,ıabcr gctiınriş," dcdi.

|kşat Bcy kiılı11,,.,ı koşırkcıı Mcl-ıptırc'ııiıı 1,ıiz1i bcır-ıbel,az <ıl_ clrı, Sıırıır4ılıııııır cli1,|e kalbiıri tLıtttı. I(aclııılar, cırclİŞcYlc RcŞat Bc1,'iır gcri gelişiııi bcklcditcr. Yıllıırclaıı lıcri lıcr gclcıı lıırberiır lıcçı fclakcte c]air oldtıgrııra öylcsinc alışnrışlardı ki, akıllaııı-ıa ivi şeı,lcr gclcnıi1,ordtı. Az sonrA, ıncrcliycı,ılcrdc Rcşat Bev'iıı avak scsleri duyıılchı. Melrlıarc, içinclcı-ı, "Mcrdivcı'ıleri lrızlı lrızlı Çıktığııra g()rc, lralıcr kotti olın,.ııııa]ı," diyc gcçircli. Bilnıişti, kapıcla cluraır r,c clinclcki telgrafi sallavaır l\cşat Bcır'iıı yiizii $ı,iltiY91{1. "Dilnı[,ıa Hırı-ıın-ı ayağıırız ı_ığtırlı,ı geldi. I(cıııal lıizc taze'lııavaclis yoll;ııırış. G.rp ceplıcsinclc, inöırii deııen bir ırrcvkidc Mil_ lici cıı-cltııııtız) Yı,rıranlılara k,.ı.rşı ıırukavcıııct etmcyc ıril'ıerYct nıtıvaffak olıııtış. Flcııı dc Yı,ınan'ıır virıııi tıiır tiifbğc l<arŞılık, cliırclc aııcak altı biıı ttifcği olıı,ıasııra rağmeıı." "I(iıııiı'ı öniiııe ıre cılnıuş|" dil,c sordtı ağır işiteıı Saravlılıal1lm.

"I(iınc ıre oldtığuııtı bilmiyoruıı amır valiclcciğiıır, Reşat Begriliiyor," dcdi Bclrice, "de},in-ıiır y.ıizı.i a1,larc{aır bcri ilk defh nrek ki çok çok iyi bir şcy olmtış!"

o-Vor^rr,, saatlcıiydi. Çocuklarla lrarırııırlar yeırıcl<teır yeıri kall<nrışlardı. Mclıparc mı-ıtfhkta., yiıre gecikıııiş

cılaır Rcşı,ıt Bel"ç, evc gcliııce vcnıesi için bir tcpsi lıazırlıyorclıı.

sartıvlılraırıırı,

lıcr zan]ın yilpüğı gibi btırntıırtı

sokmadaır

cdcıırcc]i ,c ttrbağır L-ıörck ,crlcştirıı-ıe]<tc olaır Mcl-ıparc'ye yukardaıı scslcııc-li: "Mel,ıl,ıarc kızıın, Rcşat Bclr 9g1ı',,.-, börcğ patatesli scvnıez] oırır ıııavdaırozltıclıııl aytr, c ınİ.'' "

Öı,l.

\/tu)tı

ılı

c

fcırcli ır-ı,''

d

ccli Mclrp are.

Mclrpiırc'ııiır l,ııırckctlcri il,icc ağırlaşıırış, tllı{.1,.,r, cla şişmişti alna bcVcfbı-ıcliırİır l'naaşı mLIııttlzaın öclencı,ı,ıccliğiııclcıı Zeh , a-,,l JJ.t

,raa .)J:)


kaltir,ır ırıı,ıtfr,rkta var_ ra'ya )ıol vcrıırck zcıı-ı,ıırcla kalclıkları içiır l(ıltı iyicc .vaşlal11,111ş_ clııılcı c_ılııraya çelışıvcırcltı. Zavirllı Gtilficiıır

ko_ iıcİi vaşı vc aşlt,ı kilolırrıyla ırıercli,cırlc:ri iııilı çıkırrası cte ırıcrclivcnlcrcle lav olıırrıyorclı,ı. H,rş, koca kır,ıııyla N(clrP|lrc

u

aı-tık.

csl<isi

gi[ıi ı.ıçaırııyordı.ı,

Stıat'la Leıııarı, bcbcIv[chl-ıırrc'niıı kırııı <ı kaclar biil,iiktti ki, ikizler çrkck olclı,ıkları tıktlircic, ğiııiıı ikiz olcluğı,ıı,ıa cıı,ıiııclilcr, l-ı;rkkını kı-ıllaırarak' biriıriır act çoktaır lıazırclı. l,.ııaıı., ablalıi< tak:rcakt, ikiırçi oğlaı_ıııı ;ıclıııı, Flıliı-ır,c LlySLltı cliyc, Sclinı [ıiı: vııra cğişı tcvcNlelrparc biinin Lıtı koırı,ışııı,alirrı, Lıt-,\,ııtııırı görcliik_ karışn-ııy<.ırcliı. ikiz cl<ığı_ırı-ııaclığıııı

ktiltc cliırliyor, lriç lafı cclcbiliy<ırcitı lcrirıde, kızlııırır tığrayac;ığı cliiş kırılt-lığııı-ı ttrlrır-ıiır llcşat BcY'le l}chice Flacliı, ziıın;,uıından or-,.. .loğacık bebcği,

mı y?rkarşılayırciülırıın bilcnıi\,<ırclı_ı, Parı,ırirk lıcsabı Vtlıurlır ıılıyclı| Yoksa cin tikirli S;rrıvlı_ çıarlarclı acabaıl Yi.iziinc lrazır nıı ctıııiştiI lıaıııııı, oıılaır kaırciırırbilccck bir nrasalı çoktaır ktılıir cla ı)'raır kcıMcl.ıpare tcpsiyc ktırı-ı crik lıoş'"rfi vc lıir bıraktı, lleşat yllncaı İcpsiyi İaşlıktıüi ıııcrılıcr n"ıL1saıııtf i_izcriı,ıc sel,ııılığa istcr yırl,ıaı_dl trrtık, l}cy geliırcc, kcyfi ırasıl istcrsc öıılc

nım'ln

ııaı,sıl

gi.cr., istcr tcçısiyi alıı:, cııTtı kata çıkartlı,

l}ı_rgiiır irlışr,crişc gicİcıı olıııarııııştı.

() r,iizclcn g?lzctc dc

gcl_

iÇiıı, ırıcııişti cvlcriırc. Htisııı_i L,fcırcli bir 1,akıırıııı k,aYbcttiği gitıırişti, köyiiırc nazevc katılıır;ık iizcrc, birkaç güııltiğiiıre

ccsa_

alııraıı gazetclcrlıalr errclcıı a,ırrılırkcır, l\cşat Bcy'clcır, Nczarct'e Mctıparc, I(cn,ılıl,lc dcır biriıli .akşaın cvc gctirtllcsiıri ricir ctnrişti gtiır clikli,ıtle iırceilgili hcrlr;uıgi lıir lrabcr btıluı"ııbilir c,liı,c hcr liyorclıı gazctelcri.

birliktc kilcrc Bclricc, sareylılraırlnı'ııı ısrarılılı, yışlı karclıırla koııtrol ctli1,91iırnıiş, çı,ıvallarcia ııc kırcJar crzak],",ırıırıı-ı kaldığıırı Uırtıır çuvalıır cli_ clu. Şckcr çoktan ttikcııınişti. Yağ az k,.rlırrıştı, bııgi_iırkii böı:eği biııc çökıııtiş kaln-ıalarııu iyicc clccliktcır sollr,,lr gccc ıııckttıp )/arZlP pişirnrişlcrcli. Rcypazaıı,ırdaki bıbasııılı bı.ı rica cclcçckti l]elricc, lrtıbubat, yağ ı,c ç.rı..ı.ı. göııc{crnrcsiııi

336

T\r,abz;rırlilrır tütlılıa tltnıııil yı.ık;ırı çıkııaı,a başlıdı Mclrlrarc. Itzltır sofircla pivaırtı vc l<cıı-ıtrıı çalır,orlar, aralanııda şarl<ı sö,ı,liir«ırlarclı.

"Sen clc bizc

l<atılsaıııır

Mclrpare Abla,," dcc-li Lcınan, "tıdLıı]tı

getirirscıı dc lıep L-ıiriiktc tılıırı-ırka gcçeriz."

Melılıtrrc itiraz ctti. I}clinc{c lıafif lıir ağrı vardı. ()dasıııa ç:ıkıl,ı ı.ızaı,ıacaktı. l['aırı İkİı-ıcİ kııta varııııştı kİ, dış kapıırııı çıngıra'I'ckrıı.r aşırğı iıııırcl,c iişcı,ıdi. I(apııl,ı Gıilfidan açsııı ğıırı dtıı,cliı. dive cltişi.indii., brı sefcr dc o açsııı, [-ıakılıııı.

giriırcc pcııccrcvc 1.ıiniyıip clışarı [ıı[<tı, IQlth, payttrk lıir örclck gilıi sağa sola vtılpalavarak balıçc kapısını açıııa}/a gİclİr,<ırclrı. l)ııy11111şn1 clcn-ıck çıırgırağı. Evİn lıiıııııııluı, kulaklarııııır ıığır işittiğiııi öııc stircrck çtrğııları vc l<;ıl,ıılara cevap rrcrıırcıııcsiııc alışı,ırışlirrclı r,c ılc zıııı-ıaırtlrr eıııektarrlanıılı1 btı kiiçıik lıilcsiııi görmczliğc gcliı,or, 1tiziiııc \tırnıt,ı\/orlardı. I(1lfh kirlııı ı açıp Mclrp,ıarc'ı,ıiır c,l,.rlra öı,ıce i-ıiç görıııediği iki r,ıı.baırcı acl;rııılı koııı-ışıııaıra başlııclı. Adaıı,ılırın cl kol lrarckctlcriııc]cır vc asık r,.ı.izlcriııdcıı, h«ış şct,lcr trırlı,ıtınacJıklan aşikirdı. Mclıpi,ıre , 1,ıcırccrcniır öırtiııdcıı ;rı,rılıp vatığıı,ıa oftırdtı. Elini kallıiırc lıırstırc]ı! Yıircğiııdc bir ağırlık, içiııdc bir sıkıııtı varc]r. Sıkıırtısı saclccc 1,.iircğiııde dc cleğilcli. Sabalıtaıı bcri sadccc bir tabtrk pil;rv ycıIiş oltluğı.ı lıırlclc, giiıı bcıı,tı gcğirip dıırnıtışrı.ı. Caı-ıı lrİç[:ıi , şc), çckıııcıııişti. Bıışöıtıistiırri çıkarclı, göğsiiııüiır tizcriııclcl<i ağırlığı ırza[tır-ıak istcrccsiırc bltrztrırtıır clilğn-ıclcriı-ıi çrızclı,i,, koır-ıodiıre tız;rı-ıtır;rk başııcı,ıııclarki şişecleır eliırc koloııya döktip şaka.kleı:ınA \/c göğsıiııc sı.irclti, avağıırc,laı-ı tcrliklcri firlattı, taıır yataütıla Lızat]ac;rktı ki, şc)ıtaıı di.iı-tıırtiş gibi kırlktı vc ıucııiMe lrçıare odarsıırı

dcır pcııccrc\Ic ı.ıiniclil

.

Şiıııdi, kalfh gitnıiş, bıılıçc kapıısıırda di.ıraır ytrbtrncı adaınlatlı1 1ı111111x Sara1,|1lıaıııııı'la Bclrİcc gelıı-ıİşlcı,c,li. Adanılarclaıı biri cllcriı,]e rızaklıırı işarct ccJcrcl< lıir şcylcr aıılı,ttıyorc,ltı. Mchtr,ıtrrc, Rclıicc'ıriıı iki cliylc clizlcrini dovdli5ııii, S,u,avlılıtuııııı'ııı da lıe,tfifie sallanarak önc d<ığrtı cğilcliğiııi vc diziisni çiıııcırlcrc dtişni-l -r-

ö3/

]

i

l1l

ill

lil


gıinü gördti. Adaııılar, yaşh kaclıırıır

k<ıllirrıı,ıa

gircrck ayağa kal-

clırnraya çalıştılu.

Melıçızuc te rlikleriııi giyn-ıcyi ı,ıırı,ıtırra_k fırlaclı, ııcrtİivcı'ılerclcn aşağı LrçtLı, ortalırnıra alcfukları Saravlılıaıllın'ı kcrltı.ıkaltlaııırc,la_ıı nıtırıuş, stirtiklcvcrck evc gctirırıcktc cılırır adanrlııra cl«:ığrı-ı başı öıtiistiz, cltiğnrclcı,i çöziik, çıl,ıl;ık a),ak]uıvla koştiı. Bcl-ıice aclanrlaıın çıcşiırdcır gcli,1,91, vc lıiç clurıııırc{aır koıruştı1,orclıı: .'Valicleciğiın, rica ctlcriıı ı,aıliclcciğiın, valr,,aı'ırıırı sıılıİn olı.ıır valic]cciğinr, Meirçıarc ciı.ı,Vııriıııı;rlı v;rliclcciğiırı., 1'okstr ıııaızırllalı, bebcğiııc bir şcy olabiiir, cliırizi avağıııızı öpeyiırı vtılidcciğiııı..." Mcl-ıp,ıarc, yaşlı kaclıırı sıirtiklcycı,ck cvc yaklaşır-ıış olaıı adaın_ l,arıır öırtiırc firlayıp, "I(cınaliırrc ııc olı-lı,ı)" cliyc lravkırdı. lfurşı_ sıııclaki clöıt kişi, sırnki bir tbtoğrirf k;rrcsiırcic cloırınuŞlır gibi, lriçkoırtışın,.ıdaır,lriçlıarckctctıııccleırö1,lccck,alakalclılar.Mchparc onlara, <ıırlar cta Mclıparc'\,c baktılıı,r. S<ıı,ıra Mclıpare clcriıri <rırlara cl«ığnı tızatn vc kapıırııı öııtindcki ıı-ıerıırcılere, )Atıırtışak bir lrarckctlc cliiştti, ı,ığılclı kaldı.

"Al]eıf Allalrıııı, inşırllalr

k,.rrı-ııııı çarpnlaıllıştır," ciiyc bağıra-

'ç'n

rak, ycrde y;lt,an kızıır başıııa çi)kni Bclricc. IQlbini cltıl,ıır,ak başıııı göğsiine dalı,.1ç11 . Mciıpare'niıı tıacakliınırdan bcyız ırrcrmcri lrarc lıarc lckclcyen kaırlı bir sıvı akıyorclı-ı. Bclrice clclrşct içiırde, "Bcbeğiı-ıi cli işiini),or", cliye lıaylorclı, "Diiştirııtiyor. f)oğrınıyor," dccli, adaınltrrıır yarclıırrıyla yarı a),akta dtrran Saraı,lılıaırııır. I]elıicc çarcsizlik iÇiııclc bağırınaYa başladı:

..yarclıın ccliır! Bcylcr )rartlıııı cdiır! Allalraşkııra varclııır cdiıı! Evc giriır, kalfaya, krzlarıııı;r lrirbcr vcriıı. L,bc çrğırsııılar. Doktor çağırsıırlar, lraycli, çablık, cltrrırıavıır, bırkı'ııavııı, k<ıŞrııı! lbştıır!"

Belıicc'ııiıı istcğiııi ),eriırc gctirıırck içiıı aclaıı-ılirr SaraYlılraı'tıın'ı çiııenlcrc bırakıp evc cltrlclılar, sara},lılrirıııırr tck lıiışııra yerctcn kıılkaıııaciığı içiır, çiıırlcrcİc bir köpek gibi dört ayak sti_ a-r(, .15t)

ilc Bclıicc'ııirı v:ııııııa gclc,li, başörnistiı-ıti clcrccliÇı Rclrice '1'c uZattı, "IJtıııtı Mclıl,ıtrrc'ııiıı t-ıeliııin altııra kızıııı," dedi, "bact,ıklaııııı cla [-ıı.ik, vaıılara tlç."

ı'ı-increk MchPare

toP l<ov,

Belıicc robot gibi vaptı clcdiğiııi. Sarravlıhaırını biraz clalra stinindti 1'erdc, Mclıpırrc'vc 1ı;1[|r.rılı ı_izcriırc cloğnı cğldi \/e },aıı;ıklaı,ıııa cliniıı tcrsivle şicldctli il<i t<ıkııt p;ıtlattı. Mehçıare gözlcriıri açıp boş b,rş baktı. saraylılrırırııı-ı, ttuıc tanc k<ıırı,ışmaya başlırclı:

"Mclrparc, kızıııı, c{cığum yapl\/orstıır. Şu aııcla cloğacak ço-

ctığııı'ıclaıl baŞka hiçbir şc.v cliişıiıııııc. Sartlece ()nll cliiştiıı. I}cbcğiııi cltiştin. oğhııı olacırktı dcğil ıııi, oğltıırıı cltiştiır, haydi kızıııı. Ncfbs t1l, \'cr. Ncfcs t1l, \'cr. Dcriır clcı:iıı. Flal,ıli yarrırıın. Bir claha. Bir dalıır." Adaml;rrıır lıalıcrclan, cttiği cı. lralkı, içcrclcıı kcışarrıü gelc.lilcr

vc bir ıığızdaıı ııa

k<ıırıışıırak, bırğırıçı çağrışarak Melrpare'ıriıı başı-

tişiiş ni ] cı:. IQl fiı çırpıtı ıp drı ııılr<ır, kı zl ar ağl aşılrorltırdı.

"Mclrparc'\,i cvc götii rıııcl iyiz," cledi Bclıicc, ..buıacla tişti r.'' Adi'ınılar cğilip Mclıpıre'l,i karga tı.ıltıııı[-ıa taşınlaya c{avrandılar. Şimdi artık Mclıçıarc kcncliııc gclıı-ıiş, çığlık çığhğa bağırıyorclrı. T'<ııı,rnlanııın kcıllarıııa gircrek zıır zor ayağa kalclırclığı Sı,ırqrlılıı_ıııı-ıı, aclrııırlarıır pcşiııclcı,ı gicliı«ır vc, ..Hanınıt eve gl.cr gİrıııcz sağ taı'aftaki sclanılığa ü.ıltlı:ııı,'' c{iyç taliırrat vcri1,orclu. Oırlar cve giriııcc, lJclricc şaşl<ıır örclck gibi ctrırfiııcla dolaııaıı l,cııraıı'a clönclii. "I(ızııI, öırcc lrcıneır k<ış cl,ıe lraırrıııa lrabcr

\/cr, Sotll'a cla sağ tarafiıırızdaki koıı-ışLııTıtlz Bclkıs Heınınrlara git. Vazil,çli ıraklcclersin. U.ş;rklarrıııı r,.akit kal,bçr-,-,.O.r, beylıabaııa yollasıırlar. Aı,tık [,ıir krıpal/a atlau, Nezaı-ct'c kaclar mı gider, ıre

vaptlr bilcıırcırı.

Aıııa

ı,ı,ıı,ıtlaka L-ıc,vbabaııa <ıltıçı

bitcn habcr veri-

lecck. Hcıırcn gelsiır ırc Mıılrir Beı,'i clc lrabcrcl;-ır ctsiıı,'' dccli.

"Üzcriıı'ıi dcğişclıiın... Üzcriırrc çarşaf-...'' "Lafin-ıı ikiletıııc lrı-ııaıı! Fırla lıcn-ıcır. Acil vaka var. Başlat-

nıa beni çtrrşafiııclaıı. I(oş!"

339


lıcr

ııazik olaır, tcşrifiıta tla pck ırrcraklı aırııcsiıre lıayrctlc baktı vc saçlarıırı clivlc c{iizcltip lreıırcır [,cıııarn,

zaıırı.ıır ırazlı vc

kıpıı,aı yöııclcli. Allalrtaıı,

lrırııııırlır kiıpı koırrşı.ısı,ı\,dı.ılar,. i,cııaıı çıktıktuı sonra) lJclricc bıı scfbr z|r z|r ağlıyaır Sı,ıat'a scrt bir scslc, "Ncdcır ağlıy«ırsıııı|" c{iytı scırdtı. "Mclrparc Ablaı,ıı ölriyor." " ()l ırıiiyor. L)oğtıırı }np,ıılı61,.'ı "Ya öltirsci" "Saçıııtrlaınayı lıııak c-la bir işc yarıı kızıııı. Bak zırveı]lı Sıbalıat'i bcıriııı odaıırdır lınutnık. Git. karclcşiıriır bıışıııı bcklc." cL-»e

"IJeır Melrparc Abla'ırın başıırcla olırıak istivrırtıın, l(rrdcşiıni ka]fiı bcklesiıı." "I(alfı dogtııııa yarclııırcı olı.ı1,111. Stı kıvııatıyor, [,ıcz lrazırlıyor. İşlcri var."

. "Anıa aırırcciğiııı beı)..," IJclrice'ıriıı eli, lravatıı,ıdır ilk dcfh l<ı[ktı kızıııa, "SLıııt, karcleşiııiır başına git, clccliııı. Balkcıır ktrçıısıııı arı,ı]ık [ıırakıırışuıır, beşiğc kcdi tılaıı atlaı]]asıtı. lJıı.k oıııı Lıir zarırr gclirsc, ştı ilii gözii-

ııti, vallalıi billalri, A]lrılr Vırattl

cleıı-ıeı-ıı.,

cllcriı,ıılc <ıvarııır!"

ilk tokaclııI veıııcılıck içiır vc yiırc ilk kez kcııdiırc [ıı-ıyrtılaıı bir işc lıiç itiraz ctıııcc,[eı-ı kös kös cı,c ı,.ıirüc-[ti. Mcl-ışıa-re'ııiır çığlıklın balrçcyi aşıpı sokakt;r ı,;,ırrkılaırıyordı,ı, Sı.ıat lr;ryertıııııf

Alrıı-ıct Rcşat vc Malrir) cvc arırcak l,ıirkaç silat soıtrıı gclcbilclilcr. Alrn-ıct Rcşat bir enciiıııcıı toplaırtısıırd;,ı olclıığu içiır, içcı,i girip lrabcr vcrcıncnıişler, tc>plantıııııı s()ııa crıırcsiııi L,ıcldcı-ııişlcrcli. Itilcliği, saclccc Mclrparc'ıriır doğrıırıtıııtıır b;.ışlaınış oldıığıı icli. Deıırek çocuk vaktiııdcır çok cvvcl, lıcsırlıa göre, ırcrdcvsc bcş .ıylık d<ığu,vordu ve <ıltimii kcsiııtli. I(rclcr ııcclcır bıı ailcııiır çocı.ıklarıııa lrcp crkcır d<_ığııı,ır ııasilı cdirrorclı.ı boylc| Sakıırirıı gözc çöp batılr ırrisiıli, lr,"ııırilclcriııiır tizcrlcriırc ilızl;r titrcclikicri içiır nriI

lı-ıvor, cııscsiırc c]cıı-ıir [,ıiı: çtıbuk saplaırırıış

gibi

lrissccli},orc-ltr.

Ifuııcliıli Çabııi< toparılayıl,ı, kırlcıııc [:ıakan lıacle ıııclcrclcır birini lvlalıir'iı-ı c,iııc, cliğcriı-ıi çalıştığı lrastııııcyc göııciercli. Malıir Allalrtıllr o sıracla A,rtıpıı }ıırl<ırsıııcla çarlışmakt.u.l,. Or1, kin, ,.,.] rcc-İc bıılacaksır,, l'ıcıııcıı ıüıp l<<ıırıığıııtı ge tirıırcsiııi teıırbih ctti. I(cııcli dc ırcclcylc firlaclı. Cacldcc-le kıılıa bırlQncJı, görcnıcyiııcc öırtindcıı gcçcıı tr,.1ıııva\1;1 ;rclaclı r,c ttılcbtılcr gibi bir eliylc kapı c{cıniılcriırc asıIııııŞ, [ıir aı,ağı basııırıaıl<t,ı gicicrkcıı, hcrlraırgi L.ıir taırıtlığa rıısdaı-ı'ııııııalı dilcd'. l)ir,ııııvolı.,'rıcla tramv;ryclo1 nrır,rrp., eı'iııc c{oğtı koŞlııaı'a l-ıaşlaclı. Soktığııı başıııı,ı gclciiğind., Moı-,i.]i

arabacılrır perasıı]t ()cJcrkcıı btıItlıı. \rc

İİk İafi, "Çocrık \/aŞalllılz lrcrlıiılclc. O1ıııtişnir dcğil ıni|,, sornıak <ılc]ıı. "Hclc Lıir c,c giı,elin-ı tlc," clccli Malrir, ..ycdi

cli_

aylık cl<ığaıılırı ııriimkiiır aıtı k.'' Bcbeğin ı'ccli a)ıı .1,'''''' cl<ılclurırrtıırıış olcluğııırtı söylcı-ııcr,c nıcca]i yetn-ıccli Alııııct Rcrsııt'ııı. HİÇ konıışııraclaır lrızlı hızlı ıtiıtiınip cvc varclılar. IQpı,vı I}c_ lricc açtı. Gözlcri kıpkırıırızı, viizıi kircç gibiydi. Alıınct l{ı;şat, fcsiııi çıkanı l<cn sc>ı cltı "I]clıck y;lşt)/or ı rı,ı, 13clıicc|'' 1,aşatırrak

:

"lJcbck VaŞıVor,)' c{ccli Bclricc, sottrtl lııçkırarak

kol]aırııa atılclı.

k<ıcasııııır

"Melrparc| O iyi ır-ıi|''

Hıçkırıklı,ıı,ı dAr."

trı:asıııc,la )/aıııtlaclı

llclrice: '.iyi... olabilcliği

k.r-

"Rcn )ı,ıkan Çıkıp bal<ar,ıııı il<isinc clc," clcc{i ,N{ıılıir. Eliııclcki köriiklti c,l<ıkt<>r q:aı-ıtasıııla rı-ıcrclivcı.ılerc yğllçlirkcn, l]ciıice viııc l-ııçkıııklırırıı arasıııcla, "Mırlıiı, }}cır, Mclrp:uc sclınrlıkta ü,atıü.,orr''

divcbildi.

sı] r,crcıccğİnİ clıiştiııı.iııcc l<ıılakları \,;ııııııa\Iıı başliıclı. Ifufİrsı zoırk-

Mı,ılıir scltıırılığıır kııl,ıı.sıırı açn. Seclirlcriır biriırc çarşaf scrilırriŞti Vc Mclıl'ıarc () clar scclirclc, lıiç ]<ıınılcl;rı-ıraderı-ı,, bir ölii gitıi lrareketsiz }ııltl\,'ortlı,ı. Sccİiıiır vaı,ııncla clı.ıraı-ı lıeşikte, p,.r-,-,,,klr.r.

340

31I

Ahınct Reşat, çoctığııııı.ıır ölti cloğciı.ığu l,ıtıberiıri Kcıntı.l'c

ıra-


bclli olııı ııriıriıııiırı"ııcık bir bclıck vargtiçsiiz tlı. Scsi o kaclar çıkıycırclı,ı ki, trğlaırrası zar Zor c-lul'lılı-r,ayırl< ı,ıcı,ıırclır, Vcrclcki nriııdcrdc c>tu\ıordu. Iıbc, Mclrparc'ııiı-ı rLryor vc l(tırirıı cıktıyorcltı. D<ıkt<ıru gi)rıiı-ıcc t<ıptı.rlaılclı. "E,rkcn clcığı_ııır vaptl,," di,,-c fisılcl,.ıct, "lıtılır;ııı gcçirivor. Oğluırı,ı görsarılı:, prcnatLirc cılduğı.ı

mck istcırrecli."

Malıir, önçc Mclıpirrc'rıiıı yı.ı,ırıırıı giclip, "İyi ıırisiıriz Melrl,ıaır H,ırııır|" divc sordtı. Gozlcriııi açırı,.rciı kız. "Mclrparc Flaırııır.., Mclrpıre... 1}çıı cJcıktor Malrir. İvi ıııisi_

gilıi ktılağıııa cğilcrck,, ı.ısulca, "Malrir Bcy, bugtiır çok acı bir

lrabcr alctk, I(eırıal A,ıırcaırrı kaybctırıişiz,'' dccli.

MÜİr, lrınaır'ın \rtiziiııc

bak1k,ald1. IiJz, L,ıir griıı içiırdc <ıır lıtipinrıiş gibivcli vc Sirravlılrıırııır'ııı sallaııarak, göziçiırde lriç siısııraclan sövlcdiği leflıır artık şinrcli bir ıırAır.i

YaŞ birdcır }'irŞları ifac-lc

cdiyorclıı: "Ziyarct cclcbilcccğiııı bir mczan cl;üi y<ık!"

ı-ıiz Vaırrtıııı|"

alaırrayıırcir, Mclıpırc'ıriır u1.,ı,ıcluğı-ıııa lriikırıcclerck, [,ıı.ı kez t,ıcbcğiır yaııııra gitti, cğildi, bcl-ıcği kiıcıığııra ııldı, scclirc yiltlı,lP t-ıllıayclrc ctnlcvc bılşiıdı. Mı,ıtlvcııcsi bitilıce bcbeği bcşiğiırc bır,.rktı. Bırşıırda clikilcıı cbcvc, "Y;ışaıııa şaırsı bli-

Yiııc yaıııt

)'iikr"

clccli.

1

kiıcltrr lr;rstiı,ırcclc gözctİırr altıırcla tlıtlılılıasınıır il,i bir fikir olırcıığııri, ııriisiraclc cttiklcri takdirclc, aıııresiylc birliktc bcbcği, },akııı irrkaclışlaı,rıırıır çırlıştığı BcYoğltı'ırcla-

I}cbcğiıı bir oır

giiıı

ki

italr,aıı FIastau-ıcsi'rıc göttirıırcyi tcklif cttiğiıri söylcıııck tizcrc, 1.ı_ı[<irrı kıta çıktı. Otı.ırıııa odasıııııı kalıısıııı ırçıçı baŞıııı İÇcrİ

Lızatn, bir kolnıktiı yığılı Alıırrct lkşat'ııı yiiziiııii l,c lraliıri görtiııcc Mcl,ıçıare'vi vc bciıcği Llntıttlt. Aclcta fisıltl.ryarark, "llcŞart IJcv!" divcbilcli.

cıtınlıı öırı.iırcicki sccjirtlc bığclaŞ kı.ırıı-ıtlŞ, cllchİç cltırıırırclırı-ı bİr Öı'ıc bİr arkaYtr karıtışttırıııLış, riııi ktıcağıırcl..r salltrırıırorcltr rre lvlahir'iır tııı-ır tlı-ı\raırıııtlığı., ıııl;ıl'irır'ıartlığı bir ciiırrlc\ıi tckrar cdil,ı clıırııy<_ırcltı. Mırlrir öııce üıirşlı kaclıırıır ırc dctliğiıri aırianravir çı,ılıştı, soıırı bı.ı aırl,.rırrsız rırırılclaırırı;rYı ÇöZSarar1,|1|12111ııt1:,

ııcktcır vırzgcçil-ı çiııltasını ycrc bırırkarık gÖzlerİ,ırlc cıclal'r tırr'rc]ı. Bclricc Haıııır-ı'la Sıııt oclı.ıclı clcğilcİilcr. l}abıısıırıır b;ıŞıırcla clrıraıı r,c kol<ıırr,;ı

nıilıl'ııı

ilc

şakaklırrıııı, sı\/i,lılıııış kcı]ltrrıırı ()\ıtltl l.c-

1,i.izii clc bıı,tıırsıırıırki gibi vcıırvcşildi. Leıııiııı., balıasıırı

bırı,ılıl,ı N,[alrir'iır vaııına gclcli vc çcık gizli L,ıir şc1, söı,leycccknriş

342

34t3


I(AI{ADI I(IRIK I(UŞLAR Gır;b

oıuzundur aşağı lıayır-ıış, bir geceı,i daha uvku*sıız 13cçircliği gözleriniıı altıııdaki ıııor lrirlk;rlarclaıı bcsbclli, bir lıriztiır abidcsi gibi dı-ııtı\rorclu iliştiği ıııasada. Pcıişan lıal\rle bile, içiı"ıde L,ıı_ılrınduğıı cıdaya vakışıııyorcltı. Brrralara lrıdu vatan aşlqna geldiğiıri zaııılctıılişti. L)y51, pçşakkatlc gcçcn ayların sonı.ıırda, kcırdi kcırcli/c yıizlcşmcye ırilııyct ccsarct cttjğİ şu grinlcrclc, vataıı İçİıı clcğİl,, saıclecc Lı<ııırbcış hayatıııa bir lreyccarr kırtıırırk içiır gelıniş olcluğuııtı lİ.rk ccliiıordı.ı.

Nc

kaclirr

çok

krsk;rırı-ırıştı,

şLı irırdx içi L-ıtırktılaraü

t;rziyc

mcktı,rbtı )/aztlıaya çırlıştığı Mclıp;ıre'yi. Bı.rntı şiındi, şı.ı satırlaı,ı \Iaznıaya çalışırkcn faık cdivor vc şaşıvortlı,ı. Ccıniyctiıı içinclc keııc{iırdeır çok clalıar tışağda bir 1ıçl{ç dtırır, Rcşat Bcycfcncli'ı,ıiıı cı.,iııc sığıırınış },oksul akraba rcıltiııdcki bıı clı,iıı)raclaır lrabcrsiz geı]ç kaduu scvırriş, tıııtıııla ;ukaclaş <-ılırrı-ışttı aılıa, iıırcc kcırdi taclarıradığı bir aşkı vaş,ayabildiği ve oıltıtı sçl,gili çoctık-

lıık ırrkadaşıırı avclıılıl lıapscclcbilctiği içiır, sonra c{ıı Allü'ırı kcııcliııdcır csirgccliği cloğtırgmlığı cına cöıırcı:tçc sı.ıırcltığtı içiır kıskaırırııştı da.

dtrek ,c cıhz ışığııı avclınlığıııcla ),ızıııakta olciı.ığrı nıcl<tub;r, g<)zl,aşlaııı-ıııı siirckli cianılııyılı ıırı,i-

aÜrr^,

rckkebi )/ayc{ığım göriiııcc yazmı)n L,ıır;rkrp ıırkasıı'ıa ,vaslaı]ılı. i}ir boş si,ire gözlcriıri lral,ıatıp bcklcdi. Soıırı lııçkırıklirrınt tLıtnlaya vcrip avalı çıktığı kadır irğlaır,ııq,a lıeşlaclı, Maraş,ta, biı- kcııar ıııalrallcı-ıiır claı" scıka,klarıııd,ıı biıiııdc, l<ıŞ arrlanııda bir nirlı,i ıSltaı,ılacLğ\ vaz ı,ııcvsiııriııdc isc stısı,ızlı-ıl,.tarı aklını ovtıatn],.1 nrıktasıııa gcltliği ilkcl cviırtlc, ıııasasltlıı1 başıııcla yaz| \razarkcıı, gezgiııci bir til,ar<> clckcıırıırcla rol YaPan köni bir

gi_ o\nınctı gilıiycti. Salıalr olnıasınır rağmcıı paırcrırları a§]ınamlş, alclığı ş,alı sol yi.r*.rr-,iş, saçlarıııı tilraınalnış, gcccliğiıriır iizcriııc

344

l(eınai koııı,ışıııalarıırııı sanr aıalaııııcia, lıcp Mclıparc'ııiıı oııı.ı kıskandığıırı inra cdcrdi hirlbuki. Makul o]anı bııydu. Azra cğitiıı-ıli, zcı-ıuin, savgtıl vc başııra btıyllft1,. Mclıpırre'ııiıı öyktiııcltiğti vc olaırıaclığı l,ıcr şc),di. I(cınal ıica ctıırişti, cğcr Mclrparc ara slra kiistalıiık rı<ıktasııra \/aran çıkışlar ),ıpacak oltrrsa, sıı,f btı ırcdcıılc oıra lıoşgöni göstersiır dit,c. .Nlclrparc, k«ınağı toplıdıld;ırı «ı gtiııi.in lradçiı-ıcle lriç kiistah çılaşlar Vıpınatılış, hcp saygl göstcrıııişti Azra'va. O Azra ki, Nlclrçıare ilc veriıri lıenrcıı dcğiştirnıcyc lrazıı:clı. Aırıa T'aıırı, kardcrlcıiııi tayin ctmcyi kullarııra bırakınıyor, oıılar adına kcndi çiziyc>rclı,ı herkesin istiklııliıri. I(atlcr, Mclıp'ıarc'lıi öırcç Reşat Bc1,'iıı konağıırcla l(emal'iır ko1,1111,r,ı.

s<rkıırı-ış, sonri.ı

yaıır ı.rc,lirır

cl tı

ırikihııra ı,crı-ııiş, şiı-ııdi c{c kocasııra

l bırirkn-ııştı. 3.15

t1o-


Boştına mı kıskannrlştı o lıalclc Mclıçıare'yi| Hayır, N(elıparc'nin bir eı,ladı r.,arclı kucağıncla. kaclar hasrctini çekcccği t-ıir bti,ı,ıik arşkı vardı. Azı,a'nınsa lriçbir şcyi yokrlı.

Vc

ölıinceyc

Necclet'lc ailclcri ttygtııl gördLiğü içiır cıdcırnıişlcr, aı,kıl vc ıncııfhat cviiliği 1,apıırışlardı. l]irlikte cn ıırutlı.ı oldukları aırı lratıılamaya çalıştığında, yı,iziinc scvgiden çok şcfl<atle bakarr, ı"ıvsil, cla göziıcri $cliy914., kocasıııııı. Yaır ya,na miizik diıılcdiklcri, balıçcdc l<estaneııin altıırdaki şczlonglara tızalxp., ol«ıc-lrıklaır kitapları taıtıştıklan

hrı zı,ırlı.ı

aırlar gcliyordu

.

Ya şc,lrvet aırları|

Şelrvct aııları, cğer varsa Necc]ct'c ait zaııranlarc{ı. I(ocasıııııı

ctiri ve gi.içlii gövdesiniıı alnııtla, ipck geceliğiıriıı eteklcrini, daırtclleri bozulmasııı divc lıeliııc kadar ilricc sıvamış, bacaklarıılı 1ıx1l|nla açmış, biraz sıloırtıvla Vatarken, erkeğin alnıııdaır ,y"ıiztinc dtişen tcr danlacıldaı,ıırdaır tiksinir, belli ctmeden silnrcyc çalışırdı. Odac-laki ışık o anda _vetcrliysc, gözlerini takip cdercli Necdet'iır. Yaıı aralık kapaldanırın altıırdar kaynıaya başlırdılarsa, bu ezivetin soıltılla geliyorlardır. İştc o z,.lı-nan biraz gayrct gösterircli sonLıclr lrızlandırmak içiıı, al-ı, olr diye lıaz scslcri çıkarırdı. Acaba kcııdiııi koçasına aşlda strıran-ıadrğı r,e onc]an lriç lraz ,alaınadığı için mi çoculdarı olınamıştı|

I(eııal'iır Melrpare ilc birlikte koııaldarıııa saldanmaya geldigtin, kızın l(emal'e bakışlanırdaki şclıvcti yakalaclığıııda şaşırği mıştı Azra. Besbelliydi ki Melrpare, bir odad;ı karşı karşı)/a otLlnıp duı-ı-ırlarten dalri, Azra'nın kocasıııa cn vakııı aııında hissedcbildiği dı.ılıgularclaır ç<ık dalıa fhzlasını dtrltınrsuyordtı I(eınal'e. Gözleıiyle lıcr lrareketini takip ediyor, konlıştırkeıı ağzınııı içiııe dtlştiyordu. Dikkatle izlcmişti onları. I(eııral'in lıcr firsatta kızın eliııe, koluıra, saçına \re\reı k,zar,aymış gibi göğstine, kalçaiarına doktıııııalzurnı yakalaııııştı. I(zıır d;r sı,irekli l(ernal'in ya gözlcı,iı-ıc ı,a da ağzına baktığını ve bu bakışlırrda lrcp,ı çok

özcl

cttiğiııi fhık ctnıişti. I(cınal'c bal«ııadığı zaır-ıaıılarcla cla, clalıp dalıp gicliyor vc lıerlı,alcle lıep l(cıııal'i dtiştlaırlzu, tirhayyüil

ırı.ivordrr Mclrparc.

liç

I(skırnıırıştı. Oı-ılan değil., r,ar oldrı&ııru çok iyi bildiği aıııa yaşayanradığı bir lıali kıskurııııştı. Şiıııdi, ka]cı-ııini mtircld<ebc banrnıış, bir taziye ııreknıbrı

yaznlava

ç,al

ışırken, nc divcceğiııi bilenıiyordu.

"Çok ıııüteessiriın cnrııııc knrdeşiıoo. Snıın sobıı,lnr diliyoı,uırı, I(ocan v&t[Ln için şebit oldıı. I\ıı,nıııclo iftihaı, et. Oğlwnla teselli lııılwınyn çalış." Burı.ıştı,ırı,ıp atıyor kağıclı, başka bir sayfaya

ycnidcn başlıyordtı. " S eug i

li

ta

lilı s i z

b e rn ş ir e ıcc

M e b p nı, e c ğ

i

rıc,

Snna lGınnl ile biı,l;jkte geçiı,d.iğinıiz son ihi güıciiıyıiizü nıılntsnnı teselli lııılwı, n,Llrsun? Arıknrn'd.n beı, ikiyıci,z de yerıi biı, wını,ifet ediniyor olwıaııın ye bıı wını,ifeti diişwınnı ywı,dı,ıwıwzdnn sijhrnck içiıı kııllarıacağırnıze bilırıenin beyecanı içindeyd,ik. IQrııal çok. babtiynrdı. Sevdiği kotl,ıyıla evleruwıişti, bebğiıı d,oğwwcuna bekliyoı,dıı, kendine yeı,ilen çok nıühiı,n ıaz,ifeyi seye soye yflpl,yzl/ ıre keıcd.i tnbiı,iyle 'nilıayet biı, ğe ynrıyoırd,w'. Tannn'cn ileeı,leı,nesiııi dıırd,wrd,ıı,ktaıı sO?Ll/A., eııine gwı,ııı,ln dönecekti. Tıı,-

nwı'ı nnsıl

dıık, lnkin

d.wı,d,wı,nbilecğinoizi o aııdu beı, ikiwıiz d.e biliyoı,bw işe baş koynıc bizleı,, bütiin benlğiwıizle biı, nouci-

zey e iıc arı ıy oı, d,wh...

Mehpaı,e, Ankaı,a'd,a 0 gece l{eınal'le sabaha kadnr ko-

ınııştıı.le, Çocııklwğır??l,?,ı,zt|, dijnd,iik. Heı, ikinıizıle çolı hislerıd,ik, batta ağlod,ık. Ifuybettihleı,iwıize, ynşnynnca,tl,ıklnı,ıwceza, bnta-

laırııuıza..."

Hayır olınaz, buıılaıı yazan:ıaz Melrparc've. Bir kAğıt btınıştı.rnılup çöpe...

Ycnideıı başlıyorclu. 347

claha


"...})ıı

r,ııt:rıfwın

hndisenin ı,nsıl aldığu,nıı

illn da iiğreıııncle

is,

,ıııı,7",

lıilwıiyoru?n n?,ıt[ı, işte ya,gxyotftı?l,ı: ti3ıoı,ıııwşsuıı. I,Ie fniılesi I(ewınl, clinıle tolgra_f .t'i,ncaıılnı,ırıa truşıdğı çnntayla, Eskişehu,

geçirerck, aıucsiııi., akrabalarınl vc dostlanırı kırarak, üzcı,ek, rezil ederc:k... Vatanıırı terk ccJebilir ı,ııi|

İçİıı ,vakınlar,ında, ralııtnyn rnlr*l,nnınca, çantnyı açtırv?Lıv,n4nk giisd,iı,eıııniş. I]ir gazgiııci tiiccnr olrlğwıııı stjı,lı\,iP evrıılıını

Dtiır gccc \ıiııe çok gizlicc bı-ılı.ıştı-ıklırııııcİa, Jcaıı Darıicl cviııc buluııcltıklan yöı:eırin kö1,Iiisti kıyatetiırclc gclcliğiııde vc <ıııı,ı

tcrruiş, adoınları boşıııd,a sa,pıoıa\üa, çalışnoış. Çnntayı [Lçvl?,a,sı içiıı ı_vanr ctnoişlu,. Soıııııcdo çnı,uiz, kahııl etıniş. Çarıtnyı açflr

lrcıı: gördtiğiiııcle aklı bırşıııclaır ı-ıçttığiı iç:iır, perdcırin sınrsılQ kapalı olcluğı,ııru kontr«ıl ctııcyi lıile ııııtıtarak l<oll,aflııa atıldığncla... Oııı.ıır bcdcıri altıııcla czildiğiııde... Oııun c-lı.ıdaklaıı lrer tarafiırda geziııirkeır çıldırclığıırda... Vc nilrayet kcıliarıııdır lıazc,laır cloygrııı, nikcırnıiş yatarkcn, onı.rrrla birliktc gicleccğiıre lıcp söz ı,criyordu. Soııra sırbalr ,oltınca, scriıık,ırlı dıiştiııdtigiindc ve iştc şinıdi oturnrıış, N4clıpare'ye başsağIığı ıncknrbtıı-ıtı Vazarkcn, kökleriııi toprağınclan söknıcııiıı lriç de kolav olmaclığını aırlıyor, göz|criııdcır daınlayaı:ıık ırıtirckkebi dağıtan yaşlar l(cmal'iır öltiınii için mi, yoksa k,iııc{i içiıı mi, Lıileııriyordıı. Bclki cır d<ığnıstı, Jcan Daıriel'iıı cic l(cnral gibi, kendi davası İçİıı savaşırkcıı ölmesİycÜ. Böylcce tat)"Iarı]eıı kurrultırdtı bı.ı yasırk vc öliiıııctil aşktaıı. Alr, ıreler clıiştiniiyor böyle| I(eırcli lrrrzı.ını için sevgilisiırin ölüı,ır|iııti dileınck! Curıırı l(enral içiır l-ıer ırn vcrnıcye |ıazır Mchpare'ııiır tıınağı bilc olamaz ol. Azra «ıclaıun içindc lrcıın bir aşarğı tıir yukarı yıiriiyoı,, hem de karşısıııda biri rııı.fı-Iıış gİbİ, gözlcrİııİ aça aça. cllerİııİ k<>llarıırı kullurarak koıırışlıyordlı. "A4ehparc) nc talilrli kadııısıır, bilscıı! Hayatııı Lıopınca seveccğin bir lrayalc salripsin. O taırıaıııcır scniırkcn kı},lıcttiır <ıırtı. Sırf bu ıredeır]e hep seıriır olaral< ktrlacak l(cııal. Seıriır ya,.slaııclığırı, ypraırd_ığıı-ıı, cskicliğiııi göremeııccck. Halbtıki ben, bir Frarrsız strbaınnııı pcşinc takılıp, vatanını ve ailcrni gcridc L,ııralop giclcr cic bir griır ilıaııctc ı.rğrırrsaın... Bir güır tcrk cclilirscın... Yaktığım köpnilcri ııasıl aşaı cla gcri döncriıır| I(ınc c{öırcriın|"

az ilerki L,çLı,?"ı,mc?ı,ıı dilıiııe Jirlnt, bnlıakalınışlar aşnğırlnki deı"c3,c iince wıtş. Twıınnlı zalııtlar rlüşcıı çn?ünyn, so?ı?/n lıenoen silalılnı"ınn ıİ.aıı,nnıp biitiin kcu,,

,gibi ynpnoış ve biitiin giicü,vlc

şunlnı,ıııı lıoşıılrruışlnr

o

iııcc, ıı,zun gövrlesine ..."

Bı_ııılan ı-ıiıre \razıyotlıtTı saıra Melıparc) Deli ııriyinı bcıı|

Bir sayfh d;rlra btınışrtıı,tılara]< çöpc gidiyor. Hayı1, sırc]ecc bir tazil,c ınel<rtıbtı olmaıııalı lıtı. içiııclcıı aşkı_ ııı cla itiraf etmek $eliyo1, Azra'ırııı. İlıtiyacı v,.u btrna. Aıı_latnralt, paylaşın,.,ık vc bclki de aırcak L,ııı şckildc söktiçı atarak kuıtılmak istiyor, yaşadığı aşkıır kAbtıstıııdaıı. Şidc,lctle isti1,or btrııtı.

-pü ''...pe işte ikinizr,l,e giiı,diiğüvn !Jı,pta, cttiğiın nşhı, s[ınn dnhıı iin,ca j,n7flğını gibi, lıeıı de bııldııııc sonanda, Mehpaı,e, lalıin yiv7ç beceı,eıııerliyn, Çiinkii fl),neıı scııiyı l(ewtal'e aşık olı,ışwrı gibi, uu'Lwtsxrzc& "tıt: şehı,etlc seıırliğirn odaw... Bıı arlnnc,.. Bı,ı

adaııo...

Seıı [ınnn ynzdğın wıeletıllıta, aşlıı lıııldwğıııoıdon dola3ıı beıı,iııı i.çiıı rıe kndar snıinıliğini lıildirrniŞirı. Bcııiııc için biç seııinıne kord,eşiyn. ]Jıı nşk,, seırinilecelı biı, nşlı dğil.,."

Az,ra, ottırdtığtı saırdah,cvi clcvirerck kall<tı. Odaııııı iÇİı-ıclc ,varalı bir aslan gibi dolıırc{ı. Bı.ı tı.c]ııırı vc btı aşlrı ırc yaçıacak) C)ııtın gtiıılerdir ısrarla tckrarladığı tcklifiııi kabtıl cdcbilir ııri} IQçabilir mi cıırtınlaI Biitı,iır geçınişiııiır tizcrinclcır bir stiırgcr .34t]

d;}lri;t 349


Azrı, ı]ıasaılın tisninde dtıran sı,iralridcn cliııc srı dökcrek 1.ıiztine ça4)tı. Gilı96,, pcnccrevi y"ııkarı kalclırıp talıta paırctırlaıı açtı. İçeri dolaıı salıah gtirıcşiylc gözlcıi kaınaşırıca patisker percleyi aşağı çckti, çıenccrcııin öntiırde dunıp temiz lıavayı tcırcffüs etıırel/c çalıştı. Göğsti daralılrgldt1 ama birazdaıı giyinip çık_ mırsı lazımdı. Vilayetc gidccek,'liirk krımaııdanların Fraırsızlara yazmlş olduğu )razılanır dtizcltıneleriııi yapacaktı. yunanlılarııı, Mtinefik devletlcriıı söztinti diırlcıı-ıcyerek, Anadoltı içiııde ilcrlenıeyc başlaıı-ıalaırvla, Fraıısızlanıı vc İtalyaıılzu,ın f'ürklcrc karşı dtırı"ışrı gidcrek değişiyordtr ve bilhassa ın,art ayııda, Soq,ctlcr Biı{iği ilc Aırkara Htiktiırıeti tuasıırda inızalanaıı ırnlaşııradan

EYLUL L922 6ı6b

köpnilerin altındaıı sı,ılar çok değişik akn-ıa\ra başlaırııştı. Ah, kcşke l(cıııal lııryatta olup bı"ı gelişıırclcri görelıileydi. Iftşke! Ne var ki, lıayatı kcşkelerlc yaşaınak ıntinktiıı <ılmtıyordtı ve 1.ıircğiırin dcriıılcrindc bir ycrcic., biliyoı-dtı Azr.,ı., onlın yaşamı aftık lrep keşkelerle geçc,cel<tir. Gidcrsc, bir gtin keşke ka s«ıırra,

lal,dıııı, kalırsa da lıer

g;ı"iır,

kcşkc gicleydiın diyçlç|çlç11.

Bir sigara sanp vaktı, Bitirdikteıı soırra, kcırdini L,ıiraz toparlaınış olarak, tckrar txasaya çökni ve Mchparc'lıç yazacağı tazivc ıncktlıbtıııa veııiclcn başlamak içiıı bir tcıı-ıiz sayfh clalra k<ıydu öniiııe.

Seıg

ili H ernşircwı

Bll wloktıılııı ılıelıtuPlnı'ıııa,

Me

l,ıP

sn7ı[ı,

nı, e cğiırı,

İzuair'rlen

sfl.?La bilnhnıre

ya,zıyol11rvn.

Bı.ından

s071.1"A

bildiı,ecğino ı,eni adeı,siıne yollaı,-

st?ı. Son gelen ıneletwbunuıı biiyük lıiı, dikntle okwdwno.'Istıı,alııruııı ve lınsı,otinin lıiç dinruıcyccğini inan ki benrle çolz iyi tıili1,oı,ııııc, lnkiıı aı"tık acı lıakilıntı knbıılleııııceye Benirn

çalış. seıdğiırıi clirudeıı ijliiın nlwındı [Lnua. a1o,ılğın acısı rl.a ölüııc acısı gilıi heskiıc, Mehpnre. Üstelik lıcni lıaynta bağlaya,çq,fu biı, lıayııı

da

3, o

k

ko

llarancd n,

Seı,gili Heıccşireciğinc, sen İstanlııılrda Halirn p0 Sabahat'i lıiil,üteırek, berıdc wı,leşııoeyi diişünrlnğiiııc İzrniı,rd,e !ıiı, ınektep35t

350


t}aşka çnı,eıniz te vazife alarak baryatlarınlız,lı, çlepnnı aı\,ocğiz, hnılıyılnrı belı tıiiyle ynşodılnr, _yOh. Biz.ina. mewıle|,ketiıoı.izin bnlıtiı,nı, olsıl,nlnl", Dı,ıo ulelinı d,e çocı,ıkl[Lr?.ull,z bizlerrleıı rlnlın nı,asırud,A, seııdcrı İnnıı bana ka,rd,eşiılı, bıı pııtı,ı,tı giiı,diltiiniiıı siz,lero dııiı, oldoğıl gelen noektuplar, ıerrliğiyı hrıı,nrlisler, sırf

içiniçinoia,çcyÜr'lıayııışehriıwd'rlıkolııılnr,reııkleı,ğetiı,ij'Oy. hcP çatışrnnlnı'sa, "I?ıtruŞ' Beni.ııose Srll,ı,r, verehilecğiwı lıoberley, rnnlara d,air.

Biliyoı,urn,gcçtiğiırıizteşı,iııiepvel-Fransnileııraıııızrlnki

r,rnıısız, nslıeı,loı,i trıLılihaı,p İati son bııld,ı,ı. Aılwın ıre ciı,Arıııı asheı,lerin bnşııırln ?tocwl_ ye ettileı . Jean Daııiel, bııı,nrlnn gi,rlcıı geı,i çeıiı,dğiııı ııe onı,'nlo leketinıizrlen nyrıld,ı. İzıl,iıoç tckliJıni dn istcn+iyor, Frnııbiı,likte gitıned.iğiwı içiıı, wıchtıtplnş?wfl?yıl,zı,

sa',yad,ijniincceuleııııcel,iveçocıolısnbibiolwınyıflrzıı'eclilıoı,d'u' ololıilirçli, Vntanı, Bw hnrbin içiııd,e ııhrunsnyclılı, Iıelhi ruiiırukiin lunrl,irue ııedeıı rrıı igınl ltvnq biı, oı,rl,tırııııı sııbı,ı,yı ile aylcıııyıc\ıi ()lsı,ııı, ben yaşodılılarıwı_ yed,iı,eıoıed,iğinıi o biç aıılayawınyacnh. çle seruiıı gibi, lıer hntw,lııılı_ d,an pişınnlı dğiliwı. Şiwı.dj beniıyı ye ijliirıce\ıe knrlnr ııııııtwıa^ııncağıwı Iıi,ı, ğerndn lurğiıwi titretecelı ı,ıoiid,detçe sevccğiılı, nşhıwı ıını,. Jenn Dıl.niel,i ııeJbs alrl,ğıno

od'nbnMnraş,tnylıerı,Anhııı,a'rlnnbnşhnbirwıevhiyeseıh p ceplıesirıe yollnnnonın, edilı,nerwi talep etnoiştiwı,. Rcııiwı Gnı Aıılznrı/yn ı,iiriiwıc Twnnıı l{rnlı l(aııstnyıtiııos,ıı.lı oı,çlı,ılnı,ııın ınsıtnlnr Te vtıgı?Llnr nslıar, eııoı,i peı,ynosiııe d,enk diişti,i. Tollar,

knçnıılnırla ı1,olııyrlı,l,. Bıı sebeple 3,olcı,ılwğııwı czaı,ıı rl,ğrl,i, Çiinhii Sııkrırya,dn çok ezfu,etli geçti arıııı çehtğiın yaşad.ğınuzzaftı,iııso:ı,iııçilıi,bı,ıı,nhnlkıylnbiiliktctesitetwıe

ler,

nını"ı1,1,ılnr _ııe

inılznnıın olrlw.

oııce biı,

nYı'ndn ıyıüd.d,et Eskişehir'd,e knld,ıuc, Ağııstus

Mil-

li

oı,rlı,ıwı?,rzx,ın

s 0)9ı

[Lr

l,ı

l,{c

biiyiik

taa,?,ı/ctzı,t

nstaru e l c ı, e h nst n b ahı

o

başlaı,lıen, berıi ceplıe geı,isindeki

l nı, n

h

n

ld ı l aı,.

iyi etwıişiz rle, İstnııbı,ıl'da Hital-i Ahncer'irı

çl,ersleriııc

gitrnişiz. Snıgı sfLıı?nflynı, Pnnsııı,ıınrı dğiştirwıesini, ğne yapWLLl,Slı?,l, iğı,erıııceınÜ rılsaj,fl.x7,v7, ??ı; 1ıapçlrır\cın ncatın? Beninc gibi İstanlıul'rları 11elruiş hirkaç lıanıııola birtikte taru ,ııgfl,i hernşiı,e, tlp tiifek giiı,iiltiileri ııe ateş nltıııdn lııırnd,n günleı,ce ıe neı,cd.eysc biç ı,ıylııı wyııııcadnn çnlıştılı, Tirıni giin siireyle aı.kn wı,knyo \|&'ıılnru tnnı,ı,ıızlarda, seyyar bfl§ta,7ıeleı,d.e, ınutfuklarrla hizrnet cttİk, nğaçlaı,d,an qnqrpe, taı,lalaı,dan sebze toplndık, saıgı bezi. lıazıı,lçıınnhtaıc aı,weliı,nt heınşiı elğine hadar, elirnizd,cn rıe geli)|o?,sa ynptıh. Allnlı'ııı ıla ı,aı"dırnıyla, biitiin t[ıfl.n,?,rz kaırrlnrı bep ıruırz.nlJ'ur çık

arak {ıııgiiıı

leı,e

g e l d ih.

lleşat Beı,eİbrıdi'ye lınbcri çolıtnıc gelıniştir

[:ı.?nfl.

biı, rle lıen

)|flzrnış olnl,ını, Tunn?ı l{ııınanıl,aııı Geıcu,al Lrihopis t10 ?ıxniyeti, 1JOçI?L hnfta esir gelrliler. Solınklnı,dn seııinçteıı ağlal,ar&lı, Iıirbiriınizi kwcnlılalıarr|,lı, şnrhılnr tiirküler sqılqıgygfu 7rlaştılı. Sonı,n lıcP birlikte İzıı,ıiı"e rlrığru )ıola çıhnn lıoloı,duları,wız1,1?, pt:şine tnlıılarah lıı,ı gi,izcl şehra gclıtik. Gelrl,ğirnizde şelıiı, nlcv flleıı yçr7xı)toı,dıı,. Biz kadııılaırı liynana indirıned,iler.

Biz Maıcisn'nın çılıışında bir gün §Owa. gid,cbildik. Bnna iıınnncwk ılaısın lıilnoij,Oyıl.nc &vna.) lıeıı ilk kez İzırıir'e bir tepedeıı lıalenı,lıen, hixettiın ki, biı, ı,anıında Ali Rıza, d,iğer 3ıanııııda lGncnl ı,ardı. Onlnr dn heniınle lıirlikte soıinç gözynşlıı'ı'ı rlöki|,orlnrrlıııı. l}ir hiç ığı"uııa ölrneın,işlerdi knı,dedeı,iıaı, Ornda çoh Jnzlo knı7Jaşn

ya.?,nuı.ş.

kiiyde lıeklerl,ih. İzwıir'e aııcnk ihi

Her bir cnıı, lıu,rtu,lıqagideıı bw yold,a biı,, ndıırıd,ı. Molıpaı,c, bıı seııin ncr?ıa, biı, teselli olnrıonz a,?vla. I{encnl'in lcı.ırncnya nıwvaffilı aldğu telgı,af telleri şiındi zafeı,iınizi ),uı,dı,ıwırrz?rn dijıt biı, ya??ın[t, lınlıer ırerİygl,, ca?l,ı,?n, Mel,ılıaı,e, bıı seniıı actnn !ıir teselli olanıaz nnın I{ewıal'in leı,ırınAı,rl ııoı,ıı,affak oldwğıı. telgraf telleri şinarl,i znferiwıizi ),ardıı1,ı,ıl,ıztı?ı

diiı,t {ıir yontna ho{ıer ıreri),oı,, ca,nıwı.

Rıı ay §onıı??[L

hndaı,, Gaı,lıi Aııarlolw'yı,t Twıınnlılnı"d,an te-

ıııizleygçgkleı,noiş. Ben İzıniı,'rl,c I{ornntiııa serrıtind,e, İıcgitiz-

Ekim.

352

353


ce hocalğı vnpacağıruı ıaehtebe ynkırı bir lıil,çlilı ev t?rt?ylnya hnzıı,lancııol/u?,ıo. Vnliılgwıi çl.a ynnıwın nldıı,ocağırıı. Tazıı,ı haıın boğwcw olııyoı,nowş a.?,ıctl

^ı][Lz

?ıcıTsiuoi haricinçle

lııı

şelcrin hnvn-

sı pok tatif Tazları da wıchtepler tntil ıılwncn İtnııbwl'n geliriz. Heı"balde o k,ocn leonnğın bir hısırıırıı kiı,ayn ı,eı,iı,iz. Sizleı,i

görırıe fıı,sntaırı

o

hı.r.

İstaııbul'un d,a yahıııda Iıiı, giiıı diişıııaıı tırrlıılnrnıtla terrıizlenecği çolı k,ıııııışıılııyor. O giiıı tıı,ııda, sizlerle lıirliktc ıılınak İsterıwı.

Liitfen bana a,ra,yı açwıarl.nn yiııc ynz. Hnliru

"pe Sba-

bot'ton, Behice Hanıwı'd,nıı, ILeşnt Btyefeııdi'deıı, kızlnı,rl,nn Sııat wzndı ını, giizelleşti ıni? Bi,itün bı,ııoları pek ıneı,alı ed,iyorı,ıın. Snrnylıhnnıırı'ın l(eınal'in kny[ıındn slnra. aklıııın pek yeı,irırle olııcndr ğını ıalid,ernd.eıc öğrendiın, Çok iiziildiinn. Allnh şıfnsını veı,siıı. Hepiınizi biiyiik Allnh'n twLfl,?ıet edeı,, biiyiikleı,iıı ellerinhobeı,leı, ıeı,. Lenı.nn piya,??gşı,ruu ileı,letti rni,

d,

çiikleriıı g ö zle rin den öp e ı,irıı. Heı, zarnan scni d,iişiirıen aı,Iıad,nşın,

cn,

k i,i

Azra

Bchice, Mchl-ıııre'ıriır laclığını firrk ccliırce lrİr'e ınlaıttırıştı.

cle

k<ıcasıı-ıı

Saraylılıırırıırr gibi davranııraya baştıyannlş, Rcşat Bcy de dtınımı-ı Ma-

Mirhir, Mclrpare'ıriıı clı-ıvrırırış lıiçimiırrJcır çok ralratsız olmLlŞttt. Saraylıhanın'lıl bö1,[ç yapmılsı yıtşl icabıyclı ama Melr-

parc'yi lrcıııcır ıırıişahaclc altıııa ahrıalırrdılar. unlti bir asabi},cci ilc teııras cclilı"ı-ıiş, Mchp;ırc biıı bir bırlrane ile clo]<tora sevk e_ dilnrişti.

öıtını acısı ilc c-[cığum lreyccaırını ayıu siireçte yaşamak, lriçbir kadıır için kc-ılay cicğildi. Mchlıare Haı-ıım'ı lraüralannclan tızerkta bir vcrdc tebclil-i lravaya göırclcrınel< mtinrktin olabilir

nıiı,di arcaılıaI E,cJekiler lral çaresi aramışlirrclı, İki bcbeği birc.leıı eınzirnıckte oltrıı Mel,ıparc')ri [:ıtı kargaşııda kiı-ıı, ııcrclıc gönirebilirdi)

Be-

lıice'niıı aklııra, Mchparö'l,i çoctıl<larlır birlikt. B.vpazan'ııa,ollaı,abilcccldcr' gclcli. Ifuııdi clc oıılarla biılikte gidcr, lıabasını gönir, soııra o) istanbııl';r gcıi clöııcrtli. Mehpare'ye bir-iki av çiftliktc kalıı-ıak, tcıniz lra,a alııra-k ı,c ,.r. g,.ir]arla bcslenmek

ivi gclcbilircli. I(oııı,ıvı-ı Mclrçıarc'ırc tıçtıkluı zaıııan şaşırdılar. IQz, keııclindeır bcklcnıı-ıcdi]< bir iırtrtltr itirtrz eclivorclı.ı. Hiçbir ırere gitnre-

vccckti. I(<ıcırsırrılı Mehçıare ırrcknıbu okı,ıduktaıl sonra) kı,rtlal,ıp öııltiğıiıriiıı ccbinc koydu. Üst kattu-ı Sua,vlıhaırınl'ııl scsi gcliy<ırdı,ı.

"I(eııral'iıı ılılamtıırıırtı k,aynathtl ıı11 Melrçı;uc|" cliyc bağırıyordlı ilıtiyar.

Merdivcıılerİır başııra,ı gelclİ, "I(ıyııattını. Birazclur gctiriy<ırüımr" diye 5.rl.rrdr.

Bazı gıiırlcr Sara,ıylı[ıaı-ıım'lıl zilrni iyice l-ıtılanık oltıyor, I(clrayatta s;rnı)ıordu. O zaıı-ı,ır ev lıa]kı lıiç bozuıltlı\Ia vcrnıiyor, yaşlı kaclıııın göırlı.iırti lıoş tı.ıtmak içiıı, I(cınal gerçckten de hayattaymış gibi davranıyorlarclı. Bu hirl, lr<ışuıra gitn,ıcyc l'ıaşlanlıştı Mehparc'ııiır. l(cnıal'iıı )/aşaclığıııı talıaw,ı,il ctıırck-

ııal'i lıilA

ten o dıı soırsuz mcıırıırıııivct clı-ılııyorcltı.

354

ko]<ı.ısı.ıırrıır siırcJiği rıc l,ıtrtır"rr,r,,, caırlı kaldı_ ğı odt,ılarclaır kin-ısc söktip alaıııazclı oııı.ı.

"Mclrparc, ya\rrlın, buntı scırin iviliğiııiz içiıı istiyonız,'' dcınişti Rcştıt Be1,. "3., cvdc sık sık ırklı .şaşan yrşl, t.lrreınle kapıanıp kalırran doğru ctcğil. Ölcnlc öltinııı.iııor-l«zım, keııdini cltiŞtiıınıtiv<ırsan, oğltııırı dıiştin. Scı-ıiır onuıı iviliği içiır sılılıatli ol_ ı,ııaıı lazıııı." "Bcıı sı lrlradirriıır eföndiırı.'' "Rulıcıı c-le sılrlıatlİ olnıaır lıızını.'' "R1.1hC1-1 dc sılılratliyiın bcır. I(cıırırl 1,nşlyormlış gibi davraıı_ nıaırıııı sebcbi, sarırırlılıııı)ını'ı mcsrıt etnıcktir. Hcnr bana da

ç<ık

ivi geli,vor o vxşıyorııııış gibi yapıı.ııak.'' ar,-

.1ib


''İştc tchlike brırada.

o öldıi.

yaşıyç11,111ıış

gibi vapnlaman la-

17

ZL|T|."

"PckölA! Bir clalıa yalıııraııı!"

FIRAR KASIM L922

Malrir'in, "tizerinc varınalııı" tarrsivesi)4c, lsrar etıırcnıişlcrdi. Melrpa,ı:c de lrakikatcn bir daha l(cnral yaşıvornllış gibi clavrannanlş, Saraylılraılım'a oy,tıııtıııda cşlik ctır-ıcıııişti. Ve şiı-ııdi, cezvecle kayıratuğ ı]daıııtını Lıardağa dökcı{<cır, Mclıçıarc kcırdi kcndinc griltinrsii,vorclrı. Evdc:kiler ()ntl dcli zaırırccliyorlardı. Varsın öyle zarınetsinlcrcli. Merdir,eırlerclc Saıaylılranlın'lıl avak seslerini cluydu.

Niye aşağı iııiyorsrrıruz canı m, bcıı getiriyorcl tıın ı lrlaıııtı ı-Lı. " "İçiırc bal koydrın mLı göğsıiırü ylımlışatsııı divcl" Alçak seslc, "I(oydtııır, k<ıı.dtını," clccli, "lıay{i gic-liır siz, L-ıirrada görmesinler sizi." A)r;ülarıru stiniycrck uzaklaşaıı ilrtiyanır arkasınclaır baktı. Haliın'in do$ıınrı csnasıncliı, cbe geleıre k."rcitrı, clrrı,tıına hÖkiırr oian, sonraki lraftalarda k<ıırağı çekip çcviren otoritcr kadın, Halim'iır sıhhatine karnışırraısı vç lrastancdeır cve clörrıııcsiylcı, ,ıtık "

vazifbsi bitııişçesiırc kcncliııi tafiıınlcn [ıırakıııış, isııiylc ıni.isetnma taın bir deli saraylıy;ı döıriişıırtiştii.

Behice'yle kızlarıııııı Saraylılıanıırı'a talıanıınıilii gidcrek az;rlrkeıı, Mclrpıare'ıriır orra ol,aır scvgi rrc şcfkati lrcr gcçen gtiıı ar-

tıyordtı. Biliyordu ki, l(cııral'iır öliinrı.iylc yüreğiııc dıişeıı kızgııı kor, ayııı şiddctle btı ihtiyarıır yı.iı,cğiıri de harlıyordıı. Birlıirlcrini aırhyorlardı oırlar. Bı.ı cvdcır aııcak Saravlılraıllın'a, Allalı gcçiırdcn vcrsiıı, emri lıak vaki <ıltırsa çıkaıcİ. O zanıaır da Bevpazan'na değil, İzmir,e }/crleşeccğiııi yazan Azra,ru.ı yaıııtıa gidcr_ di. Eğer o hAli yalnızsa ve bir aıkarclaşa ilrtivacı v,irsa. İki kanaclı kınk ktış birliktc ı.ıçarlarclr.

.a0

(-/

snıaıılı Flüktinıdirn Srıltaıı Valrclctriır F{an,,

gtiıı var ki, pıacüşü dcğilcti.

yecli

L922 ulıııııı l lçrsınr gecesi, saltaııanıı lağvedilc{iği kenctine tcbliğ cdilctiğiırdeıı beri, saravırrcla sadecc Haıifc sıfatıvla otı,ırLı_ }/Oı'dı,ı.

FIalife sıfatını mtılraf.rza cdcrek, Yılc[ız tcpeleriırcleır, lrcr kı,ılıbcııiıı alnııda bir ecdadının yattığ yccti tepeli istanbul'a bakarkcıı, Iıa|ifesi olcluğu vc ),arclımına koşacaklarını tımduğu Araçı clcrrlctlcriniıı lrıııırıretiııe ıııi ıraııı},orclu, yoksa yıllardır y.anlış ovııanıııış taşlara, göz göre göı-c yapılnrış lıata]ara ıııı, btıııtı ;ııılaııaiÇ miimktiır cleğildi. Çtinkti nlutat suskı.ınltığı.ı btısbiıtıın artn,ış, aı-rık hiç k<ınuşnraz olıırtıştrı. Derin bir kcdcr içiırdc ol357

356

on


duğı.ı, y,riztiniin çizgilcriırdeıı <ııırtızlarıırın çiucsizliğini anlataıı dtınıştına kadar, lıer lıaliırdeır bclliydi.

Osıııanlı'yl sona crdiı,eıı karar kcırdiııe tcbliğ

cclilcliğinclc

Rctct Paışa'y, Stılterır'ı bıışvavcrİ I(abataş'ta, "FIoş geldiniz efbııdinr. Zat,ı Şalıaırc'ıriır sizc vc tclnsil ettiğiniz Milli Htiktiınct'e selaını şalıaııclcriııi iblaya menltırLlz.,') diyerck kuşıladığıııcla, llcfct Paşa'daır ştr ccvabı ılırrıştı: "Zat-ı Hiiafbtpeıralİleriııc karşı cltıydtığuııı lrı,irırıct vc tcşcktcı,ı-ısİlcİsİ

kiirti liitfbn kcndileriııe aız ccliııiz." Stıltaır Valrdettin., bu cüııılcdeır p;rcüşalrlığıtlııı soıl btılcltlğı.ı-

ntı a,ıılayabilccek akla salrip bir kişivcli. IJı,ındaı1 s()ılra olal'ıilc<rckleri lıesaplarkcıı, yaluır tarilı içiırdcki ilıtilalleri ciiişiiııtirıcır Vc öltimtin soğuk eliıri alıııırcla hissetıııesiırc ı,ıı6,ııi olaıııııycırcltı. Fransız IftaL XVl. Lotıis'ı,ıiıı kıfhsı, aile fbıtlerivlc birliktc giyotinle rıçı.ıırllıntışnı, İııgiliz ltaiı l. Clraı{cs balta ilc ölclünilıııı.iş, Rus Çaıı ailcsiylc beralıcr ktırşı.rna clizilııiişti. l}uı-ılar Stıltal-ı'lı1 aklııra ilk anda gclivercıı cini,ıt,ctlerdi, B,,ışkalirıını lratırlanıak içiıı zorlaınadı kcııcliııi. Soıra crc{irilcır iıııpırratc»rlı.ıkltudı, cı aı1 tahtlarcla otlrraır kişilcı,iır offak kaclcriydi ölcli.irtilırrck. Virlrclettiı-ı'iır p-ıek çok atası ve iüralıaısı cla ciır,.ryctc kı,ırl'ıur gitıııeırıiŞ ıniycü|

I(ı-ıri oğlı.ıııtın, kimi aıı,ılığınıır,, çoğtı crkck karclcşiııiır, lratta biri babaslılılt cınriylc öldiiriilırıiiştıi. Erk r,,c öliiıır kol kolı cl<ılaşırlırrdı t..rlıtıır çevrcsiırclc. Madcın kaclcriırc btlylc vazılıılŞtı., tcvekkı.illc kabullcırıırclivcli öliiıııti. I]u ilcri çağcla, İrcrlr,.ılclc oırtl

Gcnç Osınaır gibi ı,alışi vc gayriins,ani tısııllcrlc lrallctıırcYcccklerdi. l(ı-ırşı,ıııa dizer ya dıı il,ıc çckcrlcrcli.

bir işiır lrazırlığıırı göstcrcır lriÇlıir iŞ;rrct lıcklcı,ııcl<tcıı [ıaşkir vıl,ıatıilcccği lriÇ['ıil: Sabırlı dc g<ırenıivordtı, Fak..rt ortalıkta boirle

358

yıknı.

l}ckli,voıdıı. İııtilrar etnrcyi lriç, kaçıırayı hcırtiz clii-

şiinıırriycırclı.ı

pek şaşırmanlştl.

Milli Htiktimct'in

şcv

.

Soııra, fikriıriıı clcğişı,ııcsiırc scbcp <ılıuı

ıııiicssif olavclaır |ıa-

bcrclar cdilcli.

ışgal vıllarıırdır vc istiklal ııiicaclc[csiıriır stircltiriiIcltiğtı döııcı-ııclc, Aırk,.rriı Htiktiıırcti'ııe soı,ı clcrccc n-ııılııılif, sırlttrırat vtrırlısı bir gazctc o\aıı Peyıııyı-ı Sabtıh'aıı başvi,ızu ı Ali l(cıııal l}c1,. Bclıoğ|l1ırrdıı L,ıir bcrl,ıcrclc tıraş cıltırkcır, Gizli 'l'cşkilat'ııı ac,laıııları tırrafinclaır k;rçırılıırış, bir arirbaylır I(tııırkapı'l,ır gonirıilırıtiş vc bir ılrotorıl lıiııclirilcrck İzırrit'c scvk eclilnişti. İzırıit'tc ;ıskcri ıır,.rlrkcıırcclc vargılıırırkcıı fikir vc gcıriişlcıiı-ıtlc ısriırcı <ılını.ış, "-I'iirk ıııillcti fbliüctc sı.irtiklcnıı-ıiştir. I]ı"ı zafLr gcçicidir," clirrcrck saVırııına }Iapıırtştı. l)ar,ıı-ııır scıııı.ıııcla, bıı iriyıırı vc ctrath ı-ıreırdaır cıl<tıvaır vazarır, lralk galcvırıra gclcrck srıpı.rlar ve taşlarlir sıılclırıırış, oırtı k<ırtııırııklır görcrrlİ tatıı.ırı.r İsc, l<tıınandaıılan Ntırcttiıı Paşa tarafiırclaıı gcrcl<li k<ırı"ıırra cıııri vcrilıırccliği içiıı linç cclilerck öiclıinllııriiştii.

Clllrrır Sclaıı-ılığı ),ııklışıü,orclıı. Vırl,ıc,le ttiı-ı, oııLı kırla[-ıılıkları strlarııl<, boylc bir liııç <ılirvr ilc ortııdarr kalclırnra_lanııın clı,ı ıırı,iıırkiiır cıltıtıilcceğiııc vclrıı-ıccliırcc tirçıcrcii. Halhır elrasltla karışırraırıalı1,{1, l)ört tri c-tıişıırirır çiznrcsi altıırdtı iııiır-ı iııiıı-ı inlcııriş iırstı"ıılıırıır, çcktildcriııiıı lıcsa[ııırı lıiikiinıiJarltırıııclaır s()rnıa\/a lıırkkı r,ır,c,lı. l(cşkc Stıltan Val-ıclcttiır'iır clc lra]kııra, kcııcli çcktiği acıltrrı, tı.ıtttığıı 1ıcı1ı.,,-, clışıırda lriç başka çıkar yol görcırıccliğiıri, ıra_ sıl bir ılzapla katlçriııc katlaırıııış <ılclı,ığiıııı,ı irıılatırraya firsırtı O1"ü,.],.

Milli

bir ıııı_ıcizccttiğiıri, ııruzirf}br askerlcre eıı arz oırlar k;rclırr ıı-ıiııı-ıct cltıyclı,ığiıııtı aırlıtırl-ıilc).tli. Anıtr [ıiliyordıı ki, böı,lc bir I(cşkc

si olıırırk

Orc{Lı'ılLıı-ı kırztrııclığı zafbri, Allal"ı'ıı-ı

ka[-ııı1

359


tlrsatı aslır <ılıı-ıtryacaktı. Hall«ır arasınclıııı tırla_vacirk bir elcli, alıı,rlivi pcş'ııclcı:ı stiriiklcycbilir \re nlaazallalı,.. I)iiştiııı,ı-ıck cialıi istcıııiı.ordıı, ırrakanrııra lıiç yaraşınavacak öylc bir nıtiessif ırıaıızarının tckrarını. (jııııı;r Sclaıılığı'ı-ıdaır öııce kaçına karan irlclı. Acclc 1.aptırclığı ağız trrtrııra,, ytırtclışııra kcırcliliğiııdcıı çıknıtr-

sıııııı Milli Htikiiınct tarafindaıı cla tasvip gördtiğii

ycıltındaydı.

l(iıırsc kaır clöki.ilırıcsiıri, kargaşa çıkırrasını vc lıaliftyc zaı,ırr gclıııesiı-ıi istcıı,ıivorcltı. Aııkaı,a'cla[<ilcr, linç olavıırclaı-ı clolavı nııi-

tcssirclilcr. 'l'ckranırı istc:ıniyorlıırdı. Bclki cır ivi ç()züın LıtıVclı.ı. lı al i fcıı i ıı c n-ı ıı iııct i çi ııdc sı ııı rdışı ııı,ı, çı kaııl ı"ıı asıl,dı .

Alııı-ıct llcştrt, l7 IQısıı-ır giiırti, Yılclız (]aıırii'ıriı"ı öırtiırcle, r.üikclay1 ıvrılaı,ı bi)liiıırdr:, t()rcı-ı la,rıılfç6,,,1 gir,ııriş <ılarak ycriııi aldı vc Cı,ııııir Sclanılığı'ırar kııtılacak olaıı lıalifcvi cliğcr vtiksck nit["ıeli zcr,ııt ilc Lıiı,lil<tc lıcklcn,ıevc lıa,slaclı. Stıravıır lıass;r askcrlcrı, rcııkli kıyafctlcri ve lıcyerz cicliı.cıılt: ri_vlc, ztıbitlcri, yaldızları, l<trll,ıakları lrırzır<ılcla

cltırııııış, pııciişalıı gctircccl<

vc

1,ıirıriclavaı,ı çiznıclcıi1,1c,

E,zaır okı.ıııdtı. Epc1, [,ıir zaıııaıı cİalra gcçti.

biııicileıiııiır aitıııcla tıztııı zaıırirırclır [ıcklcınçktcıı sıltılılı hrızursı.ızca kıl,ıraşnleu, ycrleriııclc tclıiııtlıc\/c Lııışlaclılar. Aiııııct llcşırt, cliğcr nazırlaritr lıirliktc, lıir c]aha (]uııri,ı Sclaınlığı'ııa lıiç gclı-ııcl,eccğiıri L-ıildiği 1ıadişalııııı, sııııl<i birazdan gclecckıııiş git-ıi sıl,gır,la bc:klcvişiııi sı"irdı.irıirkcır ctrafiııdal<i lıirlka Iicı.girIcı:.,

lıırl<tı.

l'uıı ccfiütlr, çi lekcş vc kaııclırı lıııış lıalkıııa. İçiırdcır, ctrıni avlusunu dolcluraır btı iırsı.rnl;rn tci<cr tcker i)çı-

İsraırlııı r.,c

ılı terk

e

tıır clçtcv cti. j

crkcır saetlcriııclc, l-ıtiktiırıçdn bcş eski ılazırı vc iiç cski sıclrı.ızi,tıııt Yılclız Sırrayı'ırıı gitıııişlcrcii. Öncc lıarcıı,ıdc ırilcsiı'lc \/c l,:rkıııl:rrılrla vctlalaşrur Stıltaır, soı11,a sclaııılığıı gcçırriş, kcırcliııi gcçirııcı,c gclıııiş zc\rata vccltr ctırıişti, Üzc:riııtlc rcsıııi tiııiforıırası, göğsiiııc,lc ycrli vc \.alı,"ırıcı ııişaırlırrrı,ıııı çcığı,ı, [ıtırırtıırda ıııı,ıhtcırrcılcı,ı gözvaşlarıırı saklarıırırk ı.izcrc ]<cıyı,ı clı,ııı,ıaır rcırgi gözlıiğıi ilc, dc:riıı bir kcclcr içiı-ıclc cllcriı,ıi sıknrış, titrcl< bir Sı,ı[,ıırlrıır

scslc l<oırı.ışınLıştLı.

Vcdal;ıştığı saclraz;rıır vc ııazırlar, kcırcli arabırlaııııa [ıiırcrck caıni avltısı-ııra lriu,çkct cttikteıı bcş clirkika s()ılra) kcııcliıri vc nlaiyctiııi göttirccck cılırır, pcrciclcri iııtliıilnıiş il<i <ıt<ıırr<ılıilclcır birilıc biırip Malta i(öşkii'ırtiır l}cşiktaş kapısıırclaır çıkarai<, İngiliz

askcıLeriııiıı kırşılıklı clizilcrck iıöbct tı,ıttıığu catldçclcıı akıı L)<ıl

ınabalıçc Stır;rı,ı'ııa gictccc kti.

ırrtr[,ıa\,ı [ıckliycırlarclı. Ara-

btı gcr:ikıırişti.

ıııck

rİı-ıgtoıı'ı-ııı [ıjı-ııavcsİırclc hazırlaırırıış bİr kaçış prlaırıylı, tarıı-ı ıl;r o sıı,ırl ırrcla \/ataıI

lrcr Lıiriııe vağıntır altıırclrr bcltlcşeceklcriııc cvleriııc git-

ır-ıclcriııi tavsiye ctınek gcçiv<ırdı"ı.

Dolıııal-»al,ıç:cı Sarııyı'rırn lı;ırcıır claircsiırclc kısa bir siirc istir;rlı;rt cttiktcn soılra, sara}4ır rılrtııırıırdur İııgiliz L-ıavrağı çckili ınotora biııccck vc kiıderiııiıı oıltt oyılılciığı k<itıi o)/tıırlın soıı pcrctc-

siı,ıi yaşanrak tizcrc) ıırisiııc tılırşacaktı.

onu bckleırıektc olaır Malaya adlı

lrarrp gc-

Yııııırcla iki karısı, gözc-lcsi, oğlı,ı E,ı,tuğnıl, lıtıstısi tltıktorı.ı Pışı, llaşı,irvcri Çcrkcz Paşa vc csvı.rpçıbaşısı gibi özel işlcgöreıı ı:iıri birkirç saclık irclarırı r,ardı. Hep-ı lıirliktc taıır oır iki kiiV[tılıtenrclcıı, lvlalaya zırlılısıırıır glivcı-rcsiırc ild sıra lıaşivciilcr. liırclc clizilııriş İngiliz lıırlrrivclilcri., L,ıı.ıırdoııtrı,ı çalcüğı Sultaıri Rcşat

Mirrşı ilc Sultaır'ı ştı

ıı"ncla

sclaııılırınakta iclilcr.

ki, İstaııbtıllrıl;ır, Cıımır Sclaııılığı,ırria 1ıck_ lcşirlcrkt:ıı., Srıltaı-ı V;ılrclettiıı Vl. ı\{elrnıct Liaır, Gcııtıral Hır-

Alrınct ll.cşırt, göğils ccbiı"ıclcıı çıkarclığı köstckli sıriıtiııc ıcclcı'lc göz ırttı. Hvct, şı.ı sıralırrtla, Sııltaır'ıır biırcliği gcıııi clcıııir

360

36l

Çtiııkıi

bilit,<ırdtı


alıv<ırdu lrcrlralde. Saati cebinc gcri k<ıvclı.ı. Btrşıııı öırc eğcrek vc cllcıiı-ıi göğsi.iırtiıı tizcdnclc kar,,uşrurarak, kinıscl,ç lıclli ctıırcdcıı sclanı vcrcli, oılA \/c atalaııııa şcreflcr lıalrşctırıİş İııılıtuat<ırluğ,ıır soıl lrtiktinıduına. l}aşıırı kalclırdığıııcla gözlcriııclc 1,aşlar varclı r.c içi l(cnıal'iır ölı,iıııtiırdcıı bcri ilk kcz btı karciar 1,aralıyclı, [ıı,ı k:rclar kcskin bir acıyla 1,anıyordu.

Alrınct Rcşat, aıtık bcklemektcır vazgcçcı1 r,e lrcııntırclan,aı,ak clağılı-ııava başlayaır l-ıalkın arelslna k;uışutrk, d,ş kal,ııl,a d<ığru yıiniclii. Scrpiştireır yağmur lıızlaıııırıştı, ]Jtıır,.r nlcnıl]tın <ılcltı, çtinkti clinclc olnıadan, lratta fiu,kıırclaı dalri cılınadaıı, oıllııı da gözlcriııclcır r-aşlar 1.ı.ır,aıLaırııraktaı,rft. I(eırdini o ı.uıc-[a Gırırata'nııı soıı Hi.iktimcları IIl. Abdullalr'a bcnzctti. Hriktimc]ırr, L,ıir tcpcııiır tizcıindcır scyrcttiği alcv t-ılcv yaııan şclrriı-ıiı-ı sokaklaııı'ıı d<ıldiırıııı İsl,ıaırvol askcrleriıri göıctiiği.iırclc ağlaınıştı r,e ),aııı

ırrışıırııclan cvc 1r[i{idll.

Ifulıııın öni.iııc gclcliğiııcle, kapı lrcıncıı

aÇılcİı. Belrice, bitkiıı göıriırcır kocasıırııı rcdiırgcıtuırtı çıkarıTıasıııa \rarclıııl ctti, fbsiıri alclı vc gözleriylc sclaırılığı işaı,ct ctti, "Caçıriı,ıi Efbırcli bir saıttir içcrclc sizi lıckliyof," clecli, "I(tıııt Capıiıri Efcııcli." "A_llalı Ailelr! Nc istiy<ır ııcaba|"

"Pck anla1,11111clıın. Bir listc ııri varnlş ıreyp|ş... Sizi ırıı,ıtlagörıııek ka istccli. A,vol siz clc ııedcn bö,vle geciktiıriz bugtiıı lleşat l}cy|" divc sorclı.ı l}clricc.

bı,ı-

şıırdaki aııııcsi, cıııa sölılcdiği şıı sözlerlc taıi[rc geçı-ı-ıişti: "AĞla, ağla, şiıııdi sana ağlınııı.k ),akışır. Erkcklcr gibi ırrtidafha eclcıııcdiğiıı bı.ı şelrir içiı-ı şimcli kalıpclcr git,ıi ağlı,ı!" Ağlaınakta g<:ç kalı-ı-ııştı Alııııct Rcşat. Scvgili l(cı-ıııl'i vc I(c7

ırral'iı,ı arl<adaşlan gibi cııııla b;ışla, crkcklcr gitıi ıntic,lafa;ı cclcııc-

ınişti şclıriıri. Aırıtı o gcnçleriıı saycsiııclctlir ki, İsttrırbtıl tckrarrclın oıruıı şehıi olınak iizere,vdi. I(tistı,ılı ),iıbırırcılırr, yaldız kcrrcloıılu rcırgarcıık tiı-ıifbrıı,ıalaııyla dcıltışııııwaca]<lardı bı.ı şcluiır scıkırklanırda vc lıiçbir Osnrıınlı su[,ı,"ryı... Af btı\,ı-ıı-ı,ıır., lraırgi ()sırıaıılı| ()sıııaı-ılı mı kalnrıştı| I}ir zanıanlaı Osııranlı'l,x ait olaıı çok gcııiş mtilktcn cldc kalaır bir al,Lıç topraktıı, Ttirk sı.ıbaylaıı, o lıor<ız kibriylc dolaııaı-ı lıerifleriır karşısıncla sclırnra dtırıııak nıccbı.ı rivetinc-l c kalmayt,ıcaklardı btı nclan böyl

c

.

"BLına da ştikıirlcr olsun," clcdi içiı-ıclcn.

Alrıı-ıct Rcşat lıiçbir \rasıta)/tt biıııırcırerck, t;ı Bclın7l1ır. kaclar \.Linidti. Iıviniıı kapısıııııı öııtiırc gclcliğindc, lrcnı ır-ı,.Tııcıı, lıcırı clc bcclcırcır nikcnınişti. Aıralıtarını kı-ıllirırıııava tişcırip çıııgırağı

çaldı. l(ıçııln açaıı Htisııti Efbı-ıcJi'yi bırşıyla sclaırılayıpı, lıiç ko362

363


\rEDA

Az. ı-ızağıırcla clııraıı

Müir'iır

yarrina yııkiaşuğıırı scziırcc, bo-

ğazııra tıüılaıı tarazuı scsiırc vatlsıInalılıası içiıı lıafitie öksı,iıclti vc vatI tıeşııra ,gclcıı arkaclaşına, "Y<ıkltığınrtla sizc.|cıı ailcıır c göz ktılak olınaııızı iste\ıcıncırı, lakiır cliırizc doğaıı iki ı,aıvrtıııuır sılıİratlcri,ırle alakadır oltırsu,ıız, bcıri bıılrtivar ccicrsiııiz, Nlalıir B.y," ciccli. "Miistcrilr olı.ıır cfbırtliıır. Eiiırr sacicce cı ı,avnılaıııı clcğil,, btiniıl ırilcı-ıiziıı ı.izcriırdc olacak. l]ııradaki işiıır siziır avclctiııiz«.lcı"ı cıırcc bİtcccİ< crİıırsiı, taşrava gİtıırcyİp-ı İstıınblıl'da bir lrastarlcyc

taviır talep cdcccğiırı. i(alıul ctırrczlcrsc isrifir cclcriıır."

"Olıır ıııu övlc şcr,! l]cıriıır ılc zanıan döııccc-ğiııı bçlli dcğil. ]]clki hiç clöı-ıcıııctıı. Mcslcğiırizi bc:ıriııı ailenıc lıaıııilik yiiztiırclc ır ıııalrvccicıırczsiııiz. " "İcaP cclcrsc biı: ı-ııuayc,ııclrtrrrc vcya bir kiiçtik ccz,(i.ılc trçanırı. Siz clöırcırc kırclar eilği arsla vıhrız lıırııkıııaııı." "Sizc bövlc bir ıııcsı,ıliyet ,vtllilcnıcvc lrakkıııı y<ık. h,liııiz tistlcriııclc <ılstıır., kıificlir. Be l-ıicc Haıııır,ı lıcsaptaır pck anlaırraz. l]clki cı lrı.ıstısta ona r,aıdııııcı <ıltırsLtıllız. Air, kcşl<c l(cırıal sağ rılalı{1..."

Ahırrct Rcşat

rlıılct Rcşat, crkeıı salıalııır tiilti aııtlırtrn sisiırcle, stı-

lırrdaıı 1.ıikscln-ıiş bir nıasal şclıir gitıi dı,ıran İst,,,ıı[-ıtıl'tıı-ı g<)ğc Lızaılan ırıinarcleı,iııc içi titreycrck lıakn. I}ir cltrlıa hiç g()rcıırcıııcsi çok ııırılrteıı,ıcl btı nlanz,.lravt bcl,pjnç ııakşctnıck istcr gi[ıi,, gözlcıiıri kııpıntı.dan, dinıdik dtırclı-ı deııizirı kcı,ıanııclır. s<ıııra ivcıt kokiuı scriıı lraı,au ciğcılcriııe çekti ı,c gözlcrini kal,ıırtırrak şclıri diıılccli. I}eş clııl,ı.ısı.ı ilc ıılgılaıı,ıak istiyorc{tı İstanl_ıul'ı-ı. Miırtırcleı,i, kı.ılıbclcri vc dcı-ıiziı,ıiı-ı clcğişkcır ıırirvisiııi gözlcriylc, VosLııı, ttız \ıc kömür kcıkaır lı,.,ıı,i,tsıııı btırııu1,li1, traı-ıı\,ı\/ gıcııtılaııırclaıı vılpıır clilcltiklcı,İııc, satıcl scslcrİırt-lcı,ı martı çığlıklarıı-ıiı. kadar lrcr scsiıri kıılağıyla lıirfizasıııa nal<şctıı-ıck rrc asla Lıntıtlı,ıllıııak isti),orcltr.

scsini ır ti trcıı-ıesiırc ınini olaıııavıırca sltsrLı. "llc.,sat l}cycfcırcii... Nasıl söylcycccğiıııi bilcı-ııiycıruın... Pck ı.ıtaırıVonıııf atl]a ırrccbtırtııır k<ıırrışıııaya, zira başka vakit )rok..."

"Buwırtııı Malrir l].y, " "Araınızcla yaş farkı oldı-ığtııra ııııidrikiın, lakiır siziıı yokluğtıırtıztltı, harııırrlara laf gctirtırrcıııck, çıkalıilccck dcdikoclıılara ırrtlni olıırak içiır, Leııran Haıun-ı'ııı dcısti izclirracıııı talcp ctscl]l... sizin avclctinizclcı ırikahlaırnrak iizcrc, iıı,ııırıızda lıeıncn bir ırişaıı vapsak..."

"Malıir, ailcırıc nrukayet olıııaııızı istcırrck başka şcv, lııı başka şcv. I}öylc bir tbdaknrlığı niçiır vapırsıırız| Hcın sonra, Leırraır clah;ı çocı-ık."

"LfIı-ıın Haırııır oır altı yirşıııcla. Siz tlöırcnc

ırc basar. I}iz bcklcriz."

364

365

kirctar cıır ycdisi-


" I(cırc-li

ııi

zi

bi zi

ıır

i

çi

f;*t--6t

n fbda cclc ırıczsi Di7."

"llcşat lJcvcflı-ıcli, beır kcırclinri fbclıı ctıııiü,<ınını ki, [ıcıı

L,c-

ııran Haırıırı'a lıayranını." "YA;la!"

"Sakııı yıııılış aıılaırıayıır. O artık [,ıir gcııç kız vc bcn oırı,ı çcık L,ıeğcı-ıivorLım. Hadiscler L-ıöı,lc tezalrrir ctnrcscycli, ıısla sizc açılaıırazc,lım. Ha\ı,anlığııır içiını-lc sır cılarak ktı.lırc{ı. l,al<iıı şiıııdi rrazi),ct dcğişi

l<. E

viıı izi erkcksi z Lıırakıııaı-ııık lazıııı.

"

"I]cn kızıııııı-ı bıivlidliğLiııı.i lriç ftuk ctıncırrişiıır. lşiıı-ıclen gıicı,iıırclcır, ırıcnılckct ıırcse lclcriylc tıüraşıııal<taıı erılatlanıı-ıa bakır]tlya dahi vakit btılanıamışlııı. Ha1,116 l<açırıı-ıışıı,ır

Malıir. Şiıırtli

lıaııat [-ıeıri, lıir sı"ıçltıytlıııştıııı gibi, r,irbaıı cllcrc kaçırıv()r..," Alıırıct Rcştıt, gozlcri dolarık tızaklara [-ıııktı. "Ccvabıııız nıtisbct ıııi cfcnclinrI Bcııi dan-ıııtlığır kabrıl ccli-

dc

[ıal<ıı,ı,

\1Or

n]tlsltt-ıııZ|"

"Sizdcır ciaılıa nrtiııasip bir c]aı,ırat dtiştiııebilir ıııilriıı M.ılıir| lJcııiırr ctı yal<ııı clostiııırstıırtız, Ncsillcrdir stircıı lıı.ıktıktııııtız var. Lakiır biı lırıstıstı z<:vct:mc vc kızınıa c,ltı daııışırıaııı lazım. Evleırccck <ı[aıı [,eınan'dlr." "Eğcr c_ınlu da kabui cdccck oltırlarsa btı akşaııı ııişan takabiliriz,, siz gitıırcclcıı öncc." "Bcn şiıııdi errc c]öıııiFı brı lrrısusı.ı ailenılc gönişeyiıır. tJğer lıcrlıaııgi lıir itirıız oltırsa d<ıstluğuıntıza lıalcl gelnrcz, c-lcğil ııri|" "Asla. Bcn viırc ailenizle ilgileııiriııı, siz dcıı,ıcnc kadar İstrıırbııl dışııra çıkırıam." "Olnraz öyle şey. Öncc bcır kızımla gönişcyiııı clc... Orıa gör«ı, SonrA koııtıştırtız." "Bclıicc Haıımcfcııdi'ı-ıiır rrc lrnıarr Haırını'ııı karırrlarıırdaır bcıri lrabcrdarr cder misiıriz Reşat Bclıçfçr,.112' " L,l l-ıcttc. H ı.i sııri E,fbırc]i lrastancye ırıckttı btı n-ırı gc tiri r. " "Evcle bcklcycccğim. Evinı sizc dalıa yakııı," clccli Mırlıir.

"PckAli. Bcıı biraz

c,lalra

ininiycccğinı salıilde. Oğleıı ıı;lı]ıa-

zıııdaır soı]ra ıııeknıp cliırizdc olrır.Vlalıir Bcy."

366

Malrir, Al'ıı'ııct Rcşııt'a vccla edip Sirkcci istikaırretiırc cJ<ığırı pclcriııiıri saı,.ı.ır;ıriık lıızlı irclııırlarlir )ıiirıiırıcyc başlaclı. Ytiıtiyor n]tı\/du, LıçLı),or ıııtr\rclrı, kcııcli dc bilınii,,<ırdrı.

Mılıir gözdcır kaı'boltıırc;r Alıırıet Rcşat kıvıclııki iri taşlar_ claıl biriı'ıiır rizcriııc cıttrrclı,ı, tızi,ıklarır L-ıa]<tı. Gtiııcş lıcı-ıı.iz yiil<_ selmeırriŞ oldtışçtı içiıı dcı,ıiziır rcırgi kol.rıiı-ışı-ııaınıştı. l]tız ııravisiııiır tisttiırtlc., karşı kı1,1.i,.k' tıı.ı[tıtlaı,ııı artrsıııda çırpıtlıp c{ı.ıraıı giiııcşiır kızıl ışıklaıı cıyııiışılır;lj11. 'l'arilıi vaı-ıırıacla, gcçınişiniıı ttiııl ilrtiŞırıııı., gtiı'ıal-ılıırı vc scvılplirıı\,lır saup sıırıııalı\rordu Alımct llcşıt'ı. Oırtıır cl<ığtıçı bli),.LiclLiğti, ait oldtığtı, daracık sokaklıuı nelıiılcr qibi clcııizc clöI<iilcıı, kızıl asıı-ıalarla ncfti scn,ilcıriır, mor crgtıvarrjar,ı"İ, stislccliği ıırtitcvazı cvlcriylc, ısstz. gcıriş mcı'dtrıll,-ırı\'la, İslııır vc Ilıristiı,aır ı-ırtrlıallclcri birbiriııe bağla1'aıı köl'ıriistivlc, 1,ı'ışlı, ır'ııığrı,ır ı,e cııısalsiz bir şclrircli bı.ı. Yarııı btı saatlcrcle bir İtı-ılyaır gcıııisi ilc şiıırcli bultıırclıığrı salriliıı öırtiııdcır Va\/ışça akarak, cırıırilcriıı kalcın kalcırr göğc tlzaıı..1ı1 nıiııarcleriı-ıc, cski saraytıı krıL,ıbclerinc sotı kcz [ıır[<arak, gcridc cviııi, ailcsiıri, bı,itıiır trkrırba r.c dcıstlarıırı bırakırrırl< siirgtiırc gidccckti. lrnıaıı'ı tclli di.ır,ırklı bir gclin cıltırak görcıııeyccek, torı.ııılarıırı ktıcirğıııa ııJaırıal,i,lç1l<tı. Sııat'ıtl gctıç kızlığır aclııır atış_ larıı-ıa,, ]3clıicc'ıriır gtizcI gözlcriıriıı, dtıd;rklarının ctrtıfiırcla çiz_ gilcr <_ılı.ışıııasıııa, Sabal-ıat'lc Hırliııı'iır 1,ı-irüiı-ı-ıcyc, koırtışıniwa başlaırıı,ısıtıtl., tc\/zcsİııiır [ıı,ı cİtinyııdakİ son yıllanı-ıa, kısacası lra}ıırtıııc-la ı,ı-ıİııılsı, öırcınİ olaı-ı l