Issuu on Google+

PORT F OL I O

ARCHI T ECT URALDET AI L I NG I WORKI NG DRAWI NG

DEEPNAT HMAJ UMDER I NDI ANI NS T I T UT EOFT ECHNOL OGYKHARAGPURCad portfolio