Page 24

kWOÉXMKÉËd ,ÉYQfHÉÌÉÓWŸÉYêÑ faÉwêWPMl êaÉäfCÉYKFO, ÏWQ"ÉêæWNaÉudg,ÉXMQ ìeÉ YQfHÉÌÉÓWŸÉ°YKFO,ÉyËÓêW,ÉæêdM ÌÉÓWÇWPOÛfJËf syËd ,É Êe)ÉqWOWPOsçdKyÉêYêdÉ fGOY}WÓWNÉd ê®YJM!,É sQ "[QuWaÉkHyÑWD*É urCÑêydåÓWPÉìd›Åœ tWHxMX®f ÄXWu°ywÅ èÅëf aÉÌÉÓWŸÉyËÑww,ÉÊe)É ÌÉÓWŸÉëÓÅWÅêëw",ÉhJxÇyKf sH)bQ DÉøW(›ÉyfQ"YQWNCÉ YWQ"ÉhW°Y }ÉêYKQKrÒ yìÓWÉqw"ÉêYWQ"ÉËf|ÉÑs ÕÅÓYQê®YWQ"MywÅYQê®yÑ ZÓW WPM®YQWQ"ÉYQNOMYNQ+É YÓW êÕW aÉêÅ®gQNÉYMÃWCÇy äÑWOJÉÊW ÅêuÓwFNMqfFÉ fwYHNyP®re°WPQMÉêfQ"Q uYQW ŽYwNEYWǚyêdÉfW"NM °ËÓW"ÉfQÌRWJ,É 22 JULY/AUGUST 2014

nwwê«DWCªæÉfO dÓêêyÑ °´²´²w"ÉØfH

yYWQEÉäw ëfpQ¼Õ ÁywÅêyÑ rÒyW2¯l êaÉäfCÉäÑWOgf 0dKxMXWIÉyÌÉÓWŸÉYêÑäÑWO ËwåfW4®Ëf WJÉYWŸÉêYQWfÉ fH"ÉÌÉÒäÑWOJMY W YfêYN!} °WfQwxMu ×f yÉêìÑWD›É YMI",ÉfQäw"ÉãÉdP ›èwÉwu  ®YKFO,ÉyYF w,ÉêYÑWD›ÉäÑWOJM äÑWOfywÅêyÑyYW ê uvdKW2yW,És*ÉfwyÉêÕwLÇ vçwKW®WQMH°YQQêYÑWDÉÈÑW í YêÑsHwywÅËÓWÇnyÑËÓWÇ WPÓWÔWNXyÉYPwÉÌÉÓWŸÉ YÓW(YœèwHODYW"tPÇ – WPÆÓn°Ëd ,ÉYQfHÉÌÉÓWŸÉWPN É ®pwÉãfH›ìeÉWÓwFêËdfJÉ sH)fTêdW"sWHyÑZMN

äw°´²³³çWyyLfÅӛêÑÓWQM pfHxM´²´²w"ÉsNHQ ®Ée ÌWQWLÇuÌÉÓWŸÉYêÑëdW2tWHÉ ®YWQ"ÉÛWFyYW –YQ,W̜Tê ëw",ÉÌÉÒYQ ÉYQOÉrÒyW2 ynKWOf fKèaê®vQMê°y,WHÉ ÌWœHÉsêu  –WO O3re®yÑ Yw"fQYf¯WPM1yÉYÓWÉ ËÑWJ ›ÉxM×f*ÉsèwDfu ê xÇ°YOL4YÓÑxDaWPœI ÉêWPO u O®rWPfÒyÉY"ÉäÑWOJÉXW yuf Ä7dOYW}ŸlF!re YN|WxÇ´²³¸çWy7OÉê´²³·çW sLèWOHÉäœÇwæêaÉWOd°WOÑWO yMQICÉÃÉÑaÉtQGHnYfCÉÌWQWLÇ WdO°vQMWON ÉnEêøfdädOsL tP®tPÑWOËÓÉџWOf uÓwF,ÉÓW! WOdêWÑwwÃWwÉxMèêÓÑWWOÅèwfH dw›®WQW°rÒdTæWNÅYKW

ÌWÑW ìf&è¡ÉWOOL®dTÃy ×fãWCL ›7Q,WÃWf nËÑW yYÓWÉWOWœn}wYOLN,ÉèêWHÉ

TOP HOTEL MIDDLE EAST JULY AUGUST 2014  

Top Hotel Middle East is a bi-monthly business journal for senior level hoteliers, hotel owners,...

TOP HOTEL MIDDLE EAST JULY AUGUST 2014  

Top Hotel Middle East is a bi-monthly business journal for senior level hoteliers, hotel owners,...

Advertisement