Page 1

deerhöund opgericht 1 Januari 1983

elufe gevestigd te 's- Gr»"»-haae

erkend door de Raad van Beheer

Nummer 4 augustus 1987

verschijnt 6 maal per jaar INHOUDSOPGAVE

Mededelingen bestuursvergadering

pagina

19 augustus 1987 -Zeist

2 - 4

Van de redactie

5

Brief van de Engelse Deerhoundclüb

6

Deerhound Sprokkels De oude landheer en zijn honden (slot), door Ad. Horst

7 - 1 1

Nieuws van de Evenementen Commissie

12

Fotowedstrijd -Oproep aan de leden

13

Deerhound Clubmatch -Hoenderloo

14

- 15

Deerhound Wandeling - 4 oktober

15

- 16

Uitnodiging film middag

8 november

Medische rubriek Bestrijding portocavale shunt Onderzoek naar levensduur der Deerhounds in de USA Keurverslagen Arnhem 7 juni Oss 20 juni Doetinchem 11 juli

17 18

- 19

20

- 25 27 28 29

Tentoonstellingen 1987 Nederland

31

Deerhound Clubactiviteiten

31

Bestuurssamenstelling

32

Evenementen Commissie,namen,adreseen

32

Redactie samenstelling, adres

32


BESTUURSVERSLAGEN Mededelingen uit de bestuursvergadering van 19 augustus '87 te Zeist

1. Notulen van 13 mei 1987 worden goedgekeurd 2. Inventarisatie deerhoundbestand. De stambomen beginnen binnen te komen en het bestuur is vol goede moed dat de meeste leden hun belofte,deze op te sturen, zullen nakomen 3. Relatie IERDEE - DC. Op initiatief van de Raad van Beheer was een driehoeksoverleg georganiseerd,teneinde spijkers met koppen te slaan. Op het laatste moment haakte het IEDEE-bestuui echter af en koos alsnog voor een juridische procedure tegen de Raad om zijn vermeende recl ten af te dwingen. Het DC-bestuur is vervolgens voor een bilateraal gesprek met de Raad uitgenodigd op 20 augustus a.s. Het DC-bestuur zal opnieuw -evenals vorige keren- zijn: bezwaren tegen het houden van eei clubmatch voor deerhounds door IERDEE, herhal< Dergelijke activiteiten zijn voorbehouden aan de erkende rasvereniging voor deerhounds n.1. DE DEERHOUND CLUB. Het wordt de hoogste tijd dat de IERDEE haar eigen visie -elk ras heeft recht op zijn eigei vereniging- in praktijk brengt. Als het IERDEE bestuur zelfs in het augustusnummer van de IERDEE uitspreekt: " de concurrentieslag om de deerhound te willen winnen",


dan kan men zich in gemoede afvragen of langzamerhand niet van hogerhand moet worden ingegrepen. Zijn de grenzen van behoorlijk bestuur niet reeds overschreden ? 4. Clubmatch 13 septemver. De laatste voorbereidingen worden doorgenomen, als het aan de Evenementen Commissie ligt, wordt het een prima dag. 5. Nieuwe leden : H.A. Komans te Nunspeet C.C.J. Van de Venne te Baarlo M.Strating te Schoonoord M.C. W-ichard te Twisle M. de Buizer te Alphen aan de Rijn C. Clyde te Arnhem G.Clyde-Marx te Arnhem H. van 't Hoen te Alblasserdam 5. Knol te Alphen aan de Rijn H. Janssen te Neerkant A. Kuiper te Weert M.Pluimgraaff te Noordwijk J.Hulshoff te Westervoort Al deze personen worden van harte welkom geheten als lid van de Deerhound Club. 6. Tussentijdse aanmelding nieuwe leden. Teneinde kandidaat-leden niet onnodig lang te laten wachten op een bestuursbesluit terzake wordt afgesproken bij tussentijdse aanmeldingen een schriftelijke procedure te volgen. 7. Evenementen . Goedkeuring wordt gehecht aan de volgende activiteiten van de Evenementen Comm issie (zie elders n adere toelichting): a) een herfstwandeling op zondag 4 oktober 198 b) een filmmiddag op zondag 8 november 1987 met audiovisueel materiaal en c) bekendmaking prijswinnaars fotowedstrijd. -

3 -


8. Brief met bedankje van de Engelse DeerhoundClub voor het cadeau van de DC bij hun jubileum (wordt elders gepubliceerd) 9. Windhonden CAC-tentoonstelling 1988 Van de NVOW is vernomen dat deze niet kan/zal doorgaan, omdat in elk geval de Nederlandse Whippet Club niet meedoet. 10. Herziening FCI-standaard van de deerhound. De FCI (Féderation Cynologique Internationale) heeft diverse rasstandaarden genormaliseerd, d.w.z. zodanig herordend, samengevat en ingedeeld dat alle standaarden eenzelfde patroon heb ben. Hoewel deze herziene versie niet wezenlijk verschilt van de oude standaard is hij voor geïnteresseerden van belang. Tegen overmaking van ƒ 2,50 aan de penningmeester : A.M.Hagemeijer, Broekland postgiro 178.48.38 of RABO 103.150.404 onder vermelding "FCI standaard DEERHOUND" krijgen leden een exemplaar toegezonden. 11. Datum volgende vergadering: 30 september 1987.

HET VERWORVENE TE BEHOUDEN IS GEEN KLEINERE VERDIENSTE DAN HET VERWERVEN ZELF. HET LAATSTE IS MIN OF MEER TOEVALLIG, TOT HET EERSTE BEHOORT BEKWAAMHEID. Ovidius

4

-


VAN DE REDACTIE Het is gebleken dat niet alle leden even ge誰nteresseerd zijn in de tentoonstellingskeurverslagen. Een groot deel van onze leden echter wil wel graag op de hoogte blijven van wat de diverse keurmeesters schrijven over onze honden. De redactie meent een goede oplossing te hebben gevonden door wel de tentoonstellingskeurverslagen te blijven publiceren, maar dan in een verkleinde uitgave. Er is dan meer ruimte beschikbaar voor andere, specifieke en algemene informatie. Bovendien zouden wij graag kopy van onze leden opnemen, maar dan moet die kopy ons wel worden gestuurd.

HOOGWAARDIG KOMPLEET KONPITIEVOER De samenstelling van Viondog wordt regelmatig gecontroleerd door de ACV Ie Rijswijk.

-

5

-


THE DEERHOUND CLUB

Hon. Secretary DR. P. POYNER WJ

!. Bradford-on-Avon 2762 (STD 02216)

GLEN VIEW BRADFORUROAE WINSLEY BRADFORD-ONWILTS. BA15 2HN

1 June 1987 The Secretary Dutch Deerhound Club Mr C. Van Andel Boslaan 17 3951 CB MAARN The Netherlands

Dear Mr van Andel, I,am writing on behalf of the members of the Deerhound Club to thank your Club for its gener*bus gift of a Plate for a Special Prize for the Club's Centenary Year. It was much appreciated. The committee decided that your gift should be presented as a permanent record to the Centenary Year winner of the Avening Cup perpetual trophy. Your gift was won by Mrs Heather and Dr Sarah Helps with Ardkinglas Silk, and was presented at the Breed Show Club Trophy Presentation Dinner in April 1987. With our thanks and best wishes, Yours sincerely,

t

n4^ ^ -

/vJ

6 -


DE OUDE LANDHEER EN ZIJN HONDEN (vervolg 2) beweerde dat ze omdat ze hun hele Iedereen landheer hadden gedleeld-, hem ni leven .al met de hierna aevolgd waren in hiet nu uit d e wereld maals.Du s namen ze ook d e honden en begroeven deze landh&er.omda t ze meendem dat hen met de zou he bben. dat ook zo aewild v an de landDe steen houwer maakte de grafzerk geflank eerd door heer, li gaend op de bank en zoal s het tot o v het de twee honden", net hij de zerk geweest.Allee n toen laatst w as uitv an de honde n op hun hakte la aen de. hoofden â&#x20AC;˘poten en de armen van de oude man l agen geglimla ohte in het En hij kruist o v zijn borst. geheel n iet. Zo kwam het' dat het jongetje nu de landheer was van de heerlijkheid en erfgenaam van al het geld en de landerijen, tenzij zijn vader niet dood was- en thuis kwam om ze in bezit te nemen. Toen de slechte neef hoorde dat de oude landhet heer dood was, was hij daar in het geheel niet ongelukkig mee. Het nieuws dat de zoon van de landheer in een veldslag gesneuveld was kwam ook de neef ter ore en deze was maar al te zeer geneigd dit te geloven.

-

7 -


Hij maakte zichzelf wijs, dat hij alleen mai het jochie uit de weg moest zien te krijgen en dan zou hij de volgende erfgenaam zijn van het landgoed en zou hij de landheer van de heerlijkheid zijn met alles wat daar aan vast zat. De neef besloot het kereltje van zijn bed te lichten terwijl het sliep. Hij zou het kind naar de kust brengen bij een zeekaptein die hij kende en die zou de jongen naar he\ buitenland willen brengen, om hem daar achter te laten. Waar dat was, dat liet de neef koud, zo lang het voor de jongen maar te ver weg zou zijn om de weg naar huis weer te vin den. '<~

Bus zocht hij een vriend uit, die even slech was als hij zelf, om met hem mee te gaan. Ze kozen een wilde, donkere, stormachtige nacht uit zodat weinig' mensen buitenshuis zou den zijn. Toen ze het huis bereikten, troffe ze het donker aan en iedereen vast in slaap. Zachtjes gingen zij het huis binnen om de mensen in het huis niet tv wekken en de slee te neef zond zijn vriend naar boven om de jongen te halen, terwijl hijzelf rondkeek of er nog geld te halen viel ,waarmee hij de zeekaptein voor diens moeite kon betalen. Zijn vriend sloop z贸 voorzichtig de trap op, dat de neef hem geen enkele keer hoorde. Maar hij hoorde hem wel naar beneden komen l Be kerel kwam half rennend, half vallend de trap af, met drie,vier treden tegelijk. Be neef pakte zijn kaars en vloog de hal in.

-

8 -


"Houd je kalm ,idioot!", fluisterde hij."Moet het hele huis wakker worden en achter ons aan komen?" Toen zag hij het gezicht van zijn vriend en er lag zo !n angst in diens blik, zoals hij nog nooit tevoren had gezien. Het gezicht was zo bleek als de vetkaars zelf en de ogen rolden wild. "Wat mankeert jou?-', vroeg de neef scherp. Het enige antwoord dat de neef kreeg was: "Ik zag....ik zag.... ik zag...".Maar wat zijn vriend zag heeft hij nooit gezegd.Met bevende handen ontgrendelde de vriend de deur en rende de duisternis van de nacht in. "Goed als hij mij niet wil vertellen wat er aan de hand is. zal ik zelf wel gaan kijken". zei de neef van de landheer. En hij ging de trap op. De deur van de jongenskamer was open en er scheen licht naar buiten.De neef van de landheer ging de hal door naar de deur. Toen stond hij stil, als gefixeerd. Er stond een nachtlampje op de tafel bij het bed en in het bed lag de jongen heerlijk te slaven. Maar het was niet naar de jongen dat de neef keek. Aan het voeteneind van het bed stond de oude landheer, waarvan hij wist dat deze al heel •wat dagen geleden begraven was. En aan weers^zijden van de landheer stonden de grote honden die gelijk met hem begraven waren. Terwijl de neef op de drempel als versteend naar hen stond te staren, lichtte de oude landheer langzaam zijn hand op en wees met één vinger naar hem. Alsof het een teken was, sprongen beide honden, die voorheen^-tijdens hun leven en na hun dood •- nog nooit geweken waren van de zijde van hun meester, voorwaarts. -

9 -


Met een gil van ontzetting draaide de neef van de landheer zioh om en vluohtte de trap af. De reusachtige honden achtervolgden hem het huis uit en de weg af. Sneller en snellel liepen ze en buiten3 boven het geluid van del storm uit, vulde de nacht zich met hun woest\ geblaf. In diezelfde nacht kwam de zoon van de oude landheer thuis. Hij was helemaal niet gesneu\ veld in de oorlog-.Eet was zoals de oude lund-\ heer had gezegd. In het dorp vertelde men de zoon dat zijn va\ al lang dood was. De zoon ging naar huis en voelde zich bedroefd en treurig. Terwijl hij\ de heuvel opklom, hoorde hij een geluid dat hem deed stilstaan en luisteren. ''Dit is toch vreemd", hield hij zichzelf voo\ "Als ze me in het dorp niet gezegd hadden da\ mijn vaders honden met hem in 't graf lagen, zou ik gezworen hebben dat ik hun geblaf hooi de, na het neerleggen van de een of andere prooi in het dal". Wel nu, dit is alles wat het verhaal betreft De vriend van de neef werd de volgende dag, liggend in de weide, gevonden, brokstukken brabbelend over datgene wat hij wist en de mensen maakten er een sluitend verhaal van. Van de neef werd nooit meer iets vernomen, maar er wordt beweerd dat op een wilde, donkere, stormachtige nacht je de honden van de landheer woest kan horen blaffen beneden in het dal en de mensen zullen je vertellen dat ze nog steeds jacht maken op de slechte neef van de oude landheer.

-

10 -


Het vreemdste was waarschijnlijk wel dat wat er op volgde. Toen de mensen op zondag naar de kerk gingen om de kerdienst bij te wonen, bleven zij vol verbazing op het kerkhof staan. De gestalte van de oude landheer lag niet langer met z 'n armen op zijn borst gekruist. Ook lagen de hoofden van de honden niet op hun poten, zoals de steenhouwer ze had uitgehouwen. De mensen zagen dat de honden nu bij de bank lagen met opgericht hoofd en waakzaam. En de handen van de landheer rustte op de hoofden van de stenen honden. Op het gezicht van de oude landheer lag een gelukkige y voldane glimlach. Overgenomen met toestemming Engelse Deerhound Club, uit Winter 1987". Uit:"GAELIC GHOSTS" by Sorche Nic Leodhas.

- 11 -

van de "News Letter


NIEUWS VAN DE EVENEMENTEN COMMISSIE

Op 17 juni kwam de evenementencommissie voor het eerst in haar huidige vorm bijeen. Het genoeglijk samenzijn resulteerde, behalve in het elkaar beter leren kennen ook nog, in een paar concrete plannen. Naast de clubmatch op 13 september kan toch niet de najaarswandeling ontbreken. De familie Cramer neemt de organisatie daarvan op zich en zal middels het clubblad nog ĂŠĂŠn en ander nader bekend maken. Streefdatum is 4 oktober. Verder werd er nog gedacht aan een meeting zonder onze honden. De gedachten gaan uit naar een bijeenkomst op 8 november, waarvoor getracht zal worden wat audiovisueel materiaal bij elkaar te krijgen. Vermoedelijke plaats - MaarnTevens leek het ons aardig om dan een expositie te houden van foto's door ons zelf gemaakt van onze honden. Een speels competitie element kan aanwezig zijn. 2 foto's op briefkaart formaat dienen daarvoor te worden gezonden aan mijn adres: T.Quartel Kroostweg Noord 175 3704 DW Zeist

-

12 -


OPROEP

AAN DE LEDEN VOOR EEN FOTOWEDSTRIJD

Alle leden worden uitgenodigd 2 foto's in te sturen met één of meer deerhounds er op. Het mogen esthetische plaatjes zijn of grappige kiekjes - alles is welkom ! We maken er een wedstrijd van !! Een jury zal uit de ingestuurde foto's drie prijswinnende foto's kiezen. Daarom liefst zwart/wit foto's van 10 x 13 cm insturen. We hebben dan meteen een voorraadje ter publicatie door de redactie. De prijswinnaars worden bekend gemaakt tijdens de filmmiddag, die gepland is op zondag 8 november a.s. in het restaurant DE KOEHEUVEL te MAARN. Aanvang 13.30 uur. DOE ALLEN MEE !!! Foto's gaarne opsturen aan,: T.Quartel Kroostweg Noord 175 3704 DW Zeist. Op de achterzijde van de foto's vermelden: uw naam en adres: de naam van de hond(en). DE EVENEMENTEN COMMISSIE

-

13

-


DEERHOUND CLUBMATCH 13 SEPTEMBER 1987 Manege FJORDHESTE-GARD,Krimweg 125 HOENDERLOO - aanvang 10.30 uur Keurmeester: mevr. A.Stuifbergen-Hoetjes

Een prima gelegenheid, juist voor de vele nieuwe leden, om kennis te maken met de gang van zaken in de vereniging om: ervaring op te doen met het showen van de dee hound in een ontspannen omgeving; het ras beter te leren kennen door de hond< met elkaar te vergelijken. Voor andere leden het oude recept: plezierig; informatief; een intensivering van de kontakten en tenslotte een ervaring rijker hoe uw hond door deze nieuwe keurmeester wordt beoordeeld ! De EVENEMENTENCOMMISSIE zal verder zorgen vooi meer dan voldoende culinaire heerlijkheden en enkele niet-kynologische activiteiten !

-

14 -


Zie het inschrijfformulier + routebeschrijving in het vorige nummer van het clubblad. Wilt u nog inschrijven en heeft u geen inschrijfformulier meer of wilt u nog iets weten over de clubmatch, bel dan meteen de secretaris: C. van Andel -tel: 03432 - 1279 Sluitingsdatum: 31 AUGUSTUS ******************

DEERHOUND-WANDELING ZONDAG 4 OKTOBER 1987 AANVANG 13.00 UUR De laatste wandeling in dit jaar houden wij in het-Gooi. Als plaats hebben wij gekozen de heide grenzend aan de weg tussen Laren en Hilversum. Deze heide met oude grafheuvels en zandverstuivingen is een ideaal wandeloord voor mens en hond. Het is ook de heide waarvan menig Gooise schilder een sterk geromantiseerd en ge誰dealiseerd beeld gaf van het armoedig bestaan der herders.

-

15


4 oktober is ook dierendag, dus gun uw deerhound deze wandeling met zijn soortgenoten. De bazinnen en bazen kunnen dan heerlijk over hun honden praten, iets wat in familiekring meestal wordt gezien als "dat gezeur over die honden". Over iets anders praten mag natuurlijk ook. Wij hopen velen van u, met uw deerhouhd, te ontvangen op het terras van restaurant "La Provence". Als op deze dag de weergoden meewerken, u aanwezig bent -met of zonder deerhound, zal dit weer een gezellig en ontspannen deerhound evenement worden. TOT ZIENS OP 4 OKTOBER

!!

E 35

HILVEESLM

DE EVENEMENTEN COMMISSIE

-

16 -


UITNODIGING VOOR FILMMIDDAG Op zondag 8 november a.s. om 13.30 uur in restaurant DE KOEHEUVEL te MAARN. Getoond wordt AUDIOVISUEEL materiaal dat een goed inzicht geeft in de voortbeweging van de hond. De voortbeweging die juist bij de windhonden van het grootste belang is. ingestuur-

Tevens leek het ons aardig dari de de foto's de exposeren.

DE EVENEMENTEN COMMISSIE

Y

Deerhounds uit Ts»jechoSlowakije f

-

..„e:- ""

-v <

i^Jjj^m

^Um "^MI

Jr

-£]*-• "^ * ^T >*> é

'*<ï

1 'l^ If '#.,

m.

• :...Ë :J

-

k** L'

17 -

i *. i •/: - K . "x v W%

I


MEDISCHE RUBRIEK

BESTRIJDING VAN PORTOCAVALE SHUNT Blijkens publicatie in het clubblad van de IERDEE komt deze afwijking bij de Ierse Walfshonden zodanig vaak voor, dat het Ierdee-bestuur indertijd besloot maatregelen te nemen: Door vroegtijdig onderzoek bij pups is na te gaan of zij deze afwijking hebben: het amoniakgehalte in het bloed is dan te hoog. Hoewel deze afwijking bij de deerhounds nog niet met zekerheid is vastgesteld, wil het bestuur van de Deerhound Club het zekere voor het onzekere nemen en alle leden OPROEPEN hun jonge pups op levershunt te laten onderzoeken ! Blijkt na een paar jaar dat deze afwijking bij de deerhounds niet voorkomt, dan kan worden overwogen er weer mee te stoppen. Het Ierdee-bestuur is bereid gebleken de leden van de DC in zijn programma te laten meedoen. De werkwijze is dan als volgt: De fokker van deerhounds, die zijn pups op levershunt wil laten onderzoeken, neemt contact op met mevr.Melser - tel:085-613125. Mevr.Melser stuurt de fokker de benodigde formulieren, die na tatouage weer naar haar teruggestuurd worden,vergezeld van een kopie van de stamboom van de vader- en de moederhond. Daarna maakt mevr.Melser een afspraak op de Universiteitskliniek "DE UITHOF" in Utrecht bij dr.Rothuizen.Deze afspraak wordt aan de fokker doorgegeven. -

18

-


Mevr. Melser zal in Utrecht aanwezig zijn. Na het prikken volgt, met een dag of vijf, de uitslag, die door mevr.Melser aan de fokker zal worden doorgegeven. De kosten bedragen f. 17,50 per pup. Voor_telefoon, reiskosten e.d. zal door de "Ierdee" Ć&#x2019; 5,- per pup in rekening worden gebracht. Het adres van mevr. Melser-Spoor is: Velperweg 113 6824 HJ Arnhem Wie meer achtergrond informatie wil hebben over portocavale shunt leze of herleze het DC-clubblad no. 4 van 1986 pag. 4 t/m 6 waarin dhr. Rothuizen deze afwijking bespreekt . Jean Engelen - voorzitter

-

19 -


MEDISCHE RUBRIEK

ONDERZOEK NAAR DE LEVENSDUUR VAN DEERHOUNDS IN DE USA. Van de 219 leden van de Amerikaanse deerhoundclub vulden 122 (56%) in totaal 230 formulieren in met vragen over de levensduur van hun honden. De resultaten van dit onderzoek zijn ook voor voor ons interessant. De resultaten zijn gepubliceerd in de "THE CLAYMORE", het clubblad van de Amerikaanse Deerhoundclub, van mei/juni 1987. Enkele uitkomsten waren: a) Bij de nu nog levende honden was de gemiddelde leeftijd 4,6 jaar voor de reuen en 4,7 jaar voor de teven: b) Van de overleden honden was de gemiddelde leeftijd waarop zij overleden 5,4 jaar voor de reuen en 6,7 jaar voor de teven. Uitgezet in een tweetal grafieken onstaat het volgende beeld: zie volgende pagina's A = nu nog levende honden B = overleden honden

-

20 -


R LI V I M G

— 21

MM.ES

O

Ft*a>\.eS« 8 1 TOTAL

- £7 TOT/kL


B N0N-HVIK1G

• MALES

s 4 t TOTAL

O fEtAAUES =3 5 TOTAL

-

22

-


Conclusies die hieruit zouden kunnen worden getrokken zijn : a) 10% van de levende reuen en teven is 8 jaar of ouder; b) 35% van de teven wordt 8 jaar of ouder; c) 19% van de reuen wordt 8 jaar of ouder. Ook over de OORZAAK van overlijden zijn gegevens bekend. Verwerkt in onderstaande staafgrafiek geven die het volgend beeld te zien: NUMBER

OF DOGS

WEART S S V S I A X S S " " " " " " ^ ^ " " " ^ ^ " " " " ^ " " " " ' ^ " " " ' ^ TORSION ' A ' A V A ' A ' A ' A V A ' A ^ M (BLOM) CAKJCER f ^ ^ v v ^ ' v ^ ^ v ^ ' a MJESTHESUtsI M V X y y i M W A W J IMMUUE \SSVsVASV55) DEFICIEMCT 1WFT-CTIOUS S S S 3 S S S 3 3 3 ACCIDeUTSSS\SVAVs| VIRUS

SS3L

3

I

EUTHMIIZED KIDMEYS

sng

-n m rm

ROODCtOT SSS3 BR0KEM«? S 3 S 3

SS3 Z p-

r

1" LH

r-

GASTROEUT. O

AUEURISM PMJCREKS

I

-A

o

-4 V

=3

ÜWKMOXW S S S S S S S S 3

-

23


Conclusies getrokken uit deze grafiek zijn : a) belangrijkste oorzaak van overlijden is voor de reuen: hartgebreken daarna maagtorsie kanker b) voor de teven is de belangrijkste oorzaak van overlijden: maagtorsie daarna hartgebreken kanker. Graag doe ik een beroep op onze leden hun visie en/of commentaar op deze uitkomsten te willen geven. Vragen hierbij zijn: 1) Zouden de .Nederlandse uitkomsten dezelfde zijn ? 2) Zijn hartgebreken eigen aan grote honden of is het een kwestie van vererving/fokker ? 3) Zijn maagtorsies, die vooral lijken voor te komen bij de honden met ruime borstkassen, te voorkomen ? Iemand suggereerde mij het eten te verdelen over 3 maaltijden: een ander had van haar dierenarts het advies gehad een grote windhond nooit over zijn rug te kantelen ! Het Amerikaanse onderzoek stimuleert mij in elk geval voldoende om door te gaan met ons, in ontwikkeling zijnde,verenigingsbeleid. - inventarisatie van het deerhoundbestand in Nederland, - het voortdurend verzamelen van informatie over eetgewoonten ziektes gebreken overlijdensoorzaken van onze deerhounds

-

24 -


Met h e t e e r s t e z i j n we r e e d s i n een u i t v o e rend stadium: voor h e t tweede wordt momenteel een formul i e r -mede op b a s i s van h e t Amerikaanseontworpen. Jean Engelen. **************

Is er nog betaalbaar kwaliteits hondevoer? jazeker... Vleesbrokken, Krokant, Diner, Puppy-brokjes en Puppy-melk zijn kwaliteitsprodukten van Jonker, modern uitgebalanceerd diervoedsel. Ze bevatten in de juiste verhouding vlees, granen (geĂŤxpandeerd), mineralen en alle vitaminen die nodig zijn voor een gezonde voeding van uw hond. Resultaat van research. Bovendien bewijst de prijs dat topkwaliteit niet duur hoeft te zijn.

Inlichtingen en produktinformatie: Fa. Jonker diervoeders, 4264 ZG Veen Postbus 3 - Telefoon 04164-1217

NIETS UIT DIT BLAD MAG WORDEN OVERGENOMEN, ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE REDACTIE

-

25 -


Dit plaatje zou kunnen dienen ter illustratie van de legende DE OUDE LANDHEER EN ZIJN HONDEN.- Zo nodig KAN een deerhound ook aanvalle 26 -


TENTOONSTELLING ARNHEM KEURMEESTER E.R.E.Grevelt

7 JUNI 1987

reuen open klas Buchanan of Bellanagare 1U CAC CACIB eigenaar: S.J. de Haan en J. de Jong Nog geen 2-jarige,donkergrijs gestroomde reu van uitnemende kwaliteit.Schitterend gebouwd en zonder enig anatomisch probleem.Slank, krachtig mannelijk hoofd met mooi donker oog en klein goed aanliggend rozenoor.Mooi silhouet,goed gebogen in de lendenen en lang breed bekken waaronder een lang goed gehoekt dijbeen. Schouder ligt mooi schuin en er is voldoende hoeking in de opperarm.Krachtige voeten,goed gewelfde tenen.Voldoende diepe borst en de juiste hielhoeking.Voldoende staartlengte,goed gedragen tijdens het gaan.Mooie warrige vacht,goed van lengte.Gangwerk achter onvoldoende krachtig in afzet. Classic Carmen of Dirty Mind 2 zeer goed eigenaar: S.v.d.Graaf 3 jarige donkergrijs gestroomde reu,slank hoofd dat iets mannelijker kon zijn. Mooi donker oog, fijn oor.Voldoende halslengte, lang in lichaam.Een goede spanning in de lendenen en krachtig lang bekken.Borst kon iets dieper.voor wat instabiliteit in de polsen, achter iets koehakkig hetgeen zich ook in het gangwerk toont. teven open klas Argyll of Bellanagare 1U CAC CACIB BOB eigenaar: S.J. de Haan en J. de Jong 2\ jr donkergrijs gestroomde teef. Goed gebouwd met mooi silhouet.Een krachtige hond, die toch zeer vrouwelijk blijft. Goed hoofd met m ooi donker oog en vrij groot,wel aanliggend oor.Goede halslengte,mooie bovenbelijning met de juiste spanning in de lendenen.Hele mooie borstdiepte met de juiste ribwelving.Goed krachtig bot, matige hoekingen, voor en achter in harmonie, gangwerk voor is vrij eng bijna kruisend met wat slappe voeten.Mooie grove vacht, Vanwege het type toch 1U CAC CACIB kampioensklas teven Gusty of the Scottish Highlands 2U eigenaar: U.Andriejewski 2>\ jarige mooi rastypische teef, donker grijs gestroomd waarvan ik het overigens vrouwelijke hoofd in zijn geheel iets groter wou zien t.o.v. het lichaam.Goede bovenbelijning, goede lendenwelving, mooi schuin gesteld bekken. Goede hoekingen voor en achter, breed dijbeen en krachtige voeten met goed gewelfde tenen. Goede borstdiepte en de juiste ribwelving. Gangwerk is rastypisch.

27


OSS 20 juni 1987 keurmeester mevr.Ph.Heerkens-Verschuuren. reuen open klas Ardrarragh from the Market Garden 1U CAC BOB eigenaar: mevr.M.Melser-Spoor Schitterende reu van 3 jaar, groot, mannelijk met veel adel, zeer typisch hoofd, oog, oor en uitdrukking. Kwaliteits hals met juiste vachtstruktuur, fraaie belijning, evenredige hoekingen. Juist karakter. Graag 1U CAC Actavish GaĂŤl of the Dirty Mind 2U res CAC eigenaar K.Hesseling Schitterende reu die het ideaal in hoge mate benadert. Zeer harmonisch gebouwd, mannelijk hoofd en uitdrukking. Enorme halslengte, prima belijning. Grote borstdiepte. Moeiteloos gangwerk. teven open klas Chubby Clair of the Dirty Mind 1U CAC eigenaar: K.Hesseling Heel mooie, echt vrouwelijke teef, van welhaast ideale proporties. Heel mooi hoofd en uitdrukking. Juist aangezette hals. Fraaie belijning, typisch en moeiteloos gangwerk.

Cu-Cabhag of the Funny Hill 1U RES CAC RES CACIB eigenaar: I.Vunderink en G.Matser 5 jarige zeer donker grijs gestroomde teef van een schitterend type met een krachtig doch vrouwelijk hoofd Mooi oog,wat iets donkerder kon zijn,mooi klein goed aanliggend o or.Elegant geplaatste hals en een schitterer silhouet.Ach ter goed gehoekt met mooi breed dijbeen en krachtige hi el, voor een steile opperarm. Mooie diepe ruime borst, een uitstekend gangwerk.

-

28 -


DOETINCHEM 11 juli 1987 keurmeester mevr.S.Kirschbichler reuen kamp.klas Actavish Gaël of the Dirty Mind 1U CAC BOB eigenaar: Koert Hesselihg Sehr elegant, sehr typiscch.sehr guterKopf mit braune Augen und korrekter Scherengebisz.Harmonische obere Linie. Rute korrekt getragen. Kraftige.gut gewinkelte Hinterhand. Sehr gute Brusttiefe. Sehr schön im Stand. Ausgezeignete Bewegungen ! Typisches Haarkleid. teven open klas Chubby Clair of the Dirty Mind 1 ZG eigenaar: Koert Hesseling. Gute Hündin mit hUpscher Kopf, Sehr dunkle Augen.Korrekter Gebisz, Typische obere Linie, Guter Rute, Hinterhand gut gewinkelt, Gute Brusttiefe, Schoner Stand. In die Bewegung hinten etwas eng laufend und nicht s.ier f est.

-

29

-


TENTOONSTELLINGEN 1987 NEDERLAND 26 en 27 september CAC Wanroy De Reebok 10 en 11 oktober CAC,CACIB Den Haag Houtrusthallen secr, A. de Jong Vrijburgstraat 31 2275 BX Voorburg keurmeester mevr:L.van Tongerloo (B), windhonden worden 10 oktober gekeurd, 28 en 29 november CAC,CACIB WINNER RAI,Amsterdam secr.M.v.d.Weyer Badhuisstraat 31 2021 CM Haarlem 19 en 20 december CAC Wychen * Olympic Sportcentrum secr. Th.M.Rodijnen Heilige Stoel 4402 6601 VZ Wychen ************

Deerhound Club Activiteiten Deerhound Clubmatch 13 september- Hoendeloo - 10.30 uur Deerhound Wandeling La Provance -Laren-Hilversum 13.00 uur Filmmiddag 8 november - Maarn Koeheuvel 13.30 uur *************


T T

deerhound BESTUUR voorzitter

elub

drs J.J.H.Engelen Couwenhoven 90-09 3703 GB Zeist tel: 03404 / 52434 secretaris C. van Andel Boslaan 17 3951 CB Maarn tel: 03432 / 1279 penningmeester/ A.M.Hagemeijer ledenadministratie Laarhoekseweg 5 8107 AP Broekland tel: 05703 / 1729 mevr.S.Brinkman notuliste Acacialaan 18A 3707 EV Zeist tel: 03404 / 16713 vice voorzitter / A.J.Horst puobemiddeling Faunaweg 14 ÂŤ stamboekredactie 3852 AZ Ermelo tel: 03417 / 53453 A.H. van der Snee EVENEMENTEN mevr. A. Cramer COMMISSIE F.E.Cramer T.Quartel A.H. van der Snee CONTACT ADRES Julianalaan 12 6717 JK Ede tel: 08380 / 33509 S.A.Braakman-Machielsen REDACTIE drs.J.J.H.Engelen S.A.Braakman-Machielsen REDACTIE ADRES Stougjesdijk 252 3261 KW Oud Beyerland tel: 01860 / 15364

-

32 -

1987 editie 4  
1987 editie 4  

Verenigingsblad Deerhoundclub

Advertisement