Page 1

Serie NINFEA


NCS 051/BIANCO ø cm. 85 - h cm. 90 8 x max 60W - E 27

NCS 051/N

NCS 051/A

NCS 051/R

NCS 051/B


2 3


NCL 160 BIANCO

ø cm. 15 - h cm. 24 1 x max 75W - G 9

NCP 017/BIANCO ø cm. 60 - h cm. 195 3 x max 60W - E 27

NCP 017/N

ø cm. 60 h cm. 195 3 x max 60W - E 27


NCS 04/N

ø cm. 80 - h cm. 90 5 x max 60W - E 27

NCS 04/R

ø cm. 80 - h cm. 90 5 x max 60W - E 27 4 5


NCL 087/R

NCL 088/R

NCL 088/N

ø cm. 35 - h cm. 70 1 x max 60W - E 27

NCL 087/N

ø cm. 22 - h cm. 57 1 x max 60W - E 27

6 7


NCS 04/10 /A

ø cm. 110 - h cm. 130 10 x max 60W - E 27

NCS 04/10 /N

NCS 04/10 BIANCO

NCS 04/10 /R

NCS 04/10 /B


NCL 091/A

ø cm. 47 - h cm. 55 2 x max 60W - E 27

NCL 088/A

ø cm. 35 - h cm. 70 1 x max 60W - E 27

NCL 087/A

ø cm. 22 - h cm. 57 1 x max 60W - E 27

8 9

NCP 017/A

ø cm. 60 - h cm. 195 3 x max 60W - E 27


NCL 161

ø cm. 15 - h cm. 35+cavo 1 x max 75W - G 9

NCL 161/N

NCL 161/R

NCL 161/A

NCL 161/B NCL 161/BIANCO


NCS 078 O/B

ø cm. 120 - h cm. 100 10 x max 60W - E 27

10 11


NCS 051/B

ø cm. 85 - h cm. 90 8 x max 60W - E 27

NCS 064/B

ø cm. 55 - h cm. 65 3 x max 60W - E 27

12 13

NCL 091/B

ø cm. 47 - h cm. 55 2 x max 60W - E 27


Serie QUADROTTI


NCS 013/BIANCO ø cm. 80 - h cm. 85 6 x 60W - E 27

NCS 013/N

NCS 013/R

NCS 013/A


NCS 049/BIANCO

ø cm. 55 - h cm. 85 variabile 5 x max 60W - E 27

14 15


NCL 121/BIANCO ø cm. 40 - h cm. 70 1 x 60W - E 27

NCL 122/BIANCO ø cm. 30 - h cm. 55 1 x 60W - E 27

16 17


NCS 012/N

ø cm. 120 - h cm. 140 12 x max 60W - E 27

NCS 012/BIANCO

NCS 012/R

NCS 012/A


NCL 118/N

ø cm. 20 - h cm. 40 1 x max 60W - E 27

NCP 024/N

ø cm. 55 - h cm. 180 1 x max 250W - E 27

NCL 119/N

ø cm. 44 - h cm. 50 2 x max 60W - E 27


18 19


NCL 119/A

ø cm. 44 - h cm. 50 2 x max 60W - E 27

NCL 120/N

ø cm. 72 - h cm. 85 3 x max 60W - E 27

NCP 025/N

ø cm. 80 h cm. 200 6 x max 60W - E 27

20 21


PGT 018/N

ø cm. 80 - h cm. 85 6 x max 60W - E 27


PGT 018/R

ø cm. 80 - h cm. 85 6 x max 60W - E 27

22 23


PGT 016/R

ø cm. 20 h cm. 40 1 x max 60W - E 27

PGT 021/R

ø cm. 55 - h cm. 180 1 x max 250W - E 27

PGT 017/R

ø cm. 44 h cm. 50 2 x max 60W - E 27


NCS 013/AMBRA Oro/Nichel ø cm. 80 - h cm. 85 6 x max 60W - E 27

NCS 013/A Oro/Nichel

NCS 013/R Oro/Nichel

NCS 013/BEIGE Oro/Nichel


NCS 090 Rosso/Oro ø cm. 90 - h cm. 85 8 x max 60W - E 27

26 27


NCS 092

ø cm. 80 - h cm. 85 6 x max 60W - E 27

NCL 216

ø cm. 20 - h cm. 40 1 x max 60W - E 27

NCL 217

ø cm. 44 - h cm. 50 2 x max 60W - E 27

28 29


Serie PATATINA


NCS 039/BIANCO ø cm. 90 - h cm. 70 6 x max 60W - E 27 2 x 60W - G9

NCS 039/N

NCS 039/A

NCS 039 O/B

NCS 039 AMBRA


NCL 152 BIANCO

ø cm. 25 - h cm. 60 1 x max 60W - E 27

NCL 153 BIANCO

ø cm. 35 - h cm. 80 1 x max 60W - E 27 2 X 60W - G 9

32 33


NCS 039/N

ø cm. 90 - h cm. 70 6 x max 60W - E 27 2 X 60W - G 9

NCS 039/AMBRA ø cm. 90 - h cm. 70 6 x max 60W - E 27 2 x 60W - G9


NCL 163/BIANCO ø cm. 15 - h cm. 30 1 x max 60W - E 27

NCP 036/N

NCL 162/BIANCO ø cm. 55 - h cm. 35 2 x max 60W - E 27

34 35

ø cm. 45 - h cm. 175 1 x max 250W - E 27 5 X 60W - G 9


NCS 039/A

ø cm. 90 - h cm. 70 6 x max 60W - E 27 2 X 60W - G 9

NCS 079 O/B

ø cm. 120 - h cm. 85 8 x max 60W - E 27 2 x 60W - G9

28 29

36 37


NCS 047 BIANCO

ø cm. 40 - h cm. 85 9 x 60W - G9

NCS 047/AMBRA

NCS 047/R

NCS 047/A

NCS 047/ N


NCL 166/BIANCO ø cm. 10 - h cm. 25 1 x 60W - G 9

NCL 164/BIANCO ø cm. 30 - h cm. 35 3 x 60W - G 9

NCL 165/BIANCO ø cm. 30 - h cm. 62 6 x 60W - G 9


NCS 048/R

ø cm. 55 - h cm. 85 Variabile 3 x max 60W - E 27 4 x 60W - G 9

40 41


NCL 167

ø cm. 10 h cm. 44 Variabile 1 x max 60W - G 9

NCL 167/AMBRA 42 43

NCL 167/R

NCL 167/A


Serie OVALINI


NCS 07/BIANCO ø cm. 110 - h cm. 100 10 x max 60W - E 27

NCS 07/OT

NCS 07/N

NCS 07/R


NCL 106 BIANCO

NCL 106/R

ø cm. 45 - h cm. 73 1 x max 60W - E 27

46 47


NCS 058/BIANCO ø cm. 40 - h cm. 100 1 x max 250W - E 27


NCS 010/N

ø cm. 110 - h cm. 75 10 x max 60W - E 27

NCS 011/N

ø cm. 75 - h cm. 62 5 x max 60W - E 27


NCP 021/N

ø cm. 60 - h cm. 180 3 x max 60W - E 27

NCL 107/N

ø cm. 19 - h cm. 37 1 x max 60W - E 27

48 49


NCL 106/N

ø cm. 45 - h cm. 73 1 x max 60W - E 27

NCL 105/N

ø cm. 32 - h cm. 57 1 x max 60W - E 27


NCL 109/N

ø cm. 75 - h cm. 50 3 x max 60W - E 27

NCL 108/N

ø cm. 58 - h cm. 40 2 x max 60W - E 27

50 51


NCS 091

ø cm. 115 - h cm. 125 15 x max 60W - E 27

52 53


NCP 021/OT

ø cm. 60 - h cm. 180 3 x max 60W - E 27

NCL 107/OT

ø cm. 19 - h cm. 37 1 x max 60W - E 27

NCS 011/OT

ø cm. 75 - h cm. 62 5 x max 60W - E 27


NCL 108 OT

ø cm. 58 - h cm. 40 2 x max 60W - E 27

NCL 106/OT

ø cm. 45 - h cm. 73 1 x max 60W - E 27

NCL 105/OT

ø cm. 32 - h cm. 57 1 x max 60W - E 27

54 55


56 57


NCS 07 ORO/N

ø cm. 110 - h cm. 100 10 x max 60W - E 27

NCS 010 ORO/N ø cm. 110 - h cm. 75 10 x max 60W - E 27


NCL 106 ORO/N ø cm. 40 - h cm. 73 1 x max 60W - E 27

NCL 105 ORO/N ø cm. 30 - h cm. 57 1 x max 60W - E 27

58 59


Serie GALASSIA


NCS 041/N

ø cm. 112 - h cm. 75 10 x max 60W - E 27

NCS 041/R

NCS 041 BIANCO /N

NCS 041/M


60 61


NCL 184/R

ø cm. 25 - h cm. 60 1 x max 60W - E 27

NCL 181/N

larghezza cm. 45 - h cm. 55 2 x max 60W - E 27

NCP 039/N

ø cm. 45 - h cm. 185 1 x max 250W - E 27


NCL 159/N

ø cm. 35 - h cm. 85 1 x max 60W - E 27

NCL 158/N

ø cm. 25 - h cm. 60 1 x max 60W - E 27

62 63


NCS 040/R

ø cm. 85 - h cm. 75 6 x max 60W - E 27

NCS 053 BIANCO /N ø cm. 112 - h cm. 75 8 x max 60W - E 27

64 65


NCS 054/R

ø cm. 45 - h cm. 100 1 x max 250W - E 27


NCL 182/R

ø cm. 30 - h cm. 85 1 x max 60W - E 27

NCL 183/R

ø cm. 25 - h cm. 60 1 x max 60W - E 27


NCS 059

ø cm. 25 - h cm. 60 h cavo variabile 1 x max 60W - E 27

NCS 059/R

NCS 059/M

NCS 059/N

66 67


NCS 072

ø cm. 15 - h cm. 45 h cavo variabile 1 x max 60W - E 27

NCS 072/R

68 69

NCS 072/M

NCS 072/N


NCL 179

ø cm. 40 - h cm. 62 1 x max 60W - E 27

NCL 180

ø cm. 30 - h cm. 40 1 x max 60W - E 27


NCS 074/M

ø cm. 112 - h cm. 100 12 x 60W - E 27

NCS 074/R

NCS 074/M

NCS 074/N


NCS 068/M

ø cm. 40 - h cm. 95 1 x max 250W - E 27

72 73


NCS 073

ø cm. 11 - h cm. 45 h cavo variabile 1 x max 60W - E 27

NCS 073/R

NCS 073/M

NCS 073/N


NCL 187/M

ø cm. 20 - h cm. 60 1 x max 60W - E 27

NCL 186/M

larghezza cm. 45 - h cm. 55 2 x max 60W - E 27

74 75

NCP 041/M

ø cm. 40 - h cm. 185 1 x max 250W - E 27


NCS 060

ø cm. 25 h cm. 55 variabile 1 x max 60W - E 27

NCS 060/R

76 77

NCS 060/M

NCS 060/N


Serie ANELLI


NCS 061

ø cm. 55 - h cm. 105 1 x max 250W - E 27 8 x 60W - G 9

NCS 061 T/O T/N

NCS 061 T/N

NCS 061 T/B


NCS 052

ø cm. 40 - h cm. 80 1 x max 250W - E 27 6 x 60W - G 9

NCS 065

ø cm. 50 - h cm. 50 1 x max 250W - E 27 8 x 60W - G 9

78 79


80 81


NCS 035

ø cm. 40 - h cm. 55 variabile 5 x 60W - G 9 1 x max 250W - E 27

NCS 066

ø cm. 40 - h cm. 35 1 x max 250W - E 27 4 x 60W - G 9


NCL 170 T/N

ø cm. 26 - h cm. 33 3 x 60W - G 9

NCL 170 T/B

ø cm. 26 - h cm. 33 3 x 60W - G 9

NCP 034

ø cm. 32 - h cm. 180 7 x 60W - G 9


82 83


NCL 149

ø cm. 32 - h cm. 65 4 x 60W - G 9

NCL 148

ø cm. 26 - h cm. 50 2 x 60W - G 9

84 85


NCS 017

Lunghezza cm. 83 Larghezza cm. 55 h cm. 85 12 x 60W - G 9

NCL 168

ø cm. 27 - h cm. 45 variabile 1 x max 250W - E 27


NCS 016

Lunghezza cm. 68 Larghezza cm. 41 h cm. 65 8 x 60W - G 9

NCL 169

ø cm. 26 - h cm. 66 6 x 60W - G 9

86 87


NCL 132 T/N

Larghezza cm. 16 h cm. 33 2 x 60W - G 9

NCL 133 T/N

Larghezza cm. 28 h cm. 42 3 x 60W - G 9

NCL 127 T/N

ø cm. 32 - h cm. 65 4 x 60W - G 9

NCL 128 T/N

ø cm. 26 - h cm. 50 2 x 60W - G 9


NCS 016 T/O

Lunghezza cm. 68 Larghezza cm. 41 h cm. 65 8 x 60W - G 9

NCL 170 T/O

ø cm. 26 - h cm. 33 3 x 60W - G 9

88 89


NCL 132 T/O

Larghezza cm. 16 h cm. 33 2 x 60W - G 9

NCL 133 T/O

Larghezza cm. 28 h cm. 42 3 x 60W - G 9

NCL 127 T/O

ø cm. 32 - h cm. 65 4 x 60W - G 9

NCL 128 T/O

ø cm. 26 - h cm. 50 2 x 60W - G 9

90 91


NCS 065 T/A ∅ cm 50 - h cm 50 1 x max 250W - E27 8 x 60W - G9

NCS 052 T/A ∅ cm 40 - h cm 80 1 x max 250W - E27 8 x 60W - G9


NCS 065 T/G ∅ cm 50 - h cm 50 1 x max 250W - E 27 8 x 60W - G 9

NCS 065 T/B ∅ cm 50 - h cm 50 1 x max 250W - E 27 8 x 60W - G 9


Serie MADREPERLA


NCS 084/N

ø cm. 125 - h cm. 75 12 x max 60W - E 27

NCS 084/R

NCS 084/A

NCS 084/AR

NCS 084/BIANCO


92 93


NCL 203/AR

larghezza cm. 15 - h cm. 37 1 x max 60W - E 27

NCL 204/AR

larghezza cm. 46 - h cm. 50 2 x max 60W - E 27

NCP 019/N

larghezza cm. 50 h cm. 185 2 x max 60W - E 27

94 95


NCL 096/AR

ø cm. 40 - h cm. 85 2 x max 60W - E 27


NCS 038/AR

ø cm. 95 - h cm. 60 6 x max 60W - E 27

NCS 038/R

NCS 038/A

NCS 038/N

NCS 038/BIANCO


96 97


NCL 095/Oro

NCL 094/Oro

NCL 095/AR

ø cm. 35 - h cm. 76 1 x max 60W - E 27

NCL 094/AR

ø cm. 24 - h cm. 59 1 x max 60W - E 27

98 99


NCL 205/R

NCL 205/A

NCL 205/AR

NCL 205/BIANCO ø cm. 15 - h cm. 45 1 x max 60W - E 27

NCL 205/N


NCL 207/BIANCO ø cm. 36 - h cm. 85 1 x max 60W - E 27

NCL 206/BIANCO ø cm. 20 - h cm. 60 1 x max 60W - E 27

100 101


Serie GHIACCIO


NCS 05/12

ø cm. 130 - h cm. 95 12 x max 60W - E 27

NCS 05/12 ORO

NCS 05/12

NCS 05/12 O/T

NCS 05/12 R


102 103


NCS 05

ø cm. 95 - h cm. 66 6 x max 60W - E 27

NCL 113

ø cm. 22 h cm. 45 1 x max 60W -E 27

NCL 114

ø cm. 60 - h cm. 48 2 x max 60W - E 27


NCL 093 R NCL 092 R

NCL 093

ø cm. 40 - h cm. 70 1 x max 60W - E 27

NCL 092

ø cm. 30 - h cm. 54 1 x max 60W - E 27

104 105


NCP 018 ORO

061 LCNø cm. 55 - h cm. 175

42 .mc h - 51 .1mxc ømax 250W - E 27 9 G - W57 xam x 1

NCS 063

ø cm. 55 - h cm. 90 1 x max 250W - E 27

NCP 018

ø cm. 55 - h cm. 175 1 x max 250W - E 27

106 107


NCS 05 ORO

ø cm. 95 - h cm. 66 6 x max 60W - E 27

NCS 05 ORO

NCS 05

NCS 05 O/T

NCS 05/R


NCS 080 O/T

ø cm. 130 - h cm. 95 8 x max 60W - E 27

NCS 080 ORO

NCS 080

NCS 080 O/T

NCS 080/R


110 111


Serie GLOBI


NCS 055

ø cm. 90 - h cm. 90 16 x 60W - E 27

112 113


NCS 050

ø cm. 60 h max cm. 120 variabile 9 x max 60W - E 27

114 115


NCS 069

ø cm. 90 - h cm. 85 6 x 60W - E 27


NCS 070

ø cm. 90 - h cm. 60 7 x max 60W - E 27

116 117


NCS 088

ø cm. 35 - h cm. 43 1 x max 60W - E 27

NCS 089

ø cm. 40 - h cm. 49 1 x max 60W - E 27

NCL 189

ø cm. 40 - h cm. 45 1 x max 60W - E 27

NCL 188

ø cm. 35 - h cm. 40 1 x max 60W - E 27


NCL 196

ø cm. 17 - h cm. 34 1 x max 60W - E 27

NCL 193

ø cm. 30 h cm. 35 1 x max 60W - E 27

NCL 194

ø cm. 25 h cm. 30 1 x max 60W - E 27

NCL 195

ø cm. 17 h cm. 22 1 x max 60W - E 27

118 119


NCL 190

ø cm. 30 - h cm. 65 1 x max 60W - E 27

NCL 191

ø cm. 25 - h cm. 55 1 x max 60W - E 27

NCL 192

ø cm. 17 - h cm. 38 1 x max 60W - E 27

120 121


NCL 197

ø cm. 17 - h cm. 35 2 x max 60W - E 27

NCP 040

ø cm. 40 - h cm. 185 1 x max 150W - E 27

NCL 198

ø cm. 17 h cm. 53 3 x max 60W - E 27


NCS 076

ø cm. 35 h variabile 1 x max 60W - E 27

NCS 077

ø cm. 40 h variabile 1 x max 60W - E 27

122 123


Serie ANNI 70


NCS 045 B/T

ø cm. 40 - h cm. 90 13 x 60W - G 9

NCS 045 B/T

NCS 045 B/N

NCS 045 R/T


124 125


NCS 046 B/T

ø cm. 40 - h cm. 60 variabile 9 x 60W - G 9

NCL 172 B/T

ø cm. 30 - h cm. 30 3 x 60W - G 9

NCL 171 B/T

ø cm. 20 - h cm. 30 3 x 60W - G 9


NCL 173 B/T

ø cm. 30 - h cm. 50 5 x 60W - G 9

126 127


NCS 018 B/N BIANCO

ø cm. 56 h cm. 70 variabile 2 x max 60W - E 27 3 x 60W - G 9

NCS 018 B/T

NCS 018 B/N

NCS 018 R/T


128 129


061 LCN

42 .mc h - 51 .mc ø 9 G - W57 xam x 1

NCL 141 B/N NERO

ø cm. 20 - h cm. 40 1 x max 60W - E 27 1 x 60W - G 9

NCP 029 B/N NERO

ø cm. 40 - h cm. 190 1 x max 250W - E 27 3 x 60W - G 9

NCL 175 B/T

ø cm. 12 - h cm. 23 1 x 60W - G 9


NCL 174

ø cm. 12 h cm. 30 variabile 1 x 60W - G 9

NCL 174 B/N

NCL 174 B/T

NCL 174 R/T

130 131


NCL 135 B/N NERO ø cm. 30 - h cm. 75 1 x max 60W - E 27 2 x 60W - G 9

NCL 134 B/N BIANCO ø cm. 25 - h cm. 55 1 x max 60W - E 27

132 133


Serie GRACY


NCS 067/B

ø cm. 50 - h cm. 55 10 x 60W - G 9

NCS 067 AMBRA

NCS 067/N

NCS 067/R

NCS 067/A


134 135


NCS 032/B

ø cm. 50 - h cm. 105 13 x 60W - G 9

136 137


NCL 136/A

ø cm. 16 - h cm. 47 2 x 60W - G 9

NCL 137/A

ø cm. 20 - h cm. 58 3 x 60W - G 9


NCL 178/B

ø cm. 30 - h cm. 75 5 x 60W - G 9

NCS 023/A

ø cm. 30 cad. h cm. 55 variabile 8 x 60W - G 9

NCP 030/A

ø cm. 30 - h cm. 180 7 x 60W - G 9

138 139


NCL 176

ø cm. 13 - h cm. 35 variabile 1 x 60W - G 9

NCL 176/B

NCL 176/R

NCL 176/N

NCL 185/B

ø cm. 13 - h cm. 20 1 x 60W - G 9

NCL 177/B

ø cm. 30 - h cm. 40 3 x 60W - G 9


NCS 032 AMBRA

ø cm. 50 h cm. 105 13 x 60W - G 9

140 141


NCS 031/AMBRA ø cm. 40 - h cm. 80 7 x 60W - G 9

142 143


Serie MEDUSA


NCS 042/T Oro

ø cm. 115 - h cm. 120 12 x max 60W - E 27

NCS 042/N Oro

NCS 042/N Arg

NCS 042/A Arg

NCS 042/T Arg

NCS 042/T BIANCO


NCS 043/N Oro

ø cm. 85 - h cm. 80 8 x max 60W - E 27


NCL 215/T Arg invecchiato

larghezza cm. 16 h. cm. 60 1 x max 60W - E 27

NCP 044/N Oro

ø cm. 45 - h cm. 190 1 x max 250W - E 27

NCL 214/T Oro

larghezza cm. 50 - h. cm. 60 2 x max 60W - E 27 146 147


NCL 213/T Oro

ø cm. 38 - h cm. 90 1 x max 60W - E 27

NCL 212/T Oro

ø cm. 27 - h cm. 71 1 x max 60W - E 27


148 149


NCS 043/T Arg invecchiato

ø cm. 85 - h cm. 80 8 x max 60W - E 27


NCS 043/N Arg

ø cm. 85 - h cm. 80 8 x max 60W - E 27

NCS 043/T Oro

NCS 043/N Oro

NCS 043/A Arg

NCS 043/T Arg

NCS 043/T BIANCO


152 153


NCS 043/A Arg

ø cm. 85 - h cm. 80 8 x max 60W - E 27

NCS 043/T Oro

NCS 043/N Oro

NCS 043/N Arg

NCS 043/T Arg

NCS 043/T BIANCO


NCS 043/T Arg

ø cm. 85 - h cm. 80 8 x max 60W - E 27


NCS 042/T BIANCO

ø cm. 115 - h cm. 120 12 x max 60W - E 27

156 157


Serie VERSAILLES


NCS 086/T Oro

ø cm. 125 - h cm. 86 10 x max 60W - E 27

NCS 086/A Bianco

NCS 086 AMBRA Oro

NCS 086/N Oro


158 159


NCS 085/N Oro

ø cm. 90 - h cm. 85 6 x max 60W - E 27

NCL 218/N Oro

larghezza cm. 80 - h cm. 80 4 x max 60W - E 27

160 161


NCS 087/N Oro

ø cm. 120 - h cm. 115 12 x max 60W - E 27

NCS 087/A Bianco

NCS 087 AMBRA Oro

NCS 087/T Oro


NCL 210/N Oro

larghezza cm. 27 - h cm. 45 1 x max 60W - E 27

NCP 043/N Oro

ø cm. 55 - h cm. 180 1 x max 250W - E 27

NCL 211/N Oro

larghezza cm. 44 - h cm. 50 2 x max 60W - E 27

162 163


NCS 085/AMBRA Oro ø cm. 90 - h cm. 85 6 x max 60W - E 27

NCS 085/A Bianco

NCS 085/N Oro

NCS 085/T Oro


NCL 208/AMBRA Oro ø cm. 30 - h cm. 60 1 x max 60W - E 27

NCL 209/AMBRA Oro ø cm. 45 - h cm. 87 1 x max 60W - E 27

164 165


NCS 086/A BIANCO ø cm. 125 - h cm. 86 10 x max 60W - E 27

NCS 085/R NICHEL

ø cm. 90 - h cm. 85 6 x max 60W - E 27

166 167


Serie VIENNA


NCS 081/A Oro/Nichel ø cm. 85 - h cm. 70 6 x max 40W - E 14

NCS 081/AMBRA Oro/Nichel

NCS 081/A Oro/Nichel

NCS 081/T Oro/Nichel


NCP 042/A Oro/Nichel

ø cm. 55 - h cm. 180 1 x max 250W - E 27

168 169


170 171


NCS 082/T Oro/Nichel ø cm. 125 - h cm. 85 10 x max 40W - E 14

NCS 082/AMBRA Oro/Nichel

NCS 082/A Oro/Nichel

NCS 082/T Oro


NCL 202/T Oro

ø cm.40 - h cm.70 1 x max 60W - E 27

NCL 201/T Oro

ø cm.22 - h cm.50 1 x max 60W - E 27

172 173


NCS 081/T Oro

ø cm. 85 - h cm. 70 6 x max 40W - E 14

NCS 081/AMBRA Oro

NCS 081/A Oro

NCS 081/T Oro


NCL 199/T Oro

larghezza cm. 24 h cm. 44 1 x max 40W - E 14

NCP 042/T Oro

ø cm. 55 - h cm. 180 1 x max 250W - E 27

NCL 200/T Oro

larghezza cm. 40 h cm. 50 2 x max 40W - E 14 174 175


NCS 083/AMBRA Oro/Nichel ø cm. 55 - h cm. 40 3 x max 40W - E 14

NCS 083/AMBRA Oro/Nichel

NCS 083/A Oro/Nichel

NCS 083/T Oro


I Romantici


ROD 007

ø cm. 60 - h cm. 40 paralume ø cm. 20 3 x max 40W - E 14

1


ROD 032

ø cm. 60 - h cm. 40 paralume ø cm. 16 5 x max 40W - E 14

ROD 020

ø cm. 80 - h cm. 68 paralume ø 30 cm 2 x max 60W - E 27

ROD 028

ø cm. 45 - h cm. 55 1 x max 60W - E 27


ROP 016

largh. cm. 70 - h cm. 175 max paralume ø cm. 30 2 x max 60W - E 27

ROP 002

ø cm. 45 - h cm. 175 1 x max 60W - E 27


ROL 003

ø cm. 16 - h cm. 43 1 x max 40W - E 14

ROL 004

ø cm. 20 - h cm. 53 1 x max 40W - E 14

ROD 032/2L

largh. cm. 35 - h. cm. 33 paralume ø cm. 16 2 x max 40W - E 14

ROD 032/1L

ø cm. 16 - h cm. 33 1 x max 40W - E 14

4


ROP 010

largh. cm. 70 h cm. 175 paralume ø cm. 30 2 x max 60W - E 27

ROP 006

ø cm. 45 cm - h cm. 175 1 x max 60W - E 27


ROL 001

ø cm. 16 - h cm. 43 1 x max 40W - E 14

ROL 002

ø cm. 20 - h cm. 57 1 x max 40W - E14

ROD 013/1L

ø cm. 16 - h cm. 33 1 x max 40W - E14

ROD 013/2L

largh. cm. 35 - h. cm. 33 paralume ø cm. 16 2 x max 40W - E14

6


ROL 031

ø cm. 20 - h cm. 40 1 x max 40W - E 14

ROL 032

ø cm. 30 - h cm. 60 1 x max 60W - E 27

ROL 033

ø cm. 25 - h cm. 40 1 x max 40W - E 14

ROL 034

ø cm. 30 - h cm. 60 1 x max 60W - E 27


ROD 022

paralume ø cm. 45 - h cm. 35 1 x max 60W - E 27

8


ROD 013

ø cm. 60 - h cm. 30 paralume ø cm. 16 5 x max 40W - E 14

ROD 016

largh. cm. 80 - h cm. 50 paralume ø cm. 30 2 x max 60W - E 27

ROD 006

ø cm. 60 - h cm. 30 paralume ø cm. 20 3 x max 40W - E 14

9


ROD 025

ø cm. 45 - h cm. 35 1 x max 60W - E 27

ROD 021/2L

largh. cm. 35 - h cm. 33 paralume ø cm. 16 2 x max 40W - E 14

ROD 021/1L

ø cm. 16 - h cm. 33 1 x max 40W - E 14


ROL 005

ø cm. 20 - h 57 cm 1 x max 40W - E14

ROL 006

ø cm. 16 - h 43 1 x max 40W - E 14

11


ROD 021

ø cm. 60 - h cm. 35 paralume ø cm. 16 5 x max 40W - E 14

ROD 015

largh. cm. 80 - h cm. 55 paralume ø 30 cm 2 x max 60W - E 27

ROD 004

largh. cm. 60 - h cm. 35 paralume ø 20 cm 3 x max 40W - E 14


ROP 011

largh. cm. 70 h cm. 175 paralume ø cm. 30 2 x max 60W - E 27

ROP 007

ø cm. 45 - h cm. 175 1 x max 60W - E 27

13


ROL 009

ø cm. 20 - h cm. 53 1 x max 40W - E 14

ROL 010

ø cm. 16 - h cm. 43 1 x max 40W - E 14

ROD 014/1L

ROD 014/2L

largh. cm. 35 - h cm. 33 paralume ø cm. 16 - 2 x max 40W - E 14

ø cm. 16 - h cm. 33 1 x max 40W - E 14


ROD 001

ø cm. 60 - h cm. 35 paralume ø cm. 20 3 x max 40W - E 14

ROD 019

largh. cm. 80 - h cm. 55 paralume ø cm. 30 2 x max 60W - E 27

15


ROP 005

ø cm. 45 - h cm. 175 1 x max 60W - E 27

ROP 014

largh. cm. 70 - h cm. 175 paralume ø cm. 30 2 x max 60W - E 27


ROD 014

ø cm. 60 - h cm. 35 paralume ø cm. 16 5 x max 40W - E 14

ROD 026

ø cm. 45 - h cm. 35 1 x max 60W - E 27

17


ROD 010

ø cm. 65 - h cm. 30 paralume ø 20 cm 3 x max 40W - E 14

ROD 018/2L

largh. cm. 40 - h cm. 33 paralume ø cm. 16 2 x max 40W - E 14

ROD 018/1L

ø cm. 16 - h cm. 33 1 x max 40W - E 14


ROL 008

ø cm. 20 - h cm. 53 1 x max 40W - E 14

ROL 007

ø cm. 16 - h cm. 43 1 x max 40W - E 14


ROD 018

ø cm. 65 - h cm. 30 paralume ø cm. 16 cm 5 x max 40W - E 14

20


ROP 003

ø cm. 45 - h cm. 175 1 x max 60W - E 27

ROD 034

ø cm. 45 - h cm. 35 1 x max 60W - E 27

21


ROD 017

ø cm. 60 - h cm. 40 paralume ø cm. 16 5 x max 40W - E 14

ROD 029

largh. cm. 80 - h cm. 68 paralume ø cm. 30 2 x max 60W - E 27


ROD 002

ø cm. 60 - h cm. 40 paralume ø cm. 20 3 x max 40W - E 14

ROD 030

ø cm. 45 - h cm. 55 1 x max 60W - E 27

23


ROP 015

largh. cm. 70 - h cm. 175 paralume ø cm. 30 2 x max 60W - E 27

ROP 008

ø cm. 45 - h cm. 175 1 x max 60W - E 27


ROL 013

ø cm. 16 - h cm. 43 1 x max 40W - E 14

ROL 014

ø cm. 20 - h cm. 57 1 x max 40W - E 14

ROD 017/1L

ROD 017/2L

largh. cm. 35 - h cm. 33 paralume ø cm. 16 2 x max 40W - E 14

ø cm. 16 - h cm. 33 1 x max 40W - E 14


ROL 017

ø cm. 20 - h cm. 57 1 x max 40W - E 14

ROL 018

ø cm. 16 - h cm. 43 1 x max 40W - E 14

26


ROP 001

ø cm. 45 - h cm. 175 1 x max 60W - E 27

ROD 031/1L

ø cm. 16 - h cm. 33 1 x max 40W - E 14

ROD 031/2L

largh. cm. 40 - h cm. 33 paralume ø cm. 16 2 x max 40W - E 14


ROD 031

ø cm. 65 - h cm. 30 paralume ø cm. 16 5 x max 40W - E 14

28


ROD 005

ø cm. 65 - h cm. 30 paralume ø cm. 20 3 x max 40W - E 14

ROD 023

ø cm. 45 - h cm. 35 1 x max 60W - E 27

29


ROD 033

ø cm. 60 - h cm. 40 paralume ø 16 cm 5 x max 40W - E 14

ROD 011

largh. cm. 80 - h cm. 65 paralume ø cm. 30 2 x max 60W - E 27

ROD 008

ø cm. 60 - h cm. 40 paralume ø cm. 20 3 x max 40W - E 14


ROD 027

ø cm. 45 - h cm. 55 1 x max 60W - E 27

31


ROL 012

ø cm. 20 - h cm. 53 1 x max 40W - E 14

ROL 011

ø cm. 16 - h cm. 43 1 x max 40W - E 14

ROD 033/1L

ø cm. 16 - h cm. 33 1 x max 40W - E 14

ROD 033/2L

largh cm. 35 - h cm. 33 paralume ø cm. 16 2 x max 40W - E 14


ROP 012

largh. cm. 70 h cm. 175 paralume ø cm. 30 2 x max 60W - E 27

ROP 009

ø cm. 45 - h cm. 175 1 x max 60W - E 27


ROD 003

ø cm. 60 - h cm. 40 paralume ø cm. 20 3 x max 40W - E 14

ROD 012

largh. cm. 80 - h cm. 65 paralume ø cm. 30 2 x max 60W - E 27

ROD 024

ø cm. 45 - h cm. 55 1 x max 60W - E 27

34


ROD 035

ø cm. 60 - h cm. 40 paralume ø cm. 16 5 x max 40W - E 14

35


ROP 013

largh. cm. 70 - h cm. 175 paralume ø cm. 30 2 x max 60W - E 27

ROP 004

ø cm. 45 - h cm. 175 1 x max 60W - E 27


ROL 016

ø cm. 20 - h cm. 57 1 x max 40W - E 14

ROL 015

ø cm. 16 - h cm. 43 1 x max 40W - E 14

37


ROD 035/2L

ROD 035/1L

ø cm. 16 - h cm. 33 1 x max 40W - E 14

largh. cm. 35 - h cm. 33 paralume ø cm. 16 2 x max 40W - E 14


ago Srl

Via Orazio Flacco, 17 (Z.I.) Ruvo di Puglia (Ba) - Italy Tel. +39 080 3601720 Fax +39 080 3601736 e-mail: jago_srl@libero.it www.jagosrl.it

Jago Catalogue  

Italy, lighting

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you