Page 1


สถิติกรุงเทพมหานคร ปี 2553

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ ส�ำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 173 ถนนดินสอ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2225 7947 โทรสาร 0 2224 4972 http://office.bangkok.go.th/pipd/


ส�ำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล


ค�ำน�ำ ส�ำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของข้อมูลต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ซึง่ ประกอบด้วย ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ ด้านการจราจร ด้านสิง่ แวดล้อม ด้านความปลอดภัย ด้านการศึกษา ด้านคุณภาพชีวิต (สุขภาพ) ด้านเศรษฐกิจ ในการรวบรวมนั้นเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นส�ำหรับการวางแผน การปฏิบตั งิ านพัฒนากรุงเทพมหานคร และเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานภาคราชการ ประกอบด้วยหน่วยงานภายใน กรุงเทพมหานครและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคประชาชน องค์กรเอกชน นักวิชาการ และ สถานศึกษาทั่วไป ใช้ในการศึกษาค้นคว้าและเป็นหนังสืออ้างอิงข้อมูล ส�ำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล จึงท�ำให้หนังสือ สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร ส�ำเร็จด้วยดี หากมีข้อเสนอแนะอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดท�ำหนังสือสถิติ กรุงเทพมหานคร ขอได้เสนอต่อส�ำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล จักขอบคุณยิ่ง

ส�ำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล


หนองแขม

6

บางกอกนอย

บางพลัด

ดุสิต

1

บางซื่อ

จอมทอง

ทุงครุ

ราษฎรบูรณะ

บางคอแหลม

จตุจักร

3

หลักสี่

ยานนาวา

คลองเตย

วัฒนา

บางเขน

บางนา

บึงกุม

สายไหม

บางกะป สวนหลวง

พระโขนง

2

วังทองหลาง

ลาดพราว

ดอนเมือง

หวยขวาง

พญาไท ดินแดง

พระนคร ราชเทวี ปอมปราบศัตรูพาย บางกอกใหญ สัมพันธวงศ ปทุมวัน บางรัก ภาษีเจริญ คลองสาน ธนบุรี สาทร

5

ตลิ่งชัน

บางขุนเทียน

บางแค

บางบอน

ทวีวัฒนา

แผนที่แสดงการแบงกลุมเขตพื้นที่ ของกรุงเทพมหานคร

0

2,700

มีนบุรี

5,400

10,800

16,200

6. กลุมกรุงธนใต

5. กลุมกรุงธนเหนือ

4. กลุมกรุงเทพตะวันออก

3. กลุมกรุงเทพเหนือ

2. กลุมกรุงเทพใต

1. กลุมกรุงเทพกลาง

ลาดกระบัง

หนองจอก

Meters 21,600

กองสารสนเทศภูมิศาสตร สำนักยุทธศาสตรและประเมินผล กรุงเทพมหานคร

ประเวศ

สะพานสูง

คันนายาว

4

คลองสามวา


สถาบันพัฒนา ขาราชการ กทม.

กองกลาง

กอง การเจาหนาที่

สำนักงาน กฎหมายและคดี

สำนักงาน ปกครอง และทะเบียน

สำนักงาน ตรวจสอบภายใน

กองบริหารทั�วไป

กองสรรหาบุคคล

กองอัตรากำลัง

กองทะเบียน ประวัตขิ า ราชการ

กองวินัยและ สงเสริม สมรรถภาพ

กองระบบงาน

กองสารสนเทศ ภูมิศาสตร

กองบริการ ระบบ คอมพิวเตอร

กองพัฒนา ระบบงาน คอมพิวเตอร

กองควบคุม ระบบ คอมพิวเตอร

กองยุทธศาสตร ทรัพยากร มนุษยและสังคม

กองยุทธศาสตร สาธารณูปโภค พื้นฐาน

กองยุทธศาสตร สาธารณสุข และสิ�งแวดลอม

กองยุทธศาสตร เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง

กองยุทธศาสตร บริหารจัดการ

สำนักงาน เลขานุการ

สำนักยุทธศาสตร และประเมินผล

ร.พ.ราชพิพัฒน

ศูนยบริการ การแพทยฉุกเฉิน กรุงเทพมหานคร (ศูนยเอราวัณ)

ศูนยบริการ สาธารณสุข 68 แหง

สำนักงานชันสูตร สาธารณสุข

กองเภสัชกรรม

กองควบคุม โรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอ ทางเพศสัมพันธ

สำนักงานปองกัน และบำบัด การติดยาเสพติด

กอง ควบคุมโรคติดตอ

ร.พ.สิรินธร

กองสุขาภิบาล อาหาร

กองสุขาภิบาล สิ�งแวดลอม

สำนักงาน สัตวแพทย สาธารณสุข

กองทันต สาธารณสุข

กองการ พยาบาล สาธารณสุข

กองสรางเสริม สุขภาพ

สำนักงานพัฒนา ระบบสาธารณสุข

สำนักงาน เลขานุการ

สำนักอนามัย

ร.พ.ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ร.พ. เวชการุณยรัศมิ์

ร.พ. หลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ

ร.พ.เจริญกรุง ประชารักษ

ร.พ.ตากสิน

ร.พ.กลาง

กองวิชาการ

สำนักงาน เลขานุการ

สำนักการแพทย

กองพัฒนา ขาราชการครู กรุงเทพมหานคร

กองเทคโนโลยี เพื่อการเรียน การสอน

สำนักงาน ยุทธศาสตร การศึกษา

หนวยศึกษา นิเทศก

กองคลัง

กองการ เจาหนาที่

สำนักงาน เลขานุการ

สำนักการศึกษา

กอง จัดกรรมสิทธิ์

กองสำรวจ และแผนที่ที่ดิน

กองควบคุม อาคาร

กองควบคุม การกอสราง

สำนักงาน กอสราง และบูรณะ

สำนักงาน ออกแบบ

กองวิเคราะห และวิจัย

กองแผนงาน และประสาน สาธารณูปโภค

สำนักงาน เลขานุการ

กอง เครื่องจักรกล

สำนักงาน จัดการ คุณภาพน้ำ

กองระบบ คลอง

กองระบบ ทอระบายน้ำ

กองระบบ อาคารบังคับน้ำ

กองสารสนเทศ ระบายน้ำ

กองพัฒนา ระบบหลัก

สำนักงาน เลขานุการ

สำนัก การระบายน้ำ

สำนักงานเกษตร กรุงเทพมหานคร

สำนักการโยธา

สำนักงานปศุสัตว กรุงเทพมหานคร

สำนักงาน สวนสาธารณะ

กองโรงงาน กำจัดมูลฝอย

กองจัดการ คุณภาพอากาศ และเสียง

กองจัดการขยะ ของเสียอันตราย และสิ�งปฏิกูล

กองนโยบาย และแผนงาน

สำนักงาน เลขานุการ

สำนัก สิ�งแวดลอม

มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

คณะที่ปรึกษาของ ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

แหลงขอมูล : สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

กอง การตางประเทศ

กองงานผูตรวจ ราชการ กทม.

กอง ประชาสัมพันธ

สำนักปลัด กรุงเทพมหานคร

สำนักงาน ก.ก.

แผนกสัสดี กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการ ขาราชการกรุงเทพมหานคร

กองการ ทองเที่ยว

กองวัฒนธรรม

กองการสังคีต

ศูนยเยาวชน กรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุน)

กองการกีฬา

กองนันทนาการ

กองนโยบาย และแผนงาน

สำนักงาน เลขานุการ

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเทีย่ ว

สำนัก 15 สำนัก

กอง บำเหน็จบำนาญ

กองตรวจจาย

กองโรงงาน ชางกล

สำนักงาน เศรษฐกิจการคลัง

กองบัญชี

กองทะเบียน ทรัพยสิน และพัสดุ

กองการเงิน

กองรายได

สำนักงาน เลขานุการ

สำนักการคลัง

ปลัด กรุงเทพมหานคร

ผูวาราชการ กรุงเทพมหานคร

กองพัฒนา ระบบจราจร กอง การขนสง

สำนักงาน การสงเคราะห และ สวัสดิภาพสังคม

กองตรวจและ ปฏิบัติการพื้นที่ 3

สำนักงาน วิศวกรรมจราจร

กองนโยบาย และแผนงาน

สำนักงาน เลขานุการ

สำนักการ จราจรและขนสง

กอง สงเสริมอาชีพ

กองการ พัฒนาชุมชน

กองนโยบาย และแผนงาน

สำนักงาน เลขานุการ

สำนัก พัฒนาสังคม

กองตรวจและ ปฏิบัติการพื้นที่ 2

กองตรวจและ ปฏิบัติการพื้นที่ 1

กองนโยบาย และแผนงาน

สำนักงาน เลขานุการ

สำนักเทศกิจ

การจัดระเบียบราชการของกรุงเทพมหานคร

กองควบคุม ทางผังเมือง

กองจัดรูปที่ดิน และปรับปรุง ฟนฟูเมือง

กองวางผัง พัฒนาเมือง

กองสำรวจ และแผนที่

กองนโยบาย และแผนงาน

สำนักงาน เลขานุการ

สำนักผังเมือง

กองปฏิบัติการ ดับเพลิง 4

กองปฏิบัติการ ดับเพลิง 3

กองปฏิบัติการ ดับเพลิง 2

กองปฏิบัติการ ดับเพลิง 1

กองอำนวยการ ปองกัน และบรรเทา สาธารณภัย

กองวิชาการ และแผนงาน

สำนักงาน เลขานุการ

สำนักปองกันและ บรรเทาสาธารณภัย

กองวิเคราะห งบประมาณ 4

กองวิเคราะห งบประมาณ 3

กองวิเคราะห งบประมาณ 2

กองวิเคราะห งบประมาณ 1

กองวิชาการ และแผนงาน

สำนักงาน เลขานุการ

สำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร

กลุมงานกฎหมาย

กลุมงานวิชาการ

กลุมงานญัตติและกระทู

กลุมงานประชุม กรรมการสามัญ

กลุมงานประชุมสภา และกรรมการวิสามัญ

เกษตรอำเภอ

สัสดี

โรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร

ฝายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม

ฝายเทศกิจ

ฝายการคลัง

ฝายการศึกษา

ฝายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ

ฝายรายได

ฝายสิ�งแวดลอม และสุขาภิบาล

กลุมงานบริการ สภากรุงเทพมหานคร กลุมงานเลขานุการ ผูว า ราชการกรุงเทพมหานคร กลุมงานเลขานุการ รองผูวาราชการ กรุงเทพมหานคร และที่ปรึกษาของ ผูวาราชการ กรุงเทพมหานคร

ฝายโยธา

ฝายทะเบียน กลุมงานตางประเทศ

ฝายบริหารงานทั�วไป

ฝายการเมือง และประสานนโยบาย

ฝายปกครอง

สำนักงานเขต 50 เขต

สภาเขต

ฝายตรวจสอบเรื่องราว

กลุมงานเลขานุการ

สำนักงานเลขานุการ สภากรุงเทพมหานคร ฝายบริหารงานทั�วไป

สำนักงานเลขานุการ ผูว า ราชการกรุงเทพมหานคร

สภากรุงเทพมหานคร

แผนภูมิโครงสรางการจัดระเบียบราชการของกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับลงวันที่ 1 เมษายน 2548


ข้อมูลสถิติกรุงเทพมหานครที่น่าสนใจ ด้านการบริหารจัดการ ประชากรทั่วราชอาณาจักร - ชาย - หญิง ประมาณการประชากรทั่วราชอาณาจักรของปี พ.ศ. 2554 ประมาณการประชากรทั่วราชอาณาจักรของปี พ.ศ. 2555 ประชากรกรุงเทพมหานคร - ชาย - หญิง ประมาณการประชากรกรุงเทพมหานครของปี พ.ศ. 2554 ประมาณการประชากรกรุงเทพมหานครของปี พ.ศ. 2555 ปี 2553 กรุงเทพมหานครมีประชากรลดลงร้อยละ ประชากรมากที่สุดในเขตบางแค ประชากรน้อยที่สุดในเขตสัมพันธวงศ์ ประชากรหนาแน่นสูงสุดในเขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย ประชากรหนาแน่นต�่ำสุดในเขตหนองจอก ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย จ�ำนวนข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร จ�ำนวนข้าราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานคร จ�ำนวนลูกจ้างประจ�ำสังกัดกรุงเทพมหานคร จ�ำนวนลูกจ้างชั่วคราวสังกัดกรุงเทพมหานคร งบประมาณทีใ่ ช้ในการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน และพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร

63,878,267 31,451,801 32,426,466 63,814,633 63,981,235 5,701,394 2,709,568 2,991,826 5,704,437 5,703,632 0.02 193,190 28,617 27,719 640 3,634 22,025 16,042 42,226 15,280 123,651,360.41

คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน

28,484,829 6,444,631 22,040,198 481,868,424 122,158,004 213,134,982 47,991,375 27,990,196 19,866,811 50,727,056 37,985 16,612 456

คัน คัน คัน คัน คัน คัน คัน คัน คัน คัน ราย คน คน

คน คน คน/ตร.กม. คน/ตร.กม. คน/ตร.กม. คน คน คน คน บาท

ด้านการจราจร จ�ำนวนรถที่จดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ทั่วประเทศ) - กรุงเทพมหานคร - ส่วนภูมิภาค จ�ำนวนรถยนต์ที่ใช้ทางพิเศษ - ทางพิเศษเฉลิมมหานคร - ทางพิเศษศรีรัช - ทางพิเศษฉลองรัช - ทางพิเศษบูรพาวิถี - ทางพิเศษอุดรรัถยา - ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จ�ำนวนอุบัติเหตุจราจรทางบก จ�ำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรทางบก จ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบก


ข้อมูลสถิติกรุงเทพมหานครที่นา่ สนใจ (ต่อ) จ�ำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส จ�ำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) สายเฉลิมรัชมงคล จ�ำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถประจ�ำทางด่วนพิเศษ (BRT) สายสาทร-ราชพฤกษ์

143,141,328 เที่ยวคน 64,913,628 เทีย่ วคน 2,774,396 เทีย่ วคน

ด้านสิ่งแวดล้อม จ�ำนวนสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร พื้นที่สวนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร ปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานครที่เก็บขนได้เฉลี่ย จ�ำนวนคลอง - ส�ำนักการระบายน�้ำรับผิดชอบ - ส�ำนักงานเขตรับผิดชอบ

5,204 23,697,442.70 8,769.38 1,244 296 948

แห่ง ตารางเมตร ตัน/วัน คลอง คลอง คลอง

ด้านความปลอดภัย จ�ำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า จ�ำนวนการเกิดสาธารณภัย - อัคคีภัย - วาตภัย - อุทกภัย - ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย - แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม - อุบัติภัย - การก่อวินาศกรรม จ�ำนวนสถานีดับเพลิง

2,197,684

ราย

หน่วยจ�ำหน่าย

32,862.80 979 880 3 3 41 2 6 44 35

GWh ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง สถานี

ด้านการศึกษา จ�ำนวนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จ�ำนวนครู จ�ำนวนนักเรียน จ�ำนวนโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร - จ�ำนวนนักศึกษาโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร - จ�ำนวนครูโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร จ�ำนวนห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร จ�ำนวนรถห้องสมุดเคลื่อนที่กรุงเทพมหานคร จ�ำนวนพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร จ�ำนวนบ้านหนังสือกรุงเทพมหานคร

436 15,150 331,300 10 23,285 298 34 7 25 115

โรงเรียน คน คน แห่ง คน คน แห่ง คัน แห่ง แห่ง

ด้านคุณภาพชีวิต (สุขภาพ) จ�ำนวนโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร จ�ำนวนศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดกรุงเทพมหานคร

9 แห่ง 68 ศูนย์


ข้อมูลสถิติกรุงเทพมหานครที่น่าสนใจ (ต่อ) จ�ำนวนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของกรุงเทพมหานคร - ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน - ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ศูนย์สงเคราะห์เด็ก - สถานรับเลี้ยงเด็ก จ�ำนวนศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร จ�ำนวนศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร

321 276 23 7 14 1 37 10

ศูนย์ ศูนย์ ศูนย์ ศูนย์ ศูนย์ ศูนย์ ศูนย์ ศูนย์

ด้านเศรษฐกิจ รายได้จริง ประมาณการรายได้จริงของปีงบประมาณ 2554 ประมาณการรายได้จริงของปีงบประมาณ 2555 รายจ่ายจริง (ไม่รวมเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) ประมาณการรายจ่ายจริงของปีงบประมาณ 2554 ประมาณการรายจ่ายจริงของปีงบประมาณ 2555 รายได้ประจ�ำ ปีงบประมาณ 2553 - ภาษีอากร - ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าปรับและค่าบริการ - รายได้จากทรัพย์สิน - รายได้จากสาธารณูปโภค การพาณิชย์ และกิจการอื่นๆ - รายได้เบ็ดเตล็ด รายได้พิเศษ (เงินสะสมจ่ายขาด) รวมรายได้ การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประมาณการภาษีโรงเรือนและที่ดินของปีงบประมาณ 2554 ประมาณการภาษีโรงเรือนและที่ดินของปีงบประมาณ 2555 การจัดเก็บภาษีบ�ำรุงท้องที่ ประมาณการภาษีบ�ำรุงท้องที่ของปีงบประมาณ 2554 ประมาณการภาษีบ�ำรุงท้องที่ของปีงบประมาณ 2555 การจัดเก็บภาษีปา้ ย ประมาณการภาษีป้ายของปีงบประมาณ 2554 ประมาณการภาษีป้ายของปีงบประมาณ 2555 ค่าธรรมเนียมการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ประมาณการค่าธรรมเนียมการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลของปีงบประมาณ 2554 ประมาณการค่าธรรมเนียมการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลของปีงบประมาณ 2555 ค่าธรรมเนียมการเก็บขนมูลฝอย ประมาณการค่าธรรมเนียมการเก็บขนมูลฝอยของปีงบประมาณ 2554 ประมาณการค่าธรรมเนียมการเก็บขนมูลฝอยของปีงบประมาณ 2555

46,049,941,659.77 49,182,168,818.46 51,355,204,170.47 34,791,875,058.74 41,465,383,579.29 43,133,940,756.42 46,049.94 42,283.31 950.48 302.28 30.65 2,483.22 8,000.00 54,049.94 8,696,760,616.67 9,348,592,344.81 9,755,539,734.16 133,652,574.71 137,414,098.68 138,676,304.80 675,150,201.24 723,600,575.76 758,578,421.11 38,284,340.00 44,232,235.00 46,257,109.00 424,322,941.00 522,671,088.00 561,282,261.00

บาท บาท บาท บาท บาท บาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท


สารบัญข้อมูลและสถิติปี 2553 สารบัญตาราง (T) กราฟ (G)

ช่วงเวลา

หน้า

พ.ศ. 2547 - 2553

3

ธันวาคม 2553

4

G จ�ำนวนประชากร แยกตามเพศ จ�ำแนกตามเขตในกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2553

5

G แผนที่แสดงการเปรียบเทียบจ�ำนวนประชากรรายเขตในเขตกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2553

6

G แผนที่แสดงจ�ำนวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2553

7

ธันวาคม 2553

8

T จ�ำนวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2547 - 2553

14

T เปรียบเทียบประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล กับทั่วราชอาณาจักร

พ.ศ. 2552 - 2553

15

G จ�ำนวนประชากรของประเทศไทย (x1) และกรุงเทพมหานคร (x10)

พ.ศ. 2536 - 2553

15

T ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล กับทั่วราชอาณาจักร

พ.ศ. 2547 - 2553

16

T เปรียบเทียบจ�ำนวนประชากร ความหนาแน่น อัตราการเพิ่มของประชากรของประเทศไทย และกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2536 - 2553

16

T จ�ำนวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และทั่วราชอาณาจักร

พ.ศ. 2542 - 2553 และประมาณการของ พ.ศ. 2554 และ 2555

17

G จ�ำนวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และทั่วราชอาณาจักร

พ.ศ. 2542 - 2553 และประมาณการของ พ.ศ. 2554 และ 2555

18

T จ�ำนวนประชากรในเขตปริมณฑล

พ.ศ. 2542 - 2553 และประมาณการของ พ.ศ. 2554 และ 2555

19

G จ�ำนวนประชากรในเขตปริมณฑล

พ.ศ. 2542 - 2553 และประมาณการของ พ.ศ. 2554 และ 2555

20

T จ�ำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร จ�ำแนกตามอายุและเขต

พ.ศ. 2553

21

T จ�ำนวนการจดทะเบียนสมรส หย่า และรับรองบุตรในกรุงเทพมหานคร จ�ำแนกตามส�ำนักงานเขต

พ.ศ. 2553

66

T จ�ำนวนบ้านในกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2547 - 2553

67

G จ�ำนวนบ้านในกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2541 - 2553

68

พ.ศ. 2553

69

พ.ศ. 2551 - 2553

70

G แผนที่แสดงจ�ำนวนประชากรเกิดในเขตกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2553

71

G แผนที่แสดงจ�ำนวนประชากรตายในเขตกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2553

72

พ.ศ. 2551 - 2553

73

พ.ศ. 2553

74

ด้านการบริหารจัดการ T จังหวัดที่มีประชากรมากกว่า 1 ล้านคน T จ�ำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จ�ำนวนบ้าน ในเขตกรุงเทพมหานคร

T จ�ำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จ�ำนวนบ้าน จ�ำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร

G แผนที่แสดงจ�ำนวนบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร T จ�ำนวนประชากรเกิด ประชากรตาย ในกรุงเทพมหานคร จ�ำแนกตามส�ำนักงานเขต

T จ�ำนวนประชากรย้ายเข้า ประชากรย้ายออก ในกรุงเทพมหานคร จ�ำแนกตามส�ำนักงานเขต G แผนที่แสดงจ�ำนวนประชากรย้ายเข้าในเขตกรุงเทพมหานคร


สารบัญข้อมูลและสถิติปี 2553 (ต่อ) สารบัญตาราง (T) กราฟ (G) G แผนที่แสดงจ�ำนวนประชากรย้ายออกในเขตกรุงเทพมหานคร

ช่วงเวลา

หน้า

พ.ศ. 2553

75

T กรอบอัตราก�ำลังข้าราชการ ข้าราชการครู และลูกจ้าง สังกัดกรุงเทพมหานคร

76

T กรอบอัตราก�ำลังข้าราชการสามัญ ข้าราชการครู ลูกจ้างประจ�ำ ลูกจ้างชัว่ คราว สังกัดกรุงเทพมหานคร

77

T กรอบอัตราก�ำลังข้าราชการสามัญ ข้าราชการครู ลูกจ้างประจ�ำ และลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกรุงเทพมหานคร จ�ำแนกตามส�ำนักงานเขต

78

G กรอบอัตราก�ำลังข้าราชการสามัญ ข้าราชการครู ลูกจ้างประจ�ำ และลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกรุงเทพมหานคร

79

T การฝึกอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน และพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร

ปีงบประมาณ 2553

80

G งบประมาณที่ใช้ในการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน และพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร

ปีงบประมาณ 2553

80

T โครงการฝึกอบรม สัมมนาของข้าราชการกรุงเทพมหานคร

ปีงบประมาณ 2553

81

T จ�ำนวนรถแยกตามประเภทที่จดทะเบียน

31 ธันวาคม 2553

85

G จ�ำนวนรถที่จดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2545 - 2553

86

1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2553

87

T จ�ำนวนรถยนต์ที่ใช้ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จ�ำแนกตามประเภทของรถเป็นรายด่าน

ปีงบประมาณ 2553

88

T จ�ำนวนรถยนต์ที่ใช้ทางพิเศษศรีรัช จ�ำแนกตามประเภทของรถเป็นรายด่าน

ปีงบประมาณ 2553

89

T จ�ำนวนรถยนต์ที่ใช้ทางพิเศษฉลองรัช จ�ำแนกตามประเภทของรถเป็นรายด่าน

ปีงบประมาณ 2553

91

T จ�ำนวนรถยนต์ที่ใช้ทางพิเศษบูรพาวิถี จ�ำแนกตามประเภทของรถเป็นรายด่าน

ปีงบประมาณ 2553

92

T จ�ำนวนรถยนต์ที่ใช้ทางพิเศษอุดรรัถยา จ�ำแนกตามประเภทของรถเป็นรายด่าน

ปีงบประมาณ 2553

93

T จ�ำนวนรถยนต์ที่ใช้ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จ�ำแนกตามประเภทของรถเป็นรายด่าน

ปีงบประมาณ 2553

94

8 มีนาคม 2553

95

พ.ศ. 2553

96

ด้านการจราจร

T จ�ำนวนรถที่จดทะเบียนใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

T จ�ำนวนวินและจ�ำนวนผู้ขับขี่รถจักยานยนต์รับจ้างสาธารณะ จ�ำแนกตามส�ำนักงานเขต T จ�ำนวนสัญญาณไฟจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร จ�ำแนกตามประเภทสัญญาณไฟจราจรและเขต T รายชื่อทางแยกที่ติดตั้งระบบกล้องตรวจจับรถยนต์ที่ฝา่ ฝืนสัญญาณไฟจราจร (สีแดง)

97

T จ�ำนวนอุบัติเหตุจราจรทางบกในเขตกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2541 - 2553

98

G จ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกในเขตกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2543 - 2553

98

T สถิติอุบัติเหตุจราจรทางบกในเขตกรุงเทพมหานคร จ�ำแนกตามประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ

พ.ศ. 2553

99

T สถิติอุบัติเหตุจราจรทางบกในเขตกรุงเทพมหานคร จ�ำแนกตามความเสียหาย และจ�ำนวนผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้อง

พ.ศ. 2553

100

G จ�ำนวนอุบัติเหตุจราจรทางบกในเขตกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2542 - 2553

101

T จ�ำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส

พ.ศ. 2551 - 2553

102

G จ�ำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส

พ.ศ. 2551 - 2553

102


สารบัญข้อมูลและสถิติปี 2553 (ต่อ) สารบัญตาราง (T) กราฟ (G)

ช่วงเวลา

หน้า

T จ�ำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส แยกตามรายสถานี

พ.ศ. 2553

103

G จ�ำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส จ�ำแนกเป็นรายเดือน

พ.ศ. 2553

104

T จ�ำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) สายเฉลิมรัชมงคล

พ.ศ. 2551 - 2553

105

G จ�ำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) สายเฉลิมรัชมงคล

พ.ศ. 2551 - 2553

105

T จ�ำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) สายเฉลิมรัชมงคล แยกตามรายสถานี

พ.ศ. 2553

106

G จ�ำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) สายเฉลิมรัชมงคล จ�ำแนกเป็นรายเดือน

พ.ศ. 2553

107

29 พ.ค. - 31 ธ.ค. 2553

108

T ทางจักรยานทั้งหมดในเขตกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2553

109

T สะพานรถยนต์ข้ามทางแยกในกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2553

110

T อุโมงค์ทางลอดรถยนต์และอุโมงค์คนเดินในกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2553

113

T ทางต่างระดับในกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2553

113

ธันวาคม 2553

114

4 กุมภาพันธ์ 2554

117

พ.ศ. 2553

118

T จ�ำนวนสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร (พื้นที่สีเขียว) ตามประเภทของสวนสาธารณะ

4 กุมภาพันธ์ 2554

119

T สวนสาธารณะที่มีพื้นที่มากกว่า 25 ไร่ ของกรุงเทพมหานคร

4 กุมภาพันธ์ 2554

122

T พื้นที่รองรับและเก็บกักน�้ำ (โครงการแก้มลิง) ของกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2553

126

T ค่าเฉลี่ยคุณภาพน�้ำคลองในเขตกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2553

127

T จ�ำนวนคลองในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร จ�ำแนกตามส�ำนักงานเขต

พ.ศ. 2553

135

T ผลการตรวจวัดฝุ่นรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ริมถนนในกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2553

136

T ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ริมถนนในกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2553

138

T ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ริมถนนในกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2553

140

T การเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2552 - 2553

142

G ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้ของกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2545 - 2553

143

T จ�ำนวนผู้ค้าหาบเร่ - แผงลอยของกรุงเทพมหานคร จ�ำแนกตามส�ำนักงานเขต

พ.ศ. 2553

144

T การจับกุมและด�ำเนินคดี (ปรับ) ผู้กระท�ำผิดตามกฎหมายและข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่ก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร จ�ำแนกตามส�ำนักงานเขต

พ.ศ. 2553

145

T การจับกุมและด�ำเนินคดี (ปรับ) ผู้กระท�ำความผิดตามกฎหมายและข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่ก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2553

146

T การจัดเก็บป้ายผิดกฎหมายในที่สาธารณะ

พ.ศ. 2553

147

T จ�ำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถประจ�ำทางด่วนพิเศษ (BRT) สายสาทร-ราชพฤกษ์ แยกตามรายสถานี

T ถนนในกรุงเทพมหานครที่มีสายไฟฟ้าลงดิน

ด้านสิ่งแวดล้อม T จ�ำนวนสวนสาธารณะและพื้นที่สวนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร ในความรับผิดชอบของส�ำนักสิ่งแวดล้อมและส�ำนักงานเขตต่างๆ T สวนสาธารณะหลักที่อยู่ในความรับผิดชอบของส�ำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร


สารบัญข้อมูลและสถิติปี 2553 (ต่อ) สารบัญตาราง (T) กราฟ (G)

ช่วงเวลา

หน้า

T จ�ำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าและปริมาณการจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้า จ�ำแนกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า ในเขตกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2553

151

G ปริมาณการจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร จ�ำแนกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า

พ.ศ. 2553

151

T จ�ำนวนสาธารณภัยและความเสียหาย จ�ำแนกตามประเภทของสาธารณภัยในกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2553

152

พ.ศ. 2538 - 2553

153

T รายละเอียดสถานที่ตั้งสถานีดับเพลิง

พ.ศ. 2553

154

T รายละเอียดสถานที่ตั้งสถานีต�ำรวจ

พ.ศ. 2553

156

T จ�ำนวนโรงเรียน ครู นักเรียน ปีการศึกษา 2553 และจ�ำนวนนักเรียนที่ส�ำเร็จการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552

ปีการศึกษา 2553

163

T จ�ำนวนนักเรียนที่ส�ำเร็จการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ปีการศึกษา 2552

175

T จ�ำนวนนักศึกษาและจ�ำนวนครูโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร

ปีการศึกษา 2553

176

T จ�ำนวนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จ�ำแนกตามขนาด

ปีการศึกษา 2553

177

T จ�ำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร

ปีงบประมาณ 2553

178

T จ�ำนวนผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

ปีงบประมาณ 2553

179

T จ�ำนวนผู้ใช้บริการบ้านหนังสือกรุงเทพมหานคร สังกัดส�ำนักงานเขต

ปีงบประมาณ 2553

180

T จ�ำนวนชุมชน ประชากร ครอบครัว และหลังคาเรือนของชุมชน ในกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2553

185

G จ�ำนวนชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ�ำแนกตามเขต

พ.ศ. 2553

186

G แผนที่แสดงจ�ำนวนชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2553

187

T จ�ำนวนชุมชนประเภทต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร จ�ำแนกตามส�ำนักงานเขต และต�ำแหน่งของพื้นที่

พ.ศ. 2553

188

T ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของกรุงเทพมหานคร

ปีงบประมาณ 2553

190

T จ�ำนวนผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร

ปีงบประมาณ 2553

191

T จ�ำนวนผู้ใช้บริการศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร สังกัดส�ำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

ปีงบประมาณ 2553

192

T จ�ำนวนผู้ใช้บริการลานกีฬากรุงเทพมหานคร สังกัดส�ำนักงานเขต จ�ำแนกตามเขต

ปีงบประมาณ 2553

193

T สถานที่ตั้งของโรงพยาบาลสังกัดส�ำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

ปีงบประมาณ 2553

194

T จ�ำนวนเตียงของโรงพยาบาลสังกัดส�ำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

ปีงบประมาณ 2553

195

G จ�ำนวนเตียงของโรงพยาบาลสังกัดส�ำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

ปีงบประมาณ 2553

196

T จ�ำนวนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของโรงพยาบาลสังกัดส�ำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

ปีงบประมาณ 2550 - 2553

197

G จ�ำนวนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของโรงพยาบาลสังกัดส�ำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

ปีงบประมาณ 2550 - 2553

197

ด้านความปลอดภัย

T จ�ำนวนเพลิงไหม้ในกรุงเทพมหานคร จ�ำแนกตามประเภทสิ่งที่ถูกเพลิงไหม้

ด้านการศึกษา

ด้านคุณภาพชีวิต (สุขภาพ)


สารบัญข้อมูลและสถิติปี 2553 (ต่อ) สารบัญตาราง (T) กราฟ (G)

ช่วงเวลา

หน้า

T จ�ำนวนผู้ป่วยทั้งหมดและผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลสังกัดส�ำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

ปีงบประมาณ 2542 - 2553 198 และประมาณการของ ปีงบประมาณ 2554 และ 2555

G จ�ำนวนผู้ป่วยทั้งหมดและผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลสังกัดส�ำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

ปีงบประมาณ 2542 - 2553 199 และประมาณการของ ปีงบประมาณ 2554 และ 2555

T ชนิดของโรคที่ประชากรเจ็บป่วย 10 อันดับ ในกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2553

200

T จ�ำนวนผู้บาดเจ็บทั้งหมด - ผู้เสียชีวิตทั้งหมด จ�ำแนกตามสาเหตุ เนื่องจากอุบัติเหตุตา่ งๆ ของโรงพยาบาลสังกัดส�ำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

ปีงบประมาณ 2553

201

T จ�ำนวนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในที่เสียชีวิตของโรงพยาบาลสังกัดส�ำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

ปีงบประมาณ 2553

202

T การให้บริการรักษาผู้ป่วยของศูนย์บริการสาธารณสุข

ปีงบประมาณ 2553

203

T จ�ำนวนผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุการป่วยของศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตกรุงเทพมหานคร

ปีงบประมาณ 2553

205

T จ�ำนวนผู้ป่วยโรคเอดส์ เปรียบเทียบระหว่างกรุงเทพมหานครกับประเทศไทย ตั้งแต่เริ่มมีรายงานผู้ป่วยรายแรก

ก.ย. 2527 - 31 ธ.ค. 2553 206

G จ�ำนวนผู้ป่วยโรคเอดส์ เปรียบเทียบระหว่างกรุงเทพมหานครกับประเทศไทย ตั้งแต่เริ่มมีรายงานผู้ป่วยรายแรก

ก.ย. 2527 - 31 ธ.ค. 2553 206

T จ�ำนวนผู้รับบริการปรึกษาเกี่ยวกับโรคเอดส์ในส่วนราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร

ปีงบประมาณ 2553

207

พ.ศ. 2527 - 31 ธ.ค. 2553

207

T จ�ำนวนผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขตกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2527 - 2553

208

T ผู้เข้ารับการบ�ำบัดรักษาการติดยาเสพติดและการป้องกันการติดยาเสพติด ส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

ปีงบประมาณ 2553

209

T จ�ำนวนกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร 20 ล�ำดับแรก

ปีงบประมาณ 2553

210

T การควบคุมและการระงับเหตุร�ำคาญในเขตกรุงเทพมหานคร

ปีงบประมาณ 2553

211

พ.ศ. 2553

212

T จ�ำนวนของผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขตกรุงเทพมหานคร จ�ำแนกตามเพศและอายุ

T จ�ำนวนร้านขายยาประเภทต่างๆ จ�ำแนกตามเขต

ด้านเศรษฐกิจ T เปรียบเทียบรายได้จริง - รายจ่ายจริง

ปีงบประมาณ 2539 - 2553 215

G เปรียบเทียบรายได้จริง - รายจ่ายจริง

ปีงบประมาณ 2539 - 2553 215

T รายได้จริง - รายจ่ายจริงของกรุงเทพมหานคร

ปีงบประมาณ 2541 - 2553 216 และประมาณการของ ปีงบประมาณ 2554 และ 2555

G รายได้จริง - รายจ่ายจริงของกรุงเทพมหานคร

ปีงบประมาณ 2541 - 2553 217 และประมาณการของ ปีงบประมาณ 2554 และ 2555

T เปรียบเทียบประมาณการและรายรับจริง จ�ำแนกตามประเภทรายรับ

ปีงบประมาณ 2552 - 2554 218

G เปรียบเทียบประมาณการรายรับ - รายรับจริง

ปีงบประมาณ 2552 - 2554 218


สารบัญข้อมูลและสถิติปี 2553 (ต่อ) สารบัญตาราง (T) กราฟ (G)

ช่วงเวลา

หน้า

T เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย จ�ำแนกตามด้านของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ปีงบประมาณ 2553 - 2554 219

G เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย จ�ำแนกตามด้านของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ปีงบประมาณ 2553 - 2554 219

T งบประมาณรายจ่าย จ�ำแนกตามด้านและแผนงาน

ปีงบประมาณ 2554

220

G การเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย จ�ำแนกตามด้านของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ปีงบประมาณ 2554

221

T เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย จ�ำแนกตามหน่วยงาน

ปีงบประมาณ 2550 - 2554 222

T เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย จ�ำแนกตามส�ำนักงานเขต

ปีงบประมาณ 2553 - 2554 223

T จ�ำนวนงบประมาณโครงการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร จ�ำแนกตามแผนสาขาและหน่วยงาน

ปีงบประมาณ 2554

224

T งบประมาณรายจ่ายโครงการ จ�ำแนกตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ปีงบประมาณ 2554

226

T การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน จ�ำแนกตามส�ำนักงานเขต

ปีงบประมาณ 2553

227

T การจัดเก็บภาษีบ�ำรุงท้องที่ จ�ำแนกตามส�ำนักงานเขต

ปีงบประมาณ 2553

228

T การจัดเก็บภาษีป้าย จ�ำแนกตามส�ำนักงานเขต

ปีงบประมาณ 2553

229

G การเปรียบเทียบรายได้จากการจัดเก็บภาษีของกรุงเทพมหานคร

ปีงบประมาณ 2553

230

T การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ�ำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ของส�ำนักงานเขต 50 แห่ง

ปีงบประมาณ 2541 - 2553 231 และประมาณการของ ปีงบประมาณ 2554 และ 2555

G การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ของส�ำนักงานเขต 50 แห่ง

ปีงบประมาณ 2541 - 2553 232 และประมาณการของ ปีงบประมาณ 2554 และ 2555

G การจัดเก็บภาษีบ�ำรุงท้องที่ และภาษีปา้ ย ของส�ำนักงานเขต 50 แห่ง

ปีงบประมาณ 2541 - 2553 233 และประมาณการของ ปีงบประมาณ 2554 และ 2555

T เปรียบเทียบประมาณการรายรับการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

ปีงบประมาณ 2553 - 2554 234

T รายได้คา่ ธรรมเนียมการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและการเก็บขนมูลฝอย จ�ำแนกตามส�ำนักงานเขต

ปีงบประมาณ 2553

235

T รายได้คา่ ธรรมเนียมการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและการเก็บขนมูลฝอย ของส�ำนักงานเขต 50 แห่ง

ปีงบประมาณ 2541 - 2553 236 และประมาณการของ ปีงบประมาณ 2554 และ 2555

G รายได้ค่าธรรมเนียมการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและการเก็บขนมูลฝอย ของส�ำนักงานเขต 50 แห่ง

ปีงบประมาณ 2541 - 2553 237 และประมาณการของ ปีงบประมาณ 2554 และ 2555

T ปริมาณการจ�ำหน่ายเชื้อเพลิงในกรุงเทพมหานครและทั่วประเทศ

พ.ศ. 2553

238

T จ�ำนวนผู้ใช้น�้ำประปา และปริมาณน�้ำจ�ำหน่าย จ�ำแนกตามประเภทผู้ใช้น�้ำในเขตนครหลวง

ปีงบประมาณ 2553

239

T จ�ำนวนผู้ใช้น�้ำประปา ปริมาณน�้ำที่ผลิต ปริมาณน�้ำจ�ำหน่าย ปริมาณน�้ำใช้เฉลี่ย และพื้นที่ให้บริการในเขตนครหลวง

ปีงบประมาณ 2553

240


สารบัญข้อมูลและสถิติปี 2553 (ต่อ) สารบัญตาราง (T) กราฟ (G)

ช่วงเวลา

หน้า

T จ�ำนวนผู้เยี่ยมเยือนกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2553

241

ปีงบประมาณ 2553

241

T จ�ำนวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร ในรอบปี พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2553

242

T จ�ำนวนโรงงานทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ประกอบกิจการเฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร สะสมถึงสิน้ ปี พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2553

243

T จ�ำนวน วัด มัสยิด ศาลเจ้า โบสถ์คริสต์ มูลนิธิ สถานีต�ำรวจนครบาล สถานีดับเพลิง และที่ท�ำการไปรษณีย์โทรเลข ในกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2553

244

T จ�ำนวน ธนาคาร โรงภาพยนตร์ โรงแรม สถานอาบ อบ นวด ศูนย์การค้า ท่าเทียบเรือ และตลาด ในกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2553

245

T สถานที่ตั้งอาคารบนบกบริเวณท่าเทียบเรือ

พ.ศ. 2553

246

T สถานที่ตั้งของท่าเทียบเรือขนถ่ายสินค้า

พ.ศ. 2553

246

T รายละเอียดที่ตั้งตลาดในสังกัดส�ำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2553

247

T รายละเอียดสถานที่ตั้งสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2553

248

T จ�ำนวนและพื้นที่ของอาคารที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร จ�ำแนกตามประเภทการใช้สอยอาคาร

พ.ศ. 2553

249

G จ�ำนวนและพื้นที่ของอาคารที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2553

253

T จ�ำนวนและพื้นที่ของอาคารที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร จ�ำแนกตามเขตและกลุ่มความสูง

พ.ศ. 2553

254

T จ�ำนวนผู้ใช้บริการจุดบริการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

T รายจ่ายจริงของกรุงเทพมหานครต่อจ�ำนวนประชากร

ปีงบประมาณ 2541 - 2553 255

G เปรียบเทียบรายจ่ายจริงของกรุงเทพมหานครต่อประชากรต่อคนต่อปี

ปีงบประมาณ 2541 - 2553 255

T จ�ำนวนและอัตราร้อยละของประชากร (อายุ 15 ปีขึ้นไป) จ�ำแนกตามสถานภาพแรงงาน

พ.ศ. 2553

256

T จ�ำนวนและอัตราร้อยละของผู้มีงานท�ำ จ�ำแนกตามอาชีพ

พ.ศ. 2553

256

T ภาวะการท�ำงานของประชากรทั่วราชอาณาจักร

พ.ศ. 2549 - 2553

257

G ภาวะการท�ำงานของประชากรทั่วราชอาณาจักร

พ.ศ. 2549 - 2553

258

T จ�ำนวนประชากรทั่วราชอาณาจักรอายุ 15 ปีขึ้นไป จ�ำแนกตามสถานภาพแรงงาน

พ.ศ. 2553

259

T จ�ำนวนและอัตราร้อยละของผู้มีงานท�ำ จ�ำแนกตามระดับการศึกษาที่ส�ำเร็จ

พ.ศ. 2553

259

พ.ศ. 2549 - 2553

260

T จ�ำนวนและอัตราร้อยละของผู้มีงานท�ำ จ�ำแนกตามสถานภาพท�ำงาน

พ.ศ. 2553

260

T จ�ำนวนและอัตราร้อยละของผู้ว่างงาน จ�ำแนกตามอุตสาหกรรมที่เคยท�ำ

พ.ศ. 2553

261

T จ�ำนวนและอัตราร้อยละของผู้ว่างงาน จ�ำแนกตามระดับการศึกษาที่ส�ำเร็จ

พ.ศ. 2553

261

T คาใชจายของครัวเรือน (คาใชจายเฉลี่ยที่จําเปนตองใช ในการยังชีพ โดยไมรวมคาใชจายประเภทสะสมทุน เชน การซื้อบาน ที่ดิน)

พ.ศ. 2552 และ 2553

262

G เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของครัวเรือน จ�ำแนกตามรายการค่าใช้จ่าย

พ.ศ. 2552 และ 2553

262

พ.ศ. 2552

263

T ภาวะการท�ำงานของประชากรในกรุงเทพมหานคร

T การส�ำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน


1

ด้านการบริหารจัดการ


จังหวัดที่มีประชากรมากกว่า 1 ล้านคน พ.ศ. 2547 - 2553 หน่วย : คน

ล�ำดับ

จังหวัด

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

1

กรุงเทพมหานคร 5,634,132

5,658,953

5,695,956

5,716,248

5,710,883

5,702,595

5,701,394

2

นครราชสีมา

2,539,344

2,546,763

2,555,587

2,552,894

2,565,117

2,571,292

2,582,089

3

อุบลราชธานี

1,763,061

1,774,808

1,783,035

1,785,709

1,795,453

1,803,754

1,813,088

4

ขอนแก่น

1,741,749

1,747,542

1,750,500

1,752,414

1,756,101

1,762,242

1,767,601

5

เชียงใหม่

1,630,769

1,650,009

1,658,298

1,664,399

1,670,317

1,632,548

1,640,479

6

บุรีรัมย์

1,524,261

1,531,430

1,536,722

1,536,070

1,541,650

1,546,784

1,553,765

7

อุดรธานี

1,518,502

1,523,802

1,527,562

1,530,686

1,535,629

1,538,940

1,544,786

8

นครศรีธรรมราช 1,500,343

1,504,420

1,510,460

1,506,997

1,513,163

1,516,499

1,522,561

9

ศรีสะเกษ

1,440,404

1,443,975

1,446,484

1,443,011

1,441,412

1,446,345

1,452,471

10

สุรินทร์

1,371,429

1,374,700

1,375,257

1,372,672

1,375,560

1,377,827

1,381,761

11

สงขลา

1,281,509

1,302,421

1,317,501

1,324,915

1,335,768

1,343,954

1,357,023

12

ชลบุรี

1,142,985

1,172,432

1,209,290

1,233,446

1,264,687

1,289,590

1,316,293

13

ร้อยเอ็ด

1,310,250

1,310,672

1,310,047

1,308,589

1,307,212

1,308,159

1,309,708

14

เชียงราย

1,214,405

1,225,058

1,225,713

1,225,013

1,227,317

1,194,933

1,198,218

15

สมุทรปราการ

1,049,416

1,077,523

1,107,626

1,126,940

1,147,224

1,164,105

1,185,180

16

ชัยภูมิ

1,117,118

1,116,934

1,119,146

1,119,597

1,122,647

1,125,166

1,127,423

17

สกลนคร

1,101,619

1,104,106

1,109,046

1,113,064

1,116,034

1,118,449

1,122,905

18

นนทบุรี

*

*

*

1,024,191

1,052,592

1,078,071

1,101,743

19

นครสวรรค์

1,077,458

1,077,808

1,076,015

1,073,683

1,074,239

1,072,868

1,073,495

20

สุราษฎร์ธานี

*

*

*

*

*

*

1,000,383

21

เพชรบูรณ์

1,001,180

1,002,459

1,002,317

*

*

*

*

แหล่งข้อมูล : ส�ำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย หมายเหตุ : * ประชากรต�่ำกว่า 1 ล้านคน

ด้านการบริหารจัดการ

3


จ�ำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จ�ำนวนบ้าน ในเขตกรุงเทพมหานคร เรียงตามจ�ำนวนประชากรรวม (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553) ล�ำดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

เขต

รวม

ประชากร (คน) ชาย

หญิง

193,190 90,864 102,326 บางแค 188,164 90,318 97,846 บางเขน 183,333 86,734 96,599 สายไหม 166,354 82,974 83,380 ดอนเมือง 162,838 76,930 85,908 จตุจักร 160,480 76,521 83,959 คลองสามวา 160,451 76,908 83,543 จอมทอง 157,477 75,663 81,814 ลาดกระบัง 156,567 74,334 82,233 ประเวศ 155,821 74,321 81,500 บางขุนเทียน 151,292 73,949 77,343 หนองจอก 149,606 68,299 81,307 บางกะปิ 147,030 67,752 79,278 บึงกุ่ม 145,361 68,213 77,148 หนองแขม 138,653 65,913 72,740 บางซื่อ 135,032 64,203 70,829 มีนบุรี 134,480 63,054 71,426 ดินแดง 131,363 62,131 69,232 ภาษีเจริญ 124,499 59,085 65,414 ธนบุรี 124,352 59,461 64,891 บางกอกน้อย 122,520 56,113 66,407 ลาดพร้าว 115,966 53,976 61,990 สวนหลวง 115,697 53,279 62,418 วังทองหลาง 115,131 54,265 60,866 ทุ่งครุ 112,908 54,146 58,762 หลักสี่ 112,906 54,545 58,361 คลองเตย 111,496 58,850 52,646 ดุสิต 106,753 50,486 56,267 ตลิ่งชัน 104,535 50,400 54,135 บางบอน 101,276 47,078 54,198 บางพลัด 98,870 47,427 51,443 บางคอแหลม 98,869 46,718 52,151 บางนา 95,661 44,310 51,351 พระโขนง 89,297 43,080 46,217 ราษฎร์บูรณะ 88,578 41,062 47,516 สะพานสูง 88,179 42,131 46,048 สาทร 86,340 40,323 46,017 คันนายาว 84,286 40,350 43,936 ยานนาวา 80,929 38,232 42,697 วัฒนา 79,546 37,333 42,213 คลองสาน 77,292 35,639 41,653 ห้วยขวาง 76,233 36,541 39,692 ราชเทวี 75,621 35,988 39,633 บางกอกใหญ่ 74,693 37,097 37,596 พญาไท 74,592 34,782 39,810 ทวีวัฒนา 60,313 29,033 31,280 พระนคร 57,368 26,632 30,736 ปทุมวัน 53,526 25,994 27,532 ป้อมปราบศัตรูพ่าย 47,053 22,231 24,822 บางรัก 28,617 13,900 14,717 สัมพันธวงศ์ รวม 5,701,394 2,709,568 2,991,826 แหล่งข้อมูล : 1. ส�ำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 2. ฝ่ายแผนที่ กองส�ำรวจและแผนที่ ส�ำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร

4

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

พื้นที่ (ตร.กม.) 44.456 42.123 44.615 36.803 32.908 110.686 26.265 123.859 52.490 120.687 236.261 28.523 24.311 35.825 11.545 63.645 8.354 17.834 8.551 11.944 22.157 23.678 19.265 30.741 22.841 12.994 10.665 29.479 34.745 11.360 10.921 18.789 13.986 15.782 28.124 9.326 25.980 16.662 12.565 6.051 15.033 7.126 6.180 9.595 50.219 5.536 8.369 1.931 5.536 1.416

1,568.737

ความหนาแน่น จ�ำนวนบ้าน (คน/ตร.กม.) (หลัง) 4,346 4,467 4,109 4,520 4,948 1,450 6,109 1,271 2,983 1,291 640 5,245 6,048 4,058 12,010 2,122 16,098 7,366 14,560 10,411 5,530 4,898 6,006 3,745 4,943 8,689 10,454 3,621 3,009 8,915 9,053 5,262 6,840 5,658 3,150 9,455 3,323 5,059 6,441 13,146 5,141 10,698 12,236 7,785 1,485 10,895 6,855 27,719 8,499 20,210

3,634

77,149 88,857 83,565 63,703 85,191 62,255 58,485 69,336 66,657 70,319 50,023 88,135 62,806 54,418 46,294 50,008 51,686 45,101 45,446 44,420 49,524 53,166 54,764 44,833 45,829 56,332 30,962 36,668 46,903 42,409 36,160 52,056 39,639 35,208 29,881 35,686 34,178 43,034 55,575 33,809 48,028 37,606 26,449 35,541 29,730 18,453 26,047 19,314 25,637 13,265

2,400,540


จำนวนประชากร แยกตามเพศ จำแนกตามเขตในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 (เรียงตามจำนวนประชากรรวม) ชาย

เขต สัมพันธวงศ บางรัก ปอมปราบศัตรูพาย ปทุมวัน พระนคร ทวีวัฒนา พญาไท บางกอกใหญ ราชเทวี หวยขวาง คลองสาน วัฒนา ยานนาวา คันนายาว สาทร สะพานสูง ราษฎรบูรณะ พระโขนง บางนา บางคอแหลม บางพลัด บางบอน ตลิ่งชัน ดุสิต คลองเตย หลักสี่ ทุงครุ วังทองหลาง สวนหลวง ลาดพราว บางกอกนอย ธนบุรี ภาษีเจริญ ดินแดง มีนบุรี บางซื่อ หนองแขม บึงกุม บางกะป หนองจอก บางขุนเทียน ประเวศ ลาดกระบัง จอมทอง คลองสามวา จตุจักร ดอนเมือง สายไหม บางเขน บางแค

หญิง 14.717 24.822 27.532 30.736 31.280 39.810 37.596 39.633 39.692 41.653 42.213 42.697 43.936 46.017 46.048 47.516 46.217 51.351 52.151 51.443 54.198 54.135 56.267 52.646 58.361 58.762 60.866 62.418 61.990 66.407 64.891 65.414 69.232 71.426 70.829 72.740 77.148 79.278 81.307 77.343 81.500 82.233 81.814 83.543 83.959 85.908 83.380 96.599 97.846 102.326

13.900 22.231 25.994 26.632 29.033 34.782 37.097 35.988 36.541 35.639 37.333 38.232 40.350 40.323 42.131 41.062 43.080 44.310 46.718 47.427 47.078 50.400 50.486 58.850 54.545 54.146 54.265 53.279 53.976 56.113 59.461 59.085 62.131 63.054 64.203 65.913 68.213 67.752 68.299 73.949 74.321 74.334 75.663 76.908 76.521 76.930 82.974 86.734 90.318 90.864

120 100

80

60

พันคน

40

20

0

20

40

60

80

พันคน

100 120 140

แหลงขอมูล : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ด้านการบริหารจัดการ

5


6

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

เขตบางบอน

เขตหนองแขม

เขตทวีวฒ ั นา

เขตบางขุนเทียน

เขตบางแค

เขตราชเทวี เขตปอมปราบศัตรูพา ย

เขตดุสติ

เขตทุง ครุ

เขตสาทร

เขตยานนาวา

เขตบางคอแหลม

เขตราษฎรบรู ณะ

เขตธนบุรี

เขตคลองสาน

เขตหลักสี่

เขตจตุจกั ร

เขตคลองเตย

เขตสวนหลวง

เขตประเวศ

เขตสะพานสูง

เขตคันนายาว เขตมีนบุรี

เขตคลองสามวา

0

เขตลาดกระบัง

2,200

4,400

8,800

13,200

ประชากรชาย ประชากรหญิง ประชากรรวม จำนวนประชากร ณ เดือน ธ.ค. 53

สัญลักษณ

เขตหนองจอก

17,600 Meters

กองสารสนเทศภูมิศาสตร สำนักยุทธศาสตรและประเมินผล กรุงเทพมหานคร

เขตบางนา

เขตพระโขนง

เขตวัฒนา

เขตบึงกมุ

เขตสายไหม

เขตบางกะป

เขตบางเขน

เขตวังทองหลาง

เขตลาดพราว

เขตดอนเมือง

เขตหวยขวาง

เขตดินแดง

เขตพญาไท

เขตบางซือ่

เขตปทุมวัน เขตบางกอกใหญ เขตสัมพันธวงศ เขตบางรัก

เขตบางกอกนอย เขตพระนคร

เขตจอมทอง

เขตภาษีเจริญ

เขตตลิง่ ชัน

เขตบางพลัด

แผนที่แสดงการเปรียบเทียบ จ�ำนวนประชากรรายเขต ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553


ด้านการบริหารจัดการ

7

เขตหนองแขม

เขตบางแค

เขตตลิ่งชัน

เขตบางขุนเทียน

เขตบางบอน

เขตทวีวัฒนา

เขตดุสิต

เขตบางซื่อ

เขตจตุจักร

เขตหลักสี่

เขตจอมทอง

เขตทุงครุ

เขตราษฎรบูรณะ

เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา

เขตมีนบุรี

เขตคลองสามวา

0

4,400

8,800

13,200

1 - 40,000 คน 40,001 - 80,000 คน 80,001 - 120,000 คน 120,001 - 160,000 คน 160,001 - 200,000 คน จำนวนประชากร ณ เดือน ธ.ค. 53

สัญลักษณ

2,200

เขตลาดกระบัง

เขตหนองจอก

17,600 Meters

กองสารสนเทศภูมิศาสตร สำนักยุทธศาสตรและประเมินผล กรุงเทพมหานคร

เขตบางนา

เขตพระโขนง

เขตสะพานสูง

เขตประเวศ

เขตบึงกุม

เขตคันนายาว

เขตสายไหม

เขตบางเขน

เขตลาดพราว

เขตดอนเมือง

เขตพญาไท เขตวังทองหลาง เขตดินแดง เขตบางกอกนอย เขตบางกะป เขตราชเทวี เขตหวยขวาง เขตพระนคร เขตปอมปราบศัตรูพาย เขตสัมพันธวงศ เขตปทุมวัน เขตบางกอกใหญ เขตวัฒนา เขตบางรัก เขตสวนหลวง เขตคลองสาน เขตภาษีเจริญ เขตคลองเตย เขตสาทร เขตธนบุรี

เขตบางพลัด

แผนที่แสดงจ�ำนวนประชากร ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553


จ�ำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จ�ำนวนบ้าน จ�ำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 ประชากร (คน) รวม

ชาย

หญิง

พื้นที่ ความหนาแน่น จ�ำนวนบ้าน (ตร.กม.) (คน/ตร.กม.) (หลัง)

112,906 12,359 75,830 24,717 79,546 19,910 16,165 27,515 15,956 160,480 9,916 15,089 64,057 47,902 23,516 86,340 38,100 48,240 162,838 25,772 29,937 38,492 47,590 21,047 160,451 38,500 40,243 37,634 44,074 166,354 80,645 23,608 62,101 134,480 134,480 111,496 17,286 61,898 12,951 10,767 8,594

54,545 5,820 36,988 11,737 37,333 9,172 7,693 12,884 7,584 76,521 4,773 7,453 30,217 22,725 11,353 40,323 18,054 22,269 76,930 12,630 13,495 18,052 22,616 10,137 76,908 18,555 19,329 18,108 20,916 82,974 37,991 13,521 31,462 63,054 63,054 58,850 9,786 33,738 5,767 5,228 4,331

58,361 6,539 38,842 12,980 42,213 10,738 8,472 14,631 8,372 83,959 5,143 7,636 33,840 25,177 12,163 46,017 20,046 25,971 85,908 13,142 16,442 20,440 24,974 10,910 83,543 19,945 20,914 19,526 23,158 83,380 42,654 10,087 30,639 71,426 71,426 52,646 7,500 28,160 7,184 5,539 4,263

12.994 1.895 7.249 3.850 6.051 1.773 0.727 2.234 1.317 110.686 11.396 15.823 18.644 24.249 40.574 25.980 12.917 13.063 32.908 7.878 5.488 6.026 10.690 2.826 26.265 5.183 5.789 3.375 11.918 36.803 10.605 14.664 11.534 8.354 8.354 10.665 2.233 5.282 1.074 1.737 0.339

ล�ำดับ เขต/แขวง ที่ 1

2

3

4 5

6

7

8 9

8

เขตคลองเตย แขวงคลองตัน แขวงคลองเตย แขวงพระโขนง เขตคลองสาน แขวงคลองต้นไทร แขวงคลองสาน แขวงบางล�ำภูล่าง แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสามวา แขวงทรายกองดิน แขวงทรายกองดินใต้ แขวงบางชัน แขวงสามวาตะวันตก แขวงสามวาตะวันออก เขตคันนายาว แขวงคันนายาว แขวงรามอินทรา เขตจตุจักร แขวงจตุจักร แขวงจอมพล แขวงจันทรเกษม แขวงลาดยาว แขวงเสนานิคม เขตจอมทอง แขวงจอมทอง แขวงบางขุนเทียน แขวงบางค้อ แขวงบางมด เขตดอนเมือง แขวงดอนเมือง แขวงสนามบิน แขวงสีกัน เขตดินแดง แขวงดินแดง เขตดุสิต แขวงดุสิต แขวงถนนนครไชยศรี แขวงวชิรพยาบาล แขวงสวนจิตรลดา แขวงสี่แยกมหานาค

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

8,689 6,522 10,461 6,420 13,146 11,230 22,235 12,316 12,115 1,450 870 954 3,436 1,975 580 3,323 2,950 3,693 4,948 3,271 5,455 6,388 4,452 7,448 6,109 7,428 6,952 11,151 3,698 4,520 7,604 1,610 5,384 16,098 16,098 10,454 7,741 11,719 12,059 6,199 25,351

56,332 9,854 31,326 15,152 33,809 11,420 5,678 11,605 5,106 62,255 3,347 3,636 28,460 18,977 7,835 34,178 12,811 21,367 85,191 12,999 19,261 20,321 21,728 10,882 58,485 14,289 13,396 12,410 18,390 63,703 32,762 8,378 22,563 51,686 51,686 30,962 3,590 19,460 3,033 2,468 2,411


จ�ำนวนประชากร พืน้ ที่ ความหนาแน่น จ�ำนวนบ้าน จ�ำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร (ต่อ) ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 ล�ำดับ เขต/แขวง ที่ 10

11

12

13

14

15

16

17

ประชากร (คน)

พื้นที่ ความหนาแน่น จ�ำนวนบ้าน (ตร.กม.) (คน/ตร.กม.) (หลัง)

รวม

ชาย

หญิง

เขตตลิ่งชัน แขวงคลองชักพระ แขวงฉิมพลี แขวงตลิ่งชัน แขวงบางเชือกหนัง แขวงบางพรม แขวงบางระมาด เขตทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทุ่งครุ แขวงทุ่งครุ แขวงบางมด เขตธนบุรี แขวงดาวคะนอง แขวงตลาดพลู แขวงบางยี่เรือ แขวงบุคคโล แขวงวัดกัลยาณ์ แขวงส�ำเหร่ แขวงหิรัญรูจี เขตบางเขน แขวงท่าแร้ง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางแค แขวงบางแค แขวงบางแคเหนือ แขวงบางไผ่ แขวงหลักสอง เขตบางกอกใหญ่ แขวงวัดท่าพระ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกน้อย แขวงบางขุนนนท์ แขวงบางขุนศรี

106,753 11,003 24,812 27,123 11,023 14,298 18,494 74,592 21,813 52,779 115,131 63,407 51,724 124,499 19,222 18,979 24,931 18,992 10,821 17,698 13,856 188,164 88,684 99,480 193,190 39,896 61,643 40,762 50,889 75,621 59,890 15,731 124,352 10,040 36,426

50,486 5,225 11,658 12,843 5,186 6,818 8,756 34,782 10,365 24,417 54,265 29,940 24,325 59,085 9,148 9,038 12,061 8,900 5,084 8,331 6,523 90,318 41,531 48,787 90,864 18,927 28,793 19,311 23,833 35,988 28,214 7,774 59,461 4,620 16,693

56,267 5,778 13,154 14,280 5,837 7,480 9,738 39,810 11,448 28,362 60,866 33,467 27,399 65,414 10,074 9,941 12,870 10,092 5,737 9,367 7,333 97,846 47,153 50,693 102,326 20,969 32,850 21,451 27,056 39,633 31,676 7,957 64,891 5,420 19,733

29.479 1.251 7.338 5.183 2.915 4.253 8.539 50.219 21.521 28.698 30.741 17.976 12.765 8.551 1.289 1.823 1.523 1.210 0.785 1.230 0.691 42.123 23.717 18.406 44.456 6.486 12.060 14.670 11.240 6.180 5.346 0.834 11.944 1.492 4.360

3,621 8,795 3,381 5,233 3,781 3,362 2,166 1,485 1,014 1,839 3,745 3,527 4,052 14,560 14,912 10,411 16,370 15,696 13,785 14,389 20,052 4,467 3,739 5,405 4,346 6,151 5,111 2,779 4,527 12,236 11,203 18,862 10,411 6,729 8,355

36,668 4,256 8,373 9,820 3,448 4,282 6,489 29,730 7,503 22,227 44,833 22,028 22,805 45,446 8,781 7,094 7,540 8,124 2,664 7,298 3,945 88,857 40,872 47,985 77,149 20,747 22,520 13,657 20,225 26,449 22,482 3,967 44,420 3,900 12,923

แขวงบ้านช่างหล่อ แขวงศิริราช แขวงอรุณอมรินทร์

37,273 18,873 21,740

18,297 9,826 10,025

18,976 9,047 11,715

2.076 1.258 2.758

17,954 15,002 7,883

11,306 4,273 12,018

ด้านการบริหารจัดการ

9


จ�ำนวนประชากร พืน้ ที่ ความหนาแน่น จ�ำนวนบ้าน จ�ำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร (ต่อ) ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 ประชากร (คน) รวม

ชาย

หญิง

พื้นที่ ความหนาแน่น จ�ำนวนบ้าน (ตร.กม.) (คน/ตร.กม.) (หลัง)

149,606 83,432 66,174 155,821 47,693 108,128 98,870 27,515 41,171 30,184 138,653 91,255 47,398 98,869 98,869 104,535 104,535 101,276 19,331 26,877 28,073 26,995 47,053 3,389 13,275 12,075 12,878 5,436 147,030 71,023 29,437 46,570 57,368 7,230 19,744 20,092 10,302

68,299 37,978 30,321 74,321 22,778 51,543 47,427 13,228 19,736 14,463 65,913 43,879 22,034 46,718 46,718 50,400 50,400 47,078 8,745 12,527 13,253 12,553 22,231 1,713 6,205 5,591 6,114 2,608 67,752 33,041 13,335 21,376 26,632 2,645 9,474 9,407 5,106

81,307 45,454 35,853 81,500 24,915 56,585 51,443 14,287 21,435 15,721 72,740 47,376 25,364 52,151 52,151 54,135 54,135 54,198 10,586 14,350 14,820 14,442 24,822 1,676 7,070 6,484 6,764 2,828 79,278 37,982 16,102 25,194 30,736 4,585 10,270 10,685 5,196

28.523 12.062 16.461 120.687 84.712 35.975 10.921 2.749 5.872 2.300 11.545 5.762 5.783 18.789 18.789 34.745 34.745 11.360 2.332 3.296 2.886 2.846 5.536 0.689 0.889 1.064 2.074 0.820 24.311 10.811 4.885 8.615 8.369 2.181 1.300 3.485 1.403

ล�ำดับ เขต/แขวง ที่ 18

19

20

21

22 23 24

25

26

27

10

เขตบางกะปิ แขวงคลองจั่น แขวงหัวหมาก เขตบางขุนเทียน แขวงท่าข้าม แขวงแสมด�ำ เขตบางคอแหลม แขวงบางคอแหลม แขวงบางโคล่ แขวงวัดพระยาไกร เขตบางซื่อ แขวงบางซื่อ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางนา แขวงบางนา เขตบางบอน แขวงบางบอน เขตบางพลัด แขวงบางบ�ำหรุ แขวงบางพลัด แขวงบางยี่ขัน แขวงบางอ้อ เขตบางรัก แขวงบางรัก แขวงมหาพฤฒาราม แขวงสี่พระยา แขวงสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบึงกุ่ม แขวงคลองกุ่ม แขวงนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตปทุมวัน แขวงปทุมวัน แขวงรองเมือง แขวงลุมพินี แขวงวังใหม่

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

5,245 6,917 4,020 1,291 563 3,006 9,053 4,686 14,977 13,123 12,010 15,837 8,196 5,262 5,262 3,009 3,009 8,915 8,289 8,154 9,727 9,485 8,499 4,919 14,933 11,349 6,209 6,629 6,048 6,570 6,026 5,406 6,855 3,315 15,188 5,765 7,343

88,135 43,537 44,598 70,319 23,606 46,713 36,160 9,847 16,356 9,957 46,294 29,316 16,978 52,056 52,056 46,903 46,903 42,409 10,015 8,984 11,831 11,579 25,637 1,241 4,783 5,103 10,199 4,311 62,806 27,303 11,145 24,358 26,047 970 6,900 13,463 4,714


จ�ำนวนประชากร พืน้ ที่ ความหนาแน่น จ�ำนวนบ้าน จ�ำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร (ต่อ) ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 ล�ำดับ เขต/แขวง ที่ 28

29

30 31 32

33

34

เขตประเวศ แขวงดอกไม้ แขวงประเวศ แขวงหนองบอน เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย แขวงคลองมหานาค แขวงบ้านบาตร แขวงป้อมปราบ แขวงวัดเทพศิรินทร์ แขวงวัดโสมนัส เขตพญาไท แขวงสามเสนใน เขตพระโขนง แขวงบางจาก เขตพระนคร แขวงชนะสงคราม แขวงตลาดยอด แขวงบวรนิเวศ แขวงบางขุนพรหม แขวงบ้านพานถม แขวงพระบรมมหาราชวัง แขวงวังบูรพาภิรมย์ แขวงวัดราชบพิธ แขวงวัดสามพระยา แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ แขวงส�ำราญราษฎร์ แขวงเสาชิงช้า เขตภาษีเจริญ แขวงคลองขวาง แขวงคูหาสวรรค์ แขวงบางจาก แขวงบางด้วน แขวงบางแวก แขวงบางหว้า แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตมีนบุรี แขวงมีนบุรี แขวงแสนแสบ

ประชากร (คน) รวม

ชาย

หญิง

156,567 39,993 73,492 43,082 53,526 11,078 8,354 17,819 8,251 8,024 74,693 74,693 95,661 95,661 60,313 2,309 3,122 6,164 5,584 8,031 5,034 12,559 3,853 3,312 3,710 3,865 2,770 131,363 10,919 7,175 8,183 30,125 19,280 38,466 17,215 135,032 93,052 41,980

74,334 19,086 35,052 20,196 25,994 5,220 4,111 8,675 4,076 3,912 37,097 37,097 44,310 44,310 29,033 1,110 1,396 2,680 2,850 3,548 2,953 6,383 1,728 1,543 1,616 1,921 1,305 62,131 5,155 3,369 3,820 14,324 8,978 18,404 8,081 64,203 43,754 20,449

82,233 20,907 38,440 22,886 27,532 5,858 4,243 9,144 4,175 4,112 37,596 37,596 51,351 51,351 31,280 1,199 1,726 3,484 2,734 4,483 2,081 6,176 2,125 1,769 2,094 1,944 1,465 69,232 5,764 3,806 4,363 15,801 10,302 20,062 9,134 70,829 49,298 21,531

พื้นที่ ความหนาแน่น จ�ำนวนบ้าน (ตร.กม.) (คน/ตร.กม.) (หลัง) 52.490 15.172 22.805 14.513 1.931 0.448 0.251 0.535 0.347 0.350 9.595 9.595 13.986 13.986 5.536 0.339 0.193 0.496 0.458 0.414 1.647 0.720 0.220 0.522 0.144 0.230 0.153 17.834 2.992 0.909 1.394 2.514 3.022 5.105 1.898 63.645 28.459 35.186

2,983 2,636 3,223 2,969 27,719 24,728 33,283 33,307 23,778 22,926 7,785 7,785 6,840 6,840 10,895 6,811 16,176 12,427 12,192 19,399 3,056 17,443 17,514 6,345 25,764 16,804 18,105 7,366 3,649 7,893 5,870 11,983 6,380 7,535 9,070 2,122 3,270 1,193

66,657 20,016 26,170 20,471 19,314 5,275 2,611 6,470 2,743 2,215 35,541 35,541 39,639 39,639 18,453 821 1,225 1,640 2,100 2,024 1,302 4,561 980 966 990 1,135 709 45,101 3,326 1,879 3,132 8,420 7,028 15,460 5,856 50,008 37,923 12,085

ด้านการบริหารจัดการ

11


จ�ำนวนประชากร พืน้ ที่ ความหนาแน่น จ�ำนวนบ้าน จ�ำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร (ต่อ) ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 ประชากร (คน) รวม

ชาย

หญิง

พื้นที่ ความหนาแน่น จ�ำนวนบ้าน (ตร.กม.) (คน/ตร.กม.) (หลัง)

84,286 50,890 33,396 76,233 9,637 15,999 31,701 18,896 89,297 53,089 36,208 157,477 7,300 63,366 15,064 23,733 29,104 18,910 122,520 27,027 95,493 115,697 30,268 45,908 26,278 13,243 80,929 49,277 8,480 23,172 115,966 115,966 88,578 88,578 28,617 8,745 8,725 11,147

40,350 24,227 16,123 36,541 4,391 7,546 15,389 9,215 43,080 25,898 17,182 75,663 3,559 30,321 7,194 11,471 13,958 9,160 56,113 12,232 43,881 53,279 13,957 21,105 12,076 6,141 38,232 23,581 3,958 10,693 53,976 53,976 41,062 41,062 13,900 4,356 4,155 5,389

43,936 26,663 17,273 39,692 5,246 8,453 16,312 9,681 46,217 27,191 19,026 81,814 3,741 33,045 7,870 12,262 15,146 9,750 66,407 14,795 51,612 62,418 16,311 24,803 14,202 7,102 42,697 25,696 4,522 12,479 61,990 61,990 47,516 47,516 14,717 4,389 4,570 5,758

16.662 9.984 6.678 7.126 1.136 1.148 2.559 2.283 15.782 9.066 6.716 123.859 21.695 14.297 17.458 25.834 10.823 33.752 22.157 7.055 15.102 19.265 4.065 7.708 5.558 1.934 12.565 7.031 2.109 3.425 23.678 23.678 28.124 28.124 1.416 0.484 0.449 0.483

ล�ำดับ เขต/แขวง ที่ 35

36

37

38

39

40

41

42 43 44

12

เขตยานนาวา แขวงช่องนนทรี แขวงบางโพงพาง เขตราชเทวี แขวงถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท แขวงมักกะสัน เขตราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก แขวงราษฎร์บูรณะ เขตลาดกระบัง แขวงขุมทอง แขวงคลองสองต้นนุ่น แขวงคลองสามประเวศ แขวงทับยาว แขวงลาดกระบัง แขวงล�ำปลาทิว เขตลาดพร้าว * แขวงจรเข้บัว แขวงลาดพร้าว เขตวังทองหลาง * แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ แขวงพลับพลา แขวงวังทองหลาง แขวงสะพานสอง เขตวัฒนา แขวงคลองตันเหนือ แขวงคลองเตยเหนือ แขวงพระโขนงเหนือ เขตสวนหลวง แขวงสวนหลวง เขตสะพานสูง แขวงสะพานสูง เขตสัมพันธวงศ์ แขวงจักรวรรดิ แขวงตลาดน้อย แขวงสัมพันธวงศ์

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

5,059 7,621 3,345 10,698 8,395 14,084 12,388 8,277 5,658 5,856 5,391 1,271 336 4,432 863 919 2,689 560 5,530 3,831 6,323 6,006 7,446 5,956 4,728 6,847 6,441 7,009 4,021 6,766 4,898 4,898 3,150 3,150 20,210 18,068 19,432 23,079

43,034 27,537 15,497 37,606 8,407 9,179 9,624 10,396 35,208 22,167 13,041 69,336 2,056 27,655 7,212 12,316 11,802 8,295 49,524 10,407 39,117 54,764 12,223 24,776 11,687 6,078 55,575 30,297 10,940 14,338 53,166 53,166 29,881 29,881 13,265 5,014 3,759 4,492


จ�ำนวนประชากร พืน้ ที่ ความหนาแน่น จ�ำนวนบ้าน จ�ำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร (ต่อ) ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 ล�ำดับ เขต/แขวง ที่ 45

46

47

48

49

50

เขตสาทร แขวงทุ่งมหาเมฆ แขวงทุ่งวัดดอน แขวงยานนาวา เขตสายไหม แขวงคลองถนน แขวงสายไหม แขวงออเงิน เขตหนองแขม แขวงหนองแขม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองจอก แขวงกระทุ่มราย แขวงคลองสิบ แขวงคลองสิบสอง แขวงคู้ฝั่งเหนือ แขวงโคกแฝด แขวงล�ำต้อยติ่ง แขวงล�ำผักชี แขวงหนองจอก เขตหลักสี่ แขวงตลาดบางเขน แขวงทุ่งสองห้อง เขตห้วยขวาง แขวงบางกะปิ แขวงสามเสนนอก แขวงห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ประชากร (คน) รวม

ชาย

หญิง

พื้นที่ ความหนาแน่น จ�ำนวนบ้าน (ตร.กม.) (คน/ตร.กม.) (หลัง)

88,179 20,634 43,689 23,856 183,333 81,910 72,273 29,150 145,361 71,043 74,318 151,292 32,986 8,336 9,832 15,174 31,609 8,449 27,950 16,956 112,908 29,530 83,378 77,292 16,791 38,550 21,951

42,131 10,196 20,604 11,331 86,734 39,023 33,817 13,894 68,213 33,081 35,132 73,949 16,075 4,150 4,857 7,432 15,537 4,203 13,480 8,215 54,146 13,888 40,258 35,639 7,980 17,594 10,065

46,048 10,438 23,085 12,525 96,599 42,887 38,456 15,256 77,148 37,962 39,186 77,343 16,911 4,186 4,975 7,742 16,072 4,246 14,470 8,741 58,762 15,642 43,120 41,653 8,811 20,956 11,886

9.326 4.041 3.195 2.090 44.615 12.440 18.659 13.516 35.825 18.789 17.036 236.261 38.132 30.849 38.867 17.750 22.524 24.789 33.358 29.992 22.841 5.955 16.886 15.033 5.408 4.283 5.342

9,455 5,106 13,674 11,414 4,109 6,584 3,873 2,157 4,058 3,781 4,362 640 865 270 253 855 1,403 341 838 565 4,943 4,959 4,938 5,141 3,105 9,001 4,109

35,686 12,064 15,116 8,506 83,565 38,058 28,344 17,163 54,418 25,877 28,541 50,023 12,082 1,831 2,940 5,210 9,782 2,283 10,805 5,090 45,829 12,450 33,379 48,028 12,516 20,782 14,730

5,701,394

2,709,568

2,991,826

1,568.737

3,634

2,400,540

แหล่งข้อมูล : 1. ส�ำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 2. ฝ่ายแผนที่ กองส�ำรวจและแผนที่ ส�ำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร หมายเหตุ : * กรุงเทพมหานครได้เปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว และแขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 119 ตอนพิเศษ 22 ง ลงวันที่ 11 มีนาคม 2545

ด้านการบริหารจัดการ

13


จ�ำนวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547 - 2553 เรียงตามจ�ำนวนประชากร พ.ศ. 2553 ล�ำดับ เขต 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

186,744 177,062 161,749 157,989 169,983 124,476 167,794 134,834 139,009 127,697 117,385 147,694 138,340 125,545 154,079 115,212 147,398 137,473 139,573 135,944 116,305 114,940 113,166 104,827 117,163 125,254 123,282 104,680 93,225 110,331 106,499 101,737 98,957 95,041 81,784 96,714 83,611 88,986 80,217 89,200 76,452 103,086 82,676 78,294 64,220 69,188 64,168 61,220 50,735 32,194

189,257 178,986 165,491 159,506 169,113 132,172 167,175 138,327 142,633 132,313 126,126 149,093 138,501 128,493 151,788 118,019 146,031 136,240 136,971 133,669 117,711 115,120 114,132 107,609 116,713 122,919 121,336 105,730 96,723 108,597 105,685 101,667 98,564 94,097 83,147 95,089 84,080 88,556 80,121 87,853 76,213 99,827 81,727 77,232 66,354 67,357 63,192 60,001 50,023 31,674

191,521 181,390 169,109 161,600 167,837 138,962 166,377 142,460 146,401 137,934 133,415 149,860 140,580 131,344 150,547 122,825 144,461 135,149 134,589 132,394 119,168 115,490 114,950 110,469 116,922 121,504 119,927 106,811 99,348 107,139 104,479 101,695 98,096 93,548 84,934 93,808 84,562 88,383 80,596 86,163 76,402 98,601 80,863 77,343 68,423 65,835 62,102 58,768 49,730 31,142

192,597 182,335 173,076 163,080 166,581 144,423 165,070 144,800 149,883 141,698 138,667 150,139 145,172 135,554 147,797 127,727 141,765 134,407 132,034 130,540 120,417 116,293 114,984 111,621 116,055 119,909 117,867 107,812 101,263 105,347 103,391 101,360 98,496 92,929 86,043 92,021 85,027 88,061 80,744 84,821 77,033 97,747 79,637 77,202 70,196 64,356 61,040 57,461 49,124 30,646

193,449 183,836 176,376 164,570 165,438 149,776 163,846 147,482 152,669 145,294 143,675 150,286 147,466 139,585 145,671 131,035 139,322 133,622 129,662 129,401 121,366 116,067 115,685 113,008 115,518 118,412 116,742 107,513 102,963 103,852 101,862 100,474 97,794 92,094 87,082 90,937 85,586 87,386 81,053 82,824 76,948 78,147 78,307 76,477 72,026 62,966 60,275 56,464 48,506 30,088

193,478 185,901 178,637 165,433 164,210 154,766 162,151 152,528 155,077 150,492 147,668 150,166 147,712 142,772 142,338 133,149 136,696 132,670 126,883 126,823 122,371 115,883 115,713 114,180 114,180 114,694 114,488 106,963 103,470 102,320 99,994 99,561 96,880 90,559 88,013 89,294 85,912 85,789 80,674 80,894 76,987 77,078 76,608 75,493 73,428 61,374 58,858 54,601 47,503 29,283

193,190 188,164 183,333 166,354 162,838 160,480 160,451 157,477 156,567 155,821 151,292 149,606 147,030 145,361 138,653 135,032 134,480 131,363 124,499 124,352 122,520 115,966 115,697 115,131 112,908 112,906 111,496 106,753 104,535 101,276 98,870 98,869 95,661 89,297 88,578 88,179 86,340 84,286 80,929 79,546 77,292 76,233 75,621 74,693 74,592 60,313 57,368 53,526 47,053 28,617

บางแค บางเขน สายไหม ดอนเมือง จตุจักร คลองสามวา จอมทอง ลาดกระบัง ประเวศ บางขุนเทียน หนองจอก บางกะปิ บึงกุ่ม หนองแขม บางซื่อ มีนบุรี ดินแดง ภาษีเจริญ ธนบุรี บางกอกน้อย ลาดพร้าว สวนหลวง วังทองหลาง ทุ่งครุ หลักสี่ คลองเตย ดุสิต ตลิ่งชัน บางบอน บางพลัด บางคอแหลม บางนา พระโขนง ราษฎร์บูรณะ สะพานสูง สาทร คันนายาว ยานนาวา วัฒนา คลองสาน ห้วยขวาง ราชเทวี บางกอกใหญ่ พญาไท ทวีวัฒนา พระนคร ปทุมวัน ป้อมปราบศัตรูพ่าย บางรัก สัมพันธวงศ์ รวม 5,634,132 5,658,953 5,695,956 5,716,248 แหล่งข้อมูล : ส�ำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

14

หน่วย : คน

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

5,710,883

5,702,595

5,701,394


เปรียบเทียบประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล กับทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2552 - 2553 เรียงตามจ�ำนวนประชากร พ.ศ. 2553 รวม

2553 (คน) ชาย

หญิง

พื้นที่ (ตร.กม.)

5,702,595

5,701,394

2,709,568

2,991,826

1,568.737

3,634

-0.02

สมุทรปราการ

1,164,105

1,185,180

572,079

613,101

1,004.092

1,180

1.81

นนทบุรี

1,078,071

1,101,743

518,161

583,582

622.303

1,770

2.20

ปทุมธานี

956,376

985,643

469,034

516,609

1,525.856

646

3.06

นครปฐม

851,426

860,246

413,065

447,181

2,168.327

397

1.04

สมุทรสาคร

484,606

491,887

237,906

253,981

872.347

564

1.50

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

10,237,179

10,326,093

4,919,813

5,406,280

7,761.662

1,330

0.87

ทั่วราชอาณาจักร

63,525,062

63,878,267

31,451,801

32,426,466 513,115.020

124

0.56

จังหวัด

2552 (คน)

กรุงเทพมหานคร

ความหนาแน่น ปี 2553 (คน/ตร.กม.) เพิ่ม/ลด (%)

แหล่งข้อมูล : ส�ำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

จำนวนประชากรของประเทศไทย (x1) และกรุงเทพมหานคร (x10) ตั้งแต พ.ศ. 2536 - 2553 ประเทศไทย (ลานคน)

กรุงเทพมหานคร (ลานคน) 9.0

90 80 70 60 50 40

63.88 59.10 59.46 60.12 60.82 61.47 61.66 61.88 62.31 62.80 63.08 61.97 62.42 62.83 63.04 63.39 63.53 58.34 5.57 5.58 5.57 5.58 5.60

5.65 5.66

5.68 5.73 5.78 5.84 5.63 5.66 5.70 5.72 5.71 5.70 5.70

8.0 7.0 6.0 5.0 4.0

30

3.0

20 10 0

2.0 1.0 0.0 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 ประเทศไทย

กรุงเทพมหานคร

แหลงขอมูล : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ด้านการบริหารจัดการ

15


ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล กับทัว่ ราชอาณาจักร พ.ศ. 2547 - 2553 หน่วย : คน

จังหวัด ทั่วราชอาณาจักร

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

61,973,621 62,418,054 62,828,706 63,038,247 63,389,730 63,525,062 63,878,267

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 9,636,541

9,785,136

9,948,392 10,065,126 10,161,694 10,237,179 10,326,093

กรุงเทพมหานคร

5,634,132

5,658,953

5,695,956

5,716,248

5,710,883

5,702,595

5,701,394

เขตปริมณฑล

4,002,409

4,126,183

4,252,436

4,348,878

4,450,811

4,534,584

4,624,699

สมุทรปราการ

1,049,416

1,077,523

1,107,626

1,126,940

1,147,224

1,164,105

1,185,180

นนทบุรี

942,292

972,280

999,057

1,024,191

1,052,592

1,078,071

1,101,743

ปทุมธานี

769,998

815,402

861,338

896,843

929,250

956,376

985,643

นครปฐม

798,016

808,961

821,905

830,970

843,599

851,426

860,246

สมุทรสาคร 442,687 452,017 462,510 แหล่งข้อมูล : ส�ำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

469,934

478,146

484,606

491,887

เปรียบเทียบจ�ำนวนประชากร ความหนาแน่น อัตราการเพิ่มของประชากร ของประเทศไทยและกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2536 - 2553 พ.ศ.

จ�ำนวน ประชากร (คน)

ประเทศไทย ความหนาแน่น อัตราการเพิม่ /ลด ของประชากร ของประชากร (คน/ตร.กม.) (%)

2536 58,336,072 114 0.95 2537 59,095,419 115 1.30 2538 59,460,382 116 0.62 2539 60,116,182 117 1.10 2540 60,816,227 119 1.16 2541 61,466,178 120 1.07 2542 61,661,701 120 0.32 2543 61,878,746 121 0.35 2544 62,308,887 121 0.70 2545 62,799,872 122 0.79 2546 63,079,765 123 0.45 2547 61,973,621 121 -1.75 2548 62,418,054 122 0.72 2549 62,828,706 122 0.66 2550 63,038,247 123 0.33 2551 63,389,730 124 0.56 2552 63,525,062 124 0.21 2553 63,878,267 124 0.56 แหล่งข้อมูล : ส�ำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

16

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

จ�ำนวน ประชากร (คน) 5,572,712 5,584,226 5,570,743 5,584,963 5,604,772 5,647,799 5,662,499 5,680,380 5,726,203 5,782,159 5,844,607 5,634,132 5,658,953 5,695,956 5,716,248 5,710,883 5,702,595 5,701,394

กรุงเทพมหานคร ความหนาแน่น อัตราการเพิม่ /ลด ของประชากร ของประชากร (คน/ตร.กม.) (%) 3,552 3,560 3,551 3,560 3,573 3,600 3,610 3,621 3,650 3,686 3,726 3,592 3,607 3,631 3,644 3,640 3,635 3,634

0.19 0.21 -0.24 0.26 0.35 0.77 0.26 0.32 0.81 0.98 1.08 -3.60 0.44 0.65 0.36 -0.09 -0.15 -0.02


จ�ำนวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และทัว่ ราชอาณาจักรปี พ.ศ. 2542 - 2553 และประมาณการของปี พ.ศ. 2554 และ 2555 หน่วย : คน

ปี พ.ศ.

ทั่วราชอาณาจักร

เขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

เขตปริมณฑล

2542

61,661,701

9,308,924

5,662,499

3,646,425

2543

61,878,746

9,400,478

5,680,380

3,720,098

2544

62,308,887

9,528,891

5,726,203

3,802,688

2545

62,799,872

9,668,854

5,782,159

3,886,695

2546

63,079,765

9,815,354

5,844,607

3,970,747

2547

61,973,621

9,636,541

5,634,132

4,002,409

2548

62,418,054

9,785,136

5,658,953

4,126,183

2549

62,828,706

9,948,392

5,695,956

4,252,436

2550

63,038,247

10,065,126

5,716,248

4,348,878

2551

63,389,730

10,161,694

5,710,883

4,450,811

2552

63,525,062

10,237,179

5,702,595

4,534,584

2553

63,878,267

10,326,093

5,701,394

4,624,699

ประมาณการ ของปี พ.ศ. 2554

63,814,633

10,407,143

5,704,437

4,702,706

ประมาณการ ของปี พ.ศ. 2555

63,981,235

10,496,926

5,703,632

4,793,294

แหล่งข้อมูล : ปี พ.ศ. 2542 - 2553 ส�ำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประมาณการของปี พ.ศ. 2554 และ 2555 กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ ส�ำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร - ทัว่ ราชอาณาจักร จากสมการ y = 62,731,721.50 + 83,300.88X - กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากสมการ y = 9,823,555.17 + 44,891.36X - กรุงเทพมหานคร จากสมการ y = 5,709,667.42 - 402.36X - เขตปริมณฑล จากสมการ y = 4,113,887.75 + 45,293.72X

ด้านการบริหารจัดการ

17


61.88

61.66

5.66 3.65

2542

62.31

5.68 3.72

2543

62.80

5.73 3.80

2544

63.08

5.78 3.89 2545

61.97

5.84 3.97

62.42

2547

5.63 4.00

ทั่วราชอาณาจักร กรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล

2546

5.70 4.25

2550

2551

ประมาณการของป พ.ศ. 2554 , 2555 ประมาณการของป พ.ศ. 2554 , 2555 ประมาณการของป พ.ศ. 2554 , 2555

2549

62.83

5.66 4.13 2548

63.04 5.72 4.35

2552

2553 ประมาณการ ประมาณการ ของป ของป พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555

แหลงขอมูล : ป พ.ศ. 2542 - 2553 สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประมาณการของป พ.ศ. 2554 และ 2555 กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ สำนักยุทธศาสตรและประเมินผล กรุงเทพมหานคร

0

10

20

30

40

50

60

63.39 5.71 4.45

70

63.53 5.70 4.53

80 63.88 5.70 4.62

จำนวนประชากร (ลานคน) 63.81

ป พ.ศ.

จำนวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และทั่วราชอาณาจักร ป พ.ศ. 2542-2553 และประมาณการของป พ.ศ. 2554 และ 2555 63.98 5.70 4.70

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

5.70 4.79

18


จ�ำนวนประชากรในเขตปริมณฑล ปี พ.ศ. 2542 - 2553 และประมาณการของปี พ.ศ. 2554 และ 2555 หน่วย : คน

สมุทรปราการ

นนทบุรี

จังหวัด ปทุมธานี

2542

977,388

839,029

633,994

774,276

421,738

2543

995,838

859,607

654,701

781,138

428,814

2544

1,011,692

884,077

679,417

791,914

435,588

2545

1,027,719

905,197

708,909

801,956

442,914

2546

1,045,850

924,890

739,404

812,404

448,199

2547

1,049,416

942,292

769,998

798,016

442,687

2548

1,077,523

972,280

815,402

808,961

452,017

2549

1,107,626

999,057

861,338

821,905

462,510

2550

1,126,940

1,024,191

896,843

830,970

469,934

2551

1,147,224

1,052,592

929,250

843,599

478,146

2552

1,164,105

1,078,071

956,376

851,426

484,606

2553

1,185,180

1,101,743

985,643

860,246

491,887

ประมาณการ ของปี พ.ศ. 2554

1,200,429

1,121,686

1,022,673

863,020

494,898

ประมาณการ ของปี พ.ศ. 2555

1,219,514

1,145,753

1,056,529

870,449

501,049

ปี พ.ศ.

นครปฐม

สมุทรสาคร

แหล่งข้อมูล : ปี พ.ศ. 2542 - 2553 ส�ำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประมาณการของปี พ.ศ. 2554 และ 2555 กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ ส�ำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร - สมุทรปราการ จากสมการ y = 1,076,375.08 + 9,542.62X - นนทบุร ี จากสมการ y = 965,252.17 + 12,033.38X - ปทุมธานี จากสมการ y = 802,606.25 + 16,928.18X - นครปฐม จากสมการ y = 814,734.25 + 3,714.29X - สมุทรสาคร จากสมการ y = 454,920 + 3,075.24X

ด้านการบริหารจัดการ

19


20

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

0.860

0.996

2543

0.839

0.977

2542

2545

2546

2548

2549

1.108

0.999

0.861

0.822

0.463

4.252

4.349

2550

1.127

1.024

0.897

0.831

0.470

ปทุมธานี ประมาณการของป พ.ศ. 2554 , 2555

2547

1.078

0.972

0.815

0.809

0.452

4.126

2552

1.164

1.078

0.956

0.851

0.485

4.535

1.200

1.122

1.023

0.863

0.495

4.703

1.220

1.146

1.057

0.870

0.501

4.793

ป พ.ศ. สมุทรสาคร ประมาณการของป พ.ศ. 2554 , 2555

2553 ประมาณการ ประมาณการ ของป ของป พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555

1.185

1.102

0.986

0.860

0.492

4.625

นครปฐม ประมาณการของป พ.ศ. 2554 , 2555

2551

1.147

1.053

0.929

0.844

0.478

4.451

แหลงขอมูล : ป พ.ศ. 2542 - 2553 สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประมาณการของป พ.ศ. 2554 และ 2555 กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ สำนักยุทธศาสตรและประเมินผล กรุงเทพมหานคร

นนทบุรี ประมาณการของป พ.ศ. 2554 , 2555

2544

1.049

0.905

0.884 1.046

0.942

0.925

0.709

0.679

0.655

0.634

1.028

0.770

0.739

0.802

0.792

0.781

0.774

1.012

0.798

0.812

0.422

0.443

0.448

3.971

0.443

3.887

0.436

3.720

3.803

4.002

0.429

3.646

สมุทรปราการ ประมาณการของป พ.ศ. 2554 , 2555

5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.00

จำนวนประชากร (ลานคน)

จำนวนประชากรในเขตปริมณฑลป พ.ศ. 2542-2553 และประมาณการของป พ.ศ. 2554 และ 2555


จ�ำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จ�ำแนกตามอายุและเขต หน่วย : คน

เขต กรุงเทพมหานคร

เพศ

<1

1

2

3

อายุ (ปี) 4 5

6

7

8

9

10

11

ชาย 25,949 28,570 28,897 30,468 30,719 31,942 33,233 33,376 33,617 33,534 37,515 35,371 หญิง 24,194 26,872 27,423 28,496 28,967 30,512 31,608 31,662 32,232 32,422 35,711 34,385 รวม 50,143 55,442 56,320 58,964 59,686 62,454 64,841 65,038 65,849 65,956 73,226 69,756

คลองเตย

คลองสาน

คลองสามวา

ชาย

503

589

522

564

519

575

530

599

588

623

651

668

หญิง

482

526

512

562

540

523

555

539

548

613

626

555

รวม

985 1,115 1,034 1,126 1,059 1,098 1,085 1,138 1,136 1,236 1,277 1,223

ชาย

276

297

327

359

312

332

357

377

334

348

475

380

หญิง

261

282

342

355

321

312

369

327

342

373

470

468

รวม

537

579

669

714

633

644

726

704

676

721

945

848

ชาย

973 1,073 1,130 1,201 1,262 1,194 1,264 1,243 1,189 1,173 1,317 1,189

หญิง 1,023 1,086 1,090 1,053 1,137 1,118 1,144 1,146 1,187 1,103 1,260 1,135 รวม 1,996 2,159 2,220 2,254 2,399 2,312 2,408 2,389 2,376 2,276 2,577 2,324 คันนายาว

จตุจักร

ชาย

441

459

479

494

492

533

516

514

544

582

594

551

หญิง

441

469

451

462

489

465

508

501

551

576

570

548

รวม

882

928

930

956

981

998 1,024 1,015 1,095 1,158 1,164 1,099

ชาย

598

682

664

713

708

771

809

850

832

889

986

947

หญิง

524

650

596

681

772

739

798

814

776

865

912

964

รวม 1,122 1,332 1,260 1,394 1,480 1,510 1,607 1,664 1,608 1,754 1,898 1,911 จอมทอง

ชาย

740

823

816

837

834

867

842

882

911

924 1,002

999

หญิง

684

731

801

846

813

846

857

849

866

870

965

989

รวม 1,424 1,554 1,617 1,683 1,647 1,713 1,699 1,731 1,777 1,794 1,991 1,964 ดอนเมือง

ชาย

771

851

853

894

915

890

987 1,010 1,029

974 1,085 1,072

หญิง

720

783

821

826

889

868

966

991 1,019 1,004

986

882

รวม 1,491 1,634 1,674 1,720 1,804 1,758 1,953 1,996 1,911 1,965 2,104 2,076 ดินแดง

ดุสิต

ชาย

495

505

542

577

584

687

679

720

720

692

801

842

หญิง

457

498

545

585

558

621

670

670

695

672

757

844

รวม

952 1,003 1,087 1,162 1,142 1,308 1,349 1,390 1,415 1,364 1,558 1,686

ชาย

368

375

405

419

414

453

438

451

486

481

526

504

หญิง

321

371

405

410

385

403

476

438

460

433

493

479

รวม

689

746

810

829

799

856

914

889

946

914 1,019

983

ด้านการบริหารจัดการ

21


จ�ำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จ�ำแนกตามอายุและเขต (ต่อ) หน่วย : คน

เขต

เพศ

กรุงเทพมหานคร

12

13

14

15

อายุ (ปี) 16 17 18

19

20

21

22

23

ชาย 37,944 43,080 44,060 43,802 40,928 40,547 40,218 39,368 38,181 39,026 40,376 35,351 หญิง 36,230 41,799 42,187 43,432 40,482 40,112 39,429 38,432 38,207 36,483 37,075 35,362 รวม 74,174 84,879 86,247 87,234 81,410 80,659 79,647 77,800 76,388 75,509 77,451 70,713

คลองเตย

ชาย

639

739

762

791

723

756

757

709

708

672

729

625

หญิง

593

701

777

763

799

783

711

689

777

726

725

677

รวม 1,232 1,440 1,539 1,554 1,522 1,539 1,468 1,398 1,485 1,398 1,454 1,302 คลองสาน

คลองสามวา

ชาย

463

520

497

573

521

509

516

547

564

489

516

492

หญิง

489

549

549

534

556

538

526

527

532

490

568

541

รวม

952 1,069 1,046 1,107 1,077 1,047 1,042 1,074 1,096

ชาย

1,275 1,403 1,466 1,359 1,228 1,167 1,173 1,053 1,034

866

780

836

หญิง 1,194 1,333 1,346 1,374 1,235 1,203 1,159 1,105 1,017

972

909

904

979 1,084 1,033

รวม 2,469 2,736 2,812 2,733 2,463 2,370 2,332 2,158 2,051 1,838 1,689 1,740 คันนายาว

ชาย

593

676

718

647

624

598

590

559

561

484

534

510

หญิง

559

658

655

707

633

647

603

579

581

512

547

504

รวม 1,152 1,334 1,373 1,354 1,257 1,245 1,193 1,138 1,142 จตุจักร

ชาย

997 1,108 1,135 1,109 1,158 1,216 1,292 1,205

หญิง

918 1,098 1,156 1,070 1,041 1,029

996 1,081 1,014

996 1,011 1,009

997 1,019 1,047

986 1,031

995 968

รวม 1,915 2,206 2,291 2,179 2,199 2,245 2,289 2,224 2,043 1,997 2,040 1,963 จอมทอง

ชาย

1,064 1,298 1,212 1,216 1,173 1,237 1,241 1,201 1,098 1,067 1,121 1,056

หญิง 1,016 1,196 1,189 1,254 1,181 1,247 1,183 1,107 1,173 1,094 1,104 1,117 รวม 2,080 2,494 2,401 2,470 2,354 2,484 2,424 2,308 2,271 2,161 2,225 2,173 ดอนเมือง

ชาย

1,193 1,248 1,355 1,292 1,300 1,328 1,399 1,450 1,367 2,534 2,324 1,479

หญิง 1,085 1,225 1,230 1,275 1,172 1,104 1,137 1,127 1,055

992 1,016 1,007

รวม 2,278 2,473 2,585 2,567 2,472 2,432 2,536 2,577 2,422 3,526 3,340 2,486 ดินแดง

ชาย

950

988 1,160 1,129

หญิง

853 1,019

970 1,050

956

902

907

857

922

812

827

805

990

976

903

867

852

783

891

793

รวม 1,803 2,007 2,130 2,179 1,946 1,878 1,810 1,724 1,774 1,595 1,718 1,598 ดุสิต

ชาย

555

618

685

680

656

657

668

830

776 1,843 2,216 1,094

หญิง

504

636

584

651

630

654

688

771

802

828

741

695

รวม 1,059 1,254 1,269 1,331 1,286 1,311 1,356 1,601 1,578 2,671 2,957 1,789

22

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร


จ�ำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จ�ำแนกตามอายุและเขต (ต่อ) หน่วย : คน

เขต กรุงเทพมหานคร

เพศ

24

25

26

27

อายุ (ปี) 28 29 30

31

32

33

34

35

ชาย 36,311 38,129 38,669 40,076 41,214 42,848 44,518 45,237 43,511 44,380 44,821 43,343 หญิง 37,247 39,505 40,178 42,638 44,542 46,336 48,912 49,618 49,006 50,909 51,521 49,947 รวม 73,558 77,634 78,847 82,714 85,756 89,184 93,430 94,855 92,517 95,289 96,342 93,290

คลองเตย

ชาย

681

764

836

777

848

897

912

882

895

773

882

780

หญิง

746

820

797

849

819

915

940

893

850

910

876

888

รวม 1,427 1,584 1,633 1,626 1,667 1,812 1,852 1,775 1,745 1,683 1,758 1,668 คลองสาน

ชาย

538

535

581

606

543

572

620

643

551

556

612

560

หญิง

544

574

547

614

604

664

670

632

609

630

646

546

รวม 1,082 1,109 1,128 1,220 1,147 1,236 1,290 1,275 1,160 1,186 1,258 1,106 คลองสามวา

ชาย

884

908

848 1,027 1,038 1,104 1,180 1,234 1,241 1,308 1,356 1,386

หญิง

939 1,015 1,023 1,116 1,242 1,359 1,448 1,464 1,564 1,612 1,716 1,692

รวม 1,823 1,923 1,871 2,143 2,280 2,463 2,628 2,698 2,805 2,920 3,072 3,078 คันนายาว

ชาย

512

518

557

557

588

616

642

627

623

671

662

644

หญิง

589

596

593

671

683

675

739

746

703

762

791

758

รวม 1,101 1,114 1,150 1,228 1,271 1,291 1,381 1,373 1,326 1,433 1,453 1,402 จตุจักร

ชาย

999 1,079 1,122 1,150 1,231 1,187 1,315 1,384 1,287 1,287 1,320 1,279

หญิง 1,070 1,173 1,132 1,208 1,273 1,409 1,416 1,438 1,444 1,464 1,445 1,459 รวม 2,069 2,252 2,254 2,358 2,504 2,596 2,731 2,822 2,731 2,751 2,765 2,738 จอมทอง

ชาย

1,100 1,155 1,206 1,206 1,194 1,232 1,315 1,279 1,219 1,237 1,241 1,142

หญิง 1,078 1,197 1,180 1,190 1,259 1,273 1,261 1,245 1,279 1,317 1,360 1,291 รวม 2,178 2,352 2,386 2,396 2,453 2,505 2,576 2,524 2,498 2,554 2,601 2,433 ดอนเมือง

ชาย

1,362 1,371 1,288 1,373 1,353 1,346 1,324 1,376 1,227 1,333 1,369 1,319

หญิง 1,042 1,117 1,128 1,262 1,303 1,368 1,465 1,497 1,346 1,557 1,484 1,453 รวม 2,404 2,488 2,416 2,635 2,656 2,714 2,789 2,873 2,573 2,890 2,853 2,772 ดินแดง

ชาย

777

903

879

953

933 1,014 1,078

979 1,019 1,056

987

997

หญิง

850

987

909 1,026 1,023 1,038 1,078 1,060 1,092 1,121 1,247 1,074

รวม 1,627 1,890 1,788 1,979 1,956 2,052 2,156 2,039 2,111 2,177 2,234 2,071 ดุสิต

ชาย

1,005

927

873

826

799

815

772

756

727

718

684

671

หญิง

776

715

711

733

718

712

728

700

696

732

738

690

รวม 1,781 1,642 1,584 1,559 1,517 1,527 1,500 1,456 1,423 1,450 1,422 1,361

ด้านการบริหารจัดการ

23


จ�ำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จ�ำแนกตามอายุและเขต (ต่อ) หน่วย : คน

เขต

เพศ

กรุงเทพมหานคร

36

37

38

39

อายุ (ปี) 40 41

42

43

44

45

46

47

ชาย 43,165 42,117 43,927 45,322 44,697 43,703 45,395 44,133 42,694 44,173 44,794 43,128 หญิง 50,333 49,022 51,501 53,298 52,351 52,026 53,744 51,906 51,086 52,544 52,804 51,082 รวม 93,498 91,139 95,428 98,620 97,048 95,729 99,139 96,039 93,780 96,717 97,598 94,210

คลองเตย

ชาย

741

739

771

776

778

759

791

808

769

811

840

795

หญิง

836

825

912

921

865

855

906

908

910

948

912

950

รวม คลองสาน

คลองสามวา

1,577 1,564 1,683 1,697 1,643 1,614 1,697 1,716 1,679 1,759 1,752 1,745

ชาย

542

561

521

554

517

533

499

533

503

527

573

528

หญิง

550

568

591

604

559

601

680

598

607

640

692

674

รวม

1,092 1,129 1,112 1,158 1,076 1,134 1,179 1,131 1,110 1,167 1,265 1,202

ชาย

1,480 1,451 1,601 1,662 1,717 1,766 1,836 1,729 1,663 1,545 1,514 1,437

หญิง 1,734 1,737 1,918 2,051 2,034 1,969 2,050 1,932 1,843 1,796 1,652 1,458 รวม คันนายาว

จตุจักร

3,214 3,188 3,519 3,713 3,751 3,735 3,886 3,661 3,506 3,341 3,166 2,895

ชาย

676

640

676

696

677

706

707

732

660

656

692

658

หญิง

772

739

848

882

856

824

874

861

817

822

871

831

รวม

1,448 1,379 1,524 1,578 1,533 1,530 1,581 1,593 1,477 1,478 1,563 1,489

ชาย

1,164 1,196 1,232 1,210 1,280 1,194 1,218 1,150 1,208 1,190 1,197 1,198

หญิง 1,412 1,426 1,404 1,507 1,484 1,478 1,497 1,384 1,352 1,372 1,449 1,432 จอมทอง

รวม

2,576 2,622 2,636 2,717 2,764 2,672 2,715 2,534 2,560 2,562 2,646 2,630

ชาย

1,079 1,163 1,132 1,275 1,242 1,184 1,279 1,196 1,170 1,247 1,287 1,238

หญิง 1,305 1,241 1,286 1,339 1,328 1,264 1,371 1,352 1,281 1,381 1,436 1,479 ดอนเมือง

รวม

2,384 2,404 2,418 2,614 2,570 2,448 2,650 2,548 2,451 2,628 2,723 2,717

ชาย

1,278 1,236 1,268 1,348 1,384 1,321 1,433 1,405 1,354 1,347 1,393 1,335

หญิง 1,453 1,484 1,616 1,618 1,648 1,582 1,673 1,547 1,570 1,621 1,636 1,573 รวม ดินแดง

ชาย

2,731 2,720 2,884 2,966 3,032 2,903 3,106 2,952 2,924 2,968 3,029 2,908 945

915

938

963

950

947 1,003

930

954

998 1,002 1,040

หญิง 1,123 1,097 1,134 1,150 1,097 1,102 1,204 1,148 1,185 1,217 1,221 1,181 รวม ดุสิต

ชาย

790

664

688

656

700

680

759

743

718

721

882

836

หญิง

699

665

720

678

672

716

701

822

839

859

921

899

รวม

24

2,068 2,012 2,072 2,113 2,047 2,049 2,207 2,078 2,139 2,215 2,223 2,221

1,489 1,329 1,408 1,334 1,372 1,396 1,460 1,565 1,557 1,580 1,803 1,735

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร


จ�ำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จ�ำแนกตามอายุและเขต (ต่อ) หน่วย : คน

เขต กรุงเทพมหานคร

เพศ

48

49

50

51

อายุ (ปี) 52 53 54

55

56

57

58

59

ชาย 42,042 41,175 41,382 39,694 36,922 35,863 36,462 33,941 31,728 29,828 28,469 26,456 หญิง 50,254 48,539 49,529 47,033 43,490 42,428 43,845 41,702 38,483 36,603 34,784 33,025 รวม 92,296 89,714 90,911 86,727 80,412 78,291 80,307 75,643 70,211 66,431 63,253 59,481

คลองเตย

ชาย

803

745

790

752

750

681

756

672

622

587

555

521

หญิง

914

879

857

841

746

757

840

774

695

653

646

624

รวม 1,717 1,624 1,647 1,593 1,496 1,438 1,596 1,446 1,317 1,240 1,201 1,145 คลองสาน

คลองสามวา

ชาย

532

549

578

531

566

553

524

506

491

472

456

448

หญิง

677

664

686

692

675

629

678

674

626

616

587

548

รวม 1,209 1,213 1,264 1,223 1,241 1,182 1,202 1,180 1,117 1,088 1,043

996

ชาย

1,275 1,243 1,176 1,023

859

837

822

714

668

608

524

457

หญิง 1,420 1,290 1,297 1,121

886

881

915

829

712

704

603

550

รวม 2,695 2,533 2,473 2,144 1,745 1,718 1,737 1,543 1,380 1,312 1,127 1,007 คันนายาว

จตุจักร

ชาย

698

623

646

563

515

507

527

453

451

435

420

389

หญิง

822

762

818

726

682

596

642

637

531

533

497

447

รวม 1,520 1,385 1,464 1,289 1,197 1,103 1,169 1,090

982

968

917

836

1,157 1,167 1,171 1,211 1,153 1,136 1,132 1,086 1,014 1,013

958

903

ชาย

หญิง 1,390 1,385 1,410 1,359 1,344 1,312 1,344 1,309 1,185 1,165 1,100 1,020 รวม 2,547 2,552 2,581 2,570 2,497 2,448 2,476 2,395 2,199 2,178 2,058 1,923 จอมทอง

ชาย

1,227 1,235 1,212 1,251 1,113 1,124 1,137 1,014

983

863

859

813

หญิง 1,434 1,377 1,428 1,397 1,281 1,289 1,314 1,252 1,116 1,140 1,076 1,012 รวม 2,661 2,612 2,640 2,648 2,394 2,413 2,451 2,266 2,099 2,003 1,935 1,825 ดอนเมือง

ชาย

1,322 1,323 1,278 1,163 1,112 1,094 1,083 1,038

889

838

745

716

หญิง 1,545 1,434 1,491 1,430 1,271 1,150 1,265 1,141

980

979

913

827

รวม 2,867 2,757 2,769 2,593 2,383 2,244 2,348 2,179 1,869 1,817 1,658 1,543 ดินแดง

ชาย

1,015

995

951 1,030

917

862

901

860

842

773

767

741

หญิง 1,235 1,199 1,292 1,215 1,161 1,149 1,187 1,110 1,024

995

934

886

รวม 2,250 2,194 2,243 2,245 2,078 2,011 2,088 1,970 1,866 1,768 1,701 1,627 ดุสิต

ชาย

855

986 1,015

987

888

878

820

811

678

665

708

630

หญิง

877

891

902

801

744

813

831

730

710

686

575

979

รวม 1,732 1,877 1,994 1,889 1,689 1,622 1,633 1,642 1,408 1,375 1,394 1,205

ด้านการบริหารจัดการ

25


จ�ำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จ�ำแนกตามอายุและเขต (ต่อ) หน่วย : คน

เขต

เพศ

กรุงเทพมหานคร

60

61

62

63

อายุ (ปี) 64 65 66

67

68

69

70

71

ชาย 25,843 23,560 20,597 18,835 16,830 14,653 14,692 13,212 13,503 12,894 10,704 12,110 หญิง 31,795 29,554 25,517 23,669 21,730 19,313 19,111 17,275 18,101 16,953 14,633 16,784 รวม 57,638 53,114 46,114 42,504 38,560 33,966 33,803 30,487 31,604 29,847 25,337 28,894

คลองเตย

คลองสาน

คลองสามวา

คันนายาว

จตุจักร

จอมทอง

ดอนเมือง

ดินแดง

ดุสิต

26

ชาย

532

484

401

390

317

290

273

259

238

221

211

218

หญิง

591

566

498

451

381

353

392

330

321

300

293

300

รวม 1,123 1,050

899

841

698

643

665

589

559

521

504

518

ชาย

442

373

396

321

258

230

244

214

220

216

176

190

หญิง

546

548

448

414

394

297

320

274

309

302

256

325

รวม

988

921

844

735

652

527

564

488

529

518

432

515

ชาย

488

399

392

346

250

252

268

229

238

252

196

221

หญิง

545

500

468

437

379

336

335

280

338

292

235

277

รวม 1,033

899

860

783

629

588

603

509

576

544

431

498

ชาย

354

311

286

243

266

222

205

172

196

175

147

174

หญิง

462

429

355

326

294

307

280

249

234

221

197

233

รวม

816

740

641

569

560

529

485

421

430

396

344

407

ชาย

852

748

655

622

524

485

435

407

450

446

362

444

หญิง 1,036

927

821

851

715

713

649

644

632

607

500

598

รวม 1,888 1,675 1,476 1,473 1,239 1,198 1,084 1,051 1,082 1,053

862 1,042

ชาย

780

723

610

585

522

434

445

429

379

382

338

387

หญิง

910

910

798

652

631

535

574

568

534

510

442

519

รวม 1,690 1,633 1,408 1,237 1,153

969 1,019

997

913

892

780

906

ชาย

660

565

512

445

455

380

398

313

348

296

237

292

หญิง

806

740

591

548

471

493

435

364

400

395

301

374

รวม 1,466 1,305 1,103

993

926

873

833

677

748

691

538

666

ชาย

651

615

557

476

471

399

415

373

351

333

285

305

หญิง

884

847

680

650

614

550

528

487

469

489

450

433

รวม 1,535 1,462 1,237 1,126 1,085

949

943

860

820

822

735

738

ชาย

575

477

470

423

379

345

338

292

316

316

283

296

หญิง

618

542

485

488

412

432

348

394

406

394

324

364

รวม 1,193 1,019

955

911

791

777

686

686

722

710

607

660

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร


จ�ำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จ�ำแนกตามอายุและเขต (ต่อ) หน่วย : คน

เขต กรุงเทพมหานคร

เพศ

72

73

74

75

อายุ (ปี) 76 77 78

79

80

81

82

83

ชาย 10,873 10,326 9,627 8,261 7,668 6,357 6,453 4,919 4,517 3,781 3,460 2,791 หญิง 14,871 14,311 13,933 12,011 11,339 9,860 10,260 8,051 7,662 6,904 6,211 5,392 รวม 25,744 24,637 23,560 20,272 19,007 16,217 16,713 12,970 12,179 10,685 9,671 8,183

คลองเตย

คลองสาน

คลองสามวา

คันนายาว

จตุจักร

จอมทอง

ดอนเมือง

ดินแดง

ดุสิต

ชาย

199

203

152

173

151

122

110

85

85

67

75

56

หญิง

282

260

264

239

241

212

227

173

142

145

118

89

รวม

481

463

416

412

392

334

337

258

227

212

193

145

ชาย

196

185

176

145

159

131

110

83

76

66

49

54

หญิง

252

256

265

227

220

159

205

153

153

124

98

92

รวม

448

441

441

372

379

290

315

236

229

190

147

146

ชาย

146

180

141

118

116

108

103

71

61

57

43

38

หญิง

235

224

206

192

155

162

175

114

124

100

95

80

รวม

381

404

347

310

271

270

278

185

185

157

138

118

ชาย

143

115

132

107

85

97

71

72

75

41

55

42

หญิง

202

193

182

147

153

143

124

78

113

84

74

74

รวม

345

308

314

254

238

240

195

150

188

125

129

116

ชาย

384

365

375

345

321

245

290

204

185

161

146

120

หญิง

517

555

478

457

441

362

416

284

305

250

237

219

รวม

901

920

853

802

762

607

706

488

490

411

383

339

ชาย

338

308

304

248

217

179

190

142

134

103

72

69

หญิง

448

488

412

361

332

303

284

249

225

204

192

147

รวม

786

796

716

609

549

482

474

391

359

307

264

216

ชาย

225

236

227

192

171

150

171

118

112

83

96

46

หญิง

318

311

335

259

234

182

197

161

143

148

115

118

รวม

543

547

562

451

405

332

368

279

255

231

211

164

ชาย

283

257

285

220

197

168

177

149

109

106

86

59

หญิง

412

448

364

341

331

295

293

220

215

179

175

129

รวม

695

705

649

561

528

463

470

369

324

285

261

188

ชาย

306

321

281

275

267

190

252

166

165

137

123

122

หญิง

350

327

373

318

304

260

294

251

197

199

172

165

รวม

656

648

654

593

571

450

546

417

362

336

295

287

ด้านการบริหารจัดการ

27


จ�ำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จ�ำแนกตามอายุและเขต (ต่อ) หน่วย : คน

เขต

เพศ

กรุงเทพมหานคร

คลองเตย

คลองสาน

คลองสามวา

คันนายาว

จตุจักร

จอมทอง

ดอนเมือง

ดินแดง

ดุสิต

28

91

92

93

94

95

527

550

468

444

308

หญิง 4,338 3,810 3,108 2,732 2,246 1,709 1,507 1,027

999

908

697

526

รวม 6,800 5,851 4,745 4,223 3,407 2,632 2,418 1,554 1,549 1,376 1,141

834

ชาย

84

85

86

87

อายุ (ปี) 88 89 90

2,462 2,041 1,637 1,491 1,161

923

911

ชาย

44

32

25

21

25

21

21

15

10

9

11

6

หญิง

73

72

65

43

36

38

31

19

22

12

13

12

รวม

117

104

90

64

61

59

52

34

32

21

24

18

ชาย

36

30

23

24

24

14

15

6

6

5

7

5

หญิง

91

53

47

57

31

27

25

27

19

8

17

8

รวม

127

83

70

81

55

41

40

33

25

13

24

13

ชาย

36

23

18

23

14

4

10

5

9

4

3

2

หญิง

51

62

49

47

31

18

14

12

6

12

5

3

รวม

87

85

67

70

45

22

24

17

15

16

8

5

ชาย

24

31

16

14

12

8

7

5

7

6

3

3

หญิง

64

38

28

36

27

17

20

10

7

17

10

4

รวม

88

69

44

50

39

25

27

15

14

23

13

7

ชาย

102

89

72

62

58

34

44

25

20

21

19

10

หญิง

187

169

132

112

98

67

69

51

35

41

31

15

รวม

289

258

204

174

156

101

113

76

55

62

50

25

ชาย

74

47

46

50

23

21

26

8

11

6

8

6

หญิง

120

107

77

73

46

49

40

34

29

26

20

18

รวม

194

154

123

123

69

70

66

42

40

32

28

24

ชาย

56

34

32

27

14

18

26

12

7

5

5

4

หญิง

89

79

63

61

33

30

39

21

14

17

6

11

รวม

145

113

95

88

47

48

65

33

21

22

11

15

ชาย

66

43

50

36

27

23

21

12

9

14

17

7

หญิง

134

119

64

50

54

51

36

25

21

14

20

12

รวม

200

162

114

86

81

74

57

37

30

28

37

19

ชาย

107

98

69

76

63

61

57

35

36

41

39

23

หญิง

119

134

122

105

102

77

63

41

52

40

40

30

รวม

226

232

191

181

165

138

120

76

88

81

79

53

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร


จ�ำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จ�ำแนกตามอายุและเขต (ต่อ) หน่วย : คน

เพศ

96

อายุ (ปี) เกิดปี ทะเบียน สัญชาติ อยู่ระหว่าง จ�ำนวนประชากร ย้าย ทั้งหมด 97 98 99 100 >100 จันทรคติ กลาง อื่น

กรุงเทพมหานคร ชาย

307

198

168

213

170

731

45

43,673 25,863

28,472

2,709,568

หญิง

461

358

250

226

201 1,135

54

34,316 20,048

20,445

2,991,826

รวม

768

556

418

439

371 1,866

99

77,989 45,911

48,917

5,701,394

ชาย

9

4

3

5

3

2

1

4,164

1,046

676

54,545

หญิง

12

13

7

3

2

1

1

3,874

691

574

58,361

รวม

21

17

10

8

5

3

2

8,038

1,737

1,250

112,906

ชาย

1

2

1

4

-

5

3

773

984

760

37,333

หญิง

2

4

6

1

1

10

1

606

831

687

42,213

รวม

3

6

7

5

1

15

4

1,379

1,815

1,447

79,546

ชาย

2

3

1

-

1

1

-

398

126

156

76,521

หญิง

6

4

1

2

2

1

-

358

88

98

83,959

รวม

8

7

2

2

3

2

-

756

214

254

160,480

ชาย

-

2

2

1

4

3

-

458

139

879

40,323

หญิง

6

2

3

1

1

7

-

397

99

857

46,017

รวม

6

4

5

2

5

10

-

855

238

1,736

86,340

ชาย

11

5

3

14

4

3

2

1,060

438

405

76,930

หญิง

21

10

4

6

7

5

3

1,052

346

331

85,908

รวม

32

15

7

20

11

8

5

2,112

784

736

162,838

ชาย

12

4

2

4

5

42

1

617

793

474

76,908

หญิง

11

13

7

4

9

97

2

439

593

414

83,543

รวม

23

17

9

8

14

139

3

1,056

1,386

888

160,451

ชาย

3

5

2

5

5

4

4

731

213

690

82,974

หญิง

10

9

8

6

11

11

1

470

126

177

83,380

รวม

13

14

10

11

16

15

5

1,201

339

867

166,354

ชาย

5

8

6

1

5

29

3

1,528

522

422

63,054

หญิง

10

6

5

5

10

55

3

1,209

464

306

71,426

รวม

15

14

11

6

15

84

6

2,737

986

728

134,480

ชาย

25

19

11

21

21

101

6

2,309

854

2,734

58,850

หญิง

33

33

15

21

11

137

11

939

452

1,015

52,646

รวม

58

52

26

42

32

238

17

3,248

1,306

3,749

111,496

เขต

คลองเตย

คลองสาน

คลองสามวา

คันนายาว

จตุจักร

จอมทอง

ดอนเมือง

ดินแดง

ดุสิต

ด้านการบริหารจัดการ

29


จ�ำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จ�ำแนกตามอายุและเขต (ต่อ) หน่วย : คน

เขต ตลิ่งชัน

ทวีวัฒนา

ทุ่งครุ

อายุ (ปี) 4 5

เพศ

<1

1

2

3

6

7

8

9

10

11

ชาย

499

520

529

561

520

543

552

542

516

554

663

584

หญิง

451

496

480

504

503

513

485

506

542

504

587

560

รวม

950 1,016 1,009 1,065 1,023 1,056 1,037 1,048 1,058 1,058 1,250 1,144

ชาย

359

371

393

414

414

394

439

440

435

403

508

419

หญิง

322

372

373

377

393

374

412

394

395

387

503

500

รวม

681

743

766

791

807

768

851

834

830

790 1,011

919

ชาย

580

621

668

695

738

797

826

753

772

771

832

812

หญิง

615

618

643

698

767

759

726

749

759

733

817

697

รวม 1,195 1,239 1,311 1,393 1,505 1,556 1,552 1,502 1,531 1,504 1,649 1,509 ธนบุรี

บางกอกน้อย

บางกอกใหญ่

บางกะปิ

ชาย

514

540

565

578

530

548

627

579

614

607

659

682

หญิง

436

483

510

542

523

602

582

541

581

614

693

658

รวม

950 1,023 1,075 1,120 1,053 1,150 1,209 1,120 1,195 1,221 1,352 1,340

ชาย

404

451

473

468

475

475

509

511

543

531

627

623

หญิง

386

407

454

469

440

479

516

496

519

517

635

565

รวม

790

858

927

937

915

954 1,025 1,007 1,062 1,048 1,262 1,188

ชาย

285

270

322

309

339

327

388

356

357

393

448

390

หญิง

274

267

320

309

321

318

277

362

382

341

359

391

รวม

559

537

642

618

660

645

665

718

739

734

807

781

ชาย

624

737

828

836

840

913

933

981

909

908

924

886

หญิง

627

716

701

769

740

860

869

896

881

914

920

885

รวม 1,251 1,453 1,529 1,605 1,580 1,773 1,802 1,877 1,790 1,822 1,844 1,771 บางขุนเทียน

ชาย

904

987

997 1,033 1,116 1,162 1,190 1,165 1,184 1,148 1,223 1,172

หญิง

851

865

907

924 1,061 1,026 1,104 1,142 1,127 1,044 1,233 1,158

รวม 1,755 1,852 1,904 1,957 2,177 2,188 2,294 2,307 2,311 2,192 2,456 2,330 บางเขน

ชาย

941

948

993 1,023 1,042 1,041 1,126 1,049 1,056 1,096 1,171 1,125

หญิง

787

851

868

925 1,006 1,031 1,033 1,032 1,078 1,064 1,096 1,058

รวม 1,728 1,799 1,861 1,948 2,048 2,072 2,159 2,081 2,134 2,160 2,267 2,183 บางคอแหลม

30

ชาย

433

410

443

491

479

552

533

570

512

542

613

593

หญิง

367

429

408

406

431

493

474

508

518

516

533

591

รวม

800

839

851

897

910 1,045 1,007 1,078 1,030 1,058 1,146 1,184

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร


จ�ำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จ�ำแนกตามอายุและเขต (ต่อ) หน่วย : คน

เขต ตลิ่งชัน

เพศ

12

13

14

15

อายุ (ปี) 16 17 18

ชาย

660

799

780

856

820

715

774

731

782

682

660

728

หญิง

612

731

716

822

791

733

726

702

734

684

695

701

19

20

21

22

23

รวม 1,272 1,530 1,496 1,678 1,611 1,448 1,500 1,433 1,516 1,366 1,355 1,429 ทวีวัฒนา

ทุ่งครุ

ชาย

484

567

613

611

569

595

569

522

487

460

495

461

หญิง

498

566

583

619

525

533

498

503

529

490

527

449

รวม

982 1,133 1,196 1,230 1,094 1,128 1,067 1,025 1,016

950 1,022

910

ชาย

827

950

912

915

906

879

808

841

734

723

661

656

หญิง

787

994

902

977

870

814

882

816

760

774

759

696

รวม 1,614 1,944 1,814 1,892 1,776 1,693 1,690 1,657 1,494 1,497 1,420 1,352 ธนบุรี

ชาย

729

833

832

841

859

882

867

876

854

831

841

784

หญิง

721

854

869

945

879

941

932

922

907

880

910

847

รวม 1,450 1,687 1,701 1,786 1,738 1,823 1,799 1,798 1,761 1,711 1,751 1,631 บางกอกน้อย

ชาย

664

772

860

887

813

851

773

898

875

783 1,571 1,060

หญิง

646

709

830

839

846

864

806

836

778

786

860

804

รวม 1,310 1,481 1,690 1,726 1,659 1,715 1,579 1,734 1,653 1,569 2,431 1,864 บางกอกใหญ่

บางกะปิ

ชาย

451

508

571

588

544

551

572

547

526

486

562

533

หญิง

423

489

518

530

517

522

493

485

489

512

510

516

รวม

874

997 1,089 1,118 1,061 1,073 1,065 1,032 1,015

ชาย หญิง

1,001 1,083 1,083 1,136 1,022 1,000 1,006 952 1,034 1,044 1,068

979

997

984

998 1,072 1,049

914

942

815

868

737

937

963

891

907

829

รวม 1,953 2,117 2,127 2,204 2,001 1,997 1,990 1,851 1,905 1,706 1,775 1,566 บางขุนเทียน

ชาย

1,197 1,441 1,380 1,360 1,260 1,180 1,167 1,072 1,042

905

932

952

หญิง 1,202 1,371 1,354 1,324 1,226 1,156 1,213 1,109 1,039 1,009 1,018

932

รวม 2,399 2,812 2,734 2,684 2,486 2,336 2,380 2,181 2,081 1,914 1,950 1,884 บางเขน

ชาย

1,166 1,335 1,355 1,348 1,180 1,238 1,243 1,212 1,139 1,632 1,566 1,137

หญิง 1,080 1,299 1,250 1,390 1,215 1,214 1,186 1,193 1,189 1,091 1,098 1,054 รวม 2,246 2,634 2,605 2,738 2,395 2,452 2,429 2,405 2,328 2,723 2,664 2,191 บางคอแหลม

ชาย

603

697

725

745

688

736

715

646

665

600

687

624

หญิง

612

707

657

685

710

711

666

627

677

623

661

677

รวม 1,215 1,404 1,382 1,430 1,398 1,447 1,381 1,273 1,342 1,223 1,348 1,301

ด้านการบริหารจัดการ

31


จ�ำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จ�ำแนกตามอายุและเขต (ต่อ) หน่วย : คน

เขต ตลิ่งชัน

เพศ

24

25

26

27

อายุ (ปี) 28 29 30

ชาย

732

771

757

775

791

872

887

822

827

824

834

815

หญิง

746

734

761

849

790

831

878

941

894

943

901

873

31

32

33

34

35

รวม 1,478 1,505 1,518 1,624 1,581 1,703 1,765 1,763 1,721 1,767 1,735 1,688 ทวีวัฒนา

ชาย

551

510

504

496

498

485

528

607

547

552

532

515

หญิง

503

549

548

559

570

595

612

612

616

629

648

610

รวม 1,054 1,059 1,052 1,055 1,068 1,080 1,140 1,219 1,163 1,181 1,180 1,125 ทุ่งครุ

ชาย

662

751

769

789

835

887

977

955

878

945 1,005

927

หญิง

720

793

799

927

869

959 1,078 1,007 1,038 1,044 1,106 1,042

รวม 1,382 1,544 1,568 1,716 1,704 1,846 2,055 1,962 1,916 1,989 2,111 1,969 ธนบุรี

ชาย

855

914

962

983

948

หญิง

942

935

990

986 1,015

992 1,049 1,030 1,002 962 1,036 1,072

939

970

908

935 1,024 1,033

922

รวม 1,797 1,849 1,952 1,969 1,963 1,954 2,085 2,102 1,937 1,963 2,003 1,830 บางกอกน้อย

ชาย

849

852

875

876

893

889

853

895

918

849

879

831

หญิง

785

814

843

855

871

938

863

970

948

973

967

957

รวม 1,634 1,666 1,718 1,731 1,764 1,827 1,716 1,865 1,866 1,822 1,846 1,788 บางกอกใหญ่

ชาย

509

523

555

538

577

553

613

683

581

635

604

556

หญิง

530

544

570

561

603

553

617

590

611

622

675

592

รวม 1,039 1,067 1,125 1,099 1,180 1,106 1,230 1,273 1,192 1,257 1,279 1,148 บางกะปิ

ชาย

830

862

961

986 1,019 1,095 1,277 1,283 1,309 1,280 1,234 1,330

หญิง

940 1,006 1,064 1,153 1,224 1,373 1,473 1,549 1,584 1,670 1,656 1,678

รวม 1,770 1,868 2,025 2,139 2,243 2,468 2,750 2,832 2,893 2,950 2,890 3,008 บางขุนเทียน

ชาย

942 1,061 1,127 1,054 1,124 1,171 1,223 1,274 1,226 1,301 1,350 1,269

หญิง 1,007 1,101 1,191 1,148 1,336 1,334 1,362 1,473 1,389 1,536 1,484 1,512 รวม 1,949 2,162 2,318 2,202 2,460 2,505 2,585 2,747 2,615 2,837 2,834 2,781 บางเขน

ชาย

1,160 1,161 1,230 1,271 1,444 1,475 1,479 1,599 1,563 1,598 1,628 1,653

หญิง 1,191 1,228 1,318 1,349 1,517 1,606 1,773 1,820 1,760 1,795 1,860 1,749 รวม 2,351 2,389 2,548 2,620 2,961 3,081 3,252 3,419 3,323 3,393 3,488 3,402 บางคอแหลม

ชาย

588

693

693

685

750

780

751

759

719

697

714

640

หญิง

642

719

675

731

755

751

791

748

683

763

765

743

รวม 1,230 1,412 1,368 1,416 1,505 1,531 1,542 1,507 1,402 1,460 1,479 1,383

32

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร


จ�ำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จ�ำแนกตามอายุและเขต (ต่อ) หน่วย : คน

เขต ตลิ่งชัน

เพศ

36

37

38

39

อายุ (ปี) 40 41 42

ชาย

757

734

794

824

800

744

763

802

800

849

หญิง

910

871

858

943

954

948 1,052

982

968

985 1,036 1,030

43

44

45

46

47

894

840

รวม 1,667 1,605 1,652 1,767 1,754 1,692 1,815 1,784 1,768 1,834 1,930 1,870 ทวีวัฒนา

ชาย

519

519

538

597

555

556

615

586

570

563

629

612

หญิง

658

660

709

729

702

702

749

737

720

781

759

778

รวม 1,177 1,179 1,247 1,326 1,257 1,258 1,364 1,323 1,290 1,344 1,388 1,390 ทุ่งครุ

ชาย

934

912

908

982

939

963

972

958

954

947

939

877

หญิง 1,112 1,081 1,093 1,217 1,219 1,107 1,149 1,146 1,077 1,076 1,119 1,097 รวม 2,046 1,993 2,001 2,199 2,158 2,070 2,121 2,104 2,031 2,023 2,058 1,974 ธนบุรี

ชาย

929

847

850

939

844

854

894

896

หญิง

965

917

934

969

969

944 1,033 1,025

897

918

964

890

995 1,046 1,070 1,018

รวม 1,894 1,764 1,784 1,908 1,813 1,798 1,927 1,921 1,892 1,964 2,034 1,908 บางกอกน้อย

ชาย

819

794

851

865

815

716

860

844

หญิง

956

904

904 1,015

898

961 1,045 1,069

787

883

887

916

981 1,051 1,100 1,101

รวม 1,775 1,698 1,755 1,880 1,713 1,677 1,905 1,913 1,768 1,934 1,987 2,017 บางกอกใหญ่

ชาย

550

533

572

560

494

477

501

514

489

568

553

525

หญิง

584

555

585

571

592

598

630

576

614

649

667

639

รวม 1,134 1,088 1,157 1,131 1,086 1,075 1,131 1,090 1,103 1,217 1,220 1,164 บางกะปิ

ชาย

1,268 1,240 1,229 1,290 1,290 1,216 1,220 1,128 1,062 1,111 1,054 1,047

หญิง 1,609 1,527 1,740 1,734 1,692 1,617 1,652 1,530 1,440 1,487 1,467 1,394 รวม 2,877 2,767 2,969 3,024 2,982 2,833 2,872 2,658 2,502 2,598 2,521 2,441 บางขุนเทียน

ชาย

1,234 1,225 1,261 1,285 1,392 1,245 1,359 1,320 1,291 1,306 1,269 1,230

หญิง 1,502 1,498 1,561 1,584 1,558 1,523 1,537 1,525 1,520 1,525 1,490 1,370 รวม 2,736 2,723 2,822 2,869 2,950 2,768 2,896 2,845 2,811 2,831 2,759 2,600 บางเขน

ชาย

1,569 1,548 1,594 1,624 1,646 1,672 1,768 1,684 1,512 1,670 1,686 1,520

หญิง 1,880 1,787 1,873 1,980 1,954 1,870 1,964 1,980 1,868 1,966 1,861 1,746 รวม 3,449 3,335 3,467 3,604 3,600 3,542 3,732 3,664 3,380 3,636 3,547 3,266 บางคอแหลม

ชาย

652

615

649

689

641

636

606

592

602

685

717

688

หญิง

762

685

709

754

700

679

740

707

756

792

798

769

รวม 1,414 1,300 1,358 1,443 1,341 1,315 1,346 1,299 1,358 1,477 1,515 1,457

ด้านการบริหารจัดการ

33


จ�ำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จ�ำแนกตามอายุและเขต (ต่อ) หน่วย : คน

เขต ตลิ่งชัน

เพศ

48

49

50

51

อายุ (ปี) 52 53 54

ชาย

834

782

799

773

733

710

801

701

658

632

633

496

หญิง

942

986

964

939

916

874

929

941

826

779

739

747

55

56

57

58

59

รวม 1,776 1,768 1,763 1,712 1,649 1,584 1,730 1,642 1,484 1,411 1,372 1,243 ทวีวัฒนา

ทุ่งครุ

ชาย

612

581

542

603

558

553

537

520

465

427

407

383

หญิง

747

709

760

710

722

702

645

661

551

528

489

459

รวม 1,359 1,290 1,302 1,313 1,280 1,255 1,182 1,181 1,016

955

896

842

ชาย

902

856

821

759

727

701

700

643

603

549

495

482

หญิง

974 1,018

958

886

912

816

813

850

758

666

659

595

รวม 1,876 1,874 1,779 1,645 1,639 1,517 1,513 1,493 1,361 1,215 1,154 1,077 ธนบุรี

ชาย

900

904

966

921

892

894

883

834

850

728

704

649

หญิง 1,090 1,057 1,091 1,059 1,005 1,042 1,094

989

918

838

831

779

รวม 1,990 1,961 2,057 1,980 1,897 1,936 1,977 1,823 1,768 1,566 1,535 1,428 บางกอกน้อย

ชาย

871

921

897

921

884

867

894

812

743

704

690

637

หญิง 1,155 1,115 1,057 1,067 1,064 1,041 1,140 1,044

948

998

932

838

รวม 2,026 2,036 1,954 1,988 1,948 1,908 2,034 1,856 1,691 1,702 1,622 1,475 บางกอกใหญ่

บางกะปิ

ชาย

570

525

553

542

490

456

507

470

470

454

418

394

หญิง

677

597

687

672

622

624

633

602

578

573

532

556

รวม 1,247 1,122 1,240 1,214 1,112 1,080 1,140 1,072 1,048 1,027

950

950

ชาย

1,041 1,051 1,039 1,013

881

919

857

871

817

757

626

663

หญิง 1,349 1,355 1,366 1,261 1,120 1,108 1,143 1,081

991

922

889

848

รวม 2,390 2,406 2,405 2,274 2,001 2,027 2,000 1,952 1,808 1,679 1,515 1,511 บางขุนเทียน

ชาย

1,127 1,030 1,082 1,026

975

912

933

872

785

701

657

600

หญิง 1,404 1,231 1,251 1,208 1,088 1,033 1,061

967

908

833

789

719

รวม 2,531 2,261 2,333 2,234 2,063 1,945 1,994 1,839 1,693 1,534 1,446 1,319 บางเขน

ชาย

1,524 1,498 1,531 1,413 1,327 1,249 1,188 1,089 1,002

897

917

815

หญิง 1,782 1,670 1,726 1,568 1,493 1,416 1,459 1,281 1,233 1,166 1,030 1,006 รวม 3,306 3,168 3,257 2,981 2,820 2,665 2,647 2,370 2,235 2,063 1,947 1,821 บางคอแหลม

ชาย

668

679

669

666

657

653

692

699

618

563

606

497

หญิง

800

805

817

801

790

774

836

779

728

714

706

650

รวม 1,468 1,484 1,486 1,467 1,447 1,427 1,528 1,478 1,346 1,277 1,312 1,147

34

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร


จ�ำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จ�ำแนกตามอายุและเขต (ต่อ) หน่วย : คน

เขต ตลิ่งชัน

ทวีวัฒนา

ทุ่งครุ

ธนบุรี

บางกอกน้อย

บางกอกใหญ่

บางกะปิ

บางขุนเทียน

บางเขน

บางคอแหลม

เพศ

60

61

62

63

อายุ (ปี) 64 65 66

ชาย

525

521

439

427

405

315

312

262

315

317

226

251

หญิง

735

663

554

543

482

405

423

337

414

375

323

335

รวม 1,260 1,184

993

970

887

720

735

599

729

692

549

586

ชาย

327

299

296

263

220

217

189

155

159

166

121

162

หญิง

409

379

322

334

276

252

230

226

240

219

163

190

รวม

736

678

618

597

496

469

419

381

399

385

284

352

ชาย

455

435

372

313

322

245

273

238

222

226

185

204

หญิง

611

521

478

418

433

368

367

327

307

289

250

279

รวม 1,066

956

850

731

755

613

640

565

529

515

435

483

ชาย

659

579

529

481

401

356

370

304

327

373

257

308

หญิง

812

739

650

558

550

469

513

445

451

437

393

475

รวม 1,471 1,318 1,179 1,039

951

825

883

749

778

810

650

783

ชาย

651

601

496

482

446

371

352

369

317

319

306

294

หญิง

783

773

650

642

568

494

521

455

525

476

390

533

รวม 1,434 1,374 1,146 1,124 1,014

865

873

824

842

795

696

827

ชาย

400

379

346

287

262

207

220

229

215

222

188

226

หญิง

489

480

416

402

383

297

328

286

308

311

234

312

รวม

889

859

762

689

645

504

548

515

523

533

422

538

ชาย

618

582

491

480

384

355

373

320

302

296

262

318

หญิง

780

732

668

634

540

528

489

426

495

428

367

399

รวม 1,398 1,314 1,159 1,114

924

883

862

746

797

724

629

717

ชาย

620

529

476

377

348

307

313

246

298

244

233

257

หญิง

737

614

524

479

431

398

372

302

342

337

274

354

รวม 1,357 1,143 1,000

856

779

705

685

548

640

581

507

611

ชาย

773

711

606

594

502

481

400

405

404

394

323

342

หญิง

972

893

779

704

639

637

597

503

573

517

468

524

รวม 1,745 1,604 1,385 1,298 1,141 1,118

997

908

977

911

791

866

ชาย

527

491

438

346

358

299

246

261

270

252

227

265

หญิง

671

586

501

410

420

363

327

372

349

340

288

307

รวม 1,198 1,077

939

756

778

662

573

633

619

592

515

572

67

68

69

70

71

ด้านการบริหารจัดการ

35


จ�ำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จ�ำแนกตามอายุและเขต (ต่อ) หน่วย : คน

เขต ตลิ่งชัน

ทวีวัฒนา

ทุ่งครุ

ธนบุรี

บางกอกน้อย

บางกอกใหญ่

บางกะปิ

บางขุนเทียน

บางเขน

บางคอแหลม

36

เพศ

72

73

74

75

อายุ (ปี) 76 77 78

ชาย

245

242

218

166

188

122

137

94

82

90

64

56

หญิง

311

302

316

249

210

206

193

193

172

145

120

113

รวม

556

544

534

415

398

328

330

287

254

235

184

169

ชาย

140

144

114

98

106

72

54

47

48

33

31

30

หญิง

179

182

151

147

125

121

125

85

95

84

60

63

รวม

319

326

265

245

231

193

179

132

143

117

91

93

ชาย

189

174

171

147

121

89

73

73

66

48

56

35

หญิง

280

237

236

200

172

151

169

122

104

106

91

84

รวม

469

411

407

347

293

240

242

195

170

154

147

119

ชาย

292

255

253

234

215

177

166

108

122

95

75

61

หญิง

397

398

406

372

281

297

319

295

252

171

194

151

รวม

689

653

659

606

496

474

485

403

374

266

269

212

ชาย

331

315

314

246

261

211

192

161

165

120

144

97

หญิง

428

416

442

367

343

314

321

296

227

205

209

188

รวม

759

731

756

613

604

525

513

457

392

325

353

285

ชาย

173

182

168

150

144

111

117

82

78

68

52

44

หญิง

255

248

225

208

231

173

192

146

146

137

101

89

รวม

428

430

393

358

375

284

309

228

224

205

153

133

ชาย

245

227

249

199

173

149

148

133

91

88

77

65

หญิง

401

353

367

290

296

252

228

189

184

194

118

137

รวม

646

580

616

489

469

401

376

322

275

282

195

202

ชาย

201

181

190

140

116

107

119

71

65

71

52

51

หญิง

257

272

253

208

188

178

169

125

120

123

110

120

รวม

458

453

443

348

304

285

288

196

185

194

162

171

ชาย

280

277

285

240

235

189

205

146

148

121

96

94

หญิง

437

413

405

363

335

274

307

227

231

187

163

158

รวม

717

690

690

603

570

463

512

373

379

308

259

252

ชาย

194

239

184

171

148

99

125

92

91

77

68

46

หญิง

323

260

295

240

251

189

225

185

174

166

119

111

รวม

517

499

479

411

399

288

350

277

265

243

187

157

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

79

80

81

82

83


จ�ำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จ�ำแนกตามอายุและเขต (ต่อ) หน่วย : คน

เขต ตลิ่งชัน

ทวีวัฒนา

ทุ่งครุ

ธนบุรี

บางกอกน้อย

บางกอกใหญ่

บางกะปิ

บางขุนเทียน

บางเขน

บางคอแหลม

เพศ

84

85

86

87

อายุ (ปี) 88 89 90

ชาย

56

27

42

32

24

15

17

12

8

10

10

4

หญิง

92

95

69

60

58

38

33

16

22

21

22

13

รวม

148

122

111

92

82

53

50

28

30

31

32

17

ชาย

23

28

16

14

15

4

14

4

4

3

1

5

หญิง

57

49

41

30

20

19

20

11

10

10

4

4

รวม

80

77

57

44

35

23

34

15

14

13

5

9

ชาย

31

26

17

13

13

10

10

7

4

4

5

5

หญิง

48

54

27

33

21

12

22

7

11

7

12

3

รวม

79

80

44

46

34

22

32

14

15

11

17

8

ชาย

64

56

38

36

28

25

21

9

14

20

12

9

หญิง

130

114

76

76

65

50

38

28

27

23

16

13

รวม

194

170

114

112

93

75

59

37

41

43

28

22

ชาย

101

73

53

60

32

32

39

11

24

15

14

10

หญิง

125

129

110

92

71

57

52

37

40

21

31

17

รวม

226

202

163

152

103

89

91

48

64

36

45

27

ชาย

37

27

32

26

21

12

16

10

7

5

4

6

หญิง

88

68

53

44

38

33

22

24

19

19

11

12

รวม

125

95

85

70

59

45

38

34

26

24

15

18

ชาย

52

39

37

32

21

26

15

7

13

11

3

6

หญิง

84

77

77

65

52

43

42

28

21

21

13

12

รวม

136

116

114

97

73

69

57

35

34

32

16

18

ชาย

26

35

23

28

15

14

15

11

6

10

7

6

หญิง

60

54

43

47

31

25

20

20

18

12

4

10

รวม

86

89

66

75

46

39

35

31

24

22

11

16

ชาย

66

78

46

41

28

24

14

11

11

11

7

3

หญิง

118

104

95

83

45

39

28

20

32

29

28

18

รวม

184

182

141

124

73

63

42

31

43

40

35

21

ชาย

48

38

29

29

24

20

16

10

9

12

7

3

หญิง

91

57

56

41

35

22

29

13

15

15

13

9

รวม

139

95

85

70

59

42

45

23

24

27

20

12

91

92

93

94

95

ด้านการบริหารจัดการ

37


จ�ำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จ�ำแนกตามอายุและเขต (ต่อ) หน่วย : คน

เขต ตลิ่งชัน

ทวีวัฒนา

ทุ่งครุ

ธนบุรี

บางกอกน้อย

บางกอกใหญ่

บางกะปิ

บางขุนเทียน

บางเขน

บางคอแหลม

38

อายุ (ปี) เกิดปี ทะเบียน สัญชาติ อยู่ระหว่าง จ�ำนวนประชากร ย้าย ทั้งหมด 97 98 99 100 >100 จันทรคติ กลาง อื่น

เพศ

96

ชาย

6

4

3

3

3

2

-

392

206

161

50,486

หญิง

10

3

9

4

7

10

-

266

170

92

56,267

รวม

16

7

12

7

10

12

-

658

376

253

106,753

ชาย

-

1

-

1

2

-

-

114

173

75

34,782

หญิง

7

5

1

1

1

-

-

94

157

72

39,810

รวม

7

6

1

2

3

-

-

208

330

147

74,592

ชาย

4

-

2

1

5

4

-

343

330

119

54,265

หญิง

-

6

6

2

1

5

-

251

262

84

60,866

รวม

4

6

8

3

6

9

-

594

592

203

115,131

ชาย

12

5

6

3

1

4

1

666

988

599

59,085

หญิง

21

8

6

7

4

6

-

502

783

494

65,414

รวม

33

13

12

10

5

10

1

1,168

1,771

1,093

124,499

ชาย

19

10

7

13

9

84

3

1,659

382

2,016

59,461

หญิง

18

18

6

11

12

124

3

996

336

1,364

64,891

รวม

37

28

13

24

21

208

6

2,655

718

3,380

124,352

ชาย

3

1

1

1

2

2

-

901

387

202

35,988

หญิง

7

3

3

3

2

4

1

705

345

126

39,633

รวม

10

4

4

4

4

6

1

1,606

732

328

75,621

ชาย

5

1

3

3

8

5

-

507

402

396

68,299

หญิง

8

3

6

2

3

12

1

457

344

386

81,307

รวม

13

4

9

5

11

17

1

964

746

782

149,606

ชาย

4

1

-

-

1

1

2

447

314

335

74,321

หญิง

4

2

2

-

-

1

-

378

291

238

81,500

รวม

8

3

2

-

1

2

2

825

605

573

155,821

ชาย

7

3

5

5

3

7

-

905

302

1,124

90,318

หญิง

8

9

3

6

6

10

-

591

225

430

97,846

รวม

15

12

8

11

9

17

-

1,496

527

1,554

188,164

ชาย

5

4

3

11

2

27

2

1,704

847

853

47,427

หญิง

4

11

5

5

5

44

1

1,414

708

874

51,443

รวม

9

15

8

16

7

71

3

3,118

1,555

1,727

98,870

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร


จ�ำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จ�ำแนกตามอายุและเขต (ต่อ) หน่วย : คน

เขต บางแค

1

เพศ

<1

ชาย

898 1,079 1,027 1,046 1,103 1,085 1,148 1,130 1,148 1,137 1,311 1,192

หญิง

798

913

2 910

3

อายุ (ปี) 4 5

6

7

8

9

10

11

960 1,005 1,089 1,099 1,084 1,071 1,070 1,239 1,240

รวม 1,696 1,992 1,937 2,006 2,108 2,174 2,247 2,214 2,219 2,207 2,550 2,432 บางซื่อ

บางนา

บางบอน

ชาย

527

606

597

581

588

619

688

677

696

671

748

743

หญิง

468

542

527

587

563

624

639

652

722

626

740

679

รวม

995 1,148 1,124 1,168 1,151 1,243 1,327 1,329 1,418 1,297 1,488 1,422

ชาย

419

465

419

479

523

639

638

596

700

634

656

680

หญิง

358

418

453

445

505

591

617

578

580

679

691

592

รวม

777

883

872

924 1,028 1,230 1,255 1,174 1,280 1,313 1,347 1,272

ชาย

547

579

592

713

713

796

844

807

887

854

909

861

หญิง

487

577

569

613

634

789

783

768

770

750

865

824

รวม 1,034 1,156 1,161 1,326 1,347 1,585 1,627 1,575 1,657 1,604 1,774 1,685 บางพลัด

บางรัก

บึงกุ่ม

ชาย

400

420

406

436

443

438

424

449

447

443

489

514

หญิง

372

403

385

369

409

409

428

401

438

442

492

456

รวม

772

823

791

805

852

847

852

850

885

885

981

970

ชาย

128

140

180

181

147

180

150

178

162

196

218

211

หญิง

97

124

159

134

133

151

178

177

162

152

187

207

รวม

225

264

339

315

280

331

328

355

324

348

405

418

ชาย

638

791

762

840

795

795

862

867

863

903

985

932

หญิง

633

719

734

794

740

801

847

802

786

860

923

861

รวม 1,271 1,510 1,496 1,634 1,535 1,596 1,709 1,669 1,649 1,763 1,908 1,793 ปทุมวัน

ประเวศ

ชาย

155

217

207

223

227

256

234

266

257

268

287

282

หญิง

194

201

182

183

213

221

259

259

269

260

295

294

รวม

349

418

389

406

440

477

493

525

526

528

582

576

ชาย

925 1,047

966 1,030 1,083 1,078 1,116 1,128 1,188 1,110 1,222 1,083

หญิง

812

995 1,016

956

972 1,020 1,049 1,049

961 1,039 1,049 1,045

รวม 1,737 2,003 1,961 2,046 2,055 2,098 2,165 2,177 2,149 2,149 2,271 2,128 ป้อมปราบศัตรูพ่าย ชาย

173

174

180

205

208

209

231

230

228

287

299

303

หญิง

134

162

152

185

186

166

209

209

227

252

271

263

รวม

307

336

332

390

394

375

440

439

455

539

570

566

ด้านการบริหารจัดการ

39


จ�ำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จ�ำแนกตามอายุและเขต (ต่อ) หน่วย : คน

เขต บางแค

เพศ ชาย

12

13

14

15

อายุ (ปี) 16 17 18

19

20

21

22

23

1,318 1,627 1,601 1,689 1,521 1,421 1,438 1,426 1,323 1,247 1,187 1,189

หญิง 1,236 1,467 1,507 1,558 1,486 1,454 1,370 1,317 1,334 1,243 1,244 1,188 รวม 2,554 3,094 3,108 3,247 3,007 2,875 2,808 2,743 2,657 2,490 2,431 2,377 บางซื่อ

ชาย

778

930

881

953

898

911

938

866

907

823

758

867

หญิง

736

858

896

958

909

906

858

886

933

848

888

895

รวม 1,514 1,788 1,777 1,911 1,807 1,817 1,796 1,752 1,840 1,671 1,646 1,762 บางนา

ชาย

690

760

834

736

712

737

708

693

660

588

636

584

หญิง

681

747

724

755

706

692

694

703

612

655

634

604

รวม 1,371 1,507 1,558 1,491 1,418 1,429 1,402 1,396 1,272 1,243 1,270 1,188 บางบอน

ชาย

896 1,029 1,109

975

929

905

910

767

783

688

671

602

หญิง

889

999

895

878

819

789

714

682

675

698

943 1,000

รวม 1,785 1,972 2,109 1,974 1,824 1,783 1,729 1,556 1,497 1,370 1,346 1,300 บางพลัด

ชาย

558

651

627

681

645

642

652

678

669

613

621

615

หญิง

495

604

685

706

631

665

657

633

720

707

660

641

รวม 1,053 1,255 1,312 1,387 1,276 1,307 1,309 1,311 1,389 1,320 1,281 1,256 บางรัก

บึงกุ่ม

ชาย

194

270

251

260

280

276

287

282

272

271

310

286

หญิง

205

269

282

302

269

271

285

262

314

255

311

276

รวม

399

539

533

562

549

547

572

544

586

526

621

562

ชาย

950 1,098 1,196 1,173 1,112 1,018 1,008 1,002

913

840

818

803

หญิง

978 1,097 1,174 1,094 1,066 1,071 1,034

900

918

905

883

983

รวม 1,928 2,195 2,370 2,267 2,178 2,089 2,042 1,985 1,813 1,758 1,723 1,686 ปทุมวัน

ประเวศ

ชาย

317

330

361

360

352

350

363

339

369

339

337

302

หญิง

280

353

303

386

373

386

436

506

534

539

540

457

รวม

597

683

664

746

725

736

799

845

903

878

877

759

1,186 1,343 1,244 1,335 1,196 1,083 1,149 1,031 1,029

853

906

875

986 1,009

873

ชาย

หญิง 1,110 1,260 1,237 1,194 1,155 1,094 1,117 1,062 1,077

รวม 2,296 2,603 2,481 2,529 2,351 2,177 2,266 2,093 2,106 1,839 1,915 1,748 ป้อมปราบศัตรูพ่าย ชาย

306

368

387

379

391

375

389

374

345

379

403

350

หญิง

263

319

322

376

317

323

318

342

314

325

400

362

รวม

569

687

709

755

708

698

707

716

659

704

803

712

40

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร


จ�ำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จ�ำแนกตามอายุและเขต (ต่อ) หน่วย : คน

เขต บางแค

เพศ ชาย

24

25

26

27

อายุ (ปี) 28 29 30

31

32

33

34

35

1,249 1,313 1,296 1,378 1,398 1,480 1,489 1,479 1,439 1,474 1,499 1,418

หญิง 1,250 1,361 1,351 1,391 1,510 1,497 1,597 1,688 1,663 1,702 1,731 1,684 รวม 2,499 2,674 2,647 2,769 2,908 2,977 3,086 3,167 3,102 3,176 3,230 3,102 บางซื่อ

ชาย

882

915

965 1,033

หญิง

884

974

980

999 1,050 1,085 1,052 1,039 1,047 1,024 1,039

980 1,039 1,049 1,047 1,100 1,035 1,122 1,100 1,067

รวม 1,766 1,889 1,945 2,013 2,038 2,099 2,132 2,152 2,074 2,169 2,124 2,106 บางนา

ชาย

582

602

632

672

633

763

683

711

740

766

733

706

หญิง

640

673

681

749

732

782

835

876

822

863

883

834

รวม 1,222 1,275 1,313 1,421 1,365 1,545 1,518 1,587 1,562 1,629 1,616 1,540 บางบอน

ชาย

646

669

683

684

709

743

694

763

775

748

767

760

หญิง

649

697

724

704

768

808

769

814

860

904

946

907

รวม 1,295 1,366 1,407 1,388 1,477 1,551 1,463 1,577 1,635 1,652 1,713 1,667 บางพลัด

ชาย

646

803

712

779

792

785

800

827

820

801

809

785

หญิง

686

721

755

795

822

861

920

906

866

909

955

847

รวม 1,332 1,524 1,467 1,574 1,614 1,646 1,720 1,733 1,686 1,710 1,764 1,632 บางรัก

บึงกุ่ม

ชาย

281

279

284

311

336

331

321

325

295

315

278

286

หญิง

277

309

331

344

313

305

346

322

357

339

338

330

รวม

558

588

615

655

649

636

667

647

652

654

616

616

ชาย

830

907

946

948 1,065 1,103 1,114 1,206 1,151 1,250 1,162 1,228

หญิง

963 1,014 1,030 1,124 1,232 1,273 1,347 1,465 1,423 1,440 1,437 1,505

รวม 1,793 1,921 1,976 2,072 2,297 2,376 2,461 2,671 2,574 2,690 2,599 2,733 ปทุมวัน

ประเวศ

ชาย

334

382

367

381

413

437

457

399

400

402

402

371

หญิง

472

442

421

443

441

467

466

478

476

443

483

460

รวม

806

824

788

824

854

904

923

877

876

845

885

831

ชาย

914 1,026

หญิง

967 1,041 1,064 1,228 1,277 1,344 1,373 1,487 1,475 1,611 1,596 1,641

996 1,069 1,097 1,142 1,286 1,307 1,267 1,301 1,398 1,314

รวม 1,881 2,067 2,060 2,297 2,374 2,486 2,659 2,794 2,742 2,912 2,994 2,955 ป้อมปราบศัตรูพ่าย ชาย

355

341

329

356

373

374

378

417

414

404

392

341

หญิง

341

384

350

413

362

362

406

391

380

409

390

396

รวม

696

725

679

769

735

736

784

808

794

813

782

737

ด้านการบริหารจัดการ

41


จ�ำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จ�ำแนกตามอายุและเขต (ต่อ) หน่วย : คน

เขต บางแค

เพศ ชาย

36

37

38

39

อายุ (ปี) 40 41 42

43

44

45

46

47

1,396 1,380 1,468 1,536 1,467 1,515 1,621 1,502 1,490 1,560 1,581 1,529

หญิง 1,734 1,693 1,736 1,754 1,781 1,820 1,908 1,864 1,897 1,921 1,857 1,922 รวม 3,130 3,073 3,204 3,290 3,248 3,335 3,529 3,366 3,387 3,481 3,438 3,451 บางซื่อ

ชาย

964

880

977 1,019

944

951

961

934

958

988 1,072 1,016

หญิง

966

983 1,078 1,082 1,116 1,099 1,116 1,132 1,131 1,205 1,211 1,227

รวม 1,930 1,863 2,055 2,101 2,060 2,050 2,077 2,066 2,089 2,193 2,283 2,243 บางนา

ชาย

703

719

712

754

751

729

735

796

772

703

827

825

หญิง

823

823

869

906

888

973

943

865

928

919

904

989

รวม 1,526 1,542 1,581 1,660 1,639 1,702 1,678 1,661 1,700 1,622 1,731 1,814 บางบอน

ชาย

772

834

852

878

916

824

911

894

891

หญิง

973

964

971

992

979 1,043 1,080 1,047 1,006

866

948

871

979 1,054

928

รวม 1,745 1,798 1,823 1,870 1,895 1,867 1,991 1,941 1,897 1,845 2,002 1,799 บางพลัด

ชาย

764

707

720

757

699

737

750

770

671

726

721

735

หญิง

820

768

851

842

865

867

845

813

839

927

924

878

รวม 1,584 1,475 1,571 1,599 1,564 1,604 1,595 1,583 1,510 1,653 1,645 1,613 บางรัก

บึงกุ่ม

ชาย

274

272

278

305

278

279

257

289

273

274

281

259

หญิง

315

297

340

336

315

309

347

321

319

362

351

371

รวม

589

569

618

641

593

588

604

610

592

636

632

630

ชาย

1,263 1,134 1,273 1,275 1,243 1,140 1,240 1,162 1,189 1,216 1,158 1,160

หญิง 1,530 1,436 1,470 1,586 1,537 1,485 1,568 1,433 1,531 1,514 1,490 1,507 รวม 2,793 2,570 2,743 2,861 2,780 2,625 2,808 2,595 2,720 2,730 2,648 2,667 ปทุมวัน

ประเวศ

ชาย

345

342

333

356

338

352

357

368

332

351

338

378

หญิง

401

378

417

420

409

450

432

418

400

439

450

448

รวม

746

720

750

776

747

802

789

786

732

790

788

826

ชาย

1,311 1,296 1,364 1,367 1,410 1,370 1,340 1,312 1,158 1,291 1,184 1,147

หญิง 1,669 1,551 1,612 1,576 1,558 1,574 1,619 1,464 1,368 1,405 1,395 1,290 รวม 2,980 2,847 2,976 2,943 2,968 2,944 2,959 2,776 2,526 2,696 2,579 2,437 ป้อมปราบศัตรูพ่าย ชาย

300

380

365

362

349

310

338

400

317

372

337

385

หญิง

384

357

389

376

392

354

420

353

400

426

459

430

รวม

684

737

754

738

741

664

758

753

717

798

796

815

42

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร


จ�ำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จ�ำแนกตามอายุและเขต (ต่อ) หน่วย : คน

เขต บางแค

เพศ ชาย

48

49

50

51

อายุ (ปี) 52 53 54

55

56

57

58

59

1,505 1,496 1,470 1,419 1,330 1,233 1,279 1,138 1,079

977

901

870

หญิง 1,856 1,829 1,805 1,733 1,555 1,495 1,662 1,488 1,418 1,257 1,193 1,174 รวม 3,361 3,325 3,275 3,152 2,885 2,728 2,941 2,626 2,497 2,234 2,094 2,044 บางซื่อ

ชาย

1,042

993 1,106 1,068 1,022

964

979

888

841

859

781

769

หญิง 1,195 1,259 1,250 1,235 1,137 1,147 1,136 1,205 1,080 1,115 1,014

988

รวม 2,237 2,252 2,356 2,303 2,159 2,111 2,115 2,093 1,921 1,974 1,795 1,757 บางนา

ชาย

756

733

770

774

706

661

698

658

568

538

468

479

หญิง

967

952

896

839

859

789

776

727

712

653

630

599

รวม 1,723 1,685 1,666 1,613 1,565 1,450 1,474 1,385 1,280 1,191 1,098 1,078 บางบอน

บางพลัด

ชาย

842

752

764

666

635

606

616

542

508

494

455

432

หญิง

865

789

878

762

722

706

737

598

585

557

504

494

รวม 1,707 1,541 1,642 1,428 1,357 1,312 1,353 1,140 1,093 1,051

959

926

ชาย

716

751

701

683

712

671

744

688

637

587

600

543

หญิง

901

916

897

916

808

821

911

880

821

786

753

750

รวม 1,617 1,667 1,598 1,599 1,520 1,492 1,655 1,568 1,458 1,373 1,353 1,293 บางรัก

บึงกุ่ม

ชาย

284

274

294

304

280

310

316

289

283

281

277

257

หญิง

393

372

396

392

362

343

388

365

378

346

340

394

รวม

677

646

690

696

642

653

704

654

661

627

617

651

1,093 1,031 1,012 1,028

912

889

937

901

771

748

700

652

หญิง 1,444 1,411 1,391 1,347 1,239 1,099 1,123 1,113 1,019

968

929

936

ชาย

รวม 2,537 2,442 2,403 2,375 2,151 1,988 2,060 2,014 1,790 1,716 1,629 1,588 ปทุมวัน

ประเวศ

ชาย

351

351

375

368

335

348

396

358

325

330

282

310

หญิง

444

404

447

456

412

402

457

397

412

398

405

360

รวม

795

755

822

824

747

750

853

755

737

728

687

670

1,077 1,007 1,014

896

843

898

853

809

786

694

659

605

984 1,074 1,098

958

915

902

923

823

ชาย

หญิง 1,291 1,237 1,211 1,168

รวม 2,368 2,244 2,225 2,064 1,827 1,972 1,951 1,767 1,701 1,596 1,582 1,428 ป้อมปราบศัตรูพ่าย ชาย

351

393

408

419

397

363

378

379

378

358

361

328

หญิง

415

453

492

477

438

438

452

446

470

434

391

395

รวม

766

846

900

896

835

801

830

825

848

792

752

723

ด้านการบริหารจัดการ

43


จ�ำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จ�ำแนกตามอายุและเขต (ต่อ) หน่วย : คน

เขต บางแค

บางซื่อ

บางนา

บางบอน

บางพลัด

บางรัก

บึงกุ่ม

ปทุมวัน

ประเวศ

เพศ

60

61

62

63

อายุ (ปี) 64 65 66

ชาย

813

784

680

624

524

501

476

422

470

446

376

374

หญิง 1,052 1,019

857

785

767

631

636

575

599

573

470

550

รวม 1,865 1,803 1,537 1,409 1,291 1,132 1,112

997 1,069 1,019

846

924

ชาย

703

667

569

598

507

437

487

417

452

366

349

388

หญิง

882

877

743

697

653

578

543

538

563

504

490

566

รวม 1,585 1,544 1,312 1,295 1,160 1,015 1,030

955 1,015

870

839

954

ชาย

486

427

365

307

320

244

258

238

225

227

173

225

หญิง

550

496

431

417

366

311

342

322

336

274

241

290

รวม 1,036

923

796

724

686

555

600

560

561

501

414

515

ชาย

374

352

295

249

220

194

191

198

200

168

154

177

หญิง

490

459

336

326

303

269

258

223

247

223

187

220

รวม

864

811

631

575

523

463

449

421

447

391

341

397

ชาย

550

483

430

476

368

329

394

310

325

332

234

283

หญิง

755

679

595

521

555

485

509

437

439

433

384

429

รวม 1,305 1,162 1,025

997

923

814

903

747

764

765

618

712

ชาย

264

290

217

228

177

164

157

132

137

128

108

113

หญิง

345

349

309

282

237

199

179

192

174

178

154

197

รวม

609

639

526

510

414

363

336

324

311

306

262

310

ชาย

655

601

499

465

401

353

403

303

315

273

234

250

หญิง

766

789

600

620

574

492

474

414

427

418

323

386

รวม 1,421 1,390 1,099 1,085

975

845

877

717

742

691

557

636

ชาย

287

280

233

210

177

151

146

128

132

149

105

141

หญิง

361

309

291

235

195

195

200

155

186

171

156

162

รวม

648

589

524

445

372

346

346

283

318

320

261

303

ชาย

649

567

517

446

403

361

392

306

383

329

260

314

หญิง

811

708

609

575

558

448

475

413

451

394

350

374

รวม 1,460 1,275 1,126 1,021

961

809

867

719

834

723

610

688

67

68

69

70

71

ป้อมปราบศัตรูพ่าย ชาย

331

333

281

236

215

170

143

159

161

160

134

147

หญิง

393

349

370

280

229

191

206

206

185

207

178

223

รวม

724

682

651

516

444

361

349

365

346

367

312

370

44

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร


จ�ำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จ�ำแนกตามอายุและเขต (ต่อ) หน่วย : คน

เพศ

72

73

74

75

อายุ (ปี) 76 77 78

ชาย

369

340

313

245

208

183

196

168

143

121

107

69

หญิง

551

488

462

409

369

321

329

270

243

222

212

157

รวม

920

828

775

654

577

504

525

438

386

343

319

226

ชาย

366

352

321

244

264

238

227

187

146

132

119

112

หญิง

486

496

462

382

396

299

351

271

250

221

209

184

รวม

852

848

783

626

660

537

578

458

396

353

328

296

ชาย

191

166

144

155

150

108

101

88

75

70

74

49

หญิง

281

251

236

199

194

171

180

147

116

112

105

91

รวม

472

417

380

354

344

279

281

235

191

182

179

140

ชาย

132

119

112

105

74

60

63

44

31

51

41

25

หญิง

186

194

192

163

136

113

121

74

97

77

73

67

รวม

318

313

304

268

210

173

184

118

128

128

114

92

ชาย

267

257

250

207

179

169

154

126

133

92

100

87

หญิง

394

378

360

314

288

244

276

200

205

186

173

147

รวม

661

635

610

521

467

413

430

326

338

278

273

234

ชาย

126

113

113

94

67

67

78

49

39

40

38

39

หญิง

182

165

160

133

136

117

119

92

82

92

56

59

รวม

308

278

273

227

203

184

197

141

121

132

94

98

ชาย

254

210

196

158

166

168

136

94

83

71

76

62

หญิง

322

310

295

260

213

211

205

173

178

183

158

117

รวม

576

520

491

418

379

379

341

267

261

254

234

179

ชาย

115

128

97

96

83

76

54

58

49

39

30

33

หญิง

168

145

173

113

112

137

125

103

107

83

68

64

รวม

283

273

270

209

195

213

179

161

156

122

98

97

ชาย

270

226

198

196

160

132

135

96

93

81

70

54

หญิง

333

311

285

242

258

197

201

165

159

147

132

112

รวม

603

537

483

438

418

329

336

261

252

228

202

166

ป้อมปราบศัตรูพ่าย ชาย

169

132

119

115

91

89

99

55

49

52

46

43

หญิง

189

183

175

170

151

157

132

85

109

108

81

62

รวม

358

315

294

285

242

246

231

140

158

160

127

105

เขต บางแค

บางซื่อ

บางนา

บางบอน

บางพลัด

บางรัก

บึงกุ่ม

ปทุมวัน

ประเวศ

79

80

81

82

ด้านการบริหารจัดการ

83

45


จ�ำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จ�ำแนกตามอายุและเขต (ต่อ) หน่วย : คน

เพศ

84

85

86

87

อายุ (ปี) 88 89 90

ชาย

51

52

55

38

31

22

35

16

14

12

14

3

หญิง

139

105

92

87

69

54

40

26

28

34

19

21

รวม

190

157

147

125

100

76

75

42

42

46

33

24

ชาย

112

83

61

50

50

34

27

31

28

28

32

14

หญิง

152

131

120

87

91

53

57

37

54

40

19

22

รวม

264

214

181

137

141

87

84

68

82

68

51

36

ชาย

53

38

26

23

23

19

22

5

14

8

7

1

หญิง

69

67

57

39

36

31

24

18

16

13

13

8

รวม

122

105

83

62

59

50

46

23

30

21

20

9

ชาย

17

18

13

11

5

10

5

4

4

1

3

1

หญิง

29

30

21

29

16

12

16

10

8

8

4

7

รวม

46

48

34

40

21

22

21

14

12

9

7

8

ชาย

67

57

49

52

26

20

28

6

11

7

10

6

หญิง

137

100

84

91

68

51

33

27

24

22

20

17

รวม

204

157

133

143

94

71

61

33

35

29

30

23

ชาย

18

15

8

11

11

8

11

5

5

9

4

2

หญิง

46

48

36

29

26

23

21

12

8

7

13

5

รวม

64

63

44

40

37

31

32

17

13

16

17

7

ชาย

47

48

31

30

17

16

15

11

11

4

6

4

หญิง

94

84

66

59

50

27

29

21

27

14

7

4

รวม

141

132

97

89

67

43

44

32

38

18

13

8

ชาย

29

17

15

19

10

14

19

10

11

7

7

7

หญิง

61

40

29

28

21

19

19

9

10

13

4

9

รวม

90

57

44

47

31

33

38

19

21

20

11

16

ชาย

64

43

46

33

18

14

16

11

11

9

7

6

หญิง

90

68

69

58

48

32

27

19

21

8

11

9

รวม

154

111

115

91

66

46

43

30

32

17

18

15

ป้อมปราบศัตรูพ่าย ชาย

30

24

25

18

20

20

11

2

7

11

10

6

หญิง

49

36

37

34

23

13

10

11

10

10

12

10

รวม

79

60

62

52

43

33

21

13

17

21

22

16

เขต บางแค

บางซื่อ

บางนา

บางบอน

บางพลัด

บางรัก

บึงกุ่ม

ปทุมวัน

ประเวศ

46

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

91

92

93

94

95


จ�ำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จ�ำแนกตามอายุและเขต (ต่อ) หน่วย : คน

เขต

อายุ (ปี) เกิดปี ทะเบียน สัญชาติ อยู่ระหว่าง จ�ำนวนประชากร ย้าย ทั้งหมด 97 98 99 100 >100 จันทรคติ กลาง อื่น

เพศ

96

ชาย

2

5

7

9

10

48

2

537

602

402

90,864

หญิง

12

8

5

8

3

68

6

417

508

371

102,326

รวม

14

13

12

17

13

116

8

954

1,110

773

193,190

ชาย

14

15

14

14

9

17

-

2,293

484

498

65,913

หญิง

24

18

12

15

17

14

-

1,932

348

432

72,740

รวม

38

33

26

29

26

31

-

4,225

832

930

138,653

ชาย

4

4

3

4

4

31

3

576

427

313

46,718

หญิง

14

8

5

4

4

32

9

379

279

254

52,151

รวม

18

12

8

8

8

63

12

955

706

567

98,869

ชาย

3

-

1

-

1

1

-

337

375

185

50,400

หญิง

3

1

2

1

1

3

-

284

294

149

54,135

รวม

6

1

3

1

2

4

-

621

669

334

104,535

ชาย

6

4

2

2

2

9

1

536

316

216

47,078

หญิง

10

14

4

6

3

13

-

385

257

196

54,198

รวม

16

18

6

8

5

22

1

921

573

412

101,276

ชาย

5

-

5

5

2

8

-

1,209

1,279

913

22,231

หญิง

4

3

3

1

-

25

2

1,047

954

796

24,822

รวม

9

3

8

6

2

33

2

2,256

2,233

1,709

47,053

ชาย

4

3

1

-

4

8

-

484

289

292

67,752

หญิง

8

3

4

5

2

18

-

392

237

257

79,278

รวม

12

6

5

5

6

26

-

876

526

549

147,030

ชาย

3

1

1

3

4

22

2

1,238

974

1,160

26,632

หญิง

9

6

10

7

5

47

3

1,071

772

1,059

30,736

รวม

12

7

11

10

9

69

5

2,309

1,746

2,219

57,368

ชาย

3

1

1

2

3

24

-

544

472

354

74,334

หญิง

10

4

4

1

5

38

1

470

321

305

82,233

รวม

13

5

5

3

8

62

1

1,014

793

659

156,567

ป้อมปราบศัตรูพ่าย ชาย

4

4

6

6

2

7

-

531

891

455

25,994

หญิง

3

3

1

3

-

4

3

437

768

414

27,532

รวม

7

7

7

9

2

11

3

968

1,659

869

53,526

บางแค

บางซื่อ

บางนา

บางบอน

บางพลัด

บางรัก

บึงกุ่ม

ปทุมวัน

ประเวศ

ด้านการบริหารจัดการ

47


จ�ำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จ�ำแนกตามอายุและเขต (ต่อ) หน่วย : คน

เขต พญาไท

พระโขนง

พระนคร

ภาษีเจริญ

อายุ (ปี) 4 5

เพศ

<1

1

2

3

6

7

8

9

10

11

ชาย

284

311

315

351

348

316

360

368

402

410

465

462

หญิง

225

275

297

281

316

359

322

361

404

382

491

408

รวม

509

586

612

632

664

675

682

729

806

792

956

870

ชาย

350

409

422

434

434

469

503

492

501

461

576

541

หญิง

330

353

410

430

407

416

469

487

484

538

568

567

รวม

680

762

832

864

841

885

972

979

985

999 1,144 1,108

ชาย

150

199

206

224

222

224

270

235

265

332

500

417

หญิง

126

192

182

193

210

232

236

248

278

363

527

480

รวม

276

391

388

417

432

456

506

483

543

695 1,027

897

ชาย

609

633

635

708

718

694

752

728

728

714

766

767

หญิง

541

629

634

614

620

632

741

622

720

687

735

734

รวม 1,150 1,262 1,269 1,322 1,338 1,326 1,493 1,350 1,448 1,401 1,501 1,501 มีนบุรี

ชาย

852

924

886

917

945 1,062 1,025 1,024 1,058

951 1,044

953

หญิง

768

901

836

918

875

921

962

913

931

958

997

999

รวม 1,620 1,825 1,722 1,835 1,820 1,975 1,956 1,982 2,055 1,872 2,043 1,915 ยานนาวา

ราชเทวี

ราษฎร์บูรณะ

ลาดกระบัง

ชาย

393

442

411

454

410

440

539

484

519

495

587

475

หญิง

307

386

390

388

412

429

452

459

489

514

500

523

รวม

700

828

801

842

822

869

991

943 1,008 1,009 1,087

998

ชาย

238

305

301

292

306

307

311

321

308

355

381

355

หญิง

226

261

302

294

289

297

316

340

385

348

421

395

รวม

464

566

603

586

595

604

627

661

693

703

802

750

ชาย

430

485

466

508

517

493

550

577

564

541

625

592

หญิง

416

465

475

465

477

479

538

560

555

544

567

597

รวม

846

950

941

973

994

972 1,088 1,137 1,119 1,085 1,192 1,189

ชาย หญิง

1,017 1,016 1,052 1,096 1,075 1,144 1,180 1,189 1,088 1,097 1,198 1,169 946 1,012

943

985

986 1,065 1,153 1,053 1,062 1,010 1,128 1,033

รวม 1,963 2,028 1,995 2,081 2,061 2,209 2,333 2,242 2,150 2,107 2,326 2,202 ลาดพร้าว

ชาย

534

514

572

602

605

667

676

658

688

691

828

748

หญิง

487

535

547

585

543

628

642

676

652

697

773

784

รวม 1,021 1,049 1,119 1,187 1,148 1,295 1,318 1,334 1,340 1,388 1,601 1,532

48

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร


จ�ำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จ�ำแนกตามอายุและเขต (ต่อ) หน่วย : คน

เขต พญาไท

พระโขนง

เพศ

12

13

14

15

อายุ (ปี) 16 17 18

ชาย

459

568

525

522

474

472

461

561

507 1,287 1,179

606

หญิง

394

450

467

512

496

523

468

439

495

441

รวม

853 1,018

992 1,034

970

995

929 1,000 1,002 1,748 1,654 1,047

ชาย

598

711

712

744

698

644

662

684

698

581

600

535

หญิง

590

690

760

715

677

664

710

695

683

640

669

635

19

20

21

22

23

461

475

รวม 1,188 1,401 1,472 1,459 1,375 1,308 1,372 1,379 1,381 1,221 1,269 1,170 พระนคร

ภาษีเจริญ

ชาย

397

454

476

465

399

408

426

419

430

476

524

372

หญิง

435

470

475

502

429

416

428

398

388

366

407

376

รวม

832

924

951

967

828

824

854

817

818

842

931

748

ชาย

820

947

999

999

904 1,031

956

952

921

844

801

860

หญิง

810

907 1,004 1,023

985

923

930

911

879

943

846

958

รวม 1,630 1,854 2,003 2,022 1,889 1,989 1,879 1,882 1,832 1,723 1,744 1,706 มีนบุรี

ชาย

1,010 1,125 1,172 1,164 1,058 1,070 1,002

946

820

801

774

774

หญิง 1,107 1,158 1,154 1,168 1,017 1,065 1,052

934

952

809

881

786

รวม 2,117 2,283 2,326 2,332 2,075 2,135 2,054 1,880 1,772 1,610 1,655 1,560 ยานนาวา

ชาย

567

611

636

637

623

624

578

620

627

530

577

564

หญิง

551

632

627

627

562

580

594

595

612

560

569

533

รวม 1,118 1,243 1,263 1,264 1,185 1,204 1,172 1,215 1,239 1,090 1,146 1,097 ราชเทวี

ราษฎร์บูรณะ

ชาย

383

440

467

471

414

483

459

526

518

697

754

523

หญิง

398

472

515

552

472

497

561

657

708

714

745

634

รวม

781

912

982 1,023

886

980 1,020 1,183 1,226 1,411 1,499 1,157

ชาย

649

678

708

669

685

655

652

583

677

540

518

620

หญิง

582

681

668

643

638

647

670

613

614

617

545

537

รวม 1,231 1,359 1,376 1,312 1,323 1,302 1,322 1,196 1,291 1,157 1,063 1,157 ลาดกระบัง

ชาย

1,244 1,351 1,384 1,343 1,215 1,164 1,209 1,097 1,118

854

830

867

หญิง 1,126 1,309 1,326 1,340 1,219 1,236 1,136 1,084 1,046 1,030

949

995

รวม 2,370 2,660 2,710 2,683 2,434 2,400 2,345 2,181 2,164 1,884 1,779 1,862 ลาดพร้าว

ชาย

780

907

893

903

828

799

775

779

715

641

689

663

หญิง

791

921

957

880

849

827

781

805

739

677

760

723

รวม 1,571 1,828 1,850 1,783 1,677 1,626 1,556 1,584 1,454 1,318 1,449 1,386

ด้านการบริหารจัดการ

49


จ�ำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จ�ำแนกตามอายุและเขต (ต่อ) หน่วย : คน

เขต พญาไท

พระโขนง

เพศ

24

25

26

27

อายุ (ปี) 28 29 30

ชาย

560

540

524

572

471

521

541

569

520

533

488

541

หญิง

428

472

506

516

561

561

644

584

609

601

608

603

รวม

988 1,012 1,030 1,088 1,032 1,082 1,185 1,153 1,129 1,134 1,096 1,144

ชาย

635

627

653

666

655

747

729

734

682

728

751

704

หญิง

646

620

693

762

740

779

818

811

820

859

835

802

31

32

33

34

35

รวม 1,281 1,247 1,346 1,428 1,395 1,526 1,547 1,545 1,502 1,587 1,586 1,506 พระนคร

ภาษีเจริญ

ชาย

408

435

395

436

394

440

436

402

410

423

421

390

หญิง

404

382

422

397

408

364

434

411

426

426

433

409

รวม

812

817

817

833

802

804

870

813

836

849

854

799

ชาย

826

884

946

992 1,016

997 1,031

984

หญิง

918

982

955

939 1,043 1,064 1,142 1,144 1,127 1,147 1,091 1,112

997 1,084 1,093 1,023

รวม 1,744 1,866 1,901 1,931 2,059 2,061 2,226 2,237 2,150 2,144 2,122 2,096 มีนบุรี

ชาย

814

803

882

905

981 1,000 1,028 1,084 1,033 1,091 1,176 1,129

หญิง

870

930

937

964 1,100 1,151 1,258 1,214 1,230 1,284 1,321 1,366

รวม 1,684 1,733 1,819 1,869 2,081 2,151 2,286 2,298 2,263 2,375 2,497 2,495 ยานนาวา

ชาย

603

616

656

630

673

671

670

682

629

613

682

628

หญิง

545

623

643

678

667

712

727

752

686

696

733

676

รวม 1,148 1,239 1,299 1,308 1,340 1,383 1,397 1,434 1,315 1,309 1,415 1,304 ราชเทวี

ราษฎร์บูรณะ

ชาย

505

521

489

500

508

477

512

517

520

489

522

469

หญิง

570

522

529

510

520

570

558

525

544

517

548

478

รวม 1,075 1,043 1,018 1,010 1,028 1,047 1,070 1,042 1,064 1,006 1,070

947

ชาย

531

603

585

596

626

727

696

718

709

734

757

710

หญิง

613

628

643

690

663

706

772

761

745

771

779

772

รวม 1,144 1,231 1,228 1,286 1,289 1,433 1,468 1,479 1,454 1,505 1,536 1,482 ลาดกระบัง

ชาย

985 1,029 1,067 1,161 1,234 1,272 1,284 1,375 1,272 1,356 1,310 1,374

หญิง 1,103 1,170 1,178 1,249 1,321 1,388 1,469 1,542 1,462 1,583 1,579 1,500 รวม 2,088 2,199 2,245 2,410 2,555 2,660 2,753 2,917 2,734 2,939 2,889 2,874 ลาดพร้าว

ชาย

751

818

843

851

928

988 1,047 1,055 1,029 1,032 1,014

944

หญิง

798

840

921

986 1,085 1,164 1,221 1,178 1,223 1,140 1,211 1,155

รวม 1,549 1,658 1,764 1,837 2,013 2,152 2,268 2,233 2,252 2,172 2,225 2,099

50

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร


จ�ำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จ�ำแนกตามอายุและเขต (ต่อ) หน่วย : คน

เขต พญาไท

เพศ

36

37

38

39

อายุ (ปี) 40 41 42

ชาย

521

559

542

532

571

561

562

583

529

546

562

515

หญิง

634

612

626

630

642

645

629

644

589

653

679

657

43

44

45

46

47

รวม 1,155 1,171 1,168 1,162 1,213 1,206 1,191 1,227 1,118 1,199 1,241 1,172 พระโขนง

ชาย

727

650

705

711

716

718

708

683

699

721

808

711

หญิง

824

805

861

898

826

821

882

874

871

908

955

932

รวม 1,551 1,455 1,566 1,609 1,542 1,539 1,590 1,557 1,570 1,629 1,763 1,643 พระนคร

ภาษีเจริญ

ชาย

360

341

394

398

391

383

409

408

367

419

395

418

หญิง

426

416

436

447

471

439

497

483

485

485

550

460

รวม

786

757

830

845

862

822

906

891

852

904

945

878

ชาย

1,008

923

989

955

944

904

956

947

973

990

984 1,004

หญิง 1,068 1,025 1,079 1,136 1,120 1,102 1,165 1,122 1,129 1,252 1,200 1,248 รวม 2,076 1,948 2,068 2,091 2,064 2,006 2,121 2,069 2,102 2,242 2,184 2,252 มีนบุรี

ชาย

1,059 1,122 1,197 1,200 1,190 1,208 1,195 1,213 1,152 1,199 1,132 1,099

หญิง 1,329 1,321 1,416 1,469 1,453 1,462 1,499 1,416 1,349 1,333 1,309 1,202 รวม 2,388 2,443 2,613 2,669 2,643 2,670 2,694 2,629 2,501 2,532 2,441 2,301 ยานนาวา

ชาย

596

566

595

563

602

560

564

603

564

594

660

592

หญิง

705

667

654

733

693

732

711

680

692

701

771

739

รวม 1,301 1,233 1,249 1,296 1,295 1,292 1,275 1,283 1,256 1,295 1,431 1,331 ราชเทวี

ราษฎร์บูรณะ

ชาย

513

433

432

444

476

454

504

476

498

459

523

552

หญิง

453

450

465

481

475

528

518

550

503

578

595

582

รวม

966

883

897

925

951

982 1,022 1,026 1,001 1,037 1,118 1,134

ชาย

730

628

771

754

746

752

758

716

689

745

693

671

หญิง

745

728

780

808

742

740

739

749

719

772

783

770

รวม 1,475 1,356 1,551 1,562 1,488 1,492 1,497 1,465 1,408 1,517 1,476 1,441 ลาดกระบัง

ชาย

1,358 1,288 1,440 1,493 1,430 1,520 1,414 1,423 1,358 1,413 1,447 1,298

หญิง 1,518 1,526 1,620 1,736 1,677 1,642 1,653 1,570 1,624 1,531 1,521 1,445 รวม 2,876 2,814 3,060 3,229 3,107 3,162 3,067 2,993 2,982 2,944 2,968 2,743 ลาดพร้าว

ชาย

931

940

989 1,024

987

978

949

893

874

900

829

844

หญิง 1,182 1,130 1,152 1,220 1,187 1,173 1,152 1,136 1,160 1,116 1,117 1,101 รวม 2,113 2,070 2,141 2,244 2,174 2,151 2,101 2,029 2,034 2,016 1,946 1,945

ด้านการบริหารจัดการ

51


จ�ำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จ�ำแนกตามอายุและเขต (ต่อ) หน่วย : คน

เขต พญาไท

พระโขนง

เพศ

48

49

50

51

อายุ (ปี) 52 53 54

ชาย

515

623

581

540

534

477

503

468

449

364

383

356

หญิง

641

637

597

615

534

535

549

559

495

468

442

447

รวม 1,156 1,260 1,178 1,155 1,068 1,012 1,052 1,027

944

832

825

803

ชาย

688

722

726

713

639

680

650

589

551

546

555

506

หญิง

913

862

877

861

863

858

771

796

759

710

646

613

55

56

57

58

59

รวม 1,601 1,584 1,603 1,574 1,502 1,538 1,421 1,385 1,310 1,256 1,201 1,119 พระนคร

ภาษีเจริญ

ชาย

424

485

472

459

427

394

455

413

394

395

386

376

หญิง

517

500

504

526

527

493

522

487

450

443

442

431

รวม

941

985

976

985

954

887

977

900

844

838

828

807

ชาย

978

956

935

923

863

863

846

812

759

743

673

657

หญิง 1,149 1,112 1,158 1,102 1,106 1,072 1,072 1,001

886

916

868

803

รวม 2,127 2,068 2,093 2,025 1,969 1,935 1,918 1,813 1,645 1,659 1,541 1,460 มีนบุรี

ชาย

1,039

991

948

875

814

750

742

682

634

567

571

497

หญิง 1,220 1,111 1,130 1,030

914

876

821

809

708

633

638

583

รวม 2,259 2,102 2,078 1,905 1,728 1,626 1,563 1,491 1,342 1,200 1,209 1,080 ยานนาวา

ราชเทวี

ราษฎร์บูรณะ

ลาดกระบัง

ชาย

597

545

594

594

561

557

580

558

481

485

500

430

หญิง

707

692

738

683

607

645

708

691

645

545

537

541

รวม 1,304 1,237 1,332 1,277 1,168 1,202 1,288 1,249 1,126 1,030 1,037

971

ชาย

529

569

567

542

549

537

487

476

440

416

394

413

หญิง

597

608

592

608

521

493

570

541

500

474

484

396

รวม 1,126 1,177 1,159 1,150 1,070 1,030 1,057 1,017

940

890

878

809

ชาย

631

665

642

621

590

540

543

503

543

522

450

427

หญิง

752

696

781

738

694

631

704

666

607

607

528

523

รวม 1,383 1,361 1,423 1,359 1,284 1,171 1,247 1,169 1,150 1,129

978

950

ชาย

1,211 1,143 1,128 1,024

923

915

918

800

766

681

632

546

หญิง 1,405 1,305 1,359 1,169 1,048 1,010

999

921

884

781

697

669

รวม 2,616 2,448 2,487 2,193 1,971 1,925 1,917 1,721 1,650 1,462 1,329 1,215 ลาดพร้าว

ชาย

818

830

871

758

หญิง 1,130 1,076 1,141 1,053

711

724

741

763

693

695

645

594

963 1,034

967

991

918

880

850

847

รวม 1,948 1,906 2,012 1,811 1,674 1,758 1,708 1,754 1,611 1,575 1,495 1,441

52

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร


จ�ำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จ�ำแนกตามอายุและเขต (ต่อ) หน่วย : คน

เขต พญาไท

พระโขนง

พระนคร

ภาษีเจริญ

มีนบุรี

ยานนาวา

ราชเทวี

ราษฎร์บูรณะ

ลาดกระบัง

ลาดพร้าว

เพศ

60

61

62

63

อายุ (ปี) 64 65 66

ชาย

357

315

265

241

208

178

189

166

186

152

158

160

หญิง

430

349

329

324

295

278

258

250

245

224

200

216

รวม

787

664

594

565

503

456

447

416

431

376

358

376

ชาย

456

439

416

329

306

278

295

255

236

220

188

248

หญิง

618

530

525

452

407

378

356

332

342

343

263

336

รวม 1,074

969

941

781

713

656

651

587

578

563

451

584

ชาย

371

327

289

280

228

173

200

199

177

184

155

135

หญิง

407

390

338

295

324

254

257

237

203

247

194

271

รวม

778

717

627

575

552

427

457

436

380

431

349

406

ชาย

601

563

481

462

407

353

384

347

351

349

295

288

หญิง

778

733

577

592

531

528

492

438

463

445

393

453

รวม 1,379 1,296 1,058 1,054

938

881

876

785

814

794

688

741

ชาย

465

450

367

311

279

254

260

226

211

237

175

193

หญิง

565

482

404

364

380

304

357

259

300

282

232

282

รวม 1,030

932

771

675

659

558

617

485

511

519

407

475

ชาย

448

401

340

310

281

252

246

242

214

186

151

203

หญิง

563

480

412

368

368

293

275

281

239

287

209

237

รวม 1,011

881

752

678

649

545

521

523

453

473

360

440

ชาย

349

305

262

243

209

189

192

165

172

178

137

161

หญิง

406

374

371

298

289

228

248

205

236

235

188

219

รวม

755

679

633

541

498

417

440

370

408

413

325

380

ชาย

397

375

330

311

270

245

233

214

233

193

172

188

หญิง

507

474

381

380

351

304

319

255

302

258

250

263

รวม

904

849

711

691

621

549

552

469

535

451

422

451

ชาย

568

462

414

340

329

334

297

238

268

240

187

240

หญิง

624

538

466

426

356

375

348

304

371

317

296

303

รวม 1,192 1,000

880

766

685

709

645

542

639

557

483

543

ชาย

609

576

498

485

462

355

356

334

320

305

254

264

หญิง

825

788

674

661

613

540

505

414

409

403

312

363

รวม 1,434 1,364 1,172 1,146 1,075

895

861

748

729

708

566

627

67

68

69

70

71

ด้านการบริหารจัดการ

53


จ�ำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จ�ำแนกตามอายุและเขต (ต่อ) หน่วย : คน

เขต พญาไท

พระโขนง

พระนคร

ภาษีเจริญ

มีนบุรี

ยานนาวา

ราชเทวี

ราษฎร์บูรณะ

ลาดกระบัง

ลาดพร้าว

54

เพศ

72

73

74

75

อายุ (ปี) 76 77 78

ชาย

141

131

137

110

122

92

107

75

67

67

51

51

หญิง

240

221

224

168

177

150

160

144

132

109

122

94

รวม

381

352

361

278

299

242

267

219

199

176

173

145

ชาย

197

191

181

170

126

121

113

100

75

62

69

46

หญิง

256

259

259

220

233

218

191

163

157

117

120

113

รวม

453

450

440

390

359

339

304

263

232

179

189

159

ชาย

175

164

144

137

109

93

100

73

84

51

38

37

หญิง

220

218

217

185

189

170

170

112

96

102

100

90

รวม

395

382

361

322

298

263

270

185

180

153

138

127

ชาย

279

283

247

200

210

149

165

119

101

78

68

57

หญิง

404

370

391

297

264

240

260

201

189

171

153

128

รวม

683

653

638

497

474

389

425

320

290

249

221

185

ชาย

166

173

144

112

134

74

103

65

57

57

46

42

หญิง

224

219

209

163

164

149

156

116

103

85

80

68

รวม

390

392

353

275

298

223

259

181

160

142

126

110

ชาย

145

150

163

111

112

93

114

81

74

65

53

49

หญิง

233

215

193

197

177

158

145

103

131

106

83

78

รวม

378

365

356

308

289

251

259

184

205

171

136

127

ชาย

172

142

130

129

113

100

111

73

89

68

58

51

หญิง

190

215

232

173

190

135

164

118

121

109

83

79

รวม

362

357

362

302

303

235

275

191

210

177

141

130

ชาย

187

160

144

143

116

108

96

70

64

70

59

33

หญิง

223

201

214

179

167

168

160

134

128

104

97

79

รวม

410

361

358

322

283

276

256

204

192

174

156

112

ชาย

210

179

155

172

134

110

115

90

90

74

62

54

หญิง

255

272

256

199

212

165

168

127

116

124

102

92

รวม

465

451

411

371

346

275

283

217

206

198

164

146

ชาย

239

207

226

150

137

123

138

106

84

69

71

62

หญิง

321

293

271

285

227

191

205

162

182

153

160

120

รวม

560

500

497

435

364

314

343

268

266

222

231

182

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

79

80

81

82

83


จ�ำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จ�ำแนกตามอายุและเขต (ต่อ) หน่วย : คน

เขต พญาไท

พระโขนง

พระนคร

ภาษีเจริญ

มีนบุรี

ยานนาวา

ราชเทวี

ราษฎร์บูรณะ

ลาดกระบัง

ลาดพร้าว

เพศ

84

85

86

87

อายุ (ปี) 88 89 90

ชาย

58

40

24

29

17

15

17

11

19

8

6

6

หญิง

81

98

76

56

67

49

39

36

24

15

17

10

รวม

139

138

100

85

84

64

56

47

43

23

23

16

ชาย

42

35

18

25

14

22

14

14

8

12

6

6

หญิง

90

80

55

54

60

36

34

24

21

24

12

5

รวม

132

115

73

79

74

58

48

38

29

36

18

11

ชาย

37

35

36

31

14

17

30

13

9

10

13

8

หญิง

74

60

53

33

39

28

21

17

17

17

14

9

รวม

111

95

89

64

53

45

51

30

26

27

27

17

ชาย

54

70

35

42

28

28

9

5

8

11

10

7

หญิง

104

114

88

66

67

40

34

19

24

25

17

13

รวม

158

184

123

108

95

68

43

24

32

36

27

20

ชาย

37

34

36

18

21

7

13

3

9

2

4

4

หญิง

50

53

36

39

30

22

17

5

9

21

11

8

รวม

87

87

72

57

51

29

30

8

18

23

15

12

ชาย

42

27

32

29

21

15

16

15

8

6

8

8

หญิง

60

66

37

46

34

35

13

12

16

15

10

8

รวม

102

93

69

75

55

50

29

27

24

21

18

16

ชาย

51

40

25

41

24

33

30

22

19

18

12

18

หญิง

76

67

70

56

45

39

30

14

17

31

10

17

รวม

127

107

95

97

69

72

60

36

36

49

22

35

ชาย

31

35

21

19

18

5

17

10

8

10

2

13

หญิง

64

53

30

43

22

35

24

12

15

18

6

3

รวม

95

88

51

62

40

40

41

22

23

28

8

16

ชาย

35

29

27

25

22

21

7

7

5

4

7

2

หญิง

83

56

61

52

30

23

26

18

18

12

14

7

รวม

118

85

88

77

52

44

33

25

23

16

21

9

ชาย

51

36

18

32

23

19

15

9

11

2

4

2

หญิง

99

85

80

70

48

45

32

25

14

18

14

6

รวม

150

121

98

102

71

64

47

34

25

20

18

8

91

92

93

94

95

ด้านการบริหารจัดการ

55


จ�ำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จ�ำแนกตามอายุและเขต (ต่อ) หน่วย : คน

เขต พญาไท

พระโขนง

พระนคร

ภาษีเจริญ

มีนบุรี

ยานนาวา

ราชเทวี

ราษฎร์บูรณะ

ลาดกระบัง

ลาดพร้าว

56

อายุ (ปี) เกิดปี ทะเบียน สัญชาติ อยู่ระหว่าง จ�ำนวนประชากร ย้าย ทั้งหมด 97 98 99 100 >100 จันทรคติ กลาง อื่น

เพศ

96

ชาย

7

2

5

3

1

2

-

600

289

1,443

37,097

หญิง

10

8

7

-

5

6

-

374

183

502

37,596

รวม

17

10

12

3

6

8

-

974

472

1,945

74,693

ชาย

7

2

2

6

1

1

-

463

415

188

44,310

หญิง

8

5

4

2

3

4

-

348

369

167

51,351

รวม

15

7

6

8

4

5

-

811

784

355

95,661

ชาย

6

3

2

6

2

3

2

576

691

323

29,033

หญิง

9

11

8

1

3

4

-

273

518

75

31,280

รวม

15

14

10

7

5

7

2

849

1,209

398

60,313

ชาย

4

7

3

4

4

6

-

1,195

393

427

62,131

หญิง

7

7

4

4

2

12

-

919

294

298

69,232

รวม

11

14

7

8

6

18

-

2,114

687

725

131,363

ชาย

2

-

1

1

-

1

1

375

206

468

64,203

หญิง

4

2

4

1

1

2

-

287

152

410

70,829

รวม

6

2

5

2

1

3

1

662

358

878

135,032

ชาย

10

7

4

5

4

1

1

478

834

158

40,350

หญิง

12

6

3

2

3

4

-

359

588

130

43,936

รวม

22

13

7

7

7

5

1

837

1,422

288

84,286

ชาย

16

9

10

12

6

82

1

1,428

677

2,542

36,541

หญิง

11

12

11

13

13

99

2

1,463

524

2,214

39,692

รวม

27

21

21

25

19

181

3

2,891

1,201

4,756

76,233

ชาย

6

2

3

2

1

2

-

560

376

224

43,080

หญิง

8

3

3

3

2

2

-

405

271

159

46,217

รวม

14

5

6

5

3

4

-

965

647

383

89,297

ชาย

8

3

6

1

1

5

-

389

170

242

75,663

หญิง

5

5

3

5

1

8

-

285

99

165

81,814

รวม

13

8

9

6

2

13

-

674

269

407

157,477

ชาย

1

-

1

-

2

-

-

534

230

257

56,113

หญิง

7

7

3

3

-

3

-

441

229

244

66,407

รวม

8

7

4

3

2

3

-

975

459

501

122,520

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร


จ�ำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จ�ำแนกตามอายุและเขต (ต่อ) หน่วย : คน

เขต วังทองหลาง

วัฒนา

สวนหลวง

อายุ (ปี) 4 5

เพศ

<1

1

2

3

6

7

8

9

10

11

ชาย

459

509

565

574

610

632

700

675

736

728

867

822

หญิง

450

521

513

558

616

589

638

658

650

741

828

803

รวม

909 1,030 1,078 1,132 1,226 1,221 1,338 1,333 1,386 1,469 1,695 1,625

ชาย

244

340

354

344

359

368

386

390

390

412

424

436

หญิง

257

304

327

317

329

365

351

397

366

423

415

393

รวม

501

644

681

661

688

733

737

787

756

835

839

829

ชาย

547

630

565

651

664

687

699

695

697

761

870

752

หญิง

535

555

564

604

629

620

637

664

753

725

795

749

รวม 1,082 1,185 1,129 1,255 1,293 1,307 1,336 1,359 1,450 1,486 1,665 1,501 สะพานสูง

สัมพันธวงศ์

สาทร

สายไหม

ชาย

401

461

445

507

536

571

541

555

555

567

663

592

หญิง

393

441

431

444

444

519

535

486

533

572

664

602

รวม

794

902

876

951

980 1,090 1,076 1,041 1,088 1,139 1,327 1,194

ชาย

62

77

91

85

116

111

115

121

122

133

159

136

หญิง

63

89

88

117

81

95

107

97

123

122

150

137

รวม

125

166

179

202

197

206

222

218

245

255

309

273

ชาย

288

312

347

368

367

389

407

424

457

468

568

472

หญิง

232

308

324

339

358

376

398

412

398

398

467

441

รวม

520

620

671

707

725

765

805

836

855

866 1,035

913

ชาย

896

973 1,058 1,110 1,094 1,144 1,236 1,290 1,190 1,159 1,364 1,251

หญิง

917

965 1,018 1,013 1,019 1,092 1,137 1,206 1,226 1,137 1,226 1,164

รวม 1,813 1,938 2,076 2,123 2,113 2,236 2,373 2,496 2,416 2,296 2,590 2,415 หนองแขม

ชาย

832

927

912

900

886

902

959

980

972

935 1,053

953

หญิง

772

847

823

861

844

970

924

938

939

934 1,016

938

รวม 1,604 1,774 1,735 1,761 1,730 1,872 1,883 1,918 1,911 1,869 2,069 1,891 หนองจอก

ชาย

1,104 1,210 1,171 1,275 1,207 1,183 1,198 1,233 1,240 1,158 1,257 1,194

หญิง 1,022 1,106 1,140 1,184 1,137 1,229 1,176 1,164 1,172 1,139 1,144 1,146 รวม 2,126 2,316 2,311 2,459 2,344 2,412 2,374 2,397 2,412 2,297 2,401 2,340 หลักสี่

ชาย

430

500

505

505

556

578

550

623

603

623

643

654

หญิง

477

472

515

550

584

592

566

597

575

574

621

624

รวม

907

972 1,020 1,055 1,140 1,170 1,116 1,220 1,178 1,197 1,264 1,278

ชาย

311

366

333

363

381

412

396

394

427

401

448

391

หญิง

322

340

371

367

342

404

410

404

396

393

452

419

รวม 633 706 704 730 723 816 แหล่งข้อมูล : ส�ำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

806

798

823

794

900

810

ห้วยขวาง

ด้านการบริหารจัดการ

57


จ�ำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จ�ำแนกตามอายุและเขต (ต่อ) หน่วย : คน

เขต วังทองหลาง

เพศ

12

13

14

15

อายุ (ปี) 16 17 18

ชาย

873

932

945

959

867

892

855

779

765

637

655

615

หญิง

812

943

899

951

848

867

826

798

780

750

701

714

19

20

21

22

23

รวม 1,685 1,875 1,844 1,910 1,715 1,759 1,681 1,577 1,545 1,387 1,356 1,329 วัฒนา

สวนหลวง

ชาย

407

486

470

471

401

488

449

431

377

425

406

407

หญิง

453

470

475

475

490

460

423

433

422

399

427

420

รวม

860

956

945

946

891

948

872

864

799

824

833

827

ชาย

883

938

918

879

814

825

837

805

790

677

738

675

หญิง

788

922

926

878

805

815

827

745

756

723

713

718

รวม 1,671 1,860 1,844 1,757 1,619 1,640 1,664 1,550 1,546 1,400 1,451 1,393 สะพานสูง

ชาย

647

815

780

770

712

694

634

660

631

532

560

539

หญิง

600

710

742

806

745

716

674

708

638

587

579

541

รวม 1,247 1,525 1,522 1,576 1,457 1,410 1,308 1,368 1,269 1,119 1,139 1,080 สัมพันธวงศ์

สาทร

ชาย

124

169

145

175

193

175

177

189

175

193

207

194

หญิง

125

162

172

160

188

161

173

171

183

152

212

210

รวม

249

331

317

335

381

336

350

360

358

345

419

404

ชาย

541

596

624

650

618

538

565

597

600

586

723

534

หญิง

466

526

546

561

574

569

560

525

559

551

585

577

รวม 1,007 1,122 1,170 1,211 1,192 1,107 1,125 1,122 1,159 1,137 1,308 1,111 สายไหม

ชาย

1,393 1,497 1,629 1,528 1,339 1,232 1,242 1,206 1,247 1,100 1,083 1,071

หญิง 1,233 1,453 1,451 1,500 1,323 1,285 1,341 1,235 1,115 1,167 1,078 1,035 รวม 2,626 2,950 3,080 3,028 2,662 2,517 2,583 2,441 2,362 2,267 2,161 2,106 หนองแขม

ชาย

1,087 1,212 1,240 1,209 1,154 1,144 1,017 1,072

หญิง 1,016 1,210 1,212 1,284 1,130 1,013 1,040

994

968

878

869

837

999

946

940

925

รวม 2,103 2,422 2,452 2,493 2,284 2,157 2,057 2,066 1,967 1,824 1,809 1,762 หนองจอก

ชาย

1,268 1,369 1,397 1,338 1,216 1,226 1,158 1,112 1,026

826

812

876

หญิง 1,203 1,315 1,240 1,368 1,200 1,166 1,136 1,092 1,059

961

891

955

รวม 2,471 2,684 2,637 2,706 2,416 2,392 2,294 2,204 2,085 1,787 1,703 1,831 หลักสี่

ชาย

672

770

838

771

783

717

743

741

759 1,160 1,099

739

หญิง

689

795

771

762

748

746

712

696

742

702

683

740

รวม 1,361 1,565 1,609 1,533 1,531 1,463 1,455 1,437 1,501 1,843 1,839 1,441 ห้วยขวาง

ชาย

438

515

510

511

497

551

482

481

470

425

432

443

หญิง

444

517

491

520

485

495

513

481

453

530

523

471

รวม 882 1,032 1,001 1,031 982 1,046 แหล่งข้อมูล : ส�ำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

995

962

923

955

955

914

58

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร


จ�ำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จ�ำแนกตามอายุและเขต (ต่อ) หน่วย : คน

เขต วังทองหลาง

เพศ

24

25

26

27

อายุ (ปี) 28 29 30

ชาย

707

705

708

808

827

หญิง

730

763

893

903

981 1,026 1,070 1,135 1,089 1,162 1,175 1,102

865

898

31

32

33

34

35

914

879

881

898

844

รวม 1,437 1,468 1,601 1,711 1,808 1,891 1,968 2,049 1,968 2,043 2,073 1,946 วัฒนา

สวนหลวง

ชาย

427

441

468

480

444

462

482

507

504

485

504

500

หญิง

423

464

470

519

491

513

583

588

598

584

587

562

รวม

850

905

938

999

935

975 1,065 1,095 1,102 1,069 1,091 1,062

ชาย

762

776

777

832

873

884

หญิง

742

866

855

933

966

980 1,084 1,102 1,149 1,165 1,157 1,113

922

987

885

942

952

831

รวม 1,504 1,642 1,632 1,765 1,839 1,864 2,006 2,089 2,034 2,107 2,109 1,944 สะพานสูง

ชาย

570

589

529

603

585

642

662

627

663

668

626

635

หญิง

574

630

634

630

677

717

763

777

745

774

764

750

รวม 1,144 1,219 1,163 1,233 1,262 1,359 1,425 1,404 1,408 1,442 1,390 1,385 สัมพันธวงศ์

สาทร

ชาย

186

217

200

230

186

202

200

209

206

230

232

209

หญิง

165

196

209

190

230

211

240

222

208

192

243

183

รวม

351

413

409

420

416

413

440

431

414

422

475

392

ชาย

558

618

657

626

692

659

708

663

637

607

633

536

หญิง

576

619

639

666

642

698

695

629

660

683

697

661

รวม 1,134 1,237 1,296 1,292 1,334 1,357 1,403 1,292 1,297 1,290 1,330 1,197 สายไหม

ชาย

1,083 1,146 1,146 1,193 1,261 1,289 1,430 1,465 1,287 1,442 1,372 1,410

หญิง 1,183 1,162 1,254 1,314 1,419 1,485 1,588 1,649 1,725 1,747 1,676 1,669 รวม 2,266 2,308 2,400 2,507 2,680 2,774 3,018 3,114 3,012 3,189 3,048 3,079 หนองแขม

ชาย

880

959

968 1,050 1,116 1,124 1,219 1,196 1,171 1,231 1,177 1,128

หญิง

927 1,049 1,092 1,174 1,230 1,289 1,330 1,389 1,357 1,348 1,399 1,397

รวม 1,807 2,008 2,060 2,224 2,346 2,413 2,549 2,585 2,528 2,579 2,576 2,525 หนองจอก

ชาย

940

972

987 1,061 1,096 1,181 1,246 1,225 1,234 1,312 1,382 1,414

หญิง 1,005 1,009

967 1,193 1,241 1,235 1,396 1,459 1,445 1,587 1,555 1,589

รวม 1,945 1,981 1,954 2,254 2,337 2,416 2,642 2,684 2,679 2,899 2,937 3,003 หลักสี่

ชาย

807

801

784

766

836

861

909

936

851

865

963

855

หญิง

742

752

738

853

867

892

985

953

964

982 1,071 1,086

รวม 1,549 1,553 1,522 1,619 1,703 1,753 1,894 1,889 1,815 1,847 2,034 1,941 ห้วยขวาง

ชาย

518

534

572

579

591

649

713

726

668

654

603

638

หญิง

516

593

534

614

720

768

801

809

796

815

802

762

รวม 1,034 1,127 1,106 1,193 1,311 1,417 1,514 1,535 1,464 1,469 1,405 1,400 แหล่งข้อมูล : ส�ำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ด้านการบริหารจัดการ

59


จ�ำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จ�ำแนกตามอายุและเขต (ต่อ) หน่วย : คน

เขต วังทองหลาง

เพศ

36

37

38

39

ชาย

874

929

931 1,008

อายุ (ปี) 40 41 42

43

44

45

46

47

959

859

833

850

888

842

856

954

หญิง 1,176 1,071 1,181 1,195 1,192 1,183 1,130 1,158 1,065 1,123 1,125 1,096 รวม 2,050 2,000 2,112 2,203 2,151 2,039 2,084 2,017 1,898 1,973 2,013 1,938 วัฒนา

ชาย

449

464

468

529

503

496

518

465

458

490

445

476

หญิง

578

585

632

651

616

585

597

603

581

574

612

583

รวม 1,027 1,049 1,100 1,180 1,119 1,081 1,115 1,068 1,039 1,064 1,057 1,059 สวนหลวง

ชาย

970

901

955

904

950

868

908

821

806

843

840

788

หญิง 1,084 1,094 1,110 1,152 1,174 1,166 1,119 1,046 1,085 1,080

980

963

รวม 2,054 1,995 2,065 2,056 2,124 2,034 2,027 1,867 1,891 1,923 1,820 1,751 สะพานสูง

ชาย

652

651

655

674

677

647

731

702

634

703

677

640

หญิง

754

783

823

872

879

876

915

885

871

861

903

911

รวม 1,406 1,434 1,478 1,546 1,556 1,523 1,646 1,587 1,505 1,564 1,580 1,551 สัมพันธวงศ์

สาทร

ชาย

175

197

220

203

183

194

189

190

175

187

204

196

หญิง

206

204

226

204

194

189

227

201

191

196

242

234

รวม

381

401

446

407

377

383

416

391

366

383

446

430

ชาย

587

564

564

583

572

562

566

604

542

604

609

596

หญิง

647

643

641

680

669

660

661

717

674

740

756

782

รวม 1,234 1,207 1,205 1,263 1,241 1,222 1,227 1,321 1,216 1,344 1,365 1,378 สายไหม

ชาย

1,478 1,533 1,565 1,627 1,606 1,579 1,713 1,617 1,661 1,721 1,723 1,574

หญิง 1,784 1,854 1,905 1,915 1,935 2,010 2,066 1,938 1,911 2,003 1,934 1,762 รวม 3,262 3,387 3,470 3,542 3,541 3,589 3,779 3,555 3,572 3,724 3,657 3,336 หนองแขม

ชาย

1,195 1,062 1,200 1,260 1,191 1,108 1,203 1,183 1,161 1,206 1,259 1,188

หญิง 1,434 1,373 1,484 1,535 1,515 1,403 1,508 1,439 1,353 1,450 1,533 1,315 รวม 2,629 2,435 2,684 2,795 2,706 2,511 2,711 2,622 2,514 2,656 2,792 2,503 หนองจอก

ชาย

1,421 1,430 1,438 1,556 1,488 1,539 1,577 1,471 1,384 1,382 1,324 1,236

หญิง 1,578 1,525 1,522 1,711 1,576 1,636 1,591 1,480 1,441 1,438 1,266 1,162 รวม 2,999 2,955 2,960 3,267 3,064 3,175 3,168 2,951 2,825 2,820 2,590 2,398 หลักสี่

ชาย

952

903

861

898

897

882

834

793

777

803

829

836

หญิง 1,014

992

980

973 1,019 1,050 1,032 1,010

970

973 1,039 1,079

รวม 1,966 1,895 1,841 1,871 1,916 1,932 1,866 1,803 1,747 1,776 1,868 1,915 ห้วยขวาง

ชาย

591

557

601

602

562

558

590

506

546

509

544

537

หญิง

757

701

780

736

675

670

668

666

661

666

682

650

รวม 1,348 1,258 1,381 1,338 1,237 1,228 1,258 1,172 1,207 1,175 1,226 1,187 แหล่งข้อมูล : ส�ำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

60

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร


จ�ำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จ�ำแนกตามอายุและเขต (ต่อ) หน่วย : คน

เขต วังทองหลาง

เพศ

48

49

50

51

อายุ (ปี) 52 53 54

ชาย

852

796

772

752

713

658

689

649

616

568

583

462

หญิง 1,017

961

973

926

838

864

831

839

786

705

693

685

55

56

57

58

59

รวม 1,869 1,757 1,745 1,678 1,551 1,522 1,520 1,488 1,402 1,273 1,276 1,147 วัฒนา

สวนหลวง

ชาย

449

454

432

457

465

480

454

436

431

453

420

401

หญิง

564

592

624

560

565

501

591

569

581

513

517

454

รวม 1,013 1,046 1,056 1,017 1,030

981 1,045 1,005 1,012

966

937

855

ชาย

787

737

752

752

639

577

620

607

586

535

565

504

หญิง 1,004

889

913

915

833

841

818

848

784

754

681

685

รวม 1,791 1,626 1,665 1,667 1,472 1,418 1,438 1,455 1,370 1,289 1,246 1,189 สะพานสูง

สัมพันธวงศ์

สาทร

ชาย

673

611

669

594

540

554

591

525

526

486

480

414

หญิง

816

845

875

796

735

714

709

710

639

559

550

534

รวม 1,489 1,456 1,544 1,390 1,275 1,268 1,300 1,235 1,165 1,045 1,030

948

ชาย

194

204

188

205

204

217

244

216

173

217

188

190

หญิง

222

230

286

246

223

227

262

244

260

237

212

195

รวม

416

434

474

451

427

444

506

460

433

454

400

385

ชาย

616

573

672

633

610

629

644

590

601

550

553

498

หญิง

725

718

823

764

707

732

795

739

718

715

625

644

รวม 1,341 1,291 1,495 1,397 1,317 1,361 1,439 1,329 1,319 1,265 1,178 1,142 สายไหม

ชาย

1,545 1,406 1,413 1,266 1,073 1,041 1,055

967

876

796

709

704

หญิง 1,765 1,670 1,614 1,528 1,306 1,245 1,282 1,232 1,059

996

949

896

รวม 3,310 3,076 3,027 2,794 2,379 2,286 2,337 2,199 1,935 1,792 1,658 1,600 หนองแขม

ชาย

1,066 1,064 1,031 1,012

888

804

877

810

703

691

624

547

หญิง 1,328 1,246 1,291 1,228 1,104 1,062 1,047

980

875

779

797

727

รวม 2,394 2,310 2,322 2,240 1,992 1,866 1,924 1,790 1,578 1,470 1,421 1,274 หนองจอก

ชาย

1,076

950 1,020

868

747

762

729

622

596

512

539

490

หญิง 1,105 1,042 1,035

931

773

826

765

702

680

605

589

533

รวม 2,181 1,992 2,055 1,799 1,520 1,588 1,494 1,324 1,276 1,117 1,128 1,023 หลักสี่

ชาย

881

893

845

868

806

714

727

697

667

670

591

614

หญิง 1,060 1,029 1,005

985

936

890

975

849

840

793

782

716

รวม 1,941 1,922 1,850 1,853 1,742 1,604 1,702 1,546 1,507 1,463 1,373 1,330 ห้วยขวาง

ชาย

523

484

494

465

457

461

477

443

418

404

399

351

หญิง

612

672

615

590

598

628

596

599

561

562

537

504

รวม 1,135 1,156 1,109 1,055 1,055 1,089 1,073 1,042 แหล่งข้อมูล : ส�ำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

979

966

936

855

ด้านการบริหารจัดการ

61


จ�ำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จ�ำแนกตามอายุและเขต (ต่อ) หน่วย : คน

เพศ

60

61

62

63

อายุ (ปี) 64 65 66

ชาย

501

484

381

343

324

296

287

263

262

253

203

238

หญิง

622

564

515

518

440

390

421

381

360

346

286

331

รวม 1,123 1,048

896

861

764

686

708

644

622

599

489

569

ชาย

402

376

313

284

332

246

240

255

232

212

176

223

หญิง

497

480

408

410

383

332

320

300

300

280

263

299

รวม

899

856

721

694

715

578

560

555

532

492

439

522

ชาย

546

464

404

415

352

339

323

293

301

283

226

260

หญิง

645

632

587

537

439

408

419

372

396

336

348

348

รวม 1,191 1,096

991

952

791

747

742

665

697

619

574

608

ชาย

419

380

339

286

238

193

189

202

175

165

108

155

หญิง

481

468

395

368

350

286

245

241

247

223

190

206

รวม

900

848

734

654

588

479

434

443

422

388

298

361

ชาย

206

185

162

142

140

81

104

100

88

92

89

101

หญิง

221

210

215

170

163

131

121

136

119

114

88

122

รวม

427

395

377

312

303

212

225

236

207

206

177

223

ชาย

528

472

417

337

305

252

224

250

235

214

204

235

หญิง

570

582

505

431

378

314

345

344

317

300

295

314

รวม 1,098 1,054

922

768

683

566

569

594

552

514

499

549

ชาย

680

606

523

508

440

431

407

321

402

356

297

327

หญิง

807

760

657

608

571

542

489

503

553

449

402

460

รวม 1,487 1,366 1,180 1,116 1,011

973

896

824

955

805

699

787

ชาย

583

495

416

431

351

307

326

265

272

276

213

249

หญิง

715

638

564

498

454

420

415

355

401

376

324

355

รวม 1,298 1,133

980

929

805

727

741

620

673

652

537

604

ชาย

399

422

397

332

320

242

257

241

281

238

210

222

หญิง

500

487

387

360

337

295

319

250

344

281

295

277

รวม

899

909

784

692

657

537

576

491

625

519

505

499

ชาย

570

506

439

405

380

347

340

333

308

324

250

271

หญิง

705

683

568

559

540

404

451

395

407

353

324

340

รวม 1,275 1,189 1,007

964

920

751

791

728

715

677

574

611

ชาย

387

351

290

300

267

214

227

213

214

213

166

183

หญิง

507

489

412

371

311

283

301

279

293

240

200

261

รวม 894 840 702 671 578 497 แหล่งข้อมูล : ส�ำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

528

492

507

453

366

444

เขต วังทองหลาง

วัฒนา

สวนหลวง

สะพานสูง

สัมพันธวงศ์

สาทร

สายไหม

หนองแขม

หนองจอก

หลักสี่

ห้วยขวาง

62

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

67

68

69

70

71


จ�ำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จ�ำแนกตามอายุและเขต (ต่อ) หน่วย : คน

เพศ

72

73

74

75

อายุ (ปี) 76 77 78

ชาย

211

221

177

162

157

134

132

97

83

69

77

61

หญิง

290

306

286

265

247

212

202

176

154

122

120

102

รวม

501

527

463

427

404

346

334

273

237

191

197

163

ชาย

190

209

178

161

139

164

161

117

126

95

92

79

หญิง

252

241

250

263

235

180

194

169

156

160

148

160

รวม

442

450

428

424

374

344

355

286

282

255

240

239

ชาย

228

209

176

164

155

119

118

82

77

63

62

54

หญิง

287

266

287

227

232

190

216

167

121

132

140

99

รวม

515

475

463

391

387

309

334

249

198

195

202

153

ชาย

122

110

128

103

80

66

71

58

48

47

46

25

หญิง

196

166

162

170

145

134

131

109

78

89

98

67

รวม

318

276

290

273

225

200

202

167

126

136

144

92

ชาย

86

84

72

67

61

45

44

46

31

30

36

15

หญิง

118

90

112

98

87

86

75

66

56

53

47

37

รวม

204

174

184

165

148

131

119

112

87

83

83

52

ชาย

231

196

182

142

143

143

115

114

88

66

62

54

หญิง

315

303

291

270

235

233

222

186

169

158

159

124

รวม

546

499

473

412

378

376

337

300

257

224

221

178

ชาย

295

259

269

240

238

174

154

127

124

98

92

76

หญิง

411

351

358

287

297

232

231

158

184

160

142

120

รวม

706

610

627

527

535

406

385

285

308

258

234

196

ชาย

224

212

177

137

123

108

104

82

80

66

56

41

หญิง

270

298

260

252

198

167

208

114

127

98

114

94

รวม

494

510

437

389

321

275

312

196

207

164

170

135

ชาย

195

205

177

145

132

121

102

110

95

58

70

47

หญิง

259

242

214

174

198

159

139

131

117

100

91

83

รวม

454

447

391

319

330

280

241

241

212

158

161

130

ชาย

236

229

205

173

163

130

143

100

99

77

85

53

หญิง

327

287

260

214

200

192

200

163

141

157

127

99

รวม

563

516

465

387

363

322

343

263

240

234

212

152

ชาย

175

163

133

104

131

84

94

72

82

70

46

46

หญิง

204

214

212

155

169

131

161

106

136

113

97

79

รวม 379 377 345 259 300 215 แหล่งข้อมูล : ส�ำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

255

178

218

183

143

125

เขต วังทองหลาง

วัฒนา

สวนหลวง

สะพานสูง

สัมพันธวงศ์

สาทร

สายไหม

หนองแขม

หนองจอก

หลักสี่

ห้วยขวาง

79

80

81

82

83

ด้านการบริหารจัดการ

63


จ�ำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จ�ำแนกตามอายุและเขต (ต่อ) หน่วย : คน

เขต วังทองหลาง

วัฒนา

สวนหลวง

สะพานสูง

สัมพันธวงศ์

สาทร

สายไหม

หนองแขม

หนองจอก

หลักสี่

ห้วยขวาง

อายุ (ปี) 88 89 90

เพศ

84

85

86

87

91

92

93

94

95

ชาย

54

40

28

26

31

21

18

11

3

5

7

4

หญิง

115

78

63

44

45

31

33

29

23

13

8

16

รวม

169

118

91

70

76

52

51

40

26

18

15

20

ชาย

61

72

58

41

50

34

32

25

21

25

24

16

หญิง

134

92

88

85

71

56

59

35

37

39

26

22

รวม

195

164

146

126

121

90

91

60

58

64

50

38

ชาย

38

35

22

22

20

20

14

7

24

2

8

3

หญิง

72

79

71

46

51

29

27

17

18

17

11

9

รวม

110

114

93

68

71

49

41

24

42

19

19

12

ชาย

26

27

20

15

16

11

8

4

11

4

1

3

หญิง

59

55

34

29

25

29

23

14

10

12

8

7

รวม

85

82

54

44

41

40

31

18

21

16

9

10

ชาย

21

12

12

7

11

8

5

1

2

7

7

-

หญิง

25

16

25

15

12

8

4

3

5

3

2

2

รวม

46

28

37

22

23

16

9

4

7

10

9

2

ชาย

50

35

39

31

34

21

19

18

16

7

14

9

หญิง

77

65

62

52

58

34

28

20

21

17

18

13

รวม

127

100

101

83

92

55

47

38

37

24

32

22

ชาย

70

46

38

34

24

14

15

8

10

6

4

11

หญิง

110

86

69

68

40

32

29

21

18

23

8

7

รวม

180

132

107

102

64

46

44

29

28

29

12

18

ชาย

41

37

36

23

12

6

6

4

3

2

4

2

หญิง

63

53

45

28

35

32

24

12

13

7

11

5

รวม

104

90

81

51

47

38

30

16

16

9

15

7

ชาย

52

43

31

21

20

13

11

9

8

3

4

6

หญิง

70

76

63

43

36

24

37

15

19

11

13

4

รวม

122

119

94

64

56

37

48

24

27

14

17

10

ชาย

45

44

35

25

23

17

17

3

7

6

11

3

หญิง

75

78

61

64

51

32

28

28

18

22

14

12

รวม

120

122

96

89

74

49

45

31

25

28

25

15

ชาย

29

20

33

26

26

13

5

12

10

10

6

4

หญิง

70

57

36

47

38

23

26

17

16

14

15

7

36

31

29

26

24

21

11

รวม 99 77 69 73 64 แหล่งข้อมูล : ส�ำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

64

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร


จ�ำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จ�ำแนกตามอายุและเขต (ต่อ) หน่วย : คน

เขต

อายุ (ปี) เกิดปี ทะเบียน สัญชาติ อยู่ระหว่าง จ�ำนวนประชากร ย้าย ทั้งหมด 97 98 99 100 >100 จันทรคติ กลาง อื่น

เพศ

96

ชาย

6

3

1

-

2

-

-

587

329

209

53,279

หญิง

9

5

7

7

2

1

-

441

292

204

62,418

รวม

15

8

8

7

4

1

-

1,028

621

413

115,697

ชาย

14

10

12

10

5

101

-

3,673

1,969

515

38,232

หญิง

22

17

9

15

8

152

-

3,267

1,550

432

42,697

รวม

36

27

21

25

13

253

-

6,940

3,519

947

80,929

ชาย

5

2

1

4

2

1

-

462

578

358

53,976

หญิง

9

4

3

6

4

1

-

383

422

304

61,990

รวม

14

6

4

10

6

2

-

845

1,000

662

115,966

ชาย

1

1

1

-

1

2

-

259

204

221

41,062

หญิง

5

2

2

-

1

3

-

255

154

184

47,516

รวม

6

3

3

-

2

5

-

514

358

405

88,578

ชาย

6

5

-

3

1

-

-

334

577

70

13,900

หญิง

2

-

-

1

-

-

-

193

447

34

14,717

รวม

8

5

-

4

1

-

-

527

1,024

104

28,617

ชาย

2

4

6

4

1

10

-

949

1,318

580

42,131

หญิง

10

6

6

8

3

10

-

752

1,113

425

46,048

รวม

12

10

12

12

4

20

-

1,701

2,431

1,005

88,179

ชาย

6

5

-

3

3

-

2

705

183

999

86,734

หญิง

8

6

6

7

3

5

-

576

130

849

96,599

รวม

14

11

6

10

6

5

2

1,281

313

1,848

183,333

ชาย

3

3

-

1

1

1

1

462

297

224

68,213

หญิง

3

3

2

-

-

4

-

400

236

155

77,148

รวม

6

6

2

1

1

5

1

862

533

379

145,361

ชาย

6

4

2

4

4

3

-

193

80

153

73,949

หญิง

6

8

4

3

4

2

-

153

49

126

77,343

รวม

12

12

6

7

8

5

-

346

129

279

151,292

ชาย

2

3

2

2

1

4

-

887

143

666

54,146

หญิง

5

6

7

2

4

3

-

413

112

222

58,762

รวม

7

9

9

4

5

7

-

1,300

255

888

112,908

ชาย

8

4

4

1

2

5

1

603

349

341

35,639

หญิง

6

5

1

2

4

8

-

517

267

294

41,653

รวม 14 9 5 3 6 13 แหล่งข้อมูล : ส�ำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

1

1,120

616

635

77,292

วังทองหลาง

วัฒนา

สวนหลวง

สะพานสูง

สัมพันธวงศ์

สาทร

สายไหม

หนองแขม

หนองจอก

หลักสี่

ห้วยขวาง

ด้านการบริหารจัดการ

65


จ�ำนวนการจดทะเบียนสมรส หย่า และรับรองบุตรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จ�ำแนกตามส�ำนักงานเขต เรียงตามจ�ำนวนการรับรองบุตร ล�ำดับ

ส�ำนักงานเขต

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

สมรส (คู่)

มีนบุรี 1,211 บางขุนเทียน 1,487 บางเขน 1,375 หนองแขม 933 จตุจักร 828 บางแค 791 ป้อมปราบศัตรูพ่าย 1,360 บางพลัด 294 สาทร 529 ตลิ่งชัน 606 ธนบุรี 450 สายไหม 1,027 บางซื่อ 1,327 ดอนเมือง 936 บางกอกน้อย 452 สวนหลวง 849 ภาษีเจริญ 668 ประเวศ 958 บางกะปิ 973 บางบอน 479 ดุสิต 718 ลาดกระบัง 1,114 บึงกุ่ม 631 บางนา 913 ทุ่งครุ 510 พระโขนง 1,454 ยานนาวา 468 วังทองหลาง 662 สะพานสูง 585 หลักสี่ 2,054 พญาไท 576 ทวีวัฒนา 475 ห้วยขวาง 688 คลองสาน 358 คลองสามวา 583 ราษฎร์บูรณะ 485 จอมทอง 556 ดินแดง 561 ราชเทวี 713 หนองจอก 816 บางกอกใหญ่ 419 ลาดพร้าว 705 วัฒนา 585 คันนายาว 456 พระนคร 443 ปทุมวัน 441 สัมพันธวงศ์ 104 บางรัก 8,150 คลองเตย 329 บางคอแหลม 364 รวม 44,449 แหล่งข้อมูล : ส�ำนักงานปกครองและทะเบียน ส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

66

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

การจดทะเบียน หย่า (คู่) 483 597 865 336 488 392 225 210 250 295 187 555 470 384 202 315 255 400 484 198 360 480 294 379 199 703 271 313 240 390 314 148 354 194 199 165 191 285 391 337 181 343 210 209 236 158 46 417 174 152 15,924

รับรองบุตร (ราย) 102 99 97 91 91 89 86 82 79 79 74 71 71 70 69 68 67 65 64 63 61 60 58 58 55 53 50 50 48 48 47 45 44 44 41 40 40 40 40 40 39 38 38 36 33 28 28 25 24 22 2,850


จ�ำนวนบ้านในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547 - 2553 เรียงตามจ�ำนวนบ้าน พ.ศ. 2553 ล�ำดับ เขต 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

2547

2548

2549

2550

บางเขน 75,291 75,918 77,208 78,737 บางกะปิ 76,764 80,062 80,278 83,042 จตุจักร 74,061 74,425 75,273 76,733 สายไหม 66,512 68,188 72,083 73,839 บางแค 68,213 69,812 71,944 72,865 บางขุนเทียน 49,678 52,237 54,429 56,287 ลาดกระบัง 48,608 49,966 53,276 60,414 ประเวศ 51,458 54,224 56,465 58,700 ดอนเมือง 56,681 57,673 59,704 60,154 บึงกุ่ม 49,846 51,186 55,316 59,114 คลองสามวา 46,177 48,576 50,447 52,287 จอมทอง 55,957 56,368 56,932 57,323 คลองเตย 49,487 49,166 49,491 51,027 วัฒนา 42,813 44,095 46,430 48,170 วังทองหลาง 48,063 47,392 48,020 48,561 หนองแขม 43,051 43,971 46,394 48,696 สวนหลวง 44,711 46,199 47,955 48,435 บางนา 44,437 45,451 46,117 46,819 ดินแดง 47,098 47,791 48,404 48,714 หนองจอก 38,167 41,163 43,317 45,386 มีนบุรี 38,735 40,574 45,143 46,404 ลาดพร้าว 42,240 43,721 45,005 46,022 ห้วยขวาง 32,849 34,427 37,756 39,476 บางบอน 42,937 43,874 44,959 46,093 บางซื่อ 46,183 46,334 46,857 46,443 หลักสี่ 44,010 44,515 44,861 45,145 ธนบุรี 41,943 42,226 42,275 43,885 ภาษีเจริญ 43,137 42,291 43,499 45,243 ทุ่งครุ 38,665 39,390 40,669 41,490 บางกอกน้อย 43,396 43,562 43,566 44,345 ยานนาวา 36,258 38,345 40,098 41,465 บางพลัด 36,089 36,085 36,861 37,361 พระโขนง 34,952 35,312 35,662 36,101 ราชเทวี 30,514 30,775 32,460 33,764 ตลิ่งชัน 32,662 33,469 34,192 34,901 บางคอแหลม 34,321 34,903 34,811 36,734 สาทร 32,938 32,877 33,727 33,976 พญาไท 28,619 29,799 30,613 32,232 ราษฎร์บูรณะ 32,010 32,304 32,414 32,529 คันนายาว 28,502 28,061 28,711 29,046 คลองสาน 28,076 28,449 28,584 28,660 ดุสิต 29,304 29,452 29,557 29,637 สะพานสูง 25,504 26,335 27,178 27,639 ทวีวัฒนา 25,913 26,659 27,588 28,316 บางกอกใหญ่ 26,110 25,941 25,805 25,754 ปทุมวัน 23,192 23,369 23,396 24,284 บางรัก 23,367 23,738 24,050 24,257 ป้อมปราบศัตรูพ่าย 19,207 19,232 19,253 19,250 พระนคร 18,504 18,473 18,470 18,434 สัมพันธวงศ์ 13,201 13,203 13,203 13,264 รวม 2,050,411 2,091,558 2,150,706 2,207,453 แหล่งข้อมูล : ส�ำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

2551

83,724 83,274 78,991 75,812 73,839 58,268 63,650 62,787 61,419 60,190 55,547 57,882 52,403 49,526 52,641 51,611 51,008 47,792 49,062 46,794 47,838 47,412 40,510 46,400 46,551 45,537 44,092 44,826 42,367 44,303 41,418 37,723 36,855 35,349 35,560 36,764 35,196 32,998 32,756 29,976 29,850 29,772 28,671 29,035 25,667 24,852 24,258 19,228 18,443 13,253 2,263,680

2552

85,811 84,989 81,111 80,855 74,476 67,875 65,618 65,075 62,418 60,895 59,837 58,111 55,187 52,320 53,256 52,962 52,739 49,982 51,036 48,653 48,672 48,861 43,533 46,704 45,930 45,568 44,106 43,684 43,826 44,316 42,420 41,990 38,988 35,846 36,109 36,061 36,712 33,339 34,058 30,747 33,417 29,955 29,243 29,438 25,683 25,722 24,971 19,297 18,457 13,267 2,334,126

หน่วย : หลัง

2553

88,857 88,135 85,191 83,565 77,149 70,319 69,336 66,657 63,703 62,806 62,255 58,485 56,332 55,575 54,764 54,418 53,166 52,056 51,686 50,023 50,008 49,524 48,028 46,903 46,294 45,829 45,446 45,101 44,833 44,420 43,034 42,409 39,639 37,606 36,668 36,160 35,686 35,541 35,208 34,178 33,809 30,962 29,881 29,730 26,449 26,047 25,637 19,314 18,453 13,265 2,400,540

ด้านการบริหารจัดการ

67


68

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2541

2544

2545

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2,263.680 2,334.126 2,207.453 2,091.558 2,150.706 2,050.411 2,020.019 1,928.921 1,963.660

แหลงขอมูล : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

2543

1,876.557 1,900.235

2542

1,849.249

จำนวนบาน (พันหลัง)

จำนวนบานในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2541 - 2553

2553

2,400.540

พ.ศ.


ด้านการบริหารจัดการ

69

เขตหนองแขม

เขตบางแค

เขตตลิ่งชัน

เขตบางขุนเทียน

เขตบางบอน

เขตทวีวัฒนา

เขตดุสิต

เขตบางซื่อ

เขตจตุจักร

เขตหลักสี่

เขตจอมทอง

เขตทุงครุ

เขตราษฎรบูรณะ

เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา

เขตมีนบุรี

เขตคลองสามวา

0

4,400

8,800

13,200

1 - 18,000 หลัง 18,001 - 36,000 หลัง 36,001 - 54,000 หลัง 54,001 - 72,000 หลัง 72,001 - 90,000 หลัง จำนวนบาน ณ เดือน ธ.ค. 53

สัญลักษณ

2,200

เขตลาดกระบัง

เขตหนองจอก

17,600 Meters

กองสารสนเทศภูมิศาสตร สำนักยุทธศาสตรและประเมินผล กรุงเทพมหานคร

เขตบางนา

เขตพระโขนง

เขตสะพานสูง

เขตประเวศ

เขตบึงกุม

เขตคันนายาว

เขตสายไหม

เขตบางเขน

เขตลาดพราว

เขตดอนเมือง

เขตพญาไท เขตวังทองหลาง เขตดินแดง เขตบางกอกนอย เขตบางกะป เขตราชเทวี เขตหวยขวาง เขตพระนคร เขตปอมปราบศัตรูพาย เขตสัมพันธวงศ เขตปทุมวัน เขตบางกอกใหญ เขตวัฒนา เขตบางรัก เขตสวนหลวง เขตคลองสาน เขตภาษีเจริญ เขตคลองเตย เขตสาทร เขตธนบุรี

เขตบางพลัด

แผนที่แสดงจ�ำนวนบ้าน ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553


จ�ำนวนประชากรเกิด ประชากรตาย ในกรุงเทพมหานคร จ�ำแนกตามส�ำนักงานเขต พ.ศ. 2551 - 2553 เรียงตามจ�ำนวนประชากรเกิด พ.ศ. 2553 ล�ำดับ

ส�ำนักงานเขต

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

จ�ำนวนประชากรเกิด 2551 2552 2553

ราชเทวี 11,274 10,925 10,793 บางกอกน้อย 9,761 9,691 9,779 ปทุมวัน 9,503 8,732 7,133 คันนายาว 8,503 7,216 6,437 บางคอแหลม 4,677 5,068 5,030 สายไหม 5,260 5,163 4,853 มีนบุรี 3,152 4,090 4,830 บางรัก 4,687 4,471 4,429 คลองสาน 4,697 4,292 3,570 ดุสิต 4,215 4,163 3,416 ประเวศ 2,756 3,236 3,337 ป้อมปราบศัตรูพ่าย 2,752 2,665 2,675 ธนบุรี 3,277 2,994 2,618 บางแค 3,010 3,024 2,596 วัฒนา 2,698 2,532 2,595 บางซื่อ 3,251 3,661 2,460 สวนหลวง 1,856 1,846 1,980 ห้วยขวาง 1,978 2,076 1,964 พญาไท 2,061 1,898 1,827 บางนา 2,113 1,913 1,756 บางขุนเทียน 1,512 1,562 1,597 ภาษีเจริญ 1,322 1,647 1,579 ราษฎร์บูรณะ 1,471 1,339 1,306 บางกะปิ 1,521 1,228 1,144 บางเขน 1,260 1,130 1,062 จตุจักร 1,030 1,004 1,030 จอมทอง 646 664 961 บางพลัด 632 731 960 คลองเตย 1,060 941 952 สะพานสูง 1,057 1,329 847 หลักสี่ 281 309 818 วังทองหลาง 759 765 758 หนองจอก 461 506 481 หนองแขม 369 354 472 ลาดพร้าว 284 349 426 ลาดกระบัง 527 401 384 สาทร 438 418 346 บึงกุ่ม 410 373 247 ทวีวัฒนา 167 138 146 บางบอน 58 66 98 ดอนเมือง 1 8 13 ยานนาวา 6 4 5 พระโขนง 6 6 4 คลองสามวา 5 2 4 ตลิ่งชัน 5 3 3 ทุ่งครุ 4 3 พระนคร 2 1 2 ดินแดง 4 2 บางกอกใหญ่ 1 สัมพันธวงศ์ รวม 106,779 104,935 99,728 แหล่งข้อมูล : ส�ำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

70

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

หน่วย : คน

จ�ำนวนประชากรตาย 2551 2552 2553

376 813 336 394 614 727 558 276 583 638 694 394 920 949 397 891 592 358 350 487 602 761 514 644 838 774 945 688 726 363 527 456 708 688 547 660 559 611 303 444 685 500 458 600 572 798 392 535 511 212 28,968

399 815 361 406 639 819 544 307 547 626 680 377 876 972 398 944 580 373 348 507 656 739 503 620 786 816 961 674 711 354 519 515 665 659 533 682 530 628 318 443 618 465 536 576 602 521 332 792 523 199 28,994

398 853 361 419 629 793 636 305 522 682 764 374 845 1,069 383 925 586 386 375 513 665 787 461 618 873 869 978 719 712 351 605 492 665 712 547 751 604 626 321 426 743 477 527 677 633 579 411 840 467 213 30,167


ด้านการบริหารจัดการ

71

เขตดุสิต

เขตบางซื่อ

เขตจตุจักร

เขตหลักสี่

เขตบึงกุม

เขตคันนายาว

เขตสายไหม

เขตบางเขน

เขตลาดพราว

เขตดอนเมือง

เขตบางขุนเทียน

เขตบางบอน เขตทุงครุ

เขตราษฎรบูรณะ

เขตมีนบุรี

เขตคลองสามวา

0

4,750

9,500

14,250

ไมมีประชากรเกิด 1 - 2,200 คน 2,201 - 4,400 คน 4,401 - 6,600 คน 6,601 - 8,800 คน 8,801 - 11,000 คน จำนวนประชากรเกิด ณ เดือน ธ.ค. 53

สัญลักษณ

2,375

เขตลาดกระบัง

เขตหนองจอก

19,000 Meters

กองสารสนเทศภูมิศาสตร สำนักยุทธศาสตรและประเมินผล กรุงเทพมหานคร

เขตบางนา

เขตพญาไท เขตวังทองหลาง เขตดินแดง เขตตลิ่งชัน เขตทวีวัฒนา เขตบางกอกนอย เขตบางกะป เขตสะพานสูง เขตราชเทวี เขตหวยขวาง เขตพระนคร เขตปอมปราบศัตรูพาย เขตสัมพันธวงศ เขตปทุมวัน เขตบางกอกใหญ เขตวัฒนา เขตบางรัก เขตสวนหลวง เขตคลองสาน เขตภาษีเจริญ เขตคลองเตย เขตสาทร เขตธนบุรี เขตบางแค เขตบางคอแหลม เขตพระโขนง เขตประเวศ เขตหนองแขม เขตจอมทอง เขตยานนาวา

เขตบางพลัด

แผนที่แสดงจ�ำนวนประชากรเกิด ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553


72

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

เขตหนองแขม

เขตบางแค

เขตดุสิต

เขตจตุจักร

เขตพญาไท เขตดินแดง

เขตบางซื่อ

เขตหลักสี่

เขตวังทองหลาง

เขตจอมทอง

เขตทุงครุ

เขตราษฎรบูรณะ

เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา

เขตมีนบุรี

เขตคลองสามวา

0

4,750

9,500

14,250

1 - 220 คน 221 - 440 คน 441 - 660 คน 661 - 880 คน 881 - 1,100 คน จำนวนประชากรตาย ณ เดือน ธ.ค. 53

สัญลักษณ

2,375

เขตลาดกระบัง

เขตหนองจอก

19,000 Meters

กองสารสนเทศภูมิศาสตร สำนักยุทธศาสตรและประเมินผล กรุงเทพมหานคร

เขตบางนา

เขตพระโขนง

เขตสะพานสูง

เขตประเวศ

เขตบึงกุม

เขตคันนายาว

เขตสายไหม

เขตบางเขน

เขตลาดพราว

เขตดอนเมือง

เขตบางกอกนอย เขตบางกะป เขตราชเทวี เขตพระนคร เขตปอมปราบศัตรูพาย เขตหวยขวาง เขตสัมพันธวงศ เขตปทุมวัน เขตบางกอกใหญ เขตวัฒนา เขตบางรัก เขตสวนหลวง เขตคลองสาน เขตภาษีเจริญ เขตคลองเตย เขตสาทร เขตธนบุรี

เขตตลิ่งชัน

เขตบางขุนเทียน

เขตบางบอน

เขตทวีวัฒนา

เขตบางพลัด

แผนที่แสดงจ�ำนวนประชากรตาย ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553


จ�ำนวนประชากรย้ายเข้า ประชากรย้ายออก ในกรุงเทพมหานคร จ�ำแนกตามส�ำนักงานเขต พ.ศ. 2551 - 2553 เรียงตามจ�ำนวนประชากรย้ายเข้า พ.ศ. 2553

หน่วย : คน

ล�ำดับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

ส�ำนักงานเขต

จ�ำนวนประชากรย้ายเข้า 2551 2552 2553

สายไหม 16,745 15,748 17,826 บางขุนเทียน 13,315 14,546 16,245 คลองสามวา 15,104 15,189 15,951 บางเขน 15,291 16,617 15,512 ลาดกระบัง 12,455 16,392 15,118 ดอนเมือง 15,495 14,839 14,355 หนองแขม 14,192 13,146 12,321 ประเวศ 12,882 12,882 11,454 หนองจอก 12,106 11,544 11,400 บางแค 12,779 12,286 11,375 มีนบุรี 12,834 11,085 10,224 บางกะปิ 11,774 11,369 9,980 บึงกุ่ม 12,745 11,546 9,854 จตุจักร 10,477 11,871 9,604 ลาดพร้าว 9,869 9,535 8,939 บางบอน 9,041 8,341 8,811 จอมทอง 9,430 9,116 8,257 ทุ่งครุ 9,042 8,941 8,203 ภาษีเจริญ 8,907 9,164 7,597 บางซื่อ 7,368 9,455 7,398 วังทองหลาง 9,122 8,406 7,353 ดุสิต 8,498 7,534 7,352 ดินแดง 8,318 7,985 7,269 หลักสี่ 8,904 7,901 7,011 สวนหลวง 7,230 7,198 6,747 บางนา 6,887 6,735 6,316 บางกอกน้อย 8,179 7,350 6,144 คันนายาว 6,676 6,904 5,877 คลองเตย 6,370 6,265 5,876 สะพานสูง 6,078 6,127 5,837 ตลิ่งชัน 7,393 6,378 5,788 บางพลัด 5,657 5,551 5,537 พญาไท 5,970 5,667 5,338 ธนบุรี 6,789 6,280 5,297 พระโขนง 6,069 5,941 5,243 ห้วยขวาง 5,404 5,248 5,178 บางคอแหลม 5,666 5,035 4,735 ทวีวัฒนา 5,531 5,325 4,717 ราษฎร์บูรณะ 5,429 5,794 4,679 ยานนาวา 5,307 4,799 4,621 สาทร 5,175 5,415 4,229 ราชเทวี 5,805 4,915 3,994 คลองสาน 4,616 4,212 3,802 บางกอกใหญ่ 4,538 3,852 3,577 วัฒนา 4,062 3,790 3,547 พระนคร 3,142 3,461 2,965 ปทุมวัน 3,436 2,753 2,880 บางรัก 1,933 1,878 1,797 ป้อมปราบศัตรูพ่าย 1,925 1,797 1,587 สัมพันธวงศ์ 1,371 1,036 815 รวม 413,331 405,144 376,532 แหล่งข้อมูล : ส�ำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

จ�ำนวนประชากรย้ายออก 2551 2552 2553 15,302 10,547 9,275 14,060 9,747 13,505 9,807 11,433 6,928 13,570 10,649 12,161 10,324 11,865 8,749 7,032 10,338 7,169 10,225 10,814 8,750 11,170 9,741 9,200 8,598 8,910 13,739 9,078 8,094 5,654 7,043 7,088 8,062 11,110 6,320 6,967 9,657 3,614 7,180 5,580 6,182 11,807 9,033 5,346 5,797 4,212 6,652 5,716 4,883 1,732 440,415

14,965 9,939 9,531 14,262 10,844 13,124 9,564 11,810 7,294 13,304 10,491 11,425 10,781 12,819 8,164 7,301 10,106 7,153 10,295 13,010 8,218 10,797 9,142 8,750 8,099 8,332 13,673 9,000 8,177 5,811 6,178 6,789 7,636 9,975 6,129 6,546 8,736 3,679 7,779 5,479 6,248 10,260 7,528 4,611 5,686 4,341 6,138 5,586 4,773 1,330 431,608

15,063 11,869 9,664 13,287 9,875 12,659 9,528 11,609 7,683 12,797 10,444 10,915 9,884 10,987 8,693 7,483 9,990 6,679 9,449 11,429 7,572 10,796 8,418 8,333 7,848 7,809 12,302 8,142 7,590 5,595 5,401 6,648 7,098 8,990 5,925 6,312 7,769 3,427 6,662 5,476 5,034 9,374 6,237 4,093 5,164 3,573 6,134 5,191 4,340 1,200 408,440

ด้านการบริหารจัดการ

73


74

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

เขตหนองแขม

เขตบางแค

เขตดุสิต

เขตจตุจักร

เขตพญาไท เขตดินแดง

เขตบางซื่อ

เขตหลักสี่

เขตวังทองหลาง

เขตจอมทอง

เขตทุงครุ

เขตราษฎรบูรณะ

เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา

เขตมีนบุรี

เขตคลองสามวา

0

4,750

9,500

14,250

1 - 3,600 คน 3,601 - 7,200 คน 7,201 - 10,800 คน 10,801 - 14,400 คน 14,401 - 18,000 คน จำนวนประชากรยายเขา ณ เดือน ธ.ค. 53

สัญลักษณ

2,375

เขตลาดกระบัง

เขตหนองจอก

19,000 Meters

กองสารสนเทศภูมิศาสตร สำนักยุทธศาสตรและประเมินผล กรุงเทพมหานคร

เขตบางนา

เขตพระโขนง

เขตสะพานสูง

เขตประเวศ

เขตบึงกุม

เขตคันนายาว

เขตสายไหม

เขตบางเขน

เขตลาดพราว

เขตดอนเมือง

เขตบางกอกนอย เขตบางกะป เขตราชเทวี เขตพระนคร เขตปอมปราบศัตรูพาย เขตหวยขวาง เขตสัมพันธวงศ เขตปทุมวัน เขตบางกอกใหญ เขตวัฒนา เขตบางรัก เขตสวนหลวง เขตคลองสาน เขตภาษีเจริญ เขตคลองเตย เขตสาทร เขตธนบุรี

เขตตลิ่งชัน

เขตบางขุนเทียน

เขตบางบอน

เขตทวีวัฒนา

เขตบางพลัด

แผนที่แสดงจ�ำนวนประชากรย้ายเข้า ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553


ด้านการบริหารจัดการ

75

เขตหนองแขม

เขตบางแค

เขตบางพลัด เขตดุสิต

เขตจตุจักร

เขตพญาไท เขตดินแดง

เขตบางซื่อ

เขตหลักสี่

เขตวังทองหลาง

เขตจอมทอง

เขตทุงครุ

เขตราษฎรบูรณะ

เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา

เขตมีนบุรี

เขตคลองสามวา

0

4,750

9,500

14,250

19,000 Meters

1 - 3,200 คน 3,201 - 6,400 คน 6,401 - 9,600 คน 9,601 - 12,800 คน 12,801 - 16,000 คน จำนวนประชากรยายออก ณ เดือน ธ.ค. 53

สัญลักษณ

2,375

เขตลาดกระบัง

เขตหนองจอก

กองสารสนเทศภูมิศาสตร สำนักยุทธศาสตรและประเมินผล กรุงเทพมหานคร

เขตบางนา

เขตพระโขนง

เขตสะพานสูง

เขตประเวศ

เขตบึงกุม

เขตคันนายาว

เขตสายไหม

เขตบางเขน

เขตลาดพราว

เขตดอนเมือง

เขตบางกอกนอย เขตบางกะป เขตราชเทวี เขตพระนคร เขตปอมปราบศัตรูพาย เขตหวยขวาง เขตสัมพันธวงศ เขตปทุมวัน เขตบางกอกใหญ เขตวัฒนา เขตบางรัก เขตสวนหลวง เขตคลองสาน เขตภาษีเจริญ เขตคลองเตย เขตสาทร เขตธนบุรี

เขตบางขุนเทียน

เขตบางบอน

เขตทวีวัฒนา

เขตตลิ่งชัน

แผนที่แสดงจ�ำนวนประชากรย้ายออก ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553


กรอบอัตราก�ำลังข้าราชการ ข้าราชการครู และลูกจ้าง สังกัดกรุงเทพมหานคร เรียงตาม พ.ศ. 2524 - 2553 พ.ศ. 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 ***

ข้าราชการ กรุงเทพมหานคร (คน)

ข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร (คน)

ลูกจ้าง กรุงเทพมหานคร (คน)

11,903 12,191 12,320 12,650 13,130 13,240 13,551 13,551 17,920 17,920 17,930 17,981 18,473 17,618 18,042 18,145 18,537 18,962 18,283 18,548 18,498 19,916 21,274 * 21,807 * 22,080 * 22,790 * 23,045 23,647 23,961 22,025

12,905 13,105 13,105 13,105 13,108 13,112 13,112 12,535 12,888 12,988 12,744 12,996 13,073 13,462 13,997 13,325 14,921 14,874 15,360 13,084 16,937 13,130 13,605 16,231 16,284 16,234 16,169 16,133 16,133 16,042

17,975 18,189 17,826 17,724 14,281 22,903 22,903 24,361 25,758 26,185 29,728 30,582 32,518 33,502 38,070 42,739 41,170 46,730 59,982 59,591 54,595 ** 55,936 51,005 ** 55,239 ** 61,644 57,896 57,763 61,178 61,054 57,506

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานต�ำแหน่งที่ 1 ทีมงานที่ 2, กลุ่มงานต�ำแหน่งที่ 2 ทีมงานที่ 1 และกลุ่มงานต�ำแหน่งที่ 4 ทีมงานที่ 1 กองอัตราก�ำลัง ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ฝ่ายการลูกจ้าง กองการเจ้าหน้าที่ ส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มงานอัตราก�ำลังและการจ้าง กองการเจ้าหน้าที่ ส�ำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร หมายเหตุ : * รวมข้าราชการสามัญและข้าราชการวิสามัญ ** ไม่รวมจ�ำนวนลูกจ้างประจ�ำและลูกจ้างชั่วคราวของโรงเรียน 435 โรงเรียน *** ข้อมูลจากกองอัตราก�ำลัง ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ข้อมูลจากฝ่ายการลูกจ้าง กองการเจ้าหน้าที่ ส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ข้อมูลจากกลุ่มงานอัตราก�ำลังและการจ้าง กองการเจ้าหน้าที่ ส�ำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 28 มีนาคม 2554

76

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร


กรอบอัตราก�ำลังข้าราชการสามัญ ข้าราชการครู ลูกจ้างประจ�ำ ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกรุงเทพมหานคร ข้าราชการสามัญ ข้าราชการครู ลูกจ้างประจ�ำ ลูกจ้างชั่วคราว (คน) (คน) (คน) (คน) ปลัดกรุงเทพมหานคร นักบริหาร 10 (รองปลัดกรุงเทพมหานคร) นักบริหาร 9 (ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร) นิติกร 9 ชช. หรือ 10 ชช. (ที่ปรึกษากฎหมายกรุงเทพมหานคร) ผู้ตรวจราชการ 10 ผู้ตรวจราชการ 9 ผู้ตรวจราชการ 8 ส�ำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ส�ำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ส�ำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ส�ำนักการแพทย์ ส�ำนักอนามัย ส�ำนักการศึกษา ส�ำนักการโยธา ส�ำนักการระบายน�้ำ ส�ำนักสิ่งแวดล้อม ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ส�ำนักการคลัง ส�ำนักเทศกิจ ส�ำนักพัฒนาสังคม ส�ำนักการจราจรและขนส่ง ส�ำนักผังเมือง ส�ำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (436 โรงเรียน) ส�ำนักงานเขต 50 เขต รวม

1 6 6 1 10 14 20 64 80 187 677 283 4,077 2,583 295 946 659 526 631 549 151 199 194 227 2,087 136 500 6,916 22,025

61 135 15,846 *

16,042

20 48 13 394 36 2,503 1,262 179 1,644 3,104 3,904 351 888 213 151 87 31 80 21 1,758 25,539 42,226

12 32 8 202 39 961 598 106 78 2,074 544 210 254 84 189 84 3 92 2 2,475 7,233 15,280

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานต�ำแหน่งที่ 1 ทีมงานที่ 2, กลุ่มงานต�ำแหน่งที่ 2 ทีมงานที่ 1 และกลุ่มงานต�ำแหน่งที่ 4 ทีมงานที่ 1 กองอัตราก�ำลัง ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ฝ่ายการลูกจ้าง กองการเจ้าหน้าที่ ส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มงานอัตราก�ำลังและการจ้าง กองการเจ้าหน้าที่ ส�ำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร หมายเหตุ : * ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ 14/2549 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2549 อนุมัติให้ 1. ปรับปรุงการก�ำหนดต�ำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา 7 (ศึกษาธิการเขต) ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร เป็นต�ำแหน่งนักวิชาการศึกษา 7 หรือ 8 ว (หัวหน้าฝ่าย) ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จ�ำนวน 50 ต�ำแหน่ง 2. ต�ำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา 6 (ผู้ช่วยศึกษาธิการเขต) ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร เป็นต�ำแหน่งนักวิชาการศึกษา 6 หรือ 7 ว ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จ�ำนวน 41 ต�ำแหน่ง 3. การก�ำหนดต�ำแหน่งนักวิชาการศึกษา 6 หรือ 7 ว เพิ่มใหม่ จ�ำนวน 9 ต�ำแหน่ง รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 100 ต�ำแหน่ง ข้อมูลจากกองอัตราก�ำลัง ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ข้อมูลจากฝ่ายการลูกจ้าง กองการเจ้าหน้าที่ ส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ข้อมูลจากกลุ่มงานอัตราก�ำลังและการจ้าง กองการเจ้าหน้าที่ ส�ำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 28 มีนาคม 2554

ด้านการบริหารจัดการ

77


กรอบอัตราก�ำลังข้าราชการสามัญ ข้าราชการครู ลูกจ้างประจ�ำ และลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกรุงเทพมหานคร จ�ำแนกตามส�ำนักงานเขต ล�ำดับที่ ส�ำนักงานเขต 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

ข้าราชการสามัญ (คน) สนข. ร.ร. รวม

พระนคร 146 ป้อมปราบศัตรูพ่าย 136 สัมพันธวงศ์ 130 บางรัก 136 ปทุมวัน 144 ยานนาวา 133 ดุสิต 143 พญาไท 134 ห้วยขวาง 139 พระโขนง 135 บางกะปิ 150 บางเขน 146 มีนบุรี 135 ลาดกระบัง 143 หนองจอก 143 ธนบุรี 151 คลองสาน 137 บางกอกใหญ่ 135 บางกอกน้อย 149 ตลิ่งชัน 138 ภาษีเจริญ 145 หนองแขม 134 บางขุนเทียน 143 ราษฎร์บูรณะ 135 ดอนเมือง 137 จตุจักร 154 ลาดพร้าว 137 บึงกุ่ม 132 สาทร 133 บางคอแหลม 138 บางซื่อ 141 ราชเทวี 138 คลองเตย 146 ประเวศ 141 บางพลัด 138 จอมทอง 149 ดินแดง 145 สวนหลวง 135 หลักสี่ 133 สายไหม 141 คันนายาว 126 สะพานสูง 124 วังทองหลาง 129 คลองสามวา 130 บางนา 131 วัฒนา 137 ทวีวัฒนา 131 บางแค 144 ทุ่งครุ 134 บางบอน 132 รวม 6,916

11 4 3 5 8 6 9 1 5 4 14 7 15 22 39 17 8 6 15 16 16 9 20 7 10 10 8 11 2 8 7 4 4 18 10 14 5 10 8 12 3 6 3 21 8 9 8 14 11 9 500

157 140 133 141 152 139 152 135 144 139 164 153 150 165 182 168 145 141 164 154 161 143 163 142 147 164 145 143 135 146 148 142 150 159 148 163 150 145 141 153 129 130 132 151 139 146 139 158 145 141 7,416

ข้าราชการครู (คน) สนข.* ร.ร. รวม -

158 158 60 60 32 32 64 64 217 217 215 215 236 236 51 51 134 134 151 151 585 585 310 310 521 521 676 676 755 755 365 365 255 255 145 145 323 323 347 347 505 505 364 364 745 745 287 287 415 415 417 417 272 272 424 424 57 57 234 234 249 249 139 139 153 153 490 490 292 292 520 520 300 300 300 300 313 313 536 536 113 113 203 203 94 94 667 667 364 364 295 295 217 217 564 564 366 366 351 351 15,846 15,846

ลูกจ้างประจ�ำ (คน) สนข. ร.ร. รวม

ลูกจ้างชั่วคราว (คน) สนข. ร.ร. รวม

901 33 934 524 15 539 386 8 394 489 12 501 623 32 655 515 35 550 741 36 777 651 5 656 597 15 612 437 21 458 679 57 736 545 25 570 460 46 506 602 83 685 419 110 529 714 64 778 530 29 559 436 22 458 620 47 667 407 48 455 512 64 576 502 28 530 481 64 545 466 35 501 451 33 484 826 37 863 515 25 540 391 34 425 513 9 522 451 36 487 548 29 577 597 17 614 626 17 643 531 50 581 451 40 491 557 53 610 573 28 601 540 27 567 428 21 449 359 41 400 337 11 348 299 30 329 416 10 426 351 60 411 401 35 436 484 39 523 393 22 415 559 55 614 365 36 401 340 29 369 25,539 1,758 27,297

89 31 120 94 13 107 42 6 48 74 10 84 109 37 146 126 47 173 123 39 162 99 8 107 115 25 140 97 20 117 154 71 225 176 41 217 161 72 233 310 122 432 192 168 360 123 68 191 88 22 110 60 35 95 111 50 161 182 62 244 97 89 186 114 56 170 303 118 421 117 37 154 198 23 221 267 49 316 139 41 180 123 58 181 105 6 111 87 41 128 110 39 149 85 18 103 172 12 184 198 79 277 104 49 153 175 78 253 145 37 182 160 37 197 122 31 153 139 77 216 189 18 207 140 50 190 192 13 205 135 125 260 132 52 184 138 43 181 242 46 288 181 89 270 163 53 216 236 64 300 7,233 2,475 9,708

แหล่งข้อมูล : กลุม่ งานต�ำแหน่งที่ 1 ทีมงานที่ 2, กลุม่ งานต�ำแหน่งที่ 2 ทีมงานที่ 1 และกลุม่ งานต�ำแหน่งที่ 4 ทีมงานที่ 1 กองอัตราก�ำลัง ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ฝ่ายการลูกจ้าง กองการเจ้าหน้าที่ ส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มงานอัตราก�ำลังและการจ้าง กองการเจ้าหน้าที่ ส�ำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร หมายเหตุ : * ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ 14/2549 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2549 อนุมัติให้ 1. ปรับปรุงการก�ำหนดต�ำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา 7 (ศึกษาธิการเขต) ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร เป็นต�ำแหน่งนักวิชาการศึกษา 7 หรือ 8 ว (หัวหน้าฝ่าย) ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จ�ำนวน 50 ต�ำแหน่ง 2. ต�ำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา 6 (ผู้ช่วยศึกษาธิการเขต) ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร เป็นต�ำแหน่งนักวิชาการศึกษา 6 หรือ 7 ว ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จ�ำนวน 41 ต�ำแหน่ง 3. การก�ำหนดต�ำแหน่งนักวิชาการศึกษา 6 หรือ 7 ว เพิ่มใหม่ จ�ำนวน 9 ต�ำแหน่ง รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 100 ต�ำแหน่ง ข้อมูลจากกองอัตราก�ำลัง ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ข้อมูลจากฝ่ายการลูกจ้าง กองการเจ้าหน้าที่ ส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ข้อมูลจากกลุ่มงานอัตราก�ำลังและการจ้าง กองการเจ้าหน้าที่ ส�ำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 28 มีนาคม 2554

78

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร


ด้านการบริหารจัดการ

79

ขาราชการสามัญ

22,025

ขาราชการครู

16,042

ลูกจางประจำ

42,226

ลูกจางชั่วคราว

15,280

แหลงขอมูล : กองอัตรากำลัง สำนักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร กองการเจาหนาที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร กองการเจาหนาที่ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร หมายเหตุ : ขอมูลจากกองอัตรากำลัง สำนักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ขอมูลจากกองการเจาหนาที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ขอมูลจากกองการเจาหนาที่ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 28 มีนาคม 2554

45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0

จำนวนคน (คน)

กรอบอัตรากำลังขาราชการสามัญ ขาราชการครู ลูกจางประจำ และลูกจางชั่วคราว สังกัดกรุงเทพมหานคร


การฝึกอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน และพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2553 ารับการฝึกอบรม จ�ำนวนหลักสูตร จ�ำนวนรุ่น ผูสัเ้มข้มนา ดูงาน (หลักสูตร) (รุ่น) และพัฒศึกนาษา(คน)

ยุทธศาสตร์ ที่

การฝึกอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน และพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร

1

การพัฒนาความสามารถของบุคลากร ให้เป็นไปตามหลักสมรรถนะของกรุงเทพมหานคร (Core Competency) การพัฒนาความสามารถของบุคลากรตามตัวแบบ สมรรถนะวิชาชีพและกลุ่มงาน (Functional Competency & Technical Knowledge and Skill) การสร้างเส้นทางการพัฒนาในสายวิชาชีพ (Training Road Map : TRM) การพัฒนาความสามารถทางการบริหารจัดการ (Managerial Capability) การพัฒนาภาวะผู้นำ� (Leadership) การวางแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) การสร้างกระบวนการพัฒนาข้าราชการที่มีศักยภาพสูง (High Potential Development Program) การสร้างความสามารถด้านภาษาต่างประเทศและ เทคโนโลยีสารสนเทศ (Foreign Language & IT) การสร้างระบบ e-learning เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการฝึกอบรมและพัฒนา รวม

งบประมาณ (บาท)

15

77

7,418

32,825,060.31

319

27

6,099

48,867,548.70

1

5

275

4,577,170.00

10

12

722

16,467,080.40

1 1

1 1

100 80

588,104.20 120,399.00

2

2

18

17,268,653.80

6

20

1,107

2,937,344.00

1

1

300

ไม่ใช้งบประมาณ

356 146 แหล่งข้อมูล : สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

16,119

123,651,360.41

2 3 4 5 6 7 8 9

งบประมาณที่ ใช ในการฝกอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน และพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร ปงบประมาณ 2553 การฝกอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน และพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร การพัฒนาความสามารถของบุคลากรใหเปนไปตาม หลักสมรรถนะของกรุงเทพมหานคร การพัฒนาความสามารถของบุคลากร ตามตัวแบบสมรรถนะวิชาชีพและกลุมงาน

32.825 48.868 4.577

การสรางเสนทางการพัฒนาในสายวิชาชีพ

16.467

การพัฒนาความสามารถทางการบริหารจัดการ การพัฒนาภาวะผูนำ

0.588

การวางแผนพัฒนารายบุคคล

0.120 17.269

การสรางกระบวนการพัฒนาขาราชการที่มีศักยภาพสูง

2.937

การสรางความสามารถดานภาษาตางประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

0

10

20

30

40

จำนวนเงิน (ลานบาท)

50

แหลงขอมูล : สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 80

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

60


โครงการฝึกอบรม สัมมนาของข้าราชการกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2553 โครงการที่ฝึกอบรม/สัมมนา

จ�ำนวนรุ่น ผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา (รุ่น) (คน)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้เป็นไปตามหลักสมรรถนะของกรุงเทพมหานคร (Core Competency) 1. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การ 2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาจิตด้วยการรักษาศีลและเจริญภาวนา 2.1 หลักสูตรการฝึกอบรมภาวนาจิตขั้นต้น 2.2 หลักสูตรการฝึกอบรมภาวนาจิตขั้นกลาง 3. โครงการรักษ์สุขภาพ 4. โครงการสัมมนากฎหมายและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 5. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศ 6. โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศลูกจ้างประจ�ำ 7. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับปฏิบัติการของกรุงเทพมหานคร 8. โครงการพัฒนาคุณธรรมเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต 8.1 หลักสูตรพัฒนาจิตพิชิตงาน 8.2 หลักสูตรสร้างบุญอย่างไรให้ได้ผลยิ่ง 8.3 หลักสูตรพุทธศาสนิกชน 8.4 หลักสูตรอิสลามมิกชน 9. โครงการสัมมนาก่อนเกษียณอายุราชการ 10. โครงการส่งเสริมสมรรถภาพลูกจ้างกรุงเทพมหานคร 11. โครงการ BMA Excellence

21

2,099

1 2 4 5 8 15 5

179 281 307 479 923 1,422 472

2 1 1 1 6 1 4

282 120 80 86 459 47 182

รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความสามารถของบุคลากรตามตัวแบบสมรรถนะวิชาชีพและกลุ่มงาน (Functional Competency & Technical Knowledge and Skill)

77

7,418

1 1 1 1 1

306 2,974 1 59 180

5 1 1 3 3

503 46 424 446 120

2 1 1 2 1 1 1

70 263 81 309 57 55 205

27

6,099

5

275

5

275

1. โครงการให้ทุนข้าราชการไปศึกษาในประเทศ (โครงการต่อเนื่อง 113 โครงการ) 2. โครงการฝึกอบรม สัมมนา ประชุม ดูงานในประเทศ (117 โครงการ) 3. โครงการให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่บุคคลภายนอกปริญญาแพทยศาสตร์ (1 โครงการ) 4. โครงการฝึกอบรม ประชุม ดูงานหลักสูตรต่างๆ (ต่างประเทศ 33 โครงการ) 5. โครงการให้ทุนข้าราชการไปศึกษาในประเทศ (ตามยุทธศาสตร์และความจ�ำเป็นของหน่วยงาน 49 โครงการ) 6. โครงการฝึกอบรมกฎหมายสัญญาและพัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ 7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดท�ำแผนปฏิบัติราชการของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร 8. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติระหว่างผู้บริหารกับฝ่ายการคลังของหน่วยงาน 9. โครงการด�ำเนินการเพื่อการสร้างและพัฒนาหลักสูตรประเมินผล 10. โครงการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือทางการบริหารเพื่อปรับปรุงระบบงานอย่างต่อเนื่อง (หลักสูตรการสอนงาน) 11. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐหลักสูตร PMQA 12. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเงินอุดหนุนรัฐบาล 13. โครงการสัมมนาส�ำนักงานตรวจสอบภายในกับหน่วยงานผู้รับตรวจ 14. โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านบัญชี 15. โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างการท�ำงานเป็นทีมของกองตรวจจ่าย ส�ำนักการคลัง 16. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 17. โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องการพัฒนาระบบงานบัญชีและการคลัง

รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างเส้นทางการพัฒนาในสายวิชาชีพ (Training Road Map : TRM) โครงการสัมมนาเพื่อสร้างและพัฒนาหลักสูตรตามสายอาชีพ (Training Road Map)

รวมยุทธศาสตร์ที่ 3

ด้านการบริหารจัดการ

81


โครงการฝึกอบรม สัมมนาของข้าราชการกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2553 (ต่อ) โครงการที่ฝึกอบรม/สัมมนา

จ�ำนวนรุ่น ผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา (รุ่น) (คน)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาความสามารถทางการบริหารจัดการ (Managerial Capability) 1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 10, 11 2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ 5 3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 8 4. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานเขต (ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการเขต) 5. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องยุทธศาสตร์ "Open Innovation (OI)" ในส่วนการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันขององค์กร 6. โครงการสัมมนาผู้บริหารฝ่ายการเมือง เรื่องการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 7. โครงการสัมมนายุทธศาสตร์การบริหารงานกรุงเทพมหานครของผู้บริหารระดับสูง 8. โครงการพัฒนาศักยภาพนักบริหารด้านการบริหารงานทั่วไป 9. โครงการสัมมนาเรื่องการปฏิรูประบบบริหารจัดการมหานครสมัยใหม่ฯ 10. โครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูง

รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาภาวะผู้นำ� (Leadership) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้นำ� ของลูกจ้างกรุงเทพมหานคร

รวมยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การวางแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ด�ำเนินโครงการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือทางการบริหารอย่างต่อเนื่อง (หลักสูตร IDP)

2 1 1 2 1

117 21 30 99 120

1 1 1 1 1

18 51 28 136 102

12

722

1

100

1

100

1

80

รวมยุทธศาสตร์ที่ 6 1 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างกระบวนการพัฒนาข้าราชการที่มีศักยภาพสูง (High Potential Development Program) โครงการทุนอัมรินทร์ 1) ศึกษาต่างประเทศ (1 โครงการ) 2) ศึกษาในประเทศหลักสูตรนานาชาติ (2 โครงการ) - ศึกษาต่อเนื่อง (1 โครงการ) - ศึกษาใหม่ (1 โครงการ)

1

16

1 -

2 -

รวมยุทธศาสตร์ที่ 7 2 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การสร้างความสามารถด้านภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Foreign Language & IT) 1. โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร English for Career Development 1.1 หลักสูตร General English Course (English at work) 1.2 หลักสูตร Professional English Course 1.3 หลักสูตร Business Communication 2. โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร Intensive English Course ส�ำหรับการศึกษาและฝึกอบรม 3. โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรโปรแกรม Excel 4. โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรโปรแกรม Microsoft Access 5. โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์การออกแบบและพัฒนา Website ขององค์กร

รวมยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การสร้างระบบ e-learning เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการฝึกอบรมและพัฒนา โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร e-learning

รวมยุทธศาสตร์ที่ 9 รวมยุทธศาสตร์ที่ 1-9 แหล่งข้อมูล : สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

82

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

80

18

1 1 1 2 8 5 2

122 31 86 58 359 260 191

20

1,107

1

300

1 146

300 16,119


2

ด้านการจราจร


จ�ำนวนรถแยกตามประเภทที่จดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 หน่วย : คัน

ประเภทรถ ก. รวมรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

ทั่วประเทศ

กรุงเทพมหานคร

ส่วนภูมิภาค

27,530,042

6,294,423

21,235,619

4,496,828

2,379,457

2,117,371

392,354

195,487

196,867

รย.1

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน

รย.2

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน

รย.3

รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล

4,894,655

989,317

3,905,338

รย.4

รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล

1,414

673

741

รย.5

รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด

4

-

4

รย.6

รถยนต์รบั จ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน

97,477

96,255

1,222

รย.7

รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง

3,679

3,164

515

รย.8

รถยนต์รับจ้างสามล้อ

21,310

9,015

12,295

รย.9

รถยนต์บริการธุรกิจ

1,848

884

964

787

692

95

74

61

13

17,156,712

2,502,437

14,654,275

219,755

49,430

170,325

รย.14 รถบดถนน

10,057

3,193

6,864

รย.15 รถใช้งานเกษตรกรรม

87,857

4

87,853

2,129

1,269

860

143,102

63,085

80,017

954,787

150,208

804,579

131,735

36,960

94,775

87,547

23,954

63,593

- ไม่ประจ�ำทาง

33,346

9,781

23,565

- ส่วนบุคคล

10,842

3,225

7,617

รวมรถบรรทุก

816,844

113,248

703,596

แยกเป็น - ไม่ประจ�ำทาง

168,906

53,543

115,363

647,938

59,705

588,233

6,208

-

6,208

28,484,829

6,444,631

22,040,198

รย.10 รถยนต์บริการทัศนาจร รย.11 รถยนต์บริการให้เช่า รย.12 รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล รย.13 รถแทรกเตอร์

รย.16 รถพ่วง รย.17 รถจักรยานยนต์สาธารณะ ข. รวมรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก รวมรถโดยสาร แยกเป็น - ประจ�ำทาง

- ส่วนบุคคล รถขนาดเล็ก รวมทั้งสิ้น

แหล่งข้อมูล : กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ด้านการจราจร

85


86

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

0

5

10

15

20

25

30

2545

19.19

5.40

จำนวนรถ (ลานคัน)

2547

16.34

4.29

สวนภูมิภาค

2548

19.01

6.25

2549

19.25

5.56

กรุงเทพมหานคร

2550

19.90

5.72

2551

20.51

5.91

2552

21.08

6.10

แหลงขอมูล : กลุมสถิติการขนสง กองแผนงาน กรมการขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม

2546

20.90

5.48

จำนวนรถที่จดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ตั้งแตป พ.ศ. 2545 - 2553

2553

22.04

6.44

พ.ศ.


จ�ำนวนรถที่จดทะเบียนใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2553 หน่วย : คัน

ประเภทรถ ก. รวมรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

ทั่วประเทศ

กรุงเทพมหานคร

ส่วนภูมิภาค

2,772,865

744,991

2,027,874

458,865

251,005

207,860

23,074

14,264

8,810

รย.1

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน

รย.2

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน

รย.3

รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล

260,077

80,634

179,443

รย.4

รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล

76

46

30

รย.5

รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด

-

-

-

รย.6

รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน

8,584

8,347

237

รย.7

รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง

89

75

14

รย.8

รถยนต์รับจ้างสามล้อ

186

2

184

รย.9

รถยนต์บริการธุรกิจ

107

40

67

27

22

5

3

2

1

1,962,038

378,311

1,583,727

53,272

10,791

42,481

718

171

547

3,170

-

3,170

214

98

116

2,365

1,183

1,182

78,787

14,470

64,317

รวมรถโดยสาร

14,225

6,678

7,547

แยกเป็น - ประจ�ำทาง

10,122

5,645

4,477

3,455

920

2,535

648

113

535

รวมรถบรรทุก

64,299

7,792

56,507

แยกเป็น - ไม่ประจ�ำทาง

16,161

4,480

11,681

48,138

3,312

44,826

263

-

263

2,851,652

759,461

2,092,191

รย.10 รถยนต์บริการทัศนาจร รย.11 รถยนต์บริการให้เช่า รย.12 รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล รย.13 รถแทรกเตอร์ รย.14 รถบดถนน รย.15 รถใช้งานเกษตรกรรม รย.16 รถพ่วง รย.17 รถจักรยานยนต์สาธารณะ ข. รวมรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

- ไม่ประจ�ำทาง - ส่วนบุคคล

- ส่วนบุคคล รถขนาดเล็ก รวมทั้งสิ้น

แหล่งข้อมูล : กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ด้านการจราจร

87


88

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

รวม

รวม 47,069,157 2,008,946 17,620,187 2,790,736 4,623,966 5,644,289 5,385,168 6,031,853 2,964,012 40,743,938 19,638,206 4,541,654 2,542,736 3,184,199 1,693,910 4,500,657 4,642,576 29,386,240 16,230,140 7,565,817 4,488,195 1,102,088

1,156,288 36,606 443,936 225,783 15,645 56,030 53,509 162,515 162,264 1,559,631 826,428 146,124 123,182 208,111 12,989 64,220 178,577 938,472 429,146 378,564 106,376 24,386

3,654,391 155,205 1,158 67,928 350 41 1,206 5,327 20,391 58,804 432,286 233,006 551 29,782 149,226 969 4,466 14,286 131,142 109,262 15,191 6,209 480

718,633

4 ล้อ 6 - 10 ล้อ มากกว่า 10 ล้อ

1. รถช�ำระค่าผ่านทาง

122,158,004 121,572,359 117,199,335

รวม (1+2)

รวมสายดินแดง-ท่าเรือ 48,684,325 48,380,650 ดินแดง 1 2,097,980 2,046,710 ดินแดง 18,215,723 18,132,051 เพชรบุรี 3,025,771 3,016,869 สุขุมวิท 4,672,544 4,639,652 พระรามสี่ 1 5,723,583 5,701,525 พระรามสี่ 2 5,480,247 5,444,004 เลียบแม่น�้ำ 6,239,227 6,214,759 ท่าเรือ 1 3,229,250 3,185,080 รวมสายบางนา-ท่าเรือ 42,932,122 42,735,855 บางนา 20,755,671 20,697,640 สุขุมวิท 62 4,698,681 4,688,329 อาจณรงค์ 2,709,184 2,695,700 ท่าเรือ 2 3,572,219 3,541,536 อาจณรงค์ 1 (ไปบางนา) 1,741,258 1,707,868 อาจณรงค์ 1 (ไปท่าเรือ) 4,603,385 4,569,343 บางจาก 4,851,724 4,835,439 รวมสายดาวคะนอง-ท่าเรือ 30,541,557 30,455,854 ดาวคะนอง 16,810,239 16,768,548 สุขสวัสดิ์ 7,980,170 7,959,572 สาธุประดิษฐ์ 1 4,617,913 4,600,780 สาธุประดิษฐ์ 2 1,133,235 1,126,954 แหล่งข้อมูล : แผนกสถิติ กองประเมินผล ฝ่ายนโยบายและแผน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ด่านเก็บค่าผ่านทาง 303,675 51,270 83,672 8,902 32,892 22,058 36,243 24,468 44,170 196,267 58,031 10,352 13,484 30,683 33,390 34,042 16,285 85,703 41,691 20,598 17,133 6,281

585,645

รวม 83,485 593 22,407 5,668 3,582 6,229 2,134 9,320 33,552 117,064 29,303 4,841 3,282 25,775 26,059 25,526 2,278 38,890 13,090 9,732 11,189 4,879

239,439

ใช้บัตร

200,449 46,306 56,155 2,658 25,764 15,050 31,708 13,454 9,354 64,534 27,295 3,261 7,244 4,752 4,582 5,836 11,564 35,048 20,764 10,327 3,116 841

300,031

รถยกเว้น

2. รถไม่ช�ำระค่าผ่านทาง

จ�ำนวนรถยนต์ที่ใช้ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จ�ำแนกตามประเภทของรถเป็นรายด่าน ปีงบประมาณ 2553

19,741 4,371 5,110 576 3,546 779 2,401 1,694 1,264 14,669 1,433 2,250 2,958 156 2,749 2,680 2,443 11,765 7,837 539 2,828 561

46,175

พลการ

หน่วย : คัน


ด้านการจราจร

89

รวม

อโศก 4

รวมสายแจ้งวัฒนะ-บางโคล่ (ช่วงแจ้งวัฒนะ-ประชาชื่น) ประชาชื่นขาเข้า (นอกเมือง) ประชาชื่นขาออก งามวงศ์วาน 1 งามวงศ์วาน 2 ประชาชื่น 1 ประชาชื่น 2 รวมสายแจ้งวัฒนะ-บางโคล่ (ช่วงประชาชื่น-บางโคล่) ประชาชื่นขาเข้า (ในเมือง) รัชดาภิเษก บางซื่อ ย่านพหลโยธิน คลองประปา 1 คลองประปา 2 ยมราช อุรุพงษ์ หัวล�ำโพง สะพานสว่าง สุรวงศ์ สาทร จันทน์ สาธุประดิษฐ์ 3 พระราม 3

ด่านเก็บค่าผ่านทาง รวม

55,830,862 19,959,288 19,299,723 1,424,493 2,707,366 4,634,262 7,805,730 93,370,124 19,959,288 4,889,348 3,361,207 4,721,763 1,992,993 4,099,296 8,081,812 1,408,639 6,239,978 3,635,794 5,338,635 2,173,041 3,667,650 1,461,440 2,263,559 20,075,681

55,487,222 19,820,394 19,183,627 1,413,925 2,691,902 4,600,126 7,777,248 92,438,087 19,820,394 4,845,713 3,317,195 4,690,124 1,947,830 4,035,366 7,854,337 1,386,929 6,197,515 3,622,200 5,308,055 2,164,672 3,650,017 1,454,181 2,245,909 19,897,650

213,134,982 211,217,814

รวม (1+2) 54,414,552 19,309,423 18,715,664 1,404,743 2,678,953 4,577,062 7,728,707 90,930,110 19,309,423 4,756,415 3,225,398 4,661,855 1,939,081 3,995,469 7,740,921 1,369,214 6,143,702 3,551,699 5,281,295 2,137,312 3,605,823 1,440,078 2,190,491 19,581,934

207,608,978 907,076 425,073 390,667 8,652 12,544 22,728 47,412 1,381,330 425,073 81,643 90,159 25,245 8,615 39,578 112,936 17,478 52,544 69,077 26,700 25,635 43,755 13,392 48,677 300,823

3,276,623 165,594 85,898 77,296 530 405 336 1,129 126,647 85,898 7,655 1,638 3,024 134 319 480 237 1,269 1,424 60 1,725 439 711 6,741 14,893

332,213

4 ล้อ 6 - 10 ล้อ มากกว่า 10 ล้อ

1. รถช�ำระค่าผ่านทาง

343,640 138,894 116,096 10,568 15,464 34,136 28,482 932,037 138,894 43,635 44,012 31,639 45,163 63,930 227,475 21,710 42,463 13,594 30,580 8,369 17,633 7,259 17,650 178,031

1,917,168

รวม 108,096 37,908 31,787 3,431 6,958 17,030 10,982 188,292 37,908 10,480 7,057 8,935 9,289 10,497 23,692 2,826 10,184 3,984 7,835 2,837 5,711 3,215 12,557 31,285

504,020

ใช้บัตร

220,573 94,383 80,679 5,189 7,822 15,795 16,705 697,132 94,383 28,412 34,954 21,251 32,796 47,747 198,910 16,411 30,411 9,200 19,388 5,021 11,570 3,594 4,974 138,110

1,320,279

รถยกเว้น

2. รถไม่ช�ำระค่าผ่านทาง

จ�ำนวนรถยนต์ที่ใช้ทางพิเศษศรีรัช จ�ำแนกตามประเภทของรถเป็นรายด่าน ปีงบประมาณ 2553

14,971 6,603 3,630 1,948 684 1,311 795 46,613 6,603 4,743 2,001 1,453 3,078 5,686 4,873 2,473 1,868 410 3,357 511 352 450 119 8,636

92,869

พลการ

หน่วย : คัน


90

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

รวม (1+2) รวม

รวมสายพญาไท-ศรีนครินทร์ (ช่วงพญาไท-อโศก) 14,648,642 14,398,962 พหลโยธิน 1 1,993,517 1,951,963 พหลโยธิน 2 1,920,063 1,890,427 อโศก 1 8,998,052 8,837,460 อโศก 2 1,737,010 1,719,112 รวมสายพญาไท-ศรีนครินทร์ (ช่วงอโศก-ศรีนครินทร์) 49,285,354 48,893,543 อโศก 3 17,791,963 17,636,064 รามค�ำแหง 2,324,012 2,292,247 ศรีนครินทร์ 18,108,342 18,019,976 พระราม 9 3,919,321 3,902,698 พระราม 9-1 7,141,716 7,042,558 แหล่งข้อมูล : แผนกสถิติ กองประเมินผล ฝ่ายนโยบายและแผน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ด่านเก็บค่าผ่านทาง 14,143,852 1,938,288 1,786,165 8,714,988 1,704,411 48,120,464 17,370,149 2,280,556 17,656,350 3,815,065 6,998,344

4 ล้อ 245,184 13,421 104,180 113,112 14,471 743,033 254,405 11,516 347,894 86,970 42,248

9,926 254 82 9,360 230 30,046 11,510 175 15,732 663 1,966

6 - 10 ล้อ มากกว่า 10 ล้อ

1. รถช�ำระค่าผ่านทาง 249,680 41,554 29,636 160,592 17,898 391,811 155,899 31,765 88,366 16,623 99,158

รวม 106,413 24,413 12,109 65,164 4,727 101,219 37,742 16,183 19,158 10,800 17,336

ใช้บัตร

131,170 15,004 13,824 90,993 11,349 271,404 111,934 15,087 61,077 5,252 78,054

รถยกเว้น

2. รถไม่ช�ำระค่าผ่านทาง

จ�ำนวนรถยนต์ที่ใช้ทางพิเศษศรีรัช จ�ำแนกตามประเภทของรถเป็นรายด่าน ปีงบประมาณ 2553 (ต่อ)

12,097 2,137 3,703 4,435 1,822 19,188 6,223 495 8,131 571 3,768

พลการ

หน่วย : คัน


ด้านการจราจร

91

รวม

รวม (1+2) รวม

4 ล้อ 478,556 52,802 33,310 10,137 29,862 23,358 52,146 14,118 9,046 23,390 57,639 38,511 26,198 16,219 3,615 67,745 20,460

51,631 2,839 1,662 648 1,186 8,299 10,050 671 62 384 5,415 1,701 3,198 449 599 13,489 979

6 - 10 ล้อ มากกว่า 10 ล้อ

1. รถช�ำระค่าผ่านทาง

47,991,375 47,660,247 47,130,060 รามอินทรา 4,788,542 4,741,567 4,685,926 โยธินพัฒนา 4,435,204 4,408,904 4,373,932 ลาดพร้าว 1,890,084 1,874,159 1,863,374 ประชาอุทิศ 3,911,267 3,886,671 3,855,623 พระราม 9-2 4,511,911 4,498,561 4,466,904 พระโขนง 2,840,175 2,826,407 2,764,211 พัฒนาการ 1 1,634,271 1,624,041 1,609,252 พัฒนาการ 2 1,602,745 1,566,308 1,557,200 อาจณรงค์ 2 (บางนา) 1,976,169 1,956,750 1,932,976 อาจณรงค์ 2 (ท่าเรือ) 4,028,327 4,001,371 3,938,317 พระราม 9-1 5,582,816 5,516,694 5,476,482 รามอินทรา 1 2,627,906 2,620,323 2,590,927 สุขาภิบาล 5-1 1,907,043 1,898,287 1,881,619 สุขาภิบาล 5-2 249,965 249,012 244,798 จตุโชติ 4,243,415 4,229,657 4,148,423 ฉลองรัช (บางนา กม. 6 ขาเข้า) 1,761,535 1,761,535 1,740,096 แหล่งข้อมูล : แผนกสถิติ กองประเมินผล ฝ่ายนโยบายและแผน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ด่านเก็บค่าผ่านทาง 331,128 46,975 26,300 15,925 24,596 13,350 13,768 10,230 36,437 19,419 26,956 66,122 7,583 8,756 953 13,758 -

รวม 146,249 12,207 12,949 6,764 7,069 7,412 6,027 4,286 30,306 12,595 19,235 10,706 3,533 5,256 472 7,432 -

ใช้บัตร

176,032 34,022 12,740 8,032 16,743 5,659 7,302 5,834 5,932 6,231 7,483 52,827 3,602 3,328 420 5,877 -

รถยกเว้น

2. รถไม่ช�ำระค่าผ่านทาง

จ�ำนวนรถยนต์ที่ใช้ทางพิเศษฉลองรัช จ�ำแนกตามประเภทของรถเป็นรายด่าน ปีงบประมาณ 2553

8,847 746 611 1,129 784 279 439 110 199 593 238 2,589 448 172 61 449 -

พลการ

หน่วย : คัน


92

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

รวม (1+2) รวม

4 ล้อ 1,448,947 72,127 9,113 163,130 24,314 187,104 3,548 12,245 935 1,333 51,986 39,993 54,880 50,748 108,422 4,733 78,788 1,028 385,483 199,037

236,411 3,800 2,211 36,922 3,771 31,322 272 1,098 72 330 3,747 3,612 10,956 4,838 21,817 321 7,911 180 87,966 15,265

6 - 10 ล้อ มากกว่า 10 ล้อ

1. รถช�ำระค่าผ่านทาง

รวม 27,990,196 27,827,221 26,141,863 บางนา กม. 6 ขาเข้า (ลงบางนา) 1,655,049 1,601,977 1,526,050 บางแก้ว 493,492 477,693 466,369 วงแหวนรอบนอก (บางแก้ว) 2,120,331 2,115,275 1,915,223 บางพลี 1 608,985 599,161 571,076 บางพลี 2 2,204,210 2,191,435 1,973,009 สุวรรณภูมิ 1 395,628 392,000 388,180 สุวรรณภูมิ 2 391,489 389,211 375,868 บางนา กม.9-1 * 77,486 71,373 70,366 บางนา กม.9-2 * 47,398 46,927 45,264 เมืองใหม่บางพลี 938,682 933,373 877,640 บางเสาธง 1,676,561 1,667,873 1,624,268 บางบ่อ 693,836 687,942 622,106 บางพลีน้อย 781,157 777,832 722,246 บางสมัคร 1,784,948 1,780,443 1,650,204 บางวัว 67,938 66,085 61,031 บางปะกง 1 787,067 782,651 695,952 บางปะกง 2 35,889 33,659 32,451 ชลบุรี 6,633,078 6,615,339 6,141,890 บางนา กม. 6 ขาเข้า (บางนา-ชลบุรี) 6,596,972 6,596,972 6,382,670 แหล่งข้อมูล : แผนกสถิติ กองประเมินผล ฝ่ายนโยบายและแผน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย หมายเหตุ : * ด่านที่เปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2552

ด่านเก็บค่าผ่านทาง 162,975 53,072 15,799 5,056 9,824 12,775 3,628 2,278 6,113 471 5,309 8,688 5,894 3,325 4,505 1,853 4,416 2,230 17,739 -

รวม 85,623 23,596 12,590 1,114 4,166 8,855 2,013 1,102 5,115 309 2,599 4,332 3,551 2,617 2,346 1,668 2,695 1,637 5,318 -

ใช้บัตร

49,116 23,263 2,302 2,274 2,711 2,873 758 522 967 150 1,345 3,241 1,282 209 1,101 37 266 161 5,654 -

รถยกเว้น

2. รถไม่ช�ำระค่าผ่านทาง

จ�ำนวนรถยนต์ที่ใช้ทางพิเศษบูรพาวิถี จ�ำแนกตามประเภทของรถเป็นรายด่าน ปีงบประมาณ 2553

28,236 6,213 907 1,668 2,947 1,047 857 654 31 12 1,365 1,115 1,061 499 1,058 148 1,455 432 6,767 -

พลการ

หน่วย : คัน


ด้านการจราจร

93

รวม

รวม (1+2) รวม

19,866,811 19,651,227 เมืองทอง (ขาเข้า) 1,651,886 1,637,722 เมืองทอง (ขาออก) 796,051 783,837 ศรีสมาน (ขาเข้า) 2,393,421 2,361,342 ศรีสมาน (ขาออก) 2,121,785 2,088,478 บางพูน (ขาเข้า) 2,356,098 2,330,347 บางพูน (ขาออก) 1,863,899 1,842,396 เชียงราก (ขาเข้า) 2,095,549 2,082,228 เชียงราก (ขาออก) 1,886,822 1,874,452 บางปะอิน (ขาเข้า) 2,332,017 2,305,955 บางปะอิน (ขาออก) 2,369,283 2,344,470 แหล่งข้อมูล : แผนกสถิติ กองประเมินผล ฝ่ายนโยบายและแผน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ด่านเก็บค่าผ่านทาง 19,410,537 1,629,322 778,046 2,339,484 2,068,999 2,304,673 1,821,427 2,060,533 1,845,181 2,258,852 2,304,020

4 ล้อ 203,754 8,181 5,584 16,737 16,144 19,842 16,586 19,924 25,987 39,222 35,547

6 - 10 ล้อ

1. รถช�ำระค่าผ่านทาง 36,936 219 207 5,121 3,335 5,832 4,383 1,771 3,284 7,881 4,903

มากกว่า 10 ล้อ 215,584 14,164 12,214 32,079 33,307 25,751 21,503 13,321 12,370 26,062 24,813

รวม 86,522 6,092 5,229 4,615 4,310 17,258 14,654 6,381 5,501 10,835 11,647

ใช้บัตร

117,805 6,397 5,542 25,238 27,106 7,758 6,621 6,555 6,544 13,986 12,058

รถยกเว้น

2. รถไม่ช�ำระค่าผ่านทาง

จ�ำนวนรถยนต์ที่ใช้ทางพิเศษอุดรรัถยา จ�ำแนกตามประเภทของรถเป็นรายด่าน ปีงบประมาณ 2553

11,257 1,675 1,443 2,226 1,891 735 228 385 325 1,241 1,108

พลการ

หน่วย : คัน


94

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

รวม

รวม (1+2) รวม

4 ล้อ 5,039,868 985,308 89,215 907,597 434,857 67,266 58,626 54,302 143,531 115,679 248,301 139,500 10,627 24,403 180,480 33,052 18,086 584,366 944,672

1,981,051 366,228 11,591 469,977 110,429 20,891 7,579 6,327 81,781 32,453 42,215 44,052 1,201 1,772 36,345 5,197 3,388 287,210 452,415

6 - 10 ล้อ มากกว่า 10 ล้อ

1. รถช�ำระค่าผ่านทาง

50,727,056 50,614,613 43,593,694 บางขุนเทียน ทางออก 1 8,895,549 8,890,218 7,538,682 บางขุนเทียน ทางออก 2 1,455,345 1,454,024 1,353,218 บางขุนเทียน ทางออก 3 4,882,610 4,880,545 3,502,971 บางครุ ทางออก 1 4,130,391 4,112,248 3,566,962 บางครุ ทางออก 2 157,854 151,440 151,440 ปากน�้ำ ทางออก 1 1,365,205 1,360,041 1,271,884 ปากน�้ำ ทางออก 2 1,409,914 1,406,630 1,340,425 ปากน�้ำ ทางออก 3 681,309 679,249 618,620 ปากน�้ำ ทางออก 4 1,205,168 1,200,875 975,563 บางเมือง ทางออก 1 2,021,717 2,016,892 1,868,760 บางเมือง ทางออก 2 1,571,473 1,567,239 1,276,723 บางเมือง ทางออก 3 2,703,981 2,692,046 2,508,494 เทพารักษ์ ทางออก 1 328,166 326,522 314,694 เทพารักษ์ ทางออก 2 979,853 975,906 949,731 เทพารักษ์ ทางออก 3 1,751,438 1,747,835 1,531,010 เทพารักษ์ ทางออก 4 1,850,053 1,845,832 1,807,583 บางแก้ว ทางออก 1 2,583,592 2,579,209 2,557,735 บางแก้ว ทางออก 2 5,878,614 5,869,733 4,998,157 บางแก้ว ทางออก 3 6,874,824 6,858,129 5,461,042 แหล่งข้อมูล : แผนกสถิติ กองประเมินผล ฝ่ายนโยบายและแผน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ด่านเก็บค่าผ่านทาง 112,443 5,331 1,321 2,065 18,143 6,414 5,164 3,284 2,060 4,293 4,825 4,234 11,935 1,644 3,947 3,603 4,221 4,383 8,881 16,695

รวม 67,159 3,609 1,020 1,321 13,342 5,006 1,295 2,732 1,091 2,073 3,645 2,657 4,602 1,348 3,477 2,018 1,537 1,764 3,499 11,123

ใช้บัตร

30,050 1,396 273 601 4,691 1,144 1,880 322 421 832 797 919 5,990 175 160 1,388 2,016 1,410 2,833 2,802

รถยกเว้น

2. รถไม่ช�ำระค่าผ่านทาง

จ�ำนวนรถยนต์ที่ใช้ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จ�ำแนกตามประเภทของรถเป็นรายด่าน ปีงบประมาณ 2553

15,234 326 28 143 110 264 1,989 230 548 1,388 383 658 1,343 121 310 197 668 1,209 2,549 2,770

พลการ

หน่วย : คัน


จำ�นวนวินและจำ�นวนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2553 จำ�แนกตามสำ�นักงานเขต เรียงตามจำ�นวนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ล�ำดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

ส�ำนักงานเขต จตุจักร ดอนเมือง ดินแดง บางกะปิ คลองเตย บางขุนเทียน ลาดกระบัง วังทองหลาง หลักสี่ ธนบุรี จอมทอง บางนา บางเขน บางซื่อ ห้วยขวาง ยานนาวา บางพลัด วัฒนา ภาษีเจริญ บางแค หนองแขม สาทร บางคอแหลม ประเวศ ราษฎร์บูรณะ สายไหม สวนหลวง พญาไท ราชเทวี บางบอน บางกอกใหญ่ บึงกุ่ม ตลิ่งชัน พระโขนง หนองจอก มีนบุรี บางรัก คลองสาน ปทุมวัน คันนายาว ลาดพร้าว ดุสิต ทุ่งครุ พระนคร บางกอกน้อย คลองสามวา สะพานสูง ทวีวัฒนา ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ รวมทั้งสิ้น

จ�ำนวนวิน/ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ วิน ผู้ขับขี่ (คน) 192 5,124 168 4,600 121 3,991 89 3,700 185 3,553 73 3,220 164 3,216 39 3,150 81 3,024 104 3,004 77 2,985 87 2,983 75 2,973 102 2,685 87 2,565 97 2,556 83 2,496 128 2,398 80 2,316 126 2,245 113 2,200 129 2,168 90 2,074 110 1,972 39 1,914 82 1,880 86 1,878 93 1,825 140 1,824 106 1,710 51 1,673 41 1,666 55 1,593 33 1,512 84 1,383 105 1,346 130 1,300 79 1,204 121 1,181 40 1,175 53 1,148 126 1,023 48 1,005 88 983 97 975 59 686 24 608 34 526 56 380 18 151 4,488 103,747

แหล่งข้อมูล : ส�ำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร

ด้านการจราจร

95


จำ�นวนสัญญาณไฟจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จำ�แนกตามประเภทสัญญาณไฟจราจรและเขต เรียงตามจำ�นวนสัญญาณไฟจราจรรวม ประเภทสัญญาณไฟจราจร ล�ำดับที่ เขต

ทางแยก (ทางแยก)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

คนข้ามถนน ชนิดกดปุ่ม (แห่ง)

ไฟกะพริบ ทางข้าม (จุด)

ไฟกะพริบ หัวเกาะ (จุด)

ไฟสลับ ทิศทาง (จุด)

ไฟกะพริบ ไฟสลับทิศทาง จุดอันตราย ช่องเดินรถประจ�ำทาง (จุด) (จุด)

รวม

ดุสิต 37 14 85 2 2 1 141 พระนคร 31 5 48 3 9 96 จตุจักร 14 1 21 4 15 26 2 83 หนองจอก 1 77 3 81 ราชเทวี 19 2 27 11 15 6 80 ประเวศ 9 6 50 7 72 ปทุมวัน 33 2 24 1 11 71 ห้วยขวาง 21 1 20 1 13 9 2 67 บางกะปิ 20 2 10 4 22 7 1 66 วัฒนา 14 5 30 7 2 58 ดินแดง 8 2 39 4 4 57 บางซื่อ 15 5 21 3 11 2 57 วังทองหลาง 10 5 13 15 11 54 ป้อมปราบศัตรูพ่าย 14 1 33 3 51 สายไหม 4 9 20 18 51 ลาดพร้าว 9 17 8 15 49 จอมทอง 4 7 33 1 45 ตลิ่งชัน 3 22 20 45 ยานนาวา 12 6 27 45 ดอนเมือง 11 3 14 16 44 บางรัก 21 7 15 1 44 พญาไท 14 1 23 4 2 44 ภาษีเจริญ 1 29 14 44 บางเขน 6 3 13 21 43 บางกอกน้อย 8 5 21 2 6 42 คลองสาน 6 4 28 2 40 หนองแขม 7 2 19 11 39 บางกอกใหญ่ 4 3 18 2 8 3 38 สวนหลวง 11 1 23 1 2 38 ลาดกระบัง 11 5 13 8 37 ทุ่งครุ 3 14 13 6 36 ธนบุรี 12 4 19 35 คลองเตย 16 2 11 1 4 34 บางแค 9 18 7 34 มีนบุรี 7 27 34 บางคอแหลม 3 4 22 1 3 33 บางพลัด 5 1 19 7 32 บางบอน 4 2 19 6 31 คลองสามวา 4 18 8 30 บางนา 10 11 7 28 ทวีวัฒนา 9 13 5 27 สัมพันธวงศ์ 8 4 15 27 สาทร 15 2 4 4 2 27 บึงกุ่ม 6 8 4 8 26 คันนายาว 8 2 4 6 20 สะพานสูง 5 9 6 20 ราษฎร์บูรณะ 6 1 12 19 บางขุนเทียน 2 8 8 18 หลักสี่ 7 8 2 17 พระโขนง 3 2 10 15 รวมทั้งสิ้น 518 171 1,055 32 149 324 16 2,265 แหล่งข้อมูล : กลุม่ งานสัญญาณไฟจราจร สำ�นักงานวิศวกรรมจราจร และกองพัฒนาระบบจราจร สำ�นักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร

96

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร


รายชื่อทางแยกที่ติดตั้งระบบกล้องตรวจจับรถยนต์ที่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร (สีแดง) ล�ำดับที่

ทางแยก

สถานที่ติดตั้ง

1 รัชดา-ลาดพร้าว บนถนนลาดพร้าว มุ่งหน้าไปทางห้าแยกลาดพร้าว (ปากทางลาดพร้าว) 2 บ้านม้า บนถนนรามค�ำแหง มุ่งหน้าไปทางแยกล�ำสาลี 3 คลองตัน บนถนนรามค�ำแหง มุ่งหน้าไปทางถนนสุขุมวิท 71 4 อโศกเพชร บนถนนรัชดาภิเษก มุ่งหน้าไปทางถนนสุขุมวิท 21 5 วิทยุ-เพลินจิต บนถนนเพลินจิต มุ่งหน้าไปทางแยกราชประสงค์ 6 ซังฮี้ บนถนนสามเสน มุ่งหน้าไปทางแยกสี่เสาเทเวศร์ 7 พญาไท บนถนนพญาไท มุ่งหน้าไปทางแยกราชเทวี 8 โชคชัย 4 บนถนนลาดพร้าว มุ่งหน้าไปทางรัชดา-ลาดพร้าว หรือตลาดสะพาน 2 9 นิด้า บนถนนเสรีไทย มุ่งหน้าไปทางถนนวงแหวนตะวันออก (บึงกุ่ม) 10 อุรุพงษ์ บนถนนเพชรบุรี มุ่งหน้าไปทางแยกราชเทวี 11 ประดิพัทธ์ บนถนนพระราม 6 มุ่งหน้าไปทางแยกโรงพยาบาลวิชัยยุทธ 12 รัชดา-พระราม 4 บนถนนพระราม 4 มุ่งหน้าไปทางสะพานไทย-เบลเยี่ยม 13 ล�ำสาลี บนถนนศรีนครินทร์ มุ่งหน้าไปทางแยกพัฒนาการ 14 บางพลัด บนถนนจรัญสนิทวงศ์ มุ่งหน้าไปทางถนนบรมราชชนนี 15 บ้านแขก บนถนนประชาธิปก มุ่งหน้าไปทางสะพานพุทธ 16 สาทร บนถนนสาทร มุ่งหน้าไปทางแยกนรินทร 17 นรินทร บนถนนสาทร มุ่งหน้าไปทางถนนวิทยุ 18 อโศกสุขุมวิท บนถนนรัชดาภิเษก มุ่งหน้าไปทางถนนพระราม 4 (ศูนย์ประชุมสิริกิติ์) 19 ราชประสงค์ บนถนนเพลินจิต มุ่งหน้าไปทางแยกปทุมวัน 20 ตากสิน บนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน มุ่งหน้าไปทางวงเวียนใหญ่ 21 โพธิ์แก้ว บนถนนนวมินทร์ มุ่งหน้าไปทางถนนสุวินทวงศ์ 22 ศุลกากร บนถนนสุนทรโกษา มุ่งหน้าไปทางถนนพระราม 4 23 ร่มเกล้า บนถนนร่มเกล้า มุ่งหน้าไปทางถนนสุวินทวงศ์ บนถนนพัฒนาการ มุ่งหน้าไปทางแยกพัฒนาการ 24 พัฒนาการ - ตัด ซอยรามค�ำแหง 24 25 เหม่งจ๋าย บนถนนประชาอุทิศ มุ่งหน้าไปทางแยกห้วยขวาง 26 ท่าพระ บนถนนจรัญสนิทวงศ์ มุ่งหน้าไปทางแยกไฟฉาย 27 ประเวศ บนถนนอ่อนนุช มุ่งหน้าไปทางถนนลาดกระบัง 28 อังรีดูนังต์ บนถนนอังรีดูนังต์ มุ่งหน้าไปทางถนนสุรวงศ์ 29 ประชานุกูล บนถนนประชานุกูล มุ่งหน้าไปทางแยกพงษ์เพชร 30 บางโพ บนถนนประชาราษฎร์ สาย 1 มุ่งหน้าไปทางสะพานพระราม 7 แหล่งข้อมูล : ส�ำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร หมายเหตุ : ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.trafficpolice.go.th

ด้านการจราจร

97


จ�ำนวนอุบัติเหตุจราจรทางบกในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2541 - 2553 พ.ศ.

จ�ำนวนอุบัติเหตุ (ราย)

2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553

47,000 37,868 42,032 44,466 45,388 52,400 54,389 50,126 49,320 45,285 41,328 41,800 37,985

ความเสียหายที่เกิดขึ้น บาดเจ็บ (คน) เสียชีวิต (คน) 18,920 17,104 19,870 19,566 20,483 22,439 22,955 22,957 22,107 20,597 18,854 17,567 16,612

มูลค่าทรัพย์สินเสียหาย (บาท)

732 594 673 695 843 840 806 697 632 671 598 538 456

361,316,841 257,729,285 299,329,619 326,223,704 474,620,598 488,425,797 466,029,181 402,550,675 394,811,424 369,831,719 349,811,797 353,240,806 426,419,428

แหล่งข้อมูล : กองบังคับการต�ำรวจจราจร

จำนวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบก ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2543-2553 จำนวนผูเสียชีวิต (คน) 1,200 1,000 843

800 600

673

695

840

806

697

632

671

400

598

538

456

200 0

2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 พ.ศ.

แหลงขอมูล : กองบังคับการตำรวจจราจร 98

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร


ด้านการจราจร

99

3,182 3,174 3,190 2,753 2,688 3,160 3,040 3,139 3,308 3,330 3,511 3,510 37,985

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม

แหล่งข้อมูล : กองบังคับการต�ำรวจจราจร

รับแจ้ง (ราย)

เดือน

คนเดินเท้า (ราย)

125 149 125 98 109 113 112 113 91 102 105 118 1,360

จักรยาน

19 17 16 16 12 7 13 10 13 20 14 37 194

สามล้อ 1 7 8 4 6 6 4 6 2 5 9 4 62

จักรยานยนต์ 1,592 1,634 1,700 1,387 1,411 1,603 1,551 1,493 1,643 1,571 1,675 1,754 19,014

35 44 59 34 34 37 34 20 32 29 36 30 424

สามล้อเครื่อง

รถโดยสารขนาดเล็ก (ตู)้

รถยนต์นั่ง 2,155 93 2,307 98 2,239 88 1,833 83 1,883 83 2,375 84 2,225 113 2,080 90 2,301 98 2,281 90 2,244 98 2,338 108 26,261 1,126

รถบรรทุกขนาดเล็ก (ปิคอัพ) 602 575 579 492 494 560 524 548 584 583 581 562 6,684

93 115 96 81 74 93 118 105 97 110 115 90 1,187

รถโดยสารขนาดใหญ่

ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ (คัน)

สถิติอุบัติเหตุจราจรทางบกในเขตกรุงเทพมหานคร จ�ำแนกตามประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ พ.ศ. 2553

รถบรรทุก 6 ล้อ 103 66 66 49 54 65 58 72 73 74 87 77 844

รถบรรทุก 10 ล้อหรือมากกว่า 56 74 80 44 64 68 62 62 83 62 62 78 795

รถอีแต๋น 4 1 1 5 11

รถแท็กซี่ 480 454 484 423 413 413 436 507 442 486 450 455 5,443

85 67 65 68 74 105 79 71 86 87 100 95 982

อื่นๆ


100

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

3,182

3,174

3,190

2,753

2,688

3,160

3,040

3,139

3,308

3,330

3,511

3,510

37,985

เดือน

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

รวม

426,419,428

79,854,469

56,055,926

30,292,433

27,887,719

35,310,159

29,857,319

30,370,389

25,733,998

25,276,835

28,247,824

30,293,569

27,238,788

มูลค่าทรัพย์สินเสียหาย (บาท)

แหล่งข้อมูล : กองบังคับการต�ำรวจจราจร

รับแจ้ง (ราย)

365

34

29

33

31

42

30

21

32

23

28

28

34

91

13

9

15

4

6

8

4

2

4

7

7

12

701

45

42

57

44

43

40

106

63

54

70

78

59

256

15

25

21

16

15

16

41

18

17

30

21

21

10,721

1,021

938

882

867

894

903

877

831

791

941

900

876

4,934

432

446

421

393

378

407

395

412

366

404

443

437

ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคล (คน) เสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส บาดเจ็บเล็กน้อย ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

สถิติอุบัติเหตุจราจรทางบกในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จ�ำแนกตามความเสียหาย และจ�ำนวนผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้อง

31,307

2,889

2,843

2,770

2,683

2,578

2,652

2,578

2,242

2,268

2,581

2,584

2,639

จับกุม

194

16

28

17

15

23

5

6

18

12

18

15

21

หลบหนี

ผู้ต้องหา (คน)

846

82

69

70

91

69

46

68

65

69

78

63

76

ไม่รู้ตัว


ด้านการจราจร

101

80,000 75,000 70,000 65,000 60,000 55,000 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0

จำนวน

2542

17,104

37,868

2543

19,870

42,032

2544

19,566

44,466

2545

20,483

45,388

2547

22,955

54,389

2548

22,957

50,126

บาดเจ็บ (คน)

2549

22,107

49,320

แหลงขอมูล : กองบังคับการตำรวจจราจร

อุบัติเหตุที่รับแจง (ราย)

2546

22,439

52,400

2550

20,597

45,285

2551

18,854

41,328

จำนวนอุบัติเหตุจราจรทางบกในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2542 - 2553

2552

17,567

41,800

2553

16,612

37,985

พ.ศ.


จ�ำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส พ.ศ. 2551 - 2553 หน่วย : เที่ยวคน

จ�ำนวนผู้โดยสาร

ปี

เดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

2551

2552

2553

11,268,000 10,844,000 12,034,000 10,364,000 10,927,000 11,647,000 11,678,000 11,839,000 11,072,000 11,979,000 11,651,000 11,045,000

10,990,000 10,373,000 12,373,000 10,499,000 11,112,000 12,269,000 11,501,000 12,115,000 11,832,000 12,561,000 12,703,000 12,636,000

12,359,904 11,864,847 13,038,754 9,503,715 6,899,207 12,004,160 12,474,366 12,668,460 12,648,729 13,176,548 13,310,348 13,192,290

140,964,000

143,141,328

รวม 136,348,000 แหล่งข้อมูล : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

จำนวนผูโดยสารที่ ใชบริการรถไฟฟาบีทีเอส พ.ศ. 2551 - 2553 จำนวน (เที่ยวคน) 160,000,000

136,348,000

140,964,000

143,141,328

2551

2552

2553

140,000,000 120,000,000 100,000,000 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000 0

แหลงขอมูล : บริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 102

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

พ.ศ.


ด้านการจราจร

103

ก.พ.

871,188 191,536 267,479 77,153 1,001,257 281,050 246,213 1,340,691 661,661 392,131 421,853 856,346 540,936 268,310 290,750 233,090 1,026,567 444,685 119,242 709,520 398,547 263,664 409,524 241,946 309,508 11,864,847

ม.ค.

932,344 203,267 287,026 80,502 1,037,533 309,818 260,183 1,429,126 676,165 393,778 435,001 852,585 558,635 272,732 302,873 238,295 1,064,824 481,260 120,099 747,095 407,318 280,324 422,643 248,370 318,108 12,359,904

เม.ย.

พ.ค.

995,937 773,043 554,305 222,038 172,711 129,665 306,030 228,980 171,217 87,136 65,387 48,942 1,081,779 883,942 634,351 519,996 387,488 234,153 261,663 229,557 157,729 1,488,388 711,211 489,607 692,814 411,083 256,130 418,442 333,341 233,770 433,728 310,263 203,843 915,540 691,552 525,899 554,365 484,028 374,644 283,367 209,850 187,441 302,150 240,623 183,875 248,063 192,453 144,716 1,143,472 888,626 659,435 467,967 379,797 294,020 128,323 86,557 41,236 731,229 548,359 414,634 448,773 323,018 246,026 259,196 184,329 147,251 417,231 296,212 204,060 275,130 203,547 158,920 355,997 267,758 203,338 13,038,754 9,503,715 6,899,207

มี.ค.

แหล่งข้อมูล : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

รวม

หมอชิต สะพานควาย อารีย์ สนามเป้า อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ พญาไท ราชเทวี สยาม ชิดลม เพลินจิต นานา อโศก พร้อมพงษ์ ทองหล่อ เอกมัย พระโขนง อ่อนนุช สนามกีฬาแห่งชาติ ราชด�ำริ ศาลาแดง ช่องนนทรี สุรศักดิ์ สะพานตากสิน กรุงธนบุรี วงเวียนใหญ่

ชื่อสถานี 913,851 212,309 309,448 89,102 1,044,303 373,346 254,620 1,296,251 512,769 389,547 333,912 840,237 524,213 290,969 290,685 236,908 1,100,003 441,698 106,302 694,806 464,467 289,047 353,943 291,060 350,364 12,004,160

มิ.ย.

ก.ค. 946,233 210,794 295,135 90,882 1,060,883 376,259 256,295 1,421,865 554,416 383,411 390,157 924,416 552,225 274,537 300,571 235,133 1,088,023 498,403 115,635 713,355 480,043 283,128 376,735 293,222 352,610 12,474,366

เดือน 966,016 219,287 295,431 92,537 1,081,814 424,367 270,081 1,414,401 553,974 379,059 384,504 884,895 559,095 285,557 302,792 242,233 1,106,388 498,834 120,041 734,488 484,037 289,894 399,964 310,905 367,866 12,668,460

ส.ค. 939,790 217,675 303,426 93,423 1,069,810 495,633 266,096 1,356,505 576,548 396,197 387,629 919,530 558,787 292,112 295,715 238,068 1,091,412 473,645 118,767 737,389 483,261 281,811 379,161 313,600 362,739 12,648,729

ก.ย.

ต.ค. 1,013,977 225,526 297,855 92,282 1,124,433 681,437 266,975 1,651,941 619,672 374,016 399,014 903,659 550,135 288,590 284,544 232,430 1,098,094 486,665 115,231 710,985 476,074 253,843 355,626 309,768 363,776 13,176,548

จ�ำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส แยกตามรายสถานี พ.ศ. 2553 991,030 221,775 309,193 94,875 1,124,443 551,908 276,706 1,523,538 642,122 407,842 423,284 953,523 572,889 306,064 302,806 240,537 1,109,278 481,473 132,468 758,081 491,728 293,998 406,886 328,352 365,549 13,310,348

พ.ย.

993,829 215,287 293,431 86,349 1,094,671 524,353 273,190 1,636,796 719,116 383,556 432,915 918,085 583,775 296,192 298,226 230,008 1,065,528 509,373 122,102 737,987 452,431 260,017 393,824 310,276 360,973 13,192,290

ธ.ค.

10,891,543 2,441,870 3,364,651 998,570 12,239,219 5,159,808 3,019,308 15,760,320 6,876,470 4,485,090 4,556,103 10,186,267 6,413,727 3,255,721 3,395,610 2,711,934 12,441,650 5,457,820 1,326,003 8,237,928 5,155,723 3,086,502 4,415,809 3,285,096 3,978,586 143,141,328

รวม

หน่วย : เที่ยวคน


104

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

จำนวน (เที่ยวคน)

ม.ค.

ก.พ.

12,359,904 11,864,847

เม.ย.

9,503,715

พ.ค.

6,899,207

มิ.ย.

12,004,160

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

13,176,548 13,310,348 12,668,460 12,648,729 12,474,366

แหลงขอมูล : บริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

มี.ค.

13,038,754

จำนวนผูโดยสารที่ ใชบริการรถไฟฟาบีทีเอส พ.ศ. 2553 จำแนกเปนรายเดือน

ธ.ค.

13,192,290

เดือน


จำ�นวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) สายเฉลิมรัชมงคล พ.ศ. 2551 - 2553 หน่วย : เที่ยวคน

2551

จ�ำนวนผู้โดยสาร 2552

2553

5,042,004 4,965,571 5,563,551 4,570,040 4,781,451 5,346,070 5,265,623 5,202,483 5,252,002 5,658,639 5,446,464 5,014,520 62,108,418

5,089,705 4,885,392 5,848,980 4,744,203 4,888,665 5,500,721 5,265,341 5,290,701 5,506,058 5,682,448 5,722,071 5,302,697 63,726,982

5,366,223 5,297,898 5,993,468 4,934,741 3,600,624 5,553,051 5,714,635 5,631,453 5,802,955 5,721,842 5,838,226 5,458,512 64,913,628

ปี

เดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวม

แหล่งข้อมูล : ส่วนพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายการตลาดและพัฒนาเชิงพาณิชย์ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

จำนวนผูโดยสารที่ ใชบริการรถไฟฟามหานคร (MRT) สายเฉลิมรัชมงคล พ.ศ. 2551 - 2553 จำนวน (เที่ยวคน) 70,000,000

62,108,418

63,726,982

64,913,628

2551

2552

2553

60,000,000 50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 0

พ.ศ.

แหลงขอมูล : สวนพัฒนาธุรกิจ ฝายการตลาดและพัฒนาเชิงพาณิชย บริษัท รถไฟฟากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ด้านการจราจร

105


106

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

เดือน ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

รวม

หน่วย : เที่ยวคน

บางซื่อ 203,873 186,942 230,548 203,086 148,188 223,883 225,309 229,808 218,906 219,902 228,573 214,072 2,533,090 ก�ำแพงเพชร 121,698 102,817 106,260 108,548 76,134 95,250 110,707 111,903 99,709 122,362 104,221 111,181 1,270,790 สวนจตุจักร 332,571 289,561 346,545 313,271 225,264 323,760 334,524 334,273 323,576 380,870 384,166 357,570 3,945,951 พหลโยธิน 373,155 374,224 478,488 430,164 297,969 408,028 425,431 427,899 417,333 400,762 387,463 373,048 4,793,964 ลาดพร้าว 336,452 343,837 395,346 328,822 248,277 382,154 382,472 381,452 387,214 363,722 359,394 337,683 4,246,825 รัชดาภิเษก 126,814 91,298 98,130 80,057 62,909 100,402 99,108 100,965 100,911 129,967 167,528 153,690 1,311,779 สุทธิสาร 256,054 238,656 263,062 211,453 165,084 259,720 257,636 256,994 264,089 268,447 295,496 279,044 3,015,735 ห้วยขวาง 373,110 336,503 369,105 299,065 233,120 362,701 370,922 376,418 384,005 387,607 444,843 421,945 4,359,344 ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 343,066 340,267 388,519 343,682 260,540 379,219 391,027 384,350 380,098 358,156 364,612 349,722 4,283,258 พระราม 9 309,151 306,857 344,240 287,688 227,910 332,047 339,123 336,336 348,142 332,074 346,228 321,386 3,831,182 เพชรบุรี 322,380 321,602 327,924 254,699 201,195 371,670 363,390 366,218 406,496 350,765 421,602 374,272 4,082,213 สุขุมวิท 656,590 685,436 773,818 620,815 443,649 701,591 727,819 723,092 760,130 711,575 699,925 650,476 8,154,916 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 255,637 329,672 463,598 316,562 212,299 292,871 330,163 260,132 343,658 420,120 298,020 242,393 3,765,125 คลองเตย 52,870 48,193 48,140 43,404 31,359 47,608 48,097 49,658 49,388 47,289 54,049 50,745 570,800 ลุมพินี 264,413 284,960 299,251 242,454 164,991 270,795 273,010 276,872 286,150 236,197 242,839 223,735 3,065,667 สีลม 439,668 439,998 477,635 369,976 250,280 435,061 445,996 443,674 459,346 422,831 455,005 418,184 5,057,654 สามย่าน 224,736 220,132 212,301 172,998 135,677 260,897 256,470 234,364 243,448 217,416 238,181 207,173 2,623,793 หัวล�ำโพง 373,985 356,943 370,558 307,997 215,779 305,394 333,431 337,045 330,356 351,780 346,081 372,193 4,001,542 รวม 5,366,223 5,297,898 5,993,468 4,934,741 3,600,624 5,553,051 5,714,635 5,631,453 5,802,955 5,721,842 5,838,226 5,458,512 64,913,628 แหล่งข้อมูล : ส่วนพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายการตลาดและพัฒนาเชิงพาณิชย์ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่อสถานี

จ�ำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) สายเฉลิมรัชมงคล แยกตามรายสถานี พ.ศ. 2553


ด้านการจราจร

107

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

จำนวน (เที่ยวคน)

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

4,934,741

พ.ค.

3,600,624

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

5,802,955 5,721,842 5,838,226 5,553,051 5,714,635 5,631,453 5,458,512

แหลงขอมูล : สวนพัฒนาธุรกิจ ฝายการตลาดและพัฒนาเชิงพาณิชย บริษัท รถไฟฟากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ม.ค.

5,366,223 5,297,898

5,993,468

จำนวนผูโดยสารที่ ใชบริการรถไฟฟามหานคร (MRT) สายเฉลิมรัชมงคล พ.ศ. 2553 จำแนกเปนรายเดือน

เดือน


108

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร 1,242 2,060 1,342 1,957 1,508 1,497 972 614 1,479 1,162 5,305 28,788

B2 - สถานีอาคารสงเคราะห์

B3 - สถานีเทคนิคกรุงเทพ

B4 - สถานีถนนจันทน์

B5 - สถานีนราราม 3

B7 - สถานีวัดปริวาส

B8 - สถานีวัดดอกไม้

B9 - สถานีสะพานพระราม 9

B10 - สถานีเจริญราษฎร์

B11 - สถานีสะพานพระราม 3

B12 - สถานีราชพฤกษ์

รวม

B6 - สถานีวัดด่าน

427,721

59,881

20,764

17,007

12,437

19,217

26,429

29,711

35,600

29,341

35,132

20,319

121,883

มิ.ย.

489,302

65,610

25,270

20,255

15,116

21,926

30,680

36,003

44,114

34,645

42,884

23,991

128,808

ก.ค.

505,908

65,179

25,963

20,484

14,959

21,721

31,084

38,175

46,567

35,357

45,480

23,535

137,404

ส.ค.

เดือน

352,419

42,493

16,656

11,508

8,851

13,386

16,342

26,199

36,344

28,820

31,767

14,326

105,727

ก.ย.

แหล่งข้อมูล : บริษัท กรุงเทพธนาคม จำ�กัด หมายเหตุ : รถประจำ�ทางด่วนพิเศษ (BRT) สายสาทร-ราชพฤกษ์ เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2553 โดยไม่ได้เก็บค่าโดยสาร และเริ่มเก็บค่าโดยสารตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2553 เป็นต้นไป

9,650

29 - 31 พ.ค.

B1 - สถานีสาทร

ชื่อสถานี

294,425

34,062

13,198

10,787

7,579

11,730

14,078

23,919

31,857

24,683

17,847

10,700

93,985

ต.ค.

353,350

39,599

16,462

11,440

8,822

12,970

20,128

26,386

35,618

29,348

31,923

13,191

107,463

พ.ย.

จ�ำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถประจ�ำทางด่วนพิเศษ (BRT) สายสาทร-ราชพฤกษ์ แยกตามรายสถานี ตั้งแต่ 29 พฤษภาคม - 31 ธันวาคม 2553

322,483

36,776

14,859

10,911

8,371

12,373

19,286

23,707

34,140

27,298

27,238

12,638

94,886

ธ.ค.

2,774,396

348,905

134,334

103,871

76,749

114,295

159,524

205,608

266,197

210,834

234,331

119,942

799,806

รวม

หน่วย : เที่ยวคน


ด้านการจราจร

109

เส้นทางจักรยานถนนประดิษฐ์มนูธรรม เส้นทางจักรยานถนนลาดพร้าว เส้นทางจักรยานถนนพหลโยธิน เส้นทางจักรยานถนนเพชรเกษม เส้นทางจักรยานถนนรามค�ำแหง เส้นทางจักรยานถนนจรัญสนิทวงศ์ เส้นทางจักรยานถนนสุขาภิบาล 5 (สายไหม) เส้นทางจักรยานถนนราษฎร์บูรณะ เส้นทางจักรยานชมกรุงรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ระยะ 2 พระนคร-ธนบุรี เส้นทางจักรยานถนนนราธิวาสราชนครินทร์ เส้นทางจักรยานถนนเจริญนคร เส้นทางจักรยานถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน เส้นทางจักรยานถนนพุทธมณฑล สาย 2 เส้นทางจักรยานโครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์พระบรมราชานุสาวรียส์ มเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เส้นทางจักรยานถนนกรุงธนบุรี เส้นทางจักรยานซอยวัดอินทราวาส เส้นทางจักรยานถนนสรงประภา เส้นทางจักรยานถนนอุทยาน เส้นทางจักรยานโครงการปรับปรุงบางขุนเทียนชายทะเล เส้นทางจักรยานบริเวณชมกรุงรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ระยะ 1 เส้นทางจักรยานถนนราชด�ำริ เส้นทางจักรยานถนนสุขุมวิท เส้นทางจักรยานถนนสาทร (เหนือ-ใต้) เส้นทางจักรยานถนนอรุณอัมรินทร์ตัดใหม่ เส้นทางจักรยานทางเดินเลียบคลองไผ่สิงห์โต เส้นทางจักรยานถนนประชาชื่น เส้นทางจักรยานถนนพุทธมณฑล สาย 3 เส้นทางจักรยานถนนดวงพิทักษ์ โครงการปรับปรุงสะพานเลียบคลอง ค.ส.ล. จากถนนพระยามนธาตุราชศรีพจิ ติ ร์

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

ปลายทาง

ถนนพระราม 9 ถนนรามอินทรา ห้าแยกลาดพร้าว ถนนแฮปปี้แลนด์สาย 1 สะพานข้ามคลองบางซื่อ อนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ แยกกาญจนาภิเษก สุดเขตกรุงเทพมหานคร คลองบางยี่ขัน แยกร่มเกล้า ซอยจรัญสนิทวงศ์ 5 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 65 ถนนออเงิน ซอยพหลโยธิน 54 ถนนเจริญนคร สุดเขตกรุงเทพมหานคร รอบเกาะรัตนโกสินทร์+อรุณอัมรินทร์ แยกถนนสุรวงศ์ แยกถนนพระรามที่ 3 ถนนลาดหญ้า ถนนราษฎร์บูรณะ วงเวียนใหญ่ ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 46 ถนนบรมราชชนนี ถนนเพชรเกษม ถนนลาดหญ้า - ถนนประชาธิปก - ถนนอินทรพิทักษ์ - ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถนนเจริญนคร ถนนราชพฤกษ์ ถนนกาญจนาภิเษก ซอยโรงเรียนผ่องเพ็ญวิทยา วัดสีกัน ถนนพุทธมณฑลสาย 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ถนนพระรามที่ 2 จุดสิ้นสุดโครงการ ระยะที่ 1 รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ถนนพระรามที่ 1 แยกถนนพระรามที่ 4 ทางรถไฟสายท่าเรือ ถนนสุขุมวิท 81 แยกวิทยุ แยกนราธิวาสราชนครินทร์ บริเวณใต้สะพานพระราม 8 สวนลุมพินี ซอยสุขุมวิท 10 ซอยประชาชื่น 34 คลองบางเขน ถนนบรมราชชนนี หมู่บ้านเทพนคร ถนนสุขุมวิท คลองไผ่สิงห์โต ถนนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ จุดสิ้นสุดโครงการ

ต้นทาง

รวม แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานวางแผนและออกแบบ สำ�นักงานวิศวกรรมจราจร สำ�นักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร หมายเหตุ : * ระยะทางรวมไป - กลับ

ชื่อถนน/เส้นทาง

ล�ำดับที่

ทางจักรยานทั้งหมดในเขตกรุงเทพมหานครปี พ.ศ. 2553 จัดเรียงตามเส้นทางที่มีระยะทางมากไปหาน้อย

221.66

24.00 21.00 20.40 16.00 15.60 14.00 10.20 10.00 9.70 9.00 8.00 8.00 8.00 8.00 4.80 4.50 4.00 3.80 3.50 3.40 3.20 3.00 2.80 1.66 1.30 1.30 1.00 1.00 0.50

ระยะทาง * (กิโลเมตร)

ทางจักรยานเฉพาะ ร่วมบนทางเท้า ร่วมบนทางเท้า ร่วมบนทางเท้า ร่วมบนทางเท้า ร่วมบนทางเท้า ร่วมบนทางเท้า ร่วมบนทางเท้า บนทางเท้า ร่วมกับ ผิวจราจร ร่วมบนทางเท้า ร่วมบนทางเท้า ร่วมบนทางเท้า ร่วมบนทางเท้า บนผิวจราจร ร่วมบนทางเท้า ร่วมบนทางเท้า ทางจักรยานเฉพาะ ทางจักรยานเฉพาะ บนทางเท้า ร่วมกับ ผิวจราจร บนผิวจราจร ร่วมบนทางเท้า ร่วมบนทางเท้า บนผิวจราจร ร่วมบนทางเท้า ร่วมบนทางเท้า ร่วมบนทางเท้า ร่วมบนทางเท้า ทางจักรยานเฉพาะ ทางจักรยานเฉพาะ

หมายเหตุ


110

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

จตุจักร

จตุจักร

บางซื่อ

บางซื่อ

ถนนลาดพร้าว - ถนนรัชดาภิเษก

รัชดาภิเษก - พหลโยธิน

รัชดาภิเษก - วิภาวดีรังสิต

รัชดาภิเษก - ประชาชื่น

รัชดาภิเษก - กรุงเทพนนทบุรี (ยาว)

รัชดาภิเษก - กรุงเทพนนทบุรี (สั้น)

4

5

6

7

8

ราชเทวี

ราชเทวี

ห้วยขวาง

16 เพชรบุรีตัดใหม่ - ราชปรารถ

17 เอกมัย - เพชรบุรี

บางกะปิ

ลาดพร้าว - สุขาภิบาล 2 (สั้น)

15 เพชรบุร ี - พญาไท

บางกะปิ

12 ลาดพร้าว - สุขาภิบาล 2 (ยาว)

ราชเทวี

บางกะปิ

รามค�ำแหง - ศรีนครินทร์ (สั้น)

14 เพชรบุร ี - พิษณุโลก

บางกะปิ

11 รามค�ำแหง - ศรีนครินทร์ (ยาว)

ห้วยขวาง

จตุจักร

10 พหลโยธิน - งามวงศ์วาน

13 เพชรบุร ี - รัชดาภิเษก

หลักสี่

หลักสี่

งามวงศ์วาน - ประชาชื่น

9

จตุจักร

พหลโยธิน - ก�ำแพงเพชร

3

จตุจักร

บางพลัด

ราชวิถี - จรัญสนิทวงศ์

2

ชื่อถนน

บางพลัด

ท่าพระ

ชื่อทางแยก

ล�ำสาลี

ล�ำสาลี

เกษตร

พงษ์เพชร

วงศ์สว่าง

วงศ์สว่าง

ประชานุกูล

รัชวิภา

รัชโยธิน

ลาดพร้าว

เอกมัย

เพชรบุรี

เพชรบุรี

เพชรบุรี - พิษณุโลก

เพชรบุรี

เอกมัย

ประตูนำ�้

ราชเทวี

ยมราช

อโศก

ลาดพร้าว - สุขาภิบาล 2 บางกะปิ

ลาดพร้าว - สุขาภิบาล 2 บางกะปิ

รามค�ำแหง

รามค�ำแหง

พหลโยธิน

งามวงศ์วาน

รัชดาภิเษก

รัชดาภิเษก

รัชดาภิเษก

รัชดาภิเษก

พหลโยธิน

ถนนรัชดาภิเษก

พหลโยธิน - ก�ำแพงเพชร ก�ำแพงเพชร

ราชวิถี - สิรินธร

บางกอกใหญ่ เพชรเกษม

เขต

เพชรเกษม - รัชดาภิเษก

ชื่อสะพาน

1

ล�ำดับ

คอนกรีตเสริมเหล็ก

คอนกรีตเสริมเหล็ก

คอนกรีตเสริมเหล็ก

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เหล็ก

เหล็ก

เหล็ก

เหล็ก

เหล็ก

เหล็ก

เหล็ก

เหล็ก

เหล็ก

เหล็ก

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เหล็ก

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เหล็ก

เหล็ก

เหล็ก

ชนิดสะพาน

800.00

365.50

377.60

380.00

327.30

1,175.00

1,445.00

530.00

1,080.00

1,230.00

610.00

575.00

900.00

480.00

1,197.10

583.00

800.00

400.00

585.00

618.00

3(2)

2(1)

2(1)

2(1)

2(1)

2(2)

2(2)

2(2)

2(2)

3(2) *

2(2)

2(2)

2(2)

2(2)

4(2)

2(2)

2(2)

2(1)

2(2)

2(2)

12.50

7.50

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

10.25

7.50

7.00

7.00

7.00

11.90

7.00

8.20

10.25

7.00

7.00

-

-

-

-

-

0.50 0.50

0.50 0.50

0.45 0.45

0.90 0.90

0.75 0.45

0.45 0.75

0.75 0.45

0.75 0.45

0.75 0.75

0.75 0.75

0.65

0.65

0.75 0.75

-

0.75 0.75

-

0.75 0.75

0.75 0.75

0.75 0.50

-

2519

2519

2519

2519

2536

2536

2535

2535

2536

2536

2536

2536

2536

2534

2534

2548

2535

2535

2534

-

11

16

32

11

7

18

16

30

39

-

6

14

-

-

-

-

13

-

38

-

-

-

-

-

26

26

-

-

-

20

12

12

16

-

18

-

-

18

-

6

36

16

18

16

10

10

4

8

16

18

9

24

11

-

8

-

6

10

10

เสาไฟฟ้า (ต้น) จ�ำนวนดวงไฟ ความยาว ช่อง ความกว้าง ทางเท้า (เมตร) ปีที่สร้าง (เมตร) จราจร (เมตร) ซ้าย ขวา กิ่งเดี่ยว กิ่งคู่ ใต้สะพาน (ดวง)

สะพานรถยนต์ข้ามทางแยกในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553


ด้านการจราจร

111

ปทุมวัน

ปทุมวัน

ราชเทวี

ดินแดง

ห้วยขวาง

ห้วยขวาง

ห้วยขวาง

สวนหลวง

สวนหลวง

ประเวศ

วังทองหลาง ประดิษฐ์มนูธรรม

21 ไทย - ญี่ปุ่น (ยาว)

ไทย - ญี่ปุ่น (สั้น)

22 ดินแดง - ราชวิถี

23 ถนนดินแดง - ถนนประชาสงเคราะห์

24 ข้ามทางแยกถนนรัชดาภิเษก (ยาว)

พระราม 9 - อโศกดินแดง (สั้น)

25 ข้ามทางแยกรามค�ำแหง - พระราม 9

26 ถนนศรีนครินทร์ - ถนนพัฒนาการ

27 ถนนศรีนครินทร์ - ถนนสุขุมวิท 77

28 ถนนศรีนครินทร์ - ถนนสุขุมวิท 103

29 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม - ถนนลาดพร้าว

ราชเทวี

ยานนาวา

32 ถนนศรีอยุธยา - ถนนพญาไท

33 พระราม 3 - นางลิ้นจี่

พระรามที่ 3

ศรีอยุธยา

ราชวิถี

31 ถนนราชวิถี - ถนนพระรามที่ 6

ราชเทวี

ประดิษฐ์มนูธรรม

30 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม - ถนนเกษตรตัดใหม่ ลาดพร้าว

ศรีนครินทร์

ศรีนครินทร์

ศรีนครินทร์

พระราม 9

พระราม 9 - ดินแดง

ดินแดง - พระราม 9

ดินแดง

อโศก - ดินแดง

ถนนพระรามที่ 4

ถนนพระรามที่ 4

พระรามที่ 4 - สาทร

สาทร

20 ไทย - เบลเยี่ยม

รัชดาภิเษก

คลองเตย

เพชรบุรี - พัฒนาการ

เพชรบุรี - พัฒนาการ

ชื่อถนน

19 พระราม 4 - สุนทรโกษา

สวนหลวง

เพชรบุรีตัดใหม่ - สุขุมวิท 71 (สั้น)

เขต

สวนหลวง

ชื่อสะพาน

18 เพชรบุรีตัดใหม่ - สุขุมวิท 71 (ยาว)

ล�ำดับ

นางลิ้นจี่

พญาไท

ตึกชัย

-

-

-

-

-

รามค�ำแหง

อ.ส.ม.ท.

อ.ส.ม.ท.

ประชาสงเคราะห์

สามเหลี่ยมดินแดง

สีลม - สุรวงศ์

สีลม - สุรวงศ์

วิทยุ

สุนทรโกษา

คลองตัน

คลองตัน

ชื่อทางแยก

371.00

404.00

203.00

1,486.00

301.48

820.00

916.40

1,100.00

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เหล็ก

เหล็ก

คอนกรีตเสริมเหล็ก

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เหล็ก

เหล็ก

เหล็ก

เหล็ก

391.50

372.00

345.00

830.00

830.00

-

-

-

1,726.00

เหล็ก + คอนกรีตเสริมเหล็ก 1,885.00

2(1)

2(2)

1(2)

3

3

-

-

-

2(2)

2(2)

2(2)

2(1)

2(1)

2(1)

2(2)

2(2)

2(2)

2(2)

2(2)

7.27

13.00

6.50

10.30

10.30

-

-

-

7.40

6.50

6.50

6.50

7.50

7.00

7.00

7.40

6.50

7.00

7.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.54 0.54

-

-

-

-

-

-

-

-

0.80 0.95

0.80 0.95

-

0.75 0.75

0.50 0.50

0.75 0.50

0.40 0.40

0.50 0.50

0.75 0.50

0.75 0.50

-

2548

2549

-

-

-

-

-

-

-

-

2548

2535

2536

2535

2541

-

2535

2535

13

4

18

-

-

-

-

-

38

-

-

21

14

12

108

-

5

30

35

-

28

-

-

-

-

-

-

86

-

-

-

-

-

-

15

33

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

179

-

-

-

4

-

24

16

52

8

10

เสาไฟฟ้า (ต้น) จ�ำนวนดวงไฟ ความยาว ช่อง ความกว้าง ทางเท้า (เมตร) ปีที่สร้าง (เมตร) จราจร (เมตร) ซ้าย ขวา กิ่งเดี่ยว กิ่งคู่ ใต้สะพาน (ดวง)

เหล็ก + คอนกรีตเสริมเหล็ก 1,926.00

เหล็ก

เหล็ก

เหล็ก

เหล็ก

เหล็ก + คอนกรีตเสริมเหล็ก

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เหล็ก

เหล็ก

ชนิดสะพาน

สะพานรถยนต์ข้ามทางแยกในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 (ต่อ)


112

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

ยานนาวา

บางขุนเทียน บางขุนเทียน พุทธมณฑลสาย 1

ยานนาวา

บางคอแหลม พระรามที่ 3 สุขสวัสดิ์

ยานนาวา

จอมทอง

ตลิ่งชัน

ทวีวัฒนา

ทวีวัฒนา

หนองจอก

ลาดกระบัง

มีนบุรี

มีนบุรี

ตลิ่งชัน

35 ถนนพระรามที่ 3 - ถนนนราธิวาสฯ

36 ถนนพระรามที่ 3 - ถนนรัชดาภิเษก

37 ถนนพระรามที่ 3 - ถนนสาธุประดิษฐ์

38 ถนนพระรามที่ 3 - ถนนเจริญราษฎร์

39 ถนนบางขุนเทียน - ถนนพระรามที่ 2

40 ถนนสุขสวัสดิ์ - ถนนพระรามที่ 2

41 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 - บรมราชชนนี

42 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 - บรมราชชนนี

43 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 - บรมราชชนนี

44 ถนนฉลองกรุง - ถนนสุวินทวงศ์

45 ถนนเจ้าคุณทหาร - สถานีบรรจุ และแยกสินค้ากล่องลาดกระบัง (ICD)

46 ถนนรามค�ำแหง - ถนนมีนพัฒนา

47 ถนนรามค�ำแหง - ถนนร่มเกล้า

48 ทางลงสิรินธร

เหล็ก เหล็ก

-

-

-

-

-

-

พุทธมณฑลสาย 2

-

พระรามที่ 2

-

ชนิดสะพาน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

คอนกรีตเสริมเหล็ก

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เหล็ก

เหล็ก

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เหล็ก

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เหล็ก

เหล็ก

พระรามที่ 3 - เหนือใต้ เหล็ก

สาธุประดิษฐ์

ทางด่วน - พระรามที่ 3 เหล็ก

นราธิวาส

สาธุประดิษฐ์ตัดใหม่ เหล็ก

ชื่อทางแยก

แหล่งข้อมูล : สำ�นักงานก่อสร้างและบูรณะ สำ�นักการโยธา กรุงเทพมหานคร หมายเหตุ : (1) เดินรถทางเดียว ช่องจราจร 2(1) หมายถึง เดินรถทางเดียวจำ�นวน 2 ช่องทาง (2) เดินรถ 2 ทาง ช่องจราจร 2(2) หมายถึง เดินรถ 2 ทาง ฝั่งละ 2 ช่องทาง (2) เดินรถ 2 ทาง ช่องจราจร 4(2) หมายถึง เดินรถ 2 ทาง ฝั่งละ 4 ช่องทาง (2) เดินรถ 2 ทาง ช่องจราจร 3(2) หมายถึง เดินรถ 2 ทาง ฝั่งแรก 1 ช่องทาง ฝั่งที่สอง 2 ช่องทาง * ทิศทางการเดินรถเปลี่ยนแปลงตามตำ�รวจจราจรกำ�หนดเป็นเวลา

สิรินธร

รามค�ำแหง

รามค�ำแหง

เจ้าคุณทหาร

ฉลองกรุง

พุทธมณฑลสาย 3

พุทธมณฑลสาย 2

พระรามที่ 3

พระรามที่ 3

พระรามที่ 3

พระรามที่ 3

ยานนาวา

34 ถนนพระรามที่ 3 -  ถนนสาธุประดิษฐ์ตัดใหม่ ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม

ชื่อถนน

เขต

ชื่อสะพาน

ล�ำดับ

-

3(1)

-

2(1)

2(2)

2(2)

2(2)

2(2)

2(2)

2(2)

383.00

-

-

295.00

2(1)

-

-

2(2)

448.00 1(1), 2(1)

-

810.00

-

750.00

440.00

455.00

825.00

509.00

385.00

1,160.00

6.00

-

-

13.00

9.75

-

9.75

-

7.00

13.00

13.00

13.00

13.00

13.00

13.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.50 0.50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2542

-

-

2548

2547

-

2548

-

2547

2547

2547

2547

2547

2547

2547

9

-

-

23

-

-

-

-

50

-

38

38

42

34

92

11

-

-

35

-

-

16

-

-

48

-

-

-

-

-

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เสาไฟฟ้า (ต้น) จ�ำนวนดวงไฟ ความยาว ช่อง ความกว้าง ทางเท้า (เมตร) ปีที่สร้าง (เมตร) จราจร (เมตร) ซ้าย ขวา กิ่งเดี่ยว กิ่งคู่ ใต้สะพาน (ดวง)

สะพานรถยนต์ข้ามทางแยกในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 (ต่อ)


ด้านการจราจร

113

อุโมงค์ดินแดง (ทางเดียว) อุโมงค์เชื่อมถนนพหลโยธิน - ถนนวัดลาดปลาเค้า อุโมงค์ลอดใต้ทางแยกบางพลัด อุโมงค์ลอดใต้ทางแยกท่าพระ อุโมงค์เชื่อมถนนรามค�ำแหง - ถนนพัฒนาการ อุโมงค์ทางลอดกลับรถยนต์พัฒนาการ อุโมงค์ทางลอดแยกห้วยขวาง อุโมงค์ทางลอดแยกสุทธิสาร อุโมงค์คนเดินหน้าจุฬาฯ อุโมงค์คนเดินหน้าโรงเรียนนนทรี

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ดินแดง บางเขน บางพลัด บางกอกใหญ่ สวนหลวง สวนหลวง ห้วยขวาง ห้วยขวาง ปทุมวัน ยานนาวา

เขต ดินแดง พหลโยธิน - ลาดปลาเค้า จรัญสนิทวงศ์ - ราชวิถี จรัญสนิทวงศ์ - เพชรเกษม รามค�ำแหง - พัฒนาการ พัฒนาการ รัชดาภิเษก รัชดาภิเษก พญาไท พระรามที่ 3

ชื่อถนน ลาดปลาเค้า บางพลัด ท่าพระ ห้วยขวาง สุทธิสาร -

ชื่อทางแยก

ชื่อทางต่างระดับ

เขต

1 2 3

คู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี ยกระดับรามค�ำแหง ทางยกระดับเลียบบึงมักกะสัน

415.00 660.00 400.00 775.00 600.00 485.00 -

2(1) 2(2) 3(2) 3(2) 2(2) 1 -

ชื่อถนน ปิ่นเกล้า -

0.50 0.50 0.50 0.50 0.75 -

0.50 0.50 0.50 0.50 0.75 -

2536 2542 2542 2543 2542 2544 -

-

14 -

4 -

2(2) 2(2) -

9.00 6.50 0.50 0.50 -

2540 2545 -

59 -

53 -

187 -

เสาไฟฟ้า (ต้น) จ�ำนวนดวงไฟ ความยาว ช่อง ความกว้าง ทางเท้า (เมตร) ปีที่สร้าง (เมตร) จราจร (เมตร) ซ้าย ขวา กิ่งเดี่ยว กิ่งคู่ ใต้สะพาน (ดวง) คอนกรีตเสริมเหล็ก 4,167.00 คอนกรีตเสริมเหล็ก 3,360.00 คอนกรีตเสริมเหล็ก -

ชื่อทางแยก ชนิดทางต่างระดับ

9.00 12.00 13.00 12.00 12.00 7.00 - 10.00 -

เสาไฟฟ้า (ต้น) จ�ำนวนดวงไฟ ความยาว ช่อง ความกว้าง ทางเท้า (เมตร) ปีที่สร้าง (เมตร) จราจร (เมตร) ซ้าย ขวา กิ่งเดี่ยว กิ่งคู่ ใต้สะพาน (ดวง)

ทางต่างระดับในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553

ตลิ่งชัน บรมราชชนนี บางกะปิ รามค�ำแหง ราชเทวี แหล่งข้อมูล : สำ�นักงานก่อสร้างและบูรณะ สำ�นักการโยธา กรุงเทพมหานคร หมายเหตุ : (2) เดินรถ 2 ทาง ช่องจราจร 2(2) หมายถึง เดินรถ 2 ทาง ฝั่งละ 2 ช่องทาง

ล�ำดับ

ชนิดอุโมงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก -

แหล่งข้อมูล : สำ�นักงานก่อสร้างและบูรณะ สำ�นักการโยธา กรุงเทพมหานคร หมายเหตุ : (1) เดินรถทางเดียว ช่องจราจร 1 หมายถึง เดินรถทางเดียวจำ�นวน 1 ช่องทาง (1) เดินรถทางเดียว ช่องจราจร 2(1) หมายถึง เดินรถทางเดียวจำ�นวน 2 ช่องทาง (2) เดินรถ 2 ทาง ช่องจราจร 2(2) หมายถึง เดินรถ 2 ทาง ฝั่งละ 2 ช่องทาง (2) เดินรถ 2 ทาง ช่องจราจร 3(2) หมายถึง เดินรถ 2 ทาง ฝั่งแรก 1 ช่องทาง ฝั่งที่สอง 2 ช่องทาง

ชื่ออุโมงค์

ล�ำดับ

อุโมงค์ทางลอดรถยนต์และอุโมงค์คนเดินในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553


114

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

ถนนราชด�ำริ

ถนนเพลินจิต

ถนนพระรามที่ 1

ถนนพญาไท

ถนนพระรามที่ 4

ถนนพิษณุโลก

ถนนอู่ทองใน

ถนนพิชัย

ถนนราชด�ำเนินนอก

ถนนสุโขทัย

ถนนสวรรคโลก

ถนนราชวิถี

ถนนพระราม 6

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ชื่อถนน

แหล่งข้อมูล : ส�ำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร

ถนนสีลม

1

ล�ำดับที่

แยกตึกชัย

ถนนสวรรคโลก

ถนนสุโขทัย

ถนนพิชัย

ถนนอู่ทองใน

ถนนราชวิถี

ถนนราชด�ำเนินนอก

ถนนราชด�ำเนินนอก

สามย่าน

สามย่าน

แยกราชประสงค์

แยกราชประสงค์

แยกศาลาแดง

ถนนพระรามที่ 4

ต้นทาง

ถนนโยธี

แยกตึกชัย

ถนนราชวิถี

ถนนสวรรคโลก

ถนนพิษณุโลก

ถนนสุโขทัย

ถนนราชวิถี

ถนนพระรามที่ 5

ศาลาแดง

สี่แยกปทุมวัน

สี่แยกปทุมวัน

ทางรถไฟสายท่าเรือ

สะพานเฉลิมโลก

ถนนเจริญกรุง

ปลายทาง

0.3

1.9

0.9

0.3

1.0

0.5

1.0

1.7

1.0

1.0

2.0

2.7

ความยาวของถนน (ความยาวของสายไฟฟ้าลงดิน) (กิโลเมตร)

ถนนในกรุงเทพมหานครที่มีสายไฟฟ้าลงดิน ณ ธันวาคม 2553

2553

2552

2551

2551

2551

2548

2550

2550

2550

2550

2550

2531

ด�ำเนินการแล้วเสร็จในปี


3

ด้านสิ่งแวดล้อม


จ�ำนวนสวนสาธารณะและพื้นที่สวนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 ในความรับผิดชอบของส�ำนักสิ่งแวดล้อมและส�ำนักงานเขตต่างๆ เรียงตามจ�ำนวนสวนสาธารณะ ล�ำดับที่ ส�ำนักงานเขต 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

นวนประชากร สัดส่วนพื้นที่สวนสาธารณะ จ�ำนวนสวนสาธารณะ ขนาดพื้นที่สวนสาธารณะ จ�ำในพื ้นที่เขต ต่อจ�ำนวนประชากร (แห่ง) (ตร.ม.) (คน) (ตร.ม./คน)

พระโขนง 291 163,575.76 95,661 บางขุนเทียน 198 1,018,129.88 155,821 * ตลิ่งชัน 149 490,299.16 106,753 บางซื่อ 149 176,048.48 138,653 * หนองจอก 146 1,110,683.80 151,292 หลักสี่ 135 1,751,623.36 112,908 ยานนาวา 133 435,769.20 84,286 * ราชเทวี 133 438,769.00 76,233 บางนา 132 219,181.80 98,869 ป้อมปราบศัตรูพ่าย 128 263,720.60 53,526 * บางกอกน้อย 127 202,472.40 124,352 วังทองหลาง 123 102,263.56 115,697 บางกะปิ 117 639,295.48 149,606 * หนองแขม 116 613,406.68 145,361 * ทุ่งครุ 113 348,493.56 115,131 สัมพันธวงศ์ 111 34,948.96 28,617 * บางพลัด 110 177,498.88 101,276 * มีนบุรี 108 663,867.24 135,032 บางกอกใหญ่ 107 53,909.28 75,621 บางบอน 106 549,506.70 104,535 * บางคอแหลม 104 117,778.24 98,870 * ราษฎร์บูรณะ 103 255,952.00 89,297 * จตุจักร 100 1,573,285.60 162,838 * ดุสิต 100 358,593.20 111,496 * บึงกุ่ม 100 832,529.20 147,030 * ธนบุรี 97 162,989.00 124,499 ลาดพร้าว 96 511,641.00 122,520 สวนหลวง 95 525,553.56 115,966 * ดินแดง 94 166,387.52 134,480 * คลองเตย 93 503,455.52 112,906 * ปทุมวัน 93 692,771.12 57,368 ภาษีเจริญ 92 368,596.76 131,363 สะพานสูง 92 252,847.40 88,578 * ลาดกระบัง 91 445,239.00 157,477 วัฒนา 91 69,666.00 80,929 สาทร 91 286,675.00 88,179 * คันนายาว 89 456,052.60 86,340 * คลองสาน 88 182,933.12 79,546 * บางรัก 87 47,598.24 47,053 * พระนคร 82 387,004.20 60,313 สายไหม 79 582,716.52 183,333 จอมทอง 77 189,772.00 160,451 * บางแค 77 200,454.20 193,190 ห้วยขวาง 64 200,969.32 77,292 * ดอนเมือง 63 592,814.76 166,354 พญาไท 56 134,940.00 74,693 * ประเวศ 54 2,426,101.32 156,567 * คลองสามวา 50 320,941.00 160,480 * ทวีวัฒนา 37 947,400.00 74,592 * บางเขน 37 450,321.52 188,164 รวม 5,204 23,697,442.70 5,701,394 แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานวิชาการสวนและต้นไม้ ส�ำนักงานสวนสาธารณะ ส�ำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร หมายเหตุ : * พื้นที่ส่วนหนึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของส�ำนักงานสวนสาธารณะ ส�ำนักสิ่งแวดล้อม

1.71 6.53 4.59 1.27 7.34 15.51 5.17 5.76 2.22 4.93 1.63 0.88 4.27 4.22 3.03 1.22 1.75 4.92 0.71 5.26 1.19 2.87 9.66 3.22 5.66 1.31 4.18 4.53 1.24 4.46 12.08 2.81 2.85 2.83 0.86 3.25 5.28 2.30 1.01 6.42 3.18 1.18 1.04 2.60 3.56 1.81 15.50 2.00 12.70 2.39 4.16

ด้านสิ่งแวดล้อม

117


118

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

ชื่อสวนสาธารณะ

สถานที่ตั้ง

1 สวนลุมพินี ถ.พระรามที่ 4 เขตปทุมวัน 2 สวนจตุจักร ถ.ก�ำแพงเพชร 1 เขตจตุจักร 3 สวนพระนคร หมู่ 1 ถ.อ่อนนุช แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง 4 สวนสราญรมย์ ระหว่าง ถ.เจริญกรุง ตัดกับ ถ.ราชินี เขตพระนคร 5 สวนธนบุรีรมย์ หมู่ 2 ถ.ประชาอุทิศ เขตทุ่งครุ 6 สวนหลวง ร.9 ถ.สุขุมวิท 103 เขตประเวศ 7 สวนเสรีไทย ถ.เสรีไทย เขตบึงกุ่ม 8 สวนหนองจอก หมู่ 2 ถ.เลียบวารี แขวงหนองจอก เขตหนองจอก 9 อุทยานเบญจสิริ ถ.สุขุมวิท ระหว่าง ซ.สุขุมวิท 22-24 เขตคลองเตย 10 สวนรมณีนาถ ถ.ศิริพงษ์ เขตพระนคร 11 สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ถ.ก�ำแพงเพชร 2 เขตจตุจักร 12 สวนสันติภาพ ระหว่าง ถ.ราชวิถี และ ถ.รางน�ำ้ เขตราชเทวี 13 สวนวชิรเบญจทัศ ถ.ก�ำแพงเพชร 3 เขตจตุจักร ฝั่งพระนคร เชิงสะพานพระราม 9 เขตราษฎร์บูรณะ 14 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา 15 สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน ถ.เวฬุวนาราม เขตดอนเมือง 16 สวนทวีวนารมย์ ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา 17 สวน 50 พรรษา มหาจักรีสิรินธร ถ.เฉลิมพระเกียรติฯ ร.9 เขตประเวศ 18 สวนกีฬารามอินทรา ถ.รามอินทรา เขตบางเขน 19 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเกียกกาย ถ.ทหาร เขตดุสิต 20 สวนหลวงพระราม 8 บริเวณเชิงสะพานพระราม 8 ติดริมแม่น�้ำเจ้าพระยา แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด 21 สวนพรรณภิรมย์ ถ.พระราม 9 เขตห้วยขวาง 22 สวนธรรม 70 พรรษา มหาราชินี (วนธรรม) ถ.ศรีนครินทร์ บริเวณด้านหลังสวนหลวง ร.9 เขตประเวศ 23 สวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ถ.ร่มเกล้า เขตลาดกระบัง 24 สวนเบญจกิติ ถ.รัชดาภิเษก เขตคลองเตย 25 สวนสันติชัยปราการ ถ.พระอาทิตย์ บางล�ำพู แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร * 26 สวนนวมินทร์ภิรมย์ ถ.ศรีบูรพา แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม * 27 สวนนาคราภิรมย์ ถ.มหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร แหล่งข้อมูล : ส�ำนักงานสวนสาธารณะ ส�ำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร หมายเหตุ : * สวนนวมินทร์ภิรมย์ เปิดให้บริการ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2553 และ สวนนาคราภิรมย์ เปิดให้บริการ วันที่ 3 ธันวาคม 2553

ล�ำดับที่ 04.30 - 21.00 04.30 - 21.00 05.00 - 20.00 05.00 - 21.00 05.00 - 21.00 05.00 - 19.00 05.00 - 20.00 05.00 - 20.00 05.00 - 21.00 05.00 - 21.00 05.00 - 19.00 05.00 - 21.00 04.30 - 21.00 05.00 - 21.00 05.00 - 21.00 05.00 - 21.00 05.00 - 21.00 05.00 - 21.00 05.00 - 21.00 05.00 - 21.00 05.00 - 21.00 05.00 - 21.00 05.00 - 21.00 05.00 - 21.00 05.00 - 21.00 05.00 - 21.00 05.00 - 21.00

เวลา เปิด - ปิด

สวนสาธารณะหลักที่อยู่ในความรับผิดชอบของส�ำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 11,000 - 11,100 11,000 - 17,142 3,000 - 4,000 10,000 - 12,000 1,450 1,700 11,136 3,867 1,000 1,500 458 3,065 5,000 6,000 400 600 2,000 2,500 2,000 2,500 683 1,538 4,000 4,000 5,000 - 8,000 10,000 - 30,000 1,000 - 1,200 1,500 - 2,000 419 599 500 800 800 900 1,250 2,400 200 400 400 550 200 400 36 60 1,600 3,000 650 850 300 400 -

จ�ำนวนผู้ใช้บริการ (เฉลี่ยคนต่อวัน) วันธรรมดา วันหยุด


ด้านสิ่งแวดล้อม

119

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

ล�ำดับที่

คลองเตย คลองสาน คลองสามวา คันนายาว จตุจักร จอมทอง ดอนเมือง ดินแดง ดุสิต ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา ทุ่งครุ ธนบุรี บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ บางกะปิ บางขุนเทียน บางเขน บางคอแหลม บางแค บางซื่อ

เขต

41 35 30 27 37 13 20 40 35 50 13 70 53 34 75 63 47 9 40 24 105

ประเภทที่ 1 สวนหย่อมขนาดเล็ก 15 3 13 23 8 9 3 6 29 36 4 14 5 2 3 15 23 5 2 7 2

ประเภทที่ 2 สวนหมู่บ้าน 1 1 1 1 2 1 1 2 4 5 3 1 -

ประเภทที่ 3 สวนชุมชน 1 3 1 -

ประเภทที่ 4 สวนระดับย่าน

ประเภทของสวนสาธารณะ

-

ประเภทที่ 5 สวนระดับเมือง 27 44 6 37 50 54 36 47 29 63 18 27 39 85 29 35 123 19 61 46 41

ประเภทที่ 6 สวนถนน 8 5 1 1 2 1 7 1 6 1 1

ประเภทที่ 7 สวนเฉพาะทาง

จ�ำนวนสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร (พื้นที่สีเขียว) ตามประเภทของสวนสาธารณะ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554

93 88 50 89 100 77 63 94 100 149 37 113 97 127 107 117 198 37 104 77 149

รวม

หน่วย : แห่ง


120

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

เขต

บางนา บางบอน บางพลัด บางรัก บึงกุ่ม ปทุมวัน ประเวศ ป้อมปราบศัตรูพ่าย พญาไท พระโขนง พระนคร ภาษีเจริญ มีนบุรี ยานนาวา ราชเทวี ราษฎร์บูรณะ ลาดกระบัง ลาดพร้าว วังทองหลาง วัฒนา สวนหลวง

ล�ำดับที่

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

13 33 57 65 60 16 9 53 24 48 38 62 58 44 48 23 46 39 55 38 24

ประเภทที่ 1 สวนหย่อมขนาดเล็ก 2 7 14 1 4 3 12 6 6 13 8 15 20 6 23 4 5 7 5 3 5

ประเภทที่ 2 สวนหมู่บ้าน 2 2 1 1 2 2 2 3

ประเภทที่ 3 สวนชุมชน 1 1 1

ประเภทที่ 4 สวนระดับย่าน

ประเภทของสวนสาธารณะ

1 -

ประเภทที่ 5 สวนระดับเมือง 117 64 37 21 34 73 29 64 26 230 26 15 27 83 61 76 38 50 63 50 62

ประเภทที่ 6 สวนถนน 2 1 4 8 1 1 -

ประเภทที่ 7 สวนเฉพาะทาง

จ�ำนวนสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร (พื้นที่สีเขียว) ตามประเภทของสวนสาธารณะ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 (ต่อ)

132 106 110 87 100 93 54 128 56 291 82 92 108 133 133 103 91 96 123 91 95

รวม

หน่วย : แห่ง


ด้านสิ่งแวดล้อม

121

สะพานสูง สัมพันธวงศ์ สาทร สายไหม หนองแขม หนองจอก หลักสี่ ห้วยขวาง รวม

เขต

45 54 54 39 42 65 59 31 2,103

ประเภทที่ 1 สวนหย่อมขนาดเล็ก 1 3 29 20 22 10 9 490

ประเภทที่ 2 สวนหมู่บ้าน 1 1 2 3 9 54

ประเภทที่ 3 สวนชุมชน 2 10

ประเภทที่ 4 สวนระดับย่าน 1

ประเภทที่ 5 สวนระดับเมือง 45 57 33 9 54 56 54 24 2,494

ประเภทที่ 6 สวนถนน 1 52

ประเภทที่ 7 สวนเฉพาะทาง

แหล่งข้อมูล : ส�ำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร หมายเหตุ : ประเภทที่ 1 สวนหยอมขนาดเล็ก (Pocket Park, Mini Park, Tot lots) มีขนาดพื้นที่ไมเกิน 2 ไร่ ประเภทที่ 2 สวนหมูบาน (Neighbourhood Park) มีขนาดพื้นที่มากกวา 2 ไร แตไมเกิน 25 ไร่ ประเภทที่ 3 สวนชุมชน (Community Park) มีขนาดพื้นที่มากกวา 25 ไร แตไมเกิน 125 ไร่ ประเภทที่ 4 สวนระดับยาน (District Park) มีขนาดพื้นที่มากกวา 125 ไร แตไมเกิน 500 ไร่ ประเภทที่ 5 สวนระดับเมือง (City Park) มีขนาดพื้นที่มากกวา 500 ไรขึ้นไป ประเภทที่ 6 สวนถนน (Street Park) ขนาดพื้นที่มีความกวาง 5 เมตรขึ้นไป ความยาวไมจํากัด ประกอบด้วย สวนไหลทางหรือทางจักรยาน (Linear Park หรือ Greenway) สวนเกาะกลาง (Island Park) และสวนทางแยก (Junction Park) ประเภทที่ 7 สวนเฉพาะทาง (Special Purpose Park) ประกอบด้วย สวนประวัติศาสตร ลานอเนกประสงค โดยไมจํากัดขนาดพื้นที่ ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://citymap.bangkok.go.th/parks/

43 44 45 46 47 48 49 50

ล�ำดับที่

ประเภทของสวนสาธารณะ

จ�ำนวนสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร (พื้นที่สีเขียว) ตามประเภทของสวนสาธารณะ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 (ต่อ)

92 111 91 79 116 146 135 64 5,204

รวม

หน่วย : แห่ง


122

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

บางกอกน้อย

ทุ่งครุ

ทวีวัฒนา

ดอนเมือง

จตุจักร

คลองสาน คลองสามวา คันนายาว

คลองเตย

เขต

สวนเบญจกิติ ในบริเวณโรงงานยาสูบ อุทยานเบญจสิริ เชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน สวนสาธารณะบึงสะแกงามสามเดือนและบึงมะขามเทศเฉลิมพระเกียรติ สวนบริเวณทางแยกต่างระดับถนนวงแหวนรอบนอกตัดกับถนนรามอินทรา พื้นที่สีเขียวบริเวณสวนสนุกวันเดอร์เวิลด์ ถนนเลียบขนานทางด่วนกาญจนาภิเษก ตัดถนนรัชดา-รามอินทรา 7. พื้นที่สีเขียวริมทางถนนกาญจนาภิเษกจากแยกถนนเสรีไทย ถึงถนนรามอินทรา กม.10 8. สวนวชิรเบญจทัศ ถนนก�ำแพงเพชร 9. สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ถนนก�ำแพงเพชร 10. สวนจตุจักร ถนนก�ำแพงเพชร 11. สวนป่าทางต่างระดับรัชดาภิเษก-วิภาวดีรังสิต 12. สวนป่าที่ว่างริมทางรถไฟสายเหนือ (ริมถนนวิภาวดีรังสิต) 13. ถนนรัชดาภิเษก-เกาะกลางทางเท้าจากแยกลาดพร้าว-แยกประชานุกูล (ระยะทาง 4.8 กม. x 9 ม.) 14. ศูนย์กีฬา-สวนเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติครบ 50 ปี (บริเวณกองทัพอากาศ) 15. สวนป่าที่ว่างริมทางรถไฟสายเหนือ (ริมถนนวิภาวดีรังสิต ตั้งแต่คลองวัดหลักสี่ จรด อบต. หลัก 6) 16. ถนนอุทยาน ความยาว 3,861 เมตร กว้าง 90 เมตร 17. ทางต่างระดับถนนบรมราชชนนี-กาญจนาภิเษก 18. สวนทวีวนารมย์ ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา 19. ทางเท้า และเกาะกลางถนนพุทธมณฑลสาย 2 20. สวนสมเด็จย่า บริเวณถนนบรมราชชนนี (ฝั่งขาออก) 21. สวนธนบุรีรมย์ 22. สวนหย่อมค่ายลูกเสือกรุงธน ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด 23. ถนนพระราชด�ำริเลียบทางรถไฟบางขุนนนท์ - ตลิ่งชัน 24. สวนถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า (จากเชิงสะพานพระปิ่นเกล้าถึงแยกบรมราชชนนี) เกาะกลางทางเท้าถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าด้านทิศใต้ระยะทาง 800 เมตร

1. 2. 3. 4. 5. 6.

ชื่อสวนสาธารณะ

กรมทางหลวง ส�ำนักงานสวนสาธารณะ ส�ำนักสิ่งแวดล้อม ส�ำนักงานสวนสาธารณะ ส�ำนักสิ่งแวดล้อม ส�ำนักงานสวนสาธารณะ ส�ำนักสิ่งแวดล้อม ส�ำนักงานสวนสาธารณะ ส�ำนักสิ่งแวดล้อม ส�ำนักงานเขตจตุจักร ส�ำนักงานสวนสาธารณะ ส�ำนักสิ่งแวดล้อม กองทัพอากาศ ส�ำนักงานเขตดอนเมือง ส�ำนักงานเขตทวีวัฒนา กรมทางหลวง ส�ำนักงานสวนสาธารณะ ส�ำนักสิ่งแวดล้อม ส�ำนักงานเขตทวีวัฒนา กรมทางหลวง ส�ำนักงานสวนสาธารณะ ส�ำนักสิ่งแวดล้อม ส�ำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ส�ำนักงานเขตบางกอกน้อย ส�ำนักงานสวนสาธารณะ ส�ำนักสิ่งแวดล้อม

2 3 3 1 1 3

27 375 196 155 50 50 27 150 50 217 70 54 36 36 63 27 26 25

65.00 56.60 72.50 30.00 20.00 43.50

- ส�ำนักงานสวนสาธารณะ ส�ำนักสิ่งแวดล้อม - ส�ำนักงานสวนสาธารณะ ส�ำนักสิ่งแวดล้อม 3 - ส�ำนักงานสวนสาธารณะ ส�ำนักสิ่งแวดล้อม 3 38.00 ส�ำนักงานสวนสาธารณะ ส�ำนักสิ่งแวดล้อม - ส�ำนักงานสวนสาธารณะ ส�ำนักสิ่งแวดล้อม 2 - สวนสนุกวันเดอร์เวิลด์

หน่วยงานรับผิดชอบ

130 29 31 121 42 32

ขนาดพื้นที่ ไร่ งาน ตร.วา

สวนสาธารณะที่มีพื้นที่มากกว่า 25 ไร่ ของกรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554


ด้านสิ่งแวดล้อม

123

ชื่อสวนสาธารณะ

25. สวนหย่อมบริเวณการกีฬาแห่งประเทศไทย 26. บริเวณหน้าแฟลตและหลังแฟลตคลองจั่น 30 หลังๆ ละ 1.5 ไร่ 27. สวนพฤกษชาติคลองจั่น บริเวณหลังที่ท�ำการการเคหะแห่งชาติ ถนนนวมินทร์ เขตบางกะปิ 28. ริมทางเท้าถนนรามค�ำแหง-ศรีนครินทร์ 29. สวนหย่อมบริเวณสนามยิงปืนหัวหมาก บางขุนเทียน 30. โครงการปลูกป่าชายเลนบางขุนเทียน 31. สวนป่าชายเลนเชิงอนุรักษ์ชายทะเลบางขุนเทียน 32. เซ็นทรัลพาร์ค 33. บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 34. สวนป่าพระราม 2 บางเขน 35. สนามกีฬาในกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ 36. สวนกีฬารามอินทรา 37. พุทธอุทยานวัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร บางคอแหลม 38. สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา บางบอน 39. สวนหย่อมเรือนจ�ำพิเศษธนบุรี 40. สวนศูนย์กีฬาบางบอน บึงกุ่ม 41. สวนเสรีไทย ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม 42. สวนนวมินทร์ภิรมย์ (บึงล�ำพังพวย) ปทุมวัน 43. สวนลุมพินี ถนนพระรามที่ 4 ประเวศ 44. สวนกีฬาบึงหนองบอน แขวงหนองบอน 45. สวนหลวง ร.๙ แขวงหนองบอน 46. สวนวนธรรม (สวนธรรม 70 พรรษา มหาราชินี) 47. ปลูกไม้ยืนต้นริมถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ระยะทาง 11 กิโลเมตร 48. ปลูกไม้ประดับริมทางถนนอ่อนนุช ป้อมปราบศัตรูพา่ ย 49. ลานโพธิ์และพื้นที่สวนวัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร

บางกะปิ

เขต 50 45 34 31 30 120 87 50 50 45 112 59 40 29 99 30 350 76 360 650 500 43 41 37 35

2 2 3 2 -

50.00 36.00 96.00 39.30 -

ขนาดพื้นที่ ไร่ งาน ตร.วา การกีฬาแห่งประเทศไทย การเคหะแห่งชาติ ส�ำนักงานเขตบางกะปิ ส�ำนักงานเขตบางกะปิ การกีฬาแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานสวนสาธารณะ ส�ำนักสิ่งแวดล้อม ส�ำนักงานเขตบางขุนเทียน เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ส�ำนักงานเขตบางขุนเทียน กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ส�ำนักงานสวนสาธารณะ ส�ำนักสิ่งแวดล้อม วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร ส�ำนักงานสวนสาธารณะ ส�ำนักสิ่งแวดล้อม ส�ำนักงานเขตบางบอน ส�ำนักงานเขตบางบอน ส�ำนักงานสวนสาธารณะ ส�ำนักสิ่งแวดล้อม ส�ำนักงานสวนสาธารณะ ส�ำนักสิ่งแวดล้อม ส�ำนักงานสวนสาธารณะ ส�ำนักสิ่งแวดล้อม ส�ำนักงานสวนสาธารณะ ส�ำนักสิ่งแวดล้อม ส�ำนักงานสวนสาธารณะ ส�ำนักสิ่งแวดล้อม ส�ำนักงานสวนสาธารณะ ส�ำนักสิ่งแวดล้อม ส�ำนักงานเขตประเวศ ส�ำนักงานเขตประเวศ วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร

หน่วยงานรับผิดชอบ

สวนสาธารณะที่มีพื้นที่มากกว่า 25 ไร่ ของกรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 (ต่อ)


124

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

หนองแขม

สะพานสูง สาทร สายไหม

ลาดพร้าว สวนหลวง

ลาดกระบัง

ยานนาวา

มีนบุรี

ภาษีเจริญ

พระนคร

เขต

50. สนามหลวง 51. สวนรมณีนาถ ถนนศิริพงษ์ แขวงส�ำราญราษฎร์ 52. ปลูกไม้ยืนต้นริมถนนบางแวกทั้ง 2 ฝั่ง 53. ปลูกไม้ยืนต้นริมถนนเพชรเกษมทั้ง 2 ฝั่ง 54. สวนบึงกระเทียม ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี 55. บ้านสวนกาแฟสด 56. สวนส�ำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน 57. ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพระรามที่ 3 58. ปลูกไม้ยืนต้นริมถนนรัชดาภิเษก 59. ปลูกไม้ยืนต้นริมถนนพระรามที่ 3 60. สวนสาธารณะบริเวณทางแยกต่างระดับถนนร่มเกล้าตัดกับถนนกรุงเทพ-ชลบุรีสายใหม่ (มอเตอร์เวย์) 61. สวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ อยู่ภายในเคหะชุมชนร่มเกล้า 62. สวนพระนคร (สวนลาดกระบัง) ถนนอ่อนนุช แขวงลาดกระบัง 63. สวนที่ว่างริมทางถนนเกษตรฯ บริเวณสี่แยกถนนเสนานิคม 2 64. สวนสาธารณะบริเวณทางแยกต่างระดับถนนศรีนครินทร์ตัดกับถนนพระราม 9 65. สวนเกษตรบ้านดร. ยอดยิ่ง เอื้อวัฒนสกุล ซอยพัฒนาการ 58 ถนนพัฒนาการ 66. สวนโรงพยาบาลสมิติเวช ถนนศรีนครินทร์ 67. สวนผักกลุ่มเกษตรกรปลูกผักคลองตัน ซอยพัฒนาการ 20 แยก 6 68. สวนสาธารณะบริเวณทางแยกต่างระดับวงแหวนรอบนอกตัดกับถนนกรุงเทพชลบุรสี ายใหม่ (มอเตอร์เวย์) 69. สวนสวยในสุสานสมาคมแต้จิ๋ว 70. สวนหมู่บ้านชลดา ถ.สายไหม แขวงสายไหม 71. สวนสุขภาพกองทัพอากาศ 72. สวนถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม 73. ถนนพุทธมณฑลสาย 3 74. ถนนสวัสดิการ 2 แยก 1 - 22

ชื่อสวนสาธารณะ 68 29 26 26 82 30 30 37 35 32 83 52 50 26 130 40 36 30 65 100 46 45 61 35 27

3 2 3 2 1 1 3 3 3

72.00 70.00 10.00 50.00 69.00 85.00 47.75 15.25 75.00 70.00

ขนาดพื้นที่ ไร่ งาน ตร.วา ส�ำนักงานสวนสาธารณะ ส�ำนักสิ่งแวดล้อม ส�ำนักงานสวนสาธารณะ ส�ำนักสิ่งแวดล้อม ส�ำนักงานเขตภาษีเจริญ ส�ำนักงานเขตภาษีเจริญ ส�ำนักงานสวนสาธารณะ ส�ำนักสิ่งแวดล้อม หน่วยงานเอกชน ส�ำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ส�ำนักงานเขตยานนาวา ส�ำนักงานเขตยานนาวา ส�ำนักงานเขตยานนาวา ส�ำนักงานเขตลาดกระบัง ส�ำนักงานสวนสาธารณะ ส�ำนักสิ่งแวดล้อม ส�ำนักงานสวนสาธารณะ ส�ำนักสิ่งแวดล้อม ส�ำนักงานเขตลาดพร้าว ส�ำนักงานสวนสาธารณะ ส�ำนักสิ่งแวดล้อม หน่วยงานเอกชน โรงพยาบาลสมิติเวช ส�ำนักงานเขตสวนหลวง ส�ำนักงานสวนสาธารณะ ส�ำนักสิ่งแวดล้อม สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย หมู่บ้านชลดา กองทัพอากาศ ส�ำนักงานเขตหนองแขม ส�ำนักงานเขตหนองแขม ส�ำนักงานเขตหนองแขม

หน่วยงานรับผิดชอบ

สวนสาธารณะที่มีพื้นที่มากกว่า 25 ไร่ ของกรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 (ต่อ)


ด้านสิ่งแวดล้อม

125

ชื่อสวนสาธารณะ

หน่วยงานรับผิดชอบ

- สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ศูนย์ฝกึ อบรม (หนองจอก) 2 - ส�ำนักงานเขตหนองจอก - ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ 2 - ส�ำนักงานสวนสาธารณะ ส�ำนักสิ่งแวดล้อม - 75.00 ส�ำนักงานเขตหนองจอก - 25.00 ส�ำนักงานเขตหนองจอก - กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ - บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) - บริษทั ที โอ ที จ�ำกัด (มหาชน) - บริษทั ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด - กองบัญชาการทหารสูงสุด - การประปานครหลวง - บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด - มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต - บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด - กองพลาธิการ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ - กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน

ขนาดพื้นที่ ไร่ งาน ตร.วา

75. สวนหย่อมสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ศูนย์ฝึกอบรม (หนองจอก) 89 76. สวนถนนสุวินทวงศ์ทั้งสองด้าน ยาว 14 กม. กว้าง 3 ม. 52 77. สวนหย่อมบริเวณศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ 50 78. สวนหนองจอก หมู่ที่ 2 ถนนเลียบวารี แขวงกระทุ่มราย 35 79. สวนถนนเลียบวารีทั้งสองด้าน ยาว 7.4 กม. กว้าง 3 ม. 27 80. สวนถนนมิตรไมตรี ยาว 7.2 กม. กว้าง 3 ม. 26 หลักสี่ 81. กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ 200 82. บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) 200 83. บริษัท ที โอ ที จ�ำกัด (มหาชน) 100 84. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด 100 85. กองบัญชาการทหารสูงสุด 60 86. สวนหย่อมการประปานครหลวง แขวงทุ่งสองห้อง 60 87. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 58 88. สวนหย่อมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต แขวงทุ่งสองห้อง 40 89. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวามหาราช 2550 (อาคารA) 32 90. กองพลาธิการ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ 30 91. กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน 30 แหล่งข้อมูล : ส�ำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร หมายเหตุ : สวนสาธารณะที่มีพื้นที่มากกว่า 25 ไร่ ของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 1. สวนชุมชน (Community Park) ขนาดพื้นที่มากกวา 25 ไร แตไมเกิน 125 ไร 2. สวนระดับยาน (District Park) ขนาดพื้นที่มากกวา 125 ไร แตไมเกิน 500 ไร 3. สวนระดับเมือง (City Park) ขนาดพื้นที่มากกวา 500 ไรขึ้นไป 4. สวนถนน (Street Park) ขนาดพื้นที่มีความกวาง 5 เมตรขึ้นไป ความยาวไมจํากัด 5. สวนเฉพาะทาง (Special Purpose Park) ประกอบด้วย สวนประวัติศาสตร ลานอเนกประสงค โดยไมจํากัดขนาดพื้นที่ ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://citymap.bangkok.go.th/parks/

หนองจอก

เขต

สวนสาธารณะที่มีพื้นที่มากกว่า 25 ไร่ ของกรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 (ต่อ)


126

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

บึงหนองบอน บึงมักกะสัน บึงพระราม 9 บึงพิบูลวัฒนา บึงล�ำพังพวย บึงกระเทียม บึงกุ่ม บึงสนามกอล์ฟรถไฟ บึงตาเกตุ บึงกองพลทหารม้าที่ 2 และกองพัน 1 รอ. บึงเรือนจ�ำคลองเปรม บึงข้างโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร บึงเสือด�ำ บึงปูนซีเมนต์ไทย (บึงฝรั่ง) บึงเอกมัย บึงสวนสยาม บึงในกรมทหารราบที่ 11 รอ. บึงสีกัน บึงข้างโรงเรียนแอนเนกซ์ บึงลาดโตนด แก้มลิงคลองมหาชัย - คลองสนามชัย (ในพื้นที่ กทม.) รวม

พื้นที่รองรับและเก็บกักน�้ำ (โครงการแก้มลิง)

แหล่งข้อมูล : ส�ำนักการระบายน�้ำ กรุงเทพมหานคร

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

ล�ำดับ

12,749,505

5,000,000 261,600 10,875 48,000 200,000 81,000 148,000 107,000 5,500 94,000 68,000 12,800 22,750 78,000 3,500 228,000 288,000 40,000 8,400 44,080 6,000,000

ปริมาตรเก็บกักน�ำ้ (ลบ.ม.) เขตประเวศ และเขตพระโขนง ถ.ราชปรารภ ถ.ศรีอยุธยา ถ.อโศกดินแดง เขตราชเทวี ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง ถ.พหลโยธิน ถ.ประดิพัทธ์ และเขตพญาไท บริเวณคลองจั่น เขตบึงกุ่ม เขตมีนบุรี หมู่บ้านเสรีนครพัฒนา หมู่บ้านทวีสุข เขตบึงกุ่ม สี่แยกลาดพร้าว ถ.ก�ำแพงเพชร 3 สวนจตุจักร เขตบางซื่อ เขตมีนบุรี ถ.พหลโยธิน หน้าสนามเป้า ถ.วิภาวดีรังสิต เขตพญาไท ถ.งามวงศ์วาน ถ.วิภาวดีรังสิต เขตบางซื่อ เขตราชเทวี ถ.อโศก ถ.เลียบทางรถไฟ ถ.นิคมมักกะสัน เขตราชเทวี ถ.วิภาวดีรังสิต เขตบางซื่อ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง ถ.รามอินทรา เขตมีนบุรี ถ.พหลโยธิน ถ.รามอินทรา หมู่บ้านเมืองทอง 1 เขตหลักสี่ ซอยแอนเนกซ์ ซอยชินเขต ถ.งามวงศ์วาน ฝั่งธนบุรี และปริมณฑล (แก้ไขปัญหาน�้ำท่วมและน�้ำเน่าเสียในพื้นที่ )

บริเวณที่สามารถแก้ไขปัญหาน�้ำท่วม

พื้นที่รองรับและเก็บกักน�้ำ (โครงการแก้มลิง) ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร การเคหะแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กองทัพบก กรมราชทัณฑ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย หน่วยงานเอกชน กองทัพบก หน่วยงานเอกชน กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ


ค่าเฉลี่ยคุณภาพน�้ำคลองในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 ชื่อคลอง

สถานที่เก็บน�ำ้

TEMP pH o C

DO H2S BOD COD SS TKN NH3N NO2 NO3 T-P T.Coliform mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l MPN/100ml

คลองกรวย

ซ.เจริญกรุง 71

28.8

7.1

0.8

0.3 22.1

54.7 19.7 10.8

3.7

0.2

2.0 0.8 1.12E+09

คลองกุ่ม

หมู่บ้านสหกรณ์ (ซ.28)

29.7

7.3

1.5

0.4 19.1

65.2 22.9 12.6

5.0

0.0

2.3 1.3 7.38E+08

ถ.สุขาภิบาล 2

29.7

6.7

1.0

0.5 23.1

59.3 18.9 12.1

4.8

0.0

2.1 1.2 1.25E+09

คลองเกร็ด

ถ.ปัญญา-เนเจอรัลปาร์ค

28.9

7.0

0.2

1.3

9.4

40.4 10.0 6.3

2.9

0.0

2.1 0.8 1.10E+08

คลองขวาง

ถ.เจริญกรุง 72

28.8

7.1

0.7

0.3 34.1

77.7 20.6 10.9

5.5

0.1

2.5 0.9 1.44E+09

คลองขุนราชวินติ ใจ

หน้า ปตร.คลองขุนฯ

30.8

7.4

2.6

0.0

8.6

59.7 35.7 3.5

0.6

0.4

0.5 0.9 1.22E+06

คลองครุ

ถ.เสรีไทย 67

28.9

7.1

0.7

0.3 12.0

43.3 16.4 7.2

3.5

0.1

2.0 0.9 7.18E+07

คลองควาย

ถ.พุทธมณฑลสาย 2

30.8

7.4

2.6

0.0

7.9

73.5 17.9 4.1

0.7

0.8

0.3 1.3 1.61E+06

คลองคอตัน

ถ.ปัญญา-เนเจอรัลปาร์ค

28.9

7.1

2.2

0.1

9.3

51.2 18.3 5.3

2.7

0.1

2.4 0.6 4.96E+06

คลองคูเมืองเดิม

ปตร.ราชินี

30.4

7.0

1.2

0.0 10.0

37.8 20.5 4.4

1.9

0.2

1.7 0.4 4.00E+08

หน้ากรมที่ดิน

30.4

7.1

1.7

0.0

6.8

34.9 19.4 3.7

1.6

0.2

1.7 0.3 2.74E+08

อนุสาวรียพ์ ระแม่ธรณีบบี มวยผม สนามหลวง 30.4 7.1

1.9

0.4

6.1

32.8 19.3 3.4

0.9

0.2

1.7 0.3 9.09E+07

ปตร.พระปิ่นเกล้า

30.4

7.2

3.0

0.2

4.8

28.6 21.3 2.6

0.6

0.3

2.2 0.2 1.69E+06

คลองเคล็ด

ถ.อุดมสุข 51 ซ.วชิรธรรมสาธิต 57

29.4

7.1

0.9

0.3 14.2

53.5 28.7 7.8

2.8

0.0

2.5 0.9 1.27E+09

คลองจรเข้

ถ.สุขาภิบาล 5

29.0

7.0

0.1

3.7 24.6

71.7 20.8 11.2

3.2

0.0

2.2 1.0 1.42E+09

คลองเจ็ก

ถ.สุขาภิบาล 3 ซ.รามค�ำแหง 149

29.3

7.1

2.3

0.0

7.9

38.8 16.3 4.4

1.3

0.1

2.2 0.5 1.35E+06

ถ.รถไฟสายเก่า แฟลตเอื้ออมรสุข

29.4

7.1

0.7

0.4 19.4

51.2 18.0 8.7

3.6

0.2

2.0 0.9 7.74E+08

ถ.ราษฎร์บูรณะ

30.8

7.4

2.5

0.0

8.5

68.7 26.0 3.2

1.7

0.6

0.4 1.6 1.02E+06

ถ.สุขสวัสดิ์

30.7

7.5

2.5

0.0

8.2

72.0 26.1 1.8

0.7

0.3

0.4 1.6 1.02E+06

ถ.นราธิวาสราชนครินทร์

31.3

7.1

0.3

0.5 18.8

68.8 19.2 8.0

3.2

0.1

1.9 1.0 1.21E+09

ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ ตัดแยก ถ.จันทร์

31.3

7.1

0.0

1.1 22.7

71.8 20.3 9.7

4.5

0.0

2.0 1.1 1.51E+09

ก่อนแยกสาทร

31.3

7.1

0.0

1.7 27.7

79.0 17.8 11.5

5.4

0.0

2.2 1.1 2.00E+09

ตัด ถ.สีลม

31.3

7.0

0.0

0.5 38.8

99.0 31.9 13.9

5.7

0.0

2.3 1.2 2.03E+09

ตัด ถ.สุรวงศ์

31.3

7.1

0.1

2.0 39.1 102.1 36.8 12.9

4.9

0.0

2.4 1.2 1.67E+09

หน้าโรงงานควบคุมคุณภาพน�้ำช่องนนทรี

31.3

7.1

1.1

1.1 13.0

60.0 19.0 7.6

3.4

0.1

1.9 0.7 4.84E+08

คลองเชิงตาแพ

ปตร. เชิงตาแพ

30.8

7.4

2.9

0.0

7.9

77.3 41.6 2.7

0.9

0.5

0.4 1.3 1.22E+06

คลองซุง

ใต้สะพานพระราม 6 ข.ทางรถไฟบางซ่อน

30.0

7.1

0.9

0.5 14.8

47.6 24.7 5.3

2.7

0.0

2.0 0.7 1.53E+08

คลองด่าน

ถ.เทอดไทย

30.3

7.4

2.9

0.0

7.9

72.7 21.0 4.1

0.9

0.3

0.4 1.7 1.22E+06

ท่าน�้ำวัดนางนองวรวิหาร (ถ.วุฒากาศ)

30.5

7.4

2.6

0.0

6.9

70.7 18.8 4.1

0.7

0.5

0.4 1.7 1.42E+06

ถ.เจริญนคร

30.8

7.4

3.4

0.0

6.9

93.3 20.1 1.6

0.6

0.3

0.4 1.2 1.14E+05

ถ.พระเจ้าตากสิน หลังโรงเก็บขนมูลฝอย

30.9

7.5

3.3

0.0

7.4

88.8 23.3 1.7

0.6

0.4

0.3 1.2 2.37E+05

คลองต้นไทร

ถ.เจริญนคร 17

30.5

7.4

2.2

0.0

7.7

75.2 32.2 3.6

0.6

0.4

0.3 1.7 1.15E+06

คลองตะเข้ขบ

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.79

30.7

7.0

1.1

0.4

7.4

42.9 11.1 4.9

1.3

0.0

2.0 0.7 2.15E+08

ถ.ลาดกระบัง ใต้ทางด่วน

30.7

7.1

2.0

0.0

7.4

42.0 18.1 4.2

1.2

0.1

2.1 0.5 6.70E+05

ปตร.คลองตัน

31.1

7.1

1.3

0.0

8.4

36.2 22.8 5.3

1.9

0.1

2.1 0.6 6.21E+07

คลองแจงร้อน คลองช่องนนทรี

คลองดาวคะนอง

คลองตัน

ด้านสิ่งแวดล้อม

127


ค่าเฉลี่ยคุณภาพน�ำ้ คลองในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 (ต่อ) ชื่อคลอง

สถานที่เก็บน�ำ้

TEMP pH o C

DO H2S BOD COD SS TKN NH3N NO2 NO3 T-P T.Coliform mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l MPN/100ml

คลองตาช้าง

สถานีสูบน�้ำคลองตาช้าง ถ.ศรีนครินทร์

31.5

7.2

1.4

1.6 15.8

57.9 17.5 7.1

2.7

0.0

2.0 0.9 1.38E+08

คลองตาพุก

ถ.ลาดกระบัง ใกล้ ซ.4

29.5

7.0

1.4

0.0 11.2

53.8 23.3 4.3

1.8

0.1

2.5 0.6 1.82E+07

คลองเตย

ปตร.คลองเตย

28.8

7.0

0.2

1.3 32.4

87.1 39.5 13.7

6.5

0.0

2.2 1.1 1.80E+09

อาคารทวิช

28.8

6.9

0.2

0.6 60.4 135.4 53.5 14.6

7.6

0.0

2.8 1.3 2.04E+09

คลองทรายกองดิน

ถ.ราษฎร์อุทิศ สุเหร่าทรายกองดิน

29.7

7.1

2.7

0.0

4.6

33.0 20.0 2.8

1.1

0.1

1.7 0.2 8.80E+04

คลองทวีวัฒนา

ถ.ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี

30.6

7.4

2.4

0.0

9.4

75.2 20.0 1.6

0.6

0.4

0.2 2.2 1.02E+06

แยก ถ.เพชรเกษม 69

30.7

7.5

3.1

0.0

7.1

78.7 17.2 2.5

1.3

0.5

0.3 2.0 1.02E+06

สน.ศาลาแดง

30.8

7.5

3.2

0.0

8.6

79.7 16.6 2.5

1.5

0.6

0.3 1.4 4.33E+05

คลองทับช้างล่าง

ถ.กรุงเทพกรีฑา ซ.ภราดร

29.4

7.1

1.9

0.1 12.1

50.6 18.5 7.4

2.6

0.2

2.2 0.8 3.49E+07

คลองนาซอง

ถ.ประชาสงเคราะห์ (ซ.พาณิชจ�ำนงค์)

28.8

7.1

0.3

0.5 22.3

57.9 21.7 11.5

3.8

0.1

2.1 1.0 1.42E+09

ถ.พระราม 9 (สถานีสูบน�้ำนาซอง)

28.8

7.1

0.4

0.3 20.9

60.0 20.1 10.3

3.4

0.1

2.3 1.0 1.23E+09

ถ.ลาดพร้าว (ซ.ลาดพร้าว 35)

31.3

7.2

0.4

1.6 23.7

56.3 15.1 12.8

7.0

0.0

2.0 1.1 9.03E+08

ถ.รัชดาภิเษก

31.3

7.2

0.5

2.0 24.8

67.2 21.9 12.6

6.1

0.0

1.9 1.1 7.03E+08

ถ.สวนผัก 46

30.8

7.4

2.2

0.0

8.2

64.0 20.7 2.6

1.0

0.5

0.2 1.7 1.61E+06

โรงเรียนบ้านคลองบัว ถ.สุขาภิบาล 5

29.0

7.0

0.6

1.2 18.8

54.4 14.1 5.8

2.3

0.0

2.1 0.6 5.77E+08

คลองบัวคลี่

ถ.เลียบมอเตอร์เวย์ หน้าวัดลาดบัวขาว

29.4

7.1

1.9

0.0 10.0

41.7 18.8 6.5

2.2

0.1

2.0 0.8 3.01E+06

คลองบัวลอย

ถ.ลาดกระบัง ใกล้ ซ.22

29.5

7.1

0.4

0.8 19.8

82.1 21.0 10.3

4.0

0.1

3.4 1.1 5.72E+08

คลองบางกรวย

วัดกล้วย (ถ.บางกรวย-ไทรน้อย 22)

29.3

7.2

2.5

0.0

4.0

22.3 31.5 2.0

0.3

0.1

1.8 0.2 3.17E+06

วัดส�ำโรง (สะพานเฉลิมศักดิ์)

29.3

7.2

2.6

0.0

3.9

25.4 25.1 2.1

0.3

0.1

1.8 0.2 3.24E+06

คลองบางกระบือ

ถ.สามเสน (บจก.บุญรอดบริวเวอรี่)

29.4

7.2

1.6

0.1 22.3

62.1 16.2 8.4

3.6

0.2

2.1 0.8 1.42E+09

คลองบางกอกน้อย

ถ.อรุณอัมรินทร์

30.8

7.4

2.8

0.0

8.2

65.5 21.7 1.9

1.5

0.4

0.3 1.9 8.27E+05

ท่าน�้ำวัดสุวรรณาราม

30.8

7.5

2.4

0.0

7.9

55.8 20.7 5.2

2.0

0.4

0.4 1.7 8.07E+05

ท่าน�้ำวัดชลอ (ถ.บางกรวย-ไทรน้อย)

29.3

7.2

2.6

0.0

4.4

29.0 26.8 1.4

0.1

0.1

1.9 0.2 7.32E+04

ซ.ร่วมวงศ์พัฒนา (ถ.บางกรวย-ไทรน้อย)

29.3

7.2

2.2

0.0

3.8

24.3 19.8 1.8

0.1

0.1

1.9 0.2 4.26E+05

ท่าน�้ำวัดอุทยาน (ถ.บางกรวย-จงถนอม)

29.3

7.2

2.3

0.0

4.0

26.0 17.0 1.5

0.3

0.1

1.8 0.2 3.01E+05

ถ.เพชรเกษม

29.8

7.1

1.6

0.0

5.0

28.4 19.8 4.1

1.2

0.1

1.7 0.4 3.64E+07

โรงเรียนพาณิชยการธนบุรี

29.8

7.2

1.9

0.0

4.4

31.0 21.9 3.4

0.8

0.1

1.7 0.3 5.85E+06

วัดช่างเหล็ก

29.8

7.2

2.2

0.0

4.3

35.0 21.4 2.9

0.5

0.1

1.9 0.3 1.82E+06

บางขุนนนท์

29.8

7.2

2.2

0.0

4.0

28.3 16.4 3.1

0.7

0.2

1.9 0.2 5.42E+05

สะพานเจริญพาสน์

29.8

7.2

1.8

0.0

5.2

38.7 22.8 3.5

0.6

0.1

1.6 0.3 9.77E+06

คลองบางกะปิ

ปตร.บางกะปิ

29.2

7.1

1.0

0.3 16.4

44.8 12.8 7.8

2.8

0.2

2.2 1.1 2.77E+08

คลองบางขุนเทียน

ท่าน�้ำวัดบางขุนเทียนนอก (ถ.จอมทอง 19)

30.4

7.4

3.2

0.0

7.2

77.5 21.2 2.5

0.7

0.4

0.3 1.7 4.39E+05

ถ.พระรามที่ 2

30.5

7.5

3.1

0.0

8.2

73.5 23.7 1.9

0.6

0.6

0.3 1.1 7.15E+05

ปตร.บางเขนเก่า

29.3

7.1

3.0

0.0

4.7

21.4 17.3 6.6

1.3

0.1

1.7 0.3 5.07E+06

วัดทางหลวง

29.3

7.1

1.3

0.3

8.7

29.0 24.8 5.4

2.2

0.1

1.6 0.6 8.78E+08

ข้างทัณฑสถานบางเขน

29.3

7.0

0.5

0.3 12.4

41.3 15.5 7.9

3.7

0.0

1.8 0.7 7.74E+08

ชุมชนบางบัว

29.3

7.1

0.7

0.7 10.4

41.3 13.2 5.9

2.4

0.0

1.9 0.7 2.78E+08

ใกล้โรงงานปรับปรุงคุณภาพน�ำ้ บางบัว

29.3

7.1

1.2

0.5 10.3

42.9 13.8 6.9

2.9

0.0

1.9 0.6 3.54E+08

คลองน�้ำแก้ว คลองบัว

คลองบางกอกใหญ่

คลองบางเขน

128

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร


ค่าเฉลี่ยคุณภาพน�้ำคลองในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 (ต่อ) ชื่อคลอง

สถานที่เก็บน�ำ้

TEMP pH o C

DO H2S BOD COD SS TKN NH3N NO2 NO3 T-P T.Coliform mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l MPN/100ml

29.3

คลองบางเขนใหม่

ถ.พิบูลสงคราม

7.1

1.6

0.1

6.8

37.9 27.8 4.8

1.9

0.1

1.9 0.5 5.28E+08

คลองบางคอแหลม

ถ.พระรามที่ 3 ตรงข้าม บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 31.7 7.2

1.4

0.9 14.2

41.8 16.8 7.2

3.0

0.1

1.9 0.7 1.22E+09

คลองบางโคล่

ถ.พระรามที่ 3 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์

31.7

7.2

2.8

0.1

6.8

22.3 10.2 3.4

1.0

0.2

2.7 0.7 1.20E+08

คลองบางโคล่น้อย

ถ.พระรามที่ 3 โฮมโปร

31.7

7.3

2.5

0.5 12.2

40.0 27.4 5.6

1.4

0.3

2.1 0.5 8.00E+08

ถ.เจริญราษฎร์

31.7

7.2

2.1

0.0

8.9

36.3 13.5 5.3

1.4

0.3

2.1 0.6 3.33E+08

โรงกลั่นน�ำ้ มันบางจาก (เขตพระโขนง)

28.8

7.1

0.1

1.3 26.3

70.8 18.5 10.7

4.2

0.0

2.0 0.9 1.68E+09

วัดเปาว์โลหิต (เขตบางพลัด)

30.7

7.5

1.5

0.0

8.3

67.0 21.7 3.8

1.3

0.6

0.3 1.2 1.81E+06

ถ.กาญจนาภิเษก ก่อนถึงเดอะมอลล์บางแค 31.4 7.1

1.0

0.0

7.6

35.2

9.7 4.4

1.1

0.1

1.7 0.5 2.57E+08

ถ.พุทธมณฑลสาย 2 บ่อสูบน�ำ้ คลองบางจาก

31.4

7.1

0.9

0.1 17.5

61.3 49.8 5.4

1.8

0.0

1.9 0.5 4.88E+08

คลองบางชัน

ถ.สุขาภิบาล 3 ตรงข้ามธาราการ์เด้น

29.3

7.0

2.1

0.0

6.9

42.3 26.2 5.0

1.5

0.1

2.0 0.5 1.97E+06

คลองบางซ่อน

ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 ซ.34-36

30.0

7.1

0.8

0.5 14.2

44.9 18.3 6.9

1.6

0.0

2.3 0.7 9.89E+08

คลองบางซื่อ

สะพานพิบลู สงคราม (ถ.ประชาราษฎร์ สาย 1) 29.4 7.1

1.3

0.0

9.1

30.3 13.0 4.8

2.6

0.1

1.8 0.6 4.63E+08

ถ.พหลโยธิน

29.4

7.1

1.2

0.1 11.3

42.0 16.1 6.6

3.0

0.1

2.0 0.8 5.46E+08

ถ.รัชดาภิเษก (โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค)

29.4

7.1

1.5

1.0 11.8

40.4 12.3 6.5

2.9

0.1

2.2 0.7 5.12E+08

หน้ากรมอุตุนิยมวิทยา (ถ.สุขุมวิท)

28.8

7.1

0.5

1.5 14.9

52.3 13.3 8.2

3.4

0.1

2.2 0.9 1.96E+08

สะพานบางนา (ถ.ศรีนครินทร์)

28.8

7.1

0.6

1.4 14.3

49.5 14.7 9.2

4.2

0.1

2.2 0.9 4.64E+08

ถ.เจริญนคร

30.8

7.4

1.8

0.0

9.3

79.0 23.5 1.4

0.4

0.5

0.5 2.2 1.81E+06

ถ.พระเจ้าตากสิน

30.7

7.4

2.1

0.0

8.6

81.7 22.6 1.6

0.5

0.2

0.4 1.5 1.81E+06

คลองบางบัวหรุ

ซ.จรัญสนิทวงศ์ 45

30.8

7.5

1.2

0.0 11.7

71.5 26.3 3.6

0.7

0.5

0.2 1.2 1.81E+06

คลองบางปะกอก

ถ.ราษฎร์บูรณะ

30.8

7.5

2.4

0.0

9.5

70.5 25.0 2.7

0.5

0.5

0.6 1.9 1.42E+06

ถ.สุขสวัสดิ์

30.8

7.3

2.4

0.0

8.9

65.5 25.9 2.8

1.2

0.6

0.4 1.5 1.42E+06

ถ.ราษฎร์บูรณะ

31.0

7.4

2.7

0.0

8.1

79.0 20.8 1.8

0.6

0.5

0.4 1.8 1.05E+06

ถ.สุขสวัสดิ์

30.8

7.4

3.1

0.0

7.5

68.3 23.3 2.3

0.8

0.3

0.3 1.6 4.33E+05

คลองบางผักหนาม

ซ.จรัญสนิทวงศ์ 41

30.3

7.4

2.6

0.0

8.0

76.5 18.7 2.5

1.1

0.6

0.2 1.2 1.23E+06

คลองบางไผ่

ถ.เลียบคลองทวีวัฒนาสุดเขต สน.ค้างพลู

31.4

7.1

1.8

0.0

4.2

26.5 11.3 3.2

1.0

0.1

1.7 0.3 1.02E+06

ถ.พุทธมณฑลสาย 2 สะพานข้ามคลองบางไผ่ 31.4 7.2

2.0

0.0

5.1

29.3 13.1 3.0

0.8

0.1

1.7 0.2 3.92E+06

คลองบางพลัด

ถ.จรัญสนิทวงศ์

30.3

7.4

1.8

0.0

9.6

76.9 20.8 2.5

1.0

0.3

0.4 1.9 1.31E+06

คลองบางพลู

วัดภาณุรังสี

30.2

7.4

1.9

0.0

9.8

73.5 22.0 3.6

0.7

0.4

0.3 1.4 1.03E+06

คลองบางโพ

สน.บางโพ

29.3

7.1

1.2

0.2 11.8

44.2 18.0 5.0

2.5

0.1

1.9 0.5 5.11E+08

ถ.ประชาราษฎร์สาย 1

29.3

7.1

0.9

0.2 13.3

43.6 14.2 5.6

2.2

0.1

1.9 0.5 8.27E+08

วัดพระศิริไอยสวรรค์

30.6

7.3

2.0

0.0

7.4

68.7 23.2 3.2

0.4

0.4

0.3 1.0 1.81E+06

ถ.จรัญสนิทวงศ์

30.2

7.5

2.3

0.0

7.1

78.5 21.4 3.2

1.1

0.3

0.2 1.3 1.42E+06

ซ.บรมราชชนนี 2

30.3

7.4

1.0

0.0

9.5

71.0 20.4 2.9

1.0

0.4

0.3 1.7 2.01E+06

คลองบางรัก

ถ.จรัญสนิทวงศ์

30.8

7.5

1.9

0.0

8.5

64.0 20.3 4.0

1.0

0.4

0.5 2.4 1.61E+06

คลองบางละมุด

ตรงข้ามโรงเรียนเทคโนโลยีพระรามหก

30.8

7.4

3.5

0.0

6.2

66.0 25.0 2.2

0.5

0.2

0.5 1.2 4.58E+04

คลองบางจาก

คลองบางนา คลองบางน�ำ้ ชน

คลองบางปะแก้ว

คลองบางยี่ขัน

ด้านสิ่งแวดล้อม

129


ค่าเฉลี่ยคุณภาพน�ำ้ คลองในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 (ต่อ) ชื่อคลอง

สถานที่เก็บน�ำ้

TEMP pH o C

DO H2S BOD COD SS TKN NH3N NO2 NO3 T-P T.Coliform mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l MPN/100ml

คลองบางล�ำภูล่าง

วัดเศวตฉัตร (เขตคลองสาน)

30.8

7.4

2.8

0.0

6.7

76.3 20.0 3.5

0.7

0.6

0.4 1.2 1.02E+06

คลองบางสะแก

ถ.เทอดไทย (สะพานเทศบาล 11)

30.3

7.4

3.0

0.0

8.2

75.8 17.9 3.0

0.7

0.5

0.4 1.0 1.21E+06

ถ.เทอดไทย ซ.33 (วัดบางสะแกใน)

30.3

7.5

2.7

0.0

7.9

73.5 20.4 2.3

0.6

0.6

0.5 2.3 1.02E+06

ถ.เจริญนคร

30.2

7.3

1.2

0.1 10.2

84.5 19.5 2.5

0.7

0.2

0.3 1.9 2.20E+06

ถ.ตากสิน

30.3

7.4

1.2

0.1 10.8

79.5 19.8 2.5

0.8

0.3

0.3 1.1 2.01E+06

คลองบางอ้อ

ถ.รถไฟสายเก่า คลังน�้ำมันบางจาก

29.4

7.1

0.6

1.5 14.9

59.0 19.1 8.6

2.7

0.1

2.0 0.9 5.73E+08

คลองบ้านม้า

ถ.ศรีนครินทร์

31.5

7.2

3.2

0.0 11.7

47.2 25.8 4.8

2.1

0.1

2.0 0.8 4.94E+06

ถ.รามค�ำแหง สามแยกบ้านม้า

29.4

7.0

1.0

0.1 10.6

48.3 27.1 6.1

2.4

0.1

1.9 0.7 1.10E+07

ถ.รามค�ำแหง (สุขาภิบาล 3)

29.4

7.1

1.1

0.1

9.7

45.8 19.5 6.2

2.6

0.1

1.9 0.8 2.50E+07

ถ.สุขุมวิท 101/1 ชุมชนหมู่บ้านศรัณจิต

29.4

7.1

0.2

1.2 18.2

60.0 24.4 11.2

4.9

0.0

2.1 1.1 1.55E+09

ซ.พึ่งมี 50 พึ่งมีแมนชั่น

29.4

7.1

0.1

0.8 17.7

54.3 23.1 10.9

5.3

0.0

2.1 1.1 1.61E+09

คลองบึง

หน้าส�ำนักงานเขตสวนหลวง

30.7

7.2

1.9

0.3 13.8

44.9 19.5 5.5

1.6

0.0

1.7 0.7 2.79E+08

คลองบึงขวาง

ถ.ร่มเกล้า ชุมชนพัฒนาบึงบัว

28.7

7.0

2.0

0.0

5.3

32.2 17.1 4.4

2.0

0.1

1.7 0.4 6.32E+05

คลองบึงแตงโม

ถ.มิตรไมตรี หมู่บ้าน เค.ซี.การ์เด้น

31.5

7.0

2.1

0.0

3.1

29.2 37.8 1.8

0.0

0.1

1.8 0.2 1.73E+04

คลองบึงบัว

ติด ถ.เจ้าคุณทหาร

29.7

6.9

1.5

0.0

6.1

36.8 14.6 4.3

0.8

0.1

2.3 0.5 1.30E+06

คลองบุปผา

สน.บุปผาราม

30.3

7.4

2.7

0.0

6.9

76.3 16.5 2.4

0.8

0.5

0.4 1.3 8.27E+05

คลองประปา

ในเขื่อนตลาดบางซื่อตัดกับคลองเปรม

29.4

7.3

4.8

0.0

2.4

12.4 21.1 1.5

0.1

0.0

1.2 0.1 1.23E+04

นอกเขื่อนตัดกับ ถ.แจ้งวัฒนะ

29.3

7.4

4.5

0.0

3.1

14.3 25.6 1.0

0.0

0.0

1.2 0.1 6.69E+03

หน้าวัดลานบุญ

31.1

7.0

1.7

0.0

6.8

37.3 15.2 5.0

1.8

0.1

2.0 0.6 7.75E+05

ส�ำนักงานเขตลาดกระบัง

31.1

7.1

3.2

0.0

5.6

31.7 15.5 4.1

1.9

0.1

1.9 0.4 7.89E+05

ถ.พัฒนาการ

31.1

7.2

2.2

0.2

7.5

41.4 16.7 5.6

1.8

0.1

2.2 0.6 5.49E+06

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 มัสยิดซะห์รอ่ ตุล้ อิสลาม 31.5 7.1

0.8

0.1 10.4

50.8 18.5 6.4

1.7

0.1

2.3 0.7 6.77E+06

ทางลัดเข้า ซ.ร่มเย็น

31.5

7.1

1.1

1.0 12.0

50.1 18.5 5.8

2.1

0.0

2.5 0.8 8.09E+06

สี่แยกสะพานแดง

29.7

7.1

1.4

0.0 11.2

34.0 16.1 7.4

2.9

0.1

1.7 0.7 7.35E+08

ตลาดบางซื่อ

29.7

7.1

1.1

0.0 13.1

42.1 24.5 5.8

3.0

0.1

1.7 0.7 5.57E+08

ทัณฑสถานวัยหนุ่ม (ถ.งามวงศ์วาน)

29.7

7.1

0.7

0.2 11.7

41.3 25.2 5.0

2.8

0.1

1.6 0.6 4.35E+08

เทศบาลสงเคราะห์ (วัดเสมียนนารี)

29.7

7.1

0.9

0.0 11.6

43.0 41.9 7.4

2.6

0.1

1.7 0.7 4.19E+08

ถ.เศรษฐศิริ (สะพานเกษะโกมล)

29.7

7.2

1.8

0.0 10.2

36.4 20.5 4.9

1.9

0.1

1.5 0.7 5.21E+08

ถ.ศรีอยุธยา (วัดเบญจมบพิตร)

29.7

7.3

3.0

0.0

7.4

37.4 21.1 4.0

1.7

0.2

1.4 0.5 8.90E+06

ถ.แจ้งวัฒนะ

29.7

7.1

0.6

0.6 14.7

46.3 16.6 6.3

3.2

0.1

1.7 0.8 1.34E+09

ถ.เตชะตุงคะ ใกล้ สน.ดอนเมือง

29.7

7.1

0.8

0.5 13.2

48.1 15.3 8.7

4.1

0.0

1.8 0.8 6.63E+08

สถานีสูบน�ำ้ กรุงเกษม

32.0

7.0

0.7

0.0 10.0

37.7 53.5 5.9

2.8

0.1

1.3 0.6 9.01E+08

สถานีรถไฟกรุงเทพ

32.0

7.1

0.8

0.2 12.4

46.8 54.6 5.9

2.3

0.1

1.8 0.5 1.21E+09

หน้ากรมวิเทศสหการ

32.0

7.1

2.1

0.0

5.9

25.8 17.9 3.1

1.1

0.1

1.7 0.3 3.91E+08

ตลาดเทวราช

32.0

7.1

2.8

0.0

5.7

30.3 17.8 2.9

0.6

0.2

2.0 0.3 7.11E+07

ปตร.เทเวศร์

32.0

7.1

3.1

0.0

3.8

27.1 20.6 1.9

0.3

0.2

2.0 0.2 1.12E+05

คลองบางไส้ไก่

คลองบ้านหลาย

คลองประเวศบุรีรมย์

คลองปลัดเปรียง คลองเปรมประชากร

คลองผดุงกรุงเกษม

130

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร


ค่าเฉลี่ยคุณภาพน�้ำคลองในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 (ต่อ) TEMP pH o C

DO H2S BOD COD SS TKN NH3N NO2 NO3 T-P T.Coliform mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l MPN/100ml

ตลาดคลองเตย

28.8

7.0

0.3

0.3 25.4

76.2 35.5 9.8

4.6

0.1

2.0 0.9 1.42E+09

ข้างโรงงานยาสูบ

28.8

7.0

0.5

0.2 18.6

62.8 32.6 10.2

4.1

0.1

1.6 0.9 1.52E+09

คลองไผ่เหลือง

ถ.สุวินทวงศ์ ม.รุ่งสินก่อสร้าง

29.7

6.9

2.2

0.0

29.6 15.7 2.6

0.8

0.1

1.9 0.2 4.10E+05

คลองพญาเวิก

ถ.ลาดพร้าว (ซ.ลาดพร้าว 5/1)

31.3

7.1

0.5

0.9 46.0 102.9 23.8 18.2

9.7

0.0

2.3 1.4 1.55E+09

คลองพระโขนง

ปตร.พระโขนง

31.1

7.1

1.4

0.0

8.7

40.4 24.6 5.8

2.2

0.1

1.9 0.7 2.69E+07

สะพานพระโขนง (ถ.สุขุมวิท)

31.1

7.2

1.0

0.0

9.2

40.7 24.3 6.4

3.1

0.1

1.9 0.7 1.71E+07

คลองพระครู

ถ.จรัญสนิทวงศ์

30.4

7.3

1.8

0.0

8.7

80.8 18.1 3.1

0.4

0.3

0.3 2.7 1.65E+06

คลองพังพวย

ถ.สุขาภิบาล 1

29.7

7.2

0.1

0.9 24.3

58.0 19.5 10.8

5.2

0.0

2.1 1.2 7.30E+08

หลังแฟลตคลองจั่น ซ.57

29.7

7.4

2.1

0.0 20.5

43.8 26.3 9.8

3.0

0.3

2.4 1.1 3.88E+07

โรงเรียนวัดรางบัว (ถ.เพชรเกษม 33)

30.9

7.4

2.8

0.0

8.0

70.2 21.9 1.3

0.4

0.5

0.4 1.2 1.02E+06

ถ.มาเจริญ (ถ.เพชรเกษม 81)

30.8

7.5

3.6

0.0

7.0

77.0 22.3 1.4

0.5

0.4

0.3 1.3 7.18E+05

สะพานด�ำรัส

32.0

7.0

1.0

0.0

8.7

42.3 116.8 4.1

1.9

0.2

1.4 0.4 7.34E+08

สะพานเจริญราษฎร์

32.0

7.1

1.5

0.0 10.1

41.7 92.8 4.6

2.1

0.1

1.5 0.5 9.35E+08

เจริญผล

32.0

7.1

1.4

0.1

9.4

43.1 91.1 4.8

2.2

0.1

1.5 0.4 7.34E+08

เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ ซ.5

31.4

7.2

3.0

0.0

4.9

19.8 11.3 4.4

1.7

0.3

2.8 0.3 4.90E+06

ถ.เพชรเกษม 112 โรงเรียนเทคโนโลยีหมูบ่ า้ นครู 31.4 7.2

3.2

0.0

5.1

18.9 12.3 4.0

2.0

0.3

2.7 0.3 4.82E+06

ถ.เพชรเกษม 112 สะพาน 3 แยกไปทวีวฒ ั นา 31.4 7.2

3.1

0.0

4.1

19.5 11.2 3.3

1.7

0.3

2.6 0.3 1.54E+06

คลองมหาสวัสดิ์

หน้าวัดชัยพฤกษ์

30.5

7.4

2.3

0.0

8.8

90.5 20.9 2.5

0.9

0.5

0.1 2.1 1.42E+06

คลองมอญ

ถ.อรุณอัมรินทร์

30.8

7.3

3.2

0.0

6.9

68.8 17.6 3.5

1.1

0.4

0.4 1.5 4.30E+05

ถ.จรัญสนิทวงศ์

30.8

7.4

3.2

0.0

6.9

69.0 25.0 3.1

1.3

0.5

0.3 0.9 6.27E+05

คลองมะขามเทศ

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.51

31.5

7.2

2.6

0.0 10.8

51.2 20.3 4.9

1.7

0.0

2.0 0.7 6.73E+06

คลองมะนาว

ถ.รัชดาภิเษก ถ.พระรามที่ 4

29.3

7.1

0.7

0.2 28.3

84.4 21.4 8.5

3.6

0.2

1.9 1.0 9.96E+08

คลองรหัส

ถ.เสรีไทย 57

28.9

7.0

1.2

0.2 12.4

56.3 23.8 10.6

3.9

0.1

2.3 1.1 1.24E+08

คลองรอบกรุง

สะพานผ่านฟ้า

30.4

7.0

0.5

0.1 12.5

63.9 141.6 4.7

1.7

0.2

1.5 0.3 5.30E+08

หลังตลาดนานา

30.4

7.1

2.4

0.0

8.5

37.2 23.9 3.8

1.6

0.3

2.0 0.4 2.20E+08

ปตร.บางล�ำภู

30.4

7.1

2.6

0.0

8.1

34.7 23.0 4.4

1.2

0.2

1.9 0.3 6.55E+07

ปตร.โอ่งอ่าง

30.4

7.1

2.6

0.0

5.2

34.9 24.8 2.3

0.7

0.1

2.2 0.2 6.81E+05

สะพานด�ำรงสถิต (ถ.เจริญกรุง)

30.4

7.0

0.3

0.1 10.6

47.6 24.5 4.1

1.5

0.1

1.6 0.5 1.21E+09

สะพานสมมตอมรมารค (ถ.บ�ำรุงเมือง)

30.4

7.0

0.4

0.1 10.9

38.4 20.1 4.7

1.3

0.1

1.5 0.5 1.26E+09

ปตร.วัดลูกโค

30.7

7.5

2.3

0.0

7.3

68.0 40.3 3.8

1.3

0.3

0.5 2.3 1.42E+06

ปตร.เรือสัญจร

30.8

7.4

2.6

0.0

7.9

58.5 33.9 2.3

1.0

0.4

0.3 1.2 1.22E+06

ถ.ราษฎร์บูรณะ

30.8

7.4

2.5

0.0

8.2

60.2 24.0 1.5

0.4

0.4

0.2 1.4 1.31E+06

ถ.สุขสวัสดิ์

30.9

7.4

2.7

0.0

8.2

75.7 23.0 4.6

3.1

0.4

0.3 2.1 1.00E+06

คลองโรงน�้ำมัน

ถ.พระรามที่ 3 ข้างปั๊มน�ำ้ มันบางจาก

29.3

7.2

1.6

0.4 11.8

38.7 18.3 6.0

2.2

0.2

1.9 0.6 2.64E+08

คลองลาดกระบัง

ถ.ลาดกระบัง วัดลาดกระบัง

29.5

7.0

2.0

0.0

5.9

37.5 17.7 4.0

1.5

0.1

2.0 0.5 1.83E+05

คลองลาดบัวขาว

ถ.ราษฎร์พัฒนา โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว

28.7

7.0

1.8

0.0

8.1

36.3 24.3 4.9

2.0

0.1

1.9 0.6 2.05E+06

วัดลาดบัวขาว

28.7

7.1

2.4

0.0

8.0

38.7 15.8 5.8

2.8

0.1

1.9 0.7 2.30E+06

ชื่อคลอง คลองไผ่สิงโต

คลองภาษีเจริญ คลองมหานาค

คลองมหาศร

คลองรางหอกหัก คลองราษฎร์บูรณะ

สถานที่เก็บน�ำ้

5.9

ด้านสิ่งแวดล้อม

131


ค่าเฉลี่ยคุณภาพน�ำ้ คลองในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 (ต่อ) TEMP pH o C

DO H2S BOD COD SS TKN NH3N NO2 NO3 T-P T.Coliform mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l MPN/100ml

ถ.ประชาอุทิศ

29.4

7.0

0.5

0.9 11.3

46.5 18.4 6.9

2.6

0.0

1.9 0.7 1.11E+09

โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ (ถ.ลาดพร้าว)

29.4

7.0

0.5

1.1 11.3

47.4 18.8 6.8

2.7

0.0

1.9 0.7 3.95E+08

วัดบางบัว

29.4

7.0

0.5

0.3

9.7

46.1 17.2 6.1

2.6

0.0

1.8 0.6 7.35E+08

ถ.เกษตร-นวมินทร์

29.4

7.0

0.6

0.3 10.3

41.2 15.8 7.5

2.8

0.0

1.9 0.7 2.16E+08

ถ.วิภาวดีรังสิต

31.3

7.4

2.7

0.0 10.6

47.1 22.9 7.4

3.9

0.1

1.5 0.7 1.54E+07

ถ.รัชดาภิเษก

31.3

7.2

1.5

0.3 17.2

52.1 18.0 8.8

4.5

0.1

2.2 0.9 6.67E+07

คลองล�ำกอไผ่

ตัด ถ.ฉลองกรุง

29.7

6.9

1.6

0.2

4.6

30.7 15.0 3.5

0.6

0.0

1.7 0.3 2.24E+06

คลองล�ำชวดเตย

ตัด ถ.ฉลองกรุง ใกล้หมู่บ้านวรีย์เฮ้าส์

29.7

7.0

1.1

0.6 10.3

45.3 12.7 5.0

1.0

0.1

2.2 0.6 4.02E+08

คลองล�ำต้นกล้วย

ถ.มิตรไมตรี ก่อนถึงสามแยก รพ.หนองจอก 31.5 7.1

3.3

0.0

2.8

24.2 23.9 1.6

0.1

0.0

1.6 0.2 1.89E+04

คลองล�ำต้นนุ่น

ถ.เสรีไทย 73

28.9

7.1

0.2

1.1 14.3

54.7 10.8 9.8

5.0

0.0

2.2 1.2 6.00E+08

คลองล�ำนายโส

ถ.ราษฎร์พัฒนา โรงเรียนสุเหร่าล�ำนายโส

28.7

7.0

1.9

0.0

6.8

34.4 17.0 4.9

2.4

0.1

1.8 0.6 1.71E+06

วัดปากบึง

28.7

7.0

1.9

0.0

6.6

36.7 19.6 3.9

1.5

0.1

1.9 0.5 2.27E+06

คลองล�ำปลาเน่า

ถ.ฉลองกรุง จุดกลับรถใต้สะพานข้ามคลอง 29.7 6.9

1.6

0.1

4.4

29.3 14.3 3.3

1.2

0.1

1.8 0.3 1.03E+06

คลองล�ำผักชี

ถ.สุวินทวงศ์ สถานีย่อยสุวินทวงศ์ กฟน.

29.7

7.1

2.8

0.0

4.7

28.0 33.3 2.9

0.5

0.1

1.7 0.2 2.43E+04

ถ.ฉลองกรุง หมู่บ้านฉลองกรุงริเวอร์วิว

29.7

7.1

3.2

0.0

6.6

32.0 82.0 1.9

0.2

0.1

1.7 0.1 2.12E+04

คลองล�ำมะขาม

ถ.ฉลองกรุง

29.7

6.9

1.6

0.1

4.8

28.1 14.2 3.2

0.9

0.1

1.7 0.3 1.22E+06

คลองล�ำสาลี

ถ.กรุงเทพกรีฑา โรงเรียนล�ำสาลี

29.4

7.1

1.5

0.1

8.3

47.3 15.0 7.7

3.5

0.1

2.0 0.8 1.75E+06

ถ.กรุงเทพกรีฑา ซ.ประชาร่วมใจ

29.4

7.1

1.8

0.0

7.7

45.2 18.4 6.4

2.0

0.1

2.0 0.7 3.07E+06

คลองล�ำหิน

ถ.คู่คลองสิบ สะพานข้ามคลอง

31.5

6.9

2.2

0.0

3.2

29.9 16.7 3.2

0.7

0.1

1.7 0.2 1.94E+04

คลองล�ำหินฝั่งใต้

ถ.เลียบวารี สะพานคลองล�ำหินฝั่งใต้

31.5

7.0

2.9

0.0

3.1

25.6 16.6 2.1

0.3

0.1

1.7 0.2 1.78E+04

คลองวัดกระทุ่มเสือปลา

ถ.อ่อนนุช ซ.67 วัดกระทุ่มเสือปลา

30.7

7.3

0.0

1.4 28.5

78.1 12.6 14.2

4.0

0.1

2.8 0.9 1.45E+09

คลองวัดจันทร์

ถ.พระรามที่ 3 หน้าส�ำนักงานเขตบางคอแหลม 31.7 7.2

2.2

0.1

9.2

30.8 12.8 4.9

1.8

0.1

2.1 0.5 2.65E+08

คลองวัดช่องนนทรี

ถ.พระรามที่ 3 เข้า ซ.53

29.3

7.2

2.1

0.0

7.2

48.7 19.0 3.1

0.9

0.4

2.0 0.5 3.36E+06

คลองวัดดอกไม้

ถ.พระรามที่ 3 วัดดอกไม้

29.3

7.2

2.3

0.0

8.0

39.0 19.0 3.2

1.0

0.3

2.2 0.4 4.30E+07

คลองวัดดอน

ซ.เจริญกรุง 57

28.8

7.0

1.2

0.3 24.1

62.3 18.3 11.1

4.2

0.1

2.3 0.9 1.24E+09

คลองวัดทองเพลง

วัดทองเพลง

30.5

7.4

1.9

0.0

8.8

75.0 24.8 2.5

0.7

0.5

0.4 1.1 1.65E+06

ถ.เจริญนคร

30.3

7.4

2.0

0.0

8.6

73.0 22.9 2.6

0.9

0.4

0.3 1.8 1.61E+06

คลองวัดไทร

ถ.พระรามที่ 3 วัดไทร

31.7

7.2

1.4

0.1 10.4

33.1 14.6 5.6

2.2

0.3

2.3 0.5 8.35E+08

คลองวัดปริวาส

ถ.พระรามที่ 3

29.3

7.4

2.3

0.0

6.8

34.4 16.8 3.0

0.7

0.3

2.5 0.4 6.72E+06

คลองวัดราชา

วัดราชา

30.0

7.1

3.4

0.0

4.1

33.4 21.1 3.4

0.8

0.2

2.1 0.3 3.85E+05

คลองวัดใหม่

ถ.พระรามที่ 3 บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

29.3

7.2

2.4

0.0

8.0

36.1 26.2 4.0

1.0

0.3

2.3 0.5 1.44E+07

คลองวัดอนงค์

หน้าวัดอนงค์

30.8

7.5

2.9

0.0

7.4

65.8 19.4 3.0

0.8

0.5

0.4 0.9 1.11E+06

คลองสนามชัย

วัดสิงห์

30.9

7.3

2.7

0.0

8.7

86.7 18.6 1.6

0.7

0.4

0.3 1.5 8.24E+05

วัดเลา

30.9

7.5

2.8

0.0

8.5

83.7 18.3 5.8

0.5

0.4

0.3 1.9 1.41E+06

สน.ท่าข้าม

30.8

7.4

2.9

0.0

8.1

95.7 18.5 1.5

0.7

0.4

0.4 0.9 1.41E+06

วัดบางกระดี่

30.5

7.4

3.1

0.0

7.1

86.3 22.8 2.2

1.1

0.5

0.4 1.1 1.02E+06

ชื่อคลอง คลองลาดพร้าว

คลองลาดยาว

132

สถานที่เก็บน�ำ้

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร


ค่าเฉลี่ยคุณภาพน�้ำคลองในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 (ต่อ) TEMP pH o C

DO H2S BOD COD SS TKN NH3N NO2 NO3 T-P T.Coliform mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l MPN/100ml

สะพานท่าดินแดง

30.5

7.4

1.6

0.0

9.7

85.7 19.9 4.1

0.9

0.3

0.5 1.0 1.42E+06

หน้า รพ.สมเด็จเจ้าพระยา

30.4

7.5

1.6

0.0

7.2

79.2 18.8 1.7

0.5

0.4

0.3 1.1 1.61E+06

คลองส้มป่อย

สะพานพระราม 6 สถานีเฝ้าระวัง

30.0

7.2

3.4

0.0

4.9

23.2 64.4 2.9

0.1

0.1

2.1 0.3 5.08E+06

คลองสวนหลวง

ปตร.สวนหลวง ถ.เจริญกรุง 76

31.7

7.1

0.5

0.3 28.8

76.0 71.4 11.0

2.9

0.1

2.5 1.0 1.34E+09

คลองสวนหลวง 1

ถ.พระรามที่ 1 (แยกเจริญผล)

32.0

7.1

0.0

0.4 35.7

88.1 18.9 14.3

5.6

0.0

2.5 1.2 2.02E+09

ถ.เจริญเมือง

32.0

7.1

0.0

0.5 31.0

90.9 24.8 13.5

3.9

0.0

2.6 1.4 1.86E+09

คลองสอง

ซ.วัดเกาะ สามแยกโรงเรียนระเบียบวิทยา

29.0

7.0

1.5

0.2

8.3

46.0 14.6 5.3

2.3

0.1

1.7 0.5 4.75E+07

คลองสองต้นนุ่น

หลังโรงงานปรับปรุงคุณภาพน�ำ้ ร่มเกล้า

29.3

6.9

1.5

0.2

8.5

42.3 18.2 5.1

1.6

0.1

2.1 0.5 6.42E+06

ซ.รามค�ำแหง 209

29.3

7.0

1.5

0.1

7.5

40.9 17.5 5.1

1.6

0.1

2.0 0.5 2.34E+07

ถ.อ่อนนุชใกล้ ซ.61

30.7

7.0

0.5

1.4 20.3

79.5 23.4 8.2

3.1

0.0

2.6 0.8 3.57E+08

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9

30.7

7.2

2.0

0.1

48.0 20.6 5.1

1.9

0.1

2.2 0.7 8.08E+06

หน้าโรงขยะอ่อนนุช

30.7

7.0

0.7

1.6 36.9 103.3 37.3 10.3

4.0

0.0

3.0 0.9 8.26E+08

คลองสะพานสูง

ถ.รามค�ำแหง หมู่บ้านกรีนเบอร์วิลล์

29.4

7.1

1.0

0.1 11.6

45.8 17.5 7.4

3.1

0.1

2.0 0.8 7.61E+07

คลองสาด

ประตูระบายน�ำ้ คลองสาด ถ.ศรีนครินทร์

31.5

7.2

2.1

0.0 10.8

48.9 17.8 6.3

2.5

0.1

1.8 0.7 1.38E+08

คลองสาทร

ปตร.สาทร

31.3

7.0

1.4

0.1 13.8

56.1 15.8 6.2

1.5

0.2

2.0 0.7 8.65E+08

สถานทูตซาอุดิอาระเบีย

31.3

7.1

0.2

0.5 30.0

66.8 21.4 12.0

4.5

0.0

2.1 1.2 1.66E+09

ติด ถ.พระรามที่ 4 ใกล้สะพานไทย-เบลเยีย่ ม 31.3 7.1

0.2

0.7 31.4

69.5 24.1 11.6

5.6

0.0

2.1 1.1 2.10E+09

ชื่อคลอง คลองสมเด็จเจ้าพระยา

คลองสองห้อง

สถานที่เก็บน�ำ้

7.7

คลองสาธารณะประโยชน์ ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 ใกล้ ซ.21

30.0

7.0

0.8

1.6 15.4

41.1 16.1 7.1

4.2

0.0

1.9 0.6 6.54E+08

คลองสามง่าม

ม.เกาะแก้ววิลล่า ซ.2 ถ.พหลโยธิน 54/1

29.0

6.9

0.0

2.1 19.4

56.6 13.3 8.5

3.0

0.0

2.2 0.7 8.23E+08

คลองสามเสน

ปตร.สามเสน

29.4

7.1

1.4

0.1 10.1

33.9 23.0 5.6

2.8

0.1

1.9 0.6 4.68E+08

วัดโบสถ์

29.4

7.1

1.4

0.1

9.5

33.8 24.2 4.7

2.6

0.1

1.4 0.5 2.97E+08

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

29.4

7.0

1.2

0.2 15.4

38.3 43.8 7.0

3.1

0.1

1.3 0.6 1.01E+09

หลังแฟลตดินแดง

29.4

7.1

1.2

0.2 12.3

38.4 16.2 8.5

4.5

0.1

1.9 0.9 7.41E+08

คลองส�ำโรง

สะพานส�ำโรง (ถ.ศรีนครินทร์)

28.8

7.2

1.8

0.0 11.6

70.5 19.5 8.6

4.1

0.1

2.2 0.9 2.95E+07

คลองส�ำเหร่

ถ.เจริญนคร

30.4

7.4

1.5

0.0 10.6

69.3 24.8 2.3

0.7

0.4

0.2 2.1 1.81E+06

ถ.เทอดไทย

30.9

7.4

2.1

0.0

8.8

69.7 29.0 4.5

1.4

0.5

0.3 2.1 1.42E+06

คลองสิบเอ็ด

ถ.คลองสิบ คลองสิบเอ็ด

31.5

7.0

2.9

0.0

3.3

28.0 17.5 1.9

0.6

0.1

1.8 0.2 1.38E+04

คลองแสนแสบ

ตลาดหนองจอก

29.6

7.1

3.4

0.0

4.3

29.0 34.3 2.3

0.3

0.0

1.7 0.3 3.98E+04

ถ.อโศกดินแดง

29.2

7.1

1.9

0.0 10.3

46.8 43.3 6.4

3.6

0.1

2.0 0.6 5.06E+07

ปตร.แสนแสบ (ถ.เพชรบุรี ซ.ประสานมิตร)

29.2

7.1

1.6

0.0 10.3

47.3 48.5 6.9

3.5

0.1

1.9 0.6 5.02E+07

ซ.เทพลีลา

29.2

7.1

0.5

0.6 16.8

53.9 51.7 7.9

4.0

0.0

1.9 0.8 4.20E+08

สะพานบางกะปิ

29.2

7.1

1.0

0.2

9.7

46.6 28.5 8.2

4.1

0.0

1.9 0.8 4.11E+07

วัดบ�ำเพ็ญเหนือ

29.6

7.4

3.6

0.0

9.9

40.7 24.5 6.1

2.3

0.1

1.7 0.6 5.22E+06

มีนบุรี (โรงเรียนสตรีวิทยามีนบุรี)

29.6

7.4

4.4

0.0

8.7

34.2 20.3 5.1

1.8

0.0

1.6 0.5 2.40E+06

ปตร.แสนแสบ (ของกรมชลประทาน)

29.6

7.1

2.8

0.0

6.1

34.4 20.8 4.2

1.3

0.0

1.7 0.3 7.06E+04

สะพานประตูนำ�้ เวิลเทรดเซ็นเตอร์

29.2

7.1

1.7

0.0 10.0

43.4 42.4 4.3

1.5

0.2

1.8 0.6 1.11E+07

ถ.เลียบวารี

29.6

7.2

4.3

0.0

4.5

27.9 23.8 2.9

0.6

0.0

1.7 0.2 5.95E+04

ถ.สังฆสันติสุข ซ.โรงเรียนสุเหร่าใหม่

29.6

7.2

3.6

0.0

4.4

28.5 44.8 2.0

0.5

0.1

1.6 0.3 6.06E+04

ด้านสิ่งแวดล้อม

133


ค่าเฉลี่ยคุณภาพน�ำ้ คลองในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 (ต่อ) ชื่อคลอง

สถานที่เก็บน�ำ้

TEMP pH o C

DO H2S BOD COD SS TKN NH3N NO2 NO3 T-P T.Coliform mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l MPN/100ml

คลองหนองคา

หมู่บ้านมณสินี

29.5

6.9

1.9

0.3

9.3

38.8 13.5 6.3

2.2

0.1

2.2 0.6 1.63E+07

คลองหนองตะกร้า

ถ.ลาดกระบัง ใกล้ ซ.40

29.5

7.0

2.7

0.0

6.3

36.6 21.6 3.6

1.6

0.1

2.0 0.5 1.88E+05

คลองหนองบอน

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ. 26

31.5

7.1

0.6

1.4 21.2

53.8 15.8 7.6

2.9

0.0

2.4 0.9 3.52E+08

คลองหนองปรือ

สวนพระนคร

29.5

7.0

2.3

0.0

6.3

36.2 20.8 4.0

2.0

0.1

1.9 0.4 2.35E+06

คลองหลอดวัดราชนัดดา หลัง กทม. 1

30.4

7.0

0.9

0.0

9.6

36.8 19.8 4.3

1.0

0.3

1.5 0.4 6.46E+08

คลองหลอดวัดราชบพิธ

ถ.ตีทอง

30.4

7.0

0.7

0.1 11.0

42.3 29.6 4.2

1.5

0.1

1.6 0.5 8.63E+08

คลองหลอแหล

ถ.สุขาภิบาล 3 ซ.รามค�ำแหง 157/3

29.3

7.0

1.9

0.0

8.3

42.0 14.9 5.5

2.2

0.0

2.0 0.6 3.48E+06

ถ.สุขาภิบาล 3 ซ.รามค�ำแหง 162

29.3

7.0

1.4

0.1

9.2

45.8 17.4 6.3

2.5

0.1

2.1 0.7 2.03E+08

ถ.สุขาภิบาล ตลาดสดชีรอ

29.3

7.0

1.1

0.1

8.7

45.5 15.1 5.9

2.2

0.1

2.0 0.7 9.04E+06

ถ.ราษฎร์พัฒนา ซ.มิสทิน

29.4

7.1

2.0

0.0 10.7

42.2 31.6 5.9

2.5

0.1

2.0 0.7 3.02E+06

ถ.ลาดปลาเค้า

29.7

7.1

0.1

1.8 19.4

52.7 13.4 6.3

2.5

0.1

2.7 1.0 1.17E+09

ซ.ลาดปลาเค้า 47

29.7

7.1

0.1

1.5 19.7

53.8 12.6 10.4

4.4

0.0

2.4 1.0 1.28E+09

ชุมชนห้วยขวาง

29.4

7.1

0.6

1.7 23.2

58.3 14.7 9.5

5.1

0.1

2.1 1.0 1.53E+09

ถ.สุทธิสารวินิจฉัย

29.4

7.1

0.6

1.3 19.7

57.7 16.0 10.1

4.8

0.1

2.1 1.0 1.71E+09

ถ.รัชดาภิเษก

29.4

7.1

0.2

2.4 21.4

68.8 35.8 9.7

4.4

0.1

2.1 1.0 1.44E+09

ถ.วัฒนธรรม ใกล้สถานทูตเกาหลี

29.4

7.1

0.5

1.4 18.1

62.8 24.3 8.9

3.7

0.2

2.2 1.0 1.33E+09

คลองหวังโต

ถ.มิตรไมตรี ชุมชนหนองจอก

31.5

7.1

3.0

0.0

3.4

36.9 31.1 1.4

0.0

0.1

1.8 0.1 1.43E+04

คลองหัวกระบือ

วัดหัวกระบือ

30.8

7.4

2.4

0.0

9.5

72.7 30.3 2.9

0.5

0.4

0.5 1.4 1.14E+06

คลองหัวตะเข้

ถ.ลาดกระบัง ใกล้ ซ.17

29.5

7.0

2.0

0.0

6.9

35.3 21.8 4.0

1.9

0.1

1.9 0.4 2.24E+07

คลองหัวล�ำโพง

หน้าเขตคลองเตย

28.8

7.0

0.1

0.7 26.9

68.8 24.0 11.4

4.5

0.0

2.1 1.1 1.73E+09

คลองหัวหมาก

ถ.อ่อนนุช

30.7

7.2

1.7

0.0

8.6

47.7 18.4 6.1

1.9

0.0

2.2 0.8 2.57E+06

คลองออเงิน

ตัด ถ.สุขาภิบาล 5

29.0

6.8

0.4

1.5 13.0

41.3 10.1 4.4

1.6

0.1

2.0 0.6 3.64E+07

หมู่บ้านมายด์เพลส

29.0

6.8

0.5

0.7 11.0

39.1 10.7 4.7

1.3

0.0

1.9 0.5 7.97E+07

โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา

29.0

6.9

0.8

0.6

8.4

35.7 11.6 5.5

1.7

0.1

1.7 0.4 9.09E+06

ท่าน�้ำวัดโตนด

29.3

7.3

2.9

0.0

4.2

24.4 26.6 1.9

0.1

0.1

1.9 0.2 1.31E+05

ท่าน�้ำวัดประชารังสรรค์

29.3

7.2

2.8

0.0

4.2

23.0 30.3 1.6

0.2

0.1

1.9 0.2 1.56E+05

ถ.สุวินทวงศ์ บ.มีนบุรีวิศวกรรมโยธา

29.7

6.8

1.1

0.5

5.8

38.2 23.4 2.8

1.6

0.1

2.1 0.2 7.47E+05

โรงสูบน�้ำพระราม 4

28.8

7.0

0.3

0.4 20.3

67.2 28.4 9.1

3.5

0.1

1.8 1.0 1.74E+09

30.1

7.2

1.7

0.3 11.5

52.0 23.5 5.5 2.1

0.2

1.6 0.8 3.64E+08

คลองหลุมไผ่ คลองห้วยขวาง

คลองอ้อมนนท์ คลองอู่ตะเภา

ค่าเฉลี่ย

แหล่งข้อมูล : ส�ำนักงานจัดการคุณภาพน�้ำ ส�ำนักการระบายน�ำ้ กรุงเทพมหานคร หมายเหตุ : มีจ�ำนวนคลอง 155 คลอง จุดเก็บน�้ำจ�ำนวน 282 จุดเก็บ และโรงสูบน�้ำพระราม 4 จ�ำนวน 1 จุดเก็บ

134

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร


จ�ำนวนคลองในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จ�ำแนกตามส�ำนักงานเขต เรียงตามจ�ำนวนคลองที่สำ� นักงานเขตรับผิดชอบ ส�ำนักงานเขต ภาษีเจริญ หนองจอก บางขุนเทียน ธนบุรี บางแค จอมทอง ทุ่งครุ ลาดกระบัง บางกอกน้อย คลองสามวา บางพลัด บางกอกใหญ่ ตลิ่งชัน บางเขน ราษฎร์บูรณะ สายไหม คลองสาน ยานนาวา บางบอน ทวีวัฒนา สวนหลวง ประเวศ มีนบุรี บางกะปิ หนองแขม ดุสิต สะพานสูง บางซื่อ ลาดพร้าว คันนายาว บางคอแหลม พระนคร พระโขนง คลองเตย บึงกุ่ม ป้อมปราบศัตรูพ่าย วัฒนา หลักสี่ บางนา ราชเทวี สาทร จตุจักร ดอนเมือง ปทุมวัน ห้วยขวาง ดินแดง บางรัก พญาไท วังทองหลาง สัมพันธวงศ์

จ�ำนวนคลอง ส�ำนักการระบายน�้ำรับผิดชอบ ส�ำนักงานเขตรับผิดชอบ 14 6 10 7 11 12 2 8 7 5 8 3 5 1 5 2 4 3 4 8 14 20 7 8 7 3 9 10 3 5 11 5 7 4 6 2 5 5 1 1 4 5 2 5 7 6 1 1 6 1

รวม 296 แหล่งข้อมูล : กองระบบคลอง ส�ำนักการระบายน�ำ้ กรุงเทพมหานคร หมายเหตุ : คลองบางส่วนมีพื้นที่ต่อเนื่องหลายพื้นที่เขต

98 93 82 61 46 45 43 41 33 28 28 26 22 22 22 22 21 21 20 16 16 15 15 12 12 10 10 7 7 6 6 6 5 5 5 5 3 3 2 2 2 1 1 1 1 -

948

หน่วย : คลอง

คลองตามเป้าหมายตัวชี้วัด 2 2 2 4 2 3 1 1 1 2 2 1 1 1 -

25

ด้านสิ่งแวดล้อม

135


136

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

บึงกุ่ม

บางบอน บางพลัด บางรัก

บางคอแหลม บางแค บางซื่อ บางนา

บางกอกน้อย บางกะปิ บางขุนเทียน บางเขน

ธนบุรี

จตุจักร ดอนเมือง ดินแดง ดุสิต ตลิ่งชัน

คลองเตย

ส�ำนักงานเขต

ถนนพระรามที่ 4 (บริเวณป้อมต�ำรวจ แยกกล้วยน�้ำไท) ถนนสุขุมวิท บริเวณหน้าสวนสาธารณะอุทยานเบญจสิริ บริเวณหน้าสถานีขนส่งเอกมัย ถนนวิภาวดีรังสิต (หน้าสวนจตุจักร) ถนนวิภาวดีรังสิต (หน้า บก.ทอ.) ถนนรัชดาภิเษก (แยกพระราม 9) ถนนสุโขทัย (แยกสวนรื่นฤดี) ถนนบรมราชชนนี (หน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ) ถนนกาญจนาภิเษก (หน้าร้านไทยวารีค้าไม้) ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน (บริเวณป้อมต�ำรวจ แยกมไหสวรรย์) ถนนประชาธิปก (หน้าโรงเรียนศึกษานารี) ถนนอิสรภาพ (บริเวณป้อมต�ำรวจแยกพรานนก) ถนนรามค�ำแหง (ป้อมต�ำรวจ แยกล�ำสาลี) ถนนพระรามที่ 2 (หน้าส�ำนักงานเขตบางขุนเทียน) ถนนพหลโยธิน บริเวณหน้าส�ำนักงานเขตบางเขน บริเวณป้อมต�ำรวจ แยกรัชโยธิน บริเวณแยกสะพานควาย ถนนพระรามที่ 3 (บริเวณป้อมต�ำรวจ แยกถนนตก) ถนนเพชรเกษม (บริเวณป้อมต�ำรวจแยกบางแค) ถนนประชาชื่น (หน้าโรงเรียนสมศรีรื่นศึกษา) ถนนสุขุมวิท (บริเวณป้อมต�ำรวจ แยกอุดมสุข) ถนนบางนา-ตราด บริเวณหน้าโรงพยาบาลบางนา 1 บริเวณแยกบางนา บริเวณซอยบางนา-ตราด 21 ถนนกาญจนาภิเษก (หน้าสถานีบริการน�้ำมันเอสโซ่) ถนนจรัญสนิทวงศ์ (ป้อมต�ำรวจ แยกบรมราชชนนี) ถนนเจริญกรุง (บริเวณป้อมต�ำรวจ แยกสี่พระยา) ถนนสาทร (หน้า Health Land สปา) ถนนนวมินทร์ (แยกเกษตร-นวมินทร์)

จุดตรวจวัด 0.23 - 0.36 0.16 - 0.20 0.32 - 0.44 0.07 - 0.12 0.07 - 0.13 0.15 - 0.16 0.14 - 0.23 0.17 - 0.22 0.16 - 0.30 0.20 - 0.30 0.13 - 0.20 0.14 - 0.26 0.19 - 0.23 0.15 - 0.28 0.17 - 0.23 0.11 - 0.21 0.14 - 0.19 0.12 - 0.17 0.15 - 0.26 0.17 - 0.35 0.22 - 0.35 0.16 - 0.27 0.17 - 0.23 0.26 - 0.36 0.16 - 0.31 0.13 - 0.21 0.08 - 0.15 0.12 - 0.15 0.19 - 0.26

0.13 - 0.26 0.12 - 0.18 0.76 - 2.31 0.10 - 0.17 0.13 - 0.16 0.17 - 0.22 0.17 - 0.26 0.14 - 0.18 0.20 - 0.36 0.21 - 0.28 0.12 - 0.14 0.15 - 0.19 0.14 - 0.24 0.14 - 0.28 0.21 - 0.31 0.19 - 0.23 0.17 - 0.22 0.11 - 0.23 0.18 - 0.22 0.17 - 0.22 0.28 - 0.43 0.21 - 0.41 0.22 - 0.43 0.18 - 0.34 0.23 - 0.38 0.09 - 0.18 0.14 - 0.20 0.17 - 0.24 0.14 - 0.21

ครั้งที่ 1

0.19 - 0.27 0.17 - 0.50 0.20 - 0.27 0.21 - 0.28 0.10 - 0.13 0.11 - 0.30 0.10 - 0.25 0.10 - 0.13

0.09 - 0.17 0.07 - 0.15 0.12 - 0.19 0.13 - 0.26 0.09 - 0.20 0.09 - 0.27 0.40 - 0.55

0.19 - 0.35 0.55 - 0.78 0.07 - 0.08 0.07 - 0.09 0.10 - 0.14 0.07 - 0.13 0.08 - 0.09 0.09 - 0.19 0.14 - 0.26 0.09 - 0.11 0.17 - 0.21 0.20 - 0.23 0.14 - 0.21

0.22 - 0.39

0.15 - 0.23 0.25 - 0.30 0.22 - 0.29 0.22 - 0.24 0.07 - 0.11 0.09 - 0.30 0.05 - 0.10 0.09 - 0.12

0.14 - 0.19 0.08 - 0.14 0.11 - 0.14 0.11 - 0.16 0.09 - 0.13 0.14 - 0.20 0.34 - 0.62

0.13 - 0.21 0.54 - 0.68 0.05 - 0.10 0.04 - 0.13 0.08 - 0.17 0.09 - 0.14 0.09 - 0.11 0.07 - 0.11 0.17 - 0.23 0.10 - 0.13 0.11 - 0.21 0.15 - 0.22 0.13 - 0.17

0.21 - 0.30

0.20 - 0.27 0.19 - 0.23 0.15 - 0.25 0.06 - 0.12 0.11 - 0.13 0.06 - 0.10 0.10 - 0.15 0.10 - 0.20

0.13 - 0.19 0.07 - 0.22 0.09 - 0.14 0.10 - 0.15 0.10 - 0.14 0.10 - 0.25 0.26 - 0.59

0.04 - 0.10 0.25 - 0.41 0.04 - 0.09 0.06 - 0.08 0.11 - 0.14 0.09 - 0.12 0.09 - 0.14 0.12 - 0.18 0.17 - 0.26 0.09 - 0.13 0.11 - 0.13 0.16 - 0.34 0.10 - 0.18

0.11 - 0.15

(15 พ.ย. 52-11 ม.ค. 53) (13 ม.ค.-27 ก.พ. 53) (23 ก.พ.-18 เม.ย. 53) (11 เม.ย.-7 มิ.ย. 53) (3 มิ.ย.-5 ก.ค. 53)

(1 ก.ค.-18 ก.ค. 53)

0.17 - 0.40 0.18 - 0.33 0.11 - 0.25 0.14 - 0.18 0.09 - 0.16 0.07 - 0.12 0.06 - 0.13 0.10 - 0.17

0.11 - 0.18 0.12 - 0.20 0.12 - 0.23 0.10 - 0.18 0.09 - 0.13 0.14 - 0.19 0.31 - 0.45

0.07 - 0.11 0.24 - 0.45 0.07 - 0.09 0.08 - 0.10 0.08 - 0.12 0.10 - 0.17 0.10 - 0.21 0.10 - 0.18 0.13 - 0.26 0.10 - 0.15 0.09 - 0.13 0.16 - 0.25 0.12 - 0.20

0.14 - 0.22

ช่วงค่าที่ตรวจวัดฝุ่นรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6

ผลการตรวจวัดฝุ่นรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ริมถนนในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553

0.21 - 0.54 0.19 - 0.36 0.07 - 0.18 0.16 - 0.32 0.11 - 0.22 0.13 - 0.19 0.09 - 0.17 0.16 - 0.19

0.24 - 0.41 0.19 - 0.25 0.26 - 0.43 0.12 - 0.19 0.18 - 0.29 0.58 - 1.00 0.18 - 0.34

0.12 - 0.16 0.33 - 0.43 0.15 - 0.19 0.20 - 0.26 0.15 - 0.18 0.18 - 0.30 0.16 - 0.25 0.12 - 0.20 0.12 - 0.23 0.18 - 0.25 0.17 - 0.34

0.17 - 0.37

ครั้งที่ 7

(13-29 พ.ย. 53)


ด้านสิ่งแวดล้อม

137

จุดตรวจวัด

0.16 - 0.41 0.23 - 0.64 0.11 - 0.20 0.07 - 0.10 0.15 - 0.18 0.11 - 0.15 0.19 - 0.33 0.09 - 0.21 0.08 - 0.10 0.10 - 0.13 0.15 - 0.19 0.07 - 0.10 0.46 - 0.66 0.23 - 0.71 0.09 - 0.14 0.10 - 0.14 0.11 - 0.30 0.07 - 0.10 0.18 - 0.32 0.04 - 0.09

0.12 - 0.20 0.25 - 0.37 0.11 - 0.18 0.12 - 0.18 0.20 - 0.36 0.11 - 0.27 0.20 - 0.32 0.19 - 0.26 0.16 - 0.25 0.16 - 0.24 0.19 - 0.25 0.12 - 0.19 0.28 - 0.42 0.19 - 0.29 0.06 - 0.12 0.11 - 0.25 0.10 - 0.18 0.16 - 0.23 0.21 - 0.32 0.07 - 0.18

0.23 - 0.30 0.45 - 0.60 0.12 - 0.18 0.10 - 0.21 0.27 - 0.64 0.13 - 0.18 0.20 - 0.27 0.15 - 0.22 0.21 - 0.31 0.16 - 0.25 0.13 - 0.30 0.23 - 0.29 0.27 - 0.63 0.18 - 0.28 0.14 - 0.16 0.24 - 0.43 0.15 - 0.18 0.13 - 0.19 0.16 - 0.19 0.16 - 0.26

0.09 - 0.20 0.06 - 0.10 0.07 - 0.10 0.04 - 0.08

0.14 - 0.17 0.12 - 0.17 0.06 - 0.12 0.04 - 0.06

0.16 - 0.26 0.07 - 0.14 0.12 - 0.23 0.10 - 0.21

0.10 - 0.29 0.07 - 0.18

0.10 - 0.12 0.08 - 0.11

0.13 - 0.14 0.09 - 0.11

ครั้งที่ 1

0.37 - 0.52 0.15 - 0.21 0.10 - 0.15 0.13 - 0.19 0.11 - 0.19 0.08 - 0.18 0.17 - 0.24 0.06 - 0.12

0.12 - 0.23 0.23 - 0.45 0.11 - 0.20 0.10 - 0.14 0.23 - 0.84 0.11 - 0.19 0.17 - 0.62 0.09 - 0.20 0.05 - 0.10 0.16 - 0.28 0.17 - 0.22 0.10 - 0.14

0.19 - 0.33 0.08 - 0.25 0.06 - 0.20 0.03 - 0.12

0.07 - 0.13 0.11 - 0.20

0.18 - 0.50 0.10 - 0.15 0.09 - 0.11 0.16 - 0.21 0.12 - 0.18 0.09 - 0.19 0.14 - 0.18 0.04 - 0.08

0.10 - 0.22 0.30 - 0.42 0.06 - 0.19 0.09 - 0.11 0.18 - 0.48 0.10 - 0.12 0.17 - 0.24 0.12 - 0.26 0.10 - 0.19 0.12 - 0.13 0.12 - 0.19 0.08 - 0.13

0.13 - 0.15 0.08 - 0.10 0.07 - 0.09 0.05 - 0.09

0.08 - 0.13 0.07 - 0.09

(15 พ.ย. 52-11 ม.ค. 53) (13 ม.ค.-27 ก.พ. 53) (23 ก.พ.-18 เม.ย. 53) (11 เม.ย.-7 มิ.ย. 53) (3 มิ.ย.-5 ก.ค. 53)

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานเฝ้าระวังคุณภาพอากาศและเสียง กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ส�ำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร หมายเหตุ : แต่ละจุดตรวจวัดอาจจะเริ่มตรวจไม่พร้อมกันในแต่ละครั้ง

ถนนพระรามที่ 1 (หน้าสนามกีฬาแห่งชาติ) ถนนพระรามที่ 4 (บริเวณหน้าสวนลุมพินี) ประเวศ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 บริเวณหน้าสวนสาธารณะสวนหลวง ร.9 หน้าสถานีบริการน�ำ้ มันเชลล์ ซอย 64 ป้อมปราบศัตรูพ่าย ถนนบ�ำรุงเมือง (หน้าโรงพยาบาลหัวเฉียว) พระนคร ถนนดินสอ (บริเวณลานคนเมือง) ยานนาวา ถนนพระรามที่ 3 บริเวณสะพานลอย จุดสถานีวัดด่าน (BRT) หน้าโรงเรียนวัดดอกไม้ (BRT) ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ (บริเวณป้อมต�ำรวจ แยกรัชนนทรี) ราชเทวี ถนนศรีอยุธยา (หน้าสถานีต�ำรวจนครบาลพญาไท) ถนนราชปรารภ (บริเวณแยกมักกะสัน ใกล้ Airport Link) ถนนราชวิถี (หน้าสวนสันติภาพ) ราษฎร์บูรณะ ถนนสุขสวัสดิ์ (บริเวณป้อมต�ำรวจสามแยกประชาอุทิศ) ลาดกระบัง ถนนลาดกระบัง (หน้าสถานีต�ำรวจนครบาลลาดกระบัง) ถนนร่มเกล้า (ซอยร่มเกล้า 56) ลาดพร้าว ถนนเกษตร - นวมินทร์ (บริเวณป้อมต�ำรวจ ถนนลาดปลาเค้า) ถนนโชคชัย 4 (หน้าโรงพยาบาลเปาโลสยาม) วังทองหลาง ถนนลาดพร้าว (ป้อมต�ำรวจตรงข้ามซอยลาดพร้าว 122) วัฒนา ถนนสุขุมวิท บริเวณป้อมต�ำรวจ แยกอ่อนนุช บริเวณสถานีบริการน�ำ้ มันคาลเท็กซ์ ซอย 59 สวนหลวง ถนนอ่อนนุช (ป้อมต�ำรวจ แยกสวนหลวง) สัมพันธวงศ์ ถนนเยาวราช (ป้อมต�ำรวจ แยกราชวงศ์) สาทร ถนนเจริญกรุง (หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ) สายไหม ถนนพหลโยธิน (หน้าอนุสรณ์สถาน) หนองแขม ถนนเพชรเกษม (บริเวณป้อมต�ำรวจแยกหนองแขม) หลักสี่ ถนนแจ้งวัฒนะ (หน้ากองพัน ร.1 พัน 2)

ปทุมวัน

ส�ำนักงานเขต (1 ก.ค.-18 ก.ค. 53)

0.35 - 0.48 0.11 - 0.20 0.08 - 0.15 0.16 - 0.20 0.08 - 0.13 0.07 - 0.39 0.11 - 0.20 0.04 - 0.10

0.12 - 0.18 0.22 - 0.37 0.09 - 0.12 0.09 - 0.13 0.28 - 0.58 0.07 - 0.16 0.13 - 0.21 0.08 - 0.16 0.11 - 0.19 0.14 - 0.20 0.10 - 0.20 0.07 - 0.15

0.16 - 0.22 0.06 - 0.12 0.09 - 0.11 0.04 - 0.08

0.10 - 0.15 0.05 - 0.13

ช่วงค่าที่ตรวจวัดฝุ่นรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6

ผลการตรวจวัดฝุ่นรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ริมถนนในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 (ต่อ)

0.18 - 0.31 0.11 - 0.20 0.17 - 0.23 0.18 - 0.21 0.21 - 0.26 0.15 - 0.37 0.23 - 0.26

0.31 - 0.61 0.10 - 0.17 0.14 - 0.18 0.26 - 0.41 0.17 - 0.23 0.15 - 0.25 0.18 - 0.38 0.21 - 0.27 0.19 - 0.27 0.14 - 0.27 0.17 - 0.24

0.15 - 0.29 0.10 - 0.18 0.12 - 0.20

0.11 - 0.31 0.09 - 0.17

ครั้งที่ 7

(13-29 พ.ย. 53)


138

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

บึงกุ่ม

บางบอน บางพลัด บางรัก

บางคอแหลม บางแค บางซื่อ บางนา

บางกอกน้อย บางกะปิ บางขุนเทียน บางเขน

ธนบุรี

จตุจักร ดอนเมือง ดินแดง ดุสิต ตลิ่งชัน

คลองเตย

ส�ำนักงานเขต

ถนนพระรามที่ 4 (บริเวณป้อมต�ำรวจ แยกกล้วยน�้ำไท) ถนนสุขุมวิท บริเวณหน้าสวนสาธารณะอุทยานเบญจสิริ บริเวณหน้าสถานีขนส่งเอกมัย ถนนวิภาวดีรังสิต (หน้าสวนจตุจักร) ถนนวิภาวดีรังสิต (หน้า บก.ทอ.) ถนนรัชดาภิเษก (แยกพระราม 9) ถนนสุโขทัย (แยกสวนรื่นฤดี) ถนนบรมราชชนนี (หน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ) ถนนกาญจนาภิเษก (หน้าร้านไทยวารีค้าไม้) ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน (บริเวณป้อมต�ำรวจ แยกมไหสวรรย์) ถนนประชาธิปก (หน้าโรงเรียนศึกษานารี) ถนนอิสรภาพ (บริเวณป้อมต�ำรวจแยกพรานนก) ถนนรามค�ำแหง (ป้อมต�ำรวจ แยกล�ำสาลี) ถนนพระรามที่ 2 (หน้าส�ำนักงานเขตบางขุนเทียน) ถนนพหลโยธิน บริเวณหน้าส�ำนักงานเขตบางเขน บริเวณป้อมต�ำรวจ แยกรัชโยธิน บริเวณแยกสะพานควาย ถนนพระรามที่ 3 (บริเวณป้อมต�ำรวจ แยกถนนตก) ถนนเพชรเกษม (บริเวณป้อมต�ำรวจแยกบางแค) ถนนประชาชื่น (หน้าโรงเรียนสมศรีรื่นศึกษา) ถนนสุขุมวิท (บริเวณป้อมต�ำรวจ แยกอุดมสุข) ถนนบางนา-ตราด บริเวณหน้าโรงพยาบาลบางนา 1 บริเวณแยกบางนา บริเวณซอยบางนา-ตราด 21 ถนนกาญจนาภิเษก (หน้าสถานีบริการน�้ำมันเอสโซ่) ถนนจรัญสนิทวงศ์ (ป้อมต�ำรวจ แยกบรมราชชนนี) ถนนเจริญกรุง (บริเวณป้อมต�ำรวจ แยกสี่พระยา) ถนนสาทร (หน้า Health Land สปา) ถนนนวมินทร์ (แยกเกษตร-นวมินทร์)

จุดตรวจวัด 72 - 98 66 - 86 92 - 111 38 - 84 46 - 76 62 - 81 54 - 84 107 - 165 94 - 177 100 - 171 82 - 123 96 - 180 93 - 146 77 - 243 72 - 110 58 - 108 71 - 124 60 - 78 79 - 185 82 - 145 83 - 184 79 - 113 69 - 101 122 - 138 89 - 178 71 - 132 31 - 74 47 - 75 114 - 148

60 - 94 62 - 70 211 - 433 60 - 117 71 - 94 87 - 136 94 - 153 77 - 103 91 - 129 97 - 137 76 - 99 73 - 105 53 - 123 116 - 202 83 - 154 78 - 122 87 - 120 69 - 109 86 - 124 98 - 157 119 - 216 82 - 197 81 - 409 98 - 172 107 - 145 53 - 102 95 - 142 75 - 97 74 - 98

ครั้งที่ 1

71 - 164 70 - 183 93 - 122 90 - 148 53 - 70 81 - 225 51 - 159 32 - 55

50 - 100 41 - 67 65 - 86 60 - 132 51 - 123 43 - 78 192 - 297

74 - 118 158 - 240 37 - 69 42 - 60 46 - 59 38 - 71 46 - 59 41 - 98 73 - 161 62 - 74 87 - 107 80 - 92 67 - 140

72 - 165

61 - 192 79 - 106 149 - 184 80 - 104 43 - 78 51 - 81 42 - 62 46 - 63

56 - 113 38 - 60 37 - 53 51 - 66 42 - 63 102 - 155 114 - 227

74 - 96 133 - 206 32 - 45 27 - 77 36 - 55 44 - 77 38 - 59 39 - 52 72 - 109 42 - 118 52 - 92 71 - 101 109 - 136

80 - 115

142 - 189 66 - 135 78 - 127 29 - 51 33 - 116 38 - 63 57 - 85 56 - 97

35 - 77 33 - 85 83 - 107 47 - 68 46 - 60 44 - 78 64 - 131

23 - 34 82 - 177 23 - 46 31 - 63 45 - 96 49 - 96 65 - 94 89 - 98 64 - 95 53 - 78 58 - 80 63 - 143 52 - 86

70 - 90

(15 พ.ย. 52-11 ม.ค. 53) (13 ม.ค.-27 ก.พ. 53) (23 ก.พ.-18 เม.ย. 53) (11 เม.ย.-7 มิ.ย. 53) (3 มิ.ย.-5 ก.ค. 53)

(1 ก.ค.-18 ก.ค. 53)

60 - 132 58 - 100 79 - 109 66 - 100 47 - 74 43 - 69 48 - 69 62 - 88

42 - 75 44 - 86 45 - 76 56 - 101 47 - 98 61 - 100 162 - 258

46 - 72 71 - 134 49 - 70 39 - 72 40 - 67 48 - 94 50 - 70 50 - 84 65 - 119 54 - 77 62 - 73 71 - 95 67 - 109

53 - 101

ช่วงค่าที่ตรวจวัดฝุ่นขนาดเล็ก (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6

ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ริมถนนในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553

73 - 171 73 - 177 61 - 130 76 - 145 72 - 132 67 - 132 52 - 113 110 - 127

119 - 169 126 - 136 140 - 208 51 - 120 109 - 171 161 - 299 68 - 137

65 - 112 74 - 159 74 - 110 86 - 118 82 - 132 152 - 203 94 - 143 101 - 176 75 - 182 128 - 190 96 - 181

96 - 218

ครั้งที่ 7

(13-29 พ.ย. 53)


ด้านสิ่งแวดล้อม

139

ถนนพระรามที่ 1 (หน้าสนามกีฬาแห่งชาติ) ถนนพระรามที่ 4 (บริเวณหน้าสวนลุมพินี) ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 บริเวณหน้าสวนสาธารณะสวนหลวง ร.9 หน้าสถานีบริการน�้ำมันเชลล์ ซอย 64 ถนนบ�ำรุงเมือง (หน้าโรงพยาบาลหัวเฉียว) ถนนดินสอ (บริเวณลานคนเมือง) ถนนพระรามที่ 3 บริเวณสะพานลอย จุดสถานีวัดด่าน (BRT) หน้าโรงเรียนวัดดอกไม้ (BRT) ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ (บริเวณป้อมต�ำรวจ แยกรัชนนทรี) ถนนศรีอยุธยา (หน้าสถานีต�ำรวจนครบาลพญาไท) ถนนราชปรารภ (บริเวณแยกมักกะสัน ใกล้ Airport Link) ถนนราชวิถี (หน้าสวนสันติภาพ) ถนนสุขสวัสดิ์ (บริเวณป้อมต�ำรวจสามแยกประชาอุทิศ) ถนนลาดกระบัง (หน้าสถานีต�ำรวจนครบาลลาดกระบัง) ถนนร่มเกล้า (ซอยร่มเกล้า 56) ถนนเกษตร - นวมินทร์ (บริเวณป้อมต�ำรวจ ถนนลาดปลาเค้า) ถนนโชคชัย 4 (หน้าโรงพยาบาลเปาโลสยาม) ถนนลาดพร้าว (ป้อมต�ำรวจตรงข้ามซอยลาดพร้าว 122) ถนนสุขุมวิท บริเวณป้อมต�ำรวจ แยกอ่อนนุช บริเวณสถานีบริการน�้ำมันคาลเท็กซ์ ซอย 59 ถนนอ่อนนุช (ป้อมต�ำรวจ แยกสวนหลวง) ถนนเยาวราช (ป้อมต�ำรวจ แยกราชวงศ์) ถนนเจริญกรุง (หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ) ถนนพหลโยธิน (หน้าอนุสรณ์สถาน) ถนนเพชรเกษม (บริเวณป้อมต�ำรวจแยกหนองแขม) ถนนแจ้งวัฒนะ (หน้ากองพัน ร.1 พัน 2)

จุดตรวจวัด 48 - 67 44 - 60 67 - 82 55 - 85 32 - 72 37 - 45 56 - 82 98 - 130 57 - 103 63 - 128 84 - 124 61 - 92 114 - 156 100 - 148 112 - 152 56 - 84 90 - 114 55 - 78 130 - 161 64 - 118 31 - 65 76 - 140 57 - 75 116 - 159 103 - 195 43 - 77

79 - 93 53 - 69 57 - 199 32 - 87 78 - 161 58 - 136 91 - 98 127 - 180 65 - 109 77 - 152 104 - 237 71 - 129 106 - 138 77 - 93 93 - 124 76 - 139 99 - 178 130 - 184 95 - 202 93 - 171 66 - 91 58 - 136 92 - 119 51 - 82 90 - 116 90 - 149

ครั้งที่ 1

136 - 188 141 - 288 48 - 60 53 - 83 65 - 176 45 - 73 87 - 147 22 - 62

73 - 209 83 - 231 74 - 189 41 - 70 54 - 95 44 - 87 113 - 192 46 - 92 40 - 50 49 - 61 68 - 92 43 - 75

62 - 71 34 - 54 50 - 79 32 - 67

56 - 189 53 - 163

136 - 159 84 - 113 71 - 88 79 - 123 51 - 87 65 - 96 78 - 176 31 - 66

36 - 102 49 - 124 63 - 98 50 - 85 102 - 270 67 - 92 78 - 135 42 - 58 27 - 67 46 - 63 91 - 108 51 - 73

73 - 79 31 - 150 43 - 96 21 - 60

37 - 84 45 - 84

87 - 143 74 - 90 47 - 63 79 - 113 65 - 88 51 - 67 71 - 101 22 - 52

52 - 101 147 - 204 34 - 71 44 - 62 87 - 174 46 - 63 70 - 109 36 - 84 52 - 120 54 - 58 63 - 92 41 - 99

62 - 83 35 - 62 46 - 69 31 - 50

51 - 76 45 - 60

(15 พ.ย. 52-11 ม.ค. 53) (13 ม.ค.-27 ก.พ. 53) (23 ก.พ.-18 เม.ย. 53) (11 เม.ย.-7 มิ.ย. 53) (3 มิ.ย.-5 ก.ค. 53)

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานเฝ้าระวังคุณภาพอากาศและเสียง กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ส�ำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร หมายเหตุ : แต่ละจุดตรวจวัดอาจจะเริ่มตรวจไม่พร้อมกันในแต่ละครั้ง

สวนหลวง สัมพันธวงศ์ สาทร สายไหม หนองแขม หลักสี่

วังทองหลาง วัฒนา

ลาดพร้าว

ราษฎร์บูรณะ ลาดกระบัง

ราชเทวี

ป้อมปราบศัตรูพ่าย พระนคร ยานนาวา

ประเวศ

ปทุมวัน

ส�ำนักงานเขต

127 - 167 109 - 162 38 - 77 68 - 111 41 - 72 27 - 96 71 - 109 20 - 61

60 - 89 78 - 137 62 - 90 47 - 84 102 - 215 37 - 70 51 - 86 30 - 67 60 - 102 42 - 72 84 - 160 45 - 90

70 - 103 40 - 68 40 - 79 22 - 48

62 - 83 32 - 59

(1 ก.ค.-18 ก.ค. 53)

ช่วงค่าที่ตรวจวัดฝุ่นขนาดเล็ก (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6

ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ริมถนนในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 (ต่อ)

82 - 176 58 - 107 97 - 152 71 - 118 95 - 160 83 - 218 118 - 152

112 - 200 54 - 88 105 - 148 125 - 154 87 - 105 90 - 117 110 - 148 120 - 148 131 - 168 105 - 113 88 - 127

50 - 133 57 - 127 47 - 125

53 - 120 48 - 121

ครั้งที่ 7

(13-29 พ.ย. 53)


140

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

บึงกุ่ม

บางบอน บางพลัด บางรัก

บางคอแหลม บางแค บางซื่อ บางนา

บางกอกน้อย บางกะปิ บางขุนเทียน บางเขน

ธนบุรี

จตุจักร ดอนเมือง ดินแดง ดุสิต ตลิ่งชัน

คลองเตย

ส�ำนักงานเขต

ถนนพระรามที่ 4 (บริเวณป้อมต�ำรวจ แยกกล้วยน�้ำไท) ถนนสุขุมวิท บริเวณหน้าสวนสาธารณะอุทยานเบญจสิริ บริเวณหน้าสถานีขนส่งเอกมัย ถนนวิภาวดีรังสิต (หน้าสวนจตุจักร) ถนนวิภาวดีรังสิต (หน้า บก.ทอ.) ถนนรัชดาภิเษก (แยกพระราม 9) ถนนสุโขทัย (แยกสวนรื่นฤดี) ถนนบรมราชชนนี (หน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ) ถนนกาญจนาภิเษก (หน้าร้านไทยวารีค้าไม้) ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน (บริเวณป้อมต�ำรวจ แยกมไหสวรรย์) ถนนประชาธิปก (หน้าโรงเรียนศึกษานารี) ถนนอิสรภาพ (บริเวณป้อมต�ำรวจแยกพรานนก) ถนนรามค�ำแหง (ป้อมต�ำรวจ แยกล�ำสาลี) ถนนพระรามที่ 2 (หน้าส�ำนักงานเขตบางขุนเทียน) ถนนพหลโยธิน บริเวณหน้าส�ำนักงานเขตบางเขน บริเวณป้อมต�ำรวจ แยกรัชโยธิน บริเวณแยกสะพานควาย ถนนพระรามที่ 3 (บริเวณป้อมต�ำรวจ แยกถนนตก) ถนนเพชรเกษม (บริเวณป้อมต�ำรวจแยกบางแค) ถนนประชาชื่น (หน้าโรงเรียนสมศรีรื่นศึกษา) ถนนสุขุมวิท (บริเวณป้อมต�ำรวจ แยกอุดมสุข) ถนนบางนา-ตราด บริเวณหน้าโรงพยาบาลบางนา 1 บริเวณแยกบางนา บริเวณซอยบางนา-ตราด 21 ถนนกาญจนาภิเษก (หน้าสถานีบริการน�้ำมันเอสโซ่) ถนนจรัญสนิทวงศ์ (ป้อมต�ำรวจ แยกบรมราชชนนี) ถนนเจริญกรุง (บริเวณป้อมต�ำรวจ แยกสี่พระยา) ถนนสาทร (หน้า Health Land สปา) ถนนนวมินทร์ (แยกเกษตร-นวมินทร์)

จุดตรวจวัด 77 76 - 78 73 - 74 76 - 77 76 - 77 73 - 74 74 79 74 - 76 79 - 80 75 - 77 76 - 77 79 - 80 78 77 74 - 75 78 74 - 76 77 - 78 75 76 - 79 77 77 79 74 - 75 74 - 75 75 - 76 77 74 - 75

75 - 77 72 - 75 78 76 - 78 75 - 76 77 - 79 78 - 79 78 79 - 80 80 - 81 77 - 78 73 - 76 76 - 78 76 - 77 73 - 75 78 - 79 76 - 78 77 - 78 75 - 77 80 77 - 78 75 - 78 77 - 79 76 - 77 72 - 73 75 - 76 75 - 76 79 - 80

ครั้งที่ 2

74

ครั้งที่ 1

77 - 78 76 - 78 76 70 - 74 74 74 75 - 76 76 - 77

73 - 74 72 - 73 78 - 79 76 - 77 79 72 - 73 80

75 - 78 72 - 75 75 - 77 76 73 - 74 70 - 73 78 - 79 76 77 - 78 77 - 78 74 - 76 77 77 - 78

76 - 79

76 - 77 76 - 78 76 74 - 75 73 - 74 75 67 - 73 74 - 75

76 73 - 74 77 - 78 76 77 72 - 73 80

75 76 - 77 77 - 78 81 75 - 76 73 78 75 79 - 80 80 - 81 76 - 77 77 - 79 76

76

76 - 78 75 - 77 76 78 - 79 76 - 77 74 - 75 75 - 76 78

77 - 79 74 77 - 78 77 77 72 - 73 79 - 80

75 - 76 76 - 77 77 76 - 77 76 - 77 73 78 76 - 77 76 - 77 76 - 77 76 - 77 75 - 76 78 - 80

76 - 77

(15 พ.ย. 52-11 ม.ค. 53) (13 ม.ค.-27 ก.พ. 53) (23 ก.พ.-18 เม.ย. 53) (11 เม.ย.-7 มิ.ย. 53) (3 มิ.ย.-5 ก.ค. 53)

ช่วงค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (เดซิเบลเอ) ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5

ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ริมถนนในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553

76 - 77 77 - 80 76 - 82 75 - 77 76 - 77 75 - 76 75 - 76 75 - 76

76 - 77 73 - 74 78 - 79 76 - 77 77 72 - 73 78 - 79

75 - 76 75 - 76 77 77 75 - 76 73 77 78 - 79 77 - 78 76 - 78 76 - 77 77 - 78 76 - 78

76 - 77

ครั้งที่ 6

(1 ก.ค.-18 ก.ค. 53)

77 - 78 73 - 74 75 - 76 75 - 76 73 - 74 74 - 75 74 - 75 74 - 75

76 - 77 74 78 - 79 77 77 74 - 75 79 - 80

70 - 71 77 77 76 - 77 73 - 74 76 - 77 75 - 79 74 - 77 76 - 78 77 - 78 76 - 77

76 - 77

ครั้งที่ 7

(13-29 พ.ย. 53)


ด้านสิ่งแวดล้อม

141

ถนนพระรามที่ 1 (หน้าสนามกีฬาแห่งชาติ) ถนนพระรามที่ 4 (บริเวณหน้าสวนลุมพินี) ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 บริเวณหน้าสวนสาธารณะสวนหลวง ร.9 หน้าสถานีบริการน�้ำมันเชลล์ ซอย 64 ถนนบ�ำรุงเมือง (หน้าโรงพยาบาลหัวเฉียว) ถนนดินสอ (บริเวณลานคนเมือง) ถนนพระรามที่ 3 บริเวณสะพานลอย จุดสถานีวัดด่าน (BRT) หน้าโรงเรียนวัดดอกไม้ (BRT) ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ (บริเวณป้อมต�ำรวจ แยกรัชนนทรี) ถนนศรีอยุธยา (หน้าสถานีต�ำรวจนครบาลพญาไท) ถนนราชปรารภ (บริเวณแยกมักกะสัน ใกล้ Airport Link) ถนนราชวิถี (หน้าสวนสันติภาพ) ถนนสุขสวัสดิ์ (บริเวณป้อมต�ำรวจสามแยกประชาอุทิศ) ถนนลาดกระบัง (หน้าสถานีต�ำรวจนครบาลลาดกระบัง) ถนนร่มเกล้า (ซอยร่มเกล้า 56) ถนนเกษตร - นวมินทร์ (บริเวณป้อมต�ำรวจ ถนนลาดปลาเค้า) ถนนโชคชัย 4 (หน้าโรงพยาบาลเปาโลสยาม) ถนนลาดพร้าว (ป้อมต�ำรวจตรงข้ามซอยลาดพร้าว 122) ถนนสุขุมวิท บริเวณป้อมต�ำรวจ แยกอ่อนนุช บริเวณสถานีบริการน�้ำมันคาลเท็กซ์ ซอย 59 ถนนอ่อนนุช (ป้อมต�ำรวจ แยกสวนหลวง) ถนนเยาวราช (ป้อมต�ำรวจ แยกราชวงศ์) ถนนเจริญกรุง (หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ) ถนนพหลโยธิน (หน้าอนุสรณ์สถาน) ถนนเพชรเกษม (บริเวณป้อมต�ำรวจแยกหนองแขม) ถนนแจ้งวัฒนะ (หน้ากองพัน ร.1 พัน 2)

จุดตรวจวัด 79 - 80 74 - 75 70 - 71 74 - 75 79 71 - 72 76 - 77 78 74 - 76 73 - 74 78 - 79 69 - 75 78 - 79 75 - 76 76 - 77 76 76 - 83 76 80 78 - 81 71 78 79 - 88 77 - 78 77 - 78 72 - 73

71 - 74 73 - 76 74 - 75 71 - 74 76 - 77 77 - 78 76 - 77 74 - 75 78 - 79 74 78 - 79 76 - 77 76 - 78 74 - 78 73 - 76 75 80 80 71 - 72 77 76 - 77 77 - 78 77 - 80 73

ครั้งที่ 2

78 - 79 74

ครั้งที่ 1

78 - 80 73 - 76 72 75 - 77 76 - 79 76 - 77 75 - 77 72 - 73

75 - 78 74 - 77 71 - 73 73 - 74 76 - 78 75 - 76 76 - 78 77 73 - 75 75 - 76 73 - 74 76 - 77

74 - 75 74 - 75 76 - 78 72 - 75

79 - 80 75 - 76

77 77 71 - 72 76 - 77 76 - 77 78 - 79 78 73 - 74

74 - 75 75 76 - 77 73 - 74 75 - 76 75 78 - 80 74 - 75 74 - 76 74 - 75 73 - 74 76 - 77

74 - 76 73 - 74 75 - 81 71 - 72

76 - 77 75 - 76

79 77 - 78 70 - 77 76 - 77 76 - 77 78 78 73

77 - 78 77 - 78 72 - 74 73 - 74 75 - 76 74 - 75 77 - 79 76 - 77 77 - 79 75 - 76 73 - 74 75 - 76

74 - 75 73 - 74 78 - 79 70 - 72

78 - 79 74

(15 พ.ย. 52-11 ม.ค. 53) (13 ม.ค.-27 ก.พ. 53) (23 ก.พ.-18 เม.ย. 53) (11 เม.ย.-7 มิ.ย. 53) (3 มิ.ย.-5 ก.ค. 53)

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานเฝ้าระวังคุณภาพอากาศและเสียง กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ส�ำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร หมายเหตุ : แต่ละจุดตรวจวัดอาจจะเริ่มตรวจไม่พร้อมกันในแต่ละครั้ง

สวนหลวง สัมพันธวงศ์ สาทร สายไหม หนองแขม หลักสี่

วังทองหลาง วัฒนา

ลาดพร้าว

ราษฎร์บูรณะ ลาดกระบัง

ราชเทวี

ป้อมปราบศัตรูพ่าย พระนคร ยานนาวา

ประเวศ

ปทุมวัน

ส�ำนักงานเขต

ช่วงค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (เดซิเบลเอ) ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5

ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ริมถนนในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 (ต่อ)

77 - 80 77 - 78 74 - 75 75 - 79 75 - 77 77 - 78 77 - 78 72 - 73

76 - 77 77 - 78 74 - 75 73 75 - 76 74 79 - 80 76 76 - 77 71 - 72 74 - 75 76 - 77

71 - 74 74 - 75 76 - 78 71 - 76

78 - 80 74 - 75

ครั้งที่ 6

(1 ก.ค.-18 ก.ค. 53)

79 - 80 77 - 79 76 - 77 76 - 77 76 - 77 76 - 77 72

77 - 78 73 - 74 73 - 74 76 - 77 73 - 77 74 - 75 72 - 73 77 - 78 74 - 75 72 - 73 75 - 76

75 77 - 78 72 - 74

79 74 - 75

ครั้งที่ 7

(13-29 พ.ย. 53)


การเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552 - 2553 เรียงตามปริมาณมูลฝอย พ.ศ. 2553 2552 ปริมาณมูลฝอย (ตัน) เฉลี่ย (ตัน/วัน)

เขต จตุจักร บางกะปิ คลองเตย บางแค บางขุนเทียน บางเขน ดินแดง วัฒนา ประเวศ ปทุมวัน ลาดกระบัง จอมทอง พระนคร บางบอน วังทองหลาง สวนหลวง บางนา บางกอกน้อย ดุสิต ราชเทวี ธนบุรี มีนบุรี สายไหม หนองแขม ยานนาวา บางซื่อ สาทร ดอนเมือง ลาดพร้าว ภาษีเจริญ บางรัก พญาไท ห้วยขวาง บึงกุ่ม หลักสี่ บางพลัด พระโขนง บางคอแหลม คลองสามวา คลองสาน ราษฎร์บูรณะ ทุ่งครุ ตลิ่งชัน คันนายาว สะพานสูง ทวีวัฒนา หนองจอก ป้อมปราบศัตรูพ่าย บางกอกใหญ่ สัมพันธวงศ์ อื่นๆ

332.87 289.48 287.31 252.92 240.69 233.28 234.82 221.09 217.25 220.90 195.57 192.75 195.58 189.60 186.29 207.15 189.79 185.48 169.74 172.23 170.01 166.63 162.08 158.76 165.52 162.54 161.63 153.81 145.99 154.98 154.57 149.03 148.09 152.64 145.53 144.10 141.28 129.26 113.70 123.23 118.07 113.48 110.61 99.40 93.37 87.61 90.66 87.53 90.06 59.78 465.00

122,649.12 101,745.01 100,848.42 92,171.59 90,380.85 85,742.96 82,929.98 81,184.86 78,594.91 75,719.25 71,764.46 69,367.27 69,166.29 68,667.71 68,119.42 67,228.70 66,506.61 66,327.09 62,244.26 60,548.50 60,352.95 60,341.96 59,070.72 58,451.80 58,392.59 58,106.57 57,668.91 56,227.18 55,429.94 54,928.37 54,224.38 54,181.74 53,821.52 53,659.70 53,326.23 51,574.88 48,978.52 46,321.83 45,597.67 43,931.65 42,815.74 41,655.16 40,731.33 35,599.77 33,153.86 32,774.50 32,339.16 32,203.77 31,994.30 21,238.74 189,819.46

336.02 278.75 276.30 252.52 247.62 234.91 227.21 222.42 215.33 207.45 196.61 190.05 189.50 188.13 186.63 184.19 182.21 181.72 170.53 165.89 165.35 165.32 161.84 160.14 159.98 159.20 158.00 154.05 151.86 150.49 148.56 148.44 147.46 147.01 146.10 141.30 134.19 126.91 124.93 120.36 117.30 114.12 111.59 97.53 90.83 89.79 88.60 88.23 87.66 58.19 520.05

รวม 3,224,315.58 8,833.74 แหล่งข้อมูล : กองนโยบายและแผนงาน ส�ำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

3,200,822.16

8,769.38

142

121,497.50 105,660.21 104,869.83 92,314.33 87,850.31 85,145.87 85,710.21 80,699.26 79,296.48 80,629.16 71,383.94 70,353.89 71,387.72 69,202.21 67,995.47 75,607.93 69,271.54 67,698.66 61,954.20 62,865.20 62,052.81 60,820.08 59,159.54 57,948.91 60,414.29 59,326.47 58,995.46 56,140.50 53,286.23 56,566.29 56,416.69 54,397.26 54,052.06 55,714.17 53,119.06 52,595.09 51,568.18 47,181.67 41,502.04 44,980.67 43,095.40 41,419.10 40,372.48 36,282.68 34,081.19 31,977.31 33,090.06 31,949.55 32,873.04 21,819.81 169,723.57

2553 ปริมาณมูลฝอย (ตัน) เฉลี่ย (ตัน/วัน)

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร


ด้านสิ่งแวดล้อม

143

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

ปริมาณขยะ (ตัน)

2545

3,457,507.74

2547

2548

2549

3,054,724.11 3,067,004.99

2550

2551

2552

2553

3,224,315.58 3,200,822.16 3,182,353.67 3,213,592.88

แหลงขอมูล : กองนโยบายและแผนงาน สำนักสิ่งแวดลอม กรุงเทพมหานคร

2546

3,385,164.48 3,397,959.14

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนไดของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2545 - 2553

พ.ศ.


จ�ำนวนผู้ค้าหาบเร่ - แผงลอยของกรุงเทพมหานคร จ�ำแนกตามส�ำนักงานเขต พ.ศ. 2553 ล�ำดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

ส�ำนักงานเขต

จุดผ่อนผันที่อนุมัติแล้ว จ�ำนวนจุด (จุด) จ�ำนวนผู้ค้า (ราย)

คลองเตย 28 คลองสาน 23 คลองสามวา คันนายาว 3 จตุจักร 12 จอมทอง 4 ดอนเมือง 8 ดินแดง 18 ดุสิต 16 ตลิ่งชัน 1 ทวีวัฒนา 3 ทุ่งครุ 3 ธนบุรี 33 บางกอกน้อย 21 บางกอกใหญ่ 2 บางกะปิ 11 บางขุนเทียน 6 บางเขน 21 บางคอแหลม 17 บางแค 11 บางซื่อ 11 บางนา 8 บางบอน 9 บางพลัด 15 บางรัก 11 บึงกุ่ม 10 ปทุมวัน 23 ประเวศ 3 ป้อมปราบศัตรูพ่าย 51 พญาไท 33 พระโขนง 5 พระนคร 17 ภาษีเจริญ 19 มีนบุรี 2 ยานนาวา 14 ราชเทวี 41 ราษฎร์บูรณะ 12 ลาดกระบัง 1 ลาดพร้าว 7 วังทองหลาง 2 วัฒนา 40 สวนหลวง 4 สะพานสูง สัมพันธวงศ์ 9 สาทร 22 สายไหม 1 หนองแขม 12 หนองจอก 2 หลักสี่ 1 ห้วยขวาง 20 รวม 646 แหล่งข้อมูล : ส�ำนักงานเขต 50 เขต รวบรวมโดย : ส�ำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร หมายเหตุ : ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2553

144

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

718 266 30 624 50 75 771 459 7 65 52 744 1,163 161 559 166 226 306 847 519 383 150 416 331 102 691 104 458 808 75 1,658 335 55 326 1,322 252 11 152 47 810 148 815 804 101 619 27 19 202 19,029

จุดเสนอเป็นจุดผ่อนผันใหม่ จ�ำนวนจุด (จุด) จ�ำนวนผู้ค้า (ราย) -

-


การจับกุมและด�ำเนินคดี (ปรับ) ผู้กระท�ำผิดตามกฎหมายและข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่ก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร จ�ำแนกตามส�ำนักงานเขต พ.ศ. 2553 (เรียงตามจ�ำนวนผู้กระท�ำผิด) จ�ำนวนผู้กระท�ำผิด จ�ำนวนเงินค่าปรับ รายได้ราชการส่วนท้องถิ่น เงินรางวัลผู้แจ้งความน�ำจับ (ราย) (บาท) (บาท) (บาท) 1 พระนคร 36,313 11,225,450 5,612,725.00 2 สัมพันธวงศ์ 29,819 12,038,050 6,012,425.00 3 บางรัก 14,862 7,370,450 3,685,225.00 4 ปทุมวัน 12,838 8,753,700 4,375,650.00 5 ป้อมปราบศัตรูพ่าย 12,570 8,461,250 4,230,025.00 6 คลองเตย 12,203 6,363,650 3,181,825.00 7 จตุจักร 11,946 4,760,100 2,376,150.00 8 บางแค 7,458 2,349,600 1,174,800.00 9 คลองสาน 6,716 2,063,400 971,100.00 10 ดุสิต 5,245 2,828,300 1,408,150.00 11 ราชเทวี 5,080 2,664,256 1,332,128.00 12 ดินแดง 5,030 2,496,500 1,245,250.00 13 บางขุนเทียน 4,923 1,659,000 820,000.00 14 บางคอแหลม 4,686 1,529,500 762,750.00 15 บางซื่อ 4,267 1,342,300 671,150.00 16 สาทร 4,129 1,651,200 825,000.00 17 บางนา 3,857 1,902,600 889,100.00 18 ธนบุรี 3,747 1,230,700 613,550.00 19 วัฒนา 3,673 1,772,600 879,950.00 20 พญาไท 3,019 1,304,000 637,400.00 21 ภาษีเจริญ 2,807 813,050 399,625.00 22 วังทองหลาง 2,333 1,071,200 534,400.00 23 บางบอน 2,257 639,600 311,450.00 24 ยานนาวา 2,241 756,900 378,450.00 25 บางกะปิ 2,219 1,547,540 772,770.00 26 มีนบุรี 2,093 1,064,000 524,400.00 27 ห้วยขวาง 2,069 1,304,805 650,402.50 28 จอมทอง 1,940 494,000 247,000.00 29 บางกอกน้อย 1,605 709,500 354,750.00 30 สวนหลวง 1,549 743,600 369,800.00 31 ลาดกระบัง 1,443 482,200 238,100.00 32 บางพลัด 1,426 497,150 245,475.00 33 ประเวศ 1,143 562,000 278,600.00 34 ทุ่งครุ 1,104 254,800 125,600.00 35 ลาดพร้าว 1,021 506,950 248,125.00 36 หนองแขม 1,016 622,700 311,350.00 37 ตลิ่งชัน 967 392,300 195,550.00 38 พระโขนง 938 377,400 188,700.00 39 ราษฎร์บูรณะ 764 272,400 125,300.00 40 สายไหม 759 445,900 222,950.00 41 คันนายาว 675 618,700 309,350.00 42 หลักสี่ 523 705,800 178,600.00 43 บึงกุ่ม 516 456,400 227,000.00 44 บางเขน 233 169,900 80,150.00 45 หนองจอก 227 118,300 59,150.00 46 ทวีวัฒนา 209 114,100 56,050.00 47 บางกอกใหญ่ 177 46,800 23,400.00 48 ดอนเมือง 145 139,100 63,550.00 49 คลองสามวา 144 71,200 33,100.00 50 สะพานสูง 68 94,200 40,600.00 รวม 226,992 99,859,101 49,498,100.50 แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ กองนโยบายและแผนงาน ส�ำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร ล�ำดับที่

ส�ำนักงานเขต

ด้านสิ่งแวดล้อม

145


146

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

-

4

จ�ำนวนราย จ�ำนวนเงิน

จ�ำนวนราย จ�ำนวนเงิน

จ�ำนวนราย จ�ำนวนเงิน จ�ำนวนราย จ�ำนวนเงิน จ�ำนวนราย จ�ำนวนเงิน จ�ำนวนราย จ�ำนวนเงิน จ�ำนวนราย จ�ำนวนเงิน

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน ธันวาคม

-

-

-

42 54,300

-

-

-

36 12,800

-

-

-

18 24,000

-

-

-

18 21,400

-

**

1

-

39 33,600

-

-

-

36 31,500

-

-

-

19 39,400

-

-

1 5,000

*

-

3

*

35 28,500

3

49 378,600

-

-

-

30 45,200

-

-

-

26 19,300

1 1 1 5,000 5,000 5,000 20,160 19,800 19,605 15,587 13,972 19,328 19,785 19,152 19,307 19,782 19,626 20,888 8,810,252 8,570,050 8,776,990 6,563,080 5,924,554 8,394,005 8,547,140 8,490,200 8,675,050 8,971,840 9,125,550 9,010,390

-

*

50 31,600

จ�ำนวนราย จ�ำนวนเงิน

กุมภาพันธ์

20,105 19,758 19,569 15,569 13,954 19,287 19,749 19,132 19,255 19,743 19,596 20,862 8,773,652 8,515,750 8,764,190 6,539,080 5,903,154 8,355,405 8,515,640 8,445,800 8,296,450 8,938,340 9,080,350 8,991,090

จ�ำนวนราย จ�ำนวนเงิน

จ�ำนวนราย จ�ำนวนเงิน

มกราคม

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ กองนโยบายและแผนงาน ส�ำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร หมายเหตุ : * อยู่ระหว่างด�ำเนินคดีทางศาล ** อยู่ระหว่างการด�ำเนินการของส�ำนักงานเขต

รวม

1. พ.ร.บ.รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 2. พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และข้อบัญญัติ ที่เกี่ยวข้อง 3. พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 4. พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 แก้ไขเพิ่มเติม โดย พ.ร.บ.ภาษีป้าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 5. พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือน และที่ดิน พ.ศ. 2475 แก้ไขเพิ่มเติม โดย พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534 6. พ.ร.บ.ภาษีบ�ำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 7. พ.ร.บ.ขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 8. พ.ร.บ.ควบคุมน�ำ้มัน เชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 9. พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522

กฎหมายหรือข้อบัญญัติ กทม./ข้อหา

3 15,000 226,992 99,859,101

-

6 5,000

*

6

398 720,200

226,579 99,118,901

ยอดรวม

หน่วย : จ�ำนวนราย = ราย, จ�ำนวนเงิน = บาท

การจับกุมและด�ำเนินคดี (ปรับ) ผู้กระท�ำความผิดตามกฎหมายและข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่กำ� หนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553


ด้านสิ่งแวดล้อม

147

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ล�ำดับที่

พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ บางรัก ปทุมวัน สาทร ดุสิต บางซื่อ พญาไท ราชเทวี ห้วยขวาง ดินแดง วัฒนา จตุจักร ยานนาวา บางคอแหลม พระโขนง บางนา คลองเตย ประเวศ สวนหลวง บางเขน สายไหม ดอนเมือง หลักสี่ บางกะปิ ลาดพร้าว วังทองหลาง บึงกุ่ม คันนายาว สะพานสูง

เขต

33 67 40 208 389 553 2,090 561 411 237 186 1,291 2,181 402 430 8,940 139 590 69 788 569 2,107 271 670 150 9,334 901 17,535 3,346 978 2,990

มกราคม 14 107 549 45 630 982 445 595 376 1,396 892 2,221 541 1,252 7,748 401 4,727 605 779 2,278 234 2,187 632 345 5,302 1,559 30,791 1,901 1,013 2,534

กุมภาพันธ์ 151 532 75 681 74 656 1,150 348 41 10,114 2,088 1,624 965 1,775 10,835 340 4,008 101 252 290 215 2,035 185 118 8,581 2,173 36,331 1,402 1,011 2,293

มีนาคม 29 33 391 96 336 728 93 182 6,031 866 1,840 317 1,687 3,936 195 4,772 37 218 326 131 22 568 1,552 1,374 5,886 1,578 1,651 1,634

เมษายน 194 1,734 53 12 229 305 56 3,626 260 5,000 536 1,638 1,055 163 2,817 268 1,194 8,533 140 112 429 86 974 2,099 8,860 930 2,338 1,369

213 93 2,836 545 90 768 569 519 146 7,467 1,470 2,774 1,977 1,387 1,259 158 4,805 13 1,229 10,811 366 86 591 266 7,386 2,138 8,212 2,148 1,690 1,392

พฤษภาคม มิถุนายน 22 638 138 1,637 18 570 408 120 345 5,856 1,509 2,564 1,080 1,814 1,094 213 2,819 172 2,129 8,700 613 84 297 593 3,885 2,478 6,029 1,370 1,519 1,729

กรกฎาคม 234 64 37 1,184 18 289 399 83 211 6,102 540 2,102 1,997 1,554 1,526 188 3,538 5 631 4,896 290 52 187 570 2,159 2,076 4,853 4,834 1,368 1,639

สิงหาคม

การจัดเก็บป้ายผิดกฎหมายในที่สาธารณะ พ.ศ. 2553 176 4 135 1,186 27 174 452 233 162 5,204 2,455 1,935 2,871 1,376 1,266 205 633 3 1,058 6,127 288 210 124 607 1,503 2,406 3,141 1,533 673 1,586

กันยายน 10 47 28 81 509 27 250 544 243 63 5,271 2,622 2,354 2,045 882 1,068 238 93 26 506 4,973 413 948 59 590 1,275 1,002 2,989 1,224 704 1,828

ตุลาคม

พฤศจิกายน ธันวาคม 193 31 9 3 16 49 689 155 2 3 73 6 510 579 40 230 114 232 5,497 3,977 1,941 2,777 1,892 1,175 2,498 1,131 774 508 1,050 897 208 174 105 164 33 2 320 2,777 3,017 2,428 401 319 894 402 207 142 591 721 1,790 1,273 1,491 1,790 2,486 1,081 889 1,408 104 142 1,418 1,612

270 1,315 6,466 817 8,049 1,902 5,886 6,800 2,696 1,789 60,727 18,711 27,662 16,360 15,077 40,674 2,622 29,071 1,334 11,881 52,948 5,517 7,303 4,091 4,637 45,014 21,487 128,194 22,563 13,191 22,024

ยอดรวม

หน่วย : ป้าย


148

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

หนองจอก มีนบุรี คลองสามวา ลาดกระบัง ธนบุรี คลองสาน บางกอกน้อย บางพลัด บางกอกใหญ่ ภาษีเจริญ บางแค จอมทอง ราษฎร์บูรณะ ทุ่งครุ ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา หนองแขม บางบอน บางขุนเทียน รวม

เขต

26 1,142 514 3,247 979 187 3,991 5,374 59 996 1,551 4,737 234 230 65 304 352 340 1,021 83,805

มกราคม 30 3,589 408 2,597 1,596 188 7,075 4,498 32 664 606 1,789 322 278 335 195 383 1,026 476 99,168

กุมภาพันธ์ 172 2,591 159 3,307 1,131 15 14,780 6,084 130 250 807 421 806 218 234 268 515 766 583 123,681

มีนาคม 60 4,913 10 2,477 1,185 22 5,626 5,343 157 399 96 362 223 1,088 569 239 404 671 572 60,925

เมษายน 120 4,913 10 1,984 596 18 58,703 5,532 146 893 59 404 53 187 95 369 417 864 630 121,003

140 4,233 10 2,091 147 83 57,306 3,955 111 1,381 461 448 106 473 153 447 356 810 544 136,659

พฤษภาคม มิถุนายน

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ กองนโยบายและแผนงาน ส�ำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร หมายเหตุ : - หมายถึง ไม่พบป้ายผิดกฎหมายในที่สาธารณะ

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

ล�ำดับที่ 165 3,938 64 1,794 461 34 35,018 3,136 100 820 287 669 134 236 185 617 368 1,489 354 100,312

กรกฎาคม 80 4,267 45 1,832 264 179 4,778 3,856 67 211 279 425 35 167 120 543 313 795 210 62,092

สิงหาคม

การจัดเก็บป้ายผิดกฎหมายในที่สาธารณะ พ.ศ. 2553 (ต่อ) 160 5,801 251 2,048 96 152 7,655 3,116 51 570 64 565 10 116 118 729 137 825 811 61,028

กันยายน 110 4,483 412 2,360 352 327 3,739 3,010 135 593 393 825 100 111 242 630 176 485 196 51,591

ตุลาคม

พฤศจิกายน ธันวาคม 38 18 1,582 2,609 207 135 2,472 2,819 363 619 214 106 3,817 149 2,292 2,755 125 64 216 135 306 105 588 296 120 110 74 49 98 158 287 131 62 157 474 396 275 104 42,862 37,103

1,119 44,061 2,225 29,028 7,789 1,525 202,637 48,951 1,177 7,128 5,014 11,529 2,253 3,227 2,372 4,759 3,640 8,941 5,776 980,229

ยอดรวม

หน่วย : ป้าย


4

ด้านความปลอดภัย


จ�ำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าและปริมาณการจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้า จ�ำแนกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 (เรียงตามจ�ำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า) ประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า

จ�ำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย)

บ้านอยู่อาศัย กิจการขนาดเล็ก กิจการขนาดกลาง ราชการและองค์กรที่ไม่แสวงหาก�ำไร กิจการเฉพาะอย่าง กิจการขนาดใหญ่ ไฟฟ้าสาธารณะ (ไม่คิดเงิน) รวม

หน่วยจ�ำหน่าย (GWh)

1,772,563 397,424 14,990 9,373 2,135 1,199 2,197,684

8,170.31 5,659.61 5,705.22 1,187.61 1,697.32 10,235.07 207.66 32,862.80

แหล่งข้อมูล : กองอัตราค่าไฟฟ้าและพยากรณ์พลังไฟฟ้า ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง หมายเหตุ : จ�ำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า หมายถึง ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งเครื่องวัดฯ หน่วยไฟฟ้าและมีการใช้ไฟฟ้า (ไม่รวมเครื่องวัดที่ตัดฝาก) เนื่องจากประเภทไฟฟ้าสาธารณะ กฟน. ไม่ได้เรียกเก็บเงินจากผู้ใช้ไฟฟ้า ดังนั้น กฟน. จึงมีนโยบายลดค่าใช้จ่าย ในการจดหน่วยไฟฟ้าสาธารณะ จึงเปลี่ยนการบันทึกจากเครื่องวัดฯ เป็นการบันทึกหน่วยจากขนาดของดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะ คูณด้วยจ�ำนวนดวงโคม คูณด้วยระยะเวลาเปิด - ปิดไฟแทน และปลดเครื่องวัดเดิมออกทั้งหมด จึงมีผลท�ำให้ไม่มีข้อมูล จ�ำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าในประเภทไฟฟ้าสาธารณะ

ปริมาณการจำหนายกระแสไฟฟาในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จำแนกตามประเภทผู ใช ไฟฟา บานอยูอาศัย 8,170.31 GWh

กิจการขนาดเล็ก 5,659.61 GWh 17.22%

ไฟฟาสาธารณะ (ไมคิดเงิน) 207.66 GWh 0.63%

24.86%

31.15%

กิจการขนาดใหญ 10,235.07 GWh

17.36%

กิจการขนาดกลาง 5,705.22 GWh

3.61% 5.17%

ราชการและองคกร ที่ไมแสวงหากำไร 1,187.61 GWh

กิจการเฉพาะอยาง 1,697.32 GWh

แหลงขอมูล : กองอัตราคาไฟฟาและพยากรณพลังไฟฟา ฝายเศรษฐกิจพลังไฟฟา การไฟฟานครหลวง ด้านความปลอดภัย

151


อัคคีภัย

69 56 95 72 135 79 77 55 45 62 70 65 880

วาตภัย

2 1 3

อุทกภัย

1 2 3

ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย 4 4 1 5 6 3 4 3 4 5 1 1 41

แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม 1 1 2

อุบัติภัย 1 1 2 2 6

3 17 10 5 1 2 2 2 1 1 44

การก่อวินาศกรรม

1 2 2 2 9 16

74 64 113 88 146 86 85 62 51 72 72 66 979

แหล่งข้อมูล : ฝ่ายแผนงาน กองวิชาการและแผนงาน สำ�นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร หมายเหตุ : ภัยจากการชุมนุมประท้วงและก่อการจลาจล ช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2553 มีผู้บาดเจ็บ 1,273 คน และเสียชีวิต 82 คน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม

เดือน

รวม

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

เสียชีวิต

อัคคีภัย (คน)

บาดเจ็บสาหัส 1 1 5 2 2 8 1 20

ความเสียหาย

บาดเจ็บเล็กน้อย 9 3 7 5 4 3 8 1 2 3 45

สาธารณภัยอื่นๆ (คน)

1 4 1 1 1 3 1 12

เสียชีวิต

ประเภทสาธารณภัย (ครั้ง)

2 8 1 1 6 18

บาดเจ็บสาหัส

จ�ำนวนสาธารณภัยและความเสียหาย จ�ำแนกตามประเภทของสาธารณภัยในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553

2 22 97 43 13 1 6 1 185

บาดเจ็บเล็กน้อย

152


ด้านความปลอดภัย

153

อาคารสูง

โกดังเก็บของ

อู่ซ่อมรถยนต์

สถานศึกษา

แผงลอย, เพิงพัก

โรงแรม

ศาสนสถาน

สถานที่ราชการ

โรงงานอุตสาหกรรม

ชุมชนแออัด

บ้านพักอาศัย

ตึกแถว-ห้องแถวไม้

2538 108 165 - 27 17 6 4 1 3 5 5 12 2539 117 141 - 42 17 5 5 3 1 5 10 7 2540 113 155 - 20 12 4 6 2 1 3 15 17 2541 107 126 - 28 14 6 5 2 1 8 9 11 2542 86 118 - 22 14 5 6 7 6 2 9 9 2543 64 101 14 22 3 7 2 4 2 2 8 11 2544 66 116 21 13 4 3 4 3 2 3 9 11 2545 82 123 18 13 3 2 3 3 1 8 13 2546 102 113 22 12 7 4 2 3 12 9 2547 149 189 23 32 5 2 4 2 3 2 11 6 2548 140 208 28 32 2 2 4 9 3 13 7 2549 250 181 11 31 - 6 - 55 10 2 23 44 2550 297 121 21 31 - 4 7 1 31 2551 157 194 24 27 4 2 3 34 7 3 15 14 2552 173 171 24 25 7 8 2 41 5 4 19 7 2553 120 95 12 12 9 3 3 30 5 5 15 8 แหล่งข้อมูล : ฝ่ายแผนงาน กองวิชาการและแผนงาน ส�ำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. ห้างสรรพสินค้า 5 4 4 1 5 3 2 1 1 4 4 4 8

ยานพาหนะ

อุปกรณ์ไฟฟ้า

อาคารชุด,อาพาร์ทเม้นต์ 1 35 83 82 3 37 116 126 4 32 94 109 4 27 77 68 2 29 89 107 4 6 82 65 7 3 87 34 5 89 39 4 2 43 24 20 5 63 11 21 19 70 8 - 140 200 24 69 - 198 52 74 214 77 33 137 222 112 20 112 186 181

ของใช้

ประเภทของสิ่งที่ถูกเพลิงไหม้ (ครั้ง)

ปั๊มน�้ำมัน-ปั๊มแก๊ส 1 1 2 6 1 1 2 2 -

สถานบันเทิง 1 2 3 1 2 4 3 3 2

อู่ต่อเรือ 1 -

โรงภาพยนตร์ / โรงมหรสพ 2 1 3 1

3 5 14 10 9 14 13

ร้านจ�ำหน่ายอาหาร

จ�ำนวนเพลิงไหม้ในกรุงเทพมหานคร จ�ำแนกตามประเภทสิ่งที่ถูกเพลิงไหม้ พ.ศ. 2538 - 2553

โรงพยาบาล 1 1 2 1 2 3 1

ธนาคาร 1 1 2 1 1 13

ศาลเจ้า, มูลนิธิ 1 1 2 1 2 -

บริษัท, ห้าง, ร้าน

20 15 21 - 2,832 93 42 4 37 24 16 10

อื่นๆ


154

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

8 9 10 11 12 13 14 15

1 2 3 4 5 6 7

ล�ำดับที่

กองปฏิบัติการดับเพลิง 1 สถานีดับเพลิงภูเขาทอง สถานีดับเพลิงบางรัก สถานีดับเพลิงยานนาวา สถานีดับเพลิงถนนจันทน์ สถานีดับเพลิงบรรทัดทอง สถานีดับเพลิงสวนมะลิ สถานีดับเพลิงทุ่งมหาเมฆ กองปฏิบัติการดับเพลิง 2 สถานีดับเพลิงลาดกระบัง สถานีดับเพลิงบางชัน สถานีดับเพลิงหัวหมาก สถานีดับเพลิงบางกะปิ สถานีดับเพลิงพระโขนง สถานีดับเพลิงคลองเตย สถานีดับเพลิงบ่อนไก่ สถานีดับเพลิงห้วยขวาง

ชื่อสถานี

84 ซอยเพิ่มสุข 2 ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 1 ถนนหม่อมเจ้าสง่างามสุประดิษฐ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 2090 ถนนรามค�ำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 33 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 2009 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260 158 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 80 ซอยปลูกจิต ถนนพระรามที่ 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 1996 ซอยประชาสงเคราะห์ 36 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

51 ถนนบริพัตร์ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 37 ซอยเจริญกรุง 36 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 1659 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 2044/8 ซอยจันทน์ 19 ถนนจันทน์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 278/1 ซอยจุฬาลงกรณ์ 9 ถนนพระรามที่ 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 78 ถนนยุคล 2 (สวนมะลิ) แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 47/2 ซอยเย็นอากาศ ถนนเย็นอากาศ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

สถานที่ตั้ง

รายละเอียดสถานที่ตั้งสถานีดับเพลิง พ.ศ. 2553

0-2326-9770, 0-2326-9588 0-2517-2919-20 0-2314-0071-2 0-2318-1360, 0-2318-1363 0-2311-4808, 0-2311-3429 0-2258-2093-4 0-2251-1443, 0-2251-1157 0-2275-6044, 0-2276-1646

0-2223-3620 0-2234-8847-8 0-2211-9262-3 0-2286-0832, 0-2286-4149 0-2214-1043-9 0-2223-6999 0-2286-0142

โทรศัพท์


ด้านความปลอดภัย

155

กองปฏิบัติการดับเพลิง 3 สถานีดับเพลิงบางโพ สถานีดับเพลิงลาดพร้าว สถานีดับเพลิงลาดยาว สถานีดับเพลิงบางเขน สถานีดับเพลิงดุสิต สถานีดับเพลิงสุทธิสาร สถานีดับเพลิงพญาไท สถานีดับเพลิงสามเสน สถานีดับเพลิงบางซ่อน กองปฏิบัติการดับเพลิง 4 สถานีดับเพลิงตลาดพลู สถานีดับเพลิงทุ่งครุ สถานีดับเพลิงบางอ้อ สถานีดับเพลิงดาวคะนอง สถานีดับเพลิงบางแค สถานีดับเพลิงบางขุนนนท์ สถานีดับเพลิงปากคลองสาน สถานีดับเพลิงตลิ่งชัน สถานีดับเพลิงธนบุรี สถานีดับเพลิงบางขุนเทียน สถานีดับเพลิงบวรมงคล

ชื่อสถานี

สถานที่ตั้ง

24 แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 80/1 ซอยประชาอุทิศ 86 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 2 ซอย 94 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 100 ถนนจอมทอง แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 383 ซอยเพชรเกษม 41 (ชูสังข์) ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 113/4 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 1 ถนนเจริญนคร แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 21 ถนนศาลายา-บางภาษี ต�ำบลศาลายา อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 4 ถนนเทอดไท แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 89 ถนนพระราม 2 แขวงแสมด�ำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 1212 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

130/4 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 แยก 12 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 1199 ซอยลาดพร้าว 31 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 15/2 หมู่ที่ 2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 24/22 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 41/11 ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 342 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10320 77/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 131/1 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 124 หมู่ที่ 34 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

แหล่งข้อมูล : กองวิชาการและแผนงาน ส�ำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

16 17 18 19 20 21 22 23 24

ล�ำดับที่

รายละเอียดสถานที่ตั้งสถานีดับเพลิง พ.ศ. 2553 (ต่อ)

0-2466-1794-5 0-2463-5402, 0-2464-3242 0-2424-2910, 0-2433-3317 0-2468-1671, 0-2476-7691 0-2413-1149, 0-2454-1333 0-2424-3850-1 0-2437-6614-5 0-2431-3738-9 0-2465-3015-6 0-2415-7810-1 0-2424-2823, 0-2424-5212

0-2585-7218-9 0-2511-0032 0-2537-8710-1 0-2521-0397 0-2241-4063, 0-2241-4067 0-2277-3688-9 0-2354-6858 ต่อ 523 0-2241-0735, 0-2241-9391-3 0-2587-1210, 0-2587-4614-5

โทรศัพท์


156

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร 323 ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 323 ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 323 วังปารุสกวัน ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 77/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 3 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 74 ถนนจักรพงษ์ แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 9 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 75 ถนนพระราม 5 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 2 ถนนกะออม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 109 ตรอกวัดบางโพโอมาวาส ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 320 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 544 ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 2000 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 355 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 355 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 655 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 777 หมู่ที่ 11 ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 1 ซอยคู้บอน 33 ถนนคู้บอน แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 210 หมู่ 7 ถนนเดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 444 หมู่ที่ 1 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 41 หมู่ที่ 3 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 442 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 53 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 95 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 89/4-7 ถนนสายไหม 6 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 225 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 1 กองก�ำกับการสืบสวน กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 1 1. สถานีต�ำรวจนครบาลมักกะสัน 2. สถานีต�ำรวจนครบาลชนะสงคราม 3. สถานีต�ำรวจนครบาลดินแดง 4. สถานีตำ� รวจนครบาลดุสิต 5. สถานีต�ำรวจนครบาลนางเลิ้ง 6. สถานีต�ำรวจนครบาลบางโพ 7. สถานีต�ำรวจนครบาลพญาไท 8. สถานีต�ำรวจนครบาลสามเสน 9. สถานีต�ำรวจนครบาลห้วยขวาง

กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 2 กองก�ำกับการสืบสวน กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 2 1. สถานีต�ำรวจนครบาลเตาปูน 2. สถานีต�ำรวจนครบาลโคกคราม 3. สถานีต�ำรวจนครบาลคันนายาว 4. สถานีต�ำรวจนครบาลดอนเมือง 5. สถานีต�ำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง 6. สถานีต�ำรวจนครบาลบางเขน 7. สถานีต�ำรวจนครบาลบางซื่อ 8. สถานีต�ำรวจนครบาลประชาชื่น 9. สถานีต�ำรวจนครบาลพหลโยธิน 10. สถานีตำ� รวจนครบาลสายไหม 11. สถานีตำ� รวจนครบาลสุทธิสาร

สถานที่ตั้ง

กองบัญชาการต�ำรวจนครบาล กองบังคับการอ�ำนวยการ

สถานีต�ำรวจ

รายละเอียดสถานที่ตั้งสถานีต�ำรวจ พ.ศ. 2553

0-2566-4242 0-2566-4256-8 0-2587-0461-5 0-2509-0666 0-2510-3619-21 0-2566-1381, 0-2566-1945 0-2574-6464-5, 0-2574-6470 0-2521-0070, 0-2521-0006 0-2279-1500, 0-2279-3764 0-2588-4246-9 0-2512-2447-9, 0-2513-7732-4 0-2531-1921, 0-2531-7580 0-2275-9185-6, 0-2275-2151-4

0-2280-5060-79 0-2354-6167-70 0-2318-1821-22 0-2282-2323 0-2246-7706-9 0-2241-5043-4 0-2281-3002, 0-2280-5597-600 0-2585-0638 0-2354-6957-61 0-2241-1664, 0-2241-1946 0-2276-0449, 0-2277-4493

0-2280-3122 0-2280-5182

โทรศัพท์กลาง


ด้านความปลอดภัย

157

190 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 57 หมู่ที่ 1 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 140 ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 777 ถนนเลียบคลองล�ำกอไผ่ แขวงล�ำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 99 ซอยไมตรีจิต 2 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 77 หมู่ที่ 9 ถนนประชาส�ำราญ แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 57 หมู่ที่ 1 ชั้น 3 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 9 หมู่ที่ 4 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 1190 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 68 หมู่ที่ 9 ถนนวิฑูรย์ชาติ แขวงล�ำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 72 หมู่ที่ 8 แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 38 หมู่ที่ 13 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 152 หมู่ที่ 8 ถนนผดุงพันธ์ แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 28 ซอยเสรีไทย 73 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 2090 ถนนรามค�ำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 306 ถนนแฟลตข้าราชการต�ำรวจ แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 ปากซอยโชคชัย 4 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 28 ซอยเสรีไทย 73 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 666 หมู่ที่ 1 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 300 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 1 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 289 ซอยรามค�ำแหง 21 (นวศรี) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 288 ถนนรามค�ำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 4 กองก�ำกับการสืบสวน กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 4 1. สถานีต�ำรวจนครบาลอุดมสุข 2. สถานีต�ำรวจนครบาลโชคชัย 3. สถานีต�ำรวจนครบาลบางชัน 4. สถานีต�ำรวจนครบาลบึงกุ่ม 5. สถานีต�ำรวจนครบาลประเวศ 6. สถานีต�ำรวจนครบาลลาดพร้าว 7. สถานีต�ำรวจนครบาลวังทองหลาง 8. สถานีต�ำรวจนครบาลหัวหมาก

สถานที่ตั้ง

กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 3 กองก�ำกับการสืบสวน กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 3 1. สถานีต�ำรวจนครบาลจรเข้น้อย 2. สถานีต�ำรวจนครบาลฉลองกรุง 3. สถานีต�ำรวจนครบาลนิมิตรใหม่ 4. สถานีต�ำรวจนครบาลประชาส�ำราญ 5. สถานีต�ำรวจนครบาลมีนบุรี 6. สถานีต�ำรวจนครบาลร่มเกล้า 7. สถานีต�ำรวจนครบาลลาดกระบัง 8. สถานีต�ำรวจนครบาลล�ำผักชี 9. สถานีตำ� รวจนครบาลล�ำหิน 10. สถานีตำ� รวจนครบาลสุวินทวงศ์ 11. สถานีตำ� รวจนครบาลหนองจอก

สถานีต�ำรวจ

รายละเอียดสถานที่ตั้งสถานีต�ำรวจ พ.ศ. 2553 (ต่อ)

0-2517-7217 0-2319-7780-4 0-2337-5544-6 0-2538-1599, 0-2538-1333 0-2518-1510-3 0-2374-9700-5 0-2328-6971-2 0-2377-4314-5, 0-2377-7243-5 0-2184-4327-9 0-2314-0030, 0-2314-3340-1

0-2171-4183 0-2518-1353, 0-2518-1619 0-2326-9056, 0-2326-9991 0-2326-1743-6 0-2569-1930 0-2557-4343-5 0-2540-7311-3, 0-2540-7215 0-2557-1100-7 0-2326-8389-92, 0-2326-9992 0-2186-0123-6 0-2988-6688 0-2988-2460-1 0-2543-1155-7

โทรศัพท์กลาง


158

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร 323 ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 77/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 381 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 247 ซอยพัฒนาการ 25 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 ซอยทองหล่อ (สุขุมวิท 55) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 229 ถนนอาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 505 ถนนสวนพลู แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 505 ซอยสวนพลู ถนนสาทร แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 13 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 2007 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260 139 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 50 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 50 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 200 ถนนบ�ำรุงเมือง แขวงส�ำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 80 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 447 ถนนพลับพลาไชย แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 447 ถนนพลับพลาไชย แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 79 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 1775 ถนนพระรามที่ 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 50 ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 324 ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6 กองก�ำกับการสืบสวน กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6 1. สถานีต�ำรวจนครบาลส�ำราญราษฎร์ 2. สถานีต�ำรวจนครบาลยานนาวา 3. สถานีต�ำรวจนครบาลพลับพลาไชย 1 4. สถานีต�ำรวจนครบาลพลับพลาไชย 2 5. สถานีต�ำรวจนครบาลพระราชวัง 6. สถานีต�ำรวจนครบาลปทุมวัน 7. สถานีต�ำรวจนครบาลบางรัก 8. สถานีต�ำรวจนครบาลจักรวรรดิ

สถานที่ตั้ง

กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 5 กองก�ำกับการสืบสวน กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 5 1. สถานีต�ำรวจนครบาลวัดพระยาไกร 2. สถานีต�ำรวจนครบาลคลองตัน 3. สถานีต�ำรวจนครบาลทองหล่อ 4. สถานีต�ำรวจนครบาลท่าเรือ 5. สถานีต�ำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ 6. สถานีต�ำรวจนครบาลบางโพงพาง 7. สถานีต�ำรวจนครบาลบางนา 8. สถานีต�ำรวจนครบาลพระโขนง 9. สถานีต�ำรวจนครบาลลุมพินี

สถานีต�ำรวจ

รายละเอียดสถานที่ตั้งสถานีต�ำรวจ พ.ศ. 2553 (ต่อ)

0-2223-1222 0-2223-4443 0-2226-2136-40 0-2236-7074 0-2221-1835, 0-2224-2519 0-2226-2148-52 0-2224-5050, 0-2223-1930 0-2215-2991-3 0-2234-0242, 0-2235-9123-4 0-2225-4077-8, 0-2225-4091

0-2280-5242, 0-2280-5254-5 0-2354-6164, 0-2354-6124-5 0-2291-5867-72 0-2314-0041-3 0-2390-2240-3, 0-2381-8853 0-2249-8889-90 0-2286-0717, 0-2287-3004-6 0-2286-1232 0-2396-1656-8 0-2332-2361-6 0-2255-5993-7

โทรศัพท์กลาง


ด้านความปลอดภัย

159

สถานีต�ำรวจนครบาลส�ำเหร่ สถานีต�ำรวจนครบาลสมเด็จเจ้าพระยา สถานีต�ำรวจนครบาลปากคลองสาน สถานีต�ำรวจนครบาลราษฎร์บูรณะ สถานีต�ำรวจนครบาลบางคอแหลม สถานีต�ำรวจนครบาลทุ่งครุ สถานีต�ำรวจนครบาลบุปผาราม สถานีต�ำรวจนครบาลบุคคโล สถานีต�ำรวจนครบาลบางยี่เรือ สถานีตำ� รวจนครบาลบางมด สถานีตำ� รวจนครบาลตลาดพลู

112/359 ซอยพระราม 2 ที่ 28 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 4/1 ชั้น 3 สถานีตำ� รวจนครบาลบางคอแหลม หมู่ที่ 9 ซอยราษฎร์บูรณะ 17 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 258 ถนนเจริญนคร แขวงส�ำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 1421 ซอยลาดหญ้า 21 ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 1421 ซอยลาดหญ้า 21 ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 2 ซอยราษฎร์บูรณะ 17 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 4/1 หมูท่ ี่ 9 ซอยราษฎร์บรู ณะ 17 ถนนราษฎร์บรู ณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บรู ณะ กรุงเทพมหานคร 10140 10 ซอยประชาอุทิศ 93 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 489 ถนนเทศบาลสาย 2 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 258 ถนนเจริญนคร แขวงส�ำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 2 ถนนเทอดไท แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 1 หมู่ที่ 10 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 45 ซอยวุฒากาศ 1 ถนนวุฒากาศ แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 8 กองก�ำกับการสืบสวน กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 8

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

63/5 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 550 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 128 ซอยบางแวก 158 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 77 หมู่ที่ 2 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 1310/9 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 3 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 5 ถนนอุทยาน แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 1072 ซอย 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 63/5 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 126 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 258/14 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 1848 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 264 ซอยพระปิ่นเกล้า 2 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 50 ซอยบางแวก 2 แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

สถานที่ตั้ง

กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 7 กองก�ำกับการสืบสวน กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 7 1. สถานีต�ำรวจนครบาลศาลาแดง 2. สถานีต�ำรวจนครบาลตลิ่งชัน 3. สถานีต�ำรวจนครบาลท่าพระ 4. สถานีต�ำรวจนครบาลธรรมศาลา 5. สถานีต�ำรวจนครบาลบวรมงคล 6. สถานีต�ำรวจนครบาลบางขุนนนท์ 7. สถานีต�ำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ 8. สถานีต�ำรวจนครบาลบางกอกน้อย 9. สถานีต�ำรวจนครบาลบางพลัด 10. สถานีตำ� รวจนครบาลบางยี่ขัน 11. สถานีตำ� รวจนครบาลบางเสาธง

สถานีต�ำรวจ

รายละเอียดสถานที่ตั้งสถานีต�ำรวจ พ.ศ. 2553 (ต่อ)

0-2460-1465, 0-2460-1454 0-2437-2164, 0-2438-1030 0-2437-2111, 0-2437-1671 0-2428-3994, 0-2427-7193 0-2427-6286-7 0-2426-0108-9, 0-2426-1110 0-2466-1150, 0-2465-0520 0-2468-1638-9, 0-2468-7059 0-2466-7557-9 0-2416-4713-4 0-2472-6108-9, 0-2472-6622

0-2477-1097-8 0-2427-4458, 0-2427-3031

0-2424-8268 0-2412-0723-5 0-2421-7929-31 0-2448-6360, 0-2448-6480 0-2457-8662-4 0-2441-4000, 0-2441-3546-9 0-2424-7725, 0-2433-1707 0-2424-0541-3 0-2466-6691, 0-2466-6696 0-2411-3036-8 0-2424-1108 0-2424-1440, 0-2423-0251 0-2410-8260

โทรศัพท์กลาง


160

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

สถานที่ตั้ง 903 ซอยพระราม 2 ที่ 43 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 22/1 หมู่ที่ 4 ซอยเพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 730 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 50 หมู่ที่ 1 ซอยเพชรเกษม 63 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตหลักสอง กรุงเทพมหานคร 10160 15/27 หมู่ที่ 5 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 74 หมู่ที่ 7 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมด�ำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 123 หมู่ที่ 3 ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 91/2 หมู่ที่ 4 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 48 ซอยเพชรเกษม 54 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 44 หมู่ที่ 8 ถนนบางบอน 5 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 22 หมู่ที่ 4 ซอยเพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 3 ซอยเพชรเกษม 98 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

แหล่งข้อมูล : กองบัญชาการต�ำรวจนครบาล ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ

กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 9 กองก�ำกับการสืบสวน กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 9 1. สถานีต�ำรวจนครบาลเทียนทะเล 2. สถานีต�ำรวจนครบาลเพชรเกษม 3. สถานีต�ำรวจนครบาลแสมด�ำ 4. สถานีตำ� รวจนครบาลท่าข้าม 5. สถานีต�ำรวจนครบาลบางขุนเทียน 6. สถานีต�ำรวจนครบาลบางบอน 7. สถานีต�ำรวจนครบาลภาษีเจริญ 8. สถานีต�ำรวจนครบาลหนองแขม 9. สถานีต�ำรวจนครบาลหนองค้างพลู 10. สถานีตำ� รวจนครบาลหลักสอง

สถานีต�ำรวจ

รายละเอียดสถานที่ตั้งสถานีต�ำรวจ พ.ศ. 2553 (ต่อ) 0-2451-7228, 0-2451-9965 0-2421-5156, 0-2421-5187 0-2452-3861-4 0-2455-1718-9 0-2450-3010-14 0-2416-2841-2 0-2415-3004, 0-2415-0671 0-2892-4270-3 0-2413-1114-6 0-2429-3103, 0-2429-3570-2 0-2421-5880-2 0-2421-7921-8

โทรศัพท์กลาง


5

ด้านการศึกษา


จ�ำนวนโรงเรียน ครู นักเรียน ปีการศึกษา 2553 และจ�ำนวนนักเรียนที่ส�ำเร็จการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 กลุ่มเขต กลุ่มกรุงเทพกลาง

ส�ำนักงานเขต พระนคร

จ�ำนวน / ชื่อโรงเรียน

11 แห่ง 1. วัดมกุฎกษัตริยาราม 2. วัดตรีทศเทพ 3. วัดราชนัดดา 4. วัดมหรรณพ์ 5. วัดสุทัศน์ 6. วัดมหาธาตุ 7. วัดพระเชตุพน 8. ราชบพิธ 9. วัดราชบูรณะ 10. วัดอินทรวิหาร 11. วัดใหม่อมตรส ป้อมปราบศัตรูพา่ ย 4 แห่ง 1. วัดพระพิเรนทร์ 2. วัดสิตาราม 3. วัดคณิกาผล 4. วัดดิสานุการาม สัมพันธวงศ์ 3 แห่ง 1. วัดจักรวรรดิ์ 2. วัดปทุมคงคา 3. วัดสัมพันธวงศ์ ดุสิต 9 แห่ง 1. วัดประชาระบือธรรม 2. วัดสวัสดิวารีสีมาราม 3. วัดราชผาติการาม 4. วัดเทวราชกุญชร 5. วัดสัมณานัมบริหาร 6. เบญจมบพิตร 7. สุโขทัย 8. วัดจันทรสโมสร 9. วัดธรรมาภิรตาราม พญาไท 1 แห่ง วัดไผ่ตัน ห้วยขวาง 3 แห่ง 1. ประชาราษฎร์บ�ำเพ็ญ 2. พระราม ๙ กาญจนาภิเษก 3. วัดใหม่ช่องลม ราชเทวี 4 แห่ง 1. กิ่งเพชร 2. วัดดิสหงสาราม 3. วัดพระยายัง 4. วัดทัศนารุณสุนทริการาม

จ�ำนวน จ�ำนวน ครู นักเรียน (คน) (คน) 149 27 11 9 10 10 11 9 30 10 12 10 53 10 22 12 9 30 10 10 10 220 34 10 11 13 19 36 35 28 34 45 45 148 78 57 13 128 44 32 18 34

จ�ำนวนนักเรียนที่สำ� เร็จ การศึกษาระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 (คน)

2,567

356

1,060

134

491

65

4,652

634

1,084

154

3,511

455

2,925

349

ด้านการศึกษา

163


จ�ำนวนโรงเรียน ครู นักเรียน ปีการศึกษา 2553 และจ�ำนวนนักเรียนที่ส�ำเร็จการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 (ต่อ) กลุ่มเขต กลุ่มกรุงเทพกลาง

ส�ำนักงานเขต ดินแดง

วังทองหลาง

กลุ่มกรุงเทพใต้

บางรัก

ปทุมวัน

ยานนาวา

พระโขนง

สาทร คลองเตย

164

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

จ�ำนวน / ชื่อโรงเรียน 3 แห่ง 1. สามเสนนอก 2. วิชูทิศ 3. วิชากร 3 แห่ง 1. สุเหร่าลาดพร้าว (อามินเซ็นอุปถัมภ์) 2. สุเหร่าดอนสะแก 3. วัดสามัคคีธรรม 5 แห่ง 1. วัดหัวล�ำโพง 2. วัดม่วงแค 3. วัดมหาพฤฒาราม 4. วัดสวนพลู 5. วัดแก้วแจ่มฟ้า 8 แห่ง 1. วัดบรมนิวาส 2. วัดชัยมงคล 3. วัดปทุมวนาราม 4. วัดสระบัว 5. สวนลุมพินี 6. ปทุมวัน 7. วัดดวงแข 8. ปลูกจิต 6 แห่ง 1. วัดดอกไม้ 2. วัดช่องลม 3. วัดช่องนนทรี 4. วัดปริวาศ 5. วัดคลองใหม่ 6. วัดคลองภูมิ 4 แห่ง 1. บางจาก (นาคเผื่อนอุปถัมภ์) 2. วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 3. พูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ์) 4. วัดธรรมมงคล (หลวงพ่อวิรยิ งั ค์อปุ ถัมภ์) 2 แห่ง 1. วัดดอน 2. วัดยานนาวา 4 แห่ง 1. วัดสะพาน 2. วัดคลองเตย 3. ศูนย์รวมน�้ำใจ 4. ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา

จ�ำนวน จ�ำนวน ครู นักเรียน (คน) (คน) 283 153 87 43 77 16 29 32 60 17 7 11 15 10 195 11 17 35 18 34 23 18 39 195 41 49 46 25 15 19 146 25 43 47 31 46 29 17 131 22 18 49 42

จ�ำนวนนักเรียนที่สำ� เร็จ การศึกษาระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 (คน)

6,599

714

1,540

248

1,083

132

4,272

519

3,883

578

3,170

384

1,045

143

2,817

394


จ�ำนวนโรงเรียน ครู นักเรียน ปีการศึกษา 2553 และจ�ำนวนนักเรียนที่ส�ำเร็จการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 (ต่อ) กลุ่มเขต กลุ่มกรุงเทพใต้

ส�ำนักงานเขต

จ�ำนวน / ชื่อโรงเรียน

บางคอแหลม 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. สวนหลวง 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. บางนา 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. วัฒนา 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

กลุ่มกรุงเทพเหนือ

บางเขน 1. 2. 3. 4. 5.

7 แห่ง วัดไผ่เงินโชตนาราม วัดราชสิงขร วัดลาดบัวขาว วัดไทร วัดจันทร์นอก วัดบางโคล่นอก วัดจันทร์ใน 8 แห่ง วัดใต้ (ราษฎรนิรมิต) นาคนาวาอุปถัมภ์ วัดปากบ่อ สุเหร่าใหม่ หัวหมาก คลองกลันตัน วัดทองใน มัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ 7 แห่ง วัดบางนาใน วัดบางนานอก ผ่องพลอยอนุสรณ์ รุ่งเรืองอุปถัมภ์ อ�ำนวยกนกศิริอนุสรณ์ ศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เพี้ยนพินอนุสรณ์ 8 แห่ง วัดธาตุทอง วิจิตรวิทยา สุเหร่าบ้านดอน สุเหร่าบางมะเขือ สุเหร่าสามอิน วัดภาษี แจ่มจันทร์ สวัสดีวิทยา 5 แห่ง ไทยนิยมสงเคราะห์ บ้านคลองบัว บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) ประชาภิบาล วัดไตรรัตนาราม

จ�ำนวน จ�ำนวน ครู นักเรียน (คน) (คน) 206 59 45 18 36 13 8 27 293 23 60 72 26 23 34 19 36 355 36 33 59 52 39 82 54 247 53 43 26 25 26 20 22 32 304 148 55 28 38 35

จ�ำนวนนักเรียนที่สำ� เร็จ การศึกษาระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 (คน)

4,489

587

6,040

813

7,779

989

5,248

780

6,667

829

ด้านการศึกษา

165


จ�ำนวนโรงเรียน ครู นักเรียน ปีการศึกษา 2553 และจ�ำนวนนักเรียนที่ส�ำเร็จการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 (ต่อ) กลุ่มเขต กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ส�ำนักงานเขต

จ�ำนวน / ชื่อโรงเรียน

ดอนเมือง 1. 2. 3. 4. 5. 6. จตุจักร 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ลาดพร้าว 1. 2. 3. 4. 5. 6. บางซื่อ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. สายไหม 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

166

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

6 แห่ง วัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ) พหลโยธิน (พวงเจริญอุปถัมภ์) วัดเวฬุวนาราม (สินทรัพย์อนุสรณ์) ประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) เปรมประชา บ�ำรุงรวิวรรณวิทยา (ทุ่งสีกัน) 7 แห่ง วัดเสมียนนารี วัดเทวสุนทร บ้านลาดพร้าว รัตนโกสินทร์สมโภช เสนานิคม ประชานิเวศน์ มัธยมประชานิเวศน์ 6 แห่ง ลอยสายอนุสรณ์ วัดลาดพร้าว เทพวิทยา วัดลาดปลาเค้า เพชรถนอม (คลองเสือน้อย) คลองทรงกระเทียม 7 แห่ง วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ วัดบางโพโอมาวาส วัดสร้อยทอง วัดทองสุทธาราม วัดมัชฌันติการาม วัดเลียบราษฎร์บ�ำรุง วัดประชาศรัทธาธรรม 9 แห่ง สายไหม วัดเกาะสุวรรณาราม ออเงิน วัดหนองใหญ่ ฤทธิยะวรรณาลัย ประชานุกูล พรพระร่วงประสิทธิ์ วัดราษฎร์นิยมธรรม ซอยแอนเนกซ์

จ�ำนวน จ�ำนวน ครู นักเรียน (คน) (คน) 425 79 38 90 118 33 67 392 50 23 31 51 64 79 94 264 36 58 32 46 57 35 221 22 37 39 34 44 26 19 546 64 48 28 79 156 40 19 57 55

จ�ำนวนนักเรียนที่สำ� เร็จ การศึกษาระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 (คน)

9,663

1,258

8,423

960

5,954

763

4,646

582

12,939

1,691


จ�ำนวนโรงเรียน ครู นักเรียน ปีการศึกษา 2553 และจ�ำนวนนักเรียนที่ส�ำเร็จการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 (ต่อ) กลุ่มเขต กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ส�ำนักงานเขต หลักสี่

กลุม่ กรุงเทพตะวันออก บางกะปิ

ประเวศ

บึงกุ่ม

จ�ำนวน / ชื่อโรงเรียน

1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

6 แห่ง วัดหลักสี่ (ทองใบ ทิวารี) ทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ) เคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1 เคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2 การเคหะท่าทราย บางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์) 11 แห่ง ไขศรีปราโมชอนุสรณ์ สุเหร่าคลองจั่น วัดเทพลีลา วัดศรีบุญเรือง ล�ำสาลี (ราษฎร์บ�ำรุง) คลองกะจะ สุเหร่าวังใหญ่ สุเหร่าหัวหมากน้อย บ้านบางกะปิ วัดบึงทองหลาง มัธยมบ้านบางกะปิ 16 แห่ง วัดตะกล�่ำ แก่นทองอุปถัมภ์ วัดกระทุ่มเสือปลา คลองมะขามเทศ สุเหร่าจรเข้ขบ สุเหร่าทางควาย สุเหร่าทับช้าง สุเหร่าบึงหนองบอน สุเหร่าศาลาลอย สุเหร่าบ้านม้า คลองปักหลัก งามมานะ (แผน-ทับอุทิศ) คชเผือกอนุสรณ์ สุวิทย์เสรีอนุสรณ์ อยู่เป็นสุขอนุสรณ์ มัธยมสุวิทย์เสรีย์อนุสรณ์ 8 แห่ง วัดบางเตย ประภาสวิทยา คลองล�ำเจียก วัดนวลจันทร์ วัดพิชัย คลองกุ่ม พิชัยพัฒนา แย้มจาดวิชชานุสรณ์

จ�ำนวน จ�ำนวน ครู นักเรียน (คน) (คน) 307 46 41 72 36 72 40 541 28 22 66 42 30 22 11 30 134 100 56 512 53 28 59 19 42 20 12 22 11 11 50 26 21 44 39 55 415 75 34 36 37 21 95 40 77

จ�ำนวนนักเรียนที่สำ� เร็จ การศึกษาระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 (คน)

6,580

806

12,166

1,717

11,412

1,395

9,302

1,254

ด้านการศึกษา

167


จ�ำนวนโรงเรียน ครู นักเรียน ปีการศึกษา 2553 และจ�ำนวนนักเรียนที่ส�ำเร็จการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 (ต่อ) กลุ่มเขต

ส�ำนักงานเขต

จ�ำนวน / ชื่อโรงเรียน

กลุม่ กรุงเทพตะวันออก มีนบุรี

ลาดกระบัง

สะพานสูง

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

168

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

13 แห่ง คลองสองต้นนุ่น คลองสาม วังเล็กวิทยานุสรณ์ (คลองสี่) บ้านเกาะ บึงขวาง (มหาดไทยอุปถัมภ์) มีนบุรี วัดทองสัมฤทธิ์ วัดบ�ำเพ็ญเหนือ วัดแสนสุข วัดใหม่ลำ� นกแขวก ศาลาคู้ สุเหร่าบางชัน สุเหร่าทรายกองดิน 20 แห่ง วัดลาดกระบัง วัดปลูกศรัทธา วัดสังฆราชา วัดบ�ำรุงรื่น วัดพลมานีย์ วัดสุทธาโภชน์ แสงหิรัญวิทยา ประสานสามัคคี (บ้านทับยาว) วัดบึงบัว วัดทิพพาวาส ล�ำพะอง วัดราชโกษา วัดขุมทอง ต�ำบลขุมทอง (ประชาอุทิศ) ขุมทอง (เพชรทองค�ำอุปถัมภ์) วัดลานบุญ วัดปากบึง สุเหร่าล�ำนายโส แดงเป้า (สิงสุขบูรณะ) เคหะชุมชนลาดกระบัง 6 แห่ง สุเหร่าทับช้างคลองบน วัดลาดบัวขาว สมโภชกรุงอนุสรณ์ (200 ปี) สุเหร่าซีรอ สุเหร่าลาดบัวขาว สามแยกคลองหลอแหล

จ�ำนวน จ�ำนวน ครู นักเรียน (คน) (คน) 502 25 21 19 38 11 114 32 46 32 30 23 21 90 706 46 37 44 36 39 36 33 10 28 27 34 55 10 7 6 82 57 14 10 95 196 17 25 51 41 25 37

จ�ำนวนนักเรียนที่สำ� เร็จ การศึกษาระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 (คน)

10,965

1,429

15,829

1,898

4,128

590


จ�ำนวนโรงเรียน ครู นักเรียน ปีการศึกษา 2553 และจ�ำนวนนักเรียนที่ส�ำเร็จการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 (ต่อ) กลุ่มเขต

ส�ำนักงานเขต

จ�ำนวน / ชื่อโรงเรียน

กลุม่ กรุงเทพตะวันออก หนองจอก 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. คันนายาว 1. 2.

37 แห่ง วัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ) สุเหร่าหะยีมินา สุเหร่าบ้านเกาะ ล�ำบุหรี่พวง หนองจอกพิทยานุสรณ์ สุเหร่าศาลาแดง สุเหร่าใหม่ สามแยกท่าไข่ หลวงแพ่ง (บ�ำรุงรัฐกิจ) นิลราษฎร์อุปถัมภ์ บ้านเจียรดับ วัดทรัพย์สโมสร สุเหร่านาตับ สุเหร่าอีรั้ว อิสลามล�ำไทร บ้านล�ำต้นกล้วย วัดพระยาปลา วัดแสนเกษม วัดใหม่เจริญราษฎร์ วัดสามง่าม วัดสีชมพู ล�ำเจดีย์ สุเหร่าคลองเก้า สุเหร่าคลองสิบ สุเหร่าคลองสิบเอ็ด สุเหร่าสนามกลางล�ำ วัดใหม่กระทุ่มล้ม ผลลีรุ่งเรือง วัดราษฎร์บ�ำรุง คลองสอง คารีอุปถัมภ์ สุเหร่าล�ำแขก ศิริวังวิทยาคาร สังฆประชานุสสรณ์ วัดอู่ตะเภา วัดล�ำต้อยติ่ง ล�ำผักชี 2 แห่ง จินดาบ�ำรุง คันนายาว

จ�ำนวน จ�ำนวน ครู นักเรียน (คน) (คน) 753 64 25 10 10 86 12 16 10 10 10 35 40 10 10 11 20 26 12 10 54 12 10 10 10 10 10 10 9 19 14 9 38 10 54 10 27 10 103 47 56

จ�ำนวนนักเรียนที่สำ� เร็จ การศึกษาระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 (คน)

15,946

1,913

2,234

352

ด้านการศึกษา

169


จ�ำนวนโรงเรียน ครู นักเรียน ปีการศึกษา 2553 และจ�ำนวนนักเรียนที่ส�ำเร็จการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 (ต่อ) กลุ่มเขต

ส�ำนักงานเขต

กลุม่ กรุงเทพตะวันออก คลองสามวา

กลุ่มกรุงธนเหนือ

ธนบุรี

คลองสาน

170

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

จ�ำนวน / ชื่อโรงเรียน

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

18 แห่ง กลางคลองสอง บางชัน บ้านแบนชะโด บ้านหนองระแหง (ชมแสงประชานุกลู ) ประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา วัดคู้บอน วัดบัวแก้ว วัดแป้นทอง วัดพระยาสุเรนทร์ วัดล�ำกระดาน วัดศรีสุก (แย้มเยื้อนอุปถัมภ์) วัดสุขใจ วัดสุทธิสะอาด สุเหร่าเกาะขุนเณร สุเหร่าคลองสี่ สุเหร่าคลองหนึง่ (มานะราษฎร์บำ� รุง) สุเหร่าสามวา สุเหร่าแสนแสบ 17 แห่ง วัดประยุรวงค์ วัดขุนจันทร์ วัดบุคคโล วัดดาวคนอง วัดกัลยาณมิตร วัดราชคฤห์ วัดประดิษฐาราม วัดบางสะแกใน วัดเวฬุราชิณ กันตทาราราม วัดโพธินิมิตร วัดใหม่ยายนุ้ย วัดกระจับพินิจ วัดราชวรินทร์ วัดบางสะแกนอก วัดใหญ่ศรีสุพรรณ วัดบางน�้ำชน 7 แห่ง วัดเศวตฉัตร วัดสุทธาราม วัดทองเพลง วัดทองธรรมชาติ วัดทองนพคุณ วัดพิชัยญาติ วัดสุวรรณ

จ�ำนวน จ�ำนวน ครู นักเรียน (คน) (คน) 651 22 125 9 20 60 79 43 39 27 25 16 13 37 10 10 36 22 58 305 12 13 17 19 10 13 11 44 22 19 28 12 44 10 11 13 7 229 53 60 47 12 8 11 38

จ�ำนวนนักเรียนที่สำ� เร็จ การศึกษาระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 (คน)

14,996

1,816

6,183

890

4,470

488


จ�ำนวนโรงเรียน ครู นักเรียน ปีการศึกษา 2553 และจ�ำนวนนักเรียนที่ส�ำเร็จการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 (ต่อ) กลุ่มเขต กลุ่มกรุงธนเหนือ

ส�ำนักงานเขต

จ�ำนวน / ชื่อโรงเรียน

บางกอกน้อย 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ตลิ่งชัน 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ทวีวัฒนา 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

15 แห่ง วัดบางขุนนนท์ วัดวิเศษการ วัดเจ้าอาม วัดโพธิ์เรียง วัดยางสุทธาราม วัดศรีสุดาราม วัดบางเสาธง วัดสุวรรณาราม วัดพระยาท�ำ วัดมะลิ วัดดงมูลเหล็ก วัดอัมพวา วัดสุวรรณคีรี วัดดุสิตาราม วัดปฐมบุตรอิศราราม 16 แห่ง วัดไก่เตี้ย (สวัสดิ์ประชานุกูล) วัดชัยพฤกษมาลา ชุมทางตลิ่งชัน ฉิมพลี วัดทอง (อุดมศิลปวิทยาคาร) วัดมะกอก วัดโพธิ์ (ราษฏร์ผดุงผล) วัดอินทราวาส วัดปากน�้ำฝั่งเหนือ วัดประสาท วัดเกาะ วัดพิกุล วัดกระโจมทอง วัดรัชฎาธิฐาน วัดตลิ่งชัน วัดช่างเหล็ก 7 แห่ง คลองต้นไทร (สุขล้อมอุทิศ) คลองทวีวัฒนา คลองบางพรหม คลองมหาสวัสดิ์ วัดปุรณาวาส ตั้งพิรุฬห์ธรรม มัธยมปุรณาวาส

จ�ำนวน จ�ำนวน ครู นักเรียน (คน) (คน) 271 10 20 11 14 45 12 10 30 8 32 11 15 14 29 10 314 10 29 31 52 13 12 25 19 25 14 8 16 10 25 13 12 220 19 38 23 19 49 51 21

จ�ำนวนนักเรียนที่สำ� เร็จ การศึกษาระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 (คน)

5,099

768

5,844

870

5,176

546

ด้านการศึกษา

171


จ�ำนวนโรงเรียน ครู นักเรียน ปีการศึกษา 2553 และจ�ำนวนนักเรียนที่ส�ำเร็จการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 (ต่อ) กลุ่มเขต กลุ่มกรุงธนเหนือ

ส�ำนักงานเขต จอมทอง

บางพลัด

บางกอกใหญ่

กลุ่มกรุงธนใต้

172

บางแค

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

จ�ำนวน / ชื่อโรงเรียน

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

11 แห่ง วัดมงคลวราราม วัดนางนอง วัดศาลาครืน วัดโพธิ์ทอง วัดสีสุก วัดบางประทุนนอก วัดโพธิ์แก้ว วัดนาคนิมิตร วัดบางขุนเทียนนอก วัดยายร่ม วัดไทร 11 แห่ง วัดอาวุธวิกสิตาราม วัดพระยาศิริไอยสวรรค์ วัดเปาโรหิตย์ วัดเทพากร (เลี่ยมมาตุทิศ) วัดฉัตรแก้วจงกลณี วัดวิมุตยาราม วัดบางพลัด (ป.สุวณฺโณ) วัดคฤหบดี วัดรวก วัดสามัคคีสุทธาวาส บางยี่ขันวิทยาคม 6 แห่ง วัดราชสิทธาราม วัดท่าพระ วัดประดู่ฉิมพลี วัดใหม่พิเรนทร์ วัดดีดวด วัดนาคกลาง 12 แห่ง บางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์) วัดบุณยประดิษฐ์ คลองหนองใหญ่ เพชรเกษม (จตุรงค์สงครามอนุสรณ์) วัดศาลาแดง บางไผ่ (บ้านนายพันแก้วขาว) บางเชือกหนัง วัดพรหมสุวรรณสามัคคี บางแคเหนือ วัดม่วง วัดราษฎร์บ�ำรุง หมู่บ้านเศรษฐกิจ

จ�ำนวน จ�ำนวน ครู นักเรียน (คน) (คน) 471 37 35 20 54 58 32 22 52 33 53 75 252 18 18 28 11 19 28 33 11 30 29 27 108 19 36 21 13 10 9 538 44 52 78 36 33 11 27 49 36 47 78 47

จ�ำนวนนักเรียนที่สำ� เร็จ การศึกษาระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 (คน)

10,700

1,269

4,837

693

2,476

380

11,807

1,573


จ�ำนวนโรงเรียน ครู นักเรียน ปีการศึกษา 2553 และจ�ำนวนนักเรียนที่ส�ำเร็จการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 (ต่อ) กลุ่มเขต กลุ่มกรุงธนใต้

ส�ำนักงานเขต

จ�ำนวน / ชื่อโรงเรียน

ภาษีเจริญ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. บางขุนเทียน 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. บางบอน 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

13 แห่ง วัดนิมมานรดี วัดจันทร์ประดิษฐาราม วัดอ่างแก้ว (จีบ ปานข�ำ) วัดชัยฉิมพลี วัดโคนอน วัดมะพร้าวเตี้ย วัดโตนด วัดตะล่อม วัดก�ำแพง วัดทองศาลางาม วัดวิจิตรการนิมิตร วัดประดู่ (พ่วงอุทิศ) บางจาก 16 แห่ง หมู่บ้านเกาะโพธิ์ วัดหัวกระบือ ราชมนตรี (ปลื้ม-เชื่อมนุกูล) วัดสะแกงาม วัดแสมด�ำ แก้วข�ำทับอุปถัมภ์ คลองพิทยาลงกรณ์ วัดบางกระดี่ วัดก�ำแพง ศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา) วัดท่าข้าม วัดบัวผัน วัดกก วัดประชาบ�ำรุง วัดเลา บางขุนเทียนศึกษา 8 แห่ง บ้านนายเหรียญ บ้านนายผล (แม้นสุวรรณอุปถัมภ์) บ้านนายสี วัดบางบอน พรหมราษฎร์รังสรรค์ สถานีพรมแดน วัดนินสุขาราม พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์

จ�ำนวน จ�ำนวน ครู นักเรียน (คน) (คน) 485 126 93 70 29 19 26 12 12 20 28 24 14 12 773 10 56 57 80 55 7 24 56 85 52 46 11 46 22 62 104 338 44 26 27 50 28 18 21 124

จ�ำนวนนักเรียนที่สำ� เร็จ การศึกษาระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 (คน)

11,039

1,355

16,734

1,944

7,781

969

ด้านการศึกษา

173


จ�ำนวนโรงเรียน ครู นักเรียน ปีการศึกษา 2553 และจ�ำนวนนักเรียนที่ส�ำเร็จการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 (ต่อ) กลุ่มเขต กลุ่มกรุงธนใต้

ส�ำนักงานเขต

6 แห่ง 1. วัดบางปะกอก 2. รัตนจีนะอุทิศ 3. วัดประเสริฐสุทธาวาส 4. วัดแจงร้อน 5. วัดสน 6. วัดสารอด หนองแขม 6 แห่ง 1. วัดหนองแขม 2. วัดอุดมรังสี 3. ประชาบ�ำรุง 4. บ้านขุนประเทศ 5. คลองบางแวก (มนต์ จรัสสิงห์) 6. วัดศรีนวลธรรมวิมล ทุ่งครุ 8 แห่ง 1. นาหลวง 2. สามัคคีบำ� รุง 3. บางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร) 4. ราษฎร์บูรณะ 5. รางราชพฤกษ์ (นุชมีอุทิศ) 6. วัดทุ่งครุ 7. คลองรางจาก 8. ชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ รวม 436 แห่ง แหล่งข้อมูล : ส�ำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา ส�ำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

174

ราษฎร์บูรณะ

จ�ำนวน / ชื่อโรงเรียน

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

จ�ำนวน จ�ำนวน ครู นักเรียน (คน) (คน) 265 5,736 115 52 17 35 23 23 382 8,925 78 109 46 77 19 53 354 8,388 93 37 31 62 15 81 9 26 15,150 331,300

จ�ำนวนนักเรียนที่สำ� เร็จ การศึกษาระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 (คน) 683

1,114

1,076

42,299


จ�ำนวนนักเรียนที่ส�ำเร็จการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 จ�ำนวน (คน)

ร้อยละของนักเรียน ที่จบการศึกษา

41,482

98.07

25,462

60.20

3,000

7.09

10,693

25.28

1,553

3.67

81

0.19

83

0.20

7

0.02

99

0.23

13

0.03

1.10 เข้าศึกษาต่อโรงเรียนทางศาสนา

346

0.82

1.11 ศึกษาต่ออื่นๆ ไม่ระบุ

145

0.34

2

ไปประกอบอาชีพ

107

0.25

3

ไม่ได้ศึกษาต่อและไม่ได้ประกอบอาชีพ

208

0.49

4

ติดตามไม่ได้

502

1.19

42,299

100.00

ล�ำดับที่ 1

ประเภท จ�ำนวนนักเรียนที่ศึกษาต่อในปีการศึกษา 2553 1.1 เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร

1.2 เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาในต่างจังหวัด

1.3 เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 1.4 เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน (โรงเรียนเอกชน)

1.5 เข้าศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา

1.6 เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยนาฏศิลป กระทรวงศึกษาธิการ 1.7 เข้าศึกษาต่อโรงเรียนดุริยางค์ทหาร 1.8 การศึกษานอกระบบโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ 1.9 เข้าศึกษาต่อโรงเรียนฝึกอาชีพและสารพัดช่าง

กระทรวงศึกษาธิการ และกรุงเทพมหานคร

รวม

แหล่งข้อมูล : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส�ำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา ส�ำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

ด้านการศึกษา

175


จ�ำนวนนักศึกษาและจ�ำนวนครูโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2553 หน่วย : คน

จ�ำนวนนักศึกษา โรงเรียนฝึกอาชีพ กรุงเทพมหานคร ภาคเช้า ภาคบ่าย ภาคค�ำ่

รวม

1

ดินแดง 1

426

210

454

1,090

18

8

-

4

2

บางรัก

560

674

1,083

2,317

9

5

1

11

3

ดินแดง 2

1,316

1,301

1,032

3,649

15

9

3

7

4

บ่อนไก่

613

607

1,025

2,245

15

4

1

15

5

อาทร สังขะวัฒนะ

1,106

875

1,308

3,289

17

8

1

10

6

หลวงพ่อทวีศักดิ์

861

549

506

1,916

16

7

1

3

526

407

592

1,525

12

10

-

6

ล�ำดับที่

จ�ำนวนครู ข้าราชการ ลูกจ้างประจ�ำ ลูกจ้างชั่วคราว วิทยากร

ชุตินฺธโร อุทิศ 7

คลองเตย

8

ม้วน บ�ำรุงศิลป์

1,114

525

842

2,481

7

5

-

9

9

หนองจอก

1,195

565

414

2,174

10

9

1

7

10

กาญจนสิงหาสน์ฯ

1,115

654

830

2,599

12

2

2

18

8,832

6,367

8,086 23,285

131

67

10

90

รวม

แหล่งข้อมูล : กองส่งเสริมอาชีพ สำ�นักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2554

176

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร


จ�ำนวนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จ�ำแนกตามขนาด ปีการศึกษา 2553 เรียงตามจ�ำนวนรวม เขต

เล็ก

ขนาดโรงเรียน กลาง

หนองจอก 25 6 ลาดกระบัง 6 3 คลองสามวา 5 5 ธนบุรี 13 2 ตลิ่งชัน 9 6 บางขุนเทียน 3 2 ประเวศ 4 5 บางกอกน้อย 11 3 ภาษีเจริญ 4 6 มีนบุรี 1 9 บางแค 1 3 จอมทอง 5 บางกะปิ 1 5 บางพลัด 5 6 พระนคร 9 2 ดุสิต 4 4 สายไหม 2 ทุ่งครุ 2 2 บางบอน 5 บึงกุ่ม 1 3 ปทุมวัน 3 3 วัฒนา 6 สวนหลวง 2 4 คลองสาน 3 1 จตุจักร 1 1 ทวีวัฒนา 1 3 บางคอแหลม 2 3 บางซื่อ 1 4 บางนา 2 ดอนเมือง 1 บางกอกใหญ่ 3 1 ยานนาวา 2 1 ราษฎร์บูรณะ 1 3 ลาดพร้าว 1 สะพานสูง 1 3 หนองแขม 1 หลักสี่ 1 บางเขน 2 บางรัก 5 คลองเตย 1 1 ป้อมปราบศัตรูพ่าย 3 1 พระโขนง 2 ราชเทวี 3 ดินแดง วังทองหลาง 1 2 สัมพันธวงศ์ 3 ห้วยขวาง 1 คันนายาว สาทร 2 พญาไท รวม 138 136 แหล่งข้อมูล : ส�ำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา ส�ำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร หมายเหตุ : 1. โรงเรียนขนาดเล็ก จ�ำนวนนักเรียนตั้งแต่ 1 - 400 คน 2. โรงเรียนขนาดกลาง จ�ำนวนนักเรียนตั้งแต่ 401-800 คน 3. โรงเรียนขนาดใหญ่ จ�ำนวนนักเรียนตั้งแต่ 801 คนขึ้นไป

หน่วย : โรงเรียน

ใหญ่ 6 11 8 2 1 11 7 1 3 3 8 6 5 1 7 4 3 4 2 2 2 3 5 3 2 2 5 5 2 3 2 5 2 5 5 3 2 2 1 3 2 2 1 162

รวม 37 20 18 17 16 16 16 15 13 13 12 11 11 11 11 9 9 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 1 436

ด้านการศึกษา

177


จ�ำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2553 เรียงตามจ�ำนวนผู้ใช้บริการ ล�ำดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร ห้องสมุดฯ สวนลุมพินี ห้องสมุดฯ ซอยพระนาง ห้องสมุดฯ บางกะปิ (มิติใหม่) ห้องสมุดฯ สะพานสูง (มิติใหม่) ห้องสมุดฯ หอศิลปวัฒนธรรม ห้องสมุดฯ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร ห้องสมุดฯ บางขุนเทียน (มิติใหม่) ห้องสมุดฯ เขตบางกอกใหญ่ ห้องสมุดฯ เขตราษฎร์บูรณะ ห้องสมุดฯ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตร ห้องสมุดฯ ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ห้องสมุดฯ ดุสิต (มิติใหม่) ห้องสมุดวิชาการ (ชั้น 4 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร) ห้องสมุดฯ จตุจักร ห้องสมุดฯ บางเขน ห้องสมุดฯ ภาษีเจริญ ห้องสมุดฯ สวนรมณีย์ ทุ่งสีกัน ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์เสรีไทยอนุสรณ์ฯ ห้องสมุดฯ ทุ่งครุ (มิติใหม่) ห้องสมุดฯ เคหะชุมชนดินแดง 2 ห้องสมุดฯ มีนบุรี (มิติใหม่) ห้องสมุดฯ บางบอน (มิติใหม่) ห้องสมุดฯ ประเวศ ห้องสมุดฯ เขตบางซื่อ ห้องสมุดฯ หนองจอก ห้องสมุดฯ วัดพรหมรังษี ห้องสมุดฯ เขตบึงกุ่ม ห้องสมุดฯ เขตคลองสาน ห้องสมุดฯ วัดสังข์กระจาย ห้องสมุดฯ ลาดกระบัง (มิติใหม่) ห้องสมุดฯ วัดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร ห้องสมุดฯ วัดลาดปลาเค้า ห้องสมุดฯ ทีปังกรรัศมีโชติ ห้องสมุดฯ อนงคาราม รถห้องสมุดเคลื่อนที่กรุงเทพมหานคร คันที่ 1 รถห้องสมุดเคลื่อนที่กรุงเทพมหานคร คันที่ 2 รถห้องสมุดเคลื่อนที่กรุงเทพมหานคร คันที่ 3 รถห้องสมุดเคลื่อนที่กรุงเทพมหานคร คันที่ 4 รถห้องสมุดเคลื่อนที่กรุงเทพมหานคร คันที่ 5 รถห้องสมุดเคลื่อนที่กรุงเทพมหานคร คันที่ 6 รถห้องสมุดเคลื่อนที่กรุงเทพมหานคร คันที่ 7 รวม

สถานที่ตั้ง

จ�ำนวนผู้ใช้บริการ (ราย)

เขตปทุมวัน เขตราชเทวี เขตบางกะปิ เขตสะพานสูง เขตปทุมวัน เขตจอมทอง เขตบางขุนเทียน เขตบางกอกใหญ่ เขตราษฎร์บูรณะ เขตบางเขน เขตสวนหลวง เขตดุสิต เขตพระนคร เขตจตุจักร เขตบางเขน เขตภาษีเจริญ เขตดอนเมือง เขตบึงกุ่ม เขตทุ่งครุ เขตดินแดง เขตมีนบุรี เขตบางบอน เขตประเวศ เขตบางซื่อ เขตหนองจอก เขตดอนเมือง เขตบึงกุ่ม เขตคลองสาน เขตบางกอกใหญ่ เขตลาดกระบัง เขตตลิ่งชัน เขตลาดพร้าว เขตดุสิต เขตคลองสาน

272,775 130,996 117,632 79,114 74,057 72,726 67,094 66,924 61,406 61,290 54,637 52,014 50,217 42,646 40,984 40,475 39,956 34,546 33,836 27,573 26,919 25,546 22,693 22,207 22,066 21,080 20,186 18,995 17,079 16,888 16,533 14,281 12,920 6,823

1,685,114

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานพัฒนาห้องสมุดประชาชน กองนันทนาการ ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร

178

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร


จ�ำนวนผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2553 เรียงตามจ�ำนวนผู้ใช้บริการ ล�ำดับ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ เขตวังทองหลาง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ เขตบางขุนเทียน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ เขตดุสิต พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ เขตบางกอกน้อย พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ เขตบางนา พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ เขตบางรัก พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ เขตทวีวัฒนา พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ เขตธนบุรี พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ เขตลาดกระบัง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ เขตพระโขนง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ เขตราษฎร์บูรณะ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ เขตบางเขน

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ เขตคลองสาน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ เขตจอมทอง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ เขตพระนคร พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ เขตดอนเมือง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ เขตสวนหลวง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ เขตบางกอกใหญ่ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ เขตยานนาวา พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ เขตบางซื่อ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ เขตมีนบุรี พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ เขตดินแดง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ เขตพญาไท พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ เขตสัมพันธวงศ์ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ เขตวัฒนา*

สถานที่ตั้ง พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ อาคารไม้ หน้าพิพิธภัณฑ์เด็กสวนเกียกกาย โรงเรียนวัดสุวรรณารามวิทยาคม โรงเรียนวัดบางนาใน บ้านพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก วัดปรุณาวาส วัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร วัดสุทธาโภชน์ วัดธรรมมงคล โรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส อาคารเรือนไทย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ การฝึกหัดครูไทย ห้องสมุดวัดอนงคาราม วัดยายร่ม อาคารเรือนปั้นหยาภายในส�ำนักงานเขตพระนคร วัดพรหมรังษี ศาลาไม้สักเรือนไทย วัดใต้ อาคารพิพิธภัณฑ์บ้านคุณหลวงฤทธิ์ณรงค์รอน ศาลาทรงไทยวัดคลองภูมิ โรงเรียนปริยัติธรรมวัดสร้อยทอง ศาลากลางจังหวัดมีนบุรี (เก่า) โรงเรียนวิชากร พิพิธภัณฑ์กระจายเสียง วัดไตรมิตรวิทยาราม โรงเรียนวัดภาษี รวม

จ�ำนวนผู้ใช้บริการ (ราย) 12,107 9,625 4,657 4,355 4,262 4,078 3,975 3,524 2,899 2,753 2,555 2,275 2,252 1,904 1,876 1,705 1,660 1,633 1,511 1,470 1,357 1,158 349 223 74,163

แหล่งข้อมูล : กองวัฒนธรรม สำ�นักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร หมายเหตุ : * พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ เขตวัฒนา ปิดให้บริการ

ด้านการศึกษา

179


จ�ำนวนผู้ใช้บริการบ้านหนังสือกรุงเทพมหานคร สังกัดส�ำนักงานเขต ปีงบประมาณ 2553 ส�ำนักงานเขต 1. คลองเตย 2. คลองสาน 3. คลองสามวา 4. คันนายาว 5. จตุจักร 6. ดอนเมือง

7. ดุสิต

8. ตลิ่งชัน 9. ทุ่งครุ 10. บางกอกน้อย 11. บางกอกใหญ่ 12. บางกะปิ 13. บางขุนเทียน

14. บางเขน 15. บางคอแหลม 180

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

บ้านหนังสือกรุงเทพมหานคร 1. ลานกีฬากลาง 2. ชุมชนแฟลต 1-10 (บริเวณสวนอาจณรงค์) 3. ชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ 4. สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ 5. กมาลุลอิสลาม 6. ล�ำกระโหลก 7. ฮิดายาตุ้ลฮิสลามิยะห์ 8. ชุมชนแสงอรุณ 9. บก.ทหารสูงสุด 10. สวนรถไฟ 11. หมู่บ้านปูนซีเมนต์ไทย 12. ชุมชนปิ่นเจริญ 2 13. หมู่บ้านปิ่นเจริญ 3 14. เมืองใหม่ดอนเมือง 15. กรป.กลาง 16. นปอ. 17. ธนินทร 18. วังทอง 19. ศรีกาญจน์ 20. ลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 21. กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (ปตอ.) 22. ยานเกราะร้อย 23. ปืนหนึ่ง 24. ชุมทางตลิ่งชัน 25. วัดทองบางเชือกหนัง 26. บลูไลท์ 27. เนี้ยะมะตุลลอฮ์ 28. นางสุกันยา อิศรางกูร ณ อยุธยา 29. วัดอัมพวา 30. วัดหงส์รัตนาราม 31. หมู่บ้านสินธร 32. เคหะธนบุรี 33. วัดสะแกงาม 34. ชุมชนวัดหัวกระบือ 35. ถนนพระราม 2 ซอย 60 36. ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข 37. กูบแดงร่วมใจพัฒนา 38. เพชราวุธ (ราบ 11) 39. สวนสุขภาพ

จ�ำนวนผู้ใช้บริการ (ราย) 7,769 7,018 3,822 5,257 6,358 6,119 5,540 6,653 6,252 8,595 7,641 5,083 5,267 5,458 5,904 5,994 5,543 5,327 6,202 10,569 10,203 10,170 11,495 20,283 6,007 6,180 6,492 11,336 7,221 5,770 6,844 7,918 9,385 6,492 7,954 12,115 7,741 8,336 8,635


จ�ำนวนผู้ใช้บริการบ้านหนังสือกรุงเทพมหานคร สังกัดส�ำนักงานเขต ปีงบประมาณ 2553 (ต่อ) ส�ำนักงานเขต 16. บางนา 17. บางบอน 18. บางพลัด 19. บึงกุ่ม 20. ประเวศ 21. ป้อมปราบศัตรูพ่าย 22. พญาไท

23. พระโขนง

24. มีนบุรี

25. ยานนาวา 26. ราชเทวี 27. ราษฏร์บูรณะ 28. ลาดกระบัง 29. ลาดพร้าว

30. วังทองหลาง

บ้านหนังสือกรุงเทพมหานคร 40. เคหะบางนา 41. ไพโรจน์ 42. ชุมชนสวนผัก 43. พระราม 8 44. วัดบวรมงคล 45. บางอ้อ 46. เคหะนวมินทร์ 47. นวลจันทร์ 48. แฟลต กทม. ประเวศ 49. แฟลต กทม. อ่อนนุช 86 50. วัดสุนทรธรรมทาน 51. ราชวัลลภ 3 52. กองดุริยางค์ทหารบก 53. แฟลตต�ำรวจซอยลือชา 54. วัดไผ่ตัน 55. ชุมชนเล็กเที่ยง 56. วชิรธรรมสาธิต 57. นิรันดร์วิลล่า 58. ศรัณจิต 4 59. บัวขาวฝั่งใน 60. บ้านคูคตพัฒนา 61. ราษฎร์พัฒนา 62. คลองสองต้นนุ่น 63. เคหะบางชัน 64. เคซีร่มเกล้า 65. บัวขาว 66. สินธานี 2 67. แสวงผล 68. อิดด์ฮาร์ด 69. โซ๊ะมันร่วมพัฒนา 70. คาลเท็กซ์ 71. กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ 72. ศูนย์นันทนาการชุมชน สวนเฉลิมพระเกียรติ 73. ร่มเกล้า 74. หมู่บ้านซอยอมรพันธ์ 9 75. หมู่บ้านธันยกานต์มัยลาภ 76. หมู่บ้านเลิศอุบล 4 77. เสนานิเวศน์ 1 78. ชุมชนพลับพลา

จ�ำนวนผู้ใช้บริการ (ราย) 6,389 6,531 4,297 9,143 8,722 10,981 8,597 5,366 4,630 13,640 6,297 8,339 8,682 7,638 7,567 7,359 5,699 6,907 7,074 5,704 5,245 5,376 5,615 5,654 4,814 5,198 6,517 5,847 5,192 9,214 9,246 1,325 10,577 4,324 5,515 5,095 6,160 5,931 11,963 ด้านการศึกษา

181


จ�ำนวนผู้ใช้บริการบ้านหนังสือกรุงเทพมหานคร สังกัดส�ำนักงานเขต ปีงบประมาณ 2553 (ต่อ) ส�ำนักงานเขต 31. วัฒนา 32. สวนหลวง

33. สะพานสูง

34. สาทร 35. สายไหม

36. หนองแขม

37. หนองจอก 38. หลักสี่

บ้านหนังสือกรุงเทพมหานคร 79. ศาลาลอย 80. สุเหร่าบ้านดอน 81. หมู่บ้านเกษมสันต์ 2 82. วัดปากบ่อ 83. คลองจวน 84. อัลกุ๊บรอ 85. ธรรมานุรักษ์ 86. ชุมชนหมู่บ้านนักกีฬา 87. บ้านม้าเกาะล่าง 88. สัมมากร (ทะเลสาบ 1) 89. สัมมากร (สโมสร 2) 90. สวนสวย 91. เจริญสุขใจ 92. กองพันทหารสื่อสารที่ 1 93. พูนทรัพย์ 94. วัชรพล 3 95. เทพทิพย์นิเวศน์ 96. อัมรินทร์นิเวศน์ 3 ผัง 1 97. อัมรินทร์นิเวศน์ 3 ผัง 2 98. อัมรินทร์นิเวศน์ 3 ผัง 4 99. ฤทธิยะวรรณาลัย 100. หมู่บ้านพุดตาน 101. ซอยก�ำนันวิจิตร 102. ฉัตรชัยเสริมโชค 103. เลียบคลองหมื่นแช่มหมู่ 13 104. สร้อยมาลา 105. สวัสดิการหนองแขม 106. หรรษา 1 107. หมู่บ้านวังทอง 108. นูรุสสะลาม 109. เคหะหนองจอก 110. อิบรอฮีม 111. ชุมชนท่าทราย 112. ปตอ. 1 (1) 113. เคหะบางบัว 114. เมืองทองนิเวศน์ 1 115. ปตอ. 1 (2) รวม

แหล่งข้อมูล : ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร

182

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

จ�ำนวนผู้ใช้บริการ (ราย) 13,915 8,978 7,713 12,540 5,453 6,221 11,542 6,844 5,401 5,944 6,143 10,059 6,833 7,919 4,780 5,344 5,123 5,993 4,540 5,199 8,363 6,912 6,414 8,933 5,680 6,697 5,765 5,983 5,609 6,329 6,283 5,159 4,460 3,651 7,312 5,089 4,839 815,280


6

ด้านคุณภาพชีวิต (สุขภาพ)


จ�ำนวนชุมชน ประชากร ครอบครัว และหลังคาเรือนของชุมชน ในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 เรียงตามจ�ำนวนชุมชน เขต

ชุมชน (ชุมชน)

จ�ำนวน ประชากร (คน) ครอบครัว (ครอบครัว)

หนองจอก 87 54,348 ดอนเมือง 81 87,443 บางเขน 74 79,175 หลักสี่ 73 63,757 คลองสามวา 73 47,654 หนองแขม 71 49,917 สายไหม 69 86,951 มีนบุรี 62 62,059 ลาดกระบัง 60 66,443 ภาษีเจริญ 54 52,745 จอมทอง 53 44,057 บางซื่อ 50 42,860 บางขุนเทียน 49 47,634 บางแค 47 37,819 บางพลัด 46 51,064 สวนหลวง 46 44,031 ธนบุรี 45 58,142 ดุสิต 45 37,203 พระโขนง 45 27,248 คลองสาน 44 41,784 บางกอกน้อย 43 102,284 ตลิ่งชัน 43 23,260 คลองเตย 41 93,517 ประเวศ 41 37,082 บึงกุ่ม 41 34,228 จตุจักร 41 33,830 บางนา 40 42,948 คันนายาว 39 29,927 บางกอกใหญ่ 34 16,997 ลาดพร้าว 32 35,415 ทุ่งครุ 30 23,363 บางคอแหลม 29 39,264 พญาไท 29 31,274 สะพานสูง 28 39,609 บางกะปิ 28 27,151 ราษฎร์บูรณะ 28 19,790 สาทร 25 33,621 ราชเทวี 25 23,022 ห้วยขวาง 25 18,765 ดินแดง 22 25,827 ยานนาวา 22 13,849 พระนคร 21 25,975 วังทองหลาง 19 19,879 สัมพันธวงศ์ 19 8,408 วัฒนา 17 15,728 ปทุมวัน 16 28,679 บางรัก 16 17,203 ป้อมปราบศัตรูพ่าย 15 9,031 ทวีวัฒนา 13 10,524 บางบอน 11 8,840 รวม 2,007 1,971,624 แหล่งข้อมูล : กองการพัฒนาชุมชน ส�ำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร

12,744 20,232 20,169 15,998 11,167 15,241 23,352 15,914 22,555 11,215 11,117 13,423 10,950 9,527 12,659 10,067 13,164 9,100 7,803 10,771 22,776 6,100 26,778 9,816 10,167 10,687 10,097 8,459 4,278 12,303 7,088 10,854 7,535 9,027 6,045 5,695 7,378 5,899 4,644 6,300 4,457 5,379 5,158 2,354 4,920 8,088 5,548 2,443 2,708 1,949 512,098

หลังคาเรือน (หลัง) 12,330 19,254 18,506 15,356 10,143 12,426 22,685 15,681 18,443 9,645 8,958 8,352 10,406 7,745 9,969 6,736 10,765 6,776 6,096 8,147 16,144 5,045 17,974 8,744 9,783 8,135 9,074 8,136 3,379 10,656 8,372 7,159 7,254 8,141 5,307 3,913 5,474 3,153 3,449 5,768 3,757 3,430 3,781 3,368 2,996 4,856 3,210 2,013 2,655 1,880 425,425

ด้านคุณภาพชีวิต (สุขภาพ)

185


จำนวนชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จำแนกตามเขต (เรียงตามจำนวนชุมชน) เขต

11 13 15 16 16 17 19 19 21 22 22

บางบอน ทวีวัฒนา ปอมปราบศัตรูพาย บางรัก ปทุมวัน วัฒนา สัมพันธวงศ วังทองหลาง พระนคร ยานนาวา ดินแดง หวยขวาง ราชเทวี สาทร ราษฎรบูรณะ บางกะป สะพานสูง พญาไท บางคอแหลม ทุงครุ ลาดพราว บางกอกใหญ คันนายาว บางนา จตุจักร บึงกุม ประเวศ คลองเตย ตลิ่งชัน บางกอกนอย คลองสาน พระโขนง ดุสิต ธนบุรี สวนหลวง บางพลัด บางแค บางขุนเทียน บางซื่อ จอมทอง ภาษีเจริญ ลาดกระบัง มีนบุรี สายไหม หนองแขม คลองสามวา หลักสี่ บางเขน ดอนเมือง หนองจอก

0

10

20

25 25 25

28 28 28 29 29 30 32 34

30

40

39 40 41 41 41 41 43 43 44 45 45 45 46 46 47 49 50 53 54

50

60

จำนวนชุมชน (ชุมชน)

60 62

69 71 73 73 74 70

80

81

87 90

แหลงขอมูล : กองการพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร 186

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

100


เขตพญาไท เขตดินแดง เขตวังทองหลาง

เขตลาดพราว

เขตจอมทอง

เขตทุงครุ

เขตราษฎรบูรณะ

เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา เขตบางนา

เขตพระโขนง

เขตสะพานสูง

เขตประเวศ

เขตบึงกุม

เขตคันนายาว เขตมีนบุรี

เขตคลองสามวา

เขตลาดกระบัง

1 - 18 ชุมชน 19 - 36 ชุมชน 37 - 54 ชุมชน 55 - 72 ชุมชน 73 - 90 ชุมชน จำนวนชุมชน ณ เดือน ธ.ค. 53

สัญลักษณ

เขตหนองจอก

5,000

10,000

15,000

20,000 Meters

187

2,500

กองสารสนเทศภูมิศาสตร สำนักยุทธศาสตรและประเมินผล กรุงเทพมหานคร

เขตบางขุนเทียน

เขตบางบอน

เขตบางแค

เขตดุสิต

เขตจตุจักร

เขตบางเขน

เขตสายไหม

เขตบางกอกนอย เขตบางกะป เขตราชเทวี เขตพระนคร เขตปอมปราบศัตรูพาย เขตหวยขวาง เขตสัมพันธวงศ เขตปทุมวัน เขตบางกอกใหญ เขตวัฒนา เขตบางรัก เขตสวนหลวง เขตคลองสาน เขตภาษีเจริญ เขตคลองเตย เขตสาทร เขตธนบุรี

เขตบางพลัด

เขตบางซื่อ

เขตหลักสี่

เขตดอนเมือง

0

เขตหนองแขม

เขตทวีวัฒนา

เขตตลิ่งชัน

แผนที่แสดงจำ�นวนชุมชน ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553

ด้านคุณภาพชีวิต (สุขภาพ)


จ�ำนวนชุมชนประเภทต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จ�ำแนกตามส�ำนักงานเขต และต�ำแหน่งของพื้นที่ ส�ำนักงานเขต กลุ่มกรุงเทพกลาง ดินแดง ดุสิต ป้อมปราบศัตรูพ่าย พญาไท พระนคร ราชเทวี วังทองหลาง สัมพันธวงศ์ ห้วยขวาง รวม กลุ่มกรุงเทพใต้ คลองเตย บางคอแหลม บางนา บางรัก ปทุมวัน พระโขนง ยานนาวา วัฒนา สวนหลวง สาทร รวม กลุ่มกรุงเทพเหนือ จตุจักร ดอนเมือง บางเขน บางซื่อ ลาดพร้าว สายไหม หลักสี่ รวม

188

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

เคหะ ชุมชน

ประเภทของชุมชน (ชุมชน) หมู่บ้าน ชานเมือง เมือง จัดสรร

แออัด

รวม

2 5 7 6 20

3 3 2 3 11

-

12 25 6 5 14 19 1 82

5 15 9 14 7 19 17 21 107

22 45 15 29 21 25 19 19 25 220

6 1 1 2 10

2 6 16 2 7 6 39

3 3

5 3 17 14 2 1 5 7 3 57

28 26 16 1 12 28 17 15 29 16 188

41 29 40 16 16 45 22 17 46 25 297

5 57 10 2 2 3 32 111

7 34 23 39 11 114

1 8 2 6 17

5 2 10 2 1 16 11 47

24 21 12 46 4 5 19 131

41 81 74 50 32 69 73 420


จ�ำนวนชุมชนประเภทต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จ�ำแนกตามส�ำนักงานเขต และต�ำแหน่งของพื้นที่ (ต่อ) ส�ำนักงานเขต

เคหะ ชุมชน

กลุ่มกรุงเทพตะวันออก คลองสามวา คันนายาว บางกะปิ บึงกุ่ม ประเวศ มีนบุรี ลาดกระบัง สะพานสูง หนองจอก รวม กลุ่มกรุงธนเหนือ คลองสาน จอมทอง ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา ธนบุรี บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ บางพลัด

รวม กลุ่มกรุงธนใต้ ทุ่งครุ บางขุนเทียน บางแค บางบอน ภาษีเจริญ ราษฎร์บูรณะ หนองแขม รวม รวม

ประเภทของชุมชน (ชุมชน) หมู่บ้าน ชานเมือง เมือง จัดสรร

แออัด

รวม

1 2 2 2 1 16 1 25

18 16 10 20 8 21 3 1 12 109

54 5 6 1 26 38 40 19 74 263

2 3 1 2 2 1 1 12

14 7 19 3 1 6 50

73 39 28 41 41 62 60 28 87 459

1 1 2

4 1 7 1 1 1

6 32 6 1 -

11 38 4 1 7 1 2

33 4 6 44 33 32 41

4

15

45

64

193

44 53 43 13 45 43 34 46 321

2 5 1 8 178

10 8 3 5 1 17 44 332

8 24 11 7 5 44 99 427

3 4 2 4 13 275

17 6 26 1 40 27 9 126 795

30 49 47 11 54 28 71 290 2,007

แหล่งข้อมูล : กองการพัฒนาชุมชน ส�ำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร

ด้านคุณภาพชีวิต (สุขภาพ)

189


ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2553 ล�ำดับ ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

เขต คลองเตย คลองสาน คลองสามวา คันนายาว จตุจักร จอมทอง ดอนเมือง ดินแดง ดุสิต ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา ทุ่งครุ ธนบุรี บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ บางกะปิ บางขุนเทียน บางเขน บางคอแหลม บางแค บางซื่อ บางนา บางบอน บางพลัด บางรัก บึงกุ่ม ปทุมวัน ประเวศ ป้อมปราบศัตรูพา่ ย พญาไท พระโขนง พระนคร ภาษีเจริญ มีนบุรี ยานนาวา ราชเทวี ราษฎร์บูรณะ ลาดกระบัง ลาดพร้าว วังทองหลาง วัฒนา สวนหลวง สะพานสูง สัมพันธวงศ์ สาทร สายไหม หนองแขม หนองจอก หลักสี่ ห้วยขวาง รวม

จ�ำนวน (ศูนย์) จ�ำนวนเด็ก (คน) จ�ำนวนอาสาสมัคร ศูนย์พฒ ั นาเด็ก ศูนย์อบรมเด็ก ศูนย์พฒ ั นา ศูนย์สงเคราะห์ สถาน ชาย หญิง รวม ผูด้ ูแลเด็ก (ครู) (คน) ก่อนวัยเรียน ก่อนเกณฑ์ เด็กเล็ก เด็ก รับเลีย้ งเด็ก 14 5 5 5 5 6 2 2 6 3 2 7 7 3 5 6 5 8 1 6 5 4 3 2 8 4 3 2 2 18 12 4 4 16 1 5 3 13 4 2 2 9 34 3 10 276

1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 23

2 1 1 2 1 7

1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 14

1 1

788 740 110 105 286 282 266 223 189 179 136 118 310 302 93 102 215 170 269 241 177 183 250 270 264 227 406 363 17 21 372 329 264 248 291 265 169 163 355 339 149 140 259 200 75 138 576 577 47 38 391 459 77 73 166 149 235 265 10 20 71 64 1,022 886 233 226 205 199 83 92 820 714 281 254 186 167 89 71 468 568 392 308 131 144 187 200 791 738 1,019 989 212 200 416 382 13,818 13,131

แหล่งข้อมูล : สำ�นักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม สำ�นักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร หมายเหตุ : ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเคหะชุมชนบางชัน เขตมีนบุรี และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ชุมชนแผ่นดินทองดารุ้ลนาฮีม (แบนซะโด) เขตหนองจอก ปิดปรับปรุง

190

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

1,528 215 568 489 368 254 612 195 385 510 360 520 491 769 38 701 512 556 332 694 289 459 213 1,153 85 850 150 315 500 30 135 1,908 459 404 175 1,534 535 353 160 1,036 700 275 387 1,529 2,008 412 798 26,949

105 19 49 40 30 23 45 20 38 41 20 41 35 51 3 51 44 51 34 55 23 34 23 94 8 56 12 25 49 2 8 144 42 27 13 118 39 31 18 95 60 25 34 131 169 30 62 2,167


จ�ำนวนผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2553 เรียงตามจ�ำนวนผู้ใช้บริการ ล�ำดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ศูนย์เยาวชนฯ ลุมพินี ศูนย์เยาวชนฯ คลองเตย ศูนย์เยาวชนฯ ชัยพฤกษมาลา ศูนย์เยาวชนฯ (ไทย-ญี่ปุ่น) ศูนย์เยาวชนฯ จอมทอง ศูนย์เยาวชนฯ คลองกุ่ม ศูนย์เยาวชนฯ วชิรเบญจทัศ ศูนย์เยาวชนฯ เกียกกาย ศูนย์เยาวชนฯ บางขุนเทียน ศูนย์เยาวชนฯ สะพานสูง (มิติใหม่) ศูนย์เยาวชนฯ มีนบุรี ศูนย์เยาวชนฯ สะพานพระราม 8 ศูนย์เยาวชนฯ ลาดกระบัง ศูนย์เยาวชนฯ สะพานพระราม 9 ศูนย์เยาวชนฯ เวฬุราชิณ ศูนย์เยาวชนฯ บางแค (เรืองสอน) ศูนย์เยาวชนฯ บางกะปิ (มิติใหม่) ศูนย์เยาวชนฯ อัมพวา ศูนย์เยาวชนฯ ทวีวัฒนา (มิติใหม่) ศูนย์เยาวชนฯ หนองจอก (มิติใหม่) ศูนย์เยาวชนฯ เตชะวณิช ศูนย์เยาวชนฯ เทเวศร์ ศูนย์เยาวชนฯ บางนา ศูนย์เยาวชนฯ วัดโสมนัส ศูนย์เยาวชนฯ วัดฉัตรแก้วจงกลณี ศูนย์เยาวชนฯ วัดธาตุทอง ศูนย์เยาวชนฯ วัดดอกไม้ ศูนย์เยาวชนฯ ทุ่งครุ ศูนย์เยาวชนฯ ปทุมวัน ศูนย์เยาวชนฯ บางเขน ศูนย์เยาวชนฯ หลักสี่ ศูนย์เยาวชนฯ สวนอ้อย ศูนย์เยาวชนฯ โรตารี่ธนบุรี ศูนย์เยาวชนฯ วัดหัวล�ำโพง ศูนย์เยาวชนฯ บ่อนไก่ ศูนย์เยาวชนฯ จตุจักร (มิติใหม่) ศูนย์เยาวชนฯ วัดมหาธาตุ รวม

สถานที่ตั้ง เขตปทุมวัน เขตคลองเตย เขตตลิ่งชัน เขตดินแดง เขตจอมทอง เขตบึงกุ่ม เขตจตุจักร เขตดุสิต เขตบางขุนเทียน เขตสะพานสูง เขตมีนบุรี เขตบางพลัด เขตลาดกระบัง เขตราษฎร์บูรณะ เขตธนบุรี เขตบางแค เขตบางกะปิ เขตบางกอกน้อย เขตทวีวัฒนา เขตหนองจอก เขตบางซื่อ เขตพระนคร เขตบางนา เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตบางพลัด เขตวัฒนา เขตยานนาวา เขตทุ่งครุ เขตปทุมวัน เขตบางเขน เขตหลักสี่ เขตดุสิต เขตบางกอกใหญ่ เขตบางรัก เขตปทุมวัน เขตจตุจักร เขตพระนคร

จ�ำนวนผู้ใช้บริการ (ราย) 410,626 406,844 393,410 310,653 280,485 279,307 254,457 232,664 194,426 181,558 178,798 178,034 168,893 159,729 156,721 141,218 133,399 130,919 128,348 108,760 96,705 93,479 93,092 89,032 86,736 82,919 82,772 82,595 72,507 69,397 64,134 59,334 58,546 52,906 38,438 27,860 19,751 5,599,452

แหล่งข้อมูล : ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) กองนันทนาการ ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร หมายเหตุ : ศูนย์เยาวชนฯ จตุจักร เปิดให้บริการเดือนกันยายน 2553

ด้านคุณภาพชีวิต (สุขภาพ)

191


จ�ำนวนผู้ใช้บริการศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร สังกัดส�ำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ 2553 เรียงตามจ�ำนวนผู้ใช้บริการ ล�ำดับที่

ศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร

สถานที่ตั้ง

1

ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์

ถนนเทศบาลนฤมาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

952,031

2

ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (บางมด)

ริมถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ

543,493

3

ศูนย์กีฬารามอินทรา

ถนนรามอินทรา ซอย 19 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน

460,927

4

ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ

บริเวณถนนก�ำแพงเพชร 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

349,400

5

ศูนย์กีฬาอ่อนนุช

บริเวณหมู่บ้านเสรีอ่อนนุช 70/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ

283,932

6

ศูนย์กีฬาบางบอน

ถนนเอกชัย ซอยเอกชัย 109 หมู่ที่ 5 แขวงบางบอน เขตบางบอน

203,290

7

ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน

ตรงข้ามศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน ถนนพระราม 2 เขตบางขุนเทียน

163,496

8

ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บริเวณวัดทองสัมฤทธิ์ ถนนสุวินทวงศ์ เขตมีนบุรี

136,666

9

ศูนย์กีฬามิตรไมตรี

ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง

118,165

10

ศูนย์กีฬาทางน�้ำบึงหนองบอน

บริเวณบึงหนองบอน เขตประเวศ รวม

แหล่งข้อมูล : กองการกีฬา ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร

192

จ�ำนวนผู้ใช้บริการ (ราย)

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

26,706 3,238,106


จ�ำนวนผู้ใช้บริการลานกีฬากรุงเทพมหานคร สังกัดส�ำนักงานเขต ปีงบประมาณ 2553 จ�ำแนกตามเขต เรียงตามจ�ำนวนผู้ใช้บริการ ล�ำดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

เขต บางขุนเทียน หนองแขม สวนหลวง คลองสามวา บางกะปิ หนองจอก บางแค บางพลัด ราษฎร์บูรณะ มีนบุรี บางซื่อ พระโขนง ลาดกระบัง คลองเตย บางกอกน้อย สะพานสูง ดุสิต ดอนเมือง ทวีวัฒนา ตลิ่งชัน หลักสี่ บางเขน ลาดพร้าว บึงกุ่ม ยานนาวา สาทร ห้วยขวาง สายไหม วังทองหลาง จตุจักร บางกอกใหญ่ จอมทอง คลองสาน ประเวศ พญาไท ดินแดง ทุ่งครุ บางบอน สัมพันธวงศ์ คันนายาว วัฒนา ธนบุรี บางรัก ภาษีเจริญ บางคอแหลม พระนคร บางนา ราชเทวี ปทุมวัน ป้อมปราบศัตรูพ่าย

รวม

จ�ำนวนลานกีฬากรุงเทพมหานคร (ลาน) ประเภท A ประเภท B ประเภท C รวม 5 3 5 1 3 4 2 5 2 3 3 4 7 2 1 1 1 3 5 5 2 7 3 4 2 7 2 3 3 3 2 3 3 1 1 1 1 1 1 4 2 4 2 -

127

3 15 12 5 1 20 3 2 2 7 4 4 16 3 8 9 5 1 3 2 3 5 1 1 6 4 7 1 4 10 7 1 6 3 2 2 1 3 1 3 1

197

34 17 27 34 24 50 12 23 14 36 22 20 12 33 29 20 9 33 16 26 13 16 31 18 12 5 12 34 11 21 15 26 12 18 6 25 14 23 5 15 11 22 6 19 13 7 1 13 5 8

928

42 35 44 40 28 74 17 30 18 46 29 28 35 35 33 29 19 38 20 29 20 24 33 30 15 10 15 47 17 31 18 29 14 22 13 36 22 24 5 22 12 26 8 21 14 12 6 18 10 9

1,252

จ�ำนวนผู้ใช้บริการ (ราย) 3,122,566 2,577,450 2,374,922 2,258,490 2,024,992 1,973,006 1,896,416 1,763,386 1,750,000 1,672,734 1,533,332 1,517,644 1,496,136 1,438,886 1,408,404 1,312,934 1,295,144 1,275,440 1,265,864 1,163,770 1,112,344 1,075,366 1,069,136 996,318 994,564 989,182 941,200 889,394 865,228 807,864 743,172 708,644 606,390 517,642 490,790 485,546 443,762 420,396 350,848 314,848 313,174 293,020 220,020 219,628 207,848 181,210 175,424 130,658 116,346 39,626

51,841,104

แหล่งข้อมูล : กองการกีฬา ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร หมายเหตุ : ประเภท A หมายถึง ลานกีฬาที่มีขนาดพื้นที่มากกว่า 1 ไร่ ไม่จ�ำกัดเวลาในการใช้ จ�ำนวนผู้ใช้บริการมากกว่า 100 คน/วัน ประเภท B หมายถึง ลานกีฬาทีม่ ขี นาดพืน้ ทีไ่ ม่เกิน 1 ไร่ (200 - 400 ตารางวา) ไม่จำ� กัดเวลาในการใช้ จ�ำนวนผูใ้ ช้บริการไม่เกิน 100 คน/วัน ประเภท C หมายถึง ลานกีฬาที่ไม่จ�ำกัดขนาดพื้นที่ จ�ำกัดเวลาในการใช้ ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนผู้ใช้บริการ

ด้านคุณภาพชีวิต (สุขภาพ)

193


สถานที่ตั้งของโรงพยาบาลสังกัดส�ำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2553 เรียงตามจ�ำนวนเตียง โรงพยาบาล

สถานที่ตั้ง

จ�ำนวนเตียง (เตียง)

วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล

681 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

917

โรงพยาบาลตากสิน

543 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

427

โรงพยาบาลกลาง

514 ถนนหลวง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

385

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

8 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

378

โรงพยาบาลสิรินธร

20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

210

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

18 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 10 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

106

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ

6 ซอยวัดศรีนวล 1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

76

โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์

48 หมู่ 2 ถนนเลียบวารี (คู้ฝั่งขวา) แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

76

โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

2 ซอยลาดกระบัง 15 ถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

60

รวม แหล่งข้อมูล : ฝ่ายแผนงาน กองวิชาการ ส�ำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

194

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

2,635


ด้านคุณภาพชีวิต (สุขภาพ)

195

กลาง

ตากสิน

เจริญกรุง ประชารักษ์

หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ เวชการุณย์รัศมิ์

ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ราชพิพัฒน์

สิรินธร

หน่วย : เตียง

233

57

20

23

90

87

10

705

278

72

25

25

135

99

25

917

ศัลยกรรม

ศัลยกรรมกระดูก

จักษุวิทยา

โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์

สูติ-นรีเวชกรรม

กุมารเวชกรรม

เวชศาสตร์ฉุกเฉินและ นิติเวชศาสตร์

รวม

212

15

12

45

2

5

15

45

73

-

37 -

2

38 20

- 12

50 12

-

66

72

25

-

-

-

-

66 -

-

60 12

25

-

81 24 128 128

85 24 136 112 24

-

74

72

*

*

72

80

80

*

*

-

74 -

-

60 12

*

*

60 12

68 12

68 12

385 291 94 427 391 36 378 330 48

-

39

58

12

62

105

109

76

76

64

64

แหล่งข้อมูล : ฝ่ายแผนงาน กองวิชาการ ส�ำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร หมายเหตุ : 1. * โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ รวมจักษุวิทยา และโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์ ใช้เตียงศัลยกรรม 2. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ, โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และโรงพยาบาลสิรินธร ไม่จำ� แนกหอผู้ป่วย

185

12

12

76

-

8

8

-

-

-

6

54

64

-

8

8

-

-

-

6

42

12

-

-

-

-

-

-

-

12

60

-

13

9

-

-

3

9

26

55

-

13

9

-

-

3

7

23

5

-

-

-

-

-

-

2

3

106 94

106 94

12 210 186 24

12 210 186 24

สามัญ พิเศษ รวม สามัญ พิเศษ รวม สามัญ พิเศษ รวม สามัญ พิเศษ รวม สามัญ พิเศษ รวม สามัญ พิเศษ รวม สามัญ พิเศษ รวม สามัญ พิเศษ รวม สามัญ พิเศษ

258

รวม

วิทยาลัยแพทยศาสตร์กทม. และวชิรพยาบาล

อายุรกรรม

หอผู้ป่วย

โรงพยาบาลสังกัดส�ำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

จ�ำนวนเตียงของโรงพยาบาลสังกัดส�ำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2553


196

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

จำนวนเตียง (เตียง)

427

กลาง

385

สิรินธร

210

โรงพยาบาล

เจริญกรุง ประชารักษ

378

ราชพิพัฒน

106

76

60 หลวงพอทวีศกั ดิ์ เวชการุณยรศั มิ์ ลาดกระบัง ชุตนิ ธฺ โร อุทศิ กรุงเทพมหานคร

76

แหลงขอมูล : ฝายแผนงาน กองวิชาการ สำนักการแพทย กรุงเทพมหานคร

วิทยาลัย ตากสิน แพทยศาสตรกทม. และวชิรพยาบาล

917

จำนวนเตียงของโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย กรุงเทพมหานคร ปงบประมาณ 2553


จ�ำนวนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของโรงพยาบาลสังกัดส�ำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2550 - 2553 เรียงตามจ�ำนวนผู้ป่วยนอกปีงบประมาณ 2553 ปีงบประมาณ 2550 ปีงบประมาณ 2551 ปีงบประมาณ 2552 ปีงบประมาณ 2553 ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ผู้ปว่ ยนอก ผู้ป่วยใน ผู้ปว่ ยนอก ผู้ป่วยใน ผู้ปว่ ยนอก ผู้ป่วยใน (ราย) (คน) (ราย) (คน) (ราย) (คน) (ราย) (คน)

โรงพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

482,371

25,137

566,631

20,324

618,145

21,453

668,379

22,657

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล

591,598

26,799

629,340

28,200

668,719

30,041

654,148

30,617

โรงพยาบาลตากสิน

442,058

20,356

499,787

21,054

545,452

20,746

558,261

20,531

โรงพยาบาลกลาง

437,624

15,239

489,150

15,657

511,416

15,257

527,599

16,456

โรงพยาบาลสิรินธร

202,668

12,398

231,022

11,770

265,414

13,345

348,777

18,270

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

154,753

6,265

149,230

6,408

160,758

6,505

187,235

7,855

โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์

132,310

3,461

145,660

4,246

156,963

4,735

177,198

4,862

โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

128,509

4,083

147,178

4,661

145,028

4,396

147,412

3,287

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ

127,790

4,668

121,433

4,365

126,441

3,971

140,159

4,506

รวม

2,699,681 118,406 2,979,431 116,685 3,198,336 120,449 3,409,168 129,041

แหล่งข้อมูล : ฝ่ายแผนงาน กองวิชาการ ส�ำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

จำนวนผูป ว ยนอกและผูป ว ยในของโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย กรุงเทพมหานคร ปงบประมาณ 2550 - 2553 จำนวน 3,500,000 3,000,000 2,500,000

3,409,168

3,198,336

2,979,431 2,699,681

2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0

118,406

2550

116,685

120,449

2551

2552

ผูปวยนอก (ราย)

ผูปวยใน (คน)

129,041

2553

ปงบประมาณ

แหลงขอมูล : ฝายแผนงาน กองวิชาการ สำนักการแพทย กรุงเทพมหานคร ด้านคุณภาพชีวิต (สุขภาพ)

197


จ�ำนวนผู้ป่วยทั้งหมดและผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลสังกัดส�ำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2542 - 2553 และประมาณการของปีงบประมาณ 2554 และ 2555 หน่วย : ราย

ปีงบประมาณ

ผู้ป่วยของโรงพยาบาลสังกัดส�ำนักการแพทย์ ผู้ป่วยทั้งหมด

ผู้ป่วยนอก

2542

1,917,085

1,811,555

2543

2,118,678

1,997,537

2544

2,176,269

2,058,750

2545

2,291,648

2,181,520

2546

2,405,131

2,291,027

2547

2,558,205

2,439,377

2548

2,738,827

2,616,130

2549

2,719,790

2,615,872

2550

2,818,087

2,699,681

2551

3,096,116

2,979,431

2552

3,318,785

3,198,336

2553

3,538,209

3,409,168

ประมาณการของปีงบประมาณ 2554

3,523,881

3,401,406

ประมาณการของปีงบประมาณ 2555

3,659,647

3,536,258

แหล่งข้อมูล : ปีงบประมาณ 2542 - 2553 ฝ่ายแผนงาน กองวิชาการ ส�ำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ประมาณการของปีงบประมาณ 2554 และ 2555 กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ ส�ำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร - ผูป้ ว่ ยทัง้ หมด จากสมการ y = 2,641,402.50 + 67,882.95X - ผูป้ ว่ ยนอก จากสมการ y = 2,524,865.33 + 67,426.21X

198

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร


ด้านคุณภาพชีวิต (สุขภาพ)

199

2542

2543

2,176,269 2,058,750

2544

2,291,648 2,181,520 2546

2,405,131 2,291,027

ผูปวยทั้งหมด ผูปวยนอก

2545

2,738,827 2,616,130 2548

2,719,790 2,615,872 2549

2,818,087 2,699,681 2550

3,096,116 2,979,431 2551

2552

3,318,785 3,198,336

2553 ประมาณการ ประมาณการ ของป ของป งบประมาณ งบประมาณ ประมาณการผูปวยทั้งหมดของปงบประมาณ 2554 , 2555 2555 2554 ประมาณการผูปวยนอกของปงบประมาณ 2554 , 2555

2,558,205 2,439,377 2547

3,538,209 3,409,168

ปงบประมาณ

แหลงขอมูล : ปงบประมาณ 2542 - 2553 ฝายแผนงาน กองวิชาการ สำนักการแพทย กรุงเทพมหานคร ประมาณการของปงบประมาณ 2554 และ 2555 กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ สำนักยุทธศาสตรและประเมินผล กรุงเทพมหานคร

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

1,917,085 1,811,555 2,118,678 1,997,537

จำนวนผูปวย (ราย) 3,523,881 3,401,406

จำนวนผูปวยทั้งหมดและผูปวยนอกของโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย กรุงเทพมหานคร ปงบประมาณ 2542- 2553 และประมาณการของปงบประมาณ 2554 และ 2555

3,659,647 3,536,258


ชนิดของโรคที่ประชากรเจ็บป่วย 10 อันดับ ในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 ล�ำดับ

โรค

จ�ำนวนผู้ป่วย (คน)

อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน

1

อุจจาระร่วง

40,036

702.21

2

ไข้เลือดออก (DHF)

11,110

194.86

3

ไข้หวัดใหญ่

9,479

166.26

4

ปอดบวม

7,629

133.81

5

อาหารเป็นพิษ

3,798

66.62

6

ตาแดง

3,082

54.06

7

วัณโรค

2,924

51.29

8

มือ เท้า ปาก

2,637

46.25

9

ไข้หรือไข้ไม่ทราบสาเหตุ

2,443

42.85

10

สุกใส

2,336

40.97

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานระบาดวิทยา กองควบคุมโรคติดต่อ สำ�นักอนามัย กรุงเทพมหานคร หมายเหตุ : ข้อมูลประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จำ�นวน 5,701,394 คน

200

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร


จ�ำนวนผู้บาดเจ็บทั้งหมด-ผู้เสียชีวิตทั้งหมด จ�ำแนกตามสาเหตุ เนื่องจากอุบัติเหตุต่างๆ ของโรงพยาบาลสังกัดส�ำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2553 หน่วย : คน

ล�ำดับ ที่

สาเหตุ

1. อุบัติเหตุการขนส่ง

ผู้บาดเจ็บทั้งหมด รวม

ผู้เสียชีวิตทั้งหมด

รวม รวม ชาย หญิง ทั้งหมด

ชาย

หญิง

20,551 14,174

6,377

25

21

4

20,576

21,707 10,682 11,025

16

12

4

21,723

2. อุบัติเหตุอื่นๆ 2.1 อุบัติเหตุพลัด ตก หรือหกล้ม

2.2 อุบตั เิ หตุสมั ผัสกับแรงเชิงกลของวัตถุหรือสิง่ ของ 20,492 13,413

7,079

5

4

1

20,497

2.3 อุบัติเหตุสัมผัสกับแรงเชิงกลของสัตว์/คน

6,431

4

3

1

13,158

13,154 6,723

2.4 อุบัติเหตุการตกน�้ำและจมน�้ำ

79

45

34

5

5

-

84

2.5 อุบัติเหตุที่คุกคามการหายใจ

106

55

51

-

-

-

106

2.6 อุบัติเหตุสัมผัสกระแสไฟฟ้า รังสี และอุณหภูมิ

203

149

54

5

3

2

208

2.7 อุบัติเหตุสัมผัสควัน ไฟ และเปลวไฟ

200

134

66

-

-

-

200

2.8 อุบัติเหตุสัมผัสความร้อน ของร้อน

901

428

473

-

-

-

901

2.9 อุบัติเหตุสัมผัสพิษจากสัตว์หรือพืช

1,445

725

720

4

2

2

1,449

23

19

4

-

-

-

23

2.11 อุบัติเหตุสัมผัสพิษและสารอื่นๆ

411

203

208

2

2

-

413

2.12 อุบัติเหตุการออกแรงเกิน

117

68

49

-

-

-

117

2.13 อุบัติเหตุสัมผัสกับสิ่งไม่ทราบแน่ชัด

541

266

275

-

-

-

541

3. ท�ำร้ายตัวเองด้วยวิธีต่างๆ

1,595

750

845

6

4

2

1,601

4. ถูกท�ำร้ายด้วยวิธีต่างๆ

9,220 6,385

2,835

10

9

1

9,230

5. บาดเจ็บโดยไม่ทราบเจตนา

6,988 4,526

2,462

-

-

-

6,988

2.10 อุบัติเหตุสัมผัสพลังงานจากธรรมชาติ

6. ด�ำเนินการทางกฎหมายหรือสงคราม 7. ไม่ทราบทั้งสาเหตุและเจตนา รวม

161

151

10

-

-

-

161

39

30

9

-

-

-

39

97,933 58,926 39,007

82

65

17

98,015

แหล่งข้อมูล : ฝ่ายแผนงาน กองวิชาการ ส�ำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

ด้านคุณภาพชีวิต (สุขภาพ)

201


202

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

-

1

2

4

-

3

14

5

3

3

3

4

42

10

6

9

7

9

5

10

11

8

6

11

7

99

ตุลาคม 2552

พฤศจิกายน 2552

ธันวาคม 2552

มกราคม 2553

กุมภาพันธ์ 2553

มีนาคม 2553

เมษายน 2553

พฤษภาคม 2553

มิถุนายน 2553

กรกฎาคม 2553

สิงหาคม 2553

กันยายน 2553

81

9

5

8

8

8

4

4

3

6

11

12

3

รพต.

20

1

-

2

-

2

4

1

2

4

2

-

2

รพจ.

17

4

1

-

-

-

-

-

10

1

1

-

-

รพท.

ผู้ป่วยนอก

แหล่งข้อมูล : ฝ่ายแผนงาน กองวิชาการ ส�ำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

รวม

รพก.

วพบ.

เดือน

30

1

1

-

1

-

1

3

1

6

7

-

9

รพว.

29

-

-

5

6

-

5

-

1

3

2

4

3

รพล.

17

1

1

1

1

-

-

2

-

-

4

4

3

รพร.

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

รพส.

3,870

108

95

106

117

137

115

107

97

105

107

96

2,680

วพบ.

600

74

42

44

57

59

50

59

42

48

46

38

41

รพก.

784

60

61

47

60

87

69

79

55

69

59

71

67

รพต.

746

66

64

63

68

54

69

53

63

59

74

57

56

รพจ.

125

12

10

17

15

13

16

15

-

10

7

-

10

รพท.

ผู้ป่วยใน

จ�ำนวนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในที่เสียชีวิตของโรงพยาบาลสังกัดส�ำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2553

165

17

12

7

14

13

13

10

12

18

14

15

20

รพว.

60

-

-

15

9

-

10

-

3

7

6

7

3

รพล.

147

19

14

14

14

17

11

11

12

-

9

15

11

รพร.

487

49

42

39

44

53

42

43

34

34

35

43

29

รพส.

หน่วย : คน


การให้บริการรักษาผู้ป่วยของศูนย์บริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2553 ในเวลาราชการ ศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์ ฯ ศูนย์ ฯ ศูนย์ ฯ ศูนย์ ฯ ศูนย์ ฯ ศูนย์ ฯ ศูนย์ ฯ ศูนย์ ฯ ศูนย์ ฯ ศูนย์ ฯ ศูนย์ ฯ ศูนย์ ฯ ศูนย์ ฯ ศูนย์ ฯ ศูนย์ ฯ ศูนย์ ฯ ศูนย์ ฯ ศูนย์ ฯ ศูนย์ ฯ ศูนย์ ฯ ศูนย์ ฯ ศูนย์ ฯ ศูนย์ ฯ ศูนย์ ฯ ศูนย์ ฯ ศูนย์ ฯ ศูนย์ ฯ ศูนย์ ฯ ศูนย์ ฯ ศูนย์ ฯ ศูนย์ ฯ ศูนย์ ฯ ศูนย์ ฯ ศูนย์ ฯ ศูนย์ ฯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

สะพานมอญ ราชปรารภ บางซื่อ ดินแดง จุฬาลงกรณ์ สโมสรวัฒนธรรมหญิง บุญมี ปุรุราชรังสรรค์ บุญรอด รุ่งเรือง ประชาธิปไตย สุขุมวิท ประดิพัทธ์ จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ ไมตรี วานิช แก้ว สีบุญเรือง ลาดพร้าว ลุมพินี ประชานิเวศน์ มงคล วอนวังตาล วงศ์สว่าง บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย วัดธาตุทอง วัดปากบ่อ สี่พระยา บางเขน ห้วยขวาง เจ้าคุณพระประยูรวงศ์ จันทร์ ฉิมไพบูลย์ กรุงธนบุรี ช่วง นุชเนตร วัดเจ้าอาม เอิบ-จิตร ทังสุบุตร มาริษ ตินตมุสิก วัดหงส์รัตนาราม โพธิ์ศรี หัวหมาก

ที่ตั้ง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ แขวงดินแดง เขตดินแดง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา แขวงบางนา เขตบางนา แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร แขวงคลองตัน เขตคลองเตย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี แขวงบางล�ำภูล่าง เขตคลองสาน แขวงบางค้อ เขตจอมทอง แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด แขวงบางจาก เขตพระโขนง แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ แขวงบางจาก เขตพระโขนง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ

จ�ำนวนผู้ป่วย จ�ำนวน จ�ำนวน รับการรักษา ผู้ปว่ ยใหม่ ผู้ป่วยเก่า (ครั้ง) (คน) (คน) 11,199 11,195 29,002 44,009 16,458 11,914 42,378 32,734 23,704 8,339 15,307 19,499 18,688 9,636 51,422 21,249 18,544 21,812 24,455 6,866 44,670 25,011 19,366 23,183 13,702 14,400 35,541 11,053 42,957 20,123 29,637 10,462 33,654 18,877 17,669

4,955 1,754 5,942 11,066 4,455 3,347 6,561 7,046 6,294 3,404 4,709 4,014 4,048 3,207 9,167 5,130 4,143 2,185 5,935 2,342 10,976 5,298 4,486 8,649 4,962 4,185 7,851 6,089 7,279 5,824 5,067 4,040 10,962 4,235 3,855

4,498 8,465 11,832 17,540 9,082 6,713 17,043 9,273 11,181 4,812 8,660 8,915 5,404 4,478 25,817 9,082 9,625 6,052 9,077 4,315 20,362 12,779 8,989 14,594 8,609 7,624 17,914 4,965 15,485 5,459 14,683 6,873 16,753 6,691 6,707

ด้านคุณภาพชีวิต (สุขภาพ)

203


การให้บริการรักษาผู้ป่วยของศูนย์บริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2553 (ต่อ) ในเวลาราชการ ศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์ ฯ ศูนย์ ฯ ศูนย์ ฯ ศูนย์ ฯ ศูนย์ ฯ ศูนย์ ฯ ศูนย์ ฯ ศูนย์ ฯ ศูนย์ ฯ ศูนย์ ฯ ศูนย์ ฯ ศูนย์ ฯ ศูนย์ ฯ ศูนย์ ฯ ศูนย์ ฯ ศูนย์ ฯ ศูนย์ ฯ ศูนย์ ฯ ศูนย์ ฯ ศูนย์ ฯ ศูนย์ ฯ ศูนย์ ฯ ศูนย์ ฯ ศูนย์ ฯ ศูนย์ ฯ ศูนย์ ฯ ศูนย์ ฯ ศูนย์ ฯ ศูนย์ ฯ ศูนย์ ฯ ศูนย์ ฯ ศูนย์ ฯ ศูนย์ ฯ

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

ที่ตั้ง

บุคคโล แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี ประสงค์ - สุดสาคร ตู้จินดา แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จี๊ด - ทองค�ำ บ�ำเพ็ญ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต ราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ บางแค แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค คลองเตย แขวงคลองเตย เขตคลองเตย ถนอม ทองสิมา แขวงแสมด�ำ เขตบางขุนเทียน มีนบุรี แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี ล�ำผักชี หนองจอก แขวงล�ำผักชี เขตหนองจอก ร่มเกล้า ลาดกระบัง แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กันตารัติอุทิศ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง คลองขวาง แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ นาควัชระอุทิศ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม วัดชัยพฤกษมาลา แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน บึงกุ่ม แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม วัดไผ่ตัน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท สามเสนนอก แขวงดินแดง เขตดินแดง ทุ่งสองห้อง แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ ทัศน์เอี่ยม แขวงบางมด เขตทุ่งครุ เตชะสัมพันธ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา ทับเจริญ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม บุญเรือง ล�้ำเลิศ แขวงหนองบอน เขตประเวศ ล้อม - พิมเสน ฟักอุดม แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ ทุ่งครุ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง สังวาลย์ ทัสนารมย์ แขวงสายไหม เขตสายไหม ตวงรัชฏ์ ศศะนาวิน ภักดี ฐานปัญญา แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร คลองสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา รักษาศุข บางบอน แขวงบางบอน เขตบางบอน ต�ำหนักพระแม่กวนอิม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว ทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา สะพานสูง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง รวม

จ�ำนวนผู้ป่วย จ�ำนวน จ�ำนวน รับการรักษา ผู้ปว่ ยใหม่ ผู้ป่วยเก่า (ครั้ง) (คน) (คน) 15,411 10,239 20,878 25,818 42,561 41,355 39,074 39,178 19,547 19,093 19,406 17,267 35,979 24,025 31,679 10,834 24,744 22,613 17,870 10,316 31,066 25,593 18,204 20,103 16,996 32,187 22,514 35,118 26,531 24,537 16,634 12,339 13,113 1,581,537

3,417 3,770 4,258 4,373 9,314 6,706 9,311 7,351 4,412 6,763 5,276 4,534 7,559 5,051 6,901 3,645 4,880 5,063 6,088 4,125 6,050 5,037 3,812 4,511 5,295 8,329 4,495 5,234 5,221 5,012 5,222 4,039 3,436 371,952

แหล่งข้อมูล : กลุ่มสถิติและสารสนเทศสาธารณสุข ส�ำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข ส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

204

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

11,094 6,156 10,775 7,931 20,984 21,225 13,954 17,713 6,810 9,175 14,041 12,081 15,700 8,688 14,467 4,624 9,769 12,361 8,898 6,136 15,617 10,826 6,189 8,119 9,820 16,452 10,520 8,398 13,597 10,765 11,072 7,311 4,081 725,700


จ�ำนวนผูป้ ว่ ยนอกตามกลุม่ สาเหตุการป่วยของศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2553 เรียงตามจ�ำนวนผู้ป่วย ล�ำดับ

สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค)

จ�ำนวนผู้ป่วย (ราย)

1

โรคระบบไหลเวียนเลือด

434,930

2

โรคระบบหายใจ

311,331

3

โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิสัม

285,564

4

อาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิก และทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจ�ำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้

175,774

5

สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ท�ำให้ป่วยหรือตาย

131,059

6

โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม

92,772

7

โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก

85,057

8

โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง

59,465

9

โรคตา รวมส่วนประกอบของตา

32,616

10

อุบัติเหตุจากการขนส่ง และผลที่ตามมา

28,624

11

โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ

23,093

12

โรคติดเชื้อและปรสิต

22,709

13

โรคระบบประสาท

18,691

14

ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม

17,852

15

โรคหูและปุ่มกกหู

12,603

16

โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน

6,843

17

เนื้องอก (รวมมะเร็ง)

2,795

18

การเป็นพิษและผลที่ตามมา

2,705

19

ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด

2,305

20

รูปร่างผิดปกติแต่ก�ำเนิด การพิการผิดรูปแต่ก�ำเนิด และโครโมโซมผิดปกติ

21

ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริก�ำเนิด (อายุครรภ์ 22 สัปดาห์ขึ้นไปจนถึง 7 วัน หลังคลอด) รวม

264 88 1,747,140

แหล่งข้อมูล : กลุ่มสถิติและสารสนเทศสาธารณสุข ส�ำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข ส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

ด้านคุณภาพชีวิต (สุขภาพ)

205


จ�ำนวนผู้ป่วยโรคเอดส์ เปรียบเทียบระหว่างกรุงเทพมหานครกับประเทศไทย ตั้งแต่เริ่มมีรายงานผู้ป่วยรายแรก เดือนกันยายน 2527 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 หน่วย : ราย

ผู้ป่วยโรคเอดส์ ทั้งหมด

เสียชีวิต

มีชีวิตอยู่

41,948

9,341

32,607

56,717 (1)

369,885

98,151

271,734

499,324 (2)

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

จ�ำนวนผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ป่วยโรคเอดส์ ที่มีชีวิตอยู่จนถึงสิ้นปี 2553 (การคาดประมาณ)

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานแผนงานและระบบข้อมูล กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (1) Projections for HIV/AIDS in Bangkok : 2008 - 2020 (2) The Thai Epidemic Model (AEM) Projections for HIV/AIDS in Thailand : 2005 - 2025

จำนวนผูปวยโรคเอดส เปรียบเทียบระหวางกรุงเทพมหานครกับประเทศไทย ตั้งแตเริ่มมีรายงานผูปวยรายแรก เดือนกันยายน 2527 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 จำนวนผูปวย (ราย) 400,000

369,885

350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000

41,948

0 กรุงเทพมหานคร

ประเทศไทย

แหลงขอมูล : กองควบคุมโรคเอดส วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

206

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร


จ�ำนวนผู้รับบริการปรึกษาเกี่ยวกับโรคเอดส์ในส่วนราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2553 หน่วยงานที่ให้การปรึกษาด้านโรคเอดส์

จ�ำนวนผู้ใช้บริการ

1. โรงพยาบาลสังกัดส�ำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 9 โรงพยาบาล - ผู้รับบริการตรวจเอชไอวี

52,318

คน

1,675

คน

31,193

คน

301

คน

- ปรึกษาทางโทรศัพท์

896

คน

- มาปรึกษาด้วยตนเอง

5

คน

- ผลตรวจเลือดพบเอชไอวีบวก 2. ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 ศูนย์ สังกัดส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร - ผู้รับบริการตรวจเอชไอวี - ผลตรวจเลือดพบเอชไอวีบวก 3. กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานพัฒนาบริการสาธารณสุขและสังคม กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

จ�ำนวนของผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขตกรุงเทพมหานคร จ�ำแนกตามเพศและอายุ ตั้งแต่ พ.ศ. 2527 - 31 ธันวาคม 2553 ผู้ป่วยโรคเอดส์ (ราย)

กลุ่มอายุ (ปี)

ชาย

0-4

ผู้ป่วยโรคเอดส์ (ราย)

หญิง

กลุ่มอายุ (ปี)

ชาย

หญิง

570

500

35 - 39

6,208

1,824

5-9

148

130

40 - 44

4,041

1,210

10 - 14

45

63

45 - 49

2,376

715

15 - 19

167

154

50 - 54

1,193

354

20 - 24

1,741

1,022

55 - 59

569

207

25 - 29

5,505

2,545

60 ปีขึ้นไป

683

173

30 - 34

7,356

2,449

รวม

30,602

11,346

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานแผนงานและระบบข้อมูล กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

ด้านคุณภาพชีวิต (สุขภาพ)

207


จ�ำนวนผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ พ.ศ. 2527 - 2553 พ.ศ.

หน่วย : ราย

ผู้ป่วยโรคเอดส์ ทั้งหมด

เสียชีวิต

ยังมีชีวิตอยู่

2527 - 2544

19,509

5,897

13,612

2545

2,670

659

2,011

2546

2,740

585

2,155

2547

2,909

466

2,443

2548

3,048

349

2,699

2549

3,690

479

3,211

2550

2,288

330

1,958

2551

2,127

234

1,893

2552

1,531

187

1,344

2553

1,436

155

1,281

รวม

41,948

9,341

32,607

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานแผนงานและระบบข้อมูล กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

208

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร


ผู้เข้ารับการบ�ำบัดรักษาการติดยาเสพติดและการป้องกันการติดยาเสพติด ส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2553 การบ�ำบัดรักษาการติดยาเสพติด 1. การบ�ำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดประเภทเฮโรอีน การบ�ำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

จ�ำนวน (ราย)

1. จ�ำนวนผู้เข้ารับการบ�ำบัด

จ�ำนวน (ครั้ง)

736

-

6,942

12,719

1,697

-

2. ระยะฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตใจ ในคลินิกยาเสพติด 3. ระยะติดตามผล ติดตามผลผู้ป่วย

2. การบ�ำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดประเภทยาบ้าและอื่นๆ ด้วยโปรแกรม จิต สังคม บ�ำบัด (MATRIX IOP) สถานบ�ำบัด

ผู้เข้ารับการบ�ำบัด ทั้งหมด (ราย)

ผู้ป่วยหยุดการบ�ำบัด ก่อนก�ำหนด (ราย)

ผู้ป่วยที่บ�ำบัด ครบก�ำหนด (ราย)

ผู้ป่วยปัจจุบัน (ราย)

8,529

2,869

3,210

2,363

ศูนย์ MATRIX ในศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง และโรงพยาบาลส�ำนักการแพทย์ 2 แห่ง

การป้องกันการติดยาเสพติด การป้องกันการติดยาเสพติด

จ�ำนวน (ราย)

จ�ำนวน (ครั้ง)

1. การเผยแพร่ความรู้โดยการบรรยาย - ในสถานศึกษา - ในชุมชน - อื่นๆ

65,700 57,543 98,132

625 983 11,172

2. การเผยแพร่ความรู้โดยสื่อสิ่งพิมพ์

158,327

4,037

3. การเผยแพร่ความรู้โดยสื่อโสตทัศนูปกรณ์

118,285

1,843

แหล่งข้อมูล : ส�ำนักงานป้องกันและบ�ำบัดการติดยาเสพติด ส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

ด้านคุณภาพชีวิต (สุขภาพ)

209


จ�ำนวนกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร 20 ล�ำดับแรก ปีงบประมาณ 2553 ล�ำดับที่

ประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

จ�ำนวน (ราย)

ร้อยละ

1 2

การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่างๆ การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่งระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์ที่เป็น ส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่าหรือกิจการอื่น ในท�ำนองเดียวกัน การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต่ 5 เครื่องขึ้นไป การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิมยานยนต์ การประดิษฐ์ไม้ หวาย เป็นสิง่ ของด้วยเครือ่ งจักร หรือการพ่น การทาสารเคลือบเงาสี การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะ ด้วยเครื่องจักร หรือก๊าซ หรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการในล�ำดับที่ 1 การผลิต การกลัน่ การสะสม การขนส่งน�ำ้ มันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียมต่างๆ การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นร�ำ ร�ำวง รองเง็ง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ หรือการแสดงอื่นๆ ในท�ำนองเดียวกัน การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช�ำรุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เว้นแต่เป็นการให้บริการในกิจการในล�ำดับที่ 3 หรือในสถานพยาบาล การประกอบกิจการการท�ำขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือการกระท�ำอืน่ ใด การล้าง การอัดฉีดยานยนต์ การพ่นสี ยกเว้นกิจการในล�ำดับที่ 7 การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ

5,635 2,850

19.11 9.67

2,380

8.07

2,236

7.58

2,236

7.58

1,927 1,255 1,232 1,140 1,125

6.54 4.26 4.18 3.87 3.82

1,059 832

3.59 2.82

830 781

2.81 2.65

730 712 661 642 616 601

2.48 2.42 2.24 2.18 2.09 2.04

29,480

100.00

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

รวม

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานสุขาภิบาลโรงงานและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กองสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

210

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร


ด้านคุณภาพชีวิต (สุขภาพ)

211

440

422

462

465 117

389 100

381

365

502 127

422

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

8

37

64

51

40

46

49

-

-

-

1

1

-

56 22

52

-

-

1

5

1

-

-

-

8

1

-

3

-

1

-

279 27

281 29

231 17

242 14

227 15

271 20

284 22

237 37

312 13

428 21

352 12

396 35

145

153

92

134

139

169

144

122

117

135

129

156

อื่นๆ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

5,356 1,158 608 36 19 3,540 262 1,635

74

66

84

77

88

45

45

41

3

ส�ำนักงานเขต กรมควบคุมมลพิษ กองสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม กทม. 1555

82

บ้านพักอาศัย

สถานที่จำ� หน่ายและสะสมอาหาร 80 24 8

88 27 3

-

4

1

1

2

1

-

-

5

8

3

3

72

75

73

53

33

50

81

54

59

95

80

86

เคยร้องเรียนมาแล้ว

ไม่เคยร้องเรียน 69

79

86

87

80

81

84

309 113

389 113

296

302

303

378

382

341

356

403 182

356 255

494 315

186 3

210 1

168 4

207 1

178 4

225 6

225 2

172 1

194 3

262 1

265 3

267 2

18

14

21

10

23

21

16

17

23

22

22

17

3

9

3

1

2

3

2

-

1

5

2

5

133 20

150 26

109 20

127 32

129 35

164 41

153 35

148 51

132 36

176 47

152 35

185 36

เสียง ความสั่นสะเทือน น�้ำเสีย ส้วม กลิ่น

6

9

6

5

20

16

11

13

16

17

19

23

การเลี้ยงสัตว์

33

50

28

29

39

33

20

17

34

13

19

26

6

8

9

8

3

4

7

32

51

48

34

50

59

45

6

3

8

7

8

6

6

6 11

4

5

5

9 11

43 15 13

56 15

56

40

78

1 -

2 1

1 -

2 1

2 -

1 -

2 -

2 1

2 -

1 -

1 -

5 1

867 1,528 420 67 28 811 4,309 1,544 2,559 31 224 36 1,758 414 161 341 592 97 86 22 4

70 105 28 2

81 136 51 2

48 117 31 3

75

51 135 28 1

62 136 40 7

70 140 22 5

66 131 39 10

64 151 37 7

103 160 38 6

75

102 149 55 13

การเลี้ยงสัตว์ การก่อสร้าง ยานพาหนะ อื่นๆ

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานสุขาภิบาลทั่วไป กองสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

รวม

545 118

ธันวาคม

67

399 106

พฤศจิกายน

จ�ำนวนครั้ง

564 134

ประชาชน

ตุลาคม

ประจ�ำเดือน

ประเภทของเหตุที่รำ� คาญ

เขม่า/ฝุ่นละออง

ประวัติ ร้องเรียน

ขยะมูลฝอย

ประเภทของแหล่งที่ก่อเหตุ

9

7

6

14

6

15

18

2

34

1

8

11

240

389

256

269

238

288

385

356

376

167

128

204

เหตุร�ำคาญระงับแล้ว

9

8

9

6

7

9

7

55

78

6

5

44 10

80

116

125

44

28

28

40 11

46

72 29

21 131 3,296 756 116

13

-

-

-

-

8

-

-

-

-

-

-

ผลวินิจฉัย ออกค�ำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น

รับเรื่องร้องเรียนจาก

การเพาะพันธุ์ยุง สุนัข แมว นก ไก่ หมู สัตว์อื่นๆ อื่นๆ

หน่วย : ราย

22

51

18

19

31

18

27

25

21

10

37

65 391

9 112

8

4

6

7

15

8

2

4

1

1

-

สั่งด�ำเนินคดี ประสาน หน่วยงานอื่นๆ

การควบคุมและการระงับเหตุร�ำคาญในเขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2553

ไม่เป็นเหตุร�ำคาญ


จ�ำนวนร้านขายยาประเภทต่างๆ พ.ศ. 2553 จ�ำแนกตามเขต เรียงตามจ�ำนวนรวม

หน่วย : ร้าน

ล�ำดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

เขต บางกะปิ จตุจักร บางเขน คลองเตย บางขุนเทียน ประเวศ วังทองหลาง ปทุมวัน วัฒนา ป้อมปราบศัตรูพ่าย ธนบุรี ดินแดง ลาดกระบัง ห้วยขวาง บางรัก พระโขนง บึงกุ่ม ภาษีเจริญ ราชเทวี บางกอกน้อย บางแค จอมทอง มีนบุรี ลาดพร้าว สัมพันธวงศ์ บางซื่อ คลองสาน พระนคร หนองแขม สาทร สายไหม สวนหลวง ยานนาวา ดอนเมือง บางพลัด พญาไท บางนา บางบอน หลักสี่ คันนายาว บางคอแหลม ราษฎร์บูรณะ คลองสามวา ตลิ่งชัน ดุสิต หนองจอก บางกอกใหญ่ ทุ่งครุ ทวีวัฒนา สะพานสูง รวม

1 234 159 154 137 120 126 112 106 112 56 80 98 107 86 96 89 90 77 97 86 80 73 82 91 41 82 70 69 75 69 77 82 74 70 70 70 68 58 62 60 44 47 62 44 42 46 28 29 26 35

ประเภทร้านขายยา 2 3 6 8 10 15 13 9 1 4 1 23 19 7 5 13 4 11 9 20 4 8 9 26 8 2 18 8 11 6 10 12 2 1 7 9 5 4 2 9 3 4 18 13 4 9 7 9 5 2 1

3 8 5 1 1 3 1 2 3 1 1 2 2 3 5 3 1 1 1 2 4 2 4 1 2 1 3 3 2 7 -

4,048 414 78 แหล่งข้อมูล : กองควบคุมยา ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข หมายเหตุ : 1. ขายยาแผนปัจจุบัน 2. ขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ ที่ไม่ใช่ยาอันตรายและยาควบคุมพิเศษ 3. ขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จส�ำหรับสัตว์ 4. ขายยาแผนโบราณ

212

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

4 15 11 11 12 11 2 7 10 5 40 19 12 4 13 11 5 7 8 3 9 10 2 5 4 40 7 13 18 6 10 9 2 7 3 8 5 5 7 7 5 7 7 2 7 6 3 6 4 2 -

432

รวม 258 186 180 165 145 140 121 120 120 119 118 117 116 112 111 108 107 106 106 105 102 101 100 100 99 98 95 93 92 91 90 89 88 84 83 83 76 76 73 72 69 67 64 58 57 56 43 40 37 36

4,972


7

ด้านเศรษฐกิจ


เปรียบเทียบรายได้จริง-รายจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2539 - 2553 ปีงบประมาณ

รายได้จริง (บาท)

รายจ่ายจริง (รวมเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) (บาท)

การเกินดุล จ�ำนวน (บาท)

ร้อยละของ รายได้จริง

2539 22,487,335,205.39 19,673,274,910.95 2,814,060,294.44 2540 23,893,784,766.64 22,784,622,582.65 1,109,162,183.99 2541 26,415,253,123.72 24,496,876,723.23 1,918,376,400.49 2542 23,073,293,989.22 22,246,219,631.63 827,074,357.59 2543 21,457,600,505.44 20,967,749,067.30 489,851,438.14 2544 23,462,103,262.68 22,599,824,563.44 862,278,699.24 2545 23,668,993,930.85 22,695,974,883.36 973,019,047.49 2546 32,757,818,963.88 26,522,807,820.79 6,235,011,143.09 2547 36,744,530,566.88 28,580,837,524.90 8,163,693,041.98 2548 36,713,654,374.03 30,622,428,099.59 6,091,226,274.44 2549 43,661,886,232.20 34,186,903,058.30 9,474,983,173.90 2550 43,644,003,524.29 37,898,886,462.51 5,745,117,061.78 2551 45,470,633,351.60 43,973,654,264.54 1,496,979,087.06 2552 38,502,264,122.50 37,627,246,253.55 875,017,868.95 * 11,258,066,601.03 2553 46,049,941,659.77 34,791,875,058.74 แหล่งข้อมูล : กองบัญชี ส�ำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร หมายเหตุ : 1. ในปีงบประมาณ 2553 รายได้จริงและรายจ่ายจริงเป็นยอดก่อนปรับปรุงบัญชี 2. * ในปีงบประมาณ 2553 รายจ่ายจริงเป็นยอดรายจ่ายไม่รวมเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 3. ข้อมูลนี้ไม่รวมรายได้พิเศษและรายจ่ายพิเศษ

12.51 4.64 7.26 3.58 2.28 3.68 4.11 19.03 22.22 16.59 21.70 13.16 3.29 2.27 24.45

เปรียบเทียบรายไดจริง - รายจายจริง ปงบประมาณ 2539 - 2553 จำนวนเงิน (พันลานบาท) 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

43.66 43.64 45.47 36.74 36.71

32.76

23.89 26.42 23.07 21.46 23.46 23.67 30.62 28.58 26.52 24.50 22.60 22.78 22.70 22.25 20.97 19.67

43.97 34.19

37.90

46.05 38.50 37.63 34.79

22.49

2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553

ปงบประมาณ รายไดจริง

รายจายจริง

แหลงขอมูล : กองบัญชี สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร ด้านเศรษฐกิจ

215


รายได้จริง-รายจ่ายจริงของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2541 - 2553 และประมาณการของปีงบประมาณ 2554 และ 2555 หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ

รายได้จริง

รายจ่ายจริง (รวมเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี)

2541

26,415,253,123.72

24,496,876,723.23

2542

23,073,293,989.22

22,246,219,631.63

2543

21,457,600,505.44

20,967,749,067.30

2544

23,462,103,262.68

22,599,824,563.44

2545

23,668,993,930.85

22,695,974,883.36

2546

32,757,818,963.88

26,522,807,820.79

2547

36,744,530,566.88

28,580,837,524.90

2548

36,713,654,374.03

30,622,428,099.59

2549

43,661,886,232.20

34,186,903,058.30

2550

43,644,003,524.29

37,898,886,462.51

2551

45,470,633,351.60

43,973,654,264.54

2552

38,502,264,122.50

37,627,246,253.55

2553

46,049,941,659.77

34,791,875,058.74 *

ประมาณการของปีงบประมาณ 2554

49,182,168,818.46

41,465,383,579.29

ประมาณการของปีงบประมาณ 2555

51,355,204,170.47

43,133,940,756.42

แหล่งข้อมูล : ปีงบประมาณ 2541 - 2553 กองบัญชี ส�ำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร ประมาณการของปีงบประมาณ 2554 และ 2555 กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ ส�ำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร - รายได้จริง จากสมการ y = 33,970,921,354.39 + 2,173,035,352.01X - รายจ่ายจริง จากสมการ y = 29,785,483,339.38 + 1,668,557,177.13X หมายเหตุ : 1. ในปีงบประมาณ 2553 รายได้จริงและรายจ่ายจริงเป็นยอดก่อนปรับปรุงบัญชี 2. * ในปีงบประมาณ 2553 รายจ่ายจริงเป็นยอดรายจ่ายไม่รวมเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 3. ข้อมูลนี้ไม่รวมรายได้พิเศษและรายจ่ายพิเศษ

216

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร


ด้านเศรษฐกิจ

217

2541

23,073.29 22,246.22

2542

21,457.60 20,967.75

2543

23,462.10 22,599.82 2544

23,668.99 22,695.97 2546

32,757.82 26,522.81

รายไดจริง รายจายจริง

2545

36,744.53 28,580.84 36,713.65 30,622.43 2548

43,661.89 34,186.90 2549

43,644.00 37,898.89 2550

45,470.63 43,973.65 2551

2552

38,502.26 37,627.25

ประมาณการรายไดจริงของปงบประมาณ 2554 , 2555 ประมาณการรายจายจริงของปงบประมาณ 2554 , 2555

2547

2553 ประมาณการ ประมาณการ ของป ของป งบประมาณ งบประมาณ 2555 2554

46,049.94 34,791.88

ปงบประมาณ

แหลงขอมูล : ปงบประมาณ 2541 - 2553 กองบัญชี สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร ประมาณการของปงบประมาณ 2554 และ 2555 กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ สำนักยุทธศาสตรและประเมินผล กรุงเทพมหานคร

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

26,415.25 24,496.88

จำนวนเงิน (ลานบาท)

49,182.17 41,465.38

รายไดจริง-รายจายจริงของกรุงเทพมหานคร ปงบประมาณ 2541- 2553 และประมาณการของปงบประมาณ 2554 และ 2555

51,355.20 43,133.94


เปรียบเทียบประมาณการและรายรับจริง จ�ำแนกตามประเภทรายรับ ปีงบประมาณ 2552 - 2554 ปีงบประมาณ 2552 ประมาณการ รายรับจริง

ประเภทรายรับ รายได้ประจ�ำ 1. ภาษีอากร - กทม. จัดเก็บเอง - ส่วนราชการอื่นจัดเก็บให้ รวม 2. ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าปรับและค่าบริการ 3. รายได้จากทรัพย์สิน 4. รายได้จากการสาธารณูปโภค การพาณิชย์ และกิจการอื่น ๆ 5. รายได้เบ็ดเตล็ด รวมรายได้ประจ�ำ รายได้พิเศษ เงินสะสมจ่ายขาด รวมรายได้พิเศษ รวม

ปีงบประมาณ 2553 ประมาณการ รายรับจริง

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ 2554 ประมาณการ

9,133.00 34,650.00 43,783.00

9,391.14 26,641.14 36,032.28

9,333.00 29,800.00 39,133.00

9,401.10 32,882.21 42,283.31

9,383.00 34,750.00 44,133.00

950.00 723.00

960.55 681.43

950.00 373.00

950.48 302.28

1,150.00 323.00

44.00 500.00 46,000.00

34.87 793.13 38,502.26

44.00 500.00 41,000.00

30.65 2,483.22 46,049.94

34.00 360.00 46,000.00

3,500.00 3,500.00 49,500.00

3,500.00 3,500.00 42,002.26

8,000.00 8,000.00 49,000.00

8,000.00 8,000.00 54,049.94

46,000.00

แหล่งข้อมูล : กองบัญชี ส�ำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร หมายเหตุ : รายรับจริงประจ�ำปีงบประมาณ 2553 เป็นยอดก่อนปรับปรุงบัญชี

เปรียบเทียบประมาณการรายรับ - รายรับจริง ปงบประมาณ 2552 - 2554 จำนวนเงิน (ลานบาท) 60,000 55,000 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0

54,049.94

49,500.00

49,000.00

46,000.00

42,002.26

2552

2553 ประมาณการรายรับ

2554

รายรับจริง

แหลงขอมูล : กองบัญชี สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร 218

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

ปงบประมาณ


เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ 2553 - 2554 จ�ำแนกตามด้านของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2553

ด้านของแผนพัฒนา กรุงเทพมหานคร

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ 2554

จ�ำนวนเงิน

ร้อยละ

จ�ำนวนเงิน

ร้อยละ

1. ด้านการบริหารทั่วไป

8,695,308,000

21.21

10,343,264,100

22.49

2. ด้านการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย

6,781,565,400

16.54

6,528,033,500

14.19

3. ด้านการโยธาและระบบจราจร

6,839,042,500

16.68

9,247,871,600

20.10

4. ด้านการระบายน�้ำและบ�ำบัดน�ำ้ เสีย

4,162,919,900

10.15

3,863,689,700

8.40

5. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม

5,005,342,300

12.21

5,536,988,100

12.04

6. ด้านการสาธารณสุข

5,331,121,400

13.00

5,710,355,500

12.41

7. ด้านการศึกษา

4,184,700,500

10.21

4,769,797,500

10.37

41,000,000,000

100.00

46,000,000,000

100.00

รวม

แหล่งข้อมูล : ส�ำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร หมายเหตุ : วงเงินของด้านการคลังในตารางนี้ยังไม่ได้รวมงบประมาณรายจ่ายของการพาณิชย์กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 445,392,900 บาท

เปรียบเทียบงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ 2553 - 2554 จำแนกตามดานของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ดานของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 8,695.31

ดานการบริหารทัว่ ไป 6,781.57 6,528.03 6,839.04

ดานการรักษาความสะอาดฯ ดานการโยธาและระบบจราจร

10,343.26

9,247.87

4,162.92 3,863.69 5,005.34 5,536.99 5,331.12 5,710.36 4,184.70 4,769.80

ดานการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย ดานการพัฒนาและบริการสังคม ดานการสาธารณสุข ดานการศึกษา

0

2,000

4,000

6,000

2553 2554

8,000

10,000

12,000

จำนวนเงิน (ลานบาท)

แหลงขอมูล : สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ด้านเศรษฐกิจ

219


งบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ 2554 จ�ำแนกตามด้านและแผนงาน ด้านและแผนงาน

จ�ำนวนเงิน (บาท)

ร้อยละ

10,343,264,100

22.49

- แผนงานบริหารทั่วไป

708,699,900

1.54

- แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

978,537,900

2.13

- แผนงานบริหารการคลัง

4,274,593,200

9.29

- แผนงานบริหารงานบุคคล

149,088,300

0.33

4,232,344,800

9.20

6,528,033,500

14.19

186,435,100

0.40

- แผนงานพัฒนาและส่งเสริม

44,543,600

0.10

- แผนงานรักษาความสะอาด

5,667,241,100

12.32

629,813,700

1.37

3. ด้านการโยธาและระบบจราจร

9,247,871,600

20.10

- แผนงานบริหารทั่วไป

375,596,800

0.82

- แผนงานพัฒนาการใช้ที่ดินและระบบจราจร

4,034,559,000

8.77

- แผนงานการโยธา

3,829,336,300

8.32

- แผนงานพัฒนาการโยธาและระบบจราจร

1,008,379,500

2.19

3,863,689,700

8.40

62,731,200

0.14

416,328,500

0.91

2,710,742,400

5.89

- แผนงานจัดการคุณภาพน�้ำ

673,887,600

1.46

5. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม

5,536,988,100

12.04

203,040,800

0.44

1,393,042,200

3.03

- แผนงานบริการสังคม

707,425,200

1.54

- แผนงานพัฒนาชุมชน

2,099,005,700

4.57

- แผนงานส่งเสริมอาชีพ

175,092,400

0.38

- แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

363,381,700

0.79

65,683,300

0.14

530,316,800

1.15

1. ด้านการบริหารทั่วไป

- แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร 2. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย - แผนงานบริหารทั่วไป

- แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย

4. ด้านการระบายน�้ำและบ�ำบัดน�้ำเสีย - แผนงานบริหารทั่วไป - แผนงานพัฒนาระบบระบายน�้ำ - แผนงานจัดการระบายน�้ำและแก้ไขปัญหาน�้ำท่วม

- แผนงานบริหารทั่วไป - แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม

- แผนงานการท่องเที่ยว - แผนงานการกีฬา 220

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร


งบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ 2554 (ต่อ) จ�ำแนกตามด้านและแผนงาน ด้านและแผนงาน

จ�ำนวนเงิน (บาท)

ร้อยละ

5,710,355,500

12.41

657,236,700

1.43

3,180,806,500

6.91

- แผนงานพัฒนาด้านการแพทย์และอนามัย

205,155,800

0.45

- แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

269,061,300

0.58

1,398,095,200

3.04

4,769,797,500

10.37

986,117,100

2.14

11,812,300

0.03

3,349,488,500

7.28

422,379,600

0.92

46,000,000,000

100.00

6. ด้านการสาธารณสุข - แผนงานบริหารทั่วไป - แผนงานบริการด้านการแพทย์

- แผนงานอนามัย 7. ด้านการศึกษา - แผนงานบริหารทั่วไป - แผนงานปรับปรุงคุณภาพการศึกษา - แผนงานบริหารการศึกษา - แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวม 7 ด้าน 34 แผนงาน แหล่งข้อมูล : ส�ำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

การเปรียบเทียบงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ 2554 จำแนกตามดานของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ดานการศึกษา 4,769,797,500 บาท ดานการสาธารณสุข 5,710,355,500 บาท

ดานการบริหารทั่วไป 10,343,264,100 บาท 10.37%

22.49%

12.41% 12.04%

ดานการพัฒนา และบริการสังคม 5,536,988,100 บาท

8.40%

ดานการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย 3,863,689,700 บาท

14.19% ดานการรักษาความสะอาด และความเปนระเบียบ เรียบรอย 6,528,033,500 บาท

20.10%

ดานการโยธาและระบบจราจร 9,247,871,600 บาท

แหลงขอมูล : สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ด้านเศรษฐกิจ

221


เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2550 - 2554 จ�ำแนกตามหน่วยงาน เรียงตามจ�ำนวนเงินปีงบประมาณ 2554 หน่วยงาน งบกลาง

2550

2551

2552

หน่วย : ล้านบาท

2553

2554

3,932.3404 4,183.7539 3,663.9212 2,186.9100 2,576.4352

ส�ำนักการจราจรและขนส่ง

672.8210 2,007.8861 2,332.1336 1,814.0380 3,858.4349

ส�ำนักการแพทย์

2,932.2622 2,902.0458 3,132.6372 3,456.0171 3,806.9948

ส�ำนักการระบายน�ำ้

3,581.2216 2,597.6836 3,613.7419 3,580.6610 3,189.9510

ส�ำนักการโยธา

3,301.7956 3,183.1290 3,947.3261 2,464.0955 3,037.9032

ส�ำนักสิ่งแวดล้อม

4,189.2952 3,458.7941 3,685.2243 3,082.4570 3,030.3342

ส�ำนักการคลัง

2,265.7251 2,235.1004 2,108.8945 2,247.0384 2,594.1761

ส�ำนักอนามัย

1,405.7218 1,738.4816 2,002.3104 1,661.3660 1,682.0471

ส�ำนักการศึกษา

1,061.5828 1,650.5855 1,720.9399

666.2854 1,420.3090

ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

844.4495 1,089.0436

953.1333

946.4550 1,272.3442

ส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

776.7027

789.0194

760.7021

946.2472

ส�ำนักพัฒนาสังคม

909.0821 1,414.9421

447.9191 1,421.2315

493.3740

ส�ำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

139.8555 2,242.9843

507.4256

297.0860

422.8820

ส�ำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

293.1566

383.9771

490.8903

328.3660

321.3480

ส�ำนักผังเมือง

228.5400

373.0620

161.0149

177.1250

289.8860

ส�ำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

276.1930

330.2070

333.6780

430.6170

213.1860

ส�ำนักเทศกิจ

110.5184

113.5150

127.3359

177.9070

170.6320

ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

68.3204

116.3078

98.5744

86.3650

99.7420

ส�ำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

52.3082

53.8030

61.3237

52.4470

59.6553

ส�ำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

63.4816

63.7960

72.6663

52.7010

56.7202

รวม แหล่งข้อมูล : ส�ำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

222

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

761.0262

27,105.3737 30,900.1241 30,250.1100 25,889.8710 29,542.6024


เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ 2553 - 2554 จ�ำแนกตามส�ำนักงานเขต เรียงตามจ�ำนวนเงินปีงบประมาณ 2554 ส�ำนักงานเขต

2553 จ�ำนวนเงิน

ลาดกระบัง 444.5510 บางกะปิ 380.8242 จตุจักร 393.7270 บางขุนเทียน 421.1240 หนองจอก 436.0060 บางแค 398.4000 ประเวศ 397.7280 มีนบุรี 387.3745 จอมทอง 366.8913 ดอนเมือง 321.2080 บางเขน 329.4050 บางบอน 322.1010 สายไหม 406.0630 พระนคร 326.5320 ภาษีเจริญ 308.9621 ธนบุรี 328.1250 คลองสามวา 346.5800 สวนหลวง 330.3964 ดุสิต 294.4910 บางกอกน้อย 304.7360 ทุ่งครุ 275.7640 หนองแขม 368.3630 ดินแดง 262.1430 บางนา 270.8880 คลองเตย 284.1985 ตลิ่งชัน 270.2030 บางซื่อ 253.2900 ราษฎร์บูรณะ 287.7270 หลักสี่ 263.5100 บางพลัด 256.0121 ลาดพร้าว 286.2690 วังทองหลาง 266.7365 ปทุมวัน 276.8730 วัฒนา 273.4000 ราชเทวี 285.8080 บางคอแหลม 271.8400 บึงกุ่ม 326.7950 ยานนาวา 270.5410 สะพานสูง 333.0850 ทวีวัฒนา 256.3327 ห้วยขวาง 270.3154 พระโขนง 237.6800 คันนายาว 251.3950 คลองสาน 255.9510 สาทร 202.8170 พญาไท 259.9600 บางรัก 190.3450 บางกอกใหญ่ 212.6400 ป้อมปราบศัตรูพ่าย 194.4680 สัมพันธวงศ์ 149.5533 รวม 15,110.1290 แหล่งข้อมูล : ส�ำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

หน่วย : ล้านบาท

เพิ่ม / ลด

2554 จ�ำนวนเงิน

จ�ำนวนเงิน

ร้อยละ

487.7028 478.2110 463.7350 446.7579 444.9030 435.0910 430.1330 429.9220 401.5790 400.9020 398.3140 369.3930 363.4620 362.0190 360.3105 357.8700 352.4040 350.1000 347.3930 343.9720 323.9350 317.9890 317.5550 314.0380 312.4900 310.9395 309.9820 306.7345 301.5230 300.6290 298.4020 296.7560 294.9920 294.8910 293.9710 287.9600 287.6322 282.7245 277.9085 276.5410 274.6830 273.7620 269.8090 262.1424 246.2420 243.6230 241.9998 229.7430 210.8430 172.7830 16,457.3976

43.1518 97.3868 70.0080 25.6339 8.8970 36.6910 32.4050 42.5475 34.6877 79.6940 68.9090 47.2920 -42.6010 35.4870 51.3484 29.7450 5.8240 19.7036 52.9020 39.2360 48.1710 -50.3740 55.4120 43.1500 28.2915 40.7365 56.6920 19.0075 38.0130 44.6169 12.1330 30.0195 18.1190 21.4910 8.1630 16.1200 -39.1628 12.1835 -55.1765 20.2083 4.3676 36.0820 18.4140 6.1914 43.4250 -16.3370 51.6548 17.1030 16.3750 23.2297 1,347.2686

9.71 25.57 17.78 6.09 2.04 9.21 8.15 10.98 9.45 24.81 20.92 14.68 -10.49 10.87 16.62 9.07 1.68 5.96 17.96 12.88 17.47 -13.68 21.14 15.93 9.95 15.08 22.38 6.61 14.43 17.43 4.24 11.25 6.54 7.86 2.86 5.93 -11.98 4.50 -16.57 7.88 1.62 15.18 7.32 2.42 21.41 -6.28 27.14 8.04 8.42 15.53 8.92

ด้านเศรษฐกิจ

223


224

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

-

-

8. ส�ำนักผังเมือง

9. ส�ำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

6.3904

-

18. ส�ำนักงานเขตลาดกระบัง

20. ส�ำนักงานเขตบางกอกน้อย

-

17. ส�ำนักงานเขตมีนบุรี

4.9480

9.0600

16. ส�ำนักงานเขตบางเขน

19. ส�ำนักงานเขตบางกอกใหญ่

-

15. ส�ำนักงานเขตบางกะปิ

-

13. ส�ำนักงานเขตบางรัก

0.1000

-

12. ส�ำนักพัฒนาสังคม

14. ส�ำนักงานเขตยานนาวา

-

11. ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเทีย่ ว

156.9269

-

7. ส�ำนักการจราจรและขนส่ง

366.0000

-

4. ส�ำนักการโยธา

6. ส�ำนักการคลัง

-

3. ส�ำนักการศึกษา

592.7816

-

2. ส�ำนักอนามัย

5. ส�ำนักการระบายน�้ำ

-

10. ส�ำนักสิ่งแวดล้อม

แผนสาขาการจราจร แผนสาขาทรัพยากรมนุษย์ การขนส่ง และสาธารณูปโภค และสังคม

แผนสาขาการบริหาร และการปกครอง แผนสาขาการคลัง

แผนสาขาผังเมือง และการใช้ที่ดิน

แผนสาขาเทคโนโลยี และสารสนเทศ

รวม

หน่วย : ล้านบาท

-

-

-

-

0.1000 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

660.8261

-

-

-

-

-

-

2.4780

7.7062

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.1000

12.2278

-

-

-

20.9700

29.3900

0.1000

- 276.5622

-

-

-

-

-

8.4000

0.1000

- 512.1711

- 1,545.7000 1,227.6277

-

213.9372

- 1,235.5332

-

-

-

-

7.5780

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.1000

-

-

-

-

- 36.9900

-

-

-

-

-

-

- 32.1708

-

-

44.5252

-

-

-

- 10.8000

-

-

12.8123

-

0.1000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38.7065

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30.5193

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

104.6500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.4000

0.1000

69.2258

213.9372

-

12.8123

0.1000

0.1000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43.3804

4.9480

0.1000

0.1000

23.7658

7.7062

0.1000

32.1708

20.9700

29.3900

- 157.0269

- 276.5622

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

705.3513

-

104.6500

- 1,545.7000 1,227.6277

- 376.8000

- 592.8816

- 1,243.1112

-

0.1000

- 512.1711

งบลงทุน งบด�ำเนินการ งบลงทุน งบด�ำเนินการ งบลงทุน งบด�ำเนินการ งบลงทุน งบด�ำเนินการ งบลงทุน งบด�ำเนินการ งบลงทุน งบด�ำเนินการ งบลงทุน งบด�ำเนินการ งบลงทุน งบด�ำเนินการ

1. ส�ำนักการแพทย์

หน่วยงาน

แผนสาขาสิ่งแวดล้อม

จ�ำนวนงบประมาณโครงการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจ�ำปีงบประมาณ 2554 จ�ำแนกตามแผนสาขาและหน่วยงาน


ด้านเศรษฐกิจ

225

-

-

-

27. ส�ำนักงานเขตคันนายาว

28. ส�ำนักงานเขตวังทองหลาง

29. ส�ำนักงานเขตบางบอน

แหล่งข้อมูล : ส�ำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

1,148.9963

-

12.7894

24. ส�ำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ

26. ส�ำนักงานเขตสายไหม

-

23. ส�ำนักงานเขตบางขุนเทียน

-

-

22. ส�ำนักงานเขตหนองแขม

25. ส�ำนักงานเขตจอมทอง

-

รวม

แผนสาขาการจราจร แผนสาขาทรัพยากรมนุษย์ การขนส่ง และสาธารณูปโภค และสังคม

แผนสาขาการบริหาร และการปกครอง แผนสาขาการคลัง

แผนสาขาผังเมือง และการใช้ที่ดิน

แผนสาขาเทคโนโลยี และสารสนเทศ

รวม

หน่วย : ล้านบาท

39.0200

-

2.7000

8.0000

10.0000

12.8328

26.1240

4.9119

29.2000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.1000

874.7633 2,924.3061 1,227.6277 860.1211

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

57.4375 103.6388

-

- 16.0000

-

-

-

-

-

-

-

38.7065

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30.5193

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

104.6500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

39.0200

16.0000

2.7000

8.0000

10.0000

25.6222

26.1240

4.9119

29.3000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.1000 5,037.0623 2,333.8043

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งบลงทุน งบด�ำเนินการ งบลงทุน งบด�ำเนินการ งบลงทุน งบด�ำเนินการ งบลงทุน งบด�ำเนินการ งบลงทุน งบด�ำเนินการ งบลงทุน งบด�ำเนินการ งบลงทุน งบด�ำเนินการ งบลงทุน งบด�ำเนินการ

21. ส�ำนักงานเขตภาษีเจริญ

หน่วยงาน

แผนสาขาสิ่งแวดล้อม

จ�ำนวนงบประมาณโครงการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจ�ำปีงบประมาณ 2554 (ต่อ) จ�ำแนกตามแผนสาขาและหน่วยงาน


งบประมาณรายจ่ายโครงการ ประจ�ำปีงบประมาณ 2554 จ�ำแนกตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร งบประมาณของกรุงเทพมหานคร แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร แผนสาขาที่ 1 แผนสาขาสิ่งแวดล้อม

งบลงทุน (บาท)

งบด�ำเนินการ (บาท)

รวม (บาท)

คิดเป็นร้อยละ

1,148,996,300

874,763,300 2,023,759,600

27.456

แผนสาขาที่ 2 แผนสาขาการจราจร การขนส่ง และสาธารณูปโภค 2,924,306,100

1,227,627,700 4,151,933,800

56.329

แผนสาขาที่ 3 แผนสาขาทรัพยากรมนุษย์และสังคม

860,121,100

57,437,500

917,558,600

12.448

แผนสาขาที่ 4 แผนสาขาการบริหารและการปกครอง

103,638,800

38,706,500

142,345,300

1.932

แผนสาขาที่ 5 แผนสาขาการคลัง

-

30,519,300

30,519,300

0.414

แผนสาขาที่ 6 แผนสาขาผังเมืองและการใช้ที่ดิน

-

104,650,000

104,650,000

1.420

แผนสาขาที่ 7 แผนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

-

100,000

100,000

0.001

5,037,062,300 2,333,804,300 7,370,866,600

100.000

รวมทั้งสิ้น แหล่งข้อมูล : ส�ำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

226

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร


การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปีงบประมาณ 2553 จ�ำแนกตามส�ำนักงานเขต เรียงตามจ�ำนวนเงิน ส�ำนักงานเขต ปทุมวัน บางรัก วัฒนา คลองเตย จตุจักร สาทร ราชเทวี ห้วยขวาง ยานนาวา บางกะปิ พญาไท บางนา ลาดกระบัง พระนคร ดินแดง หลักสี่ วังทองหลาง ประเวศ สวนหลวง บางขุนเทียน สัมพันธวงศ์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย ดอนเมือง พระโขนง บางแค บางซื่อ บางกอกน้อย บางคอแหลม บางเขน บางพลัด ธนบุรี คลองสาน มีนบุรี ภาษีเจริญ คันนายาว จอมทอง หนองแขม ราษฎร์บูรณะ บางบอน ดุสิต ลาดพร้าว บึงกุ่ม ทุ่งครุ สะพานสูง หนองจอก สายไหม บางกอกใหญ่ ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา คลองสามวา กองรายได้ รวมทั้งสิ้น

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ราย

1,402 3,146 3,936 2,662 3,003 2,763 3,086 2,719 3,506 3,786 1,910 2,354 3,665 2,639 2,211 2,579 3,649 2,973 3,220 2,303 2,325 3,016 1,996 2,215 3,465 2,649 2,768 3,548 2,996 2,892 4,097 3,258 2,503 3,649 1,931 4,802 3,229 2,122 2,925 1,467 2,457 1,704 2,566 1,710 1,259 2,661 2,234 1,198 1,173 1,732 8 134,067

จ�ำนวนเงิน (บาท) 752,224,674.60 666,235,647.49 491,482,030.36 487,301,775.61 433,176,543.02 341,963,640.78 329,761,354.01 325,013,782.17 273,648,111.59 256,115,166.11 239,107,514.53 198,944,258.24 187,826,702.13 176,545,943.37 170,010,855.70 153,707,632.52 152,877,181.41 144,398,435.87 129,666,477.06 125,999,554.46 122,335,624.31 121,039,918.77 118,930,573.43 117,868,572.07 116,769,417.93 114,313,555.28 113,488,100.28 109,133,034.87 107,647,003.66 104,020,159.68 102,549,523.29 100,444,465.62 97,262,015.76 90,876,449.56 87,853,418.77 83,620,126.51 78,357,983.96 77,489,318.03 77,368,151.33 69,785,464.50 65,530,615.40 63,795,194.21 54,697,842.07 41,788,648.05 41,219,814.16 40,964,222.88 37,216,778.89 34,287,577.64 25,367,988.96 25,204,808.14 219,526,967.63 8,696,760,616.67

แหล่งข้อมูล : ฝ่ายวิชาการ (ทะเบียนและสถิติ) กองรายได้ ส�ำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร หมายเหตุ : เป็นยอดก่อนปรับปรุงบัญชี

ด้านเศรษฐกิจ

227


การจัดเก็บภาษีบำ� รุงท้องที่ ปีงบประมาณ 2553 จ�ำแนกตามส�ำนักงานเขต เรียงตามจ�ำนวนเงิน ส�ำนักงานเขต ห้วยขวาง บางกะปิ ประเวศ พญาไท สวนหลวง ยานนาวา บางนา บางคอแหลม จตุจักร ลาดกระบัง ลาดพร้าว คลองเตย ราชเทวี วัฒนา พระโขนง คลองสามวา บางซื่อ บางขุนเทียน คันนายาว หนองจอก บางแค ปทุมวัน บางรัก หนองแขม สาทร ดุสิต วังทองหลาง สะพานสูง บึงกุ่ม มีนบุรี หลักสี่ บางบอน ดอนเมือง ตลิ่งชัน บางกอกน้อย พระนคร สายไหม ดินแดง ราษฎร์บูรณะ ทวีวัฒนา จอมทอง ธนบุรี ทุ่งครุ ภาษีเจริญ บางพลัด บางเขน คลองสาน บางกอกใหญ่ ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ รวมทั้งสิ้น

ภาษีบ�ำรุงท้องที่ ราย 2,465 4,006 8,034 2,517 4,172 1,699 2,144 1,507 6,334 8,966 5,101 1,334 618 2,515 2,727 9,790 3,186 8,223 2,708 13,194 5,870 300 557 4,648 1,217 1,001 2,577 2,343 3,387 4,061 2,442 2,729 3,248 5,139 2,916 329 5,085 1,837 2,982 5,466 4,585 1,897 3,827 3,962 2,856 4,384 1,644 1,891 193 180 174,793

แหล่งข้อมูล : ฝ่ายวิชาการ (ทะเบียนและสถิติ) กองรายได้ ส�ำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร หมายเหตุ : 1. ภาษีบ�ำรุงท้องที่เป็นยอดสุทธิ (หัก 5% แล้ว) 2. เป็นยอดก่อนปรับปรุงบัญชี

228

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

จ�ำนวนเงิน (บาท) 7,058,939.35 6,842,453.03 5,652,761.56 4,705,460.77 4,667,824.11 4,626,904.76 4,532,550.95 4,248,638.30 4,236,372.08 4,210,833.95 4,028,566.70 3,925,468.32 3,899,106.05 3,872,873.71 3,569,515.67 2,843,458.43 2,798,699.95 2,720,205.66 2,537,265.82 2,471,832.89 2,467,519.01 2,465,602.06 2,368,509.66 2,347,011.22 2,274,125.20 2,190,303.59 2,106,770.78 2,098,070.81 2,065,902.23 2,025,375.64 1,924,490.96 1,661,468.78 1,660,794.09 1,629,048.92 1,587,968.22 1,585,718.59 1,578,794.75 1,546,631.40 1,501,246.08 1,469,865.06 1,460,692.61 1,385,274.83 1,382,601.88 1,364,924.88 1,343,644.80 1,316,737.37 1,213,950.15 926,109.90 816,632.72 437,056.46 133,652,574.71


การจัดเก็บภาษีป้าย ปีงบประมาณ 2553 จ�ำแนกตามส�ำนักงานเขต เรียงตามจ�ำนวนเงิน ส�ำนักงานเขต จตุจักร ปทุมวัน คลองเตย ราชเทวี ห้วยขวาง บางรัก วัฒนา ประเวศ บางกะปิ ลาดกระบัง คันนายาว ยานนาวา มีนบุรี ดินแดง สวนหลวง บางนา บางขุนเทียน บางเขน บางแค พญาไท วังทองหลาง ธนบุรี หลักสี่ บึงกุ่ม ป้อมปราบศัตรูพ่าย สาทร สัมพันธวงศ์ ลาดพร้าว บางพลัด พระนคร ดอนเมือง บางซื่อ หนองแขม บางกอกน้อย ภาษีเจริญ พระโขนง บางบอน สายไหม คลองสาน ตลิ่งชัน บางคอแหลม สะพานสูง ราษฎร์บูรณะ ทุ่งครุ จอมทอง ทวีวัฒนา คลองสามวา ดุสิต หนองจอก บางกอกใหญ่ กองรายได้ รวมทั้งสิ้น

ราย

ภาษีป้าย

3,462 3,875 3,102 2,020 2,037 3,101 2,832 1,857 2,880 1,528 2,264 2,303 1,388 2,082 1,665 2,027 1,512 1,914 1,775 1,652 1,951 2,142 1,363 1,210 3,834 2,059 3,503 1,700 1,506 3,117 1,328 1,815 1,326 1,616 1,552 1,532 1,304 1,282 1,701 855 1,491 726 960 952 1,586 847 812 1,378 671 904 1 92,300

จ�ำนวนเงิน (บาท) 98,066,955.66 32,091,937.45 29,927,961.35 29,919,772.65 24,856,615.60 21,333,208.11 20,192,093.22 18,865,340.32 18,449,593.28 17,875,585.97 17,784,870.26 15,175,990.08 13,902,313.70 13,701,019.80 13,376,328.88 12,898,787.74 12,307,033.59 12,189,448.91 11,847,946.18 11,765,690.50 11,301,478.79 10,486,521.78 10,215,922.06 10,193,543.98 9,960,616.75 9,879,633.02 9,773,031.50 9,594,305.70 9,100,950.76 8,700,584.49 8,677,986.11 8,418,800.74 8,411,428.48 8,118,205.62 8,015,501.78 7,914,780.30 7,643,461.78 7,297,139.40 6,897,823.36 6,881,327.11 6,546,465.05 6,458,499.50 6,361,861.65 5,706,728.64 5,580,627.26 5,370,644.83 4,013,497.00 3,520,447.40 3,199,755.85 2,700,137.30 1,680,000.00 675,150,201.24

แหล่งข้อมูล : ฝ่ายวิชาการ (ทะเบียนและสถิติ) กองรายได้ ส�ำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร หมายเหตุ : เป็นยอดก่อนปรับปรุงบัญชี

ด้านเศรษฐกิจ

229


230

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 8,696,760,616.67 บาท

แหลงขอมูล : กองรายได สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร

91.49%

7.10% ภาษีปาย 675,150,201.24 บาท

ภาษีบำรุงทองที่ 133,652,574.71 บาท 1.41%

การเปรียบเทียบรายไดจากการจัดเก็บภาษีของกรุงเทพมหานคร ปงบประมาณ 2553


ด้านเศรษฐกิจ

231

4,402,668,693.70 4,471,039,892.98 4,692,651,949.81 5,271,072,362.10 5,565,255,321.86 5,916,558,674.69 6,382,190,662.54 6,689,887,998.99 7,353,674,828.61 7,964,639,824.92 8,470,626,237.19 8,622,460,987.69 8,696,760,616.67 9,348,592,344.81 9,755,539,734.16

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 121,491,569.66 120,885,859.79 120,009,659.14 121,886,501.60 125,822,527.91 129,770,075.94 135,419,975.56 130,109,853.94 134,115,209.02 134,066,109.30 133,703,590.19 130,589,019.17 133,652,574.71 137,414,098.68 138,676,304.80

การจัดเก็บภาษี ภาษีบำ� รุงท้องที่

แหล่งข้อมูล : ปีงบประมาณ 2541 - 2553 กองรายได้ ส�ำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร ประมาณการของปีงบประมาณ 2554 และ 2555 กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ ส�ำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จากสมการ y = 6,499,960,619.37 + 406,947,389.49X - ภาษีบ�ำรุงท้องที่ จากสมการ y = 128,578,655.84 + 1,262,206.12X - ภาษีป้าย จากสมการ y = 478,755,658.31 + 34,977,845.35X หมายเหตุ : 1. ภาษีบ�ำรุงท้องที่เป็นยอดสุทธิ (หัก 5% แล้ว) 2. เป็นยอดก่อนปรับปรุงบัญชี

2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 ประมาณการของปีงบประมาณ 2554 ประมาณการของปีงบประมาณ 2555

ปีงบประมาณ

320,730,645.17 316,699,136.55 326,056,267.60 357,291,464.97 379,730,364.26 413,298,725.55 436,640,609.21 495,335,966.47 585,980,415.12 623,526,096.51 632,988,292.78 660,395,372.54 675,150,201.24 723,600,575.76 758,578,421.11

ภาษีป้าย

การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ�ำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ของส�ำนักงานเขต 50 แห่ง ปีงบประมาณ 2541 - 2553 และประมาณการของปีงบประมาณ 2554 และ 2555 หน่วย : บาท


2542

2541

4,692.65

2543

5,271.07 2544

5,565.26 2545

5,916.56 2546

6,382.19 2547

6,689.89 2548

7,353.67 2549

7,964.64 2550

8,470.63 2551

8,622.46 2552

2553 ประมาณการ ประมาณการ ของป ของป งบประมาณ งบประมาณ 2554 2555

8,696.76

ปงบประมาณ

แหลงขอมูล : ปงบประมาณ 2541 - 2553 กองรายได สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร ประมาณการของปงบประมาณ 2554 และ 2555 กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ สำนักยุทธศาสตรและประเมินผล กรุงเทพมหานคร

10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0

4,402.67

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

4,471.04

จำนวนเงิน (ลานบาท) 9,348.59

การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ของสำนักงานเขต 50 แหง ปงบประมาณ 2541- 2553 และประมาณการของปงบประมาณ 2554 และ 2555 9,755.54

232


ด้านเศรษฐกิจ

233

2542

2541

2543

379.73 2545

125.82 2546

ภาษีบำรุงทองที่ ภาษีปาย

357.29 121.89 2544

623.53 134.07

495.34 130.11 2548

2549

2550

2551

2552

2553 ประมาณการ ประมาณการ ของป ของป งบประมาณ งบประมาณ ประมาณการภาษีบำรุงทองที่ของปงบประมาณ 2554 , 2555 2555 2554 ประมาณการภาษีปายของปงบประมาณ 2554 , 2555 2547

632.99 133.70

ปงบประมาณ

แหลงขอมูล : ปงบประมาณ 2541 - 2553 กองรายได สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร ประมาณการของปงบประมาณ 2554 และ 2555 กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ สำนักยุทธศาสตรและประเมินผล กรุงเทพมหานคร

0

100

200

413.30 129.77

300

436.64 135.42

400

585.98 134.12

500

660.40 130.59

600

675.15 133.65

700

137.41

จำนวนเงิน (ลานบาท) 723.60

การจัดเก็บภาษีบำรุงทองที่ และภาษีปาย ของสำนักงานเขต 50 แหง ปงบประมาณ 2541- 2553 และประมาณการของปงบประมาณ 2554 และ 2555

320.73

121.49

316.70

120.89

326.06

120.01

758.58 138.68


เปรียบเทียบประมาณการรายรับการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2553 - 2554 ประเภทของรายรับ

ปีงบประมาณ 2553 จ�ำนวนเงิน (บาท)

ปีงบประมาณ 2554 จ�ำนวนเงิน (บาท)

1. ส�ำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร

603,245,000

503,180,000

ก. รายได้ประจ�ำ

335,300,000

340,000,000

- รายได้จากทรัพย์สิน ได้แก่ ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รายได้จากการรับจ�ำน�ำ ได้แก่ ดอกเบีย้ การรับจ�ำน�ำ ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายทรัพย์หลุดจ�ำน�ำ

1,000,000 334,300,000 270,500,000 63,800,000

1,000,000 339,000,000 285,000,000 54,000,000

ข. รายได้พิเศษ

267,945,000

163,180,000

- ก�ำไรสะสม

267,945,000

163,180,00

2. ส�ำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร

218,165,327

169,100,081

ก. รายได้ประจ�ำ

157,091,327

131,066,004

- รายได้จากทรัพย์สิน - รายได้เบ็ดเตล็ด

121,690,260 35,401,067

99,717,168 31,348,836

ข. รายได้พิเศษ

61,074,000

38,034,077

- ก�ำไรสะสม

61,074,000

38,034,077

3. ส�ำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย

2,106,000

2,750,000

ก. รายได้ประจ�ำ

2,106,000

2,750,000

- รายได้จากทรัพย์สิน

2,106,000

2,750,000

แหล่งข้อมูล : ส�ำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

234

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร


รายได้ค่าธรรมเนียมการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและการเก็บขนมูลฝอย ปีงบประมาณ 2553 จ�ำแนกตามส�ำนักงานเขต เรียงตามจ�ำนวนเงินของการเก็บขนมูลฝอย ล�ำดับที่

ส�ำนักงานเขต

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

บางกะปิ จตุจักร ลาดกระบัง วัฒนา วังทองหลาง สายไหม บึงกุ่ม สวนหลวง บางเขน หลักสี่ คลองเตย ลาดพร้าว บางแค จอมทอง บางรัก ดินแดง ภาษีเจริญ ดอนเมือง บางนา ราษฎร์บูรณะ ราชเทวี มีนบุรี คลองสามวา สาทร ประเวศ บางซื่อ พระนคร ทุ่งครุ ห้วยขวาง ธนบุรี หนองจอก บางกอกน้อย คลองสาน บางบอน หนองแขม บางขุนเทียน คันนายาว ปทุมวัน ดุสิต พระโขนง บางพลัด พญาไท ยานนาวา บางคอแหลม สะพานสูง ป้อมปราบศัตรูพ่าย ทวีวัฒนา บางกอกใหญ่ ตลิ่งชัน สัมพันธวงศ์ ส�ำนักสิ่งแวดล้อม

จ�ำนวนเงิน (บาท) การขนถ่ายสิ่งปฏิกูล การเก็บขนมูลฝอย 853,750 1,168,250 581,250 685,250 787,500 784,850 616,100 514,300 1,252,200 544,900 768,000 828,950 760,350 795,510 744,250 626,650 573,200 514,150 628,000 468,850 515,200 696,200 831,400 885,400 710,000 1,183,800 539,450 575,700 360,550 787,650 986,150 590,250 847,300 710,050 583,650 776,700 629,500 466,200 570,550 533,250 835,500 769,750 532,950 689,950 320,550 543,900 489,330 545,100 549,600 208,500 4,524,000

16,317,840 15,845,543 14,138,980 13,036,285 12,125,101 12,040,030 11,785,000 11,388,710 10,544,650 10,511,040 10,404,920 10,261,580 10,234,060 10,217,480 9,959,260 9,775,660 9,731,660 9,042,316 8,860,430 8,677,070 8,674,460 8,596,368 8,500,380 8,336,560 8,108,160 7,923,500 7,860,051 7,586,361 7,566,140 7,098,440 7,016,550 6,864,960 6,825,500 6,734,323 6,670,960 6,417,797 6,248,680 6,046,140 5,931,790 5,450,100 5,440,506 5,199,790 5,176,780 4,864,500 4,833,320 4,831,960 4,472,270 4,285,740 4,203,980 2,304,460 9,354,800

รวมทั้งหมด 38,284,340 424,322,941 แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานวิจัย กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล และกลุ่มงานแผนงานและประเมินผล กองนโยบายและแผนงาน ส�ำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

ด้านเศรษฐกิจ

235


รายได้ค่าธรรมเนียมการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและการเก็บขนมูลฝอย ของส�ำนักงานเขต 50 แห่ง ปีงบประมาณ 2541 - 2553 และประมาณการของปีงบประมาณ 2554 และ 2555 หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ

การขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

การเก็บขนมูลฝอย

2541

19,040,650

58,139,768

2542

20,476,800

57,335,158

2543

21,286,400

72,437,389

2544

21,400,900

108,375,902

2545

22,946,150

126,415,037

2546

22,980,750

138,731,900

2547

32,261,635

273,182,516

2548

38,289,040

409,861,242

2549

39,099,230

377,499,467

2550

38,689,675

399,879,381

2551

38,885,365

415,881,978

2552

37,114,493

419,044,668

2553

38,284,340

424,322,941

ประมาณการของปีงบประมาณ 2554

44,232,235

522,671,088

ประมาณการของปีงบประมาณ 2555

46,257,109

561,282,261

แหล่งข้อมูล : ปีงบประมาณ 2541 - 2553 กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิง่ ปฏิกลู และกองนโยบายและแผนงาน ส�ำนักสิง่ แวดล้อม กรุงเทพมหานคร ประมาณการของปีงบประมาณ 2554 และ 2555 กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ ส�ำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร - การขนถ่ายสิง่ ปฏิกลู จากสมการ y = 30,058,109.85 + 2,024,874.95X - การเก็บขนมูลฝอย จากสมการ y = 252,392,872.85 + 38,611,173.53X

236

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร


ด้านเศรษฐกิจ

237

19.04 58.14

2541

20.48 57.34

2542

21.29 72.44

2543

2545

2546

การขนถายสิ่งปฏิกูล การเก็บขนมูลฝอย

2544

409.86 38.29 2548

2549

2550

415.88 38.89 2551

2552

424.32 38.28

2553 ประมาณการ ประมาณการ ของป ของป งบประมาณ งบประมาณ ประมาณการการขนถายสิ่งปฏิกูลของปงบประมาณ 2554 , 2555 2555 2554 ประมาณการการเก็บขนมูลฝอยของปงบประมาณ 2554 , 2555 2547

44.23

ปงบประมาณ

แหลงขอมูล : ปงบประมาณ 2541 - 2553 กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล และกองนโยบายและแผนงาน สำนักสิ่งแวดลอม กรุงเทพมหานคร ประมาณการของปงบประมาณ 2554 และ 2555 กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ สำนักยุทธศาสตรและประเมินผล กรุงเทพมหานคร

0

100

200

138.73 22.98

300

273.18 32.26

400

377.50 39.10

500

399.88 38.69

600 419.04 37.11

700

46.26

รายไดคาธรรมเนียม (ลานบาท) 522.67

รายไดคาธรรมเนียมการขนถายสิ่งปฏิกูลและการเก็บขนมูลฝอย ของสำนักงานเขต 50 แหง ปงบประมาณ 2541- 2553 และประมาณการของปงบประมาณ 2554 และ 2555

108.38 21.40

126.42 22.95

561.28


238

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

89,411

40,231

216,476

96,820

66,389

95,856

41,616

17,476

7,154

3,733

73

3. น�้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 5

4. น�ำ้ มันแก๊สโซฮอล์ อี 10 ออกเทน 95

5. น�้ำมันเบนซิน ออกเทน 91

6. น�้ำมันเตา

7. น�้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี 10 ออกเทน 91

8. น�้ำมันดีเซลพื้นฐาน

9. น�้ำมันเบนซิน ออกเทน 95

10. น�้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี 20

11. น�้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี 85

114

3,815

6,902

18,120

42,561

94,892

77,239

90,407

220,415

313,252

297,439

121

3,776

6,009

16,366

40,999

85,307

72,780

83,870

190,291

289,517

257,965

123

3,963

3,852

19,015

42,535

85,240

78,376

88,037

212,300

299,527

292,715

148

4,585

2,965

12,795

45,672

61,320

79,602

94,701

203,206

284,475

268,178

164

4,581

3,025

24,033

46,294

65,914

77,326

95,507

198,419

222,104

272,396

แหล่งข้อมูล : ส�ำนักบริการธุรกิจและการส�ำรองน�้ำมันเชื้อเพลิง กรมธุรกิจพลังงาน หมายเหตุ : 1. อัตราส่วนการแปลงค่าก๊าซแอลพีจี 0.54 กก./ลิตร 2. ปริมาณการจ�ำหน่ายรวมการจ�ำหน่ายให้ผู้ค้าส่ง (ผู้ค้าตามมาตรา 10) ซึ่งไม่สามารถระบุจังหวัดปลายทางในการขนส่งได้

95

3,785

6,820

17,023

72,603

91,312

205,339

248,257

278,094

2. ก๊าซแอลพีจี

272,684

251,051

1. น�้ำมันดีเซล หมุนเร็วธรรมดา (บี 2)

182

4,661

2,798

16,268

45,409

78,119

74,657

93,470

186,497

236,015

257,704

995,780

186

4,600

3,231

15,145

44,395

66,270

75,668

89,894

184,063

238,702

250,722

972,876

215

4,763

3,292

17,881

43,482

64,104

82,785

87,871

182,061

235,763

252,998

219

5,008

3,820

12,235

44,924

67,611

86,837

90,322

202,197

231,897

332,312

255

5,397

4,171

6,860

48,860

66,514

82,041

90,119

174,372

285,295

297,379

975,214 1,077,380 1,061,264

1,074,738 1,047,561 1,165,156 1,047,000 1,125,681 1,057,645 1,009,764

มี.ค.

กรุงเทพมหานคร

ก.พ.

3,145,538 3,065,921 3,412,607 3,140,870 3,204,104 3,124,353 3,172,888 3,120,501 3,043,990 3,088,712 3,230,420 3,402,726

ม.ค.

เดือน

ทั่วประเทศ

ชนิดของเชื้อเพลิง

ปริมาณการจ�ำหน่ายเชื้อเพลิงในกรุงเทพมหานครและทั่วประเทศ พ.ศ. 2553 เรียงตามปริมาณการจ�ำหน่ายเชื้อเพลิงรวม

1,893

52,666

54,039

193,217

526,978

920,558

926,302

1,092,332

2,375,636

3,162,898

3,303,542

12,610,060

38,152,632

รวม

หน่วย : พันลิตร


จ�ำนวนผู้ใช้น�้ำประปา และปริมาณน�ำ้ จ�ำหน่าย จ�ำแนกตามประเภทผู้ใช้น�้ำในเขตนครหลวง ปีงบประมาณ 2553 ประเภทผู้ใช้น�้ำ

จ�ำนวนผู้ใช้น�้ำ (ราย)

ปริมาณน�้ำที่จ�ำหน่าย (ล้านลูกบาศก์เมตร)

1,554,959

674.2

399,294

475.7

อุตสาหกรรม

5,723

67.4

ราชการ รัฐวิสาหกิจ

4,615

46.9

น�ำ้ สาธารณะและอื่น ๆ

-

17.7

รวม

1,964,591

1,281.9

ที่อยู่อาศัย ธุรกิจ

แหล่งข้อมูล : ฝ่ายแผนและข้อมูลองค์กร การประปานครหลวง หมายเหตุ : น�้ำสาธารณะและอื่นๆ ประกอบด้วย น�้ำใช้ในการดับเพลิง น�้ำใช้จากก๊อกน�้ำสาธารณะ น�้ำใช้ในการซ่อมท่อ น�ำ้ แจก จึงไม่มีข้อมูลจ�ำนวนผู้ใช้นำ�้

ด้านเศรษฐกิจ

239


จ�ำนวนผู้ใช้น�้ำประปา ปริมาณน�ำ้ ที่ผลิต ปริมาณน�้ำจ�ำหน่าย ปริมาณน�้ำใช้เฉลี่ย และพื้นที่ให้บริการในเขตนครหลวง ปีงบประมาณ 2553 รายการ จ�ำนวนผู้ใช้นำ�้ ณ สิ้นปี (ราย)

ปีงบประมาณ 2553 1,964,591.0

ปริมาณน�ำ้ ที่ผลิต (ล้าน ลบ.ม./ปี)

1,735.9

ปริมาณน�ำ้ จ�ำหน่าย (ล้าน ลบ.ม./ปี)

1,281.9

ปริมาณน�้ำใช้เฉลี่ย (ลบ.ม./ราย/เดือน) พื้นที่ให้บริการ (ตร.กม.)

54.1 2,396.0

แหล่งข้อมูล : ฝ่ายแผนและข้อมูลองค์กร การประปานครหลวง หมายเหตุ : พื้นที่รับผิดชอบของการประปานครหลวง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และนนทบุรี มีส�ำนักงานประปาสาขารวม 15 แห่ง ดังนี้ 1. กรุงเทพมหานครมีส�ำนักงานประปา สาขาพระโขนง สุขุมวิท พญาไท ลาดพร้าว แม้นศรี ทุ่งมหาเมฆ ประชาชื่น บางเขน มีนบุรี บางกอกน้อย ตากสิน และภาษีเจริญ 2. จังหวัดสมุทรปราการมีส�ำนักงานประปา สาขาสมุทรปราการ พระโขนงบางส่วน และตากสินบางส่วน 3. จังหวัดนนทบุรีมีส�ำนักงานประปา สาขานนทบุรี และบางบัวทอง

240

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร


จ�ำนวนผู้เยี่ยมเยือนกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 เดือนมกราคม - มีนาคม 2553 ไทย ต่างประเทศ รวม

รายการข้อมูล

เดือนเมษายน - มิถนุ ายน 2553 ไทย ต่างประเทศ รวม

จ�ำนวนผู้เยี่ยมเยือน (คน)

3,484,038

2,606,128

6,090,166

4,973,472

1,906,802

6,880,274

นักท่องเที่ยว

2,013,078

2,426,304

4,439,382

2,996,623

1,771,798

4,768,421

นักทัศนาจร

1,470,960

179,824

1,650,784

1,976,849

135,004

2,111,853

2.47

3.70

3.14

2.97

3.16

3.04

ผู้เยี่ยมเยือน

2,320.00

3,569.59

3,053.74

2,185.85

3,865.45

2,765.96

นักท่องเที่ยว

2,446.02

3,593.85

3,184.98

2,378.16

3,917.59

2,972.98

นักทัศนาจร

1,894.33

2,358.25

1,944.86

1,320.53

1,702.17

1,344.93

14,939.31

32,695.34

47,634.65

23,764.99

22,173.64

45,938.63

ระยะเวลาพ�ำนักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว (วัน) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/คน/วัน (บาท)

รายได้ (ล้านบาท) ผู้เยี่ยมเยือน

แหล่งข้อมูล : กลุ่มวิชาการเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ส�ำนักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว หมายเหตุ : ผู้เยี่ยมเยือน คือ นักท่องเที่ยวและนักทัศนาจร นักท่องเที่ยว คือ ผู้เยี่ยมเยือนที่ค้างคืน นักทัศนาจร คือ ผู้เยี่ยมเยือนที่ไม่ค้างคืน ข้อมูล พ.ศ. 2553 เป็นข้อมูลเบื้องต้น

จ�ำนวนผู้ใช้บริการจุดบริการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2553 ล�ำดับ ที่

จุดบริการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร

สถานที่ตั้ง

1 จุดบริการท่องเทีย่ วฯ แห่งที่ 1 กองการท่องเที่ยว 2 จุดบริการท่องเทีย่ วฯ แห่งที่ 2 วัดพระแก้ว

จ�ำนวน ล�ำดับ ผู้ใช้บริการ ที่ (ราย) 53,464

สถานที่ตั้ง

16 จุดบริการท่องเทีย่ วฯ แห่งที่ 16 ริเวอร์ซิตี้

จ�ำนวน ผู้ใช้บริการ (ราย) 8,542

17 จุดบริการท่องเทีย่ วฯ แห่งที่ 17 สยามพารากอน

20,168

25,186

18 จุดบริการท่องเทีย่ วฯ แห่งที่ 18 เยาวราช

10,042

4 จุดบริการท่องเทีย่ วฯ แห่งที่ 4 มาบุญครอง

5,188

19 จุดบริการท่องเทีย่ วฯ แห่งที่ 19 ท่าช้าง

6,144

5 จุดบริการท่องเทีย่ วฯ แห่งที่ 5 แอมบาสเดอร์

5,762

20 จุดบริการท่องเทีย่ วฯ แห่งที่ 20 สวนสราญรมย์

1,732

6 จุดบริการท่องเทีย่ วฯ แห่งที่ 6 อนุสาวรีย์ชัยฯ

13,774

21 จุดบริการท่องเทีย่ วฯ แห่งที่ 21 วัดบวรนิเวศน์

3,776

7 จุดบริการท่องเทีย่ วฯ แห่งที่ 7 นายเลิศ ประตูน�้ำ

12,968

22 จุดบริการท่องเทีย่ วฯ แห่งที่ 22 ท่าเรือผ่านฟ้า

2,426

23 จุดบริการท่องเทีย่ วฯ แห่งที่ 23 หัวล�ำโพง

3,538

3 จุดบริการท่องเทีย่ วฯ แห่งที่ 3 วัดชนะสงคราม

8 จุดบริการท่องเทีย่ วฯ แห่งที่ 8 เบญจสิริ

5,782

จุดบริการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร

4,580

9 จุดบริการท่องเทีย่ วฯ แห่งที่ 9 สยามสแควร์

25,246

24 จุดบริการท่องเทีย่ วฯ แห่งที่ 24 ฝั่งไปดินแดง

326

10 จุดบริการท่องเทีย่ วฯ แห่งที่ 10 อาคารบุญมิตร

8,180

25 จุดบริการท่องเทีย่ วฯ แห่งที่ 25 เซ็นจูรี่ ซีเนม่า

2,816

11 จุดบริการท่องเทีย่ วฯ แห่งที่ 11 การบินไทยสีลม

10,736

26 จุดบริการท่องเทีย่ วฯ แห่งที่ 26 รถไฟฟ้าอโศก

2,888

12 จุดบริการท่องเทีย่ วฯ แห่งที่ 12 เซ็นทรัลเวิลด์

13,624

27 จุดบริการท่องเทีย่ วฯ แห่งที่ 27 ตลาดนัดจตุจักร

2,210

13 จุดบริการท่องเทีย่ วฯ แห่งที่ 13 แพนแปซิฟิก

6,598

28 จุดบริการท่องเทีย่ วฯ แห่งที่ 28 โรงพยาบาลต�ำรวจ

1,164

14 จุดบริการท่องเทีย่ วฯ แห่งที่ 14 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 14,210 15 จุดบริการท่องเทีย่ วฯ แห่งที่ 15 ฮอลิเดย์อินน์

29 จุดบริการท่องเทีย่ วฯ แห่งที่ 29 วัดสุทัศน์

5,994

รวม

646 277,710

แหล่งข้อมูล : กองการท่องเที่ยว ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร

ด้านเศรษฐกิจ

241


จ�ำนวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร ในรอบปี พ.ศ. 2553 (เรียงตามจ�ำนวนโรงงาน) เขต

โรงงาน (แห่ง)

จ�ำนวน เงินลงทุน (บาท)

คนงาน (คน)

จอมทอง 43 840,685,560 1,516 บางขุนเทียน 27 1,018,001,500 1,273 หนองจอก 22 208,857,140 328 บางบอน 13 174,121,000 422 ราษฎร์บูรณะ 12 112,770,000 118 จตุจักร 11 189,419,000 137 สวนหลวง 10 173,450,000 331 ยานนาวา 9 160,760,000 159 หนองแขม 9 441,620,000 417 บางนา 8 43,670,000 107 ลาดกระบัง 8 395,680,000 358 บางแค 6 63,600,000 72 ภาษีเจริญ 6 126,060,000 88 ลาดพร้าว 6 44,122,222 70 สะพานสูง 6 87,780,000 155 สายไหม 5 90,250,000 78 บึงกุ่ม 5 42,000,000 56 ห้วยขวาง 5 77,805,000 77 บางคอแหลม 4 35,443,005 50 มีนบุรี 4 36,700,000 36 ประเวศ 4 278,508,380 138 บางรัก 4 225,080,000 154 บางซื่อ 3 6,500,000 113 บางกอกใหญ่ 3 39,000,000 159 ทุ่งครุ 3 27,550,000 39 สาทร 3 33,700,000 19 วังทองหลาง 3 10,000,000 24 วัฒนา 3 97,930,000 18 ธนบุรี 3 9,990,000 21 พระโขนง 3 626,115,700 99 บางพลัด 3 19,100,006 23 ทวีวัฒนา 3 111,700,000 33 พญาไท 3 53,300,000 27 คันนายาว 2 29,322,000 40 ดอนเมือง 2 15,737,700 40 ดินแดง 2 2,450,000 12 คลองสามวา 2 1,400,000 43 คลองสาน 2 57,650,000 119 บางกอกน้อย 2 700,000 118 คลองเตย 2 9,210,000 14 บางกะปิ 2 49,770,000 157 บางเขน 2 181,948,990 84 ป้อมปราบศัตรูพ่าย 2 1,110,000 7 หลักสี่ 1 8,000,000 27 ปทุมวัน 1 338,000 3 พระนคร 1 60,000,000 34 รวม 283 6,318,905,203 7,413 แหล่งข้อมูล : ศูนย์สารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม หมายเหตุ : เขตดุสิต เขตตลิ่งชัน เขตราชเทวี และเขตสัมพันธวงศ์ ไม่มีโรงงานขออนุญาตประกอบกิจการในรอบปี พ.ศ. 2553

242

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร


จ�ำนวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร สะสมถึงสิ้นปี พ.ศ. 2553 (เรียงตามจ�ำนวนโรงงาน) เขต

โรงงาน (แห่ง)

จ�ำนวน เงินลงทุน (บาท)

บางขุนเทียน 1,559 23,790,863,000 จอมทอง 1,154 4,514,725,700 บางบอน 1,122 10,473,240,000 ราษฎร์บูรณะ 764 8,022,343,800 ยานนาวา 656 6,232,878,600 บางแค 615 7,905,213,900 บางคอแหลม 607 3,550,788,800 ภาษีเจริญ 592 2,812,989,800 ทุ่งครุ 587 3,911,202,800 สาทร 535 1,982,646,700 ธนบุรี 502 1,737,126,800 ประเวศ 467 7,533,655,000 หนองแขม 461 10,858,760,000 คลองเตย 432 19,134,275,000 คลองสาน 430 1,837,943,800 ลาดกระบัง 421 46,570,661,000 สวนหลวง 386 4,301,360,100 บางกอกใหญ่ 375 1,181,997,500 บางซื่อ 368 2,192,815,800 บางนา 335 8,253,049,400 บางพลัด 297 2,136,243,200 จตุจักร 291 11,879,797,000 พระโขนง 287 23,699,752,000 บางรัก 277 2,393,536,200 ป้อมปราบศัตรูพ่าย 258 401,291,250 วังทองหลาง 254 3,651,228,600 มีนบุรี 251 8,253,922,300 บางกะปิ 250 3,396,933,900 ห้วยขวาง 235 13,050,410,000 บางกอกน้อย 228 1,207,039,900 ปทุมวัน 219 602,127,710 บางเขน 215 4,105,316,000 บึงกุ่ม 215 4,011,020,500 ลาดพร้าว 197 2,391,766,600 หนองจอก 191 8,653,907,000 พระนคร 169 402,294,890 ดินแดง 162 1,485,679,100 คันนายาว 139 5,807,075,100 ราชเทวี 137 1,440,620,400 วัฒนา 134 2,877,201,500 สายไหม 117 1,434,577,100 หลักสี่ 110 6,403,020,000 พญาไท 109 1,238,173,200 ดุสิต 98 1,494,889,500 คลองสามวา 92 1,444,550,500 ตลิ่งชัน 90 1,766,882,900 สัมพันธวงศ์ 85 514,470,700 ดอนเมือง 80 7,760,348,100 สะพานสูง 73 957,297,180 ทวีวัฒนา 52 655,138,260 รวม 17,680 302,315,048,090 แหล่งข้อมูล : ศูนย์สารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

คนงาน (คน) 58,800 21,663 33,662 20,135 20,594 19,998 17,963 17,373 14,619 10,058 8,443 17,954 22,271 10,440 10,558 38,544 9,895 7,107 5,262 15,257 5,119 7,559 11,492 6,261 2,481 9,436 15,430 13,964 6,713 3,608 2,122 5,391 5,332 2,509 10,509 2,446 2,556 9,892 4,012 4,139 2,483 8,353 2,368 3,030 4,865 2,537 705 8,877 1,851 1,253 547,889

ด้านเศรษฐกิจ

243


จ�ำนวน วัด มัสยิด ศาลเจ้า โบสถ์คริสต์ มูลนิธิ สถานีตำ� รวจนครบาล สถานีดับเพลิง และที่ทำ� การไปรษณีย์โทรเลข ในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 หน่วย : แห่ง

ล�ำดับ เขต

วัด

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

คลองเตย 3 คลองสาน 8 คลองสามวา 10 คันนายาว 3 จตุจักร 2 จอมทอง 17 ดอนเมือง 7 ดินแดง 2 ดุสิต 17 ตลิ่งชัน 29 ทวีวัฒนา 4 ทุ่งครุ 4 ธนบุรี 25 บางกอกน้อย 32 บางกอกใหญ่ 13 บางกะปิ 5 บางขุนเทียน 16 บางเขน 4 บางคอแหลม 10 บางแค 5 บางซื่อ 9 บางนา 4 บางบอน 2 บางพลัด 23 บางรัก 5 บึงกุ่ม 4 ปทุมวัน 6 ประเวศ 6 ป้อมปราบศัตรูพ่าย 11 พญาไท 1 พระโขนง 4 พระนคร 23 ภาษีเจริญ 27 มีนบุรี 6 ยานนาวา 9 ราชเทวี 4 ราษฎร์บูรณะ 7 ลาดกระบัง 14 ลาดพร้าว 4 วังทองหลาง 1 วัฒนา 2 สวนหลวง 8 สะพานสูง 1 สัมพันธวงศ์ 12 สาทร 5 สายไหม 8 หนองแขม 7 หนองจอก 17 หลักสี่ ห้วยขวาง 3 รวม 449 แหล่งข้อมูล : 50 ส�ำนักงานเขต

244

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

มัสยิด

ต�ำรวจ ที่ทำ� การไปรษณีย์ ศาลเจ้า โบสถ์คริสต์ มูลนิธิ สถานี นครบาล สถานีดับเพลิง โทรเลข

1 3 9 2 1 2 1 1 10 3 2 3 8 7 1 2 4 3 1 11 1 2 13 2 5 7 1 6 11 8 1 1 44 1 178

3 5 1 1 3 1 9 8 3 3 1 2 2 4 6 24 6 4 1 22 7 116

5 1 3 3 2 1 2 5 3 4 7 6 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 4 1 1 1 62

6 44 20 25 198 26 33 61 210 53 22 24 75 99 39 104 20 56 40 53 46 25 14 65 161 49 194 56 91 117 33 268 75 36 50 200 26 36 38 65 167 64 16 42 78 24 21 47 55 91 3,458

1 2 4 2 4 3 1 3 4 1 2 2 5 3 2 2 3 3 1 4 3 2 3 3 3 2 3 4 3 4 4 1 1 2 4 2 4 4 2 2 3 2 5 1 1 120

1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 3 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 46

2 1 1 4 1 1 3 5 1 1 2 3 2 4 1 3 2 1 2 4 1 3 1 2 2 3 5 5 1 1 1 2 2 3 1 1 3 2 1 2 1 2 1 2 2 94


จ�ำนวน ธนาคาร โรงภาพยนตร์ โรงแรม สถานอาบ อบ นวด ศูนย์การค้า ท่าเทียบเรือ และตลาด ในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553

หน่วย : แห่ง

ล�ำดับ เขต 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

ธนาคาร โรงภาพยนตร์

ตลาด อาบ ศูนย์การค้า ท่าเทียบเรือ โรงแรม สถาน อบ นวด รัฐ เอกชน กทม.

คลองเตย 27 6 24 คลองสาน 27 1 6 คลองสามวา 5 คันนายาว 31 1 จตุจักร 34 2 7 จอมทอง 21 1 1 ดอนเมือง 10 1 ดินแดง 50 12 5 ดุสิต 35 6 1 ตลิ่งชัน 4 ทวีวัฒนา ทุ่งครุ 14 ธนบุรี 44 2 3 บางกอกน้อย 52 1 4 บางกอกใหญ่ 12 1 บางกะปิ 30 31 4 บางขุนเทียน 15 9 บางเขน 32 7 บางคอแหลม 13 3 บางแค 48 14 บางซื่อ 40 1 บางนา 24 1 3 บางบอน 17 บางพลัด 30 2 9 บางรัก 67 1 24 บึงกุ่ม 12 1 ปทุมวัน 105 44 27 ประเวศ 55 20 4 ป้อมปราบศัตรูพ่าย 37 15 พญาไท 42 1 12 พระโขนง 9 พระนคร 40 1 33 ภาษีเจริญ 8 1 มีนบุรี 34 2 ยานนาวา 25 9 1 ราชเทวี 32 1 29 ราษฎร์บูรณะ 16 1 3 ลาดกระบัง 33 ลาดพร้าว 17 2 วังทองหลาง 24 1 6 วัฒนา 44 8 28 สวนหลวง 25 2 สะพานสูง 14 สัมพันธวงศ์ 40 1 10 สาทร 16 9 สายไหม 15 หนองแขม 10 หนองจอก 9 หลักสี่ 30 1 7 ห้วยขวาง 18 1 17 รวม 1,392 186 306 แหล่งข้อมูล : 50 ส�ำนักงานเขต หมายเหตุ : สถานอาบ อบ นวด รวมทั้ง ปัจจุบันและแผนโบราณ

153 3 44 4 6 1 8 37 1 3 8 10 51 1 1 19 6 1 116 1 1 10 2 21 508

5 1 3 1 6 1 1 4 4 2 3 6 10 3 6 3 3 2 3 5 3 5 15 4 2 2 5 6 2 14 4 5 1 5 1 4 3 1 2 1 4 161

1 3 1 8 3 11 9 2 4 3 15 2 6 15 6 1 2 12 11 8 1 3 127

1 2 1 1 5

3 3 14 1 3 18 14 6 3 3 10 6 6 4 14 12 12 1 6 7 7 14 8 2 5 2 4 1 2 2 3 2 4 6 1 4 4 11 2 10 2 5 3 4 3 2 4 14 3 280

ด้านเศรษฐกิจ

1 1 1 1 1 1 2 1 9

245


สถานที่ตั้งอาคารบนบกบริเวณท่าเทียบเรือ พ.ศ. 2553 ที่ 1

ชื่อท่าเทียบเรือ ท่าช้างวังหลวง

สถานที่ตั้ง เขตพระนคร

ชื่อผู้เช่า นายเอนก หุนสวัสดิ์ ทายาทโดยธรรมของ นางเสงี่ยม พังบ�ำรุง

2

ท่าปลายถนนราชวงศ์

เขตสัมพันธวงศ์

หจก.ไทยปราณี

3

ท่าปลายถนนดินแดง

เขตคลองสาน

หจก.ไทยปราณี

4

ท่าปลายถนนพรานนก

เขตบางกอกน้อย

1. นายสมศักดิ์ เดือนสว่าง 2. นางแน่งน้อย เอมระดี 3. นางสุวรรณี สุวรรณาภา 4. นายวัชรพล เงินโพธิ์ 5. นางสาวจิตรลดา หิริวัฒนวงศ์

5

ท่าเทเวศร์

เขตพระนคร

นายคมกฤษณ์ กรรฐโรจน์

แหล่งข้อมูล : กองรายได้ ส�ำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร หมายเหตุ : 1. สัญญาให้ใช้อาคารสถานที่บริเวณท่าเทียบเรือท่าช้างวังหลวง เขตพระนคร ก�ำหนดเวลาเช่า 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2553 - 22 มกราคม 2556 2. สัญญาให้ใช้อาคารสถานที่บริเวณท่าเทียบเรือปลายถนนราชวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ ก�ำหนดเวลาเช่า 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2551 - 22 เมษายน 2554 3. สัญญาให้ใช้อาคารสถานที่บริเวณท่าเทียบเรือปลายถนนดินแดง เขตคลองสาน ก�ำหนดเวลาเช่า 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2551 - 22 เมษายน 2554 4. สัญญาให้ใช้อาคารสถานที่บริเวณท่าเทียบเรือปลายถนนพรานนก เขตบางกอกน้อย ก�ำหนดเวลาเช่า 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2553 - 30 เมษายน 2556 5. บันทึก ที่ กท 1302/3301 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 เรื่อง ขออนุมัติให้เช่าอาคารสถานที่บริเวณท่าเทียบเรือเทเวศร์ เขตพระนคร ก�ำหนดเวลาเช่า 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2551 - 19 ธันวาคม 2554

สถานที่ตั้งของท่าเทียบเรือขนถ่ายสินค้า พ.ศ. 2553 ชื่อท่าเทียบเรือ ท่าสุโขทัย

สถานที่ตั้ง เขตดุสิต

ชื่อผู้เช่า นายทวี เกียรติเลิศพงศา

แหล่งข้อมูล : กองรายได้ ส�ำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร หมายเหตุ : สัญญาเช่าท่าเทียบเรือบริเวณท่าสุโขทัย เขตดุสิต ก�ำหนดเวลาเช่า 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2552 - 17 ตุลาคม 2555

246

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร


รายละเอียดที่ตั้งตลาดในสังกัดส�ำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 ล�ำดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ชื่อตลาด ประชานิเวศน์ 1 เทวราช บางกะปิ รัชดาภิเษก

ที่ตั้ง เลขที่ 99/171-175 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

15-0-46

ปากคลองผดุงกรุงเกษม ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

7-1-43

ถนนลาดพร้าว ซอย 127 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

5-0-31

ตั้งอยู่ใต้สะพานรัชดาภิเษก ถนนเทอดไท แขวงธนบุรี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

1-2-56.87

พระเครื่องวงเวียนเล็ก ตั้งอยู่เชิงสะพานพระปกเกล้า ฝั่งธนบุรี ถนนประชาธิปก แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร อรุณอมรินทร์ หนองจอก สิงหา ธนบุรี (สนามหลวง 2) ราษฎร์บูรณะ

พื้นที่ (ไร่-งาน-ตารางวา)

ใต้สะพานอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ถนนบุรีภิรมย์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ใต้สะพานพระโขนง ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เลขที่ 195/1 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ติดถนนราษฎร์บูรณะ เลขที่ 350/1 หมู่ที่ 3 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

11

มีนบุรี *

ตั้งอยู่บนถนนสีหบุรานุกิจ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

12

จตุจักรพระราม 3

ตั้งอยู่บนถนนพระราม 3 ข้างวัดปริวาส แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

0-3-88.80 0-3-42.50 3-0-65 0-3-13.75 123-1-6.50 1-2-0 13-1-53.91 22-0-0

แหล่งข้อมูล : ฝ่ายอ�ำนวยการตลาด และฝ่ายนโยบายและประมวลผล ส�ำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร หมายเหตุ : * ตลาดมีนบุรีให้ตลาดนัดกรุงเทพมหานครเช่าเป็นจตุจักร 2 มีนบุรี

ด้านเศรษฐกิจ

247


248

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

สถานธนานุบาล

สถานที่ตั้งและเบอร์โทรศัพท์

2155, 2157 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2250 1321, 0 2251 7559 248/4-5 ถนนประดิพัทธ์ (สี่แยกสะพานควาย) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2279 2661, 0 2618 3585 101 ถนนดินแดง (สามแยกดินแดง) แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2245 1718, 0 2643 4104 214 ถนนบ�ำรุงเมือง แขวงส�ำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2222 1807, 0 2221 8888 397/9 ถนนสามเสน (เชิงสะพานเทเวศร์) แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2281 0031, 0 2282 9537 58 ค. ริมคลองเปรมประชากร ถนนเตชะวณิชย์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2587 0631, 0 2586 8313 1342, 1344 (เชิงสะพานพระโขนง) ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2931 4045, 0 2392 3382 63 ถนนประชาธิปก แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2437 3270, 0 2438 8032 685/12-13 ถนนอิสรภาพ (เชิงสะพานชิโนรส) แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2465 4209, 0 2465 0898 1872, 1872/1 ถนนลาดพร้าว (ตรงข้ามโรงพิมพ์คุรุสภา) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2538 1903, 0 2530 2159 400 หมู่ที่ 13 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2517 4018, 0 2918 5225 47 ถนนเทอดไท แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2466 1002, 0 2465 2026 1 ถนนเสือป่า แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2225 8117, 0 2221 9115 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 22 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2428 4359, 0 2427 2807 132/43-44 ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2457 7507, 0 2458 1454 360, 360/1 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2899 0242-3 175/7 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2996 7935-6 53, 55 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2988 4220, 0 2543 1078-9 6, 8 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2424 6717-8 1934, 1936 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2321 3001-2 8 อาคารโกลด์ มาร์เก็ต ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2158 0042-4

แหล่งข้อมูล : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส�ำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร

1 คลองเตย 2 ประดิพัทธ์ 3 ดินแดง 4 ส�ำราญราษฎร์ 5 เทเวศร์ 6 บางซื่อ 7 พระโขนง 8 วงเวียนเล็ก 9 บางกอกใหญ่ 10 ลาดพร้าว 11 มีนบุรี 12 ตลาดพลู 13 ถนนเสือป่า 14 ราษฎร์บูรณะ 15 ท่าพระ 16 บางบอน 17 ดอนเมือง 18 หนองจอก 19 บางพลัด 20 อ่อนนุช ส�ำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร

ล�ำดับที่

รายละเอียดสถานที่ตั้งสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553


จ�ำนวนและพื้นที่ของอาคารที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จ�ำแนกตามประเภทการใช้สอยอาคาร เรียงตามพื้นที่อาคารรวม ล�ำดับ เขต 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

ปทุมวัน ห้วยขวาง จตุจักร วัฒนา ลาดพร้าว สาทร คลองเตย ดินแดง คันนายาว บางนา บางกะปิ ภาษีเจริญ ราชเทวี ยานนาวา บางพลัด พญาไท วังทองหลาง สวนหลวง พระโขนง บางกอกน้อย บึงกุ่ม บางแค คลองสาน ลาดกระบัง ธนบุรี บางรัก ประเวศ มีนบุรี คลองสามวา ดอนเมือง สายไหม บางเขน บางขุนเทียน สะพานสูง หนองจอก บางซื่อ ทวีวัฒนา บางบอน หลักสี่ หนองแขม สัมพันธวงศ์ ทุ่งครุ จอมทอง ตลิ่งชัน พระนคร ราษฎร์บูรณะ ป้อมปราบศัตรูพ่าย บางคอแหลม ดุสิต บางกอกใหญ่

รวม ที่อาคาร หน่วย พื้น(ตร.ม.) 14 43 63 55 24 14 35 39 20 28 48 21 18 24 8 25 44 31 22 6 13 12 10 6 8 8 25 17 18 15 7 13 17 6 8 10 10 7 14 5 1 13 9 5 4 3 3 3 -

1,198,104.00 905,855.70 524,606.00 404,028.40 330,704.77 283,768.40 260,867.20 218,131.58 205,627.00 205,591.15 202,799.69 184,793.00 184,786.00 182,163.00 175,438.00 162,001.68 150,630.00 93,306.22 89,325.00 88,903.00 85,738.00 73,799.00 68,871.00 64,142.00 62,409.00 62,404.00 61,684.00 61,363.18 48,317.00 43,828.00 43,453.00 39,763.00 39,199.00 35,455.00 34,699.00 24,324.00 21,450.00 19,977.50 19,518.00 17,437.00 17,271.00 14,845.70 10,858.00 10,618.00 7,208.00 5,911.00 4,018.00 3,683.00 -

พักอาศัย ที่อาคาร หน่วย พื้น(ตร.ม.) 9 29 54 31 12 10 21 35 4 13 34 12 14 14 8 24 31 23 15 6 9 4 8 3 5 5 12 4 3 7 4 2 7 1 12 2 5 3 1 3 1 1 3 -

139,849.00 642,030.70 484,798.00 215,491.00 55,420.00 208,314.40 173,477.20 156,311.58 15,420.00 164,252.15 109,614.69 164,577.00 124,207.00 123,822.00 175,438.00 160,101.68 107,845.00 69,481.22 63,871.00 88,903.00 72,788.00 40,526.00 59,900.00 53,477.00 55,773.00 13,111.00 37,145.00 7,700.00 5,004.00 33,981.00 14,223.00 32,070.00 12,452.00 1,904.00 17,453.00 10,352.00 8,269.00 6,508.00 1,788.00 5,250.00 1,985.00 1,268.00 3,683.00 -

รวม 852 7,053,673.17 504 3,939,834.62 แหล่งข้อมูล : กองนโยบายและแผนงาน ส�ำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร

พาณิชย์ ที่อาคาร หน่วย พื้น(ตร.ม.) 4 10 5 13 9 3 10 3 9 5 8 6 4 6 1 4 4 4 1 4 2 1 2 4 6 9 7 1 3 5 1 4 1 2 2 1 1 5 1 2 1 2 -

พาณิชย์-พักอาศัย ที่อาคาร หน่วย พื้น(ตร.ม.)

989,513.00 262,386.00 37,221.00 162,613.00 273,498.00 67,871.00 68,466.00 61,326.00 129,416.00 11,541.00 69,589.00 8,803.00 60,579.00 49,120.00 1,900.00 21,206.00 19,599.00 19,250.00 2,428.00 19,804.00 9,964.00 1,997.00 45,869.00 9,529.00 21,434.18 7,438.00 25,149.00 35,794.00 2,619.00 10,462.00 41.00 23,333.00 106.00 6,184.00 2,065.00 730.00 17,271.00 5,172.00 951.00 3,020.00 1,958.00 2,750.00 -

1 1 3 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 -

68,742.00 1,250.00 4,103.00 51,840.00 7,227.00 2,351.00 1,326.00 1,972.00 8,390.00 1,198.00 9,243.00 1,900.00 3,176.00 -

176 2,569,965.18

17

162,718.00

ด้านเศรษฐกิจ

249


จ�ำนวนและพืน้ ทีข่ องอาคารทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ปลูกสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 (ต่อ) จ�ำแนกตามประเภทการใช้สอยอาคาร เรียงตามพื้นที่อาคารรวม ล�ำดับ เขต 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

250

ปทุมวัน ห้วยขวาง จตุจักร วัฒนา ลาดพร้าว สาทร คลองเตย ดินแดง คันนายาว บางนา บางกะปิ ภาษีเจริญ ราชเทวี ยานนาวา บางพลัด พญาไท วังทองหลาง สวนหลวง พระโขนง บางกอกน้อย บึงกุ่ม บางแค คลองสาน ลาดกระบัง ธนบุรี บางรัก ประเวศ มีนบุรี คลองสามวา ดอนเมือง สายไหม บางเขน บางขุนเทียน สะพานสูง หนองจอก บางซื่อ ทวีวัฒนา บางบอน หลักสี่ หนองแขม สัมพันธวงศ์ ทุ่งครุ จอมทอง ตลิ่งชัน พระนคร ราษฎร์บูรณะ ป้อมปราบศัตรูพ่าย บางคอแหลม ดุสิต บางกอกใหญ่

อุตสาหกรรม พื้นที่อาคาร หน่วย (ตร.ม.) 1 2 1 2 1 1 -

สถาบันการศึกษา พื้นที่อาคาร หน่วย (ตร.ม.)

2 3 2 3 1 -

2,325.00 2,117.00 10,848.00 7,222.00 951.00 -

3 1 1 1 3 4 1 1 3 1 1 1 1 2 2 3 6 1 1 1 3 3 2 1 -

13,624.40 4,200.00 494.00 3,585.00 8,480.00 22,976.00 7,808.00 3,654.00 16,643.00 788.00 3,879.00 2,800.00 8,423.00 4,639.00 5,672.00 15,154.00 39,490.00 1,891.00 1,348.00 198.00 8,890.00 10,460.00 6,355.00 1,982.00 -

รวม 8 12,485.00 11 แหล่งข้อมูล : กองนโยบายและแผนงาน ส�ำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร

23,463.00

47

193,433.40

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

497.00 594.00 471.00 10,358.00 320.00 245.00 -

คลังสินค้า พื้นที่อาคาร หน่วย (ตร.ม.)


จ�ำนวนและพืน้ ทีข่ องอาคารทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ปลูกสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 (ต่อ) จ�ำแนกตามประเภทการใช้สอยอาคาร เรียงตามพื้นที่อาคารรวม ล�ำดับ เขต 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

ปทุมวัน ห้วยขวาง จตุจักร วัฒนา ลาดพร้าว สาทร คลองเตย ดินแดง คันนายาว บางนา บางกะปิ ภาษีเจริญ ราชเทวี ยานนาวา บางพลัด พญาไท วังทองหลาง สวนหลวง พระโขนง บางกอกน้อย บึงกุ่ม บางแค คลองสาน ลาดกระบัง ธนบุรี บางรัก ประเวศ มีนบุรี คลองสามวา ดอนเมือง สายไหม บางเขน บางขุนเทียน สะพานสูง หนองจอก บางซื่อ ทวีวัฒนา บางบอน หลักสี่ หนองแขม สัมพันธวงศ์ ทุ่งครุ จอมทอง ตลิ่งชัน พระนคร ราษฎร์บูรณะ ป้อมปราบศัตรูพ่าย บางคอแหลม ดุสิต บางกอกใหญ่

ศาสนสถาน พื้นที่อาคาร หน่วย (ตร.ม.) -

-

สถาบัน/องค์การอิสระ พื้นที่อาคาร หน่วย (ตร.ม.)

โรงพยาบาล/สถานพยาบาล พื้นที่อาคาร หน่วย (ตร.ม.)

2 2 3 1 3 2 2 2 2 1 1 1 1 4 2 4 5 2 2 2 1 2 2 4 2 1 -

2,524.00 7,566.00 1,786.77 1,520.00 8,343.00 620.00 3,605.00 917.00 1,466.00 2,132.00 963.00 548.00 701.00 8,323.00 1,339.00 4,432.00 5,671.00 1,272.00 691.00 1,444.00 3,264.00 3,333.50 1,381.70 2,448.00 5,810.00 1,944.00 -

1 1 1 -

3,907.00 9,068.00 8,451.00 -

รวม 56 แหล่งข้อมูล : กองนโยบายและแผนงาน ส�ำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร

74,044.97

3

21,426.00

ด้านเศรษฐกิจ

251


จ�ำนวนและพืน้ ทีข่ องอาคารทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ปลูกสร้