Issuu on Google+


สถิติกรุงเทพมหานคร ปี 2553

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ ส�ำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 173 ถนนดินสอ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2225 7947 โทรสาร 0 2224 4972 http://office.bangkok.go.th/pipd/


ส�ำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล


ค�ำน�ำ ส�ำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของข้อมูลต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ซึง่ ประกอบด้วย ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ ด้านการจราจร ด้านสิง่ แวดล้อม ด้านความปลอดภัย ด้านการศึกษา ด้านคุณภาพชีวิต (สุขภาพ) ด้านเศรษฐกิจ ในการรวบรวมนั้นเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นส�ำหรับการวางแผน การปฏิบตั งิ านพัฒนากรุงเทพมหานคร และเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานภาคราชการ ประกอบด้วยหน่วยงานภายใน กรุงเทพมหานครและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคประชาชน องค์กรเอกชน นักวิชาการ และ สถานศึกษาทั่วไป ใช้ในการศึกษาค้นคว้าและเป็นหนังสืออ้างอิงข้อมูล ส�ำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล จึงท�ำให้หนังสือ สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร ส�ำเร็จด้วยดี หากมีข้อเสนอแนะอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดท�ำหนังสือสถิติ กรุงเทพมหานคร ขอได้เสนอต่อส�ำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล จักขอบคุณยิ่ง

ส�ำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล


หนองแขม

6

บางกอกนอย

บางพลัด

ดุสิต

1

บางซื่อ

จอมทอง

ทุงครุ

ราษฎรบูรณะ

บางคอแหลม

จตุจักร

3

หลักสี่

ยานนาวา

คลองเตย

วัฒนา

บางเขน

บางนา

บึงกุม

สายไหม

บางกะป สวนหลวง

พระโขนง

2

วังทองหลาง

ลาดพราว

ดอนเมือง

หวยขวาง

พญาไท ดินแดง

พระนคร ราชเทวี ปอมปราบศัตรูพาย บางกอกใหญ สัมพันธวงศ ปทุมวัน บางรัก ภาษีเจริญ คลองสาน ธนบุรี สาทร

5

ตลิ่งชัน

บางขุนเทียน

บางแค

บางบอน

ทวีวัฒนา

แผนที่แสดงการแบงกลุมเขตพื้นที่ ของกรุงเทพมหานคร

0

2,700

มีนบุรี

5,400

10,800

16,200

6. กลุมกรุงธนใต

5. กลุมกรุงธนเหนือ

4. กลุมกรุงเทพตะวันออก

3. กลุมกรุงเทพเหนือ

2. กลุมกรุงเทพใต

1. กลุมกรุงเทพกลาง

ลาดกระบัง

หนองจอก

Meters 21,600

กองสารสนเทศภูมิศาสตร สำนักยุทธศาสตรและประเมินผล กรุงเทพมหานคร

ประเวศ

สะพานสูง

คันนายาว

4

คลองสามวา


สถาบันพัฒนา ขาราชการ กทม.

กองกลาง

กอง การเจาหนาที่

สำนักงาน กฎหมายและคดี

สำนักงาน ปกครอง และทะเบียน

สำนักงาน ตรวจสอบภายใน

กองบริหารทั�วไป

กองสรรหาบุคคล

กองอัตรากำลัง

กองทะเบียน ประวัตขิ า ราชการ

กองวินัยและ สงเสริม สมรรถภาพ

กองระบบงาน

กองสารสนเทศ ภูมิศาสตร

กองบริการ ระบบ คอมพิวเตอร

กองพัฒนา ระบบงาน คอมพิวเตอร

กองควบคุม ระบบ คอมพิวเตอร

กองยุทธศาสตร ทรัพยากร มนุษยและสังคม

กองยุทธศาสตร สาธารณูปโภค พื้นฐาน

กองยุทธศาสตร สาธารณสุข และสิ�งแวดลอม

กองยุทธศาสตร เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง

กองยุทธศาสตร บริหารจัดการ

สำนักงาน เลขานุการ

สำนักยุทธศาสตร และประเมินผล

ร.พ.ราชพิพัฒน

ศูนยบริการ การแพทยฉุกเฉิน กรุงเทพมหานคร (ศูนยเอราวัณ)

ศูนยบริการ สาธารณสุข 68 แหง

สำนักงานชันสูตร สาธารณสุข

กองเภสัชกรรม

กองควบคุม โรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอ ทางเพศสัมพันธ

สำนักงานปองกัน และบำบัด การติดยาเสพติด

กอง ควบคุมโรคติดตอ

ร.พ.สิรินธร

กองสุขาภิบาล อาหาร

กองสุขาภิบาล สิ�งแวดลอม

สำนักงาน สัตวแพทย สาธารณสุข

กองทันต สาธารณสุข

กองการ พยาบาล สาธารณสุข

กองสรางเสริม สุขภาพ

สำนักงานพัฒนา ระบบสาธารณสุข

สำนักงาน เลขานุการ

สำนักอนามัย

ร.พ.ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ร.พ. เวชการุณยรัศมิ์

ร.พ. หลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ

ร.พ.เจริญกรุง ประชารักษ

ร.พ.ตากสิน

ร.พ.กลาง

กองวิชาการ

สำนักงาน เลขานุการ

สำนักการแพทย

กองพัฒนา ขาราชการครู กรุงเทพมหานคร

กองเทคโนโลยี เพื่อการเรียน การสอน

สำนักงาน ยุทธศาสตร การศึกษา

หนวยศึกษา นิเทศก

กองคลัง

กองการ เจาหนาที่

สำนักงาน เลขานุการ

สำนักการศึกษา

กอง จัดกรรมสิทธิ์

กองสำรวจ และแผนที่ที่ดิน

กองควบคุม อาคาร

กองควบคุม การกอสราง

สำนักงาน กอสราง และบูรณะ

สำนักงาน ออกแบบ

กองวิเคราะห และวิจัย

กองแผนงาน และประสาน สาธารณูปโภค

สำนักงาน เลขานุการ

กอง เครื่องจักรกล

สำนักงาน จัดการ คุณภาพน้ำ

กองระบบ คลอง

กองระบบ ทอระบายน้ำ

กองระบบ อาคารบังคับน้ำ

กองสารสนเทศ ระบายน้ำ

กองพัฒนา ระบบหลัก

สำนักงาน เลขานุการ

สำนัก การระบายน้ำ

สำนักงานเกษตร กรุงเทพมหานคร

สำนักการโยธา

สำนักงานปศุสัตว กรุงเทพมหานคร

สำนักงาน สวนสาธารณะ

กองโรงงาน กำจัดมูลฝอย

กองจัดการ คุณภาพอากาศ และเสียง

กองจัดการขยะ ของเสียอันตราย และสิ�งปฏิกูล

กองนโยบาย และแผนงาน

สำนักงาน เลขานุการ

สำนัก สิ�งแวดลอม

มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

คณะที่ปรึกษาของ ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

แหลงขอมูล : สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

กอง การตางประเทศ

กองงานผูตรวจ ราชการ กทม.

กอง ประชาสัมพันธ

สำนักปลัด กรุงเทพมหานคร

สำนักงาน ก.ก.

แผนกสัสดี กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการ ขาราชการกรุงเทพมหานคร

กองการ ทองเที่ยว

กองวัฒนธรรม

กองการสังคีต

ศูนยเยาวชน กรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุน)

กองการกีฬา

กองนันทนาการ

กองนโยบาย และแผนงาน

สำนักงาน เลขานุการ

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเทีย่ ว

สำนัก 15 สำนัก

กอง บำเหน็จบำนาญ

กองตรวจจาย

กองโรงงาน ชางกล

สำนักงาน เศรษฐกิจการคลัง

กองบัญชี

กองทะเบียน ทรัพยสิน และพัสดุ

กองการเงิน

กองรายได

สำนักงาน เลขานุการ

สำนักการคลัง

ปลัด กรุงเทพมหานคร

ผูวาราชการ กรุงเทพมหานคร

กองพัฒนา ระบบจราจร กอง การขนสง

สำนักงาน การสงเคราะห และ สวัสดิภาพสังคม

กองตรวจและ ปฏิบัติการพื้นที่ 3

สำนักงาน วิศวกรรมจราจร

กองนโยบาย และแผนงาน

สำนักงาน เลขานุการ

สำนักการ จราจรและขนสง

กอง สงเสริมอาชีพ

กองการ พัฒนาชุมชน

กองนโยบาย และแผนงาน

สำนักงาน เลขานุการ

สำนัก พัฒนาสังคม

กองตรวจและ ปฏิบัติการพื้นที่ 2

กองตรวจและ ปฏิบัติการพื้นที่ 1

กองนโยบาย และแผนงาน

สำนักงาน เลขานุการ

สำนักเทศกิจ

การจัดระเบียบราชการของกรุงเทพมหานคร

กองควบคุม ทางผังเมือง

กองจัดรูปที่ดิน และปรับปรุง ฟนฟูเมือง

กองวางผัง พัฒนาเมือง

กองสำรวจ และแผนที่

กองนโยบาย และแผนงาน

สำนักงาน เลขานุการ

สำนักผังเมือง

กองปฏิบัติการ ดับเพลิง 4

กองปฏิบัติการ ดับเพลิง 3

กองปฏิบัติการ ดับเพลิง 2

กองปฏิบัติการ ดับเพลิง 1

กองอำนวยการ ปองกัน และบรรเทา สาธารณภัย

กองวิชาการ และแผนงาน

สำนักงาน เลขานุการ

สำนักปองกันและ บรรเทาสาธารณภัย

กองวิเคราะห งบประมาณ 4

กองวิเคราะห งบประมาณ 3

กองวิเคราะห งบประมาณ 2

กองวิเคราะห งบประมาณ 1

กองวิชาการ และแผนงาน

สำนักงาน เลขานุการ

สำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร

กลุมงานกฎหมาย

กลุมงานวิชาการ

กลุมงานญัตติและกระทู

กลุมงานประชุม กรรมการสามัญ

กลุมงานประชุมสภา และกรรมการวิสามัญ

เกษตรอำเภอ

สัสดี

โรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร

ฝายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม

ฝายเทศกิจ

ฝายการคลัง

ฝายการศึกษา

ฝายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ

ฝายรายได

ฝายสิ�งแวดลอม และสุขาภิบาล

กลุมงานบริการ สภากรุงเทพมหานคร กลุมงานเลขานุการ ผูว า ���าชการกรุงเทพมหานคร กลุมงานเลขานุการ รองผูวาราชการ กรุงเทพมหานคร และที่ปรึกษาของ ผูวาราชการ กรุงเทพมหานคร

ฝายโยธา

ฝายทะเบียน กลุมงานตางประเทศ

ฝายบริหารงานทั�วไป

ฝายการเมือง และประสานนโยบาย

ฝายปกครอง

สำนักงานเขต 50 เขต

สภาเขต

ฝายตรวจสอบเรื่องราว

กลุมงานเลขานุการ

สำนักงานเลขานุการ สภากรุงเทพมหานคร ฝายบริหารงานทั�วไป

สำนักงานเลขานุการ ผูว า ราชการกรุงเทพมหานคร

สภากรุงเทพมหานคร

แผนภูมิโครงสรางการจัดระเบียบราชการของกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับลงวันที่ 1 เมษายน 2548


ข้อมูลสถิติกรุงเทพมหานครที่น่าสนใจ ด้านการบริหารจัดการ ประชากรทั่วราชอาณาจักร - ชาย - หญิง ประมาณการประชากรทั่วราชอาณาจักรของปี พ.ศ. 2554 ประมาณการประชากรทั่วราชอาณาจักรของปี พ.ศ. 2555 ประชากรกรุงเทพมหานคร - ชาย - หญิง ประมาณการประชากรกรุงเทพมหานครของปี พ.ศ. 2554 ประมาณการประชากรกรุงเทพมหานครของปี พ.ศ. 2555 ปี 2553 กรุงเทพมหานครมีประชากรลดลงร้อยละ ประชากรมากที่สุดในเขตบางแค ประชากรน้อยที่สุดในเขตสัมพันธวงศ์ ประชากรหนาแน่นสูงสุดในเขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย ประชากรหนาแน่นต�่ำสุดในเขตหนองจอก ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย จ�ำนวนข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร จ�ำนวนข้าราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานคร จ�ำนวนลูกจ้างประจ�ำสังกัดกรุงเทพมหานคร จ�ำนวนลูกจ้างชั่วคราวสังกัดกรุงเทพมหานคร งบประมาณทีใ่ ช้ในการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน และพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร

63,878,267 31,451,801 32,426,466 63,814,633 63,981,235 5,701,394 2,709,568 2,991,826 5,704,437 5,703,632 0.02 193,190 28,617 27,719 640 3,634 22,025 16,042 42,226 15,280 123,651,360.41

คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน

28,484,829 6,444,631 22,040,198 481,868,424 122,158,004 213,134,982 47,991,375 27,990,196 19,866,811 50,727,056 37,985 16,612 456

คัน คัน คัน คัน คัน คัน คัน คัน คัน คัน ราย คน คน

คน คน คน/ตร.กม. คน/ตร.กม. คน/ตร.กม. คน คน คน คน บาท

ด้านการจราจร จ�ำนวนรถที่จดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ทั่วประเทศ) - กรุงเทพมหานคร - ส่วนภูมิภาค จ�ำนวนรถยนต์ที่ใช้ทางพิเศษ - ทางพิเศษเฉลิมมหานคร - ทางพิเศษศรีรัช - ทางพิเศษฉลองรัช - ทางพิเศษบูรพาวิถี - ทางพิเศษอุดรรัถยา - ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จ�ำนวนอุบัติเหตุจราจรทางบก จ�ำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรทางบก จ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบก


ข้อมูลสถิติกรุงเทพมหานครที่นา่ สนใจ (ต่อ) จ�ำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส จ�ำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) สายเฉลิมรัชมงคล จ�ำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถประจ�ำทางด่วนพิเศษ (BRT) สายสาทร-ราชพฤกษ์

143,141,328 เที่ยวคน 64,913,628 เทีย่ วคน 2,774,396 เทีย่ วคน

ด้านสิ่งแวดล้อม จ�ำนวนสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร พื้นที่สวนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร ปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานครที่เก็บขนได้เฉลี่ย จ�ำนวนคลอง - ส�ำนักการระบายน�้ำรับผิดชอบ - ส�ำนักงานเขตรับผิดชอบ

5,204 23,697,442.70 8,769.38 1,244 296 948

แห่ง ตารางเมตร ตัน/วัน คลอง คลอง คลอง

ด้านความปลอดภัย จ�ำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า จ�ำนวนการเกิดสาธารณภัย - อัคคีภัย - วาตภัย - อุทกภัย - ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย - แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม - อุบัติภัย - การก่อวินาศกรรม จ�ำนวนสถานีดับเพลิง

2,197,684

ราย

หน่วยจ�ำหน่าย

32,862.80 979 880 3 3 41 2 6 44 35

GWh ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง สถานี

ด้านการศึกษา จ�ำนวนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จ�ำนวนครู จ�ำนวนนักเรียน จ�ำนวนโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร - จ�ำนวนนักศึกษาโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร - จ�ำนวนครูโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร จ�ำนวนห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร จ�ำนวนรถห้องสมุดเคลื่อนที่กรุงเทพมหานคร จ�ำนวนพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร จ�ำนวนบ้านหนังสือกรุงเทพมหานคร

436 15,150 331,300 10 23,285 298 34 7 25 115

โรงเรียน คน คน แห่ง คน คน แห่ง คัน แห่ง แห่ง

ด้านคุณภาพชีวิต (สุขภาพ) จ�ำนวนโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร จ�ำนวนศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดกรุงเทพมหานคร

9 แห่ง 68 ศูนย์


ข้อมูลสถิติกรุงเทพมหานครที่น่าสนใจ (ต่อ) จ�ำนวนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของกรุงเทพมหานคร - ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน - ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ศูนย์สงเคราะห์เด็ก - สถานรับเลี้ยงเด็ก จ�ำนวนศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร จ�ำนวนศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร

321 276 23 7 14 1 37 10

ศูนย์ ศูนย์ ศูนย์ ศูนย์ ศูนย์ ศูนย์ ศูนย์ ศูนย์

ด้านเศรษฐกิจ รายได้จริง ประมาณการรายได้จริงของปีงบประมาณ 2554 ประมาณการรายได้จริงของปีงบประมาณ 2555 รายจ่ายจริง (ไม่รวมเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) ประมาณการรายจ่ายจริงของปีงบประมาณ 2554 ประมาณการรายจ่ายจริงของปีงบประมาณ 2555 รายได้ประจ�ำ ปีงบประมาณ 2553 - ภาษีอากร - ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าปรับและค่าบริการ - รายได้จากทรัพย์สิน - รายได้จากสาธารณูปโภค การพาณิชย์ และกิจการอื่นๆ - รายได้เบ็ดเตล็ด รายได้พิเศษ (เงินสะสมจ่ายขาด) รวมรายได้ การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประมาณการภาษีโรงเรือนและที่ดินของปีงบประมาณ 2554 ประมาณการภาษีโรงเรือนและที่ดินของปีงบประมาณ 2555 การจัดเก็บภาษีบ�ำรุงท้องที่ ประมาณการภาษีบ�ำรุงท้องที่ของปีงบประมาณ 2554 ประมาณการภาษีบ�ำรุงท้องที่ของปีงบประมาณ 2555 การจัดเก็บภาษีปา้ ย ประมาณการภาษีป้ายของปีงบประมาณ 2554 ประมาณการภาษีป้ายของปีงบประมาณ 2555 ค่าธรรมเนียมการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ประมาณการค่าธรรมเนียมการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลของปีงบประมาณ 2554 ประมาณการค่าธรรมเนียมการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลของปีงบประมาณ 2555 ค่าธรรมเนียมการเก็บขนมูลฝอย ประมาณการค่าธรรมเนียมการเก็บขนมูลฝอยของปีงบประมาณ 2554 ประมาณการค่าธรรมเนียมการเก็บขนมูลฝอยของปีงบประมาณ 2555

46,049,941,659.77 49,182,168,818.46 51,355,204,170.47 34,791,875,058.74 41,465,383,579.29 43,133,940,756.42 46,049.94 42,283.31 950.48 302.28 30.65 2,483.22 8,000.00 54,049.94 8,696,760,616.67 9,348,592,344.81 9,755,539,734.16 133,652,574.71 137,414,098.68 138,676,304.80 675,150,201.24 723,600,575.76 758,578,421.11 38,284,340.00 44,232,235.00 46,257,109.00 424,322,941.00 522,671,088.00 561,282,261.00

บาท บาท บาท บาท บาท บาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท


สารบัญข้อมูลและสถิติปี 2553 สารบัญตาราง (T) กราฟ (G)

ช่วงเวลา

หน้า

พ.ศ. 2547 - 2553

3

ธันวาคม 2553

4

G จ�ำนวนประชากร แยกตามเพศ จ�ำแนกตามเขตในกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2553

5

G แผนที่แสดงการเปรียบเทียบจ�ำนวนประชากรรายเขตในเขตกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2553

6

G แผนที่แสดงจ�ำนวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2553

7

ธันวาคม 2553

8

T จ�ำนวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2547 - 2553

14

T เปรียบเทียบประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล กับทั่วราชอาณาจักร

พ.ศ. 2552 - 2553

15

G จ�ำนวนประชากรของประเทศไทย (x1) และกรุงเทพมหานคร (x10)

พ.ศ. 2536 - 2553

15

T ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล กับทั่วราชอาณาจักร

พ.ศ. 2547 - 2553

16

T เปรียบเทียบจ�ำนวนประชากร ความหนาแน่น อัตราการเพิ่มของประชากรของประเทศไทย และกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2536 - 2553

16

T จ�ำนวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และทั่วราชอาณาจักร

พ.ศ. 2542 - 2553 และประมาณการของ พ.ศ. 2554 และ 2555

17

G จ�ำนวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และทั่วราชอาณาจักร

พ.ศ. 2542 - 2553 และประมาณการของ พ.ศ. 2554 และ 2555

18

T จ�ำนวนประชากรในเขตปริมณฑล

พ.ศ. 2542 - 2553 และประมาณการของ พ.ศ. 2554 และ 2555

19

G จ�ำนวนประชากรในเขตปริมณฑล

พ.ศ. 2542 - 2553 ���ละประมาณการของ พ.ศ. 2554 และ 2555

20

T จ�ำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร จ�ำแนกตามอายุและเขต

พ.ศ. 2553

21

T จ�ำนวนการจดทะเบียนสมรส หย่า และรับรองบุตรในกรุงเทพมหานคร จ�ำแนกตามส�ำนักงานเขต

พ.ศ. 2553

66

T จ�ำนวนบ้านในกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2547 - 2553

67

G จ�ำนวนบ้านในกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2541 - 2553

68

พ.ศ. 2553

69

พ.ศ. 2551 - 2553

70

G แผนที่แสดงจ�ำนวนประชากรเกิดในเขตกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2553

71

G แผนที่แสดงจ�ำนวนประชากรตายในเขตกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2553

72

พ.ศ. 2551 - 2553

73

พ.ศ. 2553

74

ด้านการบริหารจัดการ T จังหวัดที่มีประชากรมากกว่า 1 ล้านคน T จ�ำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จ�ำนวนบ้าน ในเขตกรุงเทพมหานคร

T จ�ำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จ�ำนวนบ้าน จ�ำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร

G แผนที่แสดงจ�ำนวนบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร T จ�ำนวนประชากรเกิด ประชากรตาย ในกรุงเทพมหานคร จ�ำแนกตามส�ำนักงานเขต

T จ�ำนวนประชากรย้ายเข้า ประชากรย้ายออก ในกรุงเทพมหานคร จ�ำแนกตามส�ำนักงานเขต G แผนที่แสดงจ�ำนวนประชากรย้ายเข้าในเขตกรุงเทพมหานคร


สารบัญข้อมูลและสถิติปี 2553 (ต่อ) สารบัญตาราง (T) กราฟ (G) G แผนที่แสดงจ�ำนวนประชากรย้ายออกในเขตกรุงเทพมหานคร

ช่วงเวลา

หน้า

พ.ศ. 2553

75

T กรอบอัตราก�ำลังข้าราชการ ข้าราชการครู และลูกจ้าง สังกัดกรุงเทพมหานคร

76

T กรอบอัตราก�ำลังข้าราชการสามัญ ข้าราชการครู ลูกจ้างประจ�ำ ลูกจ้างชัว่ คราว สังกัดกรุงเทพมหานคร

77

T กรอบอัตราก�ำลังข้าราชการสามัญ ข้าราชการครู ลูกจ้างประจ�ำ และลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกรุงเทพมหานคร จ�ำแนกตามส�ำนักงานเขต

78

G กรอบอัตราก�ำลังข้าราชการสามัญ ข้าราชการครู ลูกจ้างประจ�ำ และลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกรุงเทพมหานคร

79

T การฝึกอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน และพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร

ปีงบประมาณ 2553

80

G งบประมาณที่ใช้ในการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน และพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร

ปีงบประมาณ 2553

80

T โครงการฝึกอบรม สัมมนาของข้าราชการกรุงเทพมหานคร

ปีงบประมาณ 2553

81

T จ�ำนวนรถแยกตามประเภทที่จดทะเบียน

31 ธันวาคม 2553

85

G จ�ำนวนรถที่จดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2545 - 2553

86

1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2553

87

T จ�ำนวนรถยนต์ที่ใช้ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จ�ำแนกตามประเภทของรถเป็นรายด่าน

ปีงบประมาณ 2553

88

T จ�ำนวนรถยนต์ที่ใช้ทางพิเศษศรีรัช จ�ำแนกตามประเภทของรถเป็นรายด่าน

ปีงบประมาณ 2553

89

T จ�ำนวนรถยนต์ที่ใช้ทางพิเศษฉลองรัช จ�ำแนกตามประเภทของรถเป็นรายด่าน

ปีงบประมาณ 2553

91

T จ�ำนวนรถยนต์ที่ใช้ทางพิเศษบูรพาวิถี จ�ำแนกตามประเภทของรถเป็นรายด่าน

ปีงบประมาณ 2553

92

T จ�ำนวนรถยนต์ที่ใช้ทางพิเศษอุดรรัถยา จ�ำแนกตามประเภทของรถเป็นรายด่าน

ปีงบประมาณ 2553

93

T จ�ำนวนรถยนต์ที่ใช้ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จ�ำแนกตามประเภทของรถเป็นรายด่าน

ปีงบประมาณ 2553

94

8 มีนาคม 2553

95

พ.ศ. 2553

96

ด้านการจราจร

T จ�ำนวนรถที่จดทะเบียนใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

T จ�ำนวนวินและจ�ำนวนผู้ขับขี่รถจักยานยนต์รับจ้างสาธารณะ จ�ำแนกตามส�ำนักงานเขต T จ�ำนวนสัญญาณไฟจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร จ�ำแนกตามประเภทสัญญาณไฟจราจรและเขต T รายชื่อทางแยกที่ติดตั้งระบบกล้องตรวจจับรถยนต์ที่ฝา่ ฝืนสัญญาณไฟจราจร (สีแดง)

97

T จ�ำนวนอุบัติเหตุจราจรทางบกในเขตกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2541 - 2553

98

G จ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกในเขตกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2543 - 2553

98

T สถิติอุบัติเหตุจราจรทางบกในเขตกรุงเทพมหานคร จ�ำแนกตามประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ

พ.ศ. 2553

99

T สถิติอุบัติเหตุจราจรทางบกในเขตกรุงเทพมหานคร จ�ำแนกตามความเสียหาย และจ�ำนวนผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้อง

พ.ศ. 2553

100

G จ�ำนวนอุบัติเหตุจราจรทางบกในเขตกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2542 - 2553

101

T จ�ำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส

พ.ศ. 2551 - 2553

102

G จ�ำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส

พ.ศ. 2551 - 2553

102


สารบัญข้อมูลและสถิติปี 2553 (ต่อ) สารบัญตาราง (T) กราฟ (G)

ช่วงเวลา

หน้า

T จ�ำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส แยกตามรายสถานี

พ.ศ. 2553

103

G จ�ำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส จ�ำแนกเป็นรายเดือน

พ.ศ. 2553

104

T จ�ำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) สายเฉลิมรัชมงคล

พ.ศ. 2551 - 2553

105

G จ�ำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) สายเฉลิมรัชมงคล

พ.ศ. 2551 - 2553

105

T จ�ำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) สายเฉลิมรัชมงคล แยกตามรายสถานี

พ.ศ. 2553

106

G จ�ำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) สายเฉลิมรัชมงคล จ�ำแนกเป็นรายเดือน

พ.ศ. 2553

107

29 พ.ค. - 31 ธ.ค. 2553

108

T ทางจักรยานทั้งหมดในเขตกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2553

109

T สะพานรถยนต์ข้ามทางแยกในกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2553

110

T อุโมงค์ทางลอดรถยนต์และอุโมงค์คนเดินในกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2553

113

T ทางต่างระดับในกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2553

113

ธันวาคม 2553

114

4 กุมภาพันธ์ 2554

117

พ.ศ. 2553

118

T จ�ำนวนสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร (พื้นที่สีเขียว) ตามประเภทของสวนสาธารณะ

4 กุมภาพันธ์ 2554

119

T สวนสาธารณะที่มีพื้นที่มากกว่า 25 ไร่ ของกรุงเทพมหานคร

4 กุมภาพันธ์ 2554

122

T พื้นที่รองรับและเก็บกักน�้ำ (โครงการแก้มลิง) ของกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2553

126

T ค่าเฉลี่ยคุณภาพน�้ำคลองในเขตกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2553

127

T จ�ำนวนคลองในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร จ�ำแนกตามส�ำนักงานเขต

พ.ศ. 2553

135

T ผลการตรวจวัดฝุ่นรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ริมถนนในกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2553

136

T ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ริมถนนในกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2553

138

T ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ริมถนนในกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2553

140

T การเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2552 - 2553

142

G ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้ของกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2545 - 2553

143

T จ�ำนวนผู้ค้าหาบเร่ - แผงลอยของกรุงเทพมหานคร จ�ำแนกตามส�ำนักงานเขต

พ.ศ. 2553

144

T การจับกุมและด�ำเนินคดี (ปรับ) ผู้กระท�ำผิดตามกฎหมายและข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่ก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร จ�ำแนกตามส�ำนักงานเขต

พ.ศ. 2553

145

T การจับกุมและด�ำเนินคดี (ปรับ) ผู้กระท�ำความผิดตามกฎหมายและข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่ก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2553

146

T การจัดเก็บป้ายผิดกฎหมายในที่สาธารณะ

พ.ศ. 2553

147

T จ�ำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถประจ�ำทางด่วนพิเศษ (BRT) สายสาทร-ราชพฤกษ์ แยกตามรายสถานี

T ถนนในกรุงเทพมหานครที่มีสายไฟฟ้าลงดิน

ด้านสิ่งแวดล้อม T จ�ำนวนสวนสาธารณะและพื้นที่สวนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร ในความรับผิดชอบของส�ำนักสิ่งแวดล้อมและส�ำนักงานเขตต่างๆ T สวนสาธารณะหลักที่อยู่ในความรับผิดชอบของส�ำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร


สารบัญข้อมูลและสถิติปี 2553 (ต่อ) สารบัญตาราง (T) กราฟ (G)

ช่วงเวลา

หน้า

T จ�ำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าและปริมาณการจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้า จ�ำแนกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า ในเขตกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2553

151

G ปริมาณการจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร จ�ำแนกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า

พ.ศ. 2553

151

T จ�ำนวนสาธารณภัยและความเสียหาย จ�ำแนกตามประเภทของสาธารณภัยในกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2553

152

พ.ศ. 2538 - 2553

153

T รายละเอียดสถานที่ตั้งสถานีดับเพลิง

พ.ศ. 2553

154

T รายละเอียดสถานที่ตั้งสถานีต�ำรวจ

พ.ศ. 2553

156

T จ�ำนวนโรงเรียน ครู นักเรียน ปีการศึกษา 2553 และจ�ำนวนนักเรียนที่ส�ำ���ร็จการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552

ปีการศึกษา 2553

163

T จ�ำนวนนักเรียนที่ส�ำเร็จการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ปีการศึกษา 2552

175

T จ�ำนวนนักศึกษาและจ�ำนวนครูโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร

ปีการศึกษา 2553

176

T จ�ำนวนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จ�ำแนกตามขนาด

ปีการศึกษา 2553

177

T จ�ำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร

ปีงบประมาณ 2553

178

T จ�ำนวนผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

ปีงบประมาณ 2553

179

T จ�ำนวนผู้ใช้บริการบ้านหนังสือกรุงเทพมหานคร สังกัดส�ำนักงานเขต

ปีงบประมาณ 2553

180

T จ�ำนวนชุมชน ประชากร ครอบครัว และหลังคาเรือนของชุมชน ในกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2553

185

G จ�ำนวนชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ�ำแนกตามเขต

พ.ศ. 2553

186

G แผนที่แสดงจ�ำนวนชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2553

187

T จ�ำนวนชุมชนประเภทต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร จ�ำแนกตามส�ำนักงานเขต และต�ำแหน่งของพื้นที่

พ.ศ. 2553

188

T ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของกรุงเทพมหานคร

ปีงบประมาณ 2553

190

T จ�ำนวนผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร

ปีงบประมาณ 2553

191

T จ�ำนวนผู้ใช้บริการศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร สังกัดส�ำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

ปีงบประมาณ 2553

192

T จ�ำนวนผู้ใช้บริการลานกีฬากรุงเทพมหานคร สังกัดส�ำนักงานเขต จ�ำแนกตามเขต

ปีงบประมาณ 2553

193

T สถานที่ตั้งของโรงพยาบาลสังกัดส�ำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

ปีงบประมาณ 2553

194

T จ�ำนวนเตียงของโรงพยาบาลสังกัดส�ำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

ปีงบประมาณ 2553

195

G จ�ำนวนเตียงของโรงพยาบาลสังกัดส�ำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

ปีงบประมาณ 2553

196

T จ�ำนวนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของโรงพยาบาลสังกัดส�ำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

ปีงบประมาณ 2550 - 2553

197

G จ�ำนวนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของโรงพยาบาลสังกัดส�ำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

ปีงบประมาณ 2550 - 2553

197

ด้านความปลอดภัย

T จ�ำนวนเพลิงไหม้ในกรุงเทพมหานคร จ�ำแนกตามประเภทสิ่งที่ถูกเพลิงไหม้

ด้านการศึกษา

ด้านคุณภาพชีวิต (สุขภาพ)


สารบัญข้อมูลและสถิติปี 2553 (ต่อ) สารบัญตาราง (T) กราฟ (G)

ช่วงเวลา

หน้า

T จ�ำนวนผู้ป่วยทั้งหมดและผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลสังกัดส�ำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

ปีงบประมาณ 2542 - 2553 198 และประมาณการของ ปีงบประมาณ 2554 และ 2555

G จ�ำนวนผู้ป่วยทั้งหมดและผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลสังกัดส�ำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

ปีงบประมาณ 2542 - 2553 199 และประมาณการของ ปีงบประมาณ 2554 และ 2555

T ชนิดของโรคที่ประชากรเจ็บป่วย 10 อันดับ ในกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2553

200

T จ�ำนวนผู้บาดเจ็บทั้งหมด - ผู้เสียชีวิตทั้งหมด จ�ำแนกตามสาเหตุ เนื่องจากอุบัติเหตุตา่ งๆ ของโรงพยาบาลสังกัดส�ำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

ปีงบประมาณ 2553

201

T จ�ำนวนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในที่เสียชีวิตของโรงพยาบาลสังกัดส�ำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

ปีงบประมาณ 2553

202

T การให้บริการรักษาผู้ป่วยของศูนย์บริการสาธารณสุข

ปีงบประมาณ 2553

203

T จ�ำนวนผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุการป่วยของศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตกรุงเทพมหานคร

ปีงบประมาณ 2553

205

T จ�ำนวนผู้ป่วยโรคเอดส์ เปรียบเทียบระหว่างกรุงเทพมหานครกับประเทศไทย ตั้งแต่เริ่มมีรายงานผู้ป่วยรายแรก

ก.ย. 2527 - 31 ธ.ค. 2553 206

G จ�ำนวนผู้ป่วยโรคเอดส์ เปรียบเทียบระหว่างกรุงเทพมหานครกับประเทศไทย ตั้งแต่เริ่มมีรายงานผู้ป่วยรายแรก

ก.ย. 2527 - 31 ธ.ค. 2553 206

T จ�ำนวนผู้รับบริการปรึกษาเกี่ยวกับโรคเอดส์ในส่วนราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร

ปีงบประมาณ 2553

207

พ.ศ. 2527 - 31 ธ.ค. 2553

207

T จ�ำนวนผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขตกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2527 - 2553

208

T ผู้เข้ารับการบ�ำบัดรักษาการติดยาเสพติดและการป้องกันการติดยาเสพติด ส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

ปีงบประมาณ 2553

209

T จ�ำนวนกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร 20 ล�ำดับแรก

ปีงบประมาณ 2553

210

T การควบคุมและการระงับเหตุร�ำคาญในเขตกรุงเทพมหานคร

ปีงบประมาณ 2553

211

พ.ศ. 2553

212

T จ�ำนวนของผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขตกรุงเทพมหานคร จ�ำแนกตามเพศและอายุ

T จ�ำนวนร้านขายยาประเภทต่างๆ จ�ำแนกตามเขต

ด้านเศรษฐกิจ T เปรียบเทียบรายได้จริง - รายจ่ายจริง

ปีงบประมาณ 2539 - 2553 215

G เปรียบเทียบรายได้จริง - รายจ่ายจริง

ปีงบประมาณ 2539 - 2553 215

T รายได้จริง - รายจ่ายจริงของกรุงเทพมหานคร

ปีงบประมาณ 2541 - 2553 216 และประมาณการของ ปีงบประมาณ 2554 และ 2555

G รายได้จริง - รายจ่ายจริงของกรุงเทพมหานคร

ปีงบประมาณ 2541 - 2553 217 และประมาณการของ ปีงบประมาณ 2554 และ 2555

T เปรียบเทียบประมาณการและรายรับจริง จ�ำแนกตามประเภทรายรับ

ปีงบประมาณ 2552 - 2554 218

G เปรียบเทียบประมาณการรายรับ - รายรับจริง

ปีงบประมาณ 2552 - 2554 218


สารบัญข้อมูลและสถิติปี 2553 (ต่อ) สารบัญตาราง (T) กราฟ (G)

ช่วงเวลา

หน้า

T เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย จ�ำแนกตามด้านของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ปีงบประมาณ 2553 - 2554 219

G เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย จ�ำแนกตามด้านของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ปีงบประมาณ 2553 - 2554 219

T งบประมาณรายจ่าย จ�ำแนกตามด้านและแผนงาน

ปีงบประมาณ 2554

220

G การเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย จ�ำแนกตามด้านของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ปีงบประมาณ 2554

221

T เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย จ�ำแนกตามหน่วยงาน

ปีงบประมาณ 2550 - 2554 222

T เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย จ�ำแนกตามส�ำนักงานเขต

ปีงบประมาณ 2553 - 2554 223

T จ�ำนวนงบประมาณโครงการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร จ�ำแนกตามแผนสาขาและหน่วยงาน

ปีงบประมาณ 2554

224

T งบประมาณรายจ่ายโครงการ จ�ำแนกตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ปีงบประมาณ 2554

226

T การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน จ�ำแนกตามส�ำนักงานเขต

ปีงบประมาณ 2553

227

T การจัดเก็บภาษีบ�ำรุงท้องที่ จ�ำแนกตามส�ำนักงานเขต

ปีงบประมาณ 2553

228

T การจัดเก็บภาษีป้าย จ�ำแนกตามส�ำนักงานเขต

ปีงบประมาณ 2553

229

G การเปรียบเทียบรายได้จากการจัดเก็บภาษีของกรุงเทพมหานคร

ปีงบประมาณ 2553

230

T การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ�ำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ของส�ำนักงานเขต 50 แห่ง

ปีงบประมาณ 2541 - 2553 231 และประมาณการของ ปีงบประมาณ 2554 และ 2555

G การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ของส�ำนักงานเขต 50 แห่ง

ปีงบประมาณ 2541 - 2553 232 และประมาณการของ ปีงบประมาณ 2554 และ 2555

G การจัดเก็บภาษีบ�ำรุงท้องที่ และภาษีปา้ ย ของส�ำนักงานเขต 50 แห่ง

ปีงบประมาณ 2541 - 2553 233 และประมาณการของ ปีงบประมาณ 2554 และ 2555

T เปรียบเทียบประมาณการรายรับการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

ปีงบประมาณ 2553 - 2554 234

T รายได้คา่ ธรรมเนียมการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและการเก็บขนมูลฝอย จ�ำแนกตามส�ำนักงานเขต

ปีงบประมาณ 2553

235

T รายได้คา่ ธรรมเนียมการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและการเก็บขนมูลฝอย ของส�ำนักงานเขต 50 แห่ง

ปีงบประมาณ 2541 - 2553 236 และประมาณการของ ปีงบประมาณ 2554 และ 2555

G รายได้ค่าธรรมเนียมการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและการเก็บขนมูลฝอย ของส�ำนักงานเขต 50 แห่ง

ปีงบประมาณ 2541 - 2553 237 และประมาณการของ ปีงบประมาณ 2554 และ 2555

T ปริมาณการจ�ำหน่ายเชื้อเพลิงในกรุงเทพมหานครและทั่วประเทศ

พ.ศ. 2553

238

T จ�ำนวนผู้ใช้น�้ำประปา และปริมาณน�้ำจ�ำหน่าย จ�ำแนกตามประเภทผู้ใช้น�้ำในเขตนครหลวง

ปีงบประมาณ 2553

239

T จ�ำนวนผู้ใช้น�้ำประปา ปริมาณน�้ำที่ผลิต ปริมาณน�้ำจ�ำหน่าย ปริมาณน�้ำใช้เฉลี่ย และพื้นที่ให้บริการในเขตนครหลวง

ปีงบประมาณ 2553

240


สารบัญข้อมูลและสถิติปี 2553 (ต่อ) สารบัญตาราง (T) กราฟ (G)

ช่วงเวลา

หน้า

T จ�ำนวนผู้เย���่ยมเยือนกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2553

241

ปีงบประมาณ 2553

241

T จ�ำนวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร ในรอบปี พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2553

242

T จ�ำนวนโรงงานทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ประกอบกิจการเฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร สะสมถึงสิน้ ปี พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2553

243

T จ�ำนวน วัด มัสยิด ศาลเจ้า โบสถ์คริสต์ มูลนิธิ สถานีต�ำรวจนครบาล สถานีดับเพลิง และที่ท�ำการไปรษณีย์โทรเลข ในกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2553

244

T จ�ำนวน ธนาคาร โรงภาพยนตร์ โรงแรม สถานอาบ อบ นวด ศูนย์การค้า ท่าเทียบเรือ และตลาด ในกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2553

245

T สถานที่ตั้งอาคารบนบกบริเวณท่าเทียบเรือ

พ.ศ. 2553

246

T สถานที่ตั้งของท่าเทียบเรือขนถ่ายสินค้า

พ.ศ. 2553

246

T รายละเอียดที่ตั้งตลาดในสังกัดส�ำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2553

247

T รายละเอียดสถานที่ตั้งสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2553

248

T จ�ำนวนและพื้นที่ของอาคารที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร จ�ำแนกตามประเภทการใช้สอยอาคาร

พ.ศ. 2553

249

G จ�ำนวนและพื้นที่ของอาคารที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2553

253

T จ�ำนวนและพื้นที่ของอาคารที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร จ�ำแนกตามเขตและกลุ่มความสูง

พ.ศ. 2553

254

T จ�ำนวนผู้ใช้บริการจุดบริการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

T รายจ่ายจริงของกรุงเทพมหานครต่อจ�ำนวนประชากร

ปีงบประมาณ 2541 - 2553 255

G เปรียบเทียบรายจ่ายจริงของกรุงเทพมหานครต่อประชากรต่อคนต่อปี

ปีงบประมาณ 2541 - 2553 255

T จ�ำนวนและอัตราร้อยละของประชากร (อายุ 15 ปีขึ้นไป) จ�ำแนกตามสถานภาพแรงงาน

พ.ศ. 2553

256

T จ�ำนวนและอัตราร้อยละของผู้มีงานท�ำ จ�ำแนกตามอาชีพ

พ.ศ. 2553

256

T ภาวะการท�ำงานของประชากรทั่วราชอาณาจักร

พ.ศ. 2549 - 2553

257

G ภาวะการท�ำงานของประชากรทั่วราชอาณาจักร

พ.ศ. 2549 - 2553

258

T จ�ำนวนประชากรทั่วราชอาณาจักรอายุ 15 ปีขึ้นไป จ�ำแนกตามสถานภาพแรงงาน

พ.ศ. 2553

259

T จ�ำนวนและอัตราร้อยละของผู้มีงานท�ำ จ�ำแนกตามระดับการศึกษาที่ส�ำเร็จ

พ.ศ. 2553

259

พ.ศ. 2549 - 2553

260

T จ�ำนวนและอัตราร้อยละของผู้มีงานท�ำ จ�ำแนกตามสถานภาพท�ำงาน

พ.ศ. 2553

260

T จ�ำนวนและอัตราร้อยละของผู้ว่างงาน จ�ำแนกตามอุตสาหกรรมที่เคยท�ำ

พ.ศ. 2553

261

T จ�ำนวนและอัตราร้อยละของผู้ว่างงาน จ�ำแนกตามระดับการศึกษาที่ส�ำเร็จ

พ.ศ. 2553

261

T คาใชจายของครัวเรือน (คาใชจายเฉลี่ยที่จําเปนตองใช ในการยังชีพ โดยไมรวมคาใชจายประเภทสะสมทุน เชน การซื้อบาน ที่ดิน)

พ.ศ. 2552 และ 2553

262

G เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของครัวเรือน จ�ำแนกตามรายการค่าใช้จ่าย

พ.ศ. 2552 และ 2553

262

พ.ศ. 2552

263

T ภาวะการท�ำงานของประชากรในกรุงเทพมหานคร

T การส�ำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน


1

ด้านการบริหารจัดการ


จังหวัดที่มีประชากรมากกว่า 1 ล้านคน พ.ศ. 2547 - 2553 หน่วย : คน

ล�ำดับ

จังหวัด

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

1

กรุงเทพมหานคร 5,634,132

5,658,953

5,695,956

5,716,248

5,710,883

5,702,595

5,701,394

2

นครราชสีมา

2,539,344

2,546,763

2,555,587

2,552,894

2,565,117

2,571,292

2,582,089

3

อุบลราชธานี

1,763,061

1,774,808

1,783,035

1,785,709

1,795,453

1,803,754

1,813,088

4

ขอนแก่น

1,741,749

1,747,542

1,750,500

1,752,414

1,756,101

1,762,242

1,767,601

5

เชียงใหม่

1,630,769

1,650,009

1,658,298

1,664,399

1,670,317

1,632,548

1,640,479

6

บุรีรัมย์

1,524,261

1,531,430

1,536,722

1,536,070

1,541,650

1,546,784

1,553,765

7

อุดรธานี

1,518,502

1,523,802

1,527,562

1,530,686

1,535,629

1,538,940

1,544,786

8

นครศรีธรรมราช 1,500,343

1,504,420

1,510,460

1,506,997

1,513,163

1,516,499

1,522,561

9

ศรีสะเกษ

1,440,404

1,443,975

1,446,484

1,443,011

1,441,412

1,446,345

1,452,471

10

สุรินทร์

1,371,429

1,374,700

1,375,257

1,372,672

1,375,560

1,377,827

1,381,761

11

สงขลา

1,281,509

1,302,421

1,317,501

1,324,915

1,335,768

1,343,954

1,357,023

12

ชลบุรี

1,142,985

1,172,432

1,209,290

1,233,446

1,264,687

1,289,590

1,316,293

13

ร้อยเอ็ด

1,310,250

1,310,672

1,310,047

1,308,589

1,307,212

1,308,159

1,309,708

14

เชียงราย

1,214,405

1,225,058

1,225,713

1,225,013

1,227,317

1,194,933

1,198,218

15

สมุทรปราการ

1,049,416

1,077,523

1,107,626

1,126,940

1,147,224

1,164,105

1,185,180

16

ชัยภูมิ

1,117,118

1,116,934

1,119,146

1,119,597

1,122,647

1,125,166

1,127,423

17

สกลนคร

1,101,619

1,104,106

1,109,046

1,113,064

1,116,034

1,118,449

1,122,905

18

นนทบุรี

*

*

*

1,024,191

1,052,592

1,078,071

1,101,743

19

นครสวรรค์

1,077,458

1,077,808

1,076,015

1,073,683

1,074,239

1,072,868

1,073,495

20

สุราษฎร์ธานี

*

*

*

*

*

*

1,000,383

21

เพชรบูรณ์

1,001,180

1,002,459

1,002,317

*

*

*

*

แหล่งข้อมูล : ส�ำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย หมายเหตุ : * ประชากรต�่ำกว่า 1 ล้านคน

ด้านการบริหารจัดการ

3


จ�ำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จ�ำนวนบ้าน ในเขตกรุงเทพมหานคร เรียงตามจ�ำนวนประชากรรวม (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553) ล�ำดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

เขต

รวม

ประชากร (คน) ชาย

หญิง

193,190 90,864 102,326 บางแค 188,164 90,318 97,846 บางเขน 183,333 86,734 96,599 สายไหม 166,354 82,974 83,380 ดอนเมือง 162,838 76,930 85,908 จตุจักร 160,480 76,521 83,959 คลองสามวา 160,451 76,908 83,543 จอมทอง 157,477 75,663 81,814 ลาดกระบัง 156,567 74,334 82,233 ประเวศ 155,821 74,321 81,500 บางขุนเทียน 151,292 73,949 77,343 หนองจอก 149,606 68,299 81,307 บางกะปิ 147,030 67,752 79,278 บึงกุ่ม 145,361 68,213 77,148 หนองแขม 138,653 65,913 72,740 บางซื่อ 135,032 64,203 70,829 มีนบุรี 134,480 63,054 71,426 ดินแดง 131,363 62,131 69,232 ภาษีเจริญ 124,499 59,085 65,414 ธนบุรี 124,352 59,461 64,891 บางกอกน้อย 122,520 56,113 66,407 ลาดพร้าว 115,966 53,976 61,990 สวนหลวง 115,697 53,279 62,418 วังทองหลาง 115,131 54,265 60,866 ทุ่งครุ 112,908 54,146 58,762 หลักสี่ 112,906 54,545 58,361 คลองเตย 111,496 58,850 52,646 ดุสิต 106,753 50,486 56,267 ตลิ่งชัน 104,535 50,400 54,135 บางบอน 101,276 47,078 54,198 บางพลัด 98,870 47,427 51,443 บางคอแหลม 98,869 46,718 52,151 บางนา 95,661 44,310 51,351 พระโขนง 89,297 43,080 46,217 ราษฎร์บูรณะ 88,578 41,062 47,516 สะพานสูง 88,179 42,131 46,048 สาทร 86,340 40,323 46,017 คันนายาว 84,286 40,350 43,936 ยานนาวา 80,929 38,232 42,697 วัฒนา 79,546 37,333 42,213 คลองสาน 77,292 35,639 41,653 ห้วยขวาง 76,233 36,541 39,692 ราชเทวี 75,621 35,988 39,633 บางกอกใหญ่ 74,693 37,097 37,596 พญาไท 74,592 34,782 39,810 ทวีวัฒนา 60,313 29,033 31,280 พระนคร 57,368 26,632 30,736 ปทุมวัน 53,526 25,994 27,532 ป้อมปราบศัตรูพ่าย 47,053 22,231 24,822 บางรัก 28,617 13,900 14,717 สัมพันธวงศ์ รวม 5,701,394 2,709,568 2,991,826 แหล่งข้อมูล : 1. ส�ำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 2. ฝ่ายแผนที่ กองส�ำรวจและแผนที่ ส�ำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร

4

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

พื้นที่ (ตร.กม.) 44.456 42.123 44.615 36.803 32.908 110.686 26.265 123.859 52.490 120.687 236.261 28.523 24.311 35.825 11.545 63.645 8.354 17.834 8.551 11.944 22.157 23.678 19.265 30.741 22.841 12.994 10.665 29.479 34.745 11.360 10.921 18.789 13.986 15.782 28.124 9.326 25.980 16.662 12.565 6.051 15.033 7.126 6.180 9.595 50.219 5.536 8.369 1.931 5.536 1.416

1,568.737

ความหนาแน่น จ�ำนวนบ้าน (คน/ตร.กม.) (หลัง) 4,346 4,467 4,109 4,520 4,948 1,450 6,109 1,271 2,983 1,291 640 5,245 6,048 4,058 12,010 2,122 16,098 7,366 14,560 10,411 5,530 4,898 6,006 3,745 4,943 8,689 10,454 3,621 3,009 8,915 9,053 5,262 6,840 5,658 3,150 9,455 3,323 5,059 6,441 13,146 5,141 10,698 12,236 7,785 1,485 10,895 6,855 27,719 8,499 20,210

3,634

77,149 88,857 83,565 63,703 85,191 62,255 58,485 69,336 66,657 70,319 50,023 88,135 62,806 54,418 46,294 50,008 51,686 45,101 45,446 44,420 49,524 53,166 54,764 44,833 45,829 56,332 30,962 36,668 46,903 42,409 36,160 52,056 39,639 35,208 29,881 35,686 34,178 43,034 55,575 33,809 48,028 37,606 26,449 35,541 29,730 18,453 26,047 19,314 25,637 13,265

2,400,540


จำนวนประชากร แยกตามเพศ จำแนกตามเขตในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 (เรียงตามจำนวนประชากรรวม) ชาย

เขต สัมพันธวงศ บางรัก ปอมปราบศัตรูพาย ปทุมวัน พระนคร ทวีวัฒนา พญาไท บางกอกใหญ ราชเทวี หวยขวาง คลองสาน วัฒนา ยานนาวา คันนายาว สาทร สะพานสูง ราษฎรบูรณะ พระโขนง บางนา บางคอแหลม บางพลัด บางบอน ตลิ่งชัน ดุสิต คลองเตย หลักสี่ ทุงครุ วังทองหลาง สวนหลวง ลาดพราว บางกอกนอย ธนบุรี ภาษีเจริญ ดินแดง มีนบุรี บางซื่อ หนองแขม บึงกุม บางกะป หนองจอก บางขุนเทียน ประเวศ ลาดกระบัง จอมทอง คลองสามวา จตุจักร ดอนเมือง สายไหม บางเขน บางแค

หญิง 14.717 24.822 27.532 30.736 31.280 39.810 37.596 39.633 39.692 41.653 42.213 42.697 43.936 46.017 46.048 47.516 46.217 51.351 52.151 51.443 54.198 54.135 56.267 52.646 58.361 58.762 60.866 62.418 61.990 66.407 64.891 65.414 69.232 71.426 70.829 72.740 77.148 79.278 81.307 77.343 81.500 82.233 81.814 83.543 83.959 85.908 83.380 96.599 97.846 102.326

13.900 22.231 25.994 26.632 29.033 34.782 37.097 35.988 36.541 35.639 37.333 38.232 40.350 40.323 42.131 41.062 43.080 44.310 46.718 47.427 47.078 50.400 50.486 58.850 54.545 54.146 54.265 53.279 53.976 56.113 59.461 59.085 62.131 63.054 64.203 65.913 68.213 67.752 68.299 73.949 74.321 74.334 75.663 76.908 76.521 76.930 82.974 86.734 90.318 90.864

120 100

80

60

พันคน

40

20

0

20

40

60

80

พันคน

100 120 140

แหลงขอมูล : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ด้านการบริหารจัดการ

5


6

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

เขตบางบอน

เขตหนองแขม

เขตทวีวฒ ั นา

เขตบางขุนเทียน

เขตบางแค

เขตราชเทวี เขตปอมปราบศัตรูพา ย

เขตดุสติ

เขตทุง ครุ

เขตสาทร

เขตยานนาวา

เขตบางคอแหลม

เขตราษฎรบรู ณะ

เขตธนบุรี

เขตคลองสาน

เขตหลักสี่

เขตจตุจกั ร

เขตคลองเตย

เขตสวนหลวง

เขตประเวศ

เขตสะพานสูง

เขตคันนายาว เขตมีนบุรี

เขตคลองสามวา

0

เขตลาดกระบัง

2,200

4,400

8,800

13,200

ประชากรชาย ประชากรหญิง ประชากรรวม จำนวนประชากร ณ เดือน ธ.ค. 53

สัญลักษณ

เขตหนองจอก

17,600 Meters

กองสารสนเทศภูมิศาสตร สำนักยุทธศาสตรและประเมินผล กรุงเทพมหานคร

เขตบางนา

เขตพระโขนง

เขตวัฒนา

เขตบึงกมุ

เขตสายไหม

เขตบางกะป

เขตบางเขน

เขตวังทองหลาง

เขตลาดพราว

เขตดอนเมือง

เขตหวยขวาง

เขตดินแดง

เขตพญาไท

เขตบางซือ่

เขตปทุมวัน เขตบางกอกใหญ เขตสัมพันธวงศ เขตบางรัก

เขตบางกอกนอย เขตพระนคร

เขตจอมทอง

เขตภาษีเจริญ

เขตตลิง่ ชัน

เขตบางพลัด

แผนที่แสดงการเปรียบเทียบ จ�ำนวนประชากรรายเขต ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553


ด้านการบริหารจัดการ

7

เขตหนองแขม

เขตบางแค

เขตตลิ่งชัน

เขตบางขุนเทียน

เขตบางบอน

เขตทวีวัฒนา

เขตดุสิต

เขตบางซื่อ

เขตจตุจักร

เขตหลักสี่

เขตจอมทอง

เขตทุงครุ

เขตราษฎรบูรณะ

เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา

เขตมีนบุรี

เขตคลองสามวา

0

4,400

8,800

13,200

1 - 40,000 คน 40,001 - 80,000 คน 80,001 - 120,000 คน 120,001 - 160,000 คน 160,001 - 200,000 คน จำนวนประชากร ณ เดือน ธ.ค. 53

สัญลักษณ

2,200

เขตลาดกระบัง

เขตหนองจอก

17,600 Meters

กองสารสนเทศภูมิศาสตร สำนักยุทธศาสตรและประเมินผล กรุงเทพมหานคร

เขตบางนา

เขตพระโขนง

เขตสะพานสูง

เขตประเวศ

เขตบึงกุม

เขตคันนายาว

เขตสายไหม

เขตบางเขน

เขตลาดพราว

เขตดอนเมือง

เขตพญาไท เขตวังทองหลาง เขตดินแดง เขตบางกอกนอย เขตบางกะป เขตราชเทวี เขตหวยขวาง เขตพระนคร เขตปอมปราบศัตรูพาย เขตสัมพันธวงศ เขตปทุมวัน เขตบางกอกใหญ เขตวัฒนา เขตบางรัก เขตสวนหลวง เขตคลองสาน เขตภาษีเจริญ เขตคลองเตย เขตสาทร เขตธนบุรี

เขตบางพลัด

แผนที่แสดงจ�ำนวนประชากร ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553


จ�ำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จ�ำนวนบ้าน จ�ำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 ประชากร (คน) รวม

ชาย

หญิง

พื้นที่ ความหนาแน่น จ�ำนวนบ้าน (ตร.กม.) (คน/ตร.กม.) (หลัง)

112,906 12,359 75,830 24,717 79,546 19,910 16,165 27,515 15,956 160,480 9,916 15,089 64,057 47,902 23,516 86,340 38,100 48,240 162,838 25,772 29,937 38,492 47,590 21,047 160,451 38,500 40,243 37,634 44,074 166,354 80,645 23,608 62,101 134,480 134,480 111,496 17,286 61,898 12,951 10,767 8,594

54,545 5,820 36,988 11,737 37,333 9,172 7,693 12,884 7,584 76,521 4,773 7,453 30,217 22,725 11,353 40,323 18,054 22,269 76,930 12,630 13,495 18,052 22,616 10,137 76,908 18,555 19,329 18,108 20,916 82,974 37,991 13,521 31,462 63,054 63,054 58,850 9,786 33,738 5,767 5,228 4,331

58,361 6,539 38,842 12,980 42,213 10,738 8,472 14,631 8,372 83,959 5,143 7,636 33,840 25,177 12,163 46,017 20,046 25,971 85,908 13,142 16,442 20,440 24,974 10,910 83,543 19,945 20,914 19,526 23,158 83,380 42,654 10,087 30,639 71,426 71,426 52,646 7,500 28,160 7,184 5,539 4,263

12.994 1.895 7.249 3.850 6.051 1.773 0.727 2.234 1.317 110.686 11.396 15.823 18.644 24.249 40.574 25.980 12.917 13.063 32.908 7.878 5.488 6.026 10.690 2.826 26.265 5.183 5.789 3.375 11.918 36.803 10.605 14.664 11.534 8.354 8.354 10.665 2.233 5.282 1.074 1.737 0.339

ล�ำดับ เขต/แขวง ที่ 1

2

3

4 5

6

7

8 9

8

เขตคลองเตย แขวงคลองตัน แขวงคลองเตย แขวงพระโขนง เขตคลองสาน แขวงคลองต้นไทร แขวงคลองสาน แขวงบางล�ำภูล่าง แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสามวา แขวงทรายกองดิน แขวงทรายกองดินใต้ แขวงบางชัน แขวงสามวาตะวันตก แขวงสามวาตะวันออก เขตคันนายาว แขวงคันนายาว แขวงรามอินทรา เขตจตุจักร แขวงจตุจักร แขวงจอมพล แขวงจันทรเกษม แขวงลาดยาว แขวงเสนานิคม เขตจอมทอง แขวงจอมทอง แขวงบางขุนเทียน แขวงบางค้อ แขวงบางมด เขตดอนเมือง แขวงดอนเมือง แขวงสนามบิน แขวงสีกัน เขตดินแดง แขวงดินแดง เขตดุสิต แขวงดุสิต แขวงถนนนครไชยศรี แขวงวชิรพยาบาล แขวงสวนจิตรลดา แขวงสี่แยกมหานาค

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

8,689 6,522 10,461 6,420 13,146 11,230 22,235 12,316 12,115 1,450 870 954 3,436 1,975 580 3,323 2,950 3,693 4,948 3,271 5,455 6,388 4,452 7,448 6,109 7,428 6,952 11,151 3,698 4,520 7,604 1,610 5,384 16,098 16,098 10,454 7,741 11,719 12,059 6,199 25,351

56,332 9,854 31,326 15,152 33,809 11,420 5,678 11,605 5,106 62,255 3,347 3,636 28,460 18,977 7,835 34,178 12,811 21,367 85,191 12,999 19,261 20,321 21,728 10,882 58,485 14,289 13,396 12,410 18,390 63,703 32,762 8,378 22,563 51,686 51,686 30,962 3,590 19,460 3,033 2,468 2,411


จ�ำนวนประชากร พืน้ ที่ ความหนาแน่น จ�ำนวนบ้าน จ�ำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร (ต่อ) ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 ล�ำดับ เขต/แขวง ที่ 10

11

12

13

14

15

16

17

ประชากร (คน)

พื้นที่ ความหนาแน่น จ�ำนวนบ้าน (ตร.กม.) (คน/ตร.กม.) (หลัง)

รวม

ชาย

หญิง

เขตตลิ่งชัน แขวงคลองชักพระ แขวงฉิมพลี แขวงตลิ่งชัน แขวงบางเชือกหนัง แขวงบางพรม แขวงบางระมาด เขตทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทุ่งครุ แขวงทุ่งครุ แขวงบางมด เขตธนบุรี แขวงดาวคะนอง แขวงตลาดพลู แขวงบางยี่เรือ แขวงบุคคโล แขวงวัดกัลยาณ์ แขวงส�ำเหร่ แขวงหิรัญรูจี เขตบางเขน แขวงท่าแร้ง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางแค แขวงบางแค แขวงบางแคเหนือ แขวงบางไผ่ แขวงหลักสอง เขตบางกอกใหญ่ แขวงวัดท่าพระ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกน้อย แขวงบางขุนนนท์ แขวงบางขุนศรี

106,753 11,003 24,812 27,123 11,023 14,298 18,494 74,592 21,813 52,779 115,131 63,407 51,724 124,499 19,222 18,979 24,931 18,992 10,821 17,698 13,856 188,164 88,684 99,480 193,190 39,896 61,643 40,762 50,889 75,621 59,890 15,731 124,352 10,040 36,426

50,486 5,225 11,658 12,843 5,186 6,818 8,756 34,782 10,365 24,417 54,265 29,940 24,325 59,085 9,148 9,038 12,061 8,900 5,084 8,331 6,523 90,318 41,531 48,787 90,864 18,927 28,793 19,311 23,833 35,988 28,214 7,774 59,461 4,620 16,693

56,267 5,778 13,154 14,280 5,837 7,480 9,738 39,810 11,448 28,362 60,866 33,467 27,399 65,414 10,074 9,941 12,870 10,092 5,737 9,367 7,333 97,846 47,153 50,693 102,326 20,969 32,850 21,451 27,056 39,633 31,676 7,957 64,891 5,420 19,733

29.479 1.251 7.338 5.183 2.915 4.253 8.539 50.219 21.521 28.698 30.741 17.976 12.765 8.551 1.289 1.823 1.523 1.210 0.785 1.230 0.691 42.123 23.717 18.406 44.456 6.486 12.060 14.670 11.240 6.180 5.346 0.834 11.944 1.492 4.360

3,621 8,795 3,381 5,233 3,781 3,362 2,166 1,485 1,014 1,839 3,745 3,527 4,052 14,560 14,912 10,411 16,370 15,696 13,785 14,389 20,052 4,467 3,739 5,405 4,346 6,151 5,111 2,779 4,527 12,236 11,203 18,862 10,411 6,729 8,355

36,668 4,256 8,373 9,820 3,448 4,282 6,489 29,730 7,503 22,227 44,833 22,028 22,805 45,446 8,781 7,094 7,540 8,124 2,664 7,298 3,945 88,857 40,872 47,985 77,149 20,747 22,520 13,657 20,225 26,449 22,482 3,967 44,420 3,900 12,923

แขวงบ้านช่างหล่อ แขวงศิริราช แขวงอรุณอมรินทร์

37,273 18,873 21,740

18,297 9,826 10,025

18,976 9,047 11,715

2.076 1.258 2.758

17,954 15,002 7,883

11,306 4,273 12,018

ด้านการบริหารจัดการ

9


จ�ำนวนประชากร พืน้ ที่ ความหนาแน่น จ�ำนวนบ้าน จ�ำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร (ต่อ) ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 ประชากร (คน) รวม

ชาย

หญิง

พื้นที่ ความหนาแน่น จ�ำนวนบ้าน (ตร.กม.) (คน/ตร.กม.) (หลัง)

149,606 83,432 66,174 155,821 47,693 108,128 98,870 27,515 41,171 30,184 138,653 91,255 47,398 98,869 98,869 104,535 104,535 101,276 19,331 26,877 28,073 26,995 47,053 3,389 13,275 12,075 12,878 5,436 147,030 71,023 29,437 46,570 57,368 7,230 19,744 20,092 10,302

68,299 37,978 30,321 74,321 22,778 51,543 47,427 13,228 19,736 14,463 65,913 43,879 22,034 46,718 46,718 50,400 50,400 47,078 8,745 12,527 13,253 12,553 22,231 1,713 6,205 5,591 6,114 2,608 67,752 33,041 13,335 21,376 26,632 2,645 9,474 9,407 5,106

81,307 45,454 35,853 81,500 24,915 56,585 51,443 14,287 21,435 15,721 72,740 47,376 25,364 52,151 52,151 54,135 54,135 54,198 10,586 14,350 14,820 14,442 24,822 1,676 7,070 6,484 6,764 2,828 79,278 37,982 16,102 25,194 30,736 4,585 10,270 10,685 5,196

28.523 12.062 16.461 120.687 84.712 35.975 10.921 2.749 5.872 2.300 11.545 5.762 5.783 18.789 18.789 34.745 34.745 11.360 2.332 3.296 2.886 2.846 5.536 0.689 0.889 1.064 2.074 0.820 24.311 10.811 4.885 8.615 8.369 2.181 1.300 3.485 1.403

ล�ำดับ เขต/แขวง ที่ 18

19

20

21

22 23 24

25

26

27

10

เขตบางกะปิ แขวงคลองจั่น แขวงหัวหมาก เขตบางขุนเทียน แขวงท่าข้าม แขวงแสมด�ำ เขตบางคอแหลม แขวงบางคอแหลม แขวงบางโคล่ แขวงวัดพระยาไกร เขตบางซื่อ แขวงบางซื่อ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางนา แขวงบางนา เขตบางบอน แขวงบางบอน เขตบางพลัด แขวงบางบ�ำหรุ แขวงบางพลัด แขวงบางยี่ขัน แขวงบางอ้อ เขตบางรัก แขวงบางรัก แขวงมหาพฤฒาราม แขวงสี่พระยา แขวงสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบึงกุ่ม แขวงคลองกุ่ม แขวงนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตปทุมวัน แขวงปทุมวัน แขวงรองเมือง แขวงลุมพินี แขวงวังใหม่

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

5,245 6,917 4,020 1,291 563 3,006 9,053 4,686 14,977 13,123 12,010 15,837 8,196 5,262 5,262 3,009 3,009 8,915 8,289 8,154 9,727 9,485 8,499 4,919 14,933 11,349 6,209 6,629 6,048 6,570 6,026 5,406 6,855 3,315 15,188 5,765 7,343

88,135 43,537 44,598 70,319 23,606 46,713 36,160 9,847 16,356 9,957 46,294 29,316 16,978 52,056 52,056 46,903 46,903 42,409 10,015 8,984 11,831 11,579 25,637 1,241 4,783 5,103 10,199 4,311 62,806 27,303 11,145 24,358 26,047 970 6,900 13,463 4,714


จ�ำนวนประชากร พืน้ ที่ ความหนาแน่น จ�ำนวนบ้าน จ�ำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร (ต่อ) ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 ล�ำดับ เขต/แขวง ที่ 28

29

30 31 32

33

34

เขตประเวศ แขวงดอกไม้ แขวงประเวศ แขวงหนองบอน เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย แขวงคลองมหานาค แขวงบ้านบาตร แขวงป้อมปราบ แขวงวัดเทพศิรินทร์ แขวงวัดโสมนัส เขตพญาไท แขวงสามเสนใน เขตพระโขนง แขวงบางจาก เขตพระนคร แขวงชนะสงคราม แขวงตลาดยอด แขวงบวรนิเวศ แขวงบางขุนพรหม แขวงบ้านพานถม แขวงพระบรมมหาราชวัง แขวงวังบูรพาภิรมย์ แขวงวัดราชบพิธ แขวงวัดสามพระยา แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ แขวงส�ำราญราษฎร์ แขวง���สาชิงช้า เขตภาษีเจริญ แขวงคลองขวาง แขวงคูหาสวรรค์ แขวงบางจาก แขวงบางด้วน แขวงบางแวก แขวงบางหว้า แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตมีนบุรี แขวงมีนบุรี แขวงแสนแสบ

ประชากร (คน) รวม

ชาย

หญิง

156,567 39,993 73,492 43,082 53,526 11,078 8,354 17,819 8,251 8,024 74,693 74,693 95,661 95,661 60,313 2,309 3,122 6,164 5,584 8,031 5,034 12,559 3,853 3,312 3,710 3,865 2,770 131,363 10,919 7,175 8,183 30,125 19,280 38,466 17,215 135,032 93,052 41,980

74,334 19,086 35,052 20,196 25,994 5,220 4,111 8,675 4,076 3,912 37,097 37,097 44,310 44,310 29,033 1,110 1,396 2,680 2,850 3,548 2,953 6,383 1,728 1,543 1,616 1,921 1,305 62,131 5,155 3,369 3,820 14,324 8,978 18,404 8,081 64,203 43,754 20,449

82,233 20,907 38,440 22,886 27,532 5,858 4,243 9,144 4,175 4,112 37,596 37,596 51,351 51,351 31,280 1,199 1,726 3,484 2,734 4,483 2,081 6,176 2,125 1,769 2,094 1,944 1,465 69,232 5,764 3,806 4,363 15,801 10,302 20,062 9,134 70,829 49,298 21,531

พื้นที่ ความหนาแน่น จ�ำนวนบ้าน (ตร.กม.) (คน/ตร.กม.) (หลัง) 52.490 15.172 22.805 14.513 1.931 0.448 0.251 0.535 0.347 0.350 9.595 9.595 13.986 13.986 5.536 0.339 0.193 0.496 0.458 0.414 1.647 0.720 0.220 0.522 0.144 0.230 0.153 17.834 2.992 0.909 1.394 2.514 3.022 5.105 1.898 63.645 28.459 35.186

2,983 2,636 3,223 2,969 27,719 24,728 33,283 33,307 23,778 22,926 7,785 7,785 6,840 6,840 10,895 6,811 16,176 12,427 12,192 19,399 3,056 17,443 17,514 6,345 25,764 16,804 18,105 7,366 3,649 7,893 5,870 11,983 6,380 7,535 9,070 2,122 3,270 1,193

66,657 20,016 26,170 20,471 19,314 5,275 2,611 6,470 2,743 2,215 35,541 35,541 39,639 39,639 18,453 821 1,225 1,640 2,100 2,024 1,302 4,561 980 966 990 1,135 709 45,101 3,326 1,879 3,132 8,420 7,028 15,460 5,856 50,008 37,923 12,085

ด้านการบริหารจัดการ

11


จ�ำนวนประชากร พืน้ ที่ ความหนาแน่น จ�ำนวนบ้าน จ�ำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร (ต่อ) ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 ประชากร (คน) รวม

ชาย

หญิง

พื้นที่ ความหนาแน่น จ�ำนวนบ้าน (ตร.กม.) (คน/ตร.กม.) (หลัง)

84,286 50,890 33,396 76,233 9,637 15,999 31,701 18,896 89,297 53,089 36,208 157,477 7,300 63,366 15,064 23,733 29,104 18,910 122,520 27,027 95,493 115,697 30,268 45,908 26,278 13,243 80,929 49,277 8,480 23,172 115,966 115,966 88,578 88,578 28,617 8,745 8,725 11,147

40,350 24,227 16,123 36,541 4,391 7,546 15,389 9,215 43,080 25,898 17,182 75,663 3,559 30,321 7,194 11,471 13,958 9,160 56,113 12,232 43,881 53,279 13,957 21,105 12,076 6,141 38,232 23,581 3,958 10,693 53,976 53,976 41,062 41,062 13,900 4,356 4,155 5,389

43,936 26,663 17,273 39,692 5,246 8,453 16,312 9,681 46,217 27,191 19,026 81,814 3,741 33,045 7,870 12,262 15,146 9,750 66,407 14,795 51,612 62,418 16,311 24,803 14,202 7,102 42,697 25,696 4,522 12,479 61,990 61,990 47,516 47,516 14,717 4,389 4,570 5,758

16.662 9.984 6.678 7.126 1.136 1.148 2.559 2.283 15.782 9.066 6.716 123.859 21.695 14.297 17.458 25.834 10.823 33.752 22.157 7.055 15.102 19.265 4.065 7.708 5.558 1.934 12.565 7.031 2.109 3.425 23.678 23.678 28.124 28.124 1.416 0.484 0.449 0.483

ล�ำดับ เขต/แขวง ที่ 35

36

37

38

39

40

41

42 43 44

12

เขตยานนาวา แขวงช่องนนทรี แขวงบางโพงพาง เขตราชเทวี แขวงถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท แขวงมักกะสัน เขตราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก แขวงราษฎร์บูรณะ เขตลาดกระบัง แขวงขุมทอง แขวงคลองสองต้นนุ่น แขวงคลองสามประเวศ แขวงทับยาว แขวงลาดกระบัง แขวงล�ำปลาทิว เขตลาดพร้าว * แขวงจรเข้บัว แขวงลาดพร้าว เขตวังทองหลาง * แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ แขวงพลับพลา แขวงวังทองหลาง แขวงสะพานสอง เขตวัฒนา แขวงคลองตันเหนือ แขวงคลองเตยเหนือ แขวงพระโขนงเหนือ เขตสวนหลวง แขวงสวนหลวง เขตสะพานสูง แขวงสะพานสูง เขตสัมพันธวงศ์ แขวงจักรวรรดิ แขวงตลาดน้อย แขวงสัมพันธวงศ์

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

5,059 7,621 3,345 10,698 8,395 14,084 12,388 8,277 5,658 5,856 5,391 1,271 336 4,432 863 919 2,689 560 5,530 3,831 6,323 6,006 7,446 5,956 4,728 6,847 6,441 7,009 4,021 6,766 4,898 4,898 3,150 3,150 20,210 18,068 19,432 23,079

43,034 27,537 15,497 37,606 8,407 9,179 9,624 10,396 35,208 22,167 13,041 69,336 2,056 27,655 7,212 12,316 11,802 8,295 49,524 10,407 39,117 54,764 12,223 24,776 11,687 6,078 55,575 30,297 10,940 14,338 53,166 53,166 29,881 29,881 13,265 5,014 3,759 4,492


จ�ำนวนประชากร พืน้ ที่ ความหนาแน่น จ�ำนวนบ้าน จ�ำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร (ต่อ) ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 ล�ำดับ เขต/แขวง ที่ 45

46

47

48

49

50

เขตสาทร แขวงทุ่งมหาเมฆ แขวงทุ่งวัดดอน แขวงยานนาวา เขตสายไหม แขวงคลองถนน แขวงสายไหม แขวงออเงิน เขตหนองแขม แขวงหนองแขม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองจอก แขวงกระทุ่มราย แขวงคลองสิบ แขวงคลองสิบสอง แขวงคู้ฝั่งเหนือ แขวงโคกแฝด แขวงล�ำต้อยติ่ง แขวงล�ำผักชี แขวงหนองจอก เขตหลักสี่ แขวงตลาดบางเขน แขวงทุ่งสองห้อง เขตห้วยขวาง แขวงบางกะปิ แขวงสามเสนนอก แขวงห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ประชากร (คน) รวม

ชาย

หญิง

พื้นที่ ความหนาแน่น จ�ำนวนบ้าน (ตร.กม.) (คน/ตร.กม.) (หลัง)

88,179 20,634 43,689 23,856 183,333 81,910 72,273 29,150 145,361 71,043 74,318 151,292 32,986 8,336 9,832 15,174 31,609 8,449 27,950 16,956 112,908 29,530 83,378 77,292 16,791 38,550 21,951

42,131 10,196 20,604 11,331 86,734 39,023 33,817 13,894 68,213 33,081 35,132 73,949 16,075 4,150 4,857 7,432 15,537 4,203 13,480 8,215 54,146 13,888 40,258 35,639 7,980 17,594 10,065

46,048 10,438 23,085 12,525 96,599 42,887 38,456 15,256 77,148 37,962 39,186 77,343 16,911 4,186 4,975 7,742 16,072 4,246 14,470 8,741 58,762 15,642 43,120 41,653 8,811 20,956 11,886

9.326 4.041 3.195 2.090 44.615 12.440 18.659 13.516 35.825 18.789 17.036 236.261 38.132 30.849 38.867 17.750 22.524 24.789 33.358 29.992 22.841 5.955 16.886 15.033 5.408 4.283 5.342

9,455 5,106 13,674 11,414 4,109 6,584 3,873 2,157 4,058 3,781 4,362 640 865 270 253 855 1,403 341 838 565 4,943 4,959 4,938 5,141 3,105 9,001 4,109

35,686 12,064 15,116 8,506 83,565 38,058 28,344 17,163 54,418 25,877 28,541 50,023 12,082 1,831 2,940 5,210 9,782 2,283 10,805 5,090 45,829 12,450 33,379 48,028 12,516 20,782 14,730

5,701,394

2,709,568

2,991,826

1,568.737

3,634

2,400,540

แหล่งข้อมูล : 1. ส�ำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 2. ฝ่ายแผนที่ กองส�ำรวจและแผนที่ ส�ำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร หมายเหตุ : * กรุงเทพมหานครได้เปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว และแขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 119 ตอนพิเศษ 22 ง ลงวันที่ 11 มีนาคม 2545

ด้านการบริหารจัดการ

13


จ�ำนวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547 - 2553 เรียงตามจ�ำนวนประชากร พ.ศ. 2553 ล�ำดับ เขต 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

186,744 177,062 161,749 157,989 169,983 124,476 167,794 134,834 139,009 127,697 117,385 147,694 138,340 125,545 154,079 115,212 147,398 137,473 139,573 135,944 116,305 114,940 113,166 104,827 117,163 125,254 123,282 104,680 93,225 110,331 106,499 101,737 98,957 95,041 81,784 96,714 83,611 88,986 80,217 89,200 76,452 103,086 82,676 78,294 64,220 69,188 64,168 61,220 50,735 32,194

189,257 178,986 165,491 159,506 169,113 132,172 167,175 138,327 142,633 132,313 126,126 149,093 138,501 128,493 151,788 118,019 146,031 136,240 136,971 133,669 117,711 115,120 114,132 107,609 116,713 122,919 121,336 105,730 96,723 108,597 105,685 101,667 98,564 94,097 83,147 95,089 84,080 88,556 80,121 87,853 76,213 99,827 81,727 77,232 66,354 67,357 63,192 60,001 50,023 31,674

191,521 181,390 169,109 161,600 167,837 138,962 166,377 142,460 146,401 137,934 133,415 149,860 140,580 131,344 150,547 122,825 144,461 135,149 134,589 132,394 119,168 115,490 114,950 110,469 116,922 121,504 119,927 106,811 99,348 107,139 104,479 101,695 98,096 93,548 84,934 93,808 84,562 88,383 80,596 86,163 76,402 98,601 80,863 77,343 68,423 65,835 62,102 58,768 49,730 31,142

192,597 182,335 173,076 163,080 166,581 144,423 165,070 144,800 149,883 141,698 138,667 150,139 145,172 135,554 147,797 127,727 141,765 134,407 132,034 130,540 120,417 116,293 114,984 111,621 116,055 119,909 117,867 107,812 101,263 105,347 103,391 101,360 98,496 92,929 86,043 92,021 85,027 88,061 80,744 84,821 77,033 97,747 79,637 77,202 70,196 64,356 61,040 57,461 49,124 30,646

193,449 183,836 176,376 164,570 165,438 149,776 163,846 147,482 152,669 145,294 143,675 150,286 147,466 139,585 145,671 131,035 139,322 133,622 129,662 129,401 121,366 116,067 115,685 113,008 115,518 118,412 116,742 107,513 102,963 103,852 101,862 100,474 97,794 92,094 87,082 90,937 85,586 87,386 81,053 82,824 76,948 78,147 78,307 76,477 72,026 62,966 60,275 56,464 48,506 30,088

193,478 185,901 178,637 165,433 164,210 154,766 162,151 152,528 155,077 150,492 147,668 150,166 147,712 142,772 142,338 133,149 136,696 132,670 126,883 126,823 122,371 115,883 115,713 114,180 114,180 114,694 114,488 106,963 103,470 102,320 99,994 99,561 96,880 90,559 88,013 89,294 85,912 85,789 80,674 80,894 76,987 77,078 76,608 75,493 73,428 61,374 58,858 54,601 47,503 29,283

193,190 188,164 183,333 166,354 162,838 160,480 160,451 157,477 156,567 155,821 151,292 149,606 147,030 145,361 138,653 135,032 134,480 131,363 124,499 124,352 122,520 115,966 115,697 115,131 112,908 112,906 111,496 106,753 104,535 101,276 98,870 98,869 95,661 89,297 88,578 88,179 86,340 84,286 80,929 79,546 77,292 76,233 75,621 74,693 74,592 60,313 57,368 53,526 47,053 28,617

บางแค บางเขน สายไหม ดอนเมือง จตุจักร คลองสามวา จอมทอง ลาดกระบัง ประเวศ บางขุนเทียน หนองจอก บางกะปิ บึงกุ่ม หนองแขม บางซื่อ มีนบุรี ดินแดง ภาษีเจริญ ธนบุรี บางกอกน้อย ลาดพร้าว สวนหลวง วังทองหลาง ทุ่งครุ หลักสี่ คลองเตย ดุสิต ตลิ่งชัน บางบอน บางพลัด บางคอแหลม บางนา พระโขนง ราษฎร์บูรณะ สะพานสูง สาทร คันนายาว ยานนาวา วัฒนา คลองสาน ห้วยขวาง ราชเทวี บางกอกใหญ่ พญาไท ทวีวัฒนา พระนคร ปทุมวัน ป้อมปราบศัตรูพ่าย บางรัก สัมพันธวงศ์ รวม 5,634,132 5,658,953 5,695,956 5,716,248 แหล่งข้อมูล : ส�ำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

14

หน่วย : คน

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

5,710,883

5,702,595

5,701,394


เปรียบเทียบประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล กับทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2552 - 2553 เรียงตามจ�ำนวนประชากร พ.ศ. 2553 รวม

2553 (คน) ชาย

หญิง

พื้นที่ (ตร.กม.)

5,702,595

5,701,394

2,709,568

2,991,826

1,568.737

3,634

-0.02

สมุทรปราการ

1,164,105

1,185,180

572,079

613,101

1,004.092

1,180

1.81

นนทบุรี

1,078,071

1,101,743

518,161

583,582

622.303

1,770

2.20

ปทุมธานี

956,376

985,643

469,034

516,609

1,525.856

646

3.06

นครปฐม

851,426

860,246

413,065

447,181

2,168.327

397

1.04

สมุทรสาคร

484,606

491,887

237,906

253,981

872.347

564

1.50

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

10,237,179

10,326,093

4,919,813

5,406,280

7,761.662

1,330

0.87

ทั่วราชอาณาจักร

63,525,062

63,878,267

31,451,801

32,426,466 513,115.020

124

0.56

จังหวัด

2552 (คน)

กรุงเทพมหานคร

ความหนาแน่น ปี 2553 (คน/ตร.กม.) เพิ่ม/ลด (%)

แหล่งข้อมูล : ส�ำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

จำนวนประชากรของประเทศไทย (x1) และกรุงเทพมหานคร (x10) ตั้งแต พ.ศ. 2536 - 2553 ประเทศไทย (ลานคน)

กรุงเทพมหานคร (ลานคน) 9.0

90 80 70 60 50 40

63.88 59.10 59.46 60.12 60.82 61.47 61.66 61.88 62.31 62.80 63.08 61.97 62.42 62.83 63.04 63.39 63.53 58.34 5.57 5.58 5.57 5.58 5.60

5.65 5.66

5.68 5.73 5.78 5.84 5.63 5.66 5.70 5.72 5.71 5.70 5.70

8.0 7.0 6.0 5.0 4.0

30

3.0

20 10 0

2.0 1.0 0.0 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 ประเทศไทย

กร���งเทพมหานคร

แหลงขอมูล : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ด้านการบริหารจัดการ

15


ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล กับทัว่ ราชอาณาจักร พ.ศ. 2547 - 2553 หน่วย : คน

จังหวัด ทั่วราชอาณาจักร

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

61,973,621 62,418,054 62,828,706 63,038,247 63,389,730 63,525,062 63,878,267

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 9,636,541

9,785,136

9,948,392 10,065,126 10,161,694 10,237,179 10,326,093

กรุงเทพมหานคร

5,634,132

5,658,953

5,695,956

5,716,248

5,710,883

5,702,595

5,701,394

เขตปริมณฑล

4,002,409

4,126,183

4,252,436

4,348,878

4,450,811

4,534,584

4,624,699

สมุทรปราการ

1,049,416

1,077,523

1,107,626

1,126,940

1,147,224

1,164,105

1,185,180

นนทบุรี

942,292

972,280

999,057

1,024,191

1,052,592

1,078,071

1,101,743

ปทุมธานี

769,998

815,402

861,338

896,843

929,250

956,376

985,643

นครปฐม

798,016

808,961

821,905

830,970

843,599

851,426

860,246

สมุทรสาคร 442,687 452,017 462,510 แหล่งข้อมูล : ส�ำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

469,934

478,146

484,606

491,887

เปรียบเทียบจ�ำนวนประชากร ความหนาแน่น อัตราการเพิ่มของประชากร ของประเทศไทยและกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2536 - 2553 พ.ศ.

จ�ำนวน ประชากร (คน)

ประเทศไทย ความหนาแน่น อัตราการเพิม่ /ลด ของประชากร ของประชากร (คน/ตร.กม.) (%)

2536 58,336,072 114 0.95 2537 59,095,419 115 1.30 2538 59,460,382 116 0.62 2539 60,116,182 117 1.10 2540 60,816,227 119 1.16 2541 61,466,178 120 1.07 2542 61,661,701 120 0.32 2543 61,878,746 121 0.35 2544 62,308,887 121 0.70 2545 62,799,872 122 0.79 2546 63,079,765 123 0.45 2547 61,973,621 121 -1.75 2548 62,418,054 122 0.72 2549 62,828,706 122 0.66 2550 63,038,247 123 0.33 2551 63,389,730 124 0.56 2552 63,525,062 124 0.21 2553 63,878,267 124 0.56 แหล่งข้อมูล : ส�ำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

16

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

จ�ำนวน ประชากร (คน) 5,572,712 5,584,226 5,570,743 5,584,963 5,604,772 5,647,799 5,662,499 5,680,380 5,726,203 5,782,159 5,844,607 5,634,132 5,658,953 5,695,956 5,716,248 5,710,883 5,702,595 5,701,394

กรุงเทพมหานคร ความหนาแน่น อัตราการเพิม่ /ลด ของประชากร ของประชากร (คน/ตร.กม.) (%) 3,552 3,560 3,551 3,560 3,573 3,600 3,610 3,621 3,650 3,686 3,726 3,592 3,607 3,631 3,644 3,640 3,635 3,634

0.19 0.21 -0.24 0.26 0.35 0.77 0.26 0.32 0.81 0.98 1.08 -3.60 0.44 0.65 0.36 -0.09 -0.15 -0.02


จ�ำนวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และทัว่ ราชอาณาจักรปี พ.ศ. 2542 - 2553 และประมาณการของปี พ.ศ. 2554 และ 2555 หน่วย : คน

ปี พ.ศ.

ทั่วราชอาณาจักร

เขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

เขตปริมณฑล

2542

61,661,701

9,308,924

5,662,499

3,646,425

2543

61,878,746

9,400,478

5,680,380

3,720,098

2544

62,308,887

9,528,891

5,726,203

3,802,688

2545

62,799,872

9,668,854

5,782,159

3,886,695

2546

63,079,765

9,815,354

5,844,607

3,970,747

2547

61,973,621

9,636,541

5,634,132

4,002,409

2548

62,418,054

9,785,136

5,658,953

4,126,183

2549

62,828,706

9,948,392

5,695,956

4,252,436

2550

63,038,247

10,065,126

5,716,248

4,348,878

2551

63,389,730

10,161,694

5,710,883

4,450,811

2552

63,525,062

10,237,179

5,702,595

4,534,584

2553

63,878,267

10,326,093

5,701,394

4,624,699

ประมาณการ ของปี พ.ศ. 2554

63,814,633

10,407,143

5,704,437

4,702,706

ประมาณการ ของปี พ.ศ. 2555

63,981,235

10,496,926

5,703,632

4,793,294

แหล่งข้อมูล : ปี พ.ศ. 2542 - 2553 ส�ำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประมาณการของปี พ.ศ. 2554 และ 2555 กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ ส�ำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร - ทัว่ ราชอาณาจักร จากสมการ y = 62,731,721.50 + 83,300.88X - กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากสมการ y = 9,823,555.17 + 44,891.36X - กรุงเทพมหานคร จากสมการ y = 5,709,667.42 - 402.36X - เขตปริมณฑล จากสมการ y = 4,113,887.75 + 45,293.72X

ด้านการบริหารจัดการ

17


61.88

61.66

5.66 3.65

2542

62.31

5.68 3.72

2543

62.80

5.73 3.80

2544

63.08

5.78 3.89 2545

61.97

5.84 3.97

62.42

2547

5.63 4.00

ทั่วราชอาณาจักร กรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล

2546

5.70 4.25

2550

2551

ประมาณการของป พ.ศ. 2554 , 2555 ประมาณการของป พ.ศ. 2554 , 2555 ประมาณการของป พ.ศ. 2554 , 2555

2549

62.83

5.66 4.13 2548

63.04 5.72 4.35

2552

2553 ประมาณการ ประมาณการ ของป ของป พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555

แหลงขอมูล : ป พ.ศ. 2542 - 2553 สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประมาณการของป พ.ศ. 2554 และ 2555 กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ สำนักยุทธศาสตรและประเมินผล กรุงเทพมหานคร

0

10

20

30

40

50

60

63.39 5.71 4.45

70

63.53 5.70 4.53

80 63.88 5.70 4.62

จำนวนประชากร (ลานคน) 63.81

ป พ.ศ.

จำนวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และทั่วราชอาณาจักร ป พ.ศ. 2542-2553 และประมาณการของป พ.ศ. 2554 และ 2555 63.98 5.70 4.70

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

5.70 4.79

18


จ�ำนวนประชากรในเขตปริมณฑล ปี พ.ศ. 2542 - 2553 และประมาณการของปี พ.ศ. 2554 และ 2555 หน่วย : คน

สมุทรปราการ

นนทบุรี

จังหวัด ปทุมธานี

2542

977,388

839,029

633,994

774,276

421,738

2543

995,838

859,607

654,701

781,138

428,814

2544

1,011,692

884,077

679,417

791,914

435,588

2545

1,027,719

905,197

708,909

801,956

442,914

2546

1,045,850

924,890

739,404

812,404

448,199

2547

1,049,416

942,292

769,998

798,016

442,687

2548

1,077,523

972,280

815,402

808,961

452,017

2549

1,107,626

999,057

861,338

821,905

462,510

2550

1,126,940

1,024,191

896,843

830,970

469,934

2551

1,147,224

1,052,592

929,250

843,599

478,146

2552

1,164,105

1,078,071

956,376

851,426

484,606

2553

1,185,180

1,101,743

985,643

860,246

491,887

ประมาณการ ของปี พ.ศ. 2554

1,200,429

1,121,686

1,022,673

863,020

494,898

ประมาณการ ของปี พ.ศ. 2555

1,219,514

1,145,753

1,056,529

870,449

501,049

ปี พ.ศ.

นครปฐม

สมุทรสาคร

แหล่งข้อมูล : ปี พ.ศ. 2542 - 2553 ส�ำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประมาณการของปี พ.ศ. 2554 และ 2555 กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ ส�ำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร - สมุทรปราการ จากสมการ y = 1,076,375.08 + 9,542.62X - นนทบุร ี จากสมการ y = 965,252.17 + 12,033.38X - ปทุมธานี จากสมการ y = 802,606.25 + 16,928.18X - นครปฐม จากสมการ y = 814,734.25 + 3,714.29X - สมุทรสาคร จากสมการ y = 454,920 + 3,075.24X

ด้านการบริหารจัดการ

19


20

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

0.860

0.996

2543

0.839

0.977

2542

2545

2546

2548

2549

1.108

0.999

0.861

0.822

0.463

4.252

4.349

2550

1.127

1.024

0.897

0.831

0.470

ปทุมธานี ประมาณการของป พ.ศ. 2554 , 2555

2547

1.078

0.972

0.815

0.809

0.452

4.126

2552

1.164

1.078

0.956

0.851

0.485

4.535

1.200

1.122

1.023

0.863

0.495

4.703

1.220

1.146

1.057

0.870

0.501

4.793

ป พ.ศ. สมุทรสาคร ประมาณการของป พ.ศ. 2554 , 2555

2553 ประมาณการ ประมาณการ ของป ของป พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555

1.185

1.102

0.986

0.860

0.492

4.625

นครปฐม ประมาณการของป พ.ศ. 2554 , 2555

2551

1.147

1.053

0.929

0.844

0.478

4.451

แหลงขอมูล : ป พ.ศ. 2542 - 2553 สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประมาณการของป พ.ศ. 2554 และ 2555 กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ สำนักยุทธศาสตรและประเมินผล กรุงเทพมหานคร

นนทบุรี ประมาณการของป พ.ศ. 2554 , 2555

2544

1.049

0.905

0.884 1.046

0.942

0.925

0.709

0.679

0.655

0.634

1.028

0.770

0.739

0.802

0.792

0.781

0.774

1.012

0.798

0.812

0.422

0.443

0.448

3.971

0.443

3.887

0.436

3.720

3.803

4.002

0.429

3.646

สมุทรปราการ ประมาณการของป พ.ศ. 2554 , 2555

5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.00

จำนวนประชากร (ลานคน)

จำนวนประชากรในเขตปริมณฑลป พ.ศ. 2542-2553 และประมาณการของป พ.ศ. 2554 และ 2555


จ�ำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จ�ำแนกตามอายุและเขต หน่วย : คน

เขต กรุงเทพมหานคร

เพศ

<1

1

2

3

อายุ (ปี) 4 5

6

7

8

9

10

11

ชาย 25,949 28,570 28,897 30,468 30,719 31,942 33,233 33,376 33,617 33,534 37,515 35,371 หญิง 24,194 26,872 27,423 28,496 28,967 30,512 31,608 31,662 32,232 32,422 35,711 34,385 รวม 50,143 55,442 56,320 58,964 59,686 62,454 64,841 65,038 65,849 65,956 73,226 69,756

คลองเตย

คลองสาน

คลองสามวา

ชาย

503

589

522

564

519

575

530

599

588

623

651

668

หญิง

482

526

512

562

540

523

555

539

548

613

626

555

รวม

985 1,115 1,034 1,126 1,059 1,098 1,085 1,138 1,136 1,236 1,277 1,223

ชาย

276

297

327

359

312

332

357

377

334

348

475

380

หญิง

261

282

342

355

321

312

369

327

342

373

470

468

รวม

537

579

669

714

633

644

726

704

676

721

945

848

ชาย

973 1,073 1,130 1,201 1,262 1,194 1,264 1,243 1,189 1,173 1,317 1,189

หญิง 1,023 1,086 1,090 1,053 1,137 1,118 1,144 1,146 1,187 1,103 1,260 1,135 รวม 1,996 2,159 2,220 2,254 2,399 2,312 2,408 2,389 2,376 2,276 2,577 2,324 คันนายาว

จตุจักร

ชาย

441

459

479

494

492

533

516

514

544

582

594

551

หญิง

441

469

451

462

489

465

508

501

551

576

570

548

รวม

882

928

930

956

981

998 1,024 1,015 1,095 1,158 1,164 1,099

ชาย

598

682

664

713

708

771

809

850

832

889

986

947

หญิง

524

650

596

681

772

739

798

814

776

865

912

964

รวม 1,122 1,332 1,260 1,394 1,480 1,510 1,607 1,664 1,608 1,754 1,898 1,911 จอมทอง

ชาย

740

823

816

837

834

867

842

882

911

924 1,002

999

หญิง

684

731

801

846

813

846

857

849

866

870

965

989

รวม 1,424 1,554 1,617 1,683 1,647 1,713 1,699 1,731 1,777 1,794 1,991 1,964 ดอนเมือง

ชาย

771

851

853

894

915

890

987 1,010 1,029

974 1,085 1,072

หญิง

720

783

821

826

889

868

966

991 1,019 1,004

986

882

รวม 1,491 1,634 1,674 1,720 1,804 1,758 1,953 1,996 1,911 1,965 2,104 2,076 ดินแดง

ดุสิต

ชาย

495

505

542

577

584

687

679

720

720

692

801

842

หญิง

457

498

545

585

558

621

670

670

695

672

757

844

รวม

952 1,003 1,087 1,162 1,142 1,308 1,349 1,390 1,415 1,364 1,558 1,686

ชาย

368

375

405

419

414

453

438

451

486

481

526

504

หญิง

321

371

405

410

385

403

476

438

460

433

493

479

รวม

689

746

810

829

799

856

914

889

946

914 1,019

983

ด้านการบริหารจัดการ

21


จ�ำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จ�ำแนกตามอายุและเขต (ต่อ) หน่วย : คน

เขต

เพศ

กรุงเทพมหานคร

12

13

14

15

อายุ (ปี) 16 17 18

19

20

21

22

23

ชาย 37,944 43,080 44,060 43,802 40,928 40,547 40,218 39,368 38,181 39,026 40,376 35,351 หญิง 36,230 41,799 42,187 43,432 40,482 40,112 39,429 38,432 38,207 36,483 37,075 35,362 รวม 74,174 84,879 86,247 87,234 81,410 80,659 79,647 77,800 76,388 75,509 77,451 70,713

คลองเตย

ชาย

639

739

762

791

723

756

757

709

708

672

729

625

หญิง

593

701

777

763

799

783

711

689

777

726

725

677

รวม 1,232 1,440 1,539 1,554 1,522 1,539 1,468 1,398 1,485 1,398 1,454 1,302 คลองสาน

คลองสามวา

ชาย

463

520

497

573

521

509

516

547

564

489

516

492

หญิง

489

549

549

534

556

538

526

527

532

490

568

541

รวม

952 1,069 1,046 1,107 1,077 1,047 1,042 1,074 1,096

ชาย

1,275 1,403 1,466 1,359 1,228 1,167 1,173 1,053 1,034

866

780

836

หญิง 1,194 1,333 1,346 1,374 1,235 1,203 1,159 1,105 1,017

972

909

904

979 1,084 1,033

รวม 2,469 2,736 2,812 2,733 2,463 2,370 2,332 2,158 2,051 1,838 1,689 1,740 คันนายาว

ชาย

593

676

718

647

624

598

590

559

561

484

534

510

หญิง

559

658

655

707

633

647

603

579

581

512

547

504

รวม 1,152 1,334 1,373 1,354 1,257 1,245 1,193 1,138 1,142 จตุจักร

ชาย

997 1,108 1,135 1,109 1,158 1,216 1,292 1,205

หญิง

918 1,098 1,156 1,070 1,041 1,029

996 1,081 1,014

996 1,011 1,009

997 1,019 1,047

986 1,031

995 968

รวม 1,915 2,206 2,291 2,179 2,199 2,245 2,289 2,224 2,043 1,997 2,040 1,963 จอมทอง

ชาย

1,064 1,298 1,212 1,216 1,173 1,237 1,241 1,201 1,098 1,067 1,121 1,056

หญิง 1,016 1,196 1,189 1,254 1,181 1,247 1,183 1,107 1,173 1,094 1,104 1,117 รวม 2,080 2,494 2,401 2,470 2,354 2,484 2,424 2,308 2,271 2,161 2,225 2,173 ดอนเมือง

ชาย

1,193 1,248 1,355 1,292 1,300 1,328 1,399 1,450 1,367 2,534 2,324 1,479

หญิง 1,085 1,225 1,230 1,275 1,172 1,104 1,137 1,127 1,055

992 1,016 1,007

รวม 2,278 2,473 2,585 2,567 2,472 2,432 2,536 2,577 2,422 3,526 3,340 2,486 ดินแดง

ชาย

950

988 1,160 1,129

หญิง

853 1,019

970 1,050

956

902

907

857

922

812

827

805

990

976

903

867

852

783

891

793

รวม 1,803 2,007 2,130 2,179 1,946 1,878 1,810 1,724 1,774 1,595 1,718 1,598 ดุสิต

ชาย

555

618

685

680

656

657

668

830

776 1,843 2,216 1,094

หญิง

504

636

584

651

630

654

688

771

802

828

741

695

รวม 1,059 1,254 1,269 1,331 1,286 1,311 1,356 1,601 1,578 2,671 2,957 1,789

22

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร


จ�ำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จ�ำแนกตามอายุและเขต (ต่อ) หน่วย : คน

เขต กรุงเทพมหานคร

เพศ

24

25

26

27

อายุ (ปี) 28 29 30

31

32

33

34

35

ชาย 36,311 38,129 38,669 40,076 41,214 42,848 44,518 45,237 43,511 44,380 44,821 43,343 หญิง 37,247 39,505 40,178 42,638 44,542 46,336 48,912 49,618 49,006 50,909 51,521 49,947 รวม 73,558 77,634 78,847 82,714 85,756 89,184 93,430 94,855 92,517 95,289 96,342 93,290

คลองเตย

ชาย

681

764

836

777

848

897

912

882

895

773

882

780

หญิง

746

820

797

849

819

915

940

893

850

910

876

888

รวม 1,427 1,584 1,633 1,626 1,667 1,812 1,852 1,775 1,745 1,683 1,758 1,668 คลองสาน

ชาย

538

535

581

606

543

572

620

643

551

556

612

560

หญิง

544

574

547

614

604

664

670

632

609

630

646

546

รวม 1,082 1,109 1,128 1,220 1,147 1,236 1,290 1,275 1,160 1,186 1,258 1,106 คลองสามวา

ชาย

884

908

848 1,027 1,038 1,104 1,180 1,234 1,241 1,308 1,356 1,386

หญิง

939 1,015 1,023 1,116 1,242 1,359 1,448 1,464 1,564 1,612 1,716 1,692

รวม 1,823 1,923 1,871 2,143 2,280 2,463 2,628 2,698 2,805 2,920 3,072 3,078 คันนายาว

ชาย

512

518

557

557

588

616

642

627

623

671

662

644

หญิง

589

596

593

671

683

675

739

746

703

762

791

758

รวม 1,101 1,114 1,150 1,228 1,271 1,291 1,381 1,373 1,326 1,433 1,453 1,402 จตุจักร

ชาย

999 1,079 1,122 1,150 1,231 1,187 1,315 1,384 1,287 1,287 1,320 1,279

หญิง 1,070 1,173 1,132 1,208 1,273 1,409 1,416 1,438 1,444 1,464 1,445 1,459 รวม 2,069 2,252 2,254 2,358 2,504 2,596 2,731 2,822 2,731 2,751 2,765 2,738 จอมทอง

ชาย

1,100 1,155 1,206 1,206 1,194 1,232 1,315 1,279 1,219 1,237 1,241 1,142

หญิง 1,078 1,197 1,180 1,190 1,259 1,273 1,261 1,245 1,279 1,317 1,360 1,291 รวม 2,178 2,352 2,386 2,396 2,453 2,505 2,576 2,524 2,498 2,554 2,601 2,433 ดอนเมือง

ชาย

1,362 1,371 1,288 1,373 1,353 1,346 1,324 1,376 1,227 1,333 1,369 1,319

หญิง 1,042 1,117 1,128 1,262 1,303 1,368 1,465 1,497 1,346 1,557 1,484 1,453 รวม 2,404 2,488 2,416 2,635 2,656 2,714 2,789 2,873 2,573 2,890 2,853 2,772 ดินแดง

ชาย

777

903

879

953

933 1,014 1,078

979 1,019 1,056

987

997

หญิง

850

987

909 1,026 1,023 1,038 1,078 1,060 1,092 1,121 1,247 1,074

รวม 1,627 1,890 1,788 1,979 1,956 2,052 2,156 2,039 2,111 2,177 2,234 2,071 ดุสิต

ชาย

1,005

927

873

826

799

815

772

756

727

718

684

671

หญิง

776

715

711

733

718

712

728

700

696

732

738

690

รวม 1,781 1,642 1,584 1,559 1,517 1,527 1,500 1,456 1,423 1,450 1,422 1,361

ด้านการบริหารจัดการ

23


จ�ำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จ�ำแนกตามอายุและเขต (ต่อ) หน่วย : คน

เขต

เพศ

กรุงเทพมหานคร

36

37

38

39

อายุ (ปี) 40 41

42

43

44

45

46

47

ชาย 43,165 42,117 43,927 45,322 44,697 43,703 45,395 44,133 42,694 44,173 44,794 43,128 หญิง 50,333 49,022 51,501 53,298 52,351 52,026 53,744 51,906 51,086 52,544 52,804 51,082 รวม 93,498 91,139 95,428 98,620 97,048 95,729 99,139 96,039 93,780 96,717 97,598 94,210

คลองเตย

ชาย

741

739

771

776

778

759

791

808

769

811

840

795

หญิง

836

825

912

921

865

855

906

908

910

948

912

950

รวม คลองสาน

คลองสามวา

1,577 1,564 1,683 1,697 1,643 1,614 1,697 1,716 1,679 1,759 1,752 1,745

ชาย

542

561

521

554

517

533

499

533

503

527

573

528

หญิง

550

568

591

604

559

601

680

598

607

640

692

674

รวม

1,092 1,129 1,112 1,158 1,076 1,134 1,179 1,131 1,110 1,167 1,265 1,202

ชาย

1,480 1,451 1,601 1,662 1,717 1,766 1,836 1,729 1,663 1,545 1,514 1,437

หญิง 1,734 1,737 1,918 2,051 2,034 1,969 2,050 1,932 1,843 1,796 1,652 1,458 รวม คันนายาว

จตุจักร

3,214 3,188 3,519 3,713 3,751 3,735 3,886 3,661 3,506 3,341 3,166 2,895

ชาย

676

640

676

696

677

706

707

732

660

656

692

658

หญิง

772

739

848

882

856

824

874

861

817

822

871

831

รวม

1,448 1,379 1,524 1,578 1,533 1,530 1,581 1,593 1,477 1,478 1,563 1,489

ชาย

1,164 1,196 1,232 1,210 1,280 1,194 1,218 1,150 1,208 1,190 1,197 1,198

หญิง 1,412 1,426 1,404 1,507 1,484 1,478 1,497 1,384 1,352 1,372 1,449 1,432 จอมทอง

รวม

2,576 2,622 2,636 2,717 2,764 2,672 2,715 2,534 2,560 2,562 2,646 2,630

ชาย

1,079 1,163 1,132 1,275 1,242 1,184 1,279 1,196 1,170 1,247 1,287 1,238

หญิง 1,305 1,241 1,286 1,339 1,328 1,264 1,371 1,352 1,281 1,381 1,436 1,479 ดอนเมือง

รวม

2,384 2,404 2,418 2,614 2,570 2,448 2,650 2,548 2,451 2,628 2,723 2,717

ชาย

1,278 1,236 1,268 1,348 1,384 1,321 1,433 1,405 1,354 1,347 1,393 1,335

หญิง 1,453 1,484 1,616 1,618 1,648 1,582 1,673 1,547 1,570 1,621 1,636 1,573 รวม ดินแดง

ชาย

2,731 2,720 2,884 2,966 3,032 2,903 3,106 2,952 2,924 2,968 3,029 2,908 945

915

938

963

950

947 1,003

930

954

998 1,002 1,040

หญิง 1,123 1,097 1,134 1,150 1,097 1,102 1,204 1,148 1,185 1,217 1,221 1,181 รวม ดุสิต

ชาย

790

664

688

656

700

680

759

743

718

721

882

836

หญิง

699

665

720

678

672

716

701

822

839

859

921

899

รวม

24

2,068 2,012 2,072 2,113 2,047 2,049 2,207 2,078 2,139 2,215 2,223 2,221

1,489 1,329 1,408 1,334 1,372 1,396 1,460 1,565 1,557 1,580 1,803 1,735

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร


จ�ำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จ�ำแนกตามอายุและเขต (ต่อ) หน่วย : คน

เขต กรุงเทพมหานคร

เพศ

48

49

50

51

อายุ (ปี) 52 53 54

55

56

57

58

59

ชาย 42,042 41,175 41,382 39,694 36,922 35,863 36,462 33,941 31,728 29,828 28,469 26,456 หญิง 50,254 48,539 49,529 47,033 43,490 42,428 43,845 41,702 38,483 36,603 34,784 33,025 รวม 92,296 89,714 90,911 86,727 80,412 78,291 80,307 75,643 70,211 66,431 63,253 59,481

คลองเตย

ชาย

803

745

790

752

750

681

756

672

622

587

555

521

หญิง

914

879

857

841

746

757

840

774

695

653

646

624

รวม 1,717 1,624 1,647 1,593 1,496 1,438 1,596 1,446 1,317 1,240 1,201 1,145 คลองสาน

คลองสามวา

ชาย

532

549

578

531

566

553

524

506

491

472

456

448

หญิง

677

664

686

692

675

629

678

674

626

616

587

548

รวม 1,209 1,213 1,264 1,223 1,241 1,182 1,202 1,180 1,117 1,088 1,043

996

ชาย

1,275 1,243 1,176 1,023

859

837

822

714

668

608

524

457

หญิง 1,420 1,290 1,297 1,121

886

881

915

829

712

704

603

550

รวม 2,695 2,533 2,473 2,144 1,745 1,718 1,737 1,543 1,380 1,312 1,127 1,007 คันนายาว

จตุจักร

ชาย

698

623

646

563

515

507

527

453

451

435

420

389

หญิง

822

762

818

726

682

596

642

637

531

533

497

447

รวม 1,520 1,385 1,464 1,289 1,197 1,103 1,169 1,090

982

968

917

836

1,157 1,167 1,171 1,211 1,153 1,136 1,132 1,086 1,014 1,013

958

903

ชาย

หญิง 1,390 1,385 1,410 1,359 1,344 1,312 1,344 1,309 1,185 1,165 1,100 1,020 รวม 2,547 2,552 2,581 2,570 2,497 2,448 2,476 2,395 2,199 2,178 2,058 1,923 จอมทอง

ชาย

1,227 1,235 1,212 1,251 1,113 1,124 1,137 1,014

983

863

859

813

หญิง 1,434 1,377 1,428 1,397 1,281 1,289 1,314 1,252 1,116 1,140 1,076 1,012 รวม 2,661 2,612 2,640 2,648 2,394 2,413 2,451 2,266 2,099 2,003 1,935 1,825 ดอนเมือง

ชาย

1,322 1,323 1,278 1,163 1,112 1,094 1,083 1,038

889

838

745

716

หญิง 1,545 1,434 1,491 1,430 1,271 1,150 1,265 1,141

980

979

913

827

รวม 2,867 2,757 2,769 2,593 2,383 2,244 2,348 2,179 1,869 1,817 1,658 1,543 ดินแดง

ชาย

1,015

995

951 1,030

917

862

901

860

842

773

767

741

หญิง 1,235 1,199 1,292 1,215 1,161 1,149 1,187 1,110 1,024

995

934

886

รวม 2,250 2,194 2,243 2,245 2,078 2,011 2,088 1,970 1,866 1,768 1,701 1,627 ดุสิต

ชาย

855

986 1,015

987

888

878

820

811

678

665

708

630

หญิง

877

891

902

801

744

813

831

730

710

686

575

979

รวม 1,732 1,877 1,994 1,889 1,689 1,622 1,633 1,642 1,408 1,375 1,394 1,205

ด้านการบริหารจัดการ

25


จ�ำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จ�ำแนกตามอายุและเขต (ต่อ) หน่วย : คน

เขต

เพศ

กรุงเทพมหานคร

60

61

62

63

อายุ (ปี) 64 65 66

67

68

69

70

71

ชาย 25,843 23,560 20,597 18,835 16,830 14,653 14,692 13,212 13,503 12,894 10,704 12,110 หญิง 31,795 29,554 25,517 23,669 21,730 19,313 19,111 17,275 18,101 16,953 14,633 16,784 รวม 57,638 53,114 46,114 42,504 38,560 33,966 33,803 30,487 31,604 29,847 25,337 28,894

คลองเตย

คลองสาน

คลองสามวา

คันนายาว

จตุจักร

จอมทอง

ดอนเมือง

ดินแดง

ดุสิต

26

ชาย

532

484

401

390

317

290

273

259

238

221

211

218

หญิง

591

566

498

451

381

353

392

330

321

300

293

300

รวม 1,123 1,050

899

841

698

643

665

589

559

521

504

518

ชาย

442

373

396

321

258

230

244

214

220

216

176

190

หญิง

546

548

448

414

394

297

320

274

309

302

256

325

รวม

988

921

844

735

652

527

564

488

529

518

432

515

ชาย

488

399

392

346

250

252

268

229

238

252

196

221

หญิง

545

500

468

437

379

336

335

280

338

292

235

277

รวม 1,033

899

860

783

629

588

603

509

576

544

431

498

ชาย

354

311

286

243

266

222

205

172

196

175

147

174

หญิง

462

429

355

326

294

307

280

249

234

221

197

233

รวม

816

740

641

569

560

529

485

421

430

396

344

407

ชาย

852

748

655

622

524

485

435

407

450

446

362

444

หญิง 1,036

927

821

851

715

713

649

644

632

607

500

598

รวม 1,888 1,675 1,476 1,473 1,239 1,198 1,084 1,051 1,082 1,053

862 1,042

ชาย

780

723

610

585

522

434

445

429

379

382

338

387

หญิง

910

910

798

652

631

535

574

568

534

510

442

519

รวม 1,690 1,633 1,408 1,237 1,153

969 1,019

997

913

892

780

906

ชาย

660

565

512

445

455

380

398

313

348

296

237

292

หญิง

806

740

591

548

471

493

435

364

400

395

301

374

รวม 1,466 1,305 1,103

993

926

873

833

677

748

691

538

666

ชาย

651

615

557

476

471

399

415

373

351

333

285

305

หญิง

884

847

680

650

614

550

528

487

469

489

450

433

รวม 1,535 1,462 1,237 1,126 1,085

949

943

860

820

822

735

738

ชาย

575

477

470

423

379

345

338

292

316

316

283

296

หญิง

618

542

485

488

412

432

348

394

406

394

324

364

รวม 1,193 1,019

955

911

791

777

686

686

722

710

607

660

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร


จ�ำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จ�ำแนกตามอายุและเขต (ต่อ) หน่วย : คน

เขต กรุงเทพมหานคร

เพศ

72

73

74

75

อายุ (ปี) 76 77 78

79

80

81

82

83

ชาย 10,873 10,326 9,627 8,261 7,668 6,357 6,453 4,919 4,517 3,781 3,460 2,791 หญิง 14,871 14,311 13,933 12,011 11,339 9,860 10,260 8,051 7,662 6,904 6,211 5,392 รวม 25,744 24,637 23,560 20,272 19,007 16,217 16,713 12,970 12,179 10,685 9,671 8,183

คลองเตย

คลองสาน

คลองสามวา

คันนายาว

จตุจักร

จอมทอง

ดอนเมือง

ดินแดง

ดุสิต

ชาย

199

203

152

173

151

122

110

85

85

67

75

56

หญิง

282

260

264

239

241

212

227

173

142

145

118

89

รวม

481

463

416

412

392

334

337

258

227

212

193

145

ชาย

196

185

176

145

159

131

110

83

76

66

49

54

หญิง

252

256

265

227

220

159

205

153

153

124

98

92

รวม

448

441

441

372

379

290

315

236

229

190

147

146

ชาย

146

180

141

118

116

108

103

71

61

57

43

38

หญิง

235

224

206

192

155

162

175

114

124

100

95

80

รวม

381

404

347

310

271

270

278

185

185

157

138

118

ชาย

143

115

132

107

85

97

71

72

75

41

55

42

หญิง

202

193

182

147

153

143

124

78

113

84

74

74

รวม

345

308

314

254

238

240

195

150

188

125

129

116

ชาย

384

365

375

345

321

245

290

204

185

161

146

120

หญิง

517

555

478

457

441

362

416

284

305

250

237

219

รวม

901

920

853

802

762

607

706

488

490

411

383

339

ชาย

338

308

304

248

217

179

190

142

134

103

72

69

หญิง

448

488

412

361

332

303

284

249

225

204

192

147

รวม

786

796

716

609

549

482

474

391

359

307

264

216

ชาย

225

236

227

192

171

150

171

118

112

83

96

46

หญิง

318

311

335

259

234

182

197

161

143

148

115

118

รวม

543

547

562

451

405

332

368

279

255

231

211

164

ชาย

283

257

285

220

197

168

177

149

109

106

86

59

หญิง

412

448

364

341

331

295

293

220

215

179

175

129

รวม

695

705

649

561

528

463

470

369

324

285

261

188

ชาย

306

321

281

275

267

190

252

166

165

137

123

122

หญิง

350

327

373

318

304

260

294

251

197

199

172

165

รวม

656

648

654

593

571

450

546

417

362

336

295

287

ด้านการบริหารจัดการ

27


จ�ำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จ�ำแนกตามอายุและเขต (���่อ) หน่วย : คน

เขต

เพศ

กรุงเทพมหานคร

คลองเตย

คลองสาน

คลองสามวา

คันนายาว

จตุจักร

จอมทอง

ดอนเมือง

ดินแดง

ดุสิต

28

91

92

93

94

95

527

550

468

444

308

หญิง 4,338 3,810 3,108 2,732 2,246 1,709 1,507 1,027

999

908

697

526

รวม 6,800 5,851 4,745 4,223 3,407 2,632 2,418 1,554 1,549 1,376 1,141

834

ชาย

84

85

86

87

อายุ (ปี) 88 89 90

2,462 2,041 1,637 1,491 1,161

923

911

ชาย

44

32

25

21

25

21

21

15

10

9

11

6

หญิง

73

72

65

43

36

38

31

19

22

12

13

12

รวม

117

104

90

64

61

59

52

34

32

21

24

18

ชาย

36

30

23

24

24

14

15

6

6

5

7

5

หญิง

91

53

47

57

31

27

25

27

19

8

17

8

รวม

127

83

70

81

55

41

40

33

25

13

24

13

ชาย

36

23

18

23

14

4

10

5

9

4

3

2

หญิง

51

62

49

47

31

18

14

12

6

12

5

3

รวม

87

85

67

70

45

22

24

17

15

16

8

5

ชาย

24

31

16

14

12

8

7

5

7

6

3

3

หญิง

64

38

28

36

27

17

20

10

7

17

10

4

รวม

88

69

44

50

39

25

27

15

14

23

13

7

ชาย

102

89

72

62

58

34

44

25

20

21

19

10

หญิง

187

169

132

112

98

67

69

51

35

41

31

15

รวม

289

258

204

174

156

101

113

76

55

62

50

25

ชาย

74

47

46

50

23

21

26

8

11

6

8

6

หญิง

120

107

77

73

46

49

40

34

29

26

20

18

รวม

194

154

123

123

69

70

66

42

40

32

28

24

ชาย

56

34

32

27

14

18

26

12

7

5

5

4

หญิง

89

79

63

61

33

30

39

21

14

17

6

11

รวม

145

113

95

88

47

48

65

33

21

22

11

15

ชาย

66

43

50

36

27

23

21

12

9

14

17

7

หญิง

134

119

64

50

54

51

36

25

21

14

20

12

รวม

200

162

114

86

81

74

57

37

30

28

37

19

ชาย

107

98

69

76

63

61

57

35

36

41

39

23

หญิง

119

134

122

105

102

77

63

41

52

40

40

30

รวม

226

232

191

181

165

138

120

76

88

81

79

53

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร


จ�ำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จ�ำแนกตามอายุและเขต (ต่อ) หน่วย : คน

เพศ

96

อายุ (ปี) เกิดปี ทะเบียน สัญชาติ อยู่ระหว่าง จ�ำนวนประชากร ย้าย ทั้งหมด 97 98 99 100 >100 จันทรคติ กลาง อื่น

กรุงเทพมหานคร ชาย

307

198

168

213

170

731

45

43,673 25,863

28,472

2,709,568

หญิง

461

358

250

226

201 1,135

54

34,316 20,048

20,445

2,991,826

รวม

768

556

418

439

371 1,866

99

77,989 45,911

48,917

5,701,394

ชาย

9

4

3

5

3

2

1

4,164

1,046

676

54,545

หญิง

12

13

7

3

2

1

1

3,874

691

574

58,361

รวม

21

17

10

8

5

3

2

8,038

1,737

1,250

112,906

ชาย

1

2

1

4

-

5

3

773

984

760

37,333

หญิง

2

4

6

1

1

10

1

606

831

687

42,213

รวม

3

6

7

5

1

15

4

1,379

1,815

1,447

79,546

ชาย

2

3

1

-

1

1

-

398

126

156

76,521

หญิง

6

4

1

2

2

1

-

358

88

98

83,959

รวม

8

7

2

2

3

2

-

756

214

254

160,480

ชาย

-

2

2

1

4

3

-

458

139

879

40,323

หญิง

6

2

3

1

1

7

-

397

99

857

46,017

รวม

6

4

5

2

5

10

-

855

238

1,736

86,340

ชาย

11

5

3

14

4

3

2

1,060

438

405

76,930

หญิง

21

10

4

6

7

5

3

1,052

346

331

85,908

รวม

32

15

7

20

11

8

5

2,112

784

736

162,838

ชาย

12

4

2

4

5

42

1

617

793

474

76,908

หญิง

11

13

7

4

9

97

2

439

593

414

83,543

รวม

23

17

9

8

14

139

3

1,056

1,386

888

160,451

ชาย

3

5

2

5

5

4

4

731

213

690

82,974

หญิง

10

9

8

6

11

11

1

470

126

177

83,380

รวม

13

14

10

11

16

15

5

1,201

339

867

166,354

ชาย

5

8

6

1

5

29

3

1,528

522

422

63,054

หญิง

10

6

5

5

10

55

3

1,209

464

306

71,426

รวม

15

14

11

6

15

84

6

2,737

986

728

134,480

ชาย

25

19

11

21

21

101

6

2,309

854

2,734

58,850

หญิง

33

33

15

21

11

137

11

939

452

1,015

52,646

รวม

58

52

26

42

32

238

17

3,248

1,306

3,749

111,496

เขต

คลองเตย

คลองสาน

คลองสามวา

คันนายาว

จตุจักร

จอมทอง

ดอนเมือง

ดินแดง

ดุสิต

ด้านการบริหารจัดการ

29


จ�ำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จ�ำแนกตามอายุและเขต (ต่อ) หน่วย : คน

เขต ตลิ่งชัน

ทวีวัฒนา

ทุ่งครุ

อายุ (ปี) 4 5

เพศ

<1

1

2

3

6

7

8

9

10

11

ชาย

499

520

529

561

520

543

552

542

516

554

663

584

หญิง

451

496

480

504

503

513

485

506

542

504

587

560

รวม

950 1,016 1,009 1,065 1,023 1,056 1,037 1,048 1,058 1,058 1,250 1,144

ชาย

359

371

393

414

414

394

439

440

435

403

508

419

หญิง

322

372

373

377

393

374

412

394

395

387

503

500

รวม

681

743

766

791

807

768

851

834

830

790 1,011

919

ชาย

580

621

668

695

738

797

826

753

772

771

832

812

หญิง

615

618

643

698

767

759

726

749

759

733

817

697

รวม 1,195 1,239 1,311 1,393 1,505 1,556 1,552 1,502 1,531 1,504 1,649 1,509 ธนบุรี

บางกอกน้อย

บางกอกใหญ่

บางกะปิ

ชาย

514

540

565

578

530

548

627

579

614

607

659

682

หญิง

436

483

510

542

523

602

582

541

581

614

693

658

รวม

950 1,023 1,075 1,120 1,053 1,150 1,209 1,120 1,195 1,221 1,352 1,340

ชาย

404

451

473

468

475

475

509

511

543

531

627

623

หญิง

386

407

454

469

440

479

516

496

519

517

635

565

รวม

790

858

927

937

915

954 1,025 1,007 1,062 1,048 1,262 1,188

ชาย

285

270

322

309

339

327

388

356

357

393

448

390

หญิง

274

267

320

309

321

318

277

362

382

341

359

391

รวม

559

537

642

618

660

645

665

718

739

734

807

781

ชาย

624

737

828

836

840

913

933

981

909

908

924

886

หญิง

627

716

701

769

740

860

869

896

881

914

920

885

รวม 1,251 1,453 1,529 1,605 1,580 1,773 1,802 1,877 1,790 1,822 1,844 1,771 บางขุนเทียน

ชาย

904

987

997 1,033 1,116 1,162 1,190 1,165 1,184 1,148 1,223 1,172

หญิง

851

865

907

924 1,061 1,026 1,104 1,142 1,127 1,044 1,233 1,158

รวม 1,755 1,852 1,904 1,957 2,177 2,188 2,294 2,307 2,311 2,192 2,456 2,330 บางเขน

ชาย

941

948

993 1,023 1,042 1,041 1,126 1,049 1,056 1,096 1,171 1,125

หญิง

787

851

868

925 1,006 1,031 1,033 1,032 1,078 1,064 1,096 1,058

รวม 1,728 1,799 1,861 1,948 2,048 2,072 2,159 2,081 2,134 2,160 2,267 2,183 บางคอแหลม

30

ชาย

433

410

443

491

479

552

533

570

512

542

613

593

หญิง

367

429

408

406

431

493

474

508

518

516

533

591

รวม

800

839

851

897

910 1,045 1,007 1,078 1,030 1,058 1,146 1,184

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร


จ�ำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จ�ำแนกตามอายุและเขต (ต่อ) หน่วย : คน

เขต ตลิ่งชัน

เพศ

12

13

14

15

อายุ (ปี) 16 17 18

ชาย

660

799

780

856

820

715

774

731

782

682

660

728

หญิง

612

731

716

822

791

733

726

702

734

684

695

701

19

20

21

22

23

รวม 1,272 1,530 1,496 1,678 1,611 1,448 1,500 1,433 1,516 1,366 1,355 1,429 ทวีวัฒนา

ทุ่งครุ

ชาย

484

567

613

611

569

595

569

522

487

460

495

461

หญิง

498

566

583

619

525

533

498

503

529

490

527

449

รวม

982 1,133 1,196 1,230 1,094 1,128 1,067 1,025 1,016

950 1,022

910

ชาย

827

950

912

915

906

879

808

841

734

723

661

656

หญิง

787

994

902

977

870

814

882

816

760

774

759

696

รวม 1,614 1,944 1,814 1,892 1,776 1,693 1,690 1,657 1,494 1,497 1,420 1,352 ธนบุรี

ชาย

729

833

832

841

859

882

867

876

854

831

841

784

หญิง

721

854

869

945

879

941

932

922

907

880

910

847

รวม 1,450 1,687 1,701 1,786 1,738 1,823 1,799 1,798 1,761 1,711 1,751 1,631 บางกอกน้อย

ชาย

664

772

860

887

813

851

773

898

875

783 1,571 1,060

หญิง

646

709

830

839

846

864

806

836

778

786

860

804

รวม 1,310 1,481 1,690 1,726 1,659 1,715 1,579 1,734 1,653 1,569 2,431 1,864 บางกอกใหญ่

บางกะปิ

ชาย

451

508

571

588

544

551

572

547

526

486

562

533

หญิง

423

489

518

530

517

522

493

485

489

512

510

516

รวม

874

997 1,089 1,118 1,061 1,073 1,065 1,032 1,015

ชาย หญิง

1,001 1,083 1,083 1,136 1,022 1,000 1,006 952 1,034 1,044 1,068

979

997

984

998 1,072 1,049

914

942

815

868

737

937

963

891

907

829

รวม 1,953 2,117 2,127 2,204 2,001 1,997 1,990 1,851 1,905 1,706 1,775 1,566 บางขุนเทียน

ชาย

1,197 1,441 1,380 1,360 1,260 1,180 1,167 1,072 1,042

905

932

952

หญิง 1,202 1,371 1,354 1,324 1,226 1,156 1,213 1,109 1,039 1,009 1,018

932

รวม 2,399 2,812 2,734 2,684 2,486 2,336 2,380 2,181 2,081 1,914 1,950 1,884 บางเขน

ชาย

1,166 1,335 1,355 1,348 1,180 1,238 1,243 1,212 1,139 1,632 1,566 1,137

หญิง 1,080 1,299 1,250 1,390 1,215 1,214 1,186 1,193 1,189 1,091 1,098 1,054 รวม 2,246 2,634 2,605 2,738 2,395 2,452 2,429 2,405 2,328 2,723 2,664 2,191 บางคอแหลม

ชาย

603

697

725

745

688

736

715

646

665

600

687

624

หญิง

612

707

657

685

710

711

666

627

677

623

661

677

รวม 1,215 1,404 1,382 1,430 1,398 1,447 1,381 1,273 1,342 1,223 1,348 1,301

ด้านการบริหารจัดการ

31


จ�ำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จ�ำแนกตามอายุและเขต (ต่อ) หน่วย : คน

เขต ตลิ่งชัน

เพศ

24

25

26

27

อายุ (ปี) 28 29 30

ชาย

732

771

757

775

791

872

887

822

827

824

834

815

หญิง

746

734

761

849

790

831

878

941

894

943

901

873

31

32

33

34

35

รวม 1,478 1,505 1,518 1,624 1,581 1,703 1,765 1,763 1,721 1,767 1,735 1,688 ทวีวัฒนา

ชาย

551

510

504

496

498

485

528

607

547

552

532

515

หญิง

503

549

548

559

570

595

612

612

616

629

648

610

รวม 1,054 1,059 1,052 1,055 1,068 1,080 1,140 1,219 1,163 1,181 1,180 1,125 ทุ่งครุ

ชาย

662

751

769

789

835

887

977

955

878

945 1,005

927

หญิง

720

793

799

927

869

959 1,078 1,007 1,038 1,044 1,106 1,042

รวม 1,382 1,544 1,568 1,716 1,704 1,846 2,055 1,962 1,916 1,989 2,111 1,969 ธนบุรี

ชาย

855

914

962

983

948

หญิง

942

935

990

986 1,015

992 1,049 1,030 1,002 962 1,036 1,072

939

970

908

935 1,024 1,033

922

รวม 1,797 1,849 1,952 1,969 1,963 1,954 2,085 2,102 1,937 1,963 2,003 1,830 บางกอกน้อย

ชาย

849

852

875

876

893

889

853

895

918

849

879

831

หญิง

785

814

843

855

871

938

863

970

948

973

967

957

รวม 1,634 1,666 1,718 1,731 1,764 1,827 1,716 1,865 1,866 1,822 1,846 1,788 บางกอกใหญ่

ชาย

509

523

555

538

577

553

613

683

581

635

604

556

หญิง

530

544

570

561

603

553

617

590

611

622

675

592

รวม 1,039 1,067 1,125 1,099 1,180 1,106 1,230 1,273 1,192 1,257 1,279 1,148 บางกะปิ

ชาย

830

862

961

986 1,019 1,095 1,277 1,283 1,309 1,280 1,234 1,330

หญิง

940 1,006 1,064 1,153 1,224 1,373 1,473 1,549 1,584 1,670 1,656 1,678

รวม 1,770 1,868 2,025 2,139 2,243 2,468 2,750 2,832 2,893 2,950 2,890 3,008 บางขุนเทียน

ชาย

942 1,061 1,127 1,054 1,124 1,171 1,223 1,274 1,226 1,301 1,350 1,269

หญิง 1,007 1,101 1,191 1,148 1,336 1,334 1,362 1,473 1,389 1,536 1,484 1,512 รวม 1,949 2,162 2,318 2,202 2,460 2,505 2,585 2,747 2,615 2,837 2,834 2,781 บางเขน

ชาย

1,160 1,161 1,230 1,271 1,444 1,475 1,479 1,599 1,563 1,598 1,628 1,653

หญิง 1,191 1,228 1,318 1,349 1,517 1,606 1,773 1,820 1,760 1,795 1,860 1,749 รวม 2,351 2,389 2,548 2,620 2,961 3,081 3,252 3,419 3,323 3,393 3,488 3,402 บางคอแหลม

ชาย

588

693

693

685

750

780

751

759

719

697

714

640

หญิง

642

719

675

731

755

751

791

748

683

763

765

743

รวม 1,230 1,412 1,368 1,416 1,505 1,531 1,542 1,507 1,402 1,460 1,479 1,383

32

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร


จ�ำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จ�ำแนกตามอายุและเขต (ต่อ) หน่วย : คน

เขต ตลิ่งชัน

เพศ

36

37

38

39

อายุ (ปี) 40 41 42

ชาย

757

734

794

824

800

744

763

802

800

849

หญิง

910

871

858

943

954

948 1,052

982

968

985 1,036 1,030

43

44

45

46

47

894

840

รวม 1,667 1,605 1,652 1,767 1,754 1,692 1,815 1,784 1,768 1,834 1,930 1,870 ทวีวัฒนา

ชาย

519

519

538

597

555

556

615

586

570

563

629

612

หญิง

658

660

709

729

702

702

749

737

720

781

759

778

รวม 1,177 1,179 1,247 1,326 1,257 1,258 1,364 1,323 1,290 1,344 1,388 1,390 ทุ่งครุ

ชาย

934

912

908

982

939

963

972

958

954

947

939

877

หญิง 1,112 1,081 1,093 1,217 1,219 1,107 1,149 1,146 1,077 1,076 1,119 1,097 รวม 2,046 1,993 2,001 2,199 2,158 2,070 2,121 2,104 2,031 2,023 2,058 1,974 ธนบุรี

ชาย

929

847

850

939

844

854

894

896

หญิง

965

917

934

969

969

944 1,033 1,025

897

918

964

890

995 1,046 1,070 1,018

รวม 1,894 1,764 1,784 1,908 1,813 1,798 1,927 1,921 1,892 1,964 2,034 1,908 บางกอกน้อย

ชาย

819

794

851

865

815

716

860

844

หญิง

956

904

904 1,015

898

961 1,045 1,069

787

883

887

916

981 1,051 1,100 1,101

รวม 1,775 1,698 1,755 1,880 1,713 1,677 1,905 1,913 1,768 1,934 1,987 2,017 บางกอกใหญ่

ชาย

550

533

572

560

494

477

501

514

489

568

553

525

หญิง

584

555

585

571

592

598

630

576

614

649

667

639

รวม 1,134 1,088 1,157 1,131 1,086 1,075 1,131 1,090 1,103 1,217 1,220 1,164 บางกะปิ

ชาย

1,268 1,240 1,229 1,290 1,290 1,216 1,220 1,128 1,062 1,111 1,054 1,047

หญิง 1,609 1,527 1,740 1,734 1,692 1,617 1,652 1,530 1,440 1,487 1,467 1,394 รวม 2,877 2,767 2,969 3,024 2,982 2,833 2,872 2,658 2,502 2,598 2,521 2,441 บางขุนเทียน

ชาย

1,234 1,225 1,261 1,285 1,392 1,245 1,359 1,320 1,291 1,306 1,269 1,230

หญิง 1,502 1,498 1,561 1,584 1,558 1,523 1,537 1,525 1,520 1,525 1,490 1,370 รวม 2,736 2,723 2,822 2,869 2,950 2,768 2,896 2,845 2,811 2,831 2,759 2,600 บางเขน

ชาย

1,569 1,548 1,594 1,624 1,646 1,672 1,768 1,684 1,512 1,670 1,686 1,520

หญิง 1,880 1,787 1,873 1,980 1,954 1,870 1,964 1,980 1,868 1,966 1,861 1,746 รวม 3,449 3,335 3,467 3,604 3,600 3,542 3,732 3,664 3,380 3,636 3,547 3,266 บางคอแหลม

ชาย

652

615

649

689

641

636

606

592

602

685

717

688

หญิง

762

685

709

754

700

679

740

707

756

792

798

769

รวม 1,414 1,300 1,358 1,443 1,341 1,315 1,346 1,299 1,358 1,477 1,515 1,457

ด้านการบริหารจัดการ

33


จ�ำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จ�ำแนกตามอายุและเขต (ต่อ) หน่วย : คน

เขต ตลิ่งชัน

เพศ

48

49

50

51

อายุ (ปี) 52 53 54

ชาย

834

782

799

773

733

710

801

701

658

632

633

496

หญิง

942

986

964

939

916

874

929

941

826

779

739

747

55

56

57

58

59

รวม 1,776 1,768 1,763 1,712 1,649 1,584 1,730 1,642 1,484 1,411 1,372 1,243 ทวีวัฒนา

ทุ่งครุ

ชาย

612

581

542

603

558

553

537

520

465

427

407

383

หญิง

747

709

760

710

722

702

645

661

551

528

489

459

รวม 1,359 1,290 1,302 1,313 1,280 1,255 1,182 1,181 1,016

955

896

842

ชาย

902

856

821

759

727

701

700

643

603

549

495

482

หญิง

974 1,018

958

886

912

816

813

850

758

666

659

595

รวม 1,876 1,874 1,779 1,645 1,639 1,517 1,513 1,493 1,361 1,215 1,154 1,077 ธนบุรี

ชาย

900

904

966

921

892

894

883

834

850

728

704

649

หญิง 1,090 1,057 1,091 1,059 1,005 1,042 1,094

989

918

838

831

779

รวม 1,990 1,961 2,057 1,980 1,897 1,936 1,977 1,823 1,768 1,566 1,535 1,428 บางกอกน้อย

ชาย

871

921

897

921

884

867

894

812

743

704

690

637

หญิง 1,155 1,115 1,057 1,067 1,064 1,041 1,140 1,044

948

998

932

838

รวม 2,026 2,036 1,954 1,988 1,948 1,908 2,034 1,856 1,691 1,702 1,622 1,475 บางกอกใหญ่

บางกะปิ

ชาย

570

525

553

542

490

456

507

470

470

454

418

394

หญิง

677

597

687

672

622

624

633

602

578

573

532

556

รวม 1,247 1,122 1,240 1,214 1,112 1,080 1,140 1,072 1,048 1,027

950

950

ชาย

1,041 1,051 1,039 1,013

881

919

857

871

817

757

626

663

หญิง 1,349 1,355 1,366 1,261 1,120 1,108 1,143 1,081

991

922

889

848

รวม 2,390 2,406 2,405 2,274 2,001 2,027 2,000 1,952 1,808 1,679 1,515 1,511 บางขุนเทียน

ชาย

1,127 1,030 1,082 1,026

975

912

933

872

785

701

657

600

หญิง 1,404 1,231 1,251 1,208 1,088 1,033 1,061

967

908

833

789

719

รวม 2,531 2,261 2,333 2,234 2,063 1,945 1,994 1,839 1,693 1,534 1,446 1,319 บางเขน

ชาย

1,524 1,498 1,531 1,413 1,327 1,249 1,188 1,089 1,002

897

917

815

หญิง 1,782 1,670 1,726 1,568 1,493 1,416 1,459 1,281 1,233 1,166 1,030 1,006 รวม 3,306 3,168 3,257 2,981 2,820 2,665 2,647 2,370 2,235 2,063 1,947 1,821 บางคอแหลม

ชาย

668

679

669

666

657

653

692

699

618

563

606

497

หญิง

800

805

817

801

790

774

836

779

728

714

706

650

รวม 1,468 1,484 1,486 1,467 1,447 1,427 1,528 1,478 1,346 1,277 1,312 1,147

34

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร


จ�ำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จ�ำแนกตามอายุและเขต (ต่อ) หน่วย : คน

เขต ตลิ่งชัน

ทวีวัฒนา

ทุ่งครุ

ธนบุรี

บางกอกน้อย

บางกอกใหญ่

บางกะปิ

บางขุนเทียน

บางเขน

บางคอแหลม

เพศ

60

61

62

63

อายุ (ปี) 64 65 66

ชาย

525

521

439

427

405

315

312

262

315

317

226

251

หญิง

735

663

554

543

482

405

423

337

414

375

323

335

รวม 1,260 1,184

993

970

887

720

735

599

729

692

549

586

ชาย

327

299

296

263

220

217

189

155

159

166

121

162

หญิง

409

379

322

334

276

252

230

226

240

219

163

190

รวม

736

678

618

597

496

469

419

381

399

385

284

352

ชาย

455

435

372

313

322

245

273

238

222

226

185

204

หญิง

611

521

478

418

433

368

367

327

307

289

250

279

รวม 1,066

956

850

731

755

613

640

565

529

515

435

483

ชาย

659

579

529

481

401

356

370

304

327

373

257

308

หญิง

812

739

650

558

550

469

513

445

451

437

393

475

รวม 1,471 1,318 1,179 1,039

951

825

883

749

778

810

650

783

ชาย

651

601

496

482

446

371

352

369

317

319

306

294

หญิง

783

773

650

642

568

494

521

455

525

476

390

533

รวม 1,434 1,374 1,146 1,124 1,014

865

873

824

842

795

696

827

ชาย

400

379

346

287

262

207

220

229

215

222

188

226

หญิง

489

480

416

402

383

297

328

286

308

311

234

312

รวม

889

859

762

689

645

504

548

515

523

533

422

538

ชาย

618

582

491

480

384

355

373

320

302

296

262

318

หญิง

780

732

668

634

540

528

489

426

495

428

367

399

รวม 1,398 1,314 1,159 1,114

924

883

862

746

797

724

629

717

ชาย

620

529

476

377

348

307

313

246

298

244

233

257

หญิง

737

614

524

479

431

398

372

302

342

337

274

354

รวม 1,357 1,143 1,000

856

779

705

685

548

640

581

507

611

ชาย

773

711

606

594

502

481

400

405

404

394

323

342

หญิง

972

893

779

704

639

637

597

503

573

517

468

524

รวม 1,745 1,604 1,385 1,298 1,141 1,118

997

908

977

911

791

866

ชาย

527

491

438

346

358

299

246

261

270

252

227

265

หญิง

671

586

501

410

420

363

327

372

349

340

288

307

รวม 1,198 1,077

939

756

778

662

573

633

619

592

515

572

67

68

69

70

71

ด้านการบริหารจัดการ

35


จ�ำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จ�ำแนกตามอายุและเขต (ต่อ) หน่วย : คน

เขต ตลิ่งชัน

ทวีวัฒนา

ทุ่งครุ

ธนบุรี

บางกอกน้อย

บางกอกใหญ่

บางกะปิ

บางขุนเทียน

บางเขน

บางคอแหลม

36

เพศ

72

73

74

75

อายุ (ปี) 76 77 78

ชาย

245

242

218

166

188

122

137

94

82

90

64

56

หญิง

311

302

316

249

210

206

193

193

172

145

120

113

รวม

556

544

534

415

398

328

330

287

254

235

184

169

ชาย

140

144

114

98

106

72

54

47

48

33

31

30

หญิง

179

182

151

147

125

121

125

85

95

84

60

63

รวม

319

326

265

245

231

193

179

132

143

117

91

93

ชาย

189

174

171

147

121

89

73

73

66

48

56

35

หญิง

280

237

236

200

172

151

169

122

104

106

91

84

รวม

469

411

407

347

293

240

242

195

170

154

147

119

ชาย

292

255

253

234

215

177

166

108

122

95

75

61

หญิง

397

398

406

372

281

297

319

295

252

171

194

151

รวม

689

653

659

606

496

474

485

403

374

266

269

212

ชาย

331

315

314

246

261

211

192

161

165

120

144

97

หญิง

428

416

442

367

343

314

321

296

227

205

209

188

รวม

759

731

756

613

604

525

513

457

392

325

353

285

ชาย

173

182

168

150

144

111

117

82

78

68

52

44

หญิง

255

248

225

208

231

173

192

146

146

137

101

89

รวม

428

430

393

358

375

284

309

228

224

205

153

133

ชาย

245

227

249

199

173

149

148

133

91

88

77

65

หญิง

401

353

367

290

296

252

228

189

184

194

118

137

รวม

646

580

616

489

469

401

376

322

275

282

195

202

ชาย

201

181

190

140

116

107

119

71

65

71

52

51

หญิง

257

272

253

208

188

178

169

125

120

123

110

120

รวม

458

453

443

348

304

285

288

196

185

194

162

171

ชาย

280

277

285

240

235

189

205

146

148

121

96

94

หญิง

437

413

405

363

335

274

307

227

231

187

163

158

รวม

717

690

690

603

570

463

512

373

379

308

259

252

ชาย

194

239

184

171

148

99

125

92

91

77

68

46

หญิง

323

260

295

240

251

189

225

185

174

166

119

111

รวม

517

499

479

411

399

288

350

277

265

243

187

157

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

79

80

81

82

83


จ�ำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จ�ำแนกตามอายุและเขต (ต่อ) หน่วย : คน

เขต ตลิ่งชัน

ทวีวัฒนา

ทุ่งครุ

ธนบุรี

บางกอกน้อย

บางกอกใหญ่

บางกะปิ

บางขุนเทียน

บางเขน

บางคอแหลม

เพศ

84

85

86

87

อายุ (ปี) 88 89 90

ชาย

56

27

42

32

24

15

17

12

8

10

10

4

หญิง

92

95

69

60

58

38

33

16

22

21

22

13

รวม

148

122

111

92

82

53

50

28

30

31

32

17

ชาย

23

28

16

14

15

4

14

4

4

3

1

5

หญิง

57

49

41

30

20

19

20

11

10

10

4

4

รวม

80

77

57

44

35

23

34

15

14

13

5

9

ชาย

31

26

17

13

13

10

10

7

4

4

5

5

หญิง

48

54

27

33

21

12

22

7

11

7

12

3

รวม

79

80

44

46

34

22

32

14

15

11

17

8

ชาย

64

56

38

36

28

25

21

9

14

20

12

9

หญิง

130

114

76

76

65

50

38

28

27

23

16

13

รวม

194

170

114

112

93

75

59

37

41

43

28

22

ชาย

101

73

53

60

32

32

39

11

24

15

14

10

หญิง

125

129

110

92

71

57

52

37

40

21

31

17

รวม

226

202

163

152

103

89

91

48

64

36

45

27

ชาย

37

27

32

26

21

12

16

10

7

5

4

6

หญิง

88

68

53

44

38

33

22

24

19

19

11

12

รวม

125

95

85

70

59

45

38

34

26

24

15

18

ชาย

52

39

37

32

21

26

15

7

13

11

3

6

หญิง

84

77

77

65

52

43

42

28

21

21

13

12

รวม

136

116

114

97

73

69

57

35

34

32

16

18

ชาย

26

35

23

28

15

14

15

11

6

10

7

6

หญิง

60

54

43

47

31

25

20

20

18

12

4

10

รวม

86

89

66

75

46

39

35

31

24

22

11

16

ชาย

66

78

46

41

28

24

14

11

11

11

7

3

หญิง

118

104

95

83

45

39

28

20

32

29

28

18

รวม

184

182

141

124

73

63

42

31

43

40

35

21

ชาย

48

38

29

29

24

20

16

10

9

12

7

3

หญิง

91

57

56

41

35

22

29

13

15

15

13

9

รวม

139

95

85

70

59

42

45

23

24

27

20

12

91

92

93

94

95

ด้านการบริหารจัดการ

37


จ�ำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จ�ำแนกตามอายุและเขต (ต่อ) หน่วย : คน

เขต ตลิ่งชัน

ทวีวัฒนา

ทุ่งครุ

ธนบุรี

บางกอกน้อย

บางกอกใหญ่

บางกะปิ

บางขุนเทียน

บางเขน

บางคอแหลม

38

อายุ (ปี) เกิดปี ทะเบียน สัญชาติ อยู่ระหว่าง จ�ำนวนประชากร ย้าย ทั้งหมด 97 98 99 100 >100 จันทรคติ กลาง อื่น

เพศ

96

ชาย

6

4

3

3

3

2

-

392

206

161

50,486

หญิง

10

3

9

4

7

10

-

266

170

92

56,267

รวม

16

7

12

7

10

12

-

658

376

253

106,753

ชาย

-

1

-

1

2

-

-

114

173

75

34,782

หญิง

7

5

1

1

1

-

-

94

157

72

39,810

รวม

7

6

1

2

3

-

-

208

330

147

74,592

ชาย

4

-

2

1

5

4

-

343

330

119

54,265

หญิง

-

6

6

2

1

5

-

251

262

84

60,866

รวม

4

6

8

3

6

9

-

594

592

203

115,131

ชาย

12

5

6

3

1

4

1

666

988

599

59,085

หญิง

21

8

6

7

4

6

-

502

783

494

65,414

รวม

33

13

12

10

5

10

1

1,168

1,771

1,093

124,499

ชาย

19

10

7

13

9

84

3

1,659

382

2,016

59,461

หญิง

18

18

6

11

12

124

3

996

336

1,364

64,891

รวม

37

28

13

24

21

208

6

2,655

718

3,380

124,352

ชาย

3

1

1

1

2

2

-

901

387

202

35,988

หญิง

7

3

3

3

2

4

1

705

345

126

39,633

รวม

10

4

4

4

4

6

1

1,606

732

328

75,621

ชาย

5

1

3

3

8

5

-

507

402

396

68,299

หญิง

8

3

6

2

3

12

1

457

344

386

81,307

รวม

13

4

9

5

11

17

1

964

746

782

149,606

ชาย

4

1

-

-

1

1

2

447

314

335

74,321

หญิง

4

2

2

-

-

1

-

378

291

238

81,500

รวม

8

3

2

-

1

2

2

825

605

573

155,821

ชาย

7

3

5

5

3

7

-

905

302

1,124

90,318

หญิง

8

9

3

6

6

10

-

591

225

430

97,846

รวม

15

12

8

11

9

17

-

1,496

527

1,554

188,164

ชาย

5

4

3

11

2

27

2

1,704

847

853

47,427

หญิง

4

11

5

5

5

44

1

1,414

708

874

51,443

รวม

9

15

8

16

7

71

3

3,118

1,555

1,727

98,870

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร


จ�ำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จ�ำแนกตามอายุและเขต (ต่อ) หน่วย : คน

เขต บางแค

1

เพศ

<1

ชาย

898 1,079 1,027 1,046 1,103 1,085 1,148 1,130 1,148 1,137 1,311 1,192

หญิง

798

913

2 910

3

อายุ (ปี) 4 5

6

7

8

9

10

11

960 1,005 1,089 1,099 1,084 1,071 1,070 1,239 1,240

รวม 1,696 1,992 1,937 2,006 2,108 2,174 2,247 2,214 2,219 2,207 2,550 2,432 บางซื่อ

บางนา

บางบอน

ชาย

527

606

597

581

588

619

688

677

696

671

748

743

หญิง

468

542

527

587

563

624

639

652

722

626

740

679

รวม

995 1,148 1,124 1,168 1,151 1,243 1,327 1,329 1,418 1,297 1,488 1,422

ชาย

419

465

419

479

523

639

638

596

700

634

656

680

หญิง

358

418

453

445

505

591

617

578

580

679

691

592

รวม

777

883

872

924 1,028 1,230 1,255 1,174 1,280 1,313 1,347 1,272

ชาย

547

579

592

713

713

796

844

807

887

854

909

861

หญิง

487

577

569

613

634

789

783

768

770

750

865

824

รวม 1,034 1,156 1,161 1,326 1,347 1,585 1,627 1,575 1,657 1,604 1,774 1,685 บางพลัด

บางรัก

บึงกุ่ม

ชาย

400

420

406

436

443

438

424

449

447

443

489

514

หญิง

372

403

385

369

409

409

428

401

438

442

492

456

รวม

772

823

791

805

852

847

852

850

885

885

981

970

ชาย

128

140

180

181

147

180

150

178

162

196

218

211

หญิง

97

124

159

134

133

151

178

177

162

152

187

207

รวม

225

264

339

315

280

331

328

355

324

348

405

418

ชาย

638

791

762

840

795

795

862

867

863

903

985

932

หญิง

633

719

734

794

740

801

847

802

786

860

923

861

รวม 1,271 1,510 1,496 1,634 1,535 1,596 1,709 1,669 1,649 1,763 1,908 1,793 ปทุมวัน

ประเวศ

ชาย

155

217

207

223

227

256

234

266

257

268

287

282

หญิง

194

201

182

183

213

221

259

259

269

260

295

294

รวม

349

418

389

406

440

477

493

525

526

528

582

576

ชาย

925 1,047

966 1,030 1,083 1,078 1,116 1,128 1,188 1,110 1,222 1,083

หญิง

812

995 1,016

956

972 1,020 1,049 1,049

961 1,039 1,049 1,045

รวม 1,737 2,003 1,961 2,046 2,055 2,098 2,165 2,177 2,149 2,149 2,271 2,128 ป้อมปราบศัตรูพ่าย ชา���

173

174

180

205

208

209

231

230

228

287

299

303

หญิง

134

162

152

185

186

166

209

209

227

252

271

263

รวม

307

336

332

390

394

375

440

439

455

539

570

566

ด้านการบริหารจัดการ

39


จ�ำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จ�ำแนกตามอายุและเขต (ต่อ) หน่วย : คน

เขต บางแค

เพศ ชาย

12

13

14

15

อายุ (ปี) 16 17 18

19

20

21

22

23

1,318 1,627 1,601 1,689 1,521 1,421 1,438 1,426 1,323 1,247 1,187 1,189

หญิง 1,236 1,467 1,507 1,558 1,486 1,454 1,370 1,317 1,334 1,243 1,244 1,188 รวม 2,554 3,094 3,108 3,247 3,007 2,875 2,808 2,743 2,657 2,490 2,431 2,377 บางซื่อ

ชาย

778

930

881

953

898

911

938

866

907

823

758

867

หญิง

736

858

896

958

909

906

858

886

933

848

888

895

รวม 1,514 1,788 1,777 1,911 1,807 1,817 1,796 1,752 1,840 1,671 1,646 1,762 บางนา

ชาย

690

760

834

736

712

737

708

693

660

588

636

584

หญิง

681

747

724

755

706

692

694

703

612

655

634

604

รวม 1,371 1,507 1,558 1,491 1,418 1,429 1,402 1,396 1,272 1,243 1,270 1,188 บางบอน

ชาย

896 1,029 1,109

975

929

905

910

767

783

688

671

602

หญิง

889

999

895

878

819

789

714

682

675

698

943 1,000

รวม 1,785 1,972 2,109 1,974 1,824 1,783 1,729 1,556 1,497 1,370 1,346 1,300 บางพลัด

ชาย

558

651

627

681

645

642

652

678

669

613

621

615

หญิง

495

604

685

706

631

665

657

633

720

707

660

641

รวม 1,053 1,255 1,312 1,387 1,276 1,307 1,309 1,311 1,389 1,320 1,281 1,256 บางรัก

บึงกุ่ม

ชาย

194

270

251

260

280

276

287

282

272

271

310

286

หญิง

205

269

282

302

269

271

285

262

314

255

311

276

รวม

399

539

533

562

549

547

572

544

586

526

621

562

ชาย

950 1,098 1,196 1,173 1,112 1,018 1,008 1,002

913

840

818

803

หญิง

978 1,097 1,174 1,094 1,066 1,071 1,034

900

918

905

883

983

รวม 1,928 2,195 2,370 2,267 2,178 2,089 2,042 1,985 1,813 1,758 1,723 1,686 ปทุมวัน

ประเวศ

ชาย

317

330

361

360

352

350

363

339

369

339

337

302

หญิง

280

353

303

386

373

386

436

506

534

539

540

457

รวม

597

683

664

746

725

736

799

845

903

878

877

759

1,186 1,343 1,244 1,335 1,196 1,083 1,149 1,031 1,029

853

906

875

986 1,009

873

ชาย

หญิง 1,110 1,260 1,237 1,194 1,155 1,094 1,117 1,062 1,077

รวม 2,296 2,603 2,481 2,529 2,351 2,177 2,266 2,093 2,106 1,839 1,915 1,748 ป้อมปราบศัตรูพ่าย ชาย

306

368

387

379

391

375

389

374

345

379

403

350

หญิง

263

319

322

376

317

323

318

342

314

325

400

362

รวม

569

687

709

755

708

698

707

716

659

704

803

712

40

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร


จ�ำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จ�ำแนกตามอายุและเขต (ต่อ) หน่วย : คน

เขต บางแค

เพศ ชาย

24

25

26

27

อายุ (ปี) 28 29 30

31

32

33

34

35

1,249 1,313 1,296 1,378 1,398 1,480 1,489 1,479 1,439 1,474 1,499 1,418

หญิง 1,250 1,361 1,351 1,391 1,510 1,497 1,597 1,688 1,663 1,702 1,731 1,684 รวม 2,499 2,674 2,647 2,769 2,908 2,977 3,086 3,167 3,102 3,176 3,230 3,102 บางซื่อ

ชาย

882

915

965 1,033

หญิง

884

974

980

999 1,050 1,085 1,052 1,039 1,047 1,024 1,039

980 1,039 1,049 1,047 1,100 1,035 1,122 1,100 1,067

รวม 1,766 1,889 1,945 2,013 2,038 2,099 2,132 2,152 2,074 2,169 2,124 2,106 บางนา

ชาย

582

602

632

672

633

763

683

711

740

766

733

706

หญิง

640

673

681

749

732

782

835

876

822

863

883

834

รวม 1,222 1,275 1,313 1,421 1,365 1,545 1,518 1,587 1,562 1,629 1,616 1,540 บางบอน

ชาย

646

669

683

684

709

743

694

763

775

748

767

760

หญิง

649

697

724

704

768

808

769

814

860

904

946

907

รวม 1,295 1,366 1,407 1,388 1,477 1,551 1,463 1,577 1,635 1,652 1,713 1,667 บางพลัด

ชาย

646

803

712

779

792

785

800

827

820

801

809

785

หญิง

686

721

755

795

822

861

920

906

866

909

955

847

รวม 1,332 1,524 1,467 1,574 1,614 1,646 1,720 1,733 1,686 1,710 1,764 1,632 บางรัก

บึงกุ่ม

ชาย

281

279

284

311

336

331

321

325

295

315

278

286

หญิง

277

309

331

344

313

305

346

322

357

339

338

330

รวม

558

588

615

655

649

636

667

647

652

654

616

616

ชาย

830

907

946

948 1,065 1,103 1,114 1,206 1,151 1,250 1,162 1,228

หญิง

963 1,014 1,030 1,124 1,232 1,273 1,347 1,465 1,423 1,440 1,437 1,505

รวม 1,793 1,921 1,976 2,072 2,297 2,376 2,461 2,671 2,574 2,690 2,599 2,733 ปทุมวัน

ประเวศ

ชาย

334

382

367

381

413

437

457

399

400

402

402

371

หญิง

472

442

421

443

441

467

466

478

476

443

483

460

รวม

806

824

788

824

854

904

923

877

876

845

885

831

ชาย

914 1,026

หญิง

967 1,041 1,064 1,228 1,277 1,344 1,373 1,487 1,475 1,611 1,596 1,641

996 1,069 1,097 1,142 1,286 1,307 1,267 1,301 1,398 1,314

รวม 1,881 2,067 2,060 2,297 2,374 2,486 2,659 2,794 2,742 2,912 2,994 2,955 ป้อมปราบศัตรูพ่าย ชาย

355

341

329

356

373

374

378

417

414

404

392

341

หญิง

341

384

350

413

362

362

406

391

380

409

390

396

รวม

696

725

679

769

735

736

784

808

794

813

782

737

ด้านการบริหารจัดการ

41


จ�ำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จ�ำแนกตามอายุและเขต (ต่อ) หน่วย : คน

เขต บางแค

เพศ ชาย

36

37

38

39

อายุ (ปี) 40 41 42

43

44

45

46

47

1,396 1,380 1,468 1,536 1,467 1,515 1,621 1,502 1,490 1,560 1,581 1,529

หญิง 1,734 1,693 1,736 1,754 1,781 1,820 1,908 1,864 1,897 1,921 1,857 1,922 รวม 3,130 3,073 3,204 3,290 3,248 3,335 3,529 3,366 3,387 3,481 3,438 3,451 บางซื่อ

ชาย

964

880

977 1,019

944

951

961

934

958

988 1,072 1,016

หญิง

966

983 1,078 1,082 1,116 1,099 1,116 1,132 1,131 1,205 1,211 1,227

รวม 1,930 1,863 2,055 2,101 2,060 2,050 2,077 2,066 2,089 2,193 2,283 2,243 บางนา

ชาย

703

719

712

754

751

729

735

796

772

703

827

825

หญิง

823

823

869

906

888

973

943

865

928

919

904

989

รวม 1,526 1,542 1,581 1,660 1,639 1,702 1,678 1,661 1,700 1,622 1,731 1,814 บางบอน

ชาย

772

834

852

878

916

824

911

894

891

หญิง

973

964

971

992

979 1,043 1,080 1,047 1,006

866

948

871

979 1,054

928

รวม 1,745 1,798 1,823 1,870 1,895 1,867 1,991 1,941 1,897 1,845 2,002 1,799 บางพลัด

ชาย

764

707

720

757

699

737

750

770

671

726

721

735

หญิง

820

768

851

842

865

867

845

813

839

927

924

878

รวม 1,584 1,475 1,571 1,599 1,564 1,604 1,595 1,583 1,510 1,653 1,645 1,613 บางรัก

บึงกุ่ม

ชาย

274

272

278

305

278

279

257

289

273

274

281

259

หญิง

315

297

340

336

315

309

347

321

319

362

351

371

รวม

589

569

618

641

593

588

604

610

592

636

632

630

ชาย

1,263 1,134 1,273 1,275 1,243 1,140 1,240 1,162 1,189 1,216 1,158 1,160

หญิง 1,530 1,436 1,470 1,586 1,537 1,485 1,568 1,433 1,531 1,514 1,490 1,507 รวม 2,793 2,570 2,743 2,861 2,780 2,625 2,808 2,595 2,720 2,730 2,648 2,667 ปทุมวัน

ประเวศ

ชาย

345

342

333

356

338

352

357

368

332

351

338

378

หญิง

401

378

417

420

409

450

432

418

400

439

450

448

รวม

746

720

750

776

747

802

789

786

732

790

788

826

ชาย

1,311 1,296 1,364 1,367 1,410 1,370 1,340 1,312 1,158 1,291 1,184 1,147

หญิง 1,669 1,551 1,612 1,576 1,558 1,574 1,619 1,464 1,368 1,405 1,395 1,290 รวม 2,980 2,847 2,976 2,943 2,968 2,944 2,959 2,776 2,526 2,696 2,579 2,437 ป้อมปราบศัตรูพ่าย ชาย

300

380

365

362

349

310

338

400

317

372

337

385

หญิง

384

357

389

376

392

354

420

353

400

426

459

430

รวม

684

737

754

738

741

664

758

753

717

798

796

815

42

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร


จ�ำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จ�ำแนกตามอายุและเขต (ต่อ) หน่วย : คน

เขต บางแค

เพศ ชาย

48

49

50

51

อายุ (ปี) 52 53 54

55

56

57

58

59

1,505 1,496 1,470 1,419 1,330 1,233 1,279 1,138 1,079

977

901

870

หญิง 1,856 1,829 1,805 1,733 1,555 1,495 1,662 1,488 1,418 1,257 1,193 1,174 รวม 3,361 3,325 3,275 3,152 2,885 2,728 2,941 2,626 2,497 2,234 2,094 2,044 บางซื่อ

ชาย

1,042

993 1,106 1,068 1,022

964

979

888

841

859

781

769

หญิง 1,195 1,259 1,250 1,235 1,137 1,147 1,136 1,205 1,080 1,115 1,014

988

รวม 2,237 2,252 2,356 2,303 2,159 2,111 2,115 2,093 1,921 1,974 1,795 1,757 บางนา

ชาย

756

733

770

774

706

661

698

658

568

538

468

479

หญิง

967

952

896

839

859

789

776

727

712

653

630

599

รวม 1,723 1,685 1,666 1,613 1,565 1,450 1,474 1,385 1,280 1,191 1,098 1,078 บางบอน

บางพลัด

ชาย

842

752

764

666

635

606

616

542

508

494

455

432

หญิง

865

789

878

762

722

706

737

598

585

557

504

494

รวม 1,707 1,541 1,642 1,428 1,357 1,312 1,353 1,140 1,093 1,051

959

926

ชาย

716

751

701

683

712

671

744

688

637

587

600

543

หญิง

901

916

897

916

808

821

911

880

821

786

753

750

รวม 1,617 1,667 1,598 1,599 1,520 1,492 1,655 1,568 1,458 1,373 1,353 1,293 บางรัก

บึงกุ่ม

ชาย

284

274

294

304

280

310

316

289

283

281

277

257

หญิง

393

372

396

392

362

343

388

365

378

346

340

394

รวม

677

646

690

696

642

653

704

654

661

627

617

651

1,093 1,031 1,012 1,028

912

889

937

901

771

748

700

652

หญิง 1,444 1,411 1,391 1,347 1,239 1,099 1,123 1,113 1,019

968

929

936

ชาย

รวม 2,537 2,442 2,403 2,375 2,151 1,988 2,060 2,014 1,790 1,716 1,629 1,588 ปทุมวัน

ประเวศ

ชาย

351

351

375

368

335

348

396

358

325

330

282

310

หญิง

444

404

447

456

412

402

457

397

412

398

405

360

รวม

795

755

822

824

747

750

853

755

737

728

687

670

1,077 1,007 1,014

896

843

898

853

809

786

694

659

605

984 1,074 1,098

958

915

902

923

823

ชาย

หญิง 1,291 1,237 1,211 1,168

รวม 2,368 2,244 2,225 2,064 1,827 1,972 1,951 1,767 1,701 1,596 1,582 1,428 ป้อมปราบศัตรูพ่าย ชาย

351

393

408

419

397

363

378

379

378

358

361

328

หญิง

415

453

492

477

438

438

452

446

470

434

391

395

รวม

766

846

900

896

835

801

830

825

848

792

752

723

ด้านการบริหารจัดการ

43


จ�ำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จ�ำแนกตามอายุและเขต (ต่อ) หน่วย : คน

เขต บางแค

บางซื่อ

บางนา

บางบอน

บางพลัด

บางรัก

บึงกุ่ม

ปทุมวัน

ประเวศ

เพศ

60

61

62

63

อายุ (ปี) 64 65 66

ชาย

813

784

680

624

524

501

476

422

470

446

376

374

หญิง 1,052 1,019

857

785

767

631

636

575

599

573

470

550

รวม 1,865 1,803 1,537 1,409 1,291 1,132 1,112

997 1,069 1,019

846

924

ชาย

703

667

569

598

507

437

487

417

452

366

349

388

หญิง

882

877

743

697

653

578

543

538

563

504

490

566

รวม 1,585 1,544 1,312 1,295 1,160 1,015 1,030

955 1,015

870

839

954

ชาย

486

427

365

307

320

244

258

238

225

227

173

225

หญิง

550

496

431

417

366

311

342

322

336

274

241

290

รวม 1,036

923

796

724

686

555

600

560

561

501

414

515

ชาย

374

352

295

249

220

194

191

198

200

168

154

177

หญิง

490

459

336

326

303

269

258

223

247

223

187

220

รวม

864

811

631

575

523

463

449

421

447

391

341

397

ชาย

550

483

430

476

368

329

394

310

325

332

234

283

หญิง

755

679

595

521

555

485

509

437

439

433

384

429

รวม 1,305 1,162 1,025

997

923

814

903

747

764

765

618

712

ชาย

264

290

217

228

177

164

157

132

137

128

108

113

หญิง

345

349

309

282

237

199

179

192

174

178

154

197

รวม

609

639

526

510

414

363

336

324

311

306

262

310

ชาย

655

601

499

465

401

353

403

303

315

273

234

250

หญิง

766

789

600

620

574

492

474

414

427

418

323

386

รวม 1,421 1,390 1,099 1,085

975

845

877

717

742

691

557

636

ชาย

287

280

233

210

177

151

146

128

132

149

105

141

หญิง

361

309

291

235

195

195

200

155

186

171

156

162

รวม

648

589

524

445

372

346

346

283

318

320

261

303

ชาย

649

567

517

446

403

361

392

306

383

329

260

314

หญิง

811

708

609

575

558

448

475

413

451

394

350

374

รวม 1,460 1,275 1,126 1,021

961

809

867

719

834

723

610

688

67

68

69

70

71

ป้อมปราบศัตรูพ่าย ชาย

331

333

281

236

215

170

143

159

161

160

134

147

หญิง

393

349

370

280

229

191

206

206

185

207

178

223

รวม

724

682

651

516

444

361

349

365

346

367

312

370

44

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร


จ�ำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จ�ำแนกตามอายุและเขต (ต่อ) หน่วย : คน

เพศ

72

73

74

75

อายุ (ปี) 76 77 78

ชาย

369

340

313

245

208

183

196

168

143

121

107

69

หญิง

551

488

462

409

369

321

329

270

243

222

212

157

รวม

920

828

775

654

577

504

525

438

386

343

319

226

ชาย

366

352

321

244

264

238

227

187

146

132

119

112

หญิง

486

496

462

382

396

299

351

271

250

221

209

184

รวม

852

848

783

626

660

537

578

458

396

353

328

296

ชาย

191

166

144

155

150

108

101

88

75

70

74

49

หญิง

281

251

236

199

194

171

180

147

116

112

105

91

รวม

472

417

380

354

344

279

281

235

191

182

179

140

ชาย

132

119

112

105

74

60

63

44

31

51

41

25

หญิง

186

194

192

163

136

113

121

74

97

77

73

67

รวม

318

313

304

268

210

173

184

118

128

128

114

92

ชาย

267

257

250

207

179

169

154

126

133

92

100

87

หญิง

394

378

360

314

288

244

276

200

205

186

173

147

รวม

661

635

610

521

467

413

430

326

338

278

273

234

ชาย

126

113

113

94

67

67

78

49

39

40

38

39

หญิง

182

165

160

133

136

117

119

92

82

92

56

59

รวม

308

278

273

227

203

184

197

141

121

132

94

98

ชาย

254

210

196

158

166

168

136

94

83

71

76

62

หญิง

322

310

295

260

213

211

205

173

178

183

158

117

รวม

576

520

491

418

379

379

341

267

261

254

234

179

ชาย

115

128

97

96

83

76

54

58

49

39

30

33

หญิง

168

145

173

113

112

137

125

103

107

83

68

64

รวม

283

273

270

209

195

213

179

161

156

122

98

97

ชาย

270

226

198

196

160

132

135

96

93

81

70

54

หญิง

333

311

285

242

258

197

201

165

159

147

132

112

รวม

603

537

483

438

418

329

336

261

252

228

202

166

ป้อมปราบศัตรูพ่าย ชาย

169

132

119

115

91

89

99

55

49

52

46

43

หญิง

189

183

175

170

151

157

132

85

109

108

81

62

รวม

358

315

294

285

242

246

231

140

158

160

127

105

เขต บางแค

บางซื่อ

บางนา

บางบอน

บางพลัด

บางรัก

บึงกุ่ม

ปทุมวัน

ประเวศ

79

80

81

82

ด้านการบริหารจัดการ

83

45


จ�ำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จ�ำแนกตามอายุและเขต (ต่อ) หน่วย : คน

เพศ

84

85

86

87

อายุ (ปี) 88 89 90

ชาย

51

52

55

38

31

22

35

16

14

12

14

3

หญิง

139

105

92

87

69

54

40

26

28

34

19

21

รวม

190

157

147

125

100

76

75

42

42

46

33

24

ชาย

112

83

61

50

50

34

27

31

28

28

32

14

หญิง

152

131

120

87

91

53

57

37

54

40

19

22

รวม

264

214

181

137

141

87

84

68

82

68

51

36

ชาย

53

38

26

23

23

19

22

5

14

8

7

1

หญิง

69

67

57

39

36

31

24

18

16

13

13

8

รวม

122

105

83

62

59

50

46

23

30

21

20

9

ชาย

17

18

13

11

5

10

5

4

4

1

3

1

หญิง

29

30

21

29

16

12

16

10

8

8

4

7

รวม

46

48

34

40

21

22

21

14

12

9

7

8

ชาย

67

57

49

52

26

20

28

6

11

7

10

6

หญิง

137

100

84

91

68

51

33

27

24

22

20

17

รวม

204

157

133

143

94

71

61

33

35

29

30

23

ชาย

18

15

8

11

11

8

11

5

5

9

4

2

หญิง

46

48

36

29

26

23

21

12

8

7

13

5

รวม

64

63

44

40

37

31

32

17

13

16

17

7

ชาย

47

48

31

30

17

16

15

11

11

4

6

4

หญิง

94

84

66

59

50

27

29

21

27

14

7

4

รวม

141

132

97

89

67

43

44

32

38

18

13

8

ชาย

29

17

15

19

10

14

19

10

11

7

7

7

หญิง

61

40

29

28

21

19

19

9

10

13

4

9

รวม

90

57

44

47

31

33

38

19

21

20

11

16

ชาย

64

43

46

33

18

14

16

11

11

9

7

6

หญิง

90

68

69

58

48

32

27

19

21

8

11

9

รวม

154

111

115

91

66

46

43

30

32

17

18

15

ป้อมปราบศัตรูพ่าย ชาย

30

24

25

18

20

20

11

2

7

11

10

6

หญิง

49

36

37

34

23

13

10

11

10

10

12

10

รวม

79

60

62

52

43

33

21

13

17

21

22

16

เขต บางแค

บางซื่อ

บางนา

บางบอน

บางพลัด

บางรัก

บึงกุ่ม

ปทุมวัน

ประเวศ

46

สถิติ 2553 กรุงเทพมหานคร

91

92

93

94

95


จ�ำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จ�ำแนกตามอายุและเขต (ต่อ) หน่วย : คน

เขต

อายุ (ปี) เกิดปี ทะเบียน สัญชาติ อยู่ระหว่าง จ�ำนวนประชากร ย้าย ทั้งหมด 97 98 99 100 >100 จันทรคติ กลาง อื่น

เพศ

96

ชาย

2

5

7

9

10

48

2

537

602

402

90,864

หญิง

12

8

5

8

3

68

6

417

508

371

102,326

รวม

14

13

12

17

13

116

8

954

1,110

773

193,190

ชาย

14

15

14

14

9

17

-

2,293

484

498

65,913

หญิง

24

18

12

15

17

14

-

1,932

348

432

72,740

รวม

38

33

26

29

26

31

-

4,225

832

930

138,653

ชาย

4

4

3

4

4

31

3

576

427

313

46,718

หญิง

14

8

5

4

4

32

9

379

279

254

52,151

รวม

18

12

8

8

8

63

12

955

706

567

98,869

ชาย

3

-

1

-

1

1

-

337

375

185

50,400

หญิง

3

1

2

1

1

3

-

284

294

149

54,135

รวม

6

1

3

1

2

4

-

621

669

334

104,535

ชาย

6

4

2

2

2

9

1

536

316

216

47,078

หญิง

10

14

4

6

3

13

-

385

257

196

54,198

รวม

16

18

6

8

5

22

1

921

573

412

101,276

ชาย

5

-

5

5

2

8

-

1,209

1,279

913

22,231

หญิง

4

3

3

1

-

25

2

1,047

954

796

24,822

รวม

9

3

8

6

2

33

2

2,256

2,233

1,709

47,053

ชาย

4

3

1

-

4

8

-

484

289

292

67,752

หญิง

8

3

4

5

2

18

-

392

237

257

79,278

รวม

12

6

5

5