__MAIN_TEXT__

Page 1

FrigĂśr kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat

AffärslÜsningar som skapar engagemang


Familj av verktyg Decision Dynamics familj av forskningsbaserade verktyg har en bevisad förmåga att förutsäga framgång.  Mät och utveckla engagemang Våra verktyg är unika i sin förmåga att fånga dyna miska faktorer som är svåra att mäta: underliggande drivkrafter och beslutsvanor, personkemi, pass form för roll och utveckling över tiden. Just enga- gemang uppstår när individens kompentenser och motivation passar verksamhetens behov.  Kombinera bedömning, urval och utveckling Våra verktyg är starka på alla dessa tre funktioner, till skillnad från många andra verktyg som främst används till någon av dem. Denna kombinerade användning ger bättre lärande, samspel, effektivitet och ekonomi.

 Komplettera existerande verktyg Vår forskning visar hur våra verktyg är relaterade till andra verktyg som våra kunder använder. Därmed kan vi bidra med ofta saknade motivationsaspekter och bakomliggande nyckelfaktorer. Utbildningar, tjänster och support Våra utbildningar ger organisationer förutsättningar att själva effektivt använda verktygen i sin verksamhet, för olika syften. Vi erbjuder även train-the-trainer utbildning för effektiv implementering i våra kunders organisationer. När tid eller resurser inte räcker till erbjuder Decision Dynamics konsultstöd i samarbete med vårt lokala och internationella nätverk av erfarna certifierade konsulter. Vi erbjuder global support som sträcker sig över alla tidszoner.

” Motivation – vill och föredrar

Decision Dynamics metodik är ett ovärderligt inslag i utvecklingsprocessen för dagens och framtidens ledare i vår organisation. Cheferna uppskattar verkligen de pedagogiska och konkreta verktygen. De ger ett handfast stöd med kraftfull dialog, nya perspektiv på ledarskapet och goda resultat.

Göran Månsson Ledarutveckling och karriärrådgivning, Nordea

Decision D ynamics AssessTM SelectTM DevelopTM

CareerViewTM – Drivkrafter StyleViewTM – Komplexitetsmotivation Facet5TM – Personlighet TypeViewTM – Preferenser StyleViewTM – Emotionellt beteende StyleViewTM – Beslutsstilar CareerViewTM – Utvecklingskompetenser 360ViewTM – Kompetenser

Kompetens – kan och gör


Affärslösningar Bra resultat kräver talanger med stark motivation och engagemang för verksamhetens mål. Detta är kärnan i effektivt ledarskap som kombinerar talent management med performance management. Decision Dynamics erbjuder verktyg, utbildningar och tjänster för att bedöma, välja och utveckla ledare och andra talanger som är nödvändiga för att uppnå goda resultat. Många organisationer koncentrerar sig på att identifiera och mäta viktiga kompetenser. Men detta är bara halva ekvationen. Att engagera och motivera användandet

och utvecklandet av talanger är den främsta nyckeln till höga och varaktiga prestationer. Decision Dynamics är unik i sin världsledande forskning och ansats att:  identifiera svårmätbara kompetenser och potentiella talanger  engagera individers drivkrafter att växa, utvecklas och prestera  koppla motivation och talanger direkt till verksamhetsplaner och handling

Ledarskap och kompetens Vilka kompetenser är särskilt viktiga på olika chefsnivåer? Vi hjälper allt fler organisationer med att stärka deras ”leadership pipeline” baserat på världens största studie om detta som vi publicerat i Harvard Business Review. Dra nytta av hur detta framgångsrikt har gjorts på global basis i framstående tillverkningsoch serviceföretag.

Hur kan vi få ledare att motivera sig själva och andra bättre? Decision Dynamics specialiserar sig på att identifiera och utveckla ett engagerande ledarskap baserat på individers olika drivkrafter. Ta del av hur vår världsledande Karriärmodell används för att skapa större engagemang och bättre resultat i bland annat finansiella tjänsteföretag och offentliga organisationer.

Skapa framgångsprofiler för de bästa prestationerna på olika chefsnivåer längs med er ”leadership pipeline” Identifiera och bedöm ledarskapskompetenser och motivation på olika chefsnivåer Mät befintliga chefers och chefskandidaters potential utifrån deras passform på de olika chefsnivåerna Rekrytera och befordra de chefer som har störst potential för att prestera bäst i varje chefsposition Engagera och utveckla cheferna för att prestera bättre i nuvarande och framtida befattningar Utveckla chefernas nuvarande roller för att bättre utnyttja deras olika potentialer

Decision D ynamics AssessTM SelectTM DevelopTM


Vilka är era främsta utm

ch motivation

Vet ni vad som krävs för framgång? Identifiera framgångsfaktorer, styrkor, potential och utvecklingsbehov

Dynamics Sel ect T ion M cis e D

Prestation

Performance Management ål

Engagemang

Våra kunders utmaningar Hur förstärker vi engagemanget hos chefer och medarbetare? Vad krävs av olika personer i olika roller? Hur kan vi mäta potential? Hur matchar vi olika personers drivkrafter med vad som krävs i organisationen? Hur gör vi med dem som befordrats för högt?

De

TM

ov

oc

hm

Ledarskap

on Dynamics D cisi ev elo De

Talent Management

ns o

ics ynam Assess TM nD o i cis

R ät

tk

m

te pe

Decision Dynamics Assess™

p

o

K u ltu r

ra n

k r ing

av ve r k s a

te mh e

ns

be

h

Talent Management Hur kan vi bli bättre på att mäta personers potential? De flesta talangprogram försöker bedöma både prestationer och potential, men just potential är svårfångat för inte minst chefer som ofta förblindas av tidigare prestationer och personkemi. Vi gör det möjligt att mer objektivt mäta en individs potential att lyckas i olika positioner.

Hur kan vi attrahera, engagera och behålla talanger? Många talangprogram fokuserar på urval och utveckling av kompetenser, trots att motivation är ännu viktigare för att dessa talanger verkligen kommer att prestera över tiden. Därför bidrar Decision Dynamics speciellt med hur organisationer kan bedöma, välja och utveckla engagerade talanger.

Skapa framgångsprofiler för olika nyckelpositioner som underlag för bättre urval och utveckling Identifiera chefers och medarbetares olika styrkor och talanger Mät och bedöm talang och engagemang utifrån prestation och potential för nuvarande och möjliga framtida roller Identifiera och välj ut speciellt talangfulla personer med god passform för nyckelpositionerna till särskilda talangprogram och erbjud olika karriärvägar Engagera och utveckla talangerna genom motiverande och kompetensutvecklande arbetsuppgifter, projekt och karriärvägar Förverkliga och dra nytta av talangernas potential i utmanande positioner och projekt Utveckla talangerna för bättre prestationer i nuvarande och framtida roller Behålla nyckeltalanger genom fortsatt individuell drivkraftsbaserad utveckling

Decision D ynamics AssessTM SelectTM DevelopTM


maningar? Decision Dynamics Select™

Decision Dynamics Develop™

Har ni rätt personer? Välj de med bäst potential för aktuella och möjliga framtida roller

Presterar era ledare och medarbetare som förväntat? Engagera personer att utvecklas i linje med verksamhetens behov och mål

Våra kunders utmaningar Hur säkerställer vi att rätt personer befordras? Hur vet vi vilka som är talanger och hur jämför vi dem? Hur hanterar vi prestation versus potential? Hur vet vi att vi har tillräckligt med potential i vår ”pipeline”? Bör vi utveckla internt eller rekrytera externt?

Våra kunders utmaningar Hur skapar vi karriärvägar för fler? Hur skapar vi större eller mindre rörlighet av personal? Hur gör vi kompetensutvecklingen både relevant för verksamheten och motiverande för personerna? Hur kan ledarskapet och kulturen bli mer engagerande? Hur får vi personer att ta större eget ansvar för sin utveckling?

Performance Management Hur kan vi få människor att engageras i att prestera bättre resultat? Traditionellt fokuserar organisationer på verksamhetsplanering och resultatuppföljning, men engagerande förankring av dessa är mer avgörande för hur pass väl målen uppfylls. Ta del av våra kunders erfarenheter av Decision Dynamics Feedforward™-metodik för att frigöra och rikta individers kraft att utvecklas och prestera.

Hur kan vi skapa en mer resultatinriktad kultur? Genom att koppla verksamhetens och individernas utveckling till varandra bidrar vi till att våra kunder kan skapa en organisationskultur där performance- och talent management effektivt samverkar till varaktiga resultatförbättringar.

Skapa framgångsprofiler för olika verksamhets- och befattningskrav som underlag för bättre urval och utveckling Mät och bedöm personers utvecklingskompetenser och drivkrafter som är speciellt viktiga för deras roll Bedöm arbetsgruppers prestationer, styrkor och svagheter, samt utvecklingsbehov av medlemmar och gruppens samarbete Mät och förstärk ledarnas och organisationskulturens stöd av medarbetarnas engagemang och prestationer Intern- och externrekrytera de med bäst potential för att prestera väl i respektive jobb/roll utifrån dess krav Utveckla de kompetenser som är viktiga för verksamheten och motiverande för individen Förtydliga hur verksamhetens mål och utveckling är kopplade till individernas kompetens och motivation Genomför prestationsförbättrande team-building kopplad till verksamhetsutveckling

Decision D ynamics AssessTM SelectTM DevelopTM


Decision Dynamics 40 års forskning och en miljon nöjda användare Decision Dynamics är ledande inom metoder och verktyg för bedömning, urval och utveckling av ledare och medarbetare. Vi hjälper våra kunder att bli effektiva och lönsamma genom ett engagerande ledarskap och en motiverande kompetensutveckling som förbättrar samspelet och passformen mellan organisation och medarbetare. Vårt vetenskapliga angreppssätt bygger på mer än 40 års forskning och praktisk användning i organisationer. Metodiken har redan använts för att kartlägga och utveckla mer än en miljon chefer och medarbetare i hela världen. Decision Dynamics startades av forskare inom beteendevetenskap och organisationsutveckling från Princeton- och Yaleuniversiteten i USA. Företaget blev snabbt en samarbetspartner till utvecklingsintensiva kunder, däribland NASA och General Electric. Under 2000-talet har Decision Dynamics samarbetat med världens ledande rekryteringsföretag, Korn/Ferry International. Ett av resultaten är världens största databas av ledare som har använts för att definiera framgångsprofiler för olika chefsnivåer. Arbetet har bland annat publicerats i Harvard Business Review. Med stöd i forskningsresultaten fortsätter Decision Dynamics erbjudande att utvecklas i samarbete med internationella och lokala samarbetspartners och kunder som Försvarsmakten, Ikea, Nordea, Sandvik och Volvo. Det du möter som kund är praktiken: de färdiga metoderna, verktygen och profilerna, anpassade för näringslivet och dess krav på effektivitet, mätbara resultat och snabb effekt.

Decision Dynamics AB IDEON Science Park, Ole Römers väg 16, 223 70 Lund Tel. 046-18 15 30, 08-54 54 98 84       www.decisiondynamics.se

Profile for Decision Dynamics AB

Decision Dynamics Affarslösningar  

Decision Dynamics Affarslösningar